ПЕРЕЛІК

наукових друкованих праць співробітників
Українського центру наукової медичної інформації та патентноліцензійної роботи МОЗ України
(Укрмедпатентінформ)

п/п

Назва роботи

Друк.
або
рукоп

1
1

2
Скринінг на виявлення
артеріальної гіпертензії в
практиці сімейного лікаря
– профілактика серцевосудинних
захворювань
серед населення
Методика оцінки рівня
соціальної адаптації та
якості життя студентів
вищих
медичних
навчальних закладів
Методика
застосування
протоколу
первинної
наукової експертизи
№ 318/35/11

3
-«-

4
Інформаційний лист. –
2011. – № 320.

5
6

6
Ященко Ю.Б.
Семенюк О.А.
Горбань А.Є.
Закрутько Л.І.

-«-

Інформаційний лист. –
2011. – № 302.

4

Слабкий Г.О.
Соболь С.П.
Горбань А.Є.
Закрутько Л.І.

-«-

Реєстр галузевих нововведень. Випуск № 34-35.
– Київ, 2011. – С.180-181.

2

Горбань А.Є.
Закрутько Л.І.
Мислицький О.В.

4

Методика
застосування
стандарту
підготовки
та
затвердження реєстру нововведень у сфері охорони
здоров’я України.
№ 319/35/11

-«-

Там же. – С. 181.

1

Горбань А.Є.
Закрутько Л.І.
Мислицький О.В

5

Методика
застосування
стандарту створення та
впровадження інформаційного листа про інноваційні
чи удосконалені медичні
технології. – № 320/35/11
Методика
застосування
стандарту створення та
впровадження методичних
рекомендацій по застосуванню інноваційних або
удосконалених медичних
технологій. № 321/35/11
Засоби наукової комунікації в системі народної і
нетрадиційної
медицини
України.
Методологічні аспекти
оцінки якості наукового
документа.

-«-

Там же. – С.181

1

Горбань А.Є.
Закрутько Л.І.
Мислицький О.В

-«-

Там же. – С.182

1

Горбань А.Є.
Закрутько Л.І.
Мислицький О.В

-«-

Фітотерапія. Часопис. –
2012. – № 1. – С. 18-20.

3

Горбань А.Є.
Закрутько Л.І.
Мислицький О.В.

-«-

Клін. та експерим. патол.
– 2012. – Т. ХІ, № 1 (39).
– С. 6-9.

4

Горбань А.Є.
Закрутько Л.І.
Василенко С.В.

2

3

6

7

8

Назва видавництва, журналу
(рік, том, номер, стор.) або
номер авторського свідоцтва

К-ть
стор.

Прізвища авторів

Methodological aspects of
quality assessment of
scientific medical document.

-«-

Clin. and experim.pathol. –
2012. – Vol.11, №1 (39). –
P.6-9.

4

9

Аналіз передумов сталого
розвитку народної і
нетрадиційної медицини з
позиції доказової
медицини.

-«-

3

10

Впровадження досягнень
народної і нетрадиційної
медицини у сфері охорони
здоров’я України.
Нормативно-правове
забезпечення сфери
інтелектуальної власності в
Україні.

-«-

Нетрадиційні методи лікування з позиції доказової медицини : наук.
симпоз. з міжнар. участю,
15-16 берез. 2012 р.,
м. Київ : матеріали. – К.,
2012. – С. 32-34.
Там же. – С. 34-35.

2

12

Інноваційна діяльность
установ, підпорядкованих
МОЗ України, у 2011 році.

-«-

Проблеми та шляхи вирішення комерціалізації
об`єктів інтелектуальної
власності в медицині :
всеукр. наук.-метод.
конф., 23 берез. 2012 р.,
м. Полтава : матеріали. –
Полтава, 2012. –
С.11-12.
Там же. – С. 13.

13

Спосіб професора
І.К. Сосіна антикревінгового біоадаптивного аутотренінгу при алкогольній
залежності
Моніторинг забезпечення в
Україні засобами наукової
комунікації медичного
напряму «офтальмологія».

-«-

Патент на корисну
модель U201206044 від
21.05.2012 р.

