You are on page 1of 8

1A Oinarrizko Maila 2

Nor da nor?
1 ELKAR EZAGUTU c Non: deklinatu parentesi arteko hitzak.
a Lotu aditzak izen egokiekin
1. Aitak umea (besoak) ________ hartu du.
1 jaio j a irratia, albisteak 2. Prakak logelako (armairua) ________ daude.
2 egin b hizkuntza bat, eskolan 3. Mahai gaineko (platerak) _________ ez dago
3 entzun c bi seme-alaba, familia handia ezer, hutsik daude.
4 jo d ariketak, ikastaroa 4. Dirua (poltsikoak) __________ edo (diru-
5 irakurri e ura, ardoa zorroa) __________ eramaten duzu?
6 jan f txirula, gitarra 5. Nik min hartu dut ezkerreko (hanka)
__________ .
7 mintzatu g aldizkaria, egunkaria
6. Ondo pasa (Bilbo) ________ !
8 ikasi h trenez, hondartzara
7. Ume horrek (ezpainak) ________ tomatea
9 joan i ingelesez, euskaraz
dauka.
10 eduki j Beasainen, Erroman 8. Nire izeba bat (Paris) ________ bizi da.
11 edan k sagarra, legatza

2 GRAMATIKA: hitzen ordena 3 HIZTEGIA zenbakiak, datak, orduak


galderetan a Jarraitu segida hauek.
a Idatzi galderak. Aditza jokatu
1 Non _________________? 1 bederatzi, hamar, ________ ________
(zuk / lan egin) 2 hamasei, hamazazpi, _______ ________
2 Nolako _________________? 3 hogei, hogeita hamar, _______ ________
(zuri / filmak / gustatu) 4 hirurogei, hirurogeita hamar, ___________
3 Noiz _________________? ___________
(zu / zinemara / joan) 5 laurogeita bederatzi, laurogeita hamar,_____
4 Zein _________________? ________ _________________
(zuk /egunkari / irakurri) 6 lehenengoa, bigarrena, _______ _______
5 Nongoak _________________? 7 asteartea, asteazkena, ________ ________
(zure gurasoak / izan) 8 goiza, eguerdia, ________ _________
6 Ba _________________? 9 martxoa, apirila, ________ ________
(eduki / zure arrebak / landare / 10 bostak eta hogei, bostak eta hogeita bost,
etxean) ______________ ______________
7 Zergatik _________________? 11 ordu biak hogei gutxi, ordu biak laurden gutxi,
(zuek / ez / egin / etxeko lana) ________________ ________________

b Nongoa: erantzun galderei 4 GELAKO HIZKUNTZA


a Idatzi kontrako instrukzioak.
1. Nongoak dira txori hauek? (Brasil)
_______________________________ Instrukzioak Kontrakoak
2. Nongo giltza ekarri duzu? (gela hau) 1 Bakarka lan egin Binaka lan egin
_______________________________ 2 Jaiki E____
3. Nongoa da ilegorri hori? (Danimarka) 3 Galdetu ikaskideari E________ ikaskideari
_______________________________ 4 Itzali argia P______ argia
4. Nongo gidariak irabazi du lasterketa? 5 Itxi leihoa I_______ leihoa
(Britainia Handia)
______________________________ b Begiratu adibideei eta osatu instrukzioa.
5. Nongoak zarete zuek? (hemen)
______________________________
6. Nongo altzariak aldatu behar dira? (logela
hori)
______________________________
7. Nongo hondartzara joango zara? 2
1 3
(Zarautz)
1m_______ 2i_____ 3e_____
______________________________
8. Nongo apalean jarri dituzu liburuak? (goi) 5 AURKEZPENA: Interneten: www.ikasbil.net
______________________________ Dokumentua: Kutsidazu bidea, Ixabel;
Maila: 1A; Zenbakia: 307238; Euskarria: ariketa

