You are on page 1of 152

Dejms Paterson i Maksin Pitro

Deseta godinjica
S engleskog preveo Nemanja Rabrenovi

Naslov originala James Patterson and Maxine Paetro The 1o th Anniversary

Za Izabelu Paterson i Medlin Pitro

PROLOG Uz pesmu zvona

1. Bio je to dan moje udaje.


Nas apartman u Ricu u Half Mun Beju bio je u haosu. Moje najbolje prijateljice i ja poskidale smo se u donji ves i pobacale odec u za svaki dan po names taju. Na o ingerima okac enim na vrata visile su haljine boje erbeta. To mesto je izgledalo kao Degaova slika s balerinama pre podizanja zavese, ili moz da kao neka javna kuc a na Divljem zapadu prikazana u romantic nom svetlu. Segac ile smo se. Blesavile se a onda su se vrata otvorila i na njih je us la moj sestra Ketrin, sa hrabrim izrazom lica: nategnutog osmeha, s bolom koji joj se video u uglovima oiju. ta nije u redu, Ket? upitah. Nije doao. Trepnula sam, i pokus ala da ignoris em os tar bol razoc aranja. Rekla sam sarkastic no: Pa, ko bi rekao. Ket je mislila na nas eg oca, Martija Boksera, koji je otis ao od kuc e kad smo bile deca i nije se pojavio kad mi je mama umirala. Videla sam ga samo dva puta u poslednjih deset godina i nije mi nedostajao, ali nakon to je rekao Ket da e doi na moje venanje, gajila sam izvesna oekivanja. Rekao je da e doi. Obeao je ree Ket. Sest godina sam starija od svoje sestre, i c itav vek blaziranija. Trebalo je da znam da ne treba se ne nadam. Zagrlila sam je. Zaboravi rekoh. Ne moe da nas povredi. On je za nas niko i nita. Kler, moja najbliskija prijateljica, uspravi se u sedec i poloz aj na krevetu, prebaci noge preko ivice i stade bosim stopalima na pod. Ona je krupna, duhovita crnkinja - veoma duhovita. Da nije patolog, mogla bi da bude komiar. Ja u te predati muu, Lindzi - ree ona. - Ali elim da mi se vrati. Sindi i ja prasnusmo u smeh, a Juki zacvrkuta: Znam ko moe da zameni tog klipana, Martija. Uskoc ila je u ruz ic astu satensku haljinu, navukla je preko svoje sitne igure i sama je zakopc ala. - Odmah se vraam. Pronalaz enje res enja Jukina je specijalnost. Ne stajte joj na put kad je u brzini. Cak ni kad je u pogrenoj brzini. Juki, sac ekaj doviknuh dok je izletala na vrata. Okrenula sam se ka Kler i videla da drz i ono to se zvalo krinolina. Izgledala je kruto i neudobno. Nemam nis ta protiv da nosim haljinu u kojoj c u izgledati kao kolac ic , ali kako da se kog avola uvuem u ovo? Meni se moja haljina svia - rec e Sindi, pipajuc i svileni organdin boje breskve. Ona je verovatno bila prva deverus a na svetu koja je izrazila takvo osec anje, ali Sindi je bila zaljubljena do uiju. Okrenula je svoje lepo lice ka meni i rekla sanjivo: Treba da se spremi. Iz vrec e za c uvanje garderobe bes e izvuc eno sto osamdeset centimetara satena krem boje. Uvukla sam se u vera veng venc anicu bez bretela i stala ispred velikog ogledala zajedno sa svojom sestrom: dve visoke plavue koje mnogo lie na oca. Grejs Keli nije izgledala ovako dobro ree Ket, dok su joj se oi punile suzama. Sagni glavu, lepotice - ree Sindi. Zakaila mi je svoju bisernu ogrlicu oko vrata.

Izvela sam malu piruetu, a Kler me je uhvatila za ruku i provela me ispod svoje ruke. Rekla je: Moe li da veruje, Linds? Plesau na tvom venanju. Nije rekla napokon , ali imala je pravo to da pomisli, buduc i da je bila svedok moje veze na daljinu sa Dz oom pune uspona i padova, koja je kulminirala njegovim preseljenjem u San Francisko da bi bio sa mnom, poz arom u kojem mi je izgoreo stan, dvama bliskim susretima sa smru i ogromnim dijamantskim prstenom koji sam uvala u fioci najvei deo godine. Hvala ti to si sauvala veru u mene rekoh. Ne bih to nazvala verom, draga nasmeja se Kler. Nisam oc ekivala da c u ikad videti c udo, a kamoli da u uestvovati u nekom. Munula sam je u mis icu. Ona se izmakla i toboz e krenula da mi uzvrati. Vrata su se otvorila i Juki je us la s mojim bidermajerom: raskos nim buketom boz ura i ruz a uvezanih bebiplavim trakama. Ova maramica je pripadala mojoj babi rec e Sindi, ubacujuc i mi komadic c ipke u grudnjak, tiklirajui stavke. Staro, novo, pozajmljeno, plavo. Spremna si. Dala sam znak muzici, Linds ree Juki. Idemo. Boe. Do i ja se stvarno venavamo.

2. Dakobi me je doc ekao u holu hotela, isturio lakat i glasno se nasmejao. Juki je bila u pravu.
Dakobi je savrena zamena za oca. Uhvatila sam ga pod ruku i on me je poljubio u obraz. Po prvi put. Divno izgleda, Bokserova. Zna, vie nego obino. I to je bilo prvi put. Dz akobi i ja smo toliko vremena proveli zajedno u policijskim kolima da smo skoro mogli jedno drugom da c itamo misli. Ali nisam morala da budem vidovita da bih videla ljubav u njegovim oima. Osmehnula sam mu se od uva do uva i rekla: Hvala, Dakobi. Mnogo ti hvala. Stegoh mu mis icu i nas dvoje poosmo preko mora mermera, kroz visoka staklena vrata u moju budunost. Dz akobi je s epao u hodu i hripavo disao, posledice jedne pucnjave u Tenderloinu od pre dve godine. Te noi sam pomislila da smo oboje gotovi. Ali to je bilo tada. Sada me je okruz ivao topao, slan vazduh. Prostrani pas njaci pruz ali su se oko sjajnobelog paviljona sve do morske litice. Talasi Paci ika razbijali su se o hrid, a zalazec e sunce bojilo je oblake u sjajnu boju ruz ic astog viskija koju je nemoguc e uhvatiti na slikama. Nikad nisam videla lepe mesto. Sad samo polako ree Dakobi. Nema tranja do oltara. Samo koraaj u ritmu muzike. Ako insistira rekoh, smejui se. Stolice su bile postavljene u dva kvadrata okrenuta ka paviljonu a prolaz izmeu njih bio je zatvoren utom policijskom trakom. POLICIJSKA BARIJERA. NE PRELAZITI. Ta traka mora da je bila Konklinova ideja. Bila sam sigurna u to kad mi je susreo pogled, s iroko se osmehnuo i digao palac u znak odobravanja. Kad je zasvirao svadbeni mars , Ketine c erkice

krenule su da skakuc u travnatim prolazom, rasipajuc i latice ruz a. Moje najbolje prijateljice pos le su napred kao jedna, a ja za njima. Nasmejana lica okretala su se ka meni. Carli Klaper je stajao blizu prolaza, a s leve strane bili su momci iz odeljenja, stari i novi prijatelji. S moje desne strane stajala su petorica Dz oove brac e, koji su svi lic ili jedan na drugoga, sa svojim porodicama. Dz oovi roditelji se ozareni okrenus e iz prvog reda. Dz akobi me je odveo uza stepenice paviljona do oltara i pustio mi ruku, a ja sam digla glavu i pogledala u svog predivnog, zgodnog buduc eg muz a. Pogledi su nam se sreli i znala sam da se nas a burna veza isplatila. Tako dobro poznajem ovog c oveka. Nas a iskus ana ljubav je bogata i duboka i jaka. Nas dugogodis nji porodic ni prijatelj, velec asni Lin Bojer, spojio nam je s ake, stavivs i Dz oovu preko moje, i pros aputao teatralno, tako da su svi mogli da c uju: Uz ivajte u ovom trenutku, Dozefe. Ovo je poslednji put da e vaa biti poslednja. Odus evljeni smeh odjeknuo je poljanom, a zatim utihnuo. Uz dozivanje galebova, Dz o i ja smo obeali jedno drugom da emo se voleti i tititi u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti, do kraja ivota. Uzimate li ovog oveka za mua? Da. Od sveg srca. Zaulo se nervozno smejuljenje kad sam se spetljala sa Doovom burmom i ispustila je. Do i ja smo se oboje sagli, zgrabili prsten istovremeno, drei ga izmeu prstiju. Polako, plavuice ree Do. Najgore je prolo. Nasmejala sam se i kad smo se vratili na svoja mesta, namakla sam burmu na Dz oov prst. Veleasni Bojer je rekao Dou da moe da poljubi mladu i moj suprug mi je obujmio lice akama. Poljubili smo se, a zatim jo jednom. I jo jednom. I jo jednom. Zauo se gromoglasan aplauz i muzika je zasvirala. Ovo je stvarno. Postala sam gospoa Molinari. Dz o me je uzeo za ruku i, osmehujuc i se od uva do uva, kao mala deca, nas dvoje smo pos li prolazom izmeu stolica dok su nas zasipali laticama rua.

PRVA KNJIGA Izgubljen mali deak

1. Naga tinejdz erka u neonzelenoj najlonskoj kabanici spoticala se iduc i mrac nim putem. Bila je
nasmrt preplas ena, u bolovima prac enim neprestanim grc evima u stomaku snaz nim poput udaraca pesnicom, koji su postajali sve jac i. Poc ela je da krvari jos odavno i vruc a krv joj se sad brzo slivala niz noge. ta je to uinila? Ljudi su joj oduvek govorili da je pametno dete - i to je bila c injenica ali nac inila je stras nu greku, i ako uskoro ne nae pomo, umree. Ali gde se uopte nalazi? Imala je osec aj da hoda u krug i da ne stiz e nikuda. Tokom dana, oblast oko jezera Mersed je vrlo prometna rekreativci, biciklisti, nepresus ne reke kola na putu oko jezera. Ali noc u je potpuno napus tena. Bilo je dovoljno los e s to je mrak, ali sad se jos i magla spustila na jezero. Nije mogla da vidi dalje od nekoliko metara ispred sebe. I bila je strano uplaena. Ljudi su nestajali ovde. Bilo je i ubistava. Dosta njih. Vukla je noge po zemlji. Zaista nije mogla da ih podigne, i onda joj se uc inilo da nestaje, da napus ta svoje telo. Ispruz ila je ruke da ublaz i pad i s aka joj je napipala deblo nekog drveta. Stegla ga je obema rukama i c vrsto se uhvatila za grubu koru sve dok nije osetila da je povratila oslonac u crnoj noi bez meseine. O, boe. Gde se sad nalazim? Dvoja kola su vec pros la pored nje ne zaustavivs i se, i sad je razmis ljala da odustane od svog plana, da zaustavi neka kola i vrati se do kuc e. Otis la su. Mogla bi da odspava. Moz da c e prestati da krvari ako legne - ali bila je tako izgubljena. Nije znala na koju stranu da krene. Devojka je krenula napred teturajui, traei svetio, bilo kakvo svetio. Krv joj je sve brz e isticala iz tela, kapljuc i niz noge, i osec ala se tako slabo da se jedva drz ala uspravno. Dok je s mukom korac ala, palcem je udarila o nes to tvrdo, koren drveta ili kamen, i poletela napred. Ispruila je ruke, spremajui se za pad. Najvec i deo udarca podneli su brada, kolena i dlanovi, ali bila je dobro. Dahc uc i od bola, devojka je ustala. Mogla je da razazna drvec e duz puta, eukaliptus i borove iznad glave. Trava joj je grebala ruke i noge dok se vukla kroz nju. Zamislila je kola kako staju, ili kuc u kako se ukazuje na vidiku. Zamis ljala je kako bi ispric ala svoju pric u. Hoc e li imati priliku da uc ini to? Molim te, boz e. Ne moz e sad da umre. Ima samo petnaest godina. Pas je zalajao u daljini i devojka je promenila pravac i uputila se ka tom zvuku. Pas znac i da se u blizini nalaze kua, telefon, kola, bolnica. Razmis ljala je o svojoj sobi, kako je tamo bezbedna. Videla je svoj krevet i sto i slike na zidu, i telefon - o, c ovec e, kad bi jos uvek imala svoj telefon i u tom trenutku je krivo stala, c lanak joj se izvrnuo i ponovo je pala, i to gadno, odravi pola tela. Ovo je bilo previe. Previe. Ovog puta je ostala na zemlji. Sve ju je mnogo bolelo. Podmetnula je ruke pod glavu kao jastuk. Moda da malo odspava. Da, moda joj samo treba malo sna a onda, ujutru... kad sunce grane...

Dugo joj je trebalo da shvati da su mutno svetio koje je postajalo sve jac e u magli farovi koji idu ka njoj. Digla je ruku i zaula se kripa konica. enski glas ree: O, boe. Jesi li povreena? Pomozite mi ree ona. Treba mi pomo. Drz i se rec e z enski glas. Nemoj da zaspis , mlada damo. Zovem hitnu pomoc . Pogledaj me. Dri oi otvorene. Izgubila sam bebu ree devojka. I onda vie nije oseala nikakav bol.

2. Kis a je dobovala po haubi i slivala se niz vetrobran dok sam sa svojim prastarim eksplorerom
ulazila na parking pored kancelarije gradskog patologa u ulici Harijet, odmah iza glavne policijske stanice. Osec ala sam blagu nervozu zbog povratka na posao nakon slobodnih dana koje sam uzela za venanje. Za nekoliko minuta c u morati da nadoknadim propus teno, a tu je i jedna nova c injenica s kojom u morati da se izborim. Podnosiu izvetaje novom poruniku. Spremila sam se za to - koliko sam mogla. Podigla sam okovratnik svog iznos enog plavog blejzera i potrc ala iz sve snage kroz kis u ka zadnjem ulazu u stanicu, sivu granitnu zgradu u kojoj su se nalazili Ministarstvo pravde, krivic ni sudovi, dva zatvora i Juna divizija Policije San Franciska. Pokazala sam znac ku Kevinu na zadnjim vratima i trkom se popela uza stepenice. Kad sam stigla do trec eg sprata, otvorila sam vrata Odeljenja za ubistva i pros la kroz dvokrilnu kapiju do zajednike radne prostorije. Bio je to zooloki vrt. Rekla sam Zdravo" Brendi, koja je listala, zagrlila me i dala mi papirnu maramicu. elim vam mnogo sree ree ona. Zahvalila sam se Brendi, obec ala da c u joj doneti slike s venc anja, a zatim obrisala lise i kosu. Registrovala sam ko je sve bio na poslu u 7.45. Prostorija je bila prepuna. Noc na smena se spremala da ide, bacajuc i otpatke u kante za smec e, a s estorica policajaca iz dnevne smene c ekala su da im se ustupe stolovi. Poslednji put kad sam bila ovde, Dz akobi je jos boravio u onome s to smo u s ali nazivali kancelarijom u uglu: sobic ku dimenzija tri sa tri sa staklenim zidovima koji gleda na auto-put Dejms Lik. Od tada, Dz akobi je bio unapreen u s efa policije, a novajlija, Dz ekson Brejdi, dobio je mesto porunika. Kratko sam poznavala Brejdija. Pres ao je u San Francisko iz Policije Majamija tek pre mesec dana, i u svojoj prvoj nedelji probnog rada pokazao je junas tvo na terenu. Radila sam s njim na eksplozivnom sluc aju vis estrukih ubistava, koji ga je stavio na kratku listu kandidata za Dakobijev stari posao.

I meni su ponudili taj posao, mnogo im hvala, ali sam ga odbila. Vec sam boravila u toj kancelariji u uglu nekoliko godina, dok mi se nije smuc io administrativni posao: budz eti, plate, sastanenje sa svima i more birokratskih gluposti. Brejdi je mogao da dobije taj posao s mojim blagoslovom. Samo sam se nadala da e me pustiti da radim svoj. Videla sam Brejdija kroz zidove njegove kocke. Svetloplava kosa mu je bila vezana u rep i nosio je futrolu na ramenu preko utirkane plave pamune koulje zategnute preko miiavih grudi. Podigao je glavu i pokazao mi da doem do njegove kancelarije. Kad sam us la, spustio je slualicu. Pruajui ruku preko stola koji je nekada pripadao meni stegao mi je ruku i estitao mi. Jesi uzela muevljevo prezime ili zadrala svoje? upita me. Zadrala svoje. Pa, sedi, Bokserova rec e on, mahnus vi mi da sednem u stolicu preko puta njegovog stola. Pre desetak minuta su me zvali iz Odeljenja za tes ke zloc ine. Fale im ljudi i zatraz ili su nas u pomo. Hou da Konklin i ti vidite o emu se radi. Re je o ubistvu? upitah. Moglo bi da bude. Ili ne. Sluaj je trenutno otvoren. Tvoj sluaj. Kakve su sad ovo gluposti? Nema te na poslu dve nedelje i jedini otvoren sluc aj je neki s kart iz drugog odeljenja? Ili me Brejdi testira u stilu alfa- -mujaka? Dosije o sluc aju je kod Konklina rec e Brejdi. Obaves tavaj me. I dobro dos la nazad, Bokserova. Dobro dola, vala ba. Izas la sam iz kancelarije osec ajuc i se kao da su sve oc i u odeljenju uprte u mene dok sam prelazila preko prostorije da pronaem svog partnera.

3. Doktorka Ari Ri kin bila je napeta i zauzeta, sudec i po neprestanom zujanju njenog pejdz era.
Ipak, c inilo se da rado izlazi u susret meni i mom partneru Ric ardu Konklinu, zvanom inspektor Zgodni. Konklin je beleio u notes dok je doktorka Rifkin priala. Zove se Ejvis Ric ardson i ima petnaest godina. Krvarila je kad su je sinoc dovezli u urgentni ree doktorka, briui naoari sa ianim ramom svojim mantilom. Sudec i prema stanju u kome se nalazi, porodila se u proteklih trideset s est sati. Dovela je sebe u veliku opasnost time to je trala i pala - previe aktivnosti tako brzo posle poroaja. Kako je dospela ovamo? upita Konklin. Jedan par ah, evo njihovih imena Dz on i Sara Makan, pronas ao je Ejvis kako lez i na ulici. Mislili su da ju je udario auto. Policiji su rekli da je ne poznaju. Je li Ejvis bila svesna kad su je dovezli? upitah doktorku Rifkin. Bila je u s oku. Gubila se i dolazila k sebi uglavnom se gubila. Dali smo joj lekove za smirenje, transfuziju krvi, uradili smo joj dilataciju i kiretaz u. Njeno trenutno stanje je stabilno, ali je i dalje na intenzivnoj nezi. Kad emo moi da priamo s njom? upita Konklin. Dajte mi trenutak - ree lekarka. Razmakla je zavese oko kreveta na kojem je lez ala njena pacijentkinja. Kroz otvor sam videla

da je devojka mlada belkinja kestenjaste kose. Iz ruke joj je virila cevc ica od infuzije a ureaj za praenje vitalnih funkcija prikazivao je njeno stanje na jednom monitoru. Doktorka Ri kin je razmenila nekoliko rec i sa svojom pacijentkinjom, a potom izas la i rekla: Kaz e da je izgubila bebu. Ali s obzirom na njeno psihic ko stanje, ne znam da li hoc e da kaz e da joj je beba umrla ili da ju je izgubila negde. Je li imala tanu sa sobom? upitah. Je li imala neki dokument? Na sebi je imala samo tanku najlonsku kis nu kabanicu. Jednu od onih iz radnji tipa sve za dolar . Trebae nam ta kabanica - rekoh. - I trebae nam njena izjava. Probajte, narednice ree doktorka Rifkin. Ejvis Ric ardson je izgledala neverovatno mlado da bi bila majka. Takoe je izgledala kao da su je vukli iza kamiona. Primetila sam modrice i ogrebotine na njenim rukama, obrazu, dlanovima i bradi. Privukla sam stolicu i dodirnula je po ruci. Zdravo, Ejvis rekoh. Ja sam Lindzi Bokser. Policajac sam. uje li me? Aha - ree ona. Dopola je otvorila zelene oc i, i ponovo ih zatvorila. Tiho sam je zamolila da ostane budna. Morala sam da saznam s ta joj se desilo. Time s to nam je dodelio ovaj sluc aj, Brejdi je Konklina i mene zaduio da pronaemo njenu bebu. Ejvis je opet otvorila oc i, pa sam joj postavila nekoliko osnovnih pitanja: gde z ivis , koji ti je broj telefona, ko je bebin otac, ko su ti roditelji? Ali kao da sam se obrac ala lutki iz izloga. Ejvis Ric ardson je tonula u san ne odgovarajuc i. I zato sam, posle sat vremena u tom stilu, ustala i prepustila stolicu Konklinu. Rec i da moj partner ume sa z enama" znac ilo bi staviti preveliki naglasak na njegov s arm i dobar izgled i potceniti njegov pravi dar, koji se ogledao u tome da navede ljude da mu veruju. Rekla sam: Rie, ti nastupa. Navali. Klimnuo je glavom, seo i rekao Ejvis svojim dubokim, mirnim glasom: Ja sam Ric Konklin. Radim s narednicom Bokser. Moramo da pronaemo tvoju bebu, Ejvis. Sa svakim minutom koji proe tvoja beba je u sve vec oj opasnosti. Molim te pric aj sa mnom. Stvarno nam je potrebna tvoja pomo. Devojc ine oc i kao da nisu mogle da se fokusiraju. Pogledala je u Konklina, u mene, u vrata, pa u cevicu od infuzije u svojoj ruci. Zatim je rekla Konklinu: Pre dva meseca... okrenula sam taj broj. Pomo za trudne devojke. Jedan ovek ... govorio je s naglaskom. Francuskim naglaskom. Ali... nije bio autentic an. Sastala sam se sa njima... ispred moje kole... Njima? Dvojicom mus karaca. Vozili su plava kola s c etvora vrata. I kad sam se probudila, bila sam u krevetu. Videla sam bebu pric ala je, dok su joj se suze skupljale u oc ima i poc injale da se prelivaju. Bio je deak. Srce mi se slamalo. Kakav je ovo zloc in? Trgovina bebama? To je stravic no. To je greh. Ogroman greh. Izbrojala sam dva zloina kidnapovanja pre nego to smo uopte saznali za bebinu sudbinu. Konklin ree: Hou da ujem celu priu iz poetka. Reci mi ega se sea, u redu, Ejvis? Nisam bila sigurna, ali mogue je da je Ejvis Riardson priala sama sa sobom. Rekla je: Videla sam moju bebu... onda sam se nala na ulici. Sama. U mraku.

4. Ostala sam pored kreveta Ejvis Ric ardson sledec ih osam sati, nadajuc i se da c e se zaista
probuditi i ispriati mi ta se desilo njoj i njenom novoroenetu. Vreme je proticalo. Njen san je postao samo jos dublji. I sa svakim minutom koji bi pros ao postajala sam sve sigurnija da beba ove devojke nee biti pronaena iva. Jo uvek nisam znala nita o tome ta se desilo ovoj tinejderki. Je li se sama porodila i ostavila bebu u WC-u neke benzinske pumpe? Da li su joj ukrali dete? Nismo mogli c ak ni FBI da ukljuc imo u res avanje ovog sluc aja dok ne saznamo da li je poc injen neki zloin. Dok sam sedela kraj Ejvisinog kreveta, Konklin se vratio u stanicu i bacio se na istraz ivanje. Otvorio je bazu podataka o nestalim osobama i potraz io Ejvis Ric ardson i svaku nestalu tinejderku bele puti koja odgovara njenom opisu. Obavio je razgovor s parom koji je Ejvis dovezao u bolnicu i ustanovio pribliz nu oblast u kojoj su je pronali: jezero Mersed, blizu Braderhud veja. Zajedno s policijskim kerovoama, Konklin je izas ao na teren. Policajci i psi su traz ili trag krvi koji je Ejvis Ric ardson sigurno ostavila za sobom. Ako budu uspeli da lociraju kuc u u kojoj se porodila, tamo e pronai dokaze, a moda i otkriti istinu. Dok su psi pratili miris, kriminalistic ka laboratorija je obraivala najlonsku kabanicu koju je Ejvis nosila. Na njoj c e sigurno biti otisaka, samo Sto je tu kabanicu u bolnici dodirnulo nekoliko desetina ljudi. Nije imalo nikakvog smisla to to ispod kine kabanice nije nosila nikakvu odeu. Jo jedna misterija. Nastavila sam da motrim na usnulu Ejvis. I s to sam duz e sedela, to me vis e hvatala depresija. Gde su zabrinuti prijatelji i roditelji? Zato niko ne trai ovu devojku? Kapci joj zatreperee. Ejvis? rekoh. Ha... - odgovori ona. Zatim ponovo sklopi oi. Napravila sam pauzu oko c etiri popodne, ubacila novac u aparat sa hranom, i pojela nes to s ovsem i puterom od kikirikija. Zalila ga sa oljom gorke kafe. Pozvala sam dvanaest bolnica da vidim da li im je neko doneo bebu bez majke, a stupila sam u kontakt i sa Slubom za brigu o deci. Jedino to sam postigla bilo je da se jo vie iznerviram. Pozajmila sam laptop od doktorke Ri kin i pristupila bazi podataka o poc iniocima nasilnih zloina FBI-ja da vidim ta imaju o otmicama trudnih ena. Pronas la sam nekoliko zloc ina poc injenih nad trudnicama uglavnom nasilje u porodici, ali nije bilo sluajeva slinih ovom. Posle kopanja po internetu koje nije dalo razultata, vratila sam se na odeljenje intenzivne nege i zaspala u velikoj plastic noj stolici s podesivim naslonom pored Ejvisinog kreveta. Probudila sam se kad su je odvozili s odeljenja niz hodnik, do jedne privatne sobe. Pozvala sam Brejdija i rekla mu da jos nismo otkrili nis ta, pritom sama sebi zvuc ec i kao da se pravdam. Jeste li saznali ita o bebi? Brejdi, ova devojka nije ni zucnula. Kad sam zavrila razgovor s Brejdijem, telefon mi je zazujao od Konklinovog poziva. Priaj rekoh.

Psi su pronali njen trag. Odmah me je ispunila nada. Stegla sam svoj mah telefon, gotovo ga skrivi. Krvarila je nekih kilometar i po - ree mi Konklin. Vrtela se ukrug u najjunijem delu jezera Mersed. Zvui kao da je traila pomo. I to oajniki. Psi jos uvek tragaju, Lindzi, ali oblast potrage se s iri. Trenutno su kod ograde od golf terena. Oblast oko streljane je sledea. Ovo bi moglo da potraje godinama. Nisam pronala nita u bazi podataka o nestalim osobama rekoh. Ni ja. U kolima sam, zovem stanovnike San Franciska s prezimenom Ric ardson. Ima ih vis e od etiristo. Pomoc i c u ti s tim. Ti poc ni od A. Ric ardson. Ja c u krenuti od Z. Ric ardson, pa idemo ka sredini rekoh. Sreemo se kod slova M. Kad sam zavrs ila razgovor s Ric ijem, Ejvis je otvorila svoje lepe zelene oc i. Fiksirala me je pogledom. Hej rekoh. Kako se osea? Toliko sam stezala reetke njenog kreveta da su mi zglavci pobeleli. Gde se nalazim? upita me devojka. ta mi se desilo? Potisnula sam psovku i rekla Ejvis Riardson ono malo to sam znala. Pokuavamo da naemo tvoju bebu - rekoh.

5.
u tom trenutku setila sam se da nisam pozvala Dz oa da mu kaz em da nec u stic i kuc i za vec eru. U stvari, nisam pric ala s njim nekih dvanaest sati. Bravo, Lindzi. Sjajno. Marta, moj border koli, c ula me je na ulaznim vratima, zalajala i, lupkajuc i noktima po parketu, bacila mi se na grudi. Tepala sam joj, pomazila je po us ima i pronas la Dz oa u dnevnoj sobi. Sedeo je u fotelji, s upaljenom lampom za itanje i osam razliitih novina rasutih po podu oko fotelje. Pogledao me je prekorno. Sandue za govornu potu ti je puno. Sandue za govornu potu? Na tvom telefonu. Je l? Izvini, Dz o. Morala sam da iskljuc im telefon. Ceo dan sam provela u bolnici na odeljenju intenzivne nege. Novi sluaj na kojem radim. Veeras je trebalo da izaemo s mojima na veeru. O, boz e. Zao mi je rekoh dok mi je z eludac tonuo do poda. Dz o mi je rekao da c emo ih izvesti na druz enje i prvoklasnu s niclu kod Herisa. Pohranila sam tu informaciju u jednu fasciklu u zadnjem delu mozga i nikad joj se nisam vratila. Trenutno lete nazad za Njujork. Dragi, zvau ih sutra da se izvinim. Oseam se kao govno. Tako su dobri prema meni. Castic e nas odlaskom na medeni mesec. U jednu malu luksuznu kolibu na Havajima. Kad budemo imali vremena.

Ubacila sam kljuc u bravu ulaznih vrata nas eg stana i bas

O, sranje. To su rekli? Sad se oseam jo gore. Jedna beba je nestala... Jesi li jela? - upita on. Samo neto iz aparata. Odavno. Dz o ustade iz fotelje i ode do kuhinje. Sledila sam ga kao kuc e koje se popis kilo na tepih. Vadei pilee grudi s marinadom iz inije, stavio je tiganj na poret i ukljuio ga. Mogu ja to rekoh. Priaj mi o tom sluaju. Nasula sam sebi ogromnu c as u merloa i ostavila las u na s anku. Onda sam privukla stolicu i posmatrala Doa kako kuva. To je bila jedna od stvari koje sam najvie volela da radim. Ispric ala sam mu da je jedna tinejdz erka pronaena na ulici polumrtva kako krvari od nedavnog poroaja. Da je zamalo umrla od gubitka krvi. Da je jedva dolazila svesti, zbog c ega sam prethodnih dvanaest sati provela prebirajuc i po dosijeima nestalih osoba u svakoj saveznoj dravi, ekajui da ona progovori. Znamo jedino da se zove Ejvis Riardson - rekoh Dou. Konklin i ja smo pozvali oko dvesta Ric ardsona iz Zalivske oblasti. Za sada nis ta. Zar ne misli da bi njeni roditelji ili neko drugi prijavili njen nestanak? Misli da je bila oteta? Moda nije odavde. Dobro kaz es rekoh. Ali ipak nisam pronas la nis ta u bazi podataka FBI-ja. Navalila sam na piletinu proprz enu na puteru. Popila malo vina. Nadala sam se da c e mi hrana i Dz oovo iskustvo steeno radom u FBI-ju pomoi da dobijem neku ideju. Tamo negde nalazi se jedna beba. Moz da umire ili je mrtva, ili je na putu za neku drugu zemlju. Doktorka Ri kin je rekla da su za rupu u pamc enju Ejvis Ric ardson zasluz ni lekovi koje je uzela i da ona ne zna koji su to lekovi, niti pre koliko vremena ih je uzela. Postojala je s ansa da se Ejvis nikad nec e setiti nic ega osim onoga s to nam je vec rekla. Naroc ito ako ju je neko onesvestio tokom tog traumatinog iskustva udarcem u glavu. Nadala sam se da je njeno telo upamtilo poroaj i da je emotivno svesna svog stras nog gubitka. Da c e joj moz da to izic ko sec anje pomoc i da povrati ono pravo, i da c e se setiti nec eg vanog ako joj budemo dali dovoljno vremena. Dz o, uprkos svemu s to joj se nedavno desilo, zas to ne moz e da nam kaz e kako da doemo do njenih roditelja? Da li ne moe? Ili ne eli? Do ree: Moda je ivela na ulici. Pronaena je maltene gola. U kinoj kabanici od dva dolara. Moda si u pravu. Do odnese moj prazan tanjir, napuni mainu za pranje sudova po sistemu koji je sam osmislio i dade mi kaiku i iniju sladoleda s pralinama. Ustala sam sa stolice i zagrlila ga oko vrata. Ne zasluujem te - rekoh. - Ali te svakako volim do neba. Poljubio me je i rekao: Jesi li probala s Fejsbukoml Fejsbukom? Da vidi ima li Ejvis profil. A evo ti jo jedne ideje. Doi u krevet.

6. Brzo u ti se pridruiti - rekoh Doovim leima dok je iao hodnikom ka naoj spavaoj sobi.
Odnela sam laptop na kauc i legla s glavom na naslonu za ruke, i Martom koja mi je legla preko

stopala. Otvorila sam pro il na Fejsbuku i potraz ila Ejvis Ric ardson. Posle malo ves tog kuckanja, pronas la sam njen pro il, c ija privatnost nije bila zas tic ena. Proc itala sam poruke na njenom zidu, uglavnom bezazleni pozdravi i pozivi na z urke, koji meni nisu znac ili nis ta. Ah jesam saznala da je Ejvis pohaala akademiju Brajton, skupu kolu u blizini Prezidija. Pozvala sam Konklina oko ponoc i da mu kaz em da moramo da pronaemo direktora Brajtona, ali dobila sam njegovu govornu pos tu. Ostavila sam mu poruku: Pozovi me u bilo koje doba. Budna sam. - Skuvala sam kafu a zatim prouila sajt Brajtona. Sajt je bio osmis ljen tako da privuc e decu i njihove roditelje u s kolu i, ako je verovati svim fotogra ijama i hvalospevima, akademija Brajton je bila pravi mali raj. Deca - sva lepa i doterana bila su prikazana kako uc e, nastupaju pred publikom ili igraju fudbal. Ejvis je bila na dve od tih fotografija. Videla sam sreno dete ni nalik mladoj eni koja lei u bolnikom krevetu. Prepoznala sam i drugu decu, onu koju sam videla na Ejvisinom profilu na Fejsbuku. Sastavila sam spisak njihovih imena. A onda sam ula detinji pla. Kad sam otvorila oc i, jos uvek sam bila na kauc u, sa sklopljenim laptopom i Martom na podu pored mene. Cvilela je u snu. Digitalni c asovnik na DVD-rikorderu pokazivao je da ima nekoliko minuta do sedam ujutru. Shvatila sam nes to uz asno. Ovo je bila tek druga noc koju sam provela u nas em stanu kao udata ena, a prvi put da sam spavala u istoj kui sa Doom ali ne i u istom krevetu. Sipala sam Marti psec u hranu u c iniju a zatim provirila u spavac u sobu, gde je Dz o spavao. Pozvala sam ga i dodirnula po licu, ali on se prevrnuo i utonuo u jos dublji san. Istus irala sam se, tiho obukla i pros etala Martu ulicom Lejk, razmis ljajuc i o Dz ou i nas im brac nim zavetima i o tome ta znai biti deo branog dvojca. Morau da budem uviavnija. Ne smem da gubim iz vida da vie nisam neudata. Trenutak kasnije, misli mi se vratie Ejvis Riardson i njenoj nestaloj bebi. To dete. To dete. Gde je ta beba? Da li lei u hladnoj travi? Ili su ga nagurali u kofer i ubacili u tovarni deo nekog broda? Pozvala sam Konklina na mobilni u pola osam, i ovog puta sam ga dobila. Ejvis Ric ardson pohaa akademiju Brajton. To je jedan od onih internata u kojima roditelji iz druge drave ostavljaju svoju decu. To bi moglo da objasni zas to je niko ne traz i rec e Konklin. Upravo sam se c uo s kerovoama. Psi se vrte u krug. Ako je Ejvis prebac ena kolima od tac ke A do tac ke B, to bi prekinulo kruni trag. Sranje - rekoh. Znac i, moz da se porodila negde drugde pa su je ostavili pored jezera. Nema naina da saznamo gde se nalazi taka A. To i ja mislim ree on. Vidimo se u bolnici za petnaest minuta rekoh. Pamc enje Ejvis Ric ardson je sve s to imamo. Kad smo stigli do Ejvisine bolnike sobe, ona je bila prazna, kao i njen krevet. ta je sad ovo? Je li umrla? upitah svog partnera, glasom obojenim istim oajanjem. Medicinska sestra u cipelama s gumenim onom, us la je iza mene. Bila je to sic us na z enica izrazito miiavih ruku i neukrotive sede kose. Prepoznala sam je od prethodne noi. Nisam ja kriva, narednice. Obis la sam gospoicu Ric ardson i izas la na hodnik na c etvrt minuta rec e sestra. Ta vas a devojka se is unjala kad nisam gledala. Ispostavilo se da je uzela neto odee od gospoe Klajn iz susedne sobe. I onda mora da je prosto ietala odavde.

7. U pola devet tog jutra, Juki Kasteljano je sedela za hrastovim stolom u maloj sali za sastanke u
kancelariji javnog tuioca na osmom spratu glavne policijske stanice. Predvidljivo, bila je nervozna. Trenutno je patila od blage anksioznosti koja c e se pojac ati kako se poc etak suenja bude primicao. Danas je bio veliki dan. Odluivalo se o mnogo toga. Uloz ila je godinu dana rada na ovom sluc aju i sve c e se desiti za manje od pola sata. Sud c e poc eti sa zasedanjem. Doktorki Kendas Martin c e se suditi za ubistvo prvog stepena, a Juki c e biti advokat tuilatva. Juki je znala sve o ovom sluaju, svakog svedoka, svaki fiziki i posredan dokaz. Optuz ena je bila kriva, i Juki je morala da je osudi radi svoje reputacije u kancelariji javnog tuilatva i radi vere u sebe. Juki je bila zadovoljna izborom porote. Dokumenti s podacima o sluc aju na njenom laptopu bili su u savrs enom redu. Dokaznu dokumentaciju je drz ala u jednoj fascikli nalik harmonici, a imala je i gomilu podsetnika na karticama, za sluaj da joj mozak stane dok bude davala uvodnu re. Uvez bavala je uvodnu rec nekoliko dana sa svojim s efom i nekoliko svojih kolega, pomoc nika javnog tuioca. Ponovila je sve i sa svojim zamenikom, Nikom Gejnsom. Savreno je utvrdila tekst uvodne rei i sluaj e prosto tei glatko posle toga. Bas u tom trenutku je u salu za sastanke us ao Nik, donosec i dve kafe, s osmehom na licu, kudrave kose koja mu je padala preko okovratnika. Izgleda seksi ree joj. Juki odmahnu rukom. Bila je u onom s to je nazivala punom opremom za sud : beloj svilenoj kos ulji na kopc anje, s biserima pokojne majke oko vrata, u mornarskoplavom prugastom odelu i cipelama s niskom petom. U njenoj crnoj kosi do ramena plamteo je pramen boje magente. Zelim da izgledam kul rec e ona. Nepogres ivo. Spremno. I z elim da se odbrani tresu gae kad me vidi. Gejns se nasmeja. Juki mu se pridrui. ta kae, Niki? Hajde da stignemo ranije ree ona. Dva pomoc nika javnog tuz ioca probila su se kroz lavirint kabina i izas la na hodnik. Us li su u lift i spustili se do treeg sprata, na kojem su se sa obe strane glavnog hodnika nalazila vrata sudnica. Juki je utonula u misli, u hodu se pripremajuc i za nastup. Podsetila je sebe da je predana. Da je pametna. Bila je zakopana do grla i znala je ta e rei. A sad ono najtee. Mora da izbaci sumnju iz glave.

8. Gejns je pridrz ao vrata Juki, a zatim us ao za njom u sudnicu obloz enu drvenim panelima. Sto

odbrane je bio prazan. Na galeriji je bilo tek estoro ljudi. Seli su za sto tuz ilas tva iza drvene ograde. Juki je namestila sako i frizuru i postavila svoj laptop paralelno s ivicom stola. Ako se blokiram, samo mi se nasmei ree Juki svom zameniku. Gejns se s iroko osmehnu, podiz uc i palac u znak podrs ke i rec e: Cula si za ilm Luk, Hladna Ruka? Kad vidi ovo, to znai Juki Hladna Ruka. Hvala, Niki. Juki je uvek bila spremna, ali je izgubila izvestan broj sluc ajeva koje je oc ekivala da c e dobiti. I taj niz poraza joj je narus io samopouzdanje. Dobila je svoj poslednji sluc aj, ali protivnik joj je na kraju zadao udarac koji ju je jo pekao. Koja to bee... , rekao je taj seronja. Tvoja prva pobeda posle koliko vremena? Sada joj je protivnik bio Filip Hofman, i od njega je vec gubila. Hofman nije bio seronja. U stvari, bio je dz entlmen. Nije glumatao. Nije bio prezriv. Bio je ozbiljan tip, partner u jednoj prvoklasnoj advokatskoj irmi i specijalnost mu je bila zastupanje bogatih u krivic nim postupcima. Hofmanov klijent, doktorka Kendas Martin, bila je poznati kardiohirurg i ubila je svoju nevernu vaku od mua. Kendas Martin se izjasnila kao nevina. Izjavila je da nije ubila Denisa Martina, ali to je bila monumentalna la. Postojalo je dovoljno dokaza da je osude nekoliko puta. I da, zateena je na mestu zloina. Jukina nervoza je nestala. Znala je ta treba da uini. I imala je dokaze da potkrepi svoj sluaj.

9. Sindi Tomas je bila jedna od dvadeset c etvoro ljudi na urednic kom sastanku u velikoj sali za
sastanke u San Francisko kroniklu. Sastanak je poc eo sat vremena ranije i izgledalo je kao da bi mogao da potraje jo sat vremena. Ti sastanci su ranije bili kolegijalni i zabavni, ljudi su pric ali viceve i s alili se, ali otkako je nastupila ekonomska kriza a internet postao jednostavan i jeftin izvor informacija, sve ih je proimala strepnja. Ko e zadrati posao? Ko e raditi za dvoje? I hoe li novine opstati jo godinu dana? U grad je stigao novi revolveras : Lisa Grining, koja je dos la kao izvrs ni urednik. Lisa je imala osam godina rukovodilakog iskustva: dve godine u Njujork tajmsu, tri u ikago tribjunu i tri u El Ej tajmsu. Slavu je stekla radom u poslednjim novinama, izves tavajuc i o Ubici s Paci ika, ves tom prevarantu s fetis om za stopala koji je terorisao Zapadnu obalu, namamljujuc i z ene, ubijajuc i ih i uvajui njihova stopala u zamrzivau kao trofeje. Griningova je dobila Pulicera za tu pric u i donela ga je sa sobom na svoje novo radno mesto u Kroniklu. Buduc i da je pisala crnu hroniku u Kroniklu, Sindi se osec ala naroc ito ranjivom. Lisa Grining je

umela da pis e o zloc inima podjednako dobro kao Sindi verovatno i bolje i ako ne uspe da dostigne veoma visok standard, Sindi je znala da bi mogla da dobije otkaz. Griningova c e preuzeti njen posao a Sindi e postati slobodnjak koji radi za siu. Polovina urednika u prostoriji vec je bila podnela izves taje, i na redu je bila Abadaja Primavardena, urednica rubrike o putovanjima. Prim je pric ala o aranz manima i popustima za krstarenja na Fidz iju i Samoi kad je Sindi ustala i otila do zadnjeg dela sale da dospe sebi kafe iz aparata. Njena poslednja velika pric a, ona o Cicamaci, kradljivcu nakita koji je pljac kao bogate i slavne, bila je ogroman i zvuc an uspeh. Taj lopov se ili povukao ili otis ao iz grada, s to je verovatno bila posledica Sindinog izves tavanja. Ali to je sada bila bajata vest i sledec a velika pric a, ona koja prodaje novine, tek je trebalo da se pojavi. Sindi je sela nazad na svoje mesto dok je Prim dovrs avala izves taj, i Lisa Grining okrenu svoje otre sive oi ka Sindi. Sintija, ta je na redu ove nedelje? Dovrs avam pric u o pljac kas u bankomata - rec e Sindi. Protiv klinca je podneta tuz ba i trenutno se nalazi u pritvoru bez mogunosti plaanja kaucije. To je jueranji sadraj tvoje kolumne, Sintija. Staje danas na tapetu? Radim na dve ideje ree ona. Javi ako ti bude trebala pomo. Mogu i sama ree Sindi. Nije mi teko. Uputila je osmeh Griningovoj, osmeh koji je bio i s armantan i pun samopouzdanja, i urednica je prela na sledeeg novinara. Sindi nije imala nita da kae o sledeih sat vremena. Osim da se sastanak konano zavrio.

10. Sindi je otis la s urednic kog sastanka u stanju duboke depresije. Spustila se hodnikom do svoje
kancelarije i jos pre nego s to je sela okrenula je Hai Nuvena, njenu vezu iz Odeljenja za imovinske delikte. Ima li ta novo o pljakau bankomata? upita ona. Nuven ree: Izvini, Sindi, ali trenutno nemamo nikakav komentar. Sindi je verovala da bi joj Nuven pomogao da je mogao, ali to joj nije bilo od pomoc i. Dok policija pregovara sa pljac kas em oko njegove kazne, Sindi mora da napis e c itav c lanak do c etiri sata tog dana. Kako to da postigne? Tek to je okaila kaput na iviluk iza vrata u kancelariji kad joj je telefon na stolu zazvonio. Na displeju telefona je stajalo: Urgentno odeljenje bolnice Metro . Zgrabila je slualicu i rekla: Crna hronika. Tomasova na vezi. Sindi, ja sam, Dojs. Dz ojs Miler je bila medicinska sestra iz urgentnog centra, pametna, saosec ajna i druz eljubiva. Ona i Sindi su ranije z ivele u istoj zgradi i zbliz ile se provodec i noc i zajedno dok nisu bile u vezama, pijui jeftin bordo i gledajui filmove na Sandens kanalu. Dojs, ta nije u redu? U pitanju je moja roaka Laura, c udno se ponas a. Kao da se upravo vratila iz nekog

paralelnog univerzuma. Upoznala si je na mom roendanu. Radi za jednu advokatsku irmu. Mnogo si joj se svidela. Cuj, nagovorila sam je da doe do urgentnog rekavs i joj da c u joj dati neke pilule za spavanje, ali ona ne dozvoljava da je lekari taknu, a nee da zove policiju. Kako to misli udno se ponaa"? Mora da su je drogirali. I mislim da joj se nes to desilo dok nije bila pri svesti. Osam sati. Probudila se u z bunju pored svojih ulaznih vrata. To mislim kad kaz em da se ponas a c udno. Volim tu devojku, Sindi. Hoc es li da does ovde dok je kod mene? Mislim da je zajedno moz emo nagovoriti da nam ispria ta joj se desilo. Sad odmah? - upita Sindi. Pogledala je na svoj svo sat. Do njenog roka u c etiri ostalo je jos samo s est sati. Citava prazna kolumna za koju je rekla Lisi Grining da moz e da je ispuni. Bila je to provalija praznog prostora. Ona mi je kao sestra, Sindi - ree Dojs, glasom koji ju je izdavao od emocija. Sindi uzdahnu. Prebacila je svoje pozive na glavnu prijemnicu i izas la iz zgrade. Odvezla se BART vozom do Dvadeset c etvrte ulice, prepes ac ila c etiri bloka do bolnice Metropoliten na uglu Dvadeset s este ulice i ulice Valensija i nas la se sa Dz ojs odmah ispred ulaza u urgentni. Dve prijateljice se zagrlis e i Dojs povede Sindi u haos i guvu urgentnog centra.

11. Laura Rizo je sedela na ivici bolnic kog kreveta u urgentnom centru. Bila je otprilike Sindino
godis te, oko tridest pet godina stara, vrane kose, sportski graena i nosila je farmerke i tamnoplavi gornji deo trenerke sa znakom bostonskog univerziteta. Trzala se, a oc i su joj bile toliko otvorene da su joj se beonjac e potpuno videle oko duz ica. Izgledala je kao prikljuc ena na struju. Laura ree Dojs. Sea se Sindi Tomas? Da... zdravo. Zato... zato si dola? Dz ojs rec e: Sindi je pametna kad su u pitanju ovakve stvari. Hoc u da joj ispric as s ta ti se desilo. Vidi. Lepo je s to si dos la, valjda, ali s ta je ovo, Dz ojs? Nisam ti ispric ala ono da bi ti dovela pojaanje. Dobro sam. Samo mi treba neto za spavanje. Slus aj, Laura. Hoc es li molim te da se uozbiljis ? Zvala si me jer si izbezumljena, a i treba da bude. Neto ti se desilo. Neto loe. Laura besno pogleda Dojs, pa se okrenu i ree Sindi: Moram ti rec i da se nic eg ne sec am. Sinoc sam se vrac ala kuc i s posla. Sec am se da sam razmis ljala da uzmem las u vina i picu za vec eru. Probudila sam se lez ec i u hortenzijama ispred moje zgrade oko dva ujutru. Bez pice. Bez vina. I ne znam kako sam dospela tamo. Boe gospode - ree Dojs, vrtei glavom. I samo si ustala i ula u kuu? Sta sam drugo mogla da uradim? Tas na mi je bila tu. Iz nje nis ta nije falilo, s to znac i da nisam bila opljakana. Otila sam na sprat i istuirala se. Onda sam primetila da me boli... Da te boli, gde? Kao da si se potukla? upita Sindi. Ovde ree Laura, pokazujui na meunoje. Neko te napastvovao?

Da. To. I dok sam stajala pod tus em, setila sam se nekog mus kog glasa. Kako mi govori o dobitku velike koliine novca, ali se svakako ne oseam kao da sam ita dobila. Jesi li ila negde posle posla? U neki bar ili na neku urku? Ne idem po z urkama. Ja sam kao kaluerica. Is la sam kuc i. Nekako, ja... ne znam rec e Laura. Dojs, ak i ako dozvolim lekaru da me pregleda, ne elim da kaem policiji. Znam kakvi su policajci. Ujak mi je bio policajac. Ako im kaz em da ne znam s ta mi se desilo, mislie da sam neka ludaa.

12. Fil Hofman je s etkao ispred prijemnice zatvora na sedmom spratu glavne policijske stanice.
Cekao je svoju klijentkinju, doktorku Kendas Martin, koja je svlac ila zatvorsku uniformu u iekivanju prvog dana svog suenja. Kendas se dobro drala. Bila je odluc na. Bila je skoncentrisana. I iako joj je bilo neprijatno u trenutnim okolnostima, dobro je podnosila zatoc enis tvo blizak kontakt s ostalim zatvorenicama, pravila jer to je bilo neophodno da bi se dolo do ovog dana. Sada od njega sve zavisi. Ako Fil dobije oslobaajuc i presudu, Kendas c e se vratiti svom poslu s efa kardiohirurgije u bolnici Mersi. Bic e skinuta ljaga s njenog imena. Moc i c e da se vrati odgajanju svoje dvoje dece, koja ih sad ekaju ispred sudnice. Fil je pric ao s decom, i po njegovom mis ljenju ona c e moc i da podnesu pritisak. Ali oc ekivao je da e mu advokat tuilatva pruiti veliki izazov. Fil se vec susreo s Juki Kasteljano, i prilic no mu se svidela. Bila je borbena i pametna, ali Hofman je znao i njenu najvec u slabost. Juki se zaletala, nos ena svojom stras cu, preskac uc i preko rupa na putu i ne obazirui se na znake upozorenja koji joj govore da se most ispred nje uruio. Objektivno je smatrao da ima vee anse za pobedu od nje. Fil je prestao da s etka. Zac ulo se c egrtanje res etaka, odjek koraka, i Kendas je us la na vrata u odelu skrojenom po meri i s lisicama na rukama. Zdravo, File ree Kendas. Fil joj prie, dodirnu je po ramenu i ree: Kako si? Dobro? Mnogo bolje od dobrog, File. ekam ovaj dan itavu venost. Ili barem godinu dana. uvar joj skide lisice i ree: Sreno, doktorko Martin. Kendas protrlja zglobove. Hvala ti, Dede. Vidimo se kasnije. Fil pridra vrata lifta Kendas i osmehnu joj se dok su se sputali na trei sprat. I on je c ekao na ovaj dan duz e od godinu dana. I bio je prilic no siguran da c e danas nji dan biti veoma dobar.

13.

inilo se da svih dvesta ljudi u sudnici 3B pric a istovremeno. Juki je slala tekstualnu poruku
svom efu da ga obavesti da je dolo do odlaganja iz nepoznatih razloga kad je, odmah posle deset, sudski izvritelj uzviknuo: Neka svi ustanu da pozdrave sudiju Bajrona Lavana i sudija je us ao u sudnicu obloz enu lamperijom. Lavan je bio pedesetdvogodis njak snaz nih crta lica i neukrotive kose, s naoc arima sa crnim ramom. Bio je poznat kao prek sudija s impresivnom reputacijom u krivinim postupcima. Seo je na svoje mesto, s grbom drz ave Kalifornija iza sebe, americ kom zastavom sa desne i zastavom savezne drz ave s leve strane. S laptopom otvorenim ispred sebe, bio je spreman da pone. Kad su ljudi na galeriji posedali, sudija se grubo izvinio s to kasni, rekavs i da je imao hitan sluaj u porodici. Onda je naloio izvritelju da uvede porotu. Dvanaest porotnika i dve zamene ispunis e prostor predvien za porotu, stados e da petljaju oko svojih tas ni i belez nica i smestis e se u tamnocrvene rotirajuc e stolice. S Jukine desne strane, Fil Hofman se doaptavao sa svojim klijentom, doktorkom Kendas Martin. U prvom redu, direktno iza doktorke Martin, sedelo je njeno dvoje prelepe dece, Kejtlin i Dankan, koji su izgledali kao aneli. Aneli koji ne znaju ta se kog avola deava. Znai, na tu kartu Hofman igra, pomisli Juki. Oslonie se na saoseanje porote. Juki je odjednom shvatila nes to od c ega joj je pripala muka. Dovoenje dece na sud nije samo pokus aj da se kod porote izazove saosec anje. Hofman time primorava nju da ublaz i svoju retoriku kako ne bi uznemirila decu. Manipulatorski kukin sin. Ne sme da ga pusti da se izvue s tim. Juki je slus ala sudiju kako izdaje instrukcije poroti, ali misli su joj delimic no lutale ka njenom starom unosnom poslu u velikoj advokatskoj kancelariji koji je napustila kako bi mogla da radi neto znaajno - za sebe i ljude San Franciska. Daleko od toga da je bila nesebic na dobroc initeljka. Pos to je dve godine zastupala bogate, Juki je postala veoma motivisana da smes ta na robiju ubice poput Kendas Martin, koje misle da mogu da unajme advokata od hiljadu dolara na sat i da prou nekanjeno. Sudija je zavrs io svoje obrac anje poroti i okrenuo se prisutnima. Juki ustade i rec e: Casni sudijo, mogu li da priem sudijskom stolu? Sudija Lavan ju je pogledao kao da je prdnula u sudnici. Samo ti gledaj, pomisli ona. Stajala je nepokolebljivo sve dok sudija nije signalizirao njoj i Hofmanu da mu priu. Pored Juki, koja je bila visoka metar i pedeset i osam, Hofman je izgledao kao sekvoja. U poreenju s njim Juki se osec ala mlado i nisko, buduc i da joj je vrh glave dopirao otprilike do Hofmanovog pazuha. Juki rec e: Casni sudijo, ulaz em prigovor na to s to se vrlo mlada deca optuz ene nalaze u sudnici. Drz ava tereti njihovu majku za ubistvo njihovog oca. Kad budem rekla ono s to imam da kaem, deca e se uznemiriti, zbog ega e se porota saoseati sa optuenom. Lavan ree: Gospodine Hofman? Imate li neki stav o ovome? Deca se lepo ponas aju i znaju istinu, c asni sudijo. Majka im je nevina. Dos li su da joj pruz e podrku. Lavan obrisa naoare maramicom, vrati ih na koren nosa i ree: Gospoice Kasteljano, radite svoj posao. Ignoris ite decu. Ja c u naloz iti poroti da uc ini isto.

