You are on page 1of 8

16.

T O N E 3 4
T H
P A S C H A L S U N D A Y T H E P A R A L Y T I C 1 1 MA Y 2 0 1 4
B
BBy
yy t
tt h
hh e
ee G
GGr
rr a
aa c
cc e
ee o
oo f
ff G
GGo
oo d
dd
COMP I L E D, ADA P T E D , E DI T E D & P R I NT E D
BY
MA R GU E R I T E P A I Z I S
AR CHON DI S S A & T E A CHE R BY DI V I NE GR A CE
GR E E K OR T HODOX P A T R I A R CHA T E OF AL E X A NDR I A & AL L AF R I CA
AR CHDI OCE S E OF GOOD HOP E
HOL Y CHU R CH OF T HE DOR MI T I ON OF T HE MOT HE R OF GOD
P OR T E L I Z A B E T H
P O BOX 28348
SU NR I DGE P A R K
6008
RE P U B L I C OF SOU T H AF R I CA
mar guer i t e. pai zi s @gmai l . com
OR DOWNL OAD DI RE CT L Y F ROM
MAR GUE RI T E PA I Z I S ON S CR I B D
RE - E DI T E D & RE - PUB L I S HE D - 05 MAY 2014
Gr e e k Or t h o d o x Pa t r i a r c h a t e o f Al e xa n dr i a
& Al l Af r i c a
S
SSu
uun
nnd
dda
aay
yy M
MMa
aat
tt i
ii n
nns
ss H
HHy
yym
mmn
nns
ss
( T O B E U S E D I N C O N J U N C T I O N W I T H T H E M A T I N S S E R V I C E B O O K )
11 May 2014
4
t h
S u n d a y o f An t i p a s c h a
Su n d a y o f t h e Pa r a l y t i c
AL S O T HE FE AS T OF T HE COMME MORAT I ON
OF T HE FOUNDI NG OF CONS T ANT I NOP L E
I N 402 ST MOK I OS T HE PRE S B Y T E R OF
AMP HI P OL I S , MACE DONI A ST CY RI L &
ST ME T HODI OS OF T HE S S AL ONI KA ,
EQUAL S T O T HE AP OS T L E S &
ENL I GHT E NE RS OF T HE SL AVS ST
SOP HRONI OS T HE RE CL US E OF K I E V FAR
CAVE S MONAS T E RY ST JOS E P H T HE
ME T ROP OL I T AN & HI E ROMART Y R OF
AS T RAK HAN ST NI K ODE MOS OF
SE RB I A & I GUME N OF HI L A NDAR MONAS T E RY , MOUNT AT HOS ST ROS T I S L A V, PR I NCE
OF GRE AT MOR AVI A ST DI OS K OROS T HE NE W HOL Y MA RT Y R ST ARGY R OS T HE NE W
HOL Y MART Y R ST CHR I S T OP HE R OF GE ORGI A
T
TTo
oo n
nn e
ee 3
33
Eo t h i n o n 5
Re s u r r e c t i o n Go s p e l 5 Lu ke 24 : 12 - 35
O U R R E S U R R E C T E D L O R D J E S U S A P P E A R S A L O N G T H E R O A D T O E M M A U S
Ka t a v a s i a s o f Pa s c h a
Our Eternal Gratitude to God for the original text & translation by Father Seraphim Dedes -the
Holy Monastery of St Gregory Palamas - Archdiocese of America
http://www.ematins.org/
NO T FO R MA T E R I A L PR O F I T !
2. T O N E 3 4
T H
P A S C H A L S U N D A Y T H E P A R A L Y T I C 1 1 MA Y 2 0 1 4
F E S T A L A P O L Y T I K I O N H O L Y P A S C H A
>Hristos Anesti ek nekron,
Thanato Thanaton patistas,
ke tis en tis mnimasi, Zoin
harisamenos!
> Christ has Risen from the
dead, by Death trampling upon
Death, and has bestowed Life
to those in the tombs!
T O N E 3 4
T H
P A S C H A L S U N D A Y T H E P A R A L Y T I C 1 1 MA Y 2 0 1 4 15.
ke tis en tis mnimasi Zoin
harisamenos.
things, and so let us cry: Christ has
Risen from the dead, by Death
trampling upon Death, and has
bestowed Life to those in the tombs.
T H E G R E A T D O X O L O G Y & R E S U R R E C T I O N A P O L Y T I K I O N I S F O L L O W E D
I M M E D I A T E L Y B Y T H E D I V I N E L I T U R G Y
14. T O N E 3 4
T H
P A S C H A L S U N D A Y T H E P A R A L Y T I C 1 1 MA Y 2 0 1 4
Outos apolounte i amartoli apo
prosopou tou Theou. Ke i dikei
evfranthitosan.
E Mirofori Ginekes orthrou vatheos,
epistase pros to mnima tou Zoodotou,
evron Angelon epi ton lithon
kathimenon, ke aftos
prosfthegxamenos aftes outos elege.
Ti zitite ton zonta meta ton nekron?
Ti thrinite ton aftharton os en fthora?
Apelthouse kirixate tis aftou Mathites.
Afti i imera, in epiisen O Kyrios,
agalliasometha ke evfranthomen en
afti.
Pasha to terpnon! Pasha Kyriou, Pasha!
Pasha pansevasmion imin anetile!
Pascha en hara allilous
periptixometha! O Pasha, litron lipis!
Ke gar ek tafou simeron, osper ek
pastou eklampsas Hristos, ta ginea
haras epliise legon. Kirixate
Apostolis.
> Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati
So the sinners perish from the Face of
God. And let the Righteous be
glad.
The Myrrh-bearing Women at dawn
very early, standing outside the
Tomb of the Giver of Life, found an
Angel who was seated upon the
stone. And the Angel addressed
them and this is what he said: Why
do you seek among the dead the One
Who is alive? Why do you girieve as
though corruptible the Incorrupt? So
go back and proclaim It to His
Disciples!
