You are on page 1of 97

ONTWIKKELEN VAN

NETTEN

Bijzonder technisch lastenboek

Versie 03 02 - 07 - 2010

UITVOEREN VAN WERKEN SANERING VAN MS-CABINES BESCHRIJVING DER POSTEN


(UITGAVE JUNI 2010)

SERVERKOPIE op datum van 29-11-12

LB - 135 - F01.03
Blz 1 / 1

FORMULIER
NIEUW DOCUMENT x VERVANGT: PROCESDOMEIN: DEELPROCESDOMEIN: PROCES: DEELPROCES: WAT:
LB-135-F01.02v02 van 25-10-2007 Ontwikkelen van netten E, G en OV Beheer Methoden en Materialen Ontwikkelen en implementeren Opstellen werkmethoden Met dit document wordt bovenvermeld lastenboek opgenomen in Documentenbeheer, zodat alle belanghebbende afdelingen en diensten er vrij over beschikken. Dubbelklik op het onderstaande icoon om het document te openen.

CONTRO

HOE TE BEKOMEN:

Adobe Acrobat Document

Adobe Acrobat Document

BEHEERD DOOR:

Directie Netbeheer - Techniek Afdeling Methoden en Materialen Dienst Methoden Aannemers

REVISIETOELICHTING: AUTEUR:

Nieuwe versie naar aanleiding van nieuwe contracten. Filip Broekaert

Naam Technoloog Methoden Aannemers Preventieadviseur Methoden Aannemers Filip Broekaert Joseph Meert Erik Dehouwer

Handtekening

Bijzonder technisch lastenboek uitvoering van werken Editie 06.2010


Saneren van MS-cabines

LB-135-F01.03 uitgave juni 2010

De informatie vervat in onderhavig document moet als vertrouwelijk worden behandeld en is te beschouwen als exclusieve eigendom van de opdrachtgever. Het rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van een gedeelte of van het geheel van de inhoud van onderhavig document is alleen toegelaten in het kader van een realisatie bestemd voor de opdrachtgever.

INHOUDSOPGAVE

1
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

AANNEMINGSVOORWAARDEN ..................................................................... 6

ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE WERKEN ........................................................................6 WERKEN BUITEN DE DIENSTUREN ZONDER TOEZICHT ........................................................6 CONTRACTBREUK DOOR DE AANNEMER ...............................................................................6 VEILIGHEIDSBEPALINGEN .........................................................................................................6 KWALIFICATIE VAN HET TEWERKGESTELDE PERSONEEL ..................................................7 SIGNALISATIE ..............................................................................................................................8 1.6.1 Sleufovergangen en doorgangen ...................................................................................... 8 1.6.2 Verkeers- en werfsignalisatie ............................................................................................. 8 1.7 WERKEN MET ONDERAANNEMERS ..........................................................................................9 1.8 MELDING EN HERSTELLING BESCHADIGDE KABELS EN LEIDINGEN ..................................9 1.9 MATERIALEN STEEDS DOOR DE AANNEMER TE LEVEREN ..................................................9 1.10 MATERIALEN DOOR DE OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING GESTELD .........................9 1.11 BEHANDELEN VAN KABELHASPELS EN KABELS ..................................................................11 1.12 MILIEU - EN AFVALBEPALINGEN .............................................................................................13 1.12.1 Algemene bepalingen ...................................................................................................... 13 1.12.2 Grondverzet ..................................................................................................................... 13 1.12.3 Bijzondere aandachtspunten i.v.m. asbestbehandeling .................................................. 13 1.13 VAKANTIEREGELING ................................................................................................................14 1.14 CORDINATIEDAGBOEK ..........................................................................................................14 1.15 DAGBOEK DER WERKEN ..........................................................................................................14 1.16 PLAATSBESCHRIJVING ............................................................................................................15

2
2.1 2.2

TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN ................................................................. 16


ALGEMENE REGELS VOOR WERKEN AAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES .........................16 GRONDWERKEN........................................................................................................................16 2.2.1 Sleuftypes ........................................................................................................................ 16 2.2.2 Types bedekking (bestrating) .......................................................................................... 17 HET STUTTEN VAN SLEUVEN EN PUTTEN .............................................................................19 2.3.1 Wanneer wordt er gestut regels.................................................................................... 19 2.3.2 Hoe wordt er gestut. ........................................................................................................ 19 2.3.3 Hoe wordt de beschoeiing aangebracht. ......................................................................... 20 2.3.4 Het plaatsen van de leidingen in gestutte sleuven. ......................................................... 20 2.3.5 Het vullen van gestutte sleuven en het wegnemen van de beschoeiingen. .................... 20 2.3.6 Maximale sleufdiepte met beschoeiing - Beschoeiingsniveaus. ..................................... 21 2.3.7 Verrekening voor het stutten van sleuven. ...................................................................... 21 2.3.8 Het stutten van werk- en boorputten. .............................................................................. 21 2.3.9 Het stutten van palen langs sleuven. ............................................................................... 21 2.3.10 Belangrijke opmerkingen bij stutten. ................................................................................ 22 HEFFINGEN, VERGUNNINGEN EN VOORSCHRIFTEN...........................................................23 BEREIKBAARHEID EN SNELHEID BIJ INTERVENTIES BUITEN DE DIENSTUREN ...............24 INHOUD VAN DE REGIEPRIJZEN EN MINIMUMPRESTATIES BIJ WERKEN IN REGIE .........25 2.6.1 Algemene bepalingen bij werken in regie ........................................................................ 25 2.6.2 Werken in regie tijdens de diensturen ............................................................................. 25 2.6.3 Werken in regie buiten de diensturen .............................................................................. 25

2.3

2.4 2.5 2.6

3
3.1

BESCHRIJVING DER POSTEN ..................................................................... 27


SLEUFWERK, UITBRAAK EN HERSTEL VAN DE BESTRATING .............................................27 3.1.1 Uitbraak, sleufwerk en definitief herstel van de bestrating (post nr. 101 103) ............. 27 3.1.2 Uitbraak van de bestrating en sleufwerk (post nr. 104 105) ......................................... 28 3.1.3 Uitbraak, sleufwerk en voorlopig herstel van de bestrating (post nr. 106 107) ............ 28 3.1.4 Meerdiepte per 10 cm (post nr. 108) ............................................................................... 28 3.1.5 Bijkomende fundering onder bestrating per 10 cm (post nr. 109 110) ......................... 29

LB-135-F01.03 versie juni 2010

3.2 3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.1.6 Vervangen van gronden door zand (post nr. 111 112) ................................................. 29 3.1.7 Afvoeren van gronden volgens Vlarebo hoofdstuk XIII (post nr. 113 115) ................... 29 STUTTEN VAN SLEUVEN EN PUTTEN .....................................................................................30 3.2.1 Stutten (post nr. 116) ....................................................................................................... 30 GRAAFWERK, UITBRAAK EN HERSTEL VAN DE BESTRATING VOOR PUTTEN .................31 3.3.1 Graafwerk per m (post nr. 117 119) ............................................................................ 31 3.3.2 Uitbraak en herstel van de bestrating (niet boven sleuven) (post nr. 120 127) ............ 32 3.3.3 Bijkomende fundering onder bestrating per 10 cm (niet boven sleuven) (post nr. 128 129) ......................................................................................................................................... 32 3.3.4 Boordstenen of betongreppels (post nr. 130 132) ........................................................ 33 3.3.5 Vervangen van gronden door zand (post nr. 133) ........................................................... 35 3.3.6 Verwijderen van niet zichtbare hindernissen (massieven, ondergronds metselwerk, betonblokken, oude riolen, ) (post nr. 134) ................................................................................. 35 3.3.7 Afvoer grond van putten volgens Vlarebo hoofdstuk XIII (post nr. 135) .......................... 36 PLAATSEN OF WEGNEMEN VAN LEIDINGEN IN GEOPENDE SLEUF ...................................36 3.4.1 Plaatsen of wegnemen van kabels in geopende sleuf of kokers (wachtbuizen) (post nr. 201 206) ...................................................................................................................................... 36 3.4.2 Verleggen of opbinden bestaande kabel (post nr. 207) .................................................. 37 KABELMANIPULATIES IN HS-CABINES ..............................................................................................38 3.5.1 Verwijderen van bestaande HS-kabels uit de cabine (post nr. 301) ............................... 38 3.5.2 Terugtrekken van bestaande LS- of OV-kabel uit de cabine (post nr. 302) .................... 38 3.5.3 Binnenbrengen en plaatsen van HS-kabel in de cabine tot 10 meter (post nr. 303) ....... 38 3.5.4 Binnenbrengen en plaatsen van HS-kabel in de cabine boven de 10 meter (post nr. 304) ......................................................................................................................................... 38 3.5.5 Binnenbrengen en plaatsen van LS- of OV-kabel in de cabine (post nr. 305) ................ 39 MAKEN VAN MOFFEN ......................................................................................................................39 3.6.1 Maken van LS-verbindingsmof op kunststof- of PPL-kabel (post nr. 306 307) ............ 39 3.6.2 Maken van een LS-stopmof (post nr. 308) ...................................................................... 39 3.6.3 Maken van een LS-aardingsmof (post nr. 309) ............................................................... 40 3.6.4 Maken en verbinden van een eindmof op LS-kabel (post nr. 310 311) ....................... 40 3.6.5 Maken van een PRC-verbindingsmof per fase (post nr. 312) ......................................... 40 3.6.6 Maken van een HS-overgangsmof PRC-PPL (post nr. 313) ........................................... 41 3.6.7 Maken van een HS-binneneindmof PRC al dan niet met haakse stekker (post nr. 314) 42 MAKEN EN PLAATSEN VAN TRANSFOLIJNEN ......................................................................................43 3.7.1 Maken en plaatsen van een HS-transfolijn PRC tot 5 meter (post nr. 315) .................... 43 3.7.2 Plaatsen van een HS-transfolijn PRC boven de 5 meter (post nr. 316) .......................... 43 3.7.3 Maken en plaatsen van een LS-transfolijn tot 10 meter (post nr. 317) ........................... 43 3.7.4 Maken en plaatsen van de LS-transfolijn boven de 10 meter (post nr. 318) ................... 43 BEWEGINGEN AAN TRANSFOS ........................................................................................................44 3.8.1 Wegname transfos (post nr. 319) ................................................................................... 44 3.8.2 Plaatsen transfo met stekkeraansluiting (post nr. 320) ................................................... 44 3.8.3 Plaatsen recup-transfo met isolatoren (post nr. 321) ...................................................... 44 3.8.4 Plaatsen en aansluiten van een temperatuursbeveiliging op een transfo (post nr. 322) 45 3.8.5 Plaatsen en aansluiten van een temperatuurs- en drukbeveiliging op een transfo (post nr. 323) ......................................................................................................................................... 45 W ERKEN AAN HS-UITRUSTINGEN ....................................................................................................45 3.9.1 Slopen van een bestaande cel (open uitrusting) met SS en/of VS klein olievolume (post nr. 324) ......................................................................................................................................... 45 3.9.2 Slopen van een bestaande cel (open uitrusting) met VS groot olievolume (post nr. 325) . ......................................................................................................................................... 46 3.9.3 Slopen van een bestaande compacte of modulaire HS-installatie (post nr. 326) ........... 46 3.9.4 Plaatsen en aansluiten van een compacte HS-installatie tot 4 schakelfuncties (post nr. 327) ......................................................................................................................................... 46 3.9.5 Plaatsen en aansluiten van een modulaire HS-installatie tot 3 schakelfuncties (post nr. 328) ......................................................................................................................................... 47 3.9.6 Plaatsen en aansluiten van een bijkomende schakelfunctie (post nr. 329) .................... 47 3.9.7 Plaatsen en aansluiten van een bijkomende modulaire HS-cel bij een bestaande installatie (post nr. 330) .................................................................................................................. 48 3.9.8 Plaatsen en aansluiten van een bijkomende HS-cel in open schakelmaterieel bij een bestaande installatie (post nr. 331) ................................................................................................ 48

LB-135-F01.03 versie juni 2010

3.9.9 Plaatsen van een sokkel voor het verhogen van een bestaande HS-installatie (post nr. 332) ......................................................................................................................................... 49 3.10 LAAGSPANNINGS- EN OPENBARE VERLICHTINGS-UITRUSTING ............................................................49 3.10.1 Wegname bestaand laagspanningsbord per spanning (tot 10 vertrekken) (post nr. 333) .. ......................................................................................................................................... 49 3.10.2 Plaatsen nieuw laagspanningsbord per spanning (post nr. 334) .................................... 49 3.10.3 Wegname OV-bord (post nr. 335) ................................................................................... 49 3.10.4 Plaatsen OV-bord (post nr. 336) ...................................................................................... 50 3.10.5 Plaatsen binneninstallatie (post nr. 337) ......................................................................... 50 3.10.6 Plaatsen bijkomende TL-armaturen (post nr. 338) .......................................................... 50 3.10.7 Slopen binneninstallatie (post nr. 339) ............................................................................ 50 3.10.8 Bijplaatsen of vervangen LS-zekeringshouders (post nr. 340) ........................................ 51 3.10.9 Plaatsen Ampre-meter (post nr. 341) ............................................................................ 51 3.11 PLAATSEN VAN AFSCHERMINGEN ....................................................................................................51 3.11.1 Plaatsen van afschermingen (post nr. 342) ..................................................................... 51 3.11.2 Plaatsen afscherming laagspanningsbord (post nr. 343) ................................................ 51 3.12 SPECIFIEKE WERKEN ...............................................................................................................52 3.12.1 Plaatsen polyesterkast (post nr. 401) .............................................................................. 52 3.12.2 Plaatsen van een nieuwe diepteaarding (post nr. 402) ................................................... 52 3.12.3 Vervoer van transformator per km (post nr. 403) ............................................................ 53 3.12.4 Plaatsen doorvoerluik voor kabels meetwagen in bestaande gemetste cabines (post nr. 404) ......................................................................................................................................... 53 3.12.5 Afdekken LS- en/of HS-kanalen in de vloer (post nr. 405) .............................................. 53 3.12.6 Supplement slopen wanden cabinecel in asbest (post nr. 406) ...................................... 53 3.12.7 Afvoeren en storten van asbestafval (post nr. 407) ......................................................... 54 3.12.8 Verwittigen van klanten (post nr. 408 409) ................................................................... 54 3.12.9 Bronbemaling (post nr. 410 412) .................................................................................. 55 3.12.10 Plaatsen bitumenband (post nr. 413) ........................................................................... 56 3.12.11 Verloren uren (post nr. 414) ......................................................................................... 56 3.13 LEVERINGEN ..............................................................................................................................57 3.13.1 Leveren van grind, zand of teelaarde (post nr. 501 503) ............................................. 57 3.13.2 Leveren van cement, gestabiliseerd zand, funderingsbeton of rijk beton (post nr. 504 507) ......................................................................................................................................... 57 3.13.3 Leveren van dallen 30 x 30 x 6 cm of van betonstraatstenen (post nr. 508 509) ........ 58 3.13.4 Leveren van PVC-wachtbuizen of van stalen wachtbuizen (post nr. 510 520) ............ 58 3.13.5 Leveren en plaatsen van gegalvaniseerde staalplaten (post nr. 521) ............................. 58 3.13.6 Leveren van bakstenen of dolomiet (post nr. 522 523) ................................................ 58 3.13.7 Leveren van kunststofdallen voor bedekking van kabels (post nr. 524 525) ............... 58 3.14 UURLOON, VERVOER EN WERKTUIGEN ................................................................................59 3.14.1 Uurloon verbinder LS en HS (post nr. 601 603) ........................................................... 59 3.14.2 Uurloon werkman (post nr. 604 606) ............................................................................ 59 3.14.3 Uurloon materieel (post nr. 607 610) ............................................................................ 60 3.14.4 Forfait wachtoproep (post nr. 611)................................................................................... 60 3.15 SLA SERVICE LEVEL AGREEMENTS ....................................................................................61 3.15.1 SLA Wegsignalisatie en verkeersveiligheid niet in orde (post nr. 701) ........................ 61 3.15.2 SLA Woningen, handelshuizen en inritten niet veilig bereikbaar (post nr. 702) ........... 61 3.15.3 SLA Uitvoerders niet in het bezit van geldige pasjes (post nr. 703) ............................. 61 3.15.4 SLA (Verbergen van) onvakkundige werkuitvoering (post nr. 704) .............................. 61 3.15.5 SLA Laattijdige of onvolledige verstrekking van data na uitvoering werken (post nr. 705) ......................................................................................................................................... 61 3.15.6 SLA Herstelling voetpad/rijweg buiten de norm (post nr. 706) ..................................... 62 3.15.7 SLA Gegronde klacht over klantvriendelijkheid service (post nr. 707) ...................... 62 3.15.8 SLA Slechte verbindings-, eind- of aftakmof (post nr. 708) .......................................... 62 3.15.9 SLA Niet respecteren van planningen/tijden (post nr. 709) .......................................... 62 3.16 LIJST MET EENHEIDSPRIJZEN .................................................................................................62

BIJLAGE 1 ................................................................................................................. 63

LB-135-F01.03 versie juni 2010

1 AANNEMINGSVOORWAARDEN
1.1 ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE WERKEN
Onder dit lastenboek vallen onderstaande werken: Het uitvoeren van saneringswerken in elektriciteitscabines (tot maximaal 15 kV). Het maken van moffen (inclusief grondwerk). Het maken en herstellen van sleuven en putten rondom cabines. Het trekken van kabels in sleuven rondom cabines.

1.2 WERKEN BUITEN DE DIENSTUREN ZONDER TOEZICHT


Buiten de diensturen van de opdrachtgever is het niet toegelaten andere dan de hierna vermelde werken uit te voeren. Deze werken worden de dag vooraf, in overleg met de opdrachtgevende dienst geregeld. Het betreft: Het maken van putten voor HS- en/of LS-moffen op de voorziene plaats. Het verder dempen van putten en sleuven, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de in deze putten en sleuven geplaatste onderdelen voorheen: o Behoorlijk door de opdrachtgevende dienst zijn onderzocht o Met gunstig resultaat onderworpen werden aan de vereiste proeven. Het uitvoeren van herbestratingswerken die geen bijzondere, door de opdrachtgever en/of door deze van een betrokken Bestuur, te onderzoeken fundering vereisen. Opruimingswerken en transport voor opruiming of aanvoer van materialen die door de aannemer te leveren zijn met uitsluiting van het transport van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen. Alle dringende herstellingen via de wachtdienst.

1.3 CONTRACTBREUK DOOR DE AANNEMER


Deze bepalingen zijn opgenomen in het Algemeen lastenboek Uitvoeren van werken (LB -111-F01).

1.4 VEILIGHEIDSBEPALINGEN
De algemene veiligheidsbepalingen zijn opgenomen in de Algemene veiligheidsvoorschriften voor aannemers bij het uitvoeren van werken (LB-113-F01). Het KB tijdelijke of mobiele bouwplaatsen is van toepassing. Richtlijnen omtrent dit KB zijn opgenomen in het algemeen lastenboek Veiligheid (LB-113-F01) en de nota PB-125-P, welke op eenvoudig verzoek te verkrijgen is bij Eandis. Van de aannemer en zijn werknemers wordt verwacht dat er veilig wordt gewerkt op de werven van Eandis. De aannemer zorgt ervoor dat zijn werknemers de nodige opleidingen en instructies hebben gekregen en steeds worden bijgeschoold in verband met de eigen veiligheidsbepalingen opgesteld voor zijn eigen bedrijf en met de veiligheidsbepalingen van zijn opdrachtgever Eandis, zodat hij aan de geldende Belgische Wetgeving voldoet inzake veiligheid. De werknemers van de aannemer worden bij het uitvoeren van de werkzaamheden op de werven van Eandis geacht steeds alle veiligheidsinstructies toe te passen en continu aandacht te hebben voor veiligheid op het werk. Veiligheid is een onderdeel van alle werken beschreven in dit lastenboek. De aannemer houdt er bijgevolg rekening mee dat alle kosten noodzakelijk voor de realisatie van de veiligheid bij het uitvoeren van de werken deel uitmaken van zijn offerteprijs.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

1.5 KWALIFICATIE VAN HET TEWERKGESTELDE PERSONEEL


Het personeel van de aannemer die de werkzaamheden beschreven in dit lastenboek zal uitvoeren dient in het bezit te zijn van de daarbij horende geldige pasjes van Eandis. De algemene bepalingen betreffende de te volgen en te behalen pasjes zijn opgenomen in het Algemeen lastenboek Opleiding en Training (LB-115-F01) en het Algemeen lastenboek Pasjes Aannemerspersoneel (LB-115-F02). De werknemers die werken uitvoeren waarvoor het bezit van een pasje verplicht is, moeten dat pasje steeds bij zich hebben op de werven, zodat de pasjes door de opdrachtgever op de werf onmiddellijk kunnen gecontroleerd worden. De opdrachtgever zal de werf onmiddellijk stil leggen indien de pasjes niet kunnen getoond worden. Indien binnen de periode van de waarborg op het contract aannemer Eandis een defecte verbindingsmof wordt vastgesteld die geplaatst werd door een werknemer van de aannemer en die in bezit is van het pasje HSV of LSV, dan zal de SLA (3.15.8 SLA Slechte verbindings-, eind- of aftakmof (post nr. 708)) en de eventuele kosten (voor interventie, herstel van de mof, wachturen, verplaatsingen en mogelijke gevolgschade) in min in rekening worden gebracht via de meetstaat en kan het pasje van de betrokken werknemer die de verbinding maakte ingetrokken worden. De uitvoering van al de werkzaamheden waarvoor de pasjes verplicht zijn gebeurt volgens de werkinstructies en de DOE-fiches, die ter beschikking gesteld worden bij de opleidingen (onder de vorm van een syllabus) voor het behalen van de pasjes van Eandis. Alle DOE-fiches moeten per ploeg in een map aanwezig zijn op de werf. De aannemer krijgt elektronisch toegang tot een documentbrowser op de site van Eandis (www.eandis.be) waar onder meer alle toe te passen werkinstructies en DOE-fiches terug te vinden zijn. Indien er tijdens de contractuele periode door Eandis wijzigingen worden doorgevoerd aan de werkmethoden, die werden onderricht tijdens de opleidingen voor het behalen van een pasje, en Eandis organiseert hiervoor n of meerdere halve dagen bijscholing, dan zullen alle personeelsleden van aannemers in het bezit van het betreffende pasje verplicht deze bijscholing komen volgen. Van de personen die verzaken aan de bijscholing zal het pasje ingetrokken worden, waardoor deze personen de werkzaamheden verbonden aan het pasje niet meer mogen uitvoeren voor Eandis. Het behalen van een nieuw pasje achteraf is dan enkel nog mogelijk door het volgen van de volledige opleidingscyclus voor dat pasje, waarin die bijscholing dan ook definitief werd gentegreerd. Benodigde interne pasje(s): Omschrijving pasje Code Pasje

Veiligheidsinstructies Grondwerken* Laagspanningsverbindingstechnieken Hoogspanningsverbindingstechnieken

VGW LSV HSV

Het pasje Laagspanningsverbindingstechnieken (LSV) omvat de werkzaamheden van het pasje NLS Nieuw ondergronds LS-net verbinden tijdens aanleg plus het maken van LS -moffen op bestaande spanningsloze ondergrondse kabels bij defecten LS en het spanningsloos koppelen van LS-kabels in voetpadkasten en op nieuwe dus volledig spanningsloze LS-borden in nieuwe HS-cabines. Personen enkel in het bezit van het pasje NLS mogen de werken aan HS-cabines en verbindingen HS en LS niet uitvoeren. * Veiligheidsinstructies grondwerker: dit pasje dient verplicht in het bezit te zijn van elke grondwerker die in het kader van dit lastenboek door de aannemer bij Eandis wordt ingezet. Onder grondwerker

LB-135-F01.03 versie juni 2010

wordt een werknemer verstaan die enkel grond- en herbestratingswerkzaamheden uitvoert en dus niet in het bezit is van enig ander technisch Eandis-pasje opgesomd in bovenstaande tabel. Personen die in het bezit zijn van zo een technisch Eandis-pasje hoeven het pasje VGW niet te behalen indien zij ook grondwerken uitvoeren. Een grondwerker mag ook als helper fungeren van de werknemers in het bezit van de hierboven opgesomde technische pasjes maar hij mag in geen geval die technische werkzaamheden zelf uitvoeren.

