Вы находитесь на странице: 1из 51

PERANCANGAN STRATEGIK PUSAT SUMBER TAHUN ............ 1.

0 LATAR BELAKANG Pusat Sumber Sekolah (PSS) memainkan peranan penting dalam mempertingkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah. Ia berfungsi dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran supaya lebih berkesan dan memberi sokongan kepada usaha belajar sendiri berasaskan sumber. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, PSS merupakan nadi segala pergerakan dan akti iti ke arah P!P yang berkesan. Ia perlu menjadi "#entre of a#tion$ , "#entre of learning$ dan "#entre of #onsultan#y$. Sebagai satu tempat yang menyediakan koleksi P!P, ia memainkan peranan utama sebagai agen perubahan ke arah rakyat yang #elik maklumat dan ilmu pengetahuan. Peranannya perlu diperkukuhkan lagi sekiranya negara ingin mengeluarkan pekerja bermaklumat (kno%ledge %orker) sebagai pemimpin generasi masa depan. &ahap penggunaan PSS di kalangan guru-guru dan para pelajar masih belum men#apai tahap optimum. Peran#angan yang teliti dan berfokus perlu dilaksanakan agar peranan sebenar PSS sebagai nadi sekolah dan penyokong utama dalam peningkatan prestasi sekolah ter#apai. 2.0 VISI IKUT SEKOLAH 3.0 MISI IKUT SEKOLAH

4.0 MATLAMAT '.( Menjadikan PSS sebagai nadi kepada ke#emerlangan sekolah.

'.) '.*

Mengumpul, menyimpan dan mengedarkan pelbagai jenis maklumat serta menyediakan perisian pendidikan kepada pelajar dan guru-guru. Membentuk masyarakat berbudaya ilmu dan gemar memba#a.

5.0 OBJEKTIF +.( +.) +.* +.' +.+ +., +.Menyediakan sumber-sumber bagi kemudahan guru dan pelajar Menyediakan tempat untuk guru-guru meran#ang dan menghasilkan sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran. Meningkatkan profesionalisme guru. Mengumpul, menyimpan dan mengedar pelbagai jenis maklumat. Membina program media untuk pengajaran dan pembelajaran serta membekalkan perisian pendidikan untuk kegunaan guru dan pelajar. Meningkatkan nisbah pemba#aan pelajar dan guru dari (.+ kepada (. -. Meningkatkan jumlah penggunaan media pengajaran dalam P!P.

6.0 ANALISIS PERSEKITARAN DALAMAN DAN LUARAN ,.( KEKUATAN

(. .uru kerap mengikuti kursus dan didedahkan dengan pelbagai pengetahuan serta ilmu pengurusan PSS. ). Sokongan daripada pihak pengurusan dalam pelaksanaan program PSS meningkatkan mutu perkhidmatan dapat dilaksanakan. *. Koleksi buku-buku yang terdapat di PSS adalah koleksi terkini. '. Sikap ingin tahu pelajar yang tinggi dan bersemangat untuk maju. +. PSS dilengkapi dengan keperluan asas yang agak lengkap untuk menjalankan fungsinya. ,. Para pelajar dan guru-guru menunjukkan minat dan memberi sokongan kepada akti iti galakan memba#a yang dijalankan. membolehkan pelbagai usaha untuk

,.) KELEMAHAN
(. &iada pembantu pustaka%an yang dapat berkhidmat sepenuh masa. ). &ahap pemba#aan dan kesedaran pembelajaran berasaskan sumber di kalangan guru dan pelajar adalah rendah terutama bagi pelajar-pelajar yang lemah.

*. .uru PSS tidak dapat memberi komitmen sepenuhnya kerana turut dibebankan dengan lain-lain tugas tambahan samada di peringkat sekolah, PP/ dan 0P1. '. 0umlah bahan ba#aan dan alat bantu mengajar belum men#apai sasaran yang ditetapkan.

+. Kedudukan PSS yang kurang strategik serta keluasan fi2ikalnya yang terhad. ,. Kemahiran penggunaan PSS yang rendah di kalangan guru dan pelajar -. Promosi yang kurang berkesan

,.*

ANCAMAN

(. ).

&ekanan untuk menghabiskan sukatan pelajaran menyebabkan guru-guru lebih #enderung mengajar menggunakan kaedah tradisional. 3nit-unit khas kurang berfungsi kerana bebanan tugas guru di luar. 4udayamemba#a yang rendah di kalangan ibu bapa .

*.

,.'

PELUANG.
(. ). *. 0aringan perhubungan yang baik antara pIhak PSS sekolah dengan PSP1, PP/, PK. serta guru-guru media sekolah lain 5atar belakang keluarga yang berpendidikan tinggi serta mempunyai kesedaran untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Sokongan daripada pihak pengurusan dan PI4.

7.0 ANALISIS PERSEKITARAN ASPEK FIZIKAL, PERKAKASAN DAN BAHAN KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) S1. Lokasi PSS strategik dan e !"n#ai r"ang W1. *i(ika$ +i$ik N,LAM- +i$ik Akses dan +i$ik #ang $"as SAL. tidak kond"si' S2. Me !"n#ai ke "da%an rangkaian dan W2. Tiada rak kas"t dan te !at en#i !an &eg. akses internet. W3. *i(ika$ rangkaian sentiasa &er"&a% S3. Pe &ang"nan 'i(ika$ #ang kond"si' "nt"k P)P PELUAN/ (0) .A+A1AN (.) 01. +ant"an ke2angan dari Ke enterian .1. PSS &erada da$a to! 4 !eringkat ke&angsaan Pe$a3aran (P./)

ASPEK PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) S1. Mengg"nakan siste e5&ooking &agi W1. Pengg"naan &a%an k"rang !e anta"an di &i$ik e "da%kan g"r" e &"at te !a%an rangkaian PSS engaki&atkan 6anda$is e &i$ik5&i$ik PSS W2. Ko it en g"r" $ain tidak e "askan S3. Pi%ak !entad&ir dan g"r"5g"r" PSS e &erikan ko it en #ang tinggi PELUAN/ (0) 01. K%id at +ant" Nasi%at (PK/) 02. +ant"an dari sta' sokongan #ang &ert"gas di &a%agian $ain. ASPEK PENGGUNAAN PSS .A+A1AN (.) .1. Me$i&atkan 2arga seko$a% dan ko "niti se7ara en#e$"r"% dan &erkesan da$a e &ant" dan !en#okong !eng"r"san PSS.

KEKUATAN (S) S1. +an#ak ke$as en3a$ankan ! ) ! di PSS. S2. Ke "da%an ko !"ter dan !rinter di &i$ik SAL dig"nakan se7ara o!ti " se asa 2akt" !erseko$a%an. PELUAN/ (0) 01. S" &angan ko !"ter dari agensi $"ar.

KELEMAHAN (W) W1. Pe$a3ar k"rang engg"nakan PSS se&agai te !at e &a7a dan eng"$angka3i se$e!as sesi !erseko$a%an. W2. Pe$a3ar k"rang &er inat e &"at !in3a an &"k".

.A+A1AN (.) .1. Mengga$akkan 2arga seko$a% dan ko "niti engg"nakan PSS.

PROGRAM GERAKAN MEMBACA

KEKUATAN (S) S1. Per$aksanaan !rogra N,LAM di ke$as &er3a$an dengan $an7ar engik"t 3ad"a$ 2akt". S2. An3"ng Minda +estari en#ediakan ke "da%an e &a7a &agi engga$akan &"da#a e &a7a da$a ka$angan !e$a3ar dan 2arga seko$a%.

KELEMAHAN (W) W1. 1a ai !e$a3ar asi% tidak e !"n#ai &"k" 1ekod +a7aan N,LAM. W2. 9ok" en dan rekod &agi !ro3ek N,LAM tidak $engka!. W3. Ana$isis N,LAM tidak di&"at !ada setia! &"$an.

PELUAN/ (0) 01. Ker3asa a dari se "a g"r"

.A+A1AN (.) .1. Me &ent"k as#arakat &er&"da#a i$ "- ge ar e &a7a dan &erke a%iran &e$a3ar se!an3ang %a#at.

