Вы находитесь на странице: 1из 9
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat Buletin informativ al actelor legislative Chișinău, noiembrie 2013

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat

Buletin informativ al

actelor legislative

Chișinău, noiembrie 2013

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat Vă propune modificările și completările ope- rate in legislația Republicii Moldova și Actele normative (ordine ,indicații circulare și scrisori metodologice) emise de Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat pe parcursul lunii noiembrie 2013.

LEGISLAȚIE FISCALĂ/FINANCIARĂ

A fost publicată Legea nr. 166 din 11.10.2013 pen- tru modificarea şi completarea unor acte legislative. Prin prezenta Lege se modifică și se completează Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător, și anume se completează art. 3 cu un alineat nou (6 1 ), care prevede că, ”pentru genul de activitate menţionat la poziţia 1.1 din anexă, titularul patentei își desfășoară activitatea de întreprinzător în pavilion, chioșc (gheretă), tonetă, la tejghea, tarabă cu suprafaţa de pînă la 30 m 2 .” . Se abrogă alin.(2) din art. 7, la art. 18 alin.(3) cifra” 100000” se substituie cu cifra “300000”, la poziţia 1.1 din anexă se completează cu sintagma“, în chioșcuri (gherete), pavilioane”. Concomitent, în Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, la art.14 alin. (3) sintagma” alin.(1), (3)” se substituie cu cu sintagma “alin.(3)”, la articolul 90 1 , ali- neatul (1) se abrogă.

ва и цифры «в частях (1), (3),» заменить словами и цифрой «в частях (3),», часть (1) статьи 90 1 признать утратившей силу.

− − −

A fost publicată Legea nr. 267 din 01.11.2013 pen- tru modificarea şi completarea unor acte legislative. Prin prezenta Lege se modifică și se completează Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finan- ţele publice locale. Concomitent, menționăm că prin legea sus- menționată la art. 1, odată cu modificările efectuate s-au introdus noțiuni noi – ”venituri proprii” și ”tran- sferuri cu destinație specială”. Totodată, prin Legea pentru modificarea și com- pletarea unor acte legislative, nr. 267 din 01.11.2013 s-au efectuat modificări și completări în Codul fiscal. Articolul 6 alin. (6) al Codului fiscal s-a completat cu lit. ”a 1 ) impozitul privat”. Prezenta lege se pune în aplicare după cum urmează:

pentru raioanele Basarabeasca, Ocniţa, Rîșcani și municipiul Chișinău – începînd cu 1 ianuarie 2014;

Был опубликован Закон № 166 от 11.10.2013 о внесении изменений и дополнений в некото- рые законодательные акты Настоящим Законом были осуществленны из- менения и дополнения в Законе о предпринима-

pentru celelalte raioane, municipiul Bălţi și UTA Găgăuzia – începînd cu 1 ianuarie 2015, cu ex- cepţia prevederilor privind elaborarea și apro- barea bugetelor unităţilor administrativ-teri- toriale, care se aplică în procesul de elaborare și aprobare a proiectelor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2015;

тельском патенте № 93-XIV от 15 июля 1998 года, а именно:

статья 3 дополняется частью (6 1 ) следующе- го содержания: «(6 1 ) По виду деятельности, предусмотренному в позиции 1.1 приложе- ния, предпринимательская деятельность осуществляется патентообладателем в павильонах, киосках (ларьках), палатках, с прилавков, лотков площадью до 30 ква- дратных метров.»;

часть (2) статьи 7 признать утратившей силу;

в части (3) статьи 18 цифры «100000» заме- нить цифрами «300000»

articolul I punctul 13 partea ce completează alineatul (1) al articolului 14 cu litera c) – din data publicării. Totodată, prin această lege Guvernul se abilitea- ză cu dreptul de a forma în componenţa bugetului de stat, în primul și al doilea an de la intrarea în vigoare

a prezentei legi, un fond de compensare, în proporţie

de pînă la 1% din veniturile bugetului de stat, pentru acoperirea eventualelor discrepanţe (riscuri) legate de reformarea sistemului de raporturi interbugetare. Ministerul Justiţiei va asigura republicarea, pînă la 1 ianuarie 2015, a Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările

și completările ulterioare, precum și cu renumerotarea

elementelor actului legislativ și corectarea, după caz, a

tuturor trimiterilor la acestea.

