Вы находитесь на странице: 1из 20

Facultatea de Drept si Administratie Publica - Specializarea DREPT

Drept European (Dreptul Uniunii Europene) Grile eamen


TRUE!FA"SE
1. Primele izvoare primare ale dreptului Uniunii Europene sunt tratatele institutive,
respectiv: Tratatul CECA de la Paris (1951) si Tratatele de la oma semnate in 195!.
A"E#AAT
$. %zvoarele primare ale dreptului Uniunii Europene sunt actele normative ale Uniunii
Europene, altele decat tratatele inc&eiate si rati'icate de statele mem(re
)A*+
,. Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa este izvor primar al dreptului Uniunii
Europene.
)A*+
-. Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa a 'ost semnat si a intrat in vi.oare la
s'arsitul anului $//-.
)A*+
5. Tratatele de la Amsterdam si 0isa nu sunt izvoare primare ale dreptului Uniunii
Europene.
)A*+
1. Prin Tratatele de la oma, semnate in 195! au 'ost constituite Comunitatea Economica
Europeana (CEE) si Comunitatea Europeana a Ener.iei Atomice (CEEA sau Euratom).
A"E#AAT
!. Actele adoptate de catre institutiile Uniunii Europene in aplicarea tratatelor 'ormeaza
cate.oria izvoarele secundare ale dreptului Uniunii Europene.
A"E#AAT
2. "reptul Uniunii Europene este inte.rat de plin drept in ordinea 3uridica a 'iecaruia dintre
statele mem(re.
A"E#AAT
9. "esi directivele si re.ulamentele nu pot sa contravina izvoarelor primare ale Uniunii, in
situatii speciale deciziile, ca acte normative ale Uniunii Europene, pot sa contravina izvoarelor
primare.
)A*+
1/. 4udecatorul national este o(li.at sa aplice actele normative ale Uniunii Europene, de la
data intrarii acestora in vi.oare, ca pe propriile norme nationale.
A"E#AAT
11. "reptul Uniunii Europene are un caracter unitar, ridicandu5se deasupra diversitatii
conte6telor nationale. "reptul Uniunii Europene se aplica in mod uni'orm in toate statele
mem(re.
A"E#AAT
1$. %nstitutiile Uniunii Europene 7si e6ercita 'iecare 7n parte competentele con'erite de tratate,
dar 7n acelasi timp tre(uie sa conlucreze str8ns 7n vederea atin.erii o(iectivelor Uniunii
Europene. 9n cadrul acestei cooperari la nivel institutional tre(uie respectat principiul
ec&ili(rului, 7n sensul ca nici o institutie nu poate 7ncalca sau e6ercita competentele altor
institutii pe de o parte, iar, pe de alta, parte ca toate institutiile tre(uie sa se implice activ pentru
realizarea o(iectivelor Uniunii Europene.
A"E#AAT
1,. :rdinea 3uridica a Uniunii Europene este conturata prin actele emise de institutiile
Uniunii Europene si tratatele inc&eiate si rati'icate de catre statele mem(re.
A"E#AAT
1-. :rdinea 3uridica a Uniunii Europene este o ordine 3uridica supranationala, care se
7ntemeiaza pe acceptarea trans'erarii, de catre statele mem(re ale Uniunii Europene, a unor
competente decizionale catre institutiile Uniunii , care au 'ost create prin tratate.
A"E#AAT
15. Principiul su(sidiaritatii si cel al proportionalitatii dreptului Uniunii Europene sunt strans
le.ate si au e'ecte similare, de limitare a interventiei le.islative a Uniunii Europene. %nstitutiile
Uniunii aplica principiul su(sidiaritatii 7n con'ormitate cu Protocolul privind aplicarea
principiilor su(sidiaritatii si proportionalitatii care este ane6at Tratatului de la *isa(ona
A"E#AAT
11. Prioritatea 'ace parte din natura dreptului Uniunii Europene. %n a(senta sa, tratatele ar 'i
lipsite de e'ecte, deoarece ulterior adoptarii unui tratat statele mem(re ar putea adopta acte
normative contrare tratatelor.
A"E#AAT
1!. Con'orm principiului prioritatii, actele normative nationale nu pot contraveni dreptului
Uniunii Europenr, cu e6ceptia prevederilor Constitutiei, actul normativ cel mai important in
ierar&ia oricarui sistem de drept.
)A*+
12. 4udecatorii nationali sunt indreptatiti sa suspende aplicarea le.ii nationale, atunci cand se
invoca incompati(ilitatea acesteia cu dreptul Uniunii Europene, insa numai dupa 'ormularea unei
cereri de interpretare adresata Curtii de 4ustitie a Uniunii Europene.
)A*+
19. "reptul Uniunii Europene produce e'ect direct atat in statele mem(re, cat si in statele
asociate la Uniunea Europeana, insa numai de la momentul desc&iderii in mod 'erm si irevoca(il
a ne.ocierilor de aderare la Uniunea Europeana.