Harremanak 1 Gasteizko HEO


1B
Familia edo lagunak?
1 HIZTEGIA familia eta adjektiboak 2 FAMILIA KONTUAK izena aukeratu
a Irakurri eta osatu hurrengo esaldiak. Beckhamdarrek Cruz izena aukeratu dute bere
amaginarreba - semea - ilobak - aitona semearentzat. Gure ustez hauek izan daitezke
lehengusina - koinatua - alaba – izeba arrazoiak. Lotu arrazoi bakoitza bere azalpenarekin
1 Nire amaren aita nire _________ da. Arrazoiak Azalpenak
2 Zure amaren ahizpa zure _________ da.
3 Zure semearen arreba zure _______ da.
4 Zure osabaren alaba zure ________ da. 1 Gogoratzeko erraza a Polita ez dakigu, baina
5 Zure ahizparen senarra zure ______ da. delako laburra bai, ezta?
6 Zure koinataren seme-alabak zure
__________ dira. 2 Umearen b Arraroa da ingelesei
7 Nire emaztearen ama nire ________ da.
8 Gure alabaren neba gure ________ da. jaioterriarekin soinu hori gustatzea,
zerikusia duelako zaila da ahoskatzeko,
b Idatzi kontrako adjektiboak. baina izan daiteke.
3 Originala delako
1 lodia → __________ c Ez du azalpenik behar,
2 lotsatia → __________ 4 Laburra eta polita ezta?
3 eskuzabala → __________ delako
d Gaur egun bada
4 indartsua __________
→ originala; ez da egongo
__________ 5 Gurasoek izenaren
5 luzea → Cruz askorik
__________ soinua gustuko
6 aspergarria →
__________ dutelako e Silaba bakarrekoak
7 zaila →
8 polita → __________ erraz gogoratzen dira
6 Erlijioarekin
9 zikina → __________
zerikusia duelako f Madrilen jaio da, eta
10 garestia → __________
izen espainiarra da
11 aberatsa → __________
12 biguna → __________

3 IRAKURMENA Osatu testua

Miguel Angel Perez Lasa _________(1) da. Lehen Mailakoa. 1967an _______ (2)
zen eta handik 30 urtera Lehen Mailako epaile __________ (3) zen. Aurten
laugarren denboraldia du, beraz. Baina Lehen Mailara iritsi aurretik 13 urte pasa
ditu __________(4) .____________ (5) da jaiotzez.
Andoaindarra epaile jaio bihurtu futbol-epailea
4 GRAMATIKA Orainaldi burutugabea
a Osatu testua aditz forma egokiarekin. Beheko aditzak erabili.
izan gustatu ekarri ez itzuli lan egin joan prestatu

Amak liburu denda batean (1) egiten du lan, eta bera (2) __________ etxera arratsaldeko
zortziak arte. Oso langilea da eta askotan liburuak (3) ____________ gauean irakurtzeko.
Aita erretiratuta dago, beraz ez (4) _________ presarik jaikitzeko. Goizetan erosketak
egitera (5) __________ eta gero bazkaria (6) __________ amarekin batera jateko.
Anaia nagusiak nik baino bi urte gehiago ditu. Bera informatikaria da eta izugarri (7)
____________ ordenagailuak.

