Вы находитесь на странице: 1из 67

ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑا ﺔﯿﻔﻟأ

فﺮﺼﻟاو ﻮﺤﻨﻟا ﻲﻓ

ﺔﻣﻼﻌﻠﻟ

ﻲﺴﻟﺪﻧﻷا ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑ ﷲا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ ﻦﻳﺪﻟا لﺎﻤﺟ (ـﻫ 672 - 600)

ﻚ ِ ِ ﻟﺎ ﻣ

َ ﻓ ﺮﱠﺸْﻟا

ﻪ ﱠ ﻳﻮِ ﳏ َْ

ِ

ﻲ ﻄ ﻣ

ْ ُ

ﺰ ﺠ ﻣ

ْ

َ

َ

ْ

َ

ُ

ِ

ﻼ ﻴ ﻤ َ ﳉاْ

ِ

ﻩ ﺧﻵا

ْ

َ

ِ

َ

ﻢﻴ ِ ِ ﺮﻟا ﻦِ ﺣ

ُ َ ﲪَأ ْ

ِ

ِ ﻟآ

ﻪ و

َ

َ

ﺪ ﺻﺎ ﻣ

َ ْ

ﺮﻟا ِ ﷲا

َ

ﻚ ِ ِ ﻟﺎ ﻣ

ْ

ِ

ﻢ ِ ﺴ ﺑ

ْ

ﻪ ﱠ ﻠﻟا

ﲔ ﻤﻜْ ﺴ ﻤْﻟا

ﺮ َ ـﻴ ْ ﺧ َ

َ

َ

ِ ِ

َ

ْ

ُ

ِ

َ

ْ

ٍ

ﺪ ﻮ ِ

ﻦِ ْ ﺑا

َ

ﻮِ ﺤﱠﻨْﻟا

ْ

لَﺬْ ﺒْﻟا َ

ِ

ﺔ َ ﱠ ﻴ ﻔْﻟَأ

ِ ﺋﺎ َ ﻨـﺛَ

َ

ﺟ د

َ

تﺎ ر

َ َ

ِ

ِ

ﰊﱢ ر

َ

ُ

ﻦﺑا

ُ

ِ

ﱯِ ﱠﻨﻟا

ﻆ ﻔَﻠ ِ ﺑ

ٍ

ْ

ْ َ

ﲑ ﺑ

ِ

ِ

ﺋﺎ

ٌ

َ

ِ

تﺎ َ ﺒ ِِ

ٍ

َ ﻫ ُ

ﺪ ٌ ﻤ ﱠ َُ

ﻰَﻠ

َ

ﻠﻟا

َ

ﻰ ﺼ ْ ﻗَﻷا

َ

ً

ﺿ ر

ِ

ِ

ﻖ ﺴ ﺑ

ْ

َ

ٍ

ﻲ ﻀ ـﻳ

َ

ْ

ِ

لﺎَ َ

ً َ َ

ﻴ ﺼ ﻣ

ُ

َ ﺳَأ ْ و

ِ

َ

ﲔ ﺘ

ِ

ب ﻘ

ﺮ ـﺗ

و

ْ

َ

ﻮ و

ﻪ ﻠﻟا و

ُ

َ

ُ

ﺘ ـﺗ

ﻲ ﻀ َ ﻘ ْ َ

1

ُ 2

3

ُ

5

َ

4

َ

ﻰ ﻔَﻄ ﺼ ﻤﻟاْ

ﻪ ﻔْﻟَأ

ْ

َ

ِ

َ

ﻂُ ﺴ و

َ

ﺔ ً َ ﺋﺎ َ

ُ

َ

ْ

ـﺗ

ِ

ﺐ ﻮ ﺴ ﻣ

ُ

ْ

ﺟ ـﺘ

ٌ

َ

ْ

ِ

ﻪَﻟ ُ و َ

ﱄِ

ُ

ِ

ﺰ ﺟ َ ﻮ ْ ﻣ ُ

ِ

ﻂ ﺨ ﺳ

ِ

ﻼ ً ﻀ ْ ـﺗ َ

ْ

ِ

ْ

