You are on page 1of 11

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE INGENIERA QUMICA GENERAL 1 Cat.

Edgar Gamaliel de Le

PERIOCIDAD QUMICA
DESARROLLO HISTRICO C!m! re"#ltad! de l!" de"$#%rimie t!" &#e e"ta%le$ier! e 'irme la te!r(a atmi$a de la materia e el )rimer $#art! del "igl! *I*+ l!" $ie t('i$!" )#dier! determi ar la" ma"a" atmi$a" relati,a" de l!" eleme t!" $! !$id!" -a"ta e t! $e". El de"arr!ll! de la electroqumica d#ra te e"e )eri!d! )!r )arte de l!" &#(mi$!" %rit. i$!" Hump r! Da"! / Mic ael #ara$a! )ermiti el de"$#%rimie t! de #e,!" eleme t!". E 1012 el &#(mi$! alem. 3!-a 4!l'ga g D5%erei er l!gra !%"er,ar &#e $iert!" eleme t!" &#e te (a )r!)iedade" m#/ "eme6a te"+ m!"tra%a $ierta reg#laridad e "#" ma"a" atmi$a". De tal '!rma &#e l!" re# i e gr#)!" de tre" eleme t!"+ e !rde $re$ie te de "#" )e"!" atmi$!"+ e"ta%le$ie d! &#e el 7i termedi!8 te (a $!m! )e"! atmi$! # a $a tidad ig#al a la mitad de la "#ma del )rimer! / el ter$er!+ / a la ,e9 &#e la di'ere $ia e tre l!" tre" era # a $a tidad $! "ta te ! $a"i $! "ta te. A e"ta agr#)a$i de eleme t!" la de !mi tria$a%: $l!r!+ %r!m! / /!d!; a9#'re+ "ele i! / tel#ri!; $al$i!+ e"tr! $i! / %ari!; $!%alt!+ ma ga e"! / -ierr! Si em%arg!+ de%id! al <mer! limitad! de eleme t!" $! !$id!" / a la $! '#"i e=i"te te e $#a t! a la di"ti $i e tre ma"a" atmi$a" / ma"a" m!le$#lare"+ l!" &#(mi$!" ! $a)tar! el "ig i'i$ad! de la" triada" de D5%erei er. E 10>?+ e el )rimer $! gre"! &#(mi$! i ter a$i! al $ele%rad! e el m# d!+ el &#(mi$! italia ! Sta i"la! Ca i99ar! )#"! de ma i'ie"t! el -e$-! de &#e alg# !" eleme t!" @)!r e6em)l! el !=(ge !A "e )re"e ta e m!lB$#la" &#e $! tie e d!" .t!m!". E"ta a$lara$i )ermiti &#e l!" &#(mi$!" $! "ig#iera # a 7li"ta8 $! "i"te te de l!" eleme t!". E"t!" a,a $e" dier! # #e,! (m)et# al i te t! de de"$#%rir la" i terrela$i! e" e tre la" )r!)iedade" de l!" eleme t!". E 10>C+ el &#(mi$! %rit. i$! &o ' A( R( )e*la'$% $la"i'i$ l!" eleme t!" )!r !rde de ma"a" atmi$a" $re$ie te" / !%"er, &#e de")#B" de $ada "iete eleme t!"+ e el !$ta,!+ "e re)et(a la" )r!)iedade" del )rimer!. D!r a al!g(a $! la e"$ala m#"i$al+ a e"ta re)eti$i )eridi$a la llam le! $e la% octa"a%. El de"$#%rimie t! de NeEla d" ! im)re"i! a "#" $! tem)!r. e!"+ )r!%a%leme te )!r&#e la )eri!di$idad !%"er,ada "l! "e limita%a a # )e&#eF! <mer! de l!" eleme t!" $! !$id!". E 10>0+ &uliu% Lot ar Me!er + mie tra" e"$ri%(a # ma #al de &#(mi$a )ara la U i,er"idad de Gre"la#+ ide # a ta%la )eridi$a &#e re"#lt "er e=tra!rdi ariame te )are$ida a la 'am!"a ,er"i de Me deleie, de 10>2+ a# &#e Me/er ! lleg a $la"i'i$ar t!d!" l!" eleme t!" $!rre$tame te. Si em%arg!+ )!r $#l)a del edit!r+ la ta%la ! a)are$i im)re"a -a"ta 10H?+ l! &#e ,i ! a $!m)li$ar la reFida di")#ta de )ri!ridad &#e "!"t#,ier! Me/er / Me deleie,. Dimitri Me'$eleie" @&#(mi$! r#"!A "e -alla%a tam%iB e"$ri%ie d! # li%r! de te=t! de &#(mi$a $#a d!+ $a"i al mi"m! tiem)! &#e Me!er+ di! '!rma a "# )r!)ia ta%la )eridi$a. A di'ere $ia de "#" )rede$e"!re"+ el r#"! $! 'ia%a l! %a"ta te e "# ta%la $!m! )ara predecir la e=i"te $ia de #e,!" eleme t!"; !rde a l!" eleme t!" e $!l#m a" &#e )re"e ta%a )r!)iedade" "eme6a te". Dara -a$er &#e eleme t!" $! )r!)iedade" "imilare" &#edara # ! de")#B" de !tr! de6 e la mi"ma $!l#m a alg# !" e")a$i!" e %la $!+ "#girie d! &#e -a%(a eleme t!" ! de"$#%iert!"+ adem." $al$#l el )e"! atmi$! de e"!" eleme t!" de"$! !$id!" / )redi6! "#" )r!)iedade". La -a%ilidad de Me deleie, )ara a$!m!dar l!" eleme t!" $! !$id!" )#ede -a%er $! tri%#id! a la a$e)ta$i de "# "i"tema ta t! $!m! "#" "!r)re de te" )redi$$i! e". A# &#e m#$-!" $! tri%#/er! al de"arr!ll! del "i"tema )eridi$!+ "e "#ele atri%#ir a Me deleie, el de"$#%rimie t! de la perio$ici$a$ qumica )!r&#e ele, tal de"$#%rimie t! a le/ de la at#rale9a. La le/ )r!)#e"ta )!r Me deleie, e"ta%le$(a &#e: 7la" )r!)iedade" de l!" eleme t!" "! '# $i! e" )eridi$a" de "#" )e"!" atmi$!"8 E e"a B)!$a de'e der la ta%la )eridi$a ! '#e ada "e $ill!+ /a &#e !$#rrier! -alla9g!" &#e $#e"ti! a%a # a / !tra ,e9 "# )re$i"i . A"(+ e 102C+ $#a d! +illiam Ram%a!+ del U i,er"it/ C!llege de L! dre"+ / Lor$ Ra!lei, @3!- 4illiam Str#ttA+ de la Regia I "tit#$i de L! dre"+ de"$#%rier! el eleme t! arg + "e )re"e t el )r!%lema de #%i$a$i e la ta%la. D#ra te l!" aF!" "ig#ie te"+ Ram%a! a # $i el de"$#%rimie t! de !tr!" $#atr! eleme t!" @-eli!+ e + Iri)t / =e A+ de !mi ad!" ,a%e% 'o-le%. @El <ltim! de l!" ga"e" !%le" $! !$id!"+ el ra$.'+ '#e de"$#%iert! )!r #rie$ric Er'%t Dor' e 12?? A. El $ali'i$ati,! 7 !%le8 re")! de al $!m)!rtamie t! de tale" ga"e"+ &#e )are$e ma te er"e al marge del re"t! de l!" eleme t!" / rara ,e9 '!rma $!m)#e"t!" $! ell!". D!r e"! -#%! &#ie "#giri &#e l!" ga"e" !%le" i "i&#iera )erte e$(a a la ta%la )eridi$a. Ni Me deleie, i adie -a%(a )redi$-! la e=i"te $ia de e"t!" eleme t!"; "l! tra" "ei" aF!" de i te "!" e"'#er9!" "e l!gr i $!r)!rarl!" a la ta%la )eridi$a. Dara ell! t#,! &#e aFadir"e # a $!l#m a adi$i! al e tre l!" -alge !" @'l<!r+ $l!r!+ %r!m!+ /!d! / a"tat!A / l!" metale" al$ali !" @liti!+ "!di!+ )!ta"i!+ r#%idi!+ $e"i! / 'ra $i!A. Otr! de l!" )r!%lema" &#e )la te la ta%la de Me deleie, $! $er (a a la !rde a$i e=a$ta de l!" eleme t!". E la ,er"i !rigi al l!" eleme t!" e"ta%a di")#e"t!" "eg< "# 7)e"! atmi$!8+ "i em%arg! e 121J A'to' "a' $e' /roe0+ '("i$! teri$!+ )r!)#"! $!m! $riteri! de !rde a$i la $arga #$lear de $ada .t!m!. E"ta -i)te"i" '#e "!metida a )r#e%a )!r Ke r/ M!"ele/+ de la U i,er"idad de Ma $-e"ter+ )!$! a te" de m!rir tr.gi$ame te d#ra te la Drimera G#erra M# dial.