This is the Day the Lord made! Let us
greatly rejoice and be glad therein!
Pascha of Delight! Pascha, the Lords
Pascha! A Pascha All Venerable has
Risen for us! Pascha! With Joy let
us embrace one another! Pascha,
the Ransom from Sorrow! Today
from the Sepulchre Christ emerged
resplendently as from a Bridal
Chamber, and the Women He filled
with Joy, saying: Proclaim This to
the Apostles!
> Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit
S t i c h e r a o f t h e P a r a l y t i c T O N E ( 8 ) P L A G A L 4
Kyrie, ton Paralyton ouh i kolimvithra
etherapefsen, all O Sos Logos
anekenise, ke oude i polihronios afto
evepodise nosos. Oti tis Fonis Sou
oxitera i energia edihthi. Ke to
disvastakton varos aperripse, ke to
fortion tis klinis evastasen, is
martyrion tou plithous ton iktirmon
Sou, > Doxa Si!
Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.
Amin.
O Lord, it was not the Pool that cured
the Paralytic, but rather You Word
Renewed him. Not even his chronic
ailment could impede it; for the
Energy of Thy Voice proved to be
more potent. He threw off the
oppressive burden, and carried the
weight of his bed, as Testimony of
Thine Abundant Mercies: > Glory to
Thee!
Now and ever, and to the Ages of
ages.
Amen
S t i h e r a o f t h e Re s u r r e c t i o n T O N E ( 5 ) P L A G A L 1
T H E C O N G R E G A T I O N M U S T S T A N D
Anastaseos imera, ke lamprinthomen ti
Panigiri, ke allilous periptixometha.
Ipomen, adelfi, ke tis misousin imas,
sighorisomen panta ti Anastasi, ke
outo voisomen: Hristos Anesti ek
nekron, Thanato Thanaton patisas
It is the Day of Resurrection: Let us be
glorious in splendour for the
Festival, and let us embrace one
another. Let us speak also, O
Brethren, to those who hate us, and
in the Resurrection, let us forgive all
T O N E 3 4
T H
P A S C H A L S U N D A Y T H E P A R A L Y T I C 1 1 MA Y 2 0 1 4 3.
P s a l m 1 1 7 / 1 1 8
P R A I S E T O G O D F O R H I S E V E R L A S T I N G M E R C Y
Theos Kyrios ke epefanen imin.
Evlogimenos O ergomenos en
Onomati Kyriou!
S T I H O S 1 : Exomologisthe to Kyrio, oti
agathos, oti is ton eona to eleos
aftou!*
Theos Kyrios ke epefanen imin.
Evlogimenos O ergomenos en
Onomati Kyriou!
S T I H O S 2 : Panta ta ethni ekiklosan me,
ke to Onomati Kyriou iminamin
aftous.
Theos Kyrios ke epefanen imin.
Evlogimenos O ergomenos en
Onomati Kyriou!
S T I H O S 3 : Para Kyriou egeneto afti, ke
esti thavmasti en ofthalmis imon.
Theos Kyrios ke epefanen imin.
Evlogimenos O ergomenos en
Onomati Kyriou!
The Lord is God, and has appeared to
us. Blessed is He Who comes in the
Name of the Lord!
V E R S E 1 : Give thanks to the Lord, for
He is Good; His Mercy endures
forever!
The Lord is God, and has appeared to
us. Blessed is He Who comes in the
Name of the Lord!
V E R S E 2 : All the nations surrounded
me, but in the Name of the Lord I
drove them back.
The Lord is God, and has appeared to
us. Blessed is He Who comes in the
Name of the Lord!
V E R S E 3 : This is the Lords doing, and
it is marvellous in our eyes.
The Lord is God, and has appeared to
us. Blessed is He Who comes in the
Name of the Lord!
Re s u r r e c t i o n A p o l y t i k i o n - T O N E 3
Evfrenestho ta Ourania, agaliastho ta
epigia, oti epiise Kratos en Vrahioni
Aftou O Kyrios. Epatise to Thanato
ton Thanaton.Prototokos ton nekron
egeneto. Ek kilias Adou errisato imas
ke pareshe to kosmo to Mega Eleos.
> Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati
Evfrenestho ta Ourania, agaliastho ta
epigia, oti epiise Kratos en Vrahioni
Aftou O Kyrios. Epatise to Thanato
ton Thanaton.Prototokos ton nekron
egeneto. Ek kilias Adou errisato imas
ke pareshe to kosmo to Mega Eleos.
Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.
Amin
Let the Heavens rejoice and let the
earth be glad, for the Lord has
shown Strength with His Arm; He
has trampled down Death by Death;
He has become the First-born of the
dead; from the womb of Hades He
has delivered us, and to the world He
has granted Great Mercy.
> Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit
Let the Heavens rejoice and let the
earth be glad, for the Lord has
shown Strength with His Arm; He
has trampled down Death by Death;
He has become the First-born of the
dead; from the womb of Hades He
has delivered us, and to the world He
has granted Great Mercy.
Now and ever, and to the Ages of ages.
Amen
Th e o t o k i o n - T O N E 3
Se tin Mesitefsasan ti Sotirian tou genous
imon, animnoumen Theotoke
Parthene. En ti Sarki gar ti ek Sou
proslifthisi, O Ios Sou ke Theos imon,
to dia Stavrou katadexamenos pathos,
To Thee, who is the Mediatrix of the
Salvation of our race, we sing: O
Birth-giver of God and Virgin. For in
the Flesh assumed from Thee, after
suffering the Passion of the Cross,
4. T O N E 3 4
T H
P A S C H A L S U N D A Y T H E P A R A L Y T I C 1 1 MA Y 2 0 1 4
elitrosato imas ek fthoras, os
Filanthropos.
S M A L L L I T A N Y
Thy Son and our God delivered us
from corruption, because He Loves
mankind.
