You are on page 1of 47

- Sarajevo 1428./2007.

- Sarajevo 1428./2007.
Dr. Ahmed Çağıl
KAKO VOLJETI ALLAHA
Dr. Ahmed Çağıl

Naziv originala: Izdavač:


ALLAHI SEVENLERIN YOLU UG “SEMERKAND”

Prijevod: Za izdavača:
Ajet Husović Seid Silajdžić

Korektura:
Nedžad Ćeman
Štampa:
Grafostar
Kako voljeti
Allaha I
Tehnička priprema: Za štampariju:
Muhamed Mulaosmanović Mahir Tucaković

Sarajevo, 1428./2007. Tiraž: 500

CIP - Katalogizacija u publikaciji


Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine, Sarajevo

28-53

ÇAĞIL, Ahmed
Kako voljetı Allaha / Ahmed Çağıl ; (prıjevod
Ajet Husović). - Sarajevo : UG Semerkand, 2007. -
88 str. ; 21 cm

Prijevod djela: Allahı sevenlerin yolu

ISBN 978-9958-9686-6-2

COBISS.BH-ID 15658758
KAKO VOLJETI ALLAHAI • 

SADR Ž AJ

RECENZIJA 7
RIJEČ IZDAVAČA 11
TEVBA - POVRATAK ALLAHU  13
VRSTE TEVBE 15
KO SU “ALLAHOVI I VOJNICI”? 17
ŠTA JE TO MA’NEVIJSKA (NEVIDLJIVA,
RUHANIJETSKA) PODRŠKA?  19
IMA LI ONIH KOJI SE BOJE UČINITI TEVBU 21
TEVBA SA MURŠIDOM 24
KORISTI OD TEVBE SA MURŠIDOM 29
MOŽE LI SE ZNATI DA LI JE TEVBA PRIMLJENA 44
ŠTA DA RADE PREKRŠIOCI TEVBE ? 45
KAKO ODRŽATI TEVBU? 46
O STANJIMA MURŠIDA 54
CILJ SUFIJSKOG PUTA U OVOM VREMENU 57
MURŠIDI I ALIMI, VJERSKE VOĐE 59
HATMA HADŽEGAN 62
O DŽEZBAMA 63
O NAŠEM NAJVEĆEM NEPRIJATELJU - NEFSU 65
KAKO TREBAMO RAZMIŠLJATI 67
LIJEPA ĆUD 69
ZAVRŠNA RIJEČ 77
POGOVOR 83
KRVNA SILSILA 86
SILSILA NAKŠIBENDIJSKO - HALIDIJSKOG TARIKATA 87
KAKO VOLJETI ALLAHAI • 

RECENZIJA
Kako osvojiti utvrde ljudskih rezona sa što manje
napora i vremena? Pridobijanjem ljud­skog srca pri­do­bi­
ja­mo i samog čovjeka. To je ­praksa Poslanika  i prvih
ge­ne­racija mus­li­ma­na. Pridobiti ljudsko srce je izuzetno
ple­menita stvar, ali i aktivnost koja zahtijeva posebne
žrtve. U eri materijalizacije, kada je na du­hov­nom i
duševnom planu došlo do stra­hovitih po­re­mećaja, mnogi
postavljaju pitanje: “Kako tom ’sa­vremenom’ čovjeku
ponuditi ruku spasa, u vre­menu u kome svi nude
svašta?” Moramo pri­zna­ti da kada je u pitanju pro­mjena
ljudskih re­zona, knjige mogu malo pomoći u dinskom
oživ­lja­vanju ljudskih srca, dok je susret i vezivanje sa
muršidi-kâmilom (potpunim vodičem) posve dru­ga stvar.
Riječ je o nasljednicima Allaho­vog  Poslanika ,
u čijem prisustvu zaista srca po­činju oživljavati, te
snagom duha (ruhanijeta) mogu uticati na ljude neovisno
od vremena i odaljenosti.

Bez obzira koliko nam izgledao težak polo­žaj mu­sli­


ma­na u vremenu u kojem živimo, nužno je pre­poznati
mjesta koja nude oživljavanje dinskih bašči, i to ne samo
izvana (slijedeći i oponašajući prve generacije musli­ma­
na), nego i iz­nut­ra, kroz srčane promjene (halove)
na polju me­đu­sobne bratske ljubavi u Alla­hovom I
dinu.

Kroz istoriju islama tarikati, ta dinska brat­stva,


pred­stav­ljali su centre islamske duhov­nosti privlačeći
i budeći ljude iz nemara, često pred­stavljući osovinu
društvenih promjena. Treba uvijek imati na umu da
snaga koja je crpljena i preko koje su opstajali i u najtežim
 • KAKO VOLJETI ALLAHAI KAKO VOLJETI ALLAHAI • 

vremenima je bila praksa Poslanika , ashaba i tabiina. Dokazi koje nam podastire dr. Ahmed Çağıl čvrsto
To je put čišćenja vlastitih loših naravi (nefsova) se nas­la­njaju na kur’ansko-sunnetsku podlogu, čes­to se
kroz stalni zikr (hudur), da bi se oslobodili od svojih služeći i praktičnim primjerima iz sva­ko­dnevnog života,
lažnih dunjalučkih želja, božanstava, karijera, strasti, te čineći štivo razumljivim za sve intelektualne nivoe.
postali iskreni Božiji robovi i stekli Njegovo za­dovoljstvo.
Kako se radi o literaturi koja problematici Is­la­ma
Kako je ovaj put pun iskušenja i zam­ki, nužno ga je preći
prilazi “iznutra”, literaturi sufijske pro­ve­ni­jencije koja
sa is­tin­skim po­zna­va­o­cem ljudskih slabosti (mur­šidi-kâ­
je uvjek imala dobar prijem na ovim prostorima, toplo
mi­lom - uvijek mo­bilnim “Allahovim vojnikom”), te
preporučujemo ovu ri­sa­lu našoj čitalačkoj publici s dovom
uz njegovu potporu (himmet) steći imansku sta­bilnost i
Allahu I da se svi okoristimo njenim bereketom.
si­gur­nost na ovom prolaznom du­nja­luku. Slabima treba
neko jak, ko će ih po­držati. Put je težak i opasan, ali su
pravila puta po­z­nata. Treba ih samo usvojiti, tj. vezati se
mr. Hfz. Džemail Ibranović
za čvrstu ruku vodilju.

Djelo koje je pred nama “Kako voljeti Allaha I” je prva


knjiga iz serije o Nakšibendi - halidijskom tariku. Riječ je
o proširenoj risali dr. Ahmeda Çağıla, izuzetno skrom­
nog čo­vje­ka, sufije, koji je iz užeg kruga ovog tarikata da­
nas u Turskoj... Cilj ovog djela je upoznati našu či­ta­lačku
javnost sa ustrojstvom Nakšibendi - ha­lidijskog tarika,
čije tragove i danas nalazimo u Bosni.

Na vrlo jednostavan način dr. Ahmed Çağıl nas vo­di,


skoro neprimjetno, logičnom vezom iz jed­nog pog­lavlja
u drugo, predočavajući nam te­melj­ne principe ovog
tarikata, počevši od tevbe, njenih plodova, muršida,
njegove podrške oni­ma koji zaista žele putovati svome
Gospodaru, cilja ovog puta u današnje vrijeme, preko
hatme, džezbe, do savladavanja nefsa i usvajanja svih
po­zitivnih osobina i to sve u pravcu jednog cilja: Ilahe
ente maqsudi we ridake matlubi - Allahu Ti si moj cilj i
Tvoje zadovoljstvo je ono što tražim.
KAKO VOLJETI ALLAHAI • 11

RIJEČ IZDAVAČA
Hvala Allahu I koji uputu Svoju daje kome On hoće
i neka je salavat i selam na Njegovog Po­sla­ni­ka ,
preko koga On posla Objavu ljudima, na njegovu časnu
porodicu i sve njegove ashabe.

Knjiga, riječ njena, slovo, ima za cilj da čovjeku olakša,


po­mog­ne, uljepša mu život na ovom svijetu, da prenese,
da pojasni uputu, da poruku svoju iskaže čo­vje­ku...
Mnogo je knjiga iz oblasti islama koje nas uče, upućuju
nas kako trebamo izvršavati svoje du­žnos­ti, kako se
ponašati u određenim pri­li­ka­ma, dok ispunjavamo svoje
osnovne, bitne oba­ve­ze (namaze, post, davanje zekâta,
obavljanje hadž­dža...). Mnogo je knjiga koje nas uče
kako bo­gobojaznim biti, kako i Kome dobra djela či­ni­ti,
prije svega vođeni iskrenom lju­bavlju prema Allahu I, ali
i ljubavlju prema Bo­žijem poslaniku r i braći vjernicima,
koje moramo voljeti više i od sebe samih...

Znamo također, da čovjeka treba svemu na­uči­ti...


Treba ga učiti kako hodati, govoriti, jesti, piti.. Pa i “voljeti”
i “mrziti” su stvari kojima nas treba neko podučiti...

Svi znamo da se trebamo voljeti. Treba vo­ljeti


Allaha I i Božijeg poslanika r. Treba vo­ljeti - to svi
pišu i govore, ali kako naučiti da se On, Gos­po­dar svega
znanog i neznanog zavoli istinski, na to pitanje gotovo
svi alimi i vjernici, obično slegnu ramenima...

U knjizi “Kako voljeti Allaha I” dobijamo od­go­vor


na to pitanje.. U njoj, na tako jednostavan i pre­finjen
način, daju nam se smjernice kako vo­ljeti Onoga koji je
dostojan ljubavi, kako voljeti Nje­govog poslanikar,
12 • KAKO VOLJETI ALLAHAI KAKO VOLJETI ALLAHAI • 13

ashabe i sva stvorenja... Kako voljeti Njegovog


poslanika r da bi nas On za­volio, kako postići njegovo
za­do­volj­stvo, a i mi da budemo zadovoljni Njime...
U
Na sva ova pi­ta­nja dragi brate, naći ćeš odgovore na
stranicama ove knjige...
TEVBA - POVRATAK ALLAHU 
Neka Allah I dâ snage da se ponese znanje koje će
imati za posljedicu učvršćivanje i ja­čanje lju­bavi prema Allaha se svako mora bojati, jer je Allah obe­ćao tešku
Allahu I, Njegovom Poslaniku r, ljubavi koja će nas kaznu onima koji su Mu neposlušni. Kada bi insan znao
nositi u ovom životu, te nam ga učiniti lijepim i korisnim, da neće biti pitan za po­či­nje­ne gri­je­he, svako bi ih, bez
ljubavi koja će nas od­vesti u Njegovu blizinu... imalo stida, činio. Iz ovog raz­loga Allah nije nikome
dao obe­ćanje da ga je os­lobodio Džehennema. Ali ni­
ko ne smije iz­gu­bi­ti nadu u Allahovu Milost. Ka­da bi
Seid Silajdžić čovje­kovi gri­jesi bili veliki poput sve­mira, opet je
Allahova Milost veća. Ko učini tev­bu - pokajanje za
svoje grijehe i nemarnost, naći će da je Allah Tevvab
- Onaj koji mnogo prašta... Osim Allahovih Pejgambera
nema nikoga a da nije griješnik. Stalno činiti grijehe i
ustrajavati u griješenju, a ne činiti tevbu, dovu i ne biti
ponizan, može uzrokovati pad u kufr - nevjerstvo.

Stalni grijesi, iako su mali, kod Allaha po­staju veliki.


Zato će insan, ukoliko ustraje u gri­je­šenju, natovariti na
sebe veliku štetu. Jedan od aspekata ove štete je osjećati
se si­gur­nim od Allahove I kazne. Onaj koji ustrajava
u grije­šenju (ne čini tevbu) osjeća se bezbjedno od
Allahove zamke (El-Emn min Mekrillah). Uz­višeni Allah
u 99. ajetu Sure El-A’raf kaže:

"Zar oni mogu biti sigurni od Allahove kaz­ne?


Allahove kazne se ne boji samo na­r­od
kome propast predstoji." (El-A'raf, 99)
14 • KAKO VOLJETI ALLAHAI KAKO VOLJETI ALLAHAI • 15

Bez­bjedno se osjećati od Allahove I kazne pro­ VRSTE TEVBE


dužetak je u griješenju, neosvrtanju na Alla­ho­ve I
U djelima islamskih klasika spomenute su tri vrste
naredbe i na poslušnost Njemu. Uko­li­ko in­san ne učini
tevbe:
tevbu za svoje grijehe, i ne osjeti po­kajanje, grižnju
savjesti, te potom ustraje u gri­je­šenju, to je znak gubljenja 1. Individualna tevba,
vjere - imana.
2. Tevba sa imamom, u džemaatu,
Zato se svi, nakon počinjenog grijeha moramo u dža­mi­ja­ma ili na vjerskim skupovima,
pokajati i Al­laha I moliti:
3. Tevba sa muršidi - kâmilom
“Ja Rabbi, za sve grijehe (potpunim vodičemna ru­ha­ni­jetskom putu).
koje sam počinio ja se kajem.
Prvu i drugu tevbu činili smo više puta. Po­seb­ne
Kamo sreće da ih nisam počinio.
promjene nismo doživjeli. Nismo ostali ustrajni. Treća
InšaAllah više ih neću činiti”
vrsta tevbe je pokajanje držeći se za ruku (bej’at -
Ovako ćemo iz dubine duše moliti. prisega) potpunog din-alima, muršidi kâmila, koji je
ustrajan u Šeri’atu i okićen sunnetom Resulullahovim r
Sigurno se vara onaj koji misli da je spašen zato što
čini puno ibadeta, namaza, posta itd., - onaj koji se u Insan ima dušmane koji ga od Allaha od­vla­če, i u
svoja djela pouzda. Pa insan, koliko god da je ibadeta grijehe uvlače. Tri su vrste ovih dušma­na. Prvi najljući,
učinio, šejtan ga je u tome nadmašio. Propast Iblisova najskriveniji i najopasniji je­ste njegov nefs-ego. Uzvišeni
i jeste u tome što se pouzdao u svoja djela. To ga Allah u 16. ajetu Sure Kâf kaže:
je uzoholilo i osililo. Videći svoja djela i oslanjajući se
"Mi smo stvorili čovjeka i znamo
na njih, on posta upropašten... Uzvišeni Allah u Suri El-
kakvu mu vesvesu čini njegov nefs.”
Kehf kaže:
U 53. ajetu Sure Jusuf, Uzvišeni Allah kaže:
"Reci: Hoćete li da vas obavijestim o onima koji
najviše štetuju u svojim dje­lima. O onima čiji je "Ja ne pravdam sebe, ta nefs naređuje zlo,
trud bio uzaludan u ovozemnom životu, a raču­naju osim onoga kojem se Gospodar moj smiluje."
da oni rade dobra djela.”
a u  40. i 41. ajetu Sure En-Nâziat Uzvišeni Allah
kaže:

"A onome koji je pred dostojanstvom


Gospodara svoga strepio i nefsa od prohtijeva
16 • KAKO VOLJETI ALLAHAI KAKO VOLJETI ALLAHAI • 17

uzdržao, Džennet će bora­vište biti sigurno.” Drugi naš dušman je šejtan. Njegovo ne­pri­ja­teljstvo
je očito, stoga ga nema potrebe po­seb­no pojašnjavati.
Nefs nikome ne daje prednost nad sobom. Zato nev­
jer­ni­ci nisu imali snage da prihvate pos­lanike, objašnja­va­ Na trećem mjestu je loš drug. Pejgamber r je re­kao:
jući to time da su po­sla­nici samo obični ljudi poput njih. “Čovjek je na vjeri svoga prijatelja.” In­san nije ni
Tako je nef­su i danas najteže ukabuliti učitelja - muršida, svjestan kako se na njega prenose o­so­bine njegovog
ob­jašnjavajući to time da je muršid obični čovjek, po­ prijatelja.
put drugih. Međutim, nisu znali da su po­sla­ni­čka srca
U našem vremenu, ovi dušmani su na­oru­ža­niji sa
svjetiljke blistave koje put obas­javaju. U 45. i 46. ajetu
po­d­va­lama. Naša snaga i upornost, često nam nisu
Sure El-Ahzab, Uzvišeni veli:
dovoljni da ih pobijedimo. Imamo po­trebu za dodatnom
"O Vjerovjesniče, Mi smo te poslali kao snagom, za nekim ko je u vjeri jak i stabilan. Sa
svjedoka i kao donosioca ra­dos­nih vijesti njegovom podrškom iz­ba­vit ćemo se iz dušmanskih
i kao Poslanika koji opo­minje, da - po kandži, pošto je Allahova, I milost i pomoć uz njega.
Njegovom naređenju - pozivaš Allahu, i Allah, I je ovo naše stanje znao, pa je nakon preseljenja
kao svjetiljku koja sija.” (El-Ahzab, 45, 46) Re­sulullaha r, slao mu­slimanima Svoje voj­ni­ke. Zato
trebamo iskoristiti po­dršku Alla­ho­vih vojnika -
A muršidi - vodiči duhovnog puta - su varisi - nas­
pejgamberskih nasljednika, da se od dušmana koji
ljed­nici Poslanika. I njihova srca spo­zna­jom i ljubavlju
nas na Allahovom, I putu pre­sreću, zaštitimo. Svakako
sijaju i kao magnet srca murida - onih koji žele Allahovu
to i jeste želja i za­da­tak Allahovih vojnika, da muslimane
blizinu, privlače. Muršidi jesu ljudi, ali, ljudi - muttekije
pot­po­ma­žu protiv dušmana.
- Bogobojazni, muhsini - koji robuju Allahu I kao da ga
vide, a Allah I je upravo sa muttekijama i muhsinima. U Allah, I ih je, sa Svoje strane, za ovaj za­datak,
zadnjem ajetu Sure En-Nahl, Uzvišeni Allah to ističe: naoružao specijalnim oružjem.