Hajde da krenemo, u redu? je li tuilatvo spremno? Da, asni sudijo, spemni smo. Onda nam ispriajte ta imate.

14. Jukinim srcem je kolao c ist, vreo adrenalin dok je prelazila preko sredis njeg dela sudnice i
stajala za govornicu. Podsetila je sebe da opusti ramena i nasmes i se dok je prelazila pogledom preko klupe za porotu. Onda je otpoela sa svojom uvodnom rei. Optuz ena se tereti za ubistvo s predumis ljajem, to jest za ubistvo prvog stepena rec e Juki, glasom koji je odzvanjao sudnicom. U sledec ih nekoliko dana, drz ava c e dokazati van osnovane sumnje da je optuz ena, Kendas Martin, pucala u svog muz a Denisa Martina i ubila ga. Predoc ic emo izic ke dokaze i svedoc enja koje e dokazati da ruke doktorke Martin nisu samo uprljane ve i crne kao greh. Sudnicu su ispunili zadovoljni uzdasi, i Juki je sac ekala da s apati koji su se prenosili poput vetra zamru. Onda je poela da iznosi sluaj tuilatva uredno kao da otvara pasijans. Denis Martin je ubijen u predsoblju svoje kuc e vec eri c etrnaestog septembra pros le godine. To nije sporno. U vreme ubistva u kuc i je boravilo c etvoro ljudi, Kendas Martin, njeno dvoje dece i porodic na kuvarica. Policija ih je sve ispitala i prikupila dokaze. Na mestu zloc ina su pronas li pis tolj kalibra s est milimetara iz kojeg je ubijen Denis Martin, a na s akama Kendas Martin otkrili su tragove baruta. Postoji samo jedan nac in da vam na s akama ostanu tragovi baruta rec e Juki poroti. Da opalite iz vatrenog oruja. Juki je rekla poroti da je Kendas Martin imala sredstvo i priliku da ubije svog supruga. Mi nismo u obavezi da dokaz emo motiv, ali rec i c emo vam zas to je Kendas Martin planirala i izvela ovo ubistvo. Denis Matrin je bio osvedoc eni z enskaros i u vreme smrti imao je jos jednu vanbrac nu vezu. Ali gospodin Martin nije pokuavao da sakrije ta radi. Tokom trinaest godina braka, gospodin Martin je izazivao suprugu svojom nevernos cu i konano, etrnaestog septembra, ona vie nije htela to da trpi. U nas em drus tvu, nevernost u braku se kaz njava razvodom, ali Kendas Martin je smatrala da njen suprug zasluz uje smrtnu kaznu. Smrc u svog muz a ona je dobila decu, kuc u od tri i po miliona dolara i sav novac na njihovim bankovnim rac unima. Takoe je dobila jelo koje je najbolje posluiti hladno - osvetu. Juki je kris om pogledala u pravcu dece Martinovih. Dec akova usta bila su s irom otvorena. Devojc ica se mrs tila. Sudija joj je rekao da ih ignoris e i Juki je pokus ala to da uc ini dok je iz predostronosti minirala argumente odbrane. Gospodin Hofman c e vam rec i da njegova klijentkinja nije to uc inila rec e Juki porotnicima. Rec i c e da je optuz ena bila u svojoj radnoj sobi kad je c ula pucnje u predsoblju. Rec i c e da je pronas la muz a kako krvari na podu, da mu je proverila puls, da je shvatila da joj je mu mrtav. I onda ko bi rekao? ula je nekog uljeza kako izlazi na vrata. Gospodin Hofman c e vam rec i da je Kendas Martin viknula i da se uljez prepao i ispustio

pis tolj. I rec i c e vam da je njegova klijentkinja uzela pis tolj i pos la napolje za uljezom i zapucala na njega. Tako odbrana objanjava tragove baruta na akama Kendas Martin. Tu postoji samo jedan problem rec e Juki grupi od c etrnaestom mus karaca i z ena na klupi za porotu. Ta pria je potpuno izmiljena. Nikakvog uljeza nije bilo. Niko nije provalio u kuu, i nita nije ukradeno. Ali Kendas Martin je rekla nekim ljudima da z eli da joj muz umre i iste veeri kad je dos lo do ovog incidenta s fatalnim ishodom viena je sa pitoljem u ruci. Posao nas koji radimo u Kancelariji javnog tuz ioca jeste da govorimo u ime z rtve rec e Juki i mi c emo to i uc initi. Ali ako bi gospodin Martin mogao da govori u svoje ime, rekao bi vam ko ga je ubio ree Juki, upirui prstom u lepu, plavokosu lekarku koja je vakala krajeve kose. Rekao bi vam da ga je ubila njegova draga supruga.

15. Kafe Kod Suzi, koji sluz i karipsku hranu, menja raspoloz enje na najbolji moguc i nac in. Zidovi
su z uti, kalipso bend svira uz ivo, hrana je pikantna a pivo hladno. Suzin kafe je takoe nezvanic no mesto okupljanja nas e c etvoroc lane grupe koju je nas a prijateljica, reporterka Sindi Tomas, nazvala enskim klubom za reavanje ubistava". Oc ajnic ki sam z elela da odem na sat vremena kod Suzi. Konklin i ja smo proveli taj dan traz ec i novoroenc e. Hodali smo sa psima koji traz e les eve, otis li do ronilaca na obali jezera Mersed i ceo dan uzaludno prec es ljavali kuc e u okolini s fotogra ijom Ejvis Ric ardson u ruci, govorec i: Jeste li videli ovu devojku? Onda, pre deset minuta, Dz akobi je primio jedan zapanjujuc i poziv. Ejvis Ric ardson se pojavila iza zakljuc anih vrata stana jedne njene s kolske drugarice na Ras an hilu. Ti dobroc initelji" su c uvali Ejvis od policije dok joj se roditelji ne vrate s Novog Zelanda. I tako je Ejvis bila pronaena, ali jo nismo imah nikakvih tragova u vezi s njenom bebom, koja je bila ili nestala ih mrtva. Verovatno i jedno i drugo. Kler i ja smo se odvezle zajedno do Suzi mojim kolima i parkirale se na c udesno praznom parkingu u ulici Dz ekson, blizu raskrsnice s ulicom Montgomeri. Po ulasku u kafe uronile smo u svet veselog ritma karipske muzike i smeha, mas uc i poznanicima. Pros le smo pored s anka i zaputile se uskim i mirisnim hodnikom pored kuhinje do udobnog zadnjeg dela kafea, gde je Juki ve bila zauzela na separe. Lorejn je doviknula: Zdravo, devojke i donela bokal ledenog piva, zajedno s Jukinom margaritom s ukusom lubenice. Juki slabo podnosi alkohol, ali to je ne spreava da ga pije. Uvukla sam se na klupu pored Juki, dok je Kler sela s druge strane. Juki podiz e c as u ruz ic astog tenog pijanstva i otpi dobar gutljaj. Pij polako! povikasmo mi ostale uglas. Juki izbaci tekilu na nos i promrmlja pijuckajui: Zasluz ila sam da se napijem. Odrz ala sam savrs enu uvodnu rec a onda su sudiju pozvali telefonom. Njegova bolesna majka umire. Raspustio je sud za danas. Do sutra, Fil Hofman c e proitati transkript i urnisae me u svojoj uvodnoj rei.

Utom se Sindi, koja uvek stiz e poslednja, uvukla u separe pored Kler i munula je kukom, rekavi: - Daj mi koji centimetar prostora, prijateljice. Kler ree: Hoc ete li saslus ati s ta se meni danas desilo? Ili moram da se borim za rec ? Jer spremna sam i na to. Hajde ti prva - rec e Juki, podiz uc i praznu c as u spram svetlosti. Kler nije c ekala da se neko pobuni. Pozvali su me da doem u jednu kuc u na us cu reke Sakramenta rec e ona. Jedan moj prijatelj me zvao i traz io da mu uc inim uslugu. I tako ti se ja odvezem do te moc vare do tamo se stie jedino uskim, malim puteljcima ili amcem i naem tu lovaku brvnaru. Starac koji z ivi tamo platio je sve svoje rac une dve nedelje unapred i od tada ga niko nije video. I ljudi su poeli da se pitaju ta se to desilo sa gospodinom Vingnatom. Sindi je kuckala na blekberiju dok je Kler priala svoju priu. Zatekla sam neku dugu izboc inu ispod prekrivac a za krevet - rec e Kler, otimajuc i Sindi telefon iz ruke i stavljajui ga u dep, kao da je Sindi mala devojica. Hej! ree Sindi. Morala sam da se nasmejem pa sam to i uradila. Kler je nastavila, ignoris uc i Sindi koja je kopala po njenom dz epu i vadila svoj telefon. Svuc em ti ja prekrivac e i vidim da se telo pokojnika mumi iciralo od vruc ine i da u rukama drz i prokleti kalanjikov. Sindi prestade da radi ono to je radila i zagleda se u Kler. Bio je mrtav? I u rukama je drao kalanjikov? Ubio se tom pukom - ree Kler. Pritisak mi skoio na sto osamdeset. Ako mi veruje. Sindi je izgledala potreseno. Sad sam dobro, eeru - ree Kler. - Samo sam se bila prepala. Sindi okrenu glavu ka meni, plave lokne joj poskoc is e, a bistre plave oc i me iksiras e pogledom. Ova tekstualna poruka koju sam upravo dobila je iz urgentnog centra bolnice Metropoliten ree ona. jo jedna devojka misli da je silovana. Jo jedna devojka? Misli da je silovana? Linds, oseam to u kostima. Neka se udna pria zakuvava. Uini mi uslugu, hoe li? Odbaci me do bolnice.

16.
sam kola Avenijom Kolumbo ka ulici Montgomeri, prolazec i pored piramide Transamerika s upaljenom sirenom ne bih li raistila put u veernjoj guvi. Pored mene, Sindi se drz ala za naslon i pric ala mi o Lauri Rizo, z eni koja je moz da bila drogirana i napastovana iste noc i kada je Ejvis Ric ardson pronaena kako luta pod nebom bez meseine dvadeset pet kilometara severno od centra grada. Morala sam da proverim tu Sindinu udnu priu". Sad su dve devojke napadnute, moz da i tri i nijedna od njih se ne sec a napada? Da li su na neki nac in povezane s Ejvis Ric ardson? Ili ja samo priz eljkujem da naem neki trag - bilo kakav trag?

Poterala

Upoznavala sam Sindi sa sluc ajem Ric ardson kad sam dos la do raskrsnice ulica Market i Montgomeri. Malo mi je falilo da zakac im jedan leksus sa s irokim zadnjim trapom i popela sam se na tramvajske s ine koje su se pruz ale ulicom Market. Ponovo sam trgnula volan i ostavila saobraajnu guvu iza sebe. Sindi je bila bleda, ali ja sam samo nastavila da vozim. Pre dve noc i, jedan sluc ajni prolaznik je doveo tinejdz erku u urgentni centar bolnice Metropoliten rekoh Sindi. To je nezvanino. Dobro. Dobro? Ozbiljno? Da, Lindzi. Dobro. Nezvanino je. Klimnula sam glavom, skrenula os tro udesno i uletela u ulicu Mis n na dva toc ka, projurivs i pored parka Serba buena gardens s moje leve strane. Od Sindi obec anje c ovek gotovo mora da dobije napismeno. Iskrena je, ali s ta da kaz em? Ona je novinarka. A mi nismo bili spremni da zamutimo vodu priom o kidnapovanoj bebi. Jos nisam znala sa c im se suoc avamo. Da lije Ejvis Ric ardson bila jedna od z rtava okrutnih zloc ina? Ili je ubila sopstveno dete? Nisam skidala stopalo s gasa, kao da c e to vratiti bebu Riardsonovoj. Ta tinejdz erka se nedavno porodila nastavila sam, prolazec i kroz sredis nji deo oblasti San Franciska koju su naseljavali Hispanoamerikanci. Prolazili smo pored malih agencija za unovc avanje c ekova i ljudi koji su prodavali jeftine suvenire pod ispucalim i izbledelim tendama pozorita iz dvadesetih godina prolog veka. Skrenula sam desno u Dvadeset s estu ulicu, jos uvek pric ajuc i. Ali, Sindi, nikakva beba nije pronaena. Ta devojka se ne sec a poroaja, i sad kad se oporavlja od s oka i kad je u stanju da pric a s nama, ona to nee da uradi. Zato ne, kog avola? Kunem ti se da ne znam. Sindi me je naterala da obec am da c u joj rec i ta god budem mogla, kad god budem mogla, zvanino. Klimnula sam joj glavom u znak slaganja dok sam skretala levo u ulicu Valensija i parkirala svoju klopociju ispred bolnice.

17. Sidni i ja smo us le u zakrc eni hol bolnice Metropoliten i pronas le Sindinu prijateljicu, Dz ojs
Miler, koja nas je c ekala kod glavne prijemnice. Ona je bila crnka od moz da trideset pet godina, u uniformi medicinske sestre. Protresla mi je aku sa obe svoje. Hvala to ste doli, Lindzi. Mnogo vam hvala. Pos le smo za Dz ojs niz nekoliko granajuc ih hodnika s podom od linoleuma, skretale iza uglova i zatim pros le kroz urgentni centar, teren s preprekama u vidu stolova i kolica, dok nismo dos le od jednog ograenog boksa gde smo upoznale En Benet, moguu rtvu silovanja. Gospoica Benet je bila turistic ki radnik u ranim c etrdesetim. Izgledala je izmoreno kao da je trala na traci za vebanje poslednjih osam sati. Glas joj je podrhtavao dok nam je pric ala kako se sec a da je uhvatila taksi do posla tog jutra ali se probudila iza kontejnera u jednoj uliici jedan blok dalje do svoje kue.

Ne sec am se bas nic ega rec e mi gospoica Benet. Bluza mi je bila pogres no zakopc ana. Hulahopke su mi nestale, ali jos uvek sam nosila crne cipele sa zlatnim kopc ama. Tas na mi je bila na grudima, a novc anik i telefon su mi i dalje bili unutra. Cetrdeset c etiri dolara. Taman koliko sam i imala. I ne seate se niega iz tih deset sati izmeu odlaska na posao i buenja? Kao da mi je neko pogasio sva svetla - ree En Benet, gledajui me zakrvavljenim oima. Lekar je rekao da sam po svemu sudec i zadobila povrede od seksualnog c ina. Poslednji put sam spavala s dec kom pre c etiri dana. I tu nije bilo nikakvih povreda. Toliko smo dugo zajedno da nam seks nije dramatian, a ja ba tako i volim. En Benet je pric ala svoju pric u jasno i bez uvijanja, ali u oc ima joj se videla panika. Kao da pretrauje svoje seanje - ali da tamo ne pronalazi nita.

18. Hofman je ustao kad je porota us la u sudnicu i sud nastavio sa zasedanjem. Seo je na svoje
mesto, razmis ljajuc i o porotniku broj tri, Valeri Truman, samohranoj majci koja radi u biblioteci i zarauje hiljaditi deo onoga s to Kendas Martin zaradi za godinu dana. I razmis ljao je o porotniku broj sedam, Vilijamu Brejtlingu, veoma harizmatic nom bivs em golferu. Brejtling nije bio predsednik porote, ali Hofman je verovao da on moe da utie na porotu. Kada je sudija Lavan pitao Hofmana je li spreman da iznese svoj sluc aj, rekao je da jeste, i sa svoje stolice pored Kendas Martin zaputio se direktno ka klupi za porotu. Oslonio se na ogradu, pozdravio porotnike i otpoeo. Tuz ilas tvo je juc e dalo svoju uvodnu rec . Mislim da se gospoica Kasteljano dosta dobro pokazala, ali izostavila je nekoliko vanih stavki. Za poetak, doktorka Martin je nevina. Vilijam Brejtling se osmehnuo, otkrivajuc i ceo komplet zubnih navlaka, i Hofman je osetio kako se led na klupi za porotu topi. Evo s ta se desilo vec eri c etrnaestog septembra rec e Hofman. Doktorka Martin tek s to se bila vratila iz bolnice. Uspes no je operisala srce jednog c oveka tog dana i bila je zadovoljna s to e se njen pacijent potpuno oporaviti. Pozdravila se sa decom i otis la hodnikom do svoje radne sobe da pozove suprugu tog pacijenta. Doktorka Martin je skinula naoc are kako bi mogla da protrlja oc i i spremala se da obavi taj poziv kad je iz pravca predsoblja ula neto nalik pucnjima. Preplas ila se od tih pucnjeva i oborila naoc are na pod. To je jedna od vaz nih stavki koje sam pomenuo. Hofman je korac ao duz klupe za porotu, dodirujuc i ogradu povremeno da bi ostavio jac i utisak. Porotnici su ga pratili pogledom dok je opisivao kako je njegova klijentkinja pronas la svog muz a na podu, videla krv i, nakon s to ga je pregledala, otkrila da Denis Martin ne daje nikakve znake ivota. Kad je podigla glavu, videla je nekoga, nekog uljeza, u senkama u predsoblju. Doktorka Martin nije mogla da razazna lice tog uljeza i z iva se prepala. Iznenaeno je vrisnula, i uljez je ispustio pis tolj i pobegao. Moja klijentkinja je uzela pis tolj i potrc ala za njim, kroz ulazna vrata i na stepenite ispred kue. Doktorka Martin nikad ranije nije pucala iz pis tolja, ali ispalila je dva hica u vazduh. Nije

pogodila nita. Tako su joj na akama ostali tragovi baruta. Odmah pos to je ispalila ta dva metka, doktorka Martin se vratila u kuc u i pozvala policiju. To je ponaanje nevine osobe ree Hofman. Advokat tuz ilas tva kaz e da je Denis Martin bio preljubnic ki pacov, ali da to nije zloc in koji se kaz njava smrc u. Pa, to je istina. I doktorka Martin je to znala. Takoe je znala da joj u braku ruz e ne cvetaju. I ona je imala vanbranu vezu. Nije bila ljubomorna. Pretpostavljala je da c e se njihov brak ih popraviti, ili okonc ati. Bila je spremna na oba ishoda. Kendas Martin je savremena i uspes na z ena. Nije Polijana {1} niti princeza na zrnu gras ka, ali jeste vrlo cenjeni kardiohirurg i divna majka, i volela je svoga mua. Hofman se okrenu ka svojoj klijentkinji. Zelim da je sada pogledate on c e porotnicima i vidite u pravom svetlu: kao z rtvu jednog preumornog policijskog odeljenja koje je izabralo laks e res enje da optuz i supruz nika za ubistvo. A u zatvor pokus ava da je pos alje previs e revnosni advokat tuz ilas tva koji iz lic nih razloga mora da ostvari veliku pobedu.

19. Juki je imala osec aj kao da ju je Hofmanov ritern pogodio pravo u c elo. Sranje. Hofmanov
napad na nju je bio nec uven, a moz da i sraman. Zamislila je kako ulaz e prigovor: asni sudijo, advokat odbrane je jebeno oajan i treba ga izbaciti iz sudnice . Nik Gejns, Jukin zamenik i pomoc nik, gurnu blokc e ka njoj. Imao je dara za crtanje stripova i s nekoliko poteza olovkom predstavio je viz ljastog Fila Hofmana kako se hvata za gus u i Juki u vidu ia-glie s prakom i natpisom: Autsajder". Juki vrati blokc e Gejnsu. Shvatila je poentu. Porota c e je vis e voleti zbog Hofmanovog niskog udarca. Povratic e se ona. A za sada je podsetila sebe: Nikad ne dozvoli da te vide kako se preznojava." Ustala je i rekla: asni sudijo, hoete li molim vas da podsetite porotu da uvodna re ne predstavlja dokaz? Smatrajte to uinjenim, gospoice Kasteljano - Lavan e sa uzdahom. Jukin prvi svedok bio je uniformisani policajac koji je odgovorio na poziv upuc en iz kuc e Martinovih. Pozornik Patrik Lorens je posvedoc io da se nalazio samo koji blok dalje i da je stigao do kuc e sa svojim partnerom samo minut pos to je poziv upuc en. Rekao je da je razgovarao s doktorkom Martin i pravio joj drus tvo dok je hitna pomoc pristizala i dok inspektor Ci iz Odeljenja za ubistva i poruc nik Klaper iz Jedinice za mesto zloc ina nisu preuzeli kontrolu nad mestom zloina. Juki je ustanovila da je doktorka Martin odavala utisak da kontrolis e svoje emocije i da zbog brzog dolaska pozornika Lorena Kendas Martin nije imala priliku da opere ruke ili poc isti krv i tragove sa mesta zloina. Pos to je pozornik Lorens napustio pult za svedoke, Juki je za govornicu izvela privatnog detektiva Dz ozefa Podestu i on se zakleo da c e govoriti istinu. Podesta je bio uredan c ovek prijatnog izgleda u pedesetim kojeg je Denis Martin bio unajmio da mu prati enu. Juki je zamolila Podestu da kaz e nes to o sebi, i on je ispric ao poroti da je radio kao istraz itelj

za javno tuz ilas tvo Sakramenta dvanaest godina, a zatim i kao privatni detektiv, prvo u Cikagu a trenutno u San Francisku, ukupno dvadeset godina. Zato vas je Denis Martin unajmio, gospodine Podesta? upita Juki. Gospodin Martin je znao da ga ena vara i eleo je slike njih dvoje, uli, na delu. Jeste li slikali optuenu s njenim ljubavnikom? Da, jesam. Jeste li saznah jo neto dok je ona bila predmet vae istrage? upita Juki. Da. Molim vas recite nam ta ste saznali. Jedne noc i dok sam je pratio, Kendas Martin se sastala s c ovekom za kojeg verujem da je plaeni ubica. S galerije se podie grmljavina, a Hofman skoi na noge ulaui prigovor. Casni sudijo, to su c ista nagaanja. Kako ovaj svedok moz e da zna da je c ovek kojeg je video plac eni ubica? Ako je bio toliko siguran, zas to nije pozvao policiju? Umesto toga, drz ava koristi ovo veoma sumnjivo svedoc enje da ukalja reputaciju jednog kardiohirurga. Kako ovo ima ikakvog smisla? Sudija je utis ao sudnicu s dva snaz na udarca c ekic em i rekao: Voleo bih da c ujem ovo, gospodine Hofman. Kad je ponovo dobila re, Juki ree: Imate li neki dokaz da se taj sastanak odigrao, gospodine Podesta? Pratio sam doktorku Martin od njene kuc e u Sent Frensis vudu do Hanters pointa. Pratio sam je do Avenije Dejvidson. To je c orsokak. Jedan stari model tojotinog terenca bio je parkiran na kraju ulice koja se naslanja na nadvoz njak kojim prolazi auto-put 1-280. To je los kraj, ali mogao sam da posmatram a da ne budem vien. Nastavite, gospodine Podesta. Taj sastanak je bio oc igledno tajan rec e Podesta. Slikao sam doktorku Martin kako ulazi u taj terenac. Kad sam kasnije prebacio fotogra ije na kompjuter, uc inilo mi se da sam i ranije video lice tog oveka. I ta se onda desilo? Dve nedelje kasnije Denis Martin je ubijen. ta ste vi uinili, gospodine Podesta? Uporedio sam fotogra ije c oveka iz terenca sa slikama s liste najtraz enijih zloc inaca FBI-ja. Po mom miljenju, ovek kojeg sam video kako pria s doktorkom Martin bio je Gregor Guzman. A zato se gospodin Guzman nalazi na toj listi FBI-ja? asni sudijo. Je li ovaj svedok agent FBI-ja? ta kog... Sedite, gospodine Hofman. Svedok moz e da odgovori na pitanje na osnovu onoga s to je njemu poznato. Gregor Guzman je traz en zbog sumnje da je poc inio ubistva u Kaliforniji kao i u nekoliko drugih drz ava i drugih zemalja. Nikada nije bio haps en. Kontaktirao sam FBI tri puta, ali niko mi nikad nije uzvratio poziv. Juki je kao dokaz predoc ila fotogra iju Kendas Martin na kojoj ona sedi u crnom sportskom terencu u drus tvu proc elavog mus karca s c uperkom na prednjem delu glave. Fotogra ija je bila zrnasta, uslikana nou dugim objektivom, ali izgledala je onako kako ju je Podesta opisao. Hvala vam ree Juki. To su sva pitanja koja imam za vas, gospodine Podesta.

20. asni sudijo, mogu li da priem? Hofman c e kruto. Sudija mahnu advokatima da priu
sudijskom stolu i ree: Samo napred, gospodine Hofman. Casni sudijo, ovaj svedok je privatni detektiv. On nije c ak ni policajac. Njegovo svedoc enjeje c isto nagaanje. Gde je taj takozvani plac eni ubica? Zas to on nije pozvan da svedoc i? Kako da znamo zato se moja klijentkinja videla s tim c ovekom, ili c ak da li je ta osoba ono s to svedok tvrdi da jeste? Gospoice Kasteljano? Gospodin Podesta nije rekao da je struc ni svedok. Pratio je optuz enu, koja je us la u kola u kojima je bio c ovek koji lic i na Gregora Guzmana. Gospodin Podesta je slikao njihov tajni sastanak. Uporedio je slike c oveka u terencu sa slikama Gregora Guzmana koje je izdao FBI. Otkrio je da lic e po njegovom miljenju. To je njegovo svedoenje. Gospodine Hofman, saslus ao sam vas. Sada vas molim da unakrsno ispitate svedoka rec e Lavan. Fil Hofman se obratio Dz ozefu Podesti sedec i pored svog klijenta, pokus avajuc i da pokaz e poroti koliko malo ceni tog svedoka. Gospodine Podesta, ne znam od kog dela ikcije da krenem. Dobro, znam rec e pre nego to je Juki stigla da uloi prigovor. Prvo, jeste li ikad radili za FBI? Ne. Jeste li proli neku posebnu obuku za prepoznavanje plaenih ubica? Imam veoma otro oko. Nisam vas to pitao, gospodine Podesta. Jeste li pros li neku posebnu obuku za prepoznavanje plac nih ubica? Jeste li uzeli otiske tog c oveka? Jeste li uzeli njegov DNK? Jeste li snimili taj navodni razgovor? Prigovor - ree Juki. Na koje pitanje advokat odbrane eli da dobije odgovor od svedoka? Povlac im sva pitanja - rec e Hofman ali ulaz em prigovor na ovaj dokaz. Kvalitet te fotogra ije je oc ajan, i ona ne dokazuje nis ta. U stvari, ulaz em prigovor na c itavo ovo svedoc enje i traim da se izbrie iz zapisnika. Odbija se rec e sudija. Ako ste zavrs ili sa ispitivanjem ovog svedoka, gospodine Hofman, svedok je slobodan.

21. Narod poziva Elen Laferti da svedoi ree Juki.


Vrata u dnu sudnice se otvoris e i lepa z ena kestenjaste kose u ranim dvadesetim, u uskom plavom odelu i bluzi, s maramom oko vrata, ue u sudnicu i zaputi se prolazom izmeu sedis ta. Prola je kroz kapiju do pulta za svedoke, gde je poloila zakletvu. Da li radite kod Kendas i pokojnog Denisa Martina? upita Juki svoju svedokinju.

Da. U kom svojstvu? Ja im uvam decu. Radim preko nedelje i ivim van kue. Koliko dugo radite u kui Martinovih? upita Juki. Skoro tri godine. Juki joj klimnu glavom u znak ohrabrenja. Po vas em mis ljenju, u kakvom stanju je bio brak Martinovih? upita ona. Jednom reju ree Lafertijeva u eksplozivnom. Moete li da ga opiete s jo nekoliko rei? Mrzeli su jedno drugo rec e dadilja. Denis je hteo da se razvede od Kendas, i ona je bila besna zbog toga. Jednom mi je rekla da misli da bi joj razvod napravio probleme. Povredio bi decu i negativno uticao na njen poloaj u lekarskoj zajednici. Jasno - rec e Juki. Svedokinja je opisivala brak koji je opstajao iz praktic nih razloga pre nego iz ljubavi, i Juki je znala da e porota to razumeti. Jeste li bili u kui Martinovih onog dana kada je Denis Martin ubijen? Da. Bila sam rec e Lafertijeva. Do tog trenutka nije skretala pogled s Juki, ali sada se okrenula ka optuenoj i fiksirala je pogledom. Je li se neto nesvakidanje desilo te veeri? Apsolutno. Molim vas nastavite. Lafertijeva okrenu glavu nazad ka Juki. Spremala sam se da odem kuc i. Bilo je s est sati i trebalo je da se naem s jednom drugaricom u Doovoj carskoj kineskoj hrani u s est i petnaest. Nismo se videle neko vreme i mnogo sam se radovala to u je videti. Nastavite ree Juki. Lafertijeva rec e: Stavljala sam karmin kad se doktorka Martin vratila kuc i. Izraz lica joj je bio c udan. Rastrojen, ili moz da ljutit. Us la sam u njenu radnu sobu da pitam je li sve u redu, i kad sam stigla tamo, ona je stavljala pitolj u fioku od stola. Sigurni ste da je to bio pitolj? ree Juki. O, potpuno. Da li vam je doktorka Martin ikad rekla da prieljkuje da joj mu umre? Mnogo puta. Previe da bi se znalo broja. Previe da bi se znalo broja naglasi Juki, obraajui se poroti. A da li vam je gospodin Martin priao o oseanjima prema svojoj eni? Rekao je da je hladna. Govorio je da joj ne veruje. Hvala vam, gospoice Laferti. To je sve od ovog svedoka. Hofman ustade, grebuc i glasno stolicom po hrastovom podu. Zavukao je ruke u dz epove i priao svedokinji, koja je skupila ramena i pogledala navie u njega. Elen. Mogu li da vas zovem Elen? Ne. Radije ne bih da me oslovljavate tako. Izvinjavam se, gospoice Laferti. Da li ste pomislili da doktorka Martin namerava da ubije svog mua? Ne znam. Moda. Dakle, ako ste pomislili da doktorka Martin namerava da poc ini ubistvo a videli ste je s orujem, zato niste pozvali policiju? Juki je posmatrala kako se pravedniki gnev Lafertijeve pretvara u tugu. Ona ree, gotovo molei Hofmana i porotu da razumeju:

Nisam razmis ljala o njoj te vec eri. Zurila sam. U retrospektivi, trebalo je da pozovem policiju, ili da upozorim gospodina Martina. Sebe krivim. Da sam uc inila nes to, gospodin Martin bi jo bio iv i deca bi jo imala oca. Pla malog deaka pocepao je vazduh poput sirene: Eeeeleeeen. Svedokinja se nagnu napred u stolici i doviknu preko sudnice: Dankane, duo. Tu sam, maleni. Tada je sudija Lavan poludeo.

22. Juki se popela liftom do kancelarije javnog tuz ioca, jos uvek razmis ljajuc i o detinjem vrisku i
reakciji sudije Lavana. Gospode. Kao da se Dankan Martin razdrao: Prestanite da me bijete! Postojale su dobre anse da je Hofmanov trik za izazivanje saoseanja kod porote upalio. Juki je ostavila akten-tas nu u svojoj kancelariji bez prozora, otis la do kancelarije na uglu s pogledom na ulicu Brajant i pokucala na otvorena vrata. Leonard Parizi, zamenik javnog tuioca i njen nadreeni, ponudio joj je da ue i sedne. Parizi je dobio nadimak Rii Pas zbog guste rie kose i nepokolebljive odluc nosti. Bio je krupan, gojazan pedesetogodinjak grube koe i zakrenih arterija, ali izraz lica mu je bio prelep. Osmehivao se. Njoj. Jutros sam bacio pogled. Video sam kako ispitujes onog privatnog detektiva. Odlic no si to obavila, Juki ree on. Zadivljen sam. Hvala, Lene. Lavan nas je upravo pozvao u svoje odaje rec e Juki, sedajuc i u stolicu ispred njegovog stola. Je li? Zbog ega? Hofman je doveo decu optuz ene u sudnicu, koliko da bi zadobio saosec anje porote toliko i da bi mene poremetio. Uloila sam prigovor, ali ga je Lavan odbio. Pozvala sam dadilju Martinovih da svedoc i i ona je rekla da bi Denis jos bio z iv da je pozvala policiju zbog Kendas. I, Lene, taj malis an je prosto vrisnuo dozivajuc i dadilju. Dadilja mu je doviknula s govornice: Tu sam, maleni, nita se ne boj. Uh, uh, uh zastenja Parizi saoseajno. Sud je zavrs io sa zasedanjem za danas. Sudija je rekao meni i Hofmanu: Vas dvoje, u moje odaje. Rekao je Hofmanu da e zabraniti deci da dolaze u sudnicu ako opet naprave neki ispad. Odlino. S Lavanom nema ale. Lene, reci mi s ta mislis o ovome. Hofman mi je posle pris ao - rec e Juki svom s efu. Rekao mi je: Znas , svedoc enje Elen Laferti je gomila laz i. Odgovorila sam mu: Pa, ja svakako nisam stekla takav utisak tokom unakrsnog. Hofman je hteo da pric a sa mnom o tome, ali nisam imala vremena. Znala sam da e da mi servira jo svojih gluposti. Nego s ta. Pokus ava da te poremeti, Juki. Da ti narus i samopouzdanje. Da te zaustavi sad kad si uhvatila zalet, taj kuc kin sin. Nego, c uj, ima nes to drugo s to hoc u da ti kaz em. Krejg Dz asper odlazi. Prelazi u San Dijego krajem meseca. Krejg Dz asper je bio ponos tuz ilas tva i Parizijev s tic enik. Juki rec e Riem Psu da joj je z ao, ali on samo odmahnu rukom na taj komentar.

Tu vidim priliku za tebe, Juki. Samo ti treba jo koja pobeda. Jukino lice se razvedrilo i klimnula je glavom. Volela bi da dobije vis i poloz aj i povis icu. Bilo je i vreme da se to desi. Minut ranije sluaj Martin je bio vaan, a upravo je postao jo vaniji. Imam dobar oseaj u vezi s ovim sluajem ree ona, ustajui da ide. I ja - ree Rii Pas. I ponovo se osmehnu. Juki je popravila s minku u kupatilu na kraju hodnika. Bila je uzbuena zbog izgleda da dobije taj posao i veu odgovornost, ali to je znailo i vei pritisak. A toga joj ni sad nije manjkalo. Kasnije je imala sastanak s momkom koji je bio skoro prelep za nju. Nadala se da moz e da se smiri i da ne pria previe, kako ga ne bi oterala. Imali su dosta toga zajednikog. Tip je bio policajac.

23. Kretala sam kuc i kad je Fil Hofman dotrc ao do mene na parkingu preko puta suda. Hofman mi
se sviao, iako se bavio oslobaanjem ubica i perverznjaka i ostalog ljudskog olos a. Bio je jedan od retkih branilaca u krivic nim postupcima koje sam upoznala koji se bavio tako prljavim poslom a da zbog toga nije bio pun sebe. S druge strane, Juki je s Hofmanom vodila borbu na ivot i smrt, a bila mi je prijateljica. Zdravo, File rekoh dok se zaustavljao pored mesta na kojem sam parkirala svoj eksplorer. Skinula sam sako i ubacila ga na zadnje sedite. Lindzi, treba mi tvoja pomo. Moz emo li sutra da pric amo? upitah ga. - Ceo dan se vuc em kroz pakao rekoh, mislec i na desetine sati koje sam provela traei bebu Riardsonove. Ovo e potrajati samo minut. Onda, dobro. Priaj. Zna za Kendas Martin? Naravno. Moj kolega Pol i je radio na sluaju Martin. I Juki, naravno. Da. Tako je rec e Hofman, spus tajuc i akten-tas nu na asfalt. Pros ao je rukom kroz kosu. Iskrslo je nes to novo u vezi sa svedoc enjem jednog svedoka. Zamolio sam Juki da me saslus a, ali ja sam neprijatelj. Nije sklona da poveruje ni u ta to joj kaem. File, zato prosto na sudu ne kae to to ima? Ako bih mogao da popric am s Juki van suda, to bi bilo bolje za sve strane u sporu. Ova nova informacija koju imam preokrenuc e tok suenja. Dozvoli da budem otvoren. Ovo suenje c e biti proglaeno nevaeim i vi ete uhapsiti nekog drugog za ubistvo Denisa Martina. Zavrtelo mi se u glavi. ula sam ta je rekao, ali nije mi bilo jasno zato Hofman pria sa mnom. Kako ja mogu da ti pomognem? elim da pria s mojom klijentkinjom. Ja? Da. Posle toga, moda e uspeti da nagovori Juki da me saslua. Ako sam dobro razumela, ovo je zaobilazni nain da navede Juki da pria sa tobom. Sve u vezi sa Hofmanovim zahtevom bilo je neprikladno. Ja sam bila pogres an policajac, a on je radio iza lea svih u pravosuu. Ali Pol Ci je bio meni podreen. Morala sam da pazim na to da li Policija San Franciska i Kancelarija javnog tuioca krivino gone pogrenu osobu. Bilo mi je neprijatno od Hofmanovog zahteva. Ali nezvanino...?

Fil Hofman je definitivno zadobio moju panju.

24.
Inspektor Pol Ci je osvedoc eni genije koji je celog z ivota prouc avao ponas anje kriminalaca. Bilo je teko poverovati da je on uhapsio pogrenu osobu za ubistvo Denisa Martina. ta je onda Hofman naumio? Ostavila sam Dz ou poruku rekavs i da c u kasniti, a zatim uronila nazad u reku zaposlenih u ministarstvu pravde koji su izlazili iz zgrade u ulici Brajant br. 850. Ci i Maknil su bili s Brejdijem u kancelariji u uglu kad sam pokucala na staklo. Brejdi mi je mahnuo da uem a Kepi Maknil je ustao, uvukao stomak da bih mogla da proem pored njega i ustupio mi svoju stolicu. Maknil ima pet godina prednosti u odnosu na mene, kad su u pitanju godine i starosti i one provedene u policiji. Kepi nije ambiciozan, ali je pouzdan. Hvata los e momke zahvaljujui instinktu i iskustvu. Sto se Brejdija tic e, videla sam ga kako protrc ava kroz vatrenu stihiju i suoc ava se s ubicom koji nema s ta da izgubi. Brejdi ima hrabrosti na pretek, ali nov je u San Francisku. Ne poznaje Fila Hofmana i nije vodio Odeljenje za ubistva kad je Kendas Martin bila ispitivana zbog ubistva. Ponovo sam vezala kosu u rep i prepriala svoj razgovor sa Hofmanom na parkingu. Sus tina je da Hofman kaz e da je pogres na osoba optuz ena za ubistvo. Kaz e da treba da povuc emo optuz be, ponovo otvorimo sluc aj i privedemo osobu koja je zaista ubila Denisa Martina. Stvarno? I ta Hofman kae, ko je ubica? upita me i. Hofman kae da e mi njegova klijentkinja rei. O, sranje, Lindzi proguna Maknil. Kendas Martin je prokleti ubica. Hofman se zabrinuo pa pokus ava da nae izlaz na svaki nac in kojeg moz e da se seti. I moram mu odati priznanje. Ovo je prokleto kreativno. Ovaj sluc aj se sam otvorio i zatvorio rec e Ci. I onda se umotao velikom crvenom manom. Poeo je na prste da nabraja fizike dokaze: pitolj, otisci, tragovi baruta. Kae da se nikad nije desilo da nevina osoba bude osuena? upitah ija. Sta ti imas od toga, narednice, jer prosto ne shvatam zas to ovo radis rec e Brejdi. Poslao je SMS poruku, zaklopio telefon i iksirao me pogledom. Koliko sati si provela radec i u poslednjih dvadeset etiri sata? Nisam brojala. Ja jesam. Radila si oko osamnaest sati bez prestanka. Sluc aj Martin je zatvoren pre koliko, godinu dana? U rukama je pravosudnog sistema. I zato idi kuc i, Bokserova. Naspavaj se. I daj da sutra vidimo neki napredak na sluaju Riardson. Osetila sam kako mi se dlac ice na dnu vrata kostres e. Ovo je bilo prvi put da sam nais la na ovu vrstu otpora od Cija i Maknila. A s to se tic e novog poruc nika... Nisam znala da li je prosto zatvorenog uma ili je u pravu. Digla sam ruke u vazduh, rekla dobro, i opet otis la s odeljenja. Pozvala sam Hofmana sa stepenita i rekla mu da u se nai s njim na sedmom spratu za sedam minuta. Zahvalio mi je i rekao: Nee zaaliti. Vec jesam zaz alila. Pric a Fila Hofmana me zaintrigirala i sad sam is la suprotno z eljama svog

efa a da time nisam imala ba nita da dobijem.

25. U glavnoj policijskoj stanici postoje dva zatvora, svaki sa zasebnim liftovima koji idu do njih
direktno iz hola. Zatvorenici koji c ekaju suenje drz e se u zatvoru na sedmom spratu, i tu sam se nala s Filom Hofmanom. Po Hofmanovom izrazu lica se videlo da mu je laknulo s to me vidi, ali meni se z eludac uvrtao od strepnje. Nije trebalo da budem ovde i da radim ovo. To nije bio moj posao. Hvala ti to si dola, Lindzi ree Hofman. Vrata su se otvarala uz zujanje dok smo koraah prljavim, prejako osvetljenim hodnicima ka sali u kojoj se zatvorenici viaju sa svojim advokatima. Za ovo sam izdvojila svoje lino vreme, File. U ovome nema nieg zvaninog. Jasno mi je i zahvalan sam ti na tome. Trenutak kasnije, jedan c uvar je uveo Kendas Martin u salu. Na sebi je imala narandz asto zatvorsko odelo, i na neki nac in joj je dobro stajalo. Nije bila nas minkana a plava kosa joj je bila zataknuta iza us iju i izgledala je mlae od svojih c etrdeset godina. Hofman nas je upoznao i svi smo seli. Kendas, recite narednici Bokser ono to ste meni rekli. Prvo, hvala vam s to ste dos li, narednice Bokser - rec e ona. Znam da c inite Filu veliku uslugu. Imam samo nekoliko minuta na raspolaganju. Kendas Martin klimnu glavom i ree: Elen je lagala. Nikad nisam drz ala pis tolj u radnoj sobi. Pis tolj je u moju kuc u doneo ubica rec e ona. Zas to je onda Elen lagala? To nema smisla, osim ako ne pokus ava da doprinese tome da budem osuena. Zato bi to uinila? upitah. Moj muz je bio zgodan i zavisan od seksa, po sopstvenom priznanju. Pojebao bi i drvo ako bi disalo. Voleo je da mi govori da je Elen pravo blago , a to bi izgovorio na poseban nac in da vidi kako u da reagujem. Ali nikad mu nisam pruila to zadovoljstvo. Kendas Martin je sada stegla pesnice na stolu. Znate li do c ega mi je bilo stalo, narednice? Do dece. Kejtlin i Dankan vole Elen. Zelela sam da joj verujem, pa i jesam. Rekla sam: Ne vidim kuda ovo vodi, doktorko Martin. Bez obzira na ono s to se des avalo izmeu Elen Laferti i vaeg mua, zato bi ona lano svedoila? Zato bi vas optuila za ubistvo? Evo s ta ja mislim, narednice. Nije mi bilo jasno zas to bi neki uljez ubio Denisa. Ali danas, kad je Elen obojila vazduh u ljubiasto svojim laima, sinulo mi je. Sta ako ju je Denis jebao? Sta ako joj je obec avao da c e se razvesti od mene, a to se nije des avalo dovoljno brzo? Sta ako mu je dala ultimatum, a on nije pristao? Sta ako je ona taj takozvani uljez koji je ubio mog mua? Rekla sam: To je gomila nagaanja, bez ikakvih dokaza. Ustala sam, vec zamis ljajuc i kako odlazim iz stanice i idem kui svome muu, ostavljajui itav ovaj sumnjivi dogaaj za sobom.

Znam, znam rec e Kendas, spus tajuc i glavu u s ake. Znam da su to samo nagaanja ali kad biste znali kakav je manipulatorski seronja Denis bio, bilo bi vam jasno kako je mogao da koristi nju da naljuti mene i da koristi mene da naljuti nju. ao mi je, doktorko Martin. To je zanimljiva teorija rekoh ali to je sve. Izigravala sam strogoc u, ali poc ela sam da marim za Kendas Martin. Jednom su i meni sudili, pod optubom za protivpravno oduzimanje ivota, i tada su me napustili svi osim mojih advokata. Ono to je Kendas Martin rekla imalo je smisla. Saoseala sam s njom, a ak mi se i svidela. Ipak. To nije bio moj posao. Molim vas, narednice. Uc inite nes to rec e Kendas Martin, dok sam pokazivala c uvaru da otvori vrata. Nisam ubila svog muz a. Ta devojka se brine o mojoj deci dok sam ja u kavezu i dok mi se sudi na ivot i smrt.

26.
Sledec eg jutra, Konklin i ja smo bili u modernom, luksuznom apartmanu Ric ardsonovih u tonovima drveta i c ilibara u Mark Hopkinsu, jednom od najelegantnijih i najleps ih hotela u San Francisku, s pogledom na ceo svet s vrha Nob hila. Konklin je ispitivao Ejvis Ric ardson dok su se njeni poraz eni, bezmalo histeric ni roditelji vrzmali u pozadini. Konklin je prema Ejvis bio ne samo ljubazan vec i iskren, i njegovo prvoklasno ispitivanje trebalo je iz nje da izvue vie od pukog: Ne seam se niega". Vis e od tri dana nakon s to je bila primljena u bolnicu, jos uvek je izgledala kontuzovano i povueno. Njen govor tela mi je rekao da ne slua zaista Konklina, da se u mislima nalazi na drugoj strani meseca. Pol Riardson je prestao da etka po orijentalnom tepihu i rekao: Ejvis, pokus aj, za ime boga. Reci inspektoru Konklinu nes to od c ega bi mogao da krene. Ovo je pitanje ivota i smrti. Razume li me? Shvata li? Sobna posluga je pozvonila na vrata. Sonja Ric ardson je donela svojoj c erki s olju vruc e c okolade, a potom me je odvukla u stranu i rekla: Ejvis se ne ponas a normalno. Inac e je os troumna. Duhovita je. Kaz em vam, ona doz ivljava nervni slom. O, boz e, ne mogu da verujem da smo je poslus ali. Molila nas je da je pustimo da ostane ovde kad je Pol dobio premes taj. Imala je prijatelje, a predavac i u Brajtonu... mislili smo da je bezbedna u toj koli. Vratila sam se u dnevnu sobu i sela na koji metar od Ejvis. Pogled joj je bio prazan. Neko ju je fiziki povredio. Beba joj je nestala. I pretpostavljala sam da za to krivi sebe. Ipak, zas to se Ejvis nije raspitivala za svog sina? Trebalo je da je zanima dosta toga: s ta c inimo da ga pronaemo, ima li anse da je iv? Ali ona nije postavila ni jedno jedino pitanje. Da li zna da je mrtav? Je li ga sama zakopala? Da li je bebin otac umean u ovu horor-priu? Konklin je promenio taktiku. Rekao je: Ejvis, da li ti je neko pretio? O tome se radi? Da li ti je neko rekao da c e povrediti bebu ako bude razgovarala s policijom?

Gotovo da sam mogla da vidim kako joj se sijalica pali iznad glave. Ejvis pogleda uvis i nadesno i ree: Da. Francuz je rekao da e mi ubiti bebu ako budem priala s policijom. Ukljuio mi se alarm za lupetanje. Ejvis je upravo slagala. Ustala sam iz fotelje, bacila svoju senku visine metar sedamdeset i osam preko devojke na kauu, i rekla: Moram nasamo da popriam s Ejvis. Tiina je potrajala itave tri sekunde, a onda je Konklin rekao: Gospodine i gospoo Ric ardson, hajde da preemo u drugu sobu. Moram od vas da uzmem neke kontakt-informacije i slino. Devojka je pogledala u mene kad se soba ispraznila i u njenim oima sam ugledala strah. Bojala me se. Moda je pretpostavila da je Konklin dobar policajac, a da sam ja onaj drugi. Tu je bila u pravu. Rekla sam: Vreme je, Ejvis. Hoc u da pronaem tvoju bebu i nec u ti se skloniti sa oc iju, ovde ili u policijskoj stanici, sve dok mi ne kae istinu. Razume li me? Ja sam rtva zakuka ona. Kidnapovali su me. Ne moete mene smatrati odgovornom. Mogu, nego s ta. Mogu da te zadrz im kao materijalnog svedoka c etrdeset osam sati. Tokom tog vremena nec u ti donositi toplu c okoladu. Zagorc ac u ti z ivot s to vis e mogu, a kad mi dosadi, poslau sve tim siledija. Ne. Da. U ovom trenutku policija vadi nalog za tvoj telefonski listing rekoh, uzimajuc i jednu stolicu i spus tajuc i je snaz no na pod, bliz e kauc u. Saznac emo imena svih s kojima si razgovarala u poslednjih godinu dana. Pronai emo neto. Nita. Njena utnja me je dovodila do ludila. Doavola, devojc ice. Sin ti je nestao. Moz da je mrtav. Ti si mu majka. Ti si sve s to ima. I sve to ja imam. Prestani vie da se glupira. Razume li me? Ejvis Riardson kriom pogleda ka vratima. Ubie me ree. Pres la sam preko parketa, zakljuc ala vrata susedne sobe, namakla rezu i sela nazad u stolicu. Srce mi je tuklo kao da e da eksplodira. Oi Ejvis Riardson se ispunie suzama. Onda je progovorila.

27. Nisam htela da moji roditelji saznaju da sam... trudna - ree Ejvis Riardson.
Sedela je skupljena uz naslon kauc a, s kolenima podignutim do brade i noktima na nogama s crnim lakom koji su izvirivali ispod ebeta. - Videla sam oglas na Pratslistu pre dva meseca rec e ona. Pratslist. Bio je to sajt s lic nim i poslovnim oglasima, kao i neka vrsta utih strana za prostitutke i seksualne prestupnike, grabljivce svih vrsta i kriminalce koji trae rtve.

Reci mi neto vie o tom oglasu rekoh. Pisalo je nes to u stilu: Trudni ste? Mi c emo vam pomoc i oko svega, od poroaja do... uh, udomljavanja vae bebe kod novih roditelja. Ovla me je pogledala. Pa sam okrenula taj broj. Zavrtela sam glavom, tuz na s to je ova devojka koja je mogla da ima najbolju medicinsku negu na svetu sakrila svoju trudnoc u od ljudi kojima je stalo do nje. Sto je svoj z ivot stavila na kocku okrenuvi nepoznat broj sa sajta na kojem se okupljanju svakakvi perverznjaci. Rekla sam: Nastavi. Ejvis je rekla da joj se javio mus karac s francuskim naglaskom koji joj je rekao da pozove ponovo kad bude pred poroajem. Rekao je da e morati da potpie neke papire. Kazao je da je lekar i da c e poroaj biti bezbedan kao u bolnici. Rekao mi je da c e roditelji koji c e usvojiti dete biti potpuno provereni. I rekao mi je da c e mi deset hiljada dolara biti uplaeno na ime pretporoajnih trokova. Sranje. Ejvis Riardson je prodala svoju bebu. Bila sam besna, frustrirana, i jos sam gajila nadu da je dete z ivo, ali nisam dopustila da mi se emocije osete u glasu. Rekla sam: I ti si poverovala u sve to, Ejvis? Uopte ti nije bilo sumnjivo? Bila sam zahvalna. Nisam znala ta da radim s njom. Ejvis Ric ardson je od samog poc etka znala s ta se desilo s njenom bebom. Lagala je Policiju San Franciska, a mi smo uloz ili polovinu nas ih resursa u jalovu potragu kojom smo trac ili vreme i ljudstvo i kojom nismo ni mogli da pronaemo njenu bebu. Pa, barem je s laganjem bilo svreno. Ako Ejvis ne eli da provede no u eliji, rei e mi istinu o svemu to zna.

28. Ejvis Ric ardson je ljus tila lak s noktiju dok mi je pric ala da su joj se kontrakcije javile dva
meseca pos to je prvi put pozvala Francuza" kojeg je pronas la na Pratslistu. Ponovo je okrenula taj broj i dogovorila da je pokupe na dva bloka od kole. Ima li jo uvek taj broj? Niko se vie ne javlja na njega. A onda se vratila svojoj prii. Plas ila sam se da c e me neko videti kako tako stojim na ulici rec e ona. - Kad su se kola zaustavila, videla je da se radi o obic nom autu s c etvora vrata. Tamne boje. Svez e opranom. Brzo sam sela na zadnje sedite. Iznajmljen auto, pomislih. Ejvis mi je ispric ala da su napred sedela dvojica mus karaca ali da su im lica bila u senci i da im je, poto je ula, videla samo potiljak. Rekli su joj da legne na pod pozadi i pokrije se ebetom. Koliko dugo je voz nja trajala? upitah. - Jesi li c ula is ta s to bi moglo da nam pomogne da shvatimo gde su te odveli? Ne znam koliko dugo sam bila u kolima. Sat vremena? Ukljuc ili su radio - rec e mi Ejvis. Stanicu s nekom laganom muzikom. Ubrzo posle toga, osetila sam kako me igla ubola u kuk, pravo kroz c ebe. U sledec em trenutku su me izvukli iz kola i pomogli mi da odem stazom do neke kuc e.