1.6 SIGNALISATIE
1.6.1 Sleufovergangen en doorgangen

Sleufovergangen voor voetgangers of fietsers worden, waar dit nodig is, door brugliggers van voldoende lengte, breedte en stevigheid voorzien (zie ook Bijzonder lastenboek Sleuven en Herbestrating LB-111-F02). Een brugligger is voorzien van voldoende stevige leuningen. Multiplexplaten of andere (houten) planken voldoen bijgevolg niet aan deze bepalingen. Doorgangen voor zwakke weggebruikers dienen voorzien te worden volgens de wettelijke bepalingen en dienen steeds gevrijwaard van oneffenheden die de doorgang bemoeilijken. Alle werkzaamheden en materialen nodig om deze sleufovergangen en doorgangen te voorzien zijn steeds inbegrepen in de eenheidsprijzen. 1.6.2 Verkeers- en werfsignalisatie

Hiervoor verwijzen wij naar het Algemeen lastenboek Uitvoeren van werken (LB -111-F01) en de Algemene veiligheidsvoorschriften voor aannemers bij het uitvoeren van werken (LB-113-F01). De aannemer houdt er rekening mee dat elke werf conform de Belgische wetgeving dient voorzien te worden van de nodige signalisatie. Signalisatie is een onderdeel van alle werken beschreven in dit lastenboek. De aannemer houdt er bijgevolg rekening mee dat alle kosten noodzakelijk voor de signalisatie bij het uitvoeren van de werken deel uitmaken van zijn offerteprijs. Bijzondere bepalingen: Bij de kruisingen van een rijweg in open sleuf, tenzij deze volgens de voorschriften door onderboring geschiedt, worden de werken eerst in n helft van de rijwegbreedte uitgevoerd en na behoorlijk herbruikbaar maken van deze helft voor het verkeer, in de tweede helft. Indien deze maatregelen wegens verkeersmoeilijkheden of andere omstandigheden niet uitvoerbaar zijn, dient de aannemer, na toelatingsaanvraag aan de betrokken openbare ordedienst en in overleg met deze, een verkeersomleiding te verzekeren, met de nodige signalisatie. Alle nodige verkeersborden en signalisatie zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen, met uitzondering van een bijkomende verkeersomleiding. In zeer uitzonderlijke omstandigheden zal, hoofdzakelijk in opdracht van de verkeerspolitie, een bijkomende verkeersomleiding dienen geplaatst te worden. Dit verkeersplan wordt aan de opdrachtgever voorgelegd. Het plaatsen van deze bijkomende signalisatie is niet voorzien in de offerteprijs. De aannemer zal hiervoor telkens zich dit voordoet een afzonderlijke offerte dienen voor te leggen. Na akkoord van de opdrachtgever zal deze kost verrekend worden via de meetstaat. Parkeerverbod, noodzakelijk voor het uitvoeren van de werken, met inbegrip van de organisatie ervan, alle administratie en het ter beschikking stellen van de nodige verkeersborden, is ten laste van de aannemer en is inbegrepen in de eenheidsprijzen. Verkeerslichten voor beurtelings doorlaten van het verkeer zijn steeds inbegrepen in de wettelijke signalisatie en dus inbegrepen in de eenheidsprijzen.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

1.7 WERKEN MET ONDERAANNEMERS


De onderaannemer die wordt ingezet moet voldoen aan de kwaliteitseisen van de opdrachtgever. De aannemer zal bij de aanbesteding opgeven welke onderaannemers hij zal inzetten bij een eventueel contract. Indien de hoofdaannemer in de loop van een eventueel contract een nieuwe onderaannemer wenst in te zetten, moet hij dit officiel per brief aanvragen bij de Dienst Methoden Aannemers, t.a.v. de heer Erik Dehouwer, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle, die deze aanvraag in overleg met het infrastructuurgebied waar de aannemer een onderaannemer wenst in te zetten, schriftelijk zal weigeren of goedkeuren. De nieuwe onderaannemer mag pas starten als de schriftelijke toelating in het bezit van de hoofdaannemer is. Aannemers die zonder schriftelijke toelating nieuwe onderaannemers inzetten, plegen contractbreuk en vallen onder de modaliteiten van 1.3 CONTRACTBREUK DOOR DE AANNEMER.

1.8 MELDING EN HERSTELLING BESCHADIGDE KABELS EN LEIDINGEN


Bij de uitvoering van grondwerken kan de aannemer geconfronteerd worden met beschadigde elektriciteitskabels en gasbuizen. Vaak is het onduidelijk wie verantwoordelijk is voor een beschadiging, zeker als meerdere aannemers betrokken zijn bij een zelfde werk. Omdat het herstellen kosten met zich meebrengt, worden beschadigingen die geen stroomonderbreking of gasuitstroom veroorzaken dikwijls niet gemeld. Ingeval de aannemer bij de uitvoering van zijn werken een kabel of gasbuis beschadigt of een beschadiging vaststelt moet hij onmiddellijk de opdrachtgever verwittigen. Beschadigingen die geen stroomonderbreking of gasuitstroom tot gevolg hebben zal de opdrachtgever steeds op eigen kosten herstellen. Bij beschadigingen aan leidingen of kunstwerken brengt de aannemer onmiddellijk en ambtshalve de benadeelde op de hoogte van de aangerichte schade. De aannemer duldt geen enkele daad die de schade zou verbergen of de herstelling ervan bemoeilijken.

1.9 MATERIALEN STEEDS DOOR DE AANNEMER TE LEVEREN


De materialen te leveren bij grondwerken en herbestratingen (dallen, cement, beton,) zoals beschreven in de posten worden steeds geleverd door de aannemer en zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen van de desbetreffende posten, tenzij anders vermeld. De aannemer dient te beschikken over al de nodige werktuigen, meettoestellen en het nodige specifieke gereedschap voor de vakkundige uitvoering van de werken beschreven in dit lastenboek. Bij de aanvang der werken zal hij alle werktuigen, meettoestellen en gereedschappen ter goedkeuring voorleggen aan de lokale opdrachtgever of zijn afgevaardigde. Alle arbeids- en beschermingsmiddelen moeten beantwoorden aan het KB d.d. 12 augustus 1993, gewijzigd door de KBs van 17 juni 1997 en 04 mei 1999, en aan de CE-richtlijnen. Alle beschermingsmiddelen moeten voldoen aan het KB van 31 december 1992 betreffende het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten gebruikt worden in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 13 juni 2005.

1.10 MATERIALEN DOOR DE OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING GESTELD


Alle materialen die onderdelen worden van het net, zoals kabels, ophangsystemen, kasten, moffen, HS-cellen, evenals alle kleine bevestigingsmaterialen zoals pluggen, bouten, kapbeugeltjes, klembandjes, worden door de opdrachtgever geleverd. De aannemer is verantwoordelijk voor verlies, diefstal, brand en beschadiging van al de hem ter beschikking gestelde materialen vanaf het moment van afhaling in het distributiecentrum te Lokeren of vanaf ogenblik van levering op de werf of in het ophaalpunt. Verdere bepalingen zijn opgenomen in

LB-135-F01.03 versie juni 2010

het Algemeen lastenboek Uitvoering van werken (LB-111-F01) en in de aanvullende nota Werkwijze i.v.m. gestolen/verloren/beschadigde en gefraudeerde haspels (SC -900-W03 en SC-900-F05). Alle materialen moeten op een vakkundige wijze behandeld en bewaard worden. Alle transportkosten zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen van de posten. Voor het transport van de materialen van en naar de werf gelden volgende regels: Alle hoofdmaterialen (o.a. kabels, distributietransformatoren, ) worden door de aannemers afgehaald in het Distributiecentrum te Lokeren. Alle andere materialen worden via een kittingsysteem ter beschikking gesteld in de onbemande regionale ophaalpunten van de opdrachtgever of in het ophaalpunt van de aannemer. De aannemer haalt de materialen af in deze ophaalpunten (minstens 1 maal per week). Ledige en niet volledig gebruikte kabelhaspels zijn terug af te leveren in het Distributiecentrum te Lokeren binnen de maand volgend op de aflevering aldaar. De niet-volledig gebruikte kabelhaspels levert de aannemer enkel af na overleg met de plaatselijke dienst infrastructuur en met aanduiding van de restlengte op de bobijn. Indien de aannemer zijn lege kabelhaspels 4 maanden na afhaling in het DC nog niet terug heeft binnen geleverd, zal hij hiervoor een boete van 60,015 per bobijn en per maand, gerekend vanaf de deadline, aangerekend worden. Deze prijs kan in de loop van het contract worden aangepast. De overschotten van materialen, zoals krimpmoffen, zijn per project en in originele verpakking terug af te leveren via de rolcontainers in de regionale ophaalpunten of in het ophaalpunt van de aannemer, vergezeld van een retourbon, opgemaakt door de opdrachtgever van het infrastructuurgebied waarin de aannemer is tewerkgesteld.

Voor het ophalen en terugbrengen van de hoofdmaterialen door de aannemer in het Distributiecentrum te Lokeren, Moortelstraat 15, industrieterrein E17/5113, geldt de volgende regeling: Materialen kunnen door de aannemers afgehaald worden op werkdagen tussen 6.30 uur en 20.00 uur. De aannemer zorgt ervoor dat minimum n dag op voorhand het DC telefonisch op de hoogte wordt gebracht met betrekking tot een specifieke afhaling van materiaal (opgave gegevens aannemer, type en aantal vervoer, voorstel van tijdstip van afhaling). Bellen kan tussen 6.30 uur en 20.00 uur op nummer 09/263.76.44. De magazijnier kent op dat ogenblik aan de aannemer een tijdsvenster (tijdsslot) van afhaling toe (20 minuten in de periode tussen 6.30 uur en 20.00 uur). Dit tijdsslot moet door de aannemer gerespecteerd worden teneinde een zo vlot mogelijke afhaling van de materialen te kunnen bekomen. Het niet-respecteren van het tijdsslot heeft tot gevolg dat de aannemer voor het laden van de af te halen materialen moet wachten tot het eerstvolgende nog vrije tijdsslot of het niet behandelen van de aangevraagde materiaalafhaling. De aannemer die materialen komt afhalen moet vergezeld zijn van de door de opdrachtgever afgeleverde opdrachtformulieren met vermelding van de materialen en de reservatie (reservatiebon SAP). Zonder deze formulieren worden de materialen niet geleverd. De aannemer is verplicht de veiligheidsregels die gelden op het terrein van het DC na te leven. Niet naleving zal leiden tot een verbod tot het betreden van dit terrein.

Ingeval van stockbreuk in het DC te Lokeren heeft de aannemer recht op een extra vergoeding indien voldaan is aan volgende voorwaarden: - de aannemer heeft geen enkel materiaal kunnen ophalen/afleveren in het DC en heeft hierdoor een verloren rit gereden; m.a.w. een lege vrachtwagen ingeval er niets kon opgeladen worden. - de aannemer in het DC hiervoor een schriftelijk bewijs heeft gevraagd en verkregen en dit bewijs aflevert aan het infragebied dat de opdracht voor afhaling van materiaal heeft gegeven. De vergoeding bestaat uit aanrekening van de post 3.12.11 Verloren uren.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

10

1.11 BEHANDELEN VAN KABELHASPELS EN KABELS


Het is de aannemers en transporteurs niet toegelaten om kabelhaspels en buizen in lengten gelijktijdig samen te vervoeren. Tijdens het laden en lossen wordt de motor van het voertuig stilgelegd, eventuele passagiers blijven ten allen tijde in de cabine van het voertuig. De kabels zullen met speciaal daartoe voorziene voertuigen of aanhangwagens met een mechanische hefinstallatie vervoerd worden. De haspels worden steeds met de flenzen in de verticale stand gemanipuleerd, gestockeerd en geladen. Om het wegrollen van de haspels te vermijden is het verplicht te klossen onder de flenzen; ook op de vrachtwagen.

Het takelen van kabelhaspels geschiedt in principe met een juk met as door het centrale asgat. Indien dit niet mogelijk is, zijn alle voorzorgen te nemen om beschadigingen te voorkomen. Het is ten strengste verboden om volle en lege haspels met een kraan met grijpers te laden of te lossen!

Het manueel of machinaal over de grond verplaatsen van de haspels zonder daartoe voorziene voertuigen of aanhangwagens moet vermeden worden. Indien dit toch noodzakelijk is mogen de haspels slechts over effen terrein en over geringe afstand gerold worden. De kabel zou kunnen beschadigd geraken hetzij door verplettering, hetzij door verschuiving van de windingen. Bij zijn verplaatsing is de haspel steeds te rollen in de richting waarin de kabel opgerold werd.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

11

Het afrollen van de kabelhaspels bij het plaatsen van de kabel in de sleuf dient te gebeuren in de tegenovergestelde richting waarin de kabel opgerold werd. Hierbij let men erop dat het aangrijpingspunt van de trekkracht op de haspel zich onderaan de haspelwagen bevindt om te vermijden dat: de combinatie kabelhaspel haspelwagen kantelt bij het opstroppen van de afrollende kabel. de toegestane trekkracht op de kabel overschreden wordt zodat beschadiging voorkomen wordt.

Het is ten strengste verboden de haspels te laten vallen van het voertuig. Elke bocht in een kabel wordt uitgevoerd volgens een cirkelboog waarbij de minimum kromtestraal moet gerespecteerd worden. De minimumtemperatuur waarbij deze kabels mogen behandeld worden De opgegeven temperatuur is deze van de kabel op het ogenblik van de plaatsing. bedraagt 0C.

In overleg met de aangestelde van Eandis worden de plaatsen aangeduid waar de kabels doorgezaagd worden. Dit is echter zoveel mogelijk te vermijden. Elk kabeluiteinde wordt na het doorzagen onmiddellijk door de aannemer met de meeste zorg afgeschermd tegen het indringen van vocht. Dit gebeurt met krimpkousen of gelijkwaardig materiaal door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. De aannemer mag geen gedeeltelijk gebruikte haspels terugbrengen bij de opdrachtgever zonder vooraf de kabeluiteinden te hebben afgeschermd zoals hierboven vermeld. Zie ook de regels voor behandeling van kabels en haspels in het Algemeen lastenboek CCLB02 (SE-302-F01).

LB-135-F01.03 versie juni 2010

12

1.12 MILIEU - EN AFVALBEPALINGEN


1.12.1 Algemene bepalingen Het opruimen van de werf en het afvoeren van alle gesloopte materialen, overtollige grond, steenpuin, verpakkings- en alle andere afval conform de voorwaarden beschreven in dit lastenboek zit vervat in de eenheidsprijzen van alle posten omschreven in dit lastenboek. Hiervoor verwijzen wij naar de Algemene milieuvoorschriften voor aannemers bij het uitvoeren van werken (LB-114-F01). Alle vervoerskosten zitten vervat in de eenheidsprijzen van de posten. 1.12.2 Grondverzet In bepaalde gevallen dient de volledige inhoud van de put of sleuf afgevoerd te worden naar een TOP/CGR. In dergelijke gevallen dient nadien de put of sleuf opnieuw opgevuld te worden met zand of grond. Ook voor het opvullen van putten t.g.v. slopingswerken wordt grond of zand aangevoerd. Hieromtrent zijn verschillende mogelijkheden. Mogelijkheid 1: zand afkomstig van een groeve - geen Copro keuring. - Benor keuring. Mogelijkheid 2: zand afkomstig uit recycling (vb. breekzand, uit zeving van afvalstoffen, gewassen zand,) - Copro keuring verplicht. - geen Benor keuring. => copro gekeurd zand: - herkenbaar aan Copro logo. - dient steeds te worden vergezeld met certificaatnummer. - zowel logo als certificaatnummer dient op de afleveringsbon te worden vermeld. Mogelijkheid 3: grond afkomstig van een TOP/CGR - grondverzettoelating (uitgereikt door grondbank of grondwijzer) vergezelt het transport van de grond. - enkel grond met kwaliteit bodem (code 211) is toegestaan. 1.12.3 Bijzondere aandachtspunten i.v.m. asbestbehandeling Mogelijk worden er bij het graven van sleuven of putten leidingen in vezelcement ontbloot of dienen er wanden van cabinecellen in vezelcement gedemonteerd en verwijderd te worden. Deze leidingen of wanden bevatten asbestvezels. In zulke gevallen dient de aannemer er rekening mee te houden dat de wetgeving betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risicos van blootstelling aan asbest (K.B. va n 16 maart 2006) van toepassing is op de werken. De personeelsleden die werken verrichten met een risico van blootstelling aan asbestvezels moeten vooraf de in de wetgeving voorgeschreven informatie gekregen hebben en de voorgeschreven opleiding gevolgd hebben. Attesten van opleiding moeten vooraf voorgelegd worden aan de opdrachtgever. Met uitzondering van sporadische onderhoudswerken met een geringe blootstellingsintensiteit conform artikel 41 van bovenvermeld K.B. zal de aannemer ook steeds de werven waar hij vezelcementbuizen of platen dient te slopen, melden aan FOD Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg, Toezicht op het Welzijn op het Werk, afgekort technische inspectie en dit uiterlijk 15 kalenderdagen voor aanvang van de werken (zie model inhoud van meldingsdocument in BIJLAGE 1 aan dit lastenboek). Het K.B. van 16 maart 2006 vereist een planmatige aanpak van werken met een eenduidig werkplan en aandacht voor gepaste procedures om asbestafval te verwijderen.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

13

Vermits de vezelcement-leidingen in de grond steken, en dus steeds in contact komen met doorsijpelend regenwater en eventueel grondwater, is het risico van vrijkomende asbestvezeldeeltjes bij het opgraven van de vezelcement-leidingen beperkt. De aannemer vermijdt het onnodig beschadigen van de leidingen. Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat de vezelcement-leidingen toch droog blijken te zijn of droog komen te staan, dan zal de aannemer deze bijkomend besproeien met water om te voorkomen dat asbestvezeldeeltjes zich in de omgevingslucht verspreiden. Bij het verwijderen van celwanden uit vezelcement bevochtigt de aannemer het plaatmateriaal met een aangepast product om het vrijkomen van asbestvezeldeeltjes te beperken. Enkel het losdraaien van de bevestigingsbouten, met traag draaiend gereedschap (of manueel), is toegelaten. In geen geval zijn andere handelingen zoals stuk slaan, zagen, e.d. toegelaten. Het verdient de aanbeveling om tijdens het losschroeven extra te bevochtigen. Indien de platen vr de behandeling reeds gebroken waren, dienen deze voorzichtig te worden weggenomen. Voor het slopen van de wanden van een cabinecel in vezelcement wordt de aannemer vergoed volgens de voorwaarden van 3.12.6 Supplement slopen wanden cabinecel in asbest (post nr. 406). Tevens zullen uitgebroken stukken vezelcement voldoende dicht in plastiek verpakt worden in afwachting van verwijdering op de gepaste manier. Deze verpakte stukken moeten op de reglementair voorgeschreven manier worden getiketteerd. Het afvoeren en storten van asbestafval wordt apart vergoed door middel van 3.12.7 Afvoeren en storten van asbestafval (post nr. 407). Om het risico van inademing van eventueel vrijkomende asbestvezeltjes uit te sluiten, dienen de werknemers tijdens de uitvoering van al de in deze paragraaf vermelde werken met asbestrisico (alle ploegleden op de werf!) een gelaatsmasker type P3 te dragen en dit zolang de materialen in asbestvezelcement bewerkt, gesloopt en/of ingepakt worden.

1.13 VAKANTIEREGELING
Alle bepalingen omtrent vakantieregeling zijn opgenomen in het Algemeen lastenboek Uitvoeren van werken (LB-111-F01).

1.14 CORDINATIEDAGBOEK
Alle bepalingen omtrent het cordinatiedagboek zijn opgenomen in de veiligheidsvoorschriften voor aannemers bij het uitvoeren van werken (LB-113-F01). Algemene

1.15 DAGBOEK DER WERKEN


Alle bepalingen omtrent het dagboek der werken zijn opgenomen in het Algemeen lastenboek Uitvoering van werken (LB-111-F01). Belangrijk: De in het dagboek der werken opgenomen opmerkingen maken deel uit van het Kwaliteitsbeoordelingssysteem Aannemersploegen en staven bijgevolg de beoo rdelingsrapporten die zesmaandelijks per aannemersploeg worden opgemaakt door de opdrachtgever.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

14

1.16 PLAATSBESCHRIJVING
De aannemer maakt telkens vr de aanvang van de werken en op eigen kosten een plaatsbeschrijving of staat van bevinding op indien: de onroerende goederen op de plaats of in de nabijheid der werken zich in gebrekkige staat bevinden; een openbaar bestuur of de opdrachtgever dit vraagt.

Deze staat, opgesteld in de taal van het contract, wordt door beide partijen tegensprekelijk ondertekend. Bij verzuim van voornoemde maatregel kan de aannemer nadien geen enkel bezwaar laten gelden tegen de door de eigenaar van de onroerende goederen gestelde eisen en aanvaardt de aannemer dat deze onroerende goederen zich vr de aanvang van de werken in goede staat bevonden.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

15

2 TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN
De in dit hoofdstuk vermelde voorschriften zijn algemeen van toepassing bij de in hoofdstuk 3 BESCHRIJVING DER POSTEN beschreven posten en zijn bijgevolg ook inbegrepen in de eenheidsprijzen van die posten, tenzij anders vermeld. In alle posten zitten de vervoerskosten inbegrepen.

2.1 ALGEMENE REGELS VOOR WERKEN AAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES


De algemene veiligheidsbepalingen aan elektrische installaties zijn opgenomen in de Basisprincipes veiligheid bij het uitvoeren van werken door personeel van aannemers aan hoogspanningsinstallaties (LB-113-F03.02 v02) en in de Basisprincipes veiligheid bij het uitvoeren van werken door personeel van aannemers aan laagspanningsinstallaties (LB-113-F02.02 v02). De toe te passen werkwijzen, alsook de hierbij aan te wenden gereedschappen en beschermingsmiddelen zijn omschreven in de desbetreffende werkinstructies uitgegeven door Eandis. Alle werken dienen te worden uitgevoerd volgens de methodedocumenten en werkinstructies en volgens de regels van goed vakmanschap, en rekening houdend met alle veiligheidsvoorschriften. Behoudens de veiligheidsnoodzaak dienen de stroomonderbrekingen, die met deze werken gepaard gaan, tot een strikt minimum te worden beperkt, dit zowel in tijdsduur als in frequentie. De aannemer dient er rekening mee te houden dat deze onderbrekingen zeker niet vrij kunnen gekozen worden maar afhangen van tal van plaatselijke omstandigheden. Alle onderbrekingen en indienststellingen van het HS-elektriciteitsnet gebeuren door de opdrachtgever. De betrokken netgebruikers dienen voor aanvang van de werken door de aannemer te worden genformeerd over de onderbrekingen en de verwachte duur ervan. Hiervoor wordt de aannemer vergoed volgens 3.12.8 Verwittigen van klanten (post nr. 408 409). Indien de verstrekte documenten (plans, ) niet duidelijk aangeven op welke kabel er dient gewerkt te worden, dan moet de afgevaardigde van de opdrachtgever ter plaatse komen en de juiste kabel identificeren en aanduiden.