и

− в позицию 1.1 приложения после слова «па- латок» дополнить словами «, киосков (ларь- ков), павильонов». Одновременно, в Налоговый кодекс № 1163-XIII от 24 апреля 1997 года, в части (3) статьи 14 сло-

Был опубликован Закон №.267 от 01.11.2013 о внесении изменений и дополнений в некото- рые законодательные акты Настоящим Законом были осуществленны из- менения и дополнения в Законе о местных публич-

ных финансах № 397-XV от 16 октября 2003 года. В статье 1 вышеизложенного закона были введены новые понятия следующего содержания: ”соб- ственные доходы” и ”трансферты специаль- ного назначения”. Одновременно, Законом о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты №.267 от 01.11.2013 были осуществленны измене- ния и дополнения и в Налоговый кодекс. Статья

6

часть (6) Налогового кодекса дополнено буквой

Был опубликован Закон № 259 от 01.11.2013 о внесении изменений в приложение 6 к Закону о государственном бюджете на 2013 год № 249 от 2 ноября 2012 года Настоящим Законом были осуществленны изме- нения в приложение 6 к Закону о государственном бюджете на 2013 год № 249 от 2 ноября 2012 года

A fost publicată Legea nr. 252 din 25.10.2013 pen- tru aprobarea Regulamentului de funcţionare a sis- temului liniilor telefonice anticorupţie Prin prezenta Lege se aprobă Regulamentul de func- ţionare a sistemului liniilor telefonice anticorupţie. Totodată, autorităţile administraţiei publice cen- trale de specialitate, autorităţile administrative auto- nome și autorităţile administraţiei publice locale vor întreprinde acţiunile necesare pentru a asigura funcţi- onarea sistemului liniilor telefonice anticorupţie. S-a stabilit, că funcţionarea și întreţinerea sistemu- lui liniilor telefonice anticorupţie se realizează din con- tul și în limita mijloacelor financiare prevăzute și dis- ponibile în bugetele autorităţilor menţionate mai sus. Implementarea prevederilor Regulamentului de funcţionare a sistemului liniilor telefonice anticorup- ţie și funcţionarea eficientă a acestui sistem sînt moni- torizate de Centrul Naţional Anticorupţie, care poate iniţia, în limita competenţelor, verificările necesare.

ia, în limita competen ţ elor, verificările necesare. ”a 1 ) приватный налог;” .

”a 1 ) приватный налог;”. Настоящий закон вводится в действие в следую- щем порядке:

− для районов Басарабяска, Окница и Рышкань, муниципия Кишинэу – с 1 января 2014 года;

− для остальных районов, муниципия Бэлць, АТО Гагаузия – с 1 января 2015 года, за исклю- чением положений о разработке и утверж- дении бюджетов административно-терри- ториальных единиц, которые применяются в процессе разработки и утверждения про- ектов бюджетов административно-террито- риальных единиц на 2015 год;

пункт 13 статьи I в части дополнения части (1) статьи 14 пунктом с) – со дня опублико- вания. Вместе с тем, настоящим Законом Правитель- ство наделяется правом формирования в составе государственного бюджета, первые два года после вступления в силу настоящего закона, компенсаци- онного фонда в размере до 1 процента доходов го- сударственного бюджета для покрытия возможных неувязок (рисков), связанных с реформированием системы межбюджетных отношений. Министерству юстиции обеспечить повторное опубликование к 1 января 2015 года Закона о мест- ных публичных финансах № 397-XV от 16 октября 2003 года с внесенными изменениями и дополне- ниями, перенумерацией элементов законодатель- ного акта и исправлением, при необходимости, всех ссылок на них.

A fost publicată Legea nr. 259 din 01.11.2013 pen- tru modificarea anexei nr.6 la Legea bugetului de

stat pe anul 2013 nr. 249 din 2 noiembrie Prin prezenta Lege se modifică Anexa nr. 6 la Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 249 din 2 noiembrie

2012

Был опубликован Закон № 252 от 25.10.2013 об утверждении Положения о функционировании системы антикоррупционных телефонных ли- ний Настоящим Законом былo утверждено Положе- ние о функционировании системы антикоррупци- онных телефонных линий. Центральным отраслевым органам публично- го управления, автономным административным органам и органам местного публичного управле- ния принять необходимые меры для обеспечения работы системы антикоррупционных телефонных линий. Установленно, что функционирование и содер- жание системы антикоррупционных телефонных линий осуществляются за счет и в пределах финан- совых средств, предусмотренных и имеющихся в бюджетах органов выше указанных. Мониторинг за исполнением Положения о функ- ционировании системы антикоррупционных теле- фонных линий и эффективным функционировани- ем таковой возложить на Национальный центр по борьбе с коррупцией, который в пределах своей компетенции может инициировать необходимые проверки.

