You are on page 1of 436

Digitally signed by Library TUM Reason: I attest to the accuracy and integrity of this document

UNIVERSIT TE TE!NI"#

M$LD$VEI

%acultatea "adastru& 'eode(ie )i "onstruc*ii "atedra "onstruc*ii )i Mecanica Structurilor


I$N "IU+ "

doctor habilitat& ,rofesor uni-ersitar

.ET$N RM T /I .ET$N +RE"$M+RIM T


Manual

Editura 0Tehnica1UTM2 "hi)in3u& 4567

"8U 9:6;74<=5>?;<@ " ?? Ion "IU+ "; .eton armat )i beton ,recom,rimat; Manual Editura 0Tehnica1UTM2& "hi)in3u& 4567; AB7? ,; Manualul este destinat studen*ilor& masteran(ilor& doctoran(ilor& ,rofesorilor )i s,eciali)tilor Cn domeniul construc*iilor din beton armat )i beton ,recom,rimat; utorul eD,rim3 sincere mul*umiri ,ersoanelor care au colaborat la editarea manualului 1 academicianului& rectorului Uni-ersit3*ii Tehnice a Moldo-ei Ion .$ST N ,entru su,ortul acordat la ,reg3tirea )i editarea manualului 1 conferen*iarului& doctorului Cn )tiin*e tehnice Mihai +$T#R"# ,entru recen(area& redactarea tehnic3& obser-a*iile )i ,ro,unerile asu,ra manualului 1 doamnei Liubo-i USTUR$I ,entru culegerea teDtului 1 fiului ndrei "IU+ " ,entru ,erfectarea figurilor )i machetare 1 doamnelor Eugenia . L N )i El-ira '!E$R'!I/TE NU ,entru redactarea teDtului Descrierea "I+ a "amerei Na*ionale a "3r*ii "iu,ac& Ion .eton armat )i beton ,recom,rimat: manual E Ion "iu,acF Uni-; Tehn; a Moldo-ei& %ac; "adastru& 'eode(ie )i "onstruc*ii& "at; "onstruc*ii )i Mecanica Structurilor; A "hi)in3u: Tehnica1UTM& 4567; A B7? ,; 495 eD; IS.N :><1::>?1B?149<1>; 9:6;74<=5>?;<@ " ??

IS.N :><1::>?1B?149<1>

G Ion "iu,ac& 4567

Editarea )i multi,licarea manualului f3r3 ,ermisiunea autorului este inter(is3; ionciu,acHmail;ru; 4

"U+RINSUL
+RE% T#;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;66

6; IN%$RM IE 'ENER L# ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;67 6;6; Noiuni generale des,re betonul armat ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;67 6;4; %actorii ,rinci,ali care asigur3 lucrul Cn comun al arm3turii cu betonul;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6B 6;7; Noiuni generale des,re elementele din beton armat ,recom,rimat ;;;;;;;6? 6;B; -antagele i de(a-antagele construciilor din beton armat ;;;;;;;;;;;;45 6;?; Domeniile de a,licare a construciilor din beton armat;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;47 6;9; Schi3 istoric3 des,re a,ariia i e-oluia construciilor din beton armat& beton ,recom,rimat i a metodelor de calcul;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;4? 4; +R$+RIET#ILE %I8I"$1ME" NI"E LE .ET$NULUI ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;75 4;6; .etonurile ,entru construcii din beton armat i clasificarea lor;;;;;;75 4;4; Structura betonului ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;76 4;7; .a(ele re(istenei betonului;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;74 4;B; Re(istena betonului la diferite solicit3ri ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7B 4;B;6; Re(istena cubic3 i cilindric3 a betonului;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7B 4;B;4; Re(istena ,rismatic3 a betonului ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7: 4;B;7; Re(istena betonului la Cntindere ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;B6 4;B;B; Re(istena betonului la forfecare i la des,icare;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;B? 4;B;?; Re(istena betonului la com,rimare local3 =la stri-ire@ ;;;;;;;;;;;B> 4;B;9; Re(istena betonului la sarcin3 de lung3 durat3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;B< 4;B;>; Re(istena betonului la sarcini re,etate ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;B: 4;?; Influena tim,ului i a condiiilor de Cnt3rire asu,ra re(istenei betonului;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;?5 4;9; "lasele i m3rcile betonului;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;?4 4;>; Deformabilitatea betonului ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;?: 4;>;6; Deformaiile betonului la sarcin3 de scurt3 durat3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;95 4;>;4; Deformaiile betonului la sarcin3 de lung3 durat3; "urgerea lenta i relaDarea tensiunilor Cn beton ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;97 4;>;7; Deformaiile betonului la sarcini re,etate =ciclice@;;;;;;;;;;;;;;;;;;9< 4;>;B; Deformaiile trans-ersale ale betonului ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;9: 4;>;?; "ontraca i umflarea betonului;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;9: 4;>;9; Deformaiile termice ale betonului ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;>6 4;>;>; Deformaiile limite ale betonului;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;>4

4;>;<; Determinarea deformaiilor de curgere lent3 i de contracie ale betonului;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;>7 4;>;:; Modulul de deformaie al betonului ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;>? 4;<; Durabilitatea betonului ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<6 7; RM#TUR +ENTRU "$NSTRU"II DIN .ET$N RM T I .ET$N +RE"$M+RIM T ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<> 7;6; Rolul i ti,urile arm3turii ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<> 7;4; +ro,riet3ile mecanice ale arm3turii ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<: 7;4;6; Deformaiile limite ale arm3turii ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:6 7;4;4; +ro,riet3ile ,lastice ale arm3turii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:4 7;4;7; Ductilitatea arm3turii ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:7 7;4;B; Modulul de elasticitate al arm3turii ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:B 7;7; "lasele arm3turii ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:? 7;B; +ro,riet3ile fi(ice ale arm3turii ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:< 7;?; +ro,riet3ile tehnologice ale arm3turii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:< 7;?;6; derena arm3turii cu betonul;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:< 7;?;4; Sudabilitatea arm3turii ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;654 7;?;7; "a,acitatea de Cndoire a arm3turii ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;654 7;9; rticole din arm3tur3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;65B 7;9;6; +lase;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;65B 7;9;4; "arcase;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;659 7;9;7; rticole din sCrm3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;65> 7;>; Imbinarea arm3turii ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;65: 7;>;6; Imbinarea arm3turii ne,retensionate ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;65: 7;>;4; Imbinarea arm3turii ,retensionate;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;66< 7;<; ncorarea arm3turii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;66: 7;<;6; ncorarea arm3turii ne,retensionate;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;66: 7;<;4; ncorarea arm3turii ,retensionate;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;644 7;:; Stratul de aco,erire al arm3turii cu beton;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;64:

B; . 8ELE EJ+ERIMENT LE LE TE$RIEI RE8ISTENEI


"$NSTRU"IIL$R DIN .ET$N RM T I EV$LUI MET$DEL$R DE " L"UL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;676

B;6; Stadiile de lucru ale elementelor din beton armat ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;676 B;4; E-oluia metodelor de calcul ale elementelor din beton armat ;;;;;;67? B;4;6; Metoda de calcul a elementelor din beton armat la tensiunile admisibile;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;67>

B;4;4; Metoda de calcul a elementelor din beton armat la eforturile de ru,ere ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6B5 B;4;7; Metoda de calcul a elementelor din beton armat la st3ri limit3 ultime i la st3ri limit3 de ser-iciu;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6B7 B;7; Re(istenele de calcul ale betonului;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6B9 B;B; Re(istenele de calcul ale arm3turii ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6B< B;?; Recomandaii la alegerea arm3turii i a betonului ,entru elemente i construcii din beton armat i beton ,recom,rimat ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6?5 B;?;6; .etonul;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6?6 B;?;4; rm3tura ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6?7 B;9; Sarcinile i clasificarea lor;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6?B B;9;6; "ombin3ri de sarcini ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6?< B;>; 'radul de im,ortan3 al cl3dirilor i edificiilor;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;694 ?; D TE SU+LIMENT RE +ENTRU " L"ULUL ELEMENTEL$R DIN .ET$N +RE"$M+RIM T ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;69B ?;6; Valorile tensiunilor iniiale de ,recom,rimare Cn arm3tura ,retensionat3 i in beton ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;69B ?;4; +ierderile de tensiuni Cn arm3tura ,retensionat3 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;69> ?;7; 'ru,area ,ierderilor de tensiuni ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6>7 ?;B; Efortul de ,recom,rimare a betonului i eDcentrcitatea lui;;;;;;;;;;;;6>? ?;?; "aracteristicile geometrice ale seciunii ideale =reduse@ a elementului din beton armat ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6>> ?;9; Tensiunile in beton de la efortul de ,recom,rimare;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6>: ?;>; Valoarea de calcul a tensiunilor Cn arm3tura ,retensionata din (ona com,rimata Cn elementele din beton ,recom,rimat;;;;;;;;;;;;;;;6<7 9; MET$D 'ENER L# DE " L"UL L RE8ISTEN# =ST RE
LIMIT# ULTIM#@ IN SE"IUNI N$RM LE LE ELEMENTEL$R DIN .ET$N RM T I .ET$N +RE"$M+RIM T "U SE"IUNE DE $RI"E +R$%IL SIMETRI" ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6<?

9;6; Noiuni generale ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6<? 9;4; Diagrama tensiunilor Cn betonul din (ona com,rimat3 i Cnalimea de calcul a ei ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6<> 9;7; In3limea limit3 a (onei com,rimate i ,rocentul maDimal de armare ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6:B 9;B; Metoda generala de calcul la re(istent3 in seciuni normale =SLU@ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6:>

>; ELEMENTE IN"$V$I TE ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;457 >;6; Elemente Cnco-oiate i alcatuirea lor ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;457 >;4; Noiuni generale ,i-ind calculul la st3ri limit3 ultime ale elementelorEconstructiilor Cnco-oiate din beton armat;;;;;;;;;;;;;;;;;;;464 >;7; "alculul la starea limit3 ultim3 =la re(isten3@ in seciuni normale ale elementelor Cnco-oiate cu forma seciunii de orice ,rofil simetric;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;46B >;7;6; Elemente armate sim,lu cu seciune dre,tunghiular3;;;;;;;;;;;;46< >;7;4; Elemente armate dublu cu seciune dre,tunghiular3 ;;;;;;;;;;;;;447 >;7;7; Elemente cu seciunea in form3 de T& T1dublu i alte sectiuni;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;44> >;7;B; Recomandaii ,entru calculul elementelor Cnco-oiate din beton ,recom,rimat ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;47? >;B; "alculul elementelor Cnco-oiate la staria limit3 ultim3 in seciuni Cnclinate;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;479 >;B;6; Schemele de ru,ere ale elementelor Cnco-oiate Cn seciuni Cnclinate;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;479 >;B;4; Verificarea la re(isten3 a unei fCii com,rimate de beton Cntre dou3 fisuri Cnclinate;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;47: >;B;7; "alculul la re(isten3 a elementelor Cnco-oiate din beton armat la aciunea forei t3ietoare; "a(ul general;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;4B5 >;B;B; Determinarea ,o(iiei de calcul a seciunii Cnclinate;;;;;;;;;;;;;;4B? >;B;?; Metoda ,ractic3 de calcul a etrierelor;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;4B9 >;B;9; "alculul la re(isten3 Cn seciuni Cnclinate ale elementelor f3r3 arm3tur3 trans-ersal3 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;4?5 >;B;>; "alculul la re(isten3 Cn seciuni Cnclinate la aciunea momentului Cnco-oietor ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;4?4 >;B;<; "alculul la re(isten3 Cn seciuni Cnclinate ale elementelor cu Cnalime -ariabil3 a seciunii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;4?> >;?; "alculul i alc3tuirea consolelor scurte;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;4?: >;9; Elemente Cnco-oiate cu torsiune;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;49B >;9;6; Noiuni generale;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;49B >;9;4; Schemele de ru,ere Cn seciuni s,aiale ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;49? >;9;7; Metoda general3 de calcul la re(isten3 Cn sec iuni s,a iale;;;49? >;9;B; "alculul elementelor cu seciune dre,tunghiular3 ;;;;;;;;;;;;;;;;;49< >;9;?; "alculul elementelor cu seciunea Cn form3 de T sau T1dublu ;;;;;4>5

<; ELEMENTE "$M+RIM TE ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;4>7 <;6; Elemente com,rimate i alc3tuirea lor;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;4>7 <;4; "alculul elementelor com,rimate cu eDcentricitate accidental3 ;;;;4>> <;7; "alculul la re(isten3 Cn seciuni normale ale elementelor com,rimate eDcentric cu forma seciunii de orice ,rofil simetric ;;4<6 <;B; E-aluarea influenei flambaKului si duratei de aciune a sarcinii asu,ra re(isentei elementelor com,rimate eDcentric ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;4<? <;?; "alculul elementelor com,rimate eDcentric cu seciune dre,tunghiular3 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;4<< <;?;6; Elemente cu eDcentricitate mare;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;4<< <;?;4; Elemente cu eDcentricitate mic3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;4:4 <;?;7; Elemente cu arm3tur3 simetric3 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;4:? <;9; "alculul elementelor com,rimate eDcentric cu seciunea Cn form3 de T sau T1 dublu ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;4:> <;>; Elemente com,rimate cu seciunea trans-ersal3 rotund3;;;;;;;;;;;;;;;756 <;<; "alculul la re(isten3 a elementelor com,rimate eDcentric la aciunea forei t3ietoare ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;75? <;:; "alculul elementelor din beton armat la com,rimare local3;;;;;;;;;;75? <;65; Str3,ungere ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;766 <;65;6; Noiuni generale;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;766 <;65;4; Scheme de aciune a sarcinilor locale i determinarea ,erimetrului mediu de calcul;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;764 <;65;7; "alculul la str3,ungere a elementelor f3r3 arm3tur3 trans-ersal3 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;76? <;65;B; "alculul la str3,ungere a elementelor cu arm3tur3 trans-ersal3 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;76> <;65;?; "alculul ,l3cii la forfecare ,e ,erimetrul stCl,ului ;;;;;;;;;;;;;;76:

:; ELEMENTE INTINSE ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;746 :;6; Elemente Cntinse i alc3tuirea lor ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;746 :;4; "alculul elementelor Cntinse centric ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;744 :;7; "alculul elementelor Cntinse eDcentric cu seciunea de orice ,rofil simetric ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;74B :;B; Elemente Cntinse eDcentric cu seciune dre,tunghiular3 ;;;;;;;;;;;;;;;;74< :;B;6; Elemente cu eDcentricitate mic3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;74< :;B;4; Elemente cu eDcentricitate mare;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;775 :;?; "alculul elementelor Cntinse eDcentric la re(isten3 Cn sec iuni Cnclinate;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;77B

>

65; " L"ULUL ELEMENTEL$R DIN .ET$N RM T I .ET$N +RE"$M+RIM T L ST#RI LIMIT# DE SERVI"IU =SLS@ ;;;;;;;;;;;;;;;77? 65;6; Stare lumit3 de fisurare;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;77? 65;4; "erintele la fisurare a elementelor din beton armat i beton ,recom,rimat ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;779 65;7; "alculul elementelor din beton armat i beton ,recom,rimat la a,ariia fisurilor Cn seciuni normale;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;77> 65;7;6; Elemente Cntinse centric ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;77: 65;7;4; Elemente Cnco-oiate& com,rimate i Cntinse eDcentric; Metoda de calcul cu momentul Cnco-oietor de nucleu =sCmbure@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7B5 65;B; Tensiunile Cn arm3tur3 i Cn beton Cn stadiul II de lucru al elementelor din beton armat i beton ,recom,rimat;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7BB 65;?; Determinarea deschiderii fisurilor Cn seciuni normale;;;;;;;;;;;;;;;;;7?5 65;?;6; "alculul deschiderii fisurilor ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7?5 65;?;4; Verificarea deschiderii fisurilor f3r3 calcul ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7?< 65;9; "alculul la fisurare Cn seciuni Cnclinate;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;795 65;9;6; "alculul la a,ariia fisurilor Cnclinate ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;795 65;9;4; "alculul la deschiderea fisurilor Cnclinate ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;79B 65;>; Verificarea Cnchiderii fisurilor ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;799 65;>;6; Inchidera fisurilor Cn seciuni normale;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;799 65;>;4; Inchidera fisurilor Cn seciuni Cnclinate ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;79< 65;<; Stare limit3 de deformaii ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;79: 65;<;6; Noiuni generale;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;79: 65;:; Determinarea rigidit3ii i a s3geii elementelor f3r3 fisuri Cn (ona intins3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7>6 65;65; Determinarea rigidit3ii i a s3geii elementelor cu fisuri Cn (ona intins3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7>7 65;66; Determinarea s3geii de la fora t3ietoare;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7>< 65;64; Determinarea s3geii totale de calcul i -erificarea elementelor la starea limit3 de deformaii ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7<5 65;67; Verificarea -alorii s3geii f3r3 calcul;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7<6 65;6B; Unele recomandaii la stabilirea rigidit3ii seciunilor elementelor ,entru determinarea eforturilor Cn structuri ;;;;;;;;;;;;7<7

66; ELEMENTE DIN .ET$N RM T "U RM#TUR# RI'ID# ;;;;;;;;;;;;;7<? 66;6; Noiuni generale ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7<? 66;4; Materiale ,entru construcii din beton armat cu arm3tur3 rigid3 ;;;;;;;;7<< 66;7; lc3tuirea elementelor din beton armat cu arm3tur3 rigid3 ;;;;;;;;;7<: <

66;B; "alculul la st3ri limit3 ultime =SLU@ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7:6 66;?; Elemente Cnco-oiate ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7:6 66;?;6; "alculul la re(isten3 Cn seciuni normale ale elementelor dre,tunghiulare ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7:4 66;?;4; "alculul la re(isten3 Cn seciuni normale ale elementelor Cn form3 de T;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7:? 66;?;7; "alculul la re(isten3 Cn seciuni Cnclinate ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7:> 66;9; Elemente com,rimate;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7:: 66;9;6; Elemente com,rimate cu eDcentricitate accidental3 ;;;;;;;;;;;;7:: 66;>; Elemente com,rimate eDcentric ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;B56 66;>;6; Elemente com,rimate cu eDcentricitate mare ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;B56 66;>;4; Elemente com,rimate cu eDcentricitate mic3 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;B5B

Normati-ele i documentele tehnice folosite la elaborarea manualului ;;;;;;;;;;;;; B5< NEJE

6; "oeficientul de -ariaie a re(istenei betonului la com,resiune;;;;;;;;;;;;B65 4; "orelaia Cntre clasele actuale i m3rcile anterioare ale betonului la re(isten3 la com,resiune;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;B66 7; Valorile coeficienilor Li si m i ,entru determinarea m3surii limite a curgerii lente "=M& t5@ i a deformaiilor de contracie ale betonului ;;B67 B; Re(istenele de calcul i modulul de elasticitate ale betonului ;;;;;;;;;;;;;B6> ?; "lasificarea cl3dirilor i edificiilor in funcie de gradul lor de im,ortan3 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;B6< 9; Valorile coeficientului de siguran3 Dn Cn funcie de gradul de im,ortan3 al cl3dirii =-e(i aneDa ?@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;B6: >; "oeficienii condiiilor de lucru ai betonului ,entru calculul elementelor i construciilor din beton& beton armat i beton ,recom,rimat;;;;;;;;;;;;B45 <; "oeficientul condiiilor de lucru ale betonului ,entru sarcin3 ciclic3 Dc9 N Dc&fat ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;B44 :; "oeficientul condiiilor de lucru ale betonului la inghe i de(ghe ,eriodic Dc>;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;B44 65; Re(istenele de calcul ale arm3turii ,entru st3ri limit3 de ser-iciu i st3ri limit3 ultime;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;B47 66; Valorile caracteristice ale unor sarcini tem,orare uniform distribuite din SNi+ 4;56;5>1<?O;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;B4B

64; Valorile in3limii relati-e limit3 ale (onei com,rimate a betonului

Dcu ,entru calculul elementelor Cnco-oiate& com,rimate i intinse


eDcentric cu eDcentricitate mare;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;B4> 67; Valorile coefiicenilor Dc & DD i D ,entru calculul la re(isten3 Cn seciuni normale ale elementelor Cnco-oiate cu seciune dre,tunghiular3& armate sim,lu;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;B4< 6B; riile seciunilor arm3turii i masa acesteia;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;B4: 6?; Valorile coeficienilor Dc i Dsc ,entru calculul elementelor com,rimate centric ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;B75 69; "lasele condiiilor de lucru ale elementelor din beton armat i beton ,recom,rimat Cn funcie de starea mediului ambiant Cn conformitate cu normele euro,ene EN 45916;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;B76 6>; Valorile limite ale ra,ortului a,3Eciment =PE"@& clasei betonului i cantitaii de ciment ale betonului Cn funcie de clasele de eD,unere ale construciilor conform normelor euro,ene EN 45916 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;B7B 6<; Valorile coeficientului s ,entru calculul s3geii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;B7?

65

+RE% #

cest manual eD,une calculul elementelor din beton armat i beton ,recom,rimat la st3ri limit3 ultime i de ser-iciu; Este elaborat Cn ba(a metodelor de calcul i de alc3tuire ale elementelor din beton armat i beton ,recom,rimat& care se folosesc Cn Re,ublica Moldo-a Cn ultimii ?5 de ani cu unele ,erfect3ri i ,reci(3ri Cn lumina normelor RM N"M %;54;541 4559; In lucrare se folosesc noiuni& i,ote(e i condiii din cursurile: Materialele de construcii& Tehnologia materialelor& Mecanica teoretic3& Re(istena materialelor& Mecanica structurilor& Teoria elasticit3ii i ,lasticit3ii& Teoria ,robabilit3ilor i altele; "ursul este destinat studenilor de la s,ecialit3ile de constructii si cores,unde ,rogramei de studii ,entru s,ecialitatea "onstrucii i inginerie ci-il3; Totodat3 sunt incluse i materiale ad3ug3toare la ,rograma de studii utile ,entru masteran(i& doctoran(i& asisteni& ,roiectani& eD,eri i al i s,ecialiti Cn domeniul construciilor din beton armat; Sunt incluse i unele materiale care au li,sit in Normele eD1so-ietice i li,sesc i in normele Re,ublicii Moldo-a cum ar fi: durabilitatea betonului& ductilitatea arm3turii& sudabilitatea arm3turii& coeficientul formei su,rafeei eDterioare a arm3turii& com,artimentul 0Elemente din beton armat cu arm3tur3 rigid32& corelaia dintre clasele actuale i m3rcile anterioare ale betonului la com,resiune i altele; +entru familiari(area studenlor i s,ecialitilor cu normele euro,ene& Cn lucrare sunt folosite ,e larg materiale din aceste norme: EN 6::5:4554 =Eurocod 5@& EN 6::61616:4554 =Eurocod 6@& EN 6::41616:455B =Eurocod 4@& EN 6::B1616:455B =Eurocod B@& EN 455916& IS$ 7<:<:6::> i altele; In com,artimentele Cn care este eDaminat calculul construciilor din beton armat i beton ,recom,rimat la st3ri limit3 ultime =SLU@ deseori se menionea(3 c3 la ba(a metodei de calcul stau binecunoscutele condi ii de echilubru din static3: suma momentelor Cnco-oietoare i ,roieciilor tuturor aciunilor eDterioare i eforturilor interioare& cu sco,ul de a Cnelege i a Cnsui mai bine metoda de calcul;

Uneori s1ar ,3rea c3 autorul descrie ,rea detailat unele no iuni& care sunt cunoscute din alte cursuri; ceasta se face intenionat ,entru ca s3 se Cn eleag3 mai bine sensul i metoda de calcul a construciilor din beton armat i de c3tre ,ersoane mai ,uin ,reg3tite;

In ca,itolul 6 sunt ,re(entate noiuni generale des,re betonul armat i betonul ,recom,rimat i factorii de ba(3& care asigur3 lucrul Cn comun al

66

arm3turii cu betonul; Sunt descrise a-antaKele i de(a-antaKele construciilor din beton armat& domeniile de a,licare i o sci3 istoric3; In ca,itolele 4 i 7 sunt eD,use ,ro,riet3ile fi(ico1mecanice ale betonului i arm3turii; In ca,itolul B sunt descrise stadiile de lucru ale elementelor din beton armat i e-oluia metodelor de calcul; Sunt date relaii ,entru determinarea -alorilor de calcul ale re(istenelor betonului i ale arm3turii; Este ,re(entat3 o informaie am,l3 des,re sarcini i aciuni& des,re clasificarea lor i combin3rile =gru,3rile@ de sarcini; Toat3 aceast3 informaie cores,unde recomand3rilor din normele euro,ene EN 6::5:4554& EN 6::61616:4554 i EN 6::41616:455B; "a,itolul ? cu,rinde informaie su,limentar3 ,ri-ind calculul elementelor din beton ,recom,rimat; In ca,itolul 9 este ,re(entat3 metoda general3 de calcul la re(isten 3 =la st3ri limit3 ultime@ Cn seciuni normale; Este argumentat3 i,ote(a ,ri-ind forma diagramei tensiunilor Cn betonul din (ona com,rimat3 a elementelor Cnco-oiate& com,rimate i Cntinse eDcentric cu eDcentricitate mare i este ,ro,us3 relaia ,entru determinarea Cn3limii limit3 a ei; In ca,itolele >Q: este dat3 metoda general3 de calcul la starea limit3 ultim3 =SLU@ Cn seciuni normale i Cnclinate ale elementelor Cnco-oiate& com,rimate i Cntinse centric i eDcentric; In ca,itolul 65 este descris3 metoda de calcul a elementelor din beton armat i ,recom,rimat la st3ri limit3 de ser-iciu =SLU@; Sunt formulate cerine noi ,ri-ind fisurarea elementelor; Sunt date recomandaii ,ri-ind limitarea deschiderii fisurilor i a s3geii f3r3 calcul& recomandaii ,ri-ind stabilirea rigiditaii seciunilor elementelor din beton armat ,entru determinarea eforturilor Cn structuri =,entru calculul static@; In ca,itolul 66 este eDaminat3 metoda de calcul i alc3tuirea elementelor din beton armat cu arm3tur3 rigid3; cest ca,itol este inclus Cn lucrare Cn afara ,rogramei de studii ,entru a familiari(a studenii i s,ecialitii Cn domeniul construciilor cu elementele din beton armat cu arm3tur3 rigid3;

"u regret& Cn ultimii 4?Q75 de ani aceste construcii au dis,3rut din manuale i documentele tehnice& de aceea& absol-enii din ultimii ani cunosc ,uin des,re eDistena acestor elemente& care ,ot fi folosite Cn construc ii; In general& ele sunt recomandate ,entru cl3diri multietaKate din beton monolit& dar ,ot fi folosite i ,entru cl3dirile cu mai ,uine etaKe& c3nd este necesar a mic ora termenul de construire a cl3dirii i ,entru reabilitarea construc iilor; In unele ca(uri& aceste elemente ,ot fi economic mai a-antaKoase dec3t construciile obinuite;

64

6; IN%$RM RIE 'ENER L#

6;6; No*iuni generale des,re betonul armat .etonul armat re,re(int3 un material de construc*ie com,leD Cn form3 de cu,lare ra*ional3 a dou3 materiale diferite du,3 ,ro,riet3*ile lor mecanice: arm3tura de o*el )i betonul ,entru lucrul lor Cn comun ca un monolit unic; .etonul ca )i un alt material de ,iatr3 lucrea(3 bine la com,resiune )i mai r3u la Cntindere; Re(isten*a lui la Cntindere este a,roDimati- de 65Q45 ori mai mic3 decSt la com,resiune; Re(isten*a arm3turii de o*el este destul de mare& )i aceea)i la com,resiune )i la Cntindere; De aceea& ideea ,rinci,al3 a form3rii betonului armat const3 Cn folosirea betonului la com,resiune& iar a arm3turii 1 la Cntindere; +entru eDem,lificarea im,ortanei arm3turii de oel Cntr1o construcie de beton& -om eDamina lucrul a dou3 grin(i re(emate sim,lu ,e dou3 su,orturi la aciunea unei sarcini uniform distribiute: una din beton f3r3 arm3tur3 )i a doua cu arm3tur3 Cn (ona Cntins3 =fig;6;6@;

%igura 6;6; "aracterul de ru,ere al unei grin(i din beton =f3r3 arm3tur3@ 1 a@ i din beton armat 1 b@:
6 1 (ona com,rimat3F 4 1 (ona Cntins3F 7 1 aDa neutr3F B 1 arm3tura din (ona Cntins3;

67

Du,3 cum se )tie din cursul Re(isten*a materialelor& la Cnc3rcarea grin(ii& Cn fibrele situate mai sus de aDa =stratul@ neutr3 a,ar tensiuni de com,rimare =(ona com,rimat3@& iar Cn fibrele inferioare 1 tensiuni de Cntindere; In momentul cSnd tensiunile Cn betonul din (ona Cntins3 ating -aloarea limit3 a re(isten*ei betonului la Cntindere& Cn beton a,ar fisuri )i grinda f3r3 arm3tur3 se ru,e& iar grinda cu arm3tur3 Cn (ona Cntins3 ,relunge)te s3 lucre(e; De aici se -ede c3 ca,acitatea ,ortant3 =re(isten*a@ a grin(ii de beton de,inde de re(isten*a betonului la Cntindere )i& Cn acela)i tim,& re(isten*a lui la com,resiune r3mSne ,ar*ial nefolosit3; ED,erien*ele au demonstrat c3 la momentul ru,erii grin(ii de beton f3r3 arm3tur3 din cau(a ced3rii betonului din (ona Cntins3& re(isten*a betonului la com,resiune se folose)te numai la ni-elul de 65;;;6? T; Dac3 Cn (ona Cntins3 a grin(ii de beton se instalea(3 arm3tur3 =o bar3 sau mai multe& fig;6;6&b@& atunci du,3 a,ari*ia fisurilor Cn betonul din (ona Cntins3 la maKorarea Cnc3rc3turii tensiunile de Cntindere sunt ,reluate de arm3tur3 )i grinda continu3 s3 lucre(e normal =nu cedea(3@; Datorit3 acestui fa,t& ca,acitatea ,ortant3 a grin(ii din beton armat se maKorea(3 a,roDimati- de 65;;;6? ori; In a)a mod& arm3tura instalat3 Cn (ona Cntins3 ,ermite s3 folosim mai efecti- re(isten*a betonului la com,resiune; Ru,erea grin(ii din beton armat are loc Cn momentul cSnd tensiunile din arm3tura Cntins3 ating limita de curgere a o*elului sau tensiunile Cn betonul din (ona com,rimat3 ating re(isten*a limit3 a betonului la com,resiune; Deoarece o*elul are re(isten*3 mare la Cntindere )i la com,rimare& instalarea Cn elementele de beton a unei cantit3*i mici de arm3tur3 =6;;;4 T@ duce la maKorarea considerabil3 a ca,acit3*ii ,ortante )i a elementelor com,rimate centric& com,rimate sau Cntinse eDcentric )i altele; In ,re(ent& Cn calitate de arm3tur3& Cn maKoritatea ca(urilor se folose)te arm3tur3 din o*el& dar ,oate fi folosit3 )i arm3tur3 din alte materiale: fibre din sticl3 sau din materiale sintetice; Ins3 com,ortarea ultimelor ti,uri de arm3turi nu este studiat3 ,e de,lin;

6;4; %actorii ,rinci,ali care asigur3 lucrul Cn comun al arm3turii cu betonul rm3tura )i betonul Cn elementele de beton armat la ac*iunea Cnc3rc3turilor )i a altor factori se deformea(3 Cm,reun3; La ba(a lucrului Cn comun al acestor materiale atSt de diferite du,3 ,ro,riet3*ile fi(ico1 mecanice stau urm3torii factori: 6B

6@ aderen*a arm3turii cu betonulF 4@ dilatarea termic3 a arm3turii )i a betonuluiF 7@ ,rotec*ia arm3turii de c3tre beton; 6; In ,rocesul Cnt3ririi a betonului acesta se li,e)te =se Cncleie@ foarte bine de arm3tur3 i Cntre arm3tur3 )i beton se formea(3 fore considerabile de aderen*3& de aceea& la Cnc3rcarea elementelor de beton armat ambele materiale se deformea(3 Cm,reun3 la Cntindere )i la com,rimare; 4; rm3tura de o*el )i betonul au a,roDimati- aceia)i coeficien*i de dilatare termic3 liniar3 la tem,eraturile de la 1 B5 U" ,Sn3 la V655 U"& de aceea& la -ariaia tem,eraturii Cn aceste limite Cn beton )i arm3tur3 nu a,ar tensiuni esen*iale )i nu se obser-3 alunecarea arm3turii Cn beton; +entru arm3tura de o*el coeficientul de dilatare termic3 este egal
1919

a,roDimati- cu 64D65 & iar ,entru beton -aria(3 Cn limitele de la >D65


19

,Sn3 la 6?D65 ; 7; .etonul este un material com,act )i ,roteKea(3 arm3tura foarte bine la ac*iunea factorilor agresi-i =care ,ot duce la coro(iunea ei@ )i la ac*iunea direct3 a focului; 6;7; No*iuni generale des,re elementele din beton armat ,recom,rimat Elemente ,recom,rimateO se numesc elementele din beton armat& Cn care ,re-enti-& Cn ,rocesul de fabricare a lor =,Sn3 la ,unerea Cn eD,loatare@& Cn mod artificial se formea(3 tensiuni ini*iale Cn arm3tur3 )i beton; stfel& Cn elementele ,recom,rimate o ,arte din arm3tur3 este ,re-enti- Cntins3 )i se nume)te arm3tur3 ,retensionat3& iar betonul este com,rimat de efortul din aceast3 arm3tur3; In maKoritatea ca(urilor& tensiunile de com,rimare se formea(3 Cn betonul din (ona Cntins3 )i foarte rar Cn (ona com,rimat3; Not3: Denumirea com,let3 a acestor elemente este Welemente din beton armat
,recom,rimat2; In literatura tehnic3 )i Cn u(ul cotidian deseori ele sunt numite ,rescurtat Welemente ,recom,rimate2 sau Wbeton ,recom,rimat2; ceste denumiri -or fi folosite deseori )i Cn cadrul ,re(entei lucr3ri;

Denumirile de (on3 Cntins3 )i (on3 com,rimat3 ale betonului se folosesc aici conform ,o(i*iei lor Cn sec*iunea elementului la eta,a de eD,loatare a construc*iei de la Cnc3rc3turile eDterioare =fig;6;6@; La eta,a de fabricare a elementului =la momentul de transfer al efortului de 6?

,recom,rimare ,e beton@& el lucrea(3 ca un element com,rimat eDcentric =fig;6;4& a@;

%igura 6;4; Starea de tensiuni Cn betonul unui element ,recom,rimat:


a@ eta,a de ,recom,rimareF b@ toat3 sec*iunea elementului este com,rimat3F c@ tensiuni de com,rimare )i tensiuni de CntindereF d@ tensiuni mari de Cntindere )i Cn beton a,ar fisuriF 61 diagrama tensiunilor in beton de la efortul de ,recom,rimare +;

De aceea& Cn (ona Cntins3 se formea(3 tensiuni de com,rimare& iar Cn (ona com,rimat3 ,ot fi tensiuni de com,rimare =fig; 6;4& b@ sau de Cntindere; Tensiunile de Cntindere ,ot fi mai mici sau mai mari decSt re(isten*a betonului la Cntindere =fig;6;4& c@ )i d@; In ca(ul cSnd tensiunile de Cntindere din (ona com,rimat3 -or de,3)i re(isten*a betonului la Cntindere& Cn beton -or a,3rea fisuri =fig;6;4& d@; In astfel de ca( este necesar de instalat arm3tur3 ,retensionat3 i Cn (ona com,rimat3; rm3tura ,retensionat3 maKorea(3 considerabil momentul de a,ari*ie a fisurilor Cn (ona Cntins3 a elementului& maKorea(3 rigiditatea elementului& mic)orea(3 deschiderea fisurilor i este cea mai efecti-3 metod3 de a obine construcii f3r3 fisuri; +recom,rimarea elementelor din beton armat& ,ractic& nu influen*ea(3 asu,ra ca,acit3*ii ,ortante a lor Cn ,erioada de eD,loatare;

69

+recom,rimarea se folose)te mai des Cn elementele din beton armat& Cn care la eta,a de eD,loatare a,ar tensiuni de Cntindere: elementele Cntinse centric sau eDcentric& Cnco-oiate& com,rimate eDcentric )i& numai Cn unele ca(uri& Cn elementele com,rimate =stSl,i cu sec*iunea mic3& ,ilo*i lungi )i altele@ ,entru a maKora rigiditatea lor )i a eDclude a,ari*ia fisurilor Cn ,erioada trans,ort3rii )i mont3rii lor; +recom,rimarea se folose)te& de asemenea& i cu sco,ul maKor3rii durabilit3*ii construc*iilor la ac*iunea Cnc3rc3turilor re,etate )i seismice; Elementele ,recom,rimate& care au o re(isten*3 Cnalt3 la fisurare& se folosesc ,e larg la construc*ia re(er-oarelor cilindrice& *e-ilor ,entru ,resiune& turnurilor Cnalte& aco,eri)urilor sub*iri etc; Totodat3& folosirea elementelor din beton ,recom,rimat ,ermite s3 soluion3m un )ir de ,robleme tehnice: 1 s3 reali(3m construc*ii cu deschideri mari =655 m )i mai mult@F 1 s3 folosim arm3tur3 )i beton cu re(isten*a Cnalt3 care duce la mic)orarea consumului de o*el =de 4Q4&? ori@ )i a betonuluiF 1 s3 mic)or3m esen*ial dimensiunile sec*iunilor )i greutatea elementelorF 1 s3 confecion3m elemente cu re(isten*a Cnalt3 la fisurare etc; +entru confec*ionarea elementelor din beton ,recom,rimat se folosesc dou3 ,rocedee tehnice =fig;6;7@: 61 ,recom,rimare cu arm3tura ,reCntins3F 41 ,recom,rimare cu arm3tura ,ostCntins3;

No*iunile de arm3tur3 ,reCntins3 )i ,ostCntins3 sunt formate fiecare de la dou3 cu-inte: ,reCntins3 1 ,re-enti- Cntins3 )i ,ostCntins3 1 a,oi Cntins3; Ele eD,lic3 ,rocedeul )i consecuti-itatea de ,recom,rimare a elementului Cn ,rocesul fabric3rii; +recom,rimarea cu arm3tura ,reCntins3 se efectuea(3 Cn modul urm3tor; La u(in3& la )antier sau Cn alt3 ,arte a-em dou3 su,orturi rigide )i Cntre ele este instalat cofraKul ,entru betonarea elementului =fig; 6;7& a@& b@ i c@; Ini*ial& un ca,3t al arm3turii se fiDea(3 ,e un su,ort& a,oi arm3tura se instalea(3 Cn cofraK& se trece ,rin al doilea su,ort& se Cntinde ,Sn3 la tensiunile ini*iale recomandate Cn ,roiect )i se fiDea(3 ,e al doilea su,ort =fig;6;7& a@; ,oi& elementul se betonea(3 =fig;6;7& b@ )i du,3 Cnt3rirea betonului ,Sn3 la o re(isten*3 recomandat3 Cn ,roiect& arm3tura ,retensionat3 se eliberea(3 de ,e su,orturi =fig; 6;7& c@;

6>

%igura 6;7; +rocedeele de fabricare a elementelor din beton armat ,recom,rimat:


a@& b@& c@ ,rocedeul cu arm3tura ,reintins3F d@& e@& f@ ,rocedeul cu arm3tura ,ostCntins3F 6 1 su,ortF 4 1 cofraKF 7 1 arm3tura ,retensionat3F B 1 cric sau ,om,3 hidraulic3F ? 1 elementul de betonF 9 1 ancoreF > 1 canal interiorF < 1 canal lateral deschis;

In acest moment& arm3tura Cntins3 tinde s3 re-in3 Cn ,o(i*ia ini*ial3 =,Sn3 la Cntindere@& Cns3& datorit3 unei aderen*e bune cu betonul Cnt3rit& aceasta nu ,oate s31)i re-in3 )i com,rim3 elementulF Cn beton se formea(3 tensiuni de com,rimare; stfel& elementul ,recom,rimat cu arm3tura ,reCntins3 este gata; +entru ,retensionarea arm3turii mai frec-ent se folosesc trei metode: mecanic3& electrotermic3 )i& foarte rar& metoda chimic3; In ca(ul a,lic3rii metodei mecanice ,entru Cntinderea arm3turii se folosesc di-erse cricuri )i ,om,e hidrauliceF la utili(area metodei

6<

electrotermice 1 arm3tura se Cnc3l(e)te ,Sn3 la tem,eratura de 755;;;B55 U" cu aKutorul curentului electric )i& Cn starea Cnc3l(it3 =alungit3@& ea se fiDea(3 ,e su,orturi; Du,3 Cnt3rirea betonului& arm3tura se eliberea(3 de ,e su,orturi )i& ca )i Cn ca(ul metodei mecanice& com,rim3 elementul; Metoda electromecanic3 mai frec-ent se folose)te ,entru elementele armate cu arm3tur3 ,retensionat3 Cn bare; +recom,rimarea cu arm3tura ,ostCntins3 se efectuea(3 Cn modul urm3tor; Ini*ial se betonea(3 elementul =sau construc*ia@ Cn care se las3 un canal s,ecial =sau mai multe canale@ Cn (ona Cntins3 =fig;6;7& d@; "analul se formea(3 cu aKutorul unei funii din cauciuc sau cu o *ea-3 de mas3 ,lastic3& care se scot din element la eta,a ini*ial3 de Cnt3rire a betonului; +entru a le scoate =trage@ mai u)or din beton& ele se ung cu ulei tehnic Cnainte de instalarea lor Cn cofraK; In unele ca(uri& ,entru formarea canalului se folosesc )i *e-i metalice cu ,ere*ii sub*iri care r3mSn Cn element )i Cn acestea se instalea(3 arm3tura ,retensionat3; In maKoritatea ca(urilor& canalul se afl3 Cn interiorul elementului& dar ,oate s3 fie ,lasat )i ,e o ,arte lateral3 =fig;6;7& d@; Du,3 Cnt3rirea betonului ,Sn3 la o re(isten*a indicat3 Cn ,roiect =-e(i ,ct; ?;6@& ,rin canal se trage arm3tura; La un ca,3t ea are o ancor3 s,ecial3 =-e(i ,ct; 7;65;4@& care se s,riKin3 ,e element& iar al doilea ca,3t se folose)te ,entru Cntinderea arm3turii =fig;6;7& e@; rm3tura se Cntinde cu un cric hidraulic s,ecial& care se s,riKin3 ,e element; Du,3 Cntinderea arm3turii ,Sn3 la o tensiune indicat3 Cn ,roiect =-e(i ,ct; ?;6@& ea se fiDea(3 cu o ancor3 s,ecial3; +entru ,roteKarea arm3turii ,retensionate de la coro(iune )i ac*iunea altor factori agresi-i& s,a*iul gol dintre arm3tur3 )i ,ere*ii canalului se inKectea(3 =um,le@ cu mortar; In unele construc*ii s,eciale =cor,ul centralelor atomice& turnurile de tele-i(iune )i altele@ canalele se inKectea(3 cu solidol ,entru a a-ea ,osibilitate de ,ostCntindere a arm3turii Cn ,erioada de eD,loatare a construc*iilor Cn leg3tur3 cu mic)orarea tensiunilor ini*iale Cn arm3tura ,retensionat3 de la ac*iunea diferitor factori =-e(i ,ct; ?;4@; In a)a mod& elementul ,recom,rimat cu arm3tura ,ostCntins3 este gata; adar& re(um3m: 1 la elementele ,recom,rimate cu arm3tura ,reCntins3 ini*ial se Cntinde arm3tura& a,oi se betonea(3 elementulF 1 la elementele ,recom,rimate cu arm3tura ,ostCntins3& ini*ial se betonea(3 elementul& a,oi se Cntinde arm3tura;

6:

Denumirea elementelor din beton ,recom,rimat de,inde de momentul de ,retensionare a arm3turii: ,Sn3 la betonarea elementului 1 ,recom,rimare cu arm3tura ,reCntins3F du,3 betonarea elementului 1 ,recom,rimare cu arm3tura ,ostCntins3; Men*ionam c3 Cn toate elementele )i construc*iile din beton ,recom,rimat ,e lSng3 arm3tura ,retensionat3 se instalea(3 )i arm3tur3 obi)nuit3 =ne,retensionat3@; ceast3 arm3tur3 se instalea(3 Cn cofraK Cnainte de betonarea elementului ,entru ambele ,rocedee de ,recom,rimare; ria arm3turii ne,retensionate se determin3 din calcul sau se ado,t3 din condi*ii constructi-e =-e(i ,ct; >;4;B@; In ,re(ent& ,entru fabricarea elementelor ,recom,rimate mai frec-ent se folose)te ,rima metod3 =,rocedeu@ A ,recom,rimare cu arm3tura ,reCntins3; +recom,rimarea cu arm3tura ,ostCntins3 se folose)te mai des ,entru confec*ionarea construc*iilor cu deschideri )i dimensiuni mari& alc3tuite din mai multe elemente =grin(i ale ,odurilor cu deschideri mari& ferme& arcuri )i altele@; ceste construc*ii se asamblea(3 la )antier;

6;B; -antaKele )i de(a-antaKele construc*iilor din beton armat +rinci,alele a-antaKe ale construc*iilor din beton armat sunt urm3toarele: 6; Re(isten*3 mecanic3 Cnalt3 .etonul armat are o re(isten*3 Cnalt3 )i ca,acitatea de absorbire a lo-iturilor de )oc; Re(isten*a betonului armat la solicit3rile mecanice )i dinamice de,3)e)te de cSte-a ori re(isten*a betonului f3r3 arm3tur3; 4; Re(isten*3 Cnalt3 la ac*iunea focului "onstruc*iile din beton armat nu ard )i au un grad Cnalt de re(isten*3 la ac*iunea focului Cn tim,ul incendiilor& ,e cSnd construc*iile din metal cedea(3 la ac*iunea focului& ,entru c3 la tem,eraturile de 955;;;>55 U" metalul C)i ,ierde circa >5 T din re(isten*a mecanic3& iar Cn construc*iile din beton armat betonul re(ist3 bine la Cnc3l(irea ra,id3; Numeroase re(ultate eD,erimentale au ar3tat c3 la tem,eraturile de 6555;;;6655 U" =tem,eratura incendiului@ Cn construc*iile din beton armat cu un strat de ,rotec*ie de 4? mm ,este o or3 arm3tura se Cnc3l(e)te numai ,Sn3 la ??5 U"& care nu influen*ea(3 considerabil asu,ra ,ro,riet3*ilor ei mecanice; Numai Cn ca(ul incendiilor de lung3 durat3& cSnd tem,eratura arm3turii atinge :55 U"& construc*ia din beton armat cedea(3; 7; Durabilitate Cnalt3 .etonul armat este un material destul de durabil; La res,ectarea

45

condi*iilor de confec*ionare )i de eD,loatare re(isten*a betonului continu3 s3 creasc3 tim, Cndelungat& iar arm3tura este bine ,roteKat3 contra coro(iunii; +rocesul de coro(iune al arm3turii se intensific3 la eD,loatarea construc*iilor Cntr1un mediu agresi- lichid sau ga(os& care ,oate duce la mic)orarea durabilit3*ii lor; +rinci,alele m3suri de ,rotec*ie ale arm3turii contra coro(iunii sunt urm3toarele: limitarea gradului de agresi-itate a mediului ambiant& folosirea betonului com,act din ciment s,ecial =sulfatore(istent@& tencuial3 re(istent3 la ac*iunea aci(ilor& finisare cu ceramic3 etc; B; Re(isten*3 Cnalt3 la ac*iunea sarcinii seismice .etonul armat este un material destul de re(istent la cutremurele de ,3mSnt datorit3 caracterului lui de monolit )i rigidit3*ii Cnalte; La o intensitate mare a cutremurului de ,3mSnt construc*iile din beton armat& eDecutate conform cerin*elor normelor& re(ist3 destul de bine; ?; 'rad Cnalt de ,refabricare "onstruirea cl3dirilor din beton armat ,refabricat considerabil de,3)e)te -ite(a de eDecutare a construc*iilor din metal Cn leg3tur3 cu mic)orarea num3rului de Cmbin3ri de montaK; 9; "heltuieli mici Cn ,erioada de eD,loatare La Cnde,linirea calitati-3 a lucr3rilor de construc*ii )i la o eD,loatare normal3& nu sunt necesare re,ara*iile ca,itale tim, Cndelungat; Re,ara*iile curente& de obicei& se limitea(3 la astu,area microfisurilor )i a defectelor de ,e su,rafa*a construc*iilor; Multe elemente din beton armat la cl3dirile industriale )i ci-ile& la ,oduri )i multe altele sunt eD,loatate tim, Cndelungat f3r3 a fi -o,site sau -3ruite )i nu1)i ,ierd as,ectul lor estetic; >; +lasticitatea amestecului de beton Datorit3 ,lasticit3*ii Cnalte a amestecului de beton& a-em ,osibilitatea s3 confec*ion3m elemente din beton de orice form3 com,licat3; ceasta ,ermite s3 Cnde,linim cerin*ele de arhitectur3& care& de obicei& se Cnaintea(3 c3tre cl3dirile )i edificiile moderne; <; Igien3 Cnalt3 Datorit3 fa,tului c3 Cn elementele din beton armat a-em com,arati,u*ine Cmbin3ri& goluri )i fisuri mari )i ,e su,rafa*a lor nu se de(-olt3 ,rocese biologice& ele sunt mai igienice decSt construc*iile din o*el& ,iatr3 )i lemn; :; +osibilitatea de utili(are a materialelor locale In general& Cn toate (onele *3rii a-em Cntr1o cantitate suficient3 agregatele ,rinci,ale ,entru ,roducerea betonului =,iatr3 s,art3& ,ietri)& nisi,@; %urni(area cimentului )i a arm3turii nu aduce la cheltuieli mari;

46

+rinci,alele de(a-antaKe ale construc*iilor din beton armat sunt urm3toarele: 6; 'reutatea ,ro,rie mare 'reutatea ,ro,rie a betonului armat este destul de mare )i limitea(3 ,osibilitatea de utili(are a elementelor -oluminoase& care com,lic3 ,rocesele de montare& de trans,ortare )i altele; De aceea& ,entru diminuarea acestor ,robleme& Cn construc*ii se folosesc ,e larg elemente ,recom,rimate& betonuri u)oare& armocimentul& elemente u)oare cu ,ere*ii sub*iri etc; 4; "onductibilitatea termic3 )i acustic3 Cnalt3 La folosirea betonului armat ,entru ,ere*ii eDteriori& des,3r*itori& ,lan)ee )i aco,eri)uri deseori este necesar de instalat su,limentar o i(ola*ie s,ecial3 ,entru mic)orarea (gomotului Cn interiorul cl3dirii )i Cmbun3t3*irea ,ro,riet3*ilor termice ale acestor elemente; ceasta& la rSndul s3u& duce la maKorarea costului construc*iilor; 7; %ormarea fisurilor In elementele )i construc*iile din beton armat ,ot a,3rea fisuri Cn urma diferitelor ac*iuni: cu for*3 )i f3r3 for*3; La ac*iunile f3r3 for*3 se refer3 condi*iile de Cnt3rire a betonului& deforma*iile termice& coro(iunea arm3turii& betonarea necalitati-3 etc;& iar la ac*iunile cu for*3 1 tasarea ,3mSntului sub funda*ii& Cnc3rc3turile de eD,loatare& for*a seismic3& alunec3ri de teren etc; %isurile formate Cn urma ac*iunilor f3r3 for*3 Cn maKoritatea ca(urilor a,ar ,e su,rafa*a elementului sau a construc*iei )i nu sunt ,ericuloase ,entru construc*ii Cn general; %isurile formate Cn urma ac*iunilor cu for*3 mai des a,ar Cn (onele Cntinse ale elementelor )i cu mult mai rar Cn (onele com,rimate =la ,recom,rimare& trans,ortare )i montarea elementelor@; +rimele fisuri in-i(ibile Cn (ona Cntins3 a elementelor a,ar la tensiunile Cn arm3tura Cntins3 in Kurul -alorii de 75QB5 M+a; La ac*iunea Cnc3rc3turilor de eD,loatare =de ser-iciu@ deschiderea fisurilor ,oate fi de 5&4;;;5&7 mm; Din ,ractica de lung3 durat3 de eD,loatare a construc*iilor din beton armat s1a stabilit c3 aceste fisuri Cn maKoritatea ca(urilor nu sunt ,ericuloase )i nu influen*ea(3 suficient asu,ra caracterului general de lucru al betonului armat ca material monolit; In ca(urile cSnd la eD,loatarea construc*iilor nu se admit fisuri sau deschiderea lor de,3)e)te limita stabilit3 de norme& se folose)te

44

,recom,rimarea betonului& care este una din cele mai efecti-e metode de ,re-enire a form3rii )i deschiderii fisurilor; B; "onsumuri su,limentare de materiale ,entru cofraK& schele etc; Toate elementele )i construc*iile din beton armat se confec*ionea(3 Cn cofraK de metal sau de lemn& ceea ce duce la consumuri su,limentare de materiale destul de scum,e a)a cum sunt metalul )i lemnul& iar ,entru constructiile din beton monolit& confectionate la antier se consum3 i materiale ,entru schele& ,ro,tele etc; ?; "heltuili su,limentare la eDecutarea lucr3rilor Cn tim, de iarn3 La betonarea construc*iilor Cn tim, de iarn3 =la tem,eraturi negati-e@ a,are necesitatea consumului Cn ,lus de materiale& energie )i c3ldur3 ,entru a ,re-eni Cnghe*area betonului; Inghe*area betonului duce la sto,area ,rocesului de Cnt3rire a lui& iar du,3 de(ghe*are& Cn maKoritatea ca(urilor& re(isten*a lui nu mai cre)te =-e(i ,ct;4;?@; 9; "om,lica*ii la consolidare In elementele din beton )i beton armat este foarte com,licat de ,erforat )i de sfredelit g3uriF este im,osibil de t3iat betonul )i de Cmbinat ,rin cuie; De aceea& metodele de consolidare )i de re,ara*ii ale acestor elemente sunt cu mult mai com,licate Cn com,ara*ie cu alte materiale; /i totu)i& Cn ,ofida celor menionate& a-antaKele elementelor )i construc*iilor din beton armat sunt cu mult mai im,ortante decSt de(a-antaKele lor& de aceea& betonul armat se folose)te ,e larg Cn toate domeniile de construc*ii i Cn altele;

6;?; Domeniile de a,licare a construc*iilor din beton armat In ,re(ent& betonul )i betonul armat se folose)te ,e larg Cn toate domeniile de construc*ii din diferite ramuri ale economiei na*ionale; cest fa,t se eD,lic3 ,rin durabilitatea lor& ,osibilitatea de a folosi ,e larg materiale de construc*ii locale )i utili(area construc*iilor cu consum mic de metal; In construc*iile ci-ile& elementele din beton )i beton armat se folosesc ,entru construirea caselor de locuit& obiectelor cu destina*ie social3 )i cultural3; +e larg se folosesc elementele din beton armat )i la construirea obiectelor industriale; In acest ca(& betonul armat se folose)te nu numai ,entru elementele ,ortante a,arte =funda*ii& stSl,i& grin(i& ,anouri de ,ere*i )i de aco,eri) etc;@& dar )i ,entru construc*ii )i cl3diri s,eciale cum sunt bunc3rele& estacadele& galeriile etc;

47

In construc*iile ci-ile )i industriale ,e larg se folosesc elemente din beton armat la construirea cl3dirilor )i edificiilor de a,ro-i(ionare cu a,3 )i canali(are: sta*ii de ,om,are& a,educte& colectoare& ba(ine& re(er-oare etc; Elementele din beton armat ,e larg se folosesc )i Cn construc*iile energetice& de trans,ort& agricole )i militare; In construc*iile energetice elementele din beton armat se folosesc la construirea termoelectrocentralelor& hidroelectrocentralelor& centralelor atomice )i a ,ilonilor ,entru linii electrice; In trans,ortul fero-iar& Cn afar3 de cl3diri cu destina*ii s,eciale& din beton armat se construiesc ,oduri& estacade& a,educte& tunele& ,iloni ,entru re*elele de contact ale c3ilor ferate& tra-erse etc; La construirea drumurilor auto betonul armat se folose)te Cn calitate de Cmbr3c3minte rutier3& la construc*ia ,odurilor& la stSl,ii ,entru di-erse indicatoare etc; In trans,ortul na-al din beton armat se construiesc ,ere*ii debarcaderelor& estacade& su,a,e ,entru circula*ia cor3biilor& baraKe ,entru cor3bii )i ba(ine; In trans,ortul aerian betonul se folose)te ca Cmbr3c3minte ,entru ,istele de (bor )i de ateri(are& Cn construc*iile hambarelor& atelierelor& aerog3rilor etc; In ultimii ani construc*iile din beton armat se folosesc ,e larg si Cn trans,ortul ,rin conducte la distan*e mari a ,etrolului )i ,roduselor ,etroliere& ga(elor& a,ei etc; +e larg se folosesc elementele din beton armat )i Cn construc*iile agricole )i rurale; In afar3 de folosirea betonului armat la construc*ia caselor de locuit& obiectelor cu destina*ie cultural3 )i social3& atelierelor )i altor Cnc3,eri de ,roduc*ie& elementele din beton armat se folosesc ,entru construc*ia cl3dirilor (ootehnice& de,o(itelor ,entru cereale& ele-atoarelor )i construc*iilor s,eciale ,entru iriga*ie )i ameliorare; +e larg se folose)te betonul armat )i Cn construc*iile militare ,entru a,3rare de lung3 durat3& Cn fortifica*iile de cSm,& ,entru ,rotec*ie antiaerian3 )i multe altele; In ultimii ani& betonul armat a Cnce,ut s3 ,3trund3 )i Cn domeniul construc*iilor de ma)ini; Din beton armat se confec*ionea(3 ,l3ci )i blocuri ,entru montarea utilaKului& matrice& carcasele ma)inilor cu dimensiuni mari )i unele ,iese ale utilaKelor;

4B

6;9; Schi*3 istoric3 des,re a,ari*ia )i e-olu*ia construc*iilor din beton armat& beton ,recom,rimat )i a metodelor de calcul Se consider3 c3 betonul ca material de construcie a a,3rut cu mai mult de 4555 ani Cn urm3& Cnc3 Cn e,oca romanilor; Romanii au folosit betonul ,entru renumitul a,educt& instalat ,e cel mai lung i mai Cnalt ,od din lume Cn acea ,erioad3 =4>? m lungime i B: m Cn3lCme@; +e atunci Cnc3 nu eDista cimentul Cn forma de ast3(i i ei amestecau o cenu3 -ulcanic3 cu mortar de -ar i um,lutur3 din ,iatr3; "imentul folosit ast3(i a fost in-entat a,roDimati- Cn aceeai ,erioad3 de france(ul Louis Vicat =6<64;;;6<67@ i de engle(ul Xohn s,din =6<4B@ ,rin arderea unui amestec de calcar i argil3; Engle(ul X; s,din a numit cimentul 0+ortland2 du,3 denumirea ,ietrei de ,e insula +ortland din sudul ngliei; .etonul armat& Cn com,araie cu alte materiale de construcii =,iatra& lemnul& metalul@& este destul de 0tSn3r2 i are ,uin mai mult de 695 ani; ,ariia i de(-oltarea construciilor din beton armat este legat3 de de(-oltarea intens3 a industriei& trans,ortului i a comerului din a doua Kum3tate a secolului JIJ& cSnd a a,3rut necesitatea de a construi f3brici noi& u(ine& ,oduri& ,orturi maritime& fortificaii militare i multe alte edificii; In acea eta,3 era deKa bine de(-oltat3 industria cimentului i metalurgic3; nul a,ariiei ,rimelor construcii din beton armat nu se tie ,recis; +rimele Cncerc3ri de a Cmbina betonul cu metalul Cntr1o construcie constau Cn instalarea Cn masi-e de beton a unor articole din metal =sSrm3& bare& fSii& ,rofiluri laminate etc;@ f3r3 a Cnelege clar lucrul lor Cn comun; +rimele construcii =sau mai corect& ,rimele articole@ din beton armat& conform noiunilor actuale& au a,3rut Cn anii ?5;;;95 ai secolului JIJ& a,roa,e Cn aceeai ,erioad3 i inde,endent una fa3 de alta Cn diferite 3ri; In anul 6<B:& france(ul Xose,h1Louis Lambot a construit o barc3 din beton armat& care Cn 6<?? a fost demonstrat3 la eD,o(iia mondial3 din +aris i a ,rodus o sen(aie ade-3rat3; "or,ul b3rcii era Cm,letit din bare ,3trate metalice& a,oi tencuite cu mortar din ambele ,3ri; In aceeai ,erioad3& alt france(& gr3dinarul Xo(e,h Monier& a folosit inde,endent aceeai idee de Cmbinare a betonului cu sSrm3 de metal la fabricarea -aselor =c3(ilor@ ,entru flori i trans,ortarea ,uieilor de ,almieri Cn nglia& ,entru care Cn anul 6:9> a obinut ,rimul ,atent din lume ,e beton armat; X;Monie fabrica -asele Cn modul urm3tor; Iniial instala Cntr1un butoi de lemn alt butoi cu diametrul mai mic& iar Cn s,aiul

4?

dintre ele instala o carcas3 din bare metalice& a,oi turna beton; In ba(a in-eniei sale& X; Monie a Cnce,ut s3 ,roduc3 diferite elemente din beton armat: ,iloi& ,l3ci& ,erei des,3ritori i ,iloni ,entru ,oduri; In urm3torii ani el a obinut cSte-a ,atente: Cn 6<>> 1 tra-erse de c3i ferate& Cn anii 6<<5Q6<<7 1 ,lanee din beton armat& grin(i& boli i ,oduri& Cn 6<<? 1 e-i ,entru conducte de a,3 i altele; +rimele edificii mai -oluminoase& construite conform sistemului lui Monie& au fost: re(er-oarele ,entru a,3 cu -olumul de 4?5 m7& un ,od cu lungimea de 69 m i l3mea carosabil3 de B m i multe altele; In anul 6<96& france(ul %ransua "oignet a ,ublicat o brour3 Cn care a descris construciile sale: ,lanee& cu,ole& e-i etc; In leg3tur3 cu ,artici,area acti-3 la elaborarea diferitor elemente i construcii din beton armat& france(ul Xose,h Monier mult tim, s1a considerat ca in-entatorul betonului armat; Ins3 Cn anul 6:B:& cSnd franceKii au s3rb3torit Kubileul de 655 ani de la naterea betonului armat& au atenionat c3 in-entatorul betonului armat a fost Xose,h Lambot; In eta,a iniial3 de a,ariie a construciilor din beton armat arm3tura se instala Cn miKlocul seciunii; Unul dintre ,rimii& care a instalat arm3tura Cn (ona Cntins3 =la elementele Cnco-oiate@& a fost tencuitorul engle( Pilliam PilYinson; In ,atentul s3u din anul 6<?B el a ,ro,us =,entru maKorarea re(istenei ,laneelor din beton armat@ de instalare a unor fSii metalice Cn (ona de Kos 1 Cn cSm, =Cn miKlocul deschiderii@ i Cn (ona de sus 1 la rea(eme; In ba(a acestui ,atent& Cn oraul NeZcastle = nglia@& Cn 6<9? a fost construit3 o cas3 din beton armat; In anul 6:??& cSnd aceast3 cas3 a fost demolat3& s,ecialitii engle(i au fost mirai de corectitudinea instal3rii arm3turii Cn elementele ei; In anul 6<<?& inginerul german M; Loenen& Cn ba(a re(ultatelor eD,erimentale& a confirmat ideea lui PilYinson des,re instalarea arm3turii Cn (ona Cntins3 a construciilor din beton armat& iar Cn anul 6<<9 a ,ro,us ,rima metod3 de calcul a ,l3cilor din beton armat; In ,erioada anilor 6<95;;;6:55& Cn %rana& 'ermania& nglia& ustria& SU i alte 3ri au fost fondate numeroase Cntre,rinderi care ,roduceau i foloseau Cn construcii betonul armat; In Rusia& ,rimul care a ,o,ulari(at i a im,lementat construciile din beton armat a fost ,rofesorul Institutului de ingineri ai c3ilor de trans,ort din SanYt1 +etersburg N; ; .eleliubsYi; La Cnce,utul secolului JJ au fost elaborate ,rimele norme =,rescri,ii@ de calcul ale construciilor din beton armat Cn diferite 3ri:

49

6:57 1 0Normele ,ro-i(orii ,entru calculul betonului armat2& El-eiaF 6:5B 1 0 +rima circular3 ,rusian32& 'ermaniaF 6:59 1 0"irculara france(32& %ranaF 6:5< 1 0"ondiii tehnice ,entru construcii din beton armat0& RusiaF 6:66 1 0"irculara engle(32& Marea .ritanie; In toate normele a fost ado,tat3 metoda de calcul la tensiunile admisibile& care Cn unele 3ri a fost folosit3 ,3n3 Cn anul 6:?5; $ eta,3 im,ortant3 Cn de(-oltarea construciilor din beton armat a fost in-enia betonului armat ,recom,rimat de inginerul france( Emile %reyssinet Cn anul 6:4<; Insa& menion3m c3 ideea de ,recom,rimare a a,3rut cu mult tim, mai de-reme; In literatura rus3 de s,ecialitate se rele-ea(S c3 ,entru ,rima dat3 ideea ,recom,rim3rii elementelor care lucrea(3 la Cntindere a fost materiali(at3 Cn anul 6<96 de inginerul artilerist rus ;V; 'adolin la fabricarea e-ilor tunurilor de artilerie; Sensul in-eniei consta Cn aceea ca ,e ea-a tunului se instalau cercuri de metal inc3l(ite =a,roDimati- ,Cn3 la <55;;;:55 5"@& care la r3cire o com,rimau i astfel se maKora re(istena e-ii la ,resiunea interioar3; "onsider3m c3 ideea de ,recom,rimare a fost a,licat3 Cn ,ractic3 Cnc3 cu cSte-a secole Cnaintea lui ;V; 'adolin la confecionarea roilor i butoaelor din lemn& la care se foloseau i se folosesc i Cn ,re(ent acelea i cercuri din metal; ceastS idee a fost a,licatS ,e larg din -echime i Cn Moldo-a; Ideea de folosire a arm3turii ,retensionate Cn elementele din beton armat a fost eD,us3 Cn anul 6<<9 de americanul 'ecson& a,oi Cn 6<<< 1 de germanul Dering& Cn 6<:9 1 de austriacul Mondlen i Cn 6:57 1 de renumitul sa-ant i inginer france( Emile %reyssinet& care ,rimul a a,licat aceast3 idee Cn construciile din beton armat Cn anul 6:4<; "onstruciile din beton armat ,recom,rimat au ,ermis a maKora esenial deschiderile elementelor f3r3 micorarea re(istenei lor& ,recum i dimensiunile seciunilor; In secolul JJ& betonul& betonul armat i betonul ,recom,rimat au fost i au r3mas i Cn secolul JJI& cele mai im,ortante materiale de construcie; u fost construite numeroase obiecte unicale i de mare im,ortan3& Cns3& din li,sa de s,aiu este im,osibil a enumera im,ortana acestor obiecte; Multe 3ri au istoria sa de de(-oltare a construc iilor din beton armat ,recum i un ir Cntreg de cl3diri i edificii construite din beton armat i beton ,recom,rimat Cn secolul JJ;

4>

Un a,ort im,ortant Cn de(-oltarea construciilor din beton armat i beton ,recom,rimat i Cn elaborarea metodelor de calcul l1au a-ut numeroi sa-ani din diferite 3ri cum ar fi: nglia 1 +;V; belis& non& Decons& Taylor !;+;X;F ustria 1 8aliger& MandellF %rana 1 Iu; "risto,h& "onsidere& E; %reyssinet& %rancois !ennebi[ue&\-es 'uyon i aliiF 'ermania 1 .ach& Dishinger& M; "oenen& %; Leondardt& Morsch& RuschF Rom3nia 1 R; gent& "; -ram& D; Dumitrescu& I; %ilimon& S; !angan& T; +ostelinicu& I; Tertea ;a;F Rusia 1 S;V; leDandro-sYi& N;!; rutiunian& V;N; .aico-& N; ; .eleliubsYi& ; ; '-o(de-& S;M; "rClo-& ;%; Loleit& V;V; Mihailo-& Murae-& N;Ia; +anarin& +;L; +asternac& N;E; +roco,o-ici& Ia;V; Stoliaro-& N;I; UliYi& ;+; Vasilie-& ;S; 8aleso- ;a;F SU 1 brams& XeDson& T;I; Lin& ;N; Nilison& Shteiner& %; Taylor;

In anul 6:74& ,entru ,rima dat3 Cn lume& sa-antul so-ietic ;%; Loleit a ,ro,us o metod3 nou3 de calcul a elementelor din beton armat la eforturile de ru,ere& care du,3 o -erificare eD,erimental3 multilateral3 i unele ,erfect3ri =efectuate sub conducera ,rofesorului ; ; '-o(de-@ Cn anul 6:7< a fost inclus3 Cn normele so-ietice $ST :555717<; In anul 6:??& Cn normele so-ietice NiTU 6471?? a fost inclus3 metoda de calcul la st3ri limit3 ultime =SLU@& care se folosete i Cn ,re(ent i cu unele ,erfection3ri este inclusS i Cn normele euro,ene EN 6::4161 6:455B& Eurocod 4; $ informaie am,l3 ,ri-ind metodele de calcul este ,re(entat3 Cn ,unctul B;4; La descrierea istoriei utili(Srii i de(-olt3rii construciilor din beton armat Cn Re,ublica Moldo-a& de multe ori -om folosi eD,resia &&cu regret2& deoarece Cn literatura de s,ecialitate editat3 Cn RM Cn ultimii >5 de ani nu gSsim o astfel de informaie =,ractic li,sete@; Numai du,3 relatSrile unor ingineri si arhiteci =E;'; Xura-le-& +;I; "o,ie-sYi& I; ; Rogace-sYi&
V;+; Mednec& V;%; Smirno- i alii@& care au ,artici,at acti- la eD,erti(area& ,roiectarea i restaurarea oraului "hiin3u du,3 anii 6:B?& a-em ,osibilitatea s3 constat3m c3 Cn R; Moldo-a betonul armat a fost folosit i Cnainte de 6:B5; Ei au g3sit r3m3ie de fundaii i de ,lanee din beton armat monolit& dar & cu regret& nimeni n1a stabilit cSnd i cine a folosit betonul armat; Din aceste considerente CncercSm s3 aternem ,e hCrtie toat3 informa ia de care

4<

dis,unem; %olosirea betonului armat mai intensi- a Cnce,ut Cn Moldo-a du,3 anii 6:B?; In anii 6:B>;;;6:?> au fost construite: centrala electrotermic3 din "hiin3u =Cn ,re(ent "ET 6@& u(inele de beton armat ] 6& 4& 7 i B =din "hiin3u@& u(ina de ciment de la RSbnia& hidrocentrala de la Dub3sari& ,odul de ,e Nistru de la Dub3sari i altele; In anii 6:?<;;;6:>? au fost construite un ir de u(ine de conser-e& de -in i de (ah3r& u(ina de tractoare& u(ina &&Me(on2& &&!idromaina2& u(ina de frigidere& u(ina de ciment de la Re(ina& u(ina metalurgic3 de la RSbnia& electrocentrala de la "uciurgan& 4 ,oduri ,este Nistru =la Vadu1lui1Vod3 i 'ura .Scului@& a ince,ut construcia cartierului .otanica etc; Du,3 anii 6:>?& cele mai im,ortante construcii au fost: combinatul de beton armat ,entru construcia caselor de locuit& numeroase case de locuit Cn "hiin3u& .3l& Tighina& Tiras,ol i altele; u fost construite case de locuit multietaKate din beton armat monolit; Cnce,ut constructia a 4 cartiere noi Cn "hiin3u =.uiucani i "iocana@; Mention3m& cu regret& c3 du,3 destr3marea Uniunii So-ietice& Cn anii 6::5;;;4555 construcia& ,ractic& a sto,at i s1a ameliorat du,3 anii 4555; In ar3 nu este i nici n1a eDistat un centru de cercet3ri tiin ifice Cn domeniul construciilor din beton armat& dar nici Cn celelalte domenii ale construciilor =construcii metalice& de lemn i de (id3rie@; N1a eDistat -re1o sectie de construcii nici Cn cadrul cademiei de tiin e a RM; Unicul centru tiinific Cn domeniul construciilor din beton armat a fost i este "atedra de "onstrucii i Mecanica Structurilor Cn cadrul Uni-ersit3ii Tehnice a Moldo-ei& fondat3 Cn anul 6:99 de doctorul habilitat& ,rofesorul uni-ersitar E;Li-o-schi& fiind condus3 de d1lui mai mult de 45 ani; +rimul material didactic Cn limba romSn3 ,entru studen ii de la s,ecialit3ile de construcii a fost ciclul de ,relegeri &&.eton armat i beton ,recom,rimat2 =Cn ? ,3ri& autorii I; "iu,ac& S; "oreiba i ; 8olotco-@& editat Cn anul 6::6; In anul 4555 a,are manualul 0"onstrucii din beton armat2 sub redacia ,rofesorului E Li-o-schi =autori E; Li-o-schi& I; "iu,ac& M;+otSrc3& ; Scri,nic i '; .ordeianu@; In anul 4559 a fost editat ,rimul normati- Cn acest domeniu &&"alculul& ,roiectarea i alc3tuirea elementelor de construcii din beton armat i beton ,recom,rimat0 N"M %;54;5414559& iar Cn anul 4565 a,are manualul &&.eton armat i beton ,recom,rimat2 =autori E; Li-o-schi& ; 8olotco-& T; SCrbu i T; Denti@ Cn care a fost inclus circa <> T de material din normati-ul N"M %:54;5414559; In anii 6:>>;;;6::5 cSi-a membri ai catedrei Elemente de construc ii =,rofesorii E; Li-o-schi& I; "iu,ac i confereniarii M; +otSrc3& T; SCrbu& ; Scri,nic@ au ,artici,at la elaborarea unei teme tiinifice de o -aloare maKor3 =unional3@ Cn eD1URSS &&Elaborarea construciei unei centrale atomice cu -asul de ,resiune din beton ,recom,rimat2;

4:

4; +R$+RIET#RILE %I8I"$ 1 ME" NI"E LE .ET$NULUI

4;6; .etonurile ,entru construc*ii din beton armat )i clasificarea lor .etonul ca material ,entru elementele )i construc*iile din beton armat trebuie s3 ,osede unele ,ro,riet3*i fi(ico1mecanice bine determinate din tim,: re(isten*a mecanic3& aderen*a bun3 cu arm3tura& densitate bun3 ,entru ,rotec*ia arm3turii de la coro(iune& re(isten*3 suficient3 la Cnghe*1 de(ghe*& re(isten*3 la ac*iunea tem,eraturilor Cnalte etc; .etonurile se clasific3 du,3 un )ir de ,articularit3*i: 1 Cn funcie de destina*ie 1 beton ,entru construc*ii )i beton s,ecial; La betonurile ,entru construc*ii se refer3 betonurile ,entru construc*ii ,ortante )i de Cngr3dire ale cl3dirilor )i edificiilor& fa3 de care sunt Cnaintate cerin*e ,ri-ind ,ro,riet3*ile lor mecanice; La betonurile s,eciale se refer3 betonurile cu ,ro,riet3*i s,eciale Cn funcie de condi*iile concrete de eD,loatare ale construc*iilor: betonuri re(istente la tem,eraturi negati-e )i Cnalte& la ac*iuni chimice& termoi(olante etc;F 1 du,3 ti,ul lian*ilor 1 din ciment& din calcar de (gur3& din ghi,s )i din al*i lian*i s,ecialiF 1 du,3 ti,ul agregailor 1 agrega*i com,ac*i& ,oro)i )i s,ecialiF 1 du,3 structur3 1 com,act3& ,oroas3& celular3 sau macro,oroas3; La betonurile cu structura com,act3 se refer3 betonurile la care tot s,a*iul dintre granulele agrega*ilor este com,letat cu liant Cnt3rit )i de ,ori de aer; La betonurile cu structura macro,oroas3 se refer3 betonurile la care s,a*iul dintre agrega*ii ,oro)i nu este ocu,at com,let cu agrega*i m3run*i )i liant Cnt3ritF 1 du,3 com,o(i*ia granulometric3 1 deosebim betonuri macrogranulate cu agrega*i m3)ca*i )i microgranulate 1 numai cu agrega*i m3run*iF 1 du,3 condi*iile de Cnt3rire 1 betonuri cu Cnt3rire natural3& tratate termic la ,resiune atmosferic3 sau la ,resiune ridicat3 =autocla-e@F 1 du,3 densitate =masa -olumic3@ 1 deosebim beton greu& normal )i u)or =conform normelor euro,ene EN 45916@; La betonul greu se refer3 betonul cu masa -olumic3 mai mare de 4955 YgEm7& care se foloseste Cn construc*ii s,eciale 1 centrale atomice i altele; La betonul normal se refer3 betonul cu masa -olumic3 mai mare de 4555 YgEm7 ,Sna la 4955 YgEm7 )i se folosete ,entru confec*ionarea tuturor elementelor )i construc*iilor din beton& beton armat )i beton ,recom,rimat; La betonul u)or se refer3 betonul cu densitatea de la <55 ,Sn3 la 4555 YgEm7; La rSndul s3u& acet beton este di-i(at Cn betonuri u)oare )i foarte u)oare; .etonurile u)oare cu densitatea de 6<55;;;4555 YgEm7 se

75

folosesc ,entru elemente ,ortante =de re(isten*3@& iar cu densitatea de <55;;;6>55 YgEm7 1 Cn calitate de termoi(ola*ie )i i(ola*ie contra (gomotului; Densitatea betonului se determin3 conform standardului '$ST 64>75;61>< sau standardului euro,ean EN 45916; .etonurile u)oare sunt di-i(ate ,e gru,e de densitate& care se notea(3 cu litera D =-e(i tab; 4;6@; In literatura tehnic3 mai -eche& ,entru betonurile u)oare& Cn func ie de densitatea lor& erau stabilite a)a numitele m3rci de densitate =D@ asem3n3toare cu gru,ele din tabelul 4;6; In calitate de marc3 se ado,ta
7

-aloarea medie a densit3*ii betonului concret =Cn YgEm @; Tabelul 4;6 "lasificarea betonurilor u)oare ,e gru,e de densitate
Densitatea betonului la -Srsta de 4< (ile& YgEm7 >?6 ;;; <?5 <?6 ;;; :?5 :?6 ;;; 65?5 65?6 ;;; 66?5 66?6 ;;; 64?5 64?6 ;;; 67?5 67?6 ;;; 6B?5 Densitatea betonului la -Srsta de 4< (ile& YgEm7 6B?6 ;;; 6??5 6??6 ;;; 69?5 69?6 ;;; 6>?5 6>?6 ;;; 6<?5 6<96 ;;; 6:?5 6:?6 ;;; 45?5

'ru,a de densitate D<55 D:55 D6555 D6655 D6455 D6755 D6B55

'ru,a de densitate D6?55 D6955 D6>55 D6<55 D6:55 D4555

4;4; Structura betonului Structura betonului Cn mare m3sur3 influen*ea(3 asu,ra re(isten*ei )i deformabilit3*ii lui; Ea se formea(3 Cn tim,ul malaD3rii =amestec3rii@& turn3rii )i -ibr3rii betonului& a,oi se modific3 Cn decursul ,erioadei Cndelungate de Cnt3rire a betonului; La ad3ugarea a,ei la amestecul din ciment )i agrega*i se Cnce,e o reac*ie chimic3 de cu,lare a cimentului cu a,a& Cn urma c3reia se formea(3 o mas3 gelatinoas3& numit3 gel; In ,rocesul malaD3rii betonului& gelul aco,er3 granulele agrega*ilor )i tre,tat& Cnt3rindu1se& se transform3 Cntr1o ,iatr3 de ciment& consolidSnd granulele agrega*ilor m3)ca*i )i m3run*i Cntr1 un material monolit )i solid 1 betonul; %ormarea structurii monolite a betonului are loc tre,tat; In leg3tur3 cu aceasta& se obser-3 o cre)tere succesi-3 a re(isten*ei ,ietrei de ciment )i schimbarea ,oro(it3*ii betonului;

76

$ im,ortan*3 deosebit3 Cn ,rocesul de formare a structurii betonului are cantitatea de a,3 folosit3 ,entru ,reg3tirea amestecului de beton& care este caracteri(at3 de ra,ortul a,3Eciment =PE"@; Du,3 cum este )tiut din cursul Materiale de construc*ii& ,entru hidratarea cimentului este necesar ca ra,ortul a,3Eciment =PE"@ s3 fie nu mai mic de 5&4; Ins3 ,entru Cmbun3t3*irea conditiilor de turn3re ale amestecului de beton& ra,ortul PE" se maKorea(3 ,Sn3 la 5&?;;;5&9; In ,rocesul Cnt3ririi betonului sur,lusul de a,3 se e-a,orea(3 )i& ca urmare& Cn elementul din beton Cnt3rit se formea(3 numero)i ,ori )i ca,ilare; In a)a mod& structura betonului este destul de neomogen3 )i ia forma unei re*ele s,a*iale& care const3 din ,iatr3 de ciment Cm,lut3 cu granule de nisi, )i ,ietri) de diferite dimensiuni )i forme; ceast3 re*ea s,a*ial3 este alc3tuit3 de un num3r mare de micro,ori )i ca,ilare& care con*in a,3 necu,lat3 chimic& -a,ori de a,3 )i aer; De aceea& din ,unct de -edere fi(ic& betonul re,re(int3 un material ca,ilar1,oros Cn care este Cnc3lcat3 com,acti-itatea masei )i eDist3 Cn trei fa(e: solid3& lichid3 )i ga(oas3; In ba(a re(ultatelor eD,erimentale s1a stabilit c3 Cn condi*ii normale de Cnt3rire ,iatra de ciment con*ine circa 4?;;;B5 T de ,ori; Este stabilit c3 odat3 cu mic)orarea ra,ortului a,3Eciment =PE"@& ,oro(itatea ,ietrei de ciment se mic)orea(3& iar re(isten*a betonului cre)te; De aceea& la u(inele ,entru fabricarea elementelor din beton armat mai des se utili(ea(3 amestecuri de beton mai -Srtoase cu ra,ortul PE" D 5&7;;;5&B; In a)a ca(& betonul are o re(isten*3 mai mare )i se consum3 mai ,u*in ciment; Ins3 ,entru turnarea Cn cofraK )i -ibrarea acestui beton cre)te -olumul de munc3;

4;7; .a(ele re(isten*ei betonului In calitate de re(isten*3 a unui cor, solid se admite ca,acitatea lui de a se o,une la ac*iunea sarcinilor eDterioare f3r3 a se distruge =ru,e@& adic3 f3r3 a se f3rSma Cn ,3ri a,arte; Deoarece betonul este un material neomogen& la aciunea Cnc3rc3turilor eDterioare Cn acesta se formea(3 o stare com,licat3 de tensiuni care e-oluia(3 diferit; Structura ca,ilar31,oroas3 a betonului ,ermite s3 admitem schema lui de lucru ca ,entru un material cu g3uri =goluri@ cu neomogenitate -ariabil3;

74

Din Teoria elasticit3*ii se )tie c3 la com,rimarea materialului Cn Kurul g3urii se formea(3 o concentra*ie de tensiuni de com,rimare )i de Cntindere =fig; 4;6& a@; LuSnd Cn considera*ie fa,tul c3 Cn elementele de beton sunt mul*i ,ori )i goluri& tensiunile de Cntindere Cn Kurul unei g3uri sau ,or se su,ra,un cu cele Cn-ecinate; "a re(ultat& Cn e,ru-eta com,rimat3 a,ar tensiuni longitudinale de com,rimare )i trans-ersale A de Cntindere =cSm, secundar de tensiuni@; -Snd Cn -edere c3 re(isten*a betonului la Cntindere este cu mult mai mic3 decSt la com,rimare& e,ru-eta com,rimat3 din beton cedea(3 de la ru,erea betonului Cn direc*ia trans-ersal3 =fig; 4;6& b@; La Cnce,utul Cnc3rc3rii e,ru-etei de beton& ,e toate su,rafe*ele ei

%igura 4;6; Starea de tensiuni la com,rimarea unei e,ru-ete de beton

laterale a,ar fisuri microsco,ice& care& ,e m3sura cre)terii Cnc3rc3turii eDterioare& tre,tat se unesc )i formea(3 fisuri -i(ibile& orientate ,aralel sau cu o mic3 Cnclina*ie Cn ra,ort cu direc*ia ac*iunii Cnc3rc3turii; Re,arti(area neuniform3 a agrega*ilor )i a ,orilor Cn betonul Cnt3rit duce la o de-iere substan*ial3 a elementelor fabricate din aceea)i com,o(i*ie de beton; Re(isten*a betonului de,inde de un num3r mare de factori& )i anume: factorii tehnologici& ra,ortul a,31ciment PE"& ti,ul )i cantitatea de ciment& ti,ul )i re(isten*a agregatului m3)cat& condi*iile de ,ri(3 =Cnt3rire@ )i altele;

77

4;B; Re(isten*a betonului la diferite solicit3ri 6;B;6;Re(isten*a cubic3 i cilindric3 a betonului In construc*iile din beton armat betonul este utili(at ,entru ,reluarea tensiunilor de com,rimare; De aceea& Cn calitate de re(isten*3 de ba(3 a betonului este ado,tat3 re(isten*a lui la com,resiune centric3; ceasta se mai eD,lic3 )i ,rin fa,tul c3 din toate caracteristicile de re(isten*3 ale betonului& re(isten*a lui la com,resiune se determin3 cel mai sim,lu& obinSnd re(ultate omogene; In calitate de caracteristic3 de ba(3 a re(isten*ei betonului la com,resiune este ado,tat3 a)a numita re(isten*3 cubic3 =Rc&cub@ a betonului& care re,re(int3 re(isten*a de ru,ere la com,rimare a cubului din beton& Cncercat la -Srsta de 4< (ile la tem,eratura de 45^? U" du,3 ,3strarea lui Cn condi*ii normale =tem,eratura 45^? U" )i umiditatea aerului nu mai mic3 de :? T@; Recomanda*ii concrete des,re ,3strarea )i Cncercarea cuburilor sunt ,re(entate Cn '$ST 656<51:5& -alidat de c3tre Moldo-astandard; Dac3 lucr3rile de construc*ii se Cnde,linesc de c3tre o *ar3 din Uniunea Euro,ean3& atunci se ,ot folosi normele euro,ene EN 459 16; "ercet3rile eD,erimentale au demonstrat c3 cubul din beton Cncercat la com,rimare centric3 se ru,e du,3 fisuri Cnclinate Cn urma ru,erii betonului Cn direc*ia trans-ersal3 =fig; 4;4& a@; Inclinarea fisurilor de ru,ere ale cubului se eD,lic3 ,rin influen*a for*elor de frecare dintre ,l3cile metalice ale ,resei hidraulice )i su,rafe*ele cubului; ceste for*e de frecare sunt orientate s,re interiorul cubului )i Cm,iedic3 de(-oltarea liber3 a deforma*iilor trans-ersale ale betonului; cest efect de men*inere a deforma*iilor trans-ersale ale cubului de beton Cn (onele de contact dintre ,l3cile ,resei )i beton este asem3n3tor cu efectul unui cerc de metal& daca ar fi instalat Cn aceste (one& de aceea este numit Wefect de cerc2 sau &&efectul de fret32; cest efect este mai ,ronun*at Cn (onele mai a,ro,iate de su,rafe*ele de contact ale cubului cu ,l3cile ,resei& iar Cn (onele mai Cnde,3rtate =s,re miKlocul cubului@ efectul este mai ,u*in ,ronun*at; De aceea& la ru,erea cubului de beton se formea(3 dou3 trunchiuri de ,iramid3 unite la -Srfuri =fig; 4;4& a@; Dac3 Cnl3tur3m for*ele de frecare dintre ,l3cile ,resei )i e,ru-et3 ,rin ungerea ,l3cilor cu ,arafin3& ulei& grafit sau alt material glisant& atunci e,ru-eta de beton se -a deforma liber )i uniform Cn direc*ia trans-ersal3

7B

%igura 4;4; Modul de ru,ere a e,ru-etelor cubice de beton:


a@ cu for*e de frecare Cntre e,ru-et3 )i ,l3cile metalice ale ,reseiF b@ f3r3 for*e de frecare;

,e toat3 Cn3l*imea ei =deoarece li,se)te efectul de fret3@ )i cubul se -a ru,e du,3 fisuri -erticale ,aralele aDei de ac*iune a for*ei de com,rimare =fig; 4;4& b@; In a)a ca(& re(isten*a cubic3 a betonului se mic)orea(3 esen*ial =cu 4?;;;B5 T@ )i& ,ractic& nu de,inde de dimensiunile cubului; ceasta se eD,lic3 ,rin li,sa efectului de fret3 =ca Cn ,rimul ca(@& care duce la cre)terea re(isten*ei betonului; "onform standardului& ,entru determinarea re(isten*ei cubice a betonului& ,l3cile ,resei trebuie s3 fie Cntotdeauna uscate; Re(ultatele eD,erimentale au demonstrat c3 re(isten*a betonului din una )i aceea)i com,onen*3 de,inde de dimensiunile geometrice ale cubului; "uburile cu dimensiunile mai mici au o re(isten*3 mai mare )i in-ers
=fig; 4;7@; ceasta se eD,lic3 ,rin fa,tul c3 la cubul cu dimensiunile mai mici efectul de fret3 cu,rinde tot -olumul lui& iar la cubul cu dimensiunile mai mari sunt )i (one f3r3 efectul de fret3 =fig; 4;B@; In (onele cu efectul mic de fret3 betonul se deformea(3 mai liber Cn direc*ia trans-ersal3& iar cubul se ru,e ca )i Cn ca(ul cSnd li,sesc for*ele de frecare =fig;4;4& b@; .ineCn*eles& c3 Cn construc*iile )i elementele reale betonul are o re(isten*3 concret3& care nu de,inde de dimensiunile lor; cest efect de fret3 Cl obser-3m doar la Cncercarea e,ru-etelor ,entru determinarea re(isten*ei betonului i aceasta trebuie de tiut;

7?

In ,re(ent& Cn calitate de e,ru-et31standard =de ba(3@ este admis cubul cu dimensiunile 6?5D6?5D6?5 mm; Standardul ='$ST 656<51:5@ ,ermite de Cncercat )i cuburi nestandarde: 655D655D655 mm& 455D455D455 mm )i 755D755D755 mm;

%igura 4;7; De,enden*a re(isten*ei betonului de dimensiunile cubului

%igura 4;B; 8onele de influen*3 ale efectului de fret3 la cuburi cu diferite dimensiuni: a@ 655D655D655 mmF b@ 6?5D6?5D6?5 mmF c@ 455D455D455 mmF6 1 (onele cu efectul de fret3F 4 1 (onele Cn care li,se)te efectul de fret3;

In aceste ca(uri& ,entru determinarea re(isten*ei cubului1standard& re(ultatele ob*inute se Cnmul*esc cu un coeficient de scar3: Rc&6?N Yc&cub Rc&a & Cn care: Rc&6? este re(isten*a cubic3 a e,ru-etei1standardF Rc&a 1 re(isten*a cubic3 determinat3 ,e e,ru-eta nestandard3 cu dimensiunile aF 79 =4;6@

Yc;cub 1 coeficientul de scar3 care se admite egal cu:


5&:? 1 ,entru cubul 655D655D655 mmF 6&5? 1 la fel& 455D455D455 mmF 6&65 1 la fel& 755D755D755 mm; Men*ion3m c3 Cn ,re(ent& Cn unele *3ri& re(isten*a betonului )i a arm3turii este notat3 ,rin litera WR2 cu diferi*i indici; "onsider3m c3 aceasta este corect& deoarece se folose)te ,rima liter3 a cu-Sntului latin Wre(isten*32; Ins3& Cn unele *3ri )i Cn normele euro,ene =Eurocod 6::414:455B@ re(isten*a este notat3 ,rin litera Wf2 la fel cu diferii indici; "u regret& Cn literatura tehnic3 euro,ean3 nu eDist3 -reo eD,lica*ie ,ri-ind utili(area acestei nota*ii; La cele menionate atenion3m des,re eDistena diferitor notaii; Dimensiunile cubului ,entru determinarea re(isten*ei betonului se admit Cn funcie de dimensiunile agregatului m3)cat al betonului =,iatra s,art3 sau ,ietri)ul@ din tabelul 4;4; Tabelul 4;4 "orela*ia recomandat3 dintre dimensiunile agregatului m3)cat )i ale cubului

Dimensiunile agregatului m3)cat ale betonului& mm D 45 B5 >5 D 655

Dimensiunile cubului& mm 655D655D655 6?5D6?5D6?5 455D455D455 755D755D755

Neres,ectarea recomand3rilor din tabelul 4;4 -a duce la ob*inerea unor re(ultate incorecte; De eDem,lu: dac3 ,entru agregatul m3)cat cu dimensiunile de >5 mm -om ado,ta cubul cu dimensiunile 655D655D655 mm& atunci sunt ,osibile dou3 -ariante: 6 1 cubul -a conine o singur3 ,iatr3 )i mortar )i atunci -om determina re(isten*a ,ietreiF 4 1 cubul nu -a conine nici o ,iatr3 )i atunci -om determina re(isten*a mortarului; +entru determinarea re(isten*ei betonului& standardul ,ermite de Cncercat )i e,ru-ete Cn form3 de cilindru cu diametrul dcyl N 655 mmF 6?5 mmF 455 mmF 755 mm )i Cn3l*imea hcyl N 4dcyl;

7>

In sco,ul a,recierii cores,underii calit3ii =re(isteni@ betonului cu cea ,re-3(ut3 Cn ,roiect& la fabricarea construc*iilor )i elementelor din beton armat Cn condiii tehnologice de u(in3 sau de )antier se recomand3 ca Cn momentul beton3rii lor s3 fie betonate cel ,u*in trei cuburi =sau trei cilindre@ din acela)i amestec de beton& conform recomand3rilor din tabelul 4;4; ceste e,ru-ete se ,3strrea(3 4< (ile Cn conformitate cu recomand3rile din '$ST 656<51:5 sau a eurocodului EN145916& a,oi se Cncearc3 Cntr1un laborator acreditat; Re(isten*a betonului ,entru fiecare cub Rc&cub&i se determin3 cu urm3toarea formul3:

%ui Rc & cub &i D&


ci

=4;4@

Cn care: %ui este for*a de ru,ere a fiec3rui cub& NF


ci 1 aria sec*iunii fiec3rui cub& cm4;

,oi se determin3 -aloarea medie a re(isten*ei cubice:

Rcm&cub D

Rc &cub6 D Rc&cub 4 D Rc&cub7 7

&

=4;7@

Cn careF Rc&cub6& Rc&cub4& Rc&cub7 sunt re(isten*ele betonului la fiecare cub; Dac3 -aloarea re(isten*ei betonului la un cub difer3 de -aloarea medie Rcm&cub mai mult de 67&? T& atunci acest re(ultat se eDclude )i media se determin3 du,3 dou3 cuburi; La Cncercarea cubului el trebuie s3 fie ,us ,e ,laca ,resei hidraulice Cn ,o(i*ia Cn care ,artea lui de sus la betonare s3 fie lateral3& adic3 direc*ia for*ei de com,rimare a cubului trebuie s3 fie ,aralel3 cu straturile de betonare; Men*ion3m c3 re(isten*a cubic3 a betonului nu se folose)te nemiKlocit la calculul elementelor din beton armat& dar ,entru determinarea clasei betonului =-e(i ,ct; 4;9@ )i ,entru -erificarea cores,underii re(isten*ei betonului din element cu acelei ,re-3(ute Cn ,roiect; In ca(ul cSnd se Cncearc3 e,ru-ete Cn form3 de cilindru i este necesar de transformat aceste re(ultate la re(isten*a cubului standard =6?5D6?5D6?5 mm@& se recomand3 a folosi urm3toarea rela*ie:

Rc&6?

N Yc&cyl Rc&cyl &


7<

=4;B@

Cn care: Rc&cyl este re(isten*a betonului& determinat3 ,e cilindruF

Yc&cyl 1 coeficientul de trecere de la re(isten*a cilindric3 la re(isten*a


cubic3 care se admite egal cu:
6&69 1 ,entru cilindrul cu diametrul dcyl N655 mm )i Cn3l*imea hcyl N 455 mmF 6&45 1 la fel& dcyl N 6?5 mm& hcyl N 755 mmF 6&4B 1 la fel& dcyl N 455 mm& hcyl N B55 mmF 6&4< 1 la fel& dcyl N 755 mm& hcyl N 955 mm;

4;B;4; Re(isten*a ,rismatic3 a betonului In calitate de caracteristic3 de ba(3 a re(isten*ei betonului la com,resiune ,entru calculul elementelor din beton )i beton armat =com,rimate centric )i eDcentric& Cnco-oiate etc;@ este admis3 re(isten*a ,rismatic3 Rc&,r & care re,re(int3 re(isten*a de ru,ere =limit3@ la com,resiune centric3 a ,rismei de beton; Numeroase re(ultate eD,erimentale efectuate ,e e,ru-ete din beton Cn form3 de ,rism3 cu dimensiunile sec*iunii a D a )i Cn3l*imea h au demonstrat c3 odat3 cu cre)terea ra,ortului hEa& re(isten*a betonului la com,resiune centric3 se mic)orea(3 )i ,entru ra,ortul hEa D B se stabili(ea(3
)i este egal3 cu a,roDimati- 5&>? Rc&cub& adic3 Rc&,r D 5&>? Rc&cub =fig; 4;?@; Mic)orarea re(isten*ei betonului ,e e,ru-ete ,rismatice Cn ra,ort cu re(isten*a cubic3 a betonului se eD,lic3 ,rin influen*a fretei& ca )i Cn ca(ul cubului cu diferite dimensiuni =-e(i ,ct; 4;B;6@; $dat3 cu cre)terea Cn3l*imii ,rismei& Cn (ona ei central3 se mic)orea(3 esen*ial efectul de fret3 )i betonul liber se deformea(3 Cn direc*ia trans-ersal3& iar ru,erea betonului Cn acest ca( decurge Cn fisuri -erticale =fig; 4;9@ ca )i Cn ca(ul li,sei for*elor de frecare dintre ,l3cile ,resei )i su,rafeele e,ru-etei =fig; 4;4& b@;

%igura 4;?; De,enden*a re(isten*ei betonului de dimensiunile ,rismei

7:

"urba& ,re(entat3 Cn figura 4;? demonstrea(3 de,enden*a ra,ortului Rc&,r ERc&cub de ra,ortul hEa; In acest ca(& fleDibilitatea e,ru-etei nu influen*ea(3 asu,ra re(isten*ei betonului& deoarece ra,ortul hEa este mai mic de < =hEa _ <@; In calitate de e,ru-et3 de ba(3 =standard@ ,entru determinarea re(isten*ei ,rismatice a betonului Rc&,r este admis3 ,risma cu

%igura 4;9; "aracterul de ru,ere al unei ,risme:


6 1 fisuri Cnclinate Cn (onele efectului de fret3F 4 1 fisuri -erticale Cn (ona Cn care li,se)te efectul de fret3;

dimensiunile 6?5D6?5D955 mm; Standardul ,ermite a Cncerca )i ,risme nestandarde cu dimensiunile 655D655DB55 mm& 455D455D<55 mm )i 755D755D6455 mm& care se admit conform recomand3rilor din tabelul 4;4; In ca(ul cSnd se Cncearc3 ,risme nestandarde ,entru determinarea re(isten*ei ,rismei1standard& re(ultatele ob*inute se Cnmul*esc cu coeficientul de scar3 Yc&cub& ca )i ,entru cuburi =-e(i ,ct; 4;B;6@; Men*ion3m c3 la fabricarea construc*iilor )i a elementelor din beton armat la u(in3 sau ,e )antier& de regul3& nu se betonea(3 ,risme; Dac3 este necesar de determinat re(isten*a ,rismatic3 a betonului& aceasta se face cu aKutorul formulelor em,irice Cn funcie de re(isten*a cubic3;

De regul3& ,rismele se Cncearc3 Cn laboratoare )tiin*ifice ,entru determinarea mai eDact3 a re(isten*ei ,rismatice a betonului )i ,entru com,o(i*ii noi de beton; B5

4;B;7; Re(isten*a betonului la Cntindere La Cnc3rcarea elementelor din beton armat eDist3 dou3 ca(uri de Cntindere: 1 Cntindere centric3F 1 Cntindere din Cnco-oiere; Intinderea centric3 are loc cSnd aDa de ac*iune a for*ei eDterioare de Cntindere % coincide cu aDa fi(ic3 a sec*iunii elementului; Deseori aceast3 re(isten*3 mai este numit3 re(isten*a betonului la Cntindere aDial3 1 R ct&aD ; La Cntinderea centric3& de regul3& lucrea(3 tirantul arcelor& tal,a de Kos )i unele elemente ale (3brelelor fermelor& ,ere*ii re(er-oarelor )i *e-ilor circulare su,use la ,resiune interioar3 )i altele; Intinderea din Cnco-oiere are lor la elementele Cnco-oiate& com,rimate sau Cntinse eDcentric cu eDcentricitate mare 1 Rct&fl ; Re(isten*a betonului la Cntindere Cn mare m3sur3 de,inde de re(isten*a ,ietrei de ciment la Cntindere& de coe(iunea acestuia cu granulele agregatului m3)cat )i este egal3 cu a,roDimati- 5&6;;;5&5? din re(isten*a cubic3; Totodat3& se obser-3 c3 cu cre)terea re(isten*ei cubice a betonului& re(isten*a la Cntindere cre)te mai ,utin; De eDem,lu& dac3 ,entru betonul cu re(isten*a cubic3 de 65 M+a re(isten*a la Cntindere este egal3 cu a,roDimati- 5&6 Rc&cub & atunci ,entru betonul cu re(isten*a cubic3 de ?5

M+a& re(isten*a lui la Cntindere este egal3 cu a,roDimati- 5&5? Rc&cub; Re(isten*a betonului la Cntindere centric3 se determin3 ,rin Cncercarea la ru,ere a e,ru-etelor& care au o form3 asem3n3toare cu cifra < =fig; 4;>& a@:

%ut Rct &aD D L ct & aD D&


ct

=4;?@

Cn care: %ut este for*a eDterioar3 de ru,ere a e,ru-etei la Cntindere& NF ct 1 aria sec*iunii WgStului2 e,ru-etei Cn form3 de <& cm4F Lct&aD 1 coeficientul de trecere =de scar3@ de la re(ultatul e,ru-etei nestandarde la e,ru-eta1standard& care se admite Cn conformitate cu '$ST 656<51:5; Dimensiunile e,ru-etei se admit Cn funcie de dimensiunile agregatului m3)cat =tab; 4;4@; Ins3 du,3 cum au demonstrat Cncerc3rile de laborator este foarte greu a ob*ine o Cntindere centric3 a e,ru-etei& dar a,are o Cntindere eDcentric3

B6

a@ Cntindere centric3F b@ ,rin %igura 4;>; Cnco-oiere Schemele de F c@& d@ ,rin Cncercare des,icarea ale cubului e,ru-etelo sau a r la cilindrului Cntindere: ;

B4

care duce la schimbarea re(isten*ei reale a betonului la Cntindere& de aceea& Cn ,ractic3 aceasta se determin3 mai des ,rin metode indirecte; Una din cele mai sim,le )i r3s,Sndite metode de determinare a re(isten*ei betonului la Cntinderea aDial3& recomandat3 de '$ST )i normele
euro,ene& este Cncercarea e,ru-etelor de beton la Cnco-oiere =fig; 4;>& b@; In a)a ca(& re(isten*a betonului la Cntinderea aDial3 =centric3@ se determin3 cu urm3toarea rela*ie Cn ba(a re(istenei la Cntindere din Cnco-oiere:

Rct &aD D L ct & fl D Rct & fl &


Cn care: Rct&fl este re(isten*a betonului la Cntindere din Cnco-oiereF Lct&fl 1 coeficientul de trecere de la re(isten*a la Cntindere din Cnco-oiere la re(isten*a de Cntindere centric3& care& Cn ca( general& ,oate fi admis egal cu 5&??; Re(isten*a betonului la Cntindere din Cnco-oiere Rct&fl se determin3 cu formula re(isten*ei materialelor ` N MEP& Cn care la eta,a de ru,ere a e,ru-etei din beton se admite ` N Rt&fl )i M N Mu =momentul Cnco-oietor
4

=4;9@

de ru,ere@& iar momentul de re(isten*3 al sectiunii grin(ii P N bah E9 se Cnlocuie)te cu a)a numitul moment elastico1,lastic de re(isten3 al sec iunii elementului de beton P,l N D aP& Cn care D este un coeficient care ia Cn considera*ie deforma*iile ,lastice ale betonului = D N6&>@; adar& ob*inem urm3toarea formul3:

7&?M u Rct & fl DL c& fl D L Z &4 bh


Cn care: Mu este momentul de ru,ere a e,ru-etei Cncercate la Cnco-oiere care& conform schemei din figura 4;>& b@ este Mu N %u&fl alo E9 & NacmF b )i h 1 dimensiunile sec*iunii e,ru-etei& cmF Lc&fl 1 coeficientul de scar3 =de trecere@ a re(isten*ei ob*inute ,e e,ru-eta nestandard3 la e,ru-eta standard3& care se admite din '$ST 656<51:5F LZ 1 coeficientul& care ia Cn considera*ie umiditatea betonului la momentul Cncerc3rii =numai ,entru beton celular@;

=4;>@

B7

+entru determinarea re(isten*ei betonului la Cntindere din Cnco-oiere Cn calitate de e,ru-ete se folosesc acelea)i ,risme& care se folosesc i ,entru determinarea re(isten*ei ,rismatice =-e(i ,ct; 4;B;4@; In Eurocodul 6::41616: 455B este ,re(entat3 urm3toarea formul3 ,entru determinarea re(istentei betonului la Cntindere din Cnco-oiere:
Rctm&fl

N =6&9 A hE6555@ Rctm&aD b Rctm&aD&

Cn care h este Cn3limea total3 a seciunii elementului& mmF Rctm&aD 1 re(istena medie a betonului la Cntindere aDial3; Standardul ,ermite a determina re(isten*a betonului la Cntindere )i ,rin des,icarea cuburilor =fig; 4;>& c@ )i a cilindrilor =fig; 4;>& d@; In aceste ca(uri& re(isten*a betonului la Cntindere se determin3 cu urm3toarea formul3:

Rct &aD D 5&: Rc&sh &


unde: R c & sh este re(isten*a betonului la des,icare& M+a =-e(i ,ct; 4;B;B@; In ca(ul cSnd se Cncearc3 numai cuburi sau cilindre& re(isten*a betonului la Cntinderea aDial3 ,oate fi determinat3 cu urm3toarele formule em,irice:

=4;<@

Rct &aD D 5&4> D L D 7 Rc&cub F

=4;:@ =4;65@

Rct &aD D 5&76 D L D 7 Rc&cyl ;

Cn care: L este un coeficient care se admite egal: 5&< 1 ,entru betonul de clasa "4?E75 )i mai mic3F 5&>? 1 ,entru betonul de clasele "75E7>& "7?EB? )i "B5E?5F 5&> 1 ,entru betonul de clasa "B?E?? )i "?5E95; "lasele betonului sunt date Cn ,unctul 4;9; In ca(ul cSnd li,sesc orice re(ultate eD,erimentale& re(isten*a betonului la Cntindere centric3 ,oate fi calculat3 Cn funcie de clasa betonului& determinat3 ,e cub ="cub@ sau ,e cilindru ="cyl@:

Rct &aD D 5&74 D L D 7 ccub 4 F


Rct & aD D 5&7> D L D 7 ccyl &
4

=4;66@ =4;64@

Cn care: coeficientul L este acela)i ca )i Cn formulele =4;:@ )i =4;65@; BB

4;B;B; Re(isten*a betonului la forfecare )i la des,icare %orfecarea este un ,rocedeu de t3ire a unei ,iese Cn dou3 sau Cn mai multe buc3*i la ac*iunea a dou3 for*e trans-ersale o,use la o distan*3 mic3 Cntre ele =fig; 4;<& a@; La forfecare o ,arte a ,iesei alunec3 fa*3 de alta Cntr1 o sec*iune ,aralel3 direc*iei de ac*iune a for*elor eDterioare =fig; 4;<& b@; Varianta clasic3 de forfecare este t3ierea cu foarfecele; In elementele din beton armat forfecarea ,ur3 se CntSlne)te rar; De regul3& ea este Cnso*it3 de ac*iunea momentului Cnco-oietor sau a for*elor normale; Des,icarea unei ,iese are loc la ac*iunea Cntr1un ,lan a dou3 for*e o,use =fig;4;<&c@; In acest& ca( ,iesa se des,ic3 Cn sec*iunea de ac*iune a for*elor de la tensiunile trans-ersale de Cntindere =fig; 4;<& c@;

%igura 4;<; Schemele de ac*iune ale for*elor eDterioare )i de ru,ere:


a @ i b@ la forfecareF c@ i d@ la des,icare;

+entru determinarea re(isten*ei betonului la des,icare& se Cncearc3 cuburi sau cilindre la des,icare conform schemelor c@ )i d@ din figura 4;>; Re(isten*a betonului la des,icare se determin3 cu formulele:

,entru cuburi: ,entru cilindre:

Rc& sh D L c&cub

%u F
4

=4;67@

a
B?