Harremanak 2 Gasteizko HEO


1C
Deskribapenak
1 HIZTEGIA gorputza 3 IRAKURMENA
a Osatu beheko esaldiak hitz egokiarekin
1 Zure _ _ _ _ _ _ _ak pentsatu, gogoratu eta a Irakurri deskribapena. Idatzi
erabakiak hartzen ditu. aditzak orainaldi puntukarian.
2 _ _ _ _ _ _a erabiltzen duzu loreak usaintzeko.
3 Zuk bi _ _ _ _ dituzu, urdinak, berdeak, marroiak…
4 Pertsona batzuen _ _ _a gorria, beltza, horia izan
daiteke.
5 Pertsona nagusiek 32 _ _ _ _ _ dituzte, jaioberriek ez
dute bat ere.
6 Nik 10 _ _ _ _ ditut eskuetan. Gauzak ukitzeko
erabiltzen ditut.
7 Guk _ _ _a ireki eta ixten dugu hitz egiten dugunean.
Gainera, barre egin dezakegu.
8 Zuk bi _ _ _ dituzu hanken amaieran. Futbolean
aritzeko balio dute.
9 Buruaren albo bakoitzean daude _ _ _ _ _ _ _ak.
Ikusten duzunez, irudi honetan euria
Beharrezkoak dira betaurrekoak jartzeko.
ari du. Haur batek euritakoa
___________ (eraman) eta bestea
2 GRAMATIKA Orainaldi puntukaria makurtuta __________ (egon). Biak
a Osatu esaldiak aditz forma egokiarekin. paperezko itsasontziekin
____________ (jolastu). Atzean
1 Zure lagunak begi urdinak _________ (eduki)
beste bi haur __________ (egon)
2 Ondarru eta Mutriku kostaldean ________ (egon)
baina hauek ez ______________
3 Kazetaria orain argazkia __________ (egin)
(jolastu). Aurrean dauden haurrak
4 Nik ba__________ (jakin) arrain zopa egiten.
oso pozik __________ (ibili) eta ez
5 Langileak zaborra __________ (jaso)
zaie inporta bustitzea. Uste dut
6 Irrati hori ez __________ (ibili) batere ondo.
eskolako lagunak _________ela
7 Gu oinez __________ (etorri) lanetik.
(izan) eta biek zortzi urte
8 Nora __________ (eraman) arrantzaleek txalupa?
__________ela (ukan). Beharbada
9 Zuek fax bat __________ (bidali)?
atzean _________en (egon) atarian
10 Zuk ez __________ (jakin) nire izena?
bizi dira. Atzean _________en (egon)
11 Guk hiru opari __________ (ekarri) ilobentzat.
haurrek jolastu nahi dute, baina ez
12 Zer moduz __________ (egon) zuek?
dute busti nahi.
13 Norekin __________ (ibili) umeak?
14 Nora __________ (eraman) zuk landareak?
15 Zuek ez al __________ (eduki) gure giltzak? 4 HIZTEGIA posposizioak
16 Gutunak ba al __________ (ekarri) Jonen berririk? a Begiratu irudia. Osatu esaldiak
17 Gu ez __________ (jan) oraindik. beheko posposizioekin.
18 Kepa, __________ (joan) taberna horretara eta
han galdetu. ezkerrean eskuinean aurrean
19 Iruñeko jaietatik __________ (etorri) zuek, ezta? atzean azpian erdian ondoan
20 __________ (egon) lasai mutil, ez da ezer eta.
21 Nik ez __________ (eduki) eguzkitarako 1 _Aurrean_ dauden haurrak
betaurrekorik. itsasontziekin jolasten ari dira.
22 Bigarren solairuko auzokoa pianoa __________ 2 __________ dagoen neskak
(jo). euritakoa dauka.
23 Gu Artium museoa ikustera __________ (joan). 3 Mutikoaren __________ dagoen
24 Berri hori egunkariko azken orrialdean _________ itsasontzia paperezkoa da.
(etorri). 4 __________ dauden haurrek ez
25 Ahizpa eta biok bizikletaz __________ (ibili). daukate euritakorik.
26 Nik lankideak autoan __________ (eraman) 5 __________ dagoen mutila
etxera. ilegorria da.
27 Baserritarra ez ___________ (landatu) azak, 6 Irudiaren __________ dauden
tipulak baizik. haurrak poz-pozik daude.
28 Guk ba__________ (jakin) txikitako kantak, ez 7 Neskaren __________ dagoen
ditugu ahaztu, ez horixe! mutila bustitzen ari da.

Harremanak 3 Gasteizko HEO


1D
Definizioak

1 GRAMATIKA erlatiboa 2 IRAKURMENA

a Lotu esaldien hasiera eta amaiera beheko a Testua irakurri ondoren beheko
definizioak osatzeko. koadroak bete:
_______________________________________________________________________
kafetegia sukaldaria okina trena medikua Donostia DIAMANTEAREN LAPURRETA
_______________________________________________________________________

Erakusketa batean diamante bat


1 Jakiak d a ogia egiten duena lapurtu dute. Detektibe bat arduratu da
2 Labean b zaintzen dituena kasu honetaz, eta bildu dituen datu
3 Gaixoak c hartzeko lekua guztiak txosten batean agertzen dira. Lau
4 Bidaiatzeko d prestatzen dituena dira susmagarriak eta hotel batean
5 Kafea eta abar e duen hiria daude oporretan. Denak daude pisu
6 Hondartza ezaguna f balio duen garraiobidea desberdinetan.

