Вы находитесь на странице: 1из 224

J. R.

Ward
Fekete Tr Testvrisg 2.
Ulpius-hz Knvkiad! "udapest# 2$$% &'rd(ts alap)ul sz'lgl! *+, J. R. Ward, -'ver .ternal
/ szerztl az Ulpius-hz Kn0kiad!n( *eg)elent, 1)stt szeret
.lksz2let3en4 5egse3zett szeret
.zt a knvet neked a)nl'*.
Kezdet3en ne* nag'n *ent nek2nk# uge6
/ztn )'33an *egis*ertelek# s 3eld szerette*.
Kszn*# h'g engedted# h'g
a te sze*eden kereszt2l lssa* a vilg't#
s eg ideig a te 7ipd3en )r)ak.
/nnira... gnr+ vag8
9'pright : Jessi7a "ird# 2$$;
/li rights reserved
<ungrin translati'n : -uk7s -szl!n# 2$$%
: Ulpius-hz Knvkiad!# 2$$%
=>"? @A% @;B 2CD ECE %
Ksznetnilvn(ts
Ki&e)ezsek s tula)d'nnevek *agarzata
Fgtelen hlval a Fekete Tr Testvrisg-s'r'zat 'lvas!inak. Gnk nlk2l a testvreknek ne* lenne
h'l lakniuk.
Tel)es sz(ve*3l kszn* nektek,
Karn >'le*# Kara 9esare# 9laire Hi'n. Kara Welsh# s
R'se <illiard.>zeretettel a 7sald'*nak s a 3artai*nak# vala*int ne* *Il! tisztelettel a vgreha)t!
3iz'ttsg'* tag)ainak, >ue Jra&t'nnak# dr. Jessi7a /ndersennek s "ets Faughannak.
Fekete Tr Testvrisg,
5agasan. kpzett v*p(r har7's'k szvetsge# akik a &a)ukat vdik az /lantas'k Trsasga ellen. /
&a)'n 3el2li &a)ne*es(tsnek ksznheten a testvrek rendk(v2li &izikai s *entlis kpessgekkel
rendelkeznek# vala*int kpesek a g'rs ng!g(tsra. T33nire ne* vr szerinti testvrek. /
testvrisg3e 7sak az ker2lhet 3e# akit az egik tag )avas'l. Ter*szet2knl &'gva agressz(vak#
szeretnek titk'l!zni# s 7sak *aguk3an 3(znak. / 7ivil lak'ssgt!l elszigetelve lnek# s *ini*lis a
kap7s'latuk a t33i trsadal*i 'sztllal# kivve# ha tpllk'zniuk kell. -egends alak'k# a
v*p(rtrsadal'* tisztelettel vezett tag)ai. 9sak nag'n sIl's sr2ls 'k'zhat)a a hallukat# *int
pldul lvs vag ksszIrs a sz(v3e.vrra3sz'lga,
Fr&i vag ni v*p(r# akit eg *sik v*p(r ural*a alatt tart# h'g tpllk'zsi ignt kielg(tse. /
vrra3sz'lga-tarts egre ritk33# 3r a trvn *g ne* tik)a.
kivlaszt'ttak,
?i v*p(r'k# akiket arra vlaszt'ttak ki# h'g az Krzt sz'lgl)k. /z ariszt'kr7ia tag)ainak tekintik
ket# 3r ink33 szelle*ileg# *int id3eli s(k'n vannak eg2tt. Kevs vag se**i kap7s'lat't ne*
tartanak &enn &r&iakkal# 3r az Krz k(vnsgra hzassg't kthetnek a har7's'kkal# h'g a &a)
&enn*arad)'n. Jv3e lt! kpessggel rendelkeznek. / *Ilt3an a testvrisg eged2lll! tag)ainak
tpllk'zsi igneit elg(tettk ki# ezt a gak'rlat't az'n3an a testvrek eltrltk.
h+sgesek,
/ sz'lgk 'sztlnak tag)a a v*p(rtrsadal'*3an. Rgi# k'nzervat(v sz'ks szerint sz'lgl)k
uraikat# a*ihez hag'*n's ruhzat s viselkeds trsul. Kpesek ki*enni a nap&nre# de visz'nlag
ha*ar regszenek. Ltlagletk'ruk kr2l3el2l tszz v.
/z Lrnk,
=dtlen 3ir'dal'*# ah'l a hal'ttak I)ra tallk'znak szeretteikkel# s t'v33lpnek az rkkval!sg3a.
/z els 7sald,
/ v*p(r'k kirla s kirln)a# vala*int ger*ekeik# ha vannak.
paran7s'l!,
Fr&i v*p(r# aki &elesg2l vett eg nt. 5egengedett# h'g eg &r&i t33 nt is &elesg2l vlassz'n
*agnak.
leelan,
"e7z ki&e)ezs. >za3ad &'rd(ts3an annit tesz, Mlegdrg33 kin7se*M.
/lantas'k Trsasga,
Jilk's'k rend)e# akiket az N*ega h(v'tt letre# azzal a 7llal# h'g a v*p(r'kat kiirtsk.
alantas,
/z /lantas'k Trsasgnak tag)a# llek nlk2li e*3er# akinek az a 7l)a# h'g kiirtsa a v*p(r'kat. 9sak
akk'r hal *eg# ha sz(ven szIr)k. <a ne*# k'rltlan ideig lhet. ?in7s sz2ksge evsre vag ivsra# s
kptelen a szeOre. =dvel a ha)a# 3re s szivrvnhrt)a elvesz(ti pig*ent tartal*t# s ki&akul.
<a)a szke# ar7a &ak!sz2rke# sze*e vilg's lesz. "a3ahintp'r-illata van. "eavatsa utn# a*elet az
N*ega vgez el# *indig *agnl tart eg ker*iaurnt# a*el3e a sz(vt helezik# *iutn
eltv'l(t'ttk a test3l.
ter*ken idszak,
/ ni v*p(r'k ter*ken idszaka# ltal3an kt napig tart# s ers szeOulis vg k(sri. Kr2l3el2l
t vvel az utn kvetkezik 3e elszr# *iutn a n tvlt'z'tt# azt kveten pedig 7sak t(zvente
egszer. "iz'n's *rtk3en *inden &r&ire hatst gak'r'l# ha eg ter*ken idszak3an lv n
kzel3en van. Feszles idszak ez# *ivel kn-nen kitrhetnek har7'k# vag k'n&liktus'k
ad!dhatnak a verseng &r&iak kztt# &leg# ha a n ne* &r)ezett.
%
/z N*ega,
J'n'sz# *isztikus alak# akinek leg&33 7l)a a v*p(rtrsadal'* *egse**is(tse# *ert *egharagud'tt
az Krzre. =dtlen 3ir'dal'*3an ltezik# hatal*as ere)e van# * letet ne* tud tere*teni.
her7eg,
/ v*p(rariszt'kr7ia leg&els szint)e# kzvetlen2l az els 7sald s az Krz kivlaszt'tt)ai utn
kvetkezik a rangltrn. .33e a rteg3e sz2letni kell# ne* truhzhat!.
perzsel,
/z egn kritikus gengesgre utal. / gengesg lehet 3els - pldul szenvedl3etegsg - vag
k2ls -# *'nd)uk eg szeret.
r(tus,
/ 3e7s2let visszall(tsnak ritulis *!d)a# a*elet a srt &l a)nl &el. / srtett# ha el&'gad)a#
*egvlaszthat)a a &egverne*et# a*ellel lesI)t a srtre# aki vdekezs nlk2l kntelen elszenvedni
a t-*adst.
/z Krz,
5isztikus ln# a kirl leg&33 tan7sad!)a# a v*p(rar7h(vu* rz)e# vala*int az el)'g'k szt'szt!-
)a. =dtlen 3ir'dal'*3an ltezik# s rendk(v2li ervel rendelkezik. Kpes letet tere*teni. (g h'zta
ltre a v*p(r'k trsadal*t is.
&l,
?i v*p(r# aki eg &r&ihez tart'zik. / nk ltal3an 7sak eg &r&it &'gadnak el pr)ukknt# *ivel a
&r&i v*p(r'knl nag'n ers a territ!riu* vdel*e.
/ Kripta,
/ Fekete Tr Testvrisg szent s(r)a. >zertartsi ter2let is eg3en# vala*int az alantas'k urninak az
rzhele. /z itt *egtart'tt szertarts'k kz tart'zik a 3eavats# a te*ets s a testvrek ellen
&'ltat'tt &egel*i el)rs'k. / testvrisg tag)ain# az Krzn s a 3eavatand! )ellteken k(v2l senki
*s ne* lphet 3e ide.
Ltvlt'zs,
.g v*p(r letnek kritikus idszaka# ekk'r vlik &elntt. Frt kell innia az ellenkez ne* egik
tag)3!l# h'g let3en *aradhass'n. / &'la*at utn *r ne* tud ki*enni a nap&nre. .z ltal3an
hIszas veinek kzepn kvetkezik 3e. Fan 'lan v*p(r# aki ne* li tIl az tvlt'zst# elss'r3an a
&r&iak kztt. /z tvlt'zs eltt a v*-p(r'k &izikailag gengk# szeOulisan retlenek# s ne*
&'gk'nak a testi vgakra# vala*int ne* tudnak lthatatlann vlni.
v*p(r,
/ <'*' sapienstl elk2ln2lt &a) tag)a. / v*p(r'knak vrt kell inniuk# h'g lni tud)anak# * az e33l
nert er ne* s'kig tart. /z tvlt'zst kveten# a*el ltal3an hIszas veik kzepn k-
vetkezik 3e# ne* tudnak ki*enni a nap&nre# s rendszeresen kell vrt inniuk valaki vn)3!l. ?e*
kpesek eg harapssal tvlt'ztatni az e*3ereket v*p(rr# vag azzal# h'g a vr2ket isszk# ritka
eset3en az'n3an hzas'dhatnak vel2k. Kpesek lthatatlann vlni# a*ik'r akarnak. .hhez az'n3an *eg
kell nug'dniuk# k'n7entrlniuk kell# s ne* vihetnek *agukkal se**i nehz trgat. Ki tud)k trlni
az e*3erek e*lkeit# &eltve# h'g rvid tvI e*lkekrl van sz!. .gesek tudnak 'lvasni *s'k
g'nd'latai3an. /z tlagletk'ruk nhn ezer v# eges esetek3en *g ennl is t33.
visszatr,
/z a sze*l# aki lve visszatrt az Lrnk3!l. ?ag tisztelettel veszik kr2l# s 3e7s2lik
szenvedseirt.
E. &e)ezet
- / &en3e# F# a hall3a kergetsz8 - *'ndta "ut7h NM?eal# *ikz3en &eltIrta a &ehrne*+s &i!k)t eg
pr &ekete sele*z'knirt. Fehr pa*utz'knit tallt helette.
. ?'# vr)unk 7sak8 Rakadt eg elegns &eketre. ?e* tIl nag gzele*.
<a a hall3a kergetnlek# zsaru# azt hisze*# *s
g'nd'd is lenne# *int eg pr z'kni.
"ut7h sz'3atrsra pillant'tt. Red >'O-ra)'ng! v'lt# *int # s a leg)'33... vagis az egik leg)'33
3art)a a kett kz2l.
/z a kt &r&i# akik a legkzele33 lltak h'zz# trtnetesen *indketten v*p(r'k v'ltak.
Fish'us a zuhan'zst!l &el&riss2lve )tt ki&el a &2rdsz'33!l. Perekra trlkzt 7savart#
duzzad! *ell-iz*ait s vastag kar)t az'n3an ne* &edte se**i# iz*'s &elstestt sze*lre tette.
1ppen eg &ekete 3r aut!skeszt+t hIz'tt tet'vlt 3al kezre.
5usz) elh'rdan'd az sszes ruh*at6 - krdez
te "ut7h.
Fish'us elvig'r'd'tt# s ke7skeszaklla &elett kivillant'tta h'sszI sze*&'gt.
Nlan &in'* az anaguk.
5irt ne* kred *eg Fritzet# h'g h'zass'n neked is6
TIlsg'san le&'glal)a# h'g kielg(tse a te ruhzk'dsi szenvedledet# haver.
<t igen# "ut7h *'stan3an &edezte &el *ag3an divatr2lt 3els n)t. Ki g'nd'lta# h'g ilen is
lak'zik 3enne6 5gse* lehet 'lan nag &eladat# nhn tu7at I)# sele* &ehrne*+t rendelni.
/kk'r *a)d *egkre* n.
5i7s'da gavallr8 &elelte gIn'san F# s htrasi*(t'tta &ekete ha)t. / halntkra tet'vlt *inta
eg pillanatra lthat!v vlt# *a)d I)ra elt+nt a ha)a alatt. 5a este is sz2ksged van k'7sira6
=gen# ksz &elelte "ut7h# s *eztelen l3t 3eledugta eg Ju77i-papu7s7ip3e.
5arissh'z *sz6
"ut7h 3!lint'tt. =gen. 5eg kell vgre tudn'*# h'g llnak kz
t2nk a d'lg'k.
F'lt eg 'lan rzse# h'g ne* lesz kedvez a vlasz.
?ag'n rendes n.
=gen# egsz 3izt'san ezrt ne* vlasz'lt a h(vsaira. /z ilen nk ne* nag'n kedvelik az
eOzsarukat# plne ha az'k *g a 0hiskt is szeretik# legenek akr v*p(r'k# akr e*3erek. Qersze az
a tn# h'g az ut!33iak kz tart'z'tt# szintn ne* )av(t'tt a helzeten.
?'s# Rhage s n *a este el*eg2nk a Flsze*+3e inni vala*it. <a van kedved# gere utnunk# ha
vgeztl...
5indketten &elkaptk a &e)2ket# a*ik'r hang's dr*3lst hall'ttak. 5intha valaki &altr k'ssal
dngette v'lna a 3e)rati a)t!t.
Fish'us *egigaz(t'tta derekn a trlkzt.
.z a &i7k! *egtanulhatn vgre# h'g kell hasznlni a 7sengt8
"eszlhetnl vele. R* ne* hallgat.
Rhage senkire ne* hallgat.
Fish'us ki*ent# h'g kinissa az a)t!t.
/*ik'r a dr*3ls *egsz+nt# "ut7h 'da*ent &'la*at'san garap'd! nakkend-g+)te*nhez.
.g halvnkk "ri'nit vlaszt'tt# &elha)t'tta inge leg'*3'lhat! gallr)t# s a sele* nakkendt a
naka kr tekerte. /*ik'r t*ent a nappali3a# 2Qa7 hang's zen)e ellenre is hall'tta a kt 3art)a
3eszlgetst.
5a)dne* &elnevetett. 1lete s'rn s'k helen *eg&'rdult *r# nhn kz2l2k ne* v'lt tIl szpnek
nevezhet# de s'ha ne* g'nd'lta v'lna# h'g a vgn hat v*p(rral &'g eg hz3an lni. 1s rszt vllal
a har7uk3an# *ivel *usz) *egvdeni2k egre 7skken ltsz*I# re)tzkdve l &a)uk tag)ait. 5r
is a Fekete Tr Testvrisghez tart'z'tt. Kk hr*an pedig re*ek tri!t alk'ttak.
Rhage a testvrisg t33i tag)val eg2tt a &p2let3en lak'tt# az udvar sze*kzti 'ldaln# de a
tr')ka gakran tart!zk'd'tt "ut7h s Fish'us laks3an# a*elet I)a33an Jdrnek neveztek. .z a
hel pal'tnak t+nt ahh'z az 'dIh'z kpest# a*el3en "ut7h k'r33an *eghIzta *agt =tt
*indkett)2knek k2ln hl!sz'3)a s &2rdsz'3)a v'lt# a*ellett *g v'lt 3enne eg h'sszI# kesken
k'nha s eg nappali# a*elet 3artsg's# p'szt*'dern# &iatal's st(lus3an rendeztek 3e, 3r
2lgarnitIra# 7sI7s*insg+ plaz*atv# 7s'7s!asz-ta( s sp'rttskk *inden&el.
/*ik'r "ut7h 3elpett a nagsz'33a# *egpillant't-
ta Rhage aznap estre sznt ltzett. Fekete 3r vihar-ka3t)a lert a 3'k)ig# alatta &ekete
atltt viselt# a*elet 3et+rt a &ekete 3rnadrg3a. /z ltzetet &ekete# vasalt 'rrI 7siz*a
egsz(tette ki. Rnzsre a v*p(r llegzetelll(t!an gnr+nek t+nt. 5g eg 'lan ki*'nd'ttan
heter'szeOulis &r&i sze*3en is# *int "ut7h.
/ gaze*3er 'lan )!kp+ v'lt# h'g az *g a &izika trvneinek is ellent*'nd'tt. >zke ha)a htul
rvidre v'lt n(rva# ell h'ssza33ra hagva. >ze*e 'lan kk v'lt# *int a tr!pusi !7en. /r7a 'lan
tkletes# h'g *ellette *g "rad Qitt is rIt kiska7snak hat'tt.
.l3+vl k2lse)e ellenre ne* v'lt az a *a*a ki7si &iaR t(pusI &r&i. 1ppen ellenkezleg. / rag'g!
k2ls *gtt stt s hall's d'l'g re)tztt# a*ivel az els pillanat3an tiszt3an v'lt az# aki a
sze*3e nzett. Nlan &i7k! 3en'*st keltette# aki az klvel intzi el a nzeteltrseket# de
*'s'l'gva# *g akk'r is# ha a k2zdele* hev3en a sa)t &'gt is kikpi.
5i a helzet# <'ll0''d6 krdezte "ut7h.
Rhage el*'s'l'd'tt. Kivillant'tta len+gz#
h'sszI sze*&'gakkal d(sz(tett &ehr &'gs'rt.
=de)e indulni# zsaru.
/z g szerel*re# v*p(r# ne* v'lt elg tegnap6 /z a vrs d*'n elg k'*'lan nzett ki. <t *g
a nvre8
=s*ersz. 5indig hes vag'k.
?a igen# szeren7s)re a nk vgelthatatlan s'ra gett a vgt!l# h'g kielg(tse lland! tvgt.
G pedig# isten irgal*azz'n neki# el is vette *indazt# a*it &elk(nltak. ?e* iv'tt# ne* d'hnz'tt# a
nket visz'nt Ig &alta# ah'g senki *s# akit "ut7h valaha is*ert.
5rpedig )! nhn z+rs alakkal sszeh'zta *r a s'rs.
Rhage Fish'usre nzett.
=de)e &elltznd# haver. Fag taln eg szl tr2lkz3en akarsz a Flsze*+3e )nni6
?e s2rgess8
/kk'r 7sipkedd *agad8
Fish'us &lllt az asztal *elll# a*elen anni sz*(tste7hnikai 3erendezs v'lt#-h'g *g "ili
Jates is izgal'*3a )tt v'lna tle. .z v'lt a paran7sn'ki kzp'nt# ah'nnan a testvrisg egsz 3irt'kt
&igelte s &el2gelte a 3izt'nsg't 5indent ellenrizni tud'tt# a &p2letet# a &ld alatti
kikpzkzp'nt't# a Kriptt# a Jdrt# vala*int az alagItrendszert is# a*el az eges p2leteket
sszekttte eg*ssal. 5indent innen irn(t'tt, a &elhIzhat! a7lrednket# a*eleket az sz-szes
a3lakra &elszereltek# a zrakat az a7la)t!k'n# a sz'3k h*rsklett# a villant# a 3izt'nsgi
ka*erkat s a kapukat.
Fish'us eged2l szerelte 3e az egsz rendszert# *ieltt a testvrek hr'* httel ezeltt
3ekltztek v'lna. /z p2letek s az alagutak az E@$$-as vek ele)n p2ltek# * az az!ta eltelt id
legnag'33 rsz3en ne* hasznltk ket. / )Ilius3an trtntek utn az'n3an dnts sz2letett# h'g
a testvrisg *+kdst eges(tsk s *egszilrd(tsk# ezrt *indannian idekltztek.
Fish'us 3e*ent a sz'3)3a# Rhage pedig elvett a zse33l eg nal!kt. Kih*'zta a pir's
7s'*ag'l!pap(r3!l# s a sz)3a dugta. "ut7h *agn rezte a tekintett. 5eg se* lepdtt# a*ik'r a
v*p(r sz!3a elegedett vele.
.l se* hisze*# h'g (g ki7s(pted *agad# zsaru.
9sak a Flsze*+3e *eg2nk. .z a 7u77 *g h'zzd kpest is tIlzs# ne* g'nd'l'd6 5andzsettag'*3#
nakkend... s persze *ind I)# uge6
"ut7h lesi*(t'tta *ellkasn a "ri'ni-nakkendt# *a)d &elvette T'* F'rd-zak!)t# a*el p'nt'san
illett a &ekete nadrgh'z. ?e* akart Rhage-dzsel 5arissr!l 3eszlni. 1ppen elg v'lt# a*ik'r F-vel
*egtrgaltk# ne* akarta *'st is &elh'zni. 5eg ht *it is *'ndhatna6
/*ik'r ut'l)ra tallk'ztunk let*ad'tt# az ut!33i hr'* ht3en visz'nt ker2l. 1n pedig ahelett#
h'g venn* a 7lzst# 'da*egek h'zz# s Ig knrgk *int eg ktsg3eesett szerel*es.
?e* sz(vesen h'zak'd'tt v'lna ezzel el 5r. Tkletes eltt# *g akk'r se*# ha a &r&i
trtnetesen )! 3art)a v'lt.
Rhage ttette sz)3an a nal!kt a *sik 'ldalra.
Lrul) el neke* vala*it8 5irt &'glalk'z'l 'lan s'kat a ruhiddal# ha ne* hasznl'd ki a v'nzerdet6
Sg rte*# 7sak &igele*# ah'g egik nt a *sik utn k2ldd el# aki a 3r3an *eg akar is*erkedni
veled. 9sak ne* a hzassgra tart'gat'd *agad6
Pe igen. (g ll a helzet. 5egtart!ztat'* *aga*# a*(g ne* vezetek valakit az 'ltr el.
Ugan *r# haver# tnleg szeretn* tudni8 Fan valaki a lthatr'n6
/*ik'r "ut7h ne* &elelt# s 7sak n*a 7snd v'lt a vlasz# Rhage halkan &elnevetett.
=s*ere*6
"ut7h sszehIzta a sze*t# s az'n tprengett# va)'n ha*ara33 3e&e)ezdik-e a 3eszlgets# ha
ne* *'nd neki se**it. /ligha. <a Rhage egszer vala*it
elkezdett# addig le ne* szllt a t*r!l# a*(g *aga 3e&e)ezettnek ne* tekintette. UganIg
3eszlgetett# ah'g gilk'lt.
/ v*p(r sz'*'rIan *egrzta a &e)t.
?e* kr 3elled6
T5a este kider2l.
"ut7h *egnzte# *enni pnz van nla. Tizenhat v a rendrsgnl ne* igazn t*te tele a zse3eit.
1s *'st# h'g a testvrekkel v'lt6 /nni zldhasI d'llr lapult a tr7)3an# h'g alig 3(rta elklteni.
T>zeren7ss vag# zsaru. "ut7h rpillant'tt.
T.zt h'g rted6
T >'ksz'r g'nd'lta* r# va)'n *ilen lehet eg rtkes n *ellett *egllap'dni.
"ut7h elnevette *agt. / &i7k! val!sg's szeOisten v'lt. -egends n&al! a &a) tag)ai kzt. Fish'us
szerint az apk el*esltk a r!la kering trtneteket a &iaiknak# a*ik'r az'k elg rettek lettek
h'zz# h'g *eghallgassk. 5r a puszta g'nd'lat is a3szurdnak t+nt# h'g <'ll0''d egszer
*egns2l.
Rhage ar7a *egrndult# s el&'rdult.
J!sg's isten# 7sak ne* k'*'lan g'nd'lta6
TU# ne haragud)# ne* akartalak...
TJ!l van# se**i g'nd T&elelte# s is*t &elt+nt a *'s'l az a)kn# a sze*e az'n3an sz'*'rI *aradt.
Nda*ent a sze*eteskukh'z# s 3eled'3ta a nal!ka pl7ik)t a sze*t3e.
T5ehet2nk vgre6 5r un'*# h'g *indig vrn'* kell rt'k# &iIk.
T
5ar -u7e 3egrd2lt a garzs3a# s lell(t'tta <'nda 9ivi7)t. R*eredt a h!laptra# a*el vele
sze*3en l!g'tt a &alra &elakasztva.
Fradtnak rezte *agt# 3r a nap)a ne* v'lt ki*er(t. .g 2gvdi ir'd3an tele&'nh(vs'kat
&'gadni s aktkat rendezni se* &izikailag# se* *entlisan ne* *egterhel. .z *g ne* ind'k'lta a
&radsgt.
Fag taln ppen ez v'lt a lneg. 5ivel ne* )elentett sz*ra kih(vst a nap# a se**ittevs3e
&radt 3ele.
-ehet# h'g itt lenne az ide)e# h'g visszatr)en a gerekekhez6 Fg2l is ez az# a*it tanult# erre
kpeztk ki. .z v'lt az# a*it szeretett. /*i ltette. / kis autista 3etegei kzt lenni# seg(teni ket
a33an# h'g kpesek legenek a t33i e*3errel k'**uniklni. .z a *unka k'*'l sikereket h'z'tt#
*ind sze*les# *ind szak*ai tren. / ktves kihags ne* az dntse v'lt
-ehet# h'g &el kellene h(vnia a kzp'nt't# s *egkrdezni# van-e 2reseds. <a nin7s# akk'r nknt
)elentkezhetne vala*i &eladatra# a*(g ne* akad *s.
=gen. <'lnap &el is &'g)a ket h(vni. ?in7s rtel*e t'v33 vrni.
5eg&'gta a tsk)t# s kiszllt a k'7si3!l. Kilpett a garzs3!l# s *ikz3en az n*+kd
garzsa)t! le7suk!d'tt *gtte# elre *ent# a hz el# a p'staldh'z. Kivette a leveleket# vgignzte
a sz*lkat# s 3eleszag'lt a 7s(ps 'kt!3eri )szak3a. Nrrluka kitgult /z sz eg )! h!nappal
azeltt *r vgkpp ki+zte a narat# s eg Kanad3!l rkez hideg lgra*lattal 3eksznttt.
=*dta az szt. Fle*ne szerint ?e0 V'rk lla* szaki rszn gnr+ v'lt ez az vszak.
9ald0ell# a vr's# ah'l sz2letett# s ah'l *inden val!sz(n+sg szerint *eg is &'g halni# t33 v'lt# *int
7supn eg hel# eg !rni aut!Itra 5anhattantl. .z *r az lla* szaki rszt )elentette. 9aldie-t T
ah'g a heliek a vr'st neveztk Ta <uds'n &'l! 'szt'tta kett# s 'lan v'lt# *int 3r*el *sik#
kzepes *ret+ nagvr's /*erik3an. F'lt 3enne gazdag s szegn neged. Feszles ker2let s
3izt'nsg's krnk. RWal-5art# Target 3evsrl!kzp'nt'k s nhn 57P'naldMs. 5Izeu*'k#
knvtrak# k2lvr'si 2zletkzp'nt'k# a*elek *r a *egk'p'tt 3elvr'st &')t'gattk. <r'* k!rhz#
kt &isk'la s a Ftr park)3an Je'rge Washingt'n 3r'nzsz'3ra.
5ar htraha)t'tta a &e)t# s &elnzett a 7sillag's gre. /rra g'nd'lt# s'ha ne* &'rdulna *eg a
&e)3en# h'g elhag)a ezt a vr'st. /33an visz'nt *r ne* v'lt 3izt's# h'g l')alitsa vag
kalandvg! kedve hina *iatt.
Taln az 'tth'na v'lt az 'ka. / pa)t3!l talak(t'tt hz eg rgi &ld3irt'k szln llt. Tizent
per77el azutn# h'g az ingatlan2gnk *eg*utatta neki# *r *eg is tette r az a)nlat't. Ntth'n's s
ki7si sz'3k v'ltak 3enne# s sszessg3en az egszet... el3+vlnek tallta.
.zrt vette *eg ng vvel ezeltt# kzvetlen2l desan)a halla utn. ?ag sz2ksge v'lt r# h'g
vala*i szp legen kr2ltte# e*ellett a tel)es krnezetvlt'zs is )!t tett neki. /z talak(t'tt
pa)t3an *egv'lt *indaz# a*i a gerekk'r3!l hinz'tt. / &en padl!deszkk *zsz(n+ek v'ltak# s
&nesre lakk'z'ttak# ne* pedig k'p'ttak s piszk'sak# *int a sz2li hz3an. / 3It'r'k I)ak# tisztk# a
heli 3It'rruhz3!l vsr'ltak# egik se* rgi vag hasznlt. / szizlkendr3l ksz2lt gelk
3'lh'sak s szarvas3rrel szegettek. / 3It'r'k vdhuzatt!l kezdve a draprik'n kereszt2l a
*ennezetig *inden 3artsg's kr*sz(n3en p'*pz'tt.
Ntth'na lak3erendezst a sttsgtl val! idegenkedse irn(t'tta. 1s a 3zs k2ln3z
sz(nrnalatai passz'ltak is eg*sh'z.
/ kul7st s a tsk)t letette a k'nh3an# *a)d &ele*elte a tele&'nt# s *egn'*'tt eg g'*3't#
h'g lehallgassa az 2zeneteket. Gnnek... kt... I)... 2zenete rkezett# sz!lalt *eg a gpi hang.
W >zia# 5ar# "ili vag'k. Figel) 7sak# szeretnlek szavad'n &'gni. <ls lennk# ha *a este
helettes(tenl nhn !rig a lelki segl3en. <a ne* h(vsz# Ig
vesze*# h'g rrsz. ?ag'n kszn*8.g g'*3n'*ssal kitrlte az 2zenetet.
W 5ar# dr. Pella 9r'7e rendel)3l h(v'*. >zeretnnk# ha 3e&radna eg I)a33 vizsglatra a
negedves k'ntr'll *ellett. <a *egkap)a ezt az 2zenetet# lenne sz(ves &elh(vni# h'g idp'nt't
egeztess2nk6 1)szakra el tud)uk helezni vala*elik k!rtere*3en. Kszn*.
5ar letette a tele&'nt.
/ trde *egre*egett# *a)d a re*egs lassan &elkIsz'tt a 7'*3)ig. /*ik'r a g'*r3a rt#
*a)dne* kir'hant a &2rdsz'33a# 'lan hningere lett.
S)a33 vizsglat. 1)szakra el tud)uk helezni.
5egint itt van# g'nd'lta. / leuk*ia visszatrt8
2. &e)ezet
W 5i a &ent &'gunk neki *'ndani6 <Isz per7 *Ilva itt lesz8
5r. N un'tt ar7ki&e)ezssel &igelte alantas trsa idegessgt. /rra g'nd'lt# ha ez az idi!ta
t'v33ra is (g ugrnd'zik# lassan 'lan lesz# *int eg rug!s ugrl!-3't.
/ p'k'l3a is# ez az . eg igazi 3al&asz. 5r. N ne* tudta &el&'gni# *irt vettk 3e egltaln az
/lantas'k Trsasg3a. ?e* *'tivlta se**i# ne* tud'tt k'n7entrlni# s g'*'rral se* 3(rta azt az
I)&a)ta h3'rIt# a*it a v*p(r'k &a)a ellen ind(t'ttak.
W 5it &'gunk...
- 5i se**it ne* &'gunk neki *'ndani - )elentette ki 5r. N# s kr2lnzett az alags'ri helisg3en. /
sar'k3an ll! 'l7s! kis szekrnen ksek# 3'r'tvk s kalap7s'k hevertek szanaszt. =tt-'tt
vrt!7sk d(szelegtek# az asztal alatt visz'nt# ah'l lenni2k kellett v'lna# eg se* v'lt. / vr vrs
sz(nt . sr2lseinek ksznheten &nes &ekete &'ladk sz(nezte *eg.
- Pe ht a v*p(r *egszktt# *ieltt 3r*i in&'r*7i!t kiszedhett2nk v'lna 3elle8
T Kszn*# h'g (g ssze&'glalta a trtnteket.
Nk ketten pp elkezdtk v'lna *egd'lg'zni az ld'zat't# a*ik'r 5r. N-nak el kellett *ennie#
valakinek seg(teni. 5ire visszatrt# . kez3l ki7sIsz'tt az irn(ts# eg-kt sr2lst is szerzett# s
vresen# *agra hagat'ttan kup'rg'tt a sar'k3an.
/z a 3ar'* &nk2k isz'nI d2hs lesz. 5r. N sz(v3l *egvetette &elettest# *gis v'lt 3enn2k
vala*i kzs. .gik2k se* t+rte a hanag *unkt.
5ikz3en N *g eg ideig &igelte . ideges rnga-t!zst# hirtelen *egtallta a *eg'ldst. 5ind a
kzvetlen pr'3l*ra# *ind a h'sszI tvIra. .l*'s'l'd'tt# *ire . *egknne332lten &elllegzett.
T.get se agg!d)'n8 T*'ndta. T5a)d azt *'nd)uk# h'g kivitt2k a testet az erd3e# s 'tthagtuk a
&n3en. ?e* nag 2g.
T5aga &'g vele 3eszlni6
T<t persze. J'33# ha el is *eg. / &nk nag'n d2hs lesz.
. 3!lint'tt# s az a)t! &el indult
T Fiszlt ks338
Ja# el3I7sIzhatsz *indrkre# te &asz&e)# g'nd'lta *ag3an N# s elkezdte &eltakar(tani a padl!t az
alags'ri helisg3en.
/ n'*'rult kis visk!# a*el3en d'lg'ztak# az ut7r!l )elentktelennek t+nt .g kigett grillttere*
s eg le3'ntsra (tlt panzi! kztt &'glalt helet / vr'snak ezen a rszn n'*'rIsg's lak!hzak
s ne* tIl ki&in'*ult (zlsrl tanIsk'd! ir'dk v'ltak# sz*ukra ez az'n3an tkletes helet )elentett.
.rre&el az e*3erek stteds utn ne* *entek ki az ut7ra# a lvsek 'lan gak'riak v'ltak# *int a
vi))'g! aut!riaszt!k# s senki se* lepdtt *eg# ha nha sik(tst hall'tt.
/z se* 'k'z'tt g'nd't# h'g &elt+ns nlk2l ki-3e )rkl)anak a hz3!l. / krnk3eli vagn'knak
ksznheten a kzel3en *inden ut7ai l*pnak szt v'lt lve a 3ur)a# a sz'*szd's p2letek3l
rkez halvn &n pedig ne* v'lt tIl ers. T'v33i elne v'lt a hznak# h'g az alags'r 3e)rata
eltt vlaszt!&al llt# vagis eg zsk3a re)tett h'lttestet *inden g'nd nlk2l ki lehetett 7se*pszni
az ut7ra.
<a az'n3an valaki *gis *eglt'tt v'lna vala*it# eg pillanat *+ve v'lt 7supn# h'g kiiktassk a
sze*tanIkat. .z se* v'lt *eglep erre&el. / &ehr 3+nzk *indig ha*ar *egtalltk a vgzet2ket.
/ &elesgversen s a srivs'n k(v2l taln a hall v'lt az# a*ihez leg)'33an rtettek.
N &elvett eg kst s letrlte a pengrl . vrt.
/z alags'ri helisg ne* t+nt tIl nagnak# a *en-nezet tIl ala7s'nan v'lt# *gis elg hel v'lt
3enne a rgi asztalnak# a*elet *unkapadknt hasznltak# vala*int az 2ttt-k'p'tt szekrnknek#
a*elen a szersz*'kat tart'ttk. N szerint az'n3an *gse* &elelt *eg a 7lnak. ?e* lehetett
h'ssza33 idn kereszt2l 3izt'nsg'san itttartani eg v*p(rt# a*i azt )elentette# h'g hinz'tt eg
nag'n &'nt's r3eszl eszkz. /z id. =dvel uganis 3rkinek a szelle*i s &izikai ellenllst *eg
lehetett trni. <a elg h'sszan alkal*aztk# a nap'k *Ilsa legal33 'lan hats's eszkznek
3iz'nult# *int 3r*ilen k(nz!szersz*.
N az erd3en szeretett v'lna eg kis hzat# a*el elg nag ahh'z# h'g h'ssza33 ideig &'gva
tarthassa 'tt a &'gl'kat. / v*p(r'k teste &elgulladt a &n3en# ezrt vdeni kellett ket a napt!l.
<a 3ezrtk ket eg sz'33a# *egv'lt r az esl# h'g egszer+en lthatatlann vlnak# s
kisza3adulnak. Fala*i a7llal kr3eszigetelt helisg kellene...hall'tta# h'g &ent 3e7suk!dik a hts!
a)t!# *a)d lpsek za)a hangz'tt &el az alags'r3a vezet lp7sn. 5r. X elstlt eg 7supasz
villankrte alatt / J'alantas kr2l3el2l szzkilen7ven 7enti *agas v'lt# Ig nzett ki# *int eg
rg3i)tk's. K is ki&akult# *int az'k az alantas'k# akik *r h'sszI ide)e v'ltak a trsasg tag)ai. /
ha)a s a 3re *r szinte &ehr v'lt# a szivrvnhrt)a pedig 'lan tiszta s sz(ntelen# *int az
a3lak2veg. N-h'z has'nl!an ; is az alantas'k tipikus egenruh)t viselte, &ekete terepnadrg't#
&ekete gar3!t s &egvereket a 3rdzseki alatt.
T 5'nd)a# 5r. N# h'g *eg a *unka6
5intha a helisg3en uralk'd! k'sz3!l ne* lett v'lna egrtel*+.
T 1n &elelek ezrt a hzrt6 Tkrdezte N.
5r. X knel*esen 'dastlt a szekrnhez# s &elvett eg vst.
T"iz'n's rtele*3en igen.
T/kk'r tehetek vala*it az ellen# h'g ez *utat'tt vgig a tere*3en uralk'd! rendetlensgen Tne
is*tldhessen *eg I)ra6
T5irt# *i trtnt6
T?e* untat'* a rszletekkel# a lneg az# h'g eg 7ivil v*p(r *egszktt.
TTIlli6
T?e* tud'*.
T5aga itt v'lt# a*ik'r ez *egtrtnt6
T?e*.
T5'nd)'n el *indent8 T*'ndta 5r. X# s el*'s'l'd'tt# a*ik'r tIl h'sszIra nIlt a 7send. TTud)a# 5r.
N# a l')alitsa 3a)3a s'd'rhat)a. Gn taln ne* azt szeretn# h'g a *eg&elel e*3ert 32ntesse* *eg6T
1n *aga* akar'k g'nd's'dni r!la.
6 T/zt elhisze*. 9sak ht# ha ne* *'nd)a el# *i trtnt# kntelen leszek a kudar7't a *aga
sz*l)ra (rni. 5egri ez nnek6
T <a ezltal azt tehete* a &elelssel# a*it akar'k#igen.
5r. X &elnevetett.
T .l tud'* kpzelni# *i lenne az.
N vrt# s kz3en &igelte# ah'g 5r. X kr3estl a tere*3en. / kez3en tart'tt vs heges
vgn *eg7sillant a &n.
T R'ssz e*3ert vlaszt'tta* a trsnak# uge6krdezte 5r. X alig hallhat!an# s &elvett a
&ldrl eg 3ilin7set# *a)d a szekrnre tette. T/zt g'nd'lta*#
5r. . *a)d &ele*elkedik az n szint)re. ?e* (g lett.?ag'n r2lk# h'g elszr neke* sz!lt# *ieltt
*eg&egel*ezte v'lna. 5indketten tud)uk# *ennire szeret nll!an d'lg'zni. 1s azt is# h'g ez enge*
*ennire &el3sz(t.
5r. X htranzett 5r. N-ra a vlla &ltt# s hall's tekintettel *regette.
T5indezek &n3en# s &leg *ert neke* sz!lt elszr# *egkaphat)a 5r. .-t.
T>zeretn* kznsg eltt 7sinlni.
T/ 7sapata *eg&elel6
T=gen# s szeretnk *g *s'kat is.
T5egint *egpr!3l 3iz'n(tani6
T9sak *agasa33 7lt &elll(tani. 5r. X hidegen el*'s'l'd'tt.
W 5i7s'da ntelt gaze*3er *aga8
W 1n is ll'k 'lan *agasan# *int n.
5r. N hirtelen azt rezte# h'g ne* tud)a *'zgatnia kar)t s a l3t. 5r. X *r k'r33an is
alkal*azta ra)ta a 3n(tst# ezrt ne* rte annira vratlanul. Pe a &i7k!nak *g *indig 'tt v'lt a
kez3en a vs# s egre kzeledett.
N har7'lt a sz'r(ts ellen# *r vere)tk3en Isz'tt a h'*l'ka# de ne* *ent vele se**ire.
5r. X h'zz ha)'lt# *ellkasuk szinte sszert. N rezte# h'g vala*i a &enekhez sIrl!dik.
W J! sz!rak'zst# &ia*8 W sutt'gta 5r. X a &2l3e. W Pe tegen *eg *agnak eg sz(vessget8 ?e
&eled)e el# h'g 3r*ilen h'sszI is a nadrg)a# s'ha ne* lesz 'lan *agasan# *int n8 5g tallk'zunk.
Fiszlt.
.zzel kistlt a helisg3l. Fent kin(lt# *a)d 3e7suk!d'tt az a)t!.
5ihelt N *'zdulni tud'tt# a &arzse3hez nIlt.
1s kivette 3elle a vst.
Rhage kilpett az .s7alade-3l# vgignzett a stt ut7n a Flsze*+ eltt# s re*lte# h'g nhn
alantas az'nnal r)uk ugrik. Qersze# ne* hitte igazn# h'g ilen szeren7s)e lesz. Fish'usszel !rk !ta
)rtk a vr'st# de 7sak eg nag 7s'*! se**it talltak. /lantast *g 7sak ne* is lttak. ?ag'n
k2lns v'lt.
.g 'lasvalakinek pedig# *int Rhage# aki sze*les 'k'k *iatt &2ggtt a har7t!l# ez hatal*as
7sal!dst )elentett.
5int *inden *s d'l'g# az /lantas'k Trsasga s a v*p(r'k kzt dIl! har7 is 7iklikus v'lt. ?ha
&ent# nha lent. 5'st ppen a visszaess idszakt ltk. /*i ne* is v'lt *eglep# hiszen )Ilius3an a
Fekete Tr Testvrisg *egse**is(tette a trsasg kikpz kzp'nt)t# s le*szr'lta t(z leg)'33
e*3er2ket. /z alantas'k *'st nilvnval!an pr!3l)k p!t'lni a kiesett e*3ereket.
>zeren7sre Rhage tud'tt eg3 *!d't is arra# h'g a &esz2ltsgt levezesse.
Fgig*rte a z2lltt 3+ntant# a*el )elenleg a testvrek kedven7 sz!rak'z!hele v'lt / Flsze*+
a vr's szln llt# ezrt a vendgek t33nire *'t'r's'k s p(tkezsen d'lg'z! *unks'k v'ltak.
Ke*n &i7k!k# ink33 az egszer+ e*3erek# *int a drzsltek. 5aga a 3r 'lan v'lt# *int az sszes
t33i k'7s*a. .gszintes p2let# krs-kr2l 3et'n'z'tt park'l!# ah'l ka*i'n'k# nag sze*laut!k s
<arle Pavids'n'k lltak. / pi7i a3lak'k3an srrekl*'k vilg(t'ttak. / 9''rs# "ud -ight s 5i7he('3
pir's# kk s srga &nei.
9'r'nt s <einkknt ezeknek a &iIknak ne* sz'lgltak &el.
/*ik'r Rhage kiszllt az aut!3!l# teste zs'ng'tt# 3re 3izsergett# iz*ai pedig *eg&esz2ltek.
KinI)t!z'tt# h'g eg ki7sit *egnug'd)'n# s ne* lepte *eg# a*ik'r ne* siker2lt. /z t'k# a*el
sI)t'tta# tIlsg'san nehz v'lt# s s'ksz'r veszles helzet3e s'd'rta. <a ne* tall ha*ar'san
vala*i *!d't arra# h'g levezesse a &esz2ltsgt# k'*'l 3a)3a &'g ker2lni. / &en3e is# ' *aga lesz a
legnag'33 3a)8
<ls ksznet rte# Krz8
?e* elg# h'g sz2letstl &'gva 'lan# *int eg idz(tett 3'*3a# aki3en tIlteng a &izikai er#
szeren7stlen alak# akinek akk'ra hatal*as testi ert ad'tt a s'rs# a*it ne* 3e7s2lt s ne* tud'tt
*egza3'lzni# *g az Krzt is *agra harag(t'tta# a *isztikus assz'nt# aki a &a) tag)ainak lett
k(sri &igele**el. "izt'san 3'ld'gan &e)elte *eg ezt az !risi sze*td'*3't# a*ivel sz2letett# *g
eg rteg trgval. (g ha ne* tallt rendszeres idkznknt *eg&elel *!d't arra# h'g kieressze a
gzt# hall's szrnetegg vlt'z'tt.
>z*ra a har7 s a szeO v'lt az a kt levezets# a*el kpes v'lt *egnugtatni# ezrt Ig hasznlta
ket# *int 7uk'r3eteg az inzulint. <a &'la*at'san eleget kap'tt *indkett3l# nug'dt tud'tt
*aradni# de persze ne* *+kdtt *indig *inden zkken*entesen. /*ik'r elvesztette nural*t# a
d'lg'k k'*'lra &'rdultak *indenki sz*ra# sa)t *agt is 3elertve.
=stene*# *ennire 3ele&radt *r a33a# h'g a sa)t test3e van zrva8 Llland!an az'n
*unklk'd'tt# h'g kielg(tse a sz2ksgleteit# *ikz3en ktsg3eesetten pr!3lt ne* 3eleesni a
kegetlen &ele)ts3e. .l3+vl k2lse)e# szp ar7a s rettent ere)e persze nag'n )! v'lt# de 3r*ik'r
sz(vesen el7serlte v'lna eg vzna s 7sIna testre# ha ezzel kis nugal*at kaphat'tt v'lna. /
p'k'l3a# *r azt se* tudta# *i az a vid*sg. /rra se* e*lkezett# ki v'lt azeltt.
>ze*lisgnek sztesse nag'n ha*ar 3ekvetkezett. / re*nt# h'g egszer vala*i igazn
&elsza3ad(t)a# *r nhn vvel azutn &eladta# h'g az t'k sI)t'tta. .gszer+en 7sak *egpr!3lta
elviselni a helzetet# anlk2l h'g 3rkit 3nt'tt v'lna. .kk'r kezdett *eghalni a lelke# s *'st# szz
vvel ks33# *r tel)esen rzketlen v'lt 3el2l. Nlan lett# *int eg d(szes kirakat *gtti 2res
tere*.
T33 *r ne* pr!3lt Ig tenni# *intha t33 lenne egszer+ &enegetsnl. >e**ilen szinten# a*i
7sak sz*(t'tt. /z igazsg sa)n's az v'lt# h'g senki ne* rezhette *agt 3izt'nsg3an kr2ltte. 1s
ez v'lt az# a*i igazn tnkretette. >'kkal )'33an# *int a &iziki &)dal'*# a*el akk'r trt r# a*ik'r
a vadllat el3I)t a test3l. Llland! &lele*3en lt# h'g 3ntani &'g)a vala*elik testvrt. 1s eg
h!nap)a *r "ut7h *iatt is agg!dhat'tt.
4 5egker2lte a k'7sit# s a szlvdn kereszt2l 3enzett a rendrre. =stene*# ki g'nd'lta v'lna# h'g
egszer ilen kzeli 3artsg3a &'g ker2lni eg <'*' sapiensszel6
T9satlak'z'l h'zznk ks336 "ut7h *egv'nta a vllt.
T?e* tud'*.
T>'k szeren7st# haver8
T5a)d *eglt)uk# *i lesz.
Rhage halkan kr'*k'd'tt eget# *ikz3en az .s7alade elindult. Fish'us s tstltak a park'l!n.
TKi az a n# F6 Kz2l2nk val!6
W 5ariss.
W 5ariss6 Wrath &ele6 W Rhage *egrzta a &e)t. Y U# egek# rszleteket akar'k8 5indent el kell
*eslned8
W ?e* sz'kta* &aggatni. 1s neked se* kne.
W Tged ne* &urdal a k(vn7sisg6
Fish'us ne* vlasz'lt. Kz3en 'dartek a 3r 3e)rath'z.
W Ja# persze. Te *r tud'd# uge6 W *'ndta Rhage.W Tud'd# *i &'g trtnni.
Fish'us is*t ne* &elelt# 7sak *egv'nta a vllt# s a kilin7s &el nIlt.
Rhage az a)t!ra tette a kezt s *egll(t'tta.W <# F# r!la* is l*'dtl *r6 -ttad a )v*et6
Fish'us kr3e&'rd(t'tta a &e)t. / 9''rs-rekl* ne'n&n3en ltsz'tt# h'g a 3al sze*e# az a*elik
kr2l a tet'vls v'lt# &'k'zat'san el&eketedik. / pupilla egre 7sak tgult# a*(g a szivrvnhrtt is
3e ne* ke3elezte# *a)d lassan a &ehr rszt is. Fg2l az egsz &ekete lett# 'lan lett# *int eg *l
luk.
Rhage Ig rezte# *intha a vgtelen3e *eredt v'lna# a*ik'r 3elenzett. Fag az Lrnk3a. 5int az#
aki *eghal.
W Tnleg tudni akar'd6 W krdezte F.
Rhage elengedte az a)t!t.
W 9sak egvala*i rdekel. 5egre* azt az idt#
a*ik'r *egsza3adul'k az t'kt!l6 Sg rte*# tall'k
vgre eg kis nugal*at6
.kk'r hirtelen kivg!d'tt az a)t!# s eg rszeg tnt'rg'tt ki ra)ta. Nlan lend2lettel *ent# *int
eg ka*i'n# a*elnek eltrt a &ltengele. / 3'k'rh'z sietett# hnt# *a)d has'n &ekve elter2lt a
3et'n'n.
/ hall az egik 3izt's *!d)a annak# h'g 3kt tall)'n# g'nd'lta Rhage. 1s *indenki *eghal
egszer. 5g a v*p(r'k is. Fg2l.
?e* nzett testvre sze*3e# a*ik'r *egsz!lalt.
W =nk33 hagd# F# ne* akar'* tudni8
.gszer *r *egtk'ztk# s *g eltte llt kilen7veneg v# *ire *egsza3adul tle. Kilen7veneg
v# n'l7 h!nap s ng nap *Ilva vget r a 32ntets# s a vadllat ne* lesz t33 a test3en. 5irt
akarn nsznt3!l elre tudni# h'g ne* l addig# h'g vgre sza3ad lehessen az tk'z'tt szrntl6
TRhage6
T5i az6
T.get elrul'k. Kzeleg a vgzeted. .g n ha*ar'san rd tall. Rhage &elnevetett.
T9sak ne*6 1s *ilen lesz6 1n azt szerete*# ha...
T>z+z lesz.
Rhage *eg3'rz'ng'tt# a l3a &ld3e gkerezett.
W Uge# 7sak vi77elsz6
W ?zz a sze*e*3e8 J'nd'l'd# h'g ugratlak6 Fish'us eg pillanatig tt'vz'tt# *a)d kinit'tta az
a)t!t# s ezzel kiengedte a k'7s*3!l a sr s az e*3eri testek szagnak keverkt# *eg eg rgi
Juns ?M R'ses-sz* hang)ait.
5ikz3en 3e*entek# Rhage halkan azt *'r*'lta.
W Fur7sa eg szerzet vag# 3art'*# n *'nd'*# tk'z'ttul &ur7sa.


B. &e)ezet
Javl'vnak igaza v'lt# g'nd'lta 5ar# *ikz3en a 3elvr's &el ha)t'tt. / pnik# a*i a dr. Pella 9r'7e
rendel)3l rkezett h(vs utn trt r# &eltteles re&leO v'lt# ne* pedig l'gikus reak7i!. / Zt'v33i
vizsglat'kR ki&e)ezs s'k *indent )elenthetett. 9sak azrt# *ert rgtn katasztr!&nak &'g'tt &el
3r*ilen 'rv'ssal kap7s'lat's h(rt# ne* &elttlen2l )elentette# h'g kpes a )v3e ltni. F'gal*a se*
v'lt r!la# *i a 3a)# *r ha egltaln v'lt vala*i 3a). Fgtre is# *r *a)dne* kt ve &'k'zat'san
)avul az llap'ta# s val!3an )!l is rezte *agt. =gaz# nha el&rad# de ki ne*6 / hivatsa s az
nkntes *unka nag'n le&'glalta.
<'lnap els d'lga lesz# h'g &elh(v)a a rendelt# s idp'nt't egeztessen. 5'st visz'nt el*eg
d'lg'zni# s elkezdi "ili *+szak)t a lelki seglv'nal'n.
=degessge ki7sit al33hag'tt# s *l levegt vett. /z eltte ll! husz'nng !ra 'lan lesz# *int
eg terhelses pr!3a. /z idegi pattansig &esz2lnek# az aga Ig &'g kavar'gni# *int eg rvn. /
tIlls kul7sa az v'lt# h'g tvszel)e a pnik k2ln3z &zisait# s sszeg+)tse az ere)t akk'rra#
a*ik'r a &lele* I)3!l hatal*3a ker(ti.
5egllt a 9ivi7kel eg 2res park'l!helen a Tizedik ut73an# s g'rsan 'dastlt eg '*lad'z!#
hatszintes p2lethez. .z a rsz a vr's ktes h(r+ negede v'lt#ah'l *g ltsz'ttak a rgi er&esz(ts
n'*ai# a*ik'r *egpr!3ltk *'dernizlni a kilen7 hzt*3ni# Zr'ssz sz'*szdsgkntR e*legetett
ter2letet. / vllalk'zs kudar73a &ulladt# s *'st a s'k 3edeszkz'tt ir'dahelisg *ellett 7sak 'l7s!
3rlaks'k v'ltak erre&el.
5ar *egllt a 3e)rat eltt# s intett az elhalad! )rrk'7si3an 2l kt rendrnek.
/ -elki .lssegl Tele&'nsz'lglat kzp'nt)a a *s'dik e*eleten v'lt. Felnzett az a3lak'kra.
.lszr *int tele&'nl! ker2lt kap7s'lat3a ezzel a n'npr'&it szervezettel# hr'* vvel ks33 az'n3an
*r *inden 7s2trtk# pntek s sz'*3at este 2lt a v'nal innens vgn. Fllalta az 2nnepeket is#
lelki seglt nI)tva az'knak# akiknek sz2ksge v'lt r.
>enki ne* tudta# h'g v'lt id# a*ik'r is &elh(vta ket. >enki ne* se)tette# h'g leuk*is v'lt <a
pedig I)ra &el kell vennie a har7't a vrvel# arr!l se* &'g tudni senki.