Rc&sh D L c&cyl& D D d Dl

4 %u &sh
=4;6B@

Cn care: %u&sh este for*a de des,icare a e,ru-eteiF Lc&cyl 1 coeficien*ii de scar3 de trecere la e,ru-eta L)i c&cub standard3 =-e(i ,ct; 4;B;6@F a 1 dimensiunea laturii cubului& cmF dcyl )i lcyl 1 diametrul )i lungimea cilindrului& cm; +entru determinarea re(isten*ei betonului la forfecare se Cncearc3 e,ru-ete conform schemelor ,re(entate Cn figura 4;:;

%igura 4;:; Schemele de Cncercare ale e,ru-etelor la forfecare

Re(isten*a betonului la forfecare Rc&ct se determin3 cu rela*ia:

Rc &ct D

%u &ct
c&ct

&

=4;6?@

Cn care: %u&ct este for*a de forfecare a e,ru-etei& NF c&ct N a D a 1 aria sec*iunii de forfecare& cm4 ; Dac3 li,sesc datele eD,erimentale& atunci re(isten*a betonului la forfecare se ,oate calcula cu urm3toarele formule em,irice:

Rc &ct D 5&> Rc & ,r D Rct &aD F


sau

=4;69@

Rc &ct D 4 Rct &aD &


B9

=4;6>@

Cn care: Rc&,r este re(isten*a ,rismatic3 a betonului& M+aF Rct&aD 1 re(isten*a betonului la Cntinderea aDial3 =centric3@; 4;B;?; Re(isten*a betonului la com,rimare local3 =la stri-ire@ In ,ractic3 deseori se CntSlnesc ca(uri cSnd sarcina ac*ionea(3 nu ,e toat3 su,rafa*a elementului& dar ,e o ,arte limitat3 = mai mic3& fig; 4;65@;

%igura 4;65; Re,arti(area tensiunilor la com,rimare local3

%igura 4;66; "a(uri de com,rimare local3:


a@ Cmbinarea stSl,ilorF b@ sub rea(emul unui elementF c@ sub ancora arm3turii ,retensionate;

stfel de ca(uri se CntSlne)te mai frec-ent Cn (ona Cmbin3rilor stSl,ilor& cSnd efortul de la stSl,ul su,erior se transmite la stSl,ul inferior ,rintr1o ,lac3 metalic3 de centrare =fig; 4;66& a@& sub rea(emele diferitor
elemente =fig; 4;66& b@& sub ancorele arm3turii ,retensionate =fig; 4;66& c@ etc;

B>

Re(ultatele eD,erimentale au ar3tat c3 la ac*iunea Cnc3rc3turii locale re(isten*a betonului este mai mare decSt re(isten*a lui ,rismatic3 1 R c&,r ; cest fenomen se eD,lic3 ,rin fa,tul c3 la ac*iunea sarcinii locale& straturile de beton mai a,ro,iate de su,rafaa de ac*iune a for*ei Cm,iedic3 =men*in@ de(-oltarea liber3 a deforma*iilor trans-ersale )i betonul cedea(3 la o Cnc3rc3tur3 mai mare; Du,3 cum a fost men*ionat mai sus =,ct; 4;B;6@& acest efect este numit efectul de cerc sau de fret3; .etonul cedea(3 de la stri-irea lui& de aceea re(isten*a acestuia la ac*iunea sarcinii locale se mai nume)te re(isten*3 la stri-ire Rc&loc )i ,oate fi determinat3 cu urm3toarea formul3:

Rc &loc D Rc & ,r D 7

loc &

=4;6<@

Cns3 se admite nu mai mare de 4&? Rc&,r; In formula =4;6<@ este aria sec*iunii elementului =-e(i fig; 4;65@ )i
loc 1 aria su,rafe*ei de ac*iune a sarcinii locale;

4;B;9; Re(isten*a betonului la sarcin3 de lung3 durat3 La ac*iunea sarcinilor de lung3 durat3 Cn beton se de(-olt3 ,rocese destructi-e& care duc la mic)orarea re(isten*ei lui; In beton a,ar )i se de(-olt3 micro1 )i macrofisuri& care ,ar*ial schimb3 structura betonului )i influen*ea(3 asu,ra re(isten*ei lui; Valoarea re(isten*ei la care betonul se ru,e =cedea(3@ la ac*iunea sarcinilor de lung3 durat3 este numit3 re(isten*a betonului de lung3 durat3: Rcl 1 la com,rimare )i Rctl 1 la Cntindere; Intensitatea de de(-oltare a ,roceselor destructi-e Cn beton Cn cea mai mare m3sur3 de,inde de ni-elul tensiunilor de la sarcina de lung3 durat3 =`cl@ Cn ra,ort cu -aloarea tensiunilor de la sarcina total3 de scurt3 )i lung3 durat3 =`c&tot@ 1 `cl E`c&tot; ED,erimental s1a stabilit c3 ,entru `cl E`c&tot D 5&> & sarcina de lung3 durat3 influen*ea(3 ,uin asu,ra re(isten*ei betonului; +entru -alori `cl E `c&tot d 5&> re(isten*a betonului se mic)orea(3 )i alc3tuie)te circa 5&<?;;;5&:5 din re(isten*a ,rismatic3 a betonului; De aceea& la calculul elementelor din beton )i beton armat re(isten*a ,rismatic3 R c&,r )i re(isten*a la Cntindere Rct se multi,lic3 la un coeficient& B<

D e4

care ia Cn

considera*ie influen*a sarcinilor de lung3 durat3 asu,ra re(isten*ei betonului )i este numit coeficientul condi*iilor de lucru ale betonului; Valoarea acestui coeficient se admite conform recomanda*iilor din ,unctul 4;>; In ca(ul cSnd construc*ia este eD,loatat3 Cn condi*ii fa-orabile& re(isten*a betonului cre)te tim, Cndelungat =-e(i ,ct;4;?@& )i datorit3 acesteia ,ar*ial este com,ensat3 mic)orarea re(isten*ei de la ac*iunea sarcinilor de lung3 durat3; La sarcini mari de lung3 durat3 sunt eD,loatate construc*iile subterane: re(er-oarele& bunc3rele& baraKele& digurile& elementele de,o(itarilor etc;

4;B;>; Re(isten*a betonului la sarcini re,etate La ac*iunea sarcinilor re,etate de multe =milioane@ ori =numit3 sarcin3 ciclic3@ re(isten*a betonului se mic)orea(3; Re(isten*a de ru,ere a betonului la ac*iunea sarcinilor ciclice este numit3 re(isten*3 la oboseal3 1 Rc&cycl N Rc&fat )i de,inde& Cn cea mai mare m3sur3& de num3rul de cicluri )i caracteristica ciclului D D D min E D maD ; ED,erimental a fost stabilit c3 la ac*iunea sarcinilor ciclice re(isten*a betonului se mic)orea(3 suficient )i alc3tuie)te circa ?5 T din re(isten*a ,rismatic3:

Rc &cycl D 5&? D Rc & ,r ;


Mic)orarea re(isten*ei betonului la ac*iunea Cnc3rc3turilor re,etate se eD,lic3 ,rin fa,tul c3 du,3 fiecare ciclu Cn beton se acumulea(3 )i se de(-olt3 ,rocese destructi-e =cresc microfisurile )i ,ermanent se formea(3 fisuri noi@; Se e,ui(ea(3 re(er-a ,lastic3; La sarcini re,etate Cn ,erioada de eD,loatare sunt su,use grin(ile ,odurilor rulante& tra-ersele c3ilor ferate& elementele ,odurilor& unele elemente ale fabricilor de tricotaK etc; Un ca( ,articular de ac*iune a sarcinilor re,etate este i sarcina seismic3& care se caracteri(ea(3 ,rin fa,tul c3 are un num3r redus de cicluri de Cnc3rcare cu intensitate mare; Ru,erea se ,roduce du,3 un num3r redus de cicluri )i se nume)te oboseal3 oligo1ciclic3 =WloZ cycle fatigue2@;

=4;6:@

B:

4;?; Influen*a tim,ului )i a condi*iilor de Cnt3rire asu,ra re(isten*ei betonului Numeroase re(ultate eD,erimentale au demonstrat c3 re(isten*a betonului cre)te tim, foarte Cndelungat; "aracterul )i gradul de cre)tere a re(isten*ei Cn mare m3sur3 de,ind de condi*iile de ,3strare sau de eD,loatare ale betonului )i ale construc*iilor din beton armat; In literatura tehnic3 sunt ,re(entate numeroase re(ultatele eD,erimentale des,re cre)terea re(isten*ei betonului ,e ,arcursul a mai mult de 66 ani =fig; 4;64@;

%igura 4;64; Diagrama cre)terii re(isten*ei betonului Cn tim,:


61 beton ,3strat Cn condi*ii normaleF 4 1 ,3strat Cn a,3F 7 1 calculat cu formula =4;45@F B 1 calculat cu formula =4;46@ din Eurocod;

In unele ,ublica*ii sunt eD,use re(ultate eD,erimentale des,re cre)terea re(isten*ei betonului i ,Sn3 la -Srsta de ?5 ani; Re(isten*a betonului cre)te mai intens Cn ,erioada ini*ial3 de Cnt3rire& iar cu tim,ul se stabili(ea(3 lent; ceasta se eD,lic3 ,rin fa,tul c3 la eta,a ini*ial3 de Cnt3rire a betonului reac*ia cimentului cu a,a decurge mai acti)i se formea(3 mai mult gel =,iatr3 de ciment@& care este ba(a re(isten*ei betonului; Reac*ia chimic3 dintre ciment )i a,3 decurge tim, Cndelungat )i de,inde de condi*iile de Cnt3rire ale betonului; In condi*ii normale =45 ^ ? U"@& re(isten*a betonului cre)te mai Cncet& iar Cntr1un mediu umed =sau Cn a,3@ 1 mai intens; "um se -ede din figura 4;64& la betonul ,3strat Cn condi*ii normale ,este 66 ani re(isten*a lui a crescut a,roDimati- cu B5;;;?5 T & iar la cel ,3strat Cn a,3 1 cu a,roDimati- 95;;;>5 T Cn com,araie cu Rc&4<; De aici este clar c3 Cntr1un mediu umed reac*ia

?5

chimic3 dintre ciment )i a,3 dercurge mai intens; La momentul cSnd tot cimentul -a intra Cn reac*ie cu a,a& betonul -a atinge re(isten*a maDimal3 inde,endent de condi*iile de ,3strare; Intensitatea ,rocesului de Cnt3rire al betonului de,inde Cn mare m3sur3 )i de ti,ul cimentului; Re(isten*a betonului cu ciment +ortland cre)te mai intens Cn ,rimele 4< (ile de Cnt3rire& de aceea re(isten*a de ba(3 =standard@ a betonului este considerat3 re(isten*a lui la -Srsta de 4< (ile 1 R c&4< ; In ca(urile cSnd este necesar de determinat re(isten*a betonului la alt3 -Srst3 =t@& se ,oate folosi urm3toarea formul3 em,iric3 =elaborat3 de sa-antul so-ietic V;';SYramtae-@:

Cn care t este -Srsta betonului ,entru care se determin3 re(isten*a betonului; %ormula =4;45@ este -alabil3 ,entru t D > (ile )i este inclus3 Cn normati-ul Cn construc*ii al Re,ublicii Moldo-a N"M %;54;5414559; "om,ara*ia re(ultatelor eD,erimentale cu cele calculate cu formula =4;45@ a demonstrat c3 ,entru -Srsta betonului de >;;;4< (ile se obin re(ultate mai a,ro,iate de realitate& dar ,entru t d 4< de (ile& ob*inem re(ultate eDagerate; "onsider3m c3 nu este real ca la -Srsta de <55 (ile betonul s31)i maKore(e re(isten*a dublu; In normele euro,ene EN 6:::1616:455B este inclus3 urm3toarea formul3 ,entru determinarea re(isten*ei betonului la orice -Srst3:

lg t Rc =t @ D Rc & 4<D 5&> Rc & 4< lg t & lg 4<

=4;45@

Rc =t @ D D cr =t @ D Rc & 4< &


Cn care: D cr =t @ este un coeficient de re(isten*3& care de,inde de -Srsta betonului )i ti,ul cimentului:

=4;46@

D cr =t @ D eD, S =6 D 4< E t @ &

=4;44@

Cn care: t este -Srsta betonului la momentul determin3rii Rc=t@ F S 1 un coeficient care se acce,t3 Cn funcie de ti,ul cimentului: S N 5&45 1 ,entru cimentul de re(isten*3 Cnalt3 cu Cnt3rire ra,id3F S N 5&4? 1 ,entru cimentul normal cu Cnt3rire ra,id3F S N 5&7? 1 ,entru cimentul cu Cnt3rire lent3; La com,ara*ia re(ultatelor eD,erimentale cu cele calculate cu formula =4;46@ se obser-3 c3 ele sunt cu mult mai a,roa,e =-e(i fig; 4;64@ )i difer3 ?6

doar Cn limitele de 65;;;6? T; Numai la eta,a ini*ial3 de Cnt3rire a betonului =t D 64 (ile@ se obin re(ultate ,u*in eDagerate; In formula =4;44@ se ia Cn considera*ie mai corect factorii ,rinci,ali care influen*ea(3 asu,ra ,rocesului de cre)tere a re(isten*ei betonului: -Srsta betonului )i ti,ul cimentului; 'radul de cre)tere al re(isten*ei betonului Cn mare m3sur3 de,inde de tem,eratura )i umiditatea mediului ambiant; La tem,eraturi ridicate )i umiditate mare =:5;;;655 T@ ,rocesul de Cnt3rire a betonului se intensific3 considerabil; De aceea& la u(inele de beton armat este folosit3 ,e larg metoda de tratare termic3 a elementelor de beton armat la tem,eratura de <5;;;:5 U"& umiditatea de :5;;;655 T )i ,resiunea atmosferic3 normal3 sau o metod3 mai ,rogresi-3 1 tratarea Cn autocla-3 la ,resiunea aburilor ,Sn3 la < atm )i tem,eratura de 6>5 U"; ceste metode ,ermit s3 mic)or3m esen*ial tim,ul de Cnt3rire a betonului; +este < ore re(isten*a betonului cre)te ,Sn3 la >5 T din re(isten*a de ba(3 Rc&4< ; Tem,eratura negati-3 influen*ea(3 Cn mod diferit asu,ra ,rocesului de Cnt3rire a betonului; La Cnghe*area betonului la o -Srst3 tim,urie =,Sn3 atinge >5 T din re(isten*a de ,roiect@ ,rocesul de Cnt3rire se Cntreru,e )i du,3 de(ghe*are re(isten*a lui& ,ractic& nu mai cre)te; De aceea& este necesar ca ,rimele >1< (ile betonul s3 fie Cnc3l(it sau s3 fie folosite adaosuri s,eciale ,entru maKorarea tem,eraturii de Cnghe*; La Cnghe*area betonului& care a acumulat >5 T )i mai mult din

re(isten*a lui de ,roiect& du,3 de(ghe* continu3 s31)i acumule(e re(isten*a sa; Men*ion3m c3 dac3 se )tie ,recis data d3rii construc*iei Cn eD,loatare =-Srsta betonului -a fi mai mare de >55;;;<55 (ile@& ,roiectantul ,oate lua Cn considera*ie cre)terea re(isten*ei betonului Cn tim, )i s3 admit3 un beton cu o re(isten*3 mai mic3 la -Srsta de 4< (ile =Rc&4<@; ceasta -a ,ermite economisirea cimentului )i efectul -a fi mai mare& cu cSt construc*ia -a fi mai -oluminoas3;

4;9; "lasele )i m3rcile betonului In func*ie de destina*ia construc*iilor din beton armat )i condi*iile lor de eD,loatare& se stabilesc diferi*i indici ai calit3*ii betonului ,rintre care =la momentul actual@ de ba(3 sunt: 1 clasa betonului Cn func*ie de re(isten*a la com,rimare centric3 1 "F 1 marca betonului Cn func*ie de re(isten*a la Cnghe*1de(ghe* 1 %F 1 marca betonului la im,ermeabilitate 1 P; ?4

"lasa betonului se stabile)te ,entru toate construc*iile )i elementele din beton armat inde,endent de destina*ia lor )i condi*iile de eD,loatare; Marca betonului se stabile)te su,limentar la construc*iile din beton armat& care se eD,loatea(3 Cn condi*ii s,ecifice; Men*ion3m c3 denumirile de clas3 )i de marc3 ale betonului sunt denumiri istorice )i con-en*ionale& care se folosesc Cn domeniul construc*iilor f3r3 unele eD,lica*ii; Ins3 sunt unele caracteristici concrete ale ,ro,riet3*ilor betonului Cnt3rit& care se deosebesc una de alta du,3 -aloarea lor matematic3& admis3 Cn ba(a ,relucr3rii re(ultatelor eD,erimentale; In calitate de marc3 a betonului se admite -aloarea medie a tuturor re(ultatelor eD,erimentale la studierea ,ro,riet3*ii concrete; In calitate de clas3 se admite o -aloare caracteristic3& care este mai mic3 decSt -aloarea medie& sub care se ,ot situa nu mai mult de ? T din toate re(ultatele eD,erimentale; In continuare -or fi date eD,licaii concrete asu,ra acestui fa,t; In func*ie de re(isten*a betonului la com,resiune centric3 sunt stabilite urm3toarele clase ale betonului: 1 " <E65& " 64E6?& " 69E45& " 45E4?& " 75E7>& " 7?EB?& " B5E?5& 1 " B?E?? )i " ?5E95 1 ,entru beton normal cu densitatea de 4655;;;4955 YgEm7F 1 L" <E:& L" 64E67& L" 69E6<& L" 45E44& L" 4?E4<& L" 75E77& L" 7?E7<& L" B5EBB& L" B?E?5 )i L" ?5E?? 1 ,entru beton u)or cu densitatea de <55;;;4555 YgEm7; +entru o form3 mai -i(ual3 aceste clase ale betonului sunt ,re(entate )i Cn form3 de tabel =-e(i tab; 4;7@; ceste clase ale betonului sunt luate din normele euro,ene EN 45916: 4555 )i normele interna*ionale IS$; Nota*ia clasei betonului este format3 de la cu-Sntul engle( "oncrete 1 "& iar cifrele indic3 re(isten*a caracteristic3 a betonului la com,resiune centric3 =Cn M+a@& determinat3 ,e cilindru RcY&cyl =la num3r3tor@ sau ,e cub RY&cub =la numitor@; +entru betonul u)or se adaug3 su,limentar litera WL2 1 de la cu-Sntul engle( Light =Light "oncrete 1 L"@; In general& clasa betonului ,oate fi ,re(entat3 Cn urm3toarele forme:

" RcY&cyl E RcY&cub 1 ,entru beton normalF L" RcY&cyl E RcY&cub 1 ,entru beton u)or;

?7

Tabelul 4;7 "lasele betonului conform normelor euro,ene EN 45916: 4555 )i normelor interna*ionale IS$ Re(isten*a caracteristic3 a betonului& M+a determinat3 ,e determinat3 ,e cilindrucub
< 64 69 45 4? 75 7? B5 B? ?5 < 64 69 45 4? 75 7? B5 B? ?5 65 6? 45 4? 75 7> B? ?5 ?? 95 : 67 6< 44 4< 77 7< BB ?5 ??

Ti,ul betonului

"lasele betonului

.eton normal cu densitatea 4655;;;4955 YgEm7

.eton u)or cu densitatea <55;;;4555 YgEm7

" <E65 " 64E6? " 69E45 " 45E4? " 4?E75 " 75E7> " 7?EB? " B5E?5 " B?E?? " ?5E95 L" <E: L" 64E67 L" 69E6< L" 45E44 L" 4?E4< L" 75E77 L" 7?E7< L" B5EBB L" B?E?5 L" ?5E??

In normele euro,ene EN 6::41616: 455B re(isten*ele caracteristice ale betonului sunt notate )i Cn modul urm3tor: RcY&cyl

N Rc&5;5?&cyl

si

RcY&cub

N Rc&5;5?&cub;

In normele moldo-ene)ti N"M %;54;5414559 clasele betonului sunt ,re(entate Cntr1o form3 mai sim,lificat3& Cn nota*ia c3rora este inclus3 numai re(isten*a caracteristic3 determinat3 ,e cub; Nota*iile claselor betonurilor din normele euro,ene )i normele interna*ionale sunt mai uni-ersale& ,entru ca sunt mai bine Cn*elease de c3tre s,eciali)tii din *3rile Cn care se Cncearc3 cilindre )i din *3rile Cn care se ?B

Cncearc3 cuburi; De aceea& recomand3m de utili(at nota*iile claselor betonului din normele euro,ene; In continuare& eDamin3m ,rocedura de determinare a re(isten*elor caracteristice ale betonului la com,resiune& determinate ,e cub =R cY&cub@ )i ,e cilindru =RcY&cyl@; +entru aceasta anali(3m o serie =un gru,@ de re(ultate eD,erimentale cu un oarecare num3r de e,ru-ete; E,ru-etele trebuie s3 fie fabricate dintr1 un amestec de beton i Cncercate la -Srsta de 4< (ile conform recomanda*iilor din '$ST 656<51:5 sau EN 45916; Num3rul necesar de e,ru-ete de,inde de sco,ul Cncerc3rilor& )i anume: 6; In ca(ul cSnd este necesar de -erificat clasa betonului Cn elementele din beton armat fabricate Cn condi*ii de u(in3 sau la )antier& se Cncearc3 cel ,u*in 7 e,ru-ete conform standarduluiF 4; +entru cercet3ri )tiin*ifice )i ,entru stabilirea unei clase noi de beton& num3rul e,ru-etelor se determin3 cu o formul3 s,ecial3; Re(isten*a fiec3rei e,ru-ete =cilindru sau cub@ este notat3 cu R c6& Rc4& Rc7 ;;; Rcn =Cn form3 general3@; Valoarea medie a re(isten*ei tuturor e,ru-etelor se calculea(3 cu urmatoare formula:

Rcm D

De-ierea fiec3rei -alori a re(isten*ei de la -aloarea medie -a fi:

Rc6 D Rc 4 D Rc7 D ;;;Rcn ; n

=4;47@

fRc6 N Rc6 A Rcm F fRc4 N Rc4 A Rcm F fRc7 N Rc7 A Rcm F


;;;;;;;;;

=4;4B@

fRcn N Rcn A Rcm ;


De-ierea medie1,3tratic3 -a fi:

DR 4 c6 D DR 4 c 4 D DR 4 c7 D ;;;DR 4 cn Sc D& n D6 care Cn teoria ,robabilit3*ilor mai este numit3 standard; Ra,ortul dintre de-ierea Sc i re(istena medie a betonului Rcm este numit coeficientul de -aria*ie al re(isten*ei betonului:

=4;4?@

??

gcN Sc E Rcm;
In figura 4;67 sunt ,re(entate re(ultatele eD,erimentale ale re(isten*ei betonului la com,resiune centric3 Cn form3 grafic3;

=4;49@

%igura 4;67; Distribu*ia statistic3 a re(ultatelor eD,erimentale ale re(isten*ei betonului la com,resiune centric3

In figura 4;67 linia 6 re,re(int3 diagrama legii distribu*iei =re,arti*iei@ normale a lui 'auss =din teoria ,robabilit3*ilor@& iar dre,tunghiurile 4 sunt num3rul de e,ru-ete cu acelea)i sau -alori a,ro,iate ale re(isten*ei betonului la com,resiune; "um a fost men*ionat mai sus& Cn calitate de re(isten*3 caracteristic3 =de clas3@ a betonului la com,resiune centric3 se admite o -aloarea mai mic3 decSt -aloarea medie a re(isten*ei 1 Rcm; Din figura 4;67 ,utem scrie Cn form3 general3 urm3toarea relaie:

RcYN Rcm A ns ; Sc ;
ici ns este numarul de standarde Sc; In ba(a acestei rela*ii este ,osibil de ,re(entat formulele ,entru determinarea RcY&cub )i RcY&cyl & folosind nota*iile cores,un(3toare =-e(i mai sus@: RcY&cubNRcm&cub A ns ; Sc&cub F =4;4<@ RcY&cylNRcm&cyl A ns a Sc&cyl ; ?9

=4;4>@

=4;4:@

Din formula =4;49@ a-em: Sc&cub N gc&cub Sc&cyl N gc&cyl

a Rcm&cub F a Rcm&cyl ;

=4;75@ =4;76@

Inlocuind aceste -alori Cn formulele =4;4<@ )i =4;4:@& ob*inem: RcY&cubNRcm&cub Ansgc&cuba Rcm&cubNRcm&cub=6Ans agc&cub@F =4;74@ RcY&cylNRcm&cyl Ansagc&cylaRcm&cylNRcm&cyl=6Ansagc&cyl@; Du,3 cum se -ede din aceste relatii& ,entru determinarea -alorilor concrete ale RcY&cub )i RcY&cyl este necesar de admis =de stiut@ -alorile coeficien*ilor de -aria*ie ai re(isten*ei betonului: gc&cub )i gc&cyl ; Men*ion3m c3 -alorile acestor coeficien*i ,ot fi determinate Cn laborator& la o u(in3 de beton armat sau de beton& sau ,entru un gru, de u(ine; In fosta Uniune So-ietic3 a fost stabilit3 o -aloare medie a coeficientului =4;77@

gc&cub N 5&67? =67&? T@ ,entru toat3 *ara; LuSnd Cn


considera*ie c3 tehnologiile de ,roducere a betonului Cn Moldo-a nu difer3
cu mult de cele so-ietice& admitem -aloarea acestui coeficient gc&cub N 5&67?;

"oeficientul gc&cyl se folose)te Cn *3rile Cn care Cn calitate de e,ru-et31 standard este luat cilindrul; Deoarece Cn Moldo-a se Cncearc3 cuburi& acest coeficient nu are atSt de mare im,ortan*3& dar Cn ca(uri necesare ,oate fi admis =cu o oarecare eroare neCnsemnat3@ egal gc&cyl N 5&67? =67&? T@; "oeficentul de -aria*ie a re(isten*ei betonului la com,resiune este nu numai o -aloare statistic3& dar este )i o ,Srghie economic3& care ,oate fi folosit3 ,entru economisirea cimentului; $ informa*ie mai am,l3 des,re aceasta =Cn afara ,rogramului de studii a cursului W.eton armat )i beton ,recom,rimat2@ este ,re(entat3 Cn aneDa 6& care ,oate fi util3 ,entru ,roduc3torii de beton; In continuare& -om eDamina ,rocedura admiterii num3rului de standarde ns; In cursul WTeoria ,robabilit3*ilor2 este o eD,resie a)a numit3 1 legea de trei standarde 1 7 ns; ceasta Cnseamn3 c3 dac3 -aloarea de calcul a

?>

unui ,arametru =sau a unui ,roces@ -a fi admis3 cu 7 standarde mai mic3 decSt -aloarea medie a acestui ,arametru =Jcalc N Jm A 7ns@& atunci -alorile reale ale acestui ,arametru =sau acestui ,roces@ Cn ::&:: T de ca(uri -or fi egale )i mai mari decSt -aloarea luat3 Cn calcul; In a)a ca( se s,une c3 a-em o siguran*3 =sau ,robabilitate@ de ::&:: T =5&::::@; Este clar c3 aceasta este o siguran*3 destul de Cnalt3; Ins3& ,entru asigurarea unei siguran*e Cnalte sunt necesare )i cheltuieli mari; In general& gradul de siguran*3 de,inde de domeniul de acti-itate; De eDem,lu& Cn medicin3& cosmonautic3& a-ia*ie& centralele atomice )i altele& gradul de siguran*3 este mai Cnalt decSt Cn alte domenii; +entru determinarea -alorilor caracteristice ale betonului Cn maKoritatea *3rilor este admis gradul de siguran*3 =,robabilitate@ de :? T =+ N 5&:?@; tunci& din tabelele s,eciale statistice ,entru aceast3 ,robabilitate admitem ns N 6&9B?;

Dac3 Cn rela*iile =4;74@ )i =4;77@ Cnlocuim -alorile gc&cub N gc&cyl N 5&67? )i nsN6&9B?& ob*inem urm3toarele rela*ii ,entru determinarea clasei betonului: RcY&cub N "cub N 5&>>< Rcm&cub F =4;7B@ RcY&cyl

N "cyl N 5&>>< Rcm&cyl ;

=4;7?@

In continuare -om anali(a m3rcile betonului; Marca betonului la Cnghe*1de(ghe* =%@ se stabile)te ,entru construc*ii& care Cn ,erioada de eD,loatare sunt su,use ,eriodic la Cnghe*1de(ghe* Cn stare umed3; In ,re(ent sunt stabilite urm3toarele m3rci ale betonului la re(isten*a la Cnghe*1de(ghe*: 1 ,entru beton normal )i beton cu agregate fine 1 %?5& %>?& %655& %6?5& %455& %755& %B55 )i %?55F 1 ,entru beton u)or 1 %4?& %7?& %?5& %>?& %655& %6?5& %455& %755& %B55 )i %?55F 1 ,entru beton celular )i ,oros 1 %6?& %4?& %7?& %?5& %>? )i %655; Denumirea m3rcii este format3 de la cu-Sntul engle( W%ree(ing2 =Cnghe*at@ 1 %& iar cifra arat3 num3rul de cicluri de Cnghe*1de(ghe* ale betonului Cn stare umed3 du,3 care re(isten*a lui& ,ractic& nu se mic)orea(3 =maDimum ,Sn3 la 6? T@;

?<

Marca betonului la im,ermeabilitate =P@ se stabile)te la construc*iile ,entru ,3strarea )i trans,ortarea a,ei si alte lichide =*e-i& re(er-oare& ba(ine etc;@; Sunt stabilite urm3toarele m3rci ale betonului la im,ermeabilitate: P4& PB& P9& P<& P65 )i P64; Nota*ia m3rcii este format3 de la cu-Sntul engle( WPater2 1 P =a,3@& iar cifra arat3 ,entru care -aloare a ,resiunii a,ei nu se obser-3 semne de infiltrare a ei ,rintr1o e,ru-et3 de beton cu grosimea de 6? cm; In aneDa 4 este ,re(entat3 o informa*ie su,limentar3 ,ri-ind clasa betonului la re(isten*3& care ,oate fi util3 ,entru eD,er*i& ,roiectan*i )i al*i s,eciali)ti Cn domeniul construc*iilor din beton armat;

4;>; Deformabilitatea betonului +rin deformabilitatea betonului se subCn*elege ,ro,rietatea lui de a1)i schimba forma )i dimensiunile la ac*iunea unor factori eDteriori sau interiori: Cnc3rc3tur3& tem,eratur3& umiditate )i altele; +entru beton deosebim dou3 ti,uri de deforma*ii: 1 deforma*ii de la ac*iunea sarcinilor eDterioare care se mai numesc 1 deforma*ii de for*3F 1 deforma*ii de la tem,eratur3& umiditate etc; numite deforma*ii -olumetrice; La deforma*iile -olumetrice se refer3 deforma*iile care se de(-olt3 Cn beton Cn toate direc*iile de la ac*iunea umidit3*ii sau a tem,eraturii =-e(i ,ct; 4;>;?@; La deforma*iile de for*3 se refer3 deforma*iile& care se de(-olt3 Cn beton de la ac*iunea unei sarcini eDterioare )i mai mult se de(-olt3 Cn direc*ia ac*iunii sarcinii si sunt numite deforma*ii longitudinale; In acela)i tim,& Cn beton se de(-olt3 )i deforma*ii transferale insuficiente& care se caracteri(ea(3 cu coeficientul lui +oisson =gc h 5&4@; Deforma*iile longitudinale ale betonului Cn mare m3sur3 de,ind de caracterul ac*iunii Cnc3rc3tuii si deosebim: 6@ deforma*ii de la ac*iunea de scurt3 durat3 a sarciniiF 4@ deforma*ii de la ac*iunea de lung3 durat3 a sarciniiF 7@ deforma*ii de la ac*iunea sarcinilor re,etate =ciclice@;

?:

4;>;6; Deforma*iile betonului la sarcin3 de scurt3 durat3 Una din ,rinci,alele caracteristci ,entru toate materialele de construc*ii este deformabilitatea lor la sarcini statice de scurt3 durat3& adic3& de,enden*a deforma*iilor s,ecificeO i de tensiune `; Not3: Deforma*ia s,ecific3 i re,re(int3 ra,ortul deforma*iei absolute =fl@ c3tre
lungimea l ,e care se m3soar3 ea

i N fl E l;

In cursul WRe(isten*a materialelor2 aceast3 de,enden*3 este numit3 diagrama ` 1 i; +entru metal )i multe alte materiale aceast3 de,enden*3 are un caracter liniar ,Sn3 la un ,unct anumit& care este numit limita de elasticitate =fig; 4;6B@& adic3 Cntre ` )i i are loc o de,enden*3 liniar3 )i este -alabil3 legea lui !ooYe:

`N iE&
Cn care E este modulul de elasticitate al materielului; "um au ar3tat numerose re(ultate eD,erimentale Cn beton& chiar de la Cnce,utul Cnc3rc3rii se de(-olt3 concomitent deforma*ii elastice )i ,lastice; La orice moment de Cnc3rcare deforma*ia total3 a betonului este alc3tuit3 din dou3 com,onente:

=4;79@

ic N ice V ic&,l &


=4;7>@ Cn care: ic este deforma*ia s,ecific3 total3 a betonului ,entru -aloarea dat3 a sarciniiF ice 1 deforma*ia s,ecific3 elastic3 a betonuluiF

ic&,l 1 deforma*ia s,ecific3 ,lastic3 a betonului;

%igura 4;6B; Diagrama ` moale

A i ,entru metal

95

La desc3rcarea betonului deforma*ia elastic3 ice se restabile)te& iar deforma*ia ,lastic3 ic&,l nu se restabile)te; Diagrama `c A ic ,entru beton are forma unei linii curbe de la Cnce,utul Cnc3rc3rii e,ru-etei ,Sn3 la ru,erea ei =fig; 4;6?@;

%igura 4;6?; Diagrama `c A ic ,entru beton la com,resiune =6@ )i Cntindere centric3 =4@ la o singur3 Cnc3rcareF
7 1 diagrama deforma*iilor elasticeF B 1 diagrama de desc3rcare a betonului ;

De aceea& betonul este considerat un material elastico1,lastic )i ,entru el nu este -alabil3 legea lui !ooYe; Dac3 e,ru-eta de beton =,risma sau cilindrul@ se Cncarc3 ,Sn3 la o oarecare -aloare a tensiunilor `c =mai mici decSt re(isten*a de ru,ere a betonului& ,unctul ,e diagrama `c A ic& a,oi se descarc3 =linia B Cn fig; 4;6?@& obser-3m c3 o ,arte din deforma*ii se restabilesc& iar altele r3mSn; Se restabilesc deforma*iile elastice )i nu se restabilesc deforma*iile ,lastice; Ins3& du,3 desc3rcarea e,ru-etei obser-3m c3 ,este un oarecare tim, o ,arte din deforma*iile elastice mai continu3 s3 se restabileasc3 =-e(i fig; 4;6?@ )i sunt numite deforma*ii elastice du,3 ac*iunea Cnc3rc3turii ice&rest ; Dac3 e,ru-eta de beton se Cncarc3 tre,tat )i la fiecare trea,t3 m3sur3m -aloarea deforma*iilor de dou3 ori: Cn momentul Cnc3rc3rii& a,oi ,este un tim, oarecare de men*inere a acestei Cnc3rc3turi =?;;;6? min@& atunci diagrama `c A ic -a a-ea forma unei linii cu tre,te =fig; 4;69& a@;

96

%igura 4;69; Diagrama `c A ic a betonului Cnc3rcat ,e tre,te a@ )i cu diferite -ite(e de Cnc3rcare b@

Deforma*iile betonului m3surate la orice trea,t3 Cndat3 du,3 a,licarea sarcinii re,re(int3 deforma*iile elastice& care au o de,endent3 liniar3 cu tensiunile =un caracter liniar@& iar linia diagramei are un unghi de Cnclina*ie constant; Deforma*iile care se de(-olt3 la fiecare trea,t3 la men*inerea sarcinii un oarecare tim, re,re(int3 deforma*iile ,lastice& iar -aloarea lor
de,inde de durata men*inerii sarcinii la fiecare trea,t3; +e diagrama `c A ic ele re,re(int3 ni)te segmente ori(ontale =-e(i fig;4;69&a@; La ni-elurile mai Cnalte de tensiuni -aloarea deforma*iilor ,lastice este mai mare; stfel& a-em ,osibilitatea s3 determin3m eD,erimental se,arat -alorile deforma*iilor elastice )i ,lastice ale betonului; In ca(ul cSnd num3rul de tre,te de Cnc3rcare ale e,ru-etei este destul de mare& de,enden*a `c A ic se a,ro,ie de o linie curb3 =linia ,unctat3 din fig; 4;69@; Deforma*iile elastice ale betonului se de(-olt3 numai la Cnc3rc3ri ra,ide ale e,ru-etei& iar deforma*iile ,lastice se de(-olt3 Cn tim, )i de,ind de -ite(a de Cnc3rcare; La Cnc3rcarea betonului cu o -ite(3 mai mare& deforma*iile ,lastice se de(-olt3 =cresc@ mai ,u*in; La Cnc3rcarea betonului cu o -ite(3 mare& care mai este numit3 -ite(3 momentan3& Cn mare ,arte se de(-olt3 numai deforma*ii elastice& iar deforma*iile ,lastice& ,ractic& li,sesc )i diagrama `c 1 ic re,re(int3 o linie drea,t3 =fig; 4;69& b@; ceast3 de,enden*3 liniar3

`c 1 ic este numit3 diagrama deforma*iilor elastice& care este numit3 )i


diagrama deforma*iilor momentane; Diagram3 este ,re(entat3 Cn figura 4;6? =linia 7@; 94

De aceea& sectorul hasurat de ,e diagrama `c A ic =din fig; 4;6?@ dintre linia deforma*iilor elastice =7@ )i aDa -ertical3 `c se nume)te sectorul deforma*iilor elastice& iar sectorul dintre linia deforma*iilor elastice =7@ )i linia deforma*iilor totale =6@ se nume)te sectorul deforma*iilor ,lastice; Dac3 Cncerc3m la com,rimare centric3 trei e,ru-ete& fabricate din acela)i amestec de beton& cu diferite -ite(e de Cnc3rcare = -6 d -4 d -7@& atunci -om ob*ine diagrame `c A ic de diferite forme =fig; 4;69& b@; La Cnc3rcarea betonului cu o -ite(3 mai mare& diagrama `c A ic este mai a,roa,e de o linie drea,t3 )i are un unghi de Cnclina*ie mare& iar la -ite(e mai mici& diagrama `c A ic are o form3 de linie curb3 cu un unghi de Cnclina*ie mai mic; LuCnd Cn considera*ie c3 ,entru -alori mai mici ale tensiunilor `c j =5&4;;;5&7@ Rc& deforma*iile ,lastice sunt relati- mai mici decSt deforma*iile elastice de aceea Cn unele calcule& betonul se admite con-en*ional ca un material elastic; La sarcini de Cntindere de scurt3 durat3 deforma*ia betonului ca )i la com,rimare este alc3tuit3 din dou3 com,onente: din deforma*ia elastic3

icte )i ,lastic3 1 ict&,l; Diagrama `ct A ict la Cntindere are& de asemenea


form3 de curbilinie =fig; 4;6?& linia 4@; Deforma*iile care se de(-olt3 Cn beton la momentul ru,erii =fig; 4;6?@& mai sunt numite cores,un(3tor deforma*ia limit3 a betonului la com,resiune 1 icu )i deforma*ia limit3 a betonului la Cntindere 1 ictu ; 4;>;4; Deforma*iile betonului la sarcin3 de lung3 durat3; "urgerea lent3 )i relaDarea tensiunilor Cn beton Numeroase re(ultate eD,erimentale )i ,ractica de eD,loatare a construc*iilor din beton armat au ar3tat c3 dac3 Cnc3rc3m betonul ,Sn3 la o oarecare tensiune mai mic3 decSt re(isten*a lui la ru,ere =5&7R c j `c j 5&?Rc@ )i l3s3m s3 ac*ione(e aceast3 sarcin3 tim, Cndelungat& deforma*iile ,lastice ale betonului continu3 s3 creasc3 =fig; 4;6>@; Deforma*iile betonului cresc mai intensi- Cn ,rimele 7;;;B luni de ac*iune a sarcinii& a,oi se stabili(ea(3 )i cresc lent ,Sn3 la o -aloare limit3

97

=7;;;B ani )i mai mult@; In figura 4;6> este ,re(entat3 diagrama `c A ic ,e o e,ru-et3 de beton& com,rimat3 centric& Cn care sectorul 516 re,re(int3 tim,ul de Cnc3rcare& iar sectorul 614 caracteri(ea(3 cre)terea deforma*iilor ,lastice ale betonului Cn tim,ul men*inerii sarcinii constante; Deforma*iile ,lastice ,ot s3 creasc3 7;;;B ani )i mai mult; +ro,rietatea betonului care se caracteri(ea(3 ,rin cre)terea deforma*iilor ,lastice la ac*iunea de lung3 durat3 a unei sarcini se nume)te curgerea lent3 a betonului 1 ic&cr,; ceast3 ,ro,rietate a betonului& Cn

%igura 4;6>; Diagrama `c A ic a betonului la ac*iunea sarcinii de lung3 durat3

maKoritatea ca(urilor influen*ea(3 negati- asu,ra com,ort3rii elementelor din beton armat )i beton ,recom,rimat& iar Cn unele ca(uri are )i efect ,o(iti- =la redistribuirea eforturilor la structurile static nedeterminate@; Ins3 ea este studiat3 bine )i se ia Cn considera*ie la calculul construc*iilor din beton armat )i beton ,recom,rimat; "onform re(ultatelor eD,erimentale& efectuate Cn multe *3ri& s1a stabilit c3 -aloarea curgerii lente a betonului de,inde de foarte mul*i factori& dintre care cei mai im,ortan*i sunt urm3torii: 1 -aloarea tensiunilor Cn beton; La tensiuni mai mari curgerea lent3 a betonului din acela)i amestec de beton este mai mare =fig; 4;6<& a@F 1 -Srsta betonului la momentul Cnc3rc3rii; "u cre)terea -Srstei betonului la momentul Cnc3rc3rii& curgerea lent3 este mai mic3 =fig; 4;6<& b@; Diagramele deforma*iilor curgerii lente ,entru betonul Cnc3rcat la diferite -Srste sunt ,aralele; ceasta Cnseamn3 c3 intensitatea cre)terii deforma*iilor curgerii lente =la tensiuni egale@ cu tim,ul nu de,inde de -Srsta betonului la momentul Cnc3rc3riiF 1 umiditatea mediului ambiant; "u cre)terea umidit3*ii mediului ambiant
deforma*iile de curgere lent3 a betonului se mic)orea(3 =fig; 4;6<& c@F

9B

1 dimensiunile e,ru-etei; La e,ru-etele cu dimensiunile mai mici deforma*iile de curgere lent3 sunt mai mari decSt la cele cu dimensiunile mai mari& Cncercate Cn condi*ii egale; "urgerea lent3 a betonului de,inde considerabil )i de al*i factori: ,rocesul tehnologic& com,onen*a betonului& ti,ul cimentului& calitatea )i ,ro,riet3*ile agrega*ilor etc; In ,re(ent eDist3 diferite teorii de eD,licare a fenomenului curgerii lente a betonului; Una dintre cele mai r3s,Sndite este i,ote(a lui ; /eiYin& conform c3reia curgerea lent3 a betonului este legat3 de schimbarea Cn tim, a structurii ,ietrei de ciment; +iatra de ciment =gelul@ la ac*iunea sarcinilor ob*ine ,ro,rietatea curgerii -Sscoase )i Cn leg3tur3 cu aceasta se descarc3 ,e contul Cnc3rc3rii altor com,onente de structur3 a ,ietrei de ciment; +rocesul de de(-oltare a deforma*iilor de curgere lent3 de,inde )i de fenomenele ca,ilare din beton& legate de micorarea cantit3ii de a,3 Cn ,ori )i ca,ilare la ac*iunea sarcinii eDterioare;

%igura 4;6<; De,enden*a deforma*iilor de curgere lent3 ale betonului de -aloarea tensiunilor a@& -Srsta betonului b@ )i umiditatea
betonului c@

9?

In ca(ul cSnd tensiunile Cn beton sunt com,arati- mici `c j 5&B? Rc & se obser-3 o de,enden*3 a,roa,e liniar3 dintre deforma*iile curgerii lente )i tensiuni& de aceea aceste deforma*ii se numesc deforma*ii de curgere lent3 liniar3; +entru tensiuni mai mari `c d 5&B? Rc & care de,3)esc limita re(isten*ei de formare a microfisurilor se obser-3 o de,enden*3 neliniar3 dintre tensiuni )i deforma*iile curgerii lente care se numesc deforma*ii de curgere lent3 neliniar3; "urgerea lent3 liniar3 este un re(ultat al curgerii -Sscoase a gelului de ciment )i nu este Cnso*it3 de schimbarea structurii betonului; "urgerea lent3 neliniar3 se caracteri(ea(3 ,rin curgerea -Sscoas3 a gelului )i ,rin de(-oltarea microfisurilor Cn locurile slabe )i defectate ale betonului f3r3 schimbarea structurii lui =f3r3 ru,erea betonului@; +entru determinarea -alorii deforma*iilor de curgere lent3 a betonului se folosesc urm3toarele no*iuni: m3sura curgerii lente "=`c&t&to@ )i

caracteristica curgerii lente a betonului 1 k=t&to@& Cn care:

`c este -aloarea tensiunilor Cn betonF t 1 durata ac*iunii Cnc3rc3turiiF to 1 -Srsta betonului la momentul Cnc3rc3rii; M3sura curgerii lente a betonului "=`c&t&to@ re,re(int3 ra,ortul deforma*iei curgerii lente ic&cr, la -aloarea tensiunilor `c de la ac*iunea
sarcinilor de lung3 durat3& care deseori mai este numit3 )i deforma*ia relati-3 a curgerii lente:

D c & cr,
"=`c&t&to@ N

Dc

=4;7<@

"aracteristica curgerii lente a betonului k=t&to@ re,re(int3 ra,ortul deforma*iilor curgerii lente ic&cr, la deforma*ia elastic3 ice:

Dc&cr,
;
k=t&to@ N D
Intre caracteristica curgerii lente ce a betonului lente "=`c&t&to@ eDist3 urm3toarea de,enden*3: =4;7:@

k=t&to@ )i m3sura curgerii


=4;B5@

k=t&to@N "=`c&t&to@ Ece &


99

Cn care Ece este modulul de elasticitate al betonului =-e(i ,ct; 4;>;:@; In ca(ul cSnd este cunoscut3 m3sura curgerii lente "=`c&t&to@& se ,oate trece de la tensiuni la deforma*iile totale ale betonului:

D 6D D c;cr, D D c DD " D c &t &t 5 D & D EceD

=4;B6@

)i in-ers& de la deforma*ii la tensiuni:

Dc D

D c;cr,
6 Ece D " D c &t &t 5

=4;B4@

+entru calculul construc*iilor din beton armat se folose)te -aloarea maDim3 a m3surii curgerii lente la momentul stabili(3rii de,line a fenomenului curgerii lente a betonului =t N M@& care se nume)te m3sura limit3 de curgere lent3 a betonului A "=`c&M&to@; Intre curgerea lent3 a betonului este stabilit3 o leg3tur3 cu un alt fenomen& in-ers curgerii lente& care este numit relaDarea tensiunilor; In continuare& -om eD,lica ce re,re(int3 relaDarea de tensiuni; Dac3 Cnc3rc3m o e,ru-et3 de beton ,Sn3 la o oarecare tensiune ini*ial3 `co& Cn care se de(-olt3 o deforma*ie ini*ial3 ico i Cn a)a stare a,lic3m ni)te leg3turi care Cm,iedic3 cre)terea de mai de,arte a deforma*iilor& adic3 -om men*ine tim, Cndelungat deforma*iile constante =ico N const@& atunci -om obser-a c3 Cn tim, se -or mic)ora tensiunile ini*iale =fig; 4;6:@;

%igura 4;6:; RelaDarea tensiunilor Cn e,ru-eta de beton

9>

+ro,rietatea betonului& care se caracteri(ea(3 ,rin mic)orarea Cn tim, a tensiunilor odat3 cu meninerea deforma*iei ini*iale constante tim, Cndelungat se nume)te relaDarea tensiunilor; RelaDarea tensiunilor de,inde de aceea)i factori ca )i curgerea lent3;
Deforma*iilecurgerii lente ale betonului )i relaDarea tensiunilor influen*ea(3 suficient starea tensionat3 Cn construc*iile din beton armat )i ,recom,rimat& de aceea& ele sunt cercetate multifactorial )i se iau Cn considera*ie la calculul construc*iilor;

4;>;7; Deforma*iile betonului la sarcini re,etate =ciclice@ Du,3 cum a fost men*ionat Cn ,unctul 4;>;6& la ,rima Cnc3rcare a betonului diagrama `c A ic este Cndre,tat3 cu curbura =-e(i fig; 4;6?@ s,re aDa tensiunilor `c & iar la desc3rcare 1 cu curbura s,re aDa deforma*iilor ic ; Re,etarea multi,l3 a ciclurilor de Cnc3rcare1desc3rcare ale
betonului duce la acumularea tre,tat3 a deforma*iilor ,lastice; Du,3 un num3r destul de mare de cicluri de Cnc3rcare1desc3rcare se e,ui(ea(3 toate deforma*iile ,lastice =Cn funcie de ni-elul de tensiuni@ )i betonul Cnce,e s3 lucre(e elastic =fig; 4;45@;

In acest ca(& num3rul ciclurilor de Cnc3rcare1desc3rcare ,oate fi& ,ractic& nelimitat f3r3 s3 duc3 la mic)orarea re(isten*ei betonului; stfel de caracter de com,ortare a betonului se obser-3 numai la tensiuni com,arati- mici& care sunt Cn limitele de B5;;;?5 T din re(isten*a de ru,ere a betonului l`cN =5&B;;;5&?@Rcm )i se nume)te limita =re(isten*a@ de oboseal3 a betonului Rc&fat ;

%igura 4;45; Diagrama `c A ic a betonului la Cnc3rc3ri re,etate =ciclice@

9<

Dac3 tensiunile Cn beton sunt mai mari decSt re(istena lui la oboseal3 =`c d Rc&fat@& atunci du,3 ,rimele cicluri de re,etare ale sarcinii& diagrama `c A ic ob*ine o form3 liniar3& a,oi Cnce,e s31)i schimbe curbura& dar Cn direc*ie o,us3& adic3 cu curbura s,re aDa deforma*iilor =fig; 4;45@; Momentul de schimbare a curburii diagramei `cAic la re,etarea Cnc3rc3turilor re,re(int3 Cnce,utul oboselii betonului; MaKorarea de mai de,arte a num3rului de cicluri de Cnc3rcare1desc3rcare ale betonului duce la cre)terea esen*ial3 a deforma*iilor ,lastice )i& Cn final3& betonul se ru,e =cedea(3@;

4;>;B; Deforma*iile trans-ersale ale betonului La ac*iunea sarcinilor& Cn beton& Cn afar3 de deforma*ii longitudinale se de(-olt3 )i deforma*ii trans-ersale; Deforma*iile trans-ersale se caracteri(ea(3 cu coeficientul lui +oisson 1 D c & care re,re(int3 ra,ortul

N ic&tr E ic&long@; deforma*iilor trans-ersale la deformaiile longitudinale =Dc "ercet3rile eD,erimentale ,ri-ind studiul deforma*iilor trans-ersale ale betonului la Cnc3rc3turi de scurt3 durat3 au demonstrat c3 Cn limitele curgerii lente liniare l`c j =5&7;;;5&B@Rcm coeficientul lui +oisson se afl3 Cn limitele 5&67;;;5&44; De aceea& la calculul elementelor din beton armat se recomand3 ca coeficientul deforma*iilor trans-ersale Dc s3 fie admis egal cu 5&4 ,entru toate ti,urile de beton; La ac*iunea solicit3rilor de lung3 durat3 deforma*iile trans-ersale ale betonului sunt cercetate insuficient& de aceea se recomand3 de admis -aloarea coeficientului lui +oisson egal3 cu 5&4 =Dc N 5&4@& ca ,entru sarcini de scurt3 durat3;

4;>;?; "ontrac*ia )i umflarea betonului La Cnt3rirea betonului Cntr1un mediu normal de umiditate el are ,ro,rietatea de a se mic)ora Cn -olum i aceast3 ,ro,rietate este numit3 contrac*ie& iar la Cnt3rirea betonului Cn a,3 el se m3re)te Cn -olum )i aceast3 ,ro,rietate este numit3 umflarea betonului; ED,erimental a fost stabilit c3 deforma*iile de umflare ale betonului sunt cu mult mai mici =de 7;;;B ori@ decSt deforma*iile de contrac*ie& de aceea& Cn ,re(ent ele nu sunt considerate Cn calculul construc*iilor )i

9:

elementelor din beton armat; In continuare& -om eDamina mai detaliat doar deforma*iile de contrac*ie; "onform re(ultatelor cercet3rilor )tiin*ifice& contrac*ia betonului este legat3 de ,rocesele fi(ico1chimice de Cnt3rire )i mic)orare a -olumului de ciment cu e-a,orarea a,ei Cn mediul ambiant )i hidratarea cimentului; ED,erimental s1a stabilit c3 -aloarea )i intensitatea de de(-oltare a contrac*iei betonului de,inde de mai mul*i factori: 6@ cantitatea )i ti,ul cimentului; "u cSt este mai mare cantitatea de ciment la o unitate de -olum al betonului& cu atSt este mai mare contrac*iaF 4@ cantitatea de a,3; "u cSt este mai mare ra,ortul a,3Eciment =PE"@& cu atSt este mai mare contrac*iaF 7@ umiditatea mediului ambiant; "u cSt este mai mic3 umiditatea mediului ambiant& cu atSt este mai mare contrac*iaF B@ dimensiunile agrega*ilor; La betonurile cu nisi, m3runt )i ,iatr3 s,art3 ,oroas3 contrac*ia este mai mareF ?@ dimensiunile sec*iunii trans-ersale ale construc*iilor )i altele;

Diferite adaosuri hidraulice )i acceleratori de Cnt3rire ale betonului& de regul3& maKorea(3 contrac*ia; "ontrac*ia betonului decurge mai intens Cn ,erioada ini*ial3 de Cnt3rire ,e ,arcursul ,rimului an& iar Cn continuare intensitatea ei se mic)orea(3; La ac*iunea de lung3 durat3 a solicit3rii de com,rimare& contrac*ia betonului cre)te& iar la la Cntindere 1 se mic)orea(3; "ontrac*ia betonului Cn elementele de beton& beton armat )i construc ii masi-e ,arcurge neuniform; In straturile betonului deschise =la su,rafe*ele desco,erite@ a,a se e-a,or3 mai re,ede& de aceea& deforma*iile de contrac*ie sunt mai mariF iar Cn straturile interioare contrac*ia este mai mic3; Din cau(a diferen*ei de deforma*ii dintre straturile eDterioare )i interioare Cn beton a,ar tensiuni& care sunt numite tensiuni de contrac*ie =`cs@; In straturile eDterioare aceste tensiuni sunt de Cntindere& iar Cn straturile interioare 1 de com,rimare; In ca(ul cSnd tensiunile de Cntindere sunt mai mari decSt re(isten*a betonului la Cntindere =`cs b Rct@& Cn beton a,ar fisuri numite fisuri de contrac*ie; In maKoritatea ca(urilor& fisurile de contrac*ie a,ar ,e su,rafe*ele deschise de Cnt3rire ale betonului; "aracterul )i gradul de influen*3 a acestor fisuri asu,ra com,ortamentului elementelor la eta,a de eD,loatare de,inde de ti,ul construc*iei )i locul de a,ari*ie a acestor fisuri; In maKoritatea ca(urilor& dac3 fisurile a,ar Cn (ona com,rimat3 a elementelor Cnco-oiate&

>5

com,rimate& com,rimate )i Cntinse eDcentric ele& ,ractic& nu influen*ea(3 asu,ra re(isten*ei elementelor& iar dac3 fisurile a,ar Cn (ona Cntins3& ele influen*ea(3 mai esen*ial& dar nu mic)orea(3 re(isten*a elementului; In unele ca(uri& fisurile de contrac*ie ,ot duce construc*ia la in,osibilitatea de eD,loatare =e-i din beton armat& re(er-oare )i ba(ine ,entru a,3 i alte fluide@; +entru mic)orarea tensiunilor de contrac*ie se folosesc diferite m3suri tehnologice )i constructi-e; La m3surile tehnologice se refer3 ume(irea su,rafe*elor deschise ale betonului Cn ,erioada ini*ial3 de Cnt3rire& ,relucrarea termic3 a construc*iilor& utili(area cimentului f3r3 contrac*ie& alegerea com,onentei s,eciale a betonului etc; La m3surile constructi-e se refer3 efectuarea rosturilor de contrac*ie Cn construc*iile cu lungimea mai mare de 95;;;>5 m; Rostul de contrac*ie re,re(int3 o t3ietur3 trans-ersal3 a construc*iei care& de regul3& se su,ra,une =coincide@ cu rostul de tem,eratur3 sau de tasare a funda*iei;

4;>;9; Deforma*iile termice ale betonului Deforma*iile betonului& care a,ar la schimb3rile tem,eraturii =cre)terii sau reducerii@& se numesc deforma*ii termice )i& ca )i cele de contrac*ie& se refer3 la deforma*iile -olumetrice; Valoarea absolut3 a deforma*iilor termice este mai mare Cn direc*ia dimensiunilor mai mari ale elementului& adic3 Cn direc*ia lungimii lor; Deforma*ia termic3 a betonului este alc3tuit3 din dou3 com,onente: deforma*ia termic3 liber3& ,ro,or*ional3 schimb3rii tem,eraturii )i deforma*ia& care a,are de la tensiunile termice Cn leg3tur3 cu diferen*a coeficien*ilor de dilatare termic3 a ,ietrei de ciment )i agrega*ilor; Dac3 construc*ia din beton este Cnc3l(it3 uniform ,e tot -olumul )i deforma*iile termice se de(-olt3 liber f3r3 oarecare obstacole& atunci Cn construc*ie nu a,ar tensiuni termice; In ca(urile cSnd elementul din beton se Cnc3l(e)te neuniform ,e tot -olumul s3u& deforma*iile termice sunt limitate =,re(en*a arm3turii& Cnt3rirea betonului la elemente cu leg3turi& ce Cm,iedic3 ,ar*ial deforma*ia lui@& a,ar tensiuni termice& care& Cn unele ca(uri& ,ot duce la a,ari*ia fisurilor Cn beton; )a fisuri sunt numite fisuri termice; ED,erimental s1a stabilit c3 -Srsta betonului& ra,ortul a,31ciment =PE"@& tem,eratura de ,3strare )i al*i factori influen*ea(3 mai ,u*in asu,ra

>6

coeficientului de dilatare termic3 liniar3 al betonului


?

ncT )i -aria(3 Cn

limitele =5&>;;;6;?@ D651 U"16 ; La schimbarea tem,eraturii de la 1 B5 ,Sn3 la V?5 U" se recomand3 de admis -aloarea coeficientului ncT egal3 cu: 1 6D651? U"16 1 ,entru beton normal )i beton u)or cu agrega*i m3run*i com,ac*iF
1?

1 5&>D65 U"16 1 ,entru beton u)or cu agrega*i m3run*i ,oro)iF


1?

1 5&<D65 U"16 1 ,entru beton celular )i ,oros; 4;>;>; Deforma*iile limite ale betonului Deforma*iile care se de(-olt3 Cn beton Cnainte de ru,erea lui se numesc deforma*ii limite; Deosebim deforma*ii limite la com,resiune =icu@ )i la Cntindere =ictu@& care de,ind de clasa betonului& com,onen*a lui& densitate )i durata aciunii sarcinii; Men*ion3m c3 Cn figura 4;6? este ,re(entat3 diagrama `c A ic general3& care se folose)te ,entru calculul neliniar sau ,lastic =numit calculul structural@; La calculul sec*iunilor elementelor din beton armat )i beton ,recom,rimat se folosesc urm3toarele diagrame sim,lificate =ideali(ate@ ale relatiei `cAic )i -alorile limite ale deforma*iilor =fig; 4;46@:

%igura 4;46; Diagramele ideali(ate ale betonului `c la calculul elementelor din beton armat:

A ic

a@ ,entru elemente com,rimate centric )i eDcentric cu eDcentricitate mic3F b@ ,entru elemente Cnco-oiate )i eDcentric com,rimate cu eDcentricitate mareF c@ ,entru betonul din (ona Cntins3;

>4

1 ,arabol3 ,3trat3 =fig; 4;46& a@ 1 ,entru elemente com,rimate centric )i eDcentric cu eDcentricitate mic3 cu -alorile limite ale deforma*iei icu N 5&554 1 la ac*iunea sarcinii de scurt3 durat3 )i icu N 5&554? 1 la ac*iunea sarcinii de lung3 durat3; +entru elemente din beton celular )i ,oros icu N 5&554 Cn toate ca(urileF 1 ,arabol3 ,3trat3 )i linie ori(ontal3 =fig; 4;46& b@ 1 ,entru (ona com,rimat3 a elementelor Cnco-oiate =cu sau f3r3 for3 aDial3@ )i eDcentric com,rimate cu eDcentricitate mare =din beton normal )i u)or@ cu -aloarea deforma*iei limite icu N 5&557 1 ,entru beton de clasa "7?EB? )i mai mare )i icu N 5&557? 1 ,entru beton de clasa "75E7> )i mai mic3; La calculul elementelor din beton ,recom,rimat la eta,a de transfer a efortului de ,recom,rimare ,e beton =-e(i ,ct; 6;7@ 1 icu N 5&5569?F 1 ,arabol3 ,3trat3 =fig; 4;46& c@ 1 ,entru betonul din (ona Cntins3 cu -aloarea deforma*iei limite ictu N 5&5556;

4;>;<; Determinarea deforma*iilor de curgere lent3 )i de contrac*ie ale betonului La momentul actual Cn lume au fost efectuate foarte multe eD,erimente ,ri-ind cercetarea deforma*iilor de curgere lent3 )i de contrac*ie ale betonului& care au demonstrat c3 acestea de,ind de o mul*ime de factori; In ba(a acestor re(ultate au fost elaborate numeroase formule em,irice ,entru determinarea deforma*iilor de curgere lent3 )i de contrac*ie ale betonului; In cadrul acestei lucr3ri este ,re(entat3 o metod3 de calcul sim,lificat3& Cn care se ia Cn considera*ie influen*a celor mai im,ortan*i factori asu,ra deforma*iilor de curgere lent3 )i de contrac*ie ale betonului; Valoarea limit3 =maDimal3@ a deforma*iei curgerii lente a betonului com,rimat la orice -Srst3 t5 cu o Cnc3rc3tur3 constant3 ,oate fi determinat3 cu urm3toarea formul3& care este recomandat3 )i Cn normele euro,ene EN 6::416161455B:

D c&cR, =D& t5 @ D D =D& t5 @ D lD c =t5 @ E Ece =t5 @m &


Cn care: t5 este -Srsta betonului la momentul Cnc3rc3rii& (ileF

=4;B7@

`c =to@ 1 tensiunile Cn beton la momentul Cnc3rc3rii& M+aF


>7

Ece =to@ 1 modulul de elasticitate al betonului la -Srsta de to =(ile@F k=M& to@ 1 -aloarea limit3 a caracteristicii curgerii lente a betonului Cnc3rcat la -Srsta de to =(ile@& care se determin3 cu rela*ia:

k=M&to@ N "=M& to@aEce=to@&


unde "=M&to@ este -aloarea limit3 =maDimal3@ a m3surii curgerii lente& care se determin3 Cn funcie de -aloarea tensiunilor Cn beton `c=to@ la momentul Cnc3rc3rii; Dac3 -aloarea tensiunilor `c=to@ j 5&B?Rcm=to@& este ca(ul de curgere lent3 liniar3 =-e(i ,ct; 4;>;4@ )i atunci:

=4;BB@

" =D&4<@ D "et =D&4<@ D +R Li &


iD6

i D66

=4;B?@

Cn care: "et=M& 4<@ este -aloarea limit3 a caracteristicii curgerii lente a unui beton etalon =miKlociu@& Cnc3rcat la -Srsta de 4< (ile& care se
19

admite egal3 cu 9&79 Da65 =Cn ba(a ,relucr3rii re(ultatelor eD,erimentale@F +R 1 ,rodusul coeficien*ilor LiF Li =iN6;;;66@ 1 coeficien*ii& care consider3 influen*a diferitor factori asu,ra curgerii lente a betonului =-e(i aneDa 7@F Rcm=to@ 1 re(isten*a medie cubic3 a betonului la momentul Cnc3rc3rii =to@; Dac3 -aloarea tensiunilor Cn beton la momentul Cnc3rc3rii `c=to@ d 5&B?Rcm=to@& a-em deforma*ii de curgere lent3 neliniar3& )i atunci:

" =D c & D & t5 @ D " =D & t5 @ D eD, D6&?= LD D 5&B?@ D &


Cn care: L` N `c =t5@ERcm =t5@ este ni-elul tensiunilor Cn beton; Valoarea limit3 =maDimal3@ a deforma*iei betonului de la contrac*ie se recomand3 de determinat cu urm3toarea rela*ie:

=4;B9@

D cs =D@ D D cs =D&>@ D +R mi &


i D6
>B

i D65

=4;B>@

Cn care: ics=M& >@ este -aloarea limit3 a deforma*iei de la contrac*ia unui beton etalon =mediu@ cu -Srsta de > (ile& care se admite egal3 cu
19

7>7D65 =Cn ba(a ,relucr3rii re(ultatelor eD,erimentale@F mi 1 coeficien*ii care reflect3 influen*a diferitor factori asu,ra contrac*iei betonului -alorile c3rora sunt ,re(entate Cn aneDa 7 ; 4;>;:; Modulul de deforma*ie al betonului Una dintre cele mai im,ortante caracteristici ale deformabilit3*ii materialelor de construc*ie este modulul de elasticitate E& care caracteri(ea(3 ,ro,riet3*ile elastice ale materialului& datorit3 c3ruia este stabilit3 leg3tura dintre tensiuni )i deforma*ii ` N iE =legea lui !ooYe@; ceast3 rela*ie este liniar3 ,entru toate materialele care au ,ro,riet3*i elastice i re,re(int3 m3sura deformabilit3ii materialului; "um a fost men*ionat mai sus =,ct; 4;>;6@& betonul este un material elastico1,lastic& la care leg3tura dintre tensiuni )i deforma*ii este neliniar3& de aceea& utili(area no*iunii de modul de elasticitate nu ,ermite s3 caracteri(3m corect ,ro,riet3*ile lui de deformabilitate )i& Cndeosebi& ,entru -alori mai mari ale tensiunilor Cn beton; In ,re(ent& ,entru caracteri(area deformabilit3*ii betonului& Cn literatura tehnic3 )i normati-3 se CntSlnesc urm3toarele no*iuni: 1 modulul ini*ial de elasticitate al betonului Ece =modulul deforma*iilor elastice@& care deseori mai este numit modulul deforma*iilor momentaneF 1 modulul deforma*iilor totale 1 Ec&totF

1 modulul mediu elastico1,lastic

1 Ec&,l& care mai este numit modulul

secant al betonului Ec&sec; In continuare admitem Ec&,l N Ec&sec N Ec; +entru beton diagrama `c A ic este o rela*ie com,arati- liniar3 numai la eta,a ini*ial3 de Cnc3rcare ,entru tensiuni& care alc3tuiesc circa 75T din re(isten*a ,rismatic3 a betonului =`c j 5&7Rc&,r@ sau la Cnc3rcarea lui momentan3; De aceea& noiunea de modul ini*ial de elasticitate al betonului E ce este -alabil3 numai la Cnc3rcarea momentan3 a e,ru-etei sau la eta,a ini*ial3 de Cnc3rcare& la care& Cn general& a,ar numai deforma*ii elastice; In acest ca(&

>?

negliKSnd deforma*iile ,lastice mici& Cn conformitate cu legea lui !ooYe& a-em urm3toarea rela*ie: Ece N `c E ice & =4;B<@ Cn care: `c este tensiunea Cn beton la eta,a ini*ial3 de Cnc3rcareF ice 1 deforma*ia elastic3 a betonului; Du,3 cum se -ede din figura 4;44 =triunghiul $ "@& rela*ia `cEic re,re(int3 re,ortul catetei unghiului o,us no liniei deforma*iilor elastice =momentane@ " N `c c3tre cateta al3turat3 $" N ice a acestui unghi; 'eometric aceast3 rela*ie re,re(int3 tangenta unghiului no sau tangenta unghiului de Cnclina*ie a liniei deforma*iilor elastice =linia 6 Cn fig; 4;44@ c3tre aDa absciselor; tunci rela*ia =4;B<@ ,oate fi ,re(entat3 Cn modul urm3tor: Ece

N `c E ice N tgno;

=4;B:@

De aceea& se consider3 c3 geometric modulul de elasticitate al betonului re,re(int3 tangenta unghiului de Cnclina*ie a liniei deforma*iilor elastice Ece N tgno ; Linia deforma*iilor elastice ale betonului este tangent3 la diagrama `c A ic Cn originea coordonatelor; De aceea& se mai s,une c3 modulul de elasticitate =ini*ial@ a betonului geometric re,re(int3 )i tangenta unghiului de inclina*ie al tangentei la diagrama `c A ic Cn originea coordonatelor; Din cele eD,use mai sus este clar c3 modulul de elasticitate caracteri(ea(3 corect deformabilitatea betonului numai la eta,a ini*ial3 de Cnc3rcare& cSnd deforma*iile ,lastice sunt Cnc3 mici;

%igura 4;44; Diagrama `cAic ,entru determinarea Ece & Ec&tan

)i Ec&sec N Ec

>9

In realitate& la eD,loatarea construc*iilor& tensiunile Cn beton sunt mai mari decSt 5&7 Rc&,r& de aceea& se de(-olt3 )i deforma*ii ,lastice mai mari; In a)a ca(uri& ,entru e-aluarea mai corect3 a deformabilit3*ii betonului se folose)te no*iunea de modul al deforma*iilor totale Ec&tot& care geometric =Cn mod analogic cu modulul de elasticitate Ece@ re,re(int3 tangenta unghiului de inclina*ie al tangentei c3tre diagrama `c A ic & dusa ,rin orice ,unct =.@ ,e aceast3 curb3 =linia 4 Cn fig; 4;44@ )i este o m3rime -ariabil3: Ec&tot

N tgn ;

=4;?5@

"um se -ede din figura 4;44 =triunghiul %.D@& nu este ,osibil de determinat direct -aloarea tgn& deoarece nu este cunoscut segmentul %$ din triunghiul %.D& fiindc3

tgn N Ec&tot N .D E %D&


Cn care: .D N diagrama

=4;?6@

`c este -aloarea tensiunilor Cn beton Cn ,unctul . ,e

`c A ic F %D N $D V $% N ic V $% 1 latura triunghiului %.D& Cn care nu este

cunoscut segmentul $%& de aceea este im,osibil de determinat -aloarea modulului deforma*iilor totale; +entru determinarea modulului deformaiilor totale ale betonului Ec&tot -om eDamina un sector infinit de mic ,e diagrama `c

A ic =fig; 4;47@;

%igura 4;47; Sector infinit de mic ,e diagrama

`c A ic ,entru determinarea
modulului deforma*iilor totale ale betonului Ec&tot

NegliKSnd curbura insuficient3 a diagramei `c de mic -om a-ea urm3toarea rela*ie: >>

A ic ,e un sector infinit

d`cEdic N tgn N Ec&tot ;


In a)a mod& modulul deforma*iilor totale ale betonului re,re(int3 deri-ata tensiunilor du,3 deforma*ii; In acest ca(& ,entru determinarea deforma*iilor betonului cu modulul -ariabil al deforma*iilor totale Ec&tot =`c@ este necesar de integrat func*ia:

=4;?4@

dD c

Dc D D
Ins3 aceast3 -ariant3 de determinare a deforma*iilor betonului este E c &tot D cnecesar3 @ com,licat3& deoarece Cn fiecare ca( = este o rela*ie analitic3 Ec&tot N f=`c@; +entru sim,lificarea metodei de calcul a fost Cnclus3 noiunea de modul mediu elastico1,lastic al betonului Ec&,l & care geometric re,re(int3 tangenta unghiului de Cnclina*ie n6 a secantei =linia 7 din fig; 4;44@ diagramei `c a-em:

=4;?7@

A ic Cn orice ,unct ,e aceast3 diagram3; Din triunghiul $.D


Ec&,l

N tg n6 N .D E $D N `c E ic ;

=4;?B@

In continuare& ,entru sim,lificarea nota*iei modulului mediu elastico1 ,lastic admitem Ec&,l N Ec&sec N Ec ; Deoarece Cn calcule nu se folose)te nemiKlocit modulul deforma*iilor totale Ec&tot& dar se folose)te modulul mediu elastico1,lastic Ec&,l& ,entru sim,lificarea calculelor acest modul =Ec&,l@ este numit modulul deforma*iilor totale Ec& deoarece re,re(int3 ra,ortul tensiunilor Cn beton la deforma*iile totale EcNEc&,l N`c Eic =-e(i formula 4;?B@; +entru stabilirea unei rela*ii dintre modulul de elasticitate al betonului Ece )i modulul deforma*iilor totale Ec& eD,rim3m -aloarea tensiunilor din beton `c ,rin deforma*iile elastice ice din formula =4;B<@ )i ,rin deforma*iile totale ic din rela*ia =4;?B@:

`c N ice Ece )i

`c N icaEc ;

=4;??@

><

In rela*iile =4;??@ ,3r*ile din stSnga sunt egale& de aceea sunt egale )i cele din drea,ta:

ice aEce N icaEc ;


De aici a-em:

D ce Ec DD Ece ; Dc
LuSnd Cn considera*ie c3 ice N ic A ic&,l &

=4;?9@ ob*inem:

D c D D c & ,lD c& ,l D ce Ec DD Ece DEce D =6 D@ Ece & DcDcDc


=4;?>@

Cn care: ice este deforma*ia elastic3 a betonuluiF

ic&,l 1 deforma*ia ,lastic3 a betonului;


Introducem urm3toarele unde nota*ii:

D ce E D c D D ce

)i

D c & ,l E D c D Dc & ,l &

Dce

este coeficientul de elasticitate al

betonuluiF oc&,l 1 coeficientul de ,lasticitate al betonului; tunci formula =4;?>@ -a a-ea urm3toarea form3: EcN

D ce Ece N =6 A oc&,l@aEce ;

=4;?<@

In ba(a re(ultatelor eD,erimentale s1a stabilit c3 la com,resiune coeficientul de elasticitate al betonului Dce -aria(3 Cn limitele 5&<;;;5&6 )i de,inde de -aloarea tensiunilor& de durata ac*iunii Cnc3rc3turii& de umiditatea mediului ambiant etc; +entru calculul ,ractic al construc*iilor din beton armat )i beton ,recom,rimat se admite Dce N 5&B? 1 ,entru beton normal la ac*iunea sarcinii de scurt3 durat3 )i Dce N 5&6? 1 la ac*iunea sarcinii de lung3 durat3; ceste -alori sunt -alabile ,entru umiditatea mediului ambiant Cn limitele de B5;;;>? T; Modulul deforma*iilor totale ale betonului la Cntindere Ect se admite Cn mod analogic du,3 eD,resia ob*inut3 ,entru modulul deforma*iilor totale ale betonului la com,resiune =formula 4;?<@: >:

EctND cetaEceN=6A oct&,l@aEce

&

=4;?:@

Cn care: Dcet )i oct&,l sunt coeficien*ii de elasticitate )i de ,lasticitate ai betonului la Cntindere& care se admit egali: Dcet N oct&,l N 5&? la momentul a,ari*iei fisurilor Cn beton `ct N Rct ; tunci: Ect N 5&? Ece ; =4;95@

Deforma*ia limit3 a betonului la Cntindere -a fi:

RctRct4 Rct D ctu DDD; Ect 5&? D EceEce


In ba(a rela*iei dintre modulul de forfecare ' )i de elasticitate E a materialului din cursul WRe(isten*a materialelor2 ,entru beton admitem:

=4;96@

'c D

Cn care: Dc este coeficientul lui +oisson ,entru beton care se admite egal cu 5&4; tunci: 'c

Ece & 4D6 DD c D

=4;94@

N 5&B Ece;

=4;97@

Men*ion3m c3 modulul de elasticitate al betonului de,inde de un )ir de factori: de clasa betonului la com,resiune& ti,ul cimentului& ,ro,riet3*ile agrega*ilor i muli alii; De aceea& Cn ca(urile cSnd este necesar un calcul eDact& -aloarea modulului Ece trebuie determinat3 din datele eD,erimentale s,eciale cu e-iden*a condi*iilor reale de ,roducere ale betonului& ,ro,riet3*ile concrete ale materialelor& condi*iile de ,3strare etc; In maKoritatea ca(urilor& la calculul elementelor din beton armat )i beton ,recom,rimat =Cn li,sa acestor -alori )i Cn ca(urile cSnd nu este necesar3 o ,reci(ie mare@ se folosesc -alorile medii ale modulului de elasticitate din aneDa B; In ca(urile cSnd este necesar3 -aloarea modulului de elasticitate a betonului la -Srste diferite de 4< (ile Ece=t@& se recomand3 de folosit urm3toarea rela*ie:

<5

Ece=t@Np"E =t@aEce&4<

&

=4;9B@

Cn care: Ece&4< este modulul de elasticitate al betonului la -Srsta de 4< (ileF p"E=t@ 1 coeficientul care reflect3 influen*a -Srstei betonului )i ti,ul cimentului asu,ra modulului de elasticitate:

p"E=t@N lp"R=t@m

5&7

=4;9?@

Valorile coeficientului p"R=t@ se determin3 cu formula =4;44@; 4;<; Durabilitatea betonului Durabilitatea betonului este ,ro,rietatea lui de a re(ista ac iunilor climaterice& chimice& fi(ice& de abra(iune sau ale altor oric3ror ,rocese de deteriorare ,e durata de eD,loatare; Un beton durabil se consider3 acel care1i ,3strea(3 forma iniial3 cu cheltueli minime de Cntreinere& caracteristicile i funcionalitatea Cn condiii de mediu ,entru care a fost ,roiectat ,e Cntreaga durat3 de eD,loatare; La ,roiectarea unei structuri& durabilitatea betonului trebuie e-aluat3 cu aceeai atenie ca i caracteristicele lui mecanice i costul iniial& deoarece cheltuielele ,entru re,araii i Cntreinere sunt de circa B5 T din -olumul total de cheltuieli; "ostul total al construciei& calculat ,e Cntreaga durat3 de -ia3 este un indice de ba(3; Durabilitatea betonului =a,arte i Cn com,onena unei construcii@ de,inde de un ir de factori tehnologici& eDteriori i interiori; +rinci,alii factiri de care de,inde durabilitatea betonului i a construciei Cn general sunt: 6; "onstructi-i: stratul de aco,erire =de ,rotecie@ a arm3turii i clasa minimal3 a betonuluiF 4; Tehnologici: calitatea materialelor ,entru beton& com,onena betonului& ra,ortul a,3Eciment& cantitatea minim3 de ciment& calitatea com,act3rii& tratarea& calitatea eDecut3rii lucr3rilor& calitatea de Cntreinere a construciilor etc;F 7; "limaterici: -ariaii de tem,eratur3& tem,eratur3 Cnalt3& Cnghe1 de(ghe re,etat& ume(eala i -a,ori(areaF B; %i(ici: coro(iunea arm3turii& coro(iunea betonului& ,ermeabialitatea betonului& carbonatarea& cristali(area s3rurilor& fisuri& reacii alcalii1 agregate dintre ciment i com,onentele betonului etc;F

<6

?; "himici: aciuni ale lichidelor sau ga(elor noci-e& aci(i& sulfa i& soluii alcaline& s3ruri& electrolii etc;F 9; Mecanici: abra(iunea& re(istena& eforturile interne& solicit3rile eDterioare& sarcina ciclic3 = oboseala betonului@& su,raCnc3rcare& curgerea lenta etc;F >; .iologici: mucegai& muchi& ciu,erci& bacterii etc; In aneDa 69 sunt ,re(entate clasele de lucru ale betonului i elementelor din beton armat i beton ,recom,rimat Cn funcie de starea mediului ambiant Cn conformitate cu normele euro,ene EN 45916; In continuare& -om eDamina mecanismul de aciune a unor factori asu,ra durabilit3ii betonului i construciei Cn general; "oro(iunea arm3turii "oro(iunea arm3turii este una din cele mai frec-ente degrad3ri& care a,are Cn construciile din beton armat i deteriorea(3 betonul =stratul de aco,erire@& deoarece ,rodusul coro(iunii =rugina@ are un -olum cu mult mai mare =circa de < ori@ decSt al metalului din care este arm3tura; cest strat care se formea(3 este com,us din oDi(i i carbonai ba(ici cu alt coeficient de dilatare termic3 decSt al metalului de ba(3& iar la -aria ia tem,eraturii mediului ambiant Cn beton a,ar tensiuni interioare de Cntindere i fisuri Cn lungul arm3turii; In condiii normale& alcalinitatea mare a betonului =cu indicele ,!O al soluiei care se g3sete Cn ,orii betonului este mai mare de 65@ arm3tura& ,ractic& nu corodea(3 i Cn beton nu a,ar defecte =fisuri@;

Not3: ,! este indicele ionilor de hidrogen Cn a,3; La un mediu neutru ,!N>& Cn


mediul de acid ,! _ >& iar Cntr1un mediu alcalin ,! d >;

"oro(iunea arm3turii a-ansea(3 la creterea umidit3ii i cantit3ii de oDigen; In consecin3& riscul cel mai ridicat Cl ,re(int3 construciile su,use la cicluri de ume(ire1uscare; "arbonatarea betonului "arbonatatrea betonului este reacia dintre bioDidul de carbon din aer i hidroDidul de calciu din ,iatra de ciment cu ,roducerea de carbonat de calciu; Din cau(a acestei reacii scade ,! al betonului& care duce la distrugerea ,roteciei arm3turii; In leg3tur3 cu carbonatarea betonului& a,are coro(iunea generali(at3 a arm3turii =nu local3@& adic3 arm3tura este aco,erit3 cu un strat relati- uniform de rugin3; +rocesul de carbonatare Cnce,e de la su,rafaa betonului i ,3trunde lent Cn interior; Vite(a de ,enetrare de,inde de mediu i de calitatea betonului; Vite(a este maDim3 cSnd umiditatea relati-3 este Cntre B5 i >5T;

<4

+entru umiditai mai mari& -ite(a de carbonatare scade& fiind& ,ractic& egal3 cu (ero ,entru umiditatea relati-3 de 655 T; De asemenea& -ite(a de carbonatare crete odat3 cu concentraia de "$4 din aer& care este nesemnificati-3 ,entru betonuri cu re(istena mai mare de ?5 M+a; "arbonatarea este mai mare la betonurile mai ,oroase; "u cSt betonul este mai bine com,actat& carbonatarea este mai mic3; Inghe1de(ghe re,etat Dac3 betonul umed este su,us de multe ori =re,etat@ la Cnghe1 de(ghe& efectul eD,ansi- al gheii -a distruge betonul; Degradarea betonului la Cnghe1de(ghe se manifest3 de obicei ,rin sf3rSmarea lui la su,rafa3 sau ,rin fisuri de su,rafa3 foarte a,ro,iate; Dac3 distana dintre fisuri este mai mare& acest efect este mai mic; bra(iunea bra(iunea betonului este cau(at3 de trans,ortul auto i altele; ciunea clorurilor "lorurile au ca,acitatea s3 distrug3 stratul de beton care ,roteKea(3 arm3tura& chiar i ,entru ,! al betonului ridicat; De regul3 ele ,ro-oac3 o coro(iune locali(at3; "lorurile ,ot ,ro-eni din di-erse surse: a,3 de mare& sarea ,entru to,irea (3,e(ii sau a ,oleiului ,e str3(i i la construciile Cn-ecinate sau clorul din beton la folosirea unor ti,uri de adaosuri; Vite(a de ,enetrare a clorurii Cn beton de,inde de concentraia de cloruri Cn mediul CnconKur3tor i de calitatea betonului; ciunea sulfailor Sulfaii solubili =,re(eni Cn a,ele freatice@ reacionea(3 cu hidroDidul de calciu i se formea(3 sulfat de calciu care& la rSndul s3u& formea(3 cu "7 etringit3 care are ,ro,rietatea de a maKora Cn -olum i a distruge structura betonului; ciunea aci(ilor ci(ii atac3 com,onenii betonului care conin calciu =Cn s,ecial "a=$!@4@& formSnd com,ui solubili& care a,oi sunt s,3lai din beton& ce duce la maKorarea ,ermeabilit3ii su,rafeei betonului; Reacia are loc Cn soluie i aciunea de-ine gra-3 cSnd indicele ,! al soluiei este sub ?&?; De eDem,lu& a,ele stagnante care conin "$4 ,ot a-ea un ,! mai mic de B&?& iar ,loile acide au un ,! Cntre B&5 i B&? care sunt foarte agresi-e ,entru beton; Reacia alcali1agregat EDist3 dou3 ti,uri de reacii care ,ot deteriora betonul: reacia alcali1 silice i reacia alcali1carbonai; +rima este cea mai frec-ent3 i ,re(int3 o reacie Cntre alcaliile din ciment i anumite forme de silice& care ,roduce

<7

un gel silice hidrosco,ic; cest gel absorbe a,3 i Ci m3rete -olumul& ,ro-ocSnd fisuri Cn beton; Influiena tem,eraturii In mod general& -ariaia tem,eraturii Cn limitele -alorilor medii anuale nu Cnfluenea(a asu,ra durabilit3ii betonului i ,oate fi negligat3; Ins3& la aciunea com,onentelor chimice& la creterea tem,eraturii sunt accelerate reaciile lor; $ cretere a tem,eraturii cu 65 o" maKorea(3 dublu reaciile care ,ro-oac3 coro(iunea; Din anali(a factorilor& enumerai mai sus este clar c3 durabilitatea betonului i a construciilor din beton armat& Cn general& nu ,oate fi -erificat3 cu o formul3 unic3 ,entru totdeauna& dar se asigur3 cu un ir de m3suri tehnologice i tehnice& Cnce,Snd de la alegerea com,onentelor i com,o(iiei lui i altele ,e toat3 ,erioada de eD,loatare; Menion3m ca Cn normele so-ietice SNi+ 4;57;561<BO n1a eDistat nici o informaie i nici o recomandaie ,ri-id durabilitatea betonului i a construciilor din beton armat; In normele RM N"M %;54;5414559 se eDaminea(3 un singur factor A calculul la aciunea sarcinii ciclice care& Cn ,rinci,iu& este calculul construciilor din beton armat la oboseal3 i cu,rinde un num3r limitat de elemente: grin(ile ,odurilor rulante& tra-ersele c3ilor ferate i unele elemente la f3bricile teDtile& Cn care a,ar sarcini ciclice; Ins3 acet calcul nu re(ol-3 nici ,e de,arte ,roblema durabilit3ii construciilor din beton armat; In normele euro,ene EN 45916 i EN 6::41616:455B =Eurocod 4@ se acord3 o atenie mare durabilitaii betonului i a construciilor din beton armat i beton ,recom,rimat; In ,rimul rSnd& normele euro,ene stabilesc cerine de durabilitate& care trebue s3 fie luate Cn consideraie la: 1 conce,erea structuriiF 1 alegerea materialelorF 1 ,re-ederile constructi-eF 1 eDecuieF 1 controlul calit3iiF 1 ins,eciiF 1 -erific3riF 1 ,re-ederi s,eciale =utili(area oelului inoDidabil& aco,eriri& ,rotecia catodic3@; +entru asigurarea unei funcion3ri durabile a betonului i al construciilor din beton armat& Cn normele euro,ene se recomand3 de acordat o atenie deosebit3 la stabilirea stratului de aco,erire al arm3turii

<B

cu beton =-e(i ,ct; 7;:@ i la alegerea ra,ortului a,3Eciment =PE"@& clasei betonului i cantit3ii de ciment; In aneDa 6> sunt date -alorile recomandate ale acestor ,arametri Cn funcie de clasa de eD,unere =de eD,loatare@ a betonului sau a construciei din beton armat =-e(i aneDa 69@; +entru construcii eD,loatate Cn condiii noci-e se recomand3 un ir de m3suri su,limentare; Degradarea betonului de la Cnghe1de(ghe ,oate fi e-itat3 ,rin ,roteKarea lui Cm,otri-a satur3rii cu a,3& utili(area unui adaos antrenor de aer la ,re,arare sau folosirea unui beton de re(isten3 Cnalt3 =un beton cu re(istena mai mare de B? M+a este insensibil la Cnghe@; Re(istena la abra(iune ,oate fi maKorat3 ,rin utili(area unui beton cu re(istena Cnalt3 sau a agregatelor re(istente la u(ur3; De asemenea& se recomand3 de maKorat stratul de aco,erire a arm3turii cu beton; +entru a obine un beton re(istent la sulfai& se recomand3 de utili(at un ciment re(istent la sulfai =cu coninut limitat de "7 @ sau de folosit adaosuri =(gur3 de furnal sau ,u((olane@& care consum3 o ,arte din "a=$!@4; Se recomand3 de folosit un beton cu ,ermebialitatea redus3; In ca(urile cSnd betonul este su,us la concentraii mari de acid =Cn unele ,rocese industriale@ singura soluie este ,re-ederea unui tratament de su,rafa3; Reacia alcali1silice ,oate fi micorat3 ,rin utili(area unui ciment cu coninut mic de alcalii; La ,roiecarea construciilor din beton armat ,entru care se eDaminea(3 i asigurarea unei durabilit3i cores,un(3toare sunt dou3 eta,e de ba(3: 6@ stabilirea agresi-it3ii mediului la care este eD,us3 construc ia =este analogic cu stabilirea sarcinilor de calcul@F 4@ selectarea materialelor necesare i ,roiectarea construc iei ,entru a fi ca,abil3 s3 re(iste agresi-it3ii mediului ,e o durat3 necesar3; Menion3m c3 agenii agresi-i acionea(3 rar Cn mod i(olat; De regul3& degradarea betonului este re(ultatul aciunii simultante a mai multor factori agresi-i; De aceea& agresi-itatea mediului trebue iniial determinat3 se,arat ,entru fiecare factor& a,oi Cn comun; In Re,ublica Moldo-a toate construciile din beton armat au fost i sunt ,roiectate i eDecutate f3r3 a se ine cont de cheltuelele su,limentare& care -or a,3rea ulterior ,entru Cntreinere i re,araii; Dac3 construc ia -a atinge -Srsta de ser-iciu& aceasta Cnc3 nu Cnseamn3& nea,arat& c3 ea -a fi demolat3 la acest termen; Meninera& Cn continuare& a constructiei -a

<?

im,lica cheltueli i o,eraiuni su,limentare de re,araii iEsau de consolid3ri& iar alegerea& ca -ariant3& a construirii unei noi cl3diri& se face obligatoriu Cn ba(a unor calcule economice; Destul de con-ing3tor argumentea(3 im,ortana m3surilor ,entru asigurarea unei durabilit3i normale la eta,a de ,roiectare i eDecutare a construciei aa1(isa 0regul3 a celor ? dolari2& care indic3 c3 ,entru obinera unei durabilit3i bune Cn fa(a iniial3 este necesar de cheltuit 6 dolar& ,entru Cntreinere 1 ? dolari& ,entru re,araii i CntreCnere 1 4? dolari& iar ,entru recondiionare 1 64? dolari; Deci& dac3 -or fi ,re-3(ute cheltueli mai mari ,entru m3surile de durabilitate& atunci i cheltuelele ,entru meninere i re,araii -or fi de cSte-a ori mai mici;

<9

7; RM#TUR +ENTRU "$NSTRU"RII DIN .ET$N RM T /I .ET$N +RE"$M+RIM T

7;6; Rolul )i ti,urile arm3turii .arele& sSrma i carcasele de o*el& introduse Cn masa de beton =Cn element@ Cn cores,undere cu lucrul static al construc*iei se numesc arm3tur3; rm3tura Cn construc*ii )i elementele din beton armat se instalea(3& de regul3& Cn (onele& Cn care a,ar tensiuni de Cntindere )i mai rar Cn (ona com,rimat3 a betonului; Toat3 arm3tura folosit3 ,entru fabricarea construc*iilor din beton armat este di-i(at3 du,3 urm3toarele ,articularitati: 6@ rolul arm3turiiF 4@ materialF 7@ forma sec*iunii trans-ersaleF B@ metoda de fabricareF ?@ ,rofilul su,rafe*ei eDterioareF 9@ metoda de maKorare a limitei de curgere =a re(isten*ei@F >@ modul de utili(are =destina*ie@; 6; Du,3 rolul s3u arm3tura este di-i(at3 Cn arm3tur3 de re(isten*3 )i arm3tur3 constructi-3& care mai este numit3 arm3tur3 de montaK; rm3tura instalat3 Cn construc*ie sau element conform calculelor se nume)te arm3tur3 de re(isten*3& iar acea instalat3 conform recomanda*iilor constructi-e sau tehnologice se nume)te arm3tur3 constructi-3 sau de montaK; rm3tura de re(isten*3 Cm,reun3 cu betonul ,reiau toate eforturile care a,ar Cn construc*ie la eta,ele de eD,loatare& de montaK )i de trans,ort& iar cea de montaK 1 asigur3 ,o(i*ia de ,roiect a arm3turii de re(isten*3 )i o distribuire mai uniform3 a eforturilor Cntre bare; In afar3 de aceasta& arm3tura constructi-3 ,oate ,relua unele eforturi care n1au fost luate Cn calcul )i care ,ot a,3rea Cn urma contrac*iei betonului& schimb3rii de tem,eraturi etc; rm3tura de re(isten*3 )i de montaK se unesc Cm,reun3 )i& ca re(ultat& se formea(3 diferite articole: ,lase sudate sau legate& carcase ,lane sau s,a*iale etc; =-e(i ,ct; 7;:@; 4; In funcie de material deosebim arm3tur3 din o*el =metal@ )i nemetalic3: din mase ,lastice& fibre de sticl3 )i ,olimeri; In ,re(ent& Cn ,ractic3 cea mai r3s,Sndit3 este arm3tura din o*el; Numai Cn unele ca(uri s,ecifice& cSnd fa3 de construc*ii se Cnaintea(3 cerin*e s,eciale ,ri-ind re(isten*a lor la coro(iune& ca,acit3*ile de electroi(olare& nemagnicitate

<>

etc;& este ra*ional de utili(at arm3tur3 nemetalic3; Ins3& luSnd Cn considera*ie c3 arm3tura nemetalic3 este cu mult mai scum,3 decSt cea de o*el )i este ,u*in studiat3& ,Sn3 Cn ,re(ent n1a g3sit o a,licare larg3 Cn construc*iile din beton armat; 7; In funcie de forma sec*iunii trans-ersale deosebim arm3tur3 fleDibil3 )i rigid3; La arm3tura fleDibil3 se refer3 toat3 arm3tura din bare )i sSrm3; La cea rigid3 se refer3 arm3tura cu ,rofil laminat Cn form3 de T& T1 dublu& cornier etc; rm3tura rigid3 se folose)te mai frec-ent la construirea cl3dirilor multietaKate din beton armat monolit; In ,rocesul de construc*ie& de arm3tura rigid3 se fiDea(3 cofraKul& care duce la mic)orarea consumului de metal )i lemn ,entru su,orturi& s,riKine etc; +Sn3 la Cnt3rirea betonului arm3tura rigid3 lucrea(3 ca o construc*ie metalic3 la sarcinile de la masa ,ro,rie& masa cofraKului& betonului ,roas,3t turnat& masa lucr3torilor )i echi,amentului tehnic; rm3tura rigid3 a fost ,e larg utili(at3 la construc*ia cl3dirilor Cnalte din beton monolit Cn SU )i la construirea Uni-ersit3*ii de Stat WLomonoso-2 din Mosco-a; B; In func*ie de metoda de fabricare deosebim arm3tur3 laminat3 la cald )i laminat3 la rece; La cea laminat3 la cald& Cn general& se refer3 arm3tura Cn form3 de bare& iar la cea laminat3 la rece A sSrma; Laminarea arm3turii se efectuea(3 la u(inele metalurgice; +rocesul de laminare la rece al sSrmei const3 Cn aceea c3 bara de o*el Cn stare rece se trage =trece@ ,rin numeroase role s,eciale calibrate cu diametre diferite& care la Cnce,utul liniei tehnologice au un diametru& iar s,re sfSr)it acesta se mic)orea(3 ,Sn3 la diametrul necesar al sSrmei& ceea ce duce la ecruisarea sSrmei =schimbarea structurii cristalice@ )i& ca urmare& la maKorarea re(isten*ei ei; stfel de arm3tur3 se mai nume)te arm3tur3 trefilat3; ?; In func*ie de ,rofilul su,rafe*ei eDterioare deosebim arm3tur3 rotund3 neteda )i arm3tur3 cu ,rofil ,eriodic; rm3tura cu ,rofil ,eriodic re,re(int3 bare cu sec*iunea rotund3 cu dou3 ner-uri longitudinale )i ner-uri trans-ersale& care au sco,ul de a maKora aderen*a arm3turii cu betonul; In ,re(ent aceast3 arm3tur3 este de ba(3 la fabricarea construc*iilor din beton armat; 9; In funcie de metoda de maKorare a limitei de curgere a arm3turii =re(isten*ei@ deosebim metoda termic3& mecanic3 )i chimic3; +relucrarea termic3 a o*elului const3 Cn c3lirea lui A Cnc3l(irea ,Sn3 la tem,eratura de <55 q"& a,oi r3cit Cn ulei tehnic; La utili(area metodei

<<

chimice Cn o*el se adaug3 aliaKe s,eciale =Cn cantit3*i foarte mici@& )i anume: margane* =Mn@& cu,ru ="u@& nichel =Ni@& crom ="r@& molibden =Mo@& -anadii =V@ )i altele; ceste dou3 metode se folosesc doar la u(inele metalurgice; Metoda mecanic3 de maKorare a re(isten*ei o*elului const3 Cn urm3torele: se ia o bar3 din o*el cu re(isten*a com,arati- mic3 cu diagrama

`s A is clasic3 ,entru metalul moale =fig; 7;6@& se Cntinde ,Sn3 la o


oarecare tensiune `s6 du,3 ,alierul de curgere& dar nu mai mare decSt tensiunea de ru,ere =,unctul . Cn fig; 7;6& `sy _ `s6 _ `su@& a,oi bara se descarc3;

%igura 7;6; Diagrama tensiuni1 deforma*ii =`sA is@ ,entru o*elul moale

In urma acestei ,roceduri& du,3 cum se -ede din figura 7;6& din o*el se scot deforma*iile ,lastice )i re-enim Cn ,unctul $6; La Cnc3rcarea re,etat3 a barei& diagrama `s A is & ,ractic& -a coincide cu linia de desc3rcare $6.& ,aralel3 cu linia ini*ial3 de Cnc3rcare $ & iar limita de curgere se ridic3 Cn ,unctul .6 cu -aloarea `s6 d `sy )i ,alierul de curgere a,roa,e dis,are; ceast3 metod3 de maKorare a limitei de curgere a o*elului se folose)te mai des la u(inele metalurgice& dar ,oate fi folosit3 )i ,e )antier; In func*ie de modul de utili(are a arm3turii& eDist3 arm3tur3 obi)nuit3 =ne,retensionat3@ )i arm3tur3 ,retensionat3;
7;4; +ro,riet3*ile mecanice ale arm3turii

La ,ro,riet3*ile mecanice ale arm3turii se refer3: <:

1 diagrama de,enden*ei deforma*iilor

is de tensiuni `s =care mai des

este numit3 diagrama `s A is@ )i re(isten*a arm3turii la CntindereF 1 limita real3 =fi(ic3@ de curgere `sy ,entru o*eluri cu re(isten*a mic3 )i limita con-en*ional3 de curgere `5&4 ,entru o*eluri cu re(isten*a mareF 1 deforma*iile limit3F 1 ,ro,riet3*ile ,lasticeF 1 ductilitateaF 1 modulul de elasticitate; Toate ,ro,riet3*ile mecanice ale arm3turii sunt asigurate )i garantate de u(ina metalurgic3 care li-rea(3 arm3tura; In func*ie de forma )i caracterul diagramei `s A is deosebim& urm3toarele ti,uri de arm3turi =fig; 7;4@:

%igura 7;4; Diagramele `s1 is ,entru diferite ti,uri de arm3turi:


a@ cu re(isten*a mic3F b@ cu re(isten*a medieF c@ cu re(isten*a mare ; 6@ arm3tur3 cu ,alier de curgere e-iden*iat ,e diagrama `sAis =fig; 7;4& a@F 4@ arm3tur3 cu ,alier de curgere nee-iden*iat `sA ,e isdiagrama =fig; 7;4& b@F 7@ arm3tur3 f3r3 ,alier de curgere cu diagrama

`sA is & ,ractic& liniar3

,Sn3 la ru,ere =fig; 7;4& b@; La arm3tura cu ,alierul de curgere e-iden*iat se refer3 toat3 arm3tura laminat3 la cald cu ,rofilul su,rafe*ei neted )i ,eriodic cu re(isten*a com,arati- mic3 =fig; 7;4& a@& care mai este numit3 arm3tur3 moale; ceast3 denumire se eD,lic3 ,rin fa,tul c3 ea are deforma*ii mari )i se ru,e ,lastic;
rm3tura cu re(isten*a maKorat3 ,rin metoda termic3 sau cu un con*inut foarte mic de aliaKe =-e(i ,ct; 7;6@ se refer3 la arm3tura cu ,alier de curgere nee-iden*iat =fig; 7;4& b@& care 1 mai este numit3 arm3tur3 semidur3;

:5

La arm3tura f3r3 ,alier de curgere =fig; 7;4& c@ se refer3 sSrma cu re(isten*a Cnalt3& laminat3 =trefilat3@ Cn stare rece )i o ,arte din arm3tura cu re(isten*a maKorat3 cu adaosuri de aliaKe cu con*inutul lor mai mare; ceast3 arm3tur3 se nume)te arm3tur3 dur3& care se ru,e fragil;

"aracteristicile ,rinci,ale ale acestor arm3turi sunt: 1 limita real3 =fi(ic3@ de curgere `sy ,entru arm3tura cu ,alier e-iden*iatF 1 limita con-en*ional3 de curgere `5&4 sau limita con-en*ional3 de elasticitate `5&54 ,entru arm3tura cu ,alier nee-iden*iat )i f3r3 ,alierF 1 re(isten*a de ru,ere `su ,entru toate ti,urile de arm3turi; Limita real3 =fi(ic3@ de curgere a arm3turii `sy re,re(int3 -aloarea tensiunilor la care esen*ial cresc deforma*iile ,lastice is&,l f3r3 maKorarea Cnc3rc3turii; Limita con-en*ional3 de curgere `5&4 sau limita con-en*ional3 de elasticitate `5&54 re,re(int3 -aloarea tensiunilor& la care du,3 desc3rcarea arm3turii deforma*ia remanent3 constituie res,ecti5&4 T sau 5&54 T din deforma*ia total3; Tensiunile la care arm3tura se ru,e este numit3 re(isten*a limit3 =ultima@ a arm3turii 1 `su ; 7;4;6; Deforma*iile limite ale arm3turii In calculul ,ractic al elementelor din beton armat )i beton ,recom,rimat se admite diagrama `s A is sim,lificat3 =fig; 7;7@ )i -alorile deforma*iilor limit3 ale arm3turii:

%igura 7;7; Diagramele con-en*ionale `s1 is ,entru diferite arm3turi

:6

6@ diagram3 biliniar3 cu ,alier ori(ontal =fig; 7;7& a@ ,entru arm3tura com,rimat3 =inde,endent de ti,ul o*elului@ )i arm3tura Cntins3 =,entru arm3turi cu `sy j 6555 M+a sau `5&4 j 6555 M+a@ cu urm3toarele -alori ale deforma*iei limit3 isu : 1 isu N 5&54 1 ,entru arm3tura com,rimat3 a elementelor com,rimate centric )i eDcentric cu eDcentricitate mic3F 1 isu N 5&57? 1 ,entru arm3tura din (ona com,rimat3 a elementelor Cnco-oiate )i com,rimate eDcentric cu eDcentricitate mareF 1 isu N 5&6 1 ,entru arm3tura Cntins3 cu `sy =sau `5&4@ j ?55 M+aF 1 isu N 5&5? 1 ,entru arm3tura Cntins3 cu `sy =sau `5&4@ d ?55 M+aF 4@ diagram3 triliniar3 cu ,alier mic ori(ontal =fig;7;7&b@ ,entru arm3tura Cntins3 =,entru toate elementele@ cu limita de curgere `5&4 d 6555 M+a cu -aloarea limit3 a deforma*iei la momentul de ru,ere isu N 5&57; La aceast3 arm3tur3 se refer3 arm3tura Cn bare& sSrm3 )i articole =cabluri& toroane& fascicule etc;@ cu re(isten*a Cnalt3; La calculul elementelor din beton armat )i beton ,recom,rimat ,entru gru,area s,ecial3 a Cnc3rc3turilor =-e(i ,ct; B;7;6@& care cu,rinde )i sarcina seismic3& se admite isu N 5&4? ,entru barele Cntinse din arm3tur3 cu `sy j ?55 M+a; In toate ca(urile -aloarea limit3 a deforma*iei isu se admite Cn calcule nu mai mare decSt -aloarea indicat3 Cn standardul =sau alt document tehnic@ al *3rii1,roduc3toare;

7;4;4; +ro,riet3*ile ,lastice ale arm3turii +ro,riet3*ile ,lastice ale arm3turii se caracteri(ea(3 ,rin alungirea relati-3 la Cnc3rcarea e,ru-etelor ,Sn3 la ru,ere ,e lungimea de ? diametre ale barei sau 655 mm; De asemenea& aceast3 ,ro,rietate se caracteri(ea(3 ,rin ca,acitatea de Cndoire a barei Cn stare rece Cn Kurul unei bare =born@ cu grosimea de 7;;;? diametre ale arm3turii Cndoite& iar ,entru sSrm3 1 la Cntindere multi,l3; Deosebim alungire relati-3 uniform3 de,lin3 du,3 ru,ere r T i alungire relati-3 uniform3 du,3 ru,ere r, T ; Dre,t alungire relati-3 uniform3 de,lin3 du,3 ru,ere r T se admite suma tuturor deforma*iilor relati-e de(-oltate ,e lungimea total3 a

:4

e,ru-etei du,3 ru,erea ei& inclusi- deforma*iile din (ona WgStului2 de ru,ere; Dre,t alungire relati-3 uniform3 a arm3turii du,3 ru,ere r, T se admite suma tuturor deforma*iilor relati-e& m3surate ,e lungimea total3 a e,ru-etei du,3 ru,erea ei f3r3 deforma*iile din (ona WgStului2 de ru,ere; +ro,riet3*ile ,lastice ale arm3turii au o mare im,ortan*3 la lucrul construc*iilor din beton armat Cn general: la mecani(area lucr3rilor de arm3tur3& la Cntinderea arm3turii ,retensionate etc; Valorile alungirii arm3turii =T@ se dau obligatoriu Cn standardul =sau alt document tehnic@ aneDat la arm3tura li-rat3 de u(ina metalurgic3; Men*ion3m c3& de regul3& la arm3tura cu re(isten*a mai mic3 cu `sy j ?55 M+a& -aloarea alungirii este mai mare& iar la cea cu re(isten*a mai mare cu `sy d ?55 M+a& -aloarea alungirii este mai mic3; De eDem,lu: 1 la arm3tura ,rodus3 Cn Rusia& alungirea -aria(3 Cn limitele 6?;;;4? T 1 ,entru arm3tura cu `sy j?55 M+a& ?;;;65 T 1 ,entru arm3tur3 cu

re(isten*a ?55 _ `sy =sau `5&4@ j6455 M+a )i 4;;;? T 1 ,entru sSrm3F 1 la arm3tura ,rodus3 Cn RomSnia& alungirea -aria(3 Cn limitele 69;;;4? T 1 ,entru arm3tur3 cu `sy j B?5 M+a )i 9;;;< T 1 ,entru sSrm3 obi)nuit3; 7;4;7; Ductilitatea arm3turii Ductilitatea arm3turii re,re(int3 ca,acitatea ei de deforma*ie ,ostelastic3 f3r3 mic)orarea re(isten*ei )i este o caracteristic3 im,ortant3 ,entru elementele )i structurile din beton armat; Dre,t caracteristic3 de ductilitate a arm3turii este admis3 -aloarea limit3 a deforma*iei isu )i ra,ortul `su E `sy =sau `su E `5&4@; Valoarea deforma*iei isu se determin3 ,e o lungime de ? sau 65 diametre ale arm3turii )i se notea(3 cu isu&? )i isu&65; In funcie de -alorile isu&? & isu&65 )i ra,ortul `su E `sy =sau `su E `5&4@ con-en*ional arm3tura este di-i(at3 Cn trei clase de ductilitate =tab; 7;6@;
La fiecare clas3 de ductilitate se refer3 anumite ti,uri de arm3turi cum ar fi: 1 ductilitatea Cnalt3 =!D St@ 1 arm3tura din o*el laminat la cald cu limita de curgere `sy j ??5 M+aF 1 ductilitatea normal3 =ND St@ 1 arm3tura laminat3 la cald sau cu

:7

re(isten*a maKorat3 termic sau ,rin metoda chimic3 =-e(i ,ct; 7;6@ cu Tabelul 7;6 "lasele de ductilitate ale arm3turii "lasa de ductilitate Inalt3 Normal3 Xoas3 Valoarea alungirii isu =T@& m3surat3 ,e o lungime de ? ds65 ds d 6<d 64 ?;;;6< _? 7;;;64 _7 Ra,ortul

Nota*ia clasei !D St ND St LD St

`su E `sy =`su E `5&4@


6&4?;;;6&B? 6&5<;;;6&4? _ 6&5<

1 limita de curgere ??5 M+a _ `sy j6555 M+a =sau ??5 M+a _ `5&4 j6555 M+a@F 1 ductilitatea Koas3 =LD St@ 1 sSrma& cablurile& fasciculile& toroanele )i alte articole din sSrm3 cu `5&4 d 6555 M+a; rm3tura cu ductilitatea mai mare are unele a-antaKe im,ortante& care asigur3 o com,ortare ductil3 a structurii: 1 a-erti(area =,re-enirea@ ru,erii ,rin deforma*ii mariF 1 redistribuirea eforturilor Cn structur3& limitSnd concentr3rile de tensiuniF 1 disi,area de energie la Cnc3rc3ri ciclice =Cndeosebi seismice@;

7 ;4;B; Modulul de elasticitate al arm3turii

Modulul de elasticitate al arm3turii re,re(int3 ra,ortul tensiunilor `s la deforma*iile elastice ise: EsN `s Eise
)i este una dintre ,rinci,alele caracteristici de deformabilitate ale arm3turii;

=7;6@

Valorile modulului de elasticitate ale arm3turii Es se iau din standardele =sau alte documente tehnice@ *3rii ,roduc3toare sau se determin3 Cn laboratoare s,eciale& acreditate; In ca(ul cSnd li,sesc astfel de date& ,ot fi luate Cn calcul urm3toarele -alori ale modulului de elasticitate la Cntindere )i la com,rimare: :B

Es N 4&6D65 M+a 1 ,entru bare de arm3tur3 din o*el cu `sy j 755 M+aF Es N 4&5D65 M+a 1 ,entru bare de arm3tur3 din o*el cu 755 M+a _ `sy j ??5 M+a )i sSrm3 cu re(isten*a Cnalt3 `5&4 b 6555 M+aF
? ?

