You are on page 1of 7

SVENSKA Apple Inc. Programlicensavtal fr iTunes fr Windows !s noga igenom detta programlicensavtal "#Avtalet#$ innan du anv!nder Apple%programvaran.

&enom att anv!nda Apple%programvaran samt'c(er du till vill(oren i detta Avtal. )m du inte god(!nner vill(oren i detta Avtal s(a du inte anv!nda programvaran. )m du inte samt'c(er till vill(oren i avtalet returnerar du Apple%programvaran till in(psst!llet fr *ter+etalning. )m du ,ar *t(omst till Apple%programvaran p* ele(tronis( v!g (lic(ar du p* (nappen -Av+.s-/-&od(!nns-. 0r Apple%programvara som in(luderas med (p av mas(invara (r!vs att du returnerar ,ela mas(in%/programvarupa(etet fr att er,*lla *ter+etalning. Vi(tigt1 I den utstr!c(ning som programvaran (an anv!ndas till att m*ngfaldiga material2 f*r du enligt detta Avtal endast m*ngfaldiga ic(e upp,ovsr!ttss('ddat material2 material som du !ger upp,ovsr!tten till oc, material som du !r +e,rig eller ,ar erforderligt tillst*nd att m*ngfaldiga. I den utstr!c(ning som programvaran (an anv!ndas fr f.!rranslutning till musi(filer fr l'ssning mellan datorer2 s* !r f.!rranslutning till upp,ovsr!ttss('ddad musi( endast till*ten fr lagenligt personligt +ru( eller annan anv!ndning som till*ts av g!llande lagstiftning. )m du !r os!(er p* om du ,ar r!tt att m*ngfaldiga eller ge *t(omst till n*got material +r du (onta(ta en .urist. 3. Allm!nt. Programvaran frn Apple och tredje part samt dokumentation och de eventuella typsnitt som levereras med detta Avtal p diskett, CD-RO eller annat medium eller i annan form !"Apple-programmet"#, licensieras, men $verlts inte, till dig av Apple %nc& f$r anv'ndning i enlighet med villkoren i detta Avtal, och Apple (ehller alla r'ttigheter som inte uttryckligen ges eller upplts till dig& De r'ttigheter som ges eller upplts i detta Avtal inkluderar eventuella programuppgraderingar som ers'tter och)eller 'r till'gg till den ursprungliga Apple-programprodukten, svida inte uppgraderingen innehller en separat licens& *gander'tt och upphovsr'tt till innehll som visas av eller g$rs tillg'ngligt via Apple-programmet tillh$r respektive innehavare av innehllet& +dant innehll kan vara skyddat av lagar och f$rdrag om upphovsr'tt eller andra immateriella r'ttigheter, och kan omfattas av anv'ndningsvillkor som fastst'llts av den som tillhandahller innehllet& Detta Avtal ger dig inte ngon r'tt att anv'nda sdant innehll& 4. Till*ten anv!ndning oc, +egr!nsningar. A& % enlighet med villkoren i detta Avtal erhller du en (egr'nsad, icke-e,klusiv licens att installera och anv'nda Apple-programvaran& % den utstr'ckning som Apple-programvaran fr anv'ndas till att mngfaldiga material 'r sdan anv'ndning (egr'nsad till icke upphovsr'ttsskyddat material, material som du 'ger upphovsr'tten till och material som du 'r (eh$rig eller har erforderligt tillstnd att mngfaldiga& Du fr inte g$ra Apple-programvaran tillg'nglig via ett n'tverk d'r den kan anv'ndas av flera datorer samtidigt& Du fr endast g$ra en s'kerhetskopia av Apple-programvaran i maskinl's(ar form- s'kerhetskopian mste terge alla upplysningar om upphovsr'tt och $vriga anm'rkningar som finns i originalet& .t$ver de (egr'nsningar som anges ovan 'r Apples egna (i(liotek !