"Zaista je Allah sa onima koji su bo­go­bo­jazni


i koji su dobročinitelji” (Muhsinun)”
KO SU “ALLAHOVI I VOJNICI”?
I upravo, jedino je to kvalitet koji ih naspram drugih
Allahovi I vojnici su muršidi kamili - potpuni šejhovi.
ljudi odlikuje, ništa drugo. Uzvišeni Allah u Suri Hudžurat
Muršidi su nasljednici Poslanika u duhovnom
ističe da su takvi kod Njega najugledniji. Nefs, dakle,
vođstvu. Oni su potpuni dinski alimi (pošto poznaju
želi da bude iznad svih ostalih i da, napokon, dospije na
i zahirsku nauku - Fikh, a i batinsku - srčana stanja i
sami vrh oholosti, da poput faraona, sebe božanstvom
stupnjeve). Na zadatku su očuvanja šerijata i sunneta od
proglasi.
18 • KAKO VOLJETI ALLAHAI KAKO VOLJETI ALLAHAI • 19

promjene i zaborava. Kako ćemo te Allahove I vojnike tada ne obu­zi­maju. Posjetilac, ukoliko bude obuzet
prepoznati? Kada ih vide, ljudi se odmah sjete AllahaI. drugim pre­okupacijama, neće postići željeni cilj, neće
Na upit ko su Allahove I evlije, Muhammed r je rekao: pri­miti lijek za ozdrav­ljenje... Kada odemo mur­šidu, da bi
“IZA RUÛ ZUKIRELLAH - kada ih vide, (ljudi) se se njegova duhovna snaga na nas odrazila, prvo svojom
sjete Allaha” (Tefsir Ibn Kesir, kod tumačenja 62. ajeta rukom moramo uzeti njegovu ruku (muškarci) i učiniti
Sure Junus). Oni ljude iz gafleta - nemara bude pa zajedno s njim tevbu za svoje grijehe. Nakon tevbe oba­
ih na AllahaI podsjete, jer su nosioci ma’nevi hejbeta vez­ni smo uzeti uputstvo šta sve trebamo tu noć raditi,
- duhovnog dostojanstva. Ovo je milost koju Allah, I pažljivo ih saslušati i srcem iskreno pri­hvatiti. Radnje iz
daruje samo kome On hoće. Kada ih ljudi vide iskazuju uputstva obavezni smo ura­diti te noći. Ovih radnji (šarta)
im poštovanje. Muršidi u dnevnom životu, u svim svojim ukupno je osam. Sastoje se iz abdesta, gusula, istihare
poslovima, u ibadetima, čak i u osmjesima svojim, onakvi na­maza, izgo­varanja tri puta tevbe, istigfara, uče­nja
su, kako nam knjige prenose da je bio naš Poslanik r fatiha, razmišljanja o vlastitom preseljenju - smrti, te
. Srca onih, koji imaju priliku da ih vide, to upečatljivo srčanog vezivanja za muršida - râbita. Svi šarti se mogu
posvjedoče. obaviti za 30 - 45 minuta. Uko­liko ove šarte ne obavimo,
nismo ušli u tarikat i ne­ćemo dobiti ma’nevijsku podršku
Kako ćemo dobiti podršku muršida u borbi protiv
muršida.
dušmana? Dobit ćemo je davanjem prisege - bej’ata. To
postižemo kada po­sje­ću­je­mo muršida, a ako nemamo
mogućnosti da ga posjetimo, sretnemo se sa njegovim
ŠTA JE TO MA’NEVIJSKA (NEVIDLJIVA,
vekilom - zastupnikom, koji je na zadatku od strane mur­
RUHANIJETSKA) PODRŠKA?
šida. (Vekil nema nikakv ma’nevijski stepen, on je samo
zastupnik pri davanju bej’ata i ob­jašnjavanju šarta za Uzeli smo muršida (ili vekila) za ruku, učinili bej’at i iz­
ulazak u tarikat. ) Iz­go­va­ra­njem riječi tevbe sa vekilom i go­vorili tevbu. Kakva nam to podrška time dolazi, koja će
obavljajući osam šar­ta koje ćemo kasnije objasniti, oko­ nam pomoći u borbi protiv ma’nevi dušmana? Onaj koji
ristit će­mo se ma’nevijskom - ruhanijetskom po­dr­škom is­kre­no, nakon što uzme muršida za ruku, izgovori tev­bu
Allahovih vojnika. i oba­vi osam šartova, ubrzo će primijetiti da se lju­bav
prema du­njaluku presjekla, da je nestala netrpe­lji­vost,
Ko dođe u posjetu muršidu treba da je svje­stan svoje
osve­to­lju­bi­vost, mržnja, da su se stari načini ponašanja
slabosti i potrebe za podrškom. Svim sr­cem treba da
izmijenili bez imalo vlastitog truda. To će opaziti i shvatiti.
bude okupiran tom svojom sla­bošću... Isto, kao kad
Doživjet će promjenu kruga svojih prijatelja. Primijetit će
se bolestan čovjek nađe u bol­nici, pa mu je jedina
kod sebe pro­mjenu naravi. Postat će blag, saburli. U
preokupacija kako da oz­dravi. Nikakve ga druge brige
20 • KAKO VOLJETI ALLAHAI KAKO VOLJETI ALLAHAI • 21

srcu će mu se ro­diti jača ljubav prema Allahu I . Ibadeti koristili, ali nakon što su posjetili jednog muršida u
će mu postati draži i slađi. Menzilu, od tada se kod njih pojavila ljubav za ibadetom.
Dobili su snagu da ostave ružne navike. To me jako
Eto, sve ove i druge blagorodne - pozitivne promjene,
začudilo, jer do tada nisam imao priliku da nešto tako
Alla­hovim I bereketom, dogode se sveobuhvatnom
doživim. Tokom svojih petnaest godina rada ja nisam
ma’nevijskom snagom. Allah I, preko svojih voljenih
uspio nikoga odvratiti od ružnih navika. Odmah sam uzeo
osoba, šalje nam ovakve svoje poklone.
adresu i otišao u Menzil, tom insanu. Kada sam tamo
Zahirskim snagama (vazom, savjetom) ove promjene stigao, vidio sam da se kod njega slijevaju ljudi sa svih
se nisu mogle dogoditi. Postoje mnogi koji se lijepim va­ strana Turske i šire, sa njim izgovaraju tevbu, obavljaju
zo­vima obraćaju narodu. Ljudi ih slušaju, ali kod njih bit­ osam šartova i odlaze. Bez velikih vazova i savjetovanja,
nih promjena nema. Nakon što se džemat raziđe, ljudi oni doživljavaju očite srčane promjene. Svakako, i ja
puno od onoga što su čuli zaborave, pa kao i da nisu sam dao bej’at, izgovorio tevbu i obavio šarte. Tada
bili na vazu. Da je zahirska snaga ta koja budi srca, se kod mene slast i značenje ibadeta proljepšalo. U
dogodile bi se srčane pro­mjene. Sve ovo nam ukazuje meni se rodilo još veće zalaganje i ljubav za Allahom.
da Alla­hovi voj­nici - muršidi, Allahovom plemenitošću, Shvatio sam da je posao Allahovih vojnika specifičan i
pos­jeduju, okom ne­vid­ljivu, ali uticajnu moć koja ak­tivno da se samim razumom ne može potpuno dokučiti. To je
utiče na buđenje i li­ječenje srca. U tome se ogleda ta Allahova dobrota koju najdjelotvornije i najdublje samo
sveobuhvatna, spe­cifična snaga - te­sarruf. Kako god da naša srca osjećaju.” Eto, ovako se opisuje ma’nevijska
vojska koja čuva drža­vu ima svoje oružje, tako i Allahovi podrška muršida.
vojnici imaju svoje oružje. Svakako, ma’nevijska vojska
Nakon tevbe i uzimanja ruke Allahovog evlije, zaža­
ima ma’nevijsko - du­hovno oružje, nevidljivo ali sna­žno.
li­mo što ovo nismo još davno učinili. Koliko nam je
Allahovom dob­rotom, naša srca to istinski osjećaju.
vremena uzalud proteklo!?
Jedan vjerski službenik iz srednje Anadolije, u Turskoj
ovako je pričao:
IMA LI ONIH KOJI SE BOJE UČINITI TEVBU
“Petnaest godina sam imam i vaiz džamije. U
našu džamiju na sabah namaz dolazilo je petnaestak U današnjem vremenu mnoga naša braća boje se uči­
džematlija. Zadnjih mjesec dana naša džamija se počela niti tev­bu i vezati se za muršida. Razlog njihovom strahu
puniti. Zainteresiralo me je šta je uzrok da ovi ljudi dođu ug­lavnom je isti. Svi oni osjećaju strah i nesigurnost da
u džamiju. Pitao sam ih. Odgovorili su mi da su do tada će na­kon tevbe održati datu riječ poka­ja­nja.
bili na krivom putu, da su pili, kockali, blud činili i opijum
22 • KAKO VOLJETI ALLAHAI KAKO VOLJETI ALLAHAI • 23

Oni ovako raz­mišlja­ju: “Neću ustrajati na tevbi, vratit njih dovu čine. Nakon tevbe, kada grijesi AllahovomI do­
ću se grijesima, imat ću još veću štetu”. Onaj koji treba brotom postanu odvratni, kao što je u pred­hodnim ajetima
da učini tevbu boji se to ura­diti i iz razloga što nema navedeno, lijepi poslovi, po­našanje i ibadeti postaju mu
pouzdanog saznanja o muršidu i o ma’nevijskoj podršci sve draži i miliji, ta­ko da se vremenom ibadetima potpuno
koja sa njim dolazi. preda. Što ih više čini, to su mu miliji i draži.

S druge strane, oni koji su o ovome dobro obaviješteni, U njegovom, u njenom srcu rodi se još veća lju­bav
i koji su to lično is­probali, žale one koji se boje da učine prema Allahu I, prema vjeri i svoj braći mus­limanima i
tevbu. A uistinu, in­san nakon tevbe, Allahovom ple­me­ni­ svim sestrama muslimankama...
tošću, u sebi doživi og­romne pozitivne promjene.
Allah I, tako, preko svojih vojnika nep­res­ta­no šalje
Oni koji međutim, ne­po­sredno poslije tevbe ne osjete ma’nevijsku podršku u borbi protiv na­ša tri ma’nevijska
promjene, treba da ustraju, da se na prvom koraku ne dušmana. Nakon tevbe, naša ma’nevijska snaga postaje
razočaraju, jer Allah I najbolje zna nji­hovo stanje i želi sve jača i jača. Ova pomoć teče preko srca arifa -
ih u Svoju bli­zinu uvoditi na najblaži način, onako kako Allahovih I voj­ni­ka, samo na ona srca i one muride koji
to njima odgo­vara. su uči­ni­li tevbu i koji upražnjavaju râbitu (vezivanje sr­ca
za muršida).
Nakon tevbe, gri­jesi koje je prethodno činio kod in­
sana postaju jako odvratni. Nakon što doživi odbojnost Naša braća, koja ovo ne znaju, skeptični su i ne mogu
prema grijesima, ne želi im se više vraćati. u ovo lahko povjerovati. ”A to je Allahu lahko.” Boje se
tevbu učiniti, iako Allah I, voli one koji tevbu čine.
Grijesi mu toliko postanu odbojni, da ih se više ne želi
ni sjećati. Grijeha se treba bojati, a ne tevbe jer od tevbe štete
ne može biti.
"Allah vam je omilio vjerovanje i uči­nio ga
lijepim u srcima vašim, a od­vrat­nim učinio Kada bi oni imali spoznaju o ovim ma’ne­ijskim sr­ča­
nev­jerstvo, grijehe i ne­pokornost. To su oni nim duhovnim oplemenjenjima, ne bi se tarikata bojali,
koji su na pravom putu. Dob­ro­tom Alla­hovom već bi se, hrleći u karavanu uključivali.
i blagodati Nje­go­vom.” (El-Hudžurat 7,8.)
Ja Rabbi, Ti im katance sa srca otključaj!
Oni koji su doživjeli blagodati tevbe, osje­ćaju veliko
žaljenje prema onima koji tevbu ni­su učinili, pa potajno
počnu Allahu I činiti do­vu za njih. Ne mogu iščekati da
i oni ovu dob­ro­tu tevbe nađu u svom srcu, pa stalno za
24 • KAKO VOLJETI ALLAHAI KAKO VOLJETI ALLAHAI • 25

TEVBA SA MURŠIDOM vjerodostojnih hadisa koji govore o neophodnosti bej’ata.


U hadisima stoji da će oni koji umru bez bej’ata
Tevba i istigfar nisu isto. Istigfar znači tra­ženje op­
umrijeti džahilijetskom smrću – smrću neznalice.
rosta. Tevba je, pak, daleko širi pojam. Tev­ba je promjena
Onaj koji se srcem ne poveže za Allahovo, I uže, tj. srca
čovjeka iz njegovog lošeg u bo­lje stanje. Tevba je duhovno
iskrenih, biće uskraćen za mnoge dobrote, za spoznaje
oživljenje srca. Tev­ba podrazumjeva vraćanje vjeri i
koja se Allahovom, I milošću, na srce spuštaju. U
na­pu­štanje lošeg društva. Tevba je povratak Allahu I
hadisima nije rečeno da će čovjek bez bejata umrijeti
i riječima i djelom. Tevba je stalna, nep­restana borba
kao nevjernik, već kao neznalica. Onaj koji nije pod
sa svojim nefsom (egom) sve dok se on ne preporodi,
bej’atom, puno je uskraćen u osjećanjima ihsana. On
odgoji i preraste u “smi­renu dušu”, koja je zadovoljna
neće upoznati ruhanijetski svijet i njegove blagodati neće
Allahom, I i sa ko­jom je Allah, I zadovoljan. Tevba je
osjetiti. Čovjek se donekle, može sam sa sobom, nositi
dakle, djelo srca, tjela i jezika zajedno, uz snagu dže­
u svekolikim sferama islama i imana, ali bez bej’ata, u
maata. Bez džemaata, tevba nema snage. Tevba se
sferama ihsana, nikako. Svakom muslimanu je potrebno
može održati samo u jakom društvu, u džemaatu. Zato
vođstvo muršida jer bez ruke muršida, usamljen ne
Allah, I traži da vjernici za­jedno čine tevbu kako bi na
može da dođe do sveobuhvatne spoznaje. I alimu je
taj način postigli pu­ni uspjeh.
potrebna evlijanska ruka, jer će se i on, bez vođstva
"I svi se Allahu pokajte, o vjernici, i bez svijetla u srcu, zanijeti znanjem. Vjera će mu
da biste postigli ono što želite" (Nur, 31) opstajati samo u sferi racia - razuma, a srce će ostati
neprobuđeno. Tako neće usvojiti Allahove I tedžellijate
Sa­mo zajedno, u džemaatu, možemo postići dob­
i neće proći kroz srčane stupnjeve. Strahopoštovanje
ročinstvo i takvaluk.
prema Allahu, I, iskrenost, srčani vid-besiret, srčana
"Jedni drugima pomažite u pronicljivost-firaset i tome slično, stanja su i spoznaje
dobročin­stvu i čestitosti” (Maide, 2) koja samo srca osjećaju. Takva stanja i spoznaje razum
sam po sebi ne osjeća. Za spoznaju tih stanja potrebno
Da bi insan postigao takvaluk i ustrajnost mora se
je kušanje-zevk...
udružiti sa iskrenima.
Moramo znati da je muršid nasljednik-varis Resu­
"O vjernici, bojte se Allaha i budite
lu­llah­ov r Ashabi njegovi činili su tevbu indi­vi­du­
sa onima koji su iskreni" (Tevba, 119)
al­no, ali su dolazili i Resullulahu r da za njih on
Ve­zivanje za muršida, ili davanje bej'ata, je prak­sa zatraži oprosta. To je skraćivanje puta. Pejgamberov
iz poslaničkog doba i doba pravednih halifa. O prisegi pogled-nazar, ubrzava srčani put.
(bej’atu) govori se u suri Feth i suri Mumtehine. Mnogo je
26 • KAKO VOLJETI ALLAHAI KAKO VOLJETI ALLAHAI • 27

Uzvišeni Allah veli: vjernike i vjernice" (Muhammed, 19)

"A Mi smo poslali svakog poslanika zato da bi Muršid i murid, držeći se za ruke, zajedno tevbu čine
mu se, prema Allahovom naređe­nju, pokoravali. izgovarajući:
A da oni, koji su se sami pre­ma sebi ogriješili,
“Ja Rabbi, za sve grijehe
dođu tebi i zamole Allaha da im oprosti, i da i
koje sam počinio ja se kajem.
Poslanik zamoli za njih, vidjeli bi da Allah zaista
Kamo sreće da ih nisam počinio.
prima pokajanje i da je milostiv." (Nisa, 64)
InšaAllah više ih neću činiti”
Tako postupa i muršid, slijedeći Poslanika r
Muršid voli ovaj ummet i zato za njega traži oprost, a
Izgovarajući riječi tevbe, on sâm za sebe traži oprost
to je najplemenitije svojstvo evlija.
od Allaha I, istovremeno tražeći oprost i za muride.
Oni koji ovo negiraju i ovo smatraju beznačajnim i bez­ "O oče naš - rekoše oni - zamoli da nam se grijesi
vrijednim, pa tako su i dvoličnjaci reagirali kada su bili oproste, mi smo zaista zgri­je­šili. Zamoliću
pozvani da dođu Poslaniku r da i on za njih oprost Gospodara svoga da vam oprosti - odgovori on -
zatraži. jer On prašta i On je Milostiv” (Jusuf, 97-98)

