Вы находитесь на странице: 1из 380

70

71

Ilona Andrews

Vilgok peremn 1.

Mgikus tallkozs

72

1. fejezet
- Rosie! - Nagypapa kiltsa alapjaiban reszkettette meg a

zat. - !irt n" - Rose belet#r#lte egy kony ar$ ba a kezr%l a mosogat&szer abjt' lekapta a szmszer(jat a tart&jr&l' s kirontott a )eran*ra. - Rooooosie! Rose kir+gta a kisajt&t. , nagyapja ott tornyos$lt az $*)arban. -atalmas' me*)eszer. /r/i' szeme tgra nyit)a' k&0os szakllt )r s apr&' sz1rke *arabkk pettyeztk. Rose 0lba )ette a szmszer(jjal. 2ersze megint rszeg' mint a *iszn&. - !i )an" - 3l akarok menni a ko0smba. 4#rt akarok. - -angja ny)ogss szel(*1lt. - ,ggym egy kis pnzt! - Nem. Nagyapa megingott' mik#zben rsziszegett5 - Rose! 3z az $tols& le et%sge*' ogy a*j nekem egy *ollrt! Rose /els& ajtott' s lel%tte. , ny(l a szemei k#z#tt tallta el' s a nagyapja el*%lt' mint egy *arab /a. 6ba nagyot 0sattant a talajon. Rose az (jt a 0s(p%jn ny$gtatta. - 7&l )an' gyertek el%! , kt /i+ ki&)ako*ott az $*)art bernykol&' atalmas t#lgy/a m#g1l. !in*kett% koszos )olt' )#r#s sr' gyanta s ms' azonos(t atatlan anyagok tark(tottk r$ j$kat min*en' amit egy nyol0- s egy t(z)es /i+ az 3r*%ben megtall at. 8eorgie nyakn tpett szl. seb *(szelgett' s barna /eny%t.k lltak ki sz%ke ajb&l. 7a0k tr*ei k#r1l piros $rkk )ir(tottak. 7a0k ltta' ogy Rose a kezt nzi. , szeme tgra ny(lt' nagy borostynsz(n. (risze srgn meg)illant' s elrejtette #klt a ta m#g. -nyszor mon*jam mg el nektek' ogy ne ny+ljatok a )*%k#)ek ez! Nzztek meg 9let$s nagyapt! !egint k$tyaagyat e)ett' s most rszeg! :l &rmba /og telni' mire leslagozom!
73

-inyzik - mon*ta 8eorgie. Rose /els& ajtott5 Nekem is. <e rszegen nem sok asznt )essz1k. 8yertek' )igy1k )issza a /szerbe! 4eg(tsetek a lbnl! 3gy1tt )issza +ztk nagyapa ernye*t testt a tiszts szln le)% /szerbe' s a /.rszporos pa*l&ra ejtettk. Rose elozta a /mln0ot a sarokb&l' a nagypapa nyakra tette' s /el +zta az #reg bal szem jt' ogy megnzze a p$pillt. !g nem )#r#s. 7& l#)s )olt - &rkig nem tr mag oz. Rose a lbt az #reg mellkasra elyezte' megraga*ta a nyilat' s egy er%s rntssal ki +zta. !g emlkezett a rgi 9let$s nagyapra' magas' nett ember )olt' k1l#n#s m&*on egy )()&t%rt or*ott magnl' angjt nmi sk&t ak0ent$s sz(nes(tette. =r #reg )olt' romb&l egyszer mg min*ig nyert )olna ap)al szemben' a kar*prbajr&l lett )olna sz&. <e most... ez a lny lett. Rose /els& ajtott. Rossz )olt rnzni' *e semmit nem te ettek. ,m(g 8eorgie l' a**ig 9let$s nagyapa is l. , /i+k o*a)ittk a slagot. Rose bekap0solta' er%sre ll(totta a )(zs$garat' s a**ig irnyozta nagyapra' am(g a )r s a k$tya +s $tols& nyoma is elt.nt. 4o a nem rtette' ogy miknt egyenl% a >ko0smba mens? a k&bor k$tyk le)a*szs)al s el/ogyaszts)al' *e amikor nagyapa kiker1lt a )*%k#rb%l' egy bl#ki sem )olt biztonsgban. !ire Rose )gzett a mos*atssal' nagyapa /ejn begy&gy$lt a ly$k. ,mikor 8eorgie /eltmasztotta a alottakat' nem egyszer.en letet a*ott nekik5 szinte elp$szt(t atatlann tette %ket. Rose kilpett a /szerb%l' bezrta maga m#g#tt az ajt&t' s )issza +zta a slagot a )eran*ra. =%re )iszketni kez*ett' a ogy el ala*t a lt atatlan )laszt&)onal mellett. , gyerekek biztos )isszatettk a )*%k#)eket. , /.re pislogott. @tt )oltak5 egy sor ki0si' tlagosnak t.n% k%*arab' egy-egy mteres t)olsgban egymst&l. !in*egyik k%*arabnak )arzsereje )olt. 3gy1tt b.)#s-bjos aka*lyt kpeztek' ami elg er%s )olt a oz' ogy nagyapt a /szerben tartsa' a ismt elszak(tan a ln0ot. Rose /lre +zta a /i+kat' s /elemelte a slagot5 Ai j#tt#k.
7;

, /i+k megrezzentek a i*eg )(zt%l. Rose m&*szeresen lemos*atta %ket' tet%t%l talpig. , ogy a sr lej#tt 7a0k lbr&l' Rose megltott egy #t0entis szaka*st a 4ke0 ers 0ip%jn. Rose elejtette a slagot. 7a0k! , /i+ #ssze +zta magt. 3z egy negy)en#t *ollros 0ip%! 4ajnlom! - s$ttogta 7a0k. -olnap )an az els% nap az iskolban! !it m.)eltl" :elmszott egy /eny%/ra' ogy elrje a )i arma*arakat! - r$lko*ott 8eorgie. Rose tajtkzott. 8eorgie! !a este min*en/le te)kenysget /el/1ggesztesz armin0#t per0re' r$lko*srt! 8eorgie az ajkba arapott. Rose 7a0kre bm$lt5 Cgaz ez" , )i arma*arakat kergette*" Nem te etek r&la! @lyan szpek a tollaik... Rose legsz()esebben megpo/ozta )olna. Cgaz' nem te etett r&la - nem a /i+ ibja' ogy ma0sknak sz1letett -' *e a 0ip% )a*onat+j )olt' Rose az iskolakez*s miatt )ette neki. 3zrt a 0ip%rt Rose /j*almas megszor(tsokat eszk#z#lt a 0sal*i k#ltsg)etsben. !in*en /illrt meg/ogott' ogy a /i+nak ne kelljen 8eorgie rgi torna0ip%jt )iselnie' ogy $gyanolyan j&l nzzen ki' mint a t#bbi mso*ikos. 3gyszer.en /jt. 7a0k ar0a mere)' /e r maszkk )ltozott - min*jrt els(rja magt. Rose egy szikrnyi er% mozgst rezte magban. 8eorgie' ne pr&bl* /eltmasztani a 0ip%t! 4o a nem is lt. , szikra el alt. Rose-t k1l#n#s ktsgbeess ker(tette atalmba5 /j*alma egy/ajta zsibba*tsgg tomp$lt. Nyoms keletkezett a mellkasban. @lyan elege )olt abb&l' ogy min*en *ollrt meg kell szmolnia' ogy min*ig ki kell por0i&znia min*ent. 3lege )olt az egszb%l. 3l kell mennie' s )ennie kell 7a0knek egy pr +j 0ip%t. Rose-nak /ogalma sem )olt r&la' ogy onnan teremti el% a pnzt' *e t$*ta' ogy
7B

azonnal )ennie kell a /i+nak egy pr +j 0ip%t' k1l#nben /elrobban. 7a0k' $gye t$*o*' mi lesz' a egy )i arma*r megarap" - =el%lem is )i arma*r lesz" - Cgen. Nem szaba* kergetni a ma*arakat! 7a0k le orgasztotta a /ejt5 - !ost megb1ntetsz" - Cgen. <e t+l *1 #s )agyok a oz' ogy most b1ntesselek meg. !aj* megbeszlj1k' a azar1nk. !enj' mos* meg a /oga*' /s1lk#*j meg' )egyl szraz r$ t' s oz* a p$skkat. 3lmegy1nk a Eal-!artba. ,z #reg :or* kiste era$t& nagyokat *#00ent a g#r#ngy#s +ton. , p$skk 0s#r#mp#ltek a pa*l&n. 8eorgie krs nlk1l letette a lbt' ogy el0sen*(tse %ket. Rose /els& ajtott. Ctt' a 2eremben' meg t$*ta )*eni %ket. <e amarosan tlpnek a 2eremb%l egy msik )ilgba' s az tkels sorn a )arzserej1k el al. , kt )a*szp$ska lesz az egyetlen )*elm1k. Rose-ban /eltma*t a b.nt$*at. -a % nin0s' nem lenne sz1ksg1k a /egy)erekre. <e nem akarta' ogy megint megtma*jk. Fgy nem' ogy a kt #00se a ko0siban )an. Gt )ilg k#z#tt ltek5 az egyik irnyban !gia ter1lt el' a msik irnyban a A#re*k. Gt *imenzi&' amelyek pr $zamosan lteznek' mint a egyms t1k#rkpt m$tattk )olna. @tt' a ol a *imenzi&k >rintkeztek?' kiss kereszteztk egymst' keskeny /#l*s)ot /ormltak' amely min*kett%j1k #z tartozott - ez )olt a 2erem. !gia /#l*jn mlyen gy#kerezett a )arzslat' a 2eremben 0seklyen 0sor*oglt' *e a A#re*kben semmilyen )arzslat nem )*te %ket. Rose az 3r*%t kmlelte' atalmas /k szeglyeztk a keskeny' sros $tat. Rose min*ennap erre a$t&zott a A#re*kbe' a m$nka elyre' *e ma a 0sonka /at$sk&k m#g#tti rnyak aggo*alommal t#lt#ttk el. - 7tssz$k a Nem tudsz-jtkot - mon*ta' ogy lerzza magr&l n#)ek)% rettegst. - 8eorgie' te kez*e*!

7D

, m+ltkor is % kez*te! - 7a0k szeme srgn /el)illant. Nem is! <e is! 8eorgie kez* - )laszolta Rose. , atron t+l nem le et /eltmasztani a alottakat mon*ta 8eorgie. - , atron t+l nem n% et b$n*nk s karm$nk - mon*ta 7a0k. !in*ig ezt a jtkot jtszottk' amikor a A#re*kbe $taztak. 3z j& emlkeztet% )olt a /i+knak' ogy mit te etnek meg' s mit nem' s sokkal asznosabb )olt' mint brmilyen kisel%a*s. , A#re*kben nagyon ke)esen t$*tak a 2eremr%l )agy a !gir&l' s biztonsgosabb )olt' a min*ez (gy is mara*. , tapasztalat megtan(totta Rose-nak' ogy a megpr&blja megmagyarzni a )arzslat ltezst )alakinek a A#re*kben' az nem sok j&ra )ezet. =r nem $taljk be egy elmegy&gyintzetbe' azrt beker1l et a kerge birka kateg&riba' s az emberek az eb*sz1net alatt nagy ()ben elker1lik. , A#re*k legt#bb lakosa szmra nem ltezett a A#re*k' a 2erem )agy !gia. Hk az ,merikai 3gyes1lt Illamokban ltek' Jszak-,merikban' a :#l* ne). bolyg&n - s ennyi. ,mi azt illeti' !gia legt#bb lak&ja sem ltta a atrt. G1l#nleges szemlynek kellett lennie annak' aki megtallja' s nem rt' a ezt a gyerekek is t$*jk. 8eorgie megrintette Rose kezt. H k#)etkezett. - , atron t+l nem b+j atsz el egy )*%k% m#g#tt. Rj$k pillantott' *e /olytattk' nem is )ettk szre' ogy Rose /l. ,z +t ki alt )olt. Ge)s peremlak& merszke*ett el i*ig ilyenkor' este/el. Rose gyors(tott' szerette )olna let$*ni az $tat' s biztonsgban azarni az ott onba. - , atron t+l nem le et megtallni' amit el)esztettl - mon*ta 8eorgie. - , atron t+l nem ltsz a s#ttben - mon*ta 7a0k. - , atron t+l nem le et )illantani - mon*ta Rose. , )illants )olt a leger%sebb /egy)er1k. , legt#bb peremlak&nak meg)olt a maga k1l#n#s te etsge5 n nyan el%re megj&soltak *olgokat' nmelyek gy&gy(tottk a /og-

77

/jst' msok /eltmasztottk a oltakat' a ogy 8eorgie is. 3gyesek eltkoztak msokat' mint Rose s a nagyanyja. <e a )illantst brki megtan$l atja egy kis )arzslat seg(tsg)el. Nem te etsg' anem gyakorls kr*se. :ogo* a benne* megl)% )arzslatot' #ssze/ogo*' #sszeso*ro* Lolyan lesz' mint egy korb0s )agy egy szalagM' s kiirny(to* a teste*b%l. -a )an benne* )arzslat s t1relem' kpes )agy megtan$lni )illantani' s minl )ilgosabb a )illantso* sz(ne' annl er%sebb s annl atalmasabb maga a )illm. 3gy er%s' )ilgos sz(n. )illm sz#rny.sges /egy)er. Fgy megy t a testen' mint /orr& ks a )ajon. , legt#bb peremlak& so a nem kpes olyan )ilgos )illmot el%ll(tani' amellyel kpes lenne megim )agy megsebes(teni msokat. !in*annyian kor0sok )oltak' egy olyan elyen ltek' a ol ke)s )olt a )arzslat' legt#bbj1k pirosat s s#ttnaran0sot )illantott. N ny szeren0ssnek siker1lt z#l*et )agy kket el%ll(tania. Rose )illmja miatt kez*tek el j#nni a bajok. Nem' t.n%*#tt Rose' el%tte is elg sok baj$k )olt. <raytonk min*ig is szeren0stlenek )oltak. A+l okosak s t+l k1l#n#sek. Nagyapa kal&z )olt' s 0serksz. Nagymama maka0s )olt' mint az #sz)r' s azt gon*olta' ogy min*ig min*enkinl jobban t$* min*ent. ,nya 0sa)arg& )olt. <e a sok gon* 0sak az egyes <raytonokat rintette. ,mikor Rose &/e ret )illantott az rettsgi kirako*&)sron' a szmtalan peremlak& 0sal* /igyelmt sajt kis klnjra terelte. !g most sem' ogy p$skk )annak a ko0siban' mg most sem bnta meg. =.nt$*ata )olt' azt k()nta' ogy br0sak a *olgok ms ogy alak$ltak )olna' *e a eslyt kapott )olna r' $gyan+gy 0seleke*ett )olna. ,z +t kanyarg&it el%tte. Rose ki0sit t+l gyorsan )ette be a kanyart. , ko0si r$g&i nyikorogtak. 3gy /r/i llt az +ton' mint egy sz1rke /olt a min*ent k#r1l#lel% alkonyban. Rose a /kre taposott. , :or* 0sikorg& kerekekkel megper*1lt az +t kemny' szraz sarban. Rose ossz+' sz%ke ajat s t at&' z#l* szemet ltott maga el%tt. , ko0si a /r/i /el szg$l*ott. Rose kptelen )olt megll(tani.
7K

, /r/i egyenesen /el$grott. 4#ttsz1rke 0sizms lbak rtek /#l*et nagy 0sattanssal a ko0si motor ztet%jn' maj* elt.ntek. , /r/i a tet%r%l le$grott a ko0si mell' s elt.nt az 3r*%ben. , ko0si egy 0s+szssal megllt. Rose le)eg%rt kapko*ott' a sz()e e)esen )ert. Ojj egyei )iszkettek' s keser. (zt rzett a nyel)n. Nagy 0sattanssal kikap0solta a biztonsgi #)t' ki)gta az ajt&t' s ki$grott az +tra. - !egsr1lt" ,z 3r*%ben 0sen* onolt. - -a &! 4emmi )lasz. , /r/i elt.nt. Rose' ki )olt az" - 8eorgie szeme akkora )olt' mint egy k)s0ssze. Nem t$*om. - It $llmzott rajta a megk#nnyebb1ls. Nem 1t#tte el. !aj*nem elllt a sz())erse' *e nem 1t#tte el. !in*enki j&l )an. 4enkinek nem esett baja. !in*enki j&l )an... - 6tta* a kar*okat" - kr*ezte 7a0k. !ilyen kar*okat" - Rose 0sak a sz%ke ajat ltta' a z#l* szemet' s )alami/le k#penyt. !g az ar0t sem t$*ta )isszai*zni' egy spa*t /olt )olt az emlkezetben. - Volt nla egy kar* - mon*ta 8eorgie. - , tn. Gt kar* - kontrzott 7a0k. - 3gy a tn' egy meg az #)ben. N ny i*%sebb elyi szeretett kar*okkal sz&rakozni' *e egyik1knek sem )olt ossz+' sz%ke aja. Js egyiknek sem )olt ilyen szeme. , legt#bb ember' aki egy kiste era$t&)al ker1l szembe' megrm1l. 3z a /r/i +gy bm$lt Rose-ra' mint a megsrtette )olna azzal' ogy maj*nem el1t#tte. !int a % lett )olna az $tak kirlya. ,z i*egenek so a nem )oltak sz()esen ltottak a 2eremben. Nem b#l0s *olog sokig itt mara*ni. 7a0k beleszimatolt a le)eg%be' maj* az orrt rn0olta' a ogy akkor' amikor szagmintt k#)et. - Geress1k meg! - Cnkbb ne. - Rose... - !r (gy is )kony jgen jrsz. - Visszamszott a
7N

kiste era$t&ba' s be0s$kta az ajt&t. - Nem kerget1nk )alami %r1ltet' aki azt gon*olja' ogy t+lsgosan /ontos a oz' ogy a gyalog+ton k#zleke*jen. Rose /el orkant' pr&blta megreg$lzni a sz())erst. 8eorgie kinyitotta a szjt. - 3gy sz&t se t#bbet! 2r per00el ks%bb elrtk a atrt' azt' a ol a 2erem )oget r' s a A#re*k elkez*%*ik. Rose min*ig /elismerte azt a pillanatot' amikor trt a A#re*kbe. 3l%sz#r is i*egessg )gott a mellkasba' amit azonnali' er%s sz*1ls k#)etett' maj* /j*alom. @lyan )olt' mint a a benne le)% )arzslat' az a meleg szikra' ami ott 1lt meg a belsejben' irtelen meg alt )olna az tkels sorn. , /j*alom 0sak egy pillanatig tartott' *e min*ig is gy.l#lte. Nem rezte magt teljesnek t%le. A#re*k. 3zrt kapta ezt a ne)et a )arzslatmentes *imenzi&. , 2erem t+ls& )gn )olt egy $gyanilyen atr' az' amely !git )lasztotta el a 2eremt%l. Rose mg so a nem pr&blt meg tkelni rajta. Nem )olt biztos abban' ogy a )arzsereje elg er%s a oz' ogy t+llje. 8on* nlk1l lptek t a A#re*kbe. ,z 3r*% )get rt a 2eremmel. G#z#nsges t#lgyek s /eny%k )ettk t az %si' s#tt /k elyt. , srb&l asz/alt+t lett. , keskeny' kts)os +ton el ala*tak a ktol*alt ll& benzink$tak k#z#tt' egszen az a$t&plyig. Rose megnzte' mekkora a /orgalom' jobbra /or*$lt' s 2ine =arren )arosa /el )ette az irnyt. :elett1k egy rep1l%gp robaja allatszott' amely arra ksz1lt' ogy leszlljon a sa)anna -i reptren' alig n ny kilomterre innen. ,z er*% elyt el/oglalta egy / l i g ksz plza s egy p(tkezsi ter1let' elsz&rtan p1letek lltak a georgiai )#r#s' sros talajon. , tj kpt ta)a0skk s patakok sz(nes(tettk a tengerpart 0s$pn negy)enper0nyire )olt' (gy el%bb-$t&bb min*en mlye*s )(zzel telt meg. -otelek mellett ala*tak el - 9om/ort Cnn' Gnig ts Cnn' !arriott' 3mbassy 4$ites meglltak egy lmpnl' tmentek a /el1ljr&n' s )g1l be/or*$ltak a Eal!art zs+/olt parkol&jba. Rose leparkolt ol*alt' s kinyitotta az ajt&t' ogy kienK0

ge*je a /i+kat. 7a0k szemnek borostyn ragyogsa elt.nt' most 0sak sima mogyor&barnnak ltszott. Rose lezrta a ko0sit' megnzte' ogy bezrta-e j&l az ajt&kat - igen -' s a /nyesen ki)ilg(tott ajt& /el in*$lt. - Ne /ele*jtek - mon*ta' a ogy 0satlakoztak az esti )srl&k t#meg ez -' 0ip%' s 0sak 0ip%. Gomolyan mon*om!

K1

2. fejezet
4enki nem sz&lt semmit' am(g egy pr /ekete-kk e*z%0ip% nem *(szelgett 7a0k lbn. Nem 4ke0 ers )olt' *e maj*nem olyan. , oz' ogy egy 4ke0 erst )egyen' Gose-nak t kne mennie a plzba' 4a)anna -ba' *e sp&rolnia kell a benzinnel' k1l#nben nem t$* ogyan elj$tni a m$nka elyre. Rose le ajolt' s megnyomko*ta i 0ip% elejt' ogy ol )an benne 7a0k lb$jja. Van elg ely. 7a0k n%tt' mint a *$*)a' s Rose min*ig pr&blt egy ki0sit nagyobb 0ip%t )enni neki. - Nem t+l nagy" 7a0k megrzta a /ejt. - Aetszik" 7a0k b&lintott. - @k - mon*ta Rose' s az r0*$lra pillantott. -$szon t *ollr kilen0)enkilen0 0ent. !g #t)enrt is meg)ette )olna. , /i+k nmn /igyeltk a pol0ok k#z#tt ll)a' mint kt' retteg% ny+lk#ly#k. Rose /els& ajtott. - 4zeretntek megmegnzni a jtkokat" , >megnzni? )olt a )arzssz&. , /i+k )gignztk az ak0i&/ig$rkat' elb.)#ltk %ket a sz(nes' m.anyag izmok s m.anyag /egy)erek. Rose a pol0 t+lol*aln nzel%*#tt. ,z +t menti i*egen nem ment ki a /ejb%l. Nem elyi' ez egszen biztos. , 2erem itt keskeny )olt' 0s$pn +sz mr/#l* szles. !g igazi )ros$k sem )olt' 0s$pn maroknyi sztsz&rt z az 3r*% k1ls% ter1letn' s a s.r.bben lakott 3ast 6aporte. Rose min*en elyi peremlak&t ismert' s letben nem tallkozott az $tak kirly oz mg 0sak asonl&)al sem. ,zokat a szemeket egszen biztosan nem /elejti el. -a nem 3ast 6aporte-b&l )al&' akkor )al&sz(n.leg !gib&l. , A#re*k lak&i jobban szerettk a p$skt' mint a kar*ot. Rose az ajkba arapott. , ozz asonl& peremlak&k szaba*on jrtak t a )ilgok k#z#tt' *e a A#re*kb%l )agy !gib&l tj#nni a 2erembe ms tszta )olt azok szmra'

K2

akik nem i*e sz1lettek. 3l%sz#r is' !gia s a A#re*k lakosai ltalban nem lttak t+l sajt atr)onal$kon. -a a A#re*kb%l )alaki megpr&blja k#)etni Rose-t a 2erembe' akkor Rose elt.nik a szeme el%l' amint tr a atron. ,z egyik pillanatban mg ott )an' a msikban mr nem' s az illet% a sajt )ilgban ala* to)bb. !i)el nem rzkelik a atrt' szm$kra a 2erem egyszer.en nem )olt ott' nem ltezett' mint az ajt& m#g#tti szoba' amely #r#kre zr)a mara*. , t+lol*alon !gia legt#bb lakosa sem rzkelte az % atr)onal$kat' s nem is ltta. Jltk a tk#znapi let1ket' s nem t$*tak a k#zel1kben le)% k1l#n#s elyr%l' amely egy mg k1l#n#sebb )ilgba )ezetett. 2ersze min*ig )oltak ki)telek a szably al&l. , A#re*kben egyesek )arzslatos te etsggel j#ttek a )ilgra. 3z a te etsg sz$nnya*t benn1k' am(g egy napon egy ismeretlen +tra nem t)e*tek' s +gy *#nt#ttek' megnzik' o) )isz. !giban egyesek /el/e*eztk a msik *imenzi&t is' s ez mag)al ozta a mso*ik problmt5 a atr)onal tlpse /j*almas )olt. 3zzel nem le etett mit kez*eni. , Rose- oz asonl&k a 2eremben ltek' mert ez )olt az egyetlen ely' a ol /enntart attk )arzserej1ket' *e a A#re*kben *olgoztak s tan$ltak' mert ott kerestek pnzt. ,z t ala*s sorn %k kis /j*almat' kellemetlensget s egy r#)i*' asogat& sz+rst reztek' a A#re*k )agy !gia lak&ja azonban a k(nok k(njt lte t ilyenkor. !gis' n ny elsznt lny tj$tott. , !gib&l rkez% kereske*%k kara)njai rom a)onta meglltak 3ast 6aporte-ban. , legt#bb peremlak& oz asonl&an' Rose is min*en *ollrt /lretett' ogy a A#re*kben #ssze)sroljon min*en/le )a0akot5 2epsit' arisnyana*rgot' szp tollakat. ,mikor a kara)nok megrkeztek' Rose min*ig el% ozta a szajrt' s ela*ta a kara)n)ezet%nek nmi /elrral' )agy el0serlte !gib&l szrmaz& trgyakra' leginkbb k1l#n#s kszerekre s egzotik$s 0setreszekre' maj* az r$t to)bba*ta t#re*kbeli *(lereknek. 3gy kis pl$szpnz j&l j#tt. , kara)nok nem i*%ztek t+l sokig. , )ilgok kapzsik
K3

)oltak. -a t+l sok i*%t t#ltesz a A#re*kben' el)sz a )arzser%*. -a t+l sok i*%t t#ltesz !giban' a )arzslat meg/ert%z' s a A#re*k nem enge* )issza magba. , peremlak&knak )olt egy/ajta )*ettsg1k - min*kt )ilgban a t#bbieknl osszabb i*eig b(rtk' *e )g1l %k is be &*oltak. 2eter 2a*rake' az egyik leg (resebb ember' aki !gib&l tk#lt#z#tt a A#re*kbe' mr )ekkel ezel%tt el)esz(tette )arzskpessgt. !r a 2erembe is kptelen )olt belpni. !i le et az oka annak' t#prengett Rose' ogy )alaki )llalja a /j*almat' s megko0kztatja' ogy el)esz(tse i )arzserejt azrt' ogy !gib&l tj#jj#n a 2erembe" , /r/i nem a kara)nosokkal rkezett - azok 0sak pr t m+l)a j#nnek maj*. Valami )sz elyzet le et. Vagy taln %rte j#tt. , gon*olatt&l Rose megllt. Nem' *#nt#tte el. ,z $t&bbi rom )ben bkn agytk' a leg)al&sz(n.bb az' ogy a /r/i nem is !gib&l j#tt. , 2erem keskeny )olt' *e nagyon ossz+' mint mag$k az egyes )ilgok. Geleten az &0enig rt' *e ny$gaton t#bb ezer mr/#l*re is el +z&*ott. Cgaz' ogy az 3r*% ltalban t)ol tartotta magt&l a ltogat&kat' *e i*%nknt azrt megjelentek $taz&k. Ill(t&lag ny$gaton a 2erem kiszlese*ik. ,z a pletyka jrta' ogy a 2erem k#zepn egy nagy' ny$gati )ros )an. Aaln az illet% onnan j#tt. Cgen' egszen biztosan onnan. Egybknt meg kit rdekel, honnan jtt? Rose /els& ajtott' s /el)ett egy nagy /lakon b$borkos /olya*kot' ngy b$bork/+j& pl0)al. 8eorgie im*ta a b$borkokat' maj*nem +sz mso*per0ig kpes )olt a le)eg%ben tartani %ket. , 0ip% elg sokba ker1lt' *e amit elkez*1nk' illik be/ejezni. Vg1l is 8eorgie semmi rosszat nem tett' 7a0k pe*ig t$laj*onkppen j$talmat kapott azrt' mert elszak(totta az +j 0ip%jt. 3zzel az er%)el 8eorgie megkap atja a b$bork/+j&t. 7& gyakorlst jelent a )arzsereje karban tartsra. 4eg(t neki maj* )illantani... Rose r*#bbent' ogy m(g 7a0k +j 0ip%t kapott' 8eorgie 0sak egy )a0ak b$bork/+j& kszletet. 3z nem /air. ,krmit is 0sinl' nem j&. !i lenne a elyes" !eg)enni a b$bork/+j&t' )agy a 0ip%n k()1l semmi mst nem )enni" Rose
K;

azt k()nta' br0sak lenne egy kzik#ny)e' amiben egyrtelm.en le(rjk' ogy mit tesz egy /elel%s sz1l% ilyen elyzetben. Rose maga el%tt ltta 8eorgie-t +sz ) m+l)a' amint bilin00sel a lbn 1l a A#re*kben )alami pszi0 iter el%tt. >Nos' t$*ja' az egsz a b$borkokkal kez*%*#tt...? , pol0sorok k#z#tt 8eorgie angjt allotta' a /i+ mon*ott )alamit' s egy mly /r/i ang )laszolt r. Rose /ejben megsz&lalt a )sz0seng%. 6b$jj egyre llt' ogy tk$kkantson a b$borkos pol0 /#l#tt. 3gy /r/i llt a /i+ mellett' s beszlgetett )ele. Rose letette a b$bork/+j&t' s o*amas(rozott az +jonnan rkezett ez. , /r/i ttal llt neki. 3z a t szles )olt s izmos' kopott' sz1rke p&l& /e*te' amely sz.kn sim$lt a )llak- ra' s lazn l&gott a 0s(p% k#r1l. , p&l& bizony jobb napokat is ltott. , /armer sem )olt jobb llapotban5 &0ska )olt' agyon or*ott' sz1rke a rn0okba belei)&*ott koszt&l. , /r/i aja s#tt )olt s ossz+' br a )llig nem rt le. Nem elyi peremlak& )olt' s 7a0k kiszagolta )olna' a /rissen rkezett )olna a 2eremb%l )agy !gib&l. , )arzslat a atron t+l nem m.k#*#tt' *e 7a0k szaglsa mg min*ig jobb )olt' mint az tlagemberek' s azok az emberek' akiknek )arzser% )an a )r1kben' jellegzetes illatot rasztanak mag$kb&l. Rose mg so a nem rezte' *e 7a0k kijelentette' ogy piteszag' akrmit is jelentsen ez. Js Rose szigor+an meg agyta neki' ogy azonnal sz&ljon' a )alami ismeretlen' piteszag+ szemlyt rzkel a A#re*kben. , ogy k#zele*ett ozzj$k' Rose meg allotta a /r/i angjt5 - Cgen' *e a karja nem mozog. Pr#kre (gy mara*t. Nem t$*o* rknyszer(teni' ogy ar0oljon. Nem +gy t.nt' mint aki gyermekmolesztl& lenne' *e a gyerekmolesztl&k so a nem t.nnek gyermekmolesztl&nak. A#r)nytisztel%' templomba jr&' ke*)es szomsz*oknak t.nnek. Js nagyon j&l rtenek a gyerekek ez. 8eorgie megltta Rose-t5 - Rose' mg neki is tetszenek. - Jrtem - mon*ta Rose. -a a 2eremben lettek )olna' s a
KB

kpes lett )olna a )arzserejt egy k#rnyezeti atsba t#m#r(teni' angja +szmteres k#rzetben min*ent meg/agyasztott )olna. - Js ltalban a jtkosztlyon t#lti az i*ejt' s kis/i+kkal 0se)eg" , /r/i meg/or*$lt. , +szas )ei )gn jrt. 7&kp. )olt' sz#gletes lla s szpen /aragott jrom0sontja )olt. ,r0n nyoma sem )olt baba jnak. @r0ja beesett )olt' orra keskeny s szpen /ormlt. Rose megszemllte a /r/i melyen 1l%' *i&barna szemt. , szemek lttn megny$go*ott5 a /r/i %szinte s egyenes. Nem gyermekmolesztl, *#nt#tte el Rose. Aaln 0sak egy ke*)es /r/i' aki sz&ba elegye*ett a /i+kkal a jtkosztlyon. , /r/i /elny+lt' s le)ett egy kal&z/ig$rt a /els% pol0r&l. - 3z itt azonban mozog. G1l#nb#z% p&zokba le et bell(tani. - Ita*ta a jtkot 8eorgie-nak' s a /i+k /#lajoltak. - 3lnzst - mon*ta a /r/i Rose-nak. - Nem akartam megijeszteni. Nem ije*tem meg. - Rose kiss /inom(tott a angjban b$jkl& /enyegetsen. ,z n ibm - mon*ta a /r/i' azzal )issza/or*$lt a jtkok oz. Rose ott llt mellett1k' s kiss b$tn rezte magt. !agnak )eszi )agy a /inak" - kr*ezte' 0sak ogy mon*jon )alamit. - !agamnak. Q! Aaln gy.jt%" ,molyan >so a nem )eszem ki a *obozb&l?-t(p$s" , ht ez remek, gondolta Rose. Ahelyett, hogy get etettem olna a beszlgetsnek alamilyen kellemesebb megjegyzssel, !jabb krdssel bombztam az idegent, s rgtn meg is srtettem ele. , /r/i Rose-ra pillantott5 Nem. Gi)eszem %ket' s jtszom )el1k. -atalmas bor+kat jtszom el. Js a s+ly$k alapjn is szt)logatom %ket. - Nmi ki ()s )olt a angjban. - 4ok /ig$rja )an" - kr*ezte 8eorgie. - Ngy*oboznyi. Dicsekedj csak, gon*olta Rose irtelen *1 )el' *e azonnal meg/e**te magt. , /r/i nem t$* atta' ogy Rose nem
KD

enge* eti meg magnak' ogy jtkokat )egyen a gyerekeknek. 3gyszer.en )laszolt a kr*sre. =e kell /ejeznie ezt a beszlgetst' ki/izetni a nya)alys 0ip%t' s azamenni. !in*ig )rom' ogy kij#nnek egy j& 9onan-/ig$r)al' *e so a nem j#nnek ki - mon*ta a /r/i. - !a nagy )rakozssal j#ttem. 3gy R#l* Nyilast szerettem )olna' *e itt nem r$ljk - !elyiket" , /r/i gyanako*)a pillantott r. - , Gemny $taz& %s#ket. Rose b&lintott. Gt kis#00se miatt igazi ak0i&/ig$raszakrt% )olt. - , <9 <ire0t-t%l ren*elte" ,z $t0ban a 2arallel Oni)erse-nl kap at&' *e armin0 *ol0siba /og /jni. 6egsz()esebben /elpo/ozta )olna magt. 9sak +gy kiszala*t a szjn. , /r/i szeme kitg$lt5 - !egmon*an' ogy az merre )an" - !egm$tatj$k! - ajnlkozott 8eorgie. Rose aragos tekintetet l#)ellt /el. - !egm$tatj$k a kpregnyeket' $gye' Rose" - 7a0k szeme tgra ny(lt. - 6gyszi! Rose-nak nagyon kellett 1gyelnie' ogy ne 0sikorgassa a /ogait. - 4emmi gon* - mon*ta a /r/i. - !aj* megtallom. Nagyon k#sz#n#m' ogy megmon*ta' ogy ott le et kapni. , /r/i +gy nzett Rose-ra' mint a komplett %r1lt lenne. - Nem' megm$tatj$k - b$kott ki irtelen Rose szjn. - Ctt )an' nem messze' *e ne z elmagyarzni' ogyan le et o*aj$tni. 8yertek' /i+k! Pt per00el ks%bb min* a ngyen a Eal-!art melletti jr*n gyalogoltak. - G#sz#n#m mg egyszer - mon*ta a /r/i. - Eilliam )agyok. - Rose - mon*ta Rose' s ennyiben mara*tak. , /i+kat lt at&an elb.)#lte Eilliam. 7a0ket k1l#n#skppen. Jrt et% )olt - t+l /iatal )olt mg' ogy emlkezzen az apjra' s egyik /r/irokon$k sem t#lt#tt t+l sok i*%t
K7

nl$k a oz' ogy nagy benyomst tegyen r. , magnyos kissr0' akit el agyott az apja Laki )alami /antomkin0s $tn lo oltM ktsgbeesetten )gyott egy /r/i /igyelmre. - Fj 0ip%m )an - mon*ta 7a0k. Eilliam megllt' s megszemllte a 0ip%t. - Girly s$rran&. 7a0k nmi abozs $tn elmosolyo*ott. Nem t+l gyakran mosolygott. -a Rose elr ette )olna az apjt ebben a pillanatban' egyetlen 1tssel kiter(tette )olna az asz/altra. 8eorgie nagy le)eg%t )ett' lt at&an nem akarta' ogy lek#r#zzk kirlysg szempontjb&l. Rose szinte ltta' a ogy a /ogaskerekek 0sikorognak sz%ke kis b$ksijban. !eg kellett )olna )ennie azt a ro a*t b$bork/+j&t' ogy legalbb 8eorgie is kapjon )alamit. 8eorgie pislogott prszor' s )g1l el%r$kkolt az egyetlen +j*onsggal' ami eszbe j$tott5 - 4zoba/ogsgot kaptam r$lko*srt. - Cgazn" - kr*ezte Eilliam. Rose meg/esz1lt. -a most megeml(ti a )i arma*arakat' kell )alamilyen magyarzatot a*nia. <e 8eorgie 0sak b&lintott5 - , a. - 3z )al&sz(n.leg nem j&. - Nem. Eilliam Rose-ra pillantott5 - , n%)re* gyakran (tl szoba/ogsgra" Nem. Iltalban ezt 0sinlja. - 8eorgie t#kletesen $tnoz)a Rose-t' a szemt /orgatta' s azt mormolta5 - !irt n" Eilliam Rose-ra nzett. - !ib%l gon*olja' ogy a n%)r1k )agyok" Eilliam )llat )ont5 A+l /iatal. 3gybknt nem sok gyerek ()n az anyjt Rose-nak. 3lrtk a jr*a t+ls& )gt. Rose kzen /ogta a /i+kat' egy1tt tmentek az +ton s a /1)#n egy kis plzba. - Ae t nem i*e)al&si" - Nem. 2r ete k#lt#ztem i*e :lori*b&l - mon*ta Eilliam. - Ctt ki0sit jobb llsok )annak.
KK

- !i a /oglalkozsa" - 2a*l&kat /ektetek le. Rose b&lintott. ,z a ter1let )irgzott. Vala nyszor elala*t erre/el' az p(tkezsi 0sapat egyre t#bb s t#bb rszt tiszt(tott meg az er*%b%l +j )llalkozsok s plzk szmra. 3gy pa*l&lerak& komoly pnzeket keres et itt. Nem 0so*a' ogy ngy *oboz ak0i&/ig$rja )an.

, 2arallel Oni)erse egy k)z& s egy O24 szll(tmnyozsi iro*a k#z )olt beszor(t)a. Roppant tiszta )olt s ren*ezett' egy kpregnybolt oz kpest. 2eter 2a*rake teljes ne)e )ala a (gy angzott5 2eter 2a*rake aj&stiszt' a Vrestenger #r*#ge' s a mgiabeli orszg' ,*rianglia .sges /egy)eres aj&t$laj*onosa. 3gy )tize**el ezel%tt j#tt t !gib&l a A#re*kbe' ogy ny$g*(jba )on$ljon' s )ala ogy siker1lt egy let megtakar(tst rgi amerikai pnznembe t)ltania' (gy megnyitotta a 2arallel Oni)erse-t. 2eter +gy )ezette a kpregnyboltjt' a ogy )al&sz(n.leg a aj&jt is )ezet ette5 a bolt kristly- tiszta )olt' a /1zeteket kia*& szerint kategorizlta' min*egyik ttetsz% m.anyag bor(t&t kapott' s j&l lt at&an rajta )olt az r0*$la. ,z r a )gs% r )olt' 2eter $tlt alk$*ozni. 2eter sa)any+ brzattal 1*)#z#lte Rose-t. , lny t$*ta' ogy ez nem szemlyes. Rose z.r#s )olt' s t$*ta' ogy 2eter az alk$*ozsnl is jobban $tlja a z.rt. - Ctt )an - rngatta meg 8eorgie Eilliam ing$jjt. - @tt' amott. Eilliam k#)ette 8eorgie-t s 7a0ket a bolt ts& rszbe. Rose rmosolygott 2eterre. 2eter min*ent megtett' ogy a +s)t-szigeteki k%szobrok let . msa legyen. Rose elmenek1lt a /r/i pillantsa el%l a bolt ts& rszbe' s megnzte a /alra kitett kpregny-ill$sztr0i&kat. Cm*ta a kpregnyeket. , k#ny)eket is im*ta. , k#ny)ek jelentettk szmra az ablakot a A#re*kbe' s a seg(tsg1kkel lmo*oz atott. , 8irl 8eni$s-kpregny... Rose min*ig szeretett )olna asonl(tani ,gat ra5 sz$per/egy)ereket /elp(teni egy rozs*s )illb&l' rgi rg&g$mib&l s zsin&rmara*kb&l.

KN

Rose /el)ett egy m.anyag bor(t&)al lezrt' ill$sztrlt regnyt. -+sz *ollr... 4o a az letben... :elpillantott' s ltta' ogy Eilliam 8eorgie-t allgatja' amint /elol)assa az egyik ak0i&/ig$ra le(rst a *oboza t$ljr&l. Nem rosszkp. pasi' t.n%*#tt Rose. , legt#bb /r/i mostanra mr lerzta )olna 8eorgie-t. Aaln tnyleg gyermekmolesztl&. ,zrt )olt itt )alami bibi. !irt lenne min*en /r/i b.n#z%' aki egy kis /igyelmet is /or*(t a /i+kra' akik nyil)n ki ezetten )gynak a /r/itrsasgra" Eilliam rmosolygott Rose-ra. , lny /lnken )isszamosolygott r. Valami nem stimmelt ezzel a Eilliammel' *e nem t$*ta megmon*ani' mi0so*a. C*eje #sszesze*ni a gyerekeket' s elin*$lni. Rose be/or*$lt egy kis pol0 mellett' s bele/$tott 7a0k- be. 7a0k meg*erme*)e llt az ll)nyok k#z#tt' tr*e kiss megroggyant' alig llegzett' tekintete egy k#ny)espol0ra tapa*t - teljesen +gy /estett' mint egy ma0ska' amely a pr*jt )izslatja. Rose k#)ette 7a0k pillantst' s megltott egy sz(nes kpregnyk#ny)et. Nem egy tlagos amerikai kpregny )olt' anem egy )astag' kisebb manga. , bor(t&n egy kamaszlny )olt tengerszr$ ban s egy /i+' akinek /e r aja )olt' s piros kimon&t )iselt. , bor(t&n piros bet.k ir*ettk5 Cn$yas a. Rose le)ette a k#ny)et a pol0r&l. - !i az" - kr*ezte. - 9i0a/1le )an - s$ttogta 7a0k. - 9i0a/1le )an a /i+nak. Rose jobban megnzte a bor(t&t' s a /i+ /e r s#rnye m#g#tt sz%r#s' romsz#g alak+ /1leket ltott. !eg/or*(totta a k#ny)et5 -,zt (rja' ogy /lig ember' /lig k$tya*mon. Ae t ezek nem 0i0a/1lek. - Rose ltta a /i+ ktsgbeesett ar0n' ogy nem r*ekli. 2eterre pillantott. - !ost mr mangt is r$l" 2eter a p$lt m#g#tt )llat )ont5 - ,zok asznltak. 3gy /i0k& ozta be. , rmat egyben r$lom' t(z *ollrrt. -a ela*om %ket' ren*elnem kell +j pl*nyokat. - Grlek! - s$ttogta 7a0k atalmasra ny(lt szemmel. - 3gyltaln nem. 9ip%t )ett1nk neke*. 8eorgie meg semmit sem kapott.
N0

- Jn megkap atom" - $grott el% 8eorgie szinte a semmib%l. - Nem. - -rom *ol0sit taln a* at rte' *e t(zet nem' s 2eter ar0n ltta' ogy nem sze*n szt a romk#tetes regnyt. - !aj* n meg)eszem nekik - ajnlotta Eilliam. - Nem! - Rose egy lpst tralpett. 4zegnyek' *e nem kol*$sok. - Nzze' komolyan mon*om' i*erngattam mag$kat' s megm$tattattam a boltot. Fgyis meg)eszem a R#l* Nyilast' s pl$sz t(z *ol0si nem ker1l semmibe se. - 2eterre pillantott. - maj* n ki/izetem. - 3gyltaln nem - mon*ta Rose pengeles angon. - Rose' lgyszi! - kez*te 8eorgie nekl% angon. Rose el allgattatta5 - Ae <rayton )agy. !i nem kol*$l$nk. 8eorgie el allgatott. - <#nts* el' s ne pazarol* az i*%met - mon*ta 2eter. Eilliam rnzett. 4+lyos pillantsa szinte a /#l* #z szegezte 2etert. !g 0sak nem is Rose-nak 0lozta' *e a lnyt el/ogta a s1rget% )gy' ogy sarkon /or*$ljon' s elmenek1lj#n. 2eter 2a*rake keze a /i&k /el moz*$lt' amelyben a ;B-#st tartotta' s mere)en llt. Rose /elkapta a k#ny)eket' s a p$ltra tette. - A(zet mon*ott" ,*&)al egy1tt t(z at)ankilen0 - mon*ta 2eter' s /iS(rozta Eilliamet. Rose elmosolyo*ott. 2ontosan t(z *ollr et)en#t )olt a pnztr0jban. , benzinre. Rose el%)ette a pnztr0t' ki)ette a p$ a *ollrokat s rom negye**ollrost' ta*ta 2eternek' megkapta a )isszajr&t' s $gyanazzal a mosollyal az ar0n ta*ta a k#ny)eket a gyerekeknek s a /i+kkal a nyomban kimas(rozott a boltb&l. - Rose' )rjon! - Eilliam $tna ment. 9sak menj to)bb... - Rose! Rose meg/or*$lt s rnzett. - Cgen" , /r/i berte.
N1

-a nem sz&ltam )olna k#zbe' nem )ette )olna meg a k#ny)eket. -a** krp&toljam! -a** )igyem el )a0sorzni olnap. !eg ()om. Rose pislogott. Nem ismerek itt senkit - mon*ta a /r/i. - 3legem )an abb&l' ogy egye*1l eszem. Js sajnlom a bolti 1gyet. Rose abozott. , /r/i ki0sit el%re ajolt' ogy a szembe nzzen5 - 4zeretnm )iszontltni magt. !on*jon igent! !r egy #r#kk)al&sg &ta nem )olt ran*in. =rmilyen ran*in. Ngy )e. -olnap szer*a' els% nap az iskolban. , gyerekek biztos tallkozni akarnak maj* a nagyi)al' ogy elmesljk neki. 3gy )a0sort ki agy at. <e )olt )alami Eilliam-ben' ami elijesztette. 7&kp. )olt' s Rose szerette )olna ke*)elni. <e nem ke*)elte. , 2eterre )etett pillantsa szinte raga*oz&szer. )olt. - !aga nem az esetem. -onnan t$*ja" -+sz sz&nl t#bbet nem beszlt1nk egymssal. 3z igaz )olt. Rose tnyleg semmit nem t$*ott r&la. <e sokkal okosabbnak t.nt nemet mon*ani neki' s )isszatrni a mene*ket jelent% k#)ek m#g. 3lb+jni. Js ezzel a gon*olattal )alami megmoz*$lt Rose-ban' az' ami mr #t#*ik osztly elejn is' amikor 4ara Ealton el%sz#r ne)ezte %t riban0 /attynak. ,z a <rayton-/le maka0ssg 1t#tte /el benne a /ejt' ami a nagyanyjt is olyan (ress tette. Nem, gon*olta. Nem /og lek$s a*ni a )*%k#)ek m#g lete tral)% rszben. <e nem knyszer(t etik olyasmire sem' amit nem akar. ,z $gyan+gy gyengesg lenne. - !aga ke*)es pasas' Eilliam. <e nem te etem. -olnap )an az els% nap az iskolban' s ott on kell lennem. , /r/i egy ossz+ pillanatig bm$lta' maj* szttrta a karjt' /el/el /or*(tott tenyrrel. - @k. Aaln amarosan +jra #ssze/$t$nk. - 4zinte (gretknt angzott a szjb&l. - Aaln - mon*ta Rose.

N2

3. fejezet , szer*a t+lsgosan gyorsan eltelt. 3gy /e r te era$t& +zott el mellette' *$*ja t1lk#lt. Rose mg 0sak o*a sem nzett. , benzinjelz% m$tat&ja )szesen kibillent a srga 3 bet. /el. - 9sak rj1nk el biztonsgban a 2eremig - mormolta. - 9sak ennyit szeretnk. ,z #reg :or* re0seg)e-ropog)a g$r$lt to)bb. Rose 0sak #t)ennel ment' ogy sp&roljon a benzinnel. , t)olban a nap lassan lement' s az g /enyeget%en pirosba /or*$lt. Rose kssben )olt. A+l&rznia kellett' a szokott &rnknti t*ollros brrel. , p&l&nyomtat& boltban )sz elyzet llt el%. Valamelyik elge*etlen *olgoz& )gig/+jta a pa*l&t azzal a raga*&s /olya*kkal' amellyel a p&l&kat szoktk r#gz(teni' mik#zben nyomtatnak rj$k. !ire a t$lajok rj#ttek' mi t#rtnt' s ()tk a 9lean-n-=rig t takar(t&szolglatot' a pa*l&n mr min*en elkpzel et% mo0sok #sszegy.lt' mgpe*ig borzalmas mennyisgben. , raga*&s' /+j at& terpentint 0sak egy)alami )iszi ki. Rose s 6atoya az $t&bbi kt &rt azzal t#lt#ttk' ogy ngykzlb s+roltk a pa*l&t. Rose keze terpentinszag+ lett. , terpentin min*en o) belei)&*ott' a b%rbe' a ajba' a 0ip%jbe... :jt a ta. 4zeretett )olna azamenni s lez$ anyozni. Cgaz' takar(t&n%' *e ett%l mg nem kell takar(t&n%szag+nak lennie. 6nye egy apr& rsze megbnta' ogy el$tas(totta Eilliam ajnlatt. Nem tekint et% leen*% pasinak' *e bartnak j& lett )olna. 3gy 2eremben k()1li' aki)el elbeszlget et. ,mi elm+lt' elm+lt' mon*ta magnak. Nemet mon*ott' +gy kell neki. 3l%tte a 2otter Roa* ismer%s kanyarja b$kkant el% a z#l* tjb&l. Na )gre! , kiste era$t& k# #g#tt. - 8yer1nk' #regem' meg0sinlo*! , :or* ismt k# #g#tt. Rose le)ette a lbt a gzr&l' be)ett egy kanyart' s agyta' ogy szpen el*#0#gj#n a /k m#g#tt. !ost mr 0sak $szon#ttel ment. !g egy kis gz.
N3

!g egy ki0si... It ala*tak a atron' s a )arzser% /ellobbant benne' melegsggel t#lt#tte el. , motor alk z+gssal megllt' s Rose agyta' ogy a kiste era$t& )gig ala*jon az +ton az #sszegabalyo*ott n#)nyzetbe. , z#l* n#)nyzet #ssze0s$k&*ott m#g#tte. Rose leparkolt' kiszllt' lezrta a ko0sit' s megsimogatta a /orr& motor ztet%t5 - G#szi. ,z iskola els% napja )olt' s neki el/ogyott a benzinje. 6egalbb a nagyi belement abba' ogy elmegy a sr0okrt az +t )gig' s )igyz rj$k' am(g Rose azar a m$nkb&l. Iltalban egye*1l j#ttek aza' *e a mai nap k1l#nleges. =iztos egyms sza)ba )g)a meslik maj* el az els% napi lmnyeiket. Rose elin*$lt /el/el az +ton. Gtol*alt az 3r*% szeglyezte a sros #s)nyt5 atalmas /k' s#tt' g#0s#rt#s gakkal' gy#kereik k#z#tt a /#l* )szza*os %sz#kt%l )olt p$ a. ,z gak k#z#tt spa*t' kk zs$rl& kan*iklt ki. ,z er*%ben bek#sz#nt#tt az alkonyat. , k+sz&n#)nyzet' amely a A#re*kben egszben /ont be /kat' a atr)onalnl megsz.nt' s itt' a 2eremben mo a )ette t a elyt5 brsonyos k#penyknt sim$lt r a /at#rzsekre' s apr&' ko0snyon l&g& )irgokkal intette tele %ket' amelyek /el/or*(tott n%i 0ip%knek ltszottak5 )ilgoslila' mentaz#l*' le)en*$la' pink. , rengeteg gy&gyn#)ny er%s' kiss keser. illattal t#lt#tte meg a le)eg%t. ,z 3r*% omlyos s#ttjb%l balj&s zajok allatszottak' s i*%nknt egy-egy )ilg(t& szempr t.nt /el a lomb/1gg#ny#n t. Rose szinte nem is t#r%*#tt )ele. ,z 3r*% az 3r*%. 3rre/el a legt#bb l%lny t$*ta' ki0so*a is Rose' +gy ogy bkn agytk. Gt mr/#l* )lasztotta mr 0sak el a z$k /el legaz& #s)nyt%l' s Rose ismer%s' knyelmes temp&t )ett. 3z a temp& az +t arma*ik kanyarig tartott. !egllt. 3z )olt az a ely' a ol a kar*os /r/i r$grott a ko0sijra. Rose megnzte a srban a nyomokat. !ost )alami mst ltott. ,mennyire )issza t$*ott emlkezni' a ko0si motor zteteje ki0sit )olt 0sak magasabb' mint a 0s(p%magassga. Gipr&blta' ogy ki0sit lb$jj egyen
N;

intzott' maj* olyan magasra $grott /el' amennyire 0sak t$*ott. , k#zelbe sem rt. -a neki/$tsb&l in*$l el' akkor taln az egyik lbt /el t$*ja )etni a motor ztet%re. <e a /r/i a mozg& ko0sira $grott /el' a lbn rt /#l*et' s +gy ment to)bb' mint a az egsz semmisg lett )olna. 3gy )kony' magas ang arra ksztette' ogy /elpillantson. =alra egy &risi /a terjesztette szt gait az #s)ny /elett' s r ajolt az +tra. Nagyjb&l kt s /lmternyire az +t /elett' miel%tt a /at#rzs kettgazott )olna' egy so)ny kis alak kapaszko*ott a /akregbe. Genny 7o @gletree. Genny elgg az aljn )olt Rose ke*)en0einek listjn' 0sak egy lpssel Genny anyja' 6eanne /elett' aki a gimnzi$mban 4ara Ealton legjobb bartn%je )olt' s akinek legnagyobb r*eme az )olt' ogy RC=,N9 :,AT, /elirattal kes(tette Rose iskolai szekrnyt' mg ozz lemos atatlan tint)al. , elyes(rs sosem )olt 6eanne er%ssge' *e a piszkl&*st mesteri /okon .zte. ,z alma persze nem esett messze a /jt&l - a kilen0)es Genny is nagy piszkl&*& s nagyszj+ )olt. Fgy egy &nappal ezel%tt Genny s 8eorgie k#z#tt egy so/tballmrk%zs miatt nzeteltrs alak$lt ki' s le kellett 1lni1k egymssal. -a nin0s 7a0k' Genny ppp )erte )olna 8eorgie-t' *e 7a0kt%l min*en gyerek /lt. 7a0k min*en b$ny&ba +gy ment bele' mint a az $tols& lett )olna' s nem min*ig llt le' amikor nyert. Genny a /ba kapaszko*ott' s szinte teljesen moz*$latlan )olt. Ojjper0ei el/e re*tek az er%/esz(tst%l. 2&l&jt s )iseltes' k aki r#)i*na*rgjt korom piszkolta be' s a 0ombjn ossz+ kar0ols +z&*ott' amelyb%l )r 0sepegett a lbikrjra. Genny Rose-ra bm$lt. 4zeme ttetsz% )olt' a szeme /e rje nagyon al)ny. =rmilyen problmi is )oltak 6eanne-nel' elt#rp1ltek' amikor szembenzett egy retteg%' kilen0)es kis/i+)al. - 7&l )agy' Genny" Genny 0sak nzett. , bal ol*alon megrez*1ltek a bokrok. 9lt$*atos' raga*oz&szer. rezgs )olt. Rose lassan trlni kez*ett. , )kony gallyak megrezzentek. ,z gak el ajoltak' a s#tt' romsz#g alak+ le)elek szt)ltak' s egy lny lpett
NB

ki az +tra. Ngy lb magas le etett' rot a*&' b.z#s teste +gy nzett ki' mint )alami groteszk pat0 Uork m$nka. Rose egy er*ei k(gy& marst ltta a bal lbn' )#r#s r&kaprmet a )llon' kopott sz1rke pi ket a mellkason' barna mala00s(kokat a astjon... , beleinek egy rsze inyzott' s bels% szer)einek rot a*& 0som&ja kiltszott a bor*k k#z1l. , po/ja borzalmas )olt. Gt spa*t' )szter es szem bm$lt ki a mly 1regb%l. Cntenz()' mly gy.l#let 1lt benn1k. ,latt$k szles szj terpeszke*ett' benne les' romsz#g alak+ /ogak sorakoztak' melyek t#bb sorban lltak ki az llkapo0sb&l. , lnyb%l ne z s ne*)es' s$ttogsszer.' aka*oz& ang t#rt /el. !o0sri lny. 8y.l#let s )arzslat ltette' l% tok )olt' amely ltre oz&jnak *1 b%l nyerte erejt. Valaki eltkozott egy k#zeli /#l*ter1letet )agy zat' s az 3r*% az toknak alakot s 0lt a*ott5 ogy min*ent elp$szt(tson' ami)el szembetallkozik. , / oz tapa*t Genny +gy ny1sz#g#tt' mint egy kis0i0a. , mo0srlny mg szlesebbre ttotta szjt' s el%relpett' b.z#s ol*$*)arknt ra*t bel%le a /enyegets. !eg akarta gyilkolni Rose-t' szak(tani a +sb&l egy *arabot' s mag) tenni. Rose /elemelte a jobb kezt. , mo0srlny sziszegett. Gi/a0sart )gtagjait szttr)a srga karmokat enge*ett ki. Rose $jjainak )gn /nyes )arzsragyogs )illant el%. , )arzslat /elb$zogott benne' szaba*$lni akart. , mo0srlny rro ant' /ekete szjt kitrta' /oga s karma ar0ra kszen llt. Rose )illantott. Varzslat pattant ki kezb%l' /e r /ny0s&)a robbant' s a mellkasn tallta el a lnyt. , mo0srlnyt a len*1let mg egy lpssel to)bb )itte' *e a &/e r )illm belegett a +sba' bele a mellkasba' egyenesen gonoszsggal telt sz()ig. Nem elg' a Rose meg0sonk(tja. !agt az tkot kell meg#lnie. -+s0a/atok rep1ltek szt a lnyb%l. Rose el%relpett' a /nykorb0sot a lnyre irny(totta. Garja meg/esz1lt egy pillanatra. , mo0srlny sztesett' apr& 0som&kk' )r)#r#s s
ND

b(borlila *arabkkk $llott. , /e r korb0s a s#ttsget rte. Rose meg/esz1lt' mg er%sebben szor(totta' k#rme a tenyerbe )jt. , /elt#rt *i& re00sens)el a porszemek &/e r szikrk k#zepette a /#l*re $lltak' s elt.ntek. Rose nagyot /+jt' tlpett az #s)nyt elbor(t& rot a*t 0a/atokon' s o*astlt a / oz. - 8yere le! - mon*ta' s kitrta a kezt. Genny mere)en llt. Rose egy pillanatra azt gon*olta' ogy el kell mennie a /i+ anyjrt' *e irtelen a /i+ szor(tsa enge*ett' s le0s+szott a /at#rzs#n. Vgig orzsolta $gyan magt' *e Rose karjaiban lan*olt. Rose knytelen )olt letenni - t+l ne z )olt. - 3lment - ny$gtatta Rose' s meg#lelte a /i+t. - !egalt' )geztem )ele. !egrtette*" Genny b&lintott. Nem /og )isszaj#nni. -a mg egy ilyen ltsz' /$ss el a z$nk oz olyan gyorsan' amennyire b(rsz. !aj* n meg#l#m. !ost pe*ig menj szpen aza! , /i+ )illmsebessggel /$tsnak ere*t' jobbra knyro*ott az @gletree- z /el. Rose )isszanzett a sarat pettyez% 0a/atokra. 9sak egy marknyi 0sal*nak )olt birtokban olyan )arzser%' amellyel ltre oz attak egy mo0srlnyt' s erre 0sak i*%sebb emberek )oltak kpes' akiknek ennl t#bb esz1k )olt. 3gy mo0srlnyt nem le et meg/kezni. @lyan /egy)er )olt' amely meg#lt min*ent' ami)el #sszetallkozott. J)ek &ta nem tallkozott eggyel sem. !ikor a leg$tols&)al #ssze/$tott' egy teljes 0sapat kellett ozz' ogy benzinnel s /klykkal le)a*sszk. Valami nagyon nagy baj t#rtn etett az egyik elyi)el' ogy tk)al letre keltett egy mo0srlnyt. Valami borzalmas *olog t#rtnik. Rose a nyakszirtjn rezte' ogy el#nti a rettegs. 3gy pillanatra arra gon*olt' ogy k#)eti Genny 7&t' ogy ki*er(tse' 6eanne t$*-e r&la brmit is' *e )g1l +gy *#nt#tt' mgsem. Nem sokkal a gimi be/ejezse $tn 6eanne bartn%je' 4ara nagyon j&l ment /rj ez' s bek#lt#z#tt egy szp kis zba a A#re*kben. , pletyka szerint 6eanne-t nem lttk sz()esen 4ara +j lom zban' s 6eanne ett%l mg 0sak jobban $tlta az letet' mint azel%tt. 6eanne s
N7

4ara a gimnzi$m &ta nem lltak sz&ba egymssal. Rose ktelke*ett benne' ogy 6eanne irtelen megny(lna el%tte. Rose gyors temp&ban elin*$lt az +ton. !inl gyorsabban azar' annl el%bb megbizonyoso* at r&la' ogy a /i+k biztonsgban )annak. Jlonore nagyi t$*ta nlk1l ke)s *olog t#rtnt 3ast 6aporte-ban. 9sak meg kell kr*eznie a nagyit.
- !mre" Jlonore 8eorgie ar0ra pillantott. 4o a nem t$*ta r)enni a kis/i+t' ogy megmagyarzza' onnan )ette' ogy (gy sz&l(tsa. 3gyik1kkel sem beszlt so a egy sz&t sem /ran0i$l. <e 8eorgie kt)es kora &ta (gy ()ja' eny e pro)en0e-i *ialekt$ssal. 3lonore-nak min*ig az )olt az rzse' ogy maga a kis/i+ sem t$*ja' mirt' *e )ala nyszor (gy sz&l(totta' Jlonore )isszarep1lt a szraz' meleg egyek k#z' a ol sajt grandmre-je mellett 1l*#glt a nap/nyben' "ougasse kenyeret rg0sl)a' ami nmi naran0sos (zt agyott a nyel)n' s /igyelte a /al$ban a /r/iakat' akik a balett-tn0osok ke0sessg)el jtszottk a la longue-ot. Jlonore rmosolygott a /i+ra5 - !it akarsz" - Nem me et1nk ki" Gt szempr pislogott r az angyalar0okb&l' 8eorgie kk s 7a0k borostynsrga szeme. -$lignok' min* a kett%. - =es#tte*ett mr" - Nem megy1nk a )*%k#)eken t+lra. Jlonore a szemt /orgatta5 - @' azt iszitek' most j#ttem le a /al)*%r%l' mi" 6gysziii - 8eorgie szemeit brmelyik k#ly#kk$tya megirigyel ette )olna. !#g#tte 7a0k a le et% leg%szintbben b&logatott. 7&l )an. - Jlonore bea*ta a *erekt' miel%tt elol)a*t )olna a sz()e. Rose nem lesz t+l bol*og' a megt$*ja' *e amit nem t$*' az nem /j neki. - Nem b(zom meg bennetek. Gij#)#k a )eran*ra. !iel%tt /elkelt )olna a karosszkb%l' a kt /i+ mr kint )olt. Jlonore ki)itte a tes0sszjt a )eran*ra. ,z #reg
NK

intaszk megnyikkant a s+lya alatt. , /i+k kiro antak az $*)arra. , )*%k#)ek sora m#g#tt az 3r*% lettel teli )olt. ,z 0g mly' megny$gtat& b(borsz(nt #lt#tt' s az als& /agak killtak' kont+rjaik szinte /eketllettek az g ez kpest' gyeng*en meg-megrezegtette %ket az esti szell%. Ctt-ott /e r' mim&zaszer. )irgok ny(ltak a /k k#z#tt. 4zr$k' amely napk#zben nem )olt t#bb mint z#l* 0s(k' a s#ttsg els% rnyaira /inom' arang alak+ )irgszirmokat bontott ki' s mim&zaillatot rasztott. Jlonore bellegezte' s elmosolyo*ott. @lyan bks... , nyakszirtjre kellemetlen rzs telepe*ett' s )gig/$tott a gerin0e mentn' ny+l&s' /agyos rintssel. Jrezte' ogy )alakinek a s+lyos pillantsa megpi en rajta' mint a a lapo0ki k#z#tt egy 0ltbla lenne. Jlonore meg/or*$lt' s )gignzett a )*%k#)ek mentn. @tt. 3gy s#tt /olt tornyos$lt' t%le balra. Ngykzlb llt' meg/esz1lt' s ki/1rksz etetlen )olt' mint az jszaka sz#)etbe )gott ly$k' amely m#g#tt %si s#ttsg onol. Jlonore alig ltta a omlyban' inkbb 0sak sejtette a k#r)onalait. Jlonore $jjai megtalltk a nyakban l&g& kis' szeren0se oz& /ame*lt. !egszor(totta' s azt s$ttogta5 - 6ts. V(zszintesen' legyez%alakban ter1lt szt bel%le a )arzslat' a tjat s a lnyt is be +zta a szembe. 4#ttsget ltott' s benne egy keskeny )gs+ szemet5 spa*t' alig pislkol&' i*eg sz1rkesget' amelyben nem )olt p$pilla )agy (risz. Jlonore megpr&blt m#g ltni' s szre)ett egy alakot' amelyben ismeretlen er%szak tombolt. Jrzkei ria*&t /+jtak. , szempr elt.nt a szeme el%l. Jlonore elenge*te a me*lt' keze s#ttsget markolt' a ogy a lny ang nlk1l elt.nt az aljn#)nyzetben. ,z 3r*% sok/le lnynek a*ott ott ont' *e Jlonore mg so a nem ltott ilyen za)ar&an i*egen kreat+rt. , pzsiton jtsz& /i+kra pillantott. =iztonsgban )annak a )*%k#)ek m#g#tt. Nem lesz semmi baj' mon*ta magban. , Rose za k#r1li )*%k#)ek er%sek s %srgiek. , )arzsigk mlyen belj1k i)&*tak. 3gybknt is' Rose brmelyik
NN

pillanatban azarkez et' s Jlonore min*en )a*llatot sajnlt' amely Rose s a /i+k k#z llna. Val&sz(n.leg )alami szokatlan lny le etett' amelyet az 3r*% ok*ott ki magb&l. ,z er*% 3ast 6aporte-t&l ny$gat /el +z&*ott' egszen !giig. Aaln !gia )alamilyen )a*llata t)n*orolt a 2erembe. Nem kell sz&lni r&la Rosenak' *#nt#tte el Jlonore. 4zegny gyerek (gy is elgg agg&*ik. Rose az $tols& kanyart is be)ette' s megllt a pzsit szln. Jlonore nagyi ott 1lt a )eran*n' s /orr& tet kortyolgatott egy 0sszb%l. Nem sokkal ezel%tt nagyi +gy *#nt#tt' elg #reg a oz' ogy /el)egye a egyi boszorkny kinzett. 4z1rke aja k&0os /1rt#kben llt' elyenknt tollakat' gallyakat s ms *(szeket t.z*elt bele. , r$ jt&l brmelyik *ekonstr$k0i&-mnis *i)atter)ez% elj$lt )olna5 m.)szien )olt megtpke*)e s rtegez)e' am(g a )gn egy /lig megkopasztott 0sirkre asonl(tott' s a r$ aanyag-0a/atok libegtek k#r1l#tte' a ogy jrt-kelt. 7elmeze ere*etisgt nmileg rontotta az a tny' ogy rongyai s a aja is tiszta )olt' s le)en*$laillatot rasztott' tes0sszjn pe*ig atrozottan semmi boszorknyos nem )olt5 egy boly os b$n*j+' sz1rke 0i0a kpe *(sz(tette. - Nem rosszalko*tak a /i+k" - kr*ezte Rose' s le1lt mell. Nagymama a szemt /orgatta. - Ogyan mr! 4zz t )es )agyok. ,zt iszem' elb(rok kt $lignnal. , )arzslat a 2erem legt#bb 0sal*jnak t#re*kbeli trsaiknl osszabb letet biztos(tott' s nagyi egy nappal sem ltszott t#bbnek #t)en#tnl. Nem a kor al an a gond. - merengett Rose. ,mint a /i+k r)etettk b+s k$tyaszemeiket' min*en szably s /egyelem kirep1lt az a lilkon. Nagymama m#g#tt a /i+k /og&0skztak a /1)#n. 7a0k ajlkony )olt s )illmgyors' 8eorgie pe*ig arany aj+' spa*t rnyk. !a a szokottnl is spa*tabb )olt. 3gyik1k a kpregnyb%l ismert' /lig *mon Cn$yas t alak(totta' msik$k pe*ig )al&sz(n.leg 6or* 4ess omar$ )olt' Cn$yas a
100

er%sebb *mon /ltest)re s btyja. <e ogy melyik melyik' azt innen nem ltta. Rose nem bnta' ogy meg)ette a kpregnyeket. , /i+k rj$k )etettk mag$kat' s a nagy be0sben tartott kpregnyek most l&szobj$k leg/els% pol0n' a legkit1ntetettebb elyen *(szelegtek. 8eorgie ki/ogyott a sz$szb&l' s le1lt a /.re' el%reg#rnye*t. Rose meg allotta' a ogy a /i+ /els& ajt. Fgy t.nt' min*jrt rossz$l lesz. Nagymama az ajkba arapott5 - !r megint mi )an" - 3gy kis ma*r. !a reggel tmasztotta /el' miel%tt kitettem %ket az iskolab$sz megll&jban. 8eorgie k# #g#tt' s ktrt g#rnye*t a /1)#n. 7a0k megllt a moz*$lat k#zepn. 3gy ossz+ pillanatig bm$lta 8eorgie-t' ar0a 1res )olt s tan0stalan' maj* o*aballagott' s le1lt mell. - -a 8eorgie (gy /olytatja' bele al. - Nagyi megrzta a /ejt. Rose /els& ajtott. ,mikor 8eorgie /eltmasztott )alamit' leterejnek egy rszt /ell*ozta' ogy letet a*jon. !inl er%sebb lett a atalma' annl gyengbb lett a teste' mint a az elmje gyertyalng lenne' amely t+l gyorsan g' t+l gyorsan /el/al)a a )iaszt. !egpr&bltk elmagyarzni neki. !egpr&bltak beszlni )ele. 2r&blkoztak /enyegetssel' b1ntetssel' k#ny#rgssel' *e semmi nem asznlt. -a 8eorgie kptelen )olt elenge*ni )alamit' ami elt)ozott' s szomor+ )olt emiatt' letet le elt bel. !i0so*a pros! - s& ajtotta nagyi. - 3gy ma0ska' akinek all)gya )an' s a test)re' aki megpr&blja a /l 3r*%t letben tartani. - -angja kiss megt#rt. - -ogy )an 9let$s" - kr*ezte. Nyil)n)al& igyekezete' ogy k#nnye*nek t.nj#n' termszetesen iba)al& )olt. - Ogyan+gy - mon*ta Rose. Irny /el %zte nagyi szemt. Pssze)onta szem#l*#kt' s t#lt#tt Rose-nak egy 0ssze tet. , /i+k mesltek err%l a Eilliamr%l. !i a /oglalkozsa" #rul$k.

101

- 2a*lsz. 2a*okkal /oglalkozik" - Nagyi szem#l*#ke /elszala*t. Nem. A$*o*' ogy a tet%/e*%k a tet%n *olgoznak' $gye" Na' % pa*l&kon *olgozik. =iztos )agy benne' ogy nem gyermekmolesztl&" !ert ezek ilyenek' megk#rnykezik a 0sal* n%tagjt' $*)arolnak neki' aztn a k#)etkez% pillanatban ott )an a... Rose mltatlanko*& pillantst )etett r5 - Nem gyermekmolesztl&. - -onnan t$*o*" Rose te etetlen1l szttrta a karjt5 - =e0s1letes szeme )an. - Js j&kp." Rose #ssze)onta a szem#l*#kt. 7& /elp(ts.. 4#tt aj' s#tt szemek. ,zt iszem' j&kp.. -a ilyen j&l nz ki' mirt nem enge*te*' ogy $*)aroljon neke*" - Nem reztem elyesnek - /elelte Rose t#m#ren. Nagyi rnzett' kk szeme lnken )ilg(tott rn0os ar0ban' mint kt ibolya a /rissen )gott mez%n. - Jrtem. - !a lttam egy mo0srlnyt - mon*ta Rose' ogy tmt )ltson. Nagyi /el)onta a szem#l*#kt5 - Anyleg" Js mekkora )olt" Rose nagyjb&l egy mter +sz 0entit m$tatott. - 3gek! ,kkor j& nagy )olt. - Nagyi tiszta kk szemben aggo*alom )illant. Rose b&lintott5 - :elkergette Genny 7&t egy /ra. - Genny 7o meg is r*emli. !eg#lte*" ,pr&' 0inkos mosolyt )ltottak. N ny ttel az $tn' ogy Rose el%sz#r /e ret )illantott' nagyi ltre ozott egy kis mo0srlnyt' ogy meg#l esse. 8yakorolj' mon*ta neki akkor. 3z t#bb )olt' mint gyakorls - )izsga )olt. Nagyi ltni akarta' ogy Rose milyen /orr&t t$* )illmlani. Rose t(z mso*per0 alatt *arabokra sze*te a mo0srlnyt. Nagyi ez$tn teljes /l napig egy sz&t sem sz&t. Nagyapa ezt
102

)alami/le rekor*nak ne)ezte' s megj&solta az apokalipszis k#zeli elj#)etelt. Rose b&lintott. - Gi lpes ltre ozni mo0srlnyt" Nagyi egy s& ajjal letette a 0sszt5 3z egy nagyon er%s tok. Jn igen. 6ee 4tearns. 7eremia 6o)e*a l. ,*ele !oore. 3mily 2aU. , nagynnje' 3lsie is t$*ott' *e szegnykmnek mr )agy kt )tize*e elmentek ott onr&l. - -allom' ogy tea*l$tnokat a*. - Rose kiitta a tejt. Nagyi b&lintott5 Jn is lttam mr. , jtk ma0k&it a piknikasztal oz 0ipeli' s lt atatlan tet #nt nekik egy m.anyag teskszletb%l. N a a me*)k meg is isszk. Na' neki elg nagy atalma )olt' *e mra az egsznek annyi. Rose kinyitotta a szjt' ogy mesljen a /r/ir&l' aki szeret mozg& ko0sikra /el$grani' *e )issza/ogta magt. 3lszigetelt esemny )olt. 4emmi rtelme elmon*ani. !irt agg&*jon a nagyi /eleslegesen" - =rki is tette' megt$*om' ki )olt az. Js biztos )agyok benne' ogy 7eremia s ,*ele is alapos /ejmossban rszes(ti. - Nagyi /elllt. - Nos' azt iszem' megyek. -olnap tnzek ,*ele- ez' s ki*er(tem' mit t$*. , $lignok meg(rtk a zi /ela*atot. Js 8eorgie tanra k1l*#tt egy le)lkt' )alamilyen k%k#ny)ekr%l. - G%k#ny)ekr%l" - )onta #ssze a szem#l*#kt Rose. - Cgen. ,zt iszem' )alami mr)nyk#ny)et akar. - Aaln a agyomnyos' mr)nymints bor(t&j+ jegyzet/1zet - tallgatott Rose. - Cgen' az. Nagyi az ajt& /el in*$lt' maj* megllt az ajt&ban5 - Aaln a* atnl ennek a /i+nak egy eslyt. ,z letnek nem m$szj )get rnie az rettsgi kirako*&)sr $tn' te is t$*o*. ,z let megy to)bb. Nagyi elment. Rose /els& ajtott' s t#lt#tt mg tet magnak. ,*jon eslyt a /i+nak. Rose )giggon*olta. Aaln eslyt kellett )olna a*nia Eilliamnek. , legt#bben az % elyben a*tak )olna. J)ek
103

&ta nem ran*izott. Js ppen ez )olt a baj. J)ek &ta nem ran*izott' s nem )olt biztos abban' j&l (tli-e meg a elyzetet. 6nye egy rsze 0sinos s gon*talan akart lenni. Ritka' ktsgbeesett pillanataiban arra )gyott' ogy egy /r/i +gy nzzen r' mint a a )ilgot jelenten a szmra' s mi)el ez nem t#rtnt meg' kiegyezett )olna )alaki)el' aki gy#ny#r.nek gon*olja' s ezt meg is mon*ja neki. Eilliam )al&sz(n.leg meg/elelt )olna ennek a kittelnek. Rose lnynek egy r)Ve rm$tatott a tnyre' ogy a kis )alami mg min*ig jobb' mint a nagy semmi. <e a rossz$l *#nt' akkor az lete )gig bnni /ogja. ,kit a k(gy& megmart' a gy(kt&l is /l. -a az lmai*ban lsz' keser. lesz az bre*s. 3zt a le0kt j&l megtan$lta. , Eilliam-eset /el*+lta. , /r/i akaratlan$l is el%rntotta rgi )gyait s nj)el kap0solatos remnyeit azokr&l a elyekr%l' a o) gon*osan elrejtette %ket' s az egsz 0irib$rit ki)onszolta a /nybe. Rose-nak meg kell k1z*enie )el1k' s ezrt arag$*ott Eilliamre. !ost' ogy jobban belegon*olt' brmelyik j&kp. /r/i' aki ran*e)+ra ()ja' $gyanezt a ln0reak0i&t in*(totta )olna el. Nem akart 0sak azrt ran*e)+zni Eilliammel' mert j& elyen )olt j& i*%ben. Js $tlta a ktsgbeess rzst. Rose /elllt' #sszesze*te a 0sszket s a kannt' rtette egy tl0ra' s be)itte a kony ba. Nem min*ig )olt ez (gy' t.n%*#tt. Nem' so a nem )olt a legnpszer.bb lny az iskolban' *e azrt min*ig )olt pr sr0' aki bekopogott az ajtajn. ,kkoriban olyan sr0okkal jrt' akiket mg egy <rayton lny sem sz()esen m$tatott be ott on. !int pl*$l =ra* <illon. =ra*nek /ekete aja )olt' mlyt1z.' barna szeme s /orms bi0epsze. Js a legjobb segge az egsz megyben. <e min*ez az rettsgi kirako*&)sr el%tt )olt. 3ast 6aporte t+lsgosan ki0si )olt' ogy sajt gimnzi$ma legyen' s a legt#bb gyerek a A#re*kben jrt iskolba. Volt egy kis egy zi iskola azok szmra' akiknek nem )olt meg/elel% pap(rj$k )agy elg pnz1k a oz' ogy megkenjk a t#re*kbeli gimnzi$m igazgat&jt' *e ett%l eltekint)e pe0 j1k )olt. ,zoknak' akik a t#re*kbeli gimibe jrtak' a gimi ngy ) tettetst jelentett' amikor is
10;

megpr&bltk mag$kat normlis t#re*kbelieknek ela*ni. Ngy )en t belenyomtk az orr$kat abba' ogy milyen szegnyek' s mennyi min*en )an' amit so a nem /ognak t$*ni elrni5 nem jr atnak egyetemre' nem $taz atnak' nem lesz szp z$k... ,z rettsgi kirako*&)sr ezrt atalmas *olog )olt. !j$s 30-n tartottk' amikor a t#re*kbeli iskolkban megkez*%*#tt a nyri sz1net. ,z rettsgiz%k pe*ig ezzel 1nnepeltk meg a szaba*sg$kat. !in*enki elj#tt. N a mg a 2erem k#rnykn lak& kk)r.ek is tj#ttek !gib&l' er%s )arzserej1k k#penybe b$rkol&z)a. , mez%n teles stan*okat elyeztek el' !gib&l kereske*%k rkeztek' ogy r$j$kat el0serljk a t#re*kbeli apr&-0sepr% *olgokrt' s $grl&)rakat meg /el/+j at& )(zi 0s+sz*kat ll(tottak /el a kisgyerekeknek. !i$tn min*enki j&llakott s )srolt is' az emberek #sszegy.ltek 9roU mezejn' ogy )gignzzk' amint a )gz%s#k bem$tatjk )illantsi t$*s$kat. , )illantsnl egyszer.bb s bonyol$ltabb *olog nin0s is5 egy robbansnyi )arzslat' tiszta s egyenes. !int a )illmls. 3z megm$tatta' milyen ereje )an az illet%nek. !inl /nyesebb s 0lzottabb a )illants' annl nagyobb er%t birtokol a )arzslat asznl&ja. , perembeli gyerekek mg a t#re*kbeli iskolkban is elgg #sszetartottak' amint gimnzi$mba ker1ltek' 0sak err%l /olyt a sz& az &rk k#z#tti sz1netekben s eb* alatt5 ogy a m+lt )ben ki milyen sz(n.t )illantott. , legjobb perembeliek pasztellz#l*et )agy pasztellkket )illantottak. ,z ember 0sak remlte' ogy mi$tn kill' nem s#tt)#r#set )illant' a k#z#nsg nagy *er1ltsgre' ami a leggyengbb sz(n. 9sak a kk)r.ek' !gia arisztokrati )illantottak /e ret' s mg k#z1l1k sem min*enki t$*ott egy szablyos korb0s1tsnyi )illantssal el%llni. Rose elmosogatta a tes0sszket' s )isszatette %ket a szekrnybe. , gimi neki maga )olt a pokol. 6eanne s 4ara ' a kt piszkakirlyn%' llan*&an szekltk' mert az anyja le/ek1*t 4ara apj)al' el0sb(totta %t' aztn ejtette. 4nra sz1lei sztmentek' s ennek Rose /izette meg az art. 3gy riban0 /attya lett' ra*s$l egy kol*$s riban0' rgy lny'
10B

aki ron*a' szegny s semmirekell%. -ato*ikban kez*te el gyakorolni a )illantst. :anatik$s o*aa*ssal *olgozott rajta. 3gye*1l gyakorolta' &rkon t' s el atrozta' ogy min*enkinek megm$tatja. ,mikor els%s gimnazista korban az anyja meg alt' ez 0sak to)bb ajtotta Rose-t. , )illants megszllottj) )lt. 8yakorolt' gyakorolt s gyakorolt' am(g a )arzslat enge*elmesen s ajlkonyn nem j#tt bel%le. ,mikor Rose kistlt arra a mez%re az rettsgi kirako*&)sron' ki +zta magt' s t$*ta' ogy kszen ll. A#bb)nyi gyakorls llt m#g#tte. Vgre az orr$k al *#rg#l eti! 4zlesre trta a karjt' s a legtisztbb /e r *ia*al()-)illmot )illantotta' olyan atrozottan' a ogyan brmelyik kk)r. szerette )olna. 8yermeki' gy%zelemr%l sz%tt lmaiban Rose elkpzelte' ogy az emberek megljenezik' ltta magt' ogy /el)eszik egy kk)r. z oz' kikpzst kap' kalan*ozsokra megy' ogy /el/e*ezze !git. Valami igazn k1l#nlegeset )itt )g ez. Nem 0s$pn egy energial#ket )olt' anem egy *ia*al()' amely /riss )olt s les' mint egy an*zsr pengje' amely +gy jtszott a kezre' mint egy kszsges kis llat. Na, ezt szrnyaljtok t!l, segg"ejek% G1l#n#s 0sen* llt be. Rose mellkasra rtelepe*ett a /lelem' s irtelen rj#tt' ogy taln ibt k#)etett el. ,ztn az apja irtelen o*alpett mell' /egy)ert a k#z#nsgre szegezte' maj* a nagyapj)al egy1tt el)ittk %t a mez%r%l. 4zinte elkpzel etetlen1l gyorsan bet$szkoltk apja *zsipjbe' aki +gy )ezetett azig' mint a egy egsz /arkas0sor*a lenne a nyom$kban. ,znap jjel nagymama nem al$*t - )gigjrta a ter1let1ket' s a )r)el er%s(tette meg a )*%k#)eket. Reggel a )*%k#)ek mellett ngy (r)i)% )rt. -rmat perembeli 0sal*ok k1l*tek' egy pe*ig egy kk)r.' nemesi zb&l rkezett. 9sak a kk)r.ek k1l*#ttjt enge*tk be. , /r/i le1lt a kony j$kban - #reg' e*zett ar0os )olt' ol*aln kar* /1gg#tt -' s min*ent elmon*ott. 9sak a kk)r.ek )illantanak /e ret. 3z meg*#nt etetlen tny. Gtszz ) alatt egyetlen peremlak& sem pro*$klt ilyen /nyes s #sszpontos(tott )illantst. ,nyja (rt is /egyelembe ))e ez
10D

0s$pn egy)alamit jelent et5 Rose nem az apja lnya. 3me )gk#)etkeztets $tn nagyapt ki kellett )inni a kony b&l' ne ogy /elnyrsalja a )en*get a )()&t%r)el. Rose taga*ta. 3gyszer.en nem )olt igaz5 nem egyszer.en +gy nzett ki' mint min*en <rayton' *e pontosan kilen0 &nappal a sz1lei nsz+tja $tn sz1letett. ,nyja a nszjszakjn )esz(tette el a sz1zessgt. , meg0sals 0sak akkor kez*%*#tt' amikor Rose mr a kamasz)eiben jrt - anyja sz1leinek a alla )ltotta ki. , k1l*#tt a /ejt rzta. 3z nem szm(t' magyarzta. !g akkor is' a t#r)nyes gyermek' senki nem /og inni neki. , nagy er% s atalom le et%sge 0sak a kk)r.eknek a*atik meg. 3gyetlen pesz. lny sem agy atja /igyelmen k()1l azt a le et%sget' ogy Rose egy nemesi 0sal* sarja le et' egy olyan sarj' aki i*%)el maj* a nemesi )rt t#r#k(t eti gyermekeinek. Vg1l Rose megrtette. ,zt remlte' ogy min*enkit elb.)#l' e elyett megjel#lte magt' ogy a j#)%ben tenyszkan0aknt asznljk. , kk)r. el%a*ta a /eltteleiket5 nagy #sszeg. ja)a*almazs a 0sal*nak' knyelmes let neki. Nem zassgot ajnlottak' mint a rom perembeli (r)i)%. Vg1l is egy arisztokrata 0sal*r&l )an sz&' s /atty+gyermeket be)enni a )r)onalba rangon al$li lenne. 3gyszer.en el)rtk' ogy sz1lj#n egy raks /atty+t' akiket a zban maj* alkalmazottnak asznl atnak. Rose apja megkrte a /r/it' ogy t)ozzon. 9so*latos' ogy az ember mennyire ostoba t$* lenni' amikor /iatal' merengett Rose. Gt nappal ks%bb elsz#k#tt' ogy tallkozzon =ra* <illonnal. , /i+ ezt mon*ta neki5 >Ny$gi' szi)i. !i ketten )agy$nk ellen1k. 4imn megbirk&z$nk )el1k!? 9s&kol&ztak' s a sr0 el akart menni egy kl$bba' a )rosba' ogy >megm$tassk min*enkinek?' ogy Rose nem /l. =ra*t%l nem sokkal komibban el)ettk a jogsijt' mert a negy)en#t#s z&nban kilen0)ennel ment' aztn nekiment a ren*%rnek' +gy ogy Rose-nak kellett )olna a so/%rt jtszania. , ko0siig sem j$tott el. =ra* m#g#tte lpett ki a zb&l' maga m#g#tt egy 1t%t rejteget)e' mosolygott' maj* /ejbe
107

k&lintotta. Rose lnken emlkezett a /i+ mosolyra. ,ljas )igyor )olt' amely azt s$gallta5 >4okkal okosabb )agyok nla*' te riban0!? ,zonban =ra* nem 1t#tt elg nagyot. ,z )olt a ter)e' ogy le1ti a lnyt' s el)iszi a 4imoen 0sal* oz. 4imoenk min*ig is opport$nistk )oltak' min*en alkalmat megraga*tak' ogy minl nagyobb szeletet as(tsanak ki a tortb&l. Gs%bb Rose megt$*ta' ogy :rank 4imoen' a 0sal* ptrirkja' t(zezer *ol0sit (grt =ra*nek' ogy el)igye neki Rose-t. A(zezer *ol0si. Gsz )agyon egy peremlak&nak! Rob 4imoennek akartk' :rank /inak' ogy egy szp napon maj* Rob gyermekei is /e ret )illantsanak. =ra* megpr&blta. <e Rose az $tols& pillanatban /lre$grott' (gy az 1t% /lrement' 0sak a b%rt szak(totta /el a omlokn. Rose ott llt' koponyja l1ktetett a /j*alomt&l' )rt /olyt a szembe' s a *#bbenett%l szinte mo00anni sem t$*ott. ,mikor =ra* <illon mso*szorra is len*1letet )ett' ogy be/ejezze a m$nkt' megt$*ta' ogy milyen /orr&t is )illant Rose. Nem akart rtani neki' *e siker1lt. Js mik#zben =ra* k(njban a /#l*#n /etrengett a lbai el%tt' Rose 0sak s(rt s s(rt' mert abban a pillanatban j#tt r' ogy az lete so a nem lesz a rgi. 3z$tn at &nap pokol k#)etkezett. , perembeli 0sal*ok *1 #*ten )etettk mag$kat Rose $tn' n nyan mag$knak akartk megszerezni' msok 0sak azrt' ogy ela*jk a legt#bbet (gr%nek. Rose el%sz#r elb+jt' aztn )issza)gott nekik. Cgaz' 0sak egyetlen /egy)ere )olt' *e az ellen nem )olt )*elem. 3l%bb )agy $t&bb meg#lt )olna )alakit' *e mi&ta meggetett egy 0sa)arg&t' akit arra breltek /el' ogy elrabolja %t' a peremlak&k rj#ttek' ogy nem b(rnak )ele' s bkn agytk. Nem sokkal ez$tn nagypapa meg alt' s aztn apnak tma*t egy +jabb zsenilis #tlete' s elment' elsz#k#tt' mint egy tol)aj' az jszaka k#zepn. 9sak egy le)elet agyott maga $tn' amiben )alami kin0sr%l magyarzott' s ogy a )isszaj#n' akkor min*annyian nagyon gaz*agok lesznek. Ngy ) telt el. 4zp lassa0skn Rose min*en lma el alt. ,zzal kereste a kenyert' ami)el a legt#bb szegny
10K

peremlak&5 a A#re*kben *olgozott minimlbrrt' s zsebbe kapta a pnzt. Cro*kat takar(tott' s eleget keresett a oz' ogy r$ t' telt meg n ny *olgot meg t$*jon )enni' amiket aztn el0serlt' amikor megrkeztek a kara)nosok !gib&l5 0serlt 2epsit' m.anyagot s el)arzsolt olmikat. Ren*es' be0s1letes m$nkt )gzett. 3zzel kereste meg a kenyrre)al&t. Js egy ki0sit bele alt. Ginzett' a /i+k a /1)#n e)ertek' s az esti gboltot bm$ltk. 6egalbb amikor a /i+k megsz1lettek' a sz1leinek )olt annyi esz1k' ogy az anyja 8eorgie-t egy )rosi k&r zban ozza )ilgra' s le/izettek egy bbt a A#re*kb%l' aki elintzte' ogy 7a0k is t#r)nyes legyen. !in*kt /i+nak )olt t#re*kbeli sz1letsi anyak#ny)i ki)onata s tb-szma. Rose azonban a 2eremben sz1letett. , jogos(t)nya amis )olt' s a sz1lei egy kisebb )agyont a*tak a gimi igazgat&jnak' mert a tb-szma )alaki ms oz tartozott. 6egalbb a /i+k t#r)nyesek. Js Rose nem agyja el &kt +gy' mint az apj$k. Cnkbb ezik' a az kell' *e a A#re*kben jrnak iskolba. 3z nagyon j& )olt a A#re*kben5 a siker ez elg )olt az les elme s az akarat' nem kellett ozz )arzslat. ,mikor a /i+k /eln%nek' t#bb )lasztsi le et%sg1k lesz' mint neki )olt. !gis' mg min*ig nem akarta eltemetni az lmait. Fgy napon +gyis meg)al&s(tja %ket. 3bben biztos )olt. 9sak egyszer.en /ogalma sem )olt r&la' ogyan.

10N

4. fejezet
,z breszt%&ra at el%tt t(z per00el sz&lalt meg. Rose /elllt' s elkez*te szokott reggeli rit$ljt5 k)t /%z#tt' eb*et ksz(tett' tiszta 9lean-n-=rig tegyenr$ t )ett /el. ,lig t$*ott belekortyolni az els% 0ssze k)jba' amikor 8eorgie sz*elgett ki a szobjb&l' lmos szemekkel' aja k&0os )olt. ,z ablak oz tmolygott' s s(tott. - Grsz egy kis !ini E eatset" - kr*ezte Rose. 8eorgie nem )laszolt. - 8eorgie" 8eorgie kibm$lt az ablakon5 - 6or* 4ess omar$. , *montest)r a kpregnyb%l" - Aessk" 6or* 4ess omar$ - ismtelte meg 8eorgie' s kim$tatott az ablakon. Rose o*alpett a /i+ m#g' s megmere)e*ett. 3gy magas /r/i llt a ko0si/eljr& )gn. 4z1rke' /arkasprmes k#penye )olt' alatta meger%s(tett b%rpn0lt )iselt' lakksz1rkt' ogy passzoljon a k#peny ez' s ossz+' elegns kar* /1gg#tt az ol*aln. -aja s#tt aranysz(n. )olt' s /inom z$ atagknt keretezte ar0t' egyetlen g#n*#r /1rt nlk1l. Rose mr ltta ezt a ajat korbban' miel%tt a )isel%je r$grott a ko0sijra. , mso*ik' sokkal nagyobb kar* markolata a /r/i ta m#g1l kan*iklt ki. , /r/i tekintete megllapo*ott Rose-on. 4zeme /e ren /elizzott' mint kt 0sillag. Rose nyakn /elgaso*tak az apr& pi k. 3z nem 6or* 4ess omar$ - s$ttogta Rose. - 3z sokkal' sokkal rosszabb. !i" - 8eorgie szemb%l kir#ppent az lom' s tgra ny(lt szemmel bm$lt Rose-ra. - 3z egy kk)r.. 4z&lj 7a0knek' ozztok a /egy)ereket! 4iess! Rose kistlt a )eran*ra' kezben egy szmszer(jjal.
110

!#g#tte 7a0k /ek1*t a p$skj)al a bal ol*ali ablaknl' m(g 8eorgie a jobb ol*alinl. , kk)r. sz1rke jgt#mbknt magaso*ott a )*%k#)eken k()1l. !agas )olt' szles )ll+ s ossz+ lb+' +gy t.nt' )arzslat s )eszly elegye*ik benne. A "arkas&rm k&eny miatt, gon*olta Rose. ,tt&l nagyobbnak s ijeszt%bbnek t.nt. Rose megllt a )*%k#)ek el%tt' s megnzte a /r/i ar0t. 4z()e ki agyott egy *obbanst. 6legzetelll(t& pontossggal metszett ar0)onsai els#pr%en /r/ias' mgis lin&m ar0ot a*tak ki. !agas omloka )olt s ossz+' egyenes orra. 4zja szles )olt' kemny' keskeny ajkakkal' ll)onala ngysz#gletes s ki$gr&' mgis /inoman tormit. 3nnek az ar0nak a t$laj*onosa ritkn mosolygott. 4.r.' arany szem#l*#ke alatt 1l% szeme lttn Rose C*egzete elaka*t. , s#tt /.z#l* szempr nyers er%t%l izzott. Rose gyan(totta' ogy a tlpne a k#)eken' s megrinten a /r/i ar0t' 0sak +gy pattognnak a szikrk. Rose a 0s(p%jre elyezte az (jat' s nagy le)eg%t )ett. - !aga birtok bor(tst k#)et el. Nem ltj$k sz()esen. - !aga pe*ig $*)ariatlan. 3zt tasz(t&nak tallom az emberekben' n%kben k1l#n#sen. - -angja k#nny.' brsonyos borzongst keltett Rose gerin0n. Cllett ozz' mly )olt s zeng%. !ost' ogy i etetlen ar0nak els% atsa elm+lt' Rose apr& seb elyeket ltott a bal szeme k#r1l. Val&*i )olt' tnyleg )al&*i. Vrzett s seb elyes )olt' mint min*enki ms' s eszerint nem tallja m$latsgosnak' a p$skagoly&k ker1lnek a mellkasba. - -agyja el a ter1let1nket' menjen +tjra - mon*ta Rose. Gt p$skt is magra /og$nk. Gt p$skt' amik gyerekek kezben )annak - jegyezte meg a /r/i. , /enbe 8eorgie-)al! Nem kellett )olna agynia' ogy meglssa. - Nem aboznak lel%ni magt - jelentette ki Rose. 3gyetlen 0sapssal t t$*nk t#rni a k#)ein. , goly&k nem /ognak rajtam - k#z#lte a /r/i. 4zemnek (riszre /er lepel ereszke*ett' s mlyz#l*jeibe ol)a*t. Rose gerin0t jg i*eg markba /ogta a /lelem. Gpes
111

lenne' j#tt r. 3z nem 0sak 1res /enyegets. Nem az els% kk)r. )olt' aki)el szembeszllt' *e egyik sem beszlt )ele ilyen angon' egyik sem nzett ki (gy. ,z emberek azt mon*tk' ogy az igazi arisztokratk' akik gener0i&k &ta )arzslatban /ogantak' elb.)#l%ek. -a ez igaz' akkor ez a /r/i biztosan !gia k#zppontjb&l szrmazik. - !it akar" - !it gon*ol' mit akarok" Rose a /ogt 0sikorgatta5 - -a** tisztzzam a *olgot5 nem /ekszem le mag)al. , /r/i szemben meglepets )illant. 4.r. szem#l*#ke /elszala*t5 - -ogyan" !irt" Rose pislogott' nem tallt sza)akat. , /r/i meg*#bbent%nek tallja' ogy nem trja szt r#gt#n a lbt neki. - Vrom a magyarzatt. Rose #ssze/onta a karjt5 Gitallom. !aga egy kk)r. 0sal* negye*ik /ia' aki nem jrt t+l nagy szeren0s)el. Nin0s olyan 0(me' amely rab$l ejt et egy #r#k#sn%t' s nin0s elg #r#ksge' ogy nemesi szrmazs+ menyasszonyt )srol asson magnak. -allott a perembeli /atty+ lnyr&l' aki /e ret )illant' s +gy *#nt#tt' ogy mi)el se #r#k#sn%' se nemesi 0(m' legalbb apja le et egy szakajt&' nagy atalommal ren*elkez% kisk#ly#knek' ezrt a 2eremben keres magnak menyasszonyt. Nin0s i*%m a maga/ajtra. -iggye el' ozzm asonl&)al mg +gysem tallkozott. - Fgy rti' olyan arrogns sznobbal' aki +gy rngat egy n%t az gyba' ogy nin0s tekintettel az rzseire" <e' t#bb ilyennel is tallkoztam. !r rges-rg lejrt lemez. , /r/i #ssze)onta a szem#l*#kt5 - !i k#ze ennek brmilyen lemez ez is" - !agnak itt nin0s semmi keresni)al&ja. A.nj#n el' )agy knyszer(tem a t)ozsra. , /r/i grimaszolt5 - !aga k#z#nsges' *$r)a s srt% angnemben beszl. 4okat kell maj* *olgoznom magn' mire szalonkpes lesz. Js +gy )li' ogy meg/elel% menyasszony lenne
112

nekem" 3z /jt. - Wgy igaz. G#z#nsges )agyok' s *$r)a. 3gy )a*ember. 3zrt is agyjon bkn. !enjen )issza a szpsges #lgyikk ez. =iztos' ogy egyik1k bol*ogan anyatt )gja magt' s sz1l magnak egy /szekaljnyi kk)r.t. Jn nem megyek mag oz' s a szeret%je sem leszek. 4z&)al agyjon minket bkn! Nem ll szn*komban elmenni' am(g meg nem kaptam' amit akarok. - Anyknt k#z#lte' s /iS(rozni kez*te a lnyt. Rose torkt #sszeszor(totta a /lelem. ,zokban a szemekben nem )olt sem mega*s' sem k#ny#r1let. 9sak )a* )arzslat s )asakarat. - -a n akarom' akkor maj* ozzm j#n. -a lel%' el1t )alamilyen jrm.)el' )agy megpr&blja el)enni a ke*)emet' akkor sem j$t )ele semmire. , lny /elemelte az llt5 G#rm#m szaka*tig ar0olok - (grte. - !eg kell #lnie ozz. - :elemelte az (jat' s 0lba )ette a /r/i mellkast. - Nem ll szn*komban bntani - mon*ta a /r/i. - Aessk' l%j#n 0sak. Nem /ogom /elr&ni magnak' legalbb sz$sszanok egy ki0sit. , lny l%tt. @lyan gyorsan t#rtnt min*en' ogy Rose alig ltta5 keskeny' &tiszta /e rsg szikrzott /el a /r/i el%tt' s a le)eg%ben 0sapott bele a ny(l)essz%be. , /m egy le)lt a )essz%r%l. , /r/i lepillantott a lnyra5 - , goly&i s a ny(l)essz%je nem /ognak rajtam. Rose az ajkba arapott' s pr&blt nem remegni. !in*en akaraterejre sz1ksge )olt' ogy to)bbra is a /r/i ar0ba bm$ljon. , /r/i szemben kiss eny 1lt a /enyegets5 Jrtem' ogy mirt akar ennyire esztelen lenni. 3z )r at&' tekint)e a 0sal*i ttert. !gis' )an egy *ilemmnk. !agt & ajtom menyasszonyomnak. !aga azonban )issza$tas(t. 3gy /r/inak a za a )ra. Nem & ajtom az ott onomat egy )a*ma0sk)al megosztani' aki egsz i*ejt azzal t#lti' ogy a k#rmeit /eni' s min*en/le k#rm#n/ont m&*okat eszel ki' ogy megny+zzon' amikor
113

ppen nem /igyelek o*a. Js ar0olni sem akarok mag)al' /%leg nem +gy' ogy itt )annak a gyerekek is. Aaln mg )letlen1l baj$k esik' s nem tenne j&t nekik' a )gignznk az er%szakos #ssze0saps$nkat. 3zt agyomnyos m&*on is el le et intzni. -()jon ki engem. - Aessk" - pislogott Rose. ,*jon nekem rom /ela*atot - mon*ta. - -rom pr&battelt jelent% /ela*atot. !in*egyiket ki)l&an /ogom teljes(teni. -a sikerrel jrok' magt&l ozzm j#n' s enge*elmeske*ik nekem. - Js a nem jr sikerrel" , /r/i megenge*ett magnak egy /lmosolyt5 - 3zzel a le et%sggel ne /oglalkozzon. 4ikerrel jrok. - -a nem jr sikerrel' elmegy s bkn agy minket. , /r/i )llat )ont5 Cgen' ltalban (gy szoktk az ilyesmit sza)akba /oglalni. Rose agya )gigszg$l*ott a le et%sgeken5 - Js a el$tas(tom" , z#l* (riszben /e r )illm 0sapott /el. , )arzslat ott $llmzott a /r/i k#r1l' s egyre n%tt. <e t$*ta $ralni' ez mg a ktsornyi )*%k% m#g1l is rez et% )olt. , /r/i i etetlen atalommal ren*elkezett. 3zt Rose tisztn rezte. Rose az ajkba arapott. Nem te etett mst. Nem ko0kztat atta' ogy to)bb ar0ol )ele' (gy nem' ogy a /i+k itt )annak. , /r/i nagyon er%s )olt' s Rose nem szeretett balek lenni. , /r/inak igaza )olt - a megk1z*enek' a /i+k megsr1l etnek a )arzser%k #ssze0sapsakor. <e /ela*atok" ,* at neki /ela*atokat. -a nem )agy er%sebb az ellensgnl' jrj t+l az eszn' 0sal* lpre' )er* t - tgy meg brmit' ogy nyerj. 3z )olt a peremlak&k t#r)nye. -rom /ela*at - ismtelte Rose' s igyekezett optimistnak t.nni. - ,mit akarok" , le etsges atrain bel1l - mon*ta. - , ol*at nem t$*om le ozni az gr%l s a nyakba akasztani. - 3sk1*j#n meg r - sz&l(totta /el Rose. , /r/i /els& ajtott5 - Ren*ben )an. ,z #)b%l el% +zott egy keskeny kst' s megm$tatta a
11;

lnynak. , /elkel% nap s$garai meg0sillantak' )isszat1kr#z%*tek a kemny pengr%l. Jn' <e0lan Riel !artel' a*e <omininik' a*e 6ogran' a*e Rotibor' 9amarine gr&/ja' 6ongs ire' 4)yator s Veres lor*ja' itt s most /elesk1sz#m r' ogy min* rom /ela*atot )gre ajtom a k#)etkez% kt ten bel1l' amelyeket. .. - , lnyra pillantott. Rose <rayton. - , pasasnak t#bb 0(me )an' gon*olta' mint a Aitle!aSnek. Aaln n nyat zlogba 0sap at' a el/ogy a pnze. Clyen k1ls%)el s )r)onallal )alamelyik mgiabeli br&n% )agy gr&/n% biztosan bol*ogan ozzmenne. !it keres itt' mirt teszi t#nkre az % lett" - ... amelyeket Rose <rayton b(zott rm' a ezek az emberi atrokon bel1l )annak. !egesk1sz#m' ogy nem rtok sem Rose-nak' sem a 0sal*jnak' s nem k#)etelek semmit t%le )agy a szeretteit%l' am(g )gre ajtom ezeket a /ela*atokat. ,bban az esetben' a k$*ar0ot )all&k' megesk1sz#m' ogy bkn agyom Rose <raytont s a 0sal*jt... - Jletben s srtetlen1l agyom - sz+rta k#zbe Rose. - Jletben s srtetlen1l agyom. ,bban az esetben' a sikerrel jrok' jogom )an ignyt /ormlni Rose <raytonra. , /r/i meg)gta a tenyert. Rose rezte a )arzslatot' s tratntoro*ott. , )*%k#)ek )agy armin0 0entire megemelke*tek a /#l*t%l' s rezegtek a le)eg%ben' pr&bltk el.zni a )arzslatot' maj* )isszapottyantak a ely1kre. - !aga j#n. - , kst markolattal el%re ny+jtotta a lny /el. Rose abozott. , /r/i /elesk1*#tt. ,z esk1je k#t#tte. Nem rt at neki. Rose tlpett a )arzsk#)eken' s a ksrt ny+lt. Ojjai #sszezr$ltak a ks 0sontb&l /aragott nyele k#r1l' amely egy )i0sorg& ma0skt brzolt. - Jn' Rose <rayton meg(grem' ogy a*ok... - 3gek' nem j$tottak eszbe a /r/i ne)ei' annyi )olt - a*ok magnak rom /ela*atot. -a sikeresen el)gzi %ket' meg(grem' ogy mag)al megyek... - 3l allgatott. !i j#n ez$tn" , le et% legjobb sza)akat kell tallnia r. , /r/i megel%zte5 - Js ke*)es leszek s kszsges.
11B

- , oz 0so*a kell. - ,zt )rta' ogy a /r/i ozzteszi' ogy >s le/ekszik )elem?. , /r/i /ogalmazsm&*ja agyott neki egy kiskap$t. Cgaza )an - mon*ta a /r/i nmileg gyszosan. - ,z emberi le et%sg atrain bel1l egyezt1nk meg. Js ke*)es leszek s kszsges - a*arta el Rose' miel%tt a /r/i meg)ltoztatn a sza)akat' ogy sarokba szor(tsa. - !egesk1sz#m. Remnytelen. , legb$tbb esk1' amit )ala a allottam. Nem sok ne)elst kapott' mi" Rose meg)gta a tenyert. , )arzslat llegzetelll(t& agrban t#rt ki bel%le' meglep% intenzitssal. , k#)ek megemelke*tek' ismt megremegtek' s lepotyogtak. Rose +gy gon*olta' taln nem olyan m.)elt' mint a /r/i' *e )an atalma s agya. 3lb(r maj* )ele. , /r/i mintegy a tnyeket ny$gtz)a b&lintott5 - !aga az enym. Rose gyomra #sszeszor$lt. , t)gn kez*1nk - mon*ta' s /elegyenese*ett. Gt nap m+l)a. -t k#zben *olgoznom kell. , /r/i meg/or*$lt' s sz& nlk1l elment. Rose $tna bm$lt. , /r/i )olt a kar*' amely az imnt meg/elezte az lett. , ta m#g#tt az ajt& ki)g&*ott. Rose meg/or*$lt' s megltta a /i+kat a )eran*n. 7a0k gy.l#lettel nzett a kk)r. $tn. 4zeme *1 #s )illmokat l#)ellt. - Nem kellett )olna meg(grne*' Rose! Nem te ettem mst. - Visszament a )eran*ra. - Nagyon' nagyon er%s. - !i lesz' a el)esz minket t%le*" - Nem )esz el. - Rose a t)olo*&' sz1rke alakra pillantott. - Nemesember. !egszokta' ogy az emberek min*ent megtesznek' ogy a ke*)re tegyenek. <e mi nem a szolgi )agy$nk. !i peremlak&k )agy$nk. Aaln er%sebb' *e mi okosabbak )agy$nk. 9sak bele kell t#rni a bi0skjt a pr&battelbe. Ne /ljetek' kitallok )alamit. - 3lb+j at$nk a A#re*kben' a )esz(t1nk" - kr*ezte 8eorgie. Rose /els& ajtott.