A fost publicată Legea nr. 277 din 15.11.2013 pen- tru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 249 din 2 noiembrie 2012 Prin prezenta Lege s-a modificat Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 249 din 2 noiembrie 2012 .

Был опубликован Закон № 277 от 15.11.2013 о внесении изменений в Закон о государствен- ном бюджете на 2013 год № 249 от 2 ноября 2012 года Настоящим Законом были внесены изменения в Закон о государственном бюджете на 2013 год № 249 от 2 ноября 2012 года.

Было опубликовано Постановление Прави- тельства № 865 от 01.11.2013 о внесении из- менений и дополнений в приложения №1 и 2 к Постановлению Правительства № 998 от 20 ав- густа 2003 года Данным Постановлением были внесены изме- нения и дополнения в приложени № 1 и 2 к Поста- новлению Правительства № 998 от 20 августа 2003 г. «О деятельности службы по сбору местных нало- гов и сборов в составе примэрии.

A fost publicată Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 904 din 13 noiembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la export Prin această Hotărîre s-a aprobat Regulamentul cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la export. Totodată, odată cu publicarea prezentei hotărîri în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, se permi- te agenţilor economici perfectarea operaţiunilor de export cu utilizarea procedurii electronice la Biroul Vamal Chișinău, Biroul Vamal Ungheni – postul vamal Sculeni-Sculeni, Biroul Vamal Bender – postul vamal Tudora-Starokazacie, iar începînd cu 1 martie 2014 – la toate posturile vamale. Concomitent, Serviciul Vamal va întreprinde măsu- rile ce se impun pentru implementarea procedurii de vămuire electronică a exportului. Ministerele și alte autorităţi publice cu atribuţii în domeniul reglementării exportului vor asigura ela- borarea și implementarea sistemelor informaţionale necesare realizării schimbului de date în regim online pentru vămuirea electronică a exportului. Serviciului Vamal i se acordă dreptul de implemen- tare a procedurii și de utilizare a certificatelor cheilor publice în sistemele informaţionale vamale.

cheilor publice în sistemele informa ţ ionale vamale. A Moldova nr. 870 din 01 noiembrie 2013

A

Moldova nr. 870 din 01 noiembrie 2013 pentru mo- dificarea punctului 5 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Gu- vernului nr. 124 din 15 februarie 2013 Prin această Hotărîre s-a modificat punctul 5 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.124 din 15 fe- bruarie 2013 “Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a unor categorii de faci- lităţi privind TVA conform prevederilor art.103 alin.(7) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 și art.4 alin.(18) lit.a) și lit.b) din Legea nr.1417-XIII din 17 de- cembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal”

fost publicată Hotărîrea Guvernului Republicii

Было опубликовано Постановление Прави- тельства № 870 от 01.11.2013 о внесении изме- нений в пункт 5 приложения № 1 к Постановле- нию Правительства № 124 от 15 февраля 2013 г. Данным Постановлением были внесены изме- нения в пункт 5 приложения № 1 к Постановлению Правительства № 124 от 15 февраля 2013 г. «Об ут- верждении Положения о порядке предоставления некоторых категорий льгот по уплате НДС соглас- но положениям части (7) статьи 103 Налогового ко- декса № 1163-XIII от 24 апреля 1997 года и пунктам а) и b) части (18) статьи 4 Закона № 1417-XIII от 17 декабря 1997 года о введении в действие раздела III Налогового кодекса»

A fost publicată Hotărîrea Guvernului Republicii

Moldova nr. 865 din 01 noiembrie 2013 cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ho- tărîrea Guvernului nr. 998 din 20 august 2003 Prin această Hotărîre au fost modificate și comple- tate Anexele nr. 1 și 2 la Hotărîrea Guvernului nr.998 din 20 august 2003 “Privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul pri- măriei.