"A kada im se kaže: 'Dođite, Allahov Po­s­lanik će Ko je ispravno shvatio bej'at - prisegu i tevbu sa
moliti da vam se oprosti’, oni glavama svojim tresu muršidom, on će ispravno shvatiti i teslimijjet – poslušnost
i vidiš ih kako nadmeno odbijaju” (Munafikun) prema muršidu. Muršid je Allahov I vojnik. Naoružan
je Allahovim I oružjem. Srce mu je ispunjeno
Niko od murida, dajući bej’at i izgovarajući riječi
spoznajom i ljubavlju. Ne naređuje ništa osim šerijat,
tevbe nije rekao niti govori:
budno nad njim bdijući. Muridi mu se pokoravaju sve dok
“O šejhu, oprosti mi, izbriši mi grijehe, spasi me je on pokoran Allahu I i Njegovom Poslaniku r Zbog
od džehennema, uvedi me u džennet” Svi znamo da toga ga muridi vole i slijede. Kad je Ebu Bekr Es-Siddik
ovaj hak apsulutno pripada Allahu I... postao halifa rekao je: “Sve dok sam u pokornosti Allahu
i Poslaniku dužnost vam je da mi budete pokorni, jer,
Prema tome, tevba nema nikakve veze sa traženjem
Allah od vas to traži . Ako ja skrenem sa staze, neka me
oprosta od ljudi. Naprotiv, muršid u prvom redu traži
niko ne slijedi”.
oprosta za sebe, a zatim za vjernike i vjernice kao što
je to i Poslaniku r naređeno da čini. Kao što su se vjernici pokoravali halifi, tako se i
muridi pokoravaju muršidu. Zar Allah, I ne naređuje da
"Znaj da nema boga osim Allaha!
budemo pokorni svojim predstavnicima – ulul emru?
Traži oprosta za svoje grijehe i za
28 • KAKO VOLJETI ALLAHAI KAKO VOLJETI ALLAHAI • 29

"O vjernici, pokoravajte se Allahu i BEZ ALLAHOVE I POMOĆI NIKO NE MOŽE


po­ko­ra­vajte se Poslaniku i pred­stav­ni­cima TEVBU ODRŽATI. JER SVAKI IBADET ČINIMO
vašim (ulul – emr)" (Nisa, 59) ISKLJUČIVO SA ALLAHOVOM POMOĆI.

A ko je ulul - emr ako nisu muršidi kamili? La havle, ve la kuvvete illa billah - nema izbjegavanja
grijeha i zla, a nema ni snage za ibadet i dobro osim sa
Ko ne razumije bej’at, tevbu i teslimijjet na način kako
Allahovom I dozvolom.
je izloženo, uskraćen je velike blagodati. Svi zazivamo
džemaat a slabo smo spremni da emiru-zapovjedniku Nakon zadobijanja ma’nevijske podrške, AllahovomI
budemo poslušni. Pa može li džemaat biti bez imama? voljom, moći ćemo svoju tevbu održati. A ako poskliznemo,
dobit ćemo snagu i želju za ponovno pokajanje. Eto, to
Komentarišući hadise o bej’atu, koje bilježi Muslim,
je bereket vezivanja za Allahovog I vojnika.
En-Nevevi naglašava da je bej’at farzi ajn, tj. stroga
obaveza svakom muslimanu i muslimanki. Evlijanska
ruka za bejat je najpreča.
KORISTI OD TEVBE SA MURŠIDOM
Ukoliko smo spriječeni da posjetimo muršida,
1. Hadis: ”Et-Taibu mine-zzenbi, ke men la zenbe
tevbu ćemo izgovoriti, i uputstvo o osam šarta
lehu”.Značenje hadisa: “Ko učini tevbu - pokajanje
dobiti od njegovih vekila. Njima ćemo se obratiti,
od grijeha, on je kao onaj koji nema grijeha”
oni će nas uzeti za ruku, učinit ćemo bej’at (muškarci
kod vekila muškaraca, a žene kod vekila - žena) ovako 2. Ko učini tevbu, i ona mu bude primljena, kako god
izgovarajući: da se grijeha očistio, tako biva i nagrađen za samu
tevbu.
“Ja Rabbi, za sve grijehe
koje sam počinio ja se kajem. Veličina ove nagrade ovisi o količini grijeha. Pokajnik
Kamo sreće da ih nisam počinio. dobije onoliko sevaba koliko je grijeha počinio. Što je veći
InšaAllah više ih neću ČINiti” broj grijeha, veća mu je i nagrada, jer je onima koji imaju
više grijeha, teže tevbu učiniti, nego onim koji su ma­nje
Ove riječi ponovit ćemo za vekilom.
griješili. U 70. ajetu Sure El-Furkan, Uzvišeni Allah kaže:
Onaj koji ovako učini tevbu, pri izgovoru INŠAALLAH,
"Ali onima koji se pokaju, uzvjeruju i dobra
uvjetovao je to Allahovom I pomoći. Po našem akaidu i
djela čine, Allah će njihova loša djela
hajr i šerr se događaju sa Allahovim I emrom.
(grijehe) u dobra (sevabe) pro­mijeniti.
Iz tog razloga: A Allah prašta i sami­lo­stan je.”
30 • KAKO VOLJETI ALLAHAI KAKO VOLJETI ALLAHAI • 31

3. Iz iskustva znamo i vidimo da Allah, I, činitelju u Suri Kehf, u slučaju Musau i Hidra u. Allah, I je
tevbe sa muršidom - Allahovim vojnikom, daruje i pomoć ovako opisao hazreti Hidra:
da tevbu održi. Insan tom tevbom i tim bej’atom postaje
"I nađoše jednog Našeg roba kojem
član ruhanijjetskog džemaata. Ovdje se jasno uočava
smo milost Našu darovali, i onome što
razlika između individualne, nasamo učinjene tevbe i
samo Mi znamo, naučili.” (El-Kehf, 65. )
tevbe sa Allahovim, I evlijom.
Postao je iskreni Allahov rob, zatim posebnu milost od
Allaha I zadobio, i na kraju, (ilmi-ledun) posebno znanje,
4. Činitelja tevbe Allah Uzvišeni upisuje u Knjigu darovano od Allaha I, ponio. Allah I ovim znanjem
voljenih. dariva svoje izabranike od svojih evlija. U literaturi se
oni zovu havasul-evlija. Preko ovog Allahovog, I znanja
"Zaista Allah voli one koji se kaju
- ilmi-ledun, muršidu je omogućeno da kontroliše na
i voli one koji se čiste.” (El-Bekare, 222.)
hiljadama kilometara udaljene muride, da im podršku
daje, da oni u grijehe ne bi ulazili, da bi ih od ma’nevijskih
bolesti liječo i štitio. Nije ovo čudno, jer on (muršid) gleda
5. Nakon tevbe sa muršidom, njegovim himmetom
Allahovim, I nûrom - svjetlom, kako stoji u hadisu: “Itteku
- ma'nevijskom podrškom, u insanu počinju zaživljavati
firasetel-mu’mini. Fe innehu jenzuru bi Nurillahi
vjerske istine i stvarnosti.
azze ve dželle – Pazite na pronicljivost mu’minskog
Allah Uzvišeni, na razne načine počinje ukazivati na pogleda. Pa zaista on gleda AllahovimI nûrom
blizinu i realnost života poslije smrti. Sve to s ciljem da bi - svjetlošću.” Hadis prenosi Ebu Seid El-Hudri t, a
insan zadobio jekin - čvrsto ubjeđenje i da bi njegov iman bilježi ga Tir­mi­zi u svom “Sunenu”.
očvrsnuo od svake sumnje. Primjer su kerameti, lijepi
Ovim specifičnim znanjem (ilmi-ledun) i srčanim
snovi, mudri poslovi, mnogi ma’nevijski halovi - srčana
vidom (firaset), Allahov, I vojnik - muršidi-kâmil, potpuni
stanja. Jačanjem imana raste i pokornost naredbama.
vodič, Allahovim, I emerom utiče na one koji su učinili
Ljubav i nada prema Allahu, I se povećavaju. Kada neko
tevbu. Ovaj uticaj i djelovanje zove se himmet muršida.
vidi ili čuje keramet (nadnaravno djelo), ili jako mudar
postupak, on pokuša razumom dokučiti značenje. Nakon
što se uvjeri da to ne može, preda se razmišljanju. Na
6. Onaj koji tevbu učini, doživi da mu Allahovo, I
kraju bude primoran da prizna da postoje znanje i snaga
zadovoljstvo bude stalno u nijjetu - namjerama pri
koji su ne­vidljivi. Ovo znanje zove se ilmi-ledun ili ilmi-
činjenju djela. I ova promjena se događa isključivo
ma’ne­vi­jat. Ova vrsta znanja je spomenuta u Kur’anu
himmetom muršida.
32 • KAKO VOLJETI ALLAHAI KAKO VOLJETI ALLAHAI • 33

7. Za hatar tevbe i himmeta muršida, Allah Uzvišeni svađa­nje, hvalisanje, uhođenje, otkrivanje sramota, itd.
onima koji su tevbu učinili uskladi ovosvjetske poslove. be­re­ke­tom Allahovog vojnika - muršida i njegove dove,
polahko se otklonjaju. Ove loše navike su uzrokom da ne
Hadis: “Ko tevbu učini i u istigfaru ustraje,
možemo ni sebe, a niti druge zavoljeti u ime Allaha, I
Uzvišeni Allah će ga ovosvjetskih i ahiretskih tegoba
Lijek protiv njih dolazi preko muršidovog srca. Argument
i briga osloboditi i odakle se ne nada, opskrbiti.”
za ovu tvrdnju je stanje i ahlak prije i poslije vezivanja za
(Ebu Davud)
muršida.
Trgovac, kome trgovina ne ide dobro, službenik ili
radnik, koji ima nedovoljno primanje, dobit će bereket
- Allahov, I blagoslov u zaradi i hrani koju jede. Ukoliko 10. Za one koji su upali u velike grijehe kao što su
ga pogodi nevolja ili bolest, Allah, I, koji mu je to spustio kocka, alkohol, zinaluk, ubistva, itd. te koji se iz
će, sebebom dove i himmeta muršida, to otkloniti i dati ovakvih i sličnih stanja sami ne mogu izbaviti, muršidova
mu ozdravljenje. podrška je od ogromnog značaja.

Nakon tevbe, oni će se uvjeriti da će im ovi grijesi


postati jako odvratni i strani. Veliki je broj onih, iz naše
8. Bolesti koje mnogo štete ibadetu kao:
sredine, koji su se u ovo potpuno uvjerili.
 klanjanje namaza sa teškoćom i
srčana neprisutnost u namazu,
11. Osvjedočena korist je ljubav koja se povećava
 ne obavljanje namaza na vrijeme,
prema muršidu. Posebno što je naš muršid od ehli-
 vesvese u ibadetima, bejta, jer je krvno vezan preko Hazreti Husejna t za
Resu­lullaha r.
 duga nada,
Muhamed r je rekao: “Volite Allaha jer vas hrani iz
 ljubav za imetkom, dunjalukom, itd.
Svojih blagodati. Volite mene radi Allahove ljubavi,
bivaju blago izliječene bereketom muršidovog ma’ne­ a volite moj ehli-bejt radi moje ljubavi.” Hadis bilježi
vi pogleda (nazar) na srce murida. Tirmizi, Bejheki u Šuabu i Hakim u Mustedreku. Znati
voljeti je dragocjeni dar koji ne uživaju sva srca. U
drugom hadisu ovako stoji: “Čovjek je sa onim koga
9. Ružna narav, kao ohlost, pohlepa, zavist, pre­ voli.” Hadis bilježe Buharija i Muslim. Svakako, ovo
noše­nje tuđih riječi, škrtost, samoljublje, samoisticanje, za­jed­ništvo će biti i ahiretsko. Ljubav prema muršidu
34 • KAKO VOLJETI ALLAHAI KAKO VOLJETI ALLAHAI • 35

obezbijedit će nam Allahovu, I ljubav. Iz ljubavi prema su puno ibadeta činili tako razmišljajući bivaju ponizni
svo­jim muršidima i Junus Emre, i Mevlana i Šah Nakši­ prema Allahu, I i blagi prema braći i sestrama. Alimi
bend i Sejjid Abdul-Kadir Gejlani i mnogi drugi velikani, - sufije svoje ibadete ispunjavaju sa brigom da li su im
zadobili su Allahovu, I ljubav. Zato je voljeti dragocjeni kabul – da li su im primljeni. Zabrinuti su, jer znaju da će
ni’met od Allaha, I Voljeti je najdragocjeniji, i u isto na kijametskom danu biti izvedena jedna grupa - onih
vrijeme najlakši način ibadeta. Zamisli - voljeti radi gluhih. To su oni koji su se divili i ponosili svojim djelima
Allahovog, I zadovoljstva! O, naš Gospodaru, ispuni i sebe smatrali dobrim insanima, oni koji su mislili: “Ima li
naša srca ljubavlju radi Tebe! iko kao mi?” Naš Pejgamber r se utjecao AllahuI od
dičenja svojim dobrim djelima. Znajući ovaj sunnet,
prave sufije stalno obnavljaju tevbu i mnogo čine istigfar
12. Oni koji su se, čineći tevbu, vezali za - mole Allaha, I za oprost.
muršida, počinju sve više i više voljeti svoju braću
muslimane.
13. Allah, I će posjetioce Njegovog alima, evlije, za
Da bi čovjek shvatio veličinu međusobne ljubavi,
svaku stopu nagraditi sevabima.
dovoljno je da prati međusobne susrete onih koji su se
sa muršidom Allahu, I pokajali. Kad se sretnu rukuju Ovakvim posjetama povećava se ljubav murida prema
se, grle i ljube. Mlađi ljube ruke starijim, a stariji mlađe muršidu. Allah, I spušta svoju ljubav na one koji se radi
ljube u oči. Svako drugoga vidi boljim od sebe i Njega posjećuju. I ovo se može samo doživljavati, ovo
stoga mu iskazuje ljubav i poštovanje. Onaj koji je se neda ispričati. Pitali su jednog arifa kako se muhabbet
prije tevbe imao puno grijeha, stalno vidi svoje grijehe - ljubav može povećati? “Čestom posjetom muršidu”,
pred sobom. Sebe vidi malim i lošim, a sve ostale većim odgovorio je. I često druženje braće, radi Allaha, I, radi
i boljim, pa ih stoga smatra zaslužnijim da im ruke ljubi. ibadeta i hizmeta dinu, kao i druženje sestara, rezultirat
Obzirom da svi vide sebe takvim, stalno pokušavaju će ogromnom međusobnom ljubavlju. Oni u druženjima
drugima ruku poljubiti. I ovim činom, zadivljujuće raste (sohbetima) postaju stvarnom dinskom braćom,
međusobna ljubav. Alim, pak, ovako o sebi razmišlja: kako je i pomenuto u suri Hudžurat.
“Ja sam počinio grijehe, jer sam svoj život provodio bez
stvarnog srčanog zikra - spominjanja Allaha, I . Ibadete
sam obavljao sa gafletom - srčanim nemarom. I oni su 14. Slijedeća korist od tevbe sa muršidom vezana je
nepotpuni. Druge sam savjetovao a sâm nisam puno od za preseljenje sa ovoga svijeta.
toga činio. Neznalici će biti oprošteno zato što nije
znao, a šta je sa mnom? ” I oni koji su griješili, i oni koji
36 • KAKO VOLJETI ALLAHAI KAKO VOLJETI ALLAHAI • 37