Narednice Bokser, bila sam u velikim bolovima. ega se sea u vezi s tom kuom? Boja? Stil gradnje? Da li se nalazila u nekom naselju? Ne znam. Visila sam obes ena o ruke tih mus karaca, gledajuc i u stopala... mislim da sam c ula kako vrata lupaju za mnom, ali ponovo sam pala u nesvest i kad sam se probudila, bila sam u krevetu i imala sam kontrakcije na svakih dva minuta ree ona. Uzdahnula sam. Bes me pros ao. Ova pric a je tako prokleto stras na. Jedini nac in da se ova devojka izbori sa onim to joj se desilo moda je bio taj da se distancira, kao to je i uinila. Kad sam se sledec i put probudila, svetio mi je sijalo u lice. Bilo je pric vrs ceno za vrata. Jedna od onih lampi od aluminijuma u obliku inije? Klimnula sam glavom i zabeleila taj detalj, koji nije bio nikakav trag. Nisam mogla nikoga da vidim jer mi je svetio sijalo u oc i i bila sam oduzeta rec e ona. Dali su mi da pijem vode na slamku iz neke crvene flae. Cula sam bebin plac . Traz ila sam da je vidim nastavi ona, ravnodus nim glasom, mirnog izraza lica. Rekli su da mi to nec e nikako pomoc i. Da sam rodila zdravog dec aka. I onda sam se probudila na ulici ree mi. Bio je mrak rec e Ejvis. Nisam znala gde se nalazim. Onda sam videla znak na kojem je pisalo jezero Mersed . Odec a mi je bila krvava i odvratna. Pronas la sam kis nu kabanicu koju je vetar naneo u bunje, pa sam svukla odeu i obukla je. Ljudi koji su je oteli nisu c ak ni dotakli zelenu plastic nu kabanicu, jedini izic ki dokaz koji smo imali. Toliko o trideset est sati provedenih u laboratoriji da bi se analizirale estice na njoj. Mogli su da me ubiju ree ona. Klimnuh glavom. Teko je rei da si imala sree, ali jesi. Devojc ina najos trija sec anja bila su potpuno beskorisna. Laz ni francuski naglasak. Tamni sedan. Aluminijumska lampa. Crvena las a sa slamkom. Zelena plastic na kabanica koja nikad nije bila u kontaktu s poiniocima. Sve je vodilo nikuda. Razumela sam zato je Ejvis potisnula bolnija seanja. Ali njen kontinuirani nedostatak zanimanja za bebu me je zapanjio. Nije bilo vaz no s to njoj nije bilo stalo. Meni je bilo stalo. Pronai u tog malog deaka ili u umreti pokuavajui. Zna li gde ti se beba nalazi? Ne. Jesi li bila iskrena prema meni? Jesam, kunem se ree Ejvis. Moj alarm za lupetanje je mirovao. Nisam mogla da procenim da li me lae ili ne. Ali postojao je jo itav niz pitanja kojih se nismo dotakle. Ko je bebin otac? upitah.

29. Akademija Brajton nalazi se u oblasti Prezidio hajtsa, us us kana, gotovo sakrivena iza drvec a i
koms iluka sastavljenog od uspavanih ulica omeenih kuc ama u viktorijanskom stilu. Bilo je iznenaenje skrenuti iza ugla i ugledati c etiri lepe kamene graevine postavljene u kvadrat oko

kompaktnog kampusa koji se sastojao od uredno pokos enih travnjaka ukras enih z ivicama i imirom orezanim u obliku kupa. Srednjos kolci su igrali tenis i hokej na travi, sedeli na klupama ili lez ali pod drvec em u dvoritu. Celo to mesto je mirisalo na zeleno. Na zelenu boju novca. Kao Hogvorts za zaista bogate. Konklin i ja smo se javili u administrativno odeljenje, gde smo se upoznali s dekanom Hanoverom, krupnim c ovekom u ruz ic astoj kos ulji s tufnastom leptir-mas nom ispod plavog sakoa. Rekli smo mu da istraz ujemo moguc e kidnapovanje Ejvis Ric ardson i nestanak njenog deteta. Hanover se znojio po prohladnom danu, a znala sam i zato. Dekan je imao veliki problem. Ovo je gore od noc ne more rec e mi Hanover. - To jadno dete. I naravno, njeni roditelji c e nas tuiti za sve pare. Dobila sam dekanovu in loco parentis {2} dozvolu da ispitam Ejvisinog dec ka, Lorensa Fostera, kao i estoro Ejvisinih najboljih prijatelja s mog kratkog spiska. Recite mi neto o toj deci rekoh. Foster je prosec an klinac, dobroc udan. Roditelji su mu vlasnici jednog c asopisa u Njujorku. Ima dosta drugova, ali priznajem da ne znam mnogo o njegovoj vezi s Ejvis. Hanover nam je dao kratke biogra ije ostale dece: svi su bili deca bogatih roditelja koji su z iveli u drugim drz avama ili drugim zemljama. Ejvisina cimerka, Kristin Bil, nije bila izuzetak. Roditelji su joj bili u vojsci, stacionirani s druge strane okeana. Napustili smo znojavog dekana, izas li iz administrativnog odeljenja kroz vrata s kamenim lukom i zaputili se jednom od bunjem omeenih staza ka glavnom holu. Hoe li za promenu da bude dobar policajac? upita me Ri. Bih kad bih mogla - rekoh mu.

30. Pronas li smo Larija Fostera u visokotehnolos koj laboratoriji u najjuz nijem krilu s kole. Bio je
onakav kako ga je dekan opisao: dobroc udan, lepolik uc enik desetog razreda sa Istoc ne obale. Nosio je finu kolsku uniformu - kaput, kravatu, sive pantalone i vrhunske patike. Pozvali smo Larija u jednu praznu uc ionicu i posedali za stolove. Pomolila sam se u sebi da ovaj tinejder zna neto to e nas odvesti do njegovog sina. Mislite da sam ja otac? Nisam rec e Lari Foster. Njegove pospane sive oc i s irom se otvorie. Donja usna mu je podrhtavala. Ejvis i ja smo drugovi. To je sve. Drugovi, a? ree Konklin. - Ejvis nam je rekla da ste bliskiji od toga. Zato bi lagala? Ne znam zas to bi lagala. Nikad se nismo smuvali, nikad rec e klinac. Nikad nisam gajio tu vrstu oseanja prema Ejvis, kunem se. Znao si da je bila trudna? rekoh. Da, od pros le nedelje, i nisam nikome rekao. Ejvis je rekla da c e roditi bebu nekom paru koji ne moz e da ima decu. Rekao sam joj da lupa gluposti. A onda sam pomislio: Hej, nije me zvala dva dana. Da li je dobro? Imamo razlog da verujemo da je Ejvis zatrudnela na uobic ajen nac in rec e Konklin. Ako

je to istina, ko bi po tvojoj pretpostavci mogao da bude otac njene bebe? Nemam pojma. Nisam ni znao da je spavala s nekim ree klinac. Sledec i na redu bio je Brendon Taker, klinac kojeg je c ekala karijera profesionalnog fudbalera. Bio je vis i od mene i imao je razoruz avajuc e opasan osmeh. Videla sam dosta slika tog klinca na Ejvisinom profilu na Fejsbuku. Da li je on otac njenog deteta? Posle uvodnog predstavljanja, pitala sam Takera s ta zna o Ejvis njenoj trudnoc i, bebi i kretanju u poslednja tri dana. Gospoja, ne znam nis ta ni o kakvoj bebi rec e Taker. Cuo sam da je trudna tek pre nekih, s ta znam, nedelju dana. I bio sam, ono, potpuno s okiran. Ejvis je vrlo tiha devojka. I gojazna. Mislio sam da se prosto ugojila. Dakle, u kakvom ste odnosu? upitah. Ima te na listi prijatelja na Fejsbuku. Kao da to nes to znac i. Poslala mi je zahtev da postanemo prijatelji. Ja sam pristao. Ranije mi je pomagala oko francuskog nasmeja se on. Spremala me povremeno za ispite. Plac ao sam joj na sat. Za poduavanje ree on. Jesi li se ikad smuvao s Ejvis? upita Konklin. Klinac je izgledao uvreeno. Ja? Ne, bre. Nije moj tip, drue. Ne bih se smuvao s njom ak ni pijan... prosto nije moj tip. Koje njen tip? upitah. Lari Foster, zar ne? U istoj uc ionici smo ispitali jos troje tinejdz era, i do tada su svi saznali zas to smo dos li. Nijedno od te dece nije priznalo da je znalo za Ejvisinu trudnoc u duz e od nedelju dana i niko nije znao identitet oca njenog deteta. Nekoliko puta su nam rekli da je tiha devojka, inteligentna, da nije popularna, ali da niko i ne bei od nje. Dobijala je dobre ocene i drala se po strani. Cak su i devojke koje smo ispitali, na nas e molbe da nam pomognu da pronaemo bebu, govorile da ne znaju nita pod milim bogom. Moz es li da verujes rec e mi Konklin kad je poslednji klinac otis ao iz uc ionice da postoji ovakva kola? Ejvis je bila u devetom mesecu, a niko nita nije znao. To me podsec a na nes to s to sam jednom c ula - rekoh svom partneru. Kako znas da tinejder lae? Kako? upita Konklin. Usne mu se miu.

31. Ejvis i Kristin Bil delile su sobu duz e od godinu dana. Logic an zakljuc ak je da bi, od svih ljudi
koji poznaju Ejvis, njena cimerka, s obzirom na to da su svakodnevno u kontaktu, trebalo najvis e da zna o njoj. Pretpostavljala sam da moz da zna o c emu Ejvis razmis lja, s ta radi i planira za sebe i svoju bebu. Kristin Bil je bila nas a najvec a nada a moz da i poslednja. Konklin je pokucao na drvena vrata u hodniku punom istih takvih vrata. Neiji glas je doviknuo: Napreeed. Uli smo i doekao nas je miris marihuane. Soba u ac kom domu bila je taman dovoljno velika da u nju stanu dva kreveta, dva ormara i

dva stola. Gledala je na Prezidio, a preko vrhova kronji mogla sam da vidim tanak pojas zaliva. Ispred tog prizora nalazila se Kristin Bil. Lez ala je na leima na klupi ispod prozora, savijenih dugih nogu, bosim stopalima oslonjena na zid. Bila je lepa, guste, neposlus ne tamnosmee kose, a na sebi je imala helanke i mus ku koulju. Iz uiju su joj virili beli gajtani. Devojka se prepala kad nas je ugledala, ispravila noge i sela, i izvukla slus alice iz us iju. Bila je mrava i previe mrava. Rekla je: Ko ste vi? Dok sam nas predstavljala i govorila joj zas to smo dos li, odmerila sam devojku od glave do pete. ak i sa etiri i po metra sam videla da su joj enice rairene. Takoe sam osmotrila u kakvom stanju se nalazi soba. Kristinina strana je izgledala kao da je kroz nju protutnjao tornado. Pod oko njenog nenametenog kreveta bio je prekriven odeom, knjigama i omotima od slatkia. Druga strana, Ejvisina strana, bila je uredna kao bankarski sto. Na jastuku na njenom krevetu bilo je izvezeno slovo E, a na komodi je stajala slika porodice Riardson. Ejvisin ormar je bio otvoren. Brzo sam joj pregledala odec u i videla da je ima u dve velic ine. U veliini M i XL. Kompjuter joj je stajao ugaen na stolu, ali bez naloga nismo smeli da ga taknemo. Je li Ejvis dobro? - upita Kristin tonom koji mi je rekao da je nije ni najmanje briga. S roditeljima je rekoh. Dobro je ali prola je pakao. Kristin, je li te Ejvis zvala ili ti pisala? Pokuavamo da pronaemo njenu bebu. Bebu? Ne znam nita ni o kakvoj bebi. Ejvis je bila u devetom mesecu rekoh. Viala si je svaki dan. Osim ako nisi slepa, morala si da zna da je trudna. Pa, nisam ree devojka. Dosta je jela a nije vebala. Okrenuvi se ka Konklinu, rekla sam: Znate, inspektore, vie mi je muka od ove laljive dece. Mislim da ne shvataju da smo mi policajci koji istraz uju ubistva rec e on. Moz da misle da su izvan zakona zato to idu u kolu za bogatu decu. Devojka je sad zurila u nas, gledajuc i c as ujedno c as u drugo, a zatim joj je pogled poleteo ka jednom mestu na podu. Ispratila sam ga do jedne gomile ves a i ugledala ivicu platic ne kese ispod jedne arape. Rekla sam Konklinu: U pravu si. Razmaz eni su. Zive u nekom drugom svetu. U svetu gde posedovanje ovoga rekoh, c us nuvs i c arapu u stranu vrhom cipele nekoliko grama marihuane nije protivzakonito. Ali, naravno, radi se o posedovanju nedozvoljene droge i u ovom sluc aju, s obzirom na to koliko je ima ovde, Kristin, rekla bih da se ak radi o posedovanju s namerom da se droga preproda. To nije moje. Nikad je ranije nisam videla. Morala sam da se nasmejem. Na pola metra od njenog krevet, a nikad je nije videla. Kaem da je ta trava tvoja i da e analiza tvoje mokrae pokazati da si je puila. Zavukla sam ruku pod kaput da izvadim lisice, a devojka je ustuknula. Kristin Bil, uhapena si zbog posedovanja narkotika. Ne... ta alite se? Izbacie me odavde. Dobro, dobro, dobro. Kao, ta elite da znate? Gde je beba? Ne znam. Koje otac Ejvisine bebe? - rekoh.

Nikad mi nije rekla. Govorim vam istinu. Neko joj je napravio dete ree Konklin. Izlazila je s momcima, ali ni sa jednim za stalno. Jos laz i... mislim da c es nam istinu rec i u stanici. Naravno, morac emo da pozovemo tvoje roditelje. Mislim da se zabavljala s jednim oz enjenim mus karcem dreknu klinka na mene. Cujte. Nije mi rekla. Jednom prilikom, pitala sam je da li je trudna. Rekla je: Ne z elim da pric am o tome. Pitala sam da li je njen tajni dec ko oz enjen, a ona me je pogledala. Ovako. I rekla mi je da nikad nikome ne kaz em. I to je sve s to znam. Sve. Nikad vis e nije pomenula bebu. Moz da je rekla Lariju Fosteru. Njih dvoje su bliski.

32.
Stavila sam vizitkartu na Kristinin sto i rekla joj da me pozove ako se seti ic ega s to bi htela da kaz e, a s to bi moglo da spase z ivot jedne bebe. Travu sam bacila u WC s olju u kupatilu u hodniku, a onda sam, tiho proklinjui tinejdere, otila sa svojim partnerom iz akog doma. Tokom s est sati koje smo proveli ispitujuc i Ejvisino drus tvo u Brajtonu, njeni roditelji su me zvali dvanaest puta. Nisam imala nis ta da im saops tim, pa sam pus tala da im se javi govorna pota. Ali dok smo odlazili s kampusa praznih ruku, Brejdi me je nazvao. Javila sam se posle treeg zvona. Porunik je zvuao razdraljivo. Stampa je saznala rec e on. Za dva sata pric a c e osvanuti na redovnim TV stanicama, ali ve je objavljena na kablovskoj i internetu. Moj sledei pozivalac bila je Sindi. Lindzi. Kako si mogla da mi ne kae? Tu priu si obeala meni. Zaklela si se. Ja ne znam nita, Sindi. Ba nita. Istraivali smo na terenu bez uspeha. I Konklinov telefon je zazvonio. Bio je to Pol Ric ardson, koji je rekao da se predstavnici medija skupljaju ispred njhovog hotela, traei izjavu. Nis ta im ne govorite rec e Konklin Ejvisinom ocu. Ostanite u svojoj sobi i neka vam hotel blokira sve pozive. Koristite samo mobilni telefon. tampa ima da skae od sree zbog ove prie rekoh Konklinu dok smo se vraah u kola. Moda e iz toga proistei neki trag ree on. Volim tvoj optimizam. Viala sam kako se slic ne pric e otimaju kontroli, kako se izmis ljotine mes aju sa istinom, dovode do laz nih dojava i stvaraju predubeenja kod porote. Pric a o nestaloj bebi moz e da se pretvori u kidnapovanje, trgovinu decom, c ak i ves tic arenje i otmicu od vanzemaljaca. I to pre nego to tabloidi koji se prodaju po supermarketima dou do prie. Moramo neto da iskopamo - ree Konklin kad smo se ukljuili nazad u saobraaj. Naglas sam uzdahnula. Kad bih samo imala neki pozitivan osec aj u vezi sa ovim sluc ajem. Ali osec ala sam da je kasno da stavimo sigurnosne pojaseve. Ve smo bili udarili u zid.

33.
Kombiji TV ekipa vec su bili parkirani ispred glavne policijske stanice, a izves tac i su snimali reportae koristei sivu granitnu fasadu zgrade kao pozadinu. Konklin se zaustavio na parkingu u ulici Harijet, a meni je mobilni zazujao u dz epu na kuku. Juki mi je poslala poruku u kojoj mi je saops tila da z eli da me vidi, da mi pric a o svom sinoc njem sastanku. Na kraju poruke je naredala itavu ogradu od uzvinika. Uzvratila sam joj porukom, rekavi da i ja nju moram da vidim. Vano je!!!!!! Koji minut posle s est, uronila sam u masu u baru Makbejnova svetska piva, omiljenom sastajalis tu policajaca i advokata dva bloka udaljenom od glavne policijske stanice. Pod je bio prekriven ljuskama od kikirikija, za s ankom se toc ilo egzotic no pivo, a za jednim stolom pozadi igrao se bilijar. Juki je bila za ankom. Otvorila sam jaknu i, otkrivajuc i znac ku prikac enu za pojas, pokazala je tipu koji je sedeo s Jukine desne strane. Nisam kriv, narednice rec e on, diz uc i ruke. Oboje se nasmejasmo. Cestitam, znate, na udaji ree on. Hvala ti za mesto, Rejnoldse. Rekla sam Juki: Zdravo, prijateljice poljubila je u obraz, sela na barsku stolicu. Onda sam naruc ila jednu koronu i udarila u priu. Sino sam se videla sa Kendas Martin. ta si uradila? Nisam sigurna da sam te dobro ula. Juki je sedela na samo trideset centimetara od mene ali joj je ton pres ao u viku. Nikad se ranije nije naljutila na mene, i iskreno me je bilo sramota. Prisetila sam se svog suenja od pre dve godine, kad sam bila optuz ena za protivpravno oduzimanje z ivota jer sam upucala jednu tinejdz erku koja je otvorila vatru na Dz akobija i mene bez ikakvog povoda. Bila je to c ista samoodbrana, ali svejedno su mi sudili. Grad San Francisko nije mogao da mi pomogne. Mogla sam da izgubim posao, ivotnu uteevinu, reputaciju, ali to se nije desilo. Juki Kasteljano je bila u mom timu branilaca. Borila se za mene, i pobedili smo. Mnogo joj dugujem. Sada sam rekla Juki: Fil Hofman me je zamolio da se vidim s njom. Rekao je da smo uhapsili pogres nu osobu za ubistvo Denisa Martina. Jesi li ti luda? ree Juki. A onda je osula verbalnu mitraljesku paljbu po kojoj je poznata: Poslus ala si jednog branioca? Radila si mi iza lea i ispitala optuz enog u mom sluc aju? Kako si mogla, Lindzi? Zas to si uopte pomislila da ima pravo to da uradi? Ci i Maknil su moji podreeni - rekoh, osetivs i da mi obrazi rumene. Ako su uhapsili pogrenu osobu, ja moram da znam za to. Mogla sam da pozovem Juki. Trebalo je da pozovem Juki. Ali ona bi pevala istu pesmu kao i Brejdi, i i Maknil. Rekla bi: Nemoj to da radi . Samo sam priala s njom, doavola - rekoh. - Nita drugo. Juki pozva ankericu, mravu mladu enu s velikim grudima po imenu Nikol. Daj mi jos jedno - rec e Juki, gurnuvs i napred svoju praznu kriglu i oborivs i c iniju s

kikirikijem s devojine strane anka. To ti je tree ree Niki. Je l? - uzvrati Juki. Pa ta? Samo kaem. Pa, nemoj. Juki se okrenu ka meni. Dakle, dok si samo priala s Kendas Martin, ta ti je rekla? Rekla je da je Elen Laferti najverovatnije bila u vezi s njenim muz em i da ima teoriju. Kendas misli da je njen muz ostavio Elen, ili da je ona shvatila da ovaj njome manipulis e. Kendas misli da je Elen ubila Denisa. ovee ree Juki. Kendas kae da je neko drugi ubica. Ba okantno. Boe, Juki je ba ljuta. Rekla sam: To pruz a odgovor na ono veliko pitanje. Ko je bio nepoznati uljez? Ako Elen Laferti nije jos bila krenula do grada, ve se nalazila na mestu zloina. Lindzi, sve je to skretanje paz nje Fila Flofmana. Moz da se Deda Mraz spustio niz dimnjak i ubio ga. Moz da je Denis Martin gurnuo pis tolj u s aku svoje z ene i sam se upucao. Nije trebalo da zabada nos u ovo. Osramotila si me, i zbog ega? Pola ija. Bio je to njegov sluaj. Ima pravo. Zas to se Hofman nije obratio Ciju? Obratio se tebi jer smo nas dve prijateljice i jer pokuava da potkopa moj sluaj ree Juki, lupivi kriglom po anku. Samo te zajebava, a ti uz ivaj u tome. Ja c u se postarati da ta z ena bude osuena. Jer ubica nije neko drugi, Lindzi. Kendas Martin je ubica.

34. Ulazei u sudnicu sledeeg jutra, Nik Gejns ree Juki:


ta je ovo? Vie nema draesne deice u prvom redu. Juki odloz i akten-tas nu na sto i kris om osmotri red sedis ta iza stola odbrane. Tamo je ugledala nepoznata lica. Izgledali su mlado i napeto. Verovatno studenti prava. Dece Martinovih nije bilo. Pretpostavila je da su posluili svojoj svrsi - pre nego to je Dankan vrisnuo i naljutio sudiju. Sud je nastavio sa zasedanjem. Sudija Lavan se obratio Juki, zamolivs i je da pozove sledec eg svedoka. Bila je spremna. Narod poziva Feliksa Atona da svedoi. Crnokosi brka od c etrdesetak godina u sivom sakou i crnim pantalonama skupog izgleda poloio je zakletvu. Juki ga je zamolila da kae kako se zove i ime se bavi. Ja sam agent za nekretnine. Za skupa imanja ree Aton. Juki stade da etka sudnicom i ree: Koliko dobro poznajete Kendas Martin? Viali smo se nekih godinu dana. Pod Viali mislite na ljubavnu vezu? Da.

Kako ste je upoznali? Denis Martin je zatraz io od mene da procenim kuc u koju su on i Kendas posedovali. Ona me je zvala poto sam izvrio procenu i traila da joj dam informacije o tome. Jasno mi je ree Juki. Pogledala je nakratko u beleke, pa nazad u svedoka. I koja je bila vrednost kue? U tom kraju i u tako dobrom stanju, ne manje od tri i po miliona. Neki bi platili i do pet. Jeste li imali prilike da se sretnete s Denisom vie od jednom? Jesam. Pod kakvim okolnostima? Na svake dve nedelje bi se pojavio u restoranu u kojem smo Kendas i ja vec erali i seo za sto do nas eg. Sedeo je pored nas u bioskopu dva puta. Pratio je Kendas da bi je nervirao. Koristio je te prilike da sa mnom vodi sarkastine drugarske razgovore. Dakle pratio ju je. Je li Kendas besnela zbog toga? Prigovor - ree Hofman. Navoenje svedoka na odgovor. Dozvoliu. Odgovorite na pitanje, gospodine Aton. Aton ree: Denis Martin je stalno podbadao Kendas. Hvalio se meni i njoj kako se via s dosta razlic itih z ena. Rekao mi je da bi se odmah razveo od Kendas kad bi mu dala ono s to z eli - kuc u, alimentaciju i decu. Govorio je da eli sve. Na taj nain je pokuavao da je mui dok ne popusti. I je li vam Kendas ikad rekla da e pristati na njegove uslove? Ne. Volite li doktorku Martin? upita Juki. Da, volim je. A da li je ona vama rekla da vas voli? Jeste. Ali nije htela da se razvede od mua. Bio je zao tip. Da nije insistirao na starateljstvu nad decom, pustila bi ga da ide. Ali nije elela da mu da zajedniko starateljstvo. Lepo od nje. Hofman ustade i uloi prigovor. Juki ree: Povlac im komentar. Imam jos samo jedno pitanje, gospodine As ton. Kaz ete da ste se vas dvoje voleli. Ipak, Denis Martin vam je stajao na putu. Da li vam je Kendas Martin ikad rekla da bi volela da ubije svog mua? Pa... ne bi to zaista uinila. Da ili ne, gospodine As ton? Pod zakletvom ste. A imamo i vas iskaz koji ste dali ranije pod zakletvom. Ah. Da, rekla je to, ah... Odgovor je da. To je sve, gospodine Aton. Hvala vam. Unakrsno, gospodine Hofman? - upita Lavan. Fil Hofman ustade, zakopa sako, ispravi svoju ermes kravatu i prie pultu za svedoke. Gospodine As ton, na osnovu vas ih razgovora s Kendas, mislite li da je zaista htela da ubije svog mua? Prigovor, asni sudijo. Od svedoka se trai da nagaa ree Juki. Odbija se - ree sudija Lavan. Svedok moe da odgovori. Ne. Kendas nije nasilna. Dozvolite da vas pitam sledec e rec e Hofman. Poznavali ste optuz enu godinu dana. Za

to vreme, da li vam je ikada pokazala neki pitolj ih rekla da poseduje pitolj? Ne, nije. Hvala vam. Nemam vie pitanja. Svedok moe da napusti govornicu - ree sudija.

35. Juki je potisnula rastuc i bes prema Hofmanu i koncentrisala se na svoju svedokinju, Sindi
Pari, kuvaricu Martinovih, koja je ivela kod njih u kui. Paris ova je bila mehanic ar za odrz avanje mlaznih motora u mornarici SAD, a sada je bila u pedestim, krupna ena sa izbledelim tetovaama na podlakticama. Koliko dugo ivite u domainstvu Martinovih? - upita Juki kuvaricu. Sledeeg meseca e biti jedanaest godina. Dola sam kod Martinovih poto se Kejtlin rodila. I da li biste rekli da vam je, kao c lanu domac instva, poznato u kakvom stanju je bio brak Martinovih? Da, rekla bih da jeste. Kako su se njih dvoje slagali? Uopte se nisu slagali. Gospoice Pari, da li ste bliski s doktorkom Martin? Krupna ena je izgledala kao da joj je neprijatno. Pogledala je u ake i promrmljala: Da. Ona mi se poverava. Juki je plasirala sledee pitanje lagano, ali pravo pod preku. Da li se Denis Martin viao s nekim? To jest, je li spavao s drugim enama? Ne bih znala rei. Ne biste znali, gospoice Pari? Sa mnom nikad nije govorio ni o c emu drugom osim o hrani rec e kuvarica, izazvavs i salvu smeha na galeriji. Juki se nasmeila, saekala da se smeh utia, pa upitala: Da li je doktorka Martin priala s vama o ljubavnim vezama svog mua? U poetku jeste. Kasnije manje. Gospoice Paris , dozvolite da budem preciznija. Da li vam je Kendas Martin rekla kakva je oseanja gajila prema svom muu nedelju dana pre nego to je ubijen? Da. Muc io ju je, neprestano. Vec e pre pucnjave rekla je da ga mrzi. Rekla je da bi ga ubila kad bi mogla. Pretpostavljam da je to ono to elite da kaem. Samo recite istinu, gospoice Pari. Njihov brak nije bio lep. Nijedno od njih dvoje nije imalo koristi od onog drugog. Da li vam je Kendas Martin ikad rekla da bi volela da ubije svog mua? Jeste. Nemam vie pitanja ree Juki, vraajui se za svoj sto. Mogu li da kaem jo neto? To je sve, gospoice Pari. Zavrili smo. Fil Hofman ustade i prie Jukinoj svedokinji da je unakrsno ispita. Ree: ta ste hteli da kaete, gospoice Pari?

Htela sam da kaem da je doktorka Martin dobra osoba. I da voli svoju decu. Zbilja jeste. Gospoice Pari, jeste li ikad videli neki pitolj u kui? Ne, nikad. Hvala vam. To je sve. Juki se osloni dlanovima o sto, ustade i ree: asni sudijo, volela bih da dodatno ispitam svedoka. Sudija ree: Samo izvolite, gospoice Kasteljano. Gospoice Pari, da li doktorka Martin voli svoju decu dovoljno da bi ubila za njih? Prigovor - rec e Hofman. - Advokat tuz ilas tva navodi svedoka na odgovor. I zahteva od njega da nagaa. Usvaja se. Povlaim pitanje ree Juki. Nemam vie pitanja, sudijo. Svako bi to uinio odgovori kuvarica. Hvala vam, gospoice Pari. Slobodni ste ree sudija. Svako bi ubio za svoju decu promrmlja kuvarica glasno, dok je ustajala s mesta. To je zakon prirode. Hofman ustade da uloi prigovor, ali sudija ree: Ja c u, gospodine Hofmane. Gospoice Paris , svedoc ili ste pod zakletvom. Gotovo je. Porota e zanemariti svedokinjine spontane opaske. Nec u da me uc utkujete rec e kuvarica, dok se povlac ila preko sudnice. Svako bi ubio za svoju decu.

36. Sindi je zurila u monitor svog kompjutera, vis e nego svesna tajmera u levom uglu ekrana koji
je odbrojavao sekunde do njenog roka za predaju teksta u etiri sata. ovee, kako se zaglavila. Pos to je jedva ispos tovala juc eras nji rok, jos nije znala kako da napis e ovu pric u. Srceparajuc i i zaista uasavajui intervjui sa rtvama silovanja bili su prilino ivi u njenoj glavi, ali nije smela da navede imena svedoka, nije smela da citira medicinske sestre, i nije bilo izvora bliskih policiji" jer policija uopte nije radila na tom sluaju. Sindi je ogolila injenice do samih kostiju. Mete napada bile su z ene koje z ive i rade na tri razlic ita mesta u gradu. Te z ene nisu bile istog tipa. Bile su razlic itih godina, zanimanja i nacionalnosti. Nimalo nisu lic ile jedna na drugu. I najgore od svega: Sindi moz e nasmrt da isprepada c itateljke ovom pric om, ali ne zna kako mogu da se zatite od silovatelja. Ponovo je is citala beles ke koje je pohvatala tog jutra intervjuis uc i poslednju z rtvu, Inez Fleming. Poput Laure Rizo i En Benet, Inez Fleming se probudila blizu kuc e posle nekoliko sati kojih se nije seala. Za to vreme su je silovali, nespretno obukli i ostavili napolju. Flemingovu je u devet tog jutra pregledao lekar u urgentnom centru bolnice Sent Frensis. Glavna sestra je pozvala Dz ojs Miler da joj kaz e da imaju z rtvu silovanja poput onih koje su ranije te nedelje dole u bolnicu Metropoliten.

Dojs je pozvala Sindi. I Sidni je otila da se vidi s Flemingovom. Prvo s to je Sindi primetila kod Flemingove jeste to da ona nije nimalo slabas na. Inez je imala devedesetak kila i radila je kao uc iteljica na zameni u jednoj drz avnoj s koli u Mis nu. Izgledala je kao da ume da se snae na ulici, i za razliku od prve dve rtve, Inez je bila udata. Inez je rekla Sindi da se sea da je ula neto dok je bila u stanju nalik snu. Rekla je: - Radilo se o nekakvom velikom danu . ta je to? I Sindi je to elela da zna. To je nalikovalo delic ima sec anja koje su ostale z ene pominjale. Poput Laure i En, Inez nije mogla c ak sa sigurnos cu da kaz e ni da li se radi o sec anju. Moz da je to bila fantazija, ili c ak nes to to je ula dok je leala na ulici. U tom trenutku je stigao muz Inez Fleming i rekao joj da ne pric a s novinarima, i sad, s est sati kasnije, Sindi se koprcala u ivom pesku i ponestajalo joj je vremena.

37. Sindi je istegla prste i isprobala jedan naslov: Silovatelj drogira i ostavlja z rtve po gradu .
Kucala je uvod: Nakon to su povratile svest, tri ene su prijavile da su bile drogirane i silovane kad joj je telefon zazvonio. Pogledala u ekran. Bio je to Rii. Treba li da prihvati poziv, ili da pusti da se javi govorna pos ta? Bilo je 15.23. Nema vremena da pria s njim. Ne sada. Ovo joj je jedina pria i mora da radi na njoj. Zgrabila je slualicu posle treeg zvona. Mogu li da te pozovem kasnije, Rii? Imam rok. Oduzec u ti samo sekund rec e on, s vragolastim tonom u glasu. - Zelim da upoznas jednu vanu osobu. Sindi se nasmeja, okrenu se u stolici da ne bi videla sat. Stvarno? Koje ta vana osoba? Neu da ti kaem. Ne sad. ta ako mi kae nezvanino? upita Sindi. Svia mi se tvoj stil, Sin, ali ipak e morati da saeka. Bedak. Gde si sad? Na ulici ispred Marka Hopkinsa, c ekam Lindzi. S Ric ardsonovima je. Trebalo bi da sie za sekund. Sindi je zamislila Ric ija kako stoji naslonjen na neobelez en policijski auto, u plavom kao i uvek, meke, svetlosmee kose koja mu pada preko ela. Ima li vesti o onoj bebi? upita ona. Jok. Imamo kilometre i kilometre niega ree on. Lindzi ba lino shvata ovaj sluaj. Zar ga ne shvatamo lino i mi ostali? ree Sindi. Nego s ta rec e Ric . - Kad does kuc i, obuci neku inu haljinu. Pokupic u te... Sin, moram da idem. Vidimo se kasnije. ekaj. Kad? U sedam, moe? Savreno. Sindi je napisala priu brzo i sa samopouzdanjem, kao to radi kad nema vremena za gubljenje. Pogledala je na sat u uglu ekrana i videla da c ak moz e da stigne i da brzo dotera tekst. Kad je

pritisla polje za slanje elektronske pos te, sat je pokazivao 15.59. Protresla je s ake i zavalila se u stolicu. Njena pria e ujutru osvanuti na ulicama. Policajci e je proitati, a moda e to uiniti i silovatelj. ta e se onda desiti?

38. Sindi je izula cipele u malom predsoblju i, svlac ec i se dok je ulazila u spavac u sobu, bacila
odec u na krevet i otis la pod tus . Ric je rekao da obuc e neku inu haljinu. Nije mogla c ak ni da nasluti ta je isplanirao. Gde idu i ko je ta vana osoba koju e upoznati? Voda pod tus em bila je topla i okrepljujuc a. Sindi je stajala z murec i, pus tajuc i da joj se voda sliva niz glavu. Uopte se nije pomerala, ali mozak joj je radio. Razmis ljala je o Ric iju o tome kako je Lindzin novi partner, kad ga je upoznala, ne samo poremetio c itav njen svet vec je izbacio s putanje i nekoliko susednih planeta. Da, bio je prelep, ali hvala bogu s to je uspela da svoj ljubavlju opijeni mozak drz i pod kontrolom dovoljno dugo da shvati da je dobar izgled Ric a Konklina samo ukrasni papir. On je bio dobra osoba. Bio je inteligentan. S njim je bilo lako pric ati. Zas titnic ki se odnosio prema njoj. Bio je pravi c ovek za nju, definitivno. A i on je bio lud za njom. Mora da prizna da je jedno vreme brinula da je Ric do us iju zaljubljen u Lindzi. Videlo se da izmeu njih sevaju varnice kad su zajedno. Ali kad ih je pitala, oboje su govorili: Ne, ne, ne. Mi smo samo partneri." Sad kad su ona i Ric i z iveli zajedno, brinulo ju je samo jedno da li c e se bezbedno vratiti kuc i svake veeri. Sindi je izas la ispod tus a, obrisala kosu i obukla malu, crnu haljinu nikol miler s dubokim dekolteom, u kojoj je Ric nije ranije video. Dok je vrac ala o inger u zajednic ki ormar, pomislila je na mesto gde je ivela pre nego to su ona i Rii pronali zajedniki stan. Zgrada u kojoj je ranije z ivela nalazila se na granici dva kraja od kojih je jedan bio u usponu, a drugi na rubu pakla. Nasela je na marketins ku kampanju prodaje nekretnina koja je kao adut isticala doseljavanje dobrostojec ih u taj kraj, jer su joj se svidele otvorene, osunc ane sobe u Blejkli Armsu. A onda se ispostavilo da su povremene smrti u toj zgradi u stvari ubistva. Ric i ona su se zbliz ili dok je z ivela u toj zgradi i pisala pric u o tim ubistvima. Lindzi i Ric su istraz ivah te zloc ine. Kasnije, kad su ona i Ric poc eli da se zabavljaju, rekao joj je da bi z eleo da ona radi bilo ta drugo u novinama osim da pie za crnu hroniku. Ponekad je i ona to elela. Ali c es ce je bila zahvalna na poslu u Kroniklu. To s to je pisala a ponekad i sretala ljude toliko stras ne da su joj se kovrdz e ispravljale od straha, dalo joj je samopouzdanje i uc inilo je boljim novinarom. Sindi je stavila ogrlicu od malih svetlucavih kristala oko vrata i s nalu s cirkonima u kosu. Onda je ukljuc ila TV da c uje vesti. U toku je bio jedan intervju. Reporterka s KWTV-ja pric ala je s nekom enom ije lice je bilo pikselizovano da bi se sakrio njen identitet, ali Sindi ju je prepoznala. Bila je to rtva silovanja koju je upoznala tog jutra. Inez Fleming. Sec am se samo da sam krenula s posla pros le vec eri rec e Flemingova. Jedan ubretar

me je probudio rano ujutru u ulic ici blizu moje kuc e. Jos uvek sam imala sve stvari kod sebe. Tas nu i tako dalje. Moz da je onaj ko me je drogirao i silovao pogledao u moj novc anik i video gde z ivim. Ili je moz da u pitanju neko koga znam. Zenama jedino mogu da poruc im da ne veruju nikome. Sindi je petljala s daljinskim, premotala snimak na DVR ureaju i ponovo pogledala intervju. Neko je saznao za njenu priu. Pric a je izas la u javnost, ali misterijaje ostala nerazjas njena. Ko je to uc inio? Sta se desilo? Zato su te rtve bile napadnute? Da li su napadi lic ne prirode ili nasumic ni? Koliko z ena c e taj tip silovati pre nego s to ga uhvate? Ovo je znala: drae se ove prie do kraja. Telefon zazvoni pored kreveta i ona ga podie s baze. Rii? Sii dole, duo. Oekuj neoekivano. Da, to sam rekao. Budi spremna na sve.

39.
Jukin pratilac je sedeo pored nje u separeu u Odmetniku, elegantom restoranu pored vode u Somi, 3 s neometanim pogledom na most Bej. Niz bakarni zid iza njihovih lea slivao se slap vode, tekuc i od plafona do poda. Butine su im se dodirivale, njegova od sunca izbledela kosa, zac es ljana unazad i ravno pods is ana, padala mu je po okovratniku dok joj je pric ao o poslednjem sluc aju na kojem je radio u Majamiju. Juki je bila oarana zvukom njegovog glasa. Tip istrc i iz banke s dinamitom zakac nim za grudi, s platnenom vrec om preko ramena. Ue u kola, stisne gas i zakuca se u kola pravo ispred sebe. O, ne. Ma daaaj... ree Juki. Da, jeste - rec e Dz ekson Brejdi. - Zakuca se svojim s evroletom u prtljaz nik te honde. Onda se izveze u rikverc i ode, a tip iz honde pozove policiju. Vozac honde je dobro osmotrio Gospodina Eksplozivnog i upamtio je deo tablica na evroletu. ovee. Svaka ast. U meuvremenu, blagajnik je aktivirao alarm, i sad je c itav karavan policijskih vozila krenuo u poteru za s evijem i pronas ao ga ostavljenog u kanalu pored puta. Takozvani dinamit bio je na prednjem sedis tu, napravljen od ofarbanih plastic nih cilindara i z ice. U svakom sluc aju, tip je ukrao c etiri hiljade, a oni su otkrili njenov broj tablica, adresu i tako dalje. Zvao se Timberland Karson i policija ga je traila zbog oruane pljake neke samoposluge. Brejdi zastade i otpi gutljaj piva. Nemoj sad da stajes - rec e Juki. Polako je pila svoje pic e. Samo ga je pijuckala. Bilo je ukusno, ali nije htela da se napije na svom drugom sastanku za nedelju dana s Deksonom Brejdijem. I sad je taj sluc aj dopao meni jer sam ja radio na sluc aju te oruz ane pljac ke nastavi Dz ekson. Odemo ti mi do Karsonovog stana, pokucamo mu na vrata rec e Dz ekson, udarajuc i po vazduhu da demonstrira kucanje. Policija Majamija. Otvorite, gospodine Karson. Karson otvori vrata. Oh, vec ste pronas li moja kola? Taman sam hteo da prijavim da su mi ih ukrali. Brejdi prasnu u smeh i Juki se nasmeja zajedno s njim. Brejdi je imao odlic an tajming i umeo je

da imitira glasove. Zabavan tip. Brejdi rec e: U meuvremenu, vidim kako na jednoj kuki pored vrata stoje obes eni kljuc evi od kola s malim priveskom u obliku znaka s evroleta. Kaz em: Ima li ovde jos koga, gospodine Karson? Nema, kaz e on, i mi uemo u kuc u. Morao je da nas pusti jer on je z rtva. Neko mu je ukrao kola, je li? Moj partner postavi Karsona uza zid i kaz e: 'Uhaps eni ste zbog pljac ke one samoposluge. Dok je stavljao lisice Karsonu, ja sam is ao okolo traz ec i vrec u punu para. Na vidiku nije bilo niega, ali video sam da je brava na vratima od spavae sobe razvaljena ree joj Brejdi. Gurnem vrata ramenom, a Karsonov cimer, koji ne bi trebalo da se nalazi tu, sleti s kreveta i zavue se u otvor izmeu kreveta i zida. Zdraaa-vo. Da. Zdravo, cimeru a na krevetu kofer pun oruz ja pis tolja i noz eva, kao tezga na buvljaku. Izvukao si pitolj? - upita Juki. Jas ta, i ciljam u krevet, vic uc i: Izai odatle, ruke uvis. Znas vec . Ne glupiraj se. A tip iskoc i s poluautomatskom pus kom i kaz e: Mogu da te ubijem. A moz da i obojicu. Ili moz ete da me pustite da odem. Ja se razderem: Baci oruz je, baci oruz je!. Ali idiot zapuca, meci lete kroz vrata, i sekund pre nego sam uzvratio vatru, on pogodi Karsona u uvo. Jebote. Znai, upucao si cimera? upita Juki. Brejdi ree: Nego ta sam. Morao sam. Znai, dvojica su poginula. Ali, pogledaj me, priam ti ratne prie. Volim da sluam tvoje ratne prie - ree Juki. Aha rec e Brejdi. Znas da ljudi kaz u da te ono s to ti se kod nekoga svidi kad ga upoznas kasnije izluuje? Juki se nasmeja. Ne brinem se ree ona. Onda dodade: Hteo si da znam da si ubio nekoga. Zato? Brejdi klimnu glavom, s aka sklopljenih na stolu. Dok je unutras nja kontrola zavrs ila sa mnom, poeleo sam da odem iz Majamija. Hteo sam da zna to. Ovde sam za stalno. Konobar prie i ree: Va sto je spreman. Juki poe za konobarom na sprat do meusprata s pogledom na svetla na mostu, s etalis te ispod i Kupidonov luk, ogromnu skulpturu na otvorenom, luk sa strelom koja probija tlo. Bila je svesna da Brejdi hoda iza nje i svideo joj se oseaj da ga ima iza lea. Ali bila je i zabrinuta. Ne zato s to je Brejdi ubio c oveka, vec zato s to c e morati da kaz e Lindzi da se zabavlja s njenim efom.

40. Sindi je pogledala kroz prozor koji je gledao na ulicu Kirkam i ugledala elegantna crna kola
kako se pribliz avaju ulicom. Zaustavila su se ispred skromne trospratne stambene zgrade u kojoj je ivela s Riijem. U toj zgradi nisu z iveli bogati i slavni ljudi, pa je pomislila da bi ovaj razvoj dogaaja moglo da

ispadne zanimljiv. Voza je izaao iz kola i krenuo da se penje uza stepenice ispred ulaza. U hodniku joj je zazvonio interfon. Sindi pomisli da je pogreio broj, i prie interfonu. Da? Gospoice Tomas. Vaa kola su stigla. Moja kola? Jeste li vi Sindi Tomas? Silazim odmah ree ona. Sindi je obukla svoj najbolji kaput od crnog kas mira sa starom dugmadi. Zakljuc ala je stan i strc ala niz tri niza stepenika i stepenice ispred zgrade do trotoara. Ric i je stajao pored kola s ogromnim buketom ruiastih rua u ruci. Nosio je odelo. Bilo je plavo, Ric ova jedina boja, a na sebi je imao i us tirkanu belu kos ulju i kravatu sa srebrnim i belim prugama. Sindi je trebao c itav sekund da shvati da je to u odelu zaista Ric ard Konklin, s nekim likujuim izrazom u oima. Nije joj bio roendan. A nije ni njegov. Ko li je taj neko s kim je rekao da eli da je upozna? Boz e, prelepa si - rec e Ric kad mu je Sindi pris la dovoljno blizu da mu vidi posekotinu od brijanja na vilici. Uzeo si mi re iz usta ree ona. Bacila mu se u naruc je i poljubili su se nekoliko puta pre nego s to se Ric odvojio, i smejuc i se rekao: Mogu li da vas uvedem u nae privatne odaje? Kuda idemo? upita ona kad su se smestili na zadnje sedis te automobila, s njenim nogama preko njegovog krila. Ko je ta tajanstvena osoba? Reci mi odmah. Neu da ti kaem. Sindi ga nez no c us nu nogom u mis icu dok su kola is la od parka Golden Gejt do Hrastove ulice, zatim duz te s iroke, prometne saobrac ajnice omeene drvec em iz koje su skrenula u Aveniju Van Nes, a iz nje, pros avs i pored gradske skups tine, u ulicu Kalifornija. Volim da pokus am da sakrijem poneto od tebe s vremena na vreme ree Ri. Sindi se nasmeja i ree: Pa, uspeo si, inspektore. Ne mogu da naslutim s ta si smislio. I dalje nije mogla da nasluti kad su kola usporila ispred katedrale Boje milosti i zaustavila se tu. Katedrala Boz je milosti je ogromna, zadivljujuc a graevina duge istorije, u gotskom stilu, koja potic e iz perioda od pre zemljotresa i poz ara iz 1906. godine, i koja nakon rekonstrukcije traje i do danas. Ta katedrala je bila tako blizu mesta gde su ona i Ric i z iveli da je pros la pored nje mnogo puta, uvek se divec i velic anstvenom prozoru visokih lukova i tornjeva i Gibertijevih Rajskih vrata, replike originalnih zlatnih vrata sa starozavetnim motivima iz Firence. Ko kod bi ugledao ovu katedralu pomislio bi na Boga. Sindi nije c ak ni bila sigurna kako stoji kad je vera u pitanju, ali svaka katedrala ima neki znac aj i za ljude koji nisu religiozni. Ona nije samo bogomolja vec i svedoc anstvo o minulim vremenima i smeni generacija, roenju i smrti itavih porodica. Sindi je drhtala, potpuno zanemela, dok su se Ric i ona uspinjali stepenicama, i kroz otvorena vrata stupali u lavirint isklesanih stubova od krenjaka irine deset metara. Kad je stupila u centralnu lau, Sindinu paz nju privukli su visoki vitraz ni prozori, a zatim je pres la pogledom preko murala koji su se protezali od zadnjeg dela crkve sve do oltara. Bila je oarana. Nije znala ta, ali osetila je da se sprema neto za pamenje.

41. Ric ovo srce je tuklo kao ludo dok se spus tao sredis njim prolazom katedrale Boz je milosti sa
Sindi, pun strahopos tovanja pred prizorom monumentalne luc ne tavanice i zlatnog raspec a iza oltara. Sindi mu je zaustavljala krvotok u s aci, okrec uc i glavu navis e k njemu, upitno ga gledajuc i, ostavi bez teksta prvi put otkako ju je upoznao. Zaustila je da pita: Sta se des ... ali iskrenula je stopalo i s tikle su joj se izmakle pod nogama. Ric ova ruka joj je prolazila ispod lakta i drz ala je pri dnu lea. Uhvatio ju je pre nego s to je pala i osmehnuo joj se. Osetio je kako smeh preti da provali iz njega. Ne smem nigde da te vodim ree on. Oigledno ne ree ona. Cinilo se da je oltar u dnu prolaza, kojim su se pruz ale stotine redova uglavnom praznih klupa, udaljen itav kilometar. Ri je osetio kako mu srce tue o rebra. Usta su mu bila suva. I nikad nije bio tako siguran u neto u itavom svom ivotu. Kroz glavu su mu prolazile slike Sindi: prvi put kad ju je video s Lindzi, krupnih oc iju, ljubopitljivu, prednjih zuba koji su se blago preklapali, od c ega joj je osmeh bio mnogo sladak, nepresuni izvor radosti. I Sindi sada, njeno drago lice uokvireno svim tim plavim loknama. Njegova Sindi. ena koju tako dobro poznaje. Prisetio se vremena kad je praktic no bila trec i policajac u njihovom timu, kad su on i Lindzi radili na seriji ubistava u zgradi u kojoj je Sindi ivela u to vreme. Tada je dosta toga saznao o njoj. Kako je suoc ena s opasnos cu nepokolebljiva. Koliko se trudi da gura napred kad je uplas ena. Neizmerno joj se divio zbog tih osobina. Ah zbog toga je i brinuo za nju. A onda su s nali pred oltarom. akon se nasmeio, gotovo namignuo, a zatim nestao u senkama i njih dvoje su ostali sami. S kim se nalazimo ovde? upita Sindi tiho. S tvojim buduim muem, nadam se, Sin. ta misli o tome da se venamo ovde? Da li me ti to prosi, Rii? Rii se spusti na jedno koleno. Ree: Sindi. Ako nes to znam, to je da si ti ljubav mog z ivota. Zelim da provedem ostatak svog veka upoznajui te i volei te jo vie nego to te sad volim. Hoe li se udati za mene? Izvadio je malu plis anu kutiju iz dz epa od sakoa i otvorio poklopac. Unutra je lez ao verenic ki prsten njegove majke s jednim dijamantom. Dala mu ga je uz rei: Ovo e jednog dana dati nekoj veoma posebnoj eni. Sindi se zagledala u prsten, a zatim u njega. Pretpostavljam da hou ree ona. Onda je prasnula u smeh i ispruz ila prst koji se toliko tresao da je, s obzirom na to da su se i njemu ruke tresle, bio veliki uspeh kad ga je Ri nataknuo na mesto. Prva prepreka koju smo preskoili - ree on. Na koga si tako duhovit? - rec e ona, poduz uc i ga na noge, prepus tajuc i se zagrljaju njegovih snanih ruku, i apuui mu na uvo.

Slus aj. Ovo ti govorim zvanic no i ozbiljno. Volim te do smrti. Bic e mi c ast da budem tvoja jedina i prava ena. Konklin ree svojoj buduoj mladi: Taj govor si unapred spremila, zar ne? Moda i jesam ree Sindi. Jer zaista to oseam prema tebi, Rii. Hvala s to si pristala rec e, zagrlivs i je tako snaz no da ju je odigao s poda. Njih dvoje se poljubis e a kutijica od nakita pade, zakloparavs i po mermernom podu. Vernici koji su sedeli u prvom redu klupa pozdravis e ih aplauzom koji je odjeknuo poput lepeta gulubijih krila iznad njihovih glava.

42. Do je bio na poslovnom putu, u obilasku losaneleske luke, i nije bio siguran kad c e se vratiti
kui. Otrc ala sam s Martom od sinagoge u ulici Lejk do Si Klifa i nazad, zagledajuc i sedane tamnih boja. Celim putem sam razmis ljala o bebi Ejvis Ric ardson. Nisam mogla protiv sebe, i posle pet kilometara zagledanja kola i i tabananja po betonu, bila sam iscrpljena. Stan nam je bio u mraku kad sam ula u njega sva zadihana i oblivena znojem. Upalila sam svetio, istus irala se, nasula sebi c as u s ardonea i otis la do kuhinje. Sipala sam Marti govei gulas iz konzerve, napunila joj c iniju vodom i upalila TV. Kris Metjuz je stigao do onog dela svoje emisije kada pric a o politici dok sam ja podgrevala dz ambalaju koju je Dz o spremio nekoliko dana ranije. A onda je zazvonio telefon. Uvek zazvoni telefon. Pre mesec dana donela sam odluku da se ne javljam na telefon ni na iksni ni na mobilni. Tako sam propustila poziv koji je mogao da mi promeni ivot. Dz akobi me je zvao zapravo c etiri puta da mi ponudi mesto poruc nika koje je napus tao jer je bio unapreen u kapetana. Dok sam ja konac no razgovarala s njim, taj posao je vec bio oprezno ponuen Brejdiju. Pomislila sam da je to znak da Brejdi treba da ga dobije. To je bilo u redu s to se mene tic e. Volela sam posao istraz itelja na terenu. To je iscrpljujuc i posao i od njega nikad ne moz ete da pobegnete, c ak ni na jednu noc , ali kao i za mog oca pre mene, rad na ulici je moj ivotni poziv. Dz ekson Brejdi je, s druge strane, bio ambiciozan. Vaz io je za dobrog policajca i znala sam da je on budunost Policije San Franciska. Uc inila sam pravu stvar time s to sam se sklonila u stranu, ali od tada vis e pazim da se javljam na telefon. Bez ic ni telefon na radnoj povrs ini u kuhinji zazvonio je po trec i put. Bacila sam pogled na ekran. Bila je to Sindi, pa sam zgrabila aparat s baze. Udajem se viknu mi Sindi na uvo. ta? ta si rekla? Venaemo se. Rii i ja. Upravo me je zaprosio. O, boz e, to je sjajno - rekoh, odus evljena ali i zabrinuta da c e Sindi dobijati previs e nezvaninih informacija svake veeri od mog partnera. Plus, volela sam da budem broj jedan u opcijama za brzo biranje na Riijevom telefonu.

Ta sebic na misao je nestala dok je Sindi brbljala u slus alicu o Ric ijevoj prosidbi u katedrali Boje milosti, dijamantskom prstenu i srei od koje joj je srce pevalo. To je divno, Sin. Daj mi Ria da mu estitam. Pric a sa svojim tatom. Rec i c u mu da te pozove. Oh, neko me zove rec e ona. Mama mi uzvraa poziv. Vai, Sindi. Mnogo sam srena zbog vas dvoje. Promenila sam kanal na ragbi utakmicu i gledala kako domac in unis tava gostujuc i tim dok sam veerala. Onda je telefon ponovo zazvonio. Bila je to Juki. ta je sad? Linds, jesam li te uhvatila u loem trenutku? Juki je nategnuto komunicirala sa mnom otkako sam joj rekla za svoj razgovor s Kendas Martin pre dva dana. Nadala sam se da e ovaj poziv moda biti zrak sunca koji e razvejati oblake. Sve je u redu rekoh. Nisi. Htela sam da ti kaz em nes to onaj dan, ali skrenule smo na drugu temu. Ne znam kako c es ovo prihvatiti, Linds. Juki, ne postoji nita to ne moe da mi kae rekoh. Dobro. Uh. Radi se o Brejdiju. ta s njim? Pozvao me je da izaemo. Otis la sam s njim na vec eru. Dva puta. Bilo nam je lepo. Tako da smo... uh, zajedno. Prestala sam da dis em i samo sam drz ala telefon snaz no pritisnut na uvo, c ekajuc i sledec i udarac. Linds? Dekson Brejdi? ali se. Reci da se ali. Stvarno mi se svia, Linds. Samo sam htela da uje to od mene. Mislila sam da ne postoji nis ta s to Juki ne moz e da mi kaz e, ali pogres ila sam. Ova vest me je potresla. I nisam znala kako da kaz em mojoj dobroj drugarici zas to sam se osec ala potreseno do kostiju. Lindzi, hoe li molim te rei neto? Ne postoji dobar nac in da ti ovo kaz em. Proverila sam Brejdija kad se pridruz io odeljenju rekoh. - On je oenjen, Juki. Je li ti Brejdi rekao da je oenjen?