2

2

15

Стан інноваційної
діяльності у сфері охорони
здоров'я

-«-

16

Аналіз засобів наукової
комунікації за напрямом
«Онкологія»
в
сфері
охорони здоров’я України
за 2008-2011 роки

-«-

Наук.-практ. конф.
офтальмологів з міжнар.
участю, 24-25 трав.
2012 р., м. Одеса :
матеріали. – Одеса, 2012.
– С. 317-318.
Регіональна інноваційна
стратегія та сталий економічний розвиток: наук.
конф., 5 лип. 2012 р.,
м. Київ.: матеріали. – К.,
2012. – С. 34-35.
Клін. та експерим. патологія. – 2012 – Т. ХІ,
№ 3 (41), Ч. 2. – С. 3-6.

11

14

-«-

-«-

2

1

Мислицький О.В.
Gorban A.E.
Zakrutko L.I.
Vasylenko S.V.
Myslytskyy O.V.
Горбань А.Є.
Гарник Т.П.
Закрутько Л.І.
Мислицький О.В.

Горбань А.Є.
Гарник Т.П.
Закрутько Л.І.
Мислицький О.В.
Горбань А.Є.
Закрутько Л.І.
Мислицький О.В.
Іринчин Г.В.

Горбань А.Є,
Закрутько Л.І.
Мислицький О.В.
Шевчук І.І.
Сосін І.К.
Чуєв Ю.Ф.
Романовський О.Г.

Горбань А.Є.
(всього15 осіб)
Горбань А.Є.
Закрутько Л.І.
Мислицький О.В.
Шевчук І.І.
Костюченко А.М.

2

Горбань А.Є.

4

Кочет О.М.
Горбань А.Є.
Закрутько Л.І.
Мислицький О.В.
Ковальчук А.О.

17

Упровадження досягнень
медичної науки в практику
охорони
здоров’я
з
використанням сучасних
інформаційних технологій.

-«-

Лік. справа. Врач. дело. –
2012 – № 3-4. – С. 109112.

4

Горбань А.Є.

18

Моніторинг упровадження
досягнень медичної науки
в
практику
охорони
здоров’я терапевтичного
профілю у 2008-2011 рр.

-«-

2

Горбань А.Є.
Мороз Є.Д.
Острополец Н.А.
Закрутько Л.І.
Мовчун Н.О.

19

Упровадження досягнень
медичної науки в практику
охорони
здоров’я
за
напрямом «Хірургія» у
2007-2011 рр.
Аналіз стану інноваційного
забезпечення в сфері охорони здоров’я України за
напрямом «Акушерство та
гінекологія» у 20082011 рр.
Оптимізація інноваційної
діяльності у сфері охорони
здоров’я України

-«-

Медичні стандарти –
шлях до забезпечення
якісної та ефективної загальної лікарської практики : наук.-практ. конф.
з міжнар. участю, 25-26
жовт. 2012 р., м. Київ. :
матеріали. – К., 2012. –
С. 77-78.
Там же. – С. 78-79.

2

Горбань А.Є.
Клоченко І.В.
Комаров М.П.
Закрутько Л.І..

-«-

Там же. – С. 103-104.

2

Горбань А.Є.
Осташко С.І.
Терещенко О.В.
Закрутько Л.І.
Курманська Л.Г.

-«-

Інтелектуальна власність
в Україні. – 2012. –
№ 10. – С. 11-15.

5

22

Моніторинг стану засобів
наукової комунікації за
напрямом «Онкологія» в
сфері охорони здоров’я
України за 2008-2011 роки.

-«-

3

23

Стан інноваційної активності наукових колективів
за напрямом «Хірургія» в
сфері охорони здоров’я
України
Моніторинг інноваційної
діяльності за напрямом
«Народна і нетрадиційна
медицина» в сфері охорони здоров’я України у
2001-2011 рр.

-«-

Актуальні питання клінічної медицини : наук.практ. конф, 15 лист.
2012 р., м. Запоріжжя. :
матеріали. – З., 2012. –
С. 13-15.
Там же. С. 15-17.

Горбань А.Є.
Закрутько Л.І.
Василенко Л.В.
Ковальчук А.О.
Горбань А.Є.
Закрутько Л.І.
Мислицький О.В.
Уваренко С.В.
Присяжнюк Л.В.

20

21

24

3

Горбань А.Є.
Клоченко І.В.
Комаров М.П.
Закрутько Л.І.
Новгородська Л.М.