Najveća opasnost za insana je u posljednjim vide. A mnogi muridi nakon preseljenja, na snu izvijeste
ovodunjalučkim trenutcima, onda kada dušu svoju one koji ih sanjaju da se sve baš ovako događa.
ispušta. Ko god svoj iman u tim trenutcima spasi, on je
vječiti sretnik. Ukoliko pak, insan, svoj kraj ne okonča
sa imanom, kakve koristi od svog njegovog prethodnog 15. Slijedeća korist od tevbe sa muršidom vezana je
ibadeta i znanja. U trenutku preseljenja svakom za liječenje srca od štete nastale svakodnevnim svjesnim
muslimanu, prije nego ispusti svoju dušu, šejtan ili nesvjesnim griješenjem.
obavezno dođe, da tada, kada je insan najslabiji,
Nakon svakog našeg grijeha na srcu nam ostane
njegov iman mu ukrade. Šejtan je vrlo lukav i iskusan
crna tačka, kako nam se to u hadisu opisuje. Pošto se
u ovom svom zanatu. Zato kada prilazi onome koji
ove tačke našim griješenjem namnože, srce biva poput
preseljava on ne otkriva svoje pravo lice, jer je došao
zatamnjenog, zacrnjenog ogledala. Na ogledalu srca
da insana prevari. On posudi lik nekog dobrog alima ili
ne može se više ništa vidjeti. Ovako potamnjeno srce
osobe od povjerenja, dobrog poznanika smrtnikovog. U
postalo je bolesno. Iz tog razloga ono u ibadetima ne
smrtnoj agoniji insan dobije groznicu. Za ublažavanje
osjeća slast, niti je zbog naših prekršaja tužno. Poput
te vrućice, te iscrpljujuće temperature, kada se mozak
je onoga koji je prehlađen, pa ni u čemu slasti i okusa
pomuti, šejtan mu ponudi vodu, lubenicu ili voće koje
nema. Ni lijepe ni ružne mirise ne osjeća.
bi insana osvježilo. Tada se, na vrlo neprimjetan način,
šejtan potrudi da insana navede da izgovori riječ koja Za ovakvu srčanu - ma’nevi bolest, lijek je kod
bi ga bez imana odvela sa ovoga svijeta... Nažalost, u ma’nevi doktora - muršida.
dosta slučajeva i uspijeva. U smrtnoj muci pamet i znanje
Muršidovim srčanim pogledom - nazar, te­vedždžu­
ništa ne koriste. Kako god se u prirodnoj nepogodi ili u
hom, soh­betom, dovom i preporučenim ma’ne­vij­skim
saobraćajnoj nesreći insan od panike zbuni i ne zna šta
lijeko­vima - zikrom, ova će bolest polahko nestati.
da uradi, u smrtnoj situaciji njegovo stanje je još teže i
Bolesnik koji se malo oporavi, ne smije prestati sa
beznadežnije. Samo Allah, I tada može insana zaštiti.
daljom terapijom. Ukoliko je moguće mjesečno, ili
Za tjeranje šejtana, Allah, I baš u tom trenutku otkrije
nakon nekoliko mjeseci, ili bar jednom godišnje,
muršidov ruhanijjet - njegovu duhovnu snagu, od koje
potrebno je otići muršidu na kontrolu, da bi muršid
šejtan prestrašen pobjegne. Murid tada osjeti prisutnost
spriječio ponovnu pojavu bolesti.
prijatelja, Allahovog, I vojnika, razboritost mu se vrati
i sa imanom, inšaAllah preseli. Ovo čovjekovo stanje Nemoj se čuditi, poštovani čitaoče, što Allah, I
mnogi alimi u svojim knjigama opisuju. Arifi prenose ovolike srčane berekete, spušta preko svojih vojnika.
da to u svojim kešfovima - ruhanijjetskim otkrovenjima, Čuvaj se da bi ovo porekao jer ćeš tada neke ajete i
38 • KAKO VOLJETI ALLAHAI KAKO VOLJETI ALLAHAI • 39

hadise zanegirati. Naveli smo ti dokaze da specifično razlog velikim psihičkim i duševnim krizama, ogromnim
znanje, ilmi-ledun, tedžellijati, i pogled sa Allahovim, I prazninama u dubini duše, osim nedostatak zikrullaha
nûrom - firaset, postoji. A u hadisu – kudsiji, koji bilježi - spominjanja Voljenog. Uzvišeni veli:
Buhari, kada Allah, I opisuje roba kojeg zavoli, ističe da
"One koji vjeruju, i čija se srca, kada se
Allah, I, baš On lično, upravlja vidom, sluhom, rukom,
Allah spomene, smiruju - a srca se do­ista
nogom svog roba. I na kraju kaže:
spominjanjem Allaha smi­ru­ju.” (Er-Ra’d, 28. )
“I kada on kod Mene utočište zatraži, Ja mu
U ajetu je rečeno da se srca smiruju spominjanjem
sigurno utočište pružim. I kada od Mene nešto
Allaha, I , tako da nosioc zikra treba biti srce, a ne
zatraži, Ja mu to obavezno dam.”
samo jezik kao što mnogi misle. Zato je svako dužan
Kao što vidimo, dova ovakvih insana se ne odbija. srce na to privikavati dok samo srce ne počne činiti zikir.
Ovo je velika Allahova, I plemenitost. Da i mi budemo Šejh Ibn Ataullah El-Iskenderi u svojim “Mudrostima”
dostojni, pa da Allahove, I evlije za nas dovu čine. kaže: “Ne ostavljaj zikra zbog toga što tvoje srce nije
Amin! prisutno sa Allahom u njemu. Jer je tvoja nemarnost od
zikra još gora od nemarnosti u zikru. Možda će te On
sa zikra popraćenog nemarnošću (gaflet), uzdići na zikr
16. Murid, pored velike koristi od tevbe sa muršidom, popraćen budnošću (jekaza), a sa zikra popraćenog
ima veliku korist od zikrova koje mu muršid preporuči. budnošću, na zikr popraćen prisutnošću (hudur). A sa
zikra popraćenog prisutnošću, na zikr tvog osjećaja
Zikr - vird daje se samo na lični zahtjev murida.
odsutnosti u odnosu na sve osim na Spominjanog, a to
Tako, uzimanje virda, poslije tevbe nije obavezno. Sam
Allahu nije teško.” Vidimo, dakle da zikr može i treba
murid će to, vremenom, srcem poželjeti. Ovaj vird je
biti srcem (kalbi).
veoma jak. Pošto se kod nas Nakšibendija - Halidija
zikr obavlja direktno srcem, bez pokretanja tijela i Da navedemo još koji hadis koji opisuje veličinu
jezika, u samoći, srce vrlo brzo oživi i dobije nur. Oni zikrullaha.
koji čine zikr, nakon slasti i očitog mehlema koji dobiju,
Od Ebu Derdaa t se prenosi da je Vjerovjesnik r
više zikir ne napuštaju. Od zikra - srčanog spominjanja
rekao: “Hoćete li da vas obavijestim o vašem
Allaha, I , koristi su nebrojene.
najboljem djelu, najčišćem kod vašeg Gospodara,
Zikr je lijek duhovnim bolestima srca. Svima je koje će vas na najveće deredže uzdići, i koje je
ovaj lijek potreban. Ni jedan insan se ne može smiriti, bolje od dijeljenja zlata i srebra, i koje vam je bolje
osim kod Allaha Uzvišenog, kada Njega spominje. Šta je od toga da sretnete svoje neprijatelje pa da ih po
40 • KAKO VOLJETI ALLAHAI KAKO VOLJETI ALLAHAI • 41

vratovima njihovim udarate, i da oni po vratovima Vjerovjesnik, r je rekao: “Primjer onoga koji
vašim udaraju?” Rekoše (prisutni): “Svakako, o spominje svog Gospodara i onoga koji Ga ne
Allahov poslaniče.” Reče (Alejhisselam): “Zikrullah, spominje je primjer živog i mrtvog.” Hadis bilježi
spominjanje Allaha Uzvišenog.” Hadis bilježi Ibn Buhari od Ebu Musa El-Ešarija.
Madže, u kitabu El-Edeb, u poglavlju Fadluzzikri, zatim
Bejheki merfuan bilježi hadis Abdullah b. Omera, da
Imami Malik u svom Muvettau.
je Vjerovjesnik, r rekao: “Svaka stvar ima sredstvo
Ebu Seid El-Hudri, t prenosi da je Vjerovjesnik, r za čišćenje. Sredstvo za čišćenje srca je zikrullah
upitan: “Koji su robovi najboljeg stepena kod Allaha - spominjanje Allaha Uzvišenog. I nema ničega što
na Sudnjem danu?” (Alejhisselam) odgovori: “Oni koji bolje spašava od Allahove kazne, od zikrullaha.”
Allaha mnogo spominju.” Rekao sam (Ebu Seid): “O Rekoše: “A ni džihad na Allahovom putu?” Reče: “Pa
Allahov poslaniče, i od gazije na Allahovom putu?” čak i kada bi udarao sabljom sve dok je ne slomi.”
Reče: “Kada bi čak udarao po kafirima i mušricima
Samo se sa zikrullahom postiže spoznaja i AllahovaI
sve dok se sablja ne slomi i krvlju oboji, opet bi oni
ljubav. Kroz zikir sve više i više upoznajemo Allaha, I
koji Allaha mnogo spominju, bili bolji od njega za
Meleci poznaju Allaha, I, pa zato u zikru i u ljubavi ne
deredžu.” Bilježi Tirmizi u kitabu “Ed-Deavat”.
posustaju. Ljubav raste samo sa zikrullahom. Ko koga
Taberani bilježi hadis od Ebul-Vazia, a ovaj prenosi voli on ga i spominje.
od Ebu Derde, a ovaj od Ebu Musa El-Ešarija, t da je
I da navedemo koristi zikra koje Kur’an spominje:
Vjerovjesnik, r rekao: “Kada bi čovjek iz svog krila
dijelio dirheme (srebreni novac), a drugi Allaha "Spominjite Vi Mene, i Ja ću vas
spominjao, zakir - onaj koji Allaha spominje, bio bi spo­mi­nja­ti.” (El-Bekare, 152.)
bolji.” U “Medžmei-zzevaidu” stoji, bilježi ga Taberani u
Hadis kudsi: "Ja sam sa onim ko Me spominje, pa
“Evsatu”, a prenosioci su pouzdani - sikat.
ko Me spominje u jednoj skupini Ja ga spominjem
Ebu Hurejre je rekao: “Resulullah, r je putovao u još boljoj skupini, a ko Me spominje u sebi Ja ga
prema Mekki, pa je prošao pored brda koje se zove spominjem u Svom Biću.”
Džemedan, pa reče: “Putujte, ovo je Džemedan,
pretekli su muferridun.” Upitaše: “A ko su muferridun,
o Allahov Poslaniče?” Reče: “Oni koji Allaha mnogo 17. Sljedeća korist koja dolazi od tevbe sa AllahovimI
spominju, i one (žene) koje Allaha mnogo spominju.” prijateljem, jeste da će kod insana nestati neodlučnosti,
Hadis bilježi Muslim. a zadobit će pouzdanost i sigurnost. Slast prema ovom
42 • KAKO VOLJETI ALLAHAI KAKO VOLJETI ALLAHAI • 43

svijetu se topi. Žudnja za dobrim djelima se povećava, 21. Mogućnost saznanja o koristi ili štetnosti posla
sve više i jače. koji radimo

Allah I je muršide naoružao ilmi-ledunom - skrivenim,


specifičnim znanjem. Njihova srca su česme ilhama -
18. Nakon tevbe, dolazi do proljepšavanja ahlaka i
Allahovog, I nadahnuća njegovim robovima. Tako se
ibadeta. Allah, I će murida podučavati ma’nevijskim
i mi râbitom - srčanim vezivanjem za (ruhanijjet)
znanjem - ilmi-ledun. U hadisu stoji: “Ko bude postupao
muršida, ovim, muršidu datim ilumom, okoristimo.
po onome što zna, Allah će ga podučiti onome što
nije znao.”

22. Tražiti njihovu dovu, jer se ona ne odbija.

19. Ova tačka odnosi se na onoga koji bude sebeb da Za hatar svojih prijatelja Allah I će nam ono što od
neko drugi učini tevbu. Njega tražimo, dati. I dunja i Ahiret su u Allahovoj, I ruci.

Onaj koji učini tevbu, pa ispriča ljepote koje je nakon


tevbe doživio i bude uzrok da ostala braća i sestre
23. Koristi koje imamo kada pričamo o muršidima,
saznaju za muršida i obave tevbu, imat će sevabe od
dobrim ljudima.
njihove tevbe. Iz hadisa znamo da svako ko bude sebeb
nekog hairli djela, ima nagradu njegovih počinitelja. U uvodu knjige “Nuzhetul-Medžalis” stoji hadis:
“Spominjite salihine - dobre ljude, spustit će se na
vas bereket - blagoslov.” kao i hadis: “Pri spominjanju
20. Oni koji sa muršidom učine tevbu, osjete kod salihina - dobrih Allahovih, I robova, spušta se
sebe velike promjene i koristi. Muršid u njihovim očima rahmet – milost”.
počinje bivati sve draži i dragocjeniji. Iz ovoga vidimo
Kada se na jednom mjestu spusti rahmet, ući će u srca
da nam Allah, I sve ljepote spušta preko muršida.
prisutnih, te će njihova srca omekšati. U njihovim srcima
Ma’nevijske ljepote idu preko ruhova, ma’nevi svijeta.
će se povećati ljubav prema Allahu I, i zaželit će put koji
Muršida, zbog toga što nas priprema za ahiretski život,
Njemu vodi.
zavolimo kao rođenog oca. A neki ga vole i više od
toga. Pa nakon što se u našem srcu upotpuni ljubav
prema muršidu, Allah Uzvišeni ovoj ljubavi pridoda
24. Prisustvo muršidovom sohbetu - sijelu, je od
ljubav prema Resulullahu r, a kada se ova ljubav
velike važnosti za bolesna srca. Pogled muršidov je
upotpuni, tada On doda ljubav prema Sebi.
44 • KAKO VOLJETI ALLAHAI KAKO VOLJETI ALLAHAI • 45

podržan tedželli-nûrevima. Preko njegovog pogleda ŠTA DA RADE PREKRŠIOCI TEVBE ?


Allah, I oživljava uspavana srca. Buhari bilježi poduži
1. Moraju napustiti staro (loše) društvo;
hadis (br. 2161) u kojem se spominje da Allah, I ima
posebne meleke koji samo traže mjesta gdje se Allah, I 2. zmirit će tuđi hakk (dugove), ako postoje;
spominje. Pri kraju hadisa stoji da Allah, I kaže svojim
3. Ponovo će učiniti tevbu sa muršidom ili vekilom,
melecima: “Budite svjedoci da sam ovima oprostio.”
nastojat će, u svom pokajanju, biti što iskreniji. Osam
Onda meleci kažu: “Među njima je jedan koji nije od
šartova će te noći obavezno obaviti. Samo tako će
njih, došao je zbog svoje lične potrebe.” Allah, I im
biti potpomognuti ma’nevi podrškom koju Allah, I
odgovori: “To su takvi ljudi, neće biti od nesretnih
šalje preko srca svojih prijatelja.
onaj, koji sa njima sjedi.” Ovaj hadis je muštuluk
onima koji se okupljaju radi hatme-Hadžegan i sohbeta. 4. Činitelj tevbe, za svoje grijehe, apsolutno mora sebe
Hadis također potpuno objelodanjuje dragocjenost vidjeti krivim. Ne smije nikako krivicu svojih grijeha,
zajedničke dove. preko sudbine (kadera) pripisivati Allahu Uzvišenom.
Adem u je u Džennetu pojeo sa zabranjenog stabla,
ali je potom učinio tevbu, iskreno se pokajao Allahu
MOŽE LI SE ZNATI DA LI I, i taj grijeh vidio djelom svog manjkavog nefsa.
JE TEVBA PRIMLJENA Međutim, Iblis nije okrivio svoj nefs. Njegov nefs mu
se svidio, pa je grijeh, okrivljujući kader, pripisao
Odgovor na ovo višeznačno pitanje je pozitivan.
Allahu Uzvišenom.
Postoje očigledni dokazi koji potvrđuju da je tevba kabul
– da je primljena. Stanje muridovo nakon tevbe se "E zato što si odredio, pa sam u zab­ludu pao.”
promijeni, i to se očituje: “Reče: ‘Kunem se da ću ih na Tvom pravom
putu presretati.’ ” (El-A’raf, 16.)
 Počinitelj tevbe prestane činiti grijehe;
Zbog toga, mu tevba nije primljena. Pretjerana
 Njegova narav se počne mijenjati na bolje;
zaljubljenost u svoj nefs, ogromna samodopadljivost,
 Ibadeti mu u srcu postaju sve draži; viđenje sebe bezgriješnim, bez mane, proizveli su u
njemu oholost. Zbog toga on zasluži vječno prokletstvo.
 Harami su mu sve odvratniji.
Ko učini tevbu, priznajući svoju slabost, okrivljujući
Muštuluk je onome koji kod sebe primijeti ovakve
sebe, moleći Allaha, I ponizno, njegova će tevba,
promjene.
inšaAllah, biti kabul.
46 • KAKO VOLJETI ALLAHAI KAKO VOLJETI ALLAHAI • 47

Ko jednom učini tevbu sa muršidom, ili vekilom, 1. Posjeta muršidu


pa je prekrši, vrata tevbe mu se neće zatvoriti. On
Murid treba imati stalnu želju za posjetom svome
ima pravo da obnavlja tevbu sve dok ne postigne
muršidu. Ne smije odustajati od te namjere. Treba da
njenu ispravnost i u tom ne postane ustrajan.
bude u čežnji za tim susretom, i to: jednom sedmično,
Jednog dana došao je neki čovjek Aliji t i rekao: jednom mjesečno ili bar jednom godišnje. Oni koji iz
“O Ali, ja sam počinio grijeh. Šta da radim?” “Učini opravdanog razloga ne mognu otići u posjetu muršidu
tevbu”, odgovorio je Hazreti Ali. “Učinio sam tevbu, ali niti jednom u toku godine, strpljivo će isčekivati
sam je prekršio”, uzvrati čovjek. “Opet ponovi tevbu”, vrijeme kada će im Allah, I omogućiti tu posjetu.
posavjetova ga H. Ali. “Do kada ću ponavljati tevbu?”,
2. Izbor dobrog društva
upita čovjek. “Sve dok šejtan ne bude pobijeđen”,
odgovori H. Ali, t Murid će nastojati da što više bude u društvu onih
koji su obavili tevbu. Naveli smo hadis: “Čovjek je na
Iz ovoga proizilazi da musliman ne smije gubiti nadu
vjeri svog prijatelja”. Stoga, od velikog je značaja
i da će, ma koliko puta poskliznuo na putu, ili sa njega
biti u društvu onih koji se kaju.
sasvim skrenuo, opet moći svoju tevbu obnoviti, i činiće
tako sve dok ne postane duhovno potpuno stabilan. 3. Prisustvo sohbetima i hatmama

