You are on page 1of 49

1

TRNG H KINH DOANH V CNG NGH H NI


KHOA CNG NGH THNG TIN
-----------o0o-----------

MT S DNG C1U Hl N TP EXCEL (6 trnh)
l. Trong lsheet c bao nhiu ct v bao nhiu dng?
256-65536.
2. Cu trc ca a ch tng i l?
< a ch c!< a ch "#$%!&
2. trc ca a ch tuyt i l?
'< a ch c!'< a ch "#$%!&
3. Cu trc ca a ch tng i ct, tuyt i dng l?
< a ch c!'<()a ch "#$%!&
5. Cu trc ca a ch tuyt i ct, tng i dng l?
'<a ch c!< a ch "#$%!&
6. a ch D$3 l a ch?
T*+$% (,) c D -./ (0) "#$% 1&
7. a ch $E3 l?
T-./ (0) c 2 *+$% (0) "#$% 1&
8. a ch $D$3 l?
a ch -./ (0)&
9. Thanh tiu trn Excel c tc dng l?
Cho 3)4 5$ 6h7$ 898 :; 5$ <)=>&
l0. Phn m rng ca tp to t Excel l?
?@A&
ll. D liu kiu Number mc nh cn v phYa no ca ?
BhC)&

D
l2. D liu kiu Text mc nh cn v phYa no ca ?
TEF)&
l3. D liu kiu Date mc nh cn v phYa no ca ?
TEF)&
l4. D liu kiu Time mc nh cn v phYa no ca ?
BhC)&
l5. bt u bng mt cng thc, hm ta g k t no?
(=) hoc du (+).
l6. gp (trn) nhiu thnh l ta thc hin?
Bi en/kYch phi/format cell/merge cell.
l7. thay i hng ch (ngang hay dc) thc hin?
Format cells/alignment/orientation.
l8. kl khung vin cho bng ta thc hin?
Border.
l9. Cc thao tc copy v cut c im chung g?
Lu b nh m.

1
20. Da vo hnh trn, nu nh du tYch vo v trY s l, 2, 3 th?
l. Vit nhiu dng trn l .
2. Chnh rng ca ch cho ph hp vi .
3. Trn .
2l. Da vo hnh trn, nu tYch chn vo v trY s l, 2 th?
l. Ch s trn .
2. ch s di.
22. mu nn cho , ti hp thoi Format\Cells ta chn tab (thl)?
Patterns.
23. thay i hng ca vn bn, ti hp thoi Format\Cells\Alignment ta
chn mc?
Orientation.
24. thay i kiu nh dng cho d liu, ti hp thoi Format\Cells ta
chn tab
(thl) no?
Number.
25. thay i cch g t mm/dd/yyyy sang kiu dd/mm/yyyy ta thc

G
hin?
Start/setting/control panel/region options/date.
26. n cng thc trn thanh cng thc, ta thc hin cc bc?
Format cells/protection/hiden hoac. tools/protection/protect sheet/format
cell.
27. bi en (select) cc vng khc nhau trong bng tYnh, ta s dng
chut kt hp vi phYm no?
Ctrl + Chut phi.
28. T hp phYm Shift + mt trong bn phYm mi tn thc hin chc nng
g?
Bi en vng lin tip.
29. Mun xo nh dng , ta chn?
Edit /clear/format.
.
30. Mun xo gi tr ,ta chn?
Edit/clear/contents Del.
3l. Lnh Undo thc hin chc nng no?
Tr li thao tc trc.
32. Lnh Redo thc hin chc nng no?
Lp li thao tc trc.
33. Chc nng Copy l g?
Sao chp d liu.
33. Chc nng Cut l g?
Di chuyn d liu.
34. Chc nng ca Paste l g?
Dn d liu.
36. Clipboard l g?
B nh m.
37. chln thm cng mt lc 5 dng, sau khi bi en 5 dng, ta chn?
lnsert /rows.
38. hy b n cng thc ta thc hin cc bc no?

H
Tool/Option/view/Formulas.
39. xung dng trong mt , ta s dng t hp phYm?
Alt + Enter.
40. xo mt ct, bi en ct v chn?
Delete/column.
4l. xo mt hng, bi en hng v chn?
Delete/row.
42. thay i rng ca ct, ta thc hin chc nng no?
Format/row/height.
43. thay i chiu cao ca hng, ta thc hin chc nng no?
Format/column/Width.
44. Xo d liu bng phYm Delete v Edit\Clear\Contents c c im
chung g?
C th gi li nh dng ca bn nhp cc d liu mi cng kiu
nh dng nh trc.
45. ngi s dng khng sa d liu ca mt vng d liu, ta thc
hin cc bc?
Tool/protection/sheet/t password.
46. xa mt Sheet thc hin lnh?
KYch chut phi / delete or Edit/Delete rows.
47. Mt Workbook c th c ti a bao nhiu Worksheet:
255.
48. i tn bng tYnh ta thc hin?
l. Format/sheet/rename..2.Chut phi chn rename.
49. chln 2 Sheet mi, thc hin:.
l.Bi en 2 sheet/insert..2.lnsert/Work sheet 2 ln.
50. thay i s lng mc nh ca bng tYnh, trn thanh menu chn?
Tool/Option/General/Sheet in new workbook.
5l. i mu nn cho tn Sheet, ta thc hin:
Tab color or format sheet/tab color.

I
52. n l Sheet, ta thc hin?
Format/sheet/hide.
53. Khi chln thm l Sheet mi th Sheet nm v trY no?:
Tri.
54. Ta c th thay i s Sheet mc nh trong mt Workbook, bng
cch?
Tool/Option/General/Sheet in new workbook.
55. to tiu trn, ta thc hin:
View/Header and footer/Custom header or File/page setup
Header/footer.
56. to tiu di, ta thc hin:
View/Header and footer/Custom footer or File/page setup Header/footer.
57. Trong tab (thl) Header/Footer, nu chn cng c l, 2, 3, 4, 5, 6 th
thc hin chc nng g?
l.Chln s trang..2tng s trang..3..Chln ngy..4.Chln gi..5..Chln
file..6. chln tn sheet.
58. Mun nh dng trang in theo chiu ngang ca trang giy A4 ta thc
hin?
Landscape.

