Вы находитесь на странице: 1из 22

,

Szahifsminla kEszilGs h6ziasszonyok reszere


Oslzeillftota.r CSAJACEY LAJOg

a curnNsrni

M o v E L o D E s lo T T H o r r ]
sog6rlanjraga

tanfolyamalost

A TEST IIAEOM OLDALROL


a m6r6szalag helyvel ahol a merteket vessziiL, illetve ahol a tesiet marjuk

Mert6kv6teln1sohasemszabadarta gondolni, hogv a komplettebb meretet veszek,mert komplettebb ruhat at arok szabni Az elhrlzott mretek mindenkor tolz ruhAt adnak, mert minden ruhatipushoz, a megfelel6 mozg6sb6s6eet a mintakszitesneladjuk hozz6 And6l is inkebb pontos h'r6st kell eszkdzOlni, mert alapmint6nh ngyzetb6lindul ki s kdnnven el6fordulhat a ir:lzofi mereteLn6l, hogy a h6tiD6l, de jnkAbb az elejsl meglepet6s 6rhet A nagv h6taszlesseg miatt keskenv elejet vagv a nagt me1lb6s6gm6ret miati - 3 -

,
naey me!u6szke1. kapok a n$eba, ahi letesl;gs b6sgk6nrlog hurarkozni. Ez6ri jobban bevdlt 6s s leckevesebbt6ve.ls fordulhat e16,ha bluzhoz va8y luhdhoz kombin6ra, koszrLimhOz r-.cy kab6fhoz ruhdla veszem s mrt6kel A m6ft6lv6tel sorrendJ kls b.t k_

A mertLet a gyakortaiban 6s a szakralz ksztldsn6l !6vldltvg tel leldljiik. 1. mellb6s6g 2, derkb6sg 3. csip0b6sg 4. hellmagass6e 5. hitahossza 6. ee6s2ruhahossz. ?. hdlasz6lesseg 8. ujjahossza 9. szoknyahossz : : : m. b. d. b, cs,b. 96 74 102 3t 40 38 60 7t

: h, h. : e-r.h, : h, sz, - u. b_ : sz.h.

M6retvtet

a Eegadott

teltrdl

A mellbdsogn6ra lapockaia mindenkor annlra hozom let . c.ntih&ert! amemyre a hnnalj e.eedi, egsz masasm, herr a lapocka b6s6gea k6rm6letnel a mellb6s6gbenis fonios szerepetjatuzjk 6s csak isy hozzut el6rc q resr teger6sebb r6sz6n,a melcslcson keresztut i1-es m6.6sr vonal a tesied. le.6kbdsieet a letrdt6 szata tretydn m6rem (2,es h6r6si vonat a testen), Csipdb6s6g: Ez az eeye en m6rer, amir lem vesziink szolosan,A m6rtak.t a test legdombo.:bb reszen keresztd a csip6 tomporen es e16t a hs alatt vessznk Uey, hogy a mer6szajag s hassai eeyvonalban tegyen_ Ha szorosan vesszni< a m.t6kei, akkor a luha el6t a bas alatt s h6tul a csip6 alat! eyar6nt bekap (l6sd 3 as m6rsi vonat a tesren). Mcllmasass6g:a hetedilr nyakcsigotyei6thaiuh6l nieft, ami minden en_ bernl a leekidildbb csieotyacsoDt 6s ezl trnton nedketikeresnt. Centimieremet rehelt'ezem a nyakcsigolydrl h6tut, a nyakat megkerntve a meU legrnagasbb pobtjaig mrem (l6sd 4 es mfdsi vonal a tesrenr. H6ihosszar ezt a nyahcsigolyer6t hitkrjzpen a tekitt6szalagt& a de!Irt merem (16sd5 ijs h6f6si vo.al a resren). &uha eg6szhossz.: a helhosszamlet folybtesa a kivant ruhalossdg 066d a 6-os b6r6s! vonal a testen). L6tszless6s:amikor !6gyzetben k6szftett mjnt6t szerkesztek, e a legJon_ tosabb merel mert ha ez t6l sz6les, dgy nem msrad eteje, ez6rt nem tet . - 4 -

ahol a tesi 6s a kar kozt esv t6rs vdunrl, hanem a h6naljm6lysg 1e16t1, !an, itt mrem. spedjg 6u6ban es nem bctelrtetr'e a h6nalj alati (16sdt es meresi vonal a tesien) a kezf.j ll6ig tijrt6nik olsd Ujjahossza: ez mindenkor a v6llsz6iess6et61 8-Bs mer6si vonal a testen), SlrknyahosszSt minde.kor olddl mrjnk a kiv6nt hosszig 0esd 9-e s6resi vonal a testenlNadrdgm6d6k. Ehhez sz0ks-agesa der6kb66eg *d.b. :t.m. :o.h. :ii.h. : 16