Murid će nastojati biti prisutan na sohbetu i hatmi, bar


jednom sedmično. Mlađe osobe, učenici, to će činiti
KAKO ODRŽATI TEVBU?
u onoj mjeri kad i koliko im okolnosti dozvoljavaju.
Za održavanje tevbe potrebno je biti ustrajan u Za njih je njihovo učenje prioritet, ali ako budu u
sljedećih pet obaveznih radnji, a to su: mogućnosti, s vremena na vrijeme obavit će hatmu i
slušati sohbet.
 posjeta muršidu,

 izbor dobrog društva,


4. R Â B I T A
 prisustvo sohbetima i hatmama,
Râbitu moramo ispravno shvatiti, jer mnogi je
 obavljanje râbite nakon akšam-namaza,
pogrešno razumiju. Svaki je čovjek, htio to ili ne, u râbiti,
 zikr, obavljanje virda. tj. u misanoj vezi s nekim ili nečim i u razmišljanju. Svi
smo mi svakodnevno u nekoj vrsti râbite. Nekima je srce
vezano za posao, nekima za karijeru, nekima za bolest,
48 • KAKO VOLJETI ALLAHAI KAKO VOLJETI ALLAHAI • 49

itd. Râbita u tesavvufu podrazumijeva razmišljanje i na taj način srce putuje i uzima veće svjetlo, i postaje
vezivanje za nekoga ko će nas podsjećati na Allaha, I ašik za Allahom, I
Već prije smo citirali hadis u kojem stoji da su evlije oni
Ashabi su mnogo voljeli Resulullaha r, o njemu
koji ljude podsjećaju na Allaha, I
razmišljali, o njemu pričali, pa su se uspeli na visoke
Evo jednog od objašnjenja râbite. ”Râbita stupnjeve i postigli Allahovo, I zadovoljstvo. Oni su se
podrazumijeva vezivanje srca za muršidi kâmila - stalno sa srca pejgamberskog napajali. A uzimanjem
potpunog vodiča, koji je postigao kod Allaha, I takav fejza uspostavlja se hôd siratul-mustekimom, od stupnja
stupanj da posjeduje Allahov, I nûr, tj. besiret - srčani ka stupnju, iz stanja u stanje.
vid i firaset - srčanu pronicljivost, i na kome se jasno vide
Pošto su muršidi kâmili nosioci tedžellijata
Allahovi, I tedžellijati, jer muršidi kâmil je muridu poput
Allahovih, I imena i svojstava, nasljednici
oluka. Murid koji svoje srce ljubavlju veže za muršida, će
Allahovih Poslanika, oni ih u njihovim zadacima i
postići da mu sa njegovog (muršidovog) srca teče fejz
nasljeđuju. Ljudi, Ade­mo­vi sinovi, trebaju poput svog
- Allahovo, I svjetlo.” (Ibrahim Fesih)
babe Ademau, usvojiti Allahova, I imena. Oni koji
Râbita je jedna od kur’anskih naredbi razmišljanja, žele Allaha, I u svom sazrijevanju, vežu svoja srca za
jedan od vidova murakabe - samonadziranja, i jedan one sa kojima je Allah.
vid ljubavi prema Allahu, I Oni koji niječu râbitu
Uzvišeni kaže:
vele: “Zašto da razmišljamo o insanu, zašto da ne
razmišljamo o Allahu, I? Kakav je plod razmišljanja o "A Allah je zaista sa muhsinima" (El-’Ankebut, 69)
nekom čovjeku?” Međutim znamo da su učenjaci akaida
Znamo da stupanj ihsana znači, robovati AllahuI
rekli: “Allah, I je uzvišen od toga da Ga možemo
kao da Ga gledaš. Treba znati da se na takvima,
zamišljati. Kako god Allaha, I zamisliš, pogriješio
na muhsinima, pored svih stvorenja, pored svega
si, Allah, I je uzvišen od te predodžbe.” U hadisu
stvorenog, Allahovi tedžellijati najviše manifestuju. Pa
stoji: “Razmišljajte o Allahovim stvorenjima, a
zar nije upravo čovjek, Allahov halifa na Zemlji?!
nemojte razmišljati o Allahu”. Ko bude činio râbitu
sa nijjetom da mu se srce sjeti Allaha, I, da postigne Suština râbite je zadobiti ljubav. Ashabi su upravo
stvarni srčani zikr, da se Allahovi, I tedžellijati na njega i postigli suštinu râbite. Hadis: “Nećete postati istinski
prenesu, njegova râbita će biti ispravna i plodonosna. vjernici, dok vam ja ne budem draži od vas samih,
Ovo nije širk, već naprotiv, muridova staza se od vaših ukućana, od vaših imetaka, i od svih ostalih
osvjetljava nurom muršidovog besireta i firaseta, te ljudi”. (Buhari, Muslim, Nesai, Ibn Madže) Upravo sufije,
preko pejgamberskih nasljednika, dobijajući gorivo
50 • KAKO VOLJETI ALLAHAI KAKO VOLJETI ALLAHAI • 51

ljubavi, Pejgambera r, kako je rečeno u prethodnom "O vjernici, bojte se Allaha, i budite sa
hadisu, i zavole. Zato nam je râbita potrebna. onima koji su iskreni." (El-Bekare, 119)

Djevojke i žene neće zamišljati muršidove crte lica, Ta njihova iskrenost u vjeri, ukoliko svoja srca
nego nûr koji s njegovog čela dolazi, a evlijanski nûr povežemo sa njihovim, preći će na naša srca. Eto, to
srcima je lijek. Ovo nije šehvet, strast nefsa, jer nûr od je râbita. Džahili će zbog nepoznavanja prenošenja
Allaha, I dolazi i na srce silazi, ako je nijet radi AllahaI. ruhanijjetskih darova, sa srca na srce, râbitu možda
Ashabijke nisu voljele Pejgambera r zbog njegove nazvati i širkom. Međutim, muršid je upravo sredstvo
muškosti, nego zbog toga što ga Allah I voli, što svjetlo (vesilet) na putu spoznaje i postizanja Allahovog, I
spoznaje i miris Dženneta od njega dolazi. Tako se i zadovoljstva.
žene muridi odnose prema muršidu. Ko drugačije o
Allah Uzvišeni kaže:
ovome misli, ili je velika neznalica, ili munafik što sumnju
ubacuje. "O vjernici, Allaha se bojte i tražite do
Njega sredstva - vesilet." (El-Maide, 35)
U râbiti nije cilj sam insan, nego manifestacija
Allahovih svojstava koja se nalaze u njemu. Mi ih Mnogi komentatori Kur'ana kažu da se sredstvo u
postižemo preko onih koji su postigli Allahova, I imena. ajetu "vesilet", odnosi na "ulemau-l-hakikati ve meša­
Kome je Allah I olakšao da ovo shvati na velikom je ji­hu-t-ta­ri­kati", tj. poznavaoce suštine dina, vodiče na
dobru. Sa muršidom činimo tevbu, jer Allah uz srčanom putu. O ovome ajetu pogledaj knjige o tevessulu
tevbu svoga evlije, Svojom plemenitošću i našu i vesiletu.
tevbu prima - ukabuli. Muršida volimo i njemu smo u
Murid se treba srcem vezati za ruhanijjet svoga
teslimijjetu zato što njega Allah, I voli. Pošto je on u
muršida, kojeg će predočiti pred sobom, tako isčekujući
pokornosti Allahu, I, volimo ga jer Allah preko njega
fejz. Za svijet ruhova, fizička udaljenost ne predstavlja
svoj fejz na nas izljeva. Mi svoje srce u suštini, izlažemo
nikakvu zapreku. Srca se i na velikim udaljenostima
Allahovom nûru. Oni koji ovo niječu, koji suštinu firaseta
povezuju. Srčana ljubav ne poznaje granice.
ne znaju, koji mu se suprotstavljaju, šta god da kažu,
Ukoliko se srce ne bude napajalo tedžellijatima sa srca
neka kažu... Mi s ljubavlju svoju râbitu činimo...
Allahovog, I evlije, i ne bude se za njega vezalo, vezat
Biti sa iskrenim Allahovim robovima ne znači biti sa će se za nešto od dunjaluka. Râbita presjeca srčane
njima samo tjelesno, a srcima se vezati za nešto drugo. veze prema dunjaluku, a povećava ljubav prema
Pravo bivanje sa iskrenima je biti svojim srcima sa Džennetu, što je uslov srčanog puta. Ruhanijjet jednog
njima. Allah nam naređuje da budemo sa iskrenima pa muršida može biti prisutan u isto vrijeme na nekoliko
kaže: mjesta. Njegovo tijelo je jedno i na jednom mjestu,
52 • KAKO VOLJETI ALLAHAI KAKO VOLJETI ALLAHAI • 53

ali ruhanijjet shodno potrebama, na više mjesta. Ne zbog toga porječkali. Kada je problem došao do šejha,
čudi se! - Svijet ruhova ne liči na svijet tjelesa. U literaturi on im je rekao: “evlija - AllahovI prijatelj, kada se
se ovo naziva “teaddudu-rûhanijje”. upotpuni njegov evlijaluk, može se na nekoliko
mjesta, u isto vrijeme pojaviti svojim ruhanijjetom.”
Imam Sujuti, u svojoj risali pod nazivom “El-ha­
Ovaj svijet se terminološki zove “Alemul-Misâl”. Tako je
beru-ddall ala vudžudil-kutbi vel-evtadi ve nnudžebai
iskaz i jednog i drugog murida bio istinit. Sujuti, na kraju
vel-ebdal” navodi dokaze, kako se to iz naslova vidi
potvrđuje da se ne radi o postojanju dva ili više tijela,
za postojanje kutba, evtada, nudžeba i ebdala. On
nego o mnogobrojnosti istog ruhanijjeta. Kao što je
objašnjava da među Allahovim, I evlijama postoji
sunce jedno, a zrake mu mnogobrojne!
svojevrsna hijerarhija. Na početku risale ukazuje da se
ne treba osvrtati na nijekanje onih ljudi koji ove stepene Kao što vidimo nekada se o ovim temama otvoreno
poriču i koji su tvrdoglavi, jer oni zaista nemaju znanje govorilo i pisalo, a danas ljudi nemaju snage da u takvo
i slijede samo svoje mišljenje i pretpostavke. Allah nešto povjeruju. Materija i forma je nadvladala. Duhovnost,
Uzvišeni za takvu grupaciju veli: skoro da se izgubila.

"A o tome ništa ne znaju, slijede Allah Uzvišeni, slučaj Zulejhin i Jusufov, u ovako
samo pretpostavke, a pretpostavka opisuje:
istini ne koristi." (En-Nedžm, 28)
"I ona je bila poželjela njega, a on bi bio
Poslije navoda mnogobrojnih predaja o postojanju nju poželio da od Gospodara svoga
ove Allahove, I vojske, koji među sobom nisu zavidni nije opo­menu-burhan, ugledao." (Jusuf, 24)
i koji znaju pravo boljega od sebe, Sujuti, na kraju
Naći ćeš mnoge mufessire da kažu da je opomena
risale prenosi primjer koji potvrđuje da se ruhanijjet
- burhan, koji je Jusuf u ugledao, bio upravo ruhanijjet
jednog muršida može pojaviti u isto vrijeme na
njegovog oca Jakuba u Pogledaj npr. Ruhul-bejan. I ovo
više mjesta. El-Jafii u knjizi "Kifajetul-mu'tekid" kaže
je od dokaza istinitosti râbite i pojavljivanja ruhanijjeta.
da su ebdali dobili ime po tome što imaju bedele -
Tek kada se murid ustrajno veže za ruhanijjet muršida, i
zamjenike, tj. da, kada budu odsutni tjelesno sa jednog
kada Allah, I ljepotom muršidovog ruhanijjeta oživi srce
mjesta, zamjenjuju ih njihovi ruhanijjeti. A potom navodi
murida, murid dobije jekin - čvrsto ubjeđenje u srčane
slučaj Šejh Muferridž Ed-Demamilija, kojega je jedan
ma’nevi operacije. Ukoliko ustraje u tome dobit će velike
od njegovih murida vidio na Arefatu, a drugi opet, na
darove, i njegova ruhanijjetska snaga će ojačati, a nefs i
njegovom mjestu u njihovoj zâviji - dergjahu u Demamilu,
njegove vojske će slabiti. Onaj koji se ćešće i iskrenije
i to u istom danu. Pa kada se murid - hadžija vratio sa
hadždža ispričao je to ovom drugom muridu, pa su se
54 • KAKO VOLJETI ALLAHAI KAKO VOLJETI ALLAHAI • 55

vezuje (râbita) za muršida, brže napreduje na svom ma’nevi-ruhanijjetskim putem, oni čine ibadete iz ljubavi
ruhanijjetskom putu. prema Allahu, I Prvi od putnika ovog puta bili su
Ebu Bekr, Ali, Selman El-Farisi i drugi uzoriti ashabi.
Râbitom se postiže ljubav, a ljubav je uslov za put.
Svi su oni bili drugovi, štićenici i miljenici Resulullaha r.
Zato i ti, brate i sestro, svojim inatom, ne zatvaraj vrata
Oni su prvi uzeli uputu o ovom putu lično od našeg
svjetla pred sobom. Nemaš pravo prema sebi smatrati
Pejgambera r. Ova uputa je neprekinuto prenašana
se nedostojnim za ovaj put. Allahova, I plemenitost,
na one koji su željeli ovaj put, ovu spoznaju, ovu ljubav.
dobrota i milost veći su od slabosti tvoga srca. Tvoje
I sve tako do našeg vremena, ova ljubav i spoznaja
je da se vežeš (râbita) poput lubenice koja je vezana
prenosila se sa srca na srce. Da, upravo tako, sa srca
svojom peteljkom. Sve dok je vezana, sunce je grije a
na srce, jer ona se samo srcima može prenositi. Uputa
ona i nesvjesno zreli i raste. Otrgnutoj lubenici nema
ovog ma’nevijskog puta tako je došla i do nas. Učitelji
rasta i napretka. Dođi, Allaova kapija je otvorena. Prije
ovog puta su sve svoje ovosvjetske i ahiretske poslove,
râbite, a poslije akšam-namaza, lijepo je klanjati dva
svoje pokrete, običaje i narav upotpunili sunnetom našeg
rekâta salatul-evvabin (namaz pokajnikâ).
Pejgambera r. Kur’an je njihova vodilja, pa su dinskom
Râbitu, kao tarikatski šart, postupak koji se sva­ znanju pridavali veliku važnost. Pored njih su bili alimi i
kodnevno praktikuje, propisuju svojim muridima samo mule - učeni ljudi i medrese. El-Hamdulillahi, i u našem
šejhovi koji su na mekamu fena-a i beka-a. U suprotnom, Menzilu danas žive alimi i postoji medresa u kojoj
posljedice i za šejha i za muride mogu biti pogubne. se stiče znanje šerijata. Svi poznati muršidi su u doba
svog sazrijevanja, bili u hizmetu svojim muršidima. Kada
5. Zikr, obavljanje virda
je došlo vrijeme njihove ma’nevijske zrelosti, dobili su
Već smo spomenuli važnost i neke koristi virda - izune - dozvole za iršâd, za duhovno vođstvo. Ovi izuni
zikra. U usulu našeg tarikata postoji zikr srca, zikr lataifa nisu vezani za volju njihovih muršida, već su davani
i zikr nefj-isbat. Zikr srca i zikr lataifa je sa lafzi-dželalom na išaret Allaha, I Ovo nije privatna ili porodična stvar.
ALLAH, ALLAH, a zikr nefj-isbat je izgovor LA ILAHE Za ovaj zadatak, Allah, dž. š. izabire koga On hoće.
ILLALLAH uz kontrolu disanja. Onima kojima Allah, dž. š. nije dao dozvolu, oni ne mogu
biti drugima od ma’nevijske koristi.