:.; PILIHAN STRATEGIK

<

ISU, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI & SASARAN ,ndikator +idang ,s" Mat$a at !restasi Tenaga Penga"to asian Perat"s &"k" !eker3a PSS #ang te$a% ta &a%an dise$esaikan di!roses di!er$"kan dengan segera eningkat Peng"r"san "nt"k ) e &ant" Penge$o$aan e !er7e !atkan !enga"to asia n PSS Pe$a3ar k"rang Mengga$akan Perat"s &er inat !e$a3ar !in3a an &"k" Pengg"naan e in3a e in3a eningkat PSS &"k" dari &"k" !"sat s" &er Progra Me anta!kan Perat"s !e$a3ar N,LAM tidak !engenda$ian #ang Progra enda!at !ro3ek N,LAM enda!at /erakan sa &"tan di !ingat /angsa Me &a7a ka$angan eningkat !e$a3ar >.; PENJANAAN STRATEGIK ASPEK *,?,KAL- PE1KAKASAN 9AN +AHAN KEKUATAN (S)

Sasaran !restasi (=) 2;11 2;12 2;13

KELEMAHAN (W)

S1. Lokasi PSS strategik dan e !"n#ai r"ang #ang $"as 9a$a an dan S2. Me !"n#ai ke "da%an L"aran ko !"ter- rangkaian dan akses internet. PELUAN/ (0) S1 @ 01 01. Per"nt"kan P./ ST15 Meningkatkan dari Ke enterian !e &e$ian &a%an &a7aan Pe$a3aran !e$a3ar .A+A1AN (.) .1. Seko$a% a%" e enangi !ertandingan PSS !eringkat negeri dan ke&angsaan S1@.1 ST45 Me !er&an#akkan as!ek ke7eriaan $"aran dan da$a an #ang enarik &erkonse!kan ta an i$ "

W1. Persekitaran +i$ik Akses dan +i$ik Ta#ang tidak kond"si' W2. Lantai P"sat Akses tidak kond"si' "nt"k &a%an ,.T W3 @ 01 ST25 U!grade ko !"ter di +i$ik Akses W1- W2 @ 01 ST35 Pena &a%&aikan ke "da%an +i$ik Ta#ang ) +i$ik Akses

ASPEK PEN/U1USAN 9AN PEN/EL0LAAN

>

9a$a an L"aran

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) S1. Mengg"nakan siste e5 W1. Me !roses se "$a &"k"5&"k" sete$a% &ooking &agi e "da%kan g"r" enda!at K%id at +ant" PK/ e &"at te !a%an &i$ik5&i$ik dan siste S5Li&s &agi siste !enga"to asian PSS S1 @ 02 ST15 Me2"3"dkan dok" en dan rekod #ang $engka! serta ke askini dengan &ant"an k%id at nasi%at dari PK/. W1 @ 02 ST25 Me !er7e!atkan !roses !enga"to asian PSS dengan &ant"an dari !e &ant" ak a$

PELUAN/ (0) 01. K%id at +ant" Nasi%at (PK/) 02. +ant"an dari sta' sokongan #ang &ert"gas di &a%agian $ain. .A+A1AN (.) .1. Me$i&atkan 2arga seko$a% dan ko "niti se7ara en#e$"r"% dan &erkesan da$a e &ant" dan !en#okong !eng"r"san PSS.

ASPEK PEN//UNAAN PSS

1;

9a$a an L"aran

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) S1. +an#ak ke$as en3a$ankan W1. Pe$a3ar tidak di&eka$kan dengan ara%an !)! di P"sat S" &er dan +i$ik ker3a #ang 3e$as se asa di&a2a as"k ke PSS Ta#ang S2. /"r" re$ie' se$a$" e &a2a !e$a3ar as"k ke PSS S2 @ 01 ST15 Meningkatkan !engg"naan PSS da$a ka$angan g"r" dan !e$a3ar se7ara e'ekti' W@. W1 @ .1 ST25 Progra Mer"

PELUAN/ (0) 01. Ker3asa a #ang &aik dari se "a g"r"

.A+A1AN (.) S@. .1. Pe$a3ar asi% tidak da!at enga2a$ s"asana &ising se asa &erada di PSS

a2areness ke!ada 2arga S k

P10/1AM /E1AKAN MEM+A.A

11

9a$a an

L"aran

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) S1. Pe$aksanaan !rogra W1. 1a ai !e$a3ar asi% tidak e !"n#ai N,LAM di ke$as &er3a$an dengan &"k" 1ekod +a7aan N,LAM. $an7ar engik"t 3ad"a$ 2akt". W2. 9ok" en dan rekod &agi !ro3ek S2. An3"ng Minda +estari N,LAM tidak $engka!. en#ediakan ke "da%an W3. Progra gerakan e &a7a tidak di"r"s e &a7a s"rat k%a&ar &agi dengan &aik dan siste atik. engga$akankan !e$a3ar e &a7a. S1 @ 01 W1- W2- W3 @ 01 ST15 Men#ediakan &a%an ST25Me anta!kan !eng"r"san N,LAM. &a7aan #ang enarik dan terkini

PELUAN/ (0) 01. Ker3asa a dari se "a g"r"

.A+A1AN (.) .1. Me &ent"k as#arakat &er&"da#a i$ "- ge ar e &a7a dan &erke a%iran &e$a3ar se!an3ang %a#at.!en#okong !eng"r"san PSS.

S2@ .1 ST25Mengadakan akti6iti gerakan e &a7a #ang e$i&atkan se "a !e$a3ar dan ko "niti &erdekatan.

4.; PEM,L,HAN ST1ATE/,K

12

+idang As!ek *i(ika$Perkakasan dan +a%an

SW0T ST S0 W0 S. W. S0 W0 S. W. S0 W0 S. W. S0 W0 S. W.

Strategi

ST1 Meningkatkan !e &e$ian &a%an &a7aan !e$a3ar ST2 U!grade ko !"ter di +i$ik Akses ST3 Pena &a%&aikan ke "da%an +i$ik SAL. dan P"sat Akses ST4 Me !er&an#akkan as!ek ke7eriaan $"aran dan da$a an #ang enarik serta &erkonse!kan ta an i$ " 5 ST1 Me2"3"dkan dok" en dan rekod #ang $engka! serta ke askini dengan &ant"an %id at nasi%at PK/ ST2 Me !er7e!atkan !roses !enga"to asian dengan &ant"an dari !e &ant" ak a$ 5 5 ST1 Meningkatkan !engg"naan PSS da$a ka$angan g"r" dan !e$a3ar se7ara e'ekti' 5 5 ST2 Progra a2areness ke!ada 2arga SMK Mer" ST1 Men#ediakan &a%an &a7aan #ang enarik dan terkini ST2 Me anta!kan !eng"r"san N,LAM ST3 Mengadakan akti6iti gerakan e &a7a #ang !e$a3ar dan ko "niti 5 e$i&atkan se "a

As!ek Peng"r"san dan !enge$o$aan

As!ek Pengg"naan PSS

Progra /erakan Me &a7a

4.1 SENA1A, ST1ATE/, ,KUT KEUTAMAAN +idang ST Strategi

13

As!ek *i(ika$Perkakasan dan +a%an As!ek Peng"r"san dan !enge$o$aan

ST1 ST2 ST4 ST3 ST2 ST1

As!ek Pengg"naan PSS

ST1

Meningkatkan !e &e$ian &a%an &a7aan !e$a3ar U!grade ko !"ter di +i$ik Akses Me !er&an#akkan as!ek ke7eriaan $"aran dan da$a an #ang enarik Pena &a%&aikan ke "da%an +i$ik Ta#ang dan +i$ik Akses Me !er7e!atkan !roses !enga"to asian dengan &ant"an !e &ant" ak a$ Me2"3"dkan dok" en dan rekod #ang $engka! serta ke askini dengan &ant"an %id at nasi%at PK/ Meningkatkan !engg"naan PSS da$a ka$angan g"r" dan !e$a3ar se7ara e'ekti' Progra a2areness ke!ada 2arga SMK Mer" Me anta!kan !eng"r"san N,LAM Men#ediakan &a%an &a7aan #ang enarik dan terkini Mengadakan akti6iti gerakan e &a7a #ang e$i&atkan se "a !e$a3ar dan ko "niti