: 60 :104 : 31

mret ugvalrigv t6rt6nik, minl a tdbbi ruha_ A der6kb6scs cslp6b6s6g darabokn6l. csak a t6ldmagasseea der6kt6l a trd iels6 szelig lesz oldali m.ve oasd r0-es m-4esi vonar az a1s6testet). Oldalhcssza:aler6ki6l a cipofejig, illetve t IJ1dt61hnrom ujjlvilr szohtuk m6rni {l6sd l1-es meresi vonal az a1s6tcsten) Urcshossza:hrikre azErt lan szrjksg. meri rint n6 nem nerhetek bels6hossz6t alulr6l fijuel, hanem lenlteiem a n6t eev Lhanviilesd szirre, amely nem snpped be, majd megk6rem hnzza hi a derekdt egvenesrees a ad, mintha der6kszalagtdla sz6kig megmrem,ez m6g pontosabbbelsahossz6t (ldsd h6rsi a 12-es szDkidk egy i6rlinadrasn6L Ie1m6rn6m,mint ahogy azt loDat az iil6 Ab!6n). Mint ltljuk, a testen heromf]e m-'rt6tet kiiliinbdztetnnk meg: hiirneret kereszt- s hosszanli mret, It6rmretek a mellbosdg,derkb6s6g,csip6b6sg' Hosszanti miretek meumagassag' v6Llsz6lesseg. Kereszbneret: a h6tsz1ess6g, sz.knvahosszi,l6rdnagas hossza, ujjhossza, h6thossza,eg6szruha eleje-hossza, lilshossza nadrighossza, sAg,

N6iruha alapminta kszlt6xs


A minta elk6szlts6hez megtelel6 na3vs.1q,i papir sz:ihsdges Legalhalmi_ sabb ere egy it ieh6r csonagolipapir. Ene j6l l{tha 6an rajzolhaiunk, 6s e16g ta.t6s nin6sgr:, ami fontos, hrszen a raiTnlt miridi kes6'Db oli6lal hi'regjuk - lem6rrink 6 A papir jobb lcls6 sarki. - a p.pir tels6 sz6let6l lefel (a papir ie16) rekijzepe baifa papir 6ler61 d iobboldali rentjmtert. nrajd pontot m6riink 2 centim6teri, Ahol a kel vondl n.iszr. egvrn6st, bejclijtnnk egl iLgv' egv de!kszijget szerleszliiDk E2 lesz rajzurk A pontja Erre a lontra papir szl6vl a perhuzamosan haladjanaL hogy rntak 5z6rai kb.

a -

Az A ponttol a derekszde! vonalon balra m6rve d vonarra .5m6!em a tete : 5 cm-L ds ifl hegjetbton. Ez tFSz mpl'bdsdecl, a lajzuk B ponlja. (AB _ 12 rb. + 5 @.) Ueyuazr a t{vols6eot (AB) a der6kszdg fiisc6teses sz6r6n ueyanebben z iranyban az A pontt6l lefel kb. 30_40 m_re mee$/szer rem6!m jobbdl baha. a lemect ponLot bss.ekotijm a B ponli.l is rey megkapom a hinla ereJenozcDvooatat. Ac - BD : hh F 42 cm. E/ hos.zend mA.er. elhez nem ailurJr hozzA semmit, csak a h6takijzfu s az eteje kijz6pvonaloD merre a meeadort h6rhossza meretet s tgy hegkapjuk az .4.,161 a h6ra kitzApvonaton a C pontot 6s a B_t6l az eleje kijz6pvonalon a D pontor, 6s a kert6 ijseek6t6s6vet a ile!6k nagsdsl voEalat, Most kdszen vm a minra-raizunk h6l6zar6nak kiils6 kerere aterdkie. A ttjbbi rajz ezen betul tdrinik. AE : BF : ll2 hh, Az AC : BD tevol;gol megfelezziik, igy megkaptuk az EI ponrok 6sszeknidsvel a kdlraA mA;6_ g{trek vooal6l. AC : 1/2 hsz. Ift mint szless6gi (kereet-heleD ism6t clak a felvet dotgozunk 6s a c ponthoz fektetve vonatz6nk derekszdgt, egy mer6leg6t szer*estiilrk a karltek mlys6g vonalE. Ez tesz,a h6tsz6l6s6s von.l. AII : r/3 AG, amint az A pontt61 bem6r$k az AG tevols6g 1/3_At, meg_ kaptuk a II poDtot. Ezzet a h6ta nyak6z6r6sgt meskaprur<. ottOr i"rr"ie -L Iiink mindenkor e$/ cenrim6ierr, ez lesz a b6ta nyok s{6a. Ez az elso 6lsnd6 sz{n, ami minilen miDrsn6l imUoiEIL Ett6l a pontt6l egy keveser hajlito vonallal megrajbtluk a h6ta_nya.t_ vdsAs vonat6r az A ponthoz. cr : 1/2 BC + 5 cm_ A B ponn6l a G pont fe16 h6rye, ill. jobbra a BG t6vokagoi megtetezem, 6s jobbE a c ponr let6 hozz6adok 5 cmt. Ez e I pont, amit ism6t iler6kszijec vonatz6vat kitfilnh atssze.a fele h6ta hossza karlltk m6lysCs vonalhoz. Ezzel az eleje sz6le$st vomlat megkaptuk, A GI kOzdtti trivols6got 6s az EF, iU. karlyuk melys6g vonalon megfelezeh, ett6l jobbra m6!ek h6e 1 centih6tert. Ez lesz az otrlalvar6s kiindul6pontja. Innr ism6r derekszijgbe lekietve vonarz6nkat lefelo megb[zuk a vonatat s igy megkapjuk u oldalvat6s araDvoirL6t. AtaDmin_ !.ink r6j?5bd eljutor.tunk oda;g. hos/ mos,h.ir a h6,al. egisa d"reki; mes tldjuk rajzolnj. A h6tsz6lessgi C vonaton tetet heliink 3 cm_t 6s eit6l baira 2 cm-q hajd itsszektttitm vonalz6val a H pontn6l felm&t 1ch_rel, fgy mee_ kapiam a htta-r5lla vonat6t A h6tuzAesss vonar6a6l az E vonalo4 balra m6rek 2 cm-t, az oidalvarles abpvonatt6t tefel6 2 cm-t s a cD aterkvonalon az oldalvarr5s a l 6 p v o n a l l ojlo b b r a i m f . A h d l a v . a n k m e c t 2 c m - b 6 l e ! indulva a karirakm6lyseg vonalon balra m6!t 2 cm-en ke.esztu az ol.talrn lem6rt 2 cm-ig eey sz6pen hajlitott vonallal mesrajzoljuk a hsir-ka.lyu*at . Ezrt6n az oldalvonalon lem&i 2 cm-r6l (a kallyuk metyse6r6t) a alerekia mert 3 cm-rel aisszekotjuk 6s ezel megkaptuk de.ekis a h6tar.