b Osatu definizioak aditz forma egokia erabilita. Sondikan bizi dena, lapurra baino pisu
1.
_______________________________________________________________________ bat beherago dago.
gidatu eraiki eman jantzi moztu
2. Ile kizkurra eta beltza daukanak
maileguan eman zaindu atseden hartu
Dukados erretzen du eta ez da
egin entzun bizi egin
_______________________________________________________________________ Sondikakoa.
3. Bittor ez da pipaz erretzen duena eta
1 igeltseroa etxeak eraikitzen dituen pertsona da. ile horia dauka.
2 liburutegia liburuak __________ lekua da.
4. Ximun, lapurra baino pisu bat gorago
3 lorezaina loreak __________ pertsona da.
dago.
4 txerria txerritegian __________ animalia da.
5 pospoloa sua _______ balio _____ zerbait da. 5. Lapurra ez da laugarren pisuan dagoena.
6 kapela buruan __________ arropa da. 6. Ilerik ez daukanak pipaz erretzen du
7 gidaria autobusak __________ norbait da. eta diamantea lapurtu duena da.
8 kiroldegia kirol _____ balio ______ lekua da. 7. Bittor da 1. pisuan dagoena.
9 guraizeak ________ balio ______ zerbait da. 8. 3. pisuan dagoena Markinakoa da.
10 hondartza _____________ lekua da.
9. Ile luzea daukana Tolosakoa baino pisu
11 MP3 musika _______ balio ______ tresna da.
bat gorago dago eta Markinakoa da.
12 behia esnea __________ animalia da.
10. Azken pisuan dagoena Itziar da.
11. Dukados erretzen duena ez da Joseba.
12. Erretzen ez duena 1. pisuan dago eta
ez da Tolosakoa.
13. 3. pisuan dagoenak Fortuna erretzen
du, eta ile luzea daukana da.
1 2 3
14. Ilerik ez daukana Tolosakoa da.
15. Pipaz erretzen duena Markinakoa baino
pisu bat beherago dago.
16. 3. pisuan dagoena ez da Joseba, eta
4 5 6 Laudiokoa baino pisu bat beherago
dago.

