Вы находитесь на странице: 1из 169

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

&21&(3726*(1(5$/(6'()81&,21$0,(172/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO&21&(3726*(1(5$/(6'()81&,21$0,(172

 ,1752'8&&,1
/D LGHD GH TXH ORV PLQHUDOHV SXHGHQ UHGXFLUVH GH WDPDxR D Vt PLVPRV VXUJLy
LQPHGLDWDPHQWH HQ ORV LQYHVWLJDGRUHV \ WpFQLFRV GHO iUHD GH OD &RQPLQXFLyQ WUDV HO
DGYHQLPLHQWR GH ORV PROLQRV URWDWRULRV HQ 'H HVWD IRUPD HO SULPHU PROLQR TXH
XWLOL]yHOPLVPRPLQHUDOFRPRPHGLRGHPROLHQGDRSHUyHQODPLQHUtDGHORURHQ6XGiIULFD
\VHGLRDFRQRFHUHQXQDSXEOLFDFLyQGHO$PHULFDQ,QVWLWXWHRI0LQLQJ0HWDOOXUJLFDODQG
3HWUROHXP(QJLQHHUV,QFHQHODxR(UDpVWHXQPROLQRFyQLFRTXHXWLOL]DEDFROSDV
GHPLQHUDOGHSXOJDGDVGHGLiPHWURFRPRPHGLRGHPROLHQGD>@(OSULPHUPROLQRGH
FDVFDGD FRQ XQ GLVHxR FRPSDUDEOH D ORV DFWXDOHV VXUJLy HQ OD VHJXQGD PLWDG GH OD
GpFDGD GHO \ IXH GLVHxDGR SRU +DUGLQJH 'H WDPDxR SLORWR \ GLPHQVLRQHV GH [
SLHVVHXWLOL]ySDUDPROLHQGDDXWyJHQD\VHPLDXWyJHQDWDQWRHQVHFRFRPRHQK~PHGR
/D PROLHQGD VHPLDXWyJHQD FRPHQ]y D RSHUDU HQ &KLOH HQ IHFKD HQ TXH OD
&RPSDxtD0LQHUD'LVSXWDGDGH/DV&RQGHVSXVRHQIXQFLRQDPLHQWRHOSULPHUPROLQR
VHPLDXWyJHQRGH[SLHV\N:HQ/RV%URQFHV'HVGHHVDpSRFDHVWDWHFQRORJtD
KD DGTXLULGR FDGD YH] PiV UHOHYDQFLD HQ HO SURFHVDPLHQWR GH PLQHUDOHV HQ OD PLQHUtD
GHO FREUH HQ &KLOH $FWXDOPHQWH H[LVWHQ PROLQRV VHPLDXWyJHQRV HQ RSHUDFLyQ HQ HO
SDtV 7DEOD UHSUHVHQWDQGR XQD SRWHQFLD LQVWDODGD FHUFDQD D ORV N: \ XQD
FDSDFLGDG GH WUDWDPLHQWR GH DOUHGHGRU GH GLVHxR GH WG >@ (O SUy[LPR DxR
HQWUDQHQRSHUDFLRQHVGRVQXHYRVPROLQRVHQ&RPSDxtD0LQHUD/RV3HODPEUHV$QLYHO
PXQGLDO D PHGLDGRV GH RSHUDEDQ PiV GH PROLQRV GH FDVFDGD DOUHGHGRU GHO
PXQGR \ HO WRWDO GH SRWHQFLD LQVWDODGD HUD VXSHULRU D N: OR TXH SHUPLWtD
SURFHVDU DOUHGHGRU GH WGtD GH PLQHUDO HQ HVWH WLSR GH PROLQRV 'HO WRWDO GH
SRWHQFLDLQVWDODGDXQVHXWLOL]DEDHQHOSURFHVDPLHQWRGHPLQHUDOHVGHFREUH>@(Q
XQDHQFXHVWDSXEOLFDGDSRU6YHGDOD,QGXVWULHV,QFHQHO,QWHUQDWLRQDO$XWRJHQRXVDQG
6HPLDXWRJHQRXV *ULQGLQJ 7HFKQRORJ\ 6$* GH 9DQFRXYHU &DQDGi HQ RFWXEUH GH
HVHDxRVHLQIRUPDTXHDODVHPSUHVDVIDEULFDQWHVKDQYHQGLGRVREUHPROLQRV
GH FDVFDGD FRQ XQD SRWHQFLD LQVWDODGD WRWDO GHO RUGHQ GH N: >@ 3DUD XQ
PLQHUDO GH FDUDFWHUtVWLFDV PHGLDV HVWR VLJQLILFD TXH VH SRGUtDQ SURFHVDU PWK
PWGtDRFHUFDGHPLOORQHVPWDxR
$QLYHOPXQGLDOORVPROLQRVPiVJUDQGHVHQRSHUDFLyQKR\HQGtDVRQHQIXQFLyQ
GHORVPD\RUHVIDEULFDQWHV>@)XOOHU

[SLHVFRQN:GHSRWHQFLD

6YHGDOD 

[SLHVFRQN:GHSRWHQFLD
/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

(QIDEULFDFLyQVHHQFXHQWUDQ

)XOOHU

6YHGDOD 

[SLHVFRQN:GHSRWHQFLD
[SLHVFRQN:GHSRWHQFLD

<\DVHWLHQHQGLVHxRVGHVDUUROODGRVSDUDPROLQRV

)XOOHU

[SLHVFRQN:GHSRWHQFLD

6YHGDOD 

[SLHVFRQN:GHSRWHQFLD

(VSRVLEOHGHGXFLUTXHHOFUHFLPLHQWRGHHVWRVHTXLSRVVHHQFXHQWUDVXSHGLWDGRDO
GHVDUUROOR GH VLVWHPDV GH DFFLRQDPLHQWR TXH VHDQ FDSDFHV GH DVHJXUDU XQD RSHUDFLyQ
HVWDEOH \ VHJXUD (Q HVWH VHQWLGR ORV IDEULFDQWHV GH HQJUDQDMHV HVWiQ DXPHQWDQGR
FRQWLQXDPHQWHVXFDSDFLGDGSDUDLPSXOVLyQSRUSLxyQ~QLFR+D\RSHUDQGRDFWXDOPHQWH
PROLQRVGHSLxyQ~QLFRGHN:\VHKDQRIUHFLGRWUDFFLRQHVGHKDVWDN:(VWR
VLJQLILFDTXHXQPROLQRVHPLDXWyJHQRGHN:HVHOPROLQRPiVJUDQGHTXHSXHGH
VHULPSXOVDGRFRQXQVLVWHPDGHHQJUDQDMHVFRQSLxyQGXDO\PRWRUGXDO
3RURWURODGRVHHQFXHQWUDHOPRWRUGHLQGXFFLyQHQTXHHOFDVFRGHOPROLQRHVHO
HOHPHQWRURWDWRULRGHXQJUDQPRWRUVLQFUyQLFRGHEDMDYHORFLGDG/RVHOHPHQWRVGHOURWRU
GHOPRWRUVRQDSHUQDGRVDOPROLQRHQIRUPDVLPLODUDORVHQJUDQDMHV8QHVWDWRUURGHDORV
HOHPHQWRVGHOURWRU/DFRUULHQWHGHDOLPHQWDFLyQHVWUDQVIRUPDGDSRUXQFRQYHUWLGRUGH
FLFORGHVGH+]DFHUFDGH+]'HHVWDIRUPDODIUHFXHQFLDSXHGHVHUPRGLILFDGD
ORJUiQGRVH OD UHJXODFLyQ GH OD YHORFLGDG GHO PROLQR (VWH VLVWHPD GH DFFLRQDPLHQWR HV
FRVWRVRSHURHILFLHQWH
/RVWLSRVGHDFFLRQDPLHQWRGHPROLQRVH[LVWHQWHVDFWXDOPHQWHLQFOX\HQ>@
 0RWRU$FRSODPLHQWRFRQUHGXFWRUGHYHORFLGDG3LxyQ(QJUDQDMH0ROLQR
 0RWRU(PEUDJXH3LxyQ(QJUDQDMH0ROLQR
 'RVPRWRUHV'RVUHGXFWRUHVGHYHORFLGDGFRQDFRSODPLHQWR'RVSLxRQHV(QJUDQDMH
0ROLQR
 3URSXOVLyQFRQPRWRUGHLQGXFFLyQ PROLQRVVLQHQJUDQDMH 
/RVWLSRVGHPRWRUVHSXHGHQFODVLILFDUVHJ~Q
$ $FFLRQDPLHQWRGHYHORFLGDGILMD
$ 0RWRUHVGHMDXODGHDUGLOODTXHVHXVDQFRQUHGXFWRUGHYHORFLGDG
$ 5RWRU HPERELQDGR R PRWRU GH LQGXFFLyQ DVLQFUyQLFR XVDGR FRQ UHGXFWRU GH
YHORFLGDG
$ 0RWRUVLQFUyQLFRGHEDMDYHORFLGDGXVDGRJHQHUDOPHQWHFRQHPEUDJXHQHXPiWLFR


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

7$%/$ 0ROLQRVVHPLDXWyJHQRVHQRSHUDFLRQHVHQ&KLOH>@
&RPSDxtD 0LQHUD

$xR LQLFLR

2SHUDFLyQ
'LVSXWDGD

GH

'LPHQVLRQHV

3RWHQFLD

&DSDFLGDG

%ROD

' [ / (*/ SLHV

N:

WGtD

SOJ

/DV

&RQGHV [ 

 UHD /RV %URQFHV [ 

 UHD (O &REUH [ 

%URQFH GH 3HWRUFD 6$ [ 

'LYLVLyQ &KXTXLFDPDWD [  FX

 FX

 FX

&2'(/&2&KLOH [ 

6RFLHGDG 0LQHUD [  FX

 FX

 FX

(VFRQGLGD /WGD [  [  [ 

3HODPEUHV 6$ [ 

&RPSDxtD &RQWUDFWXDO [ 

0LQHUD &DQGHODULD [  [  [ 

 [  FX

 FX

 FX [ 

 UHD /RV %URQFHV


&RPSDxtD 0LQHUD (O

'LYLVLyQ (O 7HQLHQWH
&2'(/&2&KLOH
&RPSDxtD

0LQHUD

0DQWRV
GH 2UR /D &RLSD
&RPSDxtD 0LQHUD /RV

&RPSDxtD 0LQHUD
)DFKLQDO
&RPSDxtD

0LQHUD

(O

,QGLR 3ODQWD 7DPER

&RPSDxtD 0LQHUD 'RxD


,QpV GH &ROODKXDVL
'LYLVLyQ $QGLQD
&2'(/&2&KLOH

1RWD /DV GLPHQVLRQHV VH HQWUHJDQ FRPR HO GLiPHWUR LQWHUQR GHO PROLQR PXOWLSOLFDGR SRU OD ORQJLWXG LQWHUQD
GHO PROLQR VHJXLGR SRU OD ORQJLWXG LQWHUQD GH ORV UHYHVWLPLHQWRV ORQJLWXG HIHFWLYD GH OD FiPDUD GH
PROLHQGD (*/ /XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

% $FFLRQDPLHQWRGHYHORFLGDGYDULDEOH
% 0RWRU GH MDXOD GH DUGLOOD XVDGR FRQ FRQWURO GH YHORFLGDG GH WLSR FRQYHUWLGRU GH
IUHFXHQFLD
% 0RWRUGHFRUULHQWHFRQWLQXDXVDGRWDQWRFRQWUDFFLyQGHSLxyQ~QLFRFRPRFRQSLxyQ
GXDOFRQRVLQUHGXFWRUGHYHORFLGDG
% 5RWRU HPERELQDGR R PRWRU DVLQFUyQLFR XVDGR FRQ SURSXOVLyQ FRQ UHGXFWRU GH
YHORFLGDG\VLVWHPDGHUHFXSHUDFLyQGHHQHUJtDGHGHVOL]DPLHQWRSDUDHOFRQWUROGH
YHORFLGDG
% 0RWRUVLQFUyQLFRXVDGRWDQWRSDUDSURSXOVLyQFRQSLxyQ~QLFRFRPRGXDO\DVHDFRQ
FRQWUROGHYHORFLGDGWLSR/LTXLG&OXWFKHPEUDJXHKLGURGLQiPLFRRFRQYHUWLGRUGH
IUHFXHQFLD
(O DFFLRQDPLHQWR FRQ PRWRU GH LQGXFFLyQ HV HO PiV DFRQVHMDEOH HO PiV VROLFLWDGR
KR\HQGtD\HOGHPD\RUFRVWRSDUDORVJUDQGHVPROLQRV/RVSULPHURVPROLQRVGHJUDQ
WDPDxRFRQPRWRUGHLQGXFFLyQTXHRSHUDURQHQHO PXQGR FRUUHVSRQGHQ D ORV PROLQRV
VHPLDXWyJHQRVGHOD'LYLVLyQ&KXTXLFDPDWDGH&2'(/&2&KLOHTXHRSHUDQGHVGH
GHGLPHQVLRQHV[SLHV SLHV(*/ FRQXQDSRWHQFLDGHN:

 /$02/,(1'$6(0,$87*(1$
(QODPROLHQGDDXWyJHQDDFWXDO $* URFDVGHKDVWDSOJRPiVVRQDOLPHQWDGDVD
XQPROLQRFLOtQGULFRFX\DFDUDFWHUtVWLFDItVLFDSULQFLSDOHVTXHHOGLiPHWURHVDYHFHVVX
ODUJR /D SDODEUD DXWyJHQD LQGLFD TXH OD PROLHQGD RFXUUH GHELGR D OD SURSLD DFFLyQ GH
FDtGDGHODVFROSDVPLQHUDOHVGHVGHXQDDOWXUDFHUFDQDDOGLiPHWURGHOPROLQRHVGHFLUQR
VHHPSOHDRWURPHGLRGHPROLHQGDDGLFLRQDOTXHODURFDPLVPD3RUORWDQWRODFDUJDGH
DOLPHQWDFLyQ GHEH FRQWHQHU XQD IUDFFLyQ JUXHVD FRQ OD VXILFLHQWH FDOLGDG \ FRPSHWHQFLD
FRPR PHGLR GH PROLHQGD GXUH]D SDUD LPSDFWDU \ IULFFLRQDU ODV IUDFFLRQHV GH PHQRU
JUDQXORPHWUtDGHODFDUJDKDVWDUHGXFLUVXVWDPDxRV/DPROLHQGDVHPLDXWyJHQD 6$* HV
XQDYDULDFLyQGHOSURFHVRGHPROLHQGDDXWyJHQDHVODPiV IUHFXHQWH HQOD SUiFWLFD\ HQ
HOODVHDGLFLRQDQPHGLRVGHPROLHQGDPHWiOLFRVDOPROLQR(OQLYHOYROXPpWULFRGHOOHQDGR
GHERODVYDUtDQRUPDOPHQWHGHDFRQUHVSHFWRDOYROXPHQLQWHUQRGHOPROLQR3DUD
JHQHUDOL]DUDPEDVDOWHUQDWLYDVQRUPDOPHQWHVHKDEODGHPROLQRVGHFDVFDGD
'H DFXHUGR FRQ HO HVWDGR DFWXDO GH OD WHFQRORJtD GH PROLHQGD VL VH WRPDQ ODV
GHELGDV SUHFDXFLRQHV GXUDQWH HO GLVHxR OD JUDQ PD\RUtD GH ODV PHQDV PLQHUDOHV VH
DGDSWDQ DO SURFHVDPLHQWR WDQWR SRU PROLHQGD VHPLDXWyJHQD FRPR FRQYHQFLRQDO /D


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

VHOHFFLyQ GH XQD X RWUD FRQILJXUDFLyQ HQ OD PD\RUtD GH ORV FDVRV GHSHQGH GH
FRQVLGHUDFLRQHVPiV ELHQHFRQyPLFDV TXHWpFQLFDV/DVUD]RQHVTXH VH DUJXPHQWDQ SDUD
H[SOLFDU HO LPSRUWDQWH FUHFLPLHQWR H[SHULPHQWDGR SRU ORV PROLQRV GH FDVFDGD HQ ORV
~OWLPRV DxRV VRQ SULQFLSDOPHQWH ORV EDMRV FRVWRV WRWDOHV GH RSHUDFLyQ REWHQLGRV HQ
FRPSDUDFLyQFRQODPROLHQGDFRQYHQFLRQDO
2WURV DVSHFWRV JHQHUDOHV TXH KDQ IDYRUHFLGR OD DOWHUQDWLYD WHFQROyJLFD TXH
UHSUHVHQWDQORVPROLQRVVHPLDXWyJHQRVVRQODQHFHVLGDGFUHFLHQWHGHSURFHVDUPD\RUHV
FDQWLGDGHVGHPDWHULDOSRUFDXVDGHODEDMDHQODVOH\HVDGHPiVHVWRVPROLQRVWLHQHQOD
FDSDFLGDG GH SURFHVDU HO PDWHULDO SURGXFWR GH XQ FKDQFDGR SULPDULR WDQWR HQ VX
FRQGLFLyQ DXWyJHQD FRPR VHPLDXWyJHQD VLPSOLILFDQGR VLJQLILFDWLYDPHQWH ORV
UHTXHULPLHQWRVHQODHWDSDGHFKDQFDGR(QHOFLUFXLWRGHPROLHQGD DTXHOODSDUWHTXHHV
UHHPSOD]DGDSRUHOPROLQRGHFDVFDGD HOLPLQDSDUFLDOPHQWHORVPHGLRVGHPROLHQGD
PLQLPL]DQGRFRVWRVGHLPSRUWDQFLDSRUHVWHFRQFHSWR
7DEOD &RPSDUDFLyQ GH FRVWRV RSHUDFLRQDOHV HQWUH PROLHQGD FRQYHQFLRQDO \
VHPLDXWyJHQD
$FWLYLGDG

0ROLHQGD
&RQYHQFLRQDO

0ROLHQGD6$*

2SHUDGRUHVGHSURFHVR

$FHURGHEDUUDV\ERODV

$FHURHQUHYHVWLPLHQWRV

%RPEDV+LGURFLFORQHV\UHSXHVWRV

2SHUDGRUHVGHPDQWHQFLyQ

&RQVXPRGHHQHUJtD

2WURV

7RWDO

&KDQFDGRVHFXQGDULR\WHUFLDULR
$FRSLRGHJUXHVRV/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

3RU RWUR ODGR ORV FLUFXLWRV GH PROLHQGD EDVDGRV HQ JUDQGHV PROLQRV
VHPLDXWyJHQRV VHJXLGRV GH PROLQRV GH ERODV RIUHFHQ YHQWDMDV VREUH HO HVTXHPD
FRQYHQFLRQDOGHFKDQFDGRUPROLQRGHEDUUDVPROLQRGHERODV/DH[SHULHQFLDPXHVWUD
TXH XQD OtQHD TXH LQFRUSRUH OD PROLHQGD VHPLDXWyJHQD UHTXLHUH XQ PHQRU FRVWR GH
FDSLWDO TXH XQD OtQHD WUDGLFLRQDO HVSHFLDOPHQWH SDUD PROLQRV GH JUDQ FDSDFLGDG (O
FRVWRGHFDSLWDOGHXQFLUFXLWRVHPLDXWyJHQRHVGHDSUR[LPDGDPHQWHXQGHOFRVWR
GHFDSLWDOGHXQFLUFXLWRFRQYHQFLRQDOGHPROLHQGDHQHOUDQJRGHFDSDFLGDGHVGH
WG3RURWUDSDUWHHOFRVWRGHRSHUDFLyQGHOFLUFXLWRVHPLDXWyJHQRHVGHDOUHGHGRUGHO
GHOFRQYHQFLRQDO7DEOD(VWDPXHVWUDXQDFRPSDUDFLyQGHFRVWRVRSHUDFLRQDOHV
FRQXQDEDVHGHFRVWRVSDUDPROLHQGDFRQYHQFLRQDOGH>@6HSXHGHREVHUYDUTXH
OD PROLHQGD VHPLDXWyJHQD SUHVHQWD FRVWRV RSHUDFLRQDOHV WRWDOHV PHQRUHV WDO FRPR VH
GLMR DQWHULRUPHQWH DXQTXH HO FRVWR GH HQHUJtD DXPHQWD FRQVLGHUDEOHPHQWH 6LQ
HPEDUJRHVWHDXPHQWRVHYHDPSOLDPHQWHFRPSHQVDGRSRUORVDKRUURVHQHOFKDQFDGR
VHFXQGDULR\WHUFLDULRHOFRQVXPRGHDFHURODPDQWHQFLyQ\ODPDQRGHREUD

 ',6(f2'(&,5&8,726'(02/,(1'$6(0,$87*(1$
(QODHWDSDGHGLVHxRGHOFLUFXLWRGHPROLHQGDVHPLDXWyJHQDVHUHDOL]DXQDVHULH
GH HQVD\RV D HVFDOD SLORWR HQ XQ PROLQR GH SLHV GH GLiPHWUR SRU GH ODUJR FRQ
PXHVWUDV UHSUHVHQWDWLYDV GHO \DFLPLHQWR DXQTXH OD LQFHUWLGXPEUH VREUH HVWH WHPD HV
JUDQGH(VGLItFLOJDUDQWL]DUTXHXQDPXHVWUDGHWRQHODGDVHIHFWLYDPHQWHUHSUHVHQWH
HO FRPSRUWDPLHQWR GH PLOORQHV GH WRQHODGDV HQ HO \DFLPLHQWR 1RUPDOPHQWH VH
FRQVLGHUDQ GLYHUVRV SXQWRV GHO \DFLPLHQWR SDUD WRPDU HVWDV PXHVWUDV VLHQGR pVWDV
HYDOXDGDVHQIRUPDLQGLYLGXDO\IRUPDQGRFRPSyVLWRVSDUDDOLPHQWDUHORORVFLUFXLWRVD
HYDOXDU (O FRPSRUWDPLHQWR GH SURFHVR GH HVWRV FRPSyVLWRV GD XQ YDORU PHGLR GH ODV
SURSLHGDGHVGHOPLQHUDOSHURH[SOtFLWDPHQWHRVFXUHFHODVGLIHUHQFLDVHQWUHXQD]RQD\
RWUD>@
/RVHQVD\RVGHPROLHQGDDHVFDODSLORWRVRQPX\VHQVLEOHVDOWDPDxRGHSDUWtFXOD
HQ OD DOLPHQWDFLyQ GH PRGR TXH VH GHEH DVHJXUDU XQD JUDQXORPHWUtD GH DOLPHQWDFLyQ
KRPRJpQHDGXUDQWHHOHQVD\R\SDUDODHYDOXDFLyQFRPSDUDWLYDHQWUHFDGDXQRGHORV
HQVD\RV TXH VH UHDOLFHQ (Q JHQHUDO DO SURFHVDU EDMRV IOXMRV GH PLQHUDO GH XQ DPSOLR
UDQJRGHWDPDxRVGHSDUWtFXODHVPX\GLItFLOORJUDUORDQWHULRUGHELGRDTXHHQHVWRV
FDVRV OD FDUJD JUXHVD GH DOLPHQWDFLyQ FXHQWD FRQ SRFDV URFDV GH JUDQ WDPDxR \ SHVR
3RU OR WDQWR VH UHFXUUH D VHSDUDU HO PDWHULDO HQ WUHV D FLQFR LQWHUYDORV GH WDPDxR \/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

UHFRQVWLWXLU XQD DOLPHQWDFLyQ GH GLVWULEXFLyQ XQLIRUPH PH]FODQGR ODV IUDFFLRQHV


VHSDUDGDVHQSURSRUFLRQHVDGHFXDGDV
8WLOL]DQGR XQ KDUQHUR R XQ WURPPHO SDUD FODVLILFDU OD GHVFDUJD GHO PROLQR
VHPLDXWyJHQRXQFKDQFDGRUGHFRQRGHSLHVSDUDHYDOXDUHOFKDQFDGRGHSHEEOHVXQ
FODVLILFDGRU GH HVSLUDO SDUD OD FODVLILFDFLyQ ILQD SRU OD GLILFXOWDG GH FRQWURODU OD
RSHUDFLyQGHKLGURFLFORQHVFRQSHTXHxRVIOXMRVGHSXOSD \XQPROLQRGHERODVSLORWR
VHSXHGHQFRQILJXUDUGLIHUHQWHVFLUFXLWRVSDUDODHYDOXDFLyQVLHQGRODVPiVFRPXQHVODV
FRQILJXUDFLRQHV>@

)$*FLUFXLWRFRQPROLQR IXOO DXWyJHQR)LJXUD

6$*FLUFXLWRFRQPROLQRVHPLDXWyJHQR)LJXUD

6$&FLUFXLWRFRQPROLQRVHPLDXWyJHQR\XQ FKDQFDGRU SDUD SHEEOHV UHFLUFXODGRV


)LJXUDE SXGLHQGRVHU)$&VtHOPROLQRQRXWLOL]DPHGLRVGHPROLHQGD

'6$* FLUFXLWR IRUPDGR SRU XQ PROLQR VHPLDXWyJHQR VHJXLGR GH XQ FLUFXLWR
VHFXQGDULR GH PROLQRV GH ERODV FRQ UHFLUFXODFLyQ GLUHFWD GH SHEEOHV DO PROLQR
VHPLDXWyJHQR)LJXUD

6$%&$FLUFXLWRFRQXQPROLQRVHPLDXWyJHQRVHJXLGRGHXQFLUFXLWRVHFXQGDULRGH
PROLQRV GH ERODV FRQ UHFLUFXODFLyQ GH SHEEOHV FKDQFDGRV DO PROLQR VHPLDXWyJHQR
)LJXUDE

6$%&%FRQXQPROLQRVHPLDXWyJHQRVHJXLGRGHXQFLUFXLWRVHFXQGDULRGHPROLQRV
GHERODVFRQDOLPHQWDFLyQGHSHEEOHVFKDQFDGRVDOPROLQRVHFXQGDULR)LJXUD

Agua

Agua

Chancador
de Pebbles

Molino SAG

Molino FAG o SAG

Agua

Agua

D


E
/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

)LJXUD (VTXHPDVGHFLUFXLWRVGHPROLHQGD D )$*R6$*\ E 6$&

Chancador
de Pebbles

Agua
Agua

Bolas

Bolas

Molino SAG
Molino SAG

Agua

Agua

)LJXUD (VTXHPDVGHFLUFXLWRVGHPROLHQGD D '6$*\ E 6$%&$

Chancador
de Pebbles

Agua

Molino SAG
Agua

Molino de Bolas

)LJXUD (VTXHPDGHFLUFXLWR6$%&%

/RVPROLQRVVHPLDXWyJHQRVDHVFDODSLORWRGHPRUDQXQWLHPSRODUJRHQOOHJDUDO
HVWDGR HVWDFLRQDULR OR TXH LPSOLFD TXH ORV HQVD\RV UHTXLHUHQ HQ SURPHGLR GLH] KRUDV
SDUD OOHJDU D HVWD FRQGLFLyQ PiV XQD KRUD SDUD WRPDU PXHVWUDV \ DO PHQRV RWUD KRUD
SDUDDVHJXUDUVHTXHHOPXHVWUHRVHUHDOL]yHQFRQGLFLRQHVHVWDEOHV
(O FRQWURO GHO HQVD\R VH KDFH D WUDYpV GH OD PHGLFLyQ GH OD SRWHQFLD FRQVXPLGD
SRU HO PROLQR OD TXH GHEH SHUPDQHFHU FRQVWDQWH GXUDQWH \ GHVSXpV GHO SHUtRGR GH
PXHVWUHR\XQQLYHOGHOOHQDGRYROXPpWULFRGHFDUJDLQWHUQDDGHFXDGRSDUDHOSURFHVR
HQWUHDSDUDHVWHWLSRGHPROLQRV6HFRQVLGHUDTXHSDUDQLYHOHVGHOOHQDGRWRWDO


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

EDMR QR VH ORJUD XWLOL]DU HILFLHQWHPHQWH HO FRQVXPR HVSHFtILFR GH HQHUJtD VH
REWLHQHQYDORUHVGHHQHUJtDHVSHFtILFDHQN:KWPX\DOWRV PLHQWUDVTXHFRQYDORUHV
VXSHULRUHV D GH OOHQDGR YROXPpWULFR GH FDUJD OD RSHUDFLyQ VH WRUQD LQHVWDEOH \
GLItFLOGHFRQWURODU
/D SRWHQFLD QHWD FRQVXPLGD SRU HO SURFHVR GH PROLHQGD VHPLDXWyJHQD VH
GHWHUPLQDDSDUWLUGHODSRWHQFLDSURPHGLRFRQVXPLGDGXUDQWHODHWDSDGHPXHVWUHR\
ODSRWHQFLDFRQVXPLGDSRUHOPROLQRSLORWRHQYDFtRGHWHUPLQDGDJHQHUDOPHQWHDWUDYpV
GH XQD FXUYD GH FDOLEUDFLyQ XWLOL]DQGR IUHQR 3URQ\ (VWH HV HO SDUiPHWUR EiVLFR SDUD
LQWHUSUHWDU \ HYDOXDU ORV UHVXOWDGRV REWHQLGRV HQ ORV HQVD\RV D HVFDOD SLORWR \ VX
SRVWHULRUH[WUDSRODFLyQDHVFDODLQGXVWULDO
$O KDFHU HO DQiOLVLV SDUD HO GLVHxR GHO PROLQR LQGXVWULDO ORV UHVXOWDGRV GH ORV
HQVD\RVDHVFDODSLORWRVRQHYDOXDGRVFRPRODHQHUJtDQHWDFRQVXPLGDSRUWRQHODGDGH
SURGXFWR PHQRU TXH XQ WDPDxR HVSHFLILFDGR HQ N:KW GHVFRQWDQGR OD FDQWLGDG
PHQRUDHVWH WDPDxR H[LVWHQWH HQ OD DOLPHQWDFLyQ 'H HVWD IRUPD SDUD OD VHOHFFLyQ GHO
FLUFXLWRPiVDSURSLDGRVHFRQVLGHUDSULQFLSDOPHQWH>@

(O PHQRU FRQVXPR HVSHFtILFR GH HQHUJtD FRQVLGHUDQGR HO FLUFXLWR SULPDULR \
VHFXQGDULR

8QIDFWRUDSURSLDGRGHGLVWULEXFLyQGHHQHUJtDHVSHFtILFDHQWUHOHFLUFXLWRSULPDULR
VHPLDXWyJHQR\VHFXQGDULRFRQYHQFLRQDO

FE =

E SAG
,
E Bolas

normalmente 1 FE 2GRQGH)(HVHOIDFWRUGHGLVWULEXFLyQGHHQHUJtD(6$*ODHQHUJtDHVSHFLILFDQHFHVDULDHQ
OD HWDSD GH PROLHQGD VHPLDXWyJHQD \ (%RODV OD HQHUJtD HVSHFtILFD QHFHVDULD SDUD OD
PROLHQGDVHFXQGDULD
6L * [ UHSUHVHQWD OD IUDFFLyQ HQ SHVR PHQRU DO WDPDxR [ HQ OD DOLPHQWDFLyQ
IUHVFDDOPROLQRVHPLDXWyJHQR3 [ HVODIUDFFLyQHQSHVRGHPDWHULDOPHQRUDOWDPDxR
[ UHTXHULGR SDUD HO SURFHVR GH PROLHQGD FRQYHQFLRQDO TXH VLJXH DO PROLQR
VHPLDXWyJHQR \ VL HO IOXMR D SURFHVDU VH HVSHFLILFD SRU 4 HQ WK OD SRWHQFLD HQ N:
QHFHVDULDSDUDHOPROLQRVHPLDXWyJHQRLQGXVWULDOHV
M p (neta) = E SAG Q[P( x*) G ( x*)]

/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

(VWH SURFHGLPLHQWR DXQTXH QR GHO WRGR FRUUHFWR HV UD]RQDEOHPHQWH SUHFLVR
FXDQGR* [ HVSHTXHxR\* [ \3 [ SDUDHOPROLQRSLORWRHLQGXVWULDOVRQFHUFDQRV
[] /XHJR D WUDYpV GH XQD UHODFLyQ HPStULFD VH GHWHUPLQD HO GLiPHWUR GHO PROLQR '
UHTXHULGR SDUD HO FRQVXPR GH SRWHQFLD HVWDEOHFLGR FRPR XQD IXQFLyQ GH RWUDV
YDULDEOHV
D = f ( M p (neta),

L
, c , c , J c , J b )
DGRQGH /' HV OD UD]yQ ODUJR D GLiPHWUR TXH VH GHILQH SDUD HO PROLQR LQGXVWULDO F OD
IUDFFLyQGHODYHORFLGDGFUtWLFDDODTXHRSHUD HO PROLQR F OD GHQVLGDG DSDUHQWH GH OD
FDUJDLQWHUQDGHOPROLQR-F\-EORVQLYHOHVGHOOHQDGRGHFDUJDWRWDO\ERODVGHOPROLQR
LQGXVWULDO
8QD FRUURERUDFLyQ GH OR DQWHULRU VH KDFH WRPDQGR HO HMHPSOR GH PROLQRV HQ
RSHUDFLyQ/DSRWHQFLDQHWDUHTXHULGDSRUHOPROLQRHQGLVHxRVHHVWLPDDWUDYpVGHOD
VLJXLHQWHUHODFLyQ
M p2

D
= M p1 2
D1

2 c 2 J c 2 EGL2

1 c1 J c1 EGL1GRQGH HO VXEtQGLFH \ LQGLFD HO PROLQR HQ RSHUDFLRQHV \ HO PROLQR HQ GLVHxR
UHVSHFWLYDPHQWH (O SDUiPHWUR HV YDULDEOH GHSHQGLHQGR VL HO PROLQR HQ GLVHxR HV
DXWyJHQR VHPLDXWyJHQR GH EDUUDV R GH ERODV \ (*/ HV HO ODUJR HIHFWLYR HQWUH
UHYHVWLPLHQWRVGHXQPROLQR
3RVWHULRUPHQWHDSDUWLUGHODSRWHQFLDQHWDGHWHUPLQDGDHQOD(FVHGHWHUPLQD
ODSRWHQFLDPHFiQLFDEUXWDQHFHVDULDSDUDHOPROLQRGLPHQVLRQDGRDSOLFDQGRXQIDFWRU
GHHVFDODPLHQWRTXHLQFOX\H[]

SRVLEOHVGLIHUHQFLDVHQUHSUHVHQWDWLYLGDGGHODPXHVWUDHQVD\DGDDHVFDODSLORWR

SRVLEOHV GLIHUHQFLDV HQ HO FRPSRUWDPLHQWR GH OD PXHVWUD DO PROHUVH HQ HO PROLQR
SLORWRHLQGXVWULDO

SpUGLGDVJOREDOHV PHFiQLFDV\HOpFWULFDV TXHRFXUUHQHQHOFLUFXLWRLQGXVWULDO


(OREMHWLYRSULQFLSDOGHHVWRVHQVD\RVHVGHWHUPLQDUXQDFRQILJXUDFLyQGHFLUFXLWR

TXH RSWLPLFH OD FDSDFLGDG GH SURFHVR UHVSHFWR GH ODV LQYHUVLRQHV GH FDSLWDO (Q HVWRV
HQVD\RVQRVHGHILQHQODVFRQGLFLRQHVySWLPDVGHRSHUDFLyQDHVFDODLQGXVWULDO(VWRHV
QR KD\ XQD GHILQLFLyQ GH OD YHORFLGDG GH RSHUDFLyQ HO QLYHO GH OOHQDGR GH FDUJD GHO


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

PROLQRDGHFXDGDHOQLYHOGHOOHQDGRGHERODVDXWLOL]DUHWF(QIRUPDJHQHUDOKD\XQD
GHILQLFLyQ GH OD SRWHQFLD D FRQVXPLU \ HO IOXMR GH PLQHUDO D SURFHVDU VLQ HQWUHJDU DO
RSHUDGRUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODRSHUDFLyQFRQTXHVHHQFRQWUDUiFRQHVWRVSDUiPHWURV
JOREDOHV
$O SUR\HFWDU ORV FRQVXPRV GH HQHUJtD SDUD GLIHUHQWHV FRQILJXUDFLRQHV GH
FLUFXLWRVEDVDGRVHQHQVD\RVDHVFDODSLORWRHVSRVLEOHREWHQHUORVVLJXLHQWHVUHVXOWDGRV
>@FRQVLGHUDQGRSDUDFDGDXQDGHODVVLWXDFLRQHVTXHODDOLPHQWDFLyQDOFLUFXLWRHVHO
SURGXFWRGHOFKDQFDGRSULPDULR\HOSURGXFWRILQDOWLHQHXQDJUDQXORPHWUtDGHEDMR
PDOODV7\OHU
7DEOD

&RQVXPRV HVSHFtILFRV GH HQHUJtD SDUD GLIHUHQWHV FRQILJXUDFLRQHV GH


FLUFXLWRV FRQVLGHUDQGR XQ SURGXFWR D IORWDFLyQ GH EDMR PDOODV
7\OHU
&RQVXPRHVSHFtILFRGHHQHUJtDN:KW

&LUFXLWR

&KDQFDGR

0ROLQR

0ROLQR

SULPDULR

VHFXQGDULR

7RWDO1HWR 7RWDO%UXWR

)$*XQDHWDSD6$*XQDHWDSD'6$*

)$%&$)$&

500ROLQR GH ERODV XQD

&RQYHQFLRQDO
%0
HWDSD

 23(5$&,1<&21752/'(02/,1266(0,$87*(126
(QJHQHUDOHOREMHWLYR ILQDO GH XQ VLVWHPD GH FRQWURO VH GHILQH GH DFXHUGR D XQ
FULWHULRWpFQLFRHFRQyPLFRTXHVLHPSUHEXVFDREWHQHUHOPi[LPREHQHILFLRHFRQyPLFR
GH OD LQYHUVLyQ TXH VH KD UHDOL]DGR 6LQ HPEDUJR ORV REMHWLYRV WpFQLFRV SXHGHQ YDULDU
FRQVLGHUDEOHPHQWH GH XQD SODQWD D RWUD \ GHQWUR GH XQD PLVPD SODQWD SXHGH VXIULU


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

YDULDFLRQHVHQHOWLHPSR3RUHMHPSORHQXQDSODQWDFRQFHQWUDGRUDGHFREUHFXDQGROD
GHPDQGDGHHVWHPHWDOHVDOWDHOREMHWLYRSULQFLSDOSXHGHVHUPD[LPL]DUODSURGXFFLyQ
PLHQWUDV TXH VL OD GHPDQGD HV EDMD HO REMHWLYR SULQFLSDO SXHGH VHU DXPHQWDU OD
UHFXSHUDFLyQ\GLVPLQXLUORVFRVWRVGHRSHUDFLyQ
/RV REMHWLYRV GH FRQWURO HQ XQ FLUFXLWR GH PROLHQGD GHEHQ VHU FODUDPHQWH
HVSHFLILFDGRV\FRPRHMHPSORVHSXHGHPHQFLRQDU>@

0DQWHQHUFRQVWDQWHHOWRQHODMHSURFHVDGR\ODFDOLGDGJUDQXORPpWULFDGHPROLHQGD

0D[LPL]DUHOWRQHODMHSURFHVDGRDXQDFDOLGDGJUDQXORPpWULFDGHPROLHQGD
FRQVWDQWH

0D[LPL]DUHOWRQHODMHSURFHVDGRPDQWHQLHQGRODFDOLGDGJUDQXORPpWULFDGH
PROLHQGDGHQWURGHOtPLWHVHVSHFtILFRV
&DGD REMHWLYR HV GLIHUHQWH DO RWUR \ GHEHQ UHTXHULU HVWUDWHJLDV GH FRQWURO

VLJQLILFDWLYDPHQWHGLVWLQWDV
6LQHPEDUJRHOSULPHUREMHWLYRTXHGHEHHQIUHQWDUFXDOTXLHUVLVWHPDGHFRQWURO
TXHVHHVWDEOH]FDHVORJUDUHVWDELOL]DUODRSHUDFLyQGHODSODQWD8QDYH]TXHHVWRVHKD
ORJUDGRVHSXHGHSUR\HFWDUODRSWLPL]DFLyQGHODSODQWD
(QODRSHUDFLyQGHPROLQRVVHPLDXWyJHQRVVHEXVFDTXHWUDEDMDUHQFRQGLFLRQHV
TXH LPSOLTXHQ HO Pi[LPR FRQVXPR GH SRWHQFLD LQVWDODGD 6LQ HPEDUJR HVWR LPSOLFD
WUDEDMDU HQ XQ SXQWR GH RSHUDFLyQ LQHVWDEOH VL VH FRQVLGHUD TXH OD YDULDFLyQ GHO
FRQVXPRGHSRWHQFLDWLHQHXQFRPSRUWDPLHQWRWtSLFRFRPRHOPRVWUDGRHQOD)LJXUD/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

12
11

Potencia, MW

10
9
8
7
6
5
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

Nivel de llenado total, %

)LJXUD 9DULDFLyQ WtSLFD GHO FRQVXPR GH SRWHQFLD FRQ HO QLYHO YROXPpWULFR GH
OOHQDGRWRWDOGHOPROLQR
'HDFXHUGRDORFRPHQWDGRSUHYLDPHQWHVREUHODYDULDELOLGDGGHOQLYHOGHOOHQDGR
YROXPpWULFR GH OD FDUJD LQWHUQD GHO PROLQR HV SRVLEOH REVHUYDU HQWRQFHV TXH HO
FRQVXPRGHSRWHQFLDPi[LPRHVWiHQHOERUGHGHXQDVLWXDFLyQGHRSHUDFLyQLQHVWDEOH
HVWRHVXQDXPHQWRGHOQLYHOGHOOHQDGRGHOPROLQRPiVDOOiGHOYDORUTXHFRUUHVSRQGH
DO FRQVXPR GH SRWHQFLD Pi[LPR FRQGXFH D XQD FRQGLFLyQ GH VREUHOOHQDGR GHO PROLQR
TXHGHEHVHUSUHYHQLGR
3RU RWUR ODGR HO YDORU GH SRWHQFLD Pi[LPD TXH SXHGH FRQVXPLU XQ PROLQR
VHPLDXWyJHQRQRHVFRQVWDQWHVLQRTXHGHSHQGHGHSULQFLSDOPHQWHGHYDULDEOHVFRPROD
GHQVLGDGGHODFDUJDLQWHUQDODGLVWULEXFLyQGHWDPDxRVGHODDOLPHQWDFLyQ\GHOHVWDGR
GHO UHYHVWLPLHQWR 'H OD PLVPD IRUPD HO QLYHO GH OOHQDGR GH OD FDUJD LQWHUQD TXH
FRUUHVSRQGH DO Pi[LPR FRQVXPR GH SRWHQFLD QR HV FRQVWDQWH VLQR TXH HVWi
GLUHFWDPHQWH UHODFLRQDGR FRQ HO QLYHO GH OOHQDGR GH PHGLRV GH PROLHQGD \ HO
PRYLPLHQWR GH OD FDUJD LQWHUQD SULQFLSDOPHQWH /R DQWHULRU LQGLFD TXH OD SRWHQFLD
Pi[LPD HO QLYHO GH OOHQDGR YROXPpWULFR GH FDUJD LQWHUQD SDUD HVD SRWHQFLD \ HO
FRUUHVSRQGLHQWHIOXMRPi[LPRGHDOLPHQWDFLyQYDULDUiQGXUDQWHODRSHUDFLyQHQIRUPD
PX\GLQiPLFD3RUHOORWDQWRORVRSHUDGRUHVGHFLUFXLWRVGHPROLHQGDVHPLDXWyJHQDDVt
FRPRORVVLVWHPDVGHFRQWUROGHPROLQRVVHPLDXWyJHQRVGHEHQLQWHQWDUFRQMXJDUHVWRV


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

IDFWRUHV SDUD ORJUDU SULPHUR HVWDELOL]DU OD RSHUDFLyQ \ SRVWHULRUPHQWH EXVFDU VX


PHMRUDPLHQWR,1&,'(1&,$ '( /$ 0$17(1&,1 (1 3/$17$6 '(


02/,(1'$6(0,$87*(1$
/DV SODQWDV GH PROLHQGD VHPLDXWyJHQD VH GLVHxDQ FRQ SRFRV HTXLSRV GH JUDQ

FDSDFLGDGGHSURFHVDPLHQWR6XYHQWDMDUHVLGHHQTXHFRQSRFRVHTXLSRVVHUHHPSOD]D
XQDJUDQFDQWLGDGGHHTXLSRVWUDGLFLRQDOHVGHFKDQFDGRPROLHQGDGHEDUUDV\ERODV$
VX YH] HVWD FDUDFWHUtVWLFD FRQYLHUWH D ORV PROLQRV VHPLDXWyJHQRV HQ ORV HMHPSORV FDVL
LGHDOHV GH HTXLSRV FUtWLFRV FX\R IXQFLRQDPLHQWR FRQWLQXR \ HVWDEOH HV XQ UHTXLVLWR
LQGLVSHQVDEOH SDUD DVHJXUDU OD UHQWDELOLGDG GH ODV RSHUDFLRQHV GH SURFHVDPLHQWR GH
PLQHUDOHV(VWRSRQHHQXQSULPHUSODQRODGHPDQGDSRUGLVSRQLELOLGDGGHOHTXLSR/DV
FDXVDOHVWtSLFDVGHGHWHQFLyQGHXQDSODQWDGHPROLHQGDVHPLDXWyJHQDVRQSRU>@

0DQWHQFLyQPHFiQLFDSODQLILFDGDHLPSUHYLVWD PROLQRVHPLDXWyJHQRFRUUHDV
FKXWHVKDUQHURERPEDVGHKLGURFLFORQHVFDxHUtDVGHSXOSDFDxHUtDVGHDJXD
VLVWHPDGHOXEULFDFLyQVLVWHPDVGHHQIULDPLHQWRFRPSUHVRUHV

0DQWHQFLyQHOpFWULFDSODQLILFDGDHLPSUHYLVWD

0DQWHQFLyQGHLQVWUXPHQWDFLyQSODQLILFDGDLPSUHYLVWD\SDUDFDOLEUDFLyQ

)DOODVHQODRSHUDFLyQ DWROORGHFDxHUtDVDWROORGHFRUUHDV\FKXWHVGHWHQFLyQ
GHSODQWDGHIORWDFLyQEDQGHUDV

)DOWDGHPLQHUDO

)DOWDGHDJXD

)DOWDGHHOHFWULFLGDG

2WURV GtDVIHULDGRV 

'HpVWDVODSULQFLSDO FDXVDOGHGHWHQFLyQGHHVWRV PROLQRV HV OD PDQWHQFLyQ GHO


UHYHVWLPLHQWR/RVSUREOHPDVTXHFRQWULEX\HQDODXPHQWRGHOWLHPSRGHGHWHQFLyQGHO
PROLQRSRUPDQWHQFLyQGHOUHYHVWLPLHQWRVHSXHGHQFODVLILFDUHQGRVFDWHJRUtDV
/RV TXH UHGXFHQ OD YLGD ~WLO GH ORV UHYHVWLPLHQWRV GHPDQGDQGR SDUDGDV PiV
IUHFXHQWHV
/RVTXHDXPHQWDQHOWLHPSRGHODRSHUDFLyQGHFDPELRGHSLH]DV
(O PDWHULDO HV XQR GH ORV IDFWRUHV GHWHUPLQDQWHV GH OD YLGD ~WLO >@ 3RU HVWD
UD]yQ ORV IDEULFDQWHV GH UHYHVWLPLHQWRV KDQ SUHVWDGR PXFKD DWHQFLyQ D HVWH WHPD
PHMRUDQGR FRQWLQXDPHQWH HO GLVHxR GH ORV PDWHULDOHV \ RSWLPL]DQGR ORV SURFHVRV GH
IDEULFDFLyQ/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

/DYLGD~WLOGHOUHYHVWLPLHQWRWDPELpQGHSHQGHGHODVFRQGLFLRQHVGH RSHUDFLyQ
GHOHTXLSR(QWUHODVFRQGLFLRQHVTXHVHSXHGHQILMDUDYROXQWDGSRUHORSHUDGRUODVTXH
JHQHUDQ XQ HIHFWR PiV DOWR GH GHWHULRUR DFHOHUDGR VRQ OD RSHUDFLyQ FRQ EDMR QLYHO GH
FDUJD GHQWUR GHO PROLQR \ OD RSHUDFLyQ FRQ DOWD YHORFLGDG GH JLUR VLQ XQ FRQWURO
DGHFXDGRGHOQLYHOGHOOHQDGRYROXPpWULFRGHFDUJDLQWHUQD/DSUiFWLFDGHOJULQGRXW
YDFLDPLHQWR GH OD FDUJD GH PLQHUDO GHO PROLQR SDUD PHGLU HO QLYHO GH ERODV HV PX\
SHUMXGLFLDO HQ JHQHUDO DXQTXH HQ HO SUHVHQWH DIHFWD PiV D OD FDUJD GH ERODV TXH DO
UHYHVWLPLHQWR SRU HO DOWR JUDGR GH UHVLVWHQFLD DO LPSDFWR FRQ TXH VH IDEULFDQ HVWRV
~OWLPRV $XQTXH UDUDPHQWH VH SUHVHQWD XQD FRQGLFLyQ GH PD\RU DFLGH] GH OD SXOSD
DFHOHUDORVPHFDQLVPRVGHFRUURVLyQGHOUHYHVWLPLHQWR
8Q WHUFHU IDFWRU HV HO SURSLR GLVHxR GH OHYDQWDGRUHV TXH GHWHUPLQD ODV
WUD\HFWRULDV GH FDtGD GH ERODV \ TXH SXHGH FRQVWLWXLUVH HQ XQ PHFDQLVPR GH
DXWRGHVWUXFFLyQFXDQGRVHKDFHHQIRUPDLQDGHFXDGD
)LQDOPHQWHODH[LVWHQFLDGH]RQDVLQWHUQDVGHORVPROLQRVFRQPD\RUYHORFLGDGGH
GHVJDVWHORTXHVHDSUHFLDHQSDUWLFXODUHQODVWDSDV\]RQDVHVSHFtILFDVGHOPDQWRVLQR
VH FRPSHQVD FRQ HO GLVHxR FRQGXFH D XQD PHQRU YLGD ~WLO /D H[LVWHQFLD GH IDOODV GH
LQVWDODFLyQ WDPELpQ RFDVLRQD GHWHULRUR ORFDOL]DGR PiV DFHOHUDGR (VWRV SUREOHPDV
SDUHFHQVHUPiVIiFLOHVGHFRQWURODURPHQRVIUHFXHQWHV
(QFXDQWRDOWLHPSRGHGHWHQFLyQSDUDPDQWHQFLyQGHOPROLQRVHPLDXWyJHQROD
IDHQD GH UHHPSOD]R GH ORV UHYHVWLPLHQWRV JDVWDGRV SRU XQRV QXHYRV VH FRPSRQH GH
PXFKDV SHTXHxDV DFWLYLGDGHV TXH VH UHDOL]DQ VHFXHQFLDOPHQWH >@ FDGD XQD GH ODV
FXDOHV SXHGH GHPRUDU PiV GH OR HVSHUDGR \ FRQWULEXLU DVt DO DXPHQWR GHO WLHPSR GH
GHWHQFLyQGHOPROLQR
/DVWUHVDFWLYLGDGHVTXHVRQ IXHQWH GH UHWUDVRV LPSRUWDQWHV VRQOD RSHUDFLyQ GH
VROWDU ORV SHUQRV VREUH WRGR FXDQGR OD WXHUFD UHTXLHUH H[WHQVR JROSHWHR PDQXDO SDUD
VDOLU OD RSHUDFLyQ GH DILUPDU ODV SLH]DV QXHYDV HQ OD PiTXLQD ODLQHUD TXH HQ DOJXQRV
FDVRVGHPDQGDXQWLHPSRFRQVLGHUDEOHSDUDVHUFRORFDGDHQSRVLFLyQ\ODWHUFHUDHVOD
PDQLREUDGHLQFKLQJGHOPROLQRTXHFRQVLVWHHQURWDUOHYHPHQWHHOPROLQRGHPDQHUD
GHH[SRQHUODV ]RQDV GHO PDQWR TXH HVWiQ EDMR OD FDUJD TXH HQ DOJXQRV FDVRV VH GHEH
KDFHUYDULDVYHFHVGXUDQWHHOFDPELR/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

 ',6321,%,/,'$'<87,/,=$&,1
+DFLHQGRXQDFXLGDGRVDFODVLILFDFLyQGHODVFDXVDVTXHSURYRFDQODGHWHQFLyQGHO
PROLQRVHPLDXWyJHQRHVSRVLEOHGLVFULPLQDUHQWUHODGLVSRQLELOLGDG\ODXWLOL]DFLyQGHO
HTXLSR
(Q HVWULFWR ULJRU OD GLVSRQLELOLGDG VH GHEH FDOFXODU FRPR OD IUDFFLyQ GHO WLHPSR
TXHRSHUyODSODQWDGHVFRQWDQGRHOWLHPSRGHGHWHQFLyQGHOPROLQRSRUXQDQHFHVLGDG
SURSLDGHOHTXLSR
3RU RWUR ODGR OD XWLOL]DFLyQ VH GHEH FDOFXODU FRPR OD IUDFFLyQ GHO WLHPSR TXH
RSHURODSODQWD PHQRV HO WLHPSR GH GHWHQFLyQ GHELGR D SUREOHPDV H[WHUQRV DO HTXLSR
FXDQGRHVWHSRGtDVHJXLUIXQFLRQDQGR

 '(),1,&,21(6%6,&$6
9(/2&,'$' &57,&$
6HGHILQHFRPRYHORFLGDGFUtWLFDGHOPROLQRDODYHORFLGDGGHURWDFLyQDODFXDOODV
ERODV HPSLH]DQ D FHQWULIXJDU HQ ODV SDUHGHV GHO PROLQR \ QR VRQ SUR\HFWDGDV HQ VX
LQWHULRU +DFLHQGR XQ EDODQFH GH IXHU]DV VREUH XQD EROD HQ OD SDUHG GHO PROLQR
FRQVLGHUDQGRODIXHU]DGHJUDYHGDG\ODIXHU]DFHQWUtIXJDVHWLHQH
Fc + P = 0RELHQ

