Вы находитесь на странице: 1из 5

Kertas soalan ini mengandungi 10 soalan. Jawab semua soalan.

Rajah yang mengiringi masalah dalam kertas soalan ini dimaksudkan untuk memberi maklumat yang berguna bagi menyelesaikan masalah. Rajah tidak semestinya dilukis mengikut skala. 1. 4 cm

7 cm 3 cm 8 cm RAJAH 1 Hitung perimeter bagi Rajah 1.

2. 20 cm

14 cm

10 cm RAJAH 2

5 cm

Hitung luas kawasan berlorek dalam Rajah 2, dalam cm persegi.

3. P Q R

RAJAH 3 Dalam Rajah 3, PSR ialah segi tiga bersudut tegak. Diberi PR = 15 cm dan PS = luas segi tiga SQR, dalam cm2.

1 PR. Hitung 3

4. P 24 cm Q

T 10 cm RAJAH 4

Rajah 4 menunjukkan sebuah segi empat tepat PQRV, sebuah segi empat sama RSTU, dan sebuah segi tiga sama sisi PVW. Hitung perimeter, dalam cm, kawasan berlorek.

5.

20 cm

12 cm

RAJAH 5 Rajah 5 menunjukkan bentuk sebidang tanah. Jika kadar harga setiap meter persegi tanah itu ialah RM30, hitung jumlah harga tanah itu.

6.

6 cm

18 cm

RAJAH 6 Rajah 6 ialah gabungan sebuah segi empat tepat dan segi empat sama. Jika luas seluruh rajah itu adalah sama dengan luas sebuah segi empat sama A, kira perimeter segi empat sama A, dalam cm.

7.

3 cm

9 cm

2 cm 7 cm RAJAH 7 Kira perimeter bagi seluruh Rajah 7, dalam cm.

8.

6 cm

RAJAH 8 Perimeter kawasan berlorek dalam Rajah 8 ialah 16 cm. Berapakah perimeter bagi seluruh rajah itu?

9. 8 cm 3 cm A 6 cm 7 cm B

RAJAH 9 Berapakah luas bagi gabungan antara segi tiga A dengan segi empat sama B? Nyatakan jawapan dalam cm2.

10. 2 cm

10 cm

RAJAH 10 Hitung luas bagi seluruh Rajah 10, dalam cm2.

Оценить