Вы находитесь на странице: 1из 68

SARAJEVO

SARAJEVO NAVIGATOR Monthly City Guide / 04 / 2014 / #85 / SIGHTS / ARTS /

NAVIGATOR

SARAJEVO NAVIGATOR Monthly City Guide / 04 / 2014 / #85 / SIGHTS / ARTS /

Monthly City Guide / 04 / 2014 / #85 /

SIGHTS / ARTS / ENTERTAINMENT / EATING / SHOPPING / HOTELS / MAPS / FREE COPY

132 Years of Tradition EUROPA D.D. SARAJEVO Vladislava Skarića 5 • 71000 Sarajevo BiH Tel:

132 Years of Tradition

132 Years of Tradition EUROPA D.D. SARAJEVO Vladislava Skarića 5 • 71000 Sarajevo BiH Tel: +387

EUROPA D.D. SARAJEVO Vladislava Skarića 5 • 71000 Sarajevo BiH

Tel: +387 33/ 580 400, 580 500, 580 600 • Fax: +387 33/ 580 580 reception@hoteleurope.ba • marketing@hoteleurope.ba • www.hoteleurope.ba

HOTEL ART Vladislava Skarića 3 • 71000 Sarajevo BiH • Tel. +387 33/ 232 855 • Fax. +387 33/ 232 860 info@hotelart.ba • www.hotelart.ba

HOTEL ASTRA Zelenih Beretki 9 • 71000 Sarajevo BiH • Tel. +387 33/ 252 100, 200 • Fax. +387 33/ 209 939 h.astra@bih.net.ba • www.hotel-astra.com.ba

HOTEL ASTRA GARNI Kundurdžiluk 2 • 71000 Sarajevo BiH • Tel. +387 33/ 475 100, 200 • Fax. +387 33/ 476 300 h.astra.garni@bih.net.ba • www.astra-garni.com.ba

Monthly City Guide Address: Hasana Brki a 45/I Tel./Fax: +387 (0)33 719 065 Tel./Fax: +387

Monthly City Guide

Address: Hasana Brki a 45/I Tel./Fax: +387 (0)33 719 065 Tel./Fax: +387 (0)33 719 066 E-mail: info@sonar.ba Web: www.sonar.ba

Published by:

Sarajevo Navigator

Co-published by:

Tourism Association of Sarajevo Canton For Publisher:

Nata{a MUSA

Executive Director:

Enis AVDI Editor-in-Chief:

Dina GANIBEGOVI redakcija@sonar.ba Marketing, sales & distribution:

LINDEN - www.linden.ba marketing@sarajevonavigator.ba Contributors:

Ahmed ANANDA, Lejla ANANDA, Adi ARAPOVI], Adis AVDI], Jasmin AVDI], Dženat DREKOVI , Renato FODER, Aldin KADI], Nedim LIPA, Nino MARI^I]

Cover Photo:

D`enat DREKOVI] Memorial to Murdered Sarajevo Children

Design:

nashstudio.ba

Organization of Printing:

Radin Print d.o.o. Sarajevo

Organization of Printing : Radin Print d.o.o. Sarajevo Circulation: 10 000 copies Supported by: Editor’s note:

Circulation:

10 000 copies

Supported by:
Supported by:

Editor’s note:

Every effort was made to ensure the accuracy of the information at the time of going to press and we assume no resposibility for changes and errors. Each organizer has its own cancellation and change-of-date policy. It is therefore advisable to verify with each venue before heading off to an event. Uredni~ka napomena:

Redakcija Sarajevo Navigatora ulo`ila je sve napore da potvrdi ta~nost podataka prije {tampanja ovog izdanja i ne prihvatamo odgovornost ukoliko je u me|uvremenu do{lo do promjena ili su nam date neta~ne informacije. Svaki od organizatora ima svoja pravila za otkazivanje ili promjenu datuma doga|aja. Savjetujemo vas da provjerite prije nego se uputite u posjetu.

08
08
18
18
26
26
44
44

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS

SADR@AJ

Map of City Center

02

Mapa gradskog jezgra

A Word From the Mayor

04

Rije~ gradona~elnika

Sarajevo in Brief

06

Ukratko o Sarajevu

Sarajevo Stories

08

Sarajevske pri~e

Attractions

10

Atrakcije

Streets of Sarajevo

15

Ulice Sarajeva

Museums

16

Muzeji

Coffee with

18

Kafa sa

Galleries

20

Galerije

Theaters

22

Pozorišta

Movie Theaters

25

Kina

Expats in Sarajevo

26

Stranci u Sarajevu

Calendar of Events

30

Kalendar doga|aja

What to Eat

39

[ta jesti

Sarajevo Scene

44

Sarajevska scena

Hot Spots

45

Hot Spots

Made in Sarajevo

51

Nastalo u Sarajevu

Shopping

53

Kupovina

Accommodation

57

Smje{taj

Leisure, Wellness & Health

61

Slobodno vrijeme, wellness i zdravlje

Sarajevo Weekend Gateways

65

Vikend izvan Sarajeva

Getting Around

66

Snala`enje

03

03

A WORD FROM THE MAYOR RIJE^ GRADONA^ELNIKA Welcome to Sarajevo Let us celebrate the Day

A WORD FROM THE MAYOR

RIJE^ GRADONA^ELNIKA

A WORD FROM THE MAYOR RIJE^ GRADONA^ELNIKA Welcome to Sarajevo Let us celebrate the Day of

Welcome to Sarajevo

Let us celebrate the Day of the City of Sarajevo!

Dobrodo{li u Sarajevo - Proslavimo Dan grada Sarajeva!

D uring the early part of this month, on April 6, the Day of the City of Sarajevo will be commemorated. It was on

this day, 69 years ago in 1945, that Sarajevo was liberated from fascist occupation during WWII, and it was on the same day in 1992 that the Siege of Sarajevo started – the longest-running siege of any city in modern history. Every year, a traditional exhibition is organized at Collegium Artisticum in honor of the Day of the City of Sarajevo and this year it will be held on April 7. During this event, the largest of its kind, approximately 200 artists from around the country will present the most signi cant works they have produced over the past year, with a “Grand Prix” award given at the end. On the Day of the City of Sarajevo, a pop-rock festival for elementary school children will be held at the Bosnian Cultural Center under the auspices of the NGO, Princes Krofne. The young soloists, along with members of the children’s choir “Princes Krofne”, will offer their city beautiful birthday wishes through the gift of song. This April you can also attend the Modul Memorije festival, which will organize a series of cultural events to commemorate the Siege of Sarajevo. We invite you to join us in celebrating the Day of the City of Sarajevo and to attend the important cultural events that will be held in the city this April.

04

events that will be held in the city this April. 04 P o etkom aprila se

P o etkom aprila se u Sarajevu obilježava 6. april, Dan grada Sarajeva. Prije 69 godina, 6. aprila 1945. godine,

Sarajevo je oslobo eno od fašisti ke okupacije u Drugom svjetskom ratu, a istog dana, 1992. godine, zapo ela je opsada Sarajeva, najduža opsada jednog grada u modernoj historiji. Svake godine se, povodom Dana grada Sarajeva, organizira tradicionalna godišnja izložba u galeriji Collegium Artisticum, a tako e biti i 7. aprila ove godine. Blizu 200 umjetnika iz cijele Bosne i Hercegovine izlagat e svoja najvrijednija djela nastala u protekloj godini, a na ovoj najve oj likovnoj manifestaciji bit e dodijeljena i nagrada “Grand prix“. Pod pokroviteljstvom Grada, a u organizaciji UG „Princes krofne“, na Dan grada Sarajeva u Bosanskom kulturnom centru bit e održan Pop-Rock Festival za u enike osnovnih škola, na kojem e najmla i solisti skupa sa lanovima dje ijeg hora “Princes krofne” svome gradu pjevaju i uputiti najljepše ro endanske estitke. Tokom aprila u Sarajevu možete posjetiti i festival Modul memorije, koji donosi niz kulturnih doga aja u spomen na opsadu Sarajeva. Pozivamo vas da zajedno sa nama proslavite Dan grada Sarajeva, te da posjetite zna ajne kulturne doga aje koji e tokom aprila biti održani u Sarajevu.

doga aje koji e tokom aprila biti održani u Sarajevu. Ivo Komši Mayor of Sarajevo Gradona~elnik

Ivo Komši

Mayor of Sarajevo Gradona~elnik Sarajeva

BASIC INFO OSNOVNE INFORMACIJE Sarajevo in Brief Ukratko o Sarajevu C apital of Bosnia and

BASIC INFO

OSNOVNE INFORMACIJE

BASIC INFO OSNOVNE INFORMACIJE Sarajevo in Brief Ukratko o Sarajevu C apital of Bosnia and Herzegovina,

Sarajevo in Brief

Ukratko o Sarajevu

C apital of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo is the largest city and country’s administrative, economic, cultural, university

and sport center. The City of Sarajevo is comprised of four Municipalities: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo and Novi Grad.

Situated in the area called Sarajevo Field, the town is surrounded by Olympic mountains – Jahorina, Bjelašnica, Igman, Treskavica and Trebevi . River Miljacka ows through the city.

Bosniaks, Croats, Serbs, Jews, Roma and other ethnic groups live in Sarajevo. The religions represented are Catholicism, Christian Orthodoxy, Islam and Judaism.

The area that Sarajevo occupies has been continuously inhabited since the Prehistoric period. It becomes
The area that Sarajevo occupies has been continuously
inhabited since the Prehistoric period. It becomes a
city with the arrivals of the Ottomans in 15th century,
and a capital of independent BiH in 1992. Sarajevo has
always connected East and the West thus creating a
unique blend of history, culture and heritage.

06

a unique blend of history, culture and heritage. 06 Prostor na kojem se nalazi Sarajevo naseljen
Prostor na kojem se nalazi Sarajevo naseljen je još od prahistorijskog vremena. Gradsko središte Sarajevo
Prostor na kojem se nalazi Sarajevo naseljen je još od
prahistorijskog vremena. Gradsko središte Sarajevo
postaje dolaskom Osmanlija u 15. stolje u, a glavni
grad nezavisne BiH 1992. godine. U Sarajevu su se
oduvijek spajale kulture Istoka i Zapada i zahvaljuju i
tome je ovaj grad jedinstvena kombinacija historije,
kulture i naslije a.