) X HU]D FHQ WUtIXJ D


)F

3 HVR 3

)LJXUD

(VTXHPD GH EDODQFH GH IXHU]DV VREUH XQD EROD DGRVDGD D OD FDUFD]D GHO
PROLQRDOFRPHQ]DUODFHQWULIXJDFLyQGHODFDUJD/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

mw 2 ( R r ) mg = 0GRQGHPHVODPDVDGHODERODUHVVXUDGLRZODYHORFLGDGDQJXODUGHOPROLQR\5VX
GLiPHWUR3RURWUDSDUWHODYHORFLGDGH[SUHVDGDHQFLFORVSRUPLQXWR USP HQIXQFLyQ
GHODYHORFLGDGDQJXODUHV
N=

w
2/ODPDQGR 1F D OD YHORFLGDG D OD TXH RFXUUH OD FHQWULIXJDFLyQ GH OD EROD \
UHHPSOD]DQGRODHFXDFLyQHQODHFXDFLyQ\GHVSHMDQGRSDUD1FVHREWLHQH
Nc =

1
2

2g
DdFRQVLGHUDQGRTXHHOGLiPHWURGHOPROLQRHVPXFKRPD\RUTXHHOGLiPHWURGHOPHGLRGH
PROLHQGDVHREWLHQH
76.6
RPM, D y d en pies
Dd

Nc =

42.2

RPM, D y d en m
D d
(V UD]RQDEOH HVSHUDU TXH OD DFFLyQ GH YROWHR HQ XQ PROLQR GHSHQGHUi GH OD
IUDFFLyQGHYHORFLGDGFUtWLFDDODFXDOHOPROLQRRSHUDGHWDOPDQHUDTXHODYHORFLGDGGH
URWDFLyQ GH pVWH QRUPDOPHQWH VH HVSHFLILFD SRU PHGLR GH F OD IUDFFLyQ GH YHORFLGDG
FUtWLFD/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

24

Velocidad del molino, rpm

22

c=0.65%
c=0.75%

20

c=0.85%
c=0.90%

18
16
14
12
10
8
8

12

16

20

24

28

32

36

40

Dimetro efectivo del molino, pies

)LJXUD

9DULDFLyQ GH OD YHORFLGDG GH URWDFLyQ FRQ HO GLiPHWUR GHO PROLQR SDUD
GLIHUHQWHVIUDFFLRQHVGHODYHORFLGDGFUtWLFD

1,9(/ '( //(1$'2 '( &$5*$ < 3(62 '( %2/$6 &2/3$6 < 0,1(5$/
7DPELpQODDFFLyQGHYROWHR\ODHILFLHQFLDHQODUHGXFFLyQGHWDPDxRVGHSHQGH
GH OD SURSRUFLyQ GHO YROXPHQ GHO PROLQR OOHQR FRQ ERODV \ FROSDV TXH DFW~HQ FRPR
PHGLRVGHPROLHQGD'HHVWDIRUPDODIUDFFLyQGHOPROLQROOHQDFRQERODV-EVHH[SUHVD
FRQYHQFLRQDOPHQWHFRPRODIUDFFLyQGHOYROXPHQPROLQROOHQRSRUHOOHFKRGHERODVHQ
HOUHSRVR
3DUD FRQYHUWLU HO YROXPHQ GHO OHFKR D OD PDVD WRWDO GH ODV ERODV SUHVHQWHV R
YLFHYHUVDHVQHFHVDULRFRQRFHUODGHQVLGDGDSDUHQWHGHODFDUJDGHOOHFKRGHERODV/D
SRURVLGDGGHOOHFKRYDUtDOLJHUDPHQWHGHSHQGLHQGRGHODPH]FODGHWDPDxRVGHERODV
UHOOHQR GH PLQHUDO HWF VLQ HPEDUJR VH GHILQH XQD SRURVLGDG QRPLQDO FRQVWDQWH SDUD
HIHFWXDU FiOFXORV 'LIHUHQWHV LQGXVWULDV \ IDEULFDQWHV XVDQ OLJHUDV GLIHUHQFLDV HQ ORV
YDORUHVGHSRURVLGDG VLHQGR XQ YDORU SURPHGLR UD]RQDEOH 3DUD ERODV GH DFHUR GH
WLSRQRUPDOODSRURVLGDGIRUPDOGHSURGXFHXQDGHQVLGDGDSDUHQWHGHOOHFKRGH
OEVSLHWP
$VtODIUDFFLyQYROXPpWULFDGHOOHQDGRGHERODV-HVWiGDGDSRU


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

mb /(1 b ) b
Vm

Jb =GRQGHPEHVODPDVDGHERODVHQHOPROLQREODGHQVLGDGGHODVERODV9PHOYROXPHQ
GHOPROLQR\EODSRURVLGDGQRPLQDOGHOOHFKRGHERODVHQUHSRVR
(Q IRUPD VLPLODU VH GHILQH OD IUDFFLyQ YROXPpWULFD GH FROSDV TXH DFW~DQ FRPR
PHGLRV GH PROLHQGD \ TXH DSRUWDQ DO QLYHO GH FDUJD WRWDO DO LQWHULRU GHO PROLQR
'HVLJQDQGRSRU-PDHVWDYDULDEOHVHREWLHQH
Jm =

mc /(1 c ) m
VmGRQGHDKRUDGRQGHPFHVODPDVDGHFROSDVTXHDFW~DQFRPRPHGLRVGHPROLHQGDHQHO
PROLQRPODGHQVLGDGGHOPLQHUDO9PHOYROXPHQGHOPROLQR\FODSRURVLGDGQRPLQDO
GHO OHFKR GH FROSDV HQ UHSRVR 'H HVWD IRUPD HO QLYHO GH OOHQDGR WRWDO - VH H[SUHVD D
WUDYpVGH
J = Jb + Jm
FRQVLGHUDQGR TXH ODV SDUWtFXODV ILQDV \ HO DJXD VH XELFDQ HQ ORV LQWHUVWLFLRV GH ORV
PHGLRVGHPROLHQGD ERODV\FROSDV 
3DUD GHWHUPLQDU OD PDVD GH SDUWtFXODV ILQDV GH PLQHUDO TXH KD\ DO LQWHULRU GHO
PROLQR VH GHILQH OD IUDFFLyQ YROXPpWULFD GHO PROLQR RFXSDGD SRU HO OHFKR GH PLQHUDO
ILQRII
ff =

m f /(1 f ) m


Vm
GRQGHPIHVODPDVDGHPLQHUDOILQRHQHOPROLQRPVXGHQVLGDG\IODSRURVLGDGGHO
OHFKRGHSDUWtFXODVILQDVHQUHSRVR
$ ILQ GH UHODFLRQDU OD FDUJD GH PLQHUDO ILQR D OD FDUJD GH PHGLRV GH PROLHQGD
ERODV \ FROSDV HO YROXPHQ DSDUHQWH GH OD FDUJD GH PLQHUDO VH FRPSDUD FRQ OD
SRURVLGDG QRPLQDO GHO OHFKR GH PHGLRV GH PROLHQGD D WUDYpV GH OD YDULDEOH 8 TXH
H[SUHVD OD IUDFFLyQ GH KXHFRV HQWUH ORV PHGLRV GH PROLHQGD HQ UHSRVR RFXSDGD SRU HO
OHFKRGHSDUWtFXODVILQDV
U=

ff
J cGRQGHFUHSUHVHQWDODSRURVLGDGGHOOHFKRGHPHGLRVGH PROLHQGD ERODV \ FROSDV HQ


UHSRVR


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

'HORDQWHULRUODFDUJDGHERODVHQHOPROLQRHVWiGDGDSRU
mb = J b Vm b (1 b )ODFDUJDGHFROSDVSRU
mc = J m Vm m (1 c )3DUD GHWHUPLQDU OD PDVD GH PLQHUDO ILQR DO LQWHULRU GHO PROLQR VH GHEHQ KDFHU
FRQVLGHUDFLRQHV DO UHVSHFWR GH OD IUDFFLyQ SRURV GH ORV PHGLRV GH PROLHQGD TXH HVWiQ
RFXSDGRVSRUHVWHPDWHULDO
/DPHGLFLyQSUiFWLFDGHOQLYHOGHOOHQDGRWRWDOGHXQPROLQRVHPLDXWyJHQRYDUtD
GH XQD LQVWDODFLyQ D RWUD HQ DOJXQRV FDVRV VH KDQ GLVHxDGR FDUWLOODV GH HYDOXDFLyQ D
WUDYpVGHOFRQWHRGHOHYDQWDGRUHVOLEUHVDOPRPHQWRGHGHWHQHUODRSHUDFLyQGHOHTXLSR
HQRWURVFDVRVVHUHFXUUHDODPHGLFLyQGHODDOWXUDOLEUHGHVGHODVXSHUILFLHGHODFDUJD
KDVWD XQ SXQWR GHILQLGR DO FHQWUR JHRPpWULFR GHO PROLQR X RWUD UHIHUHQFLD FRPR
DEHUWXUDVHQODVSDUULOODVRDOWXUDGHODWDSD(QFDGDXQRGHHVWRVFDVRVVHGHEHWHQHUOD
SUHFDXFLyQGHFRQVLGHUDUODVFRQGLFLRQHVGHGLVHxRGHOPROLQR SRUHMHPSORHOHIHFWRGH
OD FRQLFLGDG GH ODV WDSDV \ HO HUURU TXH VH SXHGH FRPHWHU DO KDFHU OD PHGLFLyQ (Q
DOJXQRV FDVRV DGHPiV UHVXOWD LPSRUWDQWH OD PDVD GH UHYHVWLPLHQWRV SpUGLGD OR TXH
LPSOLFD XQ DXPHQWR SDXODWLQR GHO GLiPHWUR LQWHUQR GHO PROLQR TXH GHEH VHU
FRQVLGHUDGR
'(16,'$' $3$5(17( '( /$ &$5*$
(OHIHFWRGHYDULDFLRQHVHQODGHQVLGDGDSDUHQWHGHODFDUJDLQWHUQDSDUHFLHUDVHU
OD UHVSRQVDEOH GH PXFKDV VLWXDFLRQHV GLItFLOHV GH H[SOLFDU GXUDQWH OD RSHUDFLyQ GHO
PROLQR3RUHMHPSORSDUDXQQLYHOGHOOHQDGRWRWDO-FGDGRHVSRVLEOHWHQHUGLIHUHQWHV
FRPSRVLFLRQHVGHFDUJD HVWRHVGLIHUHQWHVUHODFLRQHVGHSHVRGHERODVSHVRGHFROSDV
SHVRGHPLQHUDOILQRSHVRGHDJXD 
3RUHOORUHVXOWDLPSRUWDQWHGHILQLUHQIRUPDDGHFXDGDODGHQVLGDGDSDUHQWHGHODFDUJD
LQWHUQDHLQWHUSUHWDUVXHIHFWRHQODVFRQGLFLRQHVGHRSHUDFLyQGHOPROLQR(QHO&DStWXOR
VHKDUiHOFiOFXORGHHVWHSDUiPHWUR\VHDQDOL]DUiVXHIHFWR

 5()(5(1&,$6
 -RQHV 6 -U &DVFDGH 0LOOLQJ <HVWHUGD\ 7RGD\ 7RPRUURZ 3ULPHU 7DOOHU GH
0ROLHQGD $XWyJHQD GH 0LQHUDOHV &RPSDxtD 0LQHUD 'LVSXWDGD GH /DV &RQGHV 


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

&HQWURGH,QYHVWLJDFLyQ0LQHUD\0HWDO~UJLFD,QVWLWXWRGH,QJHQLHURVGH0LQDVGH
&KLOH6DQWLDJR&KLOH
 -RQHV 6 -U $XWRJHQRXV DQG 6HPLDXWRJHQRXV 0LOO  8SGDWH ,QWHUQDWLRQDO
$XWRJHQRXV DQG 6HPLDXWRJHQRXV *ULQGLQJ 7HFKQRORJ\ 9DQFRXYHU &DQDGi

 0DJQH/9DOGHUUDPD:3RQWW-0HQDFKR-*XWLpUUH]$9LVLyQ&RQFHSWXDO\
(VWDGR GH OD 7HFQRORJtD HQ 0ROLHQGD 6HPLDXWyJHQD :RUNVKRS 6$* 9LxD GHO
0DU&KLOH
 -RQHV 6 -U $XWRJHQRXV DQG 6HPLDXWRJHQRXV 0LOO  8SGDWH ,QWHUQDWLRQDO
$XWRJHQRXV DQG 6HPLDXWRJHQRXV *ULQGLQJ 7HFKQRORJ\ 9DQFRXYHU &DQDGi

 0DJQH / (VWXGLR GHO 7UDQVSRUWH GH 0DVD HQ 0ROLQRV 6HPLDXWyJHQRV 7HVLV
'RFWRUDO HQ &LHQFLDV GH OD ,QJHQLHUtD FRQ 0HQFLyQ HQ 0HWDOXUJLD 8QLYHUVLGDG GH
&RQFHSFLyQ
 8UL]DU'6HOHFFLyQGH&LUFXLWRGH0ROLHQGD 3UR\HFWR (O 6ROGDGR 3ULPHU 7DOOHU
1DFLRQDOGH0ROLHQGD$XWyJHQDGH0LQHUDOHV6DQWLDJR
 6DPV&UDLJ2SWLPL]HG0LOO3HUIRPDQFH:RUNVKRS6$*8QLYHUVLGDG7pFQLFD
)HGHULFR6DQWD0DUtD8QLYHUVLGDGGH6DQWLDJRGH&KLOH
 *XWLpUUH] / $JXLODU 2 0pWRGRV &RQYHQFLRQDOHV SDUD HO 'LVHxR GH 0ROLQRV
6HPLDXWyJHQRV 6HPLQDULR $YDQFHV HQ 0ROLHQGD 6HPLDXWyJHQD 3UR\HFWR 318'
&+, 'HVDUUROOR 7HFQROyJLFR GH OD &RQPLQXFLyQ HQ OD ,QGXVWULD 1DFLRQDO

 $XVWLQ / &RQFKD ) 'LVHxR \ 6LPXODFLyQ GH &LUFXLWRV GH 0ROLHQGD \
&ODVLILFDFLyQ3URJUDPD,EHURDPHULFDQRGH&LHQFLD\7HFQRORJtDSDUDHO'HVDUUROOR
5HGGH)UDJPHQWDFLyQ;,,,$
 0DJQH/$XWRPDWL]DFLyQHQ3ODQWDVGH%HQHILFLRGH0LQHUDOHVSDUWHGHOHVWXGLR
0RGHORV 'LQiPLFRV GH 0ROLHQGD \ )ORWDFLyQ UHDOL]DGR SDUD OD 'LUHFFLyQ GH
$XWRPiWLFDGH&,00
 =XPDHWD - &RQWURO GH 'HVJDVWH GH 5HYHVWLPLHQWRV GHO 0ROLQR 6$* GH 3ODQWD
&ROyQ &2'(/&2&KLOH 'LYLVLyQ (O 7HQLHQWH 0HPRULD GH 7tWXOR ,QJHQLHUR &LYLO
0HWDO~UJLFR8QLYHUVLGDG7pFQLFD)HGHULFR6DQWD0DUtD


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

029,0,(172'(&$5*$(102/,126
6(0,$872*(126/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

(OSXQWRGHSDUWLGDGHQXHVWURDQiOLVLVGHOPROLQRVHPLDXWyJHQRVHUiHOPRYLPLHQWRGH
OD FDUJD (O FRQVXPR GH HQHUJtD OD FLQpWLFD GH PROLHQGD \ HO GHVJDVWH GH ERODV \
UHYHVWLPLHQWRV GHSHQGHQ GH FyPR VH PXHYH OD FDUJD HQ HO PROLQR 3RU OR PLVPR OD
HILFLHQFLDHQHOXVRGHODHQHUJtD\ORVPDWHULDOHVGHSHQGHGHXQDEXHQDFRPSUHQVLyQ\
FRQWUROGHOPRYLPLHQWRGHODFDUJD
/DVSULQFLSDOHVYDULDEOHVTXHDIHFWDQHOPRYLPLHQWRGHODFDUJDVRQODYHORFLGDGGHJLUR
HO SHUILO GHO UHYHVWLPLHQWR \ ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH OD FDUJD PLVPD YROXPHQ GHQVLGDG
DSDUHQWH GLVWULEXFLyQ GH WDPDxRV SURSLHGDGHV UHROyJLFDV HWF (Q HVWD VHFFLyQ
H[DPLQDUHPRVHOHIHFWRGHODVYDULDEOHVPiVLPSRUWDQWHV

029,0,(172'(/$&$5*$
(O PRYLPLHQWR GH OD FDUJD GH XQ PROLQR URWDWRULR KRUL]RQWDO VH FDUDFWHUL]D SRU XQD
DFFLyQGHYROWHRWDOFRPRDSDUHFHHVTXHPDWL]DGRHQOD)LJXUD$OOtVHDSUHFLDTXH
SRUODDFFLyQGHJLURGHOPROLQRHQGLUHFFLyQFRQWUDUUHORMODFDUJDDVFLHQGHSRUHOODGR
GHUHFKRKDVWDXQSXQWRHQTXHYXHOYHDFDHUQXHYDPHQWH'HSHQGLHQGRGHODYHORFLGDG
GH JLUR \ OD SRVLFLyQ GH OD EROD GXUDQWH HO DVFHQVR OD FDtGD SXHGH RFXUULU SRU
GHVPRURQDPLHQWRVREUHODFDUJDRSRUFDtGDOLEUH/DXVDQ]DKDGHQRPLQDGRDDPERV
PRGRV FDVFDGD \ FDWDUDWD UHVSHFWLYDPHQWH (O FRQMXQWR YLVWR GH ODGR DGTXLHUH XQD
IRUPD VLPLODU D XQ ULxyQ HQ FX\R H[WUHPR LQIHULRU L]TXLHUGR SXHGH UHFRQRFHUVH XQD
]RQD GH PRYLPLHQWR FDyWLFR OODPDGD SLH GRQGH VH GLVLSD OD HQHUJtD UHVWDQWH GH OD
FDtGDSDUDTXHODFDUJDVHDQXHYDPHQWHHPSXMDGDKDFLDDUULED
3DUDTXHODFDUJDQRVHUHVEDOHHOUHYHVWLPLHQWRLQWHULRUGHOPROLQRVHGLVHxDSURYLVWR
GHUHVDOWHVRGHSUHVLRQHVTXHHYLWDQTXHODVXSHUILFLHGHFRQWDFWRVHDJHRPpWULFDPHQWH
OLVD /D IRUPD GH HVWH SHUILO WLHQH XQD LQIOXHQFLD VXPDPHQWH LPSRUWDQWH HQ HO
PRYLPLHQWRGHFDUJD/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

FDWDUDWD

FDVFDGD

3LHGHOD
FDUJD

)LJXUD3DWURQHVGHPRYLPLHQWRGHODFDUJDHQXQWDPERUURWDWRULRKRUL]RQWDO
&$5$&7(5,=$&,1 '(/ 3(5),/ '( 5(9(67,0,(172
/DIRUPDGHORVUHVDOWHVVHSXHGHFDUDFWHUL]DUHQODPD\RUtDGHORVFDVRVDWUDYpV
GHORVSDUiPHWURVGHDOWXUD\iQJXORGHDWDTXH(OiQJXORGHDWDTXHHVHOiQJXORHQWUHOD
FDUDIURQWDOGHOUHVDOWH\ODEDVHSDUDOHODDODFDUFD]D6XYDORUGHGLVHxRSXHGHYDULDU
HQWUH FHUR \ FHUFD GH 2FDVLRQDOPHQWH VH KDQ HQVD\DGR GLVHxRV GH iQJXOR PD\RU
&RQFHQWUDGRU+HQGHUVRQ86$ SHURVRQPiVELHQ XQD H[FHSFLyQ /D DOWXUD
SXHGHVHUXQLIRUPHRYDULDUSHULyGLFDPHQWHHQFRQILJXUDFLRQHVOODPDGDVFRP~QPHQWH
DOWREDMR R DOWRPHGLREDMR GHSHQGLHQGR GHO Q~PHUR GH GLIHUHQWHV DOWXUDV XWLOL]DGR
2WUR SDUiPHWUR UHOHYDQWH HV HO Q~PHUR GH FRUULGDV GH EDUUDV HOHYDGRUDV OR TXH
GHWHUPLQD VX VHSDUDFLyQ 7DPELpQ HV LPSRUWDQWH HVWDEOHFHU GLPHQVLRQHV UHODWLYDV FRQ
UHVSHFWRDOWDPDxRGHORVPHGLRVGHPROLHQGD\GHOPROLQRSRUPHGLRGHUD]RQHVGH
DOWXUDGHOHYDQWDGRUDGLiPHWURGHORVPHGLRVGHPROLHQGDRGHOPROLQR/DUD]yQGH
DOWXUDGHOHYDQWDGRUHVFRQUHVSHFWRDODGLVWDQFLDHQWUHFDUDVRSXHVWDVGHOHYDQWDGRUHV
HVRWURSDUiPHWURUHOHYDQWH
' 'XQQ FRPXQLFDFLyQ SULYDGD/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

)LJXUD9DULDEOHVGHFDUDFWHUL]DFLyQGHGLVHxRHQIXQFLyQGHOPRYLPLHQWRGHFDUJD
$QJXOR GH DWDTXH

$OWXUD GH OHYDQWDGRU DEVROXWD


UHODWLYD DO GLiPHWUR GHO PROLQR \
DO WDPDxR GH PHGLRV

1~PHUR GH OHYDQWDGRUHV VHSDUDFLyQ


5D]yQ GH DOWXUD D VHSDUDFLyQ

&XUYDWXUD

)LJXUD  (IHFWR GH OD YHORFLGDG VREUH HO PRYLPLHQWR GH OD FDUJD /DV LPiJHQHV
FRUUHVSRQGHQGHL]TXLHUGDDGHUHFKD\GHDUULEDDEDMRD\
GHODYHORFLGDGFUtWLFD(OiQJXORGHDWDTXHGHORVOHYDQWDGRUHVHVUHVSHFWRGH
ODEDVH


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

/D)LJXUDPXHVWUDODHYROXFLyQGHOPRYLPLHQWRGHFDUJDGHXQPROLQRH[SHULPHQWDO
HQIXQFLyQGHODYHORFLGDG(VLPSRUWDQWHREVHUYDUORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV
D /DV WUD\HFWRULDV GH FDtGD FRUUHVSRQGHQ D EDMD YHORFLGDG DO GHVPRURQDPLHQWR GH OD
FDUJD LQFDSD] GH VRVWHQHU XQD SHQGLHQWH PD\RU $TXt HO UHYHVWLPLHQWR QR WLHQH
QLQJXQDLQFLGHQFLD
E $ PHGLGD TXH DXPHQWD OD YHORFLGDG ODV ERODV TXH HVWiQ HQ FRQWDFWR FRQ HO
OHYDQWDGRUVRQSUR\HFWDGDVKDFLDDUULEDFD\HQGROLEUHPHQWHGHVSXpV
F &XDQGRODYHORFLGDGHVVXILFLHQWHPHQWHDOWDODWUD\HFWRULDGHODVERODVHQFDtGDOLEUH
WHUPLQDVREUHHOUHYHVWLPLHQWRPiVDOOiGHOSLHGHODFDUJD YHUIOHFKDV 
/D )LJXUD  PXHVWUD HO HIHFWR GH OD YHORFLGDG SDUD XQ SHUILO GH OLIWHU PiV EDMR
HVSHFtILFDPHQWHGH6HDSOLFDQODVPLVPDVREVHUYDFLRQHVDQWHULRUHVSHURWDPELpQHV
DSUHFLDEOH XQ FDPELR FXDQWLWDWLYR HQ ODV YHORFLGDGHV FRUUHVSRQGLHQWHV D FDGD
WUD\HFWRULD

)LJXUD  (IHFWR GH OD YHORFLGDG VREUH HO PRYLPLHQWR GH OD FDUJD /DV LPiJHQHV
FRUUHVSRQGHQGHL]TXLHUGDDGHUHFKD\GHDUULEDDEDMRD\/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

GHODYHORFLGDGFUtWLFD(OiQJXORGHDWDTXHGHORVOHYDQWDGRUHVHVUHVSHFWR
GHODEDVH

Trayectoria de cada

Interaccin entre bola y levantador


y trayectoria de cada de bolas

y e f e c to d e la v e lo c id a d
15

deslizamiento

10

rodado

cada

85% v.c.

despegue

Y [cm]

75% v.c.
0

65% v.c.
-5

Dimetro del molino 300 [mm]


dimetro de bola 10 [mm]
altura levantador 10 [mm]
ngulo de ataque 90

-10

-15
-15

-10

-5

10

15

X [cm]

Trayectoria de cada

Trayectorias de cada

y a ltu r a d e le v a n ta d o r e s

e n f u n c i n d e l n g u lo d e a ta q u e
15

15

10

10

Y [cm]

60

Y [cm]

90
45

90, 20 mm

45, 6 mm
90, 10 mm

-5

-5

Dimetro del molino 300 [mm]


dimetro de bola 10 [mm]
altura levantador 10 [mm]
velocidad de giro 75% vel. crit.

-10

45, 10 mm
45, 20 mm

-10

Dimetro del molino 300 [mm]


dimetro de bola 10 [mm]
velocidad de giro 75% vel. crit.

-15

-15
-15

-10

-5

10

15

X [cm]

-15

-10

-5

10

15

X [cm]

)LJXUD(VTXHPDGHODLQWHUDFFLyQGHERODVFRQHOUHYHVWLPLHQWR
5(9(67,0,(1726 < 029,0,(172 '( &$5*$
/D)LJXUDPXHVWUDODVHWDSDVHQODLQWHUDFFLyQGHODVERODVFRQXQOHYDQWDGRU
\ HO HIHFWR GHO iQJXOR GH DWDTXH OD DOWXUD \ OD YHORFLGDG VREUH ODV WUD\HFWRULDV (Q OD
LQWHUDFFLyQ HQWUH EROD \ OHYDQWDGRU LQWHUYLHQHQ FRP~QPHQWH OD IXHU]D GH JUDYHGDG OD
IXHU]DFHQWUtIXJD\ODIXHU]DGHURFHHQWUHODFDUDGHDWDTXHGHOOHYDQWDGRU\ODEROD(O


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

PRYLPLHQWR GH ODV ERODV TXH HQWUDQ HQ FRQWDFWR FRQ HO UHYHVWLPLHQWR SDVD SRU ODV
VLJXLHQWHVHWDSDV )LJXUDD 
D /D EROD DVFLHQGH SHJDGD DO UHYHVWLPLHQWR VRPHWLGD D OD DFFLyQ GH OD IXHU]D GH
JUDYHGDGFHQWUtIXJD\GHURFHKDVWDHOPRPHQWRHQTXHODIXHU]DQRUPDOVREUHOD
FDUDGHOOLIWHUVHKDFHQXOD
E /DERODUXHGDVREUHODFDUD GHO OLIWHU KDVWD HO PRPHQWR HQ TXH OD IXHU]D GH URFH HV
LQVXILFLHQWHSDUDVRVWHQHUODEROD
F /DERODGHVOL]DDGHPiVVREUHODFDUDGHOOLIWHUPDQWHQLHQGRHOURGDGRSUHYLR
G /D EROD HV SUR\HFWDGD HQ FDtGD OLEUH GHVFULELHQGR XQD WUD\HFWRULD SDUDEyOLFD FRQ
YHORFLGDG LQLFLDO FRUUHVSRQGLHQWH D OD VXPD YHFWRULDO GH OD YHORFLGDG WDQJHQFLDO GH
URWDFLyQ\ODYHORFLGDGGHGHVOL]DPLHQWRURGDGRVREUHODFDUDIURQWDOGHOOHYDQWDGRU
/DVWUD\HFWRULDVGHFDtGDGHODVERODVVHYHQDIHFWDGDVSRUODYHORFLGDGGHJLUR\SRUOD
IRUPDGHODVEDUUDVHOHYDGRUDV(OiQJXORGHDWDTXHSUHVHQWDHOHIHFWRPiVLPSRUWDQWH
FRPRVHYHHQOD)LJXUDF$OOtVHDSUHFLDFODUDPHQWHTXHODYHORFLGDG\HOiQJXORGH
DWDTXH GH ORV OHYDQWDGRUHV WLHQHQ HO PD\RU HIHFWR /D DOWXUD WLHQH HIHFWR VyOR HQ
FRQGLFLRQHVH[WUHPDVPX\DOWRRPX\EDMRWDOTXHQRKD\OHYDQWH
/D )LJXUD  PXHVWUD OD GLIHUHQFLD HQ HO PRYLPLHQWR GHO FRQMXQWR GH OD FDUJD
SDUD iQJXORV GH DWDTXH GH \ &RQ iQJXOR GH ODV ERODV H[SHULPHQWDQ XQ
OHYDQWH WDO TXH D YHORFLGDGHV PD\RUHV TXH GH OD FUtWLFD VH GHEH HVSHUDU LPSDFWR
GLUHFWRGHODVERODVVREUHHOUHYHVWLPLHQWR(QFDPELRFRQ iQJXOR GH DWDTXH GH HV
SRVLEOHDOFDQ]DUXQGHODYHORFLGDGFUtWLFDVLQULHVJRGHGDxRDOUHYHVWLPLHQWR
(VWHFDPELRGHWUD\HFWRULDDIHFWDHOFRQVXPRGHSRWHQFLDODFLQpWLFDGHPROLHQGD
\ OD FLQpWLFD GH GHVJDVWH FRPR VH YHUi D FRQWLQXDFLyQ 7DPELpQ VH PRGLILFD OD
GLVWULEXFLyQGHIXHU]DVGHFRQWDFWRDSDUHFLHQGRIHQyPHQRVGHUHVEDODPLHQWRGHQWURGHO
ULxyQFXDQGRHOiQJXORGHDWDTXHHVHOHYDGR
9DOGHUUDPD : 3 *UDQGHOD\ / 0DJQH 3URF ;,; ,QW 0LQ 3URF &RQJUHVV 6DQ )UDQFLVFR 9RO 

/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

)LJXUD7UD\HFWRULDVGHODFDUJDSDUDHOPROLQRFRQXQGHOOHQDGR D iQJXOR
GHDWDTXHGH\GHODYHORFLGDGFUtWLFD E iQJXORGHDWDTXHGH\GHOD
YHORFLGDGFUtWLFD
5(9(67,0,(1726 < &216802 '( 327(1&,$
/D IRUPD GH ORV UHYHVWLPLHQWRV LQIOX\H HQ OD FDQWLGDG GH SRWHQFLD FRQVXPLGD SRU XQ
PROLQR (Q OD )LJXUD  VH REVHUYD TXH OD SRWHQFLD FRQVXPLGD HV Pi[LPD SDUD XQ
iQJXOR GH DWDTXH HQ WRUQR D 3DUD iQJXORV PD\RUHV \ PHQRUHV OD SRWHQFLD
FRQVXPLGD GLVPLQX\H 6L HO iQJXOR GLVPLQX\H VH REVHUYD UHVEDODPLHQWR GH OD FDUJD
TXH SHUMXGLFD OD WUDQVIHUHQFLD GH HQHUJtD KDFLD OD FDUJD GHO PROLQR $O DXPHQWDU HO
iQJXORODSRWHQFLDFRQVXPLGDHVPiVRPHQRVVLPLODUDEDMDVYHORFLGDGHVSHURDOFDQ]D
XQ Pi[LPR FDGD YH] PHQRU D YHORFLGDGHV WDPELpQ GHFUHFLHQWHV /DV FDXVDOHV GH HVWH
IHQyPHQR VRQ HQ SDUWH OD FDtGD GH ERODV VREUH HO UHYHVWLPLHQWR TXH UHGXFH HO WRUTXH
QHWR\FRQHOORODSRWHQFLDQHWDDEVRUELGDWDPELpQHOPHQRUQ~PHURGHERODVHQDVFHQVR
PD\RU Q~PHUR HQ HO DLUH FRQWULEX\H D UHGXFLU OD SRWHQFLD UHTXHULGD )LQDOPHQWH OD
SRVLFLyQGHODVERODVHQDVFHQVR IRUPDGHOULxyQ HYROXFLRQDKDFLDXQFHQWURGHPDVDV
FDGD YH] PiV FHUFDQR DO FHQWUR GHO PROLQR 8Q H[FHVR GH DOWXUD GH OD EDUUD HOHYDGRUD
WUDHFRQVLJRXQDGLVPLQXFLyQHQHOFRQVXPRGHSRWHQFLDDHVFDODGHODERUDWRULRFRPR9DOGHUUDPD : 3 *UDQGHOD \ / 0DJQH 

/LQHU 6KDSH DQG 3RZHU &RQVXPSWLRQ LQ 5RWDU\ 0LOOV 3URF RI WKH ;,;

,QWHUQDWLRQDO 0LQHUDO 3URFHVVLQJ &RQJUHVV 9RO 6DQ )UDQFLVFR 2FW 60( /XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

VHDSUHFLDHQOD)LJXUD6LQHPEDUJRDHVFDODLQGXVWULDOFXDQGRHOWDPDxRUHODWLYR
DO PROLQR GH ORV PHGLRV GH PROLHQGD \ ODV EDUUDV HOHYDGRUDV HV PiV EDMR OD SRWHQFLD
GHFUHFHFRQODDOWXUDFXDQGRpVWDHVGHORUGHQGHPDJQLWXGGHORVPHGLRVGHPROLHQGD

Potencia neta por unidad de masa de carga, [kw /ton]

6
fi.20
fi.40
fi.60
fi.80

fi.30
fi.50
fi.70
fi.90

d=10x10

d = 6 mm

d = 9.5 mm

0
0

30 60 90 120

30 60 90 120

30 60 90 120

Angulo de ataque, []

)LJXUD'HSHQGHQFLDGHOFRQVXPRGHSRWHQFLDFRQHOiQJXORGHDWDTXHSDUDWUHV
JHRPHWUtDVGHPHGLRVGHPROLHQGD FLOLQGURVERODV DYDULDVYHORFLGDGHV
/D)LJXUDSUHVHQWDHQIRUPDXQLILFDGDHOHIHFWRGHODDOWXUD\ODYHORFLGDGVREUHHO
FRQVXPRGHSRWHQFLD$OOtVHYHFODUDPHQWHTXHDOGLVPLQXLUODDOWXUDGHOUHYHVWLPLHQWR
HO Pi[LPR GH SRWHQFLD VH GHVSOD]D KDFLD YDORUHV PiV DOWRV GHO iQJXOR GH DWDTXH
7DPELpQ VH YH TXH SDUD iQJXORV GH DWDTXH PD\RUHV HO DXPHQWR GH DOWXUD OOHYD
DSDUHMDGDXQDFDtGDGHODSRWHQFLDPi[LPDFRQVXPLGD
/D)LJXUDPXHVWUDHOUHVXOWDGRGHDMXVWDUPRGHORVGHUHGQHXURQDODGDWRVGHXQ
PROLQR VHPLDXWyJHQR LQGXVWULDO HQ GLIHUHQWHV IHFKDV \ OXHJR FDOFXODU OD SRWHQFLD SDUD
XQ PLVPR QLYHO GH OOHQDGR \ YHORFLGDG GH JLUR FRQ FDGD XQR GH HVRV PRGHORV /D
YDULDFLyQGHODSRWHQFLDDOFDQ]DDXQHQSRFRPiVGHGRVPHVHVGHRSHUDFLyQ/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

Potencia neta por unidad de masa de carga, [kw/ton]

Altura relativa al tamao de medio de molienda


0,0 0,5 1,1 1,6 2,1 2,6 0,0 0,5 1,1 1,6 2,1 2,6 0,0 0,5 1,1 1,6 2,1 2,6

fi.20
fi.40
fi.60
fi.80

fi.30
fi.50
fi.70

J=50%

J=40%

J=30%

0
0

5 10 15 20 25

5 10 15 20 25

5 10 15 20 25

h, [mm]

)LJXUD'HSHQGHQFLDGHOFRQVXPRGHSRWHQFLDFRQODDOWXUDGHODEDUUDHOHYDGRUD
HQXQPROLQRGHODERUDWRULR

)LJXUD  'HSHQGHQFLD GHO FRQVXPR GH SRWHQFLD FRQ HO iQJXOR GH DWDTXH \ OD
DOWXUDVHJ~QGDWRVGHODERUDWRULR


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

100

 GH OD
SRWHQFLD
LQLFLDO

Mill power [%]

95

90

85

80
0

10

20

30

40

'tDV GH RSHUDFLyQ

50

60

70

Operating days

)LJXUD'LVPLQXFLyQGHOFRQVXPRGHSRWHQFLDHQHOWLHPSRGHXQPROLQR6$*
SDUDXQYDORUILMRGHOOHQDGR\YHORFLGDG

40

Effect of mill
speed on
power and
load movement

20

0
20

40
60
80
% of critical speed

100

120

)LJXUD 5HODFLyQHQWUHHOPRYLPLHQWRGHODFDUJD\HOFRQVXPRGHSRWHQFLD 1R
KD\ QLQJXQD UHODFLyQ HQWUH OD YHORFLGDG GH LQLFLR GH LPSDFWR DO UHYHVWLPLHQWR \ HO
Pi[LPRGHODFXUYDGHSRWHQFLD/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

5(9(67,0,(1726029,0,(172 '( &$5*$ < &$3$&,'$' '( 02/,(1'$


1R H[LVWH KDVWD DKRUD XQ FRQRFLPLHQWR TXH SHUPLWD UHODFLRQDU HQ IRUPD
FRQVLVWHQWH HO GLVHxR GH UHYHVWLPLHQWRV FRQ OD HILFLHQFLD GH PROLHQGD $XQ FXDQGR VH
VDEHTXHH[LVWHXQDHVWUHFKDUHODFLyQHQWUHHOPRYLPLHQWRJOREDOGHODFDUJDGHOPROLQR
\DTXHOORVIDFWRUHVTXHDIHFWDQHOOHYDQWDPLHQWRGHORVFXHUSRVPROHGRUHVVHGHVFRQRFH
ODUHODFLyQFXDQWLWDWLYDHQWUHODVYDULDEOHV
5RJHUV\FRODELQIRUPDURQVREUHODGLIHUHQFLDHQODIUDFWXUDQRUPDO GRPLQDGD
SRU HIHFWR GH FDVFDGD \ IUDFWXUD GH SDUWtFXODV JUDQGHV GRPLQDGD SRU HIHFWR GH
FDWDUDWD SURGXFLGDSRUWUHVGLIHUHQWHVGLVHxRVGHUHYHVWLPLHQWRVHQXQPROLQRGHP
GH GLiPHWUR D XQ YDORU ILMR GH OOHQDGR GH PROLQR $ GH OD YHORFLGDG FUtWLFD ORV
UHYHVWLPLHQWRV FRUUXJDGRV \ DQJXODUHV UHTXLULHURQ OD PLVPD SRWHQFLD PLHQWUDV TXH
SDUD ODV EDUUDV OHYDQWDGRUDV OD SRWHQFLD IXH PHQRU 6LQ HPEDUJR ORV UHYHVWLPLHQWRV
FRUUXJDGRV GLHURQ PD\RU YHORFLGDG GH IUDFWXUD PLHQWUDV ODV EDUUDV OHYDQWDGRUDV \ HO
UHYHVWLPLHQWRDQJXODUGLHURQLJXDOHVYHORFLGDGHVGHIUDFWXUDSHURPHQRUHVDODQWHULRU
3RURWUDSDUWH)XHUVWHQDX\$ERX]HLG HVWXGLDURQHOHIHFWRGHDXPHQWDUHOWDPDxRGH
OHYDQWDGRUHV GH iQJXOR GH DWDTXH GH PDQWHQLHQGR ODV SURSRUFLRQHV JHRPpWULFDV
6XV UHVXOWDGRV LQGLFDQ TXH HO FRQVXPR HVSHFtILFR GH HQHUJtD HV VLPLODU HQ WRGRV ORV
FDVRV0DJQHHWDOQRKDOODURQFRUUHODFLyQHQWUHHOFRQVXPRGHSRWHQFLD\ODFLQpWLFD
GHPROLHQGDDOFRPSDUDUOHYDQWDGRUHVGH\RSHUDQGR FDGD XQR D YHORFLGDG GH
Pi[LPRFRQVXPRGHSRWHQFLD(VWRLQGLFDTXHVHGHEHWHQHUHQFXHQWDDGHPiVODIRUPD
HVSHFtILFD GHO PRYLPLHQWR GH OD FDUJD \ HQ SDUWLFXODU ORV HIHFWRV GH VHJUHJDFLyQ SRU
WDPDxRV\GHQVLGDGHVDYHORFLGDGHVPiVDOWDVTXHDOWHUDQODGLVWULEXFLyQGHHQHUJtDVLQ
PRGLILFDU HO WRWDO GH HQHUJtD FRQVXPLGD 1XHYDV LQYHVWLJDFLRQHV HQ OD 8QLYHUVLGDG
6DQWD0DUtDFRQILUPDQHVWHSXQWRGHYLVWD
6LQHPEDUJRHQIRUPDFXDOLWDWLYDSXHGHKDFHUVHHOVLJXLHQWHUD]RQDPLHQWR6LOD
YHORFLGDG HV PX\ DOWD XQD SDUWH FUHFLHQWH GH OD FDUJD FDHUi GLUHFWDPHQWH VREUH ORV
UHYHVWLPLHQWRV6LORTXHLPSDFWDHVXQDURFDSXHGHFRQVLGHUDUVHHVWHHYHQWRDFHSWDEOH
HQFXDQWRDFFLyQ GH PROLHQGD 6LQ HPEDUJR VL OR TXH JROSHD HV XQD EROD HQWRQFHV QR

 5RJHUV 56& HW DO 7KH (IHFW RI /LQHU 'HVLJQ RQ WKH 3HUIRPDQFH RI D &RQWLQXRXV :HW %DOO 0LOO ;,9 ,QWHUQDWLRQDO

0LQHUDO 3URFHVVLQJ &RQJUHVV &DQDGLDQ ,QVWLWXWH RI 0LQLQJ DQG 0HWDOOXUJ\ 7RURQWR SS 
 )XHUVWHQDX': \ $=0 $ERX]HLG 6FDOHXS RI OLIWHUV LQ EDOO PLOOV ,QW - 0LQHU 3URFHVV  SS


/ 0DJQH :9DOGHUUDPD 0 4XLQWHUR \ - 0HQDFKR 0LOO /LIWHU 'HVLJQ DQG *ULQGLQJ .LQHWLFV ,9 (QFXHQWUR GHO

+HPLVIHULR 6XU VREUH 7HFQRORJtD 0LQHUDO &RQFHSFLyQ 1RYLHPEUH GH 


 : 9DOGHUUDPD / 0DJQH \ ' 'tD] WUDEDMR QR SXEOLFDGR/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

KD\ EHQHILFLR DOJXQR /D HQHUJtD QR VH WUDGXFH HQ PROLHQGD KD\ ULHVJR SUREDEOH GH
IUDFWXUD GH EROD \ WDPELpQ GHO UHYHVWLPLHQWR VL HV TXH HVWi JDVWDGR R HV GH PDWHULDO
PHQRV WHQD] $~Q FXDQGR QR KD\D IUDFWXUD GH WRGRV PRGRV KDEUi XQ PD\RU GDxR DO
PDWHULDOGHERODV\UHYHVWLPLHQWRVDXPHQWDQGRHOGHVJDVWH
3RU OR WDQWR HO PRYLPLHQWR GH FDUJD GHEH VHU WDO GH PLQLPL]DU ORV LPSDFWRV
GLUHFWRV GH ERODV VREUH ORV UHYHVWLPLHQWRV (VWR VH UHIOHMD WDPELpQ HQ ORV SHUILOHV GH
GHVJDVWHFRPRYHUHPRVDFRQWLQXDFLyQ
029,0,(172 '( &$5*$ < '(6*$67(
(OGHVJDVWHGHUHYHVWLPLHQWRVVHGLVWULEX\HDOPHQRVHQFXDWURHYHQWRVGXUDQWHHO
JLURGHOPROLQR
L

LPSDFWRGLUHFWRGHERODVTXHFDHQHQFDWDUDWDVREUHODFDUFD]DSRUHQFLPDGHOSLHGH
ODFDUJD

LL

FKRTXH GHO OHYDQWDGRU FRQ HO SLH GH OD FDUJD HQ HO PRPHQWR HQ TXH FRPLHQ]D VX
DFFLyQGHOHYDQWH

LLL

UHVEDODPLHQWRVGXUDQWHODHWDSDGHDVFHQVR

LY

GHVOL]DPLHQWRGHERODVVREUHODFDUDIURQWDOGHOOHYDQWDGRUSUHYLRDODFDtGD
(O ~OWLPR HV GH PHQRU UHOHYDQFLD SRU OD PHQRU PDJQLWXG GH ODV IXHU]DV

LQYROXFUDGDV (O WHUFHUR FLWDGR HV PX\ HIHFWLYR FXDQGR ORV OHYDQWDGRUHV WLHQHQ PX\
SRFDDOWXUD PHQRUTXHHOGLiPHWURGHEROD RFXDQGRHOiQJXORGHDWDTXHHVPX\EDMR
6LQHPEDUJRQRSDUHFHRSHUDUHQRWUDVFRQGLFLRQHV3RUHOORHQODPD\RUtDGHORVFDVRV
HOGHVJDVWHVHGHEHSULQFLSDOPHQWHDORVGRVSULPHURVPHFDQLVPRVFLWDGRV
/D)LJXUDPXHVWUDUHVXOWDGRVGHXQHVWXGLRHQHOTXHVHDLVOyHOHIHFWRGHO
LPSDFWRGHODFDtGDGHERODV$OOtVHDSUHFLDTXHHOLPSDFWRQRUHSUHVHQWDPiVDOOiGHXQ
WHUFLRGHODSpUGLGDGHPDVDGHOOHYDQWDGRU(OGHVJDVWHDXPHQWDHQIRUPDLPSRUWDQWH
FRQ OD YHORFLGDG (O iQJXOR GH DWDTXH GHO OHYDQWDGRU DFW~D DXPHQWDQGR OD WDVD GH
GHVJDVWH/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

15
CT30
CT45
CT60
CT75
CT90

10

FC30
FC45
FC60
FC75
FC90

Normal

Cascada
10

(a)

(b)

0
40

50

60

70

80

90

40

50

60

70

80

T asa de desgaste relativo, %/10 min

imp30
imp45
imp60
imp75
imp90

10

FC45
FC90

Impacto

CT45
CT90

10

(c)

(d)

0
40

50

60

70

% de la velocidad cr tica

80

T asa de desgaste relativo, %/10 min

15

0
90
15

T asa de desgaste relativo, %/10 min

T asa de desgaste relativo, %/10 min

15

90

40

50

60

70

80

0
90

% de la velocidad cr tica

)LJXUD  'HVJDVWH GH UHYHVWLPLHQWRV HQ IXQFLyQ GH OD YHORFLGDG SDUD YDULRV
iQJXORVGHDWDTXH
$O FRPSDUDU SHUILOHV GHVJDVWDGRV FRQ \ VLQ SUHVHQFLD GH LPSDFWR VH SXHGH
REVHUYDUTXHpVWHDFW~DDXPHQWDQGRODYHORFLGDGGHSpUGLGDGHDOWXUDGHOOHYDQWDGRU
UHGXFLHQGRFRQHOORODYLGD~WLO/DVVLJXLHQWHVILJXUDVPXHVWUDQORVSHUILOHVGHGHVJDVWH
GH ORV OHYDQWDGRUHV GH SUXHED $OOt VH DSUHFLD FODUDPHQWH HO HIHFWR GHO LPSDFWR GH
HOLPLQDUPDWHULDOXQLIRUPHPHQWHGHODFDUDVXSHULRUGHOOHYDQWDGRU/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

Lifter 30
hindered impact

normal
25

55% crit. speed

20

Lifter height, mm

Lifter height, mm

25

15
10
5
0

20
15
10
5
0

10

20

30

40

50

10

Width, mm
65% crit. speed

15
10
5

Lifter height, mm

Lifter height, mm

40

50

40

50

40

50

40

50

25

20

20
15
10
5
0

10

20

30

40

50

10

Width, mm

20

30

Width, mm

25

25

75% crit. speed

20

Lifter height, mm

Lifter height, mm

30

Width, mm

25

15
10
5
0

20
15
10
5
0

10

20

30

40

50

10

Width, mm

20

30

Width, mm

25

25

20

85% crit. speed

Lifter height, mm

Lifter height, mm

20

15
10
5
0

20
15
10
5
0

10

20

30

40

50

Width, mm

10

20

30

Width, mm

)LJXUD  3HUILOHV GH GHVJDVWH FRQ \ VLQ LPSDFWR GLUHFWR SDUD XQ OHYDQWDGRU GH
iQJXOR GH DWDTXH GH \ YHORFLGDGHV GH D GH OD FUtWLFD $O QR KDEHU
LPSDFWRQRKD\GLIHUHQFLDHQWUHDPEDVFROXPQDV/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

Lifter 60
normal

20

55% crit. speed

15
10
5
0

10

20
30
Width, mm

40

10
5
0

10

20
30
Width, mm

40

50

10

20
30
Width, mm

40

50

10

20
30
Width, mm

40

50

10

20
30
Width, mm

40

50

25

20

65% crit. speed

15
10
5

Lifter height, mm

Lifter height, mm

15

50

25

20
15
10
5
0

0
0

10

20
30
Width, mm

40

50
25

75% crit. speed

20
15
10
5

Lifter height, mm

25
Lifter height, mm

20

20
15
10
5
0

10

20
30
Width, mm

40

50
25

20

85% crit. speed

15
10
5

Lifter height, mm

25
Lifter height, mm

hindered impact

25
Lifter height, mm

Lifter height, mm

25

20
15
10
5
0

10

20
30
Width, mm

40

50

)LJXUD  3HUILOHV GH GHVJDVWH FRQ \ VLQ LPSDFWR GLUHFWR SDUD XQ OHYDQWDGRU GH
iQJXOR GH DWDTXH GH \ YHORFLGDGHV GH D GH OD FUtWLFD (Q SUHVHQFLD GH
LPSDFWRPRGHUDGRVHDSUHFLDXQGHVJDVWHXQLIRUPHGHODFDUDVXSHULRU(QFDPELRDO
LQKLELU KLQGHU HOLPSDFWRHOGHVJDVWHRFXUUHSULQFLSDOPHQWHHQODFDUDIURQWDO/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

25

20
15
55% crit. speed

10
5

Lifter height, mm

Lifter height, mm

lifter 75

normal

25

10

20
30
Width, mm

40

10
5
0

10

20
15
65% crit. speed

10
5

20

30

40

50

Width, mm

25
Lifter height, mm

Lifter height, mm

15

50

25

20
15
10
5
0

0
0

10

20
30
Width, mm

40

50

10

20
30
Width, mm

40

50

10

20
30
Width, mm

40

50

10

20
30
Width, mm

40

50

25

20
15
75% crit. speed

10
5

Lifter height, mm

25
Lifter height, mm

20

20
15
10
5
0

10

20
30
Width, mm

40

50
25

20
85% crit. speed

15
10
5

Lifter height, mm

25
Lifter height, mm

hindered impact

20
15
10
5
0

10

20
30
Width, mm

40

50

)LJXUD  3HUILOHV GH GHVJDVWH FRQ \ VLQ LPSDFWR GLUHFWR SDUD XQ OHYDQWDGRU GH
iQJXOR GH DWDTXH GH \ YHORFLGDGHV GH D GH OD FUtWLFD 6H REVHUYDQ ODV
PLVPDVWHQGHQFLDVTXHHQHOFDVRDQWHULRUSHURHQIRUPDPiVPDUFDGD/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

02'(/$&,1'(/029,0,(172'(&$5*$
'(6&5,3&,1 $1$/7,&$ '( /$ 75$<(&725,$ '( %2/$6
/DGHVFULSFLyQWHyULFDGHOPRYLPLHQWRGHODFDUJDIXHLQWHQWDGDSRUSULPHUDYH]
SRU (:'DYLV TXLHQ UHDOL]y XQ DQiOLVLV GH OD FRQGLFLyQ GH YXHOR GH ORV PHGLRV GH
PROLHQGDDIUDFFLRQHVHOHYDGDVGHODYHORFLGDGFUtWLFD\SURSXVRXQDH[SOLFDFLyQJHQHUDO
GHOPRYLPLHQWRGHODFDUJD0F,YRUIRUPXOyXQDHFXDFLyQSDUDLQWURGXFLUHOHIHFWRGHO
iQJXOR GH DWDTXH GH OD EDUUD OHYDQWDGRUD VREUH OD SRVLFLyQ GH FRPLHQ]R GHO YXHOR
9HUPHXOHQ\3RZHOODPSOLDURQHVWHDQiOLVLVSDUDFRQVLGHUDUHOGHVOL]DPLHQWRGHODEROD
VREUH OD EDUUD HOHYDGRUD GHVSXpV GH TXH VH DQXOD OD IXHU]D TXH PDQWLHQH DGKHULGD OD
ERODDODFDUFD]D3UHVHQWDUHPRVHODQiOLVLVGH'DYLVSDUDLQWURGXFLUDOJXQRVFRQFHSWRV
EiVLFRV \ OXHJR SUHVHQWDUHPRV HO DQiOLVLV SURSXHVWR SRU 3RZHOO SDUD FDOFXODU OD
WUD\HFWRULDGHFDtGDGHERODV
$QiOLVLVGH'DYLV
'DYLV SURSXVR XQD SULPHUD GHVFULSFLyQ JHQHUDO GHO PRYLPLHQWR GH OD FDUJD $
SDUWLU GH XQ VHQFLOOR DQiOLVLV GH IXHU]DV TXH DFW~DQ VREUH XQD EROD HQ FRQWDFWR FRQ OD
SDUHGGHOPROLQRGHVDUUROOyXQFRQMXQWRGHHFXDFLRQHVSDUDODWUD\HFWRULDFRPSOHWDGH
XQDERODFXDOTXLHUD6LELHQVXPRGHORJHQHUDOHVLQH[DFWRDOJXQRVGHORVFRQFHSWRVTXH
IRUPXOyPDQWLHQHQVXYLJHQFLD
&iOFXOR GHO SXQWR GH YXHOR 'DYLV FRQVLGHUD TXH XQD EROD SHJDGD D OD FDUFD]D HVWi
VRPHWLGD UDGLDOPHQWH D OD DFFLyQ GH OD IXHU]D GH JUDYHGDG \ OD IXHU]D FHQWUtIXJD
&XDQGR OD IXHU]D QRUPDO GH FRQWDFWR VH DQXOD OD EROD LQLFLD XQD WUD\HFWRULD HQ FDtGD
OLEUHFRQYHORFLGDGLQLFLDOLJXDODODGHOPRPHQWRGHOGHVSHJXH/DIXHU]DQRUPDOTXH
PDQWLHQHDXQDERODSHJDGDDODFDUFD]DGHOPROLQRHVWiGDGDSRUODGLIHUHQFLDHQWUHOD
IXHU]DFHQWUtIXJD\ODFRPSRQHQWHUDGLDOGHODIXHU]DGHJUDYHGDG
1 = P 5 U PJ VHQGRQGH
1 IXHU]DQRUPDOVREUHODFDUFD]D
P PDVDGHODEROD
 YHORFLGDGDQJXODUGHOPROLQR
5