Было опубликовано Постановление Правитель- ства № 904 от 13.11.2013 об утверждении Поло- жения об электронной процедуре таможенного оформления экспорта товаров Данным Постановлением было утвержденна По- ложение об электронной процедуре таможенного оформления экспорта товаров. Одновременно, с момента публикации насто- ящего Постановления в Официальном мониторе Республики Молдова экономическим агентам раз- решается осуществлять экспортные операции с ис- пользованием электронных процедур на таможне Кишинэу, таможне Унгень – таможенный пост Ску- лень-Скулень, таможне Бендер – таможенный пост Тудора – Староказачье, а начиная с 1 марта 2014

года – на всех таможенных постах. Вместе с тем, Таможенной службе предпринять необходимые меры для внедрения электронной процедуры таможенного оформления экспорта. Также, Министерствам и другим публичным ор- ганам власти, ответственным за регулирование экспорта, обеспечить разработку и внедрение ин- формационных систем, необходимых для обмена данными в режиме он-лайн для электронного та- моженного оформления экспорта. Таможенной службе предоставить право осу- ществлять процедуру и использование сертифика- тов открытого ключа в таможенных информацион- ных системах.

proprietate, conform anexei nr. 2. Concomitent, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat este obligat să asigure gratuit contribuabilii cu canti- tatea necesară de formulare.

Приказ Министра финансов № 148 от 21.10.2013 об утверждении типовой формы и инструкции по заполнению Декларации физического лица об имуществе Настоящим приказом были утвержденны допол- нения в типовую форму Декларации физического лица об имуществе в соответствии с приложением № 1 и в инструкцию по заполнению Декларации физического лица об имуществе в соответствии с приложением № 2. Одновременно, Главную государственную на- логовую инспекцию обязывали бесплатно обеспе- чить налогоплательщиков необходимым количе- ством бланков деклараций.

01.11.2013
01.11.2013

A

Moldova nr. 953 din 27 noiembrie 2013 cu privire

la

le

aprilie 2010 Prin această Hotărîre s-au aprobat modificările în anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 “Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării și de acordare a facilităţilor fiscale și va- male pentru proiectele de asistenţă tehnică și inves- tiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte”

aprobarea modificărilor ce se operează în anexe-

fost publicată Hotărîrea Guvernului Republicii

nr. 1 şi nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 155 din

privind modificarea şi completarea Or-

dinului ministrului finanţelor nr. 96 din 28 iulie 2011 cu privire la monitorizarea şi analiza datoriilor cu termen de achitare expirat în sistemul bugetar Prin prezentul Ordin au fost operate modificări și completări la Ordinul ministrului finanţelor nr. 96 din 28 iulie 2011 cu privire la monitorizarea și analiza dato- riilor cu termen de achitare expirat în sistemul bugetar.

Было опубликовано Постановление Прави- тельства № 953 от 27.11.2013 об утверждении изменений, которые вносятся в приложения №

Приказ Министра финансов № 155 от 01.11.2013 об изменении и дополнении Приказа министра финансов № 96 от 28 июля 2011 г. о мониторин- ге и анализе задолженностей с истекшим сро- ком погашения в бюджетном секторе Настоящим приказом были внесены изменения и дополнения в Приказ министра финансов № 96 от 28 июля 2011 “О мониторинге и анализе задол- женностей с истекшим сроком погашения в бюд- жетном секторе ”

и 2 к Постановлению Правительства № 246 от

апреля 2010 г. Данным Постановлением было утвержденны из- менения, которые вносятся в приложения № 1 и 2 к Постановлению Правительства № 246 от 8 апре- ля 2010 г. «О порядке применения нулевой ставки НДС при поставке товаров и услуг на территории страны и предоставления налоговых и таможен- ных льгот для текущих проектов технической и инвестиционной помощи, подпадающих под дей- ствие международных договоров, стороной кото- рых Республика Молдова является”

8

1

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 148 din 21.10.2013 privind aprobarea Formularului-tip şi Modului de completare a Declaraţiei persoanei fi- zice cu privire la proprietate Prin prezentul Ordin au fost aprobate Formularul- tip al Declaraţiei persoanei fizice cu privire la pro- prietate, conform anexei nr. 1 la ordin și modul de completare a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la

Ordinul Ministerului Finanțelor nr.154 din

31.10.2013 cu privire la modificarea şi completa-

rea Ordinului nr. 130 din 30.09.2010 Prin prezentul Ordin, întru perfecţionarea regle- mentărilor privind achiziţia valorilor, bunurilor, inclu- siv produselor agricole de la persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător (cetăţeni), s-au aprobat modificările și completările la formularul tipi- zat de document primar cu regim special “Act de achi- ziţie a mărfurilor” și Instrucţiunea privind modul de completare a actului de achiziţie a mărfurilor (Monito- rul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.210, art.743).

