You are on page 1of 6

Official Publication of the National Shrine of Our Lady of Candles, Jaro, Iloilo City Tel. Nos.

. 320-9505 & 329-1625 website: www.ourladyofcandlesnationalshrine.com email:jarocathedral@yahoo.com.ph

January 26 to February 1, 2014

3rd Sunday in Ordinary Time


National Bible Sunday

Vol. XXII No. 005

MKK nga Nasentro sa Pulong sang Dios: Kapawa sa Katilingban

Adelfa Salva

a sining National Bible Sunday, aton ginakilala ang bulig sang Pulong sang Dios sa mga katapo sang aton Magagmay nga Kristianong Katilingban (MKK) . Sila nagatinguha nga ikabuhi kag ipaambit ang Pulong sang Dios sa ila adlaw-adlaw nga pagkabuhi upod sa ila pamilya kag kaingod. Nagahiwat sila sang regular nga pagtililipon kada semana ukon duha ka beses sa isa ka bulan paagi sa ila pagpaambitanay sang Pulong sang Dios ukon Bible Sharing. Ini nga tion isa man ka kahigayunan nga ila ginapaambit ang ila mga inagiyan sang mga kalipay, mga kadalag-an kag kapaslawan sa ila kabuhi sa bagay nga ila man nabatyagan ang presensya sang Dios sa ila kabuhi bisan sa ila mga kalisdanan. Ari ang mga panugdaon sang iban nga katapo sang MKK.

Nagamag-an ang pamatyag bisan mabug-at ang problema paagi sa pagpaambitanay (Aida Bayas, Cell 3 Democracia) Pagmasakit sang bata ko ginbisitahan kag ginpangamuyuan sang mga katapo sang MKK ang akon bata kag naghatag pa sila sang bulig.(Adelfa Marmolejo, Cell 1 Democracia) May kabalaka kag nagabuligay kon may nagakinahanglan gid sang bulig bisan sa pagkaon. (Alicia Villa Sorca, Cell 2 Democracia) Nagabuligay sa mga hilikuton sa chapel kag pagtipon sang mga pamatanon sa pagpakigbahin sa Youth Ministry. (Ludy Wen Horario Cell 2, Bakhaw) Kita nga mga MKK nagagiya sa mga buluhaton sang simbahan kaangay sang pagpangamuyo sang

Santo Rosario, pagpaambitanay sang Maayong Balita sa bible-sharing kag mga pagtililipon sa barangay pareho sang pilgrimage.(Bergit Mandario , Cell 3 Fajardo) Ang aton parokya wala nagauntat sa pag-agda sa kada katapo sang MKK nga mangin kapawa sa ila pamilya, kaingod kag sa ila barangay. Kaangay kamo sang kapawa para sa kalibutan. . Subong man dapat ninyo pasigahon ang inyo kapawa sa mga tawo agud makita nila ang inyo maayo nga mga binuhatan, kag magadayaw sila sa inyo Amay nga yara sa langit (Mt. 5: 14,16). Wala man nagauntat sa pagpaninguha ang aton mga katapo sa MKK nga mangin kapawa sa tanan agud paagi sa ila, ang mga tawo nga nagalakat sa kadudulman makakita sang kasanag paagi sa bulig ni Maria, ang Candelaria.

The Pastor Speaks...

Rt. Rev. Higinio C. Velarde, Jr., JCD, PA.


Ginpatahom ang bilog nga presbiteryo, ginbag-o ang pinta sang mga dumaan nga mga santos, ginkaayo ang linya sang kuryente sang elektrisidad, kag madamo pa ang mga gindugang agud mangin takus sia sa iya bag-o nga titulo National Shrine of Ntra. Sra. de la Candelaria. ***** Ara man ang pila ka mga nawong nga akon nakilala sang una. Mga aktibo nga manugbulig sang simbahan nga nangin matutom tubtob karon. Ang iban sa ila may mga kaapohan na gani, kag ang iban nagapabilin nga amo man gihapon kag tampad sa ila pagpangalagad. Pero may ara man nga kon sang una kilala gid sa komunidad bangod sang ila kahimtangan sa sosyedad gintaha kag ginhangad, karon halos indi na makita kag makilala sang bag-o nga henerasyon sang mga katapo sang parokya. Ang panahon matuod! May iya sia kaugalingon nga paagi agod makamarasmas kita nga ang kabuhi daw rueda nga nagatiyog, kag ang swerte sang tawo indi mapaktan. Sa pihak nga bahin, may ara man nga mga katapo nga kon sang una daw wala man gid nag-aktibo sa partisipasyon sa parokya, karon amo naman ang mga haligi sang komunidad sa pagtuo. Sa akon panan-aw, dala man ini sang bag-o nga panawagan sang pagka-Simbahan, sa diin ginahatagan ang tanan sang kahigayUnan nga magpaambit sang ila kaugalingon para sa kaayuhan sang bilog nga komunidad. Maathag nga ginpahayag ini sang Ikaduha nga Konsilyo Plenaryo sang Pilipinas sa iya panawagan nga mangin Simbahan sang mga Kubos: Wala sing imol nga indi makahatag, kag wala man sing manggaranon nga wala nagakinahanglan. Gani,

PAGBAG-O
Julius James E. Jabasa

ang nagligad nga isyu sang Candlelight, akon ginsiling nga isa sa mga ginakabig ko nga labing importante nga bulohaton para sa piesta sang aton parokya amo ang partisipasyon sang tanan nga mga pumoluyo sang mga barangay nga sakop sang parokya sang Katedral. Sa sini nga mga dinalan, akon ginhatagan sing pagtamod ang mga tawo nga sakop sang parokya sa konteksto sang kasugoan sang Simbahan nga Katoliko ukon Code of Canon Law, sa diin ginasiling nga ang parokya amo ang komunidad sang mga tumoluo nga gintukod sa isa ka paagi nga estable, kon sayuron indi lamang temporaryo, sa isa ka lokal nga Simbahan, pareho halimbawa sang Arkidiosesis sang Jaro, nga ang iya sini pagtatap pastoral sa idalom sang awtoridad sang Obispo, ginatugyan sa kura paroko bilang pastor (c. 515, 1). Karon, ayhan na-intyendihan na ninyo kon ngaa amo ini nga titulo sining akon column sa Candlelight the Pastor Speaks. Antes ako nangin kura paroko sa Katedral, nangin Assistant Parish Priest man ako diri halin sang Marso 1969 tubtob Enero 1972. Medyo dugay na gid man mga 45 years na. Gani, indi gid man bag-o sa akon ang magpangalagad bilang isa ka pari diri sa parokya sang Jaro. Ara gihapon ang edipisyo sang Katedral, pareho man sang una, ugaling may mga ginbag-o man. Handumanan ini gikan sa Project 2011.