UDGLRGHOPROLQR


 'DYLV (: )LQH FUXVKLQJ LQ EDOO PLOOV 7UDQV $,0( 9RO  3/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

U

UDGLRGHODEROD

J

DFHOHUDFLyQGHJUDYHGDG

iQJXORHQWUHODKRUL]RQWDO\HOUDGLRTXHSDVDSRUHOFHQWURGHODERODHQXQ

LQVWDQWHGDGR
 iQJXOR HQWUH OD YHUWLFDO \ HO UDGLR TXH SDVD SRU HO FHQWUR GH OD EROD HQ XQ
LQVWDQWHGDGR

(OSXQWRGHYXHORHVODSRVLFLyQHQODFXDOODQRUPDOVHKDFHFHUR(QHVHFDVR

 5 U = J VHQ (5 U )
 = DUFVHQ GRQGHHVHOiQJXORGHYXHORSDUDHVDVFRQGLFLRQHV

)LJXUD'LDJUDPDGHIXHU]DVDFWXDQGRVREUHXQDEROD

&iOFXOR GH OD WUD\HFWRULD GH YXHOR (Q HO PRPHQWR GH GHVSHJDU OD EROD WLHQH XQD
YHORFLGDGLQLFLDO


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

9 = (5 U )HQGLUHFFLyQSHUSHQGLFXODUDOUDGLR3RUHOORODVFRPSRQHQWHVHQGLUHFFLyQKRUL]RQWDO\
YHUWLFDOVRQ
9[ = (5 U ) VHQ = 9 FRV9\ = (5 U ) FRV = 9 VHQ$SOLFDQGRODVHFXDFLRQHVFLQHPiWLFDVGHFDtGDOLEUHVHWLHQH
[ = (9 FRV ) W\ = (9 VHQ )W J

W
'HVSHMDQGRHOWLHPSRHQ[\VXVWLWX\HQGRHQ\VHWLHQH
W=

[
9 FRV

\ = [ WJJ[ 

9 (FRV )&iOFXOR GHO SXQWR GH FDtGD 3DUD REWHQHU HO SXQWR GH LQWHUVHFFLyQ GH OD WUD\HFWRULD
SDUDEyOLFD FRQ OD SDUHG GHO PROLQR DPEDV FXUYDV GHEHQ VHU OOHYDGDV D XQ HMH GH
FRRUGHQDGDV FRP~Q SRU OR WDQWR OD HFXDFLyQ GH OD FLUFXQIHUHQFLD FRUUHVSRQGLHQWH DO
PROLQRFRQUHVSHFWRDOVLVWHPDGHHMHVXELFDGRHQHOSXQWRGHGHVSHJXHSDVDDVHU

([ 5 VHQ ) + (\ + 5 FRV )

= 55HDOL]DQGRXQVLVWHPDGHHFXDFLRQHVGH \ VHWLHQH


[ S = 5 FRV VHQ\ S = 5 VHQ FRVGRQGH [ S H \ S UHSUHVHQWDQODVFRRUGHQDGDVGHOSXQWRGHLQWHUVHFFLyQFRQODWUD\HFWRULD


FLUFXODU
&iOFXORGHODYHORFLGDGFUtWLFD&XDQGRODYHORFLGDGGHJLURHVPX\HOHYDGDODIXHU]D
FHQWUtIXJD VXSHUD D OD IXHU]D GH JUDYHGDG HQ IRUPD SHUPDQHQWH JHQHUiQGRVH HO


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

FHQWULIXJDGR GH OD FDUJD /D FRQGLFLyQ PtQLPD SDUD HOOR HV TXH FXDQGR OD EROD VH
HQFXHQWUD HQ OD SRVLFLyQ PiV DOWD HV GHFLU FXDQGR =  OD IXHU]D GH JUDYHGDG \ OD
IXHU]DFHQWUtIXJDVHDQXODQ
PJ = P (5 U )/D YHORFLGDG D OD FXDO RFXUUH HVWH IHQyPHQR VH GHQRPLQD YHORFLGDG FUtWLFD \
GHSHQGHGHOGLiPHWURGHOPROLQR'HVSHMDQGR GHODHFXDFLyQDQWHULRUVHWLHQH

F =

J
5U&XDQGR HO PROLQR HV OR VXILFLHQWHPHQWH JUDQGH HV SRVLEOH GHVSUHFLDU HO WDPDxR
GHODEROD\DSUR[LPDUODH[SUHVLyQDQWHULRUD

F =

J
5/DVXQLGDGHVHQTXHVHREWLHQHODYHORFLGDGFUtWLFDVRQ>UDGLDQHVVHJ@/DIRUPD
PiVXVXDOGHODHFXDFLyQ XWLOL]DHOGLiPHWURGHOPROLQRHQ>PW@R>SLHV@\HQWUHJDHO
UHVXOWDGRHQ>USP@

F [USP] = 


' HQ PHWURV
'F [USP] = 


' HQ SLHV
'/D YHORFLGDG FUtWLFD HV XQD PDJQLWXG FDUDFWHUtVWLFD GH XQ PROLQR TXH GHSHQGH
H[FOXVLYDPHQWHGHVXGLiPHWURLQWHULRU/DPDVDGHODERODQRLQIOX\HHQHOFiOFXORGH

F SHUR Vt LQIOX\H HO UDGLR GH OD WUD\HFWRULD FLUFXODU $ PD\RU UDGLR VH DOFDQ]D OD
YHORFLGDGFUtWLFDDYHORFLGDGHVPHQRUHV6HUHTXLHUHQSRUHOORYHORFLGDGHVPD\RUHVSDUD
FHQWULIXJDUODVFDSDVLQWHULRUHVGHODFDUJDSRUHOPHQRUYDORUGHODIXHU]DFHQWUtIXJDHQ
HVDVFRQGLFLRQHV
'HHVWDUHODFLyQWDPELpQVHSXHGHGHGXFLUTXHODVERODVSHTXHxDVDOFDQ]DUiQOD
FRQGLFLyQFUtWLFDDXQDYHORFLGDGXQSRFRPHQRUTXHODVPiVJUDQGHV(VWRVHFRQILUPD
H[SHULPHQWDOPHQWH SXHV DO VREUHSDVDU OD YHORFLGDG FUtWLFD ODV ERODV VH DGKLHUHQ D OD
FDUFD]DGHOPROLQRHQXQDVHFXHQFLDGDGDHVWULFWDPHQWHSRUVXWDPDxR
&tUFXORGH'DYLV'DYLVGHILQLyXQDUHODFLyQTXHLQGLFDODSRVLFLyQGHOSXQWRGHYXHOR
HQ IXQFLyQ GH OD SRVLFLyQ UDGLDO HQ HO PROLQR (VSHFtILFDPHQWH LGHy XQD FRQVWUXFFLyQ


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

JHRPpWULFD TXH GHVFULEH OD SRVLFLyQ GH HVWRV SXQWRV VREUH XQ FtUFXOR OODPDGR KR\
FtUFXORGH'DYLV

)LJXUD7ULiQJXORHOHPHQWDOGH'DYLV
7RPDQGRODHFXDFLyQ H[SUHVDGDHQIXQFLyQGH SDUDHOFDVRGHQRUPDOQXOD
FRPRRFXUUHHQHOSXQWRGHYXHOR \GHVSUHFLDQGRHOGLiPHWURGHODERODVHWLHQH
P 5 = PJ FRV

D

5HDUUHJODQGR
5=

J
FRV
'H  VH SXHGH LQWHUSUHWDU TXH 5 HV HO FDWHWR GH XQ WULiQJXOR UHFWiQJXOR GH
KLSRWHQXVD J  3DUD ERODV XELFDGDV HQ FDSDV PiV LQWHUQDV ODV HFXDFLRQHV D \
 SHUPDQHFHQ YiOLGDV 6LQ HPEDUJR DO VHU PHQRU HO UDGLR SDUD XQD PLVPD
YHORFLGDGDQJXODUHOiQJXOR VHUi PHQRU (O YDORU VHUi HO PLVPR SDUD WRGRV ORV QLYHOHV
GHQWURGHOUDGLRGHXQPROLQR\FRQVWLWX\HHOGLiPHWURGHOFtUFXORGH'DYLV/RVSXQWRV
SHUWHQHFLHQWHVDOFtUFXORGH'DYLVTXHFDHQGHQWURGHOFtUFXORUHSUHVHQWDQHOORFXVGHORV
SXQWRVGHYXHORSDUDXQPROLQRJLUDQGRDXQDYHORFLGDGGDGD/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

)LJXUD&tUFXORGH'DYLV
/LPLWDFLRQHV GHO PRGHOR GH 'DYLV (O WUDEDMR GH 'DYLV FRQILJXUD XQ LQWHQWR GH
GHVFULSFLyQDQDOtWLFDJHQHUDOGHOPRYLPLHQWRGHODFDUJD/DVERODVDVFLHQGHQSRUFDSDV
DSR\DGDVXQDVVREUHRWUDVKDVWDTXHDOFDQ]DQODFRQGLFLyQGHYXHORDOFUX]DUHOFtUFXOR
GH 'DYLV 'HVGH DOOt LQLFLDQ XQD WUD\HFWRULD GH FDtGD SDUDEyOLFD KDVWD LQWHUVHFWDU OD
PLVPDFDSDHLQLFLDUQXHYDPHQWHXQDVFHQVR
6LQ HPEDUJR HO DQiOLVLV GH 'DYLV FRQWLHQH YDULRV VXSXHVWRV LPSOtFLWRV TXH
VLPSOLILFDQHOSUREOHPD\TXHHVQHFHVDULRFRQVLGHUDUDODKRUDGHH[DPLQDUODYDOLGH]
GHVXVSUHGLFFLRQHV
(Q SULPHU OXJDU VH VXSRQH TXH HO URFH VLHPSUH HV VXILFLHQWH SDUD SUHYHQLU HO
GHVOL]DPLHQWRGHODFDUJDVREUHODSDUHGGHOPROLQRORFXDOVyORHVFLHUWRHQDOJXQRV
FDVRV
/DV HFXDFLRQHV VH GHVDUUROODQ FRQVLGHUDQGR OD LQWHUDFFLyQ GH XQD ~QLFD EROD FRQ OD
SDUHG GHO PROLQR VLQ WHQHU HQ FXHQWD QLQJXQD LQWHUDFFLyQ FRQ ODV ERODV YHFLQDV OR
TXHHVSRFRUHDOLVWD
/DVWUD\HFWRULDVGHERODVGHFDSDVLQWHULRUHVVHFDOFXODQHIHFWLYDPHQWHFRQVLGHUDQGR
GLFKDVFDSDVFRPRODVFDSDVPiVH[WHUQDVGHPROLQRVPiVSHTXHxRV6HJ~QHVWRWRGD
ODFDUJDFDHUtDGHVFULELHQGRSDUiERODV HQFDWDUDWD ORTXHFODUDPHQWHQRVHDMXVWDD
OD REVHUYDFLyQ H[SHULPHQWDO (Q OD SUiFWLFD ODV ERODV GH FDSDV PiV LQWHULRUHV QR
VLHPSUH FXHQWDQ FRQ OD YHORFLGDG VXILFLHQWH SDUD FDHU HQ FDWDUDWD QL FRQ HO HVSDFLR
GLVSRQLEOHSDUDHOOR(OPRGHORVHDFHUFDPiVDODUHDOLGDGDYHORFLGDGHVFHUFDQDVDOD


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

FUtWLFD\QLYHOHVGHOOHQDGREDMRV$YHORFLGDGHVPHQRUHVODIDOWDGHVXVWHQWDFLyQGHOD
FDUJDGDRULJHQDOIHQyPHQRGHFDtGDHQFDVFDGDFX\RSULQFLSLRHVGLIHUHQWH
(OQLYHOGHOOHQDGRQRHVFRQVLGHUDGRHQQLQJXQDSDUWHHQHODQiOLVLV
)LQDOPHQWH QR VH WRPD HQ FXHQWD GH QLQJXQD PDQHUD HO HIHFWR GHO SHUILO GHO
OHYDQWDGRUORTXHLQIOX\HHQJUDQPHGLGDHQODWUD\HFWRULDGHFDtGDFRPRVHYHUiPiV
DGHODQWH
(IHFWRGHOGLVHxRGHOOHYDQWDGRUVREUHODWUD\HFWRULDGHFDtGD0RGHORGH3RZHOO
(QORV~OWLPRVDxRVVHKDQSXEOLFDGRYDULRVWUDEDMRVUHODWLYRVDODLQIOXHQFLDGHO
SHUILO GHO UHYHVWLPLHQWR HQ OD WUD\HFWRULD GH FDtGD GH ERODV (O SULPHUR GH HOORV
FRUUHVSRQGH D 0F,YRU TXLHQ GHGXMR OD GHSHQGHQFLD GHO SXQWR GH GHVSHJXH FRQ HO
iQJXOR GH DWDTXH GHO UHYHVWLPLHQWR 3RVWHULRUPHQWH 9HUPHXOHQ PRVWUy TXH OD EROD
H[SHULPHQWD GHVOL]DPLHQWR \ URGDGR VREUH HO OHYDQWDGRU DQWHV GH LQLFLDU OD FDtGD
SURSLDPHQWHWDO6XDQiOLVLVVHUHILULyDOHYDQWDGRUHVGHiQJXORUHFWR3RZHOOH[WHQGLyHO
DQiOLVLVDOHYDQWDGRUHVGHFDUDGHDWDTXHSODQDFRQXQiQJXORGHLQFOLQDFLyQDUELWUDULR
$QJXORGHGHVSHJXH0F,YRUH[WLHQGHHODQiOLVLVGH'DYLVSODQWHDQGRTXHODERODYD
HQODSUiFWLFDDSR\DGDVREUHXQDEDUUDHOHYDGRUDROHYDQWDGRU\HVWiVRPHWLGDDGHPiV
DIXHU]DVGHURFHFRQODSDUHGGHOPROLQR\HOOHYDQWDGRU'DGRTXHHQHVDVFRQGLFLRQHV
HO SUREOHPD QR VH SXHGH UHVROYHU SRU KDEHU GHPDVLDGDV LQFyJQLWDV 0F,YRU FRQVLGHUD
SDUDVXDQiOLVLVTXHODERODVHHQFXHQWUDDSR\DGDVRODPHQWH VREUH HO OHYDQWDGRU MXVWR
XQPRPHQWRGHVSXpVGHSHUGHUFRQWDFWRFRQODSDUHGGHOPROLQR
(Q HVD FRQGLFLyQ ODV IXHU]DV TXH DFW~DQ VRQ HO URFH OD JUDYHGDG OD IXHU]D
FHQWUtIXJD \ OD QRUPDO D OD VXSHUILFLH FRPR VH DSUHFLD HQ OD )LJXUD  (O SXQWR GH
HTXLOLEULR VH GHWHUPLQD D SDUWLU GH XQ EDODQFH GH IXHU]DV HQ GLUHFFLyQ SDUDOHOD D OD
VXSHUILFLHGHOOHYDQWDGRU
P U FRV + V 1 PJ VHQ = /DIXHU]DQRUPDOVHGHVSHMDGHXQEDODQFHGHIXHU]DVHQHVDGLUHFFLyQ
1 PJ FRV P U VHQ = 
 0F,YRU 5( (IIHFW RI PLOO VSHHG DQG OLQHU FRQILJXUDWLRQRQ EDOO PLOO SHUIRUPDQFH 0LQ (QJ 3 
 9HUPHXOHQ /$ 7KH OLIWLQJ DFWLRQ RI OLIWHU EDUV LQ URWDU\ PLOOV -6$IU,QVW 0LQ 0HWDOO   3
 3RZHOO 06 7KH HIIHFW RI OLQHU GHVLJQ RQ WKH PRWLRQ RI WKH RXWHU JULQGLQJ HOHPHQWV LQ D URWDU\ PLOO ,QW - 0LQ

3URF  3/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

(O VXEtQGLFH FHUR VH XVD SDUD GHVFULELU ORV YDORUHV GH ORV iQJXORV \ HO UDGLR DO
PRPHQWR GH DOFDQ]DUVH HO SXQWR GH GHVSHJXH 6XVWLWX\HQGR 1 GH  HQ  \
GLYLGLHQGRSRUPVHREWLHQH


VHQ V FRV =
U (FRV + V VHQ )
J6XVWLWX\HQGR WDQ SRU V GRQGH HV HO iQJXOR GH GHVOL]DPLHQWR HVWiWLFR GHO
VLVWHPD\PXOWLSOLFDQGRSRUFRVVHWLHQH
VHQ FRV FRV VHQ =
VHQ( ) =


U (FRV FRV + VHQ VHQ )
J


U FRV( )
J

U FRV( )
 = + DUFVHQ
J(OEDODQFHGHIXHU]DVHVHOPLVPRGH%DUWKSDUDODVXSHUILFLHGH UHVEDODPLHQWR
VyOR FDPELDQGR HO iQJXOR GH LQFOLQDFLyQ GH GLFKD VXSHUILFLH SRU HO iQJXOR VXEWHQGLGR
HQWUHHOODGRGHDWDTXHGHOOHYDQWDGRU\HOUDGLRTXHSDVDSRUODEDVHGHOPLVPR

)LJXUD)XHU]DVDFWXDQGRVREUHODERODDSR\DGDHQHOOLIWHU WRPDGRGH3RZHOO 


 %DUWK : 'HU $UEHLWVYHUEUDXFK YRQ 5RKUPKOHQ 7HFKQ 0HFKDQLN XQG 7KHUPRG\QDPLN ,  3 /XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

$O DSOLFDU HVWD HFXDFLyQ D DOJXQRV iQJXORV GH DWDTXH VH REVHUYD TXH D PHGLGD
TXH GLVPLQX\H GLFKR iQJXOR OD DOWXUD GH GHVSHJXH PHGLGD D WUDYpV GH  WDPELpQ
GLVPLQX\H\TXHSRUORPLVPRODWUD\HFWRULDGHFDtGDHVPiVFRUWDFRPRVHDSUHFLDHQ
OD)LJXUD/DSRVLFLyQGHOiQJXORGHGHVSHJXHHQIXQFLyQGHOiQJXORGHDWDTXHGHO
OHYDQWDGRUDSDUHFHHQOD)LJXUD

)LJXUD7UD\HFWRULDVGHFDtGDHQIXQFLyQGHOiQJXORGHDWDTXH UHVSHFWRFDUFD]D 


 1

27$ 62%5( /$ '(),1,&,1 '( 1*8/2 '( $7$48( $ SHVDU GH TXH OD GHILQLFLyQ GHO iQJXOR XWLOL]DGD HQ OD HFXDFLyQ

 GHVFULEH HO iQJXOR GH DWDTXH GHO OHYDQWDGRU ORV DXWRUHV HVWLPDQ PiV DGHFXDGR UHVHUYDU HVWH QRPEUH SDUD HO
iQJXOR FRPSOHPHQWDULR VXEWHQGLGR HQWUH HO ODGR GH DWDTXH \ OD WDQJHQWH D OD SDUHG GHO PROLQR (VWH iQJXOR HV
GLUHFWDPHQWH YLVLEOH HQ OD SLH]D \ WRPD HO YDORU FHUR FXDQGR QR KD\ OHYDQWDGRU OR FXDO HV PiV OyJLFR/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

)LJXUD9DULDFLyQGHOiQJXORGHGHVSHJXHFRQHOiQJXORGHDWDTXH UHVSHFWRGHO
UDGLR
/D HFXDFLyQ  WLHQH FRPR FRQGLFLyQ LPSOtFLWD TXH HO OHYDQWDGRU WLHQH XQD
DOWXUDDORPHQRVLJXDODOGLiPHWURGHODERODHVGHFLUODERODVHDSR\DHQXQDVXSHUILFLH
WDQJHQWHDVXSURSLDVXSHUILFLH(QHOFDVRGHTXHHVWDDOWXUDIXHUDPHQRUODHFXDFLyQ
 \DQRHVYiOLGD\VHVXVWLWX\HSRUODVLJXLHQWH


U VHQ( + )
 = + DUFFRV
J&RPR OD EROD VH HQFXHQWUD HQ OD SXQWD GHO OHYDQWDGRU HVWH SXQWR UHSUHVHQWD
DGHPiVHOFRPLHQ]RGHODWUD\HFWRULDGHFDtGD
$QiOLVLV GHO FRPSRUWDPLHQWR GH OD EROD SRVWHULRU DO GHVSHJXH 9HUPHXOHQ PRVWUy
WHyULFD \ H[SHULPHQWDOPHQWH TXH HO iQJXOR GH GHVSHJXH GH OD FDUFD]D HV VyOR pVR HO
iQJXOR DO FXDO XQD EROD SLHUGH FRQWDFWR FRQ OD SDUHG GHO PROLQR \ FRPLHQ]D D
GHVSOD]DUVHHQLQWHUDFFLyQPHFiQLFDFRQHOODGRGHDWDTXHGHOOHYDQWDGRU/DPDJQLWXG
\GLUHFFLyQGHODYHORFLGDGGHLQLFLRGHODFDtGDGHVGHODSXQWDGHOOHYDQWDGRUGHSHQGH
HQWRQFHVGHODDOWXUDGHOOHYDQWDGRU
$XQTXHVXDQiOLVLVVHUHILHUHDEDUUDVVXVFRQFOXVLRQHVVRQYiOLGDVSDUDERODV(O
FDVRDQDOL]DGRFRUUHVSRQGHDXQOHYDQWDGRUGHiQJXORGHDWDTXHGH3RVWHULRUPHQWH
3RZHOO DPSOLy HVWH DQiOLVLV D XQ FDVR PiV JHQHUDO FRQVLGHUDQGR XQ iQJXOR GH DWDTXH
FXDOTXLHUD(QHVWDVHFFLyQGHVDUUROODUHPRVVyORHVWH~OWLPRWUDWDPLHQWRSRUHQJOREDUDO
DQWHULRU


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

/D GHVFULSFLyQ JHQHUDO GHO IHQyPHQR HV OD VLJXLHQWH &XDQGR OD EROD DOFDQ]D OD
SRVLFLyQGHGHVSHJXH FXDQGRODIXHU]DQRUPDOTXHODPDQWLHQHDGKHULGDDODFDUFD]DVH
DQXOD SXHGHURGDURGHVOL]DUVREUHHOOHYDQWDGRU
9HUPHXOHQ PRVWUy H[SHULPHQWDOPHQWH TXH SDUD ORV FRHILFLHQWHV GH URFH XVXDOHV
HQWUH VXSHUILFLHV GH DFHUR QR HV SRVLEOH TXH OD EROD UXHGH KDVWD OD SXQWD GHO OLIWHU $O
DSOLFDU ODV HFXDFLRQHV GH 3RZHOO VH YH TXH HO URGDGR VyOR VH VRVWLHQH SRU EUHYHV
LQVWDQWHVH[SHULPHQWDQGRXQDUiSLGDWUDQVLFLyQDGHVOL]DPLHQWR\URGDGRVLPXOWiQHR
(O GHVOL]DPLHQWR HV HQWRQFHV HO TXH GHWHUPLQD OD YHORFLGDG GH GHVSOD]DPLHQWR
TXHYDDGTXLULHQGRODERODKDVWDOOHJDUDODSXQWDGHOOHYDQWDGRU
(OURGDGRGHWHUPLQDODYHORFLGDGGHURWDFLyQ FRQ TXH OD EROD VDOH GHVSHGLGD OD
TXHQRHVUHOHYDQWHSDUDGHILQLUHOSXQWRGHFDtGDGHODEROD
&XDQGR OD EROD OOHJD D OD SXQWD GHO OHYDQWDGRU FXHQWD FRQ XQD LPSRUWDQWH
FRPSRQHQWH GH YHORFLGDG UDGLDO TXH KDFH TXH VX WUD\HFWRULD GH YXHOR VHD PiV DOWD \
OOHJXHPiVOHMRVTXHORSUHGLFKRSRUHOPRGHORVLPSOHGH0F,YRU(OJUDGRGHLPSXOVR
GHSHQGHHQIRUPDLPSRUWDQWHGHODDOWXUDGHOOHYDQWDGRU
(ODQiOLVLVDUHDOL]DUFRQVLVWHHQVXPDUODVIXHU]DVDFWXDQWHVVREUHODERODGXUDQWH
HO GHVOL]DPLHQWR R URGDGR IRUPXODU XQD HFXDFLyQ GLIHUHQFLDO GH PRYLPLHQWR \
UHVROYHUODSDUDGHWHUPLQDUODSRVLFLyQGHGHVSHJXHGHVGHODSXQWDGHOOHYDQWDGRU\OD
YHORFLGDGHIHFWLYDHQHVHPRPHQWR/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

)LJXUD'HWDOOHGHPDJQLWXGHVJHRPpWULFDVDVRFLDGDVDXQDERODHQFRQWDFWRFRQ
HOOHYDQWDGRU WRPDGRGH3RZHOO 
&iOFXORGHSDUiPHWURVGHSRVLFLyQGHODEROD3DUWLHQGRGHOGLDJUDPDSUHVHQWDGRHQOD
)LJXUDKD\DOJXQDVUHODFLRQHVHQWUHPDJQLWXGHVJHRPpWULFDVTXHSHUPLWHQFDOFXODU
ODSRVLFLyQGHODERODHQHOSXQWRGHHTXLOLEULR
V = U FRV  = DUFVHQ
U= (5 K) VHQ D FRQVWDQWH'HO PLVPR PRGR FXDQGR OD EROD VH HQFXHQWUD HQ OD SXQWD GHO OHYDQWDGRU YLVWR GH
FRVWDGR VHFXPSOHTXH
V / = (U K) FRV/ = DUFWDQ
V/&RQGLFLyQGHFRQWDFWRGHODERODFRQHOOHYDQWDGRU
/D EROD GHEH URGDU R GHVOL]DU VREUH OD VXSHUILFLH PLHQWUDV OD IXHU]D QRUPDO VHD
PD\RUTXHFHUR6LQHPEDUJRVLHOODGRGHDWDTXHGHOOLIWHUDOFDQ]DODYHUWLFDO $ 
HQHVHPRPHQWRODQRUPDOVHDQXOD\ODERODFRPLHQ]DVXFDtGDOLEUH/DFRQGLFLyQSDUD
HOORHV
P U VHQ + PJ FRV = J FRV + = $O KDFHU ORV FiOFXORV VH GHEH YHULILFDU HVWD FRQGLFLyQ \D TXH HO UHVWR GH ODV
HFXDFLRQHV VXSRQHQ TXH 1 HV SRVLWLYR \ TXH OD EROD SHUPDQHFH HQ FRQWDFWR FRQ HO
OHYDQWDGRUKDVWDTXHDOFDQ]DODSXQWD
$QiOLVLV GHO URGDGR GH OD EROD VREUH OD VXSHUILFLH 6L OD IULFFLyQ HQWUH OD EROD \ HO
OHYDQWDGRUHVVXILFLHQWHODERODURGDUiEDMRODDFFLyQGHODIXHU]DGH URFH /DV IXHU]DV
DFWXDQWHVDSDUHFHQGHVFULWDVHQOD)LJXUD


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

)LJXUD  )XHU]DV DFWXDQGR GXUDQWH HO URGDGR GH XQD EROD VREUH HO OHYDQWDGRU
WRPDGRGH3RZHOO 
/DIXHU]DGHURFHHV
I V1/DQRUPDODOSODQRLQFOLQDGRFXPSOHFRQODFRQGLFLyQ
1 PJ FRV P = (OPRYLPLHQWRHQODGLUHFFLyQGHOSODQRLQFOLQDGRVHULJHSRU
P V PJ VHQ + I = PV(OiQJXORYDUtDVHJ~QODHFXDFLyQ

= + W(OWRUTXHHQWRUQRDOFHQWURGHPDVD FP HV
FP = , FP/D~QLFDIXHU]DTXHDFW~DIXHUDGHOFHQWURGHPDVDHVODGHURFHIGHPRGRTXH
ID = , FP3DUDXQDHVIHUD
, FP =


PD 
3DUDXQDEDUUD
, FP =PD 
/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

(VWHHVHO~QLFRIDFWRUTXHFDPELDHODQiOLVLVHQWUHERODV\EDUUDV/DDFHOHUDFLyQDQJXODU
VHREWLHQHSDUDHOFDVRGHOURGDGRGH

V
D(OVLJQRQHJDWLYRSURYLHQHGHOJLURFRQWUDUHORMGHOPROLQR6XVWLWX\HQGR \ 


HQ VHREWLHQH

I = PV
,QWURGXFLHQGR DKRUD  HQ  VH OOHJD ILQDOPHQWH D OD HFXDFLyQ GH PRYLPLHQWR
SDUDURGDGRVREUHODVXSHUILFLHGHXQOHYDQWDGRUUHFWRLQFOLQDGR


V V = J VHQ

&RQVLGHUDQGRODVFRQGLFLRQHVGHERUGHV V\ V = = ODVROXFLyQGHHVWDHFXDFLyQHV


W

J
J
JV(W) = V 
VHQ FRVK
W
FRV VHQK
W +
VHQ 
V(W) =J
J
V
VHQ VHQK
W
W FRV 
FRV FRVK
(VWDV HFXDFLRQHV GHVFULEHQ HQWRQFHV OD SRVLFLyQ \ OD YHORFLGDG GH OD EROD GXUDQWH HO
URGDGRSXURVREUHHOOHYDQWDGRU
9DORU Pi[LPR GHO iQJXOR GH LQFOLQDFLyQ SDUD HO URGDGR /D IXHU]D GH URFH I SXHGH
DOFDQ]DU HO YDORU Pi[LPR GH 1 GH PRGR TXH SDUD XQ YDORU GDGR GHO FRHILFLHQWH GH
URFH\GHODVFRQGLFLRQHVGHJLURKD\XQiQJXORPi[LPR PSDUDHOFXDOHVSRVLEOHTXH
RFXUUDHOURGDGRSXUR3RUHQFLPDGHHVWHYDORUODDFHOHUDFLyQOLQHDOHVGHPDVLDGRDOWD\
FRPLHQ]D HO GHVOL]DPLHQWR P SXHGH VHU LQWHUSUHWDGR FRPR HO iQJXOR GH WUDQVLFLyQ GH
URGDGRDGHVOL]DPLHQWR3DUDFDOFXODUHVWHiQJXORVHVXVWLWX\HSULPHURODHFXDFLyQ 
HQ FRQORFXDOVHGHVSHMDI
I =


P J VHQ V
'DGR DOFRPELQDUODHFXDFLyQ FRQ VHREWLHQHODHFXDFLyQTXHSHUPLWH


GHWHUPLQDUHOYDORUGHP/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

2 7
7

sen m s cos m =
s + s (t )
2
g 2'DGRTXHVHVIXQFLyQGHOWLHPSRHQODHFXDFLyQ pVWDVHUHVXHOYHQXPpULFDPHQWH


\HQIRUPDSDUDPpWULFDUHVSHFWRGHOWLHPSR6HUHHPSOD]DPSRU = R + W \VHLQVHUWD
OD IXQFLyQ V W SDUD HO URGDGR 6H FDOFXOD HQWRQFHV HO WLHPSR GH WUDQVLFLyQ \ GH pO VH
GHULYDHOYDORUGHP/RVIDFWRUHVTXHLQFLGHQHQHOYDORUGHJDPPDVRQHOFRHILFLHQWHGH
URFH OD YHORFLGDG GH JLUR \ HO iQJXOR GH DWDTXH GHO OHYDQWDGRU D WUDYpV GH /RV
FiOFXORVPXHVWUDQTXHHQJHQHUDOSDUDORVYDORUHVXVXDOHVGHHVWRVSDUiPHWURVHOURGDGR
SXURVHVRVWLHQHSRUXQWLHPSREUHYtVLPR
5RGDGR\GHVOL]DPLHQWRFRPELQDGRV$OPRPHQWRGHFRPHQ]DUDGHVOL]DUHOURFHTXH
H[SHULPHQWD OD EROD VH UHGXFH DO URFH FLQpWLFR (O GHVSOD]DPLHQWR HVWi DKRUD
GHWHUPLQDGRSRUHOGHVOL]DPLHQWRUHODWLYRHQWUHEROD\OHYDQWDGRU(OJLURTXHWHQJDOD
ERODHQWRUQRDVXSURSLRFHQWURGHPDVD\DQRWHQGUiUHODFLyQFRQHOGHVSOD]DPLHQWR
3RU HOOR HO DQiOLVLV TXH VLJXH VH UHILHUH H[FOXVLYDPHQWH DO GHVOL]DPLHQWR EDMR URFH
FLQpWLFR
/DVVXPDVGHIXHU]DVHQORVHMHVSDUDOHOR\QRUPDODODVXSHUILFLHGHGHVOL]DPLHQWRVRQ
P U FRV + N 1 PJ VHQ = PV1 PJ FRV P U VHQ = GHVSHMDQGR1GHODHFXDFLyQ \VXVWLWX\HQGRHQ VHREWLHQH


2
2
s s = g ( k cos sen ) + k3DUDVLPSOLILFDUODQRWDFLyQ\KDFHUPiVIiFLOODLQWHUSUHWDFLyQGHODVHFXDFLRQHVDSDUWLU
GHOSXQWRGHWUDQVLFLyQURGDGRGHVOL]DPLHQWRVHGHILQHXQQXHYRWLHPSR WDOTXH 
HQHOPRPHQWRGHWUDQVLFLyQ&RQVLGHUDQGRODVFRQGLFLRQHVGHFRQWRUQRV VLQLFLDO\OD
VROXFLyQGHODHFXDFLyQ HV
J

FRV LQLFLDO VHQ LQLFLDO ) FRVK +


V( ) = V LQLFLDO + N +
 ( N


J
V LQLFLDO

 ( N VHQ LQLFLDO + FRV LQLFLDO ) VHQK


J
N FRV( LQLFLDO + ) VHQ( LQLFLDO + ) N
 

/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

FRV LQLFLDO VHQ LQLFLDO ) VHQK +


V( ) = V LQLFLDO + N +
 ( N


J


V LQLFLDO ( N VHQ LQLFLDO + FRV LQLFLDO ) FRVK


J
N VHQ( LQLFLDO + ) FRV( LQLFLDO + )
/RVYDORUHVFRQVXEtQGLFHLQLFLDOFRUUHVSRQGHQDORVYDORUHVTXHHQWUHJDODHFXDFLyQGH
URGDGRSDUDHOPRPHQWRGHODWUDQVLFLyQ/DHFXDFLyQ VHUHVXHOYHQXPpULFDPHQWH
SDUDV V/FRQORFXDOVHREWLHQHSULPHUR \OXHJRODYHORFLGDG\SRVLFLyQGHOPROLQR
FRUUHVSRQGLHQWHV (O WLHPSR WRWDO GH PRYLPLHQWR GH OD EROD VREUH HO OHYDQWDGRU HV
HQWRQFHV
W / = W LQLFLDO +,QWHUDFFLyQHQHOERUGHGHOOHYDQWDGRU&XDQGRODERODOOHJDDOERUGHGHOOHYDQWDGRUHV
SUR\HFWDGDHQYXHORGDGDVXYHORFLGDGUDGLDO\ODFXUYDWXUDGHOSXQWRGHFRQWDFWR(V
LPSRUWDQWHGHVWDFDUTXHODSXQWDGHOOHYDQWDGRUFRUUHVSRQGHDOSXQWRGHYXHOR6LHO
GHVJDVWH KD JHQHUDGR FXUYDWXUD HQ OD SXQWD OD SXQWD VHUi HIHFWLYDPHQWH HO OXJDU
GRQGHFRPLHQ]DODFXUYDWXUD\GHVGHDOOtFRPHQ]DUiHOYXHORGHODEROD6LHOOHYDQWDGRU
SUHVHQWD XQD FDUD FRQYH[D HQ WRGD VX H[WHQVLyQ HQWRQFHV HO YXHOR GHEH FRPHQ]DU
LQPHGLDWDPHQWHGHVSXpVGHOSXQWRGHGHVSHJXH
7UD\HFWRULD GH FDtGD \ SXQWR GH LPSDFWR /D )LJXUD  PXHVWUD OD WUD\HFWRULD GH OD
ERODHQFDtGDOLEUH\ODVYDULDEOHVPiVLPSRUWDQWHVSDUDGHVFULELUHOIHQyPHQR/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

)LJXUD7UD\HFWRULDGHYXHORGHXQDERODOXHJRGHGHVOL]DUVREUHOLIWHU WRPDGR
GH3RZHOO 
3DUDFDOFXODUODVWUD\HFWRULDVGHYXHOR\HOSXQWRGHLPSDFWRFRQODFDUFD]D SDUD
XQPROLQRYDFtR VHGLVSRQHGHGDWRVGHSRVLFLyQ\YHORFLGDGGHODERODDOFRPLHQ]RGH
ODFDtGD([SUHViQGRORHQFRRUGHQDGDVSRODUHVVHWLHQH

sL
; L L
cos L

(rL ; L ) =(Q FRRUGHQDGDV FDUWHVLDQDV UHIHULGDV DO FHQWUR GHO PROLQR OD SRVLFLyQ GHO SXQWR GH
YXHORHV

(xL ; y L ) = (rL cos L ; rL sen L )/DYHORFLGDGGHODERODVHREWLHQHDJUHJDQGRODFRPSRQHQWH WDQJHQFLDO GHELGR DO JLUR


GHOPROLQRDODYHORFLGDGGHGHVOL]DPLHQWRVREUHHOOHYDQWDGRU

(v

xL

; v yL ) = (sL cos L rL sen L ;sL sen L + rL cos L )/DYHORFLGDGQHWDHV
Y / = Y [/ + Y \/(OiQJXORGHSUR\HFFLyQUHVSHFWRGHODKRUL]RQWDOHV
Y \/
/ = DUFWDQ

Y [/
/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

/DWUD\HFWRULDHQFDtGDOLEUHHVWiJREHUQDGDSRUODVH[SUHVLRQHV
[ = [ / + Y [/ W
\ = \ / + Y \/ W JW
(O SXQWR GH LPSDFWR FRQ OD FDUFD]D GDGR TXH QR KD\D LQWHUDFFLyQ FRQ OD FDUJD YLHQH
GDGRSRUODFRQGLFLyQ
[ ( + \ ( = U /DVFRPSRQHQWHVGHYHORFLGDGKRUL]RQWDO\YHUWLFDOVRQ

(Y[( Y\( ) = (Y[/ Y\/ JW)/DYHORFLGDGQHWDGHLPSDFWRFRQODFDUFD]DHV
Y ( = Y \( + Y [( (OiQJXORGHLPSDFWRUHVSHFWRGHODKRUL]RQWDOHV
Y
( = DUFWDQ [(
Y \(/DV FRPSRQHQWHV UDGLDO \ WDQJHQFLDO GH OD YHORFLGDG GH LPSDFWR HVWiQ GDGDV D VX YH]
SRU

(Y U( Y ( ) = (Y[( FRV ( + Y\( VHQ ( Y[( VHQ ( + Y\( FRV ( )(OHIHFWRJOREDOGHFRQVLGHUDUODDOWXUDGHOLIWHUVHSXHGHDSUHFLDUPHMRUHQOD)LJXUD
 WRPDGD GH 9HUPHXOHQ GRQGH VH FRPSDUD D LJXDOHV FRQGLFLRQHV OD WUD\HFWRULD
SUHGLFKDDSDUWLUGHOiQJXORGHGHVSHJXHVHJ~Q0F,YRUFRQODTXHUHVXOWDGHLQFRUSRUDU
DODQiOLVLVODLQWHUDFFLyQGHODERODFRQHOOLIWHUGHVSXpVGHOGHVSHJXH/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

)LJXUD  &RPSDUDFLyQ GH WUD\HFWRULD GH YXHOR SUHGLFKD FRQVLGHUDQGR R QR HO
GHVOL]DPLHQWRVREUHHOOLIWHU WRPDGRGH9HUPHXOHQ 
8QHIHFWRLPSRUWDQWHGHGHVWDFDUHVTXHHOOHYDQWHSRUHIHFWRGHODDOWXUDSDVDSRU
XQPi[LPR\OXHJRGLVPLQX\H(VWRVHGHEHDTXHSDVDGDFLHUWDDOWXUDODFRPSRQHQWH
UDGLDOVHKDFHPiVUHOHYDQWHTXHODWDQJHQFLDOHQODYHORFLGDGDOLQLFLRGHOYXHORHOTXH
SRU FRPHQ]DU PiV FHUFD GHO FHQLW KDFH TXH OD FRPSRQHQWH UDGLDO DSXQWH DGHPiV D XQ
SXQWRGHFDtGDPiVFHUFDQRDOSLHGHODFDUJD/D)LJXUDPXHVWUDHVWHHIHFWRGRQGH
ODV OtQHDV FRQWLQXDV FRUUHVSRQGHQ D OD SUHGLFFLyQ WHyULFD \ ORV VtPERORV D YDORUHV
H[SHULPHQWDOHV/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

)LJXUD  (IHFWR GH OD DOWXUD GH OLIWHU VREUH OD WUD\HFWRULD GH YXHOR WRPDGR GH
3RZHOO 
/LPLWDFLRQHVGHOPRGHORGH3RZHOO6LELHQHOHQIRTXHSURSXHVWRSRU3RZHOOHVHOPiV
FRPSOHWRSXEOLFDGRKDVWDDKRUDD~QFRQWLHQHGRVOLPLWDFLRQHVLPSRUWDQWHVODSULPHUD
HV TXH VH UHILHUH H[FOXVLYDPHQWH D VXSHUILFLH SODQD GHO ODGR GH DWDTXH (Q OD SUiFWLFD
PXFKRV GLVHxRV SUHVHQWDQ FXUYDWXUD < GH WRGRV PRGRV HO GHVJDVWH JHQHUD
UiSLGDPHQWHHQODRSHUDFLyQXQSHUILOFXUYR3RURWUDSDUWHHVXQDQiOLVLVGHXQD~QLFD
EROD DSR\DGD VREUH HO OHYDQWDGRU FXDQGR HQ OD SUiFWLFD VH REVHUYD VLHPSUH XQ
DSLODPLHQWRGHERODVTXHQDWXUDOPHQWHPRGLILFDODFRQILJXUDFLyQGHIXHU]DVUHVSHFWRGH
ODFRQVLGHUDGDHQHODQiOLVLV(QHVWDVFRQGLFLRQHVHOPRGHORHVVyORXQDDSUR[LPDFLyQ

6,08/$&,1'(/029,0,(172'(72'$/$&$5*$
/RWUDWDGRKDVWDDKRUDFRUUHVSRQGHDPRGHORVGHODLQWHUDFFLyQGHXQDERODFRQHO
UHYHVWLPLHQWRSUHGLFLHQGRHQIRUPDDSUR[LPDGDODWUD\HFWRULDGH OD FDSD PiV H[WHUQD
GH ERODV GH XQ PROLQR ([LVWHQ RWURV WUDEDMRV GRQGH VH KD WUDWDGR GH UHSUHVHQWDU HO
FRPSRUWDPLHQWR FROHFWLYR GH OD FDUJD 'HVGH HO SXQWR GH YLVWD GHO GLVHxR GH
UHYHVWLPLHQWRV PHUHFH PHQFLyQ OD DSOLFDFLyQ GHO PpWRGR GH HOHPHQWRV GLVFUHWRV DO
PRYLPLHQWRGHFDUJDGHVDUUROODGDSRU0LVKUD\5DMDPDQL

 0LVKUD %. \ 5 . 5DMDPDQL $QDO\VLV RI PHGLD PRWLRQ LQ LQGXVWULDO EDOO PLOOV &RPPLQXWLRQ 7KHRU\ DQG

SUDFWLFH . .DZDWUD (G 60( /XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

6LPXODFLyQSRUHOPpWRGRGHHOHPHQWRVGLVFUHWRV
% . 0LVKUD \ 5 5DMDPDQL GH OD 8QLYHUVLGDG GH 8WDK HQ (VWDGRV 8QLGRV
XWLOL]DQ XQD DSUR[LPDFLyQ GLIHUHQWH EDVDGD HQ DGDSWDU XQ PpWRGR QXPpULFR GH OD
PHFiQLFDGHVXHORVDOFDVRGHOPROLQR
&XQGDOO \ 6WUDFN GHVDUUROODURQ HQ ORV VHWHQWDV XQ PpWRGR GH FiOFXOR GH OD
GLQiPLFD GH IOXMR GH VLVWHPDV GH SDUWtFXODV GLVFUHWDV WDOHV FRPR DJUHJDGRV GH SLHGUDV
TXH OODPDURQ PpWRGR GH HOHPHQWRV GLVWLQWRV (Q XQD DSUR[LPDFLyQ ELGLPHQVLRQDO
UHSUHVHQWDQFDGDERODFRPRXQFtUFXORGHGLiPHWURYDULDEOH&DGDHOHPHQWRLQWHUDFW~D
FRQVXVYHFLQRVDWUDYpVGHIXHU]DVGHFRQWDFWRUDGLDOHV\WDQJHQFLDOHV
/D GLQiPLFD GHO PpWRGR FRQVLGHUD XQ HVWDGR LQLFLDO HQ HO TXH GRV FtUFXORV
DG\DFHQWHV HVWiQ HQ FRQWDFWR 6L SRU HIHFWR GH OD YHORFLGDG LQHUFLDO R SRU XQ HVIXHU]R
DSOLFDGR XQR GH ORV FtUFXORV DYDQ]D HQ OD GLUHFFLyQ GHO RWUR HQWRQFHV VH SURGXFH XQ
FLHUWRVREUHODSRHQWUHHOORV
/DIXHU]DGHFRQWDFWRHQWUHERODVHVWiGHWHUPLQDGDSRUORVHVIXHU]RVGHFRQWDFWR
GH +HUW] HQWUH HVIHUDV $GHPiV KD\ TXH FRQVLGHUDU OD SUHVHQFLD GH PLQHUDO HQWUH ODV
ERODV (Q HO PpWRGR VH XWLOL]D XQD UHSUHVHQWDFLyQ VLPSOLILFDGD GH HVWD LQWHUDFFLyQ
KDFLHQGRDODIXHU]DGHFRQWDFWRGHSHQGHUOLQHDOPHQWHGHOVREUHODSRFRPRVLH[LVWLHUD
XQUHVRUWHHQWUHFDGDSDUGHHOHPHQWRV3DUDDVHJXUDUODHVWDELOLGDG\FRQYHUJHQFLDGHO
PpWRGRORVLQWHUYDORVGHWLHPSRGHEHQVHUSHTXHxRV\ODVIXHU]DVGHEHQSURSDJDUVHD
UD]yQGHXQHOHPHQWRSRULQWHUYDORGHWLHPSR
(OFiOFXORGHOGHVSOD]DPLHQWRVHKDFHHQIRUPDLWHUDWLYD3ULPHURVHFDOFXODQORV
VREUHODSRVH[LVWHQWHVGHXQDSDUWtFXODFRQFDGDXQDGHVXVYHFLQDV3DUDFDGDVREUHODSR
VHFDOFXODODIXHU]DGHFRQWDFWRFRUUHVSRQGLHQWH6HVXPDQYHFWRULDOPHQWHHVWDVIXHU]DV
\ VH GHWHUPLQD XQD UHVXOWDQWH (VWD IXHU]D GHWHUPLQD XQD DFHOHUDFLyQ HQ HO VHQWLGR
FRUUHVSRQGLHQWH OR FXDO PRGLILFD OD YHORFLGDG \ ILQDOPHQWH OD SRVLFLyQ GH OD SDUWtFXOD
EDMRDQiOLVLV(VWHGHVSOD]DPLHQWRJHQHUDQXHYRVVREUHODSRVUHSLWLpQGRVHHOFLFOR
3DUD LQFOXLU HIHFWRV GLVLSDWLYRV VH SXHGH LQFOXLU XQ GLVLSDGRU RSHUDQGR HQ
SDUDOHORFRQHOUHVRUWHHQOD]RQDGHFRQWDFWR0LVKUD\5DMDPDQLDGDSWDURQHVWHPpWRGR
\HOFyGLJRGHVRIWZDUHFRUUHVSRQGLHQWHDOFDVRGHOPROLQRGHERODV\FRQD\XGDGHXQ
VXSHUFRPSXWDGRU GH OD pSRFD GHO WLSR ,%0  0IORSV GH FDSDFLGDG SHDN 
VLPXODQHOPRYLPLHQWRGHODFDUJDGHXQPROLQR

 &XQGDOO 3$ \ 2'/6WUDFN $ GLVFUHWH QXPHULFDO PRGHO IRU JUDQXODU DVVHPEOLHV *pRWHFKQLTXH 9 1 3

/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

(V LPSRUWDQWH GHVWDFDU TXH HQ HVWH PpWRGR QR VH LQWURGXFH QLQJ~Q VXSXHVWR D
SULRULDFHUFDGHODVWUD\HFWRULDVGHORVFXHUSRVPROHGRUHV&DGDHOHPHQWRVHGHVSOD]DHQ
IXQFLyQGHVXHVWDGRLQHUFLDO\ODVPRGLILFDFLRQHVTXHpVWHH[SHULPHQWDHQODLQWHUDFFLyQ
FRQVXVYHFLQRV\HOFDPSRJUDYLWDFLRQDO(OPRYLPLHQWRSURYLHQH GHO GHVSOD]DPLHQWR
GHODFDUFD]DGHOPROLQRODTXHSHUPLWHVLPXODUXQGLVHxRGHOLIWHUFXDOTXLHUD(OJLUR
VREUHODFDUJDHQUHSRVRJHQHUDORVVREUHODSRVTXHSRFRDSRFRVHSURSDJDQDODFDUJD
HQWHUD/D)LJXUDPXHVWUDXQHVTXHPDGHOPRGHORGHLQWHUDFFLyQHQWUHERODV

)LJXUD(VTXHPDGHOPpWRGRGHHOHPHQWRVGLVFUHWRV 0LVKUD\5DMDPDQL 
(O PpWRGR SHUPLWH FDOFXODU OD SRVLFLyQ GHO KRPEUR \ SLH GH OD FDUJD ODV
WUD\HFWRULDV GH ORV HOHPHQWRV OD GLVWULEXFLyQ GH HQHUJtDV GH LPSDFWR ODV IXHU]DV GH
FRQWDFWRHOWRUTXH\SRWHQFLDFRQVXPLGRVODVIOXFWXDFLRQHVGHOFHQWURGHJUDYHGDGGH
OD FDUJD \ RWURV GDWRV &RPR SDUiPHWURV GH OD VLPXODFLyQ SXHGHQ LQWURGXFLUVH HO
WDPDxRGHOPROLQRODGLVWULEXFLyQGHWDPDxRVGHODFDUJDGHERODVODIRUPDGHOOLIWHUHO
FRHILFLHQWH GH ULJLGH] \ HO GH GLVLSDFLyQ GH ODV IXHU]DV GH FRQWDFWR /D )LJXUD 
)LJXUD\)LJXUDPXHVWUDQUHVXOWDGRVGHVLPXODFLRQHVUHDOL]DGDVSRU0LVKUD\
5DMDPDQL
(VWHWLSRGHVLPXODFLyQHVPX\FRVWRVDHQUHFXUVRFRPSXWDFLRQDO/RVDXWRUHVGH
HVWRV WUDEDMRV UHSRUWDQ KRUDV GH &38 ,%0 SDUD FDOFXODU GRV YXHOWDV GH XQ
PROLQRGHIW\OLIWHUVOOHQRFRQERODVELGLPHQVLRQDOHVDGHODYHORFLGDG/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

FUtWLFD 6LQ HPEDUJR ,QRXH LQIRUPD GH VLPXODFLRQHV UHDOL]DGDV HQ XQ FRPSXWDGRU
SHUVRQDOHQODSVRVGHDKRUDVPHGLDQWHXQFyGLJRRSWLPL]DGRHQOHQJXDMH)RUWK
$OEHUW\9DOGHUUDPDKDQUHTXHULGRWLHPSRVVLPLODUHVXVDQGRXQFyGLJRHQ&SDUD
FRPSXWDGRUSHUVRQDO

)LJXUD  6LPXODFLyQ GHO PRYLPLHQWR GH OD FDUJD SRU HO PpWRGR GH HOHPHQWRV
GLVFUHWRV 0LVKUD\5DMDPDQL 
&RPXQLFDFLyQ SULYDGD
7UDEDMR QR SXEOLFDGR

/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

)LJXUD'LVWULEXFLyQGHHQHUJtDGHLPSDFWRFDOFXODGDSRUVLPXODFLyQPHGLDQWH
HOHPHQWRVGLVFUHWRV 0LVKUD\5DMDPDQL 

)LJXUD  'LVWULEXFLyQ GH IXHU]DV GH FRQWDFWR SDUD WUHV WDPDxRV GH PROLQR
0LVKUD\5DMDPDQL/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