5iutn vgignzte desan)a szenvedst# ne* akarta# h'g 3rki is az ga *ellett s(r)'n. Q'nt'san
tudta# *ilen rzs a tehetetlen d2h# a*ik'r az e*3er lt)a# h'g a 3etegen *g az i*dk'zs se*
seg(t. ?e* akarta I)ra ellrl kezdeni az egszet# h'g 7sak &ekszik# s har7'l eg levegvtelrt#
szervei pedig s'rra *'nd)k &el a sz'lglat't.
Re*ek. 5r *egint ideges.
T'*pa neszt hall'tt 3alr!l# s a*ik'r 'danzett# Ig t+nt# *intha valaki sietve az p2let *g 3I)t
v'lna# h'g ne lthassa *eg. Fissza&'rdult az a)t!h'z# s 3e2ttte a k!d't a zr3a# *a)d &el*ent a
lp7sn. /*ik'r &elrt a *s'dik e*eletre# *egn'*ta az inter7'* g'*3)t a lelki segl ir'dih'z.
.l*ent a re7ep7i!s pult eltt# s intett az igazgat!nak# Rh'nda Knute-nak# aki ppen tele&'nlt Ksznt
az aznap este sz'lglat3an lv k'llginak# ?annak# >tuartnak s -'lnak# *a)d el&'glalta helt eg
2res &2lk3en. 5iutn *eggzdtt r!la# h'g van az asztal'n elegend +rlap# nhn t'll s a lelki
seglsz'lglat kziknve# kivett eg 2veg vizet a tsk)3!l.
>zinte az'nnal *egsz!lalt az egik tele&'n. 5egnzte a h(v!az'n's(t!t. =s*ers v'lt a sz*. /
rendrsg k'r33an *r *egvizsglta# s azt *'ndtk# eg 3elvr'si nilvn's &2lke sz*a.
/z tele&'nl!)a v'lt.
/ ksz2lk *egint 7srgtt. Felvette# s 3e*'ndta az el(rt szveget.
T Tessk6 -elki seglsz'lglat# 5ar vag'k. 5i3enseg(thetek6
9send. 5g 7sak llegzetvtel se* hallatsz'tt.
<alvnan *intha eg aut! *'t'r)t hall'tta v'lna a httr3en &elzIgni# *a)d elhalkulni. /*ik'r a
rendrsg *egvizsglta a 3e)v h(vs'kat# *egllap(t'tta# h'g a h(v! *indig az ut7r!l tele&'nlt# de
*indig *s helsz(nrl# h'g ne lehessen len'*'zni.T5ar vag'k. 5i3en seg(thetek6 Tkrdezte
I)ra#*a)d *egtrve a pr't'k'llt# halkan h'zztette. TTud'*# h'g te vag az. Gr2lk# h'g *a este is
&elh(vtl# de ne* *'ndand *eg vgre a neved# s h'g *i a 3a)6
Frt. /ztn a v'nal eln*ult.
T 5egint v'lt6 Tkrdezte Rh'nda# s 3elek'rt'lt eg 3gre g!gte3a.
5ar letette a kagl!t.
T <'nnan tud'd6/ n a vlla &ltt a t33iek &el 3ktt a &e)vel.
T<all'tta*# h'g eg*s utn 7srgnek a v'nalak# de senki ne* )ut'tt t'v33 a ksznsnl# aztn
hirtelen te is a tele&'n &el ha)'ltl.
T=gen# tud'd...
T?zd# a rendrk itt )rtak *a dleltt# s azt *'ndtk# ne* tudnak ege3et tenni# *int lekrni a
vr's sszes nilvn's tele&'n)nak rszletes h(vslist)t# ilen *esszire az'n3an )elenleg *g ne*
ha)land!k el*enni.
T5r *'ndta*# ne* rze* *aga* veszl3en. . W ?e* lehetsz 3enne 3izt's.
W Ugan# Rh'nda# hiszen *r kilen7 h!nap)a (g *eg8 <a *eg akarnnak t*adni# *r rg
*egtehettk v'lna# ne* igaz6 1n pedig nag'n szeretnk seg(teni...
W .z a *sik d'l'g# a*i aggaszt enge*. -that!an *eg akarsz vdeni *indenkit# aki 7sak &elh(v.
Kezdesz sze*lesen is ktdni h'zz)uk.
T.z ne* igaz8 Nka van annak# h'g 3etele&'nlnak# n pedig tud'*# h'g tud'k nekik seg(teni.
T5ar# ll) le8 <all'd# a*it *'ndasz6 TRh'nda 'dahIz'tt *ell eg szket# le2lt# s halka33 hang'n
&'ltatta. T?ag'n nehz... ezt *'ndan'*# de azt hisze*# sz2netet kellene tartan'd.
5ar htrahklt.
T5irt6
TTIl s'k idt tltesz itt.
TUgananni nap't d'lg'z'*# *int a t33iek.
T.z igaz# 7sak h'g te !rkkal a *+szak'd le)rta utn is itt vag# s rendszeresen helettes(tesz
*s'kat. TIlsg'san 3ele&'ltl *r e33e a *unk3a. Tud'*#h'g *'st is pp "ilit helettes(ted# de
ha *eg)n# szeretn*# ha el*ennl. 1s ne* akarlak itt ltni *g nhn htig. >z2ksged van arra#
h'g eg ki7sit eltv'l'd)# .z a *unka nag'n nehz# idegileg *egterhel# ezrt *usz)# h'g nha
kell tv'lsg't tartsunk tle.
T ?e *'st# Rh'nda# krlek# ne *'st8 >'kkal )'33an sz2ksge* van arra# h'g itt legek# *int
3r*ik'r *sk'r.
/ n gengden *egsz'r(t'tta &esz2lt kezt.
T?e* ez a *eg&elel hel arra# h'g *eg'ldd a pr'3l*idat# s ezt te is tud'd. Te vag az egik
leg)'33 nkntes2nk# s ppen ezrt szeretn*# ha *a)d vissza)nnl. Pe 7sak azutn# h'g elg idt
szntl arra# h'g *egtiszt(tsd a &e)ed.
T-ehet# h'g *r nin7s anni id* Tsutt'gta 5ar halkan.
TTessk6
/ ln *egrzta a &e)t s el*'s'l'd'tt.
T >e**i. Ter*szetesen igazad van. 5ihelt "i=l *eg)n# n *r itt se* vag'k.
"ili kr2l3el2l eg !rval ezutn rkezett *eg# s kt per77el ks33 5ar *r az p2leten k(v2l v'lt
/*ik'r hazart# 3e7sukta az a)t!t# nekidlt a la*3rinak# s hallgatta a 7sendet. / szrn+# idegtp
7sendet.
=stene*# *ennire vg'tt vissza az ir'd3a8 >z2ksge v'lt r# h'g hall)a a t33i nkntes hang)t#
a tele-&'n7sGrgst s a *ennezeti l*pk zIgst...
<a ne* v'lt se**i# a*i elterelte a g'nd'latait# szrn+ kpek villantak &el a sze*e eltt, k!rhzi
gak# t+k# in&Izi!s tasak'k az ga *ellett &elakasztva. .g r*iszt villans3an ltta *agt
k'pasz'n# 3re sz2rkev'lt# sze*e 3eesett# s *r ne* is has'nl(t'tt k'r33i n*agra. 5r ne* is
v'lt k'r33i n*aga.
. 5g e*lkezett r# *ilen rzs# *egsz+nni e*3ernek lenni. 5iutn elkezdtk ke*'terpival
kezelni# lassan le7sIsz'tt a 3etegek s hald'kl!k als!33rend+ 'sztl3a. 5r ne* v'lt t33 *int
sznal'*ra *lt!# i)eszt e*lkeztet)e az e*3eri haland!sgnak# annak# h'g az let ne* vgtelen.
Lt&ut'tt a nappalin# a k'nhn# s g'rsan elhIzta a t'l!a)t!t. /*ik'r kint v'lt vgre a sza3ad
levegn# a &lele*tl alig tud'tt llegezni. / )eges )szakai leveg lelass(t'tta t2de)t.
5g ne* 3izt's# h'g vala*i 3a) van. ?e* tud'a[ *irl van sz!...
.g*s utn *'nd'gatta *ag3an ezt a *antrt# s pr!3lta *egza3'lzni sz(v3en az egre
&'k'z!d! pnik't.
/ *eden7hez stlt.
/ &ld3e s'tt# tltsz! *eden7e ne* v'lt nag'33# *int eg )!k'ra *ret+ &2rdkd. / hidegtl
)eges v(z Ig nzett ki a h'ld&n3en# *intha &ekete 'la) lett v'lna. 5ar le2lt# levette a 7ip)t s a
z'kni)t# *a)d 3ele*rt'tta a l3t a )ghideg v(z3e. 5g akk'r se* vette ki# a*ik'r *r elzsi33adt.
/zt k(vnta# 3r7sak lenne elg *ersze h'zz# h'g 3eleug'r)'n# s le*er2l)n a r7sig az al)n. <a
elg h'sszI ideig lent *aradna# taln siker2lne rkre elrzstelen(tenie *agt.
/z an)ra g'nd'lt. /rra# h'g 9iss -u7e h'g halt *eg az g3an# a sa)t hz3an# a*elet
*indketten 'tth'nuknak neveztek.
5g *'st is tisztn e*lkezett *indenre a33!l a sz'33!l. /h'g a &n 3es2ttt a
7sipke&2ggnn# s*indenre h!pehel *int)I rnk't vetett. / halvn sz(n+ &alakra s a
piszk's&ehr padl!sznegre. / pir's r!zsa*ints# kr*sz(n+ paplanra# a*it az desan)a annira
szeretett. / szeg&+szeg s g*3r illatI illat'-s(t!ra. /z g (ves &e)t*l)a &elett l!g! &esz2letre
s a sar'k3an ll! nag 5ad'nna-kpre.
/z e*lkek gettk a lelkt# ezrt knszer(tette *agt# h'g akk'r lssa a sz'3t# *iutn
*indennek vge v'lt. / 3etegsgnek# a hald'klsnak# a takar(tsnak s a hz eladsnak. / kvetkez
kp *r az a nap v'lt# a*ik'r kikltztt. / laks szp# tiszta# s rendezett v'lt. .lpak'lta desan)a
*ank!it# a &al'n a &esz2let halvn rnkt pedig eg /ndre0 Weth-kp takarta el.
?e* tudta visszatartani a knneit. -assan s *egll(thatatlanul p't'gni kezdtek# 3ele a
*eden73e. Figelte# ah'g 3ele7s'33annak a v(z3e# s elt+nnek.
/*ik'r &ele*elte a &e)t# r)tt# h'g nin7s eged2l.
=)edten talpra ugr'tt# htrlni kezdett# de *egllt# s *egtrlte a sze*t. 9sak eg &iI v'lt eltte.
.g &ekete ha)I# halvn 3r+ tindzser&iI. Nlan s'vn s 'lan gnr+ v'lt# h'g szinte ne* is
t+nt e*3erinek.
T 5it keresel itt6 Tkrdezte 5ar.
?e* &lt. ?e* is tud'tt v'lna *egi)edni vala*itl# a*i ennire angalian szp.
T Ki vag te6
/ &iI *egrzta a &e)t.
T .ltvedtl6 T?ag'n Ig t+nt 1s az id is tIl hideg v'lt ahh'z# h'g eg szl p!l!3an s
&ar*er3an *szkl)'n kint. T<'g h(vnak6
/ &iI a t'rkh'z e*elte a kezt# &el-le *'zgatta# s kz3en a &e)t rzta. 5intha k2l&ldi lenne# s
ezzel )elezn a nelvi akadl'kat.
T "eszlsz ang'lul6
/ &iI 3!lint'tt# *a)d a leveg3e e*elte a kezt# s &ur7sn *'zgatta. Jel3eszd. /z a*erikai
)el3eszdet hasznlta.
5ar visszae*lkezett a rgi letre# a*ik'r autista 3etegeinek tan(t'tta# h'g hasznl)k a
kez2ket a k'**uniklsh'z.
>z)r!l 'lvas'l# vag hall'd# a*it *'nd'k6 W *ut'gatta neki szintn )el3eszddel.
/ &iI *egd33ent# *intha egltaln ne* sz*(t'tt v'lna arra# h'g a ln *egrti.
?ag'n )!l hall'k# 7sak 3eszlni ne* tud'k.
5ar eg h'sszI per7ig nzte.
W Te vag a tele&'nl!8
/ &iI tt'vz'tt# *a)d 3!lint'tt.
?e* akartalak *egi)eszteni ?e* azrt h(vtalak# h'g 3'sszantsalak. 9sak... szerete* tudni# h'g 'tt
vag. Pe szintn *'nd'*# nin7s *gtte se**i r'ssz szndk. .sk2sz*8
Kitart!an llta a ln tekintett.
T <iszek neked.
5gis *it *+vel6 / lelki seglsz'lglat sza3lzata szig'rIan tilt)a a h(v!kkal val! sze*les
kap7s'lat't. Pe ht *gse* rIghat)a ki a szegn gereket a 3irt'kr!l8
W Krsz vala*it enni6
/ &iI *egrzta a &e)t.
5egengeded# h'g itt 2l)ek eg ki7sit veled6 Lt*egek a *eden7e *sik rszre.
Sg *'ndta# *int aki h'zz van sz'kva# h'g az e*3erek *indig elk2ldik *agukt!l.
W ?e*8 W *'ndta neki. / gerek sz'*'rIan &e)et ha)t'tt# s *eg&'rdult# h'g el*en)en. W \g
rte*# ne *en) t. \l) le ide8 5ell*.
/ &iI lassan kzeledett &el# *int aki arra sz*it# h'g a ln 3r*elik per73en *egg'nd'lhat)a
*agt. /*ik'r ltta# h'g 5ar le2l# s visszateszi a l3t a *eden73e# is levette !7ska 7ip)t#
&elha)t'tta 3 nadrg)t# s le2lt eg *terre tle.
=stene*# *ilen apr!8
"ele7sIsztatta a l3t a v(z3e# s el*'s'l'd'tt.
<ideg8 - *utatta.
T /d)ak eg pul!vert6
5egrzta a &e)t# s krzni kezdett a l3val a v(z3en.
W <'g h(vnak6
J'hn 5atthe0.
5ar el*'s'l'd'tt# s arra g'nd'lt# van 3enn2k
vala*i kzs.
W Kt I)szvetsgi pr!&ta.
/z ap7k adtk neke* ezt a nevet.
W /p7k6
<'sszI ideig 7snd v'lt# *intha a &iI az'n g'nd'lk'dna# *ennit *'nd)'n el.
W Lrvahz3an nevelkedtl6 W puhat'l!z'tt !vat'san5ar. .sz3e )ut'tt# h'g *g *indig van
eg a vr's3an. /z irgal*as nvrek rvahza.
.g 3uszplaudvar v7)3en )tte* a vilgra. / p'rts tallt *eg vitt el az irgal*as nvrekhez.
Ntt kapta* ezt a nevet az ap7kt!l
5ar ne* *utatta ki# *ennire *egd33ent.T1s *'st h'l laksz6 Grk3e &'gad'tt valaki6
/ &iI a &e)t rzta.
T ?evelsz2lk6 T=stene*# add# h'g legenek nevelsz2lei8 Kedves e*3erek# akik szllst s
telt adnakneki. J! e*3erek# aki azt *'nd)k# h'g is rtkese*3er# annak ellenre# h'g az igazi
sz2lei eld'3tk *agukt!l
/*ik'r a &iI ne* vlasz'lt# 5ar sze*2gre vette k'p'tt ruhit s rett ar7ki&e)ezst. ?e*
'lannak ltsz'tt# aki s'k )!t kap'tt eddig az lettl.
/ &iI vg2l &ele*elte a kezt# s *ut'gat'tt vala*it.
/ Tizedik ut73an lak'*.
/*i azt )elentette# h'g vag engedl nlk2l lakik eg le3'ntsra (tlt hz3an# vag eg
patkn'kkal te(i n'*'rtann hIzza *eg *agt. Re)tl v'lt# h'g tud'tt *gis ilen tisztn
*aradni.
W / lelki segl ir'dap2lete kzel3en laksz# uge6.zrt tudtad# h'g aznap este n is 3ent
vag'k# 3r ne* az n *+szak'* v'lt.
/ &iI 3!lint'tt.
/ laks'* az ut7a sze*kzti 'ldaln van. Figellek# a*ik'r )ssz s *sz# de ne* 2g# *int eg
leselked. /zt hisze*# Ig tekintek rd# *int a 3art'*ra. /*ik'r elszr &elh(vtalak... tud'd# 7sak
hirtelen elhatr'zs3!l tette*. Te vetted &el a kagl!t... s *egtetszett a hang'd zengse.
Jnr+ keze van# g'nd'lta 5ar. 5int eg ln. Ke7ses s &in'*.
T 1s *a este hazig kvettl6
=gen# *int szinte *inden este. Fan eg 3i7ikli*# te pedig lassan vezetsz. /rra g'nd'lta*# ha vigz'k
rd# nag'33 3izt'nsg3an leszel 5indig ks estig *aradsz az ir'd3an# ez a krnk pedig ne*
*agn's nknek val!. 5g akk'r se*# ha aut!val )rnak
5ar *egrzta a &e)t# s arra g'nd'lt# *ilen &ur7sa szerzet. K2lsre ger*eknek t+nt# szavai *gis
eg &r&i v'ltak. 5indent sszevetve# taln tartania kellene tle. .z a *ell szegdtt klk azt
g'nd'l)a# vdel*eznie kell t# *ikz3en Ig nzett ki# h'g v'lt az# akit *eg kell *enteni.
5'ndd el *irt s(rtl az el338 T*'ndta )el3eszddel 5arnek.
Tekintete hatr'z'ttan &igelte a lnt. K(srteties v'lt ez a &elntt &r&i pillants eg ger*ek
sze*3l.
T 5ert lehet# h'g ki&ut'k az id3l T3kte ki
5ar.5ar6 -t'gat!d )n.
<tranzett )'33 vlla &ltt. "ella# az egetlen sz'*szd)a tart'tt &el)2k a hzaik kztt hIz!d!
n'l7ezer ngzet*teres &2ves ter2leten# *a)d *egllt a szln.
T >zia# "ella. "e*utat'* neked J'hnt.
/ n 'dastlt a *eden7hez. .g vvel azeltt kltztt a sz'*szd's &ar*ra# az!ta rendszeresen
3eszlgettek estnknt. / llegzetelll(t!an gnr+ "ella szzn'l7van 7enti *agas v'lt# a ha)a
hull*'s# &ekete# h'sszI. /z ar7a 'lan szp v'lt# h'g 5ar 7sak h!nap'k *Ilva tudta *egllni
elszr# h'g ne 3*ul)a. Teste pedig 'lan tkletes# *int a 3ikini3en p!z'l! nk a sp'rt*agazin'k
7(*'ldaln.
J'hn ter*szetesen *eg3a3'nzva nzte.
5ar sz!rak'z'ttan eltprengett az'n# va)'n *ilen rzs lehet# ha eg &r&i# *g ha 7sak tindzser
is# (g rez irnta. >'ha ne* v'lt ki*'nd'ttan szp# ink33 a nknek az'n npes t3'r3a tart'z'tt#
akik se szpek# se 7sInk ne* v'ltak. Pe az is 7sak azeltt# *ieltt a ke*'terpia elvgezte v'lna a
*unk)t a ha)n s a 3rn."ella leha)'lt# s eg halvn *'s'l k(sret3en a kezt nI)t'tta a
&iInak.
W >zia.
J'hn &ele*elte a kar)t# s 7sak eg pillanatra rintette *eg# *intha ne* lenne 3izt's 3enne# h'g
)elens val!sg's. Fur7sa# s'kig 5arnek is ez v'lt az rzse vele kap7s'lat3an. F'lt 3enne vala*i# a*i
tIl s!k v'lt. Fala*i hatal*asa33# elevene33# *int 3r*el *s e*3er3en# akivel 5ar valaha
tallk'z'tt. 1s persze s'kkal gnr+33 is v'lt.
.nnek ellenre s'ha ne* viselkedett a vgzet assz'naknt. 9sendes v'lt s szern. .ged2l lt#
val!sz(n+leg (rssal kereste a kenert. ?e* lttk nappal# s senki ne* lt'gatta *eg a rgi hz3an.
J'hn 5arre nzett# s *'nd'tt vala*it a )el3eszd-del.
/kar'd# h'g el*en)ek6
/ztn# *intha 3izt's lenne a vlasz3an# kihIzta a l3t a v(z3l.
5ar *eg&'gta a vllt# s pr!3lta ne* szrevenni# ah'g a p!l! alatt a les'vn'd'tt test 7s'nt)ai
szinte tszIr)k a kezt
T ?e *en)8 >zeretn*# ha *aradnl.
"ella levette &ut!7ip)t s a z'kni)t# *a)d is a v(z3e tette a l3t.
T =gen# J'hn# gere# *arad) vel2nk8
D. &e)ezet
Rhage *egltta az els nt# akit aznap estre kisze*elt *agnak. 5agas v'lt s szke# szeOis# 3r*ire
ksz. 5int a t33i n a 3r3an# is &'la*at'san )eleket k2ldzgetett &el. 5ut'gatta a &enekt#
d'3lta aha)t.
TTalltl *r valakit6 Tkrdezte Fish'us szraz'n.
Rhage 3!lint'tt# s a szkre *utat'tt. Nda)tt h'zz# a*ik'r h(vta. .zt szerette az e*3erek3en.
Figelte 7s3(t! 7s(p*'zgst# *ikz3en kzeledett &el# * hirtelen eg *sik ni test eltakarta a
kiltst. Felnzett# s alig tudta *egllni# neh'g ki2l)n az ar7ra a *egvets.
9aith is v*p(r v'lt# s 3r *eglehetsen v'nz! a &ekete ha)val s stt sze*vel# de lland!an a
testvrek n'*3an )rt# kr2ltt2k szaglsz'tt# &ela)nlk'z'tt nekik. Rhage Ig g'nd'lta# 7sak
tr!&enak kellenek neki# akikkel el lehet di7sekedni. .z pedig 3'sszant'tta.
/*i t illette# visszatasz(t!nak tart'tta.
T <# Fish'us8 Tsz!lalt *eg a n *l# szeOishang'n.
T J! estt# 9aith8 TFish'us iv'tt eg k'rt't av'dk3!l. T5i a helzet6
T 9sak k(vn7si v'lta*# *it 7sinlsz.
Rhage elnzett 9aith 7s(p)e *ellett. >zeren7sre aszkt ne* tnt'r(t'tta el a *sik n
*eg)elense. 5g *indig az asztaluk &el tart'tt.
T5i az# te ne* is ksznsz neke*# Rhage6 T&'rdult h'zz.
TPe# de 7sak *a)d# ha elllsz az It3!l. .ltakar'd a kiltst.
/ n &elnevetett.
T.g I)a33 strigula a t33i ezer *ell6 5ilen szeren7ss kivlaszt'tt8
T9sak szeretnd# 9aith8
T=gen# szeretn*. ?e* tit'k. TRagad'z! tekintete Rhage-re sikl'tt. T?in7s kedved 7satlak'zni
h'zz* s Fish'ushz6
KinIlt# h'g *egsi*'gassa a &r&i ha)t# Rhage az'n3an elkapta a 7sukl!)t.
T5eg ne pr!3ld8
T<'g lehet az# h'g anni e*3eri nt el&'gadsz# de enge* visszautas(tasz6
T.gszer+en 7sak ne* rdekelsz. 9aith leha)'lt# s a &2l3e sIgta.
T.gszer ne* rtana kipr!3ln'd.
Rhage sz'r'sa33an *ark'lta a 7sukl!)t# aztn elt'lta *agt!l.
T.z az# erse33en8 >zerete*# ha &). TRhage az'nnal elengedte# *ire a n el*'s'l'd'tt# s
*egdrzslte a 7sukl!)t. T>z!val# Fish'us# rrsz6
T5g 7sak *'st )tte*. 5a)d ki7sit ks33 taln.
TTud'd# h'l tallsz.
/*ik'r el*ent# Rhage a trsra nzett.
T ?e* tud'*# h'g vag kpes elviselni.
F &elha)t'tta a v'dkt# s kds tekintettel nzett utna.
Fannak elns tula)d'nsgai.
5egrkezett a szke# s kih(v! testtartssal *egllt Rhage eltt. / v*p(r *indkt kezt a
7s(p)re tette# *aga &el hIzta# *(g vg2l egszen kzel h'zz# a l3a kztt llt.T>zia sz!lalt *eg a
n# s *g kzele33 lpett 5'h! tekintetvel vgig*rte Rhage ruh)t# sIl's#
aran R'leO-!r)t# a*el kikandiklt a viharka3t u))aal!l. >z*(t! tekintete 'lan hideg v'lt# *int a
&r&i sz(ve.
=stene*# *ennire szerette v'lna itt hagni8 Pe ne* tehette# pedig *r r'sszul v'lt az egsztl. /
teste kvetelte a *egvltst# rezte# ah'g &'k'z!dik a vga# s *int *indig# az tk'z'tt t+z I)a33
trt d&tt hal'tt sz(v3e.
T<'g h(vnak6 Tkrdezte a nt.
TTi&&an.
TGr2lk# h'g *egis*ertelek# Ti&&an.
/lig tizenhat kil'*terrel tv'la33# a *eden7nl a kert3en# 5ar# J'hn s "ella *eglepen )!l
reztk *agukat.
5ar hang'san &elnevetett# s J'hnra pillant'tt.
T ?e* *'nd'd k'*'lan8
Pe (g igaz. =de-'da r'hanglta* a *'zik kztt
T 5it *'nd'tt6 Tkrdezte "ella# *'s'l'gva.
T ?gszer ltta a 5triO't a 3e*utat! nap)n.
"ella &elnevetett.
TJ'hn# sa)nl'*# h'g ezt kell *'nd)a*# de ez
sznal*as./ &iI rag'g! tekintettel nzett r# s eg ki7sit el is pirult.
TT / J+r+k Urval is el)tsz'ttad ezt6
J'hn *egrzta a &e)t# *ut'gat'tt vala*it# *a)d vrak'zva 5arre nzett.
T/zt *'nd)a# )'33an szereti a har7*+vszeteket# *int a h'33it'kat - &'rd(t'tta.
T.zt *eg tud'* rteni. /z a s'k szrs l38 ?eke* se* )n 3e.
/ szl &elt*adt# s eg &uvallat a *eden73e &I)ta a lehull'tt &aleveleket. /h'g a &elsz(nen
le3egtek# J'hn 'daha)'lt# s *eg&'g'tt eget.
T 5i az a 7sukl!d'n6 - krdezte 5ar.
/ &iI kinI)t'tta a kar)t# h'g *eg*utassa a 3r karktt. >zp sza3l's )elek v'ltak rra)z'lva#
*intha a hier'gli&k s a k(nai 3et+k keresztezse lett v'lna.
T Jnr+.
1n 7sinlta*.
T 5egnzhete*6 - krdezte "ella# s 'daha)'lt.
/*ik'r *egpillant'tta# elt+nt ar7r!l a *'s'l# s ssze
sz+k2lt sze**el a &iIra nzett. - <'nnan szerezted ezt6
T/zt *'nd)a# 7sinlta.
T5it *'ndtl# h'nnan szr*az'l6
J'hn visszahIzta a kar)t# s lthat!an zavar3a )tt "ella hirtelen rdekldstl.
T=tt lakik - *'ndta 5ar. - =tt is sz2letett.
T<'l vannak a sz2lei6
5ar 3artn)re nzett# s 7s'dlk'z'tt# *ire ez a nag rdeklds.
T?in7senek sz2lei.
T.g se*6
T/zt *'ndta# rvahz3an ntt &el# uge J'hn6
/ &iI 3!lint'tt# s a hash'z sz'r(t'tta a kar)t# vdve a karktt.T /z'k a )elek T&'ltatta
"ella T# tud'd# *it )elentenek6
J'hn *egrzta a &e)t# aztn *egv'nagl'tt az ar7a# s *egdrzslte a halntkt. -assan *ut'gatni
kezdett a kezvel.
T /zt *'nd)a# ne* )elentenek se**it Tsutt'gta5ar. T9sak l*3an lt)a ket# s nag'n tetszik
neki# ah'g kinznek. "ella# hagd *r szegnt8
/ n sszeszedte *agt.
T "'7snat. 1n... nag'n sa)nl'*8
5ar J'hnra nzett# s *egpr!3lta elterelni a sz!t# h'g enh(tse a &esz2ltsget.
T 1s# *ilen &il*eket szeretsz *g6
"ella &elllt# &elhIzta a &ut!7ip)t. H'kni nlk2l.T 5eg3'7st't'k eg pillanatra6 5ind)rt
vissza)vk.
5ieltt 5ar *egsz!lalhat'tt v'lna# *r el is *ent. Fgig&ut'tt a &2vn. /*ik'r hall!tv'lsg'n
k(v2lre rt# J'hn 5arre nzett. /r7n *g *indig ltsz'tt a &)dal'*.
J'33# ha *'st *egek
W F) a &e)ed6
J'hn *egn'*'gatta a kt sze*ldke kzti rszt. Nlan rzs# *intha tIl g'rsan ette* v'lna a
&agitW 5ik'r va7s'rztl6
/ &iI *egv'nta a vllt.
?e* tud'*./ szegn klk lthat!an hes v'lt.
W Figel)# *it sz!lnl ahh'z# ha 3e*ennnk a hz3a# s ennnk vala*it6 Ut'l)ra e3did3en
ette*# s annak *r legal33 n'l7 !r)a.


/ &iI hatr'z'ttan *egrzta a &e)t. "2szkesge rezhet v'lt a *'zdulat3!l.
?e* vag'k hes.
T/kk'r 7sak 2l) le vele*# s nzd# ah'g esze*8 W )avas'lta 5ar# s re*lte# h'g (g el tud)a
7s3(tani nhn &alatra.
J'hn &elllt# s kinI)t'tta a kar)t# h'g &elseg(tse a lnt. 5ar *eg&'gta apr! kezt# s 7sak
annira nehezedett r# h'g a &iI *egrezhesse a sIlt. 5iutn &elllt# eg2tt elindultak a hz &el.
9ip)2ket kz3en vittk# nedves talpuk n'*'t hag'tt a hideg klap'k'n a *eden7e *ellett.
"ella 3er'nt'tt a k'nh3a# s ler'g'tt eg szkre. ?e* v'lt p'nt's terve# a*ik'r 'tthagta ket a
kert3en# 7sak azt tudta# h'g tennie kell vala*it.
J'hn nag 3a)t )elentett. K'*'l g'nd't.
?e* hitte el# h'g ne* ltta *eg az'nnal# *i is val!)3an. /z is igaz persze# h'g *g ne* esett t
az tvlt'zs'n. Pe *i keresnival!)a van eg v*p(rnak 5ar kert)3en6
5a)dne* hang'san &elnevetett. K is 'tt sz'k'tt lenni. /kk'r *irt ne tehetn *s v*p(r is
uganezt6
/ 7'*3)ra t*aszk'd'tt# s a &ldet 3*ulta. 5i a &ent 7sinl)'n *'st6 /*ik'r tkutatta J'hn
el*)t# ne* tallt 3enne se**it a &a)ukr!l# a tag)air!l s a hag'*naikr!l. / &iI se**it ne*
tud'tt# &'gal*a se* v'lt r!la# ki is # vag h'g *iv &'g tvlt'zni. 1s val!3an ne* tudta# *it
)elentenek az'k a )elek.
"ella visz'nt tudta. /z si nelven eg har7's nevt adtk ki, T.<RRNR.
<'g trtnhetett# h'g ez a gerek elveszett az e*3erek vilg3an6 1s *enni ide)e v'lt *g az
tvlt'zsig6 Rnzsre hIszas vei ele)n )rhat'tt# a*i azt )elentette# h'g *g eg-kt ve v'lt
htra. <a visz'nt tved# s kzel )r *r a husz'nthz# ha*ar'san nag 3a)3a &'g ker2lni. <a nin7s
*ellette eg ni v*p(r# aki tseg(ten az tvlt'zs'n# *eghal.
"ella els g'nd'lata az v'lt# h'g &elh(v)a a testvrt. Rehvenge *indig *inden helzet3en tudta# *i
a teend. / g'nd 7sak az v'lt# ha 3ev'n)a t is# *inden val!sz(n+sg szerint tveszi *a)d az irn(tst.
1s sa)n's ha)la*'s r# h'g *indenkit hallra r*(tsen.
<avers. Taln tle seg(tsget kaphat. Nrv'sknt *eg tudn *'ndani# *enni ide)e van *g a &iInak
az tvlt'zsig. 1s J'hn 3ent is *aradhatna a klinikn# a*(g 3izt'sa33 ne* lesz a )v)e.
=gen# kivve# h'g ne* 3eteg. 9sak tvlt'zs eltt ll# s 3r &iziku*t tekintve genge ugan# de
ne* 3eteg. <avers pedig eg 'rv'si ltes(t*nt vezet# ne* pedig panzi!t.
5ilen nv is v'lt a karkt)re (rva6 .g har7's...
"ing'8
Ltszaladt a k'nh3!l a nappali3a# s *egkereste a 7(*)egzkt# a*elet az (r!asztal'n tart'tt.
<tul# az ut'ls! 'ldalra &el(rt eg sz*'t# a*i az ut!33i t(z v3en a &a) tag)ai kztt keringett. /
sz!3eszd azt tart'tta# ha valaki &elh(v)a# a Fekete Tr Testvrisget rheti el. / &a) leg)'33
har7'sait.
Kk 3izt'san szeretnk tudni# h'g ltezik eg &iI# aki az egetlen *eg*aradt nevet 3irt'k'l)a. Taln
3eveszik *aguk kz.
=zzadt a tenere# a*ik'r 3e2ttte a sz*'t. Flig arra sz*(t'tt# h'g vag ki se* 7sng# vag aki
&elveszi#elk2ldi a &en3e. .helett eg gpi hang *egis*telte# a*it tr7sz'tt# *a)d eg s(p'l!
hang't hall'tt.
1n... vagis# a neve* "ella. / testvrisget kerese*. >z2ksge* van... a seg(tsg2kre. W 5eghagta
a sz*t# s letette a kagl!t. J'nd'lta a kevese33 *'st t33. <a *gse* )! a sz*# ne* akart eg
e*3er hangp'st)n rszletes 2zenetet hagni.
Kinzett az a3lak'n a &2ves ter2letre s 5ar hzra a tv'l3an. ?e* tudta# *enni id *Ilva &'g)k
visz-szah(vni# ha egltaln visszah(v)k. Taln vissza kellene *ennie# s *egtudni# h'l l a &iI. 1s
h'nnan is*eri 5art.
=stene*# 5ar8 /z a szrn+ 3etegsg *egint kiI)ult. 5egrezte 3enne# s &'lt'n az'n gtrdtt#
*ihez kezd)en az in&'r*7i!val# a*it *egtud'tt# a*ik'r a ln el*'ndta# h'g 3e*eg a k!rhz3a a
sz'ks's negedves &el2lvizsglatra. .z nhn nappal ezeltt trtnt# *a este pedig azt tervezte#
h'g rkrdez# *i lett az ered*n. Taln valah'g tud neki seg(teni.
J'rs lptekkel a hts! 2vega)t!h'z *ent# a*el a &2ves rtre n(lt. Fissza*eg# s igekszik *inl
t33et *egtudni J'hnr!l...
5g7srrent a tele&'n.5ris6 ?e* lehet8
LtnIlt a pult'n# s &elvette a k'nhai ksz2lket.
W <all!6
W "ella6 W / &r&ihang halk v'lt s tiszteletet paran7s'l!.
W =gen# n vag'k.
W <(vtl *inket.
>zentsges g# *+kdtt8
5egkszr2lte a t'rkt. 5int *inden 7ivil v*p(r# is *indent tud'tt a testvrisgrl. / nev2ket# a
h(r2ket# a gzel*eiket s a r!luk sz!l! legendkat. Pe *g s'ha ne* tallk'z'tt sze*lesen
egik)2kkel se*. ?ehz v'lt elhinnie# h'g a k'nh)3an llva# az egik har7'ssal 3eszlget.
Tr) a lnegre8 W e*lkeztette *agt.
W =gen# vagis# van eg kis pr'3l**. W .l*'n
d'tt a &r&inak *indent# a*it J'hnr!l tud'tt..g ideig 7send v'lt.
W <'lnap este h'zd el h'zznk8
Jzus'*8 <'g &'g)a ezt kivitelezni6
W 5g vala*i. ?e* tud 3eszlni# ezrt t'l*7sra van sz2ksge# h'g k'**uniklni tud)'n.
W /kk'r h'zd *agaddal a t'l*7s't is8
"ella arra g'nd'lt# va)'n h'g &'g 5ar reaglni arra# ha 3elekeveredik a vilguk3a.
W / n# aki *'st &'rd(t neki# eg e*3er.?e* 3a). 5a)d kitrl)2k az e*lkeit.
T<'g )utunk el 'da65a)d k2ld2nk eg k'7sit. .ste kilen7re.
T/ 7(*e*...
TTud)uk# h'l laksz.
/ v'nal *egszakadt# "ella pedig *eg3'rz'ng'tt.
.ddig rend3en. /kk'r *r 7sak 5art s J'hnt kell valah'g rvennie# h'g el*en)enek vele a
testvrisghez.
/*ik'r visszatrt 5ar laks3a# J'hn a k'nhaasztalnl 2lt# s nzte# ah'g a ln vala*ilen levest
eszik. 5indketten &elnztek# a*ik'r 3elpett. 5egpr!3lt &esztelen2l viselkedni# *iutn le2lt. Frt eg
ki7sit# 7sak azutn h'zak'd'tt el a d'l'ggal.
T J'hn# is*erek nhn &r&it# akik nag'n )!k a har7*+vszetek3en. T.z ne* v'lt ki&e)ezetten
hazugsg. <all'tta# h'g a testvrek *inden&a)ta har73an nag'n )!k. T/rra g'nd'lta*# ne* lenne-e
kedved el)nni vele* h'zz)uk6
J'hn 'ldalra 3i77entette a &e)t# s *ut'gat'tt vala*it a kezvel# *ikz3en 5arre nzett.
W /zt szeretn tudni# h'g *irt. .dzeni6
W Taln.
5egint *'nd'tt vala*it. 5ar *egtrlte a sz)t.
W /zt *'nd)a# nin7s pnze ki&izetni az edzst. 1s k2ln3en is tIl ala7s'n h'zz.
W 1s ha azt *'ndan*# h'g ingen lenne6 W =stene*# *it 7sinl6 Nlan'kat (gr# a*it ne* tud
3etartani. 9sak a )! g tud)a# *it &'gnak vele tenni a testvrek. W Figel)# 5ar8 .l tud'* vinni eg
'lan helre# ah'l tallk'zhat... *'ndd *eg neki# h'g ez 'lan hel# ah'l az igazi *esterek lnek.
"eszlgethetne vel2k. 5egis*erhetn ket# s taln...
J'hn *eghIzglta 5ar ruhau))t# *ut'gat'tt vala*it# aztn "ellra nzett.
T.*lkeztetni akar# h'g tkletesen hall. "ella J'hnh'z &'rdult.
W >a)nl'*.
/ &iI 3!lint'tt# )elezve# h'g el&'gad)a a 3'7snatkrst
W /kk'r gere vele*# h'g tallk'zhass vel2k h'l
nap8 5it vesz(thetsz6J'hn *egv'nta a vllt# s eg ke7ses *'zdulat't (rt le a kezvel.
5ar el*'s'l'd'tt.
W /zt *'nd)a# rend3en van.
- Pe neked is )nnd kell. <'g &'rd(ts.
5ar lthat!an *egd33ent# aztn a &iIra nzett.<nk'r6
- Kilen7k'r - &elelte "ella.
- >a)nl'*# ne* )!. P'lg'z'*.
- .ste kilen7k'r.
C. &e)ezet
*ik'r "ut7h 3estlt a Flsze*+3e# Ig rezte# *intha valaki kitpte v'lna a g'*rt. 5ariss ne*
v'lt ha)land! tallk'zni vele# s 3r sz*(t'tt r# h'g (g lesz# att!l *g kegetlen2l &)t.2g dnttt#
el)tt az ide)e a 0hiskterpinak.
.llpett eg d2lngl rszeg It)3!l# el*ent eg 7sapat r*ln s eg szkander'z! pr *ellett#
*a)d vg2l *egtallta a tr')ka sz'ks's asztalt. Rhage az asztal *gtti sar'k3an v'lt# eg 3arnval
llt a &alh'z dlve. Fish'ust seh'l ne* ltta# az'n3an az egik 2res szk eltt ll!# v'dkval teli p'hr a
)elenltrl tanIsk'd'tt.
"ut7h *r kt itallal vezetett# s lnegesen )'33an rezte *agt# *ire Fish'us &el3ukkant
valah'nnan htulr!l. =nge ki v'lt 7sIszva a nadrg3!l# az al)a sszeg+rdtt. 5gtte eg &ekete ha)I
n lpkedett. /*ik'r F *egltta "ut7h't# intett a nnek# h'g *en)en el.
T <# zsaru8 T2dvzlte# a*ik'r le2lt."ut7h &elha)t'tt eg I)a33 kupi7val.
Y 5i I)sg6
T<'g *ent...
T>eh'g.
T>a)nl'*# haver.
T1n is.
Fish'us tele&'n)a *egsz!lalt. .lvette s &elnit'tta.Kt sz!t *'nd'tt# *a)d visszatette a zse33e#
s a ka3t)rt nIlt.
T Wrath v'lt. Fl !rn 3el2l vissza kell *enn2nk a
hz3a."ut7h arra g'nd'lt# *arad# s eged2l iszik t'v33. / tervrl az'n3an 'rd(t'tt# h'g Zr'ssz
GtletR.
T-thatatlann vlva *entek# vag vele* )ttk k'7sival6
TFan idnk vezetni.
"ut7h kitette az asztalra az .s7alade kul7st.
T <'zd a k'7sit# n sszeszede* <'ll0''d't.
Felllt# s a stt sar'k &el indult. Rhage ka3t)asztter2lve tel)esen 3e&edte a n testt. =sten
tud)a 7sak# *eddig )ut'ttak alatta.
T Rhage# haver# *enn2nk kell./ v*p(r &ele*elte a &e)t. /)ka eg v'nall prseldtt# sze*e
Gsszesz+k2lt. "ut7h &ele*elte a kezt.T "'7s# reg# ne* az n tlete* v'lt. /z anaha)!
h(v'tt.
Rhage kr'*k'dva htralpett / n zihlt# ruh)a sszeg+rdtt# de Ig ltsz'tt *g ne* )ut'ttak
el a lnegig. <'ll0''d ruh)a *g rintetlennek t+nt./*ik'r Rhage eltv'l'd'tt tle# a n az'nnal
viszszahIzta *agh'z# *int aki akk'r d33en r# h'g lete leg&antasztikusa33 'rgaz*usa ppen
kistlni ksz2l az a)t!n. / v*p(r eg laza kz*'zdulattal intett az ar7a eltt# *ire a n *egder*edt#
*a)d d33enten nzett vgig *agn# *int aki ne* rti# h'g ker2lt 'da# s *irt van annira
3eger)edve.
Rhage d2hs tekintettel *eg&'rdult# de *ire kirtek az ut7ra# *r 3nat'san rzta a &e)t.W
?zd# zsaru# sa)nl'*# ha *'g'rva v'lta*. .gki7sit... 3ele*er2lte* a d'lg'k3a.
"ut7h *egveregette a vllt.
W >e**i 3a).
W <# s h'g *ent a tallk'z!d6 W )ut'tt esz3e Rhage-nek.
W >eh'g.
W / &en3e# ez sz(vs.
"ezsI&'l!dtak a k'7si3a# s elindultak szak &el a 22-es It'n# ki a vr's3!l. J'rsan ha)t'ttak#
kz3en Tri7k Padd Thug 5atrint'n)a. d23rgtt a *agn!3!l# *int eg lgkalap7s. .gszer 7sak F
hirtelen a &kre tap's'tt. ?hn szz *terre az Itt!l az erd3en tg tiszts'n vala*i l!g'tt eg
&n.
?e*. Falaki ppen az'n *unklk'd'tt# h'g &elakassz'n vala*it eg &ra. Tnkedst vilg's ha)I#
&ekete ruhs# ke*n &i7k!k &igeltk.
T /lantas'k Tsutt'gta F# s !vat'san leha)t'tt azItr!l.
5g *ieltt *egllt v'lna az aut!# Rhage &eltpte az a)t!t# s *int aki eszt vesztette kir'hant#
egenesen a 7sapat &el.
Fish'us htra&'rdult a vezet 2ls3l.
T"ut7h# azt hisze*# )'33 lenne# ha itt *aradnl...
T5g *it ne*8
T?lad van az egik &egvere*6
T?an# *a)d 2res kzzel *egek a har73a8 T&elelte a rendr# s elvett eg Jl'7k't az 2ls al!l.
Ki3izt's(t'tta a &laut'*ata &egvert# *a)d Fish'usszel eg2tt kiszllt.
/ddig 7sak kt alantast lt'tt# de tl2k is kitrte a &rsz. Sg nztek ki# *int az e*3erek# Ig is
3eszltek s *'z'gtak# de ne* ltek. <a 7sak eg pillantst vetett valaki a sze*2k3e# az'nnal ltta#
h'g 7sak 2res p'rh2velek. / lelk2k valah'l *sh'l )rt# k pedig les2lledtek a p'k'l3a.
.*ellett az a 3a3ahintp'r-szag is ki3(rhatatlan v'lt.
/ tiszts'n az alantas'k t*adsi p'z(7i!t vettek &el# s a ka3t)uk3a nIltak# *ikz3en Rhage Ig
szguld'tt &el)2k a *ezn# *int eg g'rsv'nat. Gngilk's r'ha**al a 7s'p'rtra vetette *agt#
&egver nlk2l# puszta kzzel.
Jzus'*# ez a &i7k! tel)esen *egr2lt8 Tg'nd'lta "ut7h. Fala*elik gilk's *r 3izt'san &egvert
rnt'tt.
Fele*elte a piszt'lt# s a 7lkereszt3en kvette az ese*neket# de ne* tud'tt tiszta 7lp'nt't
tallni. /ztn lassan r)tt# Rhage ne* is sz'rul seg(tsgre.
Lllati re&leOekkel s !risi ervel 3nt el az alantas'kkal <ar7i *'zdulat'kkal k2zdtt s rIg'tt.
<'sszI# &ekete ka3t)a sztter2lt *gtte a leveg3en. <all'san gnr+ ltvnt nI)t'tt a
h'ld&n3en. /r7a elt'rzult a d2htl# *ikz3en hatal*as teste *inden ere)vel 2ttte-vgta az
alantas'kat.
<irtelen eg kilts hangz'tt &el )'33r!l# *ire "ut7h *egprd2lt. Fish'us leter(tett eg alantast# aki
*enek2lni pr!3lt. .lkapta# le3irk!zta a &ldre# *a)d Ig 2lt r az tk'z'ttra# *int eg vadsz az
ele)tett zsk*nra.
"ut7h Ig g'nd'lta# a har7't ink33 a v*p(r'kra hag)a# ezrt 'da*ent a &h'z. /z egik vastag
gra eg alantas v'lt &elakasztva. /lap'san hel3en hagtk# de *g lt. "ut7h *eglaz(t'tta a ktelet#
s leengedte a testet &ldre. J'rsan htranzett a vlla &ltt# *ivel a 7satr'zs hirtelen kezdett
egre hang'sa33 vlni. 5g hr'* alantas 7satlak'z'tt a t33iekhez# "ut7h az'n3an ne* agg!d'tt
3artai *iatt.
-etrdelt az akaszt'tt *ell# tkutatta a zse3eit# s kivette a tr7)t. .33en a pillanat3an hang's
durranssal lvs drd2lt# s Rhage hanatt a &ldre zuhant.
"ut7h ne* tt'vz'tt. -lls3a *'zdult# s az alantasra 7lz'tt# *ieltt a gaze*3er eg I)a33
g'l!t rp(thetett v'lna Rhage test3e. / Jl'7k az'n3an 7s2trtkt *'nd'tt. .kk'r a se**i3l
hirtelen vak(t! &n villant &el# *intha 7sak at'*3'*3a r'33ant v'lna. /z )szaka hirtelen nappall
vlt'z'tt# ah'g a &n *indent 3evilg(t'tt, az szi &kat# a har7't# az egsz tisztst.
/*ik'r a rag'gs *egsz+nt# valaki r'hanva kzeledett "ut7h &el. 5iutn &elis*erte Fish'ust#
leengedte a &egvert.
T /z'nnal szll) 3e a k'7si3a8 - kilt'tta neki a
v*p(r# *ikz3en 'lan g'rsan &ut'tt# ah'g 7sak a
l3a 3(rt. W 1s Rhage-dzse-.
?e* tudta 3e&e)ezni a *'ndat't# *ert Fish'us Ig nekir'nt'tt# *int eg tank# *egragadta# s
3ehIzta az .s7alade-3e. 9sak akk'r nug'd'tt le kiss# *iutn *indketten 3ent v'ltak# s *inden a)t!t
3ezrtak."ut7h 'da&'rdult h'zz.
W ?e* haghat)uk itt Rhage-et8
<ang's 'rd(ts trte *eg az )szaka 7send)t. "ut7h lassan 'da&'rd(t'tta a &e)t.
/ tiszts kzepn e] lnt lt'tt. Kr2l3el2l kt s&l *ter *agas v'lt# teste eg srknra
has'nl(t'tt legink33# de 'lan les &'ga s kar*a v'lt# *int eg T-ReOnek. / szrn teste szinte
vilg(t'tt a h'ld&n3en# htt s &arkt szivrvnsz(nek3en )tsz! lila s ne'nzld pikkelek
3'r(t'ttk.
- .z *eg *i a &ran76 W sutt'gta d33enten a rendr# s *g egszer ellenrizte# 3izt'san 3e van-e
zrva az a)t!.
- Rhage-nek nag'n r'ssz kedve van.
/z llat *egint 2vlttt eget# s az alantas'k utn kap'tt# *intha 7sak )tk&igurk lennnek#
aztn... J!sg's isten8 / gilk's'k3!l se**i se* *aradt 5g 7s'nt'k se*.
"ut7h rezte# h'g zihlni kezd.
<alvnan hall'tta# h'g eg ngI)t! &eln(lik s lngra l'33an. Ndanzett a *sik 2lsre. Fish'us
ppen *eggI)t'tt eg kzzel 7savart 7igarettt# s a*ik'r killegezte a &2stt# trk d'hn illat
tlttte *eg a levegt.
- 5i!ta van ez... Tkezdte v'lna# aztn vissza&'rdult a vadllath'z# aki a tiszts'n )tszad'z'tt# s
tel)esen ki*ent a &e)3l# *it akart *'ndani.
- Rhage *agra harag(t'tta az Krzt# aki ezrt ktszz vre *egtk'zta. Q'k'll vlt'ztatta az
lett# *ert az!ta# ha vala*i *iatt tIlsg'san &elizgat)a *agt# az'nnal tvlt'zik. "r*i kivlthat)a,
&)dal'*# harag# &izikai kielg(tetlensg# ha rted# *ire g'nd'l'k.
"ut7h &elv'nta a sze*ldkt. .sz3e )ut'tt# a*ik'r 'dallt a v*p(r *g# s elh(vta a n *elll#
akit akart. .zt a vgzetes hi3t s'ha t33 ne* &'g)a elkvetni./h'g &'ltat!d'tt a *szrls#
lassan kezdte Igrezni *agt# *intha eg h'rr'r&il*et nzne len*(t'tt hanggal. =stene*# ez a &a)ta
erszak *g az kpzelett is &el2l*Ilta8 Jilk'ssgi n'*'z!knt lt'tt *r )! nhn hullt#
a*elek kz2l n*elik val!3an 3'rzal*as ltvnt nI)t'tt. 1l3en az'n3an *g s'hase* v'lt tanI)a
ilen szint+ *szrlsnak# s a ltvn 'k'zta d33enet hatsra 'lan rzse t*adt# *intha ne* is a
val!sg lenne.
<la istennek8
/zt az'n3an el kellett is*ernie# h'g a szrn len+gzen *'zg'tt. /h'g &eld'3ta az alantast a
leveg3e# *a)d elkapta....
TJakran el&'rdul az iles*i6 Tkrdezte.
W .lg gakran. .zrt van sz2ksge a szeOre. /z legal33 kpes lenugtatni. /zt tan7s'l'*# ne
ker2l) a vadllat It)3a8 ?e* tud k2ln3sget tenni 3art s va7s'ra kzt. 9sak annit tehet2nk
ilenk'r# h'g *egvr)uk# a*(g Rhage visszatr# aztn g'nd'sk'dunk r!la.
Fala*i az .s7alade *'t'rhztet)re esett. Ja) ne8 9sak ne* eg &e)6 ?e*. .g 7siz*a. Taln a
szrnnek ne* (zlett a gu*i l33eli#
T<'g rted azt# h'g g'nd'sk'dunk r!la6 Tkrdezte "ut7h.
TTe h'g reznd *agad# ha *inden 7s'nt'd sz-szetrne6 5ert *indig ez trtnik vele# a*ik'r
el3I)ik 3elle a vadllat# aztn# a*ik'r tv'zik# *egint tnkreteszi a testt.
/ tiszts ha*ar'san ki2r2lt# egetlen alantas se* *aradt. / szrn eg hatal*as 'rd(tssal
*eg&'rdult# *intha azt keresn# *it &alhatna *g &el. 5ivel t33 gilk'st ne* tallt# a terep)r!t
vette sze*2gre.
W "e tud )nni a k'7si3a6 W krdezte "ut7h. <a nag'n akar# akk'r igen. Pe szeren7sre# azt
hisze*# *r ne* hes.
W ?a persze... s *i van# ha *g desszertre is kedve t*ad6 W *'t'gta "ut7h *agnak.
/ &enevad *egrzta a &e)t. Fekete srne ide-'da li3egett a h'ld&n3en. Nrd(t'tt eg nag't# s
kt l3ra e*elkedve &el)2k kezdett szaladni. -ptei Ig d23rgtek# h'g *g a &ld is 3elere*egett.
"ut7h *g egszer ellenrizte az a)t!zrat# aztn *eg&'rdult a &e)3en# h'g gva nIl lesz# s
le3ukik a &ldre.
/ ln *egllt a terep)r! *ellett# s ng l3ra ereszkedett. Nlan kzel v'lt az a3lakh'z# h'g
a*ik'r killegezte a levegt# 3eprs(t'tta az 2veget "ut7h 'ldaln. Frtel*es ltvnt nI)t'tt
kzvetlen kzelrl. .lkeskenedett sze*e# vi7s'rg! p'&)a s tt'tt sz)3!l kiltsz! hatal*as
sze*&'ga lzas r*l'*ra e*lkeztettk a k'7si3an 2lket. / *ellkasn vgig7s'rg! &ekete vr Ig
t+nt# *intha 'la) lenne.