Međutim, oni koji zaista imaju dozvolu, Allah, dž. š. je


O STANJIMA MURŠIDA
njihov lični pomagač. Zbog toga drugi ljudi od njih imaju
Slijedeći kur’anske imperative i držeći se sunneta koristi. Allah, dž. š. je muršidima ukazao posebnu milost,
Resu­lullaha r sufijski put je počeo zajedno sa pa zbog toga na putu Voljenog njihovi muridi iz dana u
Islamom, i traje sve do našeg vremena. Oni koji hode dan sve više napreduju. Allah, dž. š. pomaže samo one
56 • KAKO VOLJETI ALLAHAI KAKO VOLJETI ALLAHAI • 57

kojima je dao Svoju dozvolu. Tako da se svako može potpuno ispunjena ljubavlju prema Allahu, I, u njima nije
lahko uvjeriti u ispravnost svog muršida. Promotrit će ostalo nimalo mjesta za ovosvjetske imetke. Allah, I ih
njegov šeriat, te nafaku, kako i odakle mu dolazi. Vrlo je pročistio i izabrao za Sebe. Muršidi su Allahovi, I
je bitno odakle muršidu i preko koga dolazi hrana.  Na vojnici na ovoj zemlji. Preko njih, Allah, I vodi ljude
kraju će i sam, za vrlo kratko vrijeme, kod sebe doživjeti pravim putem. Oni su stvarni i potpuni nasljednici
pozitivne promjene. A šta se sve dešava u srcima, to Pejgambera r. Zato oni nastavljaju njegov r zadatak.
se ne da ispričati. Dođi i doživi. Istinski muršidi su, od Allah I snagu i svjetlo spušta na svoje halife na zemlji.
strane Allaha Uzvišenog, nadareni zrelošću, razboritošću,
Oni koji rade suprotno sunnetu našeg Pejgambera r
odgojem, firasetom, - srčanom pronicljivošću, ilmi ledunom
ne mogu biti muršidi. Čak i kada bi se kod njih i na hiljade
- specifičnim srčanim znanjem, takvalukom, iskrenošću,
kerameta vidjelo, njihovo stanje je isto kao temelj kuće
itd. Muršidi se razlikuju po snazi. Preko jednih dolazi
koji je postavljen na ledu. Iako on zimi izgleda čvrst i
veća, a preko drugih manja podrška. Svi se oni drže
tvrd, kada toplota ljetna navali, led se rastopi i nestane,
svog mezheba, a od svojih murida traže isto, da se svako
a zajedno sa sobom i temelj ponese. Kako da neko ko
drži svog mezheba. To su ljudi koji su u ma’nevijskom
šeriat nije upotpunio, ko jede odakle god mu se nudi, ko
sazrijevanju došli do stepena jekina - osvjedočenja, čvrste
sam nije došao do upute,  drugog da na hidajetu - uputi
ubijeđenosti, vjerovanja, kao da očima gledaju.
potpomaže?
Ljudska pamet ne može u potpunosti razumjeti njihov
nutarnji svijet. U literaturi, muršidi se ovako opisuju
“Za­hi­ru­hu meal-halk, batinuhu meal Hakk”. To znači: CILJ SUFIJSKOG PUTA U OVOM VREMENU
va­njštinom, svojim tijelom su sa stvorenjima, a
Sufijski put je put na kome su odgajani muršidi...
nutrinom, svojim srcem su sa Hakkom - Allahom
Uzvišenim. To je škola koju su pohađali ašici i dobri robovi - salihi.
U našem vremenu sufijski put je postao mekteb gdje se
"Ljudi koje kupovina i prodaja ne ome­ta­ju
spašava iman, jer, u ovom vremenu, najveći problem je
da Allaha spominju..." (En-Nûr, 37.)
kako iman sačuvati. Ljudi su danas pali u krizu imana.
Sa muršidom se može razgovarati i o ovosvjetskim
Sada je na ovom putu stari postupak postao luksuz,
poslovima, oni mogu u tom učestvovati, ali srca su im
jer kad se neko davi, njemu je najvažnije kako da spasi
stalno sa Allahom, I Oni nemaju ljubav za ovosvjetskim
svoj život. Insan, nakon što se izbavi od utapanja, tek
bogatstvima. Ovosvjetski poslovi im služe kao sredstvo
tada počne razmišljati o odjeći, žeđi i gladi. Ljudi su u
kojim se zarađuje Ahiret. Njihov cilj je isključivo zadobijanje
opasnosti od ma’nevijskog davljenja. Srca su skoro
Ahireta, a nikako sabiranje imetka. Pošto su njihova srca
58 • KAKO VOLJETI ALLAHAI KAKO VOLJETI ALLAHAI • 59

prestala sa zikrom kucati, a oči iz čežnje za Voljenim posjetu, od tada više namaze ne propušta. Zakleo sam
plakati... se da ću i ja ovdje doći, ako moj sin poslije svoje posjete
počne klanjati. Tako smo ja i moja čeljad, evo došli, i svi
Allah, I, za svako vrijeme, daje i zadatak muršidima.
skupa smo tevbu učinili. Nadamo se da će je Allah, I
Za svako vrijeme postoji odgovarajuće oružje. Prije
ukabu­liti.”
četrdeset godina u ovaj tarikat nije mogao ući ko je htio.
Klanjala bi se istihara - namaz, pa, ko bi dobio znak, taj Danas, svi priznajemo da je kriza duhovnosti, kriza
bi se primao u ovaj tarikat. Obzirom na naše vrijeme, morala, da nemamo dovoljno volje za izvršavanje dinskih
u kome je velika opasnost od ma’nevijskog davljenja, naredbi. Ni knjige, ni risale ne mogu, u potpunosti, ovu
Allah, I je iz rahmeta prema svojim robovima, ovu kapiju našu bolest izliječiti. Da bi se knjige isčitale i razumjele,
otvorio svakome ko želi da dođe. Pa ko god danas hoće, potrebno je mnogo vremena. Sa muršidom, ovo
ma’nevijsku podršku, može je zadobiti. Takav je emer vrijeme se uveliko skrati. Često, samo jedan dan
današnjeg vakta. proveden sa muršidom, bude dovoljan da se od ove
vrste bolesti izliječimo, da stupimo na put hidžre
Zato, dragi čitatelju, nemoj se čuditi, ako si ovo shvatio
Allahu, I
na način iz koga ti izvire tvoje pitanje: Kako može taj i taj
ući u tarikat ? A pogotovo nemoj, zbog nekoga ko je slab
u tarikatu, okriviti muršida ili cio tarikat.
MURŠIDI I ALIMI, VJERSKE VOĐE
S druge strane, postoje oni koji misle da su u ovom
Svaki muršid obavezno mora biti i âlim (učenjak), on
vremenu bitnije knjige koje opisuju iman. Oni su donekle
mora da poznaje zahirsko znanje - šeriatske propise i
u pravu, ali postoje tačke koje oni dovoljno ne poznaju.
fikh, ali i batinsko znanje - tesavvuf, da je na stupnju
Ovaj put na kome su se odgajali muršidi, postao je
ihsana, da poznaje sve stupnjeve i stanja srca. Veliki je
blagorodni put spašavanja imana.
broj onih koji uopšte ne znaju za skriveno - batin znanje,
Danas, nažalost, nisu samo džahili oni koji ne poštuju pa ga stoga i negiraju. Buhari bilježi od Ebu Hurejre,
pro­pise imana,  puno je i onih koji su u nauku upućeni. t da je rekao: “Zapamtio sam od Resulullaha, r
Među njima ima i onih koji su završili vjerske škole. dvije posude (znanja). Jednu sam (vam) izložio. A da
Jedan naš brat musliman, koji je došao u posjetu našem sam izložio i drugu, ovaj (moj) grkljan bio bi prerezan.”
muršidu, ovako nam je ispričao: “Moj sin je završio (Buhari, Kitabul-ilm, br. 117)
vjersku školu, ali namaze nije obavljao. Mnogo sam
U zadnjem ajetu Sure Et-Talak spominje se da je
se trudio da ga vratim imanu, da namaze obavlja, ali
Allah, I stvorio sedam nebesa i isto toliko zemalja. Kada
nije bilo koristi. Ali kada je otišao kod ovog muršida u
je nekakav čovjek pitao Ibn Abbasa, t o značenju ovog
60 • KAKO VOLJETI ALLAHAI KAKO VOLJETI ALLAHAI • 61

ajeta, rekao mu je: “Jesi li siguran da ne bi postao kâfir, Trebamo znati da moramo među sobom imati
kada bih te o tome obavjestio.” (Tefsir Taberi, 28-152. ) alime, studirati šeriatsko znanje, i djecu poučavati
znanju ali isto tako, svima je potrebno evljansko
Muhammed, r je rekao: “Dvije su vrste znanja.
vođstvo. Postoje nevidljive opasne srčane bolesti koje
Zna­nje na jeziku, to je Allahov dokaz Njegovim
knjige i jezik ne mogu izliječiti. I alimima, i hodžama, i
stvorenjima, i znanje u srcu, a to je korisno
profesorima, i doktorima je potrebna ruka muršida.
znanje.” (Tirmizi Hakim u Nevadiru, Ibn Abdil-Berr,
Allahovo, I svjetlo trebaju sva srca. Ta svjetlost se
sa vjerodostojnim senedom). Iz prethodno navedenih
preko čistih srca prenosi i usvaja.
iskaza ashaba, t, uviđamo da je skriveno znanje
podareno pojedincima, znanje čiju suštinu većina ljudi "Zar je onaj koji je bio u zabludi, a kome
ne može pojmiti. Iz citiranog hadisa, opet doznajemo da smo Mi dali život i svjetlo pomoću kojeg se
je to znanje spušteno na srca. Muršid je obdaren tim među ljudima kreće, kao onaj koji je u
znanjem, ilmi-ledunom, koje je specifično po tome što tminama iz kojih ne izlazi?” (El-En´am, 122)
ga Allah, I spušta na srce onih robova koji ga mogu
"On će vam dvostruku milost Svoju
nositi. Zbog blagodati ovog znanja, muršidi su osobe
darovati, i dat će vam svjetlo
koje Allaha, I najbolje poznaju, najviše Ga se boje
pomoću kog ćete ići...” (El-Hadid, 28)
i najviše Ga vole. Allah, I im je podario, ma’nevijski
tesarruf, tj. ruhanijjetsku jačinu i uticaj, pa ljude navode Brate i sestro, dođite da naslijedite svjetlo pomoću
na dobro, a odvraćaju od zla, bez korištenja riječi. kojeg ćete pravim putem ići. Vezivanjem za muršida
Njihova srčana čistoća jako doima one koji je vide, postaješ karika u lancu. Ruhanijjetski si vezan sve
pa oni za tom čitoćom i ljepotom pohrle. Jedna čudna do Resulullaha, r.
toplina u prsima tjera ljude da se mijenjaju na bolje, i to
Svaki muršid je odgojen kod prethodnog muršida.
bez vaza i puno isprazne teorije. Mogli bi smo pokazati
Džahili – neznalice, kako god da su ma’nevi stranom
na stotine primjera izmjena tih stanja.
odgojeni, ne mogu postati muršidi. Ebu Bekr, t je bio i
S druge strane, alimi, hodže, profesori, doktori, itd., alim (vlasnik zahirskog znanja), i arif (vlasnik batinskog
naučili su znanje iz knjiga. Ne posjeduju ilmi-ledun, a znanja). Tako je i Selman Farisi, t, pa iza njega Kasim
niti ma’nevi tesarruf. Jedino, ponekad, djeluju na ljude b. Muhammed b. Ebi Bekr t, pa svi redom do Šah
govorom i savjetom. Oni priznaju i kažu: “Koliko god Nakšibenda, k.s., pa do Mevlana Halid El-Bagdadija,
možemo vazimo i savjetujemo, ali naše riječi nemaju k.s., i tako do našeg muršida Sejjid Abdulbakija k.s.
uticaja na ljude, zbunjeni smo, šta da radimo?” El-Hamdulillahi kad znamo preko kojih ljudi nam je
svjetlo došlo. El-Hamdulillahi kad znamo ko su nam
62 • KAKO VOLJETI ALLAHAI KAKO VOLJETI ALLAHAI • 63

naši svijetli duhovni preci. Ovo je zlatna silsila - zlatni O DŽEZBAMA


lanac. Žovotopisi ljudi u silsili, poznati su i zapisani.
Sufijski put je put ljubavi. Kada ljubav prema AllahuI
Zlatnu silsilu ćemo spomenuti na kraju risale.
uđe u naša srca, tada dolazi do svojevrsnog uzbuđenja
koje se ispoljava u džezbi. Pošto to uzbuđenje nabuja,
sa srca se ta ljubav odrazi i na organe, poput ključale
HATMA HADŽEGAN
vode koja se iz posude preljeva. Džezba se dešava u
Oni koji su dali bej’at i obavili osam šarta, mogu ašik srcima kada slušaju Kur’an, kada se spomene
prisustvovati jednom posebnom zikru koji se zove AllahI, Resulullahr, muršid, ili istinit govor. Džezba
Hatma Hadžegan. Sastoji se od istigfara, sure El- se pojavljuje shodno jačini ruha (kabilijjet). Neko od te
Fatiha, salavata, Elem-nešrahleke (sura Inširah), sure ljubavi glasno i naglo krikne, nekima se naježi koža i
Ihlasa i dove. Uči se jednom dnevno i svakog dana. tijelo zatrese.
Traje 15-20 minuta, a može se obaviti pojedinačno ili
"Od njega se kože ježe." (Ez-Zumer, 23)
u džemaatu. Prema našim procjenama, ova Hatma se
danas uči na 10.000 mjesta. Za veliku Hatmu nagrada Neki u svojim džezbama plaču.
je 333 kur’anske Hatme. U dovi se sevabi od ove Hatme
"Kada slušaju ono što se objavljuje
poklanjaju širom svijeta svima onima koji su tevbu sa
Po­sla­ni­ku, vidiš kako im liju
muršidom ili muršidovim vekilom učinili.
suze iz očiju.” (El-Maide, 83)
Hatmu Hadžegan poklanjamo na 10.000 mjesta
"I da On na smijeh i suze
širom svijeta i onima koji je ne mogu taj dan proučiti, a
navodi." (En-Nedžm, 43)
pripadnici su tarikata, jer u dovi stoji “vel-muntesibine ila
hazihi-ttarikati...” tj. i svim pripadnicima ovog tarikata. Ovo Drugi opet u džezbama počnu govoriti nezemaljskim
učenje dogodi se na toliko mjesta dnevno. Od nas ide na govorom, tada se sami sebi obraćaju. Ovaj govor se zove
10.000 mjesta, i nama sa 10.000 mjesta dolazi. Svakom lisani hâl ili govor stanja. Prvaci ovog puta navode u
pojedincu u knjigu njegovih djela upisuje se 10.000 * 133 svojim kitabima 200 vrsta džezbi.
= 1. 330. 000 kur’anskih Hatmi sevaba. Treba znati da
Džezba je poklon od Allaha, I koju On daruje kome
na ovom putu sevabi nisu cilj. Naš cilj je zado­bijanje
hoće. Oni koji imaju džezbu brže putuju AllahuI
Allahove, I blizine i Njegovog zadovoljstva.
i Njegovoj ljubavi. Džezba je poput prijevoznog
sredstva. Ko, recimo želi putovati u Istanbul, koristit će,
npr. autobus kao prijevozno sredstvo. Nakon što stigne
u Istanbul, autobus mu više nije potreban. Tako i džezba
64 • KAKO VOLJETI ALLAHAI KAKO VOLJETI ALLAHAI • 65

koristi na putu ka Allahu, I do određenog mjesta. Nakon Međutim, džezbelijama je pamet na mjestu, nemaju
tog određenog mjesta džezba mu se oduzima. Džezba nikakve veze sa ludilom. Oni su prezadovoljni svojim
je, dakle, privremeno prijevozno sredstvo, a ne cilj. stanjem, i željeli bi da iz tog stanja nikada ne izađu. U
džezbama je ogromna ma’nevijska slast i užitak.
Džezba je veliki nimet, kao i Hatma Hadžegan. Za
Džezbelija bi poželio prije umrijeti nego te užitke izgubiti.
Hatmu je nagrada ogromna, kao i za džezbu. Nagrada
Opasnost je zapravo u bezosjećajnosti, nemarnosti
je velika, s obzirom da je džezba djelo ljubavi. Klasici
i neosjetljivosti srca. Uzvišeni kaže:
su kazali: “Džezbetun min džezbatirrahman tuvazi amele-
ssekalejn.” tj.”džezba od Milostivog je vrijedna kao djela "Teško onima čija su srca neosjetljiva
ljudi i džinna”. Svakako uzimajući u obzir djela koja nisu kada se spomene Allah!” (Zumer, 22)
ponikla iz ljubavi.

Za ljubav je nagrada najveća. O džezbi i njenoj nagradi


O NAŠEM NAJVEĆEM
pogledaj Tenvirul-Kulub. Džezba je AllahovI lični poklon,
NEPRIJATELJU - NEFSU
ne postiže se radom i trudom. Ona se pojavljuje i nakon
izvjesnog vremena odjednom nestaje. Nije dozvoljeno Nefs je taj koji insana vodi u propast. Njegovu
nijekati stanja onih koji su u džezbi. Imam Sujuti u svojim vesvesu najlakše je prepoznati u mjesecu Ramazanu.
fetvama na pitanje: “Kada neko od sufija ustane iz sijela U Ramazanu šejtani su svezani, ali zbog nefsanske
u stanju zikra, zbog vârida - odraz tedžellijata, koji ga je vesvese ljudi i uz Ramazan loše razmišljaju i loše rade.
nadvladao, da li ga imamo pravo u tome spriječiti?” ovako
"Mi smo čovjeka stvorili i znamo
odgovara: “To mu se ne smije nijekati, s obzirom da je on
kakvu mu vesvesu nefs čini.” (Kâf, 16)
u svom stanju savladan. Ovako su odgovorili i pojedini
imami hanefijskog mezheba, a i sve malikije su u svojim Primjer faraona, Šedada, Karuna i svih sličnih njima
odgovorima na ovakva pitanja, odgovorili pozitivno, bez je primjer onih koji su se uzdigli pa zatim propali. Njihovo
protivljenja.” Iza toga Imami Sujuti navodi slučaj kada je stradanje uzrokovao je nefs. Nefsovi su im porasli, pa
Dža’fer b. Ebi Talib t zaplesao pred Resulullahom, r, su, na kraju, čak sami sebe i Gospodarem proglasili.
kada mu je Resulullah, r rekao: “Sličan si mi i tjelesno To je zato što čovjekov nefs ne voli da iko bude uzvišeniji
i moralno.” Na taj ples Resulullah r nije negodovao, jer od njega. Nefsanska vesvesa daleko je opasnija od
je plesanje bilo izazvano velikom ljubavlju i ushićenjem. šejtanske. Zar Faraon nije znao da on nije Gospodar?
Pogledaj El-Hâvi lil-fetava, 2/234. Naravno da je znao, ali nažalost, poslušao je svog nefsa.
Faraon je poticao od siromašnih ljudi. Otac mu je bio
Oni koji ne poznaju džezbu, sažaljevaju se na
čoban, a on je bio stražar. Jedne noći su bili poubijani
džezbelije bojeći se da su poludjeli, tužni su zbog njih.
66 • KAKO VOLJETI ALLAHAI KAKO VOLJETI ALLAHAI • 67