/Apple-DD01er/# som f$ljer med Appleprogramvaran endast licensierade f$r anv'ndning med Apple-programvaran, med undantag f$r 2e(3itutvecklare som fr anv'nda Apple-D001er f$r personligt (ruk eller intern anv'ndning inom f$retaget i sam(and med utveckling av 2e(3it i enlighet med till'mpliga 2e(3it-licensavtal 4http1))5e(kit&org)6& 7& Du fr inte och f$r(inder dig att inte, eller m$jligg$ra att andra kan, kopiera !ut$ver vad som uttryckligen tillts i detta Avtal#, dekompilera, dekonstruera, disassem(lera, f$rs$ka h'rleda k'llkoden, avkryptera, modifiera eller skapa h'rledda produkter helt eller delvis (aserade p Apple-programvaran !med undantag f$r vad som tillts i till'mpliga lagar, eller av licensvillkoren, g'llande komponenter med $ppen k'llkod i Apple-programvaran#& 8arje f$rs$k att g$ra detta strider mot Apples och licensgivarnas r'ttigheter till Appleprogramvaran& C& 8oiceOver 3it 9 Automatiska uppdateringar& :'r du anv'nder 8oiceOver 3it version ;&< kommer Appleprogramvaran att med j'mna mellanrum kontrollera med Apple om det finns uppdateringar av uttalsreglerna som anv'nds av 8oiceOver till att generera de talade fraser du h$r n'r du har markerat 8oiceOver& Om en uttalsuppdatering finns tillg'nglig h'mtas uppdateringen automatiskt till datorn& :'r du har markerat 8oiceOver genereras nya versioner av talade fraser och synkroniseras sedan till iPod& De 'ldre versionerna

av de talade fraserna finns inte l'ngre tillg'ngliga& De h'r automatiska uppdateringarna 'ndrar inte det faktiska medieinnehllet !t&e,& musik, video, podcaster# p iPod eller i i=unes-(i(lioteket& D& Apple har gjort eller kan komma att g$ra vissa komponenter av Apple-programmet, och program med $ppen k'llkod frn andra tillverkare som inkluderas med Apple-programmet, tillg'ngliga p Apples Open +ource-5e((plats !http1))555&opensource&apple&com)# !/$ppen k'llkod-komponenter/#& Du fr modifiera eller ers'tta en(art dessa komponenter med $ppen k'llkod p f$ljande villkor1 !i# Det resulterande Appleprogrammet anv'nds ist'llet f$r det ursprungliga Apple-programmet p en enda Apple-m'rkt dator& !ii# Du mste i $vrigt f$lja villkoren i detta licensavtal och alla andra till'mpliga licensvillkor som r$r anv'ndningen av komponenter med $ppen k'llkod& Apple 'r inte skyldigt att er(juda underhll eller teknisk eller annan support f$r den resulterande modifierade Apple-programvaran& 5. 6verl*telse. Du fr inte hyra ut, leasa, lna ut, distri(uera eller underlicensiera Apple-programvaran& Du fr emellertid permanent $verlta alla licensr'ttigheter till Apple-programvaran till annan part, f$rutsatt att !a# du $verlter hela Apple-programmet inklusive alla dess delar, eventuella originalmedier, tryckta material och detta Avtal- !(# du inte (ehller ngra e,emplar !kopior# av Apple-programmet, helt eller delvis, inklusive e,emplar !kopior# som lagrats p en dator eller annan lagringsenhet- samt att !c# den mottagande parten l'ser och accepterar villkoren i detta Avtal& 7. &od(!nnande av dataanv!ndning. A& Diagnostik- och anv'ndningsdata& Om du v'ljer att tillta insamling av diagnostik- och anv'ndningsdata godk'nner du att Apple och dess dotter(olag och f$retr'dare fr samla in, lagra, (ear(eta och och anv'nda diagnostisk, teknisk och tillh$rande information, samt information om anv'ndning, innefattande men ej (egr'nsad till unika system- eller maskinvaruidentifierare, information om din dator, system, program och till(eh$r& %nformationen insamlas regel(undet f$r att tillhandahlla och f$r('ttra Apples produkter och tj'nster, underl'tta programuppdatering, produktsupport och eventuella andra tj'nster !om ngra# relaterade till Apple-programvaran f$r att verifiera $verensst'mmelsen med villkoren f$r detta Avtal& Apple fr anv'nda denna information, f$rutsatt att den samlats in i en form som inte identifierar dig personligen, f$r de syften som (eskrivs ovan& 7& 7i(lioteksdata& Apple-programvaran innehller