Вы находитесь на странице: 1из 58

www.boiRboi.blogspot.

com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

mwebq wbe`b
nuvwU nuvwU cv cv Ki AvR GB jvBewiwU 5g gvm c`vcb Kij| eBqi msLvI 200 AwZg
KiQ| Avwg AZ Avbw`Z h GB mvBUi RbjM _KB fvbyavqxi Afve wQj bv| Zv`i
cej Drmvn AvgvK cejeve AbycvwYZ KiQ| Avwg KwVb Avw_K AbUbi gaw`q mgqUv
AwZg KiwQ,wK cvVKi Drmvn `Lj Avwg me K fzj hvB|
Avgvi g~j Dk hZ ewk msLK evsjv eB AbjvBb wbq Avmv| g~Qbv GB w`K _K
AMMvgx,Zv`i eBqi Avwg eo f| Ze wewfb Kvib Zviv AbKw`b wbqwgZ eB w`Qb
bv,ZvB Avgvi GB z` cPv| Avgvi mvBUi AbK cvVK g~Qbvi LvuR ivLb bv,Zv`i RbB
g~Qbvi K_v ejjvg| Avwg g~jZ g~Qbvi mv_ wgj iL eB AvcjvWi Pv Kwi,Zv`i h
eBjv AvQ,mBjv Avwg w`Z PvB bv|
cwikl GKUv K_v bv ejjB bq| AbKB Avgvi mvBUi GvWjv evDR Kib,wK
mwVKfve bv Kivi dj Avgvi Lye ewk jvf nq bv| Avwg GKUz MvBW w`B,wKfve evDR
Kij Avwg DcKZ ne|
h wjsKUv Icb Kieb,mUv Icb njB KvR Kieb bv| eis mB mvBUi wewfb wjsK
hvb,Ges Gfve 20-25 wgwbU AwZevwnZ Kib| cvij AviI ewk mgq mvBUwU Lyj ivLyb|
Ze gvm GKevii ewk evDR Kivi `iKvi bB| evsjv`k _K hviv evDR Kib,Zviv 2
gvm GKevi evDR Kieb| Avi Dcgnv`ki evBi hviv AvQb,Zviv gvm 2 eviI KiZ
cvib,mgmv bB|
Avcbv`i mvRkb,Abyiva Avgvi GKv Kvg| KvbI msKvP bv Ki AvgvK wU wePywZi
K_v ejZ cvib,eBqi Abyiva RvbvZ cvib,Avwg Lywk ne|
kl GKwU K_v,Avwg GKRb mdUIqvi Wfjcvi| Avgvi GKwU gvevBj Rvfv mdUIqvi 2
ji ekxevi WvDbjvW nqQ,GLbI nq PjQ| Avcbviv hviv Rvbb bv,Zviv gvevBj
Bswjk Uz evsjv wWKkbvwi Uv UvB KiZ cvib| www.getjar.com G wMq mvP e Bangla
wjL mvP w`j `Leb Bdictionary Pj GmQ| Avcbv`i gZvgZi Acvq iBjvg|
eBqi AvjvK AvjvwKZ nvK Avgv`i Rxeb|
E-mail: ayan.00.84@gmail.com
Mobile: +8801734555541
+8801920393900