- 0 -

+1

"/t

I l

Mosi elkezdltlk a, eleje-drdktg ncgszerkeszl?b6L X BK : AH + I cm B ponl161jobbra m6ren az AH adta t6volssgoi' 6s hozz6adokeelr cm-t, tey l<apon meg 3 K pontot az iei nvakszlestdg6l' Ett6l tell.l6 mlr]iik a K\r " l'2 BK-t, eagvis a RK t6vols6gnak s fel6i a K Donii6l nrliel mr!'e s igy kaptam az eleie nvahcs'icsV pontot. Ezl a pontol k6tiilk 6sszca hata-v6lla brsassishoz A G vonalon lemrt 3 cm-hez 1rV -1 1 cn. Amennyi a KV ilvolsdg volt, D'61 1 cm_rel tbbbet Bx: r!6riirk lelelE a B ponttil Es begliaptam az X pontot A V . -'o, ..2 X pon la ofl .zab6\oq nceJ"d kdaa kbrlfik ncszeF' icl kesz az e)ejenvakknr lonala Az eleje v6U vonalon a V pontt6l Jobbn mIiink i cnlt - ez a meUvafAs t6vols6g - A bem6lt 5 cm-161a B pontig jobbra 1cm' vizszinteser negm6rem 6s a hdnalim6lvs6gvonaloD az I ponit6l ljsszevonall<i't6n ret kevesebbcimir.k. mej.r eza a vallrn bedrt a cm-rel pontt6l e16! Az I 6rjen lciebb 3 cm-rel z6val Ugy, hogv *z .z F voralt6l 3 cm-rel' ]em6rt vonalon ijsszekdtjiik az e1626 is ez[ 1 cm-'" balra m6riiik )najd ugyanabLal oz ei.jremtt I cm-t6l a lele hathosszaE ponthoz a mell\,arr6s vona1i61]:b. 10 cm_!e hat:lrozott, majd tov6bb szaggstott vonallal Ez az eleje-v{lta ronrin Ezen a vonalon bah6l jobbla 6 cm-rel kevesebbeime.iink. mint amennvi a hita_v6lla vonal6nak hossza.Az I vonal als6 v6g6t6l felfele m6!ek 2 cm-t, 6s a kim6ll viupcntb6! elindul!'a a lelmert 2 cm-n hijtOm Ezzel k6sz a kallvuk' helesztiil az oldalrn lemit hAtr_karlr_ukhoz ponlj'i ^ der6kvonalon el6re m4'1 4 a lelezesi szitessigdnelr karlvuk A .n hez k6tdm dssze.z lej. oldalvonalAn a A D poninAl letcl6 n6rek 2 .m_q es ezt az eleje oldalvohalboz kdtdm alapvonalon derek