-«-

Інтеграція народної і нетрадиційної медицини в
первинну медико-санітарну допомогу : наук.практ. конф. з міжнар.
участю, 21-22 лист. 2012
р., м. Київ. : матеріали. –
К., 2012. – С. 24-26.

3

Горбань А.Є.
Закрутько Л.І.
Бородай С.М.
Уваренко С.В.

Динаміка
інноваційної
діяльності в сфері охорони
здоров’я
України
за
напрямом «Кардіологія та
ревматологія» у 2008 2011 рр.

-«-

Моніторинг упровадження
досягнень медичної науки
в практику охорони здоров’я за напрямом «Кардіологія та ревматологія» у
2008-2011 рр.

-«-

Моніторинг якості основних засобів наукової комунікації за напрямом «Кардіологія та ревматологія» в
сфері охорони здоров’я
України за 2008-2011 роки
Пошук
антикревінгових
терапевтичних
ефектів
серед
арсеналу
не
медикаментозних засобів
та методів
Моніторинг основних засобів наукової комунікації за
напрямом «Педіатрія» в
сфері охорони здоров’я
України за 2008-2011 рр.

-«-

30

31

25

26

27

28

29

32

33

Медична наука в практику охорони здоров’я :
наук.-практ. конф. з
міжнар. участю, 23 лист.
2012 р., м. Полтава. :
матеріали. – П., 2012. –
С. 87.

1

Там же. – С. 88.

1

Горбань А.Є.
Закрутько Л.І.
Новгородська Л.М.

Шевчук І.І.
Мислицький О.В.

Горбань А.Є.
Закрутько Л.І.
Новгородська Л.М.

Мислицький О.В.
Іринчин Г.В.
Там же. – С. 89.

1

Горбань А.Є.
Закрутько Л.І.
Новгородська Л.М.

Бородай С.М.
Присяжнюк Л.В.
Український вісник
психоневрології. – 2012.
– Т. 20, вип. 3 (72) –
С. 256-257.

2

-«-

Современная педиатрия.
– 2012. – 2012. – № 7
(47). – С. 21-27.

7

Спосіб
хірургічного
метаболічного лікування
цукрового діабету ІІ типу.

-«-

Інформаційний лист. –
2012. – № 326.

4

Гендерний
аспект
захворюваності дорослого
населення
у
регіонах
України.
Методика прогнозування
смертності
чоловіків
працездатного віку на
прикладі
Луганської
області та м. Луганськ.

-«-

Інформаційний лист. –
2012. – № 329.

4

-«-

Інформаційний лист. –
2012. – № 330.

6

Уніфікована методика з
розробки
локальних
протоколів
медичної
допомоги для закладів
охорони здоров’я України.

-«-

Методичні рекомендації.
– К., 2012. –
78.12/159.12. – 35 с.

35

-«-

Сосін І.К.
Чуєв Ю.Ф.
Романовський О.Г.

Горбань А.Є.
(всього 13 осіб)
Горбань А.Є.
Волосовець О.П.
Бережний В.В.
Закрутько Л.І.
Василенко Л.В.
Уваренко С.В.
Подпрятов С.Є.
Гичка С.Г.
Подпрятов С.С.
Горбань А.Є.
всього 14 осіб
Слабкий Г.О.
Медведовська Н.В.

Горбань А.Є.
Крапівіна А.А.
Слабкий Г.О.
Горбань А.Є.
Дудник С.В.

Степаненко А.В.
Парій В.Д.
Морозов А.М.
Горбань А.Є.
всього 6 осіб

34

Уніфікована методика з
розробки
локальних
протоколів
медичної
допомоги для закладів
охорони здоров’я України.
№ 618/37/12.

35

Моніторинг
засобів
наукової комунікації за
напрямом «Хірургія» в
сфері охорони здоров’я
України за 2007-2011 рр.

36

Моніторинг засобів наукової комунікації за напрямом «Акушерство та гінекологія» в сфері охорони
здоров’я України за 20082011 рр.
Моніторинг основних засобів наукової комунікації за
напрямом «Кардіологія та
ревматологія» в сфері
охорони здоров’я України
за 2008-2011 рр.
Моніторинг основних засобів наукової комунікації
за напрямом «Нейрохірургія» в сфері охорони здоров’я України за 2008-2011
рр.
Моніторинг інноваційної
діяльності у сфері охорони
здоров’я України

37

38

39

40

41

Реєстр галузевих
нововведень. Випуск
№ 36-37. – Київ, 2012. –
С. 207-208.