S arajevo je glavni i najve}i grad Bosne i Hercegovine, te admini-

strativni, privredni, kulturni, univerzitetski i sportski centar BiH.

Grad Sarajevo sa~injen je od ~etiri op}ine: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad.

Sarajevo je smješteno na prostoru Sarajevskog polja. Okruženo

je olimpijskim planinama Jahorinom, Bjelašnicom, Igmanom,

Treskavicom i Trebevi em. Kroz grad te e rijeka Miljacka.

U Sarajevu `ive Bo{njaci, Hrvati, Srbi, Jevreji, Romi i ostale etni~ke skupine. Zastupljene religije su katoli~anstvo, pravoslavlje, islam i judaizam.

Population 300,000 (2006 est.)

Climate Sarajevo has a mild continental climate. Average summer temperature is 19.1 ºC (66 F), and winter is -1.3 ºC (30 F). Average yearly temperature is 9.5 ºC (49 F).

Stanovni{tvo 300.000 (procjena iz 2006.)

Klima Klima u Sarajevu je umjereno kontinentalna. Prosje~na ljetna temperatura je 19.1 ºC,

a zimska -1.3 ºC.

Prosje~na godi{nja temperatura je 9.5 ºC.

Time Zone Bosnia and Herzegovina and Sarajevo are located in Central European Time Zone (GMT +1).

Vremenska zona BiH i Sarajevo se nalaze u srednjoevropskoj vremenskoj zoni (GMT +1).

Electricity

Napon

The electric supply is 220V with 50Hz

Napon elektri~ne energije u BiH je 220V,

frequency.

sa

50Hz frekvencijom.

Water Supply

Voda

It is safe to drink tap water in

Voda u Sarajevu je ~ista i mo`e se piti

Sarajevo.

iz

~esme.

Currency Currency in BiH is Convertible Mark. The international abbreviation for currency is BAM, while
Currency
Currency in BiH is Convertible Mark. The
international abbreviation for currency is
BAM, while KM is used locally.
(1,95 KM = 1 Euro)
You can exchange your currency in any
bank or post of ce.
We recommend that you do so at
branch of ces or
ATMs (See map on pg.1)
Valuta
Valuta u BiH je konvertibilna marka.
Me|unarodna oznaka je BAM, dok se
lokalno koristi KM.
(1,95 KM = 1 Euro)
Valutu mo`ete promijeniti u bankama
ili
po{tama.
Mi
vam preporu ujemo da to u inite u
poslovnicama ili na bankomatima
(Vidi mapu, str.1)
Banks are generally open from 08:00
to 18:00 on working days, and from
09:00 to 13:00 on Saturdays.
Radno vrijeme ve}ine banaka je od
08:00 do 18:00 radnim danima, i od
09:00 do 13:00 subotom.
Main post of ce is open from 07:00 to
20:00 from Monday to Saturday.
Glavna po{ta otvorena je od 07:00 do
20:00 od ponedjeljka do subote.

Holidays Holidays when all public institutions, banks, and post of ces are closed in Sarajevo are:

January 1 and 2 - New Year March 1 - Independence Day May 1 and 2 - International Labor Day November 25 - National Holiday

Praznici Praznici kada sve javne ustanove, banke i po{te u Sarajevu ne rade su:

1. i 2. januar - Nova godina

1. mart - Dan nezavisnosti BiH

1. i 2. maj - Me|unarodni dan rada

25. novembar - Dan dr`avnosti BiH

maj - Me|unarodni dan rada 25. novembar - Dan dr`avnosti BiH BASIC INFO OSNOVNE INFORMACIJE Important
BASIC INFO OSNOVNE INFORMACIJE Important numbers Važniji brojevi BiH Country Code +387 Pozivni broj za
BASIC INFO
OSNOVNE INFORMACIJE
Important numbers
Važniji brojevi
BiH Country Code +387
Pozivni broj za Bosnu i Hercegovinu
Sarajevo Area Code (0)33
Pozivni broj za Sarajevo
Zip Code 71000
Po{tanski broj za Sarajevo
Airport 289 100
Aerodrom
Bus Station 213 100 / 213 010
Autobuska stanica
East Sarajevo Bus Station 057 317 377
Autobuska stanica Isto~no Sarajevo
Railway Station - Information 655 330
@eljezni~ka stanica - informacije
Medical Emergency 124
Hitna pomo}
Police 122
Policija
Fire Emergency 123
Vatrogasna brigada
Road Assistance Service 1282 / 1288
Pomo} na cesti
Local Tel. Number Directory 1182
Info o lokalnim telefonskim brojevima
International Tel. Number Directory 1201
Info o me|unarodnim telefonskim brojevima
Ko{evo Hospital 444 800
Bolnica Ko{evo
General Hospital 285 100
Op}a bolnica
24-hour Pharmacy Ba{~ar{ija 272 300
De`urna apoteka Ba{~ar{ija
24-hour Pharmacy Novo Sarajevo 713 830
De`urna apoteka Novo Sarajevo
24-hour Pharmacy Dobrinja 766 380
De`urna apoteka Dobrinja
24-hour Pharmacy Ilid`a 762 180
De`urna apoteka Ilid`a
24-hour Pharmacy Hitna 716 331
Dežurna apoteka Hitna
24-hour Pharmacy Marijin dvor 552 130
Dežurna apoteka Marijin dvor
Veterinarian Clinic 442 303
Veterinarska stanica
24-hour Pharmacy Marijin dvor 552 130 Dežurna apoteka Marijin dvor Veterinarian Clinic 442 303 Veterinarska stanica

07

SARAJEVO STORIES SARAJEVSKE PRI^E From Sarajka to BBI Center Od Sarajke do BBI Centra
SARAJEVO STORIES
SARAJEVSKE PRI^E
From Sarajka to BBI Center
Od Sarajke do BBI Centra

S ome twenty years after World War II, at a time when Sarajevo was undergoing rapid development and more residents were

seeing a rise in their living standards, the city fathers decided that it was time for Sarajevo to get its own “consumer temple”, or a modern and well-stocked department store.

At the behest of Juraj Neidhardt, a well-known Sarajevo architect, Viennese student and professor at the Faculty of Architecture, it was decided that the department store should be built in the city center – between Titova, Radi eva, Miss Irbina Streets and what was once Dositejeva St. – in an area that would later become Trg Oktobra.

At that time there wasn’t a square, as such, but simply a number of buildings, including the one that housed the old café-restaurant Istra, a famous meeting place for Sarajevan bohemians. There was Dubrovnik Cinema, a bowling alley, City Café, Mali Oloman Sweet Shop…. This development took its toll and the old symbols of Sarajevo had to go in order for Vladimir Vova Zarahovi ’s project – Unima Department Store – to rise up from the ground.

Unima, or “Sarajka”, as Sarajevans called it, opened in 1975 on April 6, the Day of the City of Sarajevo. The building had an irregular geometry, which looked like an enormous

08

had an irregular geometry, which looked like an enormous 08 D vadeset i kusur godina poslije

D vadeset i kusur godina poslije Drugog svjetskog rata, u vrijeme ubrzanog razvoja Sarajeva i porasta životnog

standarda njegovih sve brojnijih stanovnika, gradski o evi donijeli su odluku da je vrijeme da i Sarajevo dobije svoj „potroša ki hram“, modernu i dobro opskrbljenu robnu ku u.

Na inicijativu uvenog sarajevskog arhitekte, be kog aka i profesora na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu - Juraja Neidharta, donesena je odluka da se robna ku a pravi na do tada nepostoje em Trgu Oktobra u centru grada, prostoru koji se nalazio izme u Titove, Radi eve, Mis Irbine i nekadašnje Dositejeve ulice.

Na tom mjestu, dakle, u to vrijeme nije bilo nikakva trga, nego brojne zgrade, me u kojima i ona u kojoj se nalazila stara kafana Istra, kultno okupljalište sarajevskih boema, potom zgrade kino Dubrovnika, kuglane, Gradske kafane,

slasti arne Mali Oloman

Danak razvoju moralo se platiti,

pa su stari simboli Sarajeva porušeni da bi se, po projektu Vladimira Vove Zarahovi a, iz zemlje uzdigla robna ku a Unima.

Unima, koju Sarajlije prozvaše Sarajka, otvorena je na Dan grada Sarajeva, 6. aprila 1975. godine. Bila je to gra evina nepravilne geometrije, koja je iz pti ije perspektive

blue snow ake from the air. There was a home appliances shop and a supermarket on the lower level, while on the ground oor and upper levels there were saleswomen in Borosana shoes selling everything “from needles to locomotives”. There was also a restaurant at the very top, where generations of Sarajevans celebrated their graduation nights.

Sarajevans wouldn’t be Sarajevans if they didn’t nd some fault with everything. They often ridiculed this new store (which, in truth, was not the most beautiful building in the world), saying that the best view of it was from the roof and, given its blue façade, they called it the biggest police station in the world. Over time, the citizens of Sarajevo realized the necessity

of developing their city’s center and they came to love the

department store, embracing it as an important symbol of Sarajevo. In the coming years, Sarajka would see the Olympics, when the great Olympic snow ake was engraved on the square out front; as well as the last war, when it was severely damaged.

For some years after the war Sarajka stood as a symbol of

a bygone era, only to disappear forever at the beginning of the new millennium when engineers were given the task of constructing a modern shopping center to herald the coming of a new era.

Sarajevans wouldn’t be Sarajevans if they didn’t nd some fault with everything. They often ridiculed this new store (which, in truth, was not the most beautiful building in the world), saying that the best view of it was from the roof and, given its blue façade, they called it the biggest police station in the world.