REFiZnEnESZABOTT EUIIA VAGY KABTiT


4 lad 0-jbben el6fordulo m hla A diveL.p s:. Sz.)keszi6se a normil alap, csak pbban ez adja lislzn !z.jali.r'. eg6sz a derekig, s 0 lontig .gv.resen 6sszekotes6i meghnzom d6rek haroo ceniit s a 0 -el megkapiam a karcsrjsif'st, amit a merl i lel a mellvalras Ett6l jobbra mellhez mj-

be jobbra I o-0, ti ot"igot *"g,tcren1 s a hossz6n ugvanannvit merek is !6_ hdt6n Osszekdt6n s enrck az alsi' tegehez k6tijm a 0 pontot; hogv a varrasok a lal6lkozzanak szekbe van sz.,b!ii. arfa kell ligv6zni, hocv a Y6llon is dt c.ntlt reszeh be Az A pontt6l 4tl6ban me8]nerem' Ezert a hita ldllij m!1.1j3' 6r a Cef6iio' b cm-rel kevesebbet mrek' vonal am:nt :L sz.tggato,:1 varras ezi ilsszeknfiin, A .lerekon baiQ m6lcli hercn cdtit s a !6Urtn mert a C vonalat kalcsnsit6 ' megrajzolub!, van nem lrll b.iartas Dg,v c.n'rii pontl6l karroii t,-rtolsargoimegmaLen as a csip6magass6gon eEv 'entivel tdbbet mrl<. A iiett6l eg6sz va)e:q dsszeliO'lom vonalz6val Megkapom a h6tak626p a h6ta biisegt. Csjp6ig a karcsls1:atst ldclomboritvr meeraizolod s sz alj6n a sip6bdz' dsszektitok amit !an, a alerkotr kort;t.ii .,sy"nnttnyit -e"eE, mint

- 8 -

. E

Ys

a.
EGYENES BO- VAGY TRAPEZ EIIHA. KISMAMA fiJHA
Alapk6szlts mint az elobbielr, csak az oldalvarrAsok szelkesziee v6ltoz6, mext a b6sg dlvat szerint, szezonoknt vdltozik. Az eeven4 kab6t, arnit a divatrajz mutat, ezt a Fjzb6seet kiiveteli. Meem6rjuk a h6tkidpi6l az oldal

v5

7
[,

.//

tt

r'---I +"

l
l.

vaffrs alapvonal t6vols6got az E poDtt6l es a derAkon { C pontt6} eev s lt centivel tobbet m6rek- Ahini a k6t pont itsszekdtset vonalz6El meeh'izom, hegkaptam a h6ta oldal vona!61. A der6kon ett6l jobbra mrek h6rcm ceniit s az e16bbi i'oDar kiindul6s6!51 kdtom dssze v6gig. iz lett az eleie

U J J A

V A N I A C I O K

Az egJryalrdos ujlamint6nkkal nag/on sokfre ujjet. majdrem minrlenr ki lebet szabni, de eek kdziil iegtontosabbakaz it! Ieltiintetttek. Kijnyijtr_ varr,sos alul szfl<iil6 ujj& Ehhez egy tr6szen hesszerkeszrer! leigazlton ujja_ minta rziiks6ges,ahit a kitny.k magasseg6ban a hris6 ujl6n a kivanr csukt6, 1/r

i*\
/

'/3

^l
n

8 B :A -?L-c
F.- 1/,,a I 8D- &* - -1

b6s6g szerint bctij.ijk, mert ahogy a krjlydkijt betdr6m, riev valtozik az als6 o 6 s e r ' .A k 6 r v a j k b - ' o " e s u r d n p l l . : J " m a k h " y , < i . t - . e ^ " . 0 r , t , . ' u c . . p , p j : t s le js v6gom, de arra kelt vigy:ini, hogy nin.lig a h6ts6ujj:ib6l vegj/el< csak el, rert kiilnnben kifo.dul e16l az ujjava..6s. Ez azii! mjndegy, bogy hoszn, vaey ha.omnegyedes, Olyan hosszan v6gom le, ahol -;ppen6hajtom. LSsil6br6i!
- l l

Icl6 mir kijnyijkna is szfkebb, mint az eeyenesujja, a hr1s6 lszt kitDvdken :ilhozom az als6 ujjera, de arra vigy6zok, hogy fijnt ne v6ltozzon a t6s6g. Itnuek kijvetkezi6ben a hak6 ujja ftjnr fdljebb megy 6s igy a mint6! utilna l(ell ignzitani- I4sd ebr6tl A h6ts6 ujjat i6nt a h6naijral meslerezem,me|1 !6i uijn6l nem jOher a vattu hetut a bajtAsba 6s a kitny6kig megrajzoloh a heis6 varf6sf. Gnsd