2.2 GRONDWERKEN
2.2.1 Sleuftypes

Voor het plaatsen van de leidingen wordt er 1 enkel sleuftype gedefinieerd ongeacht het aantal leidingen dat in de sleuf zal worden geplaatst. De mogelijke leidingen, zonder beperkend te zijn, zijn een HS-kabel ( 9 cm), LS-kabel ( 5 cm), OV-kabel of een seinkabel. De minimumafstand tussen de kabels onderling bedraagt 6 cm voor HS- en/of LS-kabels en 2 cm voor OV- en/of seinkabels. Tussen de kabels en de sleufwanden blijft aan weerszijden telkens 5 cm vrij. De dekking van de kabels in de sleuf bedraagt minimum 80 cm voor HS-kabels en minimum 60 cm voor LS-, OV- en seinkabels. De eenheidsprijzen voor de sleuven gelden dus tot een dekking van 80 cm.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

16

2.2.2

Types bedekking (bestrating)

a. Er zijn 3 types bedekkingen (bestratingen) gedefinieerd : Berm: aarde, steenslag(*), grasperk, gazon, boomschors, sierstruik, boomwortels. (*) steenslag omvat alle types losse verharding bestaande uit een ononderbroken speciaal aangebrachte laag zoals kiezel, grint, ... behalve dolomiet. De herbestrating behelst de in oorspronkelijke toestand heraanleggen van de opgebroken bermbedekking. De aannemer moet bij graafwerken in berm-bedekking maatregelen nemen teneinde de bedekking maximaal te recupereren door vooraf de bovenlaag te verwijderen ter hoogte van de sleuf of put en het plaatsen van een plastiekfolie naast de sleuf of put zodat de berm-bedekking niet gemengd wordt met de grond. Zonodig dient de aannemer aanvullende berm-bedekking van zelfde type en zelfde kleur aan te voeren. Het leveren van aanvullende berm-bedekking is in de eenheidsprijs van deze post begrepen. Opmerking: Indien op uitdrukkelijke vraag van het opdrachtgevend bestuur bijkomende hoeveelheid noodzakelijk is wordt dit verrekend volgens de posten Leveringen (zie 3.13 LEVERINGEN). Losse bestrating: kasseien, betonstraatstenen, gebakken straatstenen, betontegels, tegels, grasbetontegels, dolomiet(*) De herbestrating behelst het in oorspronkelijke toestand heraanleggen van de losse bestrating met inbegrip van levering en plaatsing van mortel, voegvulling en de nodige fundering. In de standaardprijs zit altijd 10 cm fundering inbegrepen. Indien zich onder de losse bestrating een 2 ,3 , laag fundering bevindt (vanaf 10 cm) dan wordt deze bijkomende laag, per 10 cm, apart verrekend als supplement (zie 3.1.5 Bijkomende fundering onder bestrating per 10 cm). Tenzij door de opdrachtgever anders opgelegd, bedraagt de nominale dikte van de fundering onder losse bestrating steeds 10 cm. Indien de losse bestrating oorspronkelijk zonder fundering was aangelegd en het opdrachtgevend bestuur eist bij de heraanleg een fundering onder de losse bestrating, dan is deze in de eenheidsprijs inbegrepen.
e e

(*) Om als dolomiet verrekend te worden dient dolomiet als volgt hersteld te worden: o Leveren en plaatsen van een worteldoek (in geotextiel) op de stevig aangedamde sleuf- of putvulling. o Leveren en plaatsen van een funderingslaag in gebroken puin of steenslag met een minimum dikte van 10 cm. De oorspronkelijke funderingslaag mag herbruikt worden maar moet aangevuld worden tot minimum 10 cm dikte. o Leveren en plaatsen van de eigenlijke dolomietlaag type 0/15 mm ter dikte van minimum 7 cm. Het dolomiet is een gebroken kalkgesteente met een gelijkmatige lichtgeel/grijze kleur samengesteld uit minimum 40 % magnesiumcarbonaat en 60 % calciumcarbonaat gestabiliseerd met 100 kg cement per m mengsel en aangevuld met aanmaakwater (zie norm NBN-EN 1008). o Egaal uitspreiden en walsen van de dolomietlaag. Indien de geplaatste dolomiet-herstelling niet aan deze voorwaarden voldoet gebeurt de verrekening als steenslag m.a.w. als berm.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

17

Bitumen of cementbeton: cementbetonverhardingen, asfaltbeton, splitmastiekasfalt, zeer open asfalt, asfalt, siertegels(*) De herbestrating behelst het in oorspronkelijke toestand heraanleggen van het bitumen of cementbeton met inbegrip van eventuele levering en plaatsing van mortel, voegvulling en de nodige fundering. In de standaardprijs zit altijd 10 cm fundering inbegrepen. e e Indien zich onder het bitumen of cementbeton een 2 , 3 , laag fundering bevindt (vanaf 10 cm) dan wordt deze bijkomende laag, per 10 cm, apart verrekend als supplement (zie 3.1.5 Bijkomende fundering onder bestrating per 10 cm). Indien het bitumen of cementbeton oorspronkelijk zonder fundering was aangelegd en het opdrachtgevend bestuur eist bij de heraanleg een fundering onder het bitumen of cementbeton dan is deze in de eenheidsprijs inbegrepen. (*) Siertegels op fundering worden steeds beschouwd als bitumen of cementbeton. Onder siertegels wordt verstaan: bestrating met ingewikkelde niet-rechtlijnige verbanden (bv. in waaiervorm) bestrating met mozaekkasseien, zowel de speciale boogverbanden als de gewone rechtlijnige verbanden, alsook de imitatie van mozaekbestrating met losse betonblokjes. Om als mozaekbestrating beschouwd te worden moet zowel de lengte als de breedte van de tegel kleiner zijn dan 10 cm. bestrating met speciale natuursteen (bv. blauwe hardsteentegels, Italiaanse porfierplaten, e.d.). Deze dure tegels moeten steeds gezaagd worden en met de grootste omzichtigheid verwijderd worden. De herbestrating behelst het in het oorspronkelijk verband plaatsen en vastzetten van de siertegels op een bed van gestabiliseerd zand (of funderingsbeton) van minimum 20 cm dikte. Opgelet: indien het siertegels betreft met ca. 30 cm fundering n deze moeten aangekocht worden bij ofwel de gemeente ofwel bij een leverancier aangeduid door de gemeente, dan wordt volgende verrekeningswijze toegepast: - Sleuf in bitumen of cementbeton. - Twee maal supplementaire post fundering per 10 cm. - Levering sierbestrating volgens factuurprijs (15% verhoging van de marktprijs is NIET van toepassing). b. Samenstelling fundering Het voor herbestrating geleverde gestabiliseerd zand bevat minstens 150 kg cement per m, het voor herbestrating geleverde funderingsbeton bevat minstens 250 kg cement per m en het voor herbestrating geleverde rijk beton voor betonbanen bevat minstens 350 kg cement per m, tenzij anders vermeld in SB250. Alle uitgravingen, aanvullingen en herstellingswerken moeten geschieden met materialen van dezelfde hoedanigheid als de oorspronkelijke en uitgevoerd worden volgens de voorschriften van het standaardbestek SB250 voor gemeente -, provincie - en gewestwegen.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

18

2.3 HET STUTTEN VAN SLEUVEN EN PUTTEN


2.3.1 Wanneer wordt er gestut regels.

Het stutten van sleuven is een methode van veilig werken. Wanneer een sleuf een bepaalde diepte bereikt wordt het risico op inkalven van de sleufwanden wegens te grote zijdelingse druk te groot. Hierdoor bestaat de kans op ernstige fysische letsels van blijvende aard, met mogelijk dodelijke afloop, voor de werknemers die zich in de sleuf bevinden. Het instortgevaar van sleufwanden wordt nog verhoogd door sleuven te dicht bij huisgevels of andere verticale constructies te graven. In dat geval wordt ook de stabiliteit van de fundering en tegelijk ook die van de huisgevel of de verticale constructie aangetast waardoor de huisgevel en zelfs het hele gebouw of verticale constructie kan instorten. Indien er zich op dat ogenblik werknemers in de sleuf bevinden, is de kans op een dodelijke afloop van dergelijke gebeurtenissen zeer hoog. Enkel het vakkundig stutten van de sleufwanden kan deze gevaren voorkomen. De volgende regels worden toegepast door de aannemers: De sleufwanden worden gestut vanaf een sleufdiepte groter dan 120 cm. De sleufwanden worden gestut indien de loodrechte afstand vanaf de sleufrand het dichtst bij de huisgevels of verticale constructies, tot aan die huisgevels of andere verticale constructies kleiner is dan de diepte van de gegraven sleuf. 2.3.2 Hoe wordt er gestut.

Het stutten wordt uitgevoerd door middel van aaneensluitende houten panelen (type bekistingsplaat, minimum 1 cm dik en minimum 75 cm hoogte) tegen beide sleufwanden en versterkt met verbindingsstukken, bij voorkeur lange houten balken ter hoogte van de dwarsbalken of dwarsstaven. Tussen de panelen worden om de meter twee houten dwarsbalken of bij voorkeur twee metalen dwarsstaven, die in lengte verstelbaar zijn, aangebracht tussen de verbindingsbalken. In het verticaal vlak bevinden de 2 dwarsbalken of verstelbare dwarsstaven en dus ook de verbindings-balken zich onder mekaar respectievelijk op een diepte van 10 cm onder de sleufrand en 15 cm boven de onderrand van de houten panelen. De beschoeiing in de sleuf wordt aangehouden zolang de sleufdiepte groter is dan 120 cm of zolang de afstand naar de huisgevels kleiner is dan de sleufdiepte. De beschoeiingsplaten steken minimum 10 cm en maximum 20 cm boven de sleufrand uit om het terug in de sleuf schuiven van de uitgegraven grond te voorkomen. De uitgegraven bodem wordt bij voorkeur op minimum 60 cm van de sleufrand gestapeld. Schema:

LB-135-F01.03 versie juni 2010

19

Om de sleuven te stutten is het de aannemer toegelaten andere meer complexe beschoeiingssystemen toe te passen zoals verloren beschoeiingspanelen, kaders, volledige metalen beschoeiingssystemen of beschoeiingskooien. Het gebruik van deze systemen is de vrije keuze van de aannemer maar geeft de aannemer evenwel geen enkel recht op enige meerprijs. Het gebruik van damplanken bij sleufwerken wordt verboden daar deze steeds in de grond moeten geheid worden. De trillingen bij het inheien kunnen de instabiliteit van de grond en aanpalende gebouwen verhogen. De damplanken zelf kunnen schade veroorzaken aan andere nutsleidingen die zich op het sleuftraject in de grond bevinden. 2.3.3 Hoe wordt de beschoeiing aangebracht.

Op plaatsen waar de sleuven gestut worden, wordt de sleuf eerst uitgegraven tot: een maximale diepte van 100 cm voor sleuven die dieper worden dan 120 cm een maximale diepte van 55 cm voor sleuven die dieper worden dan de afstand tot de huisgevel en dit telkens over een maximale lengte die overeenkomt met de lengte van de beschoeiingspanelen of de lengte van de verbindingsbalken. Vervolgens wordt de volledige beschoeiing in het uitgegraven sleufdeel geplaatst. Na de plaatsing mag pas het volgende deel van de sleuf worden gegraven en beschoeid. Het deel van de sleuf onder de hoger vermelde maximale diepte van 100 of 55 cm mag telkens apart na elk beschoeid sleufdeel of volledig na de volledig beschoeide sleuflengte tot de gewenste sleufdiepte uitgegraven worden. 2.3.4 Het plaatsen van de leidingen in gestutte sleuven.

De nutsleidingen die in een beschoeide sleuf geplaatst worden, worden steeds onder de volledig geplaatste beschoeiing door getrokken. De eenheidsprijzen voor het plaatsen van leidingen in beschoeide sleuven blijven dezelfde als deze voor het plaatsen in open sleuven. 2.3.5 Het vullen van gestutte sleuven en het wegnemen van de beschoeiingen.

Na het plaatsen van de leidingen wordt de sleuf telkens aangevuld met zuiver zand tot 10 cm boven elk leidingniveau en telkens stevig aangedamd. Op 10 cm boven het kabelniveau worden na het aandammen de kabelafdekpannen (zie 3.13.7 Leveren van kunststofdallen voor bedekking van kabels) geplaatst. Vervolgens wordt er verder aangevuld en aangedamd per laag van 20 cm. De onderste verbindingsbalken en dwarsbalken of staven worden weggenomen als de aanvulling is uitgevoerd tot ongeveer 5 cm onder hun niveau. De bovenste verbindingsbalken, de bovenste dwarsbalken of staven en de wandplaten, dus de rest van de beschoeiing, worden verwijderd als de aanvulling is uitgevoerd tot ongeveer 5 cm onder hun dwarsbalkniveau.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

20

2.3.6

Maximale sleufdiepte met beschoeiing - Beschoeiingsniveaus.

Vermits zoals hiervoor beschreven de maximale diepte van een sleuf zonder beschoeiing 120 cm is, bedraagt de maximale sleufdiepte met beschoeiing 185 cm (120 cm onbeschoeid deel + 65 cm beschoeid deel en 10 cm plaat steekt boven de sleufrand uit). Dit is een sleuf met 1 beschoeiingsniveau. Vermits de dekking van de meeste nutsleidingen aangelegd door Eandis 60 of 80 cm bedraagt en voor de minder voorkomende middendrukgasleidingen en waterleidingen 100 cm, zal een sleufdiepte van 185 cm of dieper slechts zeer uitzonderlijk voorkomen. Indien de sleuf toch dieper moet gegraven worden dient een tweede beschoeiingsplaat onder de eerste, m.a.w. een tweede beschoeiingsniveau, te worden aangebracht waarbij dezelfde werkwijze wordt gevolgd als bij de eerste plaat. De prijs van de beschoeiing wordt in dat geval verdubbeld door de beschoeiingslengte te vermenigvuldigen met 2. De beschoeiingsdiepte met twee niveaus bedraagt 140 cm ingeval de bovenste plaat 10 cm boven de sleufrand uitsteekt en 130 cm ingeval de bovenste plaat 20 cm boven de sleufrand uitsteekt. Voor een beschoeiing met 2 niveaus moeten uiteraard steeds 4 dwarsbalken of dwarstangen onder mekaar worden geplaatst. 2.3.7 Verrekening voor het stutten van sleuven.

De afrekening voor het stutten van sleuven gebeurt per meter beschoeide sleuf en per beschoeiingsniveau aan een eenheidsprijs per meter (zie 3.2.1 Stutten). Deze prijs omvat per niveau het leveren, plaatsen en terug verwijderen van alle nodige beschoeiingsmaterialen tijdens de sleufwerken en houdt rekening met het rendementsverlies van de werf veroorzaakt door de beschoeiing. 2.3.8 Het stutten van werk- en boorputten.

Voor las- en mofputten of andere putten, die deel uitmaken van een beschoeide sleuf en dus enkel een verbreding zijn van die sleuf, worden de beschoeiingsplaten en verbindingsbalken slechts geplaatst op de twee zijden evenwijdig met de sleuf. Deze putten blijven dus per definitie sleuf en de afrekening voor het stutten gebeurt bijgevolg volledig als sleuf. Voor de beschoeiing van individuele putten, die geen deel uitmaken van een sleuf, gelden de volgende regels: De putwanden worden gestut vanaf een putdiepte groter dan 120 cm. De putwanden worden gestut indien de loodrechte afstand vanaf de putrand het dichtst bij de huisgevels of verticale constructies tot aan die huisgevels of verticale constructies kleiner is dan de diepte van de gegraven put n indien de lengte van de zijde van de put het dichtst bij de huisgevel of verticale constructie groter is dan de helft van de lengte van de huisgevel of verticale constructie. Voor de beschoeiing van individuele putten, die geen deel uitmaken van een sleuf, geldt verder volledig dezelfde werkwijze als voor sleuven, alleen worden de beschoeiingsplaten en verbindingsbalken over de ganse omtrek van de put geplaatst. Een individuele put is dus eigenlijk een dubbele sleuf, waarbij de dwarsbalken of stangen elkaar 2 aan 2 kruisen. Voor de verrekening wordt dus eveneens de stutprijs van de sleuven toegepast maar voor een sleuflengte van de halve putomtrek. Voor putten dieper dan 185 cm wordt naargelang de diepte eveneens met een tweede, derde, beschoeiingsniveau gewerkt. De verrekening van het stutten gebeurt in dat geval per niveau telkens voor de halve putomtrek. 2.3.9 Het stutten van palen langs sleuven.

Bij verticale constructies door middel van palen langsheen de sleuven en werkputten dient steeds, onafhankelijk van de diepte of de breedte van de sleuf of werkput, een stutting te worden uitgevoerd ter hoogte van deze palen en dit over een minimum lengte van 2 meter. De afrekening gebeurt eveneens per meter beschoeide sleuf en per beschoeiingsniveau.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

21

2.3.10 Belangrijke opmerkingen bij stutten. a. De hoger beschreven werkwijze is richtinggevend voor stabiele grond. Indien gewerkt wordt in geroerde grond is het aan te raden om te stutten bij minder diepe sleuven. Het blijft in alle gevallen (stabiele of geroerde grond) de verantwoordelijkheid van de aannemer als uitvoerder van de werken om zijn werknemers in veilige omstandigheden te laten werken en indien nodig de sleuven en/of putten te stutten. b. In plaats van houten bekistingsplaten mag de aannemer eveneens metalen platen of andere houten platen gebruiken die even sterk zijn als bekistingsplaten. De platen mogen ook hoger zijn dan 75 cm, het hogere gedeelte wordt dan bij voorkeur aangewend als afschermend gedeelte boven de sleufwand. Hogere platen kunnen echter nooit aanleiding geven tot verrekening van een tweede beschoeiingsniveau of enige andere meerprijs. c. Om de druklast op de sleufranden klein te houden dient het zwaartepunt van de uitgebroken straatbedekking en/of grond steeds op nzelfde afstand van de sleufrand te blijven als de diepte van de sleuf.

d. Een volledige beschrijving van de wijze van werken langs en in sleuven, rekening houdend met de risicos en de te nemen maatregelen in dit verband, is opgenomen in de veiligheidsnota nr. 96 Werken in en langs sleuven van het N.A.V.B. (Nationaal Actiecomit voor Veiligheid en hygine in het Bouwbedrijf Website: www.navb.be)

LB-135-F01.03 versie juni 2010

22

2.4 HEFFINGEN, VERGUNNINGEN EN VOORSCHRIFTEN


Alle mogelijke taksen en heffingen voor voertuigen, keuringen van gereedschap en apparatuur, ... zijn begrepen in de eenheidsprijzen van de posten en kunnen geen aanleiding geven tot supplementen. Het kan voorkomen dat de aannemer voor het uitvoeren van sommige werken tijdelijk priv-eigendom moet betreden of innemen en eventuele omheiningen tijdelijk moet wegnemen. De aannemer maakt hiervoor goede afspraken met de eigenaars en herstelt alles terug in zijn oorspronkelijke toestand. Eventuele vergoedingen, verschuldigd aan de eigenaars voor het betreden en gebruiken van de percelen, vallen ten laste van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal daarvoor de nodige toelatingen verzamelen. Noodzakelijke en niet te vermijden schade aan gewassen wordt door de opdrachtgever aan de aannemer terugbetaald aan de hiervoor gangbare tarieven en mits voorlegging van de nodige bewijzen van betaling. Bij het plaatsen van een bronbemaling door de aannemer wordt ervan uitgegaan dat er steeds minder dan 500 m water per dag wordt opgepompt. De aannemer is verplicht elke bronbemaling die hij plaatst te melden bij de technische dienst van de gemeente op wiens grondgebied hij die bemaling uitvoert. Indien de aannemer dient te graven in de buurt van installaties of leidingen van Fluxys of andere maatschappijen, is de aannemer verplicht dit minstens 48u voor aanvang van de werken te melden aan respectievelijk Fluxys of de beherende maatschappij van de hoge druk installaties of leidingen. De principile toelatingen nodig voor de uitvoering van de werken zijn ten laste van de opdrachtgever. Alle machtigingen voor plaatsing langsheen of in kruising met de domeinen van Staat, Provincie, Gemeente, Spoorwegen, privaat -eigenaars of gelijk welke, worden door de opdrachtgever aangevraagd en bekomen. De eventuele voorafgaandelijke verwittiging van deze Openbare Besturen of van bewoners op wiens eigendommen installaties worden aangebracht, gebeurt door de aannemer. Van de voorschriften en eventuele detailplannen welke bij het toekennen van de machtigingen, vr de aanvang van de werken door de betrokken Besturen aan de opdrachtgever overgemaakt worden, ontvangt de aannemer een afschrift en/of afdruk, zoniet is hij gehouden deze hetzij aan de voornoemde Besturen hetzij aan de opdrachtgever te vragen. Het verdagen of onderbreken van werken uit oorzaak van nog niet toegekende vergunningen geeft geen aanleiding tot enige schadevergoeding aan de aannemer. In dit geval is wel een termijnverlenging voor de uitvoering van de werken voorzien. De aannemer wordt verondersteld, vr het indienen van zijn inschrijving, de nodige contacten te hebben genomen met alle betrokken Besturen, op gebied van de voorschriften verbonden aan de vergunningen tot werkuitvoering. De aannemer houdt rekening met de richtlijnen opgenomen in deze vergunningen o.a. betreffende plaatsinneming van de werf en uitvoeringstermijnen. Eventuele sancties en boetes vallen ten laste van de aannemer. Bij wijziging(en) gevraagd door Openbare Besturen of particulieren zal de aannemer eerst het akkoord van de opdrachtgever dienen te verkrijgen. Ingeval de aannemer verwaarloost gevolg te geven, binnen de hem toegestane termijn, aan de bezwaren geuit door de Openbare Besturen belast met het toezicht van de gebruikte wegen, behoudt de opdrachtgever het recht de gevraagde werken uit te voeren voor rekening van de aannemer. De aannemer zal zich in geen geval kunnen beroepen op vergissingen en verzuimen voor zover deze door zijn technisch vakmanschap kunnen achterhaald worden en welke in de tekst van de lastenboeken of op de plans zouden kunnen voorkomen. Alle opgegeven maten en alle aanduidingen op de plans zijn slechts gegeven ten titel van orintatie, zonder waarborg vanwege de opdrachtgever. Er wordt dus verondersteld dat de aannemer ter plaatse op VERKENNING is gegaan. Bij graafwerken voor het saneren van HS-cabines op openbaar domein is de aannemer verplicht om de liggingsplannen van de bestaande nutsleidingen op het werktraject aan te vragen en tijdens de uitvoering van de werken deze plannen op de werf ter beschikking te hebben indien hij wenst machinaal te graven of indien de opdracht het plaatsen van een aardingsstaaf inhoudt. Bij

LB-135-F01.03 versie juni 2010

23

saneringswerken met graafwerk houdt de opdrachtgever in de timing voor uitvoering van de saneringswerken steeds rekening met de aanvraagtermijn voor de plannen. Voor het maken van koppelputten (voor het maken van moffen, met uitzondering van moffen die het nieuw plaatsen van een aardingsstaaf inhouden) voert de aannemer op openbaar domein zijn graafwerken verplicht steeds manueel uit. Uitzondering geldt voor het verwijderen van de toplaag boven de put, die tot maximaal 50 cm diepte machinaal mag verwijderd worden. Bij dringende interventies voert de aannemer op openbaar domein zijn graafwerken verplicht steeds manueel uit. Uitzondering geldt voor het verwijderen van de toplaag, die tot maximaal 50 cm diepte machinaal mag verwijderd worden. De aannemer houdt hierbij rekening met de mogelijke ondiepe ligging van leidingen. Bij het eventueel aantreffen van vervoer sleidingen (Fluxys, Air Liquide, Nato, ) worden de werkzaamheden stopgezet en worden de beheerders ervan onmiddellijk genformeerd. Het verder uitvoeren van de werkzaamheden gebeurt volgens de door hen vooropgestelde aanwijzingen. Bij machinale graafwerken respecteert de aannemer de door de respectievelijke netbeheerders opgelegde voorwaarden. Bij alle graafwerken legt de aannemer de nodige voorzichtigheid aan de dag. Indien nodig worden er peilputten of sleuven gemaakt. De aannemer heeft bijzondere aandacht voor de aanwezigheid van merktekens of signalisatiepalen in de omgeving van de uit te voeren werken die wijzen op de aanwezigheid van transportleidingen (Fluxys, ). Bij vaststellingen van dergelijke merktekens of bij twijfel moet steeds de exploitan t worden geraadpleegd.