The design of Sarajevo’s new consumer “temple” was

entrusted to Sead Gološ, a well-known architect. In place

of Sarajka, he designed an open and airy foyer with shops

and eateries on the lower level, ground oor and ve other

oors. There is an adjoining 10-storey business tower with

of ce space, as well as an underground parking garage

on three levels, which alleviates the city’s chronic lack of parking spaces in the center. This new shopping complex, BBI Center, opened on April 6, 2009, complete with a lavish light show and reworks. That day, Sarajevo not only got a modern shopping center, but also a

beautiful square that has become a place to meet and socialize,

as well as to hold cultural and entertainment events.

name of Sarajevo’s most

important residents – its children.

The

square now bears

the

SARAJEVO STORIES

SARAJEVSKE PRI^E

The square now bears the SARAJEVO STORIES SARAJEVSKE PRI^E podsje ala na ogromnu plavu pahulju. U

podsje ala na ogromnu plavu pahulju. U njezinu suterenu nalazila se prodavnica bijele tehnike i samoposluga, na prizemlju i spratovima su prodava ice u borosanama

prodavale robu u rasponu „od igle do lokomotive“, dok se

na krovu nalazio restoran u kojem su generacije Sarajlija

proslavile svoje maturske ve eri.

Sarajlije ne bi bile Sarajlije kada svemu ne bi našle manu,

pa su i novu robnu ku u, koja istini za volju i nije bila

najljepša gra evina na svijetu, esto ismijavale, govore i kako je najbolji pogled na nju onaj sa njezina krova, a zbog plave boje njezine fasade prozvaše je i najve om policijskom stanicom na svijetu.

S vremenom su se gra ani Sarajeva pomirili sa

neophodnoš u razvoja urbane jezgre njihova grada, pa su

i robnu ku u zavoljeli i prihvatili je kao jedan od važnih simbola Sarajeva. Sarajka je u narednim godinama bila svjedokom Olimpijade, pred koju je na trgu ispred robne

ku e uklesana velika olimpijska pahulja, ali i posljednjeg

rata, tokom kojeg je znatno ošte ena.

Sarajlije ne bi bile Sarajlije kada svemu ne bi našle manu, pa su i

novu robnu ku u, koja istini za volju i nije bila najljepša gra evina na svijetu, esto ismijavale, govore i kako je najbolji pogled na nju onaj sa njezina krova, a zbog plave boje njezine fasade prozvaše je i najve om policijskom stanicom na svijetu.

Po završetku rata još koju godinu stajala je Sarajka na svom

mjestu kao simbol jedne završene epohe, da bi po etkom novog milenija zauvijek nestala pred naletom gra evinara koji su dobili zadatak da izgradnjom modernog shopping centra nagovijeste dolazak novog vremena.

Projektovanje novog sarajevskog „potroša kog hrama“ povjereno je tada ve a rmisanom arhitekti Seadu Gološu,

koji je na mjestu Sarajke osmislio otvorenu i prozra nu galeriju sa shopping i gastro sadržajima na suterenu,

prizemlju i 5 spratova, uz što je pridodat poslovni toranj od

10 spratova sa uredskim prostorima, te tri nivoa podzemnih garaža, ime je ublažen hroni ni problem nedostatka parking prostora u centralnoj gradskoj zoni. Novi shopping centar, pod imenom BBI Centar, otvoren je uz raskošni svjetlosni show i vatromet 6. aprila 2009. godine. Sarajevo je tog dana dobilo moderan shopping centar, ali i prelijepi trg koji je postao mjestom susreta i druženja, te

centrom kulturnih i zabavnih zbivanja.

Trg danas nosi ime po najvažnijim stanovnicima Sarajeva – njegovoj djeci. 09
Trg danas nosi ime po najvažnijim stanovnicima Sarajeva
– njegovoj djeci.
09
ATTRACTIONS ATRAKCIJE 1 Ashkenazi Synagogue A{kena{ka sinagoga Ashkenazi Synagogue was built in 1902 by Karl

ATTRACTIONS

ATRAKCIJE

1 Ashkenazi Synagogue A{kena{ka sinagoga Ashkenazi Synagogue was built in 1902 by Karl Paržik as
1 Ashkenazi Synagogue
A{kena{ka sinagoga
Ashkenazi Synagogue was built in 1902 by Karl Paržik as the rst
religious object to be constructed in a then-popular pseudo-Moorish
style. It is the third biggest synagogue in Europe.
Aškenaška sinagoga je izgra ena 1902. godine, po projektu Karla
Paržika, kao prvi vjerski objekt u pseudomaurskom stilu. Tre a je
po veli ini u Evropi.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz
2 Ba{~ar{ija Ba{~ar{ija Baš aršija is the heart of old Sarajevo. The building started in
2 Ba{~ar{ija
Ba{~ar{ija
Baš aršija is the heart of old Sarajevo. The building started in 1462
and reached its culmination by the middle of 16th century. In the
center of it is Sebilj (from Arabic word depicting a kiosk-like public
fountain) designed by the Czech architect Alexander Vitek.
Baš aršija je srce starog Sarajeva. Izgradnja je zapo eta 1462.
godine, a procvat doživljava u 16. stolje u. U centru Baš aršije se
nalazi Sebilj (ar. Sebilj - javna esma u obliku kioska) kojeg je
dizajnirao arhitekt Aleksandar Vitek.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Baš aršija Exit / Baš aršija Izlaz
3 Cathedral of Jesus’ Sacred Heart Katedrala Srca Isusova The seat of the Archbishop of
3 Cathedral of Jesus’ Sacred Heart
Katedrala Srca Isusova
The seat of the Archbishop of Vrhbosna (Upper Bosnia), Cathedral
of Jesus’ Sacred Heart, was built in a neo-gothic style in 1889. The
tomb of Josip Štadler, Archbishop of Vrhbosna from the turn of the
20th century, is located in the Cathedral.
Katedrala Srca Isusova prvostolna je crkva Vrhbosanske
nadbiskupije, a sagra ena je u neogoti kom stilu 1889. godine.
Grobnica Josipa Štadlera, vrhbosanskog nadbiskupa sa po etka 20.
stolje a koji je inicirao izgradnju ovog objekta, nalazi se u Katedrali.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala Izlaz
4 City Hall Vije}nica City Hall (Vije nica), a symbol of Sarajevo, is the most
4 City Hall
Vije}nica
City Hall (Vije nica), a symbol of Sarajevo, is the most beautiful example
of pseudo-Moorish building. Erected in 1896, it was the seat of city
authorities and after World War II it became the National Library. During
1992 shelling, 90 percent of invaluable books and manuscripts were
destroyed. It is currently under reconstruction.
Vije nica, simbol Sarajeva, najljepši je objekt izgra en u pseudomaurskom
stilu. Izgra ena je 1896. i bila je sjedište gradske uprave, a nakon Drugog
svjetskog rata u njoj je bila smještena Nacionalna biblioteka. Granatirana
je i spaljena 1992., kada je izgorjelo 90 posto neprocjenjivog kulturnog
blaga. Trenutno se vrši rekonstrukcija.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije nica Izlaz

10

kulturnog blaga. Trenutno se vrši rekonstrukcija. Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije

ATTRACTIONS

ATRAKCIJE

ATTRACTIONS ATRAKCIJE 5 Congregational Church of the Holy Mother Saborna crkva Presvete Bogorodice Congregational Church
5 Congregational Church of the Holy Mother Saborna crkva Presvete Bogorodice Congregational Church of the
5 Congregational Church of the Holy Mother
Saborna crkva Presvete Bogorodice
Congregational Church of the Holy Mother is the largest Orthodox
house of worship in Sarajevo. It was built in 1868 toward the end
of Ottoman rule, by the Macedonian architect Andrija Damjanov. The
interior is decorated by richly-painted ornaments.
Saborna crkva Presvete Bogorodice je najve i pravoslavni objekt
u Sarajevu. Projektirao ju je Makedonac Andrija Damjanov, a
sagra ena je 1868. godine, pred kraj osmanskog vladanja Bosnom.
Interijer je bogato ukrašen ornamentima.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz
6 Emperor’s Mosque Careva džamija Emperor’s Mosque (Careva džamija) was built in 1457 by the
6 Emperor’s Mosque
Careva džamija
Emperor’s Mosque (Careva džamija) was built in 1457 by the founder of
Sarajevo, Isa Bey Ishakovi , in honor of Sultan Mehmed II El-Fatih. The
initial wooden construction burned down and was rebuilt in 1566 by the
order of Sultan Suleiman the Great, and at the request of inhabitants
of Sarajevo.
Careva džamija izgra ena je 1457., u ast sultana Mehmeda II El-Fatiha,
a gradnju je nansirao osniva Sarajeva Isa-beg Ishakovi . Prvobitna
drvena konstrukcija je izgorjela, a džamija je na zahtjev Sarajlija, a po
nare enju sultana Sulejmana Veli anstvenog, 1566. ponovo izgra ena.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije nica Izlaz
7 Franciscan Church of St. Anthony of Padua Franjeva ka crkva sv. Ante Padovanskog The
7 Franciscan Church of St. Anthony of Padua
Franjeva ka crkva sv. Ante Padovanskog
The church was built in 1914 by Josip Vancaš in a neo-gothic style.
Adjacent to the church is a monastery and a 43 meters high tower.
The interior contains valuable religious artwork, such as “The Last
Supper” by uro Seder.
Franjeva ka crkva sv. Ante Padovanskog je sagra ena 1914. godine po
projektu Josipa Vancaša, u neogoti kom stilu. Pored nje su izgra eni
samostan i toranj visok 43 metra. Interijer je bogat raznim religioznim
umjetninama, poput slike “Posljednja ve era” autora ure Sedera.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska uprija Izlaz
8 Gazi Husrev Bey’s Mosque Gazi Husrev-begova d`amija Gazi Husrev Bey’s Mosque is the most
8 Gazi Husrev Bey’s Mosque
Gazi Husrev-begova d`amija
Gazi Husrev Bey’s Mosque is the most important Islamic house of
worship in Bosnia and Herzegovina. Constructed in 1531, it was left to
the city by Gazi Husrev Bey, the Ottoman ruler of Bosnia. The mosque is
only a part of Gazi Husrev Bey’s substantial bequest to the city.
Gazi Husrev-begova džamija je najzna ajniji islamski vjerski objekt u
BiH. Izgra ena je 1531., a zadužbina je Gazi Husrev-bega, tadašnjeg
osmanskog namjesnika. Džamija je samo dio velike Gazi Husrev-begove
ostavštine.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska uprija Izlaz
samo dio velike Gazi Husrev-begove ostavštine. Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska

11

ATTRACTIONS ATRAKCIJE 9 The Latin Bridge Latinska }uprija The Latin Bridge was built in 16th

ATTRACTIONS

ATRAKCIJE

9 The Latin Bridge Latinska }uprija The Latin Bridge was built in 16th century but
9 The Latin Bridge
Latinska }uprija
The Latin Bridge was built in 16th century but acquired world fame for the
infamous Sarajevo Assassination. Precisely from this spot Gavrilo Princip
shot and killed Austro-Hungarian heir to the throne - archduke Franz
Ferdinand and his wife Sophia, which triggered the start of World War I.
Latinska uprija je izgra ena u 16. stolje u, a postala je svjetski poznata
po Sarajevskom atentatu. Tu je Gavrilo Princip usmrtio austrougarskog
prijestolonasljednika Franza Ferdinanda i njegovu suprugu So ju, što je bio
povod za po etak Prvog svjetskog rata.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska uprija Izlaz
10 The Old Orthodox Church Stara pravoslavna crkva The Old Orthodox Church was built in
10 The Old Orthodox Church
Stara pravoslavna crkva
The Old Orthodox Church was built in 16th century. Unique for its
atypical architecture, this church has been safe guarding holy icons
and religious relics for centuries. There are several interesting
legends and folk tales related to its founding.
Stara pravoslavna crkva sagra ena je u 16. stolje u. Unikatna zbog
netipi ne arhitekture, ova crkva ve vijekovima uva veliko blago u
vidu svetih mošti i raznih relikvija, a postoji i nekoliko interesantnih
legendi vezanih za njen nastanak.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz
11 The Old Temple Stari hram The Old Temple (Il Cal Grande) was built in
11 The Old Temple
Stari hram
The Old Temple (Il Cal Grande) was built in 1581 upon the arrival
of
Sephardic Jews to Sarajevo. The ruler of the European territory
of
Ottoman Empire gave orders and nanced its construction to
accommodate to Jews expelled from Spain. Today, the temple houses
the Jewish Museum.
Stari hram (Il Cal Grande) sagra en je 1581. po doseljenju Sefarda
u Sarajevo. Tadašnji rumelijski beglerbeg dao je 1580. nare enje i
nansijska sredstva za izgradnju hrama za Jevreje protjerane iz Španije.
Danas je u Starom hramu smješten Muzej Jevreja.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska uprija Izlaz
Tunnel of Hope Tunel spasa Built under the runway of Sarajevo Airport in 1993, the
Tunnel of Hope
Tunel spasa
Built under the runway of Sarajevo Airport in 1993, the Tunnel of Hope
was the city’s only connection with the outside world during the four
years of siege. A portion of it remains open today. (For organized tours
contact tourist agencies.)
Tunel spasa izgra en je ispod aerodromske piste 1993. i bio je jedina
veza Sarajeva sa ostatkom svijeta za vrijeme etverogodišnje opsade.
Danas je dio tunela otvoren za posjete. (Za organizirane posjete
kontaktirajte turisti ke agencije.)
Trams/Tramvaji 3, 4, 6; Ilid`a Exit / Izlaz / Bus 32; D. Kotorac Exit / Izlaz

12

kontaktirajte turisti ke agencije.) Trams/Tramvaji 3, 4, 6; Ilid`a Exit / Izlaz / Bus 32; D.

ATTRACTIONS

ATRAKCIJE

ATTRACTIONS ATRAKCIJE Academy of Fine Arts Gazi Husrev Bey’s Bezistan (Covered Bazaar) Akademija likovnih umjetnosti

Academy of Fine Arts

Gazi Husrev Bey’s Bezistan (Covered Bazaar)

Akademija likovnih umjetnosti Gazi Husrev-Begov Bezistan Architecture / Arhitektura Obala Maka Dizdara 3 Architecture
Akademija likovnih umjetnosti
Gazi Husrev-Begov Bezistan
Architecture / Arhitektura
Obala Maka Dizdara 3
Architecture / Arhitektura
Gazi Husrev-begova bb
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; ^obanija Bridge Exit / Most ^obanija Izlaz
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Main Post Of
Alifakovac Cemetary Main Post Of ce Mezarje Alifakovac Glavna po{ta Religion & Culture / Religija
Alifakovac Cemetary
Main Post Of ce
Mezarje Alifakovac
Glavna po{ta
Religion & Culture / Religija i kultura
Alifakovac Quarter / Alifakovac mahala
Architecture / Arhitektura
Obala Kulina bana 8
033 252 834
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije}nica Izlaz
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; ^obanija Bridge Exit / Most ^obanija Izlaz
Ali Pasha’s Mosque
Mori}a Guesthouse
Alipa{ina d`amija
Mori}a han
Religion & Architecture / Religija i arhitektura
Mar{ala Tita 14
Architecture & History / Arhitektura i historija
Sara~i 77
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
& History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit / Skenderija Izlaz Trams/Tramvaji 2, 3, 1,
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit / Skenderija Izlaz
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz
Ba{~ar{ija Mosque
Sebilj
Ba{~ar{ijska d`amija
Sebilj
Religion & Architecture / Religija i arhitektura
Ba{~ar{ija 37
Architecture & History / Arhitektura i historija
Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5;
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church Bijela tabija Crkva Sv. Josipa Arhitecture & History
Bijela tabija (White Fortress)
St. Joseph’s Church
Bijela tabija
Crkva Sv. Josipa
Arhitecture & History / Arhitektura i historija
Vratnik Quarter/Vratnik mahala
Architecture & Religion / Arhitektura i religija
Zmaja od Bosne 1
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz
Trams/Tramvaji 1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz
BH Presidency
The House of De ance
Predsjedni{tvo BiH
Inat ku}a
Architecture / Arhitektura
Titova 16
History & Culture / Historija i kultura
Veliki Allifakovac 1
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
& Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit / Skenderija Izlaz Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5;
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit / Skenderija Izlaz
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije}nica Izlaz
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije}nica Izlaz Bosniak Institute The Tombs of
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije}nica Izlaz Bosniak Institute The Tombs of
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije}nica Izlaz Bosniak Institute The Tombs of
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije}nica Izlaz Bosniak Institute The Tombs of
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije}nica Izlaz Bosniak Institute The Tombs of
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije}nica Izlaz Bosniak Institute The Tombs of
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije}nica Izlaz Bosniak Institute The Tombs of
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije}nica Izlaz Bosniak Institute The Tombs of
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije}nica Izlaz Bosniak Institute The Tombs of
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije}nica Izlaz Bosniak Institute The Tombs of
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije}nica Izlaz Bosniak Institute The Tombs of
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije}nica Izlaz Bosniak Institute The Tombs of
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije}nica Izlaz Bosniak Institute The Tombs of
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije}nica Izlaz Bosniak Institute The Tombs of
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije}nica Izlaz Bosniak Institute The Tombs of
Bosniak Institute The Tombs of Seven Brothers Bošnja ki institut Turbe sedam bra}e Architecture &
Bosniak Institute
The Tombs of Seven Brothers
Bošnja ki institut
Turbe sedam bra}e
Architecture & Culture / Arhitektura i kultura
Mula Mustafe Bašeskije 21
033 279 800
History / Historija
Bistrik Quarter/Bistrik mahala
Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala Izlaz
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz
Clock Tower
Tr`nica (Meat and Dairy Market)
Sahat kula
Tr`nica
Religion & Architecture / Religija i arhitektura
Sara i 8
Architecture / Arhitektura
Mula Mustafe Ba{eskije 4a
033 205 353
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Trams/Tramvaji 2, 3,
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz
2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz Eternal Flame Vratnik Gate Vje~na
2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz Eternal Flame Vratnik Gate Vje~na
2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz Eternal Flame Vratnik Gate Vje~na
2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz Eternal Flame Vratnik Gate Vje~na
2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz Eternal Flame Vratnik Gate Vje~na
2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz Eternal Flame Vratnik Gate Vje~na
2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz Eternal Flame Vratnik Gate Vje~na
2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz Eternal Flame Vratnik Gate Vje~na
2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz Eternal Flame Vratnik Gate Vje~na
2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz Eternal Flame Vratnik Gate Vje~na
2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz Eternal Flame Vratnik Gate Vje~na
2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz Eternal Flame Vratnik Gate Vje~na
2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz Eternal Flame Vratnik Gate Vje~na
2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz Eternal Flame Vratnik Gate Vje~na
2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz Eternal Flame Vratnik Gate Vje~na
Eternal Flame Vratnik Gate Vje~na vatra Vratni~ka kapija History / Historija Mar{ala Tita bb Architecture
Eternal Flame
Vratnik Gate
Vje~na vatra
Vratni~ka kapija
History / Historija
Mar{ala Tita bb
Architecture & History / Arhitektura i historija
Vratnik Quarter/Vratnik mahala
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; ^obanija Bridge Exit / Most ^obanija Izlaz
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz
Ferhadija Mosque
@uta tabija (Yellow Fortress)
Ferhadija d`amija
@uta tabija
Religion & Architecture / Religija i arhitektura
Vladislava Skari}a 1
Arhitecture & History / Arhitektura i historija
Vratnik Quarter/Vratnik mahala
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Trams/Tramvaji 2, 3,
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5;
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5;
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5;
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5;
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5;
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5;
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5;
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5;
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5;
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5;
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5;
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5;
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5;
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5;
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5;
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5;

13

STREETS OF SARAJEVO ULICE SARAJEVA
STREETS OF SARAJEVO
ULICE SARAJEVA

K azandžiluk, one of the oldest and most beautiful streets in Sarajevo, was once part of a much larger Kazandžiluk bazaar and dates back to the 16th century, at a time when the craft and trading center was beginning to form in Sarajevo.

