Вы находитесь на странице: 1из 5

MENADMENT Proces maksimalnog iskoritavanja i upotrebe raspoloivih resursa.

- Menader je svako ko je odgovoran za poodreene lanove organizacije i za druge organizacione resurse. On obavlja sledede funkcije menadmenta: - planiranje - organizovanje - kadrovsko popunjavanje - voenje - kontrola - Klasifikacije i podjela menadera prema hijerarhijskom nivou: - menader prve linije - menader srednjeg nivoa - top menaderi - Menaderi prema irina odgovornosti - funkcionalni menaderi - generalni menaderi

PLANIRANJE - Planiranje je primarna funkcija menadmenta. - Planiranjem menaderi postavljaju organizacione ciljeve, te odreuju potrebne resurse i aktivnosti kako bi se ciljevi ostvarili. - Planiranjem menaderi utvruju pravac djelovanja organizacije i definie: - ta je potrebno da se uini? - Kada? - Kako da se uini? - Kako to treba uiniti?

ZNAAJ PLANIRANJA - Planiranjem se: -uspostavljaju osnove za formiranje ostalih funkcija menadmenta -smanjuje neizvjesnost -utvruju rokovi -optimalno koriste resurse -povedava motivacija -uspostavljaju mjerila koja se koriste u kontroli itd. -Koraci u planiranju: 1. Analiza situacije(trenutno stanje) 2. Postavljanje ciljeva

3. Razvoj alternative 4.Izbor alternative 5. Izrada proraunar realizacije alternative VRSTE PLANIRANJA -Prema vremenu(rokovima) kratkoroni do jedne godine srednjoroni 1-5 godina dugoroni preko 5 godina

-Prema hijerarhijskom nivou planiranja - straterki planovi donosi se za cijelu organizaciju i obino su dugoroni - taktiki planovi proizilaze iz stratekih planova, a odnose se na pojedine dijelove org. - operativni odnose se na odreenje poslovne funkcije unutar organizacije i sadre detalje o tome kako se mogu ostvariti -Prema podruju planiranja plan ______(ovdje ide neka rije nisam je zapisao tako da ne znam :S) , plan proizvodnje , plan prodaje, finansijski plan itd. -Prema tipu planiranja: misija cilj strategija politike pravila programi budeti ODLUIVANJE - Vrste odluke: programirane i ne programirane - Odluke se mogu donositi u : - uslovima izvjesnosti - uslovima rizika - uslovima neizvjesnosti - Organizacije podrazumjeva uspostavljanje namjeravane strukture uloga koje de ljudi popunjavati unutar organizacije. - Proces organizovanja podrazumjeva donoenje odluka - specijalizacija poslova - autoriteti - rasponu kontrole - departmentalizacija

- Zadaci organizovanja: -utvrivanje svih poslova u preduzedu -uspostavljanje organizacione strukture -utvrivanje radnih mjesta i broja zaposlenika -uspostavljanje veza izmeu organizacionih dijelova -uspostavljanje sistema upravljanja itd. KADROVSKO POPUNJAVANJE

-Podrazumjeva popunjavanje i odravanje popunjenim radnih mjesta koja su predviena organizacionom strukturom. - Kadrovsko popunjavanje podrazumjeva aktivnosti koje se odnose na : -cjelokupnu brigu o ljudima -upravljanje ljudima radi ostvarivanja ciljeva preduzeda VOENJE

Voenje je proces uticaja na ljude tako da oni doprinesu ostvarivanju ciljeva preduzeda. Voa je osoba postavljena ili izabrana ili se samo nametnula grupi ljudi da ih usmjerava u procesu obavljanja nekog zadatka. Osobine voe pored strunih voa treba imati i slijedede osobine: - vizija -snalaljivost -entuzijazam -incijativa -intuicija -elja za postignudem -razumjevanje -spremnost na saradnju -korektnost -pozitivna energija -pravednost Obzirom na nain voenja postoje razliiti tipovi voa: -autokratski voa(svu vlast dri u svojim rukama) -demokratski voa(potuje i trai miljenje podreenih) -transekcijski voa(pomae podreenima) -kauzmatini voa(posjeduje karizmu, velika mod sticaja lojalnosti poduzetnika koji ga slijede) Kao posljedica razliitih tipova voa razvili su se i razni stilovi voenja. Stil voenja na temelju osobina voe temelji se na teoriji velikani ljudi tj. ljudi se s posobnodu uticaju na podreene da ih slijepo slijede. Ovakve voe se raaju a ne stvaraju. Autokrotski stil bazira se na strahu pododreenih. Voa zapovjeda i oekuje pokoravanje. Demokratski stil saradnja, uvaavanje pododreenih itd. Na izbor stila voenja utiu 3 grupe sektora. -Karakteristike menadera -Karakteristike pododreenih

-Situacioni faktoru(kultura, spoljanjost organizacije, priroda posla itd.) Uspjeno voenje zasniva se na ponaanju ljudi, njihovom pravilnom motivisanju u pravilnoj komunikaciji. Motivacija je pojam koji se odnosi na cijeli skup nagona, zahtjeva, potreba, elja itd. Ako kaemo da menaderi motiviraju svoje podreene , znai da svi ine stvari za koje se nadaju da de zadovoljiti nagone, zahtjeve potrebe i elje podreenih, te ih potaknuti da se ponaaju na poeljan nain. Motivatori su stvari koji pojedinca potiu na djelovanje , a kao motivatori najede koriste: -novane nagrade -unapreenje -proirenje o vlasti -davanje prava u odluivanju -pohvale itd.

KONTROLA

Kontrola predstavlja mjerenje rezultate i korekciju aktivnosti, kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi organizacije. Proces kontrole obavlja se u tri koraka: -postavljanje pokazatelja za mjerenje rezultata -uporeivanje postignutih rezultata sa planiranim -korekcija aktivnosti ako je potrebna Vrsta pokazatelja: -pokazatelji izvoeni u fizikim jedinicama -novani pokazatelji -nematerijalni pokazatelji -ciljevi kao pokazatelji VRSTE KONTROLE 1. Prema predmetu kontrole: -kontrola kvaliteta -kontrola rokova -kontrola proizvodnje(finansijske konzole itd.) 2. Prema vremenu obavljanjea: -predhodna kontrola (kontrola ________ , prije poetka aktivnosti) -tekuda kontrola (kontrola u toku aktivnosti )

-makmodna kontrola (kontrola nakon izvrenih aktivnosti) 3. Prema uestalosti i trajanju -stalna kontrola -povremena kontrola 4. Prema obuhvatnosti -potpuna kontrola -djelimina kontrola 5. Prema organima koji je obavlja -interna (unutranja) kontrola menaderi, nadzorni odbor, upravni odbor itd. -eksterna (vanjska) kontrola inspekcija, rezivija itd.