)A*+
$/. Con'orm art. - al Protocolului nr. , privind +tatutul Curtii de 4ustitie a Uniunii Europene
ane6at Tratatului privind Uniunea Europeana si Tratatului privind )unctionarea Uniunii
Europene, 3udecatorii si avocatii .enerali nu pot e6ercita nicio 'unctie politica, insa pot e6ercita
'unctii administrative si;sau e6ecutive.
)A*+
$1. Principiul protectiei drepturilor 'undamentale ale omului nu este un principiu al dreptului
Uniunii Europene, ci e6clusiv un principiu care .uverneaza activitatea Consiliului Europei.
)A*+
$$. :rice cetatean al Uniunii dispune de dreptul de a particia la ale.erile locale, adica dreptul
de a ale.e si de a 'i ales in administratia locala (nationala) din statul in care isi are resedinta in
aceleasi conditii ca si cetatenii acelui +tat.
A"E#AAT
$,. %nstitutiile Uniunii Europene actioneaza in limitele atri(utiilor con'erite lor de catre
Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene.
)A*+
$-. Parlamentul European este institutia Uniunii Europene cu rol le.islativ, 'iind sin.ura
institutie care adopta acte normative o(li.atorii care se aplica pe teritoriul Uniunii.
)A*+
$5. <em(rii Parlamentului European sunt alesi prin vot universal, direct, de catre cetatenii
statelor mem(re, pentru o perioada de cinci ani si reprezinta la nivelul Uniunii Europene
interesele .uvernelor statelor din care provin, punand in aplicare politica respectivelor .uverne la
nivelul Uniunii Europene.
)A*+
$1. <em(rii Parlamentului European sunt instructati de catre .uvernele statelor din care
provin cu privire la modul in care sa5si indeplineasca insarcinarile care le revin in e6ercitarea
'unctiei lor.
)A*+
$!. <em(rii Consiliului Uniunii Europene nu reprezinta interesele .uvernelor statelor
mem(re, ci interesul .eneral comunitar.
)A*+
$2. <em(rii Consiliului Uniunii Europene sunt numiti pentru o perioada de 1 luni.
)A*+
$9. Consiliul Uniunii Europene nu are atri(utii decizionale proprii, intervenind numai in
masura in care Comisia Europeana care este institutia Uniunii cu caracter cole.ial si permanent ii
delea.a spre rezolvare unele pro(leme.
)A*+
,/. Consiliul Uniunii Europene este 'ormat din cate un reprezentant al 'iecarui stat mem(ru,
la nivel ministerial, imputernicit sa an.a3eze .uvernul acelui stat mem(ru. Prin urmare, Consiliul
Uniunii Europene reprezinta interesele statelor mem(re.
A"E#AAT
,1. Comisia Europeana are atri(utii preponderent e6ecutive.
A"E#AAT
,$. <em(rii Comisiei Europene sunt numiti de catre statele mem(re pentru un mandat de -
ani.
)A*+
,,. Comisia Europeana contri(uie prin propuneri la pre.atirea si conturarea masurilor luate
de Consiliul Uniunii Europene si de Parlamentul European. Ea are drept de initiativa le.islativa.
A"E#AAT
,-. Comisia Europeana nu are drept de initiativa le.islativa, acest drept revenind Consiliului
Uniunii.
)A*+
,5. "esi are posi(ilitatea de a 'ormula avize si recomandari Comisia europeana nu are nici un
'el de atri(utie de control si impunere a respectarii le.islatiei comunitare de catre statele
mem(re.
)A*+
,1. Curtea de 4ustitie a Uniunii Europene nu are atri(utii de interpretare a Tratatelor intrucat
aceste atri(utii revin Comisiei Europene, care este .ardianul tratatelor.
)A*+
,!. 4udecatorii si avocatii .enerali sunt desemnati la propunerea .uvernelor statelor mem(re,
de comun acord pentru un mandat de 1 ani care poate 'i reinnoit. <em(rii Curtii de 4ustitie
desemneaza Presedintele Curtii pentru un mandat de , ani.
A"E#AAT
,2. )iecare .uvern al statelor mem(re delea.a cate un reprezentant la nivel ministerial dintre
mem(rii sai in Consiliul Uniunii Europene, reprezentantul 'iind desemnat in 'unctie de
pro(lemele inscrise pe ordinea de zi a Consiliului.
A"E#AAT
,9. Tri(unalul nu este o institutie comunitara distincta, ci este atasat Curtii de 4ustitie a
Uniunii Europene.
A"E#AAT
-/. *i(era circulatie a mar'urilor presupune e6clusiv interzicerea intre statele mem(re a
ta6elor vamale asupra importurilor si e6porturilor si eliminarea restrictiilor cantitative.
)A*+
-1. *i(era circulatie a capitalurilor implica interzicerea restrictiilor privind platile intre
statele mem(re si intre statele mem(re si tarile terte.
A"E#AAT
-$. *i(ertatea de circulatie a serviciilor este total independenta de li(ertatea de circulatie a
persoanelor.
)A*+
-,. *i(era circulatie a serviciilor include li(era circulatie a mar'urilor.
)A*+
--. Tri(unalul Uniunii Europene are inre altele si competenta de a solutiona actiunile care
sunt introduse 7mpotriva deciziilor Tri(unalului )unctiei Pu(lice, care este competent 7n ceea ce
priveste liti.iile re'eritoare la 'unctionarii pu(lici europeni
A"E#AAT
-5. Politica economica are stranse le.aturi cu politica monetara, cele doua conditionandu5se
reciproc.