(Q ,QRXH \ 2ND\D SXEOLFDURQ ORV UHVXOWDGRV GH VLPXODFLRQHV UHDOL]DGDV
PHGLDQWHHOHPHQWRVGLVFUHWRV/DVVLJXLHQWHVILJXUDVUHVXPHQVXVREVHUYDFLRQHVVREUHHO
HIHFWR GH OD YHORFLGDG HO OOHQDGR ORV OHYDQWDGRUHV \ OD YLVFRVLGDG GHO PHGLR &DGD
ILJXUDPXHVWUDFXDWURFRPSRQHQWHV
D HOSDWUyQGHPRYLPLHQWRGHFDUJD
E ODGLVWULEXFLyQHVSDFLDOGHLPSDFWRV
F HOHVSHFWURGHHQHUJtDGHLPSDFWRWRWDO OtQHD FRQWLQXD ERODERODQRUPDO ERODEROD
WDQJHQFLDO ERODUHYHVWLPLHQWRQRUPDO \ERODUHYHVWLPLHQWRWDQJHQFLDO 
G /DHQHUJtDDFXPXODGDVHJ~QWLSRGHLPSDFWRHQRUGHQGHDEDMRKDFLDDUULEDEEQ
EEWEUQEUW

)LJXUD(IHFWRGHODYHORFLGDGGHJLURVREUHODGLVWULEXFLyQGHLPSDFWRV


 ,QRXH 7 < 2ND\D . $QDO\VLV

RI JULQGLQJ DFWLRQV RI EDOO PLOOV E\ GLVFUHWH HOHPHQW PHWKRG

3URF RI WKH ;,;

,QWHUQDWLRQDO 0LQHUDO 3URFHVVLQJ &RQJUHVV 9RO 6DQ )UDQFLVFR 2FW 60( /XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

/D )LJXUD  PXHVWUD FODUDPHQWH HQ OD VHJXQGD ILOD FyPR ORV LPSDFWRV VH
GHVSOD]DQ KDFLD HO UHYHVWLPLHQWR SRU HQFLPD GHO SLH D PHGLGD TXH DXPHQWD OD
YHORFLGDG(QODFXDUWDILODVHREVHUYDTXHODPD\RUHQHUJtDGHLPSDFWRVHGDDOUHGHGRU
GH USP PROLQR GH PP YHO FUtWLFD  USP SHUR DO FRVWR GH LPSDFWDU HO
UHYHVWLPLHQWR /D WHUFHUD ILOD PXHVWUD XQ DXPHQWR GUDPiWLFR GH ORV LPSDFWRV EROD
UHYHVWLPLHQWRQRUPDOHVDHVDYHORFLGDG

)LJXUD(IHFWRGHOOOHQDGRVREUHODGLVWULEXFLyQGHLPSDFWRV
(Q OD )LJXUD  VH REVHUYD TXH HO DXPHQWR GHO OOHQDGR GHO PROLQR QR DIHFWD
PD\RUPHQWHODGLVWULEXFLyQGHHQHUJtDSRUHQFLPDGHGHOOHQDGR(OSULQFLSDOHIHFWR
HV GHVSOD]DU HVSDFLDOPHQWH OD ]RQD DFWLYD PiV DUULED FRPR VH REVHUYD HQ OD VHJXQGD
ILOD/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

)LJXUD  (IHFWR GH FDPELRV HQ OD FRQILJXUDFLyQ GHO UHYHVWLPLHQWR VREUH OD
GLVWULEXFLyQGHLPSDFWRV
(Q OD )LJXUD  VH PXHVWUD HO HIHFWR GH FDPELRV HQ OD FRQILJXUDFLyQ GHO
UHYHVWLPLHQWR(O FDVR PiV GLIHUHQWH HV HO PROLQR OLVR D OD GHUHFKD GRQGH VH REVHUYD
XQD UHGXFFLyQ GH OD HQHUJtD WRWDO SHUR XQ DXPHQWR LQXVLWDGR GH OD IUHFXHQFLD GH
LPSDFWRV WDQJHQFLDOHV ERODUHYHVWLPLHQWR FRPR HUD GH HVSHUDU (Q OD WHUFHUD
FRQILJXUDFLyQDXPHQWDODFDQWLGDGGHHQHUJtDGHLPSDFWRVGHQLYHOLQWHUPHGLRSHURHQ
ODV GRV SULPHUDV OD SURSRUFLyQ GH HQHUJtD GH LPSDFWR EROD UHYHVWLPLHQWR QRUPDOHV HV
PD\RU/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

)LJXUD&RPSRUWDPLHQWRGHOPROLQROLVR
(Q OD )LJXUD  VH YH FyPR HO PROLQR OLVR SXHGH DOFDQ]DU XQ DOWR Q~PHUR GH
LPSDFWRV GH PHGLD HQHUJtD DO SUHFLR GH XQD PD\RU IULFFLyQ HQWUH ERODV \ FRQ HO
UHYHVWLPLHQWR(VWHHVHOSULQFLSLRRSHUDWLYRGHORVPROLQRVVXGDIULFDQRV/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

)LJXUD(IHFWRGHODYLVFRVLGDGGHOPHGLRHQODGLVWULEXFLyQGHLPSDFWRV
(Q OD )LJXUD  VH YH FyPR HO DXPHQWR SDXODWLQR GH OD YLVFRVLGDG UHGXFH OD
FDtGDOLEUHGHODFDUJDHQIRUPDLQYHUVDPHQWHDQiORJDDODYHORFLGDGGLVPLQX\HQGRHQ
IRUPDFUHFLHQWHODHQHUJtDGLVLSDGDHQLPSDFWRV
(OPpWRGRGH HOHPHQWRV GLVFUHWRV HVWi UHFLpQ HPSH]DQGR D GDU UHVXOWDGRV FRPR
KHUUDPLHQWDGHDQiOLVLVGHORVIHQyPHQRVGHOPRYLPLHQWRGHODFDUJD/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

,03$&70(752
(O,PSDFWyPHWURHVXQQXHYRLQVWUXPHQWRSDUDPHMRUDUHOUHQGLPLHQWRHQHUJpWLFR
\ GH PDWHULDOHV HQ PROLQRV VHPLDXWyJHQRV TXH SHUPLWH GHWHFWDU \ HYLWDU LPSDFWRV GH
DOWDHQHUJtDGHERODVHQFDtGDOLEUHVREUHHOUHYHVWLPLHQWR
/RVPROLQRVGHERODV FRQYHQFLRQDOHV VH FDUDFWHUL]DEDQ SRU WDPDxRV PRGHUDGRV
YHORFLGDGHVGHJLURFRQVWDQWHV\OOHQDGRVYROXPpWULFRVHVWDEOHV%DMRHVWDVFRQGLFLRQHV
OD FDUJD VH PXHYH VHJ~Q XQ SDWUyQ HVWDEOH GH WUD\HFWRULDV WRGR HO WLHPSR HO FXDO VH
PRGLILFD OHQWDPHQWH D PHGLGD TXH VH GHVJDVWD HO UHYHVWLPLHQWR /RV PROLQRV
VHPLDXWyJHQRV \D DOFDQ]DURQ ORV SLHV GH GLiPHWUR SHUPLWLHQGR OD RFXUUHQFLD GH
LPSDFWRV GH PX\ DOWD HQHUJtD /D YHORFLGDG YDULDEOH SHUPLWH XQ DPSOLR UDQJR GH
WUD\HFWRULDVLQFOX\HQGRDTXHOODVTXHFDHQPiVDUULEDGHOSLHGHODFDUJD/DYDULDELOLGDG
GHOOOHQDGRYROXPpWULFRHVRWURIDFWRUTXHDXPHQWDODSUREDELOLGDGGHLPSDFWRVVREUHHO
UHYHVWLPLHQWR

5XLGR GH ERODV
HQ FDVFDGD
%RODV R URFDV
LPSDFWDQ HO
UHYHVWLPLHQWR
HQ FDtGD OLEUH

5XLGR GH LPSDFWRV
GH EDMD HQHUJtD

$OWRLPSDFWR

,PSDFWR
PRGHUDGR
%DMRLPSDFWR

%RODV R URFDV
LPSDFWDQ OD
FDUJD HQ FDtGD
OLEUH

%RODV FDHQ
VREUH OD
FDVFDGD

(OLPSDFWyPHWURSHUPLWHXQUHFRQRFLPLHQWRFXDQWLWDWLYRHQOtQHDGHODPDJQLWXG
H LQWHQVLGDG GH ORV LPSDFWRV TXH UHFLEH HO UHYHVWLPLHQWR /D LQYHVWLJDFLyQ KD
GHPRVWUDGR TXH OD PD\RU SDUWH GH HVWRV LPSDFWRV VRQ FDXVDGRV SRU ERODV GH JUDQ
WDPDxR TXH FDHQ PiV DUULED GHO SLH GH OD FDUJD (VWH IHQyPHQR HV D OD YH] XQ


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

GHVSHUGLFLR GH HQHUJtD XQD IXHQWH GH ERODV TXHEUDGDV \ D YHFHV WDPELpQ GH
UHYHVWLPLHQWRV TXHEUDGRV 0DQWHQLHQGR OD WDVD GH LPSDFWRV SRU GHEDMR GH XQ FLHUWR
XPEUDODFDOLEUDUHVSRVLEOHGHILQLUXQDYHORFLGDGySWLPDGHRSHUDFLyQ(OHIHFWRGHODV
IOXFWXDFLRQHVHQHOQLYHOGHOOHQDGRGHODYDULDFLyQGHODVSURSLHGDGHVUHROyJLFDV\GHO
GHVJDVWHGH UHYHVWLPLHQWRV D ODUJR SOD]R SXHGH VHU FRPSHQVDGR PHGLDQWH HVWD WpFQLFD
GHPHGLFLyQPDQWHQLHQGRHQWRGRPRPHQWRXQDYHORFLGDGySWLPDGHRSHUDFLyQ
(O LQVWUXPHQWR RIUHFH DGHPiV LQIRUPDFLyQ YDOLRVD DFHUFD GH FRQGLFLRQHV GH
RSHUDFLyQ DQRUPDOHV WDOHV FRPR GHQVLGDG DSDUHQWH IXHUD GH UDQJR R PLQHUDOHV PX\
GXURVSHUPLWLHQGRXQDPHMRULQWHUSUHWDFLyQGHOHVWDGRGHOPROLQR
35,1&,3,2 '( 23(5$&,1
(OLQVWUXPHQWRSURFHVDVHxDOHVDF~VWLFDVWRPDGDVGHVGHHOPROLQRSRUXQVLVWHPD
GH PLFUyIRQRV (O SURFHVDPLHQWR GH ODV VHxDOHV VHSDUD VOHFWLYDPHQWH OD LQIRUPDFLyQ
FRUUHVSRQGLHQWH D ORV LPSDFWRV GH DOWD HQHUJtD GH RWURV VRQLGRV SUHVHQWHV GDQGR XQD
VHxDOGHVDOLGDTXHHVSURSRUFLRQDODOQ~PHURHLQWHQVLGDGGHORVLPSDFWRV
%(1(),&,26 '( 68 $3/,&$&,1
&XDQGRORVOHYDQWDGRUHVVHGLVHxDQHQIRUPDLQDGHFXDGDRFXDQGRODYHORFLGDGGHJLUR
HVH[FHVLYDORVUHYHVWLPLHQWRVVRQVRPHWLGRVDXQLQWHQVRLPSDFWRSRUSDUWHGHERODV\
FROSDV FD\HQGR HQ FDtGD OLEUH FX\R HIHFWR HV IUDFWXUDU ERODV GHVJDVWDU PiV
DFHOHUDGDPHQWH ORV UHYHVWLPLHQWRV \ PDOJDVWDU HQHUJtD /D IUDFWXUD GH UHYHVWLPLHQWRV
UHGXFH OD GLVSRQLELOLGDG HQ IRUPD LPSUHGHFLEOH /D IUDFWXUD GH ERODV DXPHQWD HO
FRQVXPRGHDFHUR\UHGXFHODFDSDFLGDGGHWUDWDPLHQWRGHOPROLQRSRUODIDOWDGHERODV
JUDQGHVTXHVHFRQYLHUWHQHQIUDJPHQWRVGHHVFDVDFRQWULEXFLyQDOSURFHVRGHPROLHQGD
/RVIUDJPHQWRVFDXVDQGDxRDGHPiVHQORVKDUQHURVERPEDV\FLFORQHV3RURWUDSDUWH
XQDYHORFLGDGLQQHFHVDULDPHQWHEDMDUHGXFHODFDSDFLGDGGHWUDWDPLHQWRGHOPROLQR
(OHIHFWRJOREDOGHFRQWURODUODVWUD\HFWRULDVGHFDtGDHVPHQRVN:KSRUWRQHODGD
GH PLQHUDO PHQRV JUDPRV SRU N:K GH DFHUR ERODV \ UHYHVWLPLHQWRV \ OD YLUWXDO
VXSUHVLyQGHODVGHWHQFLRQHVLPSUHYLVWDVSDUDVXVWLWXLUUHYHVWLPLHQWRVTXHEUDGRV
27526 ,167580(1726 $&867,&26 < (/ ,03$&70(752
/RV LQVWUXPHQWRV DF~VWLFRV WUDGLFLRQDOHV IXHURQ GHVDUUROODGRV SDUD PHGLU HO
OOHQDGR GH PROLQRV GH ERODV (O SULQFLSLR HV VLPSOH 6H FDSWXUDQ WRGDV ODV IXHQWHV
DF~VWLFDVGHOPROLQR\VHUHSRUWDODLQWHQVLGDGGHODVHxDO&XDQGRHOQLYHOGHSXOSDVH
UHGXFHHOPROLQRVXHQDPiVIXHUWH


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

6LQ HPEDUJR HVWH SULQFLSLR QR RSHUD ELHQ HQ PROLQRV VHPLDXWyJHQRV GH JUDQ
WDPDxRGHELGRDTXHHQODVHxDODF~VWLFDVHVXSHUSRQHQP~OWLSOHVHIHFWRVFDPELRVHQHO
OOHQDGRYROXPpWULFRFDPELRVHQODYHORFLGDGFDPELRVHQODVSURSLHGDGHV GH OD FDUJD
HWF1RHVWDUHDVLPSOHSDUDHORSHUDGRULGHQWLILFDUHQFDGDFDVROD FDXVD GHO DXPHQWR
GHOUXLGRGHOPROLQRORTXHGLILFXOWDODWRPDGHGHFLVLRQHVGHFRQWURO6LQHPEDUJRHV
SRVLEOH FRQVLGHUDU D ORV LQVWUXPHQWRV DF~VWLFRV FOiVLFRV FRPR DODUPDV SULPDULDV GH
ULHVJRGHLPSDFWR/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

&$5$&7(5,=$&,1'(352&(626
(102/,1266(0,$87*(126/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

&$5$&7(5,=$&,1'(352&(626(102/,126
6(0,$87*(126
 ,1752'8&&,1
/D RSHUDFLyQ GH ORV PROLQRV VHPLDXWyJHQRV VH FDUDFWHUL]D HVSHFLDOPHQWH SRU HO
JUDQ UDQJR GH WDPDxRV GH SDUWtFXODV TXH VRQ UHGXFLGRV HQ HO PROLQR \ OD FRQVWDQWH
YDULDFLyQ GHO FRQVXPR GH SRWHQFLD GHELGR D ODV FDUDFWHUtVWLFDV LQHVWDEOHV GHO QLYHO GH
OOHQDGRGHFDUJDLQWHUQD
/DLQWHUSUHWDFLyQGHORVSURFHVRVGHIUDFWXUD\HOWUDQVSRUWHGHPLQHUDO\DJXDDO
LQWHULRUGHOPROLQRVHPLDXWyJHQRKDVLGRXQJUDQGHVDItRSDUDPXFKRVLQYHVWLJDGRUHV
GHVGHKDFHXQWLHPSR$VtORVLQLFLRVGHODPRGHODFLyQGHODPROLHQGDVHPLDXWyJHQDVH
UHPRQWDQ DO DxR FXDQGR HO -XOLXV .UXWWVFKQLWW 0LQHUDO 5HVHDUFK &HQWHU GH OD
8QLYHUVLGDG GH 4XHHQVODQG $XVWUDOLD LQLFLD XQ SUR\HFWR RULHQWDGR D OD PRGHODFLyQ
PDWHPiWLFD\DXWRPDWL]DFLyQGHOSURFHVDPLHQWRGHPLQHUDOHV(OWUDEDMRSUHVHQWDGRSRU
6WDQOH\>@HQHVSDUWHGHHVWHSUR\HFWR\FRQVWLWX\HXQRGHORVSULPHURVLQWHQWRV
SRUPRGHODUHOSURFHVRGHPROLHQGDDXWyJHQD\VHPLDXWyJHQDHQPRGRHVWiWLFR
6WDQOH\XWLOL]DHOPRGHORGHPH]FODSHUIHFWDGHVDUUROODGRSRU:KLWHQ>@HQ
HQ PROLHQGD FRQYHQFLRQDO SDUD GHVFULELU HO EDODQFH GH PDVD SRU WDPDxRV HQ HVWDGR
HVWDFLRQDULRHQXQPROLQRVXSXHVWRFRPRXQUHDFWRUSHUIHFWDPHQWHPH]FODGR3RVWXOD
TXH HQ ORV PROLQRV DXWyJHQRV OD UHGXFFLyQ GH WDPDxR RFXUUH SRU GRV PHFDQLVPRV
GLVWLQWRVGHFRQPLQXFLyQHVWRHVDEUDVLyQ\IUDFWXUD(OIOXMRGHSURGXFWRGHOPROLQRVH
UHODFLRQDFRQODPDVDFRQWHQLGDHQHOPROLQRDWUDYpVGHXQDIXQFLyQTXHLQYROXFUDGRV
SURFHVRVItVLFRVODFODVLILFDFLyQHQODSDUULOODGHGHVFDUJDGHOPROLQR\HOWUDQVSRUWHGH
PDVDDWUDYpVGHOPROLQR
(Q $XVWLQ \ :H\PRQW >@ SUHVHQWDQ VXV SULPHURV UHVXOWDGRV GH
LQYHVWLJDFLRQHV UHDOL]DGDV HQ HVWH FDPSR (Q :H\PRQW >@ SXEOLFD FRPR WHVLV GH
GRFWRUDGRORVUHVXOWDGRVILQDOHVORJUDGRVHQHOGHVDUUROORGHVXLQYHVWLJDFLyQ$XVWLQ\
:H\PRQW SUHVHQWDURQ XQ PRGHOR GH PROLHQGD DXWyJHQD EDVDGR HQ FRQVLGHUDFLRQHV
H[SHULPHQWDOHV GH ODV OH\HV GH IUDFWXUD GH PLQHUDOHV GHGXFLGDV GLUHFWDPHQWH GH
LQYHVWLJDFLRQHV GH ODERUDWRULR HQ HVWDGR HVWDFLRQDULR HQ XQ PROLQR SHUIHFWDPHQWH
PH]FODGR (O PRGHOR VH GHVDUUROOD DOUHGHGRU GH LGHDV GH FLQpWLFD GH IUDFWXUD \
WUDQVSRUWHGHPDVD(OSURFHVRGHIUDFWXUDJOREDOHVGLYLGLGRFRQYHQLHQWHPHQWHHQWUHV
PHFDQLVPRV D VDEHU DXWRIUDFWXUD IUDFWXUD SURGXFLGD SRU RWUR PDWHULDO \ IUDFWXUD
SURGXFLGDSRUERODV HQHOFDVRGHODPROLHQGDVHPLDXWyJHQD 7DPELpQVXSRQHQTXHOD


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

SDUULOODDFW~DFRPRXQFODVLILFDGRU\TXHHOIOXMRTXHODDWUDYLHVD)HVSURSRUFLRQDODOD
FDUJDUHWHQLGDSRUHOPROLQR-F (Q DXVHQFLD GH XQD OH\ IXQGDPHQWDO GH WUDQVSRUWH GH
PDVD:H\PRQWXWLOL]DXQDUHODFLyQHPStULFDREWHQLGDDSDUWLUGHGDWRVGHXQ PROLQR
SLORWRGHPGHGLiPHWURSRUPGHODUJR(Q%DUDKRQD>@SXEOLFDVXWHVLV
GHPDJLVWHUHQODTXHH[DPLQDHOPRGHORSODQWHDGRSRU$XVWLQ\:H\PRQWLQGLFDQGR
TXH ORV UHVXOWDGRV VXJLHUHQ TXH HO PRGHOR FDUHFH GH XQ EXHQ DMXVWH HQWUH ORV GDWRV
H[SHULPHQWDOHV \ VLPXODGRV \ FRQVLGHUD TXH SDUWH GHO PRGHOR HV ItVLFDPHQWH
LQFRQVLVWHQWHFRQORVUHVXOWDGRVREVHUYDGRVORTXHVH SXHGH DWULEXLU D XQD HVWLPDFLyQ
LQDGHFXDGDGHSDUiPHWURVROH\HVItVLFDVLQFRPSOHWDVRLQDSURSLDGDV
(Q$XVWLQ0HQDFKR\3HDUF\>@SXEOLFDQXQDUWtFXORTXHUHVXPHHOHVWDGR
GHGHVDUUROORGHPRGHORVGHVLPXODFLyQSDUDPROLQRVVHPLDXWyJHQRV\DXWyJHQRVDHVD
IHFKD\HQWUHJDQORVUHVXOWDGRVGHODV~OWLPDVLQYHVWLJDFLRQHVRULHQWDGRVDHVFODUHFHUORV
IHQyPHQRVItVLFRVTXHRFXUUHQHQODPROLHQGDDXWyJHQD
7DPELpQHQ+R\HU\$XVWLQ>@SXEOLFDQXQPRGHORSDUDODVLPXODFLyQGH
PROLQRVDXWyJHQRVGHSHEEOHVXVDQGRLQIRUPDFLyQREWHQLGDGHHVWXGLRVGHPROLQRVGH
ERODV \ DXWyJHQRV (O PRGHOR LQFOX\H HO HIHFWR GH OD GLVWULEXFLyQ GH WLHPSRV GH
UHVLGHQFLD OD FODVLILFDFLyQ LQWHUQD \ XQD OH\ GH WUDQVSRUWH GH PDVD OD FXDO GHVFULEH OD
DFXPXODFLyQ GH ILQRV HQ HO LQWHULRU GHO PROLQR &RPR OH\ GH WUDQVSRUWH GH PDVD HQ HO
LQWHULRUGHOPROLQRXWLOL]DQODUHODFLyQGH$XVWLQ\:H\PRQW
(O-XOLXV.UXWWVFKQLWW0LQHUDO5HVHDUFK&HQWHUGHVDUUROOyXQPRGHORGHPROLHQGD
DXWyJHQD\VHPLDXWyJHQDTXH0RUUHOO\0RUULVRQSUHVHQWDURQHQ>@/DHVWUXFWXUD
GH HVWH PRGHOR VH EDVD HQ VXSRQHU TXH RFXUUHQ GRV VXESURFHVRV HQ HO LQWHULRU GHO
PROLQR IUDFWXUD \ WUDQVIHUHQFLD GH PDVD \ GHVFDUJD (Q UHODFLyQ D HVWRV ~OWLPRV OD
SDUULOOD HV FRQVLGHUDGD FRPR XQ FODVLILFDGRU VLPSOH FX\D IXQFLyQ GH FODVLILFDFLyQ VH
VXSRQH FRQVWDQWH GHELGR D TXH QR VH GLVSRQH GH XQD UHODFLyQ HQWUH pVWD \ ODV
FRQGLFLRQHV GH RSHUDFLyQ (VWR HV LQFRUUHFWR \D TXH HVWD ~OWLPD IXQFLyQ HV DOWDPHQWH
VHQVLEOHDSDUiPHWURVRSHUDFLRQDOHVFRPRSRUHMHPSORODGLOXFLyQGHODSXOSD
*ROGPDQ %DUEHU\ \ )ODPHQW >@ HQ GHVDUUROODURQ XQ PRGHOR SDUD
GHWHUPLQDU OD GLVWULEXFLyQ GH WDPDxRV GH OD FDUJD LQWHUQD \ SURGXFWR HQ PROLQRV
DXWyJHQRV\VHPLDXWyJHQRVDSDUWLUGHHQVD\RVFRQWLQXRV\GLVFRQWLQXRVDHVFDODSLORWR
0HQDFKR HQ >@ GHVDUUROOD XQD GHVFULSFLyQ IHQRPHQROyJLFD GH OD IUDFWXUD
DXWyJHQD GH PLQHUDOHV FRQVLGHUDQGR OD RFXUUHQFLD VLPXOWiQHD GH ORV SURFHVRV GH
IUDFWXUD \ DEUDVLyQ 'HULYD \ VROXFLRQD XQD HFXDFLyQ GLIHUHQFLDO JHQHUDO SDUD HO
IHQyPHQRGHDEUDVLyQGLVFRQWLQXDFRQ\VLQIUDFWXUDGHFROSDVPLQHUDOHVGHQWURGHXQ
LQWHUYDOR GH WDPDxR GDGR 6H REWLHQHQ VROXFLRQHV DSUR[LPDGDV XVDQGR IUDFWXUD GH


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

SULPHURUGHQ\OLPLWDQGRODFLQpWLFDGHDEUDVLyQDSULPHURUGHQORFXDOHVYiOLGRSDUD
WLHPSRV FRUWRV GH PROLHQGD 0HQDFKR SUHGLFH PHGLDQWH HO PRGHOR WHyULFR XQD
GLVWULEXFLyQ ELPRGDO GH IUDJPHQWRV WDO FRPR VH REWLHQH HQ OD SUiFWLFD 6LQ HPEDUJR
SDUDIRUPXODUXQPRGHORFRPSOHWRVHUHTXLHUHDGHPiVGHOEDODQFHPiVLFRXQPRGHOR
GH GLVWULEXFLyQ GH WLHPSRV GH UHVLGHQFLD XQ PRGHOR GH WUDQVIHUHQFLD GH PDVD \ XQ
PRGHORSDUDODFODVLILFDFLyQGHOPDWHULDOTXHDEDQGRQDHOPROLQRDWUDYpVGHODSDUULOOD
GHGHVFDUJDORFXDOQRHVDERUGDGRSRU0HQDFKR
(Q FRPR UHVXOWDGR GH XQ SUR\HFWR ILQDQFLDGR SRU HO 3URJUDPD GH ODV
1DFLRQHV 8QLGDV SDUD HO 'HVDUUROOR &2'(/&2&KLOH \ 'LVSXWDGD GH ODV &RQGHV
$PpVWLFD 0DJQH \ 0HQDFKR >@ SUHVHQWDURQ XQ PRGHOR TXH LQWHUSUHWD ODV
FDUDFWHUtVWLFDV PiV LPSRUWDQWHV GHO FRPSRUWDPLHQWR GH XQ PROLQR VHPLDXWyJHQR (Q
HVWH PRGHOR ORV SURFHVRV GH IUDFWXUD EROD SDUWtFXOD EROD FROSD FROSD SDUWtFXOD \
FROSDFROSDDVtFRPRODDWULFLyQGHODVFROSDVVHXQHQHQXQVyORPHFDQLVPRSURPHGLR
GHIUDFWXUDOLQHDOGHILQLpQGRVHODIXQFLyQYHORFLGDGHIHFWLYDHVSHFtILFDGHPROLHQGD.L(
HQ WN:K (QVD\RV UHDOL]DGRV D QLYHO SLORWR HQ OD 'LYLVLyQ &KXTXLFDPDWD GH
&2'(/&2&KLOH SHUPLWLHURQ DQDOL]DU FRQ XQ DOWR JUDGR GH GHWDOOH HO HIHFWR TXH VH
SURGXFHHQODUHVSXHVWDGHXQPROLQRVHPLDXWyJHQRDOPRGLILFDUYDULDEOHVUHOHYDQWHVGH
RSHUDFLyQ

 (/ 02/,12 6(0,$87*(12 5(35(6(17$'2 &202 81


&,5&8,72'(02/,(1'$&/$6,),&$&,1
3DUD LQWHUSUHWDU ORV IHQyPHQRV TXH RFXUUHQ DO LQWHULRU GH XQ PROLQR
VHPLDXWyJHQR\GDGDVODVFDUDFWHUtVWLFDVItVLFDVGHHVWHWLSRGHHTXLSRVVHSXHGHGLYLGLU
HO PROLQR HQ GRV ]RQDV SULQFLSDOHV VHJ~Q HO SURFHVR ItVLFR TXH WLHQH OXJDU HQ HOODV
)LJXUD(QODSULPHUDGHILQLGDFRPRFiPDUDGHPROLHQGDVHLGHQWLILFD\FDUDFWHUL]D
HOSURFHVRGHPROLHQGD\WUDQVSRUWHGHPDVDHQVXLQWHULRU(QODVHJXQGDTXHVHGHILQH
FRPRFiPDUDGHGHVFDUJDVHYHULILFDODFODVLILFDFLyQSRUODSDUULOODLQWHUQD\ODSRVWHULRU
HYDFXDFLyQGHOPDWHULDOFRPRSURGXFWRILQDOPHGLDQWHORVDO]DGRUHVGHSXOSD
'H HVWD IRUPD VH SXHGH FRQVLGHUDU TXH ODV SDUWtFXODV DOLPHQWDGDV DO PROLQR
LQJUHVDQDODFiPDUDGHPROLHQGDFX\RSURGXFWRHQIUHQWDDODSDUULOODLQWHUQDGRQGH
GHDFXHUGRDXQDSUREDELOLGDGGHFODVLILFDFLyQODVSDUWtFXODVSXHGHQSHUPDQHFHUHQOD
FiPDUDGHPROLHQGDRIRUPDUSDUWHGHOIOXMRGHGHVFDUJD\DVHDTXHpVWDVKD\DQRQR
DWUDYHVDGRODSDUULOOD/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

)LJXUD

5HSUHVHQWDFLyQ HVTXHPiWLFD GHO SURFHVR GH PROLHQGD VHPLDXWyJHQD 


0ROLQR UHDO  &iPDUD GH PROLHQGD  3DUULOOD LQWHUQD ) \ 3 VRQ OD
DOLPHQWDFLyQ \ SURGXFWR GHO PROLQR UHVSHFWLYDPHQWH GHILQLpQGRVH ORV
IOXMRVILFWLFLRV) \3 FRPRIOXMRVGHDOLPHQWDFLyQ\SURGXFWRGHOPROLQR
LPDJLQDULRLQWHUQR\7FRPRHOIOXMRGHUHFLUFXODFLyQGHOFLUFXLWR

 /$ &0$5$ '( 02/,(1'$


(QODFiPDUDGHPROLHQGDWLHQHOXJDUHOSURFHVRGHUHGXFFLyQGHWDPDxRVGHODV
SDUWtFXODV (VWH SURFHVR RFXUUH SRU OD DFFLyQ VLPXOWiQHD GH GLIHUHQWHV PHFDQLVPRV GH
FRQPLQXFLyQFRPRVHLQGLFyDQWHULRUPHQWHIUDFWXUDERODSDUWtFXODERODFROSDFROSD
SDUWtFXOD \ FROSD FROSD DVt FRPR DWULFLyQ HQWUH FROSDV &DGD XQD GH HVWDV WLHQH XQD
LPSRUWDQFLD UHODWLYD GHQWUR GHO VLVWHPD \ VH YHUiQ DIHFWDGDV SULQFLSDOPHQWH SRU OD
UHODFLyQPDVDGHPHGLRVGHPROLHQGDPDVDGHPLQHUDODVHUIUDFWXUDGRDVtFRPRGHODV
FDUDFWHUtVWLFDV SURSLDV GHO PLQHUDO SULQFLSDOPHQWH OD GXUH]D \ JUDQXORPHWUtD GH
DOLPHQWDFLyQ
/D FDUDFWHUL]DFLyQ GH OR TXH RFXUUH HQ OD FiPDUD GH PROLHQGD GHO PROLQR
VHPLDXWyJHQRFRPLHQ]DFRQODVLJXLHQWHKLSyWHVLVVREUHHOIHQyPHQRGHPROLHQGDHQORV
PROLQRV VHPLDXWyJHQRV \ TXH DQWHULRUPHQWH KD VLGR XWLOL]DGR SDUD OD PRGHODFLyQ
VLPSOLILFDGDGHODPROLHQGDFRQYHQFLRQDO
Tasa de desaparicin
Masa de material
de material del

presente sobre el
i simo intervalo
i simo intervalo

de tamao
de tamao/D UHODFLyQ GH SURSRUFLRQDOLGDG TXHGD GHWHUPLQDGD SRU HO SDUiPHWUR FLQpWLFR
GHILQLGR FRPR YHORFLGDG HIHFWLYD GH PROLHQGD . HQ PROLHQGD FRQYHQFLRQDO .
L 6 
L

/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

(QWRQFHV OD HFXDFLyQ VH HVFULEH HQ WpUPLQRV GH . \ GH OD PDVD UHWHQLGD VREUH OD
L

PDOODL: FRPR
L

dW i
= - Ki Wi
dt'H HVWD PDQHUD OD YDULDFLyQ GH PDVD DO LQWHULRU GH OD FiPDUD GH PROLHQGD HQ
IXQFLyQ GHO LQWHUYDOR GH WDPDxR L FRQVLGHUDQGR HO IOXMR GH HQWUDGD \ GH VDOLGD GH OD
FiPDUDGHPROLHQGDVHH[SUHVDGHODVLJXLHQWHIRUPD
dW i
= F *i - P*i - K i W i
dt(QTXH) \3 VRQIOXMRVDFXPXODGRVHQWKVREUHHOLQWHUYDORGHWDPDxRLHQOD


L

DOLPHQWDFLyQ\HQODGHVFDUJDGHODFiPDUDGHPROLHQGDUHVSHFWLYDPHQWH)LJXUD/D
HFXDFLyQHQWpUPLQRVGHPDVDV\IOXMRVSRULQWHUYDORGHWDPDxRHV
i -1

dwi = * - * f i pi K i wi - ( K i 1 - K i ) wl
dt
l=1(O EDODQFH PiVLFR SODQWHDGR HQ OD HFXDFLyQ FRQVWLWX\H OD EDVH GHO PRGHOR
GHVDUUROODGRSRU$PpVWLFD0DJQH\0HQDFKR HQFXDQWRDOIHQyPHQRGHPROLHQGD \D
VHDHQVXIRUPDHVWiWLFDRGLQiPLFD
'HELGRDODVFDUDFWHUtVWLFDVItVLFDVGHODFiPDUDGHPROLHQGDHVSRVLEOHFRQVLGHUDU
TXH HO PDWHULDO TXH LQJUHVD D HVWH WLHQH XQ FRPSRUWDPLHQWR PX\ FHUFDQR D OD PH]FOD
SHUIHFWD'HHVWDIRUPDVHUHODFLRQDHOIOXMRGHGHVFDUJDGHODFiPDUDGHPROLHQGD3 
FRQHOFRQWHQLGRLQWHUQRGHpVWD:
P*
p*i = wi

W
HV GHFLU VH VXSRQH TXH OD JUDQXORPHWUtD GH SURGXFWR GH OD FiPDUD GH PROLHQGD HV
GLUHFWDPHQWH SURSRUFLRQDO D OD JUDQXORPHWUtD GH OD FDUJD LQWHUQD GHO PROLQR VLHQGR
GHVSUHFLDEOHODVHJUHJDFLyQ\DVHDHQHOVHQWLGRD[LDOFRPRUDGLDOGHOPROLQR
(O IOXMR WRWDO GH SURGXFWR GH OD FiPDUD 3 GHEH VHU HYDOXDGR D SDUWLU GH GDWRV
H[SHULPHQWDOHV FRQVLGHUDQGR HO VLVWHPD GH GHVFDUJD (V LPSRUWDQWH QRWDU TXH HVWH
DVSHFWRVHUHODFLRQDFRQHOWUDQVSRUWHGHPDVDGHPLQHUDOHQHOLQWHULRUGHOPROLQRSXHV
HOIOXMRILFWLFLR3 HVXQDPHGLGDGHODFDSDFLGDGGHSURFHVDPLHQWRGHOPROLQR
(O IOXMR GH DOLPHQWDFLyQ SRU WDPDxRV D OD FiPDUD GH PROLHQGD I VH GHWHUPLQD
L

GH


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWUROf *i = f i + ci p*i

GRQGHF HVXQDIXQFLyQTXHUHSUHVHQWDORVHIHFWRVGHFODVLILFDFLyQLQWHUQDHQODSDUULOOD\
L

ODHYDFXDFLyQGHSXOSDPHGLDQWHORVSXOSOLIWHUV
8WLOL]DQGR ODV HFXDFLRQHV  \ VH REWLHQH OD VLJXLHQWH H[SUHVLyQ SDUD OD
GHVFULSFLyQPDWHPiWLFDGHODFiPDUDGHPROLHQGD
i -1
*
dwi
= - P (1 - ci ) wi - K i wi - (K i - K i ) wk + f i
dt
W
k =1 /$ &0$5$ '( '(6&$5*$


&RPR \D VH KD PHQFLRQDGR HO EDODQFH HQ HO VLVWHPD GH GHVFDUJD VH UHDOL]D
GHILQLHQGRXQYHFWRUGHHILFLHQFLDGHFODVLILFDFLyQF HOTXHWLHQHLPSOtFLWRGRVHIHFWRVGH
L

FODVLILFDFLyQ XQR GHELGR D OD SDUULOOD GHO PROLQR \ HO RWUR GHELGR DO VLVWHPD GH SXOS
OLIWHUVRDO]DGRUHVGHSXOSD
(QWpUPLQRVGHORVIOXMRVGHOFLUFXLWRILFWLFLRDOLQWHULRUGHOPROLQRODHILFLHQFLDGH
FODVLILFDFLyQVHSXHGHH[SUHVDUFRPR
1 ci =

pi
pi*'RQGH S L \ SL VRQ ORV IOXMRV SRU WDPDxRV HQ OD DOLPHQWDFLyQ \ EDMRWDPDxR GHO
FODVLILFDGRUHQWK6HJ~QHOSiUUDIRDQWHULRUVXSRQLHQGRTXHODFiPDUDGHOPROLQRVH
FRPSRUWD FRPR XQ UHDFWRU SHUIHFWDPHQWH PH]FODGR S L VH UHODFLRQD FRQ OD PDVD SRU
WDPDxRVGHODFDUJDLQWHUQDDWUDYpVGHODVLJXLHQWHUHODFLyQ
P*
pi* = wi 
WGHHVWDIRUPD
W pi
1 ci =

P * wi/D )LJXUD PXHVWUD OD IRUPD WtSLFD GH OD FXUYD GH FODVLILFDFLyQ GH OD SDUULOOD
LQWHUQD GHO PROLQR VHPLDXWyJHQR REWHQLGD DO HYDOXDU OD HFXDFLyQ HQ HQVD\RV
UHDOL]DGRVHQPROLQRVDHVFDODSLORWR/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

Eficiencia de clasificacin, 0/1

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
10

100

1000

10000

100000

1000000

Tamao partcula, m

)LJXUD

5HSUHVHQWDFLyQJUiILFDGHODFXUYDGHFODVLILFDFLyQGHODSDUULOODLQWHUQDGH
XQPROLQRVHPLDXWyJHQR

(QOD)LJXUDVVHPXHVWUDUHVXOWDGRVREWHQLGRVHQHQVD\RVGHGHWHUPLQDFLyQGH
GLVWULEXFLyQGHWLHPSRVGHUHVLGHQFLDXWLOL]DQGRVDOFRPRWUD]DGRUHQODDOLPHQWDFLyQD
XQPROLQRVHPLDXWyJHQRSLORWR
'HHVWHJUiILFRVHREVHUYDTXHODGLVWULEXFLyQGHWLHPSRVGHUHVLGHQFLDREWHQLGDVH
DVHPHMDDOGHXQUHDFWRUSHUIHFWDPHQWHPH]FODGRFRQXQSHTXHxRGHVIDVHLQLFLDO'HDTXt
\FRQVLGHUDQGRODVFDUDFWHUtVWLFDVJHRPpWULFDVGHOPROLQR'>/VHGHGXFHTXHHVYiOLGR
FRQVLGHUDUTXHHOIOXMRSRUWDPDxRVGHPLQHUDOTXHVHHQIUHQWDDODSDUULOODLQWHUQDS HQ
L

WKHVSURSRUFLRQDODODPDVDSRUWDPDxRVGHOPDWHULDOUHWHQLGRDOLQWHULRUGHOPROLQRZL
VHJ~QODHFXDFLyQ
P*
p =
wi
W
*
i/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

25
3.379 kg/h
3.450 kg/h
3.723 kg/h
3.539 kg/h

20

E(t)

15

10

0
0

200

400

600

800

1000

Tiempo, seg

)LJXUD

'LVWULEXFLyQ GH WLHPSRV GH UHVLGHQFLD PHGLGRV HQ HQVD\RV GH PROLHQGD
VHPLDXWyJHQDDQLYHOSLORWRFRQYDULDFLyQHQHOIOXMRGHDOLPHQWDFLyQIUHVFD

(OYDORUGH3 HVXQDFRQGLFLyQHVHQFLDOPHQWHHPStULFDGHOPRGHORGHSHQGHGH
ODVFRQGLFLRQHVGHRSHUDFLyQGHOPROLQR\VXVLJQLILFDGRHVWiGLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGR
FRQODGHILQLFLyQGHODH[LVWHQFLDGHXQFLUFXLWRGHPROLHQGDFODVLILFDFLyQDOLQWHULRUGHO
PROLQR\GHODFDUJDFLUFXODQWHDVRFLDGRDHVWHFLUFXLWR(VOyJLFRVXSRQHUHQWRQFHVTXH
HOYDORUGHHVWHIOXMRGHEHGHSHQGHUGLUHFWDPHQWHGHODFDQWLGDGGHPLQHUDOUHWHQLGRHQ
HOPROLQRHVWRHVGHOQLYHOGHOOHQDGR\GHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHHVWHPDWHULDOHVGHFLU
VX JUDQXORPHWUtD 'H HVWD IRUPD FRPR YtQFXOR HQWUH HO PHFDQLVPR GH UHGXFFLyQ GH
WDPDxR \ HO GH GHVFDUJD GHO PROLQR HO IOXMR 3 DSDUHFH FRPR OD FRQFHQWUDFLyQ GH ODV
FDUDFWHUtVWLFDVGHWUDQVSRUWHGHPDVDGHOPLQHUDOHQHOPROLQR
$Vt FRQ OD LQIRUPDFLyQ REWHQLGD HQ ORV GLIHUHQWHV HQVD\RV D HVFDOD SLORWR
UHDOL]DGRVIXHIDFWLEOHHYDOXDUHOIOXMRTXHHQIUHQWDODSDUULOODLQWHUQD3 FRQYDULDFLRQHV
HQHOIOXMRGHDOLPHQWDFLyQDOPROLQRHQHOSRUFHQWDMHGHVyOLGRVHQODGHVFDUJD\FRQHO
QLYHOGHOOHQDGRGHERODV&DGDXQDGHHVWDVYDULDEOHVWLHQHXQHIHFWRGLUHFWRHQHOQLYHO
GHOOHQDGRGHOPROLQRSRUORTXHOyJLFDPHQWHVHFRQFOX\HTXH3 GHSHQGHGLUHFWDPHQWH
GH OD PDVD GH PLQHUDO UHWHQLGR VLHQGR UHSUHVHQWDGD HVWD GHSHQGHQFLD D WUDYpV GH OD
VLJXLHQWHUHODFLyQ
P* = k1W k 2/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

GRQGHNUHVXOWDVHU\NDGTXLHUHHOYDORU3 VHPLGHHQWK\:HQW/D)LJXUD
PXHVWUDODFRUUHODFLyQGHODHFXDFLyQFRQUHVXOWDGRVH[SHULPHQWDOHV REWHQLGRV
HQHOPROLQRSLORWR
30
Experimental
Calculado

Flujo que enfrenta la parrilla P*, t/h

25

20

15

10

0
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Peso de carga interna, t

)LJXUD

(IHFWR GHO SHVR GH FDUJD LQWHUQD VREUH HO IOXMR TXH HQIUHQWD OD SDUULOOD GH
FODVLILFDFLyQ LQWHUQD GHO PROLQR 5HVXOWDGRV H[SHULPHQWDOHV \ YDORUHV
FDOFXODGRVVHJ~QODHFXDFLyQ

3DUDHYDOXDUODYDULDFLyQGHODPDVDGHDJXDUHWHQLGDDOLQWHULRUGHOPROLQR+DHQ
IXQFLyQ GHO WLHPSR FRQFRUGDQGR FRQ +HUEVW >@ VH SXHGH XWLOL]DU XQD HFXDFLyQ
GLIHUHQFLDOGHSULPHURUGHQTXHUHODFLRQDHVWDYDULDFLyQFRQHOIOXMRGHDJXDGHHQWUDGDHQ
OD DOLPHQWDFLyQ )D HQ WK \ HO IOXMR GH GHVFDUJD GH DJXD 3D HQ WK (VWR LQGLFD TXH VH
FRQVLGHUD HO PROLQR FRPR XQ UHDFWRU SHUIHFWDPHQWH PH]FODGR OR TXH HV XQD VXSRVLFLyQ
DGHFXDGD VHJ~Q ORV UHVXOWDGRV REWHQLGRV HQ ORV HQVD\RV GH GLVWULEXFLyQ GH WLHPSRV GH
UHVLGHQFLDGHWHUPLQDGDSDUDHODJXD
dH a
= Fa Pa

dt
'HODVFRQGLFLRQHVGHPH]FODVXSXHVWDVSDUDHOPROLQRHOIOXMRGHGHVFDUJD3DVH
SXHGH UHODFLRQDU FRQ OD PDVD GH DJXD UHWHQLGD DO LQWHULRU GHO PROLQR D WUDYpV GH OD
VLJXLHQWHUHODFLyQ
Pa = a H a/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

GRQGHHOSDUiPHWURDVHKDGHQRPLQDGRWDVDGHGHVFDUJDGHDJXDHVXQDIXQFLyQGHODV
FRQGLFLRQHVGHRSHUDFLyQGHOPROLQR\WRPDHQFXHQWDODVYDULDFLRQHVGHODJXDDFXPXODGD
DO LQWHULRU GHO PROLQR &RPR HO FDPELR HQ ODV FRQGLFLRQHV GH RSHUDFLyQ VH UHIOHMD
GLUHFWDPHQWH HQ HO QLYHO GH OOHQDGR GHO PROLQR VH KD UHODFLRQDGR HO SDUiPHWUR WDVD GH
GHVFDUJD GH DJXD FRQ OD PDVD GH PLQHUDO UHWHQLGR DO LQWHULRU GHO PROLQR D WUDYpV GH OD
VLJXLHQWHHFXDFLyQYHU)LJXUD

1

W2
3RUUHJUHVLyQORVSDUiPHWURVGHHVWDHFXDFLyQUHVXOWDQVHU \ 

a = 0 +

(Q OD )LJXUD VH PXHVWUDQ ORV YDORUHV H[SHULPHQWDOHV \ H[WUDSRODGRV VHJ~Q OD
HFXDFLyQDQWHULRU
 9(/2&,'$' ()(&7,9$ (63(&),&$ '( 02/,(1'$
(QHOPRGHORGHVDUUROODGRORVSURFHVRVGHIUDFWXUDERODSDUWtFXODERODFROSD
FROSDSDUWtFXOD\FROSDFROSDDVtFRPRODDWULFLyQGHODVFROSDVVHKDQXQLGRHQ XQ
VyORPHFDQLVPRSURPHGLRGHIUDFWXUDOLQHDOGHILQLpQGRVHODIXQFLyQYHORFLGDGHIHFWLYD
GHPROLHQGD.LFRQXQLGDGHVWLHPSR&RPRVHPHQFLRQyDQWHULRUPHQWHHQPROLHQGD
FRQYHQFLRQDO.L 6L
/DIXQFLyQXWLOL]DGDSDUDODSDUDPHWUL]DFLyQGHODIXQFLyQYHORFLGDGHIHFWLYDGH
PROLHQGDHVODSURSXHVWDSRU$XVWLQ>@

xi
K i = a
xoxi
+ a s

125 xo
xi
1 +/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

Experimental
Calculado

Tasa de descarga de agua, a

80

60

40

20

0
0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Peso de carga interna, t

)LJXUD

(IHFWRGHOSHVRGHFDUJDLQWHUQDVREUHODWDVDGHGHVFDUJDGHDJXDGHVGHHO
LQWHULRUGHOPROLQR5HVXOWDGRVH[SHULPHQWDOHV\YDORUHVFDOFXODGRVVHJ~Q
ODHFXDFLyQ

FRQ[ HQPP\[ PP


L

8Q FRQFHSWR LPSRUWDQWH DSOLFDGR HQ OD PROLHQGD FRQYHQFLRQDO HV HO GH HQHUJtD
HVSHFtILFDGHPROLHQGDXWLOL]DGRSDUDPRGHODUODVYDULDFLRQHVGHODVWDVDVGHPROLHQGD
GHQWURGHXQDPSOLRUDQJRGHFRQGLFLRQHVGHRSHUDFLyQHVSHFLDOPHQWHHQUHODFLyQFRQ
HOIOXMRPiVLFRGHPLQHUDOSURFHVDGR
(QHOHVTXHPDDQWHULRUVHGHILQHQSDUiPHWURVGHYHORFLGDGHIHFWLYDGHPROLHQGD
TXH VRQ PHQRV VHQVLEOHV D ODV FRQGLFLRQHV GH RSHUDFLyQ GHO PROLQR HV GHFLU VRQ PiV
UHSUHVHQWDWLYRVGHODVFDUDFWHUtVWLFDVLQWUtQVHFDVGHOPLQHUDOGHOGLVHxRJHRPpWULFRGHO
PROLQR GLiPHWUR\ODUJR \GHOUHYHVWLPLHQWRLQWHUQRGHOPROLQR
'HHVWDIRUPDHQODPROLHQGDFRQYHQFLRQDOVHGHILQHODHQHUJtDHVSHFtILFD(HQ
N:KWFRPRODUD]yQHQWUHODSRWHQFLDHOpFWULFDGHPDQGDGDSRUHOPROLQR0SHQN:\
HOIOXMRPiVLFRGHPLQHUDOSURFHVDGR)HQWK(VGHFLU
E=

Mp


F
$VtODHQHUJtDHVSHFtILFDVHWUDQVIRUPDHQXQDYDULDEOHRSHUDFLRQDOFDUDFWHUtVWLFD

SDUD FDGD PROLQR \ WLSR GH PLQHUDO SURFHVDGR (VWD PLGH OD HQHUJtD TXH UHTXLHUH HO


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

VLVWHPDSDUDPROHUXQDWRQHODGDGHPLQHUDOGRQGHHOWpUPLQRPROHULQGLFDHOKHFKRGH
SDVDU XQ PLQHUDO FRQ GHWHUPLQDGD GLVWULEXFLyQ GH WDPDxRV D RWUD FRQ XQD
JUDQXORPHWUtDPiVILQD
'H HVWD IRUPD ORV SDUiPHWURV HVSHFtILFRV GH PROLHQGD TXH VH REWLHQHQ DO
LQWURGXFLUODHQHUJtDHVSHFtILFDGHOVLVWHPDVHGHQRPLQDQ.(LFRQXQLGDGHVGHWN:K\
VHKDYLVWRTXHVRQXQDIRUPDFRQYHQLHQWHGHPRGHODUODPROLHQGDGHPLQHUDOHVSXHV
VXVYDORUHVVRQPHQRVVHQVLEOHVDODFRQGLFLyQSDUWLFXODUGHRSHUDFLyQGHOPROLQR3DUD
UHODFLRQDUORVSDUiPHWURVHVSHFtILFRVGHPROLHQGDFRQODVWDVDVGHPROLHQGDVHXWLOL]DOD
HQHUJtDHVSHFtILFDVHJ~QODVLJXLHQWHH[SUHVLyQ
M p


K i = K iE
W
GRQGH.L(VHGHILQHFRPRIXQFLyQYHORFLGDGHIHFWLYDHVSHFtILFDGHPROLHQGDHQWN:K
\ 0S HV OD SRWHQFLD QHWD FRQVXPLGD HQ N: \ : HV OD PDVD GH PDWHULDO UHWHQLGR HQ HO
PROLQRRKROGXSHQW$OLJXDOTXHHQHOFDVRGHPROLHQGDFRQYHQFLRQDOODIXQFLyQ
YHORFLGDG HIHFWLYD GH PROLHQGD VH SXHGH UHODFLRQDU FRQ OD IXQFLyQ YHORFLGDG HIHFWLYD
HVSHFtILFD GH PROLHQGD D WUDYpV GH OD HQHUJtD HVSHFtILFD XWLOL]DGD HQ HO WUDEDMR GH
UHGXFFLyQGHWDPDxRGHODVSDUWtFXODVDWUDYpVGHODVLJXLHQWHHFXDFLyQ
Ki t = KiE EGRQGHWUHSUHVHQWDHOWLHPSRPHGLRGHUHVLGHQFLDGHOPLQHUDODOLQWHULRUGHOPROLQR(Q
XQ PROLQR VHPLDXWyJHQR OD JUDQXORPHWUtD GHO SURGXFWR HV PHQRV VHQVLEOH DO IOXMR
PiVLFRGHPDWHULDOSURFHVDGRVLHQGRSULQFLSDOPHQWHHOQLYHOGHOOHQDGR\HOFRQVXPR
GHSRWHQFLDORVTXHUHVSRQGHQDHVWDYDULDFLyQDGLIHUHQFLDGHODPROLHQGDFRQYHQFLRQDO
GRQGHVHREVHUYDXQDUHODFLyQGLUHFWDHQWUHDPEDVYDULDEOHV\QRVHSURGXFHQJUDQGHV
HIHFWRV HQ HO QLYHO GH OOHQDGR \ FRQVXPR GH SRWHQFLD GHO PROLQR $GHPiV ODV
YDULDFLRQHV GHO QLYHO GH OOHQDGR HQ XQ PROLQR VHPLDXWyJHQR SRU HIHFWR GH FXDOTXLHU
FRQGLFLyQ GH RSHUDFLyQ SURGXFH LPSRUWDQWHV YDULDFLRQHV HQ HO FRQVXPR GH SRWHQFLD
SDUDXQDYHORFLGDGFRQVWDQWH'HHVWDIRUPDODIXQFLyQYHORFLGDGHIHFWLYDHVSHFtILFDGH
PROLHQGDGHEHVHUFDSD]GHDGHFXDUVHDHVWDVYDULDFLRQHVFDUDFWHUtVWLFDVGHODRSHUDFLyQ
GHXQPROLQRVHPLDXWyJHQR/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