PISUA IZENA HERRIA TABAKOA ILEA


1.a
7 8 9 2.a
3.a
4.a

Zein da lapurra?
10 11 12

Harremanak 4 Gasteizko HEO


1E Deklinabidea

NOR NORK
1. Turista hauek (alemaniar) _________ dira. 1. (Miren) ________ komuneko ispilua apurtu
2. (Xabier) _________ ondo konpontzen da du.
lankideekin. 2. (Haize) _________ lastozko txabolak bota
3. Guk (kafe) __________ eskatu dugu. ditu.
4. Aulki horiek (zurezko) _________ dira. 3. Madrilgo (lagun) _________ etxea erosi
5. Bulegari (hori) _________ telefonoz hitz dute Hondarribian.
egiten ari da. 4. Txakur (hori) _________ kosk egin dit.
6. Denok ez gara (arabar) _________ . 5. (Aitona-amona) _________ sagar guztiak
7. Datorren astean amaituko da bildu dituzte.
(sukaldaritza) _________ ikastaroa. 6. Mendi (hau) __________ lau mila eta
8. Zilarrezko (belarritako) _________ seiehun metro ditu.
gustatzen zaizkit. 7. (Zu) _________ ez diozu egia esan.
9. Non bizi dira zure (seme-alaba) _________ ? 8. Ibai (hura) _________ oso ur zikina
10. Ordenagailu (hau) _________ orain darama.
merkeago daude. 9. (Nor) __________ eskatu dizu dirua?
11. Balkoi horretan ez dago (lore) _________ 10. (Norbait) _________ autoko argiak
askorik. piztuta utzi ditu.
12. Ez duzu inoiz bere (izen) _________ 11. Aza (hori) _________ itxura ona dute.
gogoratzen. 12. Lasai, (ni) _________ utziko dizkizuet
13. Gure ilobak bost (urte) _________ bete apunteak.
ditu. 13. (Jon) _________ ez du egin nahi.
ZERIK NOREN(A)
1. Ez duzu (klarion) _________ ekarri? 1. (Lorea) _________ berokia ohe gainean
2. Ume honi ez diozu (gozoki) __________ utzi dut.
eman behar. 2. Zapata hauek ez dira (ni) _________ .
3. Pirinioko haran horretan ez dago (elur) 3. Giltzak neska (hori) _________ dira.
________ . 4. (Mikel) _________ gurasoak Bermeora
4. Gaur izan da udako (egun) _________ joan dira.
beroena. 5. (Guraso) _________ etxea konpontzen ari
5. Nahikoa da, ez dut (beste) _________ nahi. dira.
6. Baduzu (kanbio) _________ ? 6. (Gu) _________ alaba txikiak
7. Parke honetan ez dugu (itzal) _________ . (aita) _________ antza du.
8. Ez dut gogo (handi) __________ 7. Dendari (hau) _________ emazteak
hondartzara joateko. gurekin egiten du lan.
9. Ez dago (eskubide) _________ ! 8. (Zuek) _________ herrian etxe asko
10. Badago (sarrera) _________ ? eraikitzen ari dira.
11. (Gasolina) _________ gabe geratu gara. 9. Sendagile (haiek) _________ da informea.
12. (Gaixo) _________ dago, baina (bizi) 10. Ez kezkatu, ni joango naiz
_________ . (ume) _________ bila.
13. Hauxe da (leku) _________ onena 11. Betaurreko hauek (zu) _________ dira?
antzezpena ikusteko. 12. Bidaiari (hori) _________ maleta ez da
14. (Laguntza) _________ behar baduzue, agertzen.
badakizue non nagoen. 13. Denok dakigu (ur) _________ garrantzia.

Harremanak 5 Gasteizko HEO


NORI NOREKIN
1. (Lagun) _________ ez diet ezer esan. 1. Jaietan lagun (asko) _________ topatu gara.
2. (Josu) _________ gustatzen ez bazaio, 2. (Jokin) _________ denok oso ondo
(ni) _________ eman. pasatu dugu.
3. (Zer) _________ buruz hitz egin dute? 3. Zarata (hau) _________ ez dut ezer
4. Ez badakizu galdetu neska (hori) ________ . entzuten.
5. (Katu) _________ janaria amaitu zaie. 4. Oporretan bi (gizon) _________ joango naiz.
6. (Zu) _________ galdu zaizkizu paperezko 5. Hamar (euro) _________ nahikoa duzu.
zapiak? 6. Oraindik (guraso) _________ bizi zara?
7. Gidari (bat) _________ isun gogorra jarri 7. Pili (ni) _________ hitz egitera etorri da.
diote. 8. Boligrafo gorri (hori) _________ idatzi.
8. Postari (hau) _________ atea ireki behar 9. (Umeak) _________ bazkalduko duzu?
diogu. 10. Ez da zaila (zuek) _________ lan egitea.
9. Haur (txiki) __________ bi hortz erori 11. Txakur (hau) _________ ezin da lorik egin.
zaizkio. 12. (Seme-alaba) _________ jolasean ibili
10. (Gu) _________ dilistak erre zaizkigu. zarete arratsalde osoan.
11. (Iloba) _________ paga eman diegu. 13. (Zu) _________ ikasi dugu gitarra jotzen.
NORENTZAT NONDIK
1. Opari hau nire lagun (bat) _________ da. 1. (Irun) _________ etorri zarete?
2. (Aitor) _________ ekarri dugu tarta. 2. (Hemen) _________ ezin da inor pasa,
3. (Ni) _________ erosi duzu gona hau? debekatuta dago.
4. (Langileak) _________ prestatu dut 3. Nondik pasatu behar da, (hor) _________
marmitakoa. ala (han) _________ ?
5. Emakume (hori) _________ antolatuko 4. Ate (azpi) _________ haizea sartzen da.
dute omenaldia. 5. (Goi) _________ behera busti gara.
6. (Leire) _________ moztu du lore sorta 6. Nondik zatoz, (Usurbil) _________ ? Ez,
senargaiak. (Eibar) _________ nator.
7. (Zuek) _________ ere erosi behar dira 7. Antza denez, lapurrak leiho (hau) _________
sarrerak? sartu dira.
8. Erretzea kaltegarria da (gu) _________ . 8. Gasteizko jazz-aldira leku (asko) __________
9. Zer da (zu) _________ garrantzitsuena? etortzen dira.
10. Amamak ekarri duen tortilla gazte 9. Zulo (hori) __________ irten da sagua.
(hau) _________ da. 10. Bilera (hura) _________ oso pozik atera
11. Hemen ez dago pertsona (asko) ________ . ginen.
NORA NOLA DAUDE? Lotu hitz hauek (pozik, zutik,
1. Auzokoak ikastetxe (hau) _________ barrez, etzanda, urrun, eserita, hurbil) irudiekin
bidaltzen ditu seme-alabak.
2. (Portugal) _________ joango gara datorren
4
astean.
3. Alde (Zahar) _________ joango zarete
afaltzera? 3
1 2
4. Etorri (hemen) _________ eta ez hurbildu
(hor) _________ .
5. Goazen taberna (hori) _________ zerbait
hartzera.
6. Gaur ez duzue (lan) _________ joan behar. 6 7
5