J
59. Mun nh dng trang in theo hng chiu dc ca trang giy ta thc
hin?
Portrait.
60. Mun cht lng bn in p cn chn thng s l bao nhiu trong mc
print quality?
300 dpi.
6l. Da vo hnh trn. Mun cn l trang in ta dng lnh?
Margins.
62. Da vo hnh trn. Mc Horizontally dng lm g?
Cn gia t tri-phi(ngang).
63. Da vo hnh trn. Mc Vertically dng lm g?
Cn gia tYnh t trn-di(dc).
64. sp xp cc ca s Workbook ta chn?
Window/arrange window &
65. lu cc Workbook trong mt khng gian lm vic chung, ta thc
hin?
File/Save workspace.
66. to ra mt Workbook c chia sl cho nhiu ngi s dng, ta thc
hin:
Tool/Share KoEL3ooL&

M
67. Khi khng mun ai lm vic vi Workbook c chia sl, ta thc hin:
Tool/protectionN6Eo>c OoEL3ooLNtYch vo structure&
68. g b chc nng bo v bng tYnh, ta thc hin:
Tools/protection/unprotect sheet.
69. bo v cu trc mt Workbook ta thc hin:
Tool/protectionN6Eo>c OoEL3ooLN)ch vo PE-c-E>&
70. Cch t mt khu cho file Excel?
l.Tool/option/security...
2. File/save as/tool..
7l. Cu trc hm AND l?
= And(gi trl,gi tr 2,..)
Q A$"R@o%)ca=1S@o%)ca=DTU
72. Cu trc ca hm OR l?
= Or(gi trl,gi tr 2,..)
Q OER@o%)ca=1S@o%)ca=DTU
73. Cu trc ca hm NOT l?
= Not(Logical)
74. Cu trc ca hm lF l?
=if(biu thc k,gtril, gtri 2)
=if(Logical Test,ValueiffalseSVVa=->W)<WE->XU
75. Hm AND c th c cc tham s no di y?
And,Or,Not.
76. Hm OR c th c cc tham s no di y?
And,Or,Not.
77. Chn p n ng?

78. Cng thc lF(AND(34,45),l,0) tr v kt qu l?
l.
79. Cng thc NOT(AND(OR(34,45),23)) tr v kt qu l?
False.
80. Cu trc hm LEN l?
m di k t.
8l. Cu trc hm RlGH l?
=Right( Text,numchars).

Y
82. Kt qu ca cng thc RlGHT(HNiVitNam) l?..
Name
83. Kt qu ca cng thc LEFT(HNiVitNam) l?..
Name.
84. Kt qu ca cng thc
LEFT(HNiVitNam,6)RlGHT(HNi VitNam,8) l?..
Name.
85. Kt qu ca cng thc LEN(MlD(HNiVitNam,4,3))+LEN(ihc)
l?
Name .
86. Kt qu ca cng thc SUM(l3,7,-l0)+AVERAGE(l2,0,3) l :
l5.
87. tYnh tng vi l iu kin (trc tip) th chn hm no?
Sumif.

88. m s trng trong vng d liu chn hm no?
Countblank.
89. m s cha d liu chn hm no?
Counta.
90. Kt qu ca cng thc SEARCH(inh,Minhtinh) l?..
Name.

9l. Hm PV() dng ..
TZ$h %)F E h)/$ [) c\a 8 LhoC$ (7- *&
92. Hm FV() dng ..
TZ$h %)F E *+$% =a) c\a 8 LhoC$ (7- *&
93. Cu trc ca hm PV().
=(rate, nper, pmt, FV,type).
94. Cu trc ca hm FV()
=(rate, nper, pmt,PV, type).
95. Cu trc ca hm PMT()?
=(rate,nper,PV,FV,type).

10
96. Cu trc c bn hm RATE?
=(nper,pmt, PV,FV,type).
97. Cu trc hm NPER()?
=(rate,pmt,PV,FV,type).
98. Hm NPER() dng
TYnh s k thanh ton.
99. Hm PMT dng
TYnh s tin u t tng k
l00. Hm RATE dng
TYnh li sut.
l0l. TYnh gi tr tng lai ca mt khon u t c li sut c nh v c chi
tr
c nh theo k vi cc khon bng nhau mi k.Ta s dng hm no
sau y?
FV.
l02. TYnh gi tr hin ti ca mt khon u t. Ta dng hm no sau y?
PV.
l03. TYnh s tin thanh ton c nh tng k cho mt khon vay vi li sut
khng
i. Ta s dng hm no sau y?
PMT.
l04. Tr v s k ca mt khon u t, da trn cc khon thanh ton bng
nhau
nh k v li sut khng i. Ta s dng hm no sau y?
NPER.
l05. Vi hm FV(rate, nper, pmt, pv, type), tham s type c th nhn
nhng gi
tr no?
0,l.
l06. Vi hm PV(rate, nper, pmt, fv, type), tham s type c th nhn
nhng gi
tr no?
0,l.
l07. Vi hm PV(rate, nper, pmt, fv, type), tham s type c ngha nh th

11
no?
Type l : 0, thanh ton cui k.
Type l : l, thanh ton u k.
Tham s b b qua th mc nh l : 0
l08. Vi hm FV(rate, nper, pmt, pv, type), tham s type c ngha nh
th
no?
Type l : 0, thanh ton cui k.
Type l : l, thanh ton u k.
Tham s b b qua th mc nh l : 0
l09. Vi hm PMT(rate, nper, pv, fv, type), tham s type c ngha nh
th
no?
Type l : 0, thanh ton cui k.
Type l : l, thanh ton u k.
Tham s b b qua th mc nh l : 0
ll0. Vi hm PV(rate, nper, pmt, fv, type), tham s no l gi tr ty chn?
FV,TPE.

lll. Vi hm FV(rate, nper, pmt, pv, type), tham s no l gi tr ty chn?
PV,TPE.
ll2. Mi k gi 5 triu ng ng ti ngn hng A, li sut 8/nm, trong
thi gian 24 thng. TYnh tng s tin nhn c sau 2 nm?
l29.67 triu.
ll3. Trong cc hm ti chYnh nh FV, PV, NPER,... khi no ghi gi tr m, d-
ng? Chi l m, nhn v l dng.
ll4. Trong cc hm ti chYnh hc, k hiu no ch tham s c
th c hoc khng?
0.
ll5. Bn mun c mt s tit kim l $300,000 sau l0 nm, bit rng li
sut l
3/nm, vy bn phi gi vo ngn hng s tin c tYnh theo cng
thc no sau y?
=Pv(3,l0,0,300.000,0).