Progra /erakan Me &a7a

ST2 ST2 ST1 ST3

PELAN TAKT,KAL ASPEK KEMU9AHAN *,?,KAL- PE1KAKASAN 9AN +AHAN ST15 Meningkatkan !e &e$ian &a%an &a7aan !e$a3ar +i$ Pro3ek A Akti6iti Tindakan Te !o% Kos ) s" &er 0"t!"t KP,

14

Pa eran +"k" (Kaeda% Pe &e$ian)

/PM

1 %ari

Mena &a% Se "a ko$eksi &"k" g"r" r"3"kan UPS1 PM1 dan SPM

2;11 2;12 2;13

Se "a g"r" da!at +"k"5&"k" #ang di!i$i% ene!ati e i$i% &"k" #ang ke%endak g"r"5g"r" dan !e$a3ar dike%endaki se7ara ter"s dari !e &eka$ 3;= dari Ko$eksi &"k" 1B 14 P./ r"3"kan di PSS 1B18 1B1<

Mena &a% ko$eksi &"k" 'iks#en +, dan +M

Se "a g"r"

2;11 2;12 2;13

2;= dari Ko$eksi &"k" P./ 'iks#en di PSS 24= dari P./ 3;= dari P./

+"k" 7erita #ang re$e6an dan terkini

PELAN SWOT STRATEGI


Program Pembudayaan Pemba#aan berkualiti dengan pelaksanaan pelbagai akti iti galakan memba#a.

PROGRAM N !"# B$%&'"! (

TINDAKAN M$#)'*"+" *", #$#-$%&"."&", -%/0%"# , !"# .'-"+" #$#1/&'.&", &$-"*" -$#)"2"", &'"! ( *", #$,2"-" /)3$&( 1 -$!"&.","",

TUGASAN P$,')'4", J&'"." P$,+$* "", &$%(". &$%3" P$!"&.","", -%/0%"# P$, !" ", 5 P$,"#)"4",)" &",

SUMBER P$!"3"% G'%' D","

14

Penambahan koleksi. 4ahan ber#etak

P%/0%"# -$,"#)"4", K/!$&.

M$,"#)"4 &/!$&. ',('& #$,2"-" ."."%", 16 20

P$,')'4", J&'"." P$,+$* "", &$%(". &$%3" P$!"&.","", -%/0%"# P$, !" ", 5 P$,"#)"4",)" &", P$,')'4", J&'"." P$,+$* "", &$%(". &$%3" P$!"&.","", -%/0%"# P$, !" ", 5 P$,"#)"4",)" &", P$,')'4", J&'"." P$,+$* "", &$%(". &$%3" P$!"&.","", -%/0%"# P$, !" ", 5 P$,"#)"4",)" &", P$,')'4", J&'"." P$,+$* "", &$%(". &$%3" P$!"&.","", -%/0%"# P$, !" ", 5 P$,"#)"4)" &", P$,')'4", J&'"." P$,+$* "", &$%(". &$%3" P$!"&.","", -%/0%"# P$, !" ", 5 P$,"#)"4",)" &",

P$!"3"% G'%' D","

6kti iti per#ambahan ilmu dengan komuniti luar.

P$%&/,0. ", - ,("%

M$,3"!",&", "&( 7 ( #$,*"-"(&", .'#)$% -$#) "+"", *", &$-"&"%",

P$!"3"% G'%' D","

Me%ujudkan lebih banyak stesen PSS di persekitaran sekolah.

R",0&" ", S'#)$%

M$#"&. #'#&", -$,00',"", .'#)$% .$* " "*" ',('& ('3'", #$#-$%( ,0&"(&", -$,2"-" ", "&"*$# & *", ."4. "4 -$!"3"%

P$!"3"% G'%' D","

Menambah jumlah 64M serta menggalakkan penggunaannya di kalangan guru-guru.

P$,04". !", )"4", P5P

G'%'80'%' #$,04". !&", )"4", *"!"# -",( " *", * *"1("%&", * PSS

P$!"3"% G'%' D","

Memperkemaskan program pendidikan pengunaan PSS dan kemahiran maklumat.

L ($%". M"&!'#"( #$%$,(". P5P

M$,3"!",&", "&( 7 ( )$%".".&", L ($%". M"&!'#"(

P$!"3"% G'%' D","

Promosi PSS menerusi

P$,+$)"%", #"&!'#"(

P$,')'4", J&'"." P$,+$* "", &$%(". &$%3"

P$!"3"% G'%'

18

bulletin PSS, akti iti, kempen galakan papan kenyataan serta penggunaan PSS se#ara maksimum. Menempatkan seorang pembantu pustaka%an dengan pembiayaan PI4..

B'!$( , *", B%/.'% PSS

)$%&" (", "&( 7 ( PSS9 .'8 .' .$#"." *", -$,0$("4'", "#

P$!"&.","", -%/0%"# P$, !" ", 5 P$,"#)"4",)" &",

D","

M$,$#-"(&", P$#)",(' PSS

M$,$#-"(&", -$#)",(' PSS ',('& #$#)",(' GPM *", G'%' PSS *"!"# /-$%". 4"% ", .$%(" -$,0'%'.",

P$%) ,2",0", *$,0", -$,0'%'.", P$,+$* "", &$%(". &$%3" P$!"&.","", -%/0%"# P$, !" ", 5 P$,"#)"4",)" &", P$,')'4", J&'"." P$,+$* "", &$%(". &$%3" P$!"&.","", -%/0%"# P$, !" ", 5 P$,"#)"4",)" &", P$,')'4", J&'"." P$,+$* "", &$%(". &$%3" P$!"&.","", -%/0%"# P$, !" ", 5 P$,"#)"4",)" &", P$,')'4", J&'"." P$,+$* "", &$%(". &$%3" P$!"&.","", -%/0%"# P$, !" ", 5 P$,"#)"4",)" &",

P$!"3"% G'%' D","

Mengadakan kursus dan bengkel teknologi pendidikan se#ara berkala supaya penggunaan media dalam P!P dipertingkatkan. Sistem sirkulasi, katalog dan nilam berkomputer untuk meningkatkan mutu perkhidmatan, memudahkan pengurusan, peran#angan, analisis dan pelaksanaan akti iti Mengenalpasti keperluan bahan menerusi perbin#angan, soal selidik serta kajian tindakan untuk meningkatkan mutu perkhidmatan. Mengadakan program bersama panitia untuk menggalakkan

L"( 4", K$#"3'", S("11

L"( 4", P$#)",0',", S("11 )$%"."&", ($&,/!/0 -$,* * &",

P$!"3"% G'%' D","

P%/3$& A'(/#". PSS

M$,0"*"&", . .($# . %&'!". )$%&/#-'($% ',('& #$#'*"4&", -$%",2",0",9 -$,0'%'.", *", ","! . . *"("

P$!"3"% G'%' D","

K"3 ", T ,*"&", PSS

M$,0$,"!-".( #"."!"4 PSS *", #$%",2",0 .$%(" #$!"&.","&", &"3 ", ( ,*"&", #$,0 &'( &$-$%!'", M$,"% & # ,"( -$!"3"% ($%4"*".')3$&

P$!"3"% G'%' D","

M ,00' #"("

P$,')'4", J&'"." P$,+$* "", &$%(". &$%3"

P$!"3"% G'%'

1<

penggunaan PSS serta meningkatkan pen#apaian prestasi akademik.

-$!"3"%", M$,3"!",&", "&( 7 ( -$,0"+"", #$!"!' "&( 7 ( ./&/,0", &"*$# & : &/8 "&"*$# &; C(4 6 #$,2',0& ! -/($,. M$#"&. #'#&", -$,00',"", .'#)$% .$* " "*" ',('& ('3'", #$#-$%( ,0&"(&", -$,2"-" ", "&"*$# & *", ."4. "4

P$!"&.","", -%/0%"# P$, !" ", 5 P$,"#)"4",)" &",

D","

Me%ujudkan bilik-bilik matapelajaran, sudutsudut tertentu dan memaksimumkan penggunaan ruang persekitaran sekolah dengan me%ujudkan sekolah adalah PSS.

S$&/!"4 "*"!"4 PSS

P$,')'4", J&'"." P$,+$* "", &$%(". &$%3" P$!"&.","", -%/0%"# P$, !" ", 5 P$,"#)"4",)" &",

P$!"3"% G'%' D","

PELAN STRATEGIK PUSAT SUMBER


BAHAGIAN A 8 KEMUDAHAN FI<IKAL9 PERALATAN9 DAN BAHAN BIDANG PEMBANGUNAN PROJEK KHAS TAHUN PELAKSANAAN KRITERIA 2010 2011 Menyediakan ruang ba#aan rujukan, rak 7 7

2012 7

2013 7

2014 7

1:

FI<IKAL DAN KECERIAAN

&6M61 PSS

S8K956: 6/656: PSS SUSUN ATUR BILIK DAN RUANG

PERABOT DAN KELENGKAPAN

PERTAMBAHA N KOLEKSI BAHAN BAHAN CETAK

P8;&6M4 6:61 K958KSI 46:61 =8&6K

terbuka dan sudut ba#aan rekreasi Mengubahsuai susun atur ruang mengikut kesesuaian dan penggunaan. 5anskap dalaman untuk ruang ba#aan rekreasi. Pondok ba#aan dan 2on memba#a di ka%asan kantin. Pondok llmu, &aman llmu, Sudut 4a#aan Kelas, 5aluan Ilmu Sudut Sejarah Sekolah, 6rkib Sekolah, Karya 4esar ;uang koleksi matapelajaran untuk P!P Meningkatkan prasarana untuk ba#aan dan kemudahan P!P. Menambah sai2 ruang fi2ikal. ;uang pameran ;uang rujukan S65 (;uang belajar se#ara indi idu) ;uang majalah ;uang 0urnal Pertambahan Meja ! kerusi Kaunter ;ak buku Papan kenyataan ;ak majalah <5ain-lain berkaitan (;ak kasut<;ak Majalah) 4uku (SM (>)+ ? S; (>(+) 6khbar (SM * ? S; )) Majalah (SM + ? S; *) =arta<peta ;isalah <5ain-lain (&ersusun dalam kotak risalah) 0urnal yang diterima, 4uku laporan,4ahan ;ujukan (8nsaiklopedia,

7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

1>

BAHAN BUKAN CETAK

PERALATAN

CIRI8CIRI KESELAMATAN

6tlas, Kamus, /irektori, 6lmana#) Koleksi hasil pelajar mengikut panitia Koleksi keratan akhbar mengikut subjek Koleksi bahan buku latih tubi dan modul P!P 6kti iti semakan stok dan baikpulih Pertambahan koleksi kaset ideo < @=/, 4ahan 6udio ran#angan &@P Model, .elob, /iorama dll 5utsinar 4ahan audio (terutamanya koleksi 4&P) =ouse%are A Perisian Kursus /irektori 5aman Beb Pendidikan (3;5 6ddres) 5aman Beb sekolah. 9:P Komputer < Projektor 5=/ &@ , @=; , @=/, /@/ ;adio Kamera Meningkatkan #iri-#iri keselamatan a) Pemadam api b) Pelan ke#emasan #) 6rahan semasa berlaku ke#emasan d) Peti ke#emasan

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7

7 7 7 7

BAHAGIAN B8 PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN PSS BIDANG PENGURUSAN DAN PENGELOLAA PROJEK KHAS TAHUN PELAKSANAAN KRITERIA 2010 2011 Menyediakan Struktur organisasi PSS lengkap, kemas ! dipamerkan> a) Struktur 9rganisasi 0a%atankuasa 7 7 2012 7 2013 7 2014 7

2;

N PSS

RANCANGAN TAHUNAN

Induk b) Struktur 9rganisasi 0a%atankuasa Kerja #) Struktur 9rganisasi Penga%as PSS d) 0adual 4ertugas Penga%as PSS Menyediakan ;an#angan &ahunan bermula dari 0anuari hingga /isember yang lengkap, meliputi matlamat, objektif, akti iti, implikasi ke%angan, #arta .antt dan lain-lain. ;an#angan dikemukakan ke dalam mesyuarat 0a%atankuasa Kurikulum, mesyuarat guru dan dimasukkan ke dalam tak%im sekolah. Meran#ang dan menguruskan ke%angan dengan bijak. Penyediaan penyata ke%angan bulanan dan tahunan. 6da fail kuasa. Peraturan-peraturan, buku stok ,perolehan, rekod pinjaman dan penggunaan, akti iti, kajian, perbelanjaan, penyenggaraan, fail meja indi idu, semakan stok dan hapuskira ( markah untuk setiap jenis dokumen < rekod lain (maksimum - jenis) Katalog CpusatD Proses teknik (#op, label dll) Pengkatalogan bahan #etak dan bukan #etak Pengindeksan bahan Mengemaskini rekod harta modal

7 7 7

7 7 7

7 7 7

7 7 7

7 7 7

PENGURUSAN KEWANGAN PSS DOKUMEN DAN REKOD 6 P$,0'%'.", PSS

7 7 7 7

7 7 7 7

7 7 7 7

7 7 7 7

7 7 7 7

DOKUMEN DAN REKOD 6 P$,0$!/!"", K/!$&. DOKUMEN

7 7 7 7 7

7 7 7 7 7

7 7 7 7 7

7 7 7 7 7

7 7 7 7 7

21

DAN REKOD 6 P$,0$!/!"", P$%"!"(", PENGLIBATAN WARGA SEKOLAH DAN KOMUNITI = NGO

P8;K91.SI61 PI1&6;

Penglibatan %arga sekolah Penglibatan komuniti

7 7 7

BAHAGIAN C 8 PENGGUNAAN PSS BIDANG WAKTU OPERASI PSS PROJEK KHAS KRITERIA /ibuka sepanjang %aktu persekolahan /ibuka> TAHUN PELAKSANAAN 2010 2011 7 7 7 7 2012 7 7 2013 7 7 2014 7

22

a) sebelum permulaan kelas b) %aktu malam #) hujung minggu d) #uti persekolahan JADUAL WAKTU 6da 0adual &ugas .uru Mempamerkan jadual %aktu penggunaan PSS 6da jadual %aktu penggunaan bilik tayangan 6da jadual %aktu bilik komputer 6da jadual bertugas penga%as PSS Meningkatkan Pinjaman murid ((>(E) ;an#angan &@P digunakan "on-air" atau D off-air" 7 7 7 7 7 7 7 7 a) Pameran bertema> b) 9rientasi PSS #) :ari 6lam Sekitar d) :ari .uru e) :ari Ibu dan 4apa f) 4ulan Memba#a g) :ari Merdeka h) Sains dan &eknologi 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

PINJAMAN :SIRKULASI; PENGGUNAAN RANCANGAN TV PENDIDIKAN AKTIV!TI PAMERAN

23

AKTIVITI GALAKAN

M,N//U MATA PELACA1AN

7 a) seminar b) pertandingan #) kui2 d) melukis poster e) syarahan f) pidato g) 0ejak maklumat 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

PEMBELAJARAN KENDIRI

Sudut pembelajaran kendiri Mempertingkatkan penggunaan bilik S65 Mempertingkatkan penggunaan bilik Pu6S 4358&I1 ! 4;9S3; PSS Program orientasi PSS 5aman %eb PSS 4rosur PSS 4uletin PSS

7 F 7 7 7 7 7 7 7 7 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

BAHAN PROMOSI = PUBLISITI

F F F F F F F F F F

LITERASI MAKLUMAT

5I&8;6SI M6K53M6& M8;81&6SI P!P

Memperkenalkan buku dalam perhimpunan Pameran buku baru Promosi ensikopedia melalui pameran dan kui2 6nugerah pemba#a dan pengguna terbanyak 5iterasi maklumat merentasi P!P