2.5 BEREIKBAARHEID EN SNELHEID BIJ INTERVENTIES BUITEN DE DIENSTUREN


De aannemer verbindt er zich toe om, buiten de normale werkuren (avond, nacht, zaterdagen, zon en feestdagen), permanent bereikbaar te zijn en personeel en machines te kunnen inzetten. In de praktijk beschikt de aannemer hiervoor over een vast inbelpunt. De aannemer stelt dit telefoonnummer ter beschikking bij aanvang van het contract. Indien meerdere aannemers per perceel worden toegewezen, mag er met de gewestelijke diensten een beurtrol afgesproken worden per week, per 2 weken of per maand. De aannemers, die het saneren van HS-cabines toegewezen krijgen, waarborgen dat bij oproepen buiten de normale werkuren, het gevraagde personeel en machines binnen een tijdspanne van 90 minuten op de afgesproken werf aanwezig zullen zijn. Indien in de praktijk blijkt dat het gevraagde personeel en machines buiten de normale werkuren herhaaldelijk niet permanent bereikbaar zijn of herhaaldelijk niet binnen de 90 minuten op de werf aanwezig zijn, wordt de aannemer geacht in gebreke te zijn bij de uitvoering en kunnen, overeenkomstig het Algemeen lastenboek Uitvoeren van werken (LB-111-F01) en de Algemene Aannemingsvoorwaarden opgenomen in het K.B. van 26 september 1996, maatregelen van ambtswege genomen worden die onder meer kunnen bestaan in het eenzijdig verbreken van de opdracht.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

24

2.6 INHOUD VAN DE REGIEPRIJZEN EN MINIMUMPRESTATIES BIJ WERKEN IN REGIE


2.6.1 Algemene bepalingen bij werken in regie

Indien door uitzonderlijke omstandigheden de uitgevoerde werken niet kunnen worden verrekend aan de hand van de opgegeven eenheidsprijzen, zullen die werken in uurloon worden verrekend. Deze wijze van verrekening is echter zoveel mogelijk te vermijden en kan enkel na uitdrukkelijk akkoord van de opdrachtgever. Toepassing van de regieposten in combinatie met eenheidsposten zoals o.a. sleufwerken, opbraak bestrating, ... wordt NIET aanvaard. In de regieprijzen zijn steeds de verplaatsingen (van voertuig, bedienaar en eventuele extra mannen) vanaf de vestigingsplaats van de aannemer naar het regionaal centrum van de opdrachtgever of naar de werf en terug inbegrepen en worden bijgevolg niet apart vergoed. Met andere woorden de regieprijzen worden gerekend vanaf de aankomst op het regionaal centrum of rechtstreeks op de afgesproken werf tot het beindigen van de normale dagopdracht. De verplaatsingen tussen de diverse werven worden eveneens in regie verrekend. Bij de regiepost voor het materieel zit het transport van het gevraagde materieel naar de werf inbegrepen evenals alle onkosten verbonden aan het gebruik van het materieel (brandstof, onderhoud,). Niet geplande dringende werken die gestart worden binnen de diensturen en die voor 50% of meer van de totale werktijd buiten de diensturen worden uitgevoerd, worden voor het gehele werk vergoed in regie volgens de tarieven voor prestaties avond en nacht of zaterdag (ANZA) of voor prestaties op zon- en feestdagen (ZOF). Niet geplande dringende werken die gestart worden binnen de diensturen en die voor minder dan 50% van de totale werktijd buiten de diensturen worden uitgevoerd, worden vergoed volgens de gebruikelijke posten. 2.6.2 Werken in regie tijdens de diensturen

De regieprijzen worden verrekend per werknemer en per standaardmaterieel (zie 3.14.1 Uurloon verbinder LS en HS (post nr. 601 603), 3.14.2 Uurloon werkman (post nr. 604 606) en 3.14.3 Uurloon materieel (post nr. 607 610)). De werken worden normaal uitgevoerd volgens het uurrooster van het personeel van de opdrachtgever. Indien een ganse dag in regie wordt afgerekend, worden steeds 8 uren betaald. Indien de opgedragen werken geen volledige dagtaak omvatten bij afrekening in regie, worden het werkelijk aantal gepresteerde uren afgerekend maar met een minimum van 4 uren. De aannemer voorziet standaard eenvoudige gereedschappen zoals spade, schop, houweel, voor het uitvoeren van grondwerken en het nodige materieel voor de uitvoering van de werken. 2.6.3 Werken in regie buiten de diensturen

De regieprijzen worden verrekend per werknemer en per standaardmaterieel (zie 3.14.1 Uurloon verbinder LS en HS (post nr. 601 603), 3.14.2 Uurloon werkman (post nr. 604 606) en 3.14.3 Uurloon materieel (post nr. 607 610)). Bij de posten uurloon materieel is de bediener of chauffeur niet in de eenheidsprijs inbegrepen en zal deze worden verrekend met de post uurloon werkman. De regieprijzen voor interventies buiten de diensturen houden rekening met het permanent bereikbaar zijn van de aannemer. Buiten de diensturen worden het werkelijk aantal gepresteerde uren afgerekend, vermeerderd met n supplementair uur (voor elke aanwezige man en voertuig) ter compensatie voor de verplaatsing van en naar de werkplaats. Enkel de effectief gepresteerde uren op de werf, inclusief de verplaatsingstijd tussen de verschillende werven, komen voor verrekening in aanmerking.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

25

Bovendien wordt per interventie buiten de diensturen, ongeacht het aantal opgeroepen mensen en voertuigen, het forfait wachtoproep betaald. De aannemer heeft evenwel enkel recht op dit forfaitaire bedrag, indien de opgeroepen interventieploeg binnen de 90 minuten na de telefonische oproep op de afgesproken werf aanwezig is. Het wachtforfait is niet van toepassing voor tussenkomsten die aansluiten op een vorige prestatie m.a.w. het wachtforfait wordt slechts nmaal aangerekend zolang het aaneensluitende opdrachten betreft. De oproep om een interventieploeg te sturen gebeurt meestal door een verantwoordelijke van het Infrastructuurgebied waar het defect zich voordoet. De verantwoordelijke van het infrastructuurgebied bepaalt de samenstelling van de interventieploeg.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

26

3 BESCHRIJVING DER POSTEN


3.1 SLEUFWERK, UITBRAAK EN HERSTEL VAN DE BESTRATING
3.1.1 Uitbraak, sleufwerk en definitief herstel van de bestrating (post nr. 101 103) Vereist pasje: VGW.

SAP-nr.: 3003234 3003236

De eenheidsprijzen zijn per strekkende meter gemaakte sleuf, naargelang de soort bedekking (bestrating). Volgende factoren zijn begrepen in de eenheidsprijzen: Het maken van de nodige proefputten (sonderingen). Het maken van een zaagsnede (ongeacht de diepte) in geval de uitbraak van de bestrating dit vereist. Het uitbreken van de bedekking (bestrating) en de onderliggende fundering (zowel voor losse bestrating als bitumen of cementbeton!). Het uitgraven van de sleuven. Het aanvullen van de sleuven en eventueel herprofileren van grachten. De definitieve herbestrating met levering van de nodige vervangmaterialen voor de bij de uitbraak niet herbruikbare bestratingelementen en levering en plaatsing van een nieuwe fundering zoals oorspronkelijk aanwezig en zoals beschreven in 2.2.2 Types bedekking (bestrating). Het eventueel tijdelijk ondersteunen of opbinden van bestaande nutsleidingen voor zover deze niet onder 3.4.2 Verleggen of opbinden bestaande kabel (post nr. 207) vallen. Het verwijderen van eventuele hindernissen in de sleuf (massieven, ondergrondse metsel- en betonwerken, dichte leisteen, vaste rots, ) indien de omvang van de afzonderlijke stukken telkens kleiner is dan 0,5 m (zie ook 3.3.6 Verwijderen van niet zichtbare hindernissen (massieven, ondergronds metselwerk, betonblokken, oude riolen, )). Aanwezige afdekpannen tijdelijk opzij leggen in de gegraven sleuf of op de rand van de gegraven sleuf. Het (her)plaatsen van kabelafdekpannen op 10 cm boven de kabels (zie ook 3.13.7 Leveren van kunststofdallen voor bedekking van kabels (post nr. 524 525)). Plaatsen van de nodige merkstenen.

Belangrijk: Voor alle leidingen is er verplichte aanvulling met zuivere aanvullingsspecie tot 10 cm rond de leidingen of kabels en boven de bovenste raaklijn ervan. Ingeval hiervoor zand moet aangevoerd worden is dit in de eenheidsprijs begrepen. Hiervoor mag rondom de leidingen in geen enkel geval grond of zand verrijkt met kalk worden aangebracht. Opmerking: Indien alle grond wordt afgevoerd, wordt de vervanging vergoed volgens de posten onder 3.1.6 Vervangen van gronden door zand.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

27

3.1.2

Uitbraak van de bestrating en sleufwerk (post nr. 104 105) Vereist pasje: VGW.

SAP-nr: 3000129 3000130

De eenheidsprijzen zijn per strekkende meter gemaakte sleuf, naargelang de soort bedekking (bestrating). Dezelfde factoren als vermeld onder 3.1.1 Uitbraak, sleufwerk en definitief herstel van de bestrating zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen met uitzondering van de definitieve herbestrating. 3.1.3 Uitbraak, sleufwerk en voorlopig herstel van de bestrating (post nr. 106 107) Vereist pasje: VGW.

SAP-nr: 3003441 3003442

De eenheidsprijzen zijn per strekkende meter gemaakte sleuf, naargelang de soort bedekking (bestrating). Volgende factoren zijn begrepen in de eenheidsprijzen: Dezelfde factoren als vermeld onder 3.1.1 Uitbraak, sleufwerk en definitief herstel van de bestrating, met uitzondering van de definitieve herbestrating. De voorlopige herbestrating zoals beschreven in onderstaande paragraaf.

De definitieve herbestrating van de sleuf oorspronkelijk in losse bestrating of bitumen of cementbeton wordt vervangen door een voorlopige herbestrating die aan te leggen is als volgt: Terug vullen van de sleuf en eventueel verder aanvullen met aanvulzand type III.6, te leveren en te plaatsen door de aannemer, tot 10 cm onder het maaiveld. Leveren en plaatsen van een laag mager beton (bevat minstens 250 kg cement per m) ter dikte van 10 cm en aanwerken aan de omgevende niet opgebroken bestaande bestrating aan weerskanten van de gevulde sleuf.

Opmerking: Indien alle grond wordt afgevoerd, wordt de vervanging vergoed volgens de posten onder 3.1.6 Vervangen van gronden door zand. 3.1.4 Meerdiepte per 10 cm (post nr. 108) Vereist pasje: VGW.

SAP-nr: 3000131 De eenheidsprijs is per strekkende meter sleuf per 10 cm meerdiepte en omvat: Het dieper uitgraven van de sleuf. Het terug aanvullen van de sleuf.

Opmerking: Aanrekening van deze post wordt enkel aanvaard vanaf een lengte van 15 meter met een minimum van 10 cm (in dit geval manueel toe te voegen aan de meetstaat in het computerprogramma Opera voor berekening van de meetstaten). Deze post wordt enkel aanvaard ingeval de opdrachtgever verplicht de leidingen met een hogere dekking aan te leggen dan in de lastenboeken wordt beschreven. Indien de sleuf door meerdiepte dieper wordt dan 120 cm dan zal de aannemer zijn sleuf stutten volgens de voorwaarden van 2.3 HET STUTTEN VAN SLEUVEN EN PUTTEN. Het stutten van de sleuf wordt afgerekend volgens 3.2.1 Stutten.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

28

3.1.5

Bijkomende fundering onder bestrating per 10 cm (post nr. 109 110) Vereist pasje: VGW.

SAP-nr: 3003469 3003470 De eenheidsprijs is per strekkende meter sleuf per 10 cm dikte. Er zijn eenheidsprijzen voorzien voor fundering in stabilis en in mager beton. De eenheidsprijzen omvatten: Uitbreken van de funderingslaag. Leveren en plaatsen van de nieuwe funderingslaag.

De bijkomende funderingslagen worden enkel verrekend vanaf de tweede laag fundering van 10 cm onder losse bestrating en bitumen of cementbeton (zie ook 2.2.2 Types bedekking (bestrating)). 3.1.6 Vervangen van gronden door zand (post nr. 111 112) Vereist pasje: VGW.

SAP-nr: 3000134 3000135

De eenheidsprijs is per strekkende meter verdichte sleuf, naargelang de soort bestrating en omvat: Het leveren en aanbrengen op de plaats van verwerking van zand type III.6 (zie SB250) of evenwaardig product (zand, bodem,) volgens de voorwaarden beschreven in 1.12.2 Grondverzet.

Opmerkingen: Onder bestrating wordt verstaan: losse bestrating en bitumen of cementbeton. Het verwerken van de aanvullingsgrond of zand is in de posten sleufwerk inbegrepen. Deze post wordt enkel aanvaard indien integrale vervanging van de uitgegraven grond door zand wordt opgelegd door de opdrachtgever. Rondom de leidingen mag in geen enkel geval grond of zand verrijkt met kalk worden aangebracht. Afvoeren van gronden volgens Vlarebo hoofdstuk XIII (post nr. 113 115)

3.1.7

De posten voorzien voor het afvoeren van grond, worden niet afgerekend aan de aannemer. Deze posten hebben tot doel een registratie uit te voeren van sleufstroken waar grond werd afgevoerd. Op die manier heeft de aannemer zekerheid omtrent de afvoer van grond indien naderhand discussie ontstaat of er al dan niet werd afgevoerd en over de mogelijks afgevoerde hoeveelheid. Het afvoeren van grond moet dus aangeduid worden op de meetstaat! De volledige werkwijze omtrent grondverzet en afvoer van grond staat beschreven in de Algemene milieuvoorschriften voor aannemers bij het uitvoeren van werken (LB -114-F01), zie 1.12 MILIEU - EN AFVALBEPALINGEN. a. Afvoer bij volledige vervanging sleufgrond SAP-nr.: 3003498 De aanduiding is per strekkende meter sleuf, ongeacht de soort bedekking (bestrating). Deze post wordt aangeduid indien de volledige inhoud van de sleuf wordt afgevoerd en vervangen door nieuwe grond. Deze post is dezelfde voor de 3 bestratingstypes.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

29

b. Afvoer zonder vervanging sleufgrond in bestrating SAP-nr.: 3003499 De aanduiding is per strekkende meter sleuf, naargelang het type bestrating. Deze post wordt aangeduid indien de oorspronkelijke grond van de sleuf wordt teruggeplaatst. In dat geval kan enkel het sleufvolume van de leidingen die geplaatst werden afgevoerd worden. Het betreft hier dus een afvoer van grondoverschot. Deze post is dezelfde voor losse bestrating en bitumen of cementbeton en kan ook enkel aangeduid worden indien de sleuf in losse bestrating of bitumen of cementbeton werd gegraven. c. Afvoer zonder vervanging sleufgrond in berm SAP-nr.: 3003500 De aanduiding is per strekkende meter sleuf in berm. Deze post wordt aangeduid indien de oorspronkelijke grond van de sleuf wordt teruggeplaatst. In dat geval kan enkel het sleufvolume van de leidingen die geplaatst werden afgevoerd worden. Het betreft hier dus een afvoer van grondoverschot. Deze post kan enkel aangeduid worden indien de sleuf in berm werd gegraven.

3.2 STUTTEN VAN SLEUVEN EN PUTTEN


3.2.1 Stutten (post nr. 116) Vereist pasje: VGW.

SAP-nr.: 3003538

In de prijstabel is een eenheidsprijs voorzien per meter gestutte sleuf en dit per niveau. Voor een put, die geheel gestut wordt, is de te verrekenen equivalente sleuflengte gelijk aan de halve omtrek van de put. Het stutten van sleuven en putten omvat de leveringen en prestaties zoals beschreven in 2.3 HET STUTTEN VAN SLEUVEN EN PUTTEN.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

30

3.3 GRAAFWERK, UITBRAAK EN HERSTEL VAN DE BESTRATING VOOR PUTTEN


3.3.1 Graafwerk per m (post nr. 117 119) Vereist pasje: VGW.

SAP-nr: 3000000 3000002

Er zijn posten voorzien voor enkel graven, graven en dempen, en enkel dempen. Deze prijzen zijn van toepassing voor niet-sleufwerken die deel uitmaken van een werf. Het graven en/of dempen van putten (voor ingraven en oprollen van kabels, aansluiten van cabines, maken van moffen, ) wordt afgerekend per m. Volgende factoren zijn inbegrepen in de eenheidsprijs ingeval het gaat om posten graven: Het graven van de put Aanwezige afdekpannen tijdelijk opzij leggen in de gegraven put of op de rand van de gegraven put. Het eventueel tijdelijk ondersteunen of opbinden van bestaande nutsleidingen. Het verwijderen van eventuele hindernissen in de put (massieven, ondergrondse metsel- en betonwerken, dichte leisteen, vaste rots, ) indien de omvang van de af zonderlijke stukken telkens kleiner is dan 0,5 m (zie ook 3.3.6 Verwijderen van niet zichtbare hindernissen (massieven, ondergronds metselwerk, betonblokken, oude riolen, )).

Volgende factoren zijn inbegrepen in de eenheidsprijs ingeval het gaat om posten dempen: Het aanvullen van de putten en eventueel herprofileren van grachten. Het (her)plaatsen van kabelafdekpannen op 10 cm boven de kabels (zie ook 3.13.7 Leveren van kunststofdallen voor bedekking van kabels (post nr. 524 525)). Plaatsen van de nodige merkstenen.

Belangrijk: Voor alle leidingen is er verplichte aanvulling met zuivere aanvullingsspecie tot 10 cm rond de leidingen of kabels en boven de bovenste raaklijn ervan. Ingeval hiervoor zand moet aangevoerd worden is dit in de eenheidsprijs begrepen. Hiervoor mag rondom de leidingen in geen enkel geval grond of zand verrijkt met kalk worden aangebracht. Opmerking: Indien alle grond wordt afgevoerd, wordt de vervanging vergoed volgens de posten onder 3.3.5 Vervangen van gronden door zand. Het graafwerk gebeurt steeds conform de voorwaarden van SB250.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

31

3.3.2

Uitbraak en herstel van de bestrating (niet boven sleuven) (post nr. 120 127) Vereist pasje: VGW.

SAP-nr: 3000003 3000008 en 3003878 3003879

Er zijn posten voorzien voor losse bestrating en bitumen of cementbeton. De eenheidsprijzen zijn per m. Het betreft het uitbreken en het herstellen van de bestrating boven putten en andere uitbraak en herstellingswerken van bestrating niet boven sleuven. Indien het een werk betreft aangaande opbreken en definitief herstellen van een voorlopige bestrating, wordt voor de afrekening het type bestrating genomen van de definitieve herstelling. Volgende factoren zijn inbegrepen in de eenheidsprijs ingeval het gaat om posten uitbraak: Het uitbreken van de bedekking (bestrating) en de onderliggende fundering. De opbraak gebeurt met een overlapping van minimum 15 cm aan alle putranden. Het maken van de zaagsneden (ongeacht de diepte) in geval de uitbraak van de bestrating dit vereist.

Volgende factoren zijn inbegrepen in de eenheidsprijs ingeval het gaat om posten definitief herstel: De definitieve herstelling van de bedekking (bestrating) met inbegrip van de levering van de nodige vervangmaterialen voor de niet herbruikbare bestratingselementen. Levering en plaatsing van een nieuwe fundering zoals beschreven onder 2.2.2 Types bedekking (bestrating). Het herstel van de bestrating gebeurt steeds conform de voorwaarden van SB250.

Volgende factoren zijn inbegrepen in de eenheidsprijs ingeval het gaat om posten voorlopig herstel: Eventueel verder aanvullen van de reeds gedempte put met aanvulzand type III.6, te leveren en te plaatsen door de aannemer, tot 10 cm onder het maaiveld. Leveren en plaatsen van een laag mager beton (250 kg cement per m) ter dikte van 10 cm en aanwerken aan de omgevende niet opgebroken bestaande bestrating aan weerskanten van de gevulde put. Het herstel van de bestrating gebeurt steeds conform de voorwaarden van SB250.

Opmerking: Ingeval van bestrating met siertegels kan de aannemer de factuur voor aankoop van de siertegels, voor de vervanging van de niet herbruikbare tegels, inbrengen. Deze kost wordt verrekend met de meetstaat. 3.3.3 129) Bijkomende fundering onder bestrating per 10 cm (niet boven sleuven) (post nr. 128

SAP-nr: 3003542 en 3003543

Vereist pasje: VGW.

Er zijn eenheidsprijzen voorzien per m per 10 cm dikte voor fundering in stabilis en in mager beton. De eenheidsprijzen omvatten: Uitbreken van de funderingslaag. Leveren en plaatsen van de funderingslaag.

De bijkomende funderingslagen worden enkel verrekend vanaf de tweede laag fundering van 10 cm onder losse bestrating en bitumen of cementbeton.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

32

3.3.4

Boordstenen of betongreppels (post nr. 130 132) Vereist pasje: VGW.

SAP-nr: 3000009 3000011

Er zijn posten voorzien voor het uitbreken, het terugplaatsen, het uitbreken en terugplaatsen. De eenheidsprijzen zijn per m. Volgende factoren zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen voor het uitbreken: Het uitbreken van de boordstenen (indicatieve afmeting 100 x 30 x 20 cm) en/of betongreppels. Het uitbreken van de fundering onder de boordstenen en/of betongreppel. Deze werken gebeuren steeds conform de voorwaarden van SB250.

Volgende factoren zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen terugplaatsen: De levering van de materialen en de herplaatsing van de nieuwe fundering in haar oorspronkelijke toestand. Het terugplaatsen van de boordstenen en/of betongreppels. Het leveren van vervangmaterialen voor de niet herbruikbare elementen. Deze werken gebeuren steeds conform de voorwaarden van SB250.

Belangrijk: Aanrekening van deze posten wordt niet aanvaard voor boordstenen en/of betongreppels die te herplaatsen zijn door de nalatigheid van de aannemer. Deze post wordt enkel aanvaard indien uitbreken en terugplaatsen van boordstenen en/of betongreppels wordt opgelegd door de opdrachtgever. Asfaltboordstenen (indicatieve afmeting 100 x 20 x 5) vallen niet onder deze post maar zijn steeds inbegrepen in de sleuf of put in bitumen.

Ingeval een sleuf of put (gedeeltelijk) gegraven wordt onder greppel en/of boordsteen, worden voor de afrekening volgende mogelijkheden gehanteerd: MOGELIJKHEID 1:

Verrekening op de meetstaat: Sleuf of put in berm supplement uitbraak / terugplaatsen greppel en / of boordsteen

LB-135-F01.03 versie juni 2010

33

MOGELIJKHEID 2:

Verrekening op de meetstaat: sleuf of put in losse bestrating resp. berm supplement uitbraak / terugplaatsen greppel en / of boordsteen indien losse bestrating evt. suppl fundering > 10 cm

MOGELIJKHEID 3:

Verrekening op de meetstaat: sleuf of put in bitumen of cementbeton evt. suppl fundering > 10cm geen supplement uitbraak / terugplaatsen greppel en / of boordsteen

LB-135-F01.03 versie juni 2010

34

MOGELIJKHEID 4:

Verrekening op de meetstaat: sleuf of put in bitumen of cementbeton evt. suppl fundering > 10cm geen supplement uitbraak / terugplaatsen greppel en / of boordsteen 3.3.5 Vervangen van gronden door zand (post nr. 133) Vereist pasje: VGW.

SAP-nr: 3003761 De eenheidsprijs is per m en omvat:

Het leveren en aanbrengen op de plaats van verwerking van zand type III.6 (zie SB250) of evenwaardig product (zand, bodem,) volgens de voorwaarden beschreven in 1.12.2 Grondverzet.

Opmerkingen: Het verwerken van de aanvullingsgrond of zand is inbegrepen. Deze post wordt enkel aanvaard indien integrale vervanging van de uitgegraven grond door zand wordt opgelegd door de opdrachtgever. Rondom de leidingen mag in geen enkel geval grond of zand verrijkt met kalk worden aangebracht.

3.3.6 Verwijderen van niet zichtbare hindernissen (massieven, ondergronds metselwerk, betonblokken, oude riolen, ) (post nr. 134) SAP-nr: 3003544 Vereist pasje: VGW.

Voor het maken van sleuven en/of putten waarbij rotsgesteente, metselwerk, oude funderingen van gebouwen, betonblokken of oude riolen dienen verwijderd te worden kan deze post als een meerprijs verrekend worden. De eenheidsprijs is per m en omvat: Wegbreken van de hindernis met geschikt materieel en gereedschap. Leveren en aanbrengen van zand op de plaats van de weggebroken hindernis.