Fi r s t Re s u r r e c t i o n Ka t h i s ma T O N E 3
Hristos ek nekron egigerte, i aparhi ton
kekimimenon;O prototokos tis ktiseos,
ke Dimiourgos panton ton gegonoton,
tin kataftharisan fisin tou genous
imon, en eafto anekenisen. Ouk eti
Thanate kirivis; O gar ton olon
Despotis, to kratos sou katelise.
> Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati
Sarki tou Thanatou, gefsamenos Kyrie,
to pikron tou Thanatou, exetemes ti
egersi Sou; ke ton Anthropon nin
kath aftou enishisas, tis arheas
kataras tin itan anakloumenos; O
Iperaspistis tis Zois imon, Kyrie >
Doxa Si!
Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.
Amin.
Christ has risen from the dead - the
First Fruit of those who repose.
The First Born of Creation and
Creator of all that has come to be,
has renewed in Himself the
corrupted nature of our race.
Death, you no longer rule, for our
Master of all things has destroyed
your power.
> Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit
Having tasted Death in the Flesh, O
Lord, Thou hast cut out the
bitterness of Death by Thy Rising
and granted mankind Strength
against it, announcing the abolition
of the ancient Curse. Defender of
our Life, O Lord: > Glory to Thee!
Now and ever, and to the ages of
ages.
Amen
Th e o t o k i o n o f t h e Re s u r r e c t i o n - T O N E 3
Tin oreotita, tis Parthenias Sou, ke to
iperlampron, to tis Agnias Sou, O
Gavriil kataplagis, evoa Si Theotoke:
Pion Si egkomion, prosagago
epaxion? Ti de onomaso Se? Aporo
ke existame; dio os prosetagin voo Si:
Here, i Keharitomeni!
Awed by the beauty of Thy Virginity
and by the splendour of Thy Purity,
Gabriel cried aloud to Thee: O
Theotokos: How can I praise Thee as
I should? With what name shall I
invoke Thee? I am troubled and
amazed! Therefore, as I was
Commanded, I cry to Thee: Hail, O
Full of Grace!
S e c o n d K a t h i s ma o f t h e Re s u r r e c t i o n - T O N E 3
Panta anthropina, katadexamenos,
panta imetera, ikiosamenos,
prosilothine en Stavro, evdokisas piita
mou, Thanaton elomenos, ipomine os
anthropos, ina to anthropinon, en
Thanatou litrosis os Theos. Dio os
zoodoti voomen Si. Doxa Hriste ti
evsplagnia Sou.
> Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati
To akatalipton, to tis Staroseos, ke
anerminefton, to tis egerseos,
Appropriating all our human attibutes,
deigning to make Thine own all that
belonged to us, O my Creator, it was
Thy Good Pleasure to be Crucified.
Thus, O Master, Thou preferred to
submit, as a Man, to Death, so that
Thy might liberate mankind from
Death, as God. And, therefore, we
cry out to Thee, O Life-giver, Glory to
Thy Compassion, O Christ.
> Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit
We Faithful contemplate an Ineffable
Mystery: Thy Crucifixion that cannot
T O N E 3 4
T H
P A S C H A L S U N D A Y T H E P A R A L Y T I C 1 1 MA Y 2 0 1 4 13.
mateotitos, plirosan doron tin dexian
afton, kriptin enomizon tin Anastasin
Sou, in O kosmos Doxazi: Eleison
imas!
Enite afton en timpano ke horo. Enite
afton en hordes ke organo.
Haras ta panta peplirote, tis Anastaseos
tin piran ilifota: Maria gar i
Magdalini epi to Mnima ilthen, evren
Angelon epi ton lithon kathimenon,
tis imatiis exastraptonta, ke legonta:
Ti zitite ton zonta meta ton nekron?
Ouk estin ode, all egigerte, kathos
ipe, proagon en ti Galilea.
Enite afton en kimvalis evihis. Enite
afton en kimvalis alalagmou. Pasa
pnoi inesato ton Kyrion.
En to Foti Sou Despota, opsometha Fos
filanthrope: anestis gar ek ton
nekron, Sotirian to geni ton
Anthropon doroumenos, ina se pasa
ktisis doxologi, ton monon
anamartiton: Eleison imas!
with gifts, the Sanhedrin of folly
thought to conceal Thy Resurrection,
which the world Glorifies: Have
Mercy on us!
Praise Him with timbrel and dance;
praise Him with strings and pipe.
All things have been filled with Joy on
receiving Proof of the Resurrection.
For Mary Magdalene went to the
Tomb, found an Angel seated on the
stone - dazzling in shining raiment -
who said: Why do you seek the
Living with the dead? He is not here,
for He has Arisen as He said, and
goes before you into Galilee.
Praise Him with tuneful cymbals;
praise Him with loud cymbals. Let
everything that has breath praise
the Lord.
In Thy Light, O Master Who Loves
mankind, we shall see Light. For
Thou Arose from the dead, granting
Salvation to mankind, so that all
Creation may Glorify Thee, the Only
Sinless One: Have Mercy on us!
P a s c h a l S t i c h e r a T O N E ( 5 ) P L A G A L 1
Anastito O Theos, ke
diaskorpisthitosan i ehthri aftou, ke
figetosan apo Prosopou Aftou i
misountes Afton!
Pasha ieron imin simeron anadedikte!
Pasha kenon, Agion! Pasha Mystikon!
Pasha pansevasmion! Pasha, Hristo O
litrotis! Pasha amomon! Pasha Mega!
Pasha ton Piston! Pasha to Pilas imin
tou Paradisou anixan! Pasha, pantas
Agiazon Pistou!
Os eklipi kapnos, eklipetosan, os tikete
kiros apo prosopou piros.