Moseley em)e9 )!r '!t!gra'iar el e")e$tr! de ra/!" * de 11 eleme t!"+ 1? de l!" $#ale" !$#)a%a )#e"t!" ad/a$e te" e la ta%la )eridi$a. De%cu-ri. que la 1recue'cia $e la l'ea 2 $el e%pectro $e ca$a eleme'to era $irectame'te proporcio'al al cua$ra$o $el e'tero que i'$ica-a la po%ici.' $el eleme'to e' la ta-la . Dara M!"ele/ e"t! )r!%a%a 7la existencia en el tomo de una cantidad fundamental, que aumenta de forma regular al pasar de un elemento al siguiente8. E"ta $a tidad '# dame tal+ &#e e 121? Er e"t R#t-er'!rd+ de la U i,er"idad de Cam%ridge+ llam )!r )rimera ,e9 '3mero at.mico+ "e ide ti'i$a a$t#alme te $! el '3mero $e proto'e% e' el '3cleo( C! e"t!" <mer!" "e ela%!r # a #e,a ta%la )eridi$a. T!ma d! e $! "idera$i l!" tra%a6!" de M!"ele/+ la le/ )eridi$a de Me delBie,+ "e $am%i )!r la m!der a ley de periodicidad: las propiedades fsicas y qumicas de los elementos son funciones peridicas de sus nmeros atmicos La ta%la )eridi$a ! "l! i ")ir el tra%a6! de l!" &#(mi$!"+ "i ! tam%iB el de l!" '("i$!" &#e "e a'a a%a )!r de"e traFar la e"tr#$t#ra del .t!m!. E el aF!12?C+ J. J. Thomson @$e%cu-ri$or $el electr.'A de"arr!ll # m!del! del .t!m! &#e e=)li$a%a la )eri!di$idad de l!" eleme t!". T-!m"! )r!)#"! &#e l!" .t!m!" de $ada eleme t! $! te (a # <mer! determi ad! de ele$tr! e" di")#e"t!" e a ill!" $! $B tri$!". Lo% eleme'to% co' u'a co'1i,uraci.' electr.'ica %imilar ,o4ara'5 %e,3' T om%o'5 $e propie$a$e% %imilare%5 lo que %upo'a la primera e6plicaci.' 1%ica $e la perio$ici$a$ $e lo% eleme'to% . EL SISTEMA PERIDICO LAR7O La a)li$a$i de la te!r(a $#. ti$a "!%re la e"tr#$t#ra atmi$a a la le/ )eridi$a lle, a re'!rmar el "i"tema )eridi$! e la llamada '!rma larga+ e la &#e )rima "# i ter)reta$i ele$tr i$a. E el "i"tema )eridi$! larg!+ $ada )eri!d! $!rre")! de a la '!rma$i de # a #e,a $a)a de ele$tr! e". L!" eleme t!" ali ead!" tie e e"tr#$t#ra" ele$tr i$a" e"tri$tame te a .l!ga". El principio y el final de un periodo largo re)re"e ta la adi$i de ele$tr! e" e # a capa de valencia. La tabla peridica+ e" # e"&#ema de t!d!" l!" eleme t!" &#(mi$!" di")#e"t!" )!r !rde de <mer! atmi$! $re$ie te / e # a '!rma &#e re'le6a la e"tr#$t#ra de l!" eleme t!". E la ta%la )eridi$a+ l!" eleme t!" e"t. !rde ad!" e %iete ilera% ori4o'tale%+ llamada" perio$o%+ / e 89 colum'a% "erticale%+ llamada" ,rupo%. El )rimer )eri!d!+ &#e $! tie e d!" eleme t!"+ el -idrge ! / el -eli!+ / l!" d!" )eri!d!" "ig#ie te"+ $ada # ! $! !$-! eleme t!"+ "e llama perio$o% corto%. L!" )eri!d!" re"ta te" "! llamad!" perio$o% lar,o%; l!" )er(!d!" C / L $! tie e 89 eleme'to%+ mie tra" &#e el "e=t! )er(!d! $! tie e :; eleme'to%. El )eri!d! larg! H i $l#/e el gr#)! de l!" a$t( id!"+ &#e -a "id! $!m)letad! "i teti9a d! <$le!" radia$ti,!" m." all. del eleme t! 21+ el #ra i!. A l!" eleme t!" &#(mi$!" $! # <mer! atmi$! ma/!r al del #ra i! "e le" de !mi a elementos transurnicos, -a"ta el m!me t! "e -a ide ti'i$ad! 1J+ a# &#e la" i ,e"tiga$i! e" $! ti <a . E tre ell!" -a/ m." de 1?? i"t!)!"+ &#e "e $ara$teri9a )!r "# i e"ta%ilidad radia$ti,a. E"t!" radi!i"t!)!" "e $rea de '!rma arti'i$ial %!m%ardea d! .t!m!" )e"ad!" $! e#tr! e"+ )r!d#$id!" e rea$t!re" #$leare" ! e e=)l!"i! e" #$leare" di"eFada" e")e$ialme te+ ! $! )art($#la" a$elerada" -a"ta alta" e erg(a" e $i$l!tr! e" ! a$elerad!re" li eale". L!" 11 )rimer!" eleme t!" tra "#r. i$!"+ 6# t! $! el a$ti i!+ el t!ri!+ el )r!ta$ti i! / el #ra i!+ $! "tit#/e la "erie de l!" a$t( id!"+ &#(mi$ame te a .l!g!" a l!" la t. id!". E"t!" eleme t!" "! + )!r !rde $re$ie te de <mer! atmi$!: e)t# i!+ )l#t! i!+ ameri$i!+ $#ri!+ %er&#eli!+ $ali'!r i!+ ei "te i!+ 'ermi!+ me dele,i!+ !%eli! / la#re $i!. E tre 12>C / 120C+ $ie t('i$!" de E"tad!" U id!"+ E#r!)a / la /a de"i tegrada U i S!,iBti$a a # $iar! la )r!d#$$i e=)erime tal de "ei" eleme t!" tra "#r. i$!" adi$i! ale" m." all. del la#re $i! e el "i"tema )eridi$!+ /+ )!r ta t!+ m." all. de l!" a$t( id!". D#ra te ,ari!" aF!" e=i"ti # a )#g a i ter a$i! al )ara !m%rar l!" eleme t!" del 1?C al 1?2+ )er! 'i alme te la U i I ter a$i! al de Q#(mi$a D#ra / A)li$ada @ IUPAC A a$!rd l!" "ig#ie te" !m%re": r#t-er'!rdi!+ d#% i!+ "ea%!rgi!+ %!-ri!+ -a""i! / meit eri! @)!r !rde $re$ie te de <mer! atmi$!A. E 122C+ # e&#i)! de $ie t('i$!" de la S!$iedad de I ,e"tiga$i !%te $i de l!" eleme t!" 11? / 111+ / e 122> la del 111. de I! e" De"ad!" de Darm"tadt+ Alema ia+ a # $i la