Es N 6&:D65 M+a 1 ,entru bare de arm3tur3 din o*el cu ??5 M+a j

`sy =sau `5&4 @ j 6455 M+aF


Es N 6&<D65 M+a 1 ,entru cabluri& toroane& fascicule )i alte articole din sSrm3 cu `5&4 b 6555 M+a; 7;7; "lasele arm3turii In func*ie de -aloarea limitei reale =fi(ice@ de curgere `sy sau con-en*ionale `5&4 & ,rofilul su,rafe*ei eDterioare )i metoda de maKorare a re(isten*ei =termic3 sau mecanic3@& arm3tura este di-i(at3 Cn urm3toarele claseO: 1 +St 455& +St 475& +St 4?5 etc;& la care se refer3 arm3tura Cn bare cu ,rofil netedF 1 RSt 755& RSt 7?5& RSt B55 etc; 1 se refer3 arm3tura Cn bare cu ,rofil ,eriodicF 1 RStT B55& RStT B?5& RStT ?55 etc; 1 se refer3 arm3tura Cn bare cu ,rofil ,eriodic cu re(isten*a maKorat3 termicF 1 +Pr 4?5& +Pr 755& +Pr 7?5 etc; 1 se refer3 sSrma cu ,rofil netedF 1 RPr 4?5& RPr 755& RPr 7?5 etc; 1 se refer3 sSrma cu ,rofil ,eriodic =trefilat3@F 1 dc"Stn 6455& dc"Stn 6755& dc"Stn 67?5 etc; 1 se refer3 cabluri =toroane@ din sSrm3;
?

Not3: ceste nota*ii ale claselor au fost elaborate de autorul ,re(entei lucr3ri Cn anul 6::7 =Re-ista constructorilor& nr;?& 6::7@;

Nota*iile claselor arm3turii sunt formate de la cu-intele engle(e: 1 literele + )i R sunt de la cu-intele W,lane2 )i Wribbed2 )i denot3 c3 este arm3tur3 cu ,rofil neted =+@ sau ,eriodic =R@F 1 St 1 de la cu-Sntul Wo*el2 =steel@F 1 Pr )i " 1 de la cu-intele WZire2 )i Wcable2& care denot3 c3 este sSrm3 sau cablu cu diametrul dc din n sSrmeF 1 T 1 arm3tur3 cu re(isten*3 maKorat3 termic =thermic@; :?

"ifra re,re(int3 -aloarea limitei reale =fi(ice@ de curgere `sy a o*elului sau limita con-en*ional3 de curgere `5&4 ; In figura 7;7& sunt ,re(entate unele ti,uri de arm3turi ,entru elementele din beton armat i ,recom,rimat;

%igura 7;7 ; Unele ti,uri de arm3turi ,entru elemente din beton armat i beton ,recom,rimat:
6 1 bare cu ,rofilul netedF 417 A arm3tur3 cu ,rofilul ,eriodic =cu ner-uri@F B 1 sSrm3 neted3F ? 1 sSrm3 trefilat3F 9 1 cablu cu > sSrme;

In ,roiecte )i documentele tehnice ale construc*iilor )i elementelor din beton armat se ,ermite s3 fie indicat3 =Cn ,aralel@ )i clasa arm3turii conform clasific3rii =nota*iilor@ *3rii ,roduc3toare; Men*ion3m c3 Cn fosta Uniune So-ietic3 mai mult de ?5 ani au fost folosite acelea)i nota*ii ale claselor arm3turii& care Cn 455B Cn Rusia au fost Cnlocuite cu altele )i Cn documenta*ia tehnic3 a u(inelor metalurgice clasa arm3turii este indicat3 conform nota*iilor noi; In Moldo-a )i Cn ,re(ent se folosesc Cn ,roiecte nota*iile -echi so-ietice ale claselor arm3turii; In ,rinci,iu& aceste nota*ii erau Cn*elese doar de absol-en*ii )colilor so-ietice;

:9

"u regret& )i Cn ,re(ent& ,ractic& fiecare *ar3 C)i are nota*iile sale ale claselor arm3turii; In normele euro,ene Eurocod nu este o clasificare unic3 a arm3turii cum este ,entru beton; ceasta se eD,lic3 ,rin fa,tul c3 istoric fiecare *ar3 are industria metalurgic3 ,ro,rie )i li-rea(3 arm3tura sa& care difer3 du,3 com,onen*a chimic3 )i ,ro,riet3*i de la o *ar3 la alt3; Nota*iile claselor arm3turii de mai sus au fost ,ro,use nu ,entru a semnifica ce-a nou sau modern& dar ,entru ca s,eciali)tii )i din alte *3ri s3 Cn*eleag3 ce ,re(int3 clasa concret3 de arm3tur3; Mai ales& c3 Cn ,re(ent sunt Cntre,rinderi miDte )i Cn maKoritatea ca(urilor arm3tura este im,ortat3 din diferite *3ri; ceste nota*ii ale claselor arm3turii sunt incluse )i Cn normele Moldo-ei N"M %;54;5414559 )i sunt obligatorii ,entru to*i s,eciali)tii dCn construc*ii;
LuSnd Cn considera*ie fa,tul c3 Cn toat3 documenta*ia tehnic3 Cn domeniul construc*iilor elaborat3 anterior este indicat3 nota*ia -eche a claselor arm3turii )i Cn mare ,arte se folose)te arm3tur3 cu nota*iile -echi& Cn tabelul 7;4 este dat3 cores,underea dintre clasele arm3turii -echi cu cele de mai sus;

Tabelul 7;4 "ores,underea dintre clasele arm3turii eD1so-ietice )i clasele arm3turii din normele Moldo-ei
ED1 so-ietic3 "lasa arm3turii NormeleED1 Moldo-eiso-ietic3 .1II +St 47? RSt 4:? RSt 7:5 RSt ?:5 RSt ><? RSt <:5 RSt 66>? Normele Moldo-ei +Pr677? +Pr64?? +Pr66>? +Pr6655 RPr6B95 RPr67>5 RPr64?? RPr66>? RPr6655 RPr6545

ds& mm
.are

ds& mm
? 9 > < 7 B ? 9 > <

1I 1II 1III 1IV 1V 1VI 1VII

9;;;B5 65;;;7< 9;;;B5 9;;;B5 9;;;B5 9;;;B5 9;;;B5 SSrm3

.,1II

"abluri =toroane@ RPrB65 RPrB5? RPr7:? +Pr6B:5 +Pr6B65 9 : 64 6? 6B 9"St> 6B?5 :"St> 67>5 64"St> 677? 6?"St> 64:? 6B"St6: 6B65

.,1I .1II

7 B ? 7 B

L1> L16:

:>

ceast3 informa*ie este util3 ,entru to*i s,eciali)tii Cn domeniul construc*iilor din beton armat )i& Cndeosebi& ,entru eD,er*i; Din considerente de claritate& Cn borderourile materialelor alc3tuite la ,re(entarea ,roiectelor se -or indica al3turi de standardele naionale i ,arametrii re(istenei oelului; 7;B; +ro,riet3*ile fi(ice ale arm3turii La ,ro,riet3*ile fi(ice ale arm3turii se refer3 densitatea )i coeficientul de dilatare termic3 care se iau Cn calcul:
7

1 densitatea arm3turii 1 ><?5 YgEm F


19

1 coeficientul de dilatare termic3 nST N65D65 E q" ; 7;?; +ro,riet3*ile tehnologice ale arm3turii La ,ro,riet3*ile tehnologice de ba(3 ale arm3turii se refer3: 1 aderen*a arm3turii cu betonulF 1 sudabilitatea arm3turiiF 1 ca,acitatea de Cndoire a arm3turii; 7;?;6; deren*a arm3turii cu betonul rm3tura nu este direct solicitat3 de aciunile eDterioare& a,licate Cn construc*ii sau la elementele din beton armat; Efectul sarcinilor este transmis la arm3tur3 ,rin intermediul betonului& care este determinat de leg3tura dintre cele dou3 materiale )i se reali(ea(3& Cn cea mai mare ,arte a ca(urilor& ,rin aderen*3; De aceea& aderen*a arm3turii cu betonul este una dintre cele mai im,ortante ,ro,riet3*i ale betonului armat& care asigur3 folosirea lui ca material de construc*ie; ED,erimental s1a stabilit c3 for*a de aderen*3 a arm3turii cu betonul -aria(3 Cn limite mari )i mai mult de,inde de urm3torii factori: 6@ de -aloarea Cncleierii a arm3turii cu betonul datorit3 ca,acit3*ii de Cncleiere a gelului ,roas,3t de cimentF 4@ de for*ele de frecare care a,ar ,e su,rafa*a arm3turii Cn urma com,resiei =strSngerea@ ei de la contrac*ia betonuluiF 7@ de -aloarea coe(iunii betonului cu ner-urile i ,rofilul ,eriodic de ,e su,rafa*a arm3turiiF B@ de re(isten*a betonului la forfecare )i la des,icare;

:<

"ea mai mare influen3 asu,ra aderenei Cl are al treilea factor& care alc3tuiete circa >5;;;<5 T; De aceea& ,entru arm3tura cu ,rofilul neted& re(istena de aderen3 este de 4;;;7 ori mai mic3 decSt la arm3tura cu ,rofilul ,eriodic =cu ner-uri@; In general& deosebim 7 ca(uri de aderen3 a arm3turii cu betonul: 1 ,rin smulgereF 1 ,rin a,3sareF 1 ,rin smulgere din Cnco-oiere; Valoarea aderenei medii& determinat3 ,rin a,3sare este a,roDimati- cu 45;;;75 T mai mare decSt ,rin smulgere aDial3& iar cea determinat3 ,rin smulgere din Cnco-oiere este cu ?;;;65 T mai mare decSt ,rin smulgere aDial3; De aceea& Cn calitate de Cncercare clasic3 este admis3 cea de smulgere
aDial3 a barei de arm3tur3& Cnglobat3 Cntr1o e,ru-et3 de beton =fig; 7;B@;

%igura 7;B; derena arm3turii cu betonul

La smulgerea unei bare de arm3tur3 din beton& a,ar eforturi ,rinci,ale de Cntindere =4@ )i de com,resiune =6@; De la eforturile ,rinci,ale de ::

Cntindere& Cn beton a,ar fisuri Cnclinate )i Cn final3 se formea(3 un con de smulgere Cn Kurul barei; De la for*a de smulgere % Cn arm3tur3 a,ar tensiuni de Cntindere =fig; 7;B& b@& care sunt neuniform distribuite ,e lungimea de ancoraK a barei; La su,rafa*a de contact dintre arm3tur3 )i beton se formea(3 tensiuni de aderen*3& care sunt re,arti(ate neuniform ,e lungimea de ancoraK =fig; 7;B& c@ cu o -aloare maDim3 san&maD la o oarecare distan*3 de la ,artea lateral3
a e,ru-etei )i nu de,ind de lungimea Cnglob3rii =ancor3rii@ barei Cn beton lan; +entru determinarea -alorii aderen*ei arm3turii cu betonul se ia

-aloarea medie a tensiunilor de aderen*3 san&m =-e(i fig; 7;B& d@& care se ob*ine ,rin Cm,3r*irea for*ei de smulgere a barei % la su,rafa*a ei Cn (ona de ancoraK:

san&mN %Eu lanN %Etds lan &


=7;4@ Cn care: u N tds este ,erimetrul barei& iar ds 1 diametrul barei; La smulgerea barei din beton ,ot eDista dou3 ca(uri: 1 bara se ru,e& dar nu se smulge =`s d `sy@F 1 bara se smulge din beton& dar nu se ru,e =`s _ `sy@; De aceea& la determinarea -alorii medii a tensiunilor de aderen*3 este mai corect de folosit condi*ia de echilibru a for*ei de aderen*3 %an )i a for*ei de ru,ere a barei de la curgerea arm3turii %sy =%an N %sy @:
4

%sy N s `sy N tds E B `sy )i %an N san&m tds lan ; Du,3 egalarea rela*iilor =7;7@ )i =7;B@ ob*inem:

=7;7@ =7;B@

tds4 E B `sy N san&m tds lan &

` sy D d s s an&m D ; B D lan
"um se -ede din formulele =7;4@ )i =7;?@& odat3 cu cre)terea lungimii Cnglob3riibarei Cn beton& tensiunea de aderen*3 se mic)orea(3; ED,erimental s1a stabilit c3 dac3 lungimea de ancorare a barei Cn beton 655

=7;?@

este mai mare de =6?;;;45@ds 1 ,entru arm3turi cu ,rofil ,eriodic sau de =75;;;B5@ds 1 ,entru arm3tur3 cu ,rofil neted& for*a de smulgere a barei r3mSne neschimbat3; De aceea& nu se recomand3 de Cnglobat arm3tura Cn beton mai mult de -alorile indicate mai sus; Normele de ,roiectare ale elementelor din beton armat nu stabilesc -aloarea tensiunilor de aderen*3& dar dau recomanda*ii ,ri-ind alc3tuirea elementelor& care asigur3 o aderen*3 =conlucrare@ normal3 Cntre arm3tur3 )i beton; In ,re(ent& Cn Moldo-a Cn mare ,arte arm3tura ,entru construc*ii este im,ortat3 din Rusia sau alte *3ri )i nu Cntotdeauna ,oate fi stabilit -i(ual gradul de aderen*3 al acestei arm3turi cu betonul )i& Cndeosebi& la sSrm3& care se folose)te ,entru construc*ii din beton ,recom,rimat cu arm3tura ,reCntins3& la care aderen*a are o im,ortan*3 foarte mare; In a)a ca(uri se efectuea(3 Cncerc3ri s,eciale ,entru stabilirea aderen*ei a arm3turii cu betonul sau se determin3 gradul de aderen*3 cu metode s,eciale; 'radul de aderen*3 )i de ancoraK al arm3turii se stabile)te Cn func*ie de coeficientul formei su,rafe*ei eDterioare fR =tab; 7;7@;

Tabelul 7;7 "oeficientul formei su,rafe*ei eDterioare a arm3turii fR Diametrul nominal al arm3turii& mm

? ;;; 9

d 9 ;;; <&?

d <&? ;;; 65&?

d 65&? ;;; B5

fR&min

5&57:

5&5B?

5&5?4

5&5?9

Dac3 -aloarea real3 a coeficientului fR este mai mare decSt -aloarea minimal3 a acestui coeficient fR&min din tabelul 7;7& atunci a-em arm3tur3 cu aderen*3 bun3 )i Cnalt3; Dac3 fR&cal _ fR&min 1 atunci a-em o arm3tur3 cu aderen*3 )i ancorare insuficient3; Valoarea coeficientului fR trebuie s3 fie indicat3 Cn standardele =documenta*ia tehnic3@ arm3turii *3rii1,roduc3toare; In ca(ul li,sei unei astfel de informa*ii& -aloarea coeficientului fR ,oate fi determinat3 conform recomanda*iilor normelor Interna*ionale IS$ 6?975 1 6:4565 sau normelor euro,ene EN 655<5:455?;

656

7;?;4; Sudabilitatea arm3turii Sudabilitatea arm3turii se caracteri(ea(3 ,rin ,ro,riet3*ile ei de a forma Cnn3diri ,rin sudur3& Cn care li,sesc fisuri )i alte defecte Cn metal; Re(isten*a mecanic3 a Cnn3dirilor la ac*iunea Cnc3rc3turii statice trebuie s3 fie nu mai mic3 decSt re(isten*a arm3turilor sudate& stabilit3 Cn funcie de destina*ia cordonului de sudur3; Informa*ia des,re sudabilitatea arm3turii& de regul3& este ,re(entat3 Cn standardul =documentul tehnic@ *3rii ,roduc3toare; In ca(ul li,sei unei astfel de informa*ii& este necesar de efectuat Cncerc3ri s,eciale; Sudabilitatea arm3turii de,inde de cantitatea de carbon ="& T@& care se con*ine Cn metal sau de cantitatea echi-alent3 de carbon =" e[& T@& determinat3 cu urm3toarea formul3:

"e[ D " D

Mn "r D Mo D V "u D Ni DD& 9?6?

=7;9@

Cn care: "& Mn& "r& Mo& V& "u )i Ni sunt elemente chimice& care se con*in Cn arm3tur3& T; In func*ie de con*inutul de carbon ="&T@ sau de carbon echi-alent ="e[& T@& arm3tura este di-i(at3 con-en*ional Cn 7 clase de sudabilitate =tab; 7;B@: 1 cu sudabilitate bun3 1 'PSt ='ood Peldability Steel@F 1 cu sudabilitate limitat3 1 LPSt =Limited Peldability Steel@F 1 arm3tur3 nesudabil3 1 NPSt =no Peldability Steel@; La arm3tur3 cu sudabilitate bun3 )i limitat3 ='PSt )i LPSt@ Cn maKoritatea ca(urilor se refer3 arm3tura din o*el laminat la cald& sSrma moale )i unele clase de arm3tur3 cu re(isten*3 mecanic3 maKorat3 termic; La arm3tura nesudabil3 =NPSt@ se refer3 sSrma cu re(isten*3 Cnalt3 )i foarte Cnalt3& toroanele =cablurile@& fasciculele )i alte articole din sSrm3;

7;?;7; "a,acitatea de Cndoire a arm3turii "a,acitatea de Cndoire=de(doire@ a arm3turii este o ,ro,rietate tehnologic3 foarte im,ortant3; .arele de arm3tur3 trebuie uneori Cndoite ,entru a fi fasonate corect =a)a cum sunt etrierele& barele Cnclinate )i ciocurile barelor@; Indoirea este o deforma*ie ,lastic3 la rece )i este necesar de -erificat ca arm3tura Cndoit3 s3 nu fie afectat3 de acest ,roces; 654

Tabelul 7;B "lasele de sudabilitate ale arm3turii


"antitatea de carbon Cn Re(isten*a arm3tur3 ="& T@ sau de "lasa carbon echi-alentCnn3dirii arm3turii de sudur3 ="e[& T@ la la sudur3sudabilitate Cntindere& sudura ,rin cu ,uncte RZtcordon continu3 " j 5&47 9 j ds j 69 mm 'PSt " j 45 "e[ j 5&B< cu sudabili1 R b R" j 5&4? Zts69_ds j 4? mm tatea bun3 "e[j 5&?7 " j 75 " j 6: LPSt j 5&7: 9 j d j 69 mms ds d 4? " mm RsdRZtb "e[j 5&94" j 4> cu sudabili1 5&?Rstatea 69_ds j 4? mm limitat3 " j 4? Domeniul de a,licare a sudurii

+entru arm3tura Cntins3& com,rimat3 )i trans-ersal3 la toate elementele din beton armat

ds d 4? mm
"e[ j 5&??

NPSt nesudabil3

+entru toate -alorile "&T )i "e[ &T mai mari decSt acele ,entru clasele 'PSt )i LPSt

+entru arm3tura trans-ersal3& instala1t3 Cn condi*ii constructi-e Cn afara (onei de ancoraK a arm3turii longitudi1nale& arm3tura trans-ersal3 Cn elementele com,ri1mate )i Cn ,lase sudate Cn direc*ia barelor constructi-e Suduraeste inter(i1s3 Cn toate ca(urile

Men*ion3m c3 Cndoirea la cald nu este acce,tabil3& deoarece aceasta modific3 ,ro,riet3*ile de re(isten*3 )i deformabilitatea arm3turii; 657

In normele euro,ene EN 655<5 se recomand3 dou3 teste: de Cndoire )i de Cndoire1de(doire; Testul de Cndoire const3 din Cndoirea la 6<5q a barei de o singur3 dat3 Cn Kurul unui born =bare@ cu diametrul de 7ds ,entru bare cu diametrul

ds j 69 mm )i de 9ds 1 ,entru bare cu ds d 69 mm;


Testul de Cndoire1de(doire const3 din Cndoirea barei la :5q Cn Kurul unui born cu diametrul dat mai Kos& a,oi de(doit3 cu cel ,u*in 45q : 1 diametrul bornului de ?ds1,entru bare cu diametrul 64j ds j 69 mmF 1 diametrul bornului de <ds 1 ,entru bare cu diametrul 69_ds j 4? mmF 1 diametrul bornului de 65ds 1 ,entru bare cu diametrul ds d 4? mm; Testele se consider3 satisf3c3toare dac3 du,3 test nu este nici un semn de ru,ere sau fisuri -i(ibile cu ochiul liber Cn (ona de Cndoire; 7;9; rticole din arm3tur3 +entru reducerea tim,ului )i a mano,erei de fabricare a construc*iilor )i elementelor din beton armat Cn condi*ii de u(in3 )i la )antier se recomand3 de utili(at diferite articole din sSrm3 )i bare: ,lase& carcase ,lane sau s,a*iale& toroane& fascicule etc; 7;9;6; +lase +lasele din arm3tur3 re,re(int3 articole com,use din bare longitudinale )i trans-ersale& care se intersectea(3& de regul3& sub un unghi dre,t )i sunt sudate sau legate Cntre ele cu sSrm3 Cn locurile de intersec*ie; +lasele legate se folosesc mai des Cn construc*iile monolite la o re,etare mai rar3; +lasele se fabric3 din arm3tur3 de clasele +St 455;;;+St 4?5& RSt 755;;;RSt B55 )i sSrm3 RPr 4?5;;;RPr 7?5; +lasele ,ot fi ,lane sau Cn rulouri cu arm3tura de re(isten*3 Cn direc*ia longitudinal3& trans-ersal3 sau Cn ambele direc*ii =fig; 7;?@; +lasele Cn rulouri se fabric3 din sSrm3 cu diametrul de 7;;? mm sau bare de arm3tur3 cu diametrul de 9;;;< mm; In ca(ul cSnd diametrul barei este mai mare de < mm& se fabric3 ,lase ,lane; L3*imea ,laselor ,oate fi ,Sn3 la 7<55 mm& iar lungimea lor se ado,t3 Cn a)a mod& ca masa unui rulou s3 nu de,3)easc3 limitele de :55;;;6755 Yg; Distan*a dintre aDele barelor de re(isten*3 =conform calculelor@ se admite multi,l3 la ?5 mm )i

65B

,oate fi de 655& 6?5& 455& 4?5& 755 )i 7?5 mm& iar dintre barele constructi-e =de montaK@ 1 4?5& 755 sau 7?5 mm; Diametrul barelor de re(isten*3 se determin3 din calcul& iar ale acelor de montaK se admite din condi*ii constructi-e; La ,lasele legate& diametrul barelor constructi-e ,oate s3 fie cSt mai mic 1 7;;;? mm& iar la ,lasele sudate se admite Cn conformitate cu recomanda*iile din tabelul 7;?;

%igura 7;?; +lase:


a@ cu arm3tura de re(isten*3 Cn direc*ia longitudinal3F b@ cu arm3tura de re(isten*3 Cn direc*ia trans-ersal3F c@ cu arm3tura de re(isten*3 Cn ambele direc*iiF 6 1 arm3tura de re(isten*3F 4 1 arm3tura de montaK;

65?

7;9;4; "arcase "arcasele de arm3tur3 ,ot fi ,lane sau s,a*iale; "arcasa ,lan3 este alc3tuit3 din bare longitudinale )i trans-ersale =fig;7;9@& legate cu sSrm3 Cntre ele Cn locurile de intersec*ie =carcase legate@ sau sudate =carcase sudate@; .arele longitudinale& instalate conform calculului& se numesc bare de re(isten*3& iar cele instalate f3r3 calcul =care nu sunt necesare din calcul@ 1 bare de montaK& care se admit din condi*ii constructi-e; .arele longitudinale de re(isten*3 ,ot fi situate dintr1o ,arte
sau din ambele ,3r*i ale barelor trans-ersale Cn unul sau dou3 rSnduri =fig; 7;9@;

%igura 7;9; "arcase:


a@ cu arm3tura de re(isten*3 Cntr1un rSndF b@ cu arm3tura de re(isten Cn dou3 rSnduriF c@ carcase dubleF 6 1 arm3tura longitudinal3 de re(isten*3F 4 1 arm3tura trans-ersal3F 7 1 arm3tura de montaK =constructi-3@;

Diametrul barelor longitudinale de re(isten*3 se determin3 din calcul )i se admit de la 64 ,Sn3 la B5 mm; Diametrul barelor trans-ersale Cn maKoritatea ca(urilor se determin3 din calcul& dar se admit cu e-iden*a cerin*elor de sudabilitate ale arm3turii din tabelul 7;?; Diametrul barelor longitudinale de montaK =cu sco,ul de a mic)ora num3rul de ti,uri de diametre ale barelor Cntr1o carcas3@ se recomand3 de luat egal cu diametrul arm3turii trans-ersale sau cu 4;;;B mm mai mare; 659

"arcasele s,a*iale se formea(3 ,rin unirea carcaselor ,lane direct una cu alta sau ,rin unirea barelor a,arte; Tabelul 7;? "orela*ia diametrelor barelor ,laselor )i carcaselor din condi*ii de sudabilitate Diametrul barelor longitudinale& mm Diametrul barelor trans-ersale& mm

7;;;64

6B;;;69

6<;;;45

46;;;4B

4?;;;7?

79;;;B5

<

65

7;9;7; rticole din sSrm3 Utili(area sSrmelor indi-iduale Cn ,rocesul de armare a construc*iilor din beton armat )i ,recom,rimat duce la maKorarea esen*ial3 a mano,erei =-olumului de lucru indi-idual@; In multe ca(uri& ,entru aranKarea unui num3r mare de sSrme Cn cofraK =,Sn3 la 655 i mai multe@ cu res,ectarea distan*elor minimale Cntre ele& este necesar de maKorat dimensiunile sec*iunii de beton din (ona Cntins3& care duce la cre)terea consumului de beton )i la maKorarea masei elementului; De aceea& este mai efecti- ca la u(ine s,eciale s3 fie unite din tim, sSrmele Cn articole de arm3tur3 Cn form3 de toroane =cabluri@ sau fascicule; Toroanele constau dintr1o sSrm3 central3 drea,t3 )i o gru,3 de sSrme r3sucite Cn s,iral3 Cn a)a mod& ca s3 fie eDclus3 desfacerea lor; Toroanele se fabric3 din > sau 6: sSrme =fig; 7;>@;

%igura 7;>; Toroane din > )i 6: sSrme

65>

%asciculele sunt alc3tuite din sSrme& aranKate ,aralel du,3 o circomferin*3 cu s,a*ii goale ,e lungimea lor& care asigur3 ,3trunderea mortarului =sau altui material@ Cn s,a*iul interior al fasciculei =fig; 7;<@; "ele mai sim,le fascicole du,3 construc*ie sunt com,use din 6B& 6< sau 4B de sSrme& aranKate Cntr1un rSnd =fig; 7;< a@; SSrmele din fascicule sunt fiDate la ca,ete Cn ancore s,eciale =,o(; 6 din fig; 7;<& a@; In unele ca(uri se utili(ea(3 fascicule care constau din cSte-a rSnduri de sSrm3 =fig; 7;<&b@& Cn care num3rul sSrmelor ,oate fi ,Sn3 la :5;;;655; In ca(ul cSnd ca,acitatea de re(isten*3 a fasciculei trebuie s3 fie mai mare& Cn locul sSrmelor indi-iduale se folosesc toroane aranKate ,aralel Cn dis,o(iti-e s,eciale de fiDare la ca,etele fasciculei =,o(; < din fig; 7;<& c@;

%igura 7;<; %ascicule de sSrm3 din o*el:


a@ cu sSrmele aranKate Cntr1un rSndF b@ cu sSrmele aranKate Cn mai multe rSnduriF c@ din toroane cu > sSrmeF 6 1 ancor3F 4 1 fascicul3F 7& ? )i 9 1 sSrmele fasciculelor din 6B& 6< sau 4B de sSrmeF B 1 eclise =bare scurte@F > 1 toron din > sSrmeF < 1 dis,o(iti- de fiDare a toroanelor;

65<

+entru fabricarea toroanelor )i fasciculelor se folose)te sSrm3 cu re(isten*3 Cnalt3 de clasele +Pr 6555 )i RPr 6555 si cu `5&4 mai mare;
Toroanele din > sSrme ,ot a-ea diametrul nominal de 9& :& 64 sau 6? mm din sSrm3 cu diametrul de 4&5?F 7&65F B&65 )i ?&5 mm cores,un(3tor; In funcie de diametrul nominal al toronului& num3rul de sSrme )i limita con-en*ional3 de curgere a sSrmei& ele au urm3toarele nota*ii: 9"St >1 6455& 64"St >167?5 etc;

7;>; Imbinarea arm3turii 7;>;6; Imbinarea arm3turii ne,retensionate Toat3 sSrma de clasele +Pr `5&4 )i RPr `5&4 cu diametrul de ,Sn3 la < mm inclusi- toroanele =cablurile@ se li-rea(3 Cn colaci cu lungimea destul de mare )i se folosesc ,entru armarea construc*iilor )i elementelor cu deschideri mari; rm3tura cu diametrul de 65 mm )i mai mare se ,roduce Cn form3 de bare indi-iduale cu lungimea de 9&5;;;64&5 m; De aceea& ,entru construc*iile )i elementele mai lungi de 64&5 m este necesar de Cmbinat =Cnn3dit@ barele ,e lungimea lor; In func*ie de metoda tehnologic3 de eDecutare a Cmbin3rii deosebim: 1 Cmbinare efectuat3 ,rin sudare =fig; 7;:@F 1 Cmbinare efectuat3 ,rin su,ra,unere f3r3 sudare =fig; 7;65@F 1 Cmbinare cu dis,o(iti-e mecanice =fig; 7;66@; In funcie de clasa arm3turii& diametrul barelor )i condi*iile de efectuare ale lucr3rilor de sudare& mai frec-ent se folosesc urm3toarele ti,uri de Cmbin3ri ale barelor ,rin sudare: 1 sudare electric3 ca, la ca, ,rin to,ire intermediar3 =fig; 7;:& a@F 1 sudare manual3 cu arc electric ,rin su,ra,unere =fig; 7;:& b@ sau cu eclise =fig; 7;:& c@F 1 sudare Cn semiman)on de cu,ru recu,erabil sau Cn cochilie metalic3 Cn baie de (gur3 =fig; 7;:& d@F 1 sudare electric3 ,rin ,uncte =fig; 7;:& e@; "lasele de arm3tur3& care ,ot fi Cmbinate cu aceste ,rocedee de sudare& sunt indicate Cn tabelul 7;9;

65:

%igura 7;:; Imbin3rile arm3turii ,rin sudare:


a@ ca, la ca, ,rin to,ire intermediar3F b@ manual3 cu arc electric ,rin su,ra,unereF c@ cu ecliseF d@ sudare Cn semiman)on de cu,ru sau Cn cochilie Cn baie de (gur3F e@ sudare electric3 ,rin ,uncte;

Sudarea electric3 ca, la ca, ,rin to,ire intermediar3 este un ,rocedeu de sudare ,rin ,resiune& la care ca,etele arm3turilor sudate se Cnc3l(esc ,Sn3 la to,ire; +rocedeul de sudare se efectuea(3 cu aKutorul unei ma)ini electrice s,eciale Cn condi*ii de u(in3; Se admite sudarea barelor cu 665

Tabelul 7;9 +rocedee de sudare admise la Cmbinarea arm3turii O


+rocedeul de sudare sudare manual3sudare Cn cu arcsudare Cncochilie Cn electricsemiman)onbaie de ,rinde cu,ru(gur3 cu su,ra1recu,erabilcordoane ,unere )ilongitudinale cu eclise DaDaDa DaDaDa DaDaDa Da11 111 111 111 111

"lasa arm3turii

sudare electric3 ca, la ca, ,rin to,ire intermediar3

sudare electric3 ,rin ,uncte

+St 47? RSt 4:? RSt 7:5 RSt ?:5 RSt ><5 RPr 7:? RPr B5? RPr B65

Da Da Da Da Da 1 1 1

Da Da Da 1 1 Da Da Da

Not3: Informa*ie mai detaliat3 des,re aceste )i alte ti,uri de Cmbin3ri ,rin sudare
este ,re(entat3 Cn '$ST 6B5:<1:6;

diametre diferite cu condi*ia ca ra,ortul diametrelor barelor Cmbinate s3 fie d6 Ed4 b 5&<?& iar diametrul minimal s3 fie d6 b 65 mm; Se inter(ice utili(area acestui ,rocedeu de sudare ,entru Cmbinarea arm3turilor de diferite clase; Sudarea manual3 cu arc electric ,rin su,ra,unere sau cu eclise =fig;7;:& b@ i c@ este un ,rocedeu de sudare ,rin to,irea arm3turii& la care sursa termic3 este arcul electric& stabilit Cntre barele de sudare )i electrod& al c3rui metal ser-e)te ca metal de adaos; "ordoanele =cus3turile@ de sudur3 ,ot fi unilaterale sau din ambele ,3r*i; ceasta de,inde de condi*iile de lucru )i de accesul la barele Cmbinate; Informa*ie detaliat3 ,ri-ind lungimea Cmbin3rilor sudate manual cu arc electric ,rin su,ra,unere sau cu eclise este ,re(entat3 Cn tabelul 7;>; Sudarea Cn semiman)on de cu,ru recu,erabil =Cn baie de (gur3@ este un ,rocedeu de sudare manual3 ca, la ca, cu arcul electric la care se utili(ea(3 ca su,ort de baie un semiman)on de cu,ru recu,erabil; cest ,rocedeu de sudare se recomand3 s3 fie folosit ,entru Cnn3direa barelor cu diametrul ds b 4? mm; Este inter(is3 utili(area acestui ,rocedeu de sudare

666

Tabelul 7;>

Lungimea Cmbin3rilor sudate manual cu arc electric ,rin su,ra,unere sau cu eclise
Lungimea Diametrul "lasa arm3turii& arm3turii mm Cmbin3rii& lZ cu suduri ,e ,e o ambele ,arte ,3r*i

Ti,ul Cmbin3rii

,rin su,ra,unere +St 47? RSt 4:? RSt 7:5

65;;;B5

<d4

Bd 4

d6 b d4
cu eclise sau cornier +St 47? RSt 4:? RSt 7:5 65;;;B5 <d4 Bd 4

RSt ?:5 RSt ><<

65;;;74

65d4

?d 4

d6 N d4
la Cmbinarea arm3turilor solicitate la oboseal3& ,recum )i barelor de diametre diferite; Sudarea Cn cochilie =form3 metalic3@ Cn baie de (gur3 este un ,rocedeu de sudare manual3 ca, la ca, cu arcul electric& care se eDecut3 cu men*inerea ,ar*ial3 a b3ii lichide& a-Snd dre,t su,ort de baie o cochilie metalic3; cest ,rocedeu de sudare se recomand3 s3 fie folosit ,entru Cnn3direa barelor cu diametrul ds b 4? mm )i ,oate fi folosit la Cmbinarea arm3turii solicitate la oboseal3& ,recum )i la Cnn3direa arm3turilor de
diferite clase )i diametre; Diferen*a diametrelor se admite de maDimum 6? mm; cest ,rocedeu de Cnn3dire a arm3turii& Cn s,ecial& se recomand3 s3 fie folosit Cn urm3toarele ca(uri:

664

1 cSnd accesul electrodului la sudarea arm3turilor nu este ,osibil decSt dintr1o ,arte a Cnn3diriiF 1 cSnd sunt necesare Cnn3diri cu dimensiuni cSt mai reduse atSt Cn sens trans-ersal& cSt )i longitudinal; Sudarea electric3 ,rin ,uncte este un ,rocedeu de sudare electric3 ,rin ,resiune& la care sudarea se ,roduce Cntre fe*ele a dou3 ,iese =bare& sSrme@& strSnse Cntre electro(ii de contact ai unei ma)ini s,eciale& ,rin care trece curentul de sudare& orienta*i ,er,endicular la ,iesele de sudat; cest ,rocedeu de sudare se utili(ea(3 la fabricarea ,laselor )i carcaselor sudate din sSrm3 )i bare cu diferite diametre )i clase; Diametrul barelor trans-ersale se admite Cn conformitate cu recomanda*iile din tabelul 7;?; +re(entele ,rocedee de Cmbinare ale arm3turii ,rin sudare se a,lic3 )i la arm3turile ne,retensionate la elementele din beton ,recom,rimat )i la arm3turile construc*iilor situate Cn (one seismice; Indoirea barelor Cmbinate ,rin sudare este admis3 la o distan*3 de cel ,u*in de ?d4 de la ca,etele sudurii =d4 este diametrul mai mare al barelor Cmbinate@; Intre dou3 sec*iuni Cn-ecinate ale construc*iei sau elementului din beton armat cu una sau mai multe Cmbin3ri sudate trebuie s3 fie o distan*3 de cel ,u*in de ?5d4 ; ria arm3turilor de re(isten*3& Cmbinate ,rin sudare )i solicitate la Cntindere Cntr1o sec*iune a unui element din beton armat& se recomand3 s3 nu de,3)easc3 4? T din aria total3 a arm3turilor de re(isten*3; Dac3 arm3tura de re(isten*3 este alc3tuit3 din 7 bare& se admite& Cn mod eDce,*ional& ca una din bare s3 fie sudat3; Imbinarea ,rin su,ra,unere f3r3 sudare se folose)te la Cmbinarea barelor a,arte ale carcaselor sudate sau legate )i ale ,laselor; In func*ie de ,rofilul arm3turii& deosebim diferite ti,uri de Cmbinare ale barelor =fig; 7;65@: 1 Cmbinare cu ca,etele dre,te ale barelorF 1 Cmbinare cu ciocuri la ca,etele barelor; Lungimea de calcul de su,ra,unere a barelor f3r3 sudare se determin3 cu urm3toarea rela*ie:

l5 D a6 D a 4 D a7 D a? D a9 D lb &r[d D l5 &min &


Cn care: lo&min d maD =5&7aa9alb&r[d F 6?ds F 455 mm@;

=7;>@

667

Valorile coeficien*ilor a6& a4& a7& a?& a9 )i a ,arametrului lb&r[d se determin3 conform recomanda*iilor Eurocodului 4 EN 6::41616: 455B sau -ersiunea Cn romSn3 SR EN 6::41616: 4559;

%igura 7;65; Imbinarea barelor ,rin su,ra,unere f3r3 sudare:


a@ arm3tur3 cu ,rofil ,eriodic cu ca,etele dre,teF b@ arm3tur3 cu ,rofil neted cu ciocuri la ca,eteF c@ )i d@ distan*a dintre barele CmbinateF e@ am,lasarea barelor;

La Cmbinarea ,rin su,ra,unere f3r3 sudare barele trebuie s3 fie am,lasate cSt mai a,roa,e una de alta; Distan*a dintre bare Cn lumin3 nu trebuie s3 de,3)easc3 B diametre ale barelor su,ra,use 5 j es j Bds =fig; 7;65& c@ )i d@; Imbin3rile -ecine nu trebuie s3 fie am,lasate ,rea a,roa,e una de alta; Distan*a dintre Cmbin3ri ,e l3*imea elementului din beton armat nu trebuie s3 fie mai mic3 de 4ds )i de 45 mm& iar ,e lungimea barelor nu mai mic3 de 6&7l5 dintre centrele lor =fig; 7;65& e@;

66B

Nu se admite Cmbinarea ,rin su,ra,unere f3r3 sudare a barelor cu diametrul mai mare de 79 mm; Nu se recomand3 de am,lasat Cmbin3rile ,rin su,ra,unere ale arm3turii Cntinse a elementelor Cnco-oiate )i Cntinse eDcentric cu eDcentricitate mare Cn (onele cu tensiuni maDimale; In elementele cu toat3 sec*iunea Cntins3 =Cntinderea centric3 sau eDcentric3 cu eDcentricitate mic3@ sau armate cu arm3tur3 de clasele RSt ?:5 )i mai mare nu se ,ermite Cmbinarea barelor ,rin su,ra,unere f3r3 sudare; ria sec*iunii barelor de re(isten*3 Cmbinate Cntr1o sec*iune sau situate la o distan*3 mai mic3 decSt lungimea de su,ra,unere l5 & trebuie s3 fie nu mai mare de ?5 T din aria total3 a arm3turii Cntinse ,entru barele cu ,rofilul ,eriodic )i nu mai mare de 4? T 1 ,entru barele cu ,rofilul neted; Imbinarea barelor ,oate fi& de asemenea& efectuat3 cu di-erse ti,uri de dis,o(iti-e mecanice =fig; 7;66@: 1 man)on cu filet ,entru bare cu ca,3tul filetat normal =fig; 7;66& a@F 1 cu,laK de o*el cu filet conic =fig; 7;66& b@F 1 man)on din o*el ,resat la rece =fig; 7;66& c@;

%igura 7;66; Imbinarea arm3turii cu dis,o(iti-e mecanice:


a@ man)on cu filet normalF b@ man)on cu filet conicF c@ man)on din o*el ,resat la receF 6 1 man)onulF 4 1 barele;

Imbinarea barelor cu man)on din o*el la rece se efectuea(3 cu ma)ini s,eciale;

66?

Modul de Cmbinare ,rin su,ra,unere f3r3 sudare a ,laselor de,inde de ti,ul arm3turii =sSrm3 sau bare@ )i de direc*ia de Cmbinare =Cn direc*ia arm3turii de re(isten*3 sau de montaK@; Imbin3rile ,laselor sudate din bare netede de clasa +St 47? =sau din sSrm3@ Cn direc*ia arm3turii de re(isten*3 se Cnde,linesc Cn a)a mod& CncSt Cn fiecare din ,lasele Cmbinate ,e lungimea su,ra,unerii s3 fie nu mai ,u*in de 4 bare trans-ersale& sudate de barele longitudinale ale ,laselor =fig; 7;64@;

%igura 7;64; Imbinarea ,laselor sudate ,rin su,ra,unere ,e direc*ia barelor de re(isten*3 din bare cu su,rafa*a neted3:
a@ barele de montaK am,lasate Cn acela)i ,lanF b@ )i c@ barele trans-ersale ale ,laselor Cn diferite ,lanuri;

Lungimea de su,ra,unere a ,laselor l5 se determin3 cu formula =7;>@& care deseori mai este numit3 fS)ie de su,ra,unere; Imbinarea ,laselor sudate din bare cu ,rofilul ,eriodic din arm3tur3 de clasele RSt 4:? sau RSt 7:5 Cn direc*ia arm3turii de re(isten*3 ,oate fi Cnde,linit3 f3r3 bare trans-ersale =de montaK@ Cn (ona de su,ra,unere a ,laselor sau cu arm3tur3 trans-ersal3 =fig; 7;67@; In ca(ul cSnd Cn (ona de su,ra,unere a ,laselor Cn fiecare ,las3 a-em cSte o bar3 trans-ersal3& lungimea de Cmbinare ,oate fi mic)orat3 cu ? d6 =d6 este diametrul barei de re(isten*3 a ,laseiF -e(i fig; 7;67& c@& dar dac3 a-em cSte dou3 bare trans-ersale 1 lungimea de Cmbinare ,oate fi mic)orat3 cu <d6 =fig; 7;67& d@; Imbinarea ,laselor sudate ,rin su,ra,unere Cn direc*ia barelor constructi-e =de montaK@ se efectuea(3 Cn funcie de diametrul barelor

669

%igura 7;67; Imbinarea ,laselor sudate ,rin su,ra,unere ,e direc*ia barelor de re(isten*3 din arm3tur3 cu ,rofil ,eriodic:
a@ f3r3 bare trans-ersale =de montaK@ Cn (ona de Cmbinare Cn ambele ,laseF b@ cu dou3 bare trans-ersale Cntr1o ,las3 Cn (ona de CmbinareF c@ ,lasele au cSte o bar3 trans-ersal3 Cn (ona de su,ra,unereF d@ ,lasele au cSte dou3 bare trans-ersale Cn limita (onei de Cmbinare;

constructi-e )i de re(isten*3 a ,laselor =fig; 7;6B@: 1 ,lasele cu bare constructi-e =de montaK@ cu diametrul d4 j B mm se su,ra,un ,e o lungime de ?5 mm =fig; 7;6B a@ )i b@F 1 ,lasele cu bare constructi-e cu diametrul mai mare de B mm se su,ra,un ,e o lungime de 655 mm =fig; 7;6B c@ )i d@F 1 ,lasele cu bare de re(isten*3 cu diametrul de 69 mm )i mai mare se Cmbin3 ca, la ca,& iar deasu,ra ca,etelor se instalea(3 o ,las3 cu l3*imea nu mai mic3 de 655 mm sau de 6?d4 =fig; 7;6B& e@; La Cmbinarea ,rin su,ra,unere a carcaselor sudate =sau legate@ ale grin(ilor ,e lungimea Cmbin3rii inde,endent de diametrul barelor de re(isten*3& Cn mod obligatoriu se instalea(3 arm3tur3 trans-ersal3 Cn form3 de etriere; ria sec*iunii acestei arm3turi =etrierelor@ trebuie s3 fie nu mai mic3 de 5&? s& iar distan*a dintre arm3tura trans-ersal3 =,asul etrierelor@ Cn limita lungimii de Cmbinare =su,ra,unere@ a carcaselor trebuie s3 fie nu mai mare de ?ds = s este aria sec*iunii arm3turii longitudinale Cntinse de

re(isten*3 a carcasei& iar ds 1 diametrul mai mic al acestei arm3turi@; 66>

%igura 7;6B; Imbinarea ,laselor sudate Cn direc*ia barelor constructi-e:


a@ )i b@ ,entru ,lase sudate cu diametrul arm3turii constructi-e =de montaK@ d4 j B mmF c@ )i d@ aceea)i ,entru d4 d B mmF e@ ,entru ,lase sudate cu diametrul arm3turii de re(isten*3 d 6 d 69 mm;

La Cmbinarea ,rin su,ra,unere a carcaselor Cn elementele com,rimate centric sau eDcentric& Cn limita lungimii de Cmbinare se instalea(3 arm3tur3
trans-ersal3 su,limentar3 =etriere@ la distan*a =cu ,asul@ nu mai mare de 65d s ; +re-ederile de mai sus ,ri-ind Cmbinarea arm3turii se a,lic3 )i la arm3turile ne,retensionate ,entru elementele de beton ,recom,rimat& ,recum )i la arm3turile construc*iilor situate Cn (onele seismice;

7;>;4; Imbinarea arm3turii ,retensionate Imbinarea arm3turii ,retensionate nu se admite; Numai Cn ca(uri eDce,*ionale arm3tura ,retensionat3 ,oate fi Cmbinat3 66<

cu aKutorul dis,o(iti-elor mecanice s,eciale& -erificate la Cntindere Cn laboratoarele acreditate; 7;<; ncorarea arm3turii "aracterul de lucru al construc*iilor )i elementelor din beton armat Cn mare m3sur3 de,inde de conlucrarea Cn comun a arm3turii cu betonul; Unul dintre ,rinci,alii factori de conlucrare bun3 a arm3turii cu betonul este gradul de aderen*3 dintre arm3tur3 )i beton; deren*a arm3turii cu betonul se asigur3 datorit3 tensiunilor de aderen*3 Cntre arm3tur3 )i beton =-e(i ,ct; 7;?;6@ sau cu aKutorul dis,o(iti-elor s,eciale de ancorare ale arm3turii ,e sectoarele de la ca,etele elementelor sau cu ambele metode; 7;<;6; ncorarea arm3turii ne,retensionate .arele& sSrmele sau ,lasele sudate trebuie s3 fie ancorate astfel& CncSt s3 asigure o transmitere bun3 a for*elor de aderen*3 la beton& e-itSnd orice fisurare longitudinal3& ,recum )i orice eDfoliere a betonului; +entru ancorarea arm3turii ne,retensionate =obi)nuite@& se folosesc diferite metode cum ar fi =fig; 7;6?@: 1 bar3 cu ca,3tul dre,t =fig; 7;6?& a@F 1 bar3 Cndoit3 la ca,3t: ciocuri sub diferite unghiuri sau cSrlige =fig;7;6?& b@ i d@F 1 arm3tur3 cu bucl3 =fig; 7;6?& e@F 1 ancorare cu bare trans-ersale =fig; 7;6?& f@F 1 combina*ii ale acestor metodeF 1 dis,o(iti-e mecanice de ancorare =fig; 7;69@; Informa*ie concret3 des,re dimensiunile )i ,rocedeul de fabricare a
acestor ti,uri de ancore este dat3 Cn normele de ,roiectare N"M %;54;5414559; .arele cu ca,3tul dre,t =fig; 7;6?& a@ se folosesc ,entru ancorarea arm3turii Cntinse cu ,rofil ,eriodic& iar celelalte ti,uri =fig; 7;6?& b@ i f@ sunt ,entru barele netede )i sSrma Cntins3; La arm3tura com,rimat3 nu se folosesc ancore& indiferent de ,rofilul ei; Se folosesc numai Cn unele ca(uri eDce,*ionale& cSnd de la unele combin3ri de sarcini =-e(i ,ct; B;?;6@& Cn arm3tura com,rimat3 ,ot a,3rea tensiuni de Cntindere; Lungimea de ancorare de ba(3 se determin3 din condi*iile de aderen*3 ale arm3turii cu betonul =-e(i ,ct; 7;?;6& formula 7;?@:

lan&b D =d s E B@ D = Rs E D an @ &
66:

=7;<@

%igura 7;6?; Ti,urile de ancorare ale arm3turii ne,retensionate:


a@ bar3 cu ca,3tul dre,tF b@ )i c@ bar3 cu cioc sub diferite unghiuriF d@ cSrligF e@ bucl3F f@ cu bar3 trans-ersal3 ;

Cn care: ds este diametrul barei ancorateF Rs 1 re(isten*a de calcul a arm3turii ancorate =-e(i ,ct; B;B@F

san 1 -aloarea de calcul a tensiunii de aderen*3 a arm3turii cu


betonul care se detremin3 cu eD,resia:

D an D 4&4?D6 DD 4 D Rct &


Cn care Rct este re(isten*a de calcul a betonului la Cntindere =-e(i ,ct; B;B@F u6 )i u4 sunt coeficien*i care se iau din normele de calcul Cn funcie de ti,ul )i diametrul arm3turii; Lungimea de ancorare de calcul se determin3 cu rela*ia:

=7;:@

l an D a6 D a 4 D a7 D a B D a? D l an &b D l an &min &


645

=7;65@

Cn care: a6& a4& a7& aB )i a? sunt coeficien*ii care se iau din normele de ,roiectare N"M %;54;5414559F lan&min 1 lungimea de ancorare minim3 care se admite egal3 cu: lan&min d 5&7alan&b F 65ds sau 655 mm 1 ,entru ancorarea barelor CntinseF lan&min d 5&9alan&b F65ds sau 655 mm 1 ,entru ancorarea barelor com,rimate; In ca(ul cSnd nu se asigur3 cerin*ele de ancorare ale arm3turii longitudinale ,re-3(ute mai sus& se iau m3suri s,eciale: la ca,etele barelor se fiDea(3 dis,o(iti-e mecanice s,eciale de ancorare Cn form3 de ,l3ci& )aibe& ,iuli*e& g3m3lii& cornieri etc; =fig; 7;69@;

%igura 7;69; Dis,o(iti-e mecanice s,eciale de ancorare:


a@ ,lac3 metalic3 =rotund3 sau dre,tunghiular3@ sudat3F b@ ,lac3 metalic3 ,resat3F c@ g3m3lieF d@ g3m3lie )i )aib3F e@ ,iuli*3 Cn betonF f@ ,iuli*3 cu )aib3 Cn afara betonuluiF g@ arm3tura sudat3 de cornier;

In (ona de s,riKin a grin(ilor )i a ,l3cilor ,e rea(emele marginale sim,le lungimea de ancorare a barelor longitudinale de re(isten*3 f3r3 ancore s,eciale trebuie s3 fie nu mai mic3 de lan )i nu mai ,u*in de ?ds & dac3 Cn element nu a,ar fisuri Cnclinate Cn (ona de la rea(em = V j 5&? Rct bh@ )i nu mai ,u*in de 65ds & dac3 Cn element a,ar fisuri Cnclinate =V d 5&? Rct bh@; ici: V este for*a t3ietoare ,e rea(em de la sarcinile eDterioare de calculF Rct 1 re(isten*a de calcul a betonului la Cntindere centric3 =-e(i ,ct; B;7@F b )i h 1 dimensiunile sec*iunii trans-ersale ale elementuluiF

646

ds 1 diametrul arm3turii longitudinale de re(isten*3; Lungimea de ancorare a barei lan Cn acest ca( se ia egal3 cu distan*a
de la marginea interioar3 a rea(emului ,Sn3 la ca,3tul barei Cn element =-e(i fig; 7;6>@;

%igura 7;6>; ncorarea su,limentar3 a barelor longitudinale de


re(isten*3 Cn (ona rea(emului:
a@ ,entru ,l3ciF b@ la grin(i;

In afar3 de aceasta& Cn carcasele )i ,lasele sudate cu arm3tur3 de re(isten*3 din bare netede& la fiecare bar3 longitudinal3 din (ona de ancoraK se sudea(3 cel ,u*in o bar3 trans-ersal3 la ,lase )i dou3 sau mai multe bare trans-ersale =etriere@ Cn grin(i =fig; 7;6>@; .ara trans-ersal3 se admite cu diametrul dan b 5&?ds )i se instalea(3 la ca,3tul barei sau al carcasei la distan*a c j 6? mm 1 ,entru barele de re(isten*3 cu ds j 65 mm )i c j 6&? ds 1 ,entru barele cu ds d 65 mm; ncorarea arm3turii trans-ersale =a etrierelor@ de la for*a t3ietoare )i a altor arm3turi trans-ersale se reali(ea(3 Cn mod normal cu aKutorul ciocurilor sau a arm3turii trans-ersale sudate de bara longitudinal3 conform schemelor ,re(entate Cn figura 7;6<;

7;<;4; ncorarea arm3turii ,retensionate Metoda de ancorare a arm3turii ,retensionate de,inde de ,rocedeul de fabricare a construc*iilor )i elementelor din beton armat ,recom,rimat cu arm3tura ,reCntins3 )au ,ostCntins3; +entru elementele cu arm3tur3 ,reCntins3& Cn maKoritatea ca(urilor se utili(ea(3 bare cu ,rofil ,eriodic& sSrm3 trefilat3 sau toroane )i& Cn acest

644

ca(& nu este necesar de efectuat ancore& deoarece ancorarea arm3turii este asigurat3 de aderen*a ei cu betonul;

%igura 7;6<; ncorarea arm3turii trans-ersale :


a@& b@& c@ i d@ 1 dsZ este diametrul barei trans-ersale;

In ca(ul cSnd Cn conformitate cu calculul la re(isten*3 Cn sec*iuni Cnclinate la ac*iunea momentului Cnco-oietor a,are necesitatea de maKorat suficient arm3tura trans-ersal3& se recomand3 de ancorat arm3tura longitudinal3; Ti,ul ancorei se selectea(3 Cn funcie de ,osibilit3*ile tehnologice )i de ti,ul arm3turii; +entru arm3tura Cn bare cu ,rofilul ,eriodic se recomand3 de utili(at urm3toarele ti,uri de ancore =fig; 7;6:@: 1 Cn form3 de g3m3lie =fig;7;6:& a@ 1 ,entru arm3tur3 de clasele de la RSt ?:5 ,Sn3 la RSt >:5F 1 )aibe ,resate =fig; 7;6:& b@ 1 ,entru arm3tur3 de clasele RSt ?:5;;;RSt :<5 1 cu eclise sudate =fig; 7;6:& c@ 1 ,entru arm3tur3 de clasele RSt ?:5;;;RSt >:5 )i RStT 955;

%igura 7;6:; Ti,urile de ancore ,entru arm3tura ,reCntins3 Cn bare cu ,rofil ,eriodic:
a@ Cn form3 de g3m3lieF b@ cu eclise sudateF c@ cu )aib3 ,resat3;

647

Lungimea de ancorare a arm3turii de,inde de stadiul de lucru al elementului& )i anume: la eta,a de transfer al efortului de ,recom,rimare ,e beton =-e(i ,ct;?;B@; Valoarea de ba(3 a lungimii de transmitere =de transfer@ a efortului de ,recom,rimare + ,e beton se determin3 cu formula:

lan&b, D a6 D a4 D d s, D D s,o E D an& , &


Cn care: a6 N 6&5 1 Cn ca(ul transferului lent al efortului de ,recom,rimare + ,e betonF a6 N 6&4? 1 Cn ca(ul unui transfer bruscF a4 N 5&4? 1 Cn ca(ul arm3turii cu ,rofil ,eriodic sau a sSrmei trefilateF a4 N 5&6: 1 ,entru toroaneF ds, 1 diametrul arm3turii ,retensionateF `s,o 1 tensiunea Cn arm3tura ,retensionat3 imediat du,3 transferF san&, 1 tensiunile de aderen*3 ale arm3turii ,retensionate cu betonul la momentul de transfer care se determin3 cu rela*ia:

=7;66@

D an & , D D ,6 DD6 D Rct =t @ &


Cn care: u,6 este un coeficient care ia Cn consideraie ti,ul arm3turii )i condi*iile de aderen*3 la momentul transferului: u,6 N 4&> 1 ,entru sSrm3 trefilat3F u,6 N 7&4 1 ,entru toroaneF u6 N 6&5 1 ,entru condi*ii bune de aderen*3F u6 N 5&> 1 ,entru celelalte ca(uriF Rct=t@ 1 re(isten*a de calcul la Cntindere a betonului la momentul transferului; Valoarea de calcul a lungimii de transferO se admite cea mai mic3 din urm3toarele dou3 -alori:

=7;64@

lan& ,6 D 5&<lan&br F lan& , 4 D 6&4lan&br ;


64B

=7;67@ =7;6B@

Not3: In mod normal& -aloarea mai mic3 este utili(at3 ,entru -erificarea
tensiunilor locale de transfer& iar cea mai mare A ,entru starea de eD,loatare =stare limit3 ultim3@;

Lungimea total3 de calcul de ancorare a arm3turii ,reCntinse la stare limit3 se admite:

lan &tot D lan & , 4 D a 4 D d s, =D s, &tr D D s, & 4 @ E D an &


Cn care: lan&,4 1 -e(i formula =7;6B@F ds, )i a4 1 -e(i formula =7;66@F

=7;6?@

`s,&tr 1 tensiunile Cn arm3tura ,retensionat3 la eta,a de transferF `s,&4 1 aceea)i& du,3 toate ,ierderile de tensiuniF san 1 tensiunile de calcul de aderen*3 =-e(i formula 7;:@;
rm3tura ,ostCntins3 Cn mod obligatoriu trebuie s3 fie ancorat3 Cn toate ca(urile& indiferent de ti,ul arm3turii; In general& deosebim dou3 ti,uri de ancore =inSnd cont de func*ia lor@: 1 ancore acti-e =mobile@ care ,ermit blocarea =fiDarea@ arm3turii ,retensionate a ,3rii s,re care se Cntinde; $rice unitate de ,retensionare are cel ,u*in un ancoraK acti-F 1 ancore fiDe& care Cm,iedic3 orice mi)care fa*3 de beton a ,3r*ii o,use celei de la care se efectuea(3 Cntinderea; +entru ancorarea arm3turii ,ostCntinse se folosesc diferite ti,uri de ancore =fig;7;45;;;7;4?@: 1 clem3 s,ecial3 de strSngere =de ti,ul Wmandrin32@ 1 a@ )i de ti,ul ..RV 1 b@ 1 ,entru ancorarea barelor& toroanelor )i fasciculelor =fig; 7;45@F 1 ancoraK cu ,lac3 metalic3 )i g3m3lie sau ,iuli*3 1 ,entru ancorarea barelor =fig; 7;46@F 1 ancoraK cu buc)3 =fig; 7;44@F 1 ancoraK de ti,ul Winel1con2 1 ,entru fiDarea fasciculelor cu un rSnd de sSrme =fig; 7;47@F 1 ancoraK de ti,ul W,3har2 =fig; 7;4B@F 1 ancoraK fiD cu dorn =fig; 7;4?@;

64?

%igura 7;45; ncoraK cu clem3 s,ecial3 de strSngere a@ )i de ti,ul ..RV b@ ,entru ancorarea barelor& toroanelor )i fasciculelor

%igura 7;46; ncorarea barelor cu ,lac3 metalic3:


6F 4 1 g3m3lieF 7 1 ,iuli*3;

%igura 7;44; ncorare cu buc)3:


a@ ,Sn3 la ,resarea buc)eiF b@ du,3 ,resareF 6 1 fasciculaF 4 1 buc)aF 7 1 inel ,entru com,rimareF B 1 bar3 cu filet;

649

%igura 7;47; ncoraKul de ti,ul Winel1con2 ,entru fiDarea fasciculelor cu un rSnd de sSrme:
6 1 conulF 4 1 inelulF 7 1 ,lac3 de metalF B 1 )tu*erul tubularF ? 1 fascicula;

%igura 7;4B; ncoraK de ti,ul W,ahar2 ,entru fiDarea fasciculelor cu mai multe rSnduri de sSrm3:
6 1 beton ,resat Cn ancoraKF 4 1 ,3harul metalicF 7 1 con metalicF B 1 )aibe metaliceF ? 1 inel metalicF 9 1 sSrma fasciculei;

%igura 7;4?; ncoraK fiD cu dorn:


6 1 dornF 4 1 sSrmeF 7 1 ,lac3 de re,arti*ieF B 1 ,lac3 metalic3 sub dorn;

64>

ncoraKul cu buc)3& fabricat la u(inele ,entru ancorarea fasciculelor =fig; 7;44@& const3 dintr1o bar3 cu filet introdus3 Cn interiorul fasciculei )i din buc)3 din o*el moale& care este Cmbr3cat3 ,e fascicul3; La tragerea ,rin inelul de com,rimare& metalul buc)ei se deformea(3 ,lastic )i& ca urmare& sSrmele fasciculei se ,resea(3 =se Cncleast3@ cu buc)a; Du,3 ,retensionarea fasciculei& cu aKutorul cricului hidraulic& se efectuea(3 fiDarea ancoraKului cu buc)3& a,oi se Cn)urubea(3 ,iuli*a ,Sn3 la ,artea lateral3 a elementului; +retensionarea arm3turii cu ancoraK metalic de ti,ul inel1con =fig; 7;47@ se eDecut3 cu aKutorul unui cric hidraulic cu ac*iune dubl3; "u cle)tele cricului =instalat ,e ,artea lateral3 a elementului@ fascicula de arm3tur3 se Cntinde ,Sn3 la tensiunile necesare )i du,3 aceasta& cu aKutorul ,istonului telesco,ic care iese din cric& sSrmele fasciculei se fiDea(3 cu conul Cn inelul metalic; ncoraKul de ti,ul ,aharului =fig; 7;4B@ se a,lic3 ,entru fiDarea =ancorarea@ fasciculelor& care sunt alc3tuite din cSte-a rSnduri de sSrm3 aranKate concentric; "u aKutorul cricului ancoraKul se Cntinde ,Sn3 la -aloarea necesar3& a,oi Cn s,a*iul format dintre ancoraK )i ,artea lateral3 a elementului se introduc )aibe metalice cu t3ieturi& care ,ermit ca fascicula s3 r3mSn3 Cn starea ,retensionat3; +entru a eDclude stri-irea betonului Cn urma com,rim3rii locale sub ancorele arm3turii ,retensionate& la ca,3tul elementelor din beton armat se instalea(3 su,limentar bare )i ,lase trans-ersale =fig; 7;49@;

%igura 7;49; rmarea su,limentar3 la ca,etele elementelor ,recom,rimate:


6 1 bare trans-ersaleF 4 1 arm3tur3 ,retensionat3F 7 1 ,lase su,limentareF B 1 ,lac3 metalic3 de montaK;

Se recomand3 de instalat nu mai ,u*in de B ,lase la distan*a de ?5;;;655 mm; 8ona de instalare a ,laselor nu trebuie s3 fie mai mic3 de 65ds =ds este diametrul arm3turii longitudinale ,retensionate@ ,entru arm3tura cu ,rofil ,eriodic& nu mai mic3 de 45ds 1 ,entru arm3tura cu ,rofil neted )i nu mai mic de 455 mm 1 ,entru ambele ca(uri; 64<

Diametrul barelor ,laselor sau al barelor trans-ersale se admite nu mai mic de 5&4?ds )i de ? mm& iar ,entru sSrm3 trefilat3 1 de B mm;

7;:; Stratul de aco,erire al arm3turii cu beton Distan*a dintre su,rafa*a arm3turii )i cea mai a,ro,iat3 su,rafa*a de beton re,re(int3 stratul de aco,erire al arm3turii cu beton& care deseori mai este numit )i stratul de ,rotec*ie al arm3turii; cest ,arametru are o im,ortan*3 maKor3 la com,ortarea construc*iilor )i elementelor din beton armat Cn ,erioada lor de eD,loatare de lung3 durat3 =de durabilitate@; De aceea& la ,roiectarea )i fabricarea construc*iilor din beton armat trebuie acordat3 o aten*ie deosebit3 acestui ,arametru; Stratul de aco,erire al arm3turii cu beton asigur3: 1 o aderen*3 bun3 Cntre arm3tur3 )i beton ,entru o conlucrare Cn comun a arm3turii cu betonulF 1 o ,rotec*ie bun3 a arm3turii la coro(iune )i ac*iunea factorilor agresi-iF 1 o re(isten*3 Cnalt3 la ac*iunea focului; 'rosimea stratului de aco,erire al arm3turii cu beton se admite Cn functie de ti,ul )i diametrul arm3turii& dimensiunile sec*iunii elementului& ti,ul )i clasa betonului& condi*iile de eD,loatare ale construc*iilor etc; +entru arm3tura longitudinal3 de re(isten*3 ne,retensionat3 sau ,retensionat3& grosimea stratului de aco,erire cu beton =Cn mm@ trebuie s3 fie& de regul3& nu mai mic3 decSt diametrul barelor sau al toroanelor )i nu mai mic3 de: 65 mm 1 la ,l3cile )i ,ere*ii cu grosimea de ,Sna la 655 mm inclusi-F 6? mm 1 la ,l3cile )i ,ere*ii cu grosimea mai mare de 655 mm )i la grin(i cu Cn3l*imea ,Sn3 la 4?5 mmF 45 mm 1 la stSl,i )i grin(i cu Cn3l*imea sec*iunii mai mare de 4?5 mmF 75 mm 1 la funda*ii ,refabricate )i grin(i de funda*iiF 7? mm 1 la funda*ii monolite cu a)ternut din betonF >5 mm 1 aceea)i& Cn li,sa a)ternutului de beton; In elementele cu arm3tur3 ,ostCntins3 am,lasat3 Cn canalele interioare& distan*a de la su,rafa*a elementului ,Sn3 la su,rafa*a canalului trebuie s3 fie nu mai mic3 de B5 mm )i mai mic3 decCt diametrul canalului; La am,lasarea arm3turii ,ostCntinse Cn canalele laterale deschise& grosimea stratului de aco,erire cu beton =format ,rin torcretare sau ,rin alt3 metod3@ trebuie s3 fie nu mai mic3 de 75 mm;

64:

'rosimea stratului de aco,erire cu beton la ca,etele arm3turii longitudinale Cn (onele de transfer ale eforturilor de la arm3tur3 la beton& trebuie s3 aib3 nu mai ,u*in de dou3 diametre ale barei ,entru arm3tura de clasele RSt ?:5;;; RSt >55 )i toroane& )i nu mai ,u*in de 7 diametre ale barei ,entru arm3tur3 de clasele RSt >:5;;; RSt 6555 )i Cn toate ca(urile nu mai ,u*in de B5 mm ,entru arm3tura de toate clasele )i nu mai ,u*in de 45 mm ,entru toroane; 'rosimea stratului de aco,erire cu beton ,entru arm3tura trans-ersal3 de re(isten*3 )i constructi-3 trebuie s3 fie nu mai mic3 decSt diametrul acestei arm3turi )i nu mai mic3 de 65 mm 1 ,entru elementele cu Cn3l*imea sec*iunii trans-ersale ,Sn3 la 4?5 mm )i 6? mm 1 ,entru elementele cu Cn3l*imea sec*iunii trans-ersale de 4?5 mm )i mai mare; Distan*a de la ca,etele arm3turii longitudinale ne,retensionate ,Sn3 la ,artea lateral3 a elementului trebuie s3 fie nu mai mic3 de 65 mm 1 Cn elementele cu lungimea de ,Sn3 la :&5 mF 6? mm 1 ,Sn3 la 64&5 m )i 45 mm 1 mai mare de 45&5 m;

675

B; . 8ELE EJ+ERIMENT LE LE TE$RIEI RE8ISTENREI "$NSTRU"RIIL$R DIN .ET$N RM T /I EV$LURI MET$DEL$R DE " L"UL

B;6; Stadiile de lucru ale elementelor din beton armat "ercet3rile eD,erimentale& efectuate ,e elemente din beton armat& Cn care a,ar tensiuni de Cntindere sau de Cntindere )i com,rimare =elementele Cntinse& Cnco-oiate& Cntinse sau com,rimate eDcentric@& au demonstrat c3 ,e m3sura cre)terii sarcinii de la (ero ,Sn3 la cea de ru,ere se e-iden ia(e trei stadii caracteristice de schimbare a tensiunilor )i deforma*iilor Cn arm3tur3 )i beton& numite trei stadii de lucru ale elementelor din beton armat =fig; B;6@ care se manifest3 la schimb3ri eDterioare ale construciilor;

%igura B;6; Stadiile de lucru ale elementelor din beton armat

676

Stadiul I 1 de la Cnce,utul Cnc3rc3rii elementului ,Sn3 la momentul a,ari*iei fisurilor Cn betonul din (ona Cntins3 =fig; B;6& a@F Stadiul II 1 din momentul a,ari*iei fisurilor Cn betonul din (ona Cntins3 ,Sn3 la ru,erea elementului =fig; B;6& b@F Stadiul III este stadiul de ru,ere; In continuare& -om eDamina mai detaliat fiecare stadiu a,arte; Stadiul I; La Cnce,utul Cnc3rc3rii elementului& tensiunile din arm3tur3 )i beton sunt mici )i deforma*iile au un caracter ,redominant elastic; De,enden*a dintre tensiuni =`@ )i deforma*ii =i@ se considera liniar3 =cu mare eDactitate@ )i diagramele tensiunilor Cn beton Cn (onele com,rimat3 )i Cntins3 se admit triunghiulare =fig; B;6& a@; ceast3 eta,3 ini*ial3 de lucru este numit3 stadiul I; "u maKorarea Cnc3rc3turii asu,ra elementului& tensiunile din beton )i arm3tur3 cresc; In betonul din (ona Cntins3 tensiunile =`ct@ se a,ro,ie de

re(isten*a betonului la Cntindere =Rct@ )i se de(-olt3 deforma*ii ,lastice mari& Cn urma c3rora diagrama tensiunilor se curbea(3 esen*ial =de-ine o curb3@; In betonul din (ona com,rimat3 deforma*iile ,lastice sunt destul de mici& de aceea& de,enden*a dintre tensiuni )i deforma*ii este a,roa,e liniar3 )i diagrama tensiunilor se curbea(3 neCnsemnat; ceast3 eta,3 final3 a stadiului I este numit3 stadiul I a; La calculul elementelor din beton armat la acest stadiu =la fisurare@& diagrama tensiunilor din (ona com,rimat3 a betonului se admite Cn form3 de triunghi& iar Cn (ona Cntins3 1 Cn form3 de dre,tunghi; La maKorarea Cnc3rc3turii& tensiunile Cn betonul din (ona Cntins3 cresc )i ating re(isten*a betonului la Cntindere =`ct NRct@& iar Cn beton a,ar fisuri; Din acest moment Cnce,e o eta,3 calitati- nou3 de lucru a elementului& numit3 stadiul II; Men*ion3m c3 Cn (ona de Cnco-oiere ,ur3 a elementului =V N 5@ sau la ac*iunea unei for*e t3ietoare mici& fisurile Cn betonul din (ona Cntins3 sunt ,er,endiculare la aDa longitudinal3 a elementului; Stadiul II; In acest stadiu& Cn (ona Cntins3 Cn sec*iunile cu fisuri =fisurate@ efortul de Cntindere Cn mare ,arte este ,reluat de arm3tura Cntins3; Efortul de Cntindere& ,reluat de betonul din (ona Cntins3 de la -Srful fisurii ,Sn3 la aDa neutr3 =-e(i fig; B;6& b@& este foarte mic; De aceea& la calculul elementelor din beton armat acest efort este negliKat )i Cn sec*iunile fisurate se consider3 c3 tot efortul de Cntindere este ,reluat numai de arm3tura Cntins3; +e sectoarele dintre fisuri tot efortul de Cntindere este ,reluat de arm3tur3 )i beton& ca )i Cn stadiul I;

674

In (ona com,rimat3 a elementului& Cn beton se de(-olt3 deforma*ii ,lastice esen*iale )i diagrama tensiunilor de-ine o linie curb3 e-iden*iat3 =fig; B;6& b@; "u maKorarea Cn continuare a sarcinii asu,ra elementului cre)te esen*ial deschiderea )i Cn3limea fisurilor& care duce la cre)terea tensiunilor Cn betonul din (ona com,rimat3 )i Cn arm3tura Cntins3; Tensiunile ating -alorile limit3 =stadiul II a@ )i se Cnce,e fa(a de ru,ere a elementului& numit3 stadiul III de lucru al unui element Cnco-oiat; Stadiul III; In acest stadiu de lucru al elementului& Cn betonul din (ona com,rimat3 se de(-olt3 )i mai intensi- deforma*iile ,lastice& iar diagrama tensiunilor de com,rimare de-ine o curb3 )i mai e-iden*iat3 =fig; B;6& c@; "aracterul de ru,ere al elementului de,inde Cn mare m3sur3 de modul de armare longitudinal3 a elementului Cn (ona Cntins3; In funcie de aceasta& deosebim dou3 ca(uri caracteristice de ru,ere a elementelor din beton armat: ca(ul 6 1 ,entru elemente armate normal )i ca(ul 4 1 ,entru elemente su,raarmate =fig; B;6& c@; La elementele armate normal se refer3 cele Cn care arm3tura de re(isten*3 din (ona Cntins3 este instalat3 conform calculului elementului la re(isten*3; In acest ca(& ru,erea elementului decurge Cn modul urm3tor: la o anumit3 -aloare a sarcinii eDterioare& tensiunile Cn arm3tura Cntins3 ating limita fi(ic3 de curgere =`s N `y @ 1 ,entru o*el cu re(isten*a mic3 =o*el

moale@ sau limita con-en*ional3 de curgere =`s N `5&4@ 1 ,entru o*elul cu re(isten*a Cnalt3 =o*el dur )i semidur& -e(i ,ct;7;4@; In urma curgerii arm3turii Cntinse& f3r3 maKorarea sarcinii eDterioare& considerabil cresc Cn3l*imea )i deschiderea fisurilor& care duce la mic)orarea Cn3l*imii (onei com,rimateF aceasta& la rSndul s3u& duce la cre)terea esen*ial3 a tensiunilor Cn betonul din (ona com,rimat3 )i& ca urmare& la un moment dat& tensiunile Cn beton ating -aloarea re(isten*ei de ru,ere =`cc N Rc@& iar elementul se ru,e =cedea(3@; Men*ion3m c3 Cn acest ca( ru,erea elementului Cnce,e de la curgerea arm3turii Cntinse )i se termin3 cu stri-irea betonului din (ona com,rimat3; Ru,erea elementului are un caracter lent )i ,lastic; In stadiul de ru,ere =stadiul III 1 6@ tensiunile Cn arm3tur3 )i beton ating -alorile limit3 =`s N

`y & `sc N `y )i `cc N Rc@;


In elementele su,raarmate ru,erea Cnce,e de la stri-irea betonului Cn (ona com,rimat3 )i se ,etrece fragil )i momentan =stadiul III& ca(ul 4@;

677

La elementele su,raarmate se refer3 cele Cn care este instalat3 mai mult3 arm3tur3 longitudinal3 Cntins3 decSt este necesar3 din calculul elementului la re(isten*3; cest ca( ,oate a-ea loc atunci& cSnd este necesar de maKorat aria arm3turii Cntinse =determinat3 din calculul la re(isten*3@ ,entru mic)orarea deschiderii fisurilor sau a s3ge*ii elementului; stfel& cSnd Cn (ona Cntins3 a-em mai mult3 arm3tur3 decSt este necesar3 din calculul la re(isten*3& (ona Cntins3 are ca,acitatea s3 ,reia un efort mai mare decSt (ona com,rimat3; De aceea& la o anumit3 -aloare a sarcinii tensiunile Cn betonul din (ona com,rimat3 ating re(isten*a betonului la com,rimare =`cc N Rc@& Cn urma c3reia are loc stri-irea lui& care duce la ru,erea =cedarea@ elementului Cn ansamblu; In acela)i tim,& tensiunile Cn arm3tura Cntins3 nu ating limita de curgere a o*elului =`s _ `y& `s _ `5&4@& adic3& nu se folose)te ,e de,lin ca,acitatea ,ortant3 a arm3turii Cntinse; cest ca( de lucru al elementelor din beton armat nu este ra*ional din ,unct de -edere economic i tehnic& de aceea se recomand3 s3 fie e-itat la ,roiectarea construc*iilor; +e lungimea unui element Cnco-oiat la eta,a de ru,ere a-em sec*iuni& care lucrea(3 la diferite stadii: stadiul I 1 Cn sec*iuni cu -aloarea momentului Cnco-oietor com,arati- mic3F stadiul II 1 Cn sec*iuni cu -aloarea momentului Cnco-oietor mare )i stadiul III 1 Cn sec*iuni cu -aloarea momentului Cnco-oietor maDimal3; Men*ion3m c3 stadiile de lucru ale elementelor din beton armat sunt eD,use nu ,entru ca s3 )tim& ,ur )i sim,lu& cum lucrea(3 un element la diferite eta,e de Cnc3rcare& dar se folosesc la calculul elementelor din beton armat )i beton ,recom,rimat; Stadiul I de lucru al elementelor din beton armat este ,us la ba(a metodei de calcul al construc*iilor la formarea fisurilor; Stadiul II este ,us la ba(a metodei de calcul al deschiderii fisurilor )i la determinarea s3ge*ii; Stadiul III este ,us la ba(a metodei de calcul al ca,acit3*ii ,ortante =re(isten*ei@ a elementelor din beton armat; Men*ion3m c3 Cn ba(a metodei de calcul la re(isten*3 este utili(at stadiul III& ca(ul 6& deoarece este cel mai o,timal& ca,acitatea ,ortant3 =re(isten*a@ elementului din (ona com,rimat3 )i Cntins3 este aceea)i; Du,3 durata de tim, stadiul II este cel mai Cndelungat; Din durata total3 de lucru a elementului =de la Cnce,utul Cnc3rc3rii ,Sn3 la ru,ere@ stadiul I alc3tuie)te a,roDimati- 4?;;;75 T&stadiul II 1 95;;;9? T& stadiul III 1 ?;;;> T;

67B

+entru a Cn*elege )i a Cnsu)i mai bine -i(ual eta,ele de de(-oltare a stadiilor de lucru ale elementelor din beton armat& Cn figura B;4; con-en*ional este re,re(entat3 diagrama de de(-oltare a stadiilor de lucru Cntr1un element Cnco-oiat din beton armat;

%igura B;4; Diagrama con-en*ional3 de de(-oltare a stadiilor de lucru Cntr1un element din beton armat

B;4; E-olu*ia metodelor de calcul ale elementelor din beton armat Necesitatea elabor3rii unei metode ,ractice de calcul a elementelor din beton armat a a,3rut Cnc3 Cn anii v<5 ai secolului JIJ Cn ,erioada de folosire ,e larg a acestor construc*ii; La eta,a ini*ial3 se foloseau diferite formule em,irice& ob*inute Cn ba(a ideilor des,re re(isten*a betonului )i arm3turii; Un a,ort im,ortant la elaborarea metodei de calcul a elementelor din beton armat la acea ,erioada l1au a-ut inginerii france(i !ennebi[ue& "onsidwrw& germani Mxrsh& Loenen& Dischinger )i al*ii; In anii v:5 ai secolului JIJ a fost r3s,Sndit3 metoda de calcul a lui "hristo-& Cn ba(a c3reia mai tSr(iu a fost elaborat3 metoda de calcul a construc*iilor din beton armat du,3 tensiunile admisibile; La Cnce,utul secolului JJ aceast3 metoda a fost inclus3 Cn normele tehnice ,entru calculul elementelor din beton armat ale unor *3ri& )i anume: 6:57 1 WNormele ,ro-i(orii ,entru calculul betonului armat2& El-e*iaF 6:5B 1 W+rima circular3 ,rusian32& 'ermaniaF 6:59 1 W"irculara france(32& %ran*aF 6:5< 1 W"ondi*ii tehnice ,entru construc*ii din beton armat2& RusiaF 6:66 1 "irculara engle(32& Marea .ritanie;

67?

In continuare& Cn 'ermania& %ran*a& El-e*ia& Rusia& Marea .ritanie )i alte *3ri au fost efectuate numeroase cercet3ri eD,erimentale Cn ba(a c3ror a fost corectat3 )i ,erfec*ionat3 metoda de calcul; Totodat3& a fost stabilit un )ir de neaKunsuri ale acestei metode de calcul; In ba(a re(ultatelor eD,erimentale& sa-antul so-ietic ;%;Loleit Cn anul 6:76 ,entru ,rima dat3 a ,ro,us o metod3 nou3 1 la eforturile de ru,ere& care Cn anul 6:7< a fost inclus3 Cn normele de calcul ale fostei Uniunii So-ietice )i au fost Cn -igoare ,Sn3 Cn anul 6:??; +rima metod3 de calcul la tensiunile admisibile a fost folosit3 Cn unele *3ri ,Sn3 Cn anii 6:?5; In anul 6:??& Cn normele de calcul ale elementelor din beton armat Cn URSS a fost inclus3 o metod3 nou3 de calcul a elementelor din beton armat du,3 stadiile limite& care se folose)te )i Cn ,re(ent; Men*ion3m c3 Cn ba(a acestei metode de calcul a fost luat stadiul III de lucru al elementului din beton armat& ca )i Cn metoda ,recedent3 =la eforturile de ru,ere@& Cns3 Cn metoda nou3 au fost stabilite gru,e concrete ale st3rilor limit3 de lucru ale elementelor; Ini*ial au fost stabilite trei gru,e de st3ri limit3 de cerin*e la calculul elementelor din beton armat: 1 ,rima gru,3 a st3rilor limit3 la care se refer3 calculul la re(isten*3 )i la stabilitateF 1 a dou3 gru,3 a st3rilor limit3 la care se refer3 calculul elementelor la formarea fisurilorF 1 gru,a a treia a st3rilor limit3 la care se refer3 determinarea deschiderii fisurilor )i a s3ge*ii; In continuare& ultimele 4 gru,e de st3ri limite au fost unite Cntr1o gru,3 )i au fost stabilite dou3 gru,e ale st3rilor limit3& care Cn ,re(ent sunt incluse Cn normele Rusiei: 1 gru,a I a st3rilor limit3 la care se refer3 calcul la re(isten*3 )i la stabilitateF 1 gru,a a II a st3rilor limit3 la care se refer3 calcul la formarea )i deschiderea fisurilor )i determinarea rigidit3*ii )i s3ge*ii elementelor din beton armat; In general& men*ion3m c3 de la a,ari*ia construc*iilor din beton armat )i ,Sn3 Cn ,re(ent au fost elaborate )i folosite =cu cea care este Cn -igoare )i Cn ,re(ent@ trei metode de calcul: 6; Metoda de calcul a construc*iilor din beton armat la tensiunile admisibileF

679

4; Metoda de calcul a construc*iilor din beton armat la eforturile de ru,ereF 7; Metoda de calcul a construc*iilor din beton armat la st3ri limit3; In Moldo-a& din anul 6:B? )i ,Sn3 Cn ,re(ent au fost folosite metodele so-ietice de calcul ale elementelor din beton armat& care ,ar*ial se folosesc )i Cn ,re(ent; Men*ion3m c3 Cn ,re(ent Cn normele euro,ene& ,ractic& este folosit3 aceea)i metod3 de calcul& doar c3 gru,ele de st3ri limit3 =Cn com,ara*ie cu normele Rusiei@ au alte denumiri: St3ri limit3 ultimeF St3ri limit3 de ser-iciu; In continuare& Cn cadrul acestei lucr3ri -or fi folosite adeseori no*iuni din normele euro,ene Eurocod EN 6::41616: 455B;

B;4;6; Metoda de calcul a elementelor din beton armat la tensiunile admisibile Esen*a metodei de calcul a construc*iilor din beton armat la tensiunile admisibile consta Cn aceea c3 du,3 formulele din cursul Re(isten*a materialelor se determinau -aloarile tensiunilor Cn beton )i arm3tur3& care se com,arau cu re(isten*ele admisibile ale betonului l`cm )i ale arm3turii l`sm& admise Cn normele de ,roiectare; ceast3 metod3 de calcul a mai fost numit3 metoda clasic3 de calcul& deoarece se ba(a ,e formulele din cursul WRe(isten*a materialelor2& care este considerat3 o teorie clasic3; In ba(a metodei de calcul a fost admis stadiul II de lucru al elementului din beton armat Cntr1o sec*iune fisurat3 cu urm3toarele i,ote(e sim,lificatoare: 6@ Cn (ona Cntins3 toate eforturile interioare sunt ,reluate de arm3tura longitudinal3 Cntins3F 4@ betonul din (ona com,rimat3 lucrea(3& ,ractic& elastic )i de,enden*a dintre tensiuni )i deforma*ii se admite liniar3 du,3 legea lui !ooY& iar diagrama tensiunilor din beton se admite Cn form3 de triunghi =fig; B;7@F 7@ sec*iunile normale ,lane =-erticale@ ale elementului Cnco-oiat r3mSn ,lane )i du,3 Cnco-oiere& adic3 sec*iunile normale nu se Cnco-oie =deformea(3@& fiind -alabil3 i,ote(a lui .ernoulli; LuSnd Cn considera*ie c3 betonul armat este o construc*ie com,us3 din beton i arm3tur3& este im,osibil de determinat Cn mod direct cu aKutorul

67>

formulelor din cursul WRe(isten*a materialelor2 tensiunile Cn fiecare material se,arat; +entru aceasta& este necesar a Cnlocui =reduce@ sec*iunea

%igura B;7; Schema de calcul a elementului Cnco-oiat la tensiunile admisibile

elementului din beton armat cu un material elastic omogen; ceast3 ,roblem3 a fost solu*ionat3 reie)ind din condi*ia c3 deforma*iile betonului =ic@ )i ale arm3turii =is@& datorit3 unei aderen*e bune& sunt egale )i& folosind legea lui !ooY& ob*inem:

Ds Dc Ds D Dc D D & Es Ec
din care:

=B;6@

Es D s D D c D DD c & Ec

=B;4@

Cn care: Es este modulul de elasticitate al arm3turiiF Ec 1 modulul de elasticitate al betonuluiF

n N Es E Ec 1 ra,ortul modulelor de elasticitate care este numit Cn


teoria betonului armat 1 coeficientul de echi-alen*3; In ba(a rela*iei =B;4@ conclu(ion3m c3 tensiunile Cn arm3tur3 Cntotdeauna sunt de n ori mai mari decSt Cn beton; Din aceasta reiese c3 o unitate de su,rafa*3 =arie@ a arm3turii ,oate fi Cnlocuit3 =schimbat3@ cu n su,rafe*e de beton& adic3 su,rafa*a arm3turii se ,oate aduce =reduce@ la o

67<

sec*iune omogen3 de beton& care este numit3 arie redus3 =ideal3@ a sec*iunii elementului din beton armat& notat3 ,rin red =fig; B;B@:
red N cVn s;

=B;7@

%igura B;B; Sec*iunile reale a@ )i c@ )i reduse =ideale@ b@ )i d@ ale unor elemente din beton armat

In a)a ca(& tensiunile din beton )i arm3tur3 se determinau cu formulele din cursul WRe(isten*a materialelor2 ca ,entru un element omogen )i se com,arau cu -alorile tensiunilor admisibile: 1 ,entru un element com,rimat centric:

Dc D N E red DlDcmF
)i

=B;B@

N Ds DDD DD c D lD s m&
red

=B;?@

Cn care: N este for*a longitudinal3 de la sarcinile eDterioareF ,entru un element Cnco-oiat:

M DD Dc DD lD c mF I red
67:

=B;9@

)i

M =h5 D D@ Ds D DD lD s m& Ired

=B;>@

Cn care: M este momentul Cnco-oietor de la sarcina eDterioar3 de calculF D 1 Cn3l*imea (onei com,rimateF h5 1 Cn3l*imea util3 =de calcul@ a sec*iunii elementului =-e(i fig; B;7@F Ired 1 momentul de iner*ie al sec*iunii reduse =ideale@ a elementului din beton armat =-e(i ,ct; ?@; Numeroase cercet3ri eD,erimentale au demonstrat c3 Cn multe ca(uri -alorile tensiunilor ob*inute din calcul Cn beton )i arm3tur3 erau mai mari decSt acele reale; De aici reiese& c3 aceast3 metod3 de calcul nu ,ermitea s3 se determine -alorile reale ale tensiunilor din materiale )i& deseori& a,3rea necesitatea de instalat arm3tur3 su,limentar3 Cn (ona com,rimat3; ceasta se eD,lic3 ,rin ineDactitatea i,ote(elor care au fost ,use la ba(a metodei de calcul; Unul dintre ,rinci,alele neaKunsuri ale acestei metode de calcul consta Cn aceea c3 betonul se considera un material elastic& iar diagrama tensiunilor Cn betonul din (ona com,rimat3 a fost admis3 triunghiular3; In realitate la stadiul II =)i Cndeosebi Cn stadiul II a@& Cn betonul din (ona com,rimat3 se de(-olt3 deforma*ii ,lastice esen*iale )i diagrama tensiunilor de com,rimare are forma unei ,arabole =-e(i fig; B;6& b@; In mod deosebit s1au e-iden*iat neaKunsurile acestei metode de calcul la utili(area Cn ,ractic3 a betonurilor )i o*elurilor cu re(isten*e mai mari;

B;4;4; Metoda de calcul a elementelor din beton armat la eforturile de ru,ere NeaKunsurile metodei de calcul ale construc*iilor din beton armat cu metoda tensiunilor admisibile au im,us sa-an*ii s3 elabore(e o metod3 de calcul mai ,erfect3& Cn care s1ar lua Cn considera*ie mai corect ,ro,riet3*ile elastico1,lastice ale betonului; In anul 6:76& ,entru ,rima dat3& sa-antul so-ietic ;%; Loleit a ,ro,us o metod3 nou3 de calcul a elementelor din beton armat la eforturile de ru,ere; In continuare& au fostefectuatenumeroasecercet3ri eD,erimentale de un alt sa-ant so-ietic ; ; '-o(de- care a ,ro,us unele ,reci(3ri la aceast3 metod3 )i Cn anul 6:7< ea a fost inclus3 Cn normele de

6B5

,roiectare ale elementelor din beton armat =ycz :555717<@& care& cu unele ,reci(3ri& a fost folosit3 ,Sn3 Cn anul 6:??; In ba(a metodei de calcul a fost luat stadiul III de lucru al unui element =stadiul de ru,ere@ cu un )ir de i,ote(e sim,lificatoare: 1 se eDamina o seciune cu fisur3 =fisurat3@: 1 Cn (ona Cntins3 toate eforturile sunt ,reluate numai de arm3tura longitudinal3 Cntins3F 1 Cn (ona com,rimat3 efortul de com,rimare este ,reluat de beton )i arm3tura com,rimat3 =Cn ca(ul cSnd este instalat3@F 1 diagrama tensiunilor Cn betonul din (ona com,rimat3 ini*ial a fost admis3 Cn form3 de ,arabol3 cubic3 =fig; B;?& a@ ,Sn3 Cn anul 6:BB& a,oi la ,ro,unerile sa-antului so-ietic +;L; +asternac Cn form3 dre,tunghiular3 =fig; B;?& b@;

%igura B;?; Schemele de calcul ale elementelor inco-oiate din beton armat la eforturile de ru,ere:
a@ diagrama tensiunilor Cn betonul din (ona com,rimat3 Cn form3 de ,arabol3 cubic3 folosit3 ,Sn3 Cn anul 6:BBF b@ Cn form3 dre,tunghiular3 folosit3 du,3 anul 6:BB;

Numeroase cercet3ri eD,erimentale au demonstrat c3 aceast3 schimbare a diagramei tensiunilor Cn betonul din (ona com,rimat3 duce la o eroare insuficient3 =Cn limitele de 4;;;? T@& dar a ,ermis de sim,lificat suficient formulele de calcul care ,ot fi folosite ,entru orice sec*iune simetric3; Valorile tensiunilor la eta,a de ru,ere se admiteau egale: 1 cu re(isten*a betonului la com,rimare din Cnco-oiere Rc&fl Cn (ona com,rimat3 a elementului

`cc N Rc&fl F N `y@ ;

1 cu limita de curgere a o*elului Cn arm3tura Cntins3 =`s 6B6

Esen*a metodei de calcul consta Cn aceea c3 eforturile admisibile la eD,loatarea construc*iilor din beton armat se luau ca o oarecare ,arte din efortul de ru,ere& ob*inute ,rin Cm,3r*irea efortului de ru,ere =M& V sau N@ la un coeficient unic de siguran*3 =Y@; stfel& se ob*ineau urm3toarele rela*ii de calcul: 1 ,entru un element com,rimat centric: Nser N Nu E YF 1 ,entru un element Cnco-oiat: MserN Mu E =B;<@

Y&

=B;:@

Cn care: Nser )i Mser sunt for*a longitudinal3 )i momentul Cnco-oietor de la sarcinile de eD,loatare =de ser-iciu@F Nu )i Mu 1 for*a longitudinal3 )i momentul Cnco-oietor de ru,ere; %or*a longitudinal3 de ru,ere Nu ,entru elementele com,rimate este alc3tuit3 din dou3 com,onente: Nc N Rc c 1 for*a ,reluat3 de betonF Ns N `y sc 1 for*a ,reluat3 de arm3tura com,rimat3; %or*a sumar3 de ru,ere NuNNcVNsNRc cV`y sc& Cn care: c este aria sec*iunii elementului =betonului@F
sc 1 aria sec*iunii arm3turii com,rimateF

=B;65@

Rc 1 re(isten*a ,rismatic3 a betonuluiF

`y 1 limita de curgere a arm3turii;


Valoarea momentului Cnco-oietor de ru,ere Mu ,entru elementele Cnco-oiate se determin3 din suma momentelortuturor eforturilor interioare )i eDterioare Cn ra,ort cu aDa& care trece ,rin centrul de greutate al arm3turii Cntinse =-e(i fig; B;?@:

6B4

MuN Rc&fla cca(c V `ya sca(s; LuSnd Cn considera*ie& c3 cc (c N Scc )i sc (s N Sscsunt momentele statice ale sec*iunii com,rimate a betonului )i a arm3turii com,rimate Cn ra,ort cu aDa& care trece ,rin centrul de greutate al arm3turii Cntinse& formula =B;66@ -a a-ea urmatoarea form3 MuN Rc&flaScc V `yaSsc; "oeficientul unic de siguran*3 Y se admitea din normele de calcul ale elementelor din beton armat Cn limitele de la 6&9 ,Sn3 la 4&B Cn de,enden*3 de factorii& care duc la ru,erea elementului: combinarea de sarcini& ra,ortul dintre sarcinile tem,orare )i cele ,ermanente etc; ceast3 metod3 de calcul a fost o de(-oltare im,ortant3 a teoriei re(isten*ei betonului armat; +artea ,o(iti-3 ,rinci,al3 a acestei metode de calcul consta Cn fa,tul& c3 ea mai corect a luat Cn considera*ie ,ro,riet3*ile ,lastice ale betonului )i& ca urmare& mai corect reflect3 lucrul real al betonului; NeaKunsul ,rinci,al al acestei metode const3 Cn aceea c3 nu lua corect Cn considera*ie cu un singur coeficient de siguran*3 Y abaterile ,osibile ale -alorilor sarcinilor& re(isten*elor ale betonului )i arm3turii )i condi*iile de lucru ale elementului folosite Cn calcul cu cele reale; +entru aceasta este necesar de folosit o serie de coeficieni de siguran3;

=B;66@

=B;64@

B;4;7; Metoda de calcul a elementelor din beton armat la st3ri limit3 ultime )i la st3ri limit3 de ser-iciu ceast3 metod3 de calcul re,re(int3 de(-oltarea de mai de,arte a metodei ,recedente de calcul la eforturile de ru,ere; In ba(a ei au fost luate acelea)i i,ote(e sim,lificati-e ca )i Cn metoda ,recedent3: stadiul III de lucru al elementului& diagrama tensiunilor Cn betonul din (ona com,rimat3 Cn form3 dre,tunghiular3 )i tensiunile Cn arm3tur3 )i beton egale cu -alorile limit3:

`s N `y

sau

`s N ` 5&4 & `sc N `y

)i

`cc N Rc ;

Deosebirea dintre aceast3 metod3 )i metoda ,recedent3 const3 Cn 6B7

fa,tul c3 au fost stabilite st3ri limit3 concrete de lucru =)i de calcul@ ale elementelor din beton armat )i& Cn schimbul coeficientului unic de siguran*3 Y& a fost inclus3 o serie de coeficien*i; In calitate de stare limit3 de lucru a unui element din beton armat a fost admis3 o astfel de stare dincolo de care elementul nu mai satisface eDigen*ele de com,ortare din ,roiect; La eta,a ini*ial3 de calcul au fost stabilite 7 gru,e de st3ri limit3: 1 gru,a I a st3rilor limit3& la care se refera calculul elementelor la re(isten*3 )i stabilitateF 1 gru,a a II a st3rilor limit3& la care se refera calculul la formarea si deschidera fisurilorF 1 gru,a a III a st3rilor limit3& la care se refera determinarea s3ge*ii elementelor din beton armat; ceast3 metod3 de calcul a fost inclus3 Cn normele so-ietice de ,roiectare a construc*iilor din beton armat din anul 6:??; In continuare& ultimele dou3 gru,e de st3ri limit3 au fost comasate Cntr1o singur3 gru,3 limit3 )i au r3mas dou3 gru,e de st3ri limit3& care sunt incluse )i Cn normele actuale ale Rusiei: 1 gru,a I a st3rilor limit3& la care se refer3 calculul elementelor din beton armat )i ,recom,rimat la re(isten*3 )i stabilitateF 1 gru,a a II a st3rilor limit3& la care se refer3 calculul la fisurabilitate =a,ari*ia fisurilor@& determinarea deschiderii fisurilor )i a s3ge*ii; ceast3 metod3 de calcul este folosit3 Cn Moldo-a din anul 6:B? )i ,ar*ial se mai folose)te )i Cn ,re(ent; +entru asigurarea unor condi*ii normale de eD,loatare ale construc*iilor din beton armat )i eDcluderea a,ari*iei uneia din st3rile limit3& Cn calcule& Cn schimbul unui coeficient unic de siguran*3 Y a fost inclus3 o serie de coeficien*i& care iau Cn considera*ie mai discret -aria*ia sarcinilor& condi*iilor de lucru ale betonului )i ale arm3turii& )i ,osibilele abateri ale ,ro,riet3*ilor betonului )i arm3turii de la -alorile admise Cn calcul )i altele de cele reale: 6@ coeficientul de siguran*3 al sarcinilor {f & care ia Cn considera*ie -aria*ia ,osibil3 a sarcinilor Cn ,erioada de eD,loatare a construc*iilorF 4@ coeficien*ii de siguran*3 ai re(isten*ei betonului la com,resiune 1

{cc & la Cntindere 1 {ct )i ai arm3turii 1 {s & care iau Cn considera*ie


abaterile ,osibile ale acestor re(isten*e de la -alorile luate Cn calculF 7@ coeficien*ii condi*iilor de lucru ai betonului

{ci )i arm3turii 1 {si F

6BB

B@ coeficientul de siguran*3 {n Cn funcie de gradul de in,ortant3 al cl3dirii; Valorile numerice ale acestor coeficien*i au fost stabilite =)i ,ot fi ,reci(ate@ Cn ba(a metodelor teoriei ,robabilit3*ilor )i o informa*ie mai detaliat3 este ,re(entat3 Cn ,unctele B;7;;;B;9; adar& se ,oate s,une& c3 ideea ,rinci,al3 a metodei de calcul a elementelor din beton armat la st3rile limit3 const3 Cn aceea ca construc*ia s3 nu cede(e sau s3 nu aib3 s3ge*i mari )i deschidere mare =inadmisibil3@ a fisurilor& chiar dac3 asu,ra construc*iilor -or ac*iona sarcini maDimale& re(isten*ele betonului )i ale arm3turii -or fi minimale =Cn ra,ort cu cele folosite Cn calcul@& iar condi*iile de eD,loatare -or fi cele mai nefa-orabile; Men*ion3m c3 metoda de calcul a elementelor din beton armat din normele euro,ene Eurocod EN 6::41616: 455B este& ,ractic& analogic3 cu metoda de calcul la st3rile limit3; Deosebirea const3 doar c3 Cn loc de gru,e de st3ri limit3 sunt introduse st3ri limit3 concrete: 1 st3ri limit3 ultime =SLU@ la care& Cn ,rinci,iu& se refer3 calculul elementelor la re(isten*3 )i la stabilitateF 1 st3ri limit3 de ser-iciu =SLS@ la care se refer3 -erificarea elementelor din beton armat la a,ari*ia fisurilor =fisurabilitate@& determinarea deschiderii fisurilor )i a s3ge*ii elementului; Deosebirea ,rinci,al3 dintre aceste dou3 metode de calcul const3 Cn aceea c3 Cn normele Rusiei se ia Cn calcul Cn3l*imea total3 a (onei com,rimate a betonului D& iar Cn Eurocod A D se multi,lic3 cu un coeficient o N 5&< ,entru beton de clasa " ?5E95 )i mai mic3; Informa*ii

mai detaliate des,re Cn3l*imea (onei com,rimate D sunt eD,use Cn ,unctul 9;4; Men*ion3m c3 Cn continuare& Cn ,re(entul manual -or fi folosite no*iunile de st3ri limit3 din Eurocod: 1 st3ri limit3 ultime =SLU@F 1 st3ri limit3 de ser-iciu =SLS@; Starea limit3 ultim3 include urm3toarele st3ri critice la care =du,3 ca(@ trebuie -erificate construc*iile& structurile )i elementele structurale: E|U =E[uilibrium@ 1 ,ierderea echilibrului static al structurii sau al unei ,3r*i a acesteia& considerat3 un cor, rigid Cn care -aria*iile mici Cn -aloarea distribu*iei s,a*iale a ac*iunilor =sarcinilor@ de la o singur3 surs3 sunt considerate im,ortante& iar re(isten*ele materialelor de construc*ie sau ale solului& Cn general& nu sunt decisi-eF

6B?

STR =Strength@ 1 cedarea intern3 sau deformarea eDcesi-3 a structurii sau elementelor structurale& inclusi- funda*ii& ,ilo*i& ,ere*i de subsol etc;& unde re(isten*ele materialelor de construc*ie sunt decisi-eF 'E$ ='eological@ 1 cedarea sau deformarea eDcesi-3 a solului unde re(isten*a ,3mSntului sau a rocii sunt semnificati-e Cn asigurarea re(isten*eiF % T =%atigue@ 1 cedarea la oboseal3 a structurii sau a elementelor structurale;

B;7; Re(isten*ele de calcul ale betonului La calculul elementelor )i construc*iilor din beton& beton armat )i beton ,recom,rimat se folosesc dou3 -alori de calcul ale re(isten*ei betonului: 1 re(isten*a de calcul a betonului la com,resiune )i la Cntindere ,entru st3ri limit3 de ser-iciu 1 Rc&ser )i Rct&ser F 1 re(isten*a de calcul a betonului la com,resiune )i la Cntindere ,entru st3ri limit3 ultime 1 Rcu )i Rctu& care Cn continuare =,entru sim,lificare@ -or fi notate cores,un(3tor 1 Rc )i Rct ; Valorile acestor re(isten*e se determin3 cu urm3toarele rela*ii em,irice:

Rc & ser D RcY &cub =5&>> D 5&5564? RcY &cub @ &


dar nu mai mic3 de 5&>4RcY&cub F
4

=B;67@

R ct & ser D 5& 44 7 R c &

se r ;
cestea sunt -alori em,irice care se stabilesc Cn ba(a re(ultatelor eD,erimentale; In ,roiectarea construciilor reale se folosesc -alorile de calcul determinate ,rin a,licarea coieficienilor de siguran3 {cc )i {ct du,3 cum urmea(3:

=B;6B@

Rc D

R c & ser

cc

F 6B9

=B;6?@

R ct D

R ct

& ser & =B;69@

D ct

Cn care: {cc )i {ct sunt coeficien*i de siguran*3 ai re(isten*ei betonului la com,resiune )i la Cntindere =tab; B;6@F RcY&cub 1 re(isten*a caracteristic3 a betonului determinat3 ,e cub standard =-e(i ,ct; 4;9@; Tabelul B;6 "oeficien*ii de siguran*3 ai betonului la com,resiune Cntindere {ct St3ri limit3 de ser-iciu St3ri limit3 ultime ,entru gru,area ,entru gru,area fundamental3 a s,ecial3 a sarcinilor {cc {cc sarcinilor {ct

{cc )i la

Ti,ul betonului

{cc N {ct
Toate betonurile =eDclusibetonul celular@ .etonul celular 6&5

{ct
6&B

6&B

6&?

6&7

6&5

4&7

6&?