2

Степаненко А.В.
Парій В.Д.
Морозов А.М.
Ліщишина О.М.
Горбань А.Є.

Клін.
та
експерим.
патологія. – 2013 – Т. ХІІ,
№ 1 (43) – С. 5-10.

4

-«-

Украина. Здоровья
нации. – 2013. – № 1. –
С. 99-104.

5

-«-

Там же. – С.105-113.

9

Горбань А.Є.
Фомін П.Д.
Закрутько Л.І.
Клоченко І.В.
Мовчун Н.О.
Мислицький О.В.
Горбань А.Є.
Осташко С.І.
Терещенко О.В.
Закрутько Л.І.
Горбань Н.Є.
Курманська Л.Г.
Горбань А.Є.
Закрутько Л.І.

-«-

Новгородська Л.М.

-«-

Український
нейрохірургічний журнал
(УНЖ). – 2013 – № 1. –
С.59 – 62.

4

Горбань А.Є.
Педаченко Є.Г.
Закрутько Л.І.
Скобська О.Є.
Бородай С.М.

-«-

Філатовські читання :
наук.-практ. конф.
офтальм. з міжнар. участю, 23-24 трав. 2013 р.,
м. Одеса: матеріали. – О.,
2013. – С. 303-304.
Медичні перспективи. –
2013, Т. XVIII, 2. – C.131
– 135.

2

Горбань А.Е.

4

Горбань А.Є.
Закрутько Л.І.
Курманська Л.Г.
Кузін І.В.

Сучасні мініінвазивні та
ендоскопічні методи
діагностики і лікування у
фтизіопульмонологічних
хворих : наук.-практ.
конф. з міжнар. участю,
17 трав. 2013 р., м. Київ :
матеріали. – К., 2013. –
С. 9 – 11.

3

Горбань А.Є.
Закрутько Л.І.

Моніторинг основних засо- - « бів наукової комунікації
за напрямом «ВІЛ-інфекція
/СНІД» у сфері охорони
здоров’я України за 20082012 рр.
Моніторинг інноваційного - « забезпечення за напрямом
«Пульмонологія
та
фтизіатрія»
у
сфері
охорони здоров’я України
у 2008-2012 рр.

Новгородська Л.М.

Бородай С.М.

Аналіз основних засобів
наукової комунікації в
інформаційному забезпеченні стратегії подолання
ряду соціально небезпечних хвороб в Україні за
період 2008-2012 рр.
Методичні
рекомендації
щодо принципів укладання
договорів при проведенні
клінічних
випробувань
лікарських
засобів
у
контексті
сучасного
законодавства України

-«-

Український медичний
часопис. – 2013. – № 4
(96). – С. 162-166.

5

Горбань А.Є.

-«-

Український медичний
часопис. – 2013. – № 3
(95). – С.17 – 22.

6

Морозов А.М.
Коваленко В.М.
Фещенко Ю.І.
Ніколаєва В.В.
Бохенко С.Ю.
Горбань А.Є.
Зупанець І.А.
Сінічкіна Л.В.

44

Внесок засобів наукової
комунікації в інформаційне
забезпечення заходів з
реформування
сфери
охорони здоров’я України

-«-

3

Горбань А.Є.
Закрутько Л. І.

45

Аналіз основних засобів
наукової комунікації в ін.формаційному забезпеченні спеціалістів терапевттичного профілю в Україні
за період 2008-2012 рр.
Принципи
укладання
договорів при проведенні
клінічних
випробувань
лікарських
засобів
у
контексті
сучасного
законодавства України
(28.13/89.13)

-«-

Сучасні методи діагностики та лікування захворювань органа зору :
наук.-практ. конф., 12-13
верес. 2013 р., м. Чернігів
: матеріали. – Ч., 2013. –
С. 102 – 104.
Український
терапевтичний журнал. –
2013. – №2. – С. 5-11.

6

Горбань А.Є.
Нетяженко В.З.
Закрутько Л.І.
Мовчун Н.О.
Бородай С.М.

-«-

Методичні рекомендації.
– К., 2013 – 30 с.

30

47

Уніфікована
методика
розробки, перегляду та
оновлення
локального
формуляру
лікарських
засобів закладу охорони
здоров’я
(96.13/207.13)

-«-

Методичні рекомендації.
– К., 2013 – 36 с.