DRUGA KNJIGA Lai, lai i jo lai

43. Ta nedelja je bila samo moja.


Naruc ila sam jaja i pljeskavice od krompira kod Luisa, u jeftinom malom restoranu u Aveniji Point Lobos. Bilo je to sjajno rustic no mesto, podignuto 1937. godine na litici koja gleda na okean. Istina, Luis jeste privlaio turiste, ali u njemu su se ipak hranili domai ljudi, naroito rano ujutru. Jos je bilo previs e rano za turiste, tako da je Luis bio pun redovnih mus terija, uglavnom rekreativaca koji su trc ali i pes ac ili stazom Lends end uz obalu, i koji su se sada opus tali i c itali novine za ankom. Niko nikome nije smetao. Uzdahnula sam od zadovoljstva. Sa svog mesta u separeu imala sam pogled na ostatke kupalis ta Sutro na Lends endu, a mogla sam da vidim i svoje parking-mesto ispred Luisa i Martu na prednjem sedis tu svog eksplorera. Pre nego s to smo dos le ovamo, svratile smo do Krisi Filda da bi Marta mogla da se istrc i po pes canoj plai i pliva u talasima u zalivu. Pazite, tanjir je vruc rec e konobarica, spus tajuc i moj doruc ak. Dopunila mi je veliku smeu olju svee skuvanom kolumbijskom kafom. Hvala. Izgleda savreno rekoh. Mobilni mi je zazvonio taman kad sam podigla viljus ku. Zas to sam tako prokleto popularna? Pogledala sam u telefon, ali nisam prepoznala ime na ekranu. Ko je V. Stajhel? Da li da se javim? Ili da pustim da se javi govorna pota? Bacila sam novi, uhvatila ga i obrnula na nadlanici. Provirila sam. Bokserova - rekoh s uzdahom u telefon. Narednice Bokser, ovde Vilhelmina Stajhel. Vili. Upoznala sam vas pre neki dan u Brajtonu? Sad sam je se setila. Vili Stajhel je bila jedna od s kolskih drugarica Ejvis Ric ardson. Imala je sjajnu crnu kosu do ramena, naoare s elinim ramom i jarkocrveni karmin. Takoe sam se setila koliko je oklevala da pric a sa mnom i Ric om pre nekoliko dana, ali sudec i po njenom glasu, sad je imala neto vano da mi kae. Nisam mogla nis ta da vam kaz em dok ste bili ovde rec e mi Vili Stajhel. Ljudi bi shvatili da sam cinkaro. Hajde da ne brinemo o cinkarenju rekoh. Cinkaros i mogu da budu i junaci. Znas li gde moemo da naemo Ejvisinu bebu? Ne, to ne znam. Ja se druz im s Lerijem Fosterom. Rekao je da treba da vas okrenem. Jeste li blizu kompjutera? Ne, ali imam dosta dobar telefon. ta treba da potraim? Hou da vam pokaem neke slike. Na Fejsbuku. Ali ne elim da vam dam svoju ifru. Mala se brinula zbog s ifre nec eg s to moz e da promeni pritiskom na nekoliko tipki na tastaturi ali nisam htela da je pritiskam. Vili je bila maloletna. Uops te nije morala da pric a sa mnom. ta ako doem u tvoj aki dom? rekoh. Pokazah konobarici da mi donese raun. Ne tamo. Ne elim da me iko vidi kako priam s vama ree Vili. Potisnula sam stenjanje i rekla joj da u se nai s njom u ulici Brajant br. 850 za sat vremena. Biu tamo ree mi Vili. Hoc e li mi pomoc i da pronaem Ejvisinu bebu? Ili c e ovo biti jos jedan trag koji nec e odvesti

nikuda? Stavila sam novanice od deset i pet dolara preko rauna i gladna otila iz Luisa.

44. Bilo je oko deset sati i osamnaest stepeni kad sam spustila prozor nekoliko centimetara zbog
Marte i ostavila kola na parkingu preko puta glavne policijske stanice. Vili Stajhel nije c ekala ispred velike granitne kocke u kojoj radim, pa sam sac ekala na uglu, lupkajui stopalom dok je saobraaj promicao pored mene tempom sporim ak i za nedelju. Deset minuta kasnije, jedan taksi se zaustavio pored ivic njaka i ja sam otvorila vrata mladoj Vili Stajhel. Pozdravila me i, drz ec i se dobrih dva metra iza mene, pos la za mnom kroz dvokrilna staklena vrata u mermerni hol glavne policijske stanice. Vili je skinula kais , stavila ga u korpu, i pros la kroz detektor na ulazu. Pokazala sam znac ku obezbeenju i odvela devojku crne kose, u crnoj odec i i crnog raspoloz enja do odeljenja, u kojem su radili policajci iz meusmene. Zamolila sam narednika Boba Nardouna da se posluim svojim stolom i on je rekao: Naravno, Bokserova. A ta u ja? Da radim na svom nevidljivom kompjuteru? Ustaj, Nardoun. Zagrej kafu. Odmori malo. Neemo dugo. Rekvirirala sam radnu stolicu, a Vili Stajhel je stajala pored mene dok sam se logovala na svoj nalog. Onda sam ustupila devojci stolicu kako bi unela svoje informacije u moj kompjuter. Nagnula se nad tastaturu dok je ukucavala svoju ifru i podatke, rekavi: Dajte mi sekund, u redu? Otvaram fasciklu sa slikama o kojim sam vam priala. Dobovala sam prstima po stolu dok je Vili Stajhel kucala po tastaturi. Napokon je rekla: Evo ih. Okrenula sam monitor ka sebi i zagledala se u sliku fudbalske utakmice. Klinci su trc ali po terenu, lopta je bila u igri, i ljudi su navijali pored igralis ta. Tipic an srednjos kolski sportski dogaaj. Pogledajte ree ona. Ovo je naa utakmica protiv Voriorsa. Slikala sam Larija. Uvec ala je sliku, fokusirajuc i ne na teren vec na ljude koji su posmatrali utakmicu. Videla sam Ejvis Ric ardson koju je aparat uhvatio iz pro ila, u donjem delu karirane barberi pidz ame i dukserici sa kolskim grbom koja je efikasno skrivala njenu trudnou. Stajala je vrlo blizu visokog, crnokosog i zgodnog mus karca koji, kako se meni c inilo, definitivno nije bio student. Vili kliknu mis em i na ekranu se pojavi jos jedna slika, zatim jos jedna; Vili je uvelic avala svaku sliku i kadrirala Ejvis Ric ardson. Na jednoj slici videla sam da se Ejvis i neki lepoliki mus karac dre za ruke. Koje to? - upitah Vili. To je gospodin Riter. On predaje engleski drugim razredima ree ona. ta eli da nagovesti, Vili? Nemoj me terati da nagaam. Devojka se promekolji u stolici. Vili. Nemoj mi traiti vreme. Poz elela sam da je dobro prodrmam, ali ona je donela odluku i bez dodatnih podstreka s moje strane. Svi smo znali da su Ejvis i gospodin Riter bliski rec e ona. Dobijala je odlic ne ocene iz

engleskog, pa smo mislili da mu je omiljena uc enica, ili su moz da bili zaista bliski. Znate na s ta mislim? Jer Ejvis je lagala kad vam je rekla da se zabavlja s Larijem Fosterom. To nije istina. Ja se zabavljam s njim.

45. Vili Stajhel je bacila bombu.


Navodila me da poverujem da je jedna petnaestogodis nja devojka bila u vezi sa svojim uc iteljem engleskog. Sta je to, kog avola? Silovanje maloletnice, eto s ta, zloc in koji bi gospodina Ritera mogao oterati u zatvor. A ako je umes an u smrt jedne bebe? Sluz io bi doz ivotnu robiju u nekom federalnom zatvoru. Rekla sam Vili: Osim tih slika, postoji li jos nes to s to moz es da mi kaz es ? Da li ti je Ejvis rekla is ta o gospodinu Riteru? Jesi li ih videla negde same? Vili Stajhel slegnu ramenima, pa odmahnu glavom. Izgledala je kao da se trudi da nestane kroz naslon stolice. Vili, ovo je veoma vaz no i veoma ozbiljno. Je li moguc e da je gospodin Riter otac Ejvisine bebe? Ne znam. Samo sam htela da vam pokaem slike, a vi sami donesite zakljuke, u redu? Nije u redu. Jedna beba je nestala, Vili. Pokus aj da zamislis kako se Ejvis osec a. Kroz s ta prolaze njeni roditelji. Taj mali dec ak je bespomoc an. Moz da je sam. Moz da umire. Ako znas is ta s to bi moglo da nam pomogne da ga pronaemo, moras mi rec i. To je tvoja obaveza. U stvari, ako znas nes to a ne kae mi, to te ini sauesnikom u zloinu. Nije trebalo ni da dolazim rec e devojka u crnom, ustajuc i sa stolice, prebacujuc i ranac preko ramena. Ne znam nita. Moram da idem. Nisam bila suptilna. Bila sam gruba prema maloj i zapretila joj, i sad joj je bilo dosta. Po hiljaditi put sam poz elela da imam deseti deo Konklinovog takta. Ponudila sam Vili da je odbacim do kole, ali ona ree: Uzeu taksi. Nemojte me nikome pominjati, molim vas. O tome u morati sama da prosudim, Vili. Pogledala me je kao da c u joj zariti oc njake u vrat, a onda je otis la sa odeljenja ne zatvorivs i svoj nalog na Fejsbuku. Narednik Nardoun se obrus io kao kondor. Rekla sam mu da sac eka malo i iskoristila priliku da pronjukam. Kuckala sam po tastaturi, pretraz ila slike na kojima je Riter bio obelez en, i nas la jos fotogra ija uitelja engleskog na Vilhelmininoj stranici i stranicama njenog drutva. Sudec i prema dopisivanju preko interneta i komentarima ostavljenim na virtuelnim zidovima , devojke iz Vilhelmininog kruga c esto su pric ale o Riteru. Mnoge od njih su komentarisale kako dobro izgleda, kako se ponas a na c asovima i spekulisale o tome kakav bi bio u krevetu. Kliknula sam na link stranice Ejvis Ric ardson. Obis la sam njenu stranicu kad je Dz o to predloz io, ali sad sam je posetila s jednim odreenim ciljem. Pomno sam pregledala slike na kojima se Ejvis krevelji s Larijem Fosterom, pije s drugaricama po z urkama i navija na sportskim

deavanjima ali nije bilo nijedne slike nje i Dordana Ritera. Sac uvala sam ono s to bi mi moglo zatrebati kasnije, stavila u imejl i poslala sama sebi. Posle toga sam ugasila kompjuter i vratila Nardounu stolicu. Pravi si dentlmen, Nardoune. Nita, Bokserova. Nego, pojeo sam ti ips iz poslednje fioke. Znala sam - rekoh, pokazujuc i na narandz aste otiske prstiju na drs ci od ioke. Nardoun prasnu u smeh. Dobra si ree. Pozvala sam Ric ija dva puta dok sam is la do kola. Oba puta sam dobila govornu pos tu, i posle drugog puta ostavila poruku: Imam trag, Rii. Dobar je. Pozovi me. Zatim sam pozvala Dz ordana Ritera. Rekla sam Riteru da radim na otmici Ejvis Ric ardson i kako se nadam da e mi on pomoi da steknem bolji uvid u njen karakter. Riter ree: Ne poznajem je ba tako dobro, ali naravno, rado u vam pomoi. Dz ordan Riter je z iveo na samo nekoliko blokova od akademije Brajton. Odvezla sam Martu kui, a potom se zaputila na istok ulicom Kalifornija do ulice Broderik. Jos je bilo rano nedeljno popodne kad sam parkirala auto u lepom stambenom bloku blizu raskrsnice ulica Borove i Broderik. Riter je z iveo u trospratnoj zgradi boje gline s belim ukrasima u klasinom stilu, s dva reda krovnih prozora. iveo je u prizemlju. Pritisnula sam zvono u udubljenju u zidu i predstavila se govorec i u mikrofon. Riterovi koraci postajali su sve glasniji kako je prilazio vratima.

46. Dordan Riter je otvorio vrata svog stana, spustio s aku na kvaku i natenane me osmotrio od
glave do pete. Uzvraala sam mu istom merom. Riter je bio u ranim tridesetim, vitak, neobrijan, lepe kose i zdravih zuba, i na sebi je imao majicu kratkih rukava i donji deo barberi pidz ame. Videla sam Ejvis Ric ardson u istoj takvoj pidami. Moda? Sluajnost? Ili je Ejvis nosila pidamu svog deka? Vidi, vidi ree on. Kooperno kopile mi se nabacuje. Gospodine Riter? Ja sam narednica Bokser - brecnuh se. I pokazah mu znaku. Uite. Jeste za kafu? Upravo sam je skuvao. Rekoh: Moe i prooh pored njega u stan. Stan je imao neki dovrs en izgled, kao da je iznajmljen names ten ili kupljen u jednom danu zajedno s names tajem. Pos la sam za Riterom u dnevnu sobu, primetivs i nedeljne novine na podu i dve olje za kafu na niskom stoiu ispred kaua. Svako ko je zavrs io poc etni kurs za forenzic ara preko interneta shvatio bi da je neko prespavao u Riterovom stanu. Ili je on bio lukav pa je to iscenirao zbog mene.

U kuhinji, Riter ree: lag i eer, narednice? istu crnu, hvala. Kao s to sam rekao preko telefona rec e Riter jedva da poznajem Ejvis. Predajem njenom razredu ove godine, ali osim njenih ocena koje su odline ne znam mnogo toga o njoj. Pola sam za Riterom nazad do dnevne sobe i sela u fotelju nasuprot onoj u koju se on izvalio. Mislim da oboje znamo da to nije istina rekoh. Riter se nasmeja. Hoete da kaete da laem? Bogo moj. To je drsko. Gospodine Riter, hajde da preemo na stvar, moz e? Kako bih ja mogla da odem odavde a vi da se vratite svom vikendu. Koliko dobro poznajete Ejvis Ric ardson? Imam svedoke koji kaz u da ste vas dvoje bili veoma bliski. Oh, ma dajte. Sviam se velikom broju devojaka. Klis e je da se s kolarice zaljubljuju u svoje nastavnike. Nisam ak ni primetio Ejvis. To je istina. Imam fotografije koje dokazuju suprotno. Fotogra ije? Cega? Oh, sad shvatam. Pric ali ste s Vili Stajhel. Zar ne znate, narednice, koliko ljubomorne te devojke znaju da budu? Vili me prati vei deo ove godine. Ma je li? Jeste. Ne postoje nikakve inkriminis uc e fotogra ije mene i Ejvis jer je jedva poznajem. Zanima li vas jo neto? Da. U sluc aju da se beba pojavi, volela bih da dokaz em da nije vas a. Izvadila sam pribor za uzimanje uzoraka DNK iz depa i rekla: Radi se o briu usne duplje. Traje krae od sekunde. Ne mogu da uc inim tako nes to, narednice. Hoc u rec i, ako sam osumnjic en, treba da pric ate s mojim tatom. Pronai ete njegov broj u imeniku pod Advokati". Pribeleiu da niste hteli da saraujete. To je sve za sada. Pa, hvala vam to ste svratili, narednice. Ostavila sam svoju vizitkartu na stolu izmeu dve s olje kafe i otis la iz Riterovog stana. Telefon mi je zazvonio im sam sela u kola i stavila pojas. Ri. Hej rekoh. Ehej! zapeva on u telefon. estitam, partneru rekoh. Nemoj da uprska. Zahvalio mi je, rekao mi da je najsrec niji c ovek na svetu. Kad sam uspela da doem do rec i, prepriala sam mu ta mi se desilo tog jutra. Kae da sumnja da je Riter napravio Ejvis dete? Imam sliku s Fejsbuka na kojoj se Ejvis i Riter drz e za ruke. To jedino znac i da je laz ov, s to je neto i nita u isto vreme. Vidimo se sutra rekoh. Nego ta ree on. Danas je bilo nedelju dana otkako je Ejvis sela u crni ili tamnoplavi sedan za c ijim je volanom sedeo mus karac s francuskim naglaskom, odvezla se nekuda ili nikuda, i porodila se na livadi pored jezera ili u krevetu osvetljenom aluminijumskom lampom. Bilo bi udo ako joj je beba jo iva.

47.

Ejvis nije ovde - rec e Pol Ric ardson kad je otvorio vrata njihovog apartmana. Pozvao me je da
uem i ponudio me pic em, koje sam odbila. Bilo je tek tri popodne, ali on se vec njihao na nogama dok je iao ka fotelji obilazei oko kafenog stoia. Ejvis je htela da izae i vidi se s drus tvom rec e mi Sonja. Osec a se bolje i rekla je da z eli da izbleji. Zapitala sam se da li je blejala s Dz ordanom Riterom neposredno pre nego s to sam stigla kod njega. Vratic e se do vec ere rec e mi njen otac. I sutra z eli da se vrati u s kolu. Pretpostavljam da nema razloga da je spreavamo. Jeste li saznali is ta novo, narednice? Molim vas dajte mi neku nadu rec e Sonja Ric ardson. Ejvisina majka je izgledala ispijeno i ruke su joj bile c vrsto obavijene oko tela, kao da z eli da sprec i sebe da se ne raspadne. Nemamo skoro nis ta na osnovu c ega bismo zapoc eli istragu rekoh joj. Na Pratslistu nije bilo oglasa koji se podudara s onim na koji je vas a c erka rekla da se javila. To ne mogu da objasnim, a vi? Ona je kao sva deca. Izmilja. Ne znam treba li da joj verujete ili ne. Je li ikad pominjala svog uitelja engleskog? Gospodina Dordana Ritera. Dragi? - upita Sonja Riardson svog mua. Je li Ejvis pominjala Dordana Ritera? Pol Riardson je meao pie i nije podigao glavu niti je odgovorio. Mislim da je nisam c ula da pric a o njemu u skorije vreme, iako se sec am da je bila zadovoljna s to joj on predaje rec e Sonja Ric ardson. On je romanopisac, znate. I Ejvis misli da bi jednog dana volela da se bavi pisanjem. Zato pitate za gospodina Ritera? Da li on zna neto? Njegovo ime je pomenuto tokom istrage. Videla sam se s njim. Kaz e da jedva poznaje Ejvis. Ona tvrdi isto za njega. Sonja Riarson dotae ugao oka maramicom. Pretpostavljam da c emo prosto morati da se naviknemo na ideju da bebe nema. Ali tes ko nam je, narednice. Nikad ga nismo videli. ak nismo sigurni ni da lije iv ili mrtav. Kad sam se vratila kuc i u sumrak, Dz o je bio na vratima. Ugledala sam njegov predivni osmeh s trideset metara udaljenosti. Potrc ala sam i zagrlila ga oko vrata bacivs i mu se u naruc je, obavijajui mu noge oko struka. Doov zagrljaj je bio najtoplije, najbezbednije mesto u mom svetu. Hajde da napravimo bebu - rekoh. Ako to znai seks, ja sam za - ree Do. Znailo je. I jeste bio.

48.
s to je, opijena od srec e, napravila dva kruga po irmi da pokaz e svoj novi sjajni verenic ki prsten, Sindi je zatvorila vrata svoje kancelarije i bacila se na posao. Linija jedan je treptala, i ona se javila dok se logovala na blog svojih dounika. Predstavila se, a to je uinio i mukarac s druge strane veze. Red Sanez ovde. Rej Sanez? Red.{4} Kao boja. Mislim da sam video nes to s to bi moglo da vam pomogne u vezi s onom

Nakon

priom koju ste pisali, o tipu koji siluje ene. Dobro, sluam. ta imate? Sindi je podesila slus alice i mikrofon, otvorila novi dokument na rac unaru i otkucala Redovo ime u gornjem levom uglu zajedno s brojem koji joj se pojavio na ekranu. Ona krupna ena koja je bila na televiziji? Znam na koga mislite ree Sindi. Sanez je govorio o Inez Fleming. Nisu joj prikazali lice ali sam je ipak prepoznao. Kad ste je videli? upita Sindi. Pretpros le vec eri. Setao sam psa ulicom Bejker, bas kod ugla sa ulicom Klej. Sedi je stara. Ako je ne proetam kad pone da cvili, napravi haos na tepihu i moja ena poludi... Gospodine Sanez... Zovite me Red. Rede, kad ste videli enu za koju mislite da je ona koju su intervjuisali na TV-u, ta je radila? Nije radila nis ta. Bila je u nesvesti. Mislim, nije znala za sebe. Mislio sam da je pijana. Moz da i jeste bila pijana. Vozac ju je napola pridrz avao, a napola vukao ka jednoj zgradi. Evo. Zapisao sam adresu. Nije daleko od mog stana. Sanc ez mi je proc itao adresu jedne kuc e u ulici Bejker. Nalazila se nekoliko brojeva dalje od adrese Inez Fleming, ali opet, Inez se probudila u ulic ici blizu svoje zgrade. Sindi je otkucala broj kue u svom dokumentu. Rede, kako to mislite voza ? Voza ega? Izvinjavam se. Mislio sam da sam rekao da se radi o taksiju. Jedan od onih kombija. Koje boje je bio taj kombi? - upita ona. Je li na njemu stajao neki natpis ili oznaka, ili moda broj telefona na vratima kombija? Sanez ree: Bio je to obic an kombi boje z utog taksija. Mislim da na zadnjem delu jesam video nes to poput reklame. Kao za neki film. Ne mogu sad da se setim naziva. Razmisliu o tome. A voza? Jeste li ga dobro osmotrili? Jok. Prostirao sam novine za Sedi. Video sam tog c oveka, imao je tamnu kosu, mislim. Da, znam, to bas i nije neki trag. U svakom sluc aju, taj c ovek je napola vukao tu gospou trotoarom. Pomislio sam: ovee, al se ova napila, i dok je moj pas obavio nudu, njih dvoje su nestali. Sindi je zahvalila Sanc ezu i zamolila ga da pozove ponovo ako se seti nec ega. Onda je pozvala Riija. Dragi? Mislim da imam trag o onom serijskom silovatelju.

49. Juki i Nik Gejns su odlazili iz njene kancelarije pos avs i ka sudnici tog ponedeljka ujutru, pola
sata ranije, kao to je Juki insistirala. Nik je osmotrio Juki od glave do pete i rekao: Neto si mi drugaija jutros. Kako to misli? Smei se - ree on. Hoe da kae da se inae ne smeim?

Ne smes is se kad ides na sud. Ha. Znam s ta je. Spavala si s nekim, zar ne? To je srec a posle seksa, zar ne? Juki se nasmeja. Nije. Umukni. Pojela sam krofnu. Sec er mi je udario u glavu, a ti nisi Mentalista. Nadam se da e se Anela Voker pojaviti. ta misli? Je li ti zvuala kao da joj se moe verovati? Zvuala je eljno. Bilo bi ludo da se ne pojavi. Sada su hodali dugim hodnikom sa zelenim podom koji je vodio ka sudnicama. Iznad glava su im zujale neonke. Dok je prolazila pored nje, Juki podiz e bradu da skrene paz nju Nikiju na z enu koja je sedela na jednoj klupi bez naslona du zida, priajui sa sudskim izvriteljem. Bila je to Anela Voker, njihov svedok iznenaenja. Vokerova je bila c etrdesetogodis njakinja ruz ic asto-plave kose uhvac ene u punu, nalik eernoj peni, a na sebi je imala plavi demper s V izrezom, tamni sako i pantalone. Juki pomisli da e se, ako svedoenje Anele Voker bude upola dobro kao njen izgled, ovaj svedok sjajno pokazati. Juki i Nik uos e u sudnicu 3B, prios e stolu odbrane i klimnus e glavom Hofmanu i njegovoj zamenici, Kari Batineli, jednoj od onih pametnih klinki koje su diplomirale prava na Boltu dve godine pre roka. Batinelijeva je uputila Juki zadovoljan pogled, i Juki joj je uzvratila istom merom. Nik je izvadio svoj i Jukin laptop i postavio oba paralelno s ivicom stola pre poetka zasedanja. Sudski izvrs itelj, c elav c ovek bezizraz ajnog lica u zelenoj uniformi, najavio je da sud zaseda, a sudija Lavan je us ao u krcatu sudnicu namrs ten. Ljudi na galeriji poustajas e, pa posedas e, izazvavs i s us kanje koje se odbijalo od zidova presvuc enih hrastovim panelima. Kad je prostorija ponovo utihnula, Lavan je pozdravio porotu. Potom je rekao: Gospoice Kasteljano. Vi nastupate. Juki ustade i zatrai da gospoica Anela Voker bude pozvana da svedoi. Sve oc i se okrenus e ka sredis njem prolazu dok je z ena koja je c ak i Juki delovala privlac no, tromo koraala ka pultu za svedoke i potom poloila zakletvu.

50. Gospoice Voker rec e Juki lepoj svedokinji poznajete li optuz enu, doktorku Kendas
Martin? Nikad je nisam srela. Ali znam ko je ona, naravno. Jeste li poznavali njenog mua, Denisa Martina? Da. Viala sam s Denisom dve godine. Do otprilike mesec dana pre njegove smrti. Juki zataknu kosu iza uiju i ree Vokerovoj: Kada kaete da ste se 'viali s Denisom Martinom, da li to znai da ste spavali s njim? Da. Viali smo se dve, tri noi nedeljno. I znali ste da je oenjen? Da. Da. Znala sam. Ali rekao mi je da je njegov brak farsa. Bio je sa enom zbog dece. Juki se svidelo to s to je svedokinja rekla i nac in na koji je to rekla. Bila je mirna i zvuc ala je uverljivo i iskreno. Gospoice Voker, moete li rei sudu zato se vaa veza s gospodinom Martinom okonala?

Rekao mi je da se via s nekom drugom i da je u pitanju ozbiljna veza. Rekao je da vis e prosto ne moe da podnese haotinost svog drutvenog ivota. Jeste li mu poverovali? O, da. Bio je dukac. Jarac. Zmija. Ajkula. Tvor. Izaberite ivotinju, i Denis je bio to. A gde ste se vi nalazili kad je Denis ubijen? U Sidneju, u Australiji. to dalje od njega. Gospoice Voker, jeste li zvali na kuni broj Martinovih dok ste bili u Sidneju? Mrsko mi je da priznam, ali zvala sam Kendas. Moda sam i pokrenula ceo ovaj debakl. Stvarno? Moete li da budete precizniji? Srce mi je bilo slomljeno. Htela sam da se osvetim Denisu, pa sam pozvala Kendas i rekla joj za svoju dvogodinju vezu s njenim muem. I rekla sam joj da se jo uvek via s nekom drugom. Znate li s kim se Denis viao? Ne. Nisam imala pojma. I kako je Kendas Martin reagovala na va poziv? Bila je bas hladna. Rekla je: U pravu ste. On je z ivotinja. Neko bi trebalo da ga sredi. Moz da u to i sama da uinim. Hvala vam. Svedok je va - ree Juki, udaljavajui se.

51. Fil Hofman ustade od stola odbrane. Izgledao je odmorno i maksimalno spremno, elegantan u
sivom prugastom odelu s kravatom. Juki je primetila kako porotnici posmatraju Fila. Sviao im se. Gospoice Voker, vi ne volite Kendas Martin, zar ne? upita Hofman. Ne mrzim je. Kao to sam rekla, nikad je nisam srela. Pa, oc igledno niste imali obzira prema njoj. Spavali ste s njenim muz em dve godine, a dobro ste znali da ima dom, dvoje male dece i enu. Nije li tako? asni sudijo, branilac navodi svedoka na odgovor. Usvaja se. Nemojte to raditi, gospodine Hofman. Izvinjavam se, asni sudijo. Hofman zazvecka sitninom u dz epu, okrenu se nazad ka svedokinji i upita: Marite li imalo za optuenu? Ne ba. ena se promekolji u stolici. Popravi frizuru. U stvari - rec e Hofman - vas nije briga da li c e Kendas z iveti ili umreti. Izvinjavam se. Hajde da to pretoc im u pitanje. Gospoice Voker, da li vas je briga hoc e li Kendas Martin z iveti ili umreti? Ne, pretpostavljam da nije. Da li bi bilo ispravno rec i da u vas em sluc aju vaz i ona izreka: Nema goreg neprijatelja od prezrene ene? asni sudijo! - ree Juki. Hofman se nasmei i ree: Nemam vie pitanja za ovog svedoka.

52. Juki je bila za s ankom kod Makbejna kad je Sindi uletela u bar, izgledajuc i kao da su joj krila
izrasla. Bilo je oigledno da je presrena. Juki zagrli svoju prijateljicu i ree: Nadam se da je to na emu si zarazno. I ja isto ree Sindi. Juki se iroko osmehnu i potapa stolicu pored sebe, i dok je Sindi sedala na nju, Juki ree: Ispriaj mi sve o toj prosidbi na jednom kolenu pred bogom i svim njegovim anelima. Sindi se nasmeja, a Juki se nagnu ka njoj da c uje sve o tome i Sindi nije izostavila nijedan detalj. Juki se Ric oduvek sviao. Retkost je pronac i tipa koji je lep kao ilmska zvezda a nije zaljubljen u sebe. Juki je znala da Ric nije narcis. Bio je istinski dobar tip, od one stare, vites ke sorte. Savrs en mukarac za Sindi. A sad se i Juki zabavljala s policajcem. Oenjenim policajcem. Hej, jedino ja pric am rec e Sindi. Mislim da se to ranije nije des avalo. Reci mi nes to s to ne znam. Juki izbrblja: Viam se s Deksonom Brejdijem. Ne. Nije valjda ree Sindi. ali se? Juki se osvrnu okolo da se uveri da Brejdi nije uao u bar dok ona nije gledala. Kunem ti se. Istina je. Covec e - rec e Sindi, sa s okiranim izrazom lica koji je govorio da je vrlo zadivljena. Sve mi ispriaj. Nemoj da izostavi ni re. Juki se nasmeja, pa ispric a svojoj prijateljici celu pric u: o sastancima s Brodijem u vezi sa sluc ajem Martin, njihovom prvom izlasku u Prvi sastanak, ini vinski bar i restoran, savrs eno nazvan. I ispriala je Sindi o svom sastanku s Brejdijem u petak uvee u Odmetniku. Ispriao mi je neke prilino intimne stvari o sebi. Jesi li spavala s njim? upita Sindi. Svi se toliko zanimaju za moj seksualni ivot... to pita? Pa, jesi li? Ne. Ne, nisam. Ali htela sam. Kad ete se ponovo videti? Pa... ako se dobro seam, u subotu uvee ree Juki sa stidljivim osmehom. Ha! Pa, imam osec aj da c e ti se pruz iti nova prilika da ga skines . Boz e. Bolje bi ti bilo da mi ispria sve o tome. Ne alim se. To moram da ujem. Konobar im je odneo pie do malog stola pored prozora. Posle toga im je doneo jelo, rekavi. Molim vas pazite. Tanjiri su vrui. Mogu li da vam donesem jo po jedno pie? Juki je odbila drugo pivo, izvadila crni luk iz hamburgera i presekla ga napola. - Brejdi mi je mnogo privlaan ree ona. Kome nije? - rec e Sindi, ciljajuc i boc icom kec apa u pravcu pomfrita, pogodivs i dno tanjira. On je kao Don Donson iz one stare serije Poroci Majamija. Tabs. Ne, Kroket. Postoji jedan problem ree Juki.

Samo jedan? Oenjen je. Po Lindzinim reima. ekaj. Oenjen je? I nije ti rekao? Ne, ali hoe. Ne zaboravi ime se ja bavim. Budi oprezna, Juki. Ako se upeca, gotova si. Pazi da se ne opee. Pazim - rec e Juki. Stvarno. Pojela je vec i deo hamburgera, pogledala na sat i zamisila kako e se sudija Lavan naljutiti ako zakasni. Sranje. Moram da idem. Ja u platiti ree Sindi. Ali ja sam tebe zvala na ruak. Sledei put ree Sindi. Juki potapka usne maramicom, poljubi Sindi u obraz i protrlja njen verenic ki prsten palcem kao da trlja Aladinovu lampu, zamiljajui elju. Zatim istra iz bara praena Sindinim smehom.

53. Jukin svedok je izgledao iznenaeno ali zadovoljno to se naao u centru panje.
Gospodine Vajt, vi ste vlasnik radnje pod nazivom Stari ali dobri u ulici Pirs? upita ga ona. Da, tako je. U ulici Pirs, blizu raskrsnice s ulicom Hajt. I ta prodajete u svojoj radnji? Dosta razliitih stvari. Dubokse. Muzike instrumente. Stare ploe. Svata neto. Prodajete li oruje? Retko, ali da. Jeste li u aprilu pros le godine prodali jedan smit i veson kalibra s est milimetara gospodinu Denisu Martinu? Da. Imao je dozvolu za nos enje oruz ja. Proverio sam je, kao i njegovu vozac ku dozvolu. To je bio on. Casni sudijo rec e Juki htela bih sudu da predoc im ovu priznanicu koja dokazuje prodaju pitolja smit i veson kalibra est milimetara Denisu Martinu. Juki predade raun sudiji, koji ga dade izvritelju, koji ga pokaza Filu Hofmanu. Ima li prigovora, gospodine Hofman? upita Lavan. Nema. Predmet broj trideset predoen od strane naroda uvrtava se u dokaze ree Lavan. Juki upita: Kada ste kontaktirali s policijom, gospodine Vajt? Pros le nedelje. Kad sam video pric u o ovom suenju u novinama. Prepoznao sam sliku gospodina Martina. Hvala vam, gospodine. Svedok je va ree Juki braniocu. Hofman ustade, pree preko centralnog dela sudnice i pozdravi svedoka. Gospodine Vajt, mislim da znate da se serijski broj pis tolja koji ste prodali gospodinu Martinu ne nalazi na tom raunu. Da li ste podneli zahtev za preregistraciju, kao to zakon nalae? Ja nisam preprodavac oruz ja. Bavim se prodajom antikviteta. Taj pis tolj sam kupio kao deo sadraja jedne kutije na aukciji prole godine. Znai, niste postupili po zakonu?

Kao s to sam rekao, nisam c ak ni znao da se u kutiji koju sam kupio za trideset dolara nalazi pis tolj. Nisam preprodavac oruz ja. Radim sam u toj radnji. Covek je us ao i video pis tolj u kutiji. Kupio je i penkalo. I knjigu o struji iz dvadesetih godina pros log veka. To su suveniri. Sastavio sam rac un. Nisam znao da moram is ta da registrujem. Cujte, proverio sam njegovu dozvolu za nos enje oruja. Ne mislim da bi mnogo ljudi u mom poslu uinilo ak i to. Stiven Vajt pogleda u Jukinom pravcu, kao da hoe da kae: Jesam li se upravo uvalio u nevolju? Hofman je nastavio sa svojim unakrsnim ispitivanjem. Dakle, da razjasnimo, niste zapisali serijski broj pis tolja koji ste prodali gospodinu Martinu na raun. Imate li negde taj serijski broj? Sumnjam. Dakle, nema nac ina da znamo da li je pis tolj koji ste prodali Denisu Martinu isti onaj iz kojeg je on ubijen, zar ne? Nisam rekao da znam to. To je sve, gospodine Vajt. Hvala vam. Sudija prekrsti ake na stolu. elite li dodatno da ispitate svedoka, gospoice Kasteljano? Da, asni sudijo. Juki otvori fasciklu ispred sebe, izvadi iz nje jednu fotogra iju i poe ka svedoku. Ovo se razvijalo ba onako kako se nadala. Gospodine Vajt. Ovo je slika pis tolja kojim je poc injeno ubistvo, smit i veson kalibra s est milimetara. Da lije ovo ista vrsta pitolja koju ste prodali gospodinu Martinu? Jeste. Koliko ste ovakvih pitolja prodali u aprilu prole godine? Prodao sam samo taj jedan. Koliko ste pitolja smit i veson kalibra est milimetara prodali za itavu tu godinu? Samo taj jedan. Gospodinu Denisu Martmu? Da, ba kao to sam rekao. Napisao sam njegovo ime na tom raunu. Hvala vam, gospodine Vajt. Zavrila sam, asni sudijo. Juki je zadrz ala neutralan izraz lica dok se vrac ala za sto tuz ilas tva, ali je u glavi pravila zvezde . Vajt je bio vrlo ubedljiv svedok. Proverio je dozvolu za nos enje oruz ja Denisa Martina i njegovu vozaku dozvolu i prepoznao ga je na fotografiji. I definitivno je prodao Denisu Martinu pitolj. To nije bio dokaz ali jeste bilo okrivljujue svedoenje. Juki je saekala da Stiven Vajt sie s pulta za svedoke i zatim pozvala sledeeg.

54.
Stajala sam u zadnjem delu prepune sudnice posmatrajuc i Juki kako ispituje istraz iteljku drugog stepena Seron Karoters, forenzic arku koja je ustanovila postojanje barutnih c estica na akama Kendas Martin manje od pola sata nekon ubistva Denisa Martina. Poznavala sam Karotersovu neke c etiri godine i radila na desetak sluc ajeva s njom, i nikad nisam videla da je napravila neku gres ku. Radila je striktno po pravilima, ali znala je i kako da

pronae rupe u sistemu a da ne kri pravila. Gospoice Karoters, jeste li vi bili glavni istraitelj u sluaju Martin? Da, jesam. Jeste li testirali s ake doktorke Martin na prisustvo barutnih c estica u otprilike s est i etrdeset pet veeri etrnaestog septembra? - upita Juki. Jesam. Test je bio pozivitan na prisustvo barutnih estica. Jedna z ena koja je sedela blizu zida dobila je napad vlaz nog kas lja kojem, kako se c inilo, nikad nee doi kraj. Juki je saekala da se ena do kraja iskalje, pa je upitala: Gospoice Karoters, jeste li pitali optuz enu da li je opalila iz pis tolja koji je pronaen na mestu zloina? Da, jesam. Rekla je da jeste. I kako je glasilo njeno objanjenje, zato je opalila iz pitolja? Imala je jedno objas njenje pre nego s to sam joj ispitala s ake, i drugo, detaljnije objas njenje posle toga. Imala je dva objas njenja? rec e Juki, okrenuvs i se da pogleda Kendas Martin. Da je taj pogled bio pitolj, oglasio bi se sa beng. Bila sam rastrzana, navijala sam za Juki, a istovremeno sam saosec ala s Kendas Martin i strahovala za nju. Dosta ljudi koje sam znala i pos tovala stavilo je na kocku svoje karijere verujuc i da je Kendas Martin ubila svog mua. Da li je mogue da svi oni gree? Zato mi oseaj govori da je ona nevina? Juki ree svojoj svedokinji: Molim vas recite nam koja su to dva objanjenja bila. Karotersova je, ne trepui, okrenula glavu ka poroti i rekla: Pre nego s to sam uradila test na prisustvo barutnih c estica, doktorka Martin mi je rekla da joj je neki uljez upucao muz a. Posle testa, ponovila je da je uljez upucao njenog muz a, ali je dodala da je ispustio pis tolj i pobegao kada je muz a pozvala po imenu. Rekla je da je podigla pis tolj s poda i potrala za uljezom. Da je zapucala u pravcu ulice da ga otera. Tiho sam napustila sudnicu. Jos uvek sam tapkala u mestu u sluc aju Ric ardson, a Brejdi mi je i vie nego jasno stavio do znanja da je sluaj Kendas Martin zatvoren. Ono s to nije znao jeste da sam prethodne vec eri pregledala dokumentaciju o sluc aju Martin. Proc itala sam sve beles ke Pola Cija i pronas la jedan trag koji sam htela da istraz im. Morala sam da ga istraz im kako bih mogla da uc utkam glas Kendas Martin u svojoj glavi koji je govorio: Nisam ga ubila, narednice. Molim vas pomozite mi. Sudi mi se na ivot i smrt.

55. Ono s to sam napabirc ila iz Cijevih belez aka bilo je da su Kejtlin i Dankan Martin imali uc itelja
klavira koji je dolazio u njihovu kuu da im daje asove dva puta nedeljno. Zvao se Bernard Sent Don. Cije ispitao Sent Dz ona tokom istrage u sluc aju Martin i, sudec i prema njegovim beles kama, Sent Dz on nije znao ko je ubica. U stvari, naglasio je da ne veruje da je Kendas Martin ubila svog mua. Ci nikad nije ponovo pric ao sa Sent Dz onom, ali buduc i da je uc itelj klavira bio tako snaz no ubeen da je Kendas Martin nevina, htela sam da c ujem od njega kako i zas to se uc vrstio u tom

ubeenju. Sent Dz onov iznajmljeni stan nalazio se u jednoj viktorijanskoj kuc i u ulici Okatvija broj 2400, u bloku pretez no stambenih zgrada. Oc ekivao me je, i kad sam pozvonila na interfon u prizemlju, pustio me je unutra. Odmerila sam Sent Dona u dovratku. Bio je u ranim c etrdesetim, visok metar i sedamdeset tri, vitke grae i os tre kose. Pos la sam za njim u stan i videla da oc igledno voli dramatic ne kombinacije kad je u pitanju opremanje z ivotnog prostora. Dnevna soba je bila u zlatu s crvenim draperijama, zastrta tepisima od ves tac ke zebrine koe, dok je pored isturenog prozora stajao jedan veoma lep stejnvej klavir. Pos to mi je ponudio da sednem, Sent Dz on sede na otoman c iji rubovi behu ukras eni kiankama i ree mi da mu je drago to sam zvala. Ali ne razumem zas to policija z eli sad da pric a sa mnom rec e on. Niko me nije z eleo kao svedoka. Niste bili u kui Martinovih one veeri kad se desilo ubistvo, zar ne? Ne. Nisam bio tamo. Nisam video nikakav pitolj. Nisam uo nikakve pretnje ree, sleui ramenima. Prema onome s to ste mi ispric ali preko telefona, stekla sam utisak da ste imali uvid u odreena deavanja u domainstvu koja bi po vaem miljenju mogla da budu vana. Pa, imam neke misli i zapaz anja, narednice. Svakako. Poc ev od vremena kad je Kendas bolovala od raka dojke pre dve godine. Sent Dz onu nije trebao nikakav podstrek da mi pric a o poslednje dve godine rada kod Martinovih, pric u punu sitnic avih z albi i trac eva. Ipak, c injenica da je c ovek trac ara ne c ini ga loim svedokom. Ba suprotno. Kendas se ponas ala kao kuc ka prema svima dok je bila na hemoterapiji rec e on. Naroito prema Elen. Elen Laferti. Dadilja. Tako je rec e mi Sent Dz on. Ne znam otkad je to poc elo, ali Elen mi se poverila pre vis e od godinu dana ree Sent Don. Rekla mi je da je u vezi s Denisom. Zato niste to rekli policiji? Nisam znao da je vano. Da li je? Nisam sigurna. Ali recite mi zas to ste inspektoru Ciju rekli da mislite da Kendas nije sposobna da ubije mua? Ona je lekar. Prvo: ne c ini naz ao drugima. Denisovo ubistvo uc inilo bi naz ao svima u kuc i. I pogledajte. Jeste. Zaklopila sam belez nicu i zahvalila Sent Dz onu na vremenu. Dok sam odlazila iz stana, setila sam se da mi je Fil Hofman rekao da bi ono s to zna o Elen Laferti moglo dovesti do toga da se odbaci optuba protiv Kendas Martin. Kendas je spekulisala da je njen muz spavao s Elen Laferti, a sada je Bernard Sent Dz on potvrdio taj deo njene teorije. Da li je Lafertijeva postala ljubomorna, kao s to je Kendasova rekla? Da li je Elen Laferti takozvani uljez koji je ubio Denisa Martina?

56.

sam da je Pol Ci moz da jos ljut na mene s to sam dovela u pitanje optuz bu za prvostepeno ubistvo protiv Kendas Martin. Ako sada nije penio od besa, svakako hoc e kad mu budem rekla da jo uvek aprkam po njegovom sluaju i da jo nisam spremna da odustanem. Bilo je oko pet popodne kad sam mu donela kafu s mlekom i sela preko puta njega za njegov veoma uredni sto na odeljenju. i me je pogledao, lica potpuno bezizraznog, i rekao: Jo uvek pokuava da otvori moj zatvoreni sluaj? Klimnuh glavom. Prosto moras da mi dozvolis da izbacim to iz sebe rekoh. Da si na mom mestu, postupio bi isto. Ti si glavna. Sea se Bernarda Sent Dona? upitah ga. Onaj uitelj klavira. Kako mogu da zaboravim tog tipa? Upravo sam priala s njim. Ne ljutim se, Lindzi. Samo hoc u da te razumem. Kroz ovo odeljenje godis nje proe pedeset sluc ejeva. Samo polovinu njih res imo. I to ako nam dobro ide. Ovde imamo jedan sluc aj koji smo uspeli da reimo. Zato te ovaj sluaj toliko zanima? Ne umem to da objasnim. Ne moz es da objasnis zas to vreas mene, Maknila, Brejdija, c itavu Policiju San Franciska i kancelariju javnog tuioca? Misli da emo time zaraditi neke poene kod javnog tuioca? Moram da uradim ovo, Pole. Ako je Kendas Martin kriva, moje njukanje nee to promeniti. Ali ne misli da je kriva, zar ne? Ne znam. ijeve usne razvukoe se u irok osmeh. to je bila retkost. Kao Halejeva kometa. ta je smeno? upitah ga. Volim to kod tebe, Lindzi. Nikad ne odustaje. Ali, zna, Brejdi nema smisao za humor. Njime u se pozabaviti kad budem morala. i slegnu ramenima i ree: I ta ti je Bernard Sent Don rekao? Da je Denis Martin spavao s Elen Laferti. Lafertijeva mu se poveravala. Opa bato. Pa, eto ti motiva, narednice. Samo pronalazis jos argumenata protiv doktorke Martin. Kendas je saznala da njen muz e spava s dadiljom, pa ga je ubila. Motiv star koliko i ljudska rasa. Ili ta ako je bilo obrnuto? Misli da je Lafertijeva ubica? To nije tako suludo, Pole. Hoc u da pric am s tobom o onom unajmljenom ubici. Gregoru Guzmanu. i samo odmahnu glavom i uzdahnu. Upornost ti pristaje, Lindzi. Dobro, ta eli da zna o Gregoru Guzmanu? Ispriaj mi sve to zna.

Pomislila

57.

Dok je i kucao po tastaturi, rekao mi je:


Guzmanu se pripisuje jedanaest ubistava jedanaest neres enih sluc ajeva koji odgovaraju njegovom nainu ubijanja. Primakla sam stolicu toliko blizu ijevom stolu da sam videla svoj odraz u monitoru. Radi se o veoma elegantnom nac inu ubijanja - rec e Ci. Prvo, radi u tajnosti. Niko ga nikad ne vidi, i ne ostavlja dokaze. Drugo, uvek koristi kalibar s est milimetara i ubija tako s to puca u glavu. Posao obavi prvim metkom. Drugi metak ispali gotovo povrh prvog. Rekao bih da drugi metak slui samo kao osiguranje. Odlian je strelac. Denis Martin je dobio dva metka u grudi. Tako je. Ci poc e da kuca po tastaturi i otvori nekoliko slika neuhvatljivog ubice. Prva je bila zrnasti zamrznuti crno-beli kadar uzet s video-snimka na kojem neki mus karac izlazi iz kazina Cirkus Cirkus, poznatog u Vegasu. Sledec a fotogra ija prikazivala je potencijalno istog c oveka u tamnom odelu kako stoji pored ulic ne reklame i posmatra masu ljudi koji ulaze u neku javnu zgradu. Ta slika je bila naslovljena s Linkoln centar, Njujork . Poslednja slika bila je najbolja. Bila je uslikana noc u, dugim objektivom uperenim u prozor s vozac ke strane jednog terenca tamne boje, datirana prvog septembra pros le godine. Na suvozac kom sedis tu videla se Kendas Martin iz profila. Kosa joj je zaklanjala deo lica. Pored nje je za volanom sedeo proc elav mus karac koji je okrenuo glavu ka njoj. Njegove crte lica bilo je teko razaznati zbog senki u unutranjosti kola. Bilo je tes ko rec i da li je c ovek na toj slici Gregor Guzman, pa c ak i da li je z ena na sedis tu suvozaa Kendas Martin. Koliko si siguran da je ovo Guzman? - upitah ija. U sluc aju svih Guzmanovih slika nagaa se da se radi o njemu. Nemamo zvanic ne fotogra ije s kojima bismo ih uporedili, ali program za prepoznavanje lica pronas ao je poklapanje od osamdeset tri posto izmeu etiri fotografije koje sam ti upravo pokazao. Pole, da tvoj sluaj zavisi od ove slike u terencu, Kendas Martin bi bila osloboena. Javni tuz ilac je z eleo da je upotrebi. Ona ukazuje na postojanje predumis ljaja. Moram da ti priznam neto, Lindzi. Ovde sam, Pole. I sluam te. Osim ove los e slike s Kendas Martin, niko u policiji nije prijavio da je video Gregora Guzamana u poslednje tri godine. Ko zna da li je uopte iv.

58. Tik pre s est te vec eri, Sindi je stajala na vetrovitoj raskrsnici ulica Turk i Dz ouns. Tenderloin
je bio opasan kraj, verovatno najgori u San Francisku. Kad je kis ica poc ela da rominja, beskuc nici su natukli kapuljac e na glave, pogurili se iznad svojih z ic anih kolica, s cuc ureni ispod strehe hotela Etel, koji iznajmljuje sobe na sat, i Kod tetke Viki, neuglednog gej bara pored njega. Sindi zakopc a kaput i podiz e okovratnik, zurec i u predstavnis tvo taksi-preduzec a s druge

strane ulice koje je zauzimalo severoistoc ni deo te raskrsnice. U nivou ulice nalazila su se dva izloga s trepuim neonskim reklamama: TAKSI KVIK EKSPRES i PRIMAMO KOPRORATIVNE KLIJENTE. U vezi s tim lokalom nije bilo nieg privlanog. Ric joj je rekao da c e se nac i s njom u jednom ka ic u dva ulaza dalje, ali Sindi nije mogla da c eka. Pozvala je Ric a i kad je dobila njegovu govornu pos tu, ostavila mu je poruku i pres la ulicu Turk na crveno. Dok se pribliz avala Brzom taksiju, Sindi je primetila ulaz za vozila taksi-preduzec a u Turkovoj: veliki ulaz skrivao je rampu koja je vodila ka podzemnom parkingu. Zuti taksiji bili su nareani uz ivinjak. Vozai su stajali na kiici, puei na trotoaru, poteui iz flaa u papirnim kesama. Sindi je pris la izlogu i videla dispec ersku kancelariju s druge strane stakla, dosta nalik biletarnici u bioskopu, samo veu. Pokucala je po staklu. Covek u kancelariji bio je prosec ne visine, u c etrdesetim, tamne kose i bledog ovalnog lica. Nosio je izguz vanu kariranu kos ulju i oker vojnic ke pantalone. Izgledao je razdraz ljivo dok je prihvatao pozive, istovremeno dajui uputstva u mikrofon radija. Sindi je morala da vie kako bi nadjaala zvuk pristiuih radio-poziva. Ja sam Sindi Tomas ree u reetku. Jeste li vi vlasnik ove firme? Ne, ja sam menader i dispeer, Al Visocki. ta mogu da uinim za vas? Ja sam reporterka u Kroniklu - rec e ona. Iskopala je svoju novinarsku legitimaciju iz tas ne i prislonila je na staklo. O emu se radi? Jedan od vas ih vozac a je moz da spasao nekoga ko je doz iveo infarkt. Osoba koja je pozvala novine sea se jedino da je voza bio u taksi-kombiju - slaga Sindi. Znate li kako se voza zove? Ne. A kako je taj voza izgledao? Jedino ega se ta osoba sea jeste da je na tom kombiju stajala reklama za neki film. Covec e... reklama za ilm - rec e Visocki. - Dobro, slus ajte. Imamo s est kombija u voznom parku. Tri su tu. Tri su na terenu. Ali, znate, nijedan vozac ne vozi uvek ista kola. Voze ona koja su ovde kad im pone smena. Mogu li svejedno da bacim pogled? Ne bi trebalo dugo da potraje. Samo izvolite. Visocki rec e Sindi da garaz a ima tri nivoa prizemlje, na kome se ona nalazi, i dva podzemna nivoa. Dva kombija su se nalazila na prvom spratu, a trei na drugom, najniem. Sindi se zahvalila c oveku i poc ela s obilaskom parkiranih taksija u mrac noj, prljavoj podzemnoj garaz i koja je zaudarala na izduvne gasove. Dvadeset minuta kasnije, pronas la je sva tri kombija, od kojih nijedan nije imao reklamu za film na bonim vratima. Vratila se stepenicama do prizemlja i ostavila svoju vizitkartu dispec eru, uzevs i njegovu zauzvrat. Mogu li ponovo da vas pozovem? Slobodno ree Visocki, koji zgrabi mikrofon i reei izdiktira adresu vozau. Sindi je izala iz garae na glavna vrata u ulici Turk i pronala Riija kako je eka na uglu. Trebalo je da me eka u kafiu ree on. Zao mi je, Ric . Malo sam poranila pa sam mislila da istraz im jedan trag. Dragi, ovo je samo

dosadni deo posla. I samo taksi-preduzee. Taksi-preduzec e, a slutis da je neki taksista poslednji video z enu koja je bila drogirana i silovana. Pa, nijedan od taksija ovde nije taj koji traimo. Ne svia mi se koliko rizikujes da bi dos la do pric e, Sindi rec e Ric , otvarajuc i joj vrata sa suvozac ke strane. Ova ulic ica je savrs ena da te neko opljac ka. Odbacic u te kuc i. Onda moram da se naem sa Lindzi. Sindi pogleda svog verenika, prope se na prste i poljubi ga. Ree: Previe si, bokte, zatitniki nastrojen, Rii. A ono to je udno je da mi se to nekako svia.