A"E#AAT
-1. Politica privind mediul incon3urator nu implica actiuni la nivel comunitar, ci actiuni
speci'ice la nivelul 'iecarui stat mem(ru.
A"E#AAT
-!. Curtea de Conturi este 'ormata dintr5un resortisant din 'iecare stat mem(ru numit de
Consiliu pe (aza propunerilor statelor mem(re, dupa primirea avizului Parlamentului european.
Curtea de Conturi are statut de institutie comunitara.
A"E#AAT
-2. Comitetul Economic si +ocial este compus din reprezentanti ai or.anizatiilor patronale,
salariale si alti reprezentanti ai societatii civile si este un or.anism cu caracter consultativ.
A"E#AAT
-9. Comitetul Economic si +ocial si Comitetul e.iunilor sunt or.anisme din cadrul Uniunii
Europene care pot adopta acte normative cu caracter o(li.atoriu in domeniul lor de competenta.
)A*+
5/. Con'orm tratatului de la *isa(ona 5//./// de cetateni europeni, provenind din cel putin
trei state mem(re pot propune Comisiei Europene un proiect de act normativ comunitar.
)A*+
51. 4udecatorii si avocatii .enerali din cadrul Curtii de 4ustitie a Uniunii Europene sunt
desemnati de comun acord de catre .uvernele statelor mem(re, pentru un mandat de 1 ani care
poate 'i reinnoit. <em(rii Curtii de 4ustitie desemneaza Presedintele Curtii pentru un mandat de
, ani.
A"E#AAT
5$. Politica e6terna si de securitatea comuna a Uniunii are la (aza dezvoltarea solidaritatii
politice reciproce a statelor mem(re, identi'icarea c&estiunilor de interes .eneral si realizarea
unui .rad din ce 7n ce mai mare de conver.enta a actiunilor statelor mem(re 7n materie de
securitate.
A"E#AAT
5,. Politica de securitate si aparare comuna (P+AC) este o politica distincta si separata de
Politica E6terna si de +ecuritate Comuna.
)A*+
5-. +tatele mem(re au o(li.atia de a spri3ini 7n mod activ PE+C 7n (aza principiului loialitatii
si al solidaritatii reciproce. Ele tre(uie sa se a(tina de la orice actiune contrara intereselor Uniunii
sau care poate dauna e'icientei sale ca 'orta de coeziune 7n relatiile internationale.
A"E#AAT
55. Uniunea Europeana se intemeiaza pe valorile respectarii demnitatii umane, a li(ertatii,
democratiei, e.alitatii, statului de drept, precum si pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a
drepturilor persoanelor care apartin minoritatilor.
A"E#AAT
51. Uniunea o'era cetatenilor sai un spatiu de li(ertate, securitate si 3ustitie, 'ara 'rontiere
interne, in cadrul caruia este .arantata li(era circulatie a persoanelor impreuna cu masurile
adecvate privind controalele la 'rontierele e6terne, azilul, mi.ratia si prevenirea si com(aterea
in'ractionalitatii
A"E#AAT
5!. %n temeiul principiului cooperarii loiale, Uniunea si statele mem(re se concureaza
reciproc in indeplinirea misiunilor
)A*+
52. "elimitarea competentelor Uniunii este re.lementata de principiul atri(uirii. E6ercitarea
acestor competente se realizeaza de catre institutiile comunitare si este re.lementata de
principiile su(sidiaritatii si proportionalitatii, care limiteaza interventia Uniunii.
A"E#AAT
59. Con'orm Tratatului de la *isa(ona Uniunea adera la Conventia europeana pentru
apararea drepturilor omului si a li(ertatilor 'undamentale
A"E#AAT
1/. Comisia Europeana e6ercita, impreuna cu Consiliul European, 'unctiile le.islativa si
(u.etara.
)A*+
11. Con'orm Tratatului de la *isa(ona reprezentarea cetatenilor europeni in Parlamentul
European este asi.urata in mod proportional cu criteriul demo.ra'ic, descrescator, cu un pra.
minim si unul ma6im de mem(ri pentru 'iecare stat mem(ru. 0umarul parlamentarilor nu poate
depasi !5/.
A"E#AAT
1$. %ncepand cu anul $/1- Comisia Europeana va 'i 'ormata dintr5un numar de comisari e.al
cu doua treimi din numarul statelor mem(re, atat timp cat Consiliul European nu decide
modi'icarea acestui numar, &otarand in unanimitate.
