Вы находитесь на странице: 1из 6

PALO MAYOMBE PALO MONTE, CONGO Y KIMBISA,

Tienda esoterica
TODA CONSULTA CAUSA HONORARIOS, ATIENDO EN MEICO, D!"! CONSULTAS
PERSONALI#ADAS
$PALO SIMPLEMENTE SIGNI"ICA ARBOLES DADO %UE ESTA RELIGION
DESCIENDE DE LA CREENCIA A"RICANA ANTIGUA EN LA CUAL EL MUNDO ES
HABITADO POR ESPIRITUS Y SE RE"IERE A LOS ARBOLES SAGRADOS EN LOS
CUALES HABITAN LOS ESPIRITUS
LA RELIGION E PALO MAYOMBE SE PRACTICA MUNDIALMENTE& CUBA BRASIL,
E!U!A MEICO, 'ENE#UELA, REPUBLICA DOMINICANA, HAITI, ETC!
EISTEN 'ARIAS RAMAS 'ARIAS CASAS DE PALO C(U CON SUS PROPIAS
RAMAS& BRILLUMBA, MAYOMBE Y KIMBISA!
A LOS PALEROS Y PALERAS SACERDOTES Y SACERDOTI#AS EN PALO
MAYOMBE, ESPECIALISTAS EN ADI'INACION, TAMBIEN SE LES LLAMA TATA PAPA
O YAYA MAMA
PARA LLEGAR A ESTA RELIGION PROCEDENTE DEL CONGO, EN A"RICA, SE
RE%UIERE UNA PREPARACION %UE SE LLE'A A CABO CON PURI"ICACIONES,
ROMPIMIENTOS, ETC!
I)a*en
+%UE ES EL PALO,
Pa-o Monte,Pa-o Ma.o)/e, Ki)/isa, Re*-as de Kon*o o Pa-o Con*o
E- Pa-o Ma.o)/e, --a)ada si)0-e)ente co)o 1Pa-o,2 es 3na de -as re-i*iones a4ricanas
53e e)i*ro . se e60andi7! Co)o La Santer8a . e- Cando)/-e, )e9c-a -a re-i*i7n de-
c:a)anis)o a4ricano, con -os e-e)entos de- es0iritis)o, de )a*ia . e- cato-icis)o! S3
ori*en est; en -a re-i*i7n <4ricana de- Con*o! "3e tra8do 0or -os esc-a=os!
Ha. 3na di4erencia i)0ortante entre Pa-o . otras re-i*iones, )ientras 53e -a Santer8a,
Cando)/-e, etc!, se sincreti9aron con e- Cato-icis)o 0ara 0rote*er a s3s 0racticantes
esc-a=i9ados, contra -a 0ersec3ci7n, -a Re*-a de Pa-o o Ki)/isa, era sincreti9ada en
<4rica, c3ando e- cristianis)o 43e introd3cido 0or -os e60-oradores es0a>o-es!
$Pa-o$ si)0-e)ente si*ni4ica, 1<r/o-es!2 La re-i*i7n de Pa-o desciende de -a creencia
a4ricana anti*3a, en -a c3a- e- )3ndo es :a/itado 0or es08rit3s, . e- no)/re se re4iere a
-os ;r/o-es sa*rados en -os c3a-es -os es08rit3s :a/itan!
E- N?)ero de Cre.entes . Practicante es Desconocido! E- Pa-o se 0ractica
M3ndia-)ente 0ero 0rinci0a-)ente en C3/a, Brasi-, -os Estados Unidos, M@6ico,
'ene93e-a etc! Ha. =arias casas de 0a-o, cada 3no con s3s 0ro0ias ra)as! Las );s
conocidas son& Bri--3)/a, Ma.o)/e, . Ki)/isa!
E- C-ero& Un sacerdote iniciado es --a)ado Pa-ero o Pa-era si es :e)/ra, es0ecia-istas
entrenados en )a*ia . adi=inaci7n! A- Pa-ero(a ta)/iAn se -e --a)a 1Tata2 BPa0aC o
1Ya.a2 BMa)aC!
I)a*en
Para ser )ie)/ro& Uno se con=ierte en 3n N*3e. o :iDo(a NEisi, 0or -a iniciaci7n, 0ero
antes de ad)itirse, se :ace 3na cons3-ta es0irit3a- 0ara deter)inar si es ace0tado 0or
-os es08rit3s! Entonces, A-(e--a 0asaran 0or 3na cere)onia --a)ada nEi)/a 1ra.a)iento2
Entrena)ientos adiciona-es se re53iere 0ara con=ertirse en 3n Tata o Ya.a . 0ara
0oseer 3na N*an*a!