isa sang akon mga ginapangamuyo amo nga ang mga sadto anay haligi sang pagtuo sa parokya magbalik sa pag-angkon liwat sang ila lugar sa aton komunidad, kag ang mga ginasiling mga haligi sang pagtuo sa karon nga panahon, magpabilin nga bukas sa mga panghangkat sang bag-o nga ebanghelisasyon. Come back home! There is room for everyone in our parish! ***** Kag samtang ari ako sa ginatawag Sentimental Journey to the Past ukon An Attack of Nostalgia, dapat ko man ipahayag nga ang kombento amo man gihapon pagkatapos sang 45 ka tuig. Sa kada sulod ko sa Common Room ukon komedor sang mga pari, indi ko malikawan ang magsiling sa akon mga kaupod nga sang una amo ini ang akon hulot tululogan. Mga tatlo man ka tuig ang estar ko sa sini nga kwarto. May pila ka mga pagkambio kag gindugang sa edipisyo sang kombento pero sa pangkabilogan masiling nga daan na gid ini. Naga-uyog kag nagatay-og na ini. Kon kaisa ginakulbaan ako nga basi marusdak na ini kag may masamaran pa sa amon nga naga-estar diri. Sa subong, ginapadaluman ko pa sing isip kon ano ang nagakaigo nga buhaton sa paghatag sing solusyon sa sini nga problema. Basi makabulig man kamo sa pagpanugyan kon ano ang nagakadapat nga himuon.

way diri, away didto! Amo ina kakitid ang dalan namon nga taga Tabuc Suba-Ilaya sang wala pa natukod ang Youth Ministry. Kon tawgon kami, mga trouble makers. Wala sang bulan nga wala sang gamo nga matabo, pati siyudad ginasulong para lang makabalos. Daw halos makapatay na sang tawo tungod sa kaakig. Sang gintukod na ang Youth Ministry sa amon barangay, ang mga urna mismo ang nag hulag para mangita sang mga miyembro. Halos ang tanan namangkot kon ano bala ina? Ang iban kag kami man mismo gahambal nga para lang ina sa mga bata kag isip-bata. Pero dira kami nagsala! Tungod sa Youth Ministry nagbag-o ang amon kabuhi. Naglain ang dalan nga amon gina agiyan. Sang nangin katapo na kami sang Youth Ministry, dako gid ang kalipay sang amon nga ginikanan tungod sang amon pagbag-o. Huya-huya pa primero pero sang nagdugay na, ang huya nabuslan sang pagsalig sa kaugalingon kag ang amon barangay nangin kabahin na sang Jaro Parish Youth Ministry (JPYM). Diri namon nabatyagan ang matuod nga kalipay. Madamo kami sing hilikuton nga gina pakigbahinan lakip na ang Via Crucis kon sa diin gina drama sa dalan ang

mga nagakalatabo sa mga pamatanon sa subong nga henerasyon. Diri namon mapakita ang amon matuod nga balatyagon paagi sa pag-arte. Ang mga pumuluyo sa amon barangay daw halos indi magpati sa amon nga pagbag-o. Kalipay gid namon kay bisan paano nagla-in ang pagkilala nila sa amon. Bisan may problema ang kada isa sa amon, wala gid kami ginakadulaan sang paglaum kay gapati gid kami nga kon lapit ka sa Dios ang amon problema masulusyunan. Sa subong matawhay na ang amon pagpanglakaton kag pagpangabuhi. Wala na sang gamo kag ginahambalan pa kami subong nga maayo nga halimbawa kag modelo sa mga kabataan sa amon barangay. Napamatud-an gid man nga buhi ang aton Dios.

Kari, Mapauli KITA sa aton Iloy!


Fr. Nathaniel G. Gentizon

Quo Vadis Jaro Plaza?


Vic G. Aguisanda small comfort room to be used by both the people occupying the stalls and the thousands of people going inside the fair, the result is unimaginable which makes whatever you think of the place to be is as good as mine. What would also add to the deplorable condition of the plaza, are the flooded portions when rains, comes much more, if the rain continues to fall for several days. One can only view the damage caused by the holding of the fair, when the fiesta is over and only several more days after they are given an extension to stay wherein the plaza or the park looks like it had been struck by another Yolanda. On the religious aspect, the different sounds from fair is causing a lot of noise, thereby disturbing and creating inconvenience during the holding of Novenas and Masses especially on Sunday afternoon. The sounds from the loud speakers are so loud that greatly distract the parishioners in their praying and meditating especially those who are outside the cathedral since it is already crowded in the inside especially on the fiesta day itself. I quote these statement from Heartbeats column of Candle Light (Jan. 12-18, 2014), that altogether then we convene and dialogue on how to celebrate Jaro Fiesta while maintaining the dignity of our plaza as a historical site and an honorable abode of our Blessed Mother, our Lady of Candles. Sometime last month, in the celebration of the birth anniversary of Dr. Graciano Lopez Jaena where his shrine is located inside the plaza, Iloilo Provincial Board Member, Demy Sonza, in his speech denounced the ukay-ukay and other kiosks selling all sorts of products surrounding the shrine. According to Sonza the vendors do not respect the sanctity of the shrine and is tantamount to desecration.The same ukay-ukay and other stall vendors are still the same group that are selling their wares inside the plaza probably even after the fiesta is over. The residents and the parishioners of Jaro up to this day and time are still waiting and hoping, for the perennial problem of the plaza or the park to be solved, or a solution to be found. Maybe a miracle could happen. But, sometimes it may happen only after we put our acts together. We need to have a round table discussion, with all sectors represented. May our Lady of Candles, the Blessed Virgin Mother of God and our Mother, help us.

no man na ang inyo Candle Light man Hearing these words from other people made me feel sad. Not because of their feedbacks for Candle Light which I find helpful and constructive but because of the way it was said: Ano man na ang inyo Candle Light man I dont think Mama Mary would be happy to know that some of us may not have the sense of ownership of the parish weekly publication dedicated to her. Thus, some of us can easily say, INYO Candle Light! It is my fervent prayer that we grow in our understanding that whatever pastoral activities we conduct in the parish, whatever evangelization programs we facilitate, it is not just the program or activity of a certain group of people but of everyone. We are all called to directly or indirectly participate as one Body of Christ. The kind of Church we envision ourselves to be is an inclusive Church

where everyone feels he/she belongs and that one is a stakeholder of our vision-mission which says, WE, the children of God in the Parish of Nuestra Seora de la Candelaria in Jaro What can be

more clear than the word WE which in Hiligaynon, means KITA? Our theme for the fiesta pilgrimage this year reminds us to set our minds and hearts in the