funktioner som (aseras p information om ditt i=unes(i(liotek& Om du v'ljer att dela information om ditt i=unes-(i(liotek med Apple samtycker du till att Apple och dess dotter(olag och om(ud $verf$r, samlar in, lagrar, (ear(etar och anv'nder denna information, inklusive men inte (egr'nsat till namn p artister, al(um och ltar i (i(lioteket, i syfte att tillhandahlla och f$r('ttra sdana funktioner& Du kan n'r som helst dra till(aka ditt medgivande genom att $ppna %nst'llningar i Appleprogramvaran och avmarkera relevant kryssruta under Aff'r& C& %ntresse(aserad annonsering frn iAd& Apple kan tillhandahlla intresse(aserad annonsering& Om du inte vill f relevanta annonser i din Apple-programvara kan du v'lja (ort dem genom att sl p inst'llningen 7egr'nsa sprning i Apple-programvaran& Om du v'ljer (ort dem fr du fortfarande samma antal annonser, men de kan vara mindre relevanta eftersom de inte (aseras p dina intressen& Du kanske fortfarande kan se annonser som 'r relaterade till innehllet i ett program eller (aserat p annan icke-personlig information& D& %ntegritetspolicy& Din information kommer under alla f$rhllanden att (ehandlas i enlighet med Apples policy f$r integritetsskydd, som genom denna referens inf$rlivas i detta Avtal, och som kan granskas p1 http1))555&apple&com)se)privacy)& 8. iTunes Store oc, vriga T.!nster. A& Denna programvara ger tillgng till Apples i=unes +tore, om tillg'nglig, som er(juder h'mtning av musik till salu och andra tj'nster, App +tore och andra tj'nster och 5e((platser frn Apple och tredje part !kallas kollektivt och enskilt f$r /=j'nster/#& +dana =j'nster kanske inte 'r tillg'ngliga p alla sprk eller i alla l'nder& >$r att anv'nda dessa =j'nster kr'vs tillgng till internet& Anv'ndning av vissa =j'nster kan kr'va ett Apple-%D och att du godk'nner ytterligare anv'ndarvillkor och (etalar eventuella avgifter som kan tillkomma& 7& ?enom att anv'nda denna programvara med ett Apple-%D, i=unes +tore-konto eller iCloud-konto godk'nner du de senaste till'mpliga tj'nstevillkoren f$r det kontot, e,empelvis de senaste villkoren f$r i=unes +tore som du kan komma t och granska p http1))555&apple&com)legal)itunes)55), eller villkoren f$r iCloud som finns p http1))555&apple&com)legal)icloud)55)& Om du inte godk'nner till'mpliga villkor f$r ett sdant konto ska du inte anv'nda Apple-programvaran i sam(and med det kontot&

C& Du 'r inf$rstdd med att du genom att nyttja =j'nsterna kan m$tas av innehll som kan anses vara kr'nkande, oanst'ndigt eller anst$tligt, vare sig innehllet identifieras som sdant eller inte& Du godk'nner att anv'ndning av =j'nsterna sker p egen risk och att Apple inte kan hllas ansvarigt f$r eventuellt innehll som kan (etraktas som st$tande p ngot s'tt& %nnehllstyper !inklusive genrer, underkategorier, podcastkategorier och dess underkategorier, osv&# och (eskrivningar tillhandahlls f$r din (ekv'mlighet och du f$rstr och godk'nner att Apple inte garanterar deras riktighet& D& @n del =j'nster kan visa, innehlla eller g$ra tillg'ngligt innehll, data, information, program eller material frn tredje part !