Defte apo Theas Ginekes evangelistrie,
ke ti Sion ipate. Dehou par imon
haras evangelia tis Anastasteos
Hristou. Terpou, horeve ke agallou,
Ierousalim, ton Vasilea Hriston
Theasameni ek tou Mnimatos, os
Nimfion proerhomenon!
Let God arise, and let His enemies be
scattered, and let those who hate
Him flee from before His Face!
A Sacred Pascha has been revealed to
us today! A New and Holy Pascha!
A Mystical Pascha! An All Venerable
Pascha! The Redeemer Christ
Himself! A Blameless Pascha! A
Great Pascha! A Pascha of Believers!
A Pascha that opens for us the Gates
of Paradise! A Pascha that Sanctifies
all Believers!
As smoke vanishes, so let them
vanish, as wax melts before the
fire.
Come now from that sight, O you
Women and Heralds of Good
Tidings, and say to Zion: Receive
from us the Joyful Tidings of the
Resurrection of Christ. O Jerusalem:
be exultant, dance and leap for joy,
for you have witnessed Christ the
King coming forth as a Bridegroom
from the Sepulchre!
12. T O N E 3 4
T H
P A S C H A L S U N D A Y T H E P A R A L Y T I C 1 1 MA Y 2 0 1 4
Fotizou, Fotizou, i Nea Irousalme! I gar
Doxa Kyriou epi Se anetile. Horeve
nin ke agallou, Sion. Si de, Agni,
terpou Theotoke, en ti egersi tou
Tokou Sou.
T H E S M A L L L I T A N Y & P R A I S E S T O T H E
L O R D
Shine, shine, the New Jerusalem! For
the Glory of the Lord has dawned
upon thee! Rejoice now and be glad,
O Zion! And Thou, O All Pure
Theotokos: delight in the
Resurrection of Him to Whom Thou
gave Birth!
P a s c h a l E x a p o s t e i l a r i o n T O N E 2
Sarki ipnosas os thnitos, O Vasilefs ke
Kyrios, Triimeros Exanestis, Adam
egiras ek fthoras, ke katargisas
Thanaton. Pasha tis aftharsias, tou
kosmou Sotirion.
When Thou had slumbered in the Flesh
as one Mortal, O King and Lord,
Thou Rose again on the Third Day,
and raised up Adam from decay and
rendered Death of no effect. Pascha
of Incorruption, Salvation of the
world.
P a s c h a l E x a p o s t e i l a r i o n Th e P a r a l y t i c T O N E 2
Epesti O Filanthropos, ke paniktirmon
Kyrios, Provatiki kolimvithra, tou
therapefse tas nosous. Evre de
katekimenon, anthropon plistis etesi,
ke pros afton evoisen: Aron ton
kravvaton, ithi, pros tas odous tas
evthias.
The Lord, Who Loves humanity and
Who is Compassionate to all,
appeared today at Bethsada, the
Sheep Pool, to cure diseases. And
He found a man who had been lying
there for many years. And He called
out to him, and said: Arise and take
up your bed, go forth and walk on
straight Paths!
L a u d s : P r a i s e s t o Go d - P s a l m 1 4 8
P R A I S E S T O T H E L O R D F R O M A L L C R E A T I O N
Pasa pnoi enesato ton Kyrion. Enite
ton Kyrion ek ton Ouranon. Enite
Afton en tis ipsistis. Si prepi imnos
to Theo.
Enite Afton, pantes i Angelli Aftou.
Enite Afton, pase e Dinamis Aftou.
Si prepi imnos to Theo.
Let everything that has breath praise
the Lord. Praise the Lord from the
Heavens; praise Him in the Highest.
To Thee praise is due, O God.
Praise Him, all His Angels; praise Him,
all His Powers. To Thee praise is
due, O God.
Re s u r r e c t i o n S t i c h e r a - T O N E 3
Enite Afton epi tes Dinasties Afton.
Enite Afton kata to plithos tis
Megalosinis Aftou.
Defte panta ta Ethni, gnote tou Friktou
Mystiriou tin Dinamin: Hristos gar O
Sotir imon, O en arhi Logos estavrothi
di imas, ke ekon etafi, ke Anesti ek
nekron, tou Sose ta simpanta. Afton
Proskinisomen.
Enite afton en iho salpingos. Enite
afton en psaltirio ke kithara
Diigisanto panta ta Thavmasia, i Filakes
Sou Kyrie:alla to sinedrion tis
Praise Him for His Mighty Acts;
praise Him according to the
greatness of His Majesty
Come, all ye Nations, acknowledge the
Power of the dread Mystery; for
Christ our Saviour, the Word in the
beginning, was Crucified for us and
willingly buried and Arose from the
dead to Save the whole Universe: Let
us Worship Him!
Praise Him with the sound of the
trumpet; praise Him with lute and
harp.
Thy guards recounted all the Marvels, O
Lord, but, by filling their right hand
T O N E 3 4
T H
P A S C H A L S U N D A Y T H E P A R A L Y T I C 1 1 MA Y 2 0 1 4 5.
theologoumen i Pisti, aporriton
Mystirion; simeron gar Thanatos, ke
O Adis eskilefte, genos de
Anthropinon, aftharsian endedite; dio
ke Efharistos kravgazomen: Doxa
Hriste ti Anastasi Sou!
Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.
Amin
be understood and Thy Rising that
cannot be explained. For today
Death and Hades have been
despoiled, but the human race has
put on Incorruption. And so with
Thanksgiving we cry: Glory, O
Christ, to Thy Resurrection!
Now and ever, and to the ages of ages.
Amen
Th e o t o k i o n o f t h e Re s u r r e c t i o n T O N E 3
Ta Epourania, potho igallonto, ke ta
epigia, tromo existanto, ote i
ahrantos foni, epilthe Si Theotoke.
Mia gar panigiris, amfoteris
epelampsen, oti ton Protoplaston, ek
Thanatou errisato. Dio sin to Angelo
Voomen Si. Here Agni
Parthenomitor.
