You are on page 1of 4

BIU TNH I CI BN !

Cuc biu tnh chng TQ em gin !h"#n $n h%i &h'n (N ) *i+n ,# t,"ng ng- ch.
nh't //01023/45
Tu- 6 mt cuc biu tnh c7 hng ngn ng89i th#m *: nh8ng t,"ng 7 6;i g<m nhi=u
thnh &h>n th#m gi# t,?n c% n8@c5
A#u 69i !?u gBi c.# /3 tC chDc E) hi *Fn G: t,?n m;ng HFn 6m bI" cJn c7 ng89i *Fn
!hKng c7 6'& t,89ng chLnh t,M NOng Nng N ng#- c% cIc tC chDc c.# nh c>m Pu-=n th#m
gi# 6m ch" "n bi=u tnh t,Q n?n K hR& N@i . thnh &h>nSt,"ng 7 c7 c% nhOng !T Ginh
G#u T mun nh>n 6Un giO# -?u n8@c th &h%i -?u %ng *" bM ng c N@i cIi cIch tu-?n
t,u-=n nhi=u nVm 6i=n *8@i ch$ c ti %ng t,MW TC Puc N %ng 6 mt !
htt&W00*#n6#mb#"Nn5b6"gG&"t5c"m023/40310tu-enXb"XchungXcucX6ucX6enXh#nhXNiX
E#m5htm6Ym",e
cI biZt c7 mt Kng N[ ng:c E8ng t?n 6 giI" G8 T8\ng ]#i g 7 6;i t,% 69i &h^ng N_n
h)ng tin n8@c ng"i 6 Kng <ng hnh c`ng chLnh &h. mLt tinh chng bBn Tu !h:# N
cIi cIc biu tnh c.# Kng 6 c7 gi_- &ha& nh %ng !
N th$ c7 m b &h'n ng89i *Fn tin the" cIch 6b 6u'n c.# Kng t# m *8\ng c#" biu ngOW
<ng hnh c`ng chLnh &h.Xchng bBn bnh t,8@ngXb%" NZ TC Puc !
N Kng ) bM nam I t\i b9i N@i nhOng ng89i t,T tuCi N c7 t8 cIch h\n Kng nhi=u5
htt&W00*#n6#mb#"Nn5b6"gG&"t5c"m023/40310"iX6"iXN"iXgGXtu"ngX6#iXNeXG#iX6#m5htm6
n7i th ,_t h#- nh8ng c7 n?n tin the" N <ng hnh c`ng cIi 8Rc gBi 6 chLnh &h. n-
!hKng c
the" ngu<n tin m@i nh_t t,"ng n8@c ch" bi$t ng8 *Fn H8\ng NVn diu N tu cI Qng
ef/g4 ) bM bBn c8@& bin m#ng t?n Tu K t_n cKng N" chi=u ng- e01 the" 7 chhng )
tMch thu h$t h%i G%n '& &hI tu cI c.# KngSmt chi$c tu ) tnh ngu-Zn nghe 69i %ng ,#
!h\i bIm bin N nh8 mt t#- ch. tMch ngh= cI ) m# giI" thJng th?m 6 b%" NZ TC
Puc !
nhOng c#m !$t 6:c 68Rng h%i PuFn N c%nh GIt bin Gi the" GIt hC t,R ng8 *Fn cjng 8Rc
gi7 cun b#- i chk cJn 6;i nhOng c"n tu EIc E\ N thFn ng89i m# *;iSc7 cIi chLnh &h.