/ *agas3a e*elte iz*'s *ells l3t.
Jzus'*# az'k a kar*'k# *intha *indegik eg-eg les tr lett v'lna8 <'zz kpest Fredd Krueger
is 7sak rtatlan gerek)tknak t+nt.
Rhage az'n3an 'tt v'lt 3enne. Falah'l.
"ut7h az a3lak2vegre tette a kezt# *intha ezzel el tudn rni a 3art)t.
/ ln &lreha)t'tta a &e)t# &ehren izz! sze*e pisl'g'tt eget# *a)d hirtelen nag levegt vett# s
hatal*as teste re*egni kezdett. 5agas# &2lsiket(t kilts hagta el a t'rkt# aztn is*t eg
rag'g!an &nes villanst lehetett ltni# s Rhage hevert a &ldn *eztelen2l."ut7h &eltpte a k'7si
a)ta)t# s a 3art)a *ell trdelt.
/ v*p(r *agatehetetlen2l re*egett a piszk's &2vn# 3re raga7s's v'lt# sze*e sz'r'san
sszeprselve# sz)t lassan *'zgatta. /r7t# ha)t s *ellkast &ekete vr 3'r(t'tta. <asa
r*iszten &elpu&&adt. Flln eg kis luk )elezte# ah'l a lvs rte.
"ut7h levette a dzseki)t# s rter(tette. Kzele33 ha)'lt h'zz# h'g hall)a a szavakat# a*eleket
nag nehezen kiprselt.
T5it *'ndtl6
T"nt'ttalak... tged... vag F-t6
T?e*. 5indketten )!l vagunk.
Sg t+nt# ettl Rhage eg ki7sit *egknne332lt.
TFigetek haza... Krlek... vigetek az'nnal haza8
?e agg!d)8 J'nd'sk'dni &'gunk r!lad8
N g'rsan# sszegrnedve &ut'tt kereszt2l a tiszts'n. 5inl tv'la33 igekezett a har7t!l. /
&urg'n)a az It *ellett park'lt# kr2l3el2l *s&l kil'*terre att!l a heltl. Sg sz*'lta# *g hr'*-
ng per7 s elr 'dig. 5indeddig Ig t+nt# ne* kveti senki.
/zt a per7et hasznlta ki a *enek2lsre# a*ik'r a vak(t! &n elszr &elvillant# *ivel tudta# se**i
)! ne* s2lhet ki ekk'ra villans3!l. /rra g'nd'lt# vag ideggz# vag eg *g hatal*asa33 r'33ansnak
az el&utra lehet. /ztn *eghall'tta az 'rd(tst# s hallra vlt. Fala*i *egtizedelte az alantasait#
Ig kapk'dta &el ket a &ldrl# *intha apr! 3'garak lennnek.
.g ln. / se**i3l.
?e* nzte s'kig# ink33 &ut'tt. Futs kz3en egszer htranzett# h'g *eg3iz'n's'd)'n r!la#
tnlegne* kveti-e senki. 5gtte az Gsvn tiszta v'lt# *aga eltt pedig *egpillant'tta a &urg'nt.
/*ik'r 'dart# 3evg!d'tt a vezet2ls3e# 3eind(t'tta a *'t'rt# s a gzra lpett.
/ leg&'nt'sa33 az v'lt# h'g *inl *essze33 ker2l)n a har7 sz(ntertl. .g ilen *szrls el33-
ut!33 &elkelti az e*3erek &igel*t. Fag azrt# *ert a*(g tart# szrn+ ltvn s nag'n hang's#
vag azrt# a*i utna *arad# *iutn vget rt. / *s'dik teend)e a &elder(ts lesz. 5r. X *agn k(v2l
lesz a d2htl a trtntek *iatt. N 7sapatnak leg)'33 tag)ai 'davesztek# s a t33iek is *eghaltak#
akiket *egh(v'tt# h'g tanIi legenek . *eg32ntetsnek. Kevese33 *int &l !ra alatt hat gilk'st
vesztettek el.
1s a &en3e# alig tud'tt vala*it a szrnrl# aki a puszt(tst vghez vitte8 1ppen &elakaszt'ttk .
testt a &ra# a*ik'r az .s7alade *egllt az It *ellett .g hatal*as szke har7's szllt ki 3elle# s
'lan g'rsan &ut'tt &el)2k# h'g 7sakis a testvrisg egik tag)a lehetett. F'lt vele eg *sik
has'nl! ter*et+ &r&i is# ugan7sak 'lan hall's# *int # s ezenk(v2l *g eg e*3er is. Ki tud)a# *it
keresett a kt testvrrel.
/ har7 n'l7-kilen7 per7e tarthat'tt *r# a*ik'r N a szkre vetette *agt# s t33szr
*eg2ttte# a*i persze *eg se* ltsz'tt a har7's ll!kpessgn vag ere)n. Nk ketten tel)esen
3ele*er2ltek a puszta kzzel &'ltat'tt kzelhar73a# a*ik'r eg *sik alantas els2ttte a &egvert.
N le3uk'tt s elugr'tt a g'l! ell# a*i *a)dne* eltallta. /*ik'r &elnzett# azt ltta# h'g a v*p(r a
vllt sz'r'ngatva elre esik.
N 'daugr'tt# h'g 3e&e)ezze a gilk'ssg't# de ah'g elrevetette *agt# a &egveres alantas is
r*'zdIlt a har7'sra. /z idi!ta el3'tl'tt N l33an# a*ivel *indkette)2ket a &ldre rnt'tta. /ztn
)tt az a vak(t! &n# s *eg)elent a szrn. -ehetsges lenne# h'g a szke v*p(r3!l )tt el
valah'g6 /tag# *i7s'da titk's &egver lenne8
N elkpzelte a har7'st# &elidzett *inden apr!sg't vele kap7s'lat3an# a*it 7sak tud'tt, a sze*tl
kezdve# az ar7n t# a ruh)ig s a *'zgsig. ?ag'n nag )elentsggel &'g 3(rni# ha rszletesen le
tud)a (rni a testvrisg egik tag)t a kihallgats'n. . har7's'k nlk2l a v*p(r'k gak'rlatilag
tel)esen se3ezhetv vlnnak# (g az alantas'knak vgre siker2lne 3e&e)ezni2k a &a)uk kiirtst.
"ellt eg 2res park'l!3a az egik heli alantas tallk'z!hel eltt. /rra g'nd'lt# az este egetlen )!
rsze az v'lt# a*ik'r lassan *eglte .-t. /z# h'g kilhette *inden elkeseredst a gilk's testn#
'lan v'lt sz*ra# *int *s e*3ernek eg 2veg hideg sr eg &'rr! nri nap'n. Kielg(t.
5egnugtat!.
/*i az'n3an ezutn trtnt# annak &elidzstl *egint ideges lett
Felnit'tta a tele&'n)t# s 3en'*ta az egik g'rsh(v! g'*3't. ?e* v'lt rtel*e vrni a
)elentssel# a*(g hazar. 5r. X reak7i!)a *g r'ssza33 lesz# ha r)n# h'g ne* az'nnal rtes2lt a
h(rrl.
F'lt eg kis g'ndunk *'ndta a tele&'n3a# a*ik'r a h(v'tt &l 3elesz!lt
Gt per77el ks33 3e&e)ezte a 3eszlgetst# *eg&'rdult az It'n# s vissza&el indult a vr's
vidkies rsze &el.
5r. X ltni akarta. / sa)t hz3an# az erd3en.
;. &e)ezet
Rhage 7sak rnakat lt'tt# *ivel a sze*e *g *indig kptelen v'lt les kpet kzvet(teni s tIl s'k
&nt 3e&'gadni. J+llte# h'g ilenk'r *indig elvesztette a ltst# ezrt *inden ere)t sszeszedve
*egpr!3lta n'*'n kvetni a kt alak *'zgst *aga kr2l. 1rezte# h'g eg kz a h!na al nIl# s
talpra ll(t)a. Felngtt. ?ugi# Rhage# 7sak eg pillanatra e*el2nk *eg#)!6 *'ndta F.
.gsz testt get &)dal'* nttte el# a*ik'r a 3artai &elvettk a &ldrl# s az .s7alade
htul)h'z vittk. Uvat'san 3e&ektettk# *a)d 3ezrtk r az a)t!t. .zutn a *'t'r halk zIgssal
3eindult.
Rhage-nek va7'g'tt a &'ga# annira &z'tt# ezrt *egpr!3lta ssze&'gni *agn azt a vala*it# a*i
3etakarta. /lig 3(rta *eg*'zd(tani a kezt# valah'g *gis siker2lt ssz33 hIznia a ruhadara3't a
testn. Sg vlte# eg dzseki az.W Tarts ki# nag&iI8"ut7h. sz!lt h'zz.
5'ndani akart vala*it# de ne* 3(rt. Utlta azt a szrn+ (zt a sz)3an.
?e 3eszl)# <'ll0''d8 5inden rend3en van.Fish'us s n hazavisz2nk.
/z aut! d7gve lassan elindult# *intha a padkr!l ha)t'tt v'lna &el az Ittestre. Rhage Ig
nszrgtt# *int eg kisgerek# de ne* tudta *egllni# h'g ne tege. Sg rezte *agt# *intha
sszevertk v'lna eg 3ase3all2tvel. /*inek a vgn szgek vannak.
/ 7s'nt)ai3an s iz*ai3an rzett &)dal'* az'n3an eltrp2lt a has&)s *ellett. /z'n i*dk'z'tt#
h'g ki3(r)a hns nlk2l hazig. ?e* akarta 3episzk(tani Fish'us k'7si)t# de ne* tudta# kpes lesz-e
'lan s'kig visszatartani. ?l*irigei &'k'z'tta33an *+kdtek# ezrt s'ksz'r nelnie kellett. .z
visz'nt *+kds3e h'zta a garatre&leOet# a*itl visz'nt *g nag'33 hningere lett. 1s
*a)dne*.../z 'rrn kereszt2l nag levegt vett# h'g *egszak(tsa a kr&'rgst.
<'g vag# <'ll0''d6
(gr) *eg vala*it8 Huhant8 /z'nnal8
Rend3en# haver.Rhage legkzele33 arra 3redt# h'g 3artai kie*elik az aut!3!l. "izt'san elvesztette
kz3en az esz*lett. =s*ers hang'kat hall'tt. Fish'ust# "ut7h't# s eg *l *'rgst# a*i 7sak
Wrath lehetett.
5egint el)ult. /*ik'r *agh'z trt# vala*i hideget rzett a hta *gtt.
5eg tudsz llni eg pillanatra6 krdezte tle "ut7h.
Rhage *egpr!3lta# s hls v'lt# a*ik'r azt rezte# h'g l3a kpes *egtartani testnek sIlt.
5'st h'g rar ne* az aut!3an v'lt# 7skkent a hningere is.
Kelle*es# 7silingel hang 2ttte *eg a &2lt# eg per77el ks33 pedig lang's radat zuh'g'tt a
htra.
5ilen a v(z# Rhage6 ?e* tIl &'rr!6 hangz'tt
&el "ut7h hang)a. Kzvetlen kzelrl./ zsaru is 'tt llt a zuhan alatt vele# s trk d'hn illata v'lt.
"izt'san Fish'us is a &2rdsz'33an van# g'nd'lta.
<'ll0''d6 ?e* tIl *eleg a v(z6
?e*. Tap'gat!zva a szappanrt nIlt. ?e* lt'k se**it.
?e* 3a). J'33 is# ha ne* lt'd# h'g &est2nk itt eg2tt *eztelen2l. K'*'lan# haver# elg lelki
sr2ls ez neke* *indkettnk helett is.
Rhage ki7sit el*'s'l'd'tt# *ikz3en rezte# h'g eg *'sd!keszt+s kz *egdrzsli az ar7t# a
nakt# a *ellkast.
=stene*# *i7s'da &antasztikus rzs8 <traha)t'tta a nakt# h'g a szappan's v(z le*'shassa r!la a
vadllat *szrlsnak ut'ls! *aradvnait is.
/ zuhan tIl ha*ar a33a*aradt. "ut7h tr2lkzt 7savart a dereka kr# eg *sikkal pedig
*egtrlgette.
Tehet2nk *g vala*it rted# *ieltt v(zszintes3e ker2lsz6 krdezte.
<'zz eg g'*'rnugtat! pezsgta3lettt a g!gszeres szekrn3l8
F# h'zz neki eget# lg sz(ves8 - *'ndta# s tkar'lta Rhage derekt. T*aszk'd) r*# pa)ts# (g
ni8 <I# a &ran73a# ne* kellene ennit enned8
Rhage hagta# h'g tvezessk a *rvnpadl!s &2rdsz'33!l a szneggel 3'r(t'tt hl!sz'33a.
J!l van# nag&iI# &ek2d) le8
U# igen8 Lg. Fgre g3an &ekhet8
?zd 7sak# ki van itt6 Fish'us nvr.
1rezte# h'g valaki &ele*eli a &e)t# s a sz)h'z tart eg p'harat. /*ik'r *egiv'tt annit#
a*ennit 7sak 3(rt# visszahanatl'tt a prnra. 5r *a)dne* *egint elvesztette az esz*lett#
a*ik'r *eghall'tta "uteh sutt'g! hang)t.
W / g'l! si*n t*ent a testn# de n *'nd'*#
F# nag'n r'sszul nz ki.Fish'us halkan &elelt.
W .g kt nap *Ilva )'33an lesz. 5indig *inden3l g'rsan &elp2l# de persze akk'r se* knn+
neki.--# ?e* se**i az a szrn.
Rhage nag'n s'kat agg!dik *iatta# neh'g ki)))n. .g ngI)t! l'33ant &el# *a)d *egint
3etlttte a levegt az a 7s'dlat's d'hn illat. =gekszik eltitk'lni# *ennire &l. Fenn kell tartania
a 7sill'g! ltszat't# de *len leg3el2l hall'san retteg# h'g valakit 3ntani &'g.
/liik'r *agh'z trt# az v'lt az els krdse# h'g *i )!l vagunk-e.
Rhage knszer(tette *agt# h'g elalud)'n. / stt *lsg s'kkal )'33 v'lt# *int a 3artait
hallgatni# ah'g sa)nlk'znak ra)ta.
Kilen7veneg v# n'l7 h!nap s ng nap. /ztn sza3ad lesz.
5ar ktsg3eesetten pr!3lt l'*3a *er2lni. "ehunta a sze*t# s relaOlni kezdett. .g*s utn
ellaz(t'tta a l3u))ait. Fgig*'ndta az sszes tele&'nsz*'t# a*ire 7sak e*lkezett. .gik se*
*+kdtt.
<anatt &'rdult# s a *ennezetet 3*ulta. /*ik'r a g'nd'latai elh'ztk J'hn ar7t# nag'n hls
v'lt. / &iI s'kkal )'33 t*nak 3iz'nult# *int 3r*i *s# a*in elidzhetett.
?e* tudta elhinni# h'g *r husz'nhr'* ves# 3r *inl t33et g'nd'lt r# annl val!sz(n+33nek t+nt.
5triO-*ni)t lesz*(tva hihetetlen2l rett v'lt. >zinte *r Greg.
/*ik'r *enni ksz2lt# 5ar ragaszk'd'tt h'zz# h'g elvige k'7sival a laksig. "ella is vel2k
tart'tt# (g 2ltek hr*an az aut!3an# a 3i7ikli)t pedig a 9ivi7 7s'*agtart!)3a tettk# 'nnan kandiklt
ki egsz It'n. ?ag'n nehz v'lt 'tthagni szegnt az eltt a n'*'rIsg's p2let eltt. 5ar
legsz(vese33en knrgtt v'lna neki# h'g *en)en haza vele.
Pe legal33 *eg(grte# h'g *snap este el*eg "ellh'z. /z a har7*+vszeti akad*ia taln
*egnit nhn a)t!t eltte. 5ar se)tette# h'g ne* lehet tIl s'k 3art)a# s hls v'lt "ellnak#
a*irt *egpr!3lt tenni vala*it rte.
.lvig'r'd'tt# a*ik'r esz3e )ut'tt# h'g nzett r J'hn. 5ilen &lnk 7s'dlattal. "ella elegnsan
kezelte ra)'ngst# 3r ktsgtelen2l h'zz lehetett sz'kva az ilen tekintetekhez. Fal!sz(n+leg
*indig (g 3*ultk.
5ar eg idre tadta *agt a g'nd'latnak# s elkpzelte# *ilen lehet a vilg "ella kprzat's
sze*n kereszt2l# "ella tkletes l3n )rni# s lazn vlla *g vetni gnr+ ha)t.
/z 3rnd'zs re*ek2l elterelte g'nd'latait. .lhatr'zta# h'g el*eg ?e0 V'rk 9it3e# s eg
*ess ruh3an vgigv'nul az Gtdik sugrIt'n. ?e*# ne* is. / strand'n. Fekete 3ikini3en. /z rdg3e
is# eg tangs &ekete 3ikini3en.
?a )!# ez *r eg ki7sit s'k.
Pe akk'r is# *ilen )! lenne# ha legal33 egszer *agn rezhetn eg &r&i ra)'ng! pillantst8 <a
el lenne... 3+vlve tle. =gen# ez a heles ki&e)ezs. /rra vg'tt# h'g eg &r&it el3+vl)n.
Kivve# h'g tudta# s'hase* &'g *egtrtnni. /z az id *r el*Ilt. Fiatalsga# szpsge s har*at's
v'nzere)e *r a *Ilt. /z igazat *egvallva# s'ha ne* is v'lt. 5a *r ne* *s# *int eg tlag's k2lse)+
har*in7as n# akinek a rknak ksznheten nehz lete v'lt
Felngtt. ?a# re*ek. 5r ne* retteg# helette nakig 3eles2lledt az nsa)nlat3a# a*el 'lan
v'lt# *int az iszap. Ragad!s s und'r(t!.
Felkap7s'lta a villant# s gsz's eltkltsggel a Fanit Fair divat*agazin utn nIlt. Ra)ta# ln'k#
ringassat'k el# g'nd'lta.

A. &e)ezet
*iutn Rhage elaludt# "ut7h s Fish'us t*entek Wrath *agn-d'lg'z!sz'3)3a. "ut7h ltal3an ne*
avatk'z'tt a testvrisg 2gei3e# *'st az'n3an Fish'us arr!l ksz2lt )elentst tenni# a*it It3an
haza&el talltak# s "ut7h v'lt az egetlen# aki kzele33rl is *egnzte a &ra &elakaszt'tt alantast.
/*ik'r 3estlt az a)t!n a versailles-i st(lusI d'lg'z!sz'33a# *egint uganaz a g'nd'lata t*adt#
*int *indig# a*ik'r ide 3elpett. / sz'3a valah'g ne* passz'lt ide. /z a s'k# 7irkal*as d'l'g a &al'n#
a kvr# szrnas kis&iIk a &est*neken s a *ennezeten# vala*int a ke7ses s d(szes 3It'r'k
ink33 illettek v'lna a rizspar!ks &ran7ia ariszt'kratk szal'n)nak# *int a testvrisg ke*nkts+
tag)ai &hadiszllsnak.
5indeg. / har7's'k azrt kltztek 3e e33e a hz3a# *ert knel*es v'lt s 3izt'nsg's# ne*
pedig azrt# *ert tetszett nekik a 3erendezse.
"ut7h eg vk'n l3I szket vlaszt'tt# s Ig pr!3lt le2lni# h'g ne* engedte r rgtn a tel)es
testsIlt. 5iutn le2lt# ksznskppen 3!lint'tt T'hr*ent-nek# aki sze*3en 2lt vele eg
sele*kanapn. / v*p(r hatal*as teste a kk d(szprnk *ellett szinte az egsz helet el&'glalta.
Kat'nsan n(rt &ekete ha)a s szles vlla alap)n 3rki ke*n har7'snak g'nd'lta v'lna# tengerkk
sze*e az'n3an *sr!l is tanIsk'd'tt
/ szig'rI k2ls alatt T'hr nag'n kedves &i7k! v'lt. 5eglepen e*patikus# annak ellenre# h'g az
lhal'ttak gilk'lsa v'lt a *unk)a. K vezette a testvrisget# a*i!ta kt h!nappal azeltt Wrath
el&'glalta a tr!nt. .zenk(v2l v'lt az egetlen tag# aki ne* e33en a hz3an lak'tt. Fele# Wellsie# els
gerek2ket vrta# s ne* akart eg &edl al kltzni eg 7sapat eged2lll! &r&ivel. Ki vd'lhatta
v'lna e*iatt6
>z!val# &iIk# g'nd'l'*# )!l sz!rak'ztat'k haza&el *'ndta T'hr Fish'usnak.
=gen# Rhage elengedte *agt &elelte F# s tlttt *agnak eg v'dkt a 3rsar'k3an.
Qhur rkezett *eg ezutn# is 3!lint'tt a t33iek &el. "ut7h kedvelte a &i7k!t# 3r ne* s'k kzs
v'lt 3enn2k# lesz*(tva taln a ruhk szeretett. L* *g e33en is k2ln3ztek. "ut7h ltzkdse
I)kelet+ v'lt# akr a &riss &ests eg 'l7s! hz'n. Qhur st(lusa s &r&ias elegan7i)a az'n3an a
zsigerei3l &akadt. /z ne* ktsg# h'g hall's v'lt# *gis rezhet v'lt ra)ta eg&a)ta piperk7sg
is# a sz! p'zit(v rtel*3en.
/ ki&in'*ult Irie*3er k2lst ne*7sak az elegns ruhk kl7snztk neki# *int pldul a
kas*(rpul!ver s &in'* szvetnadrg# a*elet *'st is viselt. Nlan elkpeszt ha)a v'lt# a*ilet "ut7h
*g s'hase* lt'tt azeltt <'sszI# dIs# szke-vrs ha)zuhataga *egd33enten gnr+ v'lt 5g a
nk is *egirigeltk v'lna. K2lnleges srga sze*e pedig# a*el Ig rag'g'tt a nap&n3en# *int az
aran# szintn h'zz)rult az sszkphez.
Re)tl v'lt# *irt &'gad'tt 7li3tust.
5ikz3en 'da*ent a 3rsar'kh'z# s tlttt *agnak eg kis p'rt!it# alig v'lt szrevehet a
snt(tsa."ut7h hall'tta# h'g als! l3szrt valah'l elvesz(tette. 5+l33al p!t'ltk# a*i nilvnval!an
7seppet se* )elentett sz*ra htrnt a har7 kz3en.
"ut7h az a)t! &el nzett# *ert *g valaki 3elpett a sz'33a. >a)n's Qhur ikertestvre is Ig
dnttt# h'g 7satlak'zik h'zz)uk. Hsadist id3en rkezett# de legal33 *essze tl2k# eg tv'li
sar'k3an &'glalt helet. "ut7h (g ne* 3nta# *ert *indig ideges lett a kzel3en.

Hsadist &ur7sasgnak 7sak eg rsze v'lt se3heles ar7a s &nes# &ekete sze*e. .gszen rvidre
n(rt ha)a# tet'vlsai a nakn s a 7sukl!)n# vala*int a s'k pier7ing egrtel*+en )eleztk# *ennire
veszles. / k2ls 3en'*st 7sak &'k'zta az a vgtelen g+llet# a*i 3el2lrl &+ttte. Rendrsgi
ki&e)ezssel v'lt az elssz*I kzellensg. Jghideg. J'n'sz# *int eg k(g!. 1s kisz*(thatatlan.
9se7se*k'r3an elra3'ltk a 7sald)t!l# s ra3sz'lgasg3a knszer( tettk. / szz egnhn v
ra3sz'lgasg *indent kilt 3elle# a*i akr 7sak tv'lr!l is e*3eri vagis v*p(r'kra )elle*z
tula)d'nsg v'lt. ?e* v'lt *s# *int 7supa stt rzele*# 7sapd3a esve eg *egr'n7s'l!d'tt test3en.
5indenki# aki )!t akart *agnak# *esszire elker2lte.
/z elsz'33!l sIl's lptek za)a hallatsz'tt / testvrek el7sendesedtek# a*ik'r Wrath &elt+nt az
a)t!3an. <atal*as ter*et+# &ekete ha)I# kegetlen sz)I# r*l'*3a ill alak v'lt. Llland!an &e)hez
si*ul! stt napsze*2veget s 3rruht viselt. /lighane* v'lt a &ldn az ut'ls!# akivel 3rki u))at
*ert v'lna hIzni.
.zt a &lel*etes v*p(rt "ut7h trtnetesen a leg)'33 3artai kzt tart'tta sz*'n. N s Wrath
az'n azestn ker2ltek kzel eg*sh'z# a*ik'r a v*p(r a &elesgt pr!3lta visszaszerezni az
alantas'kt!l. "ut7h seg(tett neki# s 7sak enni kellett h'zz# h'g a ktelk kialakul)'n kztt2k.
Wrath Ig lpett 3e a sz'33a# *intha az egsz vilg ura lenne. Kirli )elensg v'lt. .z ne* is llt
tv'l az igazsgt!l# *ivel val!3an az v'lt. / Fak Kirl. /z ut'ls! igazi v*p(r a &ldn. / &a) vezre.
Wrath "ut7hra nzett. ?ag'n )!l g'nd'sk'dtl *a este Rhage-rl. Ksznet rte.
K is *egtette v'lna rte* uganezt.
=gen# ez igaz. Wrath az (r!asztal *g *ent# le2lt# s kereszt3e &'nta kar)t a *ellkasn.
.l*'nd'*# *i a helzet. <avershez *a este eg trau*s eset rkezett. .g 7ivil v*p(r. Tel)esen
Gsszevertk# alig v'lt esz*letn. 5ieltt *eghalt# el*'ndta a d'kt'rnak# h'g az alantas'k hagtk
hel3en. / testvrisgrl krdezgettk# tudni akartk# h'l lakunk# s ki tud *g r!lunk.
5r *egint eg dr*gte T'hr*ent.
=gen. \g g'nd'l'*# az /lantas'k Trsasga stratgit vlt'tt. / szeren7stlen el*'ndta# h'g 'lan
helen tart'ttk &'gva# a*elet szndk'san a durva kihallgats'kra rendeztek 3e. >a)n's *eghalt#
*ieltt *egadhatta v'lna a p'nt's 7(*et. Wrath that! pillantst vetett Fish'usre. F# szeretn*# ha
el*ennl a 7ivil 7sald)h'z# s *eg*'ndand nekik# h'g a &iuk hallt *eg &'g)uk 3'sszulni. Qhur#
*en) el <avers klinik)ra# s 3eszl) az p'l!nkkel# *ivel k tltttk a legt33 idt vele# s vel2k
3eszlt a legt33et. Qr!3ld *egtudni# ne* *'ndta-e el# h'l tart'ttk &'g-va# s h'g siker2lt
*egszknie. ?e* t+r*# h'g az'k a gaze*3erek a *i 7ivil)einket hasznl)k 3esIg!nak.
/ sa)t e*3ereiket se* k(*lik sz!lt kz3eFish'us. <aza&el azt lttuk# h'g az egik
alantaseg *sikat &el akar akasztani eg &ra. / t33iek kr3en llva &igeltk.
5it 7sinltak a &i7k!val6
"ut7h vette t a sz!t.
/lap'san hel3en hagtk. .lszr azt hitte*# hal'tt# aztn ltta*# h'g *g llegzik. >'ksz'r
gilk'l)k a sa)t e*3ereiket6
?e*. .gltaln ne*.
/kk'r ez elg k2lns eg3eess# ne* g'nd'l)t'k6 .g 7ivil v*p(r *egszkik a k(nz!ka*r3!l#
aztn tallunk nhn alantast# akik t+prnt 7sinltak eg trsuk3!l.
.getrtek veled# zsaru. Wrath Fish'ushz &'rdult. 5aradt vala*i az alantas'k3!l^ Fag Rhage
eltakar(t'tt *indent a helsz(nrl6
Fish'us *egrzta a &e)t.
?e*. 5inden elt+nt.
?e* egszen. "ut7h a zse33e nIlt# s elvette a levltr7t# a*it az alantast!l elvett. W .zt
att!l szerezte*# akit &elakaszt'ttak. W Ltlap'zta# s *egtallta a )'g's(tvnt. W Jar .ssen.
?'7sak8 /33an a hz3an lak'tt# ah'l rgen n. -*# ez is azt 3iz'n(t)a# *ennire ne* is*er)2k a
sz'*szdainkat.
W 5a)d n tvizsgl'* a lakst8 W a)nlk'z'tt T'hr.
/*ik'r "ut7h 'daadta neki a levltr7t# a testvrek &ellltak# h'g indul)anak.
T'hr*ent *egsz!lalt# *ieltt *g 3r*elik2k is el*ent v'lna.
Fan *g vala*i. Kapta* *a eg tele&'nt. .g 7ivil n h(v'tt. Tallt eg *agn's &iatal &iIt# akire a
Tehrr'r nv van (rva. /zt *'ndta* neki# h'zza 3e h'lnap a kikpz kzp'nt3a.
1rdekes *'ndta Wrath.
/ &iI ne* tud 3eszlni# ezrt vele )n a t'l*7sa is. /ki *ellesleg e*3er# .l*'s'l'd'tt# s
3rnadrg)a hts! zse33e tette az alantas tr7)t. Pe ne agg!d)at'k8 5a)d kitrl)2k a *e*!ri)t.
/*ik'r 5r. X kinit'tta az a)t!t# ne* )avult a kedve 5r. N lttn. /z alantas *aga3izt'san s
rend(thetetlen nugal'**al llt vele sze*3en. T33re )ut'tt v'lna az alzat'ssggal# * a gengesg
s a *egalzk'ds leg7sekle33 &'r*)a se* szerepelt a tula)d'nsgai kzt. .gelre.5r. X 3eh(vta
3e'szt'tt)t.
W Tudnia kell vala*it# a kudar7nak a 3eis*erse#a*ire *'st ksz2l# ne* hat *eg. Tudhatta*
v'lna#h'g ne* 3(zhat'* *eg *ag3an. -enne sz(ves el*a
garzni# *irt lte *eg a 7sapatt65&. N *egprd2lt.
W <'g *'ndta6
W ?e pr!3l)'n *eg hazugsg'k *g 3I)ni# *ert az &eld2h(t8 W &elelte 5r. X# s 3e7sukta az a)t!t.
?e* n lte* *eg ket8
<ane* vala*i szrn6 Ugan *r# 5r. N# ha hazudik# legal33 tall)'n ki vala*i eredetit8 Fag
)'33at *'nd'k. Ken)e a testvrisgre8 /z s'kkal kzen&ekv33 lenne.
5r. X tstlt a sz'3n# s eg ideig ne* sz!lt eg sz!t se*# h'g &'k'zza 3e'szt'tt)a idegessgt.
>z!rak'z'ttan le2lt a lapt'p)a el# aztn a hl!sz'33a *ent. / laks egszer+en v'lt 3erendezve# ne*
tIl s'k 3It'rral. / hzat kr2lvev har*in7hektr's &ldter2let pedig kell vdel*et 3izt's(t'tt a
sz*ra. / v7 ne* *+kdtt# de *ivel az alantas'k ne* ettek s ne* ittak# erre a helisgre ne* is
v'lt sz2ksge. / zuhanz!nak az'n3an se**i 3a)a ne* v'lt.
/*(g ne* talltak *eg&elel helet az I) vallat!-kzp'nt sz*ra# ez a szern ha)lk sz'lglt a
trsasg
&hadiszllsaknt.
W Q'nt'san el*'ndta*# a*it ltta* W sz!lalt *eg
5r. N# *egtrve a 7sendet. W 5i 'k'* lenne r# h'ghazud)ak6
W / _*irtR sz*'*ra lnegtelen W &elelte 5r. X#s lazn kitrta a hl!sz'3a a)ta)t. /
zsanr'k nik'r'gtak. W Tudnia kell# h'g a*(g ide&el tart'tt# kik2ldte* eg 'sztag't a helsz(nre#
akik azt )elentettk#h'g se**i ne* *aradt a h'lttestek3l. .z arra enged
kvetkeztetne*# h'g sz(ven szIrta *indegiket. .*3erei* *egers(tettk# h'g nag har7 lehetett#
*ert 7supa vr v'lt a &ld. .l tud'* kpzelni# h'g k2zdtt
*aga ellen a 7sapat. -en+gz# h'g le tudta gzniket.
<a n lte* *eg ket# h'g lehet# h'g szintetel)esen tiszta a ruh*6
Ltltztt# *ieltt ide)tt v'lna. <iszen ne* 'st'3a. 5r. X *egllt a hl!sz'3a a)ta)3an.
>z!val#a helzet az# 5r. N# h'g *aga pIp a hta*'n# s
*eg kell krdezne* *aga*t!l# *egri-e ezt a s'k3'sszank'dst. .lsrangI gilk's'k v'ltak# akiket
'tt kint *eglt. Tapasztalt alantas'k. Tud)a# *enni id3e telik# h'g...
?e* n lte* *eg...
5r. X kettt elre lpett# s ll'n vgta 5r. N-t# *ire a &r&i elter2lt a &ldn.
.zutn 3e'szt'tt)a ar7ra tette a 7siz*)a talpt# 'daszgezve vele# h'g *'zdulni se tud)'n.
<ag)a a33a a hazud'zst# rend3en6 /zt krdezte*# tud)a-e *enni id3e telik# h'g valaki
elsrangI gilk'ss vl)'n. T33 vtized# vszzad. 5aga pedigegetlen )szaka alatt hr*at is
elpuszt(t'tt. Fagis sszesen *r nget# ha 5r. 5-et is h'zzsz*(t)uk#
akit az engedle* nlk2l lt *eg. /ztn *g 'tt vannak# a 3tk# akiket szintn le*szr'lt.
5r. N a &ldn &ekve &'rrt a d2htl# sze*e 7sak Ig szikrz'tt a 7siz*atalp *elll. 5r. X
rnehezedett a l3ra# a*(g 5r. N sze*e az elkeskenedettrl tgra ne* n(lt. =s*t *eg kell
krdezne* *aga*t!l, *egri n *indezt6 5g 7sak hr'* ve van a trsasg3an. .rs
s hatk'n# de lehetetlen &egel*ezni. / legkivl!33akkal tette* eg 7s'p'rt3a# *ert &elttelezte*#
h'g &ele*elkedik a szint)2kre# s *egtanul uralk'dni *a
gn. .helett *eglte ket.
5r. X rezte# h'g &el&'rr a vre# * e*lkeztette *agt# h'g a harag ne* illik eg vezrhez. /
nug'dt# higgadt ural'* a leg7lravezet33. ?ag levegt vett# *ieltt I)ra *egsz!lalt v'lna.
5a este elpuszt(t'tta nhn leg)'33 tagunkat..nnek az'nnal vget kell vetni# 5r. N. .gszer s
*indenk'rra.
5r. X &ele*elte a 7siz*)t# *ire a *sik az'n n'*3an talpra ugr'tt#
5r. N pp sz!lsra nit'tta v'lna a sz)t# a*ik'r &ur7sa# dissz'nns z2**gs hangz'tt &el az
)szak3an. / hang &el &'rdult.
5r. X el*'s'l'd'tt.
W 1s *'st lenne sz(ves 3ev'nsz'lnia a seggt a33a a hl!sz'33a6
5r. N t*ad! p'z(7i!3a lend2lt.
W 5i v'lt ez6
W .l)tt az ide)e eg kis viselkeds*!d's(tsnak. 1s a 32ntetsnek is. 5'st pedig takar'd)'n 3e a
hl!sz'33a8
.kk'rra a hang 'lan hang'ss vlt# h'g ink33 lehetett a leveg rezgsnek nevezni# *int 'lan
hangnak# a*it az e*3eri &2l rzkelni kpes.
/z igazat *'ndta* kilt'tta 5r. N.
"e&el8 / 3eszd ide)e le)rt. 5r. X a vlla &ltt htranzett a rezgs &el. /z =sten szerel*re8
5eg3n(t'tta a *sik alantas testnek &33 iz*ait# s durvn 3etasz(t'tta a hl!sz'33a. /z gra
lkte.
/ 3e)rati a)t! kivg!d'tt.
5r. N sze*e elkerekedett# a*ik'r *egpillant'tta az N*egt.
Sristen8 ?e8 Knrg*... ne8
5r. X rend3e szedte N ruh)t# lesi*(t'tta ra)ta a zak!t s az inget. 5g stt3arna ha)t is
htra&s2lte# s h'*l'k'n 7s!k'lta# *int eg gereket.
W <a *'st *eg3'7stanak W sutt'gta W# *agukra hag'* nket
/ hts! a)t!n tv'z'tt a hz3!l. /*ik'r 3eszllt a k'7si)3a# &elhangz'tt az els kilts.


%. &e)ezet
"ella# azt hisze* *egrkezett rt2nk a k'7si *'ndta 5ar# s visszaengedte a &2ggnt. Fag
rt2nk )tt# vag eg har*adik vilg3eli diktt'r 3u)kl 9ald0ell3en.
J'hn az a3lakh'z szaladt.
/zt a *inden2l *ut'gatta. - Figeld azt a 5er7edest8. /z'k a lestt(tett a3lak'k 3izt'san
g'l!ll!k8
5indhr*an kilptek "ella laksnak a)ta)n# s az aut!h'z *entek. .g &ekete li3ris# ala7s'n
rege*3er szllt ki a vezet 'ldalr!l# s *egker2lte a k'7sit# h'g 2dvzl)e ket. / )r*+vel les
ellentt3en llt 7supa *'s'l ar7a. Rn7's 3rvel# h'sszI &ul7i*p)-vals lel!g! t'k)val Ig t+nt#
*intha egsz teste el'lvadna# * szles *'s'la azt sugallta# ez az llap't nag'n is *eg&elel neki.
/ neve* Fritz *'ndta# s *len *egha)'lt. .nged)k *eg# h'g elvige* nket.
Kinit'tta a hts! a)t!t. .lszr "ella szllt 3e# *a)d J'hn s vg2l 5ar. Knel*esen htradltek
az 2lsen. Fritz 3e7sukta az a)t!t# s eg per7 *Ilva *r It'n v'ltak.
5enet kz3en 5ar *egpr!3lta *eg&e)teni# *erre tarthatnak# * az 2veg 'lan stt v'lt# h'g
ne* lt'tt se**it. 9sak &elttelezte# h'g szak &el *ennek# de ne* v'lt 3enne 3izt's.<'l van ez a
hel# "ella6 W krdezte.
W ?e* *essze W &elelte a ln# ne* tIl *aga3izt's hang'n. Fal!)3an az!ta nugtalan v'lt# a*i!ta
5ar s J'hn *egrkezett a laksra.
W Tud'd# h'v visznek *inket6
Qersze8 .l*'s'l'd'tt# s J'hnra pillant'tt. Tallk'zni &'gsz a legelkpeszt33 &r&iakkal#
akiket valaha lttl.
5ar sztne r'sszat se)tett# s &'lt'n !vat'ssgra intette. =stene*# 3r7sak a sa)t k'7si)val
*entek v'lna8
<Isz per77el ks33 a 5er7edes lelass(t'tt s *egllt. /zutn 7enti*terenknt kIsz'tt elre#
*a)d is*t *egllt. .z *g nhnsz'r *egis*tldtt# vg2l Fritz lehIzta az a3lak't# s 3elesz!lt
eg hangsz!r!3a. 5egint *entek eg ki7sit elre# s vg2l I)ra *eglltak. / s'&r lell(t'tta a *'t'rt.
5ar az a)t!kilin7shez nIlt. Hrva v'lt.
/*erika legveszlese33 3+nzi# itt )v2nk# g'nd'lta# 5r ltta is *agukat# a*int a h(rek3en eg
szrn+ 3+ntnrl tud!s(tanak# s 3enne az &nkp2ket *utat)k 3e. /z ld'zat'kt.
/ s'&r az'n3an *g *indig szles *'s'llal az ar7n az'nnal kinit'tta a k'7sit# s kiengedte ket.
-egenek sz(vesek kvetni8
5ar kiszllt# s kr2lnzett .g &ld alatti park'l!hz3an v'ltak# a*el3en az vkn k(v2l ne* v'lt
*s aut!. 9supn kt kis3usz al(t *g 3enne# 'lan'k# a*ilenek a rep2ltrrl szll(t)k 3e az
utas'kat a vr's3a.
>z'r'san Fritz n'*3an *aradtak# *ikz3en 3e*entek eg vastag &*a)t!n# a*el eg
&lu'reszkl! &nnel *egvilg(t'tt &'l's!la3irintus3a vezetett. >zeren7sre Ig t+nt# az reg tud)a#
*erre kellett *enni2k. =tt-'tt nha elgaz'tt a &'l's!# tel)esen sszer+tlen2l I) gak n(ltak 3elle#
*intha 7sak arra terveztk v'lna# h'g az e*3er eltved)en# s s'ha t33 ne tall)'n ki
3elle.
Falaki azrt *gis *indig p'nt'san tudta# h'l )rnak# g'nd'lta 5ar. Kr2l3el2l t(z*terenknt kis
d'3'z'k v'ltak a *ennezetre szerelve. "evsrl!kzp'nt'k3an s k!rhzak3an *r lt'tt ileneket
5eg&igelka*erk v'ltak.
Fg2l *egrkeztek eg kis helisg3e# a*elnek a 3erendezse 7supn eg kt'ldalas t2kr# eg
&*asztal s t &*szk v'lt /z a)t!val sze*3en# a sar'k3a ka*ert szereltek &el. Q'nt'san Ig
nzett ki a helisg# *int eg rendrsgi kihallgat! sz'3a# vag legal33is Ig# *int a*ilet a tv3en
lehetett ltni a rendrsgi s'r'zat'k3an.
?e* kell s'kig vrniuk Y *'ndta Fritz *l*egha)ls k(sret3en. 5iutn kilpett a
helisg3l# aza)t! *agt!l 3ezr!d'tt.
5ar 'da*ent# s *eg&'gta a kilin7set. 5eglepetten tapasztalta# h'g nin7s 3ezrva. /ztn esz3e
)ut'tt# 3rki is itt a &nk# ne* kell agg!dnia a*iatt# h'g sze* ell tveszti a lt'gat!kat.
"ellra pillant'tt.
5eg*'ndand# *i ez a hel6
.g intz*n.
=ntz*n6
=gen. Tud'd# edzsre. J!# de *ilen edzsre6
Y .zek az is*erseid a k'r*nnak d'lg'znak6 ?e*8 Peh'gis8
J'hn &els!ha)t'tt.
?e* Ig nz kis *int eg har7*+vszeti akad*ia# =gen. .z v'lt az igazsg.5it *'nd'tt6 krdezte
"ella.
9sak k(vn7si# *int n.5ar vissza&'rdult az a)t!h'z# kinit'tta# s kidugta a &e)t a &'l's!ra. Fala*i
rit*ikusan is*tld hang't hall'tt# ezrt kilpett a helisg3l# de ne* *'zdult el az a)t! *elll.
-psek. ?e*# ink33 7s'sz'gs. 5i a &ene...
.g *agas# szke &r&i sz+k# &ekete p!l!3an# 3rnadrg3an s *ez(tl3 i*3'l'gva &'rdult 3e a
sark'n. "iz'ntalanul llt a l3n. .gik kezvel a &alnak t*aszk'd'tt# s leha)t'tta a &e)t. Kitart!an
nzte a &ldet# *intha 7sak a *lsg rzkelsre hagatk'zva tudn egensIl3an tartani *agt.
Taln rszeg v'lt# de az is lehet# h'g 3eteg. 5indenesetre... J!sg's isten8 .lkpeszten gnr+.
/z ar7a 'lan kprzat'san szp v'lt# h'g 5arnek t33szr is pisl'gnia kellett. Tkletes szgletes
ll# telt a)ak# *agas ar77s'nt# *agas h'*l'k. / ha)a dIs v'lt s hull*'s. .ll vilg'sa33# htul# ah'l
rvidre v'lt vgva# vala*ivel stte33 rnalatI.
/ teste is legal33 'lan len+gz v'lt# *int az ar7a. .rs 7s'ntI# iz*'s. .g gra** h) ne* v'lt a
testn. / 3re aransz(n3en 7sill'g'tt# *g a &'l's! &lu'reszkl! &n3en is.
<irtelen &ele*elte a &e)t. >ze*e 'lan kken s lnken rag'g'tt# *intha ne'n&n lenne. 5arre
pillant'tt# s Ig nzett kereszt2l ra)ta# *intha 'tt se* lenne./ ln 7sal!d'ttan a &alnak dlt# 3r
arra g'nd'lt# ne* kellene *eglepdnie a reak7i!)n. /z ilen &r&iak s'hase* vettk szre az 'lan
nket# *int . .gszer+en ez v'lt a ter*szet rend)e.
Fissza kellene *ennie a sz'33a. ?in7s rtel*e vgignzni# ah'g el*eg eltte# s kz3en tud'*st
se* vesz r!la. / 3a) 7sak az v'lt# h'g *inl kzele33 rt h'zz# annl )'33an *eg3a3'nzta# s
kptelen v'lt *eg*'zdulni.
Rhage n'*'rultul rezte *agt# *ikz3en 3ukd7s'lva vgig*ent a &'l's!n. 5inden alkal'**al#
a*ik'r el3I)t 3elle a vadllat# a ltsa sza3adsgra *ent# s ne* nag'n kapk'dta *agt# h'g
visszatr)en. Teste is *eggtrt v'lt. Kar)t s l3t nehznek rezte# ne* v'lt ppen
hasznlhatatlan# de *a)dne*.
J'*ra *g *indig *elgett. /z telnek *g a g'nd'latra is az'nnal hningere lett.
.lege v'lt a33!l# h'g a sz'3)3a van 3ezrva. Tizenkt !ra &ekvs elg elvesztegetett id. .l*eg
a kikpzkzp'nt k'nditer*3e# &elpattan eg &ekv sz'3a3i7iklire# s laz(t eg ki7sit...
<irtelen *egt'rpant. Fesz2lten &igelt ?e* s'k *indent lt'tt# azt az'n3an rzkelte# h'g nin7s
eged2l a &'l's!n.
5egprd2lt# s eg pillanat alatt az a)t!nl ter*ett. 5egragadta az alak't a naknl &'gva# s a
&alh'z n'*ta. TIl ksn d33ent r# h'g eg nt &')t'gat. R*2lt sik'lt!l elszgellte *agt.
/z'nnal engedett a sz'r(ts'n# de *g *indig &'gva tart'tta.
/ naka kar7sI s puha v'lt a keze alatt. Qulzusa az egek3e szktt# vre vadul t'*3'lt az erei3en#
a*elek sz(v3l haladtak &el&el. Rhage leha)'lt# s a*ik'r 3esz(vta az illatt# htratnt'r'd'tt.
Jzus isten# hiszen ez eg e*3er8 1s 3eteg. Taln hald'klik. 5it keres eg e*3er a testvrisg
kzp'nt)3an6
Ki vag6 krdezte. 1s *it 7sinlsz itt6
/ ln ne* &elelt# 7sak zihlt Rettenetesen &lt. Flel*nek rustszer+ szaga kelle*etlen2l szIrta
Rhage 'rrt. ?e* &'glak 3ntani# ne &l)8 Pe *ivel ne* tart'z'l ide# szeretn* tudni# ki vag W
&'ltatta lga33 hang'n.
/ ln t'rka hull*z'tt a keze alatt# *intha nelt v'lna eg nag't.
W / neve*... a neve* 5ar. .g 3art'**al va
g'k itt.Rhage-nek elllt a llegzete. / sz(ve kihag'tt eg 2tst# aztn lelassult.
W 5'ndd *g egszer8 W sutt'gta.
W / neve* 5ar -u7e. "ella 3art)a vag'k... .g &iIval )tt2nk ide# akit J'hn 5atthe0-nak h(vnak.
5egh(vtak ide *inket.
Rhage *eg3'rz'ng'tt. "re li3a3rs lett# a*ik'r eg 7s'dlat'san des rzs sztra*l'tt az
egsz test3en. / ln hang)nak zen)e# 3eszdnek rit*usa s szavainak zengse 3etlttte *inden
rzkt# *egnugtatta# uganakk'r *eg is vigasztalta. 5agh'z ln7'lta.
-ehunta a sze*t.
W 5'nd) *g vala*it8
W 5it6
W 9sak 3eszl)8 "eszl) h'zz*8 >zeretn* I)ra hallani a hang'dat.*ik'r a ln ne* sz!lt se**it#
Rhage *a)dne* rparan7s'lt# h'g tege# a*it *'nd. .kk'r az'n3an egsz!lalt.
W ?e* nzel ki )!l. ?in7s sz2ksged 'rv'sra6
Rhage *egtnt'r'd'tt. / szavak ne* sz*(t'ttak#7sak a hang)nak zen)e. <alk# puha# lg 3'rz'ngat!
rzs v'lt. Ug rezte# *intha 3el2lrl si*'gatn a lelkt. -` 5g8 krte# s arr33 *'zd(t'tta
tenert a nakn# h'g *g )'33an rezhesse a vi3r7i!t a t'rk3an.
W -ennl sz(ves... lennl sz(ves elengedni6
W ?e*. W Rhage &ele*elte a *sik kar)t is. / lnvala*ilen gap)Ipul!vert viselt. Flret'lta a
gallr)t#h'g a vllra tve a kezt# *egakadl'zza# h'g el
*en)en. W "eszl)8/ ln har7'lni kezdett a sz'r(ts ellen.
W Gsszen'*sz.- Tud'*. "eszl)8
/z =sten szerel*re# *it akarsz# *it *'nd)ak6 5g (g ktsg3eesetten is gnr+ v'lt a
hang)a."r*it.
J!l van. /kk'r vedd le a kezed a t'rk'*r!l# senged) el# k2ln3en 'tt rIglak *eg a trde**el#
ah'la leg)'33an &)8
Rhage &elnevetett# s az altestt 'dan'*ta h'zz# le&'gva ezzel a 7s(p)t s a 7'*3)t.
/ ln *eg*erevedett# de Rhage (g is elg )!l rezte a testt Fk'n v'lt ugan# de ktsg se*
&rhetett <'zz# h'g n. 5elle a *ellkash'z prseldtt# 7s(p)e az vhez si*ult# hasa puha v'lt.
"eszl) *g8 sutt'gta a &2l3e. =stene*# *ilen
)! illata v'lt8 Tiszta# &riss. 5int a 7itr'*./*ik'r tiltak'zskppen h'zz&esz2lt# Rhage tel)es sIlt
rengedve a &alh'z n'*ta. / ln ki&I)ta a levegt.
Krlek8 sutt'gta Rhage.
5ellkasa h'zz&esz2lt# a*ik'r llegzetet vett.W ?in7s... nin7s se**i# a*it *'ndhatnk# kivve
azt# h'g enged) el.
Rhage el*'s'l'd'tt# de arra vigz'tt# h'g a sz)t 7sukva tartsa. ?e* v'lt rtel*e *eg*utatni a
sze*&'gt# *ivel szegnnek &'gal*a se* v'lt r!la# h'g kivel ll sze*3en.
W /kk'r *'ndd azt8
W 5it6
W /zt h'g _se**iR. 5'ndd azt# h'g _se**iR8 S)ra s I)ra. 9sak *'ndd8
/ ln d2h3e gurult. Flel*nek illatt vala*i 7s(-pse33 &+szer vlt'tta &el 'las*i# *int a &riss
kerti *enta. .zIttal k'*'lan haragud'tt.
5'ndd *rt paran7s'lta Rhage# *ert alig vrta I)ra azt az des 3'rz'ngst# a*it a hang)a hallatn
rzett.
J!l van8 >e**i. >e**i. <irtelen elnevette *agt. ?evetsnek hang)a Rhage sz(vig hat'lt# egsz
testt t+z3e 3'r(t'tta. >e**i# se**i. >e*-*i. >e*-*i. >eeeeeeeeee*****i. ?a6 .nni elg v'lt6
5'st *r elengedsz6
?e*.
5egint *egpr!3lt kisza3adulni# s kz3en kelle*esen sszedrzsldtt test2k. Rhage p'nt'san
tudta# *elik pillanat3an vlt'z'tt t a ln harag)a s 3'sszIsga vala*i izgal*asa33. 1rezte
&elt*adt vgt# azt az desen &in'* illat't a leveg3en# a*ire az teste is t+z3e )tt.
Nlan ke*n lett 'tt lent# *int a g*nt.
"eszl) h'zz*# 5ar8 lassI *'zdulat'kkal kr3e-kr3e *'zgatta 7s(p)t a h'zzprseld testen#
*erev vessz)t a ln hash'z drzslte# a*ivel 7sak &'k'zta *indkett)2k vgt.
.g pillanattal ks33 5ar teste elernedt# s elszllt 3elle a &esz2ltsg. Ndaad!an &'gadta a
h'zz drglz iz*'s testet s a ke*n h(*tag't. Gkl3e sz'r(t'tt kezt kinit'tta a &r&i
derekn# s 3iz'ntalanul a htra 7sIsztatta# *int aki ne* rti# *irt reagl (g a teste az
rintsre.
, Rhage (v3en *eg&esz(tve a htt *g sz'r'sa33an h'zzsi*ult# h'g )elezze# r**el &'gad)a a
si*'gatst# s szeretne *g t33et kapni. /*ik'r rezte# h'g a ln keze &el7sIszik a htn a
vllh'z# halkan &elngtt# s leha)t'tta a &e)t. F2le (g a ln a)ka el ker2lt. >zeretett v'lna *g
eg sz!t a sz)3a adni# h'g ki*'nd)a# vala*i 'las*it# h'g _rzkiR# _sutt'gsR vag _eperR.
?e* is. =nk33 azt# h'g *egszentsgtelen(thetetlensgeskedseitekrt. =gen# ez )! lenne.
Nlan hatssal v'lt r a ln# *int a k3(t!szer. / szeOulis vg s a *lsges nugal'* sz(v&)d(t!
k'*3in7i!)a. 5intha egszerre lne t 'rgaz*ust# s szender2lne 3ks l'*3a. 5g s'ha ne* rzett
ilet azeltt. Jeges 3'rz'ngs &ut'tt vgig ra)ta# a*el *inden *elegsget kisz'r(t'tt a test3l.
Fele*elte a &e)t# a*ik'r esz3e )ut'tt Fish'us )!slata.
>z+z vag6 krdezte hirtelen.
5ar teste is*t *eg*erevedett# 'lan ke*n lett# *int a 3et'n. Ke*nen a &r&ih'z &esz2lt# de
eg 7entit se* siker2lt *'zd(tania ra)ta. Tesska 5gis *i7s'da krds ez6
Rhage az agg'dal'*t!l egre )'33an sz'r(t'tta a vllt.