1D
ll6. Bn mun c mt s tit kim l $300,000 sau l0 nm, bit rng li
sut l
3/nm, vy bn phi gi vo ngn hng s tin c tYnh theo cng
thc no sau y?
=PV(0.03/l2,l20,0,300000).
ll7. Mt ngi gi vo ngn hng $l0,000 vi li sut 3/nm, u mi nm
gi
thm vo $200, gi trong l0 nm. Vy khi o hn (sau l0 nm), ngi
s
nhn c s tin l bao nhiu (theo cng thc)?
=FV(3,l0,-200,-l0.000,l).
ll8. S d tin gi trong ti khon ngn hng l $5,000 gi thm $l00 vo
u mi thng trong l0 thng, li sut 3/nm. Hi s tin bn nhn -
c sau l0 thng (theo cng thc)?
=FV(3/l2,l00,-l00,-5000,l)=6l40.27.
ll9. Hy chn nhn nh ng cho nghip v sau: Mi thng gi ngn
hng l0
triu ng ng trong l2 thng, li sut 0.85/thng. S d tin gi trong
ti khon ngn hng 500 triu ng ng. TYnh s tin nhn c sau
khi o hn
=FV(0.85,l2,l0,500).
l20. Hy chn nhn nh sai?

l2l. Mua tr gp mt cn h trong 5 nm vi gi 2 t ng, li sut l2/nm.
TYnh
s tin hng thng phi tr cho ngi bn nh (theo cng thc)?
=Pmt(0.l,l0,0,500).
l22. c s tit kim sau l0 nm l 500 triu ng ng, li sut
l0/nm. Vy mi thng bn phi ng c nh mt khon bao nhiu
tin (theo cng thc)?
=Pmt(Thams).
l23. Bn mua tr gp l xe my tr gi 40 triu ng, tr ngay 20, s cn li
tr
vo u mi thng 2 triu ng, li sut l2/nm. Hi sau bao lu th
tr xong khon n trn?
=NPER(thamso).

11
l24. Bn cho vay 500 triu ng, vi li sut l2/nm trong 5 thng. TYnh s
tin mi thng ngi vay phi tr cho bn?
=PMT(l,5,-500.000,0,0) .
l25. S d l khon vay ngy 3l/0l: 700 triu ng. u mi thng (t thng 2
tr
i) vay thm 50 triu ng, li sut l2/nm. TYnh tng s tin phi
tr sau 2
nm?
=FV(thamso).
l26. TYnh li sut mi nm cho mt khon vay $l0,000 trong 2 nm, khi o
hn phi tr c gc ln li l $l2,000?
=RATE(tso).
l27. Gi s bn mun vay $800,000 trong 4 nm, nhn vin ngn hng tYnh
v cho
bit mi thng bn phi tr c gc ln li l $20,000. Vy ngn hng
tYnh li sut hng thng cho bn l bao nhiu?
=rate(4l2,20000,-800000)=l.
l28. Gi s bn mun vay 700,000,000 vn trong 3 nm, nhn vin ngn
hng sau mt hi tYnh ton, phn rng mi thng bn phi tr c gc ln
li l
23,000,000 vn. TYnh li sut nm?
= Rate(thamso).
l29. Mt ngi vay 5 t ng, tr trong l0 nm vi li sut khng i l
l/thng.
S tin ngi phi tr hng nm theo cng thc?
=Pmt(thamso).

l30. Trong ti khon ngn hng c 500 triu ng, u mi thng gi
thm l0
triu ng, li sut 8.8/nm. Hi sau 4 nm ngi c bao nhiu tin?
=FV(thamso).
l3l. Vay $2600 vi li sut 0.2/thng, s tin phi tr hng thng l $l53.
Da vo s liu trn, vit cng thc tYnh ca hm ti chYnh no?
=NPER(0.002,l53,-260)
l32. Nhn mt khon vay $250,000 sau 2 nm phi thanh ton $300,000.
Da vo

1G
s liu trn, vit cng thc tYnh ca hm ti chYnh no?
=Pmt(thamso).
l33. Ti phng n 2 (hnh trn), s tin l triu ng mc 3 l tham s?
PMT.
l34. Da vo hnh trn, quyt nh chn phng n u t, ng A
cn phi lp cng thc ca hm no so snh (Nu khng xt
n cc yu t nh hng khc)?
TYnh Fv() cho phng n 2.
l35. Hy tYnh FV ca phng n 2 (hnh trn)?
=(8.5/l2,36,l000000,-300000000,l).
l36. Hy tYnh Rate ca phng n l (hnh trn)? RATE
(Hnh cho l39 n l42)

1H
l36. TYnh tng s tin Phng v Tun nhn c khi o hn?
=Fv(rate,nper,pmt,pv).
l38. Hng mun rt 500 triu ng cho vay bn ngoi, mong mun thu v
mi
thng 23 triu ng trong vng 24 thng. Vy Hng phi cho vay vi li
sut
l bao nhiu?
=Rate(thamso).
l39. Hng thng ngn hng tng thm l triu ng gp vo gc cho Mai,
hy tYnh
s tin Mai nhn c khi o hn?
=FV(thamso).
l40. Trong nhm hm ti chYnh nu kt qu tr v gi tr c mu v
nm trong ngoc n () th s l?
Kt qu tr v l kiu tin t(currency).
l4l. ng vi tng v trY t l n l0 trong hnh trn thc hin chc nng
g?
l.Tt c,2.CngThc,3.Gi tr,4.nh dng,5.Ch thYch,6.ui tc
nhp liu
7.ng vin,8. rng ct,9.CT v nh dng s,l0.CT v nh dng
s.

1I
l42. A3 nhp 200, tng gi tr ca mt vng d liu thm 200, ti A3
chn
Copy, bi en vng d liu cn tng, chn Paste Special v chn v trY
my
(hnh trn)
ADD.
l43. A3 nhp l0, gim gi tr ca vng d liu l0 ln, ti A3 chn
Copy, bi
en vng d liu cn gim, chn Paste Special v chn v trY my
(hnh trn)?
DlVlCE.

l44. A3 nhp 2, tng gi tr ca vng d liu 2 ln, ti A3 chn Copy,
bi
en vng d liu cn tng, chn Paste Special v chn v trY my
(hnh trn)?
MULTlPL.
l45. A3 nhp 200, gim gi tr ca mt vng d liu i 200, ti
A3 chn Copy, bi en vng d liu cn gim, chn Paste Special
v chn v trY my (hnh trn)?
Subtract.
l46. Da vo hnh trn, chuyn bng d liu t dng ct sang dng hng,
bi en vng d liu, nhp phi chut chn Copy, nhp phi chut chn
Paste Special
v tYch chn?
TRANSPOSE.

1J
l47. Hnh trn l bc no trong cc bc v biu ?
Chn kiu biu .
l48. Hnh trn l bc no trong cc bc v biu ?
V trY t biu .
l49. Dng Biu dng so snh cc d liu theo dng ct?
Column.
l50. Dng biu dng m t thng tin v chng khon l dng biu
?
Stock.
l5l. Biu dng kim t thp th chn?
Pyramid.
l52. chln biu ta thc hin lnh?
lnsert/chart .

1M
l53. Da vo hnh v, y l bc no trong qu trnh v biu ?
Chn vng d liu h)]$ h&
l54. Da vo hnh v, tYch chut vo ty chn Rows c ngha l?
Biu theo dng.
l55. Da vo hnh v, tYch chut vo ty chn Columns c ngha l?
Biu theo ct.