11D

- 3z okos kr*s )olt' 8eorgie' *e nem. Nem b+j at$nk el. 3l%sz#r is5 k#t az (gretem. -a megszegem' akkor nagyon 0s+nya m&*on /og )issza1tni rm' s nem )agyok benne biztos' ogy a a A#re*kben )agy$nk' akkor nem r el. !so*szor5 !gib&l n nyan tme etnek a A#re*kbe egy pr napra k#)etkezmnyek nlk1l is. !g a meg is sz#k1nk' )an r esly' ogy megtall minket... 's sokkal er(sebb is. 9sak a )llszlessge olyan er%t m$tatott' amilyet Rose-nak eslytelen legy%znie. Volt egy olyan rzse' ogy a lel#)i' a /r/i kik#pi a goly&t' a )llra )eti %t' s egszen !giig )onszolja. ,z kellett )olna' ogy ott on mara*jon' aztn elmenjen a /i+krt a b$szmegll&ig' s )igyzzon rj$k. <e enni1k kellett' s nem agy atott ki egy napot sem a m$nkb&l. ,z llsa' brmilyen rmes m$nkt )gzett is' rtkes )olt. 2eremlak&kat 0sak a 2eremmel kap0solatban ll& 1zletek alkalmaztak' a t#bbiek tb-szmot krtek meg jogos(t)nyt' s Rose- nem lln ki a pr&bt. Voltak elyek' a ol nem t$*tak a 2eremr%l' s ott /el)ettek illeglis i*egeneket is' *e ott nagy )olt a )ersengs' s a legt#bbsz#r izomer%t kerestek /izikai m$nkra. 3gy szempillants alatt kir+g atjk' s a peremlak&k sorban llnnak az llsrt. - Nem baj - mon*ta Rose atrozottan. - Nem sz#k1nk el. 3z az ott on$nk. ,zt /ogj$k tenni' amit a peremlak&k a legjobban t$*nak5 aljas$l ar0olni. <e semmit nem tesz1nk )ele t)gig. 3gyel%re 0sak )igyz$nk mag$nkra' s gon*olko*$nk. Nagyi ma nem t$* rtetek menni. Valamit meg kell beszlnie ,*ele !oore-ral az 3r*% mlyn. Nekem pe*ig 6atoyt kell megkrnem' ogy )igyen el' mert a ko0sinkb&l ki/ogyott a benzin. -a leszlltok a b$szr&l' egyenesen gyertek aza. !egrtetttek" Ne beszlgessetek senki)el' ne 0satangoljatok el' gyertek egyenesen aza' zrjtok be az ajt&t' s senkinek ne nyisstok ki! :%leg neki. - ,bba az irnyba bi00entett' amerre a kk)r. elt.nt. !ere)en nzte a /i+kat. - Csmteljtek el! - 3gyenesen azaj#nni - mon*ta 8eorgie. - Nem 0satangolni - mon*ta 7a0k. - =ej#nni s bezrk&zni - mon*ta 8eorgie. - Nem beenge*ni a kk)r.t - /ejezte be 7a0k.

117

Rose b&lintott. (gy el)ileg ren*ben lesz. 3lsie !oore alkan *+*olgatott magban. !aj*nem tizenegy &ra )olt. C*eje a )illsreggelinek. !a nagyon k1l#nleges reggeli lesz5 a 0sinos kk r$ jt )iselte' s a ke*)en0 )ilgoskk selyemszalagja )olt a ajban. , nap mg min*ig ragyogott' az i*% kellemes )olt' a kerti )irgok szpek' s a kit#m#tt jtk ma0k&k m.anyag szeme (tattal /igyelte %t. 3lsie ke*)esen elmosolyo*ott' s le1lt a m.anyag aszlal oz. !r. 2itt' !r. =rosnan' !r. 9looney' !r. =en' ogy s mint" 4zaba* egy kis tet s kekszet" !in*ig #r#m #nt ltni' !r. =ana. , me*)ket lt at&an kellemesen rintette 3lsie ke*)es mo*ora. 3nnek (gy is kell lennie' iszen % igazi +r- #lgy. :elemelte az apr&0ska' r&zss' m.anyag teskannt s !r. =rosnan 0sszje /#l emelte. , p$ a' sz%r#s man0s $tnany+lt. 3lsie /el0i00ent. !r. =rosnan' meglep' ogy mennyire nem t$*ja az illemet. Vrja meg' am(g min*en +rnak /elszolglom a tet. , me*)e leejtette a man0st' s szgyellte magt' ogy meg/e**tk. 3lsie tn )gig/$tott a i*eg' mint a )alaki i*eg libazs(rt #nt#tt )olna r. , /ogt 0sikorgatta' s pr&blt nem t$*omst )enni r&la. 3z akkor is )sodlatos tea*l$tn lesz. ,z rzs er%s#*#tt. , sz#rny.sges' raga*&s )arzslat k#rbe/onta' pr&blt t atolni a b%rn' a 0sontos nyakba s mg mlyebbre. 2r&blt bej$tni a testbe. 3lsie elejtette a teskannt' s meg/or*$lt. ,z rnyakb&l s s#ttsgb%l /ont lny a pzsit szln llt. Nem ke*)elte a /nyt' s a bokrok a*ta rnykban mara*t' beleol)a*t a omlyba' (gy az egyetlen' amit 3lsie ltott' a szeme )olt5 kt egy/orma' keskeny rs' kiss i*egen /nyl% s sz1rke' mint egy es%/el %kkel teli koponyba )gott kt rs. 3lsie ozz)gott egy tes0sszt5 - A.nj innen!
11K

, lny nem moz*$lt. 3gy mso*ik pr szem is kiny(lt az els% /elett' $gyanolyan koszos sz1rke. , /els% szempr az rtalmatlan$l a /.ben g#rg% tes0sszre nzett. ,z als& egyenesen 3lsie-re bm$lt. , sz#rny. rzs a tn egyre /eljebb k+szott' s er%sebb lett. , i*eg nylka )gig/olyt a nyakn. , mellkasban 0s(psszer. rzs tma*t' mint a egy t$0at apr&' t.szer. lb pr&blgatn' mennyit b(r ki a b%re. 3lsie /el)is(tott' %rj#ng)e /elkapott pr tes0sszt' s egyiket a msik $tn *oblta a )szj&sl& szempr /el. Nagyi" - ,my jelent meg az ajt&ban' a kezt belet#r#lte a k#tnye szlbe. Vaskos lbain o*asietett ozz. - !i a baj" 3lsie reszket% kzzel a s#tt lnyre m$tatott. ,my kis#p#rte g#n*#r' sz%ke ajt az ar0b&l' s a bokrok /el pislogott. - !i az" - 3l akart kapni! !in*ent t#nkretett! - , bokor" , bokor tett t#nkre min*ent" - Nem a bokor' az a lny! - 3lsie egyenesen a lnyre m$tatott. ,my el%re ajolt' ogy k#)esse az $jj irnyt. - Nagyi' ott nin0s semmi' 0sak az a )n' /ekete' /tylas mirt$szbokor. 3lsie po/on )gta. - @stoba! ,my /elegyenese*ett. - Na' ezt nem r*emeltem meg. =e a zba! Fgy ltom' sz1ksge* )an a gy&gyszere*re! - Nem! - <e igen! 3lsie megpr&blt elszala*ni' *e ,my nagyobb )olt' s )agy #t)en kil&)al t#bbet nyomott. :elemelte a /#l*r%l' s beterelte a zba. 3lsie tra/or*$lt' s ltta' ogy a lny az asztal oz osont. :elsikoltott' *e ,my to)bb t$szkolta' be az ajt&n. -atalmas rs ny(lt a ngy szem alatt' az llkapo0sban gonosz /ogak sorakoztak. 3lsie 0sak sikoltozott' a ogy a sz#rny bele arapott !r. =anba' s /lbe arapta a kis' ki-

11N

t#m#tt testet. Rose beemelt egy atalmas' ipari porsz()&t a 9lean-n-=rig t 0ges kiste era$t&ba. 6atoya s Aeresa mg min*ig a Gpln =iztos(t&trsasgnl takar(tott. 6atoya 3ri0 Gaplannel 0se)egett' m(g Aeresa be/ejezte a mos*&t. 3ri0 j&kp. pasas )olt' s nagyon j& benyomst keltett a maga >)i*m' szeren0ss' *e nem t+l okos? m&*jn. 6atoya azt remlte' ogy az $jja k#r t$*ja 0sa)arni. Rose-nak azonban )oltak ktsgei. 3ri0 /ela*ata az )olt' ogy megke*)eltesse magt msokkal' ogy meg)egyk a biztos(tst' s a p$00os iro*jb&l (tl)e ez siker1lt is neki. 4iker1lt neki az' ami)el a nagybtyja' 3merson k$*ar0ot )allott. 4ajnos 3merson b0si a 9lean-n=rig t t$laj*onosa is )olt' (gy Rose /%n#ke is' s /eleannyira sem )olt ke*)es' mint az $noka#00se. Rose neki*%lt a kiste era$t&nak. , gyomrt meg1lte az aggo*alom' mint egy ne z k%. ,z egsz reggelt pni /lelemben t#lt#tte' s kptelen )olt megszaba*$lni t%le. Iltalban t$*ta' mi az oka az aggo*almnak - pnz1gyi gon*ok -' *e ma 0sak +gy nagy ltalnossgban agg&*ott. Nem )olt elg' ogy #ssze/$tott egy mo0srlnnyel' most mr egy kk)r.)el is meg kell k1z*enie. !egeml(tette a mo0srlnyt 6atoynak s Aeresnak' akik *#bbent angokat allattak' aztn Aeresa bejelentette' ogy a minap #ssze/$tott !aggie =reUsterrel. !aggie ke*)es' kan0si lny )olt' s a j#)%be ltott. Aeresa szerint !aggie azt mon*ta' ogy )alami rossz k#zeleg. Nem t$*ta pontosan megmon*ani' ogy mi - Aeresa szerint nem t$*ta -' *e azt ltta' ogy az rzst%l !aggie maj*nem eszt )eszti a /lelemt%l. !aggie mr korbban is t)e*ett. , m+lt okt&berben $rriknt j&solt' s meg )olt gy%z%*)e r&la' ogy a )i ar min*annyi$kat elso*orja' e elyett az g tiszta mara*t s j+ni$si i*%jrs )olt. <e !aggie-nek korbban sokszor )olt igaza. Js ez aggasztotta Rose-t. Fgy rezte' mint a egy lt atatlan )i ar k#zelegne' s % ott lenne a peremn. Rose be0s$kta a kiste era$t& ajtajt' s /el$grott. Eilliam ott llt mellette.
120

-ell& - mon*ta. Rose nagyot nyelt5 - 7z$som' *e megijesztett! - =o0s. Nem akartam magra ijeszteni. - Neki*%lt a kiste era$t&nak. - Jpp erre jrtam' mel&m )an' meglttam' s gon*oltam' k#sz#n#k. -ogy )an" - 7&l' k#sz#n#m. - Ctt )an' j&kp. s ke*)es' mgsem rez semmi romantik$st. , gyomrban nem szll*ostak >pillang&k?. Rose elmosolyo*ott. Cgaza )olt. Nem baj' ogy nem ment el ran*ira )ele. - !ilyen )olt az els% nap a s$liban" - kr*ezte Eilliam. 7&. , /r/i el)igyoro*ott5 Nem kellett 7a0ket a szk ez k#t#zni" Nem +gy t.nt' mint aki #t per0nl to)bb b(rja egy elyben. Rose alkan ne)etett5 - Ren*es gyerek. !in*kett% ren*es gyerek - b&lintott a /r/i. - Nem t$*nm r)enni magt egy eb*re" Rose mosolyog)a megrzta a /ejt5 - Nem innm' ogy j& #tlet lenne' Eill. - !irt nem" Nem /ogom b$nk&sbottal /ejbe )gni. Rose a /r/i szembe nzett' s elkapta azt az ezeryar*os tekintetet' amit 2eter 2a*rake-re is )etett mg a kpregnyboltban. ,zonnal elrejtette' *e ott )olt' ott )rakozott benne. Rose abozott. 3z nem lesz k#nny.. N a kt ember tallkozik' s ltrej#n k#zt1k )alami/le kap0solat. 3gy azonnali )onz&*s. ,z ember rnz )alakire' s elt.n%*ik' ogy milyen le et. Jn nem t.n%*#m 0l magn. Ge*)es' j&kp. pasi. Js szeretnm (gy is ke*)elni magt' %szintn mon*om' *e ebben nin0s semmi. , /r/i 0sak mosolygott' ar0a m.anyag maszkk )ltozott. 4ajnlom - mon*ta Rose. - 3z kemny )olt' s elg rossz$l rzem magam miatta' *e nem akarom be0sapni... - Rose <rayton. , ang bel /ojtotta a sz&t. Rose sarkon /or*$lt' keze #k#lbe szor$lt. - =ra* <illon - sziszegte gy.l#lett%l 0s#p#g% angon. =ra* $gyan+gy nzett ki' mint a gimiben' amikor mg
-

121

jrtak. ,z&ta lett pr teto)lsa s ki/+ratta az orrt' *e ett%l eltekint)e a rgi =ra* )olt. !g min*ig $gyanaz a 0sb(t& z#l* szempr s j&kp. ar0. !g min*ig +gy nz ki' mint aki min*jrt meg1t )alakit' az arrogns kis p#0s. Rose rgen azt gon*olta' ogy ez a )igyor szeSi. !ost a legsz()esebben let#r#lte )olna a kpr%l. , /egy)ere a ko0siban )olt a tskjban' s =ra* biztos nem agyn' ogy rte menjen. , /egy)ere nlk1l itt' a A#re*kben =ra* )an el%nyben. Nagyobb )olt' er%sebb' s Rose elgszer ltta )ereke*ni' ogy t$*ja' egye*1l nem t$*ja legy%zni. <e nem a*ja ol0s&n magt. =ra* ki ()&an mri0sklte Eilliamet5 - Nem t$*om' ki maga' s nem is r*ekel. 9sak t$*ni akarom' ogy mit 0sinl a lepattintott 0sajommal. Rose #sszesze*te magt. 3gy per0' s Eilliam =ra*re tma*t' s ekkor =ra* r#gt#n nekiesik. Eilliam er%snek t.nt' *e =ra* nem )olt balek' min*ig kemnyen s aljas$lt k1z*#tt. Rose meg/esz1lt' kszen llt k#zj1k $grani. Eilliam nmileg $nott pillantst )etett =ra*re. - Nyam)a*t egy riban0 ez - /olytatta =ra*. - 4ajnllak. Eilliam nem sz&lt semmit. =ra* ismt megpr&blkozott5 -, elye*ben kt g$mit is +znk. -a #ssze/ekszel ezzel a sz$tyokkal' le et' ogy a /arka* reggelre let#rik. Ne akar* azt' amije neki )an. Eilliam pillantsa megkemnye*ett' *e Rose nem t$*ta megllap(tani' ogy *1 #s-e' )agy /l. - ,mit itt pr&blsz elkez*eni' arra nem pazarlom az i*%met - mon*ta Eilliam. - =e/ejezte*" - Nem. - ,kkor /ejez* be. 4z()esen el*$mlnk' *e es )agyok. =ra* kiss za)artnak t.nt5 - -+zz el' segg/ej! Eilliam )llat )ont5 - !g )alami" =ra* s#tt tekintettel nzte %ket. Rose meg/esz1lt' azt )rta' ogy =ra* rj$k $grik' s le0sap. , /i0k& alig
122

t$*Ctt )issza/ogni magt' izmai rngat&ztak az lla mentn. *yer+nk, gon*olta Rose. ,enj neki% 4zinte azt k()nta' br megtenn. - ,z +j pasi* egy balek - a0sargott =ra*. -trlt. Rose legyintett' pr&blta elrejteni megk#nnyebb1lst5 - !enj to)bb' =ra*. =ra* sarkon /or*$lt' s elment. =iztosan +gy *#nt#tt' ogy t+ler%ben )annak. Eilliam elmosolyo*ott' ke*)esnek s kellemesnek t.nt' a megszokott mosoly jtszott az ajkn. - , rgi pasija" - kr*ezte. Rose b&lintott. - @lyasmi. - Visszatr)e arra' amir%l beszlt1nk - mon*ta Eilliam. - Jrtkelem' ogy %szinte )olt )elem. <e azt iszem' ogy a a*na nekem egy eslyt' elrnm' ogy meggon*olja magt. - Gtlem - mormolta Rose. ,z iro*a ajtaja ki0sap&*ott' s Aeresa lpett be a nap/nyr%l. ,la0sony )olt' t#mzsi s s#tt aj+. ,mint Aeresa megltta Eilliamet' megllt' s 0sak itta magba a lt)nyt. - !ennem kell - mon*ta Rose. - ,kkor legk#zelebb. - Eilliam tralpett' s elment. Aeresa /el +zta az egyik szem#l*#kt. Rose megrzta a /ejt' s bemszott a ko0siba. 3lg baja )an mr (gy is. A+l kell lnie ezt a napot' $tnanzni' ogy a /i+k j&l )annak-e' s ki kell tallnia )alami pr&bt a kk)r. szmra. Rossz rzs )olt' ogy r#)i*re zrta Eilliam $*)arlst' *e (gy a legjobb. 4e o) nem )ezetne ez a *olog kettej1k k#z#tt. -on)entrlj a "ontos dolgokra, mon*ta magnak. <l$tnra kiss le .lt a le)eg%. 7a0k kislisszolt az ajt&n' s le1lt a )eran*ra. ,z #reg *eszka meleg )olt a lba alatt' /elmeleg(tette a *l$tni nap/ny. 2islog)a belenzett a napba' /nyes aranyrmeknt ragyogott az gen. Rose azt mon*ta' mara*janak a zban' *e o*abent
123

$nalmas. 3gsz nap bent )an' a s$liban is' s ren*es )olt' nem )ereke*ett senki)el' mg 0sak egy kar0ols sem ejtett ,y*enen' amikor megpr&blta leny+lni a ra*(rjt. 2anaszko*s nlk1l megette a alr$*a0skt' br olyan (ze )olt' mint a omokot ke)ertek )olna #ssze )alamilyen titokzatos ere*et. +ssal. Nem kapott /igyelmeztet%t )agy /eketepontot' s most kint akart lenni a szaba*ban. !i rtelme iskolba jrni' a $tna nem le et kimenni" 3gybknt is' mg 0sak ngy &ra )an' s Rose +gysem r aza /l atig' *e le et' ogy atig sem. 9sen*ben 1lt' tgra ny(lt szemmel /igyelte az er*%t. -allgatott. ,nnyi ki0si ang. 3gy ma*r )ala ol a t)olban' szakon' egy betolako*&)al perleke*ett' aki megtelepe*ett a /jn. <1 #s' )irgon0 m&k$sok )itatkoztak egymssal a mag$k sajtos nyel)n. :igyelte' a ogy egymst kergetik a kk krg. /eny%n. Ojjper0ei k#z#tt )iszketett a b%r' szerette )olna kiereszteni a karmait' *e 0sak 1lt - a /eny%/a gai t+l )konyak. Nem t$* /elmszni r. !r ktszer is megpr&blta' s leszaka*t alatta min* a ktszer - % meg tele lett kar0olssal' s tiszta' raga*&s gyanta lett. 3gy nagy bogr lan*olt mellette a pa*l&n. 4#ttkk )olt' s ttetsz%' 7a0k teljesen moz*$latlan mara*t. , bogr )gigment a pa*l&*eszkn /ekete kitinlbain. 7a0k meg/esz1lt' tekintet)el k#)ette. 4zp' /nyes bogr. 6psek k#zele*tek a zb&l' bentr%l. 8eorgie' aki min*jrt elrontja a m&kt. , bogr ta kett)lt' egy pr reszket% szrny bomlott szt. , bogr /olytatta to)bb az +tjt a )eran*n. 7a0k $tna mszott' alkan s 1gyesen. - 7a0k' bent kell mara*n$nk - sz&lt ki 8eorgie /e**%leg a )eran*aajt&n. , bogr megllt a pa*l&*eszka )gn' mint a azon t.n%*ne' ogy le$gorjon-e az alatta le)% /.be. - !enj mr! - s$ttogta 7a0k a /ogain tsz.r)e. , bogr szrnya ismt megremegett. -ta kt /ele megemelke*ett' mint a mg egy pr kemny szrny lenne ro)ar)lla /elett. - 7a0k' gyere mr be! Rose azt mon*ta... , bogr szrnya sztny(lt' s /elemelke*ett a le)eg%be.
12;

7a0k le0sapott. 3gyetlen $grssal t$grott a )eran*n' r a bogrra' m amikor /#l*et rt a /1)#n' keze 1res )olt. 3lrontotta! 8eorgie ki$grott a )eran*ra5 - 8yere )issza! 7a0k 1l*#z%be )ette a bogarat. ,z balra rep1lt' maj* jobbra /or*$lt' krm/e r szrnyakon rep*es% /nyes' z1mm#g% lny )olt. 7a0k /el$grott' olyan magasra' ogy egy pillanatig rep1lt' s kt tenyere k#z /ogta a bogarat. - !eg)agy! Jles lba0skk sz+rtak a b%rbe. 7a0k /elne)etett' s tk$k$0sklt az $jjai k#z#tt. - 7a0k! - 8eorgie angja les )olt' mint a t#r#tt 1)eg. Valamilyen b.z rt el az orr oz' amelyet az a rmiszt% rzs k(srt' mint a )alami i*eg s ny+l&s 0seppent )olna a nyakszirtjre. !egp#r*1lt. 3gy sz#rny llt a /1)#n. !s/l mter magas )olt' ngy )kony lbon llt' teste sz#gben meg ajlott' a /eje 7a0k /el nzett. !ellkasa mlyen )olt' a teste le/el keskenye*ett' min*en bor*ja lt at& )olt' teste er%s /arban )gz%*#tt. Fgy nzett ki' mint egy )ersenyagr. 3ls% pillantsra a /ene)a* b%re szinte /eketnek t.nt' *e a ogy a nap rs1t#tt a gerin0re' a s.r. b%r' amely r/esz1lt a sz#rnyeteg tra' s#tt' /1st#s' b(bor/ekete sz(nt #lt#tt' amely /eketben s kkben jtszott' mint egy 0s+nya )ral/$ts. Nem )olt b$n*ja' 0sak egy sor ki0si' les t1ske /$tott )gig a lba ts& ol*aln s )gig * gerin0n. , sz#rnyeteg /eje ossz+ )olt' *e nem )oltak /1lei. Gt pr ossz+' keskeny szem bm$lt 7a0kre oplos' gyengn )ilg(t& sz1rke szemmel' olyan )olt' mint a re/lektor/nnyel meg)ilg(tott k#*. ,z er*%beli kalan*jai k#zepette 7a0k nzett mr szembe borzalmas /arkassal' me*))el s szmtalan lnnyel' amelyeknek nem )olt ne)1k' *e egyiknek sem )olt ilyen szeme. Gegyetlen szemek )oltak. Gegyetlenek s k#ny#rtelenek' akr egy aligtor. , )*%k#)ek t)ol tartjk. , )*%k#)ek... , szeme sarkb&l ltta a )*%k#)eket - t#bb mterrel arrbb. 7a0k megmere)e*ett.
12B

Nmileg t$*atban )olt annak' ogy 8eorgie kint )an a )eran*n. 7a0k egy kis lpst trlt. , sz#rny /elllt a ts& lbra' kiny+jtotta egyik atalmas' ossz+ karm+ man0st' s el%relpett. - Ne mo00anj! - li egte 7a0k. 8eorgie szobormere)) *erme*t. , bogr kib+jt 7a0k sztnyitott $jjai k#z1l' s a kz/ejre mszott' ogy elszlljon. 7a0k nem moz*$lt' nem is pislogott. !in*en #szt#ne azt 1)#lt#tte' ogy a megmo00an' meg al' ezrt mere)en llt' a rm1lett%l meg*erme*)e. , sz#rnyeteg kittotta a szjt. ,jka tra +z&*ott' szjnak s#ttjben sz#rny.sges' )r)#r#s /ogak sorakoztak. , ngy szem tekintete a /#l* #z szegezte 7a0ket. 7a0k nagyot nyelt. , kezn l)% kark#t% /el/orr&so*ott' *e t$*ta' ogy a le)eszi' s alakot )lt' a sz#rnyeteg biztosan elkapja. 3l kell j$tnia a )*%k#)ek m#g. 3z az egyetlen eslye. -a /$tsnak ere*' a sz#rny 1l*#z%be )eszi. , sz#rnyeteg test/elp(tsb%l t$*ta' ogy gyors - kar0s+ )olt' s ossz+lb+. 3lkapja' s letpi a +st a 0sontjair&l. Gi0sit megmoz*$lt' alig t(z 0entit ol*alazott arrbb a /1)#n. - 7obbol*alt! - sz&lalt meg 8eorgie remeg% angon. 7a0k el/or*$lt egy kiss' tekintett nem merte le)enni a ngy szemr%l' s megltta' ogy egy mso*ik sz#rnyeteg lassan baktat a )*%k#)ek mentn. , mso*ik szre)ette' ogy 7a0k /igyeli' s megllt' ogy megm$tassa neki keskeny' )#r#s /ogait. Nem )olt menek)s. 3l)gtk az +tjt. 7a0k sz()e a torkban )ert' mint a ki akarna szaka*ni. 4z()nek *1b#rgse bet#lt#tte a /1lt' a /ejben *obogott. , )ilg kristlytiszta lett. 7a0k mlyet llegzett' pr&blt nem elsz*1lni. - Ne mo00anj! - paran0solt r egy alk ang. 7a0k meg/or*$lt. 2r mterre a kk)r. llt a pzsit szln. , pillanatnyi megk#nnyebb1ls' ami el#nt#tte 7a0ket' elt.nt. , kk)r. is ellensg. , /r/i el%relpett. 4z%rms k#penye m#g#tte e)ert a /1)#n. 6assan el% +zott egy ossz+' keskeny kar*ot az ol*aln /1gg% kar* 1)elyb%l. 3lnzett 7a0k mellett' a kt sz#rny /el.
12D

- -trlj /elm' *e nagyon lassan - mon*ta a kk)r.. 7a0k ott mara*t. , kk)r. Rose-t akarja. Nem szaba* megb(zni benne. , sz#rnyetegek /elje in*$ltak. Nem bntalak - (grte a /r/i. - G#zelebb kell j#nn#*. !ost. Valamilyen szag ra*t bel%le' a szeg/.szeg k#nnye*' /.szeres aromja. , kk)r. ember. , sz#rnyetegek nem. 6assan' mint a )(z alatt lenne' 7a0k egy lpst tralpett. , sz#rnyetegek egyszerre lltak meg. 3z az - mon*ta a kk)r.. 7a0k +gy kapaszko*ott bele ebbe a angba' mint egy ment%#)be' s mg egy lass+ lpst tett. , sz#rnyek k#zelebb j#ttek. 7a0k ltta a lb$kon az izom0som&k /esz1lst' s t$*ta' ogy tma*ni /ognak. - :$ss! - kiltotta a kk)r.' s /elje ro ant. 7a0k nekiiramo*ott. Fgy ro ant t a /1)#n' mint a szrnyakat kapott )olna. , szeme sarkb&l ltta' ogy a s#tt rnyak meg/or*$lnak' ogy k#r1l)egyk %t. 3lkapjk' s aztn... 3gy kz raga*ta meg a )llnl' s maga /el +zta' a /r/i maga m#g tasz(totta a /.be. 7a0k g$r$lt egy ki0sit' maj* +gy mara*t. , bal ol*ali sz#rnyeteg a le)eg%be $grott. , kk)r. le0sapott a kar*j)al' s a s#tt test kt rngat&z& *arabban a /.re esett. , penge megint ez1st#s ol*s$grknt 0sillant meg' s a mso*ik sz#rnyeteg /eje is a pzsiton )gezte. , kk)r. /elemelte a kezt' s gyors' /e r )illmlst )gott bele a bal ol*aliba' el%bb az egyik /elbe' aztn a msikba. !ar& szag+ /1st szllt /el' 7a0k torka kaparni kez*ett t%le. , sz#rnyeteg lba megsz.nt rngat&zni. , kk)r. mg egy /e r )illmot )gott a mso*ik sz#rnyeteg /ejbe' maj* meg/or*$lt' s le ajolt. 7a0k rezte' ogy /elkapja a /#l*r%l' s a /r/i nyakba kapaszko*ott. 3llensg )agy bart' min*egy )olt. , kk)r. meleg )olt' s ember' s )olt egy nagy kar*ja. - Xgyes )oltl! - mon*ta a kk)r..

127

7a0k mg szorosabban kapaszko*ott bel. Aeste remegett s rzk&*ott' mint a /zna. 8eorgie /$tott le a )eran*r&l' s megllt a )*%k#)eknl' oltspa*t ar00al. , kk)r. el)itte 7a0ket a )*%k#)ekig' s 8eorgie-ra nz)e b&lintott. - !oz*(ts* el a sziklkat. 8eorgie 0sak egy pillanatig abozott. 2ntek' mormolta Rose magban' s a z /el )ezet% $tat r&tta. -olnap pntek' /izetsnap. !egkapja a romszz *ollrjt' s )gre tankol )alamennyit abba a ro a*t ko0siba. -a a /ene /ent eszik' akkor sem mara* so a t#bb benzin nlk1l. 3gsz *l$tn remegett az izgalomt&l. ,bban a pillanatban kez*%*#tt' amikor a /i+k /elszlltak a b$szra' s egyre jobban er%s#*#tt s er%s#*#tt' am(g totlis rettegss nem /aj$lt. , /i+k t#kletesen el)annak kt &rt ott on egye*1l. A$*jk kezelni a p$skt s az (jat is' s a )*%k#)ek m#g#tt biztonsgban )annak. <e az aggo*alom 0sak /orrt benne' s amikor egy mr/#l*nyire )olt a zt&l' )llra )ette a tskjt' s lass+ /$tsnak ere*t' be/or*$lt a sros #s)nyre' el/$tott a bokrok mellett' maj* kirt az $*)arra. -rom s#tt /olt ktelenke*ett a pzsiton' /1st#lg#tt' es gonosz )arzslat szaga terjengett a le)eg%ben. , szag a )elejig atolt5 az gett' romlott' rot a*snak in*$lt +s szaga )olt. Rose a szj oz kapta a kezt' s /elro ant a lp0s%n a zig. Gi)gta az ajt&t' k#r1lnzett a nappaliban' s berontott a kony ba. , /i+k az asztalnl 1ltek' s /igyeltk a kk)r. nemest a t.z elynl. , /r/i egyik kezben pala0sintas1t% )olt' a msikban kony ar$ a. Rose alig )ette szre' ogy a tskja le0s+szik a )llr&l a /#l*re' a p$ska tompa p$//anst sem allotta. !in* a ngyen egymsra bm$ltak. , kk)r. egy gyors moz*$lattal meg/or*(totta a pala0sintt a le)eg%ben.

12K

5. fejezet Ai enge*ttek be" , /i+k meglap$ltak. - C*e' be" =e' a z$nkba" 8eorgie lek$s a*t' mint a Rose /el aj(tott )olna )alamit. - Veletek maj* ks%bb szmolok. - Rose a kk)r.re mere*t. - !aga pe*ig most szpen elmegy! <e0lan a pala0sintt egy armin0 0enti magas alomra tette' belemer(tett egy kanalat a 0$kros*obozba' s 0$krot intett a pala0sintra' maj* a test)rekre pillantott5 - ,z etikett els% szablya' amit egy /i+ megtan$l' miel%tt be)ezetik a trsasgba' az ogy min*en n% irni el%zkenynek kell lenni. 4emmilyen pro)ok0i&' akrmennyire igazsgtalan is )agy *$r)n ki)itelezett' nem igazol at egy /r/it' aki nem a legnagyobb $*)ariassggal bnik egy #lggyel. - , /i+k ittk min*en sza)t. <e0lan Rose irnyba nzett. - Aallkoztam n ny i etetlen1l kellemetlen n%szemllyel' s ezt min*ig siker1lt betartanom. <e be kell ismernem' ogy a n%)retekkel kemny /ba )gtam a /ejszmet. Rose /elksz(tette magt a )arzslatra5 - Gi/el! , /r/i kritik$s pillantssal megrzta a /ejt. Rose #k#lbe szor(totta a kezt5 - A(z mso*per0e )an' ogy el agyja a zamat' k1l#nben l)e getem sznn! , )arzslat ott )ibrlt benne' kszen arra' ogy kiszaba*$ljon. 7a0k le0s+szott a szkr%l' s o*allt a kk)r. el' elll)a Rose +tjt. - 8yer1nk! - !egmentett a sz#rnyekt%l - mon*ta 7a0k alkan. !ilyen sz#rnyekt%l" , kinti sz#rnyekt%l. !egtma*tak. -onnan t$*o*' ogy nem % i*zte meg azokat a sz#rnyeket" !ilyen 0lb&l" - akarta t$*ni a kk)r.. -ogy bej$sson a zba!
-

12N

Js mirt' mgis mirt akarnk ilyesmit" Rose megmere)e*ett. 3lbizonytalano*ott. -a )olt is )alami' amiben a /r/i remnyke* etett' ogy elnyeri azzal' ogy belp a zba' t Rose-nak nem j$tott eszbe. Nem t$*om - mon*ta. - <e nem b(zom magban. <e0lan a /i+k /el bi00entett. 6ssatok ozz a pala0sint oz. =esz*em )an a n%)retekkel. - Rose /el lpett. Rose /elemelte a /ejt. -a a /r/i azt gon*olta' ogy itt' a sajt zban paran0solgat at neki' akkor nagy meglepetsek )rnak r. 7&l )an. !aj* o*akint beszl1nk. - , ol 7a0k nem )l eti meg <e0lant. , kk)r. b&lintott' ke0sesen arrbb lpett' s kitrta Rose el%tt a bejrati ajt&t. Ne bnts*' Rose! - mon*ta 8eorgie. 7a0k olyan )olt' mint egy zott kisma0ska5 sznalmas. Rose kimas(rozott a )eran*ra' min*kt ajt&t be0s$kta' s a sz+nyog l&s ajt&t is' maj* az #s)nyre m$tatott5 ,rra )isz az +t. , /r/i lement a lp0s%n. , k#peny nlk1l nem t.nt annyira nagy*arabnak. =%rzekjnek k#nny. anyaga kirajzolta szles' izmos tt' amely keskeny 0s(p%ben )gz%*#tt' amit b%r#) /ogott t. -ossz+' izmos lba )olt' sz1rke na*rgot s magas szr+' s#tt 0sizmt )iselt. !ozgsa magabiztos' $gyanakkor k#nnye* )olt. Nem tett /elesleges moz*$latot' mgis 1gyesen mozgott' s a ogy tment a /1)#n a /1st#lg% /oltokig' Rose-nak eszbe j$tott r&la a nagyapja. 9let$s is (gy mozgott' egy sz1letett )()& 1gyessg)el. <e am(g a nagyapja szikr' inas )olt' s a gyorsasgra tmaszko*ott' a kk)r.' br )al&sz(n.leg gyors )olt' nagyon er%snek t.nt. Rose azt rezte' ogy a nem $grik /el a :or*ra' akkor az #reg ko0si 1res konzer)*obozknt roppant )olna #ssze k#r1l#tte. , kk)r. megllt a /oltok mellett' s Rose-ra pillantott. Rose #ssze/onta a karjt. , /r/i kiny+jtotta a kezt' kr)e' ogy 0satlakozzon ozz. 3slytelen. - Grem' ajn*kozzon meg jelenlt)el - mon*ta
-

130

<e0lan' mint a Rose egy bloz& #lgy lenne' s ki ()n az erklyre egy ngyszemk#zti beszlgetsre. 8+nyol&*ott. Rose kieresztette a karmait5 - Cnnen is min*ent j&l ltok. - :ontosak magnak az #00sei" - 2ersze' ogy /ontosak. - ,kkor nem rtem' mirt )eszi ilyen k#nnye*n a biztonsg$kat. Grem' j#jj#n i*e. Vagy kapjam /el' s )igyem" Rose le$grott a )eran*r&l s o*aballagott5 - ,zt szeretnm n ltni! - Ne )igyen k(srtsbe! - 6etr*elt a /olt mellett' s kiny+jtotta /#l a kezt. ,z er% #sszeol)a*t a tenyere alatt. Valamit mormolt egy olyan nyel)en' amit Rose nem rtett. , )arzslat a sza)ait k#)et)e /el)irgzott' s a /1st alakot #lt#tt. =orzalmas sz#rnyeteg nzett )issza Rose-ra. !agas )olt s ossz+' egy )a*szkop& mly mellkasa s /ara jellemezte. :eje ossz+' szinte l& /ormj+ nyakon 1lt' eltekint)e a ngy' &lomsz1rke' )gott rst%l' amely szemknt /$nk0ionlt. , lny man0sa t+lzottan is nagy )olt' $jjai ossz+ak' s armin0 0entis karmok )oltak a )gn. , gon*olatt&l' ogy azok a karmok belemarnak 7a0kbe' Rose-t kirzta a i*eg. , kk)r. keznek intsnek enge*elmeske*)e a sz#rnyeget kinyitotta szjt. :eje maj*nem kettszaka*t' szjt atalmasra ttotta' ki)illantotta t#bb sorban 1l%' )r)#r#s s 0sipks l.' romsz#glet. /ogait' amelyek mar0angolsra szolgltak. Gett% is )olt - mon*ta a kk)r. alkan. - ,z egyik balr&l j#tt' a msik pe*ig a z m#g1l. G#)ettk 7a0ket' s meg akartk #lni. Jrtem' ogy a maga ne)eltetse inyos' s nem b(zik bennem' te t allgasson az #szt#neire5 t$*ja' ogy ez egy torz lny. Nem egy llat' anem s )alami egszen ms. !rtsa bele a kezt. Aessk" Jrintse meg. Jrezni /ogja a )arzserejnek mara*)nyait. Nem lesz baja t%le. Rose &)atosan megrintette a /1st#t. Ojja )gn )arzski pezsgett' s rezte. =orzalmas )olt )alami nylksat s
131

rot a*&t tapintani' mint a kezt egy rot a*& $llba mrtotta )olna' amely tele )an les omokszem0skkel. Visszarntotta az $jjait. 3z nem )olt elg. A#bbet kellett megt$*nia. Rose knyszer(tette magt' ogy +jra beleny+ljon a /1stbe. , *#bbenetes rzs ismt k#r1l)ette a kezt' s Rose grimaszolt' /lrenzett' *e kezt a lnyben tartotta. Ojjai elzsibba*tak' s megrezte egy t)oli' amis )arzslat lebegst' ami l% sz#ges*r&tknt p$lzlt a sz#rnyeteg emlkezetben. Rose )issza +zta a kezt' s megrzta' pr&blta lerzni az rzs emlkt az $jjair&l. Cgaza )olt a /r/inak. 3z nem termszetes llat. , kk)r. #sszetaposta a /1st#t' s /el ny+jtotta a kezt5 Jrintsen meg. Rose a /r/i tenyert bm$lta. Grges )olt. Val&sz(n.leg amiatt' ogy azt a nya)alys kar*ot /orgatta. Nem arapok - mon*ta a /r/i. - !rmint az gyon k()1l nem.

132

- ,z +gyse /og #sszej#nni. - Rose a kezt a /r/i

tenyerre tette. Varzslat 0s+szott t $jjaiba. , /r/i agyta' ogy Rose meglssa az erejt. :elragyogott benne' meleg )olt s /e r' mint egy t)oli 0sillag. , 0sillag el al)ny$lt s elt.nt' mint a egy k#peny rejtette )olna el' s Rose irtelen egy /r/i kezben tallta az $jjait' aki min*ent$*& )igyorral m$strlta %t. <e0lan b%re meleg )olt s r*es' kz/ogsa er%s' s Rose-nak eszbe j$tott az >gyban arapok? megjegyzs. Rose kikapta a kezt a /r/i $jjai k#z1l. 3gyrtelm. )olt5 mg Rose is t$*ta5 a oz' ogy el% ()ja a sz#rnyeket' meg kellett )olna nyitnia magt kapzsi )arzslat$k el%tt. !g min*ig ott lengett a gon*olat Rose k#r1l' s pr&blt be/$rako*ni az elmjbe. ,ki osszabb kap0solatban )an a sz#rnyekkel )agy a /orrs$kkal' az #r#kre megblyegez%*ik. , kk)r.n Rose egyetlen miazmt sem ltott. Aiszta )olt. , kk)r. /elemelte a kezt' mint a )isszaigazolst krt )olna Rose-t&l. - Jrt et%' amit mon*ott - ismerte be Rose. - Nem maga ozta %ket i*e. !aga nagyon m.)elt' j&l asznlja a t$*st' ezrt gon*olom' ogy t$*ja' mik ezek. !ik ezek' s mit akarnak" Fgy t.nt' a /r/i egy pillanatra el)eszik a gon*olataiban. - :ogalmam sin0s - mon*ta. - 3gyel%re )rebeknek ne)ezem %ket. .emek. /antasztikus. A$*om' ogy meg akartk #lni 7a0ket - /olytatta <e0lan. - Nem innm' ogy spe0ilisan % lett )olna a 0lpont. =rkit megtma*tak )olna' akrkit. , )arzserej1k... - .. .raga*&s - seg(tette ki Rose. , kk)r. b&lintott5 - =e akar ol)a*ni. Veszlyes. - G#sz#n#m' 3gyrtelm. Gapitny. - 3zrt t#lt#m mag$knl az jszakt - mon*ta <e0lan. Rose pislogott5 - Aessk"

- Nem azrt j#ttem i*ig' ogy a leen*% menyasszon)omat /elzablja )alami sz#rnyeteg. !aga nem alkalmas arra' ogy elb(rjon egy ilyen /enyegetssel. -a az rzkenysge nem t.ri meg a jelenltemet a zban' akkor itt mara*ok. - , )eran*ra m$tatott. - Nem! - <e igen. - Vissza/or*$lt Rose- oz' o*astlt a )eran* oz s le1lt a lp0s%re. - ,zt akarom' ogy menjen el. - ,tt&l tartok' ogy ez nem le etsges. A$*ja' meg(grem az #00seinek' ogy ma este )igyzok rj$k' s n so a nem szegem meg a sza)amat. 7ogban ll nem be ()ni a zba' *e egy takar&rt ls lennk. 3gyszer. embersgessg' semmi ms. Rose a legsz()esebben toporzkolt )olna' *e nem akarta mega*ni neki azt az #r#m#t' ogy t$*ja' mennyire i*eges(ti. - ,rra nem lesz sz1ksg - jelentette ki. - , )*%k#)ek m#g#tt biztonsgban )agy$nk. - Nem )agyok benne annyira biztos. - Nzze' rtkelem a szn*kait' *e azt akarom' ogy menjen el. !ost. , /r/i r se e*er(tett. Rose )isszanzett a zra' s kt kis ar0ot pillantott meg az ablakban. Remek. !it tegyen most" Gk)r. )agy sem' akkor is megmentette 7a0ket. !egesk1*#tt' ogy nem rt nekik' s min*en #szt#ne tiltakozott az ellen' ogy )illmot l#)elljen egy emberbe' aki semmi)el nem tma*ott r. Nem le et' ogy megpr&blja meg)*eni %ket. ,z... nemes 0seleke*et lenne. !aj*nem a otzni kez*ett a sz&)i00en. , /ra*tsg +gy lepte meg' mint a ne*)es takar&t *obtak )olna a /ejre. 4z#rny. napja )olt' s nem )olt ereje )itatkozni. - 7&. , )eran*n elal at. Rose bement' s nagy 0sattanssal +zta be maga m#g#tt az ajt&t. , /i+k rbm$ltak. - -a megpr&bl bej#nni' l%jtek le - mon*ta nekik' n elin*$lt z$ anyozni.

13;

N a az egyszer. l)ezetek a legjobbak' s semmi nem /og at& egy m$nka $tni z$ anyozs oz. !i$tn az egsz napot tiszt(t&szerek trsasgban t#lt#tte' iro*ai p$ltokat s /alakat s+rol)a' Rose most alaposan tszappanozta magt az (r ta)asz elne)ezs. szappannal s egy amis tengeri szi)a00sal. A(z per0be telt' ogy lemossa a napi szennyet samponnal s szappannal' s amikor kij#tt a /1r*%b%l' tiszta r$ t )ett' s megszr(totta ne*)es ajt - maj*nem embernek rezte magt. ,m(g a /1r*%szobban )olt' a kk)r. be atolsa irnt rzett *1 e lassan kellemetlen' k(nz& rzss )ltozott t. , kk)r. megmentette 7a0ket. ,zrt mara*t )el1k' mert /ltek' s%t' mg telt is ksz(tett nekik' erre Rose k$ty$l bnt )ele. Rossz rzse lett. 3z ostobasg! - mon*ta Rose magnak. ,zrt j#tt' ogy a zassg jrmba knyszer(tse %t. 6e et' ogy az egsz 0sak sz(njtk. 4emmi egy1ttrzst nem r*emel. , lnyek' amik megtma*tk 7a0ket' Rose-t njnek legmlyig megrm(tettk. Rose szerette )olna megbeszlni a nagyi)al' *e a ogy az este jszakba /or*$lt' +gy t.nt' az +ttal reggelig )rnia kell. Js Jlonore nagyi' br k#nnye*n asznlta a tele/ont' azrt beszereltetni nem )olt ajlan*& egyet a zba. , kony ban 7a0k egy kk /mtl0n pala0sintt ozott neki. -:in&om - k#z#lte. - <e0lan k1l#nlegess tette. Nz*' meg0$krozta. Q' az istenrt. - !on*j el min*ent' az elejt%l. A(z per00el ks%bb Rose #sszerakta az egsz t#rtnetet. , kk)r. *arabokra szaggatta a sz#rnyeket' mik#zben 8eorgie meg0sillogtatta i etetlen ar0m.)szeti t$*st a )illja lengets)el. !aj* a /r/i be ozta 7a0ket' meg(grte nekik' ogy am(g az % )*elme alatt llnak' nem es et baj$k' maj* nekillt pala0sintt s1tni. -a )ala ogy megren*ezte az egszet' amely le et%sg mg min*ig /ennllt' t#kletes m$nkt )gzett. , /i+k meg )oltak gy%z%*)e arr&l' ogy a egyeket is kpes megmozgatni. A szem1kben egyetlen &ra le/orgsa alatt a kk)r. >a
13B

elysz(nen )gezni )ele? kateg&rib&l tker1lt elkpeszt% /r/iassg+' *i0s% %s#k k#z. - 3)ett" , /i+k megrztk a /ej1ket. Remek. !ost itt egy es > %s? a )eran*n' takar& s lelem nlk1l. Js a omlyos' kellemetlen rzse teljes rtk. b.nt$*att terje*t ki. 0eljes (r+let, gon*olta' a ogy ki)ett egy kis )irslit a .t%b%l' s megs1t#tte. :ejbe kellene l%nie. Rose ngy tnyrra elosztotta a )irslit. - 3gytek meg a )a0sort. ,z egyik tl0ra kst s )illt tett. 8eorgie le$grott a 4Rkr%l' egy m.anyag po rba jeges tet t#lt#tt' s o*aa*ta Rose-nak. Rose a szemt /orgatta' s ki)itte az telt meg az italt a )eran*ra. , /r/i $gyanott )olt' a ogy agyta' az eget bm$lta' amelyen mr ltszottak a napny$gta els% /nyei. , szl k&sza szlakat lebegtetett meg ossz+' sz%ke s#rnyben. -atalmas kar*ja mellette /ek1*t. !g (gy' bksen is ra*t bel%le a /enyegets. 1gd hozz a tl)t, s "uss - mon*ta Rose magnak. 6etette mell a tl0t. - G#sz#n#m - mon*ta a /r/i. ,ost megksznte, s te sz&en isszamsz. 3 elyett neki*%lt a )eran*aoszlopnak5 - Ctt akarja t#lteni az jszakt a )eran*mon" - Cgen. A#kletesen t$*ok )igyzni mag$nkra. Gez* s#tte*ni. Vissza kne mennie a szllsra. - =iztos )agyok benne' ogy a stram roppant$l inyolni /og. - , stra" - Cgen. - 4torban alszik" !irt" 3l/ogyott a pnze" - 3llenkez%leg. - =eny+lt b%rzekjbe' s el%)ett egy sz(jjal t/ogott b%r pnztr0t. Ginyitotta' beleny+lt' s ki)ett egy aranyrmt. , naps$garak meg0sillantak a /m /elsz(nn. 3gy kisebb )agyon. Rose elt.n%*#tt' ogy mennyit r.
13D

3gy-kt tig j&llaknnak bel%le" -romig" - ,kkor' mi a gon*" , /r/i ar0a za)art t1kr#z#tt. - 2r&bltam szllst keresni' *e sajnos a legt#bb szomsz*ja kritik$s bizalom inyban szen)e*. ,mint meglttak' bezrk&ztak' le +ztk a re*%nyt' s semmilyen kiabls )agy pnztr0alengets nem gy%zte meg %ket' ogy allgassanak az okos sz&ra. Rose elkpzelte' ogy ott llt az @gletree- z bejratnl abban a atalmas' sz%rms k#penyben' az &risi kar* kil&g a ta m#g1l' s torkaszaka*tb&l 1)#lt' aztn meg /el*1 #*ik' ogy senki nem j#n ki. Rose elne)ette j magt. - =iztos' ogy a bajom m$latsgosnak szm(t - mon*ta a /r/i szrazon. - !aga egy %r1lt elyen lakik' a ol bolon*ok lnek' akikbe egy 0sepp $*)ariassg sem szor$lt. - 2r&blta !09allkat *len" Rj$k /rne nmi pnz. , /r/i /elemelte az orrt' s olyan arisztokratik$s /enn jzs ra*t bel%le' mint a ol0s& k#lnit szagolt )olna5 - Nem /ogok egy /szerben al$*ni! - 7aj' bo0snat' kegyelmes $ram! - Rose mg jobban ne)etett. - 3gyesek az n elyzetemben a ne)etst srt%nek tallnk. i Nem te etek r&la. =iztosan az i*egeim. Y Rzk&*ott a ne)etst%l. , /lelem' amely i*eg t#mbben 1lt meg benne' ol)a*ni kez*ett. , kk)r. nem )olt rtalmatlan att&l nagyon t)ol esett-' *e amint ne)et1nk )alakin' ne z )isszamenni a ny(lt rettegsbe. - -agy atn' ogy itt mara*jak. 2ersze /izetnk rte. , pnzrmt a tr0ba pottyantotta. :mes angot a*ott' jelez)e' ogy mg sok asonl& )an benne. - Q' maga j& /irma - mon*ta Rose. - ,zt akarja' ogy enge*jem meg' ogy nl$nk al$*jon" - !irt ne" !r meg(grtem' ogy meg)*em magt' (gy a sajt sza)am k#t e ez a ter1let ez' legalbbis ma estre. 3zzel az er%)el a szeren0stlen elyzetemen keres et is egy ki0sit. - !aga i etetlen. - Rose megrzta a /ejt. !i a 0s$*rt akar ez ennyire beker1lni a zba" Rose lnynek
137

egy kis rsze azon t.n%*#tt' le et' ogy a /r/i igazb&l a /i+k miatt agg&*ik' *e lnynek nagyobb rsze 0inik$s itetlensggel lerzta a gon*olatot. , /r/i kk)r.. !agasr&l tesz a kor0s perembeli /i+kra. 3gyszer.en gyakorlatias )agyok. Val&sz(n.leg )an egy )en*ggy a zban' ami' remlem' tiszta s p$ a' s (gy sokkal jobb' mint a )eran*a megle et%sen kemny pa*l&ja. Rose tgon*olta a *olgot. Vllnak egyetlen l#ks) a /r/i kpes lenne bet#rni az ajtajt. 4%t' le et' ogy a /alon is kereszt1lmenne' a +gy atroz. =iztonsg$kat tekint)e az' ogy kint )an a )eran*n' )agy bent )an a zban' szinte mr *es min*egy. , pnz pe*ig nagyon is j&l j#n. 3gy pl$sz teljes egyenr$ a 8eorgie-nak. 6$n0 ables instant eb*0somagok a gyerekeknek. !in*ig is szerettk )olna ezt eb*elni' *e mi)el egy *oboz 3 *ollr NK 0entbe ker1l' ezt ritkn enge* ettk meg mag$knak. 3z tisztn 1zleti egyezsg lenne' a msik egyezsg1nkt%l k1l#n - /igyelmeztette a /r/it Rose. - -ogyne. - 3sk1*j#n meg' ogy meg sem pr&bl molesztlni. , /r/i nagyon lassan )gigm$strlta5 -a +gy *#nt#k' ogy molesztlom' az nem pr&blkozs lesz. Js akkor maga nagyon lelkes lesz. Rose rezte' ogy el)#r#s#*ik5 !ost' ogy jobban belegon*olok' nem is t$*om' ogy a zam )an-e akkora' ogy az eg&ja bele/rjen. Ge)s elyre /rne bele. Vagy meg(gri' )agy kint alszik. - -a ragaszko*ik ozz. - Pr1lnk' a allanm az esk1sza)ait. , /r/i /els& ajtott5 !eg(grem' ogy nem molesztlom magt' brmilyen nagy is a 0sb(ts. - Js a gyerekeket sem. , mosoly elt.nt az ar0r&l. Pssze +zta a szem#l*#kt' s a szeme els#tte*ett5 , 9amarine nemesi zb&l szrmazom. Nem molesztlok gyerekeket. Nem t.r#m el azt a srtst' ogy... Nem r*ekel - )gott k#zbe Rose. - Vagy jogos /elboro*sban *#ngeti to)bb a mellkast' )agy meges13K

k1szik' s i*ebent alszik. !aga *#nt. - !aga a legbosszant&bb n%szemly' akit )ala a is ismerrtem. 3sk1sz#m' ogy nem molesztlom a /i+kat !orogta. Rose kiny+jtotta a kezt' s a /r/i egy aranyrmt pottyantott a tenyerbe' mgiabeli zsozs&. !g a *rk&i illetket is /igyelembe ))e' amennyirt !aS Aaylor az aranyat *ollrra )ltotta' ez egy &napra elg lelemre. - Nin0s apr&m. Nin0s kisebb pnze" - Aartsa meg - morogta a /r/i. - , ogy & ajtja. Rose g+nyos meg ajlssal trta szlesre az ajt&t5 - Grem' /elsg. - , >9amarine lor*? is megteszi. - , ogy gon*olja. Rose beterelte a /r/it. , /i+k mr eltakar(tottk az telt' s pp a tnyrokat mosogattk. - 8eorgie' oz* be a tnyrjt' s az italt a )eran*r&l' krlek. !a este apa l&szobjban alszik. Ae az n szobmban alszol' a /#l*#n. , kk)r. alk torokmorgst allatott. -armin0 mso*per0 m+l)a Rose s a kk)r. egymssal szemben 1ltek az asztalnl. Rose megk&stolta a pala0sintt. !aj*nem i*eg )olt' *e mg min*ig /inom' s Rose /arkas es )olt5 - 3gek' ez nagyon /inom! - 6assan. Rose /elemelte tekintett a tnyrjr&l. , /r/i szlegyenesen 1lt az asztalnl' s sebszi pontossggal *arabolta /el a pala0sintt. - 3gyen lassan - mon*ta a kk)r.. - Ne a )illj)al )gja /el az telt. , kssel )gja' s elg kis *arabok legyenek a oz' ogy knyelmesen t$*jon )laszolni egy mag oz intzett kr*sre +gy' ogy el%tte nem kell nyelnie. ,irt &ont n? - 3gyb #tlet"

13N

Rose szarkazm$st a /r/i elenge*te a /1le mellett5 Cgen. Rm nzzen' ne pe*ig a tnyrjra. -a a tnyrjra kell nznie' 0sak r#)i*en pillantson r. Rose letette a )illjt5 - 6or* Gamer*... - 9amarine. - A#k min*egy. - -() at <e0lannek. Fgy mon*ta' mint a a /ele kirlysgt a*n neki. Van kpe ozz. - <e0lan' j&. -ogy telt a napja" , /r/i #ssze)onta a szem#l*#kt. 3gyszer. a kr*s5 ogy telt a napja" !it 0sinlt a )ereke*s s a pala0sintzs el%tt" Gipi entem az $tazs /ra*almait - mon*ta a /r/i. -irtelen kirlyi lgk#r lengte k#rbe. - 4z$n*iklt. - !egle et. Jn egsz nap s+roltam' porsz()&ztam s port t#r#ltem t(z iro*ban' a A#re*kben. Reggel /l tkor rtem o*a' s atkor j#ttem el. :j a tam' mg min*ig rzem a /e r(t% szagt az $jjaimon' s a lb/ejem olyan lapos' mini ezek a pala0sintk. -olnap )issza kell mennem *olgozni' ezrt bkben s 0sen*ben szeretnm megenni az telemet. 3lg j&l ne)elt )agyok az tkezs tern. Aaln nem elg j&l ne)elt magnak' *e elg j&l ne)elt i*e' a 2eremre' s ebben a zban a trsa*almi kellem legmagasabb /okn llok. 4z&)al tartsa meg a kritikjt magnak. , /r/i ar0ki/ejezse mr megrte' ogy beenge*te a zba. !int a po/on )gtk )olna. Rose rmosolygott5 - Q' s k#sz#n#m a pala0sintt. Csteni /inom.

140

6. fejezet R o s e k o r n bre*t. Rossz$l al$*t' s &rnknt /elbre*t' ogy ellen%rizze a /i+kat. Gtszer +gy itte' ogy all )alamit o*akint' s kiment a )eran*ra' ogy k#r1lnzzen. Nem tallt semmit. 9sak az jszaka' ami az el%z% nap mg olyan k#z#nsgesnek t.nt' irtelen balj&slat+ lett' s )eszllyel teli. ,mikor meg siker1lt elal$*nia' sz#rnyekr%l lmo*ott' sikoltoz& gyerekekr%l s arr&l' ogy elnyeli egy )gtelennek t.n% srt#meg. -ajnali #tkor +gy *#nt#tt' nem pr&blkozik to)bb az al)ssal' s ki)onszolta magt' ogy /%zz#n egy k)t. 3l ala*t az apja l&szobja mellett. ,z ajt& 0s$k)a )olt. 3l%z% jszaka r#)i*en k#rbe)ezette <e0lant a zban' a /1r*%szob)al kez*)e. Fgy t.nt' a /r/i kzben tartja a *olgokat. Rose nem )olt meglep)e. , A#re*k ltezse nem igazn )olt k#zt$*ott !giban' *e a nemessg n ny tagja t$*ott r&la' a ogy a A#re*k n ny )logatott lakosa is t$*ott !gia ltezsr%l. Val&sz(n.leg <e0lan elg magasan llt a trsa*almi rangltrn a oz' ogy a titkos in/orm0i& a birtokban legyen. , k#rbe)ezets )gn Rose a*ott <e0lannek egy +j /ogke/t - a zsozs&rt mg t#bbet is r*emelt -' aztn tiszta t#r1lk#z%t is' s /riss gynem.t +zott /el az apja gyban. , gyerekek j& jszakt k()ntak <e0lannek' s elt.ntek az ajt& m#g#tt. Jjszakai bolyongsa sorn Rose nem ltta a /r/it. =rmilyen /antomzajokat allott is' <e0lant nem za)artk. Rose r#)i*en elt.n%*#tt' ogy bekopogjon-e ozz' *e )g1l meggon*olta magt. Nem kell mg elin*$lnia' mg nem' s sz()esen )enne egy 0sen*es k)zst' miel%tt a gyerekek /elbre*nek.

141

Ginyitotta az ajt&t' ogy beenge*je a /riss le)eg%t' egy kis /m )izeskannban k)t /orralt Laz apja ibriknek ne)ezteMZ ktszer is /el/orralta a k)t' miel%tt )g1l le)ette a t.zr%l' t#lt#tt magnak egy 0sszbe egy kis tejjel' maj* le1lt az asztal oz. 3l atrozta' ogy teljes mrtkben kil)ezi a k)t. 3l%tte szles ablakok ny(ltak a pzsitra' amelynek szln bokrok sorakoztak. !#g#tt1k ltta az #s)nyt' a ogy k#*#s s#ttsgben kanyarog a /k k#z#tt' , ajnal asa*s el%tti /nyben a le)eleken s a /1)#n s#tten s ne*)esen meg1lt a armat. -.)#ssg ra*t be az ablak spalettin. ,z ilyen reggeleken Rose ls )olt' ogy /e*l )an a /eje /elett' s k) )an a 0sszjben. Rose ajk oz emelte a 0sszt' kiss meg/+jta' s megrintette a peremt. !g min*ig t+l meleg. , lnyek mg min*ig za)artk. 4o a nem rzkelt mg semmit' ami ennyire... i*egen lett )olna. !in*en )arzslatnak )an )alamilyen k#t%*se a termszet ez' mg a leggonoszabbnak is' *e ezek a sz#rnyetegek semmi ez nem )oltak k#t et%ek. Nem )oltak l% alottak' nem i*ztk meg %ket' nem tmasztottk /el %ket' s nem is )ltoztattk t. !in*ezek ez az embernek )alamilyen termszetes elemre )an sz1ksge5 k%re' /mre' l% sz#)etre' s ez az alap lenyomatot agyott a )gs% alkotson. , sz#rnyek )arzsereje semmi ez nem )olt k#t et%. =rmennyire is /j*almas )olt beismerni' roppant ls )olt' ogy <e0lan 7a0k seg(tsgre sietett. 4okkal inkbb emiatt' nem pe*ig az arany miatt r*emelte ki' ogy a zban al$* asson. 3mlkezetbe i*zte <e0lant' akiben b$zog az energia' szeme jeges' *e )ilg(t&' /e r /nyben izzik... <e0lan )alami ms. Aegnap jszaka t#bbsz#r is az eszbe j$tott' t#bbsz#r#s sz$ny&klsa s paranois brenlte k#zben. !g min*ig meg akarta rinteni az ar0t' ogy megbizonyoso*jon a/el%l' ogy tnyleg +s-)r ember. Rose )isszagon*olt a /i+k problmjra. , ko0si nlk1l 142

nem t$*ja biztonsgosan ki)inni %ket a b$szmegll&ig s el ozni %ket onnan. ,z' ogy egye*1l elenge*je %ket' le etetlen' mi)el ezek a lnyek itt )annak a k#zelben. -ajnali lel tre be kellett rnie a m$nka elyre' s nagyjb&l #tig *olgozott' a szeren0ss )olt' a nem' akkor atig. , gyerekeket /l ngykor enge*tk ki a s$lib&l' s b$sz romnegye* ngykor tette ki %ket. Nem gyalogol attak el egye*1l a zig' mi)el ezek a )a*llatok itt )annak a k#zelben' s Rose nem sz()esen )ratta )olna meg %ket ilyen sokig a /%+ton. Nagyi )al&sz(n.leg mg min*ig ,*ele-nl )an. ,z i*%s #lgy mlyen az 3r*%ben lt' s nagymama' )ala nyszor megltogatta' ltalban ottmara*t jszakra is. , /i+k nem )r atnak kt &rt a b$szmegll&ban. , A#re*knek is meg)oltak a maga raga*oz&i. Gi kell agyni$k egy napot. !ozgst rzkelt az #s)nyen' s kiny+jtotta a nyakt' ogy jobban megnzze. ,z rnyak k#z1l <e0lan emelke*ni ki' /$tott. Rose /elegyenese*ett' azt itte' 1l*#zik a /r/it. <e0lan a pzsit oz /$tott' egy pillanatra el%re ajolt' megrzta a /ejt' s elkez*ett k#r#zni a z k#r1l lass+' ko0og&s /$tssal' mint a a t1*eje gst pr&blta )olna 0sillap(tani. Rose )issza $ppant a szkbe' p$lz$sa e)esen )ert. ,z a*renalin sz$rkapiszki 0s(ptk a karjt. , /enbe ezzel a pasassal! Val&sz(n.leg' amilyen arrogns a pasas' nem is t$*ja' milyen egy tma*& el%l /$tni. <e azrt persze % rgjon lassan. Rose megrtette' ogy a /r/i mirt olyan' amilyen' @l)asta a ,gia En)iklo&dija 0(m. k#tetet s ms k#ny)eket is' amiket el0serlt a kara)nosokkal. !gia nemesei msok oz nem /og at& atalommal ren*elkeztek. Aer1leteik /#l#tt egynenknt $ralko*tak' orszgaik /elett pe*ig mint kine)ezettek' akiket egy alkotmnyos $ralko*& /igyel% szeme k(sr. Ne)eltets1k pre0(z )olt' sz1lets1kt%l kez*)e tan(tottk %ket' s ne)eltets1k sorn belj1k 143

plntltk azt az rzst' ogy az elit ez tartoznak. @lyanok )oltak' mint a kitenysztett /ajtatiszta k$tyk' amelyeket enge*elmessgi )ersenyeken m$togatnak. 4zigor+ szablyok szerint ltek. Nem igazn <e0lan ibja' ogy min*enkire megpr&blja rt$kmlni magt - egyszer.en nem t$*ta' ogy ms ogy is le et ltezni. <e 0sak mert megrtette' onnan szrmazik a /r/i' att&l Rose mg nem ltta sz()esen. <e0lan be/ejezte a k#r#zst' s megllt a )eran*a el%tt. 4#tt na*rgot s le)gott szl. p&l&t )iselt' amelyb%l ki ltszott a karja' s k#nny. 0sizmt. 4zp a karja... ,z' a ogy megi*zte tegnap a sz#rnyeteg kpt' na' az leny.g#z% )olt! Rose annyira szerette )olna megtan$lni' ogyan kell 0sinlni' ogy maj*nem megkr*ezte t%le' !aj*nem. , /r/i biztosan az ar0ba ne)etne. !r (gy is azt gon*olta' ogy /igyelmetlen' $*)ariatlan kor0s. Nem kell +jabb tma*si /el1letet a*nia. , atalmas kar* mg min*ig a tn )olt. 6erzta magr&l' s le)ette a p&l&jt. Rose kezben /l+ton az ajka /el megllt a 0ssze. <e0lan arany aja' amely izza*sgt&l )olt ne*)es' )gigomlott a tn. !agas )olt' nagy0sont+' izmos' er%s' *e )llainak s mellkasnak massz() szlessge lapos asban s keskeny 0s(p%ben /olytat&*ott. 6ba ossz+ s er%s. 3gsz test/elp(tse ellenre )olt benne )alami les' olajos simasg er%s )olt' r$ganyos s gyors' olyan ember' aki egsz lett azzal t#lt#tte' ogy a testt /egy)err t#kletes(tse. !giban a nemesek ezzel /oglalatosko*tak. Vgs% 0lj$k az )olt' ogy a*seregeket )ezessenek 0satba. <e0lan egy egsz pi0it meg/or*$lt. ,pr& moz*$lat )olt' *e Rose szre)ette - megnzte' ogy le et-e ltni az ablakb&l. Rose-nak kellette magt. Rose belemosolygott a 0sszjbe. Gk)r.' )agy sem' % is 0sak /r/i. <e0lan ki0sit laz(tott' t#kletes mellkast m$tat)a a /.nek' ny+jt&zott. Rose /lre ajtotta a /ejt' k#)ette a moz*$latot' s 144

a ogy a /r/i meg/or*$lt' tekintete )gig)n*orolt bi0epsznek les )onaln' )gig izmos )llig' t a mellkasn' lapos' ko0ks asig. 3zek !giban aztn t$*jk' ogyan legyen ko0ks a as$k! , mellkasn )agy a asa /#l#tt nem )olt sz%r. ,z izm$kat 0s$pn az aranybarna b%r /e*te' amely most 0satakos )olt a /$ts miatti izza*sgt&l. , reggeli i*eg k#* ellenre a /r/ib&l 0sak +gy ra*t a /orr&sg' mint a a belsejb%l j#nne. 8y#ny#r. )olt. !g jg egy-szemei is rab$l ejt%ek )oltak' a benn1k rejl% /enyegets ellenre is. Rose megitta a k)jt. , /r/i )al&sz(n.leg )alami igazn borzalmas *olgot k#)etett el' ogy a 2eremben keres magnak menyasszonyt. Aaln nemi er%szakte)%... Nem' *#nt#tte el Rose. Nem rezte azt a rmiszt% )ibrlst' ami bel%le ra*na. Aaln gyilkos" !eg#lte )alami /ontos embernek a /it egy prbajban" 3zt mr inkbb el t$*ta kpzelni. , /r/i /elemelte a kar*jt. Na s most" <e0lan a /eje /#l emelte a pengt' s pr $zamosan a /.re m$tatott. 3gy ossz+ pillanatig moz*$latlan$l llt' er%sen #sszpontos(tott' maj* lt atatlan ellensgeket kaszabolt le a kar*prbaj m.)szetnek allos tn0ban. 3z mr t#bb )olt' mint amit n% el)isel et. Rose letette a 0sszjt' a k#ny#kre tmaszko*ott' s egyszer.en 0sak /igyelt. Nem tpllt ill+zi&kat. 9s$pn annyi rtket jelent a /r/i szmra' ogy kpes )illantani s gyermeket sz1lni. -a belemegy' ogy a menyasszonya )agy a szeret%je lesz' akkor egy ri*eg' k#z#mb#s /r/i zban kellene lnie' aki )al&sz(n.leg meg)eti' olyan emberek k#z#tt' akik lenznk %t' 0sak azrt' mert az' aki' eslyt sem a*nnak' ogy megt$*jk' ki is %. ,z #00sei a legjobb esetben is szolgk lennnek. 4z#rny. let lenne. Cgaz' <e0lant llegzetelll(t&an gy#ny#r.nek tallta' s ipnotik$s rzs )olt bm$lni %t. <e 145

Rose mg sokkal jobban rezte )olna magt' a az az izmos t s az a t#kletes ts& szpen elt.nne a szeme el%l' a ogy a /r/i elt)olo*ik a zt&l' s so a t#bb nem tr )issza. 3lsie a szobjban 1lt a intaszkben' s !r. 9looneyl ringatta. ,z ajt&n t ltta az $nokjt' ,myt s a legjobb bartjt' 6eanne-t' akik s$ttog)a tanako*tak. , )eran*n ,my lnya' !in*y pr&blta meg $gyanezt Genny 7&)al' 6eanne legi*%sebb /i)al' aki azonban nem )laszolt. , ngyszem. lny ott 1lt az ajt&ban' s nem enge*te' ogy 3lsie kimenjen. ,z egsz jszakt azzal t#lt#tte' ogy a /#l*re rajzolgatta a )*% ierogli/kat egy /il0tollal. A#bbet is rajzolt )olna' *e a /il0toll kiszra*t. , lny el%re ajolt' s megb#kte a lt atatlan )arzs/alat' amely a ierogli/kb&l p1lt /el. , ki/a0sart krikszkrakszokb&l szikra pattant ki' s meg0s(pte a lny llt. ,z tra1lt' s megm$tatta 3lsienek a /ogait5 )r)#r#sek )oltak' s ron*k. 3lsie /elje rzta a jtk ma0k&t. Ogyanez a *#g )gzett !r. =an)al' ebben biztos )olt. - G#sz#n#m' ogy elj#ttl - mon*ta ,my. - Nem t$*om' mi 1t#tt bel. Aegnap *l &ta (gy 1l. Nem akar kij#nni' s egye*1l nem t$*om kirngatni. - ,z #regek n a ilyenek - mon*ta 6eanne megrt% b&lintssal. ,my magas )olt s p$ a' ar0a s asa kerek' barna aja kis $rkkban g#n*#r#*#tt. 6eanne nagyjb&l $gyanolyan magas )olt' *e so)ny s ny$rga' les ar0)onsokkal. @lyan )olt' mint egy 0i0ikkel ren*elkez%' sz%ke menyt. !in*en !e**ler-n% ilyen )olt. 3lsie lebiggyesztette az ajkt. 3gy1tt ki /ogjk rngatni. , sljai)al a intaszk ez k#t#zte magt' *e t$*ta' ogy ezek nem tartjk sokig. Gt +jabb lny b$kkant el% a kony b&l. ,z egyik szinte s+rolta ,my terje*elmes ts&jt. ,my megborzongott' s tpillantott a )lla /#l#tt. , lny egyenesen a szembe

146

nzett. !aj* ,my )llat )ont' s )issza/or*$lt 6eanne- ez. 3lsie )i0sorgott. @stoba liba. ,z ajt& mellett ll& lny rmosolygott. -amarosan - (grte sz1rke szeme. -amarosan. - Nem olyasmi' ami)el ne b(rnk el magam is' *e... ,my el%re ajolt s bizalmasan o*as+gta5 - Psszepisilte magt. Nem akarom' ogy elterje*jen' ogy bntom a nagyanymat. A$*o*' milyenek az emberek. - !iattam nem kell agg&*no* - biztos(totta 6eanne. , kt lny a /alba )jta a karmait' s elkez*ek /el/el mszni' mint kt atalmas' $n*or(t& 1ll%. ,pr& )akolat*arabok t#rtek le s a potyogtak a /#l*re. Cgen' t$*om. Ae nem pletyklko*sz. 9sak... az biztos' ogy nagyra rtkelem' ogy itt )agy. !i)el =obby elment )a*szni' teljesen egye*1l )agyok itt. 4zeretnm elintzni' mire a gyerekek /elkelnek. ,z ilyesmit nem lenne szaba* )gignzni1k. 6eanne b&lintott5 - 6egy1nk t+l rajta! ,z ajt& /el in*$ltak. , lny elslisszolt az +tb&l' s beb+jt a kanap m#g. 6eanne megllt az ajt&ban' s rmere*t a /ekete )onalakkal tark(tott pa*l&ra5 - Q' egek. 3zt jszaka m.)elte. ,zt sem t$*om' mit jelent. - ,my megrzta a /ejt. - mr 0sak az inyzik nekem' ogy )alami gonoszsg ra*jon ki ezekb%l a ierogli/kb&l. Jrte*" Ctt gyerekek laknak. 6eanne megrzta a /ejt5 - ,z elme n a 0sak k#z#l )alamit. ,my tment a szobn' s megllt 3lsie el%tt5 - Nagyi! Gi kell j#nn#*! 3lsie elenge*te !r. 9looneyt' s megraga*ta a intaszk kar/jt. =iztos' ogy nem )iszik ki innen' o*a' a ol a sz#rnyetegek elkap atjk. 147

-a nem )agy ajlan*& az szr)ekre allgatni' 6eannenel er%)el /og$nk ki)inni. 3lsie k#rmeit a /ba mlyesztette. , ogy gon*olo*. - ,my /els& ajtott' el%re ajolt' s megpr&blta kiszaba*(tani. - Q' szentsges g' a szk ez k#t#zte magt a szp sljai)al. ,my lek$poro*ott' ogy a szk lbnl le)% laza 0som&t kik#t#zze' mire 3lsie )gigkarmolta az ar0t. Gib$ggyant a )re. ,my *#bbenten bm$lt' szembe k#nnyek gy.ltek5 - Nagyi! 3lsie /elemelte a kezt' 0sontos $jjai karmokknt szor$ltak #ssze5 - -agyjatok bkn! 6eanne r)gott a bal kezre' min*kt karj)al leszor(totta. 3lsie /elje karmolt' *e ,my a jobb kezt is a kar/ oz sz#gezte. 3lsie /el$grott' arapni pr&blt' *e ,my a bal kezt a mellkasnak nyom)a' a szkbe szegezte. 3lsie morgott s )i0sorgott' *e nem rte el ,my karjt. Psszenztek. Js most" - li egte ,my. - Nem rem el a 0som&t' s a elenge*em' )resre karmol. Genny 7o! - kiltotta 6eanne.. - C*e ()om' ogy bogozza ki a 0som&t' aztn egyenesen a /1r*%szobba )issz1k. Genny 7o! ,z $*)ari ajt& 0sap&*ott' s Genny 7o ala*t t a nappalin' maj* belpett a l&szobba. , ierogli/k ki0sit megremegtek. 3lsie ,my keznek szor$lt. Genny 7o nem )olt olyan b$ta' mint ,my. - :$ss! - kiltotta neki 3lsie. - :$ss! - ,nya" - 4zeretnm' ogy... ,z els% lny a pamlag m#g1l $grott el%' s Genny tra bm$lt. Genny meg/or*$lt' s alottspa*t lett. , lny el%relpett' s i*e-o*a intzott. Genny tratntoro*ott.
-

148

4zja kiny(lt. 6e)eg%rt kapko*ott' nyelt' k1z*#tt' maj* /elsikoltott' +gy' ogy 0s#r#mp#lni kez*tek az ablak1)egek.

149

7. fejezet

Rose el/ele*kezett a k)jr&l min*a**ig' am(g <e0lan be nem /ejezte az e*zst. , k) ki .lt. :elllt' ogy egy /riss 0ssz)el t#lts#n magnak' amikor a /r/i be)on$lt az ajt&n. G#r1l#tte elt#rp1lt a kony a' a /r/i nagy )olt' aranyl& s za)arba ejt%. 6egalbb a p&l&jt )issza)ette' ez atrozottan j& *olog )olt. - G)t" - kr*ezte Rose. <e0lan b&lintott5 - G#sz#n#m. Rose remlte' ogy a /r/i maj* lez$ anyozik' (gy ki kell mennie a kony b&l. Nem rtott )olna egy pillanat' am(g le igga*. , k#zelbe r)e Rose megrzett egy illatot5 a szantl/a al)ny aromjt s egy nagyon /r/ias pzsmaillat ke)erkt' ami izza*sgt&l /nyes' )ilgosbarna b%rb%l ra*t. Nem - mon*ta magban Rose atrozottan' s egy lpssel elt)olo*ott a k#zelb%l. 4z$per1l nz ki' *e olyan illata )an' mint )alami *rognak' s a Rose o*amegy s megk&stolja' le et' ogy el aj(tja a szaba*sgt' a /1ggetlensgt s a j#)%jt egyetlen 0s&kkal. - 3lnzst az #lt#zkemrt - mon*ta <e0lan. !r nem azrt' *e az #lt#zke teljesen j& )olt' s%t Rose +gy rezte' jobban tenn' a /ogna egy nagy' /ekete szemeteszskot' s r +zn a pasasra. 4okkal k#nnyebb lenne az lete. 4emmi gon*. Ctt a 2eremben nem sokat a*$nk a 0erem&nira s a /ormlis r$ ra. , /r/i pillantsa Rose 9lean-n-=rig t-egyenr$ jra esett5 - !irt )an magn ez a r$ a" - 3z az egyenr$ m. , 0gemnl min*enki ilyet or*. - =orzalmas. Rose rezte' ogy /elllnak a nyakn a pi k. , neonz#l* 150

egyenr$ a tnyleg borzaszt& )olt' *e nem rtkelte' ogy a /r/i ezt meg is jegyezte. Ginyitotta a szjt. 3nnek ellenre maga nagyon bjos benne - tette ozz a /r/i. - -(zelgssel nem sokra megy - mon*ta Rose. 3z nem (zelgs - )laszolta a /r/i i*egen. - , (zelgs ez t+lzs kell. Jn 0sak tnymegllap(tst tettem. !aga egy gy#ny#r. n%' aki egy termszetellenes sz(n.' ron*a zskot )isel. Rose a /r/ira bm$lt' nemigen rtette mit kez*jen ezzel. 3z most b&k )agy srts" !i)el nem t$*ta el*#nteni' ejtette a *olgot. - 4zoks az jszaka itt al)&kat reggeli)el k(nlni Y mon*ta a /r/i. - Remlem' szereti a !ini E eatset. !omentn 0sak ez )an itt on. Rose le)ett egy za0sk& gabonapely et a pol0r&l' s kt tlkba #nt#tte. G#sz#n#m' ogy megmentette 7a0ket. Js ogy )el1k mara*t' s pala0sintt s1t#tt. - ,zt tettem' amit brmelyik be0s1letes ember megtett )olna - mon*ta <e0lan. !gsem )agyok mg min*ig ajlan*& mag)al menni. Rose tejet #nt#tt bele' s az egyik tlkt a /r/i /el tolta. Ren*ben' )ettem. - , /r/i abozott' mint a *#ntskptelen lenne. - , /i+k nagyon btrak. - G#sz#n#m. Rose le1lt szembe )ele' s rnzett5 Aegy1k /el' mon*j$k' ogy maga teljes(ti a pr&bt. !ik a szn*kai )elem kap0solatban" 6i0itet ren*ez' s ela* a legt#bbet (gr%nek' mint egy rtkes te enet' )agy magnak akar megtartani" , /r/i szeme els#tt1lt5

151

- Valaki mr li0itre bo0stotta magt' Rose" - 3z most nem /ontos.

- Jpp ellenkez%leg. , rabszolga-kereske*elem tilos ,*riangliban. -a )alakik embereket r$lnak' nekem t$*nom kell r&la. Rose #ssze +zta a szemt5 - !irt akar t$*ni r&la" - 3lrem' ogy az illet% mlyen megbnja. Rose-nak nem )oltak ktsgei a/el%l' ogy meg is teszi. - !irt r*ekli" ,z n /elel%ssgem a biro*alom /%nemeseknt $tnanzni' ogy ,*rianglia szablyait betartsk. 3zt komolyan is )eszem. !in*ez nagyon j& - mon*ta Rose - *e mg nem )laszolt a kr*semre. !ik a szn*kai )elem kap0solat ban" , /r/i el%re ajolt. , kemnysg egy rsze elt.nt a szemb%l. 4#ttz#l** )ltozott a szeme5 - =irtokolni & ajtom magt. - , sz& melyik rtelmben" Geskeny mosoly jtsza*ozott a /r/i ajkn. Fgy t.nt' teljesen #sszpontos(t' mint a $grani ksz1lne5 - , sz& min*en rtelmben. Rose /lrenyelte a k)jt. 8eorgie botorklt be a kony ba' a szemt *#rzs#lget)e. <e0lan azonnal tra*%lt' s /apo/t )gott. Volt egy pillanat' amikor a /r/i szeme /el)illant' s Rose arra gon*olt' ogy be0sapja. !int a 0sak azrt mon*ta )olna min*ezt' ogy /elbosszantsa. 6e et' ogy tr/lt" Nyil)n nem. Nem mint a Rose elt.rn' ogy g+nyt .zz#n bel%le' *e +gy t.nt' a /i0k&nak nin0s $mora. Rose ozott mg egy tlkt' kit#lt#tte a tejet' s sztosztotta a !ini E eatset. 8eorgie /elmszott a

152

<e0lan melletti szkbe' s egy kanllal elkez*te piszklni a gabonaprn0skkat. - G#sz#n#m az telt - mon*ta <e0lan' s /el)ette a sajt kanalt. - G#sz#n#m az telt - )issz angozta 8eorgie. 6egalbb egy aszna )an annak' ogy itt a kk)r.. 8eorgie +gy k#sz#nt meg )alamit' ogy nem kellett rsz&lni. 8eorgie <e0lanre pillantott' )al&sz(n.leg azrt' ogy mi lesz a k#)etkez% lpse. Rose megrtette' mirt' <e0lanben )olt )alami' ami azt s$grozta' ogy >/r/i?. Nem az ar0a' abr sz()/j*(t&an j&kp. )olt' mg a mar0ona is. 4zp teste )olt' s magabiztos /ellpse' *e ez sem. , kar*ja sem' sem a k#penye )agy a b%rzekje. Valami meg atroz atatlan )olt a szemben' a le)eg%ben' ami ra*t bel%le' )alami' ami Rose szmra meg/og atatlan )olt. 7obb (jn mon* at& )olt' ogy <e0lan /r/iassgot rasztott magb&l. ,molyan >r szm(t atok egy s#tt siktorban?-/le /r/iassgot. ,molyan >/ejbe k&lintja a rossz/i+kat egy szkkel' miel%tt lel%nek?-/le /r/iassgot. -a megtma*nk %ket' <e0lan nem abozna k#zj1k s a )eszly/orrs k#z )etni magt' mert a /r/iak ilyenek. , /i+k )*telenek )oltak ezzel szemben. !s k#r1lmnyek k#z#tt taln Rose is az lett )olna. <e a tapasztalat megtan(totta Rose-nak' ogy a kk)r.ekt%l /lni kell' s ker1lni kell %ket. 3z a sziklaszilr* /r/iassg atsos sz(njtkra kpes. !in*en lpst /igyelnie kell. <e0lan egy kanlka gabonapely et elyezett a szjba. 8eorgie abozott. !ostanban ksz k(nszen)e*s )olt r)enni a /i+t' ogy egyen. Illan*&an es )olt' *e +gy 0sipegetett' mint egy kisma*r5 egy araps itt' egy araps ott. Js a nem e)ett' reszketni kez*ett. <e0lan rgott' mg t#bb gabonapely et mer(tett /el a kanllal' a szjba tette' s 8eorgie-ra pillantott. 8eorgie megrezzent a z#l* szeme erejt%l' /elemelte a sajt kanalt'

153

s enni kez*ett. - 8eorgie' ma nagyi )igyz r* - mon*ta Rose. - !irt" !ert nem biztonsgos elgyalogolni a b$szig )agy )isszagyalogolni onnan. <e0lan sz1netet tartott. <olgozni megy" Nem els%sorban a /i+k biztonsg)al kellene t#r%*nie" Nagyon j&l t$*om' mi a k#telessgem. -a nem *olgozom' nem esz1nk. Clyen egyszer.. Ao)bb ettek. Rose <e0lanre pillantott. , /r/i 0sen*ben e)ett' kil)ezett min*en /alatot. Jszre)ette' ogy Rose nzi. - Nagyon /inom' k#sz#n#m. =iztosan jobb oz szokott. 6e et' ogy 0sak $*)arias. - 4z()esen - mormolta Rose. 8eorgie mo0orogni kez*ett a szkben' s Rose-ra pillantott5 - 7a0k azt mon*ta' ogy tegnap Eilliam-szago* )olt. - 8eorgie! !r ks% )olt. Raga*oz&ra emlkeztet% /ny )illant <e0lan szemben. , kk)r. +gy letre kelt' mint egy 0pa' amely kiszagolja a )rt5 - Gi az a Eilliam" - 4emmi k#ze ozz! - 0sattant /el Rose. 3gy pasi. 4zereti az ak0i&/ig$rkat - mon*ta 8eorgie seg(t%kszen. - Ran*ira ()ta Rose-t' *e % nem ment el. - , n%)re* gyakran jr ran*izni" - !in*en ten - mon*ta Rose. 4o a - jelentette ki $gyanakkor 8eorgie. - ,zrt' mert =ra* <illon megpr&blta elrabolni a leg$tols& ran*ij$kon. Rose rbm$lt. 3zt meg onnan t$*ja" - !m[re meslte. =ra* /ejbe )gta Rose-t egy baseball.t%)el' s Rose erre meggette a )illmj)al' 7a0k szerint' s szerintem is' Eilliam j& /ej. <e =ra* egy

154

gennyl... - 8eorge! - Rose angja pengeles )olt. - !enj' mos* meg a /oga*' s bresz* /el a test)re*et. 8eorgie le0s$sszant a szkr%l' s kiment. <e0lan el%re ajolt' ar0ki/ejezse jeges )olt5 - 3z a Eilliam. -ogy nz ki" - <#bbenetesen j&kp. - mon*ta Rose. - 3z elg sok /r/ira illik. - Nem kell t$*nia' ogy nz ki! - 2ersze' ogy t$*nom kell. -a tallkozom )ele' le kell beszlnem arr&l' ogy $*)aroljon magnak. Nem akarja' ogy #ssze)erjek )alami i*egent' $gye" Rose a mosogat& oz )itte a tlkjt. - Rose - sz&lt o*a a /r/i. - 3z /ontos. -ogy nz ki Eilliam" Rose elmosogatta a tlkjt' kipillantott az ablakon' s megltta' ogy 6eanne @gletree k#zele*ik a z /el' megle et%sen atrozott lptekkel. 6eanne ar0n aggo*almas ki/ejezs 1lt' amely spa*t maszkk torz(totta )onsait. Rose akkor sem lep%*#tt )olna meg jobban' a egy r&zsasz(n.' szi)r)ny/1l. ele/nt jelent )olna meg az #s)nyen. ,jkn el altak a sza)ak. 3z mi" <e0lan o*allt mell5 - Gi ez" - 6tezsem egykori 0sapsa. !ara*jon i*ebent' krem. Rose nagy le)eg%t )ett' s kilpett a )eran*ra. 6eanne o*asietett a lp0s% #z. 4o)ny' keskeny 0s(p%j. n% )olt' aki szinte min*en1tt sz+r&s )olt5 sz+r&s k#ny#k' sz+r&s tr*ek' sz+r&s ar0 s olyan pillants' amir%l Rose tapasztalatb&l is t$*ta' milyen sz+r&s t$* lenni. ,z $t&bbi ngy )ben egy r)a sz&t sem beszltek egymssal. Rose )issza +z&*ott' 6eanne pe*ig nem )olt )alami nagy trsasgi lny' /%leg az&ta' ogy 4ara Ealton /rj ez ment s elk#lt#z#tt. , n ny alkalommal' amikor nyil)nosan

155

#ssze/$tottak' titkos megegyezssel nem )ettek t$*& mst a msik ltezsr%l. Ro a*t ne z nem )enni t$*omst )alakinek a ltezsr%l' aki itt ll a )eran*a mellett. - 7& reggelt' 6eanne - mon*ta Rose $*)ariasan. - 7& reggelt. 6eanne spa*t )olt' s kk szemben Rose a /lelem szikrjt /e*ezte /el. Rose )agy egy t$0at *olgot mon* atott )olna - 4ara r&l' aki mr nem )olt ajlan*& megismerni 6eanne-t' 6eanne /rjr%l' =ea$ @glet orpe-r&l' aki ismeretlen kalan*ok /el )ette +tjt' 6eanne apjr&l' aki a m+lt )asrnap is annyira ber+gott' ogy elok*ta magt a' templomlp0s%n' #r#kre /el bor(t)a a elyi perem lak& keresztnyeket. <e 6eanne 0sak llt' /lelem )olt a szemben' (gy Rose nem beszlt egyik ilyen trmr&l sem. - !i a baj" - kr*ezte egyszer.en. - Genny 7o. 3lment1nk megltogatni ,my -aire-t' ogy seg(ts1nk neki 3lsie nagyi)al. -iszen ismere*... - 3lsie !oore-t" , tea*l$tnjai)al" - Cgen. =ezrk&zott a szobjba' s nem ajlan*& kij#nni. , intaszk ez k#t#zte magt' s amikor ,my)el megpr&blt$k megmoz*(tani' #sszekarmolta ,my ar0t. =e ()tam Genny 7&t' ogy seg(tsen kibogozni a 0som&t' am(g n le/ogom a nagyit. Genny 7o belpett a szobba' s sikoltozni kez*ett. 2r&bltam ki)inni a szobb&l' *e )alami leszak(totta r&la a r$ it. 6etpte a p&l&jt' s megkarmolta a mellkast. 3lsie azt mon*ja' ogy mi azrt nem ltj$k' mert rejt%zk#*ik' s a mi )arzser%nk nem elg er%s ozz. <e Genny 7o ltja. - !irt ozzm /or*$lsz" - kr*ezte Rose. - !ert Genny 7o a te ne)e*et sikoltozta - nyelt nagyot 6eanne' a angja reke*t )olt. - Nz*' t$*om' ogy pokoll tettem a gimiben az lete*et. <e a gyerekemr%l )an sz&.