5agv tett *r valaha &r&i6 Flasz'l)8
5ar 7s'dlat's hang)a *agasa33 lett a r*2lettl.
=gen. =gen. 5r v'lt... szeret*.
Rhage 7sal!d'ttan engedett a sz'r(ts'n# uganakk'r *eg is knne332lt.
5indent sszevetve ne* v'lt *g &elksz2lve arra# h'g t(z per7en 3el2l tallk'zz'n a vgzetvel.
Pe *g# ha ne* is a vgzete# ez az e*3eri n akk'r is rendk(v2li... nag'n k2lnleges.
Nlan# akit *eg kell szereznie.
5ar nag levegt vett# a*ik'r a sz'r(ts *egsz+nt a t'rkn.
?ag'n vigzz# *it k(vnsz8 - g'nd'lta. .sz3e )ut'tt uganis# h'g arra vg'tt# el tud)'n 3+vlni
eg &r&it.
=stene*# ne* erre az l*nre sz*(t'tt# a*ik'r ezt k(vnta. Tel)esen elallt att!l az rzstl#
a*ik'r a &r&itest az vhez n'*!d'tt. / szeO (grettl# a*el 7sak Ig radt 3elle. <atal*as
ere)tl# a*el eg pillanat alatt elpuszt(thatta v'lna# ha Ig dnt# h'g *egint *egsz'r(t)a a nakt
5'ndd *eg# h'l laksz8 krdezte tle.
/*ik'r 5ar ne* vlasz'lt# a &r&i lassan elkezdtekr3e-kr3e *'zgatni a 7s(p)t# kke*n
&r&iassgt a hash'z drzslte.
5ar 3ehunta a sze*t# s pr!3lt ne* arra g'nd'lni# *ilen rzs lenne# ha vessz)e 3enne lenne#
s akk'r *'z'gna (g. &r&i leha)t'tta a &e)t# a)ka a nakt sIr'lta s &in'*an 7ir!gatta.-6 <'l laksz6
5ar vala*i gengd# nedves si*(tst rzett. =stene*# a nelve8 Fgignalta a nakt.
- Fg2l Igis el &'g'd *'ndani - sutt'gta. - Pe ne* 3n'*# hIzd 7sak ki az idt# ha akar'd8
?eke* ne* siets. Rrek.
/ &r&i 7s(p)e eg pillanatra eltv'l'd'tt tle# 7sak azrt# h'g vastag 7'*3)t a l3a kz n'*)a#
s l3a kzt kezd)e drzslni vele. Keze le7sIsz'tt a tark!)r!l a *ellkasa kzepre# s *egllt a
*elle kztt.
- / sz(ved hevesen ver# 5ar.
- 9s-7sak azrt# *ert &lek.
- Pe ne* a &lele* az egetlen# a*it *'st rzel# uge6 5irt ne* nzed *eg# h'l van a kezed6
/)a)8 / 3i7epszt &'gta. Pe ne*7sak h'g &'gta# egenesen *ark'lta# s &'la*at'san hIzta
kzele33 *agh'z. Kr*e 3elev)t a 3r3e.
/*ik'r hirtelen elengedte# a &r&i a h'*l'kt rn7'lta.
- ?e8 ?e enged) el8 >zerete* ezt az rzst.
/z a)t! kin(lt *gtt2k.
- 5ar6 J!l va...6 Uh... te )! g8 - "ella alig kap'ttlevegt.
5ar sszeszedte *agt# a*(g a &r&i ki7sit 'ldalra *'zd(t'tta a &elstestt# h'g "ellra nzzen.
GsszehIzta a sze*t# tettl talpig vgig*rte# aztn vissza&'rdult 5arhez.
Y / 3artnd agg!dik *iattad - *'ndta lgan. -5'ndd *eg neki# h'g nin7s *irt85ar *egpr!3lt
kisza3adulni# de *r *eg se* lepdtt# a*ik'r *enek2lsi k(srlete kudar73a &ulladt.
Fan eg tlete* sutt'gta. .nged) el# s akk'r ne* lesz *irt agg!dnia8
?ers &r&ihang sz!lalt *eg a &'l's! *sik vg3l.
Rhage# az a n ne* azrt )tt# h'g a te kedved3en )r)'n# s ez itt ne* a Flsze*+. ?in7s
szeO a &'l's!n.
5ar *egpr!3lt a hang irn3a &'rdulni# de a &r&i keze# a*el eddig a *ellkasn nug'd'tt#
&elkIsz'tt az llra# *egragadta# s *ereven tart'tta. Jnr+ kk tekintete az v3e &Ir!d'tt.
Sg teszek# *intha ne* lennnek itt. <a te is ezt 7sinl'd# taln el tud)uk ket t2ntetni.
Rhage# engedd el8 1les hang'n h'sszI sz!radat kvetkezett# eg 'lan nelven# a*it 5ar ne*
rtett.
5ikz3en a *sik &r&i 3eszlt# a szke rag'g! tekintete eg pillanatra se* *'zdult r!la# s
h2velku))a gengden si*'gatta az llt. -aza s szeretettel)es *'zdulat v'lt# * a*ik'r a trsnak
vlasz'lt# a hang)a ke*nen s agressz(ven 7sengett. Nlan ertel)esen# a*el p'nt'san illett a
kinzethez. S)a33 sz!radat kvetkezett# ezIttal kevs3 har7ias# *intha a *sik &r&i szrvekkel
akarn *eggzni.
/ szke hirtelen elengedte# s htralpett. 5ar szintn *eglepdtt# *ilen hinrzete t*adt
az'nnal# a*ik'r *eleg# sIl's teste *r ne* n'*!d'tt az vhez.
5g tallk'zunk# 5ar8 - Fgigsi*(t'tt az ar7n
a *utat!u))val# aztn el&'rdult./ ln trde *egr'ggant# ezrt a &alh'z dlt# *ikz3en &igelte#
ah'g a &r&i lassan t*'l'gva eltv'l'dik a &'l's!n. .gik kezvel a &alh'z t*aszk'dva tudta 7sak
egenesen tartania *agt.
=stene*# tel)esen *eg&eledkezett a 3etegsgrl# a*(g a kar)a kztt v'lt8
<'l van a &iI6 krdezte 5artl a *sik &r&i.
5ar 3alra nzett. / &i7k! nag v'lt# s &ekete 3rruht viselt. <a)a 'lan rvidre v'lt n(rva# *int a
kat'nk# tengerszkk sze*e pedig *etsz tekintettel szegezdtt r.
"izt'san kat'na# g'nd'lta# a*itl &ur7sa *!d ki7sit *egnug'd'tt.
<'l a &iI6 krdezte I)ra.
J'hn itt van 3ent &elelte "ella.
J!# akk'r kezd)2k is el8 Kinit'tta az a)t!t# s Ig llt *eg a 3e)rat3an# h'g s "ella alig &rtek
el *ellette# a*ik'r 3e*entek. ?e* is nzett r)uk# a*ik'r tprseldtek eltte# eg&'lt3an J'hnt
&igelte# aki az'n3an *ereven llta a tekintett. GsszehIzta a sze*t# *intha ne* tudn h'va tenni a
kat'nt.
/*ik'r *indannian le2ltek az asztalh'z# a &r&i "ellh'z &'rdult.
W Te tele&'nltl# uge6
W =gen. .z pedig itt 5ar -u7e s J'hn. J'hn 5atthe0.
W /z n neve* T'hr*ent. W 5egint J'hnra pillant'tt. W <'g vag# &ia*6
J'hn *ut'gat'tt vala*it a kezvel# 5arnek pedig t'eg kellett kszr2lnie a t'rkt# *ieltt
*egsz!lalt# h'g le&'rd(tsa.
/zt *'nd)a# J!l vag'k# ura*. 1s n6R1n is. / &r&i halvnan el*'s'l'd'tt# s "ellra nzett.
>zeretn*# ha te kint vrnl a &'l's!n8
5iutn 3eszlte* vele# *a)d veled is &'g'k."ella ne* *'zdult.
?e* krs v'lt *'ndta ugan'lan hang'n.5iutn "ella ki*ent# a &r&i ze*3e&'rd(t'tta a
szkt J'hnnal# htradlt# s elrenI)t'tta h'sszI l3t.
>z!val# &ia*# *'ndd el# h'l nttl &el8
J'hn *ut'gatni kezdett# 5ar pedig &'rd(t'tta. =tt a vr's3an. .lszr eg rvahz3an# aztn eg
s'r nevelsz2lnl.
Tudsz vala*it az igazi sz2lidrl6
J'hn *egrzta a &e)t.
"ella azt *'ndta# van eg karktd# a*elen nag'n szp *inta van. 5eg*utatnd neke*6
J'hn &elhIzta a ruhau))t# s 'datart'tta el a kar)t. / &r&i keze 3eter(tette a &l alkar)t.
W .z igazn szp. Te 7sinltad6
J'hn 3!lint'tt.
W 1s h'nnan vetted az tletet a *inth'z6
Kisza3ad(t'tta 7sukl!)t a &r&i sz'r(ts3!l# s *ut'gatni kezdte a vlaszt. /*ik'r 3e&e)ezte#
5ar azt *'ndta.
W Ll*3an lt)a a )eleket.
Tnleg6 5egkrdezhete*# *iket l*'dsz6 / &r&i is*t &elvette k'r33i testhelzett a
szken# sze*e az'n3an sszesz+k2lve &igelte a &iIt.
5g h'g har7*+vszeti akad*ia8 g'nd'lta 5ar. .z pedig itt aligha karate le7ke. =nk33 has'nl(t
tg kihallgatsh'z.
/*ik'r J'hn ha3'z'tt# a ln legsz(vese33en *egragadta v'lna# h'g elvige# 3r v'lt eg 'lan
rzse#'g a &iI tiltak'zna. Tel)esen lekttte a &igel*t a &r&i# 'lan el*l2lten &igelte.-
>e**i 3a)# &ia*8 "r*i is az# ne* kell szgellned.
J'hn &ele*elte a kezt# 5ar pedig az'nnal &'rd(tani kezdte.
. /zt *'nd)a... eg stt helen van# s eg 'ltr eltt trdel. /z 'ltr *gtt (rst lt a &al'n#
t33 szz s'r3an a &ekete kveken... J'hn# vr)# lassa33an# ne* tud'* le&'rd(tani# ha (g sietsz8 -
5ar a &iI kezre k'n7entrlt. /zt *'nd)a# l*3an *indig elrelp s *egrint eg pap(r7s(k't#
a*elen 'lan (rs van# a*i Ig nz ki# *int ez.
/ &r&i a h'*l'kt rn7'lta.
/*ik'r J'hn zavar3an les2ttte a sze*t# (g sz!lt.
- ?e agg!d)# &ia*# nin7s se**i 3a)8 Fan *g vala*i# a*it el szeretnl *'ndani6 Fala*i# a*it
&ur7sllsz6/*i3en taln k2ln3zl a t33i e*3ertl6
5ar nugtalanul &szkeldtt a szkn# kezdte nag'n knel*etlen2l rezni *agt a d'lg'k
*enettl. J'hn lthat!an akr*ilen krdsre vlasz'lt v'lna# a*it &eltettek neki# de az isten
szerel*re# &'gal*uk se* v'lt# ki ez az e*3er8 1s 3r "ella v'lt az# aki ideh'zta ket# *aga is
szreveheten nugtalannak t+nt.
5ar &ele*elte a kezt# h'g &igel*eztesse J'hnt# a &iI az'n3an *r ki is g'*3'lta az ingt# s az
egik 'ldalt &lrehIzta. "al *elle &ltt kr alakI se3hel v'lt lthat!.
/ &r&i elreha)'lt# &igel*esen *egvizsglta a heget# rna)d *egint htradlt.
- .zt h'l szerezted6/ &iu keze &ele*elkedett s *ut'gat'tt.
/zt *'nd)a# (g sz2letett.Fan *g vala*i *s is6 krdezte tle a &r&i. J'hn 5arre nzett# *l
levegt vett# s kz)elekkelazt *'ndta.
Frrl l*'d'k. 1s sze*&'gakr!l... *eg harapsr!l.
5ieltt *g vissza tudta v'lna &'gni *agt# 5ar rezte# h'g sze*e elkerekedik.
J'hn idegesen nzett r.?e agg!d)# ne* vag'k r2lt# vag iles*i 1n is *egr*2lte*# a*ik'r elszr
ileneket l*'dta*# de hidd el ne* tud'* 3e&'ls'lni# *it tesz az aga*8
=gen# tud'* &elelte 5ar# s elre nIlva *eg&'gta a kezt.
5it *'nd'tt6 krdezte a &r&i.
/z ut'ls! rsz neke* sz!lt.
?ag levegt vett# s &'ltatta a &'rd(tst.
@. &e)ezet
"ella a &alnak dlt a &'l's!n# s az u))a kr 7savargatta az egik ha)tin7st. 5indig ez 7sinlta#
a*ik'r ideges v'lt.
K'r33an *r hall'tta# h'g a testvrisg tag)ai 'lan'k# *int eg k2ln &a)# de s'ha ne* g'nd'lta
v'lna# h'g ez igaz is. 5'stanig. .zek a &r&iak ne*7sak k'l'sszlis *rettel 3(rtak# egsz ln2k3l
&els33rend+sg s agresszi! sugrz'tt. =stene*# h'zz)uk kpest a 3t)a kis&iInak sz*(t'tt a
nag*enk kztt# pedig Rehvenge v'lt eddig a legke*ne33 &r&i# akit valaha lt'tt.
Jzus# *gis *it g'nd'lt# a*ik'r ideh'zta 5art s J'hnt6 / &iIrt ki7sit kevs3 agg!d'tt# de *i a
helzet 5arvel6 /h'g az a szke har7's viselkedett vele# t33 v'lt# *int vsz)!sl!. 5g eg )gheg
is *eg'lvadt v'lna att!l a szenvedltl# a*el 3elle sugrz'tt# s a Fekete Tr Testvrisg tag)ai
ne* sz'ktak h'zz# h'g 3rki is ne*et *'nd)'n nekik. /33!l# a*it r!luk hall'tt# Ig tudta# ha
*egk(vntak eg nt# *indenr'n *egszereztk.
>zeren7sre ne* &'la*'dtak erszakh'z# 3r a33!l# a*it "ella az i*nt lt'tt# Ig t+nt# ne* is v'lt
r sz2ksg2k. / har7's'k teste szeOre tere*tdtt. ?e* *indennapi l*n lehetett vel2k
szeretkezni# s erezni# ah'g 3irt'k3a veszi ket hatal*as ere)2k.Qersze *eglehet# h'g 5ar ne* (g
rez# *ivel e*3er.
"ella nugtalanul nzett vgig a &'l's!n. >enki ne* v'lt 'tt ra)ta k(v2l. <a *g s'kig itt kell llnia#
lassan az sszes ha)t &el7savar)a. 5egrzta a &e)t# s tall'*ra elindult az egik irn3a. .g ideig
k!3'r'lt a &'l's!k'n# aztn hirtelen rit*ikus d23gst hall'tt a tv'l3an. Kvette a hang't# a*(g
vg2l eg szrnas a7la)t!h'z ne* rkezett. Kinit'tta az egik szrnt s 3e*ent.
/z edztere* nag'33 v'lt# *int eg k'srla3dapla# parketts tala)a &nesre v'lt lakk'zva.
Filg'skk t'rnasznegek hevertek sztsz!rva a &ldn# a *ennezetrl pedig 3er7s'z'tt l*pk
vilg(t'ttk *eg a helisget. "al 'ldal'n# az erklen lp7szetesen e*elked szks'r'k alk'ttak
kise33&a)ta lelt!t# a kiugr! rsz alatt pedig eg s'r h'*'kzsk l!g'tt &el&2ggesztve.
/z egik eltt# "ellnak httal# eg len+gz &r&i llt# s vadul p2&lte a zsk't. Rugan's l3n
knnedn tn7'lt# *int a szell# &elvltva 2ttt s elha)'lt# s 'lan ervel s'r'zta *eg# h'g a nehz
h'*'kzsk ne* tud'tt visszatrni &2ggleges helzet3e.
"ella ne* ltta az ar7t# de 3izt's v'lt 3enne# h'g v'nz!. Rvidre n(rt ha)a vilg's3arna v'lt#
ruhzata pedig eg &ekete h'sszI u))I# testre si*ul! gar3! s *+szlas# lezser *eleg(tnadrg. >zles
htt a &egvertart! sz()a keresztezte.
"ella *gtt 3e7sap!d'tt az a)t!.
/ &r&i g'rs kz*'zdulattal kihIz'tt eg trt a *ellkasn lv &egvertart!3!l# s a h'*'kzsk3a
d'3ta. / zsk &elhasadt# h'*'k s t*anag hull'tt ki 3elle a sznegre./*ik'r &el &'rdult# "ella
i)edten a sz)a el kapta a kezt. / &r&i ar7n hatal*as vgs hIz!d'tt vgig# *intha valaki kett
akarta v'lna vgni eg kssel. / vastag heg a h'*l'kt!l indult# lekanar'd'tt az 'rrh'z# vgighaladt
az ar7n# s a sz)a egik szln rt vgt# elt'rz(tva a &els a)kt.
1)&ekete sze*e rsnire sz+k2lt# a*ik'r vgig*rte# *a)d kiss kitgult. P33entnek t+nt. <atal*as
teste ne* *'zdult# 7supn *ellkasa e*elkedett s s2lledt a nag levegvtelektl.
/ &r&i *egk(vnta# g'nd'lta "ella# de &'gal*a sin7s# *ihez kezd)en ezzel az rzssel.
/ kvetkez pillanat3an az'n3an a tprengs s a &ur7sa zavar a se**iv lett# helt )eges d2h vette
t# a*itl "ella hallra r*2lt. T'v33ra is a har7'st nzve# az a)t! &el htrlni kezdett# s len'*ta
a kilin7set. /*ik'r ne* n(lt# Ig rezte# 7sapd3a esett.
/ &r&i eg ideig &igelte a *enek2lsi k(srletet# aztn *egindult &el. Ltgz'lt a sznegeken# s
Itkz3en &eld'3ta a leveg3e a trt# *a)d a nelnl &'gva elkapta. =s*t &eld'3ta# *egint elkapta.
S)ra s I)ra.
F'gal*a* sin7s# *it keresel itt sz!lalt *eghalkan# a*ik'r *r *a)dne* 'dart h'zz #
az'nk(v2l# h'g el7seszed az edzse*et.
.llensgessge szinte tapinthat! v'lt a leveg3en# *ikz3en tettl talpig vgig*rte. /z'n3an *s
is sugrz'tt 3elle. ?ers er s 'lan szeOulis &enegets# a*inek ne* lett v'lna sza3ad (g ra3ul
e)tenie "ellt.
.lnzst. ?e* tudta*...
5it ne* tudtl6
=stene*# *ilen kzel v'lt *r8 1s *ennivel nag'33# *int 8"ella 'dalapult az a)t!h'z.
>a)nl'*...
/ &r&i a tenert a &*a)t!ra tette az ar7a kt 'ldaln. "ella elszr a kez3en tart'tt kst
&igelte# a*ik'r az'n3an *g kzele33 ha)'lt h'zz# hirtelen *eg&eledkezett a &egverrl / &r&i pp
akk'r llt *eg# *ieltt a test2k sszert v'lna.
"ella *l llegzetet vett# s *ag3a sz(vta az illatt. =let *g ne* rzett azeltt# szinte gette
az 'rrt. / teste visz'nt vlasz'lt r# &elhev2lt# vgv tlttte el.
W >z!val sa)nl'd W *'ndta a &r&i# s 'ldalra 3i77entette a &e)t. / ln nakt nzte *ereven.
/*ik'r el*'s'l'd'tt# kivillant h'sszI# &ehr sze*&'ga. W /zt *eghisze*8
W Tnleg nag'n sa)nl'*8
W "iz'n(tsd 3e8
W <'gan6 W krdezte "ella d33enten.
W Trdel) le8 Nnnan el&'gad'* a 3'7snatkrsedet.
/z edztere* *sik vg3en lv a)t! kivg!d'tt.
U# Krisztus'*... .ngedd el8 .g h'sszI ha)I&r&i &ut'tt &el)2k a tere*3en. Fedd le r!la a
kezed# H8 /z'nnal8
/ se3heles ar7I *g kzele33 ha)'lt h'zz# elt'rzult a)kt a &2lhez tette. "ella vala*i n'*st
rzett a szeg7s'nt)n. /z u))t. .zIttal *eg*enek2ltl8
5ire a *sik &r&i 'dart h'zz)uk# *r ellpett elle# s ki*ent *ellette az a)t!n.
J!l vag6/ ln a *egr'nglt h'*'kzskra pillant'tt. ?e* kap'tt levegt# 3r ne* v'lt 3enne
3izt's# h'g a &lele*tl-e vag vala*i *le33# szeOulis eredet+ rzs *iatt. Fal!sz(n+leg a kett
eg2tt.
=gen# azt hisze*. Ki v'lt ez6
/ &r&i anlk2l# h'g vlasz'lt v'lna# kinit'tta eltte az a)t!t# s visszak(srte a kihallgat!
helisg3e.
Tg *eg eg sz(vessget8 ?e *'zdul) innen# )!6
"l7s tan7s# g'nd'lta "ella# a*ik'r eged2l *aradt.
E$. &e)ezet
Rhage hirtelen &elriadt. Rnzett az ))eli szekrnen ll! !rra az ga *ellett. ?ag'n )! kedve lett#
h'g is*t lt'tt# s le tudta 'lvasni az idt. /ztn rgtn elk'*'rult# a*ik'r &el&'gta# *ennit *utat
<'l a &en3en van T'hr6 5eg(grte# h'g az'nnal &elh(v)a# *ihelt vgzett az e*3ernve(. .nnek *r
t33 *int hat !r)a.
/ tele&'nrt nIlt# s T'hr *'3ilsz*t tr7szta. /*ik'r 7sak a hangp'sta )elentkezett 3e# nag't
kr'*k'dva letette.
Kiszllt az g3!l# s !vat'san kinI)t!z'tt. 5g *indig &)t a hasa# de *r s'kkal knne33en
tud'tt *'z'gni. .g g'rs zuhan'zs s eg tiszta ltzet 3rruha &elvtele utn lnegesen
7ivilizlta33nak rezte *agt. .genesen Wrath d'lg'z!sz'3)3a *ent. ?e*s'kra &elvirradt a
ha)nal# s ha T'hr tele&'n)a ki van kap7s'lva# val!sz(n+leg *g a kirlnl van# h'g )elentst tegen
neki# *ieltt haza*eg.
/ d'lg'z!sz'3a a)ta)a nitva llt# s l* 7sak# T'hr-*ent )rklt &el-al# utat )rva a drga#
renesznsz szneg3e# *ikz3en Wrathszal 3eszlgetett.
1pp tged kereslek *'r'gta Rhage. T'hr rpillant'tt.
"e akarta* *enni h'zzd# *iutn vgezte*.
?a persze. 5i a helzet# Wrath6 4
Gr2lk# h'g *r )'33an vag. =gen# *r )!l vag'k# k'szi# Rhage T'hrra nzett. ?e* akarsz neke*
*'ndani vala*it6
?e* igazn.
-` Sg rted# ne* tud'd# h'l lakik az e*3ern6
bF'gal*azzunk ink33 Ig# h'g ne* hisze*# h'g el kellene *enned h'zz.
Wrath htradlt a szkn# s &eltette a l3t az (r!asztalra. <atal*as 7siz*)a alatt a 3It'rdara3
ne* t+nt t33nek egszer+ l3t*asznl..l*'s'l'd'tt. <# iz'*agak8 -enntek sz(vesek enge*is
3eavatni6
5agn2g *'r'gta Rhage. >e**i k2lns.
.g &ent *agn2g8 T'hr Wrathh'z &'rdult. .z a testvr2nk itt# Ig t+nik# szeretn )'33an
*egis*erni a &iI t'l*7st.
Wrath *egrzta a &e)t.
?e*# ne*# <'ll0''d8 Keress valaki *st8 =stena tanI*# vannak elegen# akik 3'ld'gan ald
vetnk*agukat. "!lint'tt T'hr &el. /h'g *r *'ndta*# nin7s ki&'gs'* az ellen# h'g a &iI 3ell)'n
aleg)'33 kezdk 7s'p'rt)3a# &eltve# h'g el33 leellen
rzd a httert. 1s a t'l*7st is. <a a klk hirtelen elt+nne# ne* akar'*# h'g a n 3a)t 'k'zz'n.
5a)d n g'nd'sk'd'* r!la W a)nlk'z'tt Rhage./*ik'r *indketten rnztek# *egv'nta a
vllt.Fag *egengeditek# vag kvete* azt# akit *eg3(zt'k a
&eladattal. (g vag Ig# de *eg &'g'* tallniT'hr Ig sszern7'lta a h'*l'kt# h'g 'lan lett# *int
eg sznt!&ld.
W -ellnl *r vgre6 <a a &iI tnleg ide &'g )rni# akk'r tIl kzeli lesz a kap7s'latunk azzal a
nvel. =nk33 hagd 3kn8
>a)nl'*# de kell neke*.
/z rdg3e8 5ilen ideges(t tudsz lenni nha8 Kptelen vag &kezni *agad# s *indig 7sak
egvala*in )r az eszed. ?e* vala*i re*ek pr's(ts.
?zd8 (g vag Ig# de *egszerze*. /kk'r *r ne* lenne )'33# ha kz3en *g le is ellenrizn*6
/*ik'r T'hr *egdrzslte a sze*t# Wrath pedig elkr'*k'dta *agt# Rhage tudta# h'g nert.
J!l van# legen *'r'gta T'hr. Tud) *eg *indent a htterrl# s h'g h'nnan is*eri a gereket.
/ztn tg vele# a*it akarsz# de ha vgeztl# trld ki az agt# s ne tallk'zz vele I)ra8
5egrtetted6 Kitrld az e*lkeit# s *iutn le&ektetted# ne* tallk'z'l vele t33et8
5egegezt2nk.
T'hr &elnit'tta a tele&'n)t# s *egn'*'tt nhn g'*3't.
.lk2ld* neked s*s-3en a tele&'nsz*t.
1s a 3artn)t is. -Kt is *eg akar'd kapni6
9sak 3(zd r* a d'lg't# T'hr8
"ella pp le&ek2dni ksz2lt# a*ik'r *eg7srrent a tele&'n)a. Felvette# s a33an re*nkedett# h'g
ne* a testvre. Utlta# a*ik'r estnknt &elh(vta# 7sak h'g ellenrizze# 'tth'n van-e az )
leszlltak'r. 5intha &'lt'n az ut7n *szklna s &r&iakat szedne &el.
Tessk8 sz!lt 3ele.
<(vd &el 5art# s *'ndd *eg neki# h'g va7s'rzz'n vele* *a este8
"ella &elpattant. / szke har7's
<all'ttad# a*it *'ndta*6
=gen... de *it akarsz tle6 5intha ne* lenne elg egrtel*+.
9sak h(vd &el *'st az'nnal8 5'ndd *eg neki# h'g eg 3art'd vag'k# s )!l &'g)a *agt rezni
vele*. J'33 lesz (g.
<'g rted azt# h'g )'33 lesz (g6
J'33# *intha 3etrnk a hz3a# h'g *egszerezze*. 5ert ezt &'g'* tenni# ha rknszer2lk.
"ella lehunta a sze*t# s *aga eltt ltta# ah'g a szke har7's 5ar eltt llva a &alh'z szegezi
hatal*as testvel. 9sak egetlen 'ka v'lt# h'g *egint t keresi, ki akar)a lni ra)ta a vgt.
U# =stene*... krlek# ne 3ntsd8 ?e* kz2l2nkval!. 1s 3eteg.
Tud'*. ?e* &'g'* 3ntani. 4 "ella a kez3e te*ette az ar7t# s arra g'nd'lt# h'nnan tudn eg ilen
ke*n &r&i# *i az# a*i 3nt valakit# s *i az# a*i ne*.
W <ar7's... 5ar ne* se)t se**it a &a)unkr!l. Krlek... knrg* neked# ne...
W >e**ire se* &'g e*lkezni# *iutn vgezt2nk.
.ttl *'st rezze )'33an *agt6 /h'g a d'lg'k lltak# 'lan v'lt# *intha ez2sttl7n nI)tan t
neki.
.nge* ne* ll(thatsz *eg# a 3artndnek visz'nt *egknn(theted a d'lg't. J'nd'l) 7sak 3ele8
?e* rezn nag'33 3izt'nsg3an *agt# ha nilvn's
helen tallk'znnk6 ?e* &'g)a *egtudni# *i vag'k.Nlan htkznapi lesz sz*ra ez az egsz#
a*ilen 7sak lehet.
"ella utlta# ha n'*st gak'r'ltak r# s azt is# h'g ezzel elrul)a 5ar 3artsgt.
W "r7sak# ne vitte* v'lna *aga**al8 W dr*gte.
W .zzel ne* rtek eget. W / har7's kis sz2netet tart'tt# ?ag'n... k2lnleges n.
1s *i van# ha ne*et *'nd6
?e* &'g.
Pe ha *gis6
/kk'r el&'gad'*. ?e* &'g'* knszer(teni. .sk2sz*8
"ella a t'rkra 7sIsztatta a kezt az ar7r!l# s sz!rak'z'ttan *'rzs'lgatni kezdte aran
nakln7t# a*it *indig a nak3an viselt.
<'l6 krdezte leverten. <'l tallk'zz'n veled6
<'v *ennek az e*3erek# ha randizni akarnak6
<'nnan a &en3l kellene tudnia6 L* ekk'r esz3e)ut'tt# h'g egszer 5ar *eslt eg
k'llgan)rl# aki eg &r&ival tallk'z'tt a... h'g is h(vtk a helet6
W -egen a TJ= FridaMs W *'ndta. W Fan eg a -u7as tren.
W Rend3en. 5'ndd *eg neki# h'g *a este n'l7 !rak'r 'da*egek8
W 1s *ilen nevet *'nd)ak6
W -egen *'nd)uk... <al. <al. .. W''d
W <ar7's6
W =gen6
W Krlek...
-ehetsges lenne# h'g ellgult a hang)a6
W ?e agg!d)# "ella8 Figzni &'g'k r8
# / v'nal ezzel *egszakadt.
/z erd *ln# 5r. X hz3an# N lassan &el2lt az g'n# s *egpr!3lta a &2ggleges testhelzetet
*egtartani. 5egtrlte nedves ar7t.
/z N*ega eg !rval azeltt *ent el# de N se3ei3l s eg3 testn(lsai3!l *g *indig szivrg'tt a
vr *eg ez *eg az. ?e* v'lt 3izt's 3enne# h'g kpes lesz )rni# de tudta# nag'n g'rsan el kell
hagnia a sz'3t.
/*ik'r &elllt# a ltsa elh'*l'sult. .lszd2lt# ezrt g'rsan vissza2lt az gra# / sz'3a egetlen
pi7i a3lakn kereszt2l ltta# h'g ha)nal'dik. / *eleg rag'gs ts2ttt a &en&k gai kztt. ?e*
g'nd'lta# h'g a 32ntets eg tel)es napig &'g tartani. Kz3en t33szr elrkezett arra a p'ntra#
a*ik'r azt g'nd'lta# ne* &'g)a tIllni.
/z N*ega 'lan d'lg'kat trt &el el a 3ens)3en# a*elekrl ne* hitte# h'g lteznek. Flele*#
nutlat# vgtelen *egalz'ttsg s leala7s'n'ds. 5iutn vge lett# Ig rezte# *intha ne* is lenne
3re# *intha tel)esen *eztelen lenne# ne* eg3# *int eg elevenen *egnIz'tt test# a*el vletlen2l
*g llegzik.
Kin(lt az a)t!# s 5r. X szles vlla takarta el a 3e)rat't.
W <'g van6 W krdezte.
N *agra hIz'tt eg pldet# aztn sz!lsra nit'tta a sz)t. .g hang se* )tt ki a t'rkn.
?hnsz'r khgtt.
W TIl... tIllte*.
W Re*lte*# h'g ki3(r)a.
W N-nak &ur7sa v'lt 5r. X-et htkznapi ruh3an ltni# kez3en eg kis t3lval# *intha kszen llna
arra# h'g elkezd)en eg sz'ks's# ter*ken *unkanap't. /hh'z kpest# h'g N h'l tlttte az
el*Ilt husz'nng !rt# a n'r*lis llap't ha*isnak t+nt# s 3iz'ntalanul &enegetnek.
5r. X halvnan el*'s'l'd'tt.
>z!val# akk'r *aga *eg n vgre egezsget kthet2nk6 <a 3ell a s'r3a# s nugt'n *arad#
*eg(gre*# h'g ez ne* is*tldik *eg I)ra#
5r. N tIl ki*er2lt v'lt# h'g vit3a szll)'n. Fiszsza &'g 3el trni a har7i kedv# e33en 3izt's v'lt#
*'st visz'nt se**i *sra ne* vg'tt# 7sak szappanra s &'rr! v(zre. 1s eg kis *agnra.
>z!val *it *'nd6 krdezte 5r. X hatr'z'ttan.
=genis# szenszei N-t ne* rdekelte# *it kell tennie# vag *it kell *'ndania. 9sak azzal trdtt#
h'g *inl *essze33 ker2l)n ettl az gt!l... a hl!sz'3t!l... a hzt!l.
6Fan nhn ruha a szekrn3en. Kpes lesz vezetni6
=gen. Qersze... J!l vag'k.
N elkpzelte az 'tth'ni &2rdsz'3)t. / kr*sz(n+ 7se*pt a &ehr &ugval. Tiszta. Nlan tiszta8
1s *a)d is az lesz# a*ik'r ki)n a zuhan al!l.
>zeretn*# ha *egtenne *agnak eg sz(vessget#5r. N. <a *a)d h'lnap 3e*eg d'lg'zni#
e*lkezzenr# *ilen rzs v'lt ez a *ai nap8 5indig tartsa &rissen az e*lkezet3en# s vezesse le a
*rgt a 3e'szt'tt)ain8 Fal! igaz# h'g ideges(t a kezde*nezse# de sz(v3l *egvetn*# ha ezek
utn elnz lenne vele*
sze*3en. 5egrtette6
=genis# szenszei.
5r. X el&'rdult# aztn htranzett r a vlla &ltt.
/zt hisze*# tud'*# *irt hagta let3en az N*ega. ?ag'n elis*eren nilatk'z'tt *agr!l#
a*ik'r el*ent. Tud'*# h'g szeretn I)ra ltni. .setleg
*eg*'nd)a* neki# h'g r**el &'gad)a a lt'gatst6
5r. N el&')t'tt hang'n &elngtt. ?e* tudta visz-sza&')tani.
5r. X halkan &elnevetett.
W Fag ink33 *gse*.
EE. &e)ezet
lepark'lt a TJ= FridaMs park'l!)3an. Kr2lnzett# s az'n g'nd'lk'd'tt# h'g a &en3e lehetett
'lan r2lt# h'g 3eleegezett e33e a va7s'r3a eg is*eretlen &r&ival6 /*ennire vissza tud'tt
e*lkezni# "ella *a reggel h(vta &el# s 3eszlte r erre a tallk'z!ra# * kuta legen# ha 3r*i eg3
rszletre e*lkezett a 3eszlgets3l.
Qersze# a*Ig se* tr'lt *'st tIl s'kat a *e*!ri)a. <'lnap dleltt vissza kell *ennie az 'rv'sh'z
kivizsglsra# s ezzel a tudattal a &e)e &elett# *intha k3ulat3an lt v'lna. Feg2k pldul a tegnap
estt. .sk2dni *ert v'lna r# h'g "ellval s J'hnnal el*ent valah'v# az'n3an az egsz este eg nag
&ekete &'lt v'lt az e*lkezet3en. 9sakIg# *int a *unka. Tette a d'lgt az 2gvdi ir'd3an# ah'g
*indig# apr!33 hi3kat vtett# s 7sak 3*ult a se**i3e egsz nap.
/*ik'r a park'l!3an kiszllt a k'7si3!l# a*ennire 7sak tud'tt# llek3en &elksz2lt *indenre.
Tart'z'tt annival a szegn &r&inak# akivel tallk'zni ksz2lt# h'g legal33 3er legen# ezen
tIl*enen az'n3an ne* rzett se**i&le knszert. "ellnak is vilg'san *eg*'ndta# h'g 3arti
alap'n tallk'zik vele. / sz*lt is kzsen &izetik. 9sak eg 'lan r2lk-h'g-*egis*erhettelek-
*a)d-ks33-tallk'zunkR t(pusI randevI lesz.persze akk'r is (g g'nd'ln# ha ne* &'glaln le
g'nd'latait ez az 'r'sz rulett a 3etegsgvel. .ltekintve att!l a tntl# h'g I)ra *eg3etegedhet#
a*Ig is ki)tt *r a gak'rlat3!l a randizs tern# s ne* Ig t+nt# h'g I)ra &'r*3a akarna
lend2lni. Kinek van sz2ksge erre a dr*ra6 / legt33 har*in7as vei ele)n )r! &r&i *g *indig
kaland't keres# k2ln3en *r rg *egns2lt v'lna. G pedig ne* v'lt az a ki*'nd'ttan kalandvg!#
3evllal!s t(pus. Ter*szetnl &'gva is k'*'l v'lt# akit az let *egpr!3ltatsai k'rn *egedzettek.
K2ln3en se* t+nt )elenleg partikpesnek. Jelentktelen ha)t# a*i *g *eg*aradt# sz'r'san
ssze&'gta htul a tark!)nl# a kr*sz(n+ (r kttt kardign# *(t viselt# 3 v'lt s *eleg. Knel*es
khaki sz(n+ nadrg# s 3arna# lap's talpI 7ip v'lt *g ra)ta# a*elnek az 'rra *r lek'p'tt. Sg
nzhetett ki# *int eg kisgerekes ana# a*i val!sz(n+leg s'ha ne* lesz.
/*ik'r 3elpett az ttere*3e# a pin7rn eg 3'ksz3a k(srte a hts! rsz3en. 5ar letette a
tsk)t. Hld paprika s hag*a illat 7sapta *eg az 'rrt. .g *sik pin7rn sisterg &*tnrt
vitt a kez3en.
/z ttere* zsI&'lsig tele v'lt 5inden&ell 3eszlgets halk za)a hallatsz'tt# s keveredett
eg*ssal. Qin7rek szaladgltak h'l gzlg telekkel *egrak'tt# h'l pedig 2res# vag &lig 2res
tnr'kkal. / vendgek# 7sald'k# 3art'k# 7s'p'rt'k 3eszlgettek# nevetgltek# vitatk'ztak. /z
r2lt k'sz 5art *'st )'33an len+gzte# *int 3r*ik'r *sk'r# s ah'g 'tt 2lt eged2l# vgtelen2l
*agn'snak rezte *agt a s'k lettel teli e*3er kzt.

5indegik2k eltt 3'ld'g )v llt. .ltte 7sak... sz*talan I)a33 idp'nt az 'rv'snl.
>z'*'rIan sszeszedte *agt# rzel*eit vid*a33 vizekre terelte# pr!3lt ne* pnik3a esni# s
elhatr'zta# h'g *a este kizr)a a g'nd'latai3!l dr. Pella 9r'7e-'t.
.g hirtelen vltssal a k2ln3z alak'kra n(rt 3'kr'kra g'nd'lt# s el*'s'l'd'tt. .kk'r eg
siets pin7rn 'dalpett az asztalh'z. /*ik'r letett el eg v(zzel teli *+anag p'harat# vletlen2l
kilttintett eg ki7sit.
Fr valakire6
=gen.
Kr vala*it inni6
?e*. .z )! lesz# kszn*.
/ pin7rn el*ent# pedig 3elek'rt'lt a v(z3e. F*(ze v'lt# ezrt letette# s ne* nIlt h'zz
t33et. >ze*e sark3!l *'zgst pillant'tt *eg a 3e)rati a)t!nl.
>zentsges... isten8.g &r&i lpett 3e az ttere*3e. .g nag'n-nag'n... )!kp+ &r&i.
>zke v'lt# s 'lan gnr+# *int eg &il*sztr. <atal*asnak t+nt h'sszI# &ekete 3r
viharka3t)3an. Flla 'lan szles v'lt# *int az a)t!# a*in 3e)tt# i3a pedig 'lan h'sszI# h'g ez
ltal *indenkinl *agasa33 v'lt a helisg3en. 5ikz3en vgigv'nult a vendgek *ellett# a &r&iak
les2tttk a sze*2ket# el&'rdultak# vag az !r)ukat nztk# *intha tudnk# h'g a n'*3a se*
rhetnek eg 'lan &r&inak# *int .
5ar sszev'nta a sze*ldkt# *ert Ig r*lett neki# *intha *r ltta v'lna valah'l k'r33an.
=gen. / helet Ig h(v)k *'zi g'nd'lta *ag3an. "izt'san vala*i &il*et &'rgatnak a vr's3an.
/ &r&i 'dalpett az egik pin7rnhz# s Ig *rte vgig# *intha *retet venne r!la. / vrs ha)I
n rpillant'tt# d33enten pisl'g'tt nhnat# *a)d sztr'gn re7ept'rai lthat!an a *eg*entsre
siettek. .lre vetette a ha)t# h'g a &r&i 3izt'san szrevege# aztn Ig 3illentette 'ldalra a
7s(p)t# h'g kis h()n kiugr'tt az (z2let3l.
?e agg!d)# szivil - g'nd'lta *ag3an 5ar # egsz 3izt'san szrevett8
/*ik'r eg2tt elindultak az tter*en kereszt2l# a &r&i *inden asztalh'z 'dapillant'tt. Fa)'n kivel
va7s'rzhat6
<t persze. Kt 3'ksszal arr33 eg szke n 2lt eged2l az asztalnl. >z+k# 3'lh's kk pul!vere
sz'r'san si*ult a testre# *eg*utatva ezzel *indent# a*i)e 7sak v'lt. .*ellett 7sak Ig sugrz'tt
ar7r!l a vrak'zs# *ikz3en a kzeled &r&it &igelte.
"ing'. Ken s "ar3ie.
?'s# ne* ki&e)ezetten Ken# /h'g a &r&i tv'nult az tter*en# elkpeszten )!kp+ *eg)elense
ellenre v'lt a *'zgs3an vala*i# a*i ne* illett a kp3e. Fala*i... llatias. .gszer+en ne* Ig
viselkedett# *int a t33i e*3er.
Sg lpkedett# *int eg ragad'z!. >zles vlla ringat!z'tt )rs kz3en# &e)t visz'nt lland!an
)'33ra-3alra &'rgatta# tekintetvel keresett vala*it. 5arnek az a knel*etlen rzse t*adt# h'g
puszta kzzel kpes lenne eltrlni az egsz helet a &ld sz(nrl# ha Ig tartan kedve.
.rs akaratere)nek ksznheten a p'hr vizet nzte# ahelett# h'g a &r&it 3*ulta v'lna. ?e*
akart is Ig tenni# *int a t33i 'st'3a.
/ &ran73a# *usz) v'lt &elnznie6
/ &r&i elhaladt a szke *ellett# s *egllt eg 3arna ha)I n eltt a hts! 3'ksz'knl. / n szlesen
el*'s'l'd'tt Tkletesen sszer+ reak7i!.
>zia8 2dvzlte a &r&i.
?'7sak# ki g'nd'lta v'lna6 5g a hang)a is len+gz. 5l s &r&ias zengs+.
>zia8 &elelte a n.
/ &r&i hang)a les v'lt# a*ik'r I)ra *egsz!lalt.
W Te ne* 5ar vag. 5ar *eg*erevedett. Jzus'*8
W /z leszek# akit 7sak akarsz.
W 1n 5ar -u7e-t kerese*. Sristen8
5ar *egkszr2lte a t'rkt# s azt k(vnta# 3r7sak valaki *s lenne# valah'l *sh'l.
W <h*... n... n vag'k 5ar.
/ &r&i &el &'rdult. /*ik'r lnk# kk sze*e rpillant'tt# teste *eg&esz2lt.
5ar g'rsan les2ttte a sze*t# s a v(z3en lv sz(v!szllal kezdett 3a3rlni.
?e* pp erre sz*(t'ttl# uge6 g'nd'lta *ag3an.
/*ik'r egik2k se* sz!lalt *eg t'v33ra se*# 5ar 3izt's v'lt 3enne# h'g a &r&i vala*i
trsadal*ilag el&'gad'tt s udvarias 2r2get keres arra# h'g el*enek2l)n.
=stene*# h'g h'zhatta "ella ilen *egalz! helzet3e6

Rhage lehunta a sze*t# s *egpr!3lta kisz+rni a tudat3!l a httrza)'kat# h'g 7sak a hang)t
hall)a# s *ag3a sz(vhassa. Teste &elkavar'd'tt# *egnug'd'tt# s eg ki7sit *egszd2lt.
/ztn vgre &el&'gta# h'g a ln *it is *'nd'tt.
5irt hazudnnk6 <iszen eg2tt &'gunk va7s'rzni.
5ar a)ka sszeprseldtt# de legal33 *r ne* pr!3lt *eg el*enek2lni.
/*ik'r Rhage 3izt's lett a33an# h'g ne* &'g el&utni# le2lt az asztalh'z# s nag nehezen
*egpr!3lta 3eprselni al a l3t. /*ik'r a ln rnzett# *egllt a *'zdulat kz3en.
=stene*8 / sze*e egltaln ne* illett lg zengs+ hang)h'z. >'kkal ink33 eg har7'sh'z.
F*sz2rke v'lt# 'lan sz(n+ sze*pillk kereteztk# *int a ha)a# s sszhats3an az'kra a &r&iakra
e*lkeztette# akik a 7satk3an har7'ltak s let3en *aradtak. 5egd33enten gnr+ v'lt.
<ang)a *egre*egett# a*ik'r azt *'ndta.
Pe *g *ennire# h'g... veled &'g'k va7s'rzni8 5ar sze*e kikerekedett# aztn szesz+k2lt.
.nnire szeretsz )!tk'nk'dni6
Tessk6
5egrkezett a pin7rn s lassan letett a &r&i el eg p'hr vizet. Rhage ltta# ah'g a n az
ar7ra s a testre pillant# s rgtn *egrezte vgnak szagt. 5'st az'n3an 3'sszant'tta ez a
reak7i!.
J! estt# /*3er vag'k. <'zhat'k vala*it inni6
/ v(z )! lesz. 5ar# krsz vala*it6
?e*# kszn*.
/ pin7rn eg ki7sit kzele33 lpett h'zz. .l*'ndhat'* a *ai spe7ialitsunkat6
Rend3en.
5ikz3en a n a listt s'r'lta# Rhage le se* vette a sze*t 5arrl# visz'nt ker2lte a tekintett. /
p'k'l3a8
/ pin7rn *egkszr2lte a t'rkt. T33szr.
. "izt's# h'g ne h'zzak eg srt6 Fag vala*i 2tse33et6 5it sz!lna# *'nd)uk eg...
^^ Kszn)2k# a v(z elg lesz8 5a)d )))n vissza a rendels2nkrt8
/*3er vette az 2zenetet.
/*ik'r kettes3en *aradtak# 5ar *egsz!lalt.
W K'*'lan *'nd'*# h'g hag)uk a33a...
W Utalta* r vala*ivel is# h'g ne* akar'k veled va7s'rzni6
5ar &elvette az asztalr!l az tlap't# s az telek &'t!it kezdte tanul*n'zni. /ztn hirtelen
&lretette.
W Llland!an enge* nzel.
W =gen# a &r&iak ezt sz'ktk 7sinlni. W /*ik'r rtallnak arra# akit akarnak# tette h'zz
g'nd'lat3an.
W ?a persze. 9sak enge* ne*. .l tud'* kpzelni# *ennire le lehetsz n+gzve# de ne* szeretn*#
ha &'lt'n azt a 3iz'n's testrsze*et 3*ulnd. <a rted# *ire g'nd'l'k. 1s tnleg nin7s kedve*
eg !rt szenvedni# *ikz3en neked *eg kell )tszan'd *agad.
=stene*# ez a hangi c)ra s I)ra uganazt a hatst vlt'tta ki 3enne# &elkavarta# &elizgatta# h'g
vg2l 3ele3'rz'ng'tt# aztn *egnugtatta s ellaz(t'tta. ?ag levegt vett# h'g 3esz(v)a testnek
ter*szetes# 7itr'*'s illatt.
/z elhIz!d! 7send3en visszat'lta 5ar el az tlap't.Flassz vala*it# ha7sak ne* akarsz itt 2lni# s
vgignzni# ah'g esze*.
W "r*ik'r el*ehetek# ha akar'k.
W =gaz. Pe ne* &'gsz.
W U tnleg# s *irt ne*6 W *egvillant a sze*e# *ire Rhage teste lngra l'33ant# *int eg *gla.
W /zrt ne* &'gsz itt hagni# *ert tIlsg'san szereted "ellt ahh'z# h'g knel*etlen helzet3e
h'zd azzal# h'g kistlsz a randevIdr!l. 5ert veled ellentt3en# n el &'g'* *'ndani neki# h'g
&akpnl hagtl.
5ar a h'*l'kt rn7'lta.
W 5'st zsar'lsz6
Peh'gis8 9sak *eggzlek.
5ar lassan kinit'tta az tlap't# s el'lvasta.
5g *indig 3*ulsz.
Tud'*.
5irt ne* nzel ink33 vala*i *st6 /z tlap't# vag azt a 3arnt 'tt *ellett2nk. Kt 3'ksszal
arr33 van eg szke# ha esetleg ne* vetted v'lna szre.
Te s'ha ne* hasznlsz par&2*t# uge6 5ar &elkapta a &e)t.
?e*.
5egengeded6 krdezte# s a ln egik kezre 3ktt a &e)vel.
5it6
/zt *gse* *'ndhatta neki# h'g *eg akar)a szag'lni kzelrl a 3rt.
Figele*3e vve# h'g itt 2l2nk# s eg2tt va7s'rzunk# 7ivilizlt gesztusnak t+nik# h'g kezet
&'g)unk#ne* g'nd'l'd6 1s 3r elszr# a*ik'r udvarias akarta* lenni# visszautas(t'ttl# ha)land!
vag'k *g eglehetsget adni neked./*ik'r 5ar ne* &elelt# Rhage kinI)t'tta a kar)t# s
tener3e &'gta a kezt. Kptelen v'lt uralk'dni *agn sz)h'z hIzta# leha)t'tta r a &e)t# s
rsz'r(t'tta az a)kt. 5l llegzetet vett.
/ teste az'nnal reaglt az illatra. Fessz)e *eg*erevedett# l2ktetve 3rnadrg)h'z &esz2lt.
Havartan *'7'r'gni kezdett# h'g nag'33 helet 7sinl)'n neki a nadrg)3an.
=stene*# alig 3(rta kivrni# h'g kettes3en *arad)'n vele 'tth'n8
E2. &e)ezet
eg pillanatra ne* kap'tt levegt# a*ik'r <al elengedte a kezt.
Taln 7sak l*'dik. =gen# 3izt'san 7sak l*'dik# hiszen ez a &r&i tIl szp# tIl szeOi# s tIlsg'san is
'davan rte# h'g igaz legen.
/ pin7rn vissza)tt. Nlan kzel llt *eg <alh'z# a*ilen kzel 7sak tud'tt# anlk2l h'g
sza3lszer+en 3ele2lt v'lna az l3e. 1s 3r*ennire is hihetetlen# idkz3en kirIzs'zta a sz)t#
a*itl Ig nzett ki# *intha az egszet le7serlte v'lna vala*i rik(t! r!zsasz(nre# vag k'rallvrsre#
vag vala*i has'nl!an nevetsges sz(nre.
5ar *egrzta a &e)t s *eglepdtt *agn# h'g *ilen r'sszindulatI.
5it h'zhat'k6 krdezte a n.
/ &r&i krdn 5arre nzett az asztal *sik 'ldala-r!l. K *egrzta a &e)t# s lap'zgatni kezdte az
tlap't.
J!l van# akk'r lssuk# *i van itt *'ndta <al#s kinit'tta a sa)t)t. .lszr is krek eg
te)sz(nes#tszts 7sirkt# aztn *arhasteaket vresen# eg sa)t3ur
gert# szintn vresen# dupla s2lt kru*plit s eg adag na7h'st. =gen# na7h'st# s legen h'zz *inden#
a*i kell. -egen az is dupla# rend3en6
5ar 7sak 3*ult# *ikz3en a &r&i ssze7sukta az tlap't# s rnzett./ pin7rn *eg2tkzve
krdezte.
.z *inden nnek s a hIgnak6
5intha a 7saldi ktelk lenne az egetlen sszer+ *agarzat arra# ha eg ilen &r&i eg 'lan nvel
va7s'rzik eg2tt# *int . =stene*...
?e*. .z 7sak neke* lesz. K pedig ne* a hIg'*# hane* a 3artn*. 5ar6
Ja igen... n 7sak eg 7zrsaltt krek# de 7sak *a)d akk'r# a*ik'r az t*ntelen *ennisg+
va7s'r)a *egrkezik.
#/ pin7rn elvette az tlap't# s el*ent.
>z!val# 5ar# *esl) vala*it *agadr!l8
W 5irt ne* kezd)2k ink33 veled6
W 5ert akk'r ne* hall'* a hang'd.
/ ln *eg*erevedett. Fala*i 3iz'ntalan e*lkkp trt &elsz(nre a tudatalatti)3!l.
"eszl)8 >zeretn* hallani a hang'dat.
5'ndd azt h'g _se**iR8 S)ra s I)ra. 5'ndd *r8
.sk2dni *ert v'lna# h'g ez a &r&i *r *'ndta neki ezeket a szavakat# kivve h'g *g s'hase*
tallk'z'tt vele k'r33an. =sten tud)a# h'nnan e*lkezhetett r *gis.
W 5ivel &'glalk'z'l6 W krdezte.
W ...5enedzserasszisztens vag'k.
W <'l6
W .g 2gvdi ir'd3an# itt a vr's3an.
Pe *ssal is &'glalk'ztl# ne*6
5ar arra g'nd'lt# va)'n "ella *ennit *'ndhat'tt neki r!la. Jzus'*# 7sak ne* 3eszlt a
3etegsgrl is6 -ehet# h'g ezrt *aradt itt vele va7s'rra.
5ar6
Rge33en gerekekkel d'lg'zta*. Tanr v'ltl6
Terapeuta.
/gi vag testi6
5indkett. /utista gerekek reha3ilit7i!s spe7ialist)aknt d'lg'zta*.
5irt vlaszt'ttad p'nt ezt a szak*t6
5usz) &'ltatnunk6
5it6
.zt a teg2nk-Ig-*intha-)'33an-*eg-akarnnk-is*erni-eg*stR sz(n)tk't.