1Y
l56. Da vo hnh v, bc ny dng thc hin chc nng g?
Ty chnh cc thnh phn ca biu .
l57. Da vo hnh v, ng vi vic chn l, 2, 3, 4, 5 thc hin chc nng
g?
- Ch^$ 1 =; )5- (9&
- Ch^$ D =; %)F E E_c -$%S ho;$h&
- Ch^$ 1 =; : EZ (` cha hZch&
- Ch^$ G =; $hb$ "c =)/-&
- Ch^$ H =; %)F E 3C$%&

D0
u t khc, 15%
C phiu Vit
Nam, 1%
!"i phiu, #%
C phiu,
$%
C phiu %&,
#%
C phiu Nh't,
(%
!i)* m+t, 5%
l58. v c biu nh hnh trn, dng ca biu l?
Pie.
l59. Dng ca biu cho S lng l?
linecolumn on 2 Axes.
l60. Dng ca biu cho Mc gi trung bnh l?
Line.
l6l. thay i dng ca S lng, nhp phi chut vo hnh ct v chn?
Chart Type

D1
l62. hin th ct gi tr bn phi nh hnh, chn?
Axes/ second/ value () axis/some data.
l63. thay thay i li vng d liu v biu , chn?
Data range.

(5,,
#$,5
(,,
#5,,
#,,
15,,
1,,
5,,
#$
#5,5
#5
#-,5
#-
#(,5
#(
##,5
V./um0
1p0*
2i3h
4.5
C/.6
l64. Dng biu trn l dng g?
Stock.
l65. Bng d liu v c biu ny gm nhng ct no?
N%;., volume, open, high, low, close.
l66. Bng d liu ca biu ny gm bao nhiu ct?
6.
l67. Da vo hnh v trn, m s cha d liu kiu k t, cng thc
l?
=Countif( , ).
l68. Da vo hnh v trn, m s cha d liu kiu s, cng thc
l?
=Count().
l69. Da vo hnh v trn, cng thc = COUNT(Al:C5) lm cng vic g?
m d liu kiu s.
l70. Da vo hnh v trn, tYnh tng cc s dng, cng thc l?
=sumif(Al:C5 ,0,Al:C5).
l7l. Da vo hnh v trn, cng thc =COUNTBLANK(Al:C5) cho kt qu
l?
0.
l72. Da vo hnh v trn, m s cha chui am, cng thc l?
=Countif(Al:C5,am).
l73. Kt qu ca cng thc =REPLACE(H Ni,2,5,m) l?
Hm.
l74. Kt qu ca cng thc =SEARCH(an,Hi an ngp trn hoa,6) l?

Value.
l75. Kt qu ca cng thc=RlGHT(Cng ngh,SEARCH(an,Lan
can,2)) l?
h.
l76. Kt qu ca cng thc =REPLACE(Where are you from?,l5,4,now)
l?
Where are you now?
l77. Kt qu ca cng thc =LEFT(H Ni,3)TRlM( Nam
Ninh) l?
H; Na8 N)$h&

l78. Kt qu ca cng thc =MlD(LOWER(H Ni Vit Nam),4,8) l?
N) V)/&
l79. Kt qu ca cng thc=UPPER(MlD(l am student,6,7)) l?
Student.
l80. Kt qu ca cng thc =COUNT(a,b,2,3)+COUNTA(a,b,0,l) l ?
I&
l8l. Kt qu ca cng thc =SUM(AVERAGE(l5,5,l),-l0,3) l?
0&
l82. Biu thc =ABS(-5) cho kt qu l?
H&
l83. Biu thc = FACT(4) cho kt qu l?
DG&
l84. Biu thc = POWER(-3,2) cho kt qu l?
Y&
l85. Biu thc = SRT(9) cho kt qu l?
1&
l86. Biu thc = lNT(8.9) cho kt qu l?
M&
l87. Biu thc =lNT(-8.9) cho kt qu l?
-Y&
l88. Biu thc = MOD(20,3) cho kt qu l?
D &
l89. Mun bit ngy thng nm hin ti ca h thng my tYnh ta s dng
hm?
=today( ).
l90. Mun bit ngy hin ti trong h thng my tYnh ta s dng hm?
=day(today( )).
l9l. Mun bit hm nay l ngy bao nhiu trong h thng my tYnh ta s
dng
hm?
=day(today()).
l92. Mun bit thng ny l thng bao nhiu trong h thng my tYnh ta s
dng
hm? =month(today( )).

l93. Hm =EAR(TODA()) tr v gi tr l?
Nd8 h)/$ [) Eo$% h/ h0$% 8F. Z$h&

l94. Cu trc tng qut ca hm DATE l?
=date(year, month,day) (month,day,year).

l95. Cu trc tng qut ca hm TlME l?
=time(hour,minute,second).
l96. Mun bit h thng my tYnh by gi l my gi ta s dng hm?
QNoORU&
l97. Biu thc = FACT(SRT(9)) cho kt qu l?
I&
l98. Biu thc = FACT(3)+ABS(-6) cho kt qu l?
1D&
l99. Biu thc = FACT(POWER(-2,3)) cho kt qu l?
Num
200. Biu thc = SRT(ABS(-l6)) cho kt qu l?
G&

DJ
20l. Biu thc = SRT(POWER(5,2)) cho kt qu l?
H&
202. Biu thc = SRT(lNT(49/5)) cho kt qu l?
1&
203. Biu thc = SRT(MOD(49,5)) cho kt qu l
D&
204. Biu thc = lNT(POWER(4,2)/-3) cho kt qu l?
-I&
205. Biu thc = lNT(SRT(l8)) cho kt qu l?
G&
206. Biu thc = MOD(FACT(4)/5) cho kt qu l?
G&
207. Biu thc = ROUND(l2.67,MOD(4,3)) cho kt qu l?
1D&J&
208. Biu thc =PRODUCT(MOD(l7,3),3) cho kt qu l ?
I&
209. Biu thc = REPT(HUBT,MOD(9,5)) cho kt qu l ?
HUBT HUBT HUBT HUBT.