E e er! de 1222 "e a # $i la $rea$i del eleme t! 11C de"de el I "tit#t! C! 6# t! de I ,e"tiga$i N#$lear de D#% a @ M!"$< A+ / e 6# i! del mi"m! aF!+ la de l!" eleme t!" 11> / 110 de"de el LaEre $e GerIele/ Nati! al La%!rat!r/ de Cali'!r ia. L!" ,rupo% o colum'a% ,erti$ale" de la ta%la )eridi$a '#er! $la"i'i$ad!" tradi$i! alme te de i9&#ierda a dere$-a #tili9a d! <mer!" r!ma !" "eg#id!" de la" letra" 7A8 ! 7 8+ e d! de la 7 8 "e re'iere a l!" eleme t!" de tra "i$i . E la a$t#alidad -a ga ad! )!)#laridad !tr! "i"tema de $la"i'i$a$i + &#e -a ad!)tad! la U'i.' I'ter'acio'al $e Qumica Pura ! Aplica$a @ ide ti'i$ad! $!m! "i"tema IUPAC )!r "#" "igla" e i glB"A. E"te #e,! "i"tema e #mera l!" gr#)!" $! "e$#ti,ame te del 1 al 10 a tra,B" de la ta%la )eridi$a. 7RUPOS O #AMILIAS L!" gr#)!" IA al VIIA "e $! !$e $!m! eleme t!" repre%e'tati"o%+ )!r&#e i di$a la" ,aria$i! e" )eridi$a" de la" )r!)iedade". L!" gr#)!" ide ti'i$ad!" $! la letra @ me !" el IIG A+ 6# t! $! la" "erie" la't<'i$a ! act'i$a+ $!m)re de l!" eleme'to% $e tra'%ici.'; el gr#)! VIIIA e"t. i tegrad! )!r l!" ,a%e% 'o-le% o i'erte%(