4&4

6&5

Valorile re(isten*elor Rc )i Rct& determinate cu rela*iile =B;6?@ )i =B;69@ se consider3 re(isten*e de ba(3& care sunt ,re(entate Cn aneDa B; La calculul elementelor )i construc*iilor din beton& beton armat )i beton ,recom,rimat& -alorile re(isten*elor de calcul de ba(3 ,entru st3ri limit3 ultime Rc )i Rct se Cm,art la coeficientul de siguran*3 {n& care de,inde de gradul de im,ortan*3 al cl3dirii )i ti,ul elementului =aneDele ? )i 9@& Cn ca(ul dac3 cu acest coeficient n1au fost Cnmul*ite -alorile sarcinilor sau ale eforturilor de calcul; Dac3 la determinarea sarcinilor sau a eforturilor ele au fost Cnmul*ite cu acest coeficient& atunci -alorile re(isten*elor Rc )i Rct se Cnmul*esc cu unul& doi sau mai mul*i coeficien*i

6B>

ai condi*iilor de lucru al betonului {ci =aneDa > )i notele eD,licati-e la aceast3 aneD3@ Cn funcie de condi*iile reale de confec*ionare )i eD,loatare ale elementului sau construc*iei; +rodusul acestor coeficien*i se admite Cn calcul nu mai mic de 5&B?; Valorile re(isten*elor betonului la st3rile limit3 de ser-iciu Rc&ser )i Rct&ser se iau Cn calcul cu -alorile coeficien*ilor {n )i ={n N 6&5 F {ci N 6&5@;

{ci

egale cu 6&5

+entru beton u)or -aloarea re(isten*ei la Cntindere RctL se determin3 ,rin Cnmul*irea re(isten*ei betonului normal la Cntindere coeficientul: Rct cu

5 & 95 D D c D cL D 5 & B5 D
& Cn care

=B;6>@

4455 }c este masa -olumic3 a betonului u)or& YgEm7;


B;B; Re(isten*ele de calcul ale arm3turii

La calculul elementelor )i construc*iilor din beton armat )i beton ,recom,rimat se folosesc urm3toarele re(isten*e de calcul ale arm3turii: Rs&ser 1 re(isten*a de calcul a arm3turii la Cntindere ,entru calculul elementelor din beton armat la st3ri limit3 de ser-iciuF Rsc&ser 1 aceea)i& ,entru arm3tura com,rimat3F Rsu 1 re(isten*a de calcul a arm3turii la Cntindere ,entru calculul elementelor la st3ri limit3 ultimeF Rscu 1 aceea)i& ,entru arm3tura com,rimat3F RsZ sau Rs&inc 1 aceea)i& ,entru arm3tura trans-ersal3 -ertical3 =etriere@ sau ,entru bare Cnclinate; In continuare re(isten*ele Rsu )i Rscu -or fi notate cores,un(3tor cu Rs )i Rsc; Valorile re(isten*elor Rs&ser )i Rsc&ser se admit: Rs&ser N `y 1 limita real3 =fi(ic3@ de curgere a arm3turii cu 6B<

,alier ,ronunat de curgere =-e(i ,ct; 7;4@F Rs&ser N `5&4 1 limita con-en*ional3 de curgere ,entru arm3tur3 cu ,alier ne,ronunat )i f3r3 ,alier de curgere =-e(i ,ct; 7;4@: Rsc&ser N Rs&ser j

icu Es;

=B;6<@

Re(isten*ele de calcul ale arm3turii la st3ri limit3 ultime Rs )i Rsc se determin3 ,rin Cm,3r*irea re(isten*elor Rs&ser )i Rsc&ser la coeficientul de siguran*3 al arm3turii {s: Rs N Rsu N Rs&ser E {sF Rsc N Rscu N Rs&ser E{s j Rsc&maD N icu Es& de siguran*3 al arm3turii& care se admite Cn Cn care:este {coeficientul s funcie de re(isten*a o*elului: =B;6:@ =B;45@

{s N 6&6 1 ,entru arm3tur3 din o*el cu re(isten*a com,arati- mic3 =o*el moale@ cu `y j B55 M+aF {s {s
N 6&6? 1 ,entru arm3tura din o*el cu re(isten*a mare =o*el semidur@ cu B55 M+a _ `y j ?55 M+aF N 6&4 1 ,entru arm3tura din o*el cu re(isten*a Cnalt3 =o*el dur@ cu

`5&4 d ?55 M+a;


Re(isten*a de calcul a arm3turii trans-ersale =a etrierelor )i barelor Cnclinate@ se admite: RsZ N Rs&inc N 5&<Rs& dar nu mai mare de 755 M+a; Re(isten*a maDimal3 de calcul a arm3turii la com,resiune R sc se determin3 cu rela*ia =B;45@& dar se admite nu mai mare de B55 M+a; ceast3 -aloare maDimal3 =limit3@ a re(isten*ei de calcul a arm3turii la starea limit3 de ru,ere la com,resiune este stabilit3& reie)ind din deforma*iile limit3 ale betonului la com,resiune icu ; Este )tiut c3 la o =B;46@

6B:

aderen*3 bun3 dintre arm3tur3 )i beton& la com,resiune ambele materiale se deformea(3 egal isc N icc ; LuSnd Cn considera*ie fa,tul c3 ru,erea elementului la com,rimare =Cn (ona com,rimat3@ -a a-ea loc Cn momentul cSnd deforma*iile Cn beton -or atinge -aloarea deforma*iei limit3 a betonului

icu& inde,endent de -aloarea tensiunilor Cn arm3tura


com,rimat3; "Snd icc N icu betonul com,rimat se stri-e)te =se ru,e@; Din condi*ia

isc

`sc
?

EEs N

icu

,entru

icu

N 4D65

17

=la

com,resiune@ )i Es N 4D65 M+a& ob*inem:

`scu N Rsc N icu Es N 4D6517 a 4D65? N B55 M+a;


Valorile re(isten*elor de calcul de ba(3 ale arm3turii la SLU )i SLS sunt ,re(entate Cn aneDa 65; La calculul elementelor din beton armat )i beton ,recom,rimat -alorile re(isten*elor arm3turii =din aneDa 65@ Rs& Rsc& RsZ )i Rs&inc se Cm,art la coeficientul {n & care de,inde de gradul de im,ortan*3 social3 al cl3dirii )i ti,ul elementului =-e(i aneDele ? )i 9@ sau cu acest coeficient se Cnmul*esc -alorile sarcinilor sau eforturilor;

B;?; Recomanda*ii la alegerea arm3turii )i a betonului ,entru elemente )i construc*ii din beton armat )i beton ,recom,rimat .etonul )i arm3tura ,entru elemente )i construc*ii din beton armat )i beton armat ,recom,rimat se aleg de ,roiectant conform Recomanda*iilor documentelor normati-e =Cn unele ca(uri ,ot fi coordonate sau numite de beneficiar Cn funcie de ,osibilit3*ile sale@& cu e-iden*a condi*iilor reale de lucru ale elementelor& de ti,ul elementului& condi*iile de eDecutare ale elementelor sau construc*iilor& eDisten*a arm3turii ,retensionate& cerin*ele de consum economic ale materialelor )i altele; La alegerea betonului )i a arm3turii ,entru elemente )i construc*ii din beton armat sau beton armat ,recom,rimat trebuie luate Cn considera*ie recomanda*iile date Cn continuare;

6?5

B;?;6; .etonul +entru elemente ,ortante fabricate din beton monolit& armate sim,lu sau ,recom,rimate& la care nu se Cnaintea(3 cerin*e su,limentare s,ecifice Cn ,erioada lor de eD,loatare =du,3 re(isten*a la Cnghe*1de(ghe*& im,ermeabilitate& re(isten*a la foc& la ac*iunea sarcinilor ciclice )i altele@ se recomand3 de folosit beton normal sau beton u)or cu densitatea nu mai mic3 de D 6B55 de clasele " <E65 sau L" <E: )i mai mari;
"lasa betonului ,entru elemente ,ortante trebuie s3 fie nu mai mic3 de: "64E6? 1 ,entru elemente com,rimate )i elemente su,use la ac*iunea sarcinii ciclice =re,etate@F "45E4? 1 ,entru elemente com,rimate su,use la sarcini mari =stSl,ii ,rimelor etaKe la cl3dirile multietaKate& stSl,ii la hale cu ,oduri rulante de tonaK mare etc;@; +entru elementele )i construc*iile din beton ,recom,rimat clasa betonului se stabile)te reie)ind din dou3 condi*ii: 6@ nu mai mic3 de o clas3 minimal3 a betonului "min Cn func*ie de ti,ul& clasa )i diametrul arm3turii ,retensionate =-e(i tab; B;4@F 4@ nu mai mic3 decSt re(isten*a necesar3 a betonului la com,resiune Rc&tr&, la eta,a =momentul t@ transferului ,e beton a efortului de ,recom,rimare + de la arm3tura ,retensionat3 =-e(i ,ct; ?;B@; Re(isten*a betonului la com,resiune Rc&tr&, la eta,a de transfer ,e beton a efortului de com,rimare + se determin3 ca )i re(isten*a betonului la com,resiune Rc&ser cu e-iden*a -Srstei betonului =t@ )i se admite nu

mai mic3 de 6&7 `c,6; ici `c,6 este tensiunea maDimal3 de com,rimare Cn beton de la efortul de ,recom,rimare + cu e-iden*a ,rimelor ,ierderi de tensiuni =-e(i ,ct; ?;9@; Totodat3& -aloarea Rc&tr&, se admite nu mai mic3 de ?5 T din clasa betonului elementului )i nu mai mic3 de 66 M+a& dar ,entru bare de clasele RSt :?5 )i RStT :?5 )i mai mari& cabluri& fascicule )i sSrm3 f3r3 g3m3lii la ca,ete A nu mai ,u*in de 6? M+a; +entru elementele din beton ,recom,rimat& armate cu bare de clasele RSt ??5;;;RSt <55 sau cu sSrm3& su,use ac*iunii sarcinii ciclice& -alorile minimale ale clasei betonului din tabelul B;4 )i re(isten*a betonului la transfer Rc&tr&, se maKorea(3 cu ? M+a;

6?6

Tabelul B;4 "lasa nominal3 a betonului ,entru elemente )i construc*ii din beton ,recom,rimat Ti,ul& clasa )i diametrul arm3turii ,retensionate 6; SSrm3 de clasele +Pr )i RPr cu `5&4 b 955 M+a cu diametrul: 1 ,Sn3 la ? mm inclusi-F 1 9 mm )i mai mare )i ,entru cabluri =toroane@ )i fascicule
4; .are cu diametrul de 65;;;6< mm de clasele: 1 RSt 955 sau RStT 955 )i mai miciF 1 RSt 9?5 sau RStT 9?5;;;:55F 1 RSt :?5 sau RStT :?5 )i mai mare; 7; Diametrul barelor 45 mm )i mai mare: 1 RSt 955 sau RStT 955 )i mai miciF 1 RSt 9?5;;;:55 sau RStT 9?5;;;:55F 1 RSt :?5 sau RStT :?5 )i mai mare;

"lasa minimal3 admisibil3 a betonului

" 69E45 sau L" 69E6< " 4?E75 sau L" 4?E4<

" 64E6? sau L" 64E67 " 69E45 sau L" 45E44 " 4?E75 sau L" 4?E4<

" 69E45 sau L" 69E6< " 45E4? sau L" 4?E4< " 4?E75 sau L" 75E77

+entru monoliti(area rosturilorelementelor ,refabricate& clasa betonului se admite Cn funcie de condi*iile de lucru ale elementelor Cmbinate& dar nu mai mic3 de " <E65 sau L" <E:; .eton cu agregate fine se recomand3 de utili(at Cn maKoritatea ca(urilor ,entru elemente din armociment& ,entru monoliti(area rosturilor la elementele ,refabricate )i ,entru ,rotec*ia la coro(iune )i asigurarea aderen*ei betonului cu arm3tura ,retensionat3& instalat3 Cn canale; +entru inKectarea canalelor cu arm3tur3 ,retensionat3 se recomand3 de utili(at beton cu agregate fine de clasa " 45E4? )i mai mare; +entru elementele& su,use sarcinii ciclice )i din beton ,recom,rimat cu deschiderea mai mare de 64&5 m& armate cu sSrm3& toroane sau fascicule

6?4

nu se ,ermite utili(area betonului cu agregate fine =f3r3 o Kustificare eD,erimental3@; Domeniul de utili(are a betonului u)or de,inde de -aloarea densit3*ii: 1 betonurile cu densitatea medie D 6B55 )i mai mare se recomand3 de utili(at ,entru elementele ,ortanteF 1 betonurile cu densitatea medie <55 _ D _ 6B55 se recomand3 de utili(at Cn s,ecial ,entru elemente )i construc*ii de Cngr3direF 1 betonurile cu densitatea D j <55 se recomand3 de utili(at Cn calitate de material termoi(olant;

B;?;4; rm3tura +entru elementele din beton armat obi)nuit =f3r3 ,recom,rimare@ se recomand3 de utili(at Cn calitate de arm3tur3 longitudinal3 de re(isten*3 arm3tur3 Cn bare cu ,rofil ,eriodic de clasele RSt 7?5;;;RSt ?55& RStT ?55;;;RStT 955 )i sSrm3 moale RPr 7?5;;;RPr ?55 ,entru carcase )i ,lase sudate; De asemenea& se ,ermite de utili(at: 1 arm3tur3 Cn bare cu ,rofil neted )i ,eriodic de clasele +St 755& RSt 755 )i mai mici ,entru carcase )i ,lase sudate cSnd nu ,ot fi utili(ate alte clase de arm3tur3F 1 arm3tur3 Cn bare din o*el laminat la cald de clasele RSt ??5;;;RSt 6555 )i cu re(isten*a maKorat3 termic de clasele RStT 9?5;;;RStT 6555 1 numai ,entru ,lase )i carcase legate; +erntru armarea elementelor din beton ,recom,rimat se recomand3 de utili(at: 1 ,entru elemente cu lungimea de 64 m )i mai mic3 1 arm3tur3 cu re(isten*3 maKorat3 termic de clasa RStT >?5 )i mai mare& arm3tur3 laminat3 la cald de clasa RSt ??5 )i mai mare )i sSrm3 de clasele +Pr >55& RPr >55 )i mai mareF 1 ,entru elemente cu lungimea mai mare de 64 m 1 sSrm3 cu re(isten*3 Cnalt3 de clasele +Pr >55& RPr >55 )i mai mari& toroane )i fasciculeF 1 ,entru elemente )i construc*ii din beton u)or 1 arm3tur3 Cn bare de clasele RSt ?55;;;RSt 955 )i RStT ?55;;;RStT 955; +entru elementele )i construc*iile& su,use ,resiunii ga(elor& lichidelor sau a materialelor ,ul-erulente se recomand3 de utili(at urm3toarele ti,uri de arm3tur3:

6?7

1 ,entru elemente )i construc*ii din beton armat obi)nuit =f3r3 ,recom,rimare@ 1 arm3tur3 Cn bare de clasele +St 755& RSt 955 )i mai mici )i sSrm3 de clasa RPr ?55 )i mai mic3F 1 ,entru elemente )i construc*ii din beton ,recom,rimat 1 sSrm3 cu re(isten*a Cnalt3 de clasele +Pr >?5& RPr >55 )i mai mare& toroane& fascicule )i arm3tur3 Cn bare din o*el laminat la cald de clasele RSt >55 )i mai mari )i cu re(isten*a maKorat3 termic de clasa RStT >?5 )i mai mare; In calitate de arm3tur3 ,retensionat3 Cn elementele ,recom,rimate& eD,loatate Cn mediul agresi- se recomand3 de utili(at arm3tur3 din o*el laminat la cald de clasele RSt B?5;;;RSt 955 )i cu re(isten*a maKorat3 termic de clasele RStT ??5;;;RStT 6555; rm3tura trans-ersal3 =etrierele )i barele Cnclinate@ se recomand3 de fabricat din bare de clasele +St 4>?& RSt B55& RStT B?5 )i mai mici )i sSrm3 de clasa RPr ??5 )i mai mic3; +entru urechi de montaK ,entru elementele din beton& beton armat )i beton ,recom,rimat se recomand3 de utili(at arm3tur3 din o*el laminat la cald de clasele +St 755& RSt 755 )i mai mici; +entru structuri static nedeterminate& calculate cumetoda de redistribuire a eforturilor )i celor din (one seismice se recomand3 de utili(at arm3tur3 cu ductilitatea Cnalt3 =-e(i tab; 7;6@;

B;9; Sarcinile )i clasificarea lor La ,roiectarea elementelor )i construc*iilor din beton armat este necesar de luat Cn considera*ie toate sarcinile )i ac*iunile& care ,ot a,3rea Cn ,erioada lor de eD,loatare& montare& fabricare& trans,ortare )i altele; In funcie de durata )i -aria*ia Cn tim,& sarcinile sunt di-i(ate Cn modul urm3torO : 1 sarcini ,ermanente: ' 1 sarcini concentrate )i g 1 sarcini uniform distribuiteF 1 sarcini tem,orare =-ariabile@: | 1 sarcin3 concentrat3 )i [ 1 sarcin3 uniform distribuit3F 1 sarcini accidentale 1 ; Not3: ici toate nota*iile sunt luate din IS$17<:<& Eurocodurile EN 6::5 )i 6::6;

6?B

La sarcinile ,ermanente se refer3 greutatea ,ro,rie a elementelor sau a construc*iei& greutatea )i ,resiunea ,3mSntului la construc*iile subterane& ,resiunea a,ei la construc*iile hidrotehnice& aciunea de ,recom,rimare etc; Sarcinile tem,orare =-ariabile@ se Cm,art Cn sarcini de lung3 durat3 =c-asi,ermanente@ )i de scurt3 durat3; La sarcinile de lung3 durat3 =c-asi,ermanent3@ se refer3: 1 masa ,ro,rie a utilaKului sta*ionar =ma)ini1unelte& a,arataK& motoare& -olume ,entru lichide etc;@F 1 ,resiunea ga(elor& lichidelor )i materialelor granulate& Cnc3rc3turile din de,o(ite& frigidere& arhi-ele bibliotecilor etc;F 1 ac*iunile de lung3 durat3 a tem,eraturii tehnologiceF 1 sarcina de la un ,od rulant& multi,licat3 cu un coeficient egal cu 5&? sau 5&> cores,un(3tor ,entru un ,od rulant cu regimul de lucru mediu sau greuF 1 o ,arte din masa oamenilor& animalelor )i a utilaKului =-aloarea inferioar3 -e(i Cn continuare@ ,e ,lan)eele caselor de locuit& Cn cl3dirile cu destina*ie ,ublic3 )i agricol3; La sarcinile de scurt3 durat3 =tran(itorii@ se refer3: 1 masa oamenilor& ,ieselor )i materialelor Cn (onele de deser-ire )i re,ara*ie a utilaKuluiF 1 sarcinile care a,ar la fabricarea& trans,ortarea )i montarea construc*iilorF 1 ac*iunile de la ,odurile rulanteF 1 sarcina de la masa oamenilor& animalelor )i a utilaKului =-aloarea su,erioar3@ ,e ,lan)eele caselor de locuit& Cn cl3dirile sociale& ob)te)ti )i agricoleF 1 de la ac*iunea -SntuluiF 1 de la (3,ad3 =-aloarea su,erioar3@F 1 de la ac*iunea tem,eraturilor climatericeF 1 sarcina de la ,olei etc; La sarcina accidental3 se refer3: 1 ac*iunea seismic3 =care a,are Cn urma mi)c3rii solului Cn urma cutremurului de ,3mSnt@F 1 de la eD,lo(iiF 1 sarcini care a,ar din cau(a ie)irii din func*ie a utilaKuluiF 1 de la tas3rile neuniforme ale solului sub tal,a funda*iilorF 1 ac*iuni de la alunec3ri de teren etc; In funcie de natura ac*iunii sarcinii )i a r3s,unsului structurii deosebim: 1 sarcini statice care nu ,ro-oac3 accelera*ii semnificati-e ale structurii sau ale unui element structuralF

6??

1 sarcini dinamice& care ,ro-oac3 accelera*ii semnificati-e ale structurii sau ale unui element; In calitate de caracteristic3 de ba(3 a sarcinii este admis3 a)a numita& -aloare caracteristic3 =%Y@& care de,inde de -aria*ia -alorii sarcinii Cn tim, )i ,oate a-ea una sau dou3 -alori: o -aloare medie& o -aloare inferioar3 sau su,erioar3& sau o -aloare nominal3 =care nu se refer3 la o distribu*ie statistic3@; +entru sarcinile ,ermanente )i unele c-asi,ermanente& la care -aloarea lor nu -aria(3 semnificati- Cn ,erioada duratei de -ia*a ,roiectat3 a structurii =tab; B;7@ Cn calitate de -aloare caracteristic3 a sarcinii =' Y & "'Y@ se ia o -aloare medie a greut3*ii ,ro,rii a elementului sau a structurii& care se determin3 ,e ba(a dimensiunilor nominale )i ale masei -olumice a materialului; Dimensiunile sunt cele indicate Cn ,roiect;

Tabelul B;7 "ategoriile de durat3 de -ia*3 ,entru ,roiectarea construc*iilor "ategoria Durata de -ia*a& Ti,ul elementelor sau a construc*iilor duratei de ani -ia*a "onstruc*ii tem,orare6 6 65 Elemente structurale& care ,ot fi 4 65;;;4? Cnlocuite 7 6?;;;75 "onstruc*ii agricole )i similare B ?5 "l3diri )i alte structuri obi)nuite ? 655 Structuri ,entru cl3diri monumentale& ,oduri )i alte structuri de lucr3ri inginere)ti
6

Structurile sau ,3r*ile ale structurilor care ,ot fi demontate ,entru a fi refolosite nu se consider3 tem,orare;

+entru sarcinile tem,orare =-ariabile@& la care -aloarea lor -aria(3 semnificati- Cn ,erioada duratei de -ia*3 a structurii se admit dou3 -alori caracteristice ale sarcinii& stabilite Cn ba(e statistice: o -aloare su,erioar3 =maDimal3@ |Y&su, )i o -aloare inferioar3 =minimal3@ |Y&inf ; Valorile |Y&su, )i |Y&inf se determin3 reie)ind din ,resu,unerea =condi*ia@ c3 -aria*ia sarcinii are o distribu*ie statistic3 de ti,ul 'auss care& Cn maKoritatea ca(urilor& este corect3 =fig; B;9@; 6?9

%igura B;9; Schema distribuiei statistice a sarcinii -ariabile

In calitate de -aloare su,erioar3 caracteristic3 a sarcinii -ariabile se ia o -aloare mai mare decSt care ,ot fi nu mai mult de ? T 1 |Y&su, N |5&:? ; In calitate de -aloare inferioar3 caracteristic3 a sarcinii -ariabile se ia o -aloare minimal3 mai mic3 decSt care ,ot fi numai ? T din toate re(ultatele |Y&inf N |5&5? ; +entru sarcinile accidentale& -aloarea caracteristic3 Y cores,unde unei -alori nominale; Valorile caracteristice ale sarcinilor ,ermanente ='Y@& c-asi,ermanente ="'Y@ )i tem,orare =-ariabile |Y@ ,ot fi determinate =,Sn3 la elaborarea unui normati- na*ional@ conform recomanda*iilor SNi+ 4;56;5>1<?O =edi*ia din 455?@ sau Eurocodului EN 6::5; In aneDa 66 sunt ,re(entate =din SNi+ 4;56;5>1<?O@ -alori caracteristice concrete ale unor sarcini tem,orare uniform distribuite ,entru unele cl3diri& Cnc3,eri )i construc*ii& determinate Cn ba(a ,relucr3rii statistice a unor ba(e de re(ultate eD,erimentale& acumulate ,e ,arcursul mai multor ani; La calculul elementelor )i construc*iilor din beton armat )i beton ,recom,rimat se folosesc dou3 -alori de calcul ale sarcinilor Cn func*ie de starea limit3 la care ele se calculea(3: 1 ,entru st3ri limit3 de ser-iciu:

'ser N 'Y & "'ser N "'Y & |ser N |Y & |ser&su,

N |Y&su, & |ser&inf N |Y&inf

sau

gser N gY & "gser N "gY & [ser N [Y &

[ser&su, N [Y&su, & [ser&inf N [Y&inf F


6?>

1 ,entru st3ri limit3 ultime: ' N {f 'Y & "' N {f "'Y & | N {f |Y & |su, N {f |Y&su, & |inf N {f |Y&inf sau

g N {f gY & "g N {f "gY & [ N {f [Y & [su, N {f [Y&su, & [inf N {f [Y&inf &
unde {f este un coeficient de siguran*3& care ia Cn consideraie ,osibilile abateri nefa-orabile ale -alorilor sarcinilor de la -alorile caracteristice; Valoarea coeficientului {f se ia Cn fiecare ca( concret din normele de ,roiectare =SNi+ 4;56;5>1<? sau Eurocodurile EN 6::5:4554& EN 6::6161 6:4554 )i En 6::41 616:455B@; In figura B;> sunt ,re(entate scheme de -aria*ie Cn tim, ale unor sarcini tem,orare =-ariabile@;

B;9;6; "ombin3ri de sarcini "alculul elementelor )i structurilor la st3ri limit3 se efectea(3 la cea mai defa-orabil3 -ariant3 =combinare@& ,ractic ,osibil3& de ac*iune a sarcinilor; In ba(a ,racticii de eD,loatare de mul*i ani a diferitor construc*ii a fost stabilit c3 Cn realitate ,ot fi anumite -ariante defa-orabile de ac*iuni ale Cnc3rc3turilor )i sarcinilor 1 de combin3ri de sarcini; Deosebim diferite -ariante de combin3ri de sarcini =ac*iuni@ ,entru calculul la st3ri limit3 ultime )i la st3ri limit3 de ser-iciu; Sarcinile ,ermanente se includ Cn toate combina*iile; Din sarcinile tem,orare se recomand3 de inclus Cn combina*ii nu mai mult de dou3 )i numai Cn ca(uri eDce,*ionale =Cn func*ie de utili(area sau forma )i am,lasarea cl3dirii@ ,ot fi incluse trei sarcini; +entru calculul elementelor )i construc*iilor din beton armat la st3ri limit3 ultime deosebim urm3toarele combin3ri de sarcini; 6; "ombinarea fundamental3 care se folose)te la calculul ,entru st3ri limit3 E|U& STR )i 'E$& Cn afar3 de calculul la oboseal3 1 % T =-e(i ,ct; B;4;7@:

D D ' & K ~D~ D , +~D~ D | &6|Y &6~D~ D D | &iD 5&i|Y &i ;


K D6 i D6

=B;44@

6?<

%igura B;>; Scheme de -ariaie in tim, a unor aciuni tem,orare =-ariabile@

6?:

La calculul ,entru st3ri limit3 STR )i 'E$ mai ,oate fi folosit3 )i una din cea mai defa-orabil3 combinare din urm3toarele dou3 ca -ariante alternati-e:

DD
K D6

'& K

'Y & K ~D~ D , +~D~ D | &6D 5&6|Y &6~D~ D D | &iD 5&i |Y &i &
i D6

=B;47@

sau

DD D
K D6

K '& K

'Y & K ~D~ D , +~D~ D | &6|Y &6~D~ D D | &iD 5&i |Y &i ;


i D6

=B;4B@

4; "ombinarea sarcinilor ,entru st3ri limit3 accidentale =Cn afar3 de starea limit3 seismic3@:

D 'Y & K ~D~ +~D~ =D 6&6sau D 4 &6 @|Y &6~D~ DD 4 &i |Y &i &
K D6 i D6

=B;4?@

Cn care -alorile coeficien*ilor 6&6 )i 4&6 se iau Cn func*ie de situa*ia de calcul la ac*iunea sarcinii accidentale res,ecti-e =im,act& incendiu& alunec3ri de teren etc;@; 7; "ombinarea sarcinilor ,entru starea limit3 seismic3:

D'
K D6

Y& K

~D~ +~D~

~D~ DD 4&i |Y &i ;


i D6

=B;49@

B; "ombinarea sarcinilor ,entru starea limit3 de oboseal3 % T =,entru sarcin3 ciclic3@:

D'
K D6

Y& K

~D~ +~D~ 6&6|Y &6~D~ DD 4 &i |Y &i ~D~ | fat ;D


i D6

=B;4>@

La calculul elementelor )i construc*iilor din beton armat la st3ri limit3 de ser-iciu =SLS@ se folosesc urm3toarele -ariante de combin3ri de sarcini: Cn care |fat este sarcina maDimal3 de oboseal3; 6; "ombinare caracteristic3:

D'
K D6

Y& K

~D~ +~D~|Y &6~D~ DD 5&i |Y &i F


i D6

=B;4<@

695

4; "ombinare frec-ent3:

D'
K D6

Y& K

~D~ +~D~ 6&6|Y &6~D~ DD 4 &i |Y &i FD


i D6

=B;4:@

7; "ombinare c-asi,ermanent3:

D'
K D6

Y&K

~D~ +~D~DD 4 &i |Y &i ;


i D6

=B;75@

ceste combin3ri de sarcini se folosesc ,entru urm3toarele calcule la SLS: 1 combinarea caracteristic3& de regul3& este folosit3 ,entru st3ri limit3 ire-ersibileF 1 combinarea frec-ent3 1 ,entru st3ri limit3 re-ersibileF 1 combinarea c-asi,ermanent3 1 ,entru efecte de lung3 durat3 )i as,ectul structurii; Stare limit3 de ser-iciu ire-ersibil3 se consider3 starea Cn care la ac*iunea sarcinilor ,ot a,3rea cSte-a consecin*e =s3geata mare& deschideri mari de fisuri etc;@; care de,3)esc cerin*ele de eD,loatare s,ecificate )i sunt remanente du,3 Cncetarea ac*iunilor cau(atoare; Stare limit3 de ser-iciu re-ersibil3 se consider3 starea cSnd consecin*ele a,3rute la ac*iunea sarcinilor nu sunt remanente du,3 Cncetarea ac*iunilor cau(atoare; Efecte de lung3 durat3 se consider3 cSnd consecin*ele se de(-olt3 Cntr1 un tim, Cndelungat =,oate chiar ,e toat3 ,erioada de eD,loatare@ f3r3 a de,3)i -alorile admisibile; Rela*iile =B;44@;;;=B;75@ nu se folosesc nemiKlocit ,entru determinarea -alorii de calcul a sarcinilor ,entru o combina*ie concret3& dar sunt ni)te eD,resii logice =con-en*ionale@& Cn care semnul WV2 indic3 care sarcini se mai includ Cn combinare =Cn afar3 de cele ,ermanente@& iar semnul 1 indic3 num3rul de sarcini din aceast3 gru,3 care se includ Cn combinare; este un coeficient de reducere a sarcinilor ,ermanente defa-orabile ' care ,oate fi luat egal cu 5&<? =conform Eurocodului EN 6::5:4554@F {'&K & {|&6 )i {|&i sunt coeficien*i de siguran*3 ai sarcinilorF

{, 1 coeficient de siguran*3 ,entru efortul de ,recom,rimareF 5&i & {6&i )i {4&i 1 coeficien*i de gru,are ai sarcinilor tem,orare;
696

Valorile tuturor acestor coeficien*i =tem,orar& ,Sn3 la elaborarea unui normati- na*ional@ ,ot fi admii din Eurocodul EN 6::5 sau standardul na*ional al %edera*iei Ruse !"+ EN 6::514566; La formarea unei combin3ri de sarcini concrete& sarcinile tem,orare cu dou3 -alori caracteristice |Y&su, =sau [Y&su,@ )i |Y&inf =sau [Y&inf@ se includ Cn combinare Cn modul urm3tor: 1 sarcinile inferioare |Y&inf =sau [Y&inf@ se consider3 sarcini c-asi,ermanenteF 1 sarcinile su,erioare |Y&su, =sau [Y&su,@ se consider3 sarcini de scurt3 durat3; In func*ie de destina*ia calculului =calcul structural& calcul la re(isten*3 a unui element etc;@& -alorile Cnc3rc3turilor )i ale sarcinilor se includ Cn combinare ca for*e concentrate =Cn N@& ca sarcin3 uniform distribuit3 =Cn NEcm& NEcm4 sau M+a@ sau ca o mas3 concentrat3 =Cn YgEm7@ ,entru calculul la seismic3 sau -ibra*ie;

B;>; 'radul de im,ortan*3 al cl3dirilor )i edificiilor La ,roiectarea construc*iilor din beton armat este necesar de luat Cn considera*ie gradul de im,ortan*3 al cl3dirilor )i edificiilor Cn func*ie de destina*ia lor social3 )i economic3; 'radul de im,ortan*3 al cl3dirilor )i edificiilor se determin3 reie)ind din -aloarea ,agubelor sociale )i materiale la ,ierderea ca,acit3*ii lor de eD,loatare; +entru a mic)ora aceste consecin*e& se include un coeficient de siguran*3 Cn funcie de ti,ul cl3dirii 1 {n & care se admite Cn func*ie de clasa de im,ortan*3 a cl3dirii )i ti,ul elementului =-e(i aneDa 9@; Toate cl3dirile& edificiile )i construc*iile sunt di-i(ate Cn trei clase; La ,rima clas3 se refer3 cl3dirile& edificiile )i construc*iile care au im,ortan3 mare economic3 )i social3: blocurile ,rinci,ale ale sta*iilor termo1electrice& sta*iile atomice& turnurile de tele-i(iune& edificiile telefonice )i de telecomunica*ii& conductele magistrale& re(er-oarele ,entru ,etrol )i ,rodusele ,etroliere cu -olumul de 65555 m7 )i mai mare& edificiile s,orti-e aco,erite& tribunele& cl3dirile teatrelor& cinematografele& circurile& halele comerciale& cl3dirile institu*iilor de Cn-3*3mSnt& cre)ele& gr3dini*ele de co,ii etc; La clasa a doua se refer3 blocurile locati-e& cl3dirile ,ublice )i sociale& cl3dirile industriale )i agricole )i toate celelalte construc*ii care nu

694

se Cncadrea(3 Cn clasele 6 )i 7; La clasa a treia se refer3 cl3dirile )i construc*iile de im,ortan*3 social3 limitat3 Cn economia na*ional3 )i construc*iile tem,orare: de,o(ite f3r3 ,rocese de sortare sau ambalare ale ,roduselor agricole& Cngr3)3mintelor& c3rbunelui etc;& serele& stSl,ii ,entru lumina electric3 )i comunica*ii& gardurile& cl3dirile )i edificiile tem,orare etc; La ,roiectarea elementelor )i construc*iilor din beton armat Cn mod obligatoriu se ia Cn considera*ie clasa de im,ortan*3 a lor cu coeficientul de siguran*3 {n din aneDa 9; "u acest coeficient se Cnmul*e)te -aloarea sarcinii sau se Cm,art re(isten*ele betonului; $ clasificare asem3n3toare a cl3dirilor )i construc*iilor este dat3 )i Cn normele romSne)ti "R$E455B; Ins3& Cn acest normati- toate construc*iile sunt di-i(ate Cn B clase de im,ortan*3& iar coeficientul {n -aria(3 Cn limitele 5&<;;;6&B; ceasta confirm3 fa,tul c3 este necesar de luat Cn considera*ie diferen*iat im,ortan*a construc*iilor la ,roiectarea lor;

697

?; D TE SU+LIMENT RE +ENTRU " L"ULUL ELEMENTEL$R DIN .ET$N +RE"$M+RIM T

Elementele din beton ,recom,rimat se calculea(3 cu aceea)i metod3 ca )i cele din beton armat sim,lu la st3ri limit3 ultime )i la st3ri limit3 de ser-iciu& Cns3 este necesar de luat Cn considera*ie su,limentar unele ,articularit3*i s,ecifice ale lor; In afar3 de aceast3& s,re deosebire de elementele armate sim,lu& elementele ,recom,rimate se calculea(3 su,limentar la stadiul de fabricare; In continuare -om eDamina mai detaliat aceste ,articularit3*i;

?;6; Valorile tensiunilor ini*iale de ,recom,rimare Cn arm3tura ,retensionat3 )i Cn beton Valorile tensiunilor ini*iale Cn arm3tura ,retensionat3 )i beton influen*ea(3 esen*ial asu,ra lucrului =com,ort3rii@ elementului ,recom,rimat la eta,a de fabricare )i eD,loatare; De regul3& cu cSt este mai mare -aloarea ,retension3rii arm3turii& cu atSt este mai mare )i mai ,o(iti-3 influen*a ei asu,ra lucrului construc*iei; Ins3& dac3 -aloarea ,retension3rii este ,rea mare& atunci ,oate duce la stri-irea local3 a betonului Cn (onele de ancorare ale arm3turii sau la ru,erea elementului Cn Cntregime Cn ,erioada de transmitere a efortului de ,recom,rimare ,e betonul construc*iei& adic3 Cn ,erioada de fabricare a elementului; In afar3 de aceasta& stabilirea unor -alori mari de ,retensionare ale arm3turii este limitat3 de ,ericolul ru,erii acesteea Cn ,rocesul de Cntindere sau ,oate duce la de(-oltarea deforma*iilor ,lastice; In acela)i tim,& -aloarea ,retension3rii arm3turii nu trebuie s3 fie ,rea mic3& ,entru c3 la com,rimarea betonului efectul ,recom,rim3rii ,oate fi insuficient )i cu tim,ul ,oate s3 dis,ar3 totalmente Cn leg3tur3 cu ,ierderile de tensiuni =-e(i ,ct; ?;4@; De aici reiese c3 stabilirea corect3 a -alorilor tensiunilor de ,retensionare ale arm3turii este foarte im,ortant3; In ba(a numeroaselor re(ultate tiinifice i ,ractice la fabricarea )i eD,loatarea elementelor )i construc*iilor ,recom,rimate au fost stabilite urm3toarele -alori o,timale ale tensiunilor ini*iale Cn arm3tura ,retensionat3:

69B

`s,VD`s, j Yi Rs&ser 1-aloarea maDimal3F `s, AD`s, b 5&7 Rs&ser 1 -aloarea minimal3&
unde: Yi este un coeficient& care se admite Cn func*ie de re(isten*a arm3turii:

=?;6@ =?;4@

Yi N Y6 N 5&:? 1 ,entru arm3tur3 cu limita con-en*ional3 de curgere `5&4 j 6555 M+aF Yi N Y4 N 5&:5 1 ,entru arm3tur3 cu `5&4 d 6555 M+aF
D`s, 1 este abaterea =de-ierea@ ,osibil3 a tensiunii Cn arm3tur3 Cn
,erioada ,retension3rii ei de la -aloarea de ,roiect& care se admite egal3:

DDDDDDD`s, N 5&5? `s, 1 Cn ca(ul utili(3rii metodei mecanice de Cntindere a arm3turiiF DDDDDDDD`s, N 75V795El 1 Cn ca(ul utili(3rii metodei electromecanic3 de ,retensionare a arm3turii& unde l este lungimea arm3turii Cntinse Cn m; Valorile tensiunilor ini*iale `s, 1 Cn arm3tura ,retensionat3 din (ona
Cntins3 a elementuluiEconstruc*iei Cn ,erioada de eD,loatare )i `sc, 1 Cn arm3tura din (ona com,rimat3 Cn ,erioada de eD,loatare a elementuluiEconstruc*iei =dac3 ea este instalat3 Cn aceast3 (on3@ se admit de c3tre ,roiectant Cn conformitate cu recomandaiile de mai sus; "Snd arm3tura se Cntinde cu o ,reci(ie bun3 =^? T@& -alorile
coeficien*ilor Y6 sau Y4 ,ot fi ,ar*ial maKorate )i admise: Y6 N 6&5 sau Y4 N5&:?; $ caracteristic3 im,ortant3 a arm3turii ,retensionate este a)a numita tensiune de control& care se m3soar3 =se controlea(3@ nemiKlocit Cn tim,ul fabric3rii elementuluiEconstruc*iei; Valorile tensiunilor de control Cn arm3turile ,retensionate s, )i sc, se admit Cn funcie de ,rocedeul de ,retensionare a arm3turii; In elementele cu arm3tura ,reCntins3& -alorile tensiunilor de control

`con&6 )i `con&c6 cores,un(3tor Cn arm3tura ,retensionat3

s, )i

sc,&

m3surate du,3 Cntinderea ei& se determin3 cu e-iden*a ,ierderilor de tensiuni din cau(a deforma*iilor ancorelor `7 )i a frec3rii arm3turii Cn canale `B =-e(i ,ct; ?;4@:

`con&6 N `s, A =`7 V `B@F


69?

=?;7@

`con&c6 N `sc, A =`c7 V `cB@;


In elementele cu arm3tura ,ostCntins3 -alorile tensiunilor de control

=?;B@

`con&4 )i `con&c4 cores,un(3tor Cn arm3tura

s, )i

sc, & m3surate Cn

locul a,lic3rii efortului de Cntindere ,e beton se determin3 cu e-iden*a ,ierderilor de tensiuni Cn urma com,rim3rii elastice a betonului Cn momentul de Cntindere a arm3turii ,retensionate:

`con&4 N `s, A n `c, F `con&c4 N `sc, A n `cc, &


Cn care:

=?;?@ =?;9@

n N Es, E Ec 1 coeficientul de echi-alen*3F

`c,

)i

`cc,

1 tensiunile de com,rimare Cn beton la ni-elul

arm3turii s, =din (ona Cntins3@ i sc, =din (ona com,rimat3@ cu e-idena ,rimelor ,ierderi de tensiuni =-e(i ,ct; ?;7@ la momentul ,retension3rii arm3turii =cSnd ,om,ele hidraulice ,entru Cntinderea arm3turii sunt fiDate ,e betonul Cnt3rit al elementului@; "ontrolul ,retension3rii a arm3turii se efectuea(3 ,rin m3surarea ,resiunii Cn ,om,a hidraulic3 =cu manometrul@ sau se m3soar3 alungirea arm3turii =cu eDtensometrul@; In ,rimul ca(& tensiunea Cn arm3tur3 este egal3 cu for*a de Cntindere Cm,3r*it3 la aria sec*iunii arm3turii& iar Cn al doilea ca(& a-Snd -aloarea deforma*iei arm3turii& a,licSnd legea lui !ooY& determin3m tensiunea; La momentul de transfer al efortului de ,recom,rimare ,e beton& a,ar tensiuni de com,rimare; ElementulEconstruc*ia este com,rimatE3 eDcentric; +entru eDcluderea stri-irii betonului sub ancorele de la ca,etele elementului& ,re-enirea de(-olt3rii deforma*iilor mari ,lastice Cn beton )i e-itarea ru,erii elementuluiEconstruc*iei de la efortul de ,recom,rimare la momentul de transfer& betonul trebuie s3 aib3 o re(isten*3 nu mai mic3 de ?5 T din re(isten*a betonului ,re-3(ut3 Cn ,roiect =numit3 re(isten*a betonului de transfer Rc&tr b5&?RcY@ sau tensiunile Cn beton `cj 5&9 RcY=t@&

Cn care RcY=t@ este re(isten*a caracteristic3 la com,resiune a betonului la tim,ul t & la care se a,lic3 efortul de ,recom,rimare;

699

La eta,a final3 de fabricare a elementului ,recom,rimat el se calculea(3 la re(isten*3 )i la stabilitate ca un element com,rimat eDcentric de la efortul de ,recom,rimare 1 + =-e(i ,ct; ?;B@; Eta,a final3 de fabricare a elementului ,recom,rimat con-en*ional se consider3 la momentul cSnd re(isten*a betonului atinge re(isten*a ,re-3(ut3 Cn ,roiect;

?;4; +ierderile de tensiuni Cn arm3tura ,retensionat3 ED,erimental s1a stabilit c3 Cn elementeleEconstruc*iile din beton ,recom,rimat -alorile ini*iale ale tensiunilor de Cntindere Cn arm3tura ,retensionat3 `s, )i `sc, cu tim,ul =Cn ,erioada fabric3rii )i eD,loat3rii construc*iilor@ se mic)orea(3 Cn urma influen*ei diferitor factori; ceste mic)or3ri de tensiuni se numesc ,ierderi de tensiuni; Valorile acestor ,ierderi Cn unele ca(uri ,ot fi destul de mari )i ,ot atinge -aloarea de 655;;;755 M+a; Din aceast3 cau(3 nu se folose)te arm3tur3 cu re(isten*a mic3 =RsY j 795 M+a@ ca arm3tur3 ,retensionat3& fiindc3 Cn multe ca(uri ,ierderile de tensiuni ,ot s3 com,ense(e ,e de,lin tensiunile ini*iale de ,retensionare; E-idena tuturor factorilor de influen*3 asu,ra ,ierderilor de tensiuni este o ,rocedur3 destul de com,licat3; De aceea& Cn ,re(ent& ,entru calculele ,ractice ale elementelor din beton ,recom,rimat se folosesc metode mai sim,le ,entru determinarea ,ierderilor de tensiuni Cn arm3tura ,retensionat3; ED,erimental s1a stabilit c3 ,ierderile de tensiuni ,ro-in din cau(a aciunii multor factori =,este 75@& dar Cn ,re(ent normele de ,roiectare ale construc*iilor din beton armat )i ,recom,rimat recomand3 de luat Cn considera*ie doar 65 factori& care influen*ea(3 mai mult asu,ra mic)or3rii -alorii tensiunilor ini*iale de ,retensionare; ceste ,ierderi de tensiuni Cn funcie de ,rocedeul de com,rimare al elementuluiEconstruc*iei sunt ,re(entate Cn tabelul ?;6; In continuare& -om eDamina mai detaliat esen*a fiec3rei ,ierderi de tensiuni f3r3 determinarea -alorii lor; 6; +ierderile de tensiuni din cau(a relaD3rii tensiunilor Cn arm3tur3 1 `6 =`>@ Este )tiut fa,tul c3 dac3 asu,ra oarec3rui material ac*ionea(3 o sarcin3 =de com,rimare sau de Cntindere@& Cn el a,ar tensiuni ini*iale `5 )i deforma*ii i5 )i dac3 Cl fiD3m astfel& CncSt Cn continuare deforma*iile lui s3

69>

r3mSn3 constante =i5 N const@& atunci cu tim,ul -aloarea tensiunilor ini*iale se mic)orea(3; cest fenomen se numete relaDarea tensiunilor; Tabelul ?;6 +ierderile de tensiuni Cn arm3tura ,retensionat3 Nr; %actorii care influen*ea(3 ,ierderile de tensiunidEo 6 RelaDarea tensiunilor Cn arm3tur3 4 Diferen*a de tem,eraturi a arm3turii =T4 A T6@ ,retensionate Cn (ona de Cnt3rire a betonului =T4@ )i ,e su,orturi =T6@ =-e(i fig; ?;6@ 7 Deformarea ancorelor la dis,o(iti-ele de fiDare ale arm3turii ,retensionate B %recarea arm3turii de ,ere*ii canalelor elementelor sau de dis,o(iti-ele de Cnco-oiere ale arm3turii ? Deformarea cofraKului metalic 9 "urgerea lent3 de scurt3 durat3 a betonului > "ontrac*ia betonului < "urgerea lent3 de lung3 durat3 a betonului : Stri-irea betonului sub firele arm3turii circulare ,entru construc*ii cu diametrul ,Sn3 la 7&5 m 65 Deformarea Cmbin3rilor Cntre blocuri =din cau(a com,rim3rii lor@ ,entru elemente com,use din blocuri se,arate Nota*ia ,ierderilor de tensiuni Cn arm3tura ,reCntins3,ostCntins3

`6 `4 `7 `B `? `9 `< `:

`> 1 `7 `B 1 `9 `< `: `65 `66

1 1

rm3tura ,retensionat3 Cn elementeleEconstruc*iile ,recom,rimate se Cntinde ,Sn3 la -aloarea tensiunilor ini*iale `s,& Cn care se de(-olt3 )i deforma*ii ini*iale `s,o& Cn aceast3 stare se fiDea(3 ,e su,orturi =,entru elemente cu arm3tura ,reCntins3@ sau ,e elementul de beton =la com,rimarea cu arm3tur3 ,ostCntins3@; De aceea& Cn continuare arm3tura 69<

nu ,oate s3 se deforme(e liber =deforma*iile r3mSn constante is,o N const@ din cau(a c3rea se mic)orea(3 -aloarea ini*ial3 a tensiunilor care Cn continuare duce la de(-oltarea efectului de relaDare a tensiunilor; ceast3 ,ierdere de tensiuni =`6@ se de(-olt3 Cn arm3tur3 Cn func*ie de ,rocedeul de ,retensionare: 1 Cn elementeleEconstruc*iile cu arm3tura ,reCntins3 ea decurge mai intens din momentul fiD3rii arm3turii ,e su,orturi ,Sn3 la transferul efortului de ,recom,rimare ,e betonF 1 Cn elementeleEconstruc*iile cu arm3tura ,ostCntins3 ea Cnce,e s3 decurg3 mai intens du,3 ,retensionarea arm3turii )i fiD3rii ei la ca,etele elementului =du,3 transferul efortului de ,recom,rimare ,e beton@ )i cre)te lent tim, Cndelungat; Du,3 cum s1a stabilit& aceast3 ,ierdere de tensiuni este condi ionat3 de acela)i factor& dar indicii nota*iei sunt diferi*i =`6 sau `>@& deoarece ele decurg la diferite eta,e de fabricare a elementuluiEconstruc*iei; 4; +ierderea de tensiuni din cau(a diferen*ei de tem,eraturi a arm3turii ,retensionate Cn (ona de Cnc3l(ire a elementului )i dis,o(iti-ele de fiDare a arm3turii ,e su,orturi 1 `4 ceast3 ,ierdere de tensiuni are loc numai Cn ca(ul de ,recom,rimare cu arm3tur3 ,reCntins3 )i are loc numai Cn construc*iile care sunt tratate termic; Elementul betonat Cn cofraK se afl3 Cn camera termic3& iar su,orturile ,entru fiDarea )i Cntinderea arm3turii se afl3 Cn afara camerei =fig; ?;6@ & de aceea& arm3tura Cn camer3 are o tem,eratur3 =T4@& iar ,e su,orturi A alt3 tem,eratur3 =T6@; Din cau(a diferen*ei de tem,eraturi =T4 A T6@ )i a,are aceast3 ,ierdere de tensiuni; Dac3 elementul este fabricat f3r3 tratare termic3& atunci aceast3 ,ierdere li,se)te =`4 N 5@;

%igura ?;6; Schema de fabricare a elementului ,recom,rimat tratat termic:


6 1 camera termic3F 4 1 elementul betonatF 7 1 su,orturile ,entru fiDarea arm3turii CntinseF B 1 arm3tura ,retensionat3F ? 1 dis,o(iti-ele de fiDare ale arm3turii ,retensionate;

69:

7; +ierderile de tensiuni din cau(a deform3rii dis,o(iti-elor de fiDare ale arm3turii ,retensionate 1 `7 In locurile de fiDare a arm3turii ,e su,orturi =,entru elemente cu arm3tura ,reCntins3@ sau ,e beton =,entru elemente cu arm3tura ,ostCntins3@ sub ancorele arm3turii se instalea(3 diferite )aibe sau ,l3cu*e metalice& care ,ar*ial se deformea(3 la ac*iunea efortului de ,recom,rimare )i ca urmare arm3tura se scurtea(3 )i se mic)orea(3 tensiunea ini*ial3; B; +ierderile de tensiuni care a,ar Cn urma frec3rii arm3turii de ,ere*ii canalului Cn element sau construc*ie )i de dis,o(iti-ele de Cnclinare ale ei 1 `B In elementele ,recom,rimate cu arm3tura ,ostCntins3& la care arm3tura ,retensionat3 se instalea(3 Cn canale s,eciale =-e(i ,ct; 6;7& fig; 6;7@& formate Cn ,rocesul fabric3rii elementului& Cntre arm3tur3 )i su,rafa*a canalului ,ot a,3rea for*e de frecare& care& la rSndul s3u aduc la mic)orarea tensiunilor ini*iale; In elementele ,recom,rimate cu arm3tura ,reCntins3 Cnclinat3 Cn (onele de la rea(eme =fig; ?;4@& ,entru Cnclinarea ei Cn cofraK se instalea(3 ni)te dis,o(iti-e s,eciale =-e(i ,o(iia B Cn fig; ?;4@; La Cntinderea arm3turii o ,arte din efort se ,ierde din cau(a frec3rii ei de aceste dis,o(iti-e )i a,are aceast3 ,ierdere& care ,oate fi numai Cn elementele cu arm3tura ,reCntins3 Cnclinat3;

%igura ?;4; Schema de fabricare a elementelor ,recom,rimate cu arm3tura Cnclinat3:


6 1 su,orturileF 4 1 cofraKul ,entru betonarea elementuluiF 7 1 arm3tura ,retensionat3F B 1 dis,o(iti-ele de Cnclinare ale arm3turii ,retensionate;

?; +ierderile de tensiuni din cau(a deforma*iilor cofraKului metalic 1 `? ceast3 ,ierdere de tensiuni are loc Cn elementele& la care Cn ,rocesul de fabricare Cn calitate de su,orturi ,entru Cntinderea )i fiDarea arm3turii ser-e)te nemiKlocit cofraKul metalic =fig; ?;7@; 6>5

%igura ?;7; Schema de fabricare a elementelor ,recom,rimate cu arm3tura ,reCntins3 ,e cofraKul metalic:
6 1 cofraKulF 4 1 su,orturile de ,e cofraKF 7 1 ,3r*ile laterale ale cofraKului la ca,etele luiF B 1 arm3tura ,retensionat3F ? 1 elementul de betonF 9 1 s,a*iul ,entru t3ierea arm3turii du,3 Cnt3rirea betonului;

In acest ca(& su,orturile ,entru Cntinderea )i fiDarea arm3turii sunt Cnt3rite ,e cofraK la ca,etele lui; ceast3 ,ierdere de tensiuni are loc numai Cn elementele armate cu 4 sau mai multe bare =sau toroane@ ,e l3*imea lui )i ele se ,retensionea(3 ,e rSnd cSte una sau ,e gru,e; La ,retensionarea ,rimei bareEtoron sau ,rimei gru,e de bareEtoroane Cn acela)i tim,& aceast3 ,ierdere li,se)te; Numai la Cntinderea arm3turii ,e rSnd la Cntinderea urm3toarei bareEtoron sau gru,e de bareEtoroane =Cn leg3tur3 cu deformarea cofraKului@ se mic)orea(3 tensiunea Cn baraEtoronul ,recedent3 )i& Cn a)a mod& consecuti- ,Sn3 la ,retensionarea tuturor barelorEtoroanelor; De regul3& aceast3 ,ierdere de tensiuni are loc Cn elementele cu l3*imea mare =,l3ci )i altele@; 9; +ierderile de tensiuni din cau(a curgerii lente de scurt3 durat3 a betonului 1 `9 In momentul de transfer al efortului de ,recom,rimare de la su,orturi ,e element =,entru elemente cu arm3tura ,reCntins3@ sau la sfSr)itul Cntinderii arm3turii =la elementele cu arm3tura ,ostCntins3@ Cn beton se de(-olt3 deforma*ii ,lastice =a)a numite& deforma*ii de curgere lent3 de scurt3 durat3 1 ini*ial3@& care duc la o oarecare mic)orare a elementului Cn Cntregime )i a arm3turii )i& ca urmare& se mic)orea(3 -aloarea tensiunilor ini*iale; >; +ierderile de tensiuni Cn urma contrac*iei betonului A `< Este cunoscut c3 la Cnt3rirea betonului Cn condi*ii normale& el se mic)orea(3 Cn -olum =-e(i ,ct; 4;>;?@ )i aceast3 ,ro,rietate este numit3 contrac*ia betonului; In urma contrac*iei betonului& care decurge un tim,

6>6

Cndelungat& elementul se mic)orea(3 )i& ca urmare& se scurtea(3 )i arm3tura ,retensionat3 care duce la mic)orarea tensiunilor ini*iale Cn ea; <; +ierderile de tensiuni Cn urma curgereii lente de lung3 durat3 a betonului 1 `: +entru un element ,recom,rimat efortul de ,recom,rimare re,re(int3 o for*3 eDterioar3 de com,rimare ca ,entru un element com,rimat obi)nuit; Dar& du,3 cum se )tie& la ac*iunea Cndelungat3 a unei sarcini ,ermanente de com,rimare asu,ra betonului& Cn el se de(-olt3 deforma*ii ,lastice 1 deforma*ii de curgere lent3 a betonului =-e(i ,ct; 4;>;4@; "urgerea lent3 a betonului duce la scurtarea elementului ,retensionat& care& la rSndul s3u& duce la mic)orarea tensiunilor ini*iale Cn arm3tura ,retensionat3; :; +ierderile de tensiuni din cau(a stri-irii betonului sub firele arm3turii circulare 1 `65 ceste ,ierderi de tensiuni au loc numai la elementeleEconstruc*iile cu seciunea circular3 din beton ,recom,rimat cu arm3tur3 ,ostCntins3; In acest ca(& arm3tura ,retensionat3 din sSrm3 sau toron se Cnf3)oar3 Cn form3 de s,iral3 ,e un elementEconstruc*ie ,refabricat3 din tim, cu o ,retensionare necesar3; La Cnf3)urarea arm3turii Cntinse ,retensionate ,e elementEconstruc*ie sub firele ei betonul se stri-e)te ,ar*ial =ea se Cngroa,3 Cn beton@ )i se mic)orea(3 lungimea ei& care duce )i la mic)orarea tensiunilor Cn arm3tura ,retensionat3; ceast3 ,ierdere de tensiuni se ia Cn considera*ie la elementele circulare cu diametrul ,Sn3 la 7&5 m; 65; +ierderile de tensiuni din cau(a deform3rii Cmbin3rilor =rosturilor@ Cntre blocurile construc*iei 1 `66 In ,ractica de construc*ii uneori se folosesc elemente cu lungimea )i greutatea mare =tiran*ii arcuri& grin(i ,entru ,oduri cu deschideri mari etc;@& care nu ,ot fi trans,ortate Cn Cntregime la locul de construc*ie; De aceea& ele se fabric3 din blocuri =,iese@ mai mici& Cn care se las3 canale ,entru arm3tura ,retensionat3 )i se asamblea(3 la )antier =fig; ?;B@; La )antier blocurile se fiDea(3 Cn ,o(i*ia de ,roiect& se trage arm3tura ,rin canal =canale@& se fiDea(3 la un ca,3t& iar la altul se ,retensionea(3 arm3tura; stfel& ob*inem elementulEconstruc*ia din beton ,recom,rimat cu o lungime mare; In unele ca(uri& elementul se asamblea(3 Cntr1un loc s,ecial& a,oi se montea(3 Cn ,o(i*ia de ,roiect& iar Cn unele ca(uri ele se asamblea(3 direct Cn ,o(i*ia de ,roiect;

6>4

%igura ?;B; Element ,recom,rimat cu arm3tura ,ostCntins3& asamblat din blocuri =,iese@:
6 1 blocuri se,arate ,refabricateF 4 1 arm3tura ,retensionat3F 7 1 Cmbin3rile dintre blocuri ;

La com,rimarea elementului )i Cn continuare sub ac*iunea efortului de ,recom,rimare se deformea(3 mortarul dintre blocuri =cSnd Cmbinarea este com,letat3 cu mortar@ sau se stri-esc neregularit3*ile ,e ,3r*ile laterale ale blocurilor =cSnd Cmbinarea nu este com,letat3 cu mortar@& elementul se scurtea(3 cu o oarecare m3rime& care duce la mic)orarea tensiunilor Cn arm3tura ,retensionat3; Valorile ,ierderilor de tensiuni Cn fiecare ca( concret se determin3 conform recomanda*iilor din normele N"M %;54;5414559;

?;7; 'ru,area ,ierderilor de tensiuni La ,roiectarea construc*iilor din beton armat ,recom,rimat& s,re deosebire de elementele armate sim,lu& se calculea(3 la dou3 eta,e: 6@ eta,a de fabricareF 4@ eta,a de eD,loatare; La eta,a de fabricare a construc*iei ,recom,rimate cea mai im,ortant3 eta,3 se consider3 momentul de transfer al efortului de ,recom,rimare de la su,orturi ,e beton =,entru elemente cu arm3tura ,reCntins3@ sau momentul de ,retensionare al arm3turii =,entru elemente cu arm3tura ,ostCntins3@; La aceast3 eta,3 este necesar de -erificat dac3 nu se -a stri-i betonul Cn urma com,rim3rii locale Cn (onele de transfer al efortului de ,recom,rimare )i -a re(ista& Cn general& elementul la ac*iunea efortului de ,recom,rimare a,licat eDcentric: nu se -a ru,e sau nu1)i -a ,ierde stabilitatea; +entru aceste calcule este necesar de a-ut -alorile ,ierderilor de tensiuni ,entru fiecare eta,3 de calcul; De aceea& ,ierderile de tensiuni sunt di-i(ate Cn dou3 gru,e:

6>7

6@ ,ierderi de tensiuni ,rimare care au loc ,Sn3 la momentul ,recom,rim3rii elementului 1 `,6F 4@ ,ierderi de tensiuni secundare care au loc de la Cnce,utul ,recom,rim3rii elementului )i ,entru toat3 ,erioada de eD,loatare 1 `,4 ; Suma acestor ,ierderi re,re(int3 ,ierderile totale 1 `, ; "u sco,ul de a Cnsu)i mai bine metoda de gru,are a ,ierderilor de tensiuni =f3r3 a a-ea necesitatea de a memori(a care ,ierdere de tensiuni se refer3 la o gru,3 sau alt3@& le gru,3m Cn form3 de tabel =tab; ?;4@; Tabelul ?;4 'ru,area ,ierderilor de tensiuni Cn arm3tura ,retensionat3 ale elementelor ,recom,rimate +rocedeul de ,retensionare a arm3turii +reCntins3 +ierderile ,rimare sau secundare

+ierderile de tensiuni 6 `6 V `4 V `7 V `B V `? V

`,6 `,4 `,6 `,4

+ostCntins3

`9 4 `< V `: 7 `7 V `B B `> V `< V `: V `65 V `66

+entru stabilirea Cn ,arte la care gru,3 de ,ierderi de tensiuni se refer3 fiecare ,ierdere& anali(3m detaliat Cn care ,erioada decurge fiecare ,ierdere )i o includem Cn tabelul ?;4; De eDem,lu: 6; +ierderea de tensiuni din cau(a relaD3rii arm3turii ,retensionate; +entru elementele cu arm3tura ,reCntins3 ea decurge Cn cea mai mare ,arte =mai intens@ de la 3nce,utul ,retension3rii arm3turii ,Sn3 la momentul de transfer ,e beton al efortului de ,recom,rimare +& de aceea aceast3 ,ierdere se refer3 la ,ierderile ,rimare )i se include Cn coloni*a 6 din tabelul ?;4; In ca(ul arm3turii ,ostCntinse aceast3 ,ierdere are loc du,3 com,rimarea elementului; De aceea& ea se include Cn ,ierderile secundare =coloni*a B din tab; ?;4@ )i este notat3 cu `>;

6>B

4; +ierderea de tensiuni care a,are din cau(a diferen*ei de tem,eraturi a arm3turii =T4 A T6@ 1 `4 ,oate fi numai la elementele tratate termic cu arm3tura ,reCntins3; De aceea& se include Cn coloni*a 6 din tabelul ?;4; adar& Cn continuare se anali(ea(3 fiecare ,ierdere de tensiuni )i se com,letea(3 tabelul ?;4; In ba(a tabelului ?;4& ,utem scrie urm3toarele rela*ii ,entru determinarea ,ierderilor ,rimare )i secundare de tensiuni: 6@ ,entru elementele ,recom,rimate cu arm3tura ,reCntins3:

`,6N`6 V `4 V `7 V `B V `? V `9 F `,4 N `< V `: F


4@ ,entru elementele ,recom,rimate cu arm3tura ,ostCntins3:

=?;>@ =?;<@

`,6 N `7 V `B F `,4N`> V `< V `: V `65 V `66 ;


Valoarea sumar3 a ,ierderilor de tensiuni =,ierderile totale@ `, N `,6 V `,4 i se recomand3 s3 fie admis3 Cn calcul nu mai mic3 de 655 M+a;

=?;:@ =?;65@

?;B; Efortul de ,recom,rimare a betonului )i eDcentricitatea lui La fabricarea )i calculul la st3ri limit3 de ser-iciu ale construc*iilor din beton ,recom,rimat trebuie s3 cunoatem =minimum@ 7 -alori ale efortului de ,recom,rimare a betonului: 6@ +o 1 efortul de ,recom,rimare ini*ial care& Cn ,rinci,iu& re,re(int3 efortul ini*ial de Cntindere a arm3turii: +oN `s, s, & Cn care:

=?;66@

`s, este -aloarea tensiunii ini*iale Cn arm3tura ,retensionat3 care


se admite conform recomanda*iilor din ,unctul ?;6F s, 1 aria sec*iunii arm3turii ,retensionate; 6>?

4@ +6 1 efortul de ,recom,rimare a elementului la momentul de transfer ,e beton =la elementele cu arm3tura ,reCntins3@ sau la eta,a de com,rimare a elementului =Cn ca(ul arm3turii ,ostCntinse@ cu e-iden*a ,rimelor ,ierderi de tensiuni: +6N +5 A `,6 s, N aici

`s,

s, A

`,6

s, N

s,=`s, A

`,6@&

=?;64@

`,6 se admite conform ,unctului ?;7F

7@ + 1 efortul de ,recom,rimare& care r3mSne Cn arm3tura ,retensionat3 du,3 toate ,ierderile de tensiuni `,: + N +5 1 `,
s, N

`s,

s, 1

`,

s, N

s,=`s, 1

`,@N

s,l`s, A

=`,6V`,4@m; =?;67@

Valoarea eDcentricit3*ii efortului de ,recom,rimare eo, se admite Cn funcie de ti,ul elementului; La elementele Cntinse centric sau Cntinse eDcentric cu eDcentricitatea mic3 arm3tura ,retensionat3& de regul3& se instalea(3 Cn centrul de greutate al sec*iunii elementului& de aceea& -aloarea eDcentricit3*ii se admite egal3 cu W52 =eo, N 5@; La elementele Cnco-oiate& com,rimate sau Cntinse eDcentric cu eDcentricitate mare& de regul3& a-em arm3tur3 ,retensionat3 numai Cn (ona Cntins3 a elementului& de aceea& -aloarea eDcentricit3*ii se admite egal3 cu distan*a de la centrul de greutate al arm3turii ,retensionate ,Sn3 la aDa&
care trece ,rin centrul de greutate al sec*iunii elementului =-e(i fig; ?;?@:

eo, N y5 A as, &

=?;6B@

%igura ?;?; EDcentricitatea efortului de ,recom,rimare la elementele Cnco-oiate f3r3 arm3tur3 ,retensionat3 Cn (ona com,rimat3

6>9

Cn care: y5 este distan*a de la marginea de Kos a seciunii elementului ,Sn3 la aDa care trece ,rin centrul de greutate al sec*iunii ideale =reduse@ a elementului din beton armat ,recom,rimat =-e(i formula ?;6<& ,ct; ?;?@F as, 1 stratul de ,rotec*ie =aco,erire@ a arm3turii ,retensionate; In ca(uri eDce,*ionale& cSnd Cn elementele enumerate mai sus se instalea(3 arm3tur3 ,retensionat3 )i Cn (ona com,rimat3 =la eta,a de eD,loatare@ cu sco,ul de a eDclude a,ari*ia fisurilor sau limitarea deschiderii lor Cn aceast3 (on3 =la eta,a de fabricare@& -aloarea eDcentricit3*ii se determin3 cu rela*ia:

s,

y s, D
s,

sc,

y sc,
=?;6?@

eo, D& D
sc,

Cn care: ys,& ysc, & s, )i sc, sunt ,re(entate Cn ,unctul ?;?;

?;?; "aracteristicile geometrice ale sec*iunii ideale =reduse@ a elementului din beton armat La calculul elementelor din beton armat )i beton ,recom,rimat la formarea fisurilor& determinarea s3ge*ii )i la re(isten*3& ,entru determinarea tensiunilor Cn arm3tur3 )i beton )i Cn alte ca(uri& cSnd Cn betonul din (ona Cntins3 nu sunt fisuri& se folosesc diferite caracteristici geometrice ale sec*iunii elementului; LuSnd Cn considera*ie fa,tul c3 elementul din beton armat este alc3tuit din beton i arm3tur3& reie)ind din condi*ia de lucru Cn comun al materialelor =is N ic@ ,utem Cnlocui =reduce@ aria arm3turii cu n arii de beton =-e(i ,ct; B;4;6@ Cn care n este coeficientul de echi-alen*3 n N Es E Ec ; In a)a ca( sec*iunea din beton armat se eDaminea(3 ca o sec*iune omogen3 din beton& numit3 sec*iune ideal3 =redus3@ Cn care arm3tura este Cnlocuit3 cu n su,rafe*e de beton =fig; ?;9@; Reie)ind din cele eD,use mai sus& ob*inem urm3toarele rela*ii ,entru determinarea caracteristicilor geometrice ale unei sec*iuni ideale =reduse@& necesare la calculul elementelor din beton armat )i beton ,recom,rimat:

6>>

a@

b@

%igura ?;9; Sec*iunile unui element din beton armat )i beton ,recom,rimat:
a@ sec*iunea real3 a elementului cu arm3tur3 obi nuita )i ,retensionat3F b@ sec*iunea ideal3 =redus3@F 6 1 centrul de greutate al sec*iunii idealeF 4 1 aDa care trece ,rin centrul de greutate al sec*iunii ideale;

1 aria sec*iunii ideale a elementului:


red N

V ns s V ns, s, V nsc sc V nsc, sc, F

=?;69@

1 momentul staic al sec*iunii ideale Cn ra,ort cu aDa I1I& care trece ,rin ,artea de Kos a sec*iunii elementului =-e(i fig; ?;9@; Sred NS Vns
sas Vns, s, as, Vnsc sc=h

1 asc@ Vnsc,

sc, =h

1 asc,@F

=?;6>@

y5 1 distan*a de la aDa I1I =fig;?;9@ ,Sn3 la centrul de greutate al


sec*iunii ideale:

y5 N Sred E

red F

=?;6<@

1 momentul de iner*ie al sec*iunii ideale Cn ra,ort cu aDa care trece ,rin centrul de greutate:
4444

Ired D I DDs s ys D Ds, s, ys, D Dsc sc ysc DDsc, sc,ysc,F


1 distan*a de la centrul de greutate al sec*iunii ideale ,Sn3 la ,unctul de Kos al nucleului =rinf@ )i de sus =rsu,@& =-e(i fig; ?;< i formula ?;4<@F 6><

=?;6:@

rinf

N Ired E reday5F
red =hAy5@;

=?;45@ =?;46@

rsu, N Ired E

In aceste formule: & S )i I sunt aria& momentul static )i momentul de iner*ie al sec*iunii de betonF s& sc& s, )i sc, 1 ariile sec*iunilor ale arm3turilor ne,retensionate )i ,retensionate din (onele Cntins3 )i com,rimat3F ns N Es E Ec F ns, N Es, E Ec F nsc N Esc E Es )i nsc, N Esc, E Ec 1 coeficien*ii de echi-alen*3 ai arm3turilor; "elelalte m3rimi geometrice sunt ,re(entate Cn figura ?;9;

?;9; Tensiunile Cn beton de la efortul de ,recom,rimare La calculul elementelorEconstruc*iilor ,recom,rimate este necesar de determinat -aloarea tensiunilor Cn beton la diferite ni-eluri ,e Cn3l*imea sec*iunii elementului de la efortul de ,recom,rimare ,entru diferite eta,e de lucru ale elementului; Se determin3 -alorile maDimale ale tensiunilor Cn beton la eta,a de transfer a efortului de ,recom,rimare ,e beton =,entru elemente cu arm3tura ,reCntins3@ sau la eta,a de ,recom,rimare =,entru elemente cu arm3tura ,ostCntins3@ ,entru a eDclude stri-irea betonului Cn (onele de transfer; Se determin3 tensiunile Cn beton ,entru stabilirea ,ierderilor de tensiuni din cau(a curgerii lente a betonului etc; In momentul de transfer al efortului de ,recom,rimare de ,e su,orturi ,e beton =arm3tura ,reCntins3@ sau la Cntinderea arm3turii =arm3tura ,ostCntins3@ Cn beton se de(-olt3 deforma*ii elastice )i ,ar*ial deforma*ii ,lastice insuficiente; -Snd Cn -edere c3 la aceast3 eta,3 de lucru a elementului Cn beton a,ar deforma*ii ,lastice com,arati- mici& admitem diagrama tensiunilor Cn beton liniar3; ceasta ,ermite s3 determin3m -alorile tensiunilor Cn beton ca ,entru un material elastic cu formulele din cursul WRe(isten*a materialelor2; Elementele Cntinse centric )i eDcentric cu eDcentricitate mic3 la momentul ,recom,rim3rii lucrea(3 ca elemente com,rimate centric de la ac*iunea efortului de ,recom,rimare care re,re(int3 ca o for*3 eDterioar3; Valoarea tensiunilor Cn beton la aceast3 eta,3 se determin3 cu formula:

6>:

`c,N +i E

red &

=?;44@

Cn care: +i este -aloarea efortului de ,recom,rimare du,3 ,rimele ,ierderi de tensiuni =+6@ sau du,3 toate ,ierderile =+@; +entru elementele Cnco-oiate sau com,rimate cu eDcentricitate mare& -alorile tensiunilor Cn beton Cn orice fibr3 =strat@ a sec*iunii ,ot fi determinate ca ,entru un element com,rimat eDcentric cu urm3toarea formul3 general3:

D c, DDyi

+i e o,+i
& =?;47@

redI red

Cn care: yi este distan*a de la aDa& care trece ,rin centrul de greutate al sec*iunii ideale ,Sn3 la fibra =stratul@ eDaminat3F
red & Ired )i eo, 1 -e(i ,unctele ?;B )i ?;?;

In funcie de sco,ul calculului tensiunile Cn beton se determin3 la diferite ni-eluri ,e Cn3l*imea sec*iunii elementului: a@ la ni-elul arm3turilor ,retensionate& situate cores,un(3tor Cn (ona Cntins3 =la eta,a de eD,loatare@ `c, sau com,rimat3 `cc, a elementului& necesare ,entru determinarea tensiunilor de control =-e(i ,ct;?;6@ din arm3tura ,ostCntins3:

`con&4 )i `con&c4

D c,

+i e o, +i DDy s, F redI red +i e o, +i DDy sc,


& =?;4B@

D cc,

=?;4?@

redI red Cn care: ys, )i ysc, 1 -e(i figura ?;9; b@ la ni-elul fibrelor de la marginea com,rimat3 sau Cntins3 a betonului& necesare ,entru -erificarea tensiunilor limit3 de com,rimare )i de Cntindere Cn beton la eta,a de ,recom,rimare:

6<5

D c,

+i e o, +i DDy5
=?;49@ F

cc,

i redI+ red red

+i e o, I red

= h D y 5 @;

=?;4>@

Diagrama tensiunilor normale Cn beton de la efortul de ,recom,rimare ,oate a-ea un semn =numai tensiuni de com,rimare@ sau dou3 semne =tensiuni de com,rimare )i de Cntindere@; %orma diagramei tensiunilor =-e(i fig; ?;>@ de,inde de -aloarea eDcentricit3*ii eo, )i de -aloarea efortul de ,recom,rimare +;

%igura ?;>; Diagramele tensiunilor ,osibile Cn betonul elementului la eta,a de ,recom,rimare:


a@ numai tensiuni de com,rimareF b@ tensiuni de com,rimare )i de CntindereF c@ )i d@ tensiuni de com,rimare Cn form3 de triunghi;

Dac3 -alorile eo, )i + sunt mici& de regul3& a-em numai tensiuni de com,rimare =fig; ?;>& a@& iar ,entru unele -alori ale lui eo, )i + diagrama tensiunilor ,oate a-ea dou3 semne: tensiuni de com,rimare )i de Cntindere =fig; ?;>& b@; In unele ca(uri& ,entru unele -alori concrete ale eDcentricit3*ii eo, ,utem a-ea numai tensiuni de com,rimare =fig; ?;>& c@ )i d@ cu -aloarea maDimal3 la o margine )i egale cu (ero la marginea o,us3 =`ct, N 5 sau `c, N 5@; ceste ca(uri sunt ca(uri s,ecifice& sensul fi(ic al c3rora -a fi eDaminat Cn continuare; 6<6

Din cursul WRe(isten*a materialelor2 este cunoscut3 no*iunea de Wnucleu al sec*iunii2 =fig; ?;<@& care se caracteri(ea(3 ,rin aceea& c3 dac3 for*a longitudinal3 =de com,resiune sau de Cntindere@ ac*ionea(3 Cn limitele interioare ale acestui nucleu& atunci Cn element a-em numai tensiuni de com,rimare sau de Cntindere; Dar dac3 for*a longitudinal3 ac*ionea(3 Cn afara acestui nucleu& a,ar tensiuni de com,rimare )i de Cntindere; In ca(urile cSnd for*a longitudinal3 este a,licat3 Cn ,unctele marginale ale nucleului =a sau b fig; ?;<@& Cn sec*iunea elementului sunt numai tensiuni de com,rimare sau de Cntindere =fig; ?;>& c@ )i d@ cu -aloarea maDimal3 a tensiunilor la o margine )i egal3 cu W52 la cealalt3 margine;

%igura ?;< Nucleul sec*iunii:


o 1 centrul de greutate al sec*iuniiF a& b& c )i d 1 ,unctele marginale ale nucleului;

+rin aceasta )i se caracteri(ea(3 Wnucleul sec*iunii2; Distan*ele de la centrul de greutate al sec*iunii ,Sn3 la aceste ,uncte =rsu, )i rinf @ sunt numite ra(ele nucleului; La calculul elementelor din beton armat ,recom,rimat la fisurare se folose)te -aloarea rsu,& de aceea -om eDamina nemiKlocit cum se determin3 aceast3 -aloare ,entru un element ,recom,rimat cu efortul +; Dac3 admitem c3 efortul de ,recom,rimare + este a,licat Cn ,unctul Wb2 cu eDcentricitatea e5, N rinf =-e(i fig; ?;<@& atunci -aloarea tensiunilor

`cc, N 5 )i din formula =?;4>@ ob*inem:


+ + D eo, D cc, D 5 DD=h5 D y5 @ & red Ired

iar de aici& du,3 sim,lificarea ambelor ,3r*i cu +& ob*inem:

rinf N eo, N Ired E

red =h5 A y5@;

=?;4<@

In a)a mod se ob*ine i rela*ia ,entru determinarea rsu,; 6<4

?;>; Valoarea de calcul a tensiunilor Cn arm3tura ,retensionat3 din (ona com,rimat3 Cn elementele din beton ,recom,rimat In (ona com,rimat3 a elementelor ,recom,rimate Cnco-oiate sau com,rimate eDcentric cu eDcentricitate mare& de regul3& nu se instalea(3 arm3tura ,retensionat3& fiindc3 ea mic)orea(3 re(isten*a (onei com,rimate; Dar Cn ca(uri eDce,*ionale& cSnd Cn (ona com,rimat3 la eta,a de ,recom,rimare =de fabricare@ a elementului ,ot a,3rea tensiuni de Cntindere mari =-e(i fig; 6;4@ Cn urma c3rora ,ot a,3rea fisuri =atunci cSnd `ct b Rct@& ,oate fi instalat3 arm3tura ,retensionat3; Men*ion3m c3 Cn maKoritatea elementelor aceste fisuri& ,ractic& nu influen*ea(3 asu,ra ca,acit3*ii ,ortante a elementului la eta,a de eD,loatare& de aceea se ,oate s3 nu fie instalat3 Cn ele arm3tur3 ,retensionat3& doar Cn elementeleEconstruc*iile Cn care nu se ,ermite a,ari*ia fisurilor =-e(i ,ct; 65;4@ la eta,a lor de eD,loatare =re(er-oare& conducte ,entru lichide sau ga(e etc;@ se instalea(3 arm3tura ,retensionat3 ,entru eDcluderea form3rii fisurilor la eta,a de fabricare; De aceea& Cn continuare -om eDamina determinarea -alorii tensiunilor Cn arm3tura ,retensionat3 din (ona com,rimat3& necesar3 la calculul construc*iilor la st3rile limit3 ultime; Tensiuni de com,rimare `sc, Cn aceast3 arm3tur3 ,ot a,3rea numai

du,3 e,ui(area =com,ensarea@ tensiunilor de ,retensionare Cn ea =`sc, N5@; In (ona com,rimat3 a elementelor Cnco-oiate Cn arm3tura ,retensionat3 =,recum )i Cn acea ne,retensionat3@ nu Cntotdeauna tensiunile ating limita de curgere a o*elului& deoarece mai Cnainte cedea(3 (ona com,rimat3 din cau(a stri-irii betonului; "Snd Cn beton deforma*iile ating -aloarea limit3 la com,rimare icNicu & inde,endent de -aloarea tensiunilor Cn arm3tura ,retensionat3 )i ne,retensionat3& betonul se stri-e)te )i cedea(3& Cn general Cn (ona com,rimat3 )i elementul se ru,e; Valoarea maDimal3 a tensiunii care ,oate fi luat3 Cn calcul Cn arm3tura ,retensionat3 din (ona com,rimat3 se admite egal3:

`scN `sc&u A `sc,&


Cn care: este `sc&u N icu aEstensiunea maDimal3 de com,resiune ,osibil3 Cn arm3tura din (ona com,rimat3F

=?;4:@

6<7

`sc, 1 tensiunile Cn arm3tura ,retensionat3 din (ona com,rimat3


du,3 ,ierderile de tensiuni totale =-e(i ,ct; ?;4@; LuSnd Cn considera*ie c3 deforma*ia limit3 minimal3 a betonului la Cnco-oiere =-e(i ,ct; 4;>;>@ icu N 5&554& ob*inem:

`sc&u N Rsc N icu aEs N 5&554D4D65? N B55 M+a


)i atunci formula =?;75@ ,oate fi ,re(entat3 Cn modul urm3tor:

`sc N Rsc A `sc,;

=?;75@

6<B

9; MET$D 'ENER L# DE " L"UL L RE8ISTENR# =ST RE LIMIT# ULTIM#@ IN SE"RIUNI N$RM LE LE ELEMENTEL$R DIN .ET$N RM T /I .ET$N +RE"$M+RIM T "U SE"RIUNE DE $RI"E +R$%IL SIMETRI"

9;6; No*iuni generale "onform Eurocodului EN 6::5:4554& stare limit3 se consider3 starea Cn afara c3reia structura nu mai satisface criteriul rele-ant =stabilit@ de ,roiectare& iar stare limit3 ultim3 1 starea asociat3 cu ,r3bu)irea sau cu alte forme similare de cedare structural3: ,ierderea ca,acit3*ii ,ortante =a re(isten*ei@F ,ierderea stabilit3*ii sau a echilibrului construc*iei; +entru elementeleEconstruc*iile din beton armat )i beton ,recom,rimat starea limit3 ultim3 =SLU@ include urm3toarele st3ri critice la care =du,3 ca(@ trebuie -erificate: 1 STR =strenght@ 1 cedarea intern3 sau deformarea eDcesi-3 =,ierderea stabilit3*ii@ a structurii sau elementelor structurale& inclusifunda*ii& ,ilo*i& ,ere*i de subsol etc;& unde re(isten*ele materialelor de construc*ie a structurii sunt decisi-eF 1 % T =fatague@ 1 cedarea la oboseal3 a structurii sau a elementelor structuraleF 1 E|U =e[uilibrium@ 1 ,ierderea echilibrului static al structurii sau al unei ,3r*i a acesteia& considerat3 ca un cor, rigid Cn care -aria*iile mici Cn -aloarea distribu*iei s,a*iale a ac*iunilor =sarcinilor@ de la o singur3 surs3 sunt considerate im,ortante& iar re(isten*ele materialelor de construc*ie sau ale solului& Cn general& nu sunt decisi-e; No*iunea de sec*iune normal3 Cn elementele din beton armat =aici )i Cn continuare@ se consider3 sec*iunea ,er,endicular3 =normal3@ la aDa longitudinal3 a elementului; ElementeleEconstruc*iile din beton armat sau beton ,recom,rimat Cn care la eta,a de eD,loatare Cn sec*iunile normale a,ar tensiuni de com,rimare )i de Cntindere =-e(i fig; 9;6@ =elementele Cnco-oiate& com,rimate sau Cntinse eDcentric cu eDcentricitate mare@ se calculea(3 cu aceea)i metod3& care este numit3 metod3 general3 de calcul Cn sec iuni normale& deoarece la ba(a ei sunt ,use acelea)i i,ote(e: 1 se eDaminea(3 o sec*iune normal3 =cu fisur3@ Cn (ona cu -aloarea maDimal3 a momentului Cnco-oietor Cn stadiul III de lucru =-e(i ,ct; B;6@F

6<?

1 sec*iunile ,lane )i normale la aDa elementului r3mSn ,lane )i normale )i du,3 deforma*ie =i,ote(a lui Na-ier1.ernoulli@F 1 nu eDist3 lunecare relati-3 Cntre arm3tur3 )i betonF 1 re(isten*a betonului la Cntindere este negliKat3F 1 diagramele betonului `cAic )i ale arm3turii `sAis se admit conform recomanda*iilor din ,unctele 4;>;> )i 7;4;6; Men*ion3m c3 unii autori& cu regret& susin c3 Cn calcul nu se ia Cn considera*ie lucrul betonului din (ona Cntins3& fiindc3 re(isten*a lui la Cntindere este cu mult mai mic3 decSt re(isten*a la com,resiune; ceast3 eD,lica*ie este neCntemeiat3& deoarece la calculul elementelor la re(isten*3 Cn sec*iuni normale se eDaminea(3 o sec*iune cu fisur3 =fisurat3@ )i betonul din (ona Cntins3 nici nu ,oate s3 lucre(e; Lucrea(3 la Cntindere numai o ,or*iune mic3 de beton de la -Srful fisurii ,Sn3 la aDa neutr3 a elementului =-e(i fig; B;6@ )i aceast3 ,or*iune nu se ia Cn calcul& se negliKea(3; La calculul elementelorEconstruc*iilor& Cn care nu se ,ermite formarea fisurilor Cn eta,a de eD,loatare& re(isten*a betonului la Cntindere este luat3 Cn calcul& dar nu este negliKat3 =-e(i ,ct; 65;7@;

%igura 9;6; Schemele de calcul la re(isten*3 Cn sec*iuni normale ale elementelor cu orice ,rofil simetric al sec*iunii:
a@ element Cnco-oiatF b@ )i c@ elemente com,rimate sau Cntinse eDcentric cu eDcentricitate mareF d@ sec*iunea trans-ersal3 a elementului cu orice ,rofil simetric Cn ra,ort cu aDa -ertical3F 6 1 sec*iunea cu fisur3F 4 1 centrul de greutate al (onei com,rimate sau ,unctul de a,licare al efortului ,reluat de betonul din (ona com,rimat3;

In (ona com,rimat3 tot efortul este ,reluat de beton )i arm3tura com,rimat3 =Cn ca(urile cSnd ea este necesar3 din calcul@& iar Cn (ona Cntins3 1 tot efortul este ,reluat numai de arm3tur3; Valorile tensiunilor Cn 6<9

fibrele marginale ale (onei com,rimate ale betonului se admit egale cu re(isten*a de calcul a betonului la com,resiune `cc N Rc& iar Cn arm3tura com,rimat3 1 egale cu re(isten*a de calcul a arm3turii la com,resiune `sc N Rsc ; Valorile tensiunilor Cn arm3tura din (ona Cntins3 se admit Cn funcie de ca(ul de ru,ere al elementului =-e(i ,ct; B;6& stadiul III@:

`s N Rs sau `s, N Rs, 1 ,entru ca(ul 6 de ru,ere a elementuluiF `s _ `y sau `s, _ `5&4 1 ,entru ca(ul 4 de ru,ere a elementului;
Tensiunile Cn arm3tura ,retensionat3 din (ona com,rimat3 =care se folose)te foarte rar@ se admit conform ,unctului ?;>; +entru alc3tuirea ecua*iilor generale de calcul la re(isten*3 Cn sec*iuni normale ale elementelor men*ionate mai sus& este necesar )i foarte im,ortant de ado,tat forma diagramei tensiunilor din (ona com,rimat3 a betonului )i Cn3l*imea ei de calcul; In continuare -om eDamina ,e scurt aceast3 ,roblem3 fundamental3 Cn teoria betonului armat;

9;4; Diagrama tensiunilor Cn betonul din (ona com,rimat3 )i Cn3l*imea de calcul a ei ceast3 ,roblem3 a a,3rut Cnc3 Cn eta,a ini*ial3 de elaborare a metodei de calcul la eforturile de ru,ere; %ondatorul acestei metode de calcul =sa-antul so-ietic ;%;Loleit& 6:74@ a admis diagrama tensiunilor Cn betonul din (ona com,rimat3 ini*ial Cn form3 de ,arabol3 de gradul 7& iar mai tSr(iu 1 Cn form3 de tra,e( =fig; 9;4@; Men*ion3m c3 -aloarea maDimal3 a tensiunilor Cn fibrele su,erioare ale betonului din (ona com,rimat3 a fost luat3 egal3 cu a)a numita re(isten*a betonului la com,resiune din Cnco-oiere 1 Rc&fl =bending com,ression strenght@& care a fost folosit3 Cn normele so-ietice ,Sn3 Cn 6:>?; +entru -erificarea corectitudinii metodei de calcul ,ro,use de Loleit& au fost efectuate numeroase cercet3ri eD,erimentale ,e grin(i )i ,l3ci cu -aria*ia dimensiunilor sec*iunii elementelor& re(isten*ei betonului& ,rocentului de armare )i altele; In ba(a acestor cercet3ri a fost corectat3 metoda de calcul& iar Cn 6:7: a fost inclus3 Cn normele so-ietice $ST :5557;

6<>

%igura 9;4; Diagramele tensiunilor Cn (ona com,rimat3 a betonului:


a@ ado,tat3 ini*ial Cn metoda de calcul a lui Loleit la eforturi de ru,ereF b@ ado,tat3 mai tSr(iu de acela)i autorF c@ diagrama real3 de re,arti(are a tensiunilor din (ona com,rimat3 ,ro,us3 de 8aligerF d@ diagrama tensiunilor& ,ro,us3 de +;L;+asternac;

In aceea)i ,erioad3 au fost efectuate )i numeroase cercet3ri eD,erimentale Cn diferite laboratoare din Euro,a )i SU =Mller& Schule& .ah& 'raf& 8aligher& $lsen& m,ergher& Slater& Lyse )i al*ii@& care au acordat o aten*ie mare i re(isten*ei betonului la com,resiune din Cnco-oiere Rc&fl ; In eD,erien*ele efectuate& ra,ortul dintre re(isten*a Rc&fl )i re(isten*a ,rismatic3 a betonului Rc&fl E Rc&,r -aria Cn limitele de la 6&6 ,Sn3 la 4&5& Cn ba(a c3rora a fost admis3 urm3toarea rela*ie: Rc&fl N 6&4? Rc&,r ; +e ,arcursul anilor 6:74;;;6:B4 au fost elaborate cSte-a -ariante ale metodei de calcul al elementelor din beton armat Cn diferite *3ri =Shtaerman& 8aligher& Stoliaro-@& ba(ate ,e stadiul III de ru,ere& Cn care au fost folosite diferite forme ale diagramei tensiunilor Cn (ona com,rimat3 a betonului =triunghiular3& tra,e(& ,arabol3 )i dre,tunghiular3@; Un interes deosebit ,re(int3 teoria sa-antului austriac 8aligher =6:79@& care a luat diagrama tensiunilor Cn betonul din (ona com,rimat3 =-e(i fig; 9;4 c@ Cntr1o form3 de ,arabol3 bine ,ronunat3; In ba(a unei anali(e ,rofunde a re(ultatelor eD,erimentale )i metodelor de calcul elaborate de diferii autori& Cn 6:BB sa-antul so-ietic +;L;+asternac a ,ro,us de admis diagrama tensiunilor Cn (ona com,rimat3 a elementului Cn form3 dre,tunghiular3 cu -aloarea maDimal3 a re(isten*ei =9;6@

6<<

betonului egal3 cu re(isten*a betonului la com,resiune din Cnco-oiere Rc&fl =-e(i fig; 9;4& d@; ceasta a ,ermis o sim,lificare esen*ial3 a rela*iilor de calcul; Men*ion3m c3 forma diagramei tensiunilor din (ona com,rimat3 ,ro,us3 de 8aligher =fig; 9;4& c@ a fost confirmat3 de numeroase re(ultate eD,erimentale& efectuate Cn anii 6:B?;;;6:9? cu un utilaK )i a,arate mai moderne; cest efect se eD,lic3 ,rin fa,tul c3 la momentul cSnd tensiunile Cn stratul marginal al (onei com,rimate ating -aloarea re(isten*ei betonului la com,resiune centric3 =Rc&,r@& el nu se stri-e)te )i elementul ,relunge)te s3 lucre(e datorit3 fa,tului c3 straturile inferioare de beton mai ,u*in com,rimate aKut3 straturilor mai com,rimate =datorit3 leg3turilor interne@ )i a)a continu3 ,Sn3 cSnd tensiunile Cn beton nu ating o -aloare maDimal3& numit3 re(isten*a betonului la com,resiune din Cnco-oiere 1 Rc&fl ; cest efect este asem3n3tor cu efectul de maKorare a re(isten*ei betonului la com,resiune local3 =-e(i ,ct; 4;B;?@; Men*ion3m c3 acest efect de maKorare a re(isten*ei betonului Cn (ona com,rimat3 )i Cntins3 a elementelor Cnco-oiate& com,rimate )i Cntinse eDcentric cu eDcentricitate mare este bine cunoscut& dar Cn ,re(ent Cn SNi+ )i Eurocod este recunoscut direct numai ,entru (ona Cntins3 )i se folose)te no*iunea de re(isten*3 a betonului la Cntindere din Cnco-oiere Rct&fl )i sunt ,ro,use rela*ii concrete ,entru determinarea acestei re(isten*e =-e(i ,ct;4;B;7@; Ins3 Cn aceea ce se refer3 la re(isten*a betonului la com,resiune din Cnco-oiere Rc&fl & nu se folose)te direct Cn calculul elementelor& dar se folose)te indirect Cn SNi+ )i Eurocod ,rin aceea c3 -aloarea limit3 =maDimal3@ a deforma*iilor s,ecifice ale betonului Cn (ona com,rimat3 a elementelor Cnco-oiate& com,rimate )i Cntinse eDcentric cu eDcentricitate mare se admite egal3:

icu N 5&554? 1 la com,resiune centric3 =la ac*iunea sarcinii de lung3


durat3@F

icu N 5&557 1 la com,resiune din Cnco-oiere ,entru beton de clasa


"7?EB? i mai mareF

icu N 5&557? 1 aceeai& ,entru beton de clasa mai mic3 de " 7?EB?;

De aici se -ede c3 ra,ortul dintre deforma*iile s,ecifice la com,resiune din Cnco-oiere )i deforma*iile s,ecifice la com,resiune 6<:

centric3 -aria(3 Cn limitele 6&4;;;6&B& care sunt a,roa,e de -aloarea coeficientului de corelaie dintre re(isten*a betonului la com,resiune din Cnco-oiere )i re(isten*a la com,resiune centric3 =6&4? 1 -e(i formula 9;6@; ceasta confirm3 fa,tul c3& Cntr1ade-3r& eDist3 efectul de maKorare a re(isten*ei betonului Cn (ona com,rimat3 a elementelor men*ionate mai sus )i diagrama real3 a tensiunilor Cn (ona com,rimat3 este mai a,roa,e de diagrama ,re(entat3 Cn figura 9;4& c@& decSt de diagrama Cn form3 de ,arabol3 de gradul 4 sau 7 din figura 9;4& a@; Reie)ind din aceste considerente& a fost acce,tat3 diagrama tensiunilor din (ona com,rimat3 Cn form3 dre,tunghiular3 =cu -aloarea maDimal3 a tensiunilor `cc N Rc@ )i Cn3l*imea (onei com,rimate de calcul egal3 cu -aloarea real3 a Cn3l*imii (onei com,rimate =D N Dcal N Dreel@ ,entru calculul la re(isten*3 Cn sec*iuni normale ale elementelor Cnco-oiate& com,rimate )i Cntinse eDcentric cu eDcentricitate mare =-e(i fig; 9;6@; ceast3 diagram3 a tensiunilor din (ona com,rimat3 cu `cc N Rc )i D N

Dreel este inclus3 )i Cn SNi+ 4;57;561<B;


Dac3 su,ra,unem diagramadre,tunghiular3 a tensiunilor cu diagramele din figura 9;4& a@ )i b@ =-e(i fig; 9;7@ se -ede c3 aria diagramei dre,tunghiulare este cu mult mai a,roa,e de aria diagramei reale a tensiunilor din figura 9;4& c@ decSt de aria ,arabolei de gradul 4 sau 7 din figura 9;4& a@; ceasta ,ermite s3 conclu(ion3m c3& Cntr1ade-3r& diagrama dre,tunghiular3 a tensiunilor din (ona com,rimat3 reflect3 mai corect caracterul de lucru al elementului Cn (ona com,rimat3 la eta,a lui de ru,ere;

%igura 9;7; "om,ara*ia diagramelor de tensiuni Cn (ona com,rimat3 a elementelor Cnco-oiate& com,rimate )i Cntinse eDcentric cu eDcentricitate mare

In Eurocod EN 6::41616:455B este admis3 diagrama tensiunilor Cn 6:5

(ona com,rimat3& de asemenea& Cn form3 dre,tunghiular3 cu -aloarea de calcul determinat3 Cn ba(a re(isten*ei cilindrice Rc&cyl & iar Cn3l*imea (onei com,rimate egal3 cu 5&< din Cn3l*imea ei real3 1 Dcalc N 5&< Dreel N 5&< D ; Schemele de calcul incluse Cn aceast3 lucrarea )i Cn Eurocod sunt ,re(entate Cn figura 9;B cu nota*iile din ,re(entul manual; In figura 9;B Nc6este efortul ,reluat de (ona com,rimat3 cu

`cc N Rc&,r & iar Nc4 1 Cn3l*imea egal3 cu D )i tensiunile maDimale Cn beton acelai& ,entru Cn3l*imea (onei com,rimate egal3 cu 5&< D )i `cc N Rc&cyl
=conform Eurocodului@:

%igura 9;B; Schemele de calcul la re(isten*3 Cn sec*iuni normale ale elementelor Cnco-oiate& com,rimate )i Cntinse eDcentric cu eDcentricitate mare Cn conformitate cu diagrama tensiunilor din lucrarea de fa3 1 6@ )i din Eurocod 1 4@

Nc6 N Rc&,r c6 Nc4 N Rc&cyl c4 F

)i

=9;4@ =9;7@

(c6 )i (c4 sunt distan*ele de la centrul de greutate al arm3turii Cntinse


,Sn3 la ,unctul de a,licare a eforturilor Nc6 )i Nc4 =care mai sunt numite bra*e de ,Srghie@:

(c6N h5 A 5&? D & (c4N h5 A 5&B D F


6:6

=9;B@ =9;?@

c6 )i

c4 1 ariile (onei com,rimate a betonului Cn fiecare ca( a,arte;

Men*ion3m c3 sa-antul romSn Radu +ascu Cn lucrarea W.eton ,recom,rimat; .a(ele calculului2 =.ucure)ti& 455<@ a folosit aceea)i diagram3 dre,tunghiular3 a (onei com,rimate =-e(i fig; 9;?@ ,entru calculul elementelor ,recom,rimate Cnco-oiate cu -aloarea maDimal3 a tensiunilor `cc N Rc )i Cn3l*imea (onei com,rimate egal3 cu D =D N 5&< a 6&4? D N D@; +entru stabilirea gradului de corela*ie dintre re(ultatele de calcul conform diagramei tensiunilor din (ona com,rimat3 acce,tat3 Cn ,re(entul manual =cu `cc N Rc&,r )i D@ )i din Eurocod EN 6::41616: 455B =cu `cc N Rc&cyl )i 5&< D@ au fost com,arate -alorile momentelor Cnco-oietoare& ,reluate de (ona com,rimat3 Cn ra,ort cu aDa& care trece ,rin centrul de greutate al arm3turii Cntinse ,entru un element cu sec*iunea dre,tunghiular3 =conform fig; 9;B@& ,entru ambele scheme:

%igura 9;?; Diagrama real3 a tensiunilor din (ona com,rimat3 a@ )i diagrama de calcul b@ ,entru calculul la re(isten*3 Cn sec*iuni normale ale elementelor ,recom,rimate solicitate la Cnco-oiere =conform recomanda*iilor lui Radu +ascu@

61 ,entru schema 6 de calcul din figura 9;B:

4 1 ,entru schema 4 de calcul din figura 9;B:

D M 6 = Rc & ,r F D @ D N c6 D 8 c6 D Rc & ,r bD = h5 D @F 4

=9;9@

5 &< D @ ; =9;>@M 4 = R c & cyl F 5 &< D @ D N c 4 D 8


c4D

R c & cyl b D 5 &< D = h5 D 4

Dac3 Cn aceste rela*ii nota*ia DEh5 c=din 1 Cn3l*imea relati-3 a (onei includem com,rimate )i admitem R c&cyl h 6&6 RN c&,r condi*iile: Rc&cyl 6:4

h 5&< Rc&cub

)i Rc&,r h 5&>7 Rc&cub @& ob*inem: =9;<@ =9;:@

M 6 = R c & ,r F D @ D R c & ,r bh 54 D c =6 D 5 &?D c @ F


M 4 = R c & cyl F 5 &< D @ D 5 &<< R c & ,r bh 54D c =6 D 5 & B D c @ ; Im,3rim M6 la M4 i stabilim corelaia dintre ele:

M6 = Rc& ,r F D@ DD
4

Rc& ,r bh54 c 5&? =6 D 5&?Dc @ 6D D Dc

M 4 = Rc&cyl F5&<D@ 5&<<Rc& ,rbh5 Dc =6 D 5&BDc @ 5&<<=6 D 5&BDc @ ; =9;65@ dmitem o -aloare medie =o,timal3@ a Cn3l*imii relati-e a (onei com,rimate c N 5&7? =care& Cn general& -aria(3 Cn limitele 5&4;;;5&?@ )i o includem Cn eD,resia =9;65@& atunci Cn final ob*inem:
M6=Rc&,rFD@ EM4=Rc&cylF 5&< D@ h 6&5: ; Du,3 cum se -ede& -aloarea momentului Cnco-oietor& determinat3 conform Eurocodului& este cu : T mai mic3 decSt ,entru diagrama tensiunilor din (ona com,rimat3 cu `cc N Rc&,r )i Cn3l*imea egal3 cu D; "onsider3m c3 aceasta se eD,lic3 ,rin aceea c3 Cn Eurocod nu este luat Cn considera*ie efectul de maKorare a re(isten*ei betonului la com,resiune din Cnco-oiere la stabilirea ,arametrilor diagramei dre,tunghiulare a tensiunilor din (ona com,rimat3; Ins3& Cn general& este o diferen*3 com,arati- mic3 )i ,utem s,une c3 se ob*in re(ultate bune Cn ambele ca(uri; Doar c3 Cn ca(ul 6 cu Cn3l*imea (onei com,rimate egale cu D ecua*iile de calcul sunt mai sim,le; =9;66@

9;7; In3l*imea limit3 a (onei com,rimate )i ,rocentul maDimal de armare La calculul la re(isten*3 Cn sec*iuni normale ale elementelor Cnco-oiate& com,rimate sau Cntinse eDcentric cu eDcentricitate mare =cSnd sunt tensiuni de com,rimare )i de Cntindere@& un ,arametru foarte im,ortant este Cn3l*imea (onei com,rimate D; Ins3& Cn general& -aloarea 6:7

numeric3 a Cn3l*imii (onei com,rimate D nu caracteri(ea(3 ,e de,lin caracterul de lucru al elementului; De eDem,lu& dac3 D N 65 cm sau D N 45 cm& aceasta nu ofer3 o informa*ie ,ri-ind -aloarea Cn3l*imii (onei com,rimate: este mare sau mic3; De aceea& ,entru a,recierea mai corect3 a Cn3limii (onei com,rimate a fost inclus3 noiunea de -aloare relati-3 a (onei com,rimate 1 c & care re,re(int3 ra,ortul dintre Cn3l*imea (onei com,rimate

D )i Cn3l*imea de calcul a sec*iunii elementului h5 N h A as

=-e(i fig; 9;9@ 1 c N D E h5 ; Dac3 c N 5&? sau c N 5&4 este clar& c3 Cn ,rimul ca( Cn3l*imea (onei com,rimate este mai mare decSt Cn ca(ul doi )i alc3tuie)te& res,ecti-& ?5 T sau 45 T din Cn3l*imea de calcul; Din eD,erimente s1a stabilit c3 -aloarea tensiunilor Cn arm3tura Cntins3 Cn mare m3sur3 de,inde de Cn3l*imea (onei com,rimate D; +entru aceasta& Cn continuare& -om eDamina caracterul schimb3rii -alorii deforma*iilor =tensiunilor@ Cn arm3tura Cntins3 la -aria*ia Cn3l*imii (onei com,rimate a betonului D =D6 d D4 d D7 d Q d Di@; EDamin3m o sec*iune normal3 a unui element cu Cn3l*imea de calcul h5& Cn care admitem -aloarea deforma*iilor Cn (ona com,rimat3 egal3 cu -aloarea limit3 icc =fig; 9;9@;

N icu )i -ariem Cn3l*imea (onei com,rimate D

%igura 9;9; Varia*ia deforma*iilor Cn arm3tura Cntins3 Cn func*ie de -aloarea Cn3l*imii (onei com,rimate

Din figura 9;9; se -ede& c3 la mic)orarea Cn3l*imii (onei com,rimate cresc deforma*iile =tensiunile@ Cn arm3tura din (ona Cntins3 =`si N isi Es@; +entru o -aloarea concret3 a Cn3l*imii (onei com,rimate deforma*iile 6:B

=tensiunile@ Cn arm3tura Cntins3 ating -aloarea limit3 a deforma*iilor is N isu =tensiunile ating limita de curgere a o*elului `s N `y sau `s N `5&4@ ; ceast3 -aloare a Cn3l*imii (onei com,rimate este numit3 Cn3l*ime limit3 1 Dcu =sau Cn3l*imea relati-3 limit3 a (onei com,rimate cu @; In acest ca(& elementul se ru,e Cn acela)i moment din cau(a curgerii arm3turii din (ona Cntins3 )i stri-irii betonului din (ona com,rimat3 care este numit ca(ul de ru,ere Wbalansat2 )i se consider3 cel mai o,timal; nali(a ,rocesului de de(-oltare a tensiunilor Cn arm3tura Cntins3 Cn func*ie de -aloarea Cn3l*imii (onei com,rimate ,ermite s3 facem o conclu(ie im,ortant3 ,ri-ind caracterul de ru,ere al unui element Cnco-oiat& com,rimat sau Cntins eDcentric cu eDcentricitate mare Cn stadiul III =-e(i ,ct; B;6@: 6@ Cn ca(ul cSnd Dreel N D j Dcu =sau reel N c j cu@& ru,erea elementului se Cnce,e Cn urma curgerii arm3turii din (ona Cntins3& care duce )i la stri-irea betonului din (ona com,rimat3 )i& ca re(ultat& la cedarea elementului Cn ansambluF acest ca( este numit ca(ul 6 de ru,ere =-e(i ,ct; B;6@F 4@ Cn ca(ul cSnd Dreel N D d Dcu =sau reel N c d cu@& ru,erea elementului se Cnce,e din cau(a stri-irii betonului din (ona com,rimat3 Cn tim, ce tensiunile Cn arm3tura din (ona Cntins3 sunt mai mici decSt limita de curgere a o*elului =`s _ `sy sau `s j `5&4@F acest ca( este numit ca(ul 4 de ru,ere =-e(i ,ct; B;6@; Valoarea limit3 =maDimal3@ a Cn3l*imii (onei com,rimate Dcu =sau

cu @ se determin3 Cn ba(a diagramei deforma*iilor ultime Cn betonul din


(ona com,rimat3 )i Cn arm3tura Cntins3 Cntr1o sec*iune normal3 =-e(i fig; 9;>@;

%igura 9;>; Diagrama deforma*iilor limit3 de ru,ere Wbalansat32 a elementului Cntr1o sec*iune normal3

6:?

