Вы находитесь на странице: 1из 2

SOCIJALNA PSIHOLOGIJA I PSIHOLOGIJA POLITIKE

Ispitna pitanja

I GRUPA PITANJA
1. Predmet socijalne psihologije (definicija i problemi izučavanja)
2. Psihološka socijalna psihologija i societalna socijalna psihologija
3. Problemi određenja predmeta političke psihologije
4. Razvoj socijalne psihologije kao naučne discipline (tri perioda u razvoju i
njihove osnovne karakteristike)
5. Klasična shvatanja o suštini socijalnog ponašanja (shvatanja koja
naglašavaju princip evolucije, kolektivne svesti, imitacije i sugestije, i
instikata)
6. Bihejvioristički pristup u socijalnoj psihologiji
7. Geštaltistički pristup u socijalnoj psihologiji
8. Psihoanalitički pristup u socijalnoj psihologiji
9. Teorija uloga
10. Metoda eksperimentalnog istraživanja u socijalnoj i političkoj psihologiji
11. Metode sistematskog neeksperimentalnog istraživanja u socijalnoj i
političkoj psihologiji (posmatranje i anketa)
12. Tehnika analize sadržaja
13. Psihobiografska metoda u političkoj psihologiji
14. Procesi socijalizacije (pojam, shvatanja i problemi)
15. Teorijska shvatanja i pristupi u proučavanju procesa socijalizacije
16. Socijalno učenje uslovljavanjem (klasično, instrumentalno i opservaciono
uslovljavanje)
17. Učenje po modelu (imitacija, identifikacija, učenje učenjem uloga)
18. Učenje uviđanjem
19. Politička socijalizacija: pojam i osnovni pristupi istraživanju
20. Problem »kritičnog perioda« u političkom razvoju pojedinca (uloga rane
političke socijalizacije)
21. Razvoj odnosa prema političkom sistemu (personalizacija politike)
22. Rana partijska identifikacija
23. Razvoj političkog mišljenja
24. Osnovne vrste i modeli političkog učenja
25. Porodica kao agens političke socijalizacije
26. Škola kao agens političke socijalizacije

II GRUPA PITANJA
27. Pojam i određenje stava; pojmovi srodni pojmu stava
28. Teorijski pristupi izučavanju stavova (strukturalni i funkcionalni pristup)
29. Vrste i dimenzije stavova
30. Strukture stavova (Ferguson, Gilford, Pantić, Ajzenk)
31. Hajderova teorija ravnoteže
32. Festingerova teorija kognitivne disonance
33. Osgud-Tanenbaumova teorija podudarnosti (stvaranje otpornosti prema
promeni stava)
34. Pojam i definicija vrednosti
35. Istraživanja vrednosti u našem društvu
36. Antidemokratska orijentacija i autoritarna ličnost (Adornova istraživanja)

1
37. Ajzenkovo shvatanje o povezanosti političkih opredeljenja i ličnosti
38. Rokičevo shvatanje autoritarnosti
39. Istraživanja autoritarnosti u našem društvu
40. Socijalni uticaj: poslušnost
41. Socijalni uticaj: konformizam (eksperimentalna istraživanja konformizma)
42. Konformizam u širem socijalnom kontekstu
43. Socijalni uticaj: pokoravanje autoritetu
44. Socijalni uticaj: Uticaj preuzetih uloga
45. “Zločini poslušnosti”
46. Definicije grupe i razlikovanje vrsta grupa
Publika
47. Pojam gomile ili mase (osnovne karakteristike masovnog ponašanja)
48. Vrste i karakteristike gomila
49. Socijalni pokreti (Socijalno-psihološki aspekti)
50. Struktuirane grupe (opšte karakteristike i klasifikacija)
51. Pojam i karakteristike male grupe
52. Osnovne vrste malih grupa
53. Pojam grupne strukture i vrste grupnih struktura
54. Struktura moći: pojava moći i tipovi moći u psihologiji grupe
55. Uslovi održanja i funkcionisanja grupe (usvajanje grupnih ciljeva i
zadataka)
56. Kohezivnost grupe (pojam, izvori, efekti)
57. Vođe i vođstvo: Pojam i vrste vođstva
58. Ličnost i situacija kao determinante vođstva

III GRUPA PITANJA


59. Načini rukovođenja: demokratsko i autokratsko rukovođenje
60. Psihologija vođe i vođstva u politici
61. Odnos pojedinca i grupe: individualistička i grupna perspektiva
62. Teorija socijalnog identiteta (osnovni pojmovi i postavke)
63. Manjinski identitet: spoljašnji i unutrašnji kriterijumi manjinske pripadnosti
64. Psihološki efekti manjinske pripadnosti
65. Međugrupni konflikti: psihoanalitički pristup
66. Međugrupni konflikti: hipoteza “frustracija-agresija”
67. Međugrupni konflikti: Šerifov pristup (postavka o konfliktu realnih interesa)
68. Socijalni identitet i promene socijalne strukture (Tajfelov model)
69. Socijalni stereotipi: pojam i definicije
70. Socijalni stereotipi: individualne i socijalne funkcije stereotipa
71. Ispitivanje etničkih stereotipa
72. Pojam i karakteristike predrasuda
73. Uslovi javljanja i širenja predrasuda
74. Teorije o poreklu predrasuda
75. Psihološki sadržaj nacionalizma
76. Oblici nacionalne vezanosti
77. Istraživanja nacionalne identifikacije i nacionalizma u nas
78. Pojam i merenje etničke distance
79. Glasine i širenje glasina