59.
jednom videli s Ric ardson-ovima u njihovom skupom apartmanu u hotelu Mark Hopkins, s pogledom od milijardu dolara na svetla Nob hila i Junion skvera. Odatle se videla Piramida Transamerika i neboderi u poslovnom delu grada, zaliv San Franciska i zapadni deo mosta Bej, koji je dopirao do Treer Ajlenda. Zivela sam u San Francisku c itavog z ivota, ali sam retko kad imala priliku da osmotrim grad iz ove perspektive. Zurila sam u svetla u daljini dok je Konklin govorio Ric ardsonovima da nam treba sat vremena nasamo s Ejvis. Rekao je da c e Ejvis biti laks e ako budemo pric ali ovde a ne u stanici. I rekao je da e, budemo li razgovarali nasamo s njom, moda biti iskrenija nego kad bi roditelji bili prisutni. Sonja Riardson je rekla: Mislim da nema vie ta da vam kae ali oba roditelja su pristala da nas puste da priamo nasamo s Ejvis. Sada su roditelji bili na laganoj vec eri" u restoranu na vrhu hotela, a Ejvis je bila u kuhinji, i gledala me preko ramena s izrazom estoke antipatije na licu. Koliko puta moram da vam kaz em narogus ila se. Otvorila je friz ider i izvadila c iniju s umakom, a zatim poc ela da pretura po kredencu i spustila s aku na kesicu s c ipsom. Rekla sam vam sve to znam. Doi ovamo i sedi, Ejvis ree Konklin. Izgledala je kao da ju je ton kojim joj se Konklin obratio iznenadio, s to je zapravo bilo blago u poreenju sa slikama koje sam ja imala u glavi kako je grabim za guu i bacam uza zid. Ejvis je iz inata sporo pokupila svoje grickalice, zajedno s las om soka, i odnela ih u dnevnu sobu, gde je ih sve razastrla po kafenom stoiu. Priaj nam o svom uitelju engleskog rekoh. Gospodinu Riteru? Ima nekoliko nastavnika engleskog? Gospodin Riter nije los . Nije mi omiljeni nastavnik, ali imam dobre ocene iz engleskog. Imam talenta za pisanje. Da li je Dordan Riter otac tvog deteta? To je suludo! Jedva ga poznajem. Sedela sam u stolici u visini njenih oc iju, skrs tenih s aka, laktova oslonjenih na kolena. Nagnula sam se preko kafenog stoia i rekla tinejderki: Misli li ti da sam ja glupa? Molim?

Konklin i ja smo se jos

Rekla sam, misli li da sam glupa? Kakve veze ima ko je otac? Rekoh: Dosta je bilo. Ejvis, ustani. Inspektore Konkline, stavite joj lisice. Ejvis Ric ardson, uhaps ena si zbog kovanja zavere, ometanja pravde i ugroz avanja z ivota deteta. Ako pronaemo njegovo telo, promeniemo tu optubu u optubu za ubistvo. O, boz e, s ta to radite? rec e ona dok su joj se lisice sklapale oko zglobova. - Moja beba nije mrtva. On nije mrtav. Ispriae nam o tome u stanici. Idemo rekoh. Ovde. Ispriau vam ovde ree ona. Klimnula sam glavom Ric u i on joj je skinuo lisice. Devojka se bacila nazad na kauc , a onda je poela da pria verziju prie koju ranije nisam ula. Nisam znala da li govori istinu. Ali njena pria je svakako postajala udna.

60.
Ako mi ispric as neku izmis ljotinu rekoh Ejvis Ric ardson - ili poluistinu, ili ako is ta budes preuveliala... ako me slae na bilo koji nain znau. A kad se to desi, ide u zatvor. Rec u c u vam istinu rec e ona. Rec i c u vam sve s to vas zanima. Ne mogu vis e to da podnesem. Poni da pria. U pravu ste za Dordana. On je otac moje bebe. Ima sjajne gene. Gene? Ova mala je gadno pomerila pamec u. Bojala sam se da c u se izdrati na nju ako otvorim usta. Pros la sam rukom kroz kosu i sac ekala malo da me proe bes. Ne sec am se kad sam se osec ala tako frustrirano, ali nisam htela da zatvorim usta ovoj devojci time s to c u joj dozvoliti da mi vidi gnev u oima. Bilo je vreme da pustim Konklina da uposli svoj arm. Konklin ree: Da li je beba iva, Ejvis? Zna li gde se nalazi? iv je. Ali ne znam gde je. Konklin ree: Dobro, Ejvis. Hajde da vidimo moemo li zajedno to da otkrijemo. Veliki deo onoga s to sam vam ranije rekla je istina. Krila sam trudnoc u. Cak ni Dz ordanu nisam nis ta rekla pet meseci. Onda sam mu rekla, i poc eo da se ponas a kao seronja: Kako uops te da znam da je dete moje? Mukarci umeju da budu seronje - ree Konklin. Ejvis klimnu glavom. Otila sam na Pratslist i pronala oglas. Nikakvog oglasa nije bilo rekoh. Nije to bio oglas za koji sam vam rekla - rec e Ejvis. - Bio je drugac iji oglas i nais la sam na njega pre samo tri nedelje. Pozvala sam te dve z ene. One su par. Traz ile su bebu i htele su da plate dvadeset pet hiljada dolara. Imena? rekoh. Toni i Sendi.

To je to? rekoh. Pozvala si dve z ene rec e Konklin tinejdz erki idiotkinji na kauc u. Pogledala sam u pravcu vrata. Uz malo sree, mala e nam rei sve to nas zanima pre nego to joj se roditelji vrate kui. U ovom trenutku, Dz ordana Ritera je c ekala zatvorska kazna. A Ejvis Ric ardson popravni dom. Poslednje s to nam je trebalo bilo je da neki advokat od hiljadu dolara na sat umes a svoje prste u ovaj sluaj. Pokupile su me na blok od s kole, ali... ali nisu me drogirale niti is ta slic no. Rekle su da imaju mesto gde mogu da se porodim na miru. Zaspala sam na zadnjem seditu. Kad si se probudila ree Konlin jesi li znala gde se nalazi? Ne. Bio je mrak. Bila sam na nekom zabac enom mestu. Poraala sam se. Legla sam u krevet i nekih s est sati sam vris tala toliko da sam mislila da c e mi glava otpasti. Rodila sam bebu. Drz ala sam ga u naruc ju. Bio je nes to najleps e s to sam ikad videla. A onda sam ga dala Toni i Sendi. Bile su fine i stvarno su ga elele. Dola sam do granice pucanja. Da li je ovom detetu uopte stalo do njenog sina? Ne. Dreknula sam: Tad si poslednji put videla tu bebu? Nemas nis ta drugo da nam kaz es ? Da li je is ta od toga istina? Ako su ti te ine z ene bile babice na poroaju, objasni nam zas to su te pronas li kako nasmrt krvari pored jezera? Za to sam sama kriva ree Ejvis Riardson.

61. Aleluja. Ejvis Ric ardson c e konac no preuzeti odgovornost za nes to. Ako bude priznala nes to
s to c e nas odvesti do njene bebe, mislim da bih mogla da joj oprostim za to s to nas je cele pros le nedelje dovodila do ludila. ta kae, Ejvis? Hoe li nam pomoi? Otila sam do friidera u kuhinji, donela flau soka i napunila tri ae, bez leda. Toni je rekla da c e Sendi i ona ostati sa mnom dok se ne oporavim rec e Ejvis Konklinu i meni. Onda je trebalo da odvedu bebu kui. Jesu li rekle gde ive? - upita Konklin. Ne ree Ejvis. Jos uvek sam poredila Ejvisinu novu pric u sa onom odranije, i te dve verzije se ni u c emu nisu podudarale. Mus karac s francuskim akcentom ispao je iz igre. Kidnapovanje je bilo pros lost. Otac njene bebe bio je njen nastavnik engleskog. Ejvis je odgovorila na oglas koji su dale dve ene, a sad tvrdi da se svojevoljno odrekla bebe. Da li je sposobna da govori istinu? Toni i Sendi. Pitam se da li je ta imena izmislila u tom trenutku. Kad sam bila u toj kuc i, odmah posle poroaja, Toni mi je dala svoj telefon da pozovem Dz ordana i kaz em mu da doe po mene rec e Ejvis. Ali kad sam dala telefon Toni da ga uputi kako da stigne do tamo, Dordan je prekinuo vezu. Primljeni pozivi c e se videti na listingu poziva Dz ordana Ritera. Tako da c emo moz da otkriti neto.

Samo sam htela da odem odatle. Nisam z elela da budem blizu bebe, pa sam uvrebala priliku i is unjala se na zadnja vrata. Stopirala sam, i jedna kola su me povezla sve do Braderhud veja, ali ti ljudi su ili na istok, pa sam izala. Koja kola si stopirala, Ejvis? Jesi li upamtila neko ime ili broj tablice? Pokus avamo da sklopimo delie u celinu. Razume? rekoh. Nisam o tome razmis ljala. Prosto sam pobegla, a jos uvek sam se nalazila usred nedoije. Nisam imala tas nu kod sebe, telefon, nis ta, i ponovo sam poc ela da krvarim. A zatim se krvarenje pojaalo. To nisam oekivala. Devojka je konac no poc ela da pokazuje znake uznemirenosti. Znojila se, krs ila ruke. Mislila je na sopstveni bol. Konklin ree: Moe li da nastavi, Ejvis? Ili da malo odmorimo? Dobro sam rec e ona. - Nema jos mnogo toga da se kaz e. Pronas la sam kabanicu u travuljini blizu jezera, pa sam skinula odec u i obukla kabanicu. Vrtelo mi se u glavi dok sam hodala i pala sam nekoliko puta. Jedna kola su se zaustavila i odvezla me u bolnicu. Upoznala sam vas ree ona, pokuavajui da mi uputi otrovan pogled. Da li je Dordan u nevolji jer sam maloletna? Dz ordanu nis ta nec e faliti slagah. Ono najvaz nije, Ejvis, vaz nije c ak i od Dz ordana Ritera, jeste da saznamo gde se tvoja beba nalazi i da li je dobro. To je bila istina. Gde je ta beba? Ako su te z ene stvarne, a ne samo likovi iz kreativne radionice Ejvis Ric ardson, da li su zadrale deaka? Da li je u nekoj toploj sobi prekriven plavim c ebencetom? Da li mu je stomac ic pun? Ima li plianog medu? Da li je bezbedan? Ili su ga prokrijumc arili iz zemlje s heroinom u debelom crevu i isekli ga da dou do droge odmah poto su prispeli na obalu? Kako su ti platile? upitah. Molim ti se boe da su ovoj naivnoj devojici dali ek. Nisu mi nis ta platili. Nisam z elela novac. To bi bilo protivzakonito, zar ne? Da prodam bebu? Nisam ga prodala. I, ta ete sad da uradite? upita Ejvis Konklina. Sve e biti u redu ree joj Konklin. Stvarno? Za koga?

62. Dok smo mi odlazili iz Marka Hopkinsa, roditelji su tes ili Ejvis. Jedva da su okrenuli glavu kad
im je Konklin rekao da emo zvati kasnije i dok smo izlazili iz apartmana. Moj partner i ja smo malo proc askali ispred mojih kola ili, bolje rec i, on me je slus ao kako trtljam o najglupljoj, najnemoralnijoj devojci na svetu a zatim smo se zaputili svako svojoj kui. Dok sam se vozila kui okrenula sam Kventina Tacija. Kventin je policijski saradnik, tehnic ki konsultant kojeg su opisivali kao mozak u boci . Zivi u tamnici koju je sam osmislio, u tamnom i sumornom dupleksu s milion dolara vrednom kompjuterskom opremom. Kventin je na to potros io novac koji je nasledio od oca, i to ga je uc inilo apsolutno najsrec nijim

ovekom kojeg poznajem. Ispric ala sam Kju Tiju, kako je voleo da ga zovu, za oglas na Pratslistu, poziv upuc en Dz ordanu Riteru i dva imena, Sendi i Toni, s to su moz da bila prava imena, nadimci ili pseudonimi koje su te ene izmislile za Ejvis. Moda nam je, za promenu, Ejvis rekla istinu u onoj meri u kojoj ju je ona sama znala. Skuvala sam vec eru za Dz oa i popila veliku c as u merloa uz pastu. Otis li smo u dugu s etnju s Martom, i prepriala sam svom muu poslednju epizodu prie o Ejvis Riardson. Do ree: Imam oseaj da e Kju Ti otkriti neto to e ti koristiti, Linds. Doovi instinkti su prvoklasni instinkti jednog FBI agenta. Lepo sam spavala ugnez ena izmeu Dz oa i Marte, i kad sam stigla u stanicu u pola devet ujutru, otkrila sam da me je Kju Ti zvao. Uzvratila sam mu poziv, i dok sam c ekala da dobije moju poruku i pozove me, Brejdi me je zamolio da doem u njegovu kancelariju i podnesem mu izves taj o sluc aju Ric ardson. Dala sam mu detaljan ali kratak izves taj, a on je postavljao dobra pitanja. Jedino sam z alila s to nemam nis ta konkretnije da mu saoptim. Daj gas ili c emo ovaj sluc aj proslediti Odeljenju za zloc ine protiv lic nosti i nastaviti dalje ree on. Telefon mi je zvonio kad sam se vratila za sto. Nadala sam se da je Kju Ti, ali sam na ekranu videla da je to dekan Hanover iz akademije Brajton. Bokserova na vezi rekoh, zamis ljajuc i c oveka s leptir-mas nom na tufne u njegovoj doteranoj kancelariji. Narednice, drago mi je to sam vas dobio. Neto nije u redu? Ejvis Ric ardson je nestala - rec e mi dekan. Juc e se vratila u s kolu, ali jutros je nije bilo u ac kom domu. Upravo sam saznao da nam fali i jedan nastavnik. Dz ordan Riter se jutros nije pojavio na c asu. To je veoma nebic no za njega. Oboje su nestali. Nisu ostavili poruke, niti is ta drugo. Prosto su nestali.

63. Pre manje od dvadeset c etiri sata, Fil Hofman je bio u svojoj kancelariji, i uvez bavao strategiju
odbrane, kad je jedan poziv iz Policije San Franciska radikalno uvec ao s anse za oslobaanje njegove klijentkinje. Njemu je to svakako izgledalo kao boja promisao. Sad je stajao za stolom odbrane u sudnici sudije Lavana i rekao: Odbrana poziva Bernarda Sent Dona da svedoi. Bernard Sent Dz on je us ao u sudnicu. Nosio je skupo odelo na bele pruge i plavu svilenu kos ulju. Svaka os tra dlaka na glavi mu je bila na mestu. Nakon s to se zakleo i seo, Hofman je pris ao pultu za svedoke. Kao to se i moglo oekivati, Juki je skoila na noge. Casni sudijo rec e ona tek sinoc smo saznali za ovog svedoka i nismo imali vremena da se pripremimo. Hofman ree sudiji:

I sam sam sino saznao za ovog svedoka, i odmah smo poslali imejl gospoici Kasteljano. Lavan proviri preko naoara, gledajui iz svoje visoke stolice, i ree: Gospoice Kasteljano, imaete priliku da ispitate svedoka. Gospodine Hofman, nastavite. Hvala vam, asni sudijo. Gospodine Sent Don, kakvim poslom se bavite? Sviram klavir na javnim deavanjima, a i uitelj sam klavira. Da li trenutno poduavate klavir decu Martinovih? Ne. Otpustili su me pre c etiri meseca. Deca su bila zauzeta brojnim aktivnostima, a c asovi klavira po svemu sudei nisu bili prioritet. U emu se sastojao va posao kod Martinovih pre nego to su vas otpustili. Uglavnom sam poduc avao Kejtlin rec e Sent Dz on. Ali Dankan je uc io lestvice i neke pesme za poetnike. Kad ste poeli da radite za porodicu Martin? Prolog meseca bile bi dve godine. A da li ste u prijateljskim odnosima s drugim ljudima koji su radili kod Martinovih? upita Hofman. Da, jesam. Da li ste bili prijatelj s Elen Laferti, dejom dadiljom? Da, gospodine. I da li vam je gospoica Laferti u poverenju rekla za vezu koju je imala s gospodinom Martinom? Jeste. Pre malo vie od godinu dana. ta vam je tada rekla? Rekla je da je u ljubavnoj vezi s gospodinom Martinom. Poc eli su da se viaju kad je doktorka Martin bila operisana od raka dojke i is la na hemoterapiju. Elen je rekla da je isprva samo spavala s gospodinom Martinom jer je bio mnogo tuan. Hofman je saekao da se kikot na galeriji utia, a potom je zamolio svog svedoka da nastavi. Sent Don ree: Kad mi je rekla za njihovu vezu, Elen se ve bila zaljubila u Denisa i nije znala ta da radi. Rekla-kazala, asni sudijo ree Juki. Dozvoliu ovo, gospoice Kasteljano. Nastavite, gospodine Hofman. Da li je gospoica Laferti jos nekom prilikom pominjala da je u vezi s gospodinom Martinom? Da. Pokazala mi je poklone koje je dobila od njega. A pre nego s to je... umro, Elen mi je ponovila da ga ludo voli njene rei i da voli i njegovu decu. A zato se niste ranije javili vlastima s tim informacijama, gospodine Sent Don? Policija me je jedino pitala da li sam prisustvovao nekom neslaganju izmeu doktorke Martin i njenog muz a. Rekao sam da sam ih c uo kako se svaaju. I z eleli su da znaju jesam li bio u kui te veeri kad se desilo ubistvo. Nisam bio. Nisam bio tamo danima. Jeste li rekli policiji da mislite da je doktorka Martin ubila svog mua? Sent Don ree: Ne. Rekao sam da mislim da nije ubila svog muz a. Oboje Martinovih su bili pod pritiskom, ali znao sam da Kendas ne bi ubila oca svoje dece, i to sam rekao policiji. Da li mislite da je gospoica Laferti bila ljuta zbog toga to je imala ulogu ljubavnice? Juki ustade. Nagaanje, c asni sudijo. Nagaanje, navoenje svedoka na odgovor, kao i podmuklost i kalkulisanje. Porota c e zanemariti ovo rec e Lavan. Uperi c ekic u Hofmanovom pravcu. Nemojte vis e

to da radite. Da, c asni sudijo. Hofman se pokloni, sakri osmeh od sudije, i rec e: Zavrs io sam s ovim svedokom.

64. Juki je navrljala poruku Nikiju na svom bloketu:


Zna li ita o ovom pijanisti? Gejns joj navrlja u odgovor: Ba nita. Sveti Isus {5} Dz on nije podrz ao teoriju o sluc aju koju je policija zastupala, tako da je bio ignorisan. I sada je ona uhvac ena nespremna. Hofman je oc igledno pokus ao da joj kaz e za Eleninu vezu s Denisom Martinom kad ga je otkaila. Juki se borila protiv panike koja joj se pela iz z eluca i poc ela je da prelistava kartice s belekama dok je razmiljala ta da radi s ovom iznenadnom koskom . Sent Dz onovo svedoc enje je znac ilo da je Elen Laferti imala motiv. A buduc i da je Denis Martin posedovao pis tolj dokaz koji je Juki sama predoc ila iz toga sledi da je Elen mogla taj pis tolj da nae. Ako je tako, Lafertijeva je imala c ime da ubije Denisa Martina. Motiv? Moz da. Priliku? Svaki boji dan. Do avola. Prvo pravilo koji svaki parnic ar nauc i jeste da ne postavlja pitanja ako ne zna odgovor na njih. Ona je ila potpuno naslepo. Juki ustade i ree: Dobro jutro, gospodine Sent Don. Dobro jutro. Juki je obila oko stola tuilatva, priajui dok je koraala ka svedoku. Jedino s to z elim da c ujem od vas su c injenice rec e Juki. Ne nes to s to vam je neko drugi ispriao. Ne neto to ste uli. Gospoice Kasteljano Lavan c e umorno ja nosim sudijsku odoru, ne vi. Ja dajem uputstva, ne vi. Ako imate neko pitanje, predlaem vam da ga postavite. Da, c asni sudijo. Gospodine Sent Dz on, molim vas odgovarajte na moja pitanja sluz ec i se onim to znate iz prve ruke. Naravno. U redu. To mi je jasno ree Sent Don. Juki se u sebi na brzinu pomoli svojoj pokojnoj majci, pa ree: Gospodine Sent Dz on, da li ste ikada videli gospodina Martina i gospoicu Laferti u onome to bismo nazvali kompromitujuom situacijom? Mislite, kako vode ljubav? Da. Ili kako se ljube. Ili flertuju. Ne. Znao sam samo ono to mi je Elen rekla. Hvala vam. To je sve to imam za ovog svedoka, asni sudijo. Svedok je slobodan ree sudija.

65. Fil Hofman ustade sa svoje stolice pored Kendas Martin.


asni sudijo, pozivamo Elen Laferti da svedoi. Elen Laferti je us la u sudnicu uzdignuta c ela i samouvereno krenula da se spus ta sredis njim prolazom. Sve oc i behu uperene u tu lepu mladu z enu, besprekorno i skromno odevenu, u tamnosivom kostimu, sa zlatnim krstic em na lanc ic u oko vrata. Izgledala je bas kao osoba kojoj biste poverili brigu o svojoj deci. Fil Hofman se maksimalno trudio da sakrije svoje nestrpljenje. Elen Laferti je bila glavni svedok Juki Kasteljano protiv njegovog klijenta. Sa informacijama koje sad ima, unis tic e Lafertijevu za govornicom i preokrenuti njeno svedoc enje u korist odbrane. Ali mora to da uc ini tako da ne ispadne udovite u oima porote. Pos to je Lafertijeva poloz ila zakletvu i sela, Fil je pris ao pultu za svedoke. Pozdravio je svog novog svedoka i postavio joj prvo pitanje. Gospoice Laferti, kako biste opisali vau vezu s Denisom Martinom? U kom smislu, gospodine Hofman? Mislim da je moje pitanje bilo prilic no jasno. Dozvolite da ga ponovim. U kakvoj ste vezi bili s Denisom Martinom? On je bio otac svoje dece. A ja sam se brinula o deci. To mi je jedino bilo vano. Casni sudijo, traz im dozvolu da se prema gospoici Lafeti ophodim kao prema neprijateljski nastrojenom svedoku. Lavan se okrenu u stolici za devedeset stepeni i ree: Gospoice Laferti, da bi vama i c lanovima porote bilo jasno, neprijateljski nastrojen svedok je svedok koji svedoc i u korist protivnic ke strane - u ovom sluc aju, tuz ilas tva i koji kada ga isputuje druga strana u ovom sluaju, odbrana ne sarauje. Time s to sam vas okarakterisao kao neprijateljski nastrojenog svedoka, gospoice Laferti, dajem gospodinu Hofmanu dozvolu da vam postavlja pitanja koja navode na odgovor. Zakleli ste se da ete govoriti istinu. Ne zaboravite to. Neu, asni sudijo. Hofman je fiksirao Lafertijevu pogledom i rekao: Jeste li bili u ljubavnoj vezi s gospodinom Martinom? O, boe. Da ili ne? Da li ste vas dvoje bili ljubavnici? Da. Moete li da govorite dovoljno glasno da vas porota uje? Da. Jesam. Jesmo. I kad je ta ljubavna veza poela? Oi Elen Laferti napunie se suzama koje joj potekoe niz obraze. Prolog aprila bilo je dve godine. Znai, vie od godinu dana pre nego to je gospodin Martin upucan? Aha. Da. Jeste li se jo uvek viali s gospodinom Martinom kada je bio ubijen? Da.

Priznajete da ste spavali s oenjenim mukarcem u kui u kojoj je on iveo sa svojom enom i decom. Je li tako? Jeste. A kada vas je gospoica Kasteljano izvela da svedoc ite, niste mislili da je vaz no da nam kaete za tu vau vezu? Ne, nisam. A kakvo miljenje imate o Kendas Martin? Mislim da je okrutna. Da li ste bili ljubomorni na doktorku Martin? Nastupila je pauza dok je Lafertijeva okretala glavu na sve strane. Ka Juki. Ka poroti. Ka Kendas Martin. Odgovorite na pitanje, gospoice Laferti - ree Hofman. Da li ste bili ljubomorni zbog toga to je doktorka Martin bila u braku s vaim ljubavnikom? asni sudijo, da li zaista moram da odgovorim na to? Da, svakako morate, gospoice Laferti. Lafertijeva uzdahnu, stez uc i krstic oko vrata, i konac no progovori, glasom koji je zvonko odzvanjao tihom sudnicom. elela sam da imam njen ivot. Ali ne bih uinila nita da bih je povredila. A doktora Martina? Nije hteo da ostavi z enu, zar ne? Da li biste povredili gospodina Martina? Ne, ne. Nikada. Volela sam ga. A kakva je osec anja gospodin Martin gajio prema vama? Da li vam je obec ao da c e se razvesti od ene i oeniti se vama? Zas to mi ovo radite? Vidite li s ta pokus ava da uradi, sudijo? - rec e Lafertijeva. - Zeli mene da predstavi kao ubicu, iako je ona ta koja ga je ubila. Gospoice Laferti, molim vas odgovorite na pitanje. Lafertijeva se zagrcnu i zajeca. Stekao se utisak da je potiskivala suze toliko dugo da se jedna naprslina u brani pretvorila u ogromnu pukotinu kroz koju je voda iz jezera prosto pokuljala napolje.

66. Fil Hofman je zveckao kljuc evima i sitninom u dz epovima svojih pantalona. - Treba li vam
trenutak da se saberete? upita on Elen Laferti. Ona klimnu glavom. Hofman joj dodade kutiju maramica i kad se njegova svedokinja malo smirila, on ree: Dozvolite da ponovim pitanje. Da li vam je gospodin Martin rekao da z eli da ostavi z enu i oeni se vama? Da. Govorio mi je to vie puta. Cesto, rekla bih. Da li je poeo da sprovodi te planove u delo, gospoice Laferti? Kako to mislite? Ne razumem. Vrlo je jednostavno, zaista. Da lije Denis Martin podneo zahtev za razvod od svoje ene? Ne. Da li vas je vodio sa sobom kad je izlazio s prijateljima?

Ne. To ne bih ni oekivala. Da li ste vas dvoje zakazali datum venanja, na primer? Doavola, ne. Nije mi rekao ni vreme ni mesto. Brinula sam se o njegovoj deci. Viala sam ga svakog dana. Pric ao mi je da mene voli a da nju prezire. Mislila sam da c e je ostaviti jer je tako rekao. I verovala sam u to do dana njegove smrti. Ili... da lije raskinuo vezu s vama, gospoice Laferti? Da li vam je rekao da se tornjate? Da li vas je tretirao kao samo jos jednu od devojaka koje je izgustirao i rekao vam da c e ostati sa enom? Da li ste zato bili ljuti na njega? Ne. Bili smo zajedno i voleli smo se. Taj seronja vas je lagao, zar ne? Nije. Da li ste bili dovoljno besni na njega da ga ubijete, gospoice Laferti? Da li je to bio zloc in iz strasti? Juki ree: asni sudijo, branilac nasmrt maltretira svedoka. Usvaja se. Porota c e zanemariti poslednje branioc evo pitanje. Gospodine Hofman, to vam je drugi put. Imate li jos pitanja za ovog svedoka? Ili z elite da se zakunete, da biste i sami mogli da svedoite? Elen Laferti stee ivicu pulta i ree ustro: Nisam ga ubila, nisam. Govorim istinu. Nikad ne bih povredila Denisa. Nikad, nikad, nikad. Ba kao to nikad, nikad, nikad ne biste lagali? Je li tako, gospoice Laferti? Tako je. Nikad ne bih lagala. Da li je Kendas Martin imala pis tolj u ruci kad ste izas li iz kuc e te vec eri kad se desilo ubistvo? Mislim da jeste. Mislila sam da jeste. Ne znam vie. Dabome. Ali nikad, nikad, nikad ne biste lagali. Hvala vam. Nemam vie pitanja.

67.
Talas besa isterao je svu strepnju i strah iz Juki. Odbrana je unis tila njenog prokletog svedoka, unitila je i posejala seme osnovane sumnje. Juki nije znala moz e li da rehabilituje unis titeljku doma u pokus aju i verovatno laz ljivicu, ali znala je da ceo njen sluaj moda zavisi od toga. Juki jedva da je videla Nikijevu poruku: Samo napred . Ustala je i pris la pultu koji je okruz ivao svedokinju. Spustila je s aku na ogradu pulta, kao da z eli da porui Elen da joj time uteno sputa aku na miicu. Gospoice Laferti, jeste li vi ubili gospodina Martina? Ne. Nisam. Jesu li se Martinovi svaali? Sve vreme. Jeste li videli pitolj u ruci Kendas Martin veeri kad se desilo ubistvo? Mislila sam da jesam. To se davno desilo. I brzo. Vie nisam sigurna. Dobro. Da li ste rekli istinu ovoj poroti kad ste izjavili da mislite da je Kendas Martin pucala na svog mua i ubila ga?

Da, bog mi je svedok. Tuilatvo nema vie pitanja za gospoicu Laferti. Fil Hofman je gledao svedokinju kako silazi s pulta za svedoke, bris e oc i maramicom i zapuuje se ka zadnjem delu sudnice. Dok je izlazila na vrata, jo uvek je plakala. Bilo je tek jedanaest i petnaest. Pre nego s to se poroti pruz i prilika da uops te pomisli da se saz ali nad Elen Laferti, Fil Hofman e baciti sledeu bombu.

68. Fil Hofman ree:


Odbrana poziva doktorku Kendas Martin da svedoi. Za trenutak, Juki je pomislila da ga je los e c ula. Ali kad se Kendas Martin izvukla iza stola odbrane, s pokeras kim izrazom na licu, u en klajn odelu od dve hiljade dolara i feragamo cipelama, Juki je znala da je Hofman ubeen da e pobediti. Kendas nije morala da svedoi. Sudija Lavan je rekao poroti da optuz ena nije u obavezi da svedoc i i da porota ne moz e to da joj uzme za zlo. Dakle, to s to je Fil pozvao svoju klijentkinju da svedoc i u sopstvenu odbranu bio je c in oc aja ili potpune samouverenosti. Hofman nije delovao nimalo oajno. Kendas Martin je stavila s aku na Bibliju, i kad su je upitali da li se zaklinje da c e govoriti samo istinu, odgovorila je: Da. Onda je sela u stolicu s pogledom na galeriju i poklonila panju svom advokatu. Doktorko Martin rec e Hofman nes to od ovoga je vec ustanovljeno, ali radi kontinuiteta, da li ste bili kod kue kada vam je mu ubijen? Da. Gde su bili Kejtlin i Dankan? U svojim sobama. Da bi porota znala gde se ko nalazio u kui, gde se nalazila Sindi Pari, vaa kuvarica? U svojoj sobi na spratu. A Elen Laferti? upita Hofman. Ne znam gde se ona nalazila. Poz elela mi je laku noc petnaestak minuta pre nego Sto je Denis upucan. A gde se Denis nalazio neposredno pre incidenta? Ni to ne znam. Nisam ga videla. Otis la sam do krila u kojem se nalaze spavac e sobe, pros la pored soba svoje dece i oboma se javila. Onda sam otis la tim hodnikom do svoje radne sobe. Tu sam bila kad je Elen rekla da odlazi. ta ste radili u radnoj sobi te veeri? Odgovarala na pozive. I da li ste jo uvek bili u svojoj radnoj sobi kad ste uli pucnje? Da. Spremala sam se da pozovem z enu jednog pacijenta. Nisam imala dobre vesti za nju. Skinula sam naoare i protrljala slepoonice, ovako. Doktorka Martin skide naoc are i odloz i ih na naslon za ruke. Protrlja slepooc nice palcem i

srednjim prstom leve ruke. U drugoj ruci sam drala telefon ree ona, steui desnu aku kao da dri telefon. Juki je pomislila kako je ova demonstracija prilic no domis ljat nac in da se u s aku Kendas Martin stavi mobilni telefon umesto pis tolja, i morala je da oda priznanje Hofmanu s to se toga setio. Molim vas recite poroti s ta se desilo kad ste c uli pucnje rec e Hofman. Sklonio se u stranu kako ne bi zaklanjao porotnicima pogled na svoju klijentkinju. Kendas Martin je prepric ala dogaaje istim redosledom kao s to je Hofman to uc inio u svojoj uvodnoj rec i. Rekla je da je otrc ala do predsoblja, zatekla na podu svog muz a, ispod c ijeg se grudnog koa irila lokva krvi, i opipala mu puls. Zatim je rekla da nije nosila naoc are ali da je c ula kloparanje nekog metalnog predmeta koji pada na pod. Shvatila je da se radi o pis tolju u isto vreme kad je videla nekoga u senci kako se kree ka ulaznim vratima. Juki je posmatrala lice Kendas Martin ne bi li na njemu uoc ila znake koji bi je odali da laz e, tikove na licu ili pokrete oiju. Kendas joj je zvuala uverljivo. I pomislila je da e joj i porota poverovati. Za nekoliko minuta Juki c e morati da diskredituje ovog kardiohirurga, ovu dobru majku, i ponis ti ono s to je Fil Hofman postigao izglancao oreol i namestio ga iznad lepe plave glave Kendas Martin. Juki je znala ta mora da uini. Pitala se moe li to da uini.

69. Fil Hofman je privodio kraju svoje direktno ispitivanje Kendas Martin, trudec i se da potisne
vidljive znake uzbuenja koje je osec ao. Kocka se isplatila. Kendas je bila savrs en svedok u svoju odbranu: koncizna. Jasna. Dosledna. I, naravno, nevina. Kad ste pronali Denisa na podu i shvatili da je preminuo, ta ste uinili? - upita Hofman. Sec am se da sam zgrabila pis tolj. Nikad ranije nisam drz ala pis tolj, ali videla sam nekoga kako izlazi iz kuc e. Ulazna vrata su bila otvorena. Instinktivno sam htela da zaustavim onoga ko mi je ubio muz a. Potrc ala sam za uljezom. Viknula sam Stani, dva puta rec e Kendas Martin poroti. Onda sam opalila. Jeste li pogodili nekoga, doktorko Martin? Ne. Nisam nikoga videla napolju. Samo sam opalila u vazduh da budem sigurna da se uljez nec e vratiti. Onda sam se vratila u kuc u, zakljuc ala ulazna vrata i vratila se Denisu. Do tog trenutka, deca cu izas la iz svojih soba i plakala su. Bilo je stras no. Stras no. Poslala sam Kejtlin u svoju sobu a Dankan je otiao gore u Sindinu sobu. ta se desilo posle toga? Pozvala sam slubu za hitne sluajeve. Policija je dola za nekoliko minuta. Molim vas recite poroti kako ste se oseali? Ja? Bila sam skoro paralisana od s oka i tuge. A onda, na moju nevericu, sve je postalo jos gore. Da nastavim? Molim vas.

Doktorka klimnu glavom, proguta knedlu i nastavi priu. Bio je to rutinski kraj jednog rutinskog dana. Odjednom pucnji. Neko mi je us ao u kuc u i ubio mi muz a. Kad je policija stigla, poc eli su da me ispituju. Morala sam da ostavim decu u najtraumatic nijem trenutku u njihovom z ivotu. Morala sam da proem pored svog mrtvog muz a i uem u patrolna kola da bi me ispitali u policijskoj stanici. Ispitivali su me osam sati, a onda me zadrz ali preko noc i. Ujutru su me optuz ili za ubistvo koje nisam poinila. Tad sam bila preplas ena i sada sam preplas ena. Strah me nikad ne napus ta. Jer strahujem i za svoju decu, a nisam s njima. Juki pomisli: Au, jebote. Kendas Martin je smotala porotu jos kod Da . Pod najboljim okolnostima, bilo bi im tes ko da u ovoj z eni vide ubicu. Juki naz vrlja poruku Nikiju, i on poc e da radi na laptopu. Otvarao je dokumente dok je Hofman zahvaljivao svojoj klijentkinji. Svedok je va ree Fil Hofman.

70. Juki pree prstom preko dela transkripta na Nikijevom lap topu, izjave koju je Kendas Martin
dala pod zakletvom u Jukinom prisustvu godinu dana ranije. Zatim ustade i poe prema svedoku. Doktorko Martin, jeste li voleli svog mua? Da. Ali bili ste u vanbranoj vezi due od godinu dana pre njegovog ubistva. Da. Kakva oseanja gajite prema Feliksu Atonu, vaem ljubavniku? Prigovor. Relevantnost ree Hofman sa svog mesta. Odbija se. Doktorko Martin, molim vas odgovorite na pitanje ree sudija. Feliks mi je vrlo drag. Juki ree: Gospodin Aton je posvedoio da vas voli. Ali vi mu ne uzvraate oseanja? Ne znam kako da definiem svoja oseanja prema Feliksu. Da li vam je mu rekao kako se osea zbog toga to imate ljubavnika? Nije precizirao. Da li ga je to uznemirilo? Naljutilo? Mislim da ga nije bilo briga imam li ljubavnika rec e Kendas Martin. Ako jeste, to bi ga samo uinilo licemerom. Pa, va ljubavnik je posvedoio da je va mu pratio vas i njega po gradu. Je li to istina? Jeste. Ali mislim da Denisa nije bilo briga s to se viam s Feliksom. Samo je hteo da me navede da pristanem na razvod. A vi niste hteli da mu ga date? Nisam htela da prihvatim njegove uslove. Vi ste, dakle, pristalica teorije da je za decu bolje ako dvoje ostanu zajedno c ak i ako oboje imaju vanbrane veze - nego ako se razvedu? asni sudijo Hofman e sa svog mesta tuiteljka maltretira svedoka. Usvaja se. Preite na stvar, ako imate na ta da preete, gospoice Kasteljano.

Da, c asni sudijo. Otis la je do sredine sudnice i okrenula se ka svedokinji, od koje se udaljila toliko da je Kendas Martin bila primorana da govori glasno. Juki rec e: Elen Laferti je posvedoila da je bila u ljubavnoj vezi s vaim muem. Jeste li bili svesni njihove veze? Ne dok ona nije svedoila. Jeste li bili ljubomorni zbog panje kojom je va mu obasipao druge ene? Ne. Bila sam navikla na to. Znac i, uprkos c injenici da ste ga voleli, njegovo bludnic enje u vas oj roenoj kuc i u vama nije izazivalo bes? To je izuzetno - ree Juki. Nemojte se truditi da ulaz ete prigovor, gospodine Hofman rec e Lavan. Gospoice Kasteljano, vas a zapaz anja nisu na mestu. Nemojte da vam se to ponovi. Postavljajte svoja pitanja i idemo dalje. Izvinjavam se, c asni sudijo. Doktorko Martin, dozvolite da se uverim da sam dobro razumela vae svedoenje. Bili ste u ljubavnoj vezi. Priznajete da vas je muz stalno varao. Ali i pored toga tvrdite da ste ga voleli. Fotografisali su vas s jednim poznatim plaenim ubicom. Pronali ste muevljev pitolj... Juki nac ini pis tolj pomoc u palca i kaz iprsta, primac e se svedokinji i sa metar i po udaljenosti nacilja u Kendas Martin, rekavi: I kad vam se ukazala prilika da ga ubijete, to ste i uinili. Juki pritisnu zamis ljeni obarac i cimnu zamis ljenim pis toljem kao da ovaj trza. Ignorisala je Hofmana, koji je prigovarao vic uc i, kao i udaranje sudijinog c ekic a zvuk koji je bio toliko delotvoran da se inilo kao da su meci ispaljeni iz njene ake stvarni. Povisila je glas da nadjaa pometnju, rekavi: I tako ste, doktorko Martin, nakon s to vam je muz umro, ispalili nekoliko metaka u vazduh da objasnite prisustvo barutnih estica na akama. Je li to istina? Casni sudijo povika Hofman gospoica Kasteljano je upravo dala svoju zavrs nu rec . Osim njenog neiskrenog Je li to istina?, u toj gomili gluposti nije bilo ni jednog jedinog pitanja ree Hofman. Traim da se itavo ovo unakrsno ispitivanje izbrie... Za ime boga rec e Kendas Martin, stez uc i ivice pulta za svedoke, naginjuc i se napred, sa ilama koje su joj poiskakale na vratu dok je dovikivala Juki, nadjaavajui svog advokata. Da sam htela da ubijem Denisa, zas to bih to uradila u sopstvenoj kuc i, gde bi moja deca to videla? Ova travestija je posledica los e policijske istrage i ludog, besnog tuz ilas tva. Pogledajte sebe, gospoice Kasteljano. Bila sam ljuta na Denisa, ali nisam ga ubila. Bas kao s to nikad ne bih ubila vas.

71.
Sudija je iznova udarao svojim ekiem, urlajui: Mir! Gospodine Hofmane, obuzdajte svoju klijentkinju naredio je, s to je samo dodalo ulje na vatru koja je ve prodirala sudnicu. Juki je stajala na sredini sudnice s rukama prekrs tenim ispred sebe, nadajuc i se da c e poz ar nastaviti da besni. Cak i ako njeno unakrsno ispitivanje bude izbrisano iz zapisnika, c ak i ako je kazne, dovela je smirenu Kendas Martin do usijanja. Doktorkina z estoka zaklinjanja da nije ubila muz a izgubila su na snazi.

Motiv za ubistvo bio je tu. Njen temperamentni ispad demonstrirao je poroti da je mogla da izgubi ivce i upuca ga. Sudija je jos jednom udario c ekic em, i larma se najzad stis ala. Ispravio je naoc ari, pogledao u Juki i rekao: Jo neto, gospoice Kasteljano? Ili vam je bilo dovoljno za jedan dan? Juki ree: Nemam vie pitanja za ovog svedoka. Hofman ree: elim dodatno da ispitam svedoka, asni sudijo. Ali sudija vie nije sluao. Panja mu je bila usmerena na mobilni telefon. Lice mu je bilo bledo. Hofman je ponovio sudiji da eli dodatno da ispita svedoka. To c e morati da sac eka rec e sudija Lavan. Moram da posetim nekoga u bolnici, odmah. Doktorko Martin, slobodni ste. Sud zavrs ava sa zasedanjem za danas. Gospoice Kasteljano. Gospodine Hofmane. Budite u mojim odajama sutra u osam ujutru. Nemojte kasniti. Onda c emo videti na emu smo.

72. Us etala sam u Brejdijevu kancelariju rano ujutru, nadajuc i se da c u imati najkrac i sastanak u
istoriji. Brejdi je odloio telefon i rekao: Bokserova, morac u da te skinem sa sluc aja Ric ardson i prosledim ga Odeljenju za zloc ine protiv lic nosti. Pogledaj s ta je stiglo u poslednjih nedelju dana rec e on, pokazujuc i bradom ka tabli na sredini odeljenja, vidljivoj kroz staklene zidove njegove kancelarije. Sest otvorenih sluc ajeva bilo je ispisano crnim slovima. Zatvoreni sluc ajevi uvek su se ispisivali crvenim slovima. Zatvorenih sluajeva nije bilo. Porunie, poeli smo zaista da napredujemo u sluaju Riardson rekoh, izvlaei stolicu, sedajuc i preko puta s efa. Zlatnoplava kosa mu je bila vezana u rep, ali na desnom prstu nije nosio burmu. Zamislila sam Juki, ne veu od kakve ptice, u zagrljaju ovog policajca kojeg jedva poznajem, i uplaila se za nju. Juki je bila briljantna, hrabra tuz iteljka ali istovremeno najvec i gubitnik kad je u pitanju izbor mukaraca. Brejdi mi je uzvraao pogled, ekajui da progovorim. Kventin Tacio je pronaao vezu koja bi mogla da rei ovaj sluaj rekoh. Kju Ti je na kompjuterski konsultant, zar ne? Najbolji je. Ispric ala sam Brejdiju da je zahvaljujuc i izvrsnom poznavanju telefonije i elektronskih baza podataka, Kju Ti otkrio jedan poziv upuc en Dz ordanu Riteru iz oblasti jezera Mersed u periodu kada je Ejvis Riardson donosila svoju bebu na svet. Po Ejvisinim rec ima, zamolila je jednu od dve z ene koje su joj pomagale u poroaju da joj pozajmi telefon da bi nazvala deka. Telefon s kojeg je upuc en poziv Dz ordanu Riteru pripada Antoaneti Berdz es, c etrdeset godina staroj bivs oj uc iteljici iz Tejlor Krika, u Oregonu. Populacija tog gradic a iznosi tri hiljade etrdeset dvoje ljudi.

Brejdi ree: Misli da je beba moda kod Berdesove? Ejvis kae da je Berdesova bila prisutna kad se beba rodila. Poinjem pomalo da se nadam. Je li u redu nadati se, Bokserova? Klimnula sam glavom i rekla Brejdiju da Berdz esova nema dosije u policiji i da z elim da se vidim s njom. Ako beba bude kod nje, odves cu je iz Tejlor Krika pre nego s to sirene i helikopter i specijalci uine tu intervenciju opasnom. Konklin c e ostati ovde i radic e na pronalaz enju Ejvis i njenog dec ka rekoh Brejdiju. Kler Vobern ide sa mnom. Obe emo raditi u svoje slobodno vreme. Radite u radno vreme rec e Brejdi. Hajde da zatvorimo ovaj sluc aj. Kontaktirac u s lokalnim vlastima u najveem gradu u blizini Tejlor Krika. I to odmah. Porunie, uz sve duno potovanje, mislim da prvo treba da izvidimo situaciju. Brejdi i ja smo us li u malu raspravu u vezi s logistikom, ali videla sam da je uzbuen. Nakon s to sam ga uverila da c u ga pozvati c im budem dos la u Tejlor Krik i da c u mu podnositi izves taje tokom itavog dana, dao mi je zeleno svetio. Izas la sam iz Brejdijeve kancelarije, osec ajuc i olaks anje s to jos uvek radim na tom sluc aju. Znala sam da mi je ovaj jedan trag koji vodi do z ene u Oregonu verovatno poslednja s ansa da pronaem nestalu bebu Ejvis Riardson. A moda je to i bebina poslednja ansa.

TREA KNJIGA Put

73. Nas la sam se s Kler na parkingu ispred kancelarije gradskog patologa. Sela je pored mene na
suvozako sedite eksplorera s torbom za pelene koja joj je zamenjivala putnu torbu. Kao i ja, Kler nije nigde putovala duz e od godinu dana. Za razliku od mene, Kler je bila dobro raspoloena. Ukucala sam Glavna ulica, Tejlor Krik, Oregon u navigacioni sistem i krenula ka mostu Bej i auto-putu Istok 1-80. Bio je to put od s eststo devedeset kilometara, i planirala sam da ga preem u jednom danu. Do sutra u ovo vreme, nadala sam se da c u preuzeti brigu nad malim dec akom Ric ardsonove. Gotovo da sam mogla da ga vidim uukanog u seditu za bebe. Ponela sam ti sendvic s prz enim jajima - rec e mi Kler dok smo prolazile pored iskljuc enja za Berkli, odakle se ka zapadu pruao pogled na zaliv i luku obavijenu jutarnjom maglom. Rekla sam im da stave reanj unke unutra. A evo ti i kafa. S dosta mleka. Prava si dua, zna? Znam Kler c e, smejuljec i se. Covec e, bilo joj je drago s to ide van grada. Kad smo se ukljuc ile na auto-put, Kler je vec uveliko raspredala pric u o svojoj bebi i mojoj kumici, Rubi Rouz Vobern. Nije s tedela detalje pric ajuc i veselo o Rubinim avanturama u kredencu sa s erpama i loncima, o tome kako je uivala u prvom zalogaju hot-doga i kako je Rubin tatica njena omiljena osoba. Edmund joj svira c elo rec e mi Kler dok sam se prestrojalavala u traku za naplatu putarine. Pres le smo preko mosta Karkinez. Osmotrila sam panoramu zaliva San Pablo i ostrva Mer, na kojem se nalazilo staro brodogradilite i rafinerija eera u gradu Kroketu na istoku. Ona lez i u fotelji dok on vez ba i guguc e uz muziku. Edmund kaz e da voli Vivaldija. To je sve tako divno, Lindzi. Aha rekoh. Nisam mogla da kaz em vis e od toga. Volim Rubi Rouz. Traz ila sam nestalu bebu. A i sama sam razmiljala o bebama. Zarko sam z elela da dobijem bebu s Dz oom. Zelela sam ono s to Kler ima - hot-dogove i s erpe i lonce i bebe koje guguc u. Zelela sam da c ujem Dz oa kako nas em detetu peva neverovatne arije na italijanskom. Nisam ih ni primetila, ali slane suze su mi potekle iz oc iju, slivajuc i mi se niz obraze. Otrla sam ih dlanom ali Kler me je uhvatila na delu. Staje, Lindzi? ta nije u redu? Samo sam umorna rekoh. Posle svih ovih godina, jo uvek misli da moe da me slae a da ne primetim? Ne. Ne mislim. Dakle, o emu se radi? Rekla sam svojoj najboljoj drugarici: Jednom mesec no me ubije u pojam to s to sam opet propustila priliku, znas ? Otkako sam se udala, z elim bebu vis e nego ikad. Ljubav prema bebama me je zapljusnula kao nekakav prokleti cunami rekoh. Ti i Do pokuavate? Klimnuh glavom. Koliko dugo?

Ve neko vreme. Tri ili etiri meseca. To nije nita ree Kler. Do tada smo bili na Auto-putu br. 5 na nekih sto s ezdeset kilometara severno od San Franciska. Sa obe strane puta raslo je s ipraz je u visini kolena, a od z ic ane ograde odvajalo ga je more suve trave koje se protezalo ka horizontu. Re pusto" mi je pala na pamet. Ima PMS trenutno? upita me Kler. Jata rekoh. Kler me uhvati za rame i prodrma me. Dobie okoladicu na sledeoj benzinskoj pumpi ree ona. Graknuh: ta je sad to? Po preporuci lekara? Kler se nasmeja: Da, jeste, pametnice ree. Definitivno.

74.
Svaki policajac bi rekao da emotivna povezanost narus ava objektivnost. Prosto morate da prihvatite da nevini ljudi bivaju povreeni, silovani, prevareni, kidnapovani i ubijeni svakog dana. Ali ako ste policajac i ne ulaz ete celog sebe u hvatanje los ih momaka, u c emu je onda poenta? Za isto vreme i novac, mogli biste da naplaujete karte u vozu. Napunile smo rezervoar eksplorera ispred Vilijamsa, zatim ruc ale u Granzeli, restoranu koji je spolja izgledao kao prodavnica krmiva a iznutra kao lovac ka brvnara. Kler i ja smo sele za sto iznad kojeg su visile glave jelena, medveda, zebri, bivola i dugorogih koza. Osim prepariranih z ivotinjskih glava egzotic nog izgleda, glavna atrakcija Granzele bili su veoma lepi lingvini u pikantnom crvenom sosu. Dok smo jele, jadala sam se zbog Ejvis. Zbog nje smo protrac ili vis e od nedelju dana, Kler. I toliko laz e da bi c ak i ovo putovanje moglo da bude uzaludno. Kler je saosec ajno coktala jezikom dok sam kukala, a onda mi je podigla pritisak podsetivs i me na poslednji veliki sluc aj na kojem smo radile zajedno. Pit Gordon, osvedoc eni ubica i psihopata, ubio je c etiri mlade mame i petoro male dece pre nekoliko meseci u seriji ubistava koja su pokidala ivce meni i Kler. Otis la sam do kupatila, sela na zaralu klozetsku s olju i sita se isplakala. Onda sam se umila, izala i rekla Kler: Ja astim. Idemo, leptiriu. Do dva i petnaest ponovo smo bile u kolima. Na oko trista dvadeset kilometara severno od San Franciska, auto-put je prelazio preko jednog dela jezera Sasta. Prvi put za nedelju dana prestala sam da razmis ljam o bebama. Prizor ruz ic asto-z utih obalskih stena od pes cara koje se izdiz u iz neverovatno jarke morskozelene i plave vode prosto mi je izbrisao sve drugo iz glave. A onda je razgledanju doao kraj. Sigurno emo pronai Ejvisinog deaka. Sigurno. Uli smo u Tejlor Krik u pet po podne. To je gradic sa jednim semaforom, tipic an mali grad na severoistoku zemlje. Glavna ulica bila je red fasada zgrada s Divljeg zapada s kraja 19. veka. U zgradama od cigle koje su nekad sluz ile

kao banke i skladita sada su bili smeteni butici i radnjice s izlozima koji gledaju na ulicu. Kola su milela glavnom ulicom. Ulic na rasveta i farovi su se palili dok se sunce pretvaralo u traku rumenila na horizontu. Hou da proem pored kue Antoanete Berdes - rekoh Kler. Da osmotrim to mesto. Bestelesni glas GPS-a vodio nas je ka Klark lejnu, uskoj ulici omeenoj drvoredima sa znakom na kojem je pisalo Slepa ulica . Prednja dvoris ta behu ograena zelenim drvenim ogradama iza kojih su se nalazile kuc e iz razlic itih razdoblja - u viktorijanskom stilu, izduz ene i prizemne, s drvenim fasadama, i ranerske kue. Kuc a Antoanete Berdz es bila je planinska kuc a u obliku slova A prekrivena s indrom od kedrovine, tremom oko kuc e i satelitskom antenom na krovu. U kuc i nisam videla svetla niti ikakva kola na prilazu. Parkirala sam eksplorer na gomili opalog lia uz ivinjak, a Kler je primetila: Izgleda da nikog nema kod kue, Lindzi. Pomislila sam: Odlina prilika da se pronjuka okolo. Ugasila sam farove i rekla: Odmah se vraam - i izala iz kola.

75. Dvoris te ispred kuc e bilo je zapus teno; trava nije bila pokos ena, i lis ce nije bilo pograbuljano.
S moje desne strane, u korov obrasla s ljunc ana staza prolazila je pored kuc e, iduc i do otvorene garae za dvoja kola, odvojene od same kue. Upalila sam baterijsku lampu i nastavila da stupam prilazom, dok su mi suvo lis ce i kamenc ic i glasno krkali pod stopalima. Garaz a je zaudarala na motorno ulje, a na tlu je bilo kolomasti. Pres la sam snopom svetlosti preko c amca s veslima podignutog na krovne grede, nagomilanih plastic nih posuda i kartonskih kutija punih neega to je liilo na delove motocikla: zupanika, ventila i delova konica. Ovde nije bilo nieg zanimljivog. Otis la sam iz garaz e i zaputila se ka zadnjem delu kuc e. Uperila sam lampu kroz prozor s vis e stakala. Mogla sam da razaznam stari names taj, s poret na drva i stolicu za bebe na kuhinjskom stolu. Prikovala sam pogled za to sedis te. Bilo je plavo i prazno. Puls mi je skoc io za dvadeset otkucaja u minutu kad sam spustila aku na kvaku od vrata i okrenula je. Vrata su bila otkljuc ana ali pola sekunde pre nego s to c u otvoriti vrata, ugledala sam odraz malog crvenog trepueg svetla na vratima od mikrotalasne na suprotnoj strani prostorije. Berdesova je imala kuni alarm, koji je bio ukljuen. Pustila sam kvaku i u tom trenutku c ula udaljeno brektanje i brundanje motocikala, zvuk koji je postajao sve jai to se vie pribliavao kui Antoanete Berdes. Ti motocikli su dolazili do ove kue, bila sam sigurna u to. Morala sam da pobegnem odatle. Ugasila sam lampu i vratila se istim putem kojim sam dos la, pri sve slabijem dnevnom svetlu. Kler je spustila prozor i doviknula mi: uje li to, Lindzi? Nije moglo da mi promakne rekoh. Sela sam za volan i upalila motor, dok se kolona od sedam ili osam farova pribliavala.