This colorful street was named after Sarajevo’s master coppersmiths who made items out of copper, producing several hundred different items for daily use, most of which were copper dishes.

Sarajevo’s coppersmiths have adapted their work to meet modern needs and, these days, Kazandžiluk Street is buzzing with tourists who are on the lookout for authentic Sarajevo souvenirs.

You can enter Kazandžiluk from Baš aršija Square or from the southern end, where it meets Bravadžiluk Street.

U lica Kazandžiluk jedna je od najstarijih i najljepših ulica u Sarajevu, koja je nekada bila dio mnogo šire,

Kazandžijske aršije. Kazandžiluk je nastao u 16. stolje u, u vrijeme formiranja zanatsko -trgova ke jezgre Sarajeva.

Ova živopisna ulica ime je dobila po majstorima – kazandžijama, koji izra uju predmete od bakra. Nekada su sarajevske kazandžije izra ivale nekoliko stotina razli itih predmeta koji su korišteni u svakodnevnoj upotrebi, ve inom bakarnog posu a.

Danas je rad kazandžija u Sarajevu prilago en savremenim potrebama, pa Kazandžiluk vrvi turistima koji su u potrazi za autenti nim sarajevskim suvenirima.

na

svom južnom kraju Kazandžiluk se spaja sa ulicom

Bravadžiluk.

U Kazandžiluk se ulazi sa Baš aršijskog

trga,

a

REALIZED IN COOPERATION WITH / REALIZOVANO U SARADNJI SA:

REALIZED IN COOPERATION WITH / REALIZOVANO U SARADNJI SA: U.G. Zona unaprije enog poslovanja - ZUP

U.G. Zona unaprije enog poslovanja - ZUP Baš aršija

U.G. Zona unaprije enog poslovanja - ZUP Baš aršija Op ina Stari Grad Sarajevo This section

Op ina Stari Grad Sarajevo

This section is made possible by the support of the United States Agency for International Development (USAID) and the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida). The contents of this section are the sole responsibility of ZUP Baš aršija and do not necessarily re ect the view of USAID, Sida or the United States and Swedish Governments. Ova rubrika omogu ena je uz podršku Ameri ke agencije za me unarodni razvoj (USAID) i Švedske me unarodne razvojne agencije za saradnju (Sida). Sadržaji predstavljaju odgovornost ZUP Baš aršija i ne odražavaju stavove USAID-a, Sida-e ili Vlada Sjedinjenih Ameri kih Država i Švedske.

ZUP Baš aršija i ne odražavaju sta vove USAID-a, Sida-e ili Vlada Sjedinjenih Ameri kih Država

15

MUSEUMS MUZEJI HISTORICAL MUSEUM OF BiH HISTORIJSKI MUZEJ BiH Zmaja od Bosne 5 Mon–Sun /

MUSEUMS

MUZEJI

HISTORICAL MUSEUM OF BiH HISTORIJSKI MUZEJ BiH
HISTORICAL MUSEUM OF BiH
HISTORIJSKI MUZEJ BiH

Zmaja od Bosne 5

Mon–Sun / Pon–Ned: 09:00–17:00

Through its collections, Historical Museum of BiH de nes the history of BiH from the arrival of Slavs on the Balkan Peninsula to the contemporary period. Historijski muzej BiH kroz svoje zbirke obra uje historiju BiH od dolaska Slavena na Balkansko poluostrvo, pa do savremenog doba.

033 210 416

From 04/01 to 04/30 – Exhibit – “Day in the World” – Guest Exhibit from
From 04/01 to 04/30 – Exhibit – “Day in the World” – Guest
Exhibit from Sweden
Od 01.04. do 30.04. – Izložba „Dan u svijetu“ – gostuju a izložba
iz Švedske
From 04/01 to 04/30 – Exhibit – “Restoration in Progres” –
Damaged Portrets Of National Heroes
Od 01.04. do 30.04. – Izložba „Restauracija u toku“ – ošte eni
portreti narodnih heroja
From 04/01 to 04/30 – Exhibit – 20 years of the Hague Tribunal
Od 01.04. do 30.04. – Izložba – 20 godina Haškog tribunala
From 04/04 to 04/10 – Exhibit – Education – Reconciliation:
Museum as a Place of Learning and Memory
Od 04.04. do 10.04. – Izložba – Obrazovanje – Pomirenje: Muzej
kao mjesto za u enje i sje anje
From 04/05 to 04/30 – Exhibit – „Bombshelter“ by Jim Marshall
Od 05.04. do 30.04. – Izložba – „Sklonište“ Jima Marshalla
From 04/14 to 04/21 – Exhibit – Artworks by Jasmin Pehlivanovi
Od 14.04. do 21.04. – Izložba – Umjetni ki radovi Jasmina Pehlivanovi a

ARS AEVI ART DEPOT

ARS AEVI ART DEPO Terezije bb (Centar Skenderija) Tue–Sun / Uto–Ned: 10:00–18:00

033 216 919

Permanent display of Ars Aevi Collection / Museum of Contemporary Art Sarajevo, the most important
Permanent display of Ars Aevi Collection / Museum of
Contemporary Art Sarajevo, the most important international
contemporary art collection in South-East Europe.
Stalna postavka Kolekcije Ars Aevi / Muzeja savremene umjetnosti
Sarajevo, najzna ajnije kolekcije internacionalne savremene
umjetnosti u jugoisto noj Evropi.

16

savremene umjetnosti u jugoisto noj Evropi. 16 MUSEUM OF LITERATURE & PERFORMING ARTS MUZEJ
MUSEUM OF LITERATURE & PERFORMING ARTS MUZEJ KNJIŽEVNOSTI I POZORIŠNE UMJETNOSTI
MUSEUM OF LITERATURE
& PERFORMING ARTS
MUZEJ KNJIŽEVNOSTI I POZORIŠNE UMJETNOSTI

Sime Milutinovi a Sarajlije 7 Mon–Fri / Pon–Pet: 10:00–14:00

033 201 861

04/03 – 19:00 – Conversation – Who Needs Theater? 03.04. – 19:00 – Razgovor –
04/03 – 19:00 – Conversation – Who Needs Theater?
03.04. – 19:00 – Razgovor – Kome treba kazalište/pozorište/
teatar?
From 04/16 to 04/30 – Exhibit – “The Vicious Circle of
Words “ by Herta Müller
Od 16.04. do 30.04. – Izložba – “Za arani krug rije i” Herte
Müller
04/24 – 19:00 – Art in Divided Cities
24.04. – 19:00 – Umjetnost u podijeljenim gradovima
Permanent Exhibit: The Study Room of Silvije Strahimir
Kranj evi and Parts of Study Rooms of Hasan Kiki , Petar
Ko i and Isak Samokovlija
Stalna postavka: Radna soba Silvija Strahimira Kranj evi a i dijelovi
radnih soba Hasana Kiki a, Petra Ko i a i Isaka Samokovlije
NATIONAL MUSEUM OF BIH ZEMALJSKI MUZEJ BiH
NATIONAL MUSEUM OF BIH
ZEMALJSKI MUZEJ BiH
Zmaja od Bosne 3 033 668 027 Note: The museum is currently not open for
Zmaja od Bosne 3
033 668 027
Note: The museum is currently not open for visits.
Napomena: Muzej trenutno nije otvoren za posjete.
The National Museum of BiH is the oldest and the most signi cant museum in
The National Museum of BiH is the oldest and the most
signi cant museum in BiH.
Zemaljski muzej BiH najstarija je i najzna ajnija muzejska institucija u BiH.
Address / Adresa
Telephone / Tel
Working Hours / Ulaz
e-mail

BRUSA BEZISTAN

BRUSA BEZISTAN Abadžiluk 10

Mon–Fri / Pon–Pet: 10:00–18:00; Sat / Sub: 10:00–15:00

Brusa Bezistan’s permanent collection titled From Ancient History to the End of Austro-Hungarian Period will guide you through Sarajevo’s rich history. Stalna postavka Brusa bezistana “Od prethistorije do kraja austro- ugarskog razdoblja” }e vas provesti kroz bogatu historiju Sarajeva.

SEVDAH ART HOUSE

ART KU A SEVDAHA

Hala i 5

Tue–Sun / Uto–Ned: 10:00–18:00

Permanent exhibit about sevdalinka (traditional urban love song) as well as its most notable interpreters. Stalna postavka o sevdalinci (tradicionalna gradska lirska pjesma) i interpretatorima - majstorima sevdaha.

MUSEUM SARAJEVO 1878 – 1918

MUZEJ SARAJEVO 1878. – 1918.

033 239 590

033 239 943

Zelenih beretki 1

Tue–Fri / Uto–Pet: 10:00–18:00; Sat–Sun / Sub–Ned: 10:00–15:00

Museum 1878 – 1918 deals with the Austro-Hungarian period of Sarajevo’s and the country’s history. Zbirka Muzeja 1878. – 1918. bavi se periodom austrougarske vladavine Sarajevom i BiH.

033 533 288

MUSEUM OF ALIJA IZETBEGOVI

MUZEJ ALIJE IZETBEGOVI A

Plo a bb

Mon–Fri / Pon–Pet: 10:00–16:00; Sat / Sub: 10:00–15:00 Permanent exhibit depicting the life and work of Bosnia and Herzegovina’s rst president. Stalna postavka o životu i djelu prvog predsjednika Bosne i Hercegovine

033 237 220

THE DESPI HOUSE

DESPI A KU A Despi eva 2

Mon–Fri / Pon–Pet: 10:00–18:00; Sat / Sub: 10:00–15:00 Permanent exhibit depicting culture of living of a wealthy, Sarajevo Serb, family in the period between 17th and 20th century. The Despi family housed Sarajevo’s rst theater plays. Stalna postavka o kulturi stanovanja bogate gra anske, srpske porodice u periodu od 17. do 20. stolje a. U Despi a ku i igrane su i prve pozorišne predstave u Sarajevu.