/ aterial frn tredje part/# eller tillhandahlla l'nkar till 5e((platser frn tredje part& ?enom att anv'nda =j'nsterna samtycker du till att Apple inte ansvarar f$r granskning eller utv'rdering avseende innehll, riktighet, fullst'ndighet, aktualitet, giltighet, anv'ndning av copyrightskyddat material, legalitet, anst'ndighet, kvalitet, eller andra aspekter av material eller 5e((platser frn tredje part& 8arken Apple, dess tj'nstem'n, partners eller dotter(olag garanterar eller rekommenderar och tar inte p sig ngot ansvar eller ngon skadestndsskyldighet gentemot dig eller ngon annan person avseende =j'nster frn tredje part, aterial frn tredje part, 5e((platser frn tredje part eller annat material, produkter eller tj'nster frn tredje part& aterial frn tredje part och l'nkar till $vriga 5e((platser er(juds endast som en (ekv'mlighet& Du gr med p att inte anv'nda material frn tredje part p ett s'tt som skulle inkr'kta p eller (ryta mot tredje parts r'ttigheter, och att Apple inte p ngot s'tt kan hllas ansvarigt f$r eventuell sdan anv'ndning frn din sida& @& % den utstr'ckning du $verf$r innehll via anv'ndning av =j'nster f$rs'krar du att du 'ger r'ttigheterna till, 'r auktoriserad eller p annat s'tt har laglig r'tt att $verf$ra detta innehll och att detta innehll inte strider mot ngot anv'ndningsvillkor som g'ller f$r dessa =j'nster& Du godk'nner att =j'nsterna, inklusive men inte (egr'nsat till grafik, ljudklipp och redaktionellt material, innehller information och material som tillh$r Apple och)eller dess licensgivare, och skyddas av till'mplig lagstiftning g'llande immateriella r'ttigheter och andra lagar, inklusive men inte (egr'nsat till upphovsr'tt& Du f$rs'krar att du inte kommer att anv'nda sdant innehll, information eller material i ngra som helst sammanhang, med undantag f$r tillten anv'ndning av =j'nsterna, och inte heller p ngot s'tt som inkr'ktar p Apples eller tredje parts immateriella r'ttigheter %ngen del av =j'nsterna fr reproduceras p ngot s'tt eller i ngon form& Du godk'nner att inte 'ndra, hyra ut, leasa, lna ut, s'lja, distri(uera eller p ngot s'tt skapa produkter som (aseras p =j'nsterna och du fr inte utnyttja =j'nsterna p ngot otilltet s'tt, inklusive men inte (egr'nsat till att anv'nda =j'nster till att $verf$ra datorvirus, maskar, trojaner eller andra skadeprogram, eller till att inkr'kta p eller (elasta n'tverkskapaciteten& Du godk'nner dessutom att inte p ngot s'tt anv'nda =j'nsterna till att trakassera, (edraga, f$rf$lja, hota eller f$rtala ngon annan part, eller p annat s'tt inkr'kta p eller (ryta mot dennes r'ttigheter& 8idare medger du att Apple inte p ngot s'tt kan hllas ansvarigt f$r sdan anv'ndning av dig eller f$r eventuella trakasserande, hotande, skymfande, st$tande, inkr'ktande eller olagliga meddelanden eller $verf$ringar du kan f motta som en f$ljd av anv'ndning av ngon =j'nst& >& Dessutom 'r =j'nster frn tredje part och aterial frn tredje part som kan anslutas till, visas p eller l'nkas till frn Apple-programvaran inte tillg'ngliga p alla sprk eller i alla l'nder eller omrden& Apple h'vdar inte att sdana =j'nster och aterial frn tredje part 'r l'mpliga eller tillg'ngliga f$r anv'ndning p alla platser& % den utstr'ckning du v'ljer att anv'nda eller ansluta till =j'nster eller aterial frn tredje part g$r du detta p eget (evg och ansvarar f$r att f$lja till'mpliga lagar, inklusive men inte (egr'nsat till till'mpliga lagar i det land du (efinner dig, samt lagstiftning g'llande personlig integritet och datainsamling& Apple och dess licensgivare f$r(ehller sig r'tten att n'r som helst 'ndra, suspendera, av(ryta eller avaktivera tkomst till ngon av =j'nsterna utan f$regende varning& .nder inga omst'ndigheter kan Apple hllas ansvarigt f$r (orttagning eller avaktivering av tkomsten till ngon av =j'nsterna& Apple kan ocks komma att utan varsel eller skadestndsansvar inf$ra (egr'nsningar i anv'ndningen eller tkomsten till vissa funktioner eller delar av =j'nster& 9. :pps!gning. Detta Avtal g'ller tills vidare& Dina r'ttigheter enligt