L!" eleme t!" #%i$ad!" e # mi"m! gr#)! )re"e ta )r!)iedade" &#(mi$a" "eme6a te". La" )r!)iedade" &#(mi$a" de # eleme t! de)e de e gra medida de l!" ele$tr! e" &#e )re"e ta "#" .t!m!" e el <ltim! i,el de e erg(a+ l!" $#ale" "e $! !$e $!m! electro'e% $e "ale'cia. El l#gar &#e !$#)a $ada eleme t! e "# gr#)! e"t. determi ad! )!r el <mer! de ele$tr! e" &#e )!"ee e el <ltim! i,el / )!r el <mer! de i,ele" de e erg(a+ de tal ma era &#e )#ede e $! trar"e eleme t!" $! ig#al <mer! de i,ele" de e erg(a #%i$ad!" e la mi"ma 'ila -!ri9! tal ! )er(!d!. L!" eleme t!" #%i$ad!" e # mi"m! )er(!d! )re"e ta # a ,aria$i grad#al de "#" )r!)iedade". L!" eleme t!" e el gr#)! IA tie e # !r%ital e=ter ! re)re"e tad! )!r ns!+ d! de n e" el <mer! $#. ti$! )ri $i)al de la r%ita e=ter a. L!" eleme t!" del gr#)! "IIA tie e !r%itale" e=ter !" ns# np$ + l! $#al "ig i'i$a &#e )!"ee "iete ele$tr! e" e el <ltim! i,el de e erg(a. E el "ig#ie te $#adr! "e )#ede !%"er,ar la di"tri%#$i ele$tr i$a de alg# !" eleme t!". T!d!" l!" eleme t!" re)re"e tati,!" )re"e ta e "# i,el m." e=ter ! # a $! 'ig#ra$i ele$tr i$a del ti)! ns+ ! # a $!m%i a$i ns / np. %&UP' IA (L(M()T' Liti! S!di! D!ta"i! R#%idi! Ce"i! Fl<!r Cl!r! Gr!m! M!d! Keli! Ne Arg Nri)t *e * J 11 12 JH LL 2 1H JL LJ 1 1? 10 J> LC C')+I%U&ACI,) (L(CT&,)ICA 1"1 #s! 1"1 1"1 1)> -s! 1"1 1"1 1)> J"1 J)> .s! 1"1 1"1 1)> J"1 J)> Jd1? C"1 C)> $s! 1"1 1"1 1)> J"1 J)> Jd1? C"1 C)> Cd1? L"1 L)> /s! 1"1 #s# #p$ 1"1 1"1 1)> -s# -p$ 1"1 1"1 1)> J"1 J)> Jd1? .s# .p$ 1"1 1"1 1)> J"1 J)> Jd1? C"1 C)> Cd1? $s# $p$ !s# 1"1 #s# #p/ 1"1 1"1 1)> -s# -p/ 1"1 1"1 1)> J"1 J)> Jd1? .s# .p/ 1"1 1"1 1)> J"1 J)> Jd1? C"1 C)> Cd1? $s# $p/

"IIA

"IIIA

LA ESTRUCTURA ELECTR)ICA DE LOS ELEME)TOS = SU U/ICACI) E) EL SISTEMA PERIDICO El <mer! atmi$! @ ide ti'i$ad! $! la letra O A+ e" el <mer! de )r!t! e" &#e # .t!m! )!"ee e "# <$le!+ el $#al re)re"e ta la mi"ma $a tidad de ele$tr! e" e # .t!m! determi ad!. C#a d! el .t!m! )!"ee # <mer! de ele$tr! e" ig#al a "# <mer! de )r!t! e"+ "e di$e &#e e" elB$tri$ame te e#tr!. Dara t!d!" l!" eleme t!" $! !$id!"+ co' %.lo a,re,ar u' prot.' ! u' electr.' al eleme t! $! "iderad! a teri!rme te+ "e !%tie e "# $! 'ig#ra$i ele$tr i$a; e"te #e,! ele$tr "e #%i$a e el !r%ital ,a$a te de m( ima e erg(a. E el $#adr! "e m#e"tra e"a te de $ia )ara l!" eleme t!" del "eg# d! )er(!d!. P(&0'1' (L(M()T' Liti! Gerili! G!r! 1 Car%! ! Nitrge ! O=(ge ! Fl<!r Ne * J C L > H 0 2 1? C')+I%U&ACI,) (L(CT&,)ICA 1"1 1"1 1"1 1"1 1"1 1"1 1)1 1"1 1"1 1)1 1"1 1"1 1)J 1"1 1"1 1)C 1"1 1"1 1)L 1"1 1"1 1)>

CLASI#ICACI) DE LOS ELEME)TOS DE ACUERDO A SU CO)#I7URACI) ELECTR)ICA


Seg< "# $! 'ig#ra$i ele$tr i$a+ l!" eleme t!" &#(mi$!" "e )#ede $la"i'i$ar e $#atr! gr#)!": P Eleme t!" re)re"e tati,!" P Eleme t!" de tra "i$i P Eleme t!" de tra "i$i i ter a P Ga"e" !%le"

ELEME)TOS REPRESE)TATI>OS L!" eleme t!" re)re"e tati,!" "e e $#e tra e la ta%la )eridi$a e la" $!l#m a" ide ti'i$ada" $! la letra A. E"t!" eleme t!" i $l#/e metale" / ! metale" / "! l!" &#e re)re"e ta 'ielme te la" ,aria$i! e" )eridi$a" de la" )r!)iedade". Tie e # a gra ,ariedad de $!m)!rtamie t! &#(mi$! / de $ara$ter("ti$a" '("i$a". Alg# !" "! diamag Bti$!" / !tr!" "! )aramag Bti$!". L!" $!m)#e"t!" de e"t!" eleme t!" "! ge eralme te diamag Bti$!" e i $!l!r!". S#" .t!m!" )re"e ta e "# i,el m." e=ter ! # a $! 'ig#ra$i ele$tr i$a del ti)! ns+ ! # a $!m%i a$i ns / np+ d! de n e" el <mer! del )er(!d! $!rre")! die te a la #%i$a$i del eleme t!. E" de$ir &#e t!da" "#" $! 'ig#ra$i! e" de i,ele" "! $!m)leta" ! e"ta%le" @'s# 'p/A e=$e)t! e el i,el e=teri!r; e"te i,el e=teri!r "e llama i,el de ,ale $ia+ / l!" ele$tr! e" a&#( #%i$ad!" "! l!" llamad!" ele$tr! e" de ,ale $ia. El '3mero $e electro'e% $e "ale'cia para ca$a <tomo e% el mi%mo que el $el '3mero $e ,rupo . La &#(mi$a de e"t!" eleme t!" de)e de de l!" ele$tr! e" de ,ale $ia. E la ta%la "e ide ti'i$a $! n2meros romanos / la letra A+ la" $!l#m a" $!rre")! die te" a l!" eleme t!" re)re"e tati,!". TAGLA DERIQDICA GASES NOGLES IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA

Seg< la $!l#m a ! gr#)! d! de "e #%i$a l!" eleme t!" re)re"e tati,!"+ "e ide ti'i$a $! l!" "ig#ie te" !m%re":

%&UP' IA IIA IIIA I"A "A "IA "IIA "IIIA

)'M &( C') 3U( 4( I1()TI+ICA) Metale" al$ali !" Metale" al$ali !tBrre!" Metale" tBrre!" Car%! !ide" Nitr!ge !ide" ! ) i$ge !" @'!rmad!re" de ga"e" "!'!$a te"A A '(ge !" ! $al$ge !" @'!rmad!re" de /e"!A Kalge !" @'!rmad!re" de "ale"A Ga"e" !%le" ! rar!"

C')+I%U&ACI,) (5T(&)A "1 "1 "1 "1 "1 "1 "1 "1 )1 )1 )J )C )L )>

ELEME)TOS DE TRA)SICI) C!m)re de a l!" eleme t!" met.li$!"+ i $l#/e d! a l!" eleme t!" del gr#)! 6# t! $! la" "erie" a$t( ida / la t. ida.

Se $ara$teri9a )!r la e"tr#$t#ra i ter a+ /a &#e el ele$tr di'ere $ia te agregad! )!r el )r!$edimie t! de a#'%a# e" # ele$tr i ter ! d. L!" ele$tr! e" de e"t!" d!" i,ele" m." e=ter !" "e #tili9a e la" rea$$i! e" &#(mi$a".

T!d!" e"t!" eleme t!" "! $!l!read!".

metale".

La ma/!r(a de ell!" "!

)aramag Bti$!" / '!rma

$!m)#e"t!" )aramag Bti$!" m#/

ELEME)TOS DE TRA)SICI) I)TER)A E"t!" eleme t!" "e -alla e la )arte i 'eri!r de la ta%la )eridi$a+ )er! )erte e$e al se6to y s7ptimo )eri!d!" de")#B" de l!" eleme t!" del gr#)! IIIG. La "erie de 1C eleme t!" del "e=t! )eri!d! &#e "ig#e al la ta ! "e llama serie lantnida. La "erie del "B)tim! &#e "ig#e al a$ti i! "e $! !$e $!m! serie actnida. El ele$tr di'ere $ia te e $ada .t!m! e" # ele$tr 8. Se agrega al i,el &#e e"t. a d!" i,ele" m." ade tr! &#e el i,el m." e=ter !. L!" tre" i,ele" m." e=ter !"+ )!r $! "ig#ie te+ )#ede e"tar i ,!l#$rad!" e la &#(mi$a de e"t!" eleme t!". T!d!" l!" eleme t!" de tra "i$i i ter a "! metale"; "! )aramag Bti$!" / "#" $!m)#e"t!" "! )aramag Bti$!" / m#/ $!l!read!".

7ASES )O/LES O I)ERTES

GASES NOGLES

Eleme t!" de

tra "i$i

Eleme t!" de tra "i$i i ter a La t. id!" A$t( id!" E la ta%la )eridi$a l!" ga"e" !%le" "e e $#e tra al 'i al de $ada )eri!d! e el 9rupo : @ columna "IIIA A. m! !atmi$!" i $!l!r!"+ &#(mi$ame te ! rea$ti,!" / diamag Bti$!". S! ga"e"

C! la e=$e)$i del -eli! @ el $#al tie e la $! 'ig#ra$i 1"1 A+ t!d!" l!" ga"e" !%le" tie e $! 'ig#ra$i! e" e=ter a" de 's# 'p/+ la $#al e" # a $! 'ig#ra$i m#/ e"ta%le. E" de$ir &#e )re"e ta !$-! ele$tr! e" e "# <ltim! i,el de e erg(a+ e=$e)t#a d! al -eli!+ &#e "l! )!"ee d!" ele$tr! e" e t!tal. E"ta $! 'ig#ra$i ele$tr i$a "e $! !$e $!m! octeto+ la $#al determi a la e"ta%ilidad &#(mi$a del .t!m!.

CLASI#ICACI) DE LOS ELEME)TOS DE ACUERDO A SUS PROPIEDADES


De a$#erd! a "#" propie$a$e% l!" eleme t!" )#ede $la"i'i$ar"e e metale% ! 'o metale%( Los metale% "! %#e !" $! d#$t!re" de $al!r / ele$tri$idad+ tie e # l#"tre $ara$ter("ti$!+ "! malea%le" @"e )#ede m!ldearA+ la ma/!r(a )re"e ta te a$idad @re"i"te $ia a la r#)t#raA+ e $! di$i! e" !rmale" de )re"i / tem)erat#ra "! "lid!"+ e=$e)t! el mer$#ri! &#e e" l(&#id!; adem." "! d<$tile" @)#ede $! ,ertir"e e -il!"A. La ma/!r(a de l!" metale" "e $!m%i a $! el !=(ge ! '!rma d! =id!" %."i$!"+ B"t!" al $!m%i ar"e $! el ag#a+ )r!d#$e %a"e" ! -idr=id!". L!" 'o metale% )!r !tra )arte "! )!%re" $! d#$t!re" del $al!r / la ele$tri$idad+ ! "! l#"tr!"!" / "! 'r.gile" e e"tad! "lid!; "e $!m%i a $! el !=(ge ! '!rma d! a -(drid!"; B"t!" al $!m%i ar"e $! ag#a '!rma .$id!" ter ari!" @!=.$id!"A. L!" ! metale" "e $!m%i a $! l!" metale" )ara '!rmar "ale". De"de el )# t! de ,i"ta e"tr#$t#ral+ l!" metale" tie e )!$!" ele$tr! e" de ,ale $ia+ mie tra" &#e l!" ! metale" )re"e ta m#$-!" ele$tr! e" e "# i,el m." e=ter !. La" )r!)iedade" &#e )ermite $la"i'i$ar a l!" eleme t!" de e"t!" d!" gr#)!" "! la electrone9ati;idad, la ener9<a de ioni=acin y la a8inidad electrnica. El $ar.$ter met.li$! di"mi #/e e l!" )er(!d!" e la ta%la )eridi$a de i9&#ierda a dere$-a; mie tra" &#e e l!" gr#)!" a#me ta al -a$er"e ma/!r el <mer! atmi$!. L!" metale" e"t. e la )arte i9&#ierda de la ta%la )eridi$a+ e $am%i! l!" ! metale" !$#)a la regi "#)eri!r dere$-a &#eda d! "e)arad!" )!r # a l'ea e%calo'a$a &#e a)are$e e la ta%la )eridi$a mar$a la di,i"i a)r!=imada e tre metale" / ! metale". (L(M()T'4 M(T>LIC'4 ? )' M(T>LIC'4 () LA TA LA P(&I,1ICA