Gume su zas kripale kad sam dala gas i odvojila se od ivic njaka u os trom polukruz nom okretanju. To je bilo suptilno. Mislis da nas je neko moz da primetio? upita Kler dok je stezala instrument-tablu. Hej, to sam ja. Suptilna kao malj. Pros le smo pored povorke motocikala koja nam je is la u susret i nastavile ulicom, i ja sam pogledala u retrovizor. Motori su skrenuli ka kui Berdesove i zaputili se prilazom ka garai. Da lije Antoanet Berdes u toj povorci? Gde je beba? Ponovo sam bacila pogled u retrovizor i ugledala siluetu jednog motoriste koji je zastao na poc etku prilaza. Motocikl je jos uvek stajao tamo i motociklista je jos uvek sedeo na njemu kad sam skrenula desno u sledeu ulicu i dodala gas. Sranje. Izgleda da mi je neko upamtio broj tablica.

76. Hotel Klirvoter bio je dvospratna zgrada u viktorijanskom stilu izbledele plave fasade koja
gleda na Glavnu ulicu, sa spoljnim balkonom na drugom spratu poduprtim stubovima. Kao da je ispao s Divljeg zapada ili iz filma s Buom i Sandensom. Kler i ja smo us le u predvorje, koje nije doz ivelo nikakve promene jos od dvadesetih godina pros log veka. Osmotrila sam salonske tapete, fotelje presvuc ene satenom i z uc kaste fotogra ije davno umrlih ljudi u ukrasnim ramovima na zidovima. Covek na recepciji takoe je pripadao nekom minulom dobu. Ne pros lom veku, ali de initivno nekom drugom vremenu. Zbog njegove proreene sede kose vezane u rep pomislila sam da je hotel nazvan po Kridens Klirvoter Rivajvlu, bendu iz sedamdesetih koji sam volela da sluam. Upisala sam se u knjigu gostiju, potpisala rac un i uzela kljuc eve. Dok je Kler zvala kuc i, recepcionar mi ree da se zove Bak Kin i da je vlasnik hotela. askali smo o vremenu i lokalnim restoranima, a ja sam zatim rekla: Pokuavam da naem nekoga. Moda je poznajete? Antoanet Berdes? Ovde svako svakog zna. Jas ta, znam Toni. Ona je predsednica avolica. To je motociklistic ki klub iskljuivo za devojke. Uglavnom rade kao izbacivai za jedan salun u Vinesteru. Ona ima prijateljicu... neku Sendi? Covek sa sedim konjskim repom se trgnu, kao da je rekao previs e, ili kao da sam mu podmetnula amonijak pod nos. Vi ste policajka - rec e ona, - Trebalo je to da shvatim. Otvorio je ioku da mi pokaz e svoju znaku erifa, i ja sam mu pokazala svoju policijsku znaku. Je li Toni u nevolji? upita Kin. Nipoto. Samo elim da popriam s njom o jednoj aktuelnoj istrazi. Onda pronaite drugi izvor informacija - ree mi Kin. Pros la je kroz pakao, ali c ista je. Vrac a se na pravi put. Policija je stalno ispituje... Kin zavrte glavom. Sobe se oslobaaju do podne. Kada u mojoj sobi imala je noz ice u obliku s ape. Drz ac za pes kire bio je od mesinga, a na lavabou se nalazila korpica sa sredstvima za higijenu. Pustila sam toplu vodu, sipala malo

miriljave soli u kadu i pozvala Konklina. Antoanet Berdz es je u motociklistic koj bandi pod nazivom avolice rekoh mu. Odmetnikoj, pretpostavljam. Konklin ree: Sac ekaj sekund i stade da ih traz i na internetu dok sam ja proveravala temperaturu vode i vezivala kosu. Pronalazim nes to o tim avolicama rec e mi Konklin. Droga. Trgovina oruz jem. One ne prodaju avon kozmetiku, Linds. Pazi se. Hodam na vrhovima prstiju - rekoh. Ric e, videla sam nes to s to dokazuje da se u kuc i Berdesove nalazi beba. Sedite za bebe na kuhinjskom stolu. Plavo. Zeza me. Stvarno? Da. Uini mi uslugu i reci Brejdiju. Dz o mi se javio posle prvog zvona. Kroc ila sam u kadu, polako se spustila i uzdahnula dok mi je topla voda prekrivala ramena. Kako je tamo? - upita me Do. Sladak gradi - rekoh mu. - Zamisli neto izmeu ivota na severu i Zone sumraka. uvaj se, plavuice. Drugi tip koji mi za manje od deset minuta govori da se c uvam. Boz e, policajac sam vec c itavu deceniju. Imam znaku i pitolj rekoh svom muu. Ne svia mi se kako zvui. Kako zvuim? Blazirano. Naisto odsutno. Vozila sam ceo dan. Zovi pomo ako ti bude potrebna. Obeaj mi. Obeavam. Sad mi daj jedan poljubac. Poto sam izala iz kade, posluila sam se fiksnim telefonom i pozvala erifa na recepciji. erife Kin, imate minut vremena? elim da vam priam o ovom sluaju na kojem radim.

77. Malo posle osam ujutru, skrenula sam eksplorerom u Klark lejn i pola ka jugu.
Vidi ovo - ree Kler. Gusta gomila motociklista ispunjavala je ulicu sa upaljenim farovima, turirajuc i motore formirajuc i zid izmeu nas i kuc e Berdz esove. Kako smo se primicale, gomila se zgus njavala a motociklisti nisu pokazivali nikakve znake da e se razdvojiti i pustiti nas da proemo. Moj plan je bio da pokucam na vrata Toni Berdz es. Pokaz em joj znac ku. Zamislila sam da c u uc i u kuu i izneti bebu. Nisam raunala na sukob. Prokleti Bak Kin mora da je upozorio Toni Berdes. ta sad, Kimo Sabi? ree Kler. Improvizovac emo, Tonto {6} rekoh. Oslonic u se na ono s to su mi govorili da je obilje arma. Zakoc ila sam na petnaestak metara od motociklista, dovoljno blizu da vidim njihove mus ke frizure i poderanu odec u, lance prebac ene preko ramena i obmotane oko struka, i tetovaz e koje su

im sezale sve do noktiju na rukama. Rekla sam Kler da zakljua vrata nakon to izaem i da dri mobilni u ruci. Cim sam izas la iz eksplorera, povratka vis e nije bilo. Bila sam odluc na u nameri da uem u kuc u sa s indrom od kedrovine. U glavi sam zamislila putanju kojom c u ic i, videla sebe kako zaobilazim predvodnicu grupe, ulazim na kapiju i prilazim vratima. Zena na c elu grupe dade gas, pa ugasi motor i sie s njega. Skratila je razdaljinu izmeu nas i stala. Izgledala je kao da je u kasnim c etrdesetim i bila otprilike moje visine, metar sedamdeset osam, ali bila je dvadeset kila tea od mene. Plavoseda kosa joj je bila zalizana unazad, lani osmeh joj je bio proaran rupama gde su nekad bili zubi a nos joj je bio nakrivljen udesno. Na zakrpi iznad dz epa na grudima pisalo je Toni . Ovo je Antoanet Berdz es? Ne bas tipic na mama iz predgraa. ta elite? upita me ona. Sake su mi se znojile. Postojalo je tuce nac ina da ovo krene po zlu. avolice su preprodavale oruje. Povukla sam sako u stranu, pokazala joj glok na kuku i zlatnu znaku na pojasu. Narednica Lindzi Bokser, Policija San Franciska. Dola sam zbog bebe. Ne znam o emu govorite ree bajkerka. U tom trenutku se iz kuc e zac uo bebin prodoran plac . Podigla sam glavu i ugledala z ensku siluetu ispred prozora koji gleda na ulicu, sa zamotuljkom u rukama. Okrenula sam se, vratila se do eksplorera i, kad sam c ula da su se brave otvorile, us la unutra u zamolila Kler da mi doda telefon. Imala sam broj Baka Kina na dugmetu za brzo biranje. Serife Kin, narednica Bokser na vezi. Treba mi pomoc u Klark lejnu. Ako ne doete ovde za pet minuta, zovem FBI. Oni e skloniti sve i svakoga ko se nae izmeu njih i te kidnapovane bebe.

78. Troja zeleno-bela patrolna kola doletes e Klark lejnom uz vrisku sirena pri slaboj ranojutarnjoj
svetlosti i zakoc is e uz ivic njak. Serif Bak Kin izae iz prvih kola, s kaubojskim s es irom na glavi, u smeesivoj jakni s resama duz s ava na rukavima i znac kom na dz epu na grudima. U rukama je drao puku. Devojke, raziite se. Hajde da ne komplikujemo stvari, u redu? Zaulo se zvidanje i dobacivanje. ta si rekao? Ne komplikujte stvari, budale ? Koga ti naziva budalom? doviknu neko. Ali avolice su sklonile motore s puta i nainile uzak prolaz kroz svoje redove za erifa Kina. Toni Berdz es, Kler i ja smo pos le za s erifom, kroz bas tu punu korova, s ljunc anom stazom i zatim uz kripave stepenice do trema i ulaznih vrata. Kin pokuca i doviknu: Sendi, otvori. Bak ovde. Vrata se odkrinue. enski glas ree: Odlazi, Bak. Nismo nikog dirale. Ja rekoh: Sendi, ja sam narednica Lindzi Bokser, a ovo je doktorka Kler Vos bern, iz Policije San

Franciska. Samo elimo da priamo s tobom. Pozovite me telefonom ako samo elite da priate sa mnom. elimo da vidimo bebu - ree Kler. Da se uverimo da je dobro. erif Kin viknu u pravcu vrata: ta je ovo, Sendi? ta ste vi devojke uradile? Nismo nita zgreile, Bak. Samo idite. Osim ako neko nema nalog, odlazite s naeg imanja. Ne moe da tera predstavnike zakona. Grei, Sendi ree Kin. Neko svakako grei. Odlazite. Nemojte me terati da se ponavljam. Ometate privatan posed. Dozlogrdilo mi je. Ustuknula sam za pola koraka, prislonila rame na vrata i silom ih otvorila. Kler i erif nahrupie u kuu za mnom. Budi suptilna promrmlja Kler. Kao malj podsetila sam Kler, i tada sam ugledala z enu koja je stajala iza vrata. Nosila je tregerice i ruz ic astu majicu dugih rukava. Bila je lepa i kosa joj je bila duga, is ces ljana do visokog sjaja. Izgledala je kao da je u kasnim dvadesetim ili ranim tridesetim. Preko levog ramena je drz ala bebu pod plavim c ebetom. Bilo je to novoroenc e koje se koprcalo. Je li ovo beba Ejvis Riardson? Jedino u ta sam bila sigurna jeste da je mali iv. A onda sam primetila da Sendi drz i deveto-milimetarski pis tolj uperen pravo u moju glavu. A sudei prema njenom izrazu lica, znala sam da ne bi oklevala da ga upotrebi.

79. Bak, izlazi odavde, jebote! povika Sendi.


Ne idem nikuda rec e on dok ne spustis taj pis tolj i ne kaz es mi s ta se kog avola ovde deava. To jeste tvoja beba, zar ne, Sendi? Bila si trudna. Video sam te... Bak, c ovec e. Ne pitaj, ne govori. {7} Jesi li ikad c uo za to? rec e devojka s bebom preko ramena. Sta hoc es da kaz es ? Da si lagala sve? Laz irala si trudnoc u? Toni? Gospode boz e! Kako ste vas dve mogle to da uradite? Sendi prisloni cev pitolja sebi pod bradu. Ne z elim vis e da pric am o tome. Svi vi, izlazite napolje. Ne s alim se rec e ona. I ne laem. Ubledela sam. Kafa mi se popela u grlo. Sendi ree Kin. Pomoi emo ti. Ovo nije pravi nain. Ovo je moj nain. Sad izlazite, izlazite, izlazite! dreknu ona. Beba je sada plakala, kmeei punim pluima. Usta su mi se osus ila. Postojalo je tako mnogo nac ina da ovo krene po zlu, ali nisam ni pomislila da bi moglo da ispadne ovako. Rekla sam: Nisi u nevolji, Sendi. Samo hoc emo da porazgovaramo o ovoj situaciji. Bak, pusti nas da popriamo nasamo. Molim te. Toni, urazumi je, doavola rec e s erif z eni u koz noj motociklistic koj odec i. Sac ekac u ispred.

Kad je erif izaao iz kue, rekla sam Sendi: Spustiu pitolj. - Zavukla sam ruku pod sako, izvadila glok s dva prsta i spustila ga na pod. Toni Berdz es je podigla moje oruz je i pres la preko prostorije, zveckajuc i lancima. Stavila je moj pitolj u kantu za smee ispod sudopere i zatvorila vrata od kredenca. Sendi je spustila pitolj u dep od tregerica i zagrlila bebu obema rukama. Izdahnula sam vazduh koji sam predugo zadrz avala u pluc ima i osvrnula se unaokolo. Videla sam las ice za bebe na s anku, igrac ke na tepihu od ovc ijeg runa. Svuda po friz ideru bile su izlepljene bebine slike. Sendi je namestila bebu na rame i potapala je po leima, ali ona je nastavila da plae. Ja sam Sandra Vilson - rec e ona. - A ovo je moj sin, Tajler Berdz es Vilson. Ja sam mu sad majka. Odgovorila sam na oglas Ejvis Ric ardson na Pratslistu i platila joj obes tec enje od dvadeset pet hiljada dolara na ime tros kova odrz avanja trudnoc e i poroaja. I potpisala je papire. Sve je po zakonu. Obavezno recite Ejvis da je prekasno da se predomisli. Ejvis je dala oglas? Bogami jeste. Mogu da vam ga pokaz em. Pos to je Ejvis rekla da z eli da uzmemo bebu, prebacili smo novac na njen rac un u banci. Sad me slus ajte. Nas dve volimo Tajlera i nec emo ga se odrei. Ovaj deai je na.

80.
Kler ree: Ja sam lekar, dus o. I imam bebu ne mnogo stariju od Tajlera. Da li bih mogla da ga pogledam samo nakratko? Molim te? Ispruila je ruke ka bebi u naruju Sendi Vilson. Ne mogu da ga privolim da jede Sendi e glasom koji je odjednom pukao od emocija. Kler zagrli devojku i ree: Dobro je, dobro je. Onda je iupala bebu iz Sendinih ruku i odnela je do kuhinjskog stola. Imate vlaz ne maramice i c iste pelene? upita ona, glasom mirnim kao da nismo ni pod kakvom pretnjom. Bila sam pored Kler dok je razmotavala pelene i mogla sam da vidim da ima smee oc i, da je rumen svud po telu i da ima sve s to treba da ima, plus jedan mali beleg boje crnog vina na nadlanici. Pruila sam ruku i dodirnula njegov majuni dlan. Gicnuo se i ponovo zakmeao. Dok je Kler istila i pregledala bebu, Toni Berdes je nestala. Vratila se minut kasnije s oglasom sa Pratslita i listom hartije u rukama koje su joj se tresle. Narednice, elim da vidite ovo da biste nas ostavili na miru i rekli Baku da ide kui. Proitajte mi vi slobodno. Sluam vas rekoh. Ja, Ejvis Ric ardson, punoletna i pri c istoj svesti, dajem svog neimenovanog sina Sandri Vilson i Antoanet Berdz es, koje su mi platile 25.000 dolara za tros kove donos enja ovog deteta na svet. Oglas je bio onakav kakvim ga je Sendi opisala. Na izjavi su stajali datum, Ejvisin potpis, i potpisi Antoanet Berdes i Sandre Vilson kao svedoka. Uzdahnula sam, a onda sam morala da im kaem. Toni, problem je u tome to Ejvis Riardson ima samo petnaest godina. Ima osamnaest. Pokazala nam je svoju linu kartu. Ona je laov rekoh. A to je samo poetak.

Ovo nije u redu - ree Sendi, svali se na stolicu i zaplaka, poklopivi lice akama. Plakala je tako snaz no da je bilo tes ko razumeti sve s to je rekla, ali ovoliko sam c ula jasno i glasno: Planirale smo da ga imamo. Porodile smo ga. Dale mu dom u kome je voljen. Ejvis ga nije elela. Uopte ga nije volela. Prila sam Sendi i izvadila pitolj iz depa njenih pantalona i izbacila arer. Pogledala me je moleivo. Pomozite nam. ta moramo da uinimo da bismo ga zadrale? Ne moz ete da ga zadrz ite, Sendi - rekoh, znajuc i da joj se moje rec i zarivaju u srce poput noeva. Ova beba ve ima porodicu koja ga eli. Zaista saoseam s vaim bolom.

81.
Na odlazak iz Klark lejna bio je srceparajui, spor i pun suza. Policajci, koms ije i avolice okupili su se oko eksplorera dok mi je Toni davala sedis te za bebe i ostale stvari za bebu, a Sendi mi gurala papire u ake. Ovo pismo je za Tajlera, da ga proc ita kad bude stariji rec e Sendi. Dala mi je i svoj dnevnik i debeo koverat sa slikama s bebinog roenja. Stavila sam slike u pregradu na vratima, dokaz koji c e posluz iti svrsi dok se ne uradi analiza Tajlerove DNK, i postavila sedite za bebe na zadnje sedite kola. Kler je upalila motor i c im smo izas le iz Tejlor Krika zavalila sam se na suvozac kom sedis tu i zadremala, otvarajuc i oc i na svakih nekoliko minuta tokom sledec ih s eststo c etrdeset kilometara. Stalno sam se osvrtala da osmotrim Tajlera. ta e sada biti s ovom bebom? Hoe li biti dobro? Dok je zalazak sunca prelazio u sumrak nad ulicom Brajant, us le smo na parking ispred kancelarije gradskog patologa. Konklin je stajao pored svojih kola, bacajuc i kljuc eve u vazduh i hvatajui ih, u iekivanju da stignemo. Priao je kolima, otvorio zadnja vrata i ostao da stoji, nem, gledajui u bebu. Ovaj mali je presladak ree on. I ta emo sad? Ispravila sam bolne kosti, izala iz eksplorera i rekla: Saekaemo nekoliko sati pre nego to pozovemo Slubu za zbrinjavanje dece. Zagrlila sam Kler na rastanku, uzela Tajlera i njegovo sedis te za bebe i sela u policijski auto pored Konklina, koji je bio za volanom. On ree: Poslednje mesto na kojem je Ejvis Ric ardson upotrebila svoj mobilni telefon bila je Tihuana. Pozvala je roditelje. To je bilo pre dvanaest sati. Evo s ta ja mislim rekoh. Odnesemo bebu Ric ardsonovima. Kaz emo im da okrenu Ejvis na mobilni. Cak i ako samo ostave poruku, to je u redu. Dovoljno je da kaz u: 'Vratili smo tvoju bebu. Ozvuc imo im telefonsku liniju rekoh. A bebu odvedemo u bolnicu Sent Frensis. Ubacimo prerus ene ljude na neonatalno odeljenje dok Ejvis ne doe da vidi bebu. Drugi tim stavimo u hotel. A ako se ona ne pojavi? Smisliu neto drugo. Moe da se kladi da hou. Moe to se mene tie ree Konklin.

82.
Sonja i Pol Ric ardson su c ekali u hodniku ispred svog apartmana s mes avinom nade, oekivanja i zahvalnosti na licu. Potrc ali su ka nama kad smo izas li iz lifta i ja sam se pripremila za predstojec i s ok odvajanja od bebe. Stezala sam malog dec aka dok sam govorila Sonji da po zakonu moramo da ga odvedemo u bolnicu, dok e zakonski sistem diktirati ta e se s njim desiti posle toga. Ali znala sam da biste prvo eleli da ga vidite rekoh i dadoh dete njegovoj babi. Bio je to predivan trenutak. Sonjino lepo lice zasijalo je od suza kad ga je uzela. Muz joj je zas titnic ki prebacio ruku preko ramena i spustio s aku na unukove grudi. Sonja je pogledala u mene i rekla: Mnogo vam hvala s to ste ga pronali. Ovo je divan dan ree Pol. Sjajan dan. Nazad u apartmanu, svi smo posedali na ozbiljan razgovor. Sonja, Pole rekoh. Ejvis mora da se preda. Objavila je oglas na Pratslistu. Imamo kopiju tog oglasa. Na to je niko nije naterao. Oglasila je prodaju bebe i za nju je dobila dvadeset pet hiljada dolara. To je prodaja dece. Imamo kopiju ugovora koji je potpisala. Konklin ree: Ejvis je u Meksiku, a to znac i da c e je deportovati kad je uhvate. Ako je Riter s njom, kriv je za prebacivanje maloletnika preko meunarodne granice. U tolikoj je nevolji da bi se njegovim sluajem itav vod advokata mogao baviti godinama. Ali buduc i da je Ejvis maloletnica rekoh ako se sama preda policiji, moz emo pokus ati da je zas titimo. Saraivac emo s javnim tuz ilas tvom kako bismo izdejstvovali da joj se sudi kao maloletnici. Ali ako je budu deportovali iz Meksika... rekoh, slez uc i ramenima. Verujte mi, ne elite da joj se sudi kao odrasloj osobi. Mu i ena su razmenili poglede. Pol Riardson duboko uzdahnu. Ejvis je u spavaoj sobi ree. U stvari, i Dordan je tamo.

83.
Rekla sam Riardsonovima: Molim vas odnesite bebu u kuhinju. Lezite s njim na pod. Idite. Odmah. Riardsonovi su izgledali prepadnuto, ali su me posluali. Izvukoh pitolj, Ri izvue svoj, pa stadosmo sa obe strane vrata spavae sobe. Viknuh: Ejvis Ric ardson, Dz ordane Riteru, narednica Bokser vam govori. Gotovo je. Izaite s podignutim rukama. Vladala je tiina, ali pre nego to je Ri stigao da provali vrata nogom, uli smo Riterov glas. Narednice. Nismo naoruani.

Vrata se otvoris e i Riter izae s podignutim rukama. Nije se brijao i obrazi su mu bili izgoreli od sunca. ak i takav, izgledao je kao maneken s reklame za skupu muku garderobu. Ric okrete Ritera i priljubi ga uza zid. Pretresao ga je i stavljao mu lisice kad je Ejvis izletela iz spavae sobe. I Ejvis je drz ala podignute ruke ali je mrdala jednim prstom da mi skrene paz nju na sjajan zlatan prsten. Venali smo se povika ona. Dordan i ja smo se venali. estitam rekoh, dok sam je bacala uza zid s velikim zadovoljstvom. Jos jednom, u srcu sam poz elela da os amarim ovu devojku. Umesto toga sam joj stavila lisice i rekla: Ejvis Ric ardson, uhaps ena si zbog prodaje deteta, zapostavljanja deteta i ometanja pravde. Ima pravo da uti... Iznenada, oko mene je izbio nekakav oajniki haos. Sonja i Pol Ric ardson su okruz ili svoju c erku, beba je zaplakala, zatim uvukla vazduh i nastavila da plae. S moje leve strane, Konklin je hapsio Dz ordana Ritera zbog kidnapovanja i silovanja maloletnice. Riter se drao: Hou da vidim svog sina dok mu je Konklin itao prava. Unela sam se Riteru u lice. Umukni, bre rekoh. Onda sam pozvala hitnu pomo da doe po bebu. ta e biti s Ejvis? upita me Pol Riardson dok sam uzimala bebu iz ruku njegove ene. Bic e stavljena u pritvor dok ne bude uzeta u postupak rekoh. Ako z elite moj savet, unajmite najboljeg advokata kojeg moz ete sebi da prius tite. Moz da c e on izdejstvovati da joj se sudi kao maloletnom licu. Takoe bih obavila nekoliko poziva i ponis tila brak izmeu vas e c erke i ovog ljigavca.

ETVRTA KNJIGA Dete koje slama srce

84. Naglo sam otvorila oc i. Zurila sam u informacije koje je Dz oov sat projektovao na plafonu. Bio
je 11. oktobar. Temperatura je bila 12C. Vreme: 6.02 ujutru. Bila sam u pola misli kad sam se probudila, ali o emu sam razmiljala? Do se promekolji pored mene i ree: Linds. Budna si? Izvini s to sam te probudila, dragi. Sanjala sam. Mislim. Okrenuo se ka meni i zagrlio me. Sea se sna? Morala sam da se prisetim, ali san je is cezao. Zas to sam bila zabrinuta? Dz o je bio bezbedan. Beba Ric ardsonovih je bila u bolnici Sent Frensis, savrs eno zdrava. Onda sam se setila. Kendas Martin. Razmiljala sam o njoj. Poc ela sam da pric am Dz ou zas to mi se Kendas Martin provlac ila kroz snove, ali on je vec tiho hrkao na mom ramenu. Odvojila sam se od njega i spustila stopala na pod. Do promrmlja: ta je? Moram na posao - rekoh. Zvau te kasnije. Poljubila sam ga u obraz, razbarus ila mu kosu i ututkala mu c ebe pod bradu. Pucnula sam prstima i Marta je skoc ila na krevet. Napravila je dva kruga, a zatim se spustila na mesto koje sam upraznila. Manje od sat vremena kasnije, uletela sam u stanicu s dve kafe. Popela sam se zadnjim stepenis tem preskac uc i po dva stepenika odjednom i laktom otvorila vrata od stepenis ta koja su vodila na osmi sprat. Pros la sam kroz lavirint hodnika koji su vodili ka kancelariji javnog tuioca. Juki je bila za svojim stolom u kancelariji bez prozora. Sjajna crna kosa, s razdeljkom na sredini, padala joj je napred dok je gledala u svoj laptop. Moja senka joj je pala preko stola. Hej ree ona, diui glavu. - Lindzi. ta nije u redu? Nes to nije. Mogu li da vidim sliku Kendas Martin u kolima s tim plac enim ubicom Gregorom Guzmanom? Zato? Ispruila je ruku preko stola i uzela mi jednu au s kafom iz ruke. Nee se ljutiti ako te pitam zato jo uvek njuka oko mog sluaja, zar ne? Mogu li da je samo jo jednom osmotrim Juki? Molim te. Ta slika me mui. Juki me je besno pogledala, sagla se ka svom laptopu i pritisnula nekoliko tipki. Okrenula je kompjuter kako bih mogla da vidim ekran. Jedna kopija toga bi mi koristila. Juki odmahnu glavom. Ali istovremeno, s tampac zakrc a i iz njega izae jedna crno-bela fotografija. Juki mi je dodade. Vis e bih te muc ila rec e ona ali sudija z eli da me vidi u svojim odajama. Ponovo sam u kazni. Nemoj mi napraviti probleme, Lindzi. Ozbiljno ti kaem. Poelela sam joj sreu s Lavanom i otrala ka izlazu pre nego to je stigla da se predomisli.

85. Koji minut nakon s to sam napustila Jukinu kancelariju, upisala sam se u knjigu za posetioce
na ulazu u z enski zatvor na sedmom spratu. U ovom krilu je bilo buc no. Cegrtanje metalnih vrata i besno larmanje zatvorenika dizalo se oko nas dok me je jedan c uvar pratio do male, prazne sobe za posete. Kendas Martin se ubrzo pojavila u dovratku. Pogledala me je u oc i kad joj je c uvar skinuo lisice i sela preko puta mene za izgrebani metalni sto. Ovo je neoekivano iznenaenje ree ona. Kendas nije imala nikakvu s minku na sebi, godinu dana nije bila kod frizera i na sebi je imala zatvorsko odelo u nijansi narandaste koja plavuama nije previe dobro stajala. Ipak, Kendas Martin je imala dostojanstva i profesionalno dranje. Rekla sam: Ovde sam nezvanino. S dobrim vestima, nadam se. Izvadila sam odtampanu fotografiju iz depa i stavila je na sto. Molim vas pogledajte ovu sliku i recite mi zato ste bili u ovim kolima sa ovim ovekom. Ona ree: Videla sam tu sliku. To nisam ja. Plafonjerka iznad nas ih glava odavala je belu luorescentnu svetlost jac ine trista vati, osvetljavajuc i svaki deo te male prostorije. Crveno oko sigurnosne kamere posmatralo je iz jednog ugla na plafonu enu u narandastom kako privlai fotografiju sebi i uzima je u ruku. Ne poznajem nijedno od ovo dvoje ljudi rec e ona. Onda, kao da joj je nes to naknadno palo na pamet, ponovo se dobro zagledala u fotografiju i upitala me: ta vidite u ruci ove ene? Gurnula je zrnastu crno-belu fotokopiju slike nazad preko stola. Glava z ene na slici bila je pognuta, plava kosa joj je skrivala pola lica i c inilo se da u rukama stez e lanc ic koji joj je visio oko vrata. Videla sam odsjaj priveska koji joj je visio izmeu stisnutih prstiju. Moda nekakva amajlija - rekoh. Da li je mogue da se radi o krstiu? upita me Kendas Martin. Pretpostavljam da jeste. Ja ne nosim tanke zlatne lanc ic e s amajlijama i krstic ima rec e mi Kendas Martin. Ali znate Elen Laferti, zar ne? Elen uvek nosi krsti. Moram rei da se pitam ta joj on znai.

86. Kendas Martin je trebalo da se vrati na sud za sat vremena, i ako je moja vera u njenu nevinost
bila opravdana, nisam mogla da pronjus kam oko njenog sluc aja dovoljno brzo. Sa svakim danom provedenim na suenju, Kendas je bila dan blia tome da bude osuena za prvostepeno ubistvo. Koliko god bi bilo tes ko ubediti sud da sudi pogres noj osobi, to ne bi bilo nis ta u poreenju s ponitavanjem presude za ubistvo. Otkaskala sam zadnjim stepenis tem do hola stanice, otkucala jedan broj na mobilnom i

sac ekala da mi se privatni detektiv Dz ozef Podesta javi. Glas mu je bio promukao od spavanja ali rekao je: U redu , na moj zahtev da se vidim s njim za dvadeset minuta. Pres la sam preko mosta Bej, odvezla se do Lafajeta i pronas la Podestinu z utu jednospratnu kuc u u predgrau u Hamlin roudu, ulici omeenoj mes avinom drvec a i kuc a u slic nom stilu. Parkirala sam auto na njegovom prilazu i popela se kamenim stepenicama kroz kamenu bas tu i pozvonila na vrata. Podesta je otvorio vrata bosonog, u trenerci s mrvicama hleba na njenom gornjem delu. Pokazala sam mu znac ku i on je s irom otvorio vrata i odveo me do svoje radne sobe u zadnjem delu kue. Osvrtala sam se po sobi, gledajui u itavo skladite pijunske opreme koju je Podesta poreao po svojim metalnim policama za knjige. Dokotrljao se u stolici do kompjutera, podigao staru tigrastu maku sa stola i spustio je sebi u krilo. Da mi klijent nije mrtav - rec e on, stavljajuc i s aku preko mis a ne bih vam ovo pokazao bez naloga. Cenim vau pomo rekoh. Podesta je kliknuo na fasciklu s digitalnim fotogra ijama Kendas Martin koje je nac inio dok je sedela u kolima s nekim koje bio nepouzdano identi ikovan kao Gregor Guzman, plac eni ubica kojeg je policija traila u nekoliko drava, a i u nekoliko stranih zemalja. Prva fotografija koju je Podesta otvorio bila je ona koju je Juki predoila kao dokaz. Znam da su ove slike los e rec e on. Ali nisam mogao da koristim blic, znate? Ne mogu da se zakunem da je to Guzman, ali ta ena jeste Kendas Martin. Pratio sam je te noc i od njene kuc e u Bulevaru Montgomeri pravo do auto-puta 1-280 na severu. Skrenula je u Ulicu Cezara Caveza, zatim desno u Treu, a zatim u Aveniju Dejvidson. Pratio sam je sve vreme. To je vrlo opasan kraj. Siguran sam da to znate, narednice. Morao sam da se c uvam. To je otpad. Mogli su da me opljakaju, a i nju. Posmatrao sam je kako izlazi iz linkolna i ulazi u terenac tog tipa. Izas la je deset minuta kasnije. Moete li da mi nareete te slike? to da ne, pod datim okolnostima? ree on. Kompjuter je zujao. Maka je prela. I uskoro sam imala disk sa dosta zrnastih fotogra ija uslikanih dve nedelje pre ubistva Denisa Martina.

87.
devet i petnaest ponovo sam bila u Odeljenju za ubistva u juz nom odseku u glavnoj policijskoj stanici, mojoj drugoj kui. Obesila sam sako o naslon stolice, a potom pronas la Konklina u kuhinji. Jeo je krofnu nad sudoperom, sa utom kravatom prebaenom preko ramena. De si - ree. Sauvao sam ti jednu. Nisam gladna. Ali imam neto da ti pokaem. Strano si tajanstvena. Bolje da ti pokaem nego da ti kaem.

Ci je radio za svojim stolom pred kompjuterom koji je zujao, sa s oljom kafe na salveti i oko trideset olovaka poredanih paralelno s gornjom ivicom njegove podloge za mi. Dala sam iju disk koji sam dobila od Doa Podeste i rekla: Ne smeta ti, Pole? Hou da i ti vidi ovo. Nas troje smo se usredsredili na svaki pojedinac ni frejm dok se dvanaest digitalnih fotogra ija plave z ene iz pro ila koju je privatni detektiv Dz ozef Podesta uslikao kako sedi s potencijalnim plaenim ubicom u njegovom terencu smenjivalo na ekranu. Konklin je zamolio Cija da uvelic a najbolje od njih i zumira z eninu s aku da bismo videli da li u njoj stee zlatan krsti. Ali to je i vie zumirao sliku, to je ona postajala nejasnija. To je najbolje s to mogu da postignem rec e Ci, zurec i u apstraktnu grupaciju sivih tac aka. ta mislite? Propusti slike kroz program za prepoznavanje lica Konklin e iju. Prepoznavanje lica, ide. Ci je pokrenuo program i na njegovom monitoru su se pojavila dva prozorc eta koja su poredila sliku Kendas Martin sa zrnastom fotografijom plavue u kolima. Ci se okrenu i pogleda u mene i Konklina, a preko lica mu, brzo poput zvezde padalice, prelete iskra uzbuenja. To nije ona - ree i. - Ko god da je ena na ovoj slici - to nije Kendas Martin. Ci je zatim uporedio zrnastu fotogra iju plavus e s desetinama hiljada fotogra ija u bazi podataka koje su se bletei smenjivale na ekranu. I taman kad sam poela da gubim nadu, naili smo na poklapanje.

88. Konklin i ja smo seli ujedan neobelez en policijski auto i uskoro smo jurili auto-putem Dejms
Lik. Dok je Konklin vozio, ja sam na prste nabrajala razloge zbog kojih mislim da je Elen Laferti ubila Denisa Martina. Jedan, bila je zaljubljena u njega. Dva, bila je besna na njega. Tri, imala je pristup njegovom pitolju. Znala je gde e biti i gde e Kendas biti te veeri. To su etiri i pet. I est, ako ona nije ubica, mogla je da narui njegovo ubistvo. Sve to - ree Konklin i dovoljno je pametna da smesti Kendas. Mora da je prokleti zli genije rekoh. Petnaest minuta kasnije, Konklin je parkirao kola ispred bledoz ute stambene zgrade u primorskim stilu. Podignuto dvadesetih godina dvadesetog veka, bilo je to uredno zdanje s ispupc enim prozorima koji su gledali na ulicu Uloa. Nalazilo se na oko kilometar i po od kuc e Martinovih. Pritisla sam zvono i Lafertijevaje doviknula: Koje? - I onda je otvorila vrata. Konklin ree: Policija San Franciska pokaza znac ku i predstavi nas dadilji od dvadeset i nes to godina, koja je oklevala dve sekunde pre nego to nas je pustila u kuu. Posmatrala sam svedoc enje Lafertijeve iz zadnjeg dela sudnice pre nekoliko dana. Izgledala je prilic no zrelo u kostimu i s tiklama. Danas, u farmerkama i beloj rolki, kose vezane u rep, izgledala je kao tinejderka. Konklin je prihvatio kafu kojom ga je Lafertijeva ponudila, ali ja sam se zadrz ala u dnevnoj sobi

dok je biva dadilja Martinovih vodila Konklina u kuhinju. Jednom se osvrnuvs i po prostoriji, izbrojala sam pet slika Denisa Martina u toj maloj sobi, od kojih je na nekima bila i Lafertijeva. Martin je bio lep iz svakog ugla. Podigla sam glavu kad se Elen Laferti vratila u dnevnu sobu s Konklinom. Izgledala je srec nije to me vidi nego to je mogla da bude. Sela je u fotelju i rekla: Mislila sam da je istraga zavrena. Rekla sam: Postoje neke nejasnoe koje nikako ne uspevamo da razreimo. U stvari, jedna nejasnoa. Izvadila sam fotografiju iz unutranjeg depa i spustila je na kafeni stoi. Elen prui ruku da je uzme i ree: ta je ovo? Taj c ovek je moz da plac eni ubica po imenu Gregor Guzman. Zena na slici izgleda kao Kendas Martin rekoh. Ima istu plavu kosu, istu fruzuru kao Kendas ali to zapravo nije ona, zar ne, Elen? Teko je rei. Ne znam ree ona. Znate li kako znamo da to nije Kendas? ree Konklin. Zato s to je forenzic ki softver, nakon s to smo ubacili tu fotogra iju u njega, otkrio da se ona poklapa s vaom slikom iz vozake dozvole. ena na toj slici ste vi. Konklin prie polici kamina i uze sliku u zlatnom ramu koja je prikazivala Elen i Denisa Martina na jedrenjaku u zalivu. Ne ree ona, ustajui da otme sliku Konklinu iz ruke. Ne dirajte to. Rekoh joj: Mislim da c e nam sudija Lavan dati nalog da vam detaljno pretresemo kuc u. U meuvremenu, ovaj razgovor treba da nastavimo u policijskoj stanici. Izvukla sam telefon i krenula da pozovem patrolna kola, ali Elen rec e: Cekajte. Rec i c u vam ono to vas zanima. Zaklopila sam telefon i poklonila joj svoju punu panju.

89. Ako Elen Laferti nije pokus ala da unajmi ubicu, zas to je onda bila u tim kolima s Gregorom
Guzmanom? Jedva sam ekala da ujem njeno objanjenje. Nisam uc inila nis ta pogres no, a svakako nis ta protivzakonito rec e Lafertijeva. Zavukla je ruku u okovratnik rolke i izvukla zlatni krstic na tankom lancu. Neprestano ga je cimala sjedne na drugu stranu, to je radila iz navike kad je uhvati nervoza i to ju je odavalo. Denis me je poslao da se naem s tim Gospodinom G. na parkingu Vonsa - rec e ona. - Dao mi je koverat s novcem da ga dam tom gospodinu G., ali mi ga je on, kad ga je otvorio, vratio i rekao: Recite gospodinu Martinu hvala, ali ne hvala". Taj gospodin G. vam je vratio novac ree Ri. Elen klimnu glavom. Hoc ete da kaz ete da ste se nas li sa c ovekom kojeg niste poznavali zato s to vam je Denis rekao da tako uradite. Vi ste mu dali novac, koji vam je on vratio, i niste znali zas to ste otis li tamo.

To je vaa pria? Nisam znala da je ubica sve dok suenje nije poc elo i dok nisam proc itala o njemu na internetu. Bila sam samo glasnik. To je sto posto istina. Niste ni u kakvoj nevolji ree Konklin. Pokuavamo da poveemo neke injenice. Otkud to da ste bili plavokosi? - rekoh. Bila je to perika Elen e odmah. Pripadala je Kendas dok je ila na hemoterapiju. Bacila ju je, i ja sam je uzela. Denis je voleo da je ponekad nosim. elite li da je vidite? Elen Laferti poe hodnikom ka spavaoj sobi. Stvarno misli da je ova devojka unajmila plaenog ubicu? upita me Konklin. Ne znam. Sad znam manje nego kad sam se jutros probudila. Uzela sam sunc anu, veoma romantic nu fotogra iju Elen i Denisa Martina i ponovo razmislila o svemu. Da li je Elen unajmila Guzmana da ubije Denisa? Da li je Elen bila uljez, i da li je lic no ubila Denisa? Je li Denis ugovorio sastanak izmeu Elen i Guzmana kako bi njegov privatni detektiv mogao da dokumentuje sastanak ene koja lii na Kendas s plaenim ubicom? Ako je tako, da li je Kendas ubila svog mua pre nego to je on stigao da ubije nju? Dok sam ponovo vagala sve moguc nosti, Elen se vratila u sobu drz ec i crnu satensku vrec u. Ranirala ju je i istresla iz nje plavu periku. Uglavnom sam je nosila kad smo vodili ljubav ree ona. Nisam mogla da se suzdrim. Pomozite mi da vas shvatim, Elen rekoh. Vas ljubavnik je voleo da nosite periku njegove ene u krevetu? Zar ne mislite da je to bolesno? Oi su joj se napunile suzama. Opsovala sam sebi u bradu. Hoc u li ikad nauc iti kako da budem dobar policajac"? Konklin uze vreu i ree Lafertijevoj: eleli bismo da poete s nama u stanicu, u redu, Elen? Ali... ne hapsite me, zar ne? Konklin ree: Hteli bismo da ovo to ste upravo rekli od vas dobijemo u vidu potpisane izjave. Zaostala sam dok je Konklin isprac ao Elen do ulice. Pozvala sam Juki, ali dobila sam njenu govornu potu. Sac ekala sam signal i rekla: Juki, treba mi nalog za pretres kuc e Elen Laferti. Da, imamo opravdan razlog. Pozovi me to pre. Uh... mislim da e mi biti zahvalna na ovome. Nadala sam se da sam u pravu.

90.
Juki je sela pored Fila, u koz nu fotelju identic nu njegovoj preko puta koz om presvuc enog stola sudije Lavana. Soba je bila ukras ena motivima lova na lisice: starim reprodukcijama slika s ljudima u crvenim kaputima na riim konjima i masivnim drvenim names tajem postavljenim uza zidove sa zelenim tapetama. Sudijine oc i iza naoc ara behu crvene, i najkonciznije s to je mogao objasnio je zas to ga nije bilo tri dana. Moja majka je bolovala od raka plua ree on. Umrla je. Tekom smru. Klimnuo je glavom kad su mu dva advokata izjavila sauee. Onda je proistio grlo i nastavio.

Ne z elim vis e da c ujem gluposti kakvih je bilo na ovom suenju. Gospoice Kasteljano, vi znate kako da postavite pitanje a da ga ne pretvorite u zavrs nu rec . Gospodine Hofman, vi znate kako da zauzdate svoje svedoke, pa zato i radite to, zaboga. Juki htede da se pobuni, ali sudija nije ostavljao nikakvu sumnju u pogledu svojih namera. eleo je da suenje bude pod kontrolom i da se okona. Evo novih pravila o ulaganju prigovora ree on, kao da joj ita misli. Ako imate prigovor, ustanite. Pametan sam, a i sam sam bio parnic ar dvadeset godina. Ako ne budem mogao da dokuc im zas to ulaz ete prigovor, nec u se obazirati na vas. U tom sluc aju sedite. Ako mi bude jasno zas to ulaz ete prigovor, rec i c u drugoj strani da prekine. Oc ekujem da to neu morati da radim. asni sudijo rekoe Juki i Hofman u isti glas. Bez glupiranja. Bez drame. Bez glupih advokatskih trikova. Delic u kazne. Kaznic u jedno od vas ili oboje zbog nepotovanja suda. Razumete li me? Ni Fil ni Juki ne odgovorie nita. Odlino. Vidimo se na sudu - ree Lavan. Ovo je sprdnja rec e Hofman Juki kad su izas li iz odaja sudije Lavana i zaputili se hodnikom ka sudnici, Ne moe da nam kae da ne ulaemo prigovore. Danas oigledno moe ree Juki. Hofman joj se osmehnu i ree: Imam jedan sastanak. Vidimo se unutra.

91.
Fil Hofman ustade u svojim skupim cipelama, isprsi se i ree: Odbrana poziva Kejtlin Martin da svedoi. Kendas Martin utom skoc i na noge i vrisnu mu u lice: Ne! Da se niste usudili da pozivate moju erku kao svedoka! Nemate prava! Lavan lupi ekiem i ree: Izvritelju, molim vas izvedite optuenu iz sudnice. Kendas. Sedite - rec e Hofman. Casni sudijo, dozvolite mi da popric am sa svojom klijentkinjom, molim vas. Gospodine Hofman, kaz njavam vas sa osamsto dolara. Da ste pripremili svoju klijentkinju, mogli smo ovo da izbegnemo. Izvritelju! Nakon s to su ispratili Kendas Martin iz sudnice, sudija je zatraz io mir i kad se buka u sudnici utiala do apata ispunjenog iekivanjem, zamolio je porotu da ignorie taj prekid. Podsetio je porotnike da je njihova duz nost da donose sud na osnovu dokaza, a ne pometnje, i da ne treba da donose nikakve zakljuke iz toga to je odluio da ukloni optuenu sa suenja. Zatim je rekao: Gospodine Hofman, izvedite svog svedoka. Hofmanov izraz lica bio je neutralan kad je jedanaestogodis nja c erka Kendas Martin i Denisa Martina stala kraj pulta za svedoke, poloila zakletvu i sela na stolicu za pultom. Morala je da se pomui ne bi li sela, i stopala joj nisu sasvim dodirivala pod. Sudija se okrenu ka tamnokosoj devojc ici u cvetnoj haljini i plavom dz emperu na kopc anje, s

tanicom iste boje u krilu. Upita je: Gospoice Martin, znate li razliku izmeu lai i istine? Da, gospodine. Ako bih rekao da sam predsednik Sjedinjenih Drava, da li bi to bila la ili istina? To bi bila la, naravno. Verujete li u Boga? Kejtlin klimnu glavom. Morate da kaete da ili ne. Zapisniar kuca ono to vi govorite. Da. Verujem. Verujem u Boga. Dobro. Razumete da ste se zakleli bojim imenom da ete govoriti istinu? Da, gospodine, razumem. Odlino. Hvala vam. Gospodine Hofman, molim vas nastavite. Hvala vam, asni sudijo. Kejtlin... mogu li da te zovem Kejtlin? Naravno, gospodine Hofman. Hofman se nasmei. Imao je lep osmeh. Nije bilo nieg loeg u tome. Kejtlin, moram da ti postavim neka pitanja koje se tic u vec eri kada je vas otac ubijen, u redu? U redu. Da. Jeste li bili u kui kada je va otac upucan? Da. Znate li ko ga je upucao? Da. Molim vas recite sudiji i poroti ta znate. Ja sam to uc inila rec e Kejtlin Martin. Oc i joj poletes e ka sudiji, a zatim nazad ka advokatu njene majke. Ja sam ubila svog oca. Nisam imala izbora.

92. Galerija je eksplodirala od buke.


Porotnici su se nagnuli napred, domunavajuc i se, dok su se izves tac i dohvatili svojih PDA ureaja. Hofman je stajao na sredini sudnice, zaleenog izraza lica, kao da je sam upravo opalio iz pitolja. Juki je poz elela da premota poslednjih deset sekundi i pojac a ton. Da li je Kejtlin Martin upravo rekla da je ubila svog oca? To prosto ne moe biti istina. Juki skoc i na noge, skupi s ake u pesnice i stegnu vilice c vrsto kao da su zavarene. Sudija ju je upozorio da ne ulaz e prigovor, ali u glavi je vris tala: Ulaem prigovor na ovog svedoka. Ulaem prigovor na ovu predstavu. Ulaem prigovor, ulaem prigovor, ulaem prigovor. Advokati, priite. Oboje brecnu se Lavan. Kad su mu dva advokata pris la, sudija se okrenuo u stolici za devedeset stepeni kako bi bio okrenut ka izlazu za sluaj opasnosti umesto ka svedokinji i poroti. Juki i Hofman stadoe sa strane u odnosu na sudijsku stolicu i upravie pogled ka sudiji. Lavan ree Hofmanu tihim glasom koji je podrhtavao od besa: Pretpostavljam da ni vas a klijentkinja ni tuz ilas tvo nisu znali da c ete pozvati ovo dete da svedoi.

Dobio sam poziv od Kejtlinine babe s majc ine strane koja mi je rekla da ona z eli da pric a sa mnom ovog jutra. Nas ao sam se s Kejtlin u holu ove zgrade, c asni sudijo, odmah posle nas eg sastanka s vama. Do pre petnaest minuta nisam znao da e da svedoi. Casni sudijo rec e Juki odbrana je oc igledno izrez irala ovo. Kejtlin su ili nagovorili na ovo, ili je sama dos la na tu ideju. U svakom sluc aju, pokus ava da spase zadnjicu svoje majke. I u svakom sluaju je stvorila osnovanu sumnju u glavama porotnika. Lavan ree: Objavic u pauzu. Hoc u da vidim Kejtlin u mojim odajama. Vas dvoje nemojte da mi se izgubite. Poto popriam s detetom, razgovarau s porotom. A posle toga emo prodiskutovati o budunosti ovog suenja.

93. Juki je bila u kancelariji Lena Parizija kad joj je telefon zavibrirao.
Idemo ree ona svom efu. Proitala je poruku naglas: Sudija Lavan je spreman da vas primi u svojim odajama. ta mi savetuje za kraj, Lene? Parizi podiz e svoju telesinu iz fotelje, pa otvori venecijanere na strani zgrade koja je gledala na ulicu Brajant. Spolja je dopirala beliasta svetlost. Juki nije mogla da vidi nita kroz maglu. Treba unakrsno da ispitas tog svedoka rec e Rii Pas. - To je najbolje i jedino s to moz es da uradi. ta ako govori istinu? Da li govori istinu? ta zaista misli? Mislim da se z rtvuje. Jedanaest joj je godina. To je junac ki, kao u ilmovima. Ali je laz . Mogu da je uzdrmam za pultom, ali ne znam mogu li da uradim to i da zadrim porotu na naoj strani. To e biti kao da hoda po konopcu a ima proliv. Ali verujem da moe to da izvede. Juki je izas la iz Parizijeve kancelarije i zaputila se hodnikom kao da je na automatskom pilotu. Kad je us la u sudijine odaje, Fil Hofman je stajao, i seo je nakon s to se ona spustila u stolicu u kojoj je sedela samo dva sata ranije. Lavan je bio skinuo svoju odoru i kravatu i zavrnuo rukave kos ulje, i stajao je iza svog stola. Juki je pomislila da c e poc eti da se s etka, ali umesto toga se sagnuo i dohvatio metalnu kantu za smec e visine s ezdeset i prec nika c etrdeset centimetara koja mu je stajala kraj stopala. Podigao ju je iznad glave i zafrljaio je ka suprotnom zidu. Kanta se odbila od ivice kredenca s pic em pre nego s to je oborila uramljenu sliku sudije s guvernerom. Nakon s to su eksplozija stakla i odjek buke zamrli, Lavan je naglo otvorio vrata kredenca i rekao: Ko je za pie? Ja astim. Hofman ree: Ja bih viski. Ja nec u nis ta, ne bi valjalo rec e Juki, ali vec nis ta nije valjalo. Nis ta u njenom iskustvu nije je pripremilo za sluc aj koji iskac e iz koloseka na svakih dvadeset minuta. Da li dobija ili gubi? Nije imala predstavu. Sudija je nasuo viski sebi i Hofmanu, i seo nazad za sto. File, znate li razliku izmeu lai i istine?

Da, asni sudijo. Vi niste predsednik Sjedinjenih Drava. Da li ste na bilo koji nain uticali na svedoenje Kejtlin Martin? Ne. Kao s to sam rekao, pric ala je sa mnom u osam i c etrdeset pet ovog jutra. Rekla mi je s ta se desilo. Pomerio sam jednog svedoka kojeg sam pripremio i koji je odjednom postao nevaz an, i odluio da moram da izvedem Kejtlin da svedoi. elim da je unakrsno ispitam ree Juki. Moram da diskreditujem njeno svedoenje. Sudija rec e: Sac ekajte malo, Juki. Dozvolite da vam kaz em s ta mi je Kejtlin rekla za tih pola sata koje sam upravo proveo s njom. To ide vama u korist. Molim, asni sudijo? Kejtlin mi je rekla da ju je otac zlostavljao. Bila je eksplicitna. I to ubedljivo. Znala je gde je pitolj sakriven. Uvrebala je priliku i ubila ga. Verujete joj? upita Juki. Nisam uspeo da je uhvatim u laz i a pokus ao sam. Prema Kejtlininim rec ima, njena majka je c ula pucnje, zatekla je s pis toljem i rekla joj da opere ruke, ode u svoju sobu i da nikom nikad ne kaz e s ta se desilo. Zatim je, po njenim rec ima, njena majka opalila iz pis tolja ispred kuc e i pozvala policiju. Ha. Dobra pria ree Juki. A zato je Kejtlin odluila da progovori? Rekla je da eli da kae istinu. Hofman se nagnu u svojoj stolici. Bajrone. Casni sudijo rec e on imamo svedoc enje koje oslobaa moju klijentkinju krivice - ree on. - Traim da se ovo suenje proglasi nevaeim.

94. Juki je zurila u sudiju, ne videc i ga, dok su joj se misli komes ale u stanju prilic no slic nom
panici. Nije z elela da taj postupak bude ponis ten, ne posle svega kroz s ta je pros la u ovom sluc aju, ne kad je verovala da je izvela ubicu pred sud. Doavola. Ako sudija poniti suenje, ta onda? Hoc e li krivic no goniti devojc icu? Da li c e zaista probati da goni jedanaestogodis njakinju koja tvrdi da ju je otac silovao? Ako hoe, na osnovu ega? Jedini dokaz protiv Kejtlin bilo je njeno svedoc enje. Niko je nije video kako puca iz pis tolja. I c ak i ako Kendas Martin kaz e da je Kejtlin pucala, sluc aj je bio toliko proz et osnovanom sumnjom da je porota moda ne bi osudila. S druge strane, pomisli Juki, ako sudija ne ponis ti suenje, Juki bi morala da izvede onaj hod po z ici koji je Len pominjao. Da pretvori to zlostavljano dete u laz ova. Porota c e je mrzeti zbog toga, i ako poveruju u Kejtlininu priu, Kendas bi mogla da bude osloboena. Juki. elite li da kaete neto? Juki ree: Da, z elim, sudijo. Svakako z elim. Ne postoji ni trunka dokaza koja bi potkrepila Kejtlinino svedoenje, i ako je njena pria zaista istinita, zato smo za nju saznali tek sad? Fil se okrenu ka njoj i ree: Sledimo logiku, Juki. Postoji i vis e nego dovoljno osnovane sumnje. Oboje znamo da postoje

odline anse da e Kendas, ukoliko se suenje nastavi, biti osloboena. Sudija ree: Dozvolite da vam oboma olaks am. Sve se svodi na ovo: pojavio se novi dokaz od presudne vanosti. Odluio sam da ponitim suenje. Ako Lavan ponis ti suenje, sve je gotovo zauvek. Kendas ne bi moglo ponovo da se sudi za isti zloin, jer to nije predvieno ustavom. Juki je odjednom ugledala izlaz, traak nade. S potovanjem, predlaem vam da ne ponitavate suenje, asni sudijo, ve da ga odloite. Lavan se okrenu u stolici, c upkajuc i donju usnu. Tis ina je toliko dugo trajala da je Juki pomislila da e vrisnuti. Dobro rec e Lavan. Odloz ic u suenje na s ezdeset dana. Optuz ena moz e provesti taj period na slobodi uz kauciju. Juki, vratite se kod tuz ioca i prodiskutujte o ovom... haosu. Dobro razmislite o los im stranama nastavka suenja. Budete li z eleli da unakrsno ispitate Kejtli Martin, izai u vam u susret. U suprotnom, na osnovu Kejtlininog svedoc enja, ponis tic u suenje. U redu? To bi trebalo da odgovara svim stranama. Odluka je na vama do desetog decembra. U redu, asni sudijo ree Juki. Hvala vam. Imate dosta materijala za razmiljanje. Znam. Lavan pritisnu dugme interkoma. Denise, donesite mi kalendar. I pozovite izvritelja. elim ponovo da vidim porotu.