detta Avtal upph$r att g'lla automatiskt och utan varsel frn Apple om du inte uppfyller samtliga villkor i detta Avtal& Om och n'r detta Avtal upph$r att g'lla mste du omedel(art av(ryta all anv'ndning av Apple-programvaran och f$rst$ra alla fullst'ndiga eller delvisa kopior av Apple-programvaran& Punkterna A, B, C, D, E, ;; och ;F i detta Avtal forts'tter att g'lla 'ven efter Avtalets upph$rande& ;. Ins(r!n(ning i garantin. A& Om du 'r en privatkund !ngon som anv'nder Apple-programvaran utanf$r ar(etet, f$retaget eller yrkesomrdet# kan du ha vissa lagstadgade r'ttigheter i det land d'r du 'r (osatt, vilket inne('r att du

kanske inte omfattas av f$ljande (egr'nsningar& Du kan f mer information om dina r'ttigheter genom att kontakta en lokal konsumentrdgivare& 7& D. 7@3R*>=AR A== D. *R %:>GR+=HDD @D OCI ACC@P=@RAR A==, % D@: .=+=R*C3:%:? D@= =%00H=+ @:0%?= ?*00A:D@ 0A?+=%>=:%:?, A:8*:D:%:? A8 APP0@-PRO?RA 8ARA: OCI =J*:+=@R +O .=>GR+ A8 @00@R >GR @D0A+ A8 APP0@-PRO?RA 8ARA: +3@R PH @?@: R%+3 A8+@@:D@ PR@+=A:DA, =%00>GR0%=0%?I@= OCI A:8*:D:%:?& C& O %:=@ A::A= >G0J@R A8 =%00* P0%?A 0A?AR, =%00IA:DAIH00+ APP0@-PRO?RA 8ARA: OCI =J*:+=@R % 7@>%:=0%?= +3%C3 OCI % H: A8 =%00?H:? OCI .=A: :H?RA +O I@0+= ?ARA:=%@R& APP0@ OCI APP0@+ 0%C@:+?%8AR@ !% P.:3=@R:A D OCI E 3O00@3=%8= 7@:* :DA /APP0@/# >R%+3R%8@R +%? I*R @D >RH: A00A ?ARA:=%@R OCI)@00@R 8%003OR A8+@@:D@ APP0@-PRO?RA 8ARA: OCI =J*:+=@R, 8AR@ +%? .==RKC3=A @00@R .:D@R>GR+=HDDA, %:30.+%8@ @: %:=@ 7@?R*:+A= =%00, .:D@R>GR+=HDDA ?ARA:=%@R OCI)@00@R 8%003OR A8+@@:D@ A00 *: 7@+3A>>@:I@=, PR@+=A:DA, 0* P0%?I@= >GR 8%++= *:DA H0, =%00>GR0%=0%?I@= OCI +=GR:%:?+>R% .PP0@8@0+@ +A = A== %:=RH:? %:=@ +3@R % =R@DJ@ PAR=+ % A=@R%@00A R*==%?I@=@R& D& APP0@ ?ARA:=@RAR %:=@ A== .=:K==JA:D@= A8 APP0@-PRO?RA @= OCI =J*:+=@R 70%R I@0= +=GR:%:?+>R%==, A== >.:3=%O:@R:A % APP0@-PRO?RA @= @00@R =J*:+=@R:A +O .=>GR+ @00@R =%00IA:DAIH00+ A8 APP0@-PRO?RA @= .PP>K00@R A:8*:DAR@:+ 3RA8, A== APP0@-PRO?RA @= @00@R =J*:+=@R:A >.:?@RAR O+=GR= @00@R >@0>R%==, A== A00A =J*:+=@R 3O @R A== 8ARA =%00?*:?0%?A % >RA =%D@:, A== APP0@-PRO?RA 8ARA: @00@R =J*:+=@R 3O @R A== 8ARA 3O PA=%70A @00@R >.:?@RA @D =R@DJ@ PAR=+ PRO?RA 8ARA @00@R =J*:+=@R, @00@R A== APP0@ 3O @R A== R*==A =%00 >@0 % APP0@PRO?RA @= @00@R =J*:+=@R:A& %:+=A00A=%O: A8 D@: I*R APP0@-PRO?RA 8ARA: 3A: PH8@R3A A:8*:D7ARI@=@: IO+ PRO?RA @00@R =J*:+=@R >RH: A:DRA =%008@R3AR@& @& APP0@-PRO?RA 8ARA: OCI =J*:+=@R *R %:=@ A8+@DDA >GR @00@R 0* P0%?A >GR A:8*:D:%:? % +%=.A=%O:@R OCI %0JG@R D*R =%D+>GRDRGJ:%:? @00@R >@0 OCI 7R%+=@R % %::@IH00, DA=A @00@R %:>OR A=%O: +O =%00IA:DAIH00+ A8 APP0@-PRO?RA 8ARA: @00@R =J*:+=@R 3A: 0@DA =%00 DGD+>A00, P@R+O:+3ADOR @00@R A008AR0%?A +3ADOR PH @?@:DO @00@R %0JG, %:30.+%8@ @: %:=@ 7@?R*:+A= =%00 DR%>= A8 3*R:3RA>=+A:0*??:%:?AR, 0.>=>AR=+:A8%?@R%:?, 3O .:%3A=%O:++K+=@ , >0K?0@D:%:?++K+=@ , 0%8+.PP@IH00A:D@ A+3%:@R @00@R 8AP@:+K+=@ & >& D@::A ?ARA:=% 3A: %:=@ .=G3A+ ?@:O .:=0%?A @00@R +3R%>=0%?A @DD@0A:D@: >RH: 8AR@ +%? APP0@ @00@R APP0@+ R@PR@+@:=A:=@R& O APP0@-PRO?RA 8ARA: @00@R =J*:+=@R 8%+AR +%? 8ARA 7@I*>=AD@ @D >@0, A:+8ARAR 3.:D@: >GR A00A 3O+=:AD@R >GR :GD8*:D%? +@R8%C@, R@PARA=%O:@R OCI J.+=@R%:?AR& 8%++A J.R%+D%3=%O:@R =%00H=@R %:=@ .:DA:=A? A8 @00@R 7@?R*:+:%:?AR % .:D@R>GR+=HDDA ?ARA:=%@R @00@R %:+3R*:3:%:?AR % 0A?+=AD?AD@ 3O:+. @:=R*==%?I@=@R, 8%03@= 3A: ?GRA A== O8A:+=H@:D@ .:DA:=A? OCI 7@?R*:+:%:?AR %:=@ ?*00@R D%?& <. =egr!nsat s(adest*ndsansvar. +H8%DA %:=@ A::A= >GR@+3R%8+ % =8%:?A:D@ 0A?+=%>=:%:?, A:+8ARAR APP0@ .:D@R %:?A O +=*:D%?I@=@R >GR :H?O: >OR A8 P@R+O:+3ADOR, D%R@3=A @00@R %:D%R@3=A +3ADOR @00@R >G0JD+3ADOR, %:30.