156

Grlek' seg(ts megmenteni a /iamat! - 6tta*' ogy brmi is kij#tt )olna a szobb&l" 6eanne megrzta a /ejt5 - 9sak reztem )alamit. -i*eg )olt s ne*)es. !int a nylka 0s+szna )gig a ta*on" - Rose megborzongott' eszbe j$tott a sz#rnyeteg' amelyik megtma*ta 7a0ket. - Cgen. @lyan. - Vrj meg itt' krlek. 3gy per0' s itt )agyok. Rose besietett' le +zta a pa*lsltrt' s /elmszott' /elkattintotta a )illanyt. , pa*ls )eken t azon trgyak i*eiglenes gy.jt% elye )olt' amelyeket apja a kalan*jai sorn tallt' s most bizarr trgyak 1*)#z#ltk5 rgi k#ny)ek' t#r#tt /egy)erek' /$r0sa /ejt#r%k' amelyeket a megol*asz' el)ezetnek )alamilyen 0so*latos' nem ltez% kin0s ez' amis(tott trkpek' ol0s& boltokb&l beszerzett antik olmik... - 7a0k! - kiltotta Rose. , /i+ /elszala*t a ltrn. - 4z1ksgem )an a keres%lmpsra. 4iess! 7a0k bellegezte a pa*ls llott szagt' tk$tatta a /$r0sa trgyakat' s ki alszta a alomb&l a lmpst. 3gy lgi' )i ar)ert tengerszlmpa )olt. Ne z /maljzatt s *(szes tetejt a t#bb )nyi' s&s )(zzel )al& tallkozs elsz(nezte. Rose gyeng*en megrzta' a tetejn le)% gy.r.nl /og)a. , )astag' erezett 1)eg m#g#tt kis z#l* lny 0sillant meg. - G#sz#n#m! Rose lemszott' s k#zben $tas(tsokat osztogatott5 !ara*jatok i*ebent. 4enkit ne enge*jetek ki )agy be. -amarosan )isszaj#)#k. -a eb*re nem j#)#k )issza' /ogjtok a p$skkat' s menjetek el a nagyi oz. , /i+k rbm$ltak. @k" - @k - b&lintott 8eorgie. 157

- 7a0k" - @k. - 7&. - Rose elin*$lt ki/el. - <e0lan"

,pa szobja 1res )olt' az gy olyan szpen be)et)e' ogy Rose maj*nem anyatt esett. 3lsietett mellette' s megltta a /r/it' aki teljes #lt#zkben' k#penyben' min*ennel' kint llt a )eran*n. 6eanne ttott szjjal' nmn bm$lta. !ag$kkal megyek-jelentette ki a /r/i' sza)ait a z#l* (riszekben jtsz& jeges .)#ssggel nyomatkos(t)a. !irt" - Rose lero ant a )eran*alp0s%k#n. 6eanne egy pillanat alatt kij#tt a <e0lan okozta transzb&l' s k#)ette. ,zok a lnyek )eszlyesek - mon*ta <e0lan. - Js maga egy nagyon maka0s n%. , )gn mg meg#leti magt' 0sak azrt' ogy engem bosszantson. Rose nem t$*ta megaka*lyozni' ogy )el1k tartson. - , ogy gon*olja. , lny elin*$lt az #s)nyen' s ok nlk1l i*eges lett' mert a lnye egy rsze bol*og )olt att&l' ogy egy atalmas' izmos' egymteres kar*ot )isel% /r/i a seg(t%j1k. - Gi ez a pasas" - mormolta 6eanne' s $tolrte Rose-t. 3gy /r/i' aki amarosan 1res kzzel t)ozik - mon*ta Rose. ,my za j&kora' rgi p1let )olt. Nagyon rgen )al&sz(n.leg )olt egy a*ott alaprajza' *e a -aire 0sal* tagjai (resek )oltak arr&l' ogy azt ittk' szor$lt belj1k nmi 0smestersgbeli t$*s' s az )ek sorn t#bb szobt is ozztol*ottak a z oz. !ost #ssze)issza katy)asznak t.nt. , z egy szles pzsit k#zepn tr&nolt' s kis )irggys' /m $lla*k meg ngy rozs*s ko0si )ette k#rbe - a ko0sik egyike sem 158

jrt a /orgalomban )agy #t- at )e. !inl k#zelebb rtek a z oz' 6eanne annl gyorsabban lpke*ett. Rose a mellkas oz szor(totta a lmpst. - !inek ozta a lmpst" - kr*ezte <e0lan. Nem okozott gon*ot neki' ogy lpst tartson )el1k' azokkal a ossz+ lbai)al. - 3z egy lt&lmpa. - -ogy ogy lt&lmpa" - !egm$tat olyan )arzslatos *olgokat az embereknek' akiknek nin0s elg )arzserej1k' ogy meglssk %ket. 4em Rose-nak' sem a /i+knak nem kellett mg so a asznlni$k' *e az apjnak egyszer-ktszer kellett' s megesk1*#tt r' ogy m.k#*ik. 4eg(t 6eanne-nek megltni a )eszlyt. !r a )an. <e0lan #ssze)onta a szem#l*#kt5 - , )arzslatot min*enki kpes ltni. - , 2eremben nem. N ny emberben itt er%sebb a A#re*k energija' mint !gi. :elro antak a lp0s%n. 6eanne ki)gta az ajt&t' Rose megllt' s gyeng*en bele/+jt a lmps tetejbe )gott romsz#g alak+ ly$kakba. , spa*t z#l* /ny szlesebb lett' s sztterje*t' al)ny smarag*sz(n.) sz(nez)e a lmpa 1)egt. <e0lan 0settintett az $jjai)al. Jrtem! ,$g$st$s-spirlknt m.k#*ik. , termszetes kilgzs a szemlyes )arzser% *arabjait magban or*ozza' a lmpsban le)% spirl magba sz()ja s /elnagy(tja %ket azzal' ogy tp#rgeti %ket a spirlon' maj* a megsz1let% ,$g$st$s- $llmot z#l* /nyknt to)bb(tja. Crigysg )gott Rose-ba. Nagyjb&l kt sz&t rtett abb&l' amit a /r/i mon*ott' s szeretett )olna t#bbet t$*ni :elemelte a lmpst' s belek$kkantott. , nappali 1res )olt. 2ontosan Rose-zal szemben' a nappalin t+l egy l&szoba )olt. ,z ajt&t szlesre trtk' s az

159

ajt&n t Rose megltta Genny 7&t' aki egye*1l llt a szoba k#zepn' tpett p&l&ban. , mellkasn le)% karmolsok /elsz(neseknek ltszottak. Genny jobb ol*aln 3lsie !oore )rt' mg min*ig a intaszk ez k#t#z)e' pp a ogy 6eanne mon*ta. ,my k#zt1k 1lt a l&szoba pa*l&jn' s t#lelte a tr*t. !in* rom gyereke nmasgba b$rkol&z)a 1lt k#r1l#tte. , *eszkapa*l&' amin 1ltek' /ekete /il0tollal rajzolt arkn ierogli/kkal )olt tele. 3gy lny lesett ki a pamlag m#g1l' s ngy keskeny )gs+' sz1rke /1stt%l omlyos szem)el Rose-ra pillantott. Rose sejtette' mi )r at& a <e0lan ltal megi*zeti k(srteties kp alapjn' *e most a p$szta lt)nyt&l is maj*nem el nyta magt. - Q' egek! - kapko*ott le)eg% $tn 6eanne. ,my /elsikoltott' maj* azonnal a szj oz kapott' s k#zelebb +zta mag oz a gyerekeket. , sz#rnyeteg legalbb egy mter +sz magas )olt. 4#ttb(bor b%rt raga*&s srga s al)nyz#l* /oltok pettyeztk' mint )alami rgi )ral/$ts. , lny szja ki ny(lt' el%t.nt skarlt)#r#s sz(n.' mly /ogsora. Vreb' (gy ne)ezte <e0lan' s a n) illett r. Rose mozgst rzkelt bal /el%l' s o*a/or*$lt. !g egy sz#rnyeteg jelent meg a kanap m#g1l' maj* egy arma*ik )gtatott be a kony ba. Rose /elpillantott' s magasabbra emelte a lmpst. , mennyezet is tele )olt )rebekkel. , li*r0es k$tyk l&po/jb&l ki)illantak a srkny/ogaik. 3gek' )agy armin0an le etnek! Rose er%sebben szor(totta a lmpst' ogy ne remegjen a keze. , legt#bb lny a gyerekeket s 3lsie-t rejt% l&szobba ny(l& ajt& /elett lap$lt a /al oz. Varzserej1k s.r.' )isszatasz(t& $llmokban rkezett' t a /alon' t az ajt&n' le a lenti pa*l&ra. Rose nem ltta' *e rezte' s eseknek t.ntek. 9sak akkor )ette szre' ogy a ierogli/k k1ls% )onala az

160

ajt& el%tt kt mterrel megsz.nt' irtelen' mint a let#r#ltk )olna. Rose karjn ki1tk#z#tt a libab%r. - , )rebek )arzsereje /elzablja a ierogli/kat. Gi kell ozn$nk %ket! , szobban ,my a szjra szor(totta a kezt' s 1pp#g#tt. , gyerekek belekapaszko*tak' ki))e Genny 7&t' aki egye*1l llt' a pa*l&t bm$l)a. - !on*tam - jelentette ki alkan. - Jn mon*tam. - @k - mormolta Rose' agyban szg$l*ottak a gon*olatok. - @k' tra kell menn1nk' s megpr&blj$k az ablakon kereszt1l ki ozni %ket. - ,mint kimon*ta' t$*ta' ogy b$tasg. , )rebek o*akint rj$k $grannak. 3gyszer.en t+l sokan )oltak. - Nem /og menni - s$ttogta 6eanne. - ,z ablak 0sak armin0 0enti szles. , pla/onr&l t1leke*s zaja allatszott' a ogy a sz#rnyetegek ren*eztk soraikat' ogy szembenz essenek )el1k. 6tnak minket. - 6eanne angja re00sent' mint a szraz gally. - Nem lesz semmi baj - mon*ta Rose atrozottan. ,gya )illmgyorsan jrt' )giggon*olta a le et%sgeket. 3gyik sem )olt ki)itelez et%. , pamlag melletti sz#rnyeteg a /ejt les$ny)a elin*$lt Rose /el' ngy szeme raga*oz&szer. intenzitssal /1gg#tt a lnyon. - Age* akar - trlt ki 6eanne a )eran*ra. - , te )arzslato*at akarja. Fjabb sz#rnyeteg $grott le a pla/onr&l' megp#r*1lt a le)eg%ben' s ngy lbon rt /#l*et. , )arzslat az ajt&ban +jabb +sz 0entit t#r#lt ki a ierogli/kb&l. @k. - Rose mlyen besz()ta a le)eg%t. - 9salinak asznl$nk engem. 3l)onom a /igyelm1ket' te pe*ig bemsz a gyerekekrt...

161

,z els% sz#rnyeteg 0sak rom mterre )olt t%le. 3gy kemny kz raga*ta meg Rose )llt s <e0lan m#g rep(tette. ,mint r#)i*en rintkeztek' Rose atalmas er%t s /elszikrzst rzkelt a /r/iban. <e0lan szeme /e ren )ilg(tott. - Ne' <e0lan! :antomszl libegtette meg a /r/i ajt. 4zeme 0sillagknt ragyogott. , sz#rnyeteg /el$grott. Vak(t&' &/e r /lg#mb pattant ki <e0lanb%l' +gy )gtatott' mint egy torn*&. Rose-nak elaka*t a llegzete. ,z els% )reb elt.nt a le)eg%ben' elnyelte a )illmls. , robbans tszak(totta a b+tort' a tet%t' s /a/org0sokkal egy1tt t.nt el. <e0lan a0sargott. , /e r ragyogs /nyesebb lett' egy ossz+ pillanatig lngolt' maj* elt.nt. , tet% s a t+ls& /al elt.nt. Rose /elbm$lt az gre. :elett1k a tiszta eget /ekete /oltok pettyeztk' amelyek egyre nagyobbak s nagyobbak lettek... A#r#tt /a*arabok s sz#rnyeteg0a/rangok zporoztak a pa*l&ra' angos 0sattanssal /#l*et r)e. Rose pislogott' s a k#)etkez% pillanatban az g elyt <e0lan ar0a /oglalta el. !egsr1lt" - , /r/i szeme %szinte aggo*almat t1kr#z#tt. Rose *#bbenten tralpett5 - Nem. 7&. - <e0lan k#z#mb#sen tmas(rozott a $lla*kzporon' t)gott a szobn' s a kezt ny+jtotta ,my /el. ,my sokkos llapotban bm$lt r' s kezt lassan a kezbe tette. , /r/i /elseg(tette. - !ost mr biztonsgban )an. - Gi maga" - pislogott ,my. - 6or* 9amarine )agyok. Rose megrzta a /ejt. !r 0sak a /nyes' &/e r pajzs inyzott az ol*alr&l' s az egsz testen )gig/oly&'

162

/#l*#nt+li ragyogs. ,my - mon*ta 3lsie !oore re0seg%s angjn' tekintett <e0lanre /1ggeszt)e. - ,zt akarom' ogy )egyl nekem egy +j ma0k&t. 3gy srgt.

163

8. fejezet

!ire leny$gtattk a gyerekeket s siker1lt kiim*kozni 3lsiet a szkb%l' s bet$szkolni a /1r*%szobba' mr elm+lt t &ra is. Rose rj#tt' ogy nem /og t$*ni i*%ben elin*$lni a m$nkba. 3gyenr$ ja ny+l&s' gett +st&l b.zl#tt' s lekste a 6atoy)al )al& $tazst. 3lkrte ,my mobiljt' s besz&lt a boltba. - 7& lenne' a i*etoln* a kpe* - 6atoya angja leginkbb )is(tsnak t.nt. - 3merson totl segg/ej ma. ,zt mon*ja' ogy )agy bej#ssz most r#gt#n' )agy #sszetpi a /izetsi 0sekke*et. - !it jelent' ogy #sszetpi" - ,zt' ogy erre a tre nem kapsz /izetst. Rose megmere)e*ett. Nin0s benzinpnz. , ko0si nlk1l nem /ogja t$*ni t)ltani <e0lan zsozs&jt amerikai pnzre. 3lg z#l*sg )olt ott on' ogy rom napig ki +zzk' ngyig' a Rose 1gyes. <e nem t$*ta be/izetni a )illanyszmlt' ami #t nap m+l)a lesz ese*kes. =e kell mennie *olgozni. - !g min*ig nin0s benzinem' s kb /l &ra kell' ogy #sszetakar(tsak. -, /ran0ba! Nem me etek el innen... Nem merem mg egyszer /el*1 (teni. Rose-nak irtelen eszbe j$tott5 a =roemmer-szmla. , =roemmer -otel kt ete kir+gta a 9lean-n-=rig t-ot' mert rj#ttek' ogy 3merson t+lszmlz nekik. !i)el el)esz(tette %ket' 3merson be)tele nagyjb&l a negye*)el 0s#kkent' s az&ta min*ent megpr&blt' ogy kompenzlja a kiesst. Rose 0s$pn ki)lasztotta magt a t#kletes l*ozati brny szerepre. - @k' )rj$nk 0sak - mon*ta 6atoya. - Gorn eb*el1nk. 3l t$*sz menni a =$rger Gingig" Gilen0 kilomter. !aj* elgyalogol. 164

el. @*amegy1nk eb*elni' s el oz$nk. 3merson szre se /ogja )enni' a beszllsz a ko0siba. Rose-on t $llmzott a megk#nnyebb1ls5 - G#sz#n#m. - 3rre )annak a bartok. - 3zzel 6atoya letette. - 4ajnlom az egszet - mon*ta ,my. Rose kiknyszer(tett magb&l egy mosolyt5 - 4z()esen seg(tettem. Js sajnlom a zat. ,my ki0sit elspa*t' a inyz& /alra s a tet%re pillantott' s % is kiknyszer(tett magb&l egy mosolyt' br lt at&an k1z*#tt a s(rs ellen. Nem le etett mit tenni. <e legalbb egy *arabban meg+szt$k. !g a nagyi is. Rose kereste 3lsie !oore-t' s az $*)aron tallta meg egy piknikasztalnl. 3lsie tiszta r$ t )iselt. =e/onta ritk$l& ajt' s /el bor(t& m&*on /l#rt#lt <e0lannel. -ogy kez*%*#tt" - kr*ezte Rose. , nagyi a szoksos tea*l$tnjt tartotta' s )alami /elzablta a ma0ijt. ,zt iszem' az egyik ilyen lny. Otna pe*ig a nagyi nem akart kij#nni a szobjb&l. - ,my abozott. - !ik ezek" Rose megrzta a /ejt5 - !g so a nem lttam ezek ez /og at&t. Aaln 3lsie t$*ja. ,my /els& ajtott5 - -t' a t$*ja' akkor min*en j&t a oz' ogy kisze** bel%le. Nekem nem mon* semmit. @stobnak ne)ez. Rose o*ament az asztal oz. 3lsie 0s+nyn nzett r' *e Rose /igyelmen k()1l agyta. - 4zia' 3lsie nagyi - mon*ta )i*man. 3lsie az ajkt biggyesztette' s <e0lanre pillantott5 - G1l#nleges pillanatokon osztoz$nk. !enj el! Q' nos' ez esetben 0sak pr kr*st teszek /el' s mris 165

- Cgen. - Cn*$lj

megyek. ,inl hamarabb laszolsz rjuk, annl hamarabb megyek el. 3lsie megrtette5 - ,kkor igyekezz! Rose lek$poro*ott mell5 - A$*ja' ogy mik )oltak ezek a lnyek" - 8onoszok. - !i/le gonoszok" 3lsie megrzta a /ejt. - 6tott mr ilyet" A$*ja' ogy onnan j#nnek" , me*)imet akarjk - mon*ta 3lsie magt&l. - 3zrt eltkoztam %ket. , kirak&s *arabki kez*tek #sszellni Rose /ejben5 - 6tre ozott egy mo0srlnyt" 3lsie b&lintott5 - <e nem t$*ta meg#lni %ket. ,my' aki o*aj#tt az asztal oz' le)eg% $tn kapko*ott5 - 6tre oztl egy mo0srlnyt" 7z$som! -alott - mon*ta neki Rose. - Genny 7&t 1l*#zte' *e n meg#ltem. Neke* elment az esze*! - ,my a nagyanyjra bm$lt. Gik1l*tl egy mo0srlnyt a k#rnyk1nkre" Gi t$*ja' kit )agy mit #l etett meg! 3lsie az ajkt biggyesztette. !ost komolyan! - ,my 0s(p%re tette a kezt. - !i j#n mg" Aaln elsor)aszto* egsz 3ast 6aporte-ot" Rose /els& ajtott. 3z )olt a )ge. !ost semmit nem t$* kisze*nie 3lsie-b%l. :elllt' <e0lanre pillantott' aki ol*alt llt' am(g ,my /olytatta a nagyanyja *orglst. G#sz#n#m - mon*ta Rose. - Nem kellett )olna seg(tenie' mgis seg(tett. -ls )agyok. <e0lan ar0a kiss megeny 1lt5 - 4z()esen. 166

Rose arrbb ment. -a 3lsie nem is t$*ja' mik ezek a lnyek' nagyi taln igen. 4ajnos min*en bizony(tk itt )olt. =alra a /szerben egy /el/or*(tott tali0ska )olt a /araks mellett. Rose bement a /szerbe' nagy ne ezen meg/or*(totta a tali0skt' s be)onszolta a zba. , legk#zelebbi' elszenese*ett *#g 0sak pr mterre e)ert. Rose letette a tali0skt' s megpr&blta /elemelni a )reb mara*)nyt. !g /elemelni sem t$*ta' nem ogy )inni. Rose megraga*ta az $n*or(t& lbakat - szinte majomkezek ez )oltak asonl&ak - s neki/esz1lt. , *#g )gig0s+szott a pa*l&n Rose o*a)itte a tali0sk oz. 6eanne jelent meg a sarkon. Rose megllt. 6eanne o*aj#tt. 4z& nlk1l megraga*ta a lnyt. Varzslat p$lzlt /el benne' /elemelte a $llt' bele0s+sztatta a tali0skba' s elment. Ogyanez - #t mso*per0nyi i etetlen er% - tette meg 6eanne-t az iskola leg/lelmetesebb tagj). 9sak +szper0enknt )olt kpes r' *e ennyi ltalban elg )olt neki. Rose so a nem itte' ogy egyszer a asznra )lik. Azt hiszem, mindent el kell kezdeni egyszer. 4o a nem )oltak kebelbartok' t.n%*#tt Rose' a ogy a sajt za /el tolta a tali0skt. <e legalbb mostant&l 6eanne ktszer is meggon*olja' miel%tt +gy *#ntene' ogy tba sz+rja %t. , z$k bksnek t.nt. Rose elman%)erezte a tali0skt nagyapa /szere m#g. Nagyapa *#ngette a /alakat s sziszegett' *e Rose 0sak rmor*$lt. Gs%bb maj* betali0skzza a $llt nagymam oz azonos(ts 0ljb&l' *e most el kell oznia a tartalk egyenr$ jt' s el kell in*$lnia. :elszala*t a )eran*alp0s%n' s bekopogott az ajt&n. 8eorgie nyitott ajt&t5 - Gsz1ljetek el! - mon*ta Rose' s beszala*t a /1r*%szobba. - 3l)iszlek a nagyi oz' aztn *olgozni kell mennem. 167

8eorgie a )eran*alp0s%n 1lt. ,z ottal)&s zskja mellette e)ert. !in*ig mag)al )itte az ottal)&s zskot. Volt benne egy k#ny)' ami egy /i+r&l sz&lt' aki az er*% szln lakott Legy Cn$yas a-kpregnyM' tiszta zokni' als&na*rg' p&l& s na*rg. Js a /ogke/je. =ent a zban 7a0k /el/orgatott min*ent' az e*z%0ip%jt kereste. 8eorgie le $nyta a szemt' s elkpzelte 7a0k 0ip%jt. =al ol*alr&l nmi +zst rzett' s o*a/or*$lt. Nem messzire. 3gy ki0sit balra. Nagyjb&l ngy s /l mterre. Ginyitotta a szemt' s rj#tt' ogy a kony aablakon bm$l be/el. Cgen' a 0ip% a kony aasztal alatt )olt. 7a0k biztosan akkor )ette le amikor )a0sorzott az este' s el/elejtette. =eme etne s megmon* atn 7a0knek' ogy ol a 0ip%je. Rose azt mon*ta' ogy gyorsan ksz1ljenek el. Azzal az ar0ki/ejezssel mon*ta. 8eorgie j&l ismerte ezt az ar0ki/ejezst. ,mikor Rose kij#n a /1r*%szobb&l' s megltja' ogy 7a0k mg nem )ette /el a 0ip%jt' biztosan mrges lesz. !egment etn 7a0ket a bajt&l' *e az a 0ip& +j )olt' a msodik pr +j 0ip%. 4ok pnzbe ker1lt' s 7a0knek meg kell tan$lnia )igyzni r. 2a)kkel "ur)sn llnak a dolgok, t.n%*#tt 8eorgie. N a tallt egy *arab z#l* 1)eget' s min*en o) mag)al )itte' napokon kereszt1l' mint a )alamilyen nagy kin0s lenne. <e a 0ip%k )agy a r$ k nem r*ekeltk. 4zegnyek )oltak. Rose pr&blta titkolni' *e 8eorgie t$*ta' ogy nin0s pnz1k. 7a0knek meg kell tan$lnia' ogy ne pazaroljon. 8eorgie a nap /el /or*$lt' s pislogott' rezte a melegt az ar0n. Nem bnta' ogy tmennek a nagyi oz' s azt sem bnta' ogy ki agyjk a s$lit. Q' nem' egyltaln nem bnta. 8eorgie megenge*ett magnak egy kis mosolyt. ,z iskola $nalmas s egy ang+' nem igazn r*ekelte. Aan$lt s j& jegyeket kapott' mert ez bol*ogg tette R@43- t. N a Rose arr&l beszlt' ogy szerez neki egy j& llst a 168

A#re*kben' a elg j&k a jegyei. 8eorgie nem akart llst a A#re*kben. , A#re*kben nin0s )arzslat. ,z ott on mara*s azt is jelentette' ogy szemmel tart atja <e0lant is. ,z % *olga' ogy min*ent szemmel tartson. ,pa ezt mon*ta' miel%tt elment. ,kkor 8eorgie 0sak at)es )olt' *e emlkezett r. ,pa a )llra tette a kezt s (gy sz&lt5 >Ae )igyzz a 0sal*ra' 8eorgie. Aarts* szemmel az #0s*et s a n%)re*et a ke*)emrt.? !r nem )olt kisgyerek. A$*ta' ogy apa nem igazn gon*olta komolyan' *e mgis0sak komolyan mon*ta' s )alakinek ezt is el kell )geznie. <e0lan 1gyben nem )olt olyan biztos. Rose azt mon*ta' ogy egy kk)r.ben sem le et b(zni. Rose-nak t#bbnyire igaza )olt. ,mikor azt mon*ta' ogy )alakiben nem le et megb(zni' akkor ltalban az illet%r%l ki*er1lt' ogy egy gennyl*a. 8eorgie les$nyta a /ejt' s k#r1lnzett. A$*ta' ogy nem mon*ta ki angosan a 0s+nya sz&t' *e nem rt at' a k#r1lnz' ogy )alaki allotta-e. 4z&)al <e0lan rossz/i+. <e <e0lan megmentette 7a0ket' s nem t.nt gonosznak. 4ok gonosz k#ly#k )an5 olyan gonosz' mint Genny 7o' aki )alami miatt min*ig *1 #s )olt. Genny ltalban azrt )olt *1 #s' mert az apja el agyta %ket. 8eorgie megrtette' ogy emiatt *1 #s' *e mgis' az % apja is elment' s senki nem ltta' ogy piszklt )olna emiatt msokat. ,ztn )oltak olyan gonoszok' mint @lie' aki t+l ostoba a oz' ogy t$*ja' ogy gonosz. @lie egyszer meg#lt egy kisk$tyt azrt' mert meg arapta - bez+zta a /ejt egy k%)el. , kisk$tya nem te etett r&la. 9sak jtszott. @lie $tna s(rt' mert rossz$l rezte magt az egsz miatt. 8eorgie-nak kt napjba ker1lt )isszatenni a kisk$tya /ejt a )arzslat)al' s amikor /ellesztette' mg min*i nem )olt az igazi. ,nnyira kon0entrlt' ogy /ellessze ogy megbetege*ett' s aztn Rose s(rt. ,ztn )oltak olyan gonoszok' mint =ra* <illon. =ra* 169

i*eg )olt' s gonosz. Valami nem stimmelt )ele. <e <e0lanben nem )olt gonoszsg. 7a0k azt gon*olta' ogy sz$perek a kar*jai. 8eorgie ezzel egyetrtett' *e )gignzte' a ogy <e0lan k(srtetet 0sinlt a 7a0ket megtma*& sz#rnyetegekb%l' s az % )lemnye szerint az mg jobb )olt. 8eorgie kiny+jtotta a kezt' be $nyta a szemt' s +gy tett' mint megi*zn a sz#rnyeteget. -a kpes lenne r' akkor mg sz$perebb lenne. Aaln )alami/le s#tt /1st gomolyogna k#r1l#tte. Js a szeme ragyogna' s taln titokzatos sza)akat kntlna. Vagy nem. Aaln sz$perebb lenne' a nem sz&lna semmit' s a lenne egy kar*ja' az ossz+ lenne' s keskeny. !int nagyapa pengi. 3gy i*eg' 0s+sz&s )arzslat-p#tty rintette meg a tark&jt' s /olyt )gig a gerin0n' mint a )alami rot a*& 0s#p#g#tt )olna r' $n*ok nykj)al. 8eorgie le)eg% $tn kapko*ott' s kinyitotta a szemt. 3gy sz#rnyeteg llt a z el%tt' az #s)nyen. 3gy rgi )ral/$ts oz asonl(tott a sz(ne' s ngy keskeny' sz1rke szem)el %t bm$lta. 8eorgie megmere)e*ett. 7a0k azt tan(totta neki' ogy so a nem menek1lj#n olyan llatok el%l' amik elkap atjk. -a /$tsnak ere*' a sz#rnyeteg 1l*#z%be )eszi. Nem t$*ta' ogy tj$t-e a )*%k#)eken +gy' ogy a *#g nem kapja el' *e nem is akarta megt$*ni. , sz#rnyeteg kiny+jtotta az egyik man0st - ossz+ s $n*or(t& man0s )olt. , legt#bb llatnak )olt lb$jja' *e ennek az $jjai )gn gonosz' )#r#s karmok )oltak. , man0s megrintette a )*%k#)et' pr&blgatta. 8eorgie /el egy /el %nyi 0s+nya )arzslat libegett. Jrezte az sgt5 raga*&s )olt' i*eg' ki ezett' k#r akarta /onni magt' s kisz()ni a )arzserejt. 8eorgie nagyot nyelt. , sz()e olyan gyorsan )ert' ogy maj*\ ki$grott a mellkasb&l. Ne "uss% Ne "uss% , sz#rnyeteg m#g#tt' a ol az #s)ny elkanyaro*ott' <e0lan lpett el% a bokrok k#z1l. 8eorgie az ar0ra 170

pillantott. <e0lan sz&tlan$l b&lintott' alkan a sz#rnyeteg m#g lp*elt' nmn' mint az 3r*%n toson& r&ka. 8eorgie a sz#rnyetegre bm$lt. Ne nzz 3e)lanre% Ne ruld el% , sz#rnyeteg kittotta szjt' s megm$tatta 8eorgienak a /ogait5 az les' nagy' )r)#r#s /ogait. Varzslatra )rt' esen )rakozott' kszen arra' ogy 8eorgie-ra Vrsse magt s /el/alja' amint megmo00an. <e0lan egy atalmas kar*ot +zott el% a tn le)% 1)elyb%l. 8eorgie egyenesen belebm$lt a sz#rnyeteg szembe. -i*eg )erejtk 1tk#z#tt ki a omlokn. <e0lan le0sapott. , kar* t)gott a le)eg%n' /nyes' /mes ()ben' s kett)gta a testet. -.! - 7&l )agy" - <e0lan kezb%l /e r )illmls 0sapott bele a alott sz#rnybe. 8eorgie-nak eszbe j$tott' ogy le)eg%t )egyen' s nagyot nyelt. , gyomra ka)arg&it. Gtsgbeesetten pr&blt nem nyni' /elllt' /elemelt egy )*%k#)et' beenge*te <e0lant' s amint a kk)r. tlpte a )onalat' )isszapottyantotta a k#)et a elyre' s )isszament' le1lt a )eran*alp0s%re. <e0lan le1lt mell. - -ajolj el%re - ja)asolta. - , /eje*et te** a tr*e* k#z. 3z az. !in*jrt eny 1l a rossz$llt. 8eorgie le ajtott /ejjel el%re ajolt. , rossz$llt amarosan eny 1lt. - Xgyes )oltl - mon*ta <e0lan - ogy szembenztl a )rebbel. - Nem akartam' ogy megt$*ja' maga ott )an. <e0lan b&lintott5 - G#sz#n#m. Nagyra rtkelem. , sz#rnyeteg )arzsereje megrezzent. 8eorgie /el1lt' !ellette <e0lan kezt a kar*jra elyezte. , )reb $lljb&l rossz szag+' sz1rke /olya*k /olyt ki. , 171

+s s a 0sont megol)a*t' )ilgos sz(n. nykk )ltozott. , )arzslat ott keringett k#r1l#tte' mint )atta0$kor a pl0ikn. 4#tt pra 0sapott ki a /elsz(nre. , po0solya #sszezs$goro*ott' a pra s.r.bb lett' s egy magas /r* )lt ki bel%le. -ossz+ k#penye )olt' kmzs)al' amely $ lba k#r1l lenge*ezett' s a szln /1stt )ltozott. 8eorgie )issza/ogta llegzett. , /r/i )arzsereje r ne eze*ett' leszor(totta' mint egy ne z szikla*arab. :elelem s#p#rt )gig a karjn' libab%r#s lett t%le. - 3bben a /ormjban nem rt at neke* - sz&lalt meg mellette alkan <e0lan. - , )arzsereje )isszatr et' *e gyenge. Ne m$tass /lelmet. Ne a** meg neki ezt az #r#m#t. , g%zszer. /r/i o*a/or*$lt ozzj$k5 - Q! 3lt.n%*tem' ogy ki l%tt egy katonai mret. )illmot erre az el agyatott elyre. !$szj )olt a sajt szememmel ltnom. Remnyke*tem benne' ogy *rga test)rem )olt' *e ltom' ogy 0sak te )oltl az. - -angja alk )olt s lgy' *e )alamirt 8eorgie ta bors&zott t%le. - !i ez a k#peny" - kr*ezte <e0lan. , /r/i nem )laszolt. - Ae pe*ig ki )agy" - , kmzsa s#ttje elnyelte a /r/i ar0t' *e 8eorgie rezte' ogy r/1ggeszti a szemt' lenyomja' mint )alami nagy s+ly. Varzslat gomolygott el% a /r/ib&l' nagy' ossz+' ttetsz%' s#tten /1st#lg% ka0sokban. , )*%k#)ek szlt nyal*osta' s t0s$sszant rajta. 8eorgie tgra ny(lt szemmel bm$lt' a ogy a )arzslat k#zele*ett. J es )olt... Nagyon es.

172

<e0lan )illmlott. :e r )illmls pattant ki bel%le' s tsz+rta a ka0sot. , s#tt )arzslat )issza)on$lt. - 3l a karmokkal a k#ly#kt%l! - morogta a kk)r.. 8eorgie nagy le)eg%t )ett. i !mm. - !ly' alk ang morajlott /el a /antom/r/i torkban. - -etyke )agy' mint min*ig' <e0lan. - , )arzslat ott gomolygott k#r1l#tte' min*egyik ttetsz% ka0sot )kony' s#ttb(bor r /onta k#r1l. , po0solya /olyni kez*ett' s a /r/i k#zele*ett. 8eorgie mere)en 1lt. <e0lan nem moz*$lt. 9sak 1lt' s kiss $nottnak t.nt. , po0solya elrte a )*%k#)eket' s megllt. - Jr*ekes - mormolta a /r/i. :elemelte a karjt' k#ny#ke a teste mellett )olt' kezt /elemelte. G#penye $jja ki0s+szott' alatta ossz+' kar0s+ $jjak )oltak' melyeket b(bor s srga /oltos patina tark(tott. !int a )rebek b%re' 0sak )ilgosabb. - 6ss$k 0sak - mon*ta alkan' s az s-eket szinte sziszeg%en ejtette. , )arzslat s#tt robbansban ramlott ki bel%le' s neki0sap&*ott a )*%k#)eknek' megpr&blta szt/esz(teni %ket. , ka0sok ajla*oztak s mozogtak' *e a k#)ek tartottk mag$kat. , /r/i lepillantott' s a )arzska0sok a legk#zelebbi )*%k#)et )ettk ostrom al. R0sa)aro*tak' s megpr&bltk /elemelni. , /r/i ta ()be /esz1lt' megny+lt. 4#tt )arzslata kiszaba*(totta a k#)et. , lbnl le)% po0solya gyorsabban zs$goro*ott. 8eorgie sz()e olyan gyorsan )ert a mellkasban' ogy att&l /lt' /elrobban. , )*%k% #t 0entit megemelke*ett. Ittetsz%' )#r#s )arzslat al)ny l&ja ny+jt&zott ki bel%le' a /#l* #z szegezte' mint a a k%nek gy#kere lenne. , /r/i mere) teste megrzk&*ott. , k% mg kt 0entit

emelke*ett' +jabb )#r#s gy#kereket +zott ki a /#l*b%l min*kt ol*alon' re0seg% angok k#zepette. , /r/i karmai a le)eg%be kaptak. , )*%k% megremegett' s )isszaz$ ant a elyre. <e0lan /elne)etett' *e ne)etse i*eg )olt s les. 8eorgie nem )olt biztos benne' ogy mi )olt ijeszt%bb5 a s#tt /r/i )agy az' a ogy <e0lan )i0sorgott. - A$*jk' ogyan gy#kereztessk le a )*%k#)eiket k#z#lte <e0lan. , /r/i )isszat.rte a k#penye $jjt a karjra' el%sz#r a jobbra' maj* a balra. - Nem baj - mon*ta a /r/i. - (gy is meg#l#m min*et. - ,**ig nem' am(g n itt )agyok' 9ass orn. , /r/i 8eorgie- oz /or*$lt' aki ismt rezte' ogy n /r/i tekintete t atol rajta' s egy i*eg kz szor(tja #ssze a sz()t. - :iam... - kez*te 9ass orn. - ,jnlok neke* egy 1zletet. Ve** el a k#)eket. 3nge*j be! -agyom' ogy te meg a 0sal*o* elmenjetek. 9serljtek el az leteteket <e0lan letrt. Vg1l is semmit nem jelent nektek. Val&sz(n.leg 0sak egy-kt napja ismeritek. 8eorgie nagyot nyelt. 8on*olatai *arabokra t#rtek' s a szlr&zsa min*en irnyba sztszala*tak' s brmenynyire is pr&blta' egyet sem t$*ott elkapni. - Ne z *#ntsnek t.nik - mon*ta a /r/i. 4za)ai ke*)esen angzottak' *e ez 0sak a /elsz(n )olt' s alatta 8eorgie k#ny#rtelen sget rzett. - <e a jobban belegon*olsz' )al&jban nem az. Van egy any$k*. 4zeret tge*. Plt#ztet' r$ z' meg/s1li a aja*at. Js szerete* %t' $gye" Nin0s er%sebb az anyt s a gyermekt #sszek#t% k#telknl. ,ny$k* brmit megtenne' ogy tge* biztonsgban t$*jon. !ost mega*om az eslyt neke*' ogy tgy )alamit az any$k*rt. !egment ete* az lett. 3z 0so*latos 0sere' /iam. ,z any$k* lete egy i*egen letrt. 3z ren*es' be-

17;

23N

0s1letes 0sere. - , jobb karj)al intett. - 8yere szpen i*e. 8eorgie )gre el0s(pett egy gon*olatot. - Nem. - -agyn*' ogy any$k* meg aljon" - , /r/i tra %k#lt. - Nin0s any$km - mon*ta 8eorgie. - Js maga az$* i k . !in*enkit meg#lne. - Gisgyerekek szjb&l... - mon*ta <e0lan. 9ass orn /els& ajtott5 ii Nagy kr. Pr#mmel )rtam' ogy )gignz essem' a ogy agyon0sapo* a /i+t' <e0lan. Roppant sz&rakoztat& ltni' amikor olyasmiket 0sinlsz' amiket gy.l#lsz. !in*egy. Nemsokra. Vgig /ogom nzni' a ogy meg ar0olsz a /arkasommal' ami szp kis m$latsg lesz. - 9ass orn o*a/or*$lt 8eorgie- oz. - =iztos )agy benne' ogy nem akaro* elmoz*(tani a k#)eket' /iam" Wgrem' ogy gyors lesz' s /j*alommentes' legalbbis neke*. - -agy* bkn - mon*ta <e0lan. - Nem le et - mon*ta 9ass orn nmileg za)artan. A$*o*' a /i+ tele )an )arzslattal. 3z k1l#n#s rzst kelt benne. 3gy/ajta )gyakozst. ,zt iszem' ez sg. ,zt mon*k' ogy az emberi +snak k1l#nleges (ze )an. !ostanban elkez*tem )gyakozni $tna. 3z /$r0sa. !g so a nem estem a mo &sg b.nbe' *e a egyszer meg#llek' <e0lan' azt iszem' lakomzni /ogok a +so*b&l. 8eorgie megborzongott. <e0lan 0s$pn bm$lt. Rose angja atolt t a kony aablakon5 !egtalltam! Gomolyan mon*om' 7a0k' tnyleg ilyen nagy gon*ot okoz )igyzni a 0ip%*re" 3gy lny - mon*ta 9ass orn. - 2ersze. Ogyanolyan /inom' mint a gyerek" <e0lan nem sz&lt semmit. Jrtem. Van bent mg egy gyerek' mi" Ogye t$*o*' ogy nem )* ete* meg %ket" 3gyes)el kapom el %ket' amikor

175

nem /igyelsz o*a. Js belakok bel%l1k. :%leg a lnyb&l. J*es kis angja )an. =iztos' ogy nagyon (zletes. 4za/tos. - 9ass orn megborzongott. - -iba )olt egye*1l i*ej#nni' <e0lan. Nem )agy elg er%s' ogy megll(ts' s a elyiek t+l gyengk a oz' ogy seg(tsenek neke*. C*e-o*a /$tkosnak a )ilgok k#z#tt' mint a patknyok a kis szemt alm$kon' *e )g1l +gyis min* meg alnak. A$*om' ogy a test)rem mirt k1l*#tt - azt remli' ogy elker1li a botrnyt. A$*om' mirt mentl bele' ogy egye*1l i*ej#jj - mg min*ig azt remle*' ogy megment ete* a /arkast a & r br*jt&l. 3gy jottnyit sem szm(t semmi. 4zoks szerint elkstl... - -az$*sz - mon*ta <e0lan. - Anyleg" =iztosan. - 9ass orn rezignltan s& ajtott. ,zt iszem' i*eje mennem. , k#)etkez% gon*olattal agylak maga*ra5 taln azt isze*' ogy a lny s a )rebek k#z ll atsz itt' a 2eremben' *e mi lesz' a tmegy a A#re*kbe' a ol a /arkasom $ralko*ik" 3l arapja a torkt' s )#r#sre /esti maj* a )re. Ogye' emlkszel r' mennyire im* gyilkolni... , 9ass orn alatti t&0sa teljesen /elszra*t. 6entr%l kez*)e elkez*ett al)ny$lni. - 3z 0so*latos - mon*ta. - Js n mg azt ittem' ogy $natkozni /ogok. - Ojjait a kmzsjba *$gta' maj* kiny+jtotta' mint a 0s&kot *oblna. - !g tallkoz$nk' gyerekek. 3lt.nt. , )arzslat $tols& szikri is sztporla*tak a le)eg%ben. 4emmi nem mara*t sem a sz#rnyetegb%l' sem a po0solyb&l. 8eorgie nagyot nyelt. 3gsz teste megbn$lt' s most kis t.k sz$rkltk a kz- s lb$jjait. - Gi )olt ez" - 3gy beteg ember' akire mr r/rne a gy&gy(ts mon*ta <e0lan' s a kar*jra pillantott. - 4zmra 0sak egy/ajta gy&gy(r ltezik.

17D

23N

- 8onosz - mon*ta 8eorgie alkan. - Cgen' az. - Anyleg meg /og enni engem"

<e0lan +gy nzett r' minta meg1t#tte )olna magt5 - !eg /ogja pr&blni. <e nem /og siker1lni neki' n megll(tom. 8eorgie #ssze/onta maga el%tt a karjait5 - !irt akarna megenni brkit is" - !ert beteg - magyarzta <e0lan. - -atalmat akart' s most' ogy meg)an' ki asznlja. - !eg /ogja #lni Rose-t" - !eg(grem neke*' ogy )igyzok Rose-ra - jelentette ki <e0lan. - 4emmi bajotok nem esik' sem nektek' sem neki' am(g n itt )agyok. Rose nem b(zik bennem' s ezt a *olgot le kell ren*ezn1nk' nek1nk' kett%nknek. <e te s a test)re* ne /ljetek t%lem. -a )eszlyben )agytok ' keressetek meg' s seg(tek nektek. Nem kell egye*1l megbirk&znotok )ele. !eg)*elek titeket. Jrtette*" 8eorgie b&lintott. Jrtette' s a lelke mlyn rezte' ogy <e0lan komolyan beszl. !gis' <e0lanben nem szaba* megb(zni. - Jrtkelnm' a nem meslnl err%l a n%)re*nek. N i n 0 s rtelme megijeszteni. 8eorgie b&lintott' ogy #r1lj#n. <e0lan /elllt' s elin* $ l t le/el az +ton' )issza arra' amerr%l j#tt. N ny lps m + l ) a elt.nt a kanyarban. 3gy pillanattal ks%bb Rose )i arzott ki az ajt&n' nyomban 7a0kkel. 8eorgie talpra $grott. - 3l kell mon*anom nektek )alamit. - Ne most! - <e Rose! - Ne most' 8eorgie! Vr at' am(g )isszarek. 8yertek! Rose s 7a0k elin*$ltak az +ton s 8eorgie-nak nem )olt ms )lasztsa' k#)ette %ket.

177

9. fejezet

Rose a =$rger Gingben )rt. -+sz per00el m+lt tizenegy' s az eb*el%s t#meg mg nem kez*ett gy1lekezni. !g pp i*%ben rkezett - kt per0re r' ogy belpett' a 9lean-n=rig t-kiste era$t& g$r$lt be a parkol&ba' benne 6atoya' Aeresa s mg n ny n%. 6e1ltek enni' Rose pe*ig le1lt gon*olkozni. Rose izgett-mozgott' pr&blt knyelmesen 1lni a k%kemny szkben. Nem )olt t)gya. 4z#rny.' )ral/$tslila sz#rnyetegek kpei )ill&*ztak a /ejben. , /i+kat a nagyinl agyta' s Jlonore nagyi nem )olt pe elys+ly+ ellen/l. Rose mgis i*eges )olt' megbnta' ogy elj#tt *olgozni' *e 3merson nem agyott ms )lasztsi le et%sget. ,zt )gkpp nem enge* ette meg magnak' ogy #sszetpjk a /izetsi 0sekkjt. 6atoya ment el mellette' tl0)al a kezben. !agas )olt' s mg magasabbnak t.nt' teste szikr' keskeny 0sontozat+' 0s$pa sz#glet s ossz+ )gtag. :nyes aja s.r.' g#n*#r $llmokban omlott le - amelyeket platinasz%kre /estetett. , sz%ke /estk ki/ak$lt' s 6atoya $llmai nmi z#l* rnyalatban jtszottak. ,z emberek 9s$taknak ()tk' persze nem szemt%l szembe. 6atoy)al nem sokan +ztak $jjat. - Grsz )alamit enni" - Nem. - , nagy sietsgben Rose el/elejtett eb*et ksz(teni' s nem )olt pnze. - 9sajszi' enne* kell! Rose megrzta a /ejt5 - Nem )agyok es' tnyleg! 6atoya a p$lt oz /or*$lt' a ol az apr& 7$niper GozloUski 1lt a pnztrnl a mene*zseri egyenr$ jban. - Nem eszik' 7$ne. 7$ne nagyot /+jt5 - -a i*ej#ssz ozzm' enne* kell' Rose.

17K

23N

G#sz' *e nem )agyok es. 6atoya /intorgott5 - 6egalbb gyere' s 1lj o*a ozznk! -a o*a1l#k' akkor megpr&bltok megetetni mosolygott Rose. - !ert enne* kell! - ny#g#tt /el 6atoya. - Nz*' ne agg&*j 3merson miatt. - 3gy segg/ej' *e te )agy az egyik legjobb takar(t&ja. - Nem agg&*om - az$*ta Rose. - G#sz' ogy rtem j#ttetek. 6atoya megrzta a /ejt' s t1lt a bal ol*ali nagyobb asztal oz' a t#bbi 9lean-n-=rig t-0sapattag oz. Rose kinzett az ablakon. Nem gyakran sajnlta magt' *e be kellett ismernie' ogy az $t&bbi i*%ben az let alaposan megpr&blta. 3l%sz#r a kk)r. s most' amint )ge lesz a m.szakjnak' s )isszamegy' )eszeke*nie kell 3mersonnal a pnze miatt' amirt meg*olgozott. !in*ezen aggo*almak k#z1l a kk)r. s a sz#rnyetegek )oltak a legborzaszt&bbak. Vrebekre asonl(tottak' kar0s+' *moni kop&kra' )alamilyen borzalmas rmlomb&l. Js )arzslatot akartak. , atalm$k abb&l tpllkozott. Volt )alami/le 0lja a tma*s$knak" -a 0sak tallomra tma*nak meg embereket' a )arzslat )onzza %ket' akkor %k ngyen' a nagyi' a /i+k s % lesznek az els%ren*. 0lpontjaik. <raytonk a perembeli 0sal*ok k#z1l a legt#bb )arzser% birtokosai )oltak. 3gy <e0lan ez asonl& kk)r.t biztos nem ny.g#znek le' *e a peremlak&k k#z#tt kiemelke*%ek )oltak. -ogy lenne kpes meg)*eni a /i+kat" Rose rezte' a ogy el/ogja a pnik' s pr&blta 0sit(tani magban. -aza)iszi a *#gl#tt )rebet a nagyi oz' amint a m.szakjnak )ge )an. ,ztn onnant&l /olytatjk. Ra*s$l ott )olt <e0lan is. :ogalma sem )olt r&la' milyen pr&ba el ll(tsa. !it tegyen" !it tennnek a t1n*rmesebeli lnyok ebben a elyzetben" !egrn*$lt'
-

179

pr&blta /eli*zni. , legt#bb mesben olyasmi szerepelt' oggy szt kell )lasztani az o0s+t a b+zt&l' )agy aranyszlat /onni a szalmb&l. Nem )olt benne biztos' ogy a /r/i kpes lenne aranyat /onni szalmb&l' *e nem lep%*#tt )olni meg' a siker1l neki. Nem' )alami mst kell kitallnia Valamit' amir%l t$*ja' ogy m.k#*ni /og. Valami olyan pr&battel' amiben egy kis tr1kk is )an. <e0lan ar0a j$tott eszbe. !i0so*a arrogns segg/ej! ,z egyenr$ jra pillantott. !i )an' a )alamilyen termszetellenes sz(n. ron*asg" ,zt mon*ta' ogy % )iszont gy#ny#r.. ,man is mon*ta azt neki' ogy gy#ny#r.' 0so*latos' ke*)es s okos. !eg azt is mon*ta neki' ogy szereti' s biztonsgban ne)eli maj* a /i+kat. Js Rose elkez*ett inni neki' a**ig a pontig' am(g r nem j#tt' ogy a /r/i el akarja a*ni. <e0lan ellensg. G1l#n#s ellensg' aki kisgyerekeket ment meg sz#rnyekt%l' )illm0sapsokkal semmis(ti meg zak pla/onjt' s /ontos a szmra Rose biztonsga. :olyton emlkeztetnie kellett magt arra' ogy a /r/i ellensg' mert a jelenlte elkpeszt% atssal )olt r. =iztosan a magassga miatt. Vagy a kar*ja miatt. Vagy a )illantsa i etetlen ereje miatt. Vagy min*ezek miatt... Vagy amiatt' ogy i etetlen1l j&kp.' s )asakarattal kell /egyelmeznie magt' ogy ne gon*oljon r. ,mennyire t$*ta' a /r/i nem t$*ott ol)asni a gon*olataiban' *e sokkal ne ezebb lesz megszaba*$lnia t%le' a t$*ja' ogy mi zajlott a /ejben ma reggel' am(g a kar*j)al a*onszott k#rbek#rbe. :eln%ttknt kell )iselke*nie5 igen' a /r/i nagyon j&kp.' % pe*ig sebez et%. !a reggel kiss kibillent az egyens+lyb&l' ennyi az egsz. , /r/i )illantsa mr ms tszta )olt. , legt#bb ember +gy pr&blt )illantani' ogy a kezt /egy)erknt tart)a kinyomta rajta a )arzslatot. A$*attalan$l er%teljes

1K0

23N

nyomssal /ormltk a )illmot a karj$k oz asonl& /ormj+) - egy ossz+ szalagg -' s so a esz1kbe sem j$tott' ogy ms /ormt is #lt etne. <e <e0lannek siker1lt egy t#kletes /lg#mb#t megalkotnia. Rose mg min*ig naponta gyakorolta a )illantst' a )olt r i*eje. Aeljesen termszetess )lt a szmra' s n a szre)ette magn' ogy gon*olko*s nlk1l teszi' +gy' a ogy msok *oboltak a lb$kkal )agy /szkel%*tek. <e mg so a nem pr&blkozott /lg#mbbel. 3gy pillanat alatt rj#tt' ogy <e0lan ogy is 0sinlja' miel%tt elenge*i5 magban tartotta a )arzslatot' egyre magasabbra s magasabbra emelte a nyomst' maj* a teste elejre irny(totta a /igyelmt' s agyta kibomlani. , )illants egyszer.en kirobbant bel%le' s min*ent elso*ort' ami az +tjba ker1lt. 8y#ny#r. )olt. Rose +ton a atr /el ktszer meg0sinlta. ,z #) nagysgren*ileg sokkal kisebb )olt5 p$szta s$ttogs a /r/i 1)#lts ez kpest' mert mg stlnia s $tna *olgoznia is kellett. <e t$*ta' ogy kpes r' s a elg er%t tesz bele' akkor a )illantsa min*ent els#pr% lesz. Q' alig )rta' ogy megm$tat assa a /r/inak. ,kkor legalbb egy ki0sit lejjebb a*na abb&l a /ene nagy kk)r. /enn jzsb&l. 9sak j& alkalom kell. , /r/i nem tallt szllst a 2eremben. 3z k1l#n#s. !ikor tan$lt meg pala0sintt s1tni" Aaln ez is ozztartozott a kk)r.ek ne)els ez5 nyol0 &rakor kar*/orgats' kilen0kor (jszat' t(zkor pala0sintas1ts... 6atoya tsz&lt )alamit az asztalt&l. - Aessk" - ,zt kr*eztem' ogy ()jk. Rose #ssze)onta a szem#l*#kt5 - Git ogy ()nak" - , pasast' akir%l lmo*ozol. - Nem lmo*ozom!

181

6atoya Aeresra pillantott. ,z i*%sebb n% b&lintott5 - Ilmo*ozik. ,z biztos. Rose a szemt /orgat)a az ablak /el /or*$lt. Nem lmo*ozik. , stratgijt ter)ezgeti. Gell' ogy <e0lannek is legyen gyenge pontja )ala ol. !in*enkinek )an gyenge pontja. ,rrogns. 3z mr )alami. Js nem ismeri a 2eremet' @lyan pr&ba el kell ll(tania' ami elyismeretet ignyel' ami 0sal&ka m&*on k#nny.nek t.nik' olyan k#nny.nek' ogy nem is gy1rk%zne neki k1l#n#sebben' 0sak amikor mr ks%... 3gy /r/i 0s$sszant be a szemk#zti szkbe. 4zles )lla s z#l* szeme )olt' s egy 9arolina 2ant ers baseballsapka )olt rajta. Rose *#bbenten bm$lt. , ki/ak$lt /armer s a z#l* p&l& tomp(totta a atst' *e nem elgg. A$*atban )olt a *#bbent 0sen*nek' amely bellt a msik asztalnl. - !it keresel te itt" - sziszegte o*a. - Aaln inyzott a 0so*s teste* lt)nya - mon*ta a /r/i. !i" <e0lan k#zelebb ajolt5 ,z (gretem' miszerint nem er%szakollak meg' erre a m.intzmnyre nem )onatkozik' $gye" Fgy emlkszem' 0sak a za*ra )onatkozik. -ogyan is agy atnk ki ekkora le et%sget" -a ozzm rsz' /ejbe )glak ezzel a szkkel! - li egte Rose. Nem is t$*tam' ogy szerete* a kemny $*)arlst mon*ta a /r/i /apo/)al. - 4zemly szerint so a nem )olt a ke*)en0em' *e mg erre is ajlan*& )agyok' /elt)e' ogy megkaplak a )gn. Rose kinyitotta a szjt' *e ang nem j#tt ki rajta. - 4zeretn*' ogy 0sen*ben legyek" - kr*ezte <e0lan. Cgen!

1K2

23N

meg0s&kolsz' meg(grem' ogy ossz+ i*eig 0sen*ben leszek. , gon*olat' ogy <e0lan le ajol' s meg0s&kolja' ts1)(tett az agyn' s az asztal alatt #ssze/onta a karjt' ogy elrejtse za)art. - 4emmilyen rzkenysg nin0s magban' $gye" - !agt k#nny. /el +zni. - , /r/i tra*%lt a szkben. - ,z #00snek igaza )an. Nem jr ran*izni. 6elki szemei el%tt Rose /elkapta a szket' s j&l /ejbe k&lintotta )ele a /r/it. - !it keres maga itt" - 8on*oltam' )ltok pr sz&t a m$nkaa*&j)al mon*ta <e0lan. - ,my eml(tette' ogy +gy *#nt#tt' nem /izet magnak. Amynek nem kellene gighallgatnia msok tele"onbeszlgetseit. - Nem beszl maga senki)el. -ogy tallt rm" - G#)ettem. 8yorsan gyalogol' *e n megszoktam a menetelst. - Ctt nem jrkl at. 3z itt a A#re*k! - Cgen' t$*atban )agyok - mon*ta <e0lan. - ,z tj#)etel olyan )olt' mint a kirngattk )olna a beleimet. - !eg is al atott )olna. , /r/i )llat )ont5 - Gtlem. :jt' *e a /j*alom elm+lt. Rose egyszer )gignzte' a ogy egy mgiabeli kara)n)ezet% megpr&blt tmenni a A#re*kbe. :el*1 (tettk az rak' s +gy *#nt#tt' tmegy' s maga )eszi meg a A#re*kben az r$t' kiker1l)e a perembeli k#z)et(t%ket. Gt lpst tett 0sak a kt s /l mteres atron' maj* rng&g#r0s#t kapott. , peremlak&k egy-kt per0ig agytk szen)e*ni' maj* rte mentek' s el)ittk. , /r/i t#bbet nem panaszko*ott az rak miatt. <e0lan tj#)etele ksz ag&nia le etett. Rose nem igazn t$*ta' o) tegye a *olgot.

- -a

183

- -onnan szerzett r$ t" 6eanne-t%l kaptam. Ragaszko*ott

ozz. ,zt mon*ta' ogy a megjelensem... -ogy is mon*ta' >j$lsjr)nyt? i*z et el%. 4zentsges g. <e0lan m#g#tt az ajt& kitr$lt' s =ra* <illon korz&zott be a =$rger Gingbe. Ni0sak-bi0sak' ki )an itt. Rose <rayton meg a k#0s#g pasija. Fjra tallkoz$nk. - =ra* angja tjrta a =$rger Ginget' s Rose t(z tekintet keresztt1zben tallta magt. , kassznl 7$niper el/e re*ett a *1 t%l. Rose *1 #ng#tt. 3l%bb <e0lan' most =ra*. Nem agyjk ny$gton. =ra* megg#rnye*t a bokszban' kezt /armerja zsebben ny$gtatta5 Vrj$nk. !aga nem $gyanaz a pasas' mi" :ejl%*sz' Rose. <e0lan =ra*re pillantott' maj* )issza Rose-ra5 - Gi ez" 4enki - mon*ta Rose' s =ra*re nzett. - G#)etsz' )agy mi )an" !eglttam a barto*at az $t0a t+lol*alr&l' s nem b(rtam magammal. A#bbsz#r is #ssze/$tottak mr' *e (gy mg so asem k#)ette. 3l%sz#r is Rose min*ig t$*ta' ol tall atja meg - mg min*ig a 2eremben lakott a lak&ko0sijban' a ol % )olt a leger%sebb. !so*szor pe*ig Rose so a nem stlt be a 0sap*jba. <e most tallkozott Eilliammel' +gy *#nt#tt' k#nny. pr*a' s tj#tt' ogy piszklja. 9sak <e0lan nem Eilliam )olt. - -+zz el' =ra*! - kiltott o*a az asztal$kt&l 6atoya. - :og* be' 9s$tak' miel%tt o*amegyek' s lenyeletem )ele* a /ogai*at! <e0lan z#l* szeme megllapo*ott Rose-on. =ra* nem ltta

1K;

23N

a /r/i ar0t' *e Rose igen. G#ny#rtelen )olt s olyan jeges' ogy maj*nem kegyetlen5 - 3z lenne =ra*" Rose t+lsgosan *1 #s )olt' ogy )laszoljon. - ,karsz mg beszlgetni )ele" - kr*ezte <e0lan. - Nem. , kk)r. /elemelke*ett5 - 3lnzst egy pillanatra - mon*ta. =&lintott =ra* /el. !enj1nk ki 0se)egni. =ra* ki +zta a kezt a zsebb%l5 - 3gy kis 0se)egsre min*ig kap at& )agyok. Gimentek a =$rger Gingb%l' balra kanyaro*tak. <e0lan nem t+l siet%sen ala*t' s =ra* a jobb ol*aln ballagott. Rose $tn$k bm$lt. Na s most" , kassznl 7$niper o*aintett neki so)ny karj)al. - Rose' gyere a kia*&ablak oz! 8yere mr! Rose /el$grott' s bero ant a p$lt m#g' k#)ette 7$nipert a ts& rszre' 6atoya szorosan a nyomban )olt. It)gott a s1t% s a /al k#z#tt s egy ne*)es' /rissen /elmosott /el1letre rt. - Vigyzz' ne*)es' ne*)es! - kiltotta 7$niper. Rose meg0s+szott a pa*l&n. Rz$ ant pr *obozra' s nekiesett az ablaknak. , kt /r/i ttal llt neki' az a$t&s kia*&p$lton t+l. 7$niper megnyomott egy kap0sol&t' s Rose meg allotta <e0lan angjt' amelyet eltorz(tottak a lgk#ri za)arok. - =eszlni akar' most beszl et1nk - mon*ta <e0lan. 9se... ,z 1ts olyan gyors )olt' ogy Rose alig ltta. =ra* tratntoro*ott' a gyomrt szorongatta' megrzta a /ejt s <e0lanra )etette magt5 - Ae ro a*t kis... <e0lan #kle el%bb =ra* bal ol*alt rte egy kemny 1tssel. =ra* ol*alra lp)e /elny#g#tt.

185

- ,+++! - )is(totta 6atoya.

=ra* meg/or*$lt5 - Jn... <e0lan #kle =ra* gyomorszjt tallta le. =ra* #sszeg#rnye*t. Nyl /olyt a szjb&l ossz+' raga*&s 0s(kban' Gtrt g#rnye*t' s egy a*ag abos /olya*kot ok*ott a betonra. -:++++j' a ro a*k! , parkol&mba... - /intorgott 7$niper. 3z az $tols& egy ki0sit /jt - mon*ta <e0lan. - 9sak szpen' lassan. Van i*eje. =ra* )alami reke*t angot allatott' s elbotorklt pr lpst' mg min*ig #sszeg#rnye*)e. Vagy t(z mso*per00el ks%bb kiegyenese*ett' s megt#r#lte a szjt a kz/ej)el. - Gszen ll" - kr*ezte <e0lan. =ra* /elemelte az #klt5 - Ro a*k /... ,z 1ts leso*orta a lbr&l. Psszeg#rnye*t a /#l*#n' s a gyomrra szor(totta a kezt. <e0lan /#l ajolt5 - =e/ejezte" =ra* eltorz$lt ar00al b&lintott. @k. -a brmikor Rose-zal akar beszlni' 0sak sz&ljon nekem' s )gig0sinlj$k mg egyszer. !egrtette" =ra* ismt b&lintott. <e0lan /elllt' s a bejrat /el in*$lt. Rose %r1lt iramban ro ant )issza/el' a ne*)es pa*l&n 0s+szkl)a. !ire <e0lan elrte az ajt&t' mr elllta az +tjt5 - !enj1nk ki le)eg%zni egy ki0sit. - , ogy & ajtja. =ra* ezt a pillanatot )lasztotta' ogy kibotorkljon a =$rger Ging m#g1l' /1l ez egy mobiltele/ont szor(tott. ,mint megltta %ket' szeme tgra ny(lt' s elb+jt az p1let m#g.

1KD

23N

Rose )a* *ia*almmort rzett' *e nem )olt i*eje kil)ezni. !egraga*ta <e0lan karjt' s /lre +zta a keskeny gyalogjr&ra' t)ol =ra*t%l' miel%tt megltn' s +gy *#ntene' ogy be/ejezi' amit elkez*ett. - !gis mit m.)el" - !ag)al stlgatok. - Nem j# et be i*e 0sak +gy' s te eti t#nkre az letemet! - Rose nagy le)eg%t )ett' s knyszer(tette magt' ogy leny$go*jon. , /r/i seg(teni pr&blt neki' s sok min*ent megtett rte. - J)ek &ta ismerem =ra*et. 4ok sz()essget tett embereknek' olyan sz()essgeket' amiket nem ember nem /elejt el. ,mi k#zt1nk t#rtnt' az mr nagyon rgen )olt' s mr megkapta rte a b1ntetst. !aga 0sak +j bor+t kez*ett. !ost arra /og jtszani' ogy )issza)gjon nekem. - Pr#mmel )rom' ogy megpr&blkozzon )ele - mon*ta <e0lan olyan szilr* elt#kltsggel' ami /j*almas *olgokat elyezett kiltsba =ra* j#)%jt illet%en. - !aga ezt nem rti. @lyan ez' mint ,my ztet%je. - !i )an ,my ztet%j)el" , /r/i nem )olt ostoba. 3llenkez%leg. <e0lan )al&sz(n.leg a legokosabb /r/iak egyike' aki)el )ala a tallkozott. 3gyszer.en 0sak /ogalma sem )olt r&la' milyen az let egy kis' perembeli )roskban. Val&sz(n.leg semmi rtelme nem )olt olyas)alaki szmra' aki nem itt sz1letett. , lny megllt' ogy szembenz essen <e0lannel5 <e0lan' rtkelem' ami)el pr&blkozik' *e nin0s sz1ksgem r' ogy elyettem ar0olja meg a ar0aimat. 9so*latos lenne' a az let egyszer. lenne' s =ra* #ssze)erse min*en problmmat megol*an' *e a )al&sgban 0sak +jabb bajokat z+*(t rm. G#sz#n#m' *e krem' menjen el. <e0lan tekintete )gig/$tott rajta5 - Ren*ben )an' #lgyem. !eg/or*$lt' s elin*$lt.

187

Rose /igyelte a t)olo*& /r/it' s elin*$lt )issza az tterembe. =ra* megalzsa maj* k(srteni /ogja. A$*ta' ogy (gy lesz' *e nagyon megrte. :eli*zte' a ogy ott mszott az asz/alton' s ett%l maj*nem sz#k*0selni kez*ett. 6atoya ki)gta a =$rger Ging ajtajt5 - ,z +j pasi* egy pszi0 opata gyilkos! - Nem' nem az. Js nem is a... -i** el' szerintem ez egy Na)y 43,6-es )agy )alami ilyesmi. ,molyan komman*&s )a*%r m$ks&. A$*o*' az a /ajta' aki +gy li t+l az er*%ben' ogy bogarak$l eszik' s egy kzi/egy)errel meg egy kis k%*arabbal leter(t egy egsz tbornyi terroristt. Rose megrzta a /ejt. Js j&l nz ki - tette ozz Aeresa. - ,kr0sak a msik pasas. 6atoya szeme /elragyogott5 - !ilyen msik pasas" 3merson angja )issz angzott kis iro*ja /alai k#z#tt' s Rose /eje z+gni kez*ett t%le. ,zt kpzeli' ogy 0sak +gy ki agy at egy reggelt' s nem t$*om meg"! Rose )issza/ogta magt' s szembenzett 3mersonnal. Vkony /r/i )olt' tlagos magassg+' kopaszo*ott' s %zikeszeme )olt. 3merson egy rgi' elyi 0sal*b&l szrmazott. , nagyapja biztos(tsokkal /oglalkozott' az apja kiterjesztette az 1zletet' s az #00se mg min*ig azzal /oglalkozott' *e 3merson kptelen )olt mara*an*&t alkotni. ,rrogns )olt' lekezel%' s k#nnyen el)esztette az #n$ralmt' ezrt borzalmas kereske*% )olt. ,mikor az emberek biztos(tst )esznek' azt akarjk' ogy megny$gtassk %ket' *e 3merson 0sak egy)alamit t$*ott /elm$tatni nekik5 sajt' /el/$)alko*ott njt. Gt &r)al az$tn' ogy el agytk a =$rger Ginget'

1KK

23N

a0sarg& *1 )el tele/onlt nekik' s k#)etelte' ogy 6atoya )igye )issza Rose-t az iro*jba a m.szak )gn. 6t at&an azrt' ogy mara*an*& allskroso*st okozzon neki. - !it t$* /el ozni a mentsgre" - Volt egy kis z.r ,my -aire znl... - 6eszarom. - , lnyra bm$lt' orrly$kai kitg$ltak. 3rre a tre nem /izetem ki. - 3merson! - !i az" ,zt akarja mon*ani' ogy t#r)nytelen' s nem te etem meg" 2e*ig most megteszem! Rose a /ogt 0sikorgatta. 3merson min*ig is egy segg/ej )olt' *e ezzel t+l messzire ment. - Gt )e egyetlen napot sem agytam ki a m$nkb&l! 3merson /elne)etett. - A$*ja mit" !eggon*oltam magam. Cnkbb ki )an r+g)a. - Gir+g)a" - 6&gs miatt. 2anaszt akar tenni" Aessk 0sak. Gi a /ran0 /ogja meg allgatni" !aga illeglisan )an itt' s azt teszek mag)al' amit 0sak akarok. Ginyitotta a szjt' ogy /olytassa a tir*t' *e amikor megltta Rose ar0ki/ejezst' inkbb be0s$kta. - ,zt tesz' amit%l t$* al$*ni jszaka' 3merson - mon*ta Rose semleges angon. - <e so a ne j#jj#n a 2eremre +gy' ogy megt$*om' ogy arra jr. !eg/or*$lt' kij#tt az iro*b&l' s lpke*ett to)bb a /olyos&n' ki/el. 6atoya se ol nem )olt lt at& - megrm(tette 3merson isztrija. (gy mentek a *olgok a 2erem )i*kn5 min*en 0sal* magrt /elel. =art )agy ellensg' 6atoya nem enge*i' ogy a sajt llsa )eszlybe ker1lj#n. Rose megllt a jr*aszeglynl' s rbm$lt 3merson piros -on*a 4OV-jra' amelyen egye*i ren*szmtbla )olt5 a :HNPG:,R@N /eliratot )iselte. :%n#k/azon. 7aj' *e kis $moros.

189

Rose bn$lt )olt. !g nem /ogta /el' gon*olta. Vg1l maj* /el/ogja' s akkor )al&sz(n.leg elb+jik )ala ol' s j&l kis(rja magt. Rose a )llra )etette a tskjt' s elin*$lt.

1N0

23N

10. fejezet

Gt &r)al ks%bb Rose a )eran*alp0s%n 1lt' a tele/onja mellette )olt. , lba /jt. !(g megtette a at s /l kil&mtert a 9lean-n-=rig t iro*t&l az ott onig' az i*%t arra asznlta' ogy +j llst keressen. !in*en ismer%st /el ()ott' min*en sz()essget ki asznlt. 4e ol nem )olt /el)tel. 4e ol nin0s /el)tel a k#zelj#)%ben. Rose-ba el%sz#r )gott bele a /lelem. Nem t$*ja maj* ogy elltni a gyerekeket. !in*ig is )olt m$nkja. !i&ta apa elment' s%t' mr el%tte is' min*ig % keresett rj$k' % tartotta el %ket. Nem )oltak gaz*agok' *e a gyerekek so a nem eztek. !ost mi ez kez*jen" Nem )olt tartalka. ,mi kis kszere anynak )olt' az mr rg o*alett - a ko0si /elzablta. 3l%sz#r az tttel ment t#nkre' aztn a kip$/og&*ob' aztn a biztonsgi #)ek... !in*ig )olt )alami gon* a ko0si)al' ami azonnali kszpnzinjek0i&t ignyt. , pa*lson le)% szemt alom semmit nem r. Gorbban is megpr&blt ela*ni bel%le )alamit egy $*)ari kir$s(tson s egy 0serepia0on' *e alig )alaki )ett brmit is. Psszesen t *ollr tizenkt 0ent /olyt be. Volt egy ely a )rosban egy s1lt 0sirks stan* el%tt' a ol min*en ten megllt egy kiste era$t&' s m$nksokat )ett /el. Gszpnzben kaptk a pnz1ket. Rose min*ig elment mellett1k m$nkba menet5 /r/iak' nagyrszt latinok. !iel%tt megkapta ezt az llst' mg azt is megpr&blta' ogy ott )rakozott )el1k' *e a kiste era$t& so/%rje megmagyarzta' ogy n%ket nem alkalmaznak. :r/iak akarnak' akik eltakar(tjk a t#rmelket' s p(tkezseken *olgoznak. 3merson azrt )ette /el annak i*ejn' mert 3merson s Rose apja /iatalkor$kban bartok )oltak. <e most' ogy az apja elment... !g min*ig meg)olt neki a zsozs&. !ostanra

191

kir+gsnak (re biztosan elterje*t' s !aS Aaylor t$*ni /ogja' milyen ktsgbeesett elyzetben )an. 7& )astagon /og maj* a 0er$zja' a megpr&blja nla be)ltani a zsozs&t. , 2arallel Oni)erse-ben taln t#bb eslye )an 2eterrel. H jobb rat szm(tott' so a nem alk$*ozott' s so a nem pr&blta t)erni. , zsozs& n ny tre elg lesz. G#l0s#n kell maj* krnie benzinpnzt' i*ej#nnie s +gy alk$*ozni' mint a az lete m+lna rajta. Js aztn" Aaln egyszer.en elme etne. :ogn a gyerekeket' azt a pnzt' amit <e0lan aranyrt kapott' s elmenne. , 2erem keskeny )olt' *e ossz+5 szalagknt /ogta k#rbe a kt )ilg tallkozst. Voltak ms telep1lsek is' nagyobbak' mint 3ast 6aporte. Gell' ogy legyenek ott llsok. <e legalbb itt )olt egy za' ms ol lakbrt kellene /izetnie... , k#zele*% lpsek zaja kiszak(totta a gon*olataib&l. 3gy ossz+ lb+' &ri orgas /r/i k#zele*ett az #s)nyen. , nap/ny meg0sillant )#r#s ajn. 3zt a )#r#s ajat br ol /elismerte )olna5 Rob 4imoen. ,z apja )ekkel ezel%tt megpr&blta elraboltatni' ogy ozza*ja Rob oz' s egy raks nagy atalm+ k#lyk#t sz1lj#n a 4imoen 0sal*nak. Rose o*art' s megllt a )*%k#)eknl. Volt egy kis atalma. R#l*et )illantott' ami nem )olt t+l ke)s egy peremlak& oz kpest. -rom ))el )olt i*%sebb Rosenl' s )agyonos )olt. 3mellett els% osztly+ segg/ej is. - 4zia' Rose - mon*ta. Rose 0sak nzte. - -allom' el)esz(tette* az llso*at. Ez gyorsan ment. - Gr#r)en*eni j#ttl" , /r/i elmosolyo*ott.

1N2

23N

- Cgen' egy ki0sit. -allotta*" !i' a 4imoen 9 e)roletnl +j takar(t&szemlyzetet szerezt1nk. ,z iro*ink tisztbbak s ragyog&bbak lesznek. Rose pislogott' a ogy a kp #sszellt a /ejben5 ,z ap* le/izette 3mersont' ogy kir+gjon engem. Valami ilyesmi. Rose #ssze)onta a szem#l*#kt5 Ngy ) telt el. !it r*ekel' ogy mit 0sinlok" Ill(t&lag )an egy pasi*' aki j&l bnik az #kl)el. , tetteknek k#)etkezmny1k )an' Rose. A$*o*' =ra* nek1nk *olgozik. !i szeret1nk )igyzni az embereinkre. 3z nagyon ke*)es t%letek. - A$*ta' ogy =ra* meg)erse min*ig is k(srteni /ogja' *e nem sejtette' ogy ilyen gyorsan $tolri. @tt 1t#ttk meg' a ol a legjobban /jt. , )arzslat /elpezsgett benne. Gr' ogy Rob t+l okos a oz' ogy elkez*jen )alamit Nem )olt j& #tlet meg)eretni =ra*et. Nem n )erettem meg. =ra*nek ezt egye*1l siker1lt elrnie. !gis' mit szm(t neke*" =ra* nem sokat r' az #klt leszm(t)a... - Rose nem pr&blta elrejteni a /lmosolyt. - Ae amolyan el%%rsknt' /enyeget% (rn#kknt asznlo*' nem" ,ki #sszegy.jti s kiglan0olja a ko0sijai*at. 6ttam' ogy tele/onlt a mobiljn' mi$tn j&l elyben agytk. Age* ()ott" !on**' nem 0s$klott meg ki0sit a angja" !ert amikor leg$t&bb lttam' a ke*)es kis (rn#k#* a sajt nya*kban k$porgott a betonon' s az any$kjt sz&longatta. =iztosan a tele/ont kapta el% legels%nek' amikor ki0sit mag oz trt. Y Rose /elne)etett. Q' ez ap* el%tt nem )olt t+l nyer%' mi" ,z *esks ki/ejezs elt.nt Rob ar0r&l5 - !in*egy az neke*. =eszlj1nk r&la*. 2ontosan mib%l akaro* etetni azokat a /atty+kat' mi" - Neke* a oz semmi k#z#*. - A$*o*... - trt a lnyegre #ssze)ont szem#l*#kkel Rob'

193

+gy tett' mint aki elmlye* a gon*olataiban - min*ig is b(rtalak. <e0lan jelent meg a bokrok k#z1l' s atrozottan Rob /el in*$lt. =iztosan egsz +ton k#)ette Rose-t. Nem l bztatn. Val&sz(n.leg azt gon*olta' ogy itt az alkalom' ogy eljtssza a kegyes 7eges 8r&/ szerept' aki a bajba j$tott lenyz& seg(tsgre siet. Rose a /r/i ar0ra pillantott' s ria*alom /$tott t rajta. !in*ig azt gon*olta' ogy 0sak sz&)irg' ogy >ltni a szemben a gyilkolst?' *e amikor <e0lanre pillantott' kristlytisztn ltta. Rose #ssze/onta a karjt' s elnzett Rob /eje /eleli <e0lanre5 - Nem j& #tlet. <e0lan 0sak j#tt. Nem stlt' anem osont' atalmas )olt' allos s nagyon *1 #s. - 7aj' ne - mon*ta Rob. - 3z egy remek #tlet. Xzletet ajnlok5 leszopsz' s maj* megltj$k' )isszaszerze*-e )ele a rgi llso*at. , te sznalmas, nylas kis takony&$)% ,z izmok rngat&ztak <e0lan llkap0sn. -a rteszi a kezt Robra' meg#li. - -a ezt 0sinlo*' so a t#bb nem llok sz&ba )ele* -(grte neki Rose. <e0lan megllt egy pillanatra. - Q' szeretem' a *1 #s )agy - mon*ta Rob. - Fgy gon*olom' ogy az apm ngy )e nekem (grt tge*' *e e**ig mg nem kaptalak meg. @lyan )agy' mint egy kar0sonyi ajn*k' amit mg nem nyit attam ki. ,zt iszem' ez mr rg lejrt. !so*per0ei )annak' ogy megszaba*$ljon Robt&l. Rose s& ajtst sz(nlelt5 - Cgaza* )an. Rob. Gell egy lls' s +gy t.nik' se ol nin0s /el)tel. ,zt iszem' sarokba szor(tottak. - Pr1l#k' ogy (gy lto*.

1N;

23N

<e0lan +jra elin*$lt. Rose elmosolyo*ott5 -a az embert sarokba szor(tjk' akkor nin0s mit )esztenie. Js )an bennem egy er%s ksztets' Rob. 3gy nagyon er%s ksztets' ogy bntsak )alakit. Robnak 0sak egy pillanatba tellett5 Gez*esz elszemtelene*ni' riban0. ,zt iszem' )ele* kez*em - mon*ta Rose. - A$*o*' amikor r)illantottam =ra*re' #ssze)izelte magt. 4zeretnm ltni' ogyan )izele* #ssze maga*' Rob. ,ztn azt iszem' tmegyek a 0sal*o* oz' s megnzem' ogy az ap* is +gy #ssze)izeli-e magt' a ogy te. Nem mern*. !it )esz(t etnk' te /ajank&" - Rose /elne)etett' s /elllt a lp0s%r%l. Rose szja sztny(lt. , /r/i meg/or*$lt' s megltta <e0lant' aki elllta az +tjt. Rob alottspa*t lett. Rose az arzenljban le)% $tols& /egy)er ez ny+lt5 - <e0lan' krem, ne bntsa! <e0lan t(z 0enti)el k#zele*ett Rob oz. -angja alk a0srgs )olt5 - :$ts! Rob )giglo olt az #s)nyen. 4o a nem )olt j& /$t&' *e rekor*sebessggel t.nt el a szem1k el%l a kanyarban. - Nem kellett )olna lell(tania - bm$lt $tna <e0lan. Fgy t.nt' mint aki min*jrt meggon*olja magt. =rmilyen gyorsan /$t is Rob' <e0lan biztosan $tolrn. - =nt attam )olna Robot. 3l%sz#r is lel% ettem )olna. Rose belet+rt a tskjba' s megm$tatta a /r/inak a /egy)ert. - !so*szor is' a )illantsommal porr get ettem )olna. !egte ettem )olna' *e nem tettem meg. , /r/i szeme #sszesz.k1lt5 - !irt" 9sak nem tpll irnta rzelmeket" - Nem! 6egalbbis nem olyanokat' amilyenekr%l maga

195

beszl. - ,kkor mirt" 3lg bonyol$lt az 1gy. -a megmagyarzom' akkor (grje meg' ogy nem in*$l el Rob $tn' ogy bntsa. , /r/i elt.n%*#tt ezen5 - Ren*ben )an. - -angja egyrtelm.) tette' ogy ezzel sz()essget tesz Rose-nak. Rose min*ent megtett' ogy elrejtse' ogy /els& ajtott' s le1lt a /.be' a sajt )*%)onala ol*aln. , /r/i keresztbe tette a lbt' s rnzett. !g min*ig /armert s p&l&t )iselt. , /armer nagyrszt elrejtette a 0sizmjt' s a lbt&l a nyakig +gy nz etett )olna ki' mint akrmelyik t#re*kbeli /r/i. Fgy nz etett )olna ki' *e nem +gy nzett ki. @lyan /r/i benyomst keltette' aki mg so a nem 1lt t#m#tt b$szon. Vlla t+l szles )olt' testtartsa t+l er%teljes' s a belpne a A#re*k egyik zs+/olt plzjba' az emberek )al&sz(n.leg egymst taposnk' ogy $tat a*janak neki. , aja is k#zrejtszott a atsban' *e a szeme s az ar0a )olt a legrosszabb. !g akkor is' amikor ny$go*t )olt' pl*$l most' a szemt%l elllt az ember llegzete. 3gy !gib&l szrmaz& nemes szeme )olt' aki el)rta' ogy enge*elmeske*nek neki' s aki pillanatnyi abozs nlk1l knyszer(ti r msokra az akaratt. , elyett' ogy a A#re*k elyi lakosnak ltszott )olna' <e0lan kk)r.nek t.nt' aki -alloUeen alkalmb&l #lt#tte /el egy msik )ilg r$ zatt. Js Rose-nak el kell magyarznia neki a 2erem #sszetett t#r)nyeit. -ogy tall maj* sza)akat r" - , A#re*kben' a egy /r/i meg1t egy n%t' ki ()jk a ren*%rsget - mon*ta Rose. - Itnzik a bizony(tkokat' s a elg bizony(tk )an' a /r/it %rizetbe )eszik' meg)*oljk egy b.nnel' s a b.n#snek talljk' b#rt#nbe )etik. !i t#rtnik !giban" ,*riangliban asonl& a /olyamat - mon*ta <e0lan. , seri//ek )izsgljk meg a bizony(tkokat' s %rizetbe

1ND

23N

)eszik a b.n#st. -a nem t$*jk el/ogni' akkor /ej)a*szokat ()nak' s a azok is k$*ar0ot )allanak' akkor a marsallt. @lyas)alakit' mint n. Rose biztosan a /ej)a*szokra sza)azna. =alj&slat+nak angzott' *e nem annyira' mint <e0lan. - , maga *olga letart&ztatni a b.n#z%ket" - 9sak n nyat. , oz )alami ren*k()1lit kell )g ez)inni1k' ogy /el/igyeljek rj$k. Grem' /olytassa. - A$*ja' ogy megy ez a 2eremben" - ,zt remlem' ogy maga maj* /el)ilgos(t r&la mon*ta a /r/i. 4e ogy. - !egnzte a /r/i ar0t' ogy lssa' /el/og-e' *e akr maszk is le etett )olna' rezzenstelen mara*t. - , 2eremben nin0s ren*%rsg' se ren*)*elem' se seri//' nin0s semmi/le )*elem. Nin0s prtatlan arma*ik /l. 3 elyett egsz 3ast 6aporte k#z#ssge 0sak 1l s )gignzi' ogy mi t#rtnik. !i)el olyan ke)esen )agy$nk' min*enki ismer min*enkit' s min*en tett1nknek k#)etkezmnye )an. Rose nagy le)eg%t )ett. - -a egy n%t bntalmaznak' az a 0sal*jra s a tma*& 0sal*jra tartozik. 6e et' ogy )alami/le egyezsgre j$tnak egy/ajta b1ntetst )agy krp&tlst illet%en. Vagy a k#)etkez% n ny )tize*ben lesben llnak a /egy)ereikkel' s megpr&bljk kilo00santani egyms agyt. 4enki nem szereti a )iszlyt. , )iszly z.r#s *olog5 sok 0sal* rintett' s amikor /ellobban egy )iszly' egsz 3ast 6aporte lngra lobban at. Irtatlan emberek sr1lnek meg' s a kereske*elemre is ki atssal )an. 4okan elg j& pnzeket keres1nk azzal' ogy a kara)nosokkal 0sereberlget1nk' akik !gib&l rkeznek' s aztn a A#re*kben a*j$k el azt' ami ez ozzj$tott$nk. -a a kara)nosok t$*jk' ogy )iszly )an )ala ol' ki agyjk a )rost' s ms o)a mennek. <e0lan b&lintott. !egpr&bl$nk nem )iszlyko*ni. 2r&bl$nk sszer.ek
i,

197

lenni. 3z azt jelenti' ogy a b.n s a b1ntets egyenl% mrtk. legyen. !on*j$k egy /r/i megpr&bl elrabolni engem. 7ogomban llna meg#lni' s meg is tettem mr. <e0lan k$tat& pillantst )etett r5 - Plt mr embert" Gtszer. <e 0sak #n)*elemb%l. ,z apm s a nagy apm is gyilkoltak' ogy meg)*jenek. 3miatt senki sem le et *1 #s. 2ersze' azoknak a rokonai' akiket meg#lt1nk' $tlnak minket' s min*ent megtesznek' ogy t#nkretegyk az letemet' a esly1k )an r' *e a k#z)lemny az n ol*alamon ll. !egtma*tak' s az n elyemben brki meg)*te )olna magt. 3z rt et%' nem" - ,z alapjn' amit mon*ott' azt iszem' igen. Vegy1k most =ra*et. !g gyerek )oltam. ,zt ittem' szeretem. Jletem legne ezebb i*%szakban kerestem /el' azt reml)e' ogy % lesz a mene*kem' a sziklm a )i arban. Js megpr&blt le1tni egy 1t%)el' s ela*ni Rob apjnak. 8y.l#l#m %t. ,nnyira gy.l#l#m' ogy amikor a k#zelemben )an' a kezem #nkntelen1l is #k#lbe szor$l. ,mikor ma )resre )erte' az nagyszer. )olt. , /r/i szjnak kemny )onala kiss elernye*t5 - Nagyszer." - kr*ezte. Rose b&lintott5 Jletem )gig **elgetni /ogom magamban a pillanatot' amikor a sajt nya*kban g$r$l i*e-o*a. <e ez az llsomba ker1lt. -allottam - mon*ta a /r/i. - Nem llt szn*komban' ogy maga el)esz(tse az llst. Rose legyintett5 - Nem kell ilyen szernynek lennie. Rsenilisan kiter)elte5 kir+gatott' el)gta az egyetlen be)teli /orrsomat' mi k#zben %sknt s megment%knt tetszeleg et. <e0lan #ssze)onta a szem#l*#kt5 - 3z zsenilis! =r0sak eszembe j$tott )olna! 3gek!

1NK

23N

3gyszer.en j&sz(). )oltam egy msik emberi lnnyel. =ra*nek beszlnie kellett. 9sak annyit te ettem' ogy 0s$pa /1l lettem. <e0lan a j& szamaritn$s. Rose el)igyoro*ott5 - Js nagylelk.en k#l0s#na*ta neki az #klt. - Nem )r atta' ogy nyitott tenyrrel 1ssem meg. ,z ember egyszer.en nem tesz ilyet - mosolygott r <e0lan. Val&*i mosoly )olt' s meg)ltoztatta az ar0t. , kk)r.b%l egy pillanat t#rtrsze alatt /r/i lett' l%' llegz% /r/i' ellenll atatlan$l j&kp. s $moros' s olyas)alaki' akinek )gyott az ismeretsgre. , ats *#bbenetes )olt. Rose lepillantott a sajt lbra' s pr&blta elrejteni a reak0i&jt' miel%tt a /r/i megltn. !elyik az igazi <e0lan" 3z itt a kr*s. - Arj1nk )issza =ra*re - mon*ta Rose. - ,mikor meg1t#tt azzal az 1t%)el' r)illantottam. Gis )illants )olt' s nem #lte meg' *e nagyon /jt neki. Ilmomban mg n a allom a sikolyait. ,mi a 2eremet illeti' az a*ott b.ntett elnyerte mlt& b1ntetst. !ost +jabb 0sont)zzal teli szekrnyt nyitott ki. - <e 0so*latos az a szekrny! - emlkeztette a /r/i. Rose akarata ellenre is /elne)etett' s /elnzett a /r/ira5 !egle et%sen 0so*latos. =ra*nek a kezbe nyomtk a seggt' s a 4imoen 0sal* azzal )gott )issza' ogy kir+gatott. Nem magt ibztatom rte. 4enki nem j&sol atta meg el%re' ogy el)esz(tem az llsomat. <e a nap )gre mg min*ig nem t$*om mib%l etetni a 0sal*omat. - 4ajnlom - mon*ta <e0lan. - G#sz#n#m. - 3z egy #sszetett matematikai egyenlet - mon*ta <e0lan. - ,z egyenlegnek min*ig n$llnak kell lennie' - 2e*ig nem min*ig az. ,z emberek sok min*ent meg+sznak' *e szeretj1k kiegyenl(teni a *olgokat. ,z emberek a*nak eslyt r' ogy elsim(ts* a *olgai*' *e a

199

nekillsz gyilkolni s jobbra-balra 0sonk(tani' )iszonylag amar az egsz )ros #sszesze*i' amije )an s meg semmis(t' akrmennyire is atalmas )agy. Arj1nk )issza Robra. 3z egy /reg' s elg aljas *olog )olt ajnlatot tennie nekem. !egalz& )olt. Jn is megalztam %t 0serbe. 3glban )agy$nk' s ami a legjobb' Rob azt iszi' ogy senki nem t$* err%l' 0sak mi rman. 3mlkezni /og r' s magra is' s a +gy ozza az let' megpr&bl belm r+gni' *e nyil)nosan meg)ertk' s az egsz 2erem rajta ne)et. -a $tnamegy s ppp )eri' akkor )issza kell )gnia. , 4imoen 0sal* nagy s )agyonos. ,z n 0sal*om nagyon ki0si. 6e et' ogy nem kellene min*ezt elmon*anom' *e 0sak az #0sim s a nagyanym )annak nekem. - Cgen' ezt mr kik#)etkeztettem - mon*ta a /r/i. A$*om' ogy szereti az #00seit' s 0sak akkor szm(tana a )*elm1kre' a nem lenne ms )lasztsa. - ,zt iszem' most mr rti - mon*ta Rose. - Nem t$*ok )ersenyezni 4imoenkkel. , )illantsom nagyon /orr&. <e a #ssze)erem Robot' so a nem kapok eslyt r' ogy asznljam. 4imoenk taln lel%nek )alami /r&l' s senki nem ibztatn %ket. - 3z nem j& - mon*ta <e0lan. Rose )llat )ont5 - , *olgok itt (gy m.k#*nek. Jrtkelem' ogy er%/esz(tseket tesz abba az irnyba' ogy megrtse. A$*om' ogy ez magnak nagyon k1l#n#s le et' mi)el ltom' ogy !giban a kk)r.ek jelentik a )gs% atalmat. - 3z nem teljesen pontos. , t#r)ny a )gs% atalom. !i egyszer.en jobban ki )agy$nk kpez)e' s /elksz1ltebbek )agy$nk' mint a legt#bben' *e minket is k#t a t#r)ny' mint brki mst is. - !it mon* a t#r)ny arr&l' a egy n%t zassgra knyszer(tenek" - kr*ezte Rose. - , t#r)ny 0sak !gia lakosaira )onatkozik' s maga

200

23N

nem o*a)al&si. ,+++. !in*ig k()1lll&' aki be/el nzeget. Rose /elllt. s leporolta a /armerjt5 - Nos' j&' ogy maga )esz(teni /og' s 1res kzzel megy aza. - Nem /ogok )esz(teni - mon*ta a /r/i. - <e mostant&l megpr&blom szben tartani a 2erem trsa*almi szablyait. Rose meglepetten pislogott. <e0lan szemlyisgben t#bb )olt a kanyar s a 0sa)ar' mint az 3ast 6aporte-ot tszel% Ro$g =$tt patakban. 3l%sz#r is megmentette 7a0ket. 3nnek )g1l is )olt ra0ionlis magyarzata' a azt akarta' ogy Rose ozz menjen' a leg/%bb r*eke' ogy nem lljon bambn' amikor az #00st *arabokra akarjk tpni. <e aztn megmentette ,myt s a gyerekeit' maj* k#)ette %t a A#re*kbe' most meg kijelentette' ogy nem )olt kpben min*ez gaz*agon rnyalta )iselke*snek jeges /elsz(nt. - !irt mentette meg ,myt" !irt is ne" =ajban )olt' s n kpes )oltam seg(teni neki. =rmelyik sszer. ember megtette )olna. !aga mirt tette meg" Gszen llt r' ogy 0saliknt asznljk' ogy megmentse 6eanne gyerekt' aki' a sajt be)allsa szerint' agyonk(nozta magt gyerekkor$kban. - ,z ms. , /r/i r*ekl%*)e ajolt el%re5 - !ennyiben" Rose kereste a sza)akat. Nem igazn gon*olt mg bele' ogy mirt tette. Pszt#nb%l reaglt. - 9sak egy gyerek - mon*ta )g1l. Js a 6eanne lett )olna abban a szobban' 0sap*ba es)e" ,kkor is bement )olna' ogy megmentse" - Cgen. -ogy a /enbe /or*(totta meg a elyzetet" Neki kelleni kr*seket /eltennie a /r/inak. - !irt"

201

, lny az ajkt biggyesztette5 !ert 6eanne semmi olyan borzalmas *olgot nem tett )elem' amirt azt r*emeln' ogy l)e tpjk szt azok a lnyek. - =tor tett )olt - mon*ta <e0lan. Nem rdekes, mit gondol - mon*ta magban Rose. A lemnye nem igazn "ontos. - -a** mara*jak mag)al! - mon*ta <e0lan. !aj* a /agy. - <e0lan' a kk)r.' )eszlyes. <e0lan. az emberi lny t(zszer olyan )eszlyes. - ,bba kne agynia' ogy pr&blkozik bej$tni az gyamba' <e0lan. Nem /og siker1lni. -a be akarnk j$tni az gyba' akkor ezek mellett a )onalak mellett 0sinlnk )alamit. R#)i* ran*izsai sorn Rose-t rte mr n ny >gyere k#zelebb?-pillants' *e <e0lan min*egyiken t+ltett. !in*en mst kizr)a #sszpontos(tott a lnyra' nem igazn bm$lt' inkbb izgatottan nzett' mint a egy szoros k#tlen +zn a lnyt egy szaka*k /#l#tt' s nem r*ekelte' ogy taln min*ketten a allba $llnak' a a lny tnyleg elr ozz. 3z megsemmis(tette Rose ellenllst' s elpir$lt' irtelen s$ta lett s iperrzkeny' mint amikor kamaszkorban szre)ett egy sr0ot' amint rbm$lt' s letben el%sz#r t$*atos$lt benne' ogy n%. Rose - mon*ta' (zlelgette a ne)et szjban. - 3nge*jen be. , lny egyszer.en megrzta a /ejt. A#bbre nem is )olt kpes. - Gez*jek el )etk%zni' s pr&bljam meg a /r/ias testemmel el0sb(tani" , b.)#let ezzel megt#rt' s Rose elne)ette magt5 - Nem /og menni' *e a bo &0ot akar 0sinlni magb&l' ki )agyok n' ogy megaka*lyozzam' eS0ellen0is $ram" <e0lan /els& ajtott5

202

23N

- ,z >eS0ellen0is $ram? a meg/elel% megsz&l(ts egy

nagyk#)etnek' a zoroasztrin$s )agy a katolik$s it p1sp#knek' mi)el %k mag$kat Csten1k akaratnak nagyk#)eiknt jegyzik. Jn sem p1sp#k' sem nagyk#)et nem )agyok. -a a trsa*almi /ormalitsokra ker1l a sor' maga remnytelen. <e ne /ljen - elintzem magnak az etikett&rkat. 4ok-sok etikett&rt. 4zeren0sre )an elg pnzem' ogy a legjobb tanrokat /oga*jam /el maga mell' s )an elg t1relmem' ogy ki)rjam' am(g kiokos(tjk. Rose megborzongott' s a /r/i ar0a megint /el)ette a >k%kemny kk)r.? ar0ki/ejezst. - -ozom a olmijt - k#z#lte Rose' s meg/or*$lt. - !aga nagyon kemnyen *olgozik' s t+l b1szke a oz' ogy seg(tsget /oga*jon el - mon*ta <e0lan. - 3zt im*ni)al&nak tallom. <e a b1szke s az ostoba k#z#tt nagyon )kony a atr. !int a ogy maga is rm$tatott' maga egy egye*1lll& n%' aki kt kis/i+t ne)el. !$nkanlk1li' nem igazn )an le et%sge arra' ogy +j poz(0i&t szerezzen magnak' egy ismeretlen ere*et. )arzser%)el ll szemben' s nem elg kpzett a oz' ogy megbirk&zzon )ele. Nekem )iszont kell egy ely' a ol elal atok. -ajlan*& )agyok a ziasszonyomknt alkalmazni magt' s meg)*em magt s az #00seit ett%l a )eszlyt%l )agy brmilyen ms )eszlyt%l az ittltem alatt. !r /elesk1*tem r' ogy nem bntom magt s a 0sal*jt. Gap /izetsget' s egy )*elmet ny+jt& /r/i lesz a zban' m(g n al)& elyet s napi rom tkezst kapok. -a el$tas(t' az ostobasg s /elel%tlensg. Js magra egyik sem jellemz%. Rose megllt. , /r/inak igaza )olt5 - !agnak ez mire j&" - !int eml(tettem' roppant$l nem szeretek storban al$*ni. <e ami mg /ontosabb' i*e$taztam a 2eremre' s a 1res kzzel trek aza' min*en/le )a* t#rtnetekkel megrako*)a )alamilyen /antom)rebekr%l' akik meg#ltk a

203

leen*% menyasszonyomat' akkor k#zne)etsg trgy) lennk. !ost nem enge* etem meg magamnak' ogy )esz(tsek. -a to)bbra is ezen az ostoba +ton megy to)bb' itt ll(tom /el a stramat' itt' a ol llok' s min*ent megteszek' ogy meg)*jem mag$kat. ,zonban a )*elmem (gy ke)sb lesz atkony. 2ersze. 9s$pn aszonszerzsi okok miatt. Nem is )rt t#bbet. , gyerekeknek enni1k kell. ,z lelmiszerkszletei min*#ssze rom za0sk& japn tsztale)esb%l' rom 0sirke0ombb&l' egy kis rizsb%l' kr$mplib&l' /l *oboz zsemlemorzsb&l s egy kil& mar a +sb&l lltak' ami a /agyaszt&ban )olt. Js <e0lan meg)*en %ket. !in*ketten t$*tk' ogy Rose el/oga*ja az ajnlatot. Rose szalmaszlakba kapaszko*ott' pr&blta )ala ogy azt rezni' ogy nem )ettk el t%le a )laszts le et%sgt' *e mgis ezt rezte. -irtelen bele/ra*t. - 3z a msik *olog' amit nem igazn rtek magban. !aga gr&/. Van pnze. Nem is 0s+nya. - 3lg j&kp. )agyok - sz+rta k#zbe <e0lan. , j&kp. a k#z#nsges alan*&kra )onatkozik. , lny a szemt /orgatta5 - Js szerny is. !irt )an itt' mirt akar engem r)enni' ogy menjek mag oz" - 3lmon*om' a beenge*. - !ennyit & ajt /izetni" - kr*ezte Rose. - , szoksost. Napi egy zsozs&t. 3z nagylelk. )olt. A#bb is' mint nagylelk. - egyes 0sal*ok egyetlen rmrt is egy tig a*nnak szllst neki. - :l zsozs& naponta - mon*ta Rose. - Nem. ,z alk$*ozs lnyege az' ogy az ember min*ig nagyobb #sszeget kr. 6t at&an a /r/i j&l rtette a szarkazm$st. 9sak +gy *#nt#tt' ogy nem )eszi szre' amikor az nem tetszett neki.

20;

23N

A$*om' ogy ott' !giban azt gon*oljk' ogy min*en peremlak& 0sal&. Nem )agy$nk 0sal&k. Nem /oga*ok el t#bbet' mint amennyi be0s1letes' mert nem akarom' ogy +gy rezzem' az a*&sa )agyok. , /l zsozs&rt asznl atja a l&szobt' napi romszor ren*es telt kap' s mosok magra' a kell. 4emmi mst nem kap. 3nge*em' ogy a zamban al$*jon' s el)rom' ogy tisztelettel bnjon )elem s az #0simmel. -a megszegi ezt az egyezsget' azonnal elmegy. -a n szegem meg' )isszaa*ok min*en ezzel kap0solatos pnzt. 3gyrtelm. )oltam" - A#kletesen. G#ss1nk r )rszerz%*st" - Nem. 3lg az a*ott sza)a. , /r/i /elllt' s /elemelte a kar*jt5 - , ogy & ajtja. Rose elmoz*(totta a )*%k#)eket. , /r/i belpett. - 8on*olom' most )arte blan)he-t ajnlottam magnak - mon*ta <e0lan. - ,z mit jelent" - 3lj#n )elem. Aiszteletre mlt& st(l$sban tmogatom magt. :izetem a /i+k iskolztatst. 9serbe osztoz$nk a l&szobn. - Aiszteletre mlt& st(l$sban" - Rose elt.n%*#tt a sza)akon. 3z m az ellentmon*s. - Gtszz' romszz zsozs& egy &napban. 3lg egy szerny' *e knyelmes let ez. Nyil)n a brleti *(jat' a gyerekek ne)eltetst s a ren*k()1li kia*sokat n llnm. - Nyil)n. - Rose megrzta a /ejt. - 3z most igen )agy nem" Rose egyszer.en a /r/ira nzett. -.)#s ar0ki/ejezsb%l arra k#)etkeztetek' ogy nem mon*ta a /r/i. - 4%t' i*i&tnak gon*ol' mert /elajnlottam magnak. !g a nem is az$*ik' akkor is pontosan +gy tesz' a ogy mon*ja' azt kri' ogy a riban0a legyek. Nin0s
-

205

semmi bajom azokkal a n%kkel' akik ilyen letet /olytatnak. <e nem )agyok' s so a nem is leszek k#zj1k tartoz&. -a llst ajnlana nekem' olyan llst' a ol nem azzal kell meg keresnem a /ejem /#l#tti tet%re )al&t' ogy sztteszem a lbam' tgon*olnm. <e nem b(zom magban jobban annl' mint amennyire el t$*nm aj(tani' s mi)el maga nagy s izmos' ez nem sokat jelent. Js nem )agyok benne biztos' ogy j& lenne magra b(zni a megl etsemet. Nem kell a pnze' <e0lan' nem )agyok sem kol*$s' sem ingyenl%. , /r/i tan$lmnyozta az ar0t' s Rose elt.n%*#tt' ogy komolyan gon*olta-e az ajnlatot' )agy )alamilyen pr&bnak sznta. ,kr ogy is' megkapta a )laszt' s Rose min*en sza)t komolyan gon*olta. - , pnzemb%l itt agy atn ezt a elyet. - 3z a ely az ott onom. , elyemben el agyn" - Nem - )laszolta a /r/i azonnal. - !irt gon*olja' ogy n el agynm" Gis' g+nyos mosoly jelent meg a /r/i szja sz#gletben5 - Nem innm' ogy el agyn. - ,kkor mirt az ajnlat" A$*ni akartam' mit mon*. 2r&blok t#bbet megt$*ni magr&l. Rose szttrta a karjt5 - ,zt kapja' amit lt. , /r/i szeme z#l*en /elragyogott5 - 3z (gret" , pokolba mr )ele. - Fgy rtettem' ogy nem nagyon )annak nagy titkaim. !agt&l eltr%en. !irt a 2eremben )srol magnak menyasszonyt" - 3gy &nap m+l)a armin0 leszek. , 0(m1nk )iselse azzal a k#telezettsggel jr' ogy armin0)es korom el%tt n%s1ljek meg' k1l#nben el)esz(tem az #r#ksgemet.