Het opruimen van deze hindernissen komt voor verrekening als meerprijs in aanmerking vanaf een volume groter dan 0,5 m per afzonderlijk geval. Elke te verwijderen hindernis die telkens per afzonderlijk stuk kleiner is dan 0,5 m maakt deel uit van de normale eenheidsprijs per m sleuf (zie ook 3.1 SLEUFWERK, UITBRAAK EN HERSTEL VAN DE BESTRATING) of m put (3.3 GRAAFWERK, UITBRAAK EN HERSTEL VAN DE BESTRATING VOOR PUTTEN).

LB-135-F01.03 versie juni 2010

35

3.3.7

Afvoer grond van putten volgens Vlarebo hoofdstuk XIII (post nr. 135)

SAP-nr: 3003545 De posten voorzien voor het afvoeren van grond, worden niet afgerekend aan de aannemer. De eenheidsprijs is per m. Deze posten hebben tot doel een registratie uit te voeren van de putten waar grond afgevoerd werd. Op die manier heeft de aannemer zekerheid omtrent de afvoer van grond indien naderhand discussie ontstaat over al dan niet afvoer en de mogelijks afgevoerde hoeveelheid. Het afvoeren van grond moet dus aangeduid worden op de meetstaat! De volledige werkwijze omtrent grondverzet en afvoer van grond staat beschreven in de Algemene milieuvoorschriften voor aannemers bij het uitvoeren van werken (LB -114-F01), zie 1.12 MILIEU - EN AFVALBEPALINGEN. Deze post is van toepassing op putten gegraven per m of ander graafwerk dat niet als sleuf kan verrekend worden en kan enkel aangeduid worden indien de grond geheel of gedeeltelijk wordt weggevoerd naar de TOP/GRC. Het afgevoerde volume kan hier exact opgemeten worden in functie van lengte x breedte x diepte.

3.4 PLAATSEN OF WEGNEMEN VAN LEIDINGEN IN GEOPENDE SLEUF


De posten in deze paragraaf zijn enkel van toepassing bij grond- en sleufwerk buiten de cabines. Zij gelden bijgevolg niet bij het plaatsen of droogtrekken van kabels binnenin het cabinegebouw. 3.4.1 Plaatsen of wegnemen van kabels in geopende sleuf of kokers (wachtbuizen) (post nr. 201 206) SAP-nr.: 3000012 3000017 De eenheidsprijzen omvatten: Het afhalen, laden, vervoeren, lossen van de in het distributiecentrum (Moortelstraat 15 te 9160 Lokeren) ter beschikking gestelde kabels. Het afhalen, laden, vervoeren, lossen van de in de gewestelijke ophaalpunten ter beschikking gestelde hulpstukken, waarschuwingslinten, ... De aannemer beschikt over de nodige haspelwagens om alle kabeltypes die de opdrachtgever plaatst te vervoeren en te manipuleren. Het terug afleveren van overtollige kabels en haspels in het distributiecentrum te Lokeren, de andere overschotmaterialen in de ophaalpunten (voor DC Lokeren is de afhaalregeling van toepassing zie 1.10 MATERIALEN DOOR DE OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING GESTELD). Het afrollen van de kabels. Het eventueel plaatsen van kokers (wachtbuizen) in de open sleuf. Het plaatsen, ongeacht de manier van trekken van de kabels in geopende sleuf, in beschermbuizen, in onderboringen, op palen, ... Aanvullen van de sleuf met zuiver aanvullingszand tot 10 cm rond de kabels en boven de bovenste raaklijn ervan. Ingeval hiervoor zand moet aangevoerd worden is dit inbegrepen in de eenheidsprijs. Het plaatsen van kabelbeschermers, waarschuwingslint en merktekens. Het afdichten van de kabeluiteinden. Het plaatsen van een PRC-kabel (HS-kabel categorie HS3 of HS4) omvat daarenboven: het leggen of trekken van de drie naderige kabels, het schikken, inbinden om de meter met colsonband, het plaatsen van de kabelbescherming. Voor de afrekening wordt het stel van de drie naderige kabels als n kabel beschouwd. De eenheidsprijzen zijn per strekkende meter. Vereist pasje: VGW.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

36

Na het plaatsen van kabels en aanvulling van de sleuf tot 10 cm boven de kabels zal de opdrachtgever steeds zelf een continuteitsmeting en een isolatiemeting uitvoeren op elke kabel. Voor PRC-kabel gebeurt de isolatiemeting van de kabelmantel (mantelproef) tussen het scherm van de kabel en de aarde. Voor LS-kabel gebeurt de isolatiemeting tussen elke kabelader en de aarde. De eventueel gemeten kabeldefecten (continuteitsmeting) en manteldefecten (isolatiemeting) en de daardoor noodzakelijke herstellingen zijn volledig ten laste van de aannemer.

De kabels zijn onderverdeeld in verschillende categorien waarvan de definitie hierna volgt: Categorie A: Alle LS -kabels met sectie < 50 mm (kabels type EVVB of EVAVB) Categorie LS: Alle LS -kabels met sectie 50 mm Categorie HS1: Alle drieaderige HS-kabels met sectie 150 mm (ook voorgebundelde PRC -kabel) Categorie HS2: Alle drieaderige HS-kabels met sectie > 150 mm Categorie HS3: Alle naderige HS-kabels met sectie 150 mm (eenheidsprijs geldt voor 3 aders samen) Categorie HS4: Alle naderige HS-kabels met sectie > 150 mm (eenheidsprijs geldt voor 3 aders samen)

Opmerkingen: Het plaatsen van lussen (vb. bij OV-kabels voor in en uit de OV-paal) wordt verrekend met de eenheidsprijzen plaatsen of wegnemen van kabels. Het leveren van de kabelbeschermers gebeurt door de aannemer en wordt verrekend volgens 3.13.7 Leveren van kunststofdallen voor bedekking van kabels (post nr. 524 525). Weggenomen kabels worden beschouwd als recuperatie en afgevoerd naar de voorziene containers in de Infrastructuurgebieden volgens de bepalingen van 1.12 MILIEU - EN AFVALBEPALINGEN. Verleggen of opbinden bestaande kabel (post nr. 207) Vereist pasje: VGW.

3.4.2

SAP-nr: 3003299

De eenheidsprijs is per verlegde of opgebonden kabel, per strekkende meter kabel met diameter groter dan 3 cm vanaf een ononderbroken lengte van 15 meter, en omvat: Bestaande kabels en hun afdekpannen tijdelijk opbinden en/of opzij leggen in de gegraven sleuf of op de rand van de gegraven sleuf. Na het plaatsen van de nieuwe leidingen de bestaande kabels en hun afdekpannen terugplaatsen in oorspronkelijke toestand rekening houdend met de vereiste tussenafstanden onderling en ten opzichte van de nieuwe leidingen.

Opmerkingen: Deze post geldt niet voor gas - en waterbuizen. Deze post geldt niet voor kabels met diameter kleiner of gelijk aan 3 cm (kabels categorie A), in dat geval is het verleggen of opbinden inbegrepen in de sleufprijs (zie ook 3.1 SLEUFWERK, UITBRAAK EN HERSTEL VAN DE BESTRATING). Voor PRC -kabels worden de 3 aders samen beschouwd als 1 enkele kabel.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

37

3.5 Kabelmanipulaties in MS-cabines


3.5.1 Verwijderen van bestaande HS-kabels uit de cabine (post nr. 301) De eenheidsprijs is per meter. Vereist pasje: VGW.

SAP-nr: 3003645 De eenheidsprijs omvat: Het verwijderen van kabels uit kabelkanalen, wachtbuizen, Het vrijmaken van de afdichtingen van muren, wachtbuizen, Terugplaatsen van afdekplaten van kabelkanalen.

Afdichten van niet gebruikte kabeldoorvoeringen in wanden, kelders, d.m.v. door de opdrachtgever ter beschikking gestelde afdichtingsmaterialen. Eventueel schroten van weggenomen kabels. Terugtrekken van bestaande LS- of OV-kabel uit de cabine (post nr. 302) De eenheidsprijs is per meter. Vereist pasje: VGW.

3.5.2

SAP-nr: 3003646 De eenheidsprijs omvat: Het verwijderen van kabels uit kabelkanalen, wachtbuizen, Het vrijmaken van de afdichtingen van muren, wachtbuizen, Terugplaatsen van afdekplaten van kabelkanalen.

Afdichten van niet gebruikte kabeldoorvoeringen in wanden, kelders, d.m.v. door de opdrachtgever ter beschikking gestelde afdichtingsmaterialen. Eventueel schroten van weggenomen kabels. Binnenbrengen en plaatsen van HS-kabel in de cabine tot 10 meter (post nr. 303) De eenheidsprijs is per binnen te brengen kabel. Vereist pasje: VGW.

3.5.3

SAP-nr: 3003647 De eenheidsprijs omvat:

Afhalen, vervoeren en lossen van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde HS-kabel. Binnenbrengen en plaatsen (in bestaande kabelkanalen, wachtbuizen, ) van d eze kabel in de cabine tot een lengte van 10 meter. Het waterdicht afdichten van de muurdoorvoer met door de opdrachtgever ter beschikking gestelde afdichtingsmaterialen.

Opmerking: Bij monopolaire PRC-kabels worden de 3 aders samen als 1 kabel beschouwd. 3.5.4 Binnenbrengen en plaatsen van HS-kabel in de cabine boven de 10 meter (post nr. 304) De eenheidsprijs is per m per binnen te brengen kabel. Vereist pasje: VGW.

SAP-nr: 3003922

Idem als 3.5.3 Binnenbrengen en plaatsen van HS-kabel in de cabine tot 10 meter (post nr. 303) maar dan voor het gedeelte boven de 10 meter lengte.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

38

3.5.5

Binnenbrengen en plaatsen van LS- of OV-kabel in de cabine (post nr. 305) De eenheidsprijs is per binnen te brengen kabel. Vereist pasje: VGW.

SAP-nr: 3003648 De eenheidsprijs omvat:

Afhalen, vervoeren en lossen van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde LS- of OVkabel. Binnenbrengen en plaatsen (in bestaande kabelkanalen, wachtbuizen, ) van deze kabel in de cabine ongeacht de lengte ervan. Het waterdicht afdichten van de muurdoorvoer met door de opdrachtgever ter beschikking gestelde afdichtingsmaterialen.

3.6 Maken van moffen


Alle uitvoerders van de werken beschreven in deze paragraaf dienen voor het maken van LS- en HSmoffen te beschikken over respectievelijk de pasjes LSV en HSV. 3.6.1 Maken van LS-verbindingsmof op kunststof- of PPL-kabel (post nr. 306 307) De eenheidsprijzen zijn per stuk. Vereist pasje: LSV.

SAP-nr: 3003649 3003650

Er zijn prijzen voorzien voor moffen op kabels met sectie tot en met 25 mm en sectie groter dan 25 mm. De eenheidsprijzen omvatten: Het maken van de verbindingsmof op LS- en OV-kabels in krimpverbindingsmaterialen door de opdrachtgever ter beschikking gesteld: ontmantelen kabeluiteinden en geleiders, buiten- en geleiderkrimpkousen overschuiven, doorverbinders plaatsen en persen of aanschroeven, geleiderkrimpkousen en buitenkrimpkous (mof) afkrimpen. Moffen om bestaande LS kabels te verlengen bij het vervangen van een LS bord vallen eveneens onder deze post. De isolatiemeting van de kabelmantel wordt door de opdrachtgever voor en na het maken van de mof uitgevoerd. De eventueel gemeten defecten en herstellingen zijn ten laste van de aannemer. Maken van een schets op plan van de plaats van de mof. Maken van een LS-stopmof (post nr. 308) De eenheidsprijs is per stuk. Vereist pasje: LSV.

3.6.2

SAP-nr: 3003166 De eenheidsprijs omvat:

Het maken van de stopmof op LS-kabel (ongeacht de diameter) in krimpmaterialen door de opdrachtgever ter beschikking gesteld: ontmantelen kabeluiteinde en geleiders, krimpdoppen over de geleiders schuiven en afkrimpen, buitenkrimpdop (mof) plaatsen en afkrimpen. De isolatiemeting van de kabelmantel wordt door de opdrachtgever voor en na het maken van de mof uitgevoerd. De eventueel gemeten defecten en herstellingen zijn ten laste van de aannemer. Maken van een schets op plan van de plaats van de mof.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

39

3.6.3

Maken van een LS-aardingsmof (post nr. 309) De eenheidsprijs is per stuk. Vereist pasje: LSV.

SAP-nr: 3003167 De eenheidsprijs omvat:

Plaatsen van de aardelektrode: - op de bodem van de sleuf of put de aardelektrode in de grond kloppen - voor LS twee aardingsstaven gebruiken en verbinden met een conisch koppelstuk; voor OV is n aardingsstaaf voldoende - aansluitklem plaatsen en op aardelektrode aansluiten - plaatsen, en aansluiten op de aansluitklem, van een geel-groene geleider Het maken van de aardingsmof op LS-kabel (ongeacht de diameter) in opgiethars door de opdrachtgever ter beschikking gesteld: verwijderen buitenmantel, aftakklem plaatsen op de PE of PEN geleider, geel-groene geleider aansluiten, behuizing van de mof plaatsen en opgieten. De isolatiemeting van de kabelmantel wordt door de opdrachtgever voor en na het maken van de mof uitgevoerd. De eventueel gemeten defecten en herstellingen zijn ten laste van de aannemer. Maken van een schets op plan van de plaats van de mof. Maken en verbinden van een eindmof op LS-kabel (post nr. 310 311) De eenheidsprijs is per stuk. Vereist pasje: LSV.

3.6.4

SAP-nr: 3003651 3003652

Er zijn prijzen voorzien voor eindmoffen op kabels met sectie tot en met 25 mm en sectie groter dan 25 mm. De eenheidsprijzen omvatten: Het maken van de eindmof op LS-kabel in krimpverbindingsmaterialen door de opdrachtgever ter beschikking gesteld: ontmantelen kabeluiteinde, vormstuk over aders en buitenmantel schuiven, vormstuk krimpen, bij een buiteneindmof UV-bescherming over de aderisolatie schuiven en krimpen, aderisolatie verwijderen en kabelschoenen plaatsen. Verbinden op het LS- of OV-bord. De isolatiemeting van de kabelmantel wordt door de opdrachtgever bij indienststelling, na het maken van de mof, uitgevoerd. De eventueel gemeten defecten en herstellingen zijn ten laste van de aannemer. Maken van een PRC-verbindingsmof per fase (post nr. 312) De eenheidsprijs is per fase. Vereist pasje: HSV.

3.6.5

SAP-nr: 3003169 De eenheidsprijs omvat:

Het maken van de verbindingsmof op HS-kabel PRC (XLPE) ongeacht de sectie in krimpverbindingsmaterialen door de opdrachtgever ter beschikking gesteld: - ontmantelen van de buitenmantels, verwijderen van de halfgeleidende laag en isolatie op de voorgeschreven lengtes - gele mastiekstrips plaatsen - veldsturende krimpkousen positioneren en afkrimpen - isolatie- en afdichtingskous over de kabel schuiven - doorverbinder plaatsen en aanschroeven - zwarte veldsturende mastiekstrip plaatsen - isolatiekous plaatsen en afkrimpen - vertind kopernet rond de verbinding wikkelen en het draadscherm van de kabels met elkaar verbinden met behulp van een doorverbinder - ingeval van herstelverbindingsmof: DR-tape plaatsen en aardingstres verbinden met het draadscherm van de kabels met behulp van een doorverbinder - afdichtingskous plaatsen en afkrimpen

LB-135-F01.03 versie juni 2010

40

De isolatiemeting van de kabelmantel wordt door de opdrachtgever na het maken van de mof uitgevoerd. De eventueel gemeten defecten en herstellingen zijn ten laste van de aannemer. Maken van een schets op plan van de plaats van de mof.

Belangrijke opmerking: Het maken van een PRC herstelverbindingsmof per fase valt eveneens onder deze post. 3.6.6 Maken van een HS-overgangsmof PRC-PPL (post nr. 313) De eenheidsprijs is per stuk. Vereist pasje: HSV.

SAP-nr: 3003170 De eenheidsprijs omvat:

Het maken van de overgangsmof voor HS-kabel papierlood naar PRC (XLPE) ongeacht de sectie in krimpverbindingsmaterialen door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Papierloodkabel voorbereiden: buitenmantel, armering, loodmantel, carbon- en gordelpapier verwijderen volgens de voorgeschreven lengten op de doefiches korte afdichtingskous, rood/zwarte afgeschermde isolatiekous en grote zwarte afdichtingskous over de kabel schuiven bruine beschermkousen plaatsen en over de aders krimpen gele mastiekprofielen in het hart van de kabel aanbrengen gele mastiekbanden wikkelen tussen loodmantel en bruine beschermkousen compressiekous plaatsen over de mastiek en afkrimpen isolatie van de geleiders verwijderen (volgens lengte verbinder)

PRC (XLPE)-kabels voorbereiden: buitenmantels van de 3 kabels verwijderen volgens de voorgeschreven lengten op de doefiches rode band dichtingsmastiek om uiteinden buitenmantels wikkelen en de draadschermen achterover plooien halfgeleidende laag en isolatie van elk kabeluiteinde verwijderen volgens de voorgeschreven lengtes gele mastiekstrips wikkelen tussen uiteinde halfgeleidende laag en isolatie een veldsturende krimpkous over iedere kabel schuiven en afkrimpen rode dichtingsmastiek plaatsen een rode isolerende kous over iedere kabel glijden en afkrimpen

Verbinding realiseren: het drievingerig broekstuk over de PRC (XLPE)-kabels schuiven en een isolatiekous over iedere ader apart een veldsturende krimpkous over iedere ader van de papierloodkabel schuiven doorverbinders plaatsen en aanschroeven de veldsturende kousen over de doorverbinders centreren en afkrimpen gele mastiek wikkelen over het vrijgebleven metaal van de doorverbinder zwarte vulmastiek op iedere ader van de PPL-kabel aanbrengen de isolatie kous over de verbinders rollen aanbrengen van de faseseparator en dichtingsmastiek tussen en langs de verbonden aders omwikkelen van de verbinding met DR-tape in de zone van de isolatiekous aanbrengen van zwarte dichtingsmastiek over de compressiekous de rood/zwarte afgeschermde isolatiekous over de verbinding schuiven en afkrimpen vertind kopernetwerk over de loodmantel wikkelen en alle draden van het scherm van de PRC (XLPE)-kabel terugplooien en bevestigen op de loodmantel met behulp van een rolveer het brede stalen afschermnetwerk omheen de verbindingsmof wikkelen aanbrengen van een laag zwarte mastiek op het vrijgebleven gedeelte van de loodmantel het drievingerig broekstuk op correcte afstand over de transitiemof schuiven en afkrimpen de korte afdichtingskous over de loodmantel schuiven en afkrimpen de grote afdichtingskous over de verbinding schuiven en afkrimpen

LB-135-F01.03 versie juni 2010

41

De isolatiemeting van de kabelmantel wordt door de opdrachtgever voor en na het maken van de mof uitgevoerd. De eventueel gemeten defecten en herstellingen zijn ten laste van de aannemer. Maken van een schets op plan van de plaats van de mof.

Belangrijke opmerking: Het maken van een HS-verbindingsmof PPL-PPL valt eveneens onder deze post. 3.6.7 Maken van een HS-binneneindmof PRC al dan niet met haakse stekker (post nr. 314) De eenheidsprijs is per fase. Vereist pasje: HSV.

SAP-nr: 3003172 De eenheidsprijs omvat:

Het maken van de binneneindmof op HS-kabel PRC (XLPE) ongeacht de sectie in warm- of in koudkrimp verbindingsmaterialen door de opdrachtgever ter beschikking gesteld: buitenmantel verwijderen

Voor warmkrimp: - uiteinde buitenmantel met dichtingsmastiek bedekken en draden van het scherm ombuigen en met binddraad op de buitenmantel bevestigen - halfgeleidende laag verwijderen - aderisolatie verwijderen, kabelschoen plaatsen en aanschroeven - gele mastiekstrips aanbrengen - de huls van de kabelschoen omwikkelen met dichtingsmastiek - de rode kruipstroomwerende krimpkous over de kabel glijden en afkrimpen Voor koudkrimp: - halfgeleidende laag verwijderen - aderisolatie verwijderen, kabelschoen plaatsen en aanschroeven - de opening tussen kabelschoen en isolatie opvullen met mastiek - koudkrimp materiaal positioneren en aanbrengen op de eindverbinding Fysisch verbinden van de eindmof op de schakelaar. Enkel het gebruik van een momentsleutel voor het op koppel aanschroeven van de contactbout (en moer) van een haakse stekker op HS-apparatuur, zoals beschreven in EL-242.4-W04 versie 02, is toegelaten. Verbinden van de aarding op de schakelaar. Plaatsen van een kortsluitverklikker. De isolatiemeting van de kabelmantel wordt door de opdrachtgever voor en na het maken van de mof uitgevoerd. De eventueel gemeten defecten en herstellingen zijn ten laste van de aannemer.

Belangrijke opmerking: Het maken van een HS-binneneindmof PPL valt eveneens onder deze post. De aan te rekenen prijs is dan 3x deze van een HS-binneneindmof PRC (XLPE).

LB-135-F01.03 versie juni 2010

42

3.7 Maken en plaatsen van transfolijnen


3.7.1 Maken en plaatsen van een HS-transfolijn PRC tot 5 meter (post nr. 315) De eenheidsprijs is per fase. Vereist pasje: HSV.

SAP-nr: 3003653 De eenheidsprijs omvat: De verbinding tussen de hoogspanningsbeveiliging en de transfo:

Het maken van de binneneindmoffen (zowel zijde transfo als HS-uitrusting) op HS-kabel PRC (XLPE) i.f.v. de transfo en de HS uitrusting met krimpmaterialen en/of haakse stekkers. Enkel het gebruik van een momentsleutel voor het op koppel aanschroeven van de contactbout (en moer) van een haakse stekker op HS-apparatuur, zoals beschreven in EL-242.4-W04 versie 02, is toegelaten. De aankoppeling zowel aan de transfozijde als de HS-uitrusting Plaatsen van een HS-transfolijn PRC boven de 5 meter (post nr. 316) De eenheidsprijs is per fase per lopende meter. Vereist pasje: HSV.

3.7.2

SAP-nr: 3003654 De eenheidsprijs omvat:

Het plaatsen van de nodige beugels en kabelgoten. Het plaatsen en bevestigen van de HS-transfolijn. Het plaatsen van de nodige equipotentiaalverbindingen van de kabelgoten. Maken en plaatsen van een LS-transfolijn tot 10 meter (post nr. 317) De eenheidsprijs is per stuk. Vereist pasje: LSV.

3.7.3

SAP-nr: 3003655 De eenheidsprijs omvat:

Plaatsen van kabelklemmen of van een kabelgoot voor bevestiging van de verbinding transfo naar LS-verdeelbord. Afwerken van de kabeluiteinden en het monteren van DIN perskabelschoenen 240 mm op deze uiteinden. Aansluiten van de kabels aan de hoofdschakelaar op het LS-verdeelbord of rechtstreeks aan het railstel van het verdeelbord bij oudere borden zonder algemene hoofdschakelaar. Bevestigen van de verbindingskabels in de kabelklemmen of op de kabelgoot.

Belangrijke opmerking: Voor de afrekening wordt n volledige verbinding, geschikt tot 630 kVA, bestaande uit L1, L2, L3, N, L3, L2, L1 beschouwd als n stuk. 3.7.4 Maken en plaatsen van de LS-transfolijn boven de 10 meter (post nr. 318) De eenheidsprijs is per stuk per lopende meter. Vereist pasje: LSV.

SAP-nr: 3003656 De eenheidsprijs omvat:

Plaatsen van kabelklemmen of van een kabelgoot voor bevestiging van de verbinding transfo naar LS-verdeelbord. Bevestigen van de verbindingskabels in de kabelklemmen of op de kabelgoot.

Belangrijke opmerking: Voor de afrekening wordt n volledige verbinding, geschikt tot 630 kVA, bestaande uit L1, L2, L3, N, L3, L2, L1 beschouwd als n stuk.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

43

3.8 Bewegingen aan transfos


De posten is deze paragraaf zijn geldig voor bewegingen aan transformatoren met een vermogen tot en met 630 kVA. 3.8.1 Wegname transfos (post nr. 319) De eenheidsprijs is per transfo. Vereist pasje: LSV + HSV.