36

48

Методика перевірки стану
обліку і звітності та
вірогідності статистичної
інформації у лікарняних
закладах (76.13/216.13)

-«-

Методичні рекомендації.
К., 2013 – 22 с.

22

Морозов А.М.
Коваленко В.М.
Фещенко Ю.І.
Ніколаєва В.В.
Бохенко С.Ю.
Горбань А.Є.
Зупанець І.А.
Сінічкіна Л.В.
Морозов А.М.
Степаненко А.В.
Парій В.Д.
Зіменковський А.Б.
Яковлева Л.В.
Бліхар В.Є.
Горбань А.Є.
всього 14 осіб
Голубчиков М.В.,
Орлова Н.М.
Власенко Н.І.
Горанчук В.В.
Петравчук Л.В.
Горбань А.Є.
Новгородська Л.М.
всього 10 осіб

49

Моніторинг інноваційного
забезпечення за напрямом

-«-

Всеукраїнська
наук.практ. конф. з міжнар.

3

42

43

46

Горбань А.Є.
Закрутько Л.І.

«ВІЛ-інфекція/СНІД»
у
сфері охорони здоров’я
України

50

51

52

53

54

55

56

Моніторинг наукових медичних форумів за напрямом «ВІЛ-інфекція /СНІД»
у сфері охорони здоров’я
України протягом 20082012 рр.
Дослідження специфічного
інструментарію трансферу
технологій на території
України

-«-

Інформаційне забезпечення
при лікуванні соціально
небезпечних захворювань в
Україні
Моніторинг
наукових
медичних
форумів
за
напрямом «пульмонологія
та фтизіатрія» у сфері
охорони здоров’я України
протягом 2008-2012 рр.

-«-

-«-

-«-

Застосування методу го- - « меопатії як один із шляхів
поліпшення ефективності
медичної допомоги
Аналіз основних засобів - « наукової комунікації в інформаційному
забезпеченні напряму «Пульмонологія та фтизіатрія» в сфері
охорони здоров’я України
за 2008-2012 рр.
Аналітична оцінка засобів - « наукових комунікацій у
галузі охорони здоров’я
дітей шкільного віку та
підлітків

участю, і пленуму асоціації інфекціоністів України «Вірусні хвороби.
ВІЛ – інфекція/СНІД» 3–
4 жовт. 2013 р., м.
Алушта : матеріали. – А.,
2013. – С. 38-40.
Там же. – 40-42.

Курманська Л.Г.

3

Горбань А.Є.
Закрутько Л.І.
Курманська Л.Г.

Наук.-практ. конф. «Медико-соціальні питання у
реформуванні сфери охорони здоров’я», 24-25
жовт. 2013 р., м. Київ :
матеріали. – К., 2013. –
С. 127.
Там же – С. 128.

1

Горбань А.Є.
Закрутько Л.І.
Житніков О.П..

1

Горбань А.Є.,
Закрутько Л.І.,
Древіцька О.О.

Наук.-практ. конф. з
міжнар. участю «Загальнотерапевтична практика: нові технології та
міждисциплінарні питання» 7 листоп. 2013 р., м.
Харків : матеріали. – Х.,
2013. – С. 75.
Інформаційний лист. –
2013. – № 248.

1

Закрутько Л.І.
Горбань А.Є.

Україна. Здоров’я нації. –
2013. – № 4 (28). – С.106
– 112.

7

Здоров’я дитини. – 2013.
– № 8 (51). – С. 66-70.

5

Новгородська Л.М.

Бородай С.М.

4

Гойда Н.Г.
Мощич О.П.
Горбань А.Є.
Гуцол Л.П.
Закрутько Л.І.
Горбань А.Є.
Новгородська Л.М.

Бородай С.М.

Коренєв М.М.
Водолажський М.Л.

Горбань А.Є.
Закрутько Л.І.
Сидоренко Т.П.
Фоміна Т.В.
Кошман Т.В.

57

Розвиток
сучасних
технологій, інформатизація
та інновації в медицині

-«-

58

Розробка системи проведення моніторингу за станом впровадження і використання результатів завершених наукових розробок,
які виконувалися за рахунок бюджетних коштів.
Розвиток
інформаційних
технологій та інформатизація в сфері медицини
Моніторинг ефективності
проведення наукових форумів за напрямом «Пульмонологія та фтизіатрія» у
сфері охорони здоров’я
України протягом 5 років
Методика оцінки рівня
соціальної адаптації та
якості життя студентів
вищих медичних закладів

-«-

Реєстр
галузевих
нововведень. − 2013. −
вип. 38-39. − С. 7.