NO METALES METALES

La di,i"i &#e da la l( ea e"$al! ada e la ta%la ! e" e=a$ta )#e"t! &#e l!" eleme t!" &#e e"t. $er$a de la l( ea+ llamad!" metaloi$e% ! an8teros tie e )r!)iedade" &#e "! i termedia" e tre la" )r!)iedade" met.li$a" / la" ! met.li$a"; e"t!" eleme t!" "! : oro, 4ilicio, %ermanio, Ars7nico, Antimonio, Telurio y Polonio. U/ICACI) DE LOS ELEME)TOS DE)OMI)ADOS METALOIDES O A)#TEROS

4i %e As 4b Te Po

PROPIEDADES PERIDICAS DE LOS ELEME)TOS


La" )r!)iedade" )eridi$a" de l!" eleme t!" &#(mi$!"+ "! a&#ella" &#e e"t. rela$i! ada" $! l!" ele$tr! e" de ,ale $ia &#e )!"ee el .t!m!+ e" de$ir l!" ele$tr! e" del i,el m." e=ter !. E"ta" )r!)iedade" "e )re"e ta de")#B" de # <mer! determi ad! de eleme t!"+ al re)etir"e la mi"ma $! 'ig#ra$i ele$tr i$a m." e=ter a. La" )r!)iedade" )eridi$a" $!m)re de : TAMA?OS ATMICOS La )r!)iedad )eridi$a &#e ma/!r im)!rta $ia tie e e el $!m)!rtamie t! &#(mi$! de la" "#"ta $ia" e" la del <mer! atmi$! )!r&#e 'i6a el <mer! de ele$tr! e" &#e )#ede te er l!" .t!m!" a"( $!m! la $! 'ig#ra$i ele$tr i$a. La ma"a de # .t!m! determi a alg# a" )r!)iedade" '("i$a"+ mie tra" &#e l!" tamaF!" i 'l#/e e el $!m)!rtamie t! '("i$! / &#(mi$!. E" im)!rta te $! !$er &#e el tamaF! de # .t!m! de)e de del eleme t! &#e "e trate. El tamaF! de l!" .t!m!" m." gra de"+ ! )a"a de # !" )!$!" . g"tr!m". Ca"i la t!talidad de la ma"a de # .t!m! "e re< e e el <$le!+ &#e e" $ie mil ,e$e" m." )e&#eF!. S!lame te )arte te er # a idea de "# mag it#d+ "i imagi am!" el <$le! del tamaF! de # a ar,e6a+ el .t!m! te dr(a la dime "i de # e"tadi! de '<t%!l. (L "'LUM() AT,MIC' L!" eleme t!"+ al te er "#" ele$tr! e" "it#ad!" e i,ele" di'ere te"+ )re"e ta ,!l<me e" atmi$!" ,aria%le". E el ,al!r del ,!l#me i 'l#/e la $arga #$lear: al aumentar el nmero de protones del ncleo, la atraccin sobre los electrones aumenta y el volumen disminuye. Al a ali9ar la ,aria$i del ,!l#me atmi$! e l!" eleme t!" de # mi"m! )er(!d!+ "e !%"er,a # a di"mi #$i de"de l!" .t!m!" "it#ad!" a la i9&#ierda del )er(!d!+ -a$ia l!" eleme t!" $e trale"+ )ara ,!l,er a a#me tar el ,!l#me )r!gre"i,ame te a medida &#e !" a$er$am!" a l!" eleme t!" "it#ad!" a la dere$-a. E el mi"m! gr#)! del "i"tema )eridi$!+ el ,!l#me de l!" eleme t!" a#me ta al a#me tar O+ /a &#e e=i"te # ma/!r <mer! de i,ele" ele$tr i$!". D!r e6em)l!+ el .t!m! de "!di! e" m." gra de &#e el .t!m! de liti!+ e"t! )!r&#e el "!di! )!"ee m<% 'i"ele% $e e'er,a+ l! &#e "e -a$e e,ide te al $!m)arar la" $! 'ig#ra$i! e" ele$tr i$a" $!rre")! die te": C! 'ig#ra$i )ara el liti!: C! 'ig#ra$i )ara el "!di!: 1"1 1"1 1" 1"1 #p/ -s!
1

(n 9eneral+ $#a d! l!" eleme t!" tie e ,!l<me e" atmi$!" )e&#eF!"+ l!" ele$tr! e" del i,el m." e=ter ! e"t. '#erteme te atra(d!" )!r el <$le!+ / )!r $! "ig#ie te+ "! $edid!" $! gra di'i$#ltad. D!r el $! trari!+ l!" eleme t!" de ,!l<me e" atmi$!" ele,ad!" $ede "#" ele$tr! e" de ,ale $ia '.$ilme te+ /a &#e la atra$$i #$lear e" m#/ )e&#eFa. EL RADIO ATMICO

