You are on page 1of 8

AirPort Extreme-kort

ska
PåSven
AppleCare
Anvisningar för byte

Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Varning : Håll smådelar utom räckhåll för barn.

Nödvändiga verktyg

Följande verktyg behövs för att utföra åtgärden :


• Mynt
• Verktyg av stark nylon som inte luddar, plast eller trä med platt blad (ej obligatoriskt)

Öppna datorn

Varning : Stäng alltid av datorn innan du öppnar den för att undvika att skada datorns inre delar eller dig själv.
När du just har stängt av datorn kan de inre delarna vara mycket heta. Låt datorn stå och svalna ett tag innan
du fortsätter.

1. Placera datorn på en ren och plan yta.

2. Stäng av datorn och vänta fem minuter innan du fortsätter.

3. Koppla loss alla kablar från datorn.

4. Vänd datorn upp-och-ner och lås upp batterilåset med ett mynt. (Figur 1)

5. Lyft ut batteriet ur dess fack.

Figur 1

1 PowerBook G4 (15-inch) - AirPort Extreme Card


6. Rör vid en metallyta inuti batterifacket så att eventuell statisk elektricitet i din kropp laddas ur. (Figur 2)

Viktigt : Undvik urladdningar av statisk elektricitet genom att röra vid batterifackets insida innan du rör vid några delar eller
installerar några komponenter i datorn. För att skydda datorn mot statisk elektricitet bör du undvika att gå omkring i rum-
met tills du har installerat klart och stängt datorn.

Figur 2

PowerBook G4 (15-inch) - AirPort Extreme Card 2


Installera nytt AirPort Extreme-kort

1. Dra ut fliken utåt så att luckan till AirPort Extreme-kortet öppnas. (Figur 3)

Figur 3

2. Om det redan finns ett AirPort Extreme-kort installerat, drar du ut kortets genomskinliga dragflik som ligger under kortet.
(Figur 4)

Figur 4

3 PowerBook G4 (15-inch) - AirPort Extreme Card


3. Koppla försiktigt loss AirPort-kortets antennkabel. (Figur 5)

Figur 5

4. Använd dragfliken till att dra ut Airport Extreme-kortet. (Figur 6)

Figur 6

PowerBook G4 (15-inch) - AirPort Extreme Card 4


5. Skjut in det nya AirPort Extreme-kortet på plats, enligt illustrationen.(Figur 7)

Figur 7

6. Tryck in kortet i kortplatsen tills det hamnar på plats. (Figur 8)

Figur 8

5 PowerBook G4 (15-inch) - AirPort Extreme Card


7. Anslut antennkabeln till kortet.(Figur 9)

Figur 9

8. Lägg den genomskinliga plastfliken under och runt antennkabeln och stoppa in fliken i kortplatsen under kortet så att den
håller kabeln på plats. (Figur 10)

Figur 10

PowerBook G4 (15-inch) - AirPort Extreme Card 6


9. Se till att kortet sitter väl på plats enligt bild nummer två. (Figur 11)

Figur 11

10. Stäng AirPort-luckan. (Figur 12)

Figur 12

7 PowerBook G4 (15-inch) - AirPort Extreme Card


Stänga datorn

1. Sätt i batteriet i batterifacket igen.

2. Återanslut alla kablar och starta om datorn.

Varning : Sätt aldrig på datorn om inte alla dess interna och externa delar är på plats och datorn är stängd.
Om du använder datorn när den är öppen eller det saknas delar, kan det skada både dig och datorn.

Anm : Om AirPort Extreme-kortet inte visas i panelen Nätverk i Systeminställningar, stänger du av datorn, tar ut batteriet,
öppnar luckan till AirPort Extreme-kortet och kontrollerar att kortet verkligen sitter på plats.

 Apple Computer, Inc.

© 2003 Apple Computer, Inc. Alla rättigheter förbehålls.

Det här dokumentet är skyddat enligt amerikansk copyrightlag och internationella avtal. Ingen del av dokumentet får reproduceras i någon form utan skriftligt tillstånd
från Apple.

Apple ansvarar inte för eventuella tryck- eller skrivfel.

Apple Computer, Inc.


1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
USA
+ 1 408 996 1010
http://www.apple.com

Apple och Apples logotyp är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. och är registrerade i USA och andra länder. PowerBook och AirPort är varumärken som tillhör
Apple Computer, Inc.

PowerBook G4 (15-inch) - AirPort Extreme Card 8