CANDLE LIGHT (Jan. 26 - Feb. 1, 2014)

proper perspective or understanding too, Kari, mapauli kita sa aton Iloy. Sinners as we are, we are called to go back to Mary so that she may bring us closer to her Son. No holier than thou attitude, no I and you but WE. In the spirit of humility and solidarity, we strive to be united and help one another to be closer to Jesus and Mary for the betterment of ourselves, of our endeavors and of the Church and society in general. The Gospel today on this National Bible Sunday speaks about Jesus call to discipleship. Who are called to follow Jesus? Not just the first apostles not just me not just you not just them. But all of us! WE are called to follow Jesus. We are all called to follow Mary. Kari, mapauli KITA sa aton Iloy! And let us altogether learn how to become authentic disciples of Jesus by following the example of Mary. Amen!

or many years now, the Jaro Plaza now known as the Dr. Graciano Lopez Jaena Park has been used as the venue for holding the Jaro Agro Industrial Fair, whereby what is supposed to be seen inside are products related to agricultural and industrial industries which the fair stands for. But every year, what the fair has to offer are the selling mostly of second hand clothes popularly known as ukay-ukay, rides, parlor games that accept bets, refreshments kiosks and karaoke/video sing along among others. What is most deplorable is the fact that because there is no existing drainage, no garbage dump and cans, with one

CANDLE LIGHT (Jan. 26 - Feb. 1, 2014)

Quote of the Week


Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. -Dietrich Bonhoeffer

Mga Apostoles: Kabulig ni Kristo

Readings for the WeeK


3rd Sunday in Ordinary Time
Is 8:23 9:3 Ps 27:1, 4,13,14 1Cor 1:10-13, 17 Mt 4:12-23 Monday, January 27 2Sm 5:1-7, 10 Ps 89:20, 21,22,25,26 Mk 3:22-30 Tuesday, January 28 2Sm 6:12-15, 17-19 Ps24:7,8,9,10 Mk 3:31-35 St. Thomas Aquinas, Priest and Doctor of the Church Wednesday, January 29 2Sm 7:4-17 Ps 89:4-5,27,28. 29,30 Mk4:1-20 Thursday, January 30 2Sm 7:18-19, 24-29 Ps 132:1,2,3-5, Mk 4:21-25 11,12,13,14 Friday, January 31 2Sm 11:1-4,5-10,13-17 Mk 4:26-34 St. John Bosco, Priest Ps 51:3-4, 5-7,10-11
12

:: Gospel Reflection

Fr. Francisco T. Angostura


Ebanghelyo sa mga katawhan nga wala pa makakilala kay Kristo kag subong man sa mga nagasikway sa Iya, indi sa paghaylo sa ila, kundi sa pagpaambit sa ila sang kalipay sang Ebanghelyo (EG#14). Paagi sa paghibalo sang ila mga katungdanan, ang mga laiko mabuligan sa pagtuman sang ila misyon sa pagbalay sang Ginharian sang Dios para sa kaluwasan sang tanan kag para sa himaya sang Dios. **** Sang nagligad nga Enero 1925, 2014 nga isyu sang Candle Light, sa Readers Corner, may duha ka pamangkot nahanungod sa Sakramento sang Bunyag nga luyag ko sabton. 1. Q: Puede man bala makapabunyag sa iban nga lugar luwas sa Simbahan? A: Huo, puede sa balay kag sa ospital. Ginatawag ini nga emergency baptism kay ang bulonyagan nga bata yara sa katalagman sang kamatayon. 2. Q: Puede bala makahatag si Fr. Angostura sang mga ehemplo sang mga katungdanan sang mga laiko bilang propeta, pari kag hari? a. Propeta: Katungdanan sa Pagtudlo Ehemplo: Catechesis, Bible Sharing, Paglaygay kag Pagsaway sang mga ginikanan sa ila mga kabataan. b. Pari: Katungdanan sa Pagkabalaan Ehemplo: Pagsimba sa adlaw sang Domingo, kag mga Piesta, Pagbaton sang mga Sakramento, labi na gid sang Pagkompesar; Pagbendisyon sang mga ginikanan sa ila mga kabataan; kag Pagbesa Mano sang mga kabataan sa ila mga ginikanan kon oracion. c. Hari: Katungdanan sa Pag-alagad Ehemplo: Pagbulig sa Parokya paagi sa pagpasakup sa religious organizations, pagpadaku sang mga ginikanan sa ila mga kabataan sa Kristohanon nga pagtuluohan; kag pagbulig sa mga imol. Salamat gid Joseph Cordova sa imo pamangkot. Kabay pa nga maathagan ikaw kag ang iban naton nga mga kautoran kay Kristo.

Ang Pulong Nangin Tawo


Ebanghelyo sa Ika-tatlo nga Domingo sang Tuig, Enero 26, 2014 Mt 4:12-23 Ginsugoran ni Jesus ang Iya Bulohaton sa Galilea
Sang mabatian ni Jesus nga ginbilanggo si Juan, nagpaGalilea sia. 13Si Jesus naghalin sa Nazaret kag nagkadto sa pagpuyo sa Capernaum, ang banwa higad sang Linaw sang Galilea nga sakop sang Zabulon kag Neftali. 14Nahanabo ini agud matuman ang ginsiling ni Isaias nga propeta: 15 O duta sang Zabulon, O duta sang Neftali, Sa higad sang baybayon, Sa tabok sang Jordan, Galilea sang mga Gentil! 16 Ang mga tawo nga yara sa kadudolman Makakita sang daku nga kapawa! Sa mga nagapuyo Sa madulom nga duta sang kamatayon Ang kapawa magasilak! Sugod sadto nga panahon si Jesus nagbantala sang iya mensahi, Magbiya kamo sang inyo mga sala kay ang Ginharian sang langit malapit na!
17