vladarevi iskreni ljudi. Tada je Faraon zauzeo prijestolje. KAKO TREBAMO RAZMIŠLJATI
Nefs mu se jako osilio, i kao rezultat toga pogodile su
Mnogo ih je koji kažu, da ko ne razlikuje dobro od zla
ga velike nesreće. Zato neka svako razmisli, koja je
zove se ludim. Ludih ljudi ima dvije vrste.
njegova vrijednost, naspram Allahove I veličine.
1. Ovosvjetski ludaci cijepaju svoju odjeću, nepotrebno i
Čovjekova vrijednost, naspram Allahove, I veličine
nepovezano govore, nepotrebnim poslovima se bave.
nije ni koliko jedna vaška, uš. Dovoljno je da čovjek
To je zato jer nemaju pameti.
samo pogleda od čega je stvoren i kako ga je Allah, I
stvorio. Kada čovjek shvati svoju nemoć, ovisnost, 2. Ahiretski ludaci su oni koji ne razlikuju dobro i zlo
nepotpunost, i prihvati tu istinu, Allah I ga uzdigne vezano za ahiret. Oni nisu zaokupljeni Allahom, I i
i daruje mu visoku deredžu. Ukoliko čovjek pomisli ne drže se istinskog pravca koji vodi Allahu, I
da nešto više od drugih znači, tada je propao. Čovjek
Ovosvjetskim luđacima ljudi se smiju, sa njima se
nikako ne smije sebe vidjeti posebnim. Takvu priliku ne
izigravaju i čude se njihovim poslovima. Ahiretski luđaci
smije dati svome nefsu. Svaka vrsta sramote dolazi zbog
su u još gorem stanju.
nefsa. Zlo naneseno drugima, opet je zbog nefsa. Kada
čovjek shvati svoje siromaštvo i nemoć, i kada uvidi da Moramo znati da se musliman ne biva samo imenom.
nema nižeg stvorenja od nefsa, kod sebe će spriječiti Gospodar svjetova gleda u nijjet-namjeru i u djela, a ne
oholost i nadmenost. Tek tada će se početi ponašati u u imena i u fizički izgled. Ako čovjek nema plemenite
skladu sa Allahovim, I naredbama. Kada bi se čovjek namjere i ako ne čini dobra djela, kakvu vrijednost onda
npr. sam pokušao boriti sa grupom od hiljadu ljudi i htio ima njegovo muslimansko ime.
im se suprotstaviti i napasti ih, da li bi uspio? Naravno
Spas ljudi je u imanu, u čuvanju imana.
da ne bi. Naspram njih bio bi jadan i nemoćan. Pa kada
je to tako, čovjek bi prema Velikom i Moćnom Allahu, "O vjernici, bojte se Allah istinskom
uistinu trebao biti skrušen i pokoran. Čovjek se mora bogobojaznošću i umirite samo
ravnati po Allahovom zakonu. Šeriat je temelj svake kao muslimani” (Ali Imran, 102)
sreće. U suštini Allahovih, I naredbi krije se blizina,
Za insana nema ničeg boljeg, časnijeg i dragocjenijeg
ljubav i spoznaja. Nema puta do li Resulullahovog, r. U
od imana. Iman je ključ vječnog spasa. Samo sa imanom
njegovom Sunnetu je naš spas.
se može pred Allaha bez straha izaći i u Džennet ući.
Zato insan mora svoj iman dobro, dobro čuvati. Treba
biti krajnje oprezan da mu ga lopovi ne ukradu. Kako
god čovjek čuva vrijedne stvari, tako i još bolje mora
68 • KAKO VOLJETI ALLAHAI KAKO VOLJETI ALLAHAI • 69

čuvati svoj iman. Pošto je lopova mnogo, a vrijeme vam milost pruža) i meleci Njegovi, da vas
velikih iskušenja i smutnji nastupilo, insanu je lakše izvede iz tmina na svjetlo. On je prema
svoj iman sačuvati u društvu Allahovog evlije jer vjernicima samilostan" (Ahzab, 43)
tada je čovjek pod nadzorom i čuvanjem. Iman će
Dođi i ti, da se u ovom društvu tvoje srce AllahovimI
ojačavati bereketom Allahovog svjetla koje dolazi
nurem zapali. Ovo nisu bajke, ne sumnjaj! AllahovI
kroz râbitu – srčanu povezanost sa muršidom.
salavat neka je na sve nas!
Čuvaj se! Kada se nefsu spomene muršid, za­tre­
peri i joguni se. Ugledaj se na velikane koji su se
AllahovimI halifama pokorili i tako se nefsanske spletke LIJEPA ĆUD
spasili! Mnogi neće, čak ni Imamu Mehdiji bej’at dati.
Jedino posjedovanjem lijepe ćudi čovjek se može
Imamet - vođstvo pripada Ehli-bejtu, pa dođi,
sačuvati bolesti svog nefsa i postići spoznaju Allaha
Resulullahovojr krvi ruku daj!
Uzvišenog. Muhammed r je uzor u svim lijepim
Tedželijjati su na početku puta kratkotrajni i brzi. To osobinama. Allah, I ga je odgojio i odgoj mu uljepšao.
je Allahova, I blagodat i blagost prema srcima koje želi
"Ti si, zaista, najljepše ćudi” (Kalem, 4)
očistiti i spoznajom i ljubavlju ih napuniti. Ove početne
zrake u sufijskoj terminologiji nazivaju se bevarik – Tesavvuf, u svojoj cjelosti, jeste način lijepog vladanja.
bljesci, levami’ – prve zrake otkrovenja itd. Ko god pokaže više pravilnog odnosa prema drugom
on je time pokazao i viši stepan tesavvufa. Mnogi ajeti
Srce je u početku ustreptalo, uznemireno, pomalo
Kur’ani Kerima govore o moralu i lijepom ponašanju.
zbunjeno, jer je dospjelo u novi svijet. Zatim, ono postaje
Evo samo nekih ajeta:
sve jače i stabilnije, više svjetla uzima.
"Samo Allahovom milošću ti si blag prema
U râbiti je velika korist. U njoj se doživljava kušanje-
njima; a da si osoran i grub, razbjegli bi se
zevk. Ko čini râbitu pripada društvu zaljubljenih.
iz tvoje blizine. Zato im praštaj i moli se
Allahov, I fejz se ne prekida. Allahov, I salavat,
da im bude oprošteno” (Ali Imran, 159)
Allahov rahmet stalno teku. Srce se treba, poput antene,
okrenuti na pravu stranu. Pa je svejedno, bili na poslu, Hazreti Lukman savjetuje svog sina ovako:
u autu, u gostima, u trgovini ili bilo gdje, prijem signala
"I, iz oholosti, ne okreći od ljudi lice svoje
je dobar. Što su iskušenja veća prijem je još bolji. To je
i ne idi zemljom nadmeno, jer Allah ne voli
Allahov, I salavat na vjernike.
ni gordog ni hvalisavog, u hodu budi odmjeren
"On je onaj koji na vas salavat donosi (koji a u govoru ne budi grlat” (Lukman, 18-19)
70 • KAKO VOLJETI ALLAHAI KAKO VOLJETI ALLAHAI • 71

"Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim uzvrati "Sve što vam je dato – samo je uživanje
pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni u životu na ovom svijetu, a ono što je
prijatelj postati. To mogu postići samo strpljivi, u Allaha – bolje je i trajnije za one koji vjeruju,
to mogu postići samo vrlo srećni” (Fussilet, 34-35) i u Gospodara svoga se uzdaju; za one koji
se velikih grijeha i razvrata klone i koji,
kada ih ko rasrdi, opraštaju" (Šura, 36, 37)
"Reci robovima Mojim da govore samo lijepe
riječi, jer bi šejtan mogao posijati
neprijateljsvo među njima, šejtan je, U hadisi – šerifima naš Poslanik r kaže:
doista, čovjekov otvoreni neprijatelj” (Isra, 53)
“Najbolji musliman u pogledu vjerovanja i vjerskih
propisa je onaj od čijeg su jezika i ruku mirni drugi
muslimani.
"Mir tebi" - reče Ibrahim, - “Moliću
Gospodara svoga da ti oprosti, jer On je Najbolji mu’min po ubjeđenju je onaj koji koji je
vrlo dobar prema meni” (Mejrem, 47) najljepše ćudi (ahlaka).

Najbolji muhadžir je onaj koji se kloni AllahovihI


zabrana. Najbolji džihad je džihad onoga koji se bori
"I nastojte da zaslužite oprost Gospodara
protiv sebe (svog nefsa) u ime Uzvišenog Allaha”
svoga i Džennet prostran kao nebesa i zemlja,
(Taberani, hadis sahih).
pripremljen za one koji i kad su u obilju i kad
su u oskudici, udjeljuju, koji srdžbu Allahu, I je najdraži Njegov rob koji je najljepše
savlađuju i ljudima praštaju – a Allah voli naravi (ahlaka). (Taberani, hadis sahih)
one koji dobra djela čine”. (Ali Imran, 133-134)
Ako želite da vas Allah, I i Njegov Poslanik
zavole, onda, kada vam se nešto povjeri ispunite;
kada gvorite budite iskreni i budite dobri i prijatni
"I oni koji ne svjedoče lažno, i koji,
prema svojim komšijama. (Taberani, hadis hasen)
pro­lazeći pored onoga što ih se ne tiče,
prolaze dostojanstveno” (Furkan, 72) Jedan čovjek je rekao Poslaniku r: “Posavjetuj
me, Božiji Poslaniče!” Poslanik r mu reče: “Nemoj
se ljutiti!”. Čovjek je nekoliko puta ponovio pitanje a
72 • KAKO VOLJETI ALLAHAI KAKO VOLJETI ALLAHAI • 73

Poslanik r mu je svaki put odgovorio isto: “Nemoj Klonite se laži jer laž vodi ka (ostalom) griješenju, a
se ljutiti”.  (Buhari) griješenje vodi u vatru. Čovjek koji neprestalno laže
i teži lažima, biva upisan kod Allaha I kao lažac.
Stid i iman idu jedno uz drugo, pa kada jedno od
(Muslim)
njih dvoje nestane, nestane i drugo. (Bejheki, hadis
sahih). Budi skroman (ponizan), bit ćeš najpobožniji
čovjek; budi zadovoljan sa onim što imaš, bit ćeš
Uzvišeni Allah je Plemenit i voli plemenitost i
najzahvalniji čovjek; želi ljudima ono što želiš
čestito vladanje (ahlak), a prezire opakost (onoga ko
samom sebi, bit ćeš pravi vjernik; lijepo se ponašaj
se bezobzirno ponaša i nisko spušta). (Bejheki, Ebu
prema svome komšiji, bit ćeš musliman; nemoj se
Nuajm, hadis sahih)
puno smijati jer pretjeran smijeh umrtvljuje srce.
Poslan sam da usavršim plemenite naravi. (Buhari (Bejheki, hadis sahih)
u Edebul mufred)
Nije jak onaj koji pobjeđuje u hrvanju, jak je onaj
Dobročinstvo je lijep ahlak, a grijeh je ono što te ko sebe savlada kad je u srdžbi. (Buhari, Muslim)
peče u duši i što ti je mrsko da svijet sazna i otkrije.
Neće ostvariti ono što želi i propast će čovjek
(Muslim, Tirmizi)
u čije srce Allah nije stavio milost za druge ljude.
Najbolji među vama su oni koji imaju najljepšu (Dulabi, B. Asakir – hadis hasen)
narav. (Tirmizi, hadis sahih)
Savjetujem te da budeš od onih koji ne proklinju.
Najbolje što je ljudima dato je lijepa narav. (Nesai, (Ahmed, hadis sahih)
sahih)
Allahu najmrži čovjek je zagriženi svadljivac.
Najbolji muslimani su oni od čijih ruku i jezika su (Buhari, Muslim)
pošteđeni i mirni ostali muslimani. (Muslim)
Ne srdi se i Džennet je tvoj. (Taberani, hadis
Budi lijepe naravi i ustraj u šutnji. Tako mi Onoga sahih)
u čijoj ruci je moja duša, ničim ljepšim od toga ljudi
“Nemojte jedan drugom zavidjeti, nemojte
se ne mogu okititi. (Ebu Ja’la-hadis hasen)
jedan drugog varati (u trgovini), nemojte jedan
Držite se iskrenosti jer iskrenost, zaista, vodi ka drugog mrziti, nemojte, naljutivši se, jedan drugom
dobročinstvu, a dobročinstvo vodi ka Džennetu. leđa okretati i kada neko od vas sklopi ugovor o
Čovjek koji neprestano govori iskreno, teži i traga kupoprodaji, nemojte se nadmetati s njim i uplitati
za istinom, biva kod Allaha I upisan kao iskreni. mu se, o Allahovi robovi, budite (prava) braća.
74 • KAKO VOLJETI ALLAHAI KAKO VOLJETI ALLAHAI • 75

Musliman je muslimanu brat; neće mu nepravdu 5. Pokornost; neće napustiti domaćina kada bi ga
nanositi, neće ga napustiti (ostaviti na cjedilu) i udarao pa čak, kada bi mu i nogu slomio, on bi opet,
i neće ga poniziti. Bogobojaznost (takvaluk) je na poziv dotrčao, mašući repom i pokazujući pokornost.
ovdje”, rekao je Poslanik r tri puta pokazujući na Dobročinitelja prepoznaje i ne zaboravlja ga.
svoja prsa”.
6. Zuhd; ne brine se za budućnost i za nju se
“Dosta bi jednom čovjeku bilo zla kada bi (samo) posebno ne priprema.
ponizio svoga brata muslimana. Muslimanu su
7. Jednostavnost; on obiđe mnoga mjesta, ako
strogo zabranjeni krv (život), imetak i čast drugog
mu se šta dade to i prihvati, a ako mu se neda, on
muslimana” (Muslim)
ravnodušno prođe.
“Nema ništa teže na mizanu (vaga na Sudnjem
8. Budnost; on vrlo malo spava, noćni je čuvar
danu) od ahlaka (lijepe naravi)”. (Ahmed, hadis
gradskih i seoskih ulica. Prepoznaje lopove i o njima
sahih)
obavještava okolinu.
Naš prvak, gavsi-azam sejjid Abdulhakim, k.s., u
9. Skromnost; ne voli uzimati tuđe, nije napastan
jednom svom sohbetu ovako je rekao:
na sofru kao mačka.
“Lijepe osobine mogu se vidjeti i kod životinja. Tako
10. Lijep odgoj; najposlušniji je od svih vrsta
pas ima deset lijepih osobina. Ovih deset osobina
životinja, prihvata posao koji mu se naredi. Ukoliko se
trebale bi se obavezno naći i kod mu’mina.
izdresira, mnogo posla može uraditi, u čuvanju stada,
1. Vjernost, odanost; pas svog vlasnika neće traganju, lovu, ratu, kao čuvar, otkrivač itd.”
napustiti i kada bi vlasnik ga tjerao i galamio na njega,
Kada je ovaj sohbet čuo, jedan od naše braće se
unatoč tome pas će mu biti na usluzi.
rastužio i rasplakao, pa je rasplakao i prisutne, govoreći
2. Zahvalnost; šta god da dobije pas prihvata i s tim da nije postigao ahlak ni koliko jedan pas.
je zadovoljan, za sofru ne prilazi nego čeka i zadovoljan
Ovo poglavlje ćemo završiti hadisom u kojem
je sa onim šta mu se dade.
Resulullah, r kaže:
3. Poniznost; mjesto gdje spava i kud se kreće
“Nećete ući u Džennet sve dok ne budete
jednostavno je, on ne traži za sebe udobnost, a hrani ne
vjerovali, a nećete iskreno vjerovati sve dok se ne
nalazi mahanu.
budete međusobno voljeli. Hoćete li da vas uputim
4. Pouzdanje; ne brine se šta će sutra jesti.
76 • KAKO VOLJETI ALLAHAI KAKO VOLJETI ALLAHAI • 77

na nešto – ako ga budete činili, međusobno ćete se ZAVRŠNA RIJEČ


voljeti? Širite selam međusobno!”
EL-HAMDU LILLAHI RABBIL-ALEMIN,
Hvala i slava Gospodaru svih svjetova, salavat i selam
EL-­HAM­DU­LILLAHI HAKKA HAMDIHI VE SE­NAIHI
Allahovom Poslaniku Muhammedu Mustafi, njegovoj
VES­SA­LA­TU VESSELAMU ALA HAJRI HALKIHI MU­
porodici i svim njegovim sljedbenicima.
HAM­MEDIN VE ALA ALIHI VE SAHBIHI EDŽMEIN

Mulla Ali El-Ka’ri bilježi u “Šerhu Ajnil-Ilm” da je Imami


Malik t rekao:

“MEN TESAVVEFE VE LEM JETEFEKKAHE


FE KAD TEZENDEKA”

- Ko se upusti u tesavvuf, a fikh - zahirsko zna­nje i


šeriatske norme ne upozna i ne pri­mi­je­ni, djela koja
iz dina izvode čini, zindik – otpadnik postaje.

“VE MEN TEFEKKAHE VE LEM


JETESAVVEFE FE KAD TEFESSEKA”

- A ko fikh upozna i primjeni, ali se ne okiti te­savvufskim


znanjem i ahlakom, srčanim stanjima, velike grijehe
čini, fasik po­staje.

“VE MEN DŽEMEA BEJNEHUMA


FE KAD TEHAKKAKA”

- A ko to dvoje (fikh - spoljašnje propise i te­sav­vuf -


nu­tarnja stanja) objedini, stvarni, is­tinski musliman -
Allahov rob postaje.