A"E#AAT
1,. <em(rii Comitetului e.iunilor sunt numiti pentru un mandat de 5 ani de catre Consiliu
cu ma3oritate cali'icata, dintre reprezentantii colectivitatilor locale din statele mem(re, pe (aza
propunerilor primite din partea statelor mem(re
A"E#AAT
1-. Uniunea dezvolta o politica comuna de imi.rare, al carei scop este de a asi.ura, in toate
etapele, .estionarea e'icienta a 'lu6urilor de imi.ranti, tratamentul ec&ita(il al resortisantilor
tarilor terte cu sedere le.ala in statele mem(re, precum si prevenirea imi.rarii ile.ale si a
tra'icului de persoane si com(aterea sustinuta a acestora
A"E#AAT
15. Tratatele de la <aastric&t si de la Amsterdam re.lementeaza modalitatile de prote3are a
cetateniei europene ast'el:
protectia acordata de catre autoritatile diplomatice si consulare ale statelo mem(re,
dreptul de petitionare
dreptul de a se adresa mediatorului.
dreptul de a comunica cu institutiile comunitare
A"E#AAT
11. "eciziile, ca acte normative ale Uniunii Europene, tre(uie motivate in mod clar si
pertinent si nu sunt o(li.atorii in inte.ralitatea lor, ci doar cu privire la rezultat.
)A*+
1!. Actele normative ale Uniunii Europene adoptate de catre institutii intra in vi.oare la data
'i6ata sau in a $/5a zi de la pu(licare in 4urnalul :'icial al Uniunii Europene.
A"E#AAT
12. "ecizia, ca act normativ al Uniunii Europene, are aplica(ilitate indirecta si produce e'ecte
de la data comunicarii sale catre destinatari
A"E#AAT
19. "ecizia, ca act normativ al Uniunii Europene, se adreseaza unor destinatari precisi. Ea
este un act normativ individual, 'ara aplica(ilitate .enerala, spre deose(ire de re.ulamente, care
au un caracter .eneral.
A"E#AAT
!/. %n cadrul Consiliului Uniunii Europene cea mai mare parte a deciziilor se adopta cu
ma3oritate simpla.
)A*+
!1. "iscutiile si ne.ocierile pentru identi'icarea unei alte solutii care sa rezolve criza
institutionala ca urmare a respin.erii Tratatului constitutional au condus la un acord asupra unui
nou proiect de tratat, care s5a semnat pe data de 1, decem(rie $//! la *isa(ona, urmand sa intre
in vi.oare la inceputul anului $//9, cel tarziu inainte de ale.erile europene din anul $//9. Tratul
de re'orma de la *isa(ona a intampinat di'icultati si a intrat in vi.oare mai tarziu, respectiv in
decem(rie $//9.
A"E#AAT
!$. Tratatul de la *isa(ona a 'ost conceput pentru a re'orma re.lementarile aplica(ile in
prezent in Uniunea Europeana, in asa 'el incat Uniunea Europeana sa 'ie adaptata noilor realitati
create de e6tinderea acesteia la $! de state mem(re
A"E#AAT
!,. Primele izvoare secundare ale dreptului comunitar sunt tratatele constitutive de la oma
si de la Paris.
)A*+
!-. %nteresele si o(iectivele strate.ice ale PE+C sunt sta(ilite de catre Comisia Europeana .
)A*+
!5. Consiliul European este institutia Uniunii, care &otar8nd cu unanimitate sta(ileste
interesele si o(iectivele strate.ice ale PE+C
A"E#AAT
!1. Comisia Europeana e6ercita 'unctia e6ecutiva impreuna cu Consiliul European, sta(ilind
principalele directii de actiune ale Consiliului European.
A"E#AAT
!!. Tratatul CEC: a 'ost inc&eiat pentru o perioada de 5/ de ani. *a data de $, iulie $//$,
CEC: si5a 7ncetat e6istenta, iar patrimoniul acesteia a 'ost trans'erat Comunitatii Europene.
A"E#AAT
!2. Prima incercare de re'orma si adaptare a Uniunii la valurile succesive de e6tindere a 'ost
=Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa>, care a 'ost ela(orat pentru a 7nlocui vec&ile
tratate cu un te6t unitar, care sa sta(ileasca in mod simplu si clar pentru cetatenii europeni
(azele, o(iectivele, structura si modul de 'unctionare a Uniunii Europene e6tinse.
A"E#AAT
!9. e.ulamentul este principalul izvor de drept derivat, este o(li.atoriu in inte.ralitatea lui
si contine prescriptii .enerale si impersonale, cu aplica(ilitate .enerala. Aplica(ilitatea .enerala
este principala deose(ire dintre re.ulament si decizie.
A"E#AAT
2/. +tatele mem(re care doresc sa sta(ileasca intre ele o 'orma de cooperare consolidata in
cadrul competentelor nee6clusive ale Uniunii pot recur.e la institutiile Uniunii Europene.
A"E#AAT
21. Curtea de 4ustitie a Uniunii este sesizata printr5o cerere adresata .re'ierului Curtii, care
tre(uie sa cuprinda numele si domiciliul reclamantului, calitatea semnatarului, numele partii sau
partilor 7mpotriva carora se 'ormuleaza cererea, o(iectul liti.iului, concluziile si o e6punere
sumara a motivelor invocate. "upa caz, cererea tre(uie sa 'ie 7nsotita de actul a carui anulare este
ceruta sau, de o pro(a scrisa a datei invitatiei de a actiona adresate unei institutii.