,br&) A kany6kkjL leiela a slicc fornttdt rajzorom ki, amit dupl6n vdgok te a* ha kinyitom a hint6t, nincs kntdn slicc hanem eCybel van a varr&sat. Csali .&' sz6lesebbvarrasi hsgyok az aDyagon a szab:isD6l, Ez a meBoldrisneii.sak a kijnnyebb nuDka mjait j6, de anyagtakar6kc_ sigb6l js, mert a feuelitetsD6la szoknys meuett elfr Hs kis pufios ujjdt kaszittlnk. akkor is az egwardsos ujja szab4smjnieb6lh6sznl. (!6sd ab!6t) Es ha lent akarom beh!zn!, akkor teni!61 lelet6 bevagom,!s alul a karb6sg ,refi!r i-:;rom. i.ad dbr!r, - 1 3 -

EGYBESZABOTT SAI,GALI.ER
Az cybeszaboit s61saUern61a szerkesztes ndndenkor eev eleje 6 eEv hiita rdnta segltsg6vel tiirt6Dik. El6bb az etejen a kiveat 6tmen6t hoz6Ejzolom, ar lo.glelblOm a lecfels6 gomb hely6t illetve a kivasas masassAg6t. Majd .z .rJ& lerajzoloh & az eleje v5ll6t vonalz6val meshosszabbiiomet6re. A

tneghosszabblioit vonalra fekttem a h6tat risy, hoey a k6t nyak6n6 t3l6lko.zon. A h6ra v6l1a kdzepn leiel mrek kett6 centii 6s a.lkiil, hogy e dyakcs'icsi6l elmozdulna, a v6uet a lem6rt kett6 centihez 6tlektetem. Es host talzolom meg a haia-nyakai, a hata kdzepet olyan megasra, amilyen szdls gaU6ri akarok kszen kapni, de De leledkezzenek meg a gall6r ell6 m3$ss6g6r6l. Azt meg plusz hozzdadom, az mindis ait6l fiigg, hogy menntit mrtem le a vdFkdzpen az 6tfektet6shez, mert amennyil itt lem6rek, annyi l, a galldr ilr6je. ruetve annrii megy h6tul e5 oldalt a gan6! lel a nystba. -14-

RUI'ID EGA'ENES UJJO JAPAN


Amikor lijvid egyenes ujju japnn mint6t k6szitek, nm szilkseeesujjamiDtdt kEszitni, csak eey lels6rsz eleje s h6ta mint6ra van sznks6g,abol a mell varrdt lez6roF s der6kt6t nyitom. Az elej6n 65 a h61a miDtdn a vAll vonas a karlruk melys6gi6l az oldaEn remdrek haroh lakat m3ghosabbjtom cetrtit. 04r teszem a vellvo4alakra a vonalz6hai derekszdgbe, hocv az oldal6n lem6rt h6rom ceDtjt rintse. Ez mildis ecyenes der6ksz0g. (LAsd 6bidka0 Ere a vonalra ism6t der6kszdgt vonalat szerkesztk rlg, hoey a htuom

centit6l kifele jitjjiin a vonal. !6sd kettes derekszdget! Majd az eleje v6t16n lemrem a kirant ujja hossz6t s asa is der6ksz6gbe rajzolom m az ujja hosszei.Dzzel k6sz az eleje fsynevezeti int6zeti jap6n ujja. A h6ta vAtl6n egevel tbbbet m6rek a vonalon. mint az eleje v6llhossa, s a h{ta ujja als6 voul6t ugyano\'an hosszira m6!em, mint az eleje als6 ujja ho$za 6s 6sszekdtijm a vallvonaion rdn plusz I .pntivel. A h6l5d uira hoss/a sosem derkszdgc.Igv kaptam meg a hdi6val a teljes intazeti, vasy 6k n6lkiili rdvid japdn ujjas -15-

M E L L V A R B A S O K A T I I N L Y E Z E S E
Amikor a mellva!.6sokr6l be3zeldnk, nagyon sokan azt mondj6k, n.m csindlunk mag'rnknak eondot. Ott varrjur!, ahol keu 6s adnak alulr6l, Ielulr6l, kaltyukt6l vaCy oldalr6l is bevdrast, A rula annak alac6ra, hogy egszen sldla, teie van bevarr,isokkal. Ez nem j6 6s f6leg n@ a tud6st igazolja, Abosv a meu irdry{ban egyszer vanes vaey r6nc van, tijbb meuvan6sra - ha csk

l n J Lq
( i l
/.-',----'

a\

1,fu ll-)

a divatlap nem mutat vala$ilyeh megoldrst - nincs sztlks6s. Ecy ta4v, nlrdie ott v6gom a mint6t, altol a diratlap *ncot va$/ var.e$ mutat 6s vc'e e.mben lez6!om. riv6telt k6peznek a csftos vary kock5s anyagok, arldnel hoey a der6kon el ne ferdiiljenek a mint6l<, oldalt is kell bevdrAst ailni, de akko! olyan meiyet, mint az ahyae egy mint6jenak a sz6lesrge,