 &216802 '( 327(1&,$


/DHFXDFLyQXWLOL]DGDSDUDSUHGHFLUHOFRQVXPRGHSRWHQFLDGHOPROLQR0SHQN:
HVODHFXDFLyQGH%RQGSDUDPROLHQGDFRQYHQFLRQDODGDSWDGDSRU$XVWLQ>@DOFDVRGH
PROLHQGDVHPLDXWyJHQD/DHFXDFLyQGH%RQGHV
0.1

2.3
M p = 7.33 b D LJ(1 - 0.937 J) c 1 - 9 -10 cGRQGH'\/VRQODVGLPHQVLRQHVGHOPROLQRHQPFODIUDFFLyQGHYHORFLGDGFUtWLFDGH
RSHUDFLyQGHOHTXLSR-HOQLYHOGHOOHQDGRYROXPpWULFRGHOPROLQR\EODGHQVLGDGGHORV
PHGLRVGHPROLHQGD(QHVWDHFXDFLyQORVHIHFWRVGHHQHUJtDFLQpWLFDGHODFDUJD\GHOD
GHQVLGDGGHOPLQHUDO\DJXDPRYLpQGRVHFRQODVERODVHVWiQFRQFHQWUDGRVHQHOIDFWRUGH
SRVLFLyQGHODHFXDFLyQ\HOPi[LPRFRQVXPRGHSRWHQFLDRFXUUHDDOUHGHGRUGH
GHODYHORFLGDGFUtWLFD3RUHOORODPRGLILFDFLyQSURSXHVWDSRU$XVWLQHV
0.1

2.5
M p = Kc D LJ c (1 - AJ c ) c 1 - 9 -10 c
2GRQGHDKRUDFHVODGHQVLGDGGHODFDUJDLQWHUQDFRQWHQLGDHQHOPROLQR-F HVHOQLYHOGH
OOHQDGRYROXPpWULFRWRWDOGHOPROLQR\.\$VRQORVSDUiPHWURVGHODHFXDFLyQ
3DUDGHWHUPLQDUODGHQVLGDGGHODFDUJDLQWHUQDVHKDFHHOVLJXLHQWHUD]RQDPLHQWR
D 'HILQLHQGRHOQLYHOGHOOHQDGRGHERODVFRQXQDSRURVLGDGE
(1 b ) J b =

Wb
bVGRQGH9HVHOYROXPHQHIHFWLYRGHOPROLQRHQP-EODIUDFFLyQGHOOHQDGRGHERODV\:EHV
HOSHVRGHERODVDOLQWHULRUGHOPROLQR
E /DGHQVLGDGDSDUHQWHGHODFDUJDLQWHUQDHVWiGDGDSRU

c =

W + Wa + Wb
VcGRQGH:DHVODPDVDGHDJXDDOLQWHULRUGHOPROLQR6L;UHSUHVHQWDHOYROXPHQGHPLQHUDO
FRQWHQLGRSRUXQLGDGGHYROXPHQGHOPROLQR\IFODUD]yQHQWUHHOSHVRGHPLQHUDO\HO
SHVRGHPLQHUDOPiVDJXDHQHOPROLQRVHSXHGHGHPRVWUDUTXH/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

c =

W + Wa + Wb
=
Vc

s
+ (1 b ) J b b
fc
JcF &RPR -F HV QLYHO GH OOHQDGR WRWDO GHO PROLQR HVWR HV HO YROXPHQ DSDUHQWH GH FDUJD
PLQHUDO PiV ERODV SRU XQLGDG GH YROXPHQ GHO PROLQR FRQVLGHUDQGR TXH HO DJXD
RFXSDORVLQWHUVWLFLRVGHODFDUJD
Jc =

Vm + Vb

V (1 c )HQ TXH F HV OD SRURVLGDG GHO OHFKR GH FDUJD LQWHUQD GHO PROLQR \ 9P \ 9E VRQ ORV
YRO~PHQHVGHPLQHUDO\ERODVHQHOPROLQRUHVSHFWLYDPHQWH6HSXHGHHVFULELUHQWRQFHV
W
Vm Vb
X+ b
+
X + (1 b ) J b
bV
Jc = V V =
=
(1 c )
(1 c )
(1 c )'HDTXtVHREWLHQHTXH
X = (1 c ) J c (1 b ) J bG (QODHFXDFLyQVHGHVSHMD-FF\VHUHHPSOD]D;VHJ~QODHFXDFLyQ
J c c = (1 c ) J c

s

+ (1 b ) J b b s
fc
fcGHILQLHQGRZFFRPRODUD]yQHQWUHODPDVDGHDJXD\PLQHUDOFRQWHQLGDHQHOPROLQROD
HFXDFLyQVHSXHGHHVFULELU
J c c = (1 c ) J c s (1 + wc ) + (1 b ) J b ( b s (1 + wc ) )6HGHEHWHQHUSUHVHQWHTXH-FFUHSUHVHQWDHOSHVRGHODFDUJDLQWHUQD+FHQWSRU
XQLGDGGHYROXPHQGHPROLQR9HQPHQWRQFHV
Hc
= (1 c ) J c s (1 + wc ) + (1 b ) J b ( b s (1 + wc ) )
VPLHQWUDVTXHODHFXDFLyQGHSRWHQFLDVHSXHGHHVFULELU
0.1

2.5 H c
(1 - AJ c ) c 1 - 9 -10
M p = K D L
c
V
25HHPSOD]DQGRODHFXDFLyQVHREWLHQH


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

0.1

2.5
M p = K D L(1 - AJ c )[(1 c ) J c s (1 + wc ) + (1 b ) J b ( b s (1 + wc )] c 1 - 9 -10 c
23DUDGHWHUPLQDUODPDVDGHPLQHUDOSRUXQLGDGGHYROXPHQGHOPROLQRVHVLJXHXQ
UD]RQDPLHQWRVLPLODUDOVHJXLGRHQWUHODVHFXDFLRQHVDREWHQLpQGRVH
W
= (1 - c )J c s 0.6 J b b
V &20(17$5,26 *(1(5$/(6


(O SURFHVR GH UHGXFFLyQ GH WDPDxR HV GHFLU OD IUDFWXUD LQGXFLGD SRU ERODV R
FROSDV\ODDWULFLyQGHFROSDVVHKDFDUDFWHUL]DGRDWUDYpVGHXQVRORSDUiPHWUROLQHDO
TXHVHKDGHQRPLQDGRIXQFLyQYHORFLGDGHIHFWLYDGHPROLHQGD(VGHFLUHVWHSDUiPHWUR
LQFOX\H HQ VX GHILQLFLyQ ORV SDUiPHWURV IXQFLyQ YHORFLGDG GH IUDFWXUD \ IXQFLyQ
GLVWULEXFLyQGHIUDFWXUDSULPDULDGHODPROLHQGDFRQYHQFLRQDO$OFRPSDUDUODHFXDFLyQ
 FRQ OD HFXDFLyQ GHO PRGHOR OLQHDO GH PROLHQGD FRQWLQXD PDQWHQLHQGR OD PLVPD
VLPERORJtDSDUDODFDUJDLQWHUQD\ORVIOXMRVGHDOLPHQWDFLyQ\SURGXFWRGHOPROLQR
i 1
dwi
= f i * p i* S i wi + bij S j w j
dt
j =1UHVXOWDWULYLDOGHGXFLUTXHDPEDVVRQHTXLYDOHQWHVVt\VyORVt
i 1

i 1

j =1

j =1

(K i 1 K i )w j = bij S j w jRELHQ
bij S j = (K i 1 K i )(Q HVWD UHODFLyQ WDPELpQ VH FXPSOH TXH OD WDVD GH SURGXFFLyQ GH PDWHULDO GH
WDPDxR L SRU IUDFWXUD GH WDPDxRV PD\RUHV M HV LQGHSHQGLHQWH GHO WDPDxR M TXH
JHQHUDOPHQWH VH H[SUHVD HQ IRUPD DFXPXODGD \ VH GHQRPLQD FRQGLFLyQ GH
FRPSHQVDFLyQ6LVHVXPDDDPERVODGRVHQWUHL\QVHREWLHQH
n

b
k =1

kj

S j = S j bkj = Bij S j k =i

\
n

(K

k = i +1k 1

K k ) = (K i K i +1 ) +(K i +1 K i + 2 ) + ..... + (K n 1 K n ) = K i/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

3DUD HVWD ~OWLPD LJXDOGDG VH KD WHQLGR HQ FXHQWD TXH OD YHORFLGDG HIHFWLYD GH
PROLHQGDGHOLQWHUYDORQHVFHURSRUGHILQLFLyQ'HODVHFXDFLRQHV\UHVXOWDTXH
OD FRQGLFLyQ GH FRPSHQVDFLyQ DFXPXODGD SDUD HO FDVR GH PROLHQGD FRQYHQFLRQDO VH
H[WLHQGHDHVWHPRGHORDWUDYpVGHODUHODFLyQ
Bij S j = K i'HHVWDIRUPDODHFXDFLyQUHODFLRQDODIXQFLyQYHORFLGDGHIHFWLYDGHPROLHQGD
FRQ ORV SDUiPHWURV FRQYHQFLRQDOHV GH IUDFWXUD GHILQLGRV SDUD PROLHQGD FRQYHQFLRQDO
3DUD PROLHQGD VHPLDXWyJHQD SDUD HO FXDO VH KD GHILQLGR HO SULPHU SDUiPHWUR VH GHMD
H[SUHVDPHQWH HVWDEOHFLGR TXH VL FRPR HYHQWR GH UHGXFFLyQ GH WDPDxR H[LVWH VyOR
IUDFWXUD HQWRQFHV .  6 (Q FDVR TXH H[LVWD DEUDVLyQ \ DVWLOODPLHQWR DWULFLyQ HVWD
L

LJXDOGDGQRHVYiOLGD\DTXHHQHVWRVFDVRVHOQ~FOHRGHODFROSDDIHFWDGDSRUDWULFLyQ
SHUPDQHFHHQHOLQWHUYDORGHWDPDxRRULJLQDOSRUORTXH% HVGHFLUODIXQFLyQGH
LL

IUDFWXUD SULPDULD SDUFLDO SDUD HVH LQWHUYDOR HV GLVWLQWD GH FHUR E  (Q PROLHQGD
LL

VHPLDXWyJHQDHVWRHVYiOLGRSDUDORVWDPDxRVPD\RUHVGHSDUWtFXOD FROSDVPD\RUHVD
SOJDSUR[LPDGDPHQWH 
3RURWURODGRDOGHILQLUXQFLUFXLWRFHUUDGRGLUHFWRSDUDFDUDFWHUL]DUORVGLVWLQWRV
PHFDQLVPRVTXHRFXUUHQDOLQWHULRUGHXQPROLQRVHPLDXWyJHQRTXHGDPX\FODUDPHQWH
HVWDEOHFLGDODHWDSDGHPROLHQGDODHWDSDGHFODVLILFDFLyQ\HOWUDQVSRUWHGHPDVDGHVGH
OD]RQDGHDOLPHQWDFLyQDOPROLQR\ODSDUULOODGHGHVFDUJD'HHVWDIRUPDHOWUDQVSRUWH
GHPDVDDOLQWHULRUGHOPROLQRVHFDUDFWHUL]DDWUDYpVGHOIOXMRILFWLFLR3 TXHGHVFDUJDGH
ODFiPDUDGHPROLHQGDILFWLFLD\TXHDOLPHQWDDOFODVLILFDGRU(VWHIOXMRGHEHVHUHYDOXDGR
HQIXQFLyQGHOQLYHOGHOOHQDGRGHOPROLQRRPDVDGHFDUJDLQWHUQDGHOPROLQRSDUDTXH
GpXQDH[SUHVLyQIDFWLEOHGHXWLOL]DUHQIRUPDSUiFWLFD'HHVWDIRUPDHVIDFWLEOHSUHGHFLU
OD YDULDELOLGDG GHO QLYHO GH OOHQDGR GHO PROLQR VHPLDXWyJHQR FRQ ODV GLIHUHQWHV
FRQGLFLRQHVGHRSHUDFLyQ
/D FODVLILFDFLyQ HQ OD SDUULOOD LQWHUQD VH UHSUHVHQWD D WUDYpV GH OD HILFLHQFLD GH
FODVLILFDFLyQSRUWDPDxRVTXHUHVXOWHGHOIOXMRILFWLFLR3 TXHHQIUHQWDODSDUULOOD\HOIOXMR
GHGHVFDUJDGHOPROLQRTXHFRUUHVSRQGHDOSURGXFWREDMRWDPDxRGHODFODVLILFDFLyQ

 5()(5(1&,$6
1.

6WDQOH\ ** $ 0DWKHPDWLFDO 0RGHO 'HULYHG )URP 3LORW DQG ,QGXVWULDO 6FDOH
([SHULPHQW3K'7KHVLV8QLYHUVLW\4XHHQVODQG$XVWUDOLD/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

2.

:KLWHQ:-$0DWUL[7KHRU\RI&RPPLQXWLRQ0DFKLQHV&KHP(QJ6FL

3.

$XVWLQ /* :H\PRQW 1 3 3ULVEUH\ . DQG +RRYHU 0 3UHOLPLQDU\ 5HVXOW WKH
0RGHOLQJRI$XWRJHQRXV*ULQGLQJ3URFWK,QWHUQDWLRQDO$3&20&RQIHUHQFH7KH
3HQQV\OYDQLD6WDWH8QLYHUVLW\HG595DPDQL$,0(1HZ<RUN

4.

:H\PRQW137KH$QDO\VLVDQG6LPXODWLRQRI$XWRJHQRXV*ULQGLQJ6\VWHP3K'
7KHVLV7KH3HQQV\OYDQLD6WDWH8QLYHUVLW\

5.

%DUDKRQD &$ 0RGHOLQJ DQG 6LPXODWLRQ RI 6HPL$XWRJHQRXV *ULQGLQJ 6\VWHP


06F7KHVLV7KH3HQQV\OYDQLD6WDWH8QLYHUVLW\

6.

$XVWLQ/*0HQDFKR-0DQG3HDUF\)$*HQHUDO0RGHOIRU6HPL$XWRJHQRXV
0LOOLQJ $3&20 3URFHHGLQJ RI 7ZHQWLHWK ,QWHUQDWLRQDO 6\PSRVLXP RQ WKH
$SSOLFDWLRQ RI &RPSXWHUV DQG 0DWKHPDWLFV LQ WKH 0LQHUDO ,QGXVWULHV 9RO 
0HWDOOXUJ\-RKDQQHVEXUJ6$,00

7.

+R\HU '- DQG $XVWLQ /* $ 6LPXODWLRQ 0RGHO IRU $XWRJHQRXV 3HEEOHV 0LOOV
3UHSULQW7KH3HQQV\OYDQLD6WDWH8QLYHUVLW\

8.

0RUUHOO6DQG0RUULVRQ5'2UH&KDUJH%DOO/RDGDQG0DWHULDO)ORZ(IIHFWVRQDQ
(QHUJ\ %DVHG 6$* 0LOO 0RGHO $GYDQFHV LQ $XWRJHQRXV DQG 6HPL$XWRJHQRXV
*ULQGLQJ7HFKQRORJ\9RO9DQFRXYHU&DQDGD

9.

*ROGPDQ 0 %DUEHU\ * )ODPHQW ) 0RGHOLQJ /RDG DQG 3URGXFW 'LVWULEXWLRQ LQ
$XWRJHQRXVDQG6HPL$XWRJHQRXV0LOOV3LORW3ODQW7HVW&,0%XOO9RO1

10.

0HQDFKR -0 6RPH 6ROXWLRQ IRU WKH .LQHWLFV RI &RPELQHG )UDFWXUH DQG $EUDVLRQ
%UHDNDJH3RZGHU7HFKQRORJ\9RO

11.

$PpVWLFD 5 *RQ]iOH] * %DUUtD - 0DJQH / 0HQDFKR - $ 6$* 0LOO &LUFXLW
'\QDPLF 6LPXODWRU %DVHG RQ D 6LPSOLILHG 0HFKDQLVWLF 0RGHO ;9,,, ,QWHUQDWLRQDO
0LQHUDO3URFHVVLQJ&RQJUHVV6LGQH\$XVWUDOLDPD\R

 +HUEVW-$3DWH072EODG$(([SHULHQFHVLQWKH8VHRI0RGHO%DVHG([SHUW
&RQWURO6\VWHPVLQ$XWRJHQRXVDQG6HPLDXWRJHQRXV*ULQGLQJ&LUFXLWV$GYDQFHV
LQ $XWRJHQRXV DQG 6HPL$XWRJHQRXV *ULQGLQJ 7HFKQRORJ\ 9RO 9DQFRXYHU 
&DQDGD
12.

$XVWLQ /* $YDQFHV HQ 0ROLHQGD 6HPLDXWyJHQD 3UR\HFWR 318' &+, 
6DQWLDJR/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

$1/,6,6'(/$'(),1,&,1'(
3$50(752623(5$&,21$/(6/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO$1/,6,6'(/$'(),1,&,1'(3$50(7526
23(5$&,21$/(6

 ,1752'8&&,1
/DV FDUDFWHUtVWLFDV GH OD RSHUDFLyQ GH XQ PROLQR VHPLDXWyJHQR GHSHQGHQ
GLUHFWDPHQWHGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOPRYLPLHQWRGHODFDUJDLQWHUQDGHOPROLQR>@\
HVWD~OWLPDTXHGDGHILQLGDSRU

ODFRPSRVLFLyQGHODFDUJDLQWHUQD FROSDVPHGLRVGHPROLHQGDPHWiOLFRVSDUWtFXODV
ILQDV\DJXDSUHVHQWHV ODTXHDVXYH]GHSHQGHUiGHOIOXMRGHDOLPHQWDFLyQ GHVyOLGR
\DJXD \GHVXVFDUDFWHUtVWLFDV JUDQXORPHWUtD\GXUH]D

HOGLVHxRGHORVOHYDQWDGRUHV\HWDSDGHVXYLGD~WLO

HOGLVHxRGHODSDUULOODLQWHUQD\HWDSDGHVXYLGD~WLO

ODYHORFLGDGGHRSHUDFLyQGHOPROLQR

ORVSDUiPHWURVGHGLVHxRGHOPROLQR ODUJR\GLiPHWUR 
$VXYH]FDGDXQRGHHVWRVIDFWRUHVFRPELQDGRVFRQORVRWURVWDPELpQDIHFWDQD

ODVFDUDFWHUtVWLFDVGHRSHUDFLyQ
(Q HVWH &DStWXOR VH KDFH XQD UHYLVLyQ GH ORV DVSHFWRV PiV LPSRUWDQWHV GH HVWRV
IDFWRUHV \ HO HIHFWR HQ OD RSHUDFLyQ GH XQ PROLQR VHPLDXWyJHQR (Q DOJXQRV FDVRV DO
LJXDO TXH HQ HO &DStWXOR VH FRQVLGHUD FRPR EDVH UHVXOWDGRV REWHQLGRV HQ HQVD\RV
UHDOL]DGRVDQLYHOSLORWRHQOD'LYLVLyQ&KXTXLFDPDWDGH&2'(/&2&KLOHKDFLpQGRVH
XQDGLVFXVLyQGHHVWRVH[WUDSRODQGRDORTXHRFXUUHDQLYHOLQGXVWULDO>@

 ()(&72'(/)/8-2'($/,0(17$&,1)5(6&$
(Q OD )LJXUD VH REVHUYD TXH DO YDULDU HO IOXMR GH DOLPHQWDFLyQ D XQ PROLQR
SLORWRGH[SLHVGHVGHWKDWK DXPHQWR GHO  OD JUDQXORPHWUtD GH
SURGXFWR GHO PROLQR QR VXIUH YDULDFLRQHV VLQ HPEDUJR OD JUDQXORPHWUtD GH OD FDUJD
LQWHUQDSDXODWLQDPHQWHHVPiVJUXHVD\FRPRVHREVHUYDGHOD7DEODWDQWRHOQLYHO
GHOOHQDGR FRPR HO FRQVXPR GH SRWHQFLD YDQ HQ DXPHQWR PDQWHQLpQGRVH HO FRQVXPR
HVSHFtILFRGHHQHUJtDHQXQUDQJRPX\HVWUHFKR
(QODPROLHQGDFRQYHQFLRQDOSRUERODVFXDQGRHOIOXMRGHDOLPHQWDFLyQDOPROLQR
DXPHQWD HO PLQHUDO HV GHVFDUJDGR PiV UiSLGDPHQWH GHVGH HO PROLQR 6LQ HPEDUJR


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

GHELGRDTXHODSRWHQFLDGHPDQGDGDSRUHVWHWLSRGHPROLQRVGHSHQGHSULQFLSDOPHQWH
GHODFDUJDGHERODVHOYDORUVXIUHYDULDFLRQHVPtQLPDVIUHQWHDORVFDPELRVGHIOXMR
7DEOD
Test

(IHFWR GHO IOXMR GH DOLPHQWDFLyQ VREUH OD UHVSXHVWD GH XQ PROLQR
VHPLDXWyJHQRSLORWR
Nivel de
bolas
%

Flujo de
alimentacin
t/h

Slidos en
descarga
%

Potencia
consumida
kW

Energa
especfica
kWh/t

Nivel de
carga
%

Granulometra de
alimentacin, %
+4
4x2
-2

9.2

11.9

78.9

8.5

3.38

74.2

8.79

2.60

16.5

10.4

11.7

77.9

8.5

3.45

73.9

9.35

2.70

18.2

11.2

11.5

77.3

8.5

3.72

73.7

10.10

2.72

32.7

(QFRQVHFXHQFLDFRQHOPLVPRFRQVXPRGHSRWHQFLDVHWHQGUiXQDPHQRUHQHUJtD
TXH GHEH VHU XWLOL]DGD SDUD PROHU XQ IOXMR PD\RU GH PLQHUDO \ SDUD XQD PLVPD
JUDQXORPHWUtDGHDOLPHQWDFLyQODGLVWULEXFLyQGHWDPDxRVGHOSURGXFWRVHYXHOYHPiV
JUXHVDORTXHVHSXHGHDSUHFLDUIiFLOPHQWHDWUDYpVGHODHFXDFLyQGH%RQG

1
1 Mp
E = 10WI

=
F80 F
P80GRQGH ( HV OD HQHUJtD FRQVXPLGD :, HO tQGLFH GH GXUH]D GHO PLQHUDO ) \ 3 ORV
WDPDxRVFDUDFWHUtVWLFRVGHODDOLPHQWDFLyQ\HOSURGXFWR0SODSRWHQFLDFRQVXPLGDSRU
HOPROLQR\)HOIOXMRGHPLQHUDOSURFHVDGR
3RUHOFRQWUDULRVLHOIOXMRGHDOLPHQWDFLyQGLVPLQX\HVHGLVSRQGUiGHXQDPD\RU
HQHUJtDSDUDPROHUXQDPHQRUFDQWLGDGGHPLQHUDOSRUORTXHVHREWHQGUiXQSURGXFWR
PiVILQR/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

100

Acumulado pasante, %

Producto

10

Alimentacin
3.38 t/h
3.45 t/h
3.72 t/h

Carga
Interna

1
10

100

1000

10000

100000

1000000

Tamao de partcula, m

)LJXUD

(IHFWRGHODYDULDFLyQGHOIOXMRGHDOLPHQWDFLyQVREUHODVJUDQXORPHWUtDVGH
FDUJDLQWHUQD\SURGXFWRGHPROLQRVHPLDXWyJHQRSLORWR

(QFRQWUDVWHFRQORDQWHULRUHQORVPROLQRVVHPLDXWyJHQRVODWDVDGHDOLPHQWDFLyQ
WLHQH XQ HIHFWR SHTXHxR HQ OD GLVWULEXFLyQ GH WDPDxRV GHO SURGXFWR VLHPSUH TXH ODV
FDUDFWHUtVWLFDVGHOPLQHUDOSHUPDQH]FDQFRQVWDQWHV(VWRVHGHEHSULQFLSDOPHQWHDTXHOD
SDUULOODGHGHVFDUJDHYLWDTXHODVSDUWtFXODVPiVJUXHVDVGHMHQHOPROLQR'HHVWDPDQHUD
HOJUDGRHQTXHHOSURGXFWRSXHGHOOHJDUDVHUPiVJUXHVRHVOLPLWDGRSHURHQFDPELR
VtVHWHQGUiXQDXPHQWRGHOQLYHOGHOOHQDGR$VXYH]ODSRWHQFLDDXPHQWDDODXPHQWDU
HO PDWHULDO UHWHQLGR OR TXH LPSOLFD TXH OD HQHUJtD QHWD GLVSRQLEOH SRU WRQHODGD GH
PLQHUDOSHUPDQH]FDDSUR[LPDGDPHQWHFRQVWDQWH YHU7DEOD VLQTXHODGLVWULEXFLyQ
GHWDPDxRVGHOSURGXFWRVHYHDDIHFWDGD/RDQWHULRUSURYRFDDGHPiVTXHODYHORFLGDG
HIHFWLYDHVSHFtILFDDODFXDOVHPXHOHHOPLQHUDOSHUPDQH]FDUHODWLYDPHQWHFRQVWDQWHOR
TXHVHSXHGHDSUHFLDUHQOD)LJXUD
/RDQWHULRUHVYiOLGRPLHQWUDVHODXPHQWRGHOIOXMRGHDOLPHQWDFLyQSURYRTXHXQ
DXPHQWR HQ HO QLYHO GH OOHQDGR \ HVWH D VX YH] JHQHUH XQ DXPHQWR HQ OD SRWHQFLD
FRQVXPLGD (V LPSRUWDQWH GHVWDFDU TXH HQ ORV PROLQRV VHPLDXWyJHQRV H[LVWH XQ IOXMR
Pi[LPRKDVWDHOFXDOHVSRVLEOHREWHQHUDXPHQWRVGHOQLYHOGHOOHQDGR\GHSRWHQFLDDO
PLVPRWLHPSR\HQTXHVHSXHGHRSHUDUHQIRUPDHVWDEOH6HGHEHWHQHUFODURTXHFDGD
LQFUHPHQWRHQHOIOXMRVLJQLILFDXQQXHYRSXQWRGHRSHUDFLyQSDUDHOQLYHOGHOOHQDGR\
HOFRQVXPRGHSRWHQFLDVLVHPDQWLHQHQWRGDVODVRWUDVYDULDEOHVFRQVWDQWHV/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

Velocidad efectiva especfica de molienda, t/kWh

0.1

3.38 t/h
3.45 t/h
3.72 t/h
0.01
10

100

1000

10000

100000

1000000

Tamao de partcula, m

)LJXUD

9DULDFLyQGHODIXQFLyQYHORFLGDGHIHFWLYDHVSHFtILFDGHPROLHQGDDOYDULDU
HOIOXMRGHDOLPHQWDFLyQHQHQVD\RSLORWRGHPROLHQGDVHPLDXWyJHQD

'H HVWD PDQHUD DO DXPHQWDU HO IOXMR GH DOLPHQWDFLyQ HO PROLQR FRPLHQ]D D
DFXPXODUFDUJD\OyJLFDPHQWHODSRWHQFLDWRPDGDSRUHOPRWRUDXPHQWD6LQHPEDUJR
VHOOHJDDXQDVLWXDFLyQWDOTXHFXDOTXLHUDXPHQWRDGLFLRQDOHQHOIOXMRGHDOLPHQWDFLyQ
SURGXFH XQ GHVEDODQFH HQ OD FDUJD LQWHUQD GHO PROLQR GH PRGR TXH OD YHORFLGDG D OD
TXH VH UHGXFH GH WDPDxR HO PLQHUDO QR ORJUD PDQWHQHU HO PROLQR HQ HTXLOLEULR (VWH
GHVHTXLOLEULRHQWUHODWDVDGHDOLPHQWDFLyQ\ODGHUHGXFFLyQGHWDPDxRVSURYRFDTXHHO
PROLQR VH OOHQH UiSLGDPHQWH \ VH VREUHFDUJXH JHQHUDQGR XQD GLVPLQXFLyQ GH OD
SRWHQFLD FRQVXPLGD FRQGLFLyQ TXH VH KD GHQRPLQDGR FRPR VREUHOOHQDGR FOiVLFR 
$QWHVGHOOHJDUDHVWDFRQGLFLyQHORSHUDGRUGHEHGLVPLQXLUHOIOXMRGHDOLPHQWDFLyQDO
PROLQR \ SHUPLWLU TXH HO HTXLSR GHVFDUJXH VX FRQWHQLGR SDUD OXHJR UHLQLFLDU OD
DOLPHQWDFLyQDXQDWDVDPHQRUTXHSHUPLWDUHFXSHUDUODHVWDELOL]DFLyQGHODRSHUDFLyQ
3DUD PD[LPL]DU HO WRQHODMH SURFHVDGR XQ PROLQR VHPLDXWyJHQR GHEH VHU
DOLPHQWDGR D XQD WDVD TXH PDQWHQJD OD SRWHQFLD PX\ FHUFD GHO YDORU Pi[LPR 6LQ
HPEDUJR HQ OD SUiFWLFD HVWR HV PX\ GLItFLO GH ORJUDU \D TXH OD SRWHQFLD YDUtD WDPELpQ
FRQHOUHVWRGHODVFRQGLFLRQHVGHRSHUDFLyQ\FRQODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOPLQHUDO(VWRKD
OOHYDGR DO XVR GH VLVWHPDV GH FRQWURO TXH EXVFDQ HQ IRUPD DXWRPiWLFD ODV FRQGLFLRQHV
TXHSHUPLWDQHOXVRGHODSRWHQFLDPi[LPD/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

 ()(&72'(/$'(16,'$''(38/3$(1/$'(6&$5*$
(VLPSRUWDQWHGHVWDFDUTXHXQSDUiPHWURLPSRUWDQWHTXHGHILQHODVFDUDFWHUtVWLFDV
GHRSHUDFLyQ GHO PROLQR VHPLDXWyJHQR HV OD GHQVLGDG GH SXOSD GH OD FDUJD LQWHUQD OD
TXH HVWi tQWLPDPHQWH UHODFLRQDGD FRQ OD YLVFRVLGDG GH OD SXOSD (VWD ~OWLPD GHILQH HQ
JUDQ PHGLGD OD IRUPD GHO PRYLPLHQWR GH OD FDUJD LQWHUQD OR TXH DIHFWD GLUHFWDPHQWH
VREUH HO FRQVXPR GH SRWHQFLD GHO PROLQR FRQGLFLyQ D OD TXH QR VH KD GDGR PXFKD
LPSRUWDQFLDKDVWDHOGtDGHKR\/DPHQWDEOHPHQWHHVWHSDUiPHWURQRSXHGHVHUPHGLGR
GLUHFWDPHQWHSRUORTXHQRUPDOPHQWHVHFRQWURODODGHQVLGDGGHSXOSDHQODGHVFDUJD
6LQHPEDUJRGHELGRDFRQGLFLRQHVGHWUDQVSRUWHGHPDVDDOLQWHULRUGHOPROLQRVHGHEH
FRQVLGHUDU TXH OD GHQVLGDG GH OD SXOSD HQ OD FDUJD LQWHUQD HV PD\RU D OD GH GHVFDUJD
SRUORTXHGHEHWHQHUVHHVWRHQFRQVLGHUDFLyQGXUDQWHODRSHUDFLyQ
7DEOD
Test

(IHFWR GH OD GLOXFLyQ GH OD SXOSD HQ OD GHVFDUJD VREUH OD UHVSXHVWD GHO
PROLQRVHPLDXWyJHQRSLORWRFRQXQQLYHOGHOOHQDGRGHERODVGH

Granulometra de
alimentacin, %
+4
4x2
-2

Flujo de
alimentacin
t/h

Slidos en
descarga
%

Potencia
Consumid
a
KW

Energa
especfica
kWh/t

Nivel de
carga
%

12.1

8.4

79.5

3.51

63.2

9.18

2.61

17.8

13.2

11.1

75.9

3.53

70.6

8.63

2.44

17.8

10.4

11.7

77.9

3.45

73.9

9.35

2.71

18.2

11.3

9.8

78.9

3.49

79.2

9.67

2.77

25.3

$OYDULDUHOSRUFHQWDMHGHVyOLGRVGHODSXOSDHQODGHVFDUJDGHXQPROLQRSLORWR
GHDHQSHVRVHREVHUYDTXHHOQLYHOGHOOHQDGRHOFRQVXPRHVSHFtILFRGHHQHUJtD
\ HO FRQVXPR GH SRWHQFLD DXPHQWDQ 7DEOD (Q HVWH FDVR OD JUDQXORPHWUtD GHO
SURGXFWRDVtFRPRHOGHODFDUJDLQWHUQDHVPiVJUXHVDDPHGLGDTXHODUHODFLyQHQWUHHO
IOXMRGHDJXD\HOIOXMRGHPLQHUDOHVPD\RU)LJXUD(VWRFRUURERUDTXHHOWUDQVSRUWH
GH DJXD DO LQWHULRU GHO PROLQR HV XQ IHQyPHQR UHOHYDQWH SDUD GHILQLU WDQWR ODV
FDUDFWHUtVWLFDVGHODRSHUDFLyQFRPRGHOSURGXFWRGHOHTXLSRDVtFRPRODHILFLHQFLDGH
FODVLILFDFLyQGHODSDUULOODLQWHUQD/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

100

Acumulado pasante, %

Producto

10

Alimentacin
63.2 % slidos
70.6 % slidos
73.9 % slidos
79.2 % slidos

Carga
Interna

1
10

100

1000

10000

100000

1000000

Tamao de partcula, m

)LJXUD

(IHFWR GH OD GLOXFLyQ GH SXOSD HQ OD GHVFDUJD GHO PROLQR VREUH ODV
JUDQXORPHWUtDV GH FDUJD LQWHUQD \ SURGXFWR GH PROLQR VHPLDXWyJHQR
SLORWR

'H HVWD IRUPD KD\ TXH FRQVLGHUDU TXH D WUDYpV GH OD GHQVLGDG GH SXOSD HQ OD
GHVFDUJDHVSRVLEOHFRQWURODUHOQLYHOGHSXOSDHQHOPROLQR3RUHMHPSORVLVHDXPHQWD
HO DJXD GH DOLPHQWDFLyQ HV SRVLEOH GHVFDUJDU WRGRV ORV ILQRV FRQ PD\RU UDSLGH]
DXPHQWDQGRODHILFLHQFLDGHSDVRGHORVILQRVDWUDYpVGHOFODVLILFDGRULQWHUQRTXHHVOD
SDUULOOD0LHQWUDVTXHSRUHOFRQWUDULRDOGLVPLQXLUHOIOXMRGHDJXDGHODDOLPHQWDFLyQ
DXPHQWDODGHQVLGDGGHSXOSDDOLQWHULRUGHOPROLQRVHLQFUHPHQWDODYLVFRVLGDGGHOD
FDUJDLQWHUQD\VHUHGXFHQODVWDVDVGHGHVFDUJDSURYRFDQGRXQDXPHQWRGHOYROXPHQ
GH SXOSD \ GH OD SRWHQFLD JHQHUDQGR DGHPiV XQD GLVPLQXFLyQ GH OD FDSDFLGDG GH
SURFHVDPLHQWRGHOPLQHUDO
7RGRORDQWHULRUORFRUURERUDODSUiFWLFDGHOJULQGRXWHQORVPROLQRVLQGXVWULDOHV
HO TXH VH UHDOL]D SDUD WHQHU PHGLFLRQHV SUHFLVDV GHO QLYHO GH OOHQDGR GH PHGLRV GH
PROLHQGDHQHOPROLQR(VWHSUiFWLFDFRQVLVWHHQFRUWDUHOIOXMRGHPLQHUDO\PDQWHQHUHO
IOXMRGHDJXDDOPROLQRFRQORTXHVHREWLHQHXQUiSLGRYDFLDGRGHODFDUJDLQWHUQDGHO
PROLQR/DPHGLFLyQGHOQLYHOGHOOHQDGRYROXPpWULFRUHVXOWDPX\H[DFWRSHURHOGDxR
TXHVH SURYRFD D OD FDUJD GH PHGLRV GH PROLHQGD PHWiOLFRV \ D ORV UHYHVWLPLHQWRV GHO
PROLQRSXHGHWUDHUFRQVHFXHQFLDVJUDYHVSRVWHULRUPHQWH/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

 ()(&72'(/$3$55,//$'('(6&$5*$
/RVPROLQRVDXWyJHQRV\VHPLDXWyJHQRVVHFDUDFWHUL]DQSRUHOXVRGHXQDSDUULOOD
GH GHVFDUJD FX\R REMHWLYR HV UHWHQHU DO LQWHULRU GHO HTXLSR ORV PHGLRV GH PROLHQGD
WDQWRFROSDVGHPLQHUDOFRPRPHGLRVPHWiOLFRV'HHVWDIRUPDHOPLQHUDODOLPHQWDGRDO
PROLQRSXHGHVHUGHVFDUJDGRVyORXQDYH]TXHKDVLGRPROLGRDXQWDPDxRPHQRUTXH
ODVDEHUWXUDVGHODSDUULOOD
$FWXDOPHQWHH[LVWHQHQRSHUDFLyQLQGXVWULDOSDUULOODVFRQDEHUWXUDVGHDSOJ
\FRQGLIHUHQWHVFRQILJXUDFLRQHV'HVGHXQSXQWRGHYLVWDSUiFWLFRVHFRQVLGHUDTXHOD
SDUULOODGHGHVFDUJDDFW~DFRPRXQFODVLILFDGRUGHOPDWHULDOTXHSXHGHVDOLUGHOPROLQR
(VWDRSHUDFLyQLQHYLWDEOHPHQWHQRHVSHUIHFWD3RUHVWRVLHPSUHXQDIUDFFLyQGHPLQHUDO
GH WDPDxR PHQRU D OD DEHUWXUD GH OD SDUULOOD HV UHWHQLGD DO LQWHULRU GHO PROLQR /D
VLJXLHQWH)LJXUDPXHVWUDODIRUPDHQTXHYDUtDODFXUYDGHHILFLHQFLDGHFODVLILFDFLyQ
GHODSDUULOODGHGHVFDUJDDOYDULDUODGHQVLGDGGHSXOSDGHODFDUJDLQWHUQD>@

1.0

Eficiencia de clasificacin, o/1

0.8

Slidos en peso en descarga


63.2 %
70.6 %
73.9 %
79.2 %

0.6

0.4

0.2

0.0
10

100

1000

10000

100000

1000000

Tamao de partcula, m

)LJXUD

(IHFWR GHO SRUFHQWDMH GH VyOLGRV HQ OD GHVFDUJD VREUH OD HILFLHQFLD GH
FODVLILFDFLyQGHSDUULOODLQWHUQDGHPROLQRVHPLDXWyJHQRGHWHUPLQDGDVHQ
HQVD\RVDQLYHOSLORWR

(V UD]RQDEOH VXSRQHU TXH HO IOXMR GH GHVFDUJD D WUDYpV GH OD SDUULOOD HV
SURSRUFLRQDO D OD PDVD GH PLQHUDO ILQR UHWHQLGR HQ HO PROLQR (VWR LPSOLFD TXH SDUD
EDODQFHDUXQDXPHQWRGHOIOXMRGHHQWUDGDFRQXQDPD\RUGHVFDUJDQHFHVDULDPHQWHHO
YROXPHQ GH SXOSD HQ HO PROLQR GHEH DXPHQWDU SURSRUFLRQDOPHQWH VL ODV GHPiV
FRQGLFLRQHVSHUPDQHFHQFRQVWDQWHVORTXHUHDILUPDORGLVFXWLGRDQWHULRUPHQWH


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

'HDFXHUGRFRQODGHILQLFLyQGHRSHUDFLyQySWLPDGHXQPROLQRVHPLDXWyJHQRHO
GLVHxRGHODSDUULOODGHEHDVHJXUDUXQDGHQVLGDGySWLPDGHODFDUJDLQWHUQDGHPRGR
TXH KD\D FRUUHVSRQGHQFLD HQWUH HO FRQVXPR GH HQHUJtD \ OD DFFLyQ GH PROLHQGD \ VLQ
TXH OD SXOSD VH WRUQH H[FHVLYDPHQWH YLVFRVD 3DUD HOOR %DUUDWW UHFRPLHQGD XELFDU ORV
DJXMHURV GH SDUULOOD HQ HO DQLOOR PiV H[WHUQR GH OD WDSD GH GHVFDUJD GH PRGR TXH OD
SXOSD\ORVSHEEOHVVDOJDQSRUODSDUWHPiVEDMDGHODFDUJD3RURWURODGRHOGLVHxRGH
DJXMHURV GH SDUULOOD GHEH WHQHU HQ FXHQWD HO DOWR JUDGR GH LPSDFWR TXH pVWDV UHFLEHQ
8VXDOPHQWHHOiUHDHIHFWLYDGHIOXMRQRVREUHSDVDHOGHOWRWDOSDUDQRGHELOLWDUOD
HVWUXFWXUDHVSHFLDOPHQWHFXDQGRVHWLHQHXQVLVWHPDGHGHVFDUJDHQHVSLUDO(QVLVWHPDV
GHVFDUJDVUDGLDOHVVHSXHGHQHQFRQWUDUKDVWDGHiUHDHIHFWLYDFRQHVSHVRUHVGH
PP SHUR HQ PROLQRV DXWyJHQRV VXMHWRV D XQ LPSDFWR PXFKR PHQRV VHYHUR
1RUPDOPHQWH VH XVDQ OHYDQWDGRUHV OLIWHUV HQ ODV SLH]DV TXH FRPSRQHQ ODV SDUULOODV
SDUD UHGXFLU HO GHVJDVWH /DV SDUULOODV UHFLpQ LQVWDODGDV GXUDQWH ORV SULPHURV GtDV GH
RSHUDFLyQ JHQHUDQ XQD UHGXFFLyQ GHO IOXMR TXH SDVD D WUDYpV GH HOODV \ SRU OR WDQWR
DIHFWDQODFDSDFLGDGGHOHTXLSRGHELGRDVXPD\RUHVSHVRU\DODDSDULFLyQGHSHHQLQJ
HQHOERUGHTXHUHGXFHHOiUHDHIHFWLYDGHDJXMHURVVHJ~QVHREVHUYDHQOD)LJXUD>@
3RVWHULRUPHQWH VH REVHUYD TXH OD DEHUWXUD HIHFWLYD FRPLHQ]D D DXPHQWDU GHELGR DO
GHVJDVWHDEUDVLYRTXHOHSURYRFDODSXOSD

Abertura de parrilla, plg

3.0

2.8

2.6

2.4

2.2
0

50

100

150

200

250

Tiempo de operacin, das/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

)LJXUD

(MHPSORGHHYROXFLyQHQHOWLHPSRGHODDEHUWXUDGHSDUULOODHQXQPROLQR
VHPLDXWyJHQR

/DGHVFDUJDGHSXOSDHQORVPROLQRVVHPLDXWyJHQRVVHUHDOL]DDWUDYpVGHOVLVWHPD
FRPSXHVWRSRUODSDUULOODLQWHUQDTXHSHUPLWHODHYDFXDFLyQGHOPLQHUDO\DIUDFWXUDGR
IXHUDGHOD]RQDGHPROLHQGD\SRUORVSXOSOLIWHUTXHOOHYDQHOPDWHULDOKDVWDHOPXxyQ
GHGHVFDUJDHOLPLQiQGRORGHOPROLQR$VtODVJUDQGHVSDUWtFXODVGHPLQHUDO\ODVERODV
GHPROLHQGDVRQUHWHQLGDVGHQWURGHOHTXLSRKDVWDTXHDOFDQ]DQXQWDPDxRPHQRUTXH
ODDEHUWXUDGHODSDUULOOD6HJ~QORGLVFXWLGRDQWHULRUPHQWHHQODSDUULOODSDUWHGHOIOXMR
HV FODVLILFDGR GH DFXHUGR D XQD HILFLHQFLD SRU WDPDxRV GDGD SRU ODV FDUDFWHUtVWLFDV
JHRPpWULFDVGHOFODVLILFDGRU\ODVFRQGLFLRQHVGHRSHUDFLyQGHOPROLQR/DIUDFFLyQGHOIOXMR
TXHQRSDVDSRUODSDUULOODHVPDQWHQLGDHQODFiPDUDGHPROLHQGD\FRQWLQXDH[SXHVWD
D VHU IUDFWXUDGD /DV FDUDFWHUtVWLFDV JHRPpWULFDV GHO FODVLILFDGRU FRQVLGHUD VXV
FDUDFWHUtVWLFDV JHRPpWULFDV WDPDxRV GH ODV DEHUWXUDV GH OD SDUULOOD IRUPD GH ODV
DEHUWXUDV \ VX RULHQWDFLyQ VL VRQ DODUJDGRV IUDFFLyQ GHO iUHD WRWDO H[SXHVWD TXH VH
HQFXHQWUDOLEUH\DOWXUDGHODQLOORFRUUHVSRQGLHQWHDODSDUULOOD)LJXUD

)LJXUD (VTXHPDVGHGLVHxRVGHSDUULOODV
'HREVHUYDFLRQHVHQWHUUHQRHVSRVLEOHTXHVHSUHVHQWHXQVHJXQGRIHQyPHQRGH
FODVLILFDFLyQ HQ HO VLVWHPD GH HYDFXDFLyQ (O PDWHULDO TXH KD ORJUDGR DWUDYHVDU OD
SDUULOODHVOHYDQWDGRSRUORVDO]DGRUHVGHSXOSDKDVWDDOFDQ]DUODDEHUWXUDGHOPXxyQGH
GHVFDUJD GHO PROLQR 0HGLFLRQHV GH OD FXUYD GH FODVLILFDFLyQ GHO FRQMXQWR SDUULOOD 
SXOSOLIWHUKHFKDVSRUORVDXWRUHVLQGLFDQTXHQRWRGRHOPDWHULDOTXHVHHQFXHQWUDHQ


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

ORV DO]DGRUHV GH SXOSD HV HYDFXDGR GHO PROLQR SDUWH GH pO DWUDYLHVD OD SDUULOOD
QXHYDPHQWH SDUD LQJUHVDU D OD FiPDUD GH PROLHQGD (VWR UHSUHVHQWD XQD H[SOLFDFLyQ
SUiFWLFDDODIRUPDTXHSUHVHQWDODFXUYDGHFODVLILFDFLyQGHODSDUULOODLQWHUQD)LJXUD
GHO &DStWXOR TXH PXHVWUD XQD DQRPDOtD UHVSHFWR D XQD FXUYD WURPS GH XQ
KLGURFLFOyQHQWDPDxRVOHYHPHQWHPHQRUHVDODDEHUWXUDHIHFWLYDGHODSDUULOOD
(OGLVHxRGHODSDUULOODGHGHVFDUJDHVGHILQLGRLQLFLDOPHQWHSRUHOIDEULFDQWHGHO
PROLQR3RVWHULRUPHQWHVHUHDOL]DQPRGLILFDFLyQRULHQWDGDVDUHIRU]DU]RQDVTXHVXIUHQ
IUDFWXUD \R DXPHQWRV GH YROXPHQ HQ OXJDUHV TXH SUHVHQWDQ PD\RU GHVJDVWH 1R KD\
XQ FULWHULR GHILQLGR SDUD FDOFXODU HO WDPDxR GH DJXMHURV \ HO iUHD WRWDO GH DJXMHURV
%DUUDWW>@PHQFLRQDXQDUHFRPHQGDFLyQGHXQIDEULFDQWHGH8VJSPLQFRPRIOXMR
GH UHIHUHQFLD SDUD GHWHUPLQDU HO iUHD GH DJXMHURV FRQVLGHUDQGR DOLPHQWDFLyQ IUHVFD \
FDUJDFLUFXODQWH(QPROLQRVLQGXVWULDOHVHVFRP~QHQFRQWUDUXQVyORWDPDxRGHDJXMHUR
HQODVSDUULOODVFX\DORQJLWXGVHDMXVWDSDUDSHUPLWLUXQIOXMRVXILFLHQWHGHSXOSD2WUR
FULWHULR GH GLVHxR DOWHUQDWLYR HV DVLJQDU LQWSK GH SHEEOH UHFLUFXODGR HVSHUDQGR
TXHHOiUHDUHVXOWDQWHVHDVXILFLHQWHSDUDTXHIOX\DDGHPiVODSXOSD
6HGHEHWHQHUSUHVHQWHTXHHOGLVHxRGHODVSDUULOODVDIHFWDGLUHFWDPHQWHHOQLYHO
GH OOHQDGR GHO PROLQR 6LQ HPEDUJR FDVL QR H[LVWH PDWHULDO SXEOLFDGR TXH DERUGH HQ
IRUPDFXDQWLWDWLYDHOGLVHxRGHSDUULOODHQPROLHQGDVHPLDXWyJHQD
(QHOFDVRGHORVSXOSOLIWHUVQRH[LVWHDFXHUGRVREUHVXJHRPHWUtDPiVDGHFXDGD
DXQTXHWLHQHQFLHUWDSUHIHUHQFLDSRUHOGLVHxRUHFWRIUHQWHDOGLVHxRFXUYRSRUTXHGDQ
ODDOWHUQDWLYDGHJLUDUHOPROLQRHQDPERVVHQWLGRV)LJXUD/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

)LJXUD

&RUWH HVTXHPiWLFR GHO VLVWHPD GH GHVFDUJD GH XQ PROLQR VHPLDXWyJHQR
IRUPDGRSRUODSDUULOOD\HOFDMyQGHHYDFXDFLyQGHSXOSD
'HVGHODSHUVSHFWLYDGHOWUDQVSRUWHGHPDVDODFDUJDGHOPROLQRODSDUULOOD\ORV

SXOSOLIWHU FRQIRUPDQ XQ VLVWHPD FRQHFWDGR HQ VHULH 3RU OR WDQWR HO IOXMR HVWi
GHWHUPLQDGR SRU OD HWDSD TXH UHVXOWH FUtWLFD (O GLVHxR GHEH VHU WDO TXH HQ QLQJ~Q
PRPHQWR ORV SXOSOLIWHU VHDQ SDVR FUtWLFR \ TXH OD FDSDFLGDG GH IOXMR D WUDYpV GH OD
SDUULOODDSUR[LPDGDPHQWHFRLQFLGDFRQODGHOPDWHULDODWUDYpVGHODFDUJD8QH[FHVRGH
FDSDFLGDGHQODSDUULOODGLILFXOWDODPDQWHQFLyQGHXQOOHQDGRHVWDEOH\HOHYDHOGDxRDO
UHYHVWLPLHQWR HQ JHQHUDO \ D ODV SURSLDV SDUULOODV HQ SDUWLFXODU 8Q GpILFLW SRU HO
FRQWUDULR GLVPLQX\H OD FDSDFLGDG GHO PROLQR (O IOXMR D WUDYpV GH OD SDUULOOD GHSHQGH
SULQFLSDOPHQWH GHO iUHD HIHFWLYD GH DJXMHURV \ SXHGH YHUVH DIHFWDGR DGHPiV SRU HO
WDPDxRIRUPD\RULHQWDFLyQGHDJXMHURV\SRUVXXELFDFLyQHQODWDSD&RPR\DVHYLR
HVWDVPLVPDYDULDEOHVDIHFWDQODFRQGXFWDGHODSDUULOODFRPRFODVLILFDGRU
/RV FULWHULRV JHQHUDOHV GH GLVHxR GH VLVWHPDV GH GHVFDUJD KDQ VLGR HQXQFLDGRV
HQWUHRWURVSRU%DUUDWW>@
 (OiUHDGHDJXMHURVGHEHVHUVXILFLHQWHSDUDSHUPLWLUHOSDVRGHODSXOSD\FXDQGRVH
UHTXLHUDGHSHEEOHV
 (O YROXPHQ \ iUHD WUDQVYHUVDO GH GHVFDUJD GHEH SHUPLWLU HO OLEUH SDVR GH OD SXOSD
KDFLDDEDMRHQGLUHFFLyQDOFRQRGHGHVFDUJD
 /DVHOHFFLyQGHOQLYHOGHFDUJD\HOJUDGLHQWHKLGUiXOLFRHQHOPROLQRGHEHQSHUPLWLU
XQIOXMRHILFLHQWHGHSXOSD\RSHEEOHVKDFLDODGHVFDUJD
 (O GLVHxR GHO FRQMXQWR SDUULOOD \ SXOSOLIWHU GHEH VHU WDO TXH MXQWR FRQ OD YHORFLGDG
GHOPROLQRLPSLGDHOUHWRUQRGHSXOSDDOPROLQRGHVGHORVSXOSOLIWHU
 6HXVDSXOSOLIWHUUDGLDOFXDQGRVHGHVHDRSHUDUHOPROLQRWDPELpQHQUHYHUVD6HXVD
SXOSOLIWHUHVSLUDOFXDQGRVHGHVHDIDYRUHFHUODHILFLHQFLDGHGHVFDUJD


8QHQIRTXHGLIHUHQWHGHO SUREOHPD OR FRQVWLWX\H HO YLVXDOL]DU D OD SDUULOOD FRPR

XQ HOHPHQWR SDVLYR GH FRQWURO GHO OOHQDGR GHO PROLQR TXH SXHGH KDFHU PiV R PHQRV
HVWDEOHHOQLYHOGHOOHQDGR(VWHHQIRTXHQRH[FOX\HORVREMHWLYRVHQXQFLDGRVPiVDUULED
SHURVtHVWDEOHFHXQQXHYRFULWHULRSDUDGHILQLUHOGLVHxRySWLPR/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