La #%e ele$tr i$a de # .t!m!+ ! tie e # l(mite de'i id!+ l! &#e di'i$#lta $! !$er $! e=a$tit#d el radi! atmi$! de # eleme t!. El mBt!d! m." e'e$ti,! $! "i"te e medir la di"ta $ia i ter #$lear e tre d!" eleme t!" &#e '!rma # e la$e $!,ale te "e $ill! e e"tad! ga"e!"!; la mitad de e"ta di"ta $ia e" el ra$io e1ecti"o del .t!m!. D!r e6em)l!+ )ara el -idrge ! e e"tad! ga"e!"! @ K1 A+ la di"ta $ia i ter #$lear e" ?.HC . g"tr!m"+ )!r l! ta t!+ el radi! atmi$! e" ?.JH . g"tr!m". E el $a"! de l!" metale"+ )!r "er m." di'($il lle,arl!" al e"tad! ga"e!"!+ la di"ta $ia i ter #$lear "e determi a a )artir de # $ri"tal met.li$!. El radi! atmi$! de # .t!m! de)e de del <mer! de $a)a" ele$tr i$a" &#e )!"ee+ )!r e"!+ $e'tro $e u' ,rupo el tama@o at.mico crece $e arri-a a-aAo( De tr! de # )er(!d! larg! @ )!r e6em)l! + del )!ta"i! al Iri)t A+ el .t!m! m." gra de e" el del gr#)! IA. A )artir de e"te eleme t! el radi! atmi$! di"mi #/e -a"ta # m( im! e la "erie de tra "i$i + )ara a#me tar #e,ame te e l!" .t!m!" re)re"e tati,!" ! met.li$!". El a#me t! del <mer! de ele$tr! e" e # .t!m! de%er(a te der a -a$erl! m." gra de+ )!r&#e l!" ele$tr! e" "e re)ele e tre "(+ "i em%arg!+ al tiem)! &#e a#me ta l!" ele$tr! e"+ $re$e la $arga #$lear+ e"t! "e trad#$e e # a '#er9a de atra$$i ma/!r e tre el <$le! / l!" ele$tr! e"+ l! &#e tie de a di"mi #ir el tamaF! del .t!m!. E"ta <ltima te de $ia )red!mi a e la "erie de tra "i$i + e la &#e a#me ta l!" ele$tr! e" de la" $a)a" i teri!re". TE)DE)CIA 7E)ERAL PARA EL RADIO ATMICO DE LOS ELEME)TOS E) LA TA/LA PERIDICA A#me t! del radi! atmi$! A#me t!

EL RADIO I)ICO C#a d! # eleme t! ga a ! )ierde ele$tr! e" "e tra "'!rma e # io'+ / el ,al!r de "# radi! i i$! e" di'ere te al ,al!r del radi! atmi$! a teri!rme te a ali9ad!. Se $! "idera d!" "it#a$i! e": 1. 3ue el elemento 9ane electrones. C#a d! e"t! !$#rre+ l!" ele$tr! e" &#e ga a "e al!6a e l!" !r%itale" ,a$(!"+ tra "'!rma d! el .t!m! e # a'i.'. ga a $ia de ele$tr! e" )!r # .t!m! ! met.li$! ai"lad! e" a$!m)aFada )!r # a#me t! de tamaF!. D!r e6em)l!+ )ara -alge !"+ "e )re"e ta # a $! 'ig#ra$i ele$tr i$a e "# <ltim! i,el ig#al de ns# np$ +)!r ta t!+ )#ede a$e)tar # ele$tr "# <ltim! i,el )ara t!mar e"tr#$t#ra de ga" !%le+ ns# np/ + $! l! $#al el eleme t! ga a e"ta%ilidad / "e tra "'!rma e # a @ i! $! $arga egati,a A. La l!" e i

Al $!m)arar el ,al!r del radi! atmi$! de $#al&#ier eleme t! $! "# a i + B"te e" "iem)re ma/!r+ de%id! a &#e la $arga #$lear e" $! "ta te e am%!" $a"!"+ mie tra" &#e al a#me tar el <mer! de ele$tr! e" e la $a)a m." e=ter a+ tam%iB a#me ta la re)#l"i e tre l!" mi"m!"+ i $reme t. d!"e el tamaF! del !r%ital $!rre")! die te / "# radi! i i$!. E la "ig#ie te ta%la "e )re"e ta e"te $!m)!rtamie t! )ara l!" -alge !": (lemento F Cl Gr I 1. 3ue el elemento pierda electrones. &adio del tomo @ n9stroms A ?.H1 ?.22 1.1C 1.JJ ion FR Cl R Gr I
R R

&adio del ion @ n9stroms A 1.JL 1.0? 1.2L 1.1L

C#a d! # .t!m! )ierde ele$tr! e" de ,ale $ia+ "e tra "'!rma e # cati.'. La )Brdida de ele$tr! e" )!r # .t!m! met.li$! ai"lad! e" a$!m)aFada )!r # a di"mi #$i e "# tamaF!. D!r e6em)l! l!" metale" al$ali !tBrre!" )re"e ta # a $! 'ig#ra$i ele$tr i$a e "# <ltim! i,el + ig#al a " 1 + l!" $#ale"+ )!r )Brdida de e"t!" d!" ele$tr! e" ad&#iere la $! 'ig#ra$i ele$tr i$a del ga" !%le &#e le" )re$ede e la ta%la )eridi$a+ ga a d! e"ta%ilidad / tra "'!rm. d!"e e # $ati $! d!" $arga" )!"iti,a". El radi! atmi$! del eleme t! "iem)re e" ma/!r &#e el del $ati + /a &#e -a )erdid! t!d!" l!" ele$tr! e" de "# !r%ital de ,ale $ia / "# radi! e'e$ti,! e" a-!ra el del !r%ital R 1+ &#e e" me !r. E la "ig#ie te ta%la "e m#e"tra la ,aria$i e tre el radi! de # .t!m! e#tr! / "# $!rre")! die te $ati : (lemento Liti! @ Li A S!di! @ NaA D!ta"i! @ N A R#%idi! @ R% A Ce"i! @ C" A &adio del tomo @ n9stroms A 1.L1 1.0> 1.J1 1.CC 1.>1 Catin Li S Na S N
S S S

&adio del catin ?.>? ?.2L 1.JJ 1.C0 1.>2

R% C"

LA ()(&%0A 1( I')I*ACI,) La e erg(a de i! i9a$i e" la $a tidad de e erg(a e$e"aria )ara rem!,er # ele$tr de # .t!m! e#tr! ai"lad!. E ge eral+ la e'er,a $e io'i4aci.' $i%mi'u!e e' u' ,rupo a me$i$a que aume'ta el '3mero at.mico $e lo% eleme'to% . La" e erg(a" de i! i9a$i e"t. rela$i! ada" $! el $ar.$ter met.li$! de l!" eleme t!". La m." %a6a e erg(a de i! i9a$i $!rre")! de al $ar.$ter m." met.li$!. TE)DE)CIA 7E)ERAL PARA LA E)ER7A DE IO)IBACI) A#me t! de la e erg(a de i! i9a$i

A#me t!

