Вы находитесь на странице: 1из 1

LOS 21 CAMINOS DE ZARABANDA 1. Zarabanda Premaongo: el por ero del mon e. 2. Zarabanda S!e e Empa"a# d$eo de lo% a% ro%.

&. Zarabanda 'en"e Ba alla# d$eo de la% g$erra%. (. Zarabanda Abra"a M$ndo# "ome en el mon e )!rme. *. Zarabanda Ce+a Mon e# ,!,e en la e%-$!na de la %.p !ma p$er a del mon e. /. Zarabanda Cor a L!ma# b$ena "r!0$mba b$en "andongo ,!,e en lo% !ngen!o%. 1. Zarabanda S$n S$n '!ra '!ra# "ome al p!e de la palma. 2. Zarabanda ,! ! ! "ongo# d$eo de la empa"a men%o. 3. Zarabanda Ndo4! 5a0a# d$eo de la% )or ale6a%. 17. Zarabanda 'erd$go En)!nda# "ome perro negro. 11. Zarabanda Sa"a Empeo# "ome en lo% l$gare% pan ano%o%. 12. Zarabanda Ego la 8!nda# "ome en $na de la% "$a ro e%-$!na% del "emen er!o. 1&. Zarabanda S!e e Loma# ,!,e en lo% 9rbole% de e%p!na. 1(. Zarabanda S!e e P$er a# "ome en la Ce!ba ga o. 1*. Zarabanda :$!nda 'ela# "ome en la% "a%a% de% r$!da%. 1/. Zarabanda S!e e Leg$a# "ome en la% or!lla% de la% lag$na%. 11. Zarabanda Pa a%$eo# "ome en la o%"$r!dad. 12. Zarabanda B$%"a M$ndo: pro e" or de lo% en)ermo% de la %angre. 13. Zarabanda In%$n%o Car!re# "ome "$ando no ;a0 m$+ere% pre%en e%. 27. Zarabanda da Leban4! a# "ome ,enado< ga o bal%!no 0 "o";!no a la% do"e de la no";e. 21. Zarabanda :!er,e :!er,e# "ome +!"o ea. oro< le";$6a 0 e% el =n!"o -$e "ome