Вы находитесь на странице: 1из 5

Arahan am: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D.

Antaranya ada satu jawapan yang betul. Pilih jawapan yang betul.

1. X
Yang berikut adalah tujuan organisasi
bengkel, kecuali
A mengelakkan kemalangan.
B memastikan bengkel dalam
keadaan bersih.
C menentukan alatan tersusun. 5. Bahagian yang bertanda X pada
D menyiapkan kerja dengan cepat. rajah di atas dinamakan
A syaf.
2. B gear.
Apakah bahan di dalam pemadam api C wayar.
yang berlabel ABC?
A Air D motor.
B Buih
C Debu kering 6. Lukisan projek mempunyai butiran
D Karbon dioksida yang berikut, kecuali
A rupa bentuk projek.
3. B bahan-bahan yang digunakan.
Rujukan dan panduan penggunaan, C ukuran bahagian projek.
pemasangan, dan baik pulih sesuatu D langkah membuat projek.
perkakasan atau peralatan disediakan
dalam
A risalah. 7.
Apakah alatan tangan yang digunakan
B buku. untuk menanggalkan skru?
C peraturan. A Playar
D manual. B Pemutar skru
C Gandin plastik
4. ialah projek yang dilakukan D Sepana
untuk mengatasi masalah yang
dihadapi secara spontan dengan
menggunakan minda untuk mencetus 8. Motor digunakan untuk
dan menjana idea. A menukarkan tenaga elektrik
kepada tenaga gerakan.
A Projek eksperimental B menukarkan tenaga gerakan
B Projek kreatif kepada tenaga elektrik.
C Lukisan kerja C menghasilkan tenaga elektrik.
D Cetusan idea D menggerakkan gear.

99
9. Kemaskan projek kayu dengan 14. Elektromagnet dipasang dengan
menggunakan menggunakan
A kertas A4. A paku.
B glu. B gam.
C kertas manila. C skru.
D kertas las. D nat.

10. Sebelum memulakan sesuatu projek, 15. Antara alatan yang berikut, yang
kita hendaklah membuat manakah menggunakan elektro-mag-
projek. net?

A lampiran A Radio
B keratan B Basikal
C rumusan C Televisyen
D lukisan D Loceng pintu

11. Apakah fungsi piring loceng dalam kit 16. Apakah fungsi takal?
model loceng elektrik? A Menghubungkan kabel
A Menghasilkan bunyi yang nyaring B Menghasilkan tenaga gerakan
B Menghasilkan getaran kemudian C Menggantung model kereta kabel
menukarkannya kepada bunyi D
Menghubungkan dan memin-
C Penahan bagi pengetuk dahkan tenaga dari satu syaf ke
D Mengalirkan arus elektrik syaf yang lain

12. Sekiranya kereta tidak bergerak, 17. Antara berikut, yang manakah tidak
apakah yang perlu dilakukan? menggunakan sistem takal?
A Periksa bahagian tayarnya A Mesin jahit
B Periksa bahagian motornya B Kereta kabel
C Periksa bahagian baterinya C Kereta sorong
D Periksa bahagian rimnya D Mesin pemotong rumput

18. Magnet kekal digunakan pada


Digunakan di dalam bas, pada pintu I loceng elektrik.
dan dalam pertandingan kuiz II kompas.
III pembesar suara.
13. Pernyataan di atas menerangkan IV kren.
kegunaan A I dan II
A loceng elektrik. B I dan III
B tayar.
C II dan III
C bahan daripada plastik.
D III dan IV
D getah.