 ()(&72'(/$*5$18/20(75$'($/,0(17$&,1
7DO YH] OD GLIHUHQFLD PiV LPSRUWDQWH HQWUH ORV PROLQRV VHPLDXWyJHQRV \ ORV
PROLQRVFRQYHQFLRQDOHVHVTXHHQORVSULPHURVHOPLQHUDODFW~DVLPXOWiQHDPHQWHFRPR
DJHQWHGHPROLHQGD\FRPRPDWHULDOVRPHWLGRDPROLHQGDPLHQWUDVTXHHQORVVHJXQGRV
ORVPHGLRVPROHGRUHVORFRQVWLWX\HQVyOREDUUDVRERODVGHDFHURVHJ~QVHDHOFDVR
/D FDUJD GH PHGLRV PROHGRUHV HQ HO PROLQR DXWyJHQR R VHPLDXWyJHQR HVWi
GHWHUPLQDGD SRU QXPHURVRV IDFWRUHV GH RSHUDFLyQ (QWUH pVWRV OD GLVWULEXFLyQ GH
WDPDxRV HQ OD DOLPHQWDFLyQ GHO PROLQR HV GH JUDQ LPSRUWDQFLD \D TXH DIHFWD OD
GLVWULEXFLyQGHWDPDxRVGHPLQHUDOFRQWHQLGRHQHOPROLQR/RVWDPDxRVPD\RUHVVRQ
HVHQFLDOHV SDUD SURGXFLU OD IUDFWXUD GH WDPDxRV SHTXHxRV \ XQD IDOWD R DXVHQFLD GH
SDUWtFXODVGHJUDQWDPDxRSXHGHUHVXOWDUHQODDFXPXODFLyQGHSDUWtFXODVLQWHUPHGLDV
DFXPXODFLyQGHXQWDPDxRFUtWLFR\SXHGHDIHFWDUWDQWRDSDUWtFXODVGHWDPDxRJUDQGH
FRPR SHTXHxR (O DXPHQWR GH OD SUHVHQFLD GH SDUWtFXODV GH GLFKRV WDPDxRV SURGXFH
XQD GLVWULEXFLyQ GH WDPDxRV GH OD FDUJD LQWHUQD LQHVWDEOH \ XQD GLVPLQXFLyQ GH OD
FDSDFLGDG GH WUDWDPLHQWR GHO PROLQR (O SUREOHPD VH HYDO~D HQ ORV HQVD\RV D HVFDOD
SLORWR DO PRPHQWR GH HVWXGLDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH PROLHQGD GHO PLQHUDO DQWHV GHO
GLVHxRGHODSODQWD\VHUHVXHOYHFRQHOXVRGHERODVGHDFHURFX\RWDPDxRGHSHQGHUi
GHOWDPDxRFUtWLFRPLHQWUDVPD\RUVHDHVWHWDPDxRPD\RUHVHOGLiPHWURGHERODTXHVH
GHEH XVDU WDPELpQ VH GHEH WHQHU HQ FXHQWD OD GXUH]D GHO PLQHUDO DXQTXH
LQGLUHFWDPHQWHHVWiFRQVLGHUDGD 
/D H[SHULHQFLD RSHUDFLRQDO LQGLFD TXH D XQD WDVD GH DOLPHQWDFLyQ FRQVWDQWH HO
QLYHOGHOOHQDGRYROXPpWULFRGHOPROLQRWLHQGHDGLVPLQXLUDPHGLGDTXHVHDXPHQWDOD
IUDFFLyQ GH JUXHVRV HQ OD DOLPHQWDFLyQ (VWR HV TXH SDUD XQ QLYHO GH OOHQDGR
GHWHUPLQDGR OD PD\RU FDSDFLGDG GH SURFHVDPLHQWR GHO PROLQR VH REWLHQH FXDQGR OD
JUDQXORPHWUtDGHDOLPHQWDFLyQHVPiVJUXHVD/RDQWHULRUQRGHEHWHQGHUDFRQIXQGLUDO
RSHUDGRUHQFXDQWRDODLPSRUWDQFLDGHODIUDFFLyQILQDGHSDUWtFXODVHQODDOLPHQWDFLyQ
DO PROLQR 6L HVWDV WLHQGHQ D GHVDSDUHFHU GHVDSDUHFH HO PDWHULDO TXH SUHVHQWD XQD
IUDFWXUD UiSLGD HO QLYHO GH OOHQDGR DXPHQWD PX\ UiSLGR \ OD FDSDFLGDG GHO PROLQR
GHFUHFH FRQ LJXDO UDSLGH] (VWR VH SXHGH LQWHUSUHWDU FRPR TXH OD JUDQ FDQWLGDG GH
SDUWtFXODVJUXHVDVDOLQWHULRUGHOPROLQRWLHQGHQDSUHVHQWDUXQDGXUH]DDSDUHQWHPD\RU
3RUORWDQWR SDUD OD RSHUDFLyQ HVWDEOH GHO PROLQR DVt FRPR GHEH WHQHU WDPDxRV
JUXHVRVTXHDFW~HQFRPRPHGLRVPROHGRUHV\SDUWtFXODVILQDVTXHVHSUHVHQWDQFRPRHO
PDWHULDODVHUIUDFWXUDGRHVLPSRUWDQWHWDPELpQODSUHVHQFLDGHSDUWtFXODVGHWDPDxRV
LQWHUPHGLRVTXHSHUPLWHQHVWDELOL]DUHOEDODQFHGHPDVDDOLQWHULRUGHOPROLQR


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

'H WRGR OR DQWHULRU VH GHVSUHQGH TXH SDUD OD RSHUDFLyQ HVWDEOH GH XQ PROLQR
VHPLDXWyJHQRVHUHTXLHUHWUHVFRQGLFLRQHV
 8QD DGHFXDGD SURSRUFLyQ GH ODV IUDFFLRQHV JUXHVD LQWHUPHGLD \ ILQD HQ OD
DOLPHQWDFLyQIUHVFDTXHOHSHUPLWDDOPROLQRUHSRQHUORVPHGLRVPROHGRUHV
 8QIOXMRGHDOLPHQWDFLyQIUHVFDDOPROLQRTXHSHUPLWDEDODQFHDUODWDVDGHLQJUHVRGH
PLQHUDOJUXHVRFRQVXWDVDGHPROLHQGDKDFLDWDPDxRVPiVSHTXHxRV\
 8QD WDVD GH GHVFDUJD D WUDYpV GH OD SDUULOOD GHO PROLQR TXH SHUPLWD HYDFXDU HO
PLQHUDO ILQR D OD PLVPD WDVD TXH LQJUHVD \ TXH VH JHQHUD SRU OD IUDFWXUD GH ORV
WDPDxRVVXSHULRUHV
/DGLVFXVLyQDQWHULRUHVYiOLGDVyORVLODGXUH]DGHOPLQHUDOSHUPDQHFHFRQVWDQWH
\ ORV FDPELRV GH JUDQXORPHWUtD FRUUHVSRQGHQ D SUREOHPDV GH VHJUHJDFLyQ QDWXUDO GHO
PLQHUDOHQHOVWRFNSLOH()(&72'(/$*5$18/20(75$'(/$&$5*$,17(51$
&RPRVHKDLQGLFDGRODJUDQXORPHWUtDGHODFDUJDLQWHUQDHVIXHUWHPHQWHGHILQLGD

SRUODJUDQXORPHWUtDGHDOLPHQWDFLyQDOPROLQR
3RURWURODGRODJUDQXORPHWUtDGHODFDUJDLQWHUQDDIHFWDODFDSDFLGDGGHUHWHQHU
SXOSDHQHOPROLQRGHELGRDTXHODWDVDGHGHVFDUJDDWUDYpVGHODSDUULOODGHSHQGHGHOD
SHUPHDELOLGDGGHOOHFKRGHFDUJDLQWHUQDORTXHGHSHQGHGHODGLVWULEXFLyQGHWDPDxRV
GHO OHFKR &RPR UHVXPHQ JHQHUDO PLHQWUDV PiV JUXHVD HV OD FDUJD SUHVHQWDUi PD\RU
SHUPHDELOLGDG \ ODV WDVDV GH GHVFDUJD VHUiQ PD\RU (VWR TXHGD FRUURERUDGR HQ OD
SUiFWLFDFRQHODXPHQWRGHOIOXMRGHDJXDHQODDOLPHQWDFLyQ3RUHMHPSORHQOD7DEOD
 \ )LJXUD VH SXHGHQ DSUHFLDU ORV UHVXOWDGRV REWHQLGRV DO YDULDU HO SRUFHQWDMH GH
VyOLGRV HQ OD GHVFDUJD GHO PROLQR GH D  GH VyOLGRV HQ SHVR REWHQLpQGRVH XQD
FDUJD LQWHUQD PiV JUXHVD /R DQWHULRU LQGLFD XQD PD\RU FDSDFLGDG GH GHVFDUJD GHO
PROLQR HVWR HV VH IDYRUHFH XQ PD\RU DUUDVWUH GH SDUWtFXODV ILQDV GHVGH HO LQWHULRU GHO
PROLQR (Q FDPELR D PHGLGD TXH VXEH HO SRUFHQWDMH GH VyOLGRV OD JUDQXORPHWUtD GH
FDUJDLQWHUQDVHWRUQDPiVILQDDGHPiVGHVXELUHOQLYHOGHOOHQDGRGHOPROLQRORTXH
LQGLFDXQDPHQRUFDSDFLGDGGHGHVFDUJDGHOPROLQR'HDTXtVHSXHGHUHVXPLUTXH
L 0LHQWUDVPD\RUHVHOIOXMRGHDJXDDOLPHQWDGD PHQRUFRQFHQWUDFLyQGHVyOLGRVHQOD
SXOSDGHGHVFDUJDXQDYH]HVWDELOL]DGRHOPROLQR HOPROLQRWLHQGHDPDQWHQHUXQ
QLYHOGHFDUJDLQWHUQDPHQRU/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

LL 0LHQWUDVPD\RUHVHOIOXMRGHDJXDDOLPHQWDGD PHQRUFRQFHQWUDFLyQGHVyOLGRVHQOD


SXOSDGHGHVFDUJDXQDYH]HVWDELOL]DGR HO PROLQR PiV JUXHVD HV OD JUDQXORPHWUtD
GH OD FDUJD LQWHUQD FRQILUPDQGR HO KHFKR GH TXH HO DJXD DUUDVWUD HQ IRUPD PX\
HILFLHQWHODVSDUWtFXODVTXHDOFDQ]DQXQWDPDxRDGHFXDGRSDUDVHUUHWLUDGRVDWUDYpV
GHODSDUULOODORJUiQGRVHXQDGLVPLQXFLyQHQHOQLYHOGHOOHQDGRGHOPROLQR

 ()(&72'(/$'85(=$'(/0,1(5$/
/D GXUH]D GHO PLQHUDO TXH LQJUHVD DO PROLQR HV XQD YDULDEOH VREUH OD TXH HO
RSHUDGRUQRWLHQHFRQWURODOJXQR0LHQWUDVPiVGXURHVHOPLQHUDOPD\RUVHUiHOWLHPSR
TXH WRPD VX UHGXFFLyQ GH WDPDxR \ SRU HOOR D XQ IOXMR GH DOLPHQWDFLyQ FRQVWDQWH HO
QLYHO GH OOHQDGR YROXPpWULFR GH FDUJD DXPHQWDUi MXQWR FRQ OD GXUH]D GHO PLQHUDO (Q
HVWHFDVRVLHOPROLQRHVWiRSHUDQGRFRQXQIOXMRGHDOLPHQWDFLyQPHQRUDVXFDSDFLGDG
Pi[LPD DO DXPHQWDU HO QLYHO GH OOHQDGR HO PROLQR FRQVXPLUi PD\RU SRWHQFLD \ HO
FDPELRGHGXUH]DVHFRPSHQVDUiFRQXQDXPHQWRHQHOFRQVXPRHVSHFtILFRGHHQHUJtD
6LQHPEDUJRVLHOPROLQRHVWiVLHQGRRSHUDGRDVXPi[LPDFDSDFLGDGHODXPHQWRGHOD
GXUH]D GHO PLQHUDO SURYRFDUi XQ DXPHQWR GHO QLYHO GH OOHQDGR JHQHUDQGR XQ
VREUHOOHQDGRGHOHTXLSRHOTXHVyORVHUiFRPSHQVDGRFRQXQDGLVPLQXFLyQGHOWRQHODMH
SURFHVDGR

 ()(&72'(/1,9(/'(//(1$'2'(%2/$6
(O QLYHO GH OOHQDGR GH ERODV HQ XQ PROLQR VHPLDXWyJHQR HV HO IDFWRU TXH WLHQH
PD\RUHIHFWRHQVXVFDUDFWHUtVWLFDVGHRSHUDFLyQ6HSXHGHQGHVFULELUGRVFDVRVH[WUHPRV
SDUDORVFXDOHVVHKDFHQHFHVDULRDJUHJDUERODVDXQPROLQRVHPLDXWyJHQR
L &XDQGR H[LVWH XQD H[FHVLYD DFXPXODFLyQ GH PLQHUDO ILQR H LQWHUPHGLR GHELGR D OD
IDOWDGHFROSDVJUDQGHVHQODDOLPHQWDFLyQDOPROLQR ORTXHLPSLGHIRUPDUXQDFDUJD
DSWDSDUDIUDFWXUDUHVWDVSDUWtFXODV
LL &XDQGRH[LVWHXQDDFXPXODFLyQGHFROSDVJUDQGHVDOLQWHULRUGHOHTXLSRGHELGRDOD
LQFDSDFLGDGGHODFDUJDSDUDURPSHUHVWRVWDPDxRV
(Q HO SULPHU FDVR VH GHEH XWLOL]DU XQD SHTXHxD IUDFFLyQ GH ERODV GH WDPDxR
SHTXHxR D SOJ (Q HO VHJXQGR FDVR VH DFRQVHMDQ WDPDxRV PD\RUHV SOJ \
IUDFFLRQHVGHOOHQDGRGHERODVDOWRV /XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

3RU RWUR ODGR OD FDQWLGDG GH PHGLRV GH PROLHQGD HQ OD FDUJD LQWHUQD DIHFWD
GLUHFWDPHQWHODGHQVLGDGDSDUHQWHGHODFDUJDLQWHUQD F$Vt XQD PD\RU FDQWLGDG GH
PHGLRVGHPROLHQGDSHUPLWHREWHQHUPD\RUHVSRWHQFLDVHQHOPROLQR\HVWRLPSOLFDXQ
DXPHQWR HQ OD FDSDFLGDG GH SURFHVDPLHQWR GH PLQHUDO $ WUDYpV GH FiOFXORV VLPSOHV
VHJ~QODVHFXDFLRQHVPRVWUDGDVHQHO&DStWXORSHUPLWHQHVWLPDUHOHIHFWRGHOQLYHOGH
OOHQDGRGHERODVHQHOSHVRWRWDOGHODFDUJDLQWHUQD/D7DEODPXHVWUDFyPRYDUtDOD
UHODFLyQ GH PDVDV DO LQWHULRU GH XQ PROLQR FX\R YROXPHQ LQWHUQR HV GH P

FRQVLGHUDQGR XQ QLYHO GH OOHQDGR YROXPpWULFR WRWDO GH FRQ XQD GHQVLGDG GH
PHGLRVGHPROLHQGDGHWP \WP SDUDHOPLQHUDO/DSRURVLGDGGHFDGDXQR


GHORVFRPSRQHQWHVVHKDVXSXHVWRHQ
7DEOD
Nivel
bolas
%

9DULDFLyQGHODVPDVDVFRQWHQLGDVDOLQWHULRUGHOPROLQRSDUDXQQLYHOGH
OOHQDGRWRWDOGH\GLIHUHQWHVQLYHOHVGHPHGLRVGHPROLHQGD
Nivel
Masa
Masa
Masa
Masa total Proporcin de
mineral
bolas
colpas
finos
mineral
Mineral
%

6.0

24.0

130,8

178,8

53,7

232,5

64,0

7.0

23.0

152,6

171,4

53,7

225,1

59,6

8.0

22.0

174,4

163,9

53,7

217,6

55,5

9.0

21.0

196,2

156,5

53,7

210,1

51,7

10.0

20.0

218,0

149,0

53,7

202,7

48,2

11.0

19.0

239,8

141,6

53,7

195,2

44,9

12.0

18.0

261,6

134,1

53,7

187,8

41,8

13.0

17.0

283,5

126,7

53,7

180,3

38,9

14.0

16.0

305,3

119,2

53,7

172,9

36,2

8Q FRQWURO HILFLHQWH GHO QLYHO GH OOHQDGR YROXPpWULFR GH PHGLRV GH PROLHQGD
SHUPLWLUiGHILQLUODVFRQGLFLRQHVGHRSHUDFLyQDGHFXDGRVGHOPROLQR(VWRGHELGRDTXH
XQDLQFHUWH]DGHHVWHSDUiPHWURSURYRFDODGHVRULHQWDFLyQGHORSHUDGRU\GHOSHUVRQDO
DVRFLDGRDOFRQWUROGHOSURFHVRJHQHUDQGRUHDFFLRQHVTXHQRFRUUHVSRQGHQFRQORTXH
UHDOPHQWH RFXUUH /D )LJXUD PXHVWUD ODV FXUYDV GH SRWHQFLD GH XQ PROLQR
VHPLDXWyJHQRHQIXQFLyQGHOQLYHOGHOOHQDGRYROXPpWULFRWRWDOSDUDGLIHUHQWHVQLYHOHV


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

GH OOHQDGR GH PHGLRV GH PROLHQGD \ XQD YHORFLGDG GHILQLGD GH RSHUDFLyQ 'H HVWD
IRUPD VH SXHGH DSUHFLDU TXH XQ PLVPR YDORU GH SRWHQFLD FRUUHVSRQGH D GLIHUHQWHV
QLYHOHVGHOOHQDGRWRWDOGHOPROLQRGHSHQGLHQGRGHOQLYHOGHOOHQDGRGHERODVFRQTXH
VHHVWHRSHUDQGR\GHODYHORFLGDGGHURWDFLyQGHOPROLQR

13

12

11

Potencia, MW

10

Jb=14 %

Jb=12 %
8

Jb=10 %
7

Jb=8 %
5
10

15

20

25

30

35

40

Nivel de Llenado Total, %

)LJXUD9DULDFLyQ GH OD SRWHQFLD FRQVXPLGD SRU XQ PROLQR VHPLDXWyJHQR HQ


IXQFLyQGHOQLYHOGHOOHQDGRYROXPpWULFRGHOPROLQR\GHOQLYHOGHOOHQDGR
GHPHGLRVGHPROLHQGDSDUDXQDYHORFLGDGGHRSHUDFLyQGDGD

()(&72'(/$&$5*$&,5&8/$17(
/RVFDPELRVHQODFDUJDFLUFXODQWHDOPROLQRVHPLDXWyJHQRWLHQHXQHIHFWRGLUHFWR

DO YDULDU OD JUDQXORPHWUtD GH DOLPHQWDFLyQ DO PROLQR $ PHGLGD TXH HVWD DXPHQWD OD
JUDQXORPHWUtD VH KDFH PiV ILQD VLHQGR HVWH HIHFWR D~Q PD\RU FXDQGR ORV SHEEOHV
UHFLUFXODGRVVRQFKDQFDGRV(VWHDXPHQWRGHILQRVHQODDOLPHQWDFLyQSURYRFDXQHIHFWR
QHJDWLYR VREUH OD FDSDFLGDG GH PROLHQGD GHO PROLQR VHPLDXWyJHQR GHELGR D TXH
GLVPLQX\HODSUHVHQFLDGHPHGLRVPROHGRUHVHQVXLQWHULRU
/RV DXPHQWRV GH OD FDUJD FLUFXODQWH SXHGHQ VHU FDXVDGRV SRU DXPHQWRV HQ OD
GXUH]D GHO PLQHUDO OR TXH GHEH VHU FRQWUDUUHVWDGR GLVPLQX\HQGR HO IOXMR GH
DOLPHQWDFLyQDOPROLQRRDXPHQWDQGRVXYHORFLGDGORTXHLPSOLFDDXPHQWDUODHQHUJtD


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

GLVSRQLEOH DO LQWHULRU GHO HTXLSR (VWR ~OWLPR QR HV XQD SUiFWLFD ELHQ XWLOL]DGD
SULQFLSDOPHQWHGHELGRDODLQH[LVWHQFLDKDVWDDKRUDGHVLVWHPDVTXHSHUPLWDQFRQWURODU
HQIRUPDHIHFWLYDHOPRYLPLHQWRGHODFDUJDDOLQWHULRUGHOPROLQR
(QIRUPDFRQWUDULDWDPELpQVHSXHGHHVSHUDUTXHDOWHQHUXQPLQHUDOGHGXUH]D
PHQRU KD\D XQD JHQHUDFLyQ GH WDPDxRV LQWHUPHGLRV \ ILQRV PD\RU \ SRU HIHFWRV GH
XQDLQHILFLHQFLDGHODFODVLILFDFLyQHVSHFLDOPHQWHVLVHXWLOL]DQKDUQHURVVHSURGXFHXQ
DXPHQWRHQODFDUJDFLUFXODQWHSHURGHPDWHULDOGHJUDQXORPHWUtDPHQRV(VWHIOXMRGH
PDWHULDO ILQR DIHFWDUi IXHUWHPHQWH OD JUDQXORPHWUtD GH DOLPHQWDFLyQ \ SRU OR WDQWR OD
JUDQXORPHWUtDGHODFDUJDLQWHUQDGLVPLQX\HQGRODSRWHQFLDGHPDQGDGDSRUHOPROLQR
(VWR ~OWLPR SHUPLWH DXPHQWDU HO IOXMR GH DOLPHQWDFLyQ SHUR WLHQH XQD OLPLWDQWH ELHQ
GHILQLGDVLQRKD\VXILFLHQWHVIUDFFLRQHVJUXHVDVTXHDFW~HQFRPRPHGLRVGHPROLHQGD
(V GHFLU VHJ~Q OR FRPHQWDGR DQWHULRUPHQWH VH GHEH PDQWHQHU HO EDODQFH
JUDQXORPpWULFRDOLQWHULRUGHOPROLQRSDUDQRDIHFWDUDOSURFHVR

 5()(5(1&,$6
13.

9DOGHUUDPD : 0DJQH / 5HYHVWLPLHQWR GH 0ROLQRV 9 (QFXHQWUR 0LQHUR GH OD
5HJLyQGH7DUDSDFi,TXLTXH&KLOHGLFLHPEUH

14.

0DJQH / (VWXGLR GHO 7UDQVSRUWH GH 0DVD HQ 0ROLQRV 6HPLDXWyJHQRV 7HVLV
'RFWRUDO HQ &LHQFLDV GH OD ,QJHQLHUtD FRQ 0HQFLyQ HQ 0HWDOXUJLD 8QLYHUVLGDG GH
&RQFHSFLyQ

15.

0DJQH/9DOGHUUDPD:%DVVDXUH)7LWLFKRFD*1LYHOGH/OHQDGRGH%RODVHQ
0ROLHQGD 6HPLDXWyJHQD &RQYHQFLyQ GHO ,QVWLWXWR GH ,QJHQLHURV GH 0LQDV GH
&KLOH9LxDGHO0DURFWXEUH

16.

%DUUDWW '- 'HVLJQ RI 3HEEOH &UXVKLQJ &LUFXLW 60( $QQXDO 0HHWLQJ 3KRHQL[
$UL]RQD(VWDGRV8QLGRV/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

23(5$&,1<&21752/'(
02/,1266(0,$87*(126/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO23(5$&,1<&21752/'(02/,126
6(0,$87*(126

,1752'8&&,1/D RSHUDFLyQ GH XQ FLUFXLWR GH PROLHQGD VHPLDXWyJHQD GHSHQGH GHO REMHWLYR
JHQHUDOGHRSHUDFLyQTXHVHKDGHILQLGR(VWHREMHWLYRGHSHQGHGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHO
PLQHUDO GHO GLVHxR GHO FLUFXLWR \ GH OD RSHUDFLyQ GH OD SODQWD FRPSOHWD /RV REMHWLYRV
PiVFRPXQHVVRQ

0DQWHQHUFRQVWDQWHHOWRQHODMHSURFHVDGR\ODFDOLGDGJUDQXORPpWULFDGHPROLHQGD

0D[LPL]DU HO WRQHODMH SURFHVDGR D XQD FDOLGDG JUDQXORPpWULFD GH PROLHQGD


FRQVWDQWH

0D[LPL]DU HO WRQHODMH SURFHVDGR PDQWHQLHQGR OD FDOLGDG JUDQXORPpWULFD GH


PROLHQGDGHQWURGHOtPLWHVHVSHFtILFRV
6HJ~Q ODV QHFHVLGDGHV DVRFLDGDV D ORV FLUFXLWRV GH PROLHQGD VHPLDXWyJHQD HO

~OWLPR REMHWLYR PHQFLRQDGR HV HO PiV FRP~Q (O WDPDxR GH SURGXFWR TXH VH GHVHD
JHQHUDOPHQWH HV GHWHUPLQDGR GHVGH FiOFXORV HFRQyPLFRV R SRU HVWXGLRV GH OLEHUDFLyQ
3DUDGHILQLUHOREMHWLYRJHQHUDOGHODRSHUDFLyQHVLPSRUWDQWHHQWHQGHUODVFDUDFWHUtVWLFDV
GHRSHUDFLyQGHOFLUFXLWR

 '(),1,&,21(6*(1(5$/(6
&21),*85$&,1 '( &21752/
6H GHQRPLQD FRQILJXUDFLyQ GH FRQWURO D OD IRUPD TXH VH LQWHUFRQHFWDQ ODV
YDULDEOHVFRQWURODGDVGHXQVLVWHPDFRQODVYDULDEOHVPDQLSXODGDVFRQHOILQGHDOFDQ]DU
ORVREMHWLYRVGHFRQWUROSURSXHVWRVSDUDHOSURFHVR
/$=2 '( &21752/
6HGHQRPLQDOD]RGHFRQWURODFDGDXQRGHORVFDPLQRVTXHHVSRVLEOHLGHQWLILFDU
DXQTXH QR VLHPSUH HV GLUHFWR \ HYLGHQWH GHVGH ODV YDULDEOHV PHGLGDV KDVWD ODV
PDQLSXODGDVHQXQDFRQILJXUDFLyQGHFRQWURO
8QDFRQILJXUDFLyQGHFRQWUROSXHGHHVWDUIRUPDGDSRUXQRDPiVOD]RVGHFRQWURO
\FDGDXQRGHHVWRVFXPSOHXQDIXQFLyQHVSHFtILFDGHQWURGHODFRQILJXUDFLyQ/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

6,67(0$ '( &21752/


6H HQWLHQGH SRU VLVWHPD GH FRQWURO DO FRQMXQWR GH HOHPHQWRV XWLOL]DGRV HQ OD
LPSOHPHQWDFLyQGHXQDFRQILJXUDFLyQGHFRQWURO

9iOYXODVDFFLRQDPLHQWRVSDUDFRUUHDVDFFLRQDPLHQWRVSDUDERPEDV

(OHPHQWRVTXHJHQHUDQODVHxDOGHFRQWURO

(OHPHQWRVGHVXSHUYLVLyQ
*HQHUDOPHQWHORVIDFWRUHVTXHDIHFWDQODRSHUDFLyQSXHGHQVHUFODVLILFDGRVFRPR

SHUWXUEDFLRQHVYDULDEOHVGHGLVHxRYDULDEOHVGHRSHUDFLyQ\YDULDEOHVGHFRQWURO
3(5785%$&,21(6
/DV PD\RUHV SHUWXUEDFLRQHV HVWiQ DVRFLDGDV D ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO PLQHUDO GH
DOLPHQWDFLyQ WDOHV FRPR OD GXUH]D GLVWULEXFLyQ GH WDPDxRV \ GHQVLGDG $XQTXH QR
GLUHFWDPHQWH FRQWURODEOHV ODV SHUWXUEDFLRQHV GHEHQ VHU LGHQWLILFDGDV \ FRPSHQVDGDV
SRUDOJ~QHVTXHPDGHFRQWURO
9$5,$%/(6 '( ',6(f2
/DV YDULDEOHV GH GLVHxR VH UHODFLRQDQ FRQ ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV HTXLSRV
XWLOL]DGRV/RVGHPD\RULPSRUWDQFLDVRQODYHORFLGDGGHOPROLQRHOWDPDxRGHPHGLRV
GH PROLHQGD \ SHVR GH OD FDUJD GH ERODV TXH VH GHILQD SDUD RSHUDU OD DEHUWXUD GHO
KDUQHUR\ORVGLiPHWURVGHDSH[\YRUWH[GHORVKLGURFLFORQHVTXHFLHUUDQORVFLUFXLWRV
&RQH[FHSFLyQGHODYHORFLGDGGHOPROLQRODVYDULDEOHVGHGLVHxRQRVRQXWLOL]DGDVFRQ
SURSyVLWRVGHFRQWURO\VRQVRODPHQWHFDPELDGDVSDUDDFRPRGDUVHDYDULDFLRQHVGHODV
FDUDFWHUtVWLFDVGHOPLQHUDOHQHOWLHPSR$OJXQRVPROLQRVVHPLDXWyJHQRVWLHQHQPRWRUHV
GH YHORFLGDG YDULDEOH SHUPLWLHQGR DVt PDQLSXODU OD YHORFLGDG HQ UHVSXHVWD D FDPELRV
HQODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOPLQHUDO
9$5,$%/(6 '( 23(5$&,1
/DV YDULDEOHV GH RSHUDFLyQ PiV PDQLSXODGDV SDUD UHVSRQGHU D FDPELRV GH ODV
FDUDFWHUtVWLFDVGHOPLQHUDOVRQHOIOXMRGHVyOLGRVHQODDOLPHQWDFLyQ\HOIOXMRGHDGLFLyQ
GHDJXDDOPROLQRHVWRHVODGHQVLGDGGHSXOSDHQODGHVFDUJDGHOPROLQR
&DPELRVHQHOIOXMRGHDOLPHQWDFLyQDIHFWDQODFRPSRVLFLyQGHODFDUJDLQWHUQDGHO
PROLQR\DVtODSRWHQFLDFRQVXPLGD
(OIOXMRGHDGLFLyQGHDJXDDIHFWDPiVUiSLGDPHQWHODSRWHQFLDFRQVXPLGDSRUHO
PROLQRTXHHOIOXMRGHPLQHUDOORTXHSXHGHLQIOXLUPiVUiSLGDPHQWHHQODFDSDFLGDGGH


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

SURFHVDPLHQWRGHPLQHUDOSHURWDPELpQUHVXOWDSHOLJURVDGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHOD
YLGD ~WLO GHO UHYHVWLPLHQWR GHELGR D TXH VH SXHGHQ SURYRFDU YDFLDGRV YLROHQWRV GHO
PROLQR 6LQ HPEDUJR QRUPDOPHQWH OD GHQVLGDG GH SXOSD HQ OD GHVFDUJD VH PDQWLHQH
FRQVWDQWH SRU UD]RQHV GH VHJXULGDG GH OD RSHUDFLyQ \ DVt HYLWDU GDxRV D ORV
UHYHVWLPLHQWRV
(O IOXMR GH DJXD DJUHJDGD DO PROLQR WDPELpQ VH SXHGH XWLOL]DU SDUD HOLPLQDU ORV
ILQRV GHVGH HO PROLQR FXDQGR OD DOLPHQWDFLyQ HV H[FHVLYDPHQWH ILQD \ FXDQGR ORV
RSHUDGRUHVLQWHQWDQPDQWHQHUFRQVWDQWHHOQLYHOGHOOHQDGRYROXPpWULFRGHOPROLQR'H
HVWD IRUPD OD XWLOL]DFLyQ DGHFXDGD GHO DJXD GXUDQWH OD RSHUDFLyQ LQIOX\H VREUH OD
FDSDFLGDG GH SURFHVDPLHQWR ySWLPR OD JUDQXORPHWUtD GHO SURGXFWR \ HQ OD SURWHFFLyQ
GHORVUHYHVWLPLHQWRV
3RU RWUR ODGR VL OD FDUJD FLUFXODQWH HQ HO PROLQR VHPLDXWyJHQR VH UHGXFH D FHUR
FLUFXLWRDELHUWR SDUDPLQHUDOHVGHFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFtILFDV SRUHMHPSORFXDQGRKD\
IRUPDFLyQGHXQDJUDQFDQWLGDGGHWDPDxRVFUtWLFRV ODFDSDFLGDGGHSURFHVDPLHQWR\
ODSRWHQFLDHQHOHMHDXPHQWDQHQPD\RUJUDGRTXHHOFLUFXODQWHHOLPLQDGR(OLPLQDQGR
DEUXSWDPHQWH HO UHFLFOR HO PROLQR GLVSRQGUi GH FDSDFLGDG OR FXDO UHVXOWD HQ PD\RUHV
WDVDV GH SURFHVDPLHQWR XQ OLJHUR DXPHQWR HQ HO QLYHO GH OOHQDGR YROXPpWULFR \ XQ
PD\RUFRQVXPRGHSRWHQFLD(VWHHVTXHPDVHKDVLGRPX\XWLOL]DGRHQ,VODQG&RSSHU\
HQ6LPLOFR/DGHFLVLyQGHRSHUDUHQFLUFXLWRDELHUWRRFHUUDGRGHSHQGHGHVLHOFLUFXLWR
GHPROLHQGDVHFXQGDULDHVRQROLPLWDQWH
9$5,$%/(6 '( &21752/
/DVVLJXLHQWHVYDULDEOHVVHPLGHQFRQWLQXDPHQWHHQFLUFXLWRVVHPLDXWyJHQRVFRQ
SURSyVLWRV GH FRQWURO DOJXQDV FRPR YDULDEOHV FRQWURODEOHV \ RWUDV FRPR YDULDEOHV
PDQLSXODGDVSDUDHOFRQWURO 

3RWHQFLDHQHOHMH

3UHVLyQKLGURVWiWLFDHQORVGHVFDQVRV

9HORFLGDGGHOPROLQR

)OXMRGHDOLPHQWDFLyQIUHVFDGHVyOLGRVDOPROLQR

*UDQXORPHWUtD\SRUFHQWDMHGHVyOLGRVGHUHEDOVHGHKLGURFLFORQHV

)OXMR\GHQVLGDGGHSXOSDGHDOLPHQWDFLyQDKLGURFLFORQHV

1LYHOGHOFDMyQGHERPED

)OXMRGHDJXDDOPROLQR/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

1LYHOGHUXLGRVGHOPROLQR

'LVWULEXFLyQGHWDPDxRVGHODDOLPHQWDFLyQIUHVFD

(QOD7DEODVHLOXVWUDQDOJXQDVGHODVYDULDEOHVGHFRQWURO\ ORV VHQVRUHV XWLOL]DGRV


IUHFXHQWHPHQWHHQODSUiFWLFDLQGXVWULDO
7$%/$ 9DULDEOHV\VHQVRUHVWUDGLFLRQDOHVHQFLUFXLWRVGHPROLHQGDVHPLDXWyJHQD
9DULDEOH
3RWHQFLDHQHOHMH

3UHVLyQHQORVGHVFDQVRV

6HQVRU
7UDQVIRUPDGRUHV
FRPELQDGRV

8WLOL]DFLyQ
/D]RVGHFRQWURO

&RQYDWtPHWURV

0HGLFLyQGHFDUJDGHO
PROLQR

%DODQFHHOHFWUyQLFRGH

/D]RVGHFRQWURO

IXHU]DWUDQVPLVRU

0HGLFLyQGHFDUJDGHO
PROLQR

1LYHOGHOOHQDGRGHO
PROLQR

0216$*

9HORFLGDGGHOPROLQR

7DFyPHWUR

/D]RVGHFRQWURO

)OXMRGHDOLPHQWDFLyQGH

3HVyPHWURV\PRWRUHVGH

/D]RVGHFRQWURO

0LQHUDO

YHORFLGDGYDULDEOH

*UDQXORPHWUtD\GH
VyOLGRV

360$XWRPHWULFV

/D]RVGHFRQWURO

36,2XWRNXPSX

&RQWUROGHJUDQXORPHWUtD

)OXMyPHWURPDJQpWLFR

/D]RVGHFRQWURO

HQUHEDOVHGHKLGURFLFORQHV
)OXMRGHDOLPHQWDFLyQD
+LGURFLFORQHV
'HQVLGDGGHSXOSDGH

&RQWUROGHJUDQXORPHWUtD
'HQVtPHWURQXFOHDU

$OLPHQWDFLyQD
KLGURFLFORQHV
1LYHOGHFDMyQGHERPED

/D]RVGHFRQWURO
&RQWUROGHJUDQXORPHWUtD

0HGLGRUQXFOHDU

/D]RVGHFRQWURO

6HQVRUHVGHFDSDFLWDQFLD

0HGLFLyQGHUHEDOVH

6HQVRUHVXOWUDVyQLFRV
)OXMRGHDGLFLyQGHDJXD&HOGDSODFDFRQ
RULILFLR'3

/D]RVGHFRQWURO
&RQWUROGHFDUJDLQWHUQD
/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

7UDQVGXFWRU3,

&RQWUROGHJUDQXORPHWUtD

9iOYXOD
5XLGRVGHOPROLQR

0RQLWRU0LOOWURQLFV

$ODUPDVGHVREUHFDUJDR

0RQLWRU+DUGLQJH

9DFLDGR

(/$& &,00
&KXTXLFDPDWD
*UDQXORPHWUtDGH
DOLPHQWDFLyQ

36'$XWRPHWULFV

)UHVFD

3HWUD &,00
&KXTXLFDPDWD

$ODUPDV

*UDQYDULHGDG

/D]RVGHFRQWURO

$GYHUWHQFLDV
'HWHQFLRQHVGH
HPHUJHQFLD/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

7(0$6'(',6(f2<0$17(1&,1'(5(9(67,0,(1726/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5 

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

/DVSODQWDVGHPROLHQGD6$*VHGLVHxDQFRQSRFRVHTXLSRVGHJUDQFDSDFLGDGGH
SURFHVDPLHQWR6XYHQWDMDUHVLGHHQTXHFRQSRFRVHTXLSRVVHUHHPSOD]DDXQDEDWHUtD
HQRUPH GH HTXLSRV WUDGLFLRQDOHV GH PROLHQGD GH EDUUDV \ ERODV $ VX YH] HVWD
FDUDFWHUtVWLFD FRQYLHUWH D ORV PROLQRV 6$* HQ ORV HMHPSORV FDVL LGHDOHV GH HTXLSRV
FUtWLFRV FX\R IXQFLRQDPLHQWR FRQWLQXR \ HVWDEOH HV XQ UHTXLVLWR LQGLVSHQVDEOH SDUD
DVHJXUDUODUHQWDELOLGDGGHODVRSHUDFLRQHVGHSURFHVDPLHQWRGHPLQHUDOHV
&RPRVHGHVFULELUiPiVDGHODQWHJUDQSDUWHGHOWLHPSRGHWHQLGRGHORVPROLQRV
6$* HV LPSXWDEOH D OD PDQWHQFLyQ GHO UHYHVWLPLHQWR LQWHULRU GH HVWH HTXLSR 8Q
DGHFXDGR GLVHxR XQD RSHUDFLyQ GH UHHPSOD]R ELHQ SODQLILFDGD XQD RSHUDFLyQ
FRQJUXHQWHFRQHOGLVHxRVRQIDFWRUHVFODYHSDUDORJUDUEXHQRVUHVXOWDGRV

5(9(67,0,(1726'(02/,1266(0,$87*(126
)81&,21(6 '(/ 5(9(67,0,(172
/D IXQFLyQ PiV JHQHUDO GHO UHYHVWLPLHQWR HV SURWHJHU OD HVWUXFWXUD GHO PROLQR
FRQWUD HO GHVJDVWH 6LQ HPEDUJR FDGD FRPSRQHQWH GHO UHYHVWLPLHQWR SUHVHQWD DGHPiV
WDUHDVHVSHFtILFDV
/RV UHYHVWLPLHQWRV GHO PDQWR MXHJDQ XQ URO FODYH $GHPiV GH SURWHJHU OD
HVWUXFWXUD GHO PROLQR GHO GHVJDVWH VLUYHQ GH PHGLR GH WUDQVIHUHQFLD GH HQHUJtD DO
LQWHULRU GHO PROLQR \ PRGXODQ HO PRYLPLHQWR GH OD FDUJD \ OD GLVWULEXFLyQ HVSDFLDO \
HQHUJpWLFDGHHYHQWRVGHLPSDFWR
/RVUHYHVWLPLHQWRVGHODVWDSDVWLHQHQXQEDODQFHGLIHUHQWHGHIXQFLRQHV0LHQWUDV
HQODWDSDGHDOLPHQWDFLyQODSURWHFFLyQFRQWUDHOGHVJDVWHWLHQHHOUROSUHSRQGHUDQWHHQ
OD WDSD GH GHVFDUJD OD SUHVHQFLD GH ODV SDUULOODV DJUHJD ORV REMHWLYRV GH UHWHQFLyQ GH
PHGLRV GH PROLHQGD FODVLILFDFLyQ GHO SURGXFWR \ FRQWURO GHO QLYHO GH OOHQDGR \
WUDQVSRUWHGHPDVD
&20321(17(6 '(/ 5(9(67,0,(172
(QJHQHUDOODJHRPHWUtDGHOUHYHVWLPLHQWRGHO PDQWR \ ODV WDSDV GHEH SUHVHQWDU
XQUHOLHYHVLJQLILFDWLYR$XQTXHHQPROLHQGDFRQYHQFLRQDOKDVWDQRKDFHPXFKRD~QHUD
SRVLEOH HQFRQWUDU PROLQRV FRQ UHYHVWLPLHQWR OLVR HQ OD DFWXDOLGDG H[LVWH XQ FRQVHQVR
FDVL XQiQLPH HQ TXH OD SUHVHQFLD GH UHOLHYH RIUHFH YHQWDMDV WDQWR HQ OD ORQJLWXG GH OD
YLGD ~WLO FRPR HQ OD HILFLHQFLD GH OD WUDQVIHUHQFLD GH HQHUJtD SDUD OD PD\RUtD GH ODV
DSOLFDFLRQHV


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5 

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

),*85$ 9,67$ *(1(5$/ '( /26 &20321(17(6 '(/ 5(9(67,0,(172 


/RVGLVHxRVFRQGXFHQWHVDJHQHUDUUHOLHYHVRQQXPHURVRV+DFLHQGRXQUHFXHQWR
JHQpULFR GHVGH OD PROLHQGD FRQYHQFLRQDO HQ DGHODQWH VH SXHGHQ LGHQWLILFDUORV
VLJXLHQWHV

3ODFD\EDUUDHOHYDGRUD
LQWHJUDGDVHQXQDVRODSLH]D

SODFDFRQEDUUDHOHYDGRUD
LQGHSHQGLHQWHVREUHSXHVWD 3XEOLFDGD HQ ZZZWDOOHUHVFO
 )RWRJUDItD WRPDGD HQ +LJKODQG 9DOOH\ &RSSHU
 (VTXHPD SXEOLFDGR HQ ZZZWDOOHUHVFO/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5 

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

&RPELQDFLRQHVGHEDUUDV
OHYDQWDGRUDV\UHYHVWLPLHQWRV
DQWLGHVJDVWHIDEULFDGRVHQ
SROtPHUR8QDYDULDQWHHVHO
XVRGHLQVHUWRVPHWiOLFRV

SLH]DVSURYLVWDVGHXQDGRVR
WUHVRQGXODFLRQHV


FXxDVSDUFLDOHVRFRPSOHWDV
FX\DVXSHUILFLHVXSHULRU
LQFOLQDGDJHQHUDXQUHVDOWH
\RGHSUHVLyQ


 &DWiORJR 7UHOOHERUJ GH UHYHVWLPLHQWRV GH PROLQRV
 3DWHQWH RWRUJDGD D 6YHGDOD 6NHJD HQ &KLOH
 *HQWLOH]D GH 'DYLG 'XQQ
 tGHP/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5 

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

SODFDVSREODGDVGHUHVDOWHV
SXQWXDOHVUHGRQGHDGRVGH
WDPDxRDOJRPD\RUTXHORV
PHGLRVGHPROLHQGD GLVHxR
+HQULFRW 

SODFDVSURYLVWDVGH
FRQFDYLGDGHVODVTXHVHJ~Q
VXWDPDxRSXHGHQSURYHHUGH
PDFURUUXJRVLGDGRFRQVWLWXLU
OHYDQWDGRUHVLQYHUVRV
SDUULOODVGHDFHURIOH[LEOHHQ
ODVTXHVHDORMDQHQIRUPD
SHUPDQHQWHPHGLRVGH
PROLHQGDRIUHFLHQGRXQD
FLHUWDUXJRVLGDGTXH
FRQVWLWX\HUHVDOWH\R
GHSUHVLyQ(VWHGLVHxRHV
FRP~QHQ6XGiIULFDVLVWHPDVFRQPDJQHWRV
LQVWDODGRVDLQWHUYDORV
UHJXODUHVTXHIRUPDQ
RQGXODFLRQHVFRQPDWHULDO
ILQRDGKHULGRSURYHQLHQWHGHO
PLQHUDORDJUHJDGRH[SURIHVR
\VFUDSGHERODV
 5RVH +( \ 6XOOLYDQ 50(

$ 7UHDWLVH RQ WKH LQWHUQDO PHFKDQLFV RI EDOO WXEH DQG URG PLOOV &RQVWDEOH /RQGRQ 

 3DWHQWH 86$ (QYLURWHFK VREUH UHYHVWLPLHQWRV GH FDXFKR FRQ LQVHUWRV PHWiOLFRV
 ,ORWW 3

)$*6$* 0LOOLQJ LQ 6RXWK $IULFD5HDVRQV IRU ZLGHVSUHDG XVH RI 0DQJDQHVH 6WHHO *ULG 7\SH /LQHUV 3URF RI WKH

,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFH RQ $XWRJHQRXV DQG 6HPLDXWRJHQRXV *ULQGLQJ 7HFKQRORJ\ 9DQFRXYHU &DQDGD 2FW
 9RO 
 &DWiORJR 7UHOOHERUJ GH UHYHVWLPLHQWRV PDJQpWLFRV/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5 

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

(QODPD\RUtDGHHVWRVGLVHxRVODFRPSRQHQWHXQLIRUPHHMHUFHVyORODIXQFLyQGH
SURWHFFLyQFRQWUDHOGHVJDVWHPLHQWUDVTXHORVUHVDOWHV\GHSUHVLRQHVFXDOTXLHUDVHDVX
JHRPHWUtDGHWHUPLQDQODWUDQVIHUHQFLDGHHQHUJtD\PRGXODQHOPRYLPLHQWRGHODFDUJD
\VXDFFLyQGHPROLHQGD
(QODSUiFWLFDGHPROLHQGDVHPLDXWyJHQDORTXHWLHQHDFWXDOPHQWHUHOHYDQFLDVRQ
ORVGRVSULPHURVWLSRVGHGLVHxRSUHVHQWDGRV6LQHPEDUJRQRKD\UD]yQDSULRULSDUD
H[FOXLURWURVGLVHxRVPiVDOOiGHORVPDWHULDOHVXWLOL]DGRVRORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV
0$7(5,$/(6 86$'26 (1 5(9(67,0,(1726
8QDGLVFXVLyQGHHVWHWHPDH[FHGHHOHVSDFLRGLVSRQLEOHVLHQGRDGHPiVPXFKRV
GHWDOOHVUHOHYDQWHVPDWHULDGHFRQRFLPLHQWRSURSLHWDULRGHORVGLYHUVRVSURGXFWRUHV3RU
HVWD UD]yQ KDUHPRV VyOR XQD EUHYH HQXPHUDFLyQ GH ORV PDWHULDOHV JHQpULFRV PiV
XWLOL]DGRV
/RVPDWHULDOHVPiVIUHFXHQWHPHQWHXWLOL]DGRVHQODIDEULFDFLyQGHUHYHVWLPLHQWRV
GHPROLQRVVRQ
D $FHURV DO FURPRPROLEGHQR GH FDUERQR PHGLR 6H XWLOL]DQ HQ DSOLFDFLRQHV GH HOHYDGR
LPSDFWRWDOHVFRPRUHYHVWLPLHQWRVGHPROLQRVVHPLDXWyJHQRV\PROLQRVGHERODVGH
JUDQ WDPDxR /D GXUH]D SURSRUFLRQDGD DO PDWHULDO VH HQFXHQWUD QRUPDOPHQWH HQWUH
\%ULQHOO
E )XQGLFLRQHV EODQFDV GH DOWR FURPR (Q DTXHOODV ]RQDV GH JUDQGHV PROLQRV GRQGH HO
LPSDFWRHVOLPLWDGRRQXOR\HQPROLQRVPiVSHTXHxRVVHDSOLFDQFRQp[LWRYDULRV
WLSRVGHILHUURIXQGLGRDOHDGRFRQFURPRPROLEGHQR\FREUHSULQFLSDOPHQWH (VWDV
DOHDFLRQHV DOFDQ]DQ GXUH]DV \ UHVLVWHQFLDV DO GHVJDVWH PD\RUHV TXH ORV DFHURV SRU
FRQWHQHUXQDPD\RUSURSRUFLyQGHFDUEXURVHQVXPLFURHVWUXFWXUD6XGHVYHQWDMDHV
OD OLPLWDGD UHVLVWHQFLD DO LPSDFWR TXH SUHVHQWDQ 6LQ HPEDUJR HO PD\RU FRQWURO
PHWDO~UJLFR GHO SURFHVR GH IXQGLFLyQ KD PHMRUDGR QRWDEOHPHQWH OD WHQDFLGDG \
FRQILDELOLGDGGHODVIXQGLFLRQHVEODQFDV
F (ODVWyPHURV (O FDXFKR \ VXV GHULYDGRV QDWXUDOHV \ VLQWpWLFRV SUHVHQWDQ H[FHOHQWHV
SURSLHGDGHVGHGHVJDVWHGHELGRDVXJUDQFDSDFLGDGGHGHIRUPDFLyQ\GLVLSDFLyQGH
HQHUJtD /RV PROLQRV GH ERODV FRQYHQFLRQDOHV VRQ UHYHVWLGRV HQ VX PD\RUtD FRQ
UHYHVWLPLHQWRVGHJRPD6RQPiVOLYLDQRVIiFLOHVGHUHHPSOD]DUUHGXFHQODHPLVLyQ
DF~VWLFD \ SUHVHQWDQ H[FHOHQWH UHVLVWHQFLD DO GHVJDVWH (Q OD PROLHQGD VHPLDXWyJHQD


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5 

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

HQFXHQWUDQ D~Q OLPLWDGD DSOLFDFLyQ SRUTXH OD JRPD UHVLVWH PDO HO H[FHVR GH
GHIRUPDFLyQ FDXVDGR SRU ODV SDUWtFXODV GH PD\RU WDPDxR 6LQ HPEDUJR QXHYRV
GLVHxRVPL[WRVPHWDOJRPDHVWiQLQWHQWDQGRDEULUVHSDVRHQHVWDVDSOLFDFLRQHV

 (/ 352%/(0$ '( ',6(f2 0e72'2 3$5$ /$ (9$/8$&,1


*/2%$/'(81',6(f2
(O GLVHxR GHO UHYHVWLPLHQWR GHEH VHU WDO GH PD[LPL]DU HO EHQHILFLR HFRQyPLFR
REWHQLGR GXUDQWH VX YLGD ~WLO (O SULPHU SDVR HV LGHQWLILFDU ODV YDULDEOHV GH FRVWR
EHQHILFLRTXHVHYHQDIHFWDGDVSRUFDPELRVHQHOGLVHxR3DUDHODQiOLVLVGHEHQWHQHUVH
HQFXHQWDDOPHQRVORVVLJXLHQWHVIDFWRUHV
D HOYDORUGHOUHYHVWLPLHQWRPLVPR(VWHFRVWRHVQRUPDOPHQWHSURSRUFLRQDODODFDQWLGDG
GHPDWHULDOXWLOL]DGRFX\RYDORUWLHQHXQSUHFLRPiVRPHQRVHVWDEOH
E HOWLHPSRGHGHWHQFLyQSDUDUHHPSOD]RTXHVHWUDGXFHHQSpUGLGDGHSURGXFFLyQ
F OD FDSDFLGDG GH SURFHVR GHO PROLQR TXH YDUtD FRQ HO SHUILO GHO UHYHVWLPLHQWR \ FRQ HO
WDPDxRGHODFiPDUDGHPROLHQGD
6LQ GXGD KD\ RWURV IDFWRUHV TXH LQIOX\HQ /RV PiV REYLRV VRQ HO FRQVXPR GH
HQHUJtD\HOFRQVXPRGHDFHURTXHYDUtDQFRQHOHVWDGRGHOUHYHVWLPLHQWRPDQWHQLHQGR
HO UHVWR GH ODV FRQGLFLRQHV ILMDV 6LQ HPEDUJR SRU DKRUD QR VH FRQRFHQ UHODFLRQHV
FXDQWLWDWLYDVGHYDOLGH]JHQHUDOTXHSHUPLWDQLQFRUSRUDUHVWRVIDFWRUHVDODQiOLVLV
(OFULWHULRGHFRPSDUDFLyQHVHOYDORUGHODSURGXFFLyQTXHSXHGHDOFDQ]DUVHHQ
XQ FLFOR GH YLGD GHO UHYHVWLPLHQWR DO FXDO KD\ TXH VXVWUDHU HQ ULJRU HO FRVWR GH DFHUR
UHVSHFWLYR6LQHPEDUJRORVDQiOLVLVPXHVWUDQTXHHQFRQGLFLRQHVQRUPDOHVODYDULDFLyQ
GHO FRQVXPR GH DFHUR GH UHYHVWLPLHQWR SRU XQLGDG GH PDWHULDO SURFHVDGR HV PtQLPD
SRUORTXHVXLQFLGHQFLDFRPRYDULDEOHGHGLVHxRHVPX\OLPLWDGD
&/&8/2 '(/ 92/80(1 37,02 '( 0$7(5,$/
(QXQDSULPHUDIDVHHOSUREOHPDHVGHWHUPLQDUODFDQWLGDGGHPDWHULDOTXHGHEH
XWLOL]DUVHHQOHYDQWDGRUHV\SODFDV/DPDVDGHOUHYHVWLPLHQWRHVXQFRPSURPLVRHQWUH
ODYLGD~WLO\ODUHGXFFLyQGHOYROXPHQGHODFiPDUDGHPROLHQGD8QPD\RUJURVRUGH
SODFDHOHYDODYLGD~WLOSHURUHGXFHHOHVSDFLRGLVSRQLEOHSDUDODFDUJDSHUMXGLFDQGROD
FDSDFLGDG 3DUD DQDOL]DU HQ IRUPD FXDQWLWDWLYD HVWD UHODFLyQ VH QHFHVLWD FRQRFHU HO