+%8@, @: %:=@ 7@?R*:+A= =%00, +3ADOR % >OR A8 .=@70%8@: 8%:+=, +3ADAD@ @00@R >GR0ORAD@ DA=A @00@R %:>OR A=%O:, .=@70%8@: +*:D:%:? @00@R O==A?:%:? A8 DA=A @00@R %:>OR A=%O:, A87RO== % A>>*R+8@R3+A I@=@: @00@R A:DRA A>>*R+ *++%?A +3ADOR @00@R >GR0.+=@R +O OR+A3A=+ A8 @00@R +O 3A: R@0A=@RA+ =%00 3.:D@:+ A:8*:D:%:? A8 @00@R O>GR H?A A== A:8*:DA APP0@-PRO?RA 8ARA: @00@R =J*:+=@R, @00@R PRO?RA @00@R =%00* P:%:?AR >RH: =R@DJ@ PAR= % +A 7A:D @D APP0@-PRO?RA 8ARA: @00@R =J*:+=@R, OA8+@== O =A0A: ?R.:DA+ PH A8=A0+R*==, ?ARA:=%, .=O O70%?A=OR%+3= A:+8AR !%:30.+%8@ 8HRD+0G+I@=#, PROD.3=A:+8AR @00@R A::A=, *8@: O APP0@ IAR .PP *R3+A A=+ PH R%+3@: >GR +HDA:A +3ADOR& 8%++A J.R%+D%3=%O:@R =%00H=@R %:=@ .:DA:=A? @00@R 7@?R*:+:%:?AR A8 A:+8AR@= >GR P@R+O:+3ADOR, @00@R >GR >G0JD+3ADOR @00@R %:D%R@3=A +3ADOR, 8%03@= 3A: ?GRA A== O8A:+=H@:D@ 7@?R*:+:%:?AR %:=@ ?*00@R D%?& .nder inga omst'ndigheter !annat 'n vad som f$reskrivs i till'mpliga lagar g'llande personskador# ska Apples totala skadestndsansvar $verstiga ett (elopp

motsvarande BL .+D& Dessa (egr'nsningar 'r till'mpliga 'ven om det egentliga syftet med ovanstende gottg$relse inte skulle uppns& >. E?port*taganden. Du fr inte anv'nda eller e,portera eller vidaree,portera Apple-programvaran p annat s'tt 'n vad som 'r tilltet enligt g'llande lag i .+A eller i det land eller de l'nder Apple-programvaran f$rv'rvades& % synnerhet g'ller, men utan (egr'nsning h'rtill, att Apple-programvaran inte fr e,porteras eller vidaree,porteras till !a# ngot land (etr'ffande vilket .+A har f$rordnat om handelsf$r(ud, eller till !(# ngon person som finns upptagen p listan /+pecially Designated :ationals/ som sammanst'lls av det amerikanska finansdepartementet !.&+& =reasury Department# eller listorna /Denied PersonMs 0ist/ eller /@ntity 0ist/ som pu(liceras av det amerikanska handelsdepartementet !.&+& Department of Commerce#& ?enom att anv'nda Apple-programvaran f$rs'krar du att du inte vistas i ngot sdant land och att du inte finns upptagen p ngon av de ovan angivna listorna& Du godk'nner ocks att inte anv'nda Appleprogramvaran f$r verksamhet som f$r(juds av g'llande lagstiftning i .+A, inklusive, men inte (egr'nsat till, utveckling, utformning, tillverkning eller produktion av atomvapen, missiler eller kemiska eller (iologiska vapen& 3@. Slutanv!ndare inom ameri(ans( frvaltning. Apple-programvaran och tillh$rande dokumentation (etraktas som /Commercial %tems/, enligt definitionen i AE C&>&R& N F&;L;, och (estr av /Commercial Computer +oft5are/ och /Commercial Computer +oft5are Documentation/, enligt definitionen i AE C&>&R& N ;F&F;F eller AE C&>&R& N FFD&DFLF, (eroende p vilken punkt som 'r till'mplig& % enlighet med AE C&>&R& N ;F&F;F eller AE C&>&R& N FFD&DFLF-; till och med FFD&DFLF-A, (eroende p vilken punkt som 'r till'mplig, licensieras /Commercial Computer +oft5are/ och /Commercial Computer +oft5are Documentation/ till anv'ndare inom amerikansk f$rvaltning !a# endast som /Commercial %tems/ och !(# endast med de r'ttigheter som tillkommer alla andra slutanv'ndare i enlighet med villkoren i detta avtal& R'tten till icke pu(licerat material !unpu(lished rights# f$r(ehlls enligt amerikansk upphovsr'tt& 33. &!llande lag oc, s!rs(il.