ُ

ﻩ ﻓا

ْ

َ

ِ

ﺮ و

َ

َ ﻫ 6

7

ﻨ ﻣ ﻒ ﱠ ﻟَﺄ َ ـﻳ ﺎ و

ْ

َ َ

ُ

َ

ﻌ و

َ

ِ

ف ﺣ

ْ

ِ

ْ َ

ْ

ﻢ ٌ ﺳا ْ و

ﺔ ﻤْﻠ و

ٍ

ﺪ ﺴ و

ُ َ

َ

ﻮ و

َ

ْ َ ﻗ

م َ ﻼ ﻛ

ٌ

ٌ

َ

َ

ِ

ْ

َ

ﺰ ﻴ ﻴَْﲤ

ٌ

ِ

ِ

ﻢ ﺳﻼ ﻟ

ِ

ْ

ْ

ِ

َ

َ

َ

ْ ﱂَ

ِ

ﻞ ﻓ

ٌ

ْ

َ ﻳ

ِ

ﻦَﻠ ِ ﻗَأ

َ

ْ

عرﺎِ ﻀ ﻣ

ُ

ٌ

ْ

ِ

ﻣَأ

ٌ ْ

ﻞ ﻬ ـﻴ ﺣ و

َ َ

ْ

َ

ن

ْ

ْ َ

ِ

إ

ﻣَﻷا

ْ

ِ

ﳓَ

ْ

ُ

ِ

ﻞ ﻓ

ْ

َ

ٌ ْ

ﺳا

َ

ُ

َ

ْ

ُ

ْ

ن ـﻧ

ِ

ِ

ﻞ ﻓ

ن ﻮﱡﻨﻟﺎ ِ ﺑ

ِ

ْ

ِ

ٌ

ِ

ْ

ﻢ ﻠﻜَ ْﻟا

م ْ ﺆ َ ـﻳ ُ

ﻞ ﺼ َ ﺣ

ْ

ﻲ ﺠ ـﻳ

َ

َ

ﻢ ﺸ ﻛ

ﻢ ﻬ ُ

ٌ

ﱠﰒُ

َ

ِ

ﻞ ﻓ

ِ

َ

ٌ

مﻼﻜَْ ُ ﻟا

َ

ﻘ ﺳﺎ ﻛ

ْ

َ ْ

ﻢ ﺘ

ِ

َ

ﻢ ﻋ

لَْ أ

ّ

َ

و

ْ

لُ ﻘﻟاْ َ و

َ

ﻔ ﻣ

ُ

ِ

ْ

ا ﺪﻨﱢ ﻟا و

َ

َ

ْ

ِ

ﻲ ﻌ

ْ ﱂَ و

َ

ﻢ ﺳ و

َ

ﻞ ﳏ ََ

َ

ـﻓا

ْ

ْ

ِ

َ ﻳ و

َ

ﰲ و

َ

ِ

ِ

ﺰ ﻣ

ْ

ِ

ن ﻮ ـﻨﻠﱡ ﻟ

ِ

ْ

ْ

ﻞ ﻛ

َ

ﺎﱠﺘﻟﺎ ﺑ

َ

ْ

ِ

ُ

َ

ٌ

ﻆٌ ﻔَﻟ

ْ

ِ

ﺔ ﻠ

ٌ

َ

َ

ﻦِ ﻳﻮِ

ْ

ﻨ ـﺘﻟاﱠ و

َ

ْ

َ

ف ﺮ َ ﳊاْ

ْ

ُ

ﺎ ﻨ ﻣ َ ﻼ ﻛ

ِ

ِ

ﺎ ﺘ ﺑ

ِ

َ

َ ﳉﺎْ ﺑ

ﻩ ﺪ ﺣ ا و

َ

ُ

َ

ُ

ُ

َ

َ ﺗَأ و

َ

ﺖْﻠ ـﻓ

َ

َ

َ

ﳘا ﺳ

َ

ِ

ﻲ ﺿﺎ و

َ َ

ﺮ ﻣَﻷا و

َ

ُ

لﺎ ـﻓَﻷا

َ

ْ

ِ

ْ ﱂَ

ن

ْ

ِ

إ

َ

ِ

ُ

ْ

8

9

10

11

12

13

14

فرﺻﻟاو وﺣﻧﻟا ﻲﻓ كﻟﺎﻣ نﺑا ﺔﯾﻔﻟأ

وﺣﻧﻟا ﻲﻓ كﻟﺎﻣ نﺑا ﺔﯾﻔﻟأ ْ َ ِ ﻨ ﺒ ٍ ﻪ َ ﺒ َ َ

ْ َ

ِ

ٍ

َ

َ

َ

ﻨ َ ْ ﻤْﻟا َ

ﻤْﻟا و ب ﻌ

ِ

ﺸ ﻟ

َ

و

ﺮ ﱡ ﺛَﺄ َ

ُ

ﺮ ﻤْﻟا

ْ ُ

َ

ْ

ُ

ف و ﺮ ُ ﳊاْ

َ ﻣ َ

ﻼﺻُﱢ أ

ﺎ َُ ﲰ و َ

ﺎ َ ﻳ َ

ﺮ ﻋ

ُ

َ

ب ٌ َ ﻌ ْ ُ

ِ

ﻪ ﻣ

ُ

ْ

ِ ﺿ ﻮْﻟا

َ

ِ

ﻢ ﺳﻻا و

ُ ْ

َ

15

16

17

َ

19

ِ

ْ

ﻞ ﱡ ُ و َ

ُ ْ 22

23

21

20

18

ِ

َ ُ

ﲏِ ﻣ

ِ

ﺎ َ ـﺘ َ ْ ﺟ

ﻼ ِ ﺑ

َ

َ

ﻤ ﺳ

ُ

ِ

ﺒ ْ َ و َ

ِ

ْ

ﺪ ْ َ ﻗ

ْ

َ

ْ

ِ

ْ

َ

ﻦِ ﻋ

ِ

ءﺎ َ ﲰَﻷا

ٍ

ْ

ﻣَأ

ْ

َ ﺒﱠﺸْﻟﺎ ﻛ

َ

ِ

ٍ

َ ﺑﺎ َ ِ ﻨ و

َ

ُ

ﺮ ﻣ ُ َ

ب ﻌ و

ْ

َ

ِ

ﻞ ْ ﻓ

ُ

و َ

ٍ

ِ

ﺪ ﻴ ﻮ ـﺗ

ْ ْ

َ

ن ـﻧ

ُ

ْ

ِ

ف ﺣ

ٍ

ْ َ

ذ

و ُ و

َ

ﺢٍ ْ ـﻓ َ

و ُ ذ

ِ

ﻨ و

َ

ﻪ ﻣ

ﺐ ﺼ ﱠﻨْﻟا و

َ

َ

ْ

ﺺ ﺼ ﺧ

ُ

ْ َ ﻗ

َْ

ﺮ ﻏ

ْ

ُ

ـﻴ و

َ

ِ

ﱭ ﺼ و

َ

َ

ﻧا

ْ

ﻢ ﱟ ﻀ َ ﺑ ِ

ِ

ﻜ ﺴ ﺘ ﺑ

ْ

ِ

َ

ٍ

ﱭ ﺼ و

َ

َ

ِ

ﻧا

ْ

واٍ

َ

ِ

ﻊ ْ ﺮْﻟا ﱠ

ﻢ ﺳﻻا و

ُ ْ

َ

َ ﻓ رﺎ َ

ﺟا ْ و

َ

َ ﻓ و

و

َ

َ

ْ

ْ

م

ِ

ْ

ْ

ْ َ

را

ْ

ِ

ن إ

و ُ ذ

كاَ ذ َ

ّ

ِ

ٌ ﺣ َ

خآ

ٌ

بَأ

ٌ

ﰲ و

َ

ِ

َ

َ ْ

ِ

رﺎ ﺘ

ٍ

ِ

ﻘ ﻓﺎ و

َ َ

ف ﺮ َ ﳊاْ

ْ

ِ

ﻋ ـﻴ

ُ َ

ﻦ ﺮ ﻛ

ﲏِ ﻤْﻟا

ُ ْ َ

َ

ْ

ْ َ

ﺚ ﺣ

ﻮ ﳓَ

ْ

ُ

ﻞ ﻔْﻟا

ُ

ْ

ً

رﺎ ﻀ ﻣ

َ

َ

ُ

ﲰا

ْ

َ

ِ

يﻮِ ﻌ

ٍ

ِ

َ

َ ﺷ

ْ

اﻮ ُ ﻋَأ

َ

ِ

و

َ

ُ

ن ـﻧ

ْ

ﺑ ﺮ

ِ

ْ

ﻞ ﺻَﻷا و

ُ

َ

ْ

ٍ

ثﺎ َ ﻧإ

ِ

ﺲِ ﻣَأ

ْ

ْ ﻳَﺄ ﻛ

َ

َ

ﻞٍ ﻓ

ْ

ِ

ﻌ و

َ

َ

ُ

ﺼ ﺧ

ﺳﻻ

ْ َ

ْ

ٍ

ﻨ ﺌ

ﻞِ ﻔْﻟا

ِ

ﺎ ﻣ

ﻲ ﻀ و

ُ َ

َ ُ

َ

ضٍ رَﺄ ﻛ

ْ

نإ

َ

َ

ﻴ ﻨ

ِ

ﻦ و

ِ

ﺎ ﻨ ﺒﻠْ ِ

َ

َ

ْ

َ

ِ

ﻢ ْ ﺿ و

َ

ْ

ْ

ِ

ِ

ُ

ْ

ِ

َ

ْ

َ

ْ

ﻣ َ

ﺮ ﺷﺎ ﻣ

ِ

ٍ

ﻖﱞ ﺤ ﺴ ﻣ

ُ

ِ

َ

ﺴ ْ ﻛ

ﻦَﻠ َ ﺟا ْ

َ

ٍ

ْ

ِ

َ ﳉﺎْ ﺑ

ﺎ ﺤ ﺘ ْ ـﻓ َ

ً

ﺎ ﻣ

َ

نَأ

ﺎ ﻨ ﻜ ﺴ ﻳ

َ ُ

ﻢ ﻛ

َ ﺑﺎ ﻫَأ

َ

ﺎ ﺰ

ْ

ْ

ُ

ِ

ﻦَﻟ

ِ

نَﺄ ﺑ

ْ

ﻦ ﻛﺎ ﺴْﻟا و

َ

ْ

َ

َ

َ

َ ﺑا ﻋإ

ﺎ ﺮ

َ

َ

ْ ُ َ

و

ﺮ ﻛُذ

ِ

َ

ْ

ْ

ِ

ِ ﻟَﻷﺎ ﺑ

َ ﻧﺎ َ ﺑَأ

َ َ

ُ

و

24

25

26

27

28

29

ﻣ ﺠ ـﻳ

ِ

ِ

ﺴ ﻳ

ْ ُ َ

َ ْ َ

ﻩ ﺪ ﻋ

ُ

ِ

ﲏِ ﺑ

َ

ﻮ ﺧَأ

ْ

َْ ﲰَﻷا

ْ

َ

ِ

ﻦ ﻣ

ﻴ ﻤْﻟا

ِ

ُ

ﻪ ﻣ

ُ

ِ

ِ

ﲑ ﺧَﻷا

ِ

ْ

ﻠﻟا

ﺎ ﺟ

َ

ﺎ ﻣ

َ

اﺬَ ﻫ

َ

ُ

ِ

ﳓَ

ْ

ءﺎ َ ﻴ ﺑ

ٍ

ِ

ُ

ﺚ ْ ﺣ َ

ِ

ُ

ْ

ﺮ ﺬ

َ

ﺮ ﳕَ

ْ

ِ

ﻒ ْ

ﺻَأ

ِ

َ ﻧﺎ َ

ﻦ ﺴ ﺣَأ

ُ َ

ْ

ا ﺮ ﺴ ﻛ

ُ

َ

ً ْ

ُ

ب ﻮ ﻨ ـﻳ

َ

ﺟا و

َ

ﻢ ﻔْﻟا و

َ

َ

ﺺ ﻘﱠـﻨ ﻟا و

َ

ْ

ْ ُ ْ

ُ

ر

ُ

ﺔ ﺤ ﺻ

ً َ ْ ُ

كاَ ﺬَ ﻛ

َ

فرﺻﻟاو وﺣﻧﻟا ﻲﻓ كﻟﺎﻣ نﺑا ﺔﯾﻔﻟأ

وﺣﻧﻟا ﻲﻓ كﻟﺎﻣ نﺑا ﺔﯾﻔﻟأ ﺮ ﺷَأ ُ َ ﻬ ْ ْ ﻋا ﺘ ﻦ ِ

ﺮ ﺷَأ

ُ َ

ْ

نﺑا ﺔﯾﻔﻟأ ﺮ ﺷَأ ُ َ ﻬ ْ ْ ﻋا ﺘ ﻦ ِ ﺼ ِ ـﻧ

ْ

ﻋا

ﻦ ِ ﺼ ِ ـﻧ

ﻚ َ ﻴ ْ ِ ﺑَأ

ْ َ

ْ

ِ

ﻦ ﻣ

ﻮ ﺧَأ

ْ

ٍ

َ ُ ْ

ﻫ ﺼ و

َ

ذإ َ

َ

ﲔ ـﺑﺎ ﻛ

ا

َ

ِ

َ ﱂﺎ ﺳ

ُ ُ ﺑﺎ َ و

َ

َ

ﺎ ﺮ

َ

َ ﻴﻠْ ِ

َ

ِ

ِ

نﺎ َ

َ

ِ

ﺐ ِ ِ ﻧﺬْ ُ و َ

ﺎ ﻧ ﻮُﻠ ﻫَﻷا و

َ

َ

َ ﻼ

َ

ا ذ

ﺎ ﺠ ﻛ

َ

و

ً ﺎ ﻓﺎ َ ﻀ َ ﻣ

ِ

ﻳ ﺮ

ﻟ ُأ

ِ

ْ

َ

ْ

ﺪ ْ َ ﻗ

ﲔ ﻨ و

َ َ ْ َ

ـﺘ ـﺑا

ﺪ ـﺑ

َ ْ َ

ِ

ﺢٍ ْ ـﻓ َ

َ

ﺮ ﻣﺎ ﻋ

ِ

ٍ

ﻖ ِ ﳊأْ

َ

ﻧ ﻮ

َ

ِ ﱠ

ﻖَﻄ ﻧ

َ

د ﺮ

َ

ﻨ ُ ﺴْﻟا ﱢ و

َ

َ

ْ

ْ

م ـﻗ

َ

ْ

َ ْ

ﺪ ﻋ

ِ

ﻮ ﻫ و

َ

ْ

َ

ٍ

ِ

ﻩ ِ ِ ﺴﻜَ ﺑ

ْ

ْ ﻣ َ

َ

ْ

ُ ِ

ِ

ً

َ ْ

َ

ﺒ ﺼ و

ْ

ا

ـﻨ َ ْ

َ

َ

َ

و

ا ذ َ

ﺢ ـﻓﺎ َ

ﺿ رَأ

نﻮ

بﺎ َ ﺒْﻟا

ُ

َ

ُ

ْ َ

ْ

ُ ﺮ ﻀ ﲟ

ُ

ْ

ْ

ﻊِ َْ

ﱠ َ ﻗ و

َ

ـﻧﺎ َ

َ

ِ

ْ ﺎ َ ﻣ َ

ﻞ ﺒ ُ

ﺒ ﺘ

ْ

ُ ﻮُﻠ ﻤ َ ﻌ ْ ـﺘ َ ﺳا ْ

ِ

ا ذ َ

ُ

ﰲ و

َ

كاَ ذ

َ

َ ﳉاْ

ِ

ﻪ ﻴ ِ

ْ

وَأ

ﺪ ْ َ و

َ

ْ

ِ

ﻋ ﺗ

ْ

ِ

َ

ٍ

ﱐ ﻮﻜُ َ

ِ

ْ

ِ

ﺲِ ﻜْ ﻌ ﺑ

ﺮ ُ ﺴﻜْ َ ُ

تﺎ رذَْﺄ ﻛ

ِ

ﻒ ﻀ ُ ْ ﱂَ ﺎ ﻣ

َ

َ

ِ

ْ

ف ر

َ

ْ

د

ِ

ﺼﱠﻨﻟا

ْ

ِ

ً ْ ﻳَأ

َ

لَْ أ

ﺪ ـﺑ

َ ْ َ

َ ﻧﻮُﻟَﺄ ﺴ و

َ

ْ

َ

َ

َ

ﻪ ﻤَﻠْﻈ ﻣ

َ

ْ

َ

ِ

ﻲ ﻣ و ﺮ ـﺘ ﻟ

ِ

ُ

َ

َ

َ

ـﻓ ر َ

ﻢَﻠ ﻛ

ً ﺎ َ ْ

َ

ْ

ر ﺪ ُ ْ ـﻳ

َﻻ

و

َ ﻼ َ

ِ

َ

ﻟﺎ َ

ﻪ ْ َ

ِ

نَأ

ْ

ﻴ ـﻴ ِ و

َ بَأ

ٍ

ُ

ْ َ

ﻦ ﻔ

َ

با ﻋﻹا ا َ ذ

ﲎﱠ ـﺜ ﻤ ْﻟا

َ

ُ

ُ

نﺎ َ ﻨـﺛاْ

ِ

ﺎ ﻌ ﻴ ﲨ

َ

َ

ِ

ِ

ِ

َ

ْ

ﻊ َ ﻓ را

ْ

 
 

كاَ ﺬَ ﻛ

َ

ِ

َ ﻴْﻟا

نﺎ ﻨـﺛاْ َ و

َ

َ

ِ

ْ

ِ ﻟَﻷا

ِ

ﺐ ﺼ و

َ

ﺎ و ﺸ ﻋ

ﻧا

ْ

ِ

ﻧ ﺮ

ْ ُ

َ

ْ

ِ

َ

ﻧﻮ ﻴ ﻠ ﻋ

ِ

د ﻳ

َ

ﻖ ﺤ ﺘْﻟا

ِ

ْ

ْ

َ

َ

ْ

ﻗ َ

ْ ُ ْ

ﺮ ﺟا

ر

ﺎ َ ﻴِﺑ و َ

ِ

واٍ ﻮ ﺑ

َ

ِ

ﻪِﺑ و

َ

ﻦِ ْ ﻳ ذ َ

ن ﻮ ﻤَﻟﺎ ﻋ و

َ

َ

ُ

َ

ﻪ ِ ِ ﺑ

ْ

ٍ

ِ

ﺎ و

َ َ

ْ

ِ

ﻞ ﻣ

َ

و

َ

عٍ ﻮ ﻤ ﳎ َْ

ُ

ِ

ﰲ و

َ

طُ

ْ

ِ ِ

َ

ﻟَﻷﺎ ﺑ

ِ

َ ﺘْﻠ ﻛ

َ

و

ِ

ﻒُﻠ ْ ﲣَ و

َ ﻓ و

ْ َ

َ

ُ

ْ

را

ِ

ْ

ﻮُﻟو ُأ

ُ ُ ﺑﺎ َ و

َ

َ

َ

ﺷ و

ِ

ُ

نﻮ و

َ

ْ

ﺎ ﲨ

ﻖ ﺤﻠْ ﻤْﻟا و

َ

ﲏُـﺛ

ِ ﻟَأ

َ

ﻒ ٍ و

َ

ِ

َ

ُ

ﻮ و

ﺎ َ و َ

ت َ ﻻ وُأ اﺬَ ﻛ

َ

ﺎ ﻣ

َ

ن ـﻧ

ُ

ُ

ِ

ْ

َ

َ

ُ

ِ

ِ

ﻞ ﺟ

فْ

َ

ُ

ْ

ِ

ﺎ ﻧ ﻮﱡﻨﻟا

ِ

ْ َ ﲰ

َ

ْ َ ﻗ

ِ

َ

ْ َ

ْ

ﺪ ﻗ ً َ ﲰا ي ﺬ و

َ

ْ

َ

ِ

ﻟا

ُ

ِ

ِ

ﺔ ﺤ ﻔْﻟﺎ ﺑ

ﺎ ﻣ

َ

َ

ْ َ

ن َ ﻼ ﻔ ـﻳ

َ

ْ

َ

ِ

ﺐ ﺼﱠﻨْﻟا و

َ

ْ

ِ

ِ

ﻮِ ﺤ َ ﻨ ﻟ

ﺠﻠْ ﻟ

ْ َ

ْ

ِ

ِ

م

ْ

ﺼ ـﻳ

َ

ُ َ

ْ

َ

ْ

ﺎ ـﻓﺬْ

ُ

َ

ﺮ و

ﻞ ﺟا و

َ

َ

َ

و

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

فرﺻﻟاو وﺣﻧﻟا ﻲﻓ كﻟﺎﻣ نﺑا ﺔﯾﻔﻟأ

وﺣﻧﻟا ﻲﻓ كﻟﺎﻣ نﺑا ﺔﯾﻔﻟأ ﺎ ا ﺮ َ ْ ﺮ ْ ف ﻋ ﻣ رﺎﻜَ

ا ﺮ

َ

ْ

ْ

ف ﻋ

ﻣ رﺎﻜَ ﻣ

َ

َ

ِ

ُ

ِ

ُ

َ

ِ

ُ

ِ

ز

ِ

ـﻳ

ْ َ

ً

َ

ْ ُ

ِ

ي ﺬ ﻟا

اﺬَ ﻛ

ِ

َ

ٌ ءﺎ َ

ﺎ ﻣ

َ

َ

ﻤْﻟا و

َ

ﻰ ﻔَﻄ ﺼ ﻤْﻟﺎ

ْ

َ

ُ

ُ ُ

َ

َ

ﻴﲨ

ِ

ﺪ ْ َ ﻗ

ً ﺎ ﻀ َ ﻳأ

ْ

َ ْ ﻤ ُ َ

ﻮ ﻋ ﻴ ﻛ

ْ

ُ َ

ﺎ ﻤﻜْ ﺣ

َ

ُ

ً

ﻮ و

ْ

َ ُ

َ

ْ

َ

ُ ُ َ َ

ْ

و

وأ

ْ

َ

و

ﻦ ﻬـﺛَ َ ﻼَﺛ

ِ

ـﻓ ر

ْ ﺑَأ

ى ـﻨ

ﻮ ـﻳ

ْ

ا

و

وا ٌ و َ

َ

ﺼ ْ َ ﻧ

ُ

ﺾِ ﻘ ْ ـﺗ َ

ا رﱢﺪ ُ

َ

َ

ْ ﻬَﻇ َ

ِ ﻟَأ

ْ

ِ

م

ً

ﺎ زﺎ ﺟ

َ ﳉاْ

ْ

َ

َ

ِ

ِ

ءﺎ ﲰَﻷا

ْ

َ

ِ

ﻴ ﻓ ِ

ْ

ُ

َ

ِ

با ﻋ

َ

ْ

ﻼ ﻌ

ﻹا

ﺘ ﻣ

َ ْ ُ

ِ

ُ ُ ﺒ ْ

ُ

ﻪ ﻣ

ْ

ِ

َ

ﺮ ﻏ

ْ

ـﻴ

َ ﻧ و

َ

َ

صﻮ ُ ـﻨ ْ

ٌ

ﻘ ﻣ

َ

ﺮ ﺧآ

ٌ

ِ

ِ

ﻪ ﻴ ِ

ْ

ِ

ﻞٍ ﻓ

ْ

ْ

ﻮِ ﻧا

ف ﺬ ﺣاو ﻮِ ﻧا

ِ

ْ

ْ

ْ

ﺎ ﻬ ﻓ

ﻤ ﻴ ِ

َ

ِ

ْ

و

ﺳ َ َ

لُ وَﻷﺎ َ

نﺎﱠﺜ ﻟا و

َ

يَأ و

َ

ﻟَﻷﺎ َ

َ

َ

ْ ﻓﺮﻟا و

ِ

َ

ِ

46

47

48

49

50

51

ِ

ﺮ ﻛُذ

ا

َ

ﻟا

ﺬ و

َ

ي

ﲑ ِ ﻤﻀﻟﺎﱠ ِ

ا

ﻚَﻠ ﻣ

ﺐ ْ ﺼ ُ

ِ

ﺢ َ ﻤﻟاْ

ِ

ﺎ ﻤَﻠ ﻋا و

ْ

ﺮ ُ ﻜُ

ِ

ﺪ َ َ ﺑأ

ْ

َ

ْ

َ

َ

ﺸ ْ ﺗ َ

ﺔَﻓﺮِﻌ ْﻟاو ُةﺮ ﻜﱠﻨﻟا

َ

َ

ْ َ

وَأ

َ

ِ

ْ ﻧَﺄ ﻛ

و

ْ

ﺪ َ ْ ﻫ

َ

َ

َ ﻻ و

َ

َ

ِ

ْ

َ

اﺮ ﺛﺆ ﻣ

ُ

ي و

َ

ذ

ِ

ُ

رﻮ ﻀ ﺣ

َ ْ ُ

ا ﺪ

ـﻳ

ُ

ِ

َ

ْ

ﻣ ﻛأ

ﻚ ﺮ

َ َ

ْ

ﺐ ﳚ

َ

ْ

ِ

ﺢَﻠ ﺻ

ْ

َ

َ

ِ

ِ

ﱰ ُ

َ ﺴ ْ َ

ﺎ ﻣ

َ

ِ

ﻗ ﻮ ْ َ

َ

ﻗا

ِ و

ٌ

م ﻼ

ِ

ْ

َ

ﻪ ِ ﻴ ِ

َ

ُ ﻐْﻟا و

َ

ﲏِ ْ ﺑا و

َ

ِ

رﺎ َ ﺧا

ا

ْ

ﻮ و

َ

َ

ِ

ً

ﺎ ﻣ

َ

ﻻإ

ْ

ِ

ﻦ ﻣ

ُ

ﺮ ﺟ

ِ َ ﻳ

َ ﳍاْ و

ﺎ ﻣ

َ

َ

ِ

َ ﻨ ﺑ

َ

ْ

ِ

ﻩ ﲑ ﻏ و

َ

ِ

ْ

ِ ﻓا وأ

َ

ِ

ءﺎ َ ﻴْﻟا

و

َ

و

َ

ف ﻋﺎ ﻛ

ْ

بﺎ ﻏ

َ

ﻞ ْ َ ـﻓﺎ ْ ﻛ َ

ْ

ﻆُ

ﻔَﻟ

ْ

ِ

َ

َ

ِ

َ ﻨْﻠ ﻧ

ﻔَﻠ ْ ﻛ َ

ِ

َ ﻨﱠـﻧ ﺈ َ

ِ

ذإْ

ﺎ ﻣﺎ َ ﻛ َ

َ

ﻂْ ﺒ ﺘ ﻌ ـﻧ

َ ْ َ

ِ

لَْ أ

ْ ﻬ ُ ﻛ َ

ﻞ ِ ﺑﺎ َ

ُ

ﺔ ٌ َ ﻓ ِ ﻌ

ْ

َ

َ

و ا

ْ

ﻴ ْ

ٍ

ﺔ ﻏ

ِ

ﻪ ﻣ

ْ

َ

ي ﺬ ِ ِ ﻟ

لﺎ ﺼﱢﺗا

َ

ٍ

فﺎﻜَ ْا و

َ

ِ

ﻪَﻟ

ﻀ ﻣ

ﺐ ﺼﱠﻨ ﻟا و

َ

ُ

َ

ٍ

ْ

ِ

ْ

َ

ﺎ ﻣ

َ

ﲏِ ْ ﺑا ﻦِ ﻣ

ِ

ُ

ﺎ ﺒْﻟا

َ

ِ

ﺎﻧ

ُ

ﺮ و

َ َ

نﻮﱡﻨﻟا و

ُ

َ

وا ﻮْﻟا و

َ

ُ َ

ﺎ ﻣ

َ

ﻊِْ ﻓ ﺮ ﻟا

ﲑ ِ ِ ﺿ

َ

ِ

ٌ ﺮ ﻜ َ

ة

َ

َ

53

54

55

56

57

58

59

َ 60

52

ﻩ ـﻴ و

ﺎ ﻤ

و ُ و

َ

َ

َ

ءﺎ َ ﻴْﻟﺎ ﻛ

ِ

ﻞ ﱡ ُ و َ

ﻊِْ ﻓ ﺮﻠ ِ

ُ ﺮ ُ ْ ﻏ

َ

ذ

َ

ٌ

ِ

ﻟَأ و

َ

ﻦ و

ْ

ِ

فرﺻﻟاو وﺣﻧﻟا ﻲﻓ كﻟﺎﻣ نﺑا ﺔﯾﻔﻟأ

وﺣﻧﻟا ﻲﻓ كﻟﺎﻣ نﺑا ﺔﯾﻔﻟأ ﺸ ْ َ ﺗ ِ ﻪ ُ َ ﺘ ﺒ ﻼ

ﺸ ْ َ ﺗ

ِ

ُ َ

ﻼ ﻜ ﺸ ﻣ

َ

ُ

ﻞ ﺼﱠﺘ ﻤْﻟا

ﻤ َ ـﻧا ْ

ْ

ُ

ْ

ِ

ِ

َ

ﻴَﻟ

َ

ْ

ءﻲ ﳚ

َ

ع

ُ

و ﺮ ﻔْﻟا و

َ

ُ

ْ ﻧَأ و

يﺎ ﻳإ

ا ذإ َ

ﻬ ﺷَأ

رﺎ َ ﺧَأ

ْ ﻣﱢﺪ َ َ و

ْ

َ

َ ﻗ و

ُ

ُ

َ

ُ َ َ

ﻪ ـﺒ

َ

ُ

ِ

نأ

َ

َ

ﻊ ﻳ ﺮ ﻔـﺘﱠ ْﻟا و

َ

ُ

ْ

ْ

ِ

َ

ِ

ﻰﱠﺗَﺄ َ

ﻒﻠْ ُ ﳋاْ

ُ

ﻪ ُ ُ ْ ﻛ ُ

َ

َ

ﻻﺎ ﺼ ﻔ ْ ﻧﻻا

ِ

َ

لﺎ ﺼ ﻧا

َ

رﺎ َ ﺧا

َ

ْ

ِ

ْ

َ

ِ

ِ

ﺖ ْ ﺷ

َ

ِ

ْ

َ

ﺻ و

ُ

ِ

ْ

ا ﺮ

ً

ﺎ ﻔﻠَ ﺳ

َُ

ـﻴ ﳐ

َ

َ

ِ

َ

ﻪ ِ ﻓ ِ

ْ

ﺐ ﻐْﻟا َ

ْ

ُ

ْ

َ

ﻴَﻟ ْ َ

ﻲ ﺴ و

ِ

ْ َ

ﻦ و

ْ َ ﻗ

ً

ْ َ

ُ

ﺎ ﻀ ْ ﻳَأ

ْ ﻣ َ

ْ

ِ

ْ

ﻋا

ﺾ ـﺑ

ْ َ

ُ

فﺬْ َ ﳊاْ

ُ

ِ

ي ﲑ ﻏَ

ْ

ْ

ْ

ُ

ﺎ ﻣ

َ

ُ

ﺢ ﻴ ﺒ ﻳ

ُ

ِ

ٍ

َ ﻳﺎ َ ﻗ وِ

ن ـﻧ

ْ

ْ َ َ

ﻊ و

ِ

ﺪ ْ َ ﻗ

ِ

ﻌَﻟ

َ

ﲏ و

َ َ

ﲏِْﻄ

ﻗ و

َ