You are on page 1of 1

SURAT PERAKUAN CALON PROGRAM KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH (KPLI-SR) MOD SEPENUH MASA AMBILAN

JUN 2010

Saya . .. No. Kad Pengenalan Bidang Pengkhususan . IPG Kampus ..

sesungguhnya mengaku bahawa saya akan menerima penempatan dan tidak akan sekali-kali memohon pertukaran tempat bertugas di kawasan pedalaman seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia setelah tamat latihan di Institut Pendidikan Guru (IPG).

Yang benar,

Disaksikan oleh,

.. Tarikh :

Nama : No. K/P : Tarikh :