95.
Saznala sam gde se Juki nalazi i zatekla je u njenoj kancelariji, na istom mestu gde sam je videla tog jutra, ali sada je delovala manje i blee, kao da je neko iscedio sav ivot iz nje. Jesi li dobila moju poruku? - upitah je. Tek s to sam izas la iz sudijinih odaja rec e ona. Cekam da se Rii Pas vrati s ruc ka. Kako izgledam? Treba ti malo karmina. Ona stade da pretura po tani. Otis la sam da vidim Elen Laferti rekoh, c ekajuc i eksploziju besa koja je izostala. Juki je pronala sjaj za usne i ogledalce u tani. Nastavila sam oprezno. Elen Laferti je rekla da je otis la da se vidi s Guzmanom. Ono na slici je ona. Priznala je. A takoe smo pronali poklapanje izmeu te i slike iz njene vozake dozvole. Izblajhala je kosu? - upita Juki. aka joj se tresla dok je stavljala sjaj za usne. Kendas Martin je imala periku kad je ila na hemoterapiju. Hej, Juki, jesi li dobro? Nastavi ree ona. Prola je etkom kroz kosu. Elektricitet je zapucketao. Denis je poslao Elen maskiranu u Kendas da se sastane s plac enim ubicom i udesio taj susret tako da je njegov privatni detektiv uslika. Verovatno je hteo da iskoristi te slike da na tera z enu da se razvede od njega ili je stvarno hteo da organizuje ubistvo. To moz da nikad nec emo saznati. uj, znam da si ljuta na mene, pa prosto to i reci, u redu? Mogu to da podnesem rekoh. Juki ree: Kejtlin Martin je priznala ubistvo svog oca i sada c emo ili okus ati srec u s ovom porotom, ili e Lavan ponititi suenje.

Kejtlin? Kejtlin je rekla da ga je ubila? Len Parizi doe hodnikom i proturi svoju veliku glavu u Jukinu kancelariju. Zdravo, Lindzi. Juki, imam pet minuta vremena. Odmah. Dolazim ree Juki. Ustala je i ispravila sako. Kad me je ponovo pogledala, videla sam da se ona ratoborna Juki vratila. Kendas Martin je ubila svog muz a - rec e mi ona. Ne Elen Laferti. Ne Kejtlin Martin. Znam da ne mislis da je Kendas ubica, ali ja mislim, i nikad mi se nec e pruz iti prilika da to dokaz em. Izvui e se sa ubistvom. Da li je Juki u pravu? Da li sam jurila za neim to ne postoji? Otvorila sam usta, ali iz njih nije izalo nita, i Juki je zatim nestala.

96. Posle onoga s to je neporecivo bio jedan od najgorih dana koje je ikada prez ivela na mestu
advokata tuz ilas tva, Juki je izas la iz glavne policijske stanice i zaputila se kuc i. Skoro da se bila dokopala trotoara kad je ula Brejdija kako je doziva. Boe. Ne Brejdi. Ne sad. Juki se okrenula i ugledala ga kako silazi stepenicama ka njoj, vezane kose koja lepra za njim. Vrlo privlaan mukarac. Juki se setila s ta joj je Lindzi rekla, da je Brejdi oz enjen i, doavola, nije z elela da prolazi kroz jos jednu vezu osuenu na propast, s jos jednim neverovatnim tipom. Zelela je stabilnost, porodian ivot... Juki, drago mi je s to sam te uhvatio - rec e Brejdi, zaustavljajuc i se pored nje. Hoc es na veeru sa mnom? Hou ree ona. Sad su bili u Gradskoj skuptini, u oblasti juz no od ulice Market, nekadas njoj zgradi Marin Elektrika, na jednom od najboljih mesta u gradu gde c ovek moz e na miru da obeduje u boemskoj atmosferi. Unutras njost je bila mrac na, sa zidom od golih cigala i das canim podom, i prigus enim osvetljenjem. Kosa Dz eksona Brejdija kao da je privlac ila svetlost zvezdanih lustera koji su nekada krasili tavanicu nekog bioskopa u hispanoamerikom delu Harlema. Juki je pila margaritu, pic e koje je volela i koje joj je pomagalo da zaboravi na muke i da, u sluc aju da popije vis e od jedne, zaboravi i na sve ostalo. Ako je ikad zasluz ila margaritu, to je bilo danas. Odlaganje suenja nije najgore s to je moglo da se desi rec e Brejdi. Jeo je predjelo od kampa na kadunski nain i zalivao ga pivom. Ne, nije najgore sloz ila se Juki ali je ipak katastrofa. Znas li koliko sati rada sam uloz ila u taj sluaj? Sedam hiljada? Juki se nasmeja. Ne sedam hiljada, ali veoma mnogo, a sad izgleda kao da c e se ta kuc ka izvui.

Osim ako ne nae jo dokaza. Da. Ako pronaemo jos dokaza, moz emo joj suditi pred novom porotom, ali znas , z ivot ide dalje, fascikle s predmetima se gomilaju, policija hvata nova govna od ljudi i mi radimo na novim sluajevima. Drau fasciklu sa sluajem Kendas Martin na svom stolu. Hvala ti, Deksone. ak i ako nisi ozbiljan. Ozbiljan sam. Jo e da mi kae da ne lae? Laem ponekad. Juki ponovo prasnu u smeh. Pa, mene nemoj da lae. Dobro. Ozbiljna sam. ula sam da si oenjen. Kako glasi pria? Jo uvek sam oenjen. Sranje ree Juki. Konobar. Brejdi joj uhvati ruku u vazduhu. Jo uvek sam oenjen. Ali nadam se ne jo zadugo. Juki otpi gutljaj margarite, spusti au i, kad je konobar doao, ree mu: Moz ete li da odnesete ovo pic e? Hvala. Zatim rec e Brejdiju: Ispric aj mi celu pric u. Sluam. Sea se incidenta s pucnjavom koji sam ti pominjao? upita je Brejdi. Juki ree: Upucao si tipa s poluautomatskim orujem koji je iskoio iz zaklona izmeu kreveta i zida. Da. Liz i ja smo vec bili kretali svako svojim putem, a onda se to desilo zamalo da poginem, ubio sam tipa, unutras nja kontrola, mediji na nas em travnjaku sve to nam je unis tilo brak. Ono malo meu nama to je bilo preostalo. Zato to si policajac? Da. Zato s to sam policajac rec e on. Ona ne bi bila prva z ena koja je rekla: Nisam znala da c e biti ovako. I tako smo se posle godinu dana razdvojili i ja sam se preselio u San Francisko. Sam. Treba da se razvedemo. Kada to zavisi od toga koliko je budem molio. Ima li dece? Jok. eli li decu? Moda. etrdeset mi je godina. Ali jo nisam dogurao do te faze. A ti? Iskreno, ne znam. Ne moramo veeras da odluimo ree Brejdi. Dobro - Juki e, smejui se. Ovaj tip je duhovit. Svia joj se. Mnogo. Kelner je doneo piletinu prz enu na puteru, prilog od proprz enog povrc a i pire od slatkog krompira, a Juki je osetila kako se polako vraa u ivot. Nije jela ceo dan. Brejdi uze viljuku, zastade s njom u vazduhu i ree: Hteo sam da ti kaem za Liz. Znam. Stvarno jesam. I elim neto da te pitam. Juki je imala zalogaj piletine u ustima. Zapadala je u stanje blaenstva. Pogledala je u Brejdija. Mmm-hmm? Hoe da doe kod mene veeras? - upita Brejdi.

97.
Prognozirali su kis u, ali ona je pala tek kad je Sindi krenula na posao tog dana. Stajala je na trotoaru ispod crvenog kis obrana a hladna kis a joj je natapala ivice kis nog mantila i kvasila joj nove cipele. Izvadila je zguz vanu maramicu iz dz epa i uhvatila u nju jedno dugo i glasno aaapihaaa!, koje joj se upravo otelo iz usta. Izgledalo je kao da je svaki prokleti taksi u gradu zauzet ili da ne radi. Sindi je pozvala taksipreduzec e Ol siti, kojim se redovno vozila, i nakon s to je odslus ala pozadinsku muziku i oglase, rekli su joj: Izvinite, molim vas pozovite kasnije. Sindi je ponovo kinula. Doavola, ne samo da se bori protiv prehlade, vec je i napola izgladnela i sada kasni na vec eru kod Suzi. Zamislila je zadnji deo kafea, taj tropski raj - i u glavi joj je iskoc ilo ime Kvik ekspresa. Zamislila je taksi-preduzec e koje je posetila ranije te nedelje dok je radila na pric i o drogiranju i silovanju. Od tada nije bilo nikakvih vesti o serijskom silovatelju i pric a je skliznula s naslovne strane. To je bilo i dobro i loe. Dobro, jer je uplas ila tog psihopatu time s to je skrenula paz nju javnosti na njega svojom priom u nastavcima s naslovne strane. Loe, jer je nestao a to znai da moda nikad nee biti uhvaen. U meuvremenu, imala je vezu u tom taksi-preduzec u. Bio je koji minut do s est. Ako bude imala srec e, dispec er kojeg je upoznala, Al Visocki, jos c e biti na duz nosti. Moz da c e joj uc initi uslugu. Sindi pronae njegov broj u imeniku telefona i pritisnu dugme za pozivanje. Telefon je zazvonio i javio se glas koji je prepoznala: Taksi i limuzine, Kvik ekspres. Al Visocki? Al na vezi. Ale, ovde Sindi Tomas iz Kronikla. Bila sam kod vas pre nekoliko dana kad sam radila na prii. Da, seam vas se. Plavua. To sam ja, Ale, i imam problem. Moz ete li da pos aljete jedan taksi do Kronikla? Mokra sam se do gole koe i kasnim na veeru. Nema problema, gospoice Sindi. Poslau nekoga da vas pokupi za pet minuta.

98. Sindi je bila odus evljena sobom. Opisala je svoj mantil i kis obran Visockom, sklopila telefon,
stavila ga u dz ep i sklonila se nazad u zgradu, odakle je mogla da vidi saobrac aj kroz staklena vrata. Posle pet minuta, skoro tac no u sekund, jedan z uti kraun vik je dos ao i vozac je spustio prozor. Istrala je na ulicu i odmah prepoznala vozaevo ovalno lice. Gospoja on e sa irokim osmehom. Zvali ste taksi?

Ale, nisam mislila da treba lino da doete, ali mnogo vam hvala. Previe ste dobri. Sindi sklopi kiobran, uhvati se za kvaku i otvori zadnja vrata. Smena mi se zavrs avala rec e Visocki kad se Sindi smestila na zadnje sedis te. Drago mi je s to mogu da vam pomognem. Hej, ovo moram da ispric am nekome ko nec e biti ljubomoran. Kuda idemo? Sindi dade Alu adresu kafea Kod Suzi, ugao ulica Dz ekson i Sansoum, i nasloni kis obran na vrata kako bi voda kapala na otira. Da ispriate ta? upita Sindi, vadei maramicu iz depa i duvajui nos. Ovo je moj srec an dan rec e joj Al, stajuc i na semaforu u Drugoj ulici. Dobio sam na lutriji. Molim? Da, petsto hiljada dolara. Ma daajte. alite se! Ozbiljno, stalno sam igrao svoje srec ne brojeve i opa! Osvojio sam nagradu. Dajem otkaz sutra ujutru kad vidim s efa. Ovo je poslednja voz nja Ala Visockog. Imam las u vinjaka rec e on. Da nazdravite zajedno sa mnom mom novom ivotu? Ne znam kako bi se to slagalo sa sudafedom. {8} Hej, samo gutljaj. To je dobro protiv prehlade. U redu, onda. Dajte mi rec e Sindi. Mora da ste izvan sebe. Petsto hiljada! Kakvi su vam planovi? Visocki odvrnu c ep sa las e sa z estokim pic em, nasu Sindi malo pic a u malu plastic nu c as u i dade joj ga kroz pregradu. Kupiu brod ree on. Kucuo je flau o njenu plastinu au. Za va novi ivot ree ona. Hvala vam, gospoice Sindi. Da, idem na sajmove brodova nekih jedanaest godina. Tac no znam koji elim. Sindi se osmehnu i ree: Ka... kav brod? Zelim jedrenjak. Mali, ruc no izraen, s drvenim trupom rec e Al, gledajuc i u Sindi u retrovizoru dok se na semaforu palilo zeleno. On ree: Jeste li dobro? Ne... ona c e polako, gledajuc i u Visockijev odraz u retrovizoru. Sta se to des ava s njom? Ne moe da se fokusira. Ose... am... Visockijeva usta se razvukoe u irok osrneh. Treba da se oseate sjajno ree on. Traili ste me, gospoice. I sad ste me pronali.

99. Kler i ja smo bili kod Suzi, same samcijate. Prvo nas je Juki otkac ila, a sad nije bilo ni Sindi; nije
se pojavila, nije zvala, nita. Nikad ranije se nije desilo da nas obe puste da izvisimo. Kler ree u vezi s Juki: Prestani da brines . Ta devojka mora ponekad da spava s nekim mus karcem. Znas to, Lindzi. To je dobro za nju.

Ne mora da mi se svia to s to spava s Dz eksonom Brejdijem, zar ne? Mislim, stvarno. Od svih mukaraca na ovom svetu, zato s njim? Kler se nasmeja. Dosta devojaka bi jedva doekalo da spava s Brejdijem. To remeti lanac komandovanja. Kad god neko spava s nekim koga poznaje, tebi to remeti lanac komandovanja. Zguvala sam salvetu i gaala je njome. Umukni rekoh. Ona mi je vrati. Tako si blesava ree ona, jo uvek se smejui. Ispila sam koronu i rekla: Hajde da naruimo. Sindi prosto moe da narui kad doe. Kler se sloz ila. Sindi je vec dokazala da moz e da krene poslednja, popije pola bokala piva i pojede niclu i desert i prva zavri. Gestikulirala sam Lorejn da doe. Rekla nam je s ta je specijalitet dana, s kampi s kokosovim mlekom i piletina proprz ena s rumom. Naruc ili smo hranu i jos piva, i c im je Lorejn otis la, Kler ree: Nec es verovati kad ti budem ispric ala, Lindzi. Ova pric a se granic i s mojih deset najneverovatnijih sluajeva. I poinje s tipom koji lei mrtav nasred puta. Gaenje i bekstvo s lica mesta? Izgledalo je kao saobrac ajna nesrec a rec e ona ali nije bilo tragova guma, nikakvih modrica na z rtvi. Na nekoliko metara od tela lez ao je crni bejzbol kac ket sa znakom X pozadi. I to je sve s to smo nas li. Nije bilo nikakvih svedoka. Niti snimaka sigurnosne kamere. Nic ega osim lea i obinog bejzbol kaketa. Infarkt? Kap? Da ti kaz em, taj tip je bio mlad, imao je dvadeset i nes to. I izgledao je kao les iznet na bdenje, samo to je bio na razdelnoj liniji, i zaustavljao saobraaj ree Kler. Znac i, uzmem da radim autopsiju i pregledam savrs eno telo tog mladog tipa. Uradim rendgen celog tela i pronaem zrno kalibra s est milimetara iza njegovog desnog oka. Rana od metka nije bila vidljiva, Lindzi. Ne verujem u nevidljive metke, leptiriu. To se desi ovako. Metak ue u uglu oka rec e Kler pokazujuc i mesto gde se jedno njeno oko sastajalo sa korenom nosa. Oc na jabuc ica se pomeri na suprotnu stranu od metka, a onda ga poklopi tako da ne moe da vidi ulaznu ranu. Ha. Zanimljivo. Znai, sad kae da je u pitanju ubistvo. Da. Ovi iz severne divizije su nali telo i traili da im pomognem. Pre nego s to smo stigli da pos aljemo metak u laboratoriju, pronas li smo nes to bolje. Otprilike u isto vreme kad je tip na putu dobio metak u oko, vlasnik jedne prodavnice alkoholnih pia bio je upucan u oruanoj pljaki. Na snimku sigurnosne kamere u prodavnici pic a videli smo da je napadac nosio uske crne farmerke, crnu majicu i bejzbol kac ket identic an onom koji smo nas li na putu. Crn sa znakom X ree Kler. Lokalna policija je prepoznala pljas kas a prodavnice i identi ikovala ga. Na ulici je poznat kao Krenk, i nas li su ga kod kuc e u krevetu. Panduri su ga digli i odvukli u stanicu pod optuz bom za ubistvo u prodavnici pia. Krenk se odjednom slomio i propevao. Je l? I koju je pesmu pevao? Nazvao ju je: 'Sluajno sam ubio tog tipa, bate. Nisam hteo, bate.

Ma, daj rekoh, smejui se i navaljujui na piletinu. Znam, ali to je istina. Slus aj s ta se desilo u delu pric e koji nedostaje rec e Kler. Malo je falilo da doe do jedne saobraajne nesree. Krenk je beao kolima posle pljake prodavnice i isekao tipa u honda siviku. Izaao je iz kola da se izvini vozac u honde kako ovaj ne bi pozvao policiju, a vozac mu kaz e: Vozis kao devojc ica, a tako i izgleda. Pretpostavljam da je to bilo neto najuvredljivije ega je mogao da se seti. Aha. Da, kako je znao da c e da pogodi Krenka u z ivac? Krenk zatim izvadi pis tolj iz pojasa farmerki i kae: pa, ova devojica ima utoku i upuca tipa. O, ovee. Da. Negde u toku te pucnjave, kac ket mu je spao s glave, onaj koji je kamera snimila za vreme pljac ke. Da nije opljac kao tu prodavnicu, Krenk nikad ne bi bio uhvac en zbog ubistva vozaa honde. Nije poznavao svoju rtvu. Tako je. Potpuni stranac ga nazove devojicom. Beng. I eto ti nenamerne pucnjave, bate. On krivi rtvu... Kler je prestala da se smeje kad je pogledala u jednu tac ku iznad mog ramena. Okrenula sam se, oekujui da vidim Sindi. Ali bila je to Lorejn, koja je dolazila da raisti sto. Devojke, da li elite kafu i desert? - upita ona. Nego ta - rekoh. - Jedemo za etvoro. Lorejn se nasmeja i nabroja nam s ta ima za desert. Ja sam se odluc ila za pitu s c okoladom, a Kler je izabrala tart sa zainjenom jabukom. Pozvala sam Sindi dok smo Kler i ja pile kafu i ostavila joj sarkastic nu poruku. Ostavila sam joj jo jednu kad smo platile raun, a onda mi se baterija mobilnog istroila. Ne znam zato, ali nisam brinula za Sindi. Trebalo je da brinem. Ali nikad ne bih oekivala da e se to desiti.

100.
Stigla sam kuc i u osam i nes to te vec eri, ostavila mokre cipele na otirac u i us la u stan. Marta mi je pos la u susret mas uc i repom, jos uvek vlaz nog krzna, a ja sam se sagnula da je zagrlim, i ona me umila jezikom. Doviknula sam Dou: Hej, dragi, hvala ti to si proetao Martu. Zatekla sam ga kako pric a telefonom u dnevnoj sobi, okruz en klimavim gomilama papira naslaganim svud oko sebe. Cula sam kako naziva sagovornika Bruno" i kako pominje kontejnere, s to je znac ilo da pric a s direktorom obezbeenja losaneleske luke. To je bio Dz oov posao koji je trebalo da traje mesec dana, ali od kojeg je redovno zaraivao najvei deo godine. Dz o mi je mahnuo, pa sam mu uzvratila i otis la pod tus : u kabinu sa s est mlaznica i hidromasaz nim stubom u kojoj sam se osec ala kao kraljica. Uz ivala sam natenane u onome s to sam volela da zovem servis za pranje kola", nasapunjala kosu s amponom od lavande koji volim i pustila da mi misli odlutaju u oblaku pare.

Obrisala sam se velikim pes kirom za kupanje i obukla svoju omiljenu pidz amu plavu lanelsku s oblacima. Dz o je us ao, zagrlio me i poljubio, pa smo se malo mazili. Onda se Dz o setio i rekao: Konklin te zvao. Kad? Tik pre nego to si ula. Je li rekao zbog ega je zvao? Jok. Rekao je samo reci Lindzi da me nazove i moz es li da verujes kako su Najnersi glupavo odigrali u poslednjoj etvrtini?. Rekoh: Bolje da ga pozovem. Dz o me je uhvatio za zadnjicu a ja sam ga sljepila po njegovoj. Izmigoljila sam mu se iz ruku, govorei: Kasnije, drugar. Pozvala sam Konklina s telefona pored kreveta. Javio se posle prvog zvona. - Sin? Lindzi je rekoh. ta se deava? Ne mogu da je dobijem ree on. Ne javlja se, ne odgovara mi na pozive. Nije mi se svidelo kako zvui. Bio je uplaen, a to je zauzvrat uplailo mene. Nije se pojavila na vec eri, Ric e. Zvala sam je dva puta, ostavila joj poruke. Moz da joj je telefon crkao. Jesi probao da je zove na posao? Da. Pokuau ponovo. Pozovi me da mi javi ta je bilo. Traila sam meke spa arape kad me je Konklin ponovo pozvao. Dobio sam njenu govornu pos tu, Linds. Ovo ne lic i na Sindi. Zvao sam Kju Tija. Idem kod njega. ta misli? upitah ga. Mislim da verovatno panic im bez razloga i da c e biti ljuta kao ris. Ali s ta da ti kaz em? Volim je. Vidimo se tamo rekoh. Skinula sam pidamu i okaila je o kuku na vratima kupatila.

101.
i kompjuterizovanoj forenzic koj laboratoriji Kventina Tacija mnogo puta, uvek kad smo bili u stisci koja je zahtevala primenu njegovog nekonvencionalnog nac ina razmiljanja. Njegova zgrada se nalazila u ulici Kep u Mis nu, i nekada je sluz ila kao radionica oronula, siva dvospratnica s fasadom od cementa i garanim rolo-vratima u nivou ulice. U pola deset uvec e ulice su bile pune ljudi koji su ulazili u restorane meksic ke hrane, galerije, ka ic e i barove i izlazili iz njih. Saobrac aj je bio gust i vozilo se nervozno. Neki pijanac je mokrio uz mlado stablo na trotoaru. Dok sam parkirala kola paralelno s Konklinovim, govorila sam sebi da je Sindi dobro, da se prosto zanela nekom pric om i izgubila osec aj za vreme. Kad smo vec kod toga, Sidni se uvaljivala u gadne situacije i uvek se borila sa strahom, s to je bila osobina koju smo delile. Ali izmeu nas

Bila sam u kuc i

dve je postojala jedna razlika. Ja sam bila obuc eni policajac sa znac kom i pis toljem i celim odeljenjem koje mi c uva lea. Sindi je imala novinarsku propusnicu i blekberi. Stavila sam policijsku karticu na instrument tablu, zatim otis la do vrata i pritisla dugme na interfonu pored Taciovog imena. Kju Tijev izmenjeni glas dopro je kroz zvunik i sekund kasnije pustio me je unutra. Skrenula sam levo na kraju uskog hodnika i zakorac ila u ogroman, hladan prostor osvetljen sjajem plazma-ekrana. Monitori su visili na zidovima poredani jedni pored drugih, duz tri zida protezao se radni sto, dok se na sredini betonskog poda nalazilo stepenis te koje je vodilo navis e ka prostorijama u kojima je Kju Ti iveo. Konklin me je doviknuo i ja sam pola do suprotnog kraja prostorije, gde je stajao iza Kju Tija. Napredujemo - ree Konklin. Kju Ti me je pozdravio s irokim osmehom, otkrivajuc i svoje veliko, sjajno zubalo. Celava glava mu se presijavala. Njegovi dugi beli prsti potpuno su prekrivali zakrivljenu tastaturu. Dobro je izgledao, ako bi goli krtiji pacov bio merilo lepote. Sindi ima GPS u svom telefonu rec e mi Kju Ti ali on ne s alje signal. Telefon je ili iskljuc en ili je pod vodom. Morao sam da pristupim njenom listingu poziva da bih otkrio na kom mestu je poslednji put koristila telefon. Pristupio njenom listingu poziva bez naloga, pomislih. Sta god je potrebno da pronaemo Sindi, da znamo da je dobro. Provirujuc i preko Kju Tijevog ramena, osmotrila sam ekran njegovog kompjutera, mapu San Franciska prekrivenu zastavicama koje su oznaavale lokacije predajnika mobilne telefonije. Najbolji kompjuterski zanesenjak u drz avi Kalifornija kliknuo je na ikonicu koja je predstavljala predajnik u Tenderloinu. Na ekranu se pojavio jedan kruz ic . Kliknuo je na jos jedan predajnik, a zatim i na trec i, i kruz ic i na ekranu su se preklopili dok je pronalazio lokaciju s koje je poslednji signal iz Sindinog telefona bio poslat. Videla sam jednu malu oblast nepravilnog oblika koja je bila zajednika za sva tri predajnika. Kju Ti ree: Mogu da odredim lokaciju s tac nos cu od dvesta pedeset metara. Mesto s kog je poslat taj poslednji signal nije daleko odavde. Ovo je ulica Turk - ree Kju Ti, pokazujui kursorom. Ugao ulice Turk i koje jo? - upita Konklin, potpuno koncentrisan na ekran. - Turk i Douns? Da. Potrefio si, Rie. Tu se nalazi ono taksi-preduzee. Koje taksi-preduzee? upitah. O emu se ovde radi? Kvik ekspres taksi ree Kventin, zumirajui raskrsnicu, prelazei kursorom preko nje. Telefon joj nije pod vodom - ree Konklin. Pod zemljom je. Nisam razumela nita od toga, ali registrovala sam urbu na licu mog partnera. Idemo ree mi on.

102.
Sela sam na suvozac ko mesto Konklinovih neobelez enih kola i jedva da sam zatvorila vrata kad je on krvnic ki dodao gas. Kola su poskoc ila, proklizala u stranu, ostavljajuc i tragove guma kad smo jurnuli preko glatkog asfalta.

Obilazec i nepropisno parkirana kola i pijane pes ake, Ric je vozio s estominutni slalom zaguenim ulicama, idui ka raskrsnici u jednom od najopasnijih blokova u Minu. U toku voz nje Konklin mi je ispric ao da je Sindi njus kala po garaz ama taksi-preduzec a traz ec i kombi s reklamom za neki film na zadnjim vratima. Dosad je jedna od tri rtve nazrela silovatelja, i to je bio slab i jedini trag za otkrivanje njegovog identiteta. U ponedeljak je sama sis la u tu podzemnu garaz u rec e Konklin. Pric ala je s dispec erom iz dnevne smene. Tipom po imenu Visocki. Ako se danas vratila tamo, mora da je is la da se vidi s njim. Sta mislis , Lindzi? Da li je Sindi preterala s tim prokletim istraz ivac kim novinarstvom? Da li greim? Videla sam trepc uc e neonske natpise ispred nas u ulici Dz ouns, TAKSI KVIK EKSPRES i PRIMAMO KOPRORATIVNE KLIJENTE. Konklin je parkirao kraj ivic njaka ispred prljavog izloga pre nego to sam uspela da mu odgovorim. Dispeerka je sedela u staklenoj kabini odvojenoj reetkom od ulice. Pokazala sam joj znac ku i predstavila se, a ona je rekla da se zove Merilin Berns. Bila je sitna belkinja od oko c etrdeset godina, u plavoj kariranoj kos ulji koja joj je visila preko farmerki. Nosila je burmu i imala je hrapav, puaki glas. Smenila sam Ala oko s est - rec e nam Bernsova kroz res etku. Bio je u z urbi. Hoc ete da ga pozovem? Nije mi teko. Jeste li videli ovu enu danas? upita Konklin, vadei Sindinu fotografiju iz novanika. Ne, nikad je nisam videla. Onda, da, pozovite Ala rekoh Bernsovoj. Konklin i ja je c usmo kako govori: Pozovi me kad c ujes ovu poruku, Ale. Policija traz i nekoga ko je moda dolazio tokom tvoje smene. Devojku s loknastom plavom kosom. Dispeerka spusti slualicu i ree: Ako mi date va broj... Moemo da pogledamo okolo? - ree Konklin. Nije to formulisao kao pitanje, a Bernsova to nije shvatila kao molbu. Pustila nas je u zaputeno prizemlje Kvik ekspresa i rekla: Poveu vas. Bernsova je zviznula jednom taksisti da je smeni, a potom smo nas troje pos li izmeu redova parkiranih taksija i dalje pored rampe dok nismo doli do stepenica du severne strane zgrade. Ispitivala sam Bernsovu i zauzvrat odgovorila na nekoliko njenih pitanja dok je Konklin svojom lampom osvetljavao unutras njost taksija. Objasnila mi je kako se taksiji krec u unutar garae. Taksiji koji dolaze u garaz u koriste svoje magnetne kljuc -kartice da uu preko rampe u ulici Turk rec e ona. Vozac i ostavljaju svoja kola na jednom od tri nivoa, onda se penju uza stepenice, predaju mi svoje dnevnike vonje i kljueve i uzimaju dnevnice. Kada poc inju smenu nastavi Bernsova obrnuto je. Pokupe svoj dnevnik voz nje na ulazu, siu niza stepenice, spuste se taksijem do rampe u Turkovoj i izau iz garaz e pomoc u kartice. Imamo teretni lift koji izlazi na Turkovu, ali on ne radi. Mogu li taksiji da uu i izau a da ih ne vidite? Imamo sigurnosne kamere ree ona. Nisu dobre kao one koje ima NASA, ali rade. Taksiji su bili parkirani po obodima i izmeu stubova na sva tri nivoa koja su se svijala oko rampe u sredini. Proverili smo kombije meu taksijima i pokazali Sindinu sliku s estorici taksista koje smo usput sreli. Nijedan od njih nije priznao da je video Sindi. Razmatrala sam razliite mogunosti u glavi.

Da li je Sindi ovde nais la na nekoga ko je imao neku pric u za nju? Da li intervjuis e tu osobu u nekom ka ic u dok joj je telefon iskljuc en? Ili lez i drogirana na zadnjem sedis tu nekog taksija, jednog od nekoliko hiljada koji krue ulicama San Franciska? Bila sam navikla da se Sindi uvaljuje u nevolje kao i na ideju da ume da se izvuc e iz njih. Ali obuzimao me je neki lo predoseaj. Sindi nije bilo due od tri sata. Nastavili smo da govorimo: Ako je Sindi iskljuen telefon.. Ali Sindi nikad nije iskljuc ivala telefon. Poslednji signal koji je GPS c ip iz njenog telefona poslao potekao je iz radijusa od dvesta pedeset metara oko ove zgrade. Gde je ona dakle? A ako nije ovde, a telefon joj nije iskljuen, gde se nalazi? Gde je kog avola nestala?

103.
Merilin Berns je otvorila vrata na stepenis tu koja su vodila do najniz eg podzemnog nivoa, a Konklin i ja smo je pratili u stopu. Taj mrac ni i vlaz ni prostor bez prozora nalazio se na dubini od sedam i po metara. Svetlost neonki bila je toliko slaba da nije osvetljavala uglove prostorije. Pomislila sam na sigurnosne kamere oc ajnog kvaliteta postavljene visoko na zidovima i stubovima - one ne bi snimile nis ta osim snega . Stala sam na poc etak rampe i pokus ala da se orijentiem. Iza rampe se nalazio s enzor za pokrete i vrata garaz e koja su se otvarala magnetnim kljuc karticama, i koja su vodila na ulicu Turk. Pored izlaza se nalazio veliki teretni lift sa spus tenim rolo-vratima na kojima je lepljivom trakom bio zalepljen rukom ispisan natpis: U kvaru . S moje desne strane bila su vrata poz arnog izlaza koja su vodila ka stepenis tu kojim smo se upravo bili spustili. S moje leve strane stajala su vrata na koja je bio zalepljen jos jedan rukom ispisan natpis: Skladis te". Imala su metalnu oplatu i sa devet metara sam mogla da vidim sjajnu novu bravu. ta je u toj prostoriji? upitah Bernsovu. Sad je prazna. Ranije smo tu drz ali rezervne delove rec e ona ali preselili smo skladis te u prizemlje da bismo smanjili broj kraa. Pres la sam snopom svetlosti iz baterijske lampe preko vrata i ispod okolnih taksija - i onda sam ugledala neto od ega srce samo to mi nije stalo. Ispod jednog taksija, na oko c etiri i po metra od skladis ta, lez ao je kis obran na sklapanje. Bio je crven sa drkom od bambusa. Sindi je imala kiobran identian tom. Ruke su mi se tresle dok sam navlaila rukavice, podizala kiobran i davala ga Riu. Ovo mora da je ispalo iz nekog taksija rekoh. Da li ti izgleda poznato? Konklin je trepnuo kad je ugledao kis oban, i zatim rekao Merilin Berns: Imate li kljuc tog skladita? Kljuevi su kod Ala. Svi kljuevi. On odrava ovo mesto. Rasklopila sam telefon. Na ekranu su blesnule rec i: Nema signala". Rekla sam Ric u da nemam domet, a on je rekao Bernsovoj:

Dispec erka

Idite gore i pozovite policiju. Recite da je policajcima potrebna podrs ka. I to brojna podrs ka. Idite odmah. Drz ala sam lampu uprtu u vrata od skladis ta, a Konklin je potegao pis tolj, naciljao i ispalio tri hica u bravu. Zvuk ta tri hica se umnoz io dok su se odjeci odbijali podzemnom odajom. Ali nas dvoje nismo ekali da grmljavina zamre. Zauzela sam poloz aj iza Konklina. Drz ala sam pis tolj ispred sebe kad je Ric otvorio vrata skladita.

104. U delic u sekunde pre nego s to je snop iz moje baterijske lampe osvetlio prostoriju, slike
onoga s to sam strahovala da c u zatec i proletele su mi kroz glavu: Sindi kako lez i mrtva na podu, oveka koji mi niani u glavu. Pronala sam prekida na zidu i upalila svetio. Prostorija bez prozora bila je kvadratnog oblika, otprilike tri i po sa tri i po metra. S kuka na zidovima visili su namotaji kanapa i alati. Jedan radni sto od drveta s tamnim mrljama nalazio se na sredini prostorije. Da li je ovo bila silovateljeva soba za provod? Da li su te mrlje krv? Okrenula sam se ka Riu i tada sam ula prigueno kijanje spolja. Jesi li uo to? - upitah. Zac ulo se jos jedno, otegnutije kijanje, de initivno z enske osobe, prac eno nezaboravnim c egrtanjem velikih zupc anika i c ekrka. Ta kakofonija mas inerije iz sredine dvadesetog veka mogla je da potekne samo od pokvarenog lifta - koji se kretao. Potrc ala sam ka liftu, stisla dugme, ali lift nije stao. Bernsova mi je ranije rekla da se jedini ulaz u teretni lift nalazi ba tu gde smo stajali i da lift izlazi na ulicu Turk, tri nivoa iznad nas. Konklin je tukao po vratima lifta drkom pitolja, vuui: Policija! Zaustavi lift! Odgovora nije bilo. Pokuala sam da shvatim ta se deava. Niko nije mogao da ue u taj lift otkako smo Konklin i ja dos li u Kvik ekspres pre petnaest minuta. Ko god da je unutra, morao je tu da ue pre nego to smo mi stigli. Konklin i ja smo se zgledali na delic sekunde, a zatim istovremeno potrc ali, zaputivs i se ka vratima stepenita. Pratila sam svog partnera u stopu dok smo trali uza stepenice ka svetlosti.

105. Ono kijanje mi je ulilo nadu da je Sindi iva.


Ali Konklin i ja nismo oc ekivali da c e lift poc eti da se krec e. Ako se zaustavi izmeu spratova,

ako stignemo na vrh a lift krene da se spus ta, ili ako nepoznata osoba u liftu pre nas stigne do izlaza u ulici Turk, imaemo veoma male anse da je zaustavimo. Konklin i ja smo preskakali po dva stepenika istovremeno, odgurujuc i se od ograde pri svakom skretanju. Konklin je ramenom probio vrata na poz arnim stepenicama koja su vodila na ulicu Turk i utom se oglasio prodoran alarm. Istrc ala sam na trotoar za njim, gde sam ugledala ceo asortiman nas ih vozila kako ulec e u raskrsnicu ulica Turk i Dz ouns: vatrogasna i patrolna kola, detektive u civilu i pripadnike Narkotika u neobeleenim kolima. Svaki predstavnik zakona u Minu odgovorio je na na poziv. Doviknula sam dvojici uniformisanih policajaca koje sam znala: Nunane, Maki, zatvorite ovu garau! Niko ne sme da ue ni da izae! Konklin je trc ao Turkovom ka izlazu iz lifta i ja moradoh da zapnem iz sve snage ne bih li ga sustigla. Taman to je stigao do ulaza, kad su vrata lifta poela da se diu. Centimetar po centimetar, vrata su otkrivala z uti taksi na ulazu. Konklin je zauzeo stav za paljbu tac no na sredini prolaza i stezao je svoj devetomilimetarski pis tolj obema rukama kad je taksi polako izaao iz lifta. Bilo je mrac no, ali vozac i suvozac su bili osvetljeni farovima i ulic nom rasvetom. Prema nainu na koji joj je svetlost obasjavala lokne, znala sam da je Sindi suvoza. Na taksiju su bila upaljena duga svetla. Nije bilo anse da voza ne vidi Konklina. Konklin dreknu: Policija! Pucnjem je probus io prednju levu gumu, ali vozac je dao gas i kola su poskoc ila napred. Konklin je bio osvetljen farovima ali taksi je i pored toga nastavio da juri pravo na njega. Konklin viknu: Stoj! - i ispali dva metka visoko u vetrobransko staklo. Skoc io je u stranu taman na vreme da izbegne auto, ali ovaj je nastavio da se krec e, sada nekontrolisano. Sudario se boc no s jednim patrolnim vozilom na suprotnoj strani ulice Turk, odbio se od njega i udario u hidrant. Taksi se zaljuljao, potom nagnuo, stojec i na dva toc ka pre nego s to c e pasti na sva c etiri. Voda je pokuljala iz hidranta. Ljudi su vritali. Konklin je cimao vrata sa suvozake strane ali nije mogao da ih otvori. Neka mi neko pomogne ovde! povika. Vatrogasci doletee s kletima i otvorie zadnja vrata na silu. Sindi je lez ala sklupc ana na nakrivljenom podu taksija, ugnez ena izmeu zadnjeg sedis ta i pregrade. Konklin se uvukao u kola, dozivajui je. Rie, je li dobro? - doviknuh mu. iva je ree Konklin. Hvala bogu. iva je. Prebacio je Sindinu ruku sebi oko vrata i izvukao je na vazduh. Sindi je imala svu odec u na sebi i nigde na njoj nisam videla krv. Konklinov glas je pukao kad joj je rekao: Sindi, ja sam. Tu sam. Otvorila je kapke do pola i rekla: Heeej. Konklin ju je toliko vrsto grlio da sam pomislila da e joj izbiti sav vazduh iz plua. A onda je zatvorila oi i tiho zahrkala, obraza poloenog na njegovo rame.

106.

Merilin Berns je vritala: Boe, o boe, ne mogu da verujem. ta se desilo? Provirila je izmeu prstiju i identi ikovala mrtvog c oveka s jednom urednom rupom na c elu, i drugom u vratu, kao Alberta Visockog. Pridruz ila sam se Konklinu, koji je pomagao bolnic arima da privez u Sindi na kolica i utovare je u kola hitne pomoc i. Bio je zadihan i bled, i znala sam da z eli da ode u bolnicu sa Sindi. Ali ubio je c oveka. Morao je da postupi po protokolu u sluc aju pucnjave kojoj je prisustvovalo trideset policajaca. Konklin e morati da saeka da stigne patolog. Jedinica za mesto zloina, i Brejdi. Dotakla sam ga po ramenu i pogledi su nam se sreli. Lice mu je bilo bezizrazno, lieno emocija. I ja sam uc inila isto. Osetila sam taj isti adrenalinski talas koji je usledio posle besa i straha, i emotivnu ispranjenost od oka. Je li Visocki mrtav? upita me moj partner. Jesam li ga ubio? Bilo je ih on ili ti, Rii. Srean si to si iv. Drago mi je to sam sredio tog seronju. Heeej... Lindziii doviknula je Sindi iz kola hitne pomoi. Tu sam, prijateljice moja - uzvratih. Otii e sa Sindi do bolnice? - upita me Konklin. Klimnula sam glavom i popela se u ambulantna kola. Stegla sam Sindi s aku i rekla joj da je volim i da e sve biti u redu. Jesam li dobila priu? upita me ona. Nego ta si. Konklin stade na zadnja vrata. Ree: Lindzi? Ostau s njom dok ne doe u bolnicu rekoh mu. Bie dobro.

107.
Ranojutarnja svetlost uvlac ila se kroz prozore kad sam pozdravila Martu us avs i na vrata. Skinula sam jaknu, futrolu i cipele, i ods unjala se na vrhovima prstiju do spavac e sobe. Otis la sam u servis za pranje kola , pustila da me voda s iba dok nisam porumenela, a zatim obukla svoju plavu pidz amu s oblacima koja je visila na c iviluku iza vrata gde sam je ostavila, kako mi se c inilo, pre godinu dana. Jo jedan dea vi. Kad sam se uvukla pod c ebad, Dz o se probudio i ras irio ruke da me primi u zagrljaj, s to je bilo dobro, jer sam elela da mu prepriam sve to se izdeavalo otkako sam ga zvala iz bolnice. Hej ree on, ljubei me. Kako je Sindi? Iskreno? Kao da se nis ta nije ni desilo rekoh mu. Zaspala je minut nakon s to je us la u taksi i probudila se u bolnikom krevetu pet sati kasnije. Je li... dobro? Nije stigao da je siluje rekoh. Hvala bogu. Namestila sam se ispod Dz oove mis ice, privivs i se tesno uz njega celim telom, prebacivs i levu nogu preko njegove, i levu ruku preko njegovih grudi. Lekar kaz e da c e biti dobro kad proe dejstvo leka. ta ste saznali o silovatelju? Bio je nekakav propali c udak, Dz o. Bez prijatelja, neoz enjen, psihotic ni usamljenik, pedeset

pet godina star. Radio je nekih osamnaest sati dnevno u garaz i Kvik ekspresa. Po svemu sudec i u polovini sluajeva je spavao tamo u svojim kolima. Ispric ala sam Dz ou da je Visocki upravljao tim preduzec em u ime nekog tipa iz Mic igena pa je imao pristup svim prostorijama. Kod njega su bili kljuc evi. Zavodio je dnevnike voz nje. Pravio raspored rada. Niko ga nije proveravao. Zalepio je znak sa natpisom U kvaru na vrata teretnog lifta i ta kutija je postala njegovo privatno vlasnitvo. Krupna riba u maloj bari ree Do. Bas tako rekoh. Pronas li smo rokovnik u dz epu njegove jakne. Na koricama je penkalom stvarno ispisao rec 'rokovnik. U njemu je sastavio listu svojih z rtava, njih s est, i vremena, datume, mesta, ta su nosile od odee. Na njemu je stajalo i Sindino ime rekoh. Prosto mi se smuc ilo kad sam videla njeno ime na tom spisku. On je tu knjigu nazivao rokovnikom? rec e Dz o. Moz da se ponas ao kao da se zapravo sastajao s njima po dogovoru? Pretpostavljam da to ima smisla na neki lud nac in. On poveze devojku, drogira je. Odveze je nazad do svog malog budoara 'u kvaru. Pretpostavljam da sac eka da mu z rtve postanu polusvesne i onda ih siluje pre nego s to dejstvo droge proe. E, da. Buduc i da je pravi dz entlmen, odveze ih kuc i ili do obliz nje ulic ice. Savrs eno vec e za Ala Visockog. Ne mora c ak ni da s alje cvee sledeeg dana. Kako se Konklin dri? Sluen je. Ne moz e da se sabere. Rekao je Sindi u bolnici: Nemoj da si ikada vis e to uradila. Odgovorila mu je: ta? Da se ne vozim taksijem?. Oboje smo prasnuli u smeh. Moja neukrotiva prijateljica Sindi. Do se okrenu na bok i poljubi me. Krenula sam da se topim. Mnogo te volim rekoh. Mislim da sam te volela ak i pre nego to sam te upoznala. Nasmejao se, ali videla sam mu suze u oima.

108. Gledajuc i Dz oa u oc i, prisetila sam se trenutka kada sam prvi put susrela pogled njegovih
bebiplavih oc iju. Radili smo zajedno na jednom sluc aju. Ja sam bila osoba s najniz im c inom tamo, a on je bio najopasniji federalac: zamenik direktora dravne bezbednosti. Svideo mi se njegov izgled - gusta smea kosa i jaka graa i ne samo da je bio pametan vec i samouveren i bilo je lako komunicirati s njim. Dao mi je svoju vizitkartu i dodirnuo mi prste, i oboje smo se trgli kad je elektricitet sevnuo izmeu nas. Nije nam dugo trebalo da poc nemo da se viamo, ali su osujec eni planovi i neusaglaeni poslovni rasporedi neprekidno kvarili nau novu i vruu vezu. Do je iveo u Vaingtonu, ja u gradu pored zaliva", i oboma nam je srce bilo ranjeno. On se oporavljao od tes kog razvoda, a ja sam jos uvek patila zbog gubitka bliske osobe koja je poginula na dunosti u jednoj pucnjavi. Nijedno od nas dvoje nije bilo pripremljeno na frustrirajuc u jednogodis nju vezu na daljinu punu uspona i padova, koju je kasnije dodatno iskomplikovala luda i nekonzumirana

simpatija izmeu Konklina i mene. Dz o je prebrodio sve to postojan kao stena, a ja sam opstajala u toj vezi kao da visim na prstima s litice. Znala sam s ta je dobro za mene. I volela sam Dz oa. Ali nisam mogla da prihvatim da emo zauvek biti zajedno. Dz ou je to konac no dojadilo. Napao me je zbog moje ambivalentnosti. Onda je dao otkaz na poslu i preselio se u San Francisko. Nekako, tokom te lude voz nje, pronas li smo se jedno u drugom. Mnogo te volim - rekla sam Dz ou. Poljubila sam mu uglove oc iju. Spustio mi je s aku na obraz, a ja sam mu poljubila dlan. On c e: Volim te skoro i previs e, Linds. Ne mogu da podnesem kad nisi ovde i lez im u mraku zamiljajui metke koji lete ka tebi. Uasno je imati takve misli. Vrlo sam oprezna rekoh. I zato ne razmiljaj o mecima. Sagla sam se da ga poljubim i moja kosa je nac inila zavesu oko nas ih lica. Poljubac je bio dubok i uzbudio me je. Uzbudio je i Doa. Osmeh nam je zaigrao na usnama kad smo se pogledali u oc i. Meu nama vis e nije bilo nikakvih zidova. Rekla sam: Stvarno bih elela da napravimo bebu, Do. Rekla sam to i ranije. U stvari, govorim to svakog meseca vec neko vreme. Ali u ovom trenutku, bila je to i vis e nego dobra ideja. Bila je to neopisivo snaz na z elja da izrazim ljubav prema svom muu na kompletan i trajan nain. Mislis li da mogu da napravim bebu na zahtev, plavus ice? rec e Dz o, otkopc avajuc i mi gornji deo pidame. Misli da tip u kasnim etrdesetim moe prosto da uini to? Hmmm? Odvezivao je vor na donjem delu moje pidame dok sam mu ja svlaila gae. Jer mislim da me moda uzima zdravo za gotovo. Moda me ak i iskoriava. Pa rekoh pretpostavljam da je tako. Od dodira Dz oovih s aka na mojim grudima koz a mi se zaz arila a krv prokljuc ala. Stresla sam pidamu sa sebe i spustila se na njega. Samo napred uzdahnuh. Pokuaj da me zaustavi.

109. Bio je poc etak decembra, oko deset sati uvec e, jedne prokleto hladne vec eri na Paci ik hajtsu.
Konklin i ja smo bili u policijskom terencu, u zatitnim prslucima i spremni za pokret. Sest neobelez enih vozila bilo je parkirano tu i tamo duz raskrsnice ulica Brodvej i Bjukanan. Civilna vozila pruala su zaklon onima od nas koji su bili na zemlji. Iznad i oko nas, snajperisti su se skrivali na krovovima zgrada koje su okruz ivale osmospratnu stambenu zgradu u stilu art deka s belom granitnom fasadom. Zurila sam u tu zgradu toliko dugo da sam napamet upamtila njena vrata s mesinganim reljefom, ukrasne motive i detalje, i z ivu ogradu i obrezani s ims ir u saksijama izmeu boc nog dela zgrade i ulice. Znala sam svaku boru na licu vratara u livreji, koji je u stvari bio poruc nik Majki Hempton iz Odeljenja za teke zloine. Ispred zgrade je stajao znak za zabranjeno parkiranje i istovar pa smo mogli da vidimo svakog peaka koji prolazi pored vrata ih ulazi u zgradu. Ako je pouzdani dous nik Odeljenja za tes ke zloc ine govorio istinu, sve nas e planiranje i

angaovanje ive sile kulminirae hvatanjem jednog legendarnog kriminalca. Ako je dous nik pogres io, ako nas je neko ocinkario i upozorio ga, niko nije mogao da predvidi kada bi nam se, i da li bi nam se ponovo ukazala ovakva prilika. Protegla sam jednu pa drugu nogu da oteram utrnulost. Konklin je zapucketao zglavcima. Dah mi se maglio ispred lica. Bila sam spremna da se odreknem pola penzije za s olju kafe, a druge polovine za okoladicu. U pola jedanaest, taman kad sam pomislila da vis e nikad nec u biti u stanju da hodam, ispred stambene zgrade zaustavila se dugac ka kadilak limuzina. Adrenalin mi je prostrujao krvotokom, terajui greve i letargiju. Vratar" je napustio svoje mesto ispred ulaza i otvorio vrata putnicima. Dos li su iz opere i bili su prigodno obueni. Nuncio Rinaldi, bos jedne c uvene ma ijas ke porodice u kojoj je on bio predstavnik trec e generacije, izas ao je iz limuzine u elegantnom crnom odelu sa srebrnom kravatom. Ponudio je ruku svojoj z eni, Riti, koja je imala platinastoplavu kosu koja se mogla videti i pri nestanku struje. Limuzina je bila uglaana do visokog sjaja, a dragulji Rite Rinaldi caklili su se u noi. Kad su se Rinaldijevi udaljili od kola i pos li ka raskos nom holu zgrade u kojoj su z iveli, iza ugla se pojavio sitan mus karac u smeem kis nom mantilu s kapuljac om, nosec i kesu s namirnicama i vodei malog dek rasel terijera na povocu. Videla sam ga samo krajic kom oka - on je bio samo jedan od mnogih pes aka, a izmeu mene i vratara takoe je promicao saobrac aj. Mali pas je odjednom slobodno potrc ao a c ovek je bacio kesu i izvukao pitolj iz mantila. To se desilo tako brzo da sam pomislila da me oc i varaju. Onda sam ugledala odsjaj ulic ne rasvete na cevi pitolja. Pitolj je bio uperen u Rinaldijeve. Udahnula sam i razdrala se: PITOLJ! u mikrofon, probivi bubne opne policajaca du celog Brodveja.

110. Kad sam viknula, poruc nik Hempton je skoc io na napadac a. Spustivs i mu ruku, povukao ju je,
okrenuo napadaa u stranu i pao na njega. Zac us e se tri pucnja. Pes aci vrisnus e, ali skoro i pre nego s to su odjeci zamrli, sve je bilo gotovo. Napada je bio razoruan i oboren na zemlju. Konklin i ja smo jurnuli preko ulice i nas li smo se tamo pre nego s to su se lisice sklopile. Dahtala sam, stojei iznad napadaa s kapuljaom dok se Hempton saginjao i govorio: Ukebali smo te, seronjo. Hvala ti to si mi ulepao dan. Nekoliko metara dalje, Rita Rinaldi zari lice u s ake pune prstenja i zakuka. Mora da je pomislila da su ljudi u crnom doli po njenog mua. Nuncio Rinaldi zagrli suprugu i ree Konklinu: ta je ovo, doavola? Ko je taj ovek? Konklin ree: Izvinite na uznemiravanju, gospodine Rinaldi, ali morali smo da vam spasemo z ivot. Nismo imali izbora. Ali ja sam imala pitanja, a moda u i dobiti neke odgovore.

Strgla sam napadaevu kapuljau, zgrabila proreeni uperak srebrnosmee kose i podigla mu glavu s betona. Pogledao me je, sivih oiju koje su svetlucale od zanimanja, sa osmehom na usnama. Kako se zovete? rekoh, iako sam bila sigurna da vec znam. To lice se poklapalo s nejasnom slikom oveka koji sedi u terencu s dvojnicom Kendas Martin. On je morao biti Gregor Guzman. Morao je biti on. Informisala sam se o Guzmanu i saznala da je roen na Kubi 1950. godine od majke Kubanke i oca Rusa. Pobegao je od kuc e u ukradenom ribarskom brodic u krajem s ezdesetih i, nakon s to se iskrcao u Majamiju, poc eo je da radi za preprodavce droge. Kasnije je napravio karijeru kao nezavisni plaeni ubica na tri kontinenta. Ona zrnasta slika Guzmana, ili nekoga ko dosta lii na njega, pokrenula je novu potragu za njim. Njegova slika je stajala na punktovima obezbeenja na aerodromima, u policijskim stanicama, agendama FBI-ja i na mom stolu. Jesmo li ga uhvatili? Je li ovo ovek koji se sastao s Elen Laferti nekoliko nedelja pre ubistva Denisa Martina? Da li je Kejtlin Martin zaista ubila svog oca? Ili je ovaj plac eni ubica umes ao svoje prste u smrt Denisa Martina? Recite mi vae ime, i ja u vam rei svoje ree Guzman. Narednica Bokser rekoh. Policija San Franciska. Zadovoljstvo mi je upoznati vas, lepa gospojo ree ubica. Kako da ne. Rec i c e mi sve, ovde na ulici. Tes ko. Pustila sam mu kosu i glava mu je klonula na plonik. Stala sam sa strane dok je porunik Hempton hapsio Guzmana i itao mu prava.