SAP-nr: 3003657 De eenheidsprijs omvat:

Verwijderen van alle afscherming aan of op de transfo: hekwerk, afschermkappen, ... Afkoppelen en eventueel slopen (en afvoeren) van LS-transfolijn(en) aan transfo. Afkoppelen en eventueel slopen (en afvoeren) van HS-transfolijn aan transfo. Transfo uit de transforuimte verwijderen tot aan de cabine deur of tot onder het transfoluik. De uitvoering gebeurt steeds spanningsloos. Plaatsen transfo met stekkeraansluiting (post nr. 320) De eenheidsprijs is per transfo. Vereist pasje: LSV + HSV.

3.8.2

SAP-nr: 3003658 De eenheidsprijs omvat: Plaatsen olieopvangkuip (ongeacht de grote van de opvangkuip).

Plaatsen van de platen voor bescherming van de transfokuip tegen doordringing transfowielen Verplaatsing transfo van cabinedeur tot transfo opstelplaats. In appartementen, plaatsen van kurkdempers onder de transfowielen. Aansluiten van de transfolijn aan de LS-klemmen van de transfo. Aanbrengen van de LS-afschermkappen over de LS-isolatoren. Inpluggen van de HS-stekkers op de HS-hulzen. Plaatsen recup-transfo met isolatoren (post nr. 321) De eenheidsprijs is per transfo. Vereist pasje: LSV + HSV.

3.8.3

SAP-nr: 3003659 De eenheidsprijs omvat: Plaatsen olieopvangkuip (ongeacht de grote van de opvangkuip).

Plaatsen van de platen voor bescherming van de transfokuip tegen doordringing transfowielen. Verplaatsing transfo van cabinedeur tot transfo cel. In appartementen, plaatsen van kurkdempers onder de transfowielen. Aansluiten van de transfolijn aan de LS-klemmen van de transfo. Aanbrengen van de LS-afschermkappen over de LS-isolatoren. Aansluiten van de HS-kabels op de HS-isolatoren Herplaatsen en eventueel aanpassen van het afschermhekwerk aan de transfocel.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

44

3.8.4

Plaatsen en aansluiten van een temperatuursbeveiliging op een transfo (post nr. 322) De eenheidsprijs is per transfo. Vereist pasje: LSV + HSV.

SAP-nr: 3003660 De eenheidsprijs omvat:

Monteren van de temperatuurbeveiliging (thermostaat) in de thermometerzak van de transfo. Plaatsen van een bijkomende beveiliging in het bord elektrische installatie cabine. Plaatsen van de verbindingskabel (XVB 3x2,5 mm) tussen: - Thermostaat en uitschakelspoel HS-beveiligingscel (T cel). - Thermostaat en bord elektrische installatie cabine. Aansluiten verbindingskabels op de thermostaat, de uitschakelspoel beveiligingscel en de bijgeplaatste beveiliging in het bord elektrische installatie cabine.

3.8.5 Plaatsen en aansluiten van een temperatuurs- en drukbeveiliging op een transfo (post nr. 323) SAP-nr: 3003661 De eenheidsprijs omvat: Plaatsen van een temperatuurs- en drukbeveiliging (DGPT) op de transfo. Plaatsen van een bijkomende beveiliging in het bord elektrische installatie cabine. Plaatsen van de kast Overdrukbeveiliging transfo. Plaatsen van verbindingskabels (XVB 3x2,5 mm) tussen: - Overdruk- en temperatuursrelais (DGPT) op de transfo en de kast overdrukbeveiliging. - Uitschakelspoel (T cel) en de kast overdrukbeveiliging. - Kast overdrukbeveiliging en bord elektrische installatie cabine. Aansluiten verbindingskabels op het relais en de uitschakelspoel in de beveiligingscel. Aansluiten verbindingskabel op de klemmenstrook in de kast overdrukbeveiliging. Aansluiten van de kast overdrukbeveiliging op de beveiliging van het bord elektrische installatie cabine. De eenheidsprijs is per transfo. Vereist pasje: LSV + HSV.

3.9 Werken aan HS-uitrustingen


3.9.1 Slopen van een bestaande cel (open uitrusting) met SS en/of VS klein olievolume (post nr. 324) De eenheidsprijs is per te slopen cel. Vereist pasje: HSV.

SAP-nr: 3003662 De eenheidsprijs omvat:

Eventueel uitpompen olie uit VS en deze afvoeren naar het voorziene verzamelpunt in het infrastructuurgebied. Afbreken schakelapparatuur. Afbreken celwerk en zijn bevestigingen. Afvoeren afbraakmateriaal naar de voorziene containers in het infrastructuurgebied. Vrijgekomen ruimte opruimen en dichten van gaten in de wand ten gevolge van het verwijderen van oude apparatuur.

Opmerking: Indien de wanden van de cabinecel uit asbestvezelcement bestaan dan is ook 3.12.6 Supplement slopen wanden cabinecel in asbest (post nr. 406) en 3.12.7 Afvoeren en storten van asbestafval (post nr. 407) van toepassing.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

45

3.9.2 Slopen van een bestaande cel (open uitrusting) met VS groot olievolume (post nr. 325) SAP-nr: 3003663 De eenheidsprijs omvat: Eventueel uitpompen olie uit VS en deze afvoeren naar het voorziene verzamelpunt in het infrastructuurgebied. Afbreken schakelapparatuur. Afbreken celwerk en zijn bevestigingen. Afvoeren afbraakmateriaal naar de voorziene containers in het infrastructuurgebied. Vrijgekomen ruimte opruimen en dichten van de gaten in de wand ten gevolge van het verwijderen van oude apparatuur. De eenheidsprijs is per te slopen cel. Vereist pasje: HSV.

Opmerking: Indien de wanden van de cabinecel uit asbestvezelcement bestaan dan is ook 3.12.6 Supplement slopen wanden cabinecel in asbest (post nr. 406) en 3.12.7 Afvoeren en storten van asbestafval (post nr. 407) van toepassing. 3.9.3 Slopen van een bestaande compacte of modulaire HS-installatie (post nr. 326) Vereist pasje: HSV.

SAP-nr: 3003664 De eenheidsprijs is per HS-installatie, ongeacht het aantal velden. De eenheidsprijs omvat: Afbreken schakelapparatuur. Afbreken celwerk en zijn bevestigingen.

Afvoeren afbraakmateriaal naar de voorziene containers in het infrastructuurgebied. Vrijgekomen ruimte opruimen om de nieuwe schakelapparatuur te kunnen plaatsen. Plaatsen en aansluiten van een compacte HS-installatie tot 4 schakelfuncties (post nr. 327) Vereist pasje: HSV.

3.9.4

SAP-nr: 3003665

De eenheidsprijs is per compacte HS-installatie, bestaande uit respectievelijk 2 of 3 schakelvelden en respectievelijk 1 of 2 transfovelden. De eenheidsprijs omvat: Vervoer van de uitrusting en sokkels van het ophaalpunt (van het infrastructuurgebied of van de aannemer) naar de plaats van opstelling. Plaatsen en monteren van de door de fabrikant voorgeschreven en door de opdrachtgever ter beschikking gestelde sokkels. Plaatsing en bevestiging van de compacte installatie. Aansluiten van de HS-kabels in de compacte installatie. Plaatsen van de spanningsaanduiders op de VDSen. Plaatsen van vloeistof kortsluitverklikkers (3 stuks) op de aankomende kabels. Plaatsen van de HS-smeltveiligheden in het transfobeveiligingsveld. Aansluiten van de aarding aan het metalen gabarit van de compacte installatie.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

46

Aanbrengen op de wand van: - Bord didactisch paneel, bediening installatie volgens de vitale 5. - Bord eerste zorgen. Aanbrengen op de cabinedeur van de aanduidplaat levensgevaar HS-cabine. Plaatsen en aansluiten van een modulaire HS-installatie tot 3 schakelfuncties (post nr. 328) Vereist pasje: HSV.

3.9.5

SAP-nr: 3003666 De eenheidsprijs is per modulaire HS-installatie met 3 schakelfuncties (2K+T). De eenheidsprijs omvat:

Vervoer van de uitrusting en sokkels van het ophaalpunt (van infrastructuurgebied of aannemer) naar de plaats van opstelling. Plaatsen en monteren van de door de fabrikant voorgeschreven en door de opdrachtgever ter beschikking gestelde sokkels. Samenbouw en bevestiging van de modulaire cellen tot een functionerend geheel. Aansluiten HS-kabels aan de modulaire installatie. Plaatsen van de spanningsaanduiders op de VDSen. Plaatsen van vloeistof kortsluitverklikkers (3 stuks) op de aankomende kabels. Plaatsen van de HS-smeltveiligheden in het transfobeveilingsveld. Aansluiten van de aarding aan het metalen gabarit van de aardrail modulaire installatie. Aanbrengen op de wand van: - Bord didactisch paneel, bediening installatie volgens de vitale 5. - Bord eerste zorgen. Aanbrengen op de cabinedeur van de aanduidplaat levensgevaar HS-cabine. Plaatsen en aansluiten van een bijkomende schakelfunctie (post nr. 329) De eenheidsprijs is per bijkomend veld. Vereist pasje: HSV.

3.9.6

SAP-nr: 3003667 De eenheidsprijs omvat:

Aanbouw van een bijkomende modulaire schakelfunctie aan een installatie van een zelfde type en fabrikant, of plaatsing van een compacte installatie met een bijkomende schakelfunctie. Aansluiten van de HS-kabels in de aangebouwde schakelfunctie. Plaatsen van kortsluitverklikkers indien het een extra kabelveld is. Plaatsen van HS-smeltveiligheden indien het een extra transfoveld is.

Belangrijke opmerkingen: Deze post kan enkel worden aangeduid in combinatie met post 3.9.4 Plaatsen en aansluiten van een compacte HS-installatie tot 4 schakelfuncties (post nr. 327), 3.9.5 Plaatsen en aansluiten van een modulaire HS-installatie tot 3 schakelfuncties (post nr. 328), 3.9.7 Plaatsen en aansluiten van een bijkomende modulaire HS-cel bij een bestaande installatie (post nr. 330) of 3.9.8 Plaatsen en aansluiten van een bijkomende HS-cel in open schakelmaterieel bij een bestaande installatie (post nr. 331). Deze post betreft enkel de prijs voor aansluiten en monteren van bijkomende velden. Het vervoer, monteren en plaatsen van een sokkel zijn niet in deze post begrepen, deze zijn reeds voorzien in posten 3.9.4 Plaatsen en aansluiten van een compacte HS-installatie tot 4 schakelfuncties (post nr. 327), 3.9.5 Plaatsen en aansluiten van een modulaire HS-installatie tot 3 schakelfuncties (post nr. 328), 3.9.7 Plaatsen en aansluiten van een bijkomende modulaire HS-cel bij een bestaande installatie (post nr. 330) of 3.9.8 Plaatsen en aansluiten van een bijkomende HS-cel in open schakelmaterieel bij een bestaande installatie (post nr. 331).

LB-135-F01.03 versie juni 2010

47

3.9.7

Plaatsen en aansluiten van een bijkomende modulaire HS-cel bij een bestaande installatie (post nr. 330) De eenheidsprijs is per cel. Vereist pasje: HSV.

SAP-nr: 3003668 De eenheidsprijs omvat:

Vervoer van de uitrusting en sokkel van het ophaalpunt (van infrastructuurgebied of aannemer) naar de plaats van opstelling. Plaatsen van een sokkel. Samenbouw en bevestiging van de modulaire cellen tot een functionerend geheel. Aansluiten HS-kabels aan de bijkomende cel modulaire installatie. Plaatsen van de spanningsaanduiders op de VDSen. Plaatsen van vloeistof kortsluitverklikkers in de bijgeplaatste cel indien dit een cel met aankomende kabels is. Plaatsen HS-smeltveiligheden in het transfobeveilingsveld indien de bijgebouwde cel een beveiligingscel is. Aansluiten van de aarding aan het metalen gabarit van de aardrail van de bijgebouwde modulaire installatie.

Belangrijke opmerking: Vanaf de tweede cel wordt deze vergoed volgens 3.9.6 Plaatsen en aansluiten van een bijkomende schakelfunctie (post nr. 329). 3.9.8 Plaatsen en aansluiten van een bijkomende HS-cel in open schakelmaterieel bij een bestaande installatie (post nr. 331) De eenheidsprijs is per cel. Vereist pasje: HSV.

SAP-nr: 3003669 De eenheidsprijs omvat:

Vervoer van de uitrusting van het ophaalpunt (van infrastructuurgebied of aannemer) naar de plaats van opstelling. Plaatsen lastscheider of lastscheider met smeltveiligheden. Verbinden van de bijgeplaatste schakelaar met de HS rail. Aansluiten HS-kabels aan de bijgebouwde installatie. Plaatsen van vloeistof kortsluitverklikkers in de bijgeplaatste cel indien dit een cel met aankomende kabels is. Plaatsen HS-smeltveiligheden in het transfobeveiligingsveld indien de bijgebouwde cel een beveiligingscel is. Aansluiten van de aarding aan het metalen gabarit van de aardrail van de bijgebouwde cel in open schakelmaterieel. Plaatsen / herplaatsten van een metalen hekwerk, afscherming cel in open schakelmaterieel.

Belangrijke opmerking: Vanaf de tweede cel wordt deze vergoed volgens 3.9.6 Plaatsen en aansluiten van een bijkomende schakelfunctie (post nr. 329).

LB-135-F01.03 versie juni 2010

48

3.9.9 332)

Plaatsen van een sokkel voor het verhogen van een bestaande HS-installatie (post nr. Vereist pasje: HSV.

SAP-nr: 3003670

De eenheidsprijs is per volledige installatie (compact tot 4 cellen of semi-compact 2K+T). De eenheidsprijs omvat: Vervoer van de sokkels van het ophaalpunt (van infrastructuurgebied of aannemer) naar de plaats van opstelling. Plaatsen en monteren van de door de fabrikant voorgeschreven en door de opdrachtgever ter beschikking gestelde sokkels.

3.10 Laagspannings- en openbare verlichtings-uitrusting


3.10.1 Wegname bestaand laagspanningsbord per spanning (tot 10 vertrekken) (post nr. 333) SAP-nr: 3003672 De eenheidsprijs omvat: Markeren en/of kleuren geleiders per kabel teneinde het juiste draaiveld te behouden. Afkoppelen van de bestaande LS kabels en LS-transfolijn(en). Slopen van het bord en eventueel de secundaire kabels op de transfos. Afvoeren van het schroot. De eenheidsprijs is per spanning en per LS bord. Vereist pasje: LSV.

3.10.2 Plaatsen nieuw laagspanningsbord per spanning (post nr. 334) SAP-nr: 3003673 De eenheidsprijs omvat: Monteren van het bord op de muur. Doorverbinden rails (bij aanbouwen deel uitbreiding). Plaatsen van zekeringhouders. Eventueel plaatsen van blinde afdekstrook op de plaats waar geen zekeringhouder staat. Aanbrengen nodige wettelijke spanningsklevers (230 400 V * draaizin). De eenheidsprijs is per standaard deel LS bord (4 of 6 uitgangen). Vereist pasje: LSV.

3.10.3 Wegname OV-bord (post nr. 335) SAP-nr: 3003674 De eenheidsprijs omvat: Markeren en/of kleuren geleiders per kabel teneinde de juiste verbinding te behouden. Afkoppelen van de bestaande OV kabels en de voedingskabel van op het LS bord. Slopen van het bord en eventueel de secundaire kabels op de transfos. Afvoeren van het schroot. De eenheidsprijs is per bord ongeacht het aantal OV-vertrekken. Vereist pasje: LSV.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

49

3.10.4 Plaatsen OV-bord (post nr. 336) SAP-nr: 3003675 De eenheidsprijs omvat: Monteren van het nieuwe bord. Plaatsen uitbreidingsset OV op LS bord en aansluiten. Plaatsen van de zekeringhouder 160A op het LS-bord. Plaatsen en verbinden OT met sturingsrelais op OV bord. Plaatsen voedingskabel tussen LS en OV bord. De eenheidsprijs is per bord ongeacht het aantal OV-vertrekken. Vereist pasje: LSV.

3.10.5 Plaatsen binneninstallatie (post nr. 337) SAP-nr: 3003676 De eenheidsprijs omvat: Plaatsen bordje algemene diensten. Plaatsen en aansluiten van de binnenverlichting en schakelaar in de cabine (2 st TL-armaturen 36W). Plaatsen en verbinden 2-polig + A SWD stopcontact. Plaatsen en verbinden van de nodige leidingen in XVB. Eventueel plaatsen en verbinden van een noodverlichting. Plaatsen uitbreidingsset OV op LS bord. Plaatsen strip 160A op LS bord (voor OV en binneninstallatie cabine). De eenheidsprijs is per stuk. Vereist pasje: LSV.

3.10.6 Plaatsen bijkomende TL-armaturen (post nr. 338) SAP-nr: 3003923 De eenheidsprijs omvat: Plaatsen en aansluiten van een bijkomende TL-armatuur (36W) in de cabine. De eenheidsprijs is per stuk. Vereist pasje: LSV.

Belangrijke opmerking: Deze post kan enkel worden aangeduid in combinatie met 3.10.5 Plaatsen binneninstallatie (post nr. 337). 3.10.7 Slopen binneninstallatie (post nr. 339) SAP-nr: 3003924 De eenheidsprijs omvat: Verwijderen bordje algemene diensten. Slopen van de binnenverlichting en schakelaars (inclusief leidingen) in de cabine. Slopen van de stopcontacten (inclusief leidingen). Slopen van de noodverlichting (inclusief leidingen). Verwijderen uitbreidingsset OV op LS-bord. Verwijderen strip 160A op LS-bord. Schroeven, bouten en alle andere uitstekende onderdelen uit de muur verwijderen. Terug opvullen van de gaten in de muren. Afvoeren van de gesloopte materialen. De eenheidsprijs is per stuk. Vereist pasje: LSV.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

50

3.10.8 Bijplaatsen of vervangen LS-zekeringshouders (post nr. 340) SAP-nr: 3003678 De eenheidsprijs omvat: Eventueel slopen van de bestaande LS-zekeringshouders, blinde afdekstrook en bestaande kabel. Plaatsen LS-zekeringshouder op de rail van de kast. Verbinden LS-strip met bouten op geleiderrails van de voetpadkast of LS-bord. Aanbrengen nodige wettelijke spanningsklevers in de kast (230-400V * draaizin) en gevaarsklevers (bliksemdriehoek, noodnummer, nummer kast) op de deur van de kast. De eenheidsprijs is per strip of kabeleindsluiting. Vereist pasje: LSV.

3.10.9 Plaatsen Ampre-meter (post nr. 341) SAP-nr: 3003925 De eenheidsprijs omvat: Plaatsen van een Ampre-meter Aansluiten van de Ampre-meter De eenheidsprijs is per stuk. Vereist pasje: LSV.

3.11 Plaatsen van afschermingen


3.11.1 Plaatsen van afschermingen (post nr. 342) SAP-nr: 3003679 De eenheidsprijs omvat: Plexiplaten, celdeuren en/of wanden worden ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. Plaatsen van de nodige plexiplaten. Plaatsen en leveren van een ophangrail indien nodig. Plooien en op maat zagen van de nodige plexiplaten. De eenheidsprijs is per af te schermen cel. Vereist pasje: HSV.

3.11.2 Plaatsen afscherming laagspanningsbord (post nr. 343) SAP-nr: 3003680 De eenheidsprijs omvat: Plexiplaten en bevestigingsstukken worden ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. Plaatsen van de nodige plexiplaten. Plaatsen en leveren van een ophangrail als het nodig is. Plooien en op maat zagen van de nodige plexiplaten. De eenheidsprijs is per spanning en per LS bord tot 10 vertrekken. Vereist pasje: LSV.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

51

3.12 SPECIFIEKE WERKEN


3.12.1 Plaatsen polyesterkast (post nr. 401) SAP-nr: 3003677 De eenheidsprijs omvat: Het afhalen, laden, vervoeren en lossen van de materialen door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Het terug afleveren van overtollige materialen in het ophaalpunt. De uitbraak en definitieve herstelling van de eventuele bedekking (bestrating) en de onderliggende fundering voor het plaatsen van de kast en aardelektrode. Het graven en dempen van een voldoende grote werkput (eventueel meerdere) met een diepte van ongeveer 80 cm voor het plaatsen van de aardelektrode en voetpadkast. Het eerste staafelement van de aardelektrode manueel in de grond duwen op de bodem van de put en vervolgens een slaghuls of aangepast hulpstuk voor de machine op het staafelement plaatsen. De staafelementen (maximum 3) verder in de grond drijven met een hamer of machine. Tussen 2 staafelementen telkens een conisch koppelstuk plaatsen. Het laatste staafelement tot 0,6 meter onder het maaiveld in de grond drijven. Plaatsen van het voetstuk in de grond en montage van de verschillende delen van de kast volgens de voorschriften van de opdrachtgever. De voet van de kast in de grond fixeren met gestabiliseerd zand. Maken van de nodige verbindingen tussen de aardgeleider, aardstaven en nulgeleider. Het inbrengen van de kabels in de kast. De eenheidsprijs is per stuk. Vereist pasje: LSV.

3.12.2 Plaatsen van een nieuwe diepteaarding (post nr. 402) SAP-nr: 3003681 De eenheidsprijs omvat: Alle nodige componenten worden ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. Plaatsen aardingsklem in de cabine Plaatsen en aansluiten van de nodige aardingspiketten (conform AREI art. 98 en 99) Verbinding plaatsen en aansluiten tussen aardingspiketten en aardingsklem in cabine Meten aardingsweerstand Eventueel verbinden nieuwe aarding met niet comforme bestaande aarding Optekenen van de plaats van de aarding. De eenheidsprijs is per aarding tot 10m diep. Vereist pasje: LSV.

Belangrijke opmerkingen: De waarde van deze aarding mag maximum10 bedragen. De eenheidsprijs is opgemaakt voor een aarding tot 10 m diepte. Indien een aarding tot op een grotere diepte dient geplaatst te worden krijgt de aannemer deze post 2 maal verrekend.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

52

3.12.3 Vervoer van transformator per km (post nr. 403) SAP-nr: 3003682 De eenheidsprijs omvat: Het laden, vervoeren met vrachtwagen en lossen van een transformator. De eenheidsprijs is per km.

Belangrijke opmerking: Enkel voor het vervoer van transformatoren die niet onder de ADR-wetgeving (KB 16 september 1991 en KB 1 december 1994), ook bekend als de Europese overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, vallen. 3.12.4 Plaatsen doorvoerluik voor kabels meetwagen in bestaande gemetste cabines (post nr. 404) SAP-nr: 3003683 De eenheidsprijs omvat: Leveren en plaatsen van het doorvoerluik. Boren van een opening met als diameter 160 mm in metselwerk of beton. Plaatsen van PVC-buis indien muurspouw. Afdekplaat binnen en buiten in inox met inoxstang en vleugelmoer. De eenheidsprijs is per stuk. Vereist pasje: VGW.

3.12.5 Afdekken LS- en/of HS-kanalen in de vloer (post nr. 405) SAP-nr: 3003684 De eenheidsprijs omvat: Het leveren van stevige slipvrije en watervaste platen met voldoende dikte. Het op maat zagen en uitzagen van eventuele uitsparingen van de kabels of andere. Het plaatsen en vastmaken van de afdekplaat. De eenheidsprijs is per m. Vereist pasje: VGW.

3.12.6 Supplement slopen wanden cabinecel in asbest (post nr. 406) SAP-nr: 3003764 De eenheidsprijs is per te slopen cel. Vereist pasje: VGW.