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5 

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

WDPDxRGHODFiPDUDGHPROLHQGDHQIXQFLyQGHODVGLPHQVLRQHVGHODSODFDDORODUJR
GHODYLGD~WLO
1XPHURVRV GDWRV GH SODQWD LQGLFDQ TXH HO GHVJDVWH GH SODFD VH SXHGH GHVFULELU
PHGLDQWH XQD UHODFLyQ OLQHDO FRQ HO WLHPSR R HO WRQHODMH (Q HVH FDVR HO GLiPHWUR
LQWHUQRH[FOX\HQGROHYDQWDGRUHVYDUtDFRQHOWLHPSRVHJ~QODUHODFLyQ
D( t ) = D0 2( e0 w p t )
GRQGH'HVHOGLiPHWURLQWHUQRGHOPROLQRHQHOWLHPSRW'HVHOGLiPHWURLQWHUQRVLQ
UHYHVWLPLHQWR H HV HO HVSHVRU LQLFLDO ZS HV OD YHORFLGDG GH GHVJDVWH GH SODFD \ W HV HO
WLHPSR/DYLGD~WLO7SGHODSODFDHVWiGDGDHQWRQFHVSRU
Tp =

e0 e f
wp

GRQGHHIHVHOHVSHVRUUHVLGXDO
6LJXLHQGRHOPLVPRUD]RQDPLHQWRHVSRVLEOHFDOFXODUWDPELpQODVHFFLyQRFXSDGD
SRU ORV OHYDQWDGRUHV 6L HO PROLQR WLHQH O FRUULGDV GH OHYDQWDGRUHV GH iUHD $O TXH VH
GHVJDVWDQDXQDYHORFLGDGXQLIRUPHZOHOiUHDWRWDORFXSDGDSRUORVOHYDQWDGRUHVDOR
ODUJRGHOWLHPSRHV

A = l ( Al wl t )

/DYLGD~WLO7OGHOOHYDQWDGRUHVWiGDGDSRU
Tl =

Al Af

wl
GRQGH $I HV HO iUHD UHVLGXDO /D FDSDFLGDG GH SURFHVR & HQ IXQFLyQ GHO WDPDxR GHO
PROLQRQRHVXQDIXQFLyQTXHWHQJDXQYDORU~QLFRSDUDXQWDPDxRGDGRGHELGRDTXH
GHSHQGH GH QXPHURVRV IDFWRUHV DGLFLRQDOHV 6LQ HPEDUJR SDUD HIHFWRV GH HVWLPDFLyQ
DVXPLUHPRVTXHVHSXHGHH[SUHVDUFRPRXQDIXQFLyQGHODIRUPD
n

C ( t ) = kD ( t )
GRQGH N \ Q VRQ SDUiPHWURV GH DMXVWH (O YDORU GH Q VHUtD VL OD FDSDFLGDG IXHUD
SURSRUFLRQDODOWDPDxRGHODFiPDUDGHPROLHQGD6LQHPEDUJRODFDSDFLGDGGHSHQGH
PiVELHQGHODHQHUJtDGLVSRQLEOHHQHOPROLQR\VHJ~QHOORQGHELHUDHVWDUHQWRUQRD
 /D FDSDFLGDG YDUtD WDPELpQ FRQ OD PROLHQGDELOLGDG GHO PLQHUDO OD YHORFLGDG GH


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5 

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

RSHUDFLyQHOGLVHxR\HVWDGRGHGHVJDVWHGHOHYDQWDGRUHVODFDUJDGHERODVODDEHUWXUD
GHSDUULOODVHWFGHPRGRTXHHQXQPROLQRLQGXVWULDOHOYDORUGHN\QGHEHFDOFXODUVHD
SDUWLUGHXQDQiOLVLVHVWDGtVWLFRPXOWLYDULDEOHGHGDWRVGHRSHUDFLyQ
/DFDSDFLGDGSURPHGLRGHOPROLQRGXUDQWHXQFLFOR GH YLGD GH XQD SODFD R XQ
OHYDQWDGRULQWHJUDO HVWiGDGDSRU
Tp

C=

C( t )dt
0

Tp + TR

GRQGH 75 HV HO WLHPSR UHTXHULGR SDUD UHHPSOD]DU SODFDV JDVWDGDV 6L VH JUDILFD ODV
UHODFLRQHV DQWHULRUHV HQ IXQFLyQ GHO HVSHVRU LQLFLDO GH SODFD XWLOL]DQGR YDORUHV WtSLFRV
SDUDXQPROLQRVHPLDXWyJHQRGH YHU7DEOD UHYHVWLGRGHSLH]DVLQWHJUDOHVVH
REWLHQHOD)LJXUD
6HREVHUYDTXHH[LVWHXQPi[LPRGHODFDSDFLGDGPHGLDGHSURGXFFLyQTXHYDUtD
FRQHOHVSHVRULQLFLDO\HOWLHPSRGHGHWHQFLyQ/DDOWXUDGHOLIWHUYDUtDHQFRQVRQDQFLD
FRQ HO HVSHVRU GH SODFD (O HIHFWR HV SHTXHxR SHUR GDGD OD PDJQLWXG GH ODV
SURGXFFLRQHVLQYROXFUDGDVUHVXOWDVLJQLILFDWLYR
7$%/$ 9$/25(6 87,/,=$'26 3$5$ (/ &/&8/2 (1 /$ ),*85$ 
'LiPHWURGHOPROLQRIW9HORFLGDGGHGHVJDVWHSODFDPK(VSHVRUILQDOPP1XPHURGHFRUULGDV9HORFLGDGGHGHVJDVWHOHYDQWDGRUPK7LHPSR WRWDO GH UHFDPELR UHYLQWHJUDOHVKRUDV$QFKRPHGLRGHOLIWHUPP/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5 

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

&DSDFLGDG

(VSHVRU SODFD P
),*85$ 9$5,$&,1 '( /$ &$3$&,'$' 3520(',2 &21 (/ (63(625 '( /$ 3/$&$ 3$5$

'26 '85$&,21(6 '( '(7(1&,1 3$5$ 5(&$0%,2 /1($ '(/*$'$ (6 0(126 7,(032 

(Q EDVH D OR H[SXHVWR PiV DUULED \ OR SODQWHDGR DO DQDOL]DU HO PRYLPLHQWR GH
FDUJD OD VHOHFFLyQ GHO SHUILO GHEH RSWLPL]DU ORV HIHFWRV HQ OD FLQpWLFD GH PROLHQGD HQ
IRUPDDVRFLDGDHQHOFRQVXPRGHSRWHQFLD\ILQDOPHQWHHQHOGHVJDVWH6LODVHOHFFLyQVH
KLFLHUD H[FOXVLYDPHQWH GHVGH HO SXQWR GH YLVWD GH OD GXUDFLyQ OR OyJLFR VHUtD XVDU XQ
iQJXORPiVEDMR\GDUOHPD\RUDOWXUDDOOHYDQWDGRU6LVHWLHQHODSRVLELOLGDGGHLQIOXLU
HQ HO GLVHxR GH ORV DJXMHURV HQ OD FDUFD]D HVWRV GHELHUDQ LU DOJR PiV HVSDFLDGRV SDUD
SHUPLWLU SLH]DV PiV DQFKDV 6LQ HPEDUJR VL VH FRPSDUD HO LPSDFWR HFRQyPLFR GH
DXPHQWDUODYLGD~WLOFRQUHVSHFWRDPHMRUDVHQODFDSDFLGDGGHOPROLQRHVFODURTXHHO
FULWHULRSULQFLSDOGHEHVHUHODXPHQWRGHFDSDFLGDGGHSURFHVR(QOD)LJXUDVHKD
JUDILFDGRHOEHQHILFLRDQXDOGHPHMRUDVHQDPERVIDFWRUHVSDUDXQPROLQR6$*WtSLFR6H
SXHGHYHUTXHDXPHQWDUODYLGD~WLOGHOUHYHVWLPLHQWRHQXQYDOHORPLVPRTXHXQ
GHDXPHQWRGHFDSDFLGDG(QHVHFRQWH[WRXQGHPHMRUDSRUYROXPHQySWLPR
HVHTXLYDOHQWHDXQGHDXPHQWRGHYLGD~WLO/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5 

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

 DXPHQWR GH
YLGD ~WLO

DXPHQWR FDSDFLGDG
),*85$  %(1(),&,2

5(9(67,0,(1726

'( $80(1726 (1 /$ &$3$&,'$' < (1 /$ 9,'$ 7,/ '(

/RVGDWRVFLQpWLFRVGLVSRQLEOHVGHHIHFWRGHOSHUILOGHOLIWHUVRQWRGRVREWHQLGRVHQ
FRQILJXUDFLRQHV GH PROLHQGD FRQYHQFLRQDO \ SRU OR WDQWR GHEHQ H[DPLQDUVH FRQ
FXLGDGR(OLPSDFWRVREUHHOUHYHVWLPLHQWRHQPROLHQGDFRQYHQFLRQDOVyORFDXVDGDxRV
(QPROLHQGD6$*SRGUtDUHVXOWDUSDUFLDOPHQWHEHQHILFLRVRHQODIUDFWXUDGHSDUWtFXODV
PD\RUHV6LQHPEDUJRHVGLItFLOGLVFULPLQDUWDOHVSDUWtFXODVGHODFDUJDGHERODVODTXH
SXHGHFDXVDUIDOODSUHPDWXUDGHOUHYHVWLPLHQWR\DXWRGHVWUXLUVHUHVWDQGRFDSDFLGDGDO
PROLQRHQIRUPDUHOHYDQWH
1R KD\ D~Q VXILFLHQWH LQIRUPDFLyQ FRPR SDUD GLVHxDU HQ IRUPD RSWLPL]DGD /R
TXHSXHGHGHFLUVHHVTXHYDOHODSHQDHQVD\DUFRQILJXUDFLRQHVFRQiQJXORGHDWDTXHXQ
WDQWRPHQRUGHPRGRGHYHULILFDUHQODSUiFWLFDVLHOPHMRUFRPSRUWDPLHQWRGHGHVJDVWH
YDDFRPSDxDGRGHPHMRUDVHQODFDSDFLGDG\HILFLHQFLDGHPROLHQGD

(678',2'(3(5),/'(5(9(67,0,(1723$5$02/,12
6(0,$87*(12
(O HVWXGLR GH XQ SHUILO SDVD SRU H[DPLQDU HO FRPSRUWDPLHQWR GHO GLVHxR HQ XVR
SDUD GHWHUPLQDU VX FRPSRUWDPLHQWR GH GHVJDVWH \ VHJ~Q HOOR SURSRQHU XQ QXHYR
GLVHxR/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5 

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

$1/,6,6 '(/ &203257$0,(172 '(/ 3(5),/ $&78$/


(OSULPHUSDVRHVREWHQHUORVGDWRVGHOSHUILOXWLOL]DGRHQHOSUHVHQWH3RUHMHPSOR
FRQVLGHUHPRV XQ GLVHxR GH iQJXOR GH DWDTXH GH \ DOWXUD GH PP
DSUR[LPDGDPHQWHSXOJDGDV 
&RQ HVRV SDUiPHWURV ODV WUD\HFWRULDV GH FDtGD HQ HO UDQJR GH YHORFLGDGHV GHO
PROLQR VHPLDXWyJHQR DSDUHFHQ HQ OD )LJXUD  &RPR UHIHUHQFLD SDUD HYDOXDU HO
VLJQLILFDGR GH ODV FXUYDV VH KD GLEXMDGR WDPELpQ XQD OtQHD UHFWD TXH UHSUHVHQWD HQ
IRUPD VLPSOLILFDGD OD SRVLFLyQ GH OD FDUJD HQ HVRV GLDJUDPDV (Q OD UHDOLGDG HO SLH
GHELHUDHVWDUXQSRFRPiVDUULED6LQHPEDUJRVHKDFRQVLGHUDGRXQOOHQDGRFHUFDQRDO
Pi[LPRSHUPLVLEOHTXHFRPSHQVDORDQWHULRU
&XDQGR HO OHYDQWDGRU HVWi QXHYR VH REVHUYD TXH SRU HQFLPD GHO GH OD
YHORFLGDGFUtWLFDKD\LPSDFWRVREUHHOUHYHVWLPLHQWR(QOD)LJXUDVHKDQJUDILFDGR
ODV SRVLFLRQHV GH LPSDFWR HQ IXQFLyQ GH OD YHORFLGDG SDUD HO GLVHxR DFWXDO QXHYR \
JDVWDGR 6H YH TXH FXDQGR HVWi JDVWDGR DO QLYHO GH DOWXUD GH XQ GLiPHWUR GH EROD VH
UHTXLHUHGHYHORFLGDGHVSRUVREUHHOGHODFUtWLFDSDUDORJUDUWUD\HFWRULDVFHUFDQDVDO
SLHGHODFDUJD
',6(f2 3$5$ 5('8&,5 ,03$&72 ',5(&72
3DUD UHGXFLU HO LPSDFWR GLUHFWR DO UHYHVWLPLHQWR VH GHEH UHGXFLU HO iQJXOR GH
DWDTXHGHORVOHYDQWDGRUHV/DVHOHFFLyQGHOYDORUPiVDGHFXDGRGHHVWHiQJXORGHSHQGH
GHO UDQJR GH YHORFLGDG GH RSHUDFLyQ GHO PROLQR GHO UDQJR GH IOXFWXDFLyQ QRUPDO GHO
OOHQDGR\GHOFRPSRUWDPLHQWRGHGHVJDVWHGHORVOHYDQWDGRUHVTXHGHILQHODYDULDFLyQ
HQODVGLPHQVLRQHVFUtWLFDVGHOOHYDQWDGRUDOWXUD\iQJXORGHDWDTXH
&RQUHVSHFWRDODYHORFLGDGVXSRQJDPRVTXHHOPROLQRSHUPLWHVHURSHUDGRHQWUH
\GHODYHORFLGDGFUtWLFD/DRSHUDFLyQDPD\RUYHORFLGDGHOHYDHOFRQVXPRGH
HQHUJtD\ODFDSDFLGDGGHOPROLQR(OQXHYRGLVHxRGHOOHYDQWDGRUGHEHSHUPLWLUTXHHO
PROLQRSXHGDRSHUDUDPD\RUYHORFLGDGGHVGHHOFRPLHQ]RVLQULHVJRGHLPSDFWR6LQ
HPEDUJR GHEH PDQWHQHUVH XQD UHVHUYD SDUD FRPSHQVDU OD SpUGLGD GH SHUILO SRU HO
GHVJDVWH\SHUPLWLUXQFLHUWRHVSDFLRGHPDQLREUDDORSHUDGRU
7HQLHQGR HQ FXHQWD HVWRV FULWHULRV HQ OD )LJXUD  VH KDQ JUDILFDGR ODV
SRVLFLRQHV GH LPSDFWR SDUD YDULDV FRPELQDFLRQHV GH DOWXUD \ iQJXOR GH DWDTXH GH
OHYDQWDGRUHV/DSRVLFLyQGHOSLHHVGHSHQGLHQWHGHODYHORFLGDG\GHOQLYHOGHOOHQDGR


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5 

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

\VXUDQJRQRUPDOGHYDULDFLyQVHKDHVWLPDGRHQWUHODVSRVLFLRQHV\ iQJXOR
PHGLGR XELFDQGR HO HQ OD PLWDG GH OD WUD\HFWRULD GH DVFHQVR HQ OD SRVLFLyQ
VXSHULRUHWF 
8QiQJXORGHDWDTXHGH\XQDDOWXUDGHPP GDQWUD\HFWRULDVTXHQR
DOFDQ]DQ D LPSDFWDU DO UHYHVWLPLHQWR SHUR VH UHTXLHUH RSHUDU FHUFD GH OD Pi[LPD
YHORFLGDG SDUD DOFDQ]DU XQ OHYDQWH DGHFXDGR OR TXH QR HV EXHQR 6L VH FRQVLGHUD TXH
GXUDQWHVXYLGD~WLOHOOHYDQWDGRUUHGXFHVXiQJXORGHDWDTXHGHDHVWHGLVHxRQR
WHQGUtDOHYDQWHVXILFLHQWHDOILQDO
(OSHUILOGHPPWLHQHXQUDQJRGHFDtGDGHERODVPX\DSURSLDGRFXDQGR
HVWi QXHYR 3RU GHEDMR GH GH OD YHORFLGDG FUtWLFD ODV ERODV FDHQ VREUH OD FDUJD
LQFOXVR FXDQGR HO YROXPHQ GH OD FDUJD HV EDMR $ GH OD YHORFLGDG FUtWLFD OD
WUD\HFWRULD GH FDtGD HV PX\ DGHFXDGD VL HO PROLQR HVWi VXILFLHQWHPHQWH OOHQR 6LQ
HPEDUJRDOGHVJDVWDUVHHOSHUILOVHUHTXHULUtDRSHUDUFHUFDGHODPi[LPDYHORFLGDGSDUD
DOFDQ]DUWUD\HFWRULDVDGHFXDGDV
(O SHUILO GH PP JHQHUD WUD\HFWRULDV WDOHV TXH SRU VREUH GH OD
YHORFLGDG FUtWLFD KD\ LPSDFWR LQFOXVR FXDQGR HO PROLQR HVWi D GH OOHQDGR
YROXPpWULFR3RUGHEDMRGHGHODYHORFLGDGFUtWLFDQRKD\LPSDFWRGLUHFWRHQQLQJ~Q
FDVR(QODSUiFWLFDHVWRVLJQLILFDTXHFXDQGRHOOHYDQWDGRUHVWiQXHYRSXHGHRSHUDUVH
DYHORFLGDGHVHQWUH\GHODFUtWLFDVHJ~QHOOOHQDGRGHOPROLQR
/RV GHPiV YDORUHV JUDILFDGRV PXHVWUDQ HO HIHFWR GH YDULDU OD DOWXUD GHO
OHYDQWDGRU(OFDPELRGHSXQWRGHLPSDFWRDOGLVPLQXLUODDOWXUDDODPLWDGFRQHOXVRHV
GH DSUR[LPDGDPHQWH XQD FRUULGD GH OHYDQWDGRUHV (Q FDPELR GH YDULDFLyQ GHO
iQJXORGHDWDTXHJHQHUDQDSUR[LPDGDPHQWHGHFDPELR FRUULGDV 
7HQLHQGRHQFXHQWDTXHODGXUDFLyQGHOOHYDQWDGRUHVWiGHILQLGDSRUODYDULDFLyQ
GHDOWXUDGHOPLVPRpVWDVHSXHGHDXPHQWDUHQIRUPDFRQVLGHUDEOHFRPSHQVDQGRFRQ
GLVPLQXFLRQHV GHO iQJXOR GH DWDTXH (O OtPLWH GH DSOLFDFLyQ GH HVWH FULWHULR HV HO
DXPHQWRGHSHVRGHOUHYHVWLPLHQWR
(OGHVJDVWHPHGLGRHQOHYDQWDGRUHVHQXVRLQGLFDTXHHOiQJXORLQLFLDOGHHQ
OD FDUD GH DWDTXH VH UHGXFH D XQRV KDFLD HO WpUPLQR GH VX YLGD ~WLO /D DOWXUD DO
PRPHQWR GH VDFDUORV GH VHUYLFLR HV GH XQRV PP DSUR[LPDGDPHQWH 6HJ~Q OR
REVHUYDGRHQHOODERUDWRULRODYDULDFLyQGHOiQJXORGHDWDTXHHVPHQRUSDUDiQJXORVGH
DWDTXHPHQRUHV

 ,QIRUPDFLyQ HVSHFtILFD FRQRFLGD SRU ORV DXWRUHV YDUtD GH XQD SODQWD D RWUD/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5 

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

(QIXQFLyQGHWRGRVORVHOHPHQWRVDQWHVHQXQFLDGRVVHHVWLPDDGHFXDGRXQSHUILO
LQWHUPHGLRHQWUH\HVGHFLUGH3RURWUDSDUWHXQDXPHQWRGHSXOJDGDGH
DOWXUD HV PX\ SRFR VLJQLILFDWLYR HQ ODV WUD\HFWRULDV SDUD HVRV iQJXORV SHUR Vt SXHGH
HOHYDUODYLGD~WLOHQXQDDOPHQRV
6HDVXPHTXHHOiQJXORGHDWDTXHGLVPLQXLUiXQRVDKDFLDHOWpUPLQRGHOD
YLGD ~WLO GH ODV SLH]DV /D )LJXUD  PXHVWUD FRPSDUDWLYDPHQWH ODV WUD\HFWRULDV GH
OHYDQWDGRUHVQXHYRV\JDVWDGRVSDUDHOGLVHxRDFWXDO\HOSURSXHVWR/D)LJXUD 
PXHVWUD OD WUD\HFWRULD GH ERODV SDUD HO FDVR PiV H[WUHPR GH OHYDQWDGRU GH SUXHED \D
JDVWDGR6HREVHUYDTXHFRQVHUYDXQUDQJRGHPDQLREUDUHOHYDQWHSDUDHORSHUDGRU
(VWHDQiOLVLVLOXVWUDHOSURFHVRGHVHOHFFLyQGHSHUILOFRQVLGHUDQGRODVWUD\HFWRULDV
GHERODVHQLQWHUDFFLyQFRQHOUHYHVWLPLHQWR/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5 ),*85$  75$<(&725,$6

/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

'( %2/$6 (1 /(9$17$'25(6 '(/ ',6(f2 $&78$/  (1 )81&,1 '( /$ 9(/2&,'$'

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

Comportamiento de ngulos entre 60 y 70


280
L70.229
L65.229
L60.229
L68.255
------------------------------------L65.254
L65.279
L65.130
L70.254
L60.130
L65.150

Posicin de impacto,

270
260
250
240
230

Rango de
posicin del pie

220
210
64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

Fraccin de la velocidad crtica, %

),*85$  

$/7(51$7,9$6

'( ',6(f2 '( 3$50(7526 

326,&,21(6 '( ,03$&72 3$5$

/(9$17$'25(6 '(  < *5$'26 < 00 '( $/785$ 6( *5$),&$ $'(06 /$ /1($
&255(6321',(17( $ < 00

L83.223
L72.130
L68.255
L64.130

270

Posicin de impacto,

260
250
240
230

Rango de
posicin del pie

220
210
200
190
64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

Fraccin de la velocidad crtica

),*85$  326,&,1

'( ,03$&72 (67,0$'$ 3$5$ /(9$17$'25(6 $&78$/(6 <


35238(672618(926 < '(6*$67$'26 
/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5 

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

),*85$ 75$<(&725,$ '( %2/$6 &21 /(9$17$'25 '( 358(%$ *$67$'2 $ '( /$

9(/2&,'$' &57,&$ 

3(5),/ '( /$ &$5$ 683(5,25


8QD PHMRUD VLPSOH \ HIHFWLYD HV UHGLVWULEXLU HO PDWHULDO WDO TXH OD FDUD SODQD VXSHULRU
VHD UHHPSOD]DGD SRU XQD TXH FRUUHVSRQGD D OD IRUPD TXH DO SRFR WLHPSR WRPD HO
OHYDQWDGRU/DHVTXLQDVXSHULRUHVXQD]RQDTXHVHGHVJDVWDPX\UiSLGRSRUORTXHHV
PiV~WLOXWLOL]DUHVHPDWHULDODXPHQWDQGRODDOWXUDGHOOHYDQWDGRU

 0$17(1&,1
,17(*5$'$6

<

23(5$&,1

&202

)81&,21(6

(O DUJXPHQWR FHQWUDO HQ HVWD VHFFLyQ HV TXH OD SULQFLSDO FDXVD GH GHWHQFLyQ HV OD
PDQWHQFLyQGHUHYHVWLPLHQWRV8QDRSHUDFLyQDJUHVLYDKDFLDHOPROLQREDMRODySWLFDGH
SURGXFLUORPiVSRVLEOHDKRUDDXPHQWDQGRODYHORFLGDGJROSHDQGRORVUHYHVWLPLHQWRV
WLHQH FRPR UHVXOWDGR KDFHU PiV IUHFXHQWHV \ ODUJDV ODV PDQWHQFLRQHV UHGXFLHQGR HO
UHVXOWDGRJOREDOGHODSODQWD8VDUORVUHYHVWLPLHQWRVKDVWDTXHHVWpQOLVRVWDPSRFRHV

 0DWHULDO H[WUDFWDGR GH =XPDHWD - &RQWURO GH 'HVJDVWH GH 5HYHVWLPLHQWRV GHO 0ROLQR 6$* GH 3ODQWD &ROyQ

&RGHOFR&KLOH 'LYLVLyQ (O 7HQLHQWH 0HPRULD GH ,QJ &LYLO 0HWDO~UJLFR 8QLY 7pFQLFD )HGHULFR 6DQWD 0DUtD 
/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5 

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

FRQYHQLHQWHGHELGRDTXHHOPROLQRSURGXFHPHQRVEDMRHVDVFLUFXQVWDQFLDV'LVHxDUORV
UHYHVWLPLHQWRVSHQVDQGRVyORHQHOGHVJDVWHWDPSRFRHVDGHFXDGRSRUTXHVHSHUMXGLFD
HOPRYLPLHQWRGHFDUJD
/RVUHYHVWLPLHQWRVGHEHQVHUJHVWLRQDGRVGHVGHXQDSHUVSHFWLYDLQWHJUDGDGHRSHUDFLyQ
\PDQWHQLPLHQWR

',6321,%,/,'$' < 87,/,=$&,1 '(/ 02/,12 6$*


/RV GDWRV JXDUGDGRV HQ OD ELWiFRUD GH RSHUDFLyQ GH SODQWD SHUPLWHQ FDOFXODU OD
GLVSRQLELOLGDG\ODXWLOL]DFLyQGHOPROLQR6$*3DUDUHDOL]DUHVWHFiOFXORVHHODERUDXQD
EDVHGHGDWRVGHODVGHWHQFLRQHVGHOPROLQR6$*FODVLILFDQGRODVFDXVDVHQFDWHJRUtDV
GHILQLGDV (VWD FODVLILFDFLyQ SXHGH VHU SHUIHFFLRQDGD GLVWLQJXLHQGR FDWHJRUtDV TXH
DIHFWDQ OD GLVSRQLELOLGDG \ FDWHJRUtDV TXH DIHFWDQ OD XWLOL]DFLyQ GHO PROLQR 6$* (Q HO
SULPHUFDVRODGHWHQFLyQGHOPROLQRHVXQDQHFHVLGDGGHOPLVPRPROLQRHQHOVHJXQGR
FDVR HO PROLQR SRGUtD VHJXLU IXQFLRQDQGR VL QR VH KXELHVH SURGXFLGR DOJ~Q RWUR
SUREOHPD H[WHUQR TXH GHWHUPLQD VX GHWHQFLyQ /D WDEOD VLJXLHQWH HV XQ HMHPSOR GH
HVWDGtVWLFDGHKRUDVGHWHQLGDVGHXQPROLQR6$*HQXQODSVRGHQXHYHPHVHV/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5 

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

7DEOD(MHPSORGH(VWDGtVWLFDGHKRUDVGHWHQLGDVGHXQPROLQR6$*FODVLILFDGRVSRU
FDXVDGHGHWHQFLyQ

*UXSRV 0D\RUHV
 0$17(1&,1

'LVSRQLELOLGDG
 PROLQR 6$*

>KUV@ UHO DEV


8WLOL]DFLyQ

 FRUUHDV FKXWH

0(&1,&$

 KDUQHUR

3/$1,),&$'$

 FDxHUtDV DJXD SODQWD

 0$17(1&,1
0(&1,&$

 RWURV PHF LPSUHYLVWRV


 PROLQR 6$*

 FRUUHDV FKXWHV


 KDUQHUR

,035(9,67$

 ERPED FLFOyQ 6$*


 FDxHUtDV FLFORQHV 6$*

 PDQWHQFLyQ SODQLILFDGD

 FDxHUtD DJXD SODQWD FRPSUHVRUHV VLVWHPD GH HQIULDPLHQWR IDOWD HOHFWULFLGDG

 PDQWHQFLyQ LPSUHYLVWD FDOLEUDFLyQ PDQWHQFLyQ SODQLILFDGD PDQWHQFLyQ LPSUHYLVWD
 VLVWHPD OXEULFDFLyQ 6$*

 (/e&75,&26

>KUV@ UHO DEV

,167580(17$&,1

 23(5$&,1

 DWROORV FDxHUtDV


 DWROORV FRUUHDV \ FKXWHV
 GHWHQFLyQ IORWDFLyQ

 )$/7$ '( 0,1(5$/RWURVEDQGHUDV

 DFDUUHR PLQHUDO
RWURV

 )$/7$ '( $*8$

 IDOWD DJXD

 9$5,26

 HVSHFLILFDU

+25$6 727$/(6 '(7(1,'2GtDV IHULDGRV

/DPLVPDLQIRUPDFLyQFRQWHQLGDHQODWDEODDQWHULRUSXHGHVHUSUHVHQWDGDGHXQDIRUPD
TXH IDFLOLWD HO DQiOLVLV HQ OD KHUUDPLHQWD FRQRFLGD FRPR HO JUiILFR GH 3DUHWR
%iVLFDPHQWH HVWH JUiILFR HV XQ RUGHQDPLHQWR GH ODV FDXVDV LGHQWLILFDGDV GHO SUREOHPD
VHJ~QODLPSRUWDQFLDGHFDGDFDXVDSDUWLHQGRSRUODGHPD\RUHIHFWR'HHVWDIRUPDVH
SXHGHHQIRFDUORVHVIXHU]RVDUHVROYHUSULPHURODFDXVDTXHSURGXFHHOPD\RULPSDFWR
GH PHMRUDPLHQWR (Q OD SiJLQD VLJXLHQWH VH PXHVWUD HO JUiILFR GH 3DUHWR SDUD ODV
GHWHQFLRQHVGHOPROLQR6$*FRQVLJQDGDVHQODWDEODSUHYLD
/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5 

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

(QHOJUiILFRGH3DUHWRVHGLVWLQJXHQODVGHWHQFLRQHVGHELGDVDPDQWHQFLyQPHFiQLFDGHO
PROLQR FRPR ODV FDXVDV FODUDPHQWH PDV LPSRUWDQWHV (VWD PDQWHQFLyQ HV
H[FOXVLYDPHQWHFDPELRRUHSDUDFLyQGHORVUHYHVWLPLHQWRVGHOPROLQR
(QHVWHJUiILFRVHSUHVHQWDODLQIRUPDFLyQOLJHUDPHQWHPRGLILFDGDHQUHODFLyQDODIRUPD
WUDGLFLRQDO ODV SULPHUDV FLQFR FDXVDV VRQ ODV TXH GLVPLQX\HQ OD GLVSRQLELOLGDG GHO
PROLQR 6$* HVWR HV VRQ SUREOHPDV TXH LPSLGHQ IXQFLRQDU DO PROLQR PLVPR ODV
UHVWDQWHV FDXVDV VRQ ODV TXH GLVPLQX\HQ OD XWLOL]DFLyQ GHO PROLQR 6$* HVWR HV OR
IXHU]DQDGHWHQHUVHSRUUD]RQHVDMHQDVDOPROLQRSURSLDPHQWHWDOHOTXHSRGUtDVHJXLU
RSHUDQGRVLQRIXHVHSRUTXHDOJ~QSUREOHPDSHULIpULFRGHWHUPLQDVXGHWHQFLyQ
)LQDOPHQWHHQHOJUiILFRGH3DUHWRVHSXHGHLQGLFDUTXHVLVHPHMRUDODGLVSRQLELOLGDG
GHO PROLQR 6$* GH WDO IRUPD TXH HO HIHFWR GH OD PDQWHQFLyQ PHFiQLFD GHO PROLQR
GLVPLQX\D GUiVWLFDPHQWH ORV SUy[LPRV SUREOHPDV D DERUGDU VRQ ORV TXH DIHFWDQ OD
XWLOL]DFLyQ GHO PROLQR 6$* ORV FDQGLGDWRV PDV HYLGHQWHV DSDUHFHQ LQGLFDGRV HQ HO
JUiILFR\VRQIDOWDGHDJXDUHSDUDFLRQHVLPSUHYLVWDVGHOKDUQHUR\DWROORVGHFRUUHDV\
FKXWH/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5 

CAUSAS/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

)LJXUD(MHPSORGHJUiILFRGH3DUHWRGHWLHPSRVGHGHWHQFLyQGHXQPROLQRVHPLDXWyJHQR

100

200

300

400

500

600

GRAFICO DE PARETO DE DETENCIONES DEL MOLINO SAG

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

HORAS DETENIDO

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

&,&/2'(*(67,1'(/265(9(67,0,(1726
/DJHVWLyQGHUHYHVWLPLHQWRVLQYROXFUDXQDFRPELQDFLyQGHQXPHURVRVIDFWRUHV'HVGH
XQSXQWRGHYLVWDGHUHVSRQVDELOLGDGHVGHJHVWLyQLQYROXFUDDSHUVRQDOGHRSHUDFLRQHV
\PDQWHQLPLHQWRGHODSODQWDSHUVRQDOGHDEDVWHFLPLHQWRGHODHPSUHVDDOSURYHHGRU
DO FRQWUDWLVWD GH UHHPSOD]R GH SLH]DV \ HYHQWXDOPHQWH D DVHVRUHV HQFDUJDGRV GH
UHFROHFWDURDQDOL]DUGDWRV$QDOL]DUHPRVEUHYHPHQWHODVGLYHUVDVHWDSDVSDUDGHVSXpV
H[WHQGHUQRVHVSHFtILFDPHQWHVREUHDOJXQRVSXQWRV
0HMRUDV HQ
PDWHULDOHV \

$QiOLVLV GH HVIXHU]RV SLH]DV

SURFHVRV

$QiOLVLV HVWUXFWXUDO GHO PROLQR

'HFLVLRQHV

0RY FDUJD SRU HOHPHQWRV GLVFUHWRV

GH GHWHQFLyQ

6HQVRUHV
5HTXHULPLHQWRV GH
OD IDEULFDFLyQ

(YDOXDFLyQ
\ GLVHxR

5HTXHULPLHQWRV

'LVHxR GH

)DEULFDFLyQ

GHWDOOH

2SHUDFLyQ

5HHPSOD]R GH
UHYHVWLPLHQWRV

FKDWDUUD

GH OD SODQWD
$MXVWHV HQ OD
3URFHGLPLHQWRV

2SHUDFLyQ
%DVH GH
FRQRFLPLHQWR
5HVXOWDGRV
2SHUDFLRQDOHV

0RQLWRUHR HQ SODQWD
3URFHVDPLHQWR \
$QiOLVLV GH 'DWRV

*OREDOHV
3RWHQFLD

GHO GHVJDVWH \ OD
RSHUDFLyQ 5HJLVWUR GH
GHWHQFLRQHV \ HYHQWRV

&LQpWLFD
'HVJDVWH
0RYLPLHQWR GH FDUJD
(VIXHU]RV

),*85$ (648(0$ '(/ &,&/2 '( 9,'$ '( /26 5(9(67,0,(1726 


(9$/8$&,1 < ',6(f2
(Q HO GLVHxR LQLFLDO FRQFXUUHQ GLYHUVRV UHTXHULPLHQWRV \ UHVWULFFLRQHV KDFLD XQ
FRPSURPLVR
-

0RYLPLHQWRGHODFDUJDHVSHUDGR

5HVWULFFLRQHV GHO PROLQR YHORFLGDG ILMD R YDULDEOH GLVWULEXFLyQ GH DJXMHURV GH


VXMHFLyQ


 $ SDUWLU GH PDWHULDO H[WUDFWDGR GH =XPDHWD - &RQWURO GH 'HVJDVWH GH 5HYHVWLPLHQWRV GHO 0ROLQR 6$* GH 3ODQWD

&ROyQ &RGHOFR&KLOH 'LYLVLyQ (O 7HQLHQWH 0HPRULD GH ,QJ &LYLO 0HWDO~UJLFR 8QLY 7pFQLFD )HGHULFR 6DQWD 0DUtD
/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5 

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

'XUDFLyQRYLGD~WLOHVSHUDGD

7LHPSRGHUHFDPELRGHSLH]DV

5HVWULFFLRQHVGHOSURFHVRGHIDEULFDFLyQ

3UHFLR\WLHPSRGHHQWUHJD

3RU HVWD UD]yQ HO GLVHxR VLHPSUH HV XQ DFXHUGR HQWUH HO SHUVRQDO GH RSHUDFLRQHV
PDQWHQLPLHQWR\HOSURYHHGRU
)$%5,&$&,1
(VWH iPELWR TXHGD tQWHJUDPHQWH HQWUHJDGR DO SURYHHGRU HO FXDO GHEH FXPSOLU FRQ
UHTXHULPLHQWRVGHSOD]RVGHHQWUHJDFRQWUROGLPHQVLRQDO\SURSLHGDGHVGHOPDWHULDO
5((03/$=2 ( ,167$/$&,1
(Q HVWD HWDSD HV FUtWLFD OD SODQLILFDFLyQ GHVGH OD GLVSRQLELOLGDG GH WRGDV ODV SLH]DV
UHTXHULGDV HO EXHQ HVWDGR GH ODV PiTXLQDV \ KHUUDPLHQWDV QHFHVDULDV \ HO
HQWUHQDPLHQWRGHOSHUVRQDOTXHUHDOL]DODVWDUHDV(VWDWDUHDHVIUHFXHQWHPHQWHUHDOL]DGD
SRUFRQWUDWLVWDVFX\RGHVHPSHxRGHSHQGHHQJUDQPHGLGDGHODFDSDFLGDGGHDOFDQ]DU
XQDEDMDURWDFLyQGHSHUVRQDO\FRQVHUYDUHONQRZKRZGHFRRUGLQDFLyQ(QHVWDHWDSD
SXHGH SHUGHUVH PXFKR WLHPSR HQ H[WUDHU SLH]DV VREUHGHIRUPDGDV SRU H[FHVR GH
LPSDFWRRHQLQVWDODUSLH]DVGHIHFWXRVDVGLPHQVLRQDOPHQWH(OUHFXUVRDOR[LFRUWHSDUD
DMXVWHVGH~OWLPDKRUDVXHOHWHQHUFRPRFRQVHFXHQFLDODIRUPDFLyQGH]RQDVIUiJLOHVHQ
OD]RQDGHOFDOHQWDPLHQWRTXHVHWUDGXFHQHQIUDFWXUDVGXUDQWHODRSHUDFLyQ
23(5$&,1
(QHVWDHWDSDVHFRQFHQWUDQWRGRVORVFULWHULRVGHULYDGRVGHODQiOLVLVGHOPRYLPLHQWRGH
FDUJDSDUDREWHQHUHOPi[LPRGHHQHUJtDGLVSRQLEOHSDUDPROLHQGDFRQXQPtQLPRGH
GHWHULRURGHOUHYHVWLPLHQWR$TXtHVLPSRUWDQWHODUHFRSLODFLyQGHGDWRVGHSHUILOHVGH
GHVJDVWHGHUHVXOWDGRVGHRSHUDFLyQGHHVWDGRGHODVXSHUILFLHGHOPDWHULDO
021,725(2 '(/ (67$'2 '(/ 5(9(67,0,(172
8QRGHORV WHPDV LPSRUWDQWHV HV HO PRQLWRUHR GHO HVWDGR GHO UHYHVWLPLHQWR GXUDQWH OD
RSHUDFLyQ 6H SUDFWLFD SDUD YHULILFDU OD LQWHJULGDG GHWHFWDU RSRUWXQDPHQWH VLWXDFLRQHV
DQyPDODV \ SODQLILFDU ODV IHFKDV GH GHWHQFLyQ (V LPSRUWDQWH GHVWDFDU OD QHFHVLGDG GH
UHVSHWDU ODV IHFKDV SUHYLVWDV SDUD HO UHHPSOD]R GH UHYHVWLPLHQWRV (O UHWDUGR GH OD
PDQWHQFLyQ JHQHUDOPHQWH MXVWLILFDGR SRU FXPSOLU PHWDV GH SURGXFFLyQ WLHQH PXFKDV
YHFHV FRPR FRQVHFXHQFLD HO JHQHUDU GDxRV GH PXFKR PD\RU PDJQLWXG HQ IRUPD GH
/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5 

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

GHWHQFLRQHVIRU]DGDVSRUIDOODGHSLH]DVPHQRUHVYLGDV~WLOHVGHRWURVFRPSRQHQWHVTXH
QRUHFLEHQODSURWHFFLyQGHELGDGHHOHPHQWRVVREUHGHVJDVWDGRV\DGHPiVGLILFXOWDGHV\
DODUJDPLHQWRVGHODVIDHQDVGHUHFDPELR(OXVRGHVHQVRUHVGHDODUPDGHEDMRHVSHVRU
SHUPLWH UHGXFLU GHWHQFLRQHV SDUD LQVSHFFLyQ \ GHWHFWDU RSRUWXQDPHQWH IDOODV 6LQ
HPEDUJR HVWH HV VyOR XQ SULPHU SDVR 'H OR GLVFXWLGR DQWHULRUPHQWH VH GHVSUHQGH OD
XWLOLGDG GH VHQVDU HO DYDQFH GHO SHUILO GHO UHYHVWLPLHQWR \ QR VyOR GH VX DOWXUD (VWR
SHUPLWHKDFHUSUR\HFFLRQHVVREUHODYHORFLGDGOtPLWHSDUDHYLWDUHOLPSDFWR\GHWHFWDUD
WUDYpV GHO SHUILO VL HO UHYHVWLPLHQWR HVWi VLHQGR VRPHWLGR D GLFKR LPSDFWR GLUHFWR /RV
SHUILOHV GH GHVJDVWH SHUPLWHQ DGHPiV UHDOLPHQWDU HO GLVHxR SRU FXDQWR FRQVWLWX\HQ OD
HYDOXDFLyQFRQFUHWDGHOJUDGRGHp[LWRDOFDQ]DGRHQPLQLPL]DUHOGHVJDVWH

),*85$ 0(',&,1 '( 3(5),/(6 '( '(6*$67( (1 +,*+/$1' 9$//(<


5(48(5,0,(1726 '( &225',1$&,1 (1 /$ *(67,1
3DUD GHVFULELU ODV QHFHVLGDGHV GH FRRUGLQDFLyQ OD RUJDQL]DFLyQ SXHGH WHQHU GLIHUHQWHV
JUDGRV GH FRPSOHMLGDG \ MHUDUTXL]DFLyQ SHUR HQ JHQHUDO SXHGH VLPSOLILFDUVH
VXSRQLHQGR OD H[LVWHQFLD GH GRV DFWRUHV OD $OWD 'LUHFFLyQ \ HO 5HVSRQVDEOH GH OD
*HVWLyQ $VLPLVPR ORV SDUWLFLSDQWHV FRQYRFDGRV SXHGHQ WHQHU GLVWLQWRV JUDGRV GH
/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5 

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

FRPSOHMLGDG \ MHUDUTXL]DFLyQ SHUR SXHGHQ VHU DGHFXDGDPHQWH GHVFULWRV SRU GRV


DFWRUHVHO(MHFXWLYR([WHUQR\HO5HVSRQVDEOHGH(MHFXFLyQHQ7HUUHQR
(QWUH HVWRV GLVWLQWRV DFWRUHV VH UHTXLHUH FRRUGLQDFLyQ SDUD TXH OD JHVWLyQ GH
UHYHVWLPLHQWRVSXHGDHIHFWLYDPHQWHFXPSOLUFRQVXVREMHWLYRV3DUDTXHHO FLFOR GH ORV
UHYHVWLPLHQWRVIXQFLRQHHVWDEOHPHQWHODFRRUGLQDFLyQGHEHVHUSHUPDQHQWH
$ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWD XQ GHWDOOH GH UHTXHULPLHQWRV GH FRRUGLQDFLyQ HQWUH ORV
GLVWLQWRVDFWRUHVLGHQWLILFDGRVSUHFHGHQWHPHQWHSDUDHOIXQFLRQDPLHQWRHVWDEOHGHOFLFOR
GHORVUHYHVWLPLHQWRV
3DUDHOWLHPSRGHFDPELRGHUHYHVWLPLHQWRVVHKDQLGHQWLILFDGRODVVLJXLHQWHVYDULDEOHV
D ODHIHFWLYLGDGGHODIXHU]DGHWUDEDMRHQODVPDQLREUDVGHFDPELRODTXHDVXYH]HVWi
FRQWURODGD SRU OD KLVWRULD SHUVRQDO GH ORV RSHUDULRV \ SRU ODV YDULDEOHV VRFLDOHV GHO
HTXLSRGHWUDEDMR
E OD JHVWLyQ GH DGTXLVLFLyQ GH ODV SLH]DV QXHYDV OD TXH HVWi FRQGLFLRQDGD SRU ODV
HVSHFLILFDFLRQHV GH PDWHULDOHV ODV HVSHFLILFDFLRQHV GH IRUPD \ GLPHQVLRQHV \ ODV
HVSHFLILFDFLRQHVGHWLHPSRV\SOD]RV
F ORV PpWRGRV GH WUDEDMR XVDGRV HQ OD IDHQD GH FDPELR GH SLH]DV ORV TXH TXHGDQ
GHILQLGRV SRU OD VHFXHQFLD GH DFWLYLGDGHV \ ORV SURFHGLPLHQWRV GH HMHFXFLyQ GH ODV
DFWLYLGDGHV
G OD GLVSRQLELOLGDG GH PDTXLQDULD \ HTXLSR DX[LOLDU TXH TXHGD GHILQLGD SRU XQD
SROtWLFD GH PHFDQL]DFLyQ GH ODV IDHQDV GH FDPELR \ SRU OD SUiFWLFD GH PDQWHQFLyQ GHO
HTXLSDPLHQWRH[LVWHQWHSDUDHVWDVDFWLYLGDGHV
3DUDODYLGD~WLOGHORVUHYHVWLPLHQWRVVHKDQLGHQWLILFDGRODVVLJXLHQWHVYDULDEOHV
D ODV FRQGLFLRQHV GH RSHUDFLyQ GHO PROLQR 6$* HQ SDUWLFXODU HO QLYHO GH FDUJD OD
YHORFLGDGGHJLUR\HOS+GHODFDUJD
E ORVPDWHULDOHVGHOUHYHVWLPLHQWRTXHTXHGDQGHWHUPLQDGRVSRUODFRPELQDFLyQGHOD
IDEULFDFLyQ\ODPDQLSXODFLyQSUHYLDDODLQVWDODFLyQ
F ODFDOLGDGGHOWUDEDMRGHLQVWDODFLyQTXHTXHGDFRQGLFLRQDGDSRUHOHQWUHQDPLHQWRGHO
SHUVRQDOTXHODUHDOL]D\ODFDOLGDGGHODVXSHUYLVLyQTXHUHFLEHHQWHUUHQR
G OD GLQiPLFD GHO PRYLPLHQWR GH OD FDUJD DO LQWHULRU GHO PROLQR HVWD YDULDEOH HV
IURQWHUDGHLQYHVWLJDFLyQ\SRUORWDQWRQRHVFRQWURODEOH
/DVTXHVHUHFRQRFHQFRPRDFFLRQHVGHFRRUGLQDFLyQQHFHVDULDVVHLQGLFDQHQODVWDEODV
VLJXLHQWHV/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5 

Diagnosticar
deficiencias de
capacitacin
Promover
capacitacin
Estimular y
promover
mtodos
seguros

Establecer poltica
de
capacitacin

Responsable en
Terreno de Externos

Ejecutivo ExternoDefinir perfil ideal


de personal
requerido
Solicitar
capacitaciones
y/o habilidades
especficas

Responsable de
Gestin de la Planta

Negociar
programa de
capacitacin

Historia personal

/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

Realizar contratos
Negociar premios y
castigos
Asesorar en
definicin de
diseo y
dimensiones

Asesorar en la
especificacin
del material

Realizar
contratos
Negociar
premios y
castigos

Indicar anomalas
en equipos

Sugerir prioridades
Sugerir diseos y
modificaciones.
Definir
procedimientos
de ejecucin
Asesorar en
establecimiento
de tiempos
esperados
Asesorar en
definir
secuencia de
actividades

Acordar plazos
de entrega
Garantizar
calidad

Fabricar las
piezas
Establecer
mecanismo
s de control
de calidad

Fabricar el
material
Establecer
mecanismos
de control de
calidad

Evaluar
comportamientos
individuales
Ejercer liderazgo
Dictar normas
Resolver conflictos

Contratar personal
Establecer poltica de
estmulos
Negociar premios
con cliente

Definir programa
de
mantencin
Llevar control de
programa de
mantencin
Definir
necesidades de
mecanizacin
Generar diseos
de
mecanizacin
Establecer
prioridades de
actividades a
mecanizar
Establecer tiempos
esperados de
actividades
Supervisar
procedimientos
de ejecucin

Solicitar
detenciones
del molino
SAG
Definir
secuencia de
actividades

Acordar plazos
de entrega
Definir
programa
de
mantencin
preventiva
de molino
SAG

Definir diseo y
dimensiones
Establecer
mecanismo
s de control
de calidad

Especificar
polticas de
mecanizacin.
Establecer criterios
de diseo

Realizar contratos
Negociar premios y
castigos

Autorizar
detenciones
del molino
SAG

Realizar
contratos
Negociar
premios y
castigos
Definir poltica
de
mantencin
de molino
SAG

Mantencin de
Equipos
auxiliares

Establecer
especificacin
del material
Establecer
mecanismos
de control de
calidad

Poltica de
mecanizacin de
faenas

Procedimiento de
ejecucin de
actividades

Secuencia de
actividades

Especificacin
de plazo de
entrega

Disponibilidad de equipo auxiliar

Promover
evaluaciones
finales
Establecer normas
de
comportamiento

Especificacin
de forma y
dimensiones

Mtodos de trabajo en faena de


cambio

Establecer
polticas de
control de
calidad

Especificacin
del material

Gestin de adquisicin de nuevas piezas

Establecer normas
de
comportamiento

Variables sociales

Efectividad de la fuerza de trabajo

Alta Direccin de la
Planta

PIEZAS DE
REVESTIMIENTO

TIEMPO USADO EN
CAMBIO DE

0$75,&(6'(6&5,37,9$6'(5(48(5,0,(1726'(&225',1$&,21

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

Realizar evaluaciones
de calificacin
Definir habilidades y
capacidades
requeridas del
personal

Definir poltica de
entrenamiento

Responsable en
Terreno de Externos

Ejecutivo ExternoAcordar evaluaciones
de calificacin de
personal con
contratistas

Responsable de
Gestin de la Planta

Negociar poltica de
entrenamiento de
personal de
contratistas

Asesorar la
definicin de
indicadores de
calidad de
fabricacin
Fabricar piezas
Realizar
mediciones de
calidad

Dirigir personal en
faena
Asesorar anlisis de
fallas de
instalacin
Asesorar la definicin
y facilitar medicin
de indicadores de
calidad de
instalacin.
Definir
metodologa
de fabricacin

Definir y obtener
mediciones de
indicadores de
calidad de
fabricacin

Definir poltica de
control de
calidad de
adquisiciones

Clasificar maniobras
inocuas y
potencialmente
peligrosas

Manipulacin

Material de Revestimiento
Fabricacin

Aprobar o rechazar
trabajos
realizados
Realizar anlisis de
fallas de
instalacin
Definir y obtener
mediciones de
indicadores de
calidad de
instalacin

Supervisin

Calidad de Instalacin

Entrenamiento

Alta Direccin de la
Planta

PIEZAS DE
REVESTIMIENTO

VIDA UTIL DE

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

Definir estrategia de
operacin que
compatibilice vida til
de revestimiento con
productividad de
molino SAG
Supervisar estrategia de
operacin del molino
SAG

Definir pH deseable en
operacin
Obtener informacin,
analizarla y elaborar
informes con
indicadores de
productividad y vida
til de revestimientos

Definir estrategia de
operacin que
compatibilice
vida til de
revestimiento
con
productividad de
molino SAG
Supervisar
estrategia de
operacin del
molino SAG
Definir lmites de
rangos de
velocidad de
operacin
aceptable
Obtener
informacin,
analizarla y
elaborar
informes con
indicadores de
productividad y
vida til de
revestimientos

Definir estrategia de
operacin que
compatibilice vida
til de
revestimiento con
productividad de
molino SAG
Supervisar estrategia
de operacin del
molino SAG

Definir nivel de carga


deseable en
operacin
Obtener informacin,
analizarla y
elaborar informes
con indicadores de
productividad y
vida til de
revestimientos

Dinmica
de movimiento
de carga

/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

Corrosin acelerada

Operacin del Molino


Alta velocidad de
giro

Baja carga

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

 '(7(50,1$&,1 '( )(&+$6 '( 5((03/$=2 9$5,$%/(6 <


686,03/,&$1&,$6
(QXQWUDEDMRSXEOLFDGRHQODUHXQLyQGH9DQFRXYHUGH+LJKODQG9DOOH\&RSSHU
SUHVHQWy XQ HVWXGLR GHO HIHFWR GHO HVWDGR GHO UHYHVWLPLHQWR VREUH OD FDSDFLGDG GH
WUDWDPLHQWRGHOPROLQR6$*'HHVHHVWXGLRVHGHVSUHQGHTXHOD FDSDFLGDG HPSLH]D D
PHUPDUPXFKRDQWHVGHTXHVHJDVWHFRPSOHWDPHQWHHOPROLQR6LVHFRPSDUDHOFRVWR
GH UHHPSOD]DU UHYHVWLPLHQWRV HQ IRUPD DQWLFLSDGD FRQ HO FRVWR GH SpUGLGD GH
SURGXFFLyQDVRFLDGRDOPHQRUUHQGLPLHQWRGHOHYDQWHVHYHFODUDPHQWHTXHHOySWLPR
VHHQFXHQWUDPXFKRDQWHVGHOWpUPLQRGHODYLGD~WLOSRVLEOHGHOUHYHVWLPLHQWR