RE S U R R E CT I ON E V L OGI T A R I A , T R I S A GI ON HY MN,
T HE OT OK I ON & SMA L L L I T A NY
All Heavenly Beings with yearning,
leapt for Joy, while everything on
earth with trembling stood in awe,
when the Immaculate Voice came to
Thee, O Theotokos. And a single
Festival brightly shone Above and
below, for Thy Son delivered from
Death the man whom He had first
fashioned. And therefore, with the
Angel, we cry to Thee: Hail! O Pure
Virgin Mother!
Re s u r r e c t i o n I p e r k o i T O N E 3
Ekplitton ti orasi, drosizon tis rimasin,
O astrapton Angelos, tes Myroforis
elege. Ton zonta ti zitite en
mnimati? Igerthi kenosas ta
mnimata. Tis frhoras alliotin, gnote
ton analioton. Ipate to Theo. Os
fovera ta Erga Sou! Oti to genos
esosas ton Anthropon.
Astounding in appearance, refreshing
by the words he spoke, the sparkling
Angel said to Myrrhbearers: Who do
you seek in the Tomb for the Living
One? He is Risen and has emptied to
tombs. Know Him, the Unchanging
Changer of corruption. Say to God:
How Awesome art Thy Works! For
Thou hast Saved humanity!
Re s u r r e c t i o n A n a b a t h mi - T O N E 3
A N T I F O N O N A Tin ehmalosian Sion, si
exilou ek Vavilonos. Kame ek ton
pathon, pros zoin elkison, Loge.
En to noto i spirontes, dakrisinentheis,
theriousi stahias, en Hara Aizoias.
>Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati.
Ke nin ke ai ke is tous eonas ton
eonon.
Amin.
>Agio Pnevmati, pasa Agathodoria, os
Patri ke Io sinastrapti, en O ta panta
Si ke kinite.
A N T I F O N O N B Ean mi Kyrios Ikodomisi
Ikon ton areton, matin kopiomen.
Tin de psihin skepontos, oudis imon
A N T I P H O N 1 O Logos, Thou delivered
Zion from Babylons captivity. Now,
draw me out of my passions, to Life.
They who sow in the South with Divine
Tears shall reap with Joy the Sheaves
of Life Eternal.
>Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, now and
ever, and to the Ages of Ages.
Amen.
>Every good Gift is in the Holy Spirit.
He radiates Life with the Father and
the Son, and in Him everything lives
and moves.
A N T I P H O N 2 If the Lord does not build
the House of Virtues, then we labour
in vain. If He protects our souls, no
6. T O N E 3 4
T H
P A S C H A L S U N D A Y T H E P A R A L Y T I C 1 1 MA Y 2 0 1 4
porthite tin Polin.
Tou Karpou tis gastros, to pnevmati,
iiopiitos Si to Hristo, os Patri i Agii
Pantote isin.
>Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati.
Ke nin ke ai ke is tous eonas ton
eonon.
Amin
>Agio Pnevmati, entheorite pasa
agiotis, sofia, ousii pasan gar ktisin.
Afto latrefsomen. Theos gar, os Patri
te ke Logo.
A N T I F O N O N I fovoumeni ton Kyrion,
Makarii trivous Vadiounte, ton
entolon fagonte, zoiran gar
pagkarpian.
Kiklo tis Trapezis Sou, evfranthiti,
kathoron Sou Pimenarha, ta engona
feronta kladous Agathoergias.
>Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati.
Ke nin ke ai ke is tous eonas ton
eonon.
Amin
>Agio Pnevmati, O pas ploutos tis Doxis,
ex ou Haris ke zoi pasi ti ktisi. Sin
Patri gar animnite ke to Logo.
one can conquer the City.
The Saints are the Fruit of the womb, in
whose spirit they are as Sons to
Thee, as Father, O Christ.
>Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit. Now and
ever and to Ages of Ages.
Amen
>Holiness and Wisdom are received
through the Holy Spirit, for He gives
meaning to all Creation. Let us
worship Him for He is God, as is the
Father and the Logos.
A N T I P H O N 3 Blessed are they who fear
the Lord, for they walk in the Way of
His Commandments, for they shall
partake of the Living Harvest.
Be joyful, Arch-Shepherd, beholding
Thy childrens children round about
Thy Table, bearing branches of
Virtuous Deeds.
>Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit. Now and
ever and to Ages of Ages.
Amen
>All wealth of Glory is of the Holy
Spirit, from Whom comes Grace and
Life for all Creation. Wherefore, He
is praised with the Father and the
Logos.
P r o k e i me n o n - T O N E 3
Ipate en tis ethnesin oti Kyrios
evasilefse. Ke gar katorthose tin
Ikoumenin, itis ou salevthite.(2)
S T I H O S : Asate to Kyriou asma
kenon...
Ipate en tis ethnesin oti Kyrios
evasilefse. Ke gar katorthose tin
Ikoumenin, itis ou salevthite.
SMA L L L I T A NY , P R A I S E S T O GOD & GOS P E L
Say among the Gentiles: The Lord is
King, for He established the world,
which shall not be shaken! [2]
V E R S E O sing a new song to the Lord!
Say among the Gentiles: The Lord is
King, for He established the world,
which shall not be shaken!
Go s p e l 5 : L u k e 2 4 : 1 2 3 5
O U R R I S E N L O R D J E S U S A P P E A R S A L O N G T H E R O A D T O E M M A U S
To kero ekino, O de Petros anastas
edramen epi to Mnimion, ke
parakipsas vlepi ta othonia kimena
mona, ke apilthe pros eavton,
thavmazon to gegonos.
So Peter arose and ran to the Tomb; and
stooping down, he saw the linen
cloths lying by themselves; and he
departed, marvelling to himself at
what had happened.
T O N E 3 4
T H
P A S C H A L S U N D A Y T H E P A R A L Y T I C 1 1 MA Y 2 0 1 4 11.