ADMINISTRATION
RT. REV. MSgR. Higinio C. VelaRde, JR., JCD, PA

PARISH
Parish Priest

Rev. FR. Ronald C. De Leon Senior Parochial Vicar Rev. fR. Nathaniel G. Gentizon Parochial Vicar Rev. fR. Philipp Neil Y. AntenoR-CRUz Special Assistant for Temporal Affairs Rev. mSgR. AleJandRo P. ESpeRanCilla Special Assistant for Liturgical Affairs Rev. fR. FRanCiSCo T. AngoStURa Rev. fR. JoeniCK S. teRRitoRio Rev. fR. CiRilo C. CamUS Resident Priests

i Kristo nagkari sa pagluwas sa aton kag sa pagpahayag sang himaya sang Dios nga Amay paagi sa pagbalay sang Ginharian sang Dios sa duta. Agud matuman ni Kristo ang Iya misyon, nagtawag Sia sang mga tawo nga magabulig sa Iya. Ini sila amo ang mga Apostoles nga ginakabig nga mga haligi sang Simbahan. Suno sa CBCP, ang Simbahan ginakatapuan sang noventay nueve por ciento ka mga laiko kag isa ka porciento ka mga kaparian. Gani, sa sining Tuig sang mga Laiko, ginapahanumdom sa ila nga may daku sila nga katungdanan sa pagpadayon sang misyon sang mga Apostoles paagi sa New Evangelization Si Pope Francis nagasiling nga paagi sa New Evangelization, ginapukaw ang mga tumuluo nga talagsa na lang nagapakigbahin sa mga hilikuton sang Simbahan, katulad sang Santos nga Misa sa adlaw nga Domingo kag yadto nga wala na nagapasilabot sa Simbahan agud magbalik kag magbuylog. Subong man, ginabantala ang

Saturday, February 1 2Sm 12:1-7, 10-17 Ps 51:12-13, Mk 4:35:41 14-15, 16-17

(Let us pray for each other)

JANUaRy 2014

Parish News

BiRthday
28 29 31 Msgr. Maurillo Silva Fr. Oscar Andrada Fr. Ricardo Vendabal

EDITORIAL BOARD
REV. FR. NATHANIEL G. GENTIZON Editor-in-Chief PUReza D. LaCUeSta Associate Editor ANNA SHIELA A. MORENO News Editor JUlieta g. aQUilo Feature Editor Lalaine D. PaSQUin Circulation RICARDO Q. FALLACORINA II Layout Artist

First Communion of Grade III Pupils


third, children must be loved and respected and not to be taken advantage or abused. He extends his heartfelt gratitude to the teachers, parents and Catechists in behalf of the Parish Administration. The Parish Catechists undertook the different preparations for the said activity under the supervision of Rev. Fr. Joenick S. Territorio. The parents and teachers were also grateful to the Parish for its full support especially in forming the spirituality of the children. (Lalaine D. Pasquin)

FR. FRancIScO T. AnGOStURa ReV. fR. JOenIcK S. teRRItORIO JULIUS JAMES JABASA Sem. MaRK AntHOnY ISOn Contributors
The Candle Light is a non-profit weekly publication.

he Grade III pupils of Jaro 1 Elementary School and Judith Lazarraga Tiongco Memorial School flocked at the Jaro Metropolitan Cathedral for their First Communion last January 17, 2014, 9:00 am. It was a momentous event in the life of the children since they were receiving Jesus Christ for the first time. Rev. Fr. Nathaniel G. Gentizon was the presider during the Holy Mass. In his message he said, Occasion like this must be remembered throughout their lives as it is similar to the day of their birth and Baptism. He stressed out three lessons: First, remember the day of your First Communion. Second, approach the Holy Eucharist with love and reverence as a family for there is an abundance of grace in this sacrament. And

NeCRology
30 Fr. Salvador Pastrana

HOLY FATHERS PRAYER INTENTIONS

Economic Development. That all may promote authentic economic development that respects the dignity of all peoples. Christian Unity. That Christians of diverse denominations may walk toward the unity desired by Christ.

Pamalandong

S a n g nagalakat si Jesus sa higad sang Linaw sang Galilea, may nakita sia nga duha ka mag-utod nga mangingisda. Ini sila amo sanday Simon nga ginatawag Pedro kag Andres nga iya utod, nga nagaladlad sang ila sahid sa pangisda. 19Si Jesus nagsiling sa ila, Upod kamo sa akon kay tudloan ko kamo sa pagpanahid sang mga tawo sa Dios. 20Sa gilayon ginbayaan nila ang ila sahid kag nag-upod sa iya. 21Naglakat pa gid si Jesus sa unhan kag nakita naman niya ang duha ka mag-utod nga si Santiago kag si Juan, mga anak ni Zebedeo nga nagapamuna sang ila sahid. Gintawag sila ni Jesus, 22kag gilayon ginbayaan nila ang ila sakayan
1 8

kag ang ila amay kag nagupod sa kay Jesus. 23Si Jesus naglibot sa bug-os nga Galilea, nagpanudlo sa mga sinagoga, nagwali sang Maayong Balita sang Ginharian, kag nagpangayo sang tanan nga sahi sang mga masakit kag balatian sang mga tawo. ano kita. Ang Iya pang-agda nagahangkat sa aton nga mas mangin bukas sa pagbaton sa Iya bilang aton Diyos, ang matuod nga kasanag nga aton dapat sundan. Pamangkot Sa imo pagpangabuhi espiritwal, sin-o ang imo modelo? Ngaa sia ang imo ginpili? Paano ikaw naga sabat kag nagasunod kay Jesus, ang kapawa sang kalibutan?

First Communicants during Communion

CANDLE LIGHT (Jan. 26 - Feb. 1, 2014)

CANDLE LIGHT (Jan. 26 - Feb. 1, 2014)

a masami nagahimo kita sang desisyon depende sa aton tagsa tagsa ka personalidad. Bisan sa pagpili sang aton mga lideres, ginapili naton ang sikat kag ang kilala sang kadam-an kag indi sa ila ikasarang Ukon indi gani, ginapili naton sila kay nanamian kita sa ila kag malapit sila sa aton. Bisan sa mga artista nga aton paborito, masami nga nagailog kita sa ila tungod sila ang aton modelo. Sa aton subong Ebanghelyo makit-an naton si Jesus bilang kasanag. Tungod sini, nangin modelo Sia sa Iya mga gintuton-an. Ginaagda man sila ni Jesus nga magsunod sa kasanag. Kita nga nakakita sinang

matuod-tuod nga kasanag nagasunod man kay Jesus. Kita nga naghalin sa kadulom sang sala dapat magtinguha sa pagpadulong sa kasanag sang Ginharian sang Dios. Ang aton nga Ebanghelyo naga agda sa aton kasubong sang Iya pagpang-agda sa Iya mga disipulo nga magsunod sa Iya. Kasubong sang una nga gintuton-an nga mga ordinaryo nga mga mangingisda nga gintawag sang Dios, amo man ini ang pang-agda sa aton. Ang talaksan sang Dios sa pagpili indi pareho sa aton talaksan ukon criteria. Kon kita nagapili base sa mga hinimu-an sang isa ka tawo, sa iya natapusan kag kon ano ang iya posisyon sa sosyedad, ang aton Ginoo nagapili sa aton nga may pagsalig sa aton kaayuhan kag ikasarang - kon sin-o kag