+ar,et. 8illkoren i detta Avtal regleras och tolkas i enlighet med till'mplig lagstiftning i staten 3alifornien, f$rutom d'r detta strider mot till'mplig lagstiftning& >:-konventionen om internationell f$rs'ljning av gods, /Contracts for the %nternational +ale of ?oods/, undantas uttryckligen frn till'mpning p detta Avtal& Om du 'r en kund (osatt i +tor(ritannien ska detta Avtal tolkas och regleras i enlighet med den lagstiftning som till'mpas d'r du 'r (osatt& Om (eh$rig domstol eller myndighet finner att en (est'mmelse eller del d'rav i detta Avtal i ngot avseende inte kan h'vdas ska resten av Avtalet forts'tta att g'lla& 34. 0ullst!ndigt AvtalA &!llande spr*(version. Detta Avtal utg$r den fullst'ndiga $verenskommelsen mellan dig och Apple g'llande anv'ndningen av Apple-programvaran som licensieras i Avtalet och ers'tter alla tidigare eller samtidiga avtal g'llande denna programvara, med undantag f$r eventuella ytterligare villkor du mste godk'nna om du v'ljer att anv'nda Apples 5e((aff'r i vilket fall dessa ytterligare villkor reglerar din anv'ndning av aff'ren och eventuella =j'nster du k$per via denna aff'r& %nga till'gg till eller 'ndringar i detta Avtal 'r (indande om de inte 'r skriftliga och har undertecknats av Apple& Gvers'ttningar av detta Avtal g$rs f$r att uppfylla nationella krav& Om villkoren i den engelska och den $versatta versionen skulle strida mot varandra g'ller den engelska versionen av Avtalet, s l'nge detta inte strider mot till'mplig lagstiftning i din jurisdiktion& 35. Tred.epartsinformation. A& Delar av Apple-programmet utnyttjar eller innehller program och annat upphovsr'ttsskyddat material frn andra tillverkare& =illk'nnagivanden, licensvillkor och friskrivningsklausuler f$r dylikt material finns med i den elektroniska dokumentationen till Apple-programvaran och din anv'ndning av materialet omfattas av deras respektive villkor& 7& Anv'ndning av P@?-A& Denna produkt licensieras under licensen P@?-A +ystems Patent Portfolio f$r kodning i enlighet med standarden P@?-A +ystems, dock kr'vs det ytterligare en licens och royalty(etalning f$r kodning i sam(and med !i# data som lagras eller replikeras i fysiska medier som (etalas per titel och)eller !ii# data som (etalas per titel och som $verf$rs till en slutanv'ndare f$r permanent lagring och)eller anv'ndning& @n sdan ytterligare licens kan erhllas frn P@? 0A, 00C& er information finns p adressen http1))555&mpegla&com& Denna produkt licensieras under P@?-A 8isual Patent Portfolio 0icense till konsumenter f$r personligt, icke-kommersiellt (ruk f$r !i# kodning av video i $verensst'mmelse med P@?-A 8isual +tandard !/ P@?-A 8ideo/# och)eller !ii# avkodning av P@?-A-video som kodats av en konsument inom ramen f$r en personlig

och icke-kommersiell aktivitet eller som erhllits frn en videoleverant$r som licensierats av P@? 0A att tillhandahlla P@?-A-video& %ngen licens ges eller underf$rsts f$r annan anv'ndning& er information, (land annat om anv'ndning inom marknadsf$ring, intern och kommersiell anv'ndning och licensiering, kan erhllas frn P@? 0A, 00C& +e http1))555&mpegla&com& C& Anm'rkning om I&FCA)A8C& % den utstr'ckning som Apple-programvaran innehller funktionalitet f$r A8Ckodning och)eller -avkodning kr'ver kommersiell anv'ndning av I&FCA)A8C ytterligare en licens och f$ljande g'ller1 A8C->.:3=%O:@R:A % D@::A PROD.3= >HR @:0%?= D@==A A8=A0 @:DA+= A:8*:DA+ >GR P@R+O:0%?=, %C3@3O @R+%@00= 7R.3 =%00 A== !i# 3ODA 8%D@O % G8@R@:++=* @0+@ @D A8C-+=A:DARD@: !/A8C-8%D@O/# OCI)@00@R !ii# A83ODA A8C-8%D@O +O 3ODA=+ A8 @: 3O:+. @:= >GR P@R+O:0%?, %C3@3O @R+%@00 8@R3+A I@= OCI)@00@R A8C-8%D@O +O @RIH00%=+ >RH: @: 8%D@O0@8@RA:=GR @D 0%C@:+ A== @R7J.DA A8C-8%D@O& %:>OR A=%O: O A::A: A:8*:D:%:? OCI O 0%C@:+@R 3A: @RIH00A+ >RH: P@? 