E- te)0-o consa*rado de 3n Pa-ero(a se --a)a M3nanso, o casa! So-a)ente 3n Pa-ero
co)0-eto iniciado(a . en 0osesi7n de 3na Prenda 03ede a/rir 3n M3nanso!
La )a.or8a de -as tradiciones de Pa-o son ora-es, . 0asan de 0ro4esor a- iniciado! Ho.
en d8a )3c:os tatas :an decidido escri/ir -i/ros 0ara 0asar e- conoci)iento a -a
0osteridad, as8 53e cada )aestro tiene s3 0ro0io -i/ro
Se tra/aDa en -as casas de Pa-o a-rededor de 3na Derar538a de es08rit3s, --a)ada
Ki)03n*3-o, M03n*os, NEita, NEisi! Es08rit3s e-e)enta-es de -a nat3ra-e9a 53e :a/itan
-os ;r/o-es, e- a*3a, -os etc! -os es08rit3s ancestra-es 0oderosos 53e se re-acionan con
e- Oric:a de Santer8a! M3c:a de -as 0r;cticas de Pa-o se centra a-rededor de cana-i9ar
e- 0oder de estos es08rit3s 0ara -os 0ro07sitos te)0ora-es . es0irit3a-es! Esto se -o*ra
con sacri4icios . o4rendas . -a 0r;ctica de -a )a*ia! La :erra)ienta centra- de -a
adoraci7n de Pa-o es La Prenda, o N*an*a! La Prenda es 3n ca-dero consa*rado de-
:ierro, 53e contienen e- G3ia de- iniciado! La Prenda se --ena de 3na =ariedad de cosas
53e 4aci-iten -a co)3ni7n con -os es08rit3s& :3esos, tierra 0ara -os es08rit3s de -os
)3ertosF -os ;r/o-es . -as :ier/as sa*radas, etc! cosas 53e a-*3nos :an as3)ido 53e
son e-e)entos de -a 1osc3ridad2 o de- )a-, son de :ec:o e-e)entos de 0r;cticas
c:a)anicas )3. anti*3as!
Los es08rit3s de Pa-o se co)3nican con -a 0r;ctica de- es0iritis)o, o -a )ediaG3nidad, .
con -a adi=inaci7n! Todos estos )Atodos son a0rendidos 0or -os iniciados!
Herar538a es0irit3a- en Pa-o&
I Nsa)/i G La Deidad s30re)a, E- Creador, e- dios 53e ri*e . *o/ierna so/re todo -os
seres . e- 3ni=erso!
I NEitas G Es08rit3s e-e)enta-es de -os de ;r/o-es, de -os r8os, de- aire, etc!
I M43)/e B "3)/eF M3ertosC G 4antas)as, es08rit3s de -os )3ertosF ante0asados
I E**3nG Es08rit3s ancestra-es de *ran 0oder!
I M03n*os J "3er9as, 53e son e53i=a-entes a -os Oris:as de Santer8a o a- Loas de
'odo3F . co)0arten )3c:os -os no)/res . caracter8sticas! Kstos ta)/iAn se re4ieren
co)o 1NEisi!2
A-*3nos M03n*os de Pa-o . s3 Asociaci7n&
I L3cero, )ensaDero de -o Dios . e- *3arda de -os ca)inos! Co)o Le*/a de 'odo3n .
E-e**3a de Santeria, A- es 3n tra)0oso, . a )en3do in4anti- e i)0et3oso! L3cero se
retrata a )en3do co)o 3n dia/-o c7)ico, con -os ca-9ones . co-aF s3 e)/-e)a es 3n
*ara/ato!
I Cente--a, Go/ierna -os ce)enterios, =ientos, . e- )ercado! La asocian a -a O.a de
Santer8a . a Ma)an Bri*itte de 'odo3n!
I
Sara/anda, NiEisi de- :ierro, de -a san*re, de -a *3erra, . de -a =en*an9a di=ina! K- es
e53i=a-ente a O*o3n de Santeria . de 'odo3n!
I Siete Ra.os, tiene do)inio so/re e- re-;)0a*o . e- 43e*o! K- es -a 0ersoni4icaci7n de -a
D3sticia, de -a 0asi7n, . de -a ins0iraci7n, . se re-aciona con C:an*o!
I Madre A*3a, Go/ierna e- ocAano, )aternidad, . creati=idad! La re-acionan con
Ye)a.a( Ie)oDa!
I Ma)a C:o-a, Go/ierna -os r8os, de- a)or, . -a /e--e9a! La re-acionan con Er93-ie . con
Os:3n!
I Tie)/-a Tierra, creador de -a tierra . de -a :3)anidad, ri*e e- 3ni=erso! Lo re-acionan
con O-3d3)are de Santeria!