Sem. Mark Anthony Ison

PAHIBALO
MASSES: Daily: 05:30 a.m. (Hiligaynon) 06:00 a.m. (English) 06:30 a.m. (Hiligaynon) 12:15 p.m. (English) (Except Saturday) 05:30 p.m. (Hiligaynon) (English-Wed and Sat) Saturday: 5:30 p.m. English (Anticipated Mass) Sunday: 05:00 a.m. (Hiligaynon) 06:30 a.m. (English) 08:00 a.m. (Hiligaynon) 09:30 a.m. (English) 12:00 NN (English) 03:00 p.m. (English) 04:30 p.m. (Hiligaynon) 06:00 p.m. (Hiligaynon) 07:30 p.m. (English) CONFESSION: Tuesday to Friday 4:30 p.m. - 5:30 p.m. COUNSELING by Appointment BAPTISM: 11:30 a.m Saturday. 11:00 a.m.Sunday

PARISH SERVICES

Candle Light Issues mabasa sa Parish Website


Sa aton Parish website, makitan ang weekly issues sang Candle Light. Sarang kamo makabasa sang aton parish weekly paper sa www.
ourladyofcandlesnationalshrine.com.

Jan. 29 Taytay Zone 2 San Roque Benedicto Desamparados, CC El 98 & Seminario Jan. 30 Cuartero

Tema: Kari, mapauli kita sa aton Iloy.

FIESTA PILGRIMAGE 2014

Always speak the truth, Villegas reminds social media practitioners


Love + truth = Jesus The other partner of truth is you must always be filled with love. Truth is inspiring, but only love can redeem. Only love can save us from sin, he added. This formula of sorts, according to Villegas, can be seen in the life of Jesus Himself. [He] saved us, not only by telling us the truth about Himself and about the Father, He saved us by loving us and dying for us, explained Villegas. Lastly, he praised the valuable work of people in media who contribute a lot to bringing the fragrance of Jesus into the order of society. In the end, society becomes beautiful not because of infrastructures that the eyes can see, but because of the invisible kingdom that we are building, Villegas said in closing. (Nirvaana Ella Delacruz)

CBCP News

ANILA, Jan. 23, 2014 The Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) president reminds media practitioners how the twin values of love and truth should be the powerhouse that motivates their work. Speak the truth, defend the truth, spread the truth always with love because when you put the truth and love together that is Jesus. Truth plus love equals Jesus. And if Jesus is here what is there to fear?, Lingayen-Dagupan Archbishop Socrates Villegas told a new group of social media practitioners called Areopagus Social Media for Asia last week. Winning enemies Archbishop Villegas admitted, that in the Philippines, a country considered as one of the most dangerous countries for journalists, standing by the truth

Archbishop Villegas sprinkles holy water on the media staff and guests during the opening of the Areopagus office recently.

Every 1st and 3rd Thursday of the Month 8:00 AM. 9:00 AM. 10:30 AM Requirements: Must be 12 yrs old & above Must present Baptismal Certificate At least one sponsor and must be with the person to be confirmed with confirmation fee of P100.00/per sponsor Confirmation Certificate: P50.00 Decent Attire: No Sleeveless Blouses and Short Pants - - - Registration at the Convent Hall Seminar Confirmation Rites

CONFIRMATION

Ang bunyag sa Piesta ni Nuestra Seora de la Candelaria sa paalabuton nga Pebrero 2, 2014 pagahiwaton sa St. Vincent Ferrer Seminary. May ara nga pre-registration sa Enero 28 tubtob 31. Palihog magkadto lang sa opisina sang parokya.

Bunyag sa PiEsta

Sa palaabuton nga Piesta, ang aton prosesyon paga-updan naman sang pagpangamuyo sang Santo Rosario. Ini nga pangamuyo ginapahayag sa kahanginan paagi sa estasyon sang Bombo Radyo. Sa mga balay nga gina-agyan sang prosesyon, sarang kamo makapagwa sang inyo karaoke ukon stereo para makabulig sa mga tumuluo nga mag-upod sa pagpangamuyo.

Sound System sa PrOsEsyon sa PIESTA

VATICAN News Pope makes an appeal for peace in Syria: Vouch for Peace instead of Violence
Unity is currently taking place. He described divisions among Christians as a scandal. The Pope then explained that Christians from different denominations can learn from one another. What one community lacks, it can find in the other. "Let's find joy as we recognize the different graces that God has given our fellow Christians. We receive the same Baptism from the Holy Spirit, who gives these graces. Let's recognize this and rejoice. Before concluding his general audience, the Pope also made an appeal for peace in Syria. On Wednesday an international Syrian Peace

all the time can win enemies [for people in media] because the devil does not like the truth. He rallied them, however, to stand with the truth nevertheless beause in the end, all the evil of today will be defeated and only truth, which sets us free, will prevail. The value of truth, according to Archbishop Villegas, must be balanced with love.

MIRACLE STORIES THROUGH THE INTERCESSION OF OUR LADY OF CANDLES


Sa sining palaabuton nga Kapiestahan sang aton Patrona, Nuestra Seora de la Candelaria, kita magapublish sang Souvenir Program. Kon may ara kamo kasaysayan nahanungod sa pagbulig sang aton Mahal nga Iloy katulad abi sang mga milagro nga natabo sa inyo kabuhi, aton gid ina gina-abiabi. Magpakigangot lang kay Fr. Nathaniel Gentizon kag Anna Shiela Moreno, sa sining contact number: 320-9505 or 09088750929. Madamo gid nga salamat!