N , U H A G A L L E R O K S Z E R K E S Z T O S E

A ruhagallaml srerk$ztdle B Pet6n {aps..) ad a l<ihaJtott angol 6all6r li'ivater6vel majdDem mindecyik az eleje & a h6td osszefektet66b6l rngoldbat6. L6sd l-el jelzell gaLl6r6brAt, Ilt a nyak k6liil simen fekv6 gallrt 6zabot, akko! az eleje 6s i h6ia miniat d vdllon ttsszefektetem. De biziosabb ha a leprdb6lt ruhit a h6ta kizepcn duplAn {tsszelekleiems a leigazitott nyakkdrtol a kivrDt szdless6gd s Jorm6jll gaUed lajzolom ki, ez egy ga]16r milla. ahj a ryah kiJlul simAn, fermen6 nktr fekszik. Minden nyaknak h6s a lofm6ja 6s cslk oda haszn:iltral6, A iobbi galterok, ahi! dz nbr6k mulstnai. azok a kivSgott ruha nyakakhoz nyakba Ha a nyakkiirtil el16(teh, ak6rhlyn. .zonos hlvegLis-losszis6gr: j4 legleljebb az leiz a hi.ilOnbs6g, hogr az eyik jobban gurul a nyatba, a

A L J

V A G Y

S Z O K N Y A K E S Z I 1 . E S

A szoknya -6rl6le. der6k es csip6bo.Eg.ora.t Uo'.r". EEy derel$zog0 voMlat h0zok, ebbsn az eseibenbalrol jobbra s a bal felsd salka az A pont, a szoknya e1je kdzepe. A2 A ponfl6l lobbra behereo a lele csip6 b6segef s megkaptam a B pontoi. Az A-il pontokbdt lefele leherem a szoknva AC - 1r'2 AB-2. Az A 6s 8 kozoiti tdvolsAsot hegferezem s s2 A eleje kdz6D feld kettdvr kevsebbet m6rek. Tudjuk, hosy esX szokaya leje keskeDyebb mint t h6ta, mert a ndi testen a cslp6csonlok,illelve a medeb.e fels6 szle el6bble van, htDt a fele a slp6nek 6s ha a hAta keskenyebb,akkor a cslp6csoDtok, ahogy a szokly6l kilokik, a cohb alatt kap esy glokniszerii b6seget, ak6rhilyen sz0k szoknya legyn is az- A c ponlot vegig hnzzuk ]e, ami megadta az oldaivarres alapMlnt minden ruh:in6l. a szokny6ndl is, s6i itt leginkabb sziikseg va! a cslp6brgassagra.Az .4-161 epp fgy, mjnt a B-161lelel n6Jem a csipomagassdgot, omi 6lial6brn tizennyolc cendmeter, amii dsszekdtdh vona!26val es megkaptam a csip6magassag loDdet. 1,/10c6. b, Az A t6i jobb.a, a B-tdl 6s derekbaha, vagyis mind a kett6t6l beiel m6rem az egytized csip6b6s6get szijebe! h[zoln ]e a csip6hagass6eig, Megkapiam az e1ej6n 6s a hrttn a beva[6s alrpj6t a B poDtrrl lem6rt vonalon. JobLra hdtr. e::y centit herek, ezt voDalzdvala csip6magassaeie kitnjm dssze6s balra Lerom ceniit, Ezi neh vonalz6lal. lanem eEyszerivelt, egyszer domboritott vonatlal a esip6magassAeba kdtitm, hoey az az dsszevnrfis ut6n szeDndomborodjon a c3ip6re.Az eleJCnJobbra-balra h6rek r-r centiL 6s ezt is vonrlz6val k6tdm a caipbn -20*

I J

I I I

eey poDtba, Ez laF/on litLdn bevarr6s, inkebb ievasalt ranc. Mald klm6tluk a de!6kbds6ger A Iete derekb6s6cet kisz6riltom, ennyinek kll lenni a alrcn is. Ezt !1gy kapom meg, hoey & A-t61 megm4rem a derk sz0klt6 valadrlg, mit Atviszdk a de!6k sz0tit6 vards mesik sz6i6he2 eq a C pont fel6 bemdrem az egyneryed de!6kb6seet srnit a cslp0rogss68ia dombodtva lalzolok mes. Az oldalvonalhd a B pontt6l usyanriey bem6rern a szdklt6te 6s a kapott m6_ rslet Atviszem s mftik ll6re s szdklt6nek. azaz a C pont lel6 m6rem dz -tl-

a ewel megkaptam a hita derokAl is, anit is6t eliyneeyed der6kb&6get a h6ta az edsebb, dom_ a cstp6maEass6sis k_6t6k be, minthocy alohboritva bo.lbb s ez5rt a h6tq hiv6t t6bb mint az eleje, Az A ponlt6l ld.l6 merek egy ceniit 6s lvelten .ajzolom meg a C pontig, a der6kho2. Ezzel egy egybeszabott sima szoknya k6sz. k6ireszes szokny6t szabok, sirkor az alui b6vebb, Mo6t ha eEy oldalvarrrsos 6s az oldalvatAs vonalt6l lent a h6szen jobbra-bal.a h6rom centit m6rek, amil ttsszekdtitk a csip6b0z 6s ezzel heekapla az aua b6viilBt.