Deze post wordt verrekend als supplement op de posten 3.9.1 Slopen van een bestaande cel (open uitrusting) met SS en/of VS klein olievolume (post nr. 324) en 3.9.2 Slopen van een bestaande cel (open uitrusting) met VS groot olievolume (post nr. 325) indien de te slopen celwanden bestaan uit vezelcementplaten die asbest bevatten. In het supplement is de volgende werkwijze vervat enkel voor het slopen en behandelen van de asbestcementplaten (de rest van de werken zit vervat in de andere posten van het lastenboek), deze dient strikt gevolgd te worden: De eenheidsprijs omvat: Reinigen van de cabine met een stofzuiger met absoluutfilter. De uitvoerder draagt minimaal beschermende overkledij en een gelaatsmasker type P3. Belangrijk: indien er nog delen van de cabine onder spanning staan, mag alleen het vrijgegeven deel gereinigd worden. Naargelang de overige delen van de cabine vrijgegeven worden dienen ze vr elke andere interventie eveneens gestofzuigd te worden. Demonteren en wegnemen van de uit dienst genomen elektrische apparatuur volgens de voorziene posten in het lastenboek. Controleren van de asbestvezelcementplaten op loszittende fragmenten. Indien nodig worden de randen en eventuele breukvlakken gestofzuigd met de stofzuiger met absoluutfilter. Nadien het asbestvezelplaatmateriaal bevochtigen/fixeren met aangepast product.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

53

Losmaken van de bouten die de asbestvezelcementplaten verbinden aan het ijzeren geraamte. Alleen losvijzen is toegestaan, geen enkel andere handeling zoals stukslaan, zagen, ... is toegelaten. Het verdient aanbeveling tijdens het losvijzen extra te bevochtigen/fixeren. Indien de platen vr behandeling gebroken zijn dienen ze voorzichtig weggenomen te worden. Het vrijgekomen ijzeren geraamte en de vloer opnieuw stofzuigen met een stofzuiger met absoluutfilter. Demonteren en verwijderen van het metalen geraamte volgens de voorziene posten in het lastenboek. De werf mag pas worden vrijgegeven na stofzuigen met de absoluutstofzuiger zodat de volgende werknemers geen enkel risico qua asbestvezelblootstelling lopen.

3.12.7 Afvoeren en storten van asbestafval (post nr. 407) SAP-nr: 3003765 De eenheidsprijs is per ton.

Deze post wordt afgerekend voor het afvoeren en storten van asbestafval in een erkende stortplaats voor asbesthoudend afval. De eenheidsprijs omvat: Het correct afvoeren van het asbestvezelcementafval, met enerzijds een maximale bescherming voor de werknemers en anderzijds een grote aandacht om de omliggende infrastructuur niet nodeloos te contamineren. Daarom zullen de platen na verwijdering uit de cabine verpakt worden in een plastiekfolie die dichtgeplakt wordt. De voorwaarden voor transport, zoals vermeld in VLAREA zijn tevens van toepassing (art 5.1.1.1. e 3 lid de producent van afvalstoffen die de afvalstoffen die zijn ontstaan uit verleende onderhoudsdiensten bij derden, naar zijn bedrijfsterrein of naar een verwerkingsinrichting brengt valt niet onder toepassing van de voorwaarden voor vervoer zoals vermeld in artikel 5.1.1.2, $ 2, e tot en met 8 , artikel 5.1.1.3 en artikel 5.1.1.4) Dit betekent dat de aannemer de asbestvezelcementplaten mag vervoeren naar zijn bedrijfsterrein of rechtstreeks naar een verwerkingsinrichting kan brengen. Aangezien hij in dit geval als producent optreedt, dient hij de nodige stappen te ondernemen voor een verdere correcte afvoer en het bekomen van de nodige attesten. Ter staving dient een kopie van de verwerkingsattesten aan Eandis te worden bezorgd.

3.12.8 Verwittigen van klanten (post nr. 408 409) SAPnr: 3003881 3003882 De eenheidsprijs is resp. per opdracht (stuk) en per klant (stuk).

Per opdracht is een forfait voorzien en per klant wordt een extra vergoeding voorzien. Deze eenheidsprijzen omvatten: Kaarten afhalen in het infragebied. Verplaatsen van en naar de stra(a)t(en). Verwittigen van de klanten.

Het infragebied geeft de stra(a)t(en) en huisnummer(s) op van de klanten die dienen verwittigd te worden.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

54

3.12.9 Bronbemaling (post nr. 410 412) a. Bronbemaling sleuf SAP-nr: 3000103 De eenheidsprijs is opgegeven per meter bemaalde sleuf voor een ononderbroken opstelling van 7 werkdagen. Vereist pasje: VGW.

Ingeval het grondwaterpeil niet toelaat de werken uit te voeren, dan kan bronbemaling worden opgelegd. De eenheidsprijs omvat: Het transport, de opstelling en het wegnemen van de pompinstallatie. Plaatsing, aansluiting en het wegnemen van de filterelementen, uitbraak en herstel bestrating inbegrepen. Het verbruik, toezicht en andere kosten die kunnen voortvloeien uit de werking van de installatie. b. Bronbemaling voor werk - en boorputten SAP-nr: 3000104 De eenheidsprijs is opgegeven per stuk voor een ononderbroken opstelling van 7 werkdagen. Vereist pasje: VGW.

Ingeval van noodzaak kan bronbemaling worden opgelegd voor werk - en/of boorputten. De eenheidsprijs omvat: Het transport, opstelling en het wegnemen van de pompinstallatie. Plaatsing, aansluiting en het wegnemen van de filterelementen, uitbraak en herstel bestrating inbegrepen. Het verbruik, toezicht en andere kosten die kunnen voortvloeien uit de werking van de installatie.

Opmerking: Deze prijs mag toegepast worden per put. Ingeval de bemaling van verschillende werk - of boorputten kan gebeuren met n pompinstallatie mag deze post slechts n maal worden toegepast. c. Dagsupplement bronbemaling sleuf SAP-nr: 3003564 De aannemer krijgt hiervoor een eenheidsprijs per dag en per pompinstallatie. Vereist pasje: VGW.

Indien de installatie voor bronbemaling zowel van putten als van sleuven langer dient te blijven e draaien dan 7 kalenderdagen wordt dit vanaf de 8 kalenderdag verrekend met een supplementaire prijs per pompinstallatie en per kalenderdag. De eenheidsprijs omvat: Het verbruik, toezicht en andere kosten die kunnen voortvloeien uit de werking van de installatie. Droogzuiging. De dieselpomp.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

55

3.12.10 Plaatsen bitumenband (post nr. 413) SAP-nr: 3003565 De eenheidsprijs omvat: Leveren van de bitumenband. Plaatsen van de bitumenband in de randen van de te herstellen bestrating in bitumen of cementbeton volgens de voorwaarden van het beherend bestuur (gemeente, provincie, ). De eenheidsprijs is opgegeven per m bandlengte. Vereist pasje: VGW.

Het leveren en plaatsen van de bitumenband wordt enkel aanvaard indien dit wordt opgelegd door de opdrachtgever. 3.12.11 Verloren uren (post nr. 414) SAP-nr: 3003869 De eenheidsprijs is opgegeven per verloren rit.

Deze post wordt verrekend indien er geen materiaalbelevering kon plaatsvinden in het DC te Lokeren ten gevolge van stockbreuk. De voorwaarden waaraan moet voldaan worden om deze post vergoed te krijgen, zijn opgenomen in 1.10 MATERIALEN DOOR DE OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING GESTELD.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

56

3.13 LEVERINGEN
De verrekening van de levering, door de aannemer, van materialen die niet in paragraaf 3.13 LEVERINGEN van dit lastenboek of in de eenheidsprijzen van de posten zijn opgenomen, met uitsluiting van diensten geleverd door onderaannemers, wordt aan de marktprijs verhoogd met 15 %. In het bijzonder is de levering van wegenismaterialen en materialen voor put- en sleufaanvulling inbegrepen in de prijs van de posten 3.1 SLEUFWERK, UITBRAAK EN HERSTEL VAN DE BESTRATING en 3.3 GRAAFWERK, UITBRAAK EN HERSTEL VAN DE BESTRATING VOOR PUTTEN. Combinatie met de posten voor levering van wegenismaterialen en materialen voor put- of sleufaanvulling wordt dus niet aanvaard. De posten betreffende leveringen kunnen enkel toegepast worden na uitdrukkelijk akkoord van het infrastructuurgebied. De verwerking van de geleverde materialen is steeds inbegrepen in de prijzen van de posten waarin het geleverde materiaal wordt gebruikt. Alle leveringen houden rekening met de kosten voor afvoer van overtollige of niet herbruikbare materialen, in wiens vervanging zij komen. 3.13.1 Leveren van grind, zand of teelaarde (post nr. 501 503) SAP-nr: 3000060 3000061 en 3003870 De eenheidsprijzen zijn respectievelijk opgegeven per ton (grind), per m (zand) en per ton (teelaarde). Vereist pasje: VGW.

De eenheidsprijzen omvatten: Vervoer Leveren Lossen Verwerken op de werf. (d.w.z. aanbrengen op de plaats van verwerking)

Deze post kan niet gecumuleerd worden met 3.1.6 Vervangen van gronden door zand of 3.3.5 Vervangen van gronden door zand. Opmerkingen: De post leveren teelaarde kan slechts in samenspraak met het infrastructuurgebied worden verrekend aangezien bij een normale herstelling van de sleuf het leveren van teelaarde reeds inbegrepen is, daar de aannemer dient te herstellen in de oorspronkelijke toestand. Het geleverde product (zand, bouwstof, grond,) moet voldoen aan de voorwaarden beschreven in 1.12 MILIEU - EN AFVALBEPALINGEN. 3.13.2 Leveren van cement, gestabiliseerd zand, funderingsbeton of rijk beton (post nr. 504 507) SAP-nr: 3000063 3000065 en 3003229 De eenheidsprijzen omvatten: Vervoer Leveren Lossen Verwerken op de werf. (d.w.z. aanbrengen op de plaats van verwerking) De eenheidsprijzen zijn respectievelijk per kg en m. Vereist pasje: VGW.

Het geleverde cement voldoet aan de normen NBN B12-101 (portlandcement) en NBN B12-105 (hoogovencement). Het geleverde gestabiliseerd zand bevat minstens 150 kg cement per m. Het geleverde funderingsbeton bevat minstens 250 kg cement per m beton. Het geleverde rijk beton bevat minstens 350 kg cement per m beton.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

57

3.13.3 Leveren van dallen 30 x 30 x 6 cm of van betonstraatstenen (post nr. 508 509) SAP-nr: 3000066 - 3000067 De eenheidsprijzen omvatten: Vervoer Leveren Lossen Verwerken op de werf. (d.w.z. aanbrengen op de plaats van verwerking) De eenheidsprijzen zijn opgegeven per stuk. Vereist pasje: VGW.

3.13.4 Leveren van PVC-wachtbuizen of van stalen wachtbuizen (post nr. 510 520) SAP-nr: 3000068 3000078 De eenheidsprijzen zijn opgegeven per meter, naargelang de uitwendige diameter (PVC-buizen) of nominale diameter (stalen buizen). Vereist pasje: VGW.

De eenheidsprijzen omvatten: Vervoer Leveren Lossen Verwerken op de werf. (d.w.z. aanbrengen op de plaats van verwerking)

De geleverde PVC-buizen moeten voldoen aan de norm NBN EN 1401-1 SN4. De geleverde stalen buizen zijn minimum gelijkwaardig met gelaste buizen (W) EN 10219-S235JRH. 3.13.5 Leveren en plaatsen van gegalvaniseerde staalplaten (post nr. 521) SAP-nr: 3000079 De eenheidsprijs omvat: Vervoer Leveren Lossen Verwerken op de werf. (d.w.z. aanbrengen op de plaats van verwerking) Het plaatsen van de staalplaten in de geopende sleuf De eenheidsprijs is opgegeven per strekkende meter. Vereist pasje: VGW.

De staalplaten hebben een dikte van minimum 3 mm en een breedte van minimum 25 cm. 3.13.6 Leveren van bakstenen of dolomiet (post nr. 522 523) SAP-nr: 3000081 3000082 De eenheidsprijzen omvatten: Vervoer Leveren Lossen Verwerken op de werf. (d.w.z. aanbrengen op de plaats van verwerking) De eenheidsprijzen zijn respectievelijk per stuk en per ton. Vereist pasje: VGW.

3.13.7 Leveren van kunststofdallen voor bedekking van kabels (post nr. 524 525) SAP-nr: 3001777 3001778 De eenheidsprijzen omvatten: Vervoer Leveren Lossen Verwerken op de werf. (d.w.z. aanbrengen op de plaats van verwerking) De eenheidsprijzen zijn opgegeven per meter. Vereist pasje: VGW.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

58

Het afdekken van kabels gebeurt met kunststofdallen (vervaardigd uit gerecycleerd plastiek afval).

De kunststofdallen bestaan in twee standaardformaten: Gewicht per pallet [kg] 648 691 Aantal verpakking per EURO pallet 60 48 Totale lengte per EURO pallet 540 m 432 m

Formaat code 15 20

Lengte [cm] 30 30

Breedte [cm] 15 20

Dikte [mm] 8 8

Verpakking per 30 stuks per 30 stuks

De dallen worden op EURO-paletten aan de aannemer ter beschikking gesteld bij de leverancier EKOL, Europark 1075 te 3530 Houthalen Helchteren (tel. 011/45.41.46). De opdrachtgever heeft reeds vooraf een prijsovereenkomst gemaakt met de leverancier van de dallen. Bij uitvoering van de werken worden de geplaatste lengte dallen tegensprekelijk opgemeten en door de opdrachtgever aan de aannemer terugbetaald volgens de bepalingen in dit lastenboek. Deze terugbetaling gebeurt via de meetstaat van het werk en volgens de eenheidsprijzen opgenomen in de prijstabel van de posten. Het plaatsen van de dallen en andere eventuele bijkomende kosten die gepaard gaan met de aankoop van de dallen is begrepen in de eenheidsprijs voor het plaatsen van de kabels. De breedte van de afdekking is in functie van het aantal leidingen in de sleuf n de afstand tussen deze leidingen. Hiervoor wordt verwezen naar het lastenboek CCLB02 (SE-302-F01). In elk geval dient de aannemer steeds vooraf het akkoord te bekomen van de opdrachtgever over de toe te passen breedte van de afdekking. Grotere afdekkingsbreedten worden bekomen door de dallen in dwarse richting te plaatsen of door combinaties van beide formaten. In dit geval worden in de mate van het mogelijke langs- en dwarsvoegen over de volledige lengte en breedte vermeden. De lege EURO-paletten zijn door de aannemer terug af te leveren bij de leverancier van de dallen. De leverancier van de dallen heeft het recht de niet teruggebrachte paletten aan de aannemer aan te rekenen.

3.14 UURLOON, VERVOER EN WERKTUIGEN


3.14.1 Uurloon verbinder LS en HS (post nr. 601 603) SAP-nr: 3003556 3003558 In de eenheidsprijs zijn volgende factoren inbegrepen: Alle noodzakelijk materieel en verbruiksmaterialen voor het verbinden van LS- of HS-kabels en de kosten hieraan verbonden. De vereiste transportmiddelen voor de verplaatsing van het personeel naar de werf en terug. De eenheidsprijzen zijn opgegeven per uur. Vereist pasje: LSV of HSV.

3.14.2 Uurloon werkman (post nr. 604 606) SAP-nr: 3000085, 3001951 3001952 In de eenheidsprijzen zijn volgende factoren inbegrepen: Eenvoudige gereedschappen zoals spade, schop, houweel, ... voor het uitvoeren van grondwerken. De vereiste transportmiddelen voor de verplaatsing van het personeel naar de werf en terug. De eenheidsprijzen zijn opgegeven per uur. Vereist pasje: VGW.

Zie ook 2.6 INHOUD VAN DE REGIEPRIJZEN EN MINIMUMPRESTATIES BIJ WERKEN IN REGIE.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

59

3.14.3 Uurloon materieel (post nr. 607 610) SAP-nr: 3000086 3000089 De eenheidsprijzen zijn opgegeven per uur.

Het betreft posten voor vrachtwagen, bestelwagen, graafmachine, compressor met maximum 2 pneumatische breekhamers. In de eenheidsprijzen zijn volgende factoren inbegrepen: Transport van het gevraagde materieel naar de werf en terug. Alle onkosten verbonden aan het gebruik van het materieel (brandstof, onderhoud, e.d.)

Zie ook 2.6 INHOUD VAN DE REGIEPRIJZEN EN MINIMUMPRESTATIES BIJ WERKEN IN REGIE. 3.14.4 Forfait wachtoproep (post nr. 611) SAP-nr: 3003561 De eenheidsprijs is forfaitair per effectieve interventie buiten de diensturen ongeacht het aantal opgeroepen mensen en voertuigen.

Zie ook 2.5 en 2.6 INHOUD VAN DE REGIEPRIJZEN EN MINIMUMPRESTATIES BIJ WERKEN IN REGIE. In de eenheidsprijs van de post forfait wachtoproep zijn volgende factoren inbegrepen: Permanent bereikbaar zijn om buiten de normale diensturen personeel en machines te kunnen inzetten. Bij een oproep tot interventie buiten de diensturen binnen de 90 minuten aanwezig zijn op de werf met de gehele gevraagde opgeroepen interventieploeg (personeel, machines en materialen).

Deze forfaitaire vergoeding wordt niet verrekend, indien de opgeroepen interventieploeg van de aannemer later dan 90 minuten na de telefonische oproep op de afgesproken werf aankomt. Er zijn eveneens eenheidsprijzen per uur voorzien voor werken na de normale dagprestatie, voor prestaties avond en nacht of zaterdag (ANZA) en voor prestaties op zon- en feestdagen (ZOF).

LB-135-F01.03 versie juni 2010

60

3.15 SLA SERVICE LEVEL AGREEMENTS


De uitvoering van de werken door de aannemersploegen moet gebeuren in optimale kwalitatieve en veilige omstandigheden. Dit komt het imago van de opdrachtgever en de aannemer ten goede. De opdrachtgever behoudt zich het recht om bij vaststelling van inbreuken op kwaliteit en veiligheid door zijn afgevaardigde op de werf de betrokken ploeg(en) onmiddellijk een geldboete op te leggen en deze in mindering te brengen op de meetstaat van het betreffende werk. Iedere vaststelling wordt door de afgevaardigde van de opdrachtgever onmiddellijk gemeld aan de ploegbaas, nauwkeurig gedetailleerd opgetekend in het dagboek der werken en verrekend in de meetstaat. Aannemers die met hun ploegen frequent SLA-inbreuken plegen zullen bij volgende aanbestedingen hierdoor concurrentienadeel ondervinden of hun deelname geweigerd zien. Naast het aanrekenen van SLAs heeft de opdrachtgever ook het recht een kwaliteitsbeoordeling op te maken indien inbreuken worden vastgesteld. De opdrachtgever voorziet volgende SLAs met een waarde per vaststelling zoals is vastgelegd in de tabel met eenheidsprijzen: 3.15.1 SLA Wegsignalisatie en verkeersveiligheid niet in orde (post nr. 701) SAP-nr: 3002478 De werf is onvoldoende gesignaleerd en/of vertoont ernstige inbreuken op de verkeersveiligheid voor voetgangers, fietsers en/of voertuigen. 3.15.2 SLA Woningen, handelshuizen en inritten niet veilig bereikbaar (post nr. 702) SAP-nr: 3002479 Op de werf zijn onvoldoende maatregelen genomen om bewoners of klanten op een veilige manier tijdens de werken toegang te verschaffen tot hun woning of handelshuizen of instellingen van openbaar nut of om deze op een veilige manier te kunnen verlaten. 3.15.3 SLA Uitvoerders niet in het bezit van geldige pasjes (post nr. 703) SAP-nr: 3002480 De werknemer van de aannemer die het gespecialiseerde werk uitvoert waarvoor hij de nodige opleiding dient gevolgd te hebben beschikt niet over een geldig pasje dat aantoont dat hij deze competentie bezit. 3.15.4 SLA (Verbergen van) onvakkundige werkuitvoering (post nr. 704) SAP-nr: 3002482 De afgevaardigde van de opdrachtgever stelt zaken vast die niet uitgevoerd zijn volgens de regels van goed vakmansschap, volgens de regels opgelegd door de opdrachtgever of die op termijn gevaarlijke situaties kunnen veroorzaken. Deze zaken werden eventueel door de ploegleden verborgen gehouden voor de opdrachtgever. (vb. niet vakkundig uitvoeren van uitlengklemmen,) 3.15.5 SLA Laattijdige of onvolledige verstrekking van data na uitvoering werken (post nr. 705) SAP-nr: 3003566 De afgevaardigde van de opdrachtgever stelt vast dat de via de posten van dit lastenboek opgelegde data of de met de opdrachtgever afgesproken data (administratieve gegevens en formulieren door de aannemer in te vullen) laattijdig of onvolledig worden bezorgd aan de opdrachtgever.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

61

3.15.6 SLA Herstelling voetpad/rijweg buiten de norm (post nr. 706) SAP-nr: 3003567 De afgevaardigde van de opdrachtgever stelt vast dat de via de posten van dit lastenboek opgelegde herstellingen van bestrating niet tijdig of niet vakkundig of niet volgens de voorschriften van het beherend bestuur (gemeente, Vlaamse Gemeenschap, ) zijn uitgevoerd. Vb. slecht herstelde putten, het vergeten van herstellingen, niet herstellen binnen de afgesproken termijn, 3.15.7 SLA Gegronde klacht over klantvriendelijkheid service (post nr. 707) SAP-nr: 3003568 De opdrachtgever ervaart dat er tijdens of na de uitvoering van de werken door de aannemer gegronde klachten worden geuit door omwonenden of klanten in verband met de van de aannemer te verwachten klantvriendelijkheid en service tijdens de werkuitvoering. 3.15.8 SLA Slechte verbindings-, eind- of aftakmof (post nr. 708) SAP nr. 3003595 De afgevaardigde van de opdrachtgever stelt vast dat de aannemer bij de realisatie van een verbinding van de kabels een gevaarlijke toestand creerde bij de plaatsing van de mof (vaststelling geldig tot 5 jaar na uitvoering). 3.15.9 SLA Niet respecteren van planningen/tijden (post nr. 709) SAP-nr: 3003738 De afgevaardigde van de opdrachtgever ervaart dat de aannemer bij de uitvoering van de werken de afgesproken of geplande termijnen niet respecteerd: Tijdig aanwezig zijn op het afgesproken tijdstip en de afgesproken locatie bij dringende interventie.

3.16 LIJST MET EENHEIDSPRIJZEN


De lijst met eenheidsprijzen voor uitvoering van de in dit lastenboek beschreven werken is in bijlage aan dit lastenboek toegevoegd. De eenheidsprijzen die in bold (vet) zijn gedrukt worden steeds afgerekend aan de prijs van de lijst (cofficint 1), al de andere prijzen worden bij de afrekening vermenigvuldigd met de door de aannemer aangeboden offertecofficint.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

62

BIJLAGE 1
Melding van. sloop-en verwijderingswerken van asbest en asbesthoudend materiaal [Art. 28 K.B. 16 maart 2006] Inhoud van het meldingsdocument. 1 de ligging van de bouwplaats; 2 de gebruikte of gehanteerde soorten en hoeveelheden asbest of de beschrijving van het asbest waaraan de werknemers kunnen worden blootgesteld; 3 de verrichte werkzaamheden en toegepaste procds; 4 het aantal betrokken werknemers; 5 de begindatum van de werken, alsmede de duur ervan; 6 de maatregelen die zijn genomen om de blootstelling van de werknemers aan asbest te beperken. Modaliteiten: Wie meldt? De werkgever die werkzaamheden uitvoert waarbij werknemers tijdens hun werk worden blootgesteld aan asbest Termijn van de melding? Voor sloop-en verwijderingswerken van asbest en asbesthoudend materiaal uiterlijk vijftien kalenderdagen voor de geplande aanvang van de werkzaamheden gedaan. Aan wie wordt gemeld? 1. Aan de met het toezicht belaste ambtenaar van het ambtsgebied waar de werken worden uitgevoerd t.t.z. de inspectie ANTWERPEN BRUSSEL Theater Building Italilei 124 - bus 77 2000 ANTWERPEN Tel.: 03 232 79 05 Fax: 03 226 02 53 E-mail: tww.antwerpen@werk.belgie.be Ambtsgebied: Provincie Antwerpen. LIMBURG VLAAMS-BRABANT TT 14 Sint-Jozefsstraat 10.10 3500 HASSELT Tel.: 011 35 08 60 Fax: 011 35 08 78 E-mail: tww.limburg@werk.belgie.be Ambtsgebied: Provincie Limburg Ernest Blerotstraat 1 1070 BRUSSEL Tel.: 02 233 45 46 Fax: 02 233 45 23 E-mail: tww.brussel@werk.belgie.be Ambtsgebied: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. LIMBURG VLAAMS-BRABANT Philipssite 3A, bus 8 3001 LEUVEN Tel.: 016 31 88 30 Fax: 016 31 88 44 E-mail: tww.vlaams.brabant@werk.belgie.be Ambtsgebied: Provincie Vlaams-Brabant.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

63

WEST-VLAANDEREN Breidelstraat 3 8000 BRUGGE Tel.: 050 44 20 20 Fax: 050 44 20 29 E-mail: tww.west.vlaanderen@werk.belgie.be Ambtsgebied: Provincie West-Vlaanderen. HENEGOUWEN

OOST-VLAANDEREN Ketelvest 26/202 9000 GENT Tel.: 09 265 78 60 Fax: 09 265 78 61 E-mail: tww.oost.vlaanderen@werk.belgie.be Ambtsgebied: Provincie Oost-Vlaanderen.