Harremanak 6 Gasteizko HEO


ZUZENKETA-ORRIA
1 A 1 B 1 C
1 ELKAR EZAGUTU 1 HIZTEGIA 1 HIZTEGIA
1j 2d 3a 4f 5g 6k 7i 8b 9h 10c 11e a 1 aitona a 1 burmuinak 2 sudurra
2 izeba 3 begi 4 ilea
2 GRAMATIKA
3 alaba 5 hortz 6 hatz
a 1 Non egiten duzu lan?
4 lehengusina 7 ahoa 8 oin
2 Nolako filmak gustatzen zaizkizu?
5 koinatua 9 belarriak
3 Noiz joaten zara zinemara?
6 ilobak
4 Zein egunkari irakurtzen duzu? 2 GRAMATIKA
7 amaginarreba
5 Nongoak dira zure gurasoak? a 1 dauzka 2 daude
8 semea
6 Badauka landarerik etxean zure 3 egiten ari da
b 1 argala
arrebak? 4 badakit
2 irekia
7 Zergatik ez duzue egin etxeko lana? 5 jasotzen ari dira
3 zekena
b 1 Brasilgoak (dira) 6 dabil 7 gatoz
4 ahula
2 Gela honetako giltza (ekarri dut) 8 daramate
5 laburra
3 Danimarkakoa (da) 9 bidaltzen ari zarete
6 interesgarria
4 Britainia Handiko gidariak (irabazi du) 10 dakizu
7 erraza
5 Hemengoak (gara) 11 dakartzagu
8 itsusia
6 Logela horretako altzariak 12 zaudete 13 dabiltza
9 garbia
7 Zarauzko hondartzara (joango naiz) 14 daramatzazu
10 merkea
8 Goiko apalean (jarri ditut) 15 dauzkazue
11 pobrea/txiroa
c 1 besoetan 2 armairuan 16 dakar
12 gogorra
3 plateretan 4 poltsikoetan 17 ez gara jaten ari
5 hankan 6 Bilbon 2 FAMILIA KONTUAK 18 zoaz 19 zatozte
7 ezpainetan 8 Parisen 1e 2f 3d 20 Zaude 21 daukat
3 HIZTEGIA 4a 5b 6c 22 jotzen ari da
a 1 hamaika, hamabi 23 goaz 24 dator
3 IRAKURMENA
2 hamazortzi/hemezortzi, hemeretzi 25 gabiltza
1 futbol-epailea
3 berrogei, berrogeita hamar 26 daramatzat
2 jaio
4 laurogei, laurogeita hamar 27 ez da azak landatzen ari
3 bihurtu
5 laurogeita hamaika, laurogeita hamabi 28 dakizkigu
4 epaile
6 hirugarrena, laugarrena
5 Andoaindarra 3 IRAKURMENA
7 osteguna, ostirala
a 1 darama 2 dago
8 arratsaldea, gaua 4 GRAMATIKA
3 jolasten/jolasean ari dira
9 maiatza, ekaina a 1 egiten du lan
4 daude 5 ez dira
10 bost eta erdiak, seiak hogeita bost 2 ez da itzultzen
jolasten/jolasean ari
gutxi 3 ekartzen ditu
6 dabiltza 7 direla
11 ordu biak hamar gutxi, ordu biak bost 4 ez du izaten
8 dituztela 9 dagoen
gutxi 5 joaten da
10 dauden
6 prestatzen du
4 GELAKO HIZKUNTZA
7 gustatzen zaizkio 4 HIZTEGIA
a 1 binaka 2 eseri
1 Aurrean 2 Eskuinean
3 erantzun 4 piztu
3 azpian 4 Atzean
5 ireki
5 Ezkerrean 6 erdian
b 1 mintzatu 2 idatzi 3 estali
7 ondoan