CANDLE LIGHT FINANCIAL REPORT


Balance (Jan. 19, 2014) Add: Collection (Jan. 19, 2014) Less: Expenses P 2,550 .00 P 16,995.50 P(15,860.00)

Tips for 8 Time Wasters Christians Should Avoid Growth


ive your life to the fullest by avoiding these 8 time wasters:
source: geteasyway.com

espite the rain about 13,000 people came out to greet Pope Francis during his weekly general audience. To start things off, he chatted a bit with fellow Argentinian soccer fans and exchanged his papal hat, not once, but twice. He blessed several babies along the way, but one girl wasn't too excited about the whole experience. During his catechesis, the Pope talked about ecumenism, especially since the Week of Prayer for Christian

Conference began in Switzerland. The Pope called on governments and civilians to vouch for reconciliation, instead of violence. "May they see in one another not an enemy, not a competitor, but rather brothers and sisters to welcome and embrace. Usually, during this time of year the general audie nces are held indoors because of the cold weather. But to accommodate more pilgrims, so far all of them have taken place in St. Peter's Square. (Romereports.com)

Balance (Jan 26, 2014)

P 6,235.00

Thank you for your unceasing support and love to Candle Light. May Our Lady of Candles inspire you to be more benevolent in sharing your resources for this noble apostolate.
CANDLE LIGHT (Jan. 26 - Feb. 1, 2014)

CANDLE LIGHT (Jan. 26 - Feb. 1, 2014)

l Anger. If allowed to take root, this could bring about unforgiveness, choking out your life and keeping you from the goodness of God. l Blame Game. Be bold and responsible. Take ownership of your life by being honest with yourself and allow God to work out the kinks. l Comparisons. Dont be green with envy. Concentrate on the life that God has given you and make the most of it. l Complaining. Rather than magnifying the problem, try magnifying God with praise and

thanksgiving. If you can try focusing on what's going right, you will open the door for God to move mountains in your life. l Fear. When fear tries to rise up, remember what God says, "Fear not for I am with you. I will never leave nor forsake you."

l Guilt. Often times this is a case of an attitude of perfection that needs to be transformed to an attitude of humility. Human beings are fallible which is why they need a Savior. l Trying to Change Something You Can't. Only God can change a person's heart and bring about true transformation. While you can't control this directly, you can petition the Lord in prayer and make your request known to Him. l Worry. Worry is exhausting. It keeps your mind busy, but keeps you from making any progress. -beliefnet.com

Are you a Disciple of God?

FIESTA 2014 LITURGICAL ACTIVITIES


Jareos: Called to be Saints... Sent Forth as Heroes bringing Light to the World with Mary
Hermana Mayor: Mrs. Perla Arguelles Theme:

Pureza D. Lacuesta
Jesus and His disciples towed all of Syria and Galilee and went to other places. They preached in the synagogue in public places about the Good News of Salvation. Jesus cured the sick-restored the dying of life and gave hope to the downhearted. The people responded with joy. Filled with hope and a desire for us to become real heirs of the Kingdom of Heaven, He made the eight beatitudes as a guide and key to the gate of salvation (cf. Mt. 5, 1-12). God calls His disciples the light of the world and the salt of the earth. Let us be preachers by words and by deeds. We do not need to go up the rostrum and preach. We do not need to gather an audience and make a speech. We are preachers if we are good and kind to every person we meet, if we share and help the weak and the poor through our capacity. Let us preach everywhere by the clothes (especially women) we wear, the words we use, the behavior we show wherever we are, and the treatment we give to others. Are you ready to be a disciple? Smile and lets go.

e cannot trust in our knowledge and intelligence alone. We cannot rely on riches and material things and try to segregate ourselves because we have plenty of them-Mansions-wide tracts of land-expensive jewelries and other luxuries like cars, do no insure us of a happy and fruitful life. Man lives not on bread alone but by every word that comes from the mouth of God. Our Lord doesnt want dissensions. He wants us to live an orderly and religious life. This is the reason why He gave Moses His Ten Commandments for us to follow and respect and spread from generation to generation. However, our proud and stubborn nature becomes so bothersome that He sent His only Son, Jesus to lead us personally and to make us worthy heirs of the kingdom of heaven. The first thing Jesus did was to choose His disciples whom He trained as leaders for the implementation of Gods laws. Walking along the Sea of Galilee one day, He saw two fishermen casting their nets into the sea and they caught plenty of fish. They were Peter and Andrew. James and John, the sons of Zebedee joined them. They abandoned their boat and followed Jesus.

JANUARY 24 FEBRUARY 1. 2014 5:30 PM except on January 26, Sunday which will be at 4:30 PM FEBRUARY 01, 2014 5:30 PM Mass and Coronation of Our Lady of Candles A. MASSES FEBRUARY 02, 2014 8:00 PM Rev. Fr. Julius Jacobres Secretary to the Archbishop Archbishops Residence, Jaro, Iloilo City

Novenario Masses

10d. What does taking possession of the parish mean?

Fr. Joenick S. Territorio

an. 527 1 states that one who is promoted to exercise the pastoral care of a parish obtains this care and is bound to exercise it from the moment he takes possession. 2 The local Ordinary or a priest delegated by him puts the parish priest into possession, in accordance with the procedure approved by particular law or by lawful custom. For a just reason, however, the same Ordinary can dispense from this procedure, in which case the communication of the dispensation to the parish replaces the taking of possession. 3 The local Ordinary is to determine the time within which the parish priest must take possession of the parish. If, in the absence of a lawful impediment, he has not taken possession within this time, the local Ordinary can declare the parish vacant. The taking of possession marks the moment in which the parish priest assumes the exercise of the parochial office and thereby, the pastoral care of the parochial community. Thus, the parish priest lawfully exercises the rights and obligations that the office of parish priest implies.

The term possession no longer refers to the parish itself but to pastoral care, or more precisely to the office of parish priest. This must granted by competent authority and accomplished in the lawfully determined manner and time. The competent authority to grant it is the local ordinary, though he can delegate it to a priest. Regarding the manner of realizing it, the local ordinary, but not the delegated priest, can dispense with its observance where there is a just cause, such as illness, persecution, etc. In this case the notification of dispensation, which must be had in writing and be appropriately published substitutes for the taking of possession. Regarding the time in which the taking of possession must be accomplished, the local ordinary will so determine and will also be able to declare the parish vacant if not done in time and in the absence of a just impediment, the taking of possession is not accomplished. Otherwise there would be situation of uncertainty that could affect both the validity of some acts, such as, assistance at a marriage, administration of goods, etc. And the normal work of pastoral care.