PENGHASILAN

P81.:6SI561

Pembinaan dan penggunaan 64M

24

BAHAN DAN PERISIAN

46:61 /61 P8;ISI61

berasaskan I=& /irekod se#ara berpusat F F F F

BAHAG!AN D > PROGRAM NILAM BIDANG PROGRAM NILAM PROJEK KHAS TAHUN PELAKSANAAN 2010 2011 7 F =arta 9rganisasi 0a%atankuasa dan dipamerkan KRITERIA 2012 F 2013 F 2014 F

24

Senarai &ugas &aklimat dan Pelan#aran Program 1I56M 4ahan-bahan promosi program 1I56M Semua pelajar terlibat dalam Program 1I56M Semua pelajar ada buku rekod 4a#aan 1I56M ;ekod ba#aan 4M, 4I ;ekod ba#aan kelas ;ekod ba#aan keseluruhan ;ekod dipamerkan Meningkatkan pen#apaian murid dalam> a) .angsa A 0auhari b) Perak A 0auhari #) 8mas A 0auhari d) 1I56M A 0auhari

7 7 7 7 7 7 7 7 7 F 7 7 7 7

F F F F F F F F F F F 7 F F

F F F F F F F F F F F F 7 7 F F F

F F F F F F F F F F F F F 7 F F F

F F F F F F F F F F F F F 7 F F F

KUMPULAN SASARAN DOKUMEN DAN REKOD

1I56M 48;K365I&I

PENCAPAIAN

7 F ;akan Pemba#a PENGIKTIRAFAN /alam buku rekod pelajar 7 F /engan sijil pengiktirafan dan lain7 F lain BAHAGIAN E 8 PROGRAM PENINGKATAN PSS BIDANG PROJEK TAHUN PELAKSANAAN KHAS KRITERIA 2010 2011 RANCANGAN8 K60I61 6da peran#angan, pembangunan PEMBANGUNAN &I1/6K61 PSS PSS yang menyeluruh F F JANGKA matlamat, objektif, pengunjuran, PANJANG #arta .antt, laporan pen#apaian,

2012 F

2013 F

2014 F

28

kajian kemajuan

SUMBER KEWANGAN LAIN

a) 0ogathon b) :ari PSS #) Penyertaan pelajar d) &ayangan gambar e) 5ain-lain mengikut keadaan semasa Peran#angan Pembangunan Staf> a) Proses teknik buku dan bahan bukan buku panitia matapelajaran. b) 5a%atan ben#hmarking PSS #emerlang #) Kursus 1I56M kepada guru matapelajaran dan guru kelas. d) 4engkel kemahiran proses teknik kepada penga%as PSS. e) Kursus I=&. 6khbar /alam /arjah Membuat penilaian berdasarkan akti iti tahunan. Kajian tindakan pembangunan PSS a) Karya 4esar- 1ilaian Sastera%an- (=anon 5iterature). b) Koleksi - Setempat (5o#al

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 7 7 F

F F

PEMBANGUNAN STAFF

56&I:61 K8M60361 S&6GG

F F

PENILAIAN K60I61 &I1/6K61 PSS CIRI KE!STIMEWAA N

F F F

F F

F F

F F

F F

F F

2<

=olle#tion). #) ;eferen#e &ools (untuk pengkatalogan dan pengkelasan). d) 6utomasi. e) Smart =ard

F F

PELAN TAKTIKAL PUSAT SUMBER 2012


BAHAGIAN A 8 KEMUDAHAN FI<IKAL9 PERALATAN9 DAN BAHAN

2:

PERKARA
PEMBANGUNAN FI<IKAL DAN KECERIAAN

PROJEK KHAS &6M61 PSS

TINDAKAN TAKTIKAL Mengubahsuai susun atur ruang mengikut kesesuaian dan penggunaan. Pondok ba#aan dan 2on memba#a di ka%asan kantin. Sudut Sejarah Sekolah, 6rkib Sekolah, Karya 4esar ;uang koleksi matapelajaran untuk P!P ;uang pameran ;uang rujukan S65 (;uang belajar se#ara indi idu) ;uang majalah ;uang 0urnal

TARIKH 0an-Geb

SASARAN Murid ! .uru Murid ! .uru Murid ! .uru Murid ! .uru Murid ! .uru Murid ! .uru Murid ! .uru Murid ! .uru Murid ! .uru Murid ! .uru Murid ! .uru Murid ! .uru

KOS= SUMBER Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan

TINDAKAN .PM < 60K PSS .PM < 60K PSS .PM < 60K PSS .PM < 60K PSS< K8&36 P61I&I6 K8&36 P61I&I6< 60K PSS 60K PSS 60K S65 60K PSS 60K PSS

0an-Geb 0an-Geb Geb-Ma# 0an-Geb 0an-Geb 0an-Geb 0an-Geb 0an-Geb Geb-Ma# Geb-Ma# Geb-Ma#

S8K956: 6/656: PSS

SUSUN ATUR BILIK DAN RUANG

PERABOT DAN KELENGKAPAN

;ak buku () buah) Papan kenyataan () buah) ;ak majalah () buah)

.PM .PM .PM

2>

PERTAMBAHAN KOLEKSI BAHAN BAHAN CETAK

P10CEK PENAM+AHAN K0LEKS, +AHAN .ETAK

4uku S; (>+) 6khbar S; )) Majalah S; *)

(SM (>- ? (SM * (SM + ? ?

0an A 0ulai 0an-9kt 0an-9kt Ma#-6pril Ma#-Sept

Murid ! .uru Murid ! .uru Murid ! .uru Murid ! .uru Murid ! .uru

=arta<peta (+ unit) ;isalah <5ain-lain (&ersusun dalam kotak risalah) 0urnal yang diterima, 4uku laporan,4ahan ;ujukan (8nsaiklopedia, 6tlas, Kamus, /irektori, 6lmana#) Koleksi hasil pelajar mengikut panitia Koleksi keratan akhbar mengikut subjek Koleksi bahan buku latih tubi dan modul P!P 6kti iti semakan stok dan baikpulih Pertambahan koleksi kaset ideo < @=/, 4ahan 6udio ran#angan &@P Pertambahan Model, .elob, /iorama dll Pertambahan 5utsinar (- tajuk )

ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan

.PM .PM .PM .PM .PM

6pr-9kt 6pr-9kt 6pr-9kt 6pr-9kt Ma#-9kt

Murid ! .uru Murid ! .uru Murid ! .uru Murid ! .uru Murid ! .uru

BAHAN BUKAN CETAK

Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan

.PM .PM .PM .PM .PM< 60K PSS .PM< 60K PSS .PM< 60K PSS

Ma#-9kt Ma#-9kt

Murid ! .uru Murid ! .uru

3;

Pertambahan 4ahan audio (terutamanya koleksi 4&P) kepada (>* Pertambahan =ouse%are A Perisian Kursus kepada (> * Pengumpulan /irektori 5aman Beb Pendidikan (3;5 6ddres) 5aman Beb sekolah. PERALATAN Pembelian Komputer < Projektor 5=/ () unit) Pembelian ;adio (( unit) Pembelian Kamera (( unit) Meningkatkan #iri-#iri keselamatan e) Pemadam api f) Pelan ke#emasan g) 6rahan semasa berlaku ke#emasan h) Peti ke#emasan

Ma#-9kt

Murid ! .uru

Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan

.PM< 60K PSS .PM< 60K PSS .PM< 60K PSS .PM< 60K PSS .PM .PM .PM .PM< 60K S8K956: S856M6&

Ma#-9kt Ma#-9kt Ma#-9kt Ma# Ma# Ma# 0an-9kt

Murid ! .uru Murid ! .uru Murid ! .uru Murid ! .uru Murid ! .uru Murid ! .uru Murid ! .uru

CIRI8CIRI KESELAMATAN

BAHAGIAN B8 PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN PSS

PERKARA

PROJEK KHAS

TINDAKAN TAKTIKAL

TARIKH

SASARAN

KOS=

TINDAKAN

31

PENGURUSAN DAN PENGELOLAA N PSS

RANCANGAN TAHUNAN

Menyediakan Struktur organisasi PSS lengkap, kemas ! dipamerkan> d) Struktur 9rganisasi 0a%atankuasa Induk e) Struktur 9rganisasi 0a%atankuasa Kerja f) Struktur 9rganisasi Penga%as PSS d) 0adual 4ertugas Penga%as PSS Menyediakan ;an#angan &ahunan bermula dari 0anuari hingga /isember yang lengkap, meliputi matlamat, objektif, akti iti, implikasi ke%angan, #arta .antt dan lain-lain. ;an#angan dikemukakan ke dalam mesyuarat 0a%atankuasa Kurikulum, mesyuarat guru dan dimasukkan ke dalam tak%im sekolah. Meran#ang dan menguruskan ke%angan dengan bijak. Penyediaan penyata