Harremanak 7 Gasteizko HEO


1 D 1 E

1 GRAMATIKA NOREN(A)
a 1d 2a 3b 4f 5c 6e 1 Lorearen 2 nireak 3 horrenak
b 1 eraikitzen dituen 4 Mikelen 5 Gurasoen
2 maileguan hartzeko 6 Gure / aitaren 7 honen 8 Zuen
3 zaintzen dituen 9 haiena 10 umearen / umeen
4 bizi den 11 zureak 12 horren 13 uraren
5 egiteko balio duen
6 janzten den NORI
7 gidatzen dituen 1 Lagunei 2 Josuri / niri
8 egiteko balio duen 3 Zeri 4 horri 5 Katuei
9 mozteko balio duen 6 Zuri 7 bati 8 honi
10 atseden hartzeko 9 txikiari 10 Guri 11 Ilobei
11 entzuteko balio duen
12 ematen duen NOREKIN
1 askorekin 2 Jokinekin 3 honekin
2 IRAKURMENA 4 gizonekin 5 eurorekin 6 gurasoekin
PISUA IZENA HERRIA TABAKOA ILEA 7 nirekin 8 horrekin 9 Umeekin
1.a Bittor Sondika Ez du Horia 10 zuekin 11 honekin
erretzen
12 Seme-alabekin 13 Zurekin
2.a Joseba Tolosa Pipa Ez du
ilerik
3.a Ximun Markina Fortuna Luzea NORENTZAT
4.a Itziar Laudio Dukados Kizkurra 1 batentzat 2 Aitorrentzat
eta beltza
3 Niretzat 4 Langileentzat
Joseba da lapurra 5 horrentzat 6 Leirerentzat
1E 7 Zuentzat 8 guretzat
9 zuretzat 10 honentzat
Deklinabidea 11 askorentzat
NOR
1 alemaniarrak 2 Xabier 3 kafea NONDIK
4 zurezkoak 5 hori 6 arabarrak
7 sukaldaritza 8 belarritakoak 1 Irundik 2 Hemendik
9 seme-alabak 10 hauek 11 lore 3 hortik / handik 4 azpitik
12 izena 13 urte 5 Goitik 6 Usurbildik / Eibar(re)tik
NORK 7 honetatik 8 askotatik
9 horretatik 10 hartatik
1 Mirenek 2 Haizeak 3 lagunek
4 horrek 5 Aitona-amonek
6 honek 7 Zuk 8 hark NORA
9 Nork 10 Norbaitek 11 horiek 1 honetara 2 Portugalera
12 nik/neuk 13 Jonek
3 Zaharrera 4 hona / horra
ZERIK 5 horretara 6 lanera
1 klarionik 2 gozokirik 3 elurrik
4 egunik 5 besterik 6 kanbiorik NOLA DAUDE?
7 itzalik 8 handirik 9 eskubiderik 1 barrez 2 eserita 3 pozik
10 sarrerarik 11 Gasolinarik
12 Gaixorik / bizirik 4 urrun 5 zutik 6 hurbil
13 lekurik 14 Laguntzarik 7 etzanda

Harremanak 8 Gasteizko HEO