O/ser=ancias re53eridas, restricciones& Ha. 0er8odos de castidad . a.3no 53e se
re53ieren en ocasiones! Se 0ro:8/e -a :o)ose63a-idad!
C-a=e de -a cond3cta& E- siste)a Atico de Pa-o es a-*o ?nico! Se cree 53e :a. dos
43er9as en e- 3ni=erso, . 53e -os dese53i-i/rios en estas 43er9as dan -3*ar a -as
inD3sticias, -a des*racia, etc! Los 0racticantes, 3san -os es08rit3s 0ara aD3star estas
43er9as nat3ra-esF a =eces 0ara e- a)or o e- dinero, 0ara -a sa/id3r8a o c3rar, o
=en*arse de -os ene)i*os . otras )3c:as cosas!
I)a*en
ELEKE EL COLLAR BANDERA o COLLAR DE PALO
E- co--ar /andera es 3n atri/3to de -a Ra)a de Pa-o Ma.o)/e BPa-erosC 3na de s3 -a/or
o 43nci7n es -a de 0rote*er a s3 0ortador contra toda )a-dad . da>o, es 3na *ran 43er9a
contra -as ad=ersidades 53e 03eden acaecer a s3 d3e>o! D;ndo-e 43er9as 0ara sa-ir
tri3n4ante en c3a-53ier e)0resa o sit3aci7n!
Ta)/iAn son 3sados e indis0ensa/-es 0or todos a53e--os 53e :acen tra/aDos de )a*ia
d;ndo-eS 0oder adiciona- a s3s :ec:i9os . a3n 0ara a53e--as 0ersonas 53e :acen
tra/aDos de -i)0ias . reco*i)ientos as8 co)o todos -os tra/aDos 43ertes en 0a-o, en -as
)isas es0irit3a-es, e=ita 53e es08rit3s de)on8acos o )a-A=o-os nos sor0rendan . 0asen
0or nosotros!
En A- se re0resentan -os di4erentes M3ertos, N*an*os, N*an*as, M03n*3s . "3er9as
Nat3ra-es! %3ines -o 0ortan son -os iniciados en Pa-o Ma.o)/e . c3a-53ier otra 0ersona
a -a 53e se -e :a.a entre*ado co)o res*3ardo o 0rotecci7n!
Re0resenta rea-)ente -os 0oderes de- Pa-o Ma.3)/ero . co)o ta- es 3sado 0ara tener
)ando . contro- so/re -os es08rit3s . en c3a-53ier o/ra de )a*ia, es )3. 0oderoso! E-
co--ar de /andera o co--ar de 0a-o, 53e es -ar*o . se 3ti-i9a cr39ado! E- Co--ar Bandera
a0-ica a c3a-53ier N*an*o o N*an*a 0or tener todos -os ca)inos inc-3idos de esta
ra)a! Este co--ar 03ede ser 3sado 0or e- :o)/re o -a )3Der 0ara a.3dar a -o*rar s3s
)etas!
MITOS Y "ALSAS IDEAS& Es 3na as3nci7n co)?n 53e Pa-o es 3na 4or)a de )a*ia
ne*ra, 0or53e e- Pa-ero 03ede e-e*ir tra/aDar con N43)/es, o de -os es08rit3s 1-392, o
con NdoEi, es08rit3s 1osc3ros2 o 4antas)as! Las )a-diciones no son tan co)3nes en -a
0r;ctica de- 0a-o! La 0rinci0a- )eta de E- Pa-o, esta re-acionada a- i*3a- 53e con todas
-as re-i*iones en -a "e, e- desarro--o . creci)iento es0irit3a- de -39 . 0ro*reso! a3n53e
i*3a- 53e en c3a-53ier tradici7n o re-i*i7n, :a. sie)0re -os 53e e60-otar;n .
ca0ita-i9ar;n e- )iedo nat3ra- de -as 0ersonas a -o desconocido 0ara c3-ti=ar 0oder,
as3star a ene)i*os, o -o*rar 3na re03taci7n!
Una 4a-sa idea )3. co)?n es 53e Pa-o 4or)a 0arte de Santer8a . es -a cara osc3ra de
-a santer8a! Esta con43si7n 03ede ser de/ido a 53e -os iniciados en Santer8a ta)/iAn
0ersi*3en e- ra.a)iento en Pa-o, . a -a tendencia de a-*3nos santeros(a de cons3-tar a
-os Pa-eros! Pa-o, sin e)/ar*o, 3na re-i*i7n se0arada, . )ientras 53e es si)i-ar de
)3c:as )aneras a -a Santer8a, es 3na "e se0arada con 3n ori*en di4erente!