20D

23N

- 3z elg ne)etsges.

, /r/i b&lintott5 - 3bben teljesen egyetrt1nk. - Js mi aka*lyozta meg abban' ogy !gib&l n%s1lj#n" - :lek' ogy a trsaim k#z#tt a j& (remen nmileg /olt esett. - :elstlt a )eran*ra' s kitrta Rose el%tt az ajt&t. - !irt" - G#zismert lett' ogy elg lnk a kpzel%er%m' amikor a magnte)kenysgekr%l )an sz&. Rose rbm$lt - !i/le magnte)kenysgekr%l" , /r/i elmosolyo*ott' s ett%l 0sibszes lett az ar0a5 Vetk%zz#n le s bol*ogan megm$tatom.

207

11. fejezet

Rose-nak j& /l&rjba ker1lt megszaba*$lnia <e0lant%l Gipe0kelte neki a )*%k#)eket' s a /r/i )g1l elment' ogy el ozza a t#bbi olmijt. Rose )agy #t per0et )ri' aztn /ogta a tali0skt' s a *#gl#tt )rebet ttolta nagyi oz. -a rj#nnek' ogy mi ez a lny' )agy ogy onnan j#tt' akkor taln kpesek leszek meg ar0olni )ele. , kerk megaka*t )alami k%ben. , $llb&l ra*& 0s(p%s szagt&l mg 9let$s nagyapa is el nyta )olna magt. Rose azt gon*olta' ogy mostanra ozzszokik' *e nem' egy lel kilomter megttele $tn mg min*ig rezte a *#g szagt. Rose tkozta a tali0skt' a /ogt 0sikorgatta' s nagy ne ezen ttolta az apr&' r&zsasz(n r&zskt&l illatoz& l$gason t a nagyanyja $*)arra. Nagy le)eg%t )ett' s betolta a z m#g' el a k()n0si szemekt%l' s egy pony)t is r*obott' 0sak a biztonsg ke*)rt. Jlonore nagyi a kony ban tezott5 - -allom' el)esz(tette* az llso*at - mon*ta abban a pillanatban' ogy Rose belpett a kony ba. , az 5sten szerelmre... - Js allom' ogy lakik nlatok egy alak. !arlene szerint' aki 8eral*ine ,spert%l allotta' aki egyenesen 3lsie !ooret&l allotta' szemre)al& alak. - 9sak szll&)en*g. - Rose a mosogat& oz ment' s szappannal )gig*#rzs#lte a kezt. !r 0sak az inyzik' ogy )gig allgasson egy kisel%a*st azokr&l a borzalmas )eszlyekr%l' amik azzal jrnak' ogy beenge* egy kk)r.t a zba. - 9sak egy kis pnz' ogy t)szelj1k. ,bban remnyke*ett s azrt im*kozott' ogy a szemre)al& alak' mi$tn #sszesze*te a olmijt' mara*jon a zban' s ne in*$ljon a keressre. -a /elb$kkanna nagyi zban' abb&l 0sak baj szrmazna. - , $lignok szerint ennek a szll&)en*gnek )an egy

20K

23N

atalmas kar*ja. Rose /orgatta a szemt5 - !it mesltek mg" - Nem sokat. Nagyon ke)eset mon*tak r&la. 3z nem )all rj$k. 7&kp." - Cgen. - Nem Eilliam az' $gye" Nem. - Rose /els& ajtott' s egy szkbe )etette magt' maj* a kiksz(tett 0sszrt ny+lt. :elett1k a mennyezet gyors rezgsekbe kez*ett. , /i+k megint a pa*lson jtszanak. - !it t$*tl meg ,*ele-t%l" Q' ezt-azt. 4ok pletykt. 2a$la ikreket )r. Nem a /rjt%l )annak' s a a /rje rj#n' akkor lesz nem$lass. Js mg ms *olgokat is. - Nagyi elkapta a pillantst. - !it mg" Nagyi elnyomott egy s& ajt5 ,z $t&bbi i*%ben elt1ne*eznek a k$tyk. 4et -ines bement a A#re*kbe. =e)itte mag)al a nejt meg a /it' s nagyrszt min*ent tra agyott. , n%)re beszlt )ele' *e nem sokat t$*ott kisze*ni bel%le. ,zt mon*ta' ogy megtma*ta )alami' n ny /$r0sa lny. Q' s azt ll(tja' ogy egy kk)r. mentette meg %ket. !ert mr 0sak ez inyzik nek1nk' kk)r.ek !gib&l. Cgen' na azokb&l mr nem kell t#bb. Rose megt#r#lte a kezt egy t#r1lk#z%ben. =iztosan <e0lan )olt. Gi ms" ,zt iszem' az egyik ilyen lny egy tali0skban )an kint a ts& $*)aron. Jlonore nagyi /elllt5 - -a** lssam! Gilptek a )eran*ra. Rose /lre)onta a pony)t. Jlonore )gig/$ttatta $jjt a lny b%rn' k#zelebb ajolt' am(g az orra maj*nem ozzrt' megszaglszta az gett b%rt' s kiegyenese*ett. - !i az" Gr*ezte Rose.

209

3lonore a omlokt rn0olta. - Nem t$*om - mon*ta alkan. - :%zz1nk egy kis tet s kitallj$k. Jlonore nagyi /elemelt egy /e r krtt' s gyors' gyakorlott moz*$latokkal /elrajzolt egy szlr&zst az asztal lapjra. 8eorgie megb.)#lten llt az asztal mellett. 7a0k /elkapaszko*ott a szkre' s #sszetette a kezt' mint a im*kozna. Rose egy )astag gyertyt elyezett a tramontnra' az >szaki? pontra' s meggy+jtotta. ,z apr& lng tn0ba kez*ett a kan&0on. 3gy jgko0ka jelezte le)antt' a >kiltt?. Rose rtett egy grnit*arabot >*lnek?' s 7a0kn- pillantott. - !ost" - kr*ezte 7a0k. - !ost. 7a0k sztnyitotta a tenyert' s egy k#)r' z#l* erny&i pottyantott az asztalra. Rose tnoszogatta ponentre' >ny$gatra?' s rk#p#tt. , erny& meg)onaglott' *e ott mara*t' a kis )arzslat ott tartotta. 3z a j&' #reg perembeli mgia )olt. Nem /enn jz& )agy t$*omnyos' anem a /#l* #zraga*t /ajta' ami m.k#*#tt. <e0lan biztosan el +zn a szjt' mint a ogy <e0lan p$00os bartai is el +znk a szj$kat' a Rose elmenne a /r/i)al. 4emmi baj. Nem kell bizony(tania semmit a /r/i el%tt' s nem )olt szn*kban /ela*ni a szaba*sgt. ,kr ogy is nz r a /r/i. Jlonore nagyi kinyitott egy apr&' sim(t&zras za0sk&t' s a szlr&zsa k#zepre pottyantott egy *arabkt a sz#rnyeteg ez1stsz(n. +sb&l. , b.z Rose orr0impit birizglta. Rose el/intoro*ott s el/or*$lt' ogy nmi /riss le)eg%t llegezzen be. - !irt ilyen b1*#s" - 7a0k be/ogta az orrt. - Nem t$*j$k. - Jlonore nagyi az asztal oz irny(totta %ket. - :ogjtok meg egyms kezt.

210

23N

,z asztal k#r lltak' s meg/ogtk egyms kezt. - Gon0entrljatok a +sra. - Jlonore nagyi mly le)eg%t )ett' s kntlni kez*ett. - ,mi )an' ami )ala a )olt' trj )issza gy#kere* ez' sza)amnak enge*elmeske*j! ,mi )an' ami )ala a )olt' trj )issza gy#kere* ez' sza)amnak enge*elmeske*j... , )arzslat kigomolygott bel%l1k' kizrta a b.z #*t tetemet. Geskeny po0solya kez*ett 0sor*oglni a jgko0ka al&l' t#kletes k#rt alkotott. , grnit*arab megreszketett' kis k)ar0*arabok ragyogtak /el. , gyertya lngja #t0entis lett. , erny& megremegett. , k#zpen le)% +s*arab nem akart megmoz*$lni. A(z per00el ks%bb +jra pr&bltk. 4emmi. - @lyan' mint a nem e )ilgi lenne - mormolta Rose. - !st is 0sinl at$nk - biggyesztette Jlonore nagyi az ajkait. 9sinltak is. Ngy &r)al ks%bb Rose alig b(rta /elemelni a /ejt. Jlonore nagyi /ogott egy so*r&/t' rnzett a +s*arabra - ez mr a arma*ik )olt' az el%z% kett%t /elemsztettk a k1l#n/le )arzslatok s r)gott a so*r&/)al. Rose #ssze)onta a szem#l*#kt5 - 3zt meg minek" - -ogy jobban rezzem magam. !egsz&lalt a mobilja. Rose )agy tizen#t 0entit $grott ije*tben. - Gi ()" Nem t$*om! - Ginyitotta a mobilt. Aaln llsajnlat. -all&" -ello' Rose - sz&lalt meg egy /r/i ang a )onal t+lol*aln. -ello. 3gy pillanat. - 3ltakarta a tele/ont a kez)el' s a >Eilliam? sz&t ttogta Nagyi /el.

211

- !enj. - Jlonore nagyi a ts& )eran*a /el bi00enteni 9sak egy per0 - (grte Rose.

Giment a ts& )eran*ra' t)gott a /1)#n a rgi /a intig' amely egy g#0s#rt#s' #reg t#lgy atalmas gr&l l&gott. 6eszllt az jszaka' a s#ttsg .)#s )olt' s /.szeres a lepke)irg kiss kesernys illatt&l' amely a /a k#r1l ka0skaring&z& sz%l%ka0sokr&l l&gott le' s az eny e mim&zaillatt&l. , z ablakai gyenge /nyt )etettek n s#ttsgben /1r*% pzsitra. - -onnan szerezte meg a szmom" - :el1lt a intra. - ,z egyik bartja a*ta meg. ,kinek z#l* aja )an. 6atoya. - -onnan ismeri" @*amentem a m$nka ely ez. ,z gon*oltam' taln el)i etem )a0sorzni. ,zt mon*tk' ogy kir+gtk magt. Val&s aggo*almat allott a /r/i angjban. - Cgen' (gy )an. - 4ajnlattal allom. , /i+k ogy /oga*tk" - !g nem t$*jk. - Ae t sz1ksge lenne egy llsra" G#rbekr*ez etem... <e persze +gyse )ennk /el. !g a 0sillagos perembeli *ok$ment$mai)al sem. !gis' ke*)es )olt t%le' ogy /elajnlotta. - 3z nagyon ke*)es magt&l' *e el)agyok. Nmi l k#lt#z#tt Eilliam angjba5 - -allom' ogy egy /r/i is benne )olt az 1gyben. 6atoya meg az a nagy szja. !ostanra az egsz 2erem t$*ta' ogy egy /r/i miatt r+gtk ki. Nem mint a egy /ikar0nyit is t#r%*#tt )olna azzal' ogy mit mon*anak )agy gon*olnak r&la. - Nem miatta r+gtak ki. A$*ja' 3merson' a /%n#k#m s az apm )ala a bartok )oltak. ,zt sem t$*om' mirt mon*om el min*ezt magnak... - Val&sz(n.leg azrt' mert kell )alaki magnak' aki)el beszl et. Ctt )agyok' s )an i*%m.

212

23N

Rose /els& ajtott s a /#l*nek tmaszko*ott' elkez*ett i*e-o*a intzni. , ln0 alkan tiltakozott. - !i ez a nyikorgs" - kr*ezte a /r/i. -onnan a 0s$*b&l allotta a tele/onon kereszt1l" - 3gy rgi intn 1l#k. - Q! Js mi )an ezzel az 3mersonnal" i !int mon*tam' 3merson s apm )ala a nagyon j&ban )oltak. ,ztn az apm elment. 3lment... kalan*ot keresni. 3merson itt mara*t' megn%s1lt' lett egy llsa a 0sal*i 1zletben' s megpr&blt 0sen*es letet lni. ,zt iszem min*ig is szeretett )olna elmenni az apmmal' *e so a nem )olt elg mersz a oz' ogy elszaba*$ljon. Aa)aly 3merson lete sztesett. !int biztos(tsi szakember nem igazn teljes(tett olyan j&l' s az apja r)ette' ogy )ezesse a 9lean-n-=rig t-ot. , /elesge el agyta. 2nzgon*jai lettek' s el)esztette az 1zlete legjobb rszt. !in*en #sszeomlott k#r1l#tte. ,zt iszem' )ala nyszor megltott' eszbe j$tott' ogy az apm )ala ol )(gan li az lett. Fgyis kir+gott )olna' el%bb )agy $t&bb. - 3z az 3merson igazi /%nyeremnynek t.nik. - 3gy bol*ogtalan' *1 #s /r/i. Nem kell t#bb el)iselnem' s ennek nagyon #r1l#k. 3z most mr a m+lt. - A$*ja' mesl etett )olna err%l a msik pasasr&l mon*ta Eilliam alkan. - Nem /lek egy kis )ersenyt%l. Rose abozott5 - Eilliam' azt ittem' ezt mr megbeszlt1k. -rem, ne knyszer6tsen r, hogy mg egyszer meg kelljen srtenem az rzseit. , /r/i alkan /elne)etett. G1l#n#s ne)ets )olt' mly s keser.. Ne agg&*jon. A$*om' ogy ll$nk. !i)el elmon*ott magr&l )alami pri)t *olgot' n is elmon*ok magamr&l )alami pri)t *olgot. 4o a nem )olt 0sal*om +gy' mint a ogy magnak )an' Rose. 3zrt is ke*)elem annyira.

213

!aga ke*)es' okos' 0sinos' s gon*jt )iseli az #00seinek. Nekem mg so a senki nem )iselte (gy gon*omat. ,zt iszem' min*ig szerettem )olna tallni )alakit' aki olyan' mint maga' aki mellett gy#keret le et ereszteni' igazi 0sal*ot alap(tani. Nem t$*om' ogy j&l menne-e nekem' *e szeretnm megpr&blni. !aga s a gyerekek biztonsgban lennnek mellettem. 4o a senki nem bnt atn magt. Ne arag$*jon' *e ar0 nlk1l nem mon*ok le magr&l. Ne z s+ly ereszke*ett Rose mellkasra. Hszintesg )olt a /r/i angjban' olyan %szintesg' amit le etetlen eljtszani. Giter(tette el%tte a krtyit. - Eilliam - mon*ta Rose olyan ke*)esen' amennyire 0sak t$*ta. - 4ajnlom' ogy egye*1l )an. <e nem innm' ogy n... Nem innm' ogy mi, n s a /i+k )agy$nk a meg/elel% 0sal* a maga szmra. A$*om' ogy maga Rose-knt gon*ol rm' aki a /i+k n%)re' *e n #nll& szemlyisg )agyok. =ol*og akarok lenni' mint min*enki ms. -a maj* egy /r/i 0satlakozik a 0sal*$nk oz' az azrt lesz' mert szeretem %t. Nem innm' ogy )ala a is szerelmes le etnk magba. Nin0s meg k#zt1nk az a szikra' s ezt nagyon j&l t$*j$k' maga is meg n is. Rose allgatta a bellt nagy 0sen*et. - :$r0sa egy n% maga' Rose - mon*ta )g1l a /r/i. - , legt#bb n% kil)ezn ezt a /igyelmet. - 3lg /igyelmet kapok (gy is - mormolta Rose. - ,tt&l az embert%l' aki kir+gatta" Rose /els& ajtott5 - ,z egy arrogns segg/ej' aki azt gon*olja' ogy annyit rek' mint a piszok a k#rme alatt. -a megszaba*$l atnk t%le' megtennm. - Jn el1l*#z etem a ke*)rt. - Nem' azt iszem' a legjobb' a n magam birk&zom

21;

23N

meg )ele. Jn... Rose /elnzett' s megltta' ogy <e0lan ll t%le /l mterre' a kar*j)al a tn. - Rose" - kr*ezte Eilliam. - -all&" <e0lan szeme kt /e r 0sillagknt ragyogott. Giny+jtotta a kezt5 - ,*ja i*e a tele/ont' Rose. - Gi az" - kr*ezte Eilliam. -angjb&l ki)eszett min*en melegsg. - -a** beszljek )ele! - <e0lan a tele/onrt ny+lt. - !ennem kell - mon*ta Rose Eilliamnek. - !aj* beszl1nk. - Pssze0sapta a tele/ont. - , /ran0ba! - a0sargott <e0lan. - !on*tam' ogy a*ja i*e a tele/ont! Rose le$grott a intr&l5 - !i&ta ll itt" - 3lg rg&ta. ,z a Eilliam )olt" Rose /igyelmen k()1l agyta a kr*st' s a z /el in*$lt. - Vlaszoljon! - k#)etelte a /r/i. Nem )agyok k#teles - mon*ta RoseZ k1z*#tt' ogy ny$go*t mara*jon. - Nin0s joga paran0solgatni nekem. Rose )isszamas(rozott a ts& )eran*ra. !aga ostoba s maka0s' /ogalma sin0s r&la' ki)el ll szemben. Van egy j& #tletem. - Rose megllt' s a /r/ira nzett. 3gy)alamit tisztzz$nk. Nem )agyok a t$laj*ona. Nem )agyok a rabszolgja )agy a szolgja' s nem r*ekel' milyen sz(n. a )re' milyen rgi a 0sal*ja' )agy mennyi pnze s mekkora atalma )an. ,zrt enge*em' ogy a zamban lakjon' mert /izet nekem' s mert sarokba szor(tottak. 3gy pillanatig se gon*olja' ogy agyom' ogy paran0solgasson nekem' s irny(tsa az letemet. Rose sarkon /or*$lt' s bement a zba. <e0lan 0sak egy lpssel mara*t le m#g#tte.

215

Nagyi a kony aasztalnl 1lt. ,z ar0a nagyon spa*t )olt. Aekintett <e0lanre /1ggesztette' mint a )alami mnik$s gyilkos lenne. Rose nem is ibztatta. , /r/i szemt elbor(totta a k#*' s az ar0a )i art (grt. -ol )annak a /i+k" - kr*ezte Rose' aki szre)ette' ogy <e0lan k#penye egy szkre *ob)a e)er. Ae t el%sz#r i*ej#tt' s $tna k#)ette a nyomokat tra. ,lszanak - mon*ta nagyi' a angja &)atosan semleges )olt. ,kkor nem kell /elkelteni %ket. <e0lannel /elmegy1nk a zba. Reggel )isszaj#)#k a /i+krt. <e0lan /elkapta a k#penyt' a bal karjra )ette. !eg ajolt' s &)atosan megraga*ta nagyi kezt' az ajka pp ogy s+rolta a kezt a 0s$kl&ja /elett. 2e ous remer)ie a e) tout mon )oeur &our otre a))ueil si )haleureu7 et de otre gentillesse. 8onne nuit, ,adame Elonore. -2e ous en &rie. Au re oir. - Nagyi angjban /esz1ltsg )ibrlt. Rose megborzongott. :ran0iat$*sa minimlis )olt' *e megrtette a >k#sz#n#m? s a >ke*)essge? sza)akat. <e0lan kilpett a teraszajt&n' s kitrta neki. - Rose' te itt mara* atsz - mon*ta nagyi gyorsan. Nem lesz semmi gon*. - Rose kiknyszer(tett magb&l egy mosolyt' s kilpett a zb&l. Rose meg)rta' am(g )gigrnek a pzsiton' s r/or*$lnak a sajt za /el )ezet% #s)nyre. ,kkor o*a/or*$lt a /r/i oz5 - !it mon*ott neki" ,zt mon*tam' ogy >Nagyon k#sz#n#m sz()bli /oga*tatst s ke*)essgt. 7& jszakt' !rs. Jlonore. - !it keresett a nagyanym zban" , /r/i angja jeges )olt5 - !agt kerestem. !r rg&ta elt.nt' azt gon*oltam' taln )eszlyben )an' s ki*er(tettem' ol )an. Nem )olt

21D

23N

k1l#n#sebben ne z' a tali0ska egyrtelm. nyomokat agyott. Rose a /r/ira bm$lt5 - !aga megrm(tette a nagyanymat. - !agam )oltam a megtestes1lt $*)ariassg. - Cgen' ezrt 1l a nagyanym most amolyan >szar)as $grott a ko0sim el? ar0ki/ejezssel. Ne j#jj#n i*e! 4o a t#bb! , nagyanymnak az egsz ez semmi k#ze. <e0lan k#zelebb lpett ozz5 C*e allgasson! @lyan *olgok t#rtnnek itt' amelyekkel maga nem t$* megbirk&zni' mert nem elg kpzett ozz' s akr tetszik' akr nem' +gy *#nt#ttem' meg)*em mag$kat t%l1k. -a ez azt jelenti' ogy be kell lpnem a nagyanyja zba' )agy k#)etnem kell magt a A#re*kbe' akkor /oga*ja 0sak el' mert mg a a maga/ajtk min*en )arzst$*s$kat #sszea*jk is' akkor sem t$*nak megll(tani. , )arzslat /elz$bogott Rose bens%jben' a *1 e e)(tette. ,z jszaka eny e ragyogss )ltozott' ebb%l Rose rj#tt' ogy a /ny /elszi)rgott a szembe' s emiatt ragyog& lett. - 3bben nem lennk olyan biztos - ny#gte. , /r/i szem#l*#ke itetlenke*)e #sszeszala*t' s az % szeme is /e ren ragyogott. Psszenztek. -agyja abba az i*% +zst' Rose. !aga el)esz(tette az llst. !ost nagyon sok i*eje )an. -olnapra (grte nekem az els% pr&battelt. -olnapra meg is legyen. - !eg /ogja kapni a pr&battelt. - 3l%re )rom. - 7&l )an. - 7&l )an. 3gsz azig nem sz&ltak egyms oz.

217

12. fejezet
7a0k 0sak lzengett a zban' k#)ette Rose-t s 8eorgie-t' ,ztn Rose bement a kony ba' 8eorgie pe*ig a szobj$kba. 7a0k tn/ergett egy ki0sit a nappaliban' nem t$*ta' mi ez kez*jen. -a )isszamegy a kertbe' a )*%k#)ek m#g#tt kell mara*nia. =eme et a kony ba' ogy el0senjen )alami enni)al&t... 7a0k elment <e0lan ajtaja mellett' s megllt. , kk)r. az gyon 1lt. 3l%tte egy *$r)a )sznon ksek /ek1*tek soksok les ks. , nap az ablakon t bes1t#tt a szobba' a /ny 0sillogott a pengk sima /elsz(nn. <e0lan /elemelt egy kst' s )gig +zott rajta egy p$ a rongyot. :.szeres illat t#lt#tte be a le)eg%t. 4zeg/.szeg. 7a0k szerette <e0lan illatt. @lyan )olt' mint a s1t%t#k#s pite' a 0serzett b%r s az izza*sg ke)erke. Nem n%ies illat )olt. <e0lan /elemelte a kezt' s m$tatta 7a0knek' ogy lpjen be. 7a0k beosont' ang nlk1l' s megllt az gy mellett. Nem sz&lt semmit' 0sak /igyelte' ogy a rongy alk s$rrogssal )gig0s+szik a pengk mentn. - 4zeretsz s$liba jrni" - kr*ezte <e0lan. - Nem. - !irt" - 4okig kell egy elyben 1lni. - Js az ne z" 7a0k )llat )ont5 Rose azt mon*ja' ogy a j& raga*oz& akarok lenni' meg kell tan$lnom t1relmesnek lenni' s meg0sinlni. ,zt mon*ja' ogy a t1relmes raga*oz&k nem eznek annyit. - Js te j& raga*oz& akarsz lenni" 7a0k b&lintott. <e0lan /ogott egy msik rongyot' titatta olajjal' s o*a aj(totta 7a0knek. 7a0k mg a le)eg%ben elkapta' miel%tt

21K

23N

mg <e0lan meggon*oln magt. , pengkre nzett' maj* <e0lanre. , kk)r. b&lintott. 7a0k keze egy nagy' 0sillog& t%rre t)e*t. Nem' t+l nagy. , nagy azt jelenti5 lass+. 7a0k kisma0ska )olt' *e a mret ez kpest er%s. Voltak *olgok' amelyek nagyobbak s er%sebbek )oltak nla' *e ke)s *olog )olt gyorsabb. - Gi +zott egy. ks - mon*ta <e0lan' a ogy 7a0k kiiny+lt a ksrt' amely a egynl a /oka /el g#rb1lt. - , g#rb1let teszi osszabb a pengt. G#nny. s gyors. -irtelen le0saps oz nagyon j&. 7a0k a kezt a mellette le)% ksre tette' amelynek konk) ().' pengeles egye t.szer. pontban )gz%*#tt. 7atagn t%r. , pengje meg ajlik. 3gyesek a )gt tompra agyjk' n az enymet lesen szeretem. 8yors kis ks. 7& a sz.k siktorokban a gyors sz+rsra. 7a0k bm$lt a t%r#kre' s nem rtette. 6e0sapni' mint a karommal' s lesz+rni' mint a /ogakkal" Vg1l /elemelte a jatagnt' s &)atosan )gig +zta a rongyot a penge mentn. , /og t#bbet rt' mint a karom. 7a0k )gig +zta a rongyot a penge mentn. 4urrr. 7a0k elmosolyo*ott. A$*o*' mit jelent az' ogy >anmis?" - kr*ezte <e0lan. 7a0k megrzta a /ejt. 3gy/ajta betegsget' ami akkor )an' a a szer)ezete* )as inyban szen)e*. ,kik ilyen betegek' azok gyorsan el/ra*nak. Iltalban spa*tak s gyengk. -allotta* mr' ogy Rose emlegette )olna 8eorgie-)al kap0solatban" 8eorgie nem anmis - mon*ta 7a0k. - -a nem lenne nagyapa' j&l lenne. Nagyapa s az llatok beteg(tik meg. - Nagyapa" - <e0lan /el +zta a szem#l*#kt. , kinti /szerben tartj$k - mon*ta 7a0k seg(t%kszen. - -ogy ne egyen k$tyaagyat. <e0lan /$r0sn nzett r5 3lb.)#l% perembeli szoks bezr)a tartani az

219

i*%sebb rokonokat. Nagyapa miatt 8eorgie nem t$* olyan j&l ar0olni. , s$liban n meg)*em' *e a tizenkt )es lesz' ms iskolba ker1l maj*' s akkor nem t$*om' mi lesz. ,kkor nem /ogom t$*ni meg)*eni. <e0lan /$r0sa pillantst )etett r. - Ne z a s$li" 7a0k megrzta a /ejt5 9sak $nalmas. 4z&listkat (r$nk. =e kell magolni' ogyan (rjk a sza)akat' s +gy kell tenni' mint a )isszaol)asnnk. Nekem nem kell. !r t$*ok ol)asni. Rose tan(tott meg. - Na s a matek" - kr*ezte <e0lan. 7a0k )llat )ont5 Psszea*ni t$*ok. !r t$*om' ny sz#ge )an egy romsz#gnek. 3zrt hromszg a ne)e' nem )agyok 1lye. - , kelletnl osszabb i*eig tartotta kezben a kst' *e )g1l letette' s a ki +zott egy. ksre nzett. <e0lan b&lintott. 7a0k kzbe )ette a kst. 4zerette a tapintst5 k#nny. )olt s knyelmes. ,z eb*et $tlom - jelentette ki magt&l. -alr$*a0skkat kell enni. Garton(z1k )an. 8eorgie szerint )alami titokzatos +sb&l ksz1l. 4enki nem eszi meg. - G&stoltl mr kartont" 7a0k b&lintott5 - 3gyszer megrgtam. - !irt" - A$*ni akartam' ogy e et%-e. 7a0k )onako*)a letette a kst. - !ilyen llatt szoktl t)ltozni" - kr*ezte <e0lan. 7a0k rsnyire #ssze +zta a szemt. - Nem szaba* elmon*anom. - !irt"

220

23N

!ert Rose azt mon*ta' ogy senkinek nem beszl etek r&la. <e0lan el%re ajolt' s /1rksz% tekintettel nzett r. -a <e0lan alak)lt& lenne' akkor /arkas lenne' *#nt#tte el 7a0k. 3gy nagy' /e r /arkas. Nagyon okos lenne' s &/e r /ogai lennnek. - !in*ig azt tesze*' amit Rose mon*" Q&&&! Ctt a be0sap&s kr*s. -a igent mon*' <e0lan azt iszi' igazi anymasszony katonja. - ,nya meg alt. ,pa elment kin0set )a*szni. Nem is emlkszem r. 7& apa )olt' azt iszem' *e taln nem le etett olyan okos' mert amikor nagyi beszl r&la' gyakran azt mon*ja r' ogy >az az ostoba ember?. !egte eti' mert % a /ia' (gy nem szoktam *1 #s lenni r. - Jrtem - mon*ta <e0lan. - 4z&)al' am(g apa )issza nem j#n' Rose k#lyke )agyok. 3zrt azt kell tennem' amit % mon*. - Jrt et% - mon*ta <e0lan' - Ge*)ele* Rose-t" - kr*ezte 7a0k. - Cgen' ke*)elem. - !irt" !ert okos' ke*)es s szp. 4zembeszll )elem. 3z ne z *olog. 7a0k b&lintott. 3z rt et% )olt. <e0lannel ne z szembeszllni. !agas' nagy s kar*ja is )an. - Rose ingerlkeny. - Cgen' az biztos. <e azrt ke*)es is - eny (tette 7a0k. - Vigyz rm s 8eorgie-ra. Js a nagyon szpen megkre*' s1t neke* pitt' mg akkor is' a el/ra*t a m$nkban. - Js )an $mora - tette ozz <e0lan bizalmasan. - <e nagyra rtkelnm' a ezt nem mon*an* el neki. -a t$*n' ogy $morosnak gon*olom' taln nem )enne komolyan. , n%k ilyenek.

221

7a0k b&lintott. !eg t$* tartani egy /r/ititkot' s az ilyesmit nem kell t$*nia Rose-nak. - -a killja a pr&bkat' el)iszi Rose-t. - 3bben egyezt1nk meg - mon*ta <e0lan. - !i is j# et1nk" - Cgen. - Reggeli! - kiltotta Rose. 7a0k elin*$lt az ajt& /el' s meg/or*$lt. 4zemben borostynsrga lng )illant5 - Nem seg(tek neke* nyerni - mon*ta. <e0lan el)igyoro*ott5 - Ne is seg(ts. Rose leg$ggolt mell. 7a0k azt k()nta' br0sak nagyobb lenne. Nem szerette' a az emberek leg$ggoltak' ogy beszljenek )ele' *e t$*ta' ogy Rose azrt teszi' ogy a szembe nz essen. - Psszpontos(ts' 7a0k! 7a0k b&lintott. Nem kergete* a )i arma*arakat. Nem llsz meg elkapni egy ny$szit. :$tsz' amilyen gyorsan 0sak t$*sz' s a el/ra*tl' olyan j&l elb+jsz' amennyire 0sak t$*sz. !egrtette*" 7a0k ismt b&lintott. - Csmtel* el. 3l/$tok s elb+jok. Nem szaba* kergetni a )i arma*arakat. Rose az ajkba arapott5 3z nagyon /ontos. A$*om' ogy <e0lan megmentett s ke*)es ozz*' *e ozzm nem lesz ke*)esebb' a el kell mennem )ele. - ,zt mon*ta' ogy mi is me et1nk. - -o)" - Vele* s )ele.

222

23N

Rose t#lelte5 - 7a0k' persze' ogy ezt mon*ja. =rmit mon*' azrt' ogy maga mell ll(tson titeket. Nem b(z attok meg benne. 7a0k a**ig /szkel%*#tt' am(g Rose el nem enge*te. Rose /els& ajtott' s meg/ogta a /i+ karpere0t5 - Gszen llsz" 7a0k b&lintott. - :$ss s rejt%zz el! - :$ss s rejt%zz el - ismtelte 7a0k. Rose le0s+sztatta 7a0k kezr%l a karpere0et. , szoba megingott a /i+)al. , pa*l& t/or*$lt' s ar0$l 0sapta. Rose kilpett a )eran*ra. <e0lan az $*)aron )rta' )onz& ar0a komoly )olt. - 2r&battelt akart' ki ()st. <e0lan b&lintott5 - 3gek a k()n0sisgt&l. Jg. Na persze... Rose kitrta a teraszajt&t' s kienge*ik 7a0ket a )eran*ra. , /i+ kiss esetlen1l j#tt ki nagy' kerek tappan0sain s nagy' borostynsrga szemekkel pislogott a naps1tsben. 4.r. b$n*a /e*te testt' amelyet elyenknt rozs*asz(n.' s itt-ott )a*szz#l*nek t.n%' mlybarna rozettk tark(tottak. 7a0k rn0olta a po/jt' megrzta /e r baj$szt' amit%l nagy /1lei )gn a ossz+' 0sokol*sz(n. pama0sok megremegtek. Cm*ni)al&nak ltszott' mint egy boly os' testes' ossz+ lb+ kis0i0a' ki0sit )olt 0sak nagyobb' mint egy zima0ska' *e Rose t$*ta' ogy azok a p$ a man0sok borot)ales karmokat rejtenek. Nyol0)esen is allos raga*oz& )olt. , ne z i*%kben' amikor nem )olt mit enni1k' gyakran elment )a*szni' s )agy egy p$lyk)al' )agy egy mezei ny+llal trt )issza' amit n a ki0sit meg is 0s&0slt. 7a0k +gy ismerte az er*%t' mint a tenyert. Js amikor nem akarta' ogy megtalljk' mg egy tapasztalt )a*sz sem aka*t r a

223

b+)& elyre. Rose-nak )arzslat oz kellett /olyamo*nia' ogy rtalljon. Ctt az els% pr&ba - mosolygott Rose. 6eg$ggolt' s meg simogatta 7a0k b$ksijt. , 0i0$s a tr* ez *#rg#l%z#tt Rose azt s$ttogta5 - :$ts! , b$n*a alatt meg/esz1ltek a kemny izmok. 7a0k le$grott a )eran*r&l' +gy szelte t a le)eg%t' mint a szrnyai lennnek. , /1)#n lan*olt' s /$tsnak ere*t' b$n*jnak rozettit ka)alk** ol)a*tak #ssze. 3gy szempillants alatt elt.nt a /k k#z#tt. <e0lan $tnanzett5 - !i ez" 2erembeli i+z. - Rose /elegyenese*ett. - Reggelig )an i*eje elkapni. -a napkeltre szaba*on )isszatr' maga k$*ar0ot )allott. <e0lan b&lintott' /elemelte a lbnl e)er% zskot' s elin*$lt az er*%be. /uss s rejt(zz el% /uss. /uss. /uss. 3gy ny+l szagnyoma. :inom. :$tni kell to)bb. 7a0k t$grott a /ar#nk#n' s /$tott to)bb' szinte rep1lt az er*% aljn#)nyzete /#l#tt. :orr&sg /$tott t az izmain. ,z 3r*% illata az ar0t rte. :$tott to)bb' egyre gyorsabban' egyik mo alepte /at#rzst%l a msikig. :#l#tte )i arma*arak keringtek' torok angon kiltoztak )ala ol magasan' a lombok /#l#tt. :$ss s rejt%zz el! Nem kergetem a )i arma*arakat. C*e-o*a /$tkrozott' ogy min*en mssal #sszeke)ere*jen a szagmintja' 0sak a biztonsg ke*)rt' $grott egyet' s mlyebben be)etette magt az er*%be' maj* amikor )g1l el/ra*t' /elmszott egy atalmas /eny%/a t#rzsn' /el' a

22;

23N

s.r. /eny%t.k k#z' s li eg)e megpi ent egy gon. !a*arak 0sipognak' k#)r kis ma*arak. :inomak. 3gy m&k$s *$gta ki a /ejt a /a egyik o*)b&l. 7a0k ossz+ i*eig /ek1*t moz*$latlan$l. 3lg ossz+ i*eig' ogy ellmoso*jon. Is(tott' le $nyta a szemt' s meleg' bol*og sz$n*iklsba mer1lt. -ossz+' /$r0sa zaj rzta meg az er*%t' ami /elbresztette. 4emmilyen ms ang oz nem )olt /og at&. @lyan )olt' mint egy ossz+ ny#sz#rgs. 7a0k a /1lt egyezte' s kiss /elemelke*ett. 9sap*a )olt. Vissza/ek1*t. 9sap*a' mert <e0lan okos. !i a*ta ki ezt a angot" !i )an' a nem <e0lan )olt" 7a0k ismt /elemelke*ett' aztn )issza/ek1*t. :$ss s b+jj el! :$tott s elb+jt. Vrta' ogy ismt meg allja a angot. Vrt s )rt' *e az er*% 0sak kis llat angokkal )olt tele' a ny#sz#rgst nem le etett allani. Vg1l is megnz eti. !aj* nagyon' nagyon &)atos lesz. Nagyon &)atos. 7a0k /el/el mszott a /agakon' egyre /eljebb s /eljebb' karmt az illatos /akregbe )jta' am(g el nem rte a lombok /#l magaso*& /eny%/a tetejt. , nap mr magasan jrt ossz+ &rkon t al$*t. , t)olban egy kis 0sillag /nylett a z#l* ttr m#g#tt. 7a0k meglepetten lek$poro*ott. , 0sillag rka0sintott - /nyes' kis pont )olt. Q' meg akarja nzni. 3l%sz#r a ang' aztn a 0sillag. G()n0si lett. , /nyes pont megreszketett' el%re- tra ringott s pislkolt. G#zelebbr%l meg kell nznie. 9sak ogy lssa' mi az. Q)atos lesz. 4enki nem t$*ja meg. 7a0k le0s+szott' s elin*$lt a /k k#z#tt. 9sen*esen s alkan ala*t' mint egy p$ a man0sokon

225

oson& rny' nem agyta nyomt ottjrtnak' lassan' kom&tosan ment. :el-le az gakon' tgzolt az itt-ott /elb$kkan& )a*bogy&bokrok k#z#tt' t a s.r.' tollszer. p/rnyok tengern' /el a mo os' ki*%lt /ra' to)bb s to)bb' amin kirt egy tisztsra' s beleol)a*t a /agak k#z#tt a s#tt rnykba. , tisztson egy ossz+' keskeny /a0semete ajlott le maj* nem a /#l*ig' egy k#tl tartotta. , k#telet egy /a*arab oz er%s(tettk' s a /a*arab egy /#l*be sz+rt kar& oz )olt k#t)e. 3gy $rkos 0sap*a. 7a0k mr ltott ilyet korbban is. , /a*arab )olt a kiol*&. , kiol*& oz egy k#tllel ozzer%s(tik a 0salit. 7a0k tosont az rnyak k#z#tt' s k#r#z#tt a 0sap*a k#r1l. 2ersze' egy ki/esz(tett k#tl )olt a kiol*& oz k#t)e' s a t+ls& )gn )olt a 0sillag. 7a0k le/ek1*t' s pislogo* a ragyogsban. Nem 0sillag )olt' anem ks - az az les' szp ks' amit megtisztogatott <e0lan szobjban. Q&&&&&&! 7a0k el/elejtett le)eg%t )enni. , ks /orgott a k#tlen' s 0sillogott a nap/nyben. Jles )olt. /nyes. !eg kell szereznie a kst. 7a0k ny$go*tan /ek1*t' s )rt. <e0lan szagnyomai rez et%ek )oltak a tisztson' *e a kk)r. rg elment. ,bban a pillanatban' a ogy megrinti a kst' a k#tl meg +zza a kiol*&t' s a 0sap*a meg +z egy elrejtett $rkot. , $rok elkapja %t' s a magasba' a le)eg%be rep(ti. 7a0k nagyot nyelt. Nagyon &)atosan kell 0sinlnia.
- !agnak nem az #0smet kellene keresnie' a elyett'

ogy itt 1l*#gl s eb*el" - Rose o*aa*ta a kr$mplit <e0lannek. !aga azt akarja' ogy k$*ar0ot )alljak' nem" <e0lan mg kt 2erem-b$rgert )ett le a tnyrr&l. Fgy t.nt'

22D

23N

nagyon (zlik neki. 2e*ig semmi k1l#nleges nem )olt benne. Rose /ok agym)al' s&)al' borssal s egy 0sipet barbe0$esz&sszal (zes(tette a *arlt mar a +st' s $gyannyi /%tt rizst tett ozz' ossz+ks r$*akat /ormzott bel%le' meg/orgatta zsemlemorzsban' s kis1t#tte. , rizst%l a +s ktszer akkora lett' s senki nem rezte az (zt. <e0lan annyit e)ett' mint egy l&. -a siker1l elkapnia 7a0ket' amiben Rose komolyan ktelke*ett' Rose el atrozta' ogy lemegy !aS Aaylor oz' s be)ltja a kt zsozs&t nmi pnzre. Gell )ennie egy kis z#l*sget' ogy j&llakassa a /r/it. ,z' ogy itt )an a kony ban' olyan' mint a egy allosan )eszlyes tigrist pr&blna megetetni. <e0lan t+l nagy )olt' a )lla t+l szles' a szeme t+l raga*oz&s. ,r0a kiismer etetlen )olt. Rose azt k()nta' br0sak beleltna a lejbe' s rj#nne' mire is gon*ol igazb&l. , /r/i szre)ette' ogy mri0skli' s egyenesen a szembe nzett. Aekintete eli*%z#tt Rose ar0n. !srszt )iszont )al&sz(n.leg az a legjobb' a nem t$*ja' ogy mire gon*ol. <e0lan le)gott egy kis *arabot a amb$rgerb%l' a szjba elyezte' s bol*og ar0ki/ejezssel rgni kez*te5 - , /elesgemnek so a nem kell maj* /%znie - jelentette ki. - !irt" - kr*ezte 8eorgie' s $tnozta <e0lan sebszi pre0izitst a sajt ks)el s )illj)al. - ,zrt' mert n maj* alkalmazok szak0sot. <e szeretnm' a meg(grn' Rose... - Fjabb amb$rger*arabot tett a szjba' s el allgatott. - Gisebb *arabokat kellene )gnia' akkorkat' ogy ne kelljen nyelnie' miel%tt beszl. Na, ezt ka&d ki, 2$lne eltkm% Nem rgtam. Jl)eztem az (zeket. Aaln meglepi' *e a )alamit /inomnak tallok' elg i*%t sznok r' ogy

227

kil)ezzem. Cgyekezett elkapni Rose pillantst' t a nem rti meg a kis 0lzst. - Na' ne mon*ja! - mon*ta Rose szrazon. , /r/i mg egyet arapott5 Wgrje meg' ogy a #ssze zaso*$nk' akkor i*%nknt /og ilyet s1tni. ,molyan j$talom/alatknt. !aga le etetlen egy alak! - mon*ta Rose' m a amb$rgeres tlat k#zelebb 0s+sztatta a /r/i oz. 8eorgie a )illjt bele*#/te a amb$rgerbe' s o*a ajolt <e0lan ez5 - , s1lt 0sirkje /inomabb - mon*ta. 8eorgie! - sz&lt r Rose *1 #sen. - !on**' te kinek az ol*aln llsz" Nem szaba* elmon*ani neki' ogy /inom a s1lt 0sirkm! 8eorgie za)artan pislogott. - ,kkor mit szaba* elmon*ani" ,zt' ogy borzalmasan /%z#k' sz&)al menjen el' s agyjon minket bkn. <e0lan k1l#n#s angot allatott' ami /ojtott k# #gs ez )olt asonl&. 8eorgie rpillantott <e0lanre5 - 4o a nem inne nekem. (zlik neki a amb$rgere*. !eg kell gy%zn#*. 6gy elb.)#l%! -asznl* a perembeli ra)aszsgo*at! 8eorgie #ssze)onta a szem#l*#kt' s <e0lanre pillantott5 Ne egyen a s1lt 0sirkjb%l! Nagyon /inom' *e patknymrget tesz bele. <e0lan ar0n a kiismer etetlen maszk megrepe*t. 3l%re ajolt s /elne)etett. Gs. Gs. Gs. Gs. 7a0k sz%r#s erny&knt osont t a /1)#n. -romszor is megker1lte a tisztst' min*en sz#gb%l tan$lmnyozta a

22K

23N

0sb(t& zskmnyt' am(g )g1l pontosan nem t$*ta a $rok mrett. , $rok )rakoz)a /ek1*t a /1)#n' s kszen llt k#rje tekere*ni' amint ozzr a ks ez. <e a $rok ossz+ )olt' s keskeny. It$gor at rajta. A$*ta' ogy kpes r. 7a0k lek$poro*ott a /.be' /e r baj$sznak egyt%l r#)i* /arka )gig kszenltben llt. Ogrik' elkapja a kst' s kiker1li a 0sap*t. 2ersze' brmelyik msik )a*llat beleesne a 0sap*ba' *e 7a0k nem b$ta )a*llat. -anem okos. 7a0k /el$grott. Itrep1lt a $rok /#l#tt' le)eg% s$rrogott mellette' k#r1l#tte min*en lelass$lt s kristlytiszta lett. , ks nyele ott tn0olt el%tte. =ele arapott a m()es /anylbe' mint a mzet (zlelne' s szaba*on elrep1lt mellette. , /a*arab /elemelke*ett. , $rok el/1ty1lt mellette. =iztonsgban )an! 3gy nagy' z#l* l& szor$lt #ssze k#r1l#tte al$lr&l. 2r&blt a le)eg%ben irnyt )ltoztatni' *e a l& er%sen k#r1l/onta. 7a0k a karm)al pr&blta szttpni /inom sz#)ett. , ks ki0s+szott a szjb&l' s a l&n kereszt1l a /#l*re esett. Gtsgbeesett nyi)kols t#rt el% 7a0kb%l. 2rszor k#rbe/orgott a l& /ogsgban' magasan a /#l* /#l#tt )olt' mint egy kis0i0a a zskban' aztn a l& moz*$latlan lett.

229

13.fejezet
, le)elek s$rrogsa allatn 7a0k kinyitotta a szemt. Gienge*te a karmait' s sziszegett. <e0lan jelent meg a bokrok k#z1l. -alkan lpke*ett' s szeme most ms )olt5 mere) s s#tt. Va*szszem. 7a0k meg/esz1lt. , kk)r. o*ament a l& oz' megllt' s /elpillantott - !egsr1ltl" 7a0k sziszegett s k#pk#*#tt' ar0ias morgs t#rt /el a torkb&l. 3zt nemnek tekintem. - <e0lan le ajolt' /elemelte a kst' belet#r#lte a pengjt az ing$jjba' s le1lt egy mo os /at#rzsre. - Nagy k1l#nbsg )an ks s kar* k#z#tt. , 0s(p%jn /1gg% kisebb kar*ot ki)ette a 1)elyb%l. , *l$tni nap meg0sillant rajta' a pengt gy#ny#r.' ossz+ karomm )ltoztatta' amely )isszat1kr#zi a /nyt. , kar* ossz+ s orm&tlan. ,rra )al&' ogy a 0satban nagyobb t)olsgb&l )gezz az ellensggel. - Cjeszt%' z#l* szem)el 7a0kre pillantott. - , kar* nem neke* )al&. Visszatette a kar*ot' s /elemelte a kst. , ks gyors. -atkony. -alk. @lyan' ogy ks ar0 )agy ks)()s' nin0sen. ,mikor egy ks/orgat& el% +zza a kst' nem ar0olni akar az ellen/el)el' anem meg akarja #lni. <e0lan le$grott a /at#rzsr%l' s olyan gyorsan )gott bele a le)eg%be' ogy egy pillanatra min*en k#r)onala el omlyos$lt. - ,z +tonll&k or*anak kst mag$knl. , ks lt atatlan ellen/eleket as(tott kett s sz+rt agyon' pengje ez1st#sen tn0olt. 7a0k megb.)#lten /igyelte. !ilyen gyors!

230

23N

, tol)ajok. , kmek. , brgyilkosok. Hk or*anak kst mag$knl. - <e0lan /el*obta a kst a le)eg%be' elkapta a egynl /og)a' s meg/or*(totta' ogy a nyele a tenyerben lan*oljon. - 3gy ks/orgat&' akinl egy ilyen penge )an' kpes t)gni egy teremnyi katonn. !r lttam ilyet. 7a0k annyira akarta a kst' ogy mg a /arka )ge is )iszketett rte. <e0lan megszemllte a pengt5 - 3gy ilyen ar0i kst nem le et 0sak +gy ellopni. <e kir*emel ete*. 7a0k egyezni kez*te a /1lt. - -a bebizony(to* nekem' ogy gyors )agy' atkony s 0sen*es. - <e0lan )issza1lt a /at#rzsre. - Cnnen kt mr/#l*re szakra )an annak a )a*llatnak nyoma' amely 1l*#z%be )ett tge*. 3z az llat kpes gyorsan a /#l*#n /$tni' s mszni is t$*' *e /ent a /kon lom a. 3gy er*ei ma0ska gyorsan le agyja %ket a /k gain. -a egy ilyen ma0ska a nyom$kba ere*ne' alkan s t1relmesen' es megtalln a rejtek ely1ket... 7a0k morgott s k#p#tt. H meg ar0olna )el1k' % igen... - 4emmi ar0 - mon*ta <e0lan. - 6gy k#nnye*' &)atos s alk. !int egy ks' ami a s#ttben beleszala* az emberbe. G#)es* a nyomt! Aall* meg a rejtek elyt! Ne lssanak meg. -a megtesze*' s megm$tato* nekem' ol )annak' kir*emle* a kst. 3lmosolyo*ott5 - <e ez mr a olnapi kalan*. !ost el kell *#nten1nk' ogy mi ez kez*j1nk )ele*. =e0s1letes jtszmban /ogtalak el. 4zpen )elem j#ssz' mint egy okos s t1relmes raga*oz&' )agy a l&ban kell 0ipelnem tge*' mint egy )a*llatot"
-

Rose a pa*lson 1l*#glt' a atalmas ,gia En)iklo&dija az #lben kinyit)a /ek1*t. , k#ny) at)an 0enti magas )olt' nagyjb&l armin0 0enti )astag s pokoli ne z. Rose

231

0ombja izza*t' s /okozatosan zsibba*t a /armerben. Itnzte a 8estiriumot, *e semmit nem tallt' ami a )rebekkel #ssze/1gg#tt )olna. ,z 3n0iklop*ia )olt a mso*ik legjobb tippje. 6apozott egyet a atalmas k#ny)ben' s p&zt )ltoztatott. , /eneke is kez*ett elzsibba*ni. Adrianglia, egykori nemesi )6mzetek. Vgignzte a rangokat... *r$". Aer1letn) gr$"ja. 9ord szemlyn). Is(tott s lapozott. *r$" :earl; - az szaki jarl sz$b$l ered. A gall birodalombeli gr$" L0o$ntM meg"elel(je. -ogy is ()jk a /r/it... 9armine gr&/" 9armaine" 9amarine. Cgen' ez az. -tralapozott a sz&sze*etig' s megtallta >9amarine gr&/jt?. <amarine gr$"ja= <amarine gr$"sgt ural$ nemes. A 3li 0artomnyok gr$"jnak hagyomnyos ter+lete. 9eginkbb ud ariassgi titulusknt hasznlatos. O*)ariassgi tit$l$s. Nem t$*ta' ogy ez mit jelent' *e al)nyan sejtette. !in*en a//ektlsa ellenre <e0lan nem is igazi gr&/. Rose el)igyoro*ott. - Rose! - 8eorgie magas ang+ kiltsa szakasztotta meg gon*olatait. - 7#)#k! - 6el#kte a k#ny)et az #lb%l' s lemszott a ltrn' leporolta a /armerjt. - 8eorgie' kimenti" - Giballagott a )eran*ra. - Nem azt mon*tam' ogy mara*j i*ebent" ,z $*)aron <e0lan llt. Garjaiban #sszeg#mb#ly#*)e 7a0k /ek1*t. 4zeme le $ny)a. Ilmban alkan morrantott' s karm)al taposta <e0lant. <e0lan meg sem rezzent. - ,zt iszem' nagyon el0sigzott. -o) tegyem" , )ilg meg/or*$lt a tengelye k#r1l' s szjon )gta Roset. 3gy pillanatig eltartott' mire mag oz trt' s amikor megsz&lalt' a angja maj*nem normlis )olt5 - It)eszem n. <e0lan gyeng*en a karjaiba elyezte 7a0ket5

232

23N

=iztos )agyok benne' ogy srti maj* az rzseit' *e nagyon elyes kis0i0a. - 6tta )olna' amikor mg ki0si )olt - mon*ta Rose' annak ellenre' ogy sokkos llapotban )olt. - 9s$pa p$ asg s /1lpama0s )olt. !in*en pillanat olyan )olt )ele' mint egy National *eogra&hi) Go*ak-pillanat. =e)itte 7a0ket' s gyeng*en az gyra elyezte. 3gy &ra m+l)a /elszolglta a )a0sort. 7a0k )gigal$*ta. Gs%bb 8eorgie #sszeg#mb#ly#*#tt' ogy megint elol)assa az 5nuyasht. Rose /%z#tt egy 0ssze tet' s kisz#k#tt a )eran*ra. !agnya nem tartott sokig. <e0lan le1lt mell a lp0s%re5 - 9sal&*ott" -angjban nem )olt g+ny' s Rose )llat )ont5 - Cgen. -ogy 0sinlta" - Ngy 0sap*t ll(tottam /el' s a legegyrtelm.bbet egy kssel tettem )onz&)' amirt mr a szobmban is a nylt 0sorgatta. Rose elmlzott. !gis mit )rt" -iszen 7a0k 0sak nyol0)es. Nagy /elel%ssget r&tt r. 3gyltaln nem kellett )olna. ,mikor elkpzelte' ogy <e0lan 7a0k nyomba ere* az er*%ben' a gon*olat' ogy 0sap*kat s 0salogat&kat elyez ki' eszbe sem j$tott. , /i+k meg a ksek - mormolta Rose. - 3llenll atatlan )onz&*s. - 4o a nem n%j1k ki. -t <e0lan biztos nem' tekint)e' ogy ny kar*ot s t%rt or* magnl. ,pa egsz szobja ksekkel )olt tele. , sz.rt *l$tni /nyben <e0lan ar0)onsai meg)ltoztak. 4zeme a t)olba r)e*t. Fgy t.nt' a gon*olatai)al )iasko*ik. 4zja kemny )onala ellaz$lt. Aekintetb%l elt.nt az agresszi&. (gy 1l)e szinte megk#zel(t et%nek t.nt. Rose ismt rezte a )gyat' ogy megrintse. 3z termszetes' mon*ta magban. 7&kp. )olt' s Rose-nak
-

233

nem )olt magnlete. <e 0sak azrt' mert irra0ionlis )gyat rzett' ogy meg0s&kolja' az mg nem jelentette azt' ogy meg is kell tennie. ,mikor <e0lan leg$t&bb agyta' ogy kk)r. nje /lrelljon' egszen emberi lett. Aaln a egy ki0sit t#bbet mesl mag$kr&l' akkor megrti' s bkn agyja %ket. Fgy t.nik' ke*)eli 7a0ket - mon*ta Rose &)atosan' pr&bakppen. !in*ent megtett - mon*ta a /r/i. - !on*ja' min nem )ltoztatott alakot' amikor a )rebek $tnaere*tek a pzsiton" , t+llsi #szt#n a )eszllyel szemben biztos arra #szt#n#zte )olna' ogy i+zz )ltozzon. Rose a 0sszjbe bm$lt5 Aaln !giban ms ogy )an' *e itt' a 2eremben' amikor az alak)ltoztat&k alakot )ltanak' az olyan' mint egy rng&g#r0s. , /#l*re z$ annak s rngat&znak' -a alakot )ltoztatott )olna' a lnyek szttptk )olna' miel%tt be/ejezi. 4ok i*%be telt megtan(tani neki' ogy ne menjen t ma0skba' )ala nyszor megije*. 6tta a karpere0et' amit )isel" - Cgen. ,rra tan(tottam' ogy am(g a kezn )an a karpere0' t$*ja' ogy ne )ltson alakot. 3z igazb&l nem )arzslat )agy ilyesmi. 9sak tren(rozs. 3z elg sok m$nkba tel etett. - , /r/i angja tiszteletr%l tan+sko*ott. - Cgen. <e0lan abozott' t.n%*#tt. Valami lt at&an emsztette. !giban az alak)lt& gyermekeket kik#z#s(tik' s k1l#nleges iskolba )iszik' am(g nem rik el a /eln%ttkort mon*ta )g1l a /r/i. Rose rpillantott5 - !ag$k el.zik a gyerekeket" <e0lan /intorgott5

23;

23N

- Nem ppen err%l )an sz&. 3zek spe0ilis kikpz%k'

akik /el1gyelik a ne)els1ket... - 3l allgatott. - Cgen mon*ta nmi belet#r%*ssel. - 3l.zz1k az alak)lt& gyerekeket. , k#z)leke*s szerint (gy jobb nekik. - Jrteni' ogy az emberek mirt gon*olkoznak (gy. , /r/i s.r. szem#l*#ke a magasba szala*t5 - Nem )rtam' ogy egyetrt. - 3gyes alak)lt&k emberknt sz1letnek. 7a0k kisma0sknak sz1letett. A$*t$k' ogy )alami baj )an' mert am(g az anyam ben )olt' anym rezte a karmait' s amikor nagyi )arzsolt rajta' min*en k(srlet az er*% /el m$tatott. Nem t$*t$k el)inni anymat a k&r zba' mert a sz1leim /ltek' ogy a )arzslat nlk1l 7a0k meg al' s apmnak elg nagy #sszeg. ken%pnzt kellett /izetnie egy t#re*kbli bbnak' ogy megszerezz1k neki a meg/elel% *ok$ment$mokat. ,mikor 7a0k megsz1letett' nem )olt ajlan*& szopni. ,nym le/ejte a tejt' s 1)egb%l kellett etetni. -rom napig tartott' mire t)ltozott emberr' s amikor )gre t)ltozott' mg maj*nem egy &napig )ak )olt. Gisbabnak nagyon /$r0sa )olt. ,zt gon*oltam' ogy *e/ormlt. - 6enyelte a teja mara*kt - !g most is elg ne z... 7a0kkel. Vannak pillanatai' amikor nem rti meg' amit mon*ok. -allja a sza)akat' s ismeri a jelents1ket' *e nem /ogja /el %ket. Nem min*ig rti' ogy mirt reaglnak +gy az emberek' a ogy. Js +gy )erekszik' mint egy mnik$s. ,z i*%sebb gyerekek is rettegnek t%le. Vala nyszor megsz&lal a tele/onom' s az iskolb&l ()nak' pnikba esek' mert min*ig arra gon*olok' ogy biztosan bntott )alakit. Ae t igen' rtem' ogy az emberek mirt talljk t+l soknak. ,z tlaggyerekekkel is ne z. Ne rtsen /lre' so a nem a*nm msnak 7a0ket. 4o a. , alott $jjaim k#z1l kellene ki0sa)arni$k. <e min*ig elt.n%*#m' ogy mi )an. a rossz$l 0sinlom"

235

7a0k a legszo0ializltabb alak)lt&k egyike' aki)el )ala a tallkoztam - mon*ta <e0lan. - Normlis iskolba jr' jtszik' okos' meg le et neki magyarzni *ogokat' s emptit m$tat msok irnt. ,rr&l beszl' ogy meg)*i 8eorgie-t. Nem innm' ogy maga rti' mennyire nagyszer. *olog ez. Rose rpillantott5 !g kis/i+' <e0lan. Fgy beszl r&la' mint a nem lenne ember. <e0lan ar0a .z#tt lett. - Van egy bartom - mon*ta. - 3gy1tt katonsko*t$nk' 4z$ al nem )su&n kk r> olt, de katona is. 4(t, tiszt. Nem )soda, hogy azt gondolta, )sak !gy lehet kommuniklni az emberekkel, ha &aran)solgat. - !e**ig )olt a seregben" - A(z )ig - mon*ta <e0lan. - ,z sok i*% - mon*ta Rose. ,zt gon*oltam' jobban illik ozzm' mint /%nemesnek lenni - mon*ta <e0lan. - !irt" - t.n%*#tt Rose. 9sak magamrt /eleltem - mon*ta a /r/i. - 3nnyire egyszer.. Akkor nem tiszt olt. - =ol*og )olt" 3lge*ett )oltam - mon*ta <e0lan. - , gyilkolsban j& )oltam' s meg*i0srtek azrt' mert j&l 0sinltam. Fgy reztem akkor' ogy a meg/elel% elyen )agyok. ,zt ittem' maga 0s$pa bj' etikett s $*)arls piszklta Rose. , /r/i /el l#)ell% tekintete allosan komoly )olt. G1l#n#s' miknt gon*ol egy /%nemes letre. 6egnagyobb rszben m$nka. 4ok-sok m$nka s nagy /elel%ssg. Jletemnek abban a rszben nem akartam. !g min*ig nem akarom' *e most nem te etek mst.
-

23D

23N

-angja keser. )olt s 1resen kongott. Rose /lrenzett' nem )olt biztos benne' mi ez kez*jen ezzel. - !esljen a bartjr&l! - , bartom alak)lt& - mon*ta <e0lan. - Raga*oz&' akr0sak 7a0k. , mi trsa*alm$nkban ke)s $tat )laszt at egy alak)lt&' /%leg a nem )agyonos 0sal*ba sz1lnk. , bartom szegnynek sz1letett. ,z anyja a sz1letse $tn el agyta' s beker1lt a 9ita*elbe' ami ,*rianglia legjobb katonai iskolja. , )agyonos 0sal*ba sz1letett alak)lt&k spe0ilis ne)elst kapnak' ogy egy nap +jra belp essenek a trsa*alomba. - Js a maga bartjt nem (gy ne)eltk" - t$*akolta Rose. <e0lan megrzta a /ejt5 - , bartom a biro*alom %re )olt' s a biro*alom nem )olt j& ely arra' ogy msokkal egy1tt ljen. 8yilkost 0sinltak bel%le. Fgy ne)eltk' ogy ne legyenek rzelmei' 0sak szigor+ ellen%rzst s szigor+ b1ntetst ismert' a k$*ar0ot )allott. ,zt mon*ta' ogy egy 1res szobban n%tt /el' amely rom s /l mterszer rom mteres )olt' s egy msik /i+)al kellett osztoznia rajta. Nem )olt szaba* szemlyes trgyakat magnl tartania' ki))e a r$ it' egy /ogke/t' egy /s.t s egy t#r1lk#z%t. - 3z rmes - mon*ta Rose. - , gyerekeket nem le et (gy elzrni. 4emmilyen gyereket. 7a0knek is m$szj' ogy /$tkosson az 3r*%ben' ogy jtsszon. ,nlk1l... - !eg%r1lne - /ejezte be <e0lan. - Vagy megtan$lna t+llni' s nagyon sok gy.l#let almoz&*na /el benne. , bartja ogy lett ezek $tn katona" =iztos' ogy... - kereste a meg/elel% sz&t' *e nem tallta - ...nem )olt min*en ren*ben )ele. - Jpp illett k#znk - mon*ta <e0lan. - !i a V#r#s 6gi&ban )olt$nk. !i )gezt1k az olyan sz1ksgszer. te)kenysgeket' amikr%l az emberek ltalban nem

237

szerettek t$*ni. - Aitkos a*m.)eletek" - kr*ezte Rose. 6e et' ogy 6atoya r ibzott' s <e0lan is amolyan bogre)%' *zs$ngelt t+ll%' terroristt tobozzal /elk$tat& /ajta' aki mg rg&zik is. - , titkos nagyjb&l elyes. @*a ment1nk' a o) senki ms nem me etett' s nagyon j&k )olt$nk abban' ogy meg#lt1nk min*ent' amit ott tallt$nk. 3gyezmnyek )agy kon)en0i&k nem k#t#ttek minket. 3gy ilyen egysgben ke)s az' ami biztos. ,z ember 0sak magra szm(t' s a mzlija )an' a mellette le)% n%re )agy /r/ira. Jn )igyztam a bartomra' s % is )igyzott rm. 2rszor megmentette az letemet' n pe*ig )isszaa*tam a k#l0s#nt. 3gyik1k sem szmolta' ogy ki az a*&sa kinek. -a kellett )olna' akr meg is altam )olna rte. - !irt" - !ert % is megtette )olna rtem - mon*ta <e0lan. - Gi)el ar0oltak" <e0lan )llat )ont. - , gall kirlysggal. , spanyol biro*alommal. ,z N63-)el. - !i az az a N63" <e0lan megt#r#lte az ar0t' mint a az emlkeket akarn kit#r#lni. - 3gy )allsi szekta. ,z N63 azt jelenti5 a Nagy 6$0i/er 3r%i. :% 0lj$k az' ogy az egsz )ilgra kiterjesszk a atalm$kat' s ennek elg borzalmas m&*ozatai )annak. ,*rianglia tele )an menek1ltekkel' a rgebbi s a jelenlegi kon/likt$sok miatt. , menek1ltek k#z1l pran borzalmas b.n#ket k#)ettek el' s ren*k()1li &)intzke*sekre )an sz1ksg' ogy semleges(tsk %ket. ,z egyik ilyen k1l*ets sorn aka*t egy kis gon*' s a bartom elk#)ette azt a ibt' ogy +gy )iselke*ett' mint egy ember. - !i t#rtnt" 11 Volt egy gt. 3gy kis b.n#z%i ban*a tartotta a gtat' a gtm$nksokrt pe*ig )ltsg*(jat krtek. , gt kitmaszt&j oz egy szerkezetet er%s(tettek' s azzal

23K

23N

/enyeget%ztek' ogy /elrobbantjk' (gy mag$k al temetik az alatta le)% )rost. , gt nagyon rgi )olt' szinte labirint$sszer.' s min*enki' aki ismerte a szerkezett' bent )olt' /ogoly )olt. , bartom bement' mert alak)lt& )olt. , szaglsra tmaszko*ott' s a /eletteseink arra szm(tottak' ogy a logikja maj* /el1lkereke*ik' a erk#l0sileg ne z *#ntst kell oznia. ,zt mon*tk neki' a +gy alak$l a elyzet' ogy a t+szok lete ll szemben a gt biztonsg)al' akkor inkbb a gt meg%rzsre /ektesse a angs+lyt. -a a gt 0s%*#t mon*' akkor a alottak le etsges szma sokkal nagyobb lenne' mint a bent reke*t at ember. - Nyomra j$tott a t+szoknak' *e a b.n#z%k #ssze)esztek' s az egyik kiemelte a t#ltst. , bartomnak )lasztania kellett5 a t#ltssel /oglalkozik' )agy megmenti a t+szokat. !egro anta az embersg $llma' s megmentette a t+szokat. , gt tszaka*t' s el#nt#tte a )rost. ,z r)(z nem k#)etelt allos l*ozatot' *e az anyagi kr jelent%s )olt. , bartomat a*b(r&sg el ll(tottk. - !irt" ,zrt' mert megmentette az embereket" - !ert megtaga*ta a paran0sot. -allb1ntetst kapott. - <e senkinek nem esett baja! - ,z nem )olt /ontos. - <e0lan ar0a k#ny#rtelen )olt. A$*ja' nem azrt akartk meg#lni' mert megtaga*ta a paran0sot' anem mert alak)lt& )olt' aki szerint1k instabil llapot+. 8yilkost /aragtak bel%le' s bol*ogan asznltk' am(g azt 0sinlta' amit mon*tak neki. <e innent%l nem t$*tk el%re megj&solni a tetteit. - !eg akartk #lni' mint egy beteg llatot" !i/le orszgban kpesek ilyesmit tenni" - , biro*alom %re )olt' s a biro*alom /lt' ogy mi lesV a k#)etkez% lpse. Nem akartk )llalni azt a /elel%ssget' ogy a nyil)nossgt&l biztonsgba elyezzk. - 2r&blt seg(teni neki" - Cgen. @tt agytam a sereget' s /el)ettem a 0(memet'

239

mert a /%nemesi stt$szom miatt a sza)aimnak nagyobb s+lya lett. Gr)nyt ny+jtottam be' lobbiztam' azzal r)eltem' ogy a egy tlagos katona lett )olna az % elyiben' az nem kapott )olna allb1ntetst. @tt agyta a karrierjt' ogy megmentse a bartjt' s min*ezt min*en/le *i0sek)s nlk1l mon*ta' mint a ez a leglogik$sabb *olog lenne a )ilgon' amit nem is r*emes mg egyszer )giggon*olni. A(z ) )olt az letb%l' s tat /or*(tott neki egy msik ember ke*)rt. Nem sokan tennk meg. Rose nem )olt benne biztos' ogy & megtenn-e. 3z elb.)#l% )olt. Rose az ajkba arapott5 - Js megmentette" - Nem. G$*ar0ot )allottam. !i0so*a keser.sggel mon*ta! 4zeme t)oli s gyszos lett' mint a am$ telepe*ett )olna r. Rose szerete* )olna o*any+lni s megrinteni. Vala ogy seg(teni neki. - ,z $tols& pillanatban 9ass orn' a <li Aartomnyok gr&/jnak test)re' #r#kbe /oga*ta a bartomat' s teljes /elel%ssget )llalt a tetteirt. !i)el 9ass orn gyermektelen )olt s magas rang+ /%nemes' a )r)onal el%joga az #) )olt. ,lapjban ))e a bartom )olt az egyetlen #r#k#se' s a biro*alom nem )gez ette ki. 9ass orn orribilis #sszeget /izetett ki azrt' ogy elenge*jk. - 3z nagyon ke*)es )olt t%le - mon*ta Rose. <e0lan rbm$lt. - Rosszat mon*tam" I. 9ass orn gazember. Nylas kosz/olt a gr&/ 0sal*jnak be0s1letn. Nem ke*)essgb%l /oga*ta #r#kbe a bartomat. ,zrt /oga*ta #r#kbe' mert 0sak (gy ment ette meg a ki)gzst%l. A$*ja' a bartom allosan )eszlyesen bnik a peng)el' s gy.l#li a... Rose-t nyirkos' rossz )arzslat rintse 0sapta meg. !egmere)e*ett. Nem itt benne' ogy az #sszes )a*llatot

2;0

23N

meg#ltk' *e remlte. 6t at&an t)e*ett. =eszlj1nk to)bb - mon*ta <e0lan. - Gtlem' ogy a lny rten' mir%l beszl1nk' *e )al&sz(n.leg rzkeny a angsz(n1nkre. - -ol )an" - kr*ezte Rose k#nnye*n. =alra' egy kis /szer mellett. Illj$nk /el' s stlj$nk egy ki0sit. , /r/i /elllt' s a kezt ny+jtotta. Rose gpiesen el/oga*ta' miel%tt szbe kapott )olna' mr meg is tette' s egy1tt mentek' az +t /el gyalogol)a. Geze <e0lan krges $jjai k#z#tt ny$go*ott' mint a egy kamasz szerelmespr lennnek. , /r/i egy atalmas )illantsra gy.jt#gette az erejt5 egsz teste meg/esz1lt' tele )olt )issza/ogott agresszi&)al. @lyan )olt' mint egy tigris mellett stlni' aki +gy *#nt#tt' ke*)el tge*. <e0lan k#nnye*n /ogta a lny kezt' s nem akarta agyni' ogy el +z&*jon. , /r/i megszor(totta az $jjait. Rose rezte a k#zt1k le)% kap0solatot' egy )eszlyesen intim k#t%*st. , /r/ira pillantott' ogy biztos(tsa magt arr&l' ogy ezt 0sak kpzelte' s $gyanazt a gon*olatot ltta t1kr#z%*ni az ar0n5 /ogta a kezt s ez tetszett neki. Rose el/or*$lt. - Gi0sit k#zelebb. - <e0lan ki0sit laz(tott a szor(tson' *e nem enge*te el a kezt. , lny a /szer melletti mirt$szbokorban k$porgott. ,z' ogy (gy ltjk' nappali /nyben' /lelem nlk1l' k1l#n#s )olt. <e0lan angja kemny )olt5 - -a azt mon*om' le a /#l*re' akkor... - Nem. - -ogy rti azt' ogy nem" Nem akarom' ogy meg#lje. 3ljtssza a nagy b$mmot' s miszlikbe apr(tja a /szeremet. 's ele egy+tt <letus nagya&t. ,rra gon*olni sem mert'

241

ogy 8eorgie-)al mit tenne. , /r/i mltatlanko*)a nzett r5 - Nem szoktam eljtszani a nagy b$mmot. - !on*ja ezt ,my tet%jnek. ,nnak a nagy b$mmnak k#sz#n etj1k' ogy mg min*annyian l1nk. , lny /igyelte %ket' *e nem moz*$lt' ogy k#zelebb j#jj#n. Nem mon*om' ogy nem )olt sz1ksgszer.. <e az )olt ,my ott ona. ,my nem nemes #lgy' aki +szik a pnzben. Nem t$* )arzs1tsre +j tet%t ker(teni. !g 0sak nem is /igyelmeztette. ,z embereknek kell egy pillanat' ogy /elksz1ljenek egy ilyen sokkra. <e0lan megllt' (gy Rose is. A+lsgosan is k#zel )oltak. Rose ttal llt a lnynek' amelynek )arzsereje r0s#ppent b%rre' s 0siklan*&s patakban )gig0s$rgott a gerin0n. <e0lan #sszeszor(totta az llkap0st' amely (gy mg ngysz#gletesebb lett5 ,z a )reb alig /l mterre )an a /szert%l. 4emmikpp nem t$*om le1tni +gy' ogy nem teszem t#nkre a /szert. :izikailag le etetlen. Js o*abent agytam a kar*jaimat. - 3zrt kellett )olna agynia' ogy n intzzem el. - G#ny#rg#k' r$lja el' ogy mgis ogyan" Wgy. - Rose megp#r*1lt' s egy )ak(t&an /e r )arzslat0s&)t )illantott a )a*llatra. , )illm pattant' s atalmas borot)apengeknt szelte le a lny /ejt a testr%l. , /ej nlk1li test egy ossz+ pillanatra megllt /lig g$ggol)a' maj* el*%lt. ,z elnyom& jelleg. )arzslat elt.nt. <e0lan szjtt)a bm$lta Rose-t. Rose elmosolyo*ott. <e0lan elenge*te a lny $jjt' s a /ej nlk1li $ll oz sietett. - -mm - mon*ta. -mm magnak - mon*ta Rose' s elment megnzni a

2;2

23N

bokrot' ms )rebek nyomt keres)e. 3gyet sem tallt' *e ez nem jelentette azt' ogy nin0s t#bb. Itk$tattk a bokrokat' *e a k#zelben nem talltak +jabb )a*llatot. - -onnan j#nnek ezek" - t.n%*#tt Rose. - Js mirt" - , mirt egyszer.. Gi eztek a )arzslatra. ,zt iszem' szerzek egy laptot. 3l kne temetn1nk ezt a *#g#t. Gi tan(totta meg )illantani" - Fgy kr*ezte meg' mint a azt )rn' ogy az$*na. 4enki nem tan(tott. J)eken t gyakoroltam. Naponta t#bb &rt. !g min*ig gyakorolok' a te etem' s )an i*%m. <e0lan ar0a itetlenke*st r$lt el. Ne t.nj#n ilyen meglepettnek! - sz&lt r Rose. - Jn )agyok az a perembeli lny' aki /e ret )illant' nem emlkszik" ,kirt i*e$tazott erre a borzalmas' sz#rny. elyre' a ol mos*atlan k#zemberekkel knytelen ke)ere*ni. A$*tam' ogy kpes /e ret )illantani. :lrel#kte a )illmomat. Cgen' *e ere*etileg nem a )illmjra 0loztam. 9sak egy )a* )arzs-imp$lz$st l#ktem ki magamb&l' mint egy pajzsot. 3gy )illmot' *e t(zet is ki1t#tt )olna. - Q! Nos' k#sz a tippet. !ost mr t$*om' ogy 0sinlta. Psszenztek. - !ennyire pre0(z maga" - kr*ezte <e0lan Rose ra)asz perembeli mosolyt )illantott r5 - Van magnl zsozs&" , /r/i beny+lt a zsebbe s el%kapott egy rmt. - G#ss1nk 1zletet. :el*obja a le)eg%be' s a a )illantsommal eltallom' az enym. <e0lan a zsozs&ra nzett. Giss ne ezebb )olt' mint a A#re*kb%l szrmaz& negye**ollros. , /r/i magasan /el*obta a /eje /#l. ,z rme meg/or*$lt a le)eg%ben

243

)isszat1kr#zte a nap/nyt' /nyes szikraknt ragyogott] Js egy )kony )illants0s(kt&l meg0s(p)e a /.re z$ ant <e0lan kromko*ott. Rose el)igyoro*ott' /el)ette a mg min*ig /orr& rmei a /.r%l' r/+jt' s megm$tatta a /r/inak' kiss 0sipkel%*)e5 - Gt eti lelem. Pr#m mag)al 1zletet k#tni. - 9sak egy embert ismertem' aki kpes )olt erre mon*ta <e0lan. - , #lgy )illm-or)l#)sz )olt a mi egysg1nkben. -ogy kpes r min*en/le kpzettsg nlk1l" - Aan$lmnyozta a )illantst" - kr*ezte Rose. - Cgen. - !irt" - !ert ez a ltez% legjobb /egy)er' s szerettem )olna' a j& )agyok benne. Js a 0sal*omban min*enki j& )olt benne. Nemes )oltam' s meg kellett /elelnem a ne)1nk tmasztotta el)rsoknak. Nekem sokkal jobb moti)0i&m )olt - mon*ta Rose. - Aizen rom )es koromban az anym sz1lei meg altak a z$kban keletkezett t.zben. <anilo nagypapa min*ig +gy /1st#lt' akr a gyrkmny. ,z egsz zban llt a 0igaretta0sikk' s egyik jszaka t+l sokat sz()ott. 4enki nem +szta meg l)e' mg a nagysz1leim ma0skja sem. , all$k megt#rte az anymat. Vala ogy % is )el1k alt' *e a teste mg lt to)bb. 3lkez*te /.)el-/)al #sszea*ni magt' s nem llt le. =rki)el le/ek1*t' aki akarta. N%s' )ak' bna' %r1lt - neki min*egy )olt. ,zt mon*ta' ett%l legalbb rzi' ogy l. - 4ajnlom - mon*ta a /r/i. - Nagyon /j*almas le etett magnak. i -t' nem )olt egy /klysmenet. ,z emberek szemt%l szemben leriban0oztk az anymat. 6eanne' aki k#l0s#na*ta magnak a r$ kat' min*ig k#rbekergetett az iskolban' s azt kntlta' ogy >riban0 /attya?. 3gyszer mg a szekrnyemre is /el(rta' j& nagy bet.kkel. !aga egy nemes

2;;

23N

/ia' j&kp.' )agyonos' )al&sz(n.leg ke*)elik is. 3gy szegny kis gaz*ag /i+. Jn egy riban0 lnya )oltam' szegny' 0s+nya s meg)etett. 4zmos okom )olt' ogy j&l )illantsak. , )illantsomat szerettem )olna lenyomni a )ilg torkn' ogy min*enkinek megm$tassam' ogy rek )alamit. - Js ogy siker1lt" - Nem olyan j&l - ismerte be Rose. - <e most mr szoksomm )lt a )illantssal jtszani. !egtan$ltam n ny j&po/a tr1kk#t. - X 1m - <e0lan a /ra m$tatott. - <$pla szeletel%. , bel%le kiraml& )illmls kt egy/orma s)ban rkezett' ala0sonyan ment' a /1)#n t' s szikrz& robbans$l 0sap&*ott bele egy /ba. 9s$pn erejnek egy t#re*kei asznlta /el' ogy megm$tassa Rose-nak a tr1kk#t. <e0lan jobban $ra )olt #nmagnak' mint Rose gon*olta. Ne legyen i*eges' a nem siker1l azonnal - mon*ta a /r/i. - Gell ozz egy kis gyako... Gezt a szj oz kapta' a ogy a Rose ltal kik1l*#tt' kt' egy/orma )arzss) a /ba 0sap&*ott. - Q' egek... - mormolta Rose rtatlan$l. 8#mb)illm. - 3gy )arzsg#mb #lt#tt alakot <e0lan )lla /elett' s 0sap&*ott bele a /ba' szikrk k(sretben. Rose ilyet mg so a nem ltott' *e )ekig gyakorolta a spirl ltre ozst - nagyrszt azrt' mert azt gon*olta' ogy nagyon szp - s egy g#mb nem ms' mint sok spirl egy1tt. , tr1kk az' ogy egy /orgst kell bele)inni' a ogy a /r/i is tette. Rose kon0entrlt' s elge*etten /igyelte' amint egy /e r g#mb /orml&*ott a )lla /elett. Gi0sit ol*alra +zott' s nem /orgott olyan j&l' mint <e0lan' *e Rose gon* nlk1l belerep(tette a /at#rzsbe. <e0lan megrzta a /ejt5 - -i etetlen. =aromira *1 #s' ogy nem t$* sarokba szor(tani' mi"

245

- )igyorgott Rose. !g so a nem )olt alkalma' *i0seke* essen. 3lmon* atatlan$l j& rzs )olt' ogy a /r/i a k#z#nsge. 4iker1lt egy mgiabeli kk)r. 0so*latt ki)()nia. ,ki gr&/ s egykori katona. 3nnl jobb mr nem is le et. <e0lan kemnyen meg)etette a lbt a /.ben' s #sszpontos(tott. 4zeme /elragyogott. ,pr& szell% rezzentette meg a ajt. -tb&l /e r s) 0sapott ki' s /l mterre a /eje /#l emelke*ett. , )arzs)onal /els% rsze ki0sit megt#rt' egszen a /.ig ajlott egy /e r /lk#r()ben' s elkez*ett k#r#zni k#r1l#tte' t#kletes k#rt rajzol)a a porba. ?>>>. >,tamn )*elme? a ne)e - mon*ta a /r/i' s agyta ki $nyni. Rose megpr&blta. Nem )olt gon*ja azzal' ogy ltre ozza az egyenesen /el/el m$tat& )onalat' *e a ogy megpr&blta meg ajl(tani' az les sz#gben ajlott a /. /el' nem olyan szp ()ben' mint <e0lan. <e0lan elmosolyo*ott. - -a** nzzem meg mg egyszer! <e0lan +jra megalkotta a /lk#r()et5 3gy ) /olyamatos gyakorls kellett ozz' ogy ltre oz assam. Rose /igyelte' a ogy a k#r() megker1li a /r/it. :or*$l. :or*$l. :or*$l. !int egy ostor. - ,*jon pr per0et. - Van i*eje. - , /r/i le1lt a /.be. - @tt /og 1lni s nzni" Cgen. , parasztlnyok bm$lsban a gaz*ag kis/i+k a legjobbak. - 2arasztlny" <e0lan )llat )ont5 - !aga kez*te a 0(mkzgetst. Rose /el orkant' maj* m$nk oz ltott. Ne ezebb )olt' mint amilyennek t.nt' s az els% n ny per0ben <e0lan

2;D

23N

lt)nya el)onta a /igyelmt. 4zinte /est%i )olt' er%s test)el' ossz+' keskeny lbai)al s absz$r* m&*on j&kp. ar0)al. R#l* szemben )i*msg 0sillogott' s amikor )letlen1l #sszenztek' Rose-ra ka0sintott. Rose maj*nem meggette magt a sajt )illm)al. ,zonban amarosan belemer1lt a m$nkba' s <e0lan meg a )ilg t#bbi rsze el al)ny$lt. Valami)el ks%bb <e0lan megrezzent a /1)#n5 - ,karja' ogy megm$tassam' ogyan kell 0sinlni" - Nem! <e0lan el)igyoro*ott. Rose ms/l &rn kereszt1l k1z*#tt )ele' am(g rj#tt' ogyan kell meg/orgatni a )onalat. 3l%sz#r 0s$pn beajlott' *e minl er%sebben nyomta' annl lejjebb ajlott' am(g )g1l &/e r s)ja ke0sesen meg ajlott s meg/or*$lt k#r1l#tte' mint egy enge*elmes' kis llat. Rose bol*ogan meg/or*$lt' s megltta' ogy a /r/i t)g' a pzsiton s /elje tart. !aj* megllt' s le +zta a /ejt a /org& /e r )illm el%l. @lyan k#zel )olt ozz' ogy Rose maj*nem megrint ette. Rose agyta' ogy a )illm ki $nyjon. - 3z i etetlen! - 1le*ezett <e0lan. - Nem olyan i etetlen - mon*ta Rose. - 3gy )embe telt megtan$lni. - Jn sokkal t#bbet gyakoroltam' mint maga. - Cgen' azt ltom. , /r/i ar0ra pillantott' s min*en gon*olat kiszala*t a /ejb%l. 9so*latot s tiszteletet ltott a szemben' olyan elismerst' ami 0sak egy )ele egyenl%nek jr. 3gymsra nztek. , /r/i szeme lassan s#ttz#l*re )ltott. ,z' a ogy nzte' arra ksztette Rose-t' ogy megtegye azt a /l lpst' ami el)lasztotta %ket' nyissa ki a szjt' s agyja' ogy meg0s&kolja. 4zinte rezte a szjt az ajkn. !imim a t.zzel jtszana. Rose megne*)es(tette a /els% ajkt' ki0sit

247

bele arapott' ogy megszaba*$ljon a kpzelt 0s&kt&l' s ltta' ogy <e0lan pillantsa a szjra )n*orol. 7aj' ne! Ne' ne' ne! Nem j& #tlet. , /r/i egy lpst el%relpett' keze Rose $tn ny+lt. Rose el +z&*ott. - G#sz#n#m. Nagyon sokat jelent nekem' ogy egy maga/ajta ezt mon*ja. ,zt iszem' jobb lenne' a eltemetnnk ezt a *#g#t. 3z a b.z kib(r atatlan. Visszament a z m#g egy s&rt. - Rose - sz&lt o*a a /r/i. -angja mly )olt s paran0sol&. Rose +gy tett' mint a nem allotta )olna' s elb+jt a /szer m#g#tt. 2ontosan $gyanazt 0sinlta' amirt meg/e**te 8eorgie-t eb* k#zben. <e0lan killta az els% pr&bt' s a egy szemernyi ktsge is )olt Rose kpessgeit illet%en' akkor Rose most /lres#p#rte. !ost mr t$*ta' ogy nem 0s$pn kpes /e ret )illantani' *e k1l#nlegesen 1gyes is. Js az' a ogy rnzett' nem agyott kr*st a /el%l' ogy <e0lan akarja %t. , mso*ik pr&b)al sarokba kell szor(tania' k1l#nben n ny nap m+l)a 0somagol at' s k#)et eti !giba.

2;K

23N

14. fejezet
-a az ember megltta !aS Aaylort' az els% sz&' ami szbe j$tott r&la' az )olt' ogy >massz()?. Nagyjb&l szz +sz kil& le etett' egy )ala a pro/i' *e ks%bb el (zott #k#l)()& testalkat)al ren*elkezett. 8oly&/ejt kopaszra borot)lta' s apr&' a0lsz1rke szeme maga )olt a bizalmatlansg' a ogy Rose kiste era$t&jt bm$lta boltja el1ls% ablakn kereszt1l. Rose bellt a ko0sij)al Aaylor :m*etektor ne). boltja el a parkol&ba. , kirakatban le)% srga tbla' amely )i*man 0sillogott a reggeli nap/nyben' ritka rmket s aranyat (grt' a legjobb ron. 8eorgie za)artan megmo00ant a ts& 1lsen. , tegnapi 0sirks epiz&* Rose eszbe j$ttatta' ogy nem a legsszer.bb min*ent egy lapra /eltenni. Cgaz' azt akarta' ogy 8eorgie j& jegyeket szerezzem' s a A#re*kben jrjon iskolba' s le et%leg kapjon ott egy j&l /izet% llst' *e )g1l is 8eorgie maga )olt a )arzslat. Cgazi peremlak& )olt. Rose /igyelmen k()1l agyta 8eorgie perembeli ne)elst' s itt )olt az i*%' ogy ja)(tson a *olgon. - Gt ember )an 2ine =arrenben' akik rtkes /mekkel orgaz*so*nak - mon*ta Rose. - ,rany' ez1st' kszerek' ilyenek. ,z egyik 2eter 2a*rake' a msik pe*ig !aS Aaylor. 2eter nagyon egyenesen )iselke*ik. Aisztn negy)en#t szzalkos asznot szm(t /el. 3z azt jelenti' ogy szz *ollrb&l 2eter negy)en#t#t )esz el' s neke* #t)en#t mara*. 8eorgie okos kis szeme r#gt#n szmol&gpp )ltozott. ,kkor maj*nem a /elt el)eszi" - Cgen. Nem /og t)erni' *e nem is alk$*ozik. 2eter kpregnyboltja j&l megy' s )an pnze. Nem kell alk$*oznia' ogy megljen' (gy megenge* eti magnak' ogy egyes 1zleteket elenge*jen. 3zrt 0sakis leg$toljra /or*$lj 2eter ez. !in*ig i*e gyere els%nek. Y Rose !aSre pillantott a szl)*%n kereszt1l. - !aS Aaylor min*ent meg /og tenni'

249

ogy t)erjen. ,zt mon*ja maj*' ogy amis az r$*' s ne)etsgesen ke)eset ajnl rte. Nagy*arab pasas' angosko*ni /og' s megpr&bl r* ijeszteni. , p$lt alatt /egy)ert is tart' s szereti ki)enni s alk$*ozs k#zben meglengetni. 3gy pletyka szerint a /egy)er mg 0sak meg sin0s t#lt)e' *e t$*j$k' mi az aranyszably a /egy)ereket illet%en' $gye" - !in*en /egy)er t#lt)e )an - sza)alta 8eorgie. - Wgy )an. !in*en /egy)ert +gy tekint1nk' mint a t#lt)e lenne' mint a lenne benne t#ltny' s /el lenne +z)a 4o a nem /og$nk /egy)ert msokra' mg akkor sem' a azt issz1k' nin0s t#lt)e' a0sak nem akarj$k lel%ni az illet%t' ren*ben" - Ren*ben - elyeselt 8eorgie. - @l*alt tartj$k a /egy)ert' 0s%)el ol*alt' ne ogy belel%j1nk a sajt lb$nkba' )agy 0s%)el /el/el. - Nagyon j&. - Rose b&lintott. - ,z aranyszably te t azt mon*ja ki' ogy !aS /egy)ert t#lt#tt /egy)ernek kell tekinteni. - 6el%ne minket" - moz*$lt meg 8eorgie a szkben. - Nem )al&sz(n. - ny$gtatta meg Rose. - , boltja 0sak kam$. 4enki nem )srol /m*etektorokat. 9sak +gy mara* at /enn az 1zlet' a a mag$nk/ajtn keres. -a lel% )alakit' mi t#rtnik" - ,z emberek inkbb 2eter ez mennek - mon*ta 8eorgie. - Fgy )an. -a okosak )agy$nk' r t$*j$k )enni !aSet' ogy enge*jen az rb&l. ,z egy arma* alatti min*en r j&. 4z&)al egy ki0sit mg 1l*#gl1nk itt a ko0siban' mint a tanako*nnk' ogy mit tegy1nk' aztn bemegy1nk' s alk$*oz$nk. !in*egy' brmilyen angos )agy ostoba is !aS' 0sak szpen' ny$go*tan. - @k - (grte meg 8eorgie. Rose a zsebbe ny+lt' s ki +zott egy #ssze ajtogatott pap(r*arabot.

2B0

23N

Jack csatlakozott hozzm a reggeli gyakorlatozshoz. Ebd eltt otthon vagyunk. Declan
Rose arra bre*t' ogy ez a pap(r )rta az asztalon. Nem al$*t mlyen' *e <e0lan +gy mozgott' mint a /arkas' s 7a0ket pe*ig senki nem allotta' amikor nem akarta' ogy meg alljk. Fgy osontak ki a zb&l' a ogy kt tol)aj oson jszaka. Rose #ssze)onta a szem#l*#kt a le)lke lttn. ,mikor mg ki0si )olt' 7a0k gyakran elsz#k#tt az er*%be. 9sak sajt magra agyatkozott' napokra elt.nt' (gy Rose eltett egy ke)eset a sz%rb%l' a ajb&l s a karmaib&l' ogy megtall assa. 8yors j&sl& )arzsigt mormolt' *e annak r#)i* )olt a at&t)olsga' s 7a0k a zt&l t#bb' mint rom s /l kilomterre )olt. 3zek szerint <e0lan be)itte az 3r*% mlyre. Rose els% #szt#nb%l maj*nem $tn$k szala*t' *e aztn )issza/ogta magt. 3l%sz#r is /ogalma sem )olt r&la' o) me ettek. !so*szor is a kony ja 1res )olt - sz& szerint nem )olt mit enni1k. ,z $tols& szem gabonape ely is el/ogyott' 8eorgie ette meg. !g min*ig es )olt' s Rose is es )olt. 8eorgie nem b(rja sokig rg0slni)al& nlk1l' )arzsereje llan*& sggel pros$lt' kisz()ja az energiit. Rose &rkon t keres ette )olna 7a0ket' )agy szerez egy kis pnzt s )esz )alami enni)al&t. Wgy k#l0s#nkrt ngy *ollrt a nagyit&l - pe*ig maj*\ belep$szt$lt -' #t liter benzint tankolt a ko0siba' s elin*$lt !aS Aaylor oz. <1 (tette' ogy nem bre*t /el' ogy )isszatart assa <e0lant. 6ogik$san nem )olt mirt agg&*nia. <e0lan

251

megesk1*#tt' ogy nem rt a /i+knak. 7a0k alak)lt&' akr0sak <e0lan bartja is' s a <e0lan kk)r. /elsz(ne m#g#tt /elb$kkan& rzelem %szintnek t.nt Rose szmra. <e0lan egyszer mr megmentette 7a0ketZ semmi rtelme nem )olt annak' ogy brmilyen )eszlybe so*orja. 3gybknt a 2eremben most egyetlen biztonsgos ely )olt' s az <e0lan mellett )olt. Rose nagy ne ezen a logikt )lasztotta' kizr)a t$*atb&l a pnikot' *e bel1lr%l emsztette az aggo*alom. 7a0k elt.nt. Val&sz(n.leg mlyen be atoltak az 3r*%be. !irt" Nem r$ltk el neki' s semmit nem te etett' +gy nem' ogy )alami nagy lpst ne tegyen. , boltban !aS elkez*te tpakolni az (r&asztalt. - 6to*" Gez* i*eges lenni. !enj1nk be. Rose ki)gta az ajt&t' s 8eorgie-)al belptek a boltba. !aS az 1)egp$lt m#g#tt 1lt. - !it oztak" Rose megm$tatta neki a zsozs&t. , /r/i rte ny+lt' *e Rose megrzta a /ejt. - Cnnen is ltja. !aS pislogott. - 4zz *ol0si - mon*ta. Rose #sszezrta az $jjait az rme /#l#tt' s 8eorgie /el b&lintott. - !enj1nk t 2eter ez. - ,z a nyam)a*t kal&z sem a* t#bbet - morogta !aS. Rose megsemmis(t% pillantst )etett r. 3z az rme pontosan /l $n0ia arany. !ost egy /l$n0is amerikai ,rany 4as ngyszz#t)en *ollrt s #t)enngy 0entet r' egy /l$n0is kana*ai 7$ arle)l rme pe*ig ngyszz at)anngy *ollr kilen0)enngyet. - -onnan t$*ja" =ementem a k#ny)trba' s megnztem a neten. 2eter negy)en#t szzalkot kr' ezrt minim$m ktszz#t)en *ollrt kellene kapnom min*egy egyes rmrt.