A"E#AAT
2$. "reptul Uniunii Europene are un caracter unitar, aplicarea dreptului Uniunii europene in
statele mem(re 'ind conditionata atat de respectarea particularitatilor 'iecarui sistem 3uridic
national, cat si in special de aplicarea normelor Uniunii in plan national cu un =continut identic si
cu o e.ala e'icacitate>.
A"E#AAT
2,. %n cadrul ordinii 3uridice comunitare sunt eliminate toate competentele nationale ale
statelor ce 'ac parte din Uniunea Europeana, deoarece aceste competente au 'ost trans'erate in
inte.ralitate institutiilor comunitare.
)A*+
2-. %n activitatea sa, Curtea de 4ustitie a apelat la principii .enerale de drept si, in plus, a
conturat o serie de principii speci'ice dreptului comunitar, ori de cate ori sursele primare sau
secundare ale dreptului comunitar nu dispuneau de re.lementari.
A"E#AAT
25. "irectiva o(li.a toate statele mem(re destinatare in totalitate, 'iind o(li.atorie in toate
elementele sale.
)A*+
21. Consiliul European, &otarand cu ma3oritate cali'icata, propune Parlamentului European
un candidat la 'unctia de Presedinte al Comisiei Europene.
A"E#AAT
2!. <em(rii Comisiei Europene poarta denumirea de comisari si sunt numiti pentru un
mandat de 5 ani, care poate sa 'ie reinnoit.
A"E#AAT
22. <andatul mem(rilor Comisiei Europene poate sa 'ie reinnoit de ma6im doua ori.
)A*+
29. Tratatul de la *isa(ona nu este in vi.oare deoarece a 'ost respins in cadrul unui
re'erendum or.anizat intr5unul dintre statele mem(re
)A*+
9/. Curtea de 4ustitie a Uniunii Europene cuprinde Curtea de 4ustitie, Tri(unalul si tri(unale
specializate. Ea asi.ura respectarea dreptului in interpretarea si aplicarea tratatelor comunitare.
A"E#AAT
91. Tratatul de la *isa(ona a 'ost conceput pentru a inlocui vec&ile tratate cu un te6t unitar,
care sa sta(ileasca in mod simplu si clar pentru cetatenii europeni (azele, o(iectivele, structura si
modul de 'unctionare a Uniunii Europene e6tinse.
)A*+
9$. %n cadrul principiilor si o(iectivelor actiunii sale e6terne, Uniunea des'asoara, de'ineste si
pune in aplicare o politica e6terna si de securitate comuna intemeiata pe dezvoltarea solidaritatii
politice reciproce a statelor mem(re, pe identi'icarea c&estiunilor de interes .eneral si pe
realizarea unui .rad din ce in ce mai mare de conver.enta a actiunilor statelor mem(re.
A"E#AAT
9,. Parlamentul European ela(oreaza politica e6terna si de securitate comuna si adopta
deciziile necesare pentru de'inirea si punerea in aplicare a acesteia, pe (aza orientarilor .enerale
si a liniilor strate.ice de'inite de Consiliul European.
)A*+
9-. %n e6ercitarea mandatului sau, %naltul eprezentant al Uniunii este sustinut de un serviciu
european pentru actiunea e6terna. Acest serviciu lucreaza in cola(orare cu serviciile diplomatice
ale statelor mem(re.
A"E#AAT
95. Con'orm Tratatului de la *isa(ona Uniunea Europeana va e6ista alaturi de Comunitati.
)A*+
91. Con'orm Tratatului de la *isa(ona Uniunea se su(stituie Comunitatii Europene si
succede acesteia.
A"E#AAT
9!. %n temeiul principiului cooperarii loiale, +tatele mem(re adopta orice masura .enerala
sau speciala pentru asi.urarea indeplinirii o(li.atiilor care decur. din tratate sau care rezulta din
actele institutiilor Uniunii uropene.
A"E#AAT
92. Actuala Comisie Europeana este 'ormata dintr5un numar de comisari e.al cu doua treimi
din numarul statelor mem(re.
)A*+
99. Parlamentarii europeni sunt alesi proportional cu populatia statului mem(ru din care
provin, 'iind sta(ilit un numar ma6im si unul minim de parlamentari din partea unui stat
mem(ru.
A"E#AAT
1//. Curtea de 4ustitie a Uniunii Europene este compusa 7n prezent din 12 3udecatori, con'orm
principiului ca prin rotatie sa 'ie numit c8te un 3udecator pentru 'iecare stat mem(ru, ast'el 7nc8t
toate sistemele 3uridice nationale din cadrul Uniunii Europene sa 'ie reprezentate e.al la nivelul
Curtii
)A*+
1/1. Art. 1/1 al T)UE (e65articolul 21 TCE) interzice 7ntele.erile anticoncurentiale dintre
7ntreprinderi declar8nd incompati(ile cu piata interna si prin urmare interzise orice acorduri 7ntre
7ntreprinderi, orice decizii ale asocierilor de 7ntreprinderi si orice practici concertate care pot
a'ecta comertul dintre statele mem(re si care au ca o(iect sau e'ect 7mpiedicarea, restr8n.erea
sau denaturarea concurentei 7n cadrul pietei interne
A"E#AAT
1/$. <ateria concurentei reprezinta un domeniu 7n care Uniunea Europeana are =competenta
e6clusiva>. Prin urmare, 7n domeniul concurentei, statele mem(re pot le.i'era numai 7n masura
7n care transpun sau aplica dreptul adoptat la nivelul Uniunii sau 7n domeniile 7nca
nere.lementate la nivel Uniunii Europene
A"E#AAT
1/,. Con'orm Tratatului de la *isa(ona Curtea de 4ustitie a Uniunii Europene cuprinde Curtea
de 4ustitie si Tri(unalul de prima instanta care este un tri(unal specializat
)A*+
1/-. *i(ertatea de circulatie a persoanelor a reprezentat o pro(lema mai sensi(ila pentru
statele mem(re dec8t li(era circulatie a mar'urilor, datorita implicatiilor ce tin de ordinea pu(lica
si de si.uranta nationala sau de sistemul de asi.urari sociale.