As the legal representative and canonically responsible person for the administration of the property of the parish, the parish must take an oath of good and truthful performance and an exact and detailed inventory of the parochial patrimony must be made (c. 1283). As the one who exercises the office in the name of the Church, the parish priest must make the profession of faith according to the formula approved by the Apostolic See and the extension of the obligation of taking a special fidelity oath to the cases mentioned in c. 833, 5-8, among those included were the parish priest. It will be very opportune to give the taking of possession a festive configuration and a special solemnity because it is a moment of special importance in the life of the parochial community. It is customarily be done in the parochial church with the greatest possible participation of the faithful during the celebration of the Mass, presided over, if possible, by the bishop and concelebrated by the new parish priest and by other priests of the neighbouring parishes.

A.1. Main Altar 5:00 AM Rev. Fr. Lester Villa Parish Priest, St. Joseph Parish Lebas, Buenavista, Guimaras 6:00 AM Rev. Msgr. Alejandro Esperancilla Rector, St. Vincent Ferrer Seminary 7:00 AM Most Rev. Angel N. Lagdameo, DD Archbishop of Jaro (Blessing of Candles and Concelebrated Mass) 9:00 AM Rev. Fr. Philip Vincent Sinco Procurator and Human Formation Director St. Joseph Regional Seminary 10:00 AM Very Rev. Fr. Midyphil Billones Rector, St. Joseph Regional Seminary 11:00 AM Rev. Fr. Kenneth Ezpeleta Chaplain, Iloilo Doctors Hospital 12:00 NN Rev. Fr. Jesus Glofel Mana-ay Director, St. Augustine Parochial School Dumangas, Iloilo 3:00 PM Rev. Fr. Peter John Guarin Parochial Vicar, St. Julian Parish, Janiuay, Iloilo 5:30 PM Most Rev. Jose Corazon Tala-oc, DD Bishop of the Diocese of Kalibo (Solemn Concelebrated Mass) 7:00 PM Rt. Rev. Msgr. Sergio Jamoyot Parish Priest, Diocesan Shrine of Our Lady of Fatima Alta Tierra, Jaro, Iloilo City

A.2.Shrine 4:00 AM Rt. Rev. Msgr. Higinio C. Velarde, Jr. Parish Priest A.3. Grotto 5:00 AM Rev. Fr. Ronald C. De Leon 5:30 AM Rev. Fr. Joemarie Villalobos 6:00 AM Rev. Fr. Alex Seraa 6:30 AM Rev. Fr. Joenick S. Territorio 7:00 AM Rev. Fr. Aris James Java 7:30 AM Rev. Fr. Dennis Galon 8:00 AM Rev. Fr. Francisco Angostura 8:30 AM Rev. Fr. Ian Niel Llona 9:00 AM Rev. Fr. Nathaniel G. Gentizon 9:30 AM Rev. Fr. Julius Revesencio 10:00 AM Rev. Fr. Domingo Rafael Alimajen Jr. 10:30 AM Rev. Fr. Moises Tacardon 11:00 AM Rev. Fr. Gualberto Susaya 11:30 AM Rev. Fr. Cirilo Camus B. BAPTISM 8:00 AM 12:00 NN St. Vincent Ferrer Seminary Jaro, Iloilo City C. SOLEMN PROCESSION 4:00 PM

ORDER OF THE PROCESSION


Minister: Rt. Rev. Higinio C. Velarde, Jr., JCD, PA. Parish Priest
1. Ceriales 2. Pendon of the Blessed Virgin (Fiesta Queen 2014 & Consort) 3. 2013 Fiesta Princesses and Escorts 4. Childrens Fancy Dress Ball Queen and Escort with her Princesses and Consorts 5. Colegio de San Jose 6. Angelicum School 7. Carriage of San Simeon 8. Jaro National High School 9. Barangay Banners in the middle of the Members of LOMAS/MAMO

a. Arguelles b. Bakhaw c. Benedicto d. Calubihan e. CC El 98 f. Cuartero g. Democracia h. Desamparados i. Fajardo j. Libertad/Sta. Isabel k. Lourdes l. Luna m. Ma. Cristina n. San Roque o. San Vicente p. Seminario q. Simon Ledesma r. Tabuc Suba Proper s. Tabuc Suba Ilaya t. Taft North u. Taytay Zone 2

San Vicente Ferrer Medalla MIlagrosa Virgen de las Flores San Roque Nstra. Seora de Salvacion Sagrada Familia San Jose Obrero

10. Carriage of the Holy Family 11. Standard of Our Lady Sto. Nio Couples for Christ 12. Ave Maria Medalla Milagrosa 13. Attributes of Our Lady San Roque 14. 7 Virtues Sto. Rosario 15. Community of St. Vincent Sagrado Corazon de Jesus Ferrer Seminary San Lorezo Ruiz de Manila Apostleship of Prayer 16. Community of St. Joseph Nstra. Seora de Salvacion Regional Seminary Nstra. Seora de los Desamparados 17. Monoguillos & Acolytes Nstra. Seora de Guadalupe Society of St. Vincent de Paul 18. Angels Sta. Isabel de Ungria 19. Carriage of Our Lady of Our Lady of Lourdes Candles Sta. Teresita del Nio Jesus 20. Parish Priest and his San Jose Legion of Mary assistants San Roque

Catholic Womens League (CWL) Daughters of Mary Immaculate, International

CANDLE LIGHT (Jan. 26 - Feb. 1, 2014)

CANDLE LIGHT (Jan. 26 - Feb. 1, 2014)

BANNS
Engr. Alberto H. Yanga Parish Secretary

The couples below wish to contract marriage with each other. For any impediment or serious defects that will prohibit marriage, please inform the Parish Secretary or call 329-16-25.
FIRST PUBLICATION MARK LOWE A. HOMENA, 26 yrs. old, resident of Jaro, Iloilo City, son of Rex Homena & Rosenda Abanero; and MARY ROSE P. PARULAN, 23 yrs. old, resident of Sto. Tomas, Santa Maria, Bulacan, daughter of Rosauro Parulan & Josefina Porciuncula.

SECOND PUBLICATION JAKE J. VILLALON, 29 yrs. old, resident of Sapphire St., Remonville Subd., Tabuc Suba, Jaro, Iloilo City, son of Cipriano S. Villalon & Virgencita Juamao-as; and JILL N. TAPICULIN, 29 yrs. old, resident of Lot 12 Blk 3 Ph. 2 Carmen J. Ledesma Vill., Tacas, Jaro, Iloilo City, daughter of Felimaco M. Tapiculin & Consolacion Nodado. THIRD PUBLICATION JOSE LASERNA III, 33 yrs. old, resident of Escarilla Subd., Brgy. Airport, Mandurriao, Iloilo City, son of Jose Laserna, Jr. & Easter Laserna; and IVY JANE S. TAN, 30 yrs. old, resident of 112 Yakal St., Finasia Homes, Cainta, Rizal, daughter of Eduardo Tan & Irma Tan.