2l0. Biu thc = PRODUCT(2,FACT(3),4) cho kt qu l ?
GM&
2ll. Biu thc = SRT(0)+FACT(3) cho kt qu l ?
I&
2l2. Biu thc = MOD(FACT(3),3) cho kt qu l ?
0&
2l3. Biu thc = MOD(30,SRT(l6)) cho kt qu l ?
D&
2l4. Biu thc = MOD(20,FACT(3)) cho kt qu l ?
D&
2l5. Biu thc = POWER(4,SRT(4)) cho kt qu l ?
1I&
2l6. Biu thc = POWER(FACT(3),2) cho kt qu l ?
1I&
2l7. Biu thc =HOUR(TlME(l0,20,30)) cho kt qu l?
10&
2l8. Biu thc =MlNUTE(TlME(l0,20,30)) cho kt qu l?
D0&
2l9. Biu thc =SECOND(TlME(l0,20,30)) cho kt qu l?
10&
220. Biu thc =DA(l5-Apr-20l3) cho kt qu l?
1H&

DM
22l. Gi s ngy hm nay l 30/07/20l3, biu thc =DA(TODA()) cho kt
qu

l?
30.
222. Biu thc =DA(DATE(20l3,l0,05)) cho kt qu l?
0H&
223. Biu thc =MONTH(NOW()) tr kt qu l g?
ThF$% h)/$ [) c\a 8ae Z$h&
224. Biu thc =MONTH(30,07,20l3) cho kt qu l?
Value
225. Biu thc =MONTH(DATE(20l3,08,05)) cho kt qu l?
0M&
226. Biu thc =EAR(DATE(20l3,08,05)) cho kt qu l?
D011&
227. Al c gi tr:l7/08/l990 v ngy h thng: l0/08/20l3. Biu thc
D1&
=EAR(NOW()) - EAR(Al) cho kt qu l?
228. Da vo hnh trn, cng thc tYnh tui cho G6?
=(today( )-E6)/365.
229. Gi s ngy hin ti ca h thng l 28/ll/20l3, ti G6 g cng thc
=EAR(TODA())-EAR(E6), kt qu l?
D1&
230. Da vo hnh trn, cng thc tYnh tui cho G6?
=(today( )-E6)/365.
23l. Biu thc =MAX(DA(DATE(20l3,l2,l0)),8,l5) cho kt qu l?
1H&
232. Biu thc =lNT(MONTH(DATE(20l3,09,l0))/2) cho kt qu l?
G&
233. Biu thc =MOD(HOUR(TlME(l0,l5,25)),2) cho kt qu l?
0&
234. Biu thc =SRT(MlNUTE(TlME(l0,25,09))) cho kt qu l?
H&

DY
235. Biu thc = DA(20/l0/20l3)+EAR(20/l0/20l3) cho kt qu l?
Value
236. Biu thc = DA(20/l0/20l3)+SECOND(TlME(l0,l5,20)) cho kt
qu l?
Value
237. TYnh tng c iu kin ta dng hm g?
=Sumif().
238. Cu trc ca hm DSUM
=Dsum(database,file,criteria).
239. Cu trc ca hm DCOUNT?
=Dsum(database,file,criteria).
240. Cu trc chung ca nhm hm D l?
=Dsum(database,file,criteria).
24l. Cu trc ca hm lNDEX l?.
=index(array,rownum,columnnum).
=index(reference,rownum,columnnum,areanum).
242. Cu trc ca hm MATCH
=match(lookupvalue,lookuparray,matchtype).
243. Cu trc ca hm VLOOKUP?
=vlookup(lookupvalue,tablearray,colindexnum,rangelookup).
244. Cu trc ca hm HLOOKUP?
=vlookup(lookupvalue,tablearray,rowindexnum,rangelookup).
245. Cu trc ca hm CHOOSE l?
=choose(indexnum,valuel,value2).
246. Cu trc ca hm DCOUNTA
= Dcounta(database,file,criteria).
247. Cu trc ca hm DAVERAGE
= Dcounta(database,file,criteria).
248. Chc nng ca hm COUNTlF l?
= countif(range,criteria).
249. Lookupvalue trong hm VLOOKUP tha mn iu kin g?
Gia tri lookupvalue phi nm trong vng tm kim.

10
250. Rangelookup trong hm HLOOKUP c gi tr mc nh bng?
Ra$%>W=ooL-6 co %)a E) =a 0 ho`c 1&
25l. Nu rangelookup trong hm VLOOKUP bng l th tablearray phi
tha mn iu kin g?
Dc =)/- Eo$% :f$% (0) ch)4- 6hC) g46 d$% "7$ h>o c (7- )5$&
252. Nu rangelookup trong hm HLOOKUP bng 0 th tablearray phi
tha m
iu kin g?
Dc =)/- Eo$% :f$% (0) ch)4- Lhh$% 6hC) g46 d$% "7$&
253. Matchtype trong hm MATCH c gi tr ngm nh l?
0&
254. Matchtype trong hm MATCH bng 0 th lookuparray phi tha mn
iu kin g?
D =)u khng cn sp xp trc.
255. Matchtype trong hm MATCH bngl th lookuparray phi tha mn
iu kin g?
D liu sp xp tng dn.
256. Matchtype trong hm MATCH c gi tr bng -l th lookuparray phi
tha mn iu kin g?
D liu sp xp gim dn.
257. Tham s field trong nhm hm D l g?
Ct cn ly.

258. Da vo hnh v trn, cng thc =SUM(Al:A5) c kt qu l?

11
DG&
259. Da vo hnh trn, cng thc =Al+A3+A5 c kt qu l?
1H&
260. Da vo hnh trn, ti D2 g =Al+B2, khi sao chp sang El, kt qu
l?
iR2jk
26l. Da vo hnh trn, ti D3 g =$Al+B$3, khi sao chp sang E4, kt qu
l?
-40.
262. Da vo hnh trn, ti D4 g =SUM(A4:B$5), sao chp sang E5, kt
qu l?
D0&
263. Da vo hnh trn, ti E2 g =$A$l/A3, sao chp sang E4, kt qu
l?
iDIVN0k
264. Da vo hnh trn, cng thc =MAX(A2:C3)+MlN(A5:C5) c kt qu
l?
H1&
265. Biu thc = lNT(AVERAGE(8,ABS(SRT(-9)),8)) cho kt qu l?
iNlmk
266. Biu thc = SUM(SRT(9),FACT(3),8) cho kt qu l?
1J
267. Biu thc = MlN(5,SRT(l6),FACT(3),POWER(3,2),8) cho kt qu l?
G&
268. Biu thc = OR(FACT(3)POWER(3,2),SRT(4)=2)) cho kt qu l?
TRl2&
269. Biu thc = MAX(FACT(3),POWER(3,2),8) cho kt qu l?
Y
270. Biu thc = PRODUCT(SRT(ABS(-9)),2,3) cho kt qu l?
1M&
27l. Biu thc = ABS(FACT(3)-POWER(3,2)) cho kt qu l?