Concomitent, s-a stabilit că Formularele tipizate de documente primare cu regim special “Act de achiziţie

a mărfurilor” aflate în stoc la momentul intrării în vi-

goare a ordinului se vor utiliza pînă la epuizarea stocu- rilor, prin completarea manuală a conţinutului formu- larelor tipizate cu Declaraţia pe propria răspundere a persoanei fizice care a predat mărfurile.

закупки товаров утвержденной Приказом Мини- стерства финансов № 130 от 30 сентября 2010 «Об утверждении типовой формы первичного доку- мента строгой отчетности “Акт закупки товаров”», который предусматривает что бланки акта за- купки товаров выдаются территориальными государственными налоговыми инспекциями.

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 152 din 30.10.2013 privind modificarea şi completarea Clasificației bugetare Prin prezentul Ordin au fost aprobate modificările și completările la anexa nr. 3 “Clasificaţia economică a cheltuielilor bugetare” și anexa nr. 9 “Indicaţii metodi- ce privind aplicarea clasificaţiei economice a cheltuie- lilor bugetare” din Ordinul ministrului finanțelor nr. 91 din 20 octombrie 2008 ” Privind clasificația bugetară” .

Приказ Министра финансов № 154 от 31.10.2013 об изменении и дополнении Приказа № 130 от

г. Настоящим приказом, c целью совершенствова- ния правил закупки ценностей, в том числе сель- скохозяйственной продукции у физических лиц, которые не занимаются предпринимательской де- ятельностью (граждан), были утвержденны изме- нения и дополнения к типовой форме первичного документа строгой отчетности «Акт закупки това- ров» и Инструкции о порядке заполнения акта за- купки товаров (Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 210, ст. 743). Одновременно, установленно что типовые фор- мы первичного документа строгой отчетности «Акт закупки товаров», находящиеся в запасах на момент вступления в силу приказа, будут исполь- зованы до израсходования запасов, с дополнени-

30.09.2010

запасов, с дополнени- 30.09.2010 (Monitorul Oficial nr. 258-261/1690 din 15.11.2013)

Приказ Министра финансов № 152 от 30.10.2013 об изменении и дополнении бюджетной клас- сификации Настоящим приказом внесены дополнения в преложении nr. 3 “Экономическая классифи- кация расходов бюджета” и преложении nr. 9 “Методические указания по применению эко- номической классификации расходов бюджета” Приказа Министра финансов № 91 от 20 октября 2008 года «О бюджетной классификации»

ем содержания типовых форм Декларацией под собственную ответственность физического лица, передавшего товары, заполненной вручную.

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 156 din 01.11.2013 cu privire la aprobarea formularelor Ra- poartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi modului de întocmire a acestora Prin prezentul Ordin au fost aprobate formularele Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, care se prezintă Ministerului Finanţelor, după cum urmează:

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 143 din

15.10.2013

din Instrucţiunea privind modul de completare

a

Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 130 din 30 sep- tembrie 2010 Prin prezentul Ordin au fost aprobate modificări la

actului de achiziţie a mărfurilor, aprobată prin

cu privire la modificarea punctului 3

punctul 3 din Instrucţiunea privind modul de completa-

re

nul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 130 din 30 septembrie 2010 ”Cu privire la aprobarea formu- larului tipizat de document primar cu regim special ”Act de achiziţie a mărfurilor”, care prevede că formularele actului de achiziţie a mărfurilor se eliberează de către inspectoratele fiscale de stat teritoriale.

a actului de achiziţie a mărfurilor, aprobată prin Ordi-

Raportul operativ privind executarea bugetului asi- gurărilor sociale de stat (formularul nr. 1 CNAS); Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (formularul nr. 2 CNAS); Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la partea de cheltuieli (formularul nr. 2.1 CNAS); Raportul privind îndeplinirea planului de contin- gente și beneficiarii plăţilor din bugetul asigurărilor sociale de stat (formularul nr.3 CNAS); Raportul privind transferurile de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat (formularul nr. 4 CNAS); Bilanţul contabil al Casei Naţionale de Asigurări Sociale; Raportul privind fluxul mijloacelor bănești al Casei Naţionale de Asigurări Sociale;

Приказ Министра финансов № 143 от 15.10.2013

о внесении изменений в пункт 3 Инструкции о

порядке заполнения акта закупки товаров, ут- вержденной Приказом Министерства финан- сов № 130 от 30 сентября 2010 г. Настоящим приказом были внесены изменения

в пункт 3 Инструкции о порядке заполнения акта

Raportul privind rezultatele financiare al Casei Naţi- onale de Asigurări Sociale; Raportul privind fluxul capitalului propriu al Casei Naţionale de Asigurări Sociale. Au fost aprobate:

Indicaţiile metodice privind întocmirea Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, conform anexei nr. 1. Modul de întocmire a Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (for- mularul nr. 1 CNAS), conform anexei nr. 2. Modul de întocmire a Raportului privind executa- rea bugetului asigurărilor sociale de stat (formularul nr. 2 CNAS), conform anexei nr. 3. Modul de întocmire a Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la partea de chel- tuieli (formularul nr. 2.1 CNAS), conform anexei nr. 4. Modul de întocmire a Raportului privind îndeplini- rea planului de contingente și beneficiarii plăţilor din bugetul asigurărilor sociale de stat (formularul nr.3 CNAS), conform anexei nr. 5. Modul de întocmire a Raportului privind transferu- rile de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat (formularul nr. 4 CNAS), conform anexei nr. 6. Au fost aprobate termenele de prezentare a rapoar- telor, după cum urmează:

sociale de stat (Formularul nr. 2 CNAS); Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la partea de cheltuieli (Formularul nr. 2.1 CNAS). Ordinele nr. 24 din 14 aprilie 2004 și nr. 97 din 28 noiembrie 2005 s-au abrogat.

Приказ Министра финансов № 156 от 01.11.2013 об утверждении форм Отчетов об исполнении бюджета государственного социального стра- хования и порядка их составления Настоящим приказом утверждены формы Отче- тов об исполнении бюджета государственного со- циального страхования, которые представляются Министерству финансов:

Министерству финансов: Оперативный отчет об исполнении

Оперативный отчет об исполнении бюджета го- сударственного социального страхования (форма № 1 НКСС); Отчет об исполнении бюджета государственно- го социального страхования (форма № 2 НКСС); Отчет об исполнении бюджета государствен- ного социального страхования по части расходов (форма № 2.1 НКСС); Отчет о выполнении плана по контингенту и по- лучателям выплат из бюджета государственного социального страхования (форма № НКСС); Отчет о трансфертах из государственного бюд- жета в бюджет государственного социального страхования (форма № 4 НКСС); Бухгалтерский баланс Национальной кассы со- циального страхования; Отчет о движении денежных средств Нацио- нальной кассы социального страхования; Отчет о финансовых результатах Национальной кассы социального страхования; Отчет о движении собственного капитала Наци- ональной кассы социального страхования. Утверждены:

Raportul operativ privind executarea bugetului asigu- rărilor sociale de stat (formularul nr. 1 CNAS) – pînă la data de 15 a lunii ce urmează după perioada de raportare; Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (formularul nr. 2 CNAS) – trimestrial și anual, conform termenelor aprobate de Ministerul Fi- nanţelor; Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la partea de cheltuieli (formularul nr.2.1 CNAS) – trimestrial și anual, conform termenelor apro- bate de Ministerul Finanţelor; Raportul privind îndeplinirea planului de contin- gente și beneficiarii plăţilor din bugetul asigurărilor sociale de stat (formularul nr. 3 CNAS) – trimestrial și anual, conform termenelor aprobate de Ministerul Fi- nanţelor; Raportul privind transferurile de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat (formularul nr.4 CNAS) – trimestrial și anual, conform termenelor apro- bate de Ministerul Finanţelor. S-a aprobat componenţa rapoartelor anuale, care urmează a fi prezentate la Ministerul Finanţelor și la Guvern, conform legislaţiei în vigoare:

Bilanţul contabil; Raportul privind fluxul mijloacelor bănești; Raportul privind rezultatele financiare; Raportul privind fluxul capitalului propriu; Raportul privind executarea bugetului asigurărilor

Методические указания по составлению Отче- тов об исполнении бюджета государственного со- циального страхования согласно приложению № 1. Порядок составления Оперативного отчета об исполнении бюджета государственного социаль- ного страхования (форма № 1 НКСС) согласно при- ложению № 2. Порядок составления Отчета об исполнении бюджета государственного социального страхова- ния (форма № 2 НКСС) согласно приложению № 3. Порядок составления Отчета об исполнении бюджета государственного социального страхова- ния по части расходов (форма № 2.1 НКСС) соглас- но приложению № 4. Порядок составления Отчета о выполнении пла-

на по контингенту и получателям выплат из бюд- жета государственного социального страхования (форма № 3 НКСС) согласно приложению № 5. Порядок составления Отчета о трансфертах из государственного бюджета в бюджет государ- ственного социального страхования (форма № 4 НКСС) согласно приложению № 6. Утверждены сроки представления отчетов:

Оперативный Отчет об исполнении бюджета го- сударственного социального страхования (форма

№ 1 НКСС) – до 15 числа месяца, следующего за от-

четным периодом; Отчет об исполнении бюджета государствен- ного социального страхования (форма № 2 НКСС) – триместриально и ежегодно согласно срокам, ут- вержденным Министерством финансов; Отчет об исполнении бюджета государственного

Приказ Министра финансов № 157 от 08.11.2013 об опубликовании Отчета об исполнении госу- дарственного бюджета за 2012 год Настоящим приказом oбязывали Министерсво Финансов представить к опубликованию в Офици- альном мониторе Республики Молдова Отчет об исполнении государственного бюджета за 2012 год.

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 161 din 21.11.2013 cu privire la modificarea şi completa- rea Regulamentului privind raportarea activităţii de audit intern în sectorul public Prin prezentul Ordin au fost aprobate modificările și completările la Regulamentul privind raportarea activi- tăţii de audit intern în sectorul public, aprobat prin Ordi- nul ministrului finanţelor nr. 113 din 15 septembrie 2011.

nul ministrului finanţelor nr. 113 din 15 septembrie 2011. (Monitorul Oficial nr. 276-280/1740 din 29.11.2013)

социального страхования по части расходов (форма

срокам, утвержденным Министерством финансов; Отчет о выполнении плана по контингенту и по- лучателям выплат из бюджета государственного социального страхования (форма № 3 НКСС) – три- местриально и ежегодно согласно срокам, утверж- денным Министерством финансов; Отчет о трансфертах из государственного бюд- жета в бюджет государственного социального страхования (форма № 4 НКСС) – триместриально и ежегодно согласно срокам, утвержденным Мини- стерством финансов. Утверждён список годовых отчетов, которые должны быть представлены Министерству финан- сов и Правительству согласно действующему зако- нодательству:

2.1 НКСС) – триместриально и ежегодно согласно

Приказ Министра финансов № 161 от 21.11.2013 об утверждении Pегламента об отчетности деятель- ности внутреннего аудита в публичном секторе Настоящим приказом были внесены изменения и дополнения к Регламенту об отчетности деятель- ности внутреннего аудита в публичном секторе, ут- вержденному Приказом министра финансов № 113 от 15 сентября 2011.

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 160 din 15.11.2013 cu privire la modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare Prin prezentul Ordin au fost aprobate modificările și completările la anexa nr. 6 “Clasificaţia programelor și subprogramelor” al Ordinului ministrului finanţelor nr. 91 din 20 octombrie 2008“Privind Clasificaţia bugetară”

Бухгалтерский баланс; Отчет о движении денежных средств; Отчет о финансовых результатах; Отчет о движении собственного капитала; Отчет об исполнении бюджета государственно- го социального страхования (форма № 2 НКСС); Отчет об исполнении бюджета государствен- ного социального страхования по части расходов (форма № 2.1 НКСС). Признать утратившими силу приказы № 24 от 14 апреля 2004 года и № 97 от 28 ноября 2005 года.

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 157 din 08.11.2013 cu privire la publicarea Raportului pri- vind executarea bugetului de stat pe anul 2012 Prin prezentul Ordin a fost pusă în sarcina Ministe- rului Finanțelor obligația de a prezenta spre publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Raportul privind executarea bugetului de stat pe anul 2012.

Приказ Министра финансов № 160 от 15.11.2013 об изменении и дополнении бюджетой класси- фикации Настоящим приказом внесены дополнения в преложении nr.6 «Классификация программ и под- программ» Приказa министра финансов № 91 от 20 октября 2008 года «О бюджетной классификации»

ACTE ALE ALTOR

 

MINISTERE,DEPARTAMENTE ȘI ALTOR

INSTITUȚII PUBLICE

 

OrdinulMinistruluiEconomieinr.183din29.10.2013

cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 Prin prezentul Ordin a fost completată anexa la Or- dinul ME nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea

Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei ușoare și a tipurilor de servicii prestate de către aceștia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.

Приказ Министра экономики № 183 от

29.10.2013 об утверждении дополнений, кото-

рые вносятся в приложение к Приказу № 66 от

г. Настоящим приказом утверждены, согласно приложению дополнения, которые вносятся в при- ложение к Приказу № 66 от 04.05.2010 об утверж- дения Перечня экономических агентов – пред- приятий легкой промышленности и видов услуг, оказываемых ими на территории Республики Мол- дова заявителям таможенного режима переработ- ки на таможенной территории, облагаемых НДС по нулевой ставке.

04.05.2010

în anul 2012, (conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 514 din 10.05.2007) Normativele veniturilor nete ale gospodăriilor ţără- nești (de fermier) și gospodăriilor casnice auxiliare au fost elaborate conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 514 din 10 mai 2007. Scopul general de elaborare a Normativelor veniturilor nete îl constituie eficientizarea modului de acordare a compensaţiilor nominative, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1117 din 27 octombrie 2005 “Cu privire la eficientizarea siste- mului de asistenţă socială”.

LEGISLAȚIE VAMALĂ A la
LEGISLAȚIE VAMALĂ
A
la

Приказ Министра Сельского Хозяйства и Пище- вой Промышленности № 222 от 08 ноября 2013 об утверждении Нормативов чистого дохода Настоящим приказом утверждены Нормативы чи- стого дохода, полученного крестьянскими (фермер- скими) и домашними подсобными хозяйствами от производства растениеводческой/или животновод- ческой продукции в 2012 году, разработаны согласно Постановлению Правительства Республики Молдо- ва № 514 от 10 мая 2007. Основная цель разработки нормативов чистого дохода продиктована необходи- мостью обеспечения социальной и экономической эффективности предоставления адресных компен- саций, утвержденных Постановлением Правитель- ства № 1117 от 27 октября 2005 г. ”О повышении эф- фективности системы социальной помощи”.

Ordinul Ministrului Economiei nr. 193 din 19.11.2013 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 Prin prezentul Ordin a fost completată anexa la Or- dinul ME nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei ușoare și a tipurilor de servicii prestate de către aceștia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.

fost publicat Ordinul Serviciului Vamal nr. 501-O

Приказ Министра экономики № 193 от

19.11.2013

рые вносятся в приложение к Приказу № 66 от

г. Настоящим приказом утверждены, согласно приложению дополнения, которые вносятся в при- ложение к Приказу № 66 от 04.05.2010 об утверж- дения Перечня экономических агентов – пред- приятий легкой промышленности и видов услуг, оказываемых ими на территории Республики Мол- дова заявителям таможенного режима переработ- ки на таможенной территории, облагаемых НДС по нулевой ставке.

04.05.2010

об утверждении дополнений, кото-

Ordinul Ministrului Agriculturii şi Industriei Alimen- tare nr. 222 din 08 noiembrie 2013 cu privire la apro- barea Normativelor veniturilor nete Prin prezentul Ordin au fost aprobate Normativele veniturilor nete ale gospodăriilor ţărănești (de fermi- er) și gospodăriilor casnice auxiliare, obţinute din ac- tivitatea agricolă în fitotehnie și în sectorul zootehnic

din 16.10.2013 cu privire la modificarea anexei nr. 11

Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009“Referitor la apro-

barea Normelor tehnice privind imprimarea, utiliza- rea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” Prin prezentul Ordin s-a modificat Anexa nr. 11 Co- durile facilităţilor fiscale și vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale “42”.

Был опубликован Приказ Таможенной службы № 501-О от 16.10.2013 о внесении дополне- ний в приложение № 11 к Приказу Таможенной службы № 346-О от 24.12.2009 г. «Об утвержде- нии Технических правил о порядке печати, ис- пользования и заполнения таможенной декла- рации» Настоящим Приказом внесены изменения в приложение № 11 Кодификация налоговых и тамо- женных льгот, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством по таможенной процедуре «42».