January 24 Friday 5:30 AM 6:00 AM 6:30 AM 12:15 NN 5:30 PM St. Elizabeth of Hungary Kinder School Judith Lazarraga Memorial School Ministry of Readers Brgy. San Vicente, Lourdes-Jalandoni, Lourdes-DB January 25 Saturday 5:30 AM 6:00 AM 6:30 AM 12:15 NN 5:30 PM Family for Christ Ladies of Charity Daughters of Mary Immaculate Brgy. Luna, Benedicto January 26 Sunday 5:00 AM 6:30 AM 8:00 AM 9:30 AM 12:00 NN 3:00 PM 4:30 PM Catholic Womens League Adorers of Holy Trinity Mother Butler Guild Brgy. Democracia, Tabuc Suba-Proper 6:00 PM 7:30 PM January 27 Monday 5:30 AM 6:00 AM 6:30 AM 12:15 NN 5:30 PM Colegio de San Jose Metrobank Landbank Theotokos Bgry. Tabuc Suba-Ilaya, Simon Ledesma January 28 Tuesday 5:30 AM 6:00 AM 6:30 AM 12:15 NN 5:30 PM ISLA Bank Jaro Police Station Jaro National High School

Schedule of novena masses and offerers

BC Bank Maybank Zone 5 Brgy. Ma. Cristina, San Roque January 29 Wednesday 5:30 AM 6:00 AM 6:30 AM 12:15 NN 4:30 PM CHED, Region VI UCPB Banco de Oro Jaro I Elementary School Brgy. Libertad, Fajardo, Arguelles January 30 Thursday 5:30 AM 6:00 AM 6:30 AM 12:15 NN 5:30 PM Allied Bank RCBC Jaro II Elementary School DBP Couples for Christ Apostleship of Prayer Brgy. Cuartero, Taytay Zone II, Calubihan January 31 Friday 5:30 AM 6:00 AM 6:30 AM 12:15 NN 5:30 PM China Bank Philippine National Bank Angelicum School Charismatic Bakhaw Elementary School Brgy. Bakhaw, Taft North February 01 Saturday 5:30 AM 6:00 AM 6:30 AM 12:15 NN 5:30 PM Extraordinary Ministry of Holy Communion Knights of Columbus Legion of Mary Society of St. Vincent de Paul Brgy. Desamparados, CC EL 98, Seminario

MASS INTENTIONS

FEBRUARY 01, 2013 SATURDAY 05:30 a.m. Donors of Parish Solidarity Fund, Fiesta 2014 06:00 a.m. Donors of Parish Solidarity Fund, Fiesta 2014 06:30 a.m. Donors of Parish Solidarity Fund, Fiesta 2014 05:30 p.m. Donors of Parish Solidarity Fund, Fiesta 2014

JANUARY 31, 2013 FRIDAY 05:30 a.m. Donors of Parish Solidarity Fund, Fiesta 2014 06:00 a.m. Donors of Parish Solidarity Fund, Fiesta 2014 06:30 a.m. Donors of Parish Solidarity Fund, Fiesta 2014 12:15 p.m. Donors of Parish Solidarity Fund, Fiesta 2014 05:30 p.m. Donors of Parish Solidarity Fund, Fiesta 2014

JANUARY 30, 2014 THURSDAY 05:30 a.m. Donors of Parish Solidarity Fund, Fiesta 2014 06:00 a.m. Donors of Parish Solidarity Fund, Fiesta 2014 06:30 a.m. Donors of Parish Solidarity Fund, Fiesta 2014 12:15 p.m. Donors of Parish Solidarity Fund, Fiesta 2014 05:30 p.m. Donors of Parish Solidarity Fund, Fiesta 2014

JANUARY 29, 2014 WEDNESDAY 05:30 a.m. Donors of Parish Solidarity Fund, Fiesta 2014 06:00 a.m. Donors of Parish Solidarity Fund, Fiesta 2014 06:30 a.m. Donors of Parish Solidarity Fund, Fiesta 2014 12:15 p.m. Donors of Parish Solidarity Fund, Fiesta 2014 05:30 p.m. Donors of Parish Solidarity Fund, Fiesta 2014

JANUARY 28, 2014 TUESDAY 05:30 a.m. Donors of Parish Solidarity Fund, Fiesta 2014 06:00 a.m. Donors of Parish Solidarity Fund, Fiesta 2014 06:30 a.m. Donors of Parish Solidarity Fund, Fiesta 2014 12:15 p.m. Donors of Parish Solidarity Fund, Fiesta 2014 05:30 p.m. Donors of Parish Solidarity Fund, Fiesta 2014

JANUARY 27, 2014 MONDAY 05:30 a.m. Donors of Parish Solidarity Fund, Fiesta 2014 06:00 a.m. Donors of Parish Solidarity Fund, Fiesta 2014 06:30 a.m. Donors of Parish Solidarity Fund, Fiesta 2014 12:15 p.m. Donors of Parish Solidarity Fund, Fiesta 2014 05:30 p.m. Donors of Parish Solidarity Fund, Fiesta 2014

JANUARY 26, 2014 SUNDAY 05:00 a.m. Donors of Parish Solidarity Fund, Fiesta 2014 06:30 a.m. Donors of Parish Solidarity Fund, Fiesta 2014 08:00 a.m. Donors of Parish Solidarity Fund, Fiesta 2014 09:30 a.m. Donors of Parish Solidarity Fund, Fiesta 2014 12:00 n.n. Donors of Parish Solidarity Fund, Fiesta 2014 03:00 p.m. Donors of Parish Solidarity Fund, Fiesta 2014 04:30 p.m. Donors of Parish Solidarity Fund, Fiesta 2014 06:00 p.m. Donors of Parish Solidarity Fund, Fiesta 2014 07:30 p.m. Donors of Parish Solidarity Fund, Fiesta 2014

baptism
JANUARY 18, 2014 ADRIANA D. DEQUIA KAEDE CLAIRE A. SAYO RHYGHYN JHOY A. VIJAR JANUARY 19, 2014 MARY JOFFEL B. DE LOS SANTOS JUSTIN KYLE B. HABANA LYANNE DOMINIQUE P. PAGAYUNAN NIA PAULINE C. PATRIMONIO MARRICK I. PROLOGO CATTALEYA NICOLE A. RABUT