A"E#AAT
1/5. %n cadrul actiunilor cu caracter operativ ale Europol, acesta poate sa aplice masuri
coercitive cum ar 'i arestarea sau retinerea action8nd 7n mod independent si 'ara a solicita
implicarea autoritatilor nationale competente dim statul mem(ru pe al carui teritoriu sunt
adoptate masurile coercitive
)A*+
1/1. Europol5ul este o or.anizatie independenta a Uniunii Europene cu misiunea de a sustine
si consolida actiunea autoritatilor politienesti si a altor servicii de aplicare a le.ii din statele
mem(re, precum si cooperarea acestora pentru prevenirea si com(aterea criminalitatii .rave care
a'ecteaza doua sau mai multe state mem(re, a terorismului si a 'ormelor de criminalitate ce aduc
atin.ere unui interes comun care 'ace o(iectul unei politici a Uniunii
A"E#AAT
1/!. Parc&etul European are competenta de a cerceta, de a urmari si de a trimite 7n 3udecata,
dupa caz 7n cola(orare cu Europol, autorii si coautorii in'ractiunilor care aduc atin.ere
intereselor 'inanciare ale Uniunii. El a 'ost 7n'iintat prin Tratatul de la <aastric&t
)A*+
1/2. Con'orm art. 2$ al T)UE (e65articolul ,1 TUE) cooperarea 3udiciara 7n materie penala 7n
cadrul Uniunii se 7ntemeiaza pe principiul recunoasterii reciproce a &otar8rilor 3udecatoresti si a
deciziilor 3udiciare si include apropierea re.lementarile 3uridice si a normelor administrative ale
statelor mem(re 7n anumite domenii de criminalitate
A"E#AAT
#U"T$P"E %&'$%E
1. Precizati care dintre urmatoarele cate.orii de acte 'ac parte dintre izvoarele primare ale
dreptului comunitar:
a( Re)ulamentele si directi*ele+
(. Tratatul instituind Comunitatea Europeana a Car(unelui si :telului? Tratatul
instituind Comunitatea Economica Europeana? Tratatul instituind Comunitatea
Europeana a Ener.iei Atomice?
c. Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa.
$. "reptul comunitar are urmatoarele caracteristici:
a) are prioritate si aplica(ilitate indirecta prin traspunerea in le.ilatia interna?
() are prioritate si e'ect direct?
c) are aplica(ilitate imediata
a. a@(
b( b,c
c. a@c
,. Principiul prioritatii dreptului comunitar
a( tine de esenta dreptului comunitar+
(. se aplica prin raportare la toate normele nationale, cu e6ceptia celor comunitare?
c. a 'ost sta(ilit e6pres printr5un re.ulament al Comisiei Europene.
-. Principiul su(sidiaritatii:
a) este un principiu 'undamental al dreptului comunitar?
() presupune actiunea Comunitatii in limitele competentelor si o(iectivelor con'erite de tratate,
Comunitatea intervenind in masura in care o(iectivele actiunii nu pot 'i realizate satis'acator
la nivelul statelor mem(re?
c) nu limiteaza interventia comunitara.
a( a,b
(. (@c
c. a@c
5. Uniunea Europeana isi propune:
a) sa o'ere cetatenilor sai o arie de li(ertate, securitate si 3ustitie 'ara 'rontiere.
() sa com(ata re.lementarea uni'orma a concurentei si dezvoltarea economiei de piata.
c) sa promoveze pro.resul stiinti'ic si te&nic?
d) sa promoveze inlaturarea protectiei sociale si diviziunea teritoriala
a. a@(@c
b( a , c
c. (@d
1. Principalele institutii ale Uniunii Europene sunt:
a( Parlamentul European- %onsiliul Uniunii Europene- %onsiliul European-
%omisia Europeana- %urtea de .ustitie a Uniunii Europene- %urtea de
%onturi si /anca %entrala Europeana(
(. Parlamentul European, Consiliul Europei, Comisia Europeana si Curtea de 4ustitie?
c. Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeana, Curtea de
4ustitie a Uniunii Europene si Curtea de Conturi
!. Comisia Europeana este o institutie:
a( cu rol eecuti*+
(. cu rol 3urisdictional?
c. cu rol politic.
2. *i(era circulatie a mar'urilor implica:
a) interzicerea intre statele mem(re a ta6elor vamale asupra importurilor si e6porturilor?