1D
1&
272. Biu thc =ROUND(AVERAGE(SRT(9),POWER(3,2),FACT(0)),l) cho
kt qu l?
GS1
273. t quy tc nhp d liu thc hin cc bc no?
m>$- "aa -! :a=)"a)o$&
274. sp xp mt CSDL, nu thao tc?
m>$- "aa -! PoE&
275. Chc nng ca SubTotal l?
TZ$h ton v tng hp d liu theo nhm.
276. s dng lnh Subtotal, t chc CSDL, thao tc theo cc bc?
Bl: Sp xp ct cn nhm theo chiu tng hoc gim dn.
B2: Chn vng d liu.
B3: M Menu Data/ Subtotals

277. C my cch lc d liu ?
D&
278. lc d liu ta thao tc?
m>$- "aa -! <)=>E&
279. lc d liu t ng ta thao tc?
m>$- "aa -! <)=>E -! a-o<)=>E&
280. thc hin c chc nng Lc theo tiu chun (vng iu kin) ta thao
tc?
m>$-"aa -! j)=>E -! a":a$c> <)=>E&
28l. tng hp d liu theo nhm ( c sp xp) trn vng CSDL, s
dng ?
S dng chc nng Subtotals.
282. sp xp d liu, s dng chc nng?
S dng chc nng Sort.
283. lc d liu theo vng iu kin (tiu chun), s dng chc nng?
A":a$c> <)=>E

11
284. Bn cnh vic nhp d liu trc tip trn a ch, cn cch nhp d
liu no?
A- "-$% 8>$- "aa -! <oE8
285. tng hp d liu theo nhm ( c sp xp) trn vng CSDL, s
dng chc nng?
S dng chc nng Subtotal.
286. Cu trc hm SUBTOTAL l?
QP-3oa=R<-$)o$W$-8SE><1SE><DTU&
287. Functionnum trong hm SUBTOTAL c th nhn cc gi tr no?
11 %)a E) R 1-11U&
288. Refl, ... trong hm SUBTOTAL, c th l ti a bao nhiu vng?
2gc>= D001 :9 E*nc =; DY
To 2gc>= D00J =; DHG&
289. Nu functionnum trong hm SUBTOTAL c gi tr l l, tng ng vi
hm
g?
H;8 A-8&
290. Nu functionnum trong hm SUBTOTAL c gi tr l 2 tng ng
vi hm g?
H;8 co-$&
29l. Nu functionnum trong hm SUBTOTAL c gi tr l 3 tng ng vi
hm g?
H;8 a:>Ea%>&
292. Nu functionnum trong hm SUBTOTAL c gi tr l 4 tng ng
vi hm g?
H;8 8ag&
293. Nu functionnum trong hm SUBTOTAL c gi tr l 5 tng ng vi
hm g?TF6 F$
H;8 8)$&
294. Nu functionnum trong hm SUBTOTAL c gi tr l 6 tng ng
vi hm g?
H;8 6Eo"-c&

1G
295. Nu functionnum trong hm SUBTOTAL c gi tr l 9 tng ng vi
hm g?
H;8 A"D>:6&
296. Nu functionnum trong hm SUBTOTAL c gi tr l l0 tng ng
vi hm g?
H;8 VaE&
297. Nu functionnum trong hm SUBTOTAL c gi tr l ll tng ng
vi
hm g?
H;8 :aE6&
298. Data ltems trong Pivot Table c kiu d liu g?
T>gS $-83>E ho`c "a> )8>&
299. Khi to Pivot Table ta c th v trY ca n u?
Ah>> h)/$ [) ho`c Ph>> 8n)&
300. to bng tng hp bng Pivot ta thao tc?
m>$- "aa -! 6):o a3=> a$" 6):ochaE E>6oE-! 6):o a3=>&
30l. Da vo hnh trn, tYnh gi tr cho TB vi s trnh tng ng, cng
thc l?
QRRHIp1 q IHpG q IIp1 q rIp1 q KIpI q @IpDUND1U
302. Da vo hnh trn, tYnh gi tr cho Xp th th dng hm?
H;8 Ea$L&
303. Da vo hnh trn, tYnh gi tr cho Xp loi th dng hm?
H;8 )<&
304. Da vo hnh trn, a ra gi TB ln nht dng hm?
H;8 8ag&
305. Da vo hnh trn, tYnh tng tin hc bng ca cc sinh vin,
dng hm?

1H
H;8 P-8&
306. Da vo hnh trn, tYnh tng tin hc bng ca cc sinh vin xp
loi Kh, dng hm?
H;8 P-8)<&
307. Da vo hnh trn, a ra tng s sinh vin xp loi Xut sc dng
hm?
H;8 co-$)<&
308. Da vo hnh trn, cng thc cho B3 l?
H;8 QBEo66>ERTE)8Ra1UU&
309. Da vo hnh trn, cng thc cho C3 l?
H;8 Q-66>E Ra1U&
3l0. Da vo hnh trn, cng thc cho ct E3 l?
H;8 Q P-3P)->Ra1Ss tSE>6Rt-tS=>$Ra1UUU&
3ll. Da vo hnh trn, cng thc cho ct F3 l?
H;8 Q =><R a1S P>aEchRt tSa1UU &
Ho`c Q P>aEchRt tSa1SP>aEchRt t S a1Uq1U&
3l2. Da vo hnh trn, cng thc cho ct G3 l?
H;8 Q E)%hR a1S=>$Ra1U-P>aEchRt tSa1SP>aEchRt tSa1Uq1UU&

1I
3l3. Da vo hnh trn, a ra gi tr th trong tun dng hm g?
Q chooP>RO>>L"a.RaDUSsc$sSsh-DsT&&sh-JsU&
3l4. Da vo hnh trn, cng thc tYnh cho D2 l?

QIjRjDQuNd8$h-v$uSIjRCDQDSuDYuSIjRORRCDQGSCDQISCDQYSCDQ11USu10uSu11uUUSIjRCDQDSuD
MuSIjRORRCDQGSCDQISCDQYSCDQ11USu10uSu11uUUU&
3l5. Da vo hnh trn, E2 tr v kt qu l 20l3, s dng cng
thc?
Q .>aERaDU&
3l6. Da vo hnh trn, cng thc tYnh cho F2 l?
QIjRANDRmODRw2ARRADUSGUQ0SmODRw2ARRADUS100U<!0USuNd8
Nh-v$uSuNd8 Khh$% Nh-v$sU&
3l7. Da vo hnh trn, mun kim tra Bl l s chn, s ll, s 0, s
dng cng thc?
Q )<R31Q0Ss Po 0sS )<R8o"R31SDUQ0SsP0 chx$sSsP0 =ysUU&
3l8. Da vo hnh trn, mun kim tra Bl l s m, s dng, s 0, s
dng cng
thc?
Q )<R31Q0SsPo 0sS )<R31<0USsP0 z8sSsP0 "*+$%sU&
3l9. Biu thc = AVERAGE(l5,2,TRUE) cho kt qu l?
I&
320. Biu thc =SUM(FACT(3),POWER(-3,2)) cho kt qu l?
1H&
32l. Li DlV/0 xut hin khi no?
Kh) co 8o 6h>6 )$h ch)a cho 0&
322. Li REF xut hin khi no?
Li tham chiu.
323. Biu thc = SRT(-9) cho kt qu l?