100
19. adalah sejenis perkakas
elektrik yang menghasilkan gerakan
putaran.
A Gear
B Takal 23. Rajah di atas ialah simbol bagi
C Elektromagnet A perintang.
D Motor B L.E.D.
C L.D.R.
20. D mentol.
Antara cara-cara menyenggara alatan
tangan adalah seperti yang berikut,
kecuali 24. digunakan untuk menge-
A dibersihkan dan dicuci selepas kalkan dan membolehkan kita melihat
urat kayu yang cantik.
digunakan.
B disimpan di tempat yang betul dan A Glu PVA
sesuai. B Kertas las
C diminyakkan sebelum disimpan. C Syelek
D dibalut dengan kain. D Cat

X
25. Minyak pelincir yang pekat bermakna
A mempunyai kelikatan yang rendah.
B berkelikatan tinggi.
C dapat digunakan pada semua
bahagian yang bergerak.
21. D dapat digunakan untuk membersih
Alatan manakah yang sesuai di-
semua jenis permukaan.
gunakan untuk menanda garisan X di
atas permukaan logam?
A Penggarit 26. Karat pada logam harus dibuang
B Penanda pusat kerana hal yang berikut, kecuali
C Pisau lipat A karat dapat melicinkan logam.
D Senggerek B karat dapat mereputkan logam.
C karat dapat merosakkan logam.
22. D karat menjadikan logam tidak
Pilih alatan yang dapat membuang
karat pada permukaan bahan. menarik.
I Pengikis
II Kertas las 27. X digunakan untuk mengurangkan
geseran pada bahagian alatan yang
III Bulu keluli
bergerak. Apakah X?
IV Cat antikarat
A I, II dan III A Thinner
B I, III dan IV B Air sabun
C II, III dan IV C Turpentin
D I, II, III dan IV D Minyak pelincir

101
32.
Tangkai laci yang diperbuat daripada
logam sesuai dibersihkan dengan
menggunakan
A air sabun.
B brasso.
C turpentin.
28. Namakan komponen elektronik di
D minyak pelincir.
atas.
A Diod pemancar cahaya
33. Pilih langkah kerja yang betul ketika
B Perintang peka cahaya
C Perintang tetap kerja menggilap dan membersih
D Perintang boleh laras perabot dijalankan.
I Alas sekeliling perabot dengan
29. Nilai perintang tetap dibaca melalui kertas surat khabar.
II Bersihkan cermin perabot dengan
atau nilai yang tercatat pada menggunakan brasso.
badannya.
A bintik hitam III Lap permukaan yang dibersihkan
B tombol warna dengan menggunakan kain kering.
C meter IV Bersihkan gelangsar cermin
D jalur warna dengan menggunakan turpentin.
A I dan II
B II dan III
C I, II dan IV
D I, III dan IV

34.
Brasso, lilin dan penggilap semburan
30. Namakan alatan tangan yang di- digunakan pada bahagian yang
diperbuat daripada
tunjukkan di atas. A plastik. C logam.
A Pemutar skru mata rata B kaca. D kayu.
B Playar muncung tirus
C Penjalur wayar
35. Untuk memulihkan kilat dan warna
D Gandin plastik
pada bahagian yang telah pudar, kerja
perlu dilakukan.
A meminyak
B membersih
C mengelap
31. Rajah di atas ialah simbol D menggilap
A suis.
36. Jahitan lilit kemas sesuai untuk
B bateri.
C diod pemancar cahaya. A menjahit lubang butang.
D perintang boleh laras. B mengemas tepi fabrik.
C menetapkan kelepet.
D merapatkan belah pada pakaian.

102
40.
Antara jenis jahitan di bawah, yang
manakah jahitan sembat?
A

37. Apakah nama alatan tangan di atas?


A Jarum
B Gunting fabrik
C Penetas jahitan
D Jarum peniti B

38. Semasa membaiki jahitan dengan


jahitan sembat, jahitan asal hendaklah
dimatikan dengan
A jahitan jelujur.
B jahitan sembat.
C jahitan kia. C
D jahitan jelujur halus.

39. Pilih langkah yang tidak benar dalam


proses membaiki kelepet.
A Mulakan jahitan kia di atas jahitan
asal.
B Jahit dengan jahitan sembat D
sehingga siap.
C Matikan jahitan di atas jahitan asal.
D Mulakan jahitan dari kiri ke kanan

103