Fotizou, Fotizou, i nea Ierousalim; i gar
Doxa Kyriou epi se anetile. Horeve
nin ke agallou, Zion. Si de, agni,
terpou, Theotoke, en ti egersi tou
Tokou Sou.
Hristos to kenon Pasha, to zoothton
thima Ios Theou O eron tin
amartian kosmou.
O Thias! O Filis! O Glikitatis Sou Fonis!
Meth imon apsevdos gar, apinilo
esesthe, mehri termaton eonos Hriste.
In i Pisti, agkiran elpidos, katehontes
agallometha.
Simeron pasa ktisis agallete ke heri,
oti Hristos Anesti ke Adis eskilevthi.
O Pasha to Mega, ke ierotaton, Hriste! O
Sofia ke Loge, tou Theou ke Dinamis,
didou imin ektipoteron, Sou metashin,
en ti anespero imera tis Vasilias Sou..
Megalinon, psihi mou, tis
Trisipostatou ke Adieretou
Theotitos to kratos.
Simfonos, Parthen, se makarizomen
Pisti; Here pili Kyriou! Here Polis
empsihe! Here, di is imin elampse,
simeron Fos, tou ek sou tehthentos, tis
ek nekron anastaseos.
Here Parthene, here! Here,
Evlogimeni! Here, Dedoxasmeni!
Sos gar Iios Anesti triimeros ek
tafou!
Evfrenou, agallou, i Thia Pili tou Fotos.
O gar dinas en tafo Iisous anetile,
lampsas iliou fedroteron, ke tous
Pistous pantas katavgasas,
Theoharitote Despina!
Shine, shine, the New Jerusalem! For
the Glory of the Lord has dawned
upon Thee. Rejoice now and be
glad, O Zion; and Thou, O All Pure
Theotokos: delight in the
Resurrection of Him to Whom Thou
gave Birth!
Christ is the New Pascha, a Living
Sacrifice, the Lamb of God Who
bears the sin of the world.
O Divine and Beloved and Most Sweet
Voice! Thou, O Christ, has truly
Promised that Thou would be with
us to the end of all Ages. Wherefore,
we, the Faithful, rejoice, holding
these Thy Words, as an Anchor of
Hope.
Today all Creation is exultant and
rejoices, for Christ has Risen, and
Hades is despoiled
O Pascha, the Great and Most Sacred, O
Christ, Thou the Wisdom and Word
and Power of God: Grant that we
may more distinctly partake of Thee
on that day that has no evening in
Thy Kingly Rule.
O my soul, magnify the Power of the
Godhead that is three Hypostases
and Undivided!
With one voice, O Virgin, we the
Believers call Thee Blessed. Hail, O
Lords Gate! Hail, O City Animate!
Hail, for today the Light of the
Resurrection of the Son Whom Thou
hast borne, has shone on us!
Rejoice, O Blessed Virgin, rejoice!
Rejoice, O Glorified One! Rejoice!
Thy Son has risen from the grave
on the third day!
Be glad and exultant, O Divine Gate of
the Light! For Thy Son, Jeus, having
rested within the Tomb, rose and
shines brighter than the sun, had
fully Illumined all the Faithful, O
Lady Full of Divine Grace!
P a s c h a l Ka t a v a s i a o f t h e 9
t h
Od e
O Angelos evoa ti Keharitomeni: Agni
Parthene, Here! Ke palin ero Here,
O Sos Iios anesti, triimeros ek tafou.
The Angel cried out to the One Full of
Grace: Hail, Holy Virgin! And
again I say: Hail! Thy Son has
Risen from the Tomb on the third
day!
10. T O N E 3 4
T H
P A S C H A L S U N D A Y T H E P A R A L Y T I C 1 1 MA Y 2 0 1 4
O D I 4
Epi tis Thias filakis O Thigoros
Avvakoum stito meth imon ke diknito
faesforon Angelon diaprisios legonta.
Simeron Sotiria to kosmo, oti Anesti
Hristos os Pantodinamos.
O D I 5
Orthrisomen orthrou vatheos ke anti
mirou ton imnon prosisomen to
Despoti. Ke Hriston opsometha,
Dikeosinis Ilion, pasi Zoin anatellonta.
O D I 6
Katilthes en tis katotatis tis gis ke
sinetripsas mohlous eonious, katohous
pepedimenon, Hriste, ke trimeros, os
ek kitous Ionas, exanestis tou tafou.
O D I 7
O Pedas ek kaminou Risamenos,
genomenos Anthropos pashi os
thnitos ke dia pathous to thniton
aftharsias endii evperepian, o
monos Evlogitos ton pateron Theos ke
iperevdoxos.
O D I 8
>Enoumen, Evlogoumen ke
Proskinoumen ton Kyrion.
Afti i kliti ke Agia imera, i mia ton
Savvaton, i Vasilis ke kiria, eorton
eorti ke panigiris esti panigireon, en i
evlogoumen Hriston is tous eonas.
O D E 4
Let the God-inspired Prophet Habakkuk
keep with us the Divine Watch, and
point out the Light-bearing Angels,
who with a vibrant voice declared:
Today, Salvation comes to the
world, for Christ has Risen as
Almighty!
O D E 5
Let us arise in the early dawn, and
instead of Myrrh, offer a Hymn to
the Master; and we shall see Christ,
the Sun of Righteousness dawning
Life to all.
O D E 6
Thou descended into the deepest parts
of the earth and Thou shattered
everlasting bars that held fast those
fettered; and on the third day, like
Jonah from the whale, Thou arose
from the Tomb.
O D E 7
The Only Blessed and Ever Glorious
God of our Fathers, Who Redeemed
the Children from the furnace,
became Man, suffered as a mortal;
and through Suffering, He clothes
the mortal with the Grace of
Incorruption.
O D E 8
>We Praise, we Bless and we Worship
the Lord.