2B2

23N

!aS mlyen 1l% szeme /elragyogott5 !in*en egyes rmrt" Cgen. !ert t#bb is )an. !ennyi )an" Rose )llat )ont5 3gyel%re rom. <e lesz t#bb is. Gilen0szztizenngy *ollrt t$*ok a*ni az egszrtajnlotta !aS. ,z egy arma*nyi. Nem innm. !aSim$m ezerkett%ig megyek le. Gilen0-#t)en. - 3zeregy- et)en#t. - Nem kap jobb rat... Rose )llat )ont5 , )rosi kszersz ez brmikor el)i etem. 3gy &ra a$t&+t i*e. !aS a p$lt al ny+lt. !ire el% +zta a 8lo0kot' s kitette a p$ltra' Rose p$skja mr a /ejt 0lozta meg. - ,z egy 22-es - )i0sorgott !aS. - , )izes gynem.r%l simn )isszapattan. - -romszor is lel#)#m magt' miel%tt egyetlen l#)st is kia*. !it gon*olsz' a goly&m lepattan !aS ar0r&l' 8eorgie" 8eorgie /igyelme egy pillanatra sem lanka*t5 - -a nem' akkor be)issz1k a 2erembe' s /eltmasztom. !aS pislogott. Rose rmosolygott. - 3zer $szon t *ollr s $szon#t 0ent! - mon*ta !aS. -$szon#t szzalk. - Ren*ben )an. Rose a**ig nem tette el a /egy)ert' am(g ki nem rtek a parkol&b&l. - Nagyon 1gyes )oltl! - *i0srte meg 8eorgie-t. 8eorgie belemosolygott a )isszapillant& t1k#rbe. ,pr& kis t.k sz$rkltk Rose kezt' az a*renalinro am ksleltetett reak0i&ja. !ost /ogta 0sak /el5 egy egsz &napra

253

)olt pnz1k. - !it szeretnl enni" - ,zt kr etek' amit akarok" - ,zt kr etsz' amit akarsz. - 41lt kr$mplit - mon*ta 8eorgie. - Js 0sirkegoly&t. Js taln rkot. , rkkal )rni kell azig' *e a 0sirkegoly& s a s1lt kr$mpli megol* at&. Rose bekanyaro*ott a !0<onal*\s a$t&s kia*&p$ltj oz. Rose egy pillanatra le)ette tekintett az +tr&l' ogy rpillantson az any&s1lsen le)% /e r Eal-!art szatyrokra. Vett mar a +st' 0sirkt s rkot 8eorgie-nak. 4iker1lt ak0i&san ki/ognia n ny 0somag parasztosan elksz(teti sertsbor*t. Vett kr$mplit' sajtot s para*i0somot' amit szeretett. Js almt 7a0knek. Js tojst' )ajat' tejet' gabonapely et... , ko0si tele )olt szatyrokkal. A+lsgosan /lt att&l' ogy /eltegye a tet%re. Gi t$*ja' mi baj$k le et" 6ees etnek )agy lerep1l etnek. 3lg lelem )olt ez egy &napra' s a szmlk is be )oltak /izet)e. 3z 0so*latos rzs )olt. -azamegy' s egy egsz &rn t /og pakolszni' )a0soramret. *arabokra sze*i a +st' m.anyag za0sk&ba 0somagolja' s beleteszi a mly .t%be. Rose el)igyoro*ott. Nem kell agg&*ni a kaja miatt. 3gy &napig nem. - Rose - kr*ezte 8eorgie. -m" - !irt nem szerete* <e0lant" Na' ez ne z kr*s. 4zerette )olna elmon*ani az igazat' anlk1l' ogy meg)logatn a sza)ait' *e 8eorgie s 7a0k o*a)annak <e0lanrt. , /i+k szemsz#gb%l nz)e <e0lan maga )olt a j&/ejsg megtestes(t%je. Gt /i+' akiket n%k ne)elnek. !egjelenik <e0lan' akinek kar*jai )annak s )arzsereje' aki er%s s /r/ias' s aki szembeszll Rose-zal

2B;

23N

is. 3rre egyik1k sem )olt kpes. Nem 0so*a' ogy olyanok akarnak lenni' mint <e0lan. Rose mr ezerszer azt k()nta' ogy br0sak ne t.nt )olna el az apja. - Ae ke*)ele* <e0lant" - kr*ezte &)atosan. - Cgen. - !irt" - kr*ezte Rose. - !ert okos - mon*ta 8eorgie. - 4ok min*ent t$*' s a )arzsereje is )an olyan j&' mint a ti*. ,zt mon*ta' ogy a zban sajt k#ny)tra )an' *e ott nem kell ol)as&jegy' ogy el)igyl egy k#ny)et. 9sak bemsz' s azt )isze* el' amit 0sak akarsz. Rose sz()e kiss #sszeszor$lt. - Jrtem. - Nagyot nyelt. <e0lan *olgozik a gyerekeken' jobban' mint a ogy % gon*olta. <e rajta is *olgozik. Gptelen ki)erni a /ejb%l. 3zt nagyon &)atosan kell meg/ogalmaznia. =rmi' amit 8eorgie-nak mon*' elj$t at 7a0k ez is. Nem akarta megsemmis(teni t#rkeny it1ket az egyetlen j& /ej pasiban' akit ismertek' s egyltaln nem akarta' ogy a elyzet o*ig /aj$ljon' ogy >a 0s+nya' gonosz Rose el.zte a sz$per j& /ej <e0lant?. <e nem akarta ltatni sem a /i+kat. - !gib&l e**ig is j#ttek mr olyanok' akik azt akartk' ogy elmenjek )el1k. - Rose +gy )logatta meg a sza)ait' mint a k#tlen egyens+lyozna' s a egyetlen sz&t is rossz$l )laszt meg' elkez* z$ anni. - Val&sz(n.leg nem emlkszel rj$k' mert mg ki0si )oltl. - @lyanok' mint <e0lan" Rose ktelke*ett benne' ogy lenne mg egy <e0lan. , )ilgon nin0s mg egy ilyen. - Nem olyanok' mint %. N nyan a nemesek 0satl&sai )oltak s az egyik egy kisebb kk)r. )olt. - Js mi t#rtnt"

255

- ,z els% 0satl&s ajn*kokkal pr&blta meg)esztegetni

apt s nagyapt. Js amikor rj#tt' ogy 0sak az i*ejt )esztegeti' /elgy+jtotta a z$nkat. ,zt gon*olta' ogy a nem mara* semmink' akkor elmegyek )ele. 3zrt )annak most a )*%k#)ek olyan messze a zt&l' s ezrt olyan k1l#nleges a szobm /ala. , mso*ik 0satl&s sok embert ozott mag)al' s megpr&bltk ostrom al )enni a zat. ,pa /ejbe l%tte' mire a t#bbiek elmentek. - Js a kk)r." Rose /els& ajtott. - Q' az egy k1l#nleges /reg )olt. Nagyon ke*)es )olt' s $*)arias. Js nagyon j&kp.. !egpr&blt >$*)arolni^ nekem. -ajlongott' )erseket mon*ott' s azt mon*ta' ogy gy#ny#r. )agyok. !aj*nem ittem neki. ,ztn !gib&l rkezett egy kara)n' s az egyik kereske*%' Tani0e] emlkszel r' $gye" - :tyol )olt a /ejn - mon*ta 8eorgie. - Cgen. Tani0e /elismerte. Rabszolga-kereske*% s k#r#z#tt b.n#z% )olt. -a elmentem )olna )ele' li0itre bo0stott )olna' akr egy te enet. Nem lett )olna ms )lasztsom' el kellett )olna mennem azzal' aki meg)srolt. <e persze lett )olna. G#r#mszaka*tig ar0olt )olna' s a )gn meg kellett )olna #lni1k' *e nem akarta meg ijeszteni 8eorgie-t. - <e0lan nem ilyen. - Nem igazn t$*j$k' ogy <e0lan milyen. 9sak annyit t$*$nk' amennyit <e0lan elmon* nek1nk' s a ogyan itt )iselke*ik. A$*om' ogy j& /ejnek t.nik... 3l allgatott' rj#tt' ogy nagyon is szeretn el inni' ogy <e0lan >j& /ej?. <e0lan... Gr lenne' a ki*er1lne r&la' ogy egy gazember. !elegsg )olt az arrogan0ija alatt' mi t#bb' tisztessg. Rose nagyon pontosan rezte. <e0lannek )oltak erk#l0si t#r)nyei. Rose gyan(totta' ogy bizonyos atrokat so a nem gna t' *e nem igazn )olt biztos benne' mik

2BD

23N

ezek a atrok. - Nem t$*j$k' milyen lenne' a belemennk' ogy elmegyek )ele - mon*ta. - !i lenne' a engem mag)al )inne' titeket meg itt agyna" ,zt mon*ta 7a0knek' ogy min*annyi$nkat mag)al )inne' *e igazn semmi nem knyszer(ten arra' ogy tartsa a sza)t. !i )an' a mgis mag)al )isz' s aztn a rabszolgj) tesz titeket' )agy bea* egy r)a zba" 1agy megli (ket, s az !t szln hagyja a holttest+ket. ,egesk+dtt r, hogy nem bntja (ket, de ez az 6gret lejr, amint killja a &r$bkat. @ersze, nem tenn meg. 3e)lan nem. 3e erre sin)s garan)ia. - 3gybknt' a elmennk <e0lannel' a /elesge kellene' ogy legyek. Js <e0lan nem szeret engem. - !irt nem" - kr*ezte 8eorgie. - !ert nem )agyok +ri #lgy. Nem )agyok j&l ne)elt' nem )agyok m.)elt' nem )agyok ille*elmes s bjos. Gimon*om' amit gon*olok' s nem min*ig )agyok ke*)es. Val&sz(n.leg azt gon*olja' ogy knyszer(t et r' ogy ke*)es legyek' *e brmilyen r$ t a* rm' s akrmit 0sinl is a ajammal' az mg min*ig n leszek. -emny, kznsges s ellenszen es. Rose /els& ajtott5 - A$*o*' <e0lan megszokta' ogy az emberek enge*elmeske*nek a paran0sainak. !giban' amikor megparan0sol )alamit' az emberek kez1ket-lb$kat t#rik azrt' ogy elintzzk' amit kr. Jn nem ilyen )agyok. 3zrt is )itatkoz$nk olyan sokat. !eg%rj(tennk egymst' s a )eszeke*nnk' <e0lan nyerne. ,z n )arzser%m a )illmlsban rejlik. 2re0(z s /egyelmezett' mert $ralom az er%met. <e0lan )arzsereje olyan' mint a $rrikn. =orzalmasan' borzalmasan nagy ereje )an. 6erombolta ,my znak a tetejt. - Gomolyan"

257

-Cgen. , )illantsa /elrobbant' s egy raks ilyen sz#rnyeteggel )gzett. G#zben meg leszak(totta a telni - Rose lell(totta magt. !r 0sak az inyzott' ogy 8eorgie im*ata to)bb n%j#n. - , lnyeg az' ogy nem b(z at$nk meg <e0lanben. Nagyon er%s' s nem akarj$k a k#ny#r1letre b(zni mag$nkat. 0aln ha j$ mgiabeli )saldba sz+lettem olna, ms lenne a helyzet, gon*olta Rose' a ogy bekanyaro*ott a nagyi z oz )ezet% +tra. Aaln lett )olna zitan(t&ja s szp r$ i. Aermszetes bja. 3szes lenne s laza' s <e0lan azt gon*oln' ogy % a legjobb *olog' mi&ta )ilg a )ilg. 6e et' ogy megpr&blja megnyerni magnak. Na' az r*ekes /ela*at lenne5 az arrogns' jeges' irt&zatosan er%s <e0lan ajb&kol s tn0ra kri' s /ran0i$l eltrsalog nagyi)al' miel%tt enge*lyt kr' ogy el)i esse Rose-t egy stra a parkba. Q' az 0so*latos lenne! Rose mgsem mosolyo*ott el' s agyta' ogy az lomkp el aljon. ,z so a nem j&' a az ember lom)ilgban l. 4o a nem lesz bel%le +ri #lgy' perembeli /atty+nak sz1letett. 7& lenne - ogy is /ogalmazta <e0lan - egy )arte blan)he-nak' *e msnak nem nagyon. Aegnap' amikor k#zelebb lpett ozz' s a szembe nzett' rj#tt' ogy a /r/i k()nja %t. Nem0sak %t' a /e ret )illant& %r1lt lnyt' anem %t' mint n%t. 3z nem kiszm(tott lps )olt' mint amit e**ig 0sinlt. , )gy teljesen spontn s %szinte megnyilatkozsa )olt' s teljesen *#bbenetes )olt. Rose egsz este s /l jszaka ezen t.n%*#tt' s most megint' megint ezen gon*olkozott' nem ment ki a /ejb%l. , gon*olat' ogy <e0lan gyba ker1l et' bol*og rm1lettel t#lt#tte el. Nem )olt teljesen kellemetlen rzs' s Rose emiatt nagyon *1 #s )olt magra. , /r/i annyira nem illett a zba' ogy Rose so a nem is )rta' ogy tallkozzon )ele. Js amikor #ssze/$tott )ele' mon*j$k /%zs k#zben' a sz()e megl&*$lt egy ki0sit. ,z a

2BK

23N

l&*$ls )eszlyes. Nzni %t' beszlgetni )ele )eszlyes. Rose emlkezett arra' ogy egyszer mr be0saptk' s nem enge* ette meg magnak' ogy ismt megt#rtnjen. Aisztn kell gon*olko*nia. ,mikor enge*lyezte magnak' ogy lmo*ozzon' a gon*olat' ogy egy kk)r. )gynak trgya lesz' so a nem #tl#tt /el benne. Nem. 3gy tlagos /r/ir&l lmo*ozott' egy ren*es pasir&l' akinek j& llsa )an' )alakir%l' aki annyira szereti' amennyire % is szereti' s +gy )igyz r' a ogy % is )igyzna r. ,ki olyan' mint Eilliam. 9sak a sz()e nem l&*$lt meg' amikor Eilliamet megltta. 3lkpzelte magt' ogy a A#re*kben lakik' egy ren*es pasi)al' egy ren*es 0sal*ban' ren*es llsa )an... 4zent g! 3l)gn a torkt $nalmban. - Nem t$*om' mit akarok - mormolta. Pt per00el ks%bb o*art nagyi oz' leparkolt' s )gigm$strlta a zat. Nagyi biztosan mr alig )rja' ogy beszljen neki <e0lanr%l. !a reggel Rose +gy ment el' ogy nem beszlgettek - azt a ki/ogst ozta /el' ogy 8eorgienak ennie kell. Aaln a szeren0sje )an' most is el t$* l&gni. 8yere' 8eorgie. - , kis/i+ kimszott a ko0sib&l' s egy1tt elin*$ltak a kony ba )ezet% lp0s%n /el/el' be a kony ba' amit )an(lia- s /a jillat lengett be. - 41tiillat )an - szimatolt 8eorgie. Jlonore nagyi elmosolyo*ott' s egy tnyr s1temnyt nyomott a kezbe. Aessk. !i lenne' a kimennl a )eran*ra' 8eorgie' s agynl minket beszlgetni" Rose az ajkba arapott. A$*ta' mi j#n' s pr&blt gyorsan )isszakozni' a ogy reggel is. - Vissza oztam a ngy *ollro*at - jelentette be' s az asztalra tette a pnzt. - Van egy 0som& min*en a ko0siban s mg a )gn megromlik...

259

- Xlj le!

Rose le1lt. - -ol )an 7a0k" - <e0lannel. -Js megb(zol <e0lanben annyira' ogy rb(zz egy gyereket" Rose /intorgott. !a reggel kiosontak. !ire /elbre*tem' mr elmentek' t+lmentek a j&sl& )arzsige at&erejn is. 7a0k meg0s&koln a /#l*et' amit <e0lan talpa rint' s )al&sz(n.leg *i0seke*ni akart az 3r*%ben. Nem #r1l#k neki' s agyon 0sapom' a )isszaj#nnek' *e nem innm' ogy <e0lan bntan )agy agyn' ogy )alami baja essen. - Js mib%l gon*olo*" Rose )llat )ont5 - Clyen rzst kelt bennem. Jrzst" - nagyi lnk kk szemnek pillantsa rmere*t. - -allani akarok a kk)r.r%l. !in*ent. , >min*en? maj*nem /l &rba tellett. !inl t#bbel beszlt Rose' annl inkbb g#rb1lt le/el nagyi szja. Js mon**' tetszik" - kr*ezte' amikor Rose el allgatott. - !irt kr*ezel ilyesmit" Jn... - Rose! Aetszik neke*" - 3gy ki0sit - mon*ta Rose. - 9sak egy ki0sit. Nagyi /els& ajtott. Nagyrszt persze szeretnm meg/ojtani - tette ozz Rose' ogy k#nny(tsen a /lelmein. Valamilyen k1l#n#s oknl /og)a Rose k(srlete' ogy megny$gtassa nagyit' 0sak rontott a *olgokon. Jlonore elspa*t. - Aue 3ieu nous aide. Csten seg(tsen minket... - !it mon*tam" Nem tetszik annyira' ogy elmenjek

2D0

23N

)ele. ,rrogns' er%szakos s... Nagyi /elemelte a kezt' s Rose el allgatott. 3lonore kinyitotta a szjt' be0s$kta' maj* megrzta a /ejt5 - !in*en' amit mon*ok' 0sak rontana a *olgokon. - 3zt ogy rte*" Nagyi /els& ajtott5 - Van egy kis ib*' Rose5 mersz )agy. , ogy az n 9let$som is' a ogy az ap* is. 3z <rayton-szoks' s nem ozott e**ig nek1nk mst' 0sak k(nszen)e*st. -a megrze* a ki ()st' m$szj $tnamenne*. Rose pislogott. Nem ajszolta a ki ()sokat' legalbbis nem szn*kosan. Vagy legalbbis so a nem gon*olta (gy. - Js ez a <e0lan borzalmas nagy ki ()s - /olytatta Jlonore nagyi. - =1szke s atalmas. Js a k1lseje... A$*o*' milyen a k1lseje! A$*om' ogy min*ent megteszel maj*' ogy nyerj. <e0lan $gyanilyen5 az ablakb&l ltta' ogy tele/onlsz' s +gy ro ant ki' mint aki egy kastlyt akar lero anni. Fgy *#nt#tt' ogy az #) )agy. - !aj* n )issza)onatom a *#ntst. - Rose /el orkant. !ris azt iszi' ogy nyert. Nos' egy-kt meglepetst tartogatok a szmra. - Jppen ett%l /lek - mormolta nagyi. - !eg kell rtene*' ogy ez egy )eszlyes /r/i. Nagyon )eszlyes. 3ltkoztam. - -ogy mi" - 3ltkoztam - ismtelte nagyi. - ,znap este' amikor Eilliam tele/onlt' i*ej#tt' s r&la* kr*ez%sk#*#tt. Jn nem t$*tam' ogy ki %' ezrt eltkoztam. , egek% - !ilyen tkot sz&rtl r" - 8$milbat. , 2erem-lak&k sok min*enben )oltak te etsgesek. ,z tokmon*si kpessg nem a legritkbb te etsg )olt' *e az egyik leger%sebb. !inl i*%sebb az ember' annl er%sebb az tka. ,z i*%sebb peremlak&k )olt az tkok

261

monop&li$ma' s a**ig nem enge*tek /el az +jonnan rkezettek irnt' am(g azok nem m+ltak el k#zpkor+ak' ami n ny perembeli 0sal* szmra olyan et)en ) k#r1l k#)etkezett be. , legt#bb tokra nem )olt /elol*s. ,z tokmon*&nak kellett megt#rnie' )agy agyni kellett' ogy )gigjrja a maga +tjt. -a a 0lpontnak siker1lt megt#rnie az tkot' a )arzslat )issza1t#tt az tokmon*&ra. Js am(g pr&blt megbirk&zni a k#)etkezmnyekkel' a**ig a nagyon i*eges eltkozott k#nnye*n bell(t atott ozz im*ott p$skj)al' ogy rajta gyakorlatozzon. Js a az tok sikeres )olt a megtkozott 0sal*ja gyakran krt seg(tsget az egyik i*%sebb tokmon*&t&l' ogy 0s#kkentse le az tok erejt. ,kkor pe*ig j#ttek a nagy bajok. 3gy peremlak&nak el%re ala*ott kor+nak kellett lennie' s nagy tiszteletnek kellett #r)en*enie a oz' ogy meg+ssza' a eltkozott )alakit' k1l#nben a megtorls gyors s br$tlis )olt. Rose 0s$pn at)es )olt' amikor megtan$lt tkot sz&rni' p$szta )letlensgb%l' akr0sak min*enki ms. , 0sal* grillezni )olt' s egy Aina Eatty ne). lny ellopta a babjt' s a grillr0sra *obta. Rose azt k()nta' ogy br0sak ki $llana Aina aja. ,mint kimon*ta' az tok meg/ogant' s aza kellett menni1k. ,mikor legk#zelebb tallkozott Ain)al' ossz+' sz%ke aja elyett torzonborz' r#)i* /riz$rja )olt. 3gyetlenegyszer min*enki eltkoz at )alakit' az els% alkalommal' mert (gy tan$l meg bnni a atalommal. <e az$tn meg kell tan$lnia kontrolllni magt' k1l#nben pokoli rat kell /izetnie. 4zeren0sre nagyi is tokmon*& )olt' az egyik legjobb 3ast 6aporte-ban' s Rose t#bbet tan$lt meg az tok m.)szetb%l' mint amennyire )ala a is sz1ksge lesz. ,z egyetlen /elel%ssgteljes m&*ja az toktan$lsnak az )olt' ogy min*egyiket )gig kellett szen)e*ni. Nagyi sok tkot ismert' s Rose nagyon meg akarta tan$lni %ket. ,

2D2

23N

g$milbat tizenkt )esen pr&blta ki. , g$milb ren*k()1l /j*almas tok )olt. ,z l*ozat +gy rezte' ogy a lbt +gy tpik szt' mint a ogy a parenyi0a sajtr&l mozzk le a rtegeket. -a Rose meg*oblt egy lpst tenni' te etetlen1l a /#l*re z$ ant. ,z tok semmilyen rtalmas atssal nem b(rt' s nagyjb&l /l &ra $tn megsz.nt' *e azalatt az embernek elment az esze. Js nagyi ezt sz&rta <e0lanre. 9so*a' ogy mg nem mszrolta le %ket. - !irt tkozta* el" Nagyi )llat )ont5 - !eglepett. - !i t#rtnt" - , kk)r.* morrantott )alamit' s lerzta magr&l. :izikailag' az izmai)al lerzta. Js ekkor meg*obtam egy 1)eg ol()aolajjal' *e sajnos nem talltam el. 3l ajolt' ki)ette az 1)eget a kezemb%l' s t#kletes /ran0iasggal azt mon*ta' ogy br rtkeli a atrozottsgot' ami)el a 0sal*omat )*em' a mg egyszer megpr&blom meg*obni' 0s+nyn megbnom. 3z nagyon is <e0lanre )allott. - ,z i*eges(tsben nagyon j& - mon*ta Rose. Nagyi b&lintott' szeme tgra ny(lt. - Q' ittem neki! 3gybknt az tok )issza1t#tt rm' s le kellett 1ln#m. A$*o*' mib%l ltem' miel%tt az a gazember nagyap* elaj&zott azzal a *#bbenetes mosoly)al" - Nem. -, /al$nk a mgiabli' 8allia kirlysgi *\,rtois gr&/nak a*ta a 0satl&sokat. , 0sal*om mr )ek &ta llt a szolglat$kban. -i** el' n /elismerek egy kk)r.t' a ltom. Nem t$*om' mit mon*ott neke* <e0lan' *e az a /i+ t#bbgener0i&nyi kk)r. %ssel ren*elkezik. Rose legyintett5 -Nem innm' ogy olyan magasan llna a nemesi 0(mek

263

listjn. N a el/elejt kk)r.knt )iselke*ni' s maj*nem normlis. 3gybknt $tnanztem az En)iklo&diban, s azt (rja' ogy a >9amarine gr&/ja? p$sztn $*)ariassgi 0(m. Val&sz(n.leg a V#r#s 6gi&ban t#lt#tt szolglata miatt kapta. Nagyi #ssze0sattintotta az llkap0st. - !ost meg mit mon*tam" - 4emmit - mon*ta nagyi. - 3gyltaln semmit. Cgaza* )an' 7a0k )al&sz(n.leg biztonsgban )an )ele. !gis' nem lenne jobb $tnanzni' ol )annak" Rose a /ali&rra pillantott. :l egy )an. Gssben )olt' *e nagyon irtelen lett )olna a tma)lts. - Van )alami' amit nem mon*asz el. <rgm' ezt a szobt is megt#lt etnm azzal' amit nem mon*ok el. Nagyi szemben megjelent az a 0sillogs' ami azt jelenti' ogy /elesleges )itatkozni. Rose megrzta a /ejt' s el ment megkeresni 8eorgie-t. , e)er%n tallta meg' al$*t. - -agy* itt nlam - mon*ta Jlonore nagyi. - 4z1ksge )an a pi ensre. -azak(srem' a /elbre*t. Rose /els& ajtott' meg#lelte a nagyanyjt' s elin*$lt. 6ement a lp0s%n' t)gott a pzsiton' s a ko0sij oz ment. Gi ()sokat keres. !g so a nem gon*olt (gy magra. Cgen' a**ig *olgozott a )illantson' am(g a r#geszmj) nem lett' *e ez azrt )olt' mert olyan ke)s *ologgal t$*ta le/oglalni magt. !ost szpen azamegy' osszan elbeszlget 7a0kkel arr&l' ogy nem megy1nk el )a* terepszemlkre a 0sal* ellensg)el' s megmagyarzza <e0lannek... !i a /ent akar megmagyarzni <e0lannek" -ogy azokban a pillanatokban' amikor el/elejti a kk)r.sgt' +gy )onzza %t' a ogy az ostoba molylepkt a bogr#l% lmpa" Rose )isszaa$t&zott a zig. <e0lan s 7a0k mg min*ig nem j#ttek meg. =e)itte mag)al a )srolt olmit' kipakolta a

2D;

23N

/agyaszt&ba' a .t%be s a kamrba. 3gy za0sk& alma s egy *oboz eper inyzott. Aaln mg a ko0siban )an. Giment. , ogy k#zele*ett a ko0si oz' t#r#tt 1)eg 0sikor*$lt meg a lba alatt. 3gy bet#rt szl)*%b%l szrmaz& 0sillog& t#re*k0s(k )ezetett t az +ton' balra ment to)bb' /nyes #s)nyt alkot)a. Rose gyorsan rpillantott a ko0sijra' *e megny$go*ott' mert nem az % szl)*%je t#rt be. Rose leg$ggolt' s megszemllte az 1)eget. G1l#n#s. Nem olyan 1)eg )olt' ami egy karambol $tn tramara*. @lyan )olt' mint a )alaki bez+zott )olna egy szl)*%t' maj* &)atosan sztsz&rta )olna a 0serepeket' ogy /el ()ni magra Rose /igyelmt. !egesk1*#tt )olna r' ogy amikor azart' mg nem )olt itt. , 0sillog& #s)ny egy #reg /eny%nl rt )get. Rose a omlokt rn0olta' /elnzett' s megltott egy ren*szmtblt' amely egy ma*zagra k#t#z)e l&gott le az egyik gr&l. :HNPG:,R@N. 3merson ren*szmtblja. !i a 0s$*a... It)izsglta az $tat. , t)olban n ny bokor mellett egy piros /m*arab /ek1*t az ol*aln. Rose o*a1getett. 3gy *arab piros a$t& motor ztet%je )olt 3merson 4OV-jnak para*i0somsz(nben' a szle s#tt )olt a egeszt%pisztoly nyomn. ,z +t mentn' lejjebb' mg egy /m*arab /ek1*t' pp a kanyar el%tt. Rose o*asietett' el ala*t a kanyar mellett' s megltott mg egy piros /oltot' )agy kilen0)en mterre. , zt&l a A#re*k /el )ezettek az a$t&*arabok. Ren*ben )an. Visszament a ko0sij oz' s bein*(totta. !eg kell nznie' o) )ezetnek a ko0si*arabok.

265

15.fejezet
Jlonore /elllt az asztalt&l' a ol a sz#rnyeteg egy kis *arabja +szott egy 1)eg /ormal*e i*ben. , test t#bbi rsze mr elkez*ett oszlani' s el kell temetnie' amikor mr nem b(rja to)bb el)iselni a szagot. - =eszlj ozzm! - s$ttogta. !in*ent megpr&blt. :el ()ta ,*ele !oore-C' 6ee 4tearns-t s 7eremia -t. Itnztk a k#ny)eiket s napl&ikat' )arzsigt mormoltak' s elgettk a gy&gyn#)nyeiket. !g 3lsie- ez is elment' )agy inkbb a oz' ami 3lsie-b%l mara*t. 3r%/esz(tsei iba)al&k )oltak. 3ast 6aporte kollekt() b#l0sessge k$*ar0ot )allott. =rmi is )olt a sz#rnyeteg' br onnan is j#tt' gonosz )olt. 3bben min*enki egyetrtett. !egin*$lt a pletyka. Jszakon !ala0 ai Ra*is s az egsz 0sal*ja elt.nt a lak&ko0sij$kb&l' a ko0sit szt*+ltk s nyit)a agytk. !ala0 ai so a nem )olt egy szlny' *e a ko0sija elt.nt' te t le etsges )olt' ogy a mara*k esze is elment' s +gy t.nt el a /elesg)el meg a gyerekei)el' ogy egy sz&t sem sz&lt r&la senkinek. <e Jlonore ktelke*ett benne. ,*ele allott pletykkat' miszerint k$tyk t.ntek el az jszakban. Js <ean Va$g n lbasj&szgai)al is )gzett )alami. Valami )gzett a t#rpeke0skenyjjal is' s bels%sgeikkel ki*ekorlta a *ombo0skt' a ol legelni szoktak. @strom alatt )oltak. Rettegs 1lt meg a mellkasban' mint egy nagy jg*arab. !ikor lesz )ge" !it akarnak a lnyek" Nem t$*ta a )laszokat. ,z egyetlen /egy)er Rose )olt' s a )illantsa. Jlonore meg*#rzs#lte az ar0t. Rose... -a nem az egyik' akkor a msik. , gyerek egy per0re sem ny$go*ott. 9amarine lor*ja za)arta nagyit. , /i+ k1l#n#s szerzet )olt.

2DD

23N

Gi/ogstalan mo*or' ki/ogstalan $*)ariassg. Jszre)ette a al)ny ak0ent$st a besz*ben' amikor eltkozta' % pe*ig )lasztkos' arisztokratik$s /ran0iasggal )laszolt. 3zt nem le et k#nnyen amis(tani. Js atalma. Qrisi atalma. ,mikor Jlonore elment megltogatni 3lsie-t' ltta' milyen kr esett a zon. , tet% teljesen o*a)olt' s a /al nagy rsze is. ,my azt mon*ta' ogy egyetlen er%ki/ejtssel 0sinlta. 2ersze egy )#r#s legionri$st&l mi ms )r at&. ,zok az a*riangolok $tols& mene*kei. Gislnykorban sok t#rtnetet allott r&l$k. <monokknt ar0oltak. Nmelyik1k nem is )olt ember. !i a 0so*t 0sinl egy gr&/ egy ilyen lgi&ban" , /i+ sz1letett sz()tipr&nak t.nt' *arabokra t#ri maj* Rose sz()t. Jlonore /els& ajtott. Clyenkor azt k()nta' br0sak )ele lenne 9let$s. Nem mint a a )n gazemberrel sokra menne. Vigyorogna' s azt mon*an' ogy agyja bkn a /iatalokat' a** rezzk j&l mag$kat. 9let$s min*ig a sz())el r)elt' m(g Jlonore min*ig az esz)el. <e mg (gy is nagyon inyzott neki. 3gy i*eig 0sak 1lt' el)esz)e az emlkeiben s a gon*olataiban. ,mikor )gre lerzta %ket magr&l' b#grjben a tea mr ki .lt. !egrintette a kannt. ,z is i*eg. Na j&. A#bbet meg kell t$*nia err%l a <e0lanr%l. Js a Rose nem )laszolja meg a kr*seit' akkor maj* ki/aggatja 8eorgie-t. 3szbe j$tott a kis/i+. 7obb' a $tnanz' ol )an. Jlonore tment a nappaliba. , *()ny 1res )olt. - 8eorgie" - sz&lt. , kis/i+ nem )laszolt. 8eorgie" - Jlonore t)gott a zon' a kony t&l a l&szobig' t a msik l&szobn' el ala*t a /1r*%szoba mellett' t a nagy raktrba. , kis/i+ ott )olt' s kibm$lt az ablakon. 3lonore o*ament ozz' s megsimogatta

267

)ilgossz%ke ajt5 - !it 0sinlsz itt' teljesen egye*1l" Ginzett az ablakon' s megmere)e*ett. , )*%k#)ek szln s#tt sz#rnyetegek gy1lekeztek. Gett%' ngy' mg t#bb... 8y.ltek' /elmsztak egyms tra' keskeny piramist /ormltak. Jlonore )issza/ojtotta a llegzett. , )*%k#)ek er%sek s rgiek' *e minl magasabbra j$tsz' a )arzskorlt annl gyengbb lesz. , piramis most at sz#rny magassgba rt /el. Nyol0. Gilen0. , /els% )reb nekinyom$lt a )*%k#)eknek' s beesett az $*)arra. , )*%k#)eken bel1l rt /#l*et' meg/or*$lt a le)eg%ben' ogy talpra rkezzen' megrzta magt' s a z /el in*$lt. 8eorgie rnzett a nagyanyjra' tgra ny(lt szemben rettegs 1lt. - 7#nnek. Jpp a atr el%tt egy keskeny' t+ln%tt #s)ny kanyaro*ott el jobbra a /%+tt&l. 3gy ko0siajt& kis' piros *arabja /ek1*t a kanyarban' egy msik pe*ig az #s)nyen' ki0sit lejjebb' a esetleg Rose nem rten az 1zenetet. 6eparkolta a ko0sit' s ki)ette a 22-est a zskjb&l. @lyan k#zel )olt a atr oz' ogy brki is agyta itt a ko0si*arabokat' k#nnye*n t$gor atott a A#re*kbe' amikor Rose k#zele*ett. , A#re*kben a )illants asznl atatlan )olt' *e Rose p$skagoly&i tszelik mg a atrt is. Rose lezrta a ko0sit' s elin*$lt a nyomon. N ny per00el ks%bb a s.r.' bokros rsz irtelen )get rt' s egy mez% elejn tallta magt. 3gy ala0sony *omb emelke*ett el%tte' amelynek t#)ben egy atalmas t#lgy/a magaso*ott. N ny )tize**el ezel%tt bele0sapott a )illm' s az egyik gat t)gta a jobb ol*alon. , t#rtnet szerint )alami okost&ni nem tartotta be a szablyt' ogy )i arban nem szaba* nagy' magnyos /a al llni' s amikor a )illm

2DK

23N

leszak(tott egy gat' az g lez$ ant' agyons+jtotta a /i0k& lo)t. ,z&ta a atalmas /t a <#gl#tt 6& A#lgye n)en ismerik. !a a t#lgy/a mg inkbb t.nt /lol*alasnak' mint ltalban. Valami ossz+ks *olog l&gott le az egyik jobb ol*ali )astag gr&l' s kiss imbl&zott. Rose #ssze +zza a szem#l*#kt. 3z meg mi" , *olog /elny#g#tt. R@43 pislogott' s rj#tt' mi az. 3merson )olt' )alami /e r m.anyagba b$rkol)a' s /ejjel le/el' /elakaszt)a a ko0sija biztonsgi #)nl /og)a. , /r/i ismt /elny#g#tt' ez+ttal gyengbben. Rose kibiztos(totta a p$skjt' nagy le)eg%t )ett' s a /r/i /el in*$lt' lassan' a terepet /1rksz)e. 4zeme a legapr&bb )eszly/orrst is kpes /el/e*ezni. :1le a legkisebb angot is kpes meg allani. 4emmit nem allott' 0sak a szelet s az 3r*% t)oli neszeit. 6ps. !g egy lps. Rose megborzongott. !aj*nem ott )olt. 3merson ar0sz(ne egy rett szil)ra emlkeztetett. 4zeme a lnyra mere*t' nzett' *e nem ltott. - 4emmi baj - mon*ta Rose alkan. - 4emmi baj. !eg)an. Val&sz(n.leg t+l sok )r megy a /ejbe. 6e kell sze*nie. 3merson ajka megmoz*$lt. - :ar... - Cgen" - :ar... :arkas. - :arkas" - :arkas! - -angja irtelen lnk lett. - :arkas! :arkas! :arkas! :arkas" 3gy /arkas nem 0somagolja be m.anyagba s aggatja /el a /ra. - @k' ok - mormolta Rose. - Ny$go*jon meg. 6e ozom onnan.

269

, biztonsgi #)rt ny+lt. 3gy /ekete' sz%r#s /arkas b$kkant el% a /a m#g1l. -atalmas )olt' akkora' mint egy borj+' kt nagy' arany szemmel bm$lt Rose-ra' tekintete i*eg )olt' gonosz s okos. A+l okos. 3z nem egy tlagos /arkas. 3z egy alak)lt& lny. Rose nyakszirtjn min*en egyes pi e gnek llt. !oz*$latlann mere)e*ett. 3ast 6aporte-ban az #00sn k()1l nem )olt ms alak)lt&. , szemek alatt s(tott a /ekete ly$k' atalmas' ele/nt0sont sz(n. /ogak )illantak ki bel%le. Rose megraga*ta 3mersont' mag oz +zta' s )illantott. ,tamn )*elmnek /e r ()e )gigszg$l*ott k#r1l#tte' el)g)a a biztonsgi #) k#telt. 3merson lez$ ant 4zztizen#t kil& olts+ly z$ ant Rose-ra' aki a /r/it a /#l*re ejtette. , /arkas morgott. 4z#rny. ang )olt' *1 s )rszomj ke)ere*ett )a* (grett. - Nem le et a ti* - mon*ta neki. , /arkas /el$grott. :oga egy ajszlnyira )olt Rose )illantst&l. Rose-t el/ogta a pnik. , /e r () rom rszre oszt&*ott min*egyik () olyan gyorsan p#rg#tt' ogy /olyamatos /e r korltt ol)a*tak #ssze Rose s 3merson k#r1l. , /arkas za)artan megllt. 9sap*ba estek. Rose nem tart atta (gy )ger etet- len1l az ()eket' *e a oz' ogy megtma*ja a /arkast a )illants)al' /el kell a*nia a )*elmt. ,z arany szemek azt s+gtk neki' ogy a 0sak egy ezre*mso*per0 el%nyt is a* neki' *arabokra tpi. Rose lass(tott az ()eken. !egint t)oliak lettek. , /arkas li egett' mint a ne)etne' m$lattatta l*ozata iba)al& k1z*elme' ogy t)ol tartsa. R@43 eleget lass(tott az ()eken a oz' ogy egy

270

23N

ezre*mso*per0re' a ogy min*egyik () el +zott mellette' )*telen )olt. , ogy a k#)etkez% () jobbra ment' Rose /elkapta /egy)ert' s t1zelt. , /egy)erb%l goly&k s nagy robaj 0sapott ki. , /arkas balra $grott' le$grott a t#lgy/a0sonkr&l s elro ant' be az 3r*%be. Rose nagyot nyelt. , lbnl 3merson nyi)kolt' mint egy kisbaba. - 3lment - mon*ta Rose remeg% angon. - Vgleg elment. Nem t$*ja le)inni 3mersont a *ombr&l. !g 0sak el)onszolni sem t$*ja. ,z $jjai remegtek. Gi +zta a mobiljt a /armerzsebb%l. -rom pr&blkozs $tn siker1lt a meg/elel% szmot ()nia. - 3ri0 Gaplan' Gaplan =iztos(t&trsasg' miben seg(tetek" - kr*ezte a ang a t+lol*alon. - Ctt Rose. , <#gl#tt 6& A#lgynl )agyok. Ctt )an )elem a nagybtyja is' krem' j#jj#n i*e rte' s )igye el. - 4iess' gyermekem! - !mre angjt&l 8eorgie /eljebb lpett a ltrn. :elrt a pa*lslp0s%n' s /lrellt' /elajnl)a a karjt' nagyi /elmszott' nagyapa egyik p$skja )olt nla. :el +ztk a ltrt' s a 0sap&ajt& nagy 0sattanssal be0s$k&*ott. !mre a reteszt is r +zta. ,z sem seg(t. , sz#rnyetegek rj$k tallnak. !in*ketten t$*tk. Nem lesz semmi baj - mormolta !mre. - Nem lesz semmi baj. 3lmon*$nk egy )arzsigt... 3zek )arzslattal tpllkoznak' !mre - mon*ta 8eorgie alkan. - 4zeretik. !mre megllt5 - Rose is ezt mon*ta. @*alent por0elnt t#rt. 7eges rm1let s#p#rt t 8eorgie-n. :el$grott. !mre karjai #sszezr$ltak k#r1l#tte. Fjabb e*ny t#rt el. Valami mozgott a kony ban'

271

6gy nagyon 0sen*es' gyermek! - s$ttogta !mre 8eorgie /1lbe. - 9sen*es' mint egy kisegr. 9sen* llt be. 3ltelt egy ossz+ per0. G#r1l#tt1k a pa*ls omlyos' n ny *obozt&l eltekint)e 1res )olt. :inom porrteg /e*te a pa*l&t. ,lig )alami kis /ny sz.r%*#tt t a zrt re*%ny /arsein' amely az egyetlen apr& ablakot /e*te. 8eorgie rezte a )rebek )arzserejt. 3z az er% rzkei peremn tn0olt' 0sen*esen s t1relmesen )rt' )rta' ogy asznljk az erej1ket' ogy rj$k $gor asson. , /alakat kaparsz& karmok k1l#n#s zajt&l 8eorgie maj*nem /el$grott. !mre-be kapaszko*ott. ,z asszony az ajkba arapott' s mg szorosabban #lelte. Nem enge*i' ogy a )rebek elkapjk. !mre nem enge*i. <e a megnyitja az elmjt' a )arzslat %t is elkapja Rettegs lett +rr 8eorgie-n. Garmok kaparsztk a tet%t. Valami /el*%lt o*alent' pontosan alatt$k. , sz#rnyetegek t$*tk' ol rejt%znek 8eorgie megborzongott. :oga )a0ogott' lbn s kezn az $jjak jg i*egek lettek. Gemny 1ts 0sattant a bal ol*ali pa*l&*eszkkon. , kaparszs angosabb lett. , sz#rnyetegek a tet%t pr&bltk tt#rni' bet#rni. Nem agy atja' ogy elrjk !mre-t. 8eorgie k1z*#tt a rettegs ellen' s legy%zte. -tra*%lt !mre karjaiban. C*eje megtallni azt' amit el)esz(tett. =alra tapogat&zott' a s#ttben pr&blt lelki szeme el%tt keresglni. , )rebek )arzsereje min*ent elraszt& $llmban lepte meg' mint egy ezer szjb&l kiz+*$l& nylka/olyam. 8eorgie /$lla*ozott. =el1l )alami sz.k#lt benne. ,z apr& /og+ szjak belemartak' a lba k#r1l tekeregtek' /elk+sztak a testn. ,gya gett a /j*alomt&l. !g er%sebben keresett' ktsgbeesetten pr&blta elrni'
-

272

23N

ogy meg alljk' miel%tt a gonosz )arzslat #r#kre meg/ojtja. Vala ol' le etetlen t)olsgban !mre a ne)n sz&l(totta. -angja tele )olt k#nnyekkel. 8eorgie kiny+lt Rose /el' *e % t+l messze )olt. Nem t$*ta elrni. Valaki mst kell megtallnia. G3Resett' agya *1b#rg#tt a nyoms alatt' am(g )g1l !386IAta5 egy /nyes' /e r 0sillag ragyogott a s#ttben. Otols& erej)el megrintette. , sz#rnyetegek )arzslata alatta s(tott' mint egy borzalmas lny szja' s egszben nyelte le. 7a0k a kony ap$lton 1l)e /igyelte' a ogy <e0lan a .t%ben kotorszik' tnyrral a kezben. , gyomra korgott. ,z egsz *lel%tt#t az er*%ben t#lt#ttk' a sz#rnyetegek nyomt k$tattk. <e0lan )rebeknek ne)ezte %ket. ,zt mon*ta' /egy)errel nem le et )gezni )el1k. , goly&k el/1ty1lnek mellett1k. 9sak +gy le et kiny(rni %ket' a szttpik )agy szt)gjk %ket' esetleg )arzslattal kis1lst alkalmaznak rajt$k. Qrkon t k$tatta a nyomokat' *e a legnagyobb rsz1k az 3r*%b%l ki/el )ezetett' nem be/el. <e0lan min*en o) k#)ette. !ostanra mr min*ketten el/ra*tak s meg eztek. ,zt gon*olta' ogy Rose mr itt on lesz az eb**el' *e nem )olt itt on. (gy 7a0k s <e0lan megro amozta a .t%t. - Fgy t.nik' elg enni)al& )an' ogy nagy lakomt 0sapass$nk. !g spe0ilis 2erem- amb$rgert is ksz(t et1nk. <e0lan elejtette a tnyrt. ,z nagy 0sattanssal rt /#l*et. 7a0k /el$grott a angra. - !ara*j itt! - kiltotta <e0lan' ar0n borzalmas ki/ejezs 1lt. - Ne gyere $tnam' ne agy* el a zat! !egrtette*" 7a0k b&lintott. - !egyek' s )issza ozom a bty*at. El ne menj%

273

BC.

fejezet

Jlonore a karjban ringatta 8eorgie-t. , /i+ moz*$latlan$l /ek1*t' b%re i*eg )olt s nyirkos. 2$lz$sa al*okl& pillang&knt )er*esett Jlonore $jjbegye alatt. Fjra s +jra megpr&blta elrni' *e a /i+ )alami t)oli elyre t)ozott' a o) % mr nem r etett el. ,latta a z megrzk&*ott s 0sattogott' angos )olt a sztt#r% /t&l s a ne z *1b#rgst%l' *e ez nem )olt /ontos. Jlonore sajt reke*t s$ttogsra #sszpontos(tott' min*en erejt a sza)akba #sszpontos(totta. - *yer1nk' sz()em. 8yere )issza ozzm. 8yere )issza a gran*mre- ez. Nem akarsz el agyni' $gye" 9sak s#ttsget rzkelt. - 8yere )issza' ki0sim! Varzsereje el#nt#tte. -al)ny ragyogs jelent meg ar0t&l az $jjai egyig. , pa*ls s#ttjben s a s#ttsgben' amely 8eorgie-t elnyelte' Jlonore jelz%/ny lett. - 8yere )issza ozzm! ,nnyira meg akarta tallni' ogy ossz+ mso*per0ekbe telt' mire rj#tt' ogy min*en el0sen*ese*ett. , 0sap&ajt& meg0sikor*$lt. Valami )agy )alaki meg +zta lentr%l a k#telet' s megnyitotta. Jlonore angtalan$l kntlni kez*ett' maga k#r gy.jt#tte a )arzslatot. Nem t$*ott )illantani +gy' a ogy Rose' *e a rgi )arzsereje mg meg)olt. Nem /ogja kszsgesen agyni' ogy miszlikbe apr(tsk' megk1z* )el1k. , k#)etkez% 0sattans leszak(totta a kallanty+t a /r&l. , ltra leesett. , )arzslat allos /el %knt gomolygott Jlonore k#r1l. 8onosz kis 0s(kok psztztk ragyogst' *1 #s spirlokban /ontk k#rbe. , )arzslat az lett k#)eteli maj*

27;

23N

/izetsgknt' *e nem te etett mst. 9sak 8eorgie-nak a** nyerjen mg pr per0et. , )arzslat az $jjai k#rnykn lebegett' )iszketett' ogy enge*je el. <e0lan )agyok! - sz&lalt meg egy /r/i ang. - 7#)#k /el/el! Jlonore megltta a sz%ke /ejet a ny(lson t. , /r/i ar0t ez1st nyl l& /e*te. - 4iessen! - kiltotta <e0lan. 8eorgie kez* el al)nyo*ni! - @*a*obta a /i+t neki. <e0lan elkapta' s elt.nt o*alent. Jlonore $tnamszott. <e0lan tro ant a zon' Jlonore k#)ette' tlpett a sz#rnyetegek $llin s a sztt#rt b+torokon. <e0lan eg) moz*$lattal leso*ort min*ent a kony aasztalr&l' a tnyrok s az 1)egek a /#l*re z$ antak' s 8eorgie-t az asztalra elyezte. :el +zta a /i+ szem jt' a s#tt' #ssze +zott p$pilla k#rnykn /el)illant egy )kony' kk )onal - Gellene egy gyertya - mon*ta. Jlonore meg/or*$lt' kiss meg0s+szott a kony apa*l&n' /elmarkolt egy gyertyt s egy *oboz gy$/t. Remeg% kzzel meggy+jtotta. <e0lan beny+lt a r$ jba' s el% +zott egy kis ersznyt. Gi)ett az ersznyb%l egy pap(r*arabot' gy&gyn#)nyeket intett r' megso*orta' akr egy 0igarettt' s a )gt meggy+jtotta. 9s(p%s' *es illat #lt#tte be a szobt' Jlonore rj#tt' mi az' s /elemelte 8eorgie-t' megemelte a /ejt az asztalr&l. <e0lan az g% /1st#l%t 8eorgie orra al tartotta. , /i+ nem moz*$lt. <e0lan benyelt egy a*ag /1st#t' kinyitotta 8eorgie szjt' s bele/+jta. 4emmi reak0i&. Elment, j#tt r Jlonore. Ez egy rmlom. 8iztosan egy rmlom. <e0lan ar0a elkomolyo*ott. =elemarkolt a /i+ p&l&jba'

275

s szttpte' /eltr)a meztelen mellkast. - :ektesse )gig. Jlonore megraga*ta a /r/i kezt' s ltta' ogy az #sszegy.jt#tt )arzsereje /e ren izzik. - Ne! !eg#li! - 3z az egyetlen m&*ja. <e0lan /lrel#kte az asszonyt' kezt 8eorgie mellkasra tette' s )illantott. , )arzserej. szikra t)gott a kis testen' 8eorgie szeme /elpattant' *e tiszta /e r )olt' szeme ki/or*$lt. =orzalmas' 0sikorg& angot allatott' mint egy megolajozatlan ajt&' s <e0lan ismt az orra al *$gta /1st#lg% n#)nyeket. 8eorgie bellegezte' k# #g#tt' megint bellegezte' pislogott' s Jlonore megltta' ogy a /i+ kk szeme rnz. - !mre - s$ttogta' s /elk# #g#tt egy kis /1st#t. Jlonore mag oz szor(totta. =eleszagolt a ajba' rezte a sz())erst' s )gre /el/ogta' ogy l. - !enn1nk kell - mon*ta <e0lan r#)i*en. - Ctt nem )* etem meg mag$kat. A$*ja ozni a /i+t" Neki a kar*ja miatt sz1ksge )olt a kezre. Jlonore leemelte 8eorgie-t az asztalr&l. - Gapaszko*j belm' sz()em! <e0lan el% +zott egy kar*ot a tr&l' s mentek to)bb. , ogy Jlonore k#)ette' rj#tt' ogy a /r/i ta )#r#s a )rt%l. , sz#rnyetegeknek ez1st a )re. Itmentek a kony n' s kimentek a bejrati ajt& oz. <e0lan kir+gta. 3gy )reb $grott r jobbr&l' *e <e0lan egy /mes )illanssal kett)gta. <e0lan t)gott a )eran*n' s b&lintott Jlonore /el. ,z asszony k#)ette. =alol*alt' a pzsitot szeglyez% bokrok mellett az elp$szt$lt sz#rnyetegtetemekb%l +gy gomolygott a gonosz )arzslat' akr )alami mrgezett )irg. , $llikb&l ki/oly& ez1st#s )rpatak atalmas t&0s) gy.lt.

27D

23N

,z ez1st /elsz(n 0sillogott s 0siga)onalszer. sz#k%k+tt n%tt' els#tt1lt' s k(srteties m&*on egy /r/i alakjt rajzolta ki. Jlonore nem ltta a )onsait )agy az ar0t' 0sak a /ekete k#r)onalat' amely olyan )olt' mint egy ly$k a )ilg normlis sz#)etben. ,z rny megsz&lalt5 - 9sak a /i+t akarom. 9sak egy arapst... <e0lan meg/or*$lt. ,r0a eltorz$lt. :e r z$ atag #ml#tt ki bel%le' szt as(t)a a sz#rnyetegeket' a po0solyt s )ele az rnyat. - 7#jj#n! - s1rgette <e0lan. - , Rose znl l)% )*%k#)ek jobbak. 4iessen! , t)olban Jlonore egy ko0si motorjnak berregst allotta. 3gy pillanattal ks%bb egy a$t& jelent meg a kanyarban' a szl)*% m#g#tt Rose ar0a )olt. Rose gyeng*en /el +zta 8eorgie takar&jt' s nagyira pillantott. - !on**' j&l )agy" Nagyi sz&tlan$l b&lintott. Rose o*alpett ozz' s meg#lelte. Jlonore bol*og' kerek*e* kis asszony )olt' *e ott s akkor )llai elg t#rkenynek t.ntek a )iseltes r$ k alatt. :elemelte a kezt' s gyeng*en megsimogatta Rose karjt. - ,zt ittem' ogy el)esz(tettem 8eorgie-t. - <e nem )esz(tette* el. ,mi&ta Rose az eszt t$*ta' min*ig a nagyib&l mer(tett er%t. H )olt az egyetlen llan*& *olog az letben. ,nyja mr j&)al a alla el%tt sem )olt igazn jelen az letben. Nagyapa meg alt. ,z' ogy apra szm(tson' 0sak arra )olt j&' ogy a sz()t /j*(tsa. <e nagyi min*ig ott )olt. !in*ig t$*ta' mi a teen*%' s a nem t$*ott seg(teni' legalbb megne)ettette %ket. !ost semmi j&ke*)e nem mara*t. 8yengn s %szesen 1l*#glt a szkben. !g /el-

277

t$p(rozott aja is #sszeesett. Rose mellkasa #sszeszor$lt a /j*alomt&l. - Grsz egy 0ssze tet" - kr*ezte Rose. - Nem. - Nagyi a kt /i+ra nzett. 8eorgie al$*t. 7a0k #sszeg#mb#ly#*#tt mellette' nem igazn al$*t' /lig le$nyt szem ja al&l 0sen*ben /igyelte 8eorgie-t. - 9sak 1l*#glni akarok - mormolta nagyi. - 9sak szeretnk egy kis i*%t' ogy /el/ogjam' ogy j&l )annak. Ae menj 0sak. Nz* meg <e0lant. , ta /elszaka*t. Rose egy ossz+ pillanatig nzte' maj* 0sen*esen kiosont a szobb&l. , kony ban <e0lan az asztal mellett 1lt egy szken. Gt ron*a )gs 0s+/(totta el a b%rt. , mly' nyers sebek k#r1l szi)rgott a )r. Rose-ba bele)gott a jg i*eg aggo*alom. =r a /r/i er%s )olt' a sz#rnyetegek szttp ettk )olna abban a zban. - Nem innm' ogy t$*ja' ogy kell #sszezrni egy sebet - mon*ta <e0lan. - !zlija )an. - Gilpett a /1r*%szobba' s mag)al ozta az els%segly*obozt. - =e)i etem a k&r zba' a akarja. !ost )an pnzem' la magnak. , /r/i megrzta a /ejt5 - =(zom magban. - -(res $tols& sza)ak. - ,*ott neki egy po r )izet' s kt ,le)e zsels kapsz$lt. - 8y$lla*s0s#kkent%. Gi0sit tomp(tja a /j*almat' s megaka*lyozza' ogy meg*$zza*jon s bepiroso*jon. Nyelje le' ne rgja #ssze. - ,z gon*oltam' /el*$gom az orromba' s rozmrt jtszom' *e a ragaszko*ik ozz' le is nyel etem. Rose pislogott. !i)el t+l sok i*%t t#lt#tt el 7a0k s 8eorgie trsasgban' nem sokat )olt alkalma /eln%ttekkel trsalogni. 6egk#zelebb maj* azzal /ogja /enyegetni' ogy el)eszi a kpregnyeit' a nem eszi meg a )a0sort. - 7a0k min*ig szt akarja rgni - mormolta Rose. =o0ssson meg.

27K

23N

,zt mon*ta' ogy pr&blt mr kartonpap(rt is enni. Js gyertyt. Js szappant. - Rose kinyitotta a *obozt' s m$nka k#zben beszlt. - 3gyszer' amikor mg ki0si )olt' az $*)aron )oltam' ppen teregettem. H a /.ben 1lt' mellettem. A(z mso*per0re /or*$ltam el' s elt.nt. !ire megtalltam' az ar0a lila bogy&sgy1m#l0s-sz(n. )olt. @tt elyben meg nytattam' aztn elal$*t a karomban. ,zt ittem' a mregt%l j$lt el' s apmnak meg)olt a ko0sija' (gy tro antam nagyi oz. Rose el%)ett egy sim(t&zras za0sk&t' amiben /e r anyag )olt' kiter(tette az asztalra' rom g#rbe t.t s +sz' er%re /el)gott 0rna*arabot )ett el%' min*egyik nagyjb&l armin0 0enti ossz+ )olt. =e/.zte a 0rnt' )izet #nt#tt egy kannba' beletette a t.ket' a 0rnt meg egy pr kis 0sipeszt' s az egszet /eltette /orralni. - !i lett a )ge" - kr*ezte <e0lan. - Gi*er1lt' ogy alk#rm#s )olt. , gy1m#l0se mrgez%' *e nem e)ett bel%le annyit' ogy krt okozzon. !g min*ig emlkszem annak a ro ansnak min*en egyes lpesre. Jletem legrosszabb #t per0e )olt. - -ny )es )olt akkor" - Aizen at. 7#jj#n. Gi kell mosnom a sebeit Y mon*ta Rose. , /r/i k#)ette a /1r*%szobba' a ol Rose ki)ette a z$ any/ejet a tart&jb&l' s langyos )(zzel le#bl(tette a /r/i tn le)% sebeket. Otna )isszamentek a kony ba' a ol t#bb a /ny' s Rose t1zesebben meg)izsgl atta. - 9sak a /els%t kell #ssze)arrni. ,z als&t #sszeragaszt atj$k sebragaszt&)al s gzzel. 6ekap0solta a gzt' agyta' ogy ki .ljenek a t.k' k#nykig megmos*ott szappannal' s kinyitotta a =eta*ineos 1)eget. - ,llergis a tenger gy1m#l0seire" - Nem. Ny$go*tan asznljon j&*ot. Nem lesz
-

279

mellk atsa. Q' remek. - Ititatta a gzt =eta*ine-nal' s elkez*te kitiszt(tani a sebeket. , /r/i ta k%kemny mara*t. 4zles t )olt' kemny izom0som&kkal s /orra*sokkal. - Nem kell olyan kemny /i0k&nak lennie Y mon*ta Rose. - 4zimpatik$sabbnak tallna' a s(rnk" - Nem. - =e/ejezte az als& seb kitiszt(tst s bek#t#zst. - Otoljra kr*ezem5 t#re*kbeli sebsz" - Nem krek. Rose o*a)itte a kannt' s a 0sipesszel ki)ette az els% t.t. 3gy-kt per0ig tartotta' ogy biztosan ki .lj#n' maj* #ssze/ogta a /els% seb kt szlt' megszor(totta a t.t' s besz+rta a seb szlbe. Itsz+rta a t.t' kiszaba*(totta a 0sipesszel' s be/ejezte az els% #ltst. !ostanra mr min*kt /i+ s(rna. Rose is s(rna. 4ajt magn is #ssze kellett mr #ltenie ny(lt sebet. ,z ember )g1l mr nem rzi a /j*almat' *e az els% pr #lts pokolian /j. , /r/i 0sak 1lt. Cjeszt% egy gazember' az biztos. - 8yorsan 0sinlja - mon*ta. -angja mlyebben zengett a szoksosnl. -a Rose-nak nem lett )olna ennyi esze, azt itte )olna' ogy /l#rt#l. Hr1ltsg lenne /l#rt#lni' mik#zben les t.ket sz$rkl a sebbe. - Nem el%sz#r )oltam a ro*e&n. !ag$knl !giban )an ro*e&" - kr*ezte' s pr&blt el)onatkoztatni a tnyt%l' ogy egy atalmas t.t sz+r bele a /r/i l% +sba. - Cgen. AeSas k#ztrsasgban nemzeti sport. - AeSas k1l#n k#ztrsasg" - kr*ezte Rose. =e/ejezte a 0som&t' s nekiltott a k#)etkez%nek. - !gia s a A#re*k t1k#rkpei egymsnak. Ogyanazok a kontinenseik' $gyanazok az &0enjaik. , A#re*kben Jszak-,merika kontinense )(zszintesen )an /eloszt)a. - -ogy rti' ogy )(zszintesen" Gis 0sen* llt be' a ogy a t. bele0s+sszam a /r/i tba'

2K0

23N

*e angja ny$go*t mara*t' s min*en /esz1ltsgt%l mentes. ,z orszgok )(zszintesek5 Gana*a' 3gyes1lt Illamok' !eSik&. !giban a /eloszts /1gg%leges. Wgy ll a kontinens. Geleten )an ,*rianglia. G#zpen 6o$isiana er0egsge' amely 8allia 3gyes1lt Girlysg(l! rsze. - 8allia" 3z egy kirlysg a Rgi Vilgban. , gall t#rzsek )ala a t#bb kirlysgg sz&r&*tak szt5 keltk lettek' belgk s gallok. /ran)iaorszg s 8elgium, tallgatott Rose. !aj*nem ksz )agyok - mormolta. - Js 6o$isiana ny$gati rsze mi0so*a" - AeSas k#ztrsasga. ,ztn Gali/ornia <emokr0ija. - Na s !eSik&" - !g min*ig Gaszt(lia rsze. 4panyolorszg. Gi/ogytak a kontinensekb%l' s Rose-nak mg min*ig tra)olt pr #lts. ,*rianglinak mirt ez a ne)e" - !r t$*ta' *e beszltetni akarta a /r/it. !ert a /el/e*ez%je ,*rian Robert <rake )olt' aki az ,ngliai Girlysgr&l ne)ezte el. , t#re*kbeli Gol$mb$szt&l eltr%en' % rj#tt' ogy egy +j kontinenst tallt' nem pe*ig ker1l%$tat Cn*iba. , oz kpest' ogy kk)r.' sokat t$* a A#re*kr%l - mon*ta Rose' s be/ejezte az $tols& #ltst is. , <li Aartomnyok er0egt szolglom. , 2erem az % ter1lett rinti. 4okat tan$ltam a A#re*kr%l' mert k#telessgem megaka*lyozni' ogy a npemb%l tsz#k*#ssenek o*a. A$*ok tele/ont asznlni' p$sk)al l%ni' s elmletben t$*om' ogyan kell a$t& )ezetni' br nem sz()esen pr&blnm ki. !eg)agyok - jelentette ki Rose. - !ost mr beme et a szobjba' s kis(r atja magt. - 9sak a )elem j#n. - !eg/ogta a lny kezt. , b%re

281

rintst%l Rose maj*nem megborzongott. - Nagyon k#nny. az rintse. ,lig reztem. Ne pr&bljon az$*ni egy pro/i az$*oz&nak. Js sz1ksgem )an a kezemre' ogy bek#t#z essem magt. , l&rii mg egy ossz+ mso*per0ig /ogta a kezt' maj* elenge*te. Rose ki +zta a kezt' bek#t#zte a sebet' maj* megker1lte' ogy eltegye a t.ket. Fgy t.nt' <e0lan j&l b(rja. Ogyanolyan elb.)#l% )olt' mint min*ig. G#sz#n#m - mon*ta a /r/i. Nem' n k#sz#n#m. -ogy megmentette 8eorgie-t s a nagyanymat. , nyoms s a stressz egyszerre ro anta meg Rose-t. -atrozottsga )kony 1)eg0s%knt pattant szt. Nagy ne ezen t$*ta 0sak )issza/ojtani a s(rst. -onnan j#tt r' ogy bajban )annak" , /i+ ()ott - mon*ta <e0lan. - Val&sz(n.leg rj#tt' ogy (gy nyitott lesz a )rebek )arzsereje /el. ,zt iszem' /ltette a nagyanyjt' (gy /ell*ozta magt. 8eorgie-nak t+l nagy sz()e )an' a sajt krra mon*ta Rose. !aj*nem el)esz(tette a /i+t. !g egy ilyet nem. !g egy k1l#nleges eSpe*(0i&t nem. Ctt on kell mara*nia a /i+kkal' s t)szelni ezt a z.rza)art. - -ny )erb )olt" <e0lan meg)onta atalmas )llt5 7& pr. -ny" - akarta t$*ni Rose. I. I Aizenngy. 4ajnos a z keskeny' s a pillantsomra nem agyatkoz attam. Fgy )ltem' ogy 8eorgie s !a*ame Jlonore a pa*lson le etnek. Rossz #tlet lett )olna a )arzslatommal megsemmis(teni a zat. Iltalban azokat' akiket az ember meg akar )*eni' r*emes letben tartani. !in*ezt tnyszer.en mon*ta' mint a a )ilg legtermszetesebb *olga lenne. =ement egy

2K2

23N

sz#rnyetegekkel teli zba' ogy olyanokat mentsen meg' akiknek semmi k#z1k nem )olt ozz. =r0sak )ala ogy meg ll atnm magnak! mon*ta Rose' s megt#r#lte a kezt. - A$*ok egy m&*ot. Rose /elnzett5 - !it te etek magrt" - 9s&koljon meg' Rose. Rose kezben a kony ar$ )al megmere)e*ett. =iztos 0sak rossz$l allotta. 3gy 0s&kot azrt megr*emlek' amirt megmentettem az #00st. - !irt akarja' ogy meg0s&koljam" A$*ni akarom' milyen a 0s&kja (ze. - 6ass+ mosoly ter1lt el az ajkain. - Ne mon*ja' ogy maga nem gon*olt r. 2ersze' gon*olt' *e so a az letben nem ismern be. - Nem mon*om' ogy nem. - 3gy 0s&k - mon*ta a /r/i. - Vagy taln /l" ,z *es rm1let' ami )ala nyszor el/ogta' a arra gon*olt' ogy megrinti <e0lant' teljessggel le etetlenn tette' ogy Rose megmo00anjon. - 3gyltaln nem - az$*ta. - ,kkor 0s&koljon meg. Ctt a nagy alkalom. !eg0s&kol atja' b.nt$*at nlk1l' anlk1l' ogy brmit is beismerne. !g egy ilyen le et%sg nem lesz -a szz )es korig l' s itt mara* a 2eremben' legalbb elmon* atja maj* magr&l' ogy /iatal s )a* )ei sorn meg0s&kolt egy %r1lt kk)r.t' aki !gib&l szrmazott. !ersz' nem" Nem ezt 0sinljk n mersz n%k" Rose o*alpett ozz' tenyert az asztalra elyezte a /r/i keze s ol*ala k#z. -a a /r/i /elemeli a karjt' 0sap*ba ejt eti %t. 3tt%l Rose-nak mg &)atosabbnak kellett )olna

283

lennie' *e nem lett. 2illantsa )gig/$tott a kar*on' <e0lan ol*aln. 3gy rossz lps s )gzetesen megsebzi magt. Js ez tetszett neki. <sakk egy )s$k. Ne )sinlj mr ekkora +gyet bel(le% G#zel ajolt <e0lan ez. ,jk$k alig pr 0entire )olt egymst&l. <e0lan szeme )esze*elmesen z#l* )olt. !int egy /.szl' amelyen ts1t a nap. - ,zrt 0s&kolom meg' mert megmentette az #0smet mormolta Rose. - Nem msrt. - Jrtettem - mon*ta a /r/i. Rose mg egy 0entit el%rbb ajolt. ,jk$k maj*nem #sszert. - 3z nagyon nem elyes - mormolta Rose. 3gsz teste borzongott a )rakozst&l. , /r/i le ajtotta a ozz a /ejt' angja alk )olt5 - 9sak egy 0s&k. Nem krek magt&l semmi... illetlent. 2e*ig +gy /estett' mint aki sz()esen 0sinlna )alamit illetlent. Rose megnyalta a szjt' s meg0s&kolta. , /r/i sztnyitotta a szjt' s beenge*te. Rose nyel)e megtallta a /r/i nyel)t. 8yeng*en megsimogatta' s rj#tt' ogy <e0lan )issza/ogja magt' szigor+an /egyelmezi magt. -irtelen arra )gyott' ogy a /r/i el)esz(tse az #n$ralmt' nem msrt' 0sak azrt' ogy bebizony(tsa Rosenak' ogy % maga kpes ilyesmi elrni nla. , lny le0sapott a /r/i szjra' nyel)e ki-be jrt' rintse gyeng* )olt s gyors' 0sb(t&' so a nem agyta ossz+ i*eig (zlelni a /r/it. <e0lan mly torok angon /elmor*$lt p$sztn llati ang )olt' amit%l Rose a legsz()esebben ozz*#rg#l%z#tt )olna. Jrezte a pillanatot' amikor a /r/i t1relme )g1l el/ogyott. <e0lan karja mag oz +zta' szorosan. Vissza0s&kolta' nyel)t mlyen Rose szjba nyomta' magba sz()a. Rose elsz*1lt. , /r/inak (ze olyan )olt' mint )alami *rog. :orr&sg lngolt a lny mellkasban' s lejjebb /$tott. 3gsz

2K;

23N

teste gett a )gyt&l' ogy megrintsk. !g egy pillanat' s meztelenre )etk%zik el%tte. Rose el +z&*ott. , /r/i mg min*ig #lelte' *e Rose egy lpst tralpett' (gy <e0lan elenge*te5 - 3z elg ille*elmes )olt' 9amarine lor*ja" , /r/i +gy nzett' mint aki min*jrt le0sap r5 - 3lgg. - 8on*oltam' emlkezetess teszem a 0s&kot Y mon*ta Rose. - Vg1l is ez a j$talma. Rose egsz teste lngolt. G#r1l#tte a le)eg% ny+l&s lett' mint a ragaszt&. Nagy le)eg%t kellett )ennie' ogy megteljen )ele a t1*eje. <e0lan ne ezen *olgozta /el a k#zt1k irtelen tma*t t)olsgot. Na*rgja nemigen rejtette el a *$*ort el#l. - 7obb' a kimegyek le)eg%zni - mon*ta Rose' s el/or*$lt t%le. -Vrjon! - Jrezte' ogy a /r/i m#g#tte tornyos$l. , /r/i le ajolt' els#p#rte a lny ajt az +tb&l' s gyeng*en meg0s&kolta a nyakszirtjt. Rose gerin0n borzongs /$tott )gig. , /r/i egyik karjt t0s+sztatta Rose mellkasn' a melle /#l#tt' s mag oz +zta. - Rose - s$ttogta a /1lbe' )al&sz(n.leg teljesen t$*atban annak' ogy a kis sz& milyen atst gyakorol a lnyra' amikor kimon*ja. !sik keze t/ogta a 0s(p%jt' 0sap*ba ejt)e. - !ara*j! Fjra meg0s&kolta a nyakt' s a lnynak min*en akaraterejre sz1ksge )olt' ogy ne *#rg#l%*z%n ozz' mint egy kisma0ska. , szedd mr ssze magad% Ne ol adj el t(le - &ontosan ezt akarja. - 7& )olt a 0s&k - allotta Rose a sajt angjt. - <e nem' k#sz. 6e)ette a /r/i kezt a testr%l5

285

!g min*ig tra )an kt pr&ba - emlkeztette' maj* kisz#k#tt a )eran*ra.


-

2KD

23N

17. fejezet @*akint a nap /nyesen s1t#tt' ragyog& kora *l$tn )olt . Rose mlyeket llegzett' pr&blta leny$gtatni magt. 6nye egy rsze )issza akart ro anni a zba' a msik rsze 0inik$s itetlensggel ka0agott. Visszaro an' s mit 0sinl" ,zt kiablja' ogy >tegyl a maga*)' tegyl a maga*)?" 6erzta az rzst. =e kellett ismernie5 a /r/i kpes a 0sb(tsra. Nem mint a nagyon kellett )olna pr&blkoznia' tekint)e a k1lsejt' s azt' ogy Rose milyen k#nny. pr*a )olt. >Aeljesen biztonsgban lesz' Rose' bla bla bla.? , a' persze. =iztonsgban. Vg1l )issza kell maj* mennie' s bele kell nznie a szembe. :ogalma sem )olt' ogy lesz r kpes. , /r/i nla lakik' ami azt jelenti' ogy bizonyos szigor+ szablyok )annak r)nyben. Nem nz eti' a ogy reggel a kar*jt s$ ogtatja' Nem gon*ol at r' a0sak nem amiatt' ogy milyen pr&b)al /ogja kelep0be 0salni s legy%zni. Nem... 3gy /r/i llt a pzsit k#zepn' a )*%)onalon k()1l. Giss /nylett' s#tt )olt' mint a t#bb rteg /ekete arisnyana*rgb&l sz%ttk )olna. ,r0t kmzsa /e*te' *e Rose ltta a kezt. , )rebek /oltjainak elsz(nez%*#tt' lils sz(ne ismtl%*#tt a /r/i kezn. - 7& i*%be telt' mire szre)ett' *rga - mon*ta a /r/i -angja k$lt$rlt )olt s lgy' s kiss p#rgette az r bet.i. ,kr0sak <e0lan. - Cgazam )olt. !aga isteni /inom /alat. Ez meg mi a "ene? Rose lelpett a )eran*r&l' s lassan k#zel(tett a /r/i /el. @lyan )olt' mint a egy sz1rke' ko0sonys po0solyb&l n%ne ki' ami asonl& )olt a )rebek )r ez. Rose ltta' amint kt sz#rnyetegtetem gyorsan beleol)a* a po0solyba. !inl k#zelebb rt Rose' a )arzslat szaga annl er%sebb lett. !g egy ki0sit. !aj*nem elg k#zel )olt a oz' ogy

287

)illantson' s ne t)esszen 0lt. - G i maga" - kr*ezte. - 6or* 9ass orn 3ratres 4an*ine. - ,z alak k#nnye*n b&lintott /el. - Nagyon #r)en*ek' ogy megismer etem. =r ilyen k#r1lmnyek k#z#tt sz1ksgtelen az $*)ariassg' az. ember ne ezen )etk%zi le a szoksait' remlem' megrti. =o0sssa meg ezt nekem. 9ass orn. ,z a /r/i' aki #r#kbe /oga*ta <e0lan alak)lt& bartjt. Rose gerin0be jeges /ogakkal mart bele a rm1let. 3z nem le et )letlen. 2r&blt k#z#mb#ssget m$tatni' s ny$go*t angon megsz&lalni. - , minket megtma*& )rebek mag oz tartoznak" , sz& legszorosabb rtelmben senki ez nem tartoznak. <e n )agyok a )ezr1k' s ezek $tn is n irny(tom 0seleke*eteiket. - @lyan magt&l rtet%*%en angzott' amit mon*ott' mint a Rose )en*ge lenne' aki a leg$tols& pletykt osztja meg )ele' mik#zben a )eran*n tet iszogatnak. - Jn... Jn is a rsz1k )agyok. Js most %k is a lnyem rszei. Roppant k1l#n#s szimbi&zis ez. :elemelte a kezt' s megm$tatta Rose-nak. A+lsgosan ossz+' torz $jjainak )gn /ekete karmok )oltak. =%re a )rebek b%rsz(n ez )olt asonlatos' 0sak egy rnyalattal )ilgosabb. - !i egyek )agy$nk - mon*ta. 4#tt )arzser%/1gg#ny bomlott szt s ra* ki bel%le' a )*%)onal mentn gomolygott s /ellngolt. Vkony' )ilgos b(bor s srga erezet /$tott )gig rajta. , )arzslat ott *obolt a )*%)onal mentn' pr&blta tt#rni. Rose tra %k#lt' *e a k#)ek tartottk mag$kat. - !irt gyilkol minket" - , )arzserej1k miatt. , all$k 0s$pn a /olyamat )letlenszer. mellktermke. Nagyon egyszer. az egsz. , test1kben )arzser% )olt. , )rebeim #sszegy.jtik' s el ozzk nekem' (gy +jabb )rebeket t$*ok ltre ozni'

2KK

23N

sat#bbi' sat#bbi. =e kell ismernem' ogy a )arzslat elsz()sa mlyebb #szt#n#ket is megmozgat bennem. Vgyat i*z /el' ogy kettszak(tsam a +st' s bele arapjak. -ogy megk&stoljam. 3z pomps' szinte /j*almas eksztzis. Js brmennyire is kil)ezem' az sgem so a nem 0sillap$l. 7& sokig t$*nm /olytatni' am(g )gre megelge*st reznk. - -alkan /elne)etett' s Rose maj*nem #klen*ezni kez*ett. - A$*ja' ogy embereket gyilkol" 3gsz 0sal*okat gyerekeket. - -ogyne - ka0agott alkan' s el%re ajolt a k#)ek ez' mint a titkot r$lna el neki. - -ogy teljesen %szinte legyek' az emberek so a nem r*ekeltek. C*eges(t% egy bagzs' /olyton a k#telessggel' az el)rsokkal s let1k apr&-0sepr% 1gyei)el )annak el/oglal)a. - Ojjait #ssze*#rzs#lte' mint a megpr&blna lerzni r&l$k )alamit - 3zt mr megtettem' *rgm. !egmsztam az emberi nagyra)gys egyt' s a tetejn +jabb egyre b$kkantam' *e egek' a megelge*ettsg l&t$sz)irgait nem /ogyaszt attam el. - 4zerintem maga %r1lt - mon*ta Rose. - , bol*ogsg oz kpest az pelmj.sget t+lrtkelik' ke*)esem. -a magt a birtokomba )eszem' szttpem az *es +st' le/osztom a testr%l' s egszben nyelem le' kisz()om a sza/tjt' akkor sokkal bol*ogabb leszek' minta az emberi /aj ltal ny+jt at& #sszes b#l0sessget s r)elsi kpessget )ennm birtokomba. Js ezzel r is trek ltogatsom 0ljra. !aga beenge*te a zba <e0lant. Js" - <e0lannek )an egy kis gon*ja. -a nem tall meg' nem t$* meg#lni. 3zrt +gy 0salogat engem mag)al meg a test)rki)el' mint a lpesmz-*arabok lennnek. !aga olyan] - :els& ajtott. - ])arzslatos' 0sb(t&. Ne rtsen sz()em' k#nnye*n meg#lnm magt. 3zt <e0lan is t$*ja'

289

a ogy n is. 3gyszer.en 0sak abban remnyke*ik' ogy az % /elttelei)el #l#m meg magt. -a a keressemre in*$lna' szembe kellene nznie a /arkassal' s azt nem akarja. Vala a bartok )oltak' % meg a /arkas. Rose-ban /el0sapott a *1 5 - Js mirt mon*ja el min*ezt nekem" i , mag$k lete +gysem ajt semmi asznot mag$knak. - , lny m#g#tt le)% zra m$tatott. Y !o0sokban s szegnysgben teng%*nek ezen a sznalmas /#l**arabon' mint a patknyok egy atalmas szemt*ombon' amely kt )irgz& 0i)iliz0i& k#z#tt emelke*ik. !irt ar0ol' amikor a )gt +gyis t$*ni le et" 4emmilyen seg(tsget nem kapnak. 3l%bb )agy $t&bb min*annyian az enymek lesznek. - Nem innm. 9ass orn elnzett a lny mellett5 - !on** meg neki' <e0lan. !on** meg neki' ogy igazam )an. - 6tom' /el(rta* a /ogyatkossgai* listjra az pelmj.sg inyt is - sz&lalt meg <e0lan jeges angon. - !irt kell ilyen oktalannak lenni" Fgyis az enym lesz. - 9ass orn s& ajtott. - Jjszaka /el/altam egy embert. 4ajnos a )rebeim ltalban sztsze*ik l*ozataikat' *e ezt az embert k1l#nleges ajn*kknt kaptam. 8yorsan ettem meg' abzsol)a' s az' amikor a )arzsereje t)n*orolt belm' az az egyetlen' ami /ontos nekem. 3z tpll' ez a 0lom' ett%l /1gg#k' s brmit megtennk' ogy +jra meg(zleljem. Nem lesz menek)s. !irt osszabb(tjk meg a szen)e*s1ket" 3slyt ajnlok' ogy asznot ajtsanak5 tplljanak engem. 6egyenek lnyem rszei. 6egyenek az enymek. - Jrtem. - Rose 0s(p%re tette a kezt. - , k#)etkez%t /ogj$k tenni5 meg#l#m a )rebeket' aztn megkeresem magt' s meg#l#m' az #0sim pe*ig /o0izni /ognak a

2N0

23N

/ej)el. (gy maga is asznot ajt maj* nek1nk. !ost )iszlt. Itlpett a )*%)onalon' ogy j&l eltall assa. , /r/i mo & )arzsereje ott keringett k#r1l#tte. , lny *1 e /nyes' /e r $llmban ra*t ki' megsemmis(tette a po0solyt s a )reb tetemt. 9ass orn elt.nt. Rose lassan meg/or*$lt' s megltta a )eran*n ll& <e0lant.
- -az$*ott nekem! - Rose ne ezen t1rt%ztette a *1 t. - Fgy

tett' mint a /elesg1l akarna )enni' r)ett ezekre a 1lye pr&bkra' s k#zben )gig 0sak 9ass ornnal akart )gezni! - Nem az$*tam. 9sak agytam' ogy nem meg/elel% k#)etkeztetseket )onjon le - mon*ta a /r/i komolyan. Rose *1 t%l min*en kristlytiszta lett5 - !i a bartja ne)e' <e0lan" -ogy ()jk a bartjt' aki /arkass )ltozik' akit 9ass orn #r#kbe /oga*ott" - Eilliamnek - mon*ta <e0lan. , te j$ g% - ,z a /r/i' aki)el maga tallkozott' taln nem $gyanaz a Eilliam - mon*ta <e0lan. - 2ersze' ogy $gyanaz a Eilliam! ,z el%bb )gtam le a )olt /%n#k#met egy /r&l' a o) egy alak)lt& /arkas aggatta /el! !.anyagba 0sa)arta' /ejjel le/el /elakasztotta' s az a$t&ja *arabjait sztsz&rta' ogy a nyomra b$kkan assak. Eilliam t$*ja' ogy 3merson ki0so*a. ,mikor leg$t&bb beszlt1nk' alaposan kikr*ezett r&la. !gis mi 1t#tt mag$kba" ,zt gon*oljk' ogy ez )alami/le jtk" 3nnek a lnynek igaza )olt' mi" Nem )agy$nk msok a maga szmra' 0s$pn 0salik. <e0lan szemre /e r /el % ereszke*ett. i Rose' ennek a lnynek mr akkor kiszllt az agya a /1lein kereszt1l' miel%tt mg elkez*te )olna ezt a z.rza)art. Aeljesen %r1lt' nem iszem' ogy maga nem ltja! 4o a nem )olt igazi katona' igazi t$*&s )agy igazi nemes' s

291

most mr nem is igazi ember. =ele%r1lt a atalomba' s az /elemsztette' s most el kell altatni' mint egy )eszett k$tyt. Ht senki nem /ogja megsiratni' s ezt % is t$*ja. Ne iggye el' akrmit mon*! Rose /lretolta a /r/i r)eit. -az$*ott neki. Gomolyan azt itte' ogy )an )alami k#zt1k. Cgen' t$*ta' ogy az egsz pr&batteles *olog nagy 0saps a /r/ira nz)e' *e ezenk()1l +gy t.nt' ogy min*en )al&*i s igazi. @lyan *1 #s )olt' ogy alig ltott. <1 #s )olt a /r/ira' mert az$*ott' *1 #s )olt #nmagra' amirt itt neki' s *1 #s )olt a )ilgra' mert megint 0sak ki asznlta )alaki. , arag meg1lt a mellkasban' s 0sak nyomta. - -o) )itte ma reggel 7a0ket" - 3l)ittem az 3r*%be. !ilyen 0lb&l" Ne az$*jon' <e0lan' mert beszlek az #0smmel' s ( megmondja nekem az igazat. - Otas(tottam r' ogy k#)esse a )rebek nyomt. - 3lment az esze" -iszen mg gyerek! <e0lan lla maka0s$l meg/esz1lt5 <e alak)lt& is. @kos' ra)asz s gyors. 4o a nem )olt jelent%s )eszlyben. !in*ig /l kilomterrel m#g#tte mentem. Ae t mi)el alak)lt&' ezrt /ell*oz at&" - 0sattant /el Rose. - Vagy azrt' mert /atty+" - Nem allgat meg. 7a0k nem )olt )eszlyben! 4ajnlom. Fgy t.nik' t)e*tem. , )rebek 0s$pn rtalmatlan' boly os kis ny$szik. 3zrt )rezte #ssze egy &r)al ezel%tt a kony mat. ,z egy teljesen ms elyzet. 3gye*1l )oltam' egy sz.k elyen' s nem asznl attam a )illantsi kpessgemet. 7a0k a /k lombjai k#z#tt )olt' s szigor+an megparan0soltam neki' ogy amint megrzi a )rebeket' kez*jen el ro anni. - 4okra ment )olna )ele. !r akkor rro antak )olna'

2N2

23N

miel%tt maga el%rntja a kar*jt. <e0lan morgott5 - !aga 0se0sem%knt kezeli a gyerekeket' Rose. :%leg 7a0ket. - , lny rbm$lt. - 7a0k raga*oz&. H nyol0)es' 8eorgie t(z. 3gyik1k sem nagyon ismeri az #n)*elmet )agy a ks/orgatst. 8eorgie azt sem t$*ja' ogyan kell ren*esen meg/ogni egy kst. 7a0k azt mon*ta' ogy mg so a nem 1lt lo)on. -ogy kpzeli' ogy lnek t+l" Nem kapaszko* atnak #r#kk a maga szoknyjba. Rose angja elaka*t a torkban' s egy pillanatig meg sem t$*ott sz&lalni. - =e)gtat az let1nkbe' sz& szerint rm t$kmlja magt' s most megkr*%jelezi' ogy ogyan ne)elem az #0simet. !it kpzel' mgis ki maga" 2r&blja 0sak meg' <e0lan! 2r&bljon meg kt kis/i+t /elne)elni' amikor 0s$pn tizennyol0 )es' az anyja meg alt' az apja lelpett' a minimlbrnl is ke)esebbet keres' )iszont +gy ki ajtja magt' ogy estnknt maj*nem el*%l a /ra*tsgt&l' s k#zben a /l )ros magt 1l*#zi' ogy ela* assk a legt#bbet (gr%nek! - Nem mon*tam' ogy rossz$l 0sinlja' *e nem tan(t at meg nekik min*ent. - !iel%tt ki aj(tom magt' kr*eznk )alamit - mormolta Rose #sszeszor(tott /ogakkal. - !irt mi" !irt n" !irt az egsz zassgos maszkabl" - , )rebek )onz&*nak a )arzslat oz. G#)ettem a nyom$kat egy z oz - mon*ta <e0lan. - ,ztn kij#tt egy gy#ny#r. lny' rm /ogta az (jt' s kijelentette' ogy nem /ekszik le )elem. Jn 0sak belementem a jtkba. - =element a jtkba. - Geser.sg 0s#p#g#tt a sza)aib&l. 4ejti' ogy mennyire /ltem" -ogy mennyire agg&*tam' ogy mag)al rngat' tra agy)a a gyerekeket' )agy taln meg#li %ket" A$*ja' mennyit agg&*tam a maga jtsza*ozsa miatt" Gi/el!

293

, /r/i 0sak 1lt a )eran*n' s mosolygott' /ogsort a lny /el )illant)a' mint amikor a kar*ot egy pillanatra ki +zzk a 1)elyb%l5 - Nem innm. - Aessk" 3gyezsget k#t#tt1nk. Jn nem szegtem meg' (gy ez a maga ibja. 3zltal krtr(tst kell a*nia' s nem t$*. 3lk#lt#tte a pnzt. Rose kinyitotta a szjt' maj* be0s$kta. - !egkapja a pnzt - ny#gte ki )g1l. ,**ig is itt mara*ok. Aetszik )agy sem' meg)*em magt' mgpe*ig min*enron. 4%t' magt k#ti az esk1je. !in*ketten /elesk1*t1nk r' ogy )gigmegy1nk a rom pr&battelen' s )rom' ogy kia*ja nekem a mso*ikat. - Vgeztem a jtsza*ozssal - mon*ta Rose. Jn mg nem. , )ilg nem a maga knye-ke*)e szerint alak$l. - Aakaro*jon! - k#)etelte Rose. , /enket. =olon* lennk elmenni. !aga nagyon k1l#n#s n%' Rose! ,karom magt' s meg ar0olok azrt' ogy az enym legyen. - Jn )iszont nem akarom magt. ,kr ogy is legyen' /olytatnia kell a pr&bkat. -a nem teszi' a )arzslat )issza1t' s ki t$*ja' milyen /ormt #lt. !aga meg n meg is al at$nk' s akkor mi lenne az #00sei)el" Rose-t ismt sarokba szor(tottk. - 8y.l#l#m magt! - mon*ta. , /r/i ke*)es mosollyal )iszonozta5 - 3zt min*en/le rzkenysg nlk1l )eszem t$*oms$l.

2N;

23N

=r sokkal )onz&bbnak tallom' amikor nem sik(tozik s isztrizik' mint egy gyerek. - -a nem sik(toznk' akkor )illmot )gnk magba. <e0lan le$grott a )eran*r&l' s Rose /#l tornyos$lt5 Aegye meg. -a el akar j$tni a k#)etkez% lp0s%/okig' tegye 0sak meg! <e nem /og tetszeni. Jn nem amolyan elyi sr0 )agyok. Jn t$*om' ogyan )*jem meg magam. Varzslat sistergett Rose k#r1l. , /r/i atalma ott ka)argott k#r1l#tte. Rose a /ogt 0sikorgatta. , teraszajt& 0sap&*ott' s 7a0k angja allatszott5 Nagyi azt mon*ta' ogy mon*jam meg' ogy alkabban )eszeke*jetek. :elbresztitek 8eorgie-t. Rose le $nyta a szemt' s knyszer(tette magt' ogy lassabban llegezzen. -allotta' ogy <e0lan ki/+jta a le)eg%t' s rezte' ogy a )arzserejnek nyomsa megsz.nik. ,mint 8eorgie /elbre*' megkapja a pr&bjt mon*ta Rose ny$go*tan' amikor mr beszlni is t$*ott. - ,lig )rom' 6a*y 9amarine - mon*ta <e0lan. Rose bemas(rozott mellette a zba' s nagyon &)atosan tette be az ajt&t maga m#g#tt.

295

18.fejezet 8eorgie msnap reggel bre*t /el' olyan t(z &ra k#r1l. Rose romszor is megnzte' s amikor )g1l ltta' ogy a kis/i+ kk szeme )isszanz r' elgyeng1lt a tr*e' s meg kellett kapaszko*nia az ajt&/l/ban. - Na' t itt )agy - mon*ta Rose. - -ogy rze* maga*" - 7&l - mon*ta 8eorgie. Rose k#zelebb j#tt' le1lt az gyra' s ajkt a /i+ omlok oz rintette. 4zraz )olt s meleg. 6znak semmi nyoma. - <e0lan elmon*ta' ogy %t ()ta*. H )olt a k#zelebb - mormolta 8eorgie. - Age* nem talltalak. A+l messze )oltl. Rose-ba belemart a b.nt$*at5 - 4ajnlom. - !i t#rtnt" - kr*ezte 8eorgie. Rose elmon*ta neki. - 2r&bltam neke* beszlni a /arkasr&l s 9ass ornr&l menteget%z#tt 8eorgie. - <e m$nkba kellett ro anno*' aztn pe*ig el/elejtettem. 4ajnlom - ismtelte meg Rose. - -a legk#zelebb )alami /ontosat akarsz mon*ani nekem' )gig allgatlak' t#rtnjen brmi is. A$*o* mit" !egyek' ozok egy kis tet meg nizsos s1tit' s min*ent elmeslsz r&la' j&" - Van nizsos s1ti" - 8eorgie szeme /elragyogott. G1l#n neke* ksz(tettem. Ae )agy a %s. , %snek min*ig nizsos s1ti a j$talma. Rose )isszaj#tt' s 8eorgie elmeslte neki az egsz t#rtnetet nizsos s1ti arap*lsa s mlns tea iszogatsa k#zben. !inl t#bbet beszlt' Rose /ejben annl inkbb tisztbb lett a kp. - Jrtem - mon*ta )g1l. !ost mr j&l ltta a elyzetet. <e0lan k#)ette %t a A#2ND 23N

re*kbe. !aka0s$l ragaszko*ott ozz' ogy nla lakjon. Rose mg min*ig *1 #s )olt r. Nagyon' nagyon *1 #s. <e a /r/i )iselke*snek egyes pontjai )gre rt et%ek lettek. Rose bnta' ogy el)esz(tette az #n$ralmt. 4ok min *en t#rtnt az $t&bbi napokban5 <e0lan megjelense' a )rebek' az elbo0sts' a 8eorgie elleni tma*s. =rmelyik esemny mr #nmagban is elg lett )olna' ogy /elzaklassa' *e egy1tt rzelmi nyomst bes.r(t% k$kta/azkk alak$ltak t. Vala ogy ki kellett enge*nie a /elgy1lemlett g%zt. ,z k()nta' ogy br ne +gy enge*te )olna ki' a ogy' <e0lan el%tt' aki ktsgtelen1l azt gon*olta' ogy Rose 0sak isztizik. Ne z meggy%zni )alakit arr&l' ogy allgasson meg s agyja el a z$nkat' amikor t+l angosan sip(toz$nk a oz' ogy komolyan )egyen minket. - Js' mi lesz most" - kr*ezte 8eorgie. - !ost seg(tene* kell a <e0lan elleni mso*ik pr&battelben - mon*ta Rose aboz)a. - 8on*olo*' ogy elg er%s )agy a oz' ogy gyalogolj" 8eorgie b&lintott. - 4ajnlom' ogy ezt kell krnem t%le*' *e krlek' gyere ki a )eran*ra. - 3l%bb ki kell mennem a )0re - mon*ta 8eorgie. - Ne seg(tsek" 8eorgie ossz+ pillantst )etett r. Rose /els& ajtott' s r agyta. -a )gre /rj ez megy - mr a /rj ez megy )ala a is -' azt remlte' ogy az els% gyereke egy *es kislny lesz. J*es' t1n*ri' rtalmatlan kislny. Jlonore kilpett a kony ba' s meger%s(tette magt lelkileg. 9sak pr per0e )an' miel%tt Rose )isszatr 8eorgie szobjb&l. , ogy Jlonore k#zel(tett /el' <e0lan $*)ariasan /elllt' k#nnye*n meg ajolt' s elmosolyo*ott5

240

- =onjo$r' !a*ame. - 8onjour, ,onsieur. - 6e1lt egy szkbe' s /ran0i$l

/olytatta. - ,z $nokmr&l szeretnk beszlni mag)al. , /r/i ar0a .)#s lett. , mosoly megmara*t' *e $*)arias' jeges /ormt #lt#tt - a kk)r.ek akkor asznltk' amikor )alakit az $*)ariassg$kkal akartak meg/ojtani. - 4zeretnm' a semmilyen /lrerts nem lenne k#zl1nk - /olytatta Jlonore. - Nem & ajtok semmi/le tallkt k#z)et(teni mag$k k#z#tt. Jpp ellenkez%leg. , /r/i szem#l*#ke egy 0seppet /elszala*t. Anyleg )ak(t&an j&kp. /r/i. - Fgy tallja' ogy nem r*emlem meg az $nokjt' ,adame? !agban Jlonore nmn /elny#g#tt. Gij#tt a gyakorlatb&l. -Nem ktelke*em a szrmazsban. 9s$pn szeretnem tisztn rteni a elyzetet. 2ersze' a ajlan*& )gigallgatni. - 9s$pa /1l )agyok' ,adame - biztos(totta r&la <e0lan. Jlonore nagy le)eg%t )ett5 - , /rjem a zassg$nk sorn t#bbsz#r is el agyott. Nem azrt mon*om ezt' ogy egy1ttrzst 0sikarjak ki magb&l. 3z egyszer. tny. 4zen)e*lyesen szeretett' *e a tengert mg jobban szerette. !i)el nlk1le szen)e*tem' min*ent megtettem' ogy a /iamat +gy ne)eljem' ogy /elkeltsem benne a 0sal* irnti /elel%ssg rzst. 4ajnos borzalmas k$*ar0ot )allottam. ,pj oz asonl&an 7o n is gyakran agyta el a /elesgt s a gyermekeit. Rose gyermekkorban megtan$lta' ogy az >apa? 0s$pn i*eiglenes jelenlt az letben. - Jlonore el allgatott. Neezebben tallta meg a sza)akat' mint itte. - @ardon. C (z nagyon ne z szmomra. Rose anyjt les+jtotta a sz1lei i*ejekorn bek#)etkezett alla' s az $tols& )eiben min*en eszk#zzel arra t#reke*ett' ogy el/elejtse alan2;1

*&sgt - ltalban annak a /r/inak a karjaiban keresett ny$galmat' aki ajlan*& )olt )ele lni. Vg1l min*en gy&gy(r iba)al& )olt' s meg alt. Rose akkor kamasz )olt' a /i+k pe*ig mg kisbabk. (gy az $nokimat az anyj$k s az apj$k is el agyta. 3lonore rpillantott <e0lanre' *e a /r/i ar0a %szinte $*)ariassgot t1kr#z#tt' s olyan tltsz& )olt' mint egy betont#mb. -,ztn Rose /e ret )illantott. Jrtse meg' lor*om' ogy t#bb mint egy )szza* telt el az&ta' ogy egy peremlak& $toljra /e ret )illantott. !g gyermek )olt' alig m+l tizennyol0 )es' s egyltaln nem )olt /elksz1l)e r' ogy el%re lssa a k#)etkezmnyeket' )agy megbirk&zzon )el1k. ,z anyja laza )iselke*snek la' /eltteleztk' ogy Rose egy zassgon k()1li )iszony gy1m#l0se. 3gyetlen jszaka alatt rtkes r$0ikk lett. 3l%sz#r is a )illantsi kpessge min*en 0sal* szmra jelentkenny tette' mso*szor pe*ig a )arzsereje kk)r. %s#k megltre $talt' arma*szor pe*ig... az $nokm bjos' mint a ogy azt bizonyra maga is szre)ette. - -ogyne' ,adame. -angja teljesen k#z#mb#s s kellemes )olt. -a mg egyszer ,adame-nak sz&l(tja' akkor ozz)g )alamit. Rose-nak borzalmas lete )olt - mon*ta Jlonore kereken' - !aj*nem egy )en t sz& szerint 1l*#ztk. , perembeli 0sal*ok az ereje miatt akartk' a k#rnykbeli kk)r.ek a /elttelezett szrmazsa miatt' azok pe*ig' akik nem akartk' azok gy.l#ltk. ,z irigysg borzalmas *olog. ,z anyja kalan*ozsai miatt (gy is szmki)etett )olt' s a )illantsa 0sak /okozta a bajokat. ,mennyi ke)s bartja )olt' az is min* el agyta. , bartja - aki egy rmes alak )olt - elr$lta. A+llt1nk egy ostromot' egy gy+jtogatst' s azt' ogy ker1lnek minket. , rabszolga-

242

kereske*% )olt min* k#z1l a legrosszabb. ,zzal rkezett' ogy $*)arolt Rose-nak' biztonsgot s el/oga*st (grt neki' amire Rose annyira )gyott' s a gazember maj*nem gy%z#tt - a nem is Rose sz()e' *e az elmje /elett. 4zeren0sre /el/e*tk a kiltt' *e a kr mr meg)olt. Rose +jra s +jra megtan$lta a le0kt5 az emberekben k1l#n#sen a /r/iakban - nem szaba* megb(zni. Jn )gignztem' a ogy krt tettek benne' s nem llt atalmamban megaka*lyozni. Vg1l egy ) kosz $tn a *olgok leny$go*tak. , /iam az alatt az ) alatt mellette llt. !g % is megrtette' ogy a 0sal*ja nlk1le nem lte )olna t+l ezt a )i art. 3z )olt a leg osszabb i*%' amit )ala a is a 0sal*j)al t#lt#tt. ,zonban amint 0s#kkent a nyoms' megsz#k#tt. ,z jszaka k#zepn lpett meg a sajt gyerekei el%l' a /i+kat megint Rose gon*jaira b(zta. Jlonore nagy le)eg%t )ett. - 3z )olt az $tols& r$ls' lor*om. Nagyon megsebezte Rose-t' s el atrozta' ogy ezt a /j*almat min*enron megsp&rolja az #00seinek. 3gy /iatal lny tele )an almokkal' lor*om. :l lbbal a /antzia )ilgban l' s min*en j&kp. /i+ban' akit meglt' az igaz szerelmet keresi. Rose-nak nin0senek lmai. ,z ember azt )rn' ogy )alaki' aki ennyi min*enen ment kereszt1l' *1 #s s megkesere*ett' *e Rose nem az. Ge*)es' *es' #nzetlen s nagylelk.' s ezrt min*ennap lt a*ok a szeren0se0sillagaimnak. Jlonore /elllt' a *1 e miatt knytelen )olt. <e0lan is /elllt. - =iztos )agyok benne' ogy #n sikerrel kelti /el a #lgyek /igyelmt - mon*ta Jlonore. - =iztos )agyok benne' ogy #sszet#rt sz()eket agy maga $tn' s )al&sz(n.leg gyeng*en gon*ol )issza min*en e**igi &*(tsra. 3gyes /iatal n%k szmra izgat& le et' a egy maga/ajta /r/i so*orja le %ket a lb$kr&l. 4%t' a /r/inem
2;3

termszett illet%en ez asznos le0ke is le et. ,zonban Rose-nak nin0senek tpllan*& ill+zi&i' s nin0senek sz1lei' akik tmogats$kr&l biztos(tank. -a #sszet#ri a sz()t' abba az $nokm belerokkan. Aeljes mrtkben t#nkre /ogja tenni' keser. ron00s )ltozatja. 3zrt /elsz&l(tom' lor*om' ogy agyja %t bkn. Nin0s sz1ksge r' mini tr&/era. Js a nem agyja bkn' esk1sz#m' ogy $tols& le eletemmel megtkozom magt. !in*ketten t$*j$k' milyen er%s az ilyen tok. <e0lan meg ajolt5 - !eg/ontols trgy) teszem a sza)ait. Jlonore mormolt )alamit' s be)gtatott a zba. Nem )olt biztos abban' ogy nem rtott-e t#bbet' mint amennyit asznlt. Rose be*$gta a /ejt a kony ba. <e0lan az asztalnl 1lt' el)esz)e gon*olataiban. !osoly jtszott az ajkn. 7#jj#n ki! - mon*ta Rose. - , k#)etkez% pr&b oz ki kell menn1nk az $*)arra. , /r/i k#)ette' ki a )eran*ra' a ol Rose le1lt egy szkbe' <e0lan pe*ig a korltnak tmaszko*ott. Rose a reggeli k#*ben z& /kat bm$lta. <e0lan megk#sz#r1lte a torkt. 3gsz reggeli alatt siker1lt egyetlen sz&t sem sz&lni$k egyms oz' *e most +gy t.nt' mint a a /r/i mon*ani akarna )alamit. Aegnap el)esz(tettem az #n$ralmam - mon*ta <e0lan. - Hszintn bo0snatot krek. , j#)%ben nem /og el%/or*$lni. -Jn is bo0snatot krek. Nem kellett )olna olyan... *rmainak lennem. Psszenztek. , )iselke*semet /lret)e - /olytatta a /r/i min*ent komolyan gon*oltam. Rose /elszegte az llt5 - Jn is.

244

- Ren*ben )an. - 7&l )an.

