You are on page 1of 3

H S XIN VIC

I. THNG TIN C NHN


H v tn: Trn Quc Anh
Gii tnh: Nam Ngy sinh: 05/11/1986
Quc tch: Vit Nam
a ch: 183e ng Lin Vit ph Ty sn , qun ng a , H Ni
Email: tranquocanh51186@gmail.com
Mobile Phone: (84) 978229289


II. TRNG I HC
Nm Ngh nghip i hc Chuyn ngnh
2008-2011 Sinh Vin Vin i Hc M in t - Vin Thng

III. K NNG NGH NGHIP
Mc Hiu bit/k nng
Tt nht * Pht trin, trin khai, ci t, cu hnh v qun l, vn hnh h
thng:
+ S dng thnh tho v ci t cc h iu hnh ca
Microsoft:Window Xp/2k3/2k8/Window 7/Window 8 v cc h iu hnh
m ngun m nh : Centos, Ubuntu, Backtrack.
+ Xy dng h thng gim st mng trong Centos s dng: Snort,
Zabbix, Cacti, Nagios.
+ Xy dng h thng cn bng ti (Loadbalancing) trong Centos s
dng Haproxy
*Security: nh gi An Ton Thng Tin
- S dng tt cc cng c bo mt v gim st, nh gi h thng
mng: Nmap, Nessus, Wireshark, Netcat, Tcpdump,Acunetix WVS
Tt * Pht trin, trin khai, ci t v qun l:
+ FireWall: Iptables, CheckPoint, ISA,CSF, Mod Security
+ IDPS: Snort, Iptables.
+H thng gim st mng trong Linux:Cacti, Nagios, Zabbix
+ Ci t, vn hnh h qun tr ORACLE, lm vic vi table,
Procedure, Trigger,Job

* Hiu bit v:
+ OSI layers, TCP/IP Protocol, UDP protocol

Kh * Pht trin, trin khai, ci t, cu hnh v qun l, vn hnh h
thng:
+ Cisco switch, router configuration
+ MySql, Oracle
+ Apache, IIS server,nginx
* Security:
+ Traffics Analysis, Log Analysis, Firewall Analysis, Network
MonitoringIV. KINH NGHIM LM VIC

TN CNG TY V TR CNG TC THI GIAN LM VIC
Cng ty c phn o to
Aprotrain
Nhn vin qun tr mng 11/2011 07/2013
Cng ty u t a c v cng
ngh Interland
K s gii php 08/2013 Nay


V. TRNH CHUYN MN
C kinh nghim qun tr h thng dch v gi tr gia tng (VAT )ti cc th trng :Lo,
Campuchia, Mozampique, Haiti, Temor.

C kinh nghim 2 thng trin khai trc tip d n Dch v Voicemail-Misscall Alert
cho nh mng Movitel (Mozampique) , ngoi ra tin hnh trin khai cc d n VAT cho
nh mng Telemor, Mozampique t xa thng qua u mi Viettel Global.

C 3 nm kinh nghim trong vic ci t, cu hnh, qun l v duy tr h thng Windows
server
C kinh nghim trong vic cu hnh ci t cc dch v trn nn tng Centos: Web, Mail,
Firewall, Proxy.
C kh nng c hiu v phn tch cc log h thng phc v cho qu trnh debug v gim
st h thng.
C kh nng lm vic tt vi h qun tr d liu ORACLE.

VI. K NNG NGOI
C kh nng tip thu kin thc tt.
C kh nng sng to trong cng vic .
C th lm vic c lp v lm vic theo nhm.
C th lm vic di p lc cao.
C kh nng qun l thi gian tt.
C kh nng giao tip tt.

VII. S THCH
a thch c cc bn tin cng ngh cao.
Thch c sch bo v x hi, cng ngh thng tin, kin thc IT v cng ngh mi.
Xem phim, bng v cc hot ng ngoi kha.
Lun ha ng, thn thin, v lun c gng hon thnh mc tiu ca mnh trong cuc
sng cng nh trong cng vic.

Cm n qu cng ty dnh thi gian tham kho bn CV ca V Mnh Cng, hy vng c
c hi hp tc cng cng ty.


Trn trng cm n!


H Ni, Ngy 10/03/2014