This is the Chosen and Holy Day, the
first of the Sabbaths, the Queen and
Sovereign, the Feast of Feasts, and
the Festival of Festivals, in which we
Bless Christ to all Ages.
P a s c h a l Ma g n i f i c a t o f t h e E v e r Bl e s s e d Th e o t o k o s
P a s c h a l Ka t a v a s i a o f 9
t h
Od e T O N E 1
Megalinon, psihi mou, ton ethelousios
pathonta ke tafenta ke
exanastanta, trimeron ek Tafon
Fotizou, Fotizou, i nea Ierousalim; i gar
Doxa Kyriou epi se anetile. Horeve
nin ke agallou, Zion. Si de, agni,
terpou, Theotoke, en ti egersi tou
Tokou Sou.
Megalinon, psihi mou, ton exanastanta
triimeron ek tafou, Hriston ton
Zoodotin.
Magnify, O my soul, Him Who
willingly suffered and was buried,
and arose from the Tomb on the
Third Day.
Shine, shine, the New Jerusalem! For
the Glory of the Lord has dawned
upon Thee. Rejoice now and be
glad, O Zion; and Thou, O All Pure
Theotokos: delight in the
Resurrection of Him to Whom Thou
gave Birth!
Magnify, O my soul, Christ the Life-
giver, Who Arose from the grave on
the third day.
T O N E 3 4
T H
P A S C H A L S U N D A Y T H E P A R A L Y T I C 1 1 MA Y 2 0 1 4 7.
Ke idou dio ex afton isan porevomeni en
afti ti imera is komin apehousan
stadious exikonta apo Ierousalim, i
Onoma Emmaous.
Ke afti omiloun pros allilous peri panton
ton simvevikoton touton.
Ke egeneto en to omilin aftous ke sizitin
ke aftos O Iisous engisas sineporeveto
aftis.
I de ofthali afton ekratounto tou mi
epignoni afton.
Ipe de pros aftous: Tines i logi outi ous
antivallete pros allilous
peripatountes ke este skithropi?
Apokrithis de O is, O Onoma Kleopas,
ipe pros Afton: Si monos Parikis en
Irousalim ke ouk egnos ta genomena
en afti en tes imeres taftes?
Ke ipen aftis: Pia?
I de ipon Afton: Ta peri Isou tou
Nazoreou, os egeneto anir Profitis
Dinatos en Ergo ke Logo enantion tou
Theou ke pantos tou laou, opos te
paredokan Afton i arhiris ke i
arhontes imon is krima thanatou ke
estarosan Afton.
Imis de ilpizomen oti Aftos estin O
mellon Litrousthe ton Israil.
Alla ge sin pasi toutis tritin taftin
imeran agi simeron af ou tafta
egeneto.
Alla ke Ginekes tines ex imon exestisan
imas genomeneorthrie epi to
Mnimion.
Ke mi evrouse to Soma Aftou ilthon
legouse. Ke optasian Angelon
eorakene, i legousin Afton zin!
Ke apilthon tines ton sin imin epi to
Mnimion, ke evron outo kathos ke e
ginekes ipon, Afton de ouk idon.
Ke Aftos ipe pros aftous: O anoiti ke
vradis ti kardia tou pistevin epi
pasin is elalisan i Profite. Ouhi
tafta edi pathin ton Hriston ke
iselthin is tin Doxan Aftou?
Now behold, two of them were travelling
that same day to a village called
Emmaus, which was seven miles from
Jerusalem.
And they discussed together all these
things that had happened.
So it was, while they conversed and
reasoned, that Jesus Himself drew
near and went with them.
But their eyes were restrained, so that
they did not recognise Him.
And He said to them: What kind of
conversation is this that you have
with one another as you walk and
are sad?
Then the one whose name was Cleopas
answered and said to Him: Art Thou
the only Stranger in Jerusalem, and
does Thou not know the things that
have happened there in these days?
And He said to them: What things?
So they said to Him: The things
concerning Jesus of Nazareth, Who
was a Prophet Mighty in Deed and
Word before God and all the people;
and how the Chief Priests and our
Rulers delivered Him to be
condemned to death, and crucified
Him.
But we were hoping that it was He Who
was going to Redeem Israel.
Indeed, besides all this, today is the third
day since these things happened.
Yes, and certain Women of our
company, who arrived at the Tomb
early, astonished us.
For they told us that when they did not
find His Body, they beheld a Vision of
Angels who said He was alive!
And certain of those who were with us
went to the Tomb and found it just as
the women had said; but Him they did
not see.
Then He said to them, O foolish ones,
and slow of heart to believe in all
that the Prophets have spoken!
Ought not the Christ to have
suffered these things and to enter
into His Glory?
8. T O N E 3 4
T H
P A S C H A L S U N D A Y T H E P A R A L Y T I C 1 1 MA Y 2 0 1 4
Ke arxamenos apo Moiseos ke apo
panton ton Profiton diirmineven aftis
en pasis tes Grafes ta peri Eaftou.
Ke ingisan is tin komin ou eporevonto,
ke Aftos prosepiito porrotero
porevesthe. Ke pareviasanto afton
legontes: Minon meth imon, oti pros
esperan esti ke kekliken i imera.
Ke isilthe tou mine sin aftis.
Ke egeneto en to kataklithine Afton met
Afton lavon ton arton Evlogise, ke
klasas, epedidou aftis.
Afton de diinihthisan i ofthalmi, ke
epegnosan Afton.
Ke Aftos afantos egeneto ap afton.
Ke ipon pros allilous: Ouhi i kardia imon
keomeni in en imin, os elali imin en ti
odo ke os diinigen imin tas Grafas?
Ke anastantes afti ti ora ipestrepsan is
Irousalim,ke evron sinithrismenous
tous endeka ke tous sin aftis,
legontas: Oti igerthi O Kyrios ontas
ke ofthi Simoni!