%olosind ,ro,rietatea triunghiurilor asem3n3toare din figura 9;> ob*inem:

Dcuho &D D cu D cu D D su D cu ho
=9;64@

din care:

i atunci Cn care:

D cu DD&

Dcu D D cu D D su D cuD cu

=9;67@

D cu D D su D cu D D y E Es

=9;6B@

icu este -aloarea limit3 a deforma*iei betonului la com,resiune


din Cnco-oiere& care se admite conform recomanda*iilor din ,unctul 4;>;>F

isu 1 deforma*ia limit3 a arm3turii care se admite conform


recomanda*iilor din ,unctul 7;4;6F Es 1 modulul de elasticitate al arm3turii Cntinse; In aneDa 64 sunt ,re(entate -alorile limit3 ale Cn3l*imii relati-e a (onei com,rimate cu Cn func*ie de ti,ul arm3turii )i clasa betonului& care ,ot fi folosite la calculul ,ractic al elementelor din beton armat )i beton ,recom,rimat; Men*ion3m c3 -aloarea limit3 a (onei com,rimate icu )i =cu@ Cn normele Moldo-ei N"M %;54;5414559 )i Cn normele Rusiei SNi+ ?41 561 4557 este notat3 cu DR )i =R@; +entru determinarea ,rocentului maDimal de armare a elementelor men*ionate mai sus folosim ca(ul Wechilibrat2 de ru,ere Cn ba(a c3ruia obinem urm3toarea condi*ie:

Rs s N Rc b Dcu ; Du,3 unele transform3ri ale acestei formule ob*inem urm3toarea rela*ie ,entru determinarea coeficientului de armare longitudinal3:

=9;6?@

6:9

D l D D cu

Rc Rs

=9;69@

Inmul*ind -aloarea coeficientului }l cu 655 ob*inem rela*ia ,entru determinarea -alorii maDimale a ,rocentului de armare cu arm3tur3 Cntins3 a seciunii elementului:

D l & maD

D D cu

Rc D 655 T & Rs

=9;6>@

Cn care: Rc este re(isten*a de calcul a betonului la com,resiuneF Rs 1 re(isten*a de calcul a arm3turii din (ona Cntins3; In sfCrit men*ion3m c3 Cn ba(a ,relucr3rii statistice a re(ultatelor eD,erimentale a fost ob*inut3 urm3toarea formul3 em,iric3 ,entru determinareatensiunilor Cn arm3tura Cntins3 Cn func*ie de -aloarea relati-3 a Cn3l*imii (onei com,rimate:

6 D D E h5 D s D =4D 6@ Rs ; 6 D Dcu
ceast3 formul3 se folose)te numai ,entru determinarea -alorii cantitati-e a tensiunilor Cn arm3tura din (ona Cntins3 =`s N Rs sau `s _ Rs@& dar nu ,entru determinarea -alorii numerice a tensiunilor;

=9;6<@

9;B; Metoda general3 de calcul la re(isten*3 Cn sec*iuni normale =SLU@ Metoda general3 de calcul se folose)te ,entru calculul la re(isten*3 Cn sec*iuni normale =la ca,acitatea ,ortant3@ ale tuturor elementelor din beton armat )i ,recom,rimat& Cn care la eta,a de eD,loatare a,ar tensiuni de com,rimare )i de Cntindere =elementele Cnco-oiate& com,rimate )i Cntinse eDcentric cu eDcentricitate mare@; La ba(a metodei de calcul este ,us stadiul III de lucru =-e(i ,ct; B;6& Cn care se eDaminea(3 o sec*iune normal3 fisurat3 cu diagrama tensiunilor Cn (ona com,rimat3 Cn form3 dre,tunghiular3 cu Cn3l*imea de calcul D =-e(i fig; 9;<@;

6:>

%igura 9;<; Schemele de calcul la re(isten*3 Cn sec*iuni normale ale elementelor cu orice ,rofil simetric:
a@ element Cnco-oiatF b@ com,rimat eDcentricF c@ Cntins eDcentricF 6 1 centrul (onei com,rimate 1 ,unctul de a,licare a efortului de com,rimare Cn (ona com,rimat3;

Reie)ind din fa,tul c3 betonul este un material elastico1,lastic =Cndeosebi Cn stadiul III de lucru@ )i Cn element sunt fisuri& nu este ,osibil de folosit Cn calcule nemiKlocit formulele din cursul WRe(isten*a materialelor2; +entru calculul construc*iilor din beton armat )i beton ,recom,rimat se folosesc binecunoscutele condi*ii de echilibru din static3: suma momentelor )i suma ,roiec*iilor ale tuturor for*elor eDterioare )i eforturilor interioare; Re(isten*a =ca,acitatea ,ortant3@ elementului Cn sec*iuni normale -a fi asigurat3 Cn ca(ul& dac3 -aloarea momentului Cnco-oietor de la sarcinile eDterioare de calcul MeDt nu -a de,3)i -aloarea momentului Cnco-oietor de la eforturile interioare =,reluat de eforturile interioare@ Cn ra,ort cu orice aD3 Cn seciunea elementului 1 Mint:

MeDt j Mint ; "alculul la re(isten*3 Cn sec*iuni normale este o ,roblem3 ,lan3& de aceea trebuie s3 se res,ecte dou3 condi*ii de echilibru: 6; Suma momentelor Cnco-oietoare de la sarcinile eDterioare )i eforturile interioare Cn ra,ort cu aDa& care trece ,rin centrul de greutate al arm3turii din (ona Cntins3 =-e(i fig; 9;:& linia 616@ care are urm3toarea form3 matematic3 1 M s N 5& sau suma momentelor Cn ra,ort cu aDa& care trece ,rin centrul de greutate al (onei com,rimate 6:<

=9;6:@

=,rin ,unctul Cn care ac*ionea(3 efortul din (ona com,rimat3& linia 41 4 Cn fig; 9;:@ 1 MNc N 5F 4; Suma ,roiec*iilor tuturor for*elor eDterioare )i eforturilor interioare ,e aDa longitudinal3 a elementului 1 Ji N 5;

%igura 9;:; Sec*iunea de calcul a unui element cu orice ,rofil simetric:


616 1 aDa care trece ,rin centrul de greutate al arm3turii CntinseF 414 1 aDa care trece ,rin ,unctul de ac*iune al efortului din (ona com,rimat3;

+entru calculul elementelor eDaminate mai sus& M s N 5 -a a-ea urm3toarea form3 general3 =din fig; 9;<@: MeDt j MintN Nc(c V Rsc sc(s N Rc cc(c VRsc sc (s & Cn care: MeDt este momentul Cnco-oietor de la sarcinile de calcul eDterioare egal cu: M 1 ,entru elemente Cnco-oiateF MeDt N Ne 1 ,entru elementele com,rimate )i Cntinse eDcentricF N 1 for*a de com,rimare sau de Cntindere de la sarcinile eDterioareF e 1 eDcentricitatea for*ei N =distan*a de la centrul de greutate al arm3turii Cntinse ,Sn3 la for*a eDterioar3 N@F cc 1 aria (onei com,rimate a betonuluiF 9;45@

s 1 aria arm3turii din (ona Cntins3F sc 1 aria arm3turii din (ona com,rimat3F

(c 1 distan*a de la centrul de greutate al arm3turii Cntinse ,Sn3 la


,unctul de a,licare =aciune@ a efortului com,rimat3F 6:: Nc din (ona

(s 1 distan*a dintre centrele de greutate ale arm3turilor s )i sc; +entru -erificarea ca,acit3*ii ,ortante a elementului Cn sec*iuni normale =cu rela*ia 9;45@ este necesar de )tiut Cn3l*imea (onei com,rimate D Cn de,enden*3 de care se determin3 cc )i (c ; +entru determinarea Cn3l*imii (onei com,rimate a betonului se folosete a doua condi*ie de echilibru 1 suma ,roiec*iilor tuturor for*elor eDterioare )i eforturilor interioare ,e aDa longitudinal3 a elementului Ji N 5; Du,3 cum a fost men*ionat mai sus =-e(i ,ct; 9;7@& caracterul de ru,ere a elementului de,inde de Cn3l*imea (onei com,rimate& de aceea -om a-ea suma ,roiec*iilor Ji N 5 ,entru fiecare ca( a,arte:

6@ Cn3l*imea (onei com,rimate este mai mic3 =sau egal3@ decSt Cn3l*imea limit3 a (onei com,rimate D j Dcu =c j cu@; In acest ca(& tensiunile Cn arm3tura Cntins3 ating limita de curgere a o*elului `s N `sy =sau `5&4@ 1 a-em ca(ul 6 de ru,ere )i ,entru calcul admitem Rc cc V Rsc sc A Rs s ^ N N 5 F 4@ Cn3l*imea (onei com,rimate D d Dcu =c d cu@; In acest ca( iniial se stri-e)te betonul din (ona com,rimat3 =(ona com,rimat3 cedea(3@& iar tensiunile Cn arm3tura Cntins3 nu ating limita de curgere a o*elului `s _

`s N Rs:
=9;46@

`sy =`5&4@; -em ca(ul 4 de ru,ere:


Rc cc V Rsc sc A `s s ^ N N 5 ; In aceste formule admitem: N N 5 1 ,entru elementele Cnco-oiateF semnul WV2 1 ,entru elementele Cntinse eDcentricF semnul WA2 1 ,entru elementele com,rimate eDcentric; In continuare& -om eDamina mai detaliat aceste dou3 ca(uri de lucru =ru,ere@ al elementelor Cnco-oiate& com,rimate )i Cntinse eDcentric cu eDcentricitate mare; In ca(ul 6 =D j Dcu sau c j cu@ efortul ,reluat de betonul din (ona com,rimat3 Rc cc este& ,ractic& egal cu efortul ,reluat de arm3tura din 455 =9;44@

(ona Cntins3 s Rs =Rc cc N Rs s@; Ru,erea elementului Cnce,e de la curgerea arm3turii Cntinse cu stri-irea Cn continuare )i a betonului din (ona com,rimat3 )i decurge lent )i ,lastic; cest ca( de ru,ere este numit ca( de armare normal3& deoarece eforturile ,reluate de arm3tura Cntins3 )i betonul com,rimat sunt egale )i nu este necesar de instalat arm3tur3 Cn (ona com,rimat3; Dar dac3 arm3tura totu)i se instalea(3 Cn (ona com,rimat3& ea este instalat3 din condi*ii constructi-e =,entru formarea carcaselor@& dar nu este necesar3 din calcul; In calcule astfel de element este numit element armat sim,lu 1 cu arm3tura de re(isten*3 numai Cn (ona Cntins3; +entru acest ca(& rela*ia =9;46@ -a a-ea urm3toarea form3 final3:

Rc cc A Rs s ^ N N 5 ; In ca(ul 4 =D d Dcu sau cdcu@ efortul ,reluat de betonul din (ona com,rimat3 cu -aloarea limit3 Dcu este mai mic decSt efortul care ,oate fi ,reluat de arm3tura Cntins3 =Ns N s Rs@& de aceea& ru,erea elementului Cnce,e de la stri-irea betonului din (ona com,rimat3 )i decurge momentan i fragil& care se consider3 o ru,ere nedorit3; In acela)i tim,& arm3tura din (ona Cntins3 nu se folose)te ,e de,lin =`s _ `sy @ )i Cn calcul nu ,utem admite `s N Rs; In acest ca(& se consider3 c3 Cn (ona Cntins3 a-em mai mult3 arm3tur3 decSt este necesar3 ,entru echi-alarea ca,acit3 ii ,ortante a (onei com,rimate cu (ona Cntins3& care con-enional este numit3 su,raarmare; Ins3 aceasta Cnc3 nu Cnseamn3 c3 a-em ,rea mult3 arm3tur3 Cn (ona Cntins3; In general& ,rocentul de armare ,oate fi mai mic decSt o -aloare admis3 la elementele din beton armat =}l T N ?;;;9 T@ ,entru lucrul Cn comun al arm3turii cu betonul; Dar ,entru eDcluderea ca(ului 4 de ru,ere =de lucru@ a elementului =-e(i ,ct; B;6@& care nu se recomand3 tehnic i nu este efecti- economic& se iau unele m3suri constructi-e i tehnice ,entru echi-alarea re(istenei (onei com,rimate cu (ona Cntins3: se maKorea(3 dimensiunile sec*iunii elementului =i in s,ecial a in3limii@ & se maKorarea(3 re(isten*a =clasa@ betonului sau se instalea(3 arm3tur3 Cn (ona com,rimat3; +rimele dou3 m3suri nu Cntotdeauna ,ot fi folosite din cau(a condi*iilor tehnologice sau arhitecturale& dar mai frec-ent se folose)te metoda de instalare a arm3turii Cn (ona com,rimat3 = sc@ )i acest ca( de armare este numit armare dubl3& cSnd din calcul se instalea(3 arm3tura

=9;47@

456

din (ona Cntins3 )i com,rimat3 =ambele arm3turi@; stfel se echi-alea(3 re(isten*a (onei com,rimate cu re(isten*a (onei Cntinse )i elementul lucrea(3 conform ca(ului 6; ceasta se face s,ecial ca s3 fie eDclus ca(ul 4 de lucru =de ru,ere@ al elementelor din beton armat; tunci rela*ia =9;44@ -a a-ea urm3toarea form3 final3: Rc cc =Dcu@V Rsc sc A Rs s ^ N N 5 ; %ormulele =9;45& 9;44 )i 9;47@ se folosesc nemiKlocit la calculul la re(isten*3 Cn sec*iuni normale ale elementelor Cnco-oiate =ca,itolul >@& com,rimate )i Cntinse eDcentric cu eDcentricitate mare =ca,itolele < )i :@;

=9;4B@

454

>; ELEMENTE IN"$V$I TE

>;6; Elemente Cnco-oiate )i alc3tuirea lor La elementeEconstruc*ii Cnco-oiate din beton armat Cn maKoritatea ca(urilor se refer3 ,l3cile )i grin(ile Cn care de la ac*iunile eDterioare a,are moment Cnco-oietor )i for*a t3ietoare& iar Cn unele ca(uri )i for*3 longitudinal3; +laca este un element la care grosimea hsl este cu mult mai mic3 decSt celelalte dou3 dimensiuni: lungimea 1 l6 )i l3*imea l4 =fig;>;6@;

%igura >;6; Elemente Cnco-oiate:


a@ ,laneu din elemente ,refacbricateF b@ ,anou ,refabricatF c@ ,laneu din beton monolitF 6 1 ,lac3F 4 1 grin(i;

'rinda este un element liniar Cn care lungimea l este mai mare decSt dimensiunile sec*iunii trans-ersale h )i b =fig;>;6@; +entru ,l3ci ra,ortul hsl El6 este Cn limitele de 6E45;;;6EB5& iar ,entru grin(i h El6 N 6E<;;;6E45; 'rin(ile )i ,l3cile se folosesc ca elemente a,arte sau Cn ansamblu una cu alta& formSnd ,lan)ee )i aco,eri)uri ,lane sau cu ner-uri )i multe alte construc*ii =fig;>;6@; 'rin(ile )i ,l3cile ,ot a-ea o deschidere sau mai multe )i se fabric3 monolite& ,refabricate sau monolite1,refabricate;

457

+l3cile ,refabricate re(emate ,e trei sau ,atru laturi )i ,l3cile aco,eri)urilor ,lan)eelor )i ,anourilor monolite cu ner-uri& Cn funcie de ra,ortul lungimii laturii mai mari =l6@ c3tre cea mai mic3 =l4@ 1 l6 E l4 sunt di-i(ate Cn dou3 ti,uri: 6@ ,l3ci armate Cntr1o direc*ie ,entru ra,ortul l6 E l4 d 4& Cn care momentul Cnco-oietor maDimal este orientat Cn direc*ia mai mic3 =l4@& iar Cn direc*ia mai mare =l6@ este mic; In literatura tehnic3 aceste ,l3ci mai sunt numite ,l3ci1 grind3F 4@ ,l3ci armate Cn dou3 direc*ii ,entru ra,ortul l6 E l4 j 4& Cn care a,ar momente Cnco-oietoare esen*iale orientate Cn ambele direc*ii sunt numite ,l3ci re(emate ,e contur; 'rosimea ,l3cilor monolite se recomand3 egal3 cu una din urm3toarele -alori: B5& ?5& 95& >5& <5& 655& 645& 6B5& 695& 6<5& 455& 4?5& 755 mm )i Cn continuare multi,l3 la 655 mm; 'rosimea minimal3 a ,l3cilor se admite nu mai mic3 de: 1 B5 mm& Cn general& ,entru elemente )i construc*ii din beton monolitF 1 ?5 mm 1 ,entru ,lan)ee )i aco,eri)uri din beton monolit ale cl3dirilor ci-ile )i de locuitF 1 95 mm 1 ,entru cl3diri industrialeF 1 4?;;;75 mm ,entru ,l3cile )i ,anourile ,refabricate; +l3cile se armea(3& Cn maKoritatea ca(urilor& cu ,lase sudate =fig;>;4@; +lasele legate se folosesc ,entru armarea sectoarelor monolite ale ,l3cilor cu configura*ii Cn ,lan sau cu multe g3uri; +l3cile re(emate ,e dou3 laturi )i ,l3cile armate Cntr1o direc*ie =,l3cile1 grind3@ se armea(3 cu ,lase cu bare de re(isten*3 Cn direc*ia momentului Cnco-oietor maDimal& iar ,l3cile armate Cn dou3 direc*ii =re(emate ,e contur@ se armea(3 cu ,lase cu arm3tura de re(isten*3 Cn ambele direc*ii; In ,l3cile cu o singur3 deschidere& re(emate sim,lu ,e dou3 su,orturi& arm3tura de re(isten*3 se instalea(3 numai Cn (ona Cntins3 =fig;>;4& a@ inde,endent de ra,ortul l6 El4& iar Cn cele Cncastrate =fig;>;4& b@ )i cu multe deschideri =fig;>;4&c@ 1 Cn cores,undere cu diagrama momentelor Cnco-oietoare: Cn ,artea de Kos a ,l3cii =Cn cSm,@ )i Cn cea de sus =Cn (ona de la rea(eme@; +l3cile din beton monolit cu mai multe deschideri cu grosimea de 9;;;65 mm& asu,ra c3rora ac*ionea(3 sarcini com,arati- mici = [ j 6555
4

YgEm @& se armea(3 cu ,lase sudate Cn rulouri cu arm3tura longitudinal3 de re(isten*3; +lasele se am,lasea(3 astfel& CncSt Cn cSm, arm3tura s3 fie

45B

%igura >;4; Scheme de armare a ,l3cilor:


a@ ,lac3 re(emat3 sim,lu ,e dou3 rea(emeF b@ ,lac3 Cnc3strat3F c@ ,lac3 din beton monolit cu multe deschideri armat3 cu ,lase Cn rulouriF d@ ,lac3 armat3 cu ,lase se,arate;

situat3 Cn ,artea de Kos a ,l3cii& iar Cn (ona rea(emelor 1 Cn ,artea de sus =fig;>;4& c@; ceast3 armare se nume)te armare continu3; +l3cile cu grosimea mai mare de 65 mm se armea(3 cu ,lase sudate ,lane cu arm3tura de re(isten*3 trans-ersal3; In cSm, ,lasele se instalea(3 Cn
,artea de Kos a ,l3cii& iar Cn (ona rea(emelor 1 Cn ,artea de sus =fig;>;4& d@; ceast3 armare se nume)te armare se,arat3;

45?

'rin(ile de beton armat ,ot a-ea sec*iunea dre,tunghiular3& form3 de T& T1 dublu& tra,e( )i altele =fig;>;7@; Mai frec-ent se folosesc grin(i cu sec*iunea dre,tunghiular3& Cn form3 de T& T1 dublu )i cu console; In3l*imea grin(ilor =h@ din beton armat cu arm3tura ne,retensionat3 se admite Cn limitele 6E<;;;6E6? din deschiderea de calcul =l5@& iar la cele cu arm3tura ,retensionat3 Cn limitele =6E45;;;6E4?@ l5;

%igura >;7; Sec*iunile grin(ilor

"u sco,ul unific3rii elementelor se recomand3 ca Cn3l*imea grin(ilor s3 fie admis3 multi,l3 cu ?5 mm ,Sn3 la Cn3l*imea de 955 mm )i multi,l3 cu 655 mm 1 ,entru Cn3l*imi mai mari de 955 mm; L3*imea grin(ilor =b@ se recomand3 s3 fie Cn limitele =5&7;;;5&?@ h )i se admite egal3 cu 655& 645&
6?5& 6<5& 455& 445& 4?5 )i Cn continuare multi,l3 la ?5 mm; 'rin(ile se armea(3 cu bare longitudinale de re(isten*3& arm3tur3 constructi-3 )i trans-ersal3 care se unesc Cm,reun3 )i formea(3 carcase ,lane sau s,a*iale& sudate sau legate; rm3tura trans-ersal3 Cn elementele Cnco-oiate deseori mai este numit3 etriere; In maKoritatea ca(urilor arm3tura longitudinal3 de re(isten*3 este instalat3 Cn (ona Cntins3 conform diagramei momentelor Cnco-oietoare; "Snd ca,acitatea ,ortant3 a betonului din (ona com,rimat3 este insuficient3 sau dac3 Cn element ,ot a,3rea momente Cnco-oietoare ,o(iti-e )i negati-e la diferite combin3ri ale ac*iunilor eDterioare& atunci arm3tura de re(isten*3 se instalea(3 )i Cn (ona com,rimat3 =-e(i ,ct;>;7;4@; In calitate de arm3tur3 longitudinal3 de re(isten*3 ne,retensionat3 se recomand3 de utili(at bare cu diametrul de 64;;;74 mm de clasele RSt 4<5;;;RSt B55; In calitate de arm3tur3 constructi-3 =de asamblare@ se recomand3 de folosit bare cu diametrul 65;;;64 mm& iar trans-ersal3 1 cu diametrul de 9;;;64 mm din o*el de clasele +St 47?& RSt 4:? sau RSt 7:5&

459

iar Cn grin(ile cu Cn3l*imea mic3 se admite de folosit sSrm3 de clasele RPr 7:?;;;RPr B65 cu diametrul de 7;;;? mm; ria sec*iunii arm3turii longitudinale de re(isten*3 se determin3 din calcul )i se admite nu mai mic3 de 5&5? T din aria sec*iunii betonului; rm3tura trans-ersal3 ,reia for*a t3ietoare )i momentul Cnco-oietor )i se determin3 din calcul; Se recomand3 ca arm3tura longitudinal3 de re(isten*3 s3 aib3 acela)i diametru sau cel mul dou3 ti,uri de diametre; In a)a ca(& barele cu diametrele mai mari se am,lasea(3 Cn rSndul CntSi& Cn col*urile sec*iunii trans-ersale Cn carcasele sudate )i Cn col*urile de Cnco-oiere =Cndoire@ a arm3turii trans-ersale Cn carcasele legate =fig;>;B )i >;?@; rm3tura longitudinal3 de re(isten*3 ne,retensionat3 se instalea(3 uniform ,e l3*imea sec*iunii )i& de regul3& nu mai mult decSt Cn trei rSnduri ,e Cn3l*imea elementului; In acest ca(& Cn rSndul trei se instalea(3 nu mai mult de dou3 bare;

%igura >;B; Schemele de aranKare ale arm3turii longitudinale Cn grin(i:


a@ armate cu carcase sudateF b@ armate cu carcase legateF c@ cu bare su,limentare ,e Cn3l*ime ,entru h d >55 mm;

45>

Distan*a Cn lumin3 dintre barele a,arte ale arm3turii longitudinale Cn carcasele legate )i dintre barele longitudinale ale carcaselor sudate -ecine nu trebuie s3 fie mai mic3 decSt diametrul maDimal al arm3turii longitudinale de re(isten*3 )i nu mai mic3 de 4? mm 1 ,entru arm3tura din rSndul de Kos )i de 75 mm 1 ,entru cea din rSndul doi =fig;>;B& a@ )i b@; Dac3 Cn ,artea de Kos a sec*iunii elementului =Cn func*ie de ,o(i*ia de betonare@ arm3tura este instalat3 Cn trei rSnduri& atunci distan*a dintre barele din rSndul al treilea nu trebuie s3 fie mai mic3 de ?5 mm; In elementele cu l3*imea mic3 se admite de instalat barele Cn ,erechi f3r3 inter-ale Cntre ele; +entru grin(i cu Cn3l*imea sec*iunii mai mare de >55 mm& ,e Cn3l*imea lor se instalea(3 su,limentar bare constructi-e cu distan*a dintre ele ,e Cn3l*ime nu mai mare de B55 mm =fig;>;B& c@; ria sec*iunii acestor bare nu trebuie s3 fie mai mic3 de 5&6 T din aria sec*iunii betonului = s N 5&56 b h@; 'rin(ile )i ner-urile cu l3*imea ,Sn3 la 6?5 mm se armea(3 cu un singur carcas& iar acele cu l3*imea de 6?5 mm )i mai mare 1 cu dou3 sau trei carcase =fig;>;?@& unite Cntre ele cu aKutorul barelor trans-ersale Cn carcase s,a*iale; In ca(ul arm3rii elementului cu un carcas cu dou3 sau trei bare& o bar3 longitudinal3 de re(isten*3& Cn mod obligatoriu& trebuie s3 fie dus3 du,3 muchia rea(emului& iar celelalte bare ,ot fi ru,te =scurtate@ Cn (onele de la rea(eme& Cn care -aloarea momentului Cnco-oietor este mai mic3; In ca(ul arm3rii cu dou3 sau mai multe carcase& du,3 muchia rea(emului trebuie s3 fie duse nu mai ,u*in de dou3 bare de re(isten*3 cu aria nu mai mic3 de ?5 T din aria total3 a arm3turii; Ini*ial se ru, barele cu diametrul mai mic; rm3tura trans-ersal3 se instalea(3 Cn grin(i cu Cn3l*imea mai mare de 6?5 mm )i Cn ,l3ci cu multe goluri =sau cu multe ner-uri@ cu Cn3l*imea mai mare de 755 mm; In ,l3cile cu sec*iunea Cntreag3 cu orice Cn3l*ime& Cn ,l3cile cu goluri =,anouri@ cu Cn3l*imea ,Sn3 la 6?5 mm )i Cn grin(ile cu Cn3l*imea h j 6?5 mm& arm3tura trans-ersal3 ,oate s3 nu fie instalat3& dac3 se

res,ect3 condi*ia VmaD j 5&9 Rct b h5 =-e(i ,ct;>;B;B@; Diametrul )i distan*a dintre barele trans-ersale se determin3 din calcul& dar se admit nu mai mici decSt unele -alori concrete& stabilite din condi*ii tehnologice =care deseori sunt numite condi*ii constructi-e@; Diametrul barelor trans-ersale =etrierelor@ din carcasele legate se ado,t3 nu mai mic de 9 mm la elementele cu Cn3l*imea h d <55 mm; In carcasele )i ,lasele sudate diametrul minimal al barelor trans-ersale se

45<

%igura >;?; Schemele de armare ale grin(ilor )i ner-urilor: a@ i b@ 1 cu carcase legateF c@ 1 cu carcase sudate ;

admite Cn funcie de diametrul arm3turii longitudinale din condi*ii tehnologice =condi*ii de sudare a arm3turii ,rin contact 1 ,rin ,uncte@& recomandate Cn tabelul >;6;

45:

Tabelul >;6 Diametrul minimal al arm3turii trans-ersale Cn carcasele i ,lasele sudate Diametrul arm3turii longitudinale Diametrul minimal admisibil al arm3turii trans-ersale

7;;;64

6B;;;69

6<;;;46

44;;;4B

4?;;;74

b 7B

<

65

Distan*a dintre barele trans-ersale ale carcaselor s =numit3 ,asul etrierelor@ din condi*ii constructi-e se ia Cn modul urm3tor: 6@ s N hE4& dar nu mai mare de 6? cm 1 Cn elementele cu Cn3l*imea h j B?5 mm )i s N h E 7 & dar nu mai mare de ?55 mm 1 ,entru h d B?5 mm ,e sectoarele de lSng3 rea(eme =Cn (ona ac*iunii for*elor t3ietoare maDime@F 4@ s N 7EB h & dar nu mai mare de ?55 mm inde,endent de Cn3l*imea
sec*iunii elementului h Cn (ona de la miKlocul deschiderii elementului; Sectorul de lSng3 rea(eme se admite egal cu 6EB din deschiderea elementului 1 la ac*iunea sarcinii uniform distribuite sau cu distan*a de la rea(em ,Sn3 la ,rima for*3 concentrat3& dar nu mai mic3 de 6EB din deschiderea elementului 1 ,entru sarcini eDterioare concentrate; In elementele ,recom,rimate& de asemenea& arm3tura se instalea(3 Cn cores,undere cu diagrama momentelor Cnco-oietoare )i ale for*elor t3ietoare; Dac3 elementul este armat cu arm3tur3 longitudinal3 ,retensionat3 Cnclinat3 Cn (onele de la rea(eme =fig;>;9& a@& atunci esen*ial cre)te re(isten*a lui la formarea )i deschiderea fisurilor de la for*a t3ietoare; Ins3 la astfel de armare cre)te -olumul de lucru& de aceea Cn ,ractic3 mai mult sunt r3s,Sndite construc*iile cu arm3tura ,retensionat3 liniar3 =fig;>;9& b@ )i c@; In ca(urile cSnd a-em arm3tur3 ,retensionat3 numai Cn (ona Cntins3 Cn elementele cu Cn3l*imea mic3 =fig;>;9& b@& Cn (ona com,rimat3 ,ot a,3rea fisuri de la com,rimarea eDcentric3 a elementului Cn ,rocesul de fabricare =de transfer al efortului de ,recom,rimare ,e beton@; Ins3& la ac*iunea

465

%igura >;9; rmarea grin(ilor din beton ,recom,rimat :


a@ cu arm3tur3 ,ostCntins3F b@& c@ i d@ cu arm3tur3 ,reCntins3F e@& f@ i g@ aranKarea arm3turii ,retensionate i ne,retensionate Cn sec iunea trans-ersal3 a elementuluiF 61 dis,o(iti-e ,entru Cnclinarea arm3turii ,retensionateF 4 1 arm3tura ne,retensionat3F 7 1 canale ,entru arm3tura ,retensionat3F B 1 arm3tura ,retensionat3;

sarcinilor ,ermanente )i de lung3 durat3& aceste fisuri& Cn mare ,arte& se Cnchid )i Cn continuare nu influen*ea(3 atSt de mult asu,ra re(isten*ei Cn sec*iuni normale la maKoritatea elementelor ,recom,rimate; Numai Cn ca(urile cSnd Cn construc*ie& Cn general& nu se ,ermite formarea sau deschiderea fisurilor =re(er-oare& *e-i ,recom,rimate sau la ac*iunea 466

sarcinilor re,etate@& se instalea(3 arm3tur3 ,retensionat3 )i Cn (ona com,rimat3 sau mai ,u*in Cntins3 =fig;>;9& c@; ria acestei arm3turi 1 sc, se admite Cn limitele de 6?;;;4? T din aria arm3turii ,retensionate din (ona Cntins3 1 s, ; Valoarea efortului de ,recom,rimare Cn aceast3 arm3tur3 se admite astfel& ca Cn betonul din (ona com,rimat3 s3 nu a,ar3 tensiuni de Cntindere& dar dac3 i -or a,3rea tensiuni de Cntindere& ele nu trebuie s3 de,3)easc3 re(isten*a betonului la Cntindere =`ct _ Rct@; In elementele cu sec*iunea Cn form3 de T sau T1dublu cu ,laca de(-oltat3 Cn (ona com,rimat3 =,anourile cu goluri& ,anourile cu ner-uri etc;@& de regul3& nu se instalea(3 arm3tur3 ,retensionat3 Cn (ona com,rimat3; In unele elemente din beton ,recom,rimat cu mult3 arm3tur3 ,retensionat3 =grin(ile ,odurilor rulante& grin(ile ,odurilor )i altele@ ,entru instalarea arm3turii mai com,act Cn (ona Cntins3& se maKorea(3 dimensiunile ei =fig;>;9& e@;;;g@; In eta,a de transfer al efortului de ,recom,rimare ,e beton& la ca,etele elementelor ,recom,rimate a,ar tensiuni mari de com,rimare local3 )i betonul ,oate s3 se stri-easc3 sau se formea(3 fisuri longitudinale& care ,ar*ial mic)orea(3 aderen*a arm3turii ,retensionate cu betonul; +entru asigurarea re(isten*ei elementului& a unei ancor3ri bune a betonului cu arm3tur3 ,retensionat3 )i ,re-enirii a,ari*iei fisurilor longitudinale& Cn (onele de la ca,etele elementelor ,recom,rimate se instalea(3 ,lase =nu mai ,u*in de B@ )i arm3tur3 trans-ersal3 su,limentar3 =-e(i ,ct;7;<;4@; Informa*ii detaliate ,ri-ind armarea )i alc3tuirea ,l3cilor )i ale grin(ilor sunt date Cn normele N"M %;54;5414559;

>;4; No*iuni generale ,ri-ind calculul la st3ri limit3 ultime a elementelorEconstruc*iilor Cnco-oiate din beton armat Du,3 cum a fost men*ionat mai sus =-e(i ,ct;B;4;7@& calculul la st3rile limit3 ultime =SLU@ include B st3ri critice& la care =du,3 necesitatea@ se -erific3 toate construc*iile& structurile )i elementele structurale: E|U =Ecuilibrium@& STR =Strenght@& 'E$ ='eological@ )i % T =%atigue@; In aceast3 lucrare -om eDamina calculul la starea limit3 critic3 STR care& Cn ,rinci,iu& re,re(int3 calculul elementelor din beton armat la re(isten*3; "alculul la celelalte 7 st3ri limit3 critice: =E|U& 'E$ )i % T@ se eDaminea(3 Cn cadrul altor cursuri;

464

Du,3 cum se )tie din cursul WRe(isten*a materialelor2& Cn elementele Cnco-oiate de la ac*iunea sarcinilor eDterioare& a,are moment Cnco-oietor M )i for*a t3ietoare V; De la momentul Cnco-oietor a,ar tensiuni normale de Cntindere `ct )i de com,rimare `cc & iar de la for*a t3ietoare 1 tensiuni tangen*iale =de forfecare@ 1 sc ; Intr1un element s,riKinit sim,lu ,e dou3 rea(eme de la o sarcina eDterioar3 uniform distribuit3& momentul Cnco-oietor are -aloarea maDimal3 MmaD la miKlocul deschiderii& iar for*a t3ietoare VmaD 1 ,e rea(eme =fig;>;>@;

%igura >;>; Schema de re,arti*ie a tensiunilor Cntr1un element Cnco-oiat:


61 elementul din beton armatF 41 traiectoriile tensiunilor ,rinci,ale de CntindereF 7 1 traiectoriile tensiunilor ,rinci,ale de com,rimareF B 1 seciune normal3F ? 1 seciune Cnclinat3;

+e sectoarele de la miKlocul deschiderii elementului Cnco-oiat Cn (ona Cntins3 Cn beton a,ar fisuri -erticale la aDa longitudinal3 a elementului =normale@ )i ru,erea elementului la starea limit3 are loc Cntr1o sec*iune cu fisur3 -ertical3; La sarcina limit3 elementul Cnco-oiat se ru,e =cedea(3@ Cntr1o sec*iune cu fisur3 -ertical3 la aDa elementului& care mai este numit3 sec*iune normal3; De aceea& calculul elementelor Cnco-oiate din beton armat la eta,a de ru,ere de la ac*iunea momentului Cnco-oietor este numit calculul la st3ri limit3 ultime Cn sec*iuni normale& care mai este numit )i calculul elementelor Cnco-oiate la re(isten*3 Cn sec*iuni normale; +e sectoarele elementului din ,reaKma rea(emelor ac*ionea(3 moment Cnco-oietor )i for*a t3ietoare& care du,3 cum se )tie din cursul WRe(isten a

467

materialelor2& Cn seciunile elementului a,ar tensiuni normale )i tensiuni tangen*iale; In funcie de ra,ortul dintre aceste tensiuni& tensiunile ,rinci,ale de Cntindere )i de com,resiune ,e aceste sectoare sunt orientate Cn diferite direc*ii )i sunt numite traiectorii ale tensiunilor ,rinci,ale de Cntindere )i de com,resiune =fig;>;>& liniile 4 i 7@; De aceea& ,e sectoarele Cn care ac*ionea(3 moment Cnco-oietor )i for*3 t3ietoare& ru,erea elementului Cnco-oiat se ,etrece Cn sec*iuni Cnclinate =linia ?& fig;>;>@; In maKoritatea ca(urilor& Cn (onele de ac*iune Cn comun a momentului Cnco-oietor )i for*ei t3ietoare& ru,erea elementului are loc de la for*a t3ietoare& iar calculul elementelorEconstruc*iilor din beton armat la ac*iunea for*ei t3ietoare este numit calculul elementelor Cnco-oiate la re(isten*3 =la SLU@ Cn sec*iuni Cnclinate; In continuare -om eDamina se,arat metoda de calcul a elementelor Cnco-oiate la re(isten*3 Cn sec*iuni normale )i Cn sec*iuni Cnclinate& care re,re(int3 calculul la st3ri limit3 ultime =SLU@ al elementelor Cnco-oiate Cn sec*iuni normale )i Cnclinate;

>;7; "alculul la starea limit3 ultim3 =la re(isten*3@ Cn sec*iuni normale ale elementelor Cnco-oiate cu forma seciunii de orice ,rofil simetric EDamin3m calculul la re(isten*3 Cn sec*iuni normale a unui element Cnco-oiat cu forma sec*iunii trans-ersale de orice ,rofil simetric Cn ra,ort cu aDa -ertical3 =fig;>;<@; In form3 general3 admitem c3 elementul este armat cu arm3tur3 obi)nuit3 =ne,retensionat3@ )i ,retensionat3 Cn (ona Cntins3 i com,rimat3; In (ona Cntins3 tot efortul este ,reluat de arm3tur3& iar Cn (ona com,rimat3 1 de arm3tur3 )i betonul com,rimat; In calcul se admit -alorile tensiunilor Cn arm3turi )i betonul com,rimat egale cu re(isten*ele de calcul ale materialelor =-e(i ,ct;B;7 )i B;B@& cu eDce,*ia arm3turii ,retensionate din (ona com,rimat3& Cn care tensiunile se determin3 conform recomanda*iilor din ,unctul ?;>; Schema de calcul a elementului la re(isten*3 Cn sec*iuni normale este dat3 Cn figura >;<;

46B

%igura >;<; Schema de calcul la re(isten*3 Cn sec*iuni normale a unui element Cnco-oiat cu sec*iunea de orice ,rofil simetric Cn ra,ort cu aDa -ertical3

In sec*iunea de calcul arm3tura obi)nuit3 con-en*ional este re,re(entat3 =ar3tat3@ ,rin ,uncte& iar cea ,retensionat3 1 ,rin dre,tunghiuri; In conformitate cu i,ote(ele& admise Cn ,unctul 9;B& re(isten*a =ca,acitatea ,ortant3@ elementului Cn sec*iuni normale -a fi asigurat3& dac3 -aloarea momentului Cnco-oietor de la sarcinile eDterioare de calcul MeDt nu -a de,3)i -aloarea momentului Cnco-oietor& ,reluat de eforturile interioare Mint Cn ra,ort cu orice aD3 a elementului& care ,oate fi ,re(entat3 Cn urm3toarea form3:

MeDt j Mint N Mint ; De regul3& la calculul la re(isten*3 Cn sec*iuni normale se folose)te suma momentelor Cnco-oietoare de la foreleeDterioare )i eforturilor interioare Cn ra,ort cu aDa care trece ,rin centrul de greutate al arm3turii Cntinse s )i s, =-e(i fig;9;:@ )i are urm3toarea form3 matematic3: M= sV s,@ N 5; In ca(ul nostru& aceast3 condi*ie -a a-ea urm3toarea form3 =din fig;>;<@: MeDtN M j Mint N Nc (c V Rsc
sc =h5 A

=>;6@

=>;4@

asc@ V {s, `sc

sc, =h5 A

asc,@; =>;7@

46?

In formula =>;7@ )i Cn figura>;< a-em urm3toarele nota*ii: Nc N Rc cc este efortul ,reluat de betonul din (ona com,rimat3F Rc 1 re(isten*a betonului la com,resiuneF
cc 1 aria (onei com,rimate a betonuluiF

(c 1 distan*a de la centrul de greutate al arm3turii din (ona Cntins3


,Sn3 la centrul de greutate al (onei com,rimate =,ct;4 din fig;>;<@& care mai este numit3 bra*ul eforturilor interioareF Rsc sc 1 efortul ,reluat de arm3tura obi)nuit3 din (ona com,rimat3F

`sc

sc, 1 efortul ,reluat de arm3tura ,retensionat3 din (ona com,rimat3F

Rs s 1 efortul ,reluat de arm3tura obi)nuit3 din (ona Cntins3F Rs, s, 1 efortul ,reluat de arm3tura ,retensionat3 din (ona Cntins3F
s& s,& sc )i sc, 1 ariile sec*iunilor arm3turilor cores,un(3tor:

obi)nuit3 )i ,retensionat3 din (ona Cntins3 )i ,retensionat3 din (ona Cntins3 )i com,rimat3F Rs )i Rsc 1 re(isten*ele de calcul ale arm3turii obi)nuite din (ona Cntins3 )i (ona com,rimat3F as& as,& asc )i asc, 1 straturile de aco,erire cu beton ale arm3turilorF

h5 N h A as 1 Cn3l*imea de calcul a sec*iunii elementului care mai este


numit3 Cn3l*ime util3F h 1 Cn3l*imea total3 a sec*iunii elementuluiF D 1 Cn3l*imea (onei com,rimate a betonuluiF {s, 1 un coeficient care ia Cn considera*ie condi*iile de lucru ale arm3turii ,retensionate s,F

`sc 1 tensiunile Cn arm3tura ,retensionat3 din (ona com,rimat3 =-e(i


,ct;?;>@; +entru -erificarea ca,acit3*ii ,ortante a elementului Cn sec*iuni normale cu formula =>;7@ Cn ca(ul cSnd sunt cunoscute dimensiunile sec*iunii elementului =h5 )i b@& ariile arm3turilor = s& s,& sc )i sc,@& clasa betonului =Rc@ )i clasele arm3turilor =Rs& Rs, )i Rsc@& trebuie de )tiut Cn3l*imea (onei com,rimate a betonului =D@& de care de,inde aria (onei com,rimate = ccN f=D@@ )i bra*ul eforturilor interioare (c;

469

+entru determinarea Cn3l*imii (onei com,rimate a betonului =D@ folosim a doua condi*ie a staticii =-e(i ,ct;9;B@ 1 suma ,roiec*iilor tuturor for*elor eDterioare )i eforturilor interioare ,e aDa longitudinal3 a elementului& care de,inde de ca(ul de lucru al elementului: 6@ ,entru ca(ul 6 de lucru =-e(i ,ct;B;6 )i 9;B@& cSnd Cn3l*imea (onei com,rimate D este egal3 sau mai mic3 decSt Cn3l*imea limit3 a (onei com,rimate Dcu lD j Dcu =sau c j cu@m: Rc cc V Rsc sc V `sc sc, N Rs s V Rs, s, F 4@ ,entru ca(ul 4 de lucru al elementului D d Dcu =c d cu@: Rc cc V Rsc sc V `sc sc, N `s s V `s, s, ; In condi*iile de mai sus& c N D E h5 este Cn3l*imea relati-3 a (onei com,rimate& iar cu N Dcu E h5este Cn3l*imea relati-3 limit3 a (onei com,rimate& care ,oate fi determinat3 cu rela*ia =9;6B@ sau se ia din aneDa 64; La un calcul ,ractic =)i Cn general@ ,ot a,3rea dou3 Cntreb3ri: 6@ Cn formulele =>;7;;;>;?@ nu figurea(3 nemiKlocit Cn3l*imea (onei com,rimate DF 4@ cum se stabile)te ca(ul de ru,ere a elementului ,entru alegerea formulei de determinare a Cn3l*imii (onei com,rimate D& dac3 -aloarea lui D Cnc3 nu este cunoscut3 Intr1ade-3r& Cn formulele =>;7;;;>;?@ nu figurea(3 nemiKlocit -aloarea lui D& deoarece se eDaminea(3 calculul unui element cu sec*iunea de orice ,rofil simetric; Valoarea lui D este inclus3 indirect Cn aria (onei com,rimate a betonului cc )i Cn bra*ul efortului interior (c; In ca(ul unui element cu sec*iunea concret3 aceast3 Cntrebare se re(ol-3 destul de sim,lu; De eDem,lu& ,entru un element cu sec*iunea dre,tunghiular3 cc N b D& iar (c N h5 A DE4 )i a)a )i Cn alte ca(uri concrete; +entru stabilirea ca(ului de ru,ere a elementului ini*ial admitem c3 a-em ca(ul 6 de ru,ere )i din formula =>;B@ determin3m -aloarea (onei com,rimate D& ,e care o com,ar3m cu -aloarea limit3 a (onei com,rimate =D j Dcu sau D d Dcu@; In ca(ul 4 de lucru al elementului ini*ial determin3m -aloarea 46> =>;?@ =>;B@

tensiunilor din arm3tura Cntins3 cu formula em,iric3 =9;6<@& a,oi calcul3m Cn3l*imea (onei com,rimate; Men*ion3m c3 Cn realitate foarte rar se CntSlnesc ca(uri cSnd Cn acela)i tim, elementul este armat cu arm3tur3 obi)nuit3 )i ,retensionat3 = s& s,&
sc )i sc,@ Cn (ona Cntins3 )i cea com,rimat3; De aceea& cSnd li,se)te una

sau mai multe arm3turi& rela*iile =>;7& >;B )i >;?@ se sim,lific3 esen*ial; In construc*iile reale cu deschideri de ,Sn3 la >;;;: m& Cn maKoritatea ca(urilor& a-em numai arm3tur3 obi)nuit3 din (ona Cntins3 s& iar Cn elementele cu deschideri mai mari de : m 1 a-em arm3tur3 ,retensionat3 Cn (ona Cntins3; In (ona com,rimat3 arm3tura obi)nuit3 sc este necesar3 numai Cn unele ca(uri a,arte =-e(i ,ct;>;7;4@& iar arm3tura ,retensionat3 sc, 1 numai Cn ca(urile& cSnd Cn ,rocesul de fabricare a elementului Cn (ona com,rimat3 ,ot a,3rea fisuri =mai detaliat -e(i ,ct;?;>@; In continuare -om eDamina mai detaliat calculul la re(isten*3 Cn sec*iuni normale =la SLU@ a elementelor Cnco-oiate cu arm3tur3 obi)nuit3& a,oi -om eDamina unele ,articularit3*i la calculul elementelor ,recom,rimate;

>;7;6; Elemente armate sim,lu cu sec*iune dre,tunghiular3 Elementele Cnco-oiate din beton armat se armea(3 cu carcase sudate sau legate ,lane sau s,a*iale; In aceste carcase arm3tura din (ona Cntins3 Cntotdeauna este necesar3 din calcul& iar arm3tura de sus a carcasei =arm3tura com,rimat3@ este instalat3 din condi*ii constructi-e =f3r3 calcul@& De aceea& elementele Cnco-oiate Cn care se instalea(3 din calcul numai arm3tura din (ona Cntins3 se numesc elemente armate sim,lu; In figura >;: este ,re(entat3 schema de calcul a unui element Cnco-oiat armat sim,lu cu sec*iunea dre,tunghiular3; Re(isten*a =ca,acitatea ,ortant3@ elementului Cn sec*iuni normale -a fi asigurat3& dac3 -aloarea maDimal3 a momentului Cnco-oietor de la sarcinile eDterioare de calcul MeDt nu -a de,3)i -aloarea momentului Cnco-oietor& ,reluat de eforturile =arm3tur3 )i beton@ interioare Cn ra,ort cu orice aD3 Mint; De regul3& la calculul elementelor Cnco-oiate la re(isten*3 Cn sec*iuni normale se folosesc dou3 condi*ii de echilibru din static3: suma

46<

momentelor )i suma ,roiec*iilor tuturor for*elor eDterioare )i eforturilor interioare =-e(i ,ct;>;4@;

%igura >;:; Schema de calcul a elementului Cnco-oiat armat sim,lu cu sec*iunea dre,tunghiular3

In ca(ul dat =element armat sim,lu cu sec*iunea dre,tunghiular3@ ,entru calculul elementului folosim suma momentelor tuturor eforturilor eDterioare )i interioare Cn ra,ort cu aDa& care trece ,rin centrul de greutate al arm3turii Cntinse M s N 5 )i suma ,roiec*iilor tuturor for*elor
eDterioare )i eforturilor interioare ,e aDa longitudinal3 a elementului Ji N 5 ;

Suma momentelor M s N 5 -a a-ea urm3toarea form3: M j Nc (c N Rc b D =h5 A DE4@& Cn care: Nc N Rc cc este efortul ,reluat de betonul din (ona com,rimat3F (c N h5 A DE4 1 distan*a de la efortul Nc ,Sn3 la centrul de greutate al arm3turii din (ona Cntins3 =bra*ul eforturilor interioare@F cc N bD 1 aria (onei com,rimate; +entru -erificarea re(isten*ei elementului Cntr1o sec*iune normal3 cu formula =>;9@& iniial determin3m Cn3limea (onei com,rimate D din suma ,roiec*iilor tuturor for*elor eDterioare )i eforturilor interioare ,e aDa longitudinal3 a elementului: =>;9@

Rs

sN

Nc N Rc

cc N

Rc b D ;

=>;>@

46:

De aici obinem:

Rs s D D; Rcb
,oi determin3m -aloarea Cn3l*imii relati-e a (onei com,rimate c N

=>;<@

D E h5 & lu3m din aneDa 64 -aloarea lui cu )i -erific3m condi*ia c j cu sau D j Dcu; Dac3 aceast3 condi*ie se Cnde,linete& atunci a-em un element armat sim,lu& dar dac3 c d cu sau D d Dcu & a-em un element armat
dublu =-e(i ,ct;>;7;4@; In ,ractic3& la calculul la re(isten*3 Cn sec*iuni normale armate sim,lu ,ot fi dou3 ca(uri =,robleme de dou3 ti,uri@: 6; Sunt cunoscute toate caracteristicile elementului: dimensiunile sec*iunii =b )i h@& aria arm3turii din (ona Cntins3 = s@& clasa betonului =Rc@ )i a arm3turii =Rs@; Este necesar de -erificat re(isten*a =ca,acitatea ,ortant3@ elementului Cn sec*iuni normale; cest ca( are loc& cSnd elementul deKa eDist3 )i trebuie de -erificat re(isten*a lui la o sarcin3 nou3& la schimbarea destina*iei cl3dirii sau a sarcinii de eD,loatare; 4; Este necesar s3 calcul3m un element nou& la care trebuie determinate toate caracteristicile elementului ,entru o sarcin3 concret3: dimensiunile sec*iunii =h )i b@& clasele betonului )i arm3turii =Rc )i Rs@ )i aria sec*iunii arm3turii Cntinse = s@; In ca(ul 6 calculul se efectuea(3 foarte sim,lu; Din calculul static se determin3 -aloarea momentului Cnco-oietor de la sarcina nou3; ,oi din formula =>;<@ se determin3 -aloarea Cn3l*imii (onei com,rimate )i& Cnlocuind1o Cn rela*ia =>;>@& -erific3m ca,acitatea ,ortant3 a elementului la sarcina nou3; In ca(ul 4 a-em mai multe necunoscute =h& b& Rc & Rs & s )i D@ )i numai dou3 condi*ii de echilibru =formulele >;9 )i >;>@; De aceea& ,entru re(ol-area ,roblemei este necesar de admis -alorile unor din aceste necunoscute sau de stabilit condiii su,limentare; De obicei& se admit dimensiunile sec*iunii elementului h )i b =din condi*ii constructi-e@ )i

clasele betonului )i ale arm3turii =Rc )i Rs@ Cn conformitate cu

445

recomanda*iile din ,unctul B;? )i din calcul se determin3 aria necesar3 a arm3turii din (ona Cntins3 s ; +entru a ob*ine formule ,ractice de calcul folosim dou3 condi*ii de echilibru =din static3@& )i anume: 6@ suma momentelor Cnco-oietoare de la for*ele eDterioare )i eforturile interioare Cn ra,ort cu aDa& care trece ,rin centrul de greutate al arm3turii Cntinse M s N 5F 4@ aceeai& Cn ra,ort cu aDa& care trece ,rin ,unctul de ac*iune a efortului din (ona com,rimat3 a betonului =-e(i fig;9;:@ MNc N 5; Dimensiunile sec*iunii elementului se stabilesc din condi*ii constructi-e; In3l*imea sec*iunii h se determin3 Cn func*ie de deschiderea lui h N =6E<;;;6E6?@l 1 ,entru elemente cu arm3tura obi)nuit3 )i h N =6E45;;;6E4?@l 1 ,entru elemente ,recom,rimate; Valoarea Cn3l*imii h & ob*inut3 din aceste condi*ii& se rotunKe)te Cn a)a mod )i se admite multi,l3 la ?5 mm ,entru h j 955 mm sau multi,l3 la 655 mm ,entru h d 955 mm; Valoarea in3lmii seciunii h& ,oate fi egal3 cu 6?5& 455& 4?5 Q 955 mm multi,l3 cu ?5 mm sau >55& <55& :55 mm )i a)a mai mare multi,l3 cu 655 mm; L3*imea sec*iunii elementului b se admite Cn func*ie de Cn3l*imea ei =h@F b N =5&7;;;5&?@h i ,oate fi egal3 cu ?5& 655& 645& 6?5& 6<5& 455& 445& 4?5& 755 mm )i mai mare& multi,l3 la ?5 mm; Du,3 stabilirea dimensiunilor sec*iunii h )i b din condi*iile constructi-e& Cndeosebi& ale l3*imii b& care -a fi folosit3 Cn calculul de mai Kos& a-em ,osibilitatea s3 le ,reci(3m )i Cn func*ie de -aloarea momentului Cnco-oietor de la sarcinile eDterioare cu rela*ia =>;6B@& din care a-em:

h5 D
ici coeficientul

M maD ; D 5 Rcb

=>;:@

n5 se admite egal cu 5&4<: =din aneDa 67@ ,entru cea

mai o,timal3 -aloare a Cn3l*imii (onei com,rimate ,entru grin(i 1 cN5&7?; tunci Cn3l*imea total3 h N h5 V as & care se rotunKe)te )i se admite Cn conformitate cu recomanda*iile de mai sus; ,oi se -erific3 )i -aloarea l3*imii sec*iunii b& care trebuie s3 fie Cn limitele b N =5&7;;;5&?@ h; Dac3 aceast3 condi*ie nu se asigur3& atunci se admite o alt3 -aloare a lui b;

446

"lasa betonului )i a arm3turii se admit conform recomanda*iilor din ,unctul B;?& iar din aneDele B )i 65 se iau -alorile re(isten*elor Rc )i Rs ;

cum scrim

M s N 5 )i MNc N 5: M N Nc (c N Rc b D =h5 A DE4@F M N Ns (c N Rs s =h5 A DE4@; =>;65@ =>;66@

Transform3m ,3r*ile din drea,ta ale acestor formule Cn modul urm3tor; Inmul*im )i Cm,3r*im la h5 ,artea din drea,ta a formulei =>;65@& scoatem din ,arante(e h5 Cn ambele formule )i Cnlocuim DEh5 N c;

M D Rc bD D
4

h5DD4 D @ D Rc bh 5=6 D@Dh5 =6 D 4 h54 h5h5h5 5 &?D c @F


>;64@

Rc bh 5 D c =6 D

M D R s s h5 =6 D

D @ D R s s h5 =6 D 5 &?D c @ ; 4 h5
=>;67@

cum admitem urm3toarele nota*ii:

c=61 5&? c @ N D5 )i =61 5&? c@ Nu& le includem Cn formulele =>;64@


)i =>;67@ )i& Cn final& ob*inem urm3toarele formule:
4

M D D 5 Rcbh5 F

=>;6B@ =>;6?@

M D DRs s h5 &
Cn care D5 )i u sunt coeficien*i adimensionali )i de,ind numai de Cn3l*imea relati-3 a (onei com,rimate c )i sunt ,re(enta*i Cn aneDa 67; "alculul ,ractic se efectuea(3 Cn ordinea urm3toare: 6@ din formula =>;6B@ determin3m -aloarea coeficientului D5 444

M D5 DF
4

=>;69@

Rc bh5 4@ ,entru aceast3 -aloare a coeficientului D5 admitem din aneDa 67


-alorile coeficien*ilor c )i uF 7@ din aneDa 64 lu3m -aloarea Cn3l*imii relati-e limit3 a (onei com,rimate cuF B@ -erific3m condi*ia c j cu ; Dac3 condi*ia se res,ect3& Cnseamn3 c3 a-em ca(ul 6 de lucru al elementului& adic3 a-em un element armat sim,lu; .etonul din (ona com,rimat3 ,reia tot efortul de com,rimare )i nu este necesar3 armarea (onei com,rimateF ?@ din formula =>;6?@ determin3m aria necesar3 a arm3turii din (ona Cntins3:

M s DF D Rs h5
9@ din aneDa 6B alegem diametrul =ds@ )i num3rul necesar de bare Cn a)a mod& ca aria lor sumar3 s3 fie cSt mai a,roa,e de cea necesar3 din calcul; Valoarea acestei arm3turi ,oate fi mai mare decSt cea din calcul ,Sn3 la 6? T )i nu mai mic3 de ? T; La alegerea num3rului de bare trebuie s3 fie res,ectate recomanda*iile din ,unctul >;6; Dac3 c d cu & are loc ca(ul 4 de ru,ere a elementului )i calculul se efectuea(3 ca ,entru un element armat dublu =-e(i ,ct;>;7;4 de mai Kos@;

=>;6>@

>;7;4; Elemente armate dublu cu sec*iune dre,tunghiular3 tunci& cSnd D d Dcu =sau c d cu@& are loc ca(ul 4 de lucru =de ru,ere@ a elementului Cnco-oiat; La stadiul de ru,ere a elementului tensiunile Cn arm3tura din (ona Cntins3 s nu ating limita de curgere a o*elului `s _ `y =sau `s _ `5&4 @& iar elementul se ru,e de la stri-irea betonului din (ona com,rimat3 )i& Cn acela)i tim,& nu se folose)te ,e de,lin re(isten*a arm3turii din (ona Cntins3; Ru,erea elementului decurge momentan )i fragil; cest ca( de lucru =de ru,ere@ a elementelor 447

Cnco-oiate din beton armat nu este economic rentabil )i normal du,3 caracterul de ru,ere& de aceea la ,roiectarea construc*iilor acest ca( de lucru este e-itat; Totodat3 menion3m& c3 ru,erea fragil3 ,une Cn ,ericol -iaa i s3n3tatea oamenilor& duce la ,ierderi materiale mari i din aceste considerente nu se recomand3 acce,tat3; +roiectantul admite unele m3suri construcionale )i schimb3 caracterul de lucru al elementului; Mai frec-ent se folosesc urm3toarele m3suri: 6@ se maKorea(3 dimensiunile sec*iunii elementului h )i bF 4@ se maKorea(3 clasa betonuluiF 7@ se instalea(3 arm3tur3 Cn (ona com,rimat3 a elementului; +rimele dou3 m3suri se folosesc mai rar& deoarece maKorarea dimensiunilor sec*iunii ,oate fi limitat3 din condiii de aranKare general3 a construciei& de ,rocesul tehnologic din Cnc3,ere sau din cl3dire )i din limitarea masei elementului& iar clasa betonului nu ,oate fi maKorat3 mult =-e(i ,ct;B;?@; "el mai sim,lu este de inclus arm3tur3 Cn (ona com,rimat3 Cn sco,ul maKor3rii re(istenei i ,lastific3rii ei; +entru asigurarea echilibrului static de lucru al elementului Cntr1o sec*iune normal3 =Cn ca(ul 4 de lucru@ este necesar ca Cn3l*imea (onei com,rimate a betonului D & care se include Cn lucru& s3 fie mai mare& decSt

Cn3l*imea limit3 a (onei com,rimate Dcu& =D d Dcu sau c d cu@ =fig;>;65@;

%igura >;65; Schema real3 a@ de lucru a unui element Cnco-oiat Cn ca(ul 4 de lucru )i schema de calcul b@ cu arm3tur3 Cn (ona com,rimat3

+entru schimbarea caracterului de lucru al elementului =din ca(ul 4 Cn ca(ul 6@& Cn calcul se ia Cn3l*imea (onei com,rimate egal3 cu -aloarea Cn3l*imii limit3 a acestea D N Dcu =c N cu@& iar fS)ia com,rimat3 D =-e(i fig;>;65@& necesar3 ,entru ,reluarea unei ,3r*i din efortul din (ona com,rimat3& se Cnlocuie)te cu arm3tur3& instalat3 Cn (ona com,rimat3 sc; 44B

In acest ca( elementul este numit element armat dublu; Ins3 aceasta nu Cnseamn3 c3 aria arm3turii se dublea(3; In acest ca(& din calcul este necesar3 arm3tura de re(isten3 din ambele (one: (ona Cntins3 )i (ona com,rimat3; "onsider3m& c3 ,oate mai corect ar fi de numit acest element 1 cu arm3tur3 de re(isten*3 Cn ambele (one& dar no*iunea de element armat dublu este o denumire istoric3 )i se folose)te tradi*ional ,Sn3 Cn ,re(ent; In figura >;66 este re,re(entat3 schema de calcul a unui element Cnco-oiat cu sec*iune dre,tunghiular3 armat dublu;

%igura >;66; Schema de calcul a elementului Cnco-oiat& armat dublu cu seciune dre,tunghiular3

Du,3 cum se )tie& ,entru asigurarea re(isten*ei =ca,acit3*ii ,ortante@ Cn sec*iuni normale ale unui element Cnco-oiat este necesar ca -aloarea momentului Cnco-oietor de la sarcinile eDterioare de calcul MeDt s3 nu de,3)easc3 suma momentelor Cnco-oietoare Cn ra,ort cu orice aD3 a elementului Mint =-e(i ,ct;>;7 )i >;7;6@ MeDt j Mint N Mint ; +entru calcul& de regul3& folosim suma momentelor Cnco-oietoare de la eforturile interioare Cn ra,ort cu aDa& care trece ,rin centrul de greutate al arm3turii din (ona Cntins3 M s N 5; In ca(ul nostru -om a-ea =din fig;>;66@:

M D N c 8 c D Rsc

sc 8 s D

Rc bDcu =h5 D

Dcu @ D Rsc 4

sc =h5 D asc @

; =>;6<@

In aceast3 formul3 toate nota*iile sunt date Cn ,unctul >;7 )i Cn figura >;66; La calculul la re(isten*3 Cn sec*iuni normale ale elementelor Cnco-oiate armate dublu ,ot fi dou3 ca(uri:

44?

6; Sunt cunoscute toate caracteristicile elementului: h& b& s& sc& (s& nsc& Rc& Rs& Rsc )i Dcu )i este necesar de -erificat re(isten*a elementului; 4; Se calculea(3 un element nou )i este necesar de determinat toate caracteristicile elementului: h& b& (s& nsc& s& sc& Rc& Rs )i Rsc; +rimul ca( are loc atunci& cSnd elementul deKa eDist3 )i este necesar de -erificat re(isten*a acestuia la o sarcin3 nou3; In acest ca( includem toate caracteristicile elementului Cn formula =>;6<@ )i -erific3m re(isten*a seciunii acestuia; Valoarea Cn3limii (onei com,rimate limit3 DcuNcu ah5 &

Cn care cu se determin3 din rela*ia =9;6B@ sau se ia din aneDa 64; In ca(ul al doilea este necesar de determinat dimensiunile sec*iunii h )i b& ariile arm3turilor s )i sc )i de stabilit clasele betonului =Rc@ )i ale arm3turilor =Rs )i Rsc@; -Snd Cn -edere& c3 ,entru calcul a-em numai dou3 condi*ii de echilibru& de regul3& dimensiunile sec*iunii h )i b& clasele arm3turilor =Rs& Rsc@ )i betonului =Rc@ se stabilesc din recomandaii constructi-e =-e(i ,ct;>;7;6 i B;?@& iar ariile arm3turilor s i sc se determin3 din calcul; +entru ob*inerea formulelor ,ractice de calcul folosim )i suma tuturor eforturilor interioare ,e aDa longitudinal3 a elementului Ji N 5: Rc b Dcu V Rsc sc N Rs s ; "u e-iden*a nota*iilor admise Cn ,unctul >;7;6& ,entru D N Dcu =c N cu@& -om a-ea cu =6A5&?cu@N Dou )i DcuNcuh5; Du,3 unele transform3ri =analogice cu cele ,entru elementele armate sim,lu@ ale rela*iilor =>;6< )i >;6:@& Cn final& ob*inem urm3toarele formule: 1 suma momentelor Cnco-oietoare: hDD M D RcbDcu =h5 D cu D Rsc sc =h5 D asc @ D RcbDcu 5 h5 =6 D cu @ D Rsc sc =h5 D asc @ D 4h54h5
44

=>;6:@

D Rc bD cuh5 =6 D 5&?Dcu @ D Rsc sc =h5 D asc @ D D ou Rcbh5 D Rsc sc =h5 D asc @F

=>;45@

1 suma ,roiec*iilor: 449

h5 R c bD cu DD R sc h5

sc D

Rs
sc D

s&

D cu R c bh 5 D R sc

Rs

s;

=>;46@

"alculul se efectuea(3 Cn ordinea urm3toare: 6@ se determin3 -aloarea Cn3l*imii relati-e limit3 a (onei com,rimate cu cu rela*ia =9;6B@ sau se ia din aneDa 64F 4@ se determin3 -aloarea coeficientului Dou N cu =6 A 5&? cu@F 7@ se determin3 aria arm3turii din (ona com,rimat3 din formula =>;45@:
sc

M D D ou R c bh 54 DF R sc = h 5 D a sc @

=>;44@

B@ din formula =>;6:@ se determin3 aria sec*iunii arm3turii din (ona Cntins3:
sD sc

Rsc D cu Rc bh5 DF R sR s

=>;47@

?@ din aneDa 6B alegem diametrul =ds@ )i num3rul necesar de bare Cn a)a mod ca aria lor total3 =se,arat ,entru s )i sc@ s3 fie cSt mai a,roa,e de -aloarile necesare din calcul; riile reale ale sec iunilor arm3turilor admise ,ot fi ,Sn3 la 6? T mai mari& decSt acele din calcul& )i nu mai mici de ? T;

>;7;7; Elemente cu sec*iunea Cn form3 de T& T1dublu )i alte sec*iuni In construc*ii& Cn afar3 de elemente Cnco-oiate cu sec*iunea dre,tunghiular3& ,e larg se folosesc )i elemente cu multe alte forme ale sec*iunii trans-ersale; In figura >;64 sunt ,re(entate diferite sec*iuni ,osibile ale elementelor Cnco-oiate )i sec*iunile lor echi-alente; -Snd Cn -edere fa,tul& c3 la calculul elementelor Cnco-oiate la re(isten*3 Cn sec*iuni normale Cn (ona Cntins3 tot efortul este ,reluat numai

44>

%igura >;64; Elemente Cnco-oiate cu diferite seciuni ,osibile: a@ schemele seciunilor realeF b@ seciunile de calcul;

44<

de arm3tur3& forma (onei Cntinse nu influen*ea(3 asu,ra re(isten*ei elementului; De aceea& metoda de calcul a elementelor cu diferite forme ale sec*iunii de,inde numai de forma sec*iunii (onei com,rimate; Din figura >;64 se -ede& c3 ,entru unele forme ale sec*iunilor (ona com,rimat3 are form3 dre,tunghiular3& iar ,entru altele 1 forma de T; "alculul elementelor cu sec*iune dre,tunghiular3 a fost eDaminat mai sus; La calculul elementelor cu sec*iune Cn form3 de T =Cn funcie de ,o(iia aDei neutre@ ,ot fi dou3 ca(uri =fig;>;67@: 6@ aDa neutr3 trece ,rin ,lac3 sau ,rin marginea ei de Kos D j hsl&c F 4@ aDa neutr3 intersectea(3 inima =ner-ura@ elementului D d hsl&c ; ici hsl&c este Cn3l*imea =grosimea@ ,l3cii din (ona com,rimat3;

%igura >;67; "a(urile de lucru ale elementelor Cnco-oiate cu sec*iune Cn form3 de T:


a@ aDa neutr3 trece ,rin ,lac3 sau ,rin marginea ei de KosF b@ aDa neutr3 intersectea(3 ner-ura elementului;

In ,rimul ca( elementul se calculea(3 ca un element cu sec*iunea dre,tunghiular3 cu dimensiunile h bef & iar Cn al doilea ca( 1 ca un element cu sec*iunea Cn form3 de T sau echi-alent3; +entru calculul la re(isten*3 Cn sec*iuni normale ale unui element cu sec*iune Cn form3 de T este necesar de stabilit ini*ial: 6@ l3*imea ,l3cii din (ona com,rimat3& admis3 Cn calcul )i& Cndeosebi& cSnd elementul este o ,arte com,onent3 a unei construc*ii: ,lan)eu sau aco,eri) cu ner-uri din beton monolit& ,anouri ,refabricate& grin(i ,entru ,oduri )i altele =-e(i fig;>;6B@F

44:

4@ locul de trecere al aDei neutre =fig;>;67@: D j hsl&c sau D d hsl&c ; Numeroase cercet3ri eD,erimentale au demonstrat& c3 Cn elementele cu sec*iune Cn form3 de T sau echi-alent3 =redus3 la sec*iunea T@& nu toat3 ,laca se include Cn lucrul grin(ii =ner-urii@; Sectoarele ,l3cii mai Cnde,3rtate de la grind3 =ner-ur3@ influen*ea(3 mai ,u*in asu,ra ca,acit3*ii ,ortante =re(isten*ei@ elementului )i& de aceea& eDist3 no*iunea 1 l3*imea efecti-3 a ,l3cii bef& care se admite Cn calculul elementelor cu sec*iune Cn form3 de T =-e(i fig;>;6B@; ceast3 l3*ime a ,l3cii mai este numit3 i l3*ime de calcul bef N bcal & care se ia Cn func*ie de ti,ul elementului& deschiderii lui )i ra,ortul Cn3l*imii =grosimii@ ,l3cii hsl&c c3tre Cn3l*imea total3 a sec*iunii elementului hsl&c E h;

%igura >;6B; Seciuni Cn form3 de T Cn com,onena ,laneelor monolite a@ sau ,refabricate b@

; +entru grin(i =)i ner-uri@& care sunt o ,arte com,onent3 a ,lan)eelor din beton monolit& ,anourilor ,refabricate echi-alente =reduse@ cu sec*iune Cn form3 de T sau cu ,lac3 de(-oltat3 =fig;>;6B@: 6@ ,entru ra,ortul hsl&c E h b 5&6& l3imea ,l3cii de calcul se admite egal3 cu distan*a dintre ner-uri =grin(i@ bef N bcal N c sau cu l3*imea real3 a elementului bef Nbreel =fig;>;6B@& dar Cn orice ca( nu mai mare de 6E7 din deschiderea elementuluiF

475

4@ ,entru ra,ortul hsl&c E h _ 5&6& bef N64 hsl&c V b; .; +entru grin(i inde,endente cu sec*iune Cn form3 de T sau echi-alent3: 6@ ,entru ra,ortul hsl&c E h b 5&6& l3imea ,l3cii de calcul se ia egal3 cu l3*imea real3& dar nu mai mare de 64 hsl&c V bF 4@ dac3 5&5? j hsl&c E h _ 5&6 & bef N9 hsl&c V bF 7@ ,entru hsl&c E h j 5&5? & elementul se calculea(3 ca un element cu sec*iune dre,tunghiular3 cu l3*imea b; +entru determinarea locului de trecere al aDei neutre Cn sec*iunea elementului =fig;>;67@& se com,ar3 -aloarea momentului Cnco-oietor de la sarcinile eDterioare de calcul MeDt N Mcu -aloarea momentului Cnco-oietor de la efortul ,reluat de ,lac3& Cn ca(ul cSnd ea este toat3 com,rimat3 Cn ra,ort cu aDa care trece ,rin centrul de greutate al arm3turii din (ona Cntins3 1 Msl&c :

1 dac3 M j Msl&c & atunci aDa neutr3 trece ,rin ,lac3 sau ,rin marginea ei de Kos =-e(i fig;>;67& a@F 1 dac3 M d Msl&c & atunci aDa neutr3 intersectea(3 ner-ura =-e(i fig;>;67& b@; Momentul Cnco-oietor ,reluat de ,lac3 =fig;>;6?@ re,re(int3 M s N 5:

Msl&c N Nsl&c (c N Rc bef hsl&c =h5 A hsl&cE4@ ;

=>;4B@

%igura >;6?; Schema de calcul ,entru determinarea momentului Cnco-oietor ,reluat de ,laca com,rimat3 Msl&c

476

Du,3 cum se )tie& ,entru determinarea Cn3l*imii (onei com,rimate D Cn elementele Cnco-oiate& de obicei& se folose)te suma ,roiec*iilor tuturor eforturilor ,e aDa elementului Ji N 5; In acest ca(& la ,roiectarea unui element nou& nu a-em ,osibilitate s3 folosim aceast3 condi*ie ,entru determinarea -alorii lui D& fiindc3 Cn ecuaia Ji N 5 -or fi dou3 necunoscute: D )i s )i& de aceea se folose)te ecuaia M s N 5; Men*ion3m c3 Cn elementele cu sec*iune Cn form3 de T sau echi-alent3& de regul3& nu este necesar3 din calcul arm3tura din (ona com,rimat3& deoarece tot efortul de com,rimare este ,reluat de ,lac3 sau de ,lac3 )i ,ar*ial de ner-ur3; De aceea& mai freg-ent& ele se calculea(3 ca elemente armate sim,lu; In figura >;69 este re,re(entat3 schema de calcul a elementului Cnco-oiat cu sec*iunea Cn form3 de T =sau echi-alent3@& cSnd aDa neutr3 intersectea(3 ner-ura =ca(ul 4 de calcul D d hsl&c @;

%igura >;69; Schema de calcul a elementului Cnco-oiat Cn form3 de T

+entru sim,lificarea formei =,re(ent3rii@ sumei momentelor tuturor eforturilor interioare Mint & (ona com,rimat3 cu forma de T con-en*ional este di-i(at3 Cn dou3 ,3r*i =-e(i fig;>;69@: 6 1 ner-ura com,rimat3 )i 4 1 ari,ile ,l3cii com,rimate; "ondi*ia re(isten*ei elementului Cn sec*iuni normale M s N 5 -a a-ea urm3toarea form3: D M D M 6 D M 4 D Rc bD = h5 D @ D 4 h sl & c=>;4?@ D Rc h sl & c = bef D b @= h5 D@& 4 474

Cn care: M6 este momentul Cnco-oietor ,reluat de ner-ura com,rimat3F M4 1 momentul Cnco-oietor ,reluat de ari,ile com,rimate ale ,l3cii Cn ra,ort cu aDa care trece ,rin centrul de greutate al arm3turii din (ona Cntins3 s; In ,ractic3& ,ot fi dou3 ca(uri de calcul: 6@ toate caracteristicile sec*iunii sunt cunoscute =b& h& bef& hsl&c& s& Rc )i Rs@; Este necesar de -erificat re(isten*a =ca,acitatea ,ortant3@ elementului Cn sec*iuni normaleF 4@ este necesar de ,roiectat un elementEconstruc*ie nouE3; In ,rimul ca(& ,entru -erificarea ca,acit3*ii ,ortante a elementului cu rela*ia =>;4?@& ini*ial determin3m Cn3l*imea (onei com,rimate D din suma

,roiec*iilor tuturor eforturilor interioare ,e aDa elementului Ji N 5:

Rs

sD

Nc6 D Nc4 D RcbD D Rchsl&c =bef D b@&

=>;49@

Cn care: Nc6 este efortul ,reluat de ,artea com,rimat3 a ner-urii =-e(i fig;>;69@F Nc4 1 efortul ,reluat de ari,ile ,l3cii com,rimate; Din formula =>; 49@ ob*inem:

DD

Rs

sD

R c hsl &c = bef D b @ Rc b

=>;4>@

+entru calculul elementului Cn ca(ul 4& ini*ial transform3m termenii din rela*iile =>;4? )i >;49@& care con*in Cn3limea (onei com,rimate D& Cn modul urm3tor =ca )i Cn ca(ul elementului armat sim,lu 1 -e(i ,ct;>;7;6@:

Dh5D Rc bD = h5 D @ D Rc bD h5 =6 D@D 4h54 h5 4 D Rc b D c h5 =6 D 5&?D c @ D D 5 Rcbh5 F R c bD D R c bD h5 D D c R c bh 5 ; h5


477

=>;4<@

=>;4:@

Includem aceste -alori Cn rela*iile =>;4?@ )i =>;49@ )i ob*inem:


4

M D D 5 Rcbh5 D Rc hsl &c =bef D b@=h5 D 5&?hsl &c @F

=>;75@

Rs

s D D c R c bh 5 D R c h sl & c = b ef D b @;

=>;76@

"alculul se efectuea(3 Cn urm3toarea ordine: 6@ din condi*ii constructi-e stabilim dimensiunile sec*iunii h& b& bsl&c&

bef )i as; ,oi admitem clasele betonului )i ale arm3turii =conform


recomanda*iilor din ,ct;B;?@ )i admitem re(isten*ele lor de calcul R c )i Rs din aneDele B )i 65F 4@ determin3m -aloarea momentului Cnco-oietor ,reluat de ,lac3& cu rela*ia =>;4;B@ 1 Msl&c F 7@ stabilim ca(ul de lucru al elementului 1 locul de trecere al aDei neutre: 1 dac3 MeDt N M j Msl&c & atunci aDa neutr3 trece ,rin ,lac3 )i elementul se calculea(3 ca un element cu sec*iune dre,tunghiular3 armat sim,lu =-e(i ,ct;>;7;6@ cu dimensiunile h D bef F

1 dac3 MeDtNM d Msl&c & atunci aDa neutr3 intersectea(3 ner-ura =-e(i fig;>;67@ )i elementul se calculea(3 ca un element cu sec*iune Cn form3 de TF B@ determin3m -aloarea coeficientului n5 din formula =>;75@:

D5 D

M D Rc hsl &c =bef D b@=h5 D 5&?hsl &c @


4

Rcbh5
?@ ,entru aceast3 -aloare a lui D5 lu3m -aloarea coeficientului c din aneDa 67F 9@ determin3m aria arm3turii Cntinse s din rela*ia =>;76@:

=>;74@

sD

D c R c bh 5 D R c h sl & c = bef D b @
Rs
47B

=>;77@

>@ din aneDa 6B alegem diametrul ds )i num3rul necesar de bare Cn a)a mod& ca aria total3 a arm3turii admise s3 nu fie mai mare& decSt aria arm3turii necesare din calcul cu 6? T )i nu mai mic3 de ? T; >;7;B; Recomanda*ii ,entru calculul elementelor Cnco-oiate din beton ,recom,rimat Du,3 cum s1 a men*ionat mai sus =-e(i ,ct;6;7@& ,recom,rimarea se folose)te la elementele cu deschideri mari ,entru maKorarea rigidit3*ii =mic)orarea s3ge*ii@& mic)orarea deschiderii fisurilor sau eDcluderea a,ari*iei lor Cn construc*iile Cn care ele nu se admit; +recom,rimarea nu maKorea(3 ca,acitatea ,ortant3 a elementelor& Cn general& dar Cn unele ca(uri =la elementele com,rimate@ ea ,oate duce la mic)orarea re(isten*ei acestora; ElementeleEconstruc*iile din beton ,recom,rimat se calculea(3 la re(isten*3 ca )i elementele cu arm3tur3 ne,retensionat3 =cu aceea)i metod3@& cu deosebirea c3 Cn rela*iile de calcul =Cn condi*iile de echilibru@ a-em mai multe necunoscute: ariile arm3turii obi)nuite s )i sc )i ale arm3turii ,retensionate s, )i sc,; De aceea& a-Snd Cn -edere& c3 ,entru calcul a-em doar dou3 condi*ii de echilibru =suma momentelor M N 5 )i suma ,roiec*iilor tuturor eforturilor interioare )i eDterioare Ji N 5@& dar este necesar de determinat
s& sc& s, )i sc,& iar Cn rela*iile de calcul mai este o necunoscut3 1

Cn3l*imea (onei com,rimate D & atunci admitem unele din aceste -alori& reie)ind din recomanda*ii constructi-e; In multe ca(uri& Cn (ona com,rimat3 nu este necesar3 arm3tura ,retensionat3 )i atunci sc, N 5& iar ,entru elemente armate sim,lu nu este necesar3 )i arm3tura obinuit3 din (ona com,rimat3 scN5; In a)a ca( r3mSn 7 necunoscute: ariile arm3turii ,retensionate s, )i ne,retensionate s din (ona Cntins3 )i Cn3l*imea (onei com,rimate D; -Snd Cn -edere c3& la elementele ,recom,rimate& mai im,ortant3 este arm3tura ,retensionat3& admitem aria arm3turii ne,retensionate din (ona Cntins3 s )i din calcul determin3m aria arm3turii ,retensionate
s,;

ria

arm3turii

47?

ne,retensionate s se ia egal3 a,roDimati- cu 6&5 T din sec*iunea elementului = s N 5&56 b h5@; +entru elemente armate dublu& din calcul se determin3 ariile arm3turii ,retensionate din (ona Cntins3 s, )i a arm3turii ne,retensionate din (ona com,rimat3 ,entru D N Dcu =c N cu )i n5 N nou@; >;B; "alculul elementelor Cnco-oiate la starea limit3 ultim3 =SLU@ Cn sec*iuni Cnclinate >;B;6; Schemele de ru,ere ale elementelor Cnco-oiate Cn sec*iuni Cnclinate In (onele de lSng3 rea(eme ale elementelor Cnco-oiate& de la ac*iunea sarcinilor eDterioare& a,are for*3 t3ietoare mare V )i moment Cnco-oietor M =fig;>;6>@& de la care Cn sec*iuni a-em tensiuni normale de Cntindere `t & de com,rimare `c )i tensiuni tangen*iale s; Du,3 cum se )tie din cursul WRe(isten*a materialelor2& de la ac*iunea Cn comun a acestor tensiuni = ` )i s@ a,ar tensiuni sumare i se schimb3 direc*ia )i -alorile tensiunilor de Cntindere )i de com,rimare& care sunt numite tensiuni ,rinci,ale de Cntindere `6 )i de com,rimare `4 & iar liniile =direc*iile@ lor de ac*iune sunt numite traiectorii ale tensiunilor ,rinci,ale& care& Cn (onele de la rea(eme& sunt Cnclinate Cn ra,ort cu aDa longitudinal3 a elementului =liniile 6 )i 4 din figura >;6>& a@; De aceea& Cn aceste (one ale elementelor Cnco-oiate din beton armat fisurile sunt Cnclinate =fig;>;6>& b@ )i ru,erea elementului are loc Cn sec*iuni Cnclinate; De aceea& )i& deseori& calculul la re(isten*3 de la ac*iunea for*ei t3ietoare mai este numit 1 calculul la re(isten*3 Cn sec*iuni Cnclinate; Unghiul de Cnclina*ie al fisurilor& -aloarea deschiderii lor& caracterul de de(-oltare al acestora ,e Cn3l*imea elementului de,ind de o mul*ime de factori: ti,ul sarcinii =uniform distribuit3 sau concentrat3@& forma sec*iunii trans-ersale a elementului =dre,tunghiular3& Cn form3 de T& T1 dublu )i altele@& ti,ul de armare& lungimea de ancoraK a arm3turii longitudinale& ra,ortul MEV etc;

479

%igura >;6>; Starea de tensiuni i direcia fisurilor Cntr1un element Cnco-oiat din beton armat:
6 1 traiectoriile tensiunilor ,rinci,ale de Cntindere `6 F 4 1 traiectoriile tensiunilor ,rinci,ale de com,rimare `4;

In ba(a anali(ei numeroaselor re(ultate eD,erimentale au fost stabilite 7 scheme =ca(uri@ caracteristice de ru,ere a elementelor Cnco-oiate din beton armat Cn (onele de ac*iune Cn comun a momentului Cnco-oietor )i a for*ei t3ietoare =fig;>;6<@: 6@ de la ac*iunea momentului Cnco-oietor M =fig;>;6<& a@F 4@ de la ac*iunea for*ei t3ietoare V =fig;>;6<& b@F 7@ de la stri-irea betonului com,rimat Cntre fisuri Cnclinate =fig;>;6<&c@; In ca(ul 6 ru,erea elementului se ,roduce Cn modul urm3tor; La o -aloare anumit3 a sarcinii eDterioare& tensiunile Cn arm3tura din (ona Cntins3 Cn locul intersec*iei ei cu fisura Cnclinat3 ating limita de curgere a o*elului `s N `y sau `s N `5&4 )i Cn ea se de(-olt3 deforma*ii ,lastice esen*iale sau arm3tura se smulge din beton& care duce la cre)terea brusc3 a tensiunilor Cn arm3tura trans-ersal3 `sZ & care& la rSndul s3u& ating limita de curgere a o*elului =`sZ N `y@; In re(ultatul cre)terii deforma*iilor ,lastice Cn arm3tur3& fisura Cnclinat3 Cnce,e s3 se de(-olte intensi- =du,3 deschidere )i lungime@ care duce la mic)orarea (onei com,rimate Cn sec*iunea deasu,ra fisurii )i ca urmare la cre)terea considerabil3 a

47>

%igura >;6<; Schemele ,osibile de ru,ere a elementelor Cnco-oiate Cn seciuni Cnclinate de la aciunea Cn comun a momentului Cnco-oietor i a forei t3ietoare:
a@ de la momentul Cnco-oietorF b@ de la fora taietoareF c@ de la stri-irea betonului com,rimat Cntre fisuri Cnclinate;

tensiunilor Cn betonul din (ona com,rimat3 `cc ; La un moment dat tensiunile Cn betonul din (ona com,rimat3 ating re(isten*a betonului la com,resiune =`ccNRc@& betonul se stri-e)te care duce la ru,erea elementului Cn general; La stadiul de ru,ere fisura Cnclinat3 Cm,arte (ona de lSng3 rea(em a elementului Cn dou3 ,3r*i =din stSnga )i din drea,ta fisurii@& unite intre ele ,rin betonul (onei com,rimate& arm3tura longitudinal3 )i trans-ersal3; De aceea& Cn momentul ru,erii elementului ambele ,3r*i se rotesc reci,roc Cn Kurul unei articula*ii comune =aDe@& situate Cn centrul de greutate al (onei
com,rimate Cn sec*iunea de la -Srful fisurii Cnclinate =,unctul 5 Cn fig;>;6<& a@

47<

care se nume)te aDa rota*iei momentane; In acest ca(& ,rinci,alul factor de ru,ere este momentul Cnco-oietor de la sarcina eDterioar3 )i ru,erea are un caracter lent )i ,lastic& ca i Cn ca(ul 6 de ru,ere a elementelor Cnco-oiate Cn sec*iuni normale =-e(i ,ct;B;6@; cest ca( de ru,ere se CntSlne)te mai frec-ent la elementele cu arm3tur3 longitudinal3 mai mic3 i ancorat3 insuficient; "a(ul 4 de ru,ere are loc la elementele Cnco-oiate cu arm3tura longitudinal3 Cntins3& ancorat3 bine la ca,etele elementului& care nu ,ermite rotirea reci,roc3 a ambelor ,3r*i ale elementului& formate de fisura Cnclinat3; Ru,erea elementului are loc de la forfecarea betonului din (ona com,rimat3 de la ac*iunea Cn comun a tensiunilor de forfecare )i de com,rimare )i& Cn acela)i tim,& de la curgerea o*elului Cn arm3tura trans-ersal3 =`sZ N `y@& intersectat3 de fisura Cnclinat3 =fig;>;6< b@; In acest ca( ambele ,3r*i ale elementului se de,lasea(3 reci,roc una fa*3 de alta Cn direc*ia ac*iunii for*ei t3ietoare& iar fisura Cnclinat3 are a,roDimatiaceea)i deschidere ,e toat3 Cn3l*imea ei; +rinci,alul factor de ru,ere este for*a t3ietoare; Ru,erea decurge fragil ca )i Cn ca(ul 4 de ru,ere a elementelor Cnco-oiate Cn sec*iuni normale =-e(i ,ct;B;6@; "a(ul 7 de ru,ere =fig;>;6<& c@ se CntClnete mai frec-ent la elementele cu l3imea mic3 a seciunii =cu ner-ura subire@ Cn form3 de T& T1dublu& Cn cutie sau alte ,rofiluri asem3n3toare =fig;>;64@ i este descris mai detaliat Cn continuare Cn ,unctul >;B;4; In mod general& ru,erea elementelor Cnco-oiate Cn sec*iuni Cnclinate are loc de la ac*iunea Cn comun a momentului Cnco-oietor M )i a for*ei t3ietoare V& Cns3 Cn ,re(ent calculul la re(isten*3 Cn sec*iuni Cnclinate se efectuea(3 se,arat ,entru fiecare ca( de ru,ere;

>;B;4; Verificarea la re(isten*3 a unei fS)ii com,rimate de beton Cntre dou3 fisuri Cnclinate Ru,erea elementelor Cnco-oiate ,e o fS)ie com,rimat3 Cntre fisuri Cnclinate Cn ,eretele =ner-ura@ grin(ii este ,osibil3 Cn elementele de beton armat cu ner-ura sub*ire& cSnd Cn el a,ar tensiuni de com,rimare considerabile =fig; >;6<& c@; In afar3 de aceasta& conform datelor eD,erimentale s1a stabilit c3 Cn momentul ru,erii acestor elemente tensiunile ,rinci,ale de com,rimare din ner-ur3 sunt mai mici decSt re(isten*a betonului la com,rimare aDial3; ceasta se eD,lic3 ,rin fa,tul& c3 Cn ner-ura =,eretele@ elementului are loc o stare biaDial3 a tensiunilor& Cn

47:

re(ultatul c3reia ,e sectoarele reci,roc ,er,endiculare ac*ionea(3 tensiuni de com,rimare )i de Cntindere )i se mic)orea(3 considerabil re(isten*a betonului la com,rimare; ED,erimental s1a stabilit& c3 re(isten*a ner-urii elementului la ac*iunea for*ei t3ietoare ,e o fS)ie com,rimat3 -a fi asigurat3& dac3 se -a res,ecta urm3toarea condi*ie em,iric3:

V j 5&7 Rc b h5 & Cn care: V este for*a t3ietoare de la sarcina eDterioar3 de calcul Cn sec*iunea eDaminat3F Rc 1 re(isten*a de calcul a betonului la com,resiuneF b 1 grosimea ner-urii grin(iiF h5 1 Cn3l*imea de calcul a elementului;

=>;7B@

>;B;7; "alculul la re(isten3 a elementelor Cnco-oiate din beton armat la ac*iunea for*ei t3ietoare; "a(ul general In acest ca( =ca(ul 4& fig;>;6<& b@ condi*ia de asigurare a re(isten*ei Cn sec*iunile Cnclinate ale elementului la ac*iunea for*ei t3ietoare se ob*ine din suma ,roiec*iilor tuturor for*elor eDterioare )i eforturilor interioare =condi*ia de echilibru@ ,e aDa -ertical3 a elementului Cn limitele fisurii Cnclinate din (ona de lSng3 rea(eme =fig;>;6:@;

%igura >;6:; Schema de calcul a elementelor Cnco-oiate la re(isten3 Cn seciuni Cnclinate

4B5

"ondi*ia de asigurare a re(isten*ei Cn sec*iuni Cnclinate const3 Cn aceea& c3 for*a t3ietoare V de la sarcinile eDterioare Cn cea mai defa-orabil3 sec*iune Cnclinat3 s3 nu de,3)easc3 suma ,roiec*iilor tuturor eforturilor interioare ,e aDa -ertical3 a elementului& ,reluate de arm3tura trans-ersal3 =etriere )i barele Cnclinate@ Cn limitele fisurii )i de betonul din (ona com,rimat3 deasu,ra -Srfului fisurii Cnclinate de calcul: V j VcV VsZ V Vs&inc N Vc V RsZ sZ V RsZ s&inc sinn & Cn care: Vc este for*a t3ietoare& ,reluat3 de betonul din (ona com,rimat3 Cn sec*iunea deasu,ra -Srfului fisurii Cnclinate& care ,oate fi determinat3 cu urm3toarea formul3 em,iric3:
4

=>;7?@

Vc D Dc6=6 D D sl &c D Dn @ Rct bh5 & "


Cn care: kc6 este un coeficient& care se admite Cn func*ie de ti,ul betonului =kc6 N 4&5 1 ,entru beton normal@F

=>;79@

ksl&c

1 coeficient care ia Cn considera*ie influen*a ,l3cii com,rimate Cn elementele cu sec*iunea T& T1dublu )i alte sec*iuni echi-alente =-e(i fig;>;67@ )i se determin3 cu formula:
D sl & c D 5 &>?
= b ef D b @ h sl & c bh 5 &
=>;7>@

dar se admite Cn calcul nu mai mare de 5&?F bef se ado,t3 aici nu mai mare de b V 7 hsl&c F kn 1 coeficient& care ia Cn considera*ie influen*a for*ei longitudinale eDterioare N sau a efortului de ,recom,rimare + Cn elementele ,recom,rimate asu,ra re(isten*ei Cn sec*iuni Cnclinate& care se determin3 cu formula:

N D n D 5 &6& R ct bh 5
dar se ia Cn calcul nu mai mare de 5&?; 4B6

=>;7<@

+entru elemente ,recom,rimate Cn aceast3 formul3 N se Cnlocuie)te cu +F

Rct 1 re(isten*a betonului la CntindereF

b& h5 & bef )i hsl&c 1 dimensiunile sec*iunii elementului =-e(i ,ct;>;7;7@F


" 1 ,roiec*ia sec*iunii Cnclinate de calcul ,e aDa longitudinal3 a

elementului; Valoarea lui Vc & determinat3 cu formula =>;79@& se ia Cn calcul nu mai mic3 de: kc4=6Vksl&cVkn@Rct b h5 & =>;7:@ Cn care kc4 este un coeficient& care se admite Cn func*ie de ti,ul betonului =kc4 N 5&9 1 ,entru beton normal@; Deseori num3r3torul din formula =>;79@ este notat ,rin ,rescurtarea formei lui:
4

Mc

,entru

Mc D Dc6=6D Dsl&c D Dn @Rctbh5 ;

=>;B5@ =>;B6@

VsZ NRsZ

sZ &

Cn care: VsZ este for*a t3ietoare& ,reluat3 de etriere Cn limitele sec*iunii CnclinateF RsZ 1 re(isten*a de calcul a arm3turii trans-ersale =etrierele )i barele Cnclinate@F sZ 1 aria total3 a sec*iunii etrierelor Cntr1o sec*iune normal3 a elementului =fig;>;45@:

Vs&inc D D RsZ s&inc D sinD &


Cn care: Vs&inc este for*a t3ietoare& ,reluat3 de barele CnclinateF
s&inc 1 aria total3 a sec*iunii barelor Cnclinate Cntr1o sec*iune

=>;B4@

normal3 a elementuluiF n 1 unghiul de Cnclina*ie al barelor Cnclinate; riile sec*iunilor etrierelor )i a barelor Cnclinate Cntr1o sec*iune a elementului se determin3 Cn modul urm3tor: 4B4

sZ N nZ

sZ&6

)i

s&inc N ninc

s&inc&6 &

unde nZ este num3rul de etriere Cntr1o sec*iune normal3 a elementului =fig;>;45@F ninc 1 acelai& ,entru barele CnclinateF
sZ&6 1 aria sec*iunii unui etrierF s&inc&6 1 acelai& a unei bare Cnclinate;

%igura >;45; Determinarea num3rului de etriere Cntr1o seciune normal3 a elementului

Valoarea for*ei t3ietoare VsZ& ,reluat3 de etriere Cn limitele sec*iunii =fisurii@ de calcul ,oate fi eD,rimat3 )i Cn alt3 form3& necesar3 Cn continuare ,entru calcul; +entru aceasta Cnlocuim eforturile& ,reluate de toate etrierele Cntr1o sec*iune a elementului RsZ sZ cu un efort uniform distribuit [sZ & ,reluat de etriere ,e o unitate de lungime a elementului =fig;>;46@:

%igura >;46; Schema de Cnlocuire a eforturilor concentrate Cn etriere cu eforturi uniform distribuite

4B7

Cn care S este distan*a dintre etriere& care deseori mai este numit3 ,asul etrierelor; tunci obinem urm3toarea formul3: VsZ N RsZ sZN [sZ "o & Cn care "o este ,roiec*ia fisurii Cnclinate de calcul ,e aDa longitudinal3 a elementului =-e(i fig;>;46@ )i se determin3 Cn modul urm3tor: 1 ,entru sarcin3 uniform distribuit3 =g V [@: =>;BB@

R sZ [ sZ D& S

sZ

=>;B7@

"o D M c E [sZ ;
Deducerea acestei formule este ,re(entat3 mai Kos Cn ,unctul >;B;B; In calcule "o se admite nu mai mare de 4ho )i nu mai mare ca S[ & dar nu mai mic3 de ho& dac3 S[ d hoF 1 ,entru sarcin3 concentrat3 -aloarea "o se ado,t3 egal3 cu distan*a de la rea(em ,Sn3 la ,unctul de ac*iune al acestei sarcini =fig;>;44@;

=>;B?@

%igura >;44; Locurile seciunilor Cnclinate de calcul Cn ca(ul aciunii unor sarcini concentrate:
6 1 seciunea Cnclinat3 de calcul la aciunea forei t3ietoare V 6 F 4 1 aceeai& ,entru V4

4BB

Valoarea ,arametrului S[ =la ac*iunea sarcinii uniform distribuite@ se admite Cn func*ie de -aloarea sarcinii: 1 ,entru -aloarea sarcinii totale =g V [@ j 5&?9 [sZ & S[ D Mc E=g D [@ F 1 atunci cSnd sarcina tem,orar3 se aduce la o sarcin3 echi-alent3 uniform distribuit3 g )i =gVgE4@ d 5&?9 [sZ& S[ D M c E= g DD E 4@ ; >;B;B; Determinarea ,o(i*iei de calcul a sec*iunii Cnclinate Ru,erea elementelor Cnco-oiate din beton armat la ac*iunea for*ei t3ietoare Cn (onele de lSng3 rea(eme are loc ,e o fisur3 Cnclinat3 dintr1o mul*ime ,osibil3 =fig;>;47@& care se Cnce, dintr1un oarecare ,unct .& situat a,roa,e de rea(em sau coincide cu el;

%igura >;47; %isurile Cnclinate ,osibile la ru,erea elementului de la aciunea forei t3ietoare

Sco,ul calculului Cn acest ca( const3 Cn stabilirea& din toate sec*iunile Cnclinate ,osibile& a acelei sec*iuni& du,3 care se -a ru,e elementul; ceast3 sec*iune este numit3 sec*iune Cnclinat3 de calcul; Este e-ident& c3 din toate sec*iunile Cnclinate ,osibile& ru,erea elementului se -a ,roduce ,rin sec*iunea Cnclinat3 cu re(isten*a minimal3; Du,3 cum se )tie din cursul de matematic3& ,entru determinarea -alorii minimale a unei oarec3rei func*ii& este necesar de luat deri-ata de la aceast3 func*ie du,3 -ariabil3 )i de egalat cu (ero; In ca(ul nostru dre,t func*ie& care eD,rim3 re(isten*a la orice sec*iune Cnclinat3& este condi*ia =>;7?@& Cn care -ariabila este ,roiec*ia fisurii Cnclinate "o ;

4B?

-Snd Cn -edere fa,tul& c3 Cn construc*iile reale Cn maKoritatea ca(urilor se folose)te arm3tur3 trans-ersal3 -ertical3 =etriere@ )i foarte rar 1 bare Cnclinate =din condi*ii tehnologice@& ,entru sim,lificarea calculului& eDamin3m ca(ul f3r3 bare Cnclinate =RsZ s&inc sin n N 5@ )i cu e-iden*a nota*iei =>;B5@ )i rela*iei =>;BB@& condi*ia =>;7?@ -a a-ea urm3toarea form3:

V N Vc V VsZ N Mc E "o V [sZ "o ; Lu3m deri-ata de la V du,3 "o )i o egal3m cu (ero:

=>;B9@

d Mc = D [sZ"o @ D 5; d "o "o


tunci ob*inem:

=>;B>@

[ sZ D M c E "o D5
)i de aici a-em:
"o D

=>;B<@

Mc E [sZ ;

=>;B: a@

Inlocuim -aloarea lui Mc din formula =>;B5@ Cn rela*ia =>;B:& a@ )i& Cn final& ob*inem urm3toarea formul3 ,entru determinarea -alorii ,roiec*iei ori(ontale a sec*iunii Cnclinate de calcul:
4

"o D Dc6=6 D Dsl&c D Dn @Rctbho E [sZ

=>;B:@

>;B;?; Metoda ,ractic3 de calcul a etrierelor In maKoritatea construc*iilor Cnco-oiate din beton armat li,sesc barele Cnclinate )i toat3 for*a t3ietoare este ,reluat3 de arm3tura trans-ersal3 -ertical3 =de eteriere@ )i de betonul din (ona com,rimat3; Totodat3 mention3m& c3 cea mai eficient3 este armarea cu bare Cnclinate& dar aceasta nu este tehnologic3 i se folosete rar; Sco,ul ,re(entului calcul este determinarea distan*ei dintre etriere s 4B9

=,asul@ )i diametrul lor dsZ; Ins3& a-Snd Cn -edere& c3 la calculul elementelor din beton armat la re(isten*3 la ac*iunea for*ei t3ietoare Cn sec*iuni Cnclinate a-em o singur3 condi*ie de echilibru =-e(i ,ct;>;B;7@& dar a-em dou3 necunoscute& atunci este necesar s3 admitem una din ele sau s3 a-em o condi*ie su,limentar3; De regul3& Cn ,ractic3& se admite diametrul etrierelor dsZ din condi*ii de sudabilitate a arm3turii =-e(i tab;>;6@& iar din calcul se determin3 ,asul lor s;; In general& ,asul etrierelor se determin3 din 7 condi*ii )i Cn final se admite -aloarea minimal3 din aceste -alori: 6@ din calculul la re(isten*3 Cn sec*iuni Cnclinate de la ac*iunea for*ei t3ietoare 1 Scal F 4@ din condi*ia de a eDclude ru,erea elementului Cntr1o sec*iune Cnclinat3 Cntre doua etriere 1 SmaD =-e(i fig;>;4B@F

7@ din condi*ii constructi-e 1 Scon; Men*ion3m c3 Cnainte de a Cnce,e calculul la re(isten3 a arm3turii trans-ersale se recomand3 de -erificat ,re-enti-& dac3 este necesar3 aceast3 arm3tur3 din condi*iile de re(isten*3; cesta se stabile)te reie ind din urm3toarele condi*ii: 6@ dac3 -aloarea maDimal3 a for*ei t3ietoare de la sarcinile eDterioare de calcul VmaD nu -a de,3)i -aloarea for*ei t3ietoare& ,reluat3 de beton Cn sec*iunea elementului VmaD j 5&9 Rct b h5 & atunci nu este necesar calculul arm3turii trans-ersale din condi*ia 6 )i ,asul etrierelor se admite din recomanda*ii constructi-eF 4@ dac3 aceast3 condi*ie nu se Cnde,line)te i VmaD d 5&9 Rct b h5 & atunci este necesar de calculat etrierele Cn conformitate cu recomanda*iile de mai sus;

%igura >;4B; Variantele ,osibile de ru,ere a elementului din beton armat Cn seciuni Cnclinate

4B>

In ca(ul 6 ,asul etrierelor se determin3 din rela*ia =>;B7@:

Cn care [sZ este for*a t3ietoare& ,reluat3 de etriere ,e o unitate de lungime a elementului; Du,3 cum se -ede din rela*ia =>;?5@& ,entru determinarea -alorii Scal este necesar s3 se )tie -aloarea [sZ ; La determinarea -alorii [sZ ,ot fi trei ca(uri: 6@ ,entru VmaD j Vc6 E 5&9:
4

R sZ S cal D& [ sZ

sZ

=>;?5@

[ sZ DF

V maD D V c46 BM c
=>;?6@

4@ ,entru Mc E h5 V Vc6 d VmaD d Vc6 E 5&9:

=V maD D Vc6 @ 4 [ sZ D& Mc


dar Cn ambele ca(uri

=>;?4@

[sZ se admite nu mai mic3 de

V maD D Vc6 [ sZ DF 4 h5
7@ ,entru VmaD b Mc E h5 V Vc6:

VmaD D Vc6 [ sZ D; h5
In toate trei ca(uri [sZ se admite nu mai mic3 de:

=>;?7@

[sZ D

Vc&min 4h5

Dc6=6 D D sl &c D D n @ Rct b ; 4


4B<

=>;?B@

In toate aceste formule:

Vc6 D 4 M c D = g D [ @ F
VmaD 1 for*a t3ietoare maDimal3 ,e rea(emF Mc 1 se determin3 cu formula =>;B5@F

kc6& ksl&c & kn & g )i [ sunt ,re(entate Cn ,unctul >;B;7;


tunci cSnd ,asul etrierelor este mare& ru,erea elementului ,oate s3 aib3 loc Cntr1o fisur3 Cnclinat3& care intersectea(3 un etrierF dar ,oate s3 fie )i a)a ca(& cSnd fisura nu intersectea(3 nici un etrier =fig;>;4B@; In acest ca( etrierele nu se includ Cn lucru )i elementul se ru,e ca un element din beton armat f3r3 arm3tur3 trans-ersal3; +entru a eDclude acest ca( de cedare a elementului& este necesar ca ,asul maDimal al etrierelor SmaD s3 nu de,3)easc3 -aloarea ,roiec*iei ori(ontale a fisurii Cnclinate de calcul "o )i atunci Cn limitele fisurii Cnclinate -a fi minimum un etrier: SmaD _ "o ; -Snd Cn -edere c3& Cn ca(ul dat& ,laca din (ona com,rimat3 a elementelor cu sec*iune Cn forma de T& T1dublu sau o seciune echi-alent3 =-e(i fig;>;64@& ,ractic& nu influen*ea(3 asu,ra re(isten*ei elementului Cn sec*iuni Cnclinate =ksl&c h 5@& din formula =>;79@ ob*inem:
4

=>;??@

SmaD D 5&>?Dc6=6 D Dn @ Rctbh5 ; VmaD


ici 5&>? este un coeficient& care ia Cn considera*ie de-ierea ,osibil3 a ,o(i*iei etrierelor Cn tim,ul fabric3rii carcaselor; In literatura tehnic3 deseori ,asul maDimal al etrierelor& ob*inut din formula =>;?9@& este numit ,asul etrierelor din condi*ia limit3rii deschiderii ,rea mari a fisurilor Cnclinate; ,oi& Cn conformitate cu recomanda*iile din ,unctul >;6& se determin3 ,asul etrierelor din condi*ii constructi-e 1 Scon; Du,3 determinarea ,asului etrierelor din acele trei condi*ii de mai sus =Scal & SmaD )i Scon@& Cn final lu3m -aloarea minimal3 din aceste -alori; In

=>;?9@

4B:

a)a ca( -or fi asigurate toate trei condi*ii; Ins3 men*ion3m c3& cu acest ,as se instalea(3 etrierele din (onele de la rea(eme =Cn care fora t3ietoare este mare@& iar Cn (ona de la miKloc a deschiderii elementului =Cn cSm,& unde fora t3ietoare este mic3@ se admite alt ,as =f3r3 calcul@ numai din condi*ii constructi-e; 8onele de la rea(eme se consider3 egale cu: 1 6EB din deschiderea elementului ,entru sarcin3 uniform distribuit3F 1 de la rea(em ,Sn3 la ,rima for*3 ,entru sarcini concentrate; In (ona de la miKlocul deschiderii elementului ,asul etrierelor se ia egal cu 7EB h& dar nu mai mare de ?55 mm inde,endent de Cn3l*imea sec*iunii elementului; In figura >;4? este re,re(entat3 schema instal3rii etrierelor Cn (onele de la rea(eme )i Cn (ona de la miKlocul deschiderii =Cn cSm,@ ,entru un element Cnco-oiat la ac*iunea diferitor sarcini;

%igura >;4?; Schemele de instalare a etrierelor Cn (onele de la rea(eme i Cn cCm, la aciunea diferitor sarcini:
a@ sarcin3 uniform distribuit3F b@ fore concentrate;

>;B;9; "alculul la re(isten*3 Cn sec*iuni Cnclinate ale elementelor f3r3 arm3tur3 trans-ersal3 In unele elemente din beton armat& )i anume: ,l3ci& ,anouri cu goluri& ,anouri cu ner-uri )i alte construc*ii analogice cu Cn3l*imea ner-urii ,Sn3 la 755 mm )i grin(i cu Cn3l*imea ,Sn3 la 6?5 mm& de regul3& nu se 4?5

instalea(3 arm3tura trans-ersal3& dar este obligatoriu de -erificat re(isten*a acestora Cn sec*iuni Cnclinate la ac*iunea for*ei t3ietoare; "alculul se efectuea(3 cu urm3toarele condi*ii: 6@ VmaD j 4&?Rctbh5& =>;?>@

Cn care VmaD este -aloarea maDimal3 a for*ei t3ietoare ,e rea(emeF


4

4@

6&? Rct bh 5 V D& "5

=>;?<@

Cn care: V este for*a t3ietoare Cn sec*iunea normal3 la sfSr)itul sec*iunii Cnclinate& care Cnce,e de la rea(em =-e(i fig;>;49@F "o 1 ,roiec*ia sec*iunii Cnclinate de calcul& care Cnce,e de la rea(em =fig;>;49@& -aloarea c3reia se admite nu mai mare de "oN 4&>? h5 ;

%igura >;49; Seciunile Cnclinate de calcul la elementele Cnco-oiate f3r3 arm3tur3 trans-ersal3

+entru ,l3ci re(emate ,e contur cu sec*iunea ,lin3 se ,ermite de luat "5 N 4&4? h5; La calculul elementelor f3r3 arm3tur3 trans-ersal3 nu se ia Cn considera*ie lucrul ,l3cii din (ona com,rimat3& deoarece Cn absen*a arm3turii trans-ersale leg3tura Cntre ,lac3 )i ner-ur3& ,ractic& nu influen*ea(3 asu,ra re(isten*ei elementului Cn sec*iuni Cnclinate;

4?6

>;B;>; "alculul la re(isten*3 Cn sec*iuni Cnclinate la ac*iunea momentului Cnco-oietor "alculul la re(isten*3 Cn sec*iuni Cnclinate la ac*iunea momentului Cnco-oietor se efectuea(3 du,3 calculul elementului la re(isten*3 Cn sec*iuni normale )i Cnclinate la ac*iunea for*ei t3ietoare& cSnd deKa sunt cunoscute dimensiunile sec*iunii elementului h )i b& aria arm3turii longitudinale s& trans-ersale sZ )i aranKarea lor; Este necesar s3 se -erifice re(isten*a Cn sec*iuni Cnclinate la ac*iunea momentului Cnco-oietor; Re(isten*a Cn sec*iuni Cnclinate la ac*iunea momentului Cnco-oietor la orice element Cnco-oiat -a fi asigurat3& dac3 -aloarea momentului Cnco-oietor de la sarcina eDterioar3 de calcul MeDt nu -a de,3)i -aloarea momentului Cnco-oietor interior Mint & ,reluat de arm3tura Cntins3& arm3tura trans-ersal3 )i barele Cnclinate Cn limita sec*iunii =fisurii@ Cnclinate de calcul Cn ra,ort cu aDa care trece ,rin ,unctul de ac*iune a efortului de com,rimare Nc Cn (ona com,rimat3 =fig;>;4>@:

%igura >;4>; Schema de calcul la re(isten3 Cn seciuni Cnclinate la aciunea momentului Cnco-oietor

Mj MsVMsZVMs&incNRs s8sVRsZ sZ8sZVRsZ s&inc8s&inc & 4?4

=>;?:@

unde: Ms N Rs s 8s este momentul Cnco-oietor& ,reluat de arm3tura din (ona Cntins3 Cn ra,ort cu aDa& care trece ,rin ,unctul de ac*iune a efortului de com,rimare Nc din (ona com,rimat3F MsZ N RsZ sZ 8sZ )i Ms&inc N RsZ s&inc 8s&inc 1 momentele Cnco-oietoare& ,reluate de etriere )i de barele Cnclinate Cn limitele sec*iunii =fisurii@ Cnclinate de calcul Cn ra,ort cu aceea)i aD3 ca )i Ms; tunci cSnd li,sesc barele Cnclinate& rela*ia =>;?:@ -a a-ea urm3toarea form3 final3:
4

"5D M D Rs s =h5 D @ D [sZ 44 ;

=>;95@

In3l*imea (onei com,rimate D se determin3 din condi*ia de echilibru =din suma ,roiec*iilor@ a tuturor eforturilor interioare )i eDterioare Cn limitele sec*iunii =fisurii@ Cnclinate de calcul ,e aDa longitudinal3 a elementului: Rc b D N Rs s &=>;96@ din care a-em:

Rs s DD; Rcb
"alculul sec*iunilor Cnclinate la ac*iunea momentului Cnco-oietor& de regul3& se efectuea(3 Cn locurile de Cntreru,ereO =de scurtare@ sau Cnclinare a arm3turii longitudinale& la marginile rea(emelor )i la ca,3tul liber al consolelor& cSnd la arm3tura Cntins3 longitudinal3 li,sesc ancore s,eciale Cn aceste (one; In afar3 de aceasta& calculul se mai efectuea(3 Cn locurile de schimbare brusc3 a configura*iei elementului =fig;>;4<@;

=> 94@

%igura >;4<; EDem,lu de element la care se schimb3 brusc Cn3limea seciunii

4?7

Not3: In elementele Cnco-oiate armate Cn (ona Cntins3 cu 7 )i mai multe bare


se recomand3 de scurtat o ,arte din ele Cn (onele cu -aloarea momentului Cnco-oietor mai mic3 ,entru economisirea arm3turii =-e(i mai detaliat in ,ct; >;75@;

In (onele rea(emelor libere de la ca,etele elementelor Cnco-oiate& tensiunile `s din arm3tura longitudinal3 f3r3 ancore s,eciale =)aibe sudate& ,iese Cnglobate etc;@& dar cu aderen*3 bun3 cu betonul& se schimb3 liniar de la (ero& la Cnce,utul barei& ,Sn3 la Rs 1 la ca,3tul (onei de ancoraK

lan =fig;>;4:@;

%igura >;4:; Re,artiia tensiunilor Cn arm3tura longitudinal3 Cntins3 Cn (ona ei de ancorare

De aceea& dac3 sec*iunea =fisura@ Cnclinat3 de calcul intersectea(3 arm3tura longitudinal3 =linia 1 Cn fig;>;4:@& atunci -aloarea re(isten*ei de calcul a arm3turii Rs se mic)orea(3 ,rin multi,licarea ei cu coeficientul condi*iilor de lucru

{s N lD E lan &
Cn care: lD este distan*a de la ca,3tul arm3turii ,Sn3 la ,unctul ei de intersec*ie cu fisura Cnclinat3 =fig;>;4:@F lan 1 lungimea (onei de ancoraK a arm3turii longitudinale& care se determin3 cu rela*ia =7;65@; +entru elementele cu Cn3l*imea sec*iunii trans-ersale constant3 =h N const@ sau -ariabil3 lent =h h -ariabil@& nu este necesar calculul la re(isten*3 Cn sec*iuni Cnclinate la ac*iunea momentului Cnco-oietor& dac3 se asigur3 anumite =unele@ recomanda*ii constructi-e& ,re(entate mai KosF

=>;97@

4?B

6; La ca,etele arm3turii longitudinale din (ona Cntins3 sunt instalate ancore s,eciale =)aibe sudate& bare& ,l3ci& cornier etc;& -e(i figurile 7;6?;;;7;49@& care maKorea(3 esen*ial aderen*a arm3turii cu betonulF 4; rm3tura longitudinal3 Cntins3 trebuie s3 fie scoas3 du,3 aDa rea(emelor nu mai ,u*in de 65ds atunci cSnd etrierele se instalea(3 din recomanda*ii constructi-e =V j 4&? Rct b h5@ )i nu mai ,u*in de 6?ds& cSnd etrierele sunt necesare =instalate@ din calcul =V d 4&? Rct bh5@; ici ds este diametrul barei longitudinaleF 7; "Snd este necesar de micorat consumul de o*el =-e(i ,ct; >;75@& se ru,e =scurtea(3@ o ,arte din arm3tura longitudinal3 Cntins3 Cn (onele de la rea(eme =Cn care -aloarea momentului Cnco-oietor este mai mic3 decSt Cn cSm,@& iar barele scurtate trebuie s3 fie ,relungite du,3 ,unctul teoretic de ru,ere =,unctul Cn figura >;75@ cu o lungime de ls care se admite: 6@ ls N 65 ds4 1 ,entru elemente f3r3 arm3tur3 trans-ersal3F

4@

1 ,entru elemente cu arm3tur3 trans-ersal3; Dar& de regul3 se admite nu mai ,u*in de 45 ds4; ici ds4 este diametrul arm3turii care se scurtea(3& iar V 1 for*a t3ietoare Cn sec*iunea normal3 teoretic3 de ru,ere a arm3turii longitudinale =,ct; Cn fig;>;75@;

V D R sZ ls DD ? ds 4 4 [ sZ

sZ

=>;9B@

%igura >;75; Scurtarea arm3turii longitudinale:


1 ,unctul teoretic de scurtare a arm3turiiF 6& 4 1 barele longitudinaleF 7 1 diagrama momentului Cco-oietor de la sarcinile eDteerioareF B 1 diagrama momentului Cnco-oietor M6V6& ,reluat de 445F ? 1 acelai& ,reluat de toate barele M6V6V4V4 =445 V464@;

4??