1J
i$-8k
324. Biu thc=SRT(-9) c kt qu l li NUM, cch sa cng thc trn
b
li ny?
QP{ERa3PR-YUU&
325. hin th cng thc thay bng hin th gi tr trong th thc hin
nh th
no?
Too= -! o6)o$ -! :)>OP -! <oE8-=aP&
326. b ch t ng tYnh ton trong Excel?
Too= -! o6)o$ -! cac-=a)o$ -! a-o8a)c&
327. Vi bng d liu trn, tYnh s h tiu dng, ti Ml4 g cng thc?
QCOlNTIjRIG|I1HSuT)5- "f$%uU&
328. Vi bng d liu trn, tYnh tng thnh tin h tiu dng, ti Nl4 g
cng thc?
QAlmIjRIG|m1HSuT)5- "f$%uSmG|m1HU&
329. Vi bng d liu trn, tYnh tng tin ca cc h c thnh tin
500000 th
cng thc l?
QAlmIjRNG|N11Su!H00000uS NG|N11U&
330. Vi bng d liu trn, tYnh trung bnh thnh tin ca h c hnh thc s
dng l Kinh doanh th cng thc l?
QAlmIjRIG|I11SuK)$h "oa$huSNG|N1HUNCOlNTIjRIG|I11SuK)$h "oa$huU&

1M
33l. m s sinh vin gii tYnh N hoc hc bng t l20,000 tr ln th
g cng thc?
QDCOlNTRjH|}11S1S~1H|C1JU&
332. tYnh tng hc bng ca cc sinh vin c gii tYnh Nam, g cng
thc?
QAlm IjRjH|}11SsNAmsS}H|}11U&
333. tYnh tng hc bng ca cc sinh vin c gii tYnh Nam v TB ln
hn 7,
g cng thc?
QDAlmR2H|}11S1DS21I|j1JU&
334. m s sinh vin c nm sinh =l994 hoc TB7 nhp cng thc?
QDCOlNTRDH|}11S1S I1I|r1JU&
335. TYnh tng s sinh vin c gii tYnh N v Xp loi Xut sc, cng thc
l?
QDAlmR2H|}11S1SB1I|}1IU&
336. TYnh tng hc bng sinh vin c gii tYnh N hoc c hc bng
=l20,000 th
g cng thc?
QDAlmR2H|}11S1DS~1I|C1JU&

1Y
337. Da vo hnh trn, Xp loi cho sinh vin, ti 6 ta nhp cng thc?
Q)<RROI!YSs?-a
AacsUS)<RM<OI<YSsG)o)sUS)<RJ<OI<MSsKhasUS)<RI<OI<JSsT~KsUS)<RH<OI<ISsT~sUSsw>
-sU&
338. Da vo hnh trn, Gi s tYnh c Xp loi, tYnh Hc bng, ti
R6 nhp cng thc?
Q)<RR}IQs?-a
PacsSsD00000sUS)<R}IQsG)o)sSs1D0000sUS)<R}IQsKhasSsJ0000sUSs0sU&
339. Gi s tYnh c Xp loi, tYnh gi tr cho Hc bng, ti R6 g
cng
thc?

Q)<RR}IQs?-aPacsSsD00000sUS)<R}IQsG)o)sSs1D0000sUS)<R}IQsKhasSsJ0000sUSs0sU&

G0
340. Da vo hnh trn, tYnh PCCV, ti 2 ta g cng thc?

Q)<RRGDQsGsSsD000000sSIjRGDQsBGsSs1H00000sUSIjRGDQsTBsSs1000000sUSIjRGD
QsBBsSsH00000sUSs0sU&
34l. Da vo hnh trn, in d liu cho ct Phng ban, ti l2 nhp?
=lF((LEFT(C2,2)=AA,K4 ho[chsUSIjRLEFT(C2,2)=AB,H;$h chZ$hsUSIj
LEFT(C2,2)=AC,K4 oF$sUU&
342. Da vo hnh trn, in cng thc cho ct Khu vc, ti H2 g?

QIjRRmIDRDDSGS1UQsAsSs1sUSIjRmIDRDDSGS1UQs~sSsDsUSIjRmIDRDDSGS1UQsCsSs1sUU&
343. Da vo hnh trn, in cng thc cho ct Loi hnh SD, ti l2 g?
=lF((LEFT(D2,2)=SXsSsAC$ g-sUS)<R LEFT(D2,2)=TDsSsT)5-
"f$%sUSIjRLEFT(D2,2)=KD,Kinh doanhUU&
344. Da vo hnh trn, in cng thc cho ct n gi, ti 2? (Theo 3 cch
khc nhau)
Df$% V=ooL-6SH=ooL-6 L4 h6 :n) Ij :; I$">g L4 h6 :n) mach&
345. Da vo hnh trn, in cng thc cho ct S trong M, ti K2 g?
(Theo 3
cch khc nhau)
Df$% V=ooL-6SH=ooL-6 L4 h6 :n) Ij :; I$">g L4 h6 :n) mach&
346. Da vo hnh trn, gi s tYnh c gi tr cho ct Loi hnh SD, in
cng thc cho ct n gi, ti 2 g?
QV=ooL-6RIDSA'Y|'2'11SIjRmIDRDDSGS1UQsAsS1SIjRmIDRDDSGS1UQs~sSDS1UUS0U

G1
H$h 1R 3 P-$%U
H$h D R 3 P-$%U

GD
H$h 1R 3 P-$%U
347. t mc cnh bo ngi dng nhng vn cho php nhp d liu nu
vi
phm quy tc, trn hnh 3 chn?
KaE$)$%&
348. t mc cho hin th thng bo nhng cho php nhp d liu nu
vi phm quy tc, trn hnh 3 chn?
I$<oE8a)o$&
349. Nu hnh 3 mc Style chn Stop, khi vi phm quy tc th?
N%d$ cC$ :)/c $hv6&
350. Nu hnh 3 mc Style chn lnformation, khi vi phm quy tc th?
H)]$ h hh$% 3Fo $h*$% cho 6h6 $hv6&
35l. t mc khng cho nhp d liu nu vi phm quy tc, trn hnh 3
chn?
ATOB&
352. thit lp quy tc nhp theo danh sch, ti hnh l chn?
@)P &
353. thit lp quy tc nhp cho s c phn thp phn, ti hnh l chn?
D>c)8a=&