() un tari' vamal comun?
c) eliminarea restrictiilor le.ate de li(era circulatie a serviciilor
a( a,b
(. (@c
c. a@c
9. *i(ertatea de circulatie a lucratorilor implica:
a. .arantarea unui loc de munca in cadrul statelor mem(re
(. deplasarea in mod li(er pe teritoriul statelor mem(re in vederea an.a3arii
c. sederea limitata intr5un stat mem(ru pentru an.a3are, in (aza unor vize si permise de lucru?
d. ramanerea pe teritoriul unui stat mem(ru a persoanei dupa ce a 'ost an.a3ata in acest stat
mem(ru, su( rezerva conditiilor care sunt cuprinse in re.ulamentele de implementare care sunt
ela(orate de Comisiei
a. a@(@c
(. a@(@d
c( b,d
1/. "e'inirea si punerea in aplicare a politicii monetare comune se realizeaza de catre:
a( %onsiliul Uniunii Europene si %urtea de %onturi+
(. +istemul European al Aancilor Centrale?
c. Consiliul Uniunii Europene, Curtea de Conturi si Aanca Europeana de %nvestitii.
11. Tratatul de la <aastric&t:
a( instituie Uniunea Europeana+
(. re.lementeaza mai detaliat 'iecare dintre cele , Comunitati Europene?
c. instituie cele - li(ertati 'undamentale in cadrul Uniunii.
1$. <em(rii Comisiei Europene sunt numiti de catre:
a( %onsiliu de comun acord cu Presedintele %omisiei- pornind de la propunerile
0ormulate de catre statele membre+
(. cetatenii europeni?
c. statele mem(re.
1,. Cetatenii sunt reprezentati direct, la nivelul Uniunii Europene, in:
a( Parlamentul European
(. Parlamentul si Consiliul European
c. Comisia Europeana
1-. Con'orm Tratatului de la *isa(ona %nstitutiile Uniunii Europene sunt:
a. Parlamentul European, Consiliul European, Consiliul, Comisia Europeana, Curtea
de 4ustitie a Uniunii Europene
b( Parlamentul European- %onsiliul European- %onsiliu Uniunii Europene-
%omisia Europeana- %urtea de .ustitie a Uniunii Europene- /anca %entrala
Europeana- %urtea de %onturi
c. Parlamentul European, Consiliul European, Consiliul, Comisia Europeana, Curtea
de 4ustitie a Uniunii Europene, Curtea de Conturi
15. Parlamentul European, Consiliul si Comisia sunt asistate de urmatoarele or.ane care
e6ercita 'unctii consultative
a( %omitetul Economic si Social si %omitetul Re)iunilor-
(. Comitetul Economic si +ocial si Comitetul asistentei civile
c. Comitetul Economic si +ocial si Comitetul reprezentantilor re.ionali
11. Comisia Europeana:
a) promoveaza interesul .eneral al Uniunii (interesul comintar)?
() ve.&eaza la aplicarea tratatelor (este .ardianul tratatelor),
c) e6ecuta (u.etul?
d) are initativa le.islativa.
a. a@(
(. a@(@c
c( a,b,c,d
1!. Comisia, ca or.an cole.ial, raspunde in 'ata
a( Parlamentului European
(. Consiliului European
c. Curtii de Conturi
12. Curtea de 4ustitie este 'ormata din:
a( cate un 1udecator pentru 0iecare stat membru si este spri1inita de a*ocati
)enerali(
(. cate un 3udecator pentru 'iecare stat mem(ru si este spri3inita de avocati asistenti
c. cate un 3udecator pentru 'iecare stat mem(ru
19. %n pro(lemele re'eritoare la politica e6terna si de securitate comuna, Uniunea este
reprezentata de:
a. Presedintele Comisiei Europene
b( $naltul Reprezentant al Uniunii pentru A0aceri Eterne si Politica de
Securitate
c. Presedintele Consiliului European
$/. "in A.entia Europeana de Aparare 'ac parte:
a. +tatele mem(re si alte state din Europa
(. Toate statele mem(re
c( 'rice state membre care doresc sa participe
$1. Uniunea Europeana are personalitate 3uridica con'orm:
a. Tratatului de la <aastric&t
b( Tratatului de la "isabona
c. Tratatului de la Amsterdam
$$. :rice stat mem(ru poate decide sa se retra.a din Uniune.
a( in mod liber- con0orm normele constitutionale nationale
(. dupa o(tinerea acordului unanim al tuturor statelor mem(re
c. dupa o(tinerea acordului a doua treimi din numarul statelor mem(re
$,. *a aceasta data Uniunea Europeana are un numar de:
a. $5 de state mem(re
b( 23 de state membre
c. $, de state mem(re
$-. %ntre competentele parta3ate ale Uniunii enumeram:
a( Piata interna- mediu- spatiul de libertate- securitate si 1ustitie
(. *e.islatie nationala, protectia consumatorului, mediu, acorduri internationale
c. +ta(ilirea normelor privind concurenta necesare 'unctionarii pietei interne?