n"S"n th n"Shi "n n"S%ng n" 6?n ti$ng N chi# GT nhOng m_t mIt m hB )
chMu :ng c
htt&W00*#nt,i5c"m5Nn0E#Xh"i0themXm"tXt#uXc#Xcu#XnguX*#nX6-XG"nXbiXt,ungXPu"cXt#nXc"ngX
cu"&Xt#iXG#nXlgm33f5htm
G: im 6nng c.# nh c>m Pu-=n ) chDng minh chhng chk 6 mt bBn t#- G#i cu<ng tLn !hi
chBn TQ 6 mt t_m g8\ng n"i the" minh chDng ch" ch. ngho# CA t,"ng PuI !hD N G:
Ninh *#nh chhng pn7i the" !iu *Fn gi#n 6 nFng bi t,qng t,Rnr c.# TCng ]h N@i /f chO
Nng N 4 tt chk 6 69i n7i c.# nhOng cIi >u b;c nh8Rc !hKng nt Quc gi#STC Puc N
HFn tc 6?n t,?n G: t<n N"ng c.# %ng5
N th$ cuc biu tnh pnh %ng gBi 6 mLt tinhrhKm n#- NUn ch8# thng nh_t 8Rc 6Jng
ng89i !hi m[i ng89i th#m gi# =u the" mt bSN G#u c`ng %ng c>m Pu-=n hiZn n#-
!hKng EDng Ing 8Rc ng89i *Fn <ng hnh N bBn chhng chk 6 mt bBn hsn N@i
gincSIc N@i *Fn !hi *`ng cKng #n 6m hng ," b%" NZ ch" GD PuIn bBn bnh t,8@ngSGtn
Gng Gi$t cJ Ghng nhqm thung N" ng89i *Fn c.# mnh5
Chu-Zn cIi gin !h"#n el/ the" thKng tin ch8# !im chDng ch" bi$t chhng ) c7 mnt tv
,_t 6Fu t,8@c !hi %ng CA(N 6"#n tin chLnh thDc N t,#ng m;ng wi!i6e#* ) ch" bi$t
chhng ) bIn th=m 6xc M# h%i 6b (N cjng tv ,_t 6Fu t,8@c 7 the" ngu !i$n c.# gi h< !hi
th8\ng 68Rng c`ng y#" t,;ch KngW
Xn$u gih& 8Rc chhng tKi ginh c 6'& th *` c7 ET nhiSnh8Rng bin chhng tKi NUn Nui
6Jng !
htt&W00b#c#-t,uc5c"m0in*eE5&h&c"&ti"nzc"m{c"ntent|Niewz#,tic6e|i*z/4mgWc"iXchngX
t,ungX!XNitXcng|c#ti*zm4W*inX#nXcXgi|Itemi*z1m
ChLnh N gi_c mng No cu<ng 8Rc 6m ch# gi HFn tc ch" n?n HCy ) chk thM ch"
}h;m NVn <ng !b cKng hm bIn n8@c ch" ginc N the" chhng ch" cIc b;n Nng gi~
*`m cJn h\n nm t,"ng t#- bBn ngx- *` &h>n 6)nh thC 7 nm *8@i N tu-$n /g thuc
Pu-=n Pu%n 6b hnh chInh c.# chLnh Pu-=n (NCH5
Th't 6 bBn m# 6#nh gn& &h89ng 6Iu cISmt bBn i bIn NMt t,9i i bIn cIi !hKng &h%i c.#
mnh cD t8Qng cIi !hKn 6^i c.# mnh Gi 6v# 8Rc Im ngu #i ng9 chhng 6;i 6 c#" th. !hi
i ?m N@i cIc th$ 6:c Pu-$t Mnh cuc chi$n (N *i hB# 6;i ch" $n ng- hKm n#- !
SN th$ n7i the" 6u't n8@c (iZt N#m !hKng c7 cIi t8 cIch g i biu tnhS&h%n i bBn
chhng c% N gi@i ch. nhFn Kng c.# _t n8@c ) c#m tFm 6m nK 6Z tv 9i n"5
di% thu-$t !iZn ,# tJ# In Puc t$ (N c7 th thqng cjng 6 h"#ng t8Qng !hi chhng t,8ng ,#
b%n cKng hm K nhxc m t,i=u nh nh G%n ) !b Ci 6;i nhOng PuFn cx !hL tIi c8ng
chi$m Puc gi# mi=n N#m Ci 6;i cIi 8Rc gBi 6 tnh hOu nghM 9i 9i b=n NOng m
chLnh (N ) tvng thu# t,"ng cuc hi th" bi=n Kng t;i New-",! m@i F-5
htt&W00www5-"utube5c"m0w#tchcNzg"tUd2l
Ng89i *Fn (iZt N#m h)- tknh ng N nh'n thDc ch" , ,ng 6 cIi 8Rc gBi 6 chLnh &h.
(N N nhOng 69i hK h" GIt cInh chng bBn bI Pu-=n c`ng cIc c"n bung Eung chk 6 mt
NIn bi 6m ,# NT t# F- Ii Puc chD th't tFm bBn chhng !hKng m"ng ch9 g Ji 8Rc cIi
) m_tSN mt !hi ) bIn n8@c bng gi_- t,qng m:c en htn h"i N ng89i !b 6;i 6 ti?n G8
b# 9i nh n7 th chhng chk cJn c7 n8@c cFm hBng N hI miZng Gi mqc Pu#i !
Chk c7 th Ji 8Rc 6)nh thC ch# Kng 6;iS!iZn ,# tJ# Puc t$ h#- *`ng Nj 6:c !hi ch$
CA bM ti?u *iZt N !hKng c7 mt Puc gi# chLnh &h. n" *" ng89i *Fn b>u 6?n m hsn nh8
bBn CA(N hKm n#- !