0an-9kt

Murid ! .uru

SUMBER Peran#angan ke%angan

.PM< P81.6B6S PSS

0an-9kt

Murid ! .uru

Peran#angan ke%angan

.PM

0an-9kt

Murid ! .uru

Peran#angan ke%angan

.PM

PENGURUSAN KEWANGAN PSS

0an-9kt

Murid ! .uru

Peran#angan ke%angan Peran#angan

.PM

0an-9kt

Murid ! .uru

.PM

32

ke%angan bulanan dan tahunan. DOKUMEN DAN REKOD 6 P$,0'%'.", PSS 6da fail kuasa. /okumentasikan peraturan-peraturan, buku stok ,perolehan, rekod pinjaman dan penggunaan, akti iti, kajian, perbelanjaan, penyenggaraan, fail meja indi idu dan semakan stok Me%ujudkan Katalog CpusatD Pelaksanaan Proses teknik (#op, label dll) Pengkatalogan bahan #etak dan bukan #etak Pengindeksan bahan DOKUMEN DAN REKOD 6 P$,0$!/!"", P$%"!"(", PENGLIBATAN WARGA SEKOLAH DAN KOMUNITI = NGO PERKONGSIAN PINTAR Mengemaskini rekod harta modal dan in entori 0an-9kt 0an-9kt Murid ! .uru Murid ! .uru

ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan .PM .PM

DOKUMEN DAN REKOD 6 P$,0$!/!"", K/!$&.

0an-9kt 0an-9kt 0an-9kt 0an-9kt 0an-9kt

Murid ! .uru Murid ! .uru Murid ! .uru Murid ! .uru Murid ! .uru

Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan

.PM< 60K PSS .PM< 60K PSS .PM< 60K PSS .PM< 60K PSS .PM

Penglibatan %arga sekolah Penglibatan komuniti - Perkongsian pintar bersama syarikat

0an-9kt 0an-9kt

Murid ! .uru Murid ! .uru

Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan

.PM .PM

33

koporat

BAHAGIAN C 8 PENGGUNAAN PSS

PERKARA
WAKTU OPERASI PSS

PROJEK KHAS

TINDAKAN TAKTIKAL /ibuka sepanjang %aktu persekolahan /ibuka sebelum permulaan kelas

TARIKH

SASARAN

KOS= SUMBER Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan

TINDAKAN

0an-9kt 0an-9kt 0an-9kt 0an-9kt

Murid ! .uru Murid ! .uru Murid ! .uru Murid ! .uru

.PM< 60K PSS .PM< 60K PSS .PM< 60K PSS .PM< 60K PSS

JADUAL WAKTU

6da 0adual &ugas .uru Mempamerkan jadual %aktu penggunaan PSS 6da jadual %aktu penggunaan bilik tayangan 6da jadual %aktu bilik komputer 6da jadual bertugas penga%as PSS Meningkatkan Pinjaman murid (( > -) Meningkatkan penggunaan

0an-9kt

Murid ! .uru

.PM< 60K PSS

0an-9kt 0an-9kt 0an-9kt 0an-9kt

Murid ! .uru Murid ! .uru Murid ! .uru Murid ! .uru

.PM< 60K PSS .PM< 60K PSS .PM .PM< 60K 4I5IK

PINJAMAN :SIRKULASI; PENGGUNAAN RANCANGAN TV

34

PENDIDIKAN AKTIV!TI PAMERAN

;an#angan &@P se#ara "on-air" atau D off-air" a) Pameran bertema> i) j) 9rientasi PSS :ari 6lam Sekitar :ari Ibu dan 4apa 0an-9kt 0an 6pr Mei 0un 0ul 9go Sep Murid ! .uru Peran#angan ke%angan

&6H61.61 .PM< 60K PSS< P81.6B6S PSS

k) :ari .uru l)

m) 4ulan Memba#a n) :ari Merdeka o) Sains dan &eknologi AKTIVITI GALAKAN MINGGU MATA PELAJARAN a) seminar 1I56M b) pertandingan #) kui2 d) melukis poster e) syarahan f) pidato g) 0ejak maklumat h) ;esensi 4uku PEMBELAJARAN KENDIRI BAHAN BULETIN DAN Sudut pembelajaran kendiri Program orientasi

Mei Geb-Ma# 0an-9kt Mei-9gos Geb-Ma# Geb-Ma# 0un

Murid

Peran#angan ke%angan

.PM< 60K PSS< P81.6B6S PSS

Murid ! .uru 0an-9kt 0an Murid ! .uru

Peran#angan ke%angan Peran#angan

.PM< 60K PSS< P81.6B6S PSS .PM< 60K PSS<

34

PROMOSI = PUBLISITI

BROSUR PSS

PSS 0an-9kt 4rosur PSS 0an-9kt 4uletin PSS Murid ! .uru Murid ! .uru Murid ! .uru

ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan

LITERASI MAKLUMAT

LITERASI MAKLUMAT MERENTASI P5P

Memperkenalkan buku dalam perhimpunan Pameran buku baru Promosi ensikopedia melalui pameran dan kui2 6nugerah pemba#a dan pengguna terbanyak 5iterasi maklumat merentasi P!P

Geb-9gos

P81.6B6S PSS .PM< 60K PSS< P81.6B6S PSS .PM< 60K PSS< P81.6B6S PSS .PM< 60K PSS

Ma#-Sept Ma#9gos 0un ! 9kt

Murid ! .uru Murid ! .uru

.PM< 60K PSS .PM< 60K PSS

Murid ! .uru

.PM< 60K PSS

0an-9kt

Murid ! .uru

.PM< 60K PSS

BAHAG!AN D > PROGRAM NILAM

PERKARA
PROGRAM NILAM

PROJEK KHAS NILAM BERKUALITI

TINDAKAN TAKTIKAL =arta 9rganisasi 0a%atankuasa dan

TARIKH 0an-9kt

SASARAN Murid ! .uru

KOS= SUMBER Peran#angan ke%angan

TINDAKAN .PM

38

dipamerkan Menyediakan Senarai &ugas &aklimat dan Pelan#aran Program 1I56M Promosi program 1I56M Semua pelajar terlibat dalam Program 1I56M dari tingkatan ( hingga + Semua pelajar ada buku rekod 4a#aan 1I56M ;ekod ba#aan 4M, 4I ;ekod ba#aan kelas ;ekod ba#aan keseluruhan Pen#apaian dipamerkan PENCAPAIAN Meningkatkan pen#apaian murid dalam> a) .angsa ()+I) A 0auhari b) Perak ()EI)A 0auhari #) 8mas ((+I)A 0an-9kt Geb Murid ! .uru Murid ! .uru Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan .PM .PM< 60K PSS

Geb-9kt 0an-9kt

Murid ! .uru Murid ! .uru

.PM< 60K PSS 60K 1I56M< 60K PSS 60K 1I56M< 60K PSS 60K 1I56M< 60K PSS 60K 1I56M< 60K PSS 60K 1I56M< 60K PSS 60K 1I56M< 60K PSS 60K 1I56M< 60K PSS

KUMPULAN SASARAN DOKUMEN DAN REKOD

0an-9kt 0an-9kt 0an-9kt 0an-9kt 0an-9kt 0an-9kt

Murid ! .uru Murid ! .uru Murid ! .uru Murid ! .uru Murid ! .uru Murid

3<

0auhari d) 1I56M ((EI) A 0auhari RAKAN PEMBACA PENGIKTIRAFAN ;akan Pemba#a ('E orang ) ;ekod pelajar< sijil pengiktirafan 0an-9kt Murid Murid 9kt Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan 60K 1I56M< 60K PSS .PM< 60K 1I56M< 60K PSS