Rue du Chapitre 1 7000 MONS Tel.: 065 35 39 19 Fax: 065 31 39 92 E-mail: cbe.hainaut.ouest@emploi.belgique.be Ambtsgebied: de bestuurlijke arrondissementen Aat, Bergen, Moeskroen en Doornik en de gemeente Lessen 2. aan zijn preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. 3. een kopie van deze melding aan het comit en naar de betrokken werknemers 4. eveneens een kopie naar de werkgever van de onderneming die bedrijvig is op de plaats waar de werken zullen worden uitgevoerd die op zijn beurt de preventieadviseurs (arbeidsgeneesheer + veiligheid) en het comit moet verwittigen.

Opmerking: 1. werken kunnen ook onderworpen zijn aan meldingsplicht conform de bepalingen van artikel 45 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen 2.Telkens wanneer een verandering in de arbeidsomstandigheden kan leiden tot een aanzienlijke toename van de blootstelling aan asbest, moet een nieuwe melding gedaan worden.

LB-135-F01.03 versie juni 2010

64

PRIJSLIJST - Bijzonder Technisch Lastenboek Saneren van MS-Cabines - LB-135-F01.03 - uitgave 06/2010.

Postnr

SAP-nr

Benaming

Eenheid

Verm. Hoev.

Eenheidsprijs

Deel grondwerken
3.1 3.1.1 101 102 103 3.1.2 104 105 3.1.3 106 107 3.1.4 108 3.1.5 109 110 3.1.6 111 112 3.1.7 113 114 115 3.2 3.2.1 116 3.3 3.3.1 117 118 119 3.3.2 120 121 122 123 124 125 126 127 3.3.3 128 129 Sleufwerk, uitbraak en herstel van de bestrating Uitbraak, sleufwerk en defintief herstel van de bestrating 3003234 3003235 3003236 Sleuf in berm - definitief herstel Sleuf in losse bestrating - definitief herstel Sleuf in bitumen of cementbeton - definitef herstel m m m 11,15 32,81 54,49

Uitbraak van de bestrating en sleufwerk 3000129 3000130 Sleuf in losse bestrating - zonder herstel Sleuf in bitumen of cementbeton - zonder herstel m m 11,77 22,75

Uitbraak, sleufwerk en voorlopig herstel van de bestrating 3003441 3003442 Sleuf in losse bestrating - voorlopig herstel Sleuf in bitumen of cementbeton - voorlopig herstel m m 21,20 35,12

Meerdiepte per 10 cm 3000131 Meerdiepte per 10 cm m 1,26

Bijkomende fundering onder bestrating per 10 cm 3003469 3003470 Stabilis Mager beton m m 5,61 6,49

Vervangen van gronden door zand 3000134 3000135 Berm Bestrating m m 11,77 8,41

Afvoeren van gronden volgens Vlarebo hoofdstuk XIII 3003498 3003499 3003500 Afvoer bij volledige vervanging sleufgrond Afvoer zonder vervanging sleufgrond in bestrating Afvoer zonder vervanging sleufgrond in berm m m m 3,91 0,39 0,54

Stutten van sleuven en putten Stutten 3003538 Stutten m 18,84

Graafwerk, uitbraak en herstel van de bestrating voor putten Graafwerk per m 3000000 3000001 3000002 Graafwerk per m - zonder dempen Graafwerk per m - met dempen Dempen per m van uitgravingen m m m 40,81 56,51 15,70

Uitbraak en herstel van de bestrating (niet boven sleuven) 3000003 3000004 3000005 3000006 3000007 3000008 3003878 3003879 Uitbraak losse bestrating Uitbraak bitumen of cementbeton Definitief herstel losse bestrating Definitief herstel bitumen of cementbeton Uitbraak en definitieve herstelling losse bestrating Uitbraak en definitieve herstelling bitumen of cementbeton Uitbraak en voorlopige herstelling losse bestrating Uitbraak en voorlopige herstelling bitumen of cementbeton m m m m m m m m 9,09 17,42 28,79 68,93 37,88 86,36 24,90 33,53

Bijkomende fundering onder bestrating per 10 cm (niet boven sleuven) 3003542 3003543 Stabilis (niet boven sleuven) Mager beton (niet boven sleuven) m m 8,01 9,42

Opmerking : eenheidsprijzen in BOLD = steeds coefficient 1,000


LB-135-F01.03 blz. 1 / 4 uitgave 06.2010

PRIJSLIJST - Bijzonder Technisch Lastenboek Saneren van MS-Cabines - LB-135-F01.03 - uitgave 06/2010.

Postnr

SAP-nr

Benaming

Eenheid

Verm. Hoev.

Eenheidsprijs

3.3.4 130 131 132 3.3.5 133 3.3.6 134 3.3.7 135 3.4 3.4.1 201 202 203 204 205 206 3.4.2 207 3.12 410 411 412 413

Boordstenen en/of betongreppels 3000009 3000010 3000011 Uitbraak boordstenen en/of betongreppel Terugplaatsen boordstenen en/of betongreppel Uitbraak en terugplaatsen boordstenen en/of betongreppel m m m 5,23 11,51 16,74

Vervangen van gronden door zand 3003761 Vervangen van gronden door zand m 30,38

Verwijderen van niet zichtbare hindernissen (massieven, ondergronds metselwerk, betonblokken, ,..) 3003544 Verwijderen niet zichtbare hindernis m 104,65

Afvoer grond van putten volgens Vlarebo hoofdstuk XIII 3003545 Afvoer grond van putten m 19,57

Plaatsen of wegnemen van leidingen in geopende sleuf Plaatsen of wegnemen van kabels in geopende sleuf of kokers (wachtbuizen) 3000012 3000013 3000014 3000015 3000016 3000017 Categorie A Categorie LS Categorie HS 1 Categorie HS 2 Categorie HS 3 Categorie HS 4 m m m m m m 2,62 3,48 4,80 4,80 8,29 9,58

Verleggen of opbinden van bestaande kabel 3003299 Verleggen of opbinden bestaande kabel m 3,14

Specifieke werken 3000103 3000104 3003564 3003565 Bronbemaling sleuf Bronbemaling voor werk- en boorputten Dagsupplement bronbemaling Plaatsen bitumenband m stuk stuk m 15,70 828,20 73,26 5,23

Deel elektrische werken


3.5 301 302 303 304 305 3.6 306 307 308 309 310 311 312 313 314 3.7 315 316 317 318 Kabelmanipulaties in MS-cabines 3003645 3003646 3003647 3003922 3003648 Verwijderen van bestaande MS-kabels uit de cabine Terugtrekken van bestaande LS- of OV-kabel uit de cabine Binnenbrengen en plaatsen van MS-kabel in de cabine tot 10 meter Binnenbrengen en plaatsen van MS-kabel in de cabine boven de 10 meter Binnenbrengen en plaatsen van LS- of OV-kabel in de cabine m m stuk m stuk 8,37 5,23 57,56 9,00 31,40

Maken van moffen 3003649 3003650 3003166 3003167 3003651 3003652 3003169 3003170 3003172 Maken van LS-verbindingsmof op kunststof- of PPL-kabel met sectie <= 25 mm Maken van LS-verbindingsmof op kunststof- of PPL-kabel met sectie > 25 mm Maken van een LS-stopmof Maken van een LS-aardingsmof Maken en verbinden van een eindmof op LS-kabel met sectie <= 25mm Maken en verbinden van een eindmof op LS-kabel met sectie > 25mm Maken van een PRC-verbindingsmof per fase Maken van een MS-overgangsmof PRC-PPL Maken van een MS-binneneindmof PRC al dan niet met haakse stekker stuk stuk stuk stuk stuk stuk fase stuk fase 47,09 83,72 35,58 83,72 26,16 48,14 94,19 397,67 60,70

Maken en plaatsen van transfolijnen 3003653 3003654 3003655 3003656 Maken en plaatsen van een MS-transfolijn PRC tot 5 meter Maken en plaatsen van een MS-transfolijn PRC boven de 5 meter Maken en plaatsen van een LS-transfolijn tot 10 meter Maken en plaatsen van een LS-transfolijn boven de 10 meter stuk m stuk m 104,65 8,37 271,04 29,30

Opmerking : eenheidsprijzen in BOLD = steeds coefficient 1,000


LB-135-F01.03 blz. 2 / 4 uitgave 06.2010

PRIJSLIJST - Bijzonder Technisch Lastenboek Saneren van MS-Cabines - LB-135-F01.03 - uitgave 06/2010.

Postnr

SAP-nr

Benaming

Eenheid

Verm. Hoev.

Eenheidsprijs

3.8 319 320 321 322 323 3.9 324 325 326 327 328 329 330 331 332 3.10 333 334 335 336 337 338 339 340 341 3.11 342 343 3.12 401 402 403 404 405 406 407 408 409 414

Bewegingen aan transfo's 3003657 3003658 3003659 3003660 3003661 Wegname transfo Plaatsen transfo met stekkeraansluiting Plaatsen recup-transfo met isolatoren Plaatsen en aansluiten van een temperatuursbeveiliging op een transfo Plaatsen en aansluiten temperatuursbeveiliging en drukbeveiligingsrelais transfo transfo transfo transfo transfo 78,49 78,49 78,49 78,49 78,49

Werken aan MS-uitrustingen 3003662 3003663 3003664 3003665 3003666 3003667 3003668 3003669 3003670 Slopen van een bestaande cel (open uitrusting) met SS en/of VS klein olievolume Slopen van een bestaande cel (open uitrusting) met VS groot olievolume Slopen van een bestaande compacte of modulaire HS-installatie Plaatsen en aansluiten van een compacte HS-installatie tot 4 schakelfuncties Plaatsen en aansluiten van een modulaire HS-installatie tot 3 schakelfuncties Plaatsen en aansluiten van een bijkomende schakelfunctie Plaatsen en aansluiten bijkomende modulaire HS-cel bij bestaande installatie Plaatsen en aansluiten bijkomende HS-cel in open schakelmaterieel bij bestaande installatie Plaatsen van een sokkel voor het verhogen van een bestaande compact of semi-compact installatie cel cel installatie installatie installatie veld cel cel installatie 61,74 167,44 183,14 915,69 915,69 61,74 61,74 313,95 251,16

Laagspannings- en openbare verlichtings-uitrusting 3003672 3003673 3003674 3003675 3003676 3003923 3003924 3003678 3003925 Wegname bestaand laagspanningsbord per spanning (tot 10 vertrekken) Plaatsen nieuw laagspanningsbord per spanning Wegname OV-bord Plaatsen OV-bord Plaatsen binneninstallatie Plaatsen bijkomende TL-armaturen Slopen binneninstallatie Bijplaatsen of vervangen LS-zekeringshouders Plaatsen Ampre-meter spanning / bord bord bord bord stuk stuk stuk strip / kabeluiteinde stuk 62,79 62,79 41,86 41,86 194,65 20,00 40,00 5,00 10,00

Plaatsen van afschermingen 3003679 3003680 Plaatsen van afschermingen Plaatsen afscherming laagspanningsbord cel spanning / bord 156,98 62,79

Specifieke werken 3003677 3003681 3003682 3003683 3003684 3003764 3003765 3003881 3003882 3003869 Plaatsen polyesterkast Plaatsen van een nieuwe diepteaarding Vervoer van transformator per km Plaatsen doorvoerluik voor kabels meetwagen in bestaande gemetste cabine Afdekken LS- en/of MS-kanalen in de vloer Supplement slopen wanden cabinecel in asbest Afvoeren en storten van asbestafval Forfait verwittigen van klanten Verwittigen van klanten, per klant Verloren uren stuk stuk km stuk m cel ton stuk klant stuk 115,12 303,49 2,09 154,88 52,33 20,93 90,00 40,00 0,10 100,00

Opmerking : eenheidsprijzen in BOLD = steeds coefficient 1,000


LB-135-F01.03 blz. 3 / 4 uitgave 06.2010

PRIJSLIJST - Bijzonder Technisch Lastenboek Saneren van MS-Cabines - LB-135-F01.03 - uitgave 06/2010.

Postnr

SAP-nr

Benaming

Eenheid

Verm. Hoev.

Eenheidsprijs

3.13 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 3.14 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 3.15 701 702 703 704 705 706 707 708 709

Leveringen 3000060 3000061 3003870 3000063 3000064 3000065 3003229 3000066 3000067 3000068 3000069 3000070 3000071 3000072 3000073 3000074 3000075 3000076 3000077 3000078 3000079 3000081 3000082 3001777 3001778 Leveren van grind Leveren van zand Leveren van teelaarde Leveren van cement Leveren van gestabiliseerd zand (min 150 kg cement/m) Leveren van funderingsbeton (min 250 kg cement/m) Leveren van rijk beton (min 350 kg cement/m) Leveren dallen 30 x 30 x 6 cm Leveren van betonstraatstenen Leveren van PVC buizen D 110/3,2 Leveren van PVC buizen D 125/3,2 Leveren van PVC buizen D 160/4,0 Leveren van PVC buizen D 200/4,9 Leveren van PVC buizen D 250/6,2 Leveren van PVC buizen D 315/7,7 Leveren van PVC buizen D 400/9,8 Leveren van stalen buis D 100 mm Leveren van stalen buis D 150 mm Leveren van stalen buis D 200 mm Leveren van stalen buis D 250 mm Leveren en plaatsen van gegalvaniseerde staalplaten Leveren van bakstenen Leveren van dolomiet Leveren van kunststofplaat 30 x 15 voor bedekking van kabel Leveren van kunststofplaat 30 x 20 voor bedekking van kabel ton m ton kg m m m stuk stuk m m m m m m m m m m m m stuk ton m m 40,95 30,38 25,00 0,19 60,57 63,53 75,14 0,97 0,65 4,99 6,09 8,58 12,99 19,97 30,96 51,31 19,96 26,63 40,24 54,04 27,57 0,53 50,94 0,62 0,76

Uurloon, vervoer en werktuigen 3003556 3003557 3003558 3000085 3001951 3001952 3000086 3000087 3000088 3000089 3003561 Uurloon verbinder LS en MS Uurloon verbinder LS en MS (ANZA) Uurloon verbinder LS en MS (ZOF) Uurloon werkman Uurloon werkman (ANZA) Uurloon werkman (ZOF) Vrachtwagen min 5 ton nuttig laadvermogen met grijper of haspelwagen Bestelwagen of autobusje Graafmachine Compressor met max 2 pneumatische breekhamers Forfait wachtoproep h h h h h h h h h h stuk 42,00 73,26 94,19 36,63 64,10 82,41 15,70 6,80 17,79 7,85 250,00

SLA - Service Level Agreements 3002478 3002479 3002480 3002482 3003566 3003567 3003568 3003595 3003738 SLA wegsign. en verkeersveiligh. niet in orde SLA woning, handelshuis en inrit niet veilig bereikbaar SLA uitvoerders niet in bezit geldig pasje SLA verbergen onvakkundige werkuitvoering SLA laattijdige of onvolledige verstrekking data SLA herstel voetpad/rijweg buiten de norm SLA gegronde klacht klantvriendelijkh - service SLA slechte verbindings-, eind- of aftakmof SLA niet respecteren van planningen/tijden stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk -250,00 -250,00 -250,00 -250,00 -250,00 -250,00 -250,00 -2000,00 -250,00

Opmerking : eenheidsprijzen in BOLD = steeds coefficient 1,000


LB-135-F01.03 blz. 4 / 4 uitgave 06.2010

Addendum 2 aan lastenboek LB-135-F01.03 uitgave juni 2010.


De extra posten met de bijvermelde eenheidsprijzen beschreven in dit addendum worden toegevoegd aan het in titel vermelde lastenboek. Deze posten beschrijven werken voor het plaatsen van filteropstellingen en slimme meters in cabines en voetpadkasten en zijn een aanvulling op de posten voor het saneren van MS-cabines.

1.

Algemeen

De eenheidsprijzen van de onderstaande posten voor het plaatsen van filteropstellingen en slimme meters in cabines en voetpadkasten omvatten al de leveringen en prestaties, welke nodig zijn tot het vakkundig beindigen van de werken door de aannemer. De uitvoering gebeurt door werknemers die in het bezit zijn van de nodige pasjes zoals beschreven in 1.5 Kwalificatie van het tewerkgestelde personeel van het lastenboek LB-135F01.03. Voor de werkzaamheden beschreven in dit addendum zullen de uitvoerders die dus reeds in het bezit zijn van het pasje LSV ook verplicht zijn de opleiding Slimme Meters Piloot Cabines te volgen en mits slagen in de bijhorende theoretische test het pasje SMPC te behalen. Het pasje SMPC is beperkt geldig in tijd. Er wordt een bijkomende opleiding voorzien voor het plaatsen van de semi-indirecte slimme meter en communicatiebox in de cabines. De nodige pasjes voor de uitvoering zijn aangegeven bij de onderstaande nieuwe posten.

2. Extra posten voor het plaatsen van filteropstellingen en slimme meters in MScabines en voetpadkasten. 2.1. Plaatsen filteroplossing 1 SlimEANcab10 in cabine. Voorziene eenheidsprijs per stuk : 75,00 Vereiste pasjes: LSV + SMPC. Volgende factoren zijn begrepen in de eenheidsprijs: o Plaatsen van modules met gentegreerde filters op LS-borden (4 6 vertrekken). Losmaken van bestaande kabels. Afnemen van bestaande zekeringshouders. Aanpassen van bestaand LS-bord (verplaatsen nul-lat en trekontlastingslat) Plaatsen van de filtermodules. Plaatsen van steunijzer (ondersteuning van de filtermodules). Plaatsen en verbinden van de filters in de filtermodules. Terug plaatsen van zekeringhouders.

SAP-nr.: 3003958

2.2.

Plaatsen filteroplossing 2 SlimEANcab20 in cabine. Voorziene eenheidsprijs per stuk : 75,00 Vereiste pasjes: LSV + SMPC.

SAP-nr.: 3003959

Volgende factoren zijn begrepen in de eenheidsprijs: o Plaatsen van filterframe (3 of 5 modules) met filters. Assemblage en monteren van frame op muur.

Plaatsen van kabelklemmen of van een kabelgoot voor de bevestiging tussen LS-bord en filterbord. Plaatsen van de filtermodules. Plaatsen en verbinden van de filters in de filtermodule(s). Aanbrengen nodige wettelijke spanningsklevers (230 400 V * draaizin).

2.3.

Plaatsen filteroplossing 3 SlimEANcab20 in voetpadkast (VPK). Voorziene eenheidsprijs per stuk : 140,00 Vereiste pasjes: LSV + SMPC.

SAP-nr.: 3003960

Volgende factoren zijn begrepen in de eenheidsprijs: o Plaatsen van voetpadkast met deels voorgenstalleerde filteroplossing 2. De uitbraak en definitieve herstelling van de eventuele bedekking (bestrating) en de onderliggende fundering voor het plaatsen van de kast en aardelektrode. Het graven en dempen van een voldoende grote werkput (eventueel meerdere) met een diepte van ongeveer 90cm voor het plaatsen van aardelektrode en voetpadkast. Plaatsen van 4 dallen (30x30x6cm), onder elke VPK-hoek 1 dal. Het eerste staafelement van de aardelektrode manueel in de grond duwen op de bodem van de put en vervolgens een slaghuls of aangepast hulpstuk voor de machine op het staafelement plaatsen. De staafelementen (maximum 3) verder in de grond drijven met een hamer of machine. Tussen 2 staafelementen telkens een conisch koppelstuk plaatsen. Het laatste staafelement tot 0,6 meter onder het maaiveld in de grond drijven. Plaatsen van het voetstuk van de VPK op de 4 dallen en montage van de verschillende delen van de kast. Nadien de voet van de kast met gestabiliseerd zand afwerken. Maken van de nodige verbindingen tussen aardgeleider, aardstaven en nulgeleider. Plaatsen en verbinden filters in filtermodule(s). Het inbrengen van de kabels in de kast.

2.4.

Plaatsen + aansluiten OV-ophoogmodule 160 A SlimEANcab10. Voorziene eenheidsprijs per stuk : 42,00 Vereiste pasjes: LSV + SMPC.

SAP-nr.: 3003962

Volgende factoren zijn begrepen in de eenheidsprijs: o Plaatsen en aansluiten van OV-ophoogmodule 160A. Afkoppelen van bestaande OV-kabel. Verwijderen bestaande OV-zekeringhouder. Plaatsen van OV-ophoogmodule. Terug plaatsen van OV-zekeringhouder. Aansluiten van bestaande OV-kabel.

2.5.

Plaatsen + aansluiten semi-indirecte slimme meter. Voorziene eenheidsprijs per stuk : 20,00 Vereiste pasjes: LSV + bijkomende opleiding.

SAP-nr.: 3003963

Volgende factoren zijn begrepen in de eenheidsprijs: o Plaatsen en aansluiten van semi-indirecte slimme meter in VPK of cabine. Eventueel monteren van bevestigingsplaat op muur. Plaatsen van slimme meter op bevestigingsplaat. Aansluiten van de slimme meter.

2.6.

Plaatsen + aansluiten communicatiebox. Voorziene eenheidsprijs per stuk : 10,00 Vereiste pasjes: LSV + bijkomende opleiding.

SAP-nr.: 3003964

Volgende factoren zijn begrepen in de eenheidsprijs: o Plaatsen en aansluiten van communicatiebox of communicatiemodule (SCM). Monteren van communicatiebox op muur. Bevestigen van communicatiemodule (SCM). Aansluiten van communicatiemodule.

2.7.

Plaatsen + aansluiten filterbox tot 120A. Voorziene eenheidsprijs per stuk : 40,00 Vereiste pasjes: LSV + SMPC.

SAP-nr.: 3003965

Volgende factoren zijn begrepen in de eenheidsprijs: o Plaatsen en aansluiten van filterbox tot 120A. Monteren van filterbox op muur. Aansluiten van filterbox.

2.8.

Filterlijn tussen strip + filtermod int cab. Voorziene eenheidsprijs per stuk : 14,00 Vereiste pasjes: LSV + SMPC.

SAP-nr.: 3003966

Volgende factoren zijn begrepen in de eenheidsprijs: o Maken van filterlijn tussen LS-bord en filtermodule intern cabine. Ontmantelen, aan beide zijden, van de 3 soepele draden 150mm Cu. Plaatsen van hulzen op de draaduiteinden. Aansluiten van de filterlijn tussen LS-bord en filtermodule. Bevestigen van de filterlijn in de kabelklemmen of op de kabelgoot.

2.9.

Filterlijn ts strip + filtermod ext VPK. Voorziene eenheidsprijs per stuk : 45,00 Vereiste pasjes: LSV + SMPC.

SAP-nr.: 3003967

Volgende factoren zijn begrepen in de eenheidsprijs: o Maken van filterlijn tussen LS-bord en filtermodule in voetpadkast.

Beide zijden van de kabel ontmantelen en eindmof maken. Aansluiten van de filterlijn tussen LS-bord en externe filtermodule in VPK. Bevestigen van de filterlijn in de kabelklemmen of op de kabelgoot.

3.

VOORZIENE EENHEIDSPRIJZEN IN DIT ADDENDUM.

De voorziene eenheidsprijzen voor uitvoering van de in dit Addendum beschreven werken worden voor de afrekening steeds vermenigvuldigd met de door de aannemer aangeboden offertecofficint voor het lastenboek LB-135-F01.03 deel elektriciteit.