La ru,erea arm3turii longitudinale din (ona Cntins3 =din condi*ii economice@ este obligatoriu ca cel ,u*in ?5 T din aceasta s3 fie instalat3 de la un rea(em ,Sn3 la altul; Se recomand3 de scurtat ini*ial barele cu diametru mai mic; Dac3 elementul este armat cu dou3 carcase cu cSte o bar3& atunci arm3tura nu ,oate fi scurtat3; Ins3& dac3 a-em dou3 carcase cu cSte 4 sau 7 bare& atunci unele din ele ,ot fi scurtate Cn (onele de la rea(eme =cu -aloarea momentului Cnco-oietor mai mic3@; +entru a Cn*elege mai bine ,rocedura de stabilire a ,unctului =locului@ de ru,ere =scurtare@ a arm3turii longitudinale& eDamin3m o grind3 cu sec*iune dre,tunghiular3 =hb@& armat3 cu B bare =cu dou3 carcase cSte 4 bare@; In fiecare carcas3 a-em cSte 4 bare: una cu diametrul ds6 N 45 mm )i a doua bar3 1 cu diametrul ds4 N 64 mm; In figura >;75 este ,re(entat3 o ,arte a grin(ii din (ona de la rea(em )i diagrama momentului Cnco-oietor M =linia 7@ de la sarcina eDterioar3 de calcul uniform distribuit3; Men*ion3m& c3 aici diagrama momentului Cnco-oietor este ,re(entat3 Cntr1o scar3 concret3 =la alegerea ,roiectantului@; Din formula >;6B determin3m -aloarea coeficientului no& a,oi =,entru aceast3 -aloare a lui no@ din aneDa 67 lu3m -aloarea coeficientul u; Du,3 aceasta& cu rela*ia =>;6?@ determin3m a,arte -alorile momentelor Cnco-oietoare& ,reluate de 4 bare cu diametrul ds6 N 45 mm lMs6=4 45@m )i de 4 bare cu diametrul ds4 N 64 mm lMs4 =4 64@m; ,oi de,unem Cn fig;>;75 ,e diagrama momentului Cnco-oietor M -alorile momentelor Ms6 =4 45@ )i Ms4 =4 64@ Cn aceea)i scar3 cu M; Ini*ial de,unem =de la linia 515@ -aloarea momentului Cnco-oietor& ,reluat de barele cu diametrul mai mare Ms6 =4 45@ =-e(i linia B Cn fig;>;75@& a,oi 1 Ms4 =4 64@ =linia ?@; ici se de,une& Cn mod obligatoriu& ini*ial -aloarea momentului Cnco-oietor& ,reluat de barele care se instalea(3 ,e toat3 lungimea elementului =de la un rea(em ,Sn3 la altul@& a,oi momentul ,reluat de barele care se scurtea(3 Cn (onele rea(emelor; +unctul de intersec*ie al liniei 7 cu linia B din figura >;75 re,re(int3 ,unctul teoretic =sec*iunea elementului@ Cn care se ,ot ru,e barele cu diametrul ds4N64mm; Ins3& ,entru asigurarea re(isten*ei

4?9

elementului Cn sec*iuni Cnclinate la ac*iunea momentului Cnco-oietor& bara se ,relunge)te s,re rea(em cu lungimea ls& recomandat3 mai sus; Su,rafe*ele ha)urate Cn fig;>;75 re,re(int3 diagrama momentelor Cnco-oietoare& ,reluate de arm3tura din (ona Cntins3& care deseori mai este numit3 diagrama materialului; ceast3 metod3 de determinare a locului =sec*iunii@ de ru,ere a arm3turii longitudinale este numit3 metoda grafic3; EDist3 )i o metod3 teoretic3 de determinare a ,unctului =sec*iunii@ de ru,ere a arm3turii longitudinale& Cns3 ea este foarte com,licat3 )i se folose)te mai rar;

>;B;<; "alculul la re(isten*3 Cn sec*iuni Cnclinate ale elementelor cu Cn3l*ime -ariabil3 a sec*iunii Unele elemente ,refabricate din beton armat )i& Cndeosebi& din beton armat ,recom,rimat cu deschiderea =lungimea@ mare =grin(i& ,anouri cu ner-uri etc;@& se confec*ionea(3 cu Cn3l*imea sec*iunii -ariabil3 ,e lungimea lor; In ,artea de la miKlocul deschiderii =Cn cSm,@ Cn3l*imea lor este mai mare& iar la rea(eme 1 mai mic3 =fig;>;76@; "onfigura*ia elementului ,e lungimea lui este mai a,roa,e de forma diagramei momentului Cnco-oietor =-e(i fig;>;76@; ceasta duce la mic)orarea consumului de beton )i a greut3*ii elementului f3r3 reducerea re(isten*ei lui;

%igura >;76; Elemente cu Cn3lCme -ariabil3 a seciunii

4?>

Latura Cnclinat3 a elementului ,oate fi liniar3 =fig;>;76& a@& b@ sau curb3 =fig;>;76& c@& situat3 Cn (ona com,rimat3 sau Cntins3; In ,rinci,iu& din ,unct de -edere al re(isten*ei elementului& aceasta nu are nici o im,ortan*3& dar& reie)ind din condi*ii tehnologice& este mai bine cSnd latura Cnclinat3 se afl3 Cn (ona com,rimat3 a elementului; In acest ca( nu a,ar ,robleme su,limentare cu am,lasarea arm3turii din (ona Cntins3 )i& Cndeosebi& a arm3turii ,retensionate; "alculul acestor elemente la re(isten*3 Cn sec*iuni Cnclinate se efectuea(3 ca i ,entru un element cu Cn3l*imea sec*iunii constant3& dar este im,ortant s3 fie admis3 corect Cn3l*imea de calcul a sec*iunii =fig;>;74@;

%igura >;74; Scheme de calcul ale elementelor Cnco-oiate cu Cn3l ime -ariabil3 a seciunii Se recomand3 de admis Cn3l*imea de calcul a sec*iunii Cn modul urm3tor: 6@ ,entru elemente cu arm3tur3 trans-ersal3 =cu etriere@:

h5 N h56 V "5 ctg p F


4@ ,entru elemente f3r3 arm3tur3 trans-ersal3:

=>;9?@

h5 N h5m N h56 V 5&? "5 ctg p F


Cn care: h56 este Cn3l*imea de calcul a elementului la ca,3tul liber =-e(i fig;>;74@F p 1 unghiul de Cnclina*ie a laturiiF 4?<

=>;99@

"5 1 lungimea ,roiec*iei sec*iunii Cnclinate de calcul ,e aDa longitudinal3 a elementului; Valoarea "5 se recomand3 de luat egal3 cu 4&? h56 f3r3 calcule com,licate; >;?; "alculul )i alc3tuirea consolelor scurte "onsola scurt3 este o ,arte com,onent3 a unui element =stSl, sau grind3@ ,entru s,riKinirea altui element =fig;>;77@;

%igura >;77; EDem,le de console scurte ,entru s,riKinirea altor elemente

In func*ie de ra,ortul dintre lungimea consolei lcon )i Cn3l*imea ei hcon deosebim dou3 ti,uri de console =fig; >;7B@: 6@ console lungi cu lcon d 5&: hcon F 4@ console scurte cu lcon j 5&: hcon ; "onsolele lungi se calculea(3 la re(isten*3 Cn sec*iuni normale )i Cnclinate ca elementele Cnco-oiate; In cadrul acestui ca,itol -om eDamina mai detaliat dimensiunile& armarea )i calculul consolelor scurte; "onsolele cu lungimea de 6?5 mm )i mai mici au Cn3l*imea lor constant3 =fig;>;7B& a@& iar consolele cu Cn3l*imea mai mare de 6?5 mm au o ,arte de latur3 Cnclinat3& de regul3& sub un unghi de B? =fig;>;7B& b@; Lungimea total3 a consolei se determin3 reie)ind din dou3 condi*ii: 6@ din condi*ia re(isten*ei betonului la com,rimare local3 de la reac*iunea elementului& re(emat ,e consol3 =grind3& ferm3& arc sau alt element@F 4?:

4@ din condi*ia de ancorare a arm3turii longitudinale din (ona Cntins3 la ca,3tul elementului Cnco-oiat& s,riginit ,e consol3;

%igura >;7B;Ti,uri de console scurte

In ,rimul ca(& lungimea total3 a consolei este:

lconN l V c &
unde: l este lungimea minimal3 de rea(em a grin(ii ,e consol3 din condi*ia de re(isten3 a betonului la com,resiune local3 Rc&loc la ac*iunea reac*iunii de la elementul re(emat:

=>;9>@

lD

D R c &loc D bloc

&

=>;9<@

Cn care: V este reac*iunea ,e consol3 de la elementul s,riKinitF N 5&>? 1 coeficient& care ia Cn considera*ie re,arti*ia neuniform3 a tensiunilor de com,resiune local3 ,e consol3 de la elementul re(emat ,e eaF Rc&loc 1 re(isten*a betonului la com,resiune local3 =-e(i ,ct;4;B;?@F

bloc 1 l3*imea elementului s,riKinit ,e consol3F

c 1 ecartamentul =distan*a@ dintre ca,3tul elementului re(emat ,e


495

consol3 )i latura stSl,ului =fig;>;7?@& care se admite Cn limitele de 7?;;;?5 mm;

%igura >;7?; Dimensiunile i schema de calcul a unei console scurte

Distan*a de la marginea stSl,ului ,Sn3 la reac*iunea V de la elementul s,riKinit se admite:

a N lcon A l E 4;
Din condi*ia de ancorare a arm3turii& lungimea consolei se admite:

=>;9:@

lcon N lanV c &


Cn care: lan este lungimea minimal3 de ancorare a arm3turii longitudinale Cntinse ,e rea(em a unui element Cnco-oiat =-e(i ,ct;7;<;6@& dar nu mai mic3 de 65 ds )i de 655 mm; ici ds este diametrul arm3turii longitudinale din (ona Cntins3 a elementului s,riKinit ,e consol3; In3l*imea total3 a consolei hcon la marginea stSl,ului se recomand3 s3 se admit3 hcon N =5&>;;; 5&<@ h & iar la ca,3tul liber h6 b hcon E 4 ; L3*imea consolei bcon & de regul3& se ia egal3 cu l3*imea stSl,ului =,entru stSl,i@& iar la grin(i 1 ,e toat3 lungimea lor;

=>;>5@

496

Re(isten*a consolelor scurte se -erific3 ,e o fS)ie Cnclinat3 =-e(i fig;>;7?@ cu l3*imea bc de la ac*iunea for*ei t3ietoare V din consol3:

V D 5&< D D sZ D Rc D bc D l D sin D &


unde: este unghiul de Cnclina*ie al fS)iei de calculF ksZ 1 un coeficient& care ia Cn considera*ie influen*a arm3turii trans-ersale Cn limitele fS)iei de calcul:

=>;>6@

D sZ D 6 D ?D sZ D sZ D 6 D ?

EsZ sZ D& Ec bcon S con

=>;>4@

Cn care: EsZ )i Ec sunt& cores,un(3tor& modulele de elasticitate al arm3turii trans-ersale )i al betonuluiF sZ 1 aria sec*iunii arm3turii trans-ersale Cntr1un ,lan al consoleiF Scon 1 ,asul arm3turii trans-ersale Cn consol3F

bcon 1 l3*imea consoleiF bc 1 l3*imea fS)iei de calcul: bc N la sin ;


Valoarea din drea,ta din formula =>;>6@ se admite Cn calcul nu mai mare de 7&? Rctabconah5&con )i nu mai mic3 de 5&9 Rctabconah5&con ; ria necesar3 a arm3turii longitudinale a consolei se determin3 Cn func*ie de -aloarea momentului Cnco-oietor la marginea consolei de la reac*iunea V& maKorat3 cu 4? T s D 6&4?D M ED D Rs D h5&con& Cn care: M N Vaa este momentul Cnco-oietor la marginea consoleiF a 1 distan*a de la marginea stSl,ului ,Sn3 la reac*iunea VF u 1 5&4<:& coeficient din aneDa 67& care se admite Cn func*ie de -aloarea o,timal3 a Cn3l*imii relati-e a (onei com,rimate c ; "onsolele scurte se armea(3 Cn modul urm3tor =fig;>;79@: 494 =>;>B@ =>;>7@

%igura >;79; Scheme recomandate de armare a consolelor scurte

1 ,entru hcon j 4&? a 1 cu bare Cnclinate ,e toat3 Cn3l*imea consolei =fig;>;79& a@F 1 ,entru 7&? a b hcon d 4&? a 1 cu bare Cnclinate )i etriere ori(ontale ,e toat3 Cn3l*imea consolei =fig;>;79& b@F 1 ,entru hcon d 7&? a )i V j Rct bcon h5&con 1 numai cu bare ori(ontale =fig;>;79& c@; In toate ca(urile ,asul etrierelor nu trebuie s3 fie mai mare de hcon E B )i nu mai mare de 6?5 mm; Diametrul barelor Cnclinate nu trebuie s3 fie mai mare de 6E6? din lungimea lor )i nu mai mare de 4? mm; ria total3 a barelor Cnclinate& care se afl3 Cn Kum3tatea de sus a liniei l & care une)te ,unctul de ac*iune al reac*iunii V cu ,unctul de Kos al consolei =-e(i fig;>;79@ trebuie s3 fie nu mai mic3 de 5&554 bcon h5&con ; Informa*ie mai detaliat3 des,re armarea consolelor este ,re(entat3 Cn normele N"M %;54;5414559;

497

>;9; Elemente Cnco-oiate cu torsiune >;9;6; No*iuni generale In construc*iile din beton armat )i beton ,recom,rimat& ,ractic& nu se CntSlne)te torsiune ,ur3; Mai frec-ent sunt ca(uri de ac*iune a momentului Cnco-oietor M& momentului de torsiune T )i for*a t3ietoare V; In elementele Cn care a,are moment de torsiune re(isten*a lor este mai mic3& decSt la elementele Cnco-oiate )i de aceea este necesar de luat Cn calcul aceast3 influen*3; La Cnco-oiere cu torsiune& de regul3& lucrea(3 grin(ile marginale& grin(ile cu ,lac3 Cn consol3& arcele Cnclinate& cadrele Cn form3 de la ac*iunea sarcinii de la -Snt& stSl,ii liniilor electrice etc; =fig;>;7>@;

%igura >;7>; Elemente de beton armat& su,use la aciunea momentului Cnco-oietor i de torsiune

In elementele cu torsiune fisurile Cn beton a,ar mai de-reme& decSt Cntr1un element Cnco-oiat& )i au o form3 de s,iral3 s,a*ial3; De aceea& Cn aceste ca(uri mai efecti-3 este arm3tura trans-ersal3 Cn s,iral3& care este mai bine acordat3 cu direc*ia tensiunilor ,rinci,ale de Cntindere; Ins3& aceast3 armare este com,licat3 din ,unct de -edere tehnologic& mai ales Cn ca(urile& cSnd momentul de torsiune C)i schimb3 sensul de ac*iune =^@ )i& de aceea& elementele se armea(3 cu arm3tur3 longitudinal3 )i trans-ersal3; 49B

Men*ion3m c3 Cn aa ca( este obligatoriu ca Cn carcasele legate arm3tura trans-ersal3 =etrierele@ s3 fie Cnchis3 cu su,ra,unerea ca,etelor nu mai ,u*in de 75 dsZ& iar Cn carcasele sudate toate barele =-erticale )i ori(ontale@ trebue s3 fie sudate cu barele longitudinale de la col*urile sec*iunii elementului& ,entru formarea unui contur Cnchis;

>;9;4; Schemele de ru,ere Cn sec*iuni s,a*iale In ba(a re(ultatelor eD,erimentale au fost stabilite 7 ti,uri de scheme caracteristice de lucru ale elementelor Cnco-oiate cu torsiune Cn func*ie de ,o(i*ia (onei com,rimate a betonului =fig;>;7<@: Schema 61 (ona com,rimat3 este situat3 la marginea com,rimat3 din Cnco-oiere =fig;>;7<& 6@F Schema 4 1 (ona com,rimat3 este situat3 Cn ,artea lateral3 a elementului& ,aralel la ,lanul de ac*iune a momentului Cnco-oietor =fig;>;7<& 4@F Schema 7 1 (ona com,rimat3 este la marginea Cntins3 a elementului din Cnco-oiere =fig;>;7<& 7@; In calitate de eforturi de calcul de la sarcinile eDterioare se iau: 1 ,entru schema 6 1 momentul Cnco-oietor M )i momentul de torsiune TF 1 ,entru schema 4 1 momentul de torsiune T )i momentul su,limentar de la for*a t3ietoare V& care ac*ionea(3 ,e aDa sec*iunii elementului& ,aralel3 la (ona com,rimat3 Tsu,l N V a hE4F 1 ,ntru schema 7 1 momentul de torsiune T )i momentul Cnco-oietor M cu sensul o,us =cu semnul minus@;

>;9;7; Metoda general3 de calcul la re(isten3 Cn sec*iuni s,a*iale La ba(a metodei de calcul la starea limit3 ultim3 =SLU@& ca )i ,entru elementele Cnco-oiate& este admis stadiul III de lucru Cntr1o sec*iune s,a*ial3 cu urm3toarele i,ote(e: 1 se negliKea(3 lucrul betonului la Cntindere Cn sec*iunea fisurat3F 1 tensiunile din arm3tura Cntins3 )i trans-ersal3 din sec*iunea s,a*ial3 fisurat3 se admit egale cu re(isten*ele de calcul Rs )i& res,ecti-& RsZF 1 (ona com,rimat3 a sec*iunii s,a*iale fisurate con-en*ional se admite ,lan3 cu unghiul de Cnclina*ie la aDa longitudinal3a

49?

elementului cu -aloarea re(isten*ei betonului la com,resiune egal3 cu


4

Rc sin & distribuit3 uniform Cn (ona com,rimat3F 1tensiunile Cn arm3tura din (ona com,rimat3 se admit egale cu Rsc 1 ,entru arm3tura obi)nuit3 =ne,retensionat3@& iar ,entru arm3tura ,retensionat3 1 se determin3 Cn conformitate cu Recomanda*iile din ,ct;?;>;

%igura >;7<; Schemele de ru,ere ale elementelor din beton armat la Cnco-oiere cu torsiune

499

"alculul sec*iunilor s,a*iale se efectuea(3 din condi*ia de echilibru a momentelor Cnco-oietoare )i de torsiune de la sarcinile eDterioare )i eforturile interioare din sec*iunea s,a*ial3 fisurat3 Cn ra,ort cu aDa care trece ,rin ,unctul de ac*iune a re(ultantei din (ona com,rimat3; +entru toate 7 scheme de lucru ale elementelor Cnco-oiate cu torsiune se -erific3 re(isten*a lor Cn sec*iuni s,a*iale cu urm3toarele condi*ii generale:

T D 5 &6 R c D bi4 D hi &


4 6 D D Zi D D i D Di Rs si=hoi D 5&? Di @

=>;>?@

TD

=>;>9@ &

D[i D com,rimate& Di D Di Cn care: Di este Cn3l*imea (onei care se determin3 din suma tuturor eforturilor eDterioare )i interioare ,e aDa elementului:

Rs si D Rsc sci D Rc D bi D Di ;
In formulele =>;>?;;;>;>>@: si )i sci sunt ariile arm3turii din (ona Cntins3 )i com,rimat3 ,entru fiecare schem3 de calcul =i N 6& 4& 7@F bi )i hi 1 dimensiunile sec*iunii =-e(i fig;>;7<@:

=>;>>@

Di D bi E=4hi D bi @ F
4 hi D bi Di DF bi

=>;><@

=>;>:@

R sZi sZ i b6 D Zi DD F R si siSi
sZi 1 aria sec*iunii unui etrierF

=>;<5@

Si 1 ,asul etrierelor; "oeficientul k[i caracteri(ea(3 corela*ia dintre eforturile T& M )i V )i se admite: 49>

k[i N 6&5 1 dac3 li,se)te momentul Cnco-oietorF k[6 N 6&5 1 ,entru schema 6 de calculF k[4 N 6 V V hi E 4T 1 ,entru schema 4 de calculF k[7 N 6&5 1 ,entru schema 7 de calcul;
+entru beton de clasa mai mare de " 4?E75 & re(isten*a R c se admite ca ,entru " 4?E75; Sensul calculului cu rela*ia =>;>?@ este asem3n3tor cu calculul la re(isten*3 a unei fS)ii de beton dintre dou3 fisuri Cnclinate =-e(i ,ct;>;B;7@ cu sco,ul de a eDclude ru,erea betonului de la com,rimare dintre fisurile s,a*iale Cn s,iral3;

>;9;B; "alculul elementelor cu sec*iune dre,tunghiular3 Schema 6 de lucru a elementului "alculul la re(isten*3 a sec*iunii s,a*iale se efectuea(3 cu urm3toarea rela*ie: bb T D M 6 D = Rs s6 6 D [sZ&6"6D6 @=ho6 D 5&? D6 @ &=>;<6@ "6"6 Cn care -aloarea Rs s6 se admite nu mai mare de 4[sZ6 b6 V M E=ho6 A 5&? D6@& iar [sZ6 1 nu mai mare de:

6&?M = Rs s6 D@; b6h56 D 5&? D6


In rela*ia =>;<6@:

"6 D 4 h6 D b6 D b6 4 E D 6 F
s6 1 aria sec*iunii a tuturor barelor longitudinale& instalate Cn (ona

Cntins3 din Cnco-oiere cu l3*imea b6 F [sZ6 N RsZ sZ6 E S6 1 efortul& ,reluat de arm3tura trans-ersal3 ,e o unitate de lungimeF sZ6 1 aria sec*iunii trans-ersale a unui etrierF 49<

S6 1 ,asul etrierelorF r6 N b6 E=4h6 V b6@F b6 )i ho6 1 dimensiunile sec*iunii; In3l*imea (onei com,rimate D6 se determin3 cu urm3toarea formul3:

D6 D

Rs s6 D Rsc sc6 Rc b6

&

=>;<4@

Cn care: sc6 este aria sec*iunii tuturor barelor din (ona com,rimat3& obinut3 din calcul; Schema 4 de lucru a elementului "alculul la re(isten*3 Cn sec*iuni s,a*iale se efectuea(3 cu rela*ia:

h5 T D 5&?V D b4 D = Rs s 4D [sZ4 D D 4 @ D =b4 D 4D 4 @ ; "4

=>;<7@

Valoarea lui Rsa s4 Cn aceast3 rela*ie se ia nu mai mare de 4a[sZ4 ah4 & iar -aloarea [sZ4 1 nu mai mare de 6&?aRs a s4 E h4 ; In rela*ia =>;<7@: s4 este aria total3 a arm3turii longitudinale Cntinse& instalat3 la marginea cu Cn3l*imea h4 & ,aralel3 ,lanului de Cnco-oiereF "4 1 lungimea ,roiec*iei liniei de la marginea (onei com,rimate s,a*iale ,e aDa longitudinal3 a elementului:

Rs s 4 =b4 D 4D 4 @ " 4 D 4 h4 & T D 5 &?V D b4


dar se admite nu mai mare de h4

=>;<B@

4 E D 4 )i nu mai mare de 4 b4 V h4 F
sZ 4

[ sZ 4 D R sZ

E S 4&

Cn care: sZ4 este aria sec*iunii a unui etrier de la marginea cu l3*imea h4F S4 1 ,asul etrierelorF 49:

D 4 D h4 E= 4b4 D h4 @F
a4 1 distan*a de la marginea cu l3*imea h4 ,Sn3 la aDa barelor
longitudinale din aceast3 (on3; Schema 7 de lucru a elementului In acest ca( calculul se efectuea(3 ca )i ,entru schema 6 cu schimbarea semnului momentului Cnco-oietor M cu sens o,us 1 de la ,lus la minus; >;9;?; "alculul elementelor cu sec*iunea Cn form3 de T sau T1dublu La calculul elementelor cu sec*iune Cn form3 de T sau T1dublu&
sec*iunea lor trans-ersal3 se di-i(ea(3 Cn sec*iuni dre,tunghiulare =fig;>;7:@; Dimensiunile sec*iunii trans-ersale di-i(ate ale elementului trebuie s3 asigure urm3toarea condi*ie:

5&6Rc D bi4 hi D T &


Cn care: bi )i hi sunt dimensiunile fiec3rui dre,tunghi ale sec*iunii di-i(ate;

=>;<?@

%igura >;7:; Di-i(area seciunii trans-ersale a elementulor Cn form3 de T i T1dublu Cn forme sim,le

4>5

Schema 6 de lucru a elementului Re(isten*a unei sec*iuni s,a*iale la ac*iunea momentului Cnco-oietor )i de torsiune se -erific3 cu urm3toarea rela*ie:

T DM

bsl &c "6

D Rs

s6

bsl &c = h56 D 5&? D6 @ D [sZ6bsl = h5 Z D 5&? D6 @ ; =>;<9@ "6

Valoarea ,rodusului Rs s6 Cn aceast3 rela*ie se ia nu mai mare de

4[sZ6bsl D M E= h56 D 5&? D6 @ &


bsl&c)i bsl sunt& res,ecti-& l3*imea t3l,ii sec*iunii din (ona
com,rimat3 )i Cntins3F "6 1 lungimea ,roiec*iei liniei de la marginea (onei com,rimate a sec*iunii s,a*iale ,e aDa longitudinal3 a elementului: "6 N 4h6 V 4bsl V bsl&c A 4b6 F
s6 1 aria sec*iunii tuturor barelor longitudinale din (ona Cntins3F

D6 1 Cn3l*imea (onei com,rimate& care se determin3 ca ,entru un


element Cnco-oiat =-e(i ,ct;>;7;7@F [sZ6 1 -e(i ,unctul >;9;B & schema 6F

h5Z 1 distan*a de la marginea com,rimat3 a sec*iunii ,Sn3 la


re(ultanta eforturilor Cn etrierele din (ona Cntins3; Schema 4 de lucru a elementului "alculul la re(isten*3 a sec*iunii s,a*iale la ac*iunea momentului de torsiune T )i a for*ei t3ietoare V se efectuea(3 cu rela*ia:

T D 5&?Vbsl &min D Rs s 4

h4 =b5 D 5&? D4 @ D [sZ4 D h4 =b5 Z D 5&? D4 @; =>;<>@ "4

ici -aloarea Rs s4 se admite nu mai mare de 4[sZ4 h4 F bsl&min 1 l3*imea t3l,ii mai miciF "4 1 aceea)i ca )i Cn ,unctul >;9;B & schema 4& care se determin3 cu formula: 4>6

"4 D 4bsl &min D h4 D 4bo- &


Cn care: bo- 1 l3*imea ari,ii t3l,ii din (ona Cntins3F D4 1 Cn3l*imea (onei com,rimate& determinat3 ca ,entru un element Cnco-oiat obi)nuitF [sZ4 1 -e(i ,unctul >;9;B& schema 4F

=>;<<@

b5 )i b5Z 1 distan*ele de la marginea ari,ii com,rimate ,Sn3 la


re(ultanta din arm3tura Cntins3 s4 )i& res,ecti-& la re(ultanta din arm3tura trans-ersal3 sZ4 ;

4>4

<; ELEMENTE "$M+RIM TE

<;6; Elemente com,rimate )i alc3tuirea lor In cursul WRe(isten*a materialelor2 )i Cn alte cursuri tehnice se s,ecific3 elemente com,rimate centric )i com,rimate eDcentric; In cursul construc*iilor din beton armat toate aceste elemente sunt unite Cntr1o singur3 gru,3 1 elemente com,rimate; La elementele din beton armat com,rimate centric con-en*ional se refer3 tal,a su,erioar3 a fermei& cSnd sarcinile eDterioare ac*ionea(3 Cn noduri& barele com,rimate ale fermelor cu (3brele& stSl,ii intermediari )i alte elemente& Cn care& conform schemei statice de calcul& for*a longitudinal3 de la sarcinile eDterioare ac*ionea(3 Cn centrul geometric al sec*iunii; Ins3& Cn general& din cau(a neomogenit3*ii betonului Cn sec*iunea elementului& de-ierii dimensiunilor reale ale elementului Cn ra,ort cu acele& ,re-3(ute Cn ,roiect& im,reci(iilor la montarea elementelor etc;& com,resiune centric3 Cn elementele din beton armat se CntSlne)te foarte rar& fiindc3 Cn maKoritatea ca(urilor a,are o eDcentricitate CntSm,l3toare insuficient3& numit3 eDcentricitate accidental3 ea; De aceea& re(isten*a acestor elemente se determin3 ca )i ,entru acele com,rimate eDcentric& luSnd Cn considera*ie eDcentricitatea accidental3 ea& care se admite Cn calcul cu cea mai mare din urm3toarele -alori: 6@ 6E955 din lungimea elementului =l @F 4@ 6E75 din Cn3l*imea sec*iunii elementului =h@F 7@ 65 mm; La elementele com,rimate eDcentric se refer3 stSl,ii cl3dirilor cu un ni-el =etaK@& solicita*i cu sarcini de la ,odurile rulante& stSl,ii marginali )i intermediari la cl3dirile cu multe etaKe =cSnd ac*ionea(3 sarcin3 ori(ontal3 )i -ertical3 asimetric3@& tal,a de sus a fermelor cu (3brele =grin(ile Virindel@& ,ere*ii re(er-oarelor dre,tunghiulare etc; In aceste elemente de la ac*iunea sarcinilor eDterioare a,are for*3 longitudinal3 N& moment Cnco-oietor M )i for*3 t3ietoare V; +entru aceste elemente -aloarea eDcentricit3*ii totale cu e-iden*a ea se determin3 cu urm3toarea rela*ie:

e5 N M E N V ea ;
+entru elementele static nedeterminate -aloarea eDcentricit3*ii e5 se admite egal3 cu M E N & dar nu mai mic3 de ea ; 4>7

=<;6@

Elementele com,rimate cu eDcentricitate accidental3& de regul3& sunt cu sec*iunea trans-ersal3 ,3trat3 sau dre,tunghiular3 )i foarte rar cu sec*iunea Cn form3 de T sau T1dublu; Dimensiunile sec*iunii trans-ersale=h )i b@ a elementelor com,rimate se determin3 din calcul )i cu sco,ul unific3rii se admit multi,le la ?5 mm ,entru elementele cu sec*iunea trans-ersal3 ,Sn3 la ?55 mm )i multi,le la 655 mm 1 la cele cu dimensiunile mai mari de ?55 mm; +entru asigurarea calit3ii ,rocesului de betonare a stSl,ilor ,refabrica*i )i monoli*i se recomand3 ca dimensiunile sec*iunii trans-ersale ale acestora s3 nu fie mai mici de 4?5 D 4?5 mm; Dimensiunile sec*iunii trans-ersale =h )i b@ ale elementelor com,rimate se recomand3 de luat Cn a)a mod& ca fleDibilitatea lor lf Ei =lf 1 lungimea de flambaK a elementului )i i 1 ra(a de iner*ie a sec*iunii@ Cn orice direc*ie s3 nu fie mai mare de 645 =sau lf E h j 7? 1 ,entru elemente cu sec*iunea ,3trat3 sau dre,tunghiular3@; +entru confec*ionarea elementelor com,rimate se recomand3 de utili(at beton de clasele " 64E6? )i " 69E45& iar ,entru construc*ii su,use la sarcini mari 1 nu mai mic3 de " 45E4?; Elementele com,rimate se armea(3 cu bare longitudinale )i trans-ersale& care se unesc Cn carcase ,lane sau s,a*iale& sudate sau legate; Toate sarcinile& care ac*ionea(3 asu,ra elementului com,rimat& sunt ,reluate de arm3tura longitudinal3 )i betonul com,rimat; ria necesar3 a arm3turii longitudinale de re(isten*3 se determin3 din calcul& Cns3& de regul3& se admite nu mai mare de 7 T din aria total3 a sec*iunii trans-ersale a elementului )i nu mai mic3 de: 1 5&5? T 1 ,entru elemente cu fleDibilitatea lf E h _ ?F 1 5&65 T 1 Cn ca(ul ? j lf E h j 65F 1 5&45 T 1 Cn ca(ul 65 _ lf E h j 4BF 1 5&4? T 1 Cn ca(ul lf E h d 4B; "oeficientul o,timal de armare se consider3 Cn limitele de 6&5Q7&5 T; In maKoritatea ca(urilor& la elementele com,rimate cu eDcentricitate mare a for*ei longitudinale& aria necesar3 a arm3turii din (ona Cntins3 = s@

este mai mare decSt cea din (ona com,rimat3 = sc@; In ca(urile& cSnd Cn construc*ii la eta,a de eD,loatare a acestora& la ac*iunea diferitor combina*ii ale sarcinilor eDterioare =-e(i ,ct;B;9;6@& ,ot a,3rea momente Cnco-oietoare cu semn o,us =,o(iti-e sau negati-e@ cu -aloarea a,roDimati- egal3& de regul3& se admit egale ariile arm3turilor din 4>B

(ona Cntins3 )i com,rimat3 s N sc ; cest ti, de armare are denumirea de armare simetric3; Elementele com,rimate& de regul3& nu se armea(3 cu arm3tur3 ,retensionat3& deoarece ea ,oate duce la mic)orarea ca,acit3*ii ,ortante =re(isten*ei@ a elementului la eta,a de eD,loatare; In unele ca(uri eDce,*ionale ,entru stSl,i lungi )i fleDibili& ,iloi )i Cn alte construc*ii& cu sco,ul maKor3rii rigidit3*ii )i re(isten*ei lor la formarea fisurilor la eta,a de confec*ionare& trans,ortare )i montare& se recomand3 de folosit arm3tur3 ,retensionat3; In continuare -om eDamina calculul elementelor com,rimate f3r3 arm3tur3 ,retensionat3; In calitate de arm3tur3 longitudinal3 =ne,retensionat3@ se recomand3 de folosit bare de clasa RSt 7:5 )i mai rar RSt 4:? cu diametrul de ,Sn3 la B5 mm& dar nu mai mic de 64 mm 1 ,entru elemente din beton monolit )i de 69 mm 1 ,entru elemente ,refabricate; In elementele com,rimate cu eDcentricitate accidental3& arm3tura longitudinal3 se instalea(3 ,e ,erimetrul sec*iunii =de regul3& la col*uri@ ,entru ca elementul s3 ,oat3 ,relua mai bine momentul Cnco-oietor& care a,are de la eDcentricitatea accidental3 ea& Cn orice direc*ie a sec*iunii =fig;<;6& a@; In elementele cu eDcentricitate de calcul barele de re(isten*3 se instalea(3 la laturile ,er,endiculare la ,lanul de ac*iune a momentului Cnco-oietor =fig;<;6& b@ 1 ,lanul de Cnco-oiere; +entru betonarea mai calitati-3 )i asigurare a unei aderen*e bune a arm3turii cu betonul se recomand3 de admis distan*a Cn lumin3 dintre barele longitudinale: 1 nu mai mic3 de ?5 mm 1 ,entru elementele betonate Cn ,o(iia -ertical3F 1 nu mai mic3 de 4? mm 1 ,entru arm3tura de Kos =din cofraK@ )i nu mai mic3 de 75 mm 1 ,entru arm3tura de sus 1 ,entru elementele betonate Cn ,o(i*ia ori(ontal3& )i nu mai mic3 de diametrul barelor longitudinale Cn toate ca(urile; Distan*a maDimal3 dintre aDele barelor longitudinale se recomand3 s3 fie nu mai mare de B55 mm; In ca(urile& cSnd aceast3 distan*3 este mai mare de B55 mm& Cntre ele se instalea(3 su,limentar bare longitudinale cu diametrul nu mai mic de 64 mm =fig;<;6& b@;

4>?

%igura <;6; EDem,le de armare ale elementelor com,rimate :


a@ cu eDcentricitate accidental3F b@ com,rimate eDcentricF 61 bare trans-ersaleF 41 carcase s,aialeF 7 1 carcas intermediarF B 1 fi 3;

StCl,ii cu dimensiunile seciunii trans-ersale ,Cn3 la B55DB55 mm inclusi-& de regul3& se armea(3 cu B bare& care se instalea(3 la col urile seciunii =fig; <;6& a@; In elementele cu dimensiunile sec*iunii trans-ersale mai mari de B55 mm& Cn care se instalea(3 bare longitudinale intermediare& ele se unesc Cntre ele cu aKutorul unor bare s,eciale =-e(i fig;<;6& b& ,o(i*ia B@ cu distan*a Cntre ele nu mai mare de B55 mm; rm3tura trans-ersal3 =etrierele@& de regul3& se instalea(3 f3r3 calcul din recomanda*ii constructi-e )i numai Cn unele ca(uri s,ecifice =sarcini seismice )i de la -Snt cu intensitate mare@ se determin3 din calcul =-e(i ,ct;<;>@; In calitate de arm3tur3 trans-ersal3 se recomand3 de utili(at arm3tur3 de clasele +St 47?& RSt 4:? )i sSrm3 RPr 7:?;;;B65; Diametrul barelor trans-ersale se admite din condi*ii de sudabilitate 1 ,entru carcasele

4>9

sudate =tab;7;?@ )i nu mai mic de ? mm sau 5&4? ds =Cn care ds este diametrul minimal al arm3turii longitudinale@ 1 ,entru carcasele legate; Distan*a dintre barele trans-ersale =etriere@ se admite egal3 cu 6? ds 1 ,entru carcase legate )i cu 45 ds 1 ,entru carcase sudate& dar Cn ambele ca(uri nu mai mare de ?55 mm; .arele trans-ersale formea(3 integritatea betonului armat f3r3 care betonul i barele longitudinale -or o,une re(isten3 se,arat3 la com,rimare; Ele micorea(3 fleDibilitatea arm3turii longitudinale i eDclud ,osibilitatea ca acestea s31i ,iard3 stabilitatea Cntre etriere; <;4; "alculul elementelor com,rimate cu eDcentricitate accidental3 In mod general& elementele com,rimate cu eDcentricitate accidental3 ea se calculea(3 ca )i cele com,rimate eDcentric; Ins3& elementele cu sec*iunea dre,tunghiular3 armate simetric cu arm3tur3 de clasele +St 47?& RSt 4:? sau RSt 7:5 confec*ionate din beton de clasele " 64E6?;;;" 75E7> cu fleDibilitatea lf Eh j 45 =care mai este numit3 coeficientul de (-elte*3 1

o5 N lf Eh @ se ,ermite de calculat ca elemente com,rimate centric =fig; <;4@;

%igura <;4; Schema de calcul a elementului com,rimat cu eDcentricitate accidental3

ici lf este lungimea de flambaK a elementului& care se determin3 Cn func*ie de articulaiile =leg3turile@ de la ca,etele lui =fig;<;7@& iar h este Cn3l*imea sec*iunii elementului;

4>>

Re(isten*a elementului Cn sec*iuni normale -a fi asigurat3 dac3 for*a longitudinal3 de la sarcinile eDterioare de calcul NeDt nu -a de,3)i -aloarea efortului interior Nint & ,reluat de arm3tur3 )i betonul com,rimat:

N N NeDt j Nint;
Rela*ia =<;4@ re,re(int3 suma ,roiec*iilor tuturor for*elor eDterioare )i eforturilor interioare ,e aDa elementului A condi*ia de echilibru la stadiul limit ultim =SLU& fig;<;4@; Valorile tensiunilor Cn beton )i arm3tur3 se admit egale cu re(isten*ele lor de calcul: `cc N Rc )i `sc N Rsc ; Valoarea efortului interior Nint & ,reluat de betonul )i arm3tura com,rimate& se determin3 cu e-iden*a fleDibilit3*ii elementului 1 k:

=<;4@

N int D D = N c D N s @ D D = Rc

D Rsc s&tot @&

=<;7@

%igura <;7; Scheme ,entru determinarea lungimii de flambaK a elementelor com,rimate

Cn care: Nc N Rc este efortul& ,reluat de betonul com,rimatF Ns N Rsc s&tot 1 acelai& ,reluat de toat3 arm3tura longitudinal3 com,rimat3F s&tot 1 aria total3 a sec*iunii arm3turii longitudinale com,rimate =-e(i fig;<;4@F N bah 1 aria sec*iunii elementului;

4><

In final& rela*ia =<;4@ -a a-ea urm3toarea form3:

N D D = Rc bh D R sc s &tot @;
"oeficientul de flambaK k se determin3 cu urm3toarea rela*ie:

=<;B@

D D D c D 4 =D sc D D c @ Y s &
Cn care:

=<;?@

kc este coeficientul de flambaK al sec*iunii de betonF ksc 1 acelai& ,entru arm3tura longitudinal3 com,rimat3F
Ys 1 coeficient& care ia Cn considera*ie influen*a arm3turii )i a
betonului asu,ra fleDibilit3*ii elementului com,rimat:

R sc D Ys D;

s &tot =<;9@

R c D bh Valorile coeficien*ilor kc )i ksc se iau din aneDa 6?;


+entru -alorile coeficientului Ys d 5&? se ,ermite de admis k N ksc ; La calculul la re(isten*3 a elementelor com,rimate centric ,ot fi 7 ca(uri: 6; Sunt cunoscute dimensiunile sec*iunii din condi*ii constructi-e = h )i b@& aria total3 a arm3turii longitudinale = s&tot@& clasa betonului =Rc@ )i a arm3turii =Rsc@; Este necesar de -erificat re(isten*a =ca,acitatea ,ortant3@ elementului; 4; Sunt cunoscute dimensiunile sec*iunii =h i b@& clasa betonului =Rc@ )i a arm3turii =Rsc@; Este necesar de determinat aria sec*iunii totale = s&tot@ a arm3turii longitudinale; 7; Este cunoscut3 numai clasa betonului =Rc@ )i a arm3turii =Rsc@; Este necesar de determinat dimensiunile sec*iunii elementului =h )i b@ )i aria total3 a arm3turii longitudinale = s&tot@; "a(ul 6; Ini*ial admitem -alorile coeficien*ilor kc )i ksc din aneDa 6? Cn func*ie de (-elte*a elementului lf Eh )i ra,ortul for*elor longitudinale Nl E N& Cn care Nl este for*a longitudinal3 de la sarcinile ,ermanente )i de 4>:

lung3 durat3 )i N 1 aceeai& de la sarcina total3; ,oi determin3m -aloarea coeficientului de flambaK k cu rela*ia =<;?@; Includem toate -alorile ob*inute Cn rela*ia =<;7@ )i -erific3m ca,acitatea ,ortant3 a elementului; Dac3 nu se Cnde,line)te aceast3 condi*ie& atunci se maKorea(3 aria arm3turii longitudinale s&tot sau dimensiunile seciunii elementului =h )i b@ )i se re,et3 calculul; "a(ul 4; dmitem ini*ial -aloarea coeficientului =,rocentului@ de armare a elementului cu arm3tur3 longitudinal3 }l N s&tot E b D h N 5&56 =,rocentul de armare o,timal }l&T N 6&55 T@; ,oi determin3m -aloarea coeficientului de flambaK k ca )i Cn ca(ul 6; Du,3 unele transform3ri sim,le ale rela*iei =<;7@ ob*inem:

N E D D Rc hb s &tot D; R sc
Din aneDa 6B admitem diametrul ds )i num3rul necesar de bare Cn a)a mod& ca aria total3 a lor = s&tot&reel@ s3 fie mai a,roa,e de acea necesar3 din calcul; Se recomand3 ini*ial de luat B bare& care se instalea(3 ,e la col*urile sec*iunii elementului cu res,ectarea stratului de ,rotecie de beton ; Dac3 aria sec*iunii totale la B bare cu diametrul maDimal ,osibil de 79 mm este mai mic3 decSt aria necesar3 din calcul& atunci se admit < bare cu cSte o bar3 intermediar3 Cntre barele de la col*uri; ,oi determin3m ,rocentul real de armare:

=<;>@

D l &T D

s &tot & reel E

bh D 655 T

&

=<;<@

care se com,ar3 cu ,rocentul o,timal de armare a elementelor com,rimate

}l&T N 6&5 ;;;7&5 T;


Dac3 ,rocentul real de armare }l&T&reel este Cn limitele de 6&5;;;7&5 T& atunci se termin3 calculul Cn ca(ul 4; Dar dac3 }l&T&reel _ 6&5 T& atunci mic)or3m dimensiunile sec*iunii =h D b@ )i re,et3m calculul& dar dac3

}l&T&reel d 7&5 T 1 maKor3m dimensiunile sec*iunii )i re,et3m calculul;


"a(ul 7; Ini*ial admitem -alorile kN6&5 )i }l N 5&56 = s&tot N 5&56 hab@; Transform3m rela*ia =<;7@ Cn modul urm3tor: 4<5

N D D = Rc din care:

D Rsc

s &tot @

DD

= Rc D Rsc

s &tot

@ D D = Rc D D l R sc @& =<;:@

N ;

D = R c D D l R sc @
+entru elemente cu sec*iunea ,3trat3:

=<;65@

h Db D

=<;66@

Dimensiunile ob*inute se rotunKesc multi,lu la ?5 mm sau 655 mm Cn conformitate cu recomanda*iile din ,unctul <;6; In continuare calculul se efectuea(3 ca )i Cn ca(ul 4; <;7; "alculul la r(isten3 Cn sec*iuni normale ale elementelor com,rimate eDcentric cu orice ,rofil simetric In elementele din beton armat com,rimate eDcentric Cn maKoritatea ca(urilor Cn sectiunile trans-ersale =normale@ se formea(3 tensiuni de com,rimare i Cntindere; "aracterul de lucru al elementului este similar cu Cnco-oierea i de aceea la formarea condiiilor de echilibru ca ba(3 este luat stadiul III de lucru cu aceleai i,ote(e; Diagrama tensiunilor Cn beton )i tensiunile Cn arm3tura elementelor com,rimate eDcentric cu seciunea de orice ,rofil simetric Cn ,lanul de Cnco-oiere de,inde de -aloarea eDcentricit3*ii& fleDibilitatea elementului ,e durata ac*iunii sarcinii& articula*iile la ca,etele elementelor )i de al*i factori; In func*ie de -aloarea eDcentricit3*ii deosebim dou3 ca(uri de lucru )i de ru,ere a elementelor com,rimate eDcentric =fig;<;B@: ca(ul 6 1 eDcentricitate mareF ca(ul 4 1 eDcentricitate mic3; In ,rimul ca( de com,rimare eDcentric3 diagrama tensiunilor Cn beton& tensiunile Cn arm3tur3 )i ,rocesul de ru,ere al elementului este asem3n3tor ca i la elementele Cnco-oiate armate obi)nuit =-e(i ,ct;B;6@; In fibrele de beton )i arm3tur3 mai Cnde,3rtate de ,unctul de ac*iune a for*ei longitudinale eDterioare N a,ar tensiuni de Cntindere =`ct si `s@& iar Cn cele

mai a,roa,e de for*3 1 tensiuni de com,rimare =`cc si `sc@; 4<6

%igura <;B; Scheme de calcul ale elementelor com,rimate eDcentric cu seciunea de orice ,rofil simetric :
a@ eDcentricitate mareF b@ eDcentricitate mic3F 6 1 diagrama ,osibil3 a tensiunilor Cn beton cu diferite semneF 4 1 diagrama tensiunilor de com,rimareF 7 1 diagrama tensiunilor Cn beton& admis3 ,entru calcul ;

Ru,erea elementului =ca )i la elementele Cnco-oiate Cn ca(ul 6@ Cnce,e de la curgerea arm3turii Cntinse =Cntr1o sec*iune fisurat3@ i se termin3 cu stri-irea betonului din (ona com,rimat3 )i atingerea limitei de curgere Cn arm3tura din (ona com,rimat3; Ru,erea elementului decurge ,lastic )i lent; La elementele com,rimate eDcentric cu eDcentricitate mic3& Cn fibrele betonului )i arm3tura& mai a,roa,e de ,unctul de ac*iune a for*ei longitudinale N& a,ar tensiuni de com,rimare& iar Cn cele mai Cnde,3rtate ,ot s3 fie tensiuni de Cntindere =linia 6 Cn fig; <;B& b@ sau de com,rimare mici =linia 4 Cn fig; <;B& b@; Diagrama tensiunilor Cn beton )i ,rocesul de ru,ere a elementului este asem3n3tor ca )i ,entru ca(ul 4 la elementele Cnco-oiate su,raarmate; Ru,erea elementului are lor Cn re(ultatul stri-irii betonului din (ona com,rimat3& iar tensiunile Cn arm3tura Cntins3 =sau mai ,u*in com,rimat3@ nu ating limita de curgere a o*elului =`s _ `y sau

4<4

`s _ `5&4@; Ru,erea elementului se ,roduce fragil )i momentan;


La ba(a metodei de calcul la re(isten*3 Cn sec*iuni normale =la ca,acitatea ,ortant3@ a elementelor com,rimate eDcentric este admis stadiul III de ru,ere =ca i ,entru elementele Cnco-oiate@ cu urm3toarele i,ote(e sim,lificatoare; +entru ca(ul 6& diagrama tensiunilor Cn betonul din (ona com,rimat3 se admite dre,tunghiular3 cu -aloarea maDimal3 Rc =re(isten*a de calcul a betonului la com,rimare@& tensiunile Cn arm3tura din (ona Cntins3 )i com,rimat3 se iau egale cu re(isten*ele de calcul ale o*elului =`s N Rs )i

`sc N Rsc@; Re(isten*a betonului la Cntindere Cn sec*iunea de calcul =cu


fisur3@ este negliKat3; In (ona Cntins3 lucrea(3 numai arm3tura& iar Cn (ona com,rimat3 1 betonul )i arm3tura; Schema de calcul a elementului este ,re(entat3 Cn figura <;B& a; +entru ca(ul 4& diagrama tensiunilor de com,rimare =,osibil3 du,3 dou3 linii 16 sau 4 din fig; <;B& b@& ini*ial se admite dre,tunghiular3 =du,3 linia 7 din fig; <;B& b@ cu -aloarea maDimal3& egal3 cu Rc ; ceast3 i,ote(3 se -erific3 Cn continuare Cn ,rocesul de calcul; Tensiunile Cn arm3tura din (ona com,rimat3 se admit egale cu re(isten*a o*elului la com,resiune `sc N Rsc & iar Cn arm3tura Cntins3 `s _ `y sau

`s _ `5&4 =`s _ Rs@; Ru,erea elementului Cnce,e de la stri-irea betonului


din (ona com,rimat3 )i decurge momentan )i fragil; Schema de calcul a elementului este ,re(entat3 Cn figura <;B& b; In calitate de criteriu matematic ,entru stabilirea ca(ului de lucru =de calcul@ al elementului se folose)te urm3toarea condi*ie: 6@ dac3 Cn3l*imea (onei com,rimate D din calculnu -a de,3)i -aloarea (onei com,rimate limita Dcu =D j Dcu sau c j cu@& atunci are loc ca(ul 6 de com,rimare eDcentric3 1 com,rimare eDcentric3 cu eDcentricitate mareF 4@ dac3 D d Dcu =sau c d cu@& are loc ca(ul 4 de com,rimare eDcentric3 1 com,rimare eDcentric3 cu eDcenticitate mic3; In mod general& ,entru asigurarea re(isten*ei =ca,acit3*ii ,ortante@ Cn sec*iuni normale a unui element com,rimat eDcentric =Cn ambele ca(uri de lucru@ este necesar ca -aloarea momentului Cnco-oietor de la for*a eDterioar3 s3 nu de,3)easc3 -aloarea momentului Cnco-oietor de la eforturile interioare Cn ra,ort cu orice aD3 Cn sec*iunea elementului:

4<7

MeDt j Mint ; De regul3& se folose)te suma momentelor Cnco-oietoare de la for*ele eDterioare )i eforturile interioare Cn ra,ort cu aDa& care trece ,rin centrul de greutate al arm3turii din (ona Cntins3 M s N 5 =-e(i ,ct;9;B )i fig;9;:@:

=<;64@

Ne j Rc

cc 8c V Rsc

sc 8s &

=<;67@

Cn care: N este for*a longitudinal3 de la sarcinile eDterioareF e 1 distan*a =eDcentricitatea@ de la for*a longitudinal3 eDterioar3 ,Sn3 la centrul de greutate al arm3turii CntinseF Rc 1 re(isten*a de calcul a betonului la com,rimareF Rs 1 re(isten*a de calcul a arm3turii din (ona Cntins3F Rsc 1 aceeai& a arm3turii din (ona com,rimat3F
8s 1 distan*a dintre centrele de greutate ale arm3turii din (ona Cntins3

= s@ )i com,rimat3 = sc@F
8c 1 aceeai& de la centrul de greutate al arm3turii cc 1 aria betonului din (ona com,rimat3;
s )i

,unctul de

ac*iune al efortului din (ona com,rimat3 Nc N Rc cc F "um se -ede din rela*ia =<;67@& ,entru -erificarea re(isten*ei elementului este necesar de )tiut -alorile cc )i 8c & care se determin3 Cn func*ie de Cn3l*imea (onei com,rimate D; In3l*imea (onei com,rimate D = cc )i 8c@ se determin3 din a doua condi*ie a staticii 1 suma ,roiec*iilor tuturor for*elor eDterioare )i eforturilor interioare ,e aDa longitudinal3 a elementului; In conformitate cu schemele de calcul ale elementului com,rimat eDcentric din figura <;B -om a-ea urm3toarele relaii: 6@ ,entru elemente cu eDcentricitate mare 1 ca(ul 6 =fig; <;B& a@:

N N Rc

cc V Rsc

sc A Rs

sF

=<;6B@

4@ ,entru elemente cu eDcentricitate mic3 1 ca(ul 4 =fig; <;B& b@:

N N Rc

cc V Rsc

sc A `s

s;

=<;6?@

4<B

+entru elementele confec*ionate din beton de clasa " 4?E75 )i mai mic3 )i armate cu arm3tur3 de clasele +St 47?& RSt 4:? sau RSt 7:5 =care alc3tuiesc maKoritatea din elementele com,rimate@& tensiunile din arm3tura din (ona Cntins3 `s Cn ca(ul 4 de lucru se recomand3 s3 se determine cu formula =9;6< din ,ct;9;7@:

+rocedura de calcul a elementelor com,rimate eDcentric ,entru ca(ul 4 de lucru detaliat este descris3 Cn ca(uri concrete de calcul ale elementelor cu sec*iune dre,tunghiular3& Cn form3 de T sau T1dublu Cn ,unctele <;?;4 )i <;9 ;

6 D D E h5 D s D =4D 6@ Rs ; 6 D D cu

=9;6<@

<;B; E-aluarea influen*ei flambaKului )i duratei de ac*iune a sarcinii asu,ra re(isten*ei elementelor com,rimate eDcentric Numeroase cercet3ri eD,erimentale au demonstrat c3 ,ortant3 a elementelor com,rimate eDcentric Cn mare m3sur3 fleDibilitatea =(-elte*a@ lor )i de durata ac*iunii a sarcinii; fleDibile la ac*iunea sarcinilor eDterioare se Cnco-oaie& ceea cre)terea eDcentricit3*ii ini*iale =fig;<;?@; ca,acitatea de,inde de Elementele ce duce la

%igura <;?; "reterea eDcentricit3ii forei ca urmare a Cnco-oierii stCl,ului Cn ,lanul s3u la aciunea momentului Cnco-oietor

4<?

In acela)i tim,& la ac*iunea sarcinii de lung3 durat3& Cn urma de(-olt3rii deforma*iilor de curgere lent3 a betonului& -aloarea eDcentricit3*ii cre)te )i mai mult; In final& cre)te considerabil -aloarea momentului Cnco-oietor )i ru,erea elementului are loc de la o for*3 eDterioar3 mai mic3 decSt ,entru elementele cu fleDibilitate mic3 =lf E h j B 1 ,entru elemente cu sec*iune dre,tunghiular3@; Influen*a flambaKului asu,ra ca,acit3*ii ,ortante a elementelor com,rimate eDcentric trebuie s3 fie luat3 Cn considera*ie la calculul lor Cn starea deformat3; Ins3& calculul elementelor du,3 o schem3 deformat3 cu e-iden*a deforma*iilor ,lastice ale betonului )i ,re(en*a fisurilor Cn (ona Cntins3 este destul de com,licat )i& de aceea& Cn ,re(ent& ,entru calculul ,ractic al elementelor com,rimate eDcentric se folose)te o schem3 nedeformabil3; Influen*a flambaKului )i duratei de ac*iune a sarcinii ,entru elementele cu fleDibilitatea lf E i d6B =sau lf E h d B 1 ,entru elemente cu sec*iune dre,tunghiular3@ se ia Cn considera*ie ,rin multi,licarea -alorii eDcentricit3*ii ini*iale e5 a for*ei eDterioare la coeficientul u& care se determin3 cu formula lui +erry1Timo)enYo:

6 D D& 6 D N E N cr
Cn care: Ncr este for*a longitudinal3 critic3& la care elementul C)i ,ierde stabilitatea )i care& Cn mod general& se determin3 cu formula clasic3:

=<;69@

N cr D
Cn care:

D.

l4
f

&

=<;6>@

este lf lungimea de flambaK a elementului )i se determin3 conform ,unctului <;4 )i figura <;7F . 1 con-en*ional este notat3 rigiditatea sec*iunii unui element din beton armat& )i se determin3 cu urm3toarele formule: 1 ,entru elemente cu sec*iunea de orice ,rofil simetric:

5 &6? E c I c .DD 5 &> E s I s & D = 5 &7 D D e @ l

<;6<@ 4<9

Cn care: Ec este modulul de elasticitate al betonuluiF Es 1 modulul de elasticitate al arm3turiiF Ic 1 momentul de iner*ie al sec*iunii de beton Cn ra,ort cu aDa& care trece ,rin centrul de greutate al sec*iunii elementuluiF Is 1 acelai& al arm3turii longitudinale totaleF

kl 1 un coeficient& care e-aluea(3 influen*a ac*iunii sarcinii de lung3 durat3 asu,ra eDcentricit3*ii for*ei eDterioare: kl N6VMlEMj 4 F
Cn care: Mleste momentul Cnco-oietor de la ac*iunea sarcinilor ,ermanente )i de lung3 durat3 Cn ra,ort cu aDa& care trece ,rin centrul de greutate al arm3turii din (ona Cntins3 Ml N Nl e F M 1 acelai& de la sarcina total3F re 1 coeficient& care se ado,t3 egal cu e5 E h& dar nu mai mic de 5&6? & iar ,entru elemente cu sec*iune rotund3 sau circular3 -aloarea h se Cnlocuie)te cu diametrul sec*iunii DF
1 ,entru elemente cu sec*iune dre,tunghiular3:

5&564?= 7D s D sc @Es h5 D asc D . D Ecbh DD 5&6>?bh D =@D; =<;6:@ bhEchDDl =5&7 D D eD


+entru elemente cu fleDibilitatea lf Ei _ 6B =sau ,entru elemente cu sec*iunea dre,tunghiular3 ,entru lf Eh j B @ se ,ermite de luat -aloarea coeficientului uN6&5; In ca(urile cSnd N b Ncr & este necesar de maKorat dimensiunile sec*iunii elementului =h )i b@ )i de re,etat calculul; Valoarea eDcentricit3*ii e =-e(i fig;<;B@ Cn formulele de calcul se admite egal3:

e N ue5 V h E4 A as ;

=<;45@

4<>

<;?; "alculul elementelor com,rimate eDcentric cu sec*iune dre,tunghiular3 <;?;6; Elemente cu eDcentricitate mare In ,unctul <;7 a fost men*ionat c3& com,rimare eDcentric3 cu eDcentricitate mare are loc atunci& cSnd Cn3l*imea (onei com,rimate D este mai mic3 sau egal3 cu -aloarea limit3 a (onei com,rimate Dcu =D j Dcu sau cj cu@; Schema de calcul a elementului este ,re(entat3 Cn figura <;9;

%igura <;9; Schema de calcul a elementelor com,rimate eDcentric cu eDcentricitate mare

In acest ca( condi*ia general3 de calcul la re(isten*3 =formula <;67& ,ct;<;7@ -a a-ea urm3toarea form3:

Ne D RcbD=h5 D D E 4@ D Rsc sc8 s &


iar suma ,roiec*iilor =,entru ca(ul 6@ -a a-ea urm3toarea form3:

=<;46@

N D RcbD D Rsc sc D Rs s &


din care Cn3l*imea (onei com,rimate:

=<;44@

4<<

N D R s s D R sc DD; Rc b

sc

=<;47@

La calculul elementelor la re(isten*3 Cn sec*iuni normale ,ot a-ea loc dou3 -ariante: -arianta I; Elementul eDist3; Este necesar de -erificat re(isten*a lui la o sarcin3 nou3; Sunt cunoscute toate caracteristicile elementului: dimensiunile sec*iunii h )i b& straturile de ,rotec*ie ale arm3turilor

as )i asc& ariile arm3turilor din (ona Cntins3

s )i com,rimat3

sc )i

clasele betonului Rc )i ale arm3turii Rs )i RscF -arianta II; Este necesar de calculat =,roiectat@ un element nou; Nu sunt cunoscute toate caracteristicile lui: h& b& as& asc& s & sc & Rc & Rs )i Rsc ; In ambele -ariante sunt cunoscute for*a longitudinal3 N)i eDcentricitatea ei e5 din calculul static al elementului sau ale unei structuri; La ,rima -ariant3 calculul se efectuea(3 Cn ordinea urm3toare: 6@ determin3m Cn3l*imea (onei com,rimate D cu rela*ia =<;47@F 4@ admitem din aneDa 64 -aloarea relati-3 limit3 a (onei com,rimate cu F 7@ determin3m -aloarea limit3 a (onei com,rimate Dcu N cu h5 F B@ -erific3m condi*ia D j DcuF ?@ dac3 aceast3 condi*ie se Cnde,line)te& se confirm3 i,ote(a c3 Cntr1 ade-3r a-em com,rimare eDcentric3 cu eDcentricitate mare )i atunci re(isten*a elementului se -erific3 cu formula =<;46@; Dac3 D d Dcu & a-em com,rimare eDcentric3 cu eDcentricitate mic3 )i elementul se calculea(3 conform recomanda*iilor din ,unctul <;?;4; Varianta I de calcul se CntSlne)te Cn ,ractic3 mai rar; Mai frec-ent se CntSlne)te -arianta II& cSnd este necesar de calculat =,roiectat@ un element nou; In acest ca(& nu sunt cunoscute toate caracteristicile elementului =h& b&

as& asc&

s&

sc & Rc & Rs )i Rsc@& iar Cn formulele de calcul mai este

necunoscut3 )i Cn3l*imea (onei com,rimate D; )a c3 Cn total a-em 65 necunoscute )i numai dou3 condi*ii de calcul: suma momentelor Cnco-oietoare M N 5 )i suma ,roiec*iilor Ji N 5 tuturor for*elor eDterioare )i eforturilor interioare; 4<:

Du,3 cum se )tie& ,entru re(ol-area ,roblemei& Cn a)a ca(uri este necesar de ad3ugat condi*ii =rela*ii@ su,limentare sau se admit unele din necunoscute; In calculele ,ractice se admit din recomanda*ii constructi-e =sau din ,ractica de calcul@ dimensiunile sec*iunii elementului h )i b =-e(i ,ct;<;6@& straturile de ,rotec*ie ale arm3turilor as )i asc =,ct;7;:@& clasele betonului )i ale arm3turilor Rc& Rs )i Rsc =,ct;B;?@; Du,3 aceasta r3mSn 7 necunoscute: s & sc )i D; ici men*ion3m c3& la calculul elementelor com,rimate eDcentric din beton armat& nu eDist3 un criteriu ini*ial general& care ne1ar ,ermite s3 stabilim direct ca(ul lor de lucru: eDcentricitate mare sau mic3; Unicul criteriu este Cn3l*imea (onei com,rimate D )i -aloarea ei limit3 Dcu ; Reieind din fa,tul& c3 a-em 7 necunoscute = s & sc )i D@ )i numai dou3 condi*ii de calcul& ini*ial ,ornim de la fa,tul c3 a-em ca(ul de com,rimare cu eDcentricitate mare =ca(ul 6& -e(i ,ct;<;7@ D j Dcu =sau c j

cu@ )i admitem: D N Dcu; ,oi& Cn continuare& din calcul se -a stabili mai ,recis ca(ul concret de lucru al elementului =D j Dcu sau D d Dcu@ )i
,relungim calculul ,entru ca(ul stabilit; In -arianta II 1 calculul se efectuea(3 Cn ordinea urm3toare: 6@ admitem D N Dcu F 4@ lu3m din aneDa 64 -aloarea relati-3 a Cn3l*imii limit3 a (onei com,rimate cuF 7@ transform3m formulele =<;46@ )i =<;44@ ca )i Cn ca(ul elementelor Cnco-oiate& armate sim,lu =-e(i ,ct;>;7;6@; Includem urm3toarele nota*ii:

cu N Dcu E h5

)i

nou N cu =6A 5&? cu @;

,oi transform3m termenii din formulele =<;46@ )i =<;44@& care con*in D;

+rimul termen din rela*ia =<;46@ Cl multi,lic3m )i Cl Cm,3r*im la h5 & a,oi scoatem din ,arante(3 h5 :

4:5

RcbDcu =h5 D Dcu E 4@ D RcbDcu

Dcu 4Dcu44 D Rcbh5 =6 D@ D Rcbh5 D Dcu =6 D 5&?Dcu @ D D 5u Rcbh5 F h54h5 h5Dcu i RcbDcu D RcbDcu h D Rcbh5 h D Dcu Rcbh5 ;
55

h5D h5 =6 D cu @ D h54h5

=<;4B@

=<;4?@

cum Cnlocuim ace)ti termeni Cn formulele =<;46@ )i =<;44@ )i& Cn final& ob*inem: 4 Ne D DouRcbh5 D Rsc sc8s F

=<;49@ =<;4>@

N D Dcu Rcbh5 D Rsc sc D Rs s F


B@ lu3m din aneDa 67 -aloarea coeficientului

nou ,entru -aloarea lui

cu de mai sus din ,unctul 4F


?@ din formula =<;49@ determin3m ini*ial aria necesar3 a arm3turii din (ona com,rimat3:
4N

e D D ou Rcbh5
=<;4<@

sc DF

Rsc = h5 D D sc @
9@ a,oi& din formula =<;4>@ determin3m aria necesar3 a arm3turii din (ona Cntins3:

Rsc D cu Rcbh5 D N s D scD; RsRs


Dac3 -aloarea sc& ob*inut3 din formula =<;4<@& este negati-3 =,entru
4

=<;4:@

Dou Rcbh5 D Ne@ & aceasta Cnseamn3 c3 arm3tura din (ona com,rimat3 nu este necesar3 din calcul& deoarece tot efortul din (ona com,rimat3 este ,reluat de beton; ceasta confirm3& c3 condi*ia admis3 mai sus D N Dcu
=cN cu@ nu este corect3; In realitate D _ Dcu )i& Cntr1ade-3r& a-em ca(ul de com,rimare eDcentric3 cu eDcentricitate mareF 4:6

>@ admitem aria arm3turii din (ona com,rimat3 din recomanda*ii constructi-eF <@ a-Snd Cn -edere fa,tul& c3 D _ Dcu =c _ cu@& Cnlocuim Cn formulele =<;49 n )iou <;4>@ N no )i cu _ c F :@ determin3m -aloarea coeficientului no din rela*ia =<;49@:

Ne D Rsc D5 DF
4

sc =h5 D

D sc @
=<;75@

Rcbh 65@ ,entru aceast3 -aloare a5lui no admitem c din aneDa 67F 66@ din formula =<;4>@ determin3m aria sec*iunii arm3turii din (ona Cntins3:
Rsc D c Rcbh5 D N s D scDF RsRs
64@ din aneDa 6B alegem diametrul =ds@ )i num3rul necesar de bare Cn a)a mod& ca aria lor total3 =se,arat ,entru s )i sc@ s3 fie cSt mai a,roa,e de -aloarea necesar3 din calcul; ria arm3turii admise ,oate fi mai mare decSt acea din calcul ,Sn3 la 6? T )i nu mai mic3 de ? T; Dac3 -aloarea sec*iunii arm3turii com,rimate sc& ob*inut3 din formula =<;4<@& este egal3 cu (ero = scN 5@& aceasta Cnseamn3 c3 D N Dcu =c N cu@; Este ca(ul 6 de com,rimate eDcentric3 cu eDcentricitate mare la limit3; Dac3 -aloarea sc din formula =<;4<@ este ,o(iti-3& aceasta Cnseamn3 c3 D d Dcu )i elementul se calculea(3 ca un element com,rimat eDcentric cu eDcentricitate mic3 =-e(i Cn continuare ,ct;<;?;4@; <;?;4; Elemente cu eDcentricitate mic3 "om,rimare eDcentric3 cu eDcentricitate mic3 are loc cCnd Cn3lmea (onei com,rimate reale =D@ este mai mare decSt -aloarea limit3 a (onei com,rimate =Dcu@ DdDcu =c d cu@ =-e(i ,ct; <;7 i <;?;6@; Schema de calcul a elementului este ,re(entat3 Cn figura <;>; 4:4

=<;76@

%igura <;>; Schema de calcul a elementelor com,rimate eDcentric cu eDcentricitate mic3

In acest ca( =ca(ul 4 de ru,ere@ tensiunile Cn arm3tura din (ona Cntins3 =sau mai ,uin Cntins3@ la stadiul de ru,ere a elementului nu ating limita de curgere a oelului =`s _ `y@ i ru,erea elementului are loc Cn urma stri-irii betonului din (ona com,rimat3 i Cn acelai tim, nu se folosete ,e de,lin re(istena arm3turii din (ona Cntins3; cest ca( de lucru al elementului este economic de(a-antaKos& iar tehnic neadmisibil& fiindc3 ru,erea elementului decurge fragil i momentan; In acest ca( condiiile generale ,entru -erificarea ca,acit3 ii ,ortante a elementului =formulele <;67 i <;6?@ -or a-ea urm3toarele forme: Suma momentelor Cnco-oietoare ale tuturor forelor eDterioare i eforturilor interioare Cn ra,ort cu aDa& care trece ,rin centrul de greutate al arm3turii din (ona Cntins3 M s N 5:

Ne j Rc bD =h5 A D E 4@ V Rsc sc 8s F Suma ,roiec*iilor tuturor forelor eDterioare i eforturilor interioare ,e aDa longitudinal3 a elementului Ji N 5: N N Rc bD V Rsc sc A `s s & Cn care:

=<;74@

=<;77@

`s sunt tensiunile Cn arm3tura din (ona Cntins3& care ,ot fi


determinate cu rela*ia =9;6<@:

4:7

In acest ca(& ,entru determinarea ariilor necesare ale arm3turilor

6 D D E h5 D s D =4D 6@ Rs ; 6 D Dcu

=9;6<@
s

)i sc din rela*iile =<;74 )i <;77@ )i cu formula =9;6<@& ob*inem formule destul de com,licate; Ins3& Cn afar3 de aceasta& dac3 calculul se efectuea(3 nemiKlocit ,entru D d Dcu & ob*inem o armare de(a-antaKoas3 economic a elementului& deoarece ca,acitatea ,ortant3 a (onei Cntinse este mai mare decSt a celei com,rimate i `s _ `y; +entru eDcluderea acestui ca( de armare =de ru,ere@ )i ,entru sim,lificarea metodei de calcul& eDamin3m dou3 -ariante limite de calcul:

6@ 4@

D N Dcu =c N cu@F D N h )i admitem c3 h h h5& atunci

c N D E h5 h D E h N 6&5 ;

Inlocuind ,entru fiecare -ariant3 limit3 -aloarea lui D sau c Cn formula =9;6<@ ob*inem: 6@ ,entru D N Dcu :

6 D Dcu E h5 D 6@ Rs D Rs FD s D =4 6 D Dcu
4@ ,entru D N h =c N 6&5 @:

=<;7B@

6 D h E h5 D s D =4D 6@ Rs D D Rs D Rsc ; 6 D D cu
Du,3 cum se -ede din aceste formule& ,entru D N Dcu tensiunile din arm3tura Cntins3 la stadiul de calcul al elementului sunt egale cu re(isten*a arm3turii la Cntindere =`s N Rs@ )i calculul se efectuea(3 ca i ,entru com,rimare eDcentric3 cu eDcentricitate mare =,ct; <;?;6@; +entru -arianta 4 =D N h@& Cn arm3tura mai Cnde,3rtat3 de ,unctul de ac*iune a for*ei longitudinale eDterioare N& a,ar tensiuni de com,rimare )i la stadiul de calcul ele sunt egale cu re(isten*a arm3turii la com,rimare =`s N A Rs N Rsc@;

=<;7?@

4:B

Du,3 Cnlocuirea -alorilor <;77@& ob*inem:

`s N Rsc )i D Nh h h5 Cn rela*iile =<;74 )i

h54 Ne D Rcbh5 =h5 D @ D Rsc 4

sc 8s D

5&?Rcbh5 D Rsc

sc 8s F

=<;79@ =<;7>@

N D Rcbh5 D Rsc sc D Rsc s ;


Din formula =<;79@ determin3m aria necesar3 a arm3turii com,rimate
sc& care este mai a,roa,e de ,unctul de ac*iune a for*ei longitudinale N: 4

N e D 5 &? Rc bh5 sc D& R sc 8 s


iar din rela*ia =<;7>@ determin3m aria arm3turii com,rimate& situat3 mai de,arte de ,unctul de ac*iune a for*ei longitudinale N:
4

=<;7<@

N D Rc bh5 D Rsc sc s D; Rsc


<;?;7; Elemente cu arm3tur3 simetric3 In unele elemente com,rimate eDcentric =stSl,ii intermediari ai cl3dirilor etaKate& ai halelor cu ,oduri rulante )i altele@ la unele combin3ri de sarcini ,ot a,3rea momente Cnco-oietoare cu sens o,us =,o(iti-e sau negati-e@ )i a,roDimati- egale du,3 -aloare; De aceea& ,entru asigurarea re(isten*ei elementului la ac*iunea momentului Cnco-oietor& care C)i schimb3 semnul Cn ,erioada de eD,loatare a cl3dirii& se iau egale ariile arm3turilor din (ona Cntins3 = s@ )i com,rimat3 = sc@ s N sc cu arm3tur3 de aceea)i clas3 =Rs N Rsc@; )a ti, de armare este numit armare simetric3 )i a-em sRs N scRsc ; ici ,rin no*iune de armare simetric3 se subCn*elege egalitatea ariilor arm3turilor din (onele Cntins3 )i com,rimat3 =indiferent de num3rul de

=<;7:@

4:?

bare Cn fiecare (on3@& dar nu aranKare simetric3 a barelor Cn ra,ort cu aDa neutr3 a elementului; La calculul elementului la re(isten*3 folosim condi*iile de echilibru M S N 5 =formula <;46@ )i JiN5 =formula <;44@ ,entru com,rimare eDcentric3 cu eDcentricitate mare:

Ne D RcbD=h5 D D E 4@ D Rsc sc8s F N D RcbD D Rsc sc D Rs s ;


%olosind condi*ia de armare simetric3 =<;44@ a-em: N N Rc din care:
sR s N

=<;46@ =<;44@

scRsc & din formula

bD&

=<;B5@

D N N E Rc b;
,oi includem aceast3 -aloarea a lui

=<;B6@

D Cn formula =<;74@ )i obinem:


=<;B4@

NN Ne D Rcb=h5 D@ D Rsc sc 8 s ; Rcb4 Rcb


De aici a-em:

NN sc D s D =e D h5 D@; 4 Rcb Rsc 8 s


ici e este distan*a de la centrul de greutate al arm3turii din (ona Cntins3 ,Sn3 la aDa de ac*iune a for*ei eDterioare N =-e(i fig;<;9@& care se determin3 cu rela*ia =<;45@:

=<;B7@

e D De5 D h E 4 D as &
iar

=<;45@

u 1 se determin3 cu formula =<;69@ i ,unctul <;B;


4:9

<;9; "alculul elementelor com,rimate eDcentric cu sec*iunea Cn form3 de T sau T1dublu La Cnc3rcarea elementelor com,rimate eDcentric cu seciunea trans-srsal3 Cn form3 de T sau T1 dublu ,ot fi dou3 ca(uri de aciune a momentului Cnco-oietor de la sarcina eDterioar3: 6; Cn ,lanul aDei de simetrie a seciuniiF 4; Cn alt ,lan a seciunii; In ,rimul ca(& calculul se efectuea(3 ca ,entru elemente cu sec iune dre,tunghiular3& iar Cn ca(ul doi se efectuea(3 un calcul s,aial; -Cnd Cn -edere ca in ,ractic3 mai frec-ent se CntSlnete ca(ul 6& Cn continuare in manual -a fi eDaminat acest ca(; La calculul acestor elemente& Cn func*ie de locul de trecere al aDei neutre D& ,ot fi dou3 ca(uri =-e(i fig; <;<@:

%igura <;<; Dou3 ca(uri de calcul ale elementelor com,rimate eDcentric cu seciunea T sau T1dublu:
a@ aDa neutr3 trece ,rin ,lac3 sau ,e marginea ei de KosF b@ aDa neutr3 intersectea(3 ner-ura;

4:>

6@ aDa neutr3 trece ,rin ,lac3 sau ,e marginea inferioar3 a ei D j hsl&c =fig; <;<& a@F 4@ aDa neutr3 intersectea(3 ner-ura D d hsl&c =fig; <;<& b@; ici hsl&c este Cn3l*imea =grosimea@ ,l3cii elementului din (ona com,rimat3; In ca(ul 6 =D j hsl&c@ elementul cu sec*iune Cn form3 de T sau T1 dublu se calculea(3 ca un element cu sec*iune dre,tunghiular3 cu dimensiunile hsl&c D bsl&c =-e(i fig; >;64& linia ,unctat3@; In ca(ul 4 =D d hsl&c@ elementul se calculea(3 ca un element cu sec*iune Cn form3 de T inde,endent de forma (onei Cntinse& deoarece la stadiul de calcul =stadiul de ru,ere@ se eDaminea(3 o sec*iune cu fisur3& Cn care lucrul betonului la Cntindere este nul =`ct N 5@; In figura <;:& b@ este re,re(entat3 schema de calcul a elementului com,rimat eDcentric ,entru ca(ul 4& cSnd aDa neutr3 intersectea(3 ner-ura =D d hsl&c@; +entru calculul la re(isten*3 Cn sec*iuni normale ale acestor elemente este necesar ca ,re-enti- de stabilit locul de trecere al aDei neutre; Locul de trecere al aDei neutre D de,inde de -aloarea for*ei longitudinale de la

sarcinile eDterioare N )i a efortului ,reluat de ,laca com,rimat3 Nsl&c N N Rc hsl&cabsl&c : 6@ dac3 N j Nsl&c N Rc hsl&cabsl&c& atunci aDa neutr3 trece ,rin ,lac3 sau ,rin marginea ei inferioar3 D j hsl&c F 4@ dac3 Nd Nsl&c & atunci aDa neutr3 intersectea(3 inima =ner-ura@ elementului =fug;<;<& b@; Este cunoscut =-e(i ,ct;<;7@ c3 re(isten*a elementului Econstruc*iei Cn sec*iuni normale -a fi asigurat3 Cn ca(ul& dac3 -aloarea momentului Cnco-oietor de la sarcinile eDterioare de calcul MeDt nu -a de,3)i -aloarea momentului Cnco-oietor& ,reluat de eforturile interioare Mint Cn ra,ort cu orice aD3 1 MeDt j Mint ; Du,3 cum se )tie& Cn a)a ca(uri mai frec-ent folosim suma momentelor Cnco-oietoare Cn ra,ort cu aDa& care trece ,rin centrul de greutate al arm3turii din (ona Cntins3 M s N 5;

4:<

+entru a Cn*elege mai clar )i a Cnsu)i mai bine ,rocedura de calcul a elementelor cu sec*iunea Cn form3 de T Cn ca(ul doi =D d hsl&c@& con-en*ional di-i(3m (ona com,rimat3 a betonului =cu form3 de T@ Cn dou3 sec*iuni dre,tunghiulare =de forme mai sim,le& -e(i fig;<;:& b@;

%igura <; :; Schema de calcul a elementului com,rimat eDcentric cu seciunea Cn form3 de T sau T1dublu:
a@ aria real3 a (onei com,rimateF b@ (ona com,rimat3 echi-alent3& di-i(at3 Cn 4 forme mai sim,le;

tunci condi*ia de re(isten*3 M s N 5 -a a-ea urm3toarea form3: Ne j RcbD=h5 ADE4@ V Rc hsl;c=bef A b@=h5 A hsl;cE4@ V scRsc (s; ici bef este l3*imea efecti-3 =de calcul@ a elementului Cn form3 de T =-e(i ,ct;>;7;7@; =<;BB@

4::

+entru determinarea Cn3l*imii (onei com,rimate D folosim suma ,roiec*iilor tuturor for*elor eDterioare )i eforturilor interioare ,e aDa longitudinal3 a elementului Ji N 5& care -a a-ea urm3toarele forme Cn func*ie de ca(ul de com,rimare eDcentric3: 6@ Cn ca(ul com,rim3rii eDcentrice cu eDcentricitate mare D j Dcu =sau

c j cu@:

N D RcbD D Rchsl&c =bef D b@ D Rsc

sc D

Rs

s F =<;B?@

4@ Cn ca(ul com,rim3rii eDcentrice cu eDcentricitate mic3

D d Dcu

=sau c d cu@:

N D RcbD D Rchsl&c =bef D b@ D Rsc

sc D

Ds

s&

=<;B9@

Cn care: `s se determin3 cu formula =9;6<@; Din rela*iile =<;BB;;;<;B9@ se ob*in formule ,entru determinarea ariilor arm3turilor s )i sc ,entru fiecare ca( de lucru al elementului; Dar& a-Snd Cn -edere& c3 Cn ,ractic3& Cn maKoritatea ca(urilor =ca )i ,entru elemente cu sec*iune dre,tunghiular3@ a-em armare simetric3 =-e(i ,ct;<;?;7@ Cn continuare -om deduce formule ,entru determinarea ariilor arm3turilor s )i sc ,entru acest ca(: 6@ ,entru com,rimare cu eDcentricitate mare D j Dcu =sau c j cu@ Cn final a-em:

Rc bh 5 D m D D 5 D D mo s D sc DDF Rs6DD
4@ ,entru elemente cu eDcentricitate mic3 D d Dcu =sau c d cu@:

=<;B>@

Rcbh5 D m D D 56 D D mo s D sc DD; Rs6DD


In aceste formule a-em urm3toarele nota*ii:

=<;B<@

Ne Dm D4Rcbh5 F

D D asc E h5 F
755

D5 D Dc =6 D 5&?Dc @F

D56 D Dc6 =6 D 5&?Dc6 @F

D mo D Doc =6 D 5&?hsl&c E h5 @ F

D oc D =bsl &c D b@hsl &c E bh5 F

D c D D n D D oc F D n D N E R c bh 5 F
D c6 D D6 E h5 &
Cn care:

DD D D D D D D DDD=Ds D DcDs D D56 D Dn @4sc sn56 D6 D h5 DDDD cDsD D; 44 DD D m D D 5 D D mo DD & iar coeficien*ii )i se iau dinCn care: D s D
c6D D beton armat com,rimate eDcentric; normele de calcul ale elementelor din

<;>; Elemente com,rimate cu sec*iunea trans-ersal3 rotund3 In unele ca(uri& reieind din cerin*e estetice i de arhitectur3 =mai ,uin economice@ se folosesc stSl,i cu sec*iune rotund3& care se armea(3 cu bare longitudinale )i arm3tur3 trans-ersal3; .arele longitudinale se instalea(3 uniform ,e ,erimetrul sec*iunii =nu mai ,u*in de 9 bare@& iar arm3tura trans-ersal3 este Cn form3 de s,iral3 sau de inele sudate =fig;<;65@; cest ti, de armare trans-ersal3 este numit armare Cn fret3 )i& deseori& aceste elemente se numesc 1 stSl,i freta*i; .etonul din interiorul s,iralei =sau a inelelor@ se afl3 Cntr1o stare de com,rimare multilateral3; rm3tura trans-ersal3 Cn s,iral3 sau inele re*ine de(-oltarea liber3 a deforma*iilor trans-ersale ale betonului& care duce la maKorarea re(isten*ei lui la ac*iunea for*ei longitudinale aDiale de com,rimare; "hiar )i du,3 stratificarea stratului de ,rotec*ie al betonului& elementul ,relunge)te s3 lucre(e ,Sn3 cSnd tensiunile Cn arm3tura s,iralei nu ating limita de curgere a o*elului `s&fr N `y; Efectul de fret3 =re(isten*a betonului din interiorul s,iralei@ de,inde Cn mare m3sur3 de ,asul arm3turii s,iralei =sau inelelor@ Sfr )i de diametrul

barei s,iralei dfr =fig; <;65@; Efectul de fret3 are loc atunci& cSnd ,asul 756

%igura <;65; rmarea cu s,iral3 sau cu inele a elementelor com,rimate cu seciune rotund3

barelor s,iralei sau inelelor nu de,3)e)te 6E? din diametrul D al sec*iunii elementului 1 Sfr j 6E? D )i nu mai mare de 655 mm; Totodat3& ,asul s,iralei se admite nu mai mic de B5 mm din condi*ii de betonare a elementului; In calitate de arm3tur3 ,entru s,iral3 sau inele se recomand3 de folosit bare cu diametrul de ,Sn3 la 6B mm din arm3tur3 de clasele +St 47?& RSt 4:?& RSt 7:5 sau sSrm3 RPr 7:?;;;B65; S,irala )i inelele trebuie s3 fie rotunde Cn ,lan cu diametrul nu mai mic de 455 mm; Efectul arm3turii Cn fret3 se ia Cn considera*ie la elementele cu fleDibilitatea lf E D j 65 =aici lf este lungimea de flambaK a elementului& -e(i ,ct;<;4 )i fig;<;7@; La elementele cu fleDibilitatea mai mare de 65 =lf E D d 65@& efectul fretei se negliKea(3; Elementele com,rimate cu eDcentricitate accidental3 )i cu fleDibilitatea lf ED j 65 se calculea(3 la re(isten*3 ca un element com,rimat centric cu urm3toarea rela*ie:

N D Rc c & fr D Rsc sc D 4&? Rs & fr s & fr &


Cn care: c&fr este aria sec*iunii betonului din interiorul s,iralei sau a inelelor =aria fretei@: c & fr D DD 4 E B&fr 754

=<;B:@

=<;?5@

Cn care: Dfr este diametrul sec*iunii betonului din interiorul s,iralei =diametrul fretei@F Rs&fr 1 re(isten*a de calcul a arm3turii s,iralei sau a inelelorF
s&fr 1 aria con-en*ional3 a sec*iunii arm3turii s,iralei:

s& fr D

DD fr
S fr

fr

&

=<;?6@

Cn care: fr este aria sec*iunii trans-ersale a barei s,iralei sau a inelelorF sc )i Rsc 1 aria total3 a sec*iunii barelor longitudinale )i re(isten*a lor de calul la com,rimare; Elementele com,rimate eDcentric cu sec*iune rotund3 i fleDibilitatea lf E D j 65 se calculea(3 ca )i elementele com,rimate eDcentric cu sec*iune dre,tunghiular3 =,ct;<;?;6 )i <;?;4@ cu Cnlocuirea Cn rela*iile de calcul a re(isten*ei betonului la com,rimare centric3 Rc cu re(isten*a betonului la com,rimare cu efectul de fret3:

Rc& fr
Cn care:

>&?e5 D Rc D 4D fr Rs& fr =6 D@& D fr B


s & fr

=<;?4@

}fr este coeficientul -olumetric de armare cu s,iral3 sau inele:


D fr D
D fr D S fr F
=<;?7@

e5 A eDcentricitatea for*ei longitudinale eDterioare;


Elementele com,rimate cu sec*iune rotund3 cu fleDibilitatea lf E D d 65 sau e5 b Dfr E >&? se calculea(3 ca un stSl, nefretat =fig;<;66@; Re(isten*a elementului Cn sec*iuni normale se -erific3 cu rela*ia:

sin 7D D DcirsinD D Dcir4 Ne5 D Rc D RcD Rs s&tot D Rs =D D@& 7DD


Cn care: este aria sec*iunii elementului N tD E BF

=<;?B@
4

rc 1 ra(a sec*iunii elementului =betonului@F


757

%igura <;66; Schema de calcul a elementului cu seciune rotund3

rs 1 ra(a circomferin*ei de instalare a barelor longitudinaleF


s&tot 1 aria total3 a sec*iunii barelor longitudinaleF

cir 1 Cn3l*imea relati-3 a (onei com,rimate circular3 care se


determin3 Cn modul urm3tor: 1 ,entru:

N D 5&>> Rc

D 5&9B?Rs s&tot

=<;??@

se determin3 din re(ol-area urm3toarei rela*ii:

D cir D
1 ,entru:

sin 4 DD cir N D Rc 4D F R c D R s s &tot

=<;?9@

N D 5&>>Rc

D 5&9B?Rs s&tot

se determin3 din re(ol-area urm3toarei rela*ii:

NDRs

sin 4 DD cir s & tot D R c 4D D 4 &?? R s


s &tot

D cir D; Rc
"oeficientul se admite:

=<;?>@

k din formula =<;?B@ consider3 lucrul arm3turii Cntinse )i

75B

k N 6&9 =6A6&?? cir@ cir & dar nu mai mare de 6&5& Cn ca(ul cSnd se k
Cnde,line)te condi*ia =<;??@F N 6&5& cSnd condi*ia =<;??@ nu se Cnde,line)te;

<;<; "alculul la re(isten*3 a elementelor com,rimate eDcentric la ac*iunea for*ei t3ietoare Elementele com,rimate eDcentric se calculea(3 la re(isten*3 la ac*iunea for*ei t3ietoare ca )i elementele Cnco-oiate =-e(i ,ct;>;B;?;;;>;B;9@ cu e-iden*a unor ,ro,riet3*i s,ecifice de lucru ale acestor elemente; +entru e-aluarea acestor ,ro,riet3*i se folosesc unii coeficien*i de corectare: 1 ,entru N E Nc d 5&? & ,artea din drea,ta a rela*iei =>;7B@ se multi,lic3 cu coeficientul:

D n6 D 4=6 D N E N c @ &
Cn care: Nc N 6&7 Rc & dar nu mai mic de N F %or*a t3ietoare& ,reluat3 de betonul din (ona com,rimat3 Vc =rela*ia>;79@& )i,artea drea,t3 din condi*ia =>;B7@ se multi,lic3 cu coeficientul:

=<;?<@

NN 4 Dn4 D 6 D 7D B=@; Nc N c
La acest coeficient se multi,lic3 )i -aloarea lui >;B;7;;;>;B;?;

=<;?:@ Mc din ,unctele

<;:; "alculul elementelor din beton armat la com,rimare local3 La ac*iunea unei Cnc3rc3turi& de la un element la altul direct sau ,rin intermediul unei ,l3ci metalice cu su,rafa*a mai mic3 decSt sec*iunea elementului& a,are com,rimare local3 =-e(i fig;4;65 )i 4;66@; Du,3 cum s1a men*ionat Cn ,unctul 4;B;?& la com,rimare local3 re(isten*a betonului cre)te Cn re(ultatul efectului de fret3 )i& de aceea& Cn general& se maKorea(3 )i re(isten*a elementului la com,rimare local3; Deseori re(isten*a betonului la com,rimare local3 mai este numit3 re(isten*a la stri-ire;

75?

Re(isten*a betonului la com,rimare local3 =stri-ire@ se -erific3 cu urm3toarea rela*ie:

N loc D D loc R c & loc

loc &

=<;95@

Cn care: Nloc este for*a de com,rimare local3 de la sarcinile eDterioareF loc 1 coeficient& care se admite Cn func*ie de diagrama tensiunilor de com,rimare local3 =fig;<;64@: loc N6&5 1 ,entru diagrama tensiunilor uniform distribuite =dre,tunghiular3@F loc N 5&>?1 ,entru diagrama tensiunilor neuniforme =fig;<;64& b@F
loc 1 aria sec*iunii de ac*iune a sarcinii locale =fig;<;67@F

Rc&loc 1 re(isten*a betonului la com,rimare local3 =la stri-ire@:

Rc&loc D 5&<Rc ef E loc &


dar nu mai mare de 4&? Rc )i nu mai mic3 de Rc F Rc 1 re(isten*a de calcul a betonului la com,rimare centric3F
ef

=<;96@

1 aria sec*iunii efecti-e& care se ia Cn calcul Cn func*ie de schema


de ac*iune a Cnc3rc3turii locale =fig;<;67@; ceast3 arie efecti-3 re,re(int3 con-en*ional aria fretei& care men*ine deformarea trans-ersal3 liber3 a betonului com,rimat local;

%igura <;64; %orma diagramei tensiunilor la com,rimare local3:


a@ dre,tunghiular3F b@ ,arabolic3;

759

%igura <;67; Scheme de com,rimare local3 ,entru determinarea ariilor loc i ef 75>

%igura <;67 continuare

Dac3 nu se Cnde,line)te condi*ia =<;95@& atunci Cn (ona de com,rimare local3 se instalea(3 ,lase& s,iral3 sau inele sudate din arm3tur3 ,entru maKorarea re(isten*ei betonului la re(isten*3 local3 ca )i Cn ca(ul elementelor cu sec*iune rotund3 =-e(i ,ct;<;>@; In a)a ca(uri re(isten*a la com,rimare local3 se -erific3 cu urm3toarea rela*ie:

N loc D D loc R cs & loc

loc &

=<;94@

Cn care: Rcs&loc este re(isten*a con-en*ional3 a betonului armat cu ,lase sau s,iral3 la ac*iunea sarcinii locale& care se determin3 Cn func*ie de ti,ul de armare local3:

Rsc&loc D Rc&loc D 4Ds&locRs&loc D Ds&loc &


75<

=<;97@

aici:

D s &loc D

loc &ef E

loc

=<;9B@

loc&ef este aria sec*iunii cu,rins3 Cn ,erimetrul ,laselor =lD D ly@ sau

Cn interiorul s,iralei =inelelor@ =fig;<;6B@F Rs&loc 1 re(isten*a de calcul la Cntindere a arm3turii ,laselor sau a s,iraleiF }s&loc 1 coeficientul -olumetric de armare cu ,lase sau s,iral3 Cn (ona de com,rimare local3 care se determin3 cu urm3toarele formule: 1 ,entru ,lase:

D s & loc D

n sD

sD l D D

n sy S

sy l y

loc D

&

=<;9?@

Cn care: nsD )i nsy sunt num3rul de bare Cn ,las3 Cn direc*ia D )i yF


sD )i sy 1 aria sec*iunii a acestor bareF

lD )i ly 1 lungimea barelor Cn direc*ia D )i yF

s 1 distan*a dintre ,lase =,asul@;

%igura <;6B; rmare local3 cu ,lase& s,iral3 sau inele 75:

Toate aceste m3rimi se admit din recomanda*ii constructi-e =-e(i ,ct;<;>@F 1 ,entru s,iral3 sau inele sudate =-e(i ,ct;<;>@:

B D s &loc D D fr D& D fr D S fr

s & fr

=<;99@

Cn care: s&fr este aria arm3turii s,iralei sau a inelelor sudate =fretei@F Dfr 1 diametrul s,iraleiF Sfr 1 ,asul s,iralei fretei; La com,rimare local3 unilateral3 de la elemente Cnco-oiate =grin(i& ,anouri cu ner-uri& ferme& arce )i altele@& ,entru determinarea ariei sec*iunii locale loc lungimea de s,riKin a acestora se admite Cn calcul nu mai mare de 45 cm; La -erificarea la re(isten*3 a (onelor com,rimate de la ca,etele elementelor ,recom,rimate la eta,a de transfer a efortului de ,recom,rimare ,e beton + =-e(i ,ct;?;B@& Cn rela*iile =<;95 )i <;94@ Nloc se Cnlocuie)te cu efortul de ,recom,rimare +; Men*ion3m c3 Cn maKoritatea ca(urilor ,entru maKorarea re(isten*ei betonului la com,rimare local3 se instalea(3 ,lase sudate )i& mai rar& s,iral3 sau inele sudate; Ultimul ti, de armare se folose)te la elemente cu sec*iune rotund3 )i ,oate fi folosit )i ,entru armarea ca,etelor elementelor ,recom,rimate; 'rosimea stratului de beton& armat cu ,lase& s,iral3 sau inele se determin3 cu urm3toarele formule: 1 ,entru schemele de calcul i& K )i g din figura <;67:

hs &loc D D s = Nloc E Rc D loc @ F


1 ,entru schemele de calcul a&

=<;9>@

b& c& d& e& f )i h din figura <;67:


=<;9<@

Ds hs&loc D= Nloc E Rc D loc @ b Cn care: -alorile coeficientului s se admit Cn func*ie de schema de


com,rimare local3 din figura <;67: s N 5&?5 1 ,entru schemele a& b& c )i dF 765

s N 5&>? 1 ,entru schemele i )i KF s N 6&55 1 ,entru schemele e& f& g )i h;


+entru armare local3 se iau nu mai ,u*in de B ,lase;
<;65; STR#+UN'ERE

<;65;6; No*iuni generale La ac*iunea unei sarcini =sau a unei reac*iuni@ concentrate ,e o su,rafa*3 mic3 a unei ,laci& Cn beton a,ar tensiuni de forfecare )i ,laca se ru,e de la forfecare local3& care mai des este numit3 str3,ungere; Ru,erea la str3,ungere este caracteristic3 la ,lan)eele f3r3 grin(i =,lan)ee dal3@& la care ,laca se rea(em3 direct ,e stSl,i =fig;<;6?& a@& la funda*ii =fig;<;6?& b@ )i la ,laca =brSul@ de leg3tur3 a ca,etelor su,erioare ale ,ilo*ilor =fig;<;6?& c@;

%igura <;6? "a(uri mai frec-ente de str3,ungere: a@ ,laneuF b@ fundaieF c@ brCu de leg3tur3 a ,iloilor;

766

Ru,erea ,l3cii are loc Cntr1o sec*iune Cnclinat3 s,a*ial3 ,e o su,rafa*3 asem3n3toare cu un trunchi de ,iramid3 =,entru su,rafa*a dre,tunghiular3 de ac*iune a sarcinii concentrate@ sau cu un trunchi de con =,entru stSl,i rotun(i@ cu ba(a mai mic3 la locul de ac*iune a sarcinii )i mai mare la ni-elul arm3turii longitudinale de re(isten*3 din ,lac3 =liniile 6& 4 )i 7 Cn fig;<;6?@; Se consider3 c3 Cntr1ade-3r -a a-ea loc o str3,ungere& dac3 dimensiunile su,rafe*ei de ac*iune a sarcinii locale -or fi nu mai mari de urm3toarele -alori: 1 ,entru su,rafa*3 rotund3 1 diametrul ei nu -a de,3)i 7&? h5&sl =aici h5&sl este Cn3l*imea de calcul a ,l3cii@F 1 ,entru su,rafe*e dre,tunghiulare 1 cu ,erimetrul nu mai mare de 66 h5&sl ; Dac3 -alorile acestor dimensiuni -or fi mai mari& atunci calculul la re(isten*3 se efectuea(3 Cn conformitate cu recomanda*iile din ,unctul >;B;

<;65;4; Scheme de ac*iune a sarcinii locale )i determinarea ,erimetrului mediu de calcul La calculul ,l3cilor din beton armat la re(isten*3 la str3,ungere se folose)te ,erimetrul mediu al trunchiului de ,iramid3 sau al conului de ru,ere Um =fig;<;69@;

%igura <;69; +erimetrul mediu al trunchiului de ,iramid3 sau de con la ru,erea betonului de la str3,ungere

Lungimea ,erimetrului Um de,inde de locul de ac*iune a sarcinii

764

concentrate )i de distan*a lsh 1 distan*a de la marginea su,rafe*ei Cnc3rcate ,Sn3 la linia ,erimetrului sec*iunii de calcul =fig;<;6>@;

%igura <;6>; Schemele de aciune a sarcinii locale i ,erimetrul seciunilor de calcul

In func*ie de locul de ac*iune a sarcinii locale ,ot fi urm3toarele ca(uri ,rinci,ale: 6@ sarcina local3 ac*ionea(3 Cn (ona central3 a ,lan)eului =,l3cii@ =fig;<;6>& a@ )i b@F 4@ aceeai& la marginea ,l3cii =fig;<;6>& c@F 7@ aceeai& la col*ul ,l3cii =fig;<;6>& d@; In ,ri-in*a distan*ei de la marginea su,rafe*ei Cnc3rcate ,Sn3 la linia ,erimetrului sec*iunii de calcul lsh & men*ion3m cu regret& c3 Cn documentele tehnice se recomand3 diferite -alori ale acestei distan*e:

1 Cn Eurocodul 4 EN 6::41616:455B se recomand3 de admis

lshN4 h5&sl cu unghiul de Cnclina*ie a laturii trunchiului de ,iramid3 sau a conului N 49&9q =-e(i fig;<;6?@F
)i Cn normele eD1so-ietice 1 Cn normele RM NM" %;54;5414559 SNi+ 4;57;561<B se recomand3 de luat lsh N h5&sl cu unghiul N B?q F
1 Cn normele Re,ublicii .elarusi lsh N 6&? h5&sl cu unghiul N 77&>qF 1 Cn normele actuale ale Rusiei lsh N 5&? h5&sl cu unghiul N 97&Bq;

767

Deci& du,3 cum -edem& la aceast3 ,roblem3 nu este o ,ro,unere unic3; De aceea& reie)ind din condi*ia& c3 ,resiunea Cn cor,urile solide se transmite de la un strat la altul sub unghiul de B?q& Cn ,re(entul manual a )i fost admis3 -aloarea acestei distan*e lsh N h5&sl cu unghiul de B?q; +entru stabilirea diferen*ei de determinare a -alorii ,erimetrului mediu al sec*iunii de calcul Um din diferite normati-e& Cn com,ara*ie cu -arianta ado,tat3 =lsh N h5&sl@& au fost com,arate numeroase re(ultate numerice de calcul Cn ba(a c3rora Cn final s1a stabilit c3: 1 Eurocodul EN 6::41616:455B su,raa,recia(3 -aloarea ,erimetrului mediu Um cu 4?;;;75 TF 1 normele Re,ublicii .elarusi cu 6? TF 1 normele Rusiei suba,recia(3 cu 6? T; In func*ie de locul de ac*iune a sarcinii locale se recomand3 urm3toarele formule ,entru determinarea ,erimetrului mediu al sec*iunii de calcul: 1 sarcina ac*ionea(3 Cn (ona din cSm, a ,l3cii: a@ cu su,rafaa dre,tunghiular3 b D a =fig;<;6>& a@:

Um N 4 =a V b V 4 h5&sl@ F b@ cu su,rafaa rotund3 dsh =fig;<;6>& b@: Um N t =dsh V h5&sl@ F 1 sarcina ac*ionea(3 la marginea ,l3cii ,e o su,rafaa dre,tunghiular3 =fig;<;6>& c@: Um N 6&? =a V b V 4 h5&sl@ F 1 sarcina ac*ionea(3 la col*ul ,l3cii ,e o sec*iune dre,tunghiular3 =fig;<;6>& d@: Um N a V b V 4 h5&sl ; La calculul ,l3cii =brSului@ de asamblare a ,ilo*ilor ,ot fi dou3 ca(uri =fig;<;6<@: 76B

=<;9:@

=<;>5@

=<;>6@

=<;>4@

6@ distan*a dintre fe*ele ,ilo*ilor este mai mare decSt latura mai mare a trunchiului de ,iramid3 de str3,ungere 1 l, b aV4 h5&sl =fig;<;6<& a@F 4@ distan*a l, _ a V 4 h5&sl =fig;<;6<& b@;

%igura <;6<; Schemele de calcul a ,l3cii ,entru ,iloi

In ,rimul ca( -aloarea ,erimetrului mediu se determin3 cu formula =<;9:@& iar Cn ca(ul 4: Um N 4=a V l, @& Cn care: l, este distan*a dintre fe*ele laterale ale ,ilo*ilor; <;65;7; "alculul la str3,ungere a elementelor f3r3 arm3tur3 trans-ersal3 Re(isten*a la str3,ungere a unei ,l3ci f3r3 arm3tur3 trans-ersal3 -a fi asigurat3& dac3 se Cnde,line)te urm3toarea condi*ie: =<;>7@

% D %c & sh D LRctU m h5 & sl &


Cn care: % este for*a concentrat3 de la sarcina eDterioar3 de calculF %c&sh 1 for*a ,reluat3 de beton la forfecareF Y 1 un coeficient& care se ia Cn func*ie de ti,ul betonului: Y N 6&5 1 ,entru beton normalF 76?