033 215 531

Address / Adresa

Telephone / Tel

Working Hours / Ulaz

e-mail

MUSEUMS

MUZEJI

OLD ORTODOX CHURCH MUSEUM

MUZEJ STARE PRAVOSLAVNE CRKVE Mula Mustafe Bašeskije 59 Tue–Fri / Uto–Pet: 10:00–17:00

033 571 761

59 Tue–Fri / Uto–Pet: 10:00–17:00 033 571 761 Permanent exhibit of paintings of local and foreign

Permanent exhibit of paintings of local and foreign artists, religious manuscripts and printed books, church textiles and embroidery and precious metals. Stalna postavka slikarskih djela doma ih i stranih slikara, crkvenih rukopisa i štampanih knjiga, crkvenih tkanina i veza, te plemenitih metala.

GAZI HUSREV BEY MUSEUM

GAZI HUSREV-BEGOV MUZEJ Gazi Husrev-begova br. 46 Mon–Fri / Pon–Pet: 08:00–15:00 Video projection on life and work of Gazi Husrev Bey. Video projekcija o životu i djelu Gazi Husrev-bega.

JEWISH MUSEUM OF BiH

MUZEJ JEVREJA BiH Velika avlija bb

033 535 688

Mon–Fri / Pon–Pet: 10:00–18:00; Sun / Ned: 10:00–13:00

Permanent exhibit depicting lives and culture of Sarajevo Jews. Stalna postavka o životu i kulturi Jevreja u Sarajevu.

THE OLYMPICS MUSEUM

OLIMPIJSKI MUZEJ Alipašina bb (Zetra)

Mon–Fri / Pon–Pet: 09:00–15:00

033 276 082

Permanent Exhibit: Organization of the 14th Winter Olympic Games Stalna postavka: “Organizacija XIV zimskih olimpijskih igara”

SVRZO HOUSE

SVRZINA KU A Glo ina 8

033 535 264

Mon–Fri / Pon–Pet: 10:00–18:00; Sat / Sub: 10:00–15:00

Permanent exhibit depicting the culture of living of a wealthy, Sarajevo Muslim family, in 18th and 19th century. Stalna postavka o kulturi stanovanja imu ne gradske, muslimanske porodice u 18. i 19. stolje u.

TUNNEL OF HOPE

TUNEL SPASA Donji Kotorac, Tuneli 1, Ilidža Mon–Sun / Pon–Ned: 09:00–17:00

033 684 032

The Tunnel of Hope was a symbol of hope for the citizens of Sarajevo during the four years of siege. Tunel spasa je tokom etverogodišnje opsade bio simbol nade za stanovnike Sarajeva.

17

COFFEE WITH KAFA SA ELMA HAŠIMBEGOVI The blend of civilizations makes Sarajevo special! Spoj civilizacija
COFFEE WITH
KAFA SA
ELMA HAŠIMBEGOVI
The blend of civilizations
makes Sarajevo special!
Spoj civilizacija ini Sarajevo posebnim!

I n preparing for the April issue of Sarajevo Navigator, we had coffee with Elma Hašimbegovi , director of the Historical Museum of Bosnia and Herzegovina, who shared her thoughts on Sarajevo with us. Elma says that what makes Sarajevo special and interesting is the blend of civilizations and architectural styles that is concentrated in such a small area and nestled among the beautiful hills. She also adds that Sarajevo is a city that knows how to entice and charm those who visit. Wilson’s Promenade is the part of town that has played a special role in her life. Not only is it the lungs and green aorta of the city itself, it’s also been her lifeline, as she has spent a good part of her life taking the route that stretches from Third Gymnasium, past the Philosophy Faculty and over to the Historical Museum of BiH. For Elma, another very special place under the Sarajevo sun is engi Villa, the neighborhood where she grew up and where she now lives. Although it is not an example of great architectural beauty, she emphasizes that it has given rise to a speci c “haustor culture” (at the entry to buildings) which fosters community spirit and social sensitivity. Her favorite walk around the city leads through the narrow streets of Baš aršija, where time after time she discovers some unusual details. For outings she chooses Skakavac, Trebevi , avljak or Eco Futura on Hreša. She usually drinks her daily coffee in the garden at Tito Café,

18

drinks her daily coffee in the garden at Tito Café, 18 T okom pripreme aprilskog broja

T okom pripreme aprilskog broja Sarajevo Navigatora kafu smo popili sa Elmom Hašimbegovi , direktoricom

Historijskog muzeja BiH, koja je sa nama podijelila svoja razmišljanja o Sarajevu.

Spoj civilizacija i arhitektonskih stilova zgusnutih na malom prostoru, uglavljenom izme u predivnih brda jeste ono što Sarajevo ini posebnim i zanimljivim, smatra Elma, te dodaje da je Sarajevo grad koji se zna dopasti i šarmirati one koji ga posjete. Dio Sarajeva koji je posebno obilježio njen život je Vilsonovo šetalište, koje je, pored toga što je plu no krilo

i zelena aorta grada, ujedno i njena životna linija - na

relaciji od Tre e gimnazije, preko Filozofskog fakulteta, do Historijskog muzeja BiH odvio se dobar dio njezina dosadašnjeg života. Kao posebno mjesto pod sarajevskim suncem Elma izdvaja

i naselje u kojem je odrasla i gdje i sada živi - engi Vilu,

koja je, naglašava, iako nije primjer posebne arhitektonske estetike, iznjedrila speci nu „kulturu haustora“ u kojoj se njeguje duh zajedništva i socijalne osjetljivosti. Omiljena tura za šetnju po gradu joj je kroz uske uli ice Baš aršije, gdje svaki put iznova otkriva neobi ne detalje, dok za izlet izvan grada odabire Skakavac, Trebevi , avljak ili Eco Futuru na Hreši. Dnevnu kafu naj e pije u bašti cafea Tito, koja je

which is surrounded by greenery and situated among rare items from the Historical Museum of Bosnia and Herzegovina and which, she says, exudes a youthfulness, freshness and serenity. In the evenings she goes to Boris Smoje Gallery because of its pleasant and relaxed atmosphere. As for cultural activities, what she enjoys most is Sarajevo Film Festival and the lms that it brings every year. The Festival period is a real little holiday for her. When it comes to restaurants, Elma recommends the inica, Pod Lipom, where she enjoys klepe and Bey’s soup. For her, the best lasagnas are served at Barhana; the restaurant, Luka, has the best sh soup and other seafood, and Vapiano has the best pizza and pasta. She usually eats her evapi at evabdžinica Zmaj. As one would expect, Elma’s favorite building in Sarajevo is the Historical Museum of Bosnia and Herzegovina, because even 50 years since it was rst built it hasn’t lost its attractiveness and modernity. Elma thinks that the best view of Sarajevo is the one from the garden at the restaurant, Biban, especially at sunset, when one can hear the calls to prayer from surrounding mosques. In closing, we asked Elma to describe Sarajevo in one sentence:

- This is a city where you can travel through ve centuries of history in less than half an hour.

COFFEE WITH

KAFA SA

of history in less than half an hour. COFFEE WITH KAFA SA okružena zelenilom, smještena me

okružena zelenilom, smještena me u raritetne eksponate Historijskog muzeja BiH i koja, kaže Elma, odiše mladoš u, svježinom i vedrinom, dok za ve ernji izlazak bira galeriju Boris Smoje zbog ugodne i opuštene atmosfere.

Od kulturnih aktivnosti najviše uživa u lmskim ostvarenjima koje svake godine donosi Sarajevo Film Festival, a period tokom trajanja Festivala za nju predstavlja pravi mali praznik. Kada je o restoranima rije , Elma preporu uje aš inicu „Pod lipom“gdje uživa u klepama i begovoj orbi, za nju najbolje lazanje su one u Barhani, riblja supa i ostali morski specijaliteti u restoranu „Luka“, a pizza i paste u Vapianu. evape naj e jede u evabdžinici Zmaj. Najdraža zgrada u Sarajevu za Elmu je, o ekivano, Historijski muzej BiH, jer i nakon 50 godina od izgradnje još uvijek nije izgubila na svojoj atraktivnosti i modernosti. Po Elminom mišljenju najljepši pogled na Sarajevo pruža se iz bašte restorana „Biban“, i to u vrijeme zalaska sunca, uz zvuk ezana sa okolnih džamija. Za kraj smo Elmu zamolili da nam Sarajevo opiše u jednoj re enici, na šta je ona odgovorila:

- Ovo

manje od pola sata možete

je

grad

u

kojem za

proputovati kroz pet stolje a historije.

šta je ona odgovorila: - Ovo manje od pola sata možete je grad u kojem za

19

GALLERIES GALERIJE GALLERY 11/07/95 GALERIJA 11/07/05 Fra Grge Marti a 2 / III 033 953

GALLERIES

GALERIJE

GALLERY 11/07/95 GALERIJA 11/07/05
GALLERY 11/07/95
GALERIJA 11/07/05

Fra Grge Marti a 2 / III 033 953 170 Mon-Sun / Pon-Ned: 10:00 - 18:00

From 04/01 to 04/30 – Permanent Exhibit of Items Dedicated to the Preservation of the
From 04/01 to 04/30 – Permanent Exhibit of Items
Dedicated to the Preservation of the Memory of Srebrenica
Tragedy and 8,372 Victims Who Tragically Lost Their Lives
During the Genocide
Od 01.04. do 30.04. – Stalna postavka eksponata iji je cilj
o uvati sje anje na tragediju u Srebrenici i 8.372 osobe koje su
tragi no stradale u genocidu
From 04/01 to 04/30 – Projection of the documentary
“Srebrenica Memorial Film” by Leslie Woodhead and
Muhamed Mujki
Od 01.04. do 30.04. – Projekcija dokumentarnog lma “Srebrenica
Memorial Film” Leslie Woodheada i Muhameda Mujki a
COLLEGIUM ARTISTICUM COLLEGIUM ARTISTICUM
COLLEGIUM ARTISTICUM
COLLEGIUM ARTISTICUM

Terezije bb (Centar Skenderija) 033 204 352 Mon-Sat / Pon–Sub: 10:00 – 18:00

From 04/07 to 04/30 – Anual Exhibit of the Member of the ULUBIH, ULUPUBIH, AABIH
From 04/07 to 04/30 – Anual Exhibit of the Member of the
ULUBIH, ULUPUBIH, AABIH
Od 07.04. do 30.04 – Godišnja izložba lanova ULUBIH, ULUPUBIH,
AABIH