, /r/i )issza1lt' s Rose olyan messze 1lt t%le a )eran*a lp0s%ire' amennyire 0sak t$*ott. Ra*s$l - mon*ta <e0lan kis sz1net $tn -' a zsin&ros s1temnye isteni )olt. - Inizsos. Inizsos s1ti. !aj* mega*om a re0eptet. -asonl(t a pala0sint oz. - G#sz#n#m. Xltek s allgattak. , 0sen*et Rose t#rte meg els%nek5 Nem gon*olja' ogy )eszlyes )gig0sinlni ezeket a ki ()sokat' mik#zben 9ass orn 0sak a meg/elel% alkalomra )r" 3lg sok )rebt elp$szt(tott$k - mon*ta <e0lan. !i)el n )agyok az els% 0lpontja' /el kell p(tenie a a*seregt +jra' miel%tt tma*. Gt napig' taln romig is biztonsgban )agy$nk. Aaln mg to)bb is' gon*olta Rose nmi elge*ettsggel. Aegnap' mi$tn #ssze)eszett <e0lannel' maj*nem min*en i*ejt a tele/onon l&g)a t#lt#tte. ,z % sza)ai nem sokat szm(tottak a 2eremben' *e nagyi sza)ai igen' s most mr t$*tk' ki /enyegeti %ket' s mit akar. 9ass orn szmra az j leszllta $tn ne z lesz pr*ra lelni. Ae t most sebez et% - mon*ta Rose. - !irt nem ere*1nk a nyomba" , /r/i jeges szeme rmere*t5 'n ere*ek a nyomba. <e /ogalmam sin0s' ol )an' s az #00se sem t$*ta megtallni a nyoma alapjn a m+ltkori kis kirn*$ls$nk sorn. - 2ersze. @kolja a gyereket a sajt k$*ar0rt! 4enkit nem okolok. !it sz&lna ozz' a megegyeznnk )alamiben a pr&battellel kap0solatban" 4emmi egyezsg' 6or* 9amarine. !agban nem
2;B

szaba* megb(zni. , /r/i nem za)artatta magt a 0s(p%s megjegyzst%l5 - -a killom a pr&bt' a zban mara*ok' s a 0sal*ja seg(t abban' ogy elkapjam 9ass ornt. -a )esz(tek' i)atalos okiratban garantlok llampolgrsgot mag$knak' amellyel !gia teljes jog+' t#r)nyes polgrai) )lnak. Geres etne ott llst. , gyerekek iskolba jr atnnak. Rose be0s$kta a szjt' el arapta a srt% )laszt. ,gya tszg$l*ott a le et%sgeken5 - ,kkor olyan elyre ker1l1nk' a ol a legnagyobb atalmat maga birtokolja. - 3llenkez%leg. 3l%sz#r is megesk1*tem' ogy a k$*ar0ot )allok' bkn agyom magt. !so*szor' !gia t#r)nyei meg)*ik magt' /elt)e' ogy ottani llampolgr' s letart&ztattat at engem zaklats miatt' a megjelenek a za el%tt. 8on*olja )gig' Rose. 3l)esz(tette az llst' s nem )al&sz(n.' ogy +jat tall. Js brmennyire is arra knyszer(ti a /i+kat' ogy tegyenek +gy' mint a nem lenne )arzserej1k' att&l mg )an nekik. Gptelenek a A#re*kben lni' a )arzserej1k nlk1l lassan meg/$lla*nnak. Nzzen maga m#g! - :elemelte a karjt' s )gigm$tatott a zon. - 3zzel maga kiegyezne. Nem akarna t#bbet ki ozni magb&l" 7& elyen tapogat&zott. - !ilyen garan0it kapok' ogy ez a i)atalos okirat nem 0sak egy rtktelen pap(r/e0ni" - , 9amarine-pe0sttel ltom el. !int gr&/nak' jogom )an ozz. - !aga nem is igazi gr&/. , 9amarine gr&/ja 0sak $*)ariassgi 0(m. , /r/i rbm$lt5 - Js ezt a kis sz#sszenetet onnan )ette" - 3gy k#ny)ben ol)astam - mon*ta Rose' s pr&blta

246

meg/agyasztani a /r/it a angj)al. - !g mi' ostobk is ol)as$nk n a. - 6t at&an nem )alami j&l ol)as - mon*ta <e0lan. ,z $*)ariassg 0(met r*emekrt s mg elg sok min*enrt a*jk. 3gy $*)ariassgi 0(mmel ren*elkez% nemesnek $gyanannyi a atalma' mint egy )al&*i nemesnek. Nzze meg a k#ny)ben. - Ne moz*$ljon! Rose berontott a zba' s maj*nem /ell#kte a nagyanyjt. - !in*en ren*ben )an" - kr*ezte nagyi. !in*en t#kletes. - Rose /elmszott a pa*lsra' megraga*ta a atalmas En)iklo&dit, s lek1z*#tte a lp0s%n. -a az$*ik' bele)eri az orrt a k#ny)be. , poros k#tetet kirngatta a )eran*ra' s a pa*l&ra ejtette. <e0lan ma reggel el%sz#r m$tatott a kemny atrozottsgon k()1l ms rzelmet is. - 4zent g' ol tallta ezt a m.kin0set" 4emmi k#ze ozz. - 9serlte egy Ran* !0Nally ,tlaszrt' kt 1)eg s/rnyrt s egy romliteres 2epsirt. Rose /el1t#tte a sz&sze*etnl' s megtallta az >,*rianglia llampolgri elismer% okle)l' 17;B? ki/ejezst. - A#bb mint ktszz )es - mon*ta <e0lan. Rose az 17;B. ol*alra lapozott' s angosan ol)asni kez*ett5 Illampolgri elismer% okle)l5 olyan *ok$ment$m' amely t#r)nyesen min*en jogot s k#telessget mega* az a*riangliai llampolgrsg oz. ,z llampolgri elismer% okle)elet a k#)etkez% szer)ek a* atjk ki5 Npszmllsi -i)atal' a npessgi miniszter pe0stj)elZ a =el/#l*i -i)atal' a biro*almi miniszter pe0stj)el )agy a
2;7

=iro*alom Nemes $ra' a Nemes 0(mer)el ellt)a. ,z llampolgrsgot elismer% okle)elet 0sak gr&/ )agy nla rangosabb nemes ll(t at ki. ,z ilyen joggal ren*elkez% nemesek listja ezen kia*s megsz1letsig a szerz% ltal az albbiak szerint ismeretes. - Rose tnzte a listt' s megtallta a 9amarine gr&/ja ne)et. - 3lge*ett" - kr*ezte <e0lan szrazon. -a ki agyja ezt az eslyt' #r#kre $tlni /ogja magt. 6e et' ogy )an benne )alami t$rpissg" - !egegyezt1nk" - kr*ezte a /r/i. -!egegyezt1nk. - !aj*nem belep$szt$lt' ogy kimon*ja. Rose mosolyt knyszer(tett magra. - 3zt so a nem /ogja megnyerni. 8eorgie ezt a pillanatot )lasztotta' ogy kilpjen a )eran*ra. !egltta <e0lant' o*ament ozz' s sz& nlk1l meg#lelte. <e0lan szeme tgra ny(lt. 6assan t#lelte a /i+t. G1l#n#s pillanat )olt5 a )kony' t#rkeny' sz%ke gyermek a sokkalta nagyobb' er%sebb' sz%ke /r/i karjaiban. , j#)% )(zi&ja' az a j#)%' amely 8eorgie j#)%je le etett )olna' a a )arzsereje el nem r$lja. Rose /els& ajtott' s a /szer /el in*$lt. - 8eorgie' meslj a kk)r.nek 9let$s nagyapr&l. <e0lan elenge*te' s 8eorgie le1lt mell a )eran*ra. Nagyon magas )olt - mon*ta 8eorgie. - Xgyesen bnt a kar**al. A#bb kar*ja is )olt. - @lyan' mint az enym" - kr*ezte <e0lan. -Nem. ,z #) ossz+ )olt' s )kony. !mre eltette %ket. - A%rkar* - tallgatott <e0lan. 8eorgie b&lintott5 - 4okat ne)etett s meslt nek1nk. Gal&z )olt. Gal&zkapitny - elyesb(tett Rose' s ell#kte az +tb&l az $tols& )*%k#)et. - 8eorgie' megtenn*' ogy

248

)issza/ogo* nagyapt" 8eorgie b&lintott. Rose kt kzzel megraga*ta a ne z ajt&reteszt' s el +zta. ,z ajt& kitr$lt' s 9let$s nagyapa )i arzott ki rajta' maga $tn +z)a a ln0ot. <e0lan /elpattant' s o*aro ant 8eorgie- oz' kssel a kezben. Nagyapa elrt a ln0 )gig. , nyak#r) )issza +zta' s nagyapa elesett. ,zonnal t/or*$lt' s llatiasan a0sargott' az 1res le)eg%t markolszta ossz+ $jjai)al. G$sza szaklla remegett' a ogy meg/esz(tette a ln0ot' s megsrg$lt /ogai)al arap*lta a le)eg%t. Rose /els& ajtott. Nagyapa egyes /1le megrezzent. Gik#p#tt' s Rose-nak tma*t' aki szilr*an llt a lbn. -armin0 0entire t%le az i*%s ember lt atatlan /alnak ro ant' s a /#l*re z$ ant. - Ne! - mon*ta 8eorgie. - <e a s#rpnzemet akarom! - ny#sz#rg#tt nagyapa. - Nem - ismtelte 8eorgie. - 7obban tesze*' a le1lsz. Nagyapa keresztbe)etett lbakkal le1lt' s el%re- tra intzott. <e0lan k()n0sian nzett nagyapra5 - , /1le min*ig ilyen egyes )olt" Otna lett ilyen - mon*ta Rosa. - , aja s a szaklla is az&ta ilyen. ,mikor meg alt' teljesen megborot)ltk. 3zek is a alla &ta n%ttek meg. - !i a ne)e" - kr*ezte <e0lan. - Grlek' )laszolj <e0lannek! - krte 8eorgie. 9ae*mon 9let$s <rayton - mon*ta nagyapa szomor+an. - , 9ae*mon a brit 0ae* sz&b&l ere*' ami azt jelenti5 > ar0?Z a 9let$s pe*ig a g#r#g kleitosz-b&l' jelentse5 ki)l&. !egmara*tak az emlkei" - kr*ezte <e0lan k#z#mb#s angon. Rszben' elyenknt. - Rose kiny+lt' s megsimogatta
2;N

nagyapa ajnak ki/ak$lt s#rnyt. - Iltalban le akar menni a ko0smba. N a a /oga*&ba akar lemenni' s a bartj)al' 9onnorral akar tallkozni a kor)ettj1k el%tt. , kor)ett ne)e Esmeralda, s a kik#t%b%l in*$l. 3mlkszik r' ogy mi kik )agy$nk' s emlkszik... arra a n%re' akit 8eorgie-)al egy1tt mentettl meg. 4(r)a /aka*' a megltja' )agy a kimon*om a ne)t. Rose maga is a s(rs szln llt' s nagyot nyelt' ogy a torkt szor(t& gomb&0 megsz.nj#n5 - 8eorgie nem szereti' a a *olgok meg alnak. <e0lan z#l* szeme tan$lmnyozta a lnyt5 - Vannak msok is" 3mberek nin0senek. !a*arak. Gis0i0k. ,pr& lnyek' amiket megsajnlt. <e0lan ar0a els#tt1lt5 - !ennyi" - Nem t$*j$k. 3lrejti %ket. 8eorgie lebm$lt a /.be. ,z #0smnek nagyon j& sz()e )an - mon*ta Rose. - <e kptelen elenge*ni azokat a *olgokat' amiket letre kelt. 2r&blt$k magyarzattal' j$talmazssal' b1ntetssel. <e nem t$*ja elenge*ni %ket. !aga ki ()st akart. Aessk. !entse meg az #0smet #nmagt&l. <e0lan 8eorgie mellett 1lt' mik#zben Rose )isszaterelte nagyapt a /szerbe. Rose allotta <e0lan alk angjt5 - Nem akaro*' ogy meg aljon a nagyap*" - Nem. - !in*en l%lny meg al' 8eorgie. 4ok szeren)st hozz, gon*olta Rose. !r egy t$0atszor megbeszltk. 4emmire sem j$tottak. Gi *#nt#tte el' ogy (gy legyen" - kr*ezte 8eorgie alkan. - , Aermszet. 3z az emberisg egyik t+llsi m&*ja. 8eorgie megrzta a /ejt5

250

ogy (gy legyen. <e0lan #ssze +zott szem#l*#kkel 1lt' karja a tr*n ny$go*ott. ,mikor Rose el ala*t mellette a zba menet' a /r/i azt mon*ta5 Gellene pr *olog. A+l sokat krnk' a azt mon*anm' szerezze be nekem" Rose megllt. , /r/i kitallt )alamit. - !ire lenne sz1ksge" Gk gyertykra. 3gy /mtlra )agy nagy e*nyre. =izonyos gy&gyn#)nyekre. 3gy la)&rra' minl nagyobb' annl jobb. !g n ny *ologra. 3z elg atrozottnak t.nt. !ennyire biztos benne' ogy a )rebek nem tma*nak" - Nagyon biztos )agyok. 3z esetben )egye /el az ,myt%l kapott r$ kat. 3l)iszem a Eal-!artba. A(z per00el ks%bb min*ketten a ko0siban 1ltek. , kiste era$t& nem )olt pi0i' *e <e0lan mellett sz.knek s apr&nak t.nt. Rose bein*(totta a motort. - Xlt mr korbban ko0siban" - Nem. Rose a p$skk /el intett5 - A$*ja asznlni" , /r/i /elemelt egy p$skt' amely kibiztos(t)a s t#lt)e )olt. Remek. <$gja el a /egy)ert' s kap0solja be a biztonsgi #)t' krem. 2r per0ig 0sen*ben ala*tak. - !i ez a irtelen tma*t j&in*$lat" - kr*ezte <e0lan. Rose nem nzett r5 - !it gon*ol' mennyi le et )issza 8eorgie-nak" Ne z megmon*ani. Nem ismerem a kpessgeit' s nem t$*om' mi&ta sz()jk az leterejt' s milyen mrtkben. <e a testi gyengesgt tekint)e azt mon*om' kb at &napja )an tra. 2e elyk#nny.. Gt /ek)%tmasznl kptelen t#bbre' s
2B1

- Nem kne (gy lennie. Nem akarom'

gyorsan el/ra*. ,zt ittem' )rszegny. 3z a maga )lasza - mon*ta Rose. - Nem sz()esen mon*om ki' *e a tnyleg +gy gon*olja' ogy meg t$*ja gy%zni az #0smet' ogy agyja abba a lass+ #ngyilkossgot' akkor seg(tek magnak' mg akkor is' a ez azzal jr' ogy el)esz(tem ezt a 0satt. Rose )ezetett to)bb. - !ikor )olt alkalma /ek)%tmaszozni ltni" - Gt napja' amikor maga )a0sort /%z#tt. !in*egyiknek a*tam egy kst' s alap)et% /ela*atokat a*tam nekik 7a0k sz1letett gyilkos. 8eorgie-nak pr per0 $tn le kel lett 1lnie. - Nem seg(t magn - mon*ta Rose. , /r/i /el +zta a szem#l*#kt. - -a bartkozik a gyerekekkel' azzal nem seg(t magn - pontos(tott Rose. - Nem megy1nk el mag)al. - ,zrt bartkozom a gyerekekkel' mert (gy *#nt#ttem. Nem min*en 0seleke*etem kiszm(tott. -abr megrtem' ogy mirt gon*olja (gy. - Cgen" - !a reggel osszasan beszltem !a*ame Jlonore- ral' am(g maga 8eorgie-)al )olt. , igazn? Anyleg belea* min*ent' *e a azt gon*olta' ogy a nagyanyja 0satlakozik a <e0lan-im*&k kl$bj oz' akkor )r mg r egy-kt meglepets. - Js mit mon*ott magnak" - 4ok min*ent. , nagyanyja nagyon sok ellentmon*ssal k1z*. =izonytalan abban' ogy btor(tson-e )agy elbtortalan(tson' ezrt min*kett%t megtette. Rose rpillantott. Aekintet1k tallkozott' s Rose-nak nem tetszett' amit a /r/i szemben ltott5 elszntsgot s atrozottsgot. Rose za)artan el/or*$lt' s az $tat bm$lta. - !agnak ne ezre esik' ogy brkiben is megb(zzon - mon*ta a /r/i. - 3 ez n is ozzjr$ltam a be0sapssal. 3zt nagyon sajnlom. <e sz1ksges )olt.

252

- 3zt mon*ogatja' *e nem r$lja el' mirt.

, /r/i nem sz&lt semmit. - 3z roppant sz()*er(t% - mon*ta Rose. - A$*ta' ogy a

2B3

sz#rnyetegek /enyegetst jelentenek az egsz 2erem szmra. A$*om' ogy mi semmit nem szm(t$nk magnak' *e legalbb nem pr&blt )olna meg /igyelmeztetni minket' p$sztn /elebarti szeretetb%l" - :igyelmeztettem - mon*ta <e0lan. - !ag$knl nin0s t#r)ny at&sg' sem k#zponti ren*/enntart& szer)' (gy amint tlptem a 2erem atrt' elmentem a templom$kba. , papj$k okos embernek t.nt. 3lmon*tam neki' ogy a 2eremb%l min*enkit e)ak$lni kell. =&lintott' el% +zott egy pisztolyt' s $szonkt goly&t r#p(tett belm. ,mikor rj#tt' ogy a goly&k nem /ognak rajtam' ozzm )gta a /egy)ert' s 6$0i/er k#)etnek ne)ezett. Rose #sszern*$lt5 - 3z azrt )an' mert 8eorge :arrelnek' a elyi pr*iktornak bor*erline szemlyisgza)ara )an. !in*en )asrnap knk#)et' pokolt1zet meg elkr ozst pr*ikl' s ellen%rzi' nin0s-e a templomban egy-kt r$l& angyal' akik Csten ellen ar0olnak a 4tn mellett. !eg )an gy%z%*)e r&la' ogy ezek az angyalok el akarjk kapni %t. Val&sz(n.leg azt gon*olta' ogy maga egy ilyen gonosz angyal. - Jrtem - mon*ta <e0lan szrazon. - 4enki nem jr a templomba' n ny i*%s #lgyet ki))e mon*ta Rose. Nem mint a ez seg(tett )olna a elyzeten. - ,z$tn elmentem a legnagyobb zba' amit talltam. Fgy okosko*tam' ogy akinek ekkora za )an' az komoly gy#kerekkel ren*elkezik a elyi k#z#ssgben. Rose sz()e elne ez1lt. , templom mellett egyetlen nagy z )olt 0s$pn. - !elyik z )olt az" , Ronn- z' a kk tet%)el" - Cgen. Rose elsz*1lt egy pillanatra. - , k$tyk.

254

, /r/i b&lintott5 - Cgen. , z $ra rm k1l*#tt egy /alka k$tyt. ,z iszem' %k is a 4tn k#)ett )rtk' $gye" - Nem' azoknak metanollaborj$k )an a z$kban. Clleglis narkotik$mokat ll(tanak el%. Illan*&an be )annak tp)e' s rettegnek' ogy a A#re*kb%l a zsar$k )ala ogy tj#nnek a 2erembe' s lero anjk a z$kat. 2r&blta msnl is" - , ogy tmentem az +ton a k#)etkez% z oz' egy n% megpr&blt el1tni a ko0sij)al. - ,z +t k#zepn )olt! <e0lan ar0a ki/ejezstelen mara*t5 - , k#)etkez% kt znl rm se bag&ztak. 6ttak' s elb+jtak o*abent. Fgy *#nt#ttem' nem )esztegetem to)bb az i*%met' s elin*$ltam a )rebek nyomban. !s /l napomba ker1lt' ogy megk1l#nb#ztessem az egyes nyomokat. ,z egyik egy magnyosan ll& z oz )ezetett. 3gy n% j#tt el% - $gyanaz' aki el akart 1tni s kijelentette' ogy nem j#n ozzm /elesg1l' s jobb' a bkn agyom %ket' k1l#nben az ablakban a kt gyerek agyonl%. Rose kereste a sza)akat. <e0lan tnyleg megpr&blta. A#bbet tett' mint amit sokan megtennnek a elyben. -=iztosan azt gon*olta r&l$nk' ogy min*annyian meg%r1lt1nk. , gon*olat t/$tott az agyamon. ,zrt kerestem /el mag$kat' mert min*enkppen kellett egy ely a 2eremben' a ol meg +z attam magam. A$*tam' ogy a )rebeket azrt )onzza ez a ter1let' mert itt )arzser% )an. s a tegnapi /elttelezsei ellenre nem akartam' ogy baj$k essen. Nem akarom' ogy brkinek is baja essen. Nagyon j& #tletet a*ott azzal' ogy milyennek is gon*ol egy kk)r.t. -a meg/elelek az el)rsainak' azt gon*oltam' )al&sz(n.leg el%re megj&sol atom a reak0i&it. Js t$*ni akartam' ogy mirt nem akar ozzm j#nni'

Jr*ek/esz(t%nek talltam magt. , a. Jr*ek/esz(t%nek. 3zt megkapta. 6egk#zelebb a pasas maj* )alami r*ek/esz(t% &0enparti telket akar ela*ni neki Nebraskban. - <e0lan' beszltem 8eorgie-)al' s % elmon*ta' mit mon*ott 9ass orn. Itgon*oltam' s rj#ttem' ogy 9ass ornnak igaza )an5 tnyleg 0sali )agyok. 9sak nem a maga 0salija' anem az #). ,z engem r% /enyegetst asznlja arra' ogy itt tartsa magt. Nem in*$l at a keressre' mert att&l /lne' ogy megtma* engem )agy a /i+kat. 3zrt k#)etett engem a A#re*kbe' ezrt ragaszko*ott ozz' ogy nlam lakjon' ezrt i*%z(tette arra a reggelre a 7a0kkel )al& eSpe*(0i&jt' amikor az i*%m legnagyobb rszt a A#re*kben t#lt#ttem a be)srls miatt. 2r&bl egyenl(teni. ,zrt +zta el el%ttem az llampolgri okle)l mzesma*zagjt' mert biztosra akart menni abban' ogy el t$*$nk sz#kni !giba' a nem siker1l meg/elelnie a ki ()snak' s nem t$* meg)*eni minket. Rose egy pillantst )etett a /r/i ar0ra' s r#gt#n ltta' ogy igaza )olt. 6eparkolt. - !irt ll$nk meg" - kr*ezte <e0lan. - Ctt )agy$nk a atron. 6e et' ogy maga nem li t+l' a egy jrm.)el megy1nk t' mert t+l gyors. - Gikap0solta a biztonsgi #)t. - Nzze' rtem' ogy 9ass orn mirt tekint rm 0saliknt. ,zt gon*olja' mit sem rek' egy riban0 )agyok' aki 0sak 1l a babrjain' s #r1l neki' ogy maga a**ig %riz engem' am(g nem *#nt +gy' ogy elege )an a jtsza*ozsb&l. 9sak azt nem rtem' ogy maga mib%l gon*olja' ogy )gig0sinlom" <e0lan kikap0solta az #)t' s o*a ajolt a lny oz t+lsgosan is k#zel -' s ezzel kizrta a k1l)ilgot. - !gis mi... , /r/i meleg' ()ogat& ajka Rose ajk oz rt. !g
7

min*ig *1 #s )olt r' *e )ala ogy a *1 e nem aka*lyozta meg abban' ogy kinyissa a szjt' s beenge*je. Nem' )alami a /r/i oz ajtotta' s )issza0s&kolta. 3gyszerire akarta /elpo/ozni s meg(zlelni. <e0lan karja #sszezr$lt k#r1l#tte' s mag oz +zta. Rose nem )olt biztos benne' ogy pajzsknt )*i' )agy 0sap*ba ejtette' )agy min*kett%' *e bol*og )olt t%le' s meg0s&kolta. 3gy ko0si rj$k *$*lt. 4ztrebbentek. 3gy piros kis te era$t& +zott el mellett1k' le +zott ablakkal. Rob 4imoen )alami *iszn&sgot kiablt /elj1k' s el +zott a atr mellett a A#re*kbe. <e0lan morgott5 - 3gy napon ki kell ny(rnom. Rose egyik kezt a /r/i mellkasra elyezte5 -a most elenge*' akkor a letma*somat pillanatnyi elmeza)arnak tekintem. <e0lan ismt meg0s&kolta' k#nnye*n s+rol)a az ajkt. - <e0lan! , /r/i /.z#l* szeme rne)etett5 ,zt akartam' ogy t$**' ogy nem szen)e*ek pillanatnyi elmeza)arban. !ost mr abba agy ato* a tettetst' t$*o*" - mon*ta Rose. - A$*om' ogy nem miattam j#ttl i*e. 9ass orn miatt j#ttl' ezrt nem kell a 0sb(t&s /elsz(n. Ra)ar&nak tallom. Val&sz(n.leg ezen a ponton kellene be (zelg%nek lennem - mon*ta <e0lan. - Rgebben kpes )oltam r' *e )ala ogy 0serben agy a t$*omnyom' a )ele* )agyok. - Q' $gyan mr! - Rose a szemt /orgatta. O*)ariasabban kne mon*anom' *e nem innm' ogy megrtesz' a0sak nem beszlek egyenesen - /olytatta <e0lan.

Rose mr allotta ezeket a sza)akat. 3gy pillanatba telt' *e eszbe j$tott' ol - % maga mon*ta neki a =$rger Ging el%tt. - A1sks' maka0s boszorkny )agy. - Ne /ele** a kemnyet' a *$r)t s a k#z#nsgest. 9sak akkor' a illik r*. -a az alkalom +gy k()nja' ra)asz t$*sz lenni' s egyenes' mgpe*ig annyira' ogy el /elejte*' ogy egyltaln ltezik a taktikzs. 4zarkasztik$s' t1zes... !on*tam a maka0sot' $gye" - Cgen - )laszolt Rose szrazon. 3mellett okos )agy' ke*)es' gyeng*' gy#ny#r.' s min*ig ragaszko*sz az #nll&sgo* oz' mg akkor is' amikor az llna r*eke*ben' ogy maga* m#g#tt agy*. !eleg rzs /$tott )gig Rose mellkasn' s mg termszetes gyanak)sa sem bre*t /el Lmiszerint a /r/i az$*ikM. Vajon o) akar kily$ka*ni )ele" - 3mellett $moros is )agy - mon*ta <e0lan. - Q' sz&rakozatlak" <e0lan r)illantotta egyik min*ent megreszkettet%' kiss gonosz mosolyt5 - Nem is sejte*' mennyire. ,rrogns segg/ej. - Js min*ez mit jelent" 9sak azt' ogy az enym kell' ogy legyl. - Rose #ssze)onta a szem#l*#kt. - ,z enym kell' ogy legyl' te meg a t1ski*. !aka0s s ellenszen)es alak )agyok' *e nem ostoba. Nem igazn )rta*' ogy ki agylak' mi" :orr&sg #nt#tte el Rose ar0t' s t$*ta' ogy elpir$lt. Nos' nem le etek a ti* - r(totta el Rose. - -az$*tl nekem. Nem b(zom meg benne*' nem megyek el )ele*' s nem is /ekszem le )ele*. !ost pe*ig enge*j el' s szllj ki a ko0sib&l' ogy tme ess1nk a atron' s t+llegy1nk ezen az $tazson. 3gy1tt nztek szembe a atrral. Ne z lesz a /r/inak.
N

, legt#bb mgiainak ne ezre esett alkalmazko*ni a 2erem ez is' nem ogy a A#re*k ez. <e <e0lan mr 0sinlta egyszer' s megjelent a =$rger Gingben' ogy /antasztik$s m&*on majmot 0sinljon =ra*b%l. !gis' Rose-nak nagyon &)atosnak kell lennie. !i t#rtnt' amikor a m+ltkor t akartl j#nni" kr*ezte Rose. - :ontos t$*nom. :j*alom - mon*ta a /r/i. - Rng&g#r0seim lettek ,zt iszem' taln nem is )ettem le)eg%t' *e az emlkeim za)arosak. 3zen lesz mit *olgozni. Rose megszor(totta a /r/i $jjait5 4zpen' lassan 0sinlj$k. 9sak gyere $tnam' s a +gy rze*' el /ogsz j$lni' sz&lj nekem. , tenyerbe #sszpontos(totta az erejt' s egy apr& lpst el%relpett. <e0lan k#)ette. 3gy kis a*ag )arzslat szi)rgott ki a /r/ib&l' s Rose a sajtj)al elyettes(tette @lyan )olt' mint a 0sipesszel #ssze/ogott )olna egy )ni a karjn' s lassan ki +zta )olna. !g egy lps. !egint. , )arzslatot megint ki +zta. <e0lan izza*t. !g egy lpst. Rose rezte' ogy a teste megremeg. , sokk )gig/$tott a karjn' s <e0lan rpillantott. Rose k#nnye*' biztat& mosolyt k1l*#tt /el. 6assan' aprnknt t ala*tak a atron' s mire az $tols& )arzsszikra is ki alt <e0lanben' Rose min*ent nekia*ta' amije )olt. !g egy llegzet' s )ge. <e0lan megingott' s megrzta a /ejt5 - 3z mr jelent%sen k#nnyebb )olt. Rose" Rose a /.re rogyott' k1z*#tt a gyomrban g% er%s /j*alom ellen. - ,*j egy per0et. <e0lan letr*elt mell. - 7&l )agy" Rose sz+r&s 0som&t rzett a gyomrban5 7&l. 9sak az $t&sokk. Nmi energit ignyel )alakit

10

t)inni a atron' ennyi az egsz. <e0lan /elemelte. Nem kell )inni - mon*ta Rose. - 9sak rtalmatlan /j*alom. !r m+l&/lben )an. , /r/i o*a sem /igyelt r. - !i t#rtnt )olna' a elenge*sz" !eg altl )olna - mon*ta Rose. - , )arzser% kiszaka*t )olna a teste*b%l' s a sokk meg#lt )olna. - 3lszalasztotta* az eslyt' ogy kiny(rj. ,//ene! - mon*ta Rose. - 4ebaj' min*ig )an +j alkalom. 3gy pillanattal ks%bb r)ette a /r/it' ogy tegye le' )isszament a atron' s t ozta a ko0sijt. , )asrnap reggel ellenre - amikor a A#re*k lakosainak tetemes rsze a templomokba ra*t - a Eal-!art parkol&ja zs+/oltnak t.nt. Rose /ogott egy be)srl&ko0sit. 3gyms mellett mentek' s <e0lan megllt. 4zeme a t#meget psztzta' magba sz())a a /nyeket' a 0somagolsok lnk sz(nt' a jobb ol*aln le)%' 0sillog& 1)eg olmikat... <e0lan Rose-rt ny+lt' s kemnyen megraga*ta a karjt. - !i a baj" - A+l sokan )annak. A+l nagy a zaj. , /r/i ar0a bezr$lt' s Rose biztos )olt benne' ogy a a 2eremben )annak' a szeme mostanra mr &/e rre )ltozott )olna. Gatonra emlkeztette' aki ellensges ter1leten jr' s min*en sz#gletb%l az or)l#)sz goly&jt )rja' min*en pa*l&lap alatt bombt szimatol. Varzsereje a 2eremben mara*t. Gar*jai s p$ski' s%t' mg Rose p$skja is a ko0siban mara*t. 3zt ne z )olt /el*olgozni. Rose lassan /lretolta a ko0sit egy /riss )irgokkal teli p$lt oz. - Illj$nk meg itt egy ki0sit. 3gy1tt lltak' s a t#meget nztk. N ny per0 $tn
11

<e0lan )llban eny 1lt a /esz1ltsg. 7obb" - kr*ezte Rose. - Cgen. - 2r&blj$nk stlni - mon*ta Rose. - 4zpen lassan. ,z egyik szlesebb /olyos&n mentek )gig. ,z ellenkez% irnyb&l rkez% lny0sapat ttott szjjal bm$lta <e0lant' )i ogtak' s el$grottak az +jb&l. Rose a /r/ira pillantott. , baseballsapkt a ko0siban /elejtette' s a aja )gigomlott a )lln' 0sak egy b%rzsineg /ogta #ssze. 4zles )lla meg/esz1lt z#l* sportp$l&)ere alatt' amelynek /elgy.rte az $jjt a k#ny#kig' megm$tat)a izmos alkarjt. , /armer rsim$lt ossz+ lbaira. , A#re*k meg/osztotta a )eszlyes' atalom ltal kiles(tett a$rt&l s a rtarti t#kletessgt%l. Ctt 0sak egy /r/i )olt' aki ki0sit kemnyk#ts.bb az tlagnl s sokkal szeSibb' *e $gyanolyan /b&l /aragtk' mint a t#bbieket' nem pe*ig gle00serb%l. Js a k#r1l#tte lebeg% )eszlyrzet min*en n%szemly szmra ellenll atatlann tette. ,z kszerp$ltnl ll& i*%sebb n% maj*nem kit#rte a nyakt' annyira pr&blta /el ()ni magra <e0lan /igyelmt. 3gy ziasszony' aki a be)srl&ko0siban 1l% kislny)al perleke*ett' /elpillantott' a ogy elmentek mellette' s egyszer.en ttott szjjal bm$lt $tn$k. , r$ srszlegen egy n% /el +zta a szem#l*#kt' lejjebb +zta am+gy is tekintlyes *ekoltzst' s elsznt ar0ki/ejezssel k#)ette %ket. !r 0sak ez inyzik' mg egy kis /igyelem. Rose les kanyart )ett be a 0ip%osztly s a sport/elszerelsek k#z#tt' s trapillantott. -at n% k#)ette %ket' nmelyik *iszkrten' nmelyik ny(ltan. 3z )gtelen1l bosszantotta Rose-t. - -okimaszkot kellett )olna magra +znom - mormolta. <e0lan tranzett' s ragyog& mosolyt )illantott /el-

12

j1k. ,z egyik /iatalabb lny /elsikoltott' mint egy megolajozatlan ajt&. Valaki azt motyogta5 - J*es Cstenem! - -agy* abba! - 0sattant /el Rose. !it agyjak abba" - <e0lan meg/or*$lt' s Rose $gyanennek a mosolynak a 0(mzettje lett. 3gy )en t is sz()esen bm$lta )olna' +gy' ogy nem /ra* bele. - 3zt mon*ta Rose atrozottan. - -agy* abba. - Aaln /elzaklat" ,z im*& t#meg' +gy t.nt' n%tt. - , )gn mg lza*s t#r ki. 8on*olo*" !g so a nem t#rt ki miattam lza*s. , leg$t&bbi estlyemen )eszeke*s t#rt ki miattam. 7elent%s szm+ /iatal n% azrt rkezett a elysz(nre' ogy matrimonit$sba 0sb(tson' s n ny$k *esanyja tettlegessg ez /olyamo*ott. :antasz...Vagyis borzalmas )olt. 3gy szer.en borzalmas. Cgen. - Rose tettetett sznakozssal /els& ajtott. =orzalmas *olog gaz*agnak s sz)eszt%en j&kp.nek lenni' s llan*&an n%k trsasgban lenni. Vrzik rte* a sz()em. 4zegny *rgm' ogy b(rta* e**ig" - Ae t azt gon*olo*' j&kp. )agyok. Rose egy pillanatra megllt5 - <e0lan' nem )agyok )ak. , /r/i $n*or(t&an #nelg1lt kpet )gott. - Q' trj mr maga* oz! Nem 0sak j&kp.' anem sz)eszt%en j&kp. ismtelte meg a /r/i. Nem agyja' ogy Rose kereke*jen /el1l. , lny meg/or*$lt' s megsemmis(t%' /e**% pillantst )etet k#z#nsg1kre5 - -#lgyeim' nmi tisztessgt$*st' a le et. , t#meg /eloszlott. - !ost pe*ig birtokszemllet. )agy.
13

,zt iszem' jobb )olt' amikor mg jeges kk)r. )oltl. - Rose megrzta a /ejt' s egy *oboz kk gyertyt pottyantott a kosarba.
-

14

19. fejezet

Rose a )eran*r&l /igyelte <e0lan el%ksz1leteit. 3gy rom mter szles s egy mter magas' 4an*-n-4$n /el/+j at& +sz&me*en0e llt a pzsit k#zepn. , )(z meg0sillant a *l$tni nap/nyben. =alol*alt 7a0k 1l*#gli /eny%/n' s $tlkoz& kppel nzte a )izet. 8eorgie o*a bent mara*t. 4o a nem taga*n meg' ogy kij#jj#n - e ez t+l j&l ne)elt )olt -' (gy elb+jt a pa*lson' )al&sz(n.leg abban remnyke*)e' ogy el/ele*keznek r&la. , teraszajt& ki)g&*ott' s nagyi 0satlakozott Roseoz' Jlonore most mr jobban /estett. -ajt trasim(totta' nmi r$ganyossg k#lt#z#tt lpteibe. 6ebm$lt a pzsitra - 3z a /i+ meg mit m.)el" - 4zerinte meg)al&s(tja azt a ter)t' ogy az #) legyek. !in*en t1skmmel egy1tt. Nagyi pislogott5 - 3zt % maga mon*ta" - Cgen - /elelte Rose. 'n &edig egy ostoba liba agyok, tette ozz magban' mert )ala nyszor ez eszbe j$tott, a sz()e gyorsabban kez*ett )erni. - Gemnyen pr&blkozik' mi" Rose b&lintott. <e0lan )ett egy mr%szalagot' s /igyelmesen lemrte a me*en0t%l )al& t)olsgot' /e r /estkkel jel#l)e meg a pontokat. !aj* nagyjb&l /lmteres )essz%ket )gott' min*kt )g1ket ki egyezte' maj* a megjel#lt pontokon lesz+rta a r$*akat. , gyertykat rer%s(tette a r$*akra' s /e r r$ aszr(t& k#telet /esz(tett ki k#zj1k. , )eran*r&l nz)e a k#tl #sszetett geometriai alakot brzolt5 egy tg+ 0sillagot' ami egy k#rt zrt k#zreZ a

1B

me*en0e pontosan k#zpen )olt. - 3z egy pe0st - mon*ta nagymama. Rose mr korbban is megpr&blta tan$lmnyozni a pe0steket. , pe0stek' ezek a misztik$s jegyek leggyakrabban a megi*zsben s az alk(miban )oltak asznlatosak. Nmelyik )arzslatos lnyek igazi ne)t jelentette' nmelyik pe*ig )arzser%t )ezetett a mintkba. Rose szmra min*ez &t $nalmas )olt' *e r)ette magt' ogy megtan$lja az alapokat. - Fgy ltom' egyetlen zsin&rt asznlt - mormolta a nagyi. Rose megtallta a 0som&t' s megpr&blta tekintet)el k#)etni a k#telet. , k#tl keresztbement' al' /#l' megint al' s )isszatrt a kiin*$lsi pontra. - Cgen - mon*ta Rose. - ,bszol+te pe0st - mon*ta Jlonore nagyi. - Nagyi" - Cgen" - , /i+k mesltek neke* 9ass ornr&l" Jlonore szeme els#tt1lt' k1l#n#s' raga*oz&szer. tekintete lett5 - Cgen. Cgen' mesltek. - Ctt )an az 3r*%ben - mon*ta Rose. Jlonore k#r1l )arzslat lenge*ezett' s#tt s ijeszt%' mint )alami /ekete szrnyak. - 2ersze - mon*ta k#z#mb#sen' ar0a ijeszt% )olt. -ol ms ol lenne" ,zt iszi' ogy elb+j at a ts& $*)ar$nkban' mi" !i maj* megtallj$k. Js a megtallj$k' egsz 3ast 6aporte atalmt r$sz(tom maj* azrt' mert ozz mert rni az $nokim oz. !iel%tt min*ennek )ge' )res k#nnyeket /og s(rni! Rose megborzongott. <e0lan jelent meg a ko0si/eljr& /el%l' a kiste era$t&r&l el ozta a grillez%t. , 0sillag kez*%pontjnl ll(totta /el'

16

nmi /aszenet rakott r' s o*a)itte a nagy /me*nyt' amely tele )olt porr %r#lt gy&gyn#)nyekkel. @lyan sok min*en )an' amit mg nem t$*nak. Js e ez a t$*s oz <e0lan a k$l0s. - , /l kamrm benne )an abban az e*nyben - mon* ta nagyi. Rose &)atosan rpillantott - s#tt )arzsereje elt.nt' mint a so a nem is ltezett )olna. ,z $*)arban <e0lan meglo0solta a /aszenet gy+jt&/olya*kkal' s meggy+jtotta. , lngok /el0saptak' s a brikettet nyalogattk. - 8on*olo*' ogy kpes seg(teni 8eorgie-n" kr*ezte Rose. -!in*en mst megpr&blt$nk. Irtani nem rt at neki' azt iszem. - Nagyi /els& ajtott. - <e a nem akarsz elmenni )ele' nem kellene seg(tene* neki. - 8eorgie miatt teszem. - A$*om' gyermekem. A$*om. 3lonore meg)eregette Rose )llt' s bement. Rose le$grott a )eran*r&l' s o*ament <e0lan ez. , /r/i egy t+lmretezett )ill)al szttologatta a szenet' s a szikra/el % k#zepette a lnyra pillantott. - ,zt ter)eze*' ogy megi*zel egy *mont" kr*ezte Rose. , /r/i /intorgott5 - Nem. - 9sak kr*eztem. <e0lan egy mark gy&gyn#)nyt *obot a t.zre. - <e megi*zel )alamit" - 3gy kpet. Js megk#t#m a )(z ez. - !g egy markkal rsz&rt a t.zre. ,z es lngok belekaptak a n#)nyekbe' a le)eg%t aroms /1st t#lt#tte meg. - , baj az' ogy t kell ny+lnom a atron t' !giba. 3 ez nmi )arzser% kell. 4z1ksgem lesz egy l*ozatra' 0sak nem t$*om' ogy elg lesz-e' amim )an.
17

, )arzslat els%' tto)a nyomai megjelentek a szr(t&k#tl k#r1l. , me*en0ben le)% )(z els#tt1lt. <e0lan rzen*(tett )alami monoton kntlsra. Rose nem ismerte /el a nyel)et' *e rezte a /r/i er%/esz(tst s a pe0stben $ralko*& )arzser% )ibrlst. , /r/i maj*nem /l &rn t kntlt' ar0a reszketett az m.k#*st%l. Rose le1lt mell a /.re. , /r/i angja egy/ajta transzba ringatta. ,z illatos /1stbe b$rkol&z)a nem e)ilginak t.nt' olyan )olt' mint )alami arkn )arzsl& egy t1n*rmesb%l. ,ztn <e0lan megraga*ta a sajt ajt' el% +zta a ks le)gta. - I! - @lyan gyorsan t#rtnt' ogy Rose 0sak kapko*ott le)eg% $tn. - !i az" - , ajat a lngok k#z )etette. - , aja*! - 3zrt n#)esztettem meg - mon*ta' s a me*en0ben le)% )(zre pillantott. - Aartalk atalom. -rom)i tartalk. <e nem elg. Rose /elllt' #ssze/ogta a ajt' s kiny+jtotta a kezt. , /r/i ta*ta neki a kst. Rose egyetlen les nyisszanlssal le)gta a ajt' s a t.zbe *obta. - , legt#bb n% inkbb meg alna' mint ogy le)gja a ajt - jegyezte meg <e0lan. - 3z 0sak aj - mon*ta Rose. - 4okkal t#bb min*ent is /ell*oznk' ogy 8eorgie letben mara*jon. , me*en0ben le)% )(z /elb$gyborkolt' /elemelke*ett' atalmas' ttetsz% k$polt alkotott. Valami megl#kte Rose k#ny#kt' aki /el$grott. - 7a0k! 7a0k komoran rnzett' s kiny+jtotta a kezt. <e0lan ta*ta a kst Rose-nak' aki ta*ta 7a0knek. , /i+ le)gott egy tin0set a ajb&l' s a t.zbe *obta. :el0saptak a lngok.

18

=orzalmas szaga )an - llap(totta meg Rose' s #sszeborzolta 7a0k ajt. , )(z z$bogott' mg egyszer gejz(rknt /el0sapott' s alakot #lt#tt.
-

Valaki j#tt /el/el a pa*lslp0s%n. 8eorgie el)onta tekintett a kpr%l. , pa*ls az #) s 7a0k. , pa*ls 0so*latos ely. -atalmas lom egyek sorakoztak a /al mellett5 k#ny)ek' /egy)erek' rozs*s szerkenty.k' rajzok' pergamenek... @*alent a zban Rose a kosz s a z.rza)ar min*en morzsjt /elszmolta' *e itt min*en poros s ren*etlen )olt. 8eorgie szeretett i*e/ent lenni 9sen*es ely )olt' s itt lmo*oz atott. N a elkpzelte' ogy kal&z' mint a nagyapa' s a aj&ja kin0sekkel )an megrak)a. N a /el/e*ez% )olt' mint apa. N a pe*ig *mon... 3gy sz%ke /ej jelent meg' aztn <e0lan t#bbi testrsze is k#)ette. -ossz+' sz%ke' l&/arokba k#t#tt aja elt.nt s a /eje aszimmetrik$snak t.nt' a aja az egyik ol*alon osszabb )olt' mint a msikon. , kk)r. megllt egy pillanatra' magba sz()ta a omly s a kin0sek lt)nyt' 8eorgie-ra pillantott' aki egy keskeny ablak mellett 1lt' egy bokszzskon. 8eorgie /els& ajtott. !egint elbeszlgetnek maj* arr&l' ogy a *olgokat m$szj agyni meg alni' ogy >a termszet a maga +tjt jr assa?. !aj* szpen b&logat r' s /olytatja azt' amit e**ig is 0sinlt. Aiszta i*%po0skols. <e0lan o*ament ozz' s leg$ggolt mell' ogy megnzze a /mkeretet' amit a kezben szorongatott. 8eorgie tny+jtotta <e0lannek. , kpen 9let$s nagyapa llt. Nagyon magas )olt' a aja )#r#s' b%' s#tt sz(n. na*rgot )iselt' s )ilgos inget' a /ejn etykn 1lt a romsz#glet. kalap. 3gy karably'

1N

egy rgi m$skta pi ent a )lln' jobb kezt a p$skat$son ny$gtatta' a p$ska0s% a nyaka mellett ny+jt&zott. !sik kezben ossz+ t%rkar*ot tartott' kiss rne eze*ett' mint a stapl0a lenne' 4zemben %r1lt j&ke*) lngolt. Nagyi azt mon*ta' ogy olyan' mint 7a0k' /eln%tt kia*sban' kal&zjelmezbe #lt#z)e. ,mikor el%sz#r le)itte a kept' ogy megm$tassa a nagyinak' nagyi 0settintett a nyel))el' s (gy sz&lt5 >A1zesen .sges s kimon* atatlan$l megb(z atatlan.? 3z$tn egy egsz napon t nem mosolygott' s 8eorgie elrejtette a kpet a pa*lson a t#bbi olmij)al egy1tt. - Nagyapa - mon*ta 8eorgie' arra az esetre' a <e0lan nem tallta )olna ki. - 6tom. - !i lett a aja**al" - !eg$ntam. 8eorgie b&lintott' s rnzett' )r)a a kisel%a*st. - Gsz(tettem )alamit neke* - mon*ta <e0lan. - 4zeretnm' a )elem j#nnl' ogy megnz*. 8eorgie k#)ette a /r/it a zon k()1lre. , pzsit k#zelin egy gyerekme*en0e )olt. G#r1l#tte nagy' bonyol$lt mintzat' k#telekkel s r$*akkal. Itmsztak a k#teleken. <e0lan tlpett a mintn' m(g 8eorgie tb+jt alatta' s egy1tt ott lltak a szln. , me*en0e k#zepn tltsz& /lg#mb emelke*ett' a )izet )arzslat tartotta #ssze. , /lg#mb#n bel1l egy kis telep1ls ltszott' g#rbe k$ny &kkal. !ez%k s er*%k )ettk k#r1l' amelyek aztn z#l* legel%nek a*tk t ely1ket. , /lg#mb teteje lgyan' ez1st#sen 0sillogott' s 8eorgie a /al$ min*en egyes rszlett ltta5 a k+t k#)eit%l kez*)e a k#r1l#tte /$tkos& kis lnyekig min*ent. Gis' ember ez asonl& r&ka/ormj$k )olt' piros' barna s /ekete #)1k. , lnyek kis /ela*atokat ajtottak )gre5 )izet 0ipeltek' a mez%n *olgoztak' tet%t ja)(tottak.

20

8eorgie megb.)#l)e bm$lta. - !i ez" - kr*ezte )g1l. 3gy UillUorl*. A$*o*' mi az a szm(t&gp" kr*ezte <e0lan. - Cgen. -3z asonl(t ozz. 3z a mgiabeli )erzi&ja' 0sak , szm(t&gpt%l elr%en' a UillUorl*nek nagyon spe0ilis 0lja )an. 3gy)alamire kpes' *e azt nagyon j&l t$*ja. ,z rettsgi projektem ez ksz(tettem' amikor be/ejeztem , gimnzi$mot. - -ossz+ i*eig tartott" - 3gy pr )ig. !aga a *olog ott on )an' a zamban. 3z 0sak egy k&pia' egy msolat. , szerkezet pontos msa' )(zb%l s )arzslatb&l' s )arzser% kap0solja #ssze az ere*eti)el. !on* ato*' ogy a rom*imenzi&s t1k#rkpe. 2raktik$s okokb&l nagyjb&l olyan' mint a a )al&*it bo0stanm a ren*elkezse*re. 8eorgie /igyelte a r&kkat' a ogy ossz+ geren*kat 0ipeltek )issza a k$ny &j$kig5 - Jlnek" - Nem. 3zek )arzslat alatt )annak. 4zigor+an tekint)e t$laj*onkppen nem is lteznek. -a sztt#rn* a /lg#mb#t' nem )e etnl ki egyet sem. ,z egsz els#tt1lne. 3zt nz*! - <e0lan o*alpett az ol*al oz' a ol a /lg#mbb%l egy kap0sol&tbla emelke*ett ki. - 3z a )ilg egy szim$ltor. 3nge*i' ogy tan$lmnyoz* a 0i)iliz0i& /ejl%*st' s lt as*' ogy miknt ala* el%re. Ae irny(to* a )ilgot. 6tre oz atsz es%t' *e ltre oz atsz szrazsgol is. Aessk. - 3ltekert egy gombot. V(z emelke*ett a /lg#mbben' s beter(tette a mez%ket. , r&kk /elmsztak a k$ny &k tetejre. <e0lan lekap0solta' s a )(z )isszament. <e0lan a gombokat 0sa)argatta. , /lg#mb belseje
21

meg/or*$lt' s egy kis' /e r /al+ )ross lett' a ol kertek s /aragott' /e r tornyok )oltak. -3z egy tlagos )ros' amolyan alaprtelmezett )ros' !in*en ren*ben zajlik. Van elg lelem' az i*%jrs kellemes' s a trsa*alom )irgzik. 8eorgie pr per0ig /igyelte a )rost. ,pr&' )ilgos sz(n. k#penyes r&kk tartottak kisel%a*sokat tan(t)nyaiknak a kertekben' )gtak t a pia0on' s tn0oltak egy tren' a ol kt msik r&ka k1l#n#s /ormj+ zeneszerszmon jtszott. <e0lan megnyomott mg egy gombot. - 6to* a jelet" - 3gy kis ablakban le)%' )(zszintes *$pla 0sa)arra m$tatott. - , gener0i&s lettartamot a )gtelensgig meg osszabb(tottam. 3zek most al atatlanok. !eg#l etik egymst' *e nem alnak termszetes allt. Giss /el is gyors(tottam a *olgokat' (gy nem egy egsz jszakn t /og$nk bm$lni egyetlen jelenetet. !ost a )ros a )ilgon bel1l )an. Vala nyszor szeretnl )isszamenni' nyom* meg a jobb ol*ali gombot' s +jrain*$l a ren*szer. ,z els% pr per0ig semmi nem t#rtnt. ,ztn a )ros terjeszke*ni kez*ett. =et#lt#tte a mez%ket' n%tt' n#)eke*ett' egyre magasabbra s magasabbra. -+sz per0 alatt a )aros teljesen bet#lt#tte a g#mbboltozatot. ,z $t0k alag$tak lettek' a tornyok magas szerkezetekk )ltak. , lnyek a zs+/olt $t0kon botorkltak. , )ros koszos lett s s#tt' p1letei omla*oztak. - !i t#rtnik" - s$ttogta 8eorgie. - A+lnpese*s. A+l sokan )annak. Nin0s elg lelem s ter1let. ,z #regek nem alnak meg' s egyre t#bb s t#bb gyerek sz1letik. -armin0 per0 m+l)a a lnyek elkez*tek el $llani az $t0kon' elkez*tek t$rklni a mo0sokban lelem $tn. <e0lan o*any+lt' ogy +jrain*(tsa. - Ne! 6tni akarom! - mon*ta 8eorgie.

22

- Nem lesz szp lt)ny - /igyelmeztette <e0lan. - A$*om.

<e0lan agyta. 6ngok 0saptak /el. , lnyek ban*kba t#m#r1ltek' s szttptk egymst' a letpett )gtagokat /el/altk. 8eorgie megtntoro*ott' s arrbb lpett a g#mbt%l. Rossz$l rze* maga*" - kr*ezte <e0lan. 8eorgie megrzta a /ejt. !egettk egymst. , kis r&kk megettk egymst. :olytass$k. !so*ik k#r. 8eorgie mg pp i*%ben pillantott r a /lg#mbre' ogy lssa a ka)arg& s#ttsget. , kis )ros +jra megjelent. Pt per0 eltelt)el az egyik r&ka k# #gni kez*ett. , k# #gs el%sz#r a szomsz*jaira terje*t t' maj* to)bb' beker(tette az egsz )rost. , jr)ny - magyarzta <e0lan. - =etegek' *e nem t$*nak meg alni. N a 0sak a all ll(tja meg a /ert%zs terje*st. 3z a betegsg nem #li meg %ket' *e nin0s r gy&gyszer. :igyeltk' a ogy a r&kk botorklnak a s#ttben' s k(nj$kban k# #gnek. ,mikor elkez*tek elesni a kimer1ltsgt%l' 8eorgie megkrte <e0lant' ogy in*(tsa +jra. , arma*ik k#r az els% t(z per0ig j&l ment' s 8eorg(r mr remnyke*ni kez*ett' am(g egy 0sapat i*%sebb r&ka el nem kez*te botokkal 0sapko*ni az +j p1letet. !irt 0sinljk" - kr*ezte 8eorgie. Nem akarjk' ogy meg)ltozzon a )ros - mon*ta <e0lan. - Rj#ttek' ogy a to)bb szaporo*nak' ki/ogynak a elyb%l. Pt per00el ks%bb egyes r&kkat megln0oltak' a )(z ez )ittek' s knyszer(tettk %ket' ogy belemenjenek. !irt" - kr*ezte 8eorgie' mik#zben /igyelte' a ogy meg/$lla*nak. Val&sz(n.leg %k azok' akik az akartk' ogy
23

/ejl%*j#n a )ros. , t#bbiek )al&sz(n.leg +gy *#nt#ttek' ogy a npessgnek $gyanolyannak kell mara*nia. , )ros 0sak ekkora mennyisg. r&kt kpes elltni' (gy kontrollljk a elyzetet. - <e... - 8eorgie az ajkba arapott' a ogy a r&kk kis r&kak#lyk#ket oztak el%' s bele ajigltk %ket a t&ba. 3nnyi elg )olt neki. @*ament a kap0sol&tbl oz' s megnyomta az +jrain*(t& gombot. <e0lan /elegyenese*ett. - Jn most bemegyek. A$*o*' ogyan kell )isszatenni az alaprtelmezsi tartomnyba. , )arzser% )al&sz(n.leg egsz jjel kitart' *e ktlem' ogy tizenkt-tizen#t &rnl t#bb i*%nk lenne' sz&)al a egy ki0sit mg nzni akaro*' akkor most nzeges*. 8eorgie rezte' ogy Rose karjai #sszezr$lnak k#r1l#tte. N%)re t#lelte. - !aj*nem j/l )an. =e kne j#nn#*. 8eorgie megrzta a /ejt. - 4emmi baj - mon*ta' s a g#mb#t bm$lta. - !g egy ki0sit. - <e0lannel +gy *#nt#tt1nk' a )eran*n alsz$nk' ogy szemmel tarts$nk tge*. -a brmi baj )an' /elj#ssz s sz&lsz nek1nk' j&" 8eorgie trapillantott. , )eran*n nagyi s <e0lan ppen takar&kat ren*ezgetek. - 7& - mon*ta 8eorgie' s a kap0sol&tbla $tn ny+lt. -a mg egyszer +jrain*(tja' taln min*en ren*ben lesz. !$szj' ogy ren*ben legyen. !$szj' ogy j&l )gz%*j#n. Rose akkor bre*t /el' amikor a nap/elkelte els% s$garai meg/estettk az g aljt. 8eorgie a lp0s%n 1lt' s tkarolta a sajt tr*t. Rose megrezzent. , )eran*a msik )gn <e0lan szeme /elpattant. 3gy kis i+z ta /elett nzett r' aki #sszeg#mb#ly#*)e al$*t mellette. 7a0k bizlosan le)ette a karpere0t jszakra. Val&sz(n.leg azrt' ogy szemmel tartsa a test)rt. 24

Rose kibontakozott a takar&kb&l' s o*ament' le1lt 8eorgie mell. - !e**ig mara*tl /ent" - 3gsz )gig. Rose a me*en0re pillantott. 8y#ny#r. )ros ragyogott a g#mbben. <e0lan az este elmagyarzta Rose-nak a kon0ep0i&t' m(g Rose a /r/i ajt )gta' ogy ne legyen aszimmetrik$s. Rose egy &rn t /igyelte az ablakb&l 8eorgie-t' m(g Nagymama .z#tt s zott' s $n*orral gnek emelte a kezt' mik#zben megpr&blta Rose megnyirblt ajt )alami ren*es /riz$r oz asonl& /ormain alak(tani. 3z alatt az egy &ra alatt 8eorgie ktszer s(rt' Rose ktsgbeesetten szeretett )olna o*amenni s !38)igasztalni. <e egy1ttrzse t#bbet rtott )olna' mint amennyit asznl. Valami mly *olog t#rtnik 8eorgie)al' s ezen egye*1l kell kereszt1lmennie. !ost' a ogy ott 1lt mellette' a kis/i+ #regebbnek t.nt' Gomolynak' szinte komornak. - !in*ig elromlott. - Nem nzett Rose-ra. - , )ros most j&l nz ki - mon*ta Rose. ,zrt' mert agytam %ket meg alni. Pt)en ))el )issza/orgattam az i*%t. !$szj )olt. !s ogy nem le etett. Rose meg#lelte' s megp$szilta a ajt. ,z let azrt olyan nagy kin0s' mert r#)i* - mon*ta Rose. - !g a legr$galmasabb emberek is t#rkenyek. ,z let nem arr&l sz&l' ogy meg al$nk-e' )agy nem al$nk meg. -anem arr&l' ogyan lj1nk elyesen' 8eorgie. Jlj1nk +gy' ogy b1szkk s bol*ogok le ess1nk. 8eorgie #ssze +zta a )llt. Gszen llok - mon*ta. - 9sak szeretnm ltni %ket. !g egyszer' $toljra. !#g#tt1k <e0lan alkan /elllt' s /elemelte a kar*jt. Gienge*tk nagyapt a /szerb%l' s bementek az 3r*%be. 7a0k ala*t el%l' kar0s+' ma0skaszer. rnyk' maj* Rose 272 s 8eorgie' akinek a mly #sszpontos(ts ki1lt az ar0ra' maj* <e0lan' s )g1l nagyapa' aki morgott s

mormogott magban. 3gy nagy tisztsra rtek' a ol ta)aly <ono)an lak&ko0sija porig gett' kis (jn /elgy+jt)a az egsz 3r*%t. 8eorgie /els& ajtott' s kitrta a karjt. 3gy per0 eltelt. !aj* mg egy. 8eorgie omlokn izza*sg 1t#tt ki. , bokorban )alami megrezzent. ,z gak meg ajlottak' egy kis mos&me*)e /$tott ki a tisztsra. 3gy ma*r rep1lt o*a' s szllt le. 3gy alomnyi kis0i0a botla*ozott ki' %ket egy #reg' romlb+ labra*or k#)ette. 7#ttek $grn*oz&m&k$sok' egy /$r0sa /ej/ormj+ kisk$tya... 9sak j#ttek s j#ttek a sr1lt' sebes1lt' megt#rt lnyek' akiket 8eorgie j&akarata meggy&gy(tott. 7#ttek a gaz*j$k oz' es /lk#rben le1ltek k#rj1k. Rose nagy le)eg%t )ett. , egek, de sokan annak% <soda, hogy ez a gyerek mg letben an. 8eorgie o*alpett a /.ben 1l% nagyap oz' s meg#lelte. - C*eje elmenni - s$ttogta. , lny' aki )ala a 9let$s )olt' 0sips szemekkel nzett r5 - Viszontltlak mg" 8eorgie megrzta a /ejt5 - Nem. Nagyapa le orgasztotta a /ejt. - :ra*t )agyok - mon*ta. 8eorgie a kezt nagyapa )llra tette' s )gignzett az #sszegy.lt lnyeken. - Vrjatok! - sz&lalt meg Jlonore nagyi angja. Rose meg/or*$lt. Jlonore ott llt m#g#tt1k az #s)nyen. Nagyot nyelt' s lassan elstlt mellett1k. Nagyapa megltta. G#nnyek gy.ltek a szembe. Jlonore megllt mellette' s 9let$s t#lelte a tr*t. Jlonore megsimogatta a ajt.

17

- 7&l )an - mon*ta remeg% angon. - !ost mr le et.

8eorgie ajkai egyetlen sz&t /ormltak5 - Viszontltsra. -alk ang allatszott a /lk#rb%l' mint a az l% alottak' akik nem t$*tak llegezni' min* egyszerre )ettek )olna nagy le)eg%t. , lnyek a /#l*re z$ antak. Nagyapa p$ n a /#l*re esett. J*es' boml& +sszag t#lt#tte be a tisztst. Rose gyomra /elka)aro*ott. ,z llatok sztol)a*tak' sztesett $llj$kb&l )la*k 0s#rg#tt a /#l*re. !g egy pillanat' s a 0sontj$kig sztrot a*tak. Jlonore lba mellett nagyapa teste porr omlott. Jlonore ki1r(tette az egyik za0sk&t' amit a zsebben or*ott' s &)atosan beletett a porb&l egy ke)eset. 8eorgie megtntoro*ott. !iel%tt Rose elr ette )olna' <e0lan /elkapta. - 3nnyien )annak" - kr*ezte. 8eorgie b&lintott. !in* a ngyen meg/or*$ltak' s elin*$ltak )issza a zba. - Rose" - 8eorgie /elemelte a /ejt <e0lan )llr&l. - Cgen" - !ostant&l kez*)e krlek' ()j 8eorge-nak. - Ren*ben - mon*ta Rose. - Ren*ben )an' 8eorge. , /i+ b&lintott' maj* (gy sz&lt5 - J es )agyok.

272

1K

20. fejezet

Rose a )eran*n 1lt' kezben egy 0ssze te)al. @*abent 8eorge +gy /alt' mint a )ek &ta nem e)ett )olna' s nagyi bol*ogan p+pozta tele a tnyrjt' s persze 7a0kt is. , teraszajt& kiny(lt' s alk lpsek k#zele*tek. <e0lan le1lt Rose mell a lp0s%re. 3gy ossz+ per0ig nem sz&ltak semmit' maj* Rose neki*%lt a /r/inak' s ajk)al s+rolta az ar0t5 - G#sz#n#m' ogy megmentette* a test)remet. Rose el +z&*ott' miel%tt a /r/i megrint ette )olna. - Nem t.nsz t+l bol*ognak - mon*ta <e0lan. - <e' az )agyok. 9sak... - 6e ajtotta a /ejt. - @lyan rg&ta ltem ebben a /lelemben. -at)es korban kez*ett /eltmasztani lnyeket. Ngy )e nztem' a ogy egyre /ogy. A$*om' ogy ez )issza/ogta a /ejl%*st. Val&sz(n.leg so a nem lesz olyan magas )agy er%s' mint amennyire kellene. - , gyerekek r$galmasak - mon*ta <e0lan. - , meg/elel% tren**el s sporttal amar $tolri magt. - 2r&bltam seg(teni neki - mon*ta Rose. - !in*ent megtettem' ami eszembe j$tott. 3gyszer nagyi meg n t(z napra elaltatt$k' reml)e' ogy az #sszes lnye meg al. <e $gyan+gy to)bbra is elsz()tk az leterejt. 3z borzalmasan /og angzani' *e meg )oltam gy%z%*)e r&la' ogy nem le et seg(teni rajta. ,zt iszem' ez )olt az egyetlen m&*ja' a ogy el t$*tam )iselni. !in*ig is remltem s pr&blkoztam' *e a lelkem mlyn )ala ogy megbkltem a gon*olattal' ogy egy napon maj* el/ogy' elg' mint egy gyertya. - Rose eltakarta az ar0t. - Ae megmentette*. !egmentette* 8eorgie-t. @lyan ls )agyok! Nem szeretnm' ogy azt gon*ol*' ogy k#nynye*n )eszem. 3gyszer.en nem is t$*om' mit mon*jak.

1N

4zinte /lek el inni. 3r%sebben kellett )olna pr&blkoznom... =ol*ognak kellene lennem' *e egyszer.en... el )agyok )esz)e. <#bbent )agyok. !int egy /$t&' akinek le/+jtk a )ersenyt /li*%ben - mon*ta <e0lan. - Cgen. Pnz%sg' sz#rnyen angzik' s szgyellem magam miatta. Nem is t$*om' mirt mon*om el. , /r/i mag oz +zta' atalmas karjt a tra tette. Rose el +z&*ott. - -a** #leljelek t! - mon*ta a /r/i. - Nem /oglak el(tlni. 4z1ksge* )an r. Grlek' 1lj itt )elem. Volt )alami 0sen*es er% az #lelsben' s Rose o*ab+jt' beleb+jt a melegsgbe s a b%re illatba. !g so a nem tmaszko*ott letben senkire. Wgy nem. =iztonsgban rezte magt' /lt elenge*ni' rettegett' ogy a elenge*i' zokogsban t#r ki. -,kkor reztem (gy' amikor 9ass orn megmentene Eilliamet - mon*ta <e0lan. - 3gy ro a*knak reztem magam. =iztos )oltam benne' ogy semmi j& nem s1l ki bel%le. ,kkor t$*tam' *e mit mon* attam )olna" >Ne' Eill' inkbb alj meg"? - !irt tette 9ass orn" - kr*ezte Rose. -!iattam. ,z iszem' mr akkoriban is ter)ezgette ezt az %r1letet. 9ass orn rom )tize**el i*%sebb nalam. 7&l kpzett' )eszlyes s 1gyes' *e min*ig is inyzott bel%le az ll atatossg s a /egyelem' ami a oz sz1ksges' ogy az ember igazn j&l bnjon egy /egy)errel. 6egjobb pillanataiban zsenilis' *e egy k#z)etlen ar0ban nem sokat r. -a penge)lts k#)etkezik be k#zt1nk' simn lekaszabolom. 3zt % maga is nagyon j&l t$*ja. ,zrt kellett neki Eilliam' ogy /el asznlja ellenem Eilliam brmilyen peng)el allos' /%leg a kssel. - <e Eilliam a barto*. Gis 0sen* llt be.

!i$tn Eilliamet szaba*on enge*tk' tallkoz$nk az egyik i)atalos )a0sorn' amit Hkegyelmessge a*ott. 9ass orn #r#kbe /oga*ott /iaknt rkezett. Nem )olt ajlan*& sz&ba llni )elem. Rose a /r/i ar0ra pillantott5 4ajnlom. Gi*er1lt' ogy mirt" - Nem. Nem t$*om' ogy azrt )olt-e *1 #s' mert kptelen )oltam elintzni a szaba*on bo0stst' )agy 9ass orn mon*ott neki )alamit r&lam. , k#)etkez% pillanatban min*ketten elt.ntek. Ae beszltl )ele. !it mon*ott" - 6eginkbb megpr&blt r)enni' ogy elmenjek )ele. 6eg$toljra pe*ig azt mon*ta' ogy azrt kellek neki' mert egy1tt )agy$nk a /i+kkal. ,zt mon*ta' ogy neki so a nem )olt 0sal*ja' *e min*ig is szeretett )olna' mi pe*ig beleill1nk a kpbe. - Nos' nlk1le* kell lnie - jelentette ki <e0lan egy gle00ser melegsg)el a angjban. - Ae az enym )agy' s nem kap at meg. Na, j$. - 3z elg )glegesnek angzik. Van nekem is belesz&lsom" - 2ersze' ogy )an - mon*ta <e0lan alkan. - -a nemet mon*asz' el kell /oga*nom. 2ersze' most ezt mon*ja. <e az' amire /elesk1*#tt' egyrtelm. )olt. -a meg/elel a ki ()soknak' <e0lan jogot /orml at r. , t$laj*onba ker1l. Nem /elesg lesz' nem bart' szeret% )agy egyenrang+ trs. -anem t$laj*on. <e0lan min*ig min*ent elter)ezett. ,mikor /elesk1*#tt' mg nem ismerte Rose-t' s )al&sz(n.leg azt gon*olta' ogy s1lt bolon*. Fgy /ogalmazta meg az esk1jt' ogy a le et% legt#bbet nyerjen )ele a le et% legkisebb ko0kzattal' s a sajt jelenltre' )alamint Rose /lelmre szm(tott abban' ogy )g ez is )iszi. =r0sak r)e etn'

21

ogy bizony(tsa be5 igazat mon*ott! 4o a nem bntan a /i+kat' so a' *e so a. 3lme etett )olna. <e akkor nem ismerte )olna meg. Rose megpr&blta elkpzelni' milyen lett )olna' a aznap sz& nlk1l elmegy. , torka #sszeszor$lt. 4z()e gyorsabban *obogott. Gi0sit k#zelebb *%lt ozz' biztos(tkot keres)e' ogy mg min*ig ott )an' annak ellenre' amit gon*olt r&la. Js Rose rj#tt egy egyszer. tnyre. 4zerelmes <e0lan 9amarine-be. <e szeretni %t s )ele lenni nem $gyanaz. !g min*ig kk)r.' s Rose... Rose-nak se ozomnya' se rangja nin0sen. Jpp annyira nem illett a /r/i )ilgba' a ogy az nem illett az #)be. <e0lan akarta %t. Rose ki ()s )olt a szmra' s a ogy nagyi mon*ta' <e0lan nem t$*ott ellenllni neki. Js mi lesz' a megszerzi" 3gy nap maj* egyms mellett bre*nek /el' <e0lan 9amarine gr&/ja lesz' akr ny ter1let lor*ja' s % mg min*ig 0sak Rose lesz. Rose nagyot nyelt. 3lkpzelte' ogy a /r/i kistl az ajt&n' s so a t#bb nem tr )issza. ,z i*egessg g+zsba /onta a sz()t. - Nin0s remny a szm$nkra - llap(totta meg alkan - !in*ig )an remny - k#z#lte <e0lan. - =rmilyen )eszlyes is 9ass orn' att&l mg irra0ionlis' s ez gyeng(ti Rose megrzta a /ejt' s knyszer(tette magt' ogy kiszaba*$ljon az #lelsb%l. , /r/i nem rtette meg. , legnagyobb /enyegetsre kon0entrlt' s taln j& lenne' a % is $gyanazt tenn. 3gyel%re meg kell tartania az aggo*almt magnak. 9ass orn az els%. - ,mi Eilliamet illeti' nem t$*om' mi az #r*#g#t m.)el' *e ktlem' ogy seg(t 9ass ornnak - mon*ta <e0lan. - !ib%l gon*olo*" - Eilliam kit1ntetett )etern' t#bb mint egy )tize*et

t#lt#tt a lgi&ban. 9ass orn /l )nl to)bb nem b(rta a lgi&ban. , pokolba is' a lgier% k$tatsi rszlegnl se b(rta sokig. - <e0lan megrzta a /ejt. - 9sak annyi )olt a *olga' ogy srknyokat tan$lmnyozzon' abban is k$*ar0ot )allott. 3gyltaln nem tisztelem' s nem ajtom )gre a paran0sait. Nem rtem' Eilliam mirt ajtan )gre. - ,kkor mirt )an itt" - Rose #ssze)onta a szem#l*#kt. - Nem t$*om. - <e0lan el/intoro*ott. - A$*om' ogy mit teszek maj*' a egyszer megtallom. - !gis mit" - 2pp )erem. Rose pislogott. - Aizenegy )et agytam ott a lgi&nl' ogy megmentsem %t. ,z ember ilyenkor )alami k#sz#net/lt el)rna - legalbbis 0s$pn $*)ariassgb&l. -a ez nem megy' akkor 0sak a rgi i*%k ke*)rt' mon*j$k egy le)lkt azzal a sz#)eggel' ogy >,z #r#kbe/oga*& apm amarosan lel0el egy szerkezettel' ami)el el le et p$szt(tani az egsz )ilgot' min*annyi$nkat meg#l et. 8on*oltam' j&' a t$*o*.? - Aaln nem t$*ta. <e0lan kemnyen rnzett5 - A$*ta. - , lnye* egy rsze *1 #s' mert nem t#rte kezt-lbt' ogy megk#sz#nje neke*. <e0lan kromko*ott egyet. - Aeszek r! - =osszant tge*. 3ngem is bosszantana. 3gy /r/i jelent meg az +t )gn. Vkony )olt' kiss torzonborz' /ekete na*rgot' piros p&l&t s s#tt b%rzekt )iselt. , p&l& s a na*rg l#ty#g#tt so)ny testn. Gopaszo*ott' s r#)i* ajnak mara*ka' )alamint

23

szpen ny(rt' r#)i* szaklla itt-ott %sz1lt. ,r0a ny$go*t ke*)essget s$grzott' s rj$k mosolygott' a ogy letrt az +tr&l. 3gy lo)at )ezetett a z oz' szemellenz%s szeme s#tt )olt. <e0lan raga*oz&szer. bersggel /igyelte5 - Gi ez" Rose /els& ajtott. 3nnyit arr&l' ogy beszlgessenek. - 3z 7eremia 6o)e*a l. - !irt j#n i*e" - Val&sz(n.leg el akarja )inni a nagyit s a /i+kat Eoo* -o$se-ba. ,z egy er%sen %rz#tt mene*k az 3r*% mlyn. - 4zkeptik$snak t.nsz - mon*ta a /r/i. - Van egy szoksren* - mon*ta Rose. - , 2eremben nagyjb&l a >min*enki a magt? el)e $ralko*ik. <e i*%nknt tallkoz$nk olyan /enyegetssel is' ami t+l nagy a oz' ogy egyetlen 0sal* megbirk&zzon )ele. Clyenkor az olyanok lpnek el%' mint a nagyanym )agy 7eremia . Hk a elyi #regek. -atan )annak' s a %k egyetrtenek )alamiben' akkor 3ast 6aporte ltalban o*a/igyel rj$k. - Nem knyszer(tenek r' ogy enge*elmeske*j' *e a )lemny1k megsz()lelen*% tan0snak szm(t" - kr*ezte <e0lan. Rose b&lintott5 - Valami ilyesmi. , )eszeke*s1nk $tn el ()tam %ket nagyi oz' s %k is #ssze)esztek. Rj#ttek' ogy t+l gyengk )agy$nk a oz' ogy egyenesen szembeszllj$nk 9ass ornnal' (gy megpr&blnak t+ljrni az eszn. ,z els% lps az' ogy meg/osztj$k az lelmt%l' ki eztetj1k %t s a )rebeket' (gy azt >tan0solj$k? nekik' ogy tg$ljanak a )rosb&l. ,z jszaka min*enki' akinek egy 0s#pp esze )an' /elpakolt' s ma reggel elin*$lt' mint a 0sak a A#re*kbe menne *olgozni' *e senki sem j#n )issza. N ny 0s#k#ny#s itt mara*t' mint min*ig' *e mit te et1nk" - Rose )llat )ont. - ,z i*%sek szmki)etettek.

N ny$nk szmra 0sak a /#l* meg a z )an. 3sk1sz#m' a egy t.z/al szg$l*ana )gig 3ast 6aporte-on' n ny kemny/ej. ott gne meg a sajt portjn. Cnkbb meg alnak' sem ogy elmenjenek. 7eremia egy / oz k#t#tte ki a lo)t. - Js mgis mit akar itt" - kr*ezte <e0lan. - 7eremia azt remli' ogy meggy%z et tge* s engem' ogy Eoo* -o$se-ba menj1nk )ele' a ol a t#bbi i*%s is ott )an. A#bbet akarnak t$*ni 9ass ornr&l' s azt akarjk' ogy seg(ts nekik. Nekem )*%knt kell mennem' meg kell )*enem %ket t%le* s 9ass ornt&l. C*egesek lesznek t%le*. , /r/i z#l* szeme Rose-t /1rkszte5 - ,karo*' ogy )ele* menjek" Rose az ajkba arapott5 -3z t%le* /1gg. Nem akarlak olyasmire krni' amit nem akarsz' *e igen' szeretnm' a megltogatn* Eoo* -o$se-t. 3zek az emberek #regek s nagy )arzs atalom $rai. Nem tma* atjk meg 9ass ornt )agy a )rebeket k#z)etlen1l' mert a )rebek mag$kba szippantanak min*en )arzslatot' ami gyengbb a )illantsnl' *e nem agynm %ket /igyelmen k()1l. Js nem sok sz#)etsges1nk )an. - Nek1nk" Fgy rte*' te is rsz )eszel a 0satban" - 3z a 9ass orn megsemmis(ti az ott onomat' /elzablja a szomsz*jaimat' s ki akarja ny(rni a 0sal*omat. !r mon*tam' nem & ajtok a babrjaimon 1lni. Js sz1ksge* )an rm' <e0lan. , )illantsom kell neke*. <e0lan les pillantst )etett r. Rose a szemt /orgatta5 - Q' a kk)r. /e**% tekintet. !i tegyek" Gijelentem' ogy az j$ls ker1lget. <e0lan morgott )alamit. Rose megsimogatta a /r/i kezt5

2B

!g nem ks% tgon*olni ezt az >enym leszel' Rose? *olgot. - 4zp pr&blkozs - )laszolta <e0lan. 7eremia /elj#tt a )eran*ra. - -ell&' !iss <rayton. - Ajsz&lsa a rgi *liek )olt' lass+' ki/inom$lt' +gy nyelte el az r bet.ket' mint a most lpett )olna i*e )alamelyik )irginiai 1ltet)nyr%l. - -ell&' !r. 6o)e*a l - mon*ta Rose. - !egiszik egy kis jeges tet" - Cgen' k#sz#n#m. ,mikor Rose kt po rral trt )issza a kony b&l. 7eremia rmosolygott5 - 6or* 9amarine s n az imnt Eoo* -o$se )*elmt trgyalt$k meg. 3ml(tette' ogy sz()esen megnzn. -Val&ban" - Rose ke*)esen elmosolyo*ott' s ta*ta a tet. - !aga is 0satlakozik ozznk" - kr*ezte 7eremia . - =ol*ogan - )laszolta Rose.
-

Rose <e0lan mellett ala*t' &)atosan lpke*ett a szmtalan %sz izlalta a)artakar&)al bor(tott talajon. R#)i* kis menet )olt5 el#l ment 7eremia ' aki a zskjaikkal megpakolt lo)at )ezette' m#g#tte a nagyi s 8eorgie' maj* Rose s <e0lan zrta a sort. 7a0k t)ltozott ma0sk)' amint elin*$ltak' s ott jrt min*ig a nyom$kban. C*%nknt Rose megpillantotta' a ogy t$grott egy-egy /at$sk&n' )agy /elkapaszko*ott egy /ra' *e olyan j&l beleol)a*t a k#rnyezetbe' ogy Rose sokszor nem )olt egszen biztos benne' ogy )al&ban ltta-e' )agy 0sak a kpzelete jtszott )ele. 9sak +sz per0e jrtak bent az 3r*%ben' *e a )ltozs ijeszt% )olt. ,z 3r*% itt #regebb )olt' &risi /k magaso*tak /#lj1k5 atalmas /eny%k' szl/aegyenesek'

tiszteletre mlt& perembeli t#lgyek' spa*t nyr/k... ,z 3r*% /.z#l*' smarag*z#l* s srga sz(nekben jtszott. =rsonyos mo a k+szott /el a /at#rzsekre s /e*te be a talajtZ olyan )ilgos )olt' ogy a ol a lombokon tsz.r%*% naps$garak rtk' a mo a szinte ragyogott. ,z rnyak k#z#tt z$zm& n%tt a /at$sk&kon s a sziklkon' az lnkb(bor bazsar&zsk s a atalmas' g#0s#rt#s gy#kerek k#zti omlyban bjos pap$0skosbor )irgzott )kony szrain' s srga' barna s piros kalapos' zsmoly nagysg+ gombk n%ttek 0soportok- bn. , le)eg% letteli )olt' z#l* s )arzslatos. =et#lt#tte Rose t1*ejt' s elso*orta az aggo*almt. Rose 0sen*esen mosolygott magban' ment to)bb' k#)ette 7eremia -t s nagyit az #s)ny mentn' amit alig ltott. - A+l )n )agyok n mr e ez - mormolta a nagyi. -3mlkszem' ogy egy ete megtette* mr egyszer $gyanezt az $tat' mgpe*ig egy szl maga*ban - jegyezte meg 7eremia . - Nos' ez igaz - *1nny#gte nagyi. !in*ig azon a )lemnyen )oltam' ogy egyes #lgyeknek 0sak j&t tesz a kor - /olytatta 7eremia . - @lyanok' akr a nemes bor. Rose a szemt /orgatta. 7eremia 6o)e*a l $*)arol a nagyanyjnak. -o) j$tott ez a )ilg" 3lrtek egy /eny%kkel k#r1l)ett ligetet. , /k itt nagyon s.r.n lltak' az als&' a gy#kerek ez k#zeli t#r#tt gak min*egyike )ilgos sz(n. 0sontb&l )al& t#bb /1rtnyi szl0seng%t tartott. !in*egyik 0seng% egy koponyb&l llt' amely egy /mgy.r.re )olt /elakaszt)a n ny kisebb 0sont trsasgban. , 0seng%k angjn k()1l az er*% szokatlan$l 0sen*es )olt. 3gyetlen t.le)l sem moz*$lt. - Varzslat )an a tjon" - kr*ezte <e0lan alkan. 9sont)*% - mormolta Rose. - Nagyon er%s' nagyon

27

rgi. , 0seng%k megjel#lte /k mellett meglltak. , legt#bb 0sont opossz$m )olt' /arkas' i+z' *e rom k#z1l1k ember )olt' s )olt mg egy' amelynek ne z llkap0s+ koponyja s /$r0sn lapos /eje )olt' kt agyar kanyaro*ott ki bel%le. <e0lan a bizarr koponya lttn b&lintott5 - Aroll. Fgy )an - mon*ta 7eremia . - Vagy #t)en ))el ezel%tt i*et)e*t egy !gib&l. !eg#lt kt kislnyt' s /el/alta %ket. - -ogy siker1lt leter(teni1k" , b%r1k t+l )astag a oz' ogy a goly& t atoljon rajta' s a legt#bb mregre imm$nisak. 7eremia egy ala0sony gr&l letpett egy szles' romsz#g alak+ le)elet' s /elemelte. Giss nagyobb )oll' mint a tenyere. - ,z 3r*% G#nnye. -a ki/%zi a /a ne*)t' abb&l tiszta' szagtalan s nagyon er%s ragaszt& lesz. , trolinak ki rakt$nk egy nemrg le)gott te enet egy ilyen le)elekb%l sz%tt takar&ra' amit ragaszt&ba mrtott$nk. , troli ostoba lny. Ngykzlbra llt' ogy lakomz asson' s a le)elek a kezre s a lbra raga*tak. !egpr&blta lerzni %ket' s amikor ez nem siker1lt' a /og)al pr&blta lesze*ni s az egyik le)l rraga*t az ar0ra. 2nikba esett' s elkez*ett a /#l*#n emperegni' am(g teljesen be nem /e*tk a le)elek. ,z ere*eti ter) az )olt' ogy meg/ojtj$k' *e )ala ogy /elllt' s )akon ro anglni kez*ett' am(g )g1l nekiment egy elektromos p&znnak' s agyon0sapta az ram. - !r rtem' ogy az a p&zna mirt nem za)arja a )rost - jegyezte meg <e0lan. - Q' mi 0sak egyszer. )i*kiek )agy$nk. - 7eremia elmosolyo*ott. - Nem sz()esen )essz1k' a meg#lik a gyerekeinket' *e az ilyesmit megtartj$k mag$nknak. Nagyrszt rtalmatlanok )agy$nk.

, )arzslat /ellobbant k#r1l#tte' mly)#r#s /el %ben gy.lt a teste k#r. :elemelte a kezt az g /el. :ekete szeme szinte rsnyire sz.k1lt' s egyetlen sz&t )akkantott5 -A#rj! , )arzslat /el)illant' s elt.nt. 3gy pillanattal ks%bb ossz+' kanyarg&s test t#rt t a lombozaton' s nagy 0sattanssal /#l*et rt. 3gy )i arma*r. Nagyjb&l ms/l mteres )olt' )ilgos sz(n.' g&lyra emlkeztetett' *e a /arka normlis tollak elyett kt ossz+' k(gy&szer. nyel)ben )gz%*#tt' amelyet kk pama0s *(sz(tett. , )i arma*r rng&g#r0s#kben szen)e*ett' *ene)rszer.' t#r#tt szrny)al )er*esett a /#l*#n. Nem )olt 0s%re' elyette llkap0sa ossz+ )olt s keskeny' tele t. egyes /ogakkal. Veszlyes /el %kben gomolygott bel%le a )arzslat' *e 7eremia -r&l lepergett. - Rmes szerzetek. 8onosz )arzserej1k )an. , np it szerint' a egy meg arap' te is t)ltozol )i arma*rr. Clyet $gyan mg letemben nem lttam' *e azrt nem zrnm ki. - 7eremia /elemelte a p$skjt' s ktszer belel%tt a ma*rba. ,z megrezzent s megmere)e*ett. , /r/i )rt egy-kt per0et' o*alpett a tetem ez' maj* az #)b%l egy boz&t)g& kst )ett el%' s egyetlen 0sapssal el)lasztotta a /ejet a t#rzst%l. !aj* /elemelte' s el aj(totta a )*%sor /el. , /ej elg$r$lt az er*%ben' s elt.nt. , szl megrezegtette a 0seng%ket. , 0sontok szraz z#rgssel 0sap&*tak egymsnak. -Vr kell ozz' ogy kinyiss$k - mon*ta 7eremia . 6e0sapott a ma*rra' /eltran0s(rozta' mint egy 0sirkt' s a )res *arabok lttn b&lintott. - !in*enki )egyen el egy *arabot' s tegye tisztelett. 8yorsan' miel%tt ki .l a )re. 3gyes)el be*obltk a *arabokat a )*%sor /el. ,mikor 7a0k lej#tt a /k k#z1l' s az $tols& *arabot is o*a)itte' megl#kte b$n*s /ej)el' a szl0seng%k el allgattak' *e m#g#tt1k letre kelt az 3r*%' mint a )alaki egy lt atatlan

2N

t)irny(t&n megnyomta )olna a lejtszs gombot. , /agak megborzongtak. Gis' piros le)elek $llottak itt-ott a /#l*re a magasabb gakat #lel% sz%l%ka0sokr&l. , )arzslat +gy bomlott ki' mint egy )irg. - 7#jjenek! - paran0solta 7eremia . =eljebb mentek. ,z 3r*% itt s#ttebb lett' )nebb' kemnyebb. ,z ember so a nem gon*olta )olna' ogy a )rosi $tak 0sak egy &rnyira )annak. , /k itt )al&ban &risiak )oltak. A#bb ember kellene ozz' ogy kitrt karral trjk ezeket a atalmas /at#rzseket. G1l#n#s lnyek $grltak az gakon' ki0sik s nagyok' b$n*sak s pikkelyesek' nmelyik szeme naran0sos-)#r#s sz(nben jtszott. 7a0k kik#p#tt s sziszegett' ma0skanyel)en bajt (grt' am(g <e0lan /el nem emelte' ogy mara*jon ny$gton. -+sz per00el ks%bb )gre elrtk Eoo* -o$se-t. , z egy ala0sony' emberkz alkotta *ombtet%n llt' amely olyan )olt' mint egy le)gott tetej. piramis. 3gy ) szza*os /a *eszkaker(ts )ette k#r1l a *omb tet%pontjai. , ker(tst elyenknt agyaggal tmogattk meg' ogy meg)*jk a ne*)essgt%l s a t.zt%l. ,ljt mo a s boz&t /e*te' ami megpr&blt /elk+szni a ker(tsre' s spa*t )irgok kan*ikltak ki a nap/nybe' mint a egy z#l* $llm 0sap&*ott )olna a *eszka/alaknak. Rose emlkezett' ogy kiskorban egyszer mr jrt itt. :elmsztak a *ombra' az %si' atalmas k%t#mb#ket asznl)a lp0s%knt. , /akap$ nyikorog)a ny(lt ki. 3gy )i ar)erte totemoszlop lt jobbol*alt' egy k%)el k#r.l)ett mglyarak& ely mellett. 3gy magas t#lgy/a tetejn kis %r zik& llt' amolyan er*ei k$ny &. =alol*alt egy nagy r#nk z )rta %ket' /alt olyan s.r.n /e*te a mo a s a z$zm&' ogy +gy t.nt' mint a maga az p1let az 3r*% talajb&l n%tt )olna ki. !#g#tte elsz&rtan kisebb p1letek sorakoztak' amelyek 0sak n#)eltk az ill+zi&t' a szerkezet

asonl(tott a mrges gombk k#rk#r#s el elyezke*s ez. !#g#tt1k be0s$k&*ott a /akap$' s Rose meg/or*$lt. !egltta 6eanne-t' aki egy ne z /areteszt tolt a elyre. N ny ms ismer%s ar0 is kistlt az $*)arra5 nagyjb&l annyi i*%sek )oltak' mint Rose' nagyrszt egye*1lll&k' s )arzserej1k jelent%s )olt. 3zek azok a peremlak&k' akiknek a legke)esebb )esz(teni)al&j$k )an' *#bbent r Rose. X*) Eoo* -o$se-ban - mon*ta 7eremia .

31

21.fejezet 6ee 4tearns kijelentette' ogy % /lig 0seroki in*in' *e a aja' a b%re s az ar0a azt s$gallta' ogy mg -&/e rknl is /e rebb' s a pletyka szerint a sz1lei nagyjb&l annyira 0seroki szrmazs+ak' mint a pizza. ,z emberek ezt nemigen mertk 6ee kpbe mon*ani' *e mg a ta m#g#tt sem s$ttogtk. 6ee b%re )ilgos )olt s sima' maj*nem szatnszer.en lgy' el%re ala*ott kora ellenre. Vizeny%s kk szemmel tekintett a )ilgba' a aja pe*ig k$kori0asrga )olt. @lyan )olt' mint a a nap min*ent kisz()ta )olna. 6ee /igyelemre mlt& )olt' emellett k#zismert arr&l' ogy k#nnyen el)esz(ti az #n$ralmt' a azt gon*olja' ogy t+lsgosan megbm$ljk' ezrt a ogy Rose le1lt )ele szemben Eoo* -o$se nagy0sarnokban a rgi /aasztal oz' igyekezett nem sokig nzni a /r/it. , szjtti bmszko*s sem )olt t+l j& #tlet. , teremben nagyon er%s )olt az er%' s most az #regek elg aggo*almasak )oltak a oz' ogy ne t.rjk el az ostobasgot. Rose a nagyanyjra pillantott. Jlonore &)atosan rmosolygott. Rose a kezre bm$lt. Rose nagyon is rezte <e0lan k#zelsgt' aki nagyon ny$go*tan 1lt mellette' nagyjb&l olyan mere)en' mint egy grnitt#mb. 6egalbb a gyerekeket elenge*tk a megbeszlsr%l. 6eanne el ozta Genny 7&t is' taln azrt' ogy egy-kt i*%sebb kikr*ez esse. 8eorgie s Genny 7o +gy *#nt#ttek' /egy)ersz1netet k#tnek' s egy1tt /e*ezik /el Eoo* -o$se-t. G#nnye*n meglptek. - !i lenne' a bem$tatnl minket a /iatalembernek' Rose" - kr*ezte 7eremia . Rose megk#sz#r1lte a torkt5 - H itt' szemben )el1nk' ,*ele !oore.

, nagyi +gy tett' mint a er*ei boszorkny lenne' ,*ele )iszont az is )olt. C*%s n% #z kpest meglep%en magas )olt' b%rsz(ne az %r#lt k) oz asonlatos. -aja ossz+' sz1rke /onatokban l&gott egszen a 0s(p%jig' min*egyik /onatban szalagok' apr& 0sontokkal *(sz(tett b%r/onatok s /aam$lettek l&gtak. R$ ja t#bbrteg. kopottas anyagokb&l llt #ssze5 z#l*' olajz#l* s barna. 3gy t$0at nyak ln0a is )olt' nmelyiken )kony szll #sszeszr(tott gomba/ej )olt' leprselt )irg )agy le)e*lett k(gy&b%r s egy-kt apr&' ol0s& *(sz' amit taln a Eal-!artban )srolt. ,r0a rn0os )olt' aja ki/ak$lt' *e a szeme les )olt s /iatal. - ,*ele bal ol*aln 1l 3mily 2aU' 3lsie !oore $noka +ga. 3mily nagyon asonl(tott a nagynnjre. G1lseje boszorknyra emlkeztetett' s )kony )olt' olyan' mint egy kiszra*t )arj+. 4zja le/el /ittye*t' s lete $szonkt )e sorn Rose mg egyszer sem ltta mosolyogni. , jelenle)%k k#z1l - Rose-t ki))e - 3mily )olt a leg/iatalabb' s % t.nt a leg#regebbnek. 7eremia -t s nagyit mr ismere* - /olytatta Rose. - , jobb ol*alon 1l% +r 6ee 4tearns. !ellette Aom =$0kUell. - -ell&. - Aom =$0kUellnek olyan angja )olt' mint egy )n me*)nek' s +gy is nzett ki. !agas )olt' maj*nem szznyol0)an 0enti s szz armin0 at kil&' kemny )llt megg#rnyeszt)e 1lt. H )olt a legsz%r#sebb ember' akit Rose )ala a ltott. V#r#ses szaklla min*ig sztllt' a aja ossz+ )olt' izmos alkarjn a sz%r prmszer.. , pletyka szerint' a elg sokat iszik' n a azzal sz&rakozik' ogy p$0rra )etk%zik' s a t#re*kbeli stopposokat ijesztgeti' ogy % a Nagylb+' Jszak-,merika majomembere. Aom emellett :re* 4imoen nagybtyja is )olt.

33

- H pe*ig <e0lan' 9amarine gr&/ja - /ejezte be Rose.

9sen* llt be. -onnan t$*j$k' ogy az' akinek mon*ja magt" kr*ezte 6ee. <e0lan )llat )ont5 - 4e onnan. - ,kkor ogyan igazolja magt" Rose meg/esz1lt. !r )rta a kr*st. Aermszetes' ogy pr&bra teszik' *e <e0lan pr&bra tenni olyan' mint egy pitb$llt **elgetni. <e0lan szem#l*#ke egy 0seppet /elszala*t5 Nem kell bizony(tanom semmit. ,zrt j#ttem i*e' mert !iss <rayton meggy%z#tt' ogy asznos lenne az 1gyemnek. !eg akarom #lni 9ass ornt. Nin0s ms ter)em )agy 0lom' s amint )geztem' )isszatrek o*a' a onnan j#ttem. !ag$kt&l /1gg' ogy el/oga*nak-e' )agy sem. 9so*latos )olt ltni' ogyan ll t <e0lan kk)r. 1zemm&*ba. -angja nem )olt k1l#n#sebben paran0sol&' *e olyan )olt' mint a sza)ait k%be )stk )olna. 6ee +gy rti' ogy szeretnnk )alami bizony(tkt ltni az erejnek - sietett menteni a elyzetet nagyi. Grem' knyeztessen el minket! <e0lan meg ajolt5 - , ogy & ajtja' ,adame. Varzslat moz*$lt meg <e0lanben' lassan bre*t /el' mint egy l$sta sz#rnyeteg' kiny+jt&zott' karmait pr&blgatta. :e r ragyogs /$totta el az (riszt. @lyan )olt' mint a a teremnek az a rsze' a ol 1lt' els#tte*ett )olna' *e %benne /el/nylett a )arzslat' n%tt' n#)eke*ett' borzalmasan s i etetlen1l er%s lett' akr a $rrikn. Rose nyakszirtjn /elgasko*tak az apr& pi k. <e0lan szeme /e ren izzott. G(srteties szl simogatta )gig Rose-t. 4zinte ltta - )kony' spa*t izzs /tyola
-

ka)argott <e0lan k#r1l. Rose kiny+lt' s $jjait a /r/i kezre elyezte. <e0lan 0sillagszemei)el rpillantott' s )issza +zta magba a )arzslatot' )isszarakta a tarsolyba' mint egy /egy)ert. Rose nem t$*ta el*#nteni' mi elb.)#l%bb5 atalmnak p$szta mlysge )agy a k#nnye*sg' amellyel $ralja. 6ee kinyitotta' maj* be0s$kta a szjt. Nagyi /j*almas ar0ki/ejezssel 1lt. 3**ig n nyan )al&sz(n.leg azt gon*oltk' ogy elbnnak <e0lannel' a arra ker1l a sor. !ost azonban t$*jk' ogy a #sszeteszik erej1ket' azzal taln lelass(tjk' *e a meg#lse egszen ms tszta. ,*ele el%re ajolt5 - 4zeretnnk allani 9ass ornr&l - krte. - !r a le etsges' 6or* 9amarine. <e0lan el%re ajolt5 - ,mit itt mon*ok' az nem ker1l et a szobn k()1lre. -a mgis (gy lesz' )isszaj#)#k' s nem j#)#k egye*1l mon*ta. , /ejek az asztal k#r1l 1l%k b&lintottak. - ,z egsz t#rtnet a Napk(gy& 9sszr oz kanyaro*ik )issza - kez*ett bele <e0lan. - , A#re*kben a )ilg keleti rszr%l telepesek rkeztek Ny$gatra' s )geztek az ottani %slakos t#rzsekkel' akik nem ren*elkeznek olyan te0 nol&gi)al s atkony m&*szerekkel' amelyekkel ellenll attak )olna nekik. Fgy t.nt' ogy 6ee mon*ani akar )alamit' *e aztn meggon*olta. ,z n )ilgomban pont az ellenkez%je t#rtnt. 3z a kontinens egy atalmas biro*alomnak a*ott ott ont. , np tlatoke n)en ne)ezte magt s a ter1let1ket , Napk(gy& Girlysgnak ne)eztk. Varzserej1k a *zs$ngelben sz1letett' s ren*k()1l atalmas )olt' ne z )olt ellenllni neki. Nagyjb&l ezer atszz ))el ezel%tt tkeltek az &0enon' s elkez*tk /osztogatni a keleti kontinenst'

3B

terrorizltk ,nglia part)i*kt s azt' ami most a 8all =iro*alom' egszen 3tr$ria *li rszig. 8yilkoltak' er%szakosko*tak' rabszolgkat raboltak' s sar0knt aranyporral teli tlakat k#)eteltek. 3z k#r1lbel1l ktszz )ig ment (gy' am(g )g1l )ratlan$l abbamara*t. Iltalban az ilyen /osztogatsok /okozatosan sz.nnek meg' m a tlatoke np egyszer 0sak elt.nt. <e0lan sz1netet tartott. - Valami betett a /nyes k(gy& kirlysgnak - sz+rta k#zbe Aom =$0kUell. <e0lan b&lintott5 - , /osztogatsok k$tatsokra #szt#n#ztek egyeseket. 3gy )szza**al ks%bb a keleti kontinens npei rj#ttek' ogyan t$*jk tszelni az &0ent' *e a tlatoke npt%l )al& /lelem olyan er%s )olt' ogy maj*nem romszz ) telt el' mire az els% $tazsra sor ker1lt. ,mikor az els% bor+s /lottk megrkeztek a ny$gati kontinensre' nem talltk a tlatoke npet. Rengeteg lerombolt )rost s templomot lttak' *e embereket nem. !i t#bb' az arra/el el)r at&' )arzslattal titatott n#)ny- s llat)ilg is elt.nt. ,z er*%k /iatalok )oltak. !g most is ne z ezer)es /t tallni. , /ennmara*t n#)ny- s llat/ajok k1l#nleges )*ekezsi me0 anizm$st /ejlesztettek ki. , ny$gati llatok nagyobbak s er%sebbek keleti trsaiknl' s mg egy olyan lom a llat is' mint mon*j$k a )mp(r tinta al' szinte raga*oz& all n%tte ki magt. - !i )gzett a tlatoke nppel" - kr*ezte 7eremia . - !ig tisztzatlan. , romok tk$tatsa nem a*ott egyrtelm. )laszokat. -a )alami tnyleg meg#lte az ottani lakosokat' akkor /el/alta %ket' mert nem mara*tak rintetlen 0sont)zak. , k$tat&k azonban *$lako*s nyomaira b$kkantak. Psszet#rt b+torokra. 6y$kakra a /alban. Garmolsnyomokra. - , )rebek - mon*ta nagyi.