1

Соболь С.П.
Чебан В.І.
Слабкий Г.О.
Горбань А.Є.
Закрутько Л.І.

Запровадження
шкали
градації доказів і сили
рекомендацій з метою
підвищення
якості
(доказовості)
при
проведенні
наукових
досліджень № 572/39/13
Модернізована
форма
«Анотованого звіту» про
результати, отримані при
виконанні перехідних НДР
№ 573/39/13

-«-

Там же – С. 202-203.

2

-«-

Там же – С. 203.

1

Горбань А.Є.
Волосовець О.П.
П’ятницький Ю.С.
Кочет О.М.
Петрашенко П.Р.
Закрутько Л.І.
Мислицький О.В.
Горбань А.Є.

Приведення
результатів
наукових досліджень до
вимог
медикотехнологічних документів
зі стандартизації медичної
допомоги в системі МОЗ
України № 574/39/13

-«-

59

60

61

62

63

64

2

Горбань А.Є.
Закрутько Л.І.
Житніков О.П.

-«-

І науковий симпозіум з
міжнар. участю «Телемедицина та інформаційні
технології» 28-29 лист.
2013 р., м. Львів : матеріали. – Л., 2013. – С.24-25.
Там же. – С.25-26.

2

Горбань А.Є.
Закрутько Л.І.

-«-

Там же – С.26-27.

2

-«-

Там же. – С.27-29

3

Горбань А.Є.
Закрутько Л.І.
Житніков О.П.
Горбань А.Є.
Закрутько Л.І.
Новгородська Л.М.

Бородай С.М.

П’ятницький Ю.С.

Там же – С. 203-204.

2

Кочет О.М.
Петрашенко П.Р.
Закрутько Л.І.
Мислицький О.В.
Горбань А.Є.
Осійчук М.С.
П’ятницький Ю.С.

Кочет О.М.
Петрашенко П.Р.
Закрутько Л.І.
Мислицький О.В.

65

Ад’ювантні
ефекти
мембранного плазмаферезу,
гепатопротекторів
нового
покоління
та
біоадаптивного
регулювання систем в наркології

-«-

66

Аналітична оцінка інноваційної та винахідницької
діяльності у сфері охорони
здоров’я України у 2013
році

-«-

67

Планування, організація та
проведення
наукових
медичних форумів

-«-

Забезпечення
впровадження досягнень
медичної науки у роботу
закладів охорони здоров’я
та розвитку трансферу
медичних технологій.
Методика кваліметричної
оцінки інформаційного та
інноваційного
ресурсу
науково-дослідної роботи
(базова модель)

-«-

68

69

-«-

XV Українська науковопрактична конференція з
з
міжнар.
участю
«Довженківські читання:
«Проблема прихильності
хворих наркологічного
профілю
до
терапії.
Потреба в лікуванні і
лікування за потребою»
8-9 квіт. 2014 р.,
м.
Харків: матеріали. – Х.,
2014. – С.228-231.
Клін.
та
експерим.
патологія. – 2014 –
Т. ХІІІ, № 1 (47) – С. 3-7.

4

Сосін І.К.
Горбань А.Є.
Гончарова О.Ю.
Волков О.С.
Чуєв Ю.Ф.
всього 14 осіб

5

Горбань А.Є.
Закрутько Л.І.
Мислицький О.В.

Інформаційний лист. –
2014, №1у

6

Горбань А.Є.
П’ятницький Ю.С.,

Закрутько Л.І.
Петрашенко П.Р.
Мислицький О.В.

Інформаційний лист. – 3
2014, № 2у

Інформаційний лист. –
2014, № 48

Лазоришинець В.В.

Волосовець

О.П.

П’ятницький Ю.С.

5

Кочет О.М.
Горбань А.Є.
Закрутько Л.І.
Коренєв М.М.
П’ятницький Ю.С.

Горбань А.Є.
Водолажський М.Л.

Кошман Т.В.
Фоміна
Т.В.
Сидоренко Т.П.
Закрутько Л.І.