0A 0&0&C& +@ I==P1))222& P@?0A&CO & 37. Vill(or fr produ(ter oc, t.!nster fr*n andra leverantrer. Slutanv!ndaravtal fr &racenote Detta program eller denna enhet innehller programvara frn ?racenote, %nc& med h$gkvarter i @meryville, 3alifornien, .+A !/?racenote/#& ed programvaran frn ?racenote !/?racenote-programvaran/# kan detta program utf$ra skiv- eller filidentifiering via 5e((en och h'mta musikrelaterad information, (l&a& uppgifter om namn, artist, al(um och spr !/?racenote-data/# frn 5e((servrar !/?racenote-servrar/# och andra funktioner& Du fr endast anv'nda ?racenote-data p ett s'tt som $verensst'mmer med de avsedda slutanv'ndarfunktionerna i detta program eller denna enhet& Du samtycker till att du en(art kommer att anv'nda ?racenote-data, ?racenote-programvaran och ?racenote-servrarna f$r privat, icke-kommersiellt (ruk& Du samtycker till att du inte kommer att $verlta, kopiera, $verf$ra eller s'nda ?racenote-programvaran eller ngra ?racenote-data till tredje part& D. +A =KC3@R =%00 A== %:=@ A:8*:DA @00@R .=:K==JA ?RAC@:O=@-DA=A, ?RAC@:O=@PRO?RA 8ARA: @00@R ?RAC@:O=@-+@R8RAR:A, >GR.=O PH D@= +*== +O .==RKC30%?@: =%00H=+ % D@==A DO3. @:=& Du samtycker till att din icke-e,klusiva licens att anv'nda ?racenote-data, ?racenote-programvaran och ?racenote-servrarna kommer att upph$ra om du (ryter mot dessa inskr'nkningar& Om din licens skulle upph$ra att g'lla samtycker du till att av(ryta all anv'ndning av ?racenote-data, ?racenote-programvaran och ?racenote-servrarna& ?racenote f$r(ehller sig alla r'ttigheter vad g'ller ?racenote-data, ?racenoteprogramvaran och ?racenote-servrarna, inklusive alla 'garr'ttigheter& ?racenote kommer under inga omst'ndigheter att ansvara f$r ngon som helst (etalning till dig f$r ngon som helst information som du tillhandahller& Du samtycker till att ?racenote, %nc& h'vdar sina r'ttigheter enligt detta Avtal i f$rhllande till dig direkt under sitt eget namn& ?racenote-tj'nsten anv'nder en unik identifierare f$r att dokumentera frgor f$r statistiska 'ndaml& +yftet med en slumpm'ssigt tilldelad numerisk identifierare 'r att ge ?racenote-tj'nsten m$jlighet att r'kna f$rfrgningar utan att identifiera dig personligen& Ktterligare information finns p 5e((sidan med ?racenotes integritetspolicy f$r ?racenote-tj'nsten& ?racenote-programvaran och alla enskilda element i ?racenote-data licensieras till dig /% 7@>%:=0%?= +3%C3/& ?racenote ger inga utf'stelser eller garantier, vare uttryckliga eller underf$rstdda, angende riktigheten i ngra ?racenote-data som finns i ?racenote-servrarna& ?racenote f$r(ehller sig r'tten att ta (ort data frn ?racenote-servrarna och 'ndra datakategorier p grund av sk'l som ?racenote (ed$mer vara tillr'ckliga& %ngen garanti ges f$r att ?racenote-programvaran eller ?racenote-servrarna 'r felfria eller att funktionaliteten i ?racenote-programvaran eller ?racenote-servrarna kommer att vara av(rottsfri& ?racenote har ingen skyldighet att f$rse dig med nya f$r('ttrade datatyper eller med ytterligare datatyper eller kategorier som ?racenote kan komma att tillhandahlla i framtiden och ?racenote kan efter eget gottfinnande av(ryta sina tj'nster n'r som helst& ?RAC@:O=@ >R%+3R%8@R +%? >RH: A00A .==RKC30%?A OCI .:D@R>GR+=HDDA ?ARA:=%@R, %:30.+%8@, @: %:=@ 7@?R*:+A= =%00, .:D@R>GR+=HDDA ?ARA:=%@R A8+@@:D@ +*0J7ARI@=, 0* P0%?I@= >GR @== 8%++= *:DA H0, *?A:D@R*== OCI %C3@-%:=RH:?& ?RAC@:O=@ ?ARA:=@RAR %:=@ D@ R@+.0=A= +O @RIH00+ ?@:O D%: A:8*:D:%:? A8 ?RAC@:O=@-PRO?RA 8ARA: @00@R @: ?RAC@:O=@-+@R8@R& ?RAC@:O=@ A:+8ARAR .:D@R %:?A O +=*:D%?I@=@R >GR O>GR.=+@DDA +3ADOR @00@R >G0JD+3ADOR, OCI %:=@ I@00@R >GR .=@70%8@: 8%:+= @00@R >GR=J*:+=&

@A;LCE FL;<-LO-;