<e0lan /olytatta5 - Vg1l 0sak talltak t+ll%ket5 a )a*onban egymst&l elszigetelt ember0sapatok b$jkltak. 4zinte /elismer etetlenek )oltak. , legen*a szerint a /osztogat&k /m/egy)erzetei s )ilgos sz(n. r$ kat )iseltek' *e leszrmazottaik )isszas1llye*tek a primit() ltbe. , )arzslat asznlata s a n#)ny termeszts tiltott )olt. ,z egykori tlatoke np mara*ka kis' nom* 0soportokban lt' sz%rmt )iselt' s (jjal' *r*)al )a*szott. -romszz ) alatt siker1lt egy )irgz&' /ejlett 0i)iliz0i&b&l olyan npp )issza/ejl%*ni1k' amely mr nem t$*ta elol)asni %sei (rst. 4zj agyomnyaik azonban /ennmara*tak' s a legen*k a Napk(gy&t&l kapott ajn*kr&l regltek' amely )g1l ellen1k /or*$lt' s elp$szt(totta a kirlysg$kat. !g !giban sem igazn sz&lnak bele az istenek a alan*&k letbe. Cm*koz$nk ozzj$k' *e mg sz1ksg )an bizony(tkra a ltezs1ket illet%en. Wgy senki nem )olt biztos abban' onnan is szrmazott ez az ajn*k. Aaln a tlatoke papok ksz(tettk. Aaln a 0sillagok k#z1l z$ ant le' mint a meteoritok. Aaln egy el/elejtett nemzet m.trgya )olt. =rmi is )olt az ere*ete' az ajn*k megsemmis(tette a tlatoke 0i)iliz0i&t' aztn elt.nt. - !i t#rtnt" - kr*ezte Rose. - , kontinens leny$go*ott. Fj orszgok jelentek meg. Nmelyik orszg' mint ,*rianglia' elnyerte /1ggetlensgt anyallamt&l. , tlatoke np bizarr t#rtnelmi rejtlly )lt. ,ztn' nagyjb&l romszz ))el ezel%tt' a mostani <li Aartomnyok gr&/jnak 1k-1kapja +gy *#nt#tt' kiszr(t egy iszapos ta)at. , ogy kiszr(tottk a ta)at' egy k1l#n#s' tojs alak+ trgy b$kkant el%' agyagba )olt gyaz)a. A+l ne z )olt a oz' ogy megmoz*(tsk' (gy Hkegyelmessge elren*elte' ogy t#rjk #ssze a jat. ,z agyag alatt kermia j )olt' maj* egy rteg tiszta )as' maj* +jabb kermia' maj* &lom. Vg1l' mi$tn az #sszes

37

rtegen tj$tottak' Hkegyelmessge egy k1l#n#s szerkezetet tallt. ,mint ozzrtek' a szerkezet letre kelt' s megjelent az els% )reb. , )reb meg#lte az egyik m$nkst. , )arzslat' amit magba sz()ott' )isszaramlott a szerkezetbe' s el%j#tt a mso*ik )reb. - !eg kellett )olna semmis(teni1k - jegyezte meg 3mily 2aU. - !egpr&blt$k - /elelte <e0lan. - , szerkezet elnyeli a )arzslatot. A.zll&. !egpr&bltk #sszet#rni' ol)asztott /mbe mrtani' *e nem jrtak sikerrel. @lyan anyagb&l ksz1lt' ami nin0s !giban. Fgy t$*j$k' a m.k#*se egyszer.5 a k#rnyezetb%l el)onja a )arzslatot s )rebeket sz1l' amelyek szintn #sszegy.jtik a )arzslatot s )issza)iszik a szerkezetbe. Nem t$*j$k' mirt teszi' amit tesz. ,zt t$*j$k' ogy az emberek a )rebek ke*)elt pr*i. A$*j$k' ogy megll(t atatlanok. - 3z #lte meg !gia in*injait is" - kr*ezte Aom =$0kUell. - 3gyesek szerint igen. , megtall&k kinyil)n(tottk' ogy a szerkezet >s+lyos /enyegetst jelent a biro*alomnak?. Jp(tettek egy b$nkert' amely az ere*eti tok msolata )olt5 t#bb rteg )as' /m' kermia s 1)eg pr&blta teljesen elszigetelni a k#rnyezett%l. , szerkezetet betettk a b$nkerbe. 6tezst a szles k#z#nsg el%tt titokban tartottk' ogy megel%zzk a pnikot )agy a terror0seleke*eteket. 6ee 4tearns /el orkant5 - Na persze. - , b$nker a =eliy-er*%ben )an - mon*ta <e0lan. Ron*a' bartsgtalan ely' s akinek )an egy kis p esze' nem jr arra/el. !aga a szerkezet egy kermiatbln )an el elyez)e' s az er*%t /elgettk' bes&ztk' s a b$nker ms/l kilomteres k#rzetben elker(tettk k#r1l#tte. Gt etente a gr&/ szemlyes test%rsgnek egy titkos

k1l#n(tmnye o*a$tazik' s megsemmis(t min*en betolako*& n#)nyt )agy llatot' megaka*lyozan*&' ogy a szerkezet er%t mer(tsen a k#rnyezetb%l. G#r1lbel1l kt ttel ezel%tt 9ass orn 4an*ine' a jelenlegi gr&/ test)ri bet#rt a b$nkerbe' s ellopta a szerkezetet. Rsenilisan )ittk )g ez5 9ass orn az $t&bbi ms/l )ben titokban egy keskeny tjr&t )gott az er*%ben' amely a b$nkert%l nagyjb&l +sz kilomterre r )get. ,ztn bet#rt a b$nkerbe' s egy rep1l% srkny seg(tsg)el' amelyet egy elyi /egy)erraktrb&l lopott' +sz kilomteren t elszll(totta a szerkezetet. , szerkezet meg#lte a srknyt' *e el%tte seg(tett 9ass ornnak megsz#kni. 9ass orn szekrre tette a szerkezetet' s ki ozta ,*rianglib&l a 2erembe. - ,zt iszem' min*annyi$nkra r/r )alami inni)al& mon*ta ,*ele. ,mint a jeges tet sztosztottk' a ang$lat kiss jobb lett' s Rose is k#nnyebben llegzett. - !irt tenne ilyet 9ass orn" - kr*ezte ,*ele a tet iszogat)a. - , mirt j& kr*s' *e engem az r*ekel' ogy a sz#rnyetegek ogy ogy nem )geznek )ele - mon*ta nagyi. <e0lan /lig kiitta a tejt. - Ne z megrteni 9ass ornt. Hr1lt' *e )annak zsenilis pillanatai. ,morlis' *e igyekszik ren*k()1l $*)arias lenni. !in*enben k$*ar0ot )allott' ami)el e**ig pr&blkozott. 9ass orn ki/ejezte )gyt' ogy gr&/ legyen' mint az apja. J)szza*okkal ezel%tt a 0(mek #r#kl%*tek. !ost a 0(mek a*minisztrat() poz(0i&k' amelyek jelent%s polgri s katonai /elel%ssggel jrnak. !inl nagyobb a rang' annl szigor+bbak az ignyek. , nemesek /iai s lenyai gyakran sz1lets1kt%l kez*)e k1l#nleges ne)eltetsben

3N

rszes1lnek' abban a remnyben' ogy megpr&bljk megkapni a 0(met. 3l%nyben )annak' mert meg/igyel etik a sz1leiket' ogy miknt kormnyoznak' $gyan+gy' a ogy a pk /ia megtan$lja a kenyrs1tst az apjt /igyel)e. <e brmilyen remek ere*mnyeket is rnek el' senki' mg ,*rianglia tr&njnak #r#k#se sem szerez et meg egy 0(met anlk1l' ogy nem szolgln a biro*almat. Van' aki polgri' )an' aki katonai szolglatot )laszt' *e )alamelyik k#telez%. , sz1ksges let#lten*% i*%szak katonai szolglatban t )' polgri szolglatban t(z ). - !aga' gon*olom' katonai szolglatot teljes(tett' $gye" - kr*ezte Aom =$0kUell. <e0lan b&lintott5 - 9ass orn tizen#t )esen tment a )izsgkon. 4%t' roppant$l /nyesen )izsgzott. !r 0sak a szolglat mara*. 9ass orn megpr&blta a lgier%t' mert a katonai ter1leten azt tekintik a legintellekt$lisabbnak. - 6gier% mint rep1l%gpek" - kr*ezte 6ee 4tearns. - 6gier% mint rep1l% )a*llatok - mon*ta <e0lan. 4rknyok' mantik&rok s (gy to)bb. 3gy )en bel1l 9ass ornt kir+gtk a 6gier% ,ka*mijr&l' mert szer)ezke*ett' ogy meg#lje az egyik oktat&jt. 3ltiltottk min*en katonai szer)ezett%l' ki))e a V#r#s 6gi&t' a o) brkit /el)esznek. 6e etsz k#r#z#tt b.n#z% )agy pap(ro* le et arr&l' ogy bolon* )agy - %ket nem r*ekli. :el)esznek egy tlagembert' s kt ) alatt t#meggyilkost /aragnak bel%le. 9sak a megjelens1k n a pnikot okoz az ellensg soraiban. , V#r#s 6gi& at &nap m+l)a elbo0stotta 9ass ornt' s teljessggel alkalmatlannak nyil)n(tottk a katonai szolglatra. - Wgy eltolni' e ez mr te etsg kell - rzta meg Aom =$0kUell a /ejt. - G1l#nleges le et. <e0lan /intorgott5 ,z biztos' ogy annak gon*olja magt. !i)el a ka-

tonasgot (gy ki +z atta a listjr&l' megpr&blkozott a polgri szolglattal. ,z 3rzsbet 3gyetemr%l plgi$m miatt kir+gtk' alig +sz &napot t#lt#tt ott. 3zek $tn 9ass orn rom )ig k$tatott' maj* megpr&blkozott a gyrtsi k$tatssal. -ogy r#)i*re zrjam' ezalatt 9ass orn #00se' @rtes let#lt#tte a t )t' kit1ntetssel )gzett az a*riangliai tengerszeinl' mik#zben 9ass orn mg egy /l jegyet sem )olt kpes #sszesze*ni. , )izsga ere*mnyeik *#ntetlenek )oltak. !i)el test)rek )oltak' @rtes al(r atott egy lemon*& nyilatkozatot' miszerint test)rnek #t )et a*' ogy be/ejezze a szolglatot. 3gy nemesi poszt nem mara* at sokig 1res. , nemeseknek k#telezettsgeik )annak' s )alakinek el kell )gezni az ezzel jr& /ela*atokat. - Js mi t#rtnt" - kr*ezte Rose. - @rtes ajlan*& )olt al(rni a nyilatkozatot' a az apja akar mg egy eslyt a*ni 9ass ornnak. , gr&/ +gy *#nt#tt' egy ki0sit mg gon*olko*ik a *olgon' s meg ()ta a /iait kar0sonyi )a0sorra a gr&/i $*)ar zba. ,z 1nnepsgen a legt#bb nemes s a 0sal*ja is jelen )olt. Jn nyol0)es )oltam' s lnken emlkszem min*enre. 9ass orn )iselke*se bizarr )olt. Fgy t.nt' nem is t$*ja' ol )an. ,z este kell%s k#zepn egyszer 0sak /elllt' s beszlni kez*ett. Hrj#ng#tt' s megtma*ta @rtes /elesgt' riban0nak ne)ezte' s egy 0som& /$r0sa s logiktlan *ologrt %t okolta. Fgy t.nt' ogy )ekkel korbban' amikor @rtes s 7ane mg 0sak jegyesek )oltak' 9ass orn k#zele*ni pr&blt a lny oz' aki el$tas(totta' *e 9ass orn elbeszlse szerint az eset aznap este t#rtnt' nem pe*ig egy )tize**el korbban. 2ersze semmilyen nyilatkozatot nem (rtak al' s @rtes az apja )issza)on$lsa $tn nem sokkal gr&/ lett. 9ass orn ks%bb azt ll(totta' ogy )alaki altat&t 0sempszett az italba' *e persze akkor mr ks% )olt. ,ztn +gy t.nt' el/oga*ta a *#ntst. 6t at&an +j

;1

m&*szert tallt arra' ogyan szerezze meg a min*ig is %n (tott atalmat. 7eremia #ssze)onta a szem#l*#kt5 - !irt a 2eremben" !irt a mi kis ter1let1nk#n" <e0lan az asztalra k#ny#k#lt' s el%re ajolt5 - , 2eremben nin0s er%s ren*%rsgi )agy katonai szer). !in*en ellenlls' ami)el tallkozik' 0s$pn rszleges lesz' mi)el 0sak a peremlak&kat r*ekli' ogy mi t#rtnik a )ilgok k#z#tt. <e ogy mi a 0lja' azt nem t$*om. ,zt iszem' ere*etileg el akarta /oglalni a 2eremet' /elp(teni egy egsz a*seregnyi )rebet' s bossz+t llni min*enkin' aki rtott neki ,*riangliban. ,zonban az' amit #nmag)al tett azrt' ogy imm$nis legyen a )rebekre' meg)ltozatta %t. Nem )agyok biztos benne' milyen mrtkben tekint et% mg embernek. - 4zerintem tra agyta a nagyrat#r% ter)eit- mon*ta Rose. - 3gyszer.en )arzslatot akar /elsz()ni' s /el/alni minket. ,z ar0t el/e*te' *e a keze man0sszer.nek t.nt. Garmai )oltak k#r#m elyet. -a el/oglalja a ter1let1nket' az azrt lesz' ogy legyen mit ennie. - Nem le et rtelmesen beszlni )ele - tette ozz Aom =$0kUell. 6ee o*a/or*$lt ozz5 - -onnan t$*o*" Aom )astag szaklla megrezzent. ,r0a sa)any+ lett5 - :re* 4imoen elk1l*te ozz =ra* <illont ajn*kokkal. - -ogy mi" - nagyi *#bbenten $grott /el a szkr%l. - !on*tam n neki' ogy ne tegye - morogta Aom. !on*tam az elejt%l' ogy ostobasg s nem lesz j& )ge' *e nem le etett )itatkozni )ele. :re* azt iszi' ogy a )ilgon min*en ela*&. Rose-nak eszbe j$tott' ogy 9ass orn egy (zletes emberr%l beszlt' akit ajn*kba kapott. It/$tott rajta a

nyinger5 - 9ass orn megette =ra*et' $gye" - =iztosan - mon*ta Aom. - 6egalbbis :re* ezt mon*ta' miel%tt % meg az egsz 0sal*ja +gy elp$0olt a 2eremr%l' mint a $tn$k *$rrantottak )olna. Rose meg*#rzs#lte az ar0t. =ra* szemt )olt' *e (gy meg alni... 3zt senki nem r*emli. 3szbe j$tott' milyen lenne' a a /i+kat /alnk /el l)e' s a keze #k#lbe szor$lt az asztal alatt. <e0lan megrintette Rose #klt. 4ajt' szraz' meleg $jjai)al meg*#rzs#lte Rose $jjait. - Ae t t$*jk' ol )an 9ass orn" - kr*ezte. ,z asztal k#r1l nmasg llt be. -, !o s V(zmossban )an - mon*ta ,*ele. - ,z 3r*% ott at napja elkez*ett al*okolni. 6ee az gnek emelte a karjt5 - Js ezt mirt m$szj t$*nia" - ,z % sara - krogta 3mily. - -a** 0sinljon ren*et %! 3bben nagyon is igaza )an - /or*$lt 6ee <e0lan ez. - !irt nem j#ttek i*e t#bben' ogy elintzzk ezt a problmt" !irt 0sak maga )an itt egye*1l" 3z a maga sara! Ae0 nikailag a gr&/nak nin0s /el1gyeleti joga a 2eremben - mon*ta <e0lan. - 3zrt ez momentn a mag$k sara. - <e magt k1l*tk! - )gott )issza 7eremia . Q $gyan mr! - Aom =$0kUell nagy man0s)al az asztalra 0sapott. - 3z az ember titkosszolglatos' n mon*om nektek. Nem /ognak i*ek1l*eni egy egsz zszl&aljat' ogy seg(tsenek rajt$nk' mert akkor be kellene ismerni1k' ogy a gr&/ +r pszi0 opata test)re lelpett a apokalipszist okoz& sz$pertitkos ketyer)el' amit k1l#nben sem lett )olna szaba* mag$knl tartani. 3gy)alakit k1l*tek' egy gyilkost' s a k$*ar0ot )all' akkor le /ogjk

;3

taga*ni az egszet. Nem ppen - mon*ta <e0lan. Geze mg min*ig Rose kezt simogatta az asztal alatt. - Van egy i*%korltom. -a kt t alatt nem rtes(tem a gr&/ %kegyelmessgt arr&l' ogy 9ass orn alott' s a szerkezetet megsemmis(tett1k' a gr&/ +jabb lpseket /og enni. - , V#r#s 6gi& - mon*ta nagyi alkan. <e0lan b&lintott. - Js az mit jelent" - kr*ezte 6ee 4tearns. Nagyi szja keskeny )onall szor$lt #ssze5 - , ol a V#r#s 6gi& el ala*' ott semmi l% nem mara*. 3lb+j atnak a A#re*kben - mon*ta <e0lan -' *e 3ast 6aporte-t kip$0oljk. @lyan lesz' mint a mag$k so a nem is ltek )olna ott. 6ee *1 #sen nzett. - 3 ez nin0s jog$k! 8on*olkozz! - mon*ta Aom =$0kUell. - Pt)en ilyen 1rge' mint ez itt. - C*ej#nnek' s kitakar(tanak' (gy nem lesz o)a azamenn1nk. ,z Illamok $gyanezt m.)elte Goreban. Nem akarjk' ogy ott 1l*#glj1nk 3ast 6aporte-ban s a )gzetes k1ty1j1kr%l pletyklko*j$nk. Js ez itt... - Aom $jja <e0lan /el m$tatott - % az egyetlen' aki el)iszi a bal t azrt' ogy minket let#r#lnek a trkpr%l. ,z % /elel%ssge lesz. 4enki nem akar egy ilyen *#ntst meg ozni. !irt )an itt" - kr*ezte ,*ele alkan. - !irt *#nt#tt +gy' ogy maga lesz az" - !eg)an r az okom - /elelte <e0lan. 3z nem sokkal )itte %ket el%bbre5 Van egy alak)lt& lny - mon*ta Rose' s /igyelmen k()1l agyta <e0lan les pillantst. <e0lan keze )ratlan$l elenge*te az #)t. - 9ass ornnak )alami/le atalma )an /elette. Eilliam a ne)e... H az' aki /elakasztotta 3mersont a <#gl#tt 6& A#l-

gyre" - kr*ezte 3mily 2aU. Rose b&lintott5 <e0lan s Eilliam bartok )oltak' s <e0lan meg akarja menteni %t. 8on*olom' katonatrsak )oltak - b&lintott Aom =$0kUell. - Jrt et%. Nek1nk j&. Wgy szemlyes az 1gy' legalbb kemnyebben ar0ol. Van ter)e" - Aest test elleni /izikai t$sban legy%z#m 9ass ornt mon*ta <e0lan. - <e ezt % is t$*ja. 3l kell k1l#n(tenem %t a )rebekt%l. !i)el a )rebeket a szerkezet /olyamatosan' egyes)el ozza ltre' 9ass ornt 0sak +gy le et egye*1l elkapni' a r#)i* i*% alatt elg nagyszm+ )rebet semmis(t1nk meg. 4ajnos +gy t.nik' % irny(tja a 0seleke*eteiket. Aaln mr nem teljesen emberi' *e egy 0sap*t azrt /elismer. -a meg/igyel etnm a poz(0i&jt' t#bbet t$*nk' ltnm' milyen eslyekkel in*$l$nk. 7eremia /elllt5 - ,zt iszem' eleget allott$nk. Pssze kell 1ln1nk. G1l*j1k ki a /iatalokat le)eg%zni. , ogy a /aajt& be0s$k&*ott Rose s <e0lan m#g#tt' a lny pislogott a nap/nyben' s le1lt a )eran*ra. - Nos' ez olyan j&l ment' amennyire 0sak le etett. - =eszltl nekik Eilliamr%l - mon*ta a /r/i. - Cgen' beszltem. ,z olyan sza)ak' mint >k#telessg?' szm$kra nem jelentenek sokat. , bartsgot s a 0sal*ot )iszont megrtik. Nem ny+lnak ozz*' mert nagyon er%s )agy' s /lnek' ogy !gib&l megbossz$lnk. Nem rt atnak a )rebeknek' mert azok mag$kba sz()jk a )arzslatot. <e Eilliamnek rt atnak. , ogy a *olgok llnak' a megltnak egy k1l#n#s alak)lt&t' el%bb 0seleke*nek' s 0sak aztn kr*eznek. 3zek min* tokmon*&k' <e0lan. 6tta*' mit m.)elt 7eremia azzal a ma*rral' s t$*o*' ogy a nagyanym mit akart tenni )ele*. - Rose szembenzett a /r/i s+lyos tekintet)el. -

;B

A$*om' ogy )annak *olgok' amik 0sak r* s Eilliamre tartoznak. <e (gy a legjobb' ogy t$*jk. Aaln most mr nem rtanak neki. - !irt ke*)elte* meg ilyen irtelen Eilliamet" - :ltkeny )agy" - Rose #ssze +zta a szemt. - Nem )laszoltl a kr*semre. - ,gg&*om Eilliamrt' mert /ontos neke* - mon*ta Rose. - !ert +gy rzem' ogy am(g ti nem ren*ezitek el a *olgaitokat egyms k#z#tt' a**ig rgni /og tge* bel1lr%l. Js a Eilliam )al&ban seg(ti 9ass ornt... akkor meg kell #ln#*' $gye" - Cgen - mon*ta <e0lan. !eg kell #lnie a legjobb bartjt. Rose /lrenzett. , /kra' a /.re' a kezre. , gyomra #sszeszor$lt. Vala ogy min*en elromlott' nagyon gyorsan' s le etetlennek t.nt ren*be ozni. Gt ttel ezel%tt Rose lete normlis robotols )olt' s stabil )ilga szinte egyetlen jszaka alatt olyan elly )ltozott' a ol *moni lnyek kis/i+kra )a*sznak' ogy mege essk %ket' s a /r/i' akit szeretett' )lasztani knyszer1lt a sajt t+llse s legjobb bartja lete k#z#tt. Rose +gy rezte' egy rossz lomban raga*t' s nem t$* /elbre*ni. , legrosszabb a /lelem )olt' ami min*en pillanatban )ele )olt. :ltette a /i+kat' /ltette nagyit s borzalmasan /ltette <e0lant' annyira' ogy +gy /jt' mint a a 0sontja sajgott )olna. -a megenge*ett magnak egy kis lmo*ozst' akkor megltott egy kis' t#rkeny *arab bol*ogsgot' amely az #) le etne' a nem is #r#kre' *e egy kis i*%re. -amarosan +gyis el)eszik t%le. 3lege )olt abb&l' ogy /l. - Fgy )iselke*sz' mint egy marsall. !arsall )agy" - kr*ezte Rose. - 3z a m$nk*" <e0lan b&lintott. - Js min*ig ilyen" - Val&sz(n.leg ez a legrosszabb - mon*ta a /r/i. - <e

igen' min*ig )annak olyan *#ntsek' amiket nem akarnk meg ozni. 3z marsalli k#telessgem. !ost nagyon sok/le s+ly nyomja a )llamat. -a nem t$*om meg#lni 9ass ornt' emberek /ognak meg alni' szgyent ozok a <li Aartomny gr&/jra' s )al&sz(n.leg le kell mon*ania' a )roso*at elt#rlik a /#l* sz(nr%l' s el)esz(telek tge*. Js azt sem t$*om' ogy az enym )agy-e. Rose elt.n%*#tt ezen. , >nem t$*om' ogy az enym )agy-e? azt jelenti' ogy >nem t$*om' tetszem-e neke*? )agy >nem t$*om' ogy killom-e a pr&bt s a t$laj*onom leszel-e?" Nem )esz(tesz el engem 0sak azrt' mert k$*ar0ot )allasz - s$ttogta Rose. - -a k$*ar0ot )allok' meg alok - mon*ta <e0lan. Rose irtelen *1 #s lett. Psszeke)ere*ett benne az aggo*alom' a /lelem s az' ogy a /r/i ilyen ny$go*tan beszlt a allr&l - min*ezt p$szta *1 ) prselte #ssze. <1 #s )olt 9ass ornra' ogy miatta kereszt1l kell menni1k ezen. - Q' nem' nem alsz meg - mon*ta Rose. , /r/i szem#l*#ke /elszala*t. A+l /ogo* lni - /olytatta Rose. - Jn mellette* leszek' s elintzem' ogy t+ll*' mg akkor is' a a tamon kell ki)onszolnom a )res teste*et az 3r*%b%l. !g min*ig mara*t egy ki ()s' s sarokba "oglak szor6tani ele. Nem /oszt atsz meg a gy%zelmemt%l' 6or* 9amarine. 4zikra gy$lla*t a /r/i szemben5 - ,kkor el alasztom a allomat. -alasz* is el - mon*ta Rose. - Nem t$*om' mi lesz ebb%l a *ologb&l' ami k#zt1nk )an' *e egyetlen gyagys kk)r. sem )e eti el t%lem az eslyt' ogy megt$*jam. - ,kkor el*#nt#tte*" - kr*ezte <e0lan. - !it" ,zt' ogy be &*olok-e /r/ier%*nek"

;7

nem - mon*ta Rose. - !g min*ig gon*olko*om rajta. !it te etek' ogy meggy%zzelek" - <e0lan el%re ajolt' )eszlyesen elsznt ar0ki/ejezssel. R#l* szeme meleg s 0sibszes lett' Rose megmere)e*ett a tekintete lttn. - 4emmi nem j$t eszembe - mormolta a lny. , /r/i k#zel )olt' t+lsgosan is k#zel' 0sak pr 0entire. Rose ltta a szjt' amint 0inkos mosolyra +z&*ik' a )kony seb elyeket a bal szeme mellett' a ossz+ szempillit... - =iztos benne' !iss <rayton" - kr*ezte <e0lan alk' reszel%s angon. - Cgen' biztos - mon*ta Rose' aztn <e0lan t i*alta a k#zt1k le)% t)olsgot. , kezbe /oga Rose nyakt' s meg0s&kolta. Rose sztnyitotta a szjt' jeges tea s <e0lan (zt rezte. , /r/inak izza*sgszaga )olt' #sszeke)ere*)e eny e szantl/a- pzsmaillattal s a nap0s&kolta b%r illat)al. Rose br ol /elismern ezt az illatot' mint a ogy /elismern az %t #lel% karok erejt is. , /r/i +gy #lelte' mint a arra )rt )olna' ogy a )ilg mikor sz&l k#zbe s teszi sz&)' ami t#rtnik. Rose agyta' ogy els1llye*jen ebben az #lelsben' kezt )gig0s+sztatta a /r/i kemny' izmos mellkasn a nyakig' s belet+rt r#)i* ajba. <e0lan k#zelebb +zta mag oz' kemnyebben 0s&kolta' esebben' s Rose megnyalta a /r/i szjnak belsejt' s beleol)a*t. <e0lan /elmor*$lt' nagyon /r/ias' birtokl& angon' amit%l Rose egsz gerin0e mentn borzongs /$tott )gig. !#g#tt1k megre00sent a pa*l&. 4ztrebbentek' egy ezre*mso*per00el azel%tt' ogy az ajt& kitr$lt. Rose egyenesen el%rebm$lt' s pr&blt nem zi lni.

- Cgen. !g

- Nmi meggy%zsbe ker1lt' *e +gy *#nt#ttek' seg(-

tenek magnak. - sz&lalt meg Rose m#g#tt nagyi. - Van egy ter)1nk' )agy legalbbis )alami' ami asonl(t egy ter) ez. Aom min*jrt kij#n' s elmagyarzza. Nagyon izgatott' ogy ismt katonsko* at. 3gybknt meg mi 1t#tt beltek" Fgy nztek ki' mint a beosontatok )olna a kamrmba' s megetttek )olna az #sszes lek)romat. - 7&l )agy$nk - ny#gte ki Rose' s <e0lanre pillantott. , /r/i /l+ton )olt a te etetlensg s a sokk k#z#tt. - Ren*ben )an. - Jlonore angja jelezte' ogy nem igazn biztos abban' mit pr&blnak el itetni )ele' min*enesetre nem itte el. !g egy ossz+ pillanatig ott mara*t' megrzta a /ejt' s bement. - Gellene egy istll& - mon*ta <e0lan. - -ogy mi" - 3gy istll& - mon*ta <e0lan' a tma*st kiter)el% paran0snok komolysg)al. - Gell egy istll& )agy egy olyan raktr' a ol a t#re*kbli jrm.)eket troljk. - 8arzs" , /r/i k$rtn b&lintott. - 3gy magnter1let' megle et%sen t)oli' a ol a )astag /alak tomp(tjk a zajokat' s le et%leg massz() ajtaja )an' amit bel1lr%l be t$*ok zrni' s a onnan a nagyany*at' az #0si*et s min*en ms' /j*almasan i*eges(t% nz%t kizr at$nk... Rose ne)etni kez*ett. 3gy szerelmi b$nker... Pr1l#k' ogy sz&rakoztat&nak tallo* a *ilemmnkat - mon*ta <e0lan szrazon. Aom =$0kUell jelent meg a )eran*n' s atalmas testt tprselte k#z#tt1k. , k#)etkez% a elyzet. 9ass orn azonnali megtma*sa kizrt' mert t+l sok )rebe )an' nem igaz" - <e igen - rtett egyet Rose. - , oz' ogy elkapj$k 9ass ornt' meg kell #lni a )rebeket. , )rebek meg#ls ez el kell )lasztani %ket

;N

9ass ornt&l' )agy a rejtek elyn kell megtma*ni. 3zt ne)ezik a A#re*kben a 22-es 0sap*jnak. , k#)etkez%kppen /ogj$k 0sinlni... !ag$knl )annak katonai ren*/okozatok !giban' $gye" - Cgen - mon*ta <e0lan. - , mag mi )olt" - 3ls% osztly+ lgi&s. - ,z mi" @lyan' mint egy katonatiszt" - Nem - mon*ta <e0lan. Q' sz&)al tiszt elyettes - )igyorgott Aom. - Jn magam is t#rzs%rmester )oltam. -() atom esetleg %rmesternek" - Cgen' ogyne - mon*ta <e0lan. - ,kkor j&' sz%rmester. Rose a szemt /orgatta. Jr*ekes' ogy az %rmesterb%l ogyan lett irtelen sz%rmester' Aom pe*ig morg&s me*)b%l <e0lan legjobb a)erja' aki 0s$pa mosoly s bajtrsiassg. 3z klasszik$s perembeli taktika. Rose mr ltta ms k()1lll&kon is gyakorolni az ilyesmit. , at #reg nem ismerte <e0lant' nem igazol atta senki az ltala a*ott in/orm0i&t' s /ltek t%le. Wgy Aom =$0kUell azt )lasztotta' ogy eljtssza a >j& bartot?' azt reml)e' ogy (gy k#z#ssget alak(t ki )ele' be/rk%zik <e0lan bizalmba' s a sz1ksges' tba *#/i. 3gyeseknl ez m.k#*#tt' *e <e0lannek j&k )oltak az #szt#nei' s =$0kUell t+lsgosan tltsz&an jtszotta a >nem t+l okos' *e j& bajtrs? szerept. - 9ass orn taln %r1lt' *e )ala a % is ember )olt' aki mg min*ig sebez et%. 9sap*t ll(t$nk' s az i*%sek olyan tkot bo0stanak r' ogy elalszik. =rmennyire is nem emberi' mi atan sem )agy$nk z#l*/1l.ek. 6egalbb egy pr &rig /og)a tartj$k' a**ig maga s Rose 0sap*ba ejtik a )rebeket' kiny(rjk %ket' s 9ass orn $tn ere*nek. 7& ter)' nem"

- Remek ter) - mon*ta <e0lan. - Js mi lenne a 0sap*a" - ,zt mg nem tallt$k ki - mon*ta Aom. - -ogyan akarjk eltkozni" - kr*ezte Rose. ,z al-

)stok lenne az egyrtelm. )laszts' a /j*alomtokkal ellenttben az k#rm#n/ont. 9ass orn azt sem /ogja t$*ni' ogy )alami baj )an. 3gyszer.en el/ra* s elalszik. - ,z lomtok oz kell )alami t%le. -ajszl. R$ a*arab. - 3zt mg nem tallt$k ki - mon*ta Aom. 4zp kis ter). Rose /els& ajtott. 3zek atan )agy /l )ezre*nyi b#l0sessggel ren*elkeznek' s 0sak ennyi)el t$*tak el%llni. 3l%sz#r is a 0sap*a - mon*ta <e0lan. 9sap*a nlk1l nin0s ter). - , goly& nem /ogja a )rebeket. 3gyenesen tmennek a test1k#n. , le/ejezs m.k#*ik. , )illants is' *e 0sak kt )illant&nk )an. , t.z is j& lenne' *e t$*jk' ogyan inaljanak el el%le. - Ae t )alami agya/+rt *olog kell. Nem t$*j$k megmrgezni %ket" - kr*ezte Aom. <e0lan megrzta a /ejt5 - Gtlem. A$*om' ogy amikor el%sz#r megpr&blkoztak )ele' arznt s b1rk#t a*tak nekik' *e nem asznlt. C*elis esetben egy lassan at& 0sap*ra lenne sz1ksg' )alamire' ami lassan )agy /okozatosan #li meg %ket' ogy 9ass orn ne ria*jon /el lmb&l. - !on*j$k a /$lla*s" - kr*ezte Aom. - 9salj$k el a k$tykat a t&ig' s egyes)el /$llassz$k bele %ket! - 6e etsges. 4ajnos elg sokig t$*jk )isszatartani a llegzet1ket' s j&l +sznak. 9sen* llt be. 6eanne j#tt o*a' s le1lt egy intaszkbe. - Gr' ogy nem t$*j$k elektromos rammal ki)gezni %ket' mint azt a trollt - mon*ta <e0lan. - Q' iszen ez kapitlis #tlet' sz%rmester! - b&lintott Aom. - 9sak nem t$*j$k' mennyit rt nekik az elektromossg.

B1

- Irt - mon*ta 6eanne. - !iel%tt Garen Roe elin*$lt

)olna a A#re*kbe' azt mon*ta' ogy meg#lt egy ilyen )rebet elektromossggal. 4okkol&)al. - -ogy le et sokkol&)al #lni" - Aom szem#l*#ke /elszala*t. - ,z anyja a /ejbe )ette' ogy Garen zba egyszer +gyis bet#rnek' s )ett neki egy ilyen *rga' /egy)er /ormj+ sokkol&t - mon*ta 6eanne. - =ele kell tenni egy t#ltnyt' s l%ni kell )ele' maj* ki)enni s +jrat#lteni. 3lg *rga a t#ltny' (gy nagyjb&l min*en kar0sonyra kap pr 0somaggal a 0sal*jt&l. Fgy at)an *ol0si le et. 3gyszer belel%tt a *#gbe' *e nem ny+lt ki' (gy /olyamatosan +jrat#lt#tte' s a**ig l%tt r' am(g abba nem agyta a rngat&zst. Garen azt mon*ta' ogy a piszok *#g )agy ktszz *ol0siba /jt neki. Nin0s annyi i*%' ogy egyes)el lesokkolj$k %ket' s nem t$*om' ogyan t$*nnk rintkeztetni %ket egy *r&ttal. 3l#z#nlennek minket. !irt nem k#tj1k #ssze a kett%t" !irt nem )ezet1nk ramot a t&ba' s )gezz1k ki %ket' am(g meg nem /$lla*nak" - kr*ezte Rose. , /r/iak /elnztek' Rose kt szempr' egy z#l* s egy barna pillantsnak keresztt1zben tallta magt. - !i )an" - 3z egy j& ter) - mon*ta <e0lan. - Aaln siker1l et - er%s(tette meg Aom. <e0lan rpillantott5 - Van itt a k#zelben egy nagyobb t&" - , 6aporte-t& - mon*ta Aom. <e0lan /elllt5 - !eg kell nznem. Aom b&lintott5 A#kletes. 3gy j& &ra o*arni gyalog' sz&)al' a mg ma ltni akarj$k' jobb' a most r#gt#n elin*$l$nk. !eg

kell nznem a lnyaimat' ogy elmentek-e. -olly miatt nem agg&*om' *e Ni0ki +gy ke)ereg-ka)arog' mint a g&lya/os a le)eg%ben. Fgy )olt' ogy mr ma reggelre elmegy' *e szerintem mg min*ig ott )an' 1l a b%r#n*jein' mint egy ty+kany&. Jn is megyek - mon*ta Rose. - -a eltkozzk 9ass ornt' el kell oznom pr *olgot nagyit&l. , /i+k itt egyel%re biztonsgban )annak. 6eanne /els& ajtott5 3z min* szp s j&' *e ogyan 0salj$k be a )rebeket a t&ba" <e0lan ar0a kiismer etetlen )olt5 - 9salit asznl$nk. - !ilyen 0salit" - rn0olta a omlokt 6eanne. - 3gyik1nket - mon*ta Rose. - , )rebeket a )arzslat )onzza. Jn )agy % lesz1nk a 0sali' 6eanne. 3gyik1nk lesz a 0sali.

B3

B;

22.fejezet
Rose t#lelte magt' s a 6aporte-t& ny$go*t' teasz(n. )izre pillantott. , rom s /l kilomter ossz+ s a legszlesebb rszn szz#t)enkt mter szles t& a )rost&l ny$gatra ter1lt el' egy )#lgyben. !agas' sz1rks 0ipr$sok %riztk' meg*$zza*t t#rzs1k teljesen elzrta a partot' ki))e a t+ls&' ny$gati )get. 3gy rozoga' &0ska stg llt a t& k#zepn. Rose mellett <e0lan k$porgott' s $jjt belemrtotta a )(zbe. Aom =$0kUell ne z elyzetbe ozta. <e0lan nem )ette be az >Q&' a//ene' sz%rmester? sz#)eget' s Rose gyan(totta' ogy erre =$0kUell is rj#tt' mert +gy /igyelte <e0lant' a ogy egy nagy raga*oz&t szoks /igyelni. - Ctt )ala a )olt egy 0s&nak - magyarzta Rose. - Gi le etett menni )ele a t&ra alszni. , 0s&nak +gy kt )e els1llye*t' s senki nem szerzett +jat. Js +szni se nagyon le et benne' t+l sok az alga. <e0lan meg/or*$lt s /elpillantott' a ol pr $zamos elektromos )ezetkek /$tottak t az gen. - , A#re*kb%l lopj$k az ramot - magyarzta Aom. Rgen nem le etett )ezetket t)inni a 2erembe. <e +gy #t)en ))el ezel%tt a atr mg inkbb be0s+szott a A#re*kbe' mg )agy tizenkt mtert. 4enki nem t$*ja' mi okozta' *e mi$tn be/ejezte a 0s+szklst' tallt$nk egy elektromos p&znt a 2eremben' s )olt benne ram. Psszellt$nk' s egyezsget k#t#tt1nk a elyi trsasggal' amelyik a p&zna. 3gy raks pnzt /izet1nk nekik' %k pe*ig nem kr*ezik meg' mi sz()ja le az ram$kat. <e0lan a stgre pillantott. Rose k#)ette a tekintett. , stg nem )olt t+l nagy' romszor rom mteres. @l*alai oz k#t)e rgi g$miabron0sok ringat&ztak a )(zen. Rose )agy <e0lan megy ki a stgre' s )illant' ogy /el ()ja magra a )rebek /igyelmt. Rose mr kt &rja

BB

ezen gon*olko*ott' s minl t#bbet agyait' annl inkbb biztosabb lett abban' ogy neki kell kimennie. Gpes r. Gimegy a stgre' elektromos ramot )ezet a t&ba. 2rszor )illant' ogy /el ()ja magra a )rebek /igyelmt' s )gignzi' a ogy el $llanak a )(zben. 3lg egyszer.. !i le et ne z benne' nem" 3lkpzelte magt a stgen' a ogy k#r1l)eszik a )rebek. Js mi )an' a nem /og rajt$k az elektromossg" Rm1let 0ikzott t rajta. Nem' b$tasg ezt gon*olni. :elszegte az llt. Nem lesz semmi baj. !g a az elektromossg nem is )gez )el1k' akkor is ren*ben lesz. A#bb mint elg )illantsra kpes' ogy elb(rjon )el1k. -a <e0lan elyett % ll ki a stgre' akkor <e0lan biztonsgban lesz. 9ass orn nyomba ere* et' am(g Rose legy.ri a )rebeket. 9ass orn biztos al$*ni /og' (gy <e0lannek k#nnyebb *olga lesz )ele. -a Rose le/oglalja a k$tykat' le et' ogy <e0lan l)e ker1l ki a ar0b&l. Rose mg szorosabban #lelte magt' s <e0lanre pillantott. , /r/i %t nzte. - Valaki' aki t$*ja' mit 0sinl' elg sokig t$*ja tartani azt a stget - mon*ta Aom. - 8on*olom' el)gj$k a )ezetket' mgpe*ig ott. - , kt 0ipr$s k#zti 1res elyre m$tatott. - Csmerek pr /i0k&t a )rosban' akik egy abron0s-+jra/$t&z& telepen *olgoznak. 4zerez et1nk egy kis /$t&z&t - ez g#ngy#legekben )an - s kiter(tj1k a stgen' ogy szigetelj1k' s megaka*lyozz$k' ogy mag$k bele0s+sszanak a )(zbe' mert a a *#g#k elrik a stget' akkor elg nylks lesz m a talaj. 4zerz1nk magnak egy pr g$mi0sizmt' s me et1nk. - Nem kell' ogy <e0lan kimenjen a stgre - mon*ta Rose. - !aj* n kimegyek. !eg t$*om 0sinlni. Nem lesz semmi baj. ,z n )illantsom maj*nem olyan er%s' mint az #). Aom alkan morgott )alamit a szakllba.

BD

9ass orn al$*ni /og - mon*ta Rose. - , )rebeket le/oglalom. 3z a t#kletes i*%pont arra' ogy <e0lan $tn$k menjen. - Nem - mon*ta <e0lan. - <e0lan' ez (gy teljesen logik$s - mon*ta Rose. - Nem. Aom )llat )ont5 - -a nemet mon*' nemet mon*. 3z az % b$lija. !i a /enrt nem" - Rose #ssze/onta a karjt. - 3z egy j& #tlet. !g egy ilyen alkalom nem lesz' ogy ilyen k#nnyen meg0loz as*' <e0lan! , /r/i egyszer.en /elllt5 - 3lk(srlek a zig. Aom #ssze)onta a szem#l*#kt. @l*jk meg egyms k#z#tt a *olgot. Jn a lnyaimnl leszek' s kb egy &ra m+l)a mag$krt megyek. Gt &ra m+l)a' a Ni0kit sikoltozs s r$g*oss k#zepette kell kirngatom a 2eremb%l. Jlonore zig egy sz&t sem sz&ltak. ,*ele-nek elg sok tartalka )olt Eoo* -o$se-ban' *e min*en )alamire)al& tokmon*& a sajt kszleteit asznlta. -a ms ogy nem' az ismer%s trgyak k#z#tt nagyi maj* jobban rzi magt. Rose #sszesze*te a gallyakat s a gy&gyn#)nyeket' m(g <e0lan %rizte %t' s Rose-nak nagy er%lk#*sbe ker1lt' ogy ne +zzon be neki egyet' ami)el )gre elt1ntet etn mar0ona ar0ki/ejezst. Nmn mentek )issza Rose zig5 Grsz egy kis tet" - kr*ezte Rose' a ogy /elrtek a lp0s%n. , /r/i b&lintott. Rose bement a kony ba. , /r/inak semmi oka nem )olt (gy maka0sko*ni. Rose ter)e t#kletesen logik$s )olt. Ra*s$l mg egy el%nye is )olt' amit Rose +gy *#nt#tt' ogy nem is eml(t meg. -a a *olgok rosszra /or*$lnak - s
-

B7

simn rosszra /or*$l atnak' a egy ember kor a*& *eszkkon ll egy ta)on' amibe elektromossgot )ezettek' s sz#rnyetegek )eszik k#r1l -' sz&)al' a a *olgok rosszra /or*$lnak' akkor % egye*1l al meg. <e0lannak mg egy napja mara*. Nagyobb esllyel /or*$l 9ass orn ellen' mint Rose. 7& ter) )olt. !r 0sak az kell' ogy <e0lan is belssa. , /orr& )izet a teskannba #nt#tte' agyta llni' s a /r/i keressre in*$lt. , z m#g#tt tall r' a /szerben. , pa*on 1lt' a nagyobbik kar*ja )olt az #lben s lassan' m&*szeresen +zglt egy p$ a rongyot )gig a pengn. Rose le1lt egy /at$sk&ra' amely szmtalan /ejsze0saps nyomait )iselte' s )rt. , /r/i /igyelmen k()1l agyta. - ,z n ter)em j& ter)' <e0lan. Ae is t$*o*. Jn jobban $ra )agyok az er%mnek. 2re0(zebb )agyok. , /r/i /elpillantott. , szeme &/e r )olt. Remek' a re/lektor be )an kap0sol)a' *e senki nem 1l a kormny m#g#tt. !$szj r)ennie' ogy belssa. - 3z taln )alami/le kk)r. lo)agiassg" !ert nagy (rem )an5 nem enge* ete* meg maga*nak' ogy lo)agias lgy' <e0lan. !ost az egyszemlyes a*serege* bel%lem ll' a Nemzet%rsg #nkntese )agyok. !$szj agyno*' ogy seg(tsek' s (gy lesz a legjobb. , /r/i nem sz&lt semmit. - 6egalbb mon*j )alamit' a /ene egyen meg! <e0lan /lretette a kar*ot' s o*ament ozz. ,z ar0n lt at& elszntsgt&l Rose gerin0n )gig/$tott a i*eg. -trlni kez*ett. , /r/i elkapta' s ki0sit tral#kte. Rose ta a z/alnak nyom&*ott. Rose rj#tt' ogy most el%sz#r )annak igazn kettesben' nem ll /enn a ko0kzat' ogy megza)arjk %ket. -a azt gon*olta' ogy rknyszer(t eti azt' ogy meg trljon' akkor ri mg egy-kt meglepets.

BK

- Rose.

Rose /lre$grott' *e <e0lan a karj)al elzrta a menek1lsi +t)onalat. 3r%sebb )agy' rtem - ny#gte Rose. 2r&blta ell#kni a /r/i' *e ezzel az er%)el akr egy moz*onyt is l#k*#s etett )olna. , /r/i egy 0entit se moz*$lt. - Rose - mon*ta <e0lan alkan. - Nzz rm. Rose rmere*t. Aekintet1k #ssze/on&*ott' s Rose )alami olyan le/egy)erz%t s birtokl&t ltott a /r/i /.z#l* szemben' ogy ajkn el altak a sza)ak. <e0lan +gy nzett Rose-ra' mint a a lny )alami atalmas kin0s lenne. !int a semmi ms nem lenne /ontos rajta k()1l. Fgy nzett r' mint aki szerelmes bel. Rose melegsget rzett az ar0n' s t$*ta' ogy elpir$lt. , /r/i )gignzett rajta' a nyakn' a szemn' a torkn' lassan )gignzte. Rose a karjai /oglya )olt. , /r/i testnek /orr&sga t1t#tt Rose bl+znak )kony anyagn. Rose rezte a /r/i illatt' az izza*sg' a szantl/a s a szeg/.szegolaj illatt' amellyel a kar*jt tiszt(totta. !ellkasa Rose mellkasnak szor$lt' izmai kemnyek )oltak' *e r$galmasak' s Rose mellbimb&ja megkemnye*ett. 9sap*ban )olt. - Jn megyek ki a stgre elyette* - mon*ta Rose. - Nem. - Nem rte*. - A#kletesen rtem. Nagy teste t/onta Rose testt. 9s(p%je a /al oz szegezte a lnyt. <e0lan /elemelte a kezt' s )gig/$ttatta $jjait Rose nyakn egy ossz+ simogatsban' )gig az lln' az ajkig. Rose megborzongott. , /r/i kemny $jjai)al )gigsim(tott a lny als& ajkn. -a meg0s&kolsz' att&l mg nem leszek beleegyez%bb - s$ttogta Rose. - Nem akarlak beleegyez%bb tenni. - , /r/i angja

BN

reszel%s )olt s alk. - 9sak nem b(rok magammal. Garjain elernye*tek az izmok' s Rose rj#tt' ogy <e0lan nagyon ne ezen t1rt%zteti magt. , /r/i nagyot nyelt' szeme els#tt1lt. 3gymilli& r) szg$l*ott t Rose agyn' ogy mirt is menek1lj#n. , /r/i kk)r.' % pe*ig perembeli /atty+. -az$*ott neki. =irtokolni akarta. Nin0s k#z#s j#)%j1k. Js... -a )alaki most azt mon*ja neki' ebben a pillanatban' <e0lan kemny teste s a sajt znak /ala k#z#tti /ogsgban' ogy egy)alamit k()n at' miel%tt meg al' azt )lasztan' ogy )ele le essen. 4emmi j& nem t#rtnik azokkal' akik nem ko0kztatnak. Rose meg0s&kolta a /r/it' neki*%lt szles testnek' p$asga beleol)a*t a /r/i kemnysgbe. , /r/i kontrollja megsz.nt. , lnyrt ny+lt' neki*#nt#tte a /alnak' s )issza0s&kolta' *1 #sen s szen)e*lyesen' magba itta %t. , 0s&k )issz angja )gig/$tott Rose testn' s alk ny#gst )ltott ki bel%le. Rose neki*%lt' keze )gigsimogatta <e0lan tnak kemny izmait. , /r/i mag oz +zta' s ar0t beletemette a nyakba. :oga s nyel)e a lny b%rn jtszott' az 1t%ere rzkeny b%rt izgatta' /orr&sgot )lt)a ki bel%le. Rose-on melegsg /$tott )gig. <e0lan +jra s +jra meg0s&kolta. Rose teste meg/esz1lt. , /r/i neki/esz1lt' s Rose /el-le mozgott )ele' lgyan ellenllt erek0i&ja kemnysgnek. , /r/i angja /orr&n rte el a /1lt5 - 7z$som' mennyire k()nlak. - Jn is k()nlak - s$ttogta Rose. ,nnyira k()nta' ogy )ala nyszor megrintette' mag oz akarta szor(tani' ne ogy elenge*je. , gon*olatt&l' ogy <e0lan ott /og llni a stgen s #sszeesik a t#bb szz )reb s+lya alatt' maj*nem sikoltozni kez*ett te etetlensgben. Nem /og ott meg alni. - ,kkor is kimegyek a stgre.

D0

, /r/i angja alk )olt' s annyira titatta a )gyakozs' ogy szinte a0sargs )olt5 - A$*om. Vele* megyek. - Aessk" - 3gy1tt 0sinlj$k. , /r/i a kezt a lny p&l&ja al 0s+sztatta' letolta a melltart&jt' kiszaba*(totta sajg& mellt' s )gigsim(totta a mellbimb&jt. Cntenz() s )ratlan gy#ny#r )gott Roseba. 3lb(rok a )rebekkel. Neke* nem kell j#nn#* s$ttogta Rose. - <e' kell. Csmt meg0s&kolta' Rose-nak elaka*t a llegzete' s ajkt a /ogai k#z /ogta. Rose ki +zta a /r/i p&l&jt. !eztelen1l akarta' rezni akarta a b%rt a sajtjn. , /r/i el +z&*ott t%le' s leso*orta a lnyt a lbr&l5 - Igy. Rose k#rje /onta magt' a nyakt s az lla szlt 0s&kolgatta5 - 7& #tlet. Itro antak a zon a l&szobba. , /r/i az gyra *obta a lnyt' megraga*ta a p&l&jt' /el +zta' s az &0ska pam$t sztszaka*t a kezben5 - =o0s. Van msik. - Rose le +zta a /r/i p&l&jt' s )gig/$ttatta kezt a testn' a mellkast&l a asa kemny ko0kiig' aztn kiseg(tette a na*rgjb&l' s kez)el megsimogatta erek0i&jt. , /r/i nyers' llati angot allatott a torkban' s letpte Rose-r&l az $tols& r$ a*arabot. 3gy pillanatig Rose ltta a /r/it az gy /#l magaso*ni' aranyl& testn kirajzol&*tak az izmok. Rose t+l /orr& )olt' t+l ne*)es s t+l t1relmetlen. , /r/i /elje )et%*#tt' /l+ton tallkoztak' 0s&kol&ztak' egyms oz *#rg#l%ztek' simogattk a benn1k /ellobbant

D1

t1zet. <e0lan nyel)e )gigsiklott Rose b%rn. Gezbe )ette bal mellt' $jjai)al simogatta a mellbimb&t' am(g az mr /jt. Rose /elny#g#tt. , /r/i 0s(p%je a lba k#z 0s+szott. <e0lan mlyen le ajtotta a /ejt' s /orr& szjba )ette Rose mellbimb&jt' amit%l a lnyon t0ikzott a nyers gy#ny#r. Ojjai a /r/i er%s' izmos tba )jtak' s teste )rakozsteljesen ()be /esz1lt. - !ost - s$ttogta. - !ost' <e0lan' ne )rj! , /r/i meg allotta. ,jka rtallt az #)re. =el atolt' s Rose llegzete elllt. Aeste remegett a gy#ny#rt%l' s t#bbet akart' t#bbet k#)etelt. Neki/esz1lt a /r/inak. , /r/i ismt *#/#tt' mlyen' kemnyen' ritm$sa )a* )olt s t1zes' s+lya *es te erknt ne eze*ett a lnyra. Rose tele )olt )ele' bol*ogsgosan tele' s mg t#bbet akart. Rose meg0s&kolta a /r/i llt s torkt' s az mg kemnyebben *#/k#*te. Rose belekarmolt a tba' amely meg/esz1lt' s a Rose-ban g% )gy 0so*latos z$ atagg )ltozott. Jrezte' ogy egyre magasabbra s magasabbra emelke*ik' a /r/i *#/sei /elemeltk' s el)eszett test1k /orr& sikaml&ssgban' am(g )alami el nem pattant a testben. Vgig#ml#tt rajta a gy#ny#r' min*en gon*olatt els#p#rte. , /r/i ne)t sikoltotta. Aeste egy1tt sikoltott )ele' magba sz()ta' be/oga*ta a /r/it. <e0lan meg/esz1lt' s mly ny#gssel magjt Rose testbe enge*te. 9satakos /orr&sgban e)ertek egy1tt' s egy i*eig az $t&rezgsekben el)esz)e Rose nem t$*ta' melyik )gtag az #)' s melyik <e0lan. - Nem ilyennek kellett )olna lennie - mon*ta <e0lan' angja mg min*ig reszel%s )olt a kj )issz angjt&l. - !ilyennek kellett )olna lennie" , /r/i mag oz +zta' #sszezrta k#r1l#tte a karjt' s Rose )al&sz(n.tlen1l bol*ogan beles1ppe*t. , /r/i )gig/$ttatta $jjait a lny karjn5

D2

- 6ass+nak s rzkinek. Nagyon ki/inom$ltnak.

Rose ol*alt /or*$lt s meg0s&kolta5 - 3z mennyire illetlen t%le*' <e0lan Riel !artel' 9amarine gr&/ja. - !egjegyezte* a ne)em. Fgy rzem' meg kell 1nnepelni ezt a k1l#nleges pillanatot. - ,zt ittem' az imnt 1nnepelt1k meg - mormolta Rose ki/$lla*)a. - <e a ragaszko*sz az ismtls ez' akkor a k#zelj#)%ben elintz etj1k. - A$*o*' mi )an akkor' a t+l)illantasz" - kr*ezte <e0lan alkan. - Nem. - Jn egyszer mr 0sinltam. - G#zelebb +zta a lnyt' izmos karja Rose melle alatt ny$go*ott. - 9sap*ba est1nk egy mez%n' a gallok a nyak$nkra i*ztek egy or*nyi marlokot. 3zek majomszer. llatok' nagy' raga*oz& majmok. Nem )olt /e*ezk' nem )olt seg(tsg. 9sak mi #ten )olt$nk' egymsba kapaszko*t$nk' s )illantott$nk. 3mlkszem' a szm telement )rrel. , ltsom el omlyos$lt. Fgy reztem' ogy a karom kiny+lik a t)olba. - !i t#rtnt" - Eilliam kettszakadt. 3z el%/or*$l az alak)lt&knl' /%leg p$bertskor $tn. 3l)esz(tik a kap0solatot a realitssal' s %rj#ngeni kez*enek. Eilliam meg%r1lt' mi pe*ig a /#l*re )etett1k mag$nkat' mert amikor kettszakad, akkor min*ent meg#l. 3gyszer megkr*eztem err%l' s azt mon*ta' ogy a kettszakads az' ogy olyan elyre ker1l' a ol nin0s Csten. 3bb%l azt sz.rsz le' amit akarsz. ,mikor )gre ki/rasztotta magt' 0sak mi #ten mara*t$nk l)e azon a mez%n. !i t#rtnt )olna' a /olytato*' a to)bb )illantasz" - kr*ezte Rose. - !eg altam )olna. !g 0sak nem is /ogtam )olna /el. ,zt isze*' ogy mg egy ki0sit to)bb t$*o* 0sinlni' az-

D3

tn a )ilg el al)ny$l' s az lete* ki $ny. - !eg0s&kolta Rose ar0t. - Nem agyom' ogy ez megt#rtnjen )ele*. Rose #ssze)onta a szem#l*#kt. Nem t$*o*' mikor agy* abba - /olytatta <e0lan. - A+lzsba )isze*. Gt &rn t nztem' a ogy )illantottl' amikor az ,taman-)*elmet gyakorolta*. :ogalma* sin0s r&la' ol )annak a atrai*. Rose /elk#ny#k#lt5 - <e0lan... Voltak pillanatok' amikor enge*tem neke*. ,mikor megaka*lyozta*' ogy 4imoen $tn menjek' )agy amikor mesltl az i*%seknek Eilliamr%l. ,zrt tettem' mert te jobban rtette* a elyzetet. !ost neke* kell enge*ni nekem. A$*om' ogy mir%l beszlek' Rose. A#bb mint egy )tize*en t )oltam i)atsos katona. Rsenilis )agy' *e kikpzsre )an sz1ksge*. -a egye*1l msz ki a stgre' meg alsz' s azt nem enge* etem meg. - Nem. - Rose eltolta magt a /r/it&l. - -t nem rte*... <e' rtem. - , /r/i )issza +zta' s meg0s&kolta. 9so*latosan )geznl a )rebek els% $llm)al' aztn a mso*ik $llm /eltpn a torko*at' s min*enki zokogna a temetse*en' s elmeslnk' ogy /ell*ozta* maga*at a szomsz*ai*rt. Rose tra %k#lt. , /r/i o*any+lt' meg/ogta a kezt' s meg0s&kolta az $jjait. Fgy 0sinlj$k' a ogy n akarom. !in*ketten t+llj1k' aztn leren*ezz1k 9ass ornt. - , lnyra mere*t. Wgr* meg' Rose. ,mit mon*ott' rt et% )olt. Nem )olt t+l g%g#s a oz' ogy megrtse' s mg min*ig megkapta' ami szeretett )olna - <e0lan nem lesz egye*1l a stgen. @k - mon*ta Rose egyszer.en. - Fgy 0sinlj$k' a ogy te akaro*. <e mg min*ig kell )alami 9ass ornt&l'

D;

ogy az tok meg/oganjon. <e0lan szem#l*#ke #sszeszala*t5 8on*olo*' ogy 8eorge elg er%s a oz' ogy letet le eljen egy lnybe" 9sak egy r#)i* i*%re. - Aaln igen - mon*ta Rose. - !eg kell kr*ezn1nk. - -a kpes r' akkor taln )an egy ter)em. , /r/i keze le)n*orolt a testn' s megsimogatta. !eg0s&kolta' s Rose k#zelebb +z&*ott ozz. Rose" - Aom bartsgtalan angja allatszott a )eran*r&l. <e0lan kromko*sban t#rt ki. 8eorge egy ki*%lt /at#rzs#n 1lt' s a rom *#gl#tt )arj+t nzte' amik el%tte e)ertek a /#l*#n. 4zomor+' /ekete testek. Jlettelenek. Vigyz)a #ltk meg %ket' (jjal s ny(llal. Nem lenne ne z megja)(tani %ket. !#g#tte 7a0k beleszimatolt a le)eg%be. Val&sz(n.leg azt gon*olta' ogy a ma*arak /inom 0semegt jelentenek. 7obbol*alt !mre s Rose 1lt egy )n /at#rzs#n. Nem iszem el' ogy r)esze*! - mon*ta !mre *1 #sen. ,r0a piros )olt. 3l%bb-$t&bb +gyis megint /eltmasztana )alamit mon*ta Rose. - <e nem ilyen amar! Rose a >meggy%z%s? angot asznlta. <e0lan ezt a angot mg so a nem gy%zte le. - !ikor nem lenne t+l amar" - kr*ezte Rose. - Nem t$*om! - !mre szttrta a karjt. - Nem most. -a rajta* llna' a >nem t+l amar? az jelenten' ogy >so a?. - Js azzal a mi a baj" Ne )r* el t%le' ogy so a t#bb ne asznlja ezt a kpessgt - mon*ta Rose. - 8eorge - mon*ta <e0lan.

DB

8eorge rnzett' s o*ag$ggolt a )arjak mell. - ,mit t%le* krni /ogok' annak ar0i alotti*zs a ne)e. 3l%sz#r jtsz$nk egy ki0sit' maj* j#n a ne eze. Ren*ben )an" 8eorge b&lintott. - Rgebben' amikor /eltmasztottl lnyeket' reztl kap0solatot k#zt1k s k#zte*' $gye" 8eorge ismt b&lintott. @lyan rzs )olt' mint a egy nagyon /inom *amilon tartana egy alat' amely min*ig /i0nkol s rngatja a zsin&rt' *e nem t+l er%sen. - Js n a megaka*lyozta*' ogy megtegyenek bizonyos *olgokat. 2l*$l' amikor megaka*lyozta*' ogy a nagyap* megtma*ja Rose-t. 8eorge ismt b&lintott. Cgen' azt meg t$*ja 0sinlni. Nem gyakran 0sinlta' mert szerette' a a *olgok lnek' s mag$kt&l te)kenyke*nek' *e igen' kpes r. - 4zeretnm' a most egy lpssel to)bb mennl mon*ta <e0lan. - Amasz* /el az egyik ma*arat' s nagyon pontosan irny(ts*. !eg kell rtene*' ogy ezt a ma*arat egye*1l emiatt a k1l*ets miatt tmasztj$k /el. ,mint a k1l*etsnek )ge' el kell enge*ne*' mert el)gezte a /ela*att' s $tna meg kell pi ennie. !egrtette*" 8eorge b&lintott. <e0lan /olyamatosan nzte %t. - Jrtem - mon*ta 8eorge. - ,kkor 0sinl*! - mon*ta <e0lan. 8eorge megrintette a jobb ol*ali ma*arat. H )olt a legkisebb )arj+lny' s 8eorge %t sajnlta a legjobban. , ma*r megrezzent a )arzslatt&l' ny+jt&zko*ott' megmo00ant. 8eorge tra %k#lt' s az ajkba arapott. !in*ig /jt' amikor /eltmasztott )alamit. Nem ltta a ny(l 1t#tte ly$kat a tollazat alatt' *e rezte' s a )arzsereje seg(tsg)el #sszezrta a sebet' szpen' 1gyesen' a biz-

DD

tonsg ke*)rt. , ma*r megrzk&*ott. 6assan kiny+jtotta egyik lbt' maj* a msikat' meg/or*$lt' s /elllt. !mre besz()ta a le)eg%t5 - 3zt j&l meg0sinlta! Fjrakez*te az egszet! Nagyon j&. - <e0lan /elllt' s o*ament a ma*r mell. - ,zt akarom' ogy $ny* be a szeme*' s /or*$lj k#rbe' a ma*r pe*ig mara*jon moz*$latlan. !egrintem a ma*arat' te pe*ig mon** meg' ogy mikor rintem meg. 8eorge le $nyta a szemt. , )arzslatot lgy rints za)arta meg. - !ost - mon*ta. - Nagyon j&! - *i0srte <e0lan. - Js most mit 0sinlok" - , szrnyt o*aszor(to* a test ez. - 4z&lj' a +gy rze*' ogy elenge*em. 3gy ossz+ pillanat m+lt el. , )arj+n a nyoms megsz.nt. - !ost! - Gi)l&. !eg/or*$l atsz. <e0lan arrbb ment' am(g j& pr mterre nem ker1ltek egymst&l. - 2r&bl* elrni' ogy )arj+ +r/i i*estljon ozzm. - 6ny - mon*ta 8eorge. - 3gybknt lny )arj+. - 7&l )an. Ve** r a #lgyet' ogy in*$ljon el /elm. 8eorge meg +zta a zsineget. !g so a nem pr&blt korbban r)enni egy ma*arat arra' ogy stljon. ,z k#nny. )olt' ogy ne moz*$ljanak meg. 3z ne ezebb. , ma*r megbotlott' s meg/or*$lt. - 4zpen lassan - mon*ta <e0lan. 8eorge kon0entrlt. !inl to)bb kon0entrlt a k#zt1k le)% )arzslatra' annl #sszetettebb lett5 el%sz#r egy zsineg )olt' aztn egy zsinegk#teg' maj* a zsinegek l&) sz#)%*tek #ssze' amely elbor(totta a ma*arat. 8eorge

D7

megpr&blta meg +zni a l&t. , ma*r megbotlott s a srba esett. 8eorge megrzta a /ejt' s megpr&blta kitiszt(tani a ltst. 4emmi baj' 8eorgie' nem m$szj megtenne* - emlkeztette !mre. - Nagyi' agy* 0sak! - mon*ta Rose. - Grlek. 8eorge /els& ajtott. Nem (gy kell 0sinlni. - !enj szpen t <e0lan ez! - s$ttogta. , ma*r #sszesze*te magt' s kitrta a szrnyait. :elszllt a le)eg%be' rep1lt egy ki0sit' maj* <e0lan )llra szllt. - =o0snat - mon*ta 8eorge. - Nagyon j& - mon*ta <e0lan. - 2r&bl* meg +jra! 8eorge b&lintott. 7& t(z per0be telt' mire rj#tt' mit kell tennie. Nagyon er%sen kon0entrlnia kell arra a t)olsgra' amit a ma*rnak meg kell tennie' s 0sak aztn kell elin*(tania. -a abba agyta' a ma*r o*aszllt <e0lan ez. ,mikor a ma*r )g1l o*atotyogott ozz' 8eorge bol*ogan /els& ajtott. - 3l/ra*tl" - kr*ezte <e0lan. - Nem. ,kkor +j jtkot jtsz$nk. - <e0lan sztnyitotta a tenyert' megm$tatott a /i+nak egy kis' )#r#ses k%*arabot. , srba *obta a k#)et. - Vissza t$*ja ozni" , )arj+ le0sapott' megraga*ta a k#)et' s )isszarep1lt' maj* belepottyantotta <e0lan tenyerbe. 8eorge elmosolyo*ott. <e0lan /el +zta a szem#l*#kt5 - 3z el)ileg ne ezebb' mint r)enni arra' ogy stljon. - Nekem k#nnyebb. ,nnyit kell tennie' ogy el%bb a k%re kon0entrl' maj* <e0lanre. Rgebben r)ette a ma*arakat' ogy lopjanak nek1nk 0seresznyt - mon*ta 7a0k.

DK

<e0lan le ajolt' s )issza*obta a k#)et a bokrok k#z. , ma*r elszllt a )llr&l' s k#)ette a k% +jt' leszllt egy gra. 8eorge a omlokt rn0olta. @nnan' a onnan 1lt' nem ltta a k#)et. - Nem tallo*" - kr*ezte <e0lan. , )arj+ szem)el kell ltnom' ogy megtalljam mon*ta 8eorge alkan. - Js azt nem szerete* - mon*ta <e0lan. 8eorge megrzta a /ejt. !ert olyankor el/elejte*' ogy nem ma*r )agy" Js ne z )isszaemlkezni' ogyan kell )isszatrni" 8eorge 0so*lkozott5 - -onnan t$*o*" , nagynnm alotti*z%. ,mit t%le* krek' annak alotti*zsi belek#lt#zs a ne)e. <e ltezik egy tr1kk. -a meg(grem' ogy seg(tek )isszaker1lni a teste*be' megpr&blo*" - Rose! - !mre le$grott a /at$sk&r&l. 8eorge' nem kell megtenne*' a nem akaro* - mon*ta Rose. - 3z a te *#ntse*. 4enki nem lesz *1 #s r*' a nem tesze* meg. 8eorge elgon*olko*ott. 3**ig egyszer pr&blta meg' egy ma0sk)al' mert 7a0k akkor )ltozott ma0sk)' amikor 0sak akart' s 8eorge mg so a nem )olt ma0ska' s k()n0si )olt' ogy milyen rzs. 9sak azrt trt )issza a testbe' mert 7a0k rtallt. @tt 1lt az $*)arban' s rtma*t t$lr&l' kiszor(t)a bel%le a sz$szt. , legrosszabb az )olt' ogy nem emlkezett r' ogy milyen )olt ma0sknak lenni. 9sak arra a t)oli' ijeszt% rzsre emlkezett' ogy keresett s keresett )alamit' amit nem tallt meg' s t$*ta' ogy a sajt testt keresi. A$*ni akarta' ogy milyen rzs ma*rnak lenni. 8eorge <e0lanre pillantott5 - Ren*ben )an.

DN

- -a kszen llsz' /el%lem kez* etj1k - mon*ta <e0lan.

8eorge a )arj+ra nzett' megraga*ta a k#zt1k /esz1l% )arzszsineget' s meg +ztaZ belek#lt#z#tt a /ekete testbe. , )ilg olyan sz(nekk robbant szt' amelyeknek nem )olt ne)1k. 3gy ossz+ pillanatig 0sak 1lt' el)esz)e a /ale)elek )ibrl&' ragyog& /nyben' am(g )alami gyeng*en meg nem b#kte t$*ata ts& kis rekeszb%l. , k%. !eg kell tallnia a k#)et. 6e$grott az gr&l a le)elek k#z' s elkez*ett k$tatni a talajon. Js ott )olt' ezer sz(nrnyalatban pompzott. 8y#ny#r.' gy#ny#r. k%. , 0s%rbe kapta' s t)gott a bokrokon. , nap/nyben /1r*% /. gy#ny#r. )olt. , t)olban kt alakot ltott' kristlytisztn s ragyog&an5 az egyik er%sebb )olt' a msik gyengbb. 4za)ak /$rako*tak elmjbe. Rose. !mre. Nem )olt benne biztos' mi jelentenek' 0sak azt t$*ta' ogy j& rzst keltenek benne. 6tott mg egy alakot' aki kisebb )olt' *e /$r0sa sz(nrnyalata )olt. Ht is ismerte5 7a0k. 7obbjn egy negye*ik alak )olt' % )olt min* k#z1l a legnagyobb5 <e0lan. Valamit meg kell tennie <e0lannek. Fgy rezte' )onz&*ik ozz' s nem t$*ta' mirt. 4zttrta a szrnyait s o*arep1lt ozz' a karjn lan*olt' ami meleg s kemny )olt a karmai alatt. , k% kiesett a 0s%rb%l. Volt egy #t#*ik alak is' amelyet e**ig mg nem )ett szreZ a /#l*#n /ek1*t' #sszeg#mb#ly#*)e. Valami /$r0sn ismer%s )olt benne' *e nem ragyogott' mint a t#bbi. <e0lan kinyitotta a szjt' s /$r0sa angot a*ott ki. 7eges rzs )gott bele. :elkiltott' a )ilg meg/or*$lt' s 8eorge li eg)e 1lt /el. ,r0a ne*)es )olt. !ellette 7a0k llt egy 1res )#*#rrel. Rose karjai #sszezr$ltak k#r1l#tte. !eleg )olt' s j& rzs.

70

- , sokk megt#ri - magyarzta <e0lan. - Nem sok kell

ozz' /%leg' a nem t#lt#tt sok i*%t a msik alakban. !inl osszabb i*%re k#lt#zik bele' annl intenz()ebbnek kell lennie a sokknak. Voltak #nknteseink' akik meggettk mag$kat' ogy kij#jjenek a msik testb%l' *e az t#bb&rnyi elmer1ls $tn )olt. Nek1nk maSim$m egy per0re lesz sz1ksg1nk. - 7&l )agy" - kr*ezte Rose. 8eorge elmosolyo*ott' a sz(nek /orgataga lassan el al)ny$lt a /ejben. !ost emlkszem - mon*ta. - 3mlkszem' milyen rzs )olt ma*rnak lenni.

71

23. fejezet

!inl beljebb mentek az 3r*%be' annl s#ttebb lett. , /k itt magasabbra n%ttek s )astagabbak lettek' t#rzs1k atalmas' k1l#n#s oszlopknt emelke*ett a magasba. Igaik elterpeszke*tek s meg ajlottak' mo a s z$zm& /ogta #ssze %ket' meg a kk 0som&kban n#)% zs$rl&' amely /antomszer. er*ei t1n*rek ajaknt lenge*ezett. , lombkorona k1l#n szintet alkotott' t)ol az aljn#)nyzett%l' s a ogy Rose t)gott az 3r*%n' i*%nknt k#rbekmlelt' ogy 7a0k nem t.nt-e el a nagyi mell%l. 7a0k nem sz()esen mara*t t$l. Rose <e0lanre pillantott' aki siet)e lpke*ett' lt at&an ott on rezte magt a )a*onban. Gis 0somag )olt nla. , 0somagban kt )arj+ $tazott' biztonsgos k#r1lmnyek k#z#tt. Eoo* -o$se-ban 8eorge min*kettej1kbe letet le elt. ,kkor nem k#lt#z#tt belj1k' *e rezni /ogja' a szaba*ok' s akkor t)eszi az $ralmat /elett1k. , ter) egyszer. )olt. 3lg k#zel ker1lnek 9ass orn oz' ki)rjk a meg/elel% pillanatot' elenge*ik a )arjakat' s 8eorge /el asznlja %ket' ogy ellopjanak 9ass ornt&l )alamit. ,z$tn a ma*arak elrep1lnek' %k pe*ig $tn$k ere*nek' )isszaszerzik a szerkezetet' s reml et%en l)e meg+sszk. 8eorge-nak 0sak # per0et enge*lyeztek - ennyi i*%re k#lt#z et belj1k. Pt per00el ks%bb' akr kszen ll' akr nem' nagyi s 7eremia /ellesztik. ,z #t per0 biztonsgos i*%korlt <e0lan szerint. Rose nem akarta' ogy 8eorge-nak t kelljen ezt lnie' *e nem te ettek mst. 8yeng0ske kis ter) )olt' *e ezt t$*tk kitallni. Rose beszlt 7eremia -)al s 6eanne-nel. ,mint 8eorge /elbre*' s mr nem lesz sz1ksg a t$*omnyra' 7eremia el)iszi %t' 7a0ket s 6eanne-t meg a /it a A#re*kbe' el)ileg azrt' ogy lelmiszert ozzanak. 3lg pnzt a*ott 6eanne-nek' ogy egy ren*es otelszobt )egyen ki. 6eanne elg er%s' elb(r a /i+kkal. ,krmi is t#rtnik a 2eremben' az #00seinek

72

biztonsgban kell lenni1k. ,z 3r*% )ibrlt k#r1l#tt1k. Ctt az let )olt az +r. 4zz apr& zaj t#lt#tte ki a 0sen*et5 a ma*arak 0sipogtak' a m&k$sok *1 #sen pereltek a perembeli ermelinekkel' akik azrt j#ttek' ogy kilopjk a ki0sinyeiket a /szekb%l' borzok ny#g*0seltek s a r&ka k# #g%-$gatsszer. angja egyszerre )olt k#zeli s t)oli. 2erembeli mo a lepte el a /at$sk&kat' a )a* or0 i*e oz asonl& )irgok pasztellpiros' srga' le)en*$lalila s b(bor rnyalatokban pompztak. , ki*%lt /k +j let b#l0s%i lettek' ka0sok s in*k /ontk t gaikat-bogaikat. 4zmtalan )irg s gy&gyn#)ny illata szllt a le)eg%ben' #sszeke)ere*)e az llatok szag)al. !g a lombkoronn tsz.r%*% /ny is smarag*z#l* )olt. ,z 3r*% koszban Rose s <e0lan 0sak kt apr&' l% porszem )olt. !skor Rose sz()esen le1lt )olna' ogy allgassa az 3r*% llegzst' *e ma nem a*atott meg neki ez a l$S$s. - Q)atosan! - kiltotta Rose' amikor <e0lan megllt egy )ilgos pink sz(n. /.0som&nl' amely tt#rt a t.le)elek s a porb&l kill& k+sz&n#)nyek k#z#tt. - Nagyon mrgez%. Rose elrte a legk#zelebbi bokrot' lesze*ett egy maroknyi al)nysrga bogy&t' s a /r/inak a*ta. - -amis 0seresznye - mon*ta. , /r/i egyet a szjba pottyantott5 - @lyan (ze )an' mint az igazinak. Rose nem tallt ibt abban a ogy <e0lan az er*%ben k#zleke*ett - mint egy /arkas' nma s k#nny. lptekkel ala*t. ,r0a ismt bezr$lt. , szja k#r1li kemnysg )isszatrt' a ogy a .)#s' t)oli tekintet is.

73

3lonore k()nsga ellenre Rose ragaszko*ott ozz' ogy a /r/i)al me essen. Nagyanyja magnk()1l )olt5 - !irt kell o*a)inne*" - Valakinek o*a kell )innie. Nem ismeri az 3r*%t. - !aj* Aom )agy 7eremia o*a)iszi. - 6e et' ogy +gy kell maj* menek1ln1nk onnan' mint a gne a talp$nk alatt a talaj' s n sokkal gyorsabban t$*ok /$tni' mint Aom )agy akr 7eremia ' s /orr&bbat is )illantok. 3mellett <e0lan megb(zik bennem. Velem j&l rzi magt. 3lonore az ajkt biggyesztette5 - =r0sak ne (gy lenne! 9sak egy lny$nokm )an! <e0lanre nz)e Rose-nak olyan rzse tma*t' mint a a /r/i is megbnta )olna' ogy agyta' ogy elj#jj#n )ele. - 3nnyire za)ar' ogy seg(tek" - kr*ezte )g1l. - =r0sak ne kellene r* tmaszko*nom! - s& ajtotta <e0lan. - Nem /ogtl /egy)ert rm. ,z n ott onomba t#rtek be' az n 0sal*om a 0lpont! - !egrtem. - <e0lan megrzta a /ejt. - , i)atsos katonasg lnyege az' ogy a 0i)ileknek nem kell ar0olni$k. ,zrt tessz1k' ami tesz1nk' ogy a ozz* asonl&k ny$go*tan al assanak. Js itt )agyok n' akinek egy polgrn%re s egy gyerek te etsgre kell agyatkoznia. Cgen' za)ar. Ra)arnia is kell. - -a elmegyek )ele*... - kez*te Rose. , /r/i /elkapta a /ejt. - -a elmegyek )ele*' s +gy *#nt1nk' egy1tt mara*$nk' )g1l elmsz maj* )alami k1l*etsre' n pe*ig ott on mara*ok' /el-al jrklok maj*' rgom a k#rm#met' s abban remnyke*em' ogy l)e azatrsz. - Nem min*ig ilyen *rmai a elyzet - mon*ta <e0lan alkan. - <e gyakran )eszlyes. - Cgen - ismerte be a /r/i.

7;

- !it kell tennem' ogy )ele* me essek" - kr*ezte Rose. , /r/i jeges pillantst )etett r5 - 6e kell tenne* n ny biztonsgi )izsgt s alkalmassgi tesztet' ogy egyik m$nkatrsamknt regisztrljanak. Nem j& #tlet. A#bbet agg&*nk rte*' mint a k1l*etsrt. Rose elmosolyo*ott. , /r/i nem mon*ott nemet. - ,zt iszem' meg kell tan$lnom elg j&nak lenni a oz' ogy ne agg&*j sokat rtem. Remlem' j& tanr )agy. - 6e etetlen egy n%szemly )agy! - morogta <e0lan. - -' nem n jelentem meg a te za*nl' k#)etel)e' ogy a*j nekem )alamilyen ki ()st. Ae )oltl az a barom' aki engem )lasztott' 0sak maga*at okol ato*! 3gyszerre torpantak meg. 3gy keskeny mez% szln lltak. !#g#tte az 3r*% el)esz(tette lnk sz(nt. , /at#rzsek p$sztn s komoran mere*tek az gre' az aljn#)nyzet is er)a*t le)elekk /onnya*t #ssze. , )arzslat elt.nt. ,z er*% alott )olt' *e /$r0sn meg%rz%*#tt' m$mi/ikl&*ott. , alott /at#rzseket s a letaposott /1)et gonosz' i*egen s er%s )arzslat atotta t. -a lenne sz(ne' b(borlila' b.z#s nylkaknt 0s#p#gne az 3r*%b%l. , )rebek jelenltnek bizony(tka. - Rmiszt%' mire kpesek - mon*ta Rose. <e0lan karjai egy pillanatra #sszezr$ltak k#r1l#tte' s mag oz +zta' *e szinte azonnal el is enge*te. !gis annyi min*ent s.r(tett abba a )a* #lelsbe5 k()nst' sz1ksgletet' aggo*almat' biztatst... ,z lete rn is meg)*en. G1l#n#s m&*on ez bosszantotta Rose-t. 4enkinek nem szaba*na olyan elyzetbe ker1lnie' ogy egy msik embernek az lett kelljen a*nia rte. Nem akarta rezni <e0lan allnak s+lyt. , /lelem )issza)on$lt' s i*eg *1 )ette t a elyt. 9ass orn. -a remnyke*ik )alamilyen j#)%ben <e0lannel' )agy ppen nlk1le' el kell p$szt(tania 9ass ornt s a )rebeket. 9sak (gy le etsges. <e0lan mellette lesz' az $tols& le eletig ar0ol. Neki $gyanezt kell tennie.

7B

3gy1tt stltak be az 1szk#s 3r*%be. -+sz per00el ks%bb Rose <e0lan mellett /ek1*t egy )(zmoss szln. ,latt$k a talaj mere*eken /$tott le/el. G1l#n#s szerkezet )olt a )(zmoss aljnak k#zepn5 szerel)nyek s mozgat&r$g&k k$sza alma' mint a egy atalmas &ra gyomorrontst kapott )olna' s i*e 1r(tette )olna a gyomra tartalmt. , szerkezet k#zepn )alami ossz+ks' spa*t' ez1st#s 0sillogs ltszott' mint a ttetsz% k#*b%l sz%tt' nagy a*ag )atta0$kor lenne. , szerkezet k#r1l )rebek /ek1*tek egyms mellett' szorosan' mint gy$/k a *obozban. Rose megpr&blta megszmolni %ket. 4zztizenkett%. 4zztizen rom. 4zztizn... A+l sokan. Ha megltnak minket, darabokra tpnek. , )(zmossb&l /elszll& )arzslatt&l maj*nem /$l*okolni kez*ett. =et#lt#tte a rseket' )gig +z&*ott a /#l*#n s /el az emelke*%n' mint a t+l ne z lenne a oz' ogy sztoszoljon. Rose nyomokban rezte mr el%bb is' *e amikor a k#zelbe rtek' min*en por0ikja tiltakozott. Aalpra akart $grani' s )isszaro anni az 3r*%be' bele$grani egy t&ba' )agy /elmarkolni egy a*ag sarat s le*#rzs#lni magr&l a nylks lerak&*st. Rose a /ogt 0sikorgatta' s moz*$latlan$l /ek1*t' mg min*ig /lt le)eg%t )enni. 6elki szemei el%tt a )rebek szzai a )(zmoss /alt kapartk. 3lkpzelte' ogy gonosz' les /ogaik <e0lanbe marnak' letpik a +st a 0sontjair&l. !in*en' ami %k )oltak - /lelmeik' aggo*almaik' bol*ogsg$k' min*en' ami emberr tette %ket -' nem szm(tott. , )rebeknek 0sak )arzslattal titatott +st jelentettek. Rose-ra .)#ssg telepe*ett' megbn(totta az izmait. , sz()e )a*$l )ert. <e0lan keze megpi ent a lny )lln. Rose tgra ny(lt szemmel nzett r' s ny$go*t' szilr* er%t ltott a szemben. <e0lan nem )esz(tette el a /ejt. Nem ltszott rm1ltnek. Rose +gy kapaszko*ott a /r/i btorsgba' mint egy szalmaszlba' s a pnikot kis li egsekkel a*ta ki magb&l. Valami megmoz*$lt a )(zmoss aljban.

7D

<e0lan a mozgsra kon0entrlt. 4zeme jegesen i*eg lett. 3gy /alknyi )reb in*$lt el' s egy magas alak' ossz+ k#penybe b$rkol&z)a.
9ass orn.

Ctt )an. Vg1l megtalltk a ro a*kot. Rose-t *ia*almmor t#lt#tte el. ,zt itte' elrejt%z et' mi" 9ass orn megingott' mint a spi00es lenne' *e aztn kiegyenese*ett. 9settintett' s a )rebek elin*$ltak el%tte' $tat nyitottak neki. 6assan o*a)onszolta magt a szerkezet ez. Rose a tt bm$lta' s a allt k()nta. -a a )illants oz meg/elel% t)olsgban lennnek' megpr&blta )olna allra s+jtani. , szerkezet 0sikorg& /m angot a*ott ki' a ogy a /m /m ez s+rl&*ott. , 0sa)arok nyikorogtak. 9ass orn leg$ggolt' s /el)ett )alamit a /#l*r%l. , szerkezet k#zepn le)%' /nyl% mag kiny(lt. 4#tt )alami 0s$sszant el%' amelyet s#ttb(bor s srga erekkel be/$tott rtya /e*ett. , )alami ne*)es 0sattanssal rt /#l*et' s meg)onaglott' szt/esz(t)e a rtyt. 9ass orn o*alpett' s el%)ett egy nagy' balj&s kinzet. kamp&t. , kamp&r&l egy )astag ln0 l&gott le' amely balra' egy kor a*t / oz )olt er%s(t)e. , rtyban le)% )alami meg)onaglott. 9ass orn a kamp&t egy atalmas 0sapssal a rtyba akasztotta' s meg +zott egy /oganty+t' amely a mellette le)% /at$sk&b&l llt ki. , ln0 meg/esz1lt' a rtyt )gig +zta a /#l*#n' s a le)eg%be rntotta' /el a /ra' a ol egy mter magasan l&gott a le)eg%ben. 9ass orn megkaparta a rtyt' le/ejtette' s egy teljesen ki/ejl%*#tt )reb b$kkant ki al&la' amely /ejjel le/el l&g)a kapl&zott a le)eg%ben. 9ass orn a /ejnl /og)a megraga*ta az llatot' s Rose megltta 9ass orn kezt5 $jjai nagyon ossz+ra n%ttek' s min*egyik $jj )gn +sz0entis' /ekete karom n%tt. , karmok bele)jtak az llat nyakba' *e az egyltaln nem tiltakozott. 9ass orn le0sapott. Garmai /eltptk a )reb torkt. 4z1rke

77

/olya*k #ml#tt ki a sebb%l. 9ass orn /elemelt egy po arat a /#l*r%l' s /el/ogta )ele. , /olya*k a tlkba s 9ass orn kezre /olyt. N ny pillanattal ks%bb az llat mr nem mozgott. , /olys megsz.nt. 9ass orn belet#r#lte a kezt az llat b$n*jba' s ajk oz emelte a po arat. Rose gyomra megl&*$lt. , szj oz kapta a kezt' ogy el ne nyja magt. , ogy 9ass orn /elemelte a po arat' a k#peny le0s+szott a )llr&l. ,latta meztelen )olt. Nagyon magas )olt' szles )llakkal s nagy mellkassal' *e embertelen1l )kony )olt s izmos' akr egy )a*szkop&. 4rga s b(borsz(n. /oltok tark(tottk a testt. Garja s lba t+lsgosan ossz+ )olt. 9ass orn megbillentette a po arat' meg/or*$lt' s Rose megltta az ar0t. Vala a j&kp. le etett. !g min*ig meg)oltak a nyomai5 a nagy' mlyen 1l% szem' az ll ngysz#gletes )onala' a szles' er%s' /r/ias egykori ar0 mara*)nya. Vala a asonl(t atott <e0lan ez' *e mr nem. -omlokn ki*aga*tak az erek' mint a k#telek *$zza*tak )olna a b%re alatt. -ossz+' mg min*ig arany sz%ke aja megritk$lt' s most 0som&kban l&gott le koponyjr&l a mellkasra. ,r0a megereszke*ett s rn0os )olt' s amikor kinyitotta a szjt' ogy megigya a mara*k /olya*kot' Rose megltta a /ogai. 4zja )r)#r#s agyarakkal )olt tele. 9ass orn ki1r(tette a po arat. 4z&)al (gy 0sinlja. 4ajt elmj)el s test)el /izet meg a )rebek elleni )*ettsgrt. <e0lan er%s $jjai megszor(tottk Rose karjt. , lny rpillantott. <e0lan tekintete magasan 9ass orn /#l #sszpontos$lt' a )(zmoss t+ls& )gre. Rose o*anzett' s mg i*%ben )issza/ojtott egy kiltst. 3gy /arkas /ek1*t a bokorban' szilr*an s atalmasanZ olyan )olt' mint egy letre kelt rmlom. Rose emlkezetben atalmas )olt. ,zt itte' ogy 0sak a /lelem jtszott )ele' s azrt kpzeli a )al&sgosnl nagyobbnak' *e )al&ban nagy )olt. <e0lan ajka megmoz*$lt' s egyetlen sz&t /ormlt. William.

7K

, /arkas o*anzett' s megltta Rose-t. 4zeme borostynsrgn meg)illant. 4#tt ajka nma a0sargsra ny(lt' s Eilliam megm$tatta les /ogakkal teli szjt. Rose megborzongott. Valami nin0s ren*ben. -a Eilliam egy 0sapatban jtszik 9ass ornnal' mi a 0s$*t keres a bokorban" 3gy 0sattansra lepillantottak. 9ass orn ozz)gta po art a szerkezet ez' s az lepattant r&la. , /r/i tra*%lt' karmos kezt )gig/$ttatta s#rnyn' s gpiesen elkez*te #ssze/onni' mint a ezre*szerre 0sinln. 2r 0entit mr #ssze/ont' amikor az egsz le0s+szott a /ejr%l' s ott ll kopaszon. 9ass orn itetlenke*)e nzett a kezben mara*t ajra' s messzire aj(totta. , aj0som& /ennaka*t az egyik kill& /m*arabon. 7obb le et%sget keres)e sem tall atnak. Rose megraga*ta <e0lan karjt' s $jjt a**ig )jta bele' am(g a /r/i r nem nzett. , lny olyan alkan s$ttogott' ogy % maga is alig allotta5 - , aja. , aja. 9ass orn le1lt a porba. , )rebek /alkja ozz*#rg#l%*z#tt. 9ass orn t#lelte az egyiket' s ar0t a spa*t b%r #z nyomta. ,z llat le/ek1*t az ol*alra' s 9ass orn r/ektette a /ejt. <e0lan b&lintott' s o*any+lt a mellette le)% zsk oz. Q)atosan kibontotta a )arjakat. Rose im*kozott' ogy 8eorge lssa a ajat. Rose elmon*ta neki' ogy mit keressen5 r$ t' ajke/t ajjal' szemlyes trgyakat' ez1st kszert... -aj' ennyi aj' /rissen a testr%l' min*en tokmon*& lma )olt. 9sak a )r )olt jobb' *e 0sak r#)i* i*%re - t+l gyorsan megro a*t. , /arkas tekintete gette %ket' mik#zben m$nklko*tak. , )(zmoss maj*nem rom s /l kilomteren t +z&*ott min*en irnyban a kemny' /#l*es ter1leten. Rose t$*ta' ogy Eilliam nem lenne kpes elkapni %ket' *e a nzst%l a legsz()esebben sikoltozott )olna. Rose megraga*ta a sajt ma*art. !ostanra 8eorge rzi'

7N

ogy a ma*arakat ki)ettk' s /igyel rj$k. , ma*arat +gy tartotta' ogy a aj egyenesen el%tte legyen' s +jra s +jra els$ttogta5 - -aj' aj' aj' aj' aj... <e0lan elenge*te a ma*art. 3gy pillanattal ks%bb Rose is. , )arjak /ekete k#)ekknt 0saptak le. <e0lan )arj+ja le0sapott' maj* /elb$kkant' karmai 9ass orn k#penybe aka*tak. - Nem' s$ttogta Rose. Nem' 8eorgie... ,z egyik )reb /elszegte a /ejt' maj* egy msik is. 3gy s#tt test /el$grott' s az egyik )arj+ a /#l*re z$ ant. , msik )arj+ lassan k#r#z#tt a )rebek /elett' meg/or*$lt' balra +zott - a po arat akarta el ozni. Rose sz()e )a*$l )ert' #k#lbe szor(totta a kezt' azt k()nta' br /or*$lna a ma*r jobbra. ,z $tols& pillanatban a )arj+ jobbra +zott' s le0sapott a aj0som&ra. 4#tt )arzslat 0sapott /el a szerkezetb%l' s meg0s(pte a ma*r szrnyt. Rose )isszatartotta a llegzett. Gyernk, George, gyernk, kpes agy r! , )arj+ megingott' #sszerzk&*ott' *1 #*ten 0sapko*ott szrny)al' maj* /elrep1lt' egyre magasabbra s magasabbra' maj* elt.nt a /k k#z#tt' s elin*$lt 3ast 6aporte /el. Rose ar0t a porba temette. 4iker1lt. ,z #00snek siker1lt. <e0lan raga*ta meg a )llt' s /elrntotta. ,latt$k a )(zmossban a )rebek /ellltak. <e0lan ar0a s#tt )olt. , )(zmoss t+ls& )gn Eilliam )issza)on$lt' elosont. ,z llatok le$grottak a sziklr&l. -rom mter. Ngy. -at. Aizen#t. <e0lan /elrntotta Rose-t s egyetlen sz&t li egett. - :$ts! It)gtak az er*%n' olyan gyorsan /$tottak' amennyire a talaj enge*te. Rep1ltek mellett1k a /at#rzsek. Rose t$grotta a /at#rzseket' tgzolt a bokrokon. - 8yorsabban! - kiltott /el <e0lan k#z)etlen1l m#g#tte. Rose mg gyorsabbra /ogta. , le)eg% gette a t1*ejt. ,z ol*ala sz+rni kez*ett' *e /$tott to)bb. ,z er*% omlyos /oltt ol)a*t' amelyet 0sak Rose reszel%s li egse szakasztott

K0

meg. Girtek egy kis tisztsra. <e0lan elkapta Rose karjt' s maga /el /or*(totta a lnyt5 - 4zembeszll$nk )el1k. Rose ktrt g#rnye*t' s igyekezett nem nyni. , /r/i mg 0sak nem is li egett. <e0lan el% +zott egy kar*ot a tn le)% kar* 1)elyb%l' s egyszer meg/orgatta. R#)i* at&s$gar+ )illantst alkalmazz - mon*ta. - !inl kisebb zajt 0sap$nk' annl jobb. ,z els% )reb ki)gtatott a bokrok k#z1l a tisztsra. !eg/esz1lt' ossz+ )gtagjain az izmok #ssze +z&*tak' s /el$grott a le)eg%be. <e0lan le0sapott. , penge kett)gta a sz#rnyeteget' s <e0lan a testbe mg egy )illmot is bele)gott. , )reb tetemb%l sz+r&s szag+ /1st gomolygott el%. Rose k# #g#tt' s arrbb lpett. R#)i* at&s$gar+ )illants. ,z menni /og. ,z #sszeaszott bokrok k#z1l +jabb )reb $grott el%. Rose /el in*$lt' nagy $grsokkal' po/jt kitt)a' )#r#s agyara kszen llt arra' ogy le0sapjon. , ngy szem i*eg' sz1rke /nnyel )ilg(tott /el. , )reb el%relen*1lt' s Rose )illantott. R#)i*' #sszpontos(tott )arzsg#mbje t)gta a )reb )llt' s )gigszntotta a mellkast. ,z llat testnek /els% rsze kettny(lt' ki)illant)a a al)ny b(borsz(n. bels% szer)eket' amelyeket sz1rke nylka /e*ett' maj* az ol*alra *%lt. Fjabb )reb tma*ta meg' jobbr&l. Rose ismt )illantott' s nzte' a ogy a lny /eje )gigg$r$l a szraz /1)#n. , sz#rnyetegek s#tt /olyama $llmzott )gig az 3r*%n' t a )arzslatt&l kiszr(tott /k k#z#tt. 3gyenesen /elj1k tartottak. 3gy pillanat' s mris el#z#nlik %ket. Rose tra*%lt' s nagy le)eg%t )ett. Varzs)onal 0sapott ki bel%le' s a /#l*ig ajolt. -rom/el )lt' s elkez*ett k#r#zni k#r1l#tte. , legels% sz#rnyeteg gyorsan ro ant' izmai meg/esz1ltek a

K1

)ral/$ts-sz(n. b%r alatt' lba p$mplt' borzalmas agyart ki)illantotta. Rose /el $grott' maj* rom *arabba )g)a ol*alra *%lt. , t#bbiek egyenesen a lny /el tartottak. Rose &/e r )illants)al ellenll atatlan 0lpontot jelentett nekik. Rose arra #sszpontos(tott' ogy minl gyorsabban /orgassa az ()eket' s tgzolt a rmiszt% *#g#k#n' am(g a /#l* nem zott s.r.' sz1rke lben. =alol*alt <e0lan pengjnek allos 0sapsa )gott t egy 0sapat )rebet. -allos pontossggal )gott' gyors )olt s megll(t atatlan. Vala nyszor meg)illant a kar*ja' )alami elp$szt$lt. !in*en szempontb&l gy#ny#r. )olt. ,z $tols& )reb megllt a tiszts szln. Rose abba agyta a )illantst' s egyetlen les' )ak(t&an /e r 0s&)t k1l*#tt a *#g /el. <e0lan $gyanakkor )illantott' a kt )illants tallkozott' s a )reb a /#l*re rogyott. , tiszts sz1rke )rben zott' s /1st#lg% testekkel )olt tele. <e0lan rpillantott Rose-ra5 - 4rtetlen )agy" Rose b&lintott. - -nnyal )gezt1nk" - kr*ezte a /r/i. Rose )gignzett a tetemeken5 - Pt)ennel" -$szonkett%)el. - <e0lan megt#r#lte kar*jt' s )issza0s+sztatta 1)elybe. 9sak $szonkett%)el" - Rose el sem akarta inni. ,nnyi)al t#bbnek t.ntek... -$szonkett%. - , /r/i meg/ogta Rose karjt. - :$ss$nk' miel%tt a t#bbi is i*er! Itro antak a /k k#z#tt. Nem innm' ogy Eilliam seg(t 9ass ornnak - mon*ta Rose. - Jn sem innm. - ,kkor mit 0sinl itt" - , nya)alya t$*ja.

K2

-a Eilliam egy 0sapatban lenne 9ass ornnal' 0sak egy angot kellett )olna kia*nia' s az egsz /alka rj$k ro an. - !i )olt ez" - kr*ezte <e0lan. - !i" - , )illan& g#mb' amit ltre oztl" ,z ,taman-)*elem m&*os(tott )erzi&ja - magyarzta Rose. - ,mikor letemben el%sz#r tallkoztam Eilliammel' /ltem' ogy tmegy rajta' s rom rszre osztottam az ()et. Valamirt (gy sokkal gyorsabban t$*om /orgatni. !irt' mg so a nem lttl ilyet azel%tt" 4zerintem mg so a senki nem ltott ilyet - mon*ta <e0lan. - :$ss$nk to)bb! Rekor*i*% alatt elrtk a *eszkaker(tst. Nagymama a kap$nl )rta %ket. <e0lan kiss meg ajolt5 Cgen' igen - mon*ta a nagyi kiss sa)any+ ar00al. - Aom beszlni akar mag)al. <e0lan b&lintott. - !egkapttok a ajat" - kr*ezte Rose. - !egkapt$k. <e0lan elt.nt az p1letben. Rose a /#l*re rogyott. , tra /ek1*t' karjait s lbait szttrta. Fgy rezte magt' mint a kimostk )olna egy mos&gpben. - !on**' j&l )agy" - Jlonore ar0a kitakarta az eget. 7&l - mon*ta Rose li eg)e. - 9sak a** /ek1*jek itt egy ki0sit. <e0lan igazi )asember5 nagyon gyorsan /$t' s so a nem /ra* el. - , $lignok megsz#ktek - mon*ta Jlonore. - Aessk"! 7eremia /el ()ott a mobilo*on. Gi)itte %ket' 6eanne-t meg a /it a A#re*kbe' a ogy megbeszlt1k. 4zpen' ny$go*tan 1l*#gltek' aztn 7eremia megllt' ogy jobbra
!a*ame.

K3

trjen az a$t&plyra a benzink+tnl' ezek meg ki)gtk a ko0siajt&t' s ki$grottak. Rose le $nyta a szemt s /elny#g#tt. "irt n# 7eremia s 6eanne megpr&bltk elkapni %ket' *e elt.ntek. - Visszamentek a z oz. - Rose /eltolta magt a /#l*r%l' s /el1lt. 3zer)esnek rezte magt. -o) ms o) mentek )olna" - 3z 7a0k ibja. !eg )an gy%z%*)e arr&l' ogy az % seg(tsge nlk1l nem t$*j$k legy%zni 9ass ornt' s biztosan % beszlte r 8eorgie-t. !egkeresem %ket' s el)iszem 6eanne- ez. Gtlem' ogy rajt$nk k()1l brkinek is enge*elmeske*nnek' te t )agy te msz' )agy n' s n megyek' mi)el neke* meg kell tkozno* 9ass ornt. - 4iess! - mon*ta nagyi. - 7&l )an. - Rose /elllt. - !enj! - intett nagyi. Rose a kap$ /el in*$lt. 8yorsan elt.n%*#tt' mag)al ()ja-e <e0lant is' *e meggon*olta magt. <e0lannek a ker(tst kell )*enie' amikor kimon*jk az tkot' s Rose +gy ismerte az 3r*%t' mint a tenyert. 2r &ra m+l)a +gyis itt lesz' mi$tn el)itte a /i+kat 6eanne- ez. , /i+kat biztonsgba kell elyezni' s minl el%bb megt#rtnik' annl jobb min*enkinek.

K;

24. fejezet
Rose gyors 1temben gyalogolt az +ton. Volt rtelme annak a /$tsnak' amit <e0lan le/$tott reggelenknt. -a Rose azt remli' ogy kitart mellette' neki is el kell kez*enie /$tni' br sz()b%l $tlta. 8yakran gyalogolt' *e g s /#l* a k1l#nbsg ak#z#tt' ogy az ember gyalogol pr kilomtert' s ak#z#tt' ogy az letrt /$t. Js a napi t(z &ra iro*atakar(ts sem nagyon /ejlesztette az atltikai kpessgeit. 6o)agolnia is jobban kell. 6ass+ temp&ban j& )olt' *e a k#nny. )gtnl igen0sak kapaszko*nia kell' s galoppozsr&l sz& sem le etett. 3szbe j$tott' ogy <e0lant mennyire bosszantotta' ogy a /i+k nem t$*nak lo)agolni. !int a min*enkinek lenne lo)a a 2eremben! ,z egyetlen oka' ogy Rose t$*ott lo)agolni' az )olt' ogy nagyapa ragaszko*ott ozz' ogy megtartsa /l)ak kan0jt' 9sinost. Rose emlkezett r' ogy kiskorban 1lt rajta. 9sinos pr )e kim+lt' s nagyapa so a nem )ett msik lo)at. Rose elt.n%*#tt' ogy )ajon 9let$s nagyapa j&) agyn-e <e0lant. Rose be/or*$lt' s a zra pillantott. !eger%s(tette magt. <1 #s kiabls s k#nnyek )r at&k. , )gn persze +gyis elri' amit akar' *e a oz kemny sza)ak kellenek. !agas' s#tt aj+ /r/i lpett ki az +tra a bokrok k#z1l. :armer s /ekete b%r*zseki )olt ki/ak$lt p&l&ja /#l#tt. Va* szemmel nzett Rose-ra' kt szeme kt borostynk%knt 0sillogott. Eilliam... Rose megllt. , /r/i nem k#zel(tett /el. ,r0a komoly )olt' szja keskeny )onal. - , gyerekek biztonsgban )annak - mon*ta. - Vigyztam rj$k. Rose nyakt megbizsergette a /lelem. 3mlkeztette magt' ogy a )illants)al brmelyik pillanatban porr get eti a

KB

/r/it. - !irt )an itt' Eilliam" , /r/i megrzta a /ejt5 - Nem t$*om. Rose k$tat&an nzett r' s /ra*tsggal )egyes bizonytalansgot ltott rajta. 2ontosan (gy nzett ki 7a0k' amikor bet)e*t az emberi rzelmek ismeretlen biro*almba' s bezr$lt' nem t$*ta' mit tegyen' )agy mit mon*jon. -a 7a0k 0s$pn pr&blgatta a atrait' Eilliam el is rte %ket. =rmelyik pillanatban robban atott. - 7#jj#n' 1lj1nk le - mon*ta Rose ny$go*t angon. =eszlgess1nk. Eilliam k#)ette a zba. Rose el)ette a )*%k#)eket' s beenge*te a /r/it. , )eran*n ll& szkekre m$tatott. , /r/i inkbb a lp0s%re 1lt' Rose pe*ig a msik ol*alra' +gy' ogy elg t)olsg legyen k#zt1k. Rose a kony aablak /el pillantott' s megltott kt ar0ot. ,zok leb$ktak' *e Rose mg i*%ben *orgl& pillantst )etett rj$k. Rose )isszanzett Eilliamre. , /r/i egy rzelmi sziklaszirten llt' egyetlen rossz sz& )agy moz*$lat' s a szaka*kba z$ an. Rose t#bbsz#r is )issza +zta 7a0ket $gyanerr%l a sziklaszirtr%l. 2ersze egy nyol0)es kis/i+ s egy armin0 oz k#zeli' pro/i gyilkos kt k1l#nb#z% *olog. Nagyon &)atosnak kell lennie. ,z %szintesg kiemelke*%en /ontos. 7a0k #szt#n#sen megrezte' a Rose az$*ott' s Eilliam )al&sz(n.leg $gyanilyen. 6egjobb' a nem tr r olyan tmkra' amelyek /el*1 (t etik. 6ttam <e0lannel - mon*ta Eilliam. - !ag$k ketten... 3nnyit az &)atossgr&l5 4zeretem %t - mon*ta Rose. -m. - , /r/i belet+rt a ajba. - H szereti magt" Nem t$*om. Nem beszlt1nk r&la' ezrt nem t$*om' mit rez. - !irt %" !irt nem n"

KD

Eilliam teljesen k#z#mb#s angon tette /el a kr*seit' *e Rose rezte m#g#tt1k az rzelmeket - egy egsz let sorn kapott )issza$tas(tsokat. Hszinte )laszt r*emelt' s Rose elgon*olko*ott egy pillanatig. - Ne z megmagyarzni. !i sok szempontb&l egy/ormk )agy$nk. ,z ember nem gon*oln' *e mgis. @lyan rzst kelt bennem' ogy )gyik rm' biztonsgban rzem magam )ele' s megne)ettet... Js persze baromira i*eges(t is. 3gyszer maj*nem r)illantottam. - Rose sz1netet tartott. - Nagyon ne z megmagyarz at& *arabokra sztsze*ni a szerelmet' Eilliam. 3z egy er%' egy rzs. ,z ember t$*ja' mikor rzi ezt' s azt is t$*ja' ogy mikor nem. - Ae t semmit nem rez irntam" - 3z nem (gy )an - mon*ta Rose. - Nem ismerem magt )alami j&l' *e )annak *olgok' amiket nagyon ke*)elek magban. Aetszik' ogy %szinte. Aetszik' ogy t1relmes s ke*)es a /i+k oz' a ogy az is' ogy )igyzott rj$k. Nem tetszik' ogy /ejjel le/el /elakasztotta 3mersont a /ra' aztn allra rmisztett engem. - <1 #s )oltam - mon*ta Eilliam. - !aga nem )olt bol*og. Eilliam ajn*kot a*ott Rose-nak' s nem rtette' ogy a lny mirt nem #r1l neki. ,kr0sak 7a0k. - Jrtkelem a /igyelmessgt' *e att&l mg jobb lett )olna' a nem teszi meg. Eilliam gyanak)& pillants )etett r. 3gyszer 8eorge s egy nagyobb /i+ #ssze)ereke*tek. , nagyobb /i+ szjon )gta 8eorge-ot s le)erte a lbr&l. 7a0k +gy *#nt#tt' ogy k#zbelp. Nagyon 0s+nyn meg)erte a nagyobb /i+t. 3lt#rte az orrt' s ki)erte egy /ogt. ,zt gon*olta' igazi %s. 3gy t szoba/ogsgra (tltem. -a egyszer be +zott )olna a /i+nak' s annyiban agyja' nem nagyon t#r%*tem )olna )ele. <e t+l sokat tett. ,z' ogy /elakasztotta 3mersont arra a /ra' az t+l sok )olt. - Rose /els& ajtott. - -iszi )agy sem' <e0lannel is le/olytatt$k ezt a beszlgetst. Nem

K7

akarom' ogy brki is elyettem ar0olja meg a ar0aimat. 3z az n 1gyem' s a sajt 1gyeimet szeretem magam intzni. , /r/i tgon*olta5 - 3z rt et%. - Cgenis rzek maga irnt *olgokat. -lt rzek' mert megpr&blt )igyzni a /i+kra' s mert t#r%*#tt )elem' amikor el)esz(tettem az llsomat. <e ezek nem $gyanolyan rzsek' mint amiket <e0lan irnyban rzek. -a <e0lan nin0s )elem' akkor nagyon inyzik. @lyan' mint a )alami nem stimmelne a )ilggal. - Jrtem - mon*ta a /r/i. - Js akkor mi )an k#zt1nk" - 6e et1nk bartok - mon*ta Rose. - , bartok teszik el)isel et%bb a )ilgot. 3z nagy megtiszteltets. -a )alaki min*en ismer%se k#z1l tge* )laszt a bartjnak' akkor megpr&blo* kir*emelni ezt a bartsgot. 6egalbbis n megpr&blom. Nem igazn ismerem magt' *e +gy rzem' le etnnk bartok' a t#bb i*%nk lenne. Eilliam ar0a els#tt1lt. - 3gy emberr%l nagyon sok min*ent elmon* a trsasga /olytatta Rose. - 2l*$l magnak )an egy bartja - <e0lan. !aga biztosan %r1lten )gyik arra' ogy megb1ntessk. Eilliam nem sz&lt semmit. - Nagyon szeretn megtallni magt - mon*ta Rose. ,mikor a m+ltkor tele/onon beszlt1nk' s n nem a*tam t neki' maj*nem le arapta a /ejemet. 4emmi )lasz. - !i )an maga meg <e0lan k#z#tt" - kr*ezte Rose gyeng*en. - 3gy1tt )olt$nk a lgi&ban - mon*ta Eilliam. - 3zt elmeslte" Rose b&lintott. - G#nny. a lgi&ban lenni. - , angja tompa s lettelen lett. - !egmon*jk' mikor kelj /el' mikor al$*j' mikor egyl'

KK

mit )egyl /el' kit #lj meg. 9sak annyit kell tenne*' ogy ott )agy' a ol lenne* kell' s nem kr*ez%sk#*sz. !i sokig szolglt$nk. , legt#bb ember nem li t+l ennyi i*eig. <e0lan magnak )al& )olt' n is az )oltam. 9sak ritkn beszlt1nk. 4o a nem beszlt1nk sokat' *e )igyzt$nk egymsra. 3gyszer kirngatott egy g% aj&b&l' s a**ig +szott' egy egsz jszakn t' am(g egy )itorls /el nem )ett minket. Jn j$lt )oltam' olts+ly )oltam. !egkr*eztem t%le' mirt tette' s azt mon*ta' azrt' mert n is megtennm rte. ,z gon*oltam' olyan' mint n' rti" 3gy meg0s#m#rl#tt' megsebzett ember' akinek nin0s o) mennie. , /r/i /elnzett. 4zeme *1 t%l gett. - A$*ja' ogy )an csaldja# , sz1lei im*jk. Van *esanyja' aki im*ja. ,z apja azt gon*olja' ogy min*en sza)t aranyba kellene /oglalni. =1szkk r. Van egy +ga is' aki szintn im*ja. ,mikor nemes lettem' elmentem ozzj$k ltogat&ba' s a +ga meg#lelte <e0lant. <e0lan 0sak llt' s magamban lttam' a ogy az a sok )r' amit egy1tt kiontott$k' ki/olyik bel%le' s t$*tam' ogy nekik min*ez nem /ontos. 3gsz e**ig azt ittem' ogy 0sal&*ott s egye*1l )an' akr0sak n' 0sak jobban titkolja. <e nem. , ro a*k brmikor ott agy atta )olna a lgi&t' s +gyis )issza/oga*tk s szerettk )olna. !on*ja meg' mi/le szemtl*a agyja ott 0sak +gy a 0sal*jt" Rose nem t$*ott mit mon*ani. - Nem az % ibja' ogy )an 0sal*ja' Eilliam - mon*ta )g1l. - Nem. <e nem t$*om megbo0stani neki. Nekem semmim sin0s. , r$ a rajtam" 6optam. ,z a t$laj*onom' amit maga el%tt lt. , lgi& )olt a min*enem' am(g el nem )ettk t%lem. <e0lan mg azt is el*obta. , /r/ib&l *1 ra*t. Eilliam meg is #ln <e0lant' a rte etn a kezt' Rose ebben biztos )olt. Gnytelen )olt el +z&*ni a /r/ib&l ra*& agresszi& el%l.