Tesavvuf, kao i ostale islamske discipline: akaid,


ha­dis, fikh, tefsir, itd. živjele su u srcima i djelima Re­
su­lullaha r i njegovih ashaba. Tek krajem drugog sto­
ljeća po hidžri, ove islamske discipline se sistematiziraju
78 • KAKO VOLJETI ALLAHAI KAKO VOLJETI ALLAHAI • 79

i terminologija ute­meljuje. Ako npr. akaid, kao naučna I fâkih i sûfi budi,
dis­cip­li­na sa svojom terminologijom, nije postojao u čuvaj se da samo jedno izabereš
Po­slanikovom r dobu, to ne znači da akaida tada nije Radi istine ja ti nasihat činim,
bilo. Takav je slučaj i sa tesavvufom. Zar neko razuman prijatelju moj.
može za­ne­gi­ra­ti postojanje mekama (srčanih stupnjeva)
Samo s fikhom,
i ahvala (srčanih stanja), kao što su tevba, takva,
slast takvaluka srce osjetiti ne može,
inaba, murakaba, sabr, šukr, jekin, ihlas, muhabbet,
a u suprotnom,
itd. u tom zlatnom dobu. Kako to lijepo Imami Malik t
džahil ostaješ, pa kako da izliječiš se...
navodi: Potpun i zdrav musliman je onaj musliman koji je
objedinio praksu tijela i stanje srca...” (Divaniš- Šafii, Muhammed Afif)

Muhasibi, Bistami, Tusteri, Gazali, Kušejri, Sujuti


i mnogi drugi, pored velikog šeriatskog znanja, ponosili
Uopšte nije nepoznanica da su alimi kod Allahovih I
su se činjenicom da su bili vođeni od strane sufijskih
evlija - muršida sazrijevali i onda sami evlije postajali.
učitelja - muršida. Ahmed b. Hanbel t na prigovor
Kad su oni, pored tolikog znanja njima odlazili, kakva li je
što se druži sa sufijom Ebu Hamzom El-Bagdadijem i
potreba nama džahilima da im i mi odlazimo? Šta su ovi
njegovim džemaatom, ovako je odgovorio: “Da, ja bolje
alimi tražili kod ovih muršida, arifa - ljudi spoznaje?
od njih po­zna­jem hadis i fikh, ali on (Ebu Hamza Es-
Šta mi trebamo da tražimo, zbog čega treba da se
Sufi) bolje od me­ne Allaha poznaje.” (Feriduddin Attar,
vežemo i družimo s njima?
Tezki­re­tul-evlija).
Vezivanje za arife nije potrebno zbog uzi­ma­nja fikha
Veliki mudžtehid iz reda tabiina, Sufjan Es-­Sev­ri,
ili hadisa, takva znanja dobijamo od uleme... Za arife,
javno priznaje: “Da nisam upoznao sufiju Ebu Hišama,
muršide, ljudi su se vezivali i danas se vezuju zbog
ne bih naučio stanja vezana za srce i detaljnosti rijaluka.”
za­do­bi­ja­nja fejza. Fejz (arapski: fejd) je izljevanje i
(Ava­rif - Suh­ra­ver­di).
razvođenje nureva tedžellijata sa muršidovog srca
Veliki fakih, sultanul-ulema šejh Izzuddin b. Ab­ na muridovo srce, koje Allah I daruje i spušta.
dis­selam je rekao: “Suštinu islama sam shva­tio
“Sa izvora iz kog će samo Allahovi robovi piti i koji
tek nakon ve­zi­vanja (intisab) za Ebul-Hasan Eš-
će kuda hoće bez muke razvoditi.” (Insan, 5-6).
Šazelija.” (Letai­ful-minen, Ša’rani).
Tedžellijati su dakle nurevi preko kojih se otkrivaju,
Imami Šafija veli u svojim stihovima:
pojavljuju i manifestuju Allahova imena i sifati na srce.
80 • KAKO VOLJETI ALLAHAI KAKO VOLJETI ALLAHAI • 81

“FE LEMMA TEDŽELLA...   Kušejrijje, Ruhul-bejan, Hil´jetul-evlija, Meda­ridžu-


i kad se Gos­podar njegov onom ssalikin, Avarif i dr. ) o ovim stvarima ne čita? A ako i
brdu otkri - tedželli učini.” (El-A’raf, 143). pročita i nešto sazna, učahuri se i o tome narod ne želi da
izvijesti? Da li je dozvoljeno kriti znanje o tedžellijatima?
Pošto su evlijanska srca mjesta Allahovih tedžellijata,
Kako li će oni na mahšeru vratiti hakk onima koji su ih
ona se putem in´ikasa - odražavanja, odslikavaju na
slijedili?
srce murida koje je vezano (râbita) za istinskog šejha,
muršida. Preko tih Allahovih tedžellijata šejh čini iršad Brate i sestro, saznali ste da postoji srčani put, pa
- vodi srčanim putem svog murida. Tako muridovo imate li želje da se odazovete na Njegove pozive? Da
srce postepeno zdravi i jača do same spoznaje. U nas Allah iz nemarnosti srčane probudi i putevima koji
suštini, stvarni vodič (muršid-hakiki) je Allah, a muršidi Njemu vode, uputi!
su Allahove halife na zamlji. Allah je za sve odredio
Tesavvuf je srž Šeriata. Onaj koji ne radi po
zakonitosti (Sunnetullah). Tako npr. sebebom meleka
Šeriatu, a umišlja da je sufija, ili čak šejh, on je obična
šalje Poslanicima Objavu, a sebebom muršidovog
šejtanska maskara. Takvog ne smijemo dovoditi u vezu
zdravog srca (kalb selim) šalje tedžellijate. Ovi tedže­llijati
sa tesavvufom, jer je tarikat sufija, veliki emanet. A
ne mogu se prenositi putem knjiga i literature, a niti sa
onaj koji misli da je tesavvuf van Šeriata on uistinu
jezika na jezik. Ovo je isključivo posao i angažman srca.
tesavvuf ne poznaje. On, možda, zna kvazi-šejhove
Veliki je problem, što je danas uloga muršida pog­rešno
i kvazi-muride, kao što postoje i kvazi-ulema i kvazi-
shvaćena. Muršidi su, doduše, danas prava rijetkost, ali
muslimani. A, ko iskreno želi, može se, preko literature
ipak voljom Allahovom, postoje, makar to ne bilo po volji
islamskih klasika upoznati sa načelima tesavvufa...
nekim ljudskim logikama i razumjevanjima...
Ali, gdje su srca ustrajna, koja za spoznajom žude?!
Zato se niko do sada od ozbiljnih, prijašnjih, potonjih
Zar smo izgubili dâh, i klonuli? Danas je većina muslimana
alima, nije suprotstavio Imami Gazaliju kada on, posve
opijena svojim shvatanjima i nepotpunim znanjem...
otvoreno, u svome djelu “Munkizu - Izbavitelj iz zablude”
Ne žele izaći iz svojih okvira, kao da su put spoznaje
iznosi da je sufijski put najčišći i da prave sufije
okončali. Takvima, dok se ne preispitaju, ozdravljenja
sagledavaju ruhove Pejgambera i meleke, i čuju
nema...
njihove glasove. Allahovom dobrotom oni postižu i više
od toga. Imam Gazali, i pored svoga velikog znanja, nije Dr. Ahmed Çağıl nam, u ovoj risali, iznosi dokaze
negirao ovaj put, kao što to danas “velika ulema” čini, o potrebi vezivanja za “AllahoveI vojnike” koji su od
pa mu je Allah Svoju blizinu i spoznaju podario... Zašto Allaha naoružani specijalnim duhovnim oružjem. Zatim
“ulema” u djelima klasika (Kutul-kulub, Ihja, Risale navodi opasnosti od čovjekovog najvećeg skrivenog
82 • KAKO VOLJETI ALLAHAI KAKO VOLJETI ALLAHAI • 83

dušmana - nefsa, te razliku između muršida i alima, sa “A uspjeće samo onaj koji je očisti” (Šems, 9)
naglaskom da i jedni i drugi imaju svoju zadaću, i da
Ma kakav da si, ma gdje da si, na kapiju tevbe,
među njima nema kontradikcije, ako su iskreni. U risali
šerijata, spoznaje i ljubavi dođi!
su pobrojane mnoge srčane koristi za one muslimane
koji se uhvate za evlijansku ruku... Ja Rabbi, učini nas od onih...”koje On voli i koji
Njega vole” Amin
Pa, bujrunuz, kušajmo se na sufijskom srčanom
putu. Nedžad Ćeman

Poštovani čitaoče, ostavi sve predrasude. Tesawuf je


istina... Pa zar će te oni, koji ga poriču ili se iza tesawufa
POGOVOR
kriju, odvratiti od te istine. Traži pravog muršida “... pa
makar i u Kini”! Naša vjera je potpuna. Ona obuhvata propise vezane
za tijelo, srce i dušu. To je istaknuto u Džibrilovom
Srce žudi za tedžellijatima i čezne za svojim
hadisu u kojem je Resulullah r definirao islam, iman i
miradžom. Ako i ti budeš od onih koji ovaj put negiraju
ihsan. Izzudin b. Abdisselam, poznati alim, u svojoj knjizi
ili od onih koji misle da ovaj put danas ne postoji, pa,
“Zubedu hulasati-tesavvuf”, kaže:
takvih je bilo mnogo i prije tebe. Zar će neko Allahovo
svjetlo utrnuti? Zar put spoznaje i ljubavi više ne postoji? “Islam znači da tijelo ispunjava obaveze šerijatskih
Naprotiv, Allah Uzvišeni će, do Sudnjeg dana, one koji pravila i normi (ahkam). Iman znači da srce ispunjava
Njega žele, u Svoju blizinu dovoditi... Karavana putuje i obaveze pokornosti i povinovanja (istislam). Ihsan znači
ne zastaje, pa makar ti ležao ili sjedio, zadovoljan svojim da ruh bude u osvjedočenju (mušaheda) Vladara, Onoga
nefsom, šutio ili napadao... Karavana istinske ljubavi koji sve zna”.
putuje.
Islama (propisa vezanih za tijelo – fikh), kao i imana
“Milost koju Allah otvori ljudima, (propisa vezanih za vjerovanje – akaid ), elhamdulillahi,
ne može niko zaustaviti” (Fatir, 2) imamo. Međutim, ihsan (propisi vezani za dušu, njen
put – tesavvuf), kao trećina vjere i njen plod, prilično je
Karavana putuje... Pa zar ćeš izostati? Zar ćeš
zanemaren.
nastaviti ležati, sjediti?
Islam i iman (fikh i akaid) se za kratko vrijeme nauče,
Istinski Allahu zavapi! Pravi put srcem zatraži! Istiha­
usvoje i primjene. Ali ihsan (tj. tesavvuf) odgoj duše,
ru klanjaj!
to je proces koji traje. Sedžda i ruku će npr. ostati
Ako želiš svoju dušu očistiti, dođi nam dođi! nepromjenjeni u ovome vanjskom smislu, ali iskustvo
84 • KAKO VOLJETI ALLAHAI KAKO VOLJETI ALLAHAI • 85

duše na sedždi i rukuu trebalo bi da se stalno mjenja medresu u Pojskama kod Zenice, Topal–hodža iz
nabolje. Sarajeva i mnogi drugi. Elhamdulillahi, halidijski
tarikat je ponovo živ u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori,
Duša, dolazeći na ovaj svijet, biva savladana od strane
Makedoniji i dr.
tijela i pod uticajem materije. Da bi duša ojačala potrebna
joj je duhovna, ruhanijetska podrška, potrebno joj je Naš muršid je šejh Abdul-Baki El-Husejni, k.s.
druženje i velika ljubav jer, ljubav je njena hrana. koji živi u Menzilu, na jugoistoku Turske.

Jedna odgojena duša, koja je ispunjena spoznajom Ko god želi da mušahedu – osvjedočenje doživi, da
i ljubavlju, prenosi duhovnu hranu i na one koji žele bude sa onima koji Allahovo, I zadovoljstvo žele, neka
blizinu i osvjedočenje – mušahedu. Ta odgojena duša na ovu kapiju dođe.
koju Allah, I voli, vodič je u Allahovu ljubav i blizinu.
Allah Uzvišeni kaže:
Sejjid Abdul-Kadir Gejlani k.s., u “Gun´je-tu” kaže:
“Vasbir nefseke – otrpi svoga nefsa,
“Šejhovi su put do Allaha Uzvišenog, i vodiči Njemu, i budi čvrsto uz one koji se Gospodaru
kapija kroz koju se ulazi Njemu. Zato svako ko želi Allaha svome mole ujutro i navečer u želji da
Uzvišenog (murid), obavezno mora imati šejha. Murid se naklonost – zadovoljstvo Njegovo zas­luže,
ne smije odvojiti od šejha sve dok ne postigne vusul, i ne skidaj očiju svojih sa njih” (Kehf, 28)
tj. dolazak u Allahovu blizinu. Tada Uzvišeni direktno
upravlja njime”.
“Allah želi da od vas, o porodico
Želja iskrenih sufija je:
ˇ ˇ Poslanikova (ehli-bejt), grijehe odstrani,
ILÂHÎ ENTE MAKSUDÎ VE RIDÂKE MATLUBI i da vas potpuno očisti.” (Ahzab, 33)

O moj Allahu, Ti si moj cilj i Tvoje


zado­volj­stvo je ono što tražim.
Ve sallallahu teala ala sejjidina Muhammed,
U Bosni su i prije živjeli ljudi koji su praktikovali srčani, ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.
skriveni, hafi zikir i koji su učili Hatmu Hadžegan.
Ovaj tarikat je poznat kao “ulemanski tarikat”. Ulema je
praktikovala hafi – skriveni zikir. Među njima, posebno
zapaženi su bili travnički Korkuti, koji su imali svoju
medresu u Travniku, Derviš ef. Spahić, koji je imao
86 • KAKO VOLJETI ALLAHAI KAKO VOLJETI ALLAHAI • 87

KRVNA SILSILA SILSILA NAKŠIBENDIJSKO -


1 - Resulullah Muhammed r HALIDIJSKOG TARIKATA
2 - Alija t i Fatima t 1 - Resulullah Muhammed r
3 - Sejjid Imam Husejn t 2 - Ebu Bekr es-Sidik t
4 - Sejjid Imam Ali 3 - Imam Selman Farisi t
5 - Sejjid Serafuddin 4 - Imam Kasim bin Muhammed t
6 - Sejjid Muhammed el-Magfur Ebu Firas 5 - Imam Džafer Sadik k.s.
7 - Sejjid Madžuddin 6 - Šejh Bajezid Bistami k.s.
8 - Sejjid Ebu Firas 7 - Šejh Ebul Hasan Harkani k.s.
9 - Sejjid Tadžuddin 8 - Abu Ali Fârmedi k.s.
10 - Sejjid Muhammed 9 - Ebu Jakub Jusuf Hemedani k.s.
11 - Sejjid Fellâh 10 - Abdul Halik el-Gudždevani k.s.
12 - Sejjid Ebu Firas 11 - Arif Er-Rivegeri k.s.
13 - Sejjid Kemaluddin
12 - Mahmud El-Indžir El-Fagnevi k.s.
14 - Sejjid Kasim
13 - Ali Er-Ramiteni k.s.
15 - Sejjid Dža’fer
14 - Muhammad Baba Semmasi k.s.
16 - Sejjid Idris
15 - Sejjid Emir Kulal k.s.
17 - Sejjid Kasim
16 - Muhammed Bahauddin Šah Nakšibend k.s.
18 - Sejjid Tadžuddin
17 - Alauddin El-Buhari El-Attar k.s.
19 - Sejjid Ali
18 - Jakub El-Džerhi k.s.
20 - Sejjid Mahmud
19 - Ubejdullah El-Ahrar k.s.
21 - Sejjid Hasan
20 - Muhammed Ez-Zahid k.s.
22 - Sejjid Halil
21 - Derviš Muhammed k.s.
23 - Sejjid Ali
22 - Muhammd Hâdžeki Emkeneki k.s.
24 - Sejjid Said Ebu-l-Hajr
23 - Muhammed Baki k.s.
25 - Sejjid Hadže Ebu Tâhir
24 - Ahmed El-Faruki Serhendi Imami Rabbani k.s.
26 - Šejh Sejjid Kâl
25 - Muhammed Ma´sum k.s.
27 - Sejjid Tahir
26 - Muhammad Sejfuddin El-Faruki k.s.
28 - Sejjid Ma’ruf
27 - Sejjid Nur Muhammed El-Bedvani k.s.
29 - Sejjid Muhammed
30 - Sejjid Abdülhakim el-Husejni 28 - Šejh Šemsuddin Habibullah Mazhar k.s.
31 - Sejjid Abdul-Bâki el-Husejni 29 - Šah Abdullah Dehlevi k.s.
88 • KAKO VOLJETI ALLAHAI

30 - Mevlana Halid El-Bagdadi k.s.


31 - Sejjid Abdullah k.s.
32 - Sejjid Taha k.s.
33 - Sejjid Sibgatullah El-Ervasi k.s.
34 - Šejh Abdurrahman Tahi k.s.
35 - Šejh Fethullah El-Verkanisi k.s.
36 - Šejh Muhammed Dijauddin k.s.
37 - Šejh Ahmed El-Haznevi k.s.
38 - Sejjid Abdulhakim El-Husejni k.s.
39 - Sejjid Muhammed Rašid El-Husejni k.s.
40 - Sejjid Abdul-Bâki El-Husejni k.s.
- Sarajevo 1428./2007.