=<;>B@

Y N 5&<? 1 ,entru beton cu agregate fineF Y N 5&<5 1 ,entru beton u)orF


Um 1 ,erimetrul mediu al sec*iunii de calcul =-e(i ,ct;<;65;4@F

h5&sl 1 Cn3l*imea de calcul a ,l3cii =elementului@;


La calculul funda*iilor -aloarea for*ei concentrate % din formula =<;>B@ ,oate fi mic)orat3 cu e-idena ,resiunii o,use de la sol ,e funda*ie: % N N A ,a , & Cn care: N este for*a concentrat3 la ni-elul de sus al funda*ieiF , 1 aria ba(ei de Kos a trunchiului ,iramidei de str3,ungere =fig;<;6:@:
,N
6 .6 N

=<;>?@

=a V 4 h5&sl@ =b V 4 h5&sl@ F .;

, 1 ,resiunea solului ,e funda*ie , N N E

%igura <;6:; ria ba(ei de Kos a trunchiului de ,iramid3 la fundaie

769

Men*ion3m c3 formula =<;>B@ este -alabil3 ,entru calculul stSl,ilor interiori& cSnd a-em a)a 1 numit str3,ungere centric3; Ins3& Cn stSl,ii marginali )i de la col*urile ,l3cii a,ar momente Cnco-oietoare )i a-em str3,ungere eDcentric3 )i& de aceea& a,are necesitatea de e-aluat influen*a acestor efecte asu,ra re(isten*ei la str3,ungere; In Eurocod& ,entru aceasta se ,ro,une de maKorat -aloarea for*ei concentrate % ,rin multi,licarea ei cu un coeficient p& ,entru care sunt date formule destul de com,licate Cn func*ie de locul de ac*iune a forei concentrate =Cn miKlocul ,lan)eului& la margine sau la col*@; In final& ,entru calcule ,ractice se recomand3 de luat urm3toarele -alori ale acestui coeficient: p N 6&6? 1 ,entru stSl,ii interioriF p N 6&B 1 ,entru stCl,i marginaliF p N 6&? 1 ,entru stCl,i de la col*;

Valoarea coeficientului p se admite mai mare de 6&5 )i ,entru stSl,ii interiori& deoarece )i Cn ei ,oate a,3rea moment Cnco-oietor neechilibrat de la ac*iuni ori(ontale =-Snt& seismic3 etc;@; +entru str3,ungerea eDcentric3 formula de calcul are urm3toarele forme:

D % D %c & sh D LRctU m h5& sl F


L % D %c & sh E D D RctU m h5& sl ; D
In ca(ul cSnd nu este asigurat3 re(isten*a ,l3cii la str3,ungere se fac =construiesc@ ca,itele sau se instalea(3 arm3tur3 trans-ersal3;

=<;>9@

=<;>>@

<;65;B; "alculul la str3,ungere a elementelor cu arm3tur3 trans-ersal3 "Snd Cn (ona de str3,ungere a ,l3cii se instalea(3 arm3tur3 trans-ersal3 =etriere -erticale sau bare Cnclinate@& calculul se efectuea(3 cu urm3toarea formul3:

76>

LR sZ sZ sin D D U % D 5 &>? Rct U m h5 & sl D 5&<& SZD


Cn care: RsZ este re(isten*a de calcul a arm3turii trans-ersale& care se admite Cn calcul nu mai mare de o -aloare efecti-3 de calcul RsZ&ef N 4?5 V h5&sl j `y =M+a@F
sZ 1 aria total3 a arm3turii trans-ersale instalat3 Cn limitele

=<;><@

distan*ei de 6&? h5&sl a conturului de calcul =fig;<;45@F SZ 1 ,asul etrierelor Cn direc*ia conturului de calculF n 1 unghiul arm3turii Cnclinate =,entru etriere -erticale sin n N 6&5 )i cos n N 5@F U 1 ,erimetrul conturului de calcul U N 4 =a V b@ V 9 h5&sl ;

n N :5q )i

%igura <;45; Scheme de instalare a arm3turii trans-ersale Cn limitele conturului de calcul la stCl,ii intermediari

ria minimal3 a sec*iunii ramurii unui etrier =sau barei Cnclinate@ se determin3 din rela*ia:
sZ 6& min D

5 & 5< 5 &< R cY & cub E D sy =6& ? sin D D cos D @ E= S Zr S Zt @

&

=<;>:@

Cn care: SZr este distan*a dintre etriere Cn direc*ia radial3F 76<

SZt 1 aceeai& Cn direc*ia tangen*ial3F RcY&cub )i

`sy & in M+a;

rm3tura de str3,ungere se instalea(3 Cn interiorul conturului de calcul& Cntre su,rafa*a de ac*iune a sarcinii =sau stSl,ul de rea(em@ ,Sn3 la distan*a de 6&? h5&sl; Trebuie ,re-3(ute cel ,u*in dou3 rSnduri de etriere ,eriferice& distan*ate cu cel mult 5&>? h5&sl ; In figura <;45 sunt re,re(entate dou3 -ariante de armare a ,l3cii cu etriere Cn (ona de str3,ungere =Cn (ona stCl,ului@ din Eurocodul 4 EN 6::41 616:455B& care mai frec-ent se CntClnesc Cn ,ractic3;

<;65;?; "alculul ,l3cii la forfecare ,e ,erimetrul stSl,ului In afar3 de calculul ,l3cii la str3,ungere este necesar de -erificat aceast3 re(isten*a la forfecare ,e ,erimetrul stSl,ului; Re(isten*a ,l3cii la forfecare Cn acest ca( -a fi asigurat3& dac3 se -a Cnde,lini urm3toarea condi*ie: % j 5&>? c&sh a Rc&ct & Cn care: c&sh N U5 h5&sl este aria total3 a sec*iunii de forfecare a ,l3cii ,e ,erimetrul de calcul al stSl,uluiF U5 1 ,erimetrul de calcul la stSl,& care se admite Cn func*ie de ,o(i*ia stSl,ului =fig;<;46@: U5 N 4=a V b@ 1 ,entru stSl,ii interioriF U5 N a V 4 h5&sl j a V 4b 1 ,entru stSl,ii marginaliF U5 N 4 h5&sl j a V b 1 ,entru stSl,ii de la col*F Rc&ct 1 re(isten*a betonului la forfecare& se admite& egal3 cu 4 Rct&aD din formula =4;6>@; tunci rela*ia =<;<5@ -a a-ea urm3toarea form3 final3: % j 6&? U5a h5&sl aRct&aD ; tunci cSnd nu se Cnde,line)te aceast3 rela*ie& se fac =construiesc@ ca,itele; 76: =<;<6@ =<;<5@

%igura <;46; +erimetrul de calcul la stSl, Cn funcie de ,o(i ia lui

745

:; ELEMENTE INTINSE

:;6; Elemente Cntinse )i alc3tuirea lor La Cntindere lucrea(3 un )ir de elemente: tal,a inferioar3 a fermelor )i unele elemente ale ei& tiran*ii arcurilor& ,ere*ii re(er-oarelor& bunc3relor& *e-ilor etc; de la ac*iunea ,resiunii interioare; Unele din aceste elemente lucrea(3 la Cntindere centric3& iar altele& la Cntindere eDcentric3; La Cntindere centric3 lucrea(3 elementele Cn care aDa de ac*iune a for*ei longitudinale de la sarcinile eDterioare coincide cu aDa fi(ic3 a elementului =fig;:;6& a@;

%igura :;6; EDem,le de elemente Cntinse centric a@ i eDcentric b@ :


61 tirantul arculuiF 41 tal,a de Kos a fermeiF 71 (3brelele fermeiF B1 ,ere ii unui element circular;

Se consider3 c3 la Cntindere centric3 lucrea(3 tal,a inferioar3 a fermelor& tiran*ii arcurilor& ,ere*ii re(er-oarelor& bunc3relor )i *e-ilor cu sec*iune circular3 de la ac*iunea ,resiunii interioare; Intinderea eDcentric3 746

are loc atunci& cSnd aDa de ac*iune a for*ei de Cntindere nu coincide cu aDa elementului; La Cntindere eDcentric3& de regul3& lucrea(3 ,ere*ii re(er-oarelor )i bunc3relor cu sec*iune dre,tunghiular3 Cn ,lan& tal,a inferioar3 a fermelor f3r3 bare diagonale =grinda Virindel@& tal,a de Kos a fermelor )i tiran*ii arcurilor& cSnd a-em o sarcin3 sus,endat3 =ag3*at3@ =fig; :;6& b@; +entru maKorarea re(isten*ei elementelor Cntinse centric sau eDcentric& la formarea =a,ari*ia@ fisurilor sau mic)orarea deschiderii acestora& ,e larg se folose)te arm3tur3 ,retensionat3; De aceea& Cn continuare -a fi eDaminat3 metoda de calcul la re(isten*3 Cn sec*iuni normale )i alc3tuirea elementelor Cntinse cu arm3tur3 ne,retensionat3 )i ,retensionat3; De regul3& Cn elementele Cntinse cu lungime mare& arm3tura longitudinal3 ne,retensionat3 se Cmbin3 ,e lungimea ei ,rin sudare sau ,rin su,ra,unere; Imbinarea arm3turii ,retensionate nu se ,ermite; De aceea& Cn calitate de arm3tur3 longitudinal3 ,retensionat3 se folose)te sSrm3& cabluri =toroane@ sau fascicule cu re(istena inalt3; +entru eDcluderea com,rim3rii eDcentrice a elementului Cn ,rocesul de confec*ionare =Cn momentul de transfer al efortului de ,recom,rimare ,e beton@ se recomand3 ca arm3tura ,retensionat3 s3 fie am,lasat3 simetric )i uniform re,arti(at3 Cn sec*iunea trans-ersal3 a elementului; Elementele Cntinse Cn maKoritatea ca(urilor au sec*iune dre,tunghiular3 sau circular3; Recomanda*iile generale de alc3tuire ale elementelor com,rimate =-e(i ,ct;<;6@ sunt -alabile )i ,entru elementele Cntinse;

:;4; "alculul elementelor Cntinse centric In elementele Cntinse centric& la eta,a de ru,ere& betonul este intersectat =str3b3tut@ de fisuri =fig;:;4@ )i Cn sec*iunea fisurat3 toat3 for*a de la sarcina eDterioar3 este ,reluat3 numai de arm3tura longitudinal3 ,retensionat3 )i ne,retensionat3; La eta,a de ru,ere a elementului tensiunile Cn arm3turi ating limita lor de curgere: Cn arm3tura ne,retensionat3 1 limita fi(ic3 =real3@ de curgere `s N `y & iar Cn arm3tura ,retensionat3 1 limita con-en*ional3 de curgere a o*elului `s, N `5&4 =,entru arm3turi cu re(isten*a Cnalt3@; In calculul la re(isten*3 Cn sec*iuni normale se admite `sNRs 1 ,entru arm3tura ne,retensionat3 )i `s,NRs, 1 ,entru arm3tura ,retensionat3;

744

%igura :;4; Schema de calcul a elementului intins centric:


61 aDa neutr3F 41 fisuri Cn beton;

Re(isten*a elementului Cntins centric de,inde numai de eforturile ,reluate de arm3tura ne,retensionat3 s&tot )i de arm3tura ,retensionat3
s,&tot )i -a fi asigurat3 dac3 -aloarea for*ei de la sarcinile eDterioare N

nu -a de,3)i suma eforturilor interioare& ,reluate de arm3tura ,retensionat3 )i ne,retensionat3:

N D s&tot Rs D D s,&tot Rs, ;


ceast3 condi*ie =din ,unct de -edere static@ re,re(int3 suma ,roiec*iilor tuturor for*elor eDterioare )i a eforturilor interioare ,e aDa longitudinal3 a elementului D J i D 5 ; In aceast3 formul3: N este for*a longitudinal3 de la sarcinile eDterioareF s&tot )i s,&tot 1 ariile totale ale arm3turii ne,retensionate )i ,retensionateF Rs )i Rs, 1 re(isten*ele de calcul ale arm3turii ne,retensionate )i ,retensionateF u 1 coeficient& care ia Cn considera*ie condi*iile de lucru ale arm3turii ,retensionate& care se admite Cn func*ie de clasa arm3turii ,retensionate: u N 6&45 1 ,entru arm3tur3 de clasa RSt ?:5F u N 6&6? 1 ,entru arm3tur3 de clasa RSt ><?& sSrm3 +Pr 6655;;;677?& RPr 6545;;;6B95 )i toroane 9"St )i alteleF

=:;6@

747

u N 6&65 1 ,entru arm3tur3 de clasa RSt :<5F u N 6&55 1 ,entru celelalte clase de arm3tur3;
tunci cSnd este necesar s3 se calcule(e un element nou& adic3 este necesar s3 se determine ariile arm3turilor ne,retensionate s&tot )i ,retensionate s,&tot & ,roced3m Cn modul urm3tor; Ini*ial admitem din recomanda*ii constructi-e aria arm3turii ne,retensionate s&tot=ca arm3tur3 mai ,u*in necesar3 ,entru elemente ,recom,rimate@ )i clasele arm3turilor Rs )i Rs, & )i din rela*ia =:;6@ determin3m aria necesar3 a arm3turii ,retensionate:

N D s &tot D R s s, &tot D; D R s,
Dac3 Cn element li,se)te arm3tura ,retensionat3 = s,&tot N 5@& atunci din rela*ia =:;6@ determin3m aria necesar3 a arm3turii ne,retensionate: s & tot D N E R s ; :;7; "alculul elementelor Cntinse eDcentric cu sec*iunea de orice ,rofil simetric "aracterul de ru,ere al elementelor Cntinse eDcentric de,inde de -aloarea eDcentricit3*ii for*ei longitudinale eDterioare; De aceea& calculul acestor elemente se efectuea(3 Cn func*ie de -aloarea eDcentricit3*ii acestei for*e; In ba(a anali(ei numeroaselor re(ultate eD,erimentale au fost stabilite dou3 ca(uri caracteristice de lucru ale elementelor Cntinse eDcentric: "a(ul 6 =eDcentricitate mic3@ 1 for*a longitudinal3 eDterioar3 N este a,licat3 =ac*ionea(3@ Cntre centrele de greutate ale arm3turii din (ona Cntins3 = s6 )i s,6@ )i din (ona mai ,u*in Cntins3 = s4 )i s,4@ =fig;:;7& a@; In acest ca(& distan*a de la for*a eDterioar3 N ,Sn3 la centrul de greutate al arm3turii mai ,u*in Cntinse e4 =fig;:;7& a@ este mai mic3 decSt distan*a

=:;4@

=:;7@

dintre centrele de greutate ale arm3turilor 8s N h5 A as4 ;

s6 &

s,6 )i

s4 &

s,4 1 e4 j

74B

%igura :;7; Schemele de calcul ale elementelor Cntinse eDcentric cu orice ,rofil simetric cu eDcentricitate mic3 a@ i mare b@

"a(ul 4 =eDcentricitate mare@ 1 for*a longitudinal3 eDterioar3 N ac*ionea(3 Cn afara limitei distan*ei dintre centrele de greutate ale arm3turilor s6 & s,6 )i s4& s,4 =fig;:;7& b@; In acest ca( se consider3& c3 for*a longitudinal3 eDterioar3 este a,licat3 =ac*ionea(3@ Cn afara sec*iunii elementului 1 e4 d 8s N h5 A as4; ici& con-en*ional ariile arm3turilor din (ona Cntins3 sunt notate cu s6 )i s,6& iar din (ona mai ,u*in Cntins3 1 cu s4 )i s,4 )i straturile de

,rotec*ie ale acestor arm3turi 1 cu as6 & as,6& as4 )i as,4 cores,un(3tor; +entru ca(ul 4 toate nota*iile sunt standarde; In ca(ul 6 =eDcentricitate mic3@& ca )i Cn elementele Cntinse centric& toat3 sec*iunea trans-ersal3 a elementului este Cntins3 )i la eta,a de ru,ere betonul este intersectat de fisuri normale =fig;:;7& a@ de aceea& toat3 for*a longitudinal3 de la sarcinile eDterioare N este ,reluat3 numai de arm3tur3; Ru,erea elementului Cnce,e din momentul cSnd tensiunile din arm3turile 74?

,retensionate )i ne,retensionate ating limitele de curgere `5&4 )i `y ; In acest ca( re(isten*a elementului de,inde numai de clasa )i ariile arm3turilor; Re(isten*a elementului Cn sec*iuni normale -a fi asigurat3 dac3 -aloarea momentului Cnco-oietor de la for*a longitudinal3 N de la sarcinile eDterioare nu -a de,3)i -aloarea momentului Cnco-oietor& ,reluat de eforturile din arm3turile s6 & s,6 sau s4 & s,4 Cn ra,ort cu orice aD3 a elementului = M eDt D D M int @; In acest ca( =anume ca(ul 6@ folosim dou3 condi*ii de echilibru din static3& )i anume:

DM

s, 6 D s6 @

D5

DM=
i

s,4 D

s 4@

D5

Ne6 D DRs,

s, 4 =h5 D as, 4 @

D Rs

s4=

h5 D as 4 @F

=:;B@ =:;?@

Ne4 D DRs,

s,6= h5 D as,6@

D Rs

s6= h5 D as6@&

Cn care: u este un coeficient al condi*iilor de lucru al arm3turii ,retensionate& care se admite ca ,entru elemente Cntinse centric din ,unctul :;4F s,6 )i s6 1 ariile arm3turii ,retensionate )i ne,retensionate din (ona mai Cntins3F s,4 )i s4 1 aceleai& din (ona mai ,u*in Cntins3F

h56& h54& as,6& as,4& as6& as4& e6 )i e4 1 sunt date Cn figura 7& a@F
D

Rs, )i Rs 1 re(isten*ele de calcul ale arm3turii ,retensionate )i ne,retensionate;

DIn ca(ul cu eDcentricitate mare =ca(ul 4@ caracterul de lucru al elementului este asem3n3tor cu cel al elementelor Cnco-oiate; In fibrele betonului )i Cn arm3tura situate mai a,roa,e de aDa de ac*iune a for*ei longitudinale N a,ar tensiuni de Cntindere& iar Cn cele mai Cnde,3rtate 1 tensiuni de com,rimare; La stadiul de ru,ere& Cn betonul din (ona Cntins3 a,ar fisuri )i& de aceea& Cn aceast3 (on3 tot efortul este ,reluat numai de arm3tur3 = s, )i s@& iar Cn (ona com,rimat3 lucrea(3 betonul )i arm3tura =fig;:;7& b@; Ru,erea elementului are loc Cn re(ultatul curgerii arm3turii

749

,retensionate = s,@ )i ne,retensionate = s@ din (ona Cntins3 )i stri-irii betonului din (ona com,rimat3 =`cc N Rc@; In acelai tim,& tensiunile Cn arm3tura ,retensionat3 din (ona com,rimat3 nu ating limita de curgere a oelului =`sc j `5&4@ )i Cn calcul se iau egale cu `sc:

`scN `sc&u A `sc, &

dar nu mai mare de Rsc;

=:;9@

In aceast3 rela*ie `sc&u este tensiunea maDimal3 de com,rimare ,osibil3 Cn arm3tura ,retensionat3 din (ona com,rimat3 =-e(i )i ,ct;?;>@& care se admite egal3 cu: ?55 M+a 1 Cn ca(ul cSnd coeficientul condi*iilor de lucru ale betonului {c6 N 5&: =-e(i aneDa >@F B55 M+a 1 Cn ca(ul cSnd {c6 N 6&5F

`sc, 1 tensiunile Cn arm3tura ,retensionat3 din (ona com,rimat3 du,3


,ierderile de tensiuni sumare =-e(i ,ct;4;>;>@; Re(isten*a elementului Cn sec*iuni normale se -erific3 cu aceea)i condi*ie ca
sD

)i

Cn

ca(ul

6: M eDt D

D M int

&)i

anume&

lu3m

DM

s, D

=-e(i fig;:;7& b@:

Ne6 D Rc cc8c D Rsc sc=h5 D asc@ D D sc sc, =h5 D asc, D =:;>@


+entru -erificarea re(isten*ei elementului cu aceast3 rela*ie este necesar s3 se )tie aria (onei com,rimate a betonului cc& care de,inde de Cn3l*imea (onei com,rimate D )i care ,oate fi determinat3 din suma ,roiec*iilor tuturor for*elor eDterioare N )i ale eforturilor interioare ,e aDa longitudinal3 a elementului =fig;:;7& b@:

N D Rs, s, D R s s D Rc cc D D sc sc, D Rsc sc ;


Rela*iile =:;>@ )i =:;<@ sunt -alabile dac3 Cn3l*imea (onei com,rimate D j Dcu ; ici Dcu este -aloarea limit3 a (onei com,rimate Dcu N cu h5 & iar cu 1 -aloarea relati-3 limit3 a (onei com,rimate& care se determin3 cu formula =9;6B@ sau se admite din aneDa 64; 74>

=:;<@

Dac3 D d Dcu sau =c d cu@& admitem c N cu calculul cu rela*ia =:;>@; :;B; Elemente Cntinse eDcentric cu sec*iune dre,tunghiular3 :;B;6; Elemente cu eDcentricitate mic3

)i efectu3m

+entru elementele Cntinse eDcentric cu eDcentricitate mic3 = e j h5 A asc@& condi*iile de asigurare ale ca,acit3*ii ,ortante =re(isten*ei Cn sec*iuni normale@ ,entru elemente cu orice ,rofil simetric =rela*iile :;B )i :;?@ r3mSn acelea)i )i ,entru elemente cu sec*iune dre,tunghiular3& ,entru c3 la eta,a de ru,ere a elementului tot efortul de Cntindere de la sarcinile eDterioare este ,reluat numai de arm3tura longitudinal3 ,retensionat3 )i obi)nuit3& deoarece betonul este intersectat de fisuri )i nu lucrea(3; In a)a ca( re(isten*a elementului Cn sec*iuni normale nu de,inde de forma )i dimensiunile sec*iunii elementului; Rela*iile de calcul sunt =r3mCn@ formulele =:;B@ i =:;?@:

Ne6 D DRs, s, 4 = h5 D as, 4 @ D Rs s 4 = h5 D a s 4 @F Ne4 D DRs, s,6 = h5 D as,6@ D Rs s6 = h5 D as6 @ ;


In ,ractic3& ,ot fi dou3 -ariante de calcul =ca )i ,entru elementele Cnco-oiate sau com,rimate eDcentric@: 6; Elementul eDist3; Este necesar de -erificat re(isten*a lui Cn sec*iuni normale ,entru o sarcin3 concret3; Sunt cunoscute toate caracteristicile elementului ,entru calcul: N& e6 )i e4& dimensiunile sec*iunii h )i b& straturile de ,rotec*ie ale arm3turilor

=:;B@

=:;?@

as,6& as,4& as6 )i as4& ariile

sec*iunilor arm3turilor ,retensionate s,6 )i s,4& ale arm3turii obi)nuite s6 )i s4 )i clasele tuturor arm3turilor Rs, )i RsF 4; Este necesar de ,roiectat un element nou; Nu sunt cunoscute toate caracteristicile elementului: b& h&
s,6& s,4& s6 & s4& as,6& as,4& as6&

as4 R&s, & Rs & N )i e5 & dar a-em numai dou3 condi*ii de echilibru din
static3 =rela*iile :;B )i :;?@; 74<

%or*a longitudinal3 de la ac*iunea tuturor sarcinilor eDterioare N si eDcentricitatea acestora eo Cn ambele -ariante sunt cunoscute din calculul static al elementului sau al structurii& la c3re a,ar*ine acest element; In ,rima -ariant3 calculul se efectuea(3 foarte sim,lu; Includem toate caracteristicile Cn rela*iile =:;B@ )i =:;?@ )i -erific3m re(isten*a elementului;
In -arianta a doua a-em mai multe necunoscute& decSt rela*ii de calcul )i de aceea este necesar de admis unele din aceste necunoscute;

De obicei& dimensiunile sec*iunii h )i b& straturile de ,rotec*ie ale arm3turilor as6& as4& as,6& as,4 )i clasele =re(isten*ele@ arm3turilor Rs, )i Rs se admit din recomanda*ii constructi-e =-e(i ,ct; :;6& 7;: )i B;?@; Du,3 aceasta r3mSn B necunoscute: ariile sec*iunilor arm3turilor ,retensionate s,6 &
s,4 )i ale arm3turii obi)nuite =ne,retensionate@ s6

)i s4 ; Deci& este necesar de admis Cnc3 4 necunoscute; +entru aceasta anali(3m ,onderea c3rei din aceste arm3turi este mai im,ortant3 la elementele Cntinse centric cu eDcentricitate mic3; +entru elementele ,recom,rimate& este e-ident c3 mai im,ortant3 este arm3tura ,retensionat3 s,6 )i s,4 )i& de aceea& ea se determin3 din calcul& iar ariile sec*iunilor arm3turilor obi)nuite s6 )i s4 se admit din recomanda*ii constructi-e; Suma = s6 V s4@ ,oate fi Cn limitele de =5&56;;;5&54@ bh; tunci& din rela*iile =:;B@ )i =:;?@ a-em:

N e4 D R s s6 = h5 D D s6 @ s,6 DF D R s, = h5 D D s6 @
s,4 D

=:;:@

Ne6 D Rs s 4 =h5 D D @

s4

DRs, =h5 D D s4 @

=:;65@

+entru elemente f3r3 arm3tur3 ,retensionat3 = s,6N 5 )i s,4 N 5@& din rela*iile =:;B@ )i =:;?@ ob*inem:
s6 D

Ne4 F Rs =h5 D D s6@ Ne6 ; s4D Rs =h5 D D s 4 @


74:

=:;66@

=:;64@

:;B;4; Elemente cu eDcentricitate mare Intindere eDcentric3 cu eDcentricitate mare are loc atunci& cSnd for*a eDterioar3 ac*ionea(3 Cn afara sec*iunii elementului e d 8s =fig;:;B@;

%igura :;B; Schema de calcul a elementului Cntins eDcentric cu sec iune dre,tunghiular3 cu eDcentricitate mare

In acest ca(& caracterul de lucru al elementului la stadiul de ru,ere este asem3n3tor cu caracterul de lucru al elementului Cnco-oiat; In fibrele betonului )i Cn arm3tura& situate mai a,roa,e de aDa de ac*iune a for*ei longitudinale eDterioare N& a,ar tensiuni de Cntindere& iar Cn cele mai Cnde,3rtate 1 tensiuni de com,rimare; La stadiul de ru,ere& Cn (ona Cntins3 betonul este fisurat )i tot efortul este ,reluat de arm3tura Cntins3 ,retensionat3 s, )i de cea obi)nuit3 =ne,retensionat3@ s& iar Cn (ona com,rimat3 1 de beton& arm3tura obi)nuit3 sc )i ,retensionat3 sc,; Ru,erea elementului are loc =Cnce,e@ de la curgerea arm3turii din (ona Cntins3 =`s N `y )i `s, N `5&4@ cu stri-irea Cn continuare a betonului din (ona com,rimat3; "ondi*ia general3 de -erificare a re(isten*ei elementului Cn sec*iuni normale =-e(i rela*ia :;> 1 M s,V s N 5@ Cn ca(ul dat =sec*iune dre,tunghiular3@ -a a-ea urm3toarea form3:

Ne D RcbD =h5 D D E 4@ D Rsc

sc =h5 D asc @

D D sc

sc, =h5 D asc, @; =:;67@

In3l*imea (onei com,rimate a betonului D Cn aceast3 rela*ie se 775

determin3 din suma ,roiec*iilor tuturor for*elor eDterioare )i ale eforturilor interioare ,e aDa longitudinal3 a elementului =fig;:;B@:

N D Rs, s, D Rs s D RcbD D Rsc sc D D sc sc, ;


In calculele ,ractice& cSnd este necesar de -erificat re(isten*a elementului& din formula =:;6B@ determin3m Cn3l*imea (onei com,rimate )i a,oi includem toate caracteristicile elementului Cn rela*ia =:;67@; La ,roiectarea unui element nou& ini*ial admitem din recomanda*ii constructi-e dimensiunile sec*iunii elementului h )i b =,ct;:;6@& straturile de ,rotec*ie ale arm3turilor

=:;6B@

as& as,& asc )i asc, =,ct;7;:@& clasele

arm3turilor =re(isten*ele de calcul@ Rs,& Rs )i clasa betonului Rc =,ct;B;?@ )i r3mSne s3 determin3m din calcul ariile sec*iunilor arm3turilor ,retensionate s,& sc, )i ne,retensionate s )i sc; Ins3& Cn formulele de calcul =:;67@ )i =:;6B@ mai este necunoscut3 i Cn3l*imea (onei com,rimate D; )adar& Cn total a-em ? necunoscute )i 4 ecua*ii; De aceea& este necesar de admis -aloarile unor necunoscute; +entru aceasta anali(3m& care arm3tur3 este mai im,ortant3 la Cntinderea eDcentric3 cu eDcentricitate mare ,entru un element ,recom,rimat; Du,3 cum s1a men*ionat =-e(i ,ct;B;> )i >;7;B@& arm3tura ,retensionat3 Cn (ona com,rimat3 se instalea(3 =este necesar3@ foarte rar )i& de aceea& admitem sc, N 5; In (ona Cntins3 mai im,ortant3 este arm3tura

,retensionat3; De aceea& admitem aria sec*iunii arm3turii obi)nuite s din recomanda*ii constructi-e = s N 5&56 bh@; In a)a mod& r3mSn doar 7 necunoscute: aria arm3turii ,retensionate din (ona Cntins3 s,& aria arm3turii obi)nuite din (ona com,rimat3 sc com,rimate D; )i Cn3l*imea (onei

In acest ca(& ini*ial admitem D N Dcu =c N cu@ )i Cn ,rocesul de calcul se -a stabili& dac3 aceast3 i,ote(3 =condiie@ este corect3 sau nu )i atunci -om ,reci(a calculul; Du,3 unele transform3ri cunoscute =-e(i ,ct;>;7;6@ ale termenilor din rela*iile =:;67@ )i =:;6B@& care con*in D&
ob*inem urm3toarele formule =cu e-iden*a condi*iei& c3
4

sc, N 5 )i D N Dcu@:

Ne D D ou Rc bh5 D R sc sc = h5 D a sc @F
776

=:;6?@

N D Rs,

s, D

Rs

sD

Dcu Rcbh5 D Rsc

sc ;

=:;69@

+entru -aloarea cu & determinat3 cu formula =9;6B@ sau admis3 din aneDa 64& alegem -aloarea cores,un(3toare a coeficientului Dou aneDa 67; tunci& din formulele =:;6?@ )i =:;69@ a-em: din

s,

N D D cu Rc bh 5 D R sc DF R s,
4

sc D

Rs

=:;6>@

sc

Ne D D ou R c bh 5 D; R sc = h 5 D a sc @

=:;6<@

Dac3 aria sec*iunii arm3turii din (ona com,rimat3 sc& determinat3 din formula =:;6<@& este cu semnul Wminus2& aceasta Cnseamn3 c3 arm3tura nu este necesar3 din calcul )i i,ote(a D N Dcu nu este corect3; In realitate

D _ Dcu =c _ cu@ )i tot efortul din (ona com,rimat3 este ,reluat de beton;
tunci& arm3tura com,rimat3 sc se instalea(3 din recomanda*ii constructi-e =dsc N dsZ@; In formulele =:;6?@ )i =:;69@ Cnlocuim Dou cu Do )i cu cu c )i continu3m calculul; Din formula =:;6?@ ,entru

Dou N Do a-em:
sc =

Ne D R sc D5 D;
4

h5 D a sc @
=:;6:@

R c bha 5 +entru aceast3 -aloare coeficientului Do din aneDa 67 admitem


-aloarea lui c )i& din formula =:;69@& determin3m aria necesar3 a sec*iunii arm3turii ,retensionate din (ona Cntins3:

s,

N D D c Rc bh5 D R sc D; Rs,
774

sc D

Rs

=:;45@

+entru elementele f3r3 arm3tur3 ,retensionat3 = s, N 5 )i sc, N 5@ formulele =:;6?@ )i =:;69@ -or a-ea urm3toarele forme:
4

Ne D Dou Rcbh5 D Rsc sc =h5 D asc @F


N D Rs
sD

=:;46@ =:;44@

Dcu Rcbh5 D Rsc

sc;

Din aceste formule determin3m ariile sec*iunilor arm3turilor din (ona Cntins3 s )i din (ona com,rimat3 sc:
4

Ne D D ou R c bh 5 sc DF R sc = h 5 D a sc @ R sc D cu R c bh 5 D N s D scD; R s Rs
Dac3 aria sec*iunii arm3turii din (ona com,rimat3 sc este cu semnul Wminus2 =ca )i Cn ca(ul de mai sus@& aceasta Cnseamn3 c3 ea nu este necesar3 din calcul )i se admite din recomanda*ii constructi-e; In acest ca(& tot efortul din (ona com,rimat3 este ,reluat numai de beton )i Cn realitate D _ Dcu =c _ cu@; tunci& Cnlocuim Cn formulele =:;46@ )i =:;44@ Dou N Do )i =cu N c@ )i ,relungim calculul:

=:;47@

=:;4B@

N e D R sc sc = h5 D a sc @ D5 DF
4

=:;4?@

Rc bh 5 R sc D c R c bh 5 D N s D scD; RsRs
Din aneDa 6B admitem num3rul necesar de bare )i diametrul acestora Cn a)a mod& ca aria lor sumar3 s3 nu fie mai mic3& decSt cea din calcul& cu ? T )i nu mai mare de 6? T; 777

=:;49@

:;?; "alculul elementelor Cntinse eDcentric la re(isten*3 Cn sec*iuni Cnclinate Elementele Cntinse eDcentric se calculea(3 la re(isten*3 la ac*iunea for*ei t3ietoare ca )i elementele Cnco-oiate =-e(i ,ct;>;B;? i >;B;9@ cu e-iden*a unor ,ro,riet3*i s,ecifice de lucru ale acestor elemente; +entru aceasta se folose)te un coeficient de corecie kn7 & care se determin3 cu urm3toarele formule: 1 ,entru elemente cu arm3tur3 obi)nuit3:

D n7 D 6 D
1 ,entru elemente ,recom,rimate:

N F 6& ? R ct bh 5
=:;4>@

N D+ D n7 D 6 D& 6& ? R ct bh 5
dar nu mai mic de 6&5; In formula =:;4<@ + este efortul de ,recom,rimare du,3 toate ,ierderile de tensiuni =,ct;?;4;;;?;B@; La coeficientul kn7 se Cm,arte -aloarea for*ei t3ietoare& ,reluat3 de betonul din (ona com,rimat3 Vc =,ct;>;B;7;;;>;B;?@ )i Mc& care se determin3 cu rela*ia =>;B5& ,ct;>;B;7@;

=:;4<@

77B

65; " L"ULUL ELEMENTEL$R DIN .ET$N RM T /I +RE"$M+RIM T L ST#RI LIMIT# DE SERVI"IU =SLS@

65;6; Stare limit3 de fisurare +ractica de ,roiectare i eD,loatare a construc*iilor din beton armat )i beton ,recom,rimat a demonstrat c3& calculul elementelor la st3ri limit3 ultime =SLU@ nu asigur3 Cntotdeauna lucrul lor normal& ,entru c3 Cn ele ,ot s3 a,ar3 fisuri =cSnd ele nu sunt admise@ sau deschiderea lor ,oate fi mai mare decSt cea admisibil3; De aceea& ,entru asigurarea unor condi*ii normale de lucru a construc*iilor& Cn ,erioada de eD,loatare Cn& afar3 de calculul la st3ri limit3 ultime =SLU@ este necesar de -erificat re(isten*a lor la formarea sau deschiderea fisurilor; %ormarea fisurilor Cn elementele din beton armat sau beton ,recom,rimat ,oate a-ea loc de la ac*iunea direct3 sau indirect3 a diferitor factori; La ac*iunea direct3 se refer3 for*ele )i eforturile care a,ar de la sarcinile i eforturile eDterioare; La ac*iunile indirecte se refer3 for*ele )i eforturile =deforma*iile@ care a,ar de la ac*iunea tem,eraturilor& contrac*iei de uscare& contrac*iei ,lastice& tas3rilor diferen*iate& coro(iunii arm3turilor& ac*iunilor chimice asu,ra betonului& ciclurilor de Cnghe*1de(ghe* etc; Mai des fisurile a,ar Cn betonul din (ona Cntins3 a elementului )i Cn maKoritatea ca(urilor ele nu sunt ,ericuloase Cn ,erioada de eD,loatare =Cn afar3 de construc*iile& Cn care fisurile nu se admit@& fiindc3 tot efortul din (ona Cntins3 este ,reluat de arm3tura longitudinal3 de re(isten*3; In ,erioada de eD,loatare a construc*iilor ini*ial a,ar )i se de(-olt3 microfisuri& care a,oi& unindu1se& duc la a,ari*ia )i deschiderea fisurilor mai mari; De aceea& la ,roiectarea elementelorEconstruc*iilor din beton armat sau beton ,recom,rimat se eDaminea(3 dou3 eta,e de formare a fisurilor 1 a,ari*ia )i deschiderea fisurilor; Din calculul la a,ari*ia fisurilor se determin3 sarcinile la care a,ar fisurile )i se -erific3 dimensiunile sec*iunilor& ariile arm3turilor )i ,ro,riet3*ile materialelor la care se eDclude a,ari*ia fisurilor; Din calculul la deschiderea fisurilor se determin3 m3rimea deschiderii acestora ,entru diferite condi*ii de eD,loatare a construc*iilor )i se -erific3 dimensiunile geometrice ale sec*iunii elementului& ariile arm3turilor admise din calculul la re(isten*3& ,ro,riet3*ile materialelor =ale arm3turii )i betonului@& res,ectarea c3rora asigur3 o deschidere a fisurilor de o -aloare mai mic3 decSt cea admisibil3; "alculul la a,ari*ia sau la deschiderea

77?

fisurilor se efectuea(3 la ,roiectarea tuturor construc*iilor din beton armat )i beton ,recom,rimat& su,use la Cnco-oiere& Cntindere centric3 sau eDcentric3; De regul3& elementeleEconstruc*iile din beton armat cu arm3tur3 obi)nuit3 =ne,retensionat3@ Cn ,erioada de eD,loatare =de ser-iciu@ au fisuri Cn (ona Cntins3 )i& de aceea& ele se calculea(3 numai la deschiderea fisurilor; Elementele& Cn care la eta,a de eD,loatare nu se ,ermit fisuri =-e(i ,ct;65;4@& se -erific3 la a,ari*ia fisurilor =la fisurabilitate@; Una dintre cele mai eficiente )i r3s,Sndite metode de eDcludere a a,ari*iei fisurilor sau de mic)orare a deschiderii lor Cn ,erioada de eD,loatare este a,licarea arm3turii ,retensionate;

65;4; "erin*ele la fisurare a elementelor din beton armat )i beton ,recom,rimat "a,acitatea elementelor din beton armat la a,ari*ia =formarea@ sau deschiderea fisurilor este numit3 re(isten*a la fisurare sau fisurabilitatea elementelor din beton armat; In func*ie de destina*ia elementuluiEconstruc*iei& condi*iilor de eD,loatare& ti,ul construc*iei& =cu arm3tur3 obi)nuit3 sau ,retensionat3@ etc;& deosebim construc*ii& Cn care nu se ,ermite formarea =a,ari*ia@ fisurilor la eta,a de eD,loatare =de ser-iciu@& )i construc*ii& Cn care se ,ermit fisuri la eta,a de eD,loatare; In maKoritatea construc*iilor din beton armat )i beton ,recom,rimat se ,ermit fisuri de scurt3 )i lung3 durat3 cu o deschidere limitat3 =tab;65;6@;
Tabelul 65;6 Valorile maDimale admisibile de deschidere ale fisurilor P maD =mm@& recomandate de normele euro,ene EN 6::41616:455B Denumirea clasei de eD,loatare a elementului 6@ J$& J"6 J"4& J"7& J"B JD6& JD4& JS6& JS4& JS7 Elemente din beton armat )i beton ,recom,rimat cu arm3tura neaderent3 5&B 5&4 5&4 Decom,resiune 5&7 Elemente din beton ,recom,rimat cu arm3tura aderent3

=Reducerea tensiunilor de ,recom,rimare@ "lasele de eD,loatare ale construc*iilor din beton armat& Cn conformitate cu normele euro,ene EN 45916& sunt ,re(entate Cn aneD3 69;

779

Men*ion3m c3 -alorile maDimale admisibile de deschidere ale fisurilor sunt stabilite Cn func*ie de urm3torii ,atru factori ,rinci,ali: 1 durabilitatea arm3turii 1 ,ericolul de coro(iune a eiF 1 as,ectul esteticF 1 cerin*e igieniceF 1 efectul ,sihologic; Numeroase cercet3ri eD,erimentale )i de eD,erti(are au ar3tat c3 Cn maKoritatea construc*iilor& la care deschiderea fisurilor este Cn limitele de 5&4;;;5&B mm& intensitatea coro(iunii arm3turii este destul de mic3 Cn maKoritatea condi*iilor de eD,loatare tim, Cndelungat; Intensitatea de(-olt3rii coro(iunii de,inde& Cn mare m3sur3& de umiditatea relati-3 a mediului ambiant 1 R!; Mai intensi- ea se de(-olt3 la R! h <5 T; +entru R! h 655 T& ,rocesul de coro(iune al arm3turii& ,ractic& se stabili(ea(3 =se o,re)te@; Mai intensi- decurge ,rocesul de coro(iune al arm3turii Cn ,rimii 4 ani de eD,loatare a construc*iilor& a,oi acest ,roces se stabili(ea(3; "erin*ele igienice )i as,ectul estetic influen*ea(3 mai ,u*in la stabilirea deschiderii admisibile a fisurilor; In cea mai mare ,arte& factorul ,rinci,al de stabilire a -alorii maDimale admisibile de deschidere a fisurilor este efectul ,sihologic; Nu se ,ermite a,ari*ia fisurilor Cn betonul din (ona Cntins3 ,entru toat3 ,erioada de eD,loatare la unele construc*ii cu destina*ie s,ecial3 )i condi*ii cu agresi-itate Cnalt3; La astfel de construc*ii& de regul3& se refer3 re(er-oarele ,entru ,3strarea lichidelor& e-ile ,entru trans,ortarea lichidelor )i ga(elor sub ,resiune& unele elemente& su,use la ac*iunea agen*ilor chimici etc; In maKoritatea ca(urilor aceste construc*ii sunt din beton ,recom,rimat; ,ari*ia fisurilor Cn a)a construc*ii limitea(3 =sau eDclude@ eD,loatarea lor ulterioar3& cu toate c3 ele ,ot a-ea re(er-e mari de re(isten*3; La calculul elementelor la formarea fisurilor se folosesc -alorile de calcul ale sarcinilor =-e(i ,ct;B;9@& iar la deschiderea fisurilor 1 -alorile sarcinilor de ser-iciu =cu coeficientul de siguran*3 al sarcinii {f N 6&5@;

65;7; "alculul elementelor din beton armat )i beton ,recom,rimat la a,ari*ia fisurilor Cn sec*iuni normale +entru ob*inerea formulei de -erificare a elementelor din beton armat )i beton ,recom,rimat la a,ari*ia fisurilor& eDamin3m ini*ial unele as,ecte caracteristice de lucru ale betonului )i arm3turii Cnainte de momentul de 77>

a,ari*ie a fisurilor& care Cn continuare -or fi folosite la deducerea rela*iilor de calcul; Men*ion3m c3 la ba(a metodei de calcul la a,ari*ia fisurilor este admis stadiul I a de lucru al elementului =-e(i ,ct;B;6@; Tensiunile Cn betonul din (ona Cntins3 la sfSr)itul stadiului I a de lucru al elementului =Cnainte de a,ari*ia fisurilor Cn betonul din (ona Cntins3@ se admit egale cu re(isten*a de ser-iciu a betonului la Cntindere aDial3 `ctN Rct&ser =-e(i ,ct;B;7@& iar Cn arm3tura ne,retensionat3 =`s@ )i ,retensionat3 =`s,@ din (ona Cntins3 se determin3 din condi*ia lucrului Cn comun al arm3turii )i betonului& adic3 din condi*ia de egalitate a deforma*iilor arm3turii )i betonului ict N is =sau is,@; +entru elementele cu arm3tur3 obi)nuit3 a-em relaiia:

Ds DDct DDs E Es DDct E Ect DDct EDcetEce;


De aici a-em:

=65;6@

EsDs Ds DDct DDct & D cetEceD cet


Cn care: Es )i Ece sunt modulii de elasticitate ai arm3turii )i betonuluiF

=65;4@

cet 1 coeficientul de elasticitate al betonului la Cntindere& care se


admite egal cu 5&? Cnainte de a,ari*ia fisurilorF Ds N Es E Ece 1 coeficientul de echi-alen*3 al arm3turii obi)nuite; Includem -alorile cet N 5&? )i `ct N Rct&ser Cn rela*ia =65;4@ )i Cn final ob*inem:

D s D 4D s Rct &ser ;
De asemenea& ob*inem )i rela*ia ,entru determinarea tensiunilor Cn arm3tura ,retensionat3 la elementele ,recom,rimate:

=65;7@

D s, D 4D s, Rct &ser &


Cn care:

=65;B@

Ds,

N Es, E Ece este coeficientul de echi-alen*3 al arm3turii ,retensionate; 77<

65;7;6; Elemente Cntinse centric In elementele Cntinse centric din beton armat sau beton ,recom,rimat nu -or a,3rea fisuri& dac3 for*a longitudinal3 de la sarcinile eDterioare de calcul N nu -a de,3)i efortul interior Ncrc& ,reluat de beton )i arm3tur3 Cnainte de a,ari*ia fisurilor Cn betonul Cntins =fig; 65;6@:

%igura 65;6; Schema de calcul la formarea fisurilor unui element Cntins centric

NeDt D N D Nint D Ncrc;


ceast3 rela*ie re,re(int3 condi*ia de re(isten*3 la fisurare a elementelor Cntinse centric; Efortul Ncrc& ,reluat de element Cnainte de a,ari*ia fisurilor& const3 din eforturile interioare& ,reluate de beton Nct& arm3tura ne,retensionat3 Ns & arm3tura ,retensionat3 Ns, )i efortul de ,recom,rimare + cu e-iden*a
,ierderilor totale de tensiuni =-e(i ,ct; ?;4@:

=65;?@

N crc D N ct D N s D N s, D +&
Cn care:

=65;9@

N ct D D ct N sD D s

D Rct & ser F


sD

4D s Rct & ser

sF

N s, D D s,

s, D

4D

s,

Rct & ser

s, ;

Inlocuind aceste -alori Cn formula =65;9@ ob*inem: 77:

N crc D Rct & ser D Rct & ser =

D 4D s Rct & ser


sD

sD s, @

4D s, Rct & ser D +&

s, D

+D
=65;>@

D 4D s

4D s,

Cn care: este aria sec*iunii elementului = N bh@; +entru elementele f3r3 arm3tur3 ,retensionat3 =+ N 5@& rela*ia =65;>@ -a a-ea urm3toarea form3:

N crc D R ct & ser =

D 4D s s @;

=65;<@

+entru elemente ,recom,rimate rela*ia =65;9@ -a a-ea urm3toarea form3 final3:

N D N crc D Rct & ser =

D 4D s s D 4D s, s, @ D +;

=65;:@

65;7;4; Elemente Cnco-oiate& com,rimate )i Cntinse eDcentric; Metoda de calcul cu momentul Cnco-oietor de nucleu =sSmbure@ In sec*iunile normale ale elementelor Cnco-oiate& com,rimate sau Cntinse eDcentric& nu -or a,3rea fisuri dac3 -aloarea momentului Cnco-oietor de la sarcinile eDterioare de calcul MeDt nu -a de,3)i -aloarea momentului Cnco-oietor de la eforturile interioare& ,reluate de element Cnainte de a,ari*ia fisurilor Mcrc Cn ra,ort cu orice aD3 a elementului:

MeDt j Mcrc; ceast3 rela*ie re,re(int3 condi*ia de re(isten*3 la fisurare a elementelor Cnco-oiate& com,rimate sau Cntinse eDcentric din beton armat; In ,re(ent Cn literatura tehnic3 sunt date trei metode ,entru determinarea -alorii momentului Cnco-oietor la a,ari*ia fisurilor Mcrc: 6@ cu e-iden*a lucrului elastic al betonului din (ona com,rimat3F 4@ cu e-iden*a lucrului ,lastic al betonului din (ona com,rimat3F 7@ metoda de calcul du,3 momentul Cnco-oietor de nucleu; Numeroase re(ultate de calcul )i eD,erimentale au ar3tat c3 cea mai sim,l3 )i mai a,roa,e de re(ultatele eD,erimentale este metoda de calcul du,3 momentul de nucleu )i& de aceea& Cn continuare aceast3 metod3 -a fi eDaminat3 mai detaliat;

=65;65@

7B5

"onform acestei metode& -aloarea momentului Cnco-oietor de a,ari*ie a fisurilor Mcrc ini*ial se determin3 din condi*ia c3 betonul lucrea(3 elastic )i a,oi Cn rela*iile obinuite se includ unii ,arametri& care iau Cn considera*ie ,ro,riet3*ile elastico1,lastice ale betonului din (ona Cntins3 Cnainte de a,ari*ia fisurilor; ceast3 sim,lificare se admite cu sco,ul de a folosi formulele de calcul din cursul ~Re(isten*a materialelor~; In mod general& eDamin3m un element din material elastic la ac*iunea momentului Cnco-oietor de la sarcinile eDterioare MeDt = egal cu M ,entru elemente Cnco-oiate sau cu ^ Nae 1 ,entru elemente com,rimate sau Cntinse eDcentric@ )i de la ac*iunea efortului de ,recom,rimare +; In acest ca( a-em un element Cnco-oiat cu com,rimare sau Cntindere eDcentric3 =fig;65;4@; tunci& din cursul ~Re(isten*a materialelor~& ,entru un element din beton armat cu arm3tur3 obi)nuit3 )i ,retensionat3& tensiunile Cn betonul din (ona Cntins3 de la ac*iunea momentului Cnco-oietor )i a efortului de ,recom,rimare + ,ot fi determinate cu urm3toarea rela*ie:

+ D eo,M+ D ct Dy5 DDy5 & I red redI red


Cn care: red )i Ired sunt aria )i momentul de iner*ie ale sec*iunii reduse =ideale& -e(i ,ct; ?;?@F yo 1 distan*a de la fibrele marginale din (ona Cntins3 a

=65;66@

betonului ,Sn3 la centrul de greutate al sec*iunii reduse =fig;65;4@F

eo, 1 distan*a de la efortul de ,recom,rimare + ,Sn3 la centrul


de greutate al sec*iunii ideale sau eDcentricitatea efortului de ,recom,rimare + =fig;65;4@; Tensiunile Cn betonul din (ona Cntins3 a elementului& Cnainte de a,ari*ia fisurilor& se iau egale `ct N Rct&ser & iar -aloarea momentului Cnco-oietor 1 egal3 cu momentul Cnco-oietor de a,ari*ie a fisurilor M N Mcrc; tunci& dac3 Cnlocuim aceste -alori Cn formula =65;66@& ob*inem:

De aici a-em:

+ D eo, Rct & ser M crc+ Dy5 DDy5 ; I red redI red
7B6

=65;64@

%igura 65;4; Diagramele tensiunilor normale Cn elementele din beton armat ,entru calculul la formarea fisuilor: a@ element Cnco-oiatF b@ com,rimat eDcentricF c@ Cntins eDcentricF 6 1 aDa centrului de greutate al seciunii idealeF 4 1 aDa neutr3F 7 1 nucleul =sSmburele@ seciunii;

%igura 65;7; Schemele de calcul ale elementelor din beton armat ,entru determinarea tensiunilor Cn beton la eta,a de ser-iciu =stadiul II@: a@& b@& c@ 1 -e(i figura 65;4F 6 1 centrul de greutate al seciunii idealeF 4 1 centrul de greutate al tuturor armaturilor din (ona Cntins3;

7B4

M crc D Rct & ser D Rct & ser I red y5 D+

+eo, y5 I redI red+ D I red DDD y5


red D red D

y5I red D y5 y5 D + D eo, ;


=65;67@

I red

In ,unctul ?;? a fost ob*inut:

I red
red D

y5

D r&

=65;6B@

Cn care: r este distan*a de la centrul de greutate al sec*iunii ideale =reduse@ ,Sn3 la ,unctul de sus al nucleului =-e(i fig;65;4@& care mai este numit3 ra(a nucleului; Du,3 cum se )tie din cursul ~Re(isten*a materialelor~& momentul de re(isten*3 al sec*iunii elementului P N IEy& iar ,entru un element din beton armat:

Pred D Ired E y5;


Du,3 substituirea -alorilor r )i Pred din rela*iile =65;6B@ )i =65;6?@ Cn formula =65;67@& ob*inem urm3toarea formul3:

=65;6?@

Mcrc D Rct&serPred D + D r D + D eo, D Rct&serPred D +=r D eo,@; =65;69@


Din figura 65;4 se -ede c3 termenul +=rVeo,@ din formula =65;69@ re,re(int3 momentul Cnco-oietor de la efortul de ,recom,rimare + Cn ra,ort cu aDa& care trece ,rin ,unctul de sus al nucleului sec*iunii:

+=r D eo, @ D M r, ;
De aceea& aceast3 metoda de calcul are denumirea de metod3 de calcul cu momentul Cnco-oietor de nucleu; %ormula =65;69@ este ob*inut3 din condi*ia lucrului elastic al betonului; De aceea& ,entru e-aluarea deforma*iilor ,lastice ale betonului din (ona com,rimat3& acce,t3m -aloarea lui r Cn func*ie de ti,ul solicit3rii: 7B7

=65;6>@

1 ,entru elementele Cnco-oiate& com,rimate sau Cntinse eDcentric ,recom,rimate ,entru N j +:

r DD

P red
red

=65;6<@

1 ,entru elementele Cntinse eDcentric cu N d+:

rD

P ,l D 4 =D s
sD

D sc

sc D

D s,

s, D

D sc,

sc, @

F =65;6:@

1,entru elementele Cnco-oiate f3r3 arm3tur3 ,retensionat3:

rD

P red
red

=65;45@

In formula =65;6<@ coeficientul kN6&9 A `cERct&ser ia Cn considera*ie deforma*iile ,lastice ale betonului din (ona com,rimat3 i se admite nu mai mic de 5&> )i nu mai mare de 6&5F `c 1 tensiunea maDimal3 Cn betonul din (ona com,rimat3 de la sarcina eDterioar3 )i efortul de ,recom,rimare& care se determin3 cu formulele ,entru un element din material elastic cu aria ideal3 =redus3@ a sec*iunii red; +entru e-aluarea ,ro,riet3*ilor ,lastice ale betonului din (ona Cntins3& momentul de re(isten*3 al sec*iunii reduse Pred din formula =65;69@ se Cnlocuie)te cu momentul de re(isten*3 elastico1,lastic al sec*iunii betonului armat P,l& care se admite egal:

P ,l D D P red &
Cn care: { este un coeficient& care ia Cn considera*ie influen*a deforma*iilor ,lastice ale betonului din (ona Cntins3& -aloarea c3ruia se determin3 Cn func*ie de forma sec*iunii elementului ={N6&? ,entru elemente cu sec*iune dre,tunghiular3 )i Cn form3 de T cu ,laca Cn (ona com,rimat3@; Reie)ind din rela*iile ,re(entate mai sus& formula =69;65@ -a a-ea& Cn final& urm3toarea form3: 7BB

=65;46@

Mcrc D Rct&serP,l D +=eo, D r@ D Rct&serP,l D M r, ;


Momentul Cnco-oietor de la sarcinile eDterioare MeDt din rela*ia =65;65@ se admite Cn modul urm3tor: MeDt N M 1 ,entru elemente Cnco-oiateF MeDt N N=eo, V r@ 1 ,entru elemente Cntinse eDcentricF MeDt N N=eo, 1 r@ 1 ,entru elemente com,rimate eDcentric; +entru elemente f3r3 arm3tur3 ,retensionat3: Mcrc N Rct&ser P,l; 65;B; Tensiunile Cn arm3tur3 )i Cn beton Cn stadiul II de lucru al elementelor din beton armat )i beton ,recom,rimat Stadiul II de lucru al elementelor din beton armat =-e(i ,ct; B;6@ este admis la ba(a metodei de calcul la deschiderea fisurilor )i a deforma*iilor =s3ge*ii@; In formulele de calcul se folosesc -alorile tensiunilor Cn arm3tur3 `s& Cn beton `cc )i alte caracteristici ale sec*iunii elementului; De aceea& ini*ial -om eDamina metoda de determinare a acestor -alori la sfSr)itul stadiului II =stadiul II a@; In stadiul II de lucru al elementului& Cn betonul din (ona Cntins3 a,ar fisuri )i Cn sec*iunile fisurate tot efortul este ,reluat numai de arm3tur3& iar Cn (ona com,rimat3 1 de beton )i arm3tur3; Diagrama tensiunilor Cn (ona com,rimat3 are form3 de ,arabol3 ,ronun*at3; +entru sim,lificarea formulelor de calcul )i a metodei de ob*inere a acestora& ado,t3m diagrama tensiunilor Cn betonul din (ona com,rimat3 Cn form3 dre,tunghiular3 cu -aloarea tensiunilor la sarcina de ser-iciu egal3 cu `cc; Men*ion3m c3 aceast3 sim,lificare duce la o su,raa,reciere insuficient3 a tensiunilor Cn arm3tura din (ona Cntins3 `s )i Cn betonul din (ona com,rimat3 `cc& care ser-e)te ca o mic3 re(er-3 de lucru a elementului la stadiul limit3 de ser-iciu; In figura 65;7 =,ag; 7B4@ sunt re,re(entate schemele de calcul Cn stadiul II a ,entru diferite ti,uri de Cnc3rcare a elementelor: Cntindere centric3& Cnco-oiere& Cntindere )i com,rimare eDcentric3;

=65;44@

=65;47@

7B?

La deducerea formulelor ,entru determinarea tensiunilor Cn arm3tura din (ona Cntins3 `s )i Cn betonul din (ona com,rimat3 `cc& se folosesc condi*iile de echilibru din static3: suma ,roiec*iilor a tuturor for*elor eDterioare )i eforturilor interioare ,e aDa longitudinal3 a elementului 1 Ji N 5 )i suma momentelor Cnco-oietoare de la sarcinile eDterioare )i eforturile interioare Cn ra,ort cu orice aD3 1 M N 5; Men*ion3m c3 Cn calculul la deschiderea fisurilor )i a deforma*iilor =s3ge*ii@ se folosesc -alorile de ser-iciu ale sarcinilor eDterioare; "oeficientul de siguran*3 al sarcinilor se ia egal cu 6&5 = {f N 6&5@; +entru elementeleEconstruc*iile Cntinse centric folosim Ji N 5 care ob*inemF din

N ser D + Ds D; s D s,
+entru elementele Cnco-oiate& Cntinse sau com,rimare eDcentric folosim suma momentelor Cnco-oietoare Cn ra,ort cu aDa care trece ,rin ,unctul de ac*iune al efortului din (ona com,rimat3 MNc N 5 =-e(i fig;65;7@ )i& Cn final& ob*inem urm3toarele formule: 1 ,entru elemente Cnco-oiate:

=65;4B@

Ds D

M ser D +=8 D es, @ = s D s, @8

=65;4?@

1 ,entru elemente com,rimate eDcentric:

Ds D

N ser =es D 8 @ D +=8 D es, @ =


sD s, @8

=65;49@

1 ,entru elemente Cntinse eDcentric atunci cSnd

e5&tot D

Nsere5 D + D eo, Nser D +


7B9

D 5&<h5 &

Ds D
iar Cn ca(ul cCnd

Nser=es D 8 @ D +=8 D es,@ =


sD s,@8

&

=65;4>@

eo&tot _ 5&< ho:


Ds D
Nser =es D 8 @ D +=8s D es, @ =
sD s, @8s

&

=65;4<@

Cn care: Mser )i Nser sunt momentul Cnco-oietor )i for*a longitudinal3 de la sarcinile eDterioare de ser-iciuF

eo& eo,& es, )i es 1 -e(i fig;65&7F


8 1 distan*a de la centrul de greutate al arm3turii Cntinse = s )i s,@

,Sn3 la ,unctul de ac*iune al efortului din (ona com,rimat3F 8s 1 aceeai& ,Sn3 la centrul de greutate al arm3turii din (ona com,rimat3 = sc )i sc,@; In formulele =65;4>@ )i =65;4<@ semnul ,lus se ia ,entru elementele Cntinse eDcentric cu eDcentricitate mare =eo d 8sE4@& iar semnul minus 1 ,entru elementele Cntinse eDcentric cu eDcentricitate mic3 =eo _ 8sE4@; Tensiunile Cn betonul din (ona com,rimat3 `cc se determin3 f3r3 e-idena lucrului arm3turii com,rimate =care Cn maKoritatea ca(urilor nu este necesar3 din calcul& Cns3 se instalea(3 din recomanda*ii constructi-e@& din suma momentelor Cnco-oietoare Cn ra,ort cu aDa& care trece ,rin centrul de greutate al arm3turii Cntinse M= sV s,@ N 5 : 1 ,entru elemente Cnco-oiate =fig;65;7& a@:

D cc D

Mser D + D es,
cc D

=65;4:@

1 ,entru elementele com,rimate eDcentric =fig;65;7& b@:

Nser D es D + D es, D cc D F cc D 8
7B>

=65;75@

1 ,entru elementele Cntinse eDcentric =fig;65;7& c@:

D Nser D es D + D es, ; D cc D cc D 8
In formula =65;76@ semnul ,lus )i minus se admit ca )i Cn formulele =65;4>@ )i =65;4<@; cc este aria (onei com,rimate& care& Cn ca( general& ,entru sec*iune dre,tunghiular3 sau Cn form3 de T se determin3 cu urm3toarea formul3:
cc N b Dser V =bsl;c 1 b@ hsl&c;

=65;76@

=65;74@

Du,3 unele transform3ri sim,le ale formulei =65;74@ ob*inem:

h5 cc D bDser D =bsl;c D b@hsl;c D bh5Dc;ser D =bsl;c D b@hsl;c D h5 D=bsl;c D b@hsl;c D D bh5 DDc;ser DD D bh5 =Dc;ser D Dsl;c @& bh5DD
Cn care: c;ser N Dser E h5 este Cn3l*imea relati-3 a (onei com,rimate Dser la stadiul II a de lucru al elementului =la stadiul de ser-iciu@F

=65;77@

Dsl;c D =bsl;c D b@hsl;c este un coeficient& care ia Cn considera*ie


influen*a ,l3cii din (ona com,rimat3 asu,ra lucrului elementului cu seciunea T sau T1 dublu ; +entru elementele cu sec*iune dre,tunghiular3 =D
cc D bDser D
sl ;c

D 5@ & iar
=65;7B@

bDser

h5 D Dc;ser bh5 ; h5

+entru elemente cu arm3tur3 obi)nuit3 =ne,retensionat3@ ado,t3m Cn formulele =65;4B;;;65;76@ efortul de ,recom,rimare + N 5; Valoarea distan*ei 8 =-e(i fig;65;7@ se determin3 din rela*ia 8 N ho A y& 7B< =65;7?@

Cn care: y este distan*a de la ,unctul de ac*iune al re(ultantei =efortului@ din (ona com,rimat3 ,Sn3 la marginea (onei mai com,rimate& care& la rSndul s3u& se determin3 din rela*ia:

y N Sred&c E

red&

=65;79@

Cn care: Sred&c este momentul static al sec*iunii reduse a (onei com,rimate Cn ra,ort cu aDa ,ro,rie& iar red este aria sec*iunii reduse a elementului din beton armat =-e(i ,ct; ?;?@; Din formula =65;79@ Cn final ob*inem urm3toarea rela*ie general3 ,entru determinarea -alorii 8:

D hsl;cD D sl;c D Dc& ser DD h D;D6 D 5 8 D h5 4=Dsl;c cu DD c& ser @ DD +entru elementele Cnco-oiate sec*iune dre,tunghiular3 din formula DD =65;7>@ -om a-ea: DD 8 D h5 =6 D 5 &?D c & se r @ ;
In3l*imea relati-3 a (onei com,rimate a betonului Cn stadiul II a de lucru al elementului se recomand3 s3 se determine cu urm3toarea formul3 em,iric3:

=65;7>@

=65;7<@

D c & ser D&


Cn care:

6
=65;7:@

6 D ? =D D D @ 6&< D 65 D l a s

M ser D DF
4

=65;B5@ =65;B6@

bh R c=6 & ser D D5 Dsl;c D hsl;c E 4h5 @F


s, D s

Dl D1 coeficientul de armare longitudinal3F bh 5 Ds N Es E Ece 1 coeficientul de echi-alen*3;


7B:

65;?; Determinarea deschiderii fisurilor Cn seciuni normale "alculul deschiderii fisurilor Cn elementele din beton armat )i beton ,recom,rimat se efectuea(3 atunci& cSnd Cn ele ,ot a,3rea fisuri mari Cn ,erioada de eD,loatare; Esen*a calculului const3 Cn determinarea deschiderii fisurilor )i com,ararea lor cu -alorile maDimale admisibile; 65;?;6; "alculul deschiderii fisurilor %isurile Cndre,tate ,er,endicular =normal@ la aDa longitudinal3 a elementului se numesc fisuri normale; Deschiderea acestor fisuri la ni-elul arm3turii Cntinse re,re(int3 diferen*a dintre alungirea absolut3 a arm3turii s )i a betonului Cntins ct dintre dou3 fisuri ,e lungimea elementului =fig;65;B@:

Zcrc D Ds D Dct ;
ED,rim3m -alorile s )i ct Cn aceast3 formul3 ,rin deforma*iile s,ecifice medii ale arm3turii ism )i ale betonului Cntins ictm Cntre dou3 fisuri:

=65;B4@

D s D D sm lcrc F D ct D D ctm lcrc ;


Du,3 Cnlocuirea acestor -alori Cn rela*ia =65;B4@ ob*inem:

=65;B7@ =65;BB@

Zcrc D D smlcrc D D ctmlcrc D lcrc =D sm D D ctm @ ;


$ rela*ie asem3n3toare este ,re(entat3 )i Cn normele euro,ene EN 6::4 1616:455B; -Snd Cn -edere& c3 deforma*iile betonului la Cntindere sunt cu mult mai mici decSt ale arm3turii& admitem ictm N 5 )i atunci rela*ia =65;B?@ -a a-ea urm3toarea form3:

=65; B?@

Zcrc D D smlcrc ;

=65;B9@

7?5

%igura 65;B; Schemele de calcul ale elementelor din beton armat la deschiderea fisurilor:
a@ element Cntins centricF b@ element Cnco-oiatF 61 diagrama tensiunilor =deformaiilor@ Cn arm3tura Cntins3F 41 diagrama tensiunilor =deforma iilor@ Cn betonul din (ona Cntins3F 71 diagrama tensiunilor de aderen 3 Cn arm3tura Cntins3F B1 diagrama tensiunilor =deforma iilor@ Cn betonul din (ona com,rimat3F ?1 aDa neutr3;

+entru stabilirea unei rela*ii Cntre deforma*iile medii ale arm3turii Cntre dou3 fisuri ism )i deforma*ia maDimal3 Cn sec*iunea fisurat3 is & introducem urm3torul coeficient:

Ds D D sm E Ds D Dsm E Ds

&

=65;B>@

Unde: s este un coeficient& care ia Cn considera*ie re,arti*ia neuniform3 a deforma*iilorEtensiunilor Cn arm3tura din (ona Cntins3; Din figura 65;B;4 se -ede c3 Cntre fisuri betonul continu3 s3 lucre(e =,reia o ,arte din efortul de Cntindere@ )i& de aceea& deforma*iile =tensiunile@ Cn arm3tura Cntins3 ,e aceste sectoare sunt mai mici; De aceea& deseori coeficientul s mai este numit )i coeficient care ia Cn considera*ie 7?6

lucrul betonului la Cntindere Cntre fisuri; Un coeficient asem3n3tor se acce,t3 )i ,entru e-aluarea re,arti*iei neuniforme a deforma*iilor =tensiunilor@ Cn betonul din (ona com,rimat3 =fig;65;B;B@:

Dc D DccmE Dcc ;
Dac3 introducem -aloarea ism din formula =65;B>@ Cn rela*ia =65;B9@& ob*inem:

=65;B>&a@

Cn care: `s sunt tensiunile Cn arm3tura Cntins3 Cntr1o sec*iune cu fisur3F care se determin3 conform rela*iilor =65;4B;;;65;76@ din ,unctul 65;BF Es 1 modulul de elasticitate al arm3turii; $ anali(3 detaliat3 a numeroaselor re(ultate eD,erimentale Cn laboratoare din diferite *3ri a ar3tat& c3 deschiderea fisurilor de,inde )i de un )ir de factori& care nu figurea(3 nemiKlocit Cn rela*ia =65;B<@& )i anume: 1 durata ac*iunii sarcinii =de lung3 sau scurt3 durat3@F 1 ,rofilul )i ti,ul arm3turii =arm3tur3 neted3 sau cu ,rofil ,eriodic& bare sau sSrm3@F 1 ti,ul elementului =Cntins centric& Cnco-oiat& Cntins sau com,rimat eDcentric@; +entru aceasta includem Cn rela*ia =65;B<@ un )ir de coeficien*i& care -or lua Cn considera*ie ace)ti factori )i& Cn final& rela*ia =65;B<@ -a a-ea urm3toarea form3:

Ds Zcrc D D sD s lcrc DD slcrc &Es

=65;B<@

Ds Zcrc D DlDs D D DD slcrc &


Es
Cn care:

=65;B:@

kl este un coeficient& care ia Cn considera*ie durata ac*iunii sarcinilor )i se admite: kl N 6&5 1 la ac*iunea sarcinii de scurt3 durat3F kl N 6&B 1 la ac*iunea sarcinii de lung3 durat3F

us 1 coeficient& care ia Cn considera*ie ,rofilul )i ti,ul arm3turii )i se recomand3 s3 fie admis: us N 6&5 1 ,entru arm3tur3 cu ,rofil ,eriodicF us N 6&7 1 ,entru arm3tur3 cu ,rofil netedF us N 6&4 1
7?4

,entru sSrm3 cu ,rofil ,eriodic )i toroaneF us N 6&B 1 ,entru sSrm3 cu ,rofil netedF r 1 coeficient care de,inde de ti,ul elementului: r N 6&5 1 ,entru elementele Cnco-oiate& Cntinse )i com,rimate eDcentricF r N 6&4 1 ,entru elemente Cntinse centric; Distan*a medie dintre fisuri lcrc se determin3 din condi*ia& c3 efortul ,reluat de betonul Cntins Cntre dou3 fisuri este egal cu efortul de aderen*3 al arm3turii Cntinse cu betonul ,e acela)i sector =fig;65;B& a& 7@:

Rct&ser D

ct&eff D

D an;m D lcrc DUs &


ct & eff

=65;?5@

din care a-em

l crc D

R ct & ser D U
s

D D an ; m D D

&

=65;?6@

Cn care: ct&eff este aria efecti-3 a betonului din (ona Cntins3& Cn3l*imea c3reia se determin3 conform recomanda*iilor din Eurocodul EN 6::4 1616:455B =fig; 65;?@: 1 ,entru grin(i hct&eff N as =-e(i fig 65;?& a@F 1 ,entru ,l3ci Cnco-oiate hct&eff N 4 =h A h5@ =fig;65;?& b@F

%igura 65;?; riile efecti-e ale betonului Cn Kurul arm3turii din (ona Cntins3

7?7

1 ,entru elemente Cntinse centric )i eDcentric cu eDcentricitate mic3 hct&eff N 4 =h A h5@ la ambele margini ale sec*iunii& Cn care este instalat3 arm3tura =fig;65;?& c@F Us 1 ,erimetrul barei arm3turiiF

san;m 1 tensiunile medii de aderen*3 ale arm3turii cu betonul Cntins ,e


o lungime dintre dou3 fisuri =-e(i ,ct; 7;?;6@F 1 coeficientul formei diagramei tensiunilor de aderen*3;
Not3m ra,ortul Rct&ser Esan;m Cl transform3m Cn modul urm3tor:
ct &eff

N u din rela*ia =65;?6@& iar


4

ct&eff E Us

Us
Cn care:

ct &eff

ct &eff Dd sds

Dd s
s

DDDD&
s sBDd s B
ct &eff este

D D eff

=65;?4@

D eff D

coeficientul de armare efecti-3;

In final& formula =65;?6@ -a a-ea urm3toarea form3:

ds l crc D 5 & 4?D; D eff ici coeficientul u se admite Cn func*ie de ti,ul arm3turii:
5&> 1 ,entru arm3tur3 laminat3 la cald cu ,rofil ,eriodicF 6&5 1 ,entru arm3tur3 laminat3 la cald cu ,rofil netedF 6&4? 1 ,entru sSrm3 cu ,rofil ,eriodic )i toroaneF 6&B 1 ,entru sSrm3 cu ,rofil neted; Se recomand3 de luat Cn calcul lcrc nu mai mic3 de 65 ds sau 655 mm )i nu mai mare de B5 ds sau B55 mm; tunci& cSnd elementul este armat cu bare de diferite diametre& -aloarea d s din formula =65;?7@ se admite:
44

=65;?7@

n6ds6 D ;;; D ni dsi ds D& n6ds6 D ;;; D ni dsi


Cn care: ds6 Qdsi sunt diametrele barelor arm3turii CntinseF n6Qni 1 num3rul de bare cu diametrul ds6 Qdsi ; 7?B

=65;?B@

De asemenea& se ,ermite s3 se determine -aloarea lcrc din rela*ia =65;B:@ cu urm3toarea formul3 em,iric3:

lcrc D 45 =7&? D 655 D l @ 7 d s &


Cn care: ds este diametrul arm3turii longitudinale Cn mm =-e(i )i formula 65;?B@F }l 1 coeficientul de armare longitudinal3& care se admite Cn calcul nu mai mare de 5&54:
sD s,

=65;??@

Dl D

bh 5 D = b sl D b @= h sl D a s @

=65;?9@

In continuare eDamin3m mai detaliat ,rocedura de determinare a coeficientului s =-e(i formula 65;B>@ ,entru un element Cntins centric; Tensiunile Cn arm3tura Cntins3 Cntr1o sec*iune cu fisur3 `s se determin3 cu formula:

D s D N ser E

s&

=65;?>@

Cn care: Nser este for*a de la sarcinile eDterioare la stadiul de ser-iciu; Intre fisuri for*a total3 Nser este ,reluat3 de arm3tur3 )i de beton:

Nser D Ns D Nct ;
Efortul ,reluat de beton Cntre fisuri -a fi Nct N `ct ; -Snd Cn -edere fa,tul& c3 tensiunile Cn betonul Cntins dintre dou3 fisuri sunt re,arti(ate neuniform& introducem un coeficient t & care -a lua Cn considera*ie forma diagramei tensiunilor Cn beton ,e acest sector =-e(i fig;65;B@& iar tensiunile `ct sunt o ,arte din Rct&ser =`ct N Rct&ser@ -om a-ea:

=65;?<@

Nct D Dct

D LDt Rct&ser D LDt Nc&crc&

=65;?:@

unde: Nc&crc N Rct&ser este efortul ,reluat de beton Cnainte de a,ari*ia fisurilor; tunci efortul mediu& ,reluat de arm3tur3 Cntre fisuri -a fi: 7??

N sm D N ser D N ct D N ser D L Dt N c &crc ;


Valoarea medie a tensiunilor Cn arm3tur3 Cntre fisuri:

=65;95@

Nsm Nser D LDt Nc;crc D sm DD;


tunci:
s s

=65;96@

Ds D

D sm Ds

N ser D LDt N c;crc sN D LDt N c;crc DD serD N ser N ser


s

N c;crc D 6 D LDt; N ser

=65;94@

In ba(a re(ultatelor eD,erimentale ,rodusul Lt este luat egal cu 5&> 1 la ac*iunea sarcinii de scurt3 durat3& )i egal cu 5&7? 1 la ac*iunea sarcinii de lung3 durat3 i Cn final a-em:

D s D 6 D 5&> Nc&crc E N ser &


la ac*iunea sarcinii de scurt3 durat3F

=65;97@

D s D 6 D 5&7?Nc&crc E N ser &


la ac*iunea sarcinii de lung3 durat3; In elementele ,recom,rimate ini*ial betonul este com,rimat de efortul de ,recom,rimare + )i Cnce,e s3 lucre(e la Cntindere numai du,3 ce for*a eDterioar3 Nser este mai mare de + )i& de aceea& formulele = 65;97@ )i =65;9B@ -or a-ea urm3toarele forme:

=65;9B@

D s D 6 D 5&>

Nc&crc D + N ser D +

=65;9?@

7?9

D s D 6 D 5&7?

Nc&crc D + N ser D +

=65;99@

Dac3 Nc&crc E Nser d 6 sau =Nc&crc A +@ E =Nser A +@ d 6& Cn calcul -alorile acestor ra,oarte se iau egale cu 6&5; In mod asem3n3tor se ob*in )i formulele ,entru determinarea coeficientului s ,entru elemente Cnco-oiate& Cntinse sau com,rimate eDcentricF deosebirea const3 Cn fa,tul c3 ,rodusul Lt =Cn ba(a re(ultatelor eD,erimentale@ se Cnlocuie)te cu un coeficient kls & care ,ermite e-aluarea mai diferen*iat3 a duratei ac*iunii sarcinii )i a ti,ului arm3turii: 1 ,entru elementele cu arm3tur3 obi)nuit3:

D s D 6 D Dls

M c&crc M ser

&

=65;9>@

Cn care: Mc&crc N Rbt&ser Pc;,l este momentul Cnco-oietor& ,reluat de beton Cnainte de a,ari*ia fisurilor =-e(i formula 65;47@F Mser 1 momentul Cnco-oietor de la sarcina de ser-iciu: Mser N M 1 ,entru elemente Cnco-oiateF Mser N Nser e5 1 ,entru elemente Cntinse )i com,rimate eDcentricF 1 ,entru elemente cu arm3tur3 ,retensionat3:

D s D 6 D Dls

Rct &serP ,l D M ser D M r,

&

=65;9<@

Cn care: Mr, se determina cu formula =65;6>@F

kls N 6&6 1 la ac*iunea sarcinii de scurt3 durat3 ,entru arm3tur3 Cn bare i kls N 5&< 1 la ac*iunea sarcinii de lung3 durat3& indiferent de ti,ul
arm3turii; La calculul elementelor din beton armat )i beton ,recom,rimat la deschiderea fisurilor normale se determin3 dou3 -alori: 1 fisuri de scurt3 durat3: 7?>

s3rm3F

Zcrc&ch D Zcrc&ch6 D Zcrc&ch4 D Zcrc&l F


1 fisuri de lung3 durat3:

=65;9:@

Zcrc &l D Zcrc &l &


Cn care:

=65;>5@

este Zcrc&ch 6 deschiderea =ini*ial3@ a fisurilor de la ac*iunea de

scurt3 durat3 a sarcinii totale =,ermanente@& de lung3 durat3 =c-asi,ermanente@ )i de scurt3 durat3 =-e(i ,ct; B;9@F durat3 a sarcinii ,ermanente )i de lung3 durat3 =c-asi,ermanente@F

Zcrc&ch4 1 deschiderea ini*ial3 a fisurilor de la ac*iunea de scurt3 Zcrc&l7 1 deschiderea total3 a fisurilor de la ac*iunea de lung3 durat3
de la sarcinile ,ermanente )i de lung3 durat3;

65;?;4; Verificarea deschiderii fisurilor f3r3 calcul Deschiderea fisurilor -a fi mai mic3 decSt -aloarea maDimal3 admisibil3 =-e(i tab;65;6@ )i nu este necesar un calcul direct dac3 se -or res,ecta urm3toarele recomanda*ii ,ri-ind diametrul maDimal )i distan*a maDimal3 dintre bare& ,re(entate Cn tabelele 65;4 )i 65;7 de mai Kos conform recomanda*iilor EN 6::41616:455B; ceste tabele au fost elaborate ,entru urm3torii ,arametri ai elementuluiEconstruc*iei: as N 4? mmF Rct&eff h Rct N 4&: M+aF h A h5 N 5&6 hF L6 N 5&< =coeficient& care ia Cn considera*ie ,ro,riet3*ile de aderen*3 ale arm3turii cu betonul@F L4 N 5&? =coeficient& care ia Cn considera*ie ni-elul de tensiuni Cn beton@ )i al*ii; Dac3 ,arametrii reali ai elementuluiEconstruc*iei ,roiectatEte difer3 considerabil =b 75 T@ de la cele de mai sus& atunci se determin3 un diametru modificat al arm3turii ds&mod: 1 ,entru Cnco-oiere:

Y c hcr d s & mod D d s &tab = Rct E 4 &: @F 4 = h D h5 @


1 ,entru Cntindere: 7?<

=65;>6@

hcr d s & mod D d s &tab = Rct E 4 &: @& < = h D h5 @


Diametrul maDimal ds&maD al barelor longitudinale ,entru -erificarea deschiderii fisurilor
Tensiunile Cn arm3tura longitudinal3 =M+a@ 695 455 4B5 4<5 745 795 B55 B?5 Diametrul maDimal al barelor longitudinale =Cn mm@ ,entru deschiderea fisurilor 5&B mm B5 74 75 69 64 65 < 9 5&7 mm 74 4? 69 64 65 < 9 ? 5&4 mm 4? 69 64 < 9 ? B 1

=65;>4@ Tabelul 65;4

Tabelul 65;7 Distan*a maDimal3 Cntre bare ,entru -erificarea deschiderii fisurilor
Tensiunile Cn arm3tura longitudinal3 =M+a@ 695 455 4B5 4<5 745 795 Distan*a maDimal3 dintre bare =Cn mm@ ,entru deschiderea fisurilor 5&B mm 755 755 4?5 455 6?5 655 5&7 mm 755 4?5 455 6?5 655 ?5 5&4 mm 455 6?5 655 ?5 1 1

Cn care: hcr este Cn3l*imea (onei Cntinse Cnainte de a,ari*ia fisurilorF Lc N 6&5 1 la Cntindere ,ur3F

7?:

DDDc L c D 5 & B D6 D D 1 ,entru Cnco-oiereFD L 6 = h E h @ R ct DD hO N h 1 ,entru h _ 6&5 mF hO N 6&5 m ,entru h b 6&5 m;


Tensiunile Cn arm3tura Cntins3 ,entru tabelele 65;4 )i 65;7 se ,ermite s3 se determine cu urm3toarea formul3 sim,lificat3:

=65;>7@

D s D M ser E s D 8 &
Cn care: 8 este bra*ul eforturilor interioare Cntr1o sec*iune cu fisur3 ,entru stadiul II de lucru al elementului& care se admite Cn acest ca(: 8 N 5&: h5 1 ,entru ,rocentul de armare longitudinal3 }l j 5&? TF 8 N 5&<? h5 1 ,entru 5&? T _ }l j 6&5 TF 8 N 5&< h5 1 ,entru

=65;>B@

}l d 6&5 T;

Dac3 diametrul arm3turii Cntinse ds sau ds&mod )i distan*a dintre bare din tabelele 65;4 )i 65;7 ,entru o -aloare concret3 a tensiunilor `s )i deschiderii admisibile a fisurii sunt mai mari decSt cele din tabele& atunci
deschiderea fisurilor se determin3 conform recomanda*iilor din ,unctul 65;?;

65;9; "alculul la fisurare Cn sec*iuni Cnclinate 65;9;6; "alculul la a,ari*ia fisurilor Cnclinate La unele elemente din beton armat sau beton ,recom,rimat& Cn care nu se ,ermite a,ari*ia fisurilor Cnclinate Cn (onele de la rea(eme la eta,a de eD,loatare& re(isten*a lor la fisurare este asigurat3 de beton )i arm3tur3 trans-ersal3 =de etriere -erticale sau bare Cnclinate@; In elementeleEconstruc*iile masi-e cu deschideri mari& Cn care a,ar for*e t3ietoare mari =a)a cum sunt grin(ile ,odurilor& estacadelor& fermelor& arcurilor )i altele@& ,entru asigurarea re(isten*ei la fisurare Cn sec*iuni Cnclinate& se folose)te arm3tur3 trans-ersal3 ,retensionat3 =etriere -erticale sau arm3tur3 Cnclinat3 =fig;65;9@; In elementele din beton armat )i beton ,recom,rimat nu -or a,3rea fisuri Cnclinate Cn (onele de la rea(eme la eta,a de eD,loatare& dac3 se -a Cnde,lini urm3toarea condi*ie:

795

%igura 65;9; rm3tur3 ,retensionat3 Cnclinat3

D ctm D L- Rct&ser &


Cn care: L- este un coeficient em,iric& care se determin3 cu urm3toarea formul3:

=65;>?@

L- D =6 D D ccm E Rc&ser @ E=5&4 D n-"@ D 6&5F n- N 5&56 1 ,entru beton normalF n- N 5&54 1 ,entru beton cu agregate fine )i beton u)orF
" 1 clasa betonului la com,resiuneF ,rodusul n-" se ado,t3 nu mai mic de 5&7F

=65;>9@

`ctm )i `ccm 1 tensiunile ,rinci,ale de Cntindere )i de com,rimare& care


se determin3 conform regulilor re(isten*ei materialelor ca ,entru un cor, omogen la ni-elul centrului sec*iunii sau Cn ,unctele unde se schimb3 l3*imea sec*iunii = de eDem,lu& la limita Cntre ner-ur3 )i ,lac3 la sec*iuni Cn form3 de T@:

D cD D D cyD cD D D cy 4 4 D ctm DD =@ D D Dy & 44ccm


Cn care: `cD este tensiunea normal3 Cn beton =,aralel3 la aDa elementului@ de la sarcina eDterioar3 de ser-iciu )i de la efortul de ,recom,rimare + =cu e-iden*a ,ierderilor de tensiuni totale@F 796

=65;>>@

`cy 1 tensiunea normal3 Cn beton = ,er,endicular3 la aDa


elementului@ de la ac*iunea local3 a reac*iunilor ,e rea(eme& for*ele concentrate eDterioare& sarcina uniform distribuit3 )i de la eforturile de ,recom,rimare de la etriere )i arm3tura Cnclinat3 ,retensionat3F

sDy 1 tensiunea tangen*ial3 Cn beton de la sarcinile eDterioare )i


efortul de ,recom,rimare din arm3tura ,retensionat3 Cnclinat3; Tensiunea normal3 Cn beton `cD se determin3 cu urm3toarea formul3 bine cunoscut3 din re(isten*a materialelor:

+ M ser+e o, D cD DDyDy& redI redI red


Cn care: Mser este momentul Cnco-oietor de la sarcinile eDterioare de ser-iciu& iar toate celelalte -alori sunt date Cn ,unctele ?;B )i ?;?; Valoarea tensiunii `cy se ia egal3 cu suma tensiunilor de la ac*iunea local3 a reac*iunilor ,e rea(eme& de la for*e concentrate efortul de ,recom,rimare Cn etriere )i arm3tura Cnclinat3 `y,:

=65;><@

`y&loc

)i de la

Dcy D D y&loc D D y, ;
ici:

=65;>:@

y &loc

D D y % E bh &

=65;<5@

Cn care: % este for*a concentrat3 sau reac*iunea de ,e rea(emF

ky 1 coeficient& care se admite din tabelul 65;B Cn func*ie de


coordonatele ,unctului Cn care se determin3 -aloarea

`y&loc =D N D h )i y N ph@;
+entru D d 5&> -aloarea tensiunilor

`y&loc
s&inc; ,

se ia egal3 cu (ero;

Tensiunea `y, se determin3 cu urm3toarea formul3:

D sZ,

sZ, D s&inc; ,

D y, DDsinD &
SZbSincb
794

=65;<6@

Tabelul 65;B
Valorile coeficientului

ky

,entru determinarea tensiunilor locale

`y&loc

pNyEh
5&5? 5;B 5;? 5;9 5;< 6;5 15&B> 15&?> 15&?< 15&B6 5&55 5&6 15&49 15&B5 15&B? 15&7B 5&55 5&4 5&56 15&69 15&4B 15&44 5&55

D N DEh
5&7 5&B 5&? 5&5B 5&57 5&56 15&54 5&55 5&9 5&54 5&57 5&54 5&55 5&55 5&> 5&56 5&54 5&54 5&56 5&55

5&5< 5&5> 15&57 15&54 15&65 15&57 15&67 15&59 5&55 5&55

Cn care: `sZ, )i `s&inc;, sunt tensiunile de ,retensionare Cn etriere )i arm3tura Cnclinat3F sZ, 1 aria sec*iunii etrierelor ,retensionate Cn sec*iunea normal3 a elementului =-e(i fig;>;45@F s&inc;, 1 aria sec*iunii arm3turii Cnclinate ,retensionate& care se termin3 ,e sectorul Sinc N hE4 = fig;65;9@& situat3 simetric la sec*iunea eDaminat3F SZ 1 ,asul etrierelor ,retensionateF 1 unghiul de Cnclina*ie al arm3turii Cnclinate; Tensiunile tangen*iale sDy se determin3 cu urm3toarea formul3:

Dy

V ser S red D& b D I red

=65;<4@

Cn care: Vser este for*a t3ietore de la sarcinile eDterioare de ser-iciuF Sred )i Ired sunt date Cn ,unctul ?;?; In elementele cu arm3tur3 ,retensionat3 Cnclinat3& -aloarea Vser se mic)orea(3 cu m3rimea:

V , D D s &inc; ,

s &inc; , D
797

sin D ;

=65;<7@

+entru elemente cu arm3tura trans-ersal3 obi)nuit3& ,entru -erificarea re(isten*ei la fisurare Cn sec*iuni Cnclinate& se ,ermite de folosit o formul3 mai sim,l3

V ser D 5 & 9 R ct & ser bh ;


65;9;4; "alculul la deschiderea fisurilor Cnclinate In (onele din ,reaKma rea(emelor elementelor Cnco-oiate din beton armat ,ot a,3rea dou3 ti,uri de fisuri: 1 fisuri& care a,ar de la marginea Cntins3 )i a,oi& ,e m3sura maKor3rii sarcinii& cresc )i se Cnclin3F 1 fisuri& care a,ar Cn (ona de la miKloc a Cn3l*imii sec*iunii elementului; La ,rimul ti, se refer3 fisurile la care factorul ,rinci,al de formare este momentul Cnco-oietor& iar a,oi se de(-olt3 la ac*iunea momentului Cnco-oietor )i a for*ei t3ietoare Cn re(ultatul c3reia se Cnclin3; ceste fisuri se CntSlnesc mai frec-ent la elementele Cnco-oiate cu sec*iune dre,tunghiular3 sau Cn forma de T cu ,laca Cn (ona com,rimat3; l doilea ti, de fisuri se formea(3 de la tensiunile ,rinci,ale de Cntindere =`ctm d Rct&ser @& unde a,ar tensiuni tangen*iale mari; ceste fisuri se CntSlnesc& de regul3& Cn elementele Cnco-oiate din beton armat cu sec*iunea de T1dublu sau T cu ,laca Cn (ona Cntins3; Re(ultatele eD,erimentale au demonstrat& c3 deschiderea fisurilor de ti,ul doi Cn maKoritatea ca(urilor este mai mic3& decSt -alorile maDimale admisibile = -e(i tab; 65;6@& iar cele de ti,ul unu sunt mai mari; De aceea& la acest ti, de fisuri li se acord3 o aten*ie mai mare )i la elaborarea metodei de calcul al deschiderii lor; +entru deducerea formulelor de calcul& Cn mare m3sur3& au fost folosite i,ote(e asem3n3toare cu lucrul arm3turii trans-ersale =etrierelor@ )i a betonului ca )i Cn ca(ul fisurilor normale:

=65;<B@

1 Cn locul de intersec*ie a etrierelor cu fisurile Cnclinate lucrea(3 numai arm3turaF 1 Cntre fisurile Cnclinate arm3tura )i betonul lucrea(3 la Cntindere; Deducerea formulei ,entru determinarea deschiderii fisurilor Cnclinate la ni-elul arm3turii trans-ersale este cu mult mai com,licat3 decSt ,entru fisurile normale )i& de aceea& aici ea este omis3 )i este ,re(entat3 formula final3: 79B

Z crc & i D D l- D Z E sZ
Cn care:

5 & 9D sZ d sZ d sZ D 5 &6? E c =6 D 4DD h5


Z@

&
=65;<?@

kl- N 6&5 1 la ac*iunea de scurt3 durat3 a tuturor sarcinilor

=,ermanente& c-asi,ermanente )i tem,orare@F kl- N 6&? 1 la ac*iunea sarcinilor de lung3 durat3 =,ermanent3 )i de lung3 durat3@ ,entru construc*ii din beton& care se eD,loatea(3 Cn condi*ii normaleF

kl- N 6&4 1 aceesi& ,entru construc*ii saturate cu a,3F kl- N 6&>? 1 aceeai& ,entru construc*ii& care ,eriodic se eD,loatea(3 Cn
condi*ii normale )i saturate cu a,3F

uZ A coeficient& care se admite Cn func*ie de ti,ul arm3turii etrierelor:


+St 47? 1 6&7F RSt 4:?;;; RSt 7:5 1 6&5F RPr B65;;;7:? 1 6&4F dsZ 1 diametrul etrierelorF EsZ

1 modulul de elasticitate al arm3turii etrierelorF

Ec 1 acelai& al betonuluiF

n N EsZ E Ec 1 coeficientul de echi-alen*3F }Z 1 coeficientul de armare trans-ersal3:


sZ

DZ D;
bS
ici: sZ este aria sec*iunii tuturor etrierelor Cntr1o sec*iune a elementului =-e(i fig; >;45@F S 1 ,asul etrierelorF

=65;<9@

`sZ 1 tensiunile Cn arm3tura trans-ersal3 =etriere@:


Vser D Vc& maD D sZ DS D Rs& ser & sZ D h5
Cn care: Vser este for*a t3ietore ,e rea(em de la sarcinile de ser-iciuF Vc&maD 1 for*a t3ietoare maDimal3& ,reluat3 de betonul din (ona com,rimat3: 79? =65;<>@

Vc& maD D Dc B =6 D Dn @ Rct & ser bh5 E cinc&o &


dar se ado,t3 Cn calcul nu mai mic3 de

=65;<<@

Vc&min D Dc7 =6 D Dn @ Rct& serbh5 ;


ici kn )i Sinc&o se iau din ,unctele >;B;4 )i >;B;B =-e(i formulele >;7< )i >;B:@& iar coeficien*ii kc7 )i kcB se iau din normele N"M %;56;561 4559 Cn func*ie de ti,ul betonului =,entru beton normal kc7N5&9 )i kcB N 6&?@ La calculul elementelor din beton armat sau din beton ,recom,rimat la deschiderea fisurilor Cn sec*iuni Cnclinate de scurt3 )i lung3 durat3 se folosesc acelea)i rela*ii =65;9: )i 65;>5@& ca )i ,entru fisurile Cn sec*iuni normale; 65;>; Verificarea Cnchiderii fisurilor In elementele Econstruc*iile din beton ,recom,rimat& armate cu o*el cu re(isten*a Cnalt3 RSt ?:5;;;66>?& +Pr 6655;;;6B:5 )i RPr 6545;;;6B95& care se eD,loatea(3 Cn condi*ii cu agresi-itate Cnalt3 sau miKlocie )i la umiditate Cnalt3& nu se ,ermit fisuri de lung3 durat3 =de la ac*iunea sarcinilor ,ermanente )i de lung3 durat3@& fiindc3 aceast3 arm3tur3 este foarte sensibil3 la coro(iune; Se ,ermit fisuri de scurt3 durat3 de o -aloare limitat3 =5&6?;;;5&45 mm@ de la ac*iunea tuturor sarcinilor ,ermanente& de lung3 durat3 )i tem,orare& a,oi& la Cncetarea ac*iunii sarcinii de scurt3 durat3& fisurile trebuie s3 se Cnchid3; %isurile cu deschiderea ,Sn3 la 5&6?;;;5&45 mm se Cnchid mai bine )i arm3tura este ,roteKat3 de coro(iune tim, Cndelungat; De aceea& ,entru asigurarea unor condi*ii normale de lucru ale acestor elemente& este necesar de -erificat& dac3 se -or Cnchide fisurile Cn sec*iuni normale i Cnclinate;

=65;<:@

65;>;6 Inchiderea fisurilor Cn sec*iuni normale +entru asigurarea Cnchiderii fisurilor Cn sec*iuni normale la ac*iunea numai a sarcinilor ,ermanente )i de lung3 durat3 este necesar s3 se res,ecte urm3toarele cerin*e: 799

6; In arm3tura ,retensionat3 s, )i ne,retensionat3 s nu se ,ermite a,ari*ia deforma*iilor ,lastice de la ac*iunea de scurt3 durat3 a sarcinilor ,ermanente& de lung3 )i scurt3 durat3; ceast3 cerin*3 se -erific3 cu urm3toarele rela*ii:

D s, D D s D 5&<Rs&ser F D s D =D < D D : @ D L s Rs& ser &


este s tensiunea Cn arm3tura Cntins3& care se determin3 conform Cn care: ` recomanda*iilor din ,unctul 65;BF

=65;:5@ =65;:6@

`< )i `: 1 ,ierderile de tensiuni de la contrac*ia )i curgerea lent3 a


betonului =-e(i ,ct;?;4@F

`s, 1 tensiunea ini*ial3 Cn arm3tura ,retensionat3 =-e(i ,ct;?;6@F


Ls 1 coeficient& care se admite Cn func*ie de clasa arm3turii obi)nuite: =Ls N 6&5 1 ,entru arm3tur3 de clasele +St 47? )i RSt 4:?;;;7:5F Ls N 5&< 1 ,entru arm3turi cu limita con-en*ional3 de curgere `5&4@ Men*ion3m c3 nu se ,ermite a,ari*ia deforma*iilor ,lastice Cn arm3tura obi)nuit3& fiindc3 atunci ea ,oate Cm,iedica ,ar*ial Cnchiderea fisurilor; 4; La Cncetarea ac*iunii sarcinilor de scurt3 durat3 este necesar ca Cn betonul din sec*iunea fisurat3 =la ni-elul fibrelor Cntinse@ s3 se forme(e tensiuni de com,rimare =de ,resiune@ nu mai mici de 5&? M+a =`cc b 5&? M+a@; Valoarea tensiunilor `cc se determin3 ca i ,entru un element din material elastic omogen de la ac*iunea sarcinilor ,ermanente& de lung3 durat3 )i efortul de ,recom,rimare + =du,3 ,ierderile de tensiuni totale@:

+ = e o, D r @ D M ser D cc D& P red


Cn care: Mser este momentul Cnco-oietor de la sarcinile de ser-iciu ,ermanente )i de lung3 durat3& iar eor & r )i Pred se determin3 cu formulele =?;6B& ?;46 )i 65;6? cores,un(3tor@; 79>

=65;:4@

Dac3 admitem

`cc N 5&? M+a& atunci din formula =65;:4@ ob*inem:


Mser D +=eo, D r @ D 5&?Pred;
=65;:7@

Deci& dac3 se -a Cnde,lini aceast3 condi*ie& Cn beton -om a-ea tensiuni de com,rimare mai mari de 5&? M+a; 65;>;4; Inchiderea fisurilor Cn sec*iuni Cnclinate +entru asigurarea Cnchiderii fisurilor Cnclinate este necesar ca tensiunile ,rinci,ale de Cntindere `ctm )i com,rimare `ccm Cn beton la ni-elul centrului de greutate al sec*iunii reduse a elementului de la sarcinile ,ermanente )i de lung3 durat3 s3 fie de com,rimare i nu mai mici de 5&? M+a =`ccm b 5&? M+a@; ceast3 condi*ie se asigur3 la folosirea etrierelor )i arm3turii Cnclinate ,retensionate; Dac3 admitem `ctm N `ccm N 5&? M+a@& formula =65;>>@ -a a-ea urm3toarea form3:

D cD D D cy
4

D cD D D cy 44 D =@ D D Dy D 5&?& 4

=65;:B@

Cn care semnul WV2 se ia ,entru tensiunile de com,rimare )i WA0 1 de Cntindere; Din formula =65;:B@ ob*inem:

D Dy D cy D 5&? D; D cD D 5&?
-Snd Cn -edere& c3 ob*inem:

=65;:?@

`cy N `y, V `y&loc =-e(i formula =65;>:@& Cn final

D y, D 5&? D

D Dy

D cD D 5&?

D D y&loc &

=65;:9@

79<

Cn care:

`y, este tensiunea ini*ial3 de ,retensionare a etrierilor sau a


arm3turii CnclinateF

`cD & `y&loc )i sDy 1 se determin3 conform recomanda*iilor din ,unctul


65;9;6; Inchiderea fisurilor Cn sec*iuni Cnclinate se asigur3 numai de arm3tura trans-ersal3 ,retensionat3 =etriere sau arm3tur3 Cnclinat3@;

65;<; Stare limit3 la deforma*ii 65;<;6; No*iuni generale La deforma*iile elementelor din beton armat se refer3: s3geata& unghiul de rota*ie al sec*iunilor& ,erioada de -ibra*ie etc;& care deseori mai sunt numite de,las3ri; La calculul elementelor din beton armat )i ,recom,rimat mai frec-ent se determin3 -aloarea s3ge*ii& care se com,ar3 cu o -aloare admisibil3& stabilit3 Cn normele RM N"M %;54;5414559; Valoarea s3ge*ii de,inde considerabilde rigiditatea sec*iunii trans-ersale a elementului; In ,erioada ini*ial3 de folosire a elementelor din beton armat nu era necesar de determinat deforma*iile =s3geata@& deoarece rigiditatea lor era destul de Cnalt3& fiindc3 dimensiunile sec*iunilor erau mari; Mai tSr(iu& Cn construc*ii au Cnce,ut s3 se foloseasc3 betonuri )i arm3turi cu re(isten*e mai mari& care au dus la mic)orarea dimensiunilor sec*iunilor elementelor& care& la rSndul s3u& au dus la mic)orarea rigidit3*ii lor )i la cre)terea s3ge*ii; La mic)orarea dimensiunilor sec*iunii elementelor a influen*at )i ,erfec*ionarea metodelor de calcul; In leg3tur3 cu aceasta )i a a,3rut necesitatea de determinare a s3ge*ii elementelor din beton armat; In unele ca(uri& re(ultatul acestui calcul ,oate s3 duc3 la corectarea =schimbarea@ dimensiunilor sec*iunii elementului sau la maKorarea ariei sec*iunii arm3turii din (ona Cntins3 )i altele; Valoarea s3ge*ii elementelor de beton armat )i beton ,recom,rimat se determin3 cu urm3toarea formul3 general3& bine cunoscut3 din mecanica structurilor:

79:

f D Sl 5

M4 6 D Sl 5 & E DIr

=65;:>@

Cn care: S este coeficient& care se admite Cn func*ie de ti,ul rea(emelor )i schema de Cnc3rcare a elementului =-e(i aneDa 6<@F l5 1 deschiderea =lungimea@ de calcul a elementuluiF EaI 1 ,rodusul modulului de elasticitate al materialului cu momentul de iner*ie al sec*iunii elementului& care este numit rigiditatea sec*iunii elementului =Cn cursul WRe(isten*a materialelor2 )i WMecanica structurilor2@& care ,entru elemente din beton armat con-en*ional este notat cu . =EaI N .@F 6Er N M E EaI =sau M E .@ 1 curbura elementuluiF r 1 ra(a curburii elementului Cn stare deformat3 =-e(i fig;65;>@; Du,3 cum se -ede din formula =65;:>@& calculul s3ge*ii elementelor din beton armat se reduce la determinarea rigidit3*ii =sau a curburii@ lor; +entru elemente din beton armat )i beton ,recom,rimat& rigiditatea sec*iunilor se determin3 ,entru dou3 ca(uri de lucru ale elementelor Cn func*ie de cerin*ele la fisurare:

6@ ,entru elemente& Cn care nu a,ar fisuri Cn (ona Cntins3 la stadiul de eD,loatareF 4@ ,entru elemente cu fisuri Cn (ona Cntinsa la stadiul de eD,loatare; Men*ion3m c3 -alorile admisibile ale s3ge*ilor fadm sunt stabilite =ca )i -alorile maDimale de deschidere ale fisurilor@ din urm3toarele condi*ii de ba(3: 1 tehnologice =,entru asigurarea unor condi*ii normale de lucru ale ,odurilor rulante& instala*iilor tehnologice& ma)inilor etc;@F 1 constructi-e =,entru ,re-enirea deterior3riialtorelemente nestructurale: ,ere*i des,3r*itori& straturi de tencuial3 )i de i(ola*ii care se rea(em3 ,e elementul structural calculat etc;@F 1 ,sihologice )i estetice =s3geata -i(ibil3 ,oate deranKa ,ersonalul din cl3dire@; Se consider3 c3 o s3geat3 mai mic3 de l5E4?5& ,ractic& nu deranKea(3
,ersonalul din cl3dire; ceast3 -aloare limit3 admisibil3 a s3ge*ii este inclus3 )i Cn Eurocodul EN 6::41616:455B; Se consider3 c3 elementul -a cores,unde cerin*elor de deforma*ii& dac3 -aloarea s3ge*ii& determinate din calcul fcal nu -a de,3)i -aloarea

admisibil3 fadm: 7>5

fcal D fadm ;
+l3cile =,anourile@ ,lan)eelor nearticulate cu alte elemente& sc3rile )i ,odestele =ram,a de odihn3 la sc3ri@ su,limentar se calculea(3 la instabilitate& care const3 Cn fa,tul c3 se determin3 -aloarea s3ge*ii su,limentare de la ac*iunea de scurt3 durat3 a unei sarcini concentrate de 6555 N& a,licat3 du,3 cea mai nefa-orabil3 schem3& care nu trebuie s3 fie mai mare de 5&> mm;

=65;:<@

65;:; Determinarea rigidit3*ii )i a s3ge*ii elementelor f3r3 fisuri Cn (ona Cntins3 La ba(a metodei de calcul la deforma*ii a elementelor din beton armat )i beton ,recom,rimat f3r3 fisuri Cn (ona Cntinsa este luat stadiul I a de lucru al elementelor Cnco-oiate =-e(i ,ct;B;6@; Elementul se eDaminea(3 ca o sec*iune com,act3 ideal3 cu arm3tura redus3 la beton =-e(i ,ct;?;?@; De aceea& ca )i ,entru elementele din material elastic& admitem rigiditatea sec*iunii din beton armat egal3 cu ,rodusul modulului de elasticitate al betonului =Ee@ )i momentul de iner*ie al sec*iunii reduse =Ired@ cu e-iden*a ,ro,riet3*ilor elastico1,lastice ale betonului la ac*iunea de scurt3 )i lung3 durat3 a tuturor sarciniilor; Din aceaste considerente -om a-ea: A rigiditatea sec*iunii reduse a elementului la ac*iunea sarcinilor de scurt3 durat3:

. sh D D sh E e I red F
aceeai& la ac*iunea de lung3 durat3 a sarcinilor =inclusi- )i efortul de ,recom,rimare +@:

=65;::@

.l D D l E e I red ;
In aceste formule Ee este modulul de elasticitate al betonului =aneDa B@F

=65;655@

Ired 1 momentul de iner*ie al sec*iunii ideale a elementului =-e(i ,ct;?;?@F

7>6

ksh )i kl 1 coeficien*i& care iau Cn considera*ie deforma*iile curgerii


lente ale betonului la ac*iunea de scurt3 )i lung3 durat3 a sarcinilor )i efortului de ,recom,rimare +& care se iau din tabelul 65;?; Tabelul 65;? Durata de ac*iune a Cnc3rc3turilor )i umiditatea mediului ambiant 6; De scurt3 durat3 1 ksh 4; De lung3 durat3& kl ,entru umiditatea mediului ambiant& T d >? B5;;;>? _ B5 Valorile coeficien*ilor ksh )i kl Cn formulele =65;::@ )i =65;655@ .eton cu agregate fine de gru,a6@ .eton normal ." )i u)or 5&<? 5&<? 5&<? 5&<?