NADRAGMINTA KESZII'ES
* di) A nadreghoz5 meret kell: 1, de.6kb6s6g - ezr a test iegszi:kebb r6szn m6rjiik, ?. csipG b6s6g - csb - ezt a test legb6vebb r6s26n merjiik, 3- t6ldtugass6g - ta - ez adot! oldalon dereki6l refel6 a hris6 t6ldhajlatrg, 4. oldal hoszsza - oh - az oldal6n a dd6kt61,@ilyen hoszsz: .adrneot akarok, 5- az iilsbossza. ninthory a n6k nem t{mek e nadrrg csip6j6n smml b6.3e6! hogy ez ponlos legyeL lpiilterjiilteg) ciipped6s sz6kre a hitlgyet 6s oldalt a deretrt6l a sz6kje hefjiik mee. v6ve a jobb fels6 sdk6n Egy papirt hossz6ban tefel t centiq jobh6l-balra 15 centit m6rve,ecy der6kszoe6vonalat h{zunk. A sarka a kilndut6 A ponL, elt6l balra merjiik a, 1/4 csip6b666e p6rhuamosan pont, hizunk 2, ez 162 a B amit AC : iih ngyk6tjiik dssze, hocy jobbra kijebb jiin, A D - r m E ? A v o n a l o nl p m 6 r l i i k al e " d n a e a $ 6 got 6s ngy kdtjuk iissze,hoey jobbra 1 centivel kijebb j6jjijn. AE - oh lemerj k a nadlAe hosszri, kersztbe tez6rju4 cF : 1,/10 der6kb6se.Amd.6gn61sosemacsip6 magasstgra van sziiksg,hanem a has magasra g6ra. amit az Ul6shosszlelez6sevet kapok meg s ngy kijtdm dssze, hocy ez is 1 centivel j,)bbra kijebb jdjjdn, Daid az A pontt6i indulva .r hasmaqass6gon kih&t I centin kerszhil ie az F pontba hajlitiuk, az F portot a D n6l kimlt egy centihez k6tdm vo4alz6val. -22-

,taJL

AG : 1,/4 db + 2 a G pontot lAdomboritjuk a cFip6re, a csip6n ned vesulr1k el sehnit 4s az iil6shosszetollefel, ahogy a comb szukul, i6rdn6l 3 centivel beljebb rajzoUuk, majd mesfelezziik az F,r6l az olrlalig 6s a trden a jobb l L l s 6 F s a b a t b p t s dv o n l t r v z o r . rl d f o t s , C o t . A lelezdsi pontokat kijtjiik tjssze vonatz6val dgy, hog/ a ite.ekvonalt6l 3 centiver feljebb rjen de tefe16 az eeesz ftjzoa v6gig regyen_ A de!6kon ett6l a vonalt6l jobbla-batra l-l cent kivesziink, amit az r/4 drekb6sEehez AD vonaloD jelzett szaggatott vonal krjzti Hvols6got meem.jiik 6s rent a hossziiDa kdz6ps6 vonali6l jobbra-batra 3 ceahver robber n6riink 6s k6rj0k olsze a t6rdhez, ezzel k6sz az eleje. A hdtai erre rajzouuk 16, derekon a B pontt6t balra kjm&iirn< 6 cenut ko jiik 6ss?ea tFrdan a D vonal kiitco sz6 ehez. majal a hossz6rsa r6rdnei l6v6 3 ceDtit v6gig hozz6adomprrhuzamosan az eteje sz6r voDateval,F6nt a derekon a kimlt 6 centitol jobbra m6liink 2 centjt 6s az eleje csip6vel p6!_ huzamosanhecrajzoljuk. A bem6rt 2,r6t vonatz6val Ugy krjrjiik 6sszea kdz6pvonalon ielmert 3 centin keleszrnl, ho8y 2 centivet iobbla kijebb jrjjjoD. Ezt a C-F kozaitti trvols6e lel6hez kijtjiik ijssze, majd a has magassegffl jobbra kanyaritva az F-n61 2 cennvel.kijebb kanyarftjuk 6s ezi a 2 cenrt az eleje sz6!a vonal6r6l prrhuz@osan vgie lehtzzuk, a haia de!6kon, abl tel van 4agasftva, jobb.61 is 6s balr6i is bemerjiik az 1/8 derekb6s6get, a kdzbees6 t6vols6cot eer.enl6sz6rf nyil6ssal rajzotjuk neg, enyival masasabbra a has hagassAgi vonalt61,mint amennyivel a kt delekvonal k6zti t6vols6g mutat, kivag&ldl egyiket a m5sikb6t ki kelt kopi.oznl.