/ &r&i a h'*l'kt rn7'lta# *a)d htradlt# a*ik'r a pin7rn letett el az asztalra eg nag tnr
na7h'st / n 'daha)'lt a &2lhez.
?e rul)a el senkinek# de ezt a tnrt eg *sik rendels3l 7sente* el. Kk vrhatnak# *aga
visz'nt nag'n hesnek t+nik.
<al *'s'l'gva 3!lint'tt# s lthat!an ne* tanIs(t'tt rdekldst a n irnt.
5arnek el kellett is*ernie# h'g udvarias. /*ik'r vele sze*3en 2lt# Ig t+nt# egetlen nt se* vesz
szre *aga kr2l.
Ndat'lta el a tnrt# 5ar az'n3an *egrzta a &e)t# *ire &elvett eg dara3't# s a sz)3a
tette.
W ?e* lep *eg# h'g az udvarias 7sevegs 3'sszant W *'ndta.
W 5irt ne*6
W 5ert *r s'k *indenen kereszt2l*entl. 5ar el&*t'r'd'tt.
W Q'nt'san *it *'nd'tt r!la* "ella6
W ?e* s'kat.
W /kk'r h'nnan tud'd# h'g 3r*i nehzsgen is
kereszt2l kellett *enne* az let3en6.
/ sze*ed3e van (rva. U a &en3e8 5g 'k's is8 /z egsz &r&i# Ig ah'g van# elkpeszten
tkletes8
Utl'*# h'g zavar3a h'zlak vele *'ndta# *ikz3en g'rsan s alap'san ter*elte 3e&el a na7h'st 6
de ne* rdekel# ha esetleg &el3'sszant# *ivel nag'n szeretn* *egtudni# *i ind(t'tt arra# h'g ezt a
*unkt 7sinld. 1s tud'*# h'g el &'g'd neke* *'ndani.
W Gntelt vag.
W 5i7s'da *eglepets8 W *'s'lg'tt <al. W Te pedig &'lt'n kiker2ld a vlaszt. >z!val# *irt ezt a
hivatst vlaszt'ttad6
/ vlasz az desan)a iz'*s'rvads ellen &'ltat'tt k2zdel*e lett v'lna. /z'k utn# h'g vgig
kellett nznie# *in *eg kereszt2l# hivatsnak tekintette# h'g seg(tsen *s'knak *egtallni a *!d't
arra# h'g legzzk a k'rltaikat. Taln (g eg ki7sit enh(tett a 3+ntudatn is# h'g egszsges v'lt#
*ikz3en az desan)a 'l s'k g'nddal k2szkdtt.
/ztn az let3en is elrkeztek a g'nd'k. K'*'l g'nd'k.
Fur7sa# a*ik'r elszr diagn'sztizltk nla a 3etegsget# az els g'nd'lata az v'lt# h'g ne*
igazsg's. Fgignzte az desan)a k2zdel*t a k!rral# s vele eg2tt szenvedett is. /kk'r *irt
akarta a s'rs# h'g sze*lesen is *egtapasztal)a *indazt a szrn+sget# a*inek a tanI)a v'lt6
Ntt s akk'r )tt r# h'g nin7s 'lan# h'g valakinek eg 3iz'n's *ennisg+ szenvedst sznt a
s'rs# s ha azt *r elrte# vala*i 7s'da &'ltn leker2lt a s'rs7saps-ki'szts list)r!l.
>'ha ne* akarta* *ssal &'glalk'zni &elelte kitren.
/kk'r *irt hagtad a33a6
5egvlt'z'tt az lete*.
>zeren7sre# ezt az irnt ne* &irtattk t'v33.
>zerettl n'*'rk gerekekkel d'lg'zni6
Kk... ne* v'ltak n'*'rk'k.
?e haragud)8 - *'ndta a &r&i# s ltsz'tt ra)ta# h'g k'*'lan is g'nd'l)a.
/ hang)3!l ki7send2l szintesg hallatn 5ar tart!zk'dsa *egsz+nt. .rre se**ilen 3!k vag
*'s'l ne* lett v'lna kpes.
Kk 7sak *s'k. 5skpp lt)k a vilg't. ?'r*lisnak azt nevezz2k# a*i az tlag# a*i ne*
&elttlen2l az egetlen *!d)a a ltezsnek vag az letnek...-
hirtelen elhallgat'tt# *ert szrevette# h'g a &r&i lehun)a a sze*t. Untatlak6
Rhage sze*e lassan kin(lt.
?e*# 7sak szerete* hallgatni a hang'd# a*ik'r 3eszlsz.
5ar nag't nelt. / &r&i sze*e Ig izz'tt# *int eg szivrvnsz(nek3en )tsz! ne'n7s.
"izt's# h'g k'ntaktlen7se# g'nd'lta. .g e*3ernek egszer+en ne* lehet ilen sz(n+ sze*e8
Fagis tged ne* zavar# ha valaki *s# uge6 -d2nngte szinte *agnak.
?e*.
/z )!.
5ar vala*i 'k *iatt az'n kapta *agt# h'g r*'s'l'g.
>z!val igaza* v'lt sutt'gta a &r&i.
5i3en6
<'g elragad! vag# a*ik'r *'s'l'gsz. .l&'rd(t'tta a tekintett.
5i a 3a)6
.Krlek# ne kezd) udvar'lni8 =nk33 *arad)unk a knned 3eszlgetsnl.
1n szintn *'ndta*# ne* udvarls3!l. 9sak krdezd *eg a testvrei*et8 F'lt'n ki*'nd'*
azt#a*it g'nd'l'k.
. T33en is vannak6 =stene*# *i7s'da 7sald lehet8
<n testvred van6
Gt. Jelenleg. .gik2nk ne*rg *eghalt.
=v'tt eg k'rt't a v(z3l# *intha ne* akarn# h'g a ln lssa a sze*t.
>a)nl'*8 *'ndta 5ar halkan.
Kszn*. 5g &riss a se3. Q'k'lian hinzik.
/ pin7rn *egrkezett eg *egpak'lt tl7val. 5iutn lerak'tt *indent az asztalra# s letette 5ar
salt)t is# *g eg ideig 'tt 7s'rg'tt# a*(g <al les hang'n *eg ne* ksznte.
.lszr a 7sirkt vette *aga el. "elenIlt az tel3e a vill)val# *eg&'rgatta a tszta kr2l# *a)d a
&el7savart *etltet !vat'san a sz)h'z e*elte. .lg'nd'lk'zva *egrgta# *a)d *egs!zta a t33it.
.zutn a steak kvetkezett. /zt is *egk!st'lta# *a)d a tnr'n *aradt dara3't *eg3'rs'zta. 5iutn
vgzett# sz)h'z e*elte a sa)t3urgert# de *ieltt 3eleharap'tt v'lna# sszern7'lta a h'*l'kt# s
visszatette a tnr3a. Felvette a kst s a villt# s azzal vg'tt le eg dara3't# h'g letesztel)e.
\g evett# *int eg tklete Irie*3er. >zinte *r niesen &in'* *'zdulat'kkal.
<irtelen 5arre nzett.5i az6
>a)nl'*# n 7sak... / ln *egpiszklta a salt)t# aztn I)ra azt &igelte# h'g eszik.
<a t'v33ra is (g 3*ulsz# el &'g'k pirulni *'r'gta <al.
?e haragud)8
?e* haragsz'*. >zerete*# ha nzel.
5ar teste vgre letre kelt. .nnek r*re eg ke7ses *'zdulattal az'nnal az l3e is e)tett eg
szr(t'tt kenrk'7kt.
W 5it nzel ra)ta*6 W krdezte a &r&i.
5ar a szalvtval letrlte a nadrg)r!l a saltantet &'lt)t.
W /z tkezsi kultIrdat. ?ag'n ki&in'*ult.
W /z telt lvezni kell.
Fa)'n *i *indent lvezhet *g (g6 -assan. /lap'san. .lkpzelte# *ilen szerel*i lete lehet.
"izt'san elkpeszten )! az g3an. /z a hatal*as test# aransz(n+ 3re# h'sszI# vk'n u))ai...
Kiszradt a t'rka# ezrt a p'harrt nIlt.
5indig... ilen s'kat eszel6
/z az igazsg# h'g *'st eg ki7sit elr'nt'tta* a g'*r'*# ezrt vissza&'gta* *aga*. 5g eg kis
s!t sz!rt a tsztra. >z!val# k'r33an autista gerekekkel d'lg'ztl# *'st visz'nt eg 2gvdi
ir'd3an6 5it 7sinlsz a sza3adidd3en6 Fan vala*i h'33id6 Fala*i# a*i rdekel6
>zeretek &zni.
Tnleg6 1n *eg szeretek enni.
5ar el&int'r'd'tt# s pr!3lta ne* elkpzelni# *ilen lenne# ha a k'nh)3an 2lne az asztalnl.
5r *egint 3'sszIs lettl. 5ar legintett eget.
?e* is igaz.
Peh'gne*8 ?e* tetszik a g'nd'lat# h'g neke* &zl6
Kendzetlen szintesge hallatn 5ar arra g'nd'lt# 3r*it el*'ndhatna neki# 3izt'san szintn
*eg*'ndan r!la a vle*nt. /kr p'zit(v lenne# akr negat(v.
# .<al# van 3enned eg sz+r az agad s a szd kztt6
?e* igazn. - 5egette a tszts 7sirkt# s &lret'lta a tnrt. / steak kvetkezett. 1s *i a
helzet a sz2liddel6
5ar nag't s!ha)t'tt.
/z desan* ng vvel ezeltt halt *eg. /z desap* akk'r# a*ik'r ktves v'lta*.
R'sszk'r v'lt r'ssz helen.
/ &r&i eg pillanatig ne* &elelt.
?ehz lehetett elvesz(teni *indkett)2ket.
=gen# az v'lt.
/z n sz2lei* is *eghaltak# de legal33 *egrtk az ids k'rt. Fannak testvreid6
?in7senek. 9sak n v'lta* s az desan*. 5'st pedig *r 7sak n vag'k.
<'sszI 7send kvetkezett.
<'nnan is*ered J'hnt6
J'hnt6 Ja# J'hn 5atthe0-t6 "ella *eslt neked r!la6
W 9sak nhn sz!t.
W ?e* is*ere* tIl )!l. 5'stan3an tallk'ztunk. /zt hisze*# nag'n k2lnleges gerek# nag'n
kedves# 3r azt rze* ra)ta# h'g ne* v'lt tIl keges h'zz az let.
W =s*ered a sz2leit6
W /zt *'ndta# nin7senek sz2lei.
W Tud'd# h'l lakik6
=s*ere* a krnket. ?e* tIl )! h(r+ neged.
>zeretnd *eg*enteni6 5ilen &ur7sa krds# g'nd'lta.
?e* hisze*# h'g sz2ksge lenne *eg*entsre# de szeretnk a 3art)a lenni. /z igazsg az#
h'g alig is*ere*. .gik este egszer+en 7sak *eg)elent a hza*nl.
<al 3!lint'tt# *intha ezt a vlaszt szerette v'lna hallani.
W <'nnan is*ered "ellt6 W krdezte a ln.
W ?e* (zlik a salta6 5ar lenzett a tnr)ra.
W ?e* vag'k hes.
W "izt's vag 3enne6
W =gen.
5iutn <al el&'gaszt'tta a sa)t3urgert s a s2lt kru*plit# a s!tart! *ellett &ekv kis tlaprt
nIlt.
>z(vese33en ennl ink33 desszertet6
?e*# *a este ne*.
T33et kellene enned.
?ag'n 3ee3delte*.
?e* igaz.
5ar ssze&'nta *ellkasn a kar)t.
<'nnan tud'd6
1rze* az hsgedet.
/ ln ne* kap'tt levegt. =stene*# az a tekintet# *egint szinte izz'tt. Nlan kk# 'lan rag'g! s
*l# *int a tenger. .g !7en# a*el3en Iszna. 5eg&ulladna. 5eghalna.
<'nnan tud'd# h'g... hes vag'k6 krdezte# s Sg rezte# *intha a vilg *eg&'rdult v'lna vele. /
&r&i szinte d'r'*3'l! hang'n vlasz'lt
=gaza* van# ne*6 /kk'r *it sz*(t# h'g h'nnan tud'*6
>zeren7sre *egrkezett a pin7rn# h'g elvige az 2res tnr'kat# s ezzel *egtrte a pillanat't.
5ikz3en <al *egrendelt eg al*s pitt# eg 7s'kis s2te*nt s eg 7ssze kvt# 5arnek siker2lt
visszatrnie a &ldre.
5ivel &'glalk'z'l6 krdezte tle.
.zzel-azzal.
>z(nsz vag6 .setleg *'dell6
/ &r&i &elnevetett.
-ehet# h'g )!kp+ vag'k# de )'33an szeretek haszn's d'lg'kat 7sinlni.
5it rtesz az'n# h'g haszn's d'lg'kat6
F'gal*azzunk Ig# h'g kat'na vag'k.
/ hadsereg3en6
=gen. 5'nd)uk.
.z *eg*agarzza azt a hall's kisugrzst# a*el a ln3l radt. / &izikai *aga3izt'ssg't. /z
les sze*t.
5ilen ter2leten6 "izt'san a tengerszetnl#g'nd'lta. Fag taln a k2lnleges egsgnl.
Re*ek2l illene kz)2k.
/ &r&i ar7a *eg&esz2lt.
9sak egszer+en kat'na.
<irtelen par&2*illat 7sapta *eg 5ar 'rrt. / vrs ha)I pin7rn# aki az asztal'kat szedte le.
5inden rend3en v'lt6
/*ik'r a &r&i rnzett# szinte rezni lehetett# ah'g &elizzik 3enne a t+z.
=gen# kszn)2k. /kk'r )!. Nda7sIsztat'tt vala*it az asztalukra.
.g szalvtt. Ra)ta eg nvvel s eg tele&'nsz**al.
/*ik'r <alra ka7sint'tt# s el*ent# 5ar a &r&i kezre sand(t'tt# aztn sze*vel a tsk)t
kereste.
=de)e *enne*# g'nd'lta. Fala*i &ur7sa 'k *iatt ne* akarta vgignzni# ah'g zse3re teszi a
szalvtt. 5g akk'r se*# ha ehhez *inden )'ga *egv'lt.
W ?'s# ez az este... nag'n rdekes v'lt W *'ndta# s &elvette a tsk)t# h'g tv'zz'n a 3'ksz3!l.
W 5irt *sz el6 W / &r&i szig'rI ar7a ink33 eg kat'nra e*lkeztetett# *int arra a szeOis
sr*rre# akinek eddig *utatta *agt.
5arn nugtalansg lett Irr.
Fradt vag'k# de kszn* az estt# <al. ?ag'n... >z!val# kszn*#
.l akart *enni *ellette# a &r&i az'n3an *eg&'gta a 7sukl!)t# s a 3els 'ldalt si*'gatni kezdte a
h2velku))val.
-egal33 addig vr)# a*(g *egesze* a desszertet8
5ar el&'rd(t'tta a tekintett# h'g ne lssa tkletes ar7t s szles vllt. /z egik 3'ksz3an#
ne* *essze tl2k a 3arna ha)I n &elllt# s nv)egvel a kez3en a &r&ire nzett.
5ar elre ha)'lt.
"izt's vag'k 3enne# h'g legal33 eg tu7at nttallsz# akik elsz!rak'ztatnak. >zeren7st
k(vnnk ahh'z 'tt 3ktt &e)vel a 3arna &el # de Ig t+nik#vele 3izt'sra *sz.
/ ki)rath'z sietett. / h+vs leveg s a visz'nlag's 7send &el2d2lst )elentett a 3enti zsiva) utn.
5ikz3en a k'7si)a &el tart'tt# az a 3al)!s rzse t*adt# h'g nin7s eged2l. <trapillant'tt a vlla
&ltt. / &r&i 'tt llt kzvetlen2l *gtte# 3r a*ik'r ki)tt# *g az ttere*3en 2lt. 5egprd2lt#
sz(ve nag't d'33ant# aztn 'lan hevesen kezdett verni# h'g *a)dne* kiugr'tt a *ellkas3!l.
Jzus'*8 5it keresel te itt6
Kik(srlek a k'7sidh'z.
1n... vagis... ?e &rad)8
,. -b TIl ks. .z a 9ivi7 a tied# uge6 .-^- <'nnan tud'd...
b / l*p)a &elvillant# a*ik'r kinit'ttad. 5ar ellpett elle# * a &r&i t'v33ra is elre *ent# ezrt
htrlni knszer2k. /*ik'r httal neki2tkztt a k'7si)nak# &ele*elte a kezt.
Lll)8
?e &l) tle*8
/kk'r ne t'rn'sul) (g &l*8
5eg&'rdult# s az a)t!kilin7set kereste# <al az'n3an kinI)t'tta a kar)t# s a k'7si tete)re
t*aszk'd'tt a tenervel# 'tt ah'l az a)t! s a tet v'nala tallk'z'tt.
=genis 3e &'g 2lni a v'ln *g8 5ihelt *egengedi
5ar6 - 5l hang)a kzvetlen2l a &2le *ellett sz!lalt *eg# *ire sszerezzent.
1rezte a 3elle rad! vad 7s3(tst# s elkpzelte# ah'g a teste# *int eg kalitka# az v kr
&'n!dik# s &'gva tart)a. / test3en ekk'r rul! *!d'n a &lele* helett vala*i 3u)a s hes izgal'*
lett Irr.
.nged) el8 sutt'gta.
5g ne*.
<all'tta# h'g a &r&i *l levegt vesz# *intha *egszag'ln# aztn vala*i halk# rit*ikus hang 2ttte
*eg a &2lt. P'r'*3'lt. 5ar ellazult# teste &el&'rr!s'd'tt# l3a sztn(lt# *int aki *ris &elksz2lt
r# h'g *ag3a &'gad)a#
Jzus isten# *usz) elszakadnia tle8
5egragadta a &elkar)t# s *egpr!3lta elt'lni *agt!l. Qersze ne* siker2lt.
5ar6
5i az6 7sattant &el# *ert haragud'tt# a*irt a teste t+z3e )tt# ahelett# h'g *egr*2lt v'lna.
/z isten szerel*re# hiszen 7sak eg idegen# eg nag# t'lak'd! idegen# pedig eg *agn's n#
akinek senki)e sin7s# akinek hin'zna# ha ne* rne haza psg3en.
Kszn*# h'g ne* hagtl &akpnl.
?in7s *it. 5i lenne# ha *'st hagnl el*enni6
9sak ha *egengeded# h'g *eg7s!k'l)alak.
5arnek ki kellett nitnia a sz)t# h'g elg levegt tud)'n a t2de)3e sz(vni.
5irt krdezte rekedten. 5irt akarsz *eg7s!k'lni6
/ &r&i *eg&'gta a vllt# s *aga &el &'rd(t'tta. <atal*as teste &l t'rn'sult# elzrta elle az
ttere* a3lakain kisz+rd &nt# a park'l! l*pit s a 7sillag'kat is az gen.
9sak hadd ad)ak eg 7s!k't# 5ar8 / keze &elkIsz'tt a vllr!l a nakra# *a)d az ar7ra. 9sak
egszer. 5egengeded6
?e*# ne* engede* sutt'gta# s htraha)t'tta a &e)t.
/*ik'r a &r&i &el ha)'lt# 5ar sz)a *egre*egett. Nlan rg v'lt *r# h'g valaki is *eg7s!k'lta#
de ilen# *int # *g s'hase*8
/ 7s!k puha v'lt s vratlanul gengd# &igele*3e vve testnek *reteit5arvt &'rr!sg nttte
el. 5elltl kiindulva vegtg-nrt ra)ta# s a l3a kztt rt vget.
<al &elszisszent# s hirtelen htralpett Fur7sn *eredt r. Kar)t *aga el kapta# *intha sa)t
*ag3a akarna kapaszk'dni.
- <al6?e* sz!lt se**it# 7sak llt# s *ereven nzte. <a5ar ne* tudta v'lna# h'g ez lehetetlen# azt
g'nd'lta v'lna# h'g vala*i *egrzk!dtats rte.
# -<al )!lvag6 #
/ &r&i egszer *egrzta a &e)t# aztn elstlt# es elt+nt. a stt3en a park'l! tIl'ldaln.


EB. &e)ezet
rhage a Jdr s a &p2let kzti udvar'n 3ukkant el a se**i3l.
?e* igazn tudta h'va tenni azt az rzst# a*el a test3en kelt letre. -egink33 halk zIgsra
has'nl(t'tt az iz*ai3an s a 7s'nt)ai3an# 'las*ire# *int eg hangvilla rezgse. /33an az'n3an egszen
3izt's v'lt# h'g *g s'ha ne* rezte azeltt. /33an a pillanat3an kezddtt# a*ik'r *eg7s!k'lta a
lnt.
5ivel se**ilen I) s sz'katlan d'lg't ne* &'gad'tt sz(vesen# a*el a testvel v'lt kap7s'lat's#
az'nnal eltv'l'd'tt a lnt!l# s az a tudat# h'g nin7s a kzel3en# Ig t+nt# seg(t. / g'nd 7sak az
v'lt# h'g az rzs 7skkentvel a teste 'l *rtk3en ignelte az enh2lst# h'g *r szinte &)t.
/*i ne* v'lt igazsg's# *ivel azutn# h'g a vadllat el3I)t a test3l# *indig kap'tt legal33 nhn
nap sz2netet.
5egnzte az !r)t.
/ p'k'l3a8 >zeretett v'lna ki*enni az ut7ra# h'g alantas'kra vadssz'n# htha eget-kettt el tud
kapni# de *i!ta T'hr lett a testvrisg vezet)e# I) sza3l'k lptek let3e. /z tvlt'zs utn Rhage-
nek az v'lt a d'lga# h'g pihen)en nhn nap't# a*(g I)ra vissza ne* neri eredeti &'r*)t. 5iutn
Prius az el*Ilt nr'n *eghalt# a testvrek sz*a hatra 7skkent# s *'st h'g Wrath el&'glalta a
tr!nt# *r 7sak ten *aradtak. ?e* engedhettk *eg *aguknak# h'g *g eg har7'st
elvesz(tsenek.
3r elis*erte# h'g a knszerpihen sszer+ *eg'lds v'lt# utlta# ha *eg*'ndtk neki# *it
7sinl)'n. Utlta h'g ne* lehetett kint a har7*ezn# k2lnsen *'st a*ik'r 'lan nag sz2ksge lett
v'lna r.
. Kivette a zse33l a slusszkul7s't# s 'da*ent a &el-tuning'lt JTN-h'z. / *'t'r hang's r'3a))al
3eindult# s eg per7 *Ilva *r az It'n v'lt. ?e* tudta# *erre *eg# de ne* is rdekelte.
5ar. /z a 7s!k.
=stene*# az a)ka 'lan hihetetlen2l des v'lt# ah'g a sz)a alatt *egre*egett# h'g legsz(vese33en
szt&esz(tette v'lna# s 3e7sIsztatta v'lna a nelvt. "e s ki# aztn I)ra 3e# h'g *egint
*eg(zlelhesse. 1s azutn uganezt tette v'lna a testvel is a l3a kztt.
Pe le kellett llnia. "r*i v'lt is 3enne az a zIgs# ideges(tette# vagis nag'n veszles v'lt. .z az
tk'z'tt reak7i! ne* l'gikus# g'nd'lta. 5ar *egnugtatta# enh2lst h'z'tt sz*ra. =gaz# h'g
k(vnta is# s ez nugtalan(t'tta# de ettl *g ne* lenne sza3ad veszless vlnia.
/z rdg3e8 -ehet# h'g r'sszul rtel*ezte a reak7i!t. -ehet# h'g a zIgs 7sak eg 'lan *l
szeOulis v'nz!ds )ele v'lt# a*elhez nin7s h'zzsz'kva. .ddig 7sak azt a ksztetst rezte# h'g
ellvezzen# h'g a teste vala*ikppen *egnug'd)'n# s neh'g tvlt'zz'n
vala*i *ss.
.sz3e )ut'ttak az'k a nk# akikkel eddig d'lga v'lt. 5egsz*'lni se* tudta# *ennien v'ltak# *ind
nvtelen# ar7talan test# aki3e a *ag)t eresztette# de egik2k se* nI)t'tt igazi kielg2lst sz*ra.
Ltleltes *eg7s!k'lta ket# *ert ha ne* 'k'z'tt v'lna nekik is r*et# Ig rezte v'lna# h'g
kihasznl)a ket.
/ p'k'l3a8 (g is Ig rezte. 5indenkit 7sak kihasznlt.
<a ne* kezddtt v'lna a test3en az a zIgs# a*ik'r 5art *eg7s!k'lta# akk'r is 'tthagta v'lna a
park'l!3an. Jnr+ hang)a# har7's sze*e s re*eg sz)a *iatt ne* lehetett eg *enet a s'k kz2l.
/zzal# ha *agv tenn# *g akk'r is# ha 3eleegezik# *intha *egsrtene vala*i tisztasg't. Fala*it#
a*i )'33# *int .
5egsz!lalt a *'3il)a. Kivette a zse33l# s *egnzte a h(vsaz'n's(t!t. ?ag't kr'*k'd'tt# de
&elvette.
>zia# T'hr. 5r h(vni akartalak.
-tta*# h'g el*entl a k'7sival. /z e*3ernvel tallk'z'l *'st6
?e*# annak *r vge.
<+ha8 .z aztn g'rs v'lt8 "izt's nag'n 2ges lehetett.
Rhage sszesz'r(t'tta a &'gt# de ezIttal ne* vg'tt vissza.
"eszlte* vele a klkrl# s ne* lesz se**i g'nd. Kedveli# s sa)nl)a is# de ha elt+nne# ne* 'k'zna
pr'3l*t. 9sak ne*rgi3en tallk'ztak.
>zp *unka# <'ll0''d8 /kk'r *'st h'v *sz6
>eh'v. 9sak k'7sikz'*. T'hr hang)a *eglgult.
Utl'd# h'g ne* har7'lhatsz# uge6
5irt6 Te ne* utlnd a hele*3en6
Peh'gne*# de ne agg!d)# a h'lnap este ha*arel)n# s akk'r I)ra ak7i!3a lend2lhetsz. /ddig
pedigsz!rd szt a *ag'dat a Flsze*+3en8 <alkan &elkune'tt--Jut esze*3e# hall'tta* arr!l a
testvrprr!l# kiket kt nappal ezeltt hIztl *eg. .giket a *sik utn- .lkpeszt vag# haver# tudsz
r!la6
d =gen# T'hr. Krhetek tled eg sz(vessget6
"r*it# testvr.
5egtennd# h'g... ne* l'vag'lsz ezen a t*n6 d Rhage *l llegzetet vett. W 5ert az igazsg az#
h'g utl'* az egszet. K'*'lan *'nd'*.
?e* akart t33et *'ndani# de a szavak *agukt!l ki3uktak a sz)n# s *r ne* tudta visszav'nni.W
?e* szerete* a nvtelensget# s azt ah'g a*ellkas'* &) utna. Utl'* a szag't a teste*en
s aha)a*3an# a*ik'r haza*egek. -eg)'33an az'n3an azt
g+ll*# h'g I)ra s I)ra *eg kell tenne*# *ert hane* tesze*# lehet# h'g 3ntalak titeket vag eg
rtatlan k(v2lll!t. Ki&I)ta a levegt. 1s az a kt testvr# akik 'l nag 3en'*st tettek rd6 Tud'd#
7sak'lan'kat vlaszt'k# akiknek des *indeg# h'g kivel
vannak# *ert eg3knt ne* tisztessges. /z a kt 7sa)a 3r3an *egltta az !r*at s a pnze*et# s
Igg'nd'ltk# szp kis tr!&ea lennk. / ke&ls vel2k legal33 'lan inti* v'lt# *int eg aut!3aleset.
5a estepedig6 Te haza*sz Wellsie-hez# n visz'nt eged2l le
szek. 9sakIg# *int h'lnap vag h'lnaputn. .z a rengeteg szeO neke* ne* nI)t r*et# vek !ta
puszt(t)aa lelke*# sz!val arra krlek# ne h'zd &el I)ra# 'k6
<'sszI 7send kvetkezett.
W )zus'*... ?e haragud)8 F'gal*a* se* v'lt...
W Nk# rend3en. ?zd... W =tt v'lt az ide)e vget vetni ennek a 3eszlgetsnek. W 5enne* ell.
5enne*... kell. 5a)d tallk'zunk
W ?e# vr) *g# Rhage...Rhage kikap7s'lta a tele&'n)t# s lehIz!d'tt az Itr!l. /*ik'r kr2lnzett#
azt ltta# h'g a se**i kzepn van# krs-kr2l 7sak az erd a trsasga. -eha)t'tta &e)t a
k'r*nra.
Kpek villantak az e*lkezet3e. 5arrl. R)tt# h'g el&ele)tette kitrlni az e*lkeit.
.l&ele)tette6 ?a persze. /zrt ne* tette# *ert szerette v'lna I)ra ltni# s azt akarta# h'g
e*lkezzen r.
U# istene*... .z ne* )elent )!t. ?ag'n ne*.
ED. &e)ezet
*(ar a *sik 'ldalra &'rdult az g3an# s lerIgta *agr!l a takar!t. Fll'*3an kinI)t'tta a l3t#
h'g *egpr!3l)'n kiss leh+lni.
/ &en3e# el&ele)tette le))e33 venni a ter*'sztt't... <irtelen szrn+ 3alse)tel*e t*adt# s a
r*2lettl az'nnal &el3redt.
<e*elkeds. <e*elkedse van8 Ja) ne... TIlsg'san is )!l is*erte az rzst# a hhull*'t# a szraz
hsget s az (z2leti &)dal*at. Rpillant'tt az !rra, ha)nali D.E%. /*ik'r *g 3eteg v'lt# *indig ez
id t)t kezdett &el*enni a lza.
Fe)e &l nIlt# s kinit'tta az ga *gtti a3lak't. / h+vs leveg el&'gadta a *egh(vst# s sietve
3era*l'tt a sz'33a. Kelle*esen leh+ttte s *egnugtatta. / lz ha*ar'san visszav'nul!t &I)t#
a*elet a 3rn *eg)elen &nes izzadsgrteg )elzett.
-ehet# h'g 7sak egszer+ *eg&zs. /z'k az e*3erek# akiknek rge33en sIl's k!r3an szenvedtek#
ne* Ig &'gad)k a htkznapi 3etegsgeket# *int *s'k.
/krh'gan llt is a d'l'g# *eg&zs vag leuk*ia# eg 3izt's, *inden esle elIsz'tt arra# h'g
visszaalud)'n. Felvett eg *eleg pul!vert az )szakai p!l!)ra# s le*ent az als! szintre. / k'nh3a
*enet *inden villant &elkap7s'lt# a*i It)3a ker2lt# *(g vg2l az egsz hz &nr3an Isz'tt.
kv&z. Ktsg se* &rhetett h'zz# h'g 3r*i )'33 v'lt# *int l*atlanul hnk'l!dni# s sz*'lni a
per7eket az 'rv'si vizsglatig. 5g akr az is ha vlasz'l nhn hivatali e-*ailre vag &elksz2l a
K'l'*3usz-napi h'sszI htvgre.
5ellesleg az 'rv'si vizsglatig *g t s &l !ra v'lt htra.
=stene*# *ennire utlta a vrak'zst8
Fizet tlttt a kv&z3e# *a)d 3enIlt a szekrn3e a kvrt. / d'3'z *a)dne* 2res v'lt# ezrt
elvett eg 3'ntatlant# *eg eg k'nzervnit!t# s...
Sg rezte# nin7s eged2l.
.lreha)'lt# h'g a *'s'gat! *gtti a3lak'n kinzzen az udvarra. ?e* lt'tt se**it# *ivel ne* v'lt
se**ilen l*pa &elkap7s'lva kint# ezrt 'da*ent az elt'lhat! a)t!h'z# s &elkap7s'lta a k2ls
vilg(tst.
Jzus 5ria8
.g hatal*as &ekete alak llt az 2vega)t! *gtt.
/ tele&'nrt nIlt# * a*ik'r *egltta szke ha)t# *egllt a *'zdulat kz3en.
<al &ele*elte a kezt# h'g 2dvzl)e.
>zia8 <ang)a t'*pn hallatsz'tt az 2veg *g2l. 5ar tkar'lta *agt.
5it keresel te itt6
<al *egv'nta szles vllt.
-tni akartalak.
5irt6 1s *irt ilenk'r6 S)a33 vllrnd(ts.
J! tletnek t+nt.
.l*ent az eszed6
=gen.
5ar *a)dne* el*'s'l'd'tt. /ztn esz3e )ut'tt# nin7senek kzeli sz'*szdai# s a &r&i
gak'rlatilag akk'ra# *int a hza. ,-e4 <'g talltl r*6 Taln "ella el*'ndta neki# h'l lakik.
"e*ehetek6 Fag te is ki)hetsz# ha Ig knel*ese33 neked.
<al# ha)nali &l t van8
Tud'*# de 3ren vag'k. 1s te is.
=stene*# *ilen hatal*as a33an a &ekete 3rruh3an8 /z ar7ra rnk vet2lt# (g ink33 t+nt
&enegetnek *int )!kp+nek.
Jsak ne* azt &'nt'lgat)a# h'g kinit)a neki az a)t!t6 ?ilvnval!an neki is el*ent az esze.
?zd# <al# ne* hisze*# h'g ez )! tlet. / &r&i rnzett az 2vegen kereszt2l.
/kk'r 3eszlgess2nk (g8
5ar d33enten *eredt r. / &i7k! ha)land! lenne 'tt kint 7s'r'gni a zrt a)t! *gtt# *int eg
3+nz# 7sak h'g 3eszlgethessenek6
<al# ne* akarlak *eg3ntani# de legal33 szzezer n van e33en a vr's3an# akik ne*7sak h'g
a laksuk3a# de az guk3a is sz(vesen 3eengednnek. 5i
rt ne* keresel valaki *st# s hagsz enge* 3kn6
-Kk ne* te vag.
/ sttsg3en 5ar kptelen v'lt a sze*3l 'lvasni# a hang)a visz'nt tk'z'ttul szintn 7sengett.
/z ezt kvet h'sszI 7send3en# *egpr!3lta *eggzni *agt# h'g ne* sza3ad 3eengednie a
laks3a.
?e* akarlak 3ntani. <a az lenne a 7l'*# eg p2lanat alatt *egtehetn*. "ezrhatsz *inden a)t!t
s a3lak't# akk'r is 3e tudnk )utni. 9sak azt szeretn*... h'g 3eszlgess2nk eg ki7sit.5ar szles
vllt &igelte. F'lt vala*i igazsg a33an# a*it *'nd'tt. /z'nk(v2l az v'lt az rzse# h'g ha ezt
*eg*'ndan neki# leg)'33 eset3en is 7sak egetlen zrt a)t! lenne kztt2k# a &r&i pedig &'gna eg
nuggat# s le2lne a terasz'n.
.lhIzta a reteszt# elt'lta az a)t!t# *a)d htralpett.
W 9sak *agarzz *eg neke* vala*it8
/ &r&i &esz2lten el*'s'l'd'tt# a*ik'r 3elpett#
W 5it6
5irt ne* valaki 'lannal vag# aki akar is tged6 <al *egrndult. Sg rte*# az'k a nk az
ttere*3en *a)dh'gne* rd *sztak. 5irt ne* szeretkezel kh*... sz!rak'z'l vala*elik2kkel6
=nk33 3eszlgetek veled# s itt vag'k# *int vala*elik *sik n3en.
5ar htrahklt ners szavait!l# aztn r)tt# ne* g'r'*3a akart lenni# 7sak szinte.
?'s# legal33 eg d'l'g3an igaza v'lt. /*ik'r azutn a gengd 7s!k utn 'tthagta a park'l!3an#
arra g'nd'lt# azrt tette# *ert ne* rzett irnta se**ilen szenvedlt. Ktsgk(v2l &e)n tallta a
szget. ?e* a szeOrt )tt ide h'zz. /ztn *eg is *agarzta *agnak# *ilen )!# h'g a &r&i ne*
k(vn)a. 1s *a)dne* el is hitte.
1pp kvt ksz2lte* &zni. Krsz te is6
<al 3!lint'tt# s *szklni kezdett a nappali3an# alap'san sze*2gre vve *inden trgat. / s'k
&ehr 3It'r s kr*sz(n+ &al kztt a &ekete ruh)a s hatal*as ter*ete 3al)!slatInak t+nt# aztn
5ar *egpillant'tta az ar7t. Nst'3a vig'r 2lt ra)ta# *intha *r att!l is 3'ld'g lenne# h'g 3ent
lehet a laks3an. 5integ kiskuta# akit ln7ra ktve tartanak az udvar'n# s vg2l 3eengedik a
sz'33a.
?e* akar'd levenni a ka3t'dat6 krdezte tle.
/ &r&i le7sIsztatta vllr!l 3rka3t)t# s a kanapra d'3ta. / ruhadara3 t'*pa pu&&anssal
land'lt# sszen'*va a d(szprnkat.
5i a &ene lehet a zse3ei3en6 - g'nd'lta. /ztn rnzett a testre# s rgtn *eg&eledkezett a
ka3tr!l. Fekete# testre si*ul! p!l!t viselt# a*el )!l kiadta iz*'s &elstestt. 5ellkasa szles v'lt s
szpen kid'lg'z'tt# hasa lap's# *g a p!l!n t is ltsz'tt k'7ks hasiz*a. -3a h'sszI# 7'*3)a vastag...
-r. Ttszik# a*it ltsz6 W krdezte a &r&i halkan. =gen# de *g *ennire8 Qersze# erre a krdsre
3izt's# h'g ne* &'g vlasz'lni. =nk33 ki*ent a k'nh3a. W#4 5ilen ersen szereted a kvt6
5eg&'gta a k'nzervnit!t# s 'lan lend2lettel esett neki az I) kvd'3'znak# *intha az lenne az
ut'ls! d'l'g az let3en# a*it *egtehet. / tet 3eleesett a kv3a# *ire 3enIlt# h'g kivege.
-6- Krdezte* vala*it sIgta a &r&i a &2l3e kzvetlen kzelrl.
5ar sszerezzent# s a hirtelen *'zdulatt!l a k'nzervd'3'z les pere*e elvgta a h2velku))t.
Fel)a)dult. Fele*elte# h'g *egnzze a vgst. 5l v'lt s vrzett. <al kr'*k'd'tt eget. -&
"'7snat# ne* akartalak *egi)eszte*.
TIlle*.
5egnit'tta a 7sap't# de *g *ieltt a v(z al tehette v'lna a kezt# a &r&i *egragadta a 7sukl!)t
<add nzze* *eg8 /nlk2l# h'g esl adhat'tt v'lna a tiltak'zsra# kzel ha)'lt a kezhez.
.lg 7sIna.
"evette az u))t a sz)3a# s gengden *egsz(vta. 5arnek ne* kap'tt levegt. / *eleg# nedves#
sz(v! rzs *eg3n(t'tta. /ztn *egrezte a nelvt. /*ik'r <al vg2l elengedte a kezt# 7sak n*n
3*ult r.
U... 5ar *'ndta sz'*'rIan.
/ ln tIlsg'san le v'lt d33enve ahh'z# h'g a hirtelen hangulatvlt'zs'n el*lked)en.
W ?e* lett v'lna sza3ad ezt tenned.
W 5irt6
5ert annira )!l esett.W <'nnan tud'd# h'g ne* vag'k-e /=P>-es#
vag nin7s-e vala*i *s 3etegsge*6
/ &r&i vllalt v'nt
W ?e* sz*(tana# ha az lennl. 5ar elspadt. /kk'r 3izt'san az8 g'nd'lta r*2lten. 1s ppen
*'st engedte *eg# h'g eg n(lt se3et a sz)3a vegen8
?e*# 5ar. 1n se* vag'k az.
/kk'r *irt ne* sz*(tana...
9sak azt akarta*# h'g )'33 legen. -t'd6 5r ne* is vrzik#
5ar lenzett a h2velku))ra. / se3 ssze&'rrt. 1s &lig *r *eg is g!gult. <'g az Grdg3e...
W /kk'r *'st vgre vlasz'lsz a krdse*re6 W krdezte# *intha szndk'san akadl'zta v'lna
*eg# h'ga ln hang'san is *egkrdezze# a*i *eg&'gal*az!
d'tt 3enne.
/*ik'r 5ar rnzett# ltta# h'g a sze*e *r *egint azzal a k2lns# &ldn tIli# hipn'tikus
rag'gssal izzik.
W 5i is v'lt a krds6 W krdezte halkan.
W <'g tetszik-e neked a teste*6
5ar sszesz'r(t'tta a sz)t. <a h'zz van sz'kva# h'g a nk *'nd)k *eg neki# *ilen gnr+#
akk'r ezIttal 7sal!dni &'g.
5it 7sinlnl# ha azt *'ndan*# h'g ne*6 vg'tt vissza.
.ltakarn* *aga*.
?a persze.
<al &lre3i77entette a &e)t# *intha az'n tprengene# va)'n ne* r'sszul (tlte-e *eg. /ztn a
nappali3a *ent# ah'l a ka3t)t hagta.
Jzus'*# k'*'lan g'nd'lta8
W <al# gere vissza8 ?e* kell... J!l van# tetszik atested# elis*ere*.
/ &r&i *'s'l'gva vissza)tt.
W Gr2lk. >zeretnk neked r*et 'k'zni.
Rend3en van. /kk'r vedd le a p!l!dat# tpd le a nadrg'dat# s &ek2d) ide a &ldre8 5a)d &elvltva
lesz2nk &el2l
J'nd'lat3an sszeszidta *agt# s ink33 visszatrt a kv&zshez. 5ikz3en 3eletette a kvt a
gp3e# *agn rezte <al tekintett# s hall'tta *l llegzetvteleit# *intha &'lt'n szag'lgatn. /zt
is rezte# h'g &'la*at'san# 7enti*terrl 7enti*terre egre kzele33 hIz!dik h'zz.
/ pnik els )elei )elentkezni kezdtek ra)ta. TIl kzel v'lt. TIl nag. TIl... szp. 1s az a &'rr!sg s
vg# a*ivel a teste reaglt r# tIlsg'san ers.
/*ik'r vg2l 3ekap7s'lta a kv&zt# elhtrlt elle.5irt ne* akar'd# h'g r*et 'k'zzak
neked6 krdezte a &r&i.
?e hasznld *g egszer ezt a sz!t8 Falahnsz'r *eghall'tta az r*R sz!t# 7sak a szeOre tud'tt
g'nd'lni.
5ar8 <ang)a *l v'lt s zeng. -elk3e hat'l!. >zeretnk...
5ar 3e&'gta a &2lt. <irtelen Ig rezte# tIl s'k van 3elle a laks3an. / &e)3en.
?ag'n r'ssz tlet v'lt. /zt hisze*# )'33 lesz# ha *'st el*sz.
.g sIl's kz knned rintst rezte a vlln.
.llpett elle# s elhallgat'tt. / &r&i *aga v'lt az egszsg# az letr*# a ners szeO s ezer *s
d'l'g# a*it ne* kaphat'tt *eg. /nnira eleven v'lt# visz'nt... nag val!sz(n+sggel taln I)ra 3eteg.
Ndalpett az a)t!h'z# s kinit'tta.
5'st *en)8 Krlek8
?e* akar'k.
Ki&el8 Krlek= <al az'n3an 7sak llt# s nzett r. /z g szerel*re# 'lan vag# *int eg k!3'r
kuta# akitl ne* lehet *egsza3adulni. 5irt ne* keresel valaki *st# akit h3'rgathatsz6
/ hatal*as test *eg*erevedett. .g pillanatig Ig t+nt# vala*i durvt &'g *'ndani# aztn 7sak sz!
nlk2l &elvette a ka3t)t a kanapr!l. ?e* nzett a lnra# a*ik'r htra kanar(t'tta a ruhadara3't#
s az a)t! &el indult.
?a# re*eid 5'st *r r'sszul is rzi *agt.
W <al8 <al8 Fr)8 W 5eg&'gta a kezt. W ?e haragud)8 <al...
W ?e sz!l(ts ezen a nven8 W 7sattant &el. -erzta *agr!l a ln kezt# aki erre el lpett. "r7sak
ne tette v'lna8 / &r&i tekintete )ghideg v'lt.
\res# *int az 2veg.
/ szavak# a*iket kie)tett# lesen 7sengtek.
W >a)nl'*# ha *egsrtettelek. .l tud'* kpzelni# *i7s'da nag teher az# ha valaki *eg akar is*erni.
W <al...
.lt'lta *aga ell a lnt.
<a *g egszer kie)ted ezt a nevet# 3elevg'k a &al3a8
Kistlt az a)t!n# 3e az erd3e# a*el a 3irt'k szlig tart'tt.
5ar hirtelen elhatr'zssal 3ele3I)t eg edz7ip3e# &elvette a dzseki)t s kiszaladt. Lt&ut'tt a
*ezn# s kz3en a nevt kilt'zta. /*ik'r az erd szlhez rt#*egllt.
?e* hall'tta az gak re77senst# a gallak r'p'g-st# eg sIl's &r&i lpteit. Qedig e33e az
irn3a *ent.
Fag *gse*6
<al6 kilt'tta *g egszer.
<'sszI id *Ilva &'rdult 7sak *eg# s vg2l vissza*ent a hz3a.

EC. &e)ezet
?ag'n )! *unkt vgzett *a este# 5r. N8
N kilpett a &szer3l# a*el a hz *gtt v'lt# s arra g'nd'lt# 5r. X el*ehet a di7sretvel a
&en3e. <ang'san persze ne* *'ndta ki. /lig eg nap telt 7sak el az N*ega 32ntetse !ta# s ne* v'lt
kedve I)ra a keze kz ker2lni.
W Pe hisz a &r&i ne* *'nd'tt se**it W d2nngte.
W 5ert ne* is tud'tt se**it.
N elg'nd'lk'zva *egllt. 5r. X ar7a a ha)nal halvn &n3en Ig vilg(t'tt# *int eg l*ps.
W 5i3l g'nd'l)a# szenszei6
5ieltt idert# n *r *egd'lg'zta* eg ki7sit. "izt'snak kellett lenne* a33an# h'g sz*(that'k
*agra# s ne* akarta* elvesztegetni eg )! lehetsget# arra az esetre# ha *gis 3e3iz'n's'dik#
h'g *r ne**eg3(zhat!.
.z *eg*agarzta a v*p(r llap'tt. N azt hitte# azrt nz Ig ki# *ert ke*nen ellenllt# a*ik'r
&'glul e)tettk.
.lp'7sk'lt id# elp'7sk'lt energia# g'nd'lta# a*ik'r kivette a zse33l a slusszkul7st.
Fan *g eg3 teszt)e is sz*'*ra6
5aga &asz8
YY Jelenleg nin7s. W 5r. X rnzett az !r)ra. W /zu) 7sapata ha*ar'san *egrkezik. Tege el azt a
kul7s't^ s )))n 3e8
N trde *egr'ggant a g'nd'latra# h'g *egint 3e kell *ennie a33a a hz3a. /z az tk'z'tt l3a# 7sak
ne* akart engedel*eskedni az akaratnak. .nnek ellenre el*'s'l'd'tt W 9sak n utn# szenszei.
/*ik'r 3ent v'ltak# egenesen a hl!sz'3h'z *ent# s az a)t!&l&nak dlt. J'*ra pingp'ng la3da
nagsgIra zsug'r'd'tt ssze# k2lsleg *gis nug'dtnak t+nt. <a szndk'san elker2lte v'lna a
hl!sz'3t# 5r. X kitallt v'lna vala*i 'k't# h'g 3ek2ld)e 'da. / gaze*3er p'nt'san tudta# ha a &riss
se3et *egpiszkl)a# *aga hatr'zhat)a *eg a g!guls vag visszaess idtarta*t
/*ik'r a gilk's'k *egrkeztek a hz3a# N *indegik2ket alap'san sze*2gre vette. .giket se*
is*erte# de *inl h'ssza33 ide)e v'lt valaki a trsasg tag)a# annl eg&'r*33ak lettek. <a)uk# 3r2k#
sze*2k kivilg's'd'tt# s vg2l az egik alantas 'lan lett# *int a
*sik.
/*ik'r a 7sapat tag)ai szrevettk# *eg3*ultk stt ha)t. / trsasg3an az I)'n7'k a rangltra
legals! &'kn helezkedtek el# s ne* v'lt sz'ks tapasztalt tag'kkal tg 7s'p'rt3a 'sztani ket. ?a
s8 .l*ehetnek a sza3lukkal a &en3e8 N *indegiknek 3tran a sze*3e nzett# egrtel*+en
)elezve# ha har7ra akar)k kih(vni# 3'ld'gan visz'n'zza a sz(vessget 3rkinek.
/ &izikai ssze7saps lehetsge lettel tlttte *eg. Nlan v'lt# *intha eg )szakai alvs utn
3redt v'lna &el. Gr**el rzkelte *ag3an I)ra az agresszi! hull*ait# a rgi vgat# h'g
uralk'd)'n. .z 3izt's(t'ttaarr!l# h'g *g *indig az# aki k'r33an v'lt. /z N*egnak vg2l *gse*
siker2lt kilnie 3elle sze*lisgnek alap)ait
/ *eg3eszls ne* tart'tt s'kig# a*i tel)esen *egsz'k'tt v'lt. "e*utatk'zs. .*lkeztet# h'g
*inden reggel# *indenkinek 3e kell )elentkeznie e-*ailen. .zenk(v2l I)ra &eleleven(tettk a vallatsi
stratgit# s h'g a &'glul e)tsnek s a gilk'ssgnak kv!t)a van.
/*ik'r vget rt# N indult el elszr az a)t! &el# 5r. X az'n3an el lpett.
5aga *arad8
Filg's sze*e *eredten nzte N-t# s vrta# h'g &ell'33an)'n tekintet3en a &lele* szikr)a. N
3!lint'tt# s sztterpesztett l33al *egllt.
W =genis# szenszei. /h'g paran7s'l)a.
N &elettese vlla &elett &igelte# ah'g a t33iek idegenek *!d)ra kiv'nulnak. .g sz!t se* sz!ltak
eg*sh'z# sze*2k *ereven elre szegezdtt# ne* rtek a *sikh'z# *g vletlen2l se*. -that!an
ne* is*ertk eg*st# 3izt'san a vr's k2ln3z krzetei3l h(vtk ket eg3e. /*i azt )elezte#
h'g 5r. X elg *lre nIlt a rangltr3a.
/*ik'r az ut'ls! tag *gtt 3e7suk!d'tt az a)t!# N 3re 3izseregni kezdett a &lele*tl# de
rend(thetetlen2l rizte ltsz!lag's nugal*t.
5r. X tettl talpig vgig*rte# *a)d 'dastlt a lapt'p)h'z# a*el a k'nhaasztal'n &ek2dt# s
3ekap7s'lta. 5ellkesen# *intha 7sak akk'r )ut'tt v'lna esz3e# *eg)egezte.
5agt tesze* *eg *indkt 7sapat vezet)nek./zt akar'*# h'g a vallatsi te7hniknk
szelle*3en'ktassa ket. >zeretn* ltni# h'g egsgknt d'lg'znak. R Felnzett a kpernrl 1s
szeretn*# ha let3en *aradnnak. 5egrtette6 N a h'*l'kt rn7'lta.
W 5irt ne* akk'r )elentette ezt 3e# a*ik'r itt v'ltak6
W ?e *'nd)a# h'g sz2ksge van az ilen&a)ta seg(tsgre8
/ gIn's hang hallatn N sze*e elkeskenedett.
- ?e* is. ?ag'n )!l el3'ld'gul'k vel2k. Y /)nl'* is.
- Fgezt2nk6
/zt s'ha. Pe *'st el*ehet.
N az a)t! &el indult# s a*ik'r 'dart# tudta# h'g lesz *g vala*i. 5eg&'gta a kilin7set# s az'n
kapta *agt# h'g 7sak ll s vr.
6 W >zeretne *g *'ndani vala*it6 W d2nngte 5r. X. W /zt hitte*# tv'zni akar.N htranzett a
vlla &ltt# s *ege*l(tett vala*it# h'g ind'k'l)a a hezitlst.
W / 3elvr'si hzat ne* hasznlhat)uk t33# *iutn *egszktt 'nnan eg v*p(r. .zen a &szeren
k(v2l# a*el a hz *gtt van# sz2ksg2nk van eg *sik helre is.
W Tiszt3an vag'k vele. Fag azt hiszi# 'k nlk2lk2ldte* ki# h'g telkeket nzzen6 >z!val ez v'lt a
terv.
W /z a hel# a*it tegnap nzte* *eg# ne* )!. TIl *'7saras# s tIl s'k It keresztezi eg*st a
kzel3en. Fan vala*i eg3 elkpzelse is6
W 5a)d e-*ail3en tk2ld* nnek az ingatlan'k list)t. /*(g el ne* dl# h'l p(tkez2nk# a &'gl'kat
h'zza ide8/ &szer3en nin7s elg hel a kznsg sz*ra.
?e*. 1n a hl!sz'3r!l 3eszlek. /z elg nagC *int *r n is tud)a.
N nag't nelt# de a hang)a ne* vlt'z'tt.
W <a azt akar)a# h'g tan(tsak# t33 helre lesz sz2ksge*.
W /*(g tart az p(tkezs# ide)n8 .lg vilg'san &'gal*azta*# vag ra)z'l)ak h'zz gra&ik'nt is6
J!l van. -egen.
N kinit'tta az a)t!t#
W 5r. N# azt hisze*# vala*it el&ele)tett.Jzus8 5'st *r tudta# *it )elent az a ki&e)ezs# h'g a
vr is *eg&ag valaki erei3en.
W =gen# szenszei6
W >zeretn*# ha *egksznn az ellptetst.
Kszn*# szenszei &elelte sszesz'r(t'tt &'ggal.
?e 'k'zz'n 7sal!dst# &ia*8
5en) a p'k'l3a# apui .nhn *egha)'lt# s g'rsan tv'z'tt J! rzs v'lt is*t a &urg'n3an 2lni# s
tv'l'dni a hzt!l. T33 *int )!. Ltk'z'ttul &elsza3ad(t!.
St'n haza&el 3e*ent eg illatszer3'lt3a. ?e* tart'tt s'kig# h'g *egtall)a# a*it keres# s t(z
per7 *Ilva# *r 'tth'n is v'lt. "e7sukta *aga *gtt a 3e)rati a)4 t!t# s kikap7s'lta a riaszt!t. /z
'tth'na eg kis kte*eletes hz v'lt a vr's ne* tIl elegns lak!neged3en# a*el *eg&elel
&edezket 3izt's(t'tt sz*ra. -egt33 sz'*szd)a ids e*3er v'lt# aki pedig ne*# 3evnd'rl!knt
kt-hr'* lls3an d'lg'z'tt. >enki ne* h3'rgatta.