Ke afti exigounto ta en ti odo ke os
egnosthi Aftis en ti klasi tou artou.
And beginning with Moses and all the
Prophets, He expounded to them in
all the Scriptures the Things
concerning Himself.
Then they drew near to the village
where they were going, and He
indicated that He would have gone
further. But they constrained Him,
saying: Abide with us, for it is toward
evening, and the day is far spent.
And He went in to stay with them.
Now it came to pass, as He sat at the
table with them, that He took bread,
Blessed it and broke it, and gave it to
them.
Then their eyes were opened and they
recognised Him.
And He vanished from their sight.
And they said to one another: Did not
our hearts burn within us while He
spoke with us on the road, and while
He opened the Scriptures to us?
And they arose that very hour and
returned to Jerusalem, and found the
Eleven and those who were with them
gathered together, saying: The Lord
is Risen indeed, and has appeared to
Simon!
And they related all the things that had
happened along the road, and how
He was known to them by the
breaking of bread.
P a s c h a l Ko n t a k i o n - T h e P a r a l y t i c T O N E 3
Tin psihin mou Kyrie, en amarties
panties, ke atomis praxesi, dinos
paralelimenin, egiron ti theiki sou
epistasia, osper ke ton Paraliton
igiras pale, ina krazo sesosmenos: >
IKTIRMON DOXA, HRISTE, TO KRATI
SOU.
I have sinned in every way, I have
improperly acted; therefore with
paralysis my soul is woefully
stricken. Raise it up, O Lord,
through Tine own Divine Attention,
even as of old Thou raised up the
Paralytic, so that Save, I may cry: >
GLORY TO THY DOMINION, O MY
COMPASSIONATE CHRIST!
P a s c h a l I k o s - T h e P a r a l y t i c
O hiri Sou draki perikraton ta perata,
Iisou O Theos, O to Patri sinanarhos,
ke Pnevmati Agio sindespozon
apanton, sarki efanis, nosous
iomenos, ke pathi apilasas, Tiflous
efotisas, ke ton Paraliton logo theiko
Si exanestisas, peripatin athroos
Thou hold the wide world in the Palm
of Thy Hand, O Jesus God, with the
Father without origin, and with the
Holy Spirit, Master over all things.
Thou appeared in the Flesh, curing
diseases; and Thou drove away
passions, and gave sight to the Blind;
T O N E 3 4
T H
P A S C H A L S U N D A Y T H E P A R A L Y T I C 1 1 MA Y 2 0 1 4 9.
prostaxas, ke tin vastasasan afton
klinin epi ton omon are. Othen
pantes sin touto animnoumen ke
ekvoomen. > IKTIRMON DOXA,
HRISTE, TO KRATI SOU.
and by Thy Divine Word Thou raised
up the Paralytic, commanding him
suddenly to walk and take up the
pallet upon which he had lain.
Therefore, along with him, we all
extol Thee and cry out: > GLORY TO
THY DOMINION, O MY COMPASSIONATE
CHRIST!
S y n a x a r i o n 1 1 Ma y
Ti IA tou aftou minos tin anamnisin
pnevmatikos epiteloumen tou
Genethliou, iti ton Egkenion taftis, tis
Theofilaktou ke Vasilidos ton poleon,
tis kat exereton anakimenis ti
Despini imon ke Agia Theotoko, ke
ip aftis dia pantos sozomenis.
Ti afti imera mnimi tou Agiou
Ieromartyros Mokiou.
Ti afti imera mnimi tou Agiou Martyros
Dioskopidou i Dioskopou.
O Agios Neomartys Argyros O
Thessalonikeis xifi telioute.
Mnimi ton en Agiis Pateron imon
Kyrillou (869) ke Methodiou (885) ton
ek Thessalonikis isapostolon, fotiston
ton Eklavon.
Ti afti imera, Kyriaki tetarti apo tou
Pasha, tou Paralytou mnian
pioumetha ke os ikos to tiouton
eortazomen Thavma.
Ti apiro elei Sou, Hriste O Theos, eleison
imas.
Amin
On this 11
th
day of the month we
Commemorate the Dedication of the
City of Constantinople, which was
dedicated especially to our All Holy
Lady, Theotokos.
On this day we Commemorate the Holy
Hieromartyr, St Mokios.
On this day, we Commemorate the Holy
Martyr, St Dioskoros of Smyrna.
The Holy Neo-Martyr St Argyros of
Thessalonika was Perfected by
sword.
We Commemorate our Fathers among
the Saints, St Cyril (869) and St
Methodios (885) of Thessalonika,
Equals to the Apostles, and
Illuminators of the Slavs.
On this day, the 4
th
Sunday of Holy
Pascha, we remember the Paralytic,
and appropriately celebrate the
Miracle worked on him.
In Thine Infinite Mercy, O Christ our
God, have Mercy on us.
Amen
Ka t a v a s i a o f Ho l y P a s c h a T O N E 1
[ T R A N S L A T I O N B Y P A T E R G E O R G E P A P A D E A S H O L Y W E E K S E R V I C E B O O K ]
O D I 1
Anastaseos imera! Lamprinthomen lai!
Pasha, Kyriou Pasha! En gar thanatou
pros Zoin ke ek gis pros Ouranon
Hristos O Theos imas dievivasen,
epinikion adontas!
O D I 3
Defte poma piomen kenon, ouk ek Petras
agonou teratourgoumenon, all
aftharsias Pigin ek tafou
omvrisantos Hristou, en O
stereoumetha.
O D E 1
It is the Day of Resurrection! O people,
let us glory in splendour! Pascha,
the Lords Pascha! For Christ our
God has transported us who sing
the Triumphal Hymn from death to
Life and from earth to Heaven.
O D E 3
Come, let us drink a New Drink. Not
one miraculously brought forth
from a barren Rock, but from the
Fountain of Immortality, sprung
forth from Christs Tomb, from
which we are Edified.