BAHAGIAN E 8 PROGRAM PENINGKATAN PSS

PERKARA
RANCANGAN8 PEMBANGUNAN

PROJEK KHAS

TINDAKAN TAKTIKAL Menyedia peran#angan,pembangunan

TARIKH Sept-9kt

SASARAN Murid ! .uru

KOS= SUMBER Peran#angan ke%angan

TINDAKAN .PM< 60K 1I56M< 60K

3:

JANGKA PANJANG

PSS yang menyeluruh matlamat, objektif, pengunjuran, #arta .antt, laporan pen#apaian, kajian kemajuan, dsb 0ogathon &ayangan gambar 0ualan penanda buku 0ualan bendera merdeka j) 0ualan kad :ari ;aya k) :ari .uru l) :ari Ibu Peran#angan Pembangunan Staf> f) Proses teknik buku dan bahan bukan buku panitia matapelajaran. g) Kursus 1I56M kepada guru matapelajaran dan guru kelas. #) 6khbar /alam /arjah Membuat penilaian berdasarkan akti iti tahunan. Kajian tindakan pembangunan PSS a) Karya 4esar- 1ilaian Sastera%an- (=anon 5iterature). b) 6utomasi #) Koleksi setempat panitia f) g) h) i) Geb-9kt Geb-Ma# 0an-9kt 9gos 9gos Mei Mei Murid ! .uru Peran#angan ke%angan

PSS

SUMBER KEWANGAN LAIN

60K 1I56M< 60K PSS

PEMBANGUNAN STAFF

LATIHAN KEMAJUAN STAFF

.uru Geb Geb 6pril Sep-9kt

Peran#angan ke%angan

.PM< 60K PSS

PENILAIAN

KAJIAN TINDAKAN

Murid ! .uru Murid ! .uru

Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan Peran#angan ke%angan

.PM< 60K PSS .PM< 60K PSS .PM< 60K PSS

CIRI KE!STIMEWAAN

0an-9kt 0an-9kt

Murid ! .uru

3>

RANCANGAN AKTIVITI PUSAT SUMBER SEKOLAH 200?

4I 5 (.

6K&I@I&I MES@UARAT (.( 0K Pengurusan (.) 0K Kerja (.* 0K Ke#il Kerja PSS

061

G84

M6=

6P;

M8 I 7 7 7

031

035

9.9 S 7 7 7

S8P

9K&

19@

&I1/6K61

7 7 7

.PM<60K PSS .PM<60K PSS .PM<60K PSS

4;

).

PROGRAM ORIENTASI PSS ).( Pelajar tingkatan ( ).) Pelajar tigkatan ' PEMBANGUNAN FI<IKAL DAN KECERIAAN *.( ;uang 4a#aan ;ujukan *.) ;ak &erbuka *.* Sudut 4a#aan ;ekreasi *.' Susun 6tur ;uang *.+ &aman PSS ! Jon Memba#a *., S8K956: 6/656: PSS *.,(i) Sudut Sejarah Sekolah *., (ii) 6rkib Sekolah *., (iii)Karya 4esar *., (i ) Sudut ! Koleksi Panitia SUSUN ATUR BILIK 5 RUANG 4.1 R'",0 P"#$%", 4.2 R'",0 R'3'&", '.* S65 '.' ;uang Majlah '.+ ;uang 0urnal P8;649& /61 K8581.K6P61 +.( ;ak 4uku +.) Papan Kenyataan +.* ;ak Majalah PERTAMBAHAN KOLEKSI BAHAN8BAHAN CETAK

7 7

.PM<60K PSS .PM<60K PSS

*.

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7

.PM<60K PSS .PM<60K PSS .PM<60K PSS .PM<60K PSS K.Panitia K.Panitia K.Panitia K.Panitia K.Panitia .PM<60K PSS .PM<60K PSS .PM<60K PSS .PM<60K PSS 7 7 7 .PM<60K PSS .PM<60K PSS .PM<60K PSS .PM<60K PSS

'

+.

,.

41

6.1 B'&' 7 ,.) 6khbar 7 ,.* Majalah 7 6.4 C"%("= P$(" ,.+;isalah, 0urnal,4uku 5aporan,4ahan ;ujukan ,., Koleksi :asil Pelajar ,.- Koleksi Keratan 6khbar ,.K Koleksi 4ahan 4uku 5atih &ubi dan Modul P!P ,.L Semakan Stok BAHAN BUKAN CETAK -.( Koleksi Kaset @ideo< @=/, 4ahan 6udio ;an#angan &@P -.) Model, .lob, /iorama dll -.* 5utsinar -.' 4ahan 6udio -.+ =ouse%are -., /irektori 5aman Beb Pendidikan -.- 5a%ab Beb Sekolah P8;656&61 K.( Komputer< Projektor 5=/ K.) ;adio K.* Kamera =I;I-=I;I K8S856M6&61 L.( Pemadam 6pi 7

7 7 7

7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7

7 7 7 7

7 7

7 7 7

7 7

.PM<60K PSS .PM<60K PSS .PM<60K PSS

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7

K.P61I&I6 K.P61I&I6 K.P61I&I6 .PM<60K PSS .PM<60K PSS .PM<60K PSS .PM<60K PSS .PM<60K PSS .PM<60K PSS P81H856;6S I=& P81H856;6S I=& .PM<60K PSS .PM<60K PSS .PM<60K PSS

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

.PM< 60K S8K956:

42

L.) Pelan Ke#emasan

L.* Peti Ke#emasan

S856M6& .PM< 60K S8K956: S856M6& .PM< 60K S8K956: S856M6&

(E

P81.3;3S61 ! P81.8595661 PSS (E.( 9rganisasi 0K Induk (E.) 9rganisasi 0K Kerja (E.* 9rganisasi 0K Penga%as PSS (E.' 0adual 4ertugas Penga%as PSS P8;61=61.61 &6:3161 ((.( ;an#angan &ahunan ((.) Kemuka /alam Mesyuarat 0K Kurikulum, Mesy .uru ! &ak%im P81.3;3S61 K8B61.61 ().( Meran#ang ! Mengurus Ke%angan ().) Penyata Ke%angan 4ulanan ! &ahunan /9K3M81 ! ;8K9/ PSS

7 7 7 7

7 7 7 7

7 7 7 7

7 7 7 7

7 7 7 7

7 7 7 7

7 7 7 7

7 7 7 7

7 7 7 7

7 7 7 7

7 7 7 7

.PM<60K PSS .PM<60K PSS .PM<60K PSS .PM<60K PSS

((

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

.PM<60K PSS .PM<60K PSS

()

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

.PM<60K PSS .PM<60K PSS

(*

43

(*.( Gail Kuasa (*.) Peraturan PSS (*.* 4uku Stok (*.' ;ekod Perolehan (*.+ ;ekod Pinjaman (*., ;ekod Penggunaan (*.- ;ekod 6kti iti (*.K ;ekod Kajian (*.L ;ekod Perbelanjaan 13.10 R$&/* P$,+$,00"%"", 13.11 F" ! M$3" I,* 7 *' 13.12 R$&/* S$#"&", S(/& (' PENGELOLAAN KOLEKSI 14.1 K"("!/0 B$%-'."( 14.2 P%/.$. T$&, & 14.3 P$,&"("!/0", B"4", C$("& 14. 4 P$,&"("!/0", B"4", B'&", C$("& 14.5 I,*$&. B"4", PENGELOLAAN PERALATAN 15.1 R$&/* H"%(" M/*"! 15.2 I7$,(/% PENGLIBATAN WARGA SEKOLAH 16.1 P$,0! )"(", A"%0" .$&/!"4 16.2 P$%&/,0. ", P ,("% PENGGUNAAN PSS

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

.PM<60K PSS .PM<60K PSS .PM<60K PSS .PM<60K PSS .PM<60K PSS .PM<60K PSS .PM<60K PSS .PM<60K PSS .PM<60K PSS .PM<60K PSS .PM<60K PSS .PM<60K PSS