Fel*ent az e*eleti hl!sz'33a. Fur7sn *egnugtat!nak tallta sa)t lpseinek za)t# ah'g a
szneg nlk2li padl!n k'p'g'tt s visszaverdtt az 2res &alakr!l. / hz ne* v'lt 'tth'n's. =nk33
has'nl(t'tt eg kat'nai 3arakkh'z. 5indssze eg *atra7 s eg &'tel v'lt a 3erendezse. 5inden
a3lak'n redn takarta el a kiltst., / gardr!3 tele v'lt &egverekkel s egenruhkkal. / k'nha
tkletesen 2res v'lt# a k'nhai eszkzk az!ta rintetlen2l lltak# a*i!ta 3ekltztt.
-evetkztt# s 3evitt a &2rdsz'33a eg &egvert# *eg azt &ehr szatr't# a*it az
illatszer3'lt3an vsr'lt. / t2krhz ha)'lt# s sztvlaszt'tta a ha)t. / tvnl kr2l3el2l
hr'**illi*teres sv3an vilg's v'lt. Sg eg vvel ezeltt vette szre elszr a vlt'zst.
Kezdet3en 7sak nhn ha)szl &akult *eg a &e)e tete)n# aztn eg egsz &'ltni ter2let# s
&'k'zat'san ter)edt elre s htra&el. / halntka adta *eg *agt a legneheze33en# de *'stanra
*r az is kezdett kivilg's'dni.
?*i ha)&estk seg(tsgvel *eg'ld'tta a pr'3l*t# s I)ra 3arna lett. .lszr &r&iaknak val!
&estkkel kezdte# ks33 az'n3an r)tt# h'g a ni )'33an takar)a a vilg's &'lt'kat# s s'kkal t'v33
tart.
Ki3'nt'tta a d'3'zt. ?e* trdtt az tltsz! ne)l'nkeszt+vel# eg *+anag adag'l!3a tlttte a
tu3us tartal*t# sszerzta# s kis rszletek3en szpen &elkente a ha)ra. Utlta a szIr!s szag't# a
&'lt'n's I)ra&estst# a lenv vilg's ha)at# azt visz'nt ne* v'lt ha)land! elviselni# h'g is Ig
ki&akul)'n# *int az sszes t33i.
?e* tudta# *irt vesz(tettk el az alantas'k eg id utn a sz(n2ket. Fag legal33is s'hase*
krdezte. / tnirtt a*Ig se* v'lt lneges. .gszer+en 7sak ne*
akart is ugan'lan nvtelen senki lenni# *int a t33iek.
-etette a &lak'nt# s *egnzte *agt a t2kr3en \g nzett ki# *int eg idi!ta. "arna truti
sztkenve a ha)n. Te )! g8 5iv kezd vlni6
Qersze 'st'3a krds v'lt# *ivel a d'l'g *r rgen *egtrtnt# tIl ks v'lt sirnk'zni *iatta.
/z'n az estn# a*ik'r 3eavattk# s el7serlte a lelkt arra# h'g h'sszI veken t gilk'lhass'n#
azt hitte# tud)a# *it ad &el s *it kap rte 7ser3e. /kk'r t33 *int elnsnek t+nt az a)nlat.
<r'* vig )! dntsnek is tart'tta. /z i*p'ten7ia ne* zavarta# *ivel az a n# akit szeretett# *r
rg!ta hal'tt v'lt. /z evs s ivs hinh'z h'zz kellett sz'knia# de a*Ig se* v'lt s'ha nag
(nen7. >ze*laz'n'ssgt pedig r**el vesz(tette el# *ivel a rendrsg a n'*3an v'lt.
<atal*as elnket k(nltak neki. / testi er t33 v'lt# *int a*ire sz*(t'tt. /kk'r is *eglehetsen
&lel*etes alaknak sz*(t'tt# a*ik'r >i'uO 9it3en kid'3!e*3erknt d'lg'z'tt# *iutn az'n3an az
N*ega elvgezte ra)ta a 3eavatsi szertartst# 'lan e*3ertelen ert rzett a kar)3an# l33an s
*ellkas3an# a*it s'ha azeltt. 1s nag'n lvezte.
/ pnz2gi sza3adsg pedig 7sak ha3 v'lt a t'rtn. / trsasg *indent 3izt's(t'tt neki# a*ire
sz2ksge v'lt a *unkh'z. Fizettk a laks 3rleti d()t# a k'7si)t# a &egvereket# a ruhkat s az
elektr'nikus )tkait 7supn anni d'lga v'lt# h'g az ellensgre vadssz'n-
Fag legal33is az els pr v3en. /*ik'r az'n3an 5r. X tvette a vezetst# az nll!sgnak vge
szakadt /z!ta )elentsek# 7sapat'k s kv!tk vannak.1s >1F N*ega lt'gatsai.
"ellt a zuhan al# s le*'sta a ha)r!l a &estket.2tn *egtr2lkztt# vissza*ent a t2krhz#
sgnzte *agt. / szivrvnhrt)a# a*el rgen 3arna v'lt# *int a ha)a# kezdett sz2rkss vlni.
5g egkt v s *inden# a*i egediv tette# elt+nik.
5egkszr2lte a t'rkt. 0- / heve* Pvid Nr*'nd. Pvid. Nr*'nd. "'3 6f-il Nr*'nd &ia.
Nr*'nd..i =stene*# *ilen idegen2l 7sengett ez a nv a sz)3an8 Fisszae*lkezett# h'g 5r. X 5r. N-
nak sz!l(t)a.
.l3'r(t'ttk az rzel*ek. Qnik s sz'*'rIsg egszerre. Fissza akart *enni. Fissza a kezdetekhez...
h'g vissza7sinl)a# se**iss tege# a*i trtnt. /kk'ri3an a lelkrt 7ser3e nag'n v'nz!nak t+ntek
a &ela)nl'tt elnk. Fal!)3an 7sak a p'k'lnak eg 3iz'n's &'r*)a v'lt. .g l# llegz# gilk'l!
szelle* lett. 5r ne* e*3er# 7sak trg.
Re*eg kzzel &elltztt# s vissza2lt a k'7si3a. 5ire a 3elvr's3a rt# *r ne* tud'tt )!zanul
g'nd'lk'dni. -epark'lt a Trade ut7n s a sikt'r'kat )rta. "eletelt eg id3e# *ire *egtallta# a*it
keresett.
.g 3arna# h'sszI ha)I kurvt# aki eg ki7sit has'nl(t'tt az Jenni&er)re. Qersze# 7sak a*(g ki ne*
villant'tta a &'gt.
Ndaad'tt neki tven d'l7sit# s 3ehIzta eg sze*etes k'ntner *g.
/zt akar'*# h'g sz!l(ts Pavidnek8 *'ndta neki.
Nk8 *'s'l'g'tt a n# s kig'*3'lta a ka3t-tet# h'g *eg*utassa *eztelen &elstestt. 1s ehhez
*it sz!lsz...N kezt a n sz)ra tette# s sz'r(tani kezdte. /ddig sz'r(t'tta# a*(g a sze*e ki ne*
d2lledt.
5'ndd a neve*et8 paran7s'lta.
.lengedte a sz)t# s vrt /*ik'r a n 7sak lihegett# elvette a kst# s a t'rkh'z tette.
5'ndd a neve*et8
Pvid sutt'gta. 5'ndd# h'g szeretsz8 /*ik'r a n ha3'z'tt#N *egkar7'lta a nakt a penge
hegvel. Fk'n vr7s(k k(g!z'tt vgig a &*en. W <all)a*8
-!g! *elle# a*el annira ne* has'nl(t'tt Jenni&er-re# 7sak le-&el )rt a zihlst!l.
W >zer... szeretlek.N 3ehunta a sze*t. ?e* v'lt )! a hang)a. ?e* adta *eg neki azt# a*ire
sz2ksge v'lt. / harag)a &kezhetetlenn vlt
E;. &e)ezet
rhage &ele*elte a sIlz!t a *ellkasr!l. / &'gt sszesz'r(t'tta# a teste re*egett# az izzadtsg 7sak
Ig *ltt r!la.
^^# 1s ezzel t(z W *'ndta "ut7h.
Fisszatette a &e)e &eletti llvnra. <all'tta# ah'g a szeren7stlen *egre77sen a nehz teher alatt#
s a tr7sk sszek'77annak# *a)d eln*ulnak. , Tegl r *g hIsz kil!t8
"uth.a rId &l ha)'lt 5r (g is ktszznegven van ra)ta# haver.
W =gen# s kell r *g hIsz8
"ut7h sszev'nta a sze*ldkt.
W J!l van na# <'ll0''d8 <a ssze akar'd zIzni a *ellkas'dat# az a te d'lg'd# de a &e)e*et att!l *g
ne* kell leharapni.
W "'7s.
Rhage &el2lt s *egrzta g kar)t. Reggel kilen7 &el )rhat'tt az id. 5r kt !r)a az
edztere*3en v'ltak. Testnek *inden eges p'r7ik)a gett# de *g *essze v'lt att!l# h'g
3e&e)ezze. /ddig akarta &'ltatni# a*(g 'lan &radt ne* lesz# a*ilen 7sak lehetsges.
Ksz van6 krdezte.
9sak *g *eghIz'* ra)ta a 7savar'kat. Nk#*ehet8
Rhage vissza&ek2dt# lee*elte a rudat a tart!r!l# s le&ektette a *ellkasra. .genletesen kezdett
llegezni# *ieltt a leveg3e e*elte v'lna a sIlt.
Fel. Fissza.
Fel. Fissza.
Fel. Fissza.
"izt's kzzel e*elgette az ut'ls! lksig# a*ik'r "ut7h 'dalpett h'zz# s seg(tett visszahelezni.
W Ksz vag6 W krdezte.
Rhage lihegve &el2lt# s alkar)val a trdre t*aszk'd'tt.
W ?e*. -esz *g eg s'r'zat# 7sak eltte pihenek
eg ki7sit.
"ut7h *egker2lte a pad't s elllt# *a)d a p!l!)t# a*elet k'r33an levett# ktll 7savarta. /z
edzseknek ksznheten a *elliz*a s a kariz*a ltvn'san *egntt# pedig *r eltte se* v'lt kis
ter*et+. ?e* tud'tt annit kin'*ni# *int Rhage# de eg tlage*3erhez kpest 3ulld!zer v'lt.
Ra)tad is *egltszik az edzs# zsaru. Kezdesz &'r*3a )nni.
Ugan *r8 vig'rg'tt "ut7h. ?eh'g el3(zd *agad a kzs zuhanzsunkt!l8
Rhage h'zzvgta a tr2lkz)t.
9sak arra 7l'zta*# h'g elt+nt a srhasd.
/z ink33 0hiskhas v'lt# de eg 7seppet se* hinzik. "ut7h vgigsi*(t'tt &eszes iz*ain. Lrul) el
vala*it8 5irt akar'd (g ki2tni *agad *a reggel6
?eked van kedved 5arissr!l 3eszlgetni6 / zsaru ar7a *egke*nedett.
?e* nag'n.
/kk'r *egrtheted# h'g n *irt ne* akar'k
3eszlni r!la."ut7h &elv'nta a sze*ldkt.
9sak ne* n2g6 Sg rte*# eg 3iz'n's n6
/zt hitte*# ne* 3eszl2nk nkrl.
/ rendr ssze&'nta a kar)t *ellkasn# s h'*l'kt rn7'lva nzett Rhage-re. Sg# *int eg
szeren7se)tk's a 3la7k)a7k-asztalnl# aki az'n tpreng# kr)en-e *g eg lap't az 'szt!t!l.
Ke*n hang'n s g'rsan kezdte *'ndani.
W ?la* *inden elr'*l'tt 5arissval. ?e* ha)land! tallk'zni vele*. .nni. .nni az egsz
trtnet.5'st te )ssz. Tged *i n'*aszt6
Rhage el*'s'l'd'tt.
W ?ag *egknne332ls hallani# h'g ne* n vag'k az egetlen vesztes ezen a &ldn.
W .z ne* *'nd se**it. Rszleteket akar'k.
/ n *a ha)nal3an kid'3'tt a hz3!l# *iutn sr3a tip'rta az nrzete*et
. 5i szrn+sget *'nd'tt6
?e* tIl h(zelg prhuza*'t v'nt kzte* s eg k!3'r kuta kztt#
Ja)8 "ut7h a p!l!t a *sik irn3a kezdte 7savargatni. /*i azt )elenti# h'g *a)d *eghalsz# h'g
I)ra lsd.
Kr2l3el2l.
>znal*as vag.
Tud'*.
Pe azt hisze*# n tud'* 23erelni. / rendr *egrzta a &e)t. Tegnap este el*ente*... sz!val...
'da*ente* 5ariss 3t)nak hzh'z. /zt se* tud'*# h'g kttt ki 'tt az .s7alade. /kar'*
*'nda-ni# nin7s r sz2ksge*# h'g ssze&ussak vele# rted.<add tall)a* ki8 Ntt vrtl les3en#
re*lve# h'g...
W / 3'k'r3an# Rhage. "e2lte* a 3'k'r3a a hl!sz'3a a3laka alatt.
W /z igen8 <t ez aztn...
W Ja. / rgi lete*3en letart!ztatta* v'lna *aga* leselkedsrt. ?zd# azt hisze*# )'33 lesz# ha
t*t vltunk.
Re*ek tlet. 5'ndd el ink33# *it tudtl *eg arr!l a 7ivil &r&irl# aki *egszktt az alantas'kt!l
"ut7h nekidlt a 3et'n&alnak# )'33 kezvel *eg&'gta a 3al vllt# s *egnI)t'tta a kariz*ait.
>z!val# Qhur 3eszlt az p'l!nvel# aki kezelte. / &i7k! alig lt# de annit siker2lt kingnie# h'g
az alantas'k a testvreidrl &aggattk. <'g h'l kek# s *ivel kzlekedtek. ?e* tud'tt p'nt's 7(*et
adni a helrl# ah'l *egk(n'ztk# de valah'l a 3elvr's3an lehetett# *ert az'n a krnken talltk
*eg# s ne* hisze*# h'g 'lan llap't3an tIl *esszire )uthat'tt. Ja# s *g *'t'g'tt vala*i 3et+ket
is. X. N. ..
/z alantas'k (g sz!l(t)k eg*st.
Tr2kks. Nlan Ja*es "'nd's. W "ut7h uganezzel a *!dszerrel *egnI)t'tta a *sik kar)t is#
*ikz3en a vlla 7sak OOb re7segett-r'p'g'tt. W Jut esze*3e# elvette* a tr7)t annak az
alantasnak# akit a &ra &elakaszt'ttak# s T'hr el*ent *egnzni a lakst. Sg ki v'lt pu7'lva# *intha
tudtk v'lna# h'g t33 ne* lesz r sz2ksge.
W Ntt v'lt az urna6
W T'hr szerint ne*.
/kk'r 3izt'san k v'ltak.
.g3knt *i van a33an az edn3en6
/ sz(ve.
Und'r(t!8 Pe *g *indig )'33# *intha vala*elik *sik testrsze lenne. Falaki azt *'ndta# nekik *r
ne* ll &el. "ut7h leengedte a kar)t# s elg'nd'lk'zva ki7sit *egsz(vta a &'gt. Tud'd# ez az egsz
kezd sszellni. .*lkszel az'kra a hal'tt pr'stikra a sikt'r3an# akiknek az 2g3en nr'n
n'*'zta*6 /kiknek harapsn'* v'lt a nakuk'n# s her'in a vr2k3en6
Hsadist 3artni# haver. K (g tpllk'zik. 9sak e*3erek3l# 3r re)tl sz*'*ra# h'g kpes azzal
a genge vrrel let3en *aradni.
/zt *'ndta# ne* tette. Rhage 7s'dlk'zva nzett r.
1s azt hiszed# igazat *'nd'tt6
6<a visz'nt *gis hisz2nk neki# h# 7sak teg2k &el# <'ll0''d8 <a elhissz2k neki# akk'r lenne eg
l'gikus *agarzat'*.
W 5i7s'da6
W 9saltek. <a el akarnl ra3'lni eg v*p(rt# h'g 7sinlnd6 Kitennl el vala*i telt8 Kiteszed#
vrsz# a*(g &el3ukkan# elk3(t'd# aztn 'daviszed# ah'v 7sak akar'd. / helsz(nen k3(t! lvedkeket
tallta*# Nlat# a*ilennel az llat'kat sz'ktk elaltatni.
W Jzus8
1s ezt kapd ki8 5a reggel 3elehallgatta* a rendrsg hull*svg3a# s azt hall'tta*# h'g zg
I)a33 pr'sht talltak a sikt'r3an# ne* *essze att!l a heltl ah'l a t33it *egtalltk. 5egkrte*
Fish'ust# bhg nzzen 3ele a rendrsgi adat3zis3a# s 'tt az allt# h'g a n t'rkt elvgtk.
.*l(tetted ezt T'hrnak vag Wrathnak6?e*.
.l kellene *'ndan'd8 "ut7h knel*etlen2l t'p'rg'tt.
?e* tud'*# *ennire rthat'* 3ele *aga* az 2geitek3e. Sg rte*# ne* akar'* 'las*i3e dugni
az 'rr'*# a*i ne* r* tart'zik. 1n ne* vag'k kz2letek val!.
W Pe h'zznk tart'z'l. Fag legal33is F ezt *'nd)a.
"ut7h &elv'nta a sze*ldkt.
W Tnleg6
W =gen. .zrt is h'ztunk ide *agunkkal# ahelett# h'g... tud'd.
W Ltk2(dtetek v'lna a *svilgra6 W *'s'l'd'tt el.
Rhage *egkszr2lte a t'rkt.
W ?e* *intha 3r*elik2nk is lvezte v'lna# kivve persze Hsadist't. "r ne*# *g se*. 5ivel
ne*lvez se**it... /z igazsg az# zsaru# h'g Ig t+nik&elnttl...
T'hr*ent hang)a &l3eszak(t'tta a *'ndat't.
Y Jzus isten# <'ll0''d8
/ &r&i Ig vgtat'tt 3e az edztere*3e# *int eg &el3sz2lt vadllat# pedig a testvrisg tag)ai
kz2l v'lt a leghiggadta33. Fala*i nag'n k'*'l trtnhetett.
5i a 3a)# testvr6 krdezte Rhage.
1rkezett sz*'dra eg 2zenet a kzp'nti tele&'nv'nal'n. .g e*3ertl# akit 5arnek h(vnak. T'hr
7s(pre tette a kezt# s kiss elredlt. 5i a &ran7rt e*lkszik *g rd6 1s h'nnan tud)a a
tele&'nsz*unkat6
?e* n adta* *eg neki.
1s az e*lkezett se* trlted ki. 5gis *i a &ent kpzeltl6
?e* &'g pr'3l*t )elenteni.
<iszen *ris az8 =detele&'nlt8
?ug'd) *eg...
T'hr *utat!u))t rszegezve &'ltatta.
=ntzd el# *ieltt n vesze* keze*3e a d'lg't8
5egrtetted6
Rhage eg sze*pillants alatt &elpattant a padr!l# s kzvetlen2l T'hr ar7a eltt llt *eg.
>enki ne* *ehet a kzel3e# k2ln3en vele*
g+lik *eg a 3a)a8 1s ez rd is v'natk'zik8
T'hr tengerkk sze*e elkeskenedett. 5indketten tudtk# ki gzne# ha ssze7sapnnak. Rhage-et
senki se* tudta legzni sze*tl sze*3eni k2zdele*3en# ez 3iz'n(t'tt tn v'lt. 5'st pedig kpes
lett v'lna vdel*i (gretet kivasalni T'hr*ent3l# ha rknszer2l. /kr har7 rn is.
T'hr k'*'r hang'n (g sz!lt.
>zeretn*# ha nag levegt vennl# s htr33*ennl# <'ll0''d8
/*ik'r Rhage ne* *'zdult# lpsek t'*pa za)a hallatsz'tt a sznegen# *a)d "ut7h kar)a &'n!d'tt a
derekra.
W 5irt ne* laz(tasz eg ki7sit# nag&iI6 W *'r'gta"ut7h. W Fe)ezztek 3e ezt az 'st'3asg't#
)!6
Rhage hagta# h'g htrahIzza# de sze*t ne* vette le T'hrr!l. >zikrz'tt a &esz2ltsg kzt2k.
W 5gis *i &'lik itt6 W krdezte T'hr6
Rhage kisza3ad(t'tta *agt "ut7h sz'r(ts3!l# s ^el-al kezdett )rklni a tere*3en# kz3en
ker2lgette a sIlz!kat s a pad'kat a &ldn.>e**i. ?in7s se**i. / ln ne* tud)a# *i vag'k# s
&'gal*a* sin7s# h'g szerezte *eg a sz*unkat. -ehet# h'g az a 7ivil n adta *eg neki.
?zz a sze*e*3e# testvr8 Rhage# ll) *r *eg 'tt# ah'l vag# s nzz r*8
Rhage *egllt s rpillant'tt#
5irt ne* trlted ki az e*lkeit6 Tud'd )!l# ha *r h'sszI tvIak# ne* lehet# tkletesen
*egsza3ad(tani tl2k. 5irt ne* tetted *eg# a*ik'r v'lt r lehetsged6 5ikz3en a 7send egre
h'ssza33 lett# T'hr g'ndterhelten *egrzta a &e)t. 9sak azt ne *'ndd# h'g v'nz!dsz h'zz8
?a s6
.zt igennek vesze*. =stene*# testvr... *gis# *it g'nd'ltl6 Tud'd# h'g ne* sza3ad eg
e*3erhez ktdni# ehhez a nhz pedig k2lnsen ne*. / &iI *iatt. T'hr tekintete *etszv vlt.
Qaran7s't ad'k. 5egint. /zt akar'*# h'g trld ki *agad az e*lkei3l# s ne tallk'zz vele I)ra8
5'ndta* *r# ne* tud)a# *i vag'k...
W 5'st vitatk'zni akarsz vele*6 .nnire ne* lehetsz 'st'3a8
Rhage lesI)t! pillantst vetett testvrre.
W Te pedig ne akard# h'g *g egszer az ar7'd3a*sszak# *ert ezIttal ne* &'g'* hagni# h'g a
zsaru vissza&'g)'n.
W 1s *eg7s!k'ltad *r 7suk'tt sz))al6 5it &'gsz neki *'ndani a sze*&'gadr!l6 /*ik'r Rhage
3ehunta a sze*t# s nag't kr'*k'd'tt# T'hr hang)a *egenh2lt. J'nd'lk'zz sszer+en8 Nlan
3'n'dal*at )elent# a*ire nin7s sz2ksg2nk# s *r sz*'dra is 3a)t )elent# *ert t vlaszt'ttad a
paran7s'**al sze*3en. ?e* azbrt krlek erre# h'g kiszIr)ak veled# Rhage. (g 3izt'nsg's
*indenkinek. ?eki is. Tedd *eg# testvr8
?eki is 3izt'nsg'sa33.
Rhage leha)'lt# s *eg&'gta a 3'k)t. Sg *egnI)t'tta a trd(nt# h'g *a)dne* kiszakadt a l3a
hts! rsz3l.5arnek is (g 3izt'nsg'sa33#
.5a)d elintze* (grte *eg vg2l.
- 5s. -u7e6 Kre*# )))n vele*8
5ar &elnzett# s ne* is*erte *eg a nvrt. ?ag'n &iatalnak t+nt lezser# r!zsasz(n
egenruh)3an# val!sz(n+leg rgtn az isk'la utn ideker2lt. /*ik'r el*'s'l'd'tt# a gdr7skk az
ar7n *g &iatala33nak *utattk.
-b 5s. -u7e6 5egigaz(t'tta a vastag *appt a h!na alatt.
5ar &elakaszt'tta vllra a tsk)t# &elllt# s elindult a nvr utn ki a vr!tere*3l.
Fgigstltak eg h'sszI# 3arnssrga sz(n+ ter*en# *a)d *eglltak a re7ep7i!s pult eltt.
-` 5eg*re* a sIlt s a testh*rsklett *'ndta.
5egint *'s'lg'tt. 5ar elis*erssel d()azta# h'g 2gesen 3nik a *rleggel s a lz*rvel. J'rs
v'lt s 3artsg's.
- F'g'tt nhn kil!t# 5s. -u7e - *'ndta# *i
kz3en &el(rt vala*it a *app3a. W 5ilen az tvga6W Ugan'lan.
R^6 =de *eg2nk# 3alra.
/ vizsgl! sz'3k *inden2tt ugan'lan'k v'ltak./ &al'n 3ekeretezett 5'net-repr'duk7i!# pi7i a3lak#
a r'l! lehIzva. .g (r!asztal# ra)ta pap(r'k s eg sz*(t!gp. Fizsgl!asztal# rter(tve eg dara3
&ehr pap(rvatta. Kz*'s! k2ln3z eszkzkkel. / sar'k3an pedig eg pir's sze*etes a veszles
hulladk'k sz*ra. 5arnek hningere t*adt.
Pr. Pella 9r'7e azt *'nd)a# elszr szeretn*eg*rni a h*rsklett# a vrn'*st s a
pulzust. LtnI)t'tt neki eg g'nd'san sszeha)t'gat'ttteOt(lit. /ddig ezt vege &el# a d'kt'rn
az'nnal ittlesz.
/ hl!ing is *indig uganIg nzett ki. Fk'n anagI# kk pa*ut# apr! r!zsasz(n *intval. Kt
*egkt)e is v'lt# s 5ar s'se* tudta 3izt'san# h'g )!l veszi-e &el# s a n(lsnak ell vag htul
kellene-e lennie. 5a Ig dnttt# ell lesz.
/*ik'r 3e&e)ezte az tltzst# &el2lt a vizsgl!asztalra# s l3t lel!gatta a szln. Ki7sit h+vs v'lt
a ruhi nlk2l# a*elek szpen sszeha)t'gatva &ek2dtek a szken az g *ellett. "r*it *egad'tt
v'lna rte# ha I)ra &elveheti ket# s haza*ehet.
<irtelen *egsz!lalt a *'3iltele&'n a tsk)3an. -eugr'tt a &ldre# s z'kni3an 'datipegett a
szkhel
5egnzte a h(vsaz'n's(t!t# de a sz*'t ne* is*erte &el. Re*ntelen hang'n 3elesz!lt.
<all!6
5ar6
/ *l &r&ihang hallatn *egknne332lten &els!ha)t'tt. >zinte 3izt's v'lt 3enne# h'g <al ne*
&'g)a visszah(vni.
W >zia8 >zia# <al8 Kszn*# h'g h(vtl. W Kr2lnzett# h'v 2lhetne le a vizsgl!asztal'n k(v2l.
5ivel eg3 hel ne* v'lt# *eg&'gta a ruhit# az l3e vette# s le2lt a szkre. W ?zd# nag'n
sa)nl'* a tegnap estt. 1n 7sak...
K'p'gtak az a)t!n# *a)d a nvr dugta 3e a &e)t.
.lnzst# elh'zta a *Ilt )Ilius3an ksz2lt rntgen&elvtelt6
=gen# 'tt kell lennie a t33i pap(r kztt. - /*ik'r a nvr ki*ent# &'ltatta. "'7snat.
<'l vag6
1n... iz... 5egkszr2lte a t'rkt. ?e* &'nt's. 9sak szerette* v'lna# ha tud'd# *ilen r'sszul
rezte* *aga* a*iatt# a*it neked *'ndta*.
<'sszI sz2net kvetkezett.
Qnik3a este* &'ltatta.
5irt6
5ert te... ne* is tud'*# egszer+en 7sak... a hl!ing sarkt 3a3rlta# a szavak pedig 7sak Ig
ki7sIsztak a sz)n. Rk's vag'k# <al. Fagis v'lta* k'r33an# de Ig t+nik# *'st visszatrt.
Tud'*.
>z!val "ella el*'ndta. Frt# h'g a &r&i *egers(tse# s a*ik'r ne* tette# *l levegt vett. -
?e* azrt e*l(te* a leuk*it# h'g &el*entse* *aga* a tegnapi viselkedse* al!l# 7sak... *'st eg
nag'n &ur7sa helen vag'k. /z rzel*ei* kavar'gnak# s az# a*ik'r a hza*3an v'ltl W s tel)esen
el'lvadta* a kzeled3en W# kivlt'tt vala*it 3enne*# a*it aztn rd zId(t'tta*.
W 5egrtelek.
Fur7sa *!d 5ar elhitte# h'g val!3an (g is g'nd'l)a.
9sak az a s'k 7snd8 Kezdte Ig rezni# h'g 3'l'nd't 7sinl *ag3!l tele&'n'n kereszt2l.
W 9sak ennit szerette* v'lna *'ndani neked.
W Felveszlek *a este n'l7k'r. / hzadnl.
5ar *eg*ark'lta a tele&'nt. =stene*# annira vg'tt r# h'g I)ra lssa8 Pr. Pella 9r'7e s a
nvr hang)a &elhangz'tt a sz'*szd helisg3en.
1s 5ar6
=gen6
.ngedd le a ha)ad a kedve*rt8 K'p'gtak# s 3elpett a d'kt'rn.
Rend3en# *eg(gre*8 *'ndta# *ieltt letette.
J! nap't# >usan8
J! nap't# 5ar8 Pr. Pella 9r'7e 'da*ent h'zz. /*ik'r el*'s'l'd'tt# 3arna sze*e sarka
sszern7'l!d'tt. Gtven v kr2li# sz ha)I# szgletes ar7I nv'lt.
-e2lt az (r!asztalh'z# s kereszt3e tette a l3t. .g per7 *Ilva 5ar sszeszedte *agt# s
*egrzta a &e)t.
Utl'*# ha igaza* van.
5ivel kap7s'lat3an6
Fisszatrt# uge6
Rvid sz2net utn a d'kt'rn (g sz!lt
?ag'n sa)nl'*# 5ar.
EA. &e)ezet
ne* *ent vissza d'lg'zni# ink33 hazaindult# levetkztt s le&ek2dt. "etele&'nlt a
*unkahelre# s paris sza3ad v'lt a nap)a# 7sakIg# *int a kvetkez ht. >z2ksge lesz idre. /
K'l'*3usz-napi h'sszI htvge utn eg s'r vizsglatnak s *s'dvle*nnek nz el3e# a*elek
vgn dr. Pella 9r'7e s kzsen eldntik *a)d# *ik a lehetsgei.
/ &ur7sa az v'lt# h'g egltaln ne* lepdtt *eg. >z(ve *ln *indig is tudta# h'g a 3etegsg
visszav'nulsa ne* vgleges# 7supn t*eneti.
Fag taln 7sak s'kk't kap'tt# s a 3etegsg rzse 'l is*ersnek t+nt6
/*ik'r arra g'nd'lt# *i vr r# ne* a &)dal'* r*(tette *eg leg)'33an# hane* az elvesztegetett
id. 5ik'rra &'g I)ra &el2lkerekedni ra)ta6 1s va)'n *enni ideig kap haladk't6 5ik'r trhet vissza
vgre a rgi lethez6
/zt a lehetsget uganis ne* v'lt ha)land! sz*3a venni# h'g a g!guls'n k(v2l *s is
*egtrtnhet. /rra egszer+en ne* ker2lhet s'r.
5eg&'rdult az g3an# s a &alat nzte. .sz3e )ut'tt az desan)a. >zinte ltta# ah'g az g3an
&ekve a r!zsa&2zrt *'rzs'lgat)a az u))ai kzt# s i*t *'r*'l. / r!zsa&2zr s az i*k kpesek
v'ltak *egnugtatni bg akk'r is# a*ik'r a *'r&iu* *r ne* seg(tett. Falah'gan a legnag'33
3etegsg3en is# a &)dal'* s a &lele* kzepette# az desan)a hitt a 7s'd3an.
5ar szerette v'lna *egkrdezni# va)'n hitt-e 3enne# h'g tnleg *egg!gul# s ne*7sak
*eta&'rikus rtele*3en# hane* a val!sg3an is. Fa)'n 9iss val!3an azt re*lte# ha el*'r*'l)a a
*eg&elel szavakat# s kr2lveszi *agt a *eg&elel trgakkal# egszer 7sak *egg!gul# s I)ra
kpes lesz )rni# vag &'ltatni az lett6
Qersze ezt a krdst s'ha ne* tette &el neki# hiszen kegetlensg lett v'lna# s eg3knt is tudta
r a vlaszt. /z desan)a az ut'ls! pillanatig re*nkedett 3enne# h'g t*eneti *egvltst ner.
Qersze lehet# h'g 5ar 7sak elrevet(tette# a*it re*lt v'lna. >z*ra a *egvlts azt
)elentette# h'g I)ra lheti az letet# *int eg htkznapi e*3er. .gszsges lesz s ers# a hall
pedig nag'n tv'li lehetsg *arad# szinte 7sak &eltteles d'l'g. .g ad!ssg# a*it eg 'lan )v3en
kell ki&izetni# a*it el se* tud kpzelni.
-ehet# h'g desan)a *skpp ltta# de eg d'l'g 3izt's v'lt, a vgered*n ne* vlt'z'tt. /z
i*k ne* tudtk *eg*enteni.
5ar lehunta a sze*t. / ki*er2ltsg eluralk'd'tt ra)ta. /*ik'r 3elezuhant a nag &ekete
sttsg3e# hls v'lt az ideiglenes ntudatlansgrt. Urk'n t aludt# nha &elriadt# aztn
visszaaludt# s kz3en rengeteget &'rg'l!d'tt.
.ste htk'r 3redt &el. / tele&'nrt nIlt# s a "ellt!l kap'tt sz*'t tr7szta# a*in &el tudta
h(vni <alt-/ztn letette# anlk2l# h'g 2zenetet hag'tt v'lna. Fal!sz(n+leg az lett v'lna a leg'k'sa33
*eg'lds# ha le*'nd)a a randevIt# *ivel )elen llap't3an ne* lett v'lna tIl sz!rak'ztat! trsasg. Pe
tk'z'ttul nz v'lt^ -tni akarta. /*ik'r a kzel3en v'lt# letre kelt# s *'st 3r*it *egad'tt v'lna
ezrt az rzsrt.
J'rsan lezuhan'z'tt# *a)d 3ele3I)t eg sz'kn3a s eg *agas nakI gar3!3a. 5egnzte *agt a
&2rdsz'3a a)t! htul)ra szerelt egsz alak's t2kr3en. 5i(idkt ruha laz33an llt ra)ta# *int rgen#
a*irl esz3e )ut'tt a *rleg a rendel3en. Taln *a este Ig kellene ennie# *int <al# *ivel ne* v'lt
rtel*e &'g!kIrzni t33. <a I)a33 ke*'terpia vr r# )'33 lesz *inl ha*ara33 elre &elszedni
n*i sIlt.
/ g'nd'latt!l *eg&ag'tt az erei3en a vr.
Kezvel vgigsznt'tt a ha)n# s hagta# h'g a tin7sek az u))ai kztt tszivr'gva vg2l a vllra
hull)anak. 5ilen )elentktelen 3arna sz(n+8 g'nd'lta. 1s *ilen lnegtelen a nag'33 h'rdere)+
d'lg'k &n3en8
/ g'nd'latt!l az'n3an# h'g elvesz(ti a ha)t# s(r-hatnk)a t*adt.
K'*'r ar7ki&e)ezssel# ssze&'gta htul# s eg 7sattal *egt+zte.
?hn per7 *Ilva *r kint llt a hz eltt# s a k'7si&elha)t!n vrt. 5eglepetten rzkelte# h'g
&zik# a*ik'r r)tt# h'g el&ele)tett ka3t't venni. Fissza*ent# &elkap'tt eg &ekete gap)Idzsekit#
s kz3en elvesztette a kul7st.
<'l lehet6 9sak ne* 'tthagta az...
Ja igen# 3enne *aradt k(v2lrl a zr3an.
Ki*ent# 3ezrta az a)t!t# s a lakskul7s't a dzseki Je33e 7sIsztatta.
Frak'zs kz3en <alra g'nd'lt.
.ngedd le a ha)ad a kedve*rt8
Rend3en.
Ki3'nt'tta a 7sat't# s u))aival a*ennire tudta# *eg&s2lte a ha)t. /ztn *'zdulatlanul llt.
/z este 3ks v'lt. .zrt szeretett vidken lni. ?e* v'ltak sz'*szdai# "ellt kivve.
.rrl esz3e )ut'tt# h'g *r ksz2lt neki 3esz*'lni a randevIr!l# de *g ne* rezte *agt elg
&elksz2ltnek r. <'lnap. 5a)d h'lnap 3eszl vele# s el*esli neki *indkettt.
.g aut! &'rdult 3e a kanar3an Ig &l kil'*ternire tle. <all'tta# ah'g gzt adva *l hang'n
&elprg a *'t'r. <a ne* lett v'lna kt &nsz!r!)a# azt hitte v'lna# h'g eg <arle Pavids'n
kzeledik az
It'n.
.g rgi t(pusI# stt 3(3'rsz(n+ sp'rtk'7si &kezett le eltte# 'las*i# *int eg JTN. 9sill'g!# za)'s
s &elt+n... Tkletesen passz'lt eg 'lan &r&ih'z# aki h'zzsz'k'tt a szguld'zsh'z# s ne*
zavarta# ha *inden &igele* r irnul.
<al kiszllt a k'r*n *g2l# s ellrl *egker2lte a k'7sit. Gltnt viselt# eg nag'n elegns#
&ekete ltnt# alatta pedig nit'tt gallrI# &ekete inget. / ha)t htra&s2lte az ar73!l# (g az htul#
dIs# aransz(n+ &2rtk3en si*ult a tark!)ra. Sg nzett ki# *int a ni &antzik tkletes
&r&iszerepl)e, szeOis# ers s tit'kzat's.
9sak az ar7a ne* illett az l'*3a. Tekintete szig'rI v'lt# lla *erev# sz)a sz'r'san sszezrva.
.nnek ellenre halvnan el*'s'l'd'tt# a*ik'r 'dart 5ar el.
W -eengedted a ha)ad.W 5eg(grte*.
Fele*elte a kezt# h'g *egrintse# de tt'vz'tt.
W Kszen vag6 5ehet2nk6
W <'v viszel6
W F'glalta* asztalt az .O7el3en. W -eengedte a kar)t# s el&'rd(t'tta a &e)t. .g sz!t se* sz!lt#
s eg ideig ne* is *'zdult.U... a &en3e.
W <al# 3izt's vag 3enne# h'g ezt akar'd6 -t'*#h'g ne* itt )rnak a g'nd'lataid. 1s az igazat
*egvallva neke* se*.
/ &r&i arr33 lpett nhnat# s a &ldet 3*ulva *g )'33an sszeprselte a sz)t.
-i Lttehet)2k *sk'rra is ezt a tallkt )avas'lta 5ar# *ert Ig g'nd'lta# partnere tIl )!kp+
ahh'z# h'g eg I)a33 tallk'zs re*ne nlk2l 3I7sIzzanak el. ?e* nag...
. <al 'lan g'rsan *'zdult *eg# h'g 5ar kvetni se* tudta a sze*vel. /z egik pillanat3an *g
nhn lpsnire llt tle# a kvetkez3en pedig *r sz'r'san a teste eltt. Kez3e &'gta az ar7t# s
sz)t az vre sz'r(t'tta. 5ikz3en a)kuk ssze&'rrt# egenesen a sze*3e nzett.
/ 7s!k3an ne* v'lt szenvedl# 7supn vala*i k'*'r eltkltsg# a*itl az egsz 'lannak t+nt# *int
vala*i &'gadal'*.
/*ik'r elengedte# a ln *egtnt'r'd'tt# s &enkre esett.
6 U# az rdg3e# 5ar# ne haragud)8 -etrdelt *ell. - J!l vag6
5ar 3!lint'tt# 3r ne* v'lt igaz. .setlennek s nevetsgesnek rezte *agt# ah'g elesett eltte a
&2vn. "izt's# h'g nin7s se**i 3a)'d6
Qersze. ?e* vette ign3e a &el)e nI)t'tt seg(t kezet# eged2l llt &el# s leseperte *agr!l a
&2vet. >zeren7sre 3arna sz'knt vlaszt'tt# s a &ld szrazv'lt.
W =nk33 *en)2nk va7s'rzni8 Jere8 W *'ndta
<al.
?ag kezvel *eg&'gta 5ar nakt# s 'davezette a k'7sih'z# ne* hagva ezzel neki eg3
lehetsget#*inth'g kvesse.
?e* *intha a tiltak'zsnak *g a g'nd'lata is &el*er2lt v'lna a ln3an. Fradt v'lt# s tIlsg'san
is az ese*nek s leg&kppen az ; hatsa alatt# h'g kpes legen 3r*i&le ellenllsra. /z'nk(v2l
trtnt vala*i# a33an a pillanat3an# a*ik'r az a)kuk sszert. ?e* tudta# *i v'lt az# vag *it
)elentett# 7sak azt tudta# h'g ktds alakult ki kztt2k.
<al kinit'tta az an!s2ls &elli a)t!t# Rs 3eseg(tette. /*ik'r is 3e2lt a v'ln *g# 5ar ink33
a rgies 3elsre &'rd(t'tta a &igel*t# neh'g 3*ulni
kezd)e a pr'&il)t.
/ JTN &el*'rdult# s *iutn elindult# vgigsuhant a hzh'z vezet kis ut7n# *a)d *egllt a 22-es
Itra kivezet st'pt3lnl <al kr2lnzett# s )'33ra &'rdult. / *'t'r *inden se3essgvltsnl
&elprgtt# *a)d visszahalkult# *(g vg2l elrtk az utaz!se3essget.
.z eg len+gz aut! *'ndta a ln.
Kszn*. / testvre* I)(t'tta &el. T'hr i*d)aaz aut!kat.
<n ves a testvred6<al &esz2lten el*'s'l'd'tt.
.lg ids.
Grege33# *int te6
=gen.
Te vag a leg&iatala336
?e*. ?lunk ez ne* (g van. ?e* azrt vagunk testvrek# *ert uganaz a n sz2lt 3enn2nket.
=stene*# nha 'lan &ur7sn &'gal*az8 Grk3e &'gadtak 3enneteket ugana33a a 7sald
3a6
/ &r&i *egrzta a &e)t.
# Fz'l6 Ja# ne*. 5ar lenzett a kezre# a*elet 'lan*len re)tett az l3e# h'g a vlla
elreha)'lt. .*iattg'nd'lhatta a &r&i# h'g &zik. 5egpr!3lt eg ki7sitlaz33an 2lni. J!l vag'k.
Kinzett a szlvdn t az Itra. / dupla srga v'nal az aut! l*p)nak &n3en szinte vilg(t'tt az
It kzepn. /z Ittest kt 'ldaln erd hIz!d'tt vgig. / stt3en hipn'tikus v'lt az l*n# *intha a
22-es It eg s'ha vget ne* r alagIt lett v'lna.
5ilen g'rsan tud *enni ez a k'7si6 krdezte5ar.
-b ?ag'n g'rsan.
65utasd *eg8
.g pillanatig *agn rezte a &r&i 7s'dlk'z! tekintett# *a)d rezte# h'g visszavlt# rlp a
gzra# s a k'7si szlse3esen *egindul.
/ *'t'r Ig 3gtt# *intha lne# az aut! rzk!d'tt# a &k el*'s!dtak a kt 'ldal'n. .gre 7sak
g'rsultak# <al az'n3an *indvgig ura *aradt a k'7sinak# 3izt's kzzel k'r*n'zta a kanar'k3an#
*ikz3en nha-nha t*entek a *sik sv3a./*ik'r lassulni kezdtek# 5ar a &r&i ke*n 7'*3)ra
tette a kezt.
W ?e ll) *eg8
<al 7sak eg pillanatig ha3'z'tt# aztn 'danIlt a rdi!h'z# s 3ekap7s'lta a zent. F2lsiket(t
hangerv8 Jar Wright Prea* Weaver7# a hetvenes vek3eli hi*nusz 3etlttte az aut! 3else)t. <al
a gzra lpett# s a k'7si kiltt# naktr se3essgre g'rsulva a kihalt# vget ne* r 'rszgIt'n.
/ ln lehIzta az a3lak't# h'g 3eenged)e a levegt /z ers lgra*lat 3elekap'tt a ha)3a#
leh+ttte az ar7t# s &el3resztette a33!l a 3nult zsi33ads3!l# a*el3e az 'rv'si vizsglat !ta
ker2lt. ?evetni kezdett# s 3r hall'tta 3enne a hisztrit# ne* rdekelte. Kidugta a &e)t a hideg#
7s(psen ers szl3e.
<agta# h'g a &r&i s az aut! le&'glal)k *inden g'nd'latt
5r. X vgignzett a kt I) 7sapat'n# *ikz3en 3e*as(r'ztak a hz3a eg I)a33 rtekezletre. /z
alantas'k tel)esen *egtltttk a sz'3t# a*itl a helisg s'kkal kise33nek t+nt val!di *reteinl.
5r. X-et r**el tlttte el az rzs# h'g kpes v'lt p!t'lni a leg&'nt'sa33 &r'ntv'nalat. /zrt
rendelte ket 'da# h'g a sz'ks's eligaz(tst *egkap)k# vala*int sze*lesen is szerette v'lna ltni
a reak7i!)ukat arra a h(rre# h'g 5r. N lesz a &nk2k.
5r. N lpett 3e ut'l)ra. .genesen a hl!sz'3a a)ta)h'z *ent# lazn nekit*aszk'd'tt az
a)t!&l&nak# s kereszt3e &'nta *elln a kar)t. Tekintete szIr!s v'lt# * a viselkeds3en *r
rzdtt vala*i vissza&'g'ttsg# eg&a)ta hallgatagsg# a*el s'kkal haszn'sa33 v'lt# *int a d2h. Sg
t+nt# a veszles klkkuta 3etrt s ha ez (g &'ltat!dik# *indkett)2knek hasznra &h> vhR- 5r.
X-nek Igis sz2ksge v'lt helettesre. /z ut!33i id3en elszenvedett nag&'kI vesztesgek *iatt a
t'3'rzsra kellett k'n7entrlnia# a*i tel)es e*3ert k(vnt. Kivlasztani a *eg&elel )ellteket# a
&edlzetre h'zni# 3etrni. / &'la*at *inden eges *'zzanath'z k'n7entrlsra s nag&'kI
lele*nessgre v'lt sz2ksg. /*(g az'n3an le&'glalta az I) tag'k 3eszervezse# ne* haghatta# h'g
az ltala kid'lg'z'tt I) stratgia# az elra3ls s a vallats te7hnik)a# vesz(tsen a lend2let3l /
gilk's'k kzti anar7hit pedig ne*t+rte v'lna el.
5r. N t33 szinten is tkletes )elltnek 3iz'nult arra# h'g a )'33keze legen. .lktelezett v'lt#
knrtelen# hatk'n# s tiszta &e))el tud'tt dnteni. .g 'lan ers sze*lisg# aki a &lele**el
tudta *'tivlni a t33ieket. <a az N*egnak siker2lt 3elle kiirtani a lzad! szelle*et# *a)dh'gne*
tkletes lett.
=de)e v'lt elkezdeni az rtekezletet.
5r. N# 3eszl)en az ingatlan'kr!l8
/z alantas el*'nd'tt *inden &'nt'sat arr!l a kt &ldter2letrl# a*it aznap nzett *eg. 5r. X *r
elhatr'zta# h'g *indkettt kszpnzrt &'g)a *egvsr'lni. /*(g &'lik a tranzak7i!# *eg &'g)a
paran7s'lni a 7sapat'knak# h'g p(tsenek &el eg vallat!kzp'nt't az'n a har*in7hektr's ter2leten#
a*el *r a trsasg tula)d'n3an van. Fg2l 5r. N-t &'g)a kinevezni a hel vezet)v# addig az'n3an
5r. U &'g)a &el2gelni az p(tkezst# *ert *r k'r33an is &igele**el k(srt has'nl! p(tsi
*unkkat 9'nne7ti7ut3an.
/ &eladat leg&'nt'sa33 7lkit+zse a g'rsasg s arter*ettsg lesz. / trsasgnak sz2ksge v'lt
*s helekre (s# a*elek elgg elszigeteltek# 3izt'nsg'sak s alkal*asak a *unk)ukh'z. 5gh'zz
*inl ha*ara33.
/*ik'r 5r. N elhallgat'tt# 5r. X *eg3(zta t s 5r. U-t az p(tsi &eladattal# *a)d It)ukra
3'7st'tta ket. Ki az ut7ra d'lg'zni.
5r. N *g 7s'rg'tt eg ideig.
Fan *g vala*i *eg3eszlnival!nk6 krdezte
5r. X. .setleg vala*i *s is elr'*l'tt6
5r. N 3arna sze*e &elizz'tt# de ne* vg'tt vissza. S)a33 )ele a &e)ldsnek.
>zeretnk eg tr'l! helisget p(teni az I) kzp'nt3an.
5inek6 / *i 7lunk ne* az# h'g &'gva tartsuk a v*p(r'kat.
jSg g'nd'l'*# el&'rdulhat 'lan eset is# a*ik'r t33 alanunk lesz egszerre# s szeretn* anni
ideig 'tt tartani ket# a*eddig 7sak lehetsges. Pe 'lan hel kell# ah'nnan ne* tudnak lthatatlann
vlni# s a nap&ntl is 3izt'nsg3an vannak.
5it &'rgat a &e)3en6
/ terv# a*it 5r. N &elvz'lt# ne*7sak kivitelezhet-nek hangz'tt# de kltsgtakark's is v'lt
Rend3en van &elelte 5r. X *'s'l'gva.
E%. &e)ezet
fO *ik'r Rhage 3e&'rdult az .O7el nev+ ttere* park'l!)3a# szndk'san elha)t'tt a park'l!&iIk
*ellett. <a a JTN-nak ne* lett v'lna 'lan knes a kuplung)a# akk'r se* hagta v'lna a kul7s't
alkal*az'ttnl Fleg *ivel a 7s'*agtart! dugig v'lt pak'lva &egverekkel s lszerrel.
Nlan helet vlaszt'tt# a*el htul v'lt# de kzel az ttere* 'ldals! 3e)rath'z. -ell(t'tta a
*'t'rt# 'danIlt a 3izt'nsgi v 7sat)h'z# s?e* nit'tta ki. 9sak 2lt# s &'gta a g'*3't.
-<al6
"ehunta a sze*t. =stene*# 3r*it *egadna# ha 7sak egszer az igazi nevt hallhatn a sz)3!l8
>zerette v'lna... a p'k'l3a# *a)d *eghalt rte# h'g *eztelen2l az g3a &ektesse# &e)t a prn)ra
ha)tsa# s a takar! al 3I))'n vele. Kettes3en akart vele szeretkezni# nilvn'ssg s tanIk nlk2l# ne*
pedig a ka3t leple alatt eg piszk's &'l's!n vag *'sd!3an.
.rezni akarta a kr*t a ht3an# a nelvt a sz)3an s a 7s(p)t az v alatt# a*(g 'lan
hatal*asat ne* lvez# a*ilet *g s'ha azeltt. /ztn a kar)3an elaludni# s reggel eg2tt
&el3redni# *a)d I)ra szeretkezni vele. / stt3en 3eszlgetni knned s k'*'l d'lg'kr!l..U#
=stene*8 Kezd rzel*ileg is ktdni h'zz. Qer7rl per7re# egre )'33an.
<all'tta *r *s'kt!l is# h'g ilen lehet. J'rs. <eves. / l'giknak tel)esen ellent*'nd!# ers# si
sztn# h'g az v legen. 1s *indenekeltt a legerse33 az a ksztets# h'g &izikailag is 3irt'k'l)a#
s kz3en *eg)ell)e# (g adva tudtra a t33i &r&inak# h'g *r van trsa# ezrt senki ne *er)en
kzel(teni h'zz.
Nldalra &'rdulva rnzett. Tudta# h'g kpes lenne 3r*elik &r&it *eglni# aki *egpr!3ln
*egrinteni# vele lenni# vag szeretni.
5egdrzslte a sze*t. ?a re*ek# a *eg)ells sztne val!3an *+kdik.
1s ne*esak ez v'lt az egetlen pr'3l*a. Fisszatrt a test3e a rgi zIgs (s# s egre ersdtt#
valahnsz'r *egrezte az illatt# *eghall'tta llegzsnek halk hang)t -elki sze*e eltt kpek
villantak 3e r!la./h'g a vre l2ktet az erei3en.
5eg akarta k!st'lni... inni 3elle.5ar 'da&'rdult &el.- <al# )!l...
Rhage hang)a 'lan rdes v'lt# *int a s*irgli.
- 5'ndan'* kell vala*it.F*p(r vag'k <ar7's# eg &lel*etes szrn.
/z este vgn ne* &'gsz e*lkezni arra# h'g valaha is tallk'ztl vele*.
Pe az a g'nd'lat# h'g *g az e*lkeid3en se* *arad'k *eg Ig &)# *intha t'rt d&nnek a sz(ve*
kzep3e.
- <al6 5i a 3a)6
T'hr szavai visszhang'ztak a &2l3en. "izt'nsg'sa33 5arnek is.W >e**i W &elelte#
skikap7s'lta az vet# *a)d kiszllt a k'7si3!l. W ?in7s se**i.
5egker2lte az aut!t# kinit'tta neki az a)t!t# s a kezt nI)t'tta &el# h'g kiseg(tse a
sp'rtk'7si3!l. /*ik'r 5ar a tener3e tette az vt# Rhage le))e33 eresztette a sze*h)t. /*ik'r
kiszlls kz3en *egltta a ln l3t s a kar)t# az iz*ai sszerndultak# s t'rk3!l halk *'rgs
hangz'tt &el. i. /helett h'g ellpett v'lna az It)3!l# 'tt *aradt uganaz'n a helen# (g a*ik'r
5ar kiszllt# 'lan kzel ker2lt h'zz# h'g *a)dne* sszert a test2k. / re*egs Rhage 3re alatt
egre erse33 lett# 7sakIg# *int perzsel vga. Tudta# h'g el kellene &'rd(tania a &e)t# *ert a
sze*e izzik# de kptelen v'lt r.
<al6 *'ndta 5ar vk'n hang'n # a sze*ed-
"ehunta.
?e haragud)8 5en)2nk 3e... 5ar kihIzta a kezt az v3l.
/zt hisze*# ne* akar'k va7s'rzni.
Rhage elszr vitatk'zni akart# de ne* akarta r-knszer(tenie az akaratt. K2ln3en is# *inl
kevese33 idt tltenek eg2tt# annl kevese33 e*lket kell kitrlnie.
/ p'k'l3a8 /kk'r kellett v'lna *egtennie# a*ik'r 'da*ent rte a hzh'z.
Rend3en. /kk'r hazaviszlek.
?e*8 Sg rte*# ne* stlnl vele* eg ki7sit6
Ntt a park3an6 5'st nin7s kedve* 3ezsI&'l!dni egasztal *ell. TIlsg'san is... nugtalan vag'k.