Al a#me tar el <mer! atmi$! a#me ta el radi! atmi$!. A"(+ l!" ele$tr! e" de la $a)a e=ter a de l!" eleme t!" de <mer! atmi$! ma/!r+ e # gr#)!+ e"t. m." le6!" de l!" <$le!" / "! me !" atra(d!" )!r el <$le!+ )!r $! "ig#ie te+ "e re&#iere me !" e erg(a )ara "e)arar # ele$tr e e"ta" $! di$i! e". La %e,u'$a e'er,a $e io'i4aci.' "iem)re e" ma/!r &#e la )rimera e erg(a+ / e" la e erg(a e$e"aria )ara rem!,er # "eg# d! ele$tr de # .t!m! $argad!+ e" de$ir de # $ati $! $arga B !. LA A#I)IDAD ELECTR)ICA C#a d! # .t!m! ga a # ele$tr "e '!rma # i! egati,! @ a i A / -a/ li%era$i de e erg(a. La medida de B"ta te de $ia e" la a1i'i$a$ electr.'ica+ ! "ea+ la e erg(a &#e li%era # .t!m! e#tr! $#a d! adi$i! a # ele$tr . E"ta e erg(a "e mide tam%iB e ele$tr! ,!lti!"+ eV+ )!r .t!m!" ! Iil!$al!r(a" T m!l %a6ar e l!" gr#)!" / a#me te e l!" )er(!d!" al ir de i9&#ierda a dere$-a. @ I$al T m!l A+ / e" lgi$! &#e di"mi #/a al

E la ta%la )eridi$a+ l!" -alge !" "! l!" eleme t!" &#e )re"e ta ma/!r a'i idad ele$tr i$a+ )#e"t! &#e la adi$i de # ele$tr lle,a a '!rmar # !$tet! e"ta%le. LA ELECTRO)E7ATI>IDAD D!r l! ge eral "e $! "idera d!" $riteri!" )ara e=)re"ar te de $ia" met.li$a" / ! met.li$a" de l!" eleme t!"+ la e'er,a $e io'i4aci.' ! la a1i'i$a$ electr.'ica. Al $! 6#gar e"ta" d!" )r!)iedade" "e !%tie e # a &#e )ermite e,al#ar $ara$tere" met.li$!" / ! met.li$!"+ / e" la ele$tr! egati,idad. La electrone9ati;idad+ "e de'i e $!m! la $a)a$idad &#e tie e # .t!m! )ara atraer l!" ele$tr! e" del e la$e &#e '!rma $! !tr! .t!m! di'ere te. E tBrmi !" ge erale" e la ta%la )eridi$a+ la ele$tr! egati,idad de l!" eleme t!" a#me ta de i9&#ierda a dere$-a e # mi"m! )er(!d!+ / de a%a6! -a$ia arri%a e # mi"m! gr#)!+ e"t! "e )#ede $!m)r!%ar e el "ig#ie te e"&#ema. TE)DE)CIA 7E)ERAL PARA LA ELECTRO)E7ATI>IDAD A#me t! de la ele$tr! egati,idad

+r A#me t!

L!" eleme t!" m." ele$tr! egati,!" "e e $#e tra a la dere$-a de la ta%la: el Fl<!r @ + A e" el eleme t! m." ele$tr! egati,! de t!d!". E la regi i9&#ierda e i 'eri!r de la ta%la "e #%i$a el eleme t! me !" ele$tr! egati,! @ ! m." ele$tr!)!"iti,! A: el Fra $i! @ +r A La e"$ala de ele$tr! egati,idad m." #tili9ada e" la e"ta%le$ida )!r Li #" Da#li g. C! "i"te e <mer!" adime "i! ale" &#e ,a de"de a)r!=imadame te 1+ )ara metale" a$ti,!"+ -a"ta C )ara el Fl<!r @ el ! metal m." a$ti,! A. Lo% <tomo% cu!a electro'e,ati"i$a$ e% me'or que 8(9 %o' metale% ! %i e% ma!or que 8(9 %o' 'o metale%. LA "AL()CIA E" la $a)a$idad de $!m%i a$i de # .t!m! $! !tr!" )ara '!rmar m!lB$#la". La ,ale $ia e" # a )r!)iedad )eridi$a; t!d!" l!" eleme t!" &#e e"t. e # mi"m! gr#)! )re"e ta la mi"ma ,ale $ia+ a"( )!r e6em)l!+ l!" eleme t!" del gr#)! IA "! m! !,ale te" @ tie e ,ale $ia ! A+ l!" del gr#)! IIA "! di,ale te" @ )!"ee ,ale $ia # A. DI#ERE)CIAS E)TRE ELEME)TOS METCLICOS = )O METCLICOS

M(TAL(4 Ga6a e erg(a de i! i9a$i Ga6a a'i idad ele$tr i$a D!$a te de $ia )ara $a)tar ele$tr! e"

)' M(TAL(4 Alta e erg(a de i! i9a$i Alta a'i idad ele$tr i$a

Gra te de $ia )ara $a)tar ele$tr! e" / $!m)letar el !$tet! Ele$tr! egati,idad %a6a: eleme t!" $! te de $ia a Ele$tr! egati,idad alta: eleme t!" &#e tie de a '!rmar $ati! e". '!rmar a i! e".

gared