.PM<60K PSS .PM<60K PSS .PM<60K PSS .PM<60K PSS .PM<60K PSS .PM<60K PSS

(+

(,

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

.PM<60K PSS .PM<60K PSS

(-

44

1B.1 W"&(' O-$%". 1B.2 J"*'"! W"&(' 1B.3 J"*'"! T'0". G'%' 1B.4 J"*'"! B ! & T"+",0", 1B.5 J"*'"! B ! & K/#-'($% 1B.6 J"*'"! B$%('0". P$,0"A". PSS (K PINJAMAN :SIRKULASI; 1C.1 P ,3"#", #'% * 1C.2 P ,3"#", G'%' PENGGUNAAN RANCANGAN TVP 1?.1 P$,00',"", O,8" % =O118" % AKTIVITI PAMERAN 20.1 P"#$%", B$%($#" 20.2 O% $,(". PSS 20.3 H"% A!"# S$& ("% 20.4 H"% G'%' 20.5 H"% I)' 5 B"-" 20.6 B'!", M$#)"2" 20.B S"#)'(", B'!", M$%*$&" 21.C S" ,. 5 T$&,/!/0 AKTIVITI GALAKAN 21.1 S$# ,"% N !"# 21.2 P$%(",* ,0", :)$%2$% ("9.+" %94"1"D",9"D",92/ %"! .-$$& ,0 *!!; 21.3 K' D

7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7

.PM<60K PSS .PM<60K PSS .PM<60K PSS .PM<60K PSS .PM<60K PSS .PM<60K PSS

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

.PM<60K PSS .PM<60K PSS

(L

7 7 7

7 7

7 7

7 7 7

7 7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

.PM<60K PSS K.P61I&I6 K.P61I&I6 K.P61I&I6 K.P61I&I6 K.P61I&I6 K.P61I&I6 K.P61I&I6 K.P61I&I6 60K 1I56M K.P61&I6 K.P61&I6

)E

7 7 7 7 7 7 7 7 7

)(

44

21.4 M$!'& . P/.($% 21.5 S+"%"4", 21.6 P *"(/ 21.BJ$3"& M"&!'#"( 21.C R$.$,. B'&' 21.? M ,00' #"(" -$!"3"%", )) PEMBELAJARAN KENDIRI 22.1 S'*'( P$#)$!"3"%", K$,* % BAHAN PROMOSI= PUBLISITI 23.1 P%/0%"# O% $,(". 23.2 B%/.'% PSS 23.3 B'!$( , PSS LITERASI MAKLUMAT 24.1 P$%&$,"! B'&' *"!"# -$%4 #-',", 24.2 P"#$%", B'&' 24.3 P%/#/. E,. &!/-$* " 24.4 A,'0$%"4 P$#)"2" 5 P$,00'," 24.5 L ($%". M"&!'#"( #$%$,(". P5P )+ PROGRAM NILAM BERKUALITI 7 7

7 7 7 F 7 7 7 F 7 F 7 F 7

7 7 7 F 7

F 7

F 7 7 7

K.P61&I6 K.P61&I6 K.P61&I6 K.P61&I6 60K 1I56M KP61I&I6 .PM<60K PSS

)*

7 7 7

7 7 7

7 7

7 7 7

7 7

7 7 7 7 7 7

7 7

7 7 7

7 7

7 7

7 7

.PM<60K PSS .PM<60K PSS .PM<60K PSS .PM<60K PSS<60K 1I56M .PM<60K PSS<60K 1I56M .PM<60K PSS<60K 1I56M .PM<60K PSS<60K 1I56M .PM<60K PSS<60K 1I56M

)'

7 7

7 7 7 7 7 7 7

48

25.1 C"%(" O%0", .". JK 25.2 S$,"%" T'0". 25.3 T"&! #"( 5 P$!",2"%", 25.4 P%/#/. N !"#

7 7

7 7 7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

.PM<60K PSS<60K 1I56M .PM<60K PSS<60K 1I56M .PM<60K PSS<60K 1I56M .PM<60K PSS<60K 1I56M .PM<60K PSS<60K 1I56M .PM<60K PSS<60K 1I56M .PM<60K PSS<60K 1I56M .PM<60K PSS<60K 1I56M .PM<60K PSS<60K 1I56M .PM<60K PSS<60K

),

KUMPULAN SASARAN 26.1 S$#'" -$!"3"% ($%! )"(

)-

DOKUMEN 5 REKOD 2B.1 B'&' R$&/* B"2"", 2B.2 R$&/* B"2"", BM=BI 2B.3 R$&/* B"2"", K$!". 2B.4 R$&/* B"2"", K$.$!'%'4", 2B.5 P$,2"-" ", * -"#$%

7 7 7 7 7

7 7 7 7 7

7 7 7 7 7

7 7 7 7 7

7 7 7 7 7

7 7 7 7 7

7 7 7 7 7

7 7 7 7 7

7 7 7 7 7

7 7 7 7 7

4<

1I56M )K PENCAPAIAN 2C.1 JAUHARI6 G",0." :25E; P$%"& :20E; E#".:15E; N !"# :10E; 2C.2 RAKAN PEMBACA :40 /%",0; )L PENGIKTIRAFAN 2?.1 R$&/* -$!"3"% 2?.2 S 3 ! -$,0 &( %"1",

7 7 7 7 7

7 7 7 7 7

7 7 7 7 7

7 7 7 7 7

7 7 7 7 7

7 7 7 7 7

7 7 7 7 7

7 7 7 7 7

7 7 7 7 7

7 7 7 7 7

.PM<60K PSS<60K 1I56M .PM<60K PSS<60K 1I56M .PM<60K PSS<60K 1I56M .PM<60K PSS<60K 1I56M .PM<60K PSS<60K 1I56M .PM<60K PSS<60K 1I56M .PM<60K PSS<60K 1I56M

7 7

*E

RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 30.1 M"(!"#"(

.PM<60K PSS<60K 1I56M

4:

30.2 O)3$&( 1 30.3 P$,0',3'%", 30.4 C"%(" G",(( 30.5 L"-/%", 30.6 P$,2"-" ", 30.B K"3 ", K$#"3'",

7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7

.PM<60K PSS<60K 1I56M .PM<60K PSS<60K 1I56M .PM<60K PSS<60K 1I56M .PM<60K PSS<60K 1I56M .PM<60K PSS<60K 1I56M .PM<60K PSS<60K 1I56M .PM<60K PSS<60K 1I56M .PM<60K PSS<60K 1I56M .PM<60K PSS<60K 1I56M .PM<60K PSS<60K 1I56M .PM<60K

*(

SUMBER KEWANGAN LAIN 31.1 J/0"(4/, 31.2 T"+",0", G"#)"% 31.3 J'"!", P$,",*" B'&' 31.4 J'"!", K"* A4! 31.5 J'"!", K"* H"% R"+" 7 7 7

7 7 7 7

7 7 7 7

7 7 7 7

7 7 7 7

7 7 7 7

7 7 7 7

7 7 7 7 7

7 7 7 7

7 7 7 7

4>

31.6 J'"!", K"* H"% G'%' 31.BJ'"!", K"* H"% I)'=B"-" 31.CJ'"!", J"!'% G$# !",0

7 7 7

PSS<60K 1I56M .PM<60K PSS<60K 1I56M .PM<60K PSS<60K 1I56M .PM<60K PSS<60K 1I56M .PM<60K PSS<60K 1I56M .PM<60K PSS<60K 1I56M .PM<60K PSS<60K 1I56M 7 7 7 .PM<60K PSS<60K 1I56M .PM<60K PSS<60K 1I56M .PM<60K PSS

*)

PEMBANGUNAN STAFF 32.1 K'%.'. P%/.$. T$&, & B'&'=B'&", B'&' P", ( " 32.2 K'%.'. N !"# ',('& 0'%' 32.3 A&4)"% D"!"# D"%3"4

7 7 7

**

PENILAIAN 33.1 A&( 7 ( T"4',", 33.2 K"3 ", T ,*"&", P$#)",0',", PSS 7 7 7 7 7 7 7 7

*'

CIRI KEISTIMEWAAN 34.1 K"%+" B$."%

4;

34.2 A'(/#". 34.3 K/!$&. S$($#-"( 8P", ( "

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

.PM<60K PSS .PM<60K PSS

41