20

– Godišnja izložba lanova ULUBIH, ULUPUBIH, AABIH 20 NATIONAL GALLERY OF BIH UMJETNI^KA GALERIJA BiH Zelenih
NATIONAL GALLERY OF BIH UMJETNI^KA GALERIJA BiH
NATIONAL GALLERY OF BIH
UMJETNI^KA GALERIJA BiH

Zelenih beretki 8 033 266 550 Tue-Sat / Uto–Sub: 12:00 – 20:00

From 04/10 to 04/30 – Exhibit – Desiring the Real. Austrian Contemporary Od 10.04. do
From 04/10 to 04/30 – Exhibit – Desiring the Real. Austrian
Contemporary
Od 10.04. do 30.04. – Izložba – Desiring the Real. Austrian
Contemporary
From 04/09 to 04/30 – Exhibit – Artwork by Fuad Arifhodži
Od 09.04. do 30.04. – Izložba – Umjetni ki radovi Fuada
Arifhodži a
GALLERY JAVA GALERIJA JAVA
GALLERY JAVA
GALERIJA JAVA

Titova 21 033 225 878 Mon-Fri/Pon-Pet: 11:00 – 19:00; Sat/Sub: 11:00 – 14:00

From 04/01 to 04/10 – Exhibit – “A Woman Marked by Desire” by Sonja Radan
From 04/01 to 04/10 – Exhibit – “A Woman Marked by
Desire” by Sonja Radan
Od 01.04. do 10.04. – Izložba – “Žena u znaku žudnje” Sonje
Radan
From 04/11 to 04/30 – Exhibit – “Between a Drawing and a
Letter” by Bojan Stoj i
Od 11.04. do 30.04. – Izložba – “Izme u crteža i pisma” Bojana
Stoj i a
Address / Adresa
Telephone / Tel
Working Hours / Ulaz
e-mail

BOSNIAK INSTITUTE

BO[NJA^KI INSTITUT Mula Mustafe Ba{eskije 21 Mon-Fri / Pon-Pet: 09:00 - 16:30

04/03 – 12:00 – Book Promotion – “Merdžan kaduna” by Mirsad Mirza Sinanovi

03.04. – 12:00 – Promocija knjige – “Merdžan kaduna” autora

Mirsada Mirze Sinanovi a

04/19 – 12:00 – Book Promotion – “The Pearls of Wisdom” by Teu k Hodži

19.04. – 12:00 – Promocija knjige – “Biseri mudrosti” autora

Teu ka Hodži a

DUPLEX/100M²

033 279 800

DUPLEX/100m²

Obala Kulina bana 22

063 952 197

Tue–Sat / Uto–Sub: 14:00 – 19:00

From 04/12 to 04/30 – Exhibit – “Hotel Balkan” by Igor Bošnjak Od 12.04. do 30.04. – Izložba – “Hotel Balkan” Igora Bošnjaka

GALLERY PALETA

GALERIJA PALETA Hamdije Kreševljakovi a 13 033 445 196 Mon-Sat / Pon–Sub: 08:00 – 20:00

From 04/01 to 04/30 – Exhibit – Artworks in the collection

1897-1970

Od 01.04. do 30.04. – Izložba – Djela u zbirci 1897. - 1970.

OTHER GALLERIES/OSTALE GALERIJE

GALLERY NOVI HRAM

GALERIJA NOVI HRAM Mula Mustafe Ba{eskije 38

Mon-Fri / Pon-Pet & Sun / Ned: 15:00 – 19:00

GALLERY ROMAN PETROVI]

GALERIJA ROMAN PETROVI]

033 233 280

Mar{ala Tita 54

Mon–Sat / Pon–Sub: 10:00 – 18:00

033 668 009

BLACKBOX

BLACKBOX Vrazova 5

033 203 646

Mon-Fri / Pon-Pet: 10:00-14:00; 15:00-18:00; Sat / Sub: 09:00-14:00

Address / Adresa

Telephone / Tel

Working Hours / Ulaz

e-mail

GALLERIES

GALERIJE

/ Tel Working Hours / Ulaz e-mail GALLERIES GALERIJE STUDIO COLLECTION ZEC ATELJE-ZBIRKA ZEC Maršala Tita

STUDIO COLLECTION ZEC

ATELJE-ZBIRKA ZEC Maršala Tita 31/II

Mon-Fri / Pon-Pet: 10:00 -18:00; Sat / Sub: 10:00 - 14:00

033 205 343 / 061 338 186

Permanent exhibit of paintings by Safet Zec Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca

CHARLAMA DEPOT

CHARLAMA DEPOT Terezije bb (Centar Skenderija)

By appointment / Po dogovoru

063 947 442

From 04/01 to 04/30 – Performance – “Torch Tour” by Jusuf Hadžifejzovi Od 01.04. do 30.04. – Performans – “Torch Tour” Jusufa Hadžifejzovi a

GALLERY NOVA AKROPOLA

GALERIJA NOVA AKROPOLA

Zmaja od Bosne 6

Mon & Thu / Pon i ^et: 18:30 - 21:30

04/19 – 16:00 – Ecology Course (Part one)

19.04. – 16:00 – Kurs ekologije(Prvi dio)

04/26 – 16:00 – Ecology Course (Part two)

26.04. – 16:00 – Kurs ekologije(Drugi dio)

04/27 – 11:00 – Ecology Course (Part three)

27.04. – 11:00 – Kurs ekologije(Tre i dio)

033 201 715

GALLERY SVETI ANTO

MALA GALERIJA SVETI ANTO

Franjeva~ka 6

Mon-Sat / Pon-Sub: 08:00 – 18:00

From 04/14 – Napredak’s Exhibit Od 14.04. – Napretkova izložba

033 236 107

GALLERY PREPOROD

GALERIJA PREPOROD

Titova 54

Mon-Fri / Pon-Pet: 11:00 - 18:00; Sat / Sub: 11:00 - 16:00

033 205 553

GALLERY BORIS SMOJE

GALERIJA BORIS SMOJE

Radi}eva 11

Mon–Sat / Pon–Sub: 10:00 – 20:00

061 275 500

GALLERY MAK

GALERIJA MAK Sime Milutinovi}a Sarajlije 7 Mon–Sun / Pon–Ned: 10:00 – 19:00

033 201 861

21

THEATERS POZORIŠTA NATIONAL THEATER
THEATERS
POZORIŠTA
NATIONAL THEATER

NARODNO POZORIŠTE www.nps.ba Obala Kulina bana 9

Mon-Sun: 09:00 – 12:00 & 16:00 – 19:30 Pon-Ned: 09:00 – 12:00 i 16:00 – 19:30

033 226 431

04/03 & 04/30 – 03.04. i 30.04. 20:00 U erivanje (Monodrama – Josip Pejakovi )
04/03 & 04/30 – 03.04. i 30.04.
20:00
U
erivanje
(Monodrama – Josip Pejakovi )
04/04 – 04.04.
Tartif (Director / Režija: Nermin Hamzagi )
19:30
04/07 – 07.04.
On the Edge of the Universe / Na rubu svemira
(Director / Režija: Marko Misira a)
19:30
04/10 – 10.04.
Thumbelina / Pal ica
(Choreographer / Koreograf: Nermina Damian)
12:00
04/12 – 12.04.
Concert of Sarajevo Philharmonic Orchestra /
Koncert Sarajevske lharmonije
(Conductor / Dirigent: Gianluca Marciano)
20:00
04/16 & 04/18 – 16.04. i 18.04.
The Rebel M.K. / Pobunjenik M.K.
(Director / Režija: Nermin Hamzagi )
19:30
04/17 – 17.04.
20:00
Concert For Children by Sarajevo Philharmonic Orchestra
/ Koncert za djecu u izvedbi Sarajevske lharmonije
(Conductor / Dirigent: Samra Gulamovi )
04/19 – 19.04.
Mare Nostrum
(Choreographer / Koreograf: Davide Bombana)
19:30
04/22 – 22.04.
The Merry Widow / Vesela udovica
(Director / Režija: Krunoslav Cigoj)
19:30
04/23 – 23.04.
19:30
This Were a Movie / Kad bi ovo bio lm
(Director / Režija: Dino Musta )
If
04/24 – 24.04.
Bereaved Family / Ožaloš ena porodica
(Director / Režija: Ahmed Imamovi )
17:00
04/25 – 25.04.
Napredak’s Gala Easter Concert /
Napretkov sve ani uskrsni koncert
(Conductor / Dirigent: Jurica Šoša)
20:00

22

koncert (Conductor / Dirigent: Jurica Šoša) 20:00 22 04/26 – 26.04. Hasanaginica (Director / Režija: Sulejman
04/26 – 26.04. Hasanaginica (Director / Režija: Sulejman Kupusovi ) 19:30 04/28 – 28.04. The
04/26 – 26.04.
Hasanaginica (Director / Režija: Sulejman Kupusovi )
19:30
04/28 – 28.04.
The Parliament / Skupština
(Director / Režija: Selma Spahi )
19:30
04/29 – 29.04.
19:30
The Wayward Daughter / Vragolasta djevojka
(Choreographer / Koreograf: Vasilij Medvedev)
CHAMBER THEATER 55
KAMERNI TEATAR 55
www.kamerniteatar55.ba
Maršala Tita 56/II
033 550 475

Mon-Tue & Thu-Sat: 10:00 – 12:00 & 16:00 – 20:00 Pon-Uto i et-Sub:10:00 – 12:00 & 16:00 – 20:00

04/01 – 01.04. What Have We Done / Šta smo to u inili (Director /
04/01 – 01.04.
What Have We Done / Šta smo to u inili
(Director / Režija: Dino Musta )
20:00
04/02 – 02.04.
Luv / Ljupaf
(Director / Režija: Ronald Rand)
20:00
04/04 – 04.04.
The Shop Around the Corner / Radnja na uglu
(Director / Režija: Francois Lunel)
20:00
04/07 – 07.04.
Terrorism / Terorizam
(Director / Režija: Dino Musta )
20:00
04/08 – 08.04.
The Concert of Birds / Koncert ptica
(Director / Režija: Aleš Kurt)
20:00
04/09 – 09.04.
The Frog / Žaba
(Director / Režija: Elmir Juki )
20:00
04/10 – 10.04.
20:00
Die Hard / Umri muški
(Director / Režija: Admir Glamo ak)
04/11 – 11.04.
Fairy Tale Told by an Idiot / Bajka koju idiot pri a
(Director / Režija: Emir Kapetanovi )
20:00
04/14 – 14.04.
In Zvornik I Have Left My Heart /
U Zvorniku ja sam ostavio svoje srce
(Director / Režija: Sulejman Kupusovi )
20:00
 

THEATERS

  THEATERS

POZORIŠTA

04/17 – 17.04.