),*85$ '(7(50,1$&,1 '( 38172 37,02 '( 5((03/$=2 '( /(9$17$'25(6


(OFiOFXORSXHGHKDFHUVHFRQVLGHUDQGRSRUXQODGRHOYDORUGHODPDVDGHDFHURTXHVH
SLHUGHDOUHWLUDUODVSLH]DVHQIRUPDDQWLFLSDGDVXPDGRDOPD\RUFRVWRGHODRSHUDFLyQ
GH UHHPSOD]R TXH DO VHU PiV IUHFXHQWH DXPHQWD HO SRUFHQWDMH GHO WLHPSR WRWDO TXH
UHSUHVHQWDHVGHFLUVXFRVWRGHEHVHUDEVRUELGRSRUPHQRVKRUDVGHRSHUDFLyQ
/DVHJXQGDFXUYDVHREWLHQHGHHYDOXDUORVWRQHODMHVPHGLRVREWHQLGRVDORODUJRGHOD
YLGD~WLOGHOUHYHVWLPLHQWRTXHDOGLVPLQXLUUHSUHVHQWDQXQDSpUGLGDFUHFLHQWHTXHVH
FRQVLGHUDFRVWR/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5 

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

$1/,6,6'(/$23(5$&,1'(5(&$0%,26(&8(1&,$6'(
$&7,9,'$'(6<7,(0326,192/8&5$'26
/D IDHQD GH FDPELR GH ORV UHYHVWLPLHQWRV JDVWDGRV SRU XQRV QXHYRV VH FRPSRQH GH
PXFKDV SHTXHxDV DFWLYLGDGHV TXH VH UHDOL]DQ VHFXHQFLDOPHQWH FDGD XQD GH ODV FXDOHV
SXHGHGHPRUDUVHPDVGHORHVSHUDGR\FRQWULEXLUDVtDODXPHQWRGHOWLHPSRGHWHQLGR
(O WHPD SXHGH VHU DQDOL]DGR VL VH FRQVLGHUD SRU VHSDUDGR OD SUHSDUDFLyQ SUHYLD \ OD
VHFXHQFLDGHRSHUDFLRQHVGXUDQWHODGHWHQFLyQ
/DSUHSDUDFLyQSUHYLDWLHQHGRVFRPSRQHQWHVLPSRUWDQWHVHQOD3ODQWDODGLVSRQLELOLGDG
GH WRGRV ORV PDWHULDOHV HQ HO PRPHQWR GHO FDPELR \ OD SUHSDUDFLyQ GH ORV HTXLSRV
DX[LOLDUHVGHODVPDQLREUDVGHOFDPELRSDUDWHQHUORVWRWDOPHQWHGLVSRQLEOHVGXUDQWHOD
GHWHQFLyQ $GLFLRQDOPHQWH HVWD SUHSDUDFLyQ SUHYLD WDPELpQ WLHQH FRPSRQHQWHV
LPSRUWDQWHVSDUDORVFRQWUDWLVWDVH[WHUQRVEiVLFDPHQWHHOHQWUHQDPLHQWRGHVXSHUVRQDO
'XUDQWHHOFDPELRGHUHYHVWLPLHQWRVODVHFXHQFLDGHRSHUDFLRQHVLQFOX\HVDFDUODSLH]D
JDVWDGD UHWLUDU OD SLH]D GHVSUHQGLGD KDFLD HO H[WHULRU GHO PROLQR LQWURGXFLU OD SLH]D
QXHYD KDFLD HO LQWHULRU GHO PROLQR \ ILQDOPHQWH FRORFDUOD HQ SRVLFLyQ \ DVHJXUDUOD FRQ
ORVSHUQRVGHVXMHFLyQ&DGDSDUWHGHHVWDVHFXHQFLDHVVXVFHSWLEOHGHVXIULUDWUDVRVTXH
DXPHQWDQHOWLHPSRGHWHQLGRGHOPROLQR
(O SUREOHPD GH PLQLPL]DU HO WLHPSR RFXSDGR HQ FDGD XQD GH HVWDV RSHUDFLRQHV HV
EiVLFDPHQWH XQ SUREOHPD GH PpWRGRV GH WUDEDMR 3RU HMHPSOR VH KD SRGLGR REVHUYDU
GHVFRRUGLQDFLRQHVHQWUHORVRSHUDULRVGH FXDGULOODV GH FRQWUDWLVWD H[WHUQR FRPR OD GHO
UHODWR VLJXLHQWH ORV TXH HVWiQ RSHUDQGR HQ HO LQWHULRU GHO PROLQR FRORFDQ XQD SLH]D
QXHYD HQ SRVLFLyQ FRORFDQ ORV SHUQRV \ ORV DILUPDQ FRQ EDUUHWLOODV SDUD TXH VXV
FRPSDxHURV IXHUD GHO PROLQR OHV FRORTXHQ OD JROLOOD \ OD WXHUFD SHUR ORV TXH HVWiQ
WUDEDMDQGRHQHOH[WHULRUGHOPROLQRVHGHPRUDQHQODFRORFDFLyQSRUTXHQRVDEtDQHQ
FXDO]RQDGHOPROLQRVHHVWDEDQFRORFDQGRODVSLH]DVQXHYDV
6HDJUHJDDHVWRVSUREOHPDVGHGHVFRRUGLQDFLyQHOTXHODGXUDFLyQGHOWXUQRXVDGDSDUD
HO FDPELR VXHOH VHU GH R KRUDV (VWR LPSOLFD TXH ORV RSHUDULRV KDFLD HO ILQDO GHO
WXUQR\DHVWiQVXPDPHQWHFDQVDGRVORTXHORVOLPLWDSDUDGHVHPSHxDUELHQVXODERUHQ
HVWDFRQGLFLyQHVFXDQGRDXPHQWDQORVULHVJRVGHFRORFDFLyQGHIHFWXRVDGHSLH]DV
/RV PpWRGRV GH WUDEDMR QR VyOR LQYROXFUDQ OD FRPXQLFDFLyQ \ FRRUGLQDFLyQ GH ORV
RSHUDULRVVLQRWDPELpQSURFHGLPLHQWRVGHDFFLyQDGHFXDGRVSDUDFDGDRSHUDFLyQGHOD
VHFXHQFLD 3RU HMHPSOR VH KD GHWHFWDGR WUHV DFWLYLGDGHV TXH VRQ IXHQWHV GH UHWUDVRV
LPSRUWDQWHV /D SULPHUD HV OD RSHUDFLyQ GH VROWDU ORV SHUQRV VREUH WRGR FXDQGR OD
WXHUFD UHTXLHUH H[WHQVR JROSHWHR PDQXDO SDUD VDOLU /D VHJXQGD HV OD RSHUDFLyQ GH
/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5 

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

DILUPDU ODV SLH]DV QXHYDV HQ OD PiTXLQD ODLQHUD TXH D YHFHV GHPDQGD XQ WLHPSR
FRQVLGHUDEOH HQ VHU FRORFDGD HQ SRVLFLyQ /D WHUFHUD HV OD PDQLREUD GH LQFKLQJ GHO
PROLQRTXHHQDOJXQRVFDVRVVHGHEHKDFHUYDULDVYHFHVGXUDQWHHOFDPELR
(QODVSUy[LPDVSiJLQDVVHPXHVWUDHQIRUPDGH&DUWD*DQWWXQHMHPSORGHDQiOLVLVGH
RSHUDFLRQHV GH UHFDPELR TXH VLUYH GH SDXWD SDUD OD FRQIHFFLyQ GH XQ SODQ HVSHFtILFR
SDUDXQDLQVWDODFLyQ)LQDOPHQWHVHSUHVHQWDXQGLDJUDPDGH,VKLNDZD GH FDXVDOHV GH
UHWUDVRHQHOUHFDPELR/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5 

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5 

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5 

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5 

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5 

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

',$*5$0$ '( &$86$()(&72 3$5$ (/ $80(172 '(/ 7,(032 '( &$0%,2
'(3,(=$6
Mano de obra

Materiales

Capacitacin
Planificacin de
Suministros

Cansancio

Dimensiones
inadecuadas

No disponibles
a tiempo

Aumento del
Tiempo de
Cambio

Dificultad en
soltar pernos
Dificultad de
afirmar piezas
en brazo de
lainera
Alto tiempo en
maniobra de
inching

Control de
Calidad en
Fabricacin

Mantencin

Problemas
con
lainera

Fallas

Seguridad

Maquinaria
Bloqueo

Mtodos


 0DWHULDO H[WUDFWDGR GH =XPDHWD - &RQWURO GH 'HVJDVWH GH 5HYHVWLPLHQWRV GHO 0ROLQR 6$* GH 3ODQWD &ROyQ

&RGHOFR&KLOH 'LYLVLyQ (O 7HQLHQWH 0HPRULD GH ,QJ &LYLO 0HWDO~UJLFR 8QLY 7pFQLFD )HGHULFR 6DQWD 0DUtD /XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5 

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

*(67,1'(/$&$5*$'(%2/$6(1(/02/,126$*/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

6HKDYLVWRHQODVVHFFLRQHVSUHFHGHQWHVODLQIOXHQFLDSUHSRQGHUDQWHTXHWLHQHOD
FDUJD GH ERODV VREUH OD UHVSXHVWD GHO PROLQR HQ RSHUDFLyQ 3RU HVWD UD]yQ HQ HVWD
VHFFLyQ VH H[DPLQDQ HQ PD\RU GHWDOOH ORV PHFDQLVPRV GH GHWHULRUR GH ODV ERODV HO
FiOFXORGHODFRPSRVLFLyQ\HOGHVJDVWHGHODFDUJDGHERODVODPHGLFLyQGHOGHVJDVWHGH
ERODV OD PHGLFLyQ GHO QLYHO GH ERODV \ GLYHUVRV SUREOHPDV SUiFWLFRV TXH VXUJHQ DO
UHDOL]DUHVWDVRSHUDFLRQHV

0(&$1,6026'('(7(5,252'(%2/$6
'XUDQWH HO VHUYLFLR HQ HO PROLQR ORV FXHUSRV GH PROLHQGD H[SHULPHQWDQ XQ
FRQWLQXRGHWHULRURSRUDEUDVLyQGHVFRQFKDGRIUDFWXUD\FRUURVLyQ
$%5$6,1
(Q PROLHQGD FOiVLFD \ VHPLDXWyJHQD VLHPSUH HVWi SUHVHQWH OD LQWHUDFFLyQ FRQ
SDUWtFXODV GXUDV SHTXHxDV ODV TXH D WUDYpV GH IHQyPHQRV GH PLFURPHFDQL]DGR
UHPXHYHQ PDWHULDO GHVGH OD VXSHUILFLH GH ODV ERODV %DMR FRQGLFLRQHV GH PROLHQGD
K~PHGDHOHIHFWRGHODYDGRGHOIOXtGRKDFH TXH OD VXSHUILFLH PHWiOLFD HVWp VLHPSUH HQ
FRQWDFWRFRQODVSDUWtFXODVDEUDVLYDVORTXHDFHOHUDHOGHVJDVWH/DSUHVHQFLDGHJUDQGHV
FROSDV GH PLQHUDO KDFH TXH XQD SDUWH GH ODV LQWHUDFFLRQHV DEUDVLYDV VHD GH JUDQ
LQWHQVLGDG
'(6&21&+$'2
(QODPROLHQGDVHPLDXWyJHQDSUHYDOHFHQFRQGLFLRQHVGHIXHUWHLPSDFWRWDQWRSRU
HO WDPDxR GH ORV PROLQRV FRPR SRU ODV WUD\HFWRULDV GH FDtGD TXH UHVXOWDQ GH ORV
OHYDQWDGRUHVXWLOL]DGRV3RUXQPHFDQLVPRTXHQRHVWiFRPSOHWDPHQWHHVFODUHFLGRODV
ERODV DFXPXODQ WHQVLRQHV HQ OD ]RQD VXSHUILFLDO TXH FRQGXFHQ DO GHVSUHQGLPLHQWR GH
FDVTXHWHV R OiPLQDV GH WDPDxR GLVFUHWR $ HVWH IHQyPHQR VH OH OODPD GHVFRQFKDGR
VSDOOLQJHQLQJOpV (QRFDVLRQHVHVWRVWUR]RVVHGHVSUHQGHQHQIRUPDFXDVLH[SORVLYD
ORTXHKDFHSHOLJURVRWUDEDMDUHQXQPROLQRGHWHQLGRSRUDOJXQDVKRUDVVLQUHFXEULUOD
VXSHUILFLHFRQDOJXQDPDOODRWHODSURWHFWRUD
)5$&785$
&XDQGRODERODFDUHFHGHVXILFLHQWHWHQDFLGDG\DVHDSRUGHIHFWRVGHIDEULFDFLyQR
SRUQRWHQHUHOPDWHULDOVXILFLHQWHWHQDFLGDGVHSURGXFHGXUDQWHODRSHUDFLyQODIUDFWXUD
HQ GRV R PiV WUR]RV WDOHV TXH QLQJXQR GH HOORV SXHGH VHU FRQVLGHUDGR FRPR OD EROD


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

RULJLQDO FRQ DOJ~Q GHWHULRUR &XDQGR RFXUUH HV VHxDO GH SUREOHPDV PD\RUHV \D VHD
FRQHOSURGXFWRRFRQODVFRQGLFLRQHVGHVHUYLFLR
&25526,1
(VLQGXGDEOHTXHHQXQPHGLRK~PHGRFRPRHOGHORVPROLQRVGHEHH[LVWLUDOJ~Q
JUDGRGHFRUURVLyQ6LQHPEDUJRVDOYRDPELHQWHVTXtPLFDPHQWHDJUHVLYRVFRPRHODJXD
GHPDUSRUHMHPSORODPDJQLWXGGHODFRUURVLyQUHVXOWDJHQHUDOPHQWHGHVSUHFLDEOHHQ
UHODFLyQDODYHORFLGDGGHGHWHULRURPHFiQLFR
3DUDGHVDUUROODUFiOFXORVGHHYDOXDFLyQGHODFDUJDGHERODVHVFRQYHQLHQWHWHQHU
HQ FXHQWD HVWD YDULHGDG GH PHFDQLVPRV GH GHVJDVWH GH PRGR GH LQWHUSUHWDU
DGHFXDGDPHQWHHODOFDQFHGHOPRGHOR\ORVVXSXHVWRVVLPSOLILFDGRUHVTXHVHLQWURGXFHQ

',10,&$'(/'(7(5,252'(%2/$6
02'(/2 7(5,&2
$SHVDUGHODGLYHUVLGDGGHPHFDQLVPRVGHGHWHULRURODOH\GHGHVJDVWHGHERODV
REVHUYDGDHQODSUiFWLFDVHDSUR[LPDEDVWDQWH ELHQ D SpUGLGD GH PDVD SURSRUFLRQDO DO
iUHD
dm
= kA
dt
$OGHVDUUROODUHVWDUHODFLyQHQIXQFLyQGHOGLiPHWURVHWLHQH

d 1 6 D 3
= kD 2
dt
dD
1
3D 2
= kD 2
dt
6
dD
2k
=
dt

GHQVLGDGGHODFHURWRQP

P

PDVDGHODERODGHUHFDUJDWRQ

N

YHORFLGDGXQLWDULDGHGHVJDVWHWRQPGtD

'

GLiPHWURGHEROD

W

WLHPSR
&XDQGR OD SURGXFFLyQ VH LQWHUUXPSH IUHFXHQWHPHQWH R OD GXUH]D GHO PLQHUDO IOXFW~D HO WLHPSR SXHGH VHU VXVWLWXLGR

SRU HO WRQHODMH R OD HQHUJtD FRPR PDJQLWXGHV SDUD GHVFULELU HO WUDQVFXUVR GH OD SURGXFFLyQ/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

Desgaste de Bola de 5" de Acero Forjado y Ncleo Blando


130
125

Dimetro Bolas, mm

120
115
110
105
100
95
90
0

200

400

600

800

1000

1200

Horas de operacin

)LJXUD  'HVJDVWH GH %RODV GH SXOJDGDV GH DFHUR IRUMDGR PHGLGR WUDYpV GH
SUXHEDVGHERODPDUFDGD
&RQNFRQVWDQWHODFLQpWLFDGHGHVJDVWHHVGHRUGHQFHUR/D)LJXUDPXHVWUD
GDWRVGHGHVJDVWHGHERODVGHSXOJDGDVPHGLGRVDWUDYpVGHSUXHEDVGHERODPDUFDGD
GRQGHVHYHTXHODSpUGLGDGHWDPDxRDYDQ]DHIHFWLYDPHQWHHQIRUPDOLQHDO/DYLGD~WLO
GHXQDERODHVWiGDGDSRU
T =

D f Di
2k

GRQGH
' 

GLiPHWURLQLFLDOGHEROD

' 

GLiPHWURGHGHVFDUJD

7

YLGD~WLOGHODEROD

6L OD PDVD FDUJDGD 5 GH ERODV GH PDVD LQLFLDO P HV FRQVWDQWH HQ HO WLHPSR VH
L

SXHGHGHWHUPLQDUHOQ~PHURGHERODV1HQHOPROLQRGHODUHODFLyQ/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

N =

R (Di D f )
R
dt =
mi
2k mi

/DGLVWULEXFLyQGHIUHFXHQFLDGHQ~PHURGHERODVHQFDGDWDPDxRHVXQLIRUPHHLJXDOD
n(D ) =

R
2k mi

/D PDVD WRWDO 0 GH ERODV HQ HO PROLQR SXHGH FDOFXODUVH D WUDYpV GH LQWHJUDU OD
GLVWULEXFLyQ GH IUHFXHQFLD GH Q~PHUR GH ERODV SRU WDPDxR SRQGHUDGD SRU OD PDVD GH
FDGDWDPDxR
M =

Df

Di

m(D )n(D )dD =

Df

Di

R 2
D 3 R
4
4

dD =
Di D f
6 2k m i
48k mi
M=

R 2
4
4
Di D f
48k mi

(O DFHUR TXH VH SLHUGH SRU GHVJDVWH VH GHWHUPLQD D SDUWLU GH LQWHJUDU OD PDVD
SHUGLGDSRUFDGDERODLQGLYLGXDO RDOWHUQDWLYDPHQWHGHULYDQGRODPDVDWRWDO 

Df

Di

Df
dm(D )
R
R
3
3
n(D )dD = kD 2
dD =
D f Di
D
i
dt
2kmi
6mi

dM R
3
3
D f Di
=
dt
6mi

'HOPLVPRPRGRVHSXHGHFDOFXODUHOiUHDVXSHUILFLDOGHODFDUJDGHERODV
A=

Df

Di

Df
R
R
3
3
dD =
A(D )n(D )dD = D 2
Di D f
Di
6k mi
2k mi

A=

R
3
3
Di D f
6k mi

1yWHVH TXH OD SpUGLGD GH PDVD SRU XQLGDG GH WLHPSR SXHGH REWHQHUVH WDPELpQ
PXOWLSOLFDQGRHOiUHDWRWDOGHODFDUJDSRUODWDVDGHGHVJDVWH N 
0HGLDQWHHVWDVHFXDFLRQHVHVSRVLEOHHVWLPDU OD WDVD GH GHVJDVWH DSDUHQWH GH XQ
PROLQRDSDUWLUGHGDWRVGHUHFDUJDWDPDxRGHOPROLQRGLiPHWURGHUHFDUJD\GHVFDUJD


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

6L VH WLHQH UHFDUJD P~OWLSOH GH PiV GH XQ WDPDxR R FDOLGDG GH EROD ODV UHODFLRQHV
DQWHULRUHVVHDSOLFDQSRUVHSDUDGRDFDGDWLSRGHERODLQGLYLGXDO\OXHJRVHVXPDQSDUD
REWHQHU ORV YDORUHV WRWDOHV /D WDEOD VLJXLHQWH PXHVWUD HMHPSORV GH DSOLFDFLyQ GH HVWDV
UHODFLRQHVSDUDHYDOXDUODWDVDGHGHVJDVWHHQGLYHUVRVPROLQRV
7DEOD(MHPSORVGHFiOFXORVVLPSOLILFDGRVGHGHVJDVWHGHERODV 

&RQVXPR WRWDO GH DFHUR JUWRQ


7RQHODMH PROLQR WRQKRUD
&RQVXPR (QHUJtD N:
(QHUJtD (VSHFtILFD N:KWRQ
3RWHQFLD 1RPLQDON:
/DUJR QRPLQDO IW
'LiPHWUR QRPLQDO IW
/DUJR LQWHULRU PROLQR P
'LiPHWUR LQWHULRU PROLQR P
9ROXPHQ GHO PROLQR P
1LYHO GH ERODV
0DVD GH ERODV HQ PROLQR NJ
)UDFFLyQ UHFDUJD WDPDxR
5HFDUJD NJKRUD
5HFDUJD WRQGtD
'LiPHWUR LQLFLDO PP
'LiPHWUR ILQDO PP
0DVD LQLFLDO JU
'HQVLGDG GHO DFHUR WRQP
0DVD GH ERODV WRQ
7DVD HVSHFtILFD GH GHVJDVWH NJPGtD
7DVD HVSHFtILFD GH GHVJDVWH JPWRQ
7DVD GLDPHWUDO DSDUHQWH PLFURQHVKRUD
7DVD UDGLDO DSDUHQWH PLFURQHVKRUD
7DVD GHVJDVWH PLFURQHVWRQ
7DVD GH GHVJDVWH PLFURQHV0:K
7DVD GH GHVJDVWH JUN:K

6$*

6$*

6$*

6$*

6$*

6$*

2%6(59$&,21(6 5(63(&72 '(/ &203257$0,(172 '( /$ &$5*$ '( %2/$6


D 'HODQiOLVLVGHODVHFFLyQDQWHULRUVHGHVSUHQGHTXHVLHOQ~PHURGHERODVUHFDUJDGR
HV FRQVWDQWH D WUDYpV GHO WLHPSR OD GLVWULEXFLyQ GH Q~PHUR GH ERODV HQ FDGD
LQWHUYDORGHWDPDxRHVWDPELpQFRQVWDQWH
E 6L OD GXUH]D QR HV FRQVWDQWH D WUDYpV GHO HVSHVRU GH OD EROD OD OH\ GH GHVJDVWH
SURSRUFLRQDO DO iUHD QR LPSOLFD TXH OD SpUGLGD GH GLiPHWUR VHD SURSRUFLRQDO DO


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

WLHPSR WUDQVFXUULGR GDGR TXH N QR HV FRQVWDQWH 6L HO Q~FOHR HV PiV EODQGR HVR
VLJQLILFDTXHODVERODVVHJDVWDUiQPiVUiSLGDPHQWHHQHVHUDQJRGHWDPDxRSRUOR
TXHODPDVDGHERODVHQHVHUDQJRVHUiPHQRU
&RQVLGHUHPRV XQ HMHPSOR HQ TXH OD EROD WLHQH XQD GXUH]D VXSHUILFLDO HOHYDGD
HQWUHHOGLiPHWURLQLFLDO'L\XQFLHUWRGLiPHWUR'WDSDUWLUGHOFXDOGLVPLQX\HHQIRUPD
UiSLGDKDVWDXQYDORUPiVEDMR/DVWDVDVGHGHVJDVWHVRQN\NGRQGHN!N/DPDVD
WRWDOGHERODVVHUiODVXPDGHDPERVVHJPHQWRV

R 2
R 2
4
4
4
4
M = M1 + M 2 =
Di Dt +
Dt D f
48k1 mi
48k 2 mi

6LNHVDKRUDPD\RUTXHNHOVHJXQGRWpUPLQRVHUiPHQRUTXHDQWHV\SRUHOORODPDVD
WRWDO GH ERODV VHUi PiV EDMD SDUD OD PLVPD UHFDUJD GH ERODV 5PL 6H SXHGH HOHYDU
HQWRQFHVODUHFDUJDSDUDFRPSHQVDUHVWHPHQRUSHVR\DOFDQ]DUODPLVPDPDVDWRWDOGH
ERODV TXH VH WHQGUtD VL OD WDVD GH GHVJDVWH IXHUD FRQVWDQWH HQ WRGR HO GLiPHWUR 6LQ
HPEDUJR HQ HVWH FDVR OD SURSRUFLyQ GH ERODV SHTXHxDV VHUi PHQRU TXH FXDQGR OD
GXUH]DHVFRQVWDQWHHQWRGRHOGLiPHWURGHODEROD
F 6H GHEH VHU SUHFLVR HQ OD GHWHUPLQDFLyQ GHO GLiPHWUR GH UHFDUJD XVDGR SDUD ORV
FiOFXORV \D TXH pVWH SXHGH GLIHULU OHYHPHQWH GHO GLiPHWUR QRPLQDO SRU UD]RQHV
DWULEXLEOHV DO IDEULFDQWH 6LQ HPEDUJR GDGR TXH HO GLiPHWUR WLHQH H[SRQHQWH VX
HIHFWRVHDPSOLILFDFRPRVHYHHQOD7DEOD
G 3RUHMHPSORVLXQDERODWLHQHPPGHGLiPHWURHQYH]GHORVPPQRPLQDOHV
VHUHTXLHUHXQPHQRVGHUHFDUJDSDUDPDQWHQHUODPLVPDPDVDGHERODVORTXH
KDFHTXHHVWDERODDSDUHQWHPHQWHVHDPiVHFRQyPLFD6LQHPEDUJRGHHVWDPDQHUD
VHUHGXFHWDPELpQHOiUHDGHERODGLVSRQLEOHSDUDODPROLHQGDHQXQ7DPELpQHV
SRVLEOH TXH OD EROD WHQJD XQD WDVD GH GHVJDVWH XQ PiV DOWD VLQ TXH VH QRWH OD
GLIHUHQFLDHQODPDVDWRWDOGHERODV(OiUHDGHODFDUJDGHERODVWDPELpQGLVPLQX\H
HQHVWHFDVR/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

7DEOD(IHFWRGHXQDERODGHWDPDxRLQLFLDOPD\RUHQODFDUJDGHERODV
Di
M
0.127

mi

ton/da
Ton/m3
ton/m2/da
8.10
7.8
0.0043

Df

Ton
0.00836574

M
0.063

ton
219.1

0.13

8.10

7.8

0.0043

0.0089727

0.063

225.6

m2
1653.8
1669.3

0.13

7.87

7.8

0.0043

0.0089727

0.063

219.1

1621.5

0.13

8.10

7.8

0.0044

0.0089727

0.063

219.1

1621.5

2.95%

1.95%

97.1%

2.95%

H 7DPELpQODDSHUWXUDGHSDUULOODVSXHGHDIHFWDUODFRPSRVLFLyQGHODFDUJDGHERODV
FRPRVHDSUHFLDHQOD7DEOD/DPDVDWRWDOGHERODVHQHOPROLQRWLHQHXQYDORU
HVWDFLRQDULR PiV DOWR VL VH GLVPLQX\H HO WDPDxR GH GHVFDUJD \ YLFHYHUVD
PDQWHQLHQGRWRGRHOUHVWRFRQVWDQWH
7DEOD(IHFWRGHODDEHUWXUDGHSDUULOODHQODFDUJDGHERODVHVWDFLRQDULD
Di

Mi

m
Ton/da ton/m3 ton/m2/da
Ton
0.127
8.10
7.8
0.0043 0.00836574

Df

M
0.063

ton
219.1

m2
1653.8

Apertura
parrilla
Pulgadas
2.48

0.127

8.10

7.8

0.0043 0.00836574 0.05842

222.8

1700.4

2.30

0.127

8.10

7.8

0.0043 0.00836574 0.07112

210.3

1552.9

2.80

I /DYLGD~WLOGHXQDERODGHPP SXOJDGDV HQXQPROLQRFX\DWDVDGHGHVJDVWH


HVPKHVGHGtDVDSUR[LPDGDPHQWH(VWHHVWDPELpQHOSHUtRGRGHSXUJDVL
VHUHHPSOD]DXQWLSRGHERODSRURWURDSDUWLUGHXQFLHUWRPRPHQWR
7DEOD9LGD~WLOGHERODV
Di
m
0.127
0.102

ton/m3
ton/m2/da
7.8
0.0043
7.8
0.0043

Df
M
0.063
0.063

Das
58.0
35.4

Masa recargada
durante vida til
ton/da
ton
8.10
470.2
8.10

J /DDILUPDFLyQGHTXHHOSHUtRGRGHSXUJDVHUtDHOFRUUHVSRQGLHQWHDUHFDUJDUFXDWUR
YHFHVODPDVDGHERODVHQHOPROLQRHVPiVELHQXQDH[DJHUDFLyQ(OWLHPSRQHFHVDULR
SDUDHYDOXDUHOHIHFWRGHFDPELDUGHWDPDxRFDOLGDGRSURYHHGRUGHERODGHSHQGH
GH OD YLGD ~WLO GH ODV ERODV DQWLJXDV \ QXHYDV (O PiV ODUJR HV HO TXH GHWHUPLQD HO


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

DOFDQFH GH XQ QXHYR HVWDGR HVWDFLRQDULR 3DUD PRQLWRUHDU OD FRPSDUDFLyQ VH
UHTXLHUHUHDOL]DUPHGLFLRQHVIUHFXHQWHVGHQLYHOGHERODV\FRQVLGHUDUHOHIHFWRGHORV
GHPiVIDFWRUHVPHQFLRQDGRVDQWHULRUPHQWH

%$/$1&('(%2/$6'(81&,5&8,72
8QD GH ODV IRUPDV SRVLEOHV GH FRQWURODU OD HYROXFLyQ GHO QLYHO GH ERODV HQ XQ
PROLQR HV PHGLDQWH XQ EDODQFH GH ERODV (Q YH] GH FDOFXODU IyUPXODV FRQWLQXDV GH
HVWDGR HVWDFLRQDULR LQWHJUDQGR OD IXQFLyQ GHQVLGDG SRQGHUDGD SRU OD PDJQLWXG
UHVSHFWLYDFRPRVHKL]RHQODVHFFLyQDQWHULRUUHDOL]DPRVHOPLVPRSURFHVRFRPRXQD
VXPDWRULDGHXQQ~PHURGLVFUHWRGHFODVHVTXHFRUUHVSRQGHQDLQWHUYDORVGHWLHPSRGH
UHFDUJDORVXILFLHQWHPHQWHSHTXHxRVSDUDUHSUHVHQWDUDGHFXDGDPHQWHODYDULDELOLGDGGH
ODFDUJD3XHGHKDFHUVHSRUWXUQRVRGtDVRHOLQWHUYDORTXHVHFRQVLGHUHDSURSLDGR/D
UHFDUJDGLDULDHVXQLQWHUYDORGHWLHPSRUD]RQDEOH
3DUD FRQFUHWDU HO FiOFXOR VH XWLOL]D XQD SODQLOOD HOHFWUyQLFD (Q XQD FROXPQD VH
DQRWD HO Q~PHUR GH ERODV UHFDUJDGR FDGD GtD GXUDQWH XQ SHUtRGR GH WLHPSR WDO TXH
FXEUDODYLGD~WLOGHODEROD(QXQDSODQLOODSDUDOHODVHFDOFXODODPDVDGHERODVHQFDGD
LQWHUYDOR\GHODVXPDGHHVDFROXPQDUHVXOWDODPDVDGHERODV6LHVDPDVDVHGLYLGH
SRUODGHQVLGDGDSDUHQWH DSUR[DFHUR VHWLHQHHOYROXPHQGHERODV6LVHGLYLGHSRU
HOYROXPHQWRWDOGHOPROLQRVHWLHQHHOQLYHOGHOOHQDGRGHERODV
&DGDXQDGHHVDVFHOGDVSLHUGHWDPDxR PDVD FDGDGtDVHJ~QODWDVDGHGHVJDVWH
GHOFLUFXLWRPHGLGDHQPDVDSRUXQLGDGGHWLHPSR\XQLGDGGHiUHDRELHQPDVDSRU
WRQHODGD GH PLQHUDO SURFHVDGR \ XQLGDG GH iUHD GH EROD &RQVLGHUDQGR ODV KRUDV
HIHFWLYDV GH SURGXFFLyQ R HO WRQHODMH GHO GtD VH FDOFXOD OD SpUGLGD GH GLiPHWUR TXH
H[SHULPHQWDUiQ ODV ERODV HVH GtD OD TXH VHUi OD PLVPD SDUD WRGRV ORV WDPDxRV (O
WDPDxR UHVXOWDQWH VH DQRWD HQ OD FROXPQD DG\DFHQWH XQD FHOGD PiV DEDMR \D TXH GHEH
KDFHUVH HVSDFLR SDUD OD UHFDUJD IUHVFD GH HVH GtD HQ OD SULPHUD OtQHD /D ~OWLPD OtQHD
FRUUHVSRQGHDODVERODVTXHVHUiQGHVFDUJDGDVHVHGtDFRPRVFUDS
(VWHHVTXHPDJHQHUDOVHSXHGHKDFHUPiVSUHFLVRFRQVLGHUDQGRFRPRWDPDxRGH
GHVFDUJDHOWDPDxRGHDJXMHURVGHODSDUULOODTXHHVYDULDEOHHQHOWLHPSR'HOPLVPR
PRGRHVSRVLEOHFRQVLGHUDUWDVDVGHGHVJDVWHQRXQLIRUPHVGHSHQGLHQWHVSRUHMHPSOR
GHODGXUH]DGHOPLQHUDOHOQLYHOGHLPSDFWR GHSHQGLHQWHGHODYHORFLGDGGHRSHUDFLyQ
HOSHUILOGHOLIWHU\HOQLYHOGHOOHQDGRYROXPpWULFR RHOSURSLRQLYHOGHERODV&DGDXQR


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

GH HVRV IDFWRUHV KDFH PiV VHYHUD OD VROLFLWDFLyQ VREUH ORV PDWHULDOHV DXPHQWDQGR HO
GHWHULRUR7DPELpQHVSRVLEOHLQFRUSRUDUDOFiOFXORXQDIUDFFLyQGHERODVTXHVHTXLHEUD
\VDOWDYDULDVFHOGDVPiVDEDMRDODJUHJDUVHVXVIUDJPHQWRVDXQDFODVHGHERODVPiV
SHTXHxD3DUDHVWLPDUODSUREDELOLGDGGHIUDFWXUDVHSXHGHKDFHUPXHVWUHRVGHVFUDS\
FRQWDELOL]DU OD FDQWLGDG GH Q~FOHRV JDVWDGRV TXH DSDUHFH UHVSHFWR GH OD TXH GHELHUD
DSDUHFHU
3DUD GHWHUPLQDU OD WDVD GH GHVJDVWH D XWLOL]DU VH FRPSDUD OD PDVD GH ERODV
FDOFXODGD FRQ OD REVHUYDGD HQ LQVSHFFLRQHV GLUHFWDV HQ HO PROLQR DMXVWDQGR ODV
SUHGLFFLRQHV PHGLDQWH PtQLPRV FXDGUDGRV (VWD HWDSD HV PX\ GHOLFDGD SRUTXH ORV
HUURUHVTXHSXHGDQFRPHWHUVHHQODLQVSHFFLyQYLVXDODIHFWDQGLUHFWDPHQWHODFDOLGDGGH
ODSUHGLFFLyQ6LQHPEDUJRHOEDODQFHHVDVXYH]XQPHGLRGHYHULILFDUODFRQVLVWHQFLD
GHODVLQVSHFFLRQHVDORODUJRGHOWLHPSR\DTXHORVFDPELRVQRSXHGHQVHUPiVUiSLGRV
TXH XQ FLHUWR Pi[LPR GDGR SRU OD YHORFLGDG GH GHVJDVWH HQ DXVHQFLD GH DFFLGHQWHV
FRPRURWXUDGHSDUULOODVRVLPLODUHV (VWRDSDUHFHHQIRUPDQXPpULFD\JUDILFDGRHQOD
)LJXUD3RUHMHPSORVLODWDVDGHGHVJDVWHHVGHJUWRQHODGD\VHDJUHJDQ EDOOVWXUQR

5HFDUJD %RODV 

ERODVSRUWXUQRHQXQDVHPDQDHOQLYHOGHERODVVHHOHYDHQXQ
7DVD GH GHVJDVWH JUWRQ


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

WR240
WR300
WR360

0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

-1

-2

-3)LJXUD  9DULDFLyQ VHPDQDO GHO QLYHO GH ERODV HQ IXQFLyQ GH OD UHFDUJD GLDULD
PHGLGDHQQ~PHURGHERODVSRUWXUQR\GHODWDVDGHGHVJDVWHGHOPROLQR
3RURWUDSDUWHVLGHMDQGHDJUHJDUVHERODVHOQLYHOGHERODVQRSXHGHGLVPLQXLU
PiV DOOi GH XQ  (VWR HV PX\ LPSRUWDQWH D OD KRUD GH YHULILFDU OD YDOLGH] \
FRQVLVWHQFLD GH PHGLFLRQHV GHO QLYHO GH OOHQDGR GH ERODV FRPR VH YHUi HQ OD VHFFLyQ
VLJXLHQWH/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

0(',&,1'(///(1$'2'(%2/$6
3DUD OD PHGLFLyQ GHO OOHQDGR GH ERODV ORV IDEULFDQWHV GH PROLQRV SURYHHQ GH
WDEODV HQ TXH OD SRWHQFLD D XQD GHWHUPLQDGD YHORFLGDG \ QLYHO GH OOHQDGR WRWDO HV
H[SUHVDGDHQIXQFLyQGHOOOHQDGRGHERODV'HHVWDIRUPDVHKDFHRSHUDUHOPROLQRDXQD
FLHUWD YHORFLGDG VH UHJLVWUD OD SRWHQFLD FRQVXPLGD VH LQVSHFFLRQD HO PROLQR SDUD
GHWHUPLQDUHOOOHQDGRYROXPpWULFR\VHREWLHQHHOOOHQDGRGHERODVD SDUWLU GH OD WDEOD
(VWH SURFHGLPLHQWR HVWi VXMHWR D LPSRUWDQWHV HUURUHV ODV UHODFLRQHV GH SRWHQFLD
SURYLVWDVSRUORVIDEULFDQWHVGHPROLQRVWLHQHQ XQ HUURU PHGLR TXH SXHGH OOHJDU KDVWD
VHJ~QSURSLDYHUVLyQ HVGHFLUGHERODVSXHGHVLJQLILFDUHVWDUHQWUH
\  (O HUURU HQ OD GHWHUPLQDFLyQ GHO OOHQDGR YROXPpWULFR PXFKDV YHFHV
H[SUHVDGR HQ Q~PHUR GH OLIWHU YLVLEOHV DJUHJD D~Q PiV YDULDELOLGDG )LQDOPHQWH SRU
WUDWDUVHGHXQDPHGLGDSXQWXDORIUHFHSRFDYDOLGH]HVWDGtVWLFD
/DVFRQVHFXHQFLDVGHWHQHULQIRUPDFLyQHUUyQHDRVHVJDGDVRQJUDQGHVODUHFDUJD
GHERODVGHMDGHFRUUHVSRQGHUDOYDORUUHTXHULGRJHQHUDQGRYDULDFLRQHVUHDOHVTXHQR
VRQGHWHFWDGDVDOWHUDQGRHOFRPSRUWDPLHQWRGHOPROLQR\GHVRULHQWDQGRDORSHUDGRUH
LQFOXVR DO VLVWHPD GH FRQWURO DXWRPiWLFR SXHGH TXH ODV UHJODV GH FRQWURO QR GHQ ORV
UHVXOWDGRV HVSHUDGRV R SXHGH TXH ORV DOJRULWPRV GH DXWRVLQWRQtD HVWpQ
SHUPDQHQWHPHQWHWUDWDQGRGHDMXVWDUVHDXQDVLWXDFLyQFDyWLFDORTXHORVKDFHLQ~WLOHV
/D )LJXUD  VXSHULRU PXHVWUD XQ HMHPSOR GUDPiWLFR GHO HIHFWR GH OD IDOWD GH
LQIRUPDFLyQVREUHODSROtWLFDGHUHFDUJD6LVHFRPSDUDQHVWRVGDWRVFRQORVJUiILFRVGH
OD)LJXUDLQIHULRUVHDSUHFLDFODUDPHQWHODPDJQLWXGGHOSUREOHPD/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

Ejemplos de Estadstica de Recarga Bolas Molinos SAG

A
B
C

80

60

Recarga,
ton/da
40

20

0
24 Oct

13 Nov

3 Dec

23 Dec

12 Jan

1 Feb

Fecha

40

40

30

30

30
20

20

20

10
10

10

10

15

20

Ton/da

10

15
ton/da

20

25

20

40
60
ton/da

80

)LJXUD  (MHPSORV GH UHFDUJD GLDULD GH ERODV D PROLQRV VHPLDXWyJHQRV 1yWHVH HO
DOWRJUDGRGHYDULDELOLGDG/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

0HGLFLRQHV GH QLYHO GH ERODV


16

1LYHO GH %RODV

15

14

13

0HGLGR HQ OtQHD
2EWHQLGR PHGLDQWH LQVSHFFLyQ
\ FRPSDUDFLyQ FRQ WDEODV
GH SRWHQFLD GHO IDEULFDQWH
GHO PROLQR

12

11
 'HF

 'HF

 -DQ

 -DQ

 )HE

 )HE

 0DU

Tiempo

)LJXUD  &RPSDUDFLyQ GH PHGLFLRQHV UHDOL]DGDV PHGLDQWH HVWLPDFLyQ HQ OtQHD H
LQVSHFFLyQGHQLYHO1yWHVHHOHUURUDVRFLDGRD OD FXDUWD PHGLFLyQ \ ODV FRQVHFXHQFLDV
TXHKDEUtDDFDUUHDGRDFHSWDUFRPRYiOLGDHVWDSUHGLFFLyQ

(67,0$&,1(1/1($'(///(1$'2'(%2/$6<&21752/
'(/$5(&$5*$
/RVDXWRUHVKDQGHVDUUROODGRXQDPHWRGRORJtDEDVDGDHQDQDOL]DUODYDULDELOLGDG
GHODSRWHQFLDGDGRTXHVHWHQJDXQDEXHQDPHGLGDGHOOOHQDGRDWUDYpVGHODSUHVLyQGH
GHVFDQVRV \ HO WRUTXH 'H HVWD PDQHUD VH XWLOL]D WRGD OD LQIRUPDFLyQ GLVSRQLEOH GH XQ
WXUQR FRQWURODQGR DGHPiV D WUDYpV GH EDODQFH GH ERODV TXH ODV SUHGLFFLRQHV WHQJDQ
FRQVLVWHQFLD
(O SULQFLSLR GHO PpWRGR HV TXH HQ XQ ODSVR FRUWR GH WLHPSR HO QLYHO GH ERODV
SHUPDQHFHFRQVWDQWHPLHQWUDVTXHORTXHYDUtDHVHOOOHQDGRGHPLQHUDO(VWLPDQGROD
FRPSRQHQWH FRQVWDQWH GH OD SRWHQFLD VH SXHGH DMXVWDU XQD HFXDFLyQ GH SRWHQFLD
SDUDPHWUL]DGDFRQHOQLYHOGHERODVDORVGDWRVGHRSHUDFLyQ
$ WUDYpV GH OD PHGLFLyQ FRQWLQXD GHO QLYHO GH ERODV PHGLDQWH OD SRWHQFLD HV
SRVLEOHGHWHUPLQDUODYDULDFLyQGHODWDVDGHGHVJDVWHFRQODVFRQGLFLRQHVGHRSHUDFLyQ


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

\WDPELpQGHWHUPLQDUXQDUHFDUJDTXHPDQWHQJDHOQLYHOGHERODVHQHOYDORUGHVHDGR
(VWH HV XQ SDVR PX\ LPSRUWDQWH HQ OD HVWDELOL]DFLyQ GH OD RSHUDFLyQ (Q HO HMHPSOR
SUHVHQWDGR HQ OD )LJXUD  VH YH FODUDPHQWH HO HUURU GH OD PHGLFLyQ SXQWXDO (Q
DXVHQFLD GH KHFKRV H[WUDRUGLQDULRV URWXUD GH SDUULOOD VREUHOOHQDGR \ KDELHQGR
UHDOL]DGRUHFDUJDQRUPDOPHGtDXQGHGLVPLQXFLyQHQHOQLYHOGHERODVHQSRFR
PiV GH XQD VHPDQD (VWR UHVXOWD LPSRVLEOH SDUD ODV WDVDV GH GHVJDVWH H[LVWHQWHV \
GHPXHVWUDTXHVHWUDWDGHXQDPHGLFLyQHUUyQHD

9$5,$%,/,'$''(/$7$6$'('(6*$67(
&RPR VH PHQFLRQy PiV DUULED HV PX\ SUREDEOH TXH OD WDVD GH GHVJDVWH HQ XQ
PROLQR VHPLDXWyJHQR QR VHD FRQVWDQWH VLQR XQD YDULDEOH FRQ XQ YDORU PHGLR \ XQ
LPSRUWDQWHQLYHOGH GLVSHUVLyQ 3RU HVWD UD]yQ ODV SUHGLFFLRQHV GH FRQVXPRV GH ODUJR
SOD]R SXHGHQ KDFHUVH FRQ HO YDORU PHGLR SHUR HO PRQLWRUHR GLDULR GHO QLYHO GH ERODV
QHFHVLWDFRQVLGHUDUWDVDVYDULDEOHVGHSHQGLHQGRGH
D (O PRYLPLHQWR GH FDUJD \ OD FDQWLGDG DFXPXODGD GH LPSDFWRV GH EROD VREUH HO
UHYHVWLPLHQWR 'LIHUHQWHV RSHUDGRUHV \ GLIHUHQWHV HVWDGRV GH GHVJDVWH GHO
UHYHVWLPLHQWRJHQHUDQFRQGLFLRQHVGLVWLQWDVDORODUJRGHOWLHPSR
E /DV IOXFWXDFLRQHV GHO QLYHO GH OOHQDGR &DGD YH] TXH HO PROLQR WLHQGH D YDFLDUVH
DXPHQWD HO Q~PHUR GH LPSDFWRV GH EROD FRQWUD EROD OR TXH DFHOHUD HO GHWHULRUR 6L
KD\ GLIHUHQFLDV HQ OD GLVWULEXFLyQ GH YDULDFLyQ GHO QLYHO GH OOHQDGR HQ GLVWLQWRV
SHUtRGRVVHSXHGHHVSHUDUXQHIHFWRHQODWDVDGHGHVJDVWH
F (O SURSLR QLYHO GH ERODV &DGD YH] TXH VH HOHYD HO QLYHO GH ERODV VH UHGXFH OD
SURSRUFLyQ GH PLQHUDO HQ OD FDUJD D OOHQDGR WRWDO FRQVWDQWH DXPHQWDQGR OD
SUREDELOLGDGGHORVLPSDFWRVERODDEROD
G /D GXUH]D \ JUDQXORPHWUtD GHO PLQHUDO 0LQHUDO PiV GXUR \ JUXHVR DXPHQWD OD
YHORFLGDGGHDEUDVLyQ
1RH[LVWHLQIRUPDFLyQDFXPXODGDVREUHHVWHWHPDSRUORTXHVHUiLPSRUWDQWHHQ
HOIXWXURUHDOL]DUHVWXGLRV\DQDOL]DUGDWRVGHSODQWDTXHSHUPLWDQHVWDEOHFHUUHODFLRQHV
JHQHUDOHVDSOLFDEOHVHQODSUHGLFFLyQGHYDULDFLRQHVGHOQLYHOGHERODV/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

5(638(67$'(/260$7(5,$/(6$/,03$&72
(Q HVWD VHFFLyQ QRV GHWHQGUHPRV XQ SRFR PiV HQ HO HIHFWR GHO LPSDFWR GLUHFWR
HQWUH ERODV R HQWUH ERODV \ UHYHVWLPLHQWRV 'XQQ \ 0DUWLQ UHDOL]DURQ FRQ D\XGD GH
DFHOHUyPHWURVDORMDGRVHQERODVGHPROLQRVXQHVWXGLRGHODGLIHUHQFLDHQWUHLPSDFWRV
FRQWUDXQOHFKRGHPLQHUDOHLPSDFWRVGHPHWDOFRQWUDPHWDO/D)LJXUDPXHVWUDHQ
IRUPD JUiILFD ORV UHVXOWDGRV GH GLFKR HVWXGLR \ DOJXQRV GDWRV H[WUDSRODGRV SDUD
FRQVLGHUDU FRQGLFLRQHV H[LVWHQWHV HQ PROLQRV VHPLDXWyJHQRV GH ODV GLPHQVLRQHV
DFWXDOHV

Impacto en molinos
10000

1450.1

ksi

Esfuerzos de Impacto [MPa]

Experimental sin mineral


Extrapolado
Experimental con mineral
Extrapolado

1000

145.0
1

10

100

Mb*Dm [kg*m]

)LJXUD0DJQLWXGGHLPSDFWRVHQXQPROLQR
6LVHFRQVLGHUDTXHXQDERODGHPP SHVDNJDSUR[\TXHODDOWXUDGH
FDLGD HV XQ SRFR LQIHULRU DO GLiPHWUR LQWHUQR GHO PROLQR XQ PROLQR GH 
 SUHVHQWD
HVIXHU]RVDVRFLDGRVDOLPSDFWRVXSHULRUHVDORV0SDHQSUHVHQFLDGHURFDV\VREUH
 0SD HQ LPSDFWR FRQWUD ILHUUR GHVQXGR $XQTXH OD FRPSDUDFLyQ QR HV
FRPSOHWDPHQWH YiOLGD HV LPSRUWDQWH FRQVLGHUDU HVWRV YDORUHV IUHQWH D OD UHVLVWHQFLD
Pi[LPDGHDFHURVDOHQVD\RGHWUDFFLyQODFXDOQRVXSHUDORV0SDHQHOPHMRUGH
ORVFDVRV/RVPDWHULDOHVHVWiQDQLYHOHVOtPLWHGHH[LJHQFLDUHVSHFWRGHVXVSURSLHGDGHV


/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

)LJXUD7RUUHGHHQVD\RGHLPSDFWRUHSHWLWLYRGHERODVGHPROLQR/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

/DVERODVGHPROLQRVXHOHQHQVD\DUVHHQWRUUHVGHLPSDFWRUHSHWLWLYRFRPRODGH
OD )LJXUD  8Q HVWXGLR UHDOL]DGR SRU 6LOYD &DxHWH \ (VWD\ VREUH HO HIHFWR GHO
WUDWDPLHQWRWpUPLFRHQODUHVLVWHQFLDDOLPSDFWRGHERODVGHPROLQRPRVWUyTXHODVERODV
QR VH TXLHEUDQ LQVWDQWiQHDPHQWH VLQR TXH DFXPXODQ GDxR /XHJR GH KRUDV GH
KDEHUVHWHUPLQDGRHOHQVD\RORTXHLPSOLFDHQIULDPLHQWRGHODVERODVHOSRUFHQWDMHGH
ERODVIUDFWXUDGDVVHKDEtDWULSOLFDGRDORPHQRV

Fractura de bolas

Porcentaje bolas fracturadas

60

SinRev
Rev120
Rev150
Rev180

50

40

16 horas despus

30

20

10

0
50

100

150

200

Cadas / bola
)LJXUD5HVXOWDGRVGHHQVD\RVGHIUDFWXUDGHERODVGHPROLQRGHDFHUR
&XDQGR KD\ LPSDFWR GLUHFWR GH EROD DO UHYHVWLPLHQWR VH SXHGH REVHUYDU HQ OD
VXSHUILFLH ODV KXHOODV GH ORV LPSDFWRV )LJXUD  $GHPiV HV IUHFXHQWH TXH VH
REVHUYHQ UHEDEDV SHHQLQJ FRPR VH DSUHFLD HQ OD )LJXUD  'DxRV PD\RUHV VRQ OD
IUDFWXUDGHUHYHVWLPLHQWR )LJXUD \ODIUDFWXUDGHERODV )LJXUD /XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

)LJXUD5HYHVWLPLHQWRFRQVHxDOHVGHLPSDFWRGHEROD

)LJXUD5HYHVWLPLHQWRFRQUHEDEDVFDXVDGDVSRUHOLPSDFWR/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO

)LJXUD5HYHVWLPLHQWRVIUDFWXUDGRV/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5

02/,(1'$ 6$* 2SHUDFLyQ 0DQWHQFLyQ \ &RQWURO


)LJXUD)UDJPHQWRVGHEROD
35&7,&$ '(/ *5,1'287
/D RSHUDFLyQ GHO PROLQR VLQ DOLPHQWDFLyQ SDUD ORJUDU XQ YDFLDGR FRPSOHWR GHO
PLQHUDO\DVtREVHUYDUHOYROXPHQGHODFDUJDGHERODVHVDOWDPHQWHGDxLQD(QEDVHDORV
DQWHFHGHQWHV DQWHV SUHVHQWDGRV OD LQIRUPDFLyQ VH REWLHQH DO FRVWR GH SURYRFDU XQ
VHYHUR GDxR D ERODV \ UHYHVWLPLHQWRV FX\RV UHVXOWDGRV VRQ XQD IUDFWXUD PDVLYD GH
ERODVVREUHGHIRUPDFLyQGHOUHYHVWLPLHQWR\ODDSDULFLyQGHJULHWDVTXHVHSURSDJDQHQ
IRUPDLPSUHYLVLEOH'DGRVXHQRUPHFRVWRHVFDGDYH]PHQRVIUHFXHQWHVXUHDOL]DFLyQ
DXQTXHD~QH[LVWHQRSHUDGRUHVTXHFRQVLGHUDQQHFHVDULDVXUHDOL]DFLyQ/XLV 0DJQH 2 :DOGR 9DOGHUUDPD 5