Rhage zse3re tette a slusszkul7s't.
Gr**el.
.lindultak a park &el# aztn a sz(nes &alevelek ltal &'nt ern alatt andal'gtak a &2vn# Rhage
ekz3en a krnezetet psztzta. >e**i veszles ne* v'lt a krnken# ne* rzett se**i
&enegett. Feltekintett. Flh'ld vilg(t'tt az gen.
5ar halkan &elnevetett.
Lltal3an ne* sz'kta* ilet 7sinlni. Tud'd# )szaka park3an stlgatni. Pe veled ne* &lek att!l#
h'g *egt*adnak.
/kk'r )!# *ert nin7s is r 'k'd.
5ivel 3rkit ketthas(tana# aki 3ntani akarn# legen az e*3er# v*p(r vag lhal'tt.
Qedig Ig rze*# ne* heles *'ndta 5ar -#
itt kint lenni )szaka a stt3en. /z desan* *indig
!v'tt tle# h'g stteds utn ki*en)ek#
5egllt# htraha)t'tta a &e)t# s &elnzett az gre. ?it'tt tenrrel &elnI)t'tta kezt# s
3ehunta a sze*t.
W 5it 7sinlsz6 W krdezte Rhage.
W / tenere*3en tart'* a h'ldat.
/ &r&i leha)'lt# s kvette a kar)a v'nalt &el&el.
W Tnleg8
/*ik'r kiegenesedett# a ln dereka kr &'nta a kar)t# s sz'r'san *agh'z hIzta. ?hn
pillanatni *erevsg utn# 5ar teste elernedt# s leengedte a kezt.
=stene*# *ennire i*dta az illatt8 Nlan tiszta s &riss v'lt# enhe 7itrusillattal &+szerezve.
Uge az 'rv'snl v'ltl# a*ik'r *a &elh(vtalak6
=gen.
5it &'gnak veled 7sinlni65ar kisza3ad(t'tta *agt az lels3l# s *egindult elre. Rhage utna
eredt# s hagta# h'g a ln &elvege a rit*ust.
5it *'nd'tt az 'rv's# 5ar6
.rrl ne* kell 3eszlgetn2nk.
5irt ne*6
5ert ez ne* a te st(lus'd &elelte knnedn. / pla3''knak ne* kell az let rnk's 'ldalval
&'glalk'zniuk.
Rhage a 3enne l vadllatra g'nd'lt. i- <'zz vag'k sz'kva az rnk's 'ldalh'z# hidd el8
5ar *egint *egllt# s *egrzta a &e)t
Tud'd# Ig rze*# vala*i ne* )!.
>zerinte* se*. F'gn'* kellene a kezed sta kz3en.
NdanIlt rte# az'n3an elhIz!d'tt.
?e*# n k'*'lan 3eszlek# <al. 5irt 7sinl'd ezt6 5irt vag vele*6
=stene*# a vgn *g k'*pleOusai* lesznek. 5irt# *i a 3a) azzal# ha eg kis idt akar'k tlteni
veled6
/kar'd# h'g *eg*'nd)a*6 Ltlag's k2lse)+ n vag'k# tlag alatti lettarta**al. Te visz'nt
gnr+. .gszsges. .rs...
.zerszer is eltk'zva *agt# Rhage 'dalpett el# s 2 tark!)ra tette a kezt. 5egint *eg akarta
7s!k'lni# 3r tudta# h'g ne* lenne sza3ad. 1s ezIttal ne* Ig akarta# *int a hza eltt.
-eha)'lt a sz)h'z# a &ur7sa zIgs pedig &elers-2tt a test3en# *gse* hagta a33a. / &en3e is8
?e* r'g)a hagni# h'g a teste diktl)'n neki8 /karatere)vel*egpr!3lta lell(tani a zIgst# s a*ik'r
rezte# h'g 7skken# *egknne332lt.
.ldnttte# h'g akk'r is 3ehat'l a ln test3e# ha az 7supn a nelve lesz# s 7sak a sz)3a.
5ar 3elenzett <al vak(t!an kk sze*3e. 5eg *ert v'lna esk2dni r# h'g izz'tt# *intha az a kk
&nsugr kilpett v'lna 3elle. 5r a park'l!3an is has'nl!t lt'tt.
Felllt tle a tark!)n a szr.
?e agg!d)# ha Ig ltnd# h'g vilg(t *'ndta lgan# *intha 'lvas'tt v'lna a g'nd'latai3an. ?e*
sz*(t.
?e* rtelek sutt'gta 5ar.
?e is pr!3l)8
/ &r&i eg vill*g'rs *'zdulattal 'tt ter*ett eltte# s h'zzha)'lt. /)ka 3rs'n'san puha v'lt#
a*ik'r h'zzrt. Jengden# &in'*an si*'gatta a sz)t. /ztn a nelvvel is vgigsi*(t'tt az a)kn.
W ?isd ki a szd# 5ar8 .nged) 3e8
/ddig 3e7zgette# a*(g szt ne* n(lt. /*ik'r 3e7sIsztatta a nelvt# a gengd 3ehat'lst 5ar
*intha a l3a kztt rezte v'lna. Ndasi*ult a &r&ih'z# *ikz3en a &'rr!sg 7sak Ig radt a
test3l# ah'l *elle a *ellkash'z prseldtt. 5egragadta szles vllt# s *egpr!3lta iz*'s kar)t
kzele33 hIzni *agh'z.
9sak eg pillanatra siker2lt# *ert <al hirtelen eltv'l'd'tt tle# 3r a 7s!k't ne* hagta a33a. /)kuk
t'v33ra is sszekap7s'l!d'tt. 5ar arra g'nd'lt# va)'n azrt &'ltat)a-e *g *indig# h'g leplezze a
visszahIz!dst6 Fag 7sak le akar)a h+teni eg ki7sit# *ert tul agressz(v v'lt# vag iles*i6
Flre3i77entette a &e)t.
5i a 3a)6 krdezte <al. Tud'*# h'g te is akar'd.
Qersze# de nilvnval!an ne* elgg# h'g elg legen *indkettnknek.
/ &r&i t'v33ra is tlelve tart'tta a nakt# s ne* engedte# h'g eltv'l'd)'n tle.
?e* akar'* a33ahagni# 5ar. <2velku))val a t'rkt si*'gatta# *a)d az llt# s
htraha)l(t'tta vele a &e)t. W >zeretnlek &elizgatni. /nnira# h'g ne rezz se**i *st 7sak enge*.
<'g ne tud) *sra g'nd'lni# 7sak arra# a*it veled teszek. /zt akar'*#
h'g el'lvad).
-eha)'lt# s hevesen az a)kra tapadt. 5len# 3irt'kl!an 7s!k'lta. / nelve &elkutatta sz)a *inden
szeglett#s vg2l *r ne* *aradt 'lan hel# ah'l ne )rt v'lna. /ztn vlt'ztat'tt ra)ta. KihIzta a
nelvt# *a)d 3edugta# rit*ikusan ki s 3e# a*itl 5ar *g nedvese33 lett# s *g )'33an &elksz2lt
a 3e&'gadsra.
6 - .z az# 5ar sIgta az a)k3a. - .ngedd el *agad8=stene*# rze* a vgad illatt... 5ilen gnr+
vag8
Keze le))e33 7sIsz'tt# 3e a ka3t al# s *eg&'gta a kul7s7s'nt)t. >zent g8 1rezte# h'g elveszett8
<a a &r&i arra krte v'lna# h'g vetkzzn le *eztelenre# krds nlk2l *egtette v'lna. <a azt
*'ndta v'lna neki# h'g &ek2d)n a &ldre# s tege szt a l3t# le&ek2dt v'lna. /z'nnal. "r*ire
ha)land! lett v'lna# 7sak ne tag)a a33a a 7s!k't.
W 5eg &'glak rinteni W *'ndta <al. W ?e* elg(t tv'lr!l se* elgg# 7sak eg ki7sit...U))a kz3en
a kas*(rgar3!)n le))e33 sikl'tt# egre le))e33 s...5ar *egrndult# a*ik'r *egrezte az rintst
gask'd! *ell3i*3!)n.
W 5r tel)esen &elksz2lt r* W sutt'gta <al# s gengden *eghIzta. W "r7sak a sz*3a
vehetne*8>zeretn* sz(v'gatni s nal'gatni. 5egengednd neke*6
Tenere kin(lt# s az egsz hal*'t a kez3e &'gta.
W 5egengednd# ha eged2l lennnk6 <a eg &in'*# puha g3an &ek2dnnk6 <a *eztelen lennl6
5egengednd# h'g *eg(zlel)e* a *elledet6 - /*ik'r
5ar 3!lint'tt# 3'ld'gan el*'s'l'd'tt. W =gen# tudta*8 1s *it vehetnk *g a sz*3a6
/*ik'r a ln ne* vlasz'lt# ke*nen *eg7s!k'lta.
W 5'ndd *eg8
5ar nag't s!ha)t'tt# de ne* sz!lt. Kptelen v'lt g'nd'lk'dni vag 3eszlni.
/ &r&i *eg&'gta a kezt# s a sa)t kz&e)re tette.W /kk'r *utasd *eg8 - sIgta a &2l3e. k
5utasd *eg# h'l szeretnd# h'g *egrintselek8 Fezesd a keze*8 Jere# 7sinld8
5ar ne* tud'tt ellenllni a k(srtsnek# s a nakra tette a tenert. /ztn lassan vissza a
*ellre. / &r&i elgedetten d'r'*3'lt# s *eg7s!k'lta 'ldalr!l az llt.
W =gen8 Tud'*# h'g 'tt szereted a si*'gatst. 1s
*g h'l6
5ar ntudatlanul# *ieltt eszt vesztette v'lna# a hash'z vitte a kezt. /ztn a 7s(p)re.
J!8 =gen# nag'n )!. - /*ik'r a ln tt'vz'tt#azt sIgta. ?e ll) *eg8 5utasd *eg# h'l
szeretnl *g rezni8
5ieltt elvesztette v'lna az ntudatt# 5ar a l3a kz tette a kezt. " sz'kn)a engedte# h'g
'danIlva a &r&i *egsi*'gassa# s a*ik'r *egrezte sztnit'tt tenert a legrzkene33
p'nt)h'z drzsldni# &elngtt.
U# igen# 5ar8 .z az8 .gre 7sak drzslte# si*'gatta# *ikz3en a ln 3elekapaszk'd'tt ers
kar)3a# s &e)t htravetette. =stene*# szinte lng'lsz8 ?edves vag *r6 Sg rze*# igen. 5intha
*z &'lna itt lent...
5ar is *eg akarta rinteni# ezrt 3enIlt a dzseki)e al# s le7sIsztatta a ka3t't a vllr!l a
derekra# aztn *egsi*'gatta a ners# *a)dne* i)eszt iz*'kat. /z'n3an *g *ieltt &el&edezItra
indulhat'tt v'lna# a &r&i kihIzta a ka3t)a al!l a kar)t# s eg kzzel ssze&'gta *indkt 7sukl!)t.
Kz3en eg pillanatra se* llt le. .lre t'lta a *ellkasval# s 5ar addig htrlt# a*(g eg &a ke*n
trzst ne* rezte a hta *gtt a lap'7k)h'z prseldni.
.ngedd *eg# h'g gnrt ad)ak neked8 k / sz'knn kereszt2l u))ai &el&edezn
tap'gat!ztak# s ha*ar rtalltak a legrzkene33 p'nt)ra. /zt akar'*# h'g lvezz8 =tt s *'st.-
5ar &elkilt'tt# s r)tt# h'g *(g az 'rgaz*us szln ll# a &r&i tkletesen )!zan. >e**it ne*
rez# s kz3en az vgt irn(t)a. / lgzse is nug'dt v'lt# a hang)a 3izt's# testn se**i ne*
ltsz'tt.
?e*8 ngte.
<al keze *egllt a drzsls kz3en.- ?e*6 "izt's vag 3enne6
6- =gen.
<al az'nnal htralpett# s *(g nug'dtan llt a ln eltt# pr!3lt leveghz )utni.
5arnek nag'n r'sszul esett# h'g ilen knnen egetrtett vele# s arra g'nd'lt# *irt tette#
a*it az el33 tett. Taln 3e akarta 3iz'n(tani *agnak# h'g hatal*a van &elette6 Qersze *eg kell
hagni# val!3an re*ek2l 3iz'n(t)a az ere)t# ha eg nt Ig &el tud izgatni# h'g alig kap levegt. 1s ez
azt is *eg*agarzza# *irt akar p'nt vele lenni# s ne* a szeOis nkkel. .g ne* tIl v'nz! ntl
knne33 *egtartani a hr'* lps tv'lsg't.
>zgen sz'r(t'tta ssze a sz(vt.
Fissza akar'k *enni *'ndta a knneivelk2szkdve. Figl haza8
<al nag't s!ha)t'tt.
5ar...
<a *'st 3'7snat't krsz# r'sszul leszek...<al hirtelen el&int'r'd'tt# s t2sszentett.
Fala*i 5ar 'rrt is 7savarni kezdte# *intha neki is t2sszentenie kellene. F'lt vala*i a leveg3en.
Fala*i des. Nlan# *int a teOtil3l(t. Fag 3a3ahintp'r6
<al durvn *egragadta a kar)t.
Fek2d) le a &ldre az'nnal85irt6 5i...
Fek2d) le8 /*ik'r 5ar ne* *'zdult# lernt't
ta. Takard el a &e)edet85eg&'rdult# s *egllt a ln eltt terpeszlls3an# kar)t *aga el e*elte.
>ztterpesztett l3a kzt 5ar kt &r&it lt'tt ki)nni a )uhar&k kz2l. Fekete gak'rl!ruht
viseltek# vilg's sz(n+ ha)uk s halvn ar73r-\k szinte vilg(t'tt a h'ld&n3en. / ln2k3l sugrz!
&enegets hatsra rd33ent# *ilen *essze elk!3'r'ltak a park3an.
"eletIrt a tsk)3a# s a *'3iltele&'n)t kereste# *ikz3en &'la*at'san pr!3lta *eggzni *agt
arr!l# h'g 7sak tIlreagl)a a d'lg't.
Fag *gse*.
/ &r&iak kettvltak# s egszerre kt 'ldalr!l <alra t*adtak. J'rsan )ttek# sszegrnedve.
5ar r*2lten &elkilt'tt# <al az'n3an... szentsges isten... <al nag'n tudta# *it kell tennie.
J'33ra vetdtt# a kar)nl &'gva *egragadta az egik &i7k!t# s a &ldre rnt'tta. 5ieltt &el
tud'tt v'lna kelni# rlpett a *ellkasra# s a &ldhz szgezte vele4 / *sik t*ad!t a naknl &'gva
ll(t'tta *eg# s hi3a rIgkaplt# 2ttt-vg'tt# levegrt kapk'd'tt# ne* *ent vele se**ire.
<al# k'*'ran s hall'san# tkletesen uralta a helzetet# *intha egltaln ne* 'k'zna neki g'nd't
az erszak. <ideg# nug'dt ar7ki&e)ezstl 5art *g a hideg is kirzta# de uganakk'r hls is v'lt
neki# a*irt *egvdte.
5egtallta vgre a tele&'n)t# s tr7szta a @EE-et# arra g'nd'lva# h'g a &r&i knnedn &el tud)a
tart!ztatni a kt t*ad!t# a*(g a rendrsg *egrkezik.
.kk'r az'n3an eg vsz)!sl! re77senst hall'tt.
Felnzett# s azt ltta# h'g az a &r&i# akit <al a naknl &'gva sz'r(t'tt# a &ldre zuhan# &e)e pedig
ter*szetellenes szg3en l!g a nakn. T33 ne* is *'zdult.
5ar talpra ugr'tt. 5it *+veltl6
<al elhIz'tt valah'nnan eg &ekete peng)+ trt# s a *sik &el ha)'lt# akit addig a 7siz*)val
tart'tt a &ldhz szegezve.
/ &i7k! *enek2lni pr!3lt.
?e8 Y ugr'tt 5ar <al el.
5en) vissza8 <t3'rz'ngat! v'lt a hang)a. >z(ntelen. Tel)essggel kzns.
5ar *egragadta a kar)t.
<agd a33a8
W "e kell &e)ezne*...
W ?e* &'g'* hagni# h'g *egl) *g eg ...
.kk'r valaki *egragadta a ha)nl &'gva# s a &ldre
rnt'tta. 1pp akk'r# a*ik'r eg I)a33 &eketeruhs t*ad! &'rdult <al ellen.
F)dal'* has(t'tt 5ar &e)3e s nak3a# aztn ke*nen a &ldre esett. /z esstl eg pillanatig
ne* tud'tt llegzethez )utni# s 7sillag'kat lt'tt. /z'n igekezett# h'g vala*i levegt prsel)en a
t2de)3e# a*ik'r eg durva kz htra7savarta *indkt kar)t# s elv'nsz'lta. J'rsan.
Teste &'lt'n a &ldnek 7sap!d'tt# &'gs'ra sszesszek'77ant. Fele*elte a &e)t# 3r Ig rezte#
*intha ezer apr! t+ szurkln vgig a gerin7t. /*it lt'tt# hatal*as *egknne332lssel tlttte el.
<al eg I)a33 lettelen testet d'3'tt a &+re# s szd(t g'rsasggal sietett a *eg*entsre. -psei
pillanat'k alatt tszeltk a tv'lsg't kett)2k kztt# ka3t)a le3egett *gtte# kez3en eg trt
tart'tt. >ze*e vak(t! kken rag'g'tt az )szak3an# *int eg aut! &nsz!r!)a# teste pedig a hall
(grett sugallta# s 7sak arra vrt# *ik'r s kn^e 7saphat le.Jr(5istennek8
.kk'r az'n3an eg I)a33 &i7k! vetette *agt a htra.
/*(g *egsza3adult tle# 5arnek esz3e )ut'tt# *it tanult az nvdel*i 'ktats'n. /ddig-addig
&szkeldtt# a*(g t*ad!)nak &'gst kellett vltania. /*ik'r rezte# h'g a sz'r(ts lazul# 'lan
ersen 3elerIg'tt# ah'g 7sak 3(rt. .lra3l!)a *eg&'rdult# s az'nnal *egragadta# * ezIttal a sz'r(ts
s'kkal geng33 v'lt. 5ar is*t sza3adulni pr!3lt# s arra knszer(tette a t*ad!t# h'g
*egll)'n# s sze*3e &'rdul)'n vele.
-eha)'lt# s &elksz2lt r# h'g a &r&i *eg2ti# de re*lte# legal33 nert vele eg kis idt# a*i alatt
<al ut'lri.
/z 2ts az'n3an ne* rkezett seh'nnan. <elette 7sak t*ad!)a &)dal*as kiltst hall'tta *eg#
aztn sIl's# &')t'gat! sIlval resett. 5a)dne* ag'nn'*ta. / pnik s a r*2let ert ad'tt a
lnnak# h'g lerzza, *agr!l a terhet.
/ &i7k! h'ltteste esetlen2l &'rdult le r!la. .kk'r ltta rneg# h'g <al tre a 3al sze*3e &Ir!dva ll.
i 5ar tIlsg'san *egd33ent# h'g sik(ts'n# ezrt &eltpszk'd'tt a &ldrl# s &utni kezdett#
a*ilen g'rsn 7sak tud'tt. "izt's v'lt 3enne# h'g I)ra el &'g)k kapni# s se**ikpp se* akart
*eghalni. MM- -assan &elt+ntek a tv'l3an az ttere* &nei. /*ik'r 3rt a park'l! 3et'n'z'tt
tala)ra# legsz(vese33en s(rva &akadt v'lna.
4 Pe 7sak addig# a*(g *eg ne* ltta <alt *aga 'tt- 5intha a se**i3l 3ukkant v'lna el.
-e&kezett# s vadul lihegve# szd2lve# rtetlen2l llt# kpzelni se* tudta# h'g ker2lhetett 'da
ha*ara33#*int . / trde &el*'ndta a sz'lglat't# s ha ne* kapaszk'dik *eg a *ellette ll! aut!3an#
ssze7sukl'tt v'lna.
Jere# *en)2nk8 sz!lalt *eg a &r&i rekedten.
5arnek eg pillanatra esz3e villant az a hang#
a*ivel az egik t*ad! naka kitrt# s I)ra *aga eltt ltta eg *siknak a sze*3l kill! trt.
5indekz3en <al ht3'rz'ngat!an nug'dt *aradt. <al... *aga v'lt a hall. >zp 7s'*ag'ls3an.
T+n) el a kzele*3l8 kilt'tta. 5eg3'tl'tt a sa)t l33an# *ire a &r&i 'danIlt# h'g elkap)a. -?e8
?e r) h'zz*8
5ar...
Tartsd *agad tv'l tle*8 az ttere* &el htrlt# *ikz3en kezt vdekezen *aga eltt
tart'tta. 5ire *ent v'lna ellene6
<al a n'*3an *aradt# p'nt'san kvette.
Figel) r*...
Fel kell... *egkszr2lte a t'rkt. - Fel kell h(vn'* a rendrsget.
?e* kell8
Pe ht *egt*adtak *inket8 1s te... *eglted ket. .*3ereket. .*3ereket gilk'ltl. <(vn'* kell
a...
.z az n sa)t 2ge*. / rendrk ne* tudnnak *egvdeni. 9sak n.
5ar *egllt# s hirtelen szrn+ 3alse)tele* &'gal*az!d'tt *eg 3enne arr!l# ki is . 5inden
vilg'ss vlt sz*ra. / &enegets# a*it a 3)'s k2ls eltakart. Fgtelen nugal*a# s a &lele*
tel)es hina# a*ik'r rt*adtak. .ltkltsge# h'g ne v'n)k 3e a rendrseget. =stene*# 'lan
knnedn trte ki annak a &r&inak a nakt# *intha *r 7sinlt v'lna ilet azeltt8/zrt ne* akarta#
h'g sz!l)'n a rendrsgnek# *ert a trvn *sik 'ldaln llt8 ?e* v'lt )'33# *int az'k# akik r)uk
r'nt'ttak8
/ kar)t az 'ldalh'z sz'r(t'tta# h'g a tsk)a ki ne essen# ha *g egszer &utsnak ered. Pe a
tska ne* v'lt 'tt.
<al nag't kr'*k'd'tt.
- .lvesztetted a tskd# uge6 W Kr2lnzett. - =de &igel)# 5ar8 Fele* kell )nnd8
- .g &ent kell8 - &elelte# s az ttere* &el kezdett &utni# a &r&i az'n3an elllt# s elzrta az
It)t# azutn *egragadta a kar)t.
6-- >ik(tani &'g'k8 - / park'l!&iIkra nzett Kr2l3el2l har*in7 *terre lehettek tle. /kk'rt
sik(t'k# h'g *egs2ket2lsz- /z leted veszl3en van# de n *eg tudlak vde
ni. "(zz 3enne*8
#?e* is is*erlek8
- Pe igen.
- Ja# igazad van. J!kp+ vag# teht 3izt'san ne* lehetsz g'n'sz.<al a parkra *utat'tt az u))val.
- Ntt *eg*entettelek. <al'tt lennl# ha ne* let
te* v'lna 'tt.Y J!l van. Kszn* szpen. 5'st pedig hag) 3kn8
- ?e* akar'* ezt tenni - *'r*'lta a &r&i. k ?e hagud)8Y 5i7s'dt6
.lhIzta a kezt a ln ar7a eltt.
5ar hirtelen ne* is rtette# *itl lett 'lan d2hs.
E@. &e)ezet
h'g Rhage 'tt llt 5ar eltt# kez3en tartva az e*lkeit# arra g'nd'lt# vgleg 3e kellene &e)eznie
a d'lg't. Kitrlni *agt tel)esen a &e)3l# *intha s'se* lett v'lna 3enne.
?a igen# de 3izt's# h'g ez lenne a leghelese336
/ park3an# a*ik'r a ln *eg*entsre kellett sietnie# legal33 eg# de az is lehet# h'g kt alantast
is let3en hag'tt. <a az'k a gaze*3erek *egtalltk a tsk)t# a*i nag'n val!sz(n+nek t+nt# 5ar
lete veszl3en v'lt. / trsasg I)a33an *r 'lan 7ivileket is elra3'lt# akik se**it se* tudtak a
testvrisgrl# a lnt visz'nt eg2tt lttk az egik testvrrel8 '
/kk'r *'st *i a &ent 7sinl)'n6 ?e* haghat)a 'tth'n eged2l# *ert a 7(*e ra)ta van a
)'g's(tvnn# s egsz 3izt'san az lesz az els hel# ah'l keresni &'g)k. >zll'd3a se* viheti# *ert
ne* tudn garantlni# h'g 'tt *arad)'n. ?e* rten# *irt kell tv'l *aradnia az 'tth'nt!l# *ivel a
t*adsra ne* &'g e*lkezni.
-egsz(vese33en hazavitte v'lna *agval a testvrisg kzp'nt)3a# legal33is addig# a*(g ki ne*
tall)a# *ihez kezd)en e33en a helzet3en. / g'nd 7sak az v'lt# h'g el33 vag ut!33 valaki Igis
&el&edezn# h'g a sz'3)3an van# s az senkinek se* lenne kelle*es. ?e* elg# h'g ne*
engedel*eskedett T'hr paran7snak# a*ik'r ne* trlte ki az e*lkeit# de eg e*3ert is vitt v'lna a
vilguk3a# a*it pedig szig'rIan tilt'ttak a trvneik. TIl veszles lett v'lna. / testvrisgnek
egltaln ne* hinz'tt# h'g a v*p(r &a) ltezse s az alantas'kkal v(v'tt h3'rI)uk a <'*'
sapiensek tud'*sra )uss'n.
=gen# de akk'r is &elels v'lt 5ar letrt. 1s a sza3l'k azrt vannak# h'g *egszeg)k ket...
Taln Wratht r tud)a venni valah'g# h'g *egenged)e a lnnak a kzp'nt3a val! 3elpst. Wrath
&ele &lig e*3er# s a*i!ta *egis*erkedett vele# a kirl s'kkal elnz33 lett a nk tern. T'hr pedig
ne* *'ndhatna ellent a kirlnak. >enki ne* tehetn *eg.
Pe addig# is# a*(g 3eszl vele errl# 5arnek 3izt'nsg's helre van sz2ksge.
.ls g'nd'lata a ln hza v'lt. Tv'l esett a &Itt!l# (g ha *gis *egtrtnne az# a*itl tart# *eg
tudn vdeni# s legal33 az e*3eri rendrsg 3eleavatk'zst!l se* kellene tartania. / k'7si3an
pedig van elg &egver. =gen# 'tt 3izt'nsg3an lehetne# *eg is tudn vdeni# ha kell# s azalatt
&elh(vhatn Wratht.
lUiage elengedte a ln e*lkeit# s 7sak 'nnan kezdve trlte ki# h'g kiszlltak az aut!3!l az
ttere*nl. / 7s!k'kra se* &'g e*lkezni.
/*i# *indent sszevetve ne* r'ssz d'l'g. / p'k'l3a8 TIl *esszire *ent# tIl g'rsan# s *a)dne*
vgzetess vlt a helzet. 5ikz3en 7s!k'lta s si*'gatta# az a zIgs a test3en hang's sik'll
ersdtt. K2lnsen akk'r# a*ik'r a ln *eg&'gta a kezt# s a l3a kz tette.
<al6 nzett &el 5ar zavartan. - 5i &'lik itt6 Rhage n'*'rultul rezte *agt# a*ik'r
3elenzetttgra n(lt sze*3e# s 3e&e)ezte az ag3an az e*lkek kitrlst. 5r sz*talan nnl
*egtette uganezt# de eddig *g egszer se* 'k'z'tt neki lelkiis*ereti pr'3l*t. 5arvel visz'nt
Ig rezte# *intha elvenne vala*it tle. 5egsrten a *agnsz&r)t. 5intha elruln.
Kezvel vgigsznt'tt a ha)n# htul *eg*ark'lta# s legsz(vese33en tvestl kitpte v'lna a &e)3l.
>z!val# ink33 kihagnd a va7s'rt# s vissza*ennl a laks'd3a6 Rend3en. ?in7s ki&'gs'* ellene.
?eke* is sz2ksge* van eg kis nugal'*ra.
J!# de... 'lan rzse* van# *intha vala*i *st kellene 7sinlnunk. Fgignzett *agn# s leseperte
ruh)r!l a &+7s'*!kat. "r# &igele*3e vve# h'g eleste*# *iutn kilpte* a hz3!l# s ah'g kinz
ez a sz'kna# )'33 lenne# ha ne* *utatk'znk a nilvn'ssg eltt. Qedig azt hitte*# *inden &2vet
leseperte* r!la. Fr)unk 7sak8 <'l van a tsk*6
-ehet# h'g a k'7si3an hagtad.
W ?e*... istene*8 W <irtelen *egll(thatatlanul re*egni kezdett# a lgzse &elg'rsult# &el2letess
vlt. / tekintete el3'rult. W <al# sa)nl'*... n... n ne* is tud'*... U a &en3e8
/z adrenalin *g *indig t'*3'lt a test3n. /z aga *egnug'd'tt ugan# de a teste tele v'lt
&lele**el.
W Jere ide8 W *'ndta Rhage# s *agh'z lelte. -
<add lel)elek (g eg ki7sit# a*(g *egnugsz'l8
<alkan sutt'g'tt neki# s kz3en g'nd'san vigz'tt# h'g a ln keze *indig ell legen# (g ne*
tallhatta *eg a kt trt a kar)a alatti &egvertart!3an# vala*int a kilen7 *illi*teres "errettt htul
az v3e dugva. Kz3en a stt3en a sze*e 3eren &2rkszte )'33ra a park't# 3alra pedig az ttere*
krnkt. Ktsg3eesetten szerette v'lna# ha vgre 3eszllhatnak a k'7si3a.
W /nnira zavar3an vag'k W sz!lalt *eg 5ar a *ellkash'z si*ulva. W <'sszI ide)e ne* v'lt
pnikr'ha*'*.
W ?e agg!d) *iatta8 W /*ik'r el*Ilt a re*egs# Rhage elhIz!d'tt. W 5en)2nk8
Ndasietett a JTN-h'z. >'kkal )'33an rezte *agt# *iutn 3eszlltak# se3essg3e tette a k'7sit# s
kigrd2ltek a park'l!3!l.
5ar kr2lnzett.
W .z &ur7sa. / tsk* itt sin7s. /kk'r 3izt'san 'tth'n hagta*. 5a elg &eledken vag'k.
<tradltaz 2lsen) s *egnzte a zse3eit. <lM istennek# legal33 a kul7s'* *egvan.
/ vr's3!l kivezet It g'rsan s ese*ntelen2l telt. /*ik'r *eglltak 5ar hza eltt# a ln
eln'*'tt eg s(tst# s az a)t!kilin7s &el nIlt. Rhage *eg&'gta a kar)t.
<add legek *'st Irie*3er# s hadd nissa* kineked n az a)t!t8
5ar el*'s'l'd'tt# s les2ttte a sze*t# *intha ne* lenne h'zzsz'kva# h'g valaki (g tri *agt
*iatta.
Rhage kiszllt. "eleszag'lt a leveg3e# a sze*vel s a &2lvel a sttsget vizsglgatta. >e**i.
>eh'l senki.
5egker2lte a k'7sit# kinit'tta a 7s'*agtart!t# s kivett 3elle eg nag sp'rttskt# *a)d *egint
*egllt eg pillanatra. 5inden 7sendes v'lt# *g rzken radar)ai is se* szleltek se**it./*ik'r
kinit'tta az a)t!t 5arnek# a ln *egpillant'tta a vlln l!g! tskt# s &elv'nta a sze*ldkt.
Rhage *egrzta a &e)t.
W ?e* azrt h'z'*# *intha itt akarn* tlteni az)szakt# vag iles*i. 9sak *'st vette*
szre# h'g a7s'*agtart! zr)a elr'*l'tt# s ne* akar'* kint hag
ni az aut!3an. "rki *eglthat)a.
istene*# *ennire utlt neki hazudni8 Fel&'rdult tle a g'*ra. >z! szerint.
5ar *egv'nta a vllt# s az a)t! &el indult.
"izt's vala*i nag'n &'nt's lehet 3enne.
=gen# anni &egver# a*i eg t(ze*eletes ir'dap2letet is kpes lett v'lna *egse**is(teni. 5gis Ig
rezte# tIl kevs ahh'z# h'g *eg tud)a vele vdeni a lnt.
5ar &ur7sn rezte *agt# a*ik'r kinit'tta a 3e)rati a)t!t# s 3e*ent. Rhage hagta# h'g
*inden sz'3n vgig*enve &elkap7s'l)a az sszes l*pt# h'g legzze az idegessgt# de *indvgig a
sark3an *aradt. 1s *ikz3en kvette# ellenrztt *inden a)t!t s a3lak't. 5ind 3e v'lt zrva. / hel
3izt'nsg'snak t+nt# legal33is a &ldszint.
Krsz vala*it enni6 krdezte a ln.
?e*# ksz# ne* vag'k hes.
1n se*.
5i van 'da&ent6
/... hl!sz'3*.
5eg*utat'd6 Rhage ellenrizni akarta a &els szintet is.
Taln *a)d ks33. Fagis# Ig rte*# tnleg ltni akar'd6 U... a &en3e. - 5egllt# s 7s(pre tett
kzzel a &r&ire nzett. Kszinte leszek veled. 5g s'ha ne* v'lt &r&i e33en a hz3an# s eg ki7sit
3er'zsds'dta*# *r a*i a hzigazdi szerepkrt illeti.
Rhage letette a &ldre a tskt. "r har7ra ksz v'lt# s idegei pattansig &esz2ltek# v'lt h'zz
energi)a# h'g el3eszlgessen vele. /z a tn# h'g *s &r&i *g ne* )rt a laks3an# 'lan
3'ld'gsggal tlttte el# h'g &2trszni lett v'lna kedve. . W >zerinte* nag'n is )!l 7sinl'd W
*'ndta neki. NdanIlt# *egsi*'gatta az ar7t a h2velku))val# s arra g'nd'lt# *it szeretne vele
tenni a hl!sz'33an.
/ teste az'nnal *eg3'ldult# az a &ur7sa 3els gs &ellng'lt a gerin7e *entn.
.rvel knszer(tette *agt# h'g elhIzza a kezt.
Tele&'nln'* kell eget. ?e* 3n'd# ha &el*egek az e*eletre6
?e*# deh'g. 1n *a)d... itt vr'k.
?e* tart s'kig.
.lindult &el a hl!sz'33a# s Itkz3en elvette tele&'n)t a zse33l. /z tk'z'tt ksz2lknek
*egrepedt a k2lse)e# 3iz'nra a*ik'r az egik alantas 'ldal3a rIgta. Pe szeren7sre *g *+kdtt.
Wrathnak 7sak a hangp'st)a )elentkezett 3e. Rhage hag'tt ra)ta eg rvid 2zenetet# s i*dk'z'tt#
h'g ha*ar visszah(v)a.
J'rsan kr2lnzett a &els szinten is# s le*ent. 5ar a kanapn 2lt# l3t *aga al hIzta.
?a# *it nz2nk6 krdezte Rhage a lnt!l# s *egint kr2lnzett. 5egnzte az a3lak'kat s az
a)t!kat# ne* lt-e *gtt2k halvn ar7'kat.
W 5irt nzegetsz Ig kr3e e33en a sz'33an# *intha stt sikt'r lenne6
W >a)nl'*. R'ssz sz'ks.
W ?e* se**i kat'nai egsg3en lehettl81s te *it akarsz nzni6 W Nda*ent a p'l7h'z# a*in a PFP-k
s'rak'ztak.
W Flassz te8 /ddig tltz*. Felveszek vala*i... .lpirult. Kszintn sz!lva vala*i
knel*ese33et# a*in nin7senek &+7s'*!k.
Rhage lent *aradt# h'g vigzz'n a 3izt'nsgra# a*(g 5ar &ent a hl!sz'33an tltztt. /*ik'r
a ln vissza*ent# *g *indig a knvesp'l7 &el grnedve llt.
9sak eg pillantst vetett a PFP-g+) re*nre# s az'nnal tudta# h'g 3a)3an van. >'k v'lt a
k2l&ldi 7(*# s v'lt nhn igazi araerikai is. .g pr rgi klasszikus# *int a Flvente randevI# s a
9asa-n'*'-r[iltRJ3lan7a.
Pe se**i >a* Rai*i vag R'ger 9'r*an. Taln 5ar *g s'se* hall'tt a J'n'sz 5't&-s'r'zatr!l6
Fr)unk 7sak# taln van re*n. KihIz'tt eg t'k't. ?'s&eratu# .ine >*ph'nie des Jrauens. .g
E@@2-es klasz-szikus n*et v*p(r&il*.
W Talltl vala*it6 W krdezte 5ar.
W =gen. W <tranzett r a vlla &elett.
$... =stene*f / ln a szerele*hez ltztt# legal33is Rhage (g rzkelte. Flanelpizsa*a als!t
viselt# a*elen 7sillag'k s h'ldak v'ltak# &el2l eg kis &ehr p!l!t# l3n pedig antil'p*a*uszt.
5ar *eg&'gta a p!l!)a al)t# s *egpr!3lta ki7sit le))e33 hIzni.
.lszr arra g'nd'lta*# &elveszek eg &ar*ert# de &radt vag'k# s ezt sz'kta* viselni# ha
le&eksze*... vagis# ha pihenek. >e**i eOtrt# 7sak ilen egszer+t.
Tetszel 3enne *'ndta halkan Rhage. Knel*esnek t+nik./z Grdg3e is8 .nnival!nak t+nt8
5iutn elind(t'tta a &il*et# a kanap *ell tette a sp'rttskt# s le2lt a *sik vgre# *int ah'l
5ar 2lt. KinI)t!z'tt# s a ln kedvrt pr!3lt Ig tenni# *intha ne* )rnnak vitustn7't az
idegei. Fal!)3an az'n3an *inden idegszla pattansig &esz2lt az idegessgtl K(v2lrl 'lan
*'zdulatlannak t+nt# *int eg ksz'3'r# kz3en pedig azt vrta# a*elik per73en 7sapnak le r)uk
az alantas'k Fesz2lten &igelte a tele&'n)t is# *ik'r h(v)a vissza Wrath# uganakk'r legsz(vese33en
vgig7s!k'lta v'lna a ln 7'*3)nak 3els
'ldalt.
Felteheted a l3ad a d'hnz!asztalra# ha akar'd
6 *'ndta neki 5ar.
Ksz# ne*. (g )!. -ekap7s'lta az ))eli l*pta 3al 'ldaln# s re*lte# (g a ln ha*ar'san
elalszik./kk'r legal33 &elkelhetne# s )rklhatna a laks3an#
sze**el tudn tartani a k2ls rszt is# anlk2l# h'g&elizgatn vele.
Tizent per77el a &il* kezdete utn 5ar *egsz!lalt. ?e haragud)# de azt hisze*# el &'g'k
aludni.Rhage rpillant'tt. Gsszeg*3ldve &ek2dt# a ha)a sztter2lt a vlln. / 3re rag'g'tt# s
eg ki7sit kipirult a tv vill!dz! &n3en. >ze*h)a elnehz2lten7suk!d'tt le.
(g nzne ki reggel# a*ik'r &el3red# g'nd'lta.
?e zavartasd *agad8 1n *g &enn *arad'k egki7sit# ha ne* g'nd.
5ar *agra hIz'tt tb vilg's kr*sz(n+ takar!t.
J!# persze. Pe# <al...Fr)8 >z!l(tanl a... *sik neve*en6Nk. 5i az6
Rhage.
5ar &elv'nta a sze*ldkt.
Rhage6
=gen.
J!l van. .z vala*i 3e7env6 Rhage lehunta a sze*t.
Y =gen.
?'s akk'r# Rhage... Kszn* a *a estt. <'g
'lan rugal*as v'ltl./ &r&i *ag3an kr'*k'd'tt# s arra g'nd'lt# ink33 azt rde*eln# h'g p'&'n
vg)a# ahelett# h'g hls neki. 5a)dne* *eghalt *iatta# s *'st az alantas'k 7lp'nt)v vlt. <a
pedig 7sak a &elt is se)ten annak# a*it vele akar tenni# 3ezrk!zna elle a &2rdsz'33a.
1s ne* 3a)# ne agg!d)8
5irt6
Tud'd# h'g 7sak 3art'k leg2nk.
"art'k6
5ar &esz2lten &elnevetett
9sak ne* szeretn*# h'g azt g'nd'ld# &lrertette* azt a 7s!k't# a*ik'r &elvettl a hz eltt.
Tud'*# h'g ne* 'lan v'lt... tud'd. >z!val# ne agg!d)# ne* tpll'k ha*is illIzi!kat.
5i3l g'nd'l'd# h'g esetleg ettl tart'k6
/ kanap *sik vgn 2lsz# s 'lan *erev vag# *int eg sz'3'r. 5intha att!l &lnl# h'g rd
vete* *aga*.
Rhage vala*i za)t hall'tt kintrl# s az'nnal az a3lak &el &'rdult. 9sak eg &alevelet &I)t az 2vegnek
a szl.
?e* akarta*# h'g &eszlezve rezd *agad&'ltatta 5ar. 9sak azt szerette* v'lna# ha...
tud'd# ha 3izt's(talak arr!l# h'g se**it ne* rtette* &lre.
W 5ar# n ne* is tud'*# *it *'nd)ak. W 5ert az igazsg *egr*(ten# s *r (g is eleget
hazud'tt.
W ?e is *'nd) se**it8 -ehet# h'g &el se* kellett v'lna h'zn'* ezt a t*t. Sg rte*# nag'n
r2lk# h'g itt vag. 5int eg 3art. 1s az aut!zs a k'7siddal nag'n )! v'lt. >zeretek nha 7sak Ig
el*enni valah'v. ?e* is kell t33 tled# szintn. ?ag'n )! 3art vag.
Rhage *len 3esz(vta a levegt. Felntt lete s'rn *g s'ha egetlen n se* tart'tta t a
3art)nak. 1s *g senki ne* r2lt annak# h'g a szeOen k(v2l *st is 9sinlhat vele.
/z si nelven azt sutt'gta.
?e* tall'k szavakat# kedvese*# *ert egetlen kie)tett szava* se* *lt! arra# h'g *eghalld.
5ilen nelv ez6
/z ananelve*. >z2letse*k'r ezt tanulta*.
5r &lreha)t'tta a &e)t# s Ig nzett r.W 5a)dne* 'lan# *int a &ran7ia# de ne* tel)esen.
Fan 3enne vala*i szlv's 3e2ts is. 5agar vag vala*i has'nl!6
Rhage 3!lint'tt.
W =gen# gak'rlatilag az.
W 1s *it *'ndtl6
W /zt# h'g szeretek itt lenni veled.5ar el*'s'l'd'tt# s letette a &e)t.
5ihelt Rhage *eg3iz'n's'd'tt r!la# h'g elaludt# kinit'tta a tskt# s *g egszer ellenrizte#
h'g a &egverek *eg vannak-e tltve. /ztn vgig*ent a hz'n# s lekap7s'lt *inden l*pt. /*ik'r
k'r'*stt lett# a sze*e alkal*azk'd'tt a &n hinh'z# s az rzkei *g )'33an ki&in'*ultak#
Ltvizsglta a hz *gtti erdt# s a )'33ra es &2ves *ezt. /ztn a tv'l3an a tant# s az ut7t
a hz eltt.
<allgat!z'tt# *inden llat lptt rzkelte# hall'tta a szelet# ah'g a pa)ta &adeszki kztt s2v(t.
/*ik'r kint le7skkent a h*rsklet# a hz apr! neszeit# re7segst ellenrizte. Tallgatta# ne*
lehet-e esetleg eg 3etrs za)a. >z'3r!l-sz'3ra )rt# *(g vg2l 'lan ideges ne* lett# h'g &el
tud'tt v'lna r'33anni.
5egnzte a *'3il)t. "e v'lt kap7s'lva# s a 7sengs aktivlva. 1s trer is v'lt.
?ag't kr'*k'd'tt# s I)ra *szklni kezdett.
/ &il*nek idkz3en vge lett. S)ra elind(t'tta# arra az esetre# ha 5ar esetleg &el3redne# s
*egkrdezn# *irt van *g *indig &ent. /ztn *egint tvizsglta a &ldszintet.
/*ik'r visszart a nappali3a# *egdrzslte a sze*ldkt# s rezte# h'g vere)tkezik a h'*l'ka.
/ hz3an *elege33 v'lt# *int a*ihez h'zz v'lt sz'kva# de az is lehet# h'g 7sak tIl ideges. "r*i is
v'lt az 'ka# *elege v'lt# ezrt levette a dzseki)t# *a)d 3etette a tele&'n)t s a &egvereket a
sp'rttsk3a.
5ikz3en &elt+rte az ingu))t# 'dallt a ln &el# s &igelte egenletes lgzst. Nlan apr! v'lt
'tt a kanapn &ekve# s *'st# h'g ers# sz2rke# har7's sze*e a sze*h)a *gtt pihent eltakarva#
*g kise33nek t+nt. Rhage le2lt *ell# s !vat'san arr33 t'lta# h'g az egik kar)3an tarthassa a
&e)t.
/ &r&i hatal*as teste *ellett nag'n trkennek ltsz'tt#5ar *egrezzent# s &elnzett.
- Rhage6
W /lud) 7sak8 W sutt'gta neki# *a)d eg ki7sit *agh'z lelte. W 9sak engedd *eg# h'g (g
tartsalak8.nnit szeretnk# t33et ne*.
"rn rezte a s!ha)t. -ehunta a sze*t# a*ik'r a ln tkar'lta a derekt# s kezt elre)tette a
7s(p)e *ellett.9send v'lt.
5inden 7sendes. / hz3an. 1s 'dakint is.
/z a gerekes Gtlet )ut'tt az esz3e# h'g &el3reszti# 7sak h'g *g egszer rezhesse# ah'g
h'zzsi*ul s tleli,.
.helett ink33 a lgzsre k'n7entrlt# s *egpr!3lta a sa)t)t is h'zzigaz(tani. Nlan... 3ks
v'lt.
1s 7sendes.
2$. &e)ezet
J'hn 5atthe0 3e&e)ezte a *unkt 5'e tter*3en# ah'l kiseg(t pin7rknt d'lg'z'tt. ?ag'n
agg!d'tt 5ar *iatt. / ln kihagta a 7s2trtki *+szak't a seglv'nal'n# a*i rendk(v2l sz'katlan
v'lt tle. Re*lte# *a taln 3ent lesz. Fl eget *utat'tt az !ra# vagis *r 7sak har*in7 per7 v'lt
htra a *unkaide)3l# (g 3izt'san 'tt &'g)a rni. Feltve# h'g egltaln 3e*ent d'lg'zni.
>ietett# ah'g 7sak tud'tt# (g ne* egszen t(z per7 alatt *egtette a hatsar'kni tv'lsg't a
laksig. / haza&el It ne* v'lt e*l(tsre *lt!# a hzt*3 visz'nt *indig tart'gat'tt vala*i
sz!rak'ztat! *eglepetst. /*ik'r 'dart a &3e)rath'z# hall'tta# h'g nhn &r&i vitatk'zik.
<ang)uk'n rezhet v'lt a rszegek )ellegzetes 3eszdst(lusa# srtegetseik lazk# sz(nesek s
kvetkezetlenek v'ltak. .g *sik laks3an a d23rg zene alatt eg n kia3lt vala*it# s a d2hs
&r&ihang3!l# aki vlasz'lt neki# J'hn arra kvetkeztetett# h'g a &r&inl &egver van.
J'hn vgigsietett az el7sarn'k'n# &elszaladt a 7s'r3a lp7skn# s *iutn 3e*ent a laks3a# eg
g'rs kz*'zdulattal kul7sra zrta a 3e)rati a)t!t.
/ hel ki7si v'lt# s val!sz(n+leg alig t ve v'lt htra a le3'ntsig. / padl!t &lig lin!leu*# &lig
szneg 3'r(t'tta# a*elek anagaikat tekintve *r-*r&el7serldtek. / lin!leu* 'l *rtk3en
kir!)t's'd'tt# h'g szinte 3'lh'snak lehetett nzni# a szneg pedig Ig *egke*nedett# h'g
kzel(tett a &apadl! szilrdsgh'z. /z a3lak'k h'*l'sak v'ltak a pisz'kt!l# a*i ne* v'lt htrn#
*ivel (g ne* v'lt sz2ksg &2ggnre. / zuhan *+kdtt# s a *'sd!kagl! is# a k'nhai *'s'gat!
az'n3an az!ta el v'lt dugulva# a*i!ta 3ekltztt. Rge33en *egpr!3lta *eg)av(tani vala*i
le&'l!tiszt(t! seg(tsgvel# de a*ik'r ne* )rt sikerrel# Ig dnttt# ink33 ne* nz 3ele a 7svek3e.
?e* akarta tudni# *i *ent le ra)ta# a*i (g elt*(tette## m6
5int *inden pnteken# a*ik'r hazart# kinit'tta az a3lak't# s tnzett az ut7a tIl'ldalra. / -elki
>eglsz'lglat ir'dinak a3lakai3an &n ltsz'tt# 5ar visz'nt ne* 2lt az (r!asztala *gtt# ah'l
sz'k'tt.
J'hn elk'*'rult. -ehet# h'g ne* rezte )!l *agt Fal!3an nag'n ki*er2ltnek t+nt# a*ik'r a *inap
el*ent a hzh'z.
<'lnap *a)d *egint el*eg h'zz# s *egnzi# *i a 3a)a.
=stene*# annira r2lt# h'g vgre sszeszedte a 3t'rsgt# s *egsz!l(t'tta. /nnira kedves ln
v'lt# s az let3en *g kedvese33# *int a tele&'n3an. 1s is*erte a )el3eszdet8 <t *i ez# ha ne* a
vgzet6
Nda*ent a h+thz. -ee*elte r!la a zsin!rt# a*el-lel zrva tart'tta az a)ta)t. ?g hatdara3's
van(liatur*iO v'lt 3enne. Kivett kt d'3'zzal# aztn visszatette a zsin!rt a helre. Sg g'nd'lta# az
egsz hzt*33en 7sak az laks3an nin7senek 3'garak# s itt is 7sak azrt# *ert ne* tart'tt
'tth'n rendes ennival!t. .gszer+en ne* tud'tt *ege*szteni *s&a)ta telt./z ttere* zsI&'lsig
tele v'lt. / &alnak t*aszt'tta a htt4 *'stanra *r nag'n &)t a vlla a s'k grne-dstl.
Uvat'san kiitta az els d'3'z tartal*t# s kz3en szintn re*nkedett 3enne# h'g a g'*ra *a
este *inden g'nd nlk2l kpes lesz 3e&'gadni a tpllk't. Felvette az =z'* s Fitness *agazin
legI)a33 sz*t# a*it *r ktszer el'lvas'tt.
/ 7(*lappal kezdte. .g le3arnult# 7supa iz'* &r&i p!z'lt ra)ta# 7sak Ig dagadt a 3i7epsze#
tri7epsze# *elliz*a s hasiz*a. 1s h'g *g )'33an kie*el)k &r&ias kinzett# eg gnr+#
lnksrga 3ikinis n &'n!d'tt r 'ldalr!l# *int eg k(g!.
J'hn vek !ta 'lvas'tt a testp(tkrl# s h!nap'kig takark'sk'd'tt# h'g vehessen eg kise33&a)ta
sIlz!-kszletet. / ht hat nap)n edzett vele# de eddig egltaln ne* ltsz'tt ra)ta az ered*n.
5indeg v'lt# *ilen ke*nen 7sinlta# *ennire ktsg3eesetten pr!3lta &iziku*t *egers(teni#
eg deka iz*'t ne* tud'tt *agra szedni.
/ pr'3l*a egik 'ka az tkezse v'lt. Kizr!lag ezt a van(liatur*iO't tudta el&'gasztani anlk2l#
h'g r'sszul lett v'lna# a33an pedig ne* v'lt tI( s'k kal!ria. / 3a) visz'nt ne*7sak az tkezsvel
&2ggtt ssze. Jenetikailag se* v'lt szeren7ss. <usz'nhr'* vesen szzhetven 7entis *agassgh'z
*indssze negvenhat kil!t n'*'tt. ?e* kellett 3'r'tvlk'znia# *ert seh'l ne* v'lt szr a testn. 1s
*g erek7i!t se* tapasztalt *agn s'ha.
Fr&iatlan v'lt. Jenge. 1s a legr'ssza33 az egsz3en# h'g ne* vlt'z'tt. /z ut!33i t(z v3en
ugan(g nzett ki.
/ k2lse)e *iatt rzett szgen elkeser(tette# ki*er(tette# s kisz(vta az energi)t. Feladta a
re*nt# h'g valaha is igazi &r&i lesz 3elle. / val!sg el&'gadsa k'ravnn tette. ?ag'n regnek
rezte *agt# *intha a &e)e ne* a *eg&elel testhez tart'zna.
Fala*i azrt krp!t'lta. =*d'tt aludni. /z l*ai3an# a*ik'r n*agt ltta har7'lni# ers v'lt... s
igazi &r&i. 1)szaknknt# a*(g 7sukva v'lt a sze*e# &lel*etes v'lt trrel a kez3en# eg &lel*etes
gilk's# aki ne*es 2g *iatt tette azt# a*it tett. 1s ne* v'lt eged2l. .g 7sapat h'zz has'nl!
&r&ivel d'lg'z'tt eg2tt# har7's'k# testvrek# akik a s(rig h+sgesek v'ltak.
Ll*ai3an nkkel szeretkezett# gnr+ nkkel# akik &ur7sa hang'kat adtak ki# a*ik'r 3ehat'lt a
test2k3e. ?ha t33en is v'ltak# pedig ke*nen *agv tette ket# *ert (g szerettk# s is (g
akarta. >zereti *eg*ark'ltk a htt# kr*2k a hIs3a v)t# a*ik'r *egrzk!dtak# s szles 7s(p)e
alatt v'nagl't-tak. Pi7ssges kiltssal is ellvezett# teste sszehIz!d'tt# s &'rr!# nedves
test2k3e# a*it &ela)nl'ttak neki# kilvellte *ag3!l a *ag)t. /z lvezet utn *egd33ent
perverzi!knt a vr2ket itta# s k is az vt# s a vad r2let vrss vlt'ztatta a &ehr lepedt.
Fg2l# *iutn a sz2ksgleteiket kielg(tettk# s vget rt a t'*3'ls *eg az r2let# gengden
*agh'z lelte ket# k pedig i*dattal nztk. "ke s har*!nia ksznttt r)uk# a*i 3'ld'gsggal
tlttte el. >a)n's reggel *indig &el3redt. / val! let3en senkit ne* tud'tt legzni vag
*egvdeni. =len test&elp(tssel ne*. 1s *g s'ha ne* 7s!k'lt *eg nt. 5g ne* v'lt r lehetsge.