111. Gregor Guzman je bio uhaps en pod optuz bom za pokus aj ubistva Nuncija Rinaldija, ali c ak i
ako ga osude, to nec e biti dovoljno da zauvek ostane u zatvoru. Zato su predstavnici zakona od ulice Brajant do Rio de Zaneira iskopavali optuz be protiv njega nadajuc i se da imaju dovoljno materijala da ga osude. Ali posle dva ujutru, Guzmanu je dos ao advokat i poruc nik Hempton ga je ispitao. Kad je progovorio, jedino to je rekao bilo je: Nemate nikakvih dokaza protiv mene i pored toga s to je uhvac en sa poluautomatskim pitoljem uprtim u Nuncija Rinaldija. Porunik Hempton se uopte nije brinuo u vezi s Guzmanom. Hempton je dobro obavio svoj posao. Iskoristio je podatke prikupljene o njemu, postavio zamku i izic ki uhvatio ubicu. Izgledalo je kao da c e tuz ba protiv njega garantovano biti podignuta. A sad kad smo ga uhvatili, dobili smo njegove otiske prstiju, DNK i moguc nost da ga povez emo s nerazreenim zloinima od pre trideset godina. Ali mene je vie brinuo zloin koji se desio pre malo vie od godinu dana. Pokucala sam na stakleni prozor sobe za ispitivanje. Hempton je izaao u hodnik, proao rukom kroz kratku kosu i rekao: Dobro, Lindzi, gotov sam. Ostau s tobom ako eli, i biu ti podrka. Bio je to jedan dug mesec i jos duz a noc i Hempton je bio spreman da se vrati kuc i z eni, ali

pridrao mi je vrata, uao za mnom u sobu za ispitivanje i rekao: Narednice Bokser, upoznali ste gospodina Guzmana? Rekoh: Da, bilo mi je zadovoljstvo. Zadovoljstvo pripada meni - Guzman e svojim ulagivakim glasom. Ovo je gospodin Ernesto Santana. Advokat - ree Hempton. Pozdravila sam se s Guzmanovim advokatom, izvukla stolicu i bacila fasciklu na sto. Otvorila sam je i otkrila mali tos fotografija dimenzija 20x25 cm koje sam ponela iz svog odeljenja. S kim ovde c ovek treba da se pojebe da bi dobio kafu? upita Guzman. Niko mu nije odgovorio. Rekla sam: Gospodine Guzman, optuiemo vas za prvostepeno ubistvo Denisa Martina. Koga? ree Guzman. Ko je sad pa taj? Denis Martin - rekoh, pokazujuc i mu fotogra iju s mesta zloc ina na kojoj je mrtav mus karac leao u predsoblju svoje viemilionske kue, okruen tamnom lokvom krvi. Nikad u ivotu nisam video tog tipa ree Guzman. Izvadila sam jos jednu fotogra iju Denisa Martina. Na toj slici, Martin je bio z iv i zdrav na jedrenjaku, i vetar mu je sklanjao kosu sa lepog lica. Za ruku ga je drz ala lepa crvenokosa devojka po imenu Elen Laferti. Moda ete ga prepoznati ivog rekoh. Uc inilo mi se da su Guzmanove oc i na delic sekunde sinule od prepoznavanja. Duz ice su mu se skupile. I dalje ne znam koje on - rec e on. - Cujte, Erni, moram li da sedim ovde ili mogu da idem u eliju? Primetila sam blag hispano naglasak, negovane ake, agresiju koju se nije trudio da sakrije. Santana ree: Narednice, to nisu dokazi. To nije nita. O emu se onda ovde radi? Ne razumem. Vidite hoc e li vam sad biti jasno rekoh. Izvadila sam jednu od kris om uslikanih fotografija Dozefa Podeste na kojoj Elen Laferti s plavom perikom sedi s Guzmanom u kolima. Kubanac zakilji u sliku. Nasmei se. Ree: Prvo kafa. Hempton uzdahnu: - Kakvu pijete? Con leche {9} rec e Guzman. Bez s ec era. I da mi je posluz i devojka u toplesu, po mogustvu plava.

112. Pros lo je deset dugih minuta. Sedela sam zurec i u jebenog plac enog ubicu s druge strane
stola, dok je on gledao u mene i smes kao se. Taman kad sam se spremala da mu sama donesem tu prokletu kafu, vrata su se otvorila i jedan policajac je us ao u sobu, stavio kartonsku c as u kafe s mlekom ispred Guzmana, podesio kameru iznad vrata i izaao. Guzman je otpio gutljaj, i zatim okrenuo fotogra iju koju sam donela da bi mogao bolje da je vidi. Vrlo lo kvalitet ree on.

Nije toliko los - rekoh. - Nas softver je otkrio da se ta slika poklapa s vas om najnovijom slikom iz stanice. Dobro, sedeo sam u kolima s jednom damom. O c emu se ovde radi, koji moj? Hoc ete da me optuz ite s to sam heteroseksualac? Izjas njavam se krivim po optuz bi da volim devojke. Erni, moe li da veruje u ovo? Hajde da ih sasluamo - ree Santana. Zena na ovoj slici je doktorka Kendas Martin rekoh. I ona vam je, gospodine Guzmane, platila da joj ubijete mua. Mislim da e vas rado indentifikivati i isposlovati bolji dogovor za sebe. Naravno, lagala sam, ali to je bilo striktno u granicama zakona. Guzman me je demantovao kao to sam se i nadala. To nije Kendas Martin ree on. To jeste doktorka Martin, Guzmane. Udovica Martin. Oboje znamo koje ona. Guzman iskapi kafu, zguva kartonsku au i ree svom advokatu: Nisam ubio Denisa Martina. Zajebavaju me. Rec i c u im s ta znam o tome ako povuku optuz be u ovom pokuaju nametaljke. Da povuc emo optuz be? Jeste vi ludi? rekoh. Imamo svedoka pucnjave. Kao dokaz imamo fotogra ije koje vas povezuju sa z enom koja vas je unajmila da izvrs ite ubistvo. I imamo les . A pos to smo vas uhapsili zbog pokus aja ubistva gospodina Rinaldija, imac emo vremena da popunimo rupe. Treba da se bavite glumom, gospoja. Nemate nita. Pokupila sam slike, zatvorila fasciklu i rekla: Gregore Guzmane, uhaps eni ste zbog ubistva Denisa Martina. Imate pravo da c utite, kao s to e vam va advokat rei. Na Guzmanovom licu se ukazao bes. Izgledao je kao da c e skoc iti preko stola, sa svojih ezdeset kila. Zamislila sam kako bih ga udarila ako bi mi se ukazala prilika. Ne govori nita vie, Gregore ree advokat, sputajui aku svom klijentu na miicu. Ne brini nita, Erni. Sve ovo je sranje. Onda me ispravite - rekoh. Preklopila sam ake iznad fascikle. Mogu da vas ispravim, narednice Bokser, ali nec u to uc initi da bih slus ao sebe kako govorim. Hou da povuete tu glupu optubu za ubistvo. Razmotric emo to ako nam kaz ete ko je ubio Denisa Martina rekoh i ako budemo mogli da dokaemo ko je to uinio. Cujte. Ja nisam ubio Martina. Nikad me nec ete povezati s tim ubistvom, i nec u da radim vas posao umesto vas, gospoja. Voljan sam da razmenimo informacije kako me neprijateljski nastrojena porota ne bi osudila za ubistvo koje nisam poinio. To je sve. To sam voljan da uradim. U redu. Dogovoreno rekoh Guzmanu. Recite mi s ta imate, i ako mi se svidi vas a pric a, neu podiu tubu protiv vas. Santana ree: Narednice, bez uvrede, ako z elite da vam gospodin Guzman da informacije koje bi dovele do hapenja ubice tog oveka, elimo da taj dogovor dobijemo napismeno. Od javnog tuioca. Sad je pola tri ujutru rekoh. Kad vam bude odgovaralo ree advokat. Mi moemo da saekamo. Moj otac je govorio da se gvoe kuje dok je vrue. Pa, moje je bilo usijano. Ja sam ovde i vi ste ovde - rekoh. Probudiu nekoga iz kancelarije javnog tuioca.

113. Juki se javila na telefon posle prvog zvona.


On je spreman i reetka za rotilj je vrua rekoh. elee da uje ovo. Ostavi ga da se malo marinira. Dolazim gladna ree ona. Sat vremena kasnije uvela sam pomoc nika javnog tuz ioca Juki Kasteljano u sobu za ispitivanje na treem spratu glavne policijske stanice. Ernesto Santana je ustao i rukovao se s njom, i poruc nik Hempton je uc inio isto. Guzman mrzovoljno ree Juki: Vi stvarno radite za javnog tuioca? Koliko vam je godina? Dvanaest? Dovoljno sam stara da budem verzirana da uoc avam glupost rec e ona. Hajde da ponemo? Ponovo sam izvadila fotografije iz fascikle, a Guzman ree: Ta devojka, ne sec am se kako se zove, ona je pokus ala da me angaz uje. Ima veze na istoku. Stupila je sa mnom u kontakt putem odgovarajuih kanala. Rekao sam da u se sastati s njom. Nosila je plavu periku nastavi on. Znam jer sam video dugu crvenu kosu kako joj viri pozadi ispod te stvari. Ponela je koverat sa sitnim novanicama, od deset i dvadeset dolara. Negde oko hiljadu dolara. Htela je da smaknem doktorku. Kendas Martin. Hoete da kaete da je htela da narui ubistvo? Da. Ponela je pare i sliku. Guzman mi je delovao uverljivije od Elen Laferti, koja je insistirala na tome da je obavljala zadatak po nalogu Denisa Martina. Da nije znala ko je Guzman. Da nije znala s ta se nalazi u toj koverti. Nastavite. Rekao sam toj z enskoj: Hvala vam, ali niste normalni. Ne znam ko vam je rekao za mene, ali to nije ono ime se bavim. U redu, gospodine Guzmane. Proveriemo vau priu. Da proverite? rec e on. Sta c ete da proverite? Mislite da c e ta kuc ka priznati da je htela da narui doktorkino ubistvo? Kendas Martin je iva, je l tako? Koji vam jo dokaz treba? Gospoice Kasteljano rekoh. Imate li dovoljno informacija da optuz ite Elen Laferti za naruivanje prvostepenog ubistva? Zaista imam rec e ona. I bacic u se na to ujutru. Gospodine Santana, za sada c u optuz bu za ubistvo protiv vaeg klijenta ostaviti po strani. Lepo spavajte, gospodine Guzman.

114. Juki i ja smo zajedno izas le iz stanice u tis ini. Nakratko smo se uhvatile za ruke u liftu, a zatim
otis le do Jukine akure parkirane ispred kancelarije gradskog patologa. Us le smo u kola i sedele zagledane u slabu ulinu rasvetu na parkingu. Razmis ljala sam o tome kako sam gadno preterala. Kako c e me Brejdi razapeti na vrata

odeljenja ako ovaj moj plan ne upali, a moz da c ak i ako upali. Radila sam na sluc aju Martin iza lea svog nadreenog i izgovor tipa Radila sam u svoje slobodno vreme zvuc ao je los e c ak i meni samoj. Juki je bila izgubljena u sopstvenim mislima. Taman kad sam htela da prekinem tis inu i zatraz im od nje da pric a sa mnom, vrata nekih kola na drugoj strani parkinga se zalupie. Pogledala sam preko ramena. Dobro, stigla je rekoh. Minut kasnije, zadnja vrata su se otvorila i Sindi se uvukla na zadnje sedite. Ne mogu da verujem da te je Rii pustio napolje u etiri ujutru ree Juki. Pustio me? Vrlo smeno. ta imamo? Ispric ala sam Sindi za laz nu optuz bu za ubistvo Denisa Martina kojom smo zapretili Guzmanu, i s ta nam je on rekao: da je Elen Laferti pokus ala da ga angaz uje da ubije Kendas Martin i da ju je on odbio. Bio je uverljiv? Bio je motivisan da bude uverljiv. Odlino obavljeno, Linds ree Sindi. Ali ta smo time postigli? Mislim da moemo da eliminiemo Guzmana kao osumnjienog u ubistvu Denisa Martina. Slaem se. Rekla sam: Elen slae im zine. Ako je znala da je Kejtlin bila zlostavljana, ta je uinila da to sprei? Ozbiljno misli da je Elen ubila Denisa? - upita Juki. Imala je sredstvo, motiv i priliku rekoh. I pametna je na neki zloban, neznalac ki, glup nain. Sindi ree: Ona nije imala priliku da ubije Denisa. Ima proveren alibi za vreme ubistva. Ric i ja smo sino otili da je vidimo. Elen nam je rekla da je otis la iz kuc e Martinovih u s est uvec e isto ono s to je pric ala jos otkako se ubistvo desilo. Dopisivala se sa svojom prijateljicom Veronikom od s est pa sve dok se nije nala s njom u est i petnaest. Pokazala nam je poruke koje je slala u to vreme. Sindi nastavi: Elenina prijateljica je potvrdila da su se nas le u restoranu Dau u s est i petnaest na vec eri, i konobar se sec a tog vremena jer im sto nije bio slobodan. I sec a se njih dve jer su dobro izgledale i flertovale su sa dva tipa koja su sedela do njih za ankom. Elen je platila rac un koji su napravile za s ankom u s est i trideset dva rec e Sindi i on ima njen potpis na slipu. Dobro, dakle nis ta od Elen Laferti. Sta je s Kejtlin? upitah Juki. Je li uzela oc ev pis tolj i ubila ga? Priau s psihijatrom kojeg joj je sud dodelio za, uh, pet sati. Preneu vam ta je rekao. Rekoh Sindi: Ne moram da kaem: Saekaj sa ovom priom dok ti ne damo zeleno svetio, zar ne? Ionako jo nemam nikakvu priu. Tako je. - Osmehnuh se iroko, bacajui joj petaka . Juki se nagnu napred i upali motor. Sindi i ja se uhvatismo za ruke od vrata. Juki ree: Linds. Bila sam tako sigurna da je Kendas ubila Denisa. Da Kejtlin nije priznala da je ubila oca pred celom sudnicom, mislim da bih uspela da osudim doktorku. To me plas i. Sta bi bilo da sam pogreila?

115. Uprkos protivljenju direktora obezbeenja u bolnici Metropoliten, Konklin i ja smo zauzeli dva
slobodna mesta u zadnjem delu amfiteatra iznad operacione sale. Prostorija je bila krcata internistima i specijalistima. Dva monitora su prikazivala uvelic ane slike operacionog stola c etiri i po metra ispod nas, a kamere su prenosile sliku uz ivo medicinskim radnicima s irom zemlje koji su hteli da vide kako Kendas Martin izvodi operaciju srca Leona Antina, legendarnog sedamdesetpetogodinjeg violiniste iz Simfonijskog orkestra San Franciska. Pacijent je bio prekriven plavim c ars avom, grudni kos mu je bio otvoren i srce izloz eno jarkim svetlima. Kendas Martin su asistirali drugi lekari i sestre i jedan anesteziolog na aparatu za srce i plua. S moje desne strane sedeo je jedan mladi internista, doktor Rajan Pit, sudec i prema identifikacionoj kartici zakaenoj za njegov dep, i trenutno mi je objanjavao zahvat. Prema Pitovim rec ima, ta operacija je sloz ena u bilo kojim okolnostima, a jos vis e zbog pacijentovih godina. Pit ree: Operacija mu nee mnogo produiti vek on spada u etvrtu klasu ASA-e. {10} To znai visok rizik. Ali pacijent je z eleo da se podvrgne operaciji sad kad je doktorka Martin dostupna. Zeleo je da ga njegova prijateljica operie. Samo ona. Pit je objasnio da su lekari u prethodna tri sata uzeli dve Antinove vene iz butina i usadili tri od c etiri transplantata u sistem koronarnih arterija. Doktorka Martin je trenutno uz ivala poslednji transplantat. Zurila sam u ekran iznad svoje glave kad sam videla da se medicinsko osoblje odjednom uznemirilo. Na monitorima ispod nas poskakivale su zelene linije, a Kendas Martin je poc ela da vie na anesteziologa dok je masirala Antinovo srce. Rekoh internisti: ta je ovo? ta se deava? Pit se izraz avao u c istim medicinskim terminima, ali shvatila sam sus tinu. Pacijentovo srce je bilo umorno i istros eno, i prosto vis e nije htelo da radi. Doktorka Martin je sejala psovke svuda po operacionoj sali, ali nije odustajala. Lekari su ubrizgali injekcije u cevc ice za infuziju. Prodrmali su Antinovo izloz eno srce elektros okovima, a zatim je Kendas Martin ponovo krenula da mu masira srce rukama, molec i svog prijatelja da ostane s njom. Zahtevajui to od njega. Nakon s to je c ak i meni postalo jasno da se pacijent nec e povratiti, sestra je odvukla Kendas u stranu, a lekar je objavio vreme pacijentove smrti. Kendas je strgla masku i krenula direktno ka vratima brzim korakom. Video-kamere se pogasie. Cula sam kako me neko doziva, okrenula se ka izlazu i videla direktora obezbeenja kako poziva Konklina i mene da doemo. On ree: Mogu li ponovo da vidim va nalog, molim vas? Konklin ga izvadi iz unutranjeg depa sakoa. Direktor obezbeenja ga proita i ree: Doktorka Martin je u garderobi. Poite za mnom, molim.

Zatekli smo Kendas Martin jos uvek u krvavoj bolnic koj uniformi, kako sedi na klupi zagledana u zid ormaric a. Zamolila sam je da ustane, a ona me je pogledala kao da me ne prepoznaje. Konklin joj je pokazao nalog i rekao joj da je privodimo zbog ubistva mua. inilo se da ju je sva volja za borbom napustila.

116. Juki i ja smo sedele za malim metalnim stolom preko puta Kendas Martin i Fila Hofmana.
Hofman je izgledao kao i uvek: suzdrz ano, obuc en tako da svakog trenutka moz e da odrz i konferenciju za tampu. Kendas Martin je izgledala kao da su je vukli kroz pakao drei je za kosu. Ja sam bila besna, osec ajuc i zatis je koje prethodi emotivnoj oluji, ljuta na sebe prvi put otkako me je Hofman namagarc io navevs i me da se umes am u ovaj sluc aj. A ja sam uc inila to, poverovala sam laz ima Kendas Martin, i ako ne z elim da patroliram Mis nom u policijskim kolima sledec ih godinu dana, morau da se postaram da se ovaj haos okona kako treba. Juki ree: Doktorko Martin, gotovo je. Razgovarali smo s Kejtlininim psihijatrom. Povukla je svoje svedoc enje. Rekla je da nije ubila svog oca. Rekla je da je otac jeste napastvovao, da. Ali rekla je da ste vi pucali. Narod je spreman da nastavi sa vas im suenjem, ili moz ete da nam ispric ate s ta se zaista desilo. Hofman ree: Moram da se konsultujem sa svojom klijentkinjom. I njoj treba malo vremena da se povrati. Preivela je veliki lini gubitak. Gotovo sam se usijala od besa, one vrste borbenog ludila koju moete da kontrolis ete, ali prosto ne elite. Rekla sam: File, lagali ste me, vas a klijentkinja me je lagala, i pokus ala je da nas navede da traz imo krivca za ubistvo u jednoj nevinoj osobi. Pitajte me koliko marim za njen lic ni gubitak. Bas nimalo. Ova z ena je ubila svog muz a. Gotova je, i ovo je njena jedina ansa da se nagodi. Kendas je vrtela glavom, lica zgrenog od bola. Ne razumete. Nije me ganula. Juki ree: File, sudija nam je dao s ezdeset dana da odluc imo da li narod z eli ili ne z eli da se vas oj klijentkinji sudi. Ovo je pedeset sedmi dan. U ponedeljak c emo ili nastaviti suenje, ili c emo sudiji Lavanu rei da optuena priznaje krivicu. Deca nec e biti na sudu, ali Kejtlinin psihijatar c e biti u pripravnosti, i ako makar i nagovestite da je Kejtlin ubila svog oca, doktorka Rozenblat c e poroti pustiti snimak na kojem Kejtlin povlai svoje svedoenje. Dakle, doktorko Martin rec e Juki birajte, mi ili porota. Iskreno, mislim da su vam s anse bolje ako izaberete nas. Kendas ree Hofman ti odluuje. Umorna sam, File ree ona. I zaplaka. Fil klimnu glavom i dade joj maramicu.

Kendas obrisa suze, izduva nos i ree: File, z ao mi je s to sam te lagala. Uc inila sam to da bih zas titila decu. Nemaju nikog osim mene. Da ujemo - ree Juki.

117. Kendas Martin ree:


Hoc ete da kaz em da sam upucala Denisa? Jesam. Posle vis egodis njeg muc enja, taj seronja me je konano gurnuo preko ivice. Na koji nain? - upitah je. U doktorkinim oc ima goreo je z ivi oganj. Prsti su joj se tresli a glas drhtao. Onog smirenog hirurga kojeg sam srela u ovoj prostoriji u oktobru zamenila je z ena izgledom i dalje identic na njoj, ali emotivno slomljena i spremna da kae istinu. Te vec eri sam bila u radnoj sobi rec e ona. Elen je bila otis la i nes to kasnije c ula sam nec iji prigus en povik. To je mogla biti samo Kejtlin. Ustala sam od stola i otrc ala niz hodnik na vreme da vidim Denisa kako izlazi iz njene spavae sobe. Izgledao je kao da mu nisu sve koze na broju rec e Kendas. Trgnuo se kad me je primetio. Onda se razdrao na mene: Ne prikradaj mi se tako. Nije mi se c ak ni pruz ila s ansa da odgovorim jer je Kejtlin istrc ala iz svoje spavac e sobe i bacila mi se u naruc je. Bila je gola. Bila je crvena u licu i plakala je, i butine su joj bile vlane s unutras nje strane. Zaplakala je: Mamice, mamice, mamice, i bili su to najdivljiji tuz ni krici koje sam ikad ula. Bila je silovana - rec e Kendas, na c ijem licu se ogledao uz as. Moj muz je uc inio to mojoj maloj devojici. Ni Juki ni ja se nismo pomerile niti smo ita rekle, i Kendas je nastavila. Grlila sam je i govorila joj da je volim i da c u je uvek voleti. Rekla sam joj da se istus ira i obue i da u se odmah vratiti. I onda sam otrc ala hodnikom do spavac e sobe koju sam delila s Denisom i zatekla sam ga tamo, kako trpa novac u novanik, i rekao je: Ne veruj u ono to ti kae. Kejtlin lae. Denis je uzeo kljuc eve od kola i izas ao iz spavac e sobe rec e Kendas. Varao me je godinama, ali kad god sam pokus ala da ga ostavim, govorio je da c e mi uzeti decu i dokazati da sam nepodobna majka. Znala sam da bi pokus ao to. Iako nikad nije bio kod kuc e, iako je bio los roditelj. Znala sam da bi pronaao nain da ih dobije samo da ih ja ne bih dobila. Mora da nije c uo kad sam dos la kuc i te vec eri. Silovao ju je dok sam bila u kui. Kako je mogao to da uini? Mrzela sam sebe s to nisam primetila znake. Ali Denisa sam mrzela jos vis e. Nisam mogla da dozvolim da se izvue s onim to je uinio. Otrala sam nazad u radnu sobu i zgrabila pitolj. Kendas je izdao glas, i samo je sedela tamo, podupiruc i glavu s akama, zurec i netremice u sto, nema. Fil je pris ao vratima sobe za ispitivanje i otvorio ih. Cula sam kako moli nekoga da donese vodu. Dok smo c ekali, razmis ljala sam o slikama koje je Kendas naslikala u mojoj glavi. Mogla sam

sve da vidim kao da sam i sama bila tamo i prisustvovala tom uasu. I sve mi je zvualo istinito, ali ipak sam imala pitanja.

118.
las ice s vodom u sobu i stavio ih na sto. Kendasina ruka se snaz no tresla dok je ispijala polovinu jedne las ice. Posle toga, rekla je Filu da je dobro i da z eli da ispric a pric u do kraja. Nastavila je svoju pripovest o najveoj izdaji. Denis je is ao ka ulaznim vratima i ja sam ga sledila u stopu, vris tec i na njega da stane, vreala ga, ali on je samo pognuo glavu i nastavio da hoda. Nisam planirala da ga ubijem. Morate da mi verujete. Samo sam htela da ga zaustavim. Bila sam u stanju da razmis ljam jedino o tome kako mi je silovao dete, sopstvenu c erku. I nisam z elela da to ikada ponovi. ta se onda desilo, Kendas? - upitah. Kendas je upala u tunel seanja. Ponovila sam pitanje i ona se vratila svojoj prii. Jurila sam za Denisom, ali kad sam pros la pored Kejtlinine sobe, ona je istrc ala i ponovo me uhvatila oko struka. Tes ila sam je, ali Denis je nastavio da me izaziva. Okrenuo se ka meni u predsoblju i rekao da Kejtlin laz e, da glumi histeriju. Znala sam s ta je uc inio. Dobro sam znala s ta je uc inio mojoj maloj devojici. Ugledao je pis tolj u mojoj ruci, i tad sam se setila da ga drz im. Rekla sam: Ostani gde si. Zovem policiju. Nasmejao mi se. Podigla sam cev i naciljala u njega i prvi put otkako sam upoznala Denisa, ugledala sam strah na njegovom licu ali samo na sekund. Upucala sam ga dva puta, jednom dok je stajao, drugi put kad je pao na pod. Kejtlin se drz ala za mene, vris tec i i plac uc i, a onda se i Dankan stvorio tu. Video je oca mrtvog na podu. Pomerila sam Kejtlin u stranu i uzela Dankana u naruc je, odnela ga do podnoz ja stepenica i rekla mu da otri do Sindine sobe i ostane tamo. Kendas se vratila u sadanjost i obratila se direktno meni. Narednice, sve mi je postalo jasno - morala sam da zas titim decu. Ako ih ja ne zas titim, ko c e onda? Otis la sam do predsoblja i podigla pis tolj s poda. Posle toga sam pozvala policiju. Kada su stigli, rekla sam im da je uljez provalio u kuc u i ubio mi muz a. Testirali su mi s ake na prisustvo baruta. Rekla sam im da sam otvorila ulazna vrata i pucala za njim. Doveli su me ovamo. Ostalo znate. Zao mi je s to je ispalo tako, ali u tom trenutku, reagovala sam c isto instinktivno. Nisam mogla da dopustim da Denis ivi u istom svetu s Kejtlin.

Fil je doneo

119.

Juki i ja smo vratile Kendas na poc etak njene pric e, i ona je popunila muc ne praznine. Rekla
nam je da je Denis Martin bio poremec eni z enskaros i progonitelj s razvijenim darom za emotivno zlostavljanje, ali da je imao dobru reputaciju u zajednici i bio vest na rec ima. Kendas je rekla da je bila ubeena da u sluaju brakorazvodne parnice ne bi dobila starateljstvo nad decom. Doktorka Martin je rekla: Da sam pre tog trenutka znala da je zlostavljao Kejtlin, odvela bih nju i Dankana i pozvala policiju. Ne bih dozvolila da ga moja deca vide kako umire. Nakon s to su Kendas odveli u c eliju a Fil krenuo kuc i u Ouklend, Juki i ja smo sakupile beles ke i uzele video-trake. A onda smo ostale same. Rekla sam: Ovo je bilo strano. Uz asno. Da je porota c ula ovo, c ak i da su mislili da je kriva, mogli su da je oslobode da bi bila s decom. Kejtlin je rekla svom psihijatru da ju je Denis silovao neko vreme? Da. Nisam mislila da ima razloga da kaem Kendas da je to trajalo dosta dugo. ta e da preporui? Ako znam, tu me seci ree Juki. Poz urila je na sprat da se posavetuje s Riim Psom, a ja sam se spustila niz c etiri niza stepenika da se vidim s Dz akobijem, mojim bivs im partnerom, dugogodis njim prijateljem i sadanjim efom policije. Dz akobi je otvorio dve konzerve koka-kole i nakon s to sam ga izvestila o najnovijim deavanjima u sluaju Martin, on ree: ta Juki misli? Ona i Parizi se upravo dogovaraju. Brejdi ima da me vrati na ulicu rekoh. Nisam mogla da se okanem ovog sluaja. Hoe da priam s njim? Da. Hoe li? Dz akobi klimnu glavom i poc e da kucka po stolu. Nastavio je da kuca sve dok, nakon s to sam mu rekla da prosto ispljune to to mu je na pameti, nije rekao: Lindzi, jutros mi je prosleena jedna poruka. Nisu dobre vesti. O emu se radi? ta nije u redu? - upitah. Radi se o tvom ocu. Mom ocu? Umro je prolog avgusta. Penziono je upravo saznalo. ao mi je, Lindzi. Rekla sam: Ne... i ustala, iznenaena s to me je uhvatila slabost, s to noge nec e da me drz e. Uhvatila sam se za naslon stolice radi oslonca. Razmis ljala sam kako Marti Bokser tes ko da mi je bio otac. U stvari, nisam bila sigurna da me je ikad voleo. Jesam li ja volela njega? U sledec em trenutku, Dz akobi je obis ao oko stola i zagrlio me, i moje suze su mu natapale sako. Hteo sam lic no da ti kaz em. Nije te ostavio na cedilu na tvom venc anju, prijateljice moja. Doiveo je infarkt pre toga. Ve je bio pokojni.

120.

dom u Mil veliju je kuc a iz snova: s unutras njim zidovima obloz enim drvenim panelima, tavanicom ispresecanom poprec nim gredama, kamenim podovima duz celog tog otvorenog prostora i dva sprata visokim kaminom. Iz svih soba puca pogled na planinski pejzaz , dok trem gleda na prostrani zeleni panjak proaran drveem. Edmund Vos bern, veliki plis ani meda od c oveka, raspalio je ros tilj, dok su se Dz o, Brejdi i Konklin glupirali s fudbalskom loptom na travi. Juki, Sindi, Kler i ja lez ale smo zavaljene u poljskim stolicama od tikovine, prekrivene vunenim ebadima, a mala Rubi je spavala u svom krevecu na ljuljanje kraj Klerinog lakta. Sa bose muzic kog stuba dopirala je neka Mocartova simfonija, a Juki je posmatrala momke na livadi, naroito Brejdija, napokon rekavi: Propala sam. Cisto da vas obavestim. Ja sam jedna veoma zaljubljena dama. Zacopana do uiju u Deksona Brejdija. Sve smo se naglas nasmejale nismo mogle da se suzdrz imo. Juki je htela da nae momka, i izgleda da ga je nala u mom poruniku. Brejdi je video da ga Juki posmatra, bacio je loptu i potrc ao ka nama. Podigao je Juki iz stolice, prebacio je preko ramena i potrc ao ka prostoru izmeu dva mlada stabla koja su oznac avala golliniju. Juki se melodramatic no gicala i podvriskivala dok je Brejdi izvodio pobednic ki ples oko stabala, a zatim spustio Juki na zemlju i poljubio je. Vratili su se na trem zagrljeni, smejui se. ovee. Odvratno su sreni. Ali nisam nimalo zamerala Juki na tome. Buduc i da je bio uhvac en izmeu Dz akobija i Juki, od Brejdija sam dobila samo packu zbog toga to sam mu radila iza lea. Doavola. Dobro je imati prijatelje. Dz o me je dozvao. Imao je loptu u rukama, pa sam ustala, potrc ala i mahala dok mi je nije dobacio. Sindi je zbacila c ebe i pohitala da uhvati dodavanje, izvodec i neke sitne pokrete kukovima koji nikad ranije nisu bili vieni u amerikom fudbalu. Bacila sam joj loptu, u iznenaujuc e preciznom luku, ako smem sama to da kaz em, i ona je zaklicala kad ju je uhvatila. Konklin je doao s bone linije, pojurio je i oborio, a onda je, iako nisam imala loptu kod sebe, Do oborio mene. Poklopio me je i otkotrljao se na tlo zajedno sa mnom tako da sam zavrila povrh njega i ne dodirnuvi zemlju. Svi smo se ponas ali kao gomila dec urlije. I znate s ta? To nam je i trebalo. Bilo je divno prosto se smejati. O tome sam razmis ljala kad mi je minut kasnije Brejdi pris ao kraj ros tilja i odveo me u stranu. Nagnuo se ka meni, dovoljno blizu da mi apne na uvo. Rekao je: Zbog neposlunosti, Bokserova, radie nonu smenu sledeih est nedelja. To je bilo bezveze, ali znala sam da je u pravu. Prekrila sam pravila. ta sam mogla da kaem? Dobro, porunie, razumem.

Klerin

121. Jeli smo kao da ne oekujemo da emo ikad vie neto pojesti.
Kad smo do kostiju oc istili rebarca u tajnom sosu koje je Dz o spremio, sveli salatu na baricu

maslinovog ulja u c iniji i kad je od pec enog krompira ostala samo gomila folije u kanti za smec e, uli smo u kuu. Kler je izvadila tortu, a Edmund je otvorio las u krug s ampanjca. Bio je to jedan od najboljih ampanjaca, od najmanje sto dolara po flai. Predstavljam vam moj domac i c izkejk od bele c okolade i krem sira, s kris kama pomorandz e izmeu slojeva rec e Kler, spus tajuc i ga na trpezarijski sto. - S gornjom koricom od kisele pavlake i donjom od slatkih krekera natopljenih grnnd marnie likerom. Voila! Nadam se da c e vam se svideti. Svi su spontano zapljeskali i ustali, gurnuvs i me napred da bih stala pored svoje najbolje prijateljice. Na kolau je bilo deset sveica, za desetogodinjicu mog i Klerinog poznanstva. Bio je to dogaaj za pamc enje: meni je to bila prva nedelja u Odeljenju za ubistva, a Kler se nalazila na dnu lestvice u Kancelariji gradskog patologa. Pozvali su nas u mus ki zatvor. Jedan skinhed je bio ubijen, sto trideset pet kila tetoviranih kukastih krstova i mis ic a, zaglavljen ispod kreveta, s lisicama na rukama. Nije disao. Straz ar ispred c elije je bio van sebe od panike. Stavio je lisice zatvoreniku i ubacio ga u c eliju jer je bio van kontrole, a sada je bio mrtav. Nije mogao da nae kljueve od lisica ree Kler. A mi nismo mogle da prevrnemo telo. Kler je prasnula u smeh dok sam prepric avala kako joj je torba s opremom ostala zakljuc ana van elije, i da je zatim ispustila fotoaparat tako da je objektiv naprsao. I Kler se onda sagne da uzme aparat, a ja zakorac im unazad, sapletem se o WC solju i padnem rekoh. Pruz im ruku da se uhvatim za nes to bilo s ta i zgrabim njegovu konzervu za destilovanje alkohola ispod lavaboa. I cela se isprskam brljom. Znai, cela. Edmund se nasmeja grohotom: Ha-ha-ha. Sipao je s ampanjac u dobre kristalne c as e. Krenula sam da dignem svoju c as u s penus avcem, ali sam je spustila. Kler se sada tiho kikotala dok je Jukin zvonki smeh odzvanjao prostorijom. Vratimo se mi u mrtvanicu nastavi Kler bazdei na briju. Odvratno rekoh. Ali barem nismo lupale glavu oko toga ta ga je ubilo. Nismo lupale glavu? - rec e Kler. - Ti nisi lupala glavu. Ja sam morala da izvrs im autopsiju dok si ti otila kui i presvukla se. Predozirao se? upita Brejdi. Nije mnogo popio rec e Kler. Ako destilujes briju u limenoj konzervi, a on to jeste uradio ona se pretvori u metil-alkohol. Devedeset mililitara te ubije dok si reko keks. Ta pria nikad ne moe da mi dosadi Sindi e, smejui se. Is cupala je svec ice iz kolac a jednu po jednu i olizala im dno, od c ega je Konklin zavrteo glavom i nasmejao se. Juki je donela tanjire i viljus ke, a Edmund mi je predao moju uspavanu kumicu, Rubi Rouz Vobern, dete slatko kao eer. Kler me je vrsto zagrlila, s bebom izmeu nas dve. Srec na godis njica, Lindzi rec e moja najbolja prijateljica. Po glavi mi se motalo dosta misli i slika, sec anja na ubistva i rad do kasno u noc s Kler na njihovom res avanju. Svaki pojedini sluc aj bio je pravo iskuenje. I da provedemo jo mnogo godina zajedno, prijateljice rekoh. Sat vremena kasnije jos smo se smejali, a onda je dos lo vreme za polazak. Pos to sam se izgrlila i izljubila s celim drus tvom za laku noc da, c ak i sa svojim dobrim poruc nikom Dz o i ja smo

krenuli nazad u grad. U kolima je vladao divan mir. Rekla sam Dou: Bilo je teko ne rei nikome. Znam, ali hajde da zasad sauvamo to za sebe, plavuice. Moj lepi mu mi se osmehnuo. Potapao me po butini. Znai, est nedelja u nonoj smeni? ree on. Iskazala sam nepos tovanje prema poruc niku. Zasluz ila sam to. Ipak, uc inila sam pravu stvar. Imau ceo krevet za sebe etrdeset dve noi. A evo me, konano se oenio. Moemo da se igramo kad doem kui u pola devet rekoh. Nagnula sam se i poljubila Dz oa u obraz dok smo skretali u ulicu Lejk. Centrifugalna sila i gomila ljubavi slepili su nas jedno za drugo. Oooopa! zaskiah. ovee, ba sam srena.

EPILOG Pobeda za sve

122.
i Rii Pas Parizi korac ali su hodnikom sa zelenim teraco podom ka odajama sudije Lavana. Juki je razmis ljala: bilo s ta moz e da poe po zlu, a kao s to je istorija pokazala, to c e se verovatno i desiti. Rii Pasjoj ree: Predomislio sam se. Molim? Nisam ti potreban. Samo uradi ono s to inac e radis , Juki. Ovo je tvoja z urka. Pozovi me kad zavri. Ne mogu da verujem da se izvlaite. Parizi se nasmeja. Da, to sam ja. Velika stara izvlakua. Sad, idi i sredi ih. Biu u kancelariji posle ruka. Kukavice dovikna Juki za njim. Parizi prasnu u smeh. Juki pokuca na sudijina vrata i u ga kako vie: Napred. Otvorila je vrata i us la u odaje sudije Bajrona Lavana. Fil Hofman i Kendas Martin bili su na svojim mestima, a sudija je sedeo za svojim stolom, u odori, kako bi odrao formalnost. Sudski zapisnic ar, Seron Sajn, sedela je za sopstvenim malim stolom. Spustila je slus alicu, pozdravila se s Juki i upitala gde je zamenik javnog tuioca. Len je morao da ode zbog nekog hitnog sastanka. Posle c u ga obavestiti o ishodu rec e Juki, pokuavajui da govorom tela ostavi utisak da Parizijevo odsustvo nije bitna stvar. asni sudijo, svi su prisutni ree zapisniarka. Ukljuc ite svoju mas inu za transkripciju, Seron. Ovaj postupak zvanic no poc inje. Doktorko Martin, znate li zato ste ovde? Da, asni sudijo. Rekli ste sudskom slubeniku da se sad izjanjavate krivom. Je li to tano? Da, gospodine. Gospodine Hofman, elite li da uloite neki prigovor ovom prilikom? Ne, sudijo. Gospoice Kasteljano? asni sudijo, spremni smo da preporuimo kaznu na osnovu pune saradnje optuene. U redu, doktorko Martin. Vi ste na redu. Kaz ete da ste krivi po optuz bi za drugostepeno ubistvo vaeg mua. Je li to tano? Kendas Martin ree: Da, asni sudijo. Ubila sam ga bez predumiljaja. Ispriajte mi kako se to desilo ree Lavan. Nemojte izostaviti nijednu re. Juki je pomislila da Kendas izgleda kao da je pod sedativima. Kad je progovorila, glas joj je bio tih ali ujednac en, c ak i dok je prepric avala onu uz asnu scenu koja je prethodila pucnjavi. Kad je zavrila, zavalila se u fotelju i duboko uzdahnula. Gospodine Hofman, jeste li razgovarali s kancelarijom javnog tuz ioca? Jeste li postigli neki sporazum? Da, gospodine, jesmo. Gospoice Kasteljano?

Juki

Juki nije bila pripremljena za talas osec anja koja je osetila. Kendas Martin je bila deo njenog z ivota skoro godinu i po dana. Cak i dok je radila na drugim sluc ajevima, razmis ljala je o sluc aju Martin, i konstantno je dodavala nove informacije o njemu ujedan folder u svom kompjuteru. Uvez bavala je, z ivela, disala i sanjala taj sluc aj, i kad je na suenju nastao haos, ona je istrajala tamo gde bi drugi odustali. A sada se tome bliio kraj. Juki ree sudiji: Casni sudijo, s obzirom na okolnosti, to jest na c injenicu da je c erka doktorke Martin bila zlostavljana i da je optuz ena reagovala da bi zas titila svoju c erku od dalje nesrec e, preporuc ujemo kaznu od deset godina zatvora. Buduc i da verujemo da je za dobrobit dece neophodno da viaju majku, preporuc ujemo da optuz ena prvih pet godina te kazne odsluz i u z enskom zatvoru u San Mateu. Radi se o zatvoru s minimalnim obezbeenjem koji je udaljen samo trideset kilometara od dec jeg doma, i doktorka Martin bi radila u ambulanti. Ako se doktorka Martin za to vreme bude uzorno vladala, saglasni smo da bude pus tena iz zatvora posle pet godina i da ostatak kazne odslui na uslovnoj slobodi. Lavan se zaljuljao u fotelji dva puta pre nego to je rekao Juki: Meni to zvui dobro. Neka tako i bude. Fil se nagnu ka Juki i isprui ruku. Prihvatila je snaan stisak njegove ake i osetila njegovo potovanje i iskrenost kad je rekao: Hvala, Juki. estitam. Tek tada joj je stvarno doprlo do svesti. Pobedila je.

123. Podnevna guz va je, iskreno rec eno, bila uz asna. Kler je vozila pos to smo kasnile i
bila je

nepokolebljiva u odluci da ne eli da je vozi jedna kaubojka . Ta kaubojka sam bila ja. Nije mi smetalo da Kler za promenu manevris e ulicama, tako da sam samo vrtela radiostanice dok smo ile ka ulici Sansoum. Da si mi odgovorila na poruku - vajkala se Kler mogle smo da krenemo deset minuta ranije. Mrzim da kasnim. Zakasniemo samo dva minuta. Jedan taksi nas je isekao , a onda naglo izveo polukruz no da bi pokupio mus teriju kraj ivic njaka. Kler je snaz no zatrubila. Drugi su joj se pridruz ili a onda smo pres le na kaubojsku vonju. Nasmejala sam se Kler. iha rekoh. Je l mi slobodna desna traka? Jeste. Pros le smo najgoru guz vu u ulici Folsom i pronas le jednu slobodnu traku koja nas je iz Trec e odvela u ulicu Karni, i njome pravo do jedne korporativne zgrade u srcu poslovnog dela grada. Nije los e - rekoh, gledajuc i na sat. Rekla bih da smo stigle na vreme. A nisi c ak morala ni da trubi. Vetar je duvao kroz kanjon od poslovnih zgrada, praktic no nas odguravs i do ulaza u s esnaestospratnu granitnu graevinu koja je bacala dugu senku preko raskrsnice ulica Sansoum i

Halek. Advokatska kancelarija se nalazila na jedanaestom spratu, i premda je lift bio brz, trebalo nam je neko vreme da pronaemo prava vrata i da proemo pored prijemnice. Atraktivna sekretarica u uskoj suknji do kolena i kos ulji s karnerima boje lavande povela nas je do sale za sastanke i otvorila vrata da nas propusti unutra. Ejvis Ric ardson je sedela u stolici najbliz oj vratima. Bila je c ista i doterana i iako je izgledala ozbiljno, vis e je lic ila na petnaestogodis njakinju nego bilo kojom drugom prilikom otkako sam je upoznala. Pozdravila sam se s njom i Ric ardsonovima i predstavila Kler, koja je obilazila oko stola da zagrli Toni Berdes i Sendi Vilson, avolice koje smo upoznali u Tejlor Kriku u Oregonu. Ispravka: bive avolice. Od koz ne odec e nije bilo ni traga. Umesto toga, Toni je bila u haljini, s frizurom mame iz predgraa, i rekla je da se vraa u uiteljsku kolu. Sendi je prosto izgledala slatko. Jos ljudi se meusobno upoznalo: advokati sa obe strane, sudija Marlon Sajks iz Portlanda, koji je doao u grad na konvenciju Amerike advokatske komore. Sedis te za bebe Tajlera Ric ardsona stajalo je na stolici privuc enoj do stola za sastanke od svetlog drveta. Bio je obuc en u plavu benkicu sa slikom pac eta s prednje strane. Oc i su mu bile otvorene. Bio je vrlo mali, ali sve je upijao. Osmehnula sam se Tajleru, razmiljajui kako je ovaj dan veoma bitan za tog malog deaka.

124. Kler i ja smo sele za sto za sastanke i proces je poc eo. Advokati su predali dokumentaciju
sudiji Sajksu: izves taj Sluz be za zbrinjavanje dece koja daje zeleno svetio z enama iz Tejlor Krika; ponis tenje braka izmeu Ejvis Ric ardson i Dz ordana Ritera i dokument kojim se Riter odric e roditeljskih prava u zamenu za smanjenje kazne za kidnapovanje i silovanje maloletnice sa dvadeset na osamnaest godina. Meu njima su bili i dokument kojim se Ejvis Ric ardson odric e roditeljskih prava i papiri za usvajanje kojima se Toni i Sendi, koje su se s iroko osmehivale s druge strane stola, dodeljuje roditeljstvo nad Tajlerom. Ejvis je potpisala papire za usvajanje bez oklevanja. Toni i Sendi su potpisale iste papire jedva potiskujuc i radost, i zajedno su ustale i zagrlile Ejvis. Isprva je bila ukoc ena, ali nos joj se ipak zarumeneo i pustila je suzu. Taj dogaaj je ovekovec en slikanjem, i mene i Kler su zamolili da budemo na grupnoj fotografiji. Ljudi su nam prilazili i zahvaljivali nam na udelu u ovako divnom ishodu. Ejvis je bila jedna od njih. Rekla mi je: Zao mi je s to sam vas lagala, narednice Bokser. Znam da ste uc inili ono s to je dobro za Tajlera. Sad je sve po zakonu. Beba je bila u rukama Sendi Vilson i smejala se od uzbuenja. Pruz ila sam mu ruku. Uhvatio mi je prst malenom pesnicom i dobro me pogledao svojim krupnim smeim oima. Srce mi je naraslo. Radovala sam se to e ovaj mali deak zapoeti novi ivot.

Po povratku u kola, Kler je poslala SMS poruke Sindi i Juki, rekavs i im da se enski klub za reavanje ubistava tog dana sastaje na veeri kod Suzi. Dodala je: Nemojte da kasnite!" Rekla sam: Kad smo kod toga, ja neu piti. Kler je spustila telefon u krilo i pogledala me, napuila usne i rekla: Bilo je krajnje vreme da mi kae, prijateljice. Pruila je ruku i prodrmala me za miicu. Pie ti na licu krupnim slovima. Obe smo prasnule u smeh. Kler me tako dobro poznaje. Nisam c ak ni morala da joj saops tim vest koja je na nepovratan i fantastian nain promenila moj svet. Do i ja smo ekali bebu. Scan i obrada: BABAC

ZAHVALNOST Dugujemo zahvalnost njujors kom advokatu Filipu R. Hofmanu, kapetanu Ric ardu J. Konklinu
iz Policijskog istraz nog biroa grada Stanforda u Konektikatu i doktoru Hamfriju Germanijuku, sudskom ves taku okruga Trambel u Ohaju, zbog toga s to su s nama velikodus no podelili svoje vreme i strunost. Takoe smo zahvalni nas im izvrsnim istraz ivac ima, Ingrid Tajlar, Eli Sartlef, Melisi Pevi i Lin Kolomelo. I Meri Dordan, koja je, kao i uvek, zaduena za kontrolu leta.

BELEKA 0 AUTORIMA Dejms Paterson roen je 1947. godine. Dobio je nagradu Edgar 1977. godine za najbolje
debitantsko delo kriminalistic kog z anra za roman The Thomas Berryman Number, koji je najpre odbilo 26 izdavac a. Mada kao svog omiljenog pisca c esto navodi Markesa, Dz ejms Paterson priznaje da su na njega najdublje uticali ilmovi Operacija akal i Isteriva avola: U jednom momentu sam shvatio da u meni ne ui Ulis, ali da bi mogla uati Operacija akal. To otkric e poluc ilo je vis e od osamdeset napisanih romana, od kojih su mnogi i ekranizovani. Do sada su mu knjige prodate u 220 miliona primeraka, i prevedene na desetine svetskih jezika. Pos to je napisao nekoliko uspes nih trilera, Paterson je ranih devedesetih dos ao na ideju da stvori afro-americ kog heroja u okviru tog z anra. Tako je nastao forenzic ki psiholog Aleks Kros, koji je postao jedan od najpoznatijih likova u detektivskoj literaturi i inspiracija za dva ilma Prikrada se pauk (Laguna, 2002. i 2006) i Poljubi devojke (Laguna, 2004), oba s Morganom Frimenom u ulozi Krosa. Trei roman iz tog serijala je Dek i Dil (Laguna, 2007), a slede Maka i mi (Laguna, 2007), Potraga za lasicom (Laguna, 2010), Rue su crvene (Laguna, 2011), Ljubiice su plave (Laguna, 2011), Four Blind Mice, The Big Bad Wolf, London Bridges, Mary, Mary, Kros (Laguna, 2009), Double Cross, Cross Country, Alex Crosss Trial, I, Alex Cross, Cross Fire i najnoviji, Kili Alex Cross. Paterson se oprobao i u drugim z anrovima, pa je 1998. objavio nauc nofantastic ni roman Kad vetar duva (Narodna knjiga, 2004), a 2001. pojavljuje se sentimentalni roman Suzanin dnevnik za Nikolasa (Laguna, 2001), roman koji po snazi porede s Mostovima okruga Medison, potom Samantina pisma Denifer (Laguna, 2005) i Sundays at Tiffanys. U serijalu Maximum Rie dosad je objavljeno i njegovih osam romana za decu. enski klub za reavanje ubistava naziv je serijala knjiga o c etiri prijateljice detektivki, reporterki, sudskom patologu i javnoj tuz iteljki koje zajednic ki res avaju ubistva, i po njemu je snimljena TV serija i napravljena kompjuterska igra. Dosada su objavljeni sledec i romani iz tog serijala: Prvi koji umire (Narodna knjiga, 2002), Druga prilika (Narodna knjiga, 2003), Trei stepen (Narodna knjiga, 2005), etvrti juli (Mladinska knjiga,(2009) , Peti jaha (Mladinska knjiga, 2010), esta meta (Mladinska knjiga, 2010), Sedmo nebo (Mladinska knjiga, 2011), Osmo priznanje (Mladinska knjiga, 2011), Deveta presuda (Mladinska knjiga, 2012) i najnoviji Deseta godinjica (Mladinska knjiga, 2012). Paterson je napisao i sledee romane: Dvorska luda (Laguna, 2003), Kua na plai (Narodna knjiga, 2004), Kua na jezeru (Narodna knjiga, 2005), Pononi klub (Laguna, 2006), Spasilac (EvroGiunti, 2007. i 2010), Sudija i porota (Evro-Giunti, 2008. i 2010), Seks na brzaka (Mladinska knjiga, 2008), Season of the Machete, Hide & Seek, Miracle on the 17th Green, See How They Run, When the Wind Bloivs, Black Friday, Cradle & Ali, Santa Kid, Honeymoon, Ubistvo na plai (Evro-Giunti, 2009), Youve Been Warned, Jedrenje (Laguna, 2009), Bikini (Evro-Giunti, 2009. I 2010), Don't Blink, Od ubica, s ljubavlju (Laguna, 2011), Toys, Now You See Her, Kili Me If You Can, The Christmas Wedding, Middle School, The Worst Years of My Life, Guilty Wives. Godine 2007. Paterson je zapoc eo nov serijal romana o detektivu Majklu Benetu i njegovo desetoro dece. Do sada su objavljeni romani: Stani na crtu (Evro-Giunti, 2010), Tri koliko te noge nose (Evro-Giunti, 2011), Worst Case i Tick Tock. Godine 2008. Paterson je zapoc eo serijal o Danijelu X i natprirodnim moc ima. Do sada su

objavljeni romani: Dangerous Days of Daniel X, Watch the Skies, Demons and Druids i Game Over. Godine 2009. Paterson je pokrenuo serijal fantastike za tinejdz ere o ves tici i ves cu. Do sada su objavljeni romani: Vetica i vetac (Evro-Giunti, 2011), The Gift i The Fire. Godine 2010. Dz ejms Paterson je krenuo s novini serijalom o bivs em marincu i agentu CIA-e Dz eku Morganu koji je od oca nasledio elitnu detektivsku agenciju. Prvi roman tog serijala je Private, a slede romani Private London i Private Games. Paterson je 2009. objavio dokumentarnu knjigu Ubistvo kralja Tutankamona (Laguna, 2010). Poslednjih nekoliko godina Paterson c esto pis e u tandemu s drugim piscima Endruom Grosom, Maksin Pitro, Piterom de Jongom, Hauardom Rafanom, Majklom Ledvidz om i Gabrijelom Sarbone. Dejms Paterson ivi u Palm Biu na Floridi, sa enom i sinom. Maksin Pitro je romanopisac i novinarka. ivi u Njujorku s muem. Tea Jovanovi

{1} Glavna junakinja istoimenog romana Elenor H. Porter, poznata po vedrini duha i nepresunom optimizmu. (Prim. prev.) {2} Lat.: Umesto roditelja. (Prim. prev.) {3} Deo San Franciska juno od ulice Market. (Prim. prev.) {4} Engl.: red crvena. (Prim. prev.) {5} Aluzija na srednje ime Sent, od Bernard Sent Don, to u prevodu s engleskog znai sveti. (Prim. prev.) {6} Kimo Sabi je nadimak koji Tonto, ameriki Indijanac, daje svom prijatelju Usamljenom Renderu u istoimenoj radio i TV seriji (engl.: The Lone Ranger). (Prim. prev.) {7} Engl.:Don't ask, don't tell, izraz koji se nekad odnosio na kadar vojske SAD, da njegovi pripadnici ne smeju javno iskazivati svoju homoseksualnu orjentaciju.(Prim. prev.) {8} Preparat protiv prehlade i gripa, slino ferveksu. (Prim. prev.) {9} p.: con leche, sa mlekom. (Prim. prev.) {10} Ameriko udruenje anesteziologa; u klasi ikovanju izikog stanja pacijenata, u etvrtu klasu spadaju pacijenti s tekom sistemskom boleu koja predstavlja neprestanu pretnju po ivot . (Prim. prev.)