20:00

04/26 – 26.04.

20:00

Evening with Abdulah Sidran / Ve e sa Abdulahom Sidranom

Marriage Game/ Bra na igra

04/18 – 18.04.

04/25 – 25.04.

20:00

(Director / Režija: Nina ogo & Adnan Goro)

Ja, mahaluša

04/27 – 27.04.

18:00

(Director / Režija: Mirela Trepani )

20:00

Plumb Bo-Bo, Zu (Director / Režija: Belma Lizde-Kurt)

The Apology / Odbrana Sokratova (Director / Režija: Šerif Alji )

YOUTH THEATER

 
 

POZORIŠTE MLADIH

SARAJEVO WAR THEATER SARTR

 

www.pozoristemladih.ba

SARAJEVSKI RATNI TEATAR SARTR

Gabelina 16

033 664 070

Kulovi a 8

033 205 799

www.sartr.ba

Mon-Fri: 12:00 – 14:00 and two hours before plays Pon-Pet: 12:00 – 14:00 i dva sata prije po etka predstave

 

18:00 – 20:00 (on days of featured plays) 18:00 – 20:00 (na dan igranja predstave)

04/03 & 04/25 – 03.04. i 25.04. Sleuth / Njuškalo

 

20:00

04/02 – 02.04.

18:00

(Director / Režija : Edin Avdagi )

 

04/04 & 04/17 – 04.04. i 17.04.

20:00

Enamoured Wolf / Zaljubljeni vuk (Director / Režija: Belma Lizde-Kurt)

04/07 – 07.04. Ay, Carmela (Director / Režija: Robert Raponja)

20:00

Baby With The Bathwater / Šta si radilo prošlog ljeta (Director / Režija: Neil Fleckman)

11:00

04/08 – 08.04.

20:00

04/06 – 06.04.

1984

Little Red Polka Dotty and the Forest Gang /

(Director / Režija: Benjamin Bajramovi & Jasenko Paši )

Crvenkapica na ta ke naopa ke (Director / Režija: Lajla Kaik ija)

04/09 – 09.04.

20:00

The Lonesome West / Usamljeni zapad (Director / Režija: Davor Sabo)

 

04/10 & 04/24 – 10.04. i 24.04. The Pillowman / Gospodin jastuk

 

20:00

11:30 & 13:00

(Director / Režija: Luca Cortina)

 

04/10 – 10.04. Odkamena pri a

04/11 & 04/22 – 11.04. i 22.04.

 

04/11 – 11.04.

 

20:00

(Director / Režija: Dubravka Zrn i -Kulenovi )

20:00

Skapino (Director / Režija: Ka a Dori )

 

Concert with Walnuts, Hammer and Safety Pins / Koncert sa orahom, eki em i bašlijom (Director / Režija: Selma Spahi )

04/13 – 13.04. Aladin (Director / Režija: Ka a Dori )

 

11:00

20:00

04/18 – 18.04.

20:00

04/18 & 04/19 – 18.04. i 19.04. Hip Hop Musical (Director / Režija: Admir Crv anin)

04/21 – 21.04.

It Was A Beautiful Sunny Day / Bio je lijep i sun an dan (Director / Režija: Tanja Mileti -Oru evi )

20:00

The Hen / Kokoška (Director / Režija: Admir Glamo ak)

04/20 – 20.04. Crocodile in Love / Zaljubljeni krokodil

11:00

04/21 & 04/23 – 21.04. i 23.04.

20:00

(Director / Režija: Drago Buka)

Memory of a Stone – Beyond My Name / Sje anje kamena – Beyond My Name (Director / Režija: Mark Boldin)

04/27 – 27.04. The Story Of Little Muck / Mali Muk (Director / Režija: Darko Kova ovski)

11:00

 

CINEMA CITY MULTIPLEX / MULTIPLEX CINEMA CITY*

From 04/03 – Od 03.04.

Captain America: The Winter Soldier / Kapetan Amerika: Ratnik zime

From 04/03 – Od 03.04.

Tarzan 3D

From 04/03 – Od 03.04.

The Physician / Iscjelitelj

From 04/10 – Od 10.04.

Sabotage / Sabotaža

From 04/10 – Od 10.04.

Rio 2

From 04/17 – Od 17.04.

The Love Punch / Kad ljubav udari u glavu

From 04/24 – Od 24.04.

The Amazing Spider-Man 2 / udesni Spider-Man 2

From 04/24 – Od 24.04.

The Pirate Fairy 3D / Zvon ica i gusarska vila 3D

 

KRITERION - ART CINEMA / KRITERION - ART KINO*

From 04/03 to 04/09 – Od 03.04. do 09.04.

The Mark Sandman Story / Pri a o Marku Sendmenu

From 04/10 to 04/16 – Od 10.04. do 16.04.

Elena

From 04/17 to 04/23 – Od 17.04. do 23.04.

Harry Dean Stanton

From 04/24 to 04/30 – Od 24.04. do 30.04.

Gatekeepers / uvari

KINOTEKA BIH / KINOTEKA BiH*

 

From 04/01 – Od 01.04.

Zlatna pra ka

From 04/07 – Od 07.04.

Quo Vadis Živorade

From 04/14 – Od 14.04.

The Marathon Family / Maratonci tr e po asni krug

From 04/21 – Od 21.04.

The Beauty of Sin / Lepota poroka

From 04/28 – Od 28.04.

Sex the Party’s N.1 Enemy / Seks partijski neprijatelj br. 1

MEETING POINT*

 

From 04/01 – 01.04.

Philomena

From 04/01 – 01.04.

Noah/Noa

04/02 – 02.04.

Politics and Other Crimes / Politika i drugi zlo ini

From 04/03 – Od 03.04.

The Grand Budapest Hotel / Hotel Grand Budapest

From 04/10 – Od 10.04.

The Great Beauty / Velika ljepota

From 04/19 to 04/24 – Od 19.04. do 24.04.

Turkish Film Festival / Festival turskog lma

From 04/24 – Od 24.04.

In Bloom / U procvatu

KINO NOVI GRAD / KINO NOVI GRAD*

 

From 04/03 – Od 03.04.

Captain America: The Winter Soldier / Kapetan Amerika: Ratnik zime

From 04/05 – Od 05.04.

Frozen / Snježno kraljevstvo

From 04/10 – Od 10.04.

Sabotage / Sabotaža

From 04/12 – Od 12.04.

Rio 2

From 04/17 – Od 17.04.

The Love Punch / Kad ljubav udari u glavu

From 04/24 – Od 24.04.

The Amazing Spider-Man 2 / udesni Spider-Man 2

From 04/26 – Od 26.04.

The Pirate Fairy 3D / Zvon ica i gusarska vila 3D

 

* For movie time-table visit www.sonar.ba / * Za raspored prikazivanja lmova posjetite www.sonar.ba

MOVIE THEATERS

KINA

movie time-table visit www.sonar.ba / * Za raspored prikazivanja lmova posjetite www.sonar.ba MOVIE THEATERS KINA 25
movie time-table visit www.sonar.ba / * Za raspored prikazivanja lmova posjetite www.sonar.ba MOVIE THEATERS KINA 25
movie time-table visit www.sonar.ba / * Za raspored prikazivanja lmova posjetite www.sonar.ba MOVIE THEATERS KINA 25
movie time-table visit www.sonar.ba / * Za raspored prikazivanja lmova posjetite www.sonar.ba MOVIE THEATERS KINA 25
movie time-table visit www.sonar.ba / * Za raspored prikazivanja lmova posjetite www.sonar.ba MOVIE THEATERS KINA 25

25

EXPATS IN SARAJEVO STRANCI U SARAJEVU ANTHONY LONDON A city where I feel at home!
EXPATS IN SARAJEVO
STRANCI U SARAJEVU
ANTHONY LONDON
A city where
I feel at home!
Grad u kojem se osje am kao kod ku e!

F or this “Expats in Sarajevo”, we talked with Anthony London, a Canadian who has been living here in Sarajevo

with his family for ten years and working as coach for the BiH hockey team. Anthony shared some of his impressions of Sarajevo with us. He rst heard of our city from media reports on the war in Bosnia. He came to Sarajevo as a tourist in 1999 and the buildings that were still scarred from the war left him with indelible memories. It was a new and shocking experience for him. However, when he came to live here in 2004, he began to notice interesting people, the city itself and its architecture. He encountered a culture that is very different from that of North America. He says that in Canada, people work more and have less time to rest and that Europe is different because people always nd time to relax, enjoy and socialize with friends. What has impressed him most about Sarajevo is the pleasant atmosphere which makes every visitor feel at home. He has made a lot of friends and met a lot of interesting people while living here. He describes Sarajevans as loyal, generous and hospitable, and is inspired by the fact that they are always ready to share, regardless of how much they have. As for shortcomings, he nds that they sometimes

26

have. As for shortcomings, he nds that they sometimes 26 Z a rubriku Stranci u Sarajevu

Z a rubriku Stranci u Sarajevu ovog puta razgovarali smo sa Anthonyjem Londonom, Kana aninom koji ve deset

godina sa porodicom živi u Sarajevu, gdje je i selektor bh.

hokejaške reprezentacije. Sa nama je Anthony podijelio svoje utiske o Sarajevu.

Za naš grad prvi put je uo iz medijskih izvještaja o ratu