S Z O K N Y A N A D R A G
A szoknya-nadr6ga rendes ketrszesangol szoklya atapjAbol k6sznt, de hjndenkor oldait va{assai, mert az olalalvar6s n6lknli lzokrya_nadr6g el6i s h6iul ppen a lAncok belyn leldq ami komoly hiba, melt ezeken a helyeken van a leenag-yobb strapenak kitEve. Es minthoey ferde is a r6nc. ez nagton csnnyin kinyrilik, Ezrt a szohnya,nadr6geleje s haiurja ahol szember6nccal van eU6lva, mindig eeyenes leglen, 6s amit a cslp6 kiven b6s6get, izt az oldalai adom hozz6.A szoknya-nadr6gsosem lehet szdk, melr az sz6! hnzza a lencokat. ECy j6 szoknya-nadr6gnakha a szdla el6l-hetut egyenes, csak akko. lehet 6szrevenni, hogy nadr6g, ha eey nyfjtott 16p6st vgziink benne.KtlOnben a rAnc annyira z6r, hogy nem lehet 6szrevennl a nadragr4szt mert az oldalvaffesnal befel hozz6adottb6s6g biztositja, hogy nem tudja elszoklya-nadldghoz a kdvetkez6 m6re|ek sznksgesek: der6kb6ss,csfp6b6s6g, ordar hossza, iil6s hossza. EgJ/ normel olda"lvarr6sos egol aljat sze!-

_23--

keztek 6s a k6sz arjon az A r B pontokt6r bemdlem az Ul& hMzei! amit ery 6t16val kitttjk 6ssze dsv, hogv az el6l is s h6tut i5 j6l kijdjjon Ogv & .;le, nint h6ta ktlzep6t6l szembe.6ncot adok hozz6, amt to-nl kev$ebb' de 12-nI tObb nem rehet. MaJd az iiles ho6sza vonal6n e161 kilele m6tem az erytized derkb6sget 6s a cslpomacass6g vonalhoz ery e$sen hajftott vonal_ lal kiit6m 6ssze. Ez e1t6r6 a rendes nadlagtair' helt ot! nem szabad sokat klgambdl}'1teni, meri akkor hriz. A Moknva_nad!6en61 pedlg min6l tobbe! ve_

B 46 r'*
( \ ( )/

I
ch

r/to,
)

1ko
a./J-

5
A
!. b- a +

v Y
30 c!

't,',1

++

k;dert ecytrzed derekb6szek ki annat szebbenesik { ienc- Az iireshoBsz6n dsszeEzel 3z elejeklt pr.huzamosan a hosszirekdtiim s6gt6l lefel6 a r6nccal A ht{n, mhthogJ' a csip6 tompor kdvetkeztdben a test er6sebb mint el6l, az Uls hossz6n az eg/tizeit .ter6kb6seqet' meg n6gv centii adok hozz5, lhit ismdt v6gig a rAnccal pArhuzamosanadok hoz6 lefel6 s a cslp6magassestiL ?z Ules hossz6lgldl k.m6lvitert hajlo* voDa al kdbm Ass?e L6!d a szoknya-nadr6g6brrjAt.

Mrtk:

M E L L E N Y M I N I A

K E S Z ' T ' S

A mellny is egy rendes alapdrlnt6rl k6szUl, $ak mttri leszesebb ruhadarab, s lere menb6seghe lem dtot, hanm csat keitot adok hoz6 az alapWi6.D5l. veg/ir iz AA : r,D m. b. + 2 centt. A iels6 ldv68&t a drvatlap

szabAlyoza. At nban &i tontos kell6k, hiDthos/ ldvid ruhafipus, lO mrndenkor eqy hosszabb mesold6sl keU biztositanl a mozs& miait mert hll6nbe! az alaita lev6 blUz mindig kll'lrl vat! & mlnt mell6ny, a vdlla ls keskenyebb, dnrt a beva.lott ullu dolgok6, hocy ha kab6t atatt van, ne zavaljon. Kivdg6$ uidD a mellvarrast 6sszezirJdr 6e alur nyitjut lel, shova 5ltal6ban a szodtdt sroktAh bevaEni. It6tul pedtC a h6ta ksrc6Uslt6 var!&ba, mert lgy irar k4 knl3n b.vdgni, 6! Dlncaen.E- Hldn Atnyom6d6sok a sdt6 veselm-l-

-26-