KN

- <e0lan nem akarta ott agyni a lgi&t. Nem r*ekli a nemesi 0(m. Nem kr a /elel%ssgb%l. ,zrt tette' ogy magnak seg(tsen. - Nem krtem' ogy megtegye - a0sargott Eilliam. - <e akkor is megtette - mon*ta Rose - Nem krtem' ogy tma*ja meg 3mersont' *e akkor is megtette. - 3z nem $gyanaz. - <e igen. 3gyesek akkor is seg(teni akarnak nek1nk' amikor nem kr1nk a seg(tsg1kb%l. !aga mit tett )olna az % elyben' Eilliam" - Giszaba*(tottam )olna - mon*ta Eilliam. - Js k#zben t#bben meg altak )olna' mag$k k#r#z#tt b.n#z%k lennnek' s <e0lan *1 #s lenne magra. Eilliam tra*%lt. -ossz+ morgs rezonlt a torkban. - !irt k#)ette 9ass ornt i*ig" - kr*ezte Rose. - !ert t$*ta' ogy <e0lan i*ej#n' s meg akart )ereke*ni )ele" - Nem. ,mint 9ass orn >#r#kbe/oga*ott?' elkez*ett 0lozgatni arra' ogy el akarja takar(tani <e0lant. Nemet mon*tam neki. , 0satnak k#ztem s <e0lan k#z#tt az n /eltteleim alapjn kell lezajlania. 9ass ornnak persze ez nem tetszett. Gaptam egy zat az er*% szln' elintzte' ogy telt ozzanak nekem' *e ett%l eltekint)e nem t#r%*#tt )elem. ,ztn rom ttel ezel%tt meg ()ott' ogy menjek )ele >egy kis kirn*$lsra?. Ailtakoztam. @lyan... /$r0sa szaga )olt. !i$tn elment' bet#rtem a *olgoz&szobjba. 3l%ksz(tett bizonyos *ok$ment$mokat' amelyek az egsz z.r miatt engem okolnak' arra az esetre' a a *olgok bal$l 1tnek ki. 3zrt kinyomoztam' ogy ol )an' *e mire megtalltam' mr t+l sok )rebe )olt. !egpr&blt le)a*szni' n pe*ig tmentem a A#re*kbe. - Ae t a bossz+ miatt j#tt" Eilliam megrzta a /ejt. Nem. ,mit 9ass orn 0sinl' az /elsgr$ls. !egesk1*tem' ogy meg)*em a biro*almat. - , lnyra nzett.

N0

- Vannak t#r)nyek' amelyeket so a nem szegek meg. A+l mlyen belm i)&*tak. , /elsgr$ls elkpzel etetlen. <e0lan is azrt )an itt' ogy betartsk a t#r)nyeket. -a mag$k ketten )geznek egymssal' akkor 9ass orn nyer. Eilliam ismt /elmor*$lt' )issza/ogott agresszi& s /igyelmeztets tisztn llati angja t#rt el% bel%le. Rose nyakszirtjn min*en pi e /elllt t%le. Rose ny$galmat knyszer(tett magra. 9ass orn meg%r1lt. !eg akarja enni a /i+kat. Nem akarom' ogy az #0sim meg aljanak. Jn sem akarok meg alni. Nem )iselke* etnnek /eln%tt m&*on <e0lannel' nem alaszt atnk el a 0satj$kat a**ig' am(g nem )gz1nk 9ass ornnal" Eilliam &)atos pillantst )etett r. 4zeme )isszanyerte maj*nem normlis' )ilgosbarna sz(nt. 3**ig )rt' biztos nem gon*' a egy ki0sit mg )rnia kell. Grem. Eilliam tra*%lt s az orrn t besz()ta a le)eg%t5 - Ren*ben )an. - G#sz#n#m - mosolygott r Rose. Eilliam /el1t#tte a /ejt' )i0sorgott' szeme borostynsrgn )illogott. 3gy pillanattal ks%bb Rose is meg allotta5 l&patk& 0sattogsa. 3gy lo)as emelke*ett ki a kanyarb&l5 <e0lan 1lt 7eremia s#tt sz(n. lo)n. Rose sz&tlan$l bm$lt. , meg/elel% pillanatban rkezett. <e0lan irtelen megll(totta a lo)at' s leszllt a z el%tt5 - 4zia' Eill. Eilliam nagy le)eg%t )ett5 - <e0lan. -onnan t$*ta*" - , /i+ ()ott. Rose megp#r*1lt' s megltta' ogy 8eorge ar0a krta/e rr )ltozik' amint megltta Rose ar0ki/ejezst. , kis b$ta. <e0lan kiol*otta a kar* 1)elyt' s a kar**al egy1tt egy

N1

bokornak tmasztotta. Eilliam el% +zott egy nagy' z#m#k )a*szkst' s a )eran*ra *obta. - 7&l )agy" - Cgen. - ,kkor j&. Eilliam tekintete el omlyos$lt. @lyan gyorsan 0sapott le' ogy Rose nem is ltta. <e0lan el ajolt el%le' s a k#ny#kt Eilliam bor*i k#z )gta. Eilliam meg/or*$lt' s kir+gott. <e0lan )isszar+gott' s szt)ltak. R+gsok s 1tsek ka)alk*jban /orrtak #ssze' nem le etett k#)etni' ki mit 0sinl' a /1)#n tn0oltak' allosan s gyorsan. Eilliam )a* 1tst mrt <e0lan bor*ira. <e0lan /elny#g#tt' s k#ny#k)el Eilliam ar0ba )gott. =rmi is )an k#zt1k' azt lt at&an nem le et sza)akkal megol*ani. Rose m#g#tt kiny(lt a teraszajt&' maj* alkan be0s$k&*ott. 7a0k s 8eorge kij#tt' le1lt Rose mell. , pzsiton Eilliam a /#l*re szor(totta <e0lant. <e0lan /elk#ny#k#lt' s Eilliam #kl#zni kez*te az ar0t' egyszer' ktszer' romszor. <e0lan a /#l*re z$ ant' k# #g#tt s kir+gott' kir+gta Eilliam al&l a lbt. Eilliam t$sk&knt *%lt el' maj* min*ketten talpra $grottak. - !irt )ereke*nek" - kr*ezte 7a0k. Eilliam az $jjt <e0lan ol*alba /+rta. !ert j& bartok - /elelte Rose. - @lyanok' mint a test)rek. 3z egyszer.bb' mint megbeszlni a *olgokat. <e0lan elkapta Eilliam karjt. - Q! - b&lintott 7a0k. - !int 8eorge meg n. - Fgy bizony - mon*ta Rose. Eilliam a k#ny#kt <e0lan gyomrba )gta' s kiszaba*$lt. Rose t#lelte a test)reit' s rman sziszeg)e s nagy . k k#zepette kommentltk az esemnyeket. !i mst te ettek )olna" <e0lan /ejbe r+gta Eilliamet. Eilliam megtntoro*ott'

N2

megrzta a /ejt' s egy sorozatnyi )illmgyors 1tst )itt be. <e0lan blokkolta' mire Eilliam le ajol)a les 1tst mrt <e0lan astjkra. , kk)r. /elny#g#tt' s le/ejelte Eilliamet. Vr /olyt. 6i eg)e elt)olo*tak egymst&l. <e0lan #sszeg#rnye*t' az ol*alt )*te a karj)al. Eilliam meg*#rg#lte az ar0t' s /elemelte )res $jjait' mint a mon*ani akarna )alamit. Ar*e )g1l /elmon*ta a szolglatot' s a /#l*re 1lt. <e0lan lerogyott. - 3z kirly )olt - mon*ta 8eorge. 7a0k nem /.z#tt ozz megjegyzst' lt at&an t+lsgosan leny.g#zte a sz$per ar0. - =e/ejezttek" - kr*ezte Rose. <e0lan /elpillantott5 - Eill" Eilliam legyintett )res kez)el5 - Cgen' be/ejezt1k. 7& - mon*ta Rose' s /elllt. - 7a0k' seg(ts bemenni Eilliamnek a zba' ogy lemossa a )rt az ar0r&l. Rose tgzolt a /1)#n <e0lan ez5 - -ogy )agy" - A#kletesen j&l. - =or*at#rse* )an" Val&sz(n.leg nin0s. !aSim$m repe*s. Q)atosan ar0olt$nk. - 4eg(tett ez brmit is" 7obban rzem magam t%le - k#z#lte <e0lan' s /el1lt. - 6tta*' ogy )esn r+gtam" - 6ttam. <e0lan les' raga*oz&szer. mosolyt )illantott /el5 - -olnap reggel maj* rezni /ogja. 7a0k /igyelte' a ogy Eilliam megmossa az ar0t a mosogat&ban. , )(z pirosn /olyt le. , )r er%s' s&s szaga meg1lte a kony t. 7a0ket nem r*ekelte az emberi )r. 9sak

N3

i*eges lett t%le. , karpere0 alatt )iszketett a keze. !eg)akarta a 0s$kl&jnl' s lek1z*#tte a sz+r& /j*almat - a karmai ki akartak b+jni. Nem te etett r&la. Eilliam nagyobb' er%sebb )olt' s )res )olt. :enyeget% )olt. =orzalmasan /enyeget%. 3z a )ereke*s )olt a legjobb *olog' amit letben e**ig ltott. - Van egy t#r1lk#z%*" - kr*ezte Eilliam. 7a0k el)ett egy t#r1lk#z%t a kony ai szkr%l' s o*a)itte neki. Eilliam el)ette t%le' megt#r#lte az ar0t' s 7a0kre pillantott. Eilliam szeme aranysz(nben 0sillogott. $arkas, )illant t 7a0k agyn. A$*ta' ogy Eilliam )alamilyen alak)lt&' mert ltta' ogy ragyogott /el a szeme' amikor % s 8eorge )gignztk' miknt beszlget Rose- zal' *e nem t$*ta' mi/le. !ost mr t$*ta. Eilliam /elje $grott. 7a0k tralpett' *e Eilliam elkapta' s /elemelte mag oz. 7a0k kapl&zott' *e Eilliam )asmarokkal tartotta. Eilliam belebm$lt 7a0k szembe' az ar0a alottspa*t )olt5 - !$tas* meg a /ogai*at. 7a0k sziszegett. @lyan )agy' mint n - s$ttogta Eilliam. Fgy nzett ki' mint akit gyomorszjon )gtak. Nem - mon*ta 7a0k' ogy jobban rezze magt. - !aga /arkas' n meg ma0ska. !sok )agy$nk. Eilliam nagyot nyelt5 - Ae itt lsz" %alami nem stimmel ele, gon*olta 7a0k. -t persze' ogy itt l. <e Eilliam egy nagy /arkas' s nem tan0sos /el*1 (teni. 3gyszer.en b&lintott. - Van sajt szob* is" 7a0k b&lintott. - -ol" 7a0k bi00entett. Eilliam mg min*ig le/ogta a karjait. Eilliam t)gott a zon' mag)al 0ipel)e 7a0ket' belpett a /i+ szobjba' s a /alnak *%lt. Val&sz(n.leg min*en er%

N;

kiszllt a karjb&l' mert elenge*te %t. 7a0k /elkiltott' s a pa*l&n rt /#l*et. Eilliam a szobt bm$lta. 7a0k is k#r1lnzett' mint a lenne bent )alami /$ra' amit Eilliam lt' % pe*ig nem. Itlagos szoba )olt. Gt gy' egy neki' egy 8eorge-nak. Rose min*kettej1knek orgolt egy-egy takar&t. 7a0k kk-/ekete )olt' 8eorge- pe*ig piros-/ekete. 7a0k szerette a takar&kat' mert mg moss $tn is Rose-illat$k )olt. Eilliam elnzett az gyak mellett az ablakprkny /el' a ol a tizennyol0 0entis m.anyag =atman )ereke*ett 4$permannel. , sarokban egy )i ar)ert pol0on jtka$t&k )oltak' s +jabb ak0i&/ig$rk. 7a0k o*ament a pol0 oz' s rj$k m$tatott. - 3z itt -e-!an - mon*ta. - H a ke*)en0em. Rose a )ette a bol apia0on' mert %t nagyon b(rom. Eilliam /igyelte. 4zeme innen mg nagyobbnak t.nt s ragyogott. 3z a pasas' nem t$*om' mi0so*a' *e tetszik a /egy)erzete. 4zerintem lo)ag le et. 9sak nin0s olyan kar*om'

NB

ami illik a kezbe' ezrt pisztolyt kapott. Ae t pisztolyos lo)ag' asszem. 7a0k egy kis ar0ot r#gt#nz#tt -e-!an s a 2isztolyos 6o)ag k#z#tt' s Eilliamre nzett. Eilliam nem /estett sokkal jobban. - ,zt iszem' nin0s igaza - mon*ta 7a0k. - 4emmi baj. N a n is ilyen )agyok. ,mikor nagyon /lek' s szeretnk rtani )alaminek. 4emmi baj. , lnyeg az' ogy ne essen pnikba. @*ament s meg/ogta Eilliam kezt. Rose ezt jobban 0sinlja' mint %' mert neki so a nem kellett mssal 0sinlnia' *e emlkezett' ogy Rose ogyan 0sinlta. - =iztonsgban )an mon*ta 7a0k. - 7& elyen )an. Ctt senki nem bnt atja. Nem kell /lnie. - -abozott. - Ctt j#n )alami nylas *$ma a szeretetr%l' *e asszem magnak +gyse tetszene. , lnyeg az' ogy ez egy j& ely. !eleg s biztonsgos' s )an )(z meg kaja. Js nem kell /lnie' mert a )*%k#)ek t)ol tartjk a gonoszokat. Js Rose +gysem agyja' ogy brki bntsa magt. Eilliam +gy nzett ki' mint aki min*jrt nyni /og. 3z )sz elyzetbeli azonnal 0selek)st ignyelt. - !ara*jon itt! - 7a0k a .t% #z ro ant' s )itt neki egy szelet 0sokit. - 3gye meg - mon*ta. - Rose min*ig a* egyet' a rossz$l rzem magam. 3tt%l jobban lesz. Eilliam keze remegni kez*ett. - C*e ()om Rose-t - ajnlotta 7a0k. - Ne! - Eilliam angja olyan )olt' mint a sziklt /alatozott )olna. - 7&l )agyok. Gib(rom. :elllt' s o*aa*ta 7a0knek a 0sokol*t. - Ae e** meg - mon*ta' s kiment a )eran*ra. 7a0k a 0sokira pillantott. @lyan j& illata )olt. <e a 0sokol* )sz elyzet esetre )an. :els& ajtott' s )isszatette a .t%be. ,mikor kiment' Eilliam neki*%lt a )eran*nak <e0lan mellett' aki a /.ben 1lt. Rose ppen 8eorge-ot *orglta )alamirt. 7a0k o*ament <e0lan ez' s le1lt mell. - !i&ta t$*o*" - kr*ezte Eilliam.

ND

, mso*ik napon tallkoztam #ssze )el1k. 9ass orn )rebei megtma*tk' *e nem )ltozott t' (gy el%sz#r nem )oltam biztos benne. Ctt /j alakot )ltani - mon*ta Eilliam. - 8#r0s#t kapsz. - Cgen' n is t$*om. Eilliam lln meg/esz1ltek az izmok5 - 3lk1l*#* -aUk-ba" <e0lan megrzta a /ejt. -a Rose elj#n )elem' br nem mon*ta' ogy elj#n' akkor a /i+ )el1nk mara*. 4e -aUk ,ka*mia' se spe0ilis iskola' se 1res szobk. , gyerekkora olyan normlis lesz' amilyen normliss 0sak tenni t$*om. Fgy t.nt' Eilliam nemigen isz neki. 3gsz let1kben )el1k lt - tette ozz <e0lan. 8on*olo*' ogy Rose agyn' ogy elk1l*jem" !in*ketten Rose-ra nztek. , )ereke*s miatt a*&so* )agyok - mon*ta Eilliam. - , /i+ miatt. ,z$tn elmegyek. <e0lan b&lintott5 - Van egy ter)e*" Rose o*ament ozzj$k. 7a0k meg/esz1lt' *e +gy t.nt' semmilyen *orgls nem )r r. A#bb elyi lomba tkozza 9ass ornt most' mik#zben itt beszlget1nk - mon*ta <e0lan. - ,mint elal$*t' elektromos ramot )ezet1nk egy elyi t&ba. 3lg er%snek kell lennie a oz' ogy meggyeng(tse a )rebeket. Rose- zal ki)rj$k' am(g megrkeznek a stg ez' a t& k#zepre. 2rszor )illant$nk' ogy mag$nk oz *esgess1k %ket' aztn meg#lj1k a t+ll%ket. ,mint a )rebek kemny magja elp$szt$lt' 9ass orn $tn )etj1k mag$nkat. Eilliam le $nyta a szemt' s megrzta a /ejt. -a )an jobb ter)e*' llok ren*elkezse*re' ne tarts* meg maga*nak - mon*ta <e0lan. Eilliam tra*%lt' s pr per0ig allgatott5

N7

, )illants nem lesz elg. ,nnyi )rebet kell magatok oz )onzanotok' amennyit 0sak t$*tok. - Ae akaro* )eznyelni" - kr*ezte <e0lan. - Gi ms" Ae t+l lass+ )agy. - -ogy rti" - kr*ezte Rose Fgy' ogy /arkass )ltozik' s o*a0salogatja ozznk a )rebeket - mon*ta <e0lan. - ,z #ngyilkossg - mon*ta Rose egyszer.en. Eilliam /intorgott5 !on*ja egy n%' aki ajlan*& egy elektromossgt&l sisterg% t&ban kimenni egy stgre. - -onnan t$*ja' mit jelent az elektromossg" Eilliam Rose-ra pillantott5 - Nem mon*ta* el neki" <e0lan )llat )ont5 - !g nem ker1lt sz&ba. Cpari szabotzsb&l is kapt$nk kikpzst - mon*ta Eilliam. - ,bban az esetben' a kon/likt$s llna /enn a A#re*k s !gia k#z#tt' a lgi& katonkat k1l* a A#re*kbe' s t#nkreteszik az ipari k#zpontokat. , A#re*k elektromos rammal m.k#*ik - magyarzta <e0lan. - -a megsemmis(te* az er%m.)eket' akkor min*en lell. -a nin0s ram' akkor nin0s )(z' nin0s komm$nik0i&' nin0s logisztika' semmi sin0s. !g a benzint is elektromos p$mpk a*jk. -a el)esze* az elektromossgot' anar0 ia t#r ki. !giban sokkal ke)esebben lnek' mint a A#re*kben tette ozz Eilliam. - -a bor+ra ker1l a sor' az egyetlen le et%sg1nk az in/rastr$kt+rj$k t#nkrettele. - !egijeszt - mon*ta Rose.

NK

Ne /lj! - 0sit(totta <e0lan. - 3gy )al&*i kon/likt$s )al&sz(n.sge a kt *imenzi& k#z#tt megle et%sen ala0sony. Nagyrszt 0sak el%)igyzatossg az egsz - /.zte ozz Eilliam. ,rra kell /elksz1lni' ogy az ellensg1nk mire le et kpes' nem pe*ig arra' ogy )al&sz(n.leg mit /og tenni mon*ta <e0lan. Eilliam b&lintott. Rose nem t.nt nagyon meggy%z#ttnek.

25.fejezet

Jlonore megrezte a k#zele*% lpseket egy pillanattal azel%tt' ogy az &)atos kopogtats megt#rte )olna a 0sen*et. 6etette a mozsarat' s o*ament kinyitni az ajt&t. 3l)ileg ez 3mily *olga lenne' mi)el % a leg/iatalabb' *e 3mily ppen egy *#gl#tt ma0skt /%z#tt a t.z elynl' s ka)argatnia kellett. Wgy is elg borzalmas szaga )olt. Nem kell mg o*agetni is. Jlonore ajt&t nyitott' s rnzett az ismer%snek t.n% /iatal n%re. R$by' j$tott eszbe. ,*ele egyik **$nokja. - 3gy +r keresi - mon*ta a lny. 3gy /r/i" Eoo* -o$se-ban" -ogy a 0s$*ba j$tott t a )*elm1k#n" - 3ngem" , lny s#tt /ej)el bi00entett5 - Pnt' !rs. <rayton. Jlonore belet#r#lte kezt a k#tnybe' s kilpett az ajt&n. 3gy /r/i )rta az $*)aron. 4#tt aj+. !agas' nagyjb&l annyi i*%s le et' mint <e0lan. :elnzett' s a szeme )a* borostynsz(nben /nylett. Rm1let $llmzott )gig Jlonore-on. !int a egy el)a*$lt sz#rnyeteg szembe nzett )olna. - 8on*olom' maga Eilliam - mon*ta Jlonore. , /r/i b&lintott. - !aga miatt )agy 9ass orn miatt j#tt" - 7a0k miatt - mon*ta a /r/i. - Jrtem. - Nem rtette' *e +gy gon*olta' ez a elyes )lasz. Eilliam le1lt a /.be5 - 4z&ljanak' a kszen )an az tok. 3l0salom a )rebeket a t&ig. Jlonore b&lintott' s bement. Valami t#rtnt. !aj* meg kell kr*eznie Rose-t' *e nem most. !ost az #reg )arzslatot kell megk#rnykezni1k.

100

Gt &r)al ks%bb Jlonore kimer1ltn s spa*tan tntorgott ki a )eran*ra. - , /r/i $gyanazon a elyen 1lt. - Gszen )an - li egte Jlonore. Neki is min*en ereje rment. - 4iessen! ,z tok nem tartja )issza sokig. Eilliam le)ette a p&l&jt' maj* a 0sizmjt. , na*rgja is k#)ette' )g1l ott ll meztelen1l a /1)#n. Aeste kanyarg&it' izmai s 0sontjai megny+ltak' akr az ol)asztott )iasz. 8erin0e meg ajolt' lbai megrn*$ltak' s a /.be z$ ant. Va* rngs rzta meg a )gtagjait. Ojjai a le)eg%t kapartk. , )rt%l s nyirokt&l ne*)es' +jra/orml&*ott 0sont t1t#tt az izmon. Jlonore )issza/ojtott egy borzongst. , +s ka)arg&it s lebegett' kit#lt#tte az +j 0sont)zat. 4.r.' /ekete b$n*a /$totta s /e*te be a b%rt. 3gy atalmas /arkas pattant /el. - Nyisstok ki a kap$t! - kiltotta Jlonore. Valamelyik gyerek /lre +zta a /areteszt' s egy rntssal kinyitotta a kap$t. , /arkas egy nagy zi lssal elt.nt az er*% mlyn. Jlonore /igyelte' a ogy elmegy. =orzalmas rettegs lett +rr rajta' i*eg $jjai)al k#rbe/onta a mellkast' +gy ogy le kellett 1lnie. 3nnek nem lesz j& )ge. , t& 0sen*es )olt' iszapos )ize za)aros s z#l*. , *l$tn estbe ajlott' *e mg min*ig )olt n ny naps1tses &rj$k. Rose a kis' /el/+j at& 0s&nak orrb&l nagyon tisztn ltta a stget. 4ok rteg bor*zott a$t&g$mi b$rkolta be' teljesen el/e*te a /t. 6e et' ogy itt /og meg alni. 3gsz letben' amikor a allra gon*olt' so a nem +gy kpzelte' ogy a )g egy g$mi)al beb$rkolt stgen ri. 6egalbb a /i+k biztonsgban )annak. Gi)itte %ket a A#re*kbe' ogy

101

,my -aire-rel legyenek. Nem tetszett nekik' *e min*ketten t$*tk' ogy most nem r*emes )itatkozni$k )ele. !#g#tte =$0kUell s <e0lan 0sen*esen e)ezett. , stg egyre k#zelebb s k#zelebb ker1lt. Rose #sszek$l0solta a kezt' ogy ne remegjen. A(z per00el ezel%tt 7eremia /el ()ta. , tele/on )g1l lemer1lt' pont a sz& k#zepn' *e siker1lt megrtenie az 1zenetet5 az tok meg/ogant. 9ass orn al$*t. ,mint meg allotta' Eilliam elin*$lt az er*%be' s most Rose egy kis 0s&nakban 1lt' amely egy stg /el tartott' ami egyre inkbb egy allos 0sap*ra emlkeztette. - !g nem ks% meg trlni - mon*ta <e0lan. Rose megrzta a /ejt' s a /r/ira pillantott. Ny$go*t ki/ejezs 1lt az ar0n. Aeste nem r$lt el /esz1ltsget. Rose nem t$*ta' ogy a /r/i )ajon tnyleg nem rez /lelmet' )agy 0sak j&l titkolja' *e neki is $gyanezt kellett tennie. -a % most sztesik' azzal el)onja <e0lan /igyelmt. ,nnak' ogy rknyszer(tette a /r/ira ezt az egszet' az )olt a lnyege' ogy sp&roljon az erej)el. Rose a szemt /orgatta5 - 3slytelen. <e0lan rmosolygott. - , seregben )olt egy mon*s - jegyezte meg Aom =$0kUell. - >8yakran t)e*1nk' *e so a nem ktelke*1nk.? ,mint az ember el*#nt#tte' ogy mit kell tennie' s ogyan' $tna mr nem enge* eti meg magnak' ogy ktelke*jen magban. 9sak )g ez )iszi. , stg ott tornyos$lt el%tt1k. Rose /elllt' s /ogott egy /a tmasztkot' azzal seg(tette a 0s&nakot a stg ol*al oz. <e0lan elkapta a szlt' s /el +zta magt. Rose megraga*ta a kezt' s a /r/i /el +zta a *okkra. Rose topogott 6eanne g$mitalp+ 0sizmjban. 3ggyel nagyobb )olt' mint az % mrete' *e Rosenak nem )olt olyan 0sizmja ami szigetelte )olna az

elektromossgot' (gy ez is megteszi. !ost egybknt az egsz #tlet 0so*latosan ostobnak t.nt. Eilliam egyetrtett )ele. ,mikor elmesltk neki a ter)1ket' Eilliam le $nyta a szemt' s megrzta a /ejt. ,z a tny' ogy ezzel a ajmereszt% ter))el Rose llt el%' 0sak ironik$sabb tette az egszet. =$0kUell ta*ta <e0lannek a kar*jait. ,mint bele)ezett1k a $zalokat' ne ny+ljanak a )(zbe. !i amott lesz1nk. - , stg m#g#tti partra m$tatott' a ol a templom teteje tornyos$lt az gen. - -a brmelyik elj$t mag$k mellett' ki' az +tra' )annak boz&t)g& kseink. Js nekem ott a sajt ln0/.rszem. @*alent at emberem is )an' min*annyi$nknak ltn$nk kell a sz#rnyetegeket. <e0lan b&lintott5 - 4ok szeren0st! - !ag$knak is! - =$0kUell elin*$lt. Rose szeretett )olna be$grani a 0s&nakba. 3gek' mennyire szeretett )olna a )(zbe $grani s ki+szni a partig! - :lsz" - kr*ezte <e0lan. - Cgen. - Nem )olt rtelme az$*ni. - ,kkor j&. ,z kszenltben tart. :igyeltk' a ogy =$0kUell partot rt' s ki +zta a 0s&nakot. !#g#tte A a* 4mit integetett. 6eanne jelent meg a parton' s g$mikeszty.s kezben egy nagy' letpett kbelt szorongatott' s a )(zbe enge*te. -angos 0sattans allatszott' menny*#rgs ez asonl&. Gis al b$kkant a /elsz(nre' assal /el/el. - !ost pe*ig )r$nk - mon*ta <e0lan. Rose )llat )ont. 2r&blt /1ggetlene*ni a rtelepe*% nyomst&l. Ne /ele**' azonnal agy* abba' amint a ltso* el omlyos$l - mon*ta <e0lan. - Nin0s rtelme t+l/esz(teni a +rt. Ne lgy ostoba! Rose b&lintott.

103

, t& k#r1li n#)nyzetet szell% sem reszkettette meg. Vala ol a t)olban egy perembeli nekesma*r trillzott. , /eketerig&k )laszoltak. - ,z az in/orm0i&' ogy lnk a kpzel%er%*' amikor a magnte)kenysgekr%l )an sz&' az is az$gsg )olt" - kr*ezte Rose. - ,tt&l /1gg' ogy nze*. Nem igazn az$gsg' s a elj#ssz )elem !giba' allasz maj* pletykkat a >kreati)itsomr&l?' ami az ellenkez% nemmel t#rtn% gybli jtkokat illeti. 3zeket a pletykkat n in*(tottam el' s nagyon &)atosan kezelem %ket. , pletyknak az a tr1kkje' ogy i*%nknt tpllni kell' ogy ne $nyjon ki. - !gis mirt tettl ilyet" - !ert nem #r1l#k' ogy +gy g$sztlnak' mint egy szelet mar a +st' )ala nyszor )alamilyen /elt#rek)%' i/j+ #lgy /rj)a*szatra in*$l. =artsgtalan )iselke*sem ellenre gaz*ag )agyok' j&kp. s gr&/. - Xl*#znek a n%k! 4zegnykm! <e0lan /intorgott' ar0a i*eg lett. -angjt titatta a kemny 0inizm$s5 - , n%k /igyelme s az llan*&an letma*& 0$kor/alatok k#z#tt nagy k1l#nbsg )anZ llan*&an az nya/ogjk' ogy >)egyl el' )egyl el' )egyl el?. >Rm nztl' el)eszel /elesg1l" Ne)ettl )alamin' amit mon*tam' ren*el etek egy r$ t" !eg0s&koltl' ()om az apmat' bol*og lesz' a meg allja' ogy eljegyezt1nk egyms.? (gy az egyetlen n%' aki el)iseli' ogy magnyos mellettem' nem bnja' ogy a j& (re 0sorb$l' mert )agy szeret%t keres' )agy tmogat&t. Hszintn sz&l)a' nekem j& (gy. Nin0s semmi /j*almas za)ar' semmilyen bonyol$lt magyarzko*s. Rose rbm$lt. - !i az" - kr*ezte <e0lan. - 4emmi' 6or* 9amarine. ,bszol+te semmi. -ossz+' k1l#n#s )ony(ts allatszott az estben. Rose

10;

megrezzent. 3gy 0sapat ma*r szllt el a t)oli gakr&l. Eilliam mr k#zele*ett' sarkban a )reb0sapattal. <e0lan /elemelte a kezt' s egy /e ren izz& )arzslatot k1l*#tt az g /el. Rose ozztette a sajtjt' aztn mg egyet' 0sak a biztonsg ke*)rt. 3l%sz#r Rose rezte meg a )arzslatot. Fgy *aga*t' mint egy jeges ra*at a t& szln' 0s$rom)izes lett t%le a rozs' s t $llmzott a )(zen. Rose nyakn /elgasko*tak az apr& pi k. , )arzslat nyirkos $llmban nylkzta be Rose-t. ,pr& t.k sz$rkltk p&r$sait. Pszt#n#s ria*alom )ibrlt benne5 "eneklj! "eneklj, amilyen gyorsan csak t&dsz, s ne nzz issza! 4#tt test )gott t a r%zse k#z#tt. =orostynsz(n. szemek )illantak Rose /el' s egy atalmas /arkas ro ant el balra' elkanyaro*ott a t& k#r1l. Rose ismt )illantott. ,z els% )reb t/$rako*ott az gak k#z#tt. 3gek' ez gyors )olt. !egjelent mg egy. !aj* mg egy... ,z els% t(z )agy tizenkett%. ,z el%%rs. Rose k1z*#tt n#)ek)% rm1lete ellen. !$szj )gig0sinlnia' emlkeztette magt. 4enki ms nem 0sinlja meg. Fgysin0s menek)s. Valamirt ez a gon*olat megny$gtatta. Nagyon egyszer. )olt' olyan' mint kitakar(tani egy iro*t5 el kell )geznie egy bizonyos mennyisg. m$nkt' miel%tt azame et. Nem r*emes bosszanko*nia miatta. - !it mon*tam" - kr*ezte <e0lan alkan. - Ne most. - Rose /elemelte a kezt' s egy zsin&rnyi /e r mgia jtszott $jjai )gn' 0salogat)a a sz#rnyetegeket. , )rebek belementek a )(zbe. Fgy +sztak' mint a k$tyk' *e a /ej1k a )(z alatt mara*. Vajon kell-e llegezni1k' t.n%*#tt Rose.
-rlek, m>kdj. -rlek, m>kdj. -rlek.

, t& k#zepn a legels% )reb megrzk&*ott. !g to)bbi #t mtert pr&blkozott' aztn elmer1lt. Rose megk#nnyebb1lten /els& ajtott. !g kett% meg/$lla*t. , negye*ik kib(rta' s +szott

10B

to)bb' egyenesen /elj1k tartott. Ngyb%l egy. 7obb arny' mint remlte. ,z letben mara*t )reb megraga*ta a /a tmasztkot. 6om n' lassan /elmszott. ,bban a pillanatban' ogy /eje megjelent a stg peremn' Rose egy les' /e r )illantssal le/ejezte. - A+l er%s - mon*ta <e0lan. - 9s#kkents* az intenzitst. !g sok )an )issza. !irt )agy ilyen *1 #s" , t#bbi )reb *a0olt a )(zzel. - Rose" Rose /elismerte a k#)etel%z% angot. , /r/i nem agyja annyiban. - ,z imnt azt mon*ta*' ogy azok a n%k' akiket kit1ntetsz a /igyelme**el' riban0ok )agy k$r)k' s te szerete*' ogy ez (gy )an. 3lt.n%*tem' ogy n melyik 0soportba illek. Nem sz()esen okoznk brmilyen /j*almas za)art neke*. , /r/i ossz+ pengje t)gta a le)eg%t' s kett)gott egy /elemelke*% )rebet. , *arabjait beler+gta a )(zbe. - 3gyik sem )agy. Rose nem sz&lt semmit. <e0lan ki +zta magt' s a k#zele*% )rebeket /igyelte. ,mikor gyerek )oltam' lttam egy iren-*arabot' a 0(me 'es& d(e )olt. -asonl& a t#re*kbli mozg&kpek ez. ,es$r&l sz&l' aki egy kis t#rzs )ezet%je' megtma* egy atalmas biro*almat' s min*en )rakozs ellenre legy%zi. Aisztn emlkszem bel%le egy jelenetre5 a atalmas' sz#ge0ses /egy)erzetet )isel% ,es$ egy olyan 0satba in*$lt' amit egyszer.en le etetlen lett )olna megnyernie. @tt llt a strban' megsimogatta a /elesge ar0t' s azt mon*ta neki' ogy >Ae )agy a aragom /okmr%je?. Aizenkt )es )oltam' s akkoriban azt gon*oltam' ogy ren*k()1l nagy szamrsg ilyet mon*ani. 3gy arma*ik )reb is elrte a *okkot. Ron*a /ej emelke*ett ki a )(zb%l' s Rose )illantott' kett%be )gta a s#tt koponyt. - ,z )ek sorn aztn megrtettem' mir%l sz&lt a jelenet' *e

10D

most mr )gre rzem is' nagyon lesen. - <e0lan pengjnek kt' pontos 0saps)al le/ejezte a )rebet. - Js min*ezt so a nem mon*tam )olna el neke*' a nem ragaszko*sz a oz' ogy elj#jj a stgre' mert ez azt jelenti' ogy te is rze*. 3z az egsz a be0s1letr%l' a k#telessgr%l s arr&l sz&lt' ogy gy.l#l#m 9ass ornt. !ost r&la* sz&l. - R&lam" - !egpr&blt a k#)etkez% 0sapat )rebre kon0entrlni' /elj1k +sztak a )(zben. - !in*ent mega*nk' ogy biztonsgban t$*jalak. 3 ez )iszont meg kell #ln#m 9ass ornt. 3gyszer. 1zlet. 9ass ornnak meg kell alnia' ogy te l ess. Ogyanannak az rmnek a kt ol*ala. 4zeretlek' s te )agy a aragom /okmr%je. - !it mon*tl" - Rose t+l kemnyen )illantott' ra*s$l elt)esztette a 0lpontot. , /r/i k#zbelpett s kon0entrlt' /e r izzst k1l*#tt a )(zben kapl&z& rom test /el5 - ,zt mon*tam' ogy szeretlek' Rose. Q)atosan a )illantssal! Rose megingott. , /ogt 0sikorgatta' s igyekezett meg)etni a lbt' k1z*#tt' ogy egyenesen ll asson. , benne le)% )arzslat t#bb nem tombolt' s nem t#lt#tte ki %t. !lyen le kellett ny+lnia magba' ogy elrje. Otols& tartalkait mer(tette ki. - 7&l )agy" - kr*ezte <e0lan. - 7&l - mon*ta Rose. 4#tt testek lebegtek az iszapos )(zben a *okk k#r1l' ez1st )r1k olajos szi)r)nyknt +szklt a t& /elsz(nn. ,z ez1st#s anyag titatta a g$mit Rose lbnl' s egyszer mr (gy is meg0s+szott' alig t$*ta )isszanyerni az egyens+lyt. Js mg min*ig j#ttek. Gett%' rom is egyszerre' a or*a elektrosokkot t+ll% t#re*ke +szott t a s#tt tetemek k#z#tt' s mszott /el a stgre' )i0sorog)a' parzsl& szemmel. Rose mellett <e0lan megl&blta a kar*jt' nmn s

107

megll(t atatlan$l. ,kr egy gp. !g egy )reb. Villants. Villants. Villants. Rose sz())erse kalap0sknt )ert a omlokban. A+l sokan )annak. 6tsa kez*ett el omlyos$lni. @stobasg lenne to)bb er%lk#*ni. ,zt iszem' n nem b(rom to)bb - mon*ta' s el%)ette a boz&t)g& kst' amit =$0kUellt%l kapott. 3gy )reb mszott ki a stgre' s Rose le0sapott r. 4z1rke nylka spri00elt a g$mira. - 4o a nem lesz )ge" - s$ttogta. @lyan /ra*t )olt. <e0lan meg/ogta a 0s(p%jt. !ag oz +zta s meg0s&kolta' ajka meleg )olt s szraz. - Vge )an. 3gy sem mara*t. Ginyi//antak. - =e/ejezt1k - mon*ta Rose. - Cgen. , t& /elsz(ne sz1rke )olt a )rebek )rt%l. Aestek $llmzottak a )(zben. Cgaza* )an - mon*ta Rose. - 3gye*1l kptelen lettem )olna min*et meg#lni. - !it mon*tl" - ,zt' ogy igaza* )olt... , /r/i elb.)#l% )igyort )illantott r5 - !g egyszer' #lgyem" - Cgaza* )olt - mon*ta Rose /ra*t mosollyal. ,zt iszem' so a nem /ogok ozzszokni' ogy elgszer alljam. 3**ig nagyon ritkn allottam. Fjabb negye*&rba ker1lt' mire =$0kUell megjelent a 0s&nakj)al' ogy a partra )igye %ket. Rose /igyelte' a ogy t#bb' =$0kUell irny(tsa alatt ll& perembeli benzint #nt#tt a t&ba. ,mikor az els% szikra naran0sos /nye meg)illant a )(z /#l#tt' Rose mly megelge*st rzett. 3z a**ig tartott' am(g <e0lan o*a nem llt mell. Rose torka

10K

#sszeszor$lt. 3lj#tt az i*%' ogy <e0lan elin*$ljon 9ass orn $tn' s Rose semmit nem te etett' ogy seg(tsen neki. @*a/or*$lt a /r/i oz. <e0lan ar0a olyan )olt' mint egy jgt#mb. !ere)en bezrk&zott. !#g#tte egy s#tt rny )rakozott' Eilliam. !ost nem te ette meg' ogy #sszez$ an s s(rni kez*. !in*en )agy semmi a tt. , /r/i )isszatr' s akkor min*en az #)k lesz' )agy nem tr )issza' s akkor semmij1k nem lesz. Rose ktsgbeesetten o*a akart ro anni ozz' ogy t#lelje' *e a megtenn' sokkal ne ezebben enge*nk el egymst. Jrezte' ogy a /r/i is k1z* #nmag)al. Rose belenzett <e0lan z#l* szembe. - 4zeretlek - mon*ta. - 8yere )issza l)e. , /r/i sz& nlk1l b&lintott' s elstlt' Eilliammel a nyomban. Valami elt#rt Rose-ban. :jt' % pe*ig 0sak llt' s pr&blt nem #sszeesni. !g nem alt meg. - Aom =$0kUell morg& angja sz&lalt meg m#g#tte. Rose meg/or*$lt. , nagy*arab ember %t nzte5 - Vrjon a temetssel a**ig' am(g $tols&t nem llegzik. Rose egyszer.en b&lintott. - Ne lljon itt egsz jszaka. Pssze kell takar(tani. , takar(ts j&l angzik. =rmilyen m$nka j&l angzott. =rmi' 0sak ne kelljen )rakozni. Rose k#)ette Aomot. 7enni/er =arran ta*ott neki egy kamp&s r$*at. Rose beny+lt a )(zbe' a orgra akasztott egy megszenese*ett tetemet' s a partra )onszolta. Nem is rezte' ogy mennyire kimer1lt. , )illants kimer(tette' s olyan rzse )olt' mint a 0ementb%l lenne. !r a arma*ikat emelte ki' amikor Aom =$0kUell le*obta mellette a orgot' s kromko*ott. - !i az #r*#g... 3gy /r/i /$tott /elj1k' ar0a olyan spa*t )olt' ogy Rose-nak egy per0be telt /elismernie. A a* )olt' +gy sprintelt' mint a az

10N

letrt /$tna. Rose elejtette a r$*at' s /elje /$tott' m#g#tte =$0kUell. , t#bbiek is 0satlakoztak. A a* nekiment =$0kUellnek' le)eg%rt kapko*ott' s li eg)e #sszeg#rnye*t5 - Vrebek. Nem le et. ,z #sszes )rebet meg#ltk. - !ennyi" - kr*ezte =$0kUell. Rengeteg. - A a* a /#l*re k#p#tt' s pislogott. - !egro antk a ko0sijainkat. 3l )agy$nk )g)a a k1l)ilgt&l. 9sak egyetlen +t )ezetett ki/el 3ast 6aporte-b&l. (gy' ogy a ko0sik nem lltak ren*elkezs1kre' le etetlen lesz tj$tni a A#re*kbe. , atrt&l mg maj*nem at kilomter. Rose )gignzett a k#r1l#tte l)% embereken5 #sszesen atan )oltak' =$0kUellel s A a**al egy1tt. 3lmegy1nk Eoo*ba - mon*ta =$0kUell. - Aartsk kszenltben a boz&t)g& kseiket' s mara*janak egy1tt. G#)ettk =$0kUellt' jobb ol*alr&l ker1l)e meg a ta)at. Gt alak )gtatott ki az er*%b%l. <e0lan s Eilliam egyenesen /elj1k tartott. - Vltozik a ter) - ny#gte <e0lan' amikor a k#zel1kbe rtek. 9ass orn t+ljrt az esz1nk#n. , )rebek /elment% serege k#zele*ett. Nem ar0ol at$nk meg )el1k ny(lt ter1leten. A+l sokan )annak. - Eilliam szeme borostynsz(nben ragyogott. 4z1ksg1nk )an egy )* et% poz(0i&ra - mon*ta <e0lan. - Van /og*nk" =$0kUell +gy bm$lt r' mint a meg ibbant )olna. - Vros za" - kr*ezte <e0lan. - Nin0s - rzta meg a /ejt Rose. - 3gek' mij1k )an mag$knak" - morogta Eilliam. - Aemplom$nk! - mon*ta Rose. - Van templom$nk! Eilliam rpillantott <e0lanre' aki )llat )ont5 - 6ttam. Nem sok' *e m$szj' ogy j& legyen. Vezess! Vgig)gtztak az $t0n' a kis )egyesbolt mellett' amely A a*

110

b0sikj )olt' el a *roglaborosok za mellett' le a *ombon s be a templomba. Gitrtk a kap$t' s berontottak. 8eorge :arrel jelent meg' p$skjt kszenltben tart)a. Aekintett <e0lanre /1ggesztette' szeme %r1lten )illogott. A)ozz Csten zb&l' parznlko*&! - :arrel /elemelte a p$skjt. Eilliam el$grott mellett1k' 1tse nyomn :arrel a /#l*re z$ ant' s nem kelt /el. Aorlaszoljk el az ajt&t! @l*alt almozzk /el a pa*okat! $tas(totta %ket <e0lan. - 4z1ksg1nk )an egy keskeny s)ra' ogy 0sak n ny tma* asson meg minket egyszerre. Rose megraga*ta a legk#zelebbi pa*ot. , msik )gn 6eanne /ogta meg' s egy1tt remeltk a k#)etkez% pa*ra. 2r per0 m+l)a /el almoztk a pa*okat kt nagy alomba a templom kt ol*aln' 0sak egy keskeny rst agy)a k#zt1k s a bejrat k#z#tt. 9sattans reszkettette meg az ajt&t. Rose /el$grott. 6eanne el trlt mellette' el a p$lpit$s s =$0kUell mellett. <e0lan s Eilliam egyszerre lpett el%re. <e0lan kezben kt kar* )olt. Eilliam kezben ks. - Rose' )issza! - kiltotta Eilliam. Rose ott mara*t' a ol )olt' a kt /r/i m#g#tt. Fjabb 0sattans rzk&*tatta meg az ajt&t. - !r nem t$*sz )illantani - mon*ta <e0lan. - A#bbet t$*ok' mint %k - jelentette ki Rose alkan. <e0lan a p$lpit$snl #sszegy.lt at emberre nzett' s el/or*$lt. ,z ajt& nagy robajjal kiny(lt. !#g#tt1k )res napny$gta bor(totta el az eget5 piros )olt s srga' a nap ol)a*t pnzrmeknt /1gg#tt a orizonton. Vrebek lpke*tek be a templomba' egyes)el' &)atosan' lassan. 3gy s#tt k#penyes /r/i k#)ette %ket' szinte /ekete )olt a lemen% nap /nyben' mint a a s#ttsgb%l )gtk )olna ki. :$r0sa m&*on lpke*ett' /el-le imbl&z)a' mint a bizonytalan lenne abban' ogyan kell

111

egyenesen lpke*ni. G#penynek kmzsja el/e*te ar0t. !egllt az ajt&ban' s megsz&lalt. -angja termszetellenes lessggel megt#lt#tte az p1letet. 9ass orn )gignzett a templomon5 - !i0so*a szerny kis p1let ez' a meggyilkolt isten1k za. G1l#n#sen illik a oz' ogy a ar0$k itt r )get. Ill(t&lag az istenek bek#lt#znek a r&l$k elne)ezett templomokba. Ae t mi$tn j&llaktam #n#kkel' porig getem ezt a zat' s a poraib&l +j isten zt emelek. 3gy zat' amely illik ozzm. !ert ltjk' ogy megismertem #nmagam. Csten lettem. - , nyakt /orgatta. - Aaln mg az isten1k s(rst is allom' amint elmenek1l ebb%l a romb&l. Vg1l is' a mag$k istene sznalmat s k#ny#r1letet m$tat #n#k /el. =iztos t$*ja' ogyan kell megsiratni mag$kat. - 6tom' )g1l elenge*te* azt a sznalmas zsineget' amely mg a )al&sg oz k#t#tt - mon*ta meg)etst%l 0s#p#g% angon <e0lan. - 3lknyeztetett gyerek )agy' min*ig is az )oltl. 9sak egyszer.en mr nem tettete* maga* /eln%ttnek. - 8yermek' aki tltott a 0sap**on. 7& ter) )olt egy ilyen kisszer. elmt%l' mint a ti*. 9sak egyetlen ibja )olt. A$*o*' k1l*tek nekem )alakit' s miel%tt mg magam) tettem )olna a )arzserejt s a testt' min*ent elmon*ott nekem' amit t$*ni akartam' s%t' mg annl is t#bbet. Csmertem a kpessgeiket s )rtam az tk$kat' s%t' seg(tettem is nekik' ogy kimon*jk rm' ltala*. , Vilgegyetem rt et% lett szmomra. :eltr$lt el%ttem' a ltezsem ragyogsa el%tt' mint egy )irg. Xgyes )oltl' <e0lan' *e egy istent nem #l etsz meg. - !aj* megltj$k - mon*ta <e0lan. 9ass orn o*a/or*$lt Eilliam ez5 - :iam' )g1l el*#nt#tte*' melyik ol*alra llsz" - Nem kellett el*#ntenem - a0sargott Eilliam' s megrzta a /ejt. Czza*sg 1t#tt ki a omlokn. 4zeme el omlyos$lt. 9ass orn angja ke*)eske*%n 0sengett5 - 8arantlom neke* ezt a seg(tsget' /iam' mert te )agy az

112

egyetlen #r#k#s#m. Pl* meg <e0lant' s /$tni agylak. Eilliam el)igyoro*ott. ,r0a spa*t maszkk lett' )igyora ron*a /ogm$togats. ,lig t.nt emberinek5 - J)eken t szolgltam )ele az egysgben' a ol te alig tizen#t per0et b(rtl ki. -a siker1lt )olna bent mara*no*' s nem )izelte* )olna #ssze maga*' s sz#ktl )olna el' be +zott /arokkal' mint egy k$tya' akkor megrten*. -a brki ez egy angynyi .sg is k#t' az <e0lan' nem pe*ig te. 7&' ogy +gy *#nt#ttl' isten )agy' mert n olyan elyre akarok menni' a ol nin0senek istenek. - ,kkor el*%lt. - 9ass orn /elemelte a kezt. - Nin0s papotok' aki /ela*ja nektek az $tols& kenetet' *e ne /ljetek. !ert n mega*om nektek a /elol*ozst' s meggy&ntatlak titeket. !egbo0stom nektek m+ltbeli b.neiteket' s keblemre /oga*lak titeket azzal' ogy magam oz )eszem testeteket s atalmatokat. - 6ss neki! - mon*ta <e0lan. 9ass orn leszaggatta a k#penyt. Aeste mr nem emberi )olt. Vgtagjai ossz+ak )oltak s izmosak' kz- s lb$jjai groteszk1l nagyok s karmosak. =%re srgs b(borsz(nt #lt#tt. 8erin0n pikkelyek 1t#ttek t' amelyek megg#rnye*t )lla /#l#tt /el/el ()eltek. ,r0a el)esz(tette min*en emberi )onst. 4zeme sz1rkn ragyogott. 3gy mso*ik' keskeny szempr /nylett az ar0ban. Ginyitotta a szjt' s kiltszott a )r)#r#s /ogak er*eje. Rose m#g#tt )alaki #klen*ezni kez*ett. <e0lan meg/orgatta kar*jt a kezben. 9ass orn trlt' s les' reke*t kiltst allatott. Vrebek $grottak el% m#g1le' kettes)el. Eilliam )a*llati anggal )etette rj$k magt. ,r0a *moni ki/ejezst #lt#tt. Aestek rep1ltek szt' s spri00elt az ez1st )r. , )rebek r$grottak' *e Eilliam szinte lt atatlan gyorsasggal )gta le %ket. 3szel%s' magas ang+' #r#mteli s )a* ne)ets allatszott a tetemek k#z1l' s Rose r*#bbent'

113

ogy Eilliam ne)et. 9ass ornb&l s#tt )arzslat ra*t' a /ekete' a srga s a b(bor mrgez% elegyben. 9ass orn a le)eg%t kaparta. , s#tt )arzslat elrte <e0lant. <e0lan szeme ki/e re*ett. Villantssorozat robbant ki bel%le. , kett% #sszetallkozott5 a )ilg(t& /e r s a beteges b(boros borongs. -atalmas nyoms rte Rose-t' maj*nem leso*orta a lbr&l. , templom megreszketett. Aartalk /nys$gr l%tt ki 9ass orn m#g#tt. <e0lan ar0n )rezni kez*tek a )gsok. Rose )#r#s *$zzanat0s(kot ltott a tn. 9ass orn ar0a meg)onaglott. Varzslata atott. Fjra s +jra. A+lsgosan is egy/orma )olt az erej1k' s <e0lan /ra*t )olt. =r0sak ott tart atta )olna a stgen... 3z1st patakok in*$ltak meg 9ass orn szemb%l. ,0sargott. Varzslata ismt atott. -a <e0lan )illant&ereje megsemmis1l' min*annyi$knak )ge. Rose srtetlen1l' rintetlen1l llt a kosz k#zepette' allotta a templom re0segst-ropogst mag$k k#r1l' allotta a Eilliam kse alatt el $ll& )rebek )i0sorgst' s rj#tt' ogy )gig kell nznie <e0lan allt. 3z a all pe*ig elin*(t egy ln0reak0i&t. 3gyes)el min*enki meg al' akit ismert' s a 2erem maga is meg al. 3zt nem enge* eti meg. Rose #sszesze*te mara*k erejt. !lyre' nagyon mlyre kellett leny+lnia magban' mint a a sz()t kellett )olna kirntania a mellkasb&l. 3gyetlen pontra #sszpontos(tott' s olyannyira #sszet#m#r(tette' ogy megrzk&*ott a k(nt&l' amit az egyben tartsa okozott. , s#tt )arzslat k#zele*ett. <e0lan b%rzekjr%l )r 0sepegett. Rose azt k()nta' br elb+0s+zott )olna a /i+kt&l. ,zt k()nta' br elmon*ta )olna nekik' ogy mennyire szereti %ket' s ogy ne /ljenek' s allgassanak a nagyira. ,zt k()nta' br egy ki0si)el t#bb i*ej1k lett )olna <e0lannel.

11;

Rose nagy le)eg%t )ett. ,nnyira /jt' ogy be0s$kta a szemt. !aj* kinyitotta s elenge*te a )arzslatot. 4emmit nem /ogott )issza. !in*ent' amije )olt' min*ent' ami letben tartotta' min*ent belea*ott' ogy <e0lan s a /i+k l essenek. -a lett )olna mg brmije' azt is o*aa*ta )olna. 4zl/aegyenesen' )ak(t& /nys$grban t)ozott bel%le. , /nys$gr t atolt <e0lan +sn s a m#g#tte le)% s#ttsgen. Rose ltta 9ass orn ar0t' amely retteg% maszk )olt' szeme tgra ny(lt' szjt rtetlen1l' ria*tan elttotta. -allotta <e0lan sikolyt. , /e r /nys$gr kettszelte 9ass ornt. =orzalmas testnek kt /ele egy pillanatig mg llt' aztn kt/el z$ ant. Rose-t pe*ig egszben elnyelte a /eketesg. 4#ttsg. !in*en1tt s#ttsg' 1ressg' amely /alknt )lasztja el a )ilgt&l. =r0sak t t$*n t#rni... Nem akart meg alni. Gapl&zott' szerette )olna /elemelni a kezt' s szttpni a s#ttsget' *e nem )olt keze' s semmit nem te etett' a ogy a s#ttsg egyre mlyebben s mlyebben nyelte el magba. Villm0saps szg$l*ott t a s#tt /alon. 3gy pillanatra Rose rezte <e0lan karjt' a ogy t#leli' ltta a szemt' allotta' a ogy szja +jra s +jra azt s$ttogja5 - Ne agyj el! , s#ttsg min*ent elbor(tott' s <e0lan elt.nt. 3gy t$0at keskeny 0s(k reszkettette meg a s#ttsget' s Rose /elsikoltott' mert <e0lan a karjaiba kapta' )illantott' s ismt )illantott' a sajt leterejt p$mplta bel' )arzsereje egy t$0at &/e r ramlssal /onta egybe a test1ket.

11B

2D. /ejezet Rose kinyitotta a szemt. Nappal )olt. :#l#tte pla/on ny+jt&zott' egy t+lsgosan is ismer%s' srga /olttal. , /olt kt )e jelent meg' r#gt#n az$tn' ogy 7a0k i+zalakban /elkergetett egy kan*+rt a pa*lsra. Rose rg&ta gyan(totta' ogy az bizony ma0ska +gy. - -t itt )agy - mon*ta nagyi alkan. Rose tgra ny(lt szemmel nzett r. =orzalmas /lelem ker(tette atalmba5 - <e0lan" Jletben )an' *e nem sokon m+lt. !a reggel e)ett egy kis +sle)est' ebb%l gon*olom' ogy t+lli. - , /i+k" 7&l )annak. Hk j&l )annak. A a* meg alt. Aom =$0kUell lbt le kellett )gni. 7enni/er s R$ o*a)esztek' *e ett%l eltekint)e t+llt1k a )i art. Rose nagy le)eg%t )ett. G#nnyek gy.ltek nagyi kk szemben5 4o a t#bb' allotta*" 4o a t#bb! -a mg egyszer ilyesmi t#rtnik' te szpen kimsz a A#re*kbe' s agyo*' ogy )alaki ms ar0oljon meg elyette*! 7&l )an. - Rose kiny+lt' s megrintette a kezt. - 7&l )an. !aj*nem meg altl' ki0sim. , kk)r.* rngatott )issza a allb&l' kiabl)a' r$g*al&z)a. - !i lett Eilliammel" 3lment. 3lt.nt' mi$tn min*en )get rt. 3gy sz&t sem sz&lt. <e0lan jelent meg az ajt&ban. Rose megltta' s nagyot nyelt. Nagyi 0sen*esen /elllt' s arrbb lpett. Rose kiny+jtotta a kezt. <e0lan bebotorklt a szobba' s leg$ggolt mell. Rose meg/ogta a kezt' s elal$*t. Rose az gyban bre*t. ,z ablakon bej#)% /ny ks% reggelt

11D

(grt. A#bbsz#r is /elbre*t az jszaka /olyamn' retteg)e' ogy 0sak lmo*ta' ogy l' s <e0lan ott )an )ele. , /r/i az gya mellett al$*t egy alom pokr&0on' s Rose )ala nyszor megrm1lt' <e0lan ott )olt' am(g Rose )g1l lemszott az gyr&l' s o*a/ek1*t mell' a karjaiban al$*t el. ,mikor legk#zelebb /elbre*t' 7a0ket ott tallta #sszeg#mb#ly#*)e a lb$knl' 8eorge pe*ig az gyban /ek1*t' s al$*t. !ostanra a /i+k s <e0lan elmentek' s Rose +jra a sajt gyban )olt. Nem /lt. A$*ta' ogy <e0lan nem menne el nlk1le. ,z egsz )ala ogy nem t.nt )al&sgosnak. !r rg&ta /ek1*t' rezte az $jjai alatt a lepe*% anyagt' s pr&blta meggy%zni magt arr&l' ogy ez )al&sgos' ogy ez nem )alami/le all$0in0i&' ami lepereg az elmjben' mik#zben al*okol)a /ekszik a templom pa*l&jn. Nem siker1lt meggy%znie magt' s )g1l nagy ne ezen /el1lt. -a ez all$0in0i&' akkor legalbb kil)ezi' am(g tart. ,z izmok a lbban p$ k )oltak' mint a ne*)es gyapj+' *e siker1lt kirnie a /1r*%szobba' aztn a kony ba' miel%tt a lba /elmon*ta )olna a szolglatot. - Rose! - nagyi )isszaejtette a g%z#lg% teskannt a t.z elyre' s elkapta Rose-t' maj* beseg(tette egy szkbe. - -ol )annak" - @*akint. <e0lan stlni ment. !g nem t$* /$tni' *e nem b(r megmara*ni az gyban. , $lignokat elza)artam' ogy menjenek )ele' ne ogy elj$ljon nekem. Aessk. - Nagyi egy tlka 0sokis reggeliz%pely et tett el. Rose egy kanlk)al a szjba tett. - Q' istenem. 3z a leg/inomabb' amit )ala a k&stoltam. - 3z azrt )an' mert ngy napja nem ettl. , gabonape ely ropogott a szjban. Gi1r(tette a tlkt' s azonnal rossz$l lett. - Grsz mg" - 0sillant /el nagyi szeme. - Cnkbb nem. !r ez is )isszak()nkozik.

117

- Cgyl egy kis tet' az seg(t. Rose belei)ott a /orr&' illatos teba5 - !i lett a szerkezettel" 7eremia s a t#bbiek ki)onszoltk a A#re*kbe. 6n0/.rsszel szt)gtk' ami kij#tt bel%le. , ro a*k a atron t+l persze r#gt#n lellt. =etont #nt#ttek r' el)ittk a partra' s bele aj(tottk az &0enba. , sajt szememmel lttam. , kk)r.* a**ig nem ny$g atott' am(g n is )el1k nem mentem. =e/ejezn*' ogy kibm$lsz az ablakon" Fgyis min*jrt )isszaj#n. Rose belebm$lt a tejba. - Js ti ketten ogy lltok most" - kr*ezte nagyi alkan. - Nem igazn t$*om - mon*ta Rose. Aer)ezi' ogy amint t$*' elin*$l !giba. 3l atrozta' ogy mag)al )isz. - 4zerinte* menjek )ele" Ra)art ki/ejezs 1lt ki nagyi ar0ra5 Clyenkor a ajlott kor b#l0sessge tallkozik az i/j+kor szen)e*ly)el. A$*o*' mi t#rtnik akkor" Rose /els& ajtott5 - !in*jrt megt$*om... , b#l0sessg #sszez+zza az i/j+sg lmait' s te t#bb nem llsz sz&ba a nagyany**al. - Jlonore nagyi #sszek$l0solta a kezt. - A$*o*' ogy szeretlek' Rose. 3l kell mon*anom ezt neke*' mg akkor is' a le et' ogy gy.l#lni /ogsz rte. Nem )oltam szeren0ss a szerelemben. Hr1lten szerelmes )oltam. 4zen)e*lyesen. ,z n szerelmem olyan )olt' ogy olyan t.zzel gett' ogy el)ak(tott. ,mikor a t.z )gre lanka*t annyira' ogy tisztn lt attam' rj#ttem' ogy leginkbb egy olyan /r/ira )an sz1ksgem' akire szm(t atok. @lyas)alakire' aki mellettem lesz' j&ban-rosszban. Js 9let$s ezt az egyet taga*ta meg t%lem. 4zeretett. G()nt. :elgy+jtotta az gy$nkat. <e amikor sz1ksgem )olt r' s egy pillanatra nem nztem o*a' elt.nt' )alami li*r0/nyt 1l*#z#tt. Ae t amikor

11K

ezt mon*om neke*' )e** szm(tsba' ogy egy letnyi keser. 0sal&*ottsg beszl bel%lem. Rose pislogott. - , te <e0lane* egy lom. =tor' magabiztos' er%s' ke*)es. Ne /elejts1k el' ogy gaz*ag s nemesi szrmazs+. - 3mellett arrogns' leereszke*%' zsarnoki s lenz% mosolygott Rose. - 9sitt. , )lemnyemet kr*ezte*' most megkapo*. <e0lan min*en' amit egy n% k()n at. Js a k1lseje... - Nagyi belet#r%*%en s& ajtott. - -t t$*o*' milyen a k1lseje. A#bb mint szz )et megltem' *e mg az n sz()em is e)esebben )er' a elmegy mellettem. !eg kell kr*ezne* maga*t&l' ogy mit akar egy ilyen /r/i egy ilyen n%t%l' mint amilyen te )agy" - ,zt iszem' /elesg1l akar )enni. 3gyrtelm.) tettem szmra' ogy nem leszek a jtkszere. - ,z %szinte )lemnyemet krte*. - Jlonore ismt a kezt /orgatta. - Ae az $nokm )agy' Rose. Nin0s nla* szebb )agy okosabb lny. , )ilgon min*enb%l a legjobbat r*emle*' s a atalmamban llna' mega*nm neke*. <e te s <e0lan nem $gyanabban a )ilgban ltek. ,zt iszem' te szerete* %t. !ost igen. <e )ajon % szeret-e olyan mlyen' ogy egy letet elt#lts#n mellette*" ,nnyi min*en t#rtnt. !in*kett%t#ket elraga*ta ez az letre- allra sz&l&' izgalmas kalan*. <e neki )g1l aza kell mennie' s mi lesz' a )isszatr a rgi let ez' s a 0sal*ja meg a bartai megltnak tge*" 3zek nemesek' Rose. 3l%jogokkal teli letbe sz1lettek bele' s nem t$*jk' milyen #ssze +zni a na*rgsz(jat s k$porgatni' ogy legyen mib%l kenyeret )enni a gyerekeknek. Aaln <e0lan most megrti' na *e a sz1lei" !i )an' a min*ezek ellenre el atrozta' ogy /elesg1l )esz' s a sz1lei kitaga*jk" Geser.bb' kemnyebb ember le et (gy bel%le. Aaln min*ig tge* okolna rte. 4o a nem enge*i maj* el/elejtene*' ogy min*ent o*a*obott rte*. Rose a 0sszjbe bm$lt.

11N

- -a elmsz )ele' +gy kell elmenne*' ogy t$*o*5 egy gaz*ag /r/i szeret%jeknt is )gez ete*' *e az is le et' ogy min*ene o*a)sz miatta* - mon*ta nagyi. - Nem innm' ogy ezt akaro*. 4zerintem t+lsgosan is szerete*. ,tt&l /lek' ogy #sszet#ri a sz()e*. Aessk' kimon*tam. 8on*olkozz el rajta' Rose! 8on*olkozz el alaposan' miel%tt agyo*' ogy *arabjai*ra t#rj#n.
Rose a )eran*n 1lt. 8on*olta' ogy illett )olna /elllnia' *e nem rezte teljesen j&l magt. <e0lan a /1)#n )rt' el%tte llt. A$*ta' ogy a nagyi ott ll a ta m#g#tt. , gyerekek a bal ol*ali korlton 1ltek. -rom napba telt' ogy $tazsra ksz llapotba ozza magt. <e0lan rom napot t#lt#tt el mellette' mialatt megm$tatta neki' milyen is le etne az let1k. 3z nagyon ne z beszlgets lesz. - Ae t a arma*ik pr&battel - mon*ta Rose. <e0lan elmosolyo*ott' s Rose sz()e megl&*$lt. - ,* atnl )alami k#nny. /ela*atot. Grj meg' ogy sze*jek neke* )irgot. - Nem te etem. , mosoly elt.nt a /r/i ar0r&l5 - Ren*ben )an. Rose nagy le)eg%t )ett5 - ,zt akarom' ogy b(zz bennem. 3gyszerre /zott' s melege )olt. C*egessg sz$rklta a b%rt' mint a kisgyerek lenne' aki #sszet#rt )alami rtkes 0se0sebe0st' s azt )rja' ogy a sz1lei kiablni /ognak )ele. -a killo* a pr&bkat' elnyere* a jogot' ogy $ralko*j /elettem. Aeljes mrtkben ozz* /ogok tartozni. , birtoko*ba ker1l#k. 3gyszer.en azrt /ogalmaztam meg (gy az esk1t' mert nekem akkor a leginkbb el%ny#mre )lt - mon*ta <e0lan. Nem akarom' ogy a birtokom lgy' Rose. ,zt akarom' ogy

120

akarj engem. Js szerintem akarsz is. Rose nem agy atta' ogy a /r/i eltr(tse. Jrtem' mirt tettl (gy. <e a tny az tny5 teljesen meg kell b(zno* bennem' ogy agyjalak nyerni. , /r/i gnek emelte a karjt. -angja .)#s lett5 ,zt akaro*' ogy itt' elyben /elesg1l )egyelek" -a ez a m&*ja' ogy az enym legyl' megteszem. Rose /elny#g#tt5 - 2ontosan ezt nem akarom. - ,kkor mit akarsz" Rose egyenesen tartotta magt5 - Wrj al rom llampolgrsgi elismer)nyt nekem s a gyerekeknek. Vele* megyek !giba. =em$tatsz a 0sal*o*nak s a bartai*nak. -a egy &nap m+l)a mg min*ig /elesg1l akarsz )enni' ozz* megyek. <e0lan rmere*t5 - !i lenne a 0lja ennek" !ega*o* nekem a atalmat' ogy /ogjam a *ok$ment$mot' s elt.njek' amint elrt1k !git. - ,tt&l /lsz' ogy rossz$l bnok )ele*" 3z a bizalomr&l sz&l' <e0lan. !egb(zom benne*. 3l)i etsz !giba' s b(zom benne*' ogy nem #l#* meg a gyerekeket' ogy nem a*sz el a legt#bbet (gr%nek' ogy nem teszel a szeret%** 0sak azrt' ogy $tna el agyj )alami nemes #lgy ke*)rt' akin megaka* a szeme*. Ae pe*ig megb(zol bennem' ogy sajt' szaba* akaratomb&l tartok )ele* s megyek ozz*' nem pe*ig )alami ostoba ki ()s miatt. , /r/i ar0a jeges i*egsget t1kr#z#tt5 - 3zt gon*olo* r&lam" ,zt isze*' olyan ember )agyok' aki gyerekeket #lne s ki asznlna tge*" - Nem - mon*ta Rose. - Nem iszem ezt. Vele* akarok lenni' <e0lan' nagyon szeretlek. <e le et' ogy a 0sal*o* gy.l#lne' s taln meg is gon*ol ato* maga*. -a +gy 0sinlj$k' a ogy n akarom' lesz egy egr$ta*. 4emmit nem )esz(tesz.

121

- Ae t te azt akaro*' ogy b(zzak meg benne*' te )iszont nem b(zol bennem - mon*ta <e0lan. - 3z benne a ki ()s - mon*ta Rose. - -rom okirat' armin0 nap. Nem /ogok ki trlni bel%le. , /r/i ar0ki/ejezse nem )ltozott. - 8eorge' )an egy /a*oboz a szobmban. 6gy sz()es' oz* i*e. !egkapjtok az okiratotokat - mon*ta. - Gez*jetek 0somagolni.
3gy egsz napba telt #ssze0somagolni azt a ke)eset' amij1k )olt. Ge)s olmi)al kellett $tazni$k' nem t#bbel' mint amennyit el t$*nak )inni. Rose be0somagolt min*enkinek n ny )lts r$ t. , gyerekek )ittk a jtkaikat s az Cn$yas a rom k#tett. , t#re*kbli pnz rtktelen !giban' (gy Rose min*et a nagyanyjnak a*ta. 3gyetlen /illr nlk1l megy t !giba. <e0lan )issza)ltozott a mgii kk)r.). , sz1rke b%r pn0lzat' a kar*' a zsk s a /arkask#peny +jra el%ker1lt. , g%g#s ar0ki/ejezs szintn. <e0lan kt sz&nl t#bbet nem beszlt )ele. G#nnyes b+0s+t )ettek nagyit&l. - 8yere )elem! - mon*ta Rose. - Grlek! Jlonore 0sak meg#lelte. - ,kkor sem agy attam )olna el 9let$st' a akartam )olna. Nem )olt o) mennem' s nem t$*tam ogyan tkelni az &0enon. <e neke* lesz )lasztso*. -a nem m.k#*ik' i*e min*ig )isszaj# etsz. !in*ig' Rose. A#rtnjen brmi' nem /ogok kr*ez%sk#*ni. -a** tegyem meg ezt neke*. ,kkor jobban alszom maj*. - 7#)% nyron )isszaj#)1nk ltogat&ba - (grte Rose. , ogy elin*$ltak az 3r*%be )ezet% #s)nyen' Rose )isszanzett' s megltta nagyit a )eran*n. ,z ar0n gymoltalan ki/ejezs 1lt. 8eorge szipkolt. - 7#)% nyron rbeszlj1k' ogy )isszaj#jj#n )el1nk -

122

mon*ta neki Rose. , nap nagyobb rszben gyalogoltak. ,z 3r*% min*en egyes lpssel egyre magasabb s s#ttebb lett' a /k s.r.bben lltak' az gak g#0s#rt#sebbek )oltak. G1l#n#s lnyek /$tottak t a lombok k#z#tt' s bizarr )irgok n%ttek a gy#kerek k#z#tt' mint /e r s naran0ssz(n. jelz%t1zek. Vg1l <e0lan megllt. - , atr - mon*ta. ,z igazsg pillanata. Vajon )an-e elg )arzserej1k az tkels ez" Rose kzen /ogta a /i+kat' s tett egy lpst. Valami nagy nyoms tagl&zta le. 6e)eg%rt kapko*ott a irtelen s+lyt&l' s tett mg egy lpst' maj* mg egyet s mg egyet. Js aztn o*at )oltak. -i etetlen k#nnyebbsg t#lt#tte el. , )arzser% ott p$lzlt benne' )ibrlt' er%s )olt' s Rose elne)ette magt a bol*ogsgt&l. <e0lan beny+lt a b%rzekjbe' s el%)ett egy kis s(pot. Jles ang )gott t az 3r*%n. , s(pb&l )arzslat l#)ellt el%. 8yors pata0sattogs )laszolt r' s egy nagy llat /+rta kereszt1l magt a bokrokon. Vlltjon z#m#k )olt s t#mzsi' mly mellkasa s er%s lba )olt - mint a kereszteztek )olna egy =$*Ueiser-mnt s egy )a* kost. :lre ajtotta a /ejt' amin kt a0l)g. szar) n%tt' s az orr)al gyeng*en megb#kte <e0lant. - Ga// a ne)e - mon*ta <e0lan. , l& )lasz$l ka//antott. Nyeregkpra akaszt at& zskokba pakoltk t a olmij$kat' 7a0k s 8eorge poggyszt /eltettk Ga// tra' s elin*$ltak. Gt nappal ks%bb )gre kirtek az 3r*%b%l egy +tra. <e0lan s1rgette %ket' s jszakra megrkeztek egy telep1ls ez. Aakaros kis)ros )olt' kik#)ezett /%+tja egy *ombra /$tott /el. Gt- s romemeletes zak pettyeztk a *ombol*alt a z#l*ell% tjban. Nmelyik /e rre )olt meszel)e' nmelyik r&zsasz(n s srga k%b%l p1lt' a legt#bbnek a tetejt pirosnaran0sos pala /e*te. Ctt-ott )arzslatos $t0ai lmpk pislkoltak.

123

Nmelyik p1letnek /$r0sa k$polja )olt' msoknak a /alaira k1l#n#s' ka0skaring&s ierogli/kat )stek. Gis int& g#r*1lt el mellett1k' /el/el tartott a *ombra. 6& nem )olt el /og)a. <e0lan ki)ezette %ket az +tra' el egy magas' z#l*en g% lmpaoszloppal jelzett' szles p1let ez. 3gy s#tt aj+ /i+ szala*t el%' ogy el)egye Ga// kantrszrt' s mlyen meg ajolt. - Oram! - -alkan! - sz&lt r <e0lan' s a Ga// tn al)& kt /i+ra m$tatott. 3gy rmt )etett o*a a /i+nak. 4okkal kisebb )olt' mint a zsozs&' amit Rose-nak /izetett. - 9sal*i lakosztly' leg/els% emelet. Js )a0sora ngy szemlyre. Gt egybeny(l& szobt kaptak a mso*ik emeleti /olyos& )gn. , szobk tisztk s szpek )oltak. Valamilyen oknl /og)a Rose /1st#s' k#zpkori /oga*&t )rt' *e e elyett a szobk szinte mo*ernek )oltak' eltekint)e att&l' ogy nem )oltak konnektorok' nem )olt t) )agy brmi olyasmi' amit konnektorba kellett )olna *$gni. , /alak al)ny bara0ksz(n.ek )oltak' a pa*l& aranyl& /b&l ksz1lt. 3gy ajt& k#t#tte #ssze a szobkat' min*kt szobban bal*a0 inos gy llt' s p$ a' s#tt)#r#s szkek. , /alakra /elszerelt elegns' arang)irg alak+ lmpk sz.rt /nyt sz&rtak szt. , /oga*&s a meg/elel% szobban az gyra elyezte 7a0ket' maj* )issza)on$lt. <e0lan 8eorge-ot 7a0k mell tette le. Rose kiment a /1r*%szobba. Aallt )0t' *$pla mos*&t s egy z$ anyz&t' atalmas' /#l*be s1llyesztett k**al. 3gy k#nt#s l&gott a /ogason' olyan tlagos' ogy Rose maj*nem /elne)etett. -irtelen rj#tt' ogy b.zlik. 8yorsan le)etk%z#tt s bemszott a k*ba - nem )gyott msra' 0sak ogy lemos assa az er*%ben t#lt#tt rom napot magr&l. Gis i*%be telt' mire rj#tt' ogy mit rejtenek a 0sa)aros z#l* s kk 1)egek' *e )g1l tisztn s man*arinillat+an lpett ki a k*b&l' boly os' krmsz(n. t#r1lk#z%be b$rkol&z)a.

12;

Fgy t.nt' nin0s ram' *e a )(znyoms ki)l& )olt' s a )(z /orr&. !aj* meg kell kr*eznie r&la <e0lant. 6b$jj egyen elosont az al)& gyerekek mellett' t a mso*ik szobba' s le)eg%rt kapko*ott' amikor <e0lan r$grott' s leso*orta a lbr&l. ,jka ozzrt Rose ajk oz' s a lny elol)a*t. ,nnyira inyzott neki' ogy maj*nem s(r)a /aka*t. , /r/i angja )gyt&l )olt reke*tes5 - -inyoztl. Rose az ajkra tette a kezt5 - 4ss' a gyerekek... <e0lan az ajt& /el pillantott s elb%*1lt5 - 8yerekek! Rose /elsikkantott' azt )rta' ogy 7a0k )agy 8eorgie ro an be az ajt&n. <e0lan o*any+lt' kitrta az ajt&t s megm$tatta neki' ogy a /i+k a msik szobban alszanak. - -angszigetelt - mon*ta' s be0s$kta az ajt&t. - !i allj$k %ket' *e %k nem allanak minket. 4ikoltoz atsz' amennyit 0sak akarsz. Ae t teljesen ki )agyok szolgltat)a neke*" - ka0agott Rose. , /r/i az gy oz )itte5 - Gi leszel... 7&)al ks%bb Rose' akinek melege )olt' s ne)etsgesen bol*og )olt' a /r/i karjn ny$gtatta a /ejt. <e0lan teste az #) ez nyom&*ott. - Ae t (gy gon*olo* a lass+ s rzkit" Nagyjb&l - mon*ta <e0lan. - !agyarz* meg nekem a armin0 napot. Rajta* ll' ogy meggon*olo*-e maga* - mon*ta Rose. :lek' ogy kiszeretsz bel%lem. :lek' ogy a 0sal*o* $tlni /og' s aztn 0sak azrt )eszel maj* el' ogy megments' *e szmki)etett leszel' s lete* )gig engem /ogsz okolni azrt' mert kitaga*tak.

12B

, /r/i mellkasa megreszketett' s Rose rj#tt' ogy a ne)etst pr&blja )isszatartani. Rose *1 #*ten bm$lt r. 4zeretnk a*ni neke* egy eslyt' te i*i&ta! Nem akarom' ogy azt rez*' ogy k#telessge* megtenni. , /r/i ne)etsben t#rt ki. Rose /elny#g#tt' s #sszeg#mb#ly#*#tt. Jn *#nt#ttem - mon*ta a /r/i. - 4%t' min*ent megtettem' ami a atalmamban llt' ogy i*e ozzalak az gyamba' s nagyon kemnyen meg kellett *olgoznom rte. Nem a*tam okot neke*' ogy azt gon*ol*' ogy el /oglak agyni' )agy ogy meg#l#m a gyerekeket' s az +t szln agyom %ket. Cgazn' ez zsenilis )olt. Gi0sit megsrt%*tem. Rose a /r/ira bm$lt5 , >megsrt%*tem? romnapi nmasgi /oga*almat jelentett. , /r/i mag oz +zta5 Nem azrt teszem' ogy megmentselek. Aeljesen #nz% okb&l teszem5 szeretlek' s nem akarok nlk1le* lni. - Jn is szeretlek - mon*ta Rose. - -zaso*j$nk #ssze most! - ajnlotta a /r/i. - Reggel lemegy1nk a magisztrt$sba... - -armin0 nap - mon*ta Rose atrozottan. - !i$tn a sz1lei* megismertek. - 6e etetlen egy n%szemly )agy! - jelentette ki <e0lan gyszosan. - Nem szeretnl' a nem )olnk az - emlkeztette Rose. - 3z igaz. , lny meg0s&kolta. , /r/i k#r /onta a karjt' s rmosolygott. , olnap +j gon*okat oz' *e ebben a pillanatban Rose teljesen s t#kletesen bol*og )olt. , kastly atalmas )olt. Fgy terpeszke*ett el egy egy tetejn' mint )alami k$porg& srkny5 el#l szjknt egy j&l meger%s(tett bejrat )olt' amelyet ossz+ks /alrsz k#)etett' a srkny

12D

nyakaknt. ,ztn a lbaknt egy magas' kerek alaprajz+ torony ny+lt /el az gbe' $tna pe*ig egy sor meger%s(tett p1let k#)etkezett' melyeket egy magas /al zrt k#rbe' egy szikla peremn )gig/$t& szege0ses mell)**el - ez olyan )olt' mint a a srkny atalmas /arka lenne. , kort&l megs#tt1lt barna k% 0sak er%s(tette az ill+zi&t. Rose ttott szjjal nzte. - 9sak k()1lr%l ilyen szigor+ - mon*ta <e0lan. - =el1lr%l nagyon nyitott. , <li Aartomnyok gr&/n%je ke*)eli a termszetes /nyt s a libben%s /1gg#ny#ket. 8yorsan elintzz1k' (grem. =emegy1nk' jelentkezem a gr&/nl' s elin*$l$nk 9amarine kastlyba. Rose )llat )ont' pr&blt eny (teni a lapo0ki k#z#tt meg1l% nyomson. , lo)a' <e0lan Ga//jnak egy kisebb )ltozata' azonnal reaglt5 egy elyben tn0olni kez*ett. <e0lan az els% )rosban )srolta ezt a lo)at neki. , gyerekek is kaptak egyegy mnt. 8eorge +gy 1lt a lo)on' mint a lo)aglsra sz1letett )olna' m(g 7a0k nagyrszt 0sak kapaszko*ott a l&ba' s min*en b$kkan&nl kieresztette a karmt' m(g )g1l l& s lo)asa is )ak pnikban robogott to)bb. ,z ,*rianglin t )ezet% +t maj*nem egy tbe telt. ,z els% napi lo)agls $tn Rose s a gyerekek bels% 0ombjt is /elt#rte a nyereg' $tna lassan' *e /okozatosan megszoktk. ,z orszg k1l#n#s )olt' elyenknt tiszta s 0so*latos' elyenknt pe*ig s#tt. , tjat itt-ott romok tark(tottk' rgi bor+k sebei. Rose megpr&blt /elksz1lni a le et%sgre' ogy taln nem /og tetszeni neki !gia' *e tetszett neki - er*%/oltjai)al' l& nlk1li int&i)al s az +t mentn )arzslattal jtsza*oz& gyerekekkel. Rose teljes mrtkben t)e*ett <e0lan stt$szt illet%en. A$*ta' ogy a /r/i marsall' *e nem t$*ta' ogy ez mi)el jr. ,z emberek meg ajoltak el%tte. ,mikor t ala*t egy )roson' jelentseket oztak neki' ltalban a elyi katonasg paran0snoka. !in*en megll& m$nkamegll& is )olt. ,mikor )alaki el%sz#r sz&l(totta Rose-t >+rn%m?-nek' agyta elmenni a /1le mellett. !in*ent megpr&blt' ogy ne ozza a /r/it

127

kellemetlen elyzetbe. 4ajnos t$*ta' ogy ez 0sak a**ig siker1l' am(g nem tallkozik ms nemesekkel is. !ost azonban szembe kell nznie a <li Aartomnyok gr&/j)al. H az a /r/i' akinek <e0lan /elel. , /r/i' akire Rose ktsgbeesetten szeretett )olna j& benyomst tenni' mg jobban' mint <e0lan sz1leire. Rose mg min*ig a /armerjt s a p&l&jt )iselte. -aja mg min*ig r#)i* s borzas )olt. !g min*ig nem )olt ki/inom$lt. !g min*ig Rose )olt. Js <e0lan elt#klte' ogy berngatja a kastlyba. :ello)agoltak az +ton. 3nnek nagyon rossz )ge lesz. It ala*tak a )rkap$ alatt. <e0lan 0s$pn b&lintott a sz1rke s kk r$ ba #lt#z#tt %r#knek. !in*enki meg ajolt' <e0lan le$grott Ga// tr&l' s leseg(tette Rose-t. , gyerekek is leszlltak' s <e0lan elin*$lt a kap$ /el. ,zt gon*oltam' ogy szerintem mi itt kint mara*$nk - mon*ta Rose. - !eg)r$nk. - ><rga <e0lan' ol a menyasszonyo*"? >7a' o*akint agytam' kegyelmes $ram.? - <e0lan megrzta a /ejt. - Nem innm. Gzen /ogta Rose-t' gyeng*en' *e a lny teljes bizonyossggal t$*ta bel%le' ogy ezt nem +sz atja meg' maj* beirny(totta a /oga*&terembe. , lny el%tt szles terem tr$lt /el' ami /el/el )ezet% lp0s%sorral rt )get. , lp0s%sor min*kt ol*aln bolt()es bejratok )oltak' melyek egy nagy 0sarnokba ny(ltak. , pa*l& rgi' kopott k% )olt. 4z%ttesek l&gtak a /alakon. Gis /k s sz(nes )irgok l&gtak a /alak mentn' atalmas 0serepekben. , 0sarnok meglep%en )i*mnak t.nt' szmtalan ablaka 0sak +gy ontotta a /nyt. 3gy /r/i jelent meg. -aja ez1stsz(n. )olt' r$ ja /ekete b%r' ar0a komor. Fgy t.nt' egyetlen pillants)al is #lni t$*. - Vrja #nt' lor*om - mon*ta. <e0lan b&lintott' s Rose-ra pillantott. - Vrjatok meg' krlek - mon*ta. - !in*jrt j#)#k. :elsietett a lp0s%n. , /r/i k#)ette.

12K

3gye*1l mara*tak. 8eorge a 0ip%jt bm$lta. 7a0k kiny+lt' letpett egy le)elet a legk#zelebbi /r&l' s i*egesen rg0slni kez*te. - 7a0k' ezt ne 0sinl*! - mormolta Rose. 3gy n% jelent meg az egyik jobb ol*ali ajt&ban. 7a0k lenyelte a le)elet. , n% i*%sebb )olt' magas' s#tt aj+' gy#ny#r.. Grmsz(n. /estkkel #ssze/r#0sk#lt' &0ska p&l&t )iselt. Psszenztek. - Gi maga" - kr*ezte a n%. 7eges pra +szott t a szemn' s beleol)a*t s#tt mlysgeibe.
, egek% Egy kk r>%

<e0lannel j#ttem - mon*ta Rose. - 3zek az #0sim. 9sak egy per0ig za)ar$nk mg. , n% az ajkt biggyesztette5 - , A#re*kb%l j#ttek" - Jn a 2eremr%l j#)#k - mon*ta Rose &)atosan. - A$* /alat /esteni" Rose pislogott5 - Cgen. !egtenn' ogy seg(t nekem" !eglls nlk1l /estek' s mr asogat a tam. 3gyetlen )lasz ltezett5 - -ogyne' nagyon sz()esen. G#)ettk a n%t egy ol*al/olyos&ra' egy lp0s%n t a mso*ik emeletre' be' egy lepe*%kkel bebor(tott szobba. , /alak /ele krmsz(n. )olt. , msik /ele a0lsz1rke. - 4zerintem krmsz(n.n jobban m$tat' nem" - Vilgosabbnak t.nik. , n% ta*ott Rose-nak egy /est% engert. 2r per0 m+l)a min*ketten /estettek. ,mikor aggo*almasko*om' ki/estem a szobkat -mon*ta a n%. - !r ngy szob)al )geztem. Na' j&' attal' mi)el t#bbsz#r meggon*oltam magam a sz(neket illet%en. ,z #00sei im*ni)al&k. - G#sz#n#m. !irt aggo*almasko*ott"

12N

Aermszetesen <e0lan miatt. 3z az egsz z.r 9ass ornnal maj*nem i*% el% )itt a s(rba. A$*om' ogy mi nyert1nk' *e megtenn' ogy elmon*ja a rszleteket" Rose az ajkba arapott5 - Nem )agyok benne biztos' ogy el kellene mon*anom. , n% elmosolyo*ott5 , legnagyobb rszt ismerem. , <li Aartomnyok gr&/jt&l 9ass orn ellopott egy szerkezetet' amely )arzslattal tpllkozik' s )rebeket oz ltre )ele. Gi)itte az orszgb&l' t a 2eremre. <e0lan megpr&blta )isszaszerezni' s megmentette Eilliamet' akinek szintn siker1lt beleke)ere*nie az egszben. Js mi lett a )ge" <e0lan )illantott' s Rose maj*nem meg alt' mert )illantott' ogy meg#lje 9ass ornt' s aztn mr semmi ereje nem mara*t. ,ztn <e0lan r)illantott Rose-ra' ogy megmentse - sorolta 7a0k. - 7a0k! - 0sattant /el Rose. , n% szeme elkereke*ett5 - Anyleg" 7a0k b&lintott5 - Nagyi azt mon*ta' ogy Rose szja s szeme )rzett. 8eorge ol*alba b#kte 7a0ket5 - :og* be! !ost mr az egsz t#rtnetet allanom kell - jelentette ki a n%. - Nem sz()esen mon*anm el - mon*ta Rose. - Grem. Ragaszko*om ozz. -+sz per00el s kt /allal ks%bb min*ent t$*ott' br Rose nem igazn )olt biztos benne' ogy mennyire rtette meg. Anyleg egy &napig akarja )ratni' ogy el)egye magt" - ne)etett a n% lgyan. - ,zt akarom' ogy biztos legyen magban. A$*ja' ogy a gr&/n% mi&ta pr&blja ki zas(tani" -a rj#n' ogy tallt egy menyasszonyt' maga nem menek1l.

130

Remlem' elker1l#m a gr&/n%t. 4emmit nem t$*ok az illemr%l' a szp /riz$rkr&l )agy a meg/elel% #lt#zk#*sr%l' s remlem' egy pr *olgot megtan$lok mg a tallkozs$nk el%tt. - Rose abozott. - !it r*ekli a gr&/n%t' ogy <e0lan n%s-e )agy sem" -iszen a gr&/i 0(me 0sak $*)ariassgi 0(m. A$*om' ogy a gr&/ szm(t r' s % a marsall' *e remltem' ogy a gr&/n%t nem igazn r*ekli. , n% megll(totta a engert5 - Q' egek! - 2aran0sol" <e0lannek )an egy i*eges(t% szoksa. Nem t$* az$*ni. 3 elyett agyja' ogy az emberek t)es k#)etkeztetsre j$ssanak' s nem ja)(tja ki a t)e*s1ket. - Nagyon j&l ismeri - mosolyo*ott el Rose. Ge*)esem' ,*riangliban a nemesek - itt peereknek ne)ezik %ket - szmos 0(met or*oznak. 3gy gr&/ le et egyszerre earl is' s br& is. 3gy #r#k#s akkor )e eti /el $rnak 0(mt' amikor az $ra )issza)on$l )agy meg al. ,**ig' a az #r#k#s leszolglta a sz1ksges i*%t s letette a )izsgit' megkapja a )r)onal$kban k#)etkez% mso*ik legjobb 0(met. <e0lan 0s$pn /orma szerint peer' mert br teljes(tette a szolglatot' $ra mg min*ig letben )an. <e0lan a <li Aartomnyok gr&/jnak s gr&/n%jnek a /ia. - 3gek! - Rose elejtette a engert. Nzze a j& ol*alt5 nem kell agg&*nia a meg/elel% #lt#zk#*s' a szp /riz$ra )agy az illem miatt. -a ozzmegy 9amarine lor*j oz' akr egy kr$mpliszskban is be)on$l at a trsasgba' akkor az lesz a legnagyobb *i)at. Ae t 9ass orn a nagybtyja )olt" - kr*ezte Rose. Aaln /lrertette. Fgy bizony. Js min*ig is gy.l#lte <e0lant s !a$*ot' a +gt. A$*ja' a mostani gr&/n% *esanyja a A#re*kben sz1letett. 3zrt kpes <e0lan i*e-o*a $tazni a )ilgok k#z#tt. ,molyan /l)r' a ogy mag$knl ne)ezik. 9ass orn so a nem

131

ke*)elte a gr&/n%t. 4enki sem t$*ja' mirt' s (gy... 6psek allatszottak a /olyos&n. <e0lan angja sz&lalt meg5 - ,nya! - be*$gta a /ejt az ajt&n. - ,nya' nem ltta*... !egltta Rose-t' s el allgatott. - 6ttam s j&) agyom - mon*ta a n% )i*man. - ,nya" - Rose a n%re bm$lt. , n% #ssze)onta a szem#l*#kt. - !egle et' ogy eml(tettem azt az i*eges(t% szokst' miszerint agyja' ogy az ember t)es k#)etkeztetsre j$sson' s nem ja)(tja ki a t)e*st. <e0lan ezt t%lem #r#k#lte. <e0lan ar0a /agyos lett5 - Nem b(rtl maga**al! - Nem. Nem b(rtam. <e im*ni)al&! - )laszolta a gr&/n%. Ne agg&*j az egy &napos )rakozs miatt' ennyi i*% kell is' ogy megszer)ezzem az esk1)%t. Rose 0sak bm$lt. <e0lan egy i*%sebb kia*sa jelent meg az ajt&ban. 3l)esztett1k a menyasszonyt... Q' itt )an. - 4zles )ll)al be/$rako*ott a szobba. 3gy mg nla is i*%sebb /r/i jelent meg. Geszeg )olt' s s#ttb(bor r$ t )iselt. ,mikor megltta Rose-t' (gy sz&lt5 Ni0sak' milyen bjos! - !aj* a /i+kra pillantott. !elyik%t#k a alotti*z%" :iatal n%i ang 0sen*1lt /el az ajt&ban5 - 3nge*jetek mr be! Vg1l is a test)re )agyok! Rose trlt' s neki*%lt a /rissen /estett /alnak. A+l sokan )oltak' t+l angosak )oltak' t+lsgosan tele )oltak )arzslattal. 7a0k sziszegett. <e0lan el%relpett' s kitrta a szrnyas ajt&t' meg/ogta Rose kezt' s ki +zta egy szles erklyre. - 6tta* ezt" - kiltotta a gr&/n%. - !egmentette t%l1nk! 6esz esk1)%! Ne arag$*j. 9sak nagyon izgatottak - mon*ta <e0lan' s az erkly )gbe )ezette Rose-t.

132

- !egint az$*tl nekem. - Nem. 9sak nem mon*ta el a teljes igazsgot. Rose megrzta a /ejt5 - 8r&/ )agy" - !g +gy +sz )ig nem. - 3gek' any* biztos azt iszi' elme boro*ott )agyok! Aetszel neki. , gyerekek is tetszenek neki. Rose' n mg min*ig a rgi )agyok. :ontos az' ogy gr&/ )agyok-e' )agy sem" -a nem lenne 0(mem' mr ozzm j#ttl )olna. :elejts* el a kastlyt' /elejts* el a 0sal*omat. ,z egyik i*%sebb /r/i ajolt ki az ajt&n5 4zeretnm megnzni a rmas ()et' amit )illant - mon*ta. - ,ztn bkn agylak titeket. - 4zeretlek. 8yere ozzm /elesg1l - krte <e0lan. 4zeme z#l* )olt' mint a /.szl. Rose a /r/i nyaka k#r /onta a karjt' s meg0s&kolta' mik#zben )illantsnak rmas ()e ott keringett k#r1l#tt1k. ,z ablakban az #regember kromko*ott. <e0lan r)igyorgott Rose-ra. Rose )issza)igyorgott r. - !on*j igent - krte a /r/i. - Cgen! - <e 0sak lejrt az egy &nap.

133

!r megjelent a Vilgok peremn sorozat mso*ik k#tete!

rad hold

, 2erem kt )ilg k#z#tt +z&*ik5 az egyik ol*alr&l a A#re*k atrolja' a ol az emberek a$t&kon jrnak' plzkban )srolnak' s a )arzslat nem t#bb p$szta t1n*rmesnl' a msik ol*aln pe*ig !gia ter1l el' a ol kk)r. arisztokratk $ralko*nak' alak)lt&k szala*glnak' s a )arzserej1k nagysga meg)ltoztat atja az emberek sorst... 9erise !ar s a 0sal*ja pnzben szegny' )iszont j&kora /#l*ter1letet mon* at magnak a 2o0solya ne).' mo0saras ter1leten' amely 6o$isiana llam s !gia k#z#tt ter1l el. ,mikor 9erise sz1lei elt.nnek' a !ar 0sal* %si ri)lisai )lnak az els% szm+ gyan+s(tottakk. <e semmi nem az' aminek ltszik. !gia kt orszgnak kmei 0selsz#)sekkel teli bor+t /olytatnak egymssal' s kon/likt$s$k a 2eremre is tterje* - (gy 9erise s 0sal*ja is )eszlybe ker1l. Eilliam' az alak)lt& katona' aki maga m#g#tt agyta !gia politikai a*sz(ntert' arra knyszer1l' ogy ismt szolglatba lpjen' s /elk$tassa a ri)lis orszg kmnagymestert. ,mikor Eilliam s 9erise k1l*ets1k teljes(tse k#zben keresztezik egyms +tjt' /ellobbannak a szikrk - *e #ssze kell 13; *olgozni$k' a sikerrel akarnak jrni... s a letben akarnak mara*ni.