6&:5 4&7? 7&?5

4&?5 7&55 B&95

4&<5 7&?5 ?&75

6&:5 4&7? 7&?5

Not3: "lasificarea betonului Cn func*ie de fine*ea agregatelor este ,re(entat3


Cn aneDa din N"M %;54;5414559;

Valoarea total3 a s3ge*ii de la momentul Cnco-oietor se determin3 cu urm3toarea rela*ie:

fm D fsh D fl D f , &
Cn care fsh este s3geata de la ac*iunea de scurt3 durat3 a tuturor sarcinilor eDterioare de ser-iciu =,ermanent3& de lung3 )i scurt3 durat3@& care se determin3 cu formula =65;:>@:

=65;656@

f sh D Sl

4 5

M sh & ser . sh
7>4

=65;654@

fl 1 aceeai& de la ac*iunea de lung3 durat3 a sarcinilor ,ermanente )i


de lung3 durat3:

fl D

M l & ser .l

Sl 5

=65;657@

efortul f, 1 s3geata =curbura@ in-ers3 a elementului de la de

,recom,rimare + de la ac*iunea ini*ial3 )i de lung3 durat3:


4

f, D

+ D e o, .l

Sl 5

=65;65B@

ici coieficientul s se admite egal cu 6E< ca ,entru un element Cnco-oiat solicitat la ca,etele lui cu moment Cnco-oitor de la efortul de ,recom,rimare M, N + e5,;

65;65; Determinarea rigidit3*ii )i a s3ge*ii elementelor cu fisuri Cn (ona Cntins3 La ba(a metodei de calcul a deforma*iilor elementelor din beton armat cu fisuri Cn (ona Cntins3 Cn ,erioada de eD,loatare este admis stadiul II a de lucru al elementelor =-e(i ,ct;B;6@; La acest stadiu de lucru al elementelor tensiunile Cn arm3tura Cntins3 i Cn beton Cn seciunile cu fisuri i Cntre ele sunt re,arti(ate neuniform =-e(i fig;65;B@; De aceea& ,entru deducerea formulelor de calcul& ini*ial -om folosi -alorile medii ale deforma*iilor arm3turii ism& betonului iccm )i Cn3l*imea medie a (onei com,rimate a betonului Dm )i a,oi acestea -or fi Cnlocuite cu -alorile lor reale; +entru deducerea formulei de determinare a rigidit3*ii sec*iunii unui element cu fisuri& eDamin3m un sector Cntre dou3 fisuri Cn (ona de Cnco-oiere ,ur3 ,entru un element f3r3 arm3tur3 ,retensionat3 =fig;65;>@ =,entru sim,lificarea deducerii@ )i a,oi -or fi inclu)i factorii care iau Cn considera*ie efortul de ,recom,rimare )i Cntindere eDcentric3;

7>7

%igura 65;>; Sector din elementul Cnco-oiat Cntre dou3 fisuri la determinarea curburii

Din figura 65;>& din asem3narea triunghiurilor $.& %.L& ".D )i E"L a-em: . %L "D EL DDD& =65;65?@ $. .L ". "L Cn care: . N lcrc este distan*a dintre fisuri la ni-elul aDei neutreF $. N r 1 ra(a curburii elementuluiF %L N ls N ism lcrc 1 alungirea absolut3 a arm3turii Cntinse ,e sectorul dintre fisuri lcrc F "D N lcc N iccm lcrc 1 aceeai& Cn fibrele marginale ale betonului din (ona com,rimat3F .L N h5 1 Dm F ". N Dm 1 Cn3l*imea medie a (onei com,rimateF EL N %L V E% N %L V "D& deoarece E% N "D )i atunci ELN lsVlcc N ism lcrc V iccm lcrc N =ism V iccm@ lcrc 1 -aloarea absolut3 a alungirii arm3turii )i a betonului Cntre dou3 fisuriF "L N h5 ; Substituim aceste -alori Cn rela*ia =65;65?@ )i ob*inem: 7>B

D smlcrc D ccmlcrc =D sm D Dccm@lcrc lcrc DDD& r h5 D DmDmh5


sau du,3 reducerea la lcrc& Cn final ob*inem:

=65;659@

unde 6Er este curbura elementului Cn stare deformat3; Din formula =65;:>@: 6Er N M E .F

6 D smDccm D sm D Dccm DDD& r h5 D Dm Dmh5

=65;65>@

ismE=h5 A Dm@ este curbura elementului din beton armat cu fisuri


determinat3 ,e (ona Cntins3F

iccmEDm 1 aceeai& ,e (ona com,rimat3F =ismViccm@Eh5 1 aceeai& ,e (ona Cntins3 )i com,rimat3 =ambele (one@;
Du,3 cum se -ede din rela*ia =65;65>@& a-em trei formule ,entru determinarea curburii elementului din beton armat cu fisuri la stadiul lor de eD,loatare; LuSnd Cn considera*ie& c3 -arianta a treia =du,3 ambele (one@ mai ,e larg cu,rinde caracteristicile elementului& Cn continuare ea -a fi admis3 ca ba(3 i -a fi folosit3 ,entru determinarea rigidit3*ii elementelor cu fisuri Cn (ona Cntins3:

6D sm D D ccm D; rh5 cum eD,rim3m ism )i iccm Cn modul urm3tor;


Din formulele =65;B>@ )i =65;B>& a@ )i legea lui !ouY a-em:

=65;65<@

D sm D D sD s D D sD s E Es F Dccm DD cDcc DD cDcc E Ec DD cDcc EDEe ;


Includem Cn aceste formule -alorile tensiunilor `s )i 7>?

=65;65:@ =65;665@

`cc

,entru

elementele Cnco-oiate obi)nuite =f3r3 ,recom,rimare@ din formulele =65;4?@ )i =65;4:@& )i -om ob*ine:

D s M ser D sm DF s8E s
D c M ser D ccm D& D cc 8 E e
Cn care:

=65;666@

=65;664@

ce este coeficientul de elasticitate al betonului& care se admite


din normele N"M %;54;5414559 Cn func*ie de durata ac*iunii sarcinii )i ti,ul betonului; +entru beton normal ce N 5&B? 1 la ac*iunea sarcinii de scurt3 durat3 )i sarcinii de lung3 durat3F s & c& cc )i 8 1 -e(i ,unctul 65;B;

ce N 5&6? 1 la ac*iunea

In continuare& Cnlocuim -alorile =65;65<@ )i Cn final ob*inem:

ism & iccm

)i cc Cn formula

Cnco-oiat din beton armat cu fisuri Cn (ona Cntins3 -a fi:

DDD; D s E s =D sl & c D D c & ser @ bh 5D ce E e D tunci din rela*ia 6E r N ME.& rigiditatea sec*iunii elementului DD
.D h5 8 ;

6 M ser D rh5 8

D DD

Dcs

=65;667@

DsDc D s E s =D sl & c D D c & ser @ bh5D ce E e

=65;66B@

+entru elemente ,recom,rimate rigiditatea . se notea(3 .,r Cn care se includ factorii de ,recom,rimare a betonului Cn re(ultatul c3rora se obtine urm3toarea relaie:

. +R D

h5 8

Ds
D
sEsD s, E s, =D sl & c D

Db D c & ser @bh 5D ce E e

=65;66?@

7>9

Valoarea total3 a s3ge*ii unui element Cnco-oiat armat obi)nuit de la momentul Cnco-oietor -a fi:

f M D f6 D f 4 D f 7 &
Cn care: f6 este s3geata de la ac*iunea de scurt3 durat3 a sarcinilor totale =,ermanente& de lung3 )i scurt3 durat3@:

=65;66?&a@

f6 D

M sh & ser . sh

Sl 5

=65;669@

f4 1 s3geata ini*ial3 =de scurt3 durat3@ de la ac*iunea de scurt3 durat3


a sarcinile ,ermanente )i de lung3 durat3:

f4 D

M l & ser . sh

Sl 5

=65;66>@

f7 1 s3geata total3 de la ac*iunea de lung3 durat3 a sarcinii ,ermanente )i de lung3 durat3:

f7 D

M l & ser .l

Sl 5

=65;66<@

In aceste formule Msh&ser )i Ml&ser sunt -alorile momentelor Cnco-oietoare de la toate sarcinile de ser-iciu )i& cores,un(3tor& de la Cnc3rc3turile ,ermanente )i de lung3 durat3F .sh )i .l 1 rigidit3*ile sec*iunii elementului Cnco-oiat cu fisuri Cn (ona Cntins3& cores,un(3tor& la ac*iunea de scurt3 durat3 a sarcinilor . sh )i de lung3 durat3 .l; Valorile acestor rigidit3*i se determin3 cu aceea)i formul3 =65;667@& Cns3 ,entru .sh se Cntroduce ce N 5&B?& iar ,entru .l 1

ce N 5&6?;
+entru elementele ,recom,rimate s3geata total3 de la momentul Cnco-oietor de la sarcinile eDterioare )i efortul de ,recom,rimare -a fi:

f M+ D f6 + D f 4 + D f 7 + &
Cn care: f6+& f4+ )i f7+ sunt s3ge*ile de la sarcinile eDterioare de ser-iciu 7>>

=65;66:@

i efortul de ,recom,rimare +; +entru f6+ se ia Cn calcul momentul Cnco-oietor:

Msh&ser& , D Msh&ser D +e &o,


iar ,entru f4+ )i f7+:

=65;645@

M l & ser& , D M l & ser D +eo, ;


tunci -om a-ea urm3toarele relaii ,entru determinarea acestor s3ge i:

=65;646@

f6+ D

M sh & ser & , . sh & , M l & ser & , . sh & ,


M l & ser & , . l,

Sl 5

M sh & ser D +e o, . sh & , M l & ser D +e o, . sh & ,


M l & ser D +e o, . l, &

Sl 5

=65;644@

f4+ D

Sl 5
4

Sl 5
4

=65;647@

f7+ D

Sl 5

Sl 5

=65;64B@

Cn care: .sh&, )i .l, sunt rigidit3*ile sec*iunii elementelor din beton armat ,recom,rimat& cores,un(3tor& de la ac*iunea de scurt3 durat3 a sarcinilor eDterioare )i efortul de ,recom,rimare )i de lung3 durat3 de la sarcinile ,ermanente& de lung3durat3 )i de la efortul de ,recom,rimare& care se determin3 cu formula =65;66?@; +entru .sh&, Cn formula =65;66?@ se admite ceN5&B?& iar ,entru .l, 1 ceN5&6?; In toate formulele de mai sus s & ksl & c&ser )i 8 se determin3& cores,un(3tor& cu formulele =65;9>& 65;9<& 65;7: )i 65;7>@& iar c N 5&: ;

65;66; Determinarea s3ge*ii de la for*a t3ietoare Din cursul WRe(isten*a materialelor2 este cunoscut& c3 la calculul elementelor cu ra,ortul l5 E h j < & numite elemente scurte& este necesar de luat Cn considera*ie )i s3geata de la for*a t3ietoare f- ; 7><

In mod general& -aloarea acestei s3ge*i ,oate fi determinat3 cu rela*ia:


l

f - D D V = D @ D -D dD &
5

=65;64?@

Cn care: V =D@ este for*a t3ietoare Cn sec*iunea D ,entru care se determin3 s3geata de la ac*iunea unei for*e unitareF

{-D 1 deforma*ia de forfecare de la for*a t3ietoare:


6&?V maD& ser D D c 4 D -D DD crc & ' c bh 5
Cn care: VmaD&ser este for*a t3ietoare maDimal3 de la sarcinile eDterioare de ser-iciu Cn sec*iunea DF 'c 1 modulul tangen*ial al betonului ='c N 5&B Ee@F =65;649@

kc4 1 coeficient& care ia Cn considera*ie influen*a curgerii lente de lung3


durat3 a betonuluiF se admite din tabelul 74 N"M %;54;5414559F kcrc 1 coeficient& care ia Cn considera*ie influen*a fisurilor la deforma*iile de forfecare )i se ia egal cu 6&5: =kcrc N 6&5@ 1 Cn ca(ul& cSnd Cn element li,sesc fisurile Cn sec*iuni normale )i CnclinateF kcrc N B&< 1 Cn ca(ul& cSnd sunt numai fisuri CnclinateF kcrc se determin3 cu urm3toarea formul3& Cn ca(ul cSnd a-em numai fisuri normale sau normale )i Cnclinate:

Dcrc D 7Ee I red E .&


Cn care: . este rigiditatea sec*iunii elementului cu fisuri =-e(i ,ct;65;65@; In calculele ,ractice =,entru sim,lificarea metodei de calcul@ se ,ermite determinarea -alorii s3ge*ii de la for*a t3ietoare cu urm3toarea formul3:

=65;64>@

f - D D f mi = h E l 5 @ 4 &
Cn care: fmi este s3geata de la momentul Cnco-oietor ,entru un element f3r3 fisuri Cn (ona Cntins3 =formula 65;656@& ,entru un element 7>:

=65;64<@

cu fisuri& armat obi)nuit =formula 65;66?@ )i ,recom,rimat =formula 65;66:@F k 1 coeficient& care eD,rim3 caracterul de lucru al elementului =cu fisuri sau f3r3 fisuri@& ti,ul rea(emelor )i schema de Cnc3rcare: 1 ,entru elemente f3r3 fisuri =normale )i Cnclinate@:

D D 5&? E S F
1 ,entru elemente cu fisuri Cn (ona Cntins3 =normale sau normale )i Cnclinate@:

=65;64:@

D D 6&? E S &
Cn care: S este coeficientul& care de,inde de ti,ul rea(emelor )i de schema de solicitare a elementului =-e(i aneDa 6<@F l5 1 deschiderea de calcul a elementuluiF h 1 Cn3l*imea sec*iunii trans-ersale a elementului;

=65;675@

65;64; Determinarea s3ge*ii totale de calcul )i -erificarea elementelor la starea limita de deforma*ii $rice element din beton armat sau beton ,recom,rimat -a asigura cerin*ele la starea limit3 de deforma*ii& dac3 se -a res,ecta urm3toarea condi*ie:

fcal D fadm &


Cn care: fadm este -aloarea maDimal3 admisibil3 a s3ge*ii elementului =-e(i tab;76 N"M %;54;5414559@& dar nu mai mic3 de l5 E 4?5 & conform Recomanda*iilor Eurocodului EN 6::41616:455BF fcal 1 -aloarea total3 a s3ge*ii elementului& determinat3 din calculF

=65;676@

fcal N fMi V f- 1 ,entru elemente din beton armat obi)nuit cu fisuri Cn


(ona Cntins3 sau f3r3 fisuriF

fcal N fM, V f- 1 ,entru elemente ,recom,rimate;


ici fMi se determin3 cu formulele =65;656@ sau =65;66?@& iar ,entru elementele ,recom,rimate cu fisuri Cn (ona Cntins3 cu formula =65;66:@& iar f- 1 se determin3 cu formula =65;64<@; 7<5

tunci cSnd nu se Cnde,line)te condi*ia =65;676@& este necesar s3 se schimbe unele caracteristici =,arametri@ ale elementului )i se re,et3 calculul: 6@ se maKorea(3 dimensiunile sec*iunii elementului =dac3 este ,osibil& din cerin*ele arhitecturale sau tehnologice@F 4@ se maKorea(3 clasa betonului sau a arm3turii =cu e-iden*a recomanda*iilor din ,ct; B;?@F 7@ se maKorea(3 aria sec*iunii arm3turii obi)nuite s =,entru elemente ne,retensionate@ sau a arm3turii s, =,entru elemente ,recom,rimate@; In ba(a numeroaselor calcule s1a stabilit& c3 cel mai eficient este maKorarea ariei sec*iunii arm3turii s sau s,& care mic)orea(3 mai esen*ial s3geata elementului )i influen*ea(3 mai ,u*in asu,ra celorlal*i ,arametri ai elementului; Men*ion3m c3 Cn acest ca( elementul -a con*ine mai mult3 arm3tur3& decSt este necesar3 din calculul la re(isten*3 Cn sec*iuni normale& )i -om a-ea ca(ul de su,raarmare =-e(i ,ct;B;6@; ceasta ,oate duce la necesitea de a instala arm3tur3 i Cn (ona com,rimat3 =Cn ca(uri eDce,*ionale@ ,entru ca elementul s3 lucre(e conform ca(ului 6 la stadiul de ru,ere =-e(i ,ct;B;6@;

65;67; Verificarea -alorii s3ge*ii f3r3 calcul In Eurocod EN 6::41616:455B este ,re(entat3 o metod3 de -erificare a elementelor din beton armat la starea limit3 de deforma*ii f3r3 un calculul direct al -alorii s3ge*ii; Sensul metodei const3 Cn com,ararea -alorii con-en*ionale a ra,ortului deschidereECn3l*ime =l5 E h5@ cu o -aloare limit3 a acestui ra,ort:

l5 E h5 j =l5 E h5@lim ;
Dac3 se res,ect3 aceast3 condi*ie& se consider3 c3 s3geata elementului nu -a de,3)i -aloarea admisibil3 )i calculul s3ge*ii nu este necesar; Valorile limite ale ra,ortului =l5Eh5@lim sunt ,re(entate Cn tabelul 65;9& iar ale ra,ortului l5 E h5 se determin3 cu urm3toarele eD,resii:

=65;674@

7<6

1 ,entru } j }5:

l5DD D Ll66D 6&? 5&<RcY&cub 5 D 7&4 5&<RcY&cub = 5 D 6@7E 4 mF h5DD


1 ,entru

=65;677@

} d }5 :

D5l56 D Ll66D6&? 5&<RcY&cubD5&<RcY&cub D6 E D5 m& =65;67B@ h5D D D6 64


In care: L este un coeficient& care se ia Cn func*ie de ti,ul elementuluiEconstruc*iei =-e(i tab;65;9@F } 1 ,rocentul de armare longitudinal3 din (ona Cntins3 la miKlocul deschiderii =sau ,e rea(eme Cn ca(ul consolelor@:

s D s, DD 655 T F

bh 5 }6 1 acelai& ,entru arm3tura din (ona com,rimat3:


D6 D
s, bh 5 D 655 TF

}5 1 ,rocentul con-en*ional de armare:

D5 D 5&<RcY &cub F
RcY&cub 1 re(isten*a caracteristic3 a betonului& determinat3 ,e cub& care se ia Cn func*ie de clasa betonului =-e(i tab;4;7@& M+a; ED,resiile =65;677@ )i =65;67B@ au fost stabilite ,entru o sec*iune fisurat3 la miKlocul deschiderii a unei grin(i sau ,l3ci& =sau ,e rea(eme Cn ca(ul consolelor@ din beton de clasa " 75E7> cu tensiunea Cn arm3tura Cntins3 egal3 cu 765 M+a =care cores,unde a,roDimati- cu `y N ?55 M+a@;

7<4

+entru sec*iunile Cn form3 de T cu ra,ortul dintre l3*imea ,l3cii =t3l,ii@ )i l3*imea ner-urii mai mare de 7: =bsl E b d 7&5@& -alorile l5 E h5& determinate cu eD,resiile =65;677@ )i =65;67B@& se multi,lic3 cu 5&<; Tabelul 65;9 Valorile limite ale ra,ortului l5 E h5 Valorile =l5 E h5@ lim ,entru } L

Ti,ul elementului sau a construc*iei 1 'rind3 sim,lu re(emat3 sau ,lac3 sim,lu re(emat3& care lucrea(3 Cn una sau dou3 direc*ii 1 Tra-eia marginal3 a unei grin(i sau ,l3ci continue&care lucrea(3 Cntr1o direc*ie sau Cn ambele direc*ii 1 Tra-ee intermediar3 a unei grin(i sau ,l3ci& care lucrea(3 Cntr1o direc*ie sau ambele direc*ii 1+lan)ee dal3 1 ,entru deschiderea mai mare 1'rinda sau ,lac3 Cn consol3

} b 6&? T

} j 5&? T

6&5

6B

45

6&7

6<

49

6&?

45

75

6&4 5&B

6> 9

4B <

+entru elemente cu deschiderile mai mari de >&5 m& ,e care se rea(em3 ,ere*i des,3r*itori& care ,ot fi deteriora*i dac3 s3ge*ile sunt eDcesi-e& -alorile ra,ortului l5Eh5 se multi,lica cu > E l5 =aici l5 1 Cn m@;

65;6B; Unele recomanda*ii la stabilirea rigidit3*ii sec*iunilor elementelor ,entru determinarea eforturilor Cn structuri La calculul static al structurilor din beton armat& cu sco,ul determin3rii eforturilor& este necesar a stabili rigiditatea elementelor; 7<7

Inainte de acest calcul nu sunt cunoscute nici dimensiunile sec*iunilor elementelor& nici ariile arm3turilor )i altele; In situa*ii obi)nuite de Cnc3rc3turi& nu sunt necesare -alorile absolute ale rigidit3*ilor elementelor& care com,un structura& ci -alorile lor relati-e; In ca(ul calculului structurilor& la ac*iunea deforma*iilor im,use =de la tem,eratur3& tas3ri de rea(eme etc;@ sunt necesare -alorile rigidit3*ilor absolute; In ca(urile curente de calcul ale structurilor& -alorile rigidit3*ilor elementelor se admit Cn mod a,roDimati- cu momentul de iner*ie =sau al ariei& Cn ca(ul elementelor solicitate aDial@ ale sec*iunilor de beton cu -alorile mic)orate ale modulului de elasticitate cu coeficien*i subunitari Cn corelare cu gradul de fisurare al elementelor res,ecti-e; 'radul de fisurare de,inde de ti,ul elementului& fiind mai mare ,entru elementele Cnco-oiate )i Cntinse eDcentric )i mai redus 1 la elementele com,rimate; La structurile Cn cadre& -alorile modulului de elasticitate al betonului se ado,t3 con-en*ional egal cu: 5&9 Ee 1 ,entru grin(iF

Ee

1 ,entru

stSl,ii intermediariF

5&< Ee 1 ,entru stSl,ii marginali )i de la col*uri& la care com,onen*a efortului aDial de la efectul indirect al for*elor ori(ontale =Cn mod obi)nuit de la ac*iunea seismic3 )i a -Sntului@ re,re(int3 un efort de Cntindere relati- mare; In ca(ul structurilor cu ,ere*i din beton armat& ,entru grin(ile de cu,lare modulul de elasticitate con-en*ional al betonului se admite Cn limitele =5&6?;;;5&4?@ Ee & Cn leg3tur3 cu efectul ,ronun*at de fisurare de la contrac*ie asu,ra rigidit3*ii acestor elemente )i efectul foarte ,ronun*at al fisurilor Cnclinate; Dimensiunile sec*iunilorelementelor structurale =stSl,ilor)i grin(ilor@ se admit din recomanda*ii constructi-e )i ,ractica de ,roiectare& iar clasele betonului ,entru ele 1 Cn conformitate cu recomanda*iile din ,unctul B;?;

7<B

66; ELEMENTE DIN .ET$N RM T "U RM#TUR# RI'ID# 66;6; No*iuni generale Elementele din beton armat cu arm3tur3 rigid3 =care au abre-iatura . R Cn literatura de s,ecialitate romSneasc3@ sunt o ,arte com,onent3 din elementele com,o(ite; In conformitate cu defini*iile din Eurocodul B =EN 6::B1616:455B@& la elemente com,o(ite se refer3 elementele structurale cu com,onente de beton )i oel structural sau oel laminat la rece& legate ,rin conectori de forfecare astfel& CncSt s3 se limite(e lunecarea longitudinal3 Cntre beton )i o*el )i se,ararea unei com,onente de cealalt3; In func*ie de gradul de Cnglobare a o*elului laminat Cn beton deosebim elemente cu sec*iunea o*elului: 61 Cnglobat3 total Cn beton =. R& -e(i fig;66;6& a@ i b@F 41 Cnglobat3 ,ar*ial Cn beton =fig;66;6& c@F 71 neCnglobat3 Cn beton =fig;66;6& d@; Defini*ia materialelor com,o(ite& din care face ,arte )i . R& a fost Cntrodus3 Cn re(istenta materialelor de france(ul lbert "a[uot Cn 6:75 Cn lucrarea sa 2Lecons sur la resistance des materiauD2; La congresul socia*iei Interna*ionale a inginerilor de +oduri )i Structuri& care a a-ut loc la +aris Cn 6:74& Em,eger %; )i !aZraneY ; ,rimii au definit sistemele structurale com,o(ite cu ,rofile metalice din o*el Cnglobate Cn beton armat =. R@; Structurile )i elementele com,o(ite sunt un domeniu destul de -ast )i ,ot ser-i ca ba(3 ,entru un curs s,ecial a,arte; In ,re(entul manual sunt eDaminate elementele din beton armat cu arm3tur3 rigid3 Cnglobat3 total Cn beton =. R& fig;66;6& a@ i b@; ceasta se eD,lic3 ,rin aceea& c3 Cn Eurocod =EN 6::B1616:455B@ mai ,rofund se eDaminea(3 elementele cu arm3tur3 rigid3 Cnglobat3 ,ar*ial Cn beton )i neCnglobat3& iar Cn manualele 2.eton armat2 din ultimii 4?Q75 ani aceste construc*ii& ,ractic& au dis,3rut )i mul*i absol-en*i din ultimii ani nici nu )tiu des,re eDisten*a acestor elemente; ceasta se eD,lic3 ,ar*ial )i ,rin aceea& c3 Cn ultimii ani mai ,e larg s1au folosit elemente ,refabricate; rm3tura rigid3 se folose)te mai des la elementele i construc*iile din beton monolit; Structurile din beton armat cu arm3tur3 rigid3 Cn com,ara*ie cu structurile din beton armat )i o*el structural au urm3toarele a-antaKe: 1 au o ca,acitate mai mare de ductilitate )i de absorb*ie a energiei induse de cutremurF

7<?

%igura 66;6; Elemente com,osite:


a@ i b@ elemente com,rimate i Cnco-oiate cu arm3tura rigid3 Cnglobat3 total Cn betonF c@ elemente cu arm3tura rigid3 Cnglobat3 ,ar ial Cn betonF d@ element cu arm3tura rigid3 neCnglobat3F 6 1 ,rofil metalic laminat sau com,us din elementeF 4 1 arm3tura Cn bare =fleDibil3@F 7 1 ea-3 din o elF B 1 ,lac3 din beton armatF ? 1 grind3 cu tabl3 metalic3 laminat3 =cutat3@F 9 1 conector de ancoraK;

7<9

1 ca,acitate de re(istent3 mai Cnalt3 datorit3 folosirii unor ,rocente de o*el de cSte-a ori mai mari decSt Cn ca(ul betonului armatF 1 com,ortare histere(es mai stabil3; Elementele din . R& su,use la solicit3ri ciclice& au degrad3ri mai reduse atSt Cn ceea ce ,ri-e)te re(istenta& cSt )i rigiditateaF 1 rigiditatea mai mare la de,las3ri lateraleF 1 re(isten*a mai Cnalt3 la foc )i la coro(iuneF 1 eDcluderea folosirii diferitor ,ro,tele sau stSl,i ,entru fiDarea cofraKului; Scheletul metalic sus*ine cofraKul ,lan)eelor f3r3 e)afodaKeOF 1 ,osibilitatea de eDecutat elemente cu deschideri mai mari f3r3 folosirea arm3turii ,retensionate; Not3: E)afodaK 1 este o construc*ie ,ro-i(orie alc3tuit3 din bare de lemn sau
de metal& legate Cntre ele ,entru a sus*ine o ,latform3 cu materiale& instala*ii& muncitorii etc;

Elementele din . R au )i unele de(a-antaKe: 1dificult3i de reali(are a conect3rii Cntre arm3tura rigid3 )i com,onenta din beton armat i asigurarea stabilit3ii acesteia ,Cn3 la ru,erea elementuluiF 1 ,roiectarea )i eDecu*ia mai dificil3F 1 cheltueli mai mari datorit3 mano,erei s,orite; Destina*ia ,rinci,al3 a arm3turii rigide const3 Cn aceea& c3 de ea se fiDea(3 =Cnt3re)te@ cofraKul )i nu este necesar e)afodaKul; Structurile )i elementele din . R sunt indicate& Cndeosebit la cl3dirile multietaKate )i deschideri de cel ,u*in 9 m& aflate Cn (one cu seismicitate mare =b > grade@; Elementele din . R ,ot fi utili(ate )i ca elemente a,arte Cn cadrul unor structuri din beton armat sau de o*el; %olosirea arm3turii rigide esen*ial mic)orea(3 termenul de construc*ie; De eDem,lu; Dac3 a-em o structur3 etaKat3 din beton monolit )i este necesar de betonat grin(ile )i ,lan)eul la un etaK mai su,erior& trebuie de instalat cofraKul acestor elemente ,entru s,riKinul c3reia se folosesc ,ro,tele )i stSl,i din lemn sau de metal& care trebuie s3 se s,riKine ,e etaKul inferior; +entru aceasta este necesar ca betonul acestui etaK s3 aib3 re(isten*a de circa ?5Q>5 T din re(isten*a de calcul; Deci& ,entru instalarea cofraKului unui etaK este necesar de a)te,tat cel ,u*in >;;;65 (ile& dar aceasta duce la maKorarea termenului de construc*ie i de aceea& Cn unele ca(uri )i la cl3diri cu mai ,u*ine etaKe& din ,unct de -edere economic& este mai eficient de folosit arm3tur3 rigid3; Mai ales& Cn ca(urile& cSnd este necesar de dat Cn eD,loatare o construc*ie Cntr1un termen

7<>

cSt mai scurt; rm3tura rigid3 ,oate fi folosit3 i la reabilitarea )i consolidarea construc*iilor; rm3tura rigid3 a fost folosit3 ,e larg la Cnce,utul secolului JJ la cl3dirile multietaKate Cn SU & Rusia& Xa,onia )i alte *3ri; In Re,ublica Moldo-a arm3tura rigid3 a fost folosit3 ,entru ,rima dat3 la construc*ia ,rimei centrale electrotermice "ET16 =stSl,ii halei de turbine cu lungimea circa 45 m@; Sistemele structurale din beton armat cu arm3tur3 rigid3 se recomand3 a fi utili(ate Cn urm3toarele situa*ii =ca(uri@: 1 cSnd este necesar a maKora re(isten*a& rigiditatea )i ductilitatea sistemelor structurale din beton armatF 1 atunci cSnd se dore)te reducerea sensibilit3*ii la ru,eri fragile ale
elementelor din beton armat =elemente scurte& etaKe fleDibile& noduri etc;@F 1 Cn situa*iile Cn care betonul armat nu ,oate oferi solu*ii economice& din ,unct de -edere structural& iar o*elul conduce la sisteme structurale ,rea fleDibile: deschideri ,rea mari ,entru grin(i )i ,l3ci& deschideri aferente )i Cn3l*imi mari ,entru elemente structurale -erticale = stSl,i& ,ere*i@F 1 cSnd se dore)te un transfer fluent de eforturi la cl3diri cu structur3 miDt3& alc3tuit3 din substructuri din beton armat )i o*el laminat; +entru asigurarea unui lucru Cn comun al arm3turii rigide cu betonul ,Sn3 la stadiul de ru,ere& ca ,entru un element cu sec*iunea ,lin3& se recomand3 ca ,rocentul de armare cu arm3tur3 rigid3 s3 fie Cn limitele de 7Q< T& dar nu mai mare de 6? T; Dac3 acest ,rocent -a fi mai mare de 6? T& atunci betonul se stratific3 de la arm3tura rigid3 )i lucrea(3 numai ca o membran3 de ,rotec*ie; tunci cSnd arm3tura rigid3 este com,us3 din 4 )i mai multe ,rofile de o*el =4 ,rofile de ti,ul T1dublu& sau ti,ul U& B cornieri etc;@& ele se unesc ,e lungimea elementului cu ,l3cu*e sau (3brele sudate& care se instalea(3 conform recomanda*iilor normelor de ,roiectare ale construc*iilor din metal;

66;4; Materiale ,entru construc*ii din beton armat cu arm3tur3 rigid3 +entru confec*ionarea elementelor din . R se recomand3 s3 se utili(e(e beton de clasele de la " 45E4? =L" 45E44@ ,Sn3 la " ?5E95 =L" ?5E??@ )i arm3tur3 de clasele RSt 4:?QRSt B95; +entru etriere )i arm3tura constructi-3 se utili(ea(3 arm3tur3 +St 47? sau sSrm3 7<<

RPr 7:?QRPr B95; "aracteristicile de calcul ale betonului )i arm3turii obi)nuite se admit analogic ca i ,entru elementele din beton armat; In calitate de arm3tur3 rigid3 se folosesc diferite ,rofile din o*el carbonat sau slab aliat laminate la cald: cornieri sau ,rofile Cn forma de T& T1dublu )i U; In unele ca(uri ,ot fi folosite )i alte ,rofile de arm3tur3 rigid3& com,use ,rin sudur3 din tabl3 metalic3 cu grosimea de 65Q75 mm; "aracteristicile de calcul ale acestei arm3turi se admite din certificatele de calitate sau din standardele *3rii ,roduc3toare;

66;7; lc3tuirea elementelor din beton armat cu arm3tur3 rigid3 Elementele din . R =grin(ile )i stSl,ii@ se armea(3 cu arm3tur3 Cn bare =arm3tur3 fleDibil3@ )i diferite ,rofile din o*el laminat la cald: cornieri& ,rofile Cn form3 de T& T1dublu& U )i altele =arm3tura rigid3 @; rm3tura fleDibil3 =Cn bare@ se instalea(3 conform recomanda*iilor ,entru elementele Cnco-oiate =,ct;>;6@ )i elementele com,rimate =,ct;<;6@; rm3tura rigid3 ,oate fi com,us3 din unul& dou3 )i mai multe ,rofile laminate: un ,rofil T1dublu& dou3 ,rofile de ti,ul U sau T1dublu& B cornieri )i altele =-e(i fig;66;6& a@ i b @; +e lungimea elementului arm3tura rigid3 se solidari(ea(3 =se une)te@ cu ,l3cu*e sau (3brele metalice sudate )i se formea(3 un carcas s,a*ial; Distan*a interaD dintre ,l3cu*ele sau (3brele metalice de leg3tur3 al arm3turii rigide se recomand3 s3 fie Cn limitele de ?55Q6555 mm cu l3*imea de ?5Q655 mm )i grosimea 7Q65 mm; rm3tura rigid3 se calculea(3 )i se alc3tuie)te Cn conformitate cu recomanda*iile din normele de ,roiectare a construc*iilor metalice la ac*iunea sarcinilor la eta,a de construc*ie =-e(i ,ct;66;B@; Dimensiunile sec*iunilor elementelor se iau3 Cn a)a mod ca s3 fie asigurat stratul de ,rotec*ie al arm3turii fleDibile )i rigide )i distan*a minimal3 dintre bare )i arm3tura rigid3 din condi*ii tehnologice =turnarea )i -ibrarea betonului@; Dimensiunile sec*iunii elementelor com,rimate se admit Cn a)a mod ca (-elte*a lor Cn ambele direc*ii o N lf Ei s3 nu de,3)easc3 -aloarea de <5; Stratul de ,rotec*ie al arm3turii rigide se recomand3 s3 fie nu mai mic de >? mm ,entru toate elementele )i nu mai ,u*in de 655 mm 1 Cn (onele seismice; cest strat de ,rotec*ie este necesar ,entru a asigura transmiterea for*elor de aderen*3 ale arm3turii rigide cu betonul )i ,entru ,rotec*ia o*elului contra coro(iunii )i a focului; co,erirea maDimal3 a arm3turii rigide se admite nu mai mare de 5&B b )i res,ecti- de 5&B h

7<:

=aici b )i h sunt dimensiunile sec*iunii elementului@; Distan*a dintre arm3tura fleDibil3 )i cea rigid3 se recomand3 s3 fie nu mai mare de 4? mm; Distan*a Cn lumin3 dintre bare )i ,rofilurile arm3turii rigide se recomand3 s3 fie nu mai mic3 de 6&4? ori decSt dimensiunea maDim3 a agregatelor& de 6&4? ori decSt diametrul maDimal al arm3turii longitudinale )i nu mai mic3 de 4? mm; La ,artea su,erioar3 a grin(ilor este necesar ca una din lumini =distane@ dintre arm3turi s3 fie nu mai mic3 de ?5 mm ,entru o -ibra*ie bun3; Diametrul arm3turii fleDibile longitudinale se admite nu mai mic de 64 mm; +rocentul minim de armare longitudinal3 cu arm3tur3 fleDibil3 nu trebuie s3 fie mai mic de 5&7 T )i nu mai mare de B T& iar ,entru arm3tur3 rigid3 1 nu mai mare de 6? T; In grin(i& barele longitudinale se am,lasea(3 nu mai mult& decSt Cn doua rSnduri; rm3tura trans-ersal3 se admite cu diametrul nu mai mic de < mm cu ,asul nu mai mare de h E 4 )i de 4? cm; $ caracteristic3 constructi-3 im,ortant3 ,entru stSl,ii din . R este a)a1 numitul indice de contribu*ie a arm3turii rigide , N sr Rsr E= c Rc V
S RS V

sr Rsr@& care se recomand3 s3 fie Cn limitele de 5&4 j

, j 5&<;

In ca(urile cSnd arm3tura rigid3 a stSl,ilor este format3 din ,l3ci =fS)ii@ de metal sudate Cntre ele =,entru ,rofile de ti,ul !& cruce etc;@& se recomand3 ca (-elte*a fiec3rei fS)ii a,arte s3 nu de,3)easc3 urm3toarele -alori: 1 bsr Ersr _ 47 )i hsr Ersr _ :? 1 ,entru o*eluri cu limita de curgere

`y j 755 M+aF
1 bsr Ersr _ 6: )i hsr Ersr _ <> 1 ,entru o*eluri cu limita de curgere

`y d 755 M+a;
ici: bsr este l3*imea ,l3cii t3l,ii ,rofiluluiF

hsr 1 Cn3l*imea inimii ,rofiluluiF

rsr 1 grosimea ,l3cii fS)iilor de metal;

7:5

66;B; "alculul la st3ri limit3 ultime "onstruc*iile din beton armat cu arm3tur3 rigid3 se calculea(3 ,entru 4 eta,e: 1 la eta,a de construc*ieF 1 la eta,a de eD,loatare; La eta,a de construc*ie& cSnd elementul este turnat cu beton ,roas,3t& arm3tura rigid3 lucrea(3 ca o structur3 din metal la ac*iunea sarcinii de la masa ,ro,rie& masa betonului& greutatea cofraKului& greutatea utilaKului& folosit ,entru betonare& greutatea muncitorilor& ac*iunea -Sntului i se calculea(3 ca o construc*ie din metal; La darea Cn eD,loatare a cl3diriiEedificiului Cn maKoritatea ca(urilor betonul atinge re(isten*a din ,roiect )i elementul din . R lucrea(3 )i se calculea(3 ca un element integru din beton armat; Numeroase re(ultate eD,erimentale au ar3tat c3 elementele din . R lucrea(3 ,Sn3 la ru,ere& care decurge Cn acela)i mod ca )i la elementele obi)nuite din beton armat; La ba(a metodei de calcul a elementelor din . R la starea limit3 ultim3 este admis stadiul III de lucru al elementelor Cnco-oiate& ca(ul 6 =-e(i ,ct;B;6@ cu urm3toarele i,ote(e sim,lificatoare: 1 sec*iunile ,lane )i normale la aDa elementului r3mSn ,lane )i normale )i du,3 deforma*ie =i,ote(a lui Na-ier 1 .ernoulli@F 1 nu eDist3 lunecare relati-3 Cntre arm3tura rigid3 )i betonF 1 re(isten*a betonului la Cntindere este negliKat3F 1 diagrama tensiunilor Cn betonul din (ona com,rimat3 se admite dre,tunghiular3 cu -aloarea `cc N RcF 1 tensiunile Cn arm3tura rigid3 Cn (ona Cntins3 )i com,rimat3 se consider3distribuite uniform ,e Cn3l*imea acestor (one )i au -alorile Rsr )i Rscr ;

66;?; Elemente Cnco-oiate Men*ion3m c3 Cnainte de calculul elementelor din . R la re(isten*3 la ac*iunea sarcinilor totale de calcul =la eta,a de eD,loatare@ deKa sunt cunoscute toate caracteristicile arm3turii rigide din calculul ei ,entru eta,a de construc*ie: re(isten*a de calcul& modulul de elasticitate& ti,ul ,rofilului& aria sec*iunii )i altele; De aceea& din calcul este necesar de -erificat re(isten*a elementului la toate sarcinile de calcul )i de stabilit

7:6

dac3 este necesar de ad3ugat su,limentar )i arm3tur3 obi)nuit3 Cn bare; In maKoritatea ca(urilor aceast3 arm3tur3 este necesar3; Elementele Cnco-oiate& mai frec-ent& sunt armate cu arm3tur3 rigid3 conform schemelor din figura 66;6& b@;

66;?;6; "alculul la re(isten*3 Cn sec*iuni normale ale elementelor dre,tunghiulare La calculul elementelor Cnco-oiate la re(isten*3 Cn sec*iuni normale ,ot fi 4 ca(uri =fig; 66;4@: ca(ul 6 1 aDa neutr3 nu intersectea(3 arm3tura rigid3 =fig;66;4& a@ F ca(ul 4 1 aDa neutr3 intersectea(3 arm3tura rigid3 =fig;66;4& b@;

%igura 66;4; Schemele de calcul la re(icten3 Cn seciuni normale ale elementelor Cnco-oiate cu seciune dre,tunghiular3 cu arm3tur3 rigid3 :
a@ aDa neutr3 nu intersectea(3 arm3tura rigid3F b@ aDa neutr3 intersectea(3 arm3tura rigid3;

7:4

+entru calculul la re(isten*3 Cn sec*iuni normale ale elementelor din . R folosim dou3 condi*ii de echilibru din static3& ca )i ,entru elementele armate obi)nuit: suma tuturor momentelor Cnco-oietoare de la sarcinile eDterioare )i de la eforturile interioare Mi N 5 )i suma ,roiec*iilor tuturor for*elor eDterioare )i eforturilor interioare ,e aDa longitudinal3 a elementului Ji N 5; Re(isten*a elementului Cn sec*iuni normale -a fi asigurat3 dac3 -aloarea momentului Cnco-oietor de la sarcinile eDterioare de calcul MeDt N M nu -a de,3)i -aloarea momentului Cnco-oietor& ,reluat de arm3tura rigid3& obi)nuit3 )i betonul din (ona com,rimat3 = eforturile interioare@ Mint Cn ra,ort cu orice aD3;

ici folosim suma momentelor Cnco-oietoare Cn ra,ort cu aDa neutr3 M D N 5; "a(ul 6; Da neutr3 nu intersectea(3 arm3tura rigid3 =fig;66;4& a@:

MeDt N M j 5&? RcbD V Rs s =ho A D@ V Rsr sr =r A D@& Cn care: sr este aria arm3turii rigideF
s 1 aria arm3turii obi)nuite din (ona Cntins3F

=66;6@

Rsr )i Rs 1 re(isten*ele de calcul ale arm3turii rigide )i obi)nuiteF D 1 Cn3l*imea (onei com,rimateF centrul r 1 distan*a de de la greutate al arm3turii rigide ,Sn3 la marginea de sus a (onei com,rimate; In3l*imea (onei com,rimate D se determin3 din suma ,roiec*iilor tuturor for*elor eDterioare )i eforturilor interioare ,e aDa longitudinal3 a elementului Ji N 5: RcbD N Rs s V Rsr sr; De aici a-em: =66;4@

Rs D D;

sD

R sr

sr

=66;7@

R cb "a(ul 4; Da neutr3 intersectea(3 arm3tura rigid3 =fig;66;4& b@:


7:7

MeDt D M D 5&?RcbD4 D Rs s =h5 D D@ D RsrlPr& ,l D =r D D@4D m & Cn care: Pr&,l este momentul elastico1,lastic de re(isten*3 a arm3turii rigide Cn ra,ort cu aDa ,ro,rie& care se ado,t3 Pr&,l N 6&6> Psr 1 ,entru o*el laminat cu ,rofilul Cn form3 de T1 dublu )i U& iar Psr 1 momentul elastic de re(isten*3F r 1 grosimea inimii arm3turii rigide F =r A D @ r A corec*ie la -aloarea momentului de re(isten*3 elastico1 ,lastic Cn ra,ort cu aDa neutr3; In3l*imea (onei com,rimate D se determin3 din suma ,roiec*iilor Ji N 5 & care are urm3toarea form3 general3: NcV Nsrc N Ns V Nsrt & Cn care: Nc N Rc bD este efortul ,reluat de betonul din (ona com,rimat3F Nsrc N Rsr srcNRsr l5&? sr A =rAD@rm 1 efortul ,reluat de ,artea com,rimat3 a arm3turii rigide F Nsrt N Rsr src N Rsr l5&? sr V =r A D@ rm 1 efortul ,reluat de ,artea Cntins3 a arm3turii rigideF Ns N Rs s 1 efortul ,reluat de arm3tura Cntins3F
src 1 aria ,3rii com,rimate a arm3turii rigideF srt A aria ,3rii arm3turii din (ona Cntins3;

=66;B@

=66;?@

Du,3 Cnlocuirea acestor -alori Cn formula =66;?@ Cn final ob*inem: RcbD N Rs s V 4Rsr =r A D@ r; De aici: =66;9@

R s s D 4 R sr D r D D D D; R c b D 4 R sr D D
In ambele ca(uri este necesar s3 se Cnde,lineasc3 condi*ia D j cu h56 & Cn care cu se admite din aneDa 64& iar h56 este distan*a de la re(ultanta eforturilor de Cntindere din arm3tura rigid3 )i obi)nuit3 ,Sn3 la marginea 7:B

=66;>@

de sus a (onei com,rimate =-e(i fig;65;4@; In maKoritatea ca(urilor aceast3 condi*ie se Cnde,line)te; tunci cSnd nu se Cnde,line)te aceast3 condi*ie D d cu h56& se admite D N cu h56 )i se instalea(3 arm3tur3 obinuit3 Cn (ona com,rimat3; 66;?;4; "alculul la re(isten3 Cn sec*iuni normale ale elementelor Cn form3 de T La calculul elementelor cu sec*iune Cn form3 de T cu ,laca Cn (ona com,rimat3 Cn mod general ,ot fi 4 ca(uri =ca )i ,entru elementele dre,tunghiulare@: "a(ul 6 1 aDa neutr3 nu intersectea(3 arm3tura rigid3 )i trece ,rin ,lac3 =ca(ul 6& a@ sau ,rin ner-ur3 =ca(ul 6& b@& fig;66;7& a@ )i b@F "a(ul 4 A aDa neutr3 intersectea(3 arm3tura rigid3 =fig; 66;7& c@; In ca(ul 6& a& cSnd aDa neutr3 trece ,rin ,lac3 sau ,rin marginea ei de Kos D j hsl&c elementul se calculea(3 ca un element cu sec*iune dre,tunghiular3 cu dimensiunile h D bef; Valoarea bef se admite ca ,entru construc*ii armate cu arm3tur3 fleDibil3 =-e(i ,ct;>;7;7@; In ca(ul 6& b calculul se efectuea(3 cu e-idena lucrului ,l3cii com,rimate cu l3*imea b N bef; ceast3 -aloare a lui bef se folose)te )i la calculul Cn ca(ul 4; Re(istena elementului Cn sec*iuni normale -a fi asigurat3& dac3 se -a Cnde,lini urm3toarea condi*ie MD N 5:

MeDt N M j Rcl5&?bDV=bef

A b@ hsl;c=D A 5&? hsl;c@m V


=66;<@

V Rs s=h5 A D@ V Rsr sr=r A D@; In3l*imea (onei com,rimate D se determina din condi*ia Ji N 5: Rc lbD V =bef De aici:

Ab@ hsl;cm N Rs

s V Rsr

sr ;

=66;:@

DD

Rs s D Rsr sr D Rc =bef D b@hsl;c Rcb


7:?

=66;65@

In ca(ul 4& cSnd aDa neutr3 intersectea(3 arm3tura rigid3& condi*ia ,entru -erificarea re(istenei elementului Cn sec*iuni normale =MD N5@ -a a-ea urm3toarea form3:

%igura 66;7; Schemele de calcul la re(isten3 Cn seciuni normale ale elementelor Cnco-oiate cu seciune Cn form3 de T cu arm3tur3 rigid3:
a@ aDa neutr3 trece ,rin ,lac3 i nu intersectea(3 arm3tura rigid3F b@ aDa neutr3 trece ,rin ner-ur3 i nu intersectea(3 arm3tura rigid3F c@ aDa neutr3 trece ,rin ner-ur3 i intersectea(3 arm3tura rigid3;

7:9

MeDt N M j Rcl5&?bDV=bef

A b@hsl;c=D A 5&? hsl;c@m V


=66;66@

V Rs s=h5 A D@ V RsrlPr;,l V=r A D@rm; In3l*imea (onei com,rimate se determina din condi*ia Ji N 5 analogic& ca )i Cn ,unctul 66;B;6: Nc V Nsrc N Ns V Nsrt; ici Nc N RcbD V Rc=bef 1b@hsl;c& iar Nsrc& Ns )i Nsrt se iau din ,uncttul 66;?;6; In final ob*inem urm3toarea formul3:

=66;66a@

DD

Rs s D 4Rsr D r D D D Rc =bef D b@hsl;c Rc D b D 4Rsr D D

=66;64@

La elementele cu sec*iunea T nu este necesar de -erificat condi*ia D j cu h5& fiindc3 ea se Cnde,line)te& ,ractic& Cn toate ca(urile;

66;?;7; "alculul la re(isten3 Cn sec*iuni Cnclinate La calculul la re(istent3 Cn sec*iuni Cnclinate ale elementelor din beton armat cu arm3tur3 rigid3 se folosesc acelea)i condi*ii )i i,ote(e ca )i ,entru elementele armate numai cu arm3tur3 fleDibil3 =obi)nuit3@; Re(isten*a elementului Cntr1o sec*iune Cnclinat3 -a fi asigurat3 dac3 for*a t3ietoare de la toate sarcinile eDterioare de calcul V =la Cnce,utul sec*iunii Cnclinate@ nu -a de,3)i -aloarea total3 a for*elor t3ietoare& ,reluate de arm3tura trans-ersal3 obi)nuit3& de arm3tura rigid3 i de betonul din (ona com,rimat3 Cn limitele fisurii Cnclinate de calcul =fig;66;B@:

V j VsZ VVs&inc V Vsr V Vc& Cn care: VsZ N RsZ sZ este for*a t3ietoare& ,reluat3 de etriereF Vs&inc N RsZ s&inc sin n1 aceeai& ,reluat3 de arm3tura Cnclinat3 sub unghiul nF 7:>

=66;67@

Vsr N 5&< Rsr sr 1 aceeai & ,reluat3 de arm3tura rigid3F Vc 1 aceeai& ,reluat3 de betonul din (ona com,rimat3 Cn sec*iunea deasu,ra -Srfului fisurii Cnclinate& care se determin3 cu formula =>;79@ ,entru coeficientul kn N 5;

%igura 66;B; Schema de calcul la re(isten3 Cn seciuni Cnclinate

Du,3 Cnlocuirea acestor -alori Cn rela*ia =66;67@& ea -a a-ea urm3toarea form3: V j RsZ sZ V RsZ s&inc sin n V 5&< Rsr sr V V kc6 =6 V ksl;c@ Rct bho E Sinc ; La calculul elementelor cu arm3tur3 rigid3 se ,ermite de luat unghiul de Cnclina*ie al sec*iunii de calcul N B?q; tunci -aloarea ,roiec*iei sec*iunii de calcul Sinc -a fi egal3 a,roDimati- cu 5&< h5 : lSincN N=hoAD@ tgN=hoAD@tg B?q h 5&< hom; far3 de aceasta& a-Snd Cn -edere c3 Cn elementele cu arm3tur3 rigid3& ,ractic& nu se folose)te arm3tur3 trans-ersal3 Cnclinat3& iar RsZ sZN [sZ Sinc =-e(i formula >;B7@& rela*ia =66;6B@ -a a-ea urm3toarea form3: =66;6B@

V j 5&< sZRsZ V 5&< Rsr sr V V 6&4? kc6 =6 V ksl;c@ Rct bho; 7:< =66;6B&a@

Valorile coeficien*ilor

kc6 )i ksl;c& ,asul etrierelor S )i aria totala a

lor intr1o sec*iune normal3 sZ se admit Cn conformitate cu recomanda*iile din ,unctele >;6 i >;B;7; ria sec*iunii arm3turii rigide sr se ia din tabele Cn func*ie de ti,ul ,rofilului; "alculul la re(isten3 Cn sec*iuni Cnclinate se efectuea(3 Cn urm3toarele locuri ,e lungimea elementului: 1 Cn sec*iunile de la marginea rea(emuluiF 1 Cn sec*iunile Cn care se schimb3 brusc Cn3l*imea sec*iunii elementuluiF 1 Cn sec*iunile Cn care se schimb3 ,asul etrierelor; +entru elementele cu sec*iunea Cn forma de sau T1dublu cu tal,a =,laca@ Cn (ona Cntins3 se -erific3 )i urm3toarea condi*ie: V j 5&7 Rc bho; Nu este necesar calculul la re(isten3 Cn sec*iuni Cnclinate& dac3 se Cnde,line)te una din urm3toarele condi*ii: V j Rct bho& V j 5&< Rsr sr; 66;9; Elemente com,rimate In ,unctul <;6 a fost men*ionat c3 la elementele com,rimate din beton armat& ,ractic& nu se CntSlne)te com,rimare centric3; De aceea& toate elementele din beton armat se calculea(3 la com,rimare eDcentric3 cu eDcentricitate accidental3 ea sau de calcul ecal N MEN =mai detaliat -e(i ,ct;<;6@; ceste reguli =condi*ii@ sunt -alabile )i ,entru elementele din beton armat cu arm3tur3 rigid3; =66;6?@ =66;69@ =>;7B@

66;9;6; Elemente com,rimate cu eDcentricitate accidental3 In mod general elementele com,rimate cu eDcentricitate accidental3 ea se calculea(3 ca )i cele com,rimate eDcentric; Ins3 elementele cu sec*iune dre,tunghiular3& armate simetric cu arm3tur3 fleDibil3 )i rigid3& cu 7::

limita de curgere ,Sn3 la B?5 M+a )i fleDibilitatea lf E h j 45 ,ot fi calculate ca un element com,rimat centric; Re(isten*a elementului Cn sec*iuni normale -a fi asigurat3& dac3 for*a longitudinal3 de la sarcinile eDterioare de calcul N N NeDt nu -a de,3)i -aloarea efortului interior Nint& ,reluat de arm3tura rigid3& fleDibil3 )i betonul com,rimat: N N NeDt j Nint N Nc V Ns V Nsr& Cn care: Nc & Ns )i Nsr sunt& cores,un(3tor& eforturile ,reluate de beton& arm3tura fleDibil3 )i rigid3; %orma final3 a formulei =66;6>@ de,inde de ,rocentul de armare al elementului: 6@ ,entru ,rocentul total de armare =66;6>@

}l j 7 T:
=66;6<@

N j k =Rc bh V Rsc sc V Rsr sr@ F 4@ ,entru }l d 7 T = cu e-iden*a ariei ocu,ate de arm3turi@: N j k lRc bh V=RscA Rc@ scV=Rsr A Rc@ srm ; Valoarea coeficientului de flambaK k se determin3 cu formulele =<;?@ )i =<;9@ din ,unctul <;4; -Snd Cn -edere c3 la eta,a de eD,loatare a construc*iei aria arm3turii rigide deKa este cunoscut3& din rela*iile =66;6<@ )i =66;6:@ ob*inem urm3toarele formule ,entru determinarea ariei necesare a arm3turii fleDibile sc: 6@ ,entru

=66;6:@

}l j 7 T:
N E D D Rcbh D Rsr sr sc DF Rsc
=66;45@

4@ ,entru

}l d 7 T:
B55

D sc

N E D D Rcbh D =Rsr D Rc @ sr ; Rsc D Rc

=66;46@

Din aneDa 6B alegem cel ,u*in B bare cu diametrul nu mai mare de B5 mm;

66;>; Elemente com,rimate eDcentric La calculul la re(isten*3 Cn sec*iuni normale ale elementelor com,rimate eDcentric ,ot fi dou3 ca(uri de lucru: "a(ul 6 1 eDcentricitate mare F "a(ul 4 1 eDcentricitate mic3; far3 de aceasta& ,ot fi diferite -ariante de am,lasare a arm3turii rigide )i diferite ,rofile = -e(i fig;66;6& a )i altele@; In ,re(entul manual -om eDamina dou3 -ariante de arm3tur3 rigid3& care se folosesc mai frec-ent la elementele com,rimate eDcentric =fig;66;?& ,ag; B54@; 66;>;6; Elemente com,rimate cu eDcentricitate mare Varianta 6; Elementul este armat cu dou3 ,rofile de oel laminat de forma U: unul Cn (ona com,rimat3 a sec*iunii )i al doilea 1 Cn (ona Cntins3 =fig;66;?& a@; Re(isten*a elementului Cn sec*iuni normale -a fi asigurat3 dac3 -aloarea momentului Cnco-oietor de la for*a eDterioar3 de calcul N =MeDt N Ne@ nu -a de,3)i -aloarea momentului Cnco-oietor de la eforturile interioare Cn ra,ort cu orice aD3; ici folosim suma tuturor momentelor Cnco-oietoare Cn ra,ort cu aDa care trece ,rin centrul de greutate al arm3turii rigide )i fleDibile din (ona Cntins3 M= s V sr@ N 5:

N e j Rc bD=h5 A DE4@ V Rsc sc =h5 A asc@ V V =Rsr A Rc@ src =h5 A asrc@; In3l*imea (onei com,rimate se determin3 din suma ,roiec*iilor tuturor for*elor eDterioare )i interioare ,e aDa elementului Ji N 5: N N Rc bD V Rsc sc V =Rsr A Rc@ src A s Rs A srt Rsr; B56 =66;47@ =66;44@

%igura 66;?; Schemele de calcul la re(isten3 Cn seciuni normale ale elementelor com,rimate eDcentric cu eDcencitritate mare :
6 1 aDa care trece ,rin centrul de greutate al arm3turii fleDibile i rigide;

ici src este aria arm3turii rigide din (ona com,rimata& iar srt 1 din (ona Cntins3:

N D s Rs D srt Rsr D Rsc sc D = Rsr D Rc @ src DD& =66;4B@ Rc b

e este distana de la centrul de greutate al arm3turii Cntinse =


,Sn3 la for*a eDterioara N:

s si

sr@

Mh e D D e5 D h E 4 D as D DD D as & N4
B54

=66;4?@

Cn care: u este un coeficient& care ia Cn considera*ie flambaKul )i durata de ac*iune a sarcinii& care se determin3 cu rela*ia =<;69@& Cn care Ncr este for*a longitudinal3 critic3:

9&?Ec Ic 5&66EsrEsc Ncr Dl =D 5&6@ DI sr DD I sc m&


=66;49@l4 Dl 5&6 D tEcEc f Cn care: Ec& Esc )i Esr sunt modulii de elasticitate ai betonului& arm3turii fleDibile )i arm3turii rigideF lf 1 lungimea de flambaK =de calcul@ a elementului& care se determin3 Cn conformitate cu recomanda*iile din figura <;7F Ic 1 este momentul de iner*ie al sec*iunii betonului Cn ra,ort cu aDa& care trece ,rin centrul de greutate al sec*iunii ideale =reduse@F Isc )i Isr 1 acelai& ,entru arm3tura fleDibil3 si rigid3 Cn ra,ort cu aceea)i aD3F coeficientul tNeoEh& dar nu mai mic de tmin N 5&? A 5&56 lf E h A5&556RcF

kl 1 un coeficient& care ia Cn considera*ie influen*a ac*iunii sarcinii de


lung3 durat3 asu,ra eDcentricit3*ii for*ei eDterioareF se determin3 conform recomandaiilor din ,unctual <;B; In toate ca(urile trebuie sa se Cnde,lineasc3 condi*ia N j Ncr; Varianta 4; Elementul este armat cu 4 ,rofile de forma U& instalate ,e Cn3l*imea sec*iunii elementului =fig;66;?& b@; Re(isten*a elementului Cn sec*iuni normale -a fi asigurata dac3 MeDt j Mint; ici folosim suma momentelor Cnco-oietoare Cn ra,ort cu aDa care trece ,rin centrul de greutate al arm3turii Cntinse fleDibile M s N 5: Ne j RcbD=ho A 5&?D@ V Rsc sc =ho A asc@ V V RsrlPsr&,l V 4=ho A r@
4

rm;

=66;4>@

In3l*imea (onei com,rimate D se determin3 din suma ,roiec*iilor tuturor for*elor ,e aDa elementului Ji N 5: B57

N N =Rcb V BRsr r@D V Rsc sc A Rs s A BRsr rr ; De aici obinem:

=66;4<@

N D Rs s D BRsr D r D D D Rsc sc DD; Rcb D BRsr D D


Du,3 determinarea Cn3l*imii (onei com,rimate D =,entru ambele -ariante de armare )i altele@& -erific3m condi*ia D j Dcu N cu h5; Daca aceast3 condi*ie se Cnde,line)te& aceasta Cnseamn3 c3 a-em com,rimare cu eDcentricitate mare )i ,relungim calculul cu formulele =66;44Q66;4B& 66;4>Q66;4:@; Dac3 D d Dcu& a-em com,rimare eDcentric3 cu eDcentricitate mic3 )i elementul se calculea(3 Cn conformitate cu recomanda*iile din ,unctul 66;>;4 de mai Kos;

=66;4:@

66;>;4; Elemente com,rimate cu eDcentricitate mic3 "om,rimare eDcentric3 cu eDcentricitate mic3 are loc cSnd D d Dcu N cuh5 =-e(i ,ct; 66;>;6@; In acest ca( a-em ca(ul 4 de ru,ere =-e(i ,ct;B;6@& tensiunile Cn armatura din (ona Cntins3 =sau mai ,u*in Cntins3@ nu ating limita de curgere a oelului =`s _ `y@ la stadiul de ru,ere al elementului )i ru,erea are loc Cn urma stri-irii betonului din (ona com,rimat3 )i Cn acela)i tim, nu se folose)te ,e de,lin re(istena arm3turii din (ona Cntins3 =mai detaliat -e(i )i ,ct;<;?;4@; cest ca( de lucru al elementului este economic de(a-antaKos& iar& din ,unct de -edere tehnic& este nedorit& deoarece ru,erea elementului se ,roduce fragil )i momentan; De aceea& ,entru eDcluderea acestui ca( de lucru al elementului se eDaminea(3 dou3 -ariante marginale:

6@ D N Dcu N cuh5 F 4@ D N h5 h h; Din anali(a caracterului de lucru al elementelor com,rimate eDcentric cu eDcentricitate mic3& Cn func*ie de -aloarea Cn3l*imii (onei com,rimate D =efectuat3 Cn ,ct;<;?;4@& s1a stabilit c3 Cn ca(ul D N Dcu N cuh5 tensiunile B5B

Cn arm3tura = s@ mai Cnde,3rtat3 de la aDa ac*iunii for*ei eDterioare N =-e(i fig;66;?@ la stadiul de ru,ere ating limita de curgere a oelului `s N `y ; Elementul lucrea(3 ca un element com,rimat cu eDcentricitate mare D j Dcu; tunci formulele de calcul =,entru DNDcu N cuh5@ -or a-ea urm3toarele forme: Varianta 6; Elementul este armat cu dou3 ,rofile de o*el laminat de forma U =-e(i fig;66;?& a@ i formulele 66;44 )i 66;47@:
4

Ne D Rc bh5 D cu =6 D 5&?D cu @ D Rsc sc = h5 D asc @ D D = Rsr D Rc @ sr =h5 D a src @F

=66;75@

N D Dcu Rcbh5 D Rsc sc D = Rsr D R c @ src D D s Rs D Rsr srt ;


Varianta 4; Elementul este armat cu 4 ,rofile de forma U& instalate ,e Cn3l*imea sec*iunii = -e(i fig;66;?& b@ i formulele 66;4> )i 66;4<@:
4

=66;76@

N e D Rc bh5 D cu =6 D 5&?D cu @ D Rsc sc = h5 D a sc @ D D Rsr lPsr & ,l D 4= h5 D r @ 4 D mF

=66;74@

N D Dcu h5 = Rcb D BR sr D @ D Rsc sc D R s s D D B Rsr D r D D ;


Dac3 Dcu N h5& Cn arm3tura mai Cnde,3rtat3 de la aDa de ac*iune a for*ei eDterioare N a,ar tensiuni de com,rimare& care la stadiul de ru,ere ating limita de curgere a oelului `s N Din formula =9;6<@ a-em:

=66;77@

`y ;

6 D h5 E h56 D Dcu E h D s D =4D 6@Rs D =4D 6@Rs D DRs D Rsc ; =66;7B@ 6 D Dcu6 D Dcu
B5?

Du,3 cum se -ede din aceast3 formul3& ,entru D N Dcu N h5 Cn arm3tura mai Cnde,3rtat3 de la for*a eDterioar3 N a-em tensiuni de com,rimare Rsc; tunci rela*iile de calcul -or a-ea urm3toarele forme: Varianta 6; =-e(i armarea Cn fig; 66;9& a@ Suma momentelor Cnco-oietoare de la for*ele eDterioare )i eforturile interioare Cn ra,ort cu aDa& care trece ,rin centrul de greutate al arm3turii mai Cnde,3rtate de la aDa de ac*iune a for*ei eDterioare =fig;66;9& a@ M s N 5 -a a-ea urm3toarea form3:

%igura 66;9; Schemele de calcul la re(isten3 Cn seciuni normale ale elementelor com,rimate eDcentric cu eDcencitritate mic3 :
6 1 centrul de greutate al seciuniiF 4 1 centrul de greutae al arm3turilor rigide;

B59

N e D L e Rc bh = 5 &? h5 D a s @ D Rsc sc = h5 D a sc @ D D L e = Rsr D Rc @ sr h5 &


Cn care: Le este un coeficient& care de,inde de -aloarea eDcentricit3*ii e5 Cn ra,ort cu distan*a de la centrul de greutate al sec*iunii ,Sn3 la ,unctul de sus al nucleului rsu, =-e(i ,ct;?;?@:

=66;7?@

Le D

6 e5 6D rsu,

;
=66;79@

Suma ,roiec*iilor tuturor for*elor eDterioare )i eforturilor interioare ,e aDa elementului:

N D Le Rcbh D Rsc = sc D s @ D 4Le =Rsr D Rc @ sr ;


Varianta 4; = rmarea Cn fig;66;9& b@ Suma momentelor Cnco-oietoare M s N 5:

=66;7>@

N e D L e Rc bh = 5&? h D a s @ D R sc sc = h5 D a sc @ D =66;7<@D 4 L e lP sr & ,l D sr = 5&? h D a s @m;


Suma ,roiec*iilor tuturor for*elor eDterioare )i eforturilor interioare ,e aDa elementului Ji N 5:

N D L e Rc bh D Rsc = sc D s @ D 4 L e = R sr D Rc @ sr ;

=66;7:@

B5>

Normati-ele i documentele tehnice folosite la elaborarea manualului 6; "M %;54;5414559; "alculul& ,roiectarea i alc3tuirea elementelor de construcii din beton armat i beton ,recom,rimat; "hiin3u& 4559 4; EN 6::5:4554; Eurocod 5; .a(ele ,roiect3rii structurilor 7; EN 6::61616:4554; Eurocod 6; ciuni asu,ra structurilor; +artea 616; ciuni generale; Inc3rc3ri utile ,entru cl3diri B; EN 6::41616:455B; Eurocod 4; +roiectarea structurilor de beton; +artea 616; Reguli generale i reguli ,entru cl3diri ?; EN 6::B1616:455B; Eurocod B; +roeictarea structurilor com,o(ite din oel i beton 9; EN 45916:4555; .eton; +artea 6; S,ecificaie& ,erformane& ,roducie i conformitate >; IS$ 7<:<:6::>; .a(ele ,roiect3rii structurilor; Notaiile; Simbolurile generale <; N+ 5771::; "od de ,roiectare ,entru structuri din beton armat cu arm3tur3 rigid3; .uletinul construciilor& -ol; 71B& .ucureti& 4555 :; '+ 5B41::; 'hid de ,roiectare i eDem,le de calcul ,entru structuri din beton armat cu arm3tur3 rigid3; .uletinul construciilor& -ol; 71B& .ucureti& 4555 65; c ?415614557; e ; ye 66; c 4;6;5>1<?O; e 64; c ?4165614557; e e 67; c ?416541455B; e e 6B; e e e e & -e& 6:><

B5<

neDe

B5:

neDa 6 "oeficientul de -aria*ie a re(isten*ei betonului la com,resiune "oeficientul de -aria*ie a re(isten*ei betonului la com,resiune -c =-e(i ,ct;4;9@ este nu numai o -aloare statistic3& dar este )i o ,Srghie economic3& care ,ermite ,roduc3torilor de beton s3 mic)ore(e =s3 diriKe(e@
7

consumul cimentului la 6 m de beton; Valoarea acestui coeficient& Cn ,re(ent& este admis3 egal3 cu 67&? T& inde,endent de calitatea materialelor ,entru beton& de ,reci(ia do(aKului lor& de gradul de com,actare a betonului )i multe altele; Din formula =4;74@ se -ede c3& clasa betonului de,inde de re(isten*a medie Rcm )i de -aloarea ,arante(ei =6 A nc-c@& care& la rCndul s3u& de,inde numai de coeficientul -c& fiindc3 num3rul de standarde nc N 6&9B? ,entru ,robabilitatea de :? T nu ,oate fi schimbat; "u cSt -aloarea =6 A nc-c@ este mai mare =,entru un coeficient -c mai mic@& cu atCt i clasa betonului -a fi mai mare ,entru aceea)i -aloare a re(isten*ei Rcm; +entru a ob*ine o clas3 concret3 a betonului ,utem a-ea o -aloare mai mic3 a re(isten*ei medii Rcm )i atunci -a fi necesar i de un consum mai mic de ciment; Dac3 ,roduc3torul de beton folose)te materiale calitati-e )i le do(ea(3 cu o ,reci(ie mare& el ,oate micora coeficientul de -aria*ie a re(isten*ei -c ,Sn3 la <;;;: T )i mai mult =,entru Cntre,rinderea sa@& atunci el -a a-ea ,osibilitatea s3 mic)ore(e consumul de ciment cu circa 65 T ,entru aceea)i clas3 a betonului )i acela)i consum de agregate& dac3 coeficientul -c -a fi mic)orat ,Sn3 la ?;;;> T& se -a mic)ora consumul cimentului ,Sn3 la 6? T; In aa mod& coeficientul de -aria*ie a re(isten*ei betonului -c este o ,Srghie de diriKare a consumului de ciment la o unitate de -olum a betonului ,entru aceeai clas3 a betonului la com,resiune;

B65

neDa 4 "orela*ia Cntre clasele actuale )i m3rcile anterioare ale betonului la re(isten3 la com,resiune +Sn3 Cn anul 6:<9 caracteristica ,rinci,al3 a betonului era marca la com,resiune centric3& care a,oi a fost Cnlocuit3 cu clasa la com,resiune =SNi+ 4;57;561<B@; De aceea& Cn toate ,roiectele )i documentele tehnice& elaborate ,Sn3 Cn anul 6:<9& se indica marca betonului la com,resiune& iar du,3 anul 6:<9 1 clasa la com,resiune; La eD,erti(area construc*iilor confec*ionate ,Sn3 Cn anul 6:<9 ,entru diferite sco,uri =-erificarea re(isten*ei la o sarcin3 nou3& consolidarea construc*iilor& restaurarea lor etc;@ este necesar de stabilit clasa betonului& fiindc3 Cn normati-ele Cn -igoare nu sunt date caracteristicile betonului Cn func*ie de marc3& dar Cn func*ie de clasa lui; Se )tie& c3 marca betonului la com,resiune este o -aloare matematic3& iar clasa 1 o alt3 -aloare =-e(i ,ct;4;9@; +entru a trece de la marca betonului la com,resiune la clasa betonului este necesar de stabilit o corela ie dintre ele; In calitate de marc3 a betonului se ado,t3 -aloarea medie a re(isten*ei la com,resiune M N Rcm =-e(i formula 4;47@& determinat3 la Cncercarea cubului standard =6?5D6?5D6?5 mm@ la -Srsta de 4< (ile cu ,robabilitatea de ?5 T =-e(i fig;4;67@; Marca betonului la com,resiune se nota Cn modul urm3tor: M?5& M>?& M655& M6?5QM?55; ici cu litera M este notat3 marca betonului la com,resiune& iar cifra ne arat3 -aloarea medie a
4

re(isten*ei& Cn YgEcm ; In calitate de clas3 a betonului se admite o -aloare caracteristic3 a re(isten*ei RcY mai mic3 de care ,ot fi nu mai mult de ? T din toate re(ultatele eD,erimentale; "lasa betonului are ,robabilitatea de :? T )i se determin3 cu urm3toarea formul3 =-e(i formula 4;74@:

" = RcY &cyl E RcY &cub @ D Rcm =6 D nc -c @ &


Cn care nc este num3rul de standarde =-e(i ,ct;4;9@ sau coeficientul lui Stiudent& care se ado,t3 Cn func*ie de ,robabilitatea stabilit3 =nc N 6&9B? 1

B66

,entru ,robabilitatea de :? T@ & iar -c 1 coeficientul de -aria*ie ,osibil3 a re(isten*ei betonului& care& Cn mod general& Cn ,re(ent se ado,t3 egal cu 5&67? =67&? T@ )i atunci:

" = RcY &cyl E RcY &cub @ D Rcm =6 D 6&9B? D 5&67?@ DD 5&>>< D Rcm D 5&>>< D M ;
ceast3 formul3 este corela*ia dintre marca )i clasa betonului la com,resiune centric3& care este ,re(entat3 mai Kos Cn form3 de tabel;
Marca& YgEcm
4

M?5

M>?

M655

M6?5

M455

M4?5

M755

MB55

M?55

"lasa& M+a

" " " " " 7&5E7&? " B&?E?&? " 9&5E>&? 64&?E6?& 6?&?E6:& 6<&?E47& " 4?E75 " 75EB5 :&5E66&? ? ? 5

B64

neDa 7
1 :55 5&:65 1

Valorile "iment cu coeficien*ilor Cnt3rirera,id3 5&>5 5&?4<55 Li )i mi ,entru determinarea m3surii limite "iment a curgerii mi aluminos 5&>9 5&><>55 lente " =M& Valorile to@ factorilor )i ale )i a coeficien*i "iment deforma*iilor lor Lire(istent )i la 5&<< 6&55955 de contrac*ie sulfa*i ale betonului

5&:65 Dolomit

5&:?

5&:B5"uar*

5&:6 5&<?

5&:9? "alcar

5&<: 6&55

"iment +ortland cu ,u((olan3 5&:5 "iment +ortland

6&55?55

6&555.a(alt 6&55 6&55

B67

6&55 6&65B55

6&5B5'ranit 6&55 6&55

"iment cu c3ldur3 6&64755 redus3 dehidratare 6&69 +ortland ciment de (gur3 %actorul )i num3rul coeficientului Ti,ul cimentului

6&6<5 +ietri) cu nisi,

6&65 6&55

6&45 6&4?455

6&B<?'resie 4&45 6&:5

L6 m6 Re(isten*a

=marca@ cimentului& YgEcm4

L4 Ti,ul L7 m4
agregatului m3)cat

neDa 7; "ontinua <555 re

6&7?5 4&B45&:5 4&645 B?

4&6? 4&??

>555

6&455 4&5?5&<5 6&955 B5

6&:? 4&65 Manual3 6&7 6&6

9555

6&595 6&9<5&95 6&6>5 7?

6&>5 6&>?

?555

6&555 6&7?5&?? 6&555 75

6&?5 6&B?

B555

5&:B5 6&675&?5 5&<7? 4?

6&4? 6&45

B6B

7555

5&<B? 6&555&B5 5&?<? 45

6&55 6&55 +rin -ibra*ie 6&5 6&5

4555

5&9:? 5&:75&75 5&795 6?

5&<? 5&:5

6?55

5&?55 5&:55&45 5&6:5 65

5&?5 5&<?

%ine*ea dem3cinare m7 Ra,ortul L? LB mB "on*inutul acimentului& a,3Eciment ,astei de cm4Egr ciment& T

m?

Metoda de L9 com,actare a m9 betonului

neDa 7; "ontinua re

b 795

5&?55&?5 b 6B 5&:75&<B <5

5&:4?

"u Cnt3rire Cn autocla-3 5&?B 5&?B

6<5

5&965&96 5&:4?

:5

5&>55&>5 65 5&>>5&>> 5&<95&<9 >

5&:95&<9 >5

95

B5

6&555&:5 95

5&:4?

4< Tratare 45 termic3 5&<? 5&<? 6B

6&556&55 ? 6&5B5&:B ?5 5&:7?

6&9:6&54

6&6?6&5? B

6&5>5&:9 B5

6&555

B6?

65

6&456&65

>

6&4?6&6?

6&5:5&:< 75

6&5:5

? In condi*ii normale 6&55 6&55 7

6&756&45 6&666&55 45 6&465

6&B5 1 6&<5 1 4&95 1

6&666&55 65

6&B55

"ondi*iile de Durata L> m> VSrsta L< Cnt3rire ,3str3rii betonului la momentulCnc3rc3rii& betonului Cn condi*ii (ile umede& (ile

m<

Re(isten*a L: medie cubic3 Rcm& M+a

neDa 7; "ontinua 655 re

5&?B

5&>

6&B66&57 6&B< 1

:5

5&>5 5&95 5&9

6&796&57 6&BB 1

<5

5&<9 5&<7? 5&?

6&756&57 6&7< 1

>5

6&55 6&55 5&B

6&4B6&57 6&4<6&5?

ED,lica*ii: 6; +entru coeficien*ii L<& L66& m< )i m65 la num3r3tor sunt date -alorile ,entru beton Cnt3rit Cn condi*ii normale )i la numitor A ,entru beton tratat termic; 4; "aracteristica dimensiunilor sec*iunii elementului R N + E =cm16@; ici + este ,erimetrul& iar 1 aria sec*iunii elementului; 7; +entru construc*ii masi-e )i i(olate )i ,entru betonuri tratate termic coeficientul L65 N 6&5; B69

95

6&65 6&45 5&7

6&6?6&54 6&6?6&57

?5

6&6? 6&7? 5&4

6&556&55 6&556&55

B5

6&6: 6&?4 5&6

5&<?5&:7 5&>95&>7

75

6&95

5&<55&<4 5&<55&<4

"aracteristicadimensi Umiditatea L65m: unilor L66 mediului sec*iunii ambiant& T elementului& R =cm16@

m65

neDa B " ?5E95

B7&45BB5&9 4&<54<&?

75&<576B&4 6&<> 6:&5?

7:&?B57

" B?E?? 7:&95B57&:

4&9549&?

4<&754<<&> 6&>7 6>&9?

7:&57:<

" B5E?5 79&5579>&4

4&B?4?&5

4?&>5494&6 6&97 69&9?

7<&57<>

Re(isten*e le de " 7?EB? calcul )i 74&B5775&? 4&4?47&4 modulul de elasticitat " 75E7> 49&<54>7&B 4&5545&B e ale betonului
" 4?E75 44&5544B&B 6&<56<&B

47&6547?&9 6&?5 6?&75

7>&57>>

6:&656:B&< 6&77 67&95

7?&57??

6?&>5695&6 6&45 64&4B

74&?776

" 45E4? 6<&?56<<&>

6&??6?&<

67&4567B&9 6&57 65&?B

75&5759

Valorile la num3r3to r sunt date Cn M+a& iar la numitor 1 Cn YgEcm4


;

B6>

" 69E45 6B&:56?4&5

6&7?67&<

65&?565>&6 5&:5:&6<

4>&?4<5

" 64E6? 66&7566?&7

6&6566&4

<&55<6&9

5&>7>&B<

4B&54B?

" <E65 >&95>>&?

5&:5 :&4

?&B5??&6

5&959&6?

6:&5B 6:B

"lasele betonului Re(isten*ele de calcul Rc&ser ale betonului la st3ri limit3de ser-iciu Rct&ser SLS Re(isten*elede calcul de Rc ba(3 alebetonului last3ri limit3 Rct ultime SLU

Ece NN Ecet

Modulul deelasticitateal betonuluila com,re1 siuune )iCntindere

neDa ? "lasificarea cl3dirilor )i edificiilor Cn funcie de gradul lor de im,ortan*3 'radul de im,ortan*3 a cl3dirii sau edificiului

Destina*ia cl3dirii sau edificiului "l3dirile )i edificiile ,rinci,ale ale obiectelor de im,ortan*3 maKor3 social3 )i Cn economia na*ional3: cl3dirile ,rinci,ale ale sta*iilor termo1electrice& sta*iile atomice& co)urile de fum cu Cn3lmea mai mare de 655 m& turnurile de tele-i(iune& re(er-oarele ,entru ,etrol )i ,roduse ,etroliere cu -olumul mai mare de 65 mii m7& cl3dirile s,orti-e cu tribune aco,erite& teatrele& cinematografele& circurile& ,ie*ele aco,erite& cl3dirile ,entru Cn-3*3mSnt& gr3dini*ele de co,ii& s,italele& mu(eele& arhi-ele de stat& bibliotecile& ,odurile& tra-ersele de beton armat ,entru c3ile ferate etc; "l3dirile )i edificiile de mare im,ortan*3 social3 )i Cn economia na*ional3: cl3dirile industriale& ci-ile& agricole& de locuit )i de comunica*ii& care nu sunt incluse Cn clasa I )i III; "l3dirile )i edificiile de im,ortan*3 social3 limitat3 )i Cn economia na*ional3: de,o(ite f3r3 ,rocese de sortare sau de ambalare ,entru,3strarea ,roduselor agricole& Cngr3)3mintelor& chimicatelor& c3rbunelui etc;& serele& r3sadni*ele& casele de locuit cu un ni-el& stSl,ii ,entru lumina electric3 )i comunica*ii& gardurile& cl3dirile )i edificiile ,ro-i(orii etc;

II

III

B6<

neDa 9 Valorile coeficientului de siguran*3 {n Cn func*ie de gradul de im,ortan*3 a cl3dirii =-e(i aneDa ?@ "oeficientul de siguran*3 {n Cn func*ie de gradul de im,ortan*3 al cl3dirii IIIIII 6&6?6&5?5&:? 6&6? 6&6? 6&65 6&65 6&65 6&65 6&5? 6&5? 6&5? 6&5? 6&5? 6&55 6&55 6&55 6&55 5&:? 5&:? 5&:? 5&:? 5&:? 5&:5 5&:5 5&:5 5&:5 5&<? 5&<? 5&<?

Denumirea elementului sau construc*iei 6; %unda*iile )i elementele lor 4; StSl,ii ,ortan*i 7; +ere*ii ,ortan*i )i elementele lor B; 'rin(ile aco,eri)urilor )i ,lan)eelor ?; +anourile )i ,l3cile aco,eri)urilor )i ,lan)eelor 9; Elementele sc3rii >; 'rin(ile rulante )i alte elemente ,entru trans,ortul interior <; +ere*ii auto,ortan*i )i ne,ortan*i :; +ere*ii des,3r*itori )i elementele lor 65; lte elemente

B6:

neDa >

"oeficientul condi*iilor de lucru ale betonului 5&:5 "oeficien*ii nota*ia

5&<?

5&<?

5&:

6&6?

-e(i -e(i aneDa < aneDa :

condi*iilor de lucru ai -aloarea betonului ,entru calculul elementelor )i construc*iil or

{c6

{c4

{c7

{cB

{c?

{c9N{c&fat {c>

din beton& beton armat )i beton ,recom,rim at .etonarea .etonarea %actorii care

.eton ,entru elementelor stSl,ilor cu monoliti(area condi*ionea(3 -erticale sau Cmbin3rilor dimensiunea includerea Cnclinate din mai mare a elementelor coeficientului sec*iunii mai ,refabricate condi*iilor beton armatmonolit cu de755 mici cugrosimea Cn3l*imea rostului ,Sn3 la mm de lucru 6E? din La ac*iuneastratului de turnare mai dimensiunea numai a mare de 6&? m nominal3 a sarcinilor =stSl,i&diafragm sec*iuniielement ,ermanente )i e& grin(i& ,ere*i ului& dar nu mai de lung3 durat3 "onstruc* )i altele@ ,u*in de 65 cm Sarcin3 ii din ciclic3 beton =calculul sim,lu la nearmate oboseal3@ Inghe* )i de(ghe* ,eriodic

B45

>

neDa >; "ontinua re


6&7?6&45 6&4? 6&65

N {c&fat &{B& {c9 N {c&fat& 7; sau {c> ; {c> %iecare 4; +entru elemente

{c<{c<

{c<{c<

Eta,a de ,recom,rimare a elementelor din beton ,recom,rimat=eta, a de transfer al efortului de ,recom,rimare ,e beton@a@ ,entru elemente armate cu bare: 1 ,entru beton u)or

b@ ,entru elemente armate cu sSrm3& toroane sau fascicule: 1 ,entru beton u)or 1 ,entru celelalte ti,uri de beton

)i construc*iicoeficien t al su,use la ac*iunea condi*iil sarcinii ciclice& Rc 1 se de coeficientul or {c6 se multi,lic3 lucru a include Cn calculul cu unul& la re(isten*a betonului doi sau se elementelor trei =st3ri limit3 include coeficien*i ultime@& iar Cn calcul de inde,end coeficientul { c9N siguran*3 : ent unul lade fa3 {c6& {c4 { & c&fat la calculul laaltul& dar {c7 & {cBoboseal3 & ct 1 se )i R formarea fisurilor; {c? & {c9multi,lic3 cu unul& doi sau trei coeficien*i de siguran*3:

B46

{6&
,rodusul lor se ia nu mai mic de 5&B?;
6; In ca(urile cores,un (3toare:

1 ,entru celelalte ti,uri de beton

Note eD,licati -e:

sau {c<F

<

neDa < "oeficientul condi*iilor de lucru ale betonului ,entru sarcin3 ciclic3 {c9 N {c&fat
Starea Ti,ulbetonului betonului du,3 umiditate natural3 obi)nuit saturat cu a,3 natural3 u)orsaturat cu a,3 Valorile coeficientului {c9 N {c&fat ,entru coeficientul de asimetrie }cycl 5;;;5&6 5&45&75&B5&?5&95&> 5&>? 5&?5 5&95 5&B? 5&<5 5&95 5&>5 5&?? 5&<? 5&>5 5&<5 5&9? 5&:5 5&<5 5&<? 5&>? 5&:? 5&:5 5&:5 5&<? 6&55 5&:? 5&:? 5&:? 6&55 6&55 6&55 6&55

}cycl N `c&min E `c&maD & unde `c&min )i `c&maD sunt -alorile minimale
)i maDimale ale tensiunilor din beton Cn limitele ciclului de -aria*ie a sarcinii& care se determin3 ca Fi ,entru un element elastic =cu caracteristicile sec*iunii reduse@ de la sarcinile eDterioare )i efortul de ,recom,rimare + cu e-iden*a ,ierderilor totale de tensiuni sau }cycl N Mmin E MmaD b 5 & Cn care Mmin )i MmaD sunt -alorile minimale )i maDimale ale momentului Cnco-oietor de la sarcinile eDterioare; neDa : "oeficientul condi*iilor de lucru ale betonului la Cnghe* )i de(ghe* ,eriodic {c>
Tem,eratura mediului ambiant& U" Valoarea coeficientului condi*iilor de lucru { la Cnghe* )i de(ghe* ,eriodic c> ,entru beton obi)nuit )i cu u)or )i ,oros agregate fine 6&556&55 6&556&55 5&<?5&<? 5&:56&55

"ondi*iile de eD,loatare a construc*iilor

Saturate e,isodic cu a,3 Saturate cu a,3

j 1 45U" d 1 45U" j 1 45U" d 1 45U"

B44

neDa 65 Re(isten*ele de calcul ale arm3turii ,entru st3ri limit3 de ser-iciu )i st3ri limit3 ultime
"lasa arm3turii Diametrul& mm Re(isten*a de calcul& M+a

Rs&ser
47? 4:? 7:5 ?:5 ><? :<5 66>? B65 B5? 7:? 6B:5 6B65 677? 64?? 66>? 6655 6B95 67>5 64?? 66>? 6655 6545

Rs
46? 4>5 7?? B:5 9?? <6? :<5 7>5 79? 795 64B5 66>? 6665 65B? :<5 :6? 646? 66B5 65B? :<5 :6? <?5

Rsc
46? 4>5 7?? B55 B55 B55 B55 7>5 79? 795 B55 B55 B55 B55 B55 B55 B55 B55 B55 B55 B55 B55

RsZ & Rs&inc


6>5 46? 4<? 755 755 755 755 755 4:? 4:5 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755

.are +St 47? RSt 4:? RSt 7:5 RSt ?:5 RSt ><< RSt :<5 RSt T66>? SSrm3 RPr B65 RPr B5? RPr 7:? +Pr 6B:5 +Pr 6B65 +Pr 677? +Pr 64?? +Pr 66>? +Pr 6655 RPr 6B95 RPr 67>5 RPr 64?? RPr 66>? RPr 6655 RPr 6545 "abluri =Toroane@ 9"St> 6B?5 :"St> 67>5 64"St> 677? 6?"St> 64:?

9;;;B5 65;;;B5 9;;;B5 65;;;74 9;;;B5 9;;;B5 9;;;B5 7 B ? 7 B ? 9 > < 7 B ? 9 > <

6B"St6: 6B65

9 : 64 6? 6B

6B?5 67>5 677? 64:? 6B65

6465 66B5 6665 65<5 66>?

755 755 755 755 755

B47

neDa 66

Valoarea caracteri inferioar 5&7 =75@ stic3 a 3 Valorile sarcinii& caracterist ice ale L+a unor sarcini 4 =YgEm @ tem,orare uniform distribuite din SNi+ su,erioa 4;56;5>1 6&? =6?5@ r3 <?O

5&> =>5@

nu mai mic3 5&> =>5@ 6&5 =655@6&B =6B5@ de 6&5 =655@ nu mai mic3 de 6&B =6B5@

4&5 =455@

nu mai mic3 4&5 =455@7&5 =755@B&5 =B55@ de 4&5 =455@ nu mai mic3 de B&5 =B55@

6; ,artamentele Cn casele de locuitF dormitoarele Cn cre)e )igr3dini*e de co,iiF dormitoarele Cn case de B4B odihn3&,ansionate&c3mine )i hoteluriF saloanele Cn s,itale )i Denumir sanatorii&terasele4;Inc3,erile administrati-e de ser-iciu ,entru ea cercet3tori&ingineri )i ,ersonalul tehnicF casele Cn cl3dirile cl3dirilor Cn-3*3mSntului,ublicF Cnc3,erile u(uale =-estiarele& s,3l3toriile & etc;@&Cntre,rinderilor industrialeF cl3dirile )i edificiile cu Cnc3,eril destinaies,ecial37; .irourile )i laboratoarele din institu*iile de or )i ocrotire as3n3t3*ii& laboratoarele din institu*iile de Cn-3*3mSnt )i altor decercet3ri& Cnc3,erile centrelor de calcul& buc3t3riile din s,a*ii cl3dirilecu destinaie social3& etaKele tehnice& Cnc3,erile subsolurilorB; S3li:a@ de lectur3b@ de ,rSn( =Cn cafenele& restaurante )i os,3t3rii@c@ de a)te,tare& de s,ectacole& de conferin*e )i s,orti-ed@ de comer*& de eD,o(i*ii

neDa 66; "ontinua b ?&5 =?55@b 6&B =6B5@6&< 6&B =6B5@ re 6&< =6<5@ =6<5@ 5&? =?5@ 1 1

6&B =6B5@ 5&> =>5@ 1

b ?&5 =?55@b B&5 =B55@?&5 B&5 =B55@6&? ?&5 =?55@ =?55@ =6?5@ 5&> =>5@ 5&? =?5@

b 6&? B&5 =B55@ 4&5 =455@ =6?5@

>; Tribunele:a@ cu scaunele fiDateb@ ,entru s,ectatori Cn ,icioare<; Inc3,erile la mansarde:; Sectoarele de aco,er3mSnt:a@ aglomerate =la ie)irile din s3li& aule )i Cnc3,erile de,roduc*ie@b@ folosite ,entru odihn3c@ altele65; .alcoanele )i loggiile cu e-iden*a sarcinii:a@sarcin3 uniform distribuit3 ,e o fS)ie cu l3*imea de 5&< m ,elungimea barierei balconului sau a loggieib@ sarcin3 uniform distribuit3 ,e toat3 su,rafa*a balconului=loggiei@& cSnd este mai defa-orabil3 decSt acea din ,ct;65 a66; Sectoarele de deser-ire )i de re,ara*ie a utilaKului CnCnc3,erile de ,roducere ?; rhi-ele de c3r*i9; Scenele Cn s3lile de s,ectacole

B4?

neDa 66; "ontinua re

Note: 6; Sarcina indicat3 Cn ,o(;< se ia Cn b 5&> =>5@ calcul ,e su,rafe*ele f3r3 utilaK )i 6&5 =655@6&B b 6&< =6<5@ materiale;4; Sarcinile indicate Cn =6B5@6&< =6<5@6&B ,o(;: se iau Cn calcul f3r3 ac*iunea =6B5@ de la (3,ad3;7; Sarcinile indicate Cn ,o(;65 se iau Cn calcul ,entru construc*iile ,ortante ale balcoanelor =loggiilor@ )isectoarelor ,ere*ilor Cn locurile de Cnt3rire =Cncastrare@ a acestor construc*ii; La calculul sectoarelorinterioare ale b 4&5 =455@b ,ere*ilor& funda*ilor )i temeliilor 7&5 =755@B&5 =tal,a funda*iilor@ se ado,t3 aceea)i ?&5 =?55@ =B55@?&5 =?55@B&5 sarcin3 ca )i ,entruCnc3,erile =B55@ al3turate de ba(3 ale cl3dirilor& mic)orate cu un coeficient n6 sau n4 din SNi+ 4;56;5>1<?O; B; Valorile caracteristice ale sarcinilor ,entru cl3diri )i Cnc3,eri 64; !oluri& foaiere )i coridoare indicate Cn ,o(;7F B d@F ?F 9F 66 )i 6B al3turate la Cnc3,erile indicateCn ,ot fi ,unctele:a@ 6& 4 )i 7b@ B& ?& 9 )i ado,tate )i din sarcina de ,roiect 66c@ >67; +eroanele g3rilor6B; Cn ba(a solu*iilor tehnologice Inc3,eri ,entru -ite:a@ o-ineb@ folosite; cornute

B49

neDa 64 Valorile Cn3l*imii relati-e limit3 ale (onei com,rimate a betonului cu ,entru calculul elementelor Cnco-oiate& com,rimate )i Cntinse eDcentric cu eDcentricitate mare "lasa betonului Ti,ul arm3turii 6; rm3tur3 Cn bare cu limita de curgere `sy j 755 M+a 4; rm3tur3 Cn bare )i sSrm3 moale cu limita de curgere 755 _ `sy j ??5 7; rm3tur3 Cn bare cu limita de curgere ??5 _ `sy j 6555 B; rm3tur3 Cn bare& sSrm3 i toroane cu re(isten*a Cnalt3 6555 _ `5&4 j 6?55 j " 75E7> b " 7?EB?

5&>7

5&>5

5&9B

5&96

5&B9

5&B7

5&7?

5&74

B4>

neDa 67
Valorile coeficien*ilor c & D 5 )i u ,entru calculul la re(isten*3 Cn sec*iuni normale ale elementelor Cnco-oiate cu sec*iune dre,tunghiular3& armate sim,lu

Dc
5;56 5;54 5;57 5;5B 5;5? 5;59 5;5> 5;5< 5;5: 5;65 5;66 5;64 5;67 5;6B 5;6? 5;69 5;6> 5;6< 5;6: 5;45 5;46 5;44 5;47 5;4B 5;4? 5;49 5;4> 5;4< 5;4: 5;75 5;76 5;74 5;77 5;7B 5;7?

u
5;::? 5;:: 5;:<? 5;:< 5;:>? 5;:> 5;:9? 5;:9 5;:?? 5;:? 5;:B? 5;:B 5;:7? 5;:7 5;:4? 5;:4 5;:6? 5;:6 5;:5? 5;:5 5;<:? 5;<: 5;<<? 5;<< 5;<>? 5;<> 5;<9? 5;<9 5;<?? 5;<? 5;<B? 5;<B 5;<7? 5;<7 5;<4?

D5
5;56 5;54 5;57 5;57: 5;5B< 5;5?< 5;59> 5;5>> 5;5<? 5;5:? 5;65B 5;667 5;646 5;67 5;67: 5;6B> 5;6?? 5;69B 5;6>4 5;6< 5;6<< 5;6:9 5;457 5;466 5;46: 5;449 5;479 5;4B6 5;4B< 5;4?? 5;494 5;49: 5;4>? 5;4<4 5;4<:

Dc
5;79 5;7> 5;7< 5;7: 5;B 5;B6 5;B4 5;B7 5;BB 5;B? 5;B9 5;B> 5;B< 5;B: 5;?5 5;?6 5;?4 5;?7 5;?B 5;?? 5;?9 5;?> 5;?< 5;?: 5;95 5;96 5;94 5;97 5;9B 5;9? 5;99 5;9> 5;9< 5;9: 5;>5

u
5;<4 5;<6? 5;<6 5;<5? 5;< 5;>:? 5;>: 5;><? 5;>< 5;>>? 5;>> 5;>9? 5;>9 5;>?? 5;>? 5;>B? 5;>B 5;>7? 5;>7 5;>4? 5;>4 5;>6? 5;>6 5;>5? 5;>5 5;9:? 5;9: 5;9<? 5;9< 5;9>? 5;9> 5;99? 5;99 5;9?? 5;9?

D5
5;4:? 5;756 5;75: 5;76B 5;74 5;749 5;774 5;77> 5;7B7 5;7B: 5;7?B 5;7?: 5;79? 5;7> 5;7>? 5;7< 5;7<? 5;7: 5;7:B 5;7:: 5;B57 5;B5< 5;B64 5;B69 5;B4 5;B4B 5;B4< 5;B74 5;B7? 5;B7: 5;BB4 5;BB9 5;BB: 5;B?4 5;B??

B4<

neDa 6B riile sec*iunilor arm3turii )i masa acestea Diamet rul barei


4

ria sec*iunii arm3turii Cn func*ie de num3rul de bare& cm


6 4 7 B ? 9 > < : 65

Masa& YgEm

ds & mm
7 B ? 9 > < : 65 64 6B 69 6< 45 44 4? 4< 74 79 B5 5&5>6 5&649 5&6:9 5&4<7 5&7<? 5&?57 5&979 5&><? 6&767 6&?7: 4&566 4&?B? 7&6B4 7&<56 B&:5: 5&6B 5&4? 5&7: 5&?> 5&>> 6&56 6&4> 6&?> 4&49 7&5< B&54 ?&5: 9&4< >&95 :&<4 5&46 5&7< 5&?: 5&<? 6&6? 6&?6 6&:6 4&79 7&7: B&94 9&57 >&97 :&B6 5&4< 5&?5 5&>: 6&67 6&?B 4&56 4&?B 7&6B B&?4 9&69 <&5B 5&?7 5&97 5&:< 6&B4 6&:4 4&?6 7&6< 7&:7 ?&9? >&9: 5&B4 5&>9 6&6< 6&>5 4&76 7&54 7&<4 B&>6 9&>: :&47 5&B: 5&<< 6&7> 6&:< 4&9: 7&?4 B&B? ?&?5 >&:4 65&>> 5&?> 6&56 6&?> 4&49 7&5< B&54 ?&5: 9&4< :&5? 64&76 69&5< 45&79 4?&6B 75&B6 7:&4> B:&49 9B&7B <6&BB 5&9B 6&67 6&>> 4&?? 7&B9 B&?7 ?&>4 >&5> 65&6< 67&<? 6<&65 44&:5 4<&4< 7B&46 BB&67 ??&B4 >4&7< :6&94 5&>6 6&49 6&:9 4&<7 7&<? ?&57 9&79 >&<? 66&76 6?&7: 45&66 4?&B? 76&B4 7<&56 B:&5: 96&?< <5&B4 656&<5 64?&95 5&5?4 5&5:4 5&6BB 5&444 5&754 5&7:? 5&B:: 5&96> 5&<<< 6&45< 6&?>< 6&::< 4&B99 4&:<B 7&<?7 B&<7B 9&767 >&::5 :&<>5

65&5? 64&59 6B&5>

65&6< 64&>4 6?&4> 6>&<6 64&?9 6?&>6 6<&<? 46&::

66&B5 6?&45 6:&55 44&<6 49&96 6B&>7 6:&97 4B&?B 4:&B? 7B&79

9&6?< 64&74 6<&B> 4B&97 75&>: 79&:? B7&65 <&5B4 69&5< 4B&67 74&6> B5&46 B<&4? ?9&75 65&6< 45&79 75&?B B5&>4 ?5&:5 96&5< >6&49 64&?9 4?&64 7>&9< ?5&4B 94&<5 >?&79 <>&:4 655&B< 667&5B

B4:

neDa 6? Valorile coeficien*ilor

Dc

)i

D sc

,entru calculul elementelor

com,rimate centric

Nl E N 9

"oeficientul de (-elte*3 al elementului < 65 64 "oeficientul 6B 69

D D lf E h
6< 45

D
5&<: 5&<9 5&<7

5 5&? 6&5

5&:7 5&:4 5&:4

5&:4 5&:6 5&:6

5&:6 5&:5 5&<:

5&:5 5&<: 5&<> "oeficientul

5&<< 5&<4 5&>9

5&<9 5&>> 5&9<

5&<B 5&>6 5&95

D sc
5&<: 5&<< 5&<< 5&<< 5&<> 5&<? 5&<9 5&<7 5&<5 5&<7 5&>: 5&>B

5 5&? 6&5

5&:7 5&:4 5&:4

5&:4 5&:6 5&:6

5&:6 5&:6 5&:5

5&:5 5&:5 5&:5

ici: Nl este for*a longitudinal3 de la sarcinile ,ermanente )i de lung3 durat3F N 1 for*a longitudinal3 de la sarcina total3;

B75

neDa 69
"lasele condi*iilor de lucru ale elementelor din beton armat si beton ,recom,rimat Cn func*ie de starea mediului ambiant Cn conformitate cu normele euro,ene EN 45916 EDem,le informati-e care ,re(int3 alegerea claselor de eD,unere

Notarea clasei

Descrierea mediului ambiant

6; Nici un risc de coro(iune nici de atac .eton sim,lu )i f3r3 ,iese metalice Cnglobate:orice .eton la interiorul cl3dirilor eD,unere Cn afar3 de unde umiditatea aerului ambiant Cnghe*Ede(ghe*& de abra(iune este foarte sc3(ut3 )i de atac chimic; .eton armatcu ,iese metalice Cnglobate foartede uscat 4; "oro(iune la carbonatarea betonului .eton la interiorul cl3dirilor unde umiditatea aerului ambiant este sc3(ut3; .eton imersat Cn ,ermanen*3 Cn a,3 Su,rafe*e de beton su,use la contact de lung3 durat3 cu a,a; Un mare num3r de funda*ii; .eton la interiorul cl3dirilor unde umiditatea aerului ambiant este medie sau ridicat3; .eton eDterior ad3,ostit de ,loaie; Su,rafe*e de beton su,use la contact cu a,a dar nu intr3 Cn clasa de eD,unere "J4

J$

J"6

Uscat sau umed Cn ,ermanen*3

J"4

Umed& rareori uscat;

J"7

Umiditate moderat3

J"B

lternati- umed i uscat

B76

7; "oro(iune datorit3 clorurilor Su,rafe*e de beton eD,use la cloruri trans,ortate ,e cale aerian3 +iscine; Elemente de beton eD,use la a,e industriale care con*in cloruri Elemente de ,od eD,use la stro,ire cu a,3 care con*in cloruri; /osele; Dale cu ,arcaKe ,entru sta*ionarea -ehiculelor;

JD6

Umiditate moderat3

JD4

Umed& rareori uscat

JD7

lternati- umed )i uscat;

B; "oro(iune de la cloruri Cn a,3 de mare ED,us la aer -ehiculSnd sare Structuri ,e sau Cn ,roDimitatea marin3 dar f3r3 contact direct unei coaste; cu a,3 de mare; Imersat Cn ,ermanen*3; Elemente de structuri marine;

JS6 JS4

JS7

8one de mare& (one su,use la Elemente de structuri marine; stro,ire sau la brum3; ?; tac Cnghe* 1 de(ghe* Saturare moderat3 Cn a,3& f3r3 agent anti,olei; Su,rafe*e de beton eD,use ,loii )i Cnghe*ului; Su,rafe*e -erticale de beton Cn lucr3ri rutiere eD,use Cnghe*ului )i aerului -ehiculSnd agen*i de de(ghe*are; Su,rafe*e ori(ontale de beton eD,use la ,loaie )i Cnghe*; Drumuri )i tabliere de ,od eD,use la agen*i de de(ghe*;

J%6

J%4

Saturare moderat3 Cn a,3& cu agent anti,olei; Saturare ,uternic3 Cn a,3& f3r3 agent anti,olei;

J%7

B74

J%B

Saturare ,uternic3 Cn a,3 cu agent anti,olei sau a,3 de mare;

Su,rafe*e de beton -erticale direct& eD,use la stro,irea cu agen*i de de(ghe* )i la Cnghe*; 8one ale structurilor marine su,use la stro,ire )i eD,use la Cnghe*;

9; tacuri chimice J 6 J 4 Mediu cu agresi-itate slab3 Mediu cu agresi-itate moderat3 Mediu cu agresi-itate chimic3 ridicat3 Soluri naturale )i a,3 Cn sol Soluri naturale )i a,3 Cn sol

J 7

Soluri naturale )i a,3 Cn sol

B77

Valorile neDa limite ale 6> ra,ortului a,3Eciment =PE"@& clasa betonului )i cantit3*ii de ciment ale betonului Cn func*ie de clasele de eD,unere ale construc*iilor & conform normelor euro,ene EN 45916

tacuri chimice

J 7 J 4 J 6 J%B J%7

tac Cnghe* 1 de(ghe*

5&9? 5&95 5&?? 5&?5 5&?? 5&?? 5&B? 5&?5 " 5&B? 5&B? 5&?? 5&?? " 5&?5 5&B? 5&?? 5&?5 " 5&B?
" " "

" " "

795 745 755 7B5 745 755 755 7B5 745 755 745 755 755 755 4<5 4<5 495

J%4

" " " " " " " " "

"lasele J%6 de eD,unere JS7 ale "oro(iunea de la "oro(iunea de la construc*i ac*iunea ilor JS4 cloruri Cn a,3 de clorurilor JS6 mare
JD7 JD4 JD6

B7B

" beton
64E6? 45E4? 4?E75 75E7> 75E7> 75E7> 75E7> 7?EB? 7?EB? 7?EB? 7?EB? 75E7> 75E7> 75E7> 75E7> 75E7> 75E7> 7?EB?

%3r3

J"B

"oro(iunea de J"7 la risc carbonatarea J"4 betonului


J"6

min;

J5

1 PE"maD

Valorile limit3

Do(aK 7 =YgEm @ min; deciment

neDa 6< Valoarea coeficientului S ,entru calculul s3ge*ii Schema de Cnc3rcare "oeficientul )i de rea(em a S elementului
? B<

Schema de Cnc3rcare )i de rea(em a elementului

"oefici1 entul S

6 B

6 64

6 7

7EB D = aEl @ 4 64=6 D aEl @

aa =7 D @ 9ll

6a4 D4 < 9l

Not3; La Cnc3rcarea elementului la mai multe scheme:

S D D SiM i E D M &
Cn care Si )i Mi 1 cores,un(3tor& coeficientul ,entru schema dat3 )i momentul Cnco-oietor la miKlocul deschiderii sau la Cncastrare la elementele Cn consol3;

B7?

Ion "IU+ " .eton armat )i beton ,recom,rimat Manual

Redactori: Eugenia . L N El-ira '!E$R'!I/TE NU .un de ti,ar 47;5:;67 !Srtie ofset; Ti,ar RIS$ "oli de ti,ar 4>&>? %ormatul 95 D <B 6E69 TiraKul 495 eD; "omanda nr; :4

U;T;M;& 455B& "hi)in3u& bd; /tefan cel Mare& 69< Editura &&Tehnica1UTM2 459<& "hi)in3u& str; Studen*ilor& :E: