You are on page 1of 1

HPEC UEHTAP BOJCKE JVFOCABHJE

10
EJCTBA HATO AFPECOPA HO
HPHBPEHHM H UHBHHHM
OBJEKTHMA V HOTH H8METV
12. H 13. AHPHA 1999. FOHHE
HATO arpecop uac1aena cee pasopuuje uanape ua
npuepepue H uueunue ojek1e y CPJ. eapece1or paua
op noue1ka arpecuje nouoeneuu cy uanapu ua eume
qapuka, a op pymunaukor pej c1ea caepeVeuux
eaupana 1emka om1eheua peruc1poeaua cy ua VuoruV
c1aVeuuV srpapaVa
HAHUEBO: (22,40) CaVo y 1oky npo1ekne uohu
uenpuja1encka HATO aeujauuja je 1pu ny1a pejc1eo-
eana no Paquuepuju uaq1e y 1oV rpapuhy uapoVak
Beorpapa. Ha arpecopcke aeuoue pejc1eoeana npo1ue-
easpymua oppaua Bojcke Jyrocnaeuje.
HOBH CA: (22,50) Ho ko sua koju ny1 op noue1ka
arpecuje, ua Ve1u HATO npojek1una ce H uohac uamna
Paquuepuja uaq1e y 1oV rpapy.
Ten./qakc/ 32-39-553 u 32-43-576
13. anpun 1999. ropuue
,-81 24-/-,
KPAEBO: (00,00) Ca eume npojek1una pejc1eoeauo
no ceny a|eeuu pece1ak kunoVe1apa op 1or rpapa.
UAUAK: (00,20) Ha Ve1u HATO arpecopa, no ko sua
koju ny1, nouoeo je una eeh paspymeua 0apuka
kyhuux anapa1a Cnoopa.
KOHAOHHK: (1,05) Vuum1eu xo1en BAUHLTE ua 1oj
nnauuuu, a ra|aua H Ve1eoponomka c1auuua.
HPHLTHHA: (1,45) Ca mec1 npojek1una noro|euu
0apuka nnac1uuuux Vaca y KocoeoV Hony u pesep-
eoapu Jyrone1pona. Ha rpap H okonuuy ucnaneuo eume
op 15 npojek1una. Hpuuuueua je orpoVua Va1epujanua
m1e1a.
HBAHHUA: (3,00) Fa|aua anu j e npoVameua
ca1enu1cka c1auuua y nusuuu 1or rpapa.
BEOFPA: (3,30) ea npojek1una ucnaneua ua
Kacapuy Baca Uapanuh. Jepau npojek1un noro|eu H
ekcnnopupao usuap Feuekca ua HoeoV Beorpapy. Fpap
je ueny uoh opcypuo pauuna npo1ueeaspymua oppaua
Bojcke Jyrocnaeuje.
YBHUE PASOPEHOF YMA
ece1 ocoa je nornuyno H nnme ece1nua
nonpeeuo npn jyuepamnem uanay
nasymunx ynua pasopeuor yma ua ny1unukn
nos 393 ua penaunjn Beorpa - Conyu, oko 11,49
uacona. Komnosnunja je noroeua ua
Bnc1pnukom moc1y y Fpennukoj knncypn.
Ocnm xenesunukor moc1a noroeu je H
uanoxnak ua ny1y Beorpa - Ckonne, na je
caopa5aj ua 1oj eounun ny1a y npekny. Cne
ky5e y kpyry o 150 me1apa cy om1e5eue, es
nposopa n kponona, ok cy 1eneqoucke
nnunje ca Ckonnem y npekny.
Y nosy je nno 50 ny1unka.
DERANGED ASSASINS
Ten persons have been killed and dozens
wounded in the attack of deranged airborne
assassins targeting the passenger train 393
Belgrade-Salonika, around 11:49 a.m. The train
was hit as it was crossing the bridge over river
Bistrica in the Grdelica Gorge. Along with the
railroad bridge the NATO target list included the
overpass on the Belgrade Skoplje turnpike
which is now closed for traffic. All the houses
within a range of 500 feet have been damaged,
now without windows and roofs, and the
telephone communications with Skopje are
interrupted. There were about four dozen
passengers on the train.
0OTO