politica monetara pentru statele mem(re a caror moneda este euro? uniunea vamala
$5. Consiliul European
a. De0ineste orientarile strate)ice ale plani0icarii le)islati*e si operationale in
cadrul spatiului de libertate- securitate si 1ustitie(
(. #e.&eaza la respectarea tratatelor, 'iind .ardianul tratatelor
c. E6ecuta (u.etul si are initiativa le.islativa
A0+: A PT+: 1
$1. <ediatorul european este numit de:
a. Consiliul de <inistri
b( Parlamentul European
c. Comisia Europeana
$!. %ntre competentele e6clusive ale Uniunii enumeram:
a. Piata interna, mediu, spatiul de li(ertate, securitate si 3ustitie
(. *e.islatie nationala, protectia consumatorului, mediu, acorduri internationale
c( Stabilirea normelor pri*ind concurenta necesare 0unctionarii pietei interne+
politica monetara pentru statele membre a caror moneda este euro+ uniunea
*amala
$2. Parlamentul European a apro(at aderarea omaniei la Uniunea Europeana in data de:
a( 45 aprilie 2667+
(. 1, aprilie $//1?
c. 1, aprilie $//!?
$9. Planul =+c&umann>, lansat la Paris la 9 mai 195/, urmarea:
a. realizarea unei cooperari economice intensi'icate?
(. realizarea uniunii vamale
c( plasarea productiei de otel si carbune sub e)ida unei $nalte Autoritati
,/. )iecare institutie a Uniunii Europene:
a( isi stabileste in mod independent propriul Re)ulament si isi desemneaza 0unctionarii
(. raporteaza Parlamentului European
c. raporteaza Comisiei Europene
,1. Parlamentul european are urmatoarele cate.orii de atri(utii:
a. atri(utii le.islative e6clusive si individuale
(. atri(utii e6ecutive
c( atributii de anc8eta si de a*ocat al poporului si atributii de supra*e)8ere si control(
,$. Parlamentul European este compus din:
a( reprezentanti ai popoarelor statelor membre (cetatenieuropeni) alesi de cetatenii
europeni
(. reprezentanti ai .uvernelor statelor mem(re
c. reprezentanti ai Uniunii Europene
d. reprezentanti din Parlamentele nationale ale statelor mem(re
,,. %naltul eprezentant al Uniunii Europene pentru a'aceri e6terne si politica de securitate
este numit de
a. Parlamentul European cu acordul Comisiei
(. Comisia Europeana
c. Consiliul European
d( %onsiliul European- cu acordul presedintelui %omisiei
,-. Comisia, in calitate de or.an cole.ial, raspunde in 'ata:
a( Parlamentului European
(. Consiliului Uniunii Europene
c. Consiliului European
d. Consiliului Europei
,5. Con'orm Tratatului de la *isa(ona incepand cu data de 1 noiem(rie $/1-, Comisia va 'i
compusa dintr5un numar de mem(ri, incluzand presedintele si %naltul eprezentant al Uniunii
pentru a'aceri e6terne si politica de securitate e.al cu:
a. numarul statelor mem(re
b( doua treimi din numarul statelor membre
c. un s'ert din numarul statelor mem(re
d. o 3umatate numarul statelor mem(re
,1. Curtea de 4ustitie a Uniunii Europene cuprinde:
a( %urtea de .ustitie- Tribunalul si tribunale specializate
(. Curtea de 4ustitie, Tri(unalul de prima instanta si Tri(unalul 'unctiei pu(lice
c. Curtea de 4ustitie, Tri(unalul <arii Camere si Tri(unalul specializat
,!. Politica e6terna si de securitate comuna este ela(orata de:
a. Parlamentul European
(. Parlamentele nationale
c. Comisia Europeana
d( %onsiliul Uniunii Europene
,2. Con'orm art. , al Tratatului privind )unctionarea Uniunii Europene, Uniunea are
competenta e6clusiva 7n urmatoarele domenii:
a) uniunea vamala
() politica monetara pentru statele mem(re a caror moneda este euro
c) politica e6terna si de securitate comuna
d) politica comerciala comuna
a( a,b,c
(. (@c@d
c. a@(@d
d. (@c@d
,9. Con'orm art. - al Tratatului privind )unctionarea Uniunii Europene, Uniunea are
competenta de le.i'erare parta3ata cu statele mem(re 7n urmatoarele domenii:
a) uniunea vamala
() protectia consumatorului?
c) transporturile?
d) retelele transeuropene
a. a@(@c
(. a@(@d
c. (@c@d
d( a,c,d
-/. %nvesti.atiile cu privire la a3utoarele de stat sunt e'ectuate de catre:
a. Consiliul Uniunii Europene
(. Parlamentul European
c. Consiliul European
d( %omisia Europeana
-1. ealizarea Pietei %nterne a intervenit treptat si pro.resiv. Prima li(ertate realizata a 'ost:
a( "ibera circulatie a mar0urilor
(. *i(era circulatii a persoanelor
c. *i(era circulatie a capitalurilor
d. *i(era circulatie a platilor
-$. Activitatile Europol sunt controlate de catre:
a. Parlamentul European, 7n asociere cu parlamentele nationale
b( %onsiliul Uniunii Europene
c. Comisia Europeana

Оценить