G1
354. thit lp quy tc nhp cho s nguyn, ti hnh l chn?
Kho=> $-83>E&
355. thit lp quy tc nhp cho d liu kiu ngy, ti hnh l chn?
Da>&
356. Ti hnh l, mc Allow chn Text Length quy nh nhp d liu?
";) :d$ 3C$&
357. Ti hnh l, mc Allow chn Custom quy nh nhp d liu?
m ($h "[$% 3[$ {-. ($h 3$% ch$% hc c\a 8$h &
358. Ti hnh 2, hin th tiu Thng bo, trn hnh 3 g vo mc?
T)=>&
359. Ti hnh 2, hin th dng Vi phm nhp liu, trn hnh 3 g vo
mc?
2EEoE maPPa%>&
360. Ti hnh 2
36l. sp xp vng d liu ca bng l, nu trn hnh l tYch chn No
header row
th bi en vng no?
~h) (>$ :f$% AG|GM&
362. sp xp vng d liu, hnh l tYch chn Header Row th bng l
bi en vng no?
~h) (>$ :f$% A1|GM&
363. sp xp vng d liu, bng l bi en vng A3:G8 th hnh l mc

GG
My data has range tYch chn?
No h>a">E EoO&
364. Hnh l ti Sort by chn Ch s mi, tYch vo Ascending th tn ch
h c
sp xp theo th t?
Td$% "7$&
365. Hnh l ti Sort by chn Ch s c, tYch vo Ascending, ti Then by
chn Ch
s mi, tYch chn Ascending, th tn ch h c sp xp theo th t?
Td$% "7$&
366. Hnh l ti Sort by chn Ch s c, tYch vo Descending, ti Then by
chn
Ch s mi, tYch chn Descending, th tn ch h c sp xp theo
th t?
G)a8 "7$&
367. Hnh l ti Sort by chn Ch s c, tYch vo Ascending, ti Then by
chn Ch
s mi, tYch chn Descending, th tn ch h c sp xp theo th t?
Td$% "7$ &
368. Hnh l ti Sort by chn Ch s c, tYch vo Descending, ti Then by
chn
Ch s mi, tYch chn Ascending, th tn ch h c sp xp theo
th t?
G)a8 "7$&
369. Mun tYnh tng S trong M theo Loi hnh SD bng l, hnh l
mc At each change in chn?

GH
A0 Eo$% m&
370. Mun tYnh tng S trong M theo Loi hnh SD bng l, hnh l
mc Use function chn?
A-8&
37l. Mun tYnh tng S trong M theo Loi hnh SD bng l, hnh l
mc Add subtotal to?
Loi hnh SD &
372. Mun m s h theo Loi hnh SD bng l, hnh l mc Use
function
chn?
Co-$&

373.Mun m s h theo Loi hnh SD bng l, hnh l mc Add subtotal
to?
Loi hnh SD.
374. thay th Subtotal c th tYch chn vo mc no ca hnh l?
R>6=ac> c-EE>$ P-3oa=&
375. Nu tYch chn vo mc Page break between groups hnh l, th thc
hin chc nng no?
2gc>= P ch$ cFc "- $% Ea$% Pa- 8) $h,8 Z$h P-3oa=&
376. chln du ngt trang gia mi nhm, hnh l tYch chn mc?
Page break between groups.
377. hy chc nng Sutotal, hnh l chn?
R2mOV2 A@@&

GI
378. Lc d liu cho ct Tn, chn Custom, mc l chn equals, mc 2 g:
H?, hi lc ra my bn ghi tha mn?
1&
379. Lc d liu cho ct Tn, chn Custom, mc l chn equals, mc 2 g:
H, hi lc ra my bn ghi tha mn?
1&
380. Lc d liu cho ct Tn, chn Custom, mc l chn equals, mc 2 g:
H, hi
lc ra my bn ghi tha mn?
0&
38l. Lc d liu cho ct Tn, chn Custom, mc l chn contains, mc 2
g: H, hi lc ra my bn ghi tha mn?
G&
382. Hnh l ct Tui chn Custom, ti l chn does not equal, ti 2 g 20,
lc ra
c bao nhiu bn ghi tha mn?
1&
383. Hnh l ct SBD chn Custom, ti l chn does not equals, ti 2
g: ????D, lc ra c bao nhiu bn ghi tha mn?
1&
384. Hnh l ct Ton CC chn Custom, ti l chn is greater than, ti 2 g 7,
tYch chn And, ti 3 chn is less than, ti 4 g l0, lc ra c bao nhiu
bn ghi

GJ
tha mn?
D&
385. Hnh l ct SBD chn Custom, ti l chn contains, ti 2 g A, ti ct
GT, kYch chn Nam, lc ra c bao nhiu bn ghi tha mn?
D&
386. Lc d liu cho ct Tn, chn Custom, mc l chn ends with, mc 2
g: h, hi lc ra my bn ghi tha mn?
D&
387. Mun lc ra nhng sinh vin sinh vo Th 7 hoc Ch nht, s dng
Advanced
Filter, ti B9 g cng thc?
Df$% h;8 oERU&

388. Mun lc ra nhng sinh vin sinh t thng 8 n l2, s dng Advanced
Filter,
ti C9 g cng thc?
Df$% h;8 a$"RU&
389. Mun lc ra nhng sinh vin sinh vo Th 7 hoc Ch nht, s dng
Advanced
Filter, ti hnh l mc List range chon vng?
'C'D|'2'I&
390. Nu lc bng Advanced Fitler, hnh l mc List range l g?
a Ch Vf$% Dc @)/-&
39l. Nu lc bng Advanced Fitler, hnh l mc Criteria range l g?
a Ch :f$% )9- K)/$&
392. Nu lc bng Advanced Fitler, hnh l mc Copy to l g?
N4- 3[$ 8-0$ Co6. Pa$% $+) LhFcS 3[$ hb. ch^$ $+) 3 (7-&

GM
393. Mun lc ra nhng sinh vin sinh t thng 8 n l2, s dng Advanced
Filter,
ti C9 g cng thc?
Df$% h;8 a$"RU&
394. S dng chc nng Pivot, tng hp c d liu nh hnh l, trn hnh 2 s
ko trng no vo Drop Row Fields Here
Bh#$% 3a$&
395. S dng chc nng Pivot, tng hp c d liu nh hnh l, trn hnh 2 s
ko trng no vo Drop Column Fields Here?
G)o) Z$h&
396. S dng chc nng Pivot, tng hp c d liu nh hnh l, trn hnh 2 s
ko trng no vo Drop Data ltems Here?
Thc =$h&
397. S dng chc nng Pivot, tng hp c d liu nh hnh l, trn hnh 2
ko trng Thc lnh vo phn no?

GY
Drop Data ltems Here?
398. Bng d liu trn, Phng ban c ko vo v trY no trn Pivot?
Drop Row Fields Here?
399. Bng d liu trn, Chc v c ko vo v trY no trn Pivot?
Drop Column Fields Here?
400. Bng d liu trn, Bng Pivot s dng hm g tng hp d liu?
A-8&
-----------------o0o------------------