/z ellenkez ne* kt&lekppen reaglt r. /z idse33ek ge
rekkent kezeltk# a &iatala33ak pedig kereszt2lnztek ra)ta. 5indkett &)t. /z el33i azrt# *ert
*egers(tettk azt a hitt# h'g genge# az ut!33i pedig azrt# *ert elvett tle *inden re*nt# h'g
valaha is tall valakit# akirl g'nd'sk'dhat
.zrt szeretett v'lna eg nt. <atal*as vg lt 3enne# h'g vdel*ezzen# !v)'n valakit# 3r tudta#
ne* s'k esle van r.
K2ln3en is# a*elik n talln t v'nz!nak6 Nlan kis vzna8 / &ar*er l!g'tt ra)ta# a p!l!)a elllt a
testtl# &leg a 3'rdi s a 7s(p)e kzti# 3e&el h'rpad! rszen. / l3a akk'ra v'lt# *int eg t(zves
&iI.
J'hn rezte# h'g a 7sal!d'ttsg egre ersdik 3enne# de ne* tudta# *irt hIzta &el ezen *agt.
/33an 3izt's v'lt# h'g a nket szerette. 5eg akarta rinteni ket# *ert 'lan &in'* v'lt a 3r2k# s
'lan )! az illatuk. Pe *g s'ha ne* rzett ne*i vgat# *g akk'r se*# a*ik'r az )szaka kzepn
&el3redt az l*3!l. .g igazi 7sdt*eg v'lt. Falah'l *egrekedt a &r&iak s a nk kztt. >e egik
ne* v'lt# se *sik. .g her-*a&r'dita a sz2ksges k2ls )egek nlk2l.
.g d'l'g3an az'n3an 3izt's v'lt, hatr'z'ttan ne* a &r&iakh'z v'nz!d'tt. .legen pr!3lk'ztak
*r nla az vek s'rn. F'lt# aki pnzt vag k3(t!szert a)nl'tt neki# de 'lan is akadt# aki
*eg&enegette# ha ne* elg(ti ki 'rlisan a *'sd!3an vag a k'7si)3an# Falah'g *indig siker2lt
el*enek2lnie.
?'s# *indig# egszen a *Ilt tlig. Janur3an eg &r&i piszt'lt szegezett a &e)hez# az p2let
lp7shz3an# ah'l ezeltt lak'tt.
/z eset utn az'nnal elkltztt# s 3eszerzett eg &egvert# a*it *indig *agnl tart'tt.n. 1s
akk'r h(vta &el a lelki seglsz'lglat't.
T(z h!nap telt el az!ta# de *g *indig ne* 3(rta elviselni a 3rhez r &ar*ernadrg't. <a
*egengedhette v'lna *agnak# legsz(vese33en *ind a ng nadrg)t kid'3ta v'lna. .helett elgette
azt# a*i akk'r v'lt ra)ta# s 'nnant!l kezdve )gerals!t kezdett h'rdani a &ar*er al. 5g nr'n is.
>z!val# ne*# egltaln ne* a &r&iakat szerette8 Taln e*iatt rezte azt a nk irnt# a*it rzett.
Tudta# *ilen rzs kisz'lgltat'tt 7lp'ntnak lenni# a*ik'r valaki erse33 el akar venni tle vala*it.
?e* *intha valakihez e*iatt az l*n *iatt akart v'lna ktdni. ?e* szndk'z'tt senkivel
*eg'sztani azt# a*i a33an a lp7shz3an trtnt. .l se* tudta kpzelni# h'g valakinek is el*esl)e.
Pe *i lesz# ha eg n *egkrdezi# v'lt-e *r valakivel6 ?e* tudta# h'gan &elelne r.
Falaki hang'san dr*3lni kezdett az a)t!n. J'hn hirtelen &el2k# s a piszt'lrt nIlt# a*it a
prn)a alatt tart'tt. .g *'zdulattal ki3izt's(t'tta. 5egint dr*3ltek.
/z a)t!ra irn(tva a &egvert arra vrt# h'g a lt'gat! nekilend2l az a)t!nak# s 3etri a ke*n
&t.
- J'hn6 W sz!lalt eg *l# hatr'z'tt &r&ihang. -J'hn# tud'*# h'g 'tt vag 3ent. / neve*
T'hr*ent. Kt nappal ezeltt tallk'ztunk.
J'hn a h'*l'kt rn7'lta# aztn *egv'nagl'tt# a*ik'r a halntk3a hirtelen &)dal'* has(t'tt# s
*intha valaki kinit'tt v'lna tb kaput az ag3an# hirtelen visszae*lkezett arra# h'g le*entek
valah'v a &ld al# s tallk'ztak eg 3rruhs &r&ivel. 5ar s "ella is 'tt v'lt./*ik'r *inden
visszatrt az e*lkezet3e# vala*i *le33en is &elkavarta. Fala*i az l*ai3!l# vala*i si...
/zrt )tte*# h'g 3eszl)ek veled. "eengednl6
Fegverrel a kez3en 'da*ent az a)t!h'z# s kinit'tta# de a 3izt'nsgi ln7't ne* akaszt'tta ki.
Fel)e33 e*elte a tekintett# aztn *g &el)e33# a*ire vgre a &r&i tengerkk sze*3e nzett. .g
sz! )ut'tt esz3e# 3r ne* tudta *irt.
Testvr.
W 5egtennd# h'g visszateszed a 3izt'nsgi zrat a
piszt'lra# &ia*6
J'hn *egrzta a &e)t# *ikz3en az ag3an kavarg! &ur7sa e*lkek s az eltte ll! &r&i len+gz
ltvna kzt rldtt. .g hall's alak 3rruh3an.
J!l van# de akk'r vigzz# h'v irn(t'd8 Sgt+nik# ne* nag'n rtesz h'zz# n pedig ne*
akar'**aga*nak azt a kelle*etlensget# h'g 3el* &Ir!d)'n
eg g'l!. - / &r&i a ln7ra nzett. W "eengedsz6
Kt a)t!val arr33 a kia3ls &elhang's'd'tt# s vg2l 2veg7sr*pls vetett neki vget.
W Ugan *r# &ia*# 'da3ent s'kkal nug'dta33antudnnk 3eszlgetni8
J'hn *len a lelk3e nzett# azt kereste# sztnei rzkelnek-e vala*i veszlt. ?e* tallt se**it#
annak ellenre# h'g a &r&i hatal*as v'lt# &lel*etes# s *inden 3iz'nnal &egvere is v'lt. "r*elik
h'zz has'nl! &iI hallra r*2lt v'lna tle.
J'hn kiakaszt'tta a ln7't# *a)d a piszt'lt leengedve htralpett.
/ &r&i 3e*ent# 3e7sukta *aga *gtt az a)t!t.
.*lkszel# h'g tallk'ztunk# uge6
J'hn 3!lint'tt# *ikz3en az'n tprengett# *irt 'lan hirtelen trtek vissza az e*lkei. 1s *irt
k(srte a k(nz! &e)&)s6
- /rra is e*lkszel# *irl 3eszlgett2nk6 <'g *i
len kpzst a)nl'tta* &el6
J'hn visszatette a 3izt'nsgi zrat a &egverre. 5inden esz3e )ut'tt. / k(vn7sisg# a*it akk'r
rzett# vala*int eg heves s!vrgs.
- >z!val# lenne kedved 7satlak'zni h'zznk# s vel2nk d'lg'zni6 5g *ieltt azt *'nd'd# ne*
vagelg nagter*et+# azt &elele*# s'k ilen testalkatI &iIt
is*erek. Fan eg 7s'p'rtunk# a*elnek a tag)ai *indekk'rk# *int te.
J'hn## t'v33ra is sze**el tartva az idegent# a hts! zse33e tette a piszt'lt# s 'da*ent az
gh'z. F'g'tt eg )egzett*3t *eg eg g'l!st'llat# s &el(rta.
- ?in7s pnze*.
Nda&'rd(t'tta a &r&ihez a pap(rt# aki el'lvasta a szavakat.
- .*iatt ne* kell agg!dn'd8 J'hn azt (rta.
- Peh'gne*. - 5eg&'rd(t'tta a )egzett*3t.
- 1n irn(t'* azt a helet# s sz2ksge* van valakire# aki seg(t az ad*inisztr7i!3an.
-ed'lg'zhatnd atan(ts kltsgeit. 1rtesz vala*it a sz*(t!gpekhez6
J'hn *egrzta a &e)t# s Ig rezte *agt# *int eg idi!ta. 9sak ahh'z rtett# h'g kell leszedni s
el*'s'gatni a piszk's tnr'kat *eg p'harakat. .nnek a &r&inak visz'nt ne* pin7rsegdre v'lt
sz2ksge.
- Fan eg testvre*# aki Ig is*eri a sz*(t!gpeket# *int a tenert# *a)d *egtan(t)a neked.
- .l*'s'l'd'tt. P'lg'zni &'gsz s tanulni. <t ne* hanzik )!l6 1s *r 3eszlte* a &ele**el. ?ag'n
r2lne# ha nlunk laknl# a*(g isk'l3a )rsz.
J'hn les2ttte a sze*t. Kezdett 3izal*atlann vlni. .z az egsz t33 sze*p'nt3!l is *entvet
)elentett sz*ra# de *i 'ka lehet ennek a &r&i arra# h'g *eg*entse6
Tudni szeretnd# *irt 7sinl'* ezt6
/*ik'r J'hn 3!lint'tt# a &r&i levette a ka3t)t# s kig'*3'lta az inge nhn &els g'*3)t.
>zthIzta a ruhadara3't a *ellkasn# s *eg*utatta a 3al *elliz*t.
J'hn sze*e a &eltrul! kr alakI hegre szegezdtt.
/ sa)t se3helre tette a kezt# s rezte# h'g vere)tk lepi el a h'*l'kt. /z a &ur7sa rzse
t*adt# h'g vala*i nag'n )elents d'l'g a helre kattant.
Te is kz2l2nk val! vag# &ia*.=de)e# h'ghazatr) a 7sald'dh'z8
J'hnnak ne* kap'tt levegt# s eg g'nd'lat &'gal*az!d'tt *eg a &e)3en, vgre tart'z'* valah'v#
.kk'r az'n3an a val!sg *agh'z tr(tette# s kiszippant'tt a lelk3l *inden r*t.
?e* sz'ktak vele 7s'dk trtnni. / szerenose azeltt elhagta# h'g &el&edezte v'lna# h'g neki
'lan is van. Pe az is lehet# h'g egszer+en 7sak *indig elker2lte. "rh'g llt is a helzet# ez a
3rruhs &r&i# aki a se**i3l )elent *eg# s *enek2lst a)nl'tt neki e33l a n'*'rIsg3!l#
a*el3en lt# tIl szp v'lt# h'g igaz legen.
T33 idre van sz2ksged#'gtg'nd'ld az
a)nlat'*at6
J'hn *egrzta a &e)t# s htralpett# *a)d &el(rt vala*it a &2zet3e.
=tt akar'k *aradni
/ &r&i a h'*l'kt rn7'lta# a*ik'r el'lvasta a szavakat.
- =de &igel)# &ia*8 Feszles szakasz3a rkezett az
leted.
/ &ran73a8 "eengedte ezt a &i7k!t a laks3a# pedig tudta# h'g senki ne* sietne a seg(tsgre# ha
kia3lni kezdene. / &egvert kereste.
W J!l van# )!l van# nug'd) *eg8 5eg*'nd'*# *i
=G>>>4 Tudsz &2t2lni6
J'hn 3!lint'tt.
mm^6 itt eg tele&'nsz*# a*in el tudsz rni. 9sak &2tl) 3ele a tele&'n3a# s n tudni &'g'*# h'g te
vag az. - / &r&i tnI)t'tt neki eg krtt. W /d'k neked nhn nap't. <(v)# ha *egg'nd'ltad
*agad8 <a ne* h(vsz# akk'r se agg!d)# ne* &'gsz e*lkezni se**ire8
J'hnnak &'gal*a se* v'lt# *it akart )elenteni ez a *eg)egzs# ezrt 7sak *ereven nzte a &ekete
tintval (rt sz*'kat a pap(r'n. "eleveszett a lehetsgek s a val!sz(n+tlen ese*nek
*eg&'nt'ls3a# s a*ik'r is*t &elpillant'tt# a &r&i *r ne* v'lt seh'l.
?e* is hall'tta# h'g kin(lt s 3e7suk!d'tt a 3e)rati a)t!8


2E. &e)ezet
egsz teste gr7s3e rndult# a*ik'r &elriadt az l*3!l.
5l# teli t'r'k3!l )v 'rd(ts rzta *eg a nappalit# *egtrve a ha)nal 3ks 7send)t. Felpattant#
de valaki visszalkte# s az 'ldalra esett .zutn az egsz kanap el*'zdult a &al *elll.
/ ha)nal k'rai &n3en *egpillant'tta Rhage tsk)t s ka3t)t.
R)tt# h'g a &r&i a kanap *g ugr'tt.
/ &2ggnk8 kilt'tta Rhage. <Izd 3e a&2ggnket8
/ hang)3!l rzd &)dal'*# &el2lkerekedett a ln tt'vzsn# s vgre 7selekedni kezdett.
Kr3eszaladt a sz'33an. .l&2ggnztt *inden a3lak't# a*(g az egetlen &n *r 7sak a
k'nhaa)t!3!l 3esz+rd napsugr v'lt.
/zt az a)t!t is8 kilt'tta elhal!an Rhage. 1s
azt is# a*i a *sik sz'33a vezet8
5ar ha*ar 3e7sukta *indkettt. Tel)esen stt lett# 7sak a tv nI)t'tt n*i vilg'ssg't.
/ &2rdsz'33an van a3lak6 krdezte rekedten.
W ?e*# nin7s. Pe *i a 3a)6 W Lt akart ha)'lni a kanap t*l)n# h'g 3enzzen *g.
W ?e gere a kzele*3e8 W *'ndta a &r&i el&')t'tt hang'n# aztn nag't kr'*k'd'tt.
W J!l vag6
W 9sak hadd... hadd tr)ek *aga*h'z8 >zeretn*#ha *'st *aga*ra hagnl8
5ar a tilts ellenre *egker2lte a kanapt. / halvn &n3en 7sak h'*l'san ltta a &r&i
hatal*as testnek krv'nalait.
W 5i a 3a)# Rhage6
W >e**i.
W ?a persze8 W =stene*# h'g utlta ezt a *a7s! szveget8 - / nap&n az# uge6 /llergis vag r#
Rhage &anarul &elnevetett. Wlg is lehet *'ndani. 5ar# ll) *eg 'tt8 ?e gere kzele338
. W 5irt ne6
W ?e* akar'*# h'g (g lss8
/ ln 'danIlt az ))eli l*ph'z# s &elkap7s'lta. .g szisszens hangz'tt &el a sz'33an.
/*ik'r a sze*e h'zzsz'k'tt a &nhez# ltta# h'g Rhage a htn &ekszik# egik kar)t az l3en
tart)a a hasa eltt# a *sikkal eltakar)a a sze*t. 9sIna gsi sr2ls ltsz'tt az alkar)n 'tt# ah'l
&el v'lt t+rve az ingu))a. /z ar7t &)dal'* t'rz(t'tta el# sz)a vi7s'r(t'tt# s kiltsz'ttak a...5ar
erei3en *eg&ag'tt a vr.
>ze*&'ga8
Kt h'sszI sze*&'g &'galt helet a &els &'gs'r3an.
>ze*&'ga v'lt8
"izt'san r*2lten levegrt kapk'dhat'tt# *ert a &r&i halkan *egsz!lalt.
5'ndta*# h'g ne nzz r*.
Jzus isten8 sutt'gta. 5'ndd# h'g ne* igazi8 Pe az.
<trlni kezdett# a*(g neki ne* 2tkztt a &alnak. >zentsges#.# isten8
5i... vag te6 krdezte &')t'tt hang'n.
?e* 3(r'* a nap&nt# &lel*etesen h'sszI sze*&'ga* van. ?ag levegt vett. 5ire tippelsz6
?e*... ez ne* lehet...
Rhage &elngtt# aztn *'zg'l!dni kezdett# *intha arr33 akarna *szni.
-ennl sz(ves lekap7s'lni azt a l*pt6 / retin*
pp *'st gett *eg# s sz2ksge* van eg kis idre#
h'g *egg!gul)'n.
5ar 'danIlt s lekap7s'lta# aztn hirtelen visszarnt'tta a kezt. Ltkar'lta *agt# Ig hallgatta a
rekedt hang't# ah'g a &r&i llegzetet vett.
/z id 7sak telt. Rhage ne* sz!lalt *eg. ?e* 2lt &el# s ne* vette ki nevetve a ha*is &'gs'rt. ?e*
*'ndta# h'g ?ap!le'n leg)'33 3art)a# vag Keresztel >zent Jn's# vag .lvis. ?e* viselkedett
Ig# *int eg r2lt.
Fisz'nt ne* is rep2lt &el a leveg3e# h'g *egharap)a. ?e* vlt'z'tt denevrr se*.
Us ugan *r8 g'nd'lta. .z ne* lehet k'*'l8
Kivve# h'g val!3an *s v'lt# *int a t33iek. /lap)3an vve egetlen &r&ihez se* has'nl(t'tt#
akivel eddig tallk'z'tt. 5i van# ha *gis...
Rhage halkan &elngtt. / tv &nnl ltsz'tt# h'g kidug)a az egik 7siz*)t a kanap *g2l.
5ar ne* rtette tel)esen# ki is val!)3an# de azt tudta# h'g 3r*i legen is# *'st szenved#
pedig ne* &'g)a hagni# h'g t'v33 szenved)en# ha van vala*i# a*it tehet rte. <'gan tudnk
seg(teni neked6 krdezte.Rhage ne* &elelt# *intha *eglepte v'lna a krds.
<'znl eg kis &aglalt't6 Pe ne di!sat# ha lehet.1s eg trlkzt.
/*ik'r 5ar visszatrt# ltta# h'g *egpr!3l)a 2ihelzet3e hIzni *agt.
<add *en)ek 'da *elld8 Rhage *eg*erevedett.
5r ne* &lsz tle*6
<a arra g'nd'lt# h'g a &r&i vag tvesz*kkel k2zd# vag v*p(r# val!sz(n+leg hallra kellett v'lna
r*2lnie.
.g gerta tIl nag &n lenne6 krdezte kitren. 5ert ne* lt'k se**it e33en a stt3en.
?e*# azt hisze*# ne*. ?e* &'glak 3ntani# 5ar# (gre*8
/ ln letette a &agit# *eggI)t'tt eg nag'33 &a)ta gertt# s 'dall(t'tta a kanap *elletti
asztalra. / pislk'l! &n3en *egltta Rhage testt. /z egik kar)a *g *indig a sze*e eltt
rnk'lt. 1s az az gs8 5r ne* t2krzdtt ar7n a &)dal'*# de sz)a *g *indig kiss nitva v'lt
/ sze*&'gnak 7sak a hege ltsz'tt ki.
Tud'*# h'g ne* &'gsz 3ntani sutt'gta 5ar#*ikz3en &elvette a &agis tlat. .ddig 3ven
lettv'lna r lehetsged.
/ kanapra trdelt# nekidlt a t*lnak# kikanalaz'tt eg adag &agit# s &el ha)'lva 'danI)t'tta.
=tt van. ?isd ki a szd8 Fan(lia (z+.
?e* arra kell# h'g *egege*. / hideg s a te)3en lv &ehr)e seg(t az gs g!g(ts3an.
.33en a testhelzet3en seh'g se* tudta elrni azgett kar)t# ezrt htr33 hIzta a kanapt a
&alt!l# s 'da2lt a &r&i *ell a &ldre. "elenIlt az u))aival a tl3a# s elsi*(t'tta a &agit az gett#
&elh!lag's'd'tt 3r&el2leten. Rhage *egrndult# s a*ik'r kivillant'tta a sze*&'gt# 5ar keze
*egllt a *'zdulat kzepn. ?e* lehet# h'g v*p(r8 ?e* lehet az8
W Pe igen# az vag'k W dr*gte Rhage# *intha
kitallta v'lna a g'nd'latt.
5arnek elllt a llegzete. W Tudsz 'lvasni a g'nd'latai*3an6
W ?e*# de lt'*# ah'g r* 3*ulsz# s el tud'* kpzelni# n h'g reznk a heled3en. ?zd# *i
7sak eg *sik &a) vagunk# enni az egsz. ?e* 7s'da3'garak# 7sak... *s'k.
Nk# g'nd'lta 5ar# s *g eg adag &agit kent az gsre. /kk'r &'glal)uk 7sak ssze a helzetet.
=tt van eg2tt eg v*p(rral# a szrn+sg )elkpvel. .g szzkilen7ven 7enti *agas# szzhar*in7
kil!s# &lel*etes lnnel# akinek 'lan a &'gs'ra# *int eg vrsz'*)as d'3er*annak.
=gaz lehet ez6 1s *irt hitt neki# a*ik'r azt *'ndta# h'g ne* &'g)a 3ntani6 "izt'san el*ent a
*aradk )!zan esze is.
Rhage *egknne332lten &elngtt.
.z hasznl. <l istennek8
/z igaz# h'g )elenleg tIlsg'san szenved ahh'z# h'g k'*'l &enegetst )elentsen sz*ra.
<etek3e &'g telni# *ire e33l az gsi sr2ls3l &elg!gul.
5ar *g egszer 3elenIlt a &aglalt3a# s eg I)a33 rteget kent a kar)ra. / har*adik alkal'*
utn kzele33 kellett ha)'lnia# h'g *egnzze# val!3an )!l lt)a ...a 3re Ig 3eitta a )eges &agit#
*intha 3alzsa* lenn# s a se3 lthat!an g!gult8 / sze*e lttra8 ## (g *r s'kkal )'33 *'ndta
Rhage halkan.
Kszn*.
-evette a kar)t a sze*e ell. / &l ar7a is s a naka is g vrs v'lt.
.zeket is 3eken)e*6 *utat'tt 5ar a *eggett
ter2letekre.
/ &r&i tit'kzat's kk sze*e &elnzett r. Tekintete !vat's v'lt# ah'g rpillant'tt.
=gen. <a ne* 3n'd.
Rhage &igelte# ah'g 3ele*rt)a a kezt# s kikanalaz eg I)a33 adag &aglalt't a tl3!l. 5ar keze
re*egett# a*ik'r &el nIlt# s 3ekente. .lszr az ar7t.
=stene*# *ilen dIs sze*pill)a van8 PIs s sttszke. "re pedig puha# 3r az eltelt )szaka alatt
kintt kiss a 3'r'st)a. Jnr+ az 'rra. ?(legenes. /z a)ka is tkletes. 1pp 'lan nag# h'g az
ar7n arn'snak t+n)k. >ttr!zsasz(n. /z als! ki7sit vastaga33.
5ar *g t33 &agit vett az u))ra# s I)a33 rteget kent az llra. /ztn le))e33 a nakra is.
Fgigsi*(t'tta azt a vastag iz'*r'st't# a*el a vllt!l haladt a tark!)ig.
/*ik'r *egrezte# h'g vala*i *egrinti a vllt# htranzett. / &r&i a ha)a vgt si*'gatta.
?ugtalansg lett Irr ra)ta# s *egrndult.
Rhage leengedte a kar)t# s ne* lepdtt *eg a visszautas(ts'n.
?e haragud)8 *'ndta halkan# s 3ehunta a sze*t.5ivel ne* v'lt# *it nznie# *g
intenz(ve33en rezte a ln si*'gat! u))ait a 3rn. ?ag'n kzel v'lt h'zz# 'lan kzel# h'g se**i
*st ne* rzett# 7sak az illatt. 5iutn az gsi se3 'k'zta &)dal'* 7skkent# a teste *s&a)ta
lz3an kezdett gni.
Kinit'tta a sze*t# de sze*h)t ne* e*elte *agasra. 9sak &igelt. 1s vgak'z'tt.
/*ik'r 5ar 3e&e)ezte a kenegetst# &lretette a tlat# s egenesen a sze*3e nzett.
W Ttelezz2k &el# h'g elhisze*# h'g... *s vag.5irt ne* haraptl *eg# a*ik'r lehetsged
n(lt r6J'nd'l'*# az a sze*&'g ne* 7sak d(sznek van a szd3an# uge6
Fesz2lt v'lt# s Ig t+nt# 3r*elik pillanat3an kpes lenne el*enek2lni# de ltsz'tt ra)ta# h'g ne*
engedi eluralk'dni *agn a &lel*et. >eg(tett ra)ta# a*ik'r a &r&inek sz2ksge v'lt r. /nnak
ellenre# h'g &lt tle.
=stene*# a 3t'rsga 7sak &'k'zta Rhage vgt8
/ sa)t &a)'* ni tag)ai3!l tpllk'z'*. .*3erek3l ne*.
5ar sze*e kitgult.
>'k h'zzd has'nl! van6
.lg s'k. Pe ne* anni# *int rge33en. Fadsznak rnk# h'g kiirtsk az egsz &a)t.
.rrl Rhage-nek az'nnal esz3e )ut'tt# h'g *essze van a &egvereitl. Kr2l3el2l t s
&l*ternire# plusz a kanap. 5egpr!3lt &elkelni# de a gengesgtl lassIak s k''rdinlatlan'k
v'ltak a *'zdulatai.
/z az tk'z'tt nap&n8 g'nd'lta. Kisz(v)a 3elle* az letet.
5it szeretnl6 krdezte 5ar.
/ tsk*at. =deh'znd# h'g itt legen kzel *ellette*# a l3a*nl6
5ar &elllt# s elt+nt a kanap *sik 'ldalnl. Rhage eg t'*pa pu&&anst hall'tt# *a)d 'lan hang't#
*intna 5ar a &ldn v'nsz'lna vala*it.>zentsges g# *i van 3enne6 5eg)elent a lt!ter3en.
.lengedte a tska a &2lt# *ire az kt&el hanatl'tt le.
Rhage nag'n re*lte# h'g ne* nzett 3ele.
Figel)# 5ar8... Fan eg kis g'nd. 6?ag nehezen &eltpszk'd'tt a &ldrl# s &el2lt.?e* s'k
esle v'lt annak# h'g az alantas'k *egt*ad)k a hzat. Kpesek v'ltak ugan ki*enni a nap&nre#
*gis ink33 )szaka d'lg'ztak# s a nappalt arra &'rd(t'ttk# h'g I)ra visszaner)k ere)2ket.
?apkz3en t33nire 7send3en v'ltak.
Pe *g Wrath se* h(vta vissza# s az este egszer Igis el)n.5ar k'*'l tekintettel nzett
vissza r.
W -e kell *enned a &ld al6 5ert tud'k eg heletsz*'dra a rgi *agtr'l! pin73en. /
k'nhn t lehet 'da le)utni. 5a)d a t'l!a)t! el ter(tek eg paplant./ &ran73a# van lent teta3lak.
/kk'r taln 3etakarhatnnk tged vala*ivel. Ntt s'kkal nag'33 3izt'nsg3an lennl.
Rhage hagta# h'g a &e)e htra3illen)en# s (g a *ennezetet 3*ulta.
=tt v'lt ez a n# aki &ele akk'ra# *int # 3eteg# s pp *'st sze*3es2lt a tnnel# h'g eg v*p(rral
van eg laks3an. 1s *indezek ellenre azzal van el&'glalva# h'g t *egvd)e8 Rhage6 Nda*ent
h'zz# s letrdelt *ell. -
>eg(thetek# h'g le)uss a...
Rhage *ieltt *egg'nd'lhatta v'lna *agt# hirtelen *eg&'gta a ln kezt# *eg7s!k'lta a tenert#
aztn a sz(vre tette.
/ levegt 3etlttte 5ar &lel*nek les# &2sts szaga# s sszekeveredett &in'*# ter*szetes
illatval. .zIttal az'n3an ne* hIz!d'tt el# s a &lel*e is lassan al33hag'tt.
?e* kell agg!dn'd8 *'ndta 5ar lgan.
?e* engedek le h'zzd senkit. "izt'nsg3an leszel.
/ p'k'l3a8 5ind)rt el'lvad8 >za3lszer+en 'lvad'zik a szavait!l.
Rhage *egkszr2lte a t'rkt.
Kszn*# de n *iattad agg!d'*. / *Ilt ))el *egt*adtak *inket a park3an. .lvesztetted a
tskdat#s nag'n Ig t+nik# h'g az ellensgei* szereztk *eg.
5ar *eg*erevedett. / &esz2ltsg vgigra*l'tt a kar)n# a tenern# s *ell3e vgta a &r&it.
/*ik'r *egrezte egre nvekv &lel*t# azt k(vnta# 3r7sak lenne vala*i *!d arra# h'g
elviselhesse helette a &)dal*at.
5ar *egrzta a &e)t.
W ?e* e*lksze* se**ilen t*adsra.
W 5ert elzrta* az e*lkeidet.
W 5it rtesz az alatt# h'g _elzrtadR6
Rhage 3elenIlt az ag3a# s kiengedte a tegnap ))eli trtnsek e*lkeit.
5arnek elllt a llegzete. >z)a el kapta a kezt# s nag'n g'rsan pisl'g'tt. Rhage tudta# ha*ar
*eg kell *agarznia. ?e* kell s'k id h'zz# h'g a ln sz-szerak)a a k'7kkat# s arra a
kvetkeztetsre )uss'n# h'g vrsz'*)as gilk's# aki ell *enek2lnie kell. 5ar# haza kellett tged
h'zn'*# h'g *eg tud)alak vdeni# a*(g h(rt ne* kap'k a testvrei*tl.
/*i *g *indig ne* rkezett *eg. <'g a &ene ege*eg8 W /z'k a &r&iak# akik *egt*adtak *inket#
ne* e*3erek# s nag'n )!k a33an# a*it 7sinlnak.
5ar *inden ke7ses *'zdulat't nlk2lzve ler'g'tt a &ldre# *ert a trde &el*'ndta a sz'lglat't.
/ sze*e elkerekedett# s ki&e)ezstelen2l *eredt a se**i3e# *ikz3en a &e)t rzta.
W Kettt *egltl kz2l2k *'ndta hallra vlthang'n. /z egiknek eltrted a nakt# a *sikat
pedig4
Rhage nag't kr'*k'd'tt.
W ?ag'n sa)nl'*# h'g 3elekeveredtl. 1s azt is#h'g *'st e*iatt veszl3en vag. /zt is
sa)nl'*#h'g elvette* az e*lkeidet...
5ar ke*n tekintettel r*eredt.
W ?e *erszeld I)ra *egtenni8
Rhage azt k(vnta# 3r7sak *eg(grhetn neki.
W ?e* &'g'*# 7sak akk'r# ha *usz) lesz# h'g *eg*entselek. 5'st *r s'kat tudsz r!la*# s ezrt
veszl3en vag.
5s e*lkeket is elvettl tle*6/ kzp'ntunk3an tallk'ztunk elszr. J'hnnal s "ellval )ttl.
.z *enni ide)e trtnt6
?hn nap)a. Fisszaadhat'* az'kat az e*lkeket is# ha akar'd.
Fr)unk 7sak eg per7et8 rn7'lta a h'*l'kt a ln. 5irt ne* vetted el *inden e*lke*et6
Tud'd# h'g egltaln ne e*lkezze* rd.
5intha ennek )'33an r2lt v'lna.
/karta*. Tegnap este. Fa7s'ra utn. 5ar el&'rd(t'tta a tekintett.
W /zrt ne* tetted# a*i a park3an trtnt6
W 1s *ert... W Jzus# *ilen *esszire akar *enni6

Tnleg *eg akar)a *'ndani neki# h'g rez irnta6?e*# ezt ne* teheti. >zegn ln *r (g is
elgg*eg van i)edve. /ligha *'st van itt az ide)e# h'g*egtud)a# eg v*p(r rzel*ileg elktelezte
*agt vele.W 5ert az a *agnsz&rd *egsrtse lett v'lna.
/ 7send3en# a*i kvetkezett# Rhage ltta# h'g a ln g'nd'lat3an I)ra tli az ese*neket# *inden
re)tett )elentsvel. /ztn *egrezte 3red vgnak illatt. 5'st e*lkezett vissza arra# a*ik'r
*eg7s!k'lta.
5ar hirtelen *egrndult# s elk'*'r'd'tt# az illat pedig elpr'lg'tt.
5ar# 'tt a park3an# a*ik'r tv'l tart'tta* *a
ga* tled# *ikz3en...
/ ln &ele*elte a kezt# h'g elhallgattassa.
9sak arr!l akar'k 3eszlni# h'g *'st *it 7sinl)unk.
>z2rke sze*e rezzenstelen2l llta a tekintett. Rhage rd33ent# h'g 3r*ire &elksz2lt.
=stene*... elkpeszt vag8 5ar &elv'nta a sze*ldkt.
5irt6
?ag'n )!l kezeled ezt a helzetet. Fleg azt arszt# h'g *i is vag'k val!)3an.
5ar a &2l *g si*(t'tt eg tin7set# s az ar7t tanul*n'zta.
5'nd)ak vala*it6 ?e* lepett *eg tIlsg'san.Qersze# *eglepdte*# ter*szetesen# de... az els
pillanatt!l kezdve# h'g *eglttalak# *indig is rezte*#h'g *s vag. ?e* tudta*# h'g... <'g is
nevezitek *agat'kat6 F*p(rnak6 Rhage 3!lint'tt. -..-
F*p(r (zlelgette a sz!t. - ?e* i)esztettl *eg# s ne* is 3nt'ttl. Fagis# ne* nag'n. 1s# tud!dn
*r ktszer is )rta* a hall kzel3en. Klinikailag hal'tt v'lta*. .lszr akk'r llt le a sz(ve*# a*ik'r
7s'ntvel-t2ltetst vgeztek ra)ta*. 5s'dsz'r pedig akk'r# a*ik'r t2dgullads'* v'lt# s a
t2d* *egtelt &'ladkkal
. ?e* tud'* 3izt'san# h'v *ente*# s *irt )tte* vissza# de azt tud'*# h'g v'lt vala*i a *sik
'ldal'n. ?e* a *enn'rszg a &elhkkel *eg az angal'kkal# hane* eg &ehr &n. .ls alkal'**al
ne* tudta*# *i az# *s'd)ra 3ele*ente*. ?e* rte*# *irt )tte* vissza...
.lpirult# s a33ahagta a 3eszdet# *intha zavar3a )tt v'lna att!l# a*it el*'nd'tt.
W /z Lrnk3an )rtl W *'ndta halkan Rhage.
MW6 /z Lrnk3an6
"!lint'tt.
W -egal33is *i (g nevezz2k.
5ar *egrzta a &e)t# lthat!an ne* akarta &'ltatni a t*t.
W K2ln3en is nag'n s'k d'l'g van ezen a vilg'n# a*it ne* rt2nk. <'g lteznek v*p(r'k6 .z
is7sak eg a s'k kz2l.
/*ik'r Rhage eg ideig ne* sz!lalt *eg# 5ar rpillant'tt.
W 5irt nzel (g r*6
Te eg visszatr vag *'ndta# s kz3en Ig rezte# &el kellene llnia# s &e)et ha)tani eltte#
hisz ez v'lt a sz'ks.Fisszatr
Nlan# aki )rt a *sik 'ldal'n# s visszatrt /h'nnan n szr*az'*# 'tt ez *egtisztel 7(*.
5eg7srrent eg *'3iltele&'n# *ire *indketten 'dakaptk a &e)2ket. / sp'rttsk3!l )tt a hang.
=deadnd a tskt6 krdezte Rhage.
5ar 'daha)'lt# s *egpr!3lta &ele*elni. ?e* tudta.
=nk33 kivesze* 3elle.
?e8 Trdre tpszk'd'tt. <agd# *a)d n...
Rhage# *arad) 7sak# ki tud'*...
5ar# ll)8 paran7s'lt r. ?e* akar'*# h'g 3elenIl)8
/ ln htrahklt# a*ik'r 3elenzett# *intha a tska tele lett v'lna k(g!kkal.
"elenIlt# s k't'rszni kezdett 3enne. /*ik'r *egtallta a tele&'nt# kinit'tta# s 'datette a &r&i
&2lhez.
W =gen6 W vakkant'tta Rhage a tele&'n3a# *ikz3en &lig visszahIzta a 7ipzrt a tskra.
W J!l vag6 W krdezte T'hr. W 1s h'l a &en3en vag6
W ?in7s se**i 3a)# de ne* 'tth'n vag'k.
W / p'k'l3a8 /*ik'r ne* *entl le "ut7h7sal az edztere*3e# s ne* tallt a hz3an se*# agg!dni
kezdett# aztn &elh(v'tt enge*. .l*en)ek rted6
?e* kell. =tt )!l vag'k.
1s h'l van az az ittR6
Tegnap este h(vta* Wratht# de ne* h(v'tt vissza. Ntt van valah'l6
"ethszel el*entek a vr's3a# a laks3a. .g kis kikap7s'l!dsra vgtak. Te h'l vag6 W /*ik'r
ne* rkezett az'nnali vlasz# *le33 hang'n azt krdezte. d Rhage# *i a &ene &'lik 'tt6
W 9sak *'ndd *eg Wrathnak# h'g kereste*8
T'hr kr'*k'd'tt eget.
W "izt's vag 3enne# h'g ne *en)ek rted6 .lk2ld-
hetek nhn h+sgest eg &egverrel teli tskval# hakell.-^ ?e*# ksz# ne* sz2ksges. - ?e*
akart 5ar nlk2l eg lpst se* *'zdulni. 5a)d ks33# testvr8
Rhage...
.getlen t'v33i sz! nlk2l letette. / tele&'n az'n3an szinte az'nnal I)ra *eg7srrent 5egnzte a
ki)elzn# a h(v!t# s a*ik'r ltta# h'g T'hr az# ne* vette &e-. <agta# h'g 3e)elentkezzen a
hangp'sta. -etette a ksz2lket *aga *ell a &ldre# *a)d hang'san *eg-k'rdult a g'*ra.
/kar'd# h'g ksz(tsek neked vala*i ennival!t6 krdezte 5ar.
Rhage eg pillanatig *eg2tkzve nzett r. /ztn e*lkeztette *agt# h'g a lnnak &'gal*a sin7s#
*ilen 3izal*as d'lg't a)nl'tt &el. 5gis elllt a llegzete# h'g a sa)t kez+leg neki ksz(tett tellel
&'g)a *egtisztelni.
<und 3e a sze*ed8 *'ndta neki.
/ ln *eg*erevedett# de 3e7sukta a sze*t.
Rhage elre ha)'lt# s lgan *eg7s!k'lta.
5ar sz2rke sze*e &elpattant# de Rhage ha*ar viszszahIz!d'tt# *g *ieltt a ln elhIz!dhat'tt
v'lna.
?ag'n szeretn*# ha *egetetnl. Kszn*.
22. &e)ezet
5ik'r &el)tt a nap# N tnzte az p(tsi terveket# a*elek U k'nhaasztaln hevertek kiter(tve. /z
egiket *eg&'rd(t'tta.
W ?a# ez az# a*it szeretnk. 5ilen g'rsan tud)uk
&elhIzni6 ^W<a*ar. / telek a se**i kzepn ll# s *ivel az
p2letet ne* akar)uk rktni egetlen vr'si kz*+rese*# ne* kell h'zz p(tsi engedl. ?e* s'k
id3etelik# h'g eg szznegven ngzet*teres ter2leten&elll(tsuk a &alakat# s k(v2lrl
rteg2nk n*i deszkzat't. / &'gl'k &'gva tartsra kialak(t'tt tr'l!helisgek *egp(tse se*
)elent pr'3l*t. <'g legenzuhan'zsi lehetsg# eltr(thet)2k a kzeli &'l!t# s
ha 3eszerel2nk eg szivattIt# lesz &'l!viz2nk is. / &elszerels# *int pldul a vasruk s az
eszkzk# *indsza3vn'sak# s *egtart'tta* a deszkk h'sszt is#h'g *g kevese33et kell)en
&+rszelni. .g gz2ze*eltets+ genert'r &'g ra*'t 3izt's(tani a &+rszeknek sa szg3elvknek.
1s *g vilg(tst is ad# ha akar)uk.>zerinte* ezt az p2letet h'sszI tvra is *egtarthat)uk.
5'nd)a *eg p'nt'san# hn nap3a telik8
Gt *unkssal negvenn'l7 !rn 3el2l tet al tud'* h'zni az p(t*nt. Feltve# ha ke*nen
ha)t'* ket# s a sz2ksges eszkzk id3en *egrkeznek.
/kk'r kap r kt nap't.
Rend3en. 5a reggel azzal kezdek# h'g el*egek# s *egvesze* az anag'kat. / rendelseket *a)d
ne* eg 2zlet3en ad'* le# h'g g'rsa33an *eg)))enek. Ja# es sz2ksge* lesz eg kise33 3ulld!zerre
is# eg 'lanra# a*elnek 7serlhet a *ark'l!kanala# s tud k't'rni is. Tud'* is# h'g h'l lehet 'lat
3relni.
J!. .z (g )!l hangzik.
N htraha)'lt# h'g kinI)t!zz'n# aztn sz!rak'z'ttan elhIzta a k'nhaa3lak &2ggnt. U 'tth'na
)elentktelen k2lse)+# elt'lt szintes hz v'lt a vr's egik legelegnsa33 krnkn. 9ald0el(nek ezen a
rszn az ut7k 'lan neveket kaptak# *int Tlg&a# "i*3! s T'3'z# a gerekek a )rdn 3i7ikliztek#
s a va7s'ra *indig hatk'r ker2lt az asztalra.
.ttl az idilli# 3'ld'g lettl N-nak &elllt a szr a htn. -egsz(vese33en &elgI)t'tta v'lna az egsz
krnket# aztn 3esz!rta v'lna s!val. Kivgta v'lna a &kat# s &ldig r'*3'lt v'lna *indent# h'g
s'ha t33 ne tud)'n *egtere*ni ra)ta se**i. Nlan *len 3elelte *agt e33e a g'nd'lat3a# h'g
*g *aga is *eglepdtt a reak7i!)n. ?e* )elentett sz*ra lelkiis*ereti pr'3l*t a tula)d'n
elpuszt(tsa# az'n3an gilk's v'lt# ne* pedig vandl. ?e* rtette# *irt &'glalk'zik egltaln ilen
g'nd'lat'kkal.
>z2ksge* lenne az aut!)ra *'ndta U. "relni &'g'k eg utn&ut!t# s ha rkt*# akk'r a 3'lt3!l
nag adag'k3an el tud'* szll(tani a deszkkat s a tethz sz2ksges anag'kat. ?e* kell# h'g az
elad!k *egtud)k# h'l vagunk.
1s a tr'l!helisgekhez sz2ksges anag'k6
Q'nt'san tud'*# h'g *it szeretne# s h'g h'l tall)a* *eg a h'zzval!kat..g gpi s(p'ls
hangz'tt &el.
5i a &ran7 ez6 krdezte N.
.*lkeztet a kilen7 !rai 3e)elentkezsre.
U elvett eg "la7k"errt# s vastag u))val 2gesen n'*'gatni kezdte a pi7i g'*3'kat.
/kar)a# h'g n helett is k2ld)ek eg sttus)elentst e-*ail3en6
W =gen. W N a *sikat &igelte. U szzhetvent ve v'lt a trsasg tag)a# s 'lan vilg's v'lt# *int
a h!. ?ug'dt s pre7(z# ne* 'lan agressz(v# *int n*elek# *gis kitart!.
W 5aga eg kin7s# U.
/z alantas halvnan el*'s'l'd'tt# s &elnzett a kez3en tart'tt# apr! sz*(t!gp3l.
Tud'*. >zerete*# ha haszn's vag'k. .rrl )ut esze*3e# kit &'g *ell* adni *unksnak6
5indkt & 7sapat't &el &'g)uk hasznlni.
Kt )szakra kiv'n *inket a *unk3!l6
1s kt nappalra is. 5a)d &elvltva alszunk az p(tkezsen.
W Rend3en. W U visszanzett a kis gpre a kez3en# s eg g'*3't n'*'gat'tt a )'33 'ldaln. W
U... a &ran73a8 .nnek ne* &'g r2lni 5r. X.N sszev'nta a sze*ldkt.
W 5i az6
W .g krlevl a 3ta7sapat'knak. Sg ltszik# *g *indig ra)ta vag'k a levelezlistn.
1s *i ll 3enne6
.g pr 3ta tegnap ))el vadsz'tt# s ssze&ut'tt a testvrisg egik tag)val eg park3an. /z t
alantas kz2l hr'* elt+nt. 1s ezt &igel)e8 / har7's eg e*3ernvel v'lt..=gen# nha le&ekszenek
vel2k. /ha. >zeren7ss gaze*3erek8
5ar -a t+zhel *ellett llt# s arra g'nd'lt# Rhage h'g nzett r az el33. ?e* rtette# *irt 'lan
nag d'l'g az# h'g reggelit ksz(t neki# s *irt viselkedett Ig# *intha vala*i hatal*as a)ndk't
kapna tle ezzel.
5eg&'rd(t'tta az '*lettet# s 3enzett a h+t3e. Kivett eg *+anag ednt# a*el tele v'lt
&elszeletelt g2*l77sel# s eg tl3a 3'r(t'tta a tartal*t \g ltta# ne* lesz elg# ezrt &elvg'tt
*g eg 3annt a tete)re.
/*ik'r letette a kst# *egrintette az u))val az a)kt. ?e* v'lt se**i rzki a33an a 7s!k3an# a*it
a kanap *gtt kap'tt# s'kkal ink33 a hla ki&e)ezsre sz'lglt. / park3eli 7s!k *le33 v'lt# de
Rhage akk'r is uganilen tv'lsgtart! v'lt kz3en. Sg t+nt# 7sak egik2k rez szenvedlt. K.
/ v*p(r'k tudnak egltaln szeretkezni az e*3erekkel6 Taln ezrt &'gta vissza *agt. ?eh'g
Ig t+n)n# h'g a hatal*t &it'gtat)a &elette.
Pe akk'r *i a helzet a TJ= Frida pin7rnivel6 ?e* lehetett &lrerteni azt# ah'g Rhage
vgig*rte ket# *ert nilvnval!an ne* azrt tette# h'g a ruha*ret2ket *eg3e7s2l)e. >z!val az
ne* lehet a g'nd# h'g *sik &a)h'z tart'zik. .gszer+en 7sak r ne*k(vn7si.
"art'k. 9sak 3art'k.
/*ik'r az '*lett elksz2lt# *egva)azta a pir(t!st# s 3ele7savarta a villt eg szalvt3a. / h!na al
sz'r(t'tta az eveszkzt# *eg&'gta a tnrt *eg a g2*l7sstlat# s 3e*ent a nappali3a. J'rsan
3e7sukta *aga *gtt az a)t!t# aztn legugg'lt a kanap *g.
=stene*8
Rhage levette az ingt# s *eztelen &elstesttel 2lt a &alh'z dlve# *ikz3en az gseit vizsglgatta.
/ gerta halvn &n3en 5ar alap'san *egnzte szles vllt# ers kar)t# iz*'s *ellkast s
lap's hast. / 3re *indenh'l tel)esen szrtelen v'lt.
5egpr!3lt *agh'z trni a ltvnt!l# s a*ik'r siker2lt# letette a &ldre# a*it a kez3en tart'tt.
-e2lt a &r&itl eg*ternire. / sze*3e nzett# neh'g *egint a testt kezd)e 3*ulni. Rhage az
telt &igelte. ?e* *'zdult# ne* is sz!lalt *eg.
?e* tudta*# *it szeretsz *'ndta 5ar.
/ lnra e*elte a tekintett# s Ig &'rdult# h'g sze*3en 2l)n vele. Testnek ltvna (g *g
)'33an len+gzte# *int 'ldalr!l. / vlla 'lan szles v'lt# h'g a &al s a kanap kzti tv'lsg't
tel)esen kitlttte. / 3al *ellkasn lv 7sillag alakI heg r)(tn szeOi v'lt. 5int vala*i vd)eg.
5iutn eltelt nhn pillanat# s a &r&i *g *indig 7sak sz!tlanul nzte# 5ar a tnr &el nIlt.
<'z'k vala*i *st...
Rhage az'n3an *egragadta a 7sukl!)t# s si*'gatni kezdte a h2velku))val.
W ?e8 =*d'*.
W Pe *g *eg se* k!st'ltad a...
W Te ksz(tetted. ?eke* enni elg. Y Kivette a szalvt3a 7savart villt. / *'zdulatt!l
*eg&esz2ltek az iz*ai s az inak a kar)3an. W 5ar6<*6
W >zeretnlek etetni. W /h'g ezt ki*'ndta# *egk'ndult a g'*ra.
W ?e* sz2ksges# *a)d h'z'k *aga*nak vala*it... Pe *irt rn7'l'd (g a h'*l'k'dat6
Rhage *egdrzslte a h'*l'kt# *intha (g akarn kiegenes(teni v'nsait.
W ?e haragud)# ne* tudhattad.
W 5it kellene tudn'*6
W /h'nnan n szr*az'*# ha eg &r&i &ela)nl)a# h'g a kez3l eteti a nt# az a tisztelet
ki&e)ezsnek eg &'r*)a. / tisztelet s a... szeretet.
Pe hiszen te is hes vag.
Rhage kzele33 hIzta *agh'z a tnrt# s letrt a pir(t!s3!l eg dara3't. /ztn levg'tt eg
tkletesen ngzet alakI '*lettet a villval# s a kenrre tette.
5ar# egl a keze*3l8 F'gadd el ezt tle*8.lreha)'lt# s kinI)t'tta h'sszI kar)t. Kk
sze*e hipn'tikus hatssal v'nz'tta *agh'z a lnt# aki h'zz ha)'lt# s engedel*esen kinit'tta a
sz)t /*ik'r a)ka kr3e&'nta a &alat't# a*elet ksz(tett a &r&inak# Rhage elis*eren *'rg'tt.
5iutn lenelte# *egint &el nI)t'tt eg &alat't.?e* kellene neked is enned vala*it6 krdezte 5ar#
/ddig ne*# a*(g te )!l ne* laktl.1s *i van# ha *indet *egesze*6
W >e**i se* sz'lglna nag'33 r**re# *inth'g te )!llak).
"art'k# e*lkeztette *agt 5ar. 9sak 3art'k.
W 5ar# egl a kedve*rt8 W Kitartsa I)3!l rvette# h'g kinissa a sz)t. / &r&i azutn is a
sz)t nzte# *iutn 3ekapta az telt.Jzus'*8 .z ne* 'lan# rzs# *intha 3art'k lennnek.
5ikz3en rg'tt# Rhage a g2*l7sstl3!l kivlaszt'tt eg srgadinnedara3't# a kt u))a kz
&'gta# s 'danI)t'tta neki. K egsz3en 3ekapta# s kz3en eg kis l le7s'rg'tt a sz)a szln.
Fele*elte a kz&e)t# h'g letrl)e# Rhage az'n3an *egll(t'tta. F'gta a szalvtt# s azzal trlte
le.
Tele vag'k.
?e* igaz. 5g *indig rze* az hsgedet. .zIttal eg &l eper kzeledett a sz)h'z. ?isd ki a
szd# 5ar8
Fl'gat'tt &in'*sg'kkal etette *eg# s 'lan *lrl &akad! elgedettsggel nzte# a*it 5ar *g
s'ha senkinl ne* tapasztalt azeltt.
/*ik'r *r ne* tud'tt t33et enni# a &r&i g'rsan 3ekapta# a*i *g a tl3an *aradt. /*ik'r
3e&e)ezte# 5ar *eg&'gta a tnrt# &elllt# s ki*ent a k'nh3a. Ksz(tett *g eg '*lettet#
*egtlttt eg tlkt ga3'napehellel# s &elszeletelte az ut'ls! 3annt is# a*it a k'nh3an tallt.
Rhage rag'g! *'s'llal &'gadta az I)a33 adag ennival!t.
W 5i7s'da hatal*as *egtiszteltets ez sz*'*ra8
5ikz3en evett# 5ar htraha)t'tta a &e)t# a &alnakt*aszt'tta# s lehunta a sze*t. .gre
ha*ara33 &radt el. Jeges r*2let sz'r(t'tta ssze a sz(vt# *ert *ar tudta# *i az 'ka. Rettegett
att!l# *it tallnak *a)d az 'rv's'k# *iutn *inden vizsglat't elvgeztek.
Kinit'tta a sze*t# s Rhage ar7t pillant'tta *eg kzvetlen2l az 'rra eltt. <trahklt# a*itl
3everte a &e)t a &al3a. - ?e*... ne* is hall'tta*# a*ik'r *eg*'zdultl. / &r&i eltte gugg'lt
ngkzl3# *int eg ugrsra ksz llat. Kt kar)a a teste *ellett t*aszk'd'tt a &ldn# vlla elre
grnedt# *ert azzal tart'tta egsz &elsteste sIlt. lg kzelrl *g nag'33nak t+nt. 1s nehz
&+szeres illata ellenllhatatlan v'lt.
# 5ar# szeretn* neked *egksznni az telt# ha *egengeded.
<'gan6 W krdezte a ln rekedten.
Rhage 'ldalra 3i77entette a &e)t# s a ln a)kra sz'r(t'tta a sz)t. /*ik'r 5ar nag't
s!ha)t'tt# a nelvt 3eledugta a sz)3a# s az vt 7ir!gatta vele. <a*ar'san elhIz!d'tt# h'g
&el*r)e a reak7i!)t. >ze*e rag'gsa 'lan gnrt (grt# a*eltl 5arnek &el&'rrt a vre.
5egkszr2lte a t'rkt.
?in7s... *it.
>zeretnlek I)ra *eg7s!k'lni. 5egengeded6
- .g egszer+ kszn* is *egteszi. K'*'lan# n...Rhage a)ka 3ele&')t'tta a sz!t# s nelve is*t
&el&edez Itra indult a sz)3an. "ehat'lva 7ir!gatta# 3e7zgette. 5ar testt &'rr!sg nttte el.
Felhag'tt a tiltak'zssal# s tengedte *agt az r)(t vgnak. >z(ve vadul vert# *ell3i*3!)a
*egke*nedett# l3a kztt &)dal*as s!vrgst rzett.
U istene*8 Nlan rg v'lt *r8 Pe ilen *g akk'r se*.
Rhage *l hang'n d'r'*3'lt# *intha *egrezte v'lna a ln szenvedlt. FisszahIzta a nelvt#
*a)d az als! a)kt a sz)3a vette...
/ sze*&'ga 3elen'*!d'tt a 3r3e.Flele* keveredett 5ar vgh'z# s egre 7sak ersdtt# a
veszl rzettl pedig *g )'33an sztn(lt a sz)a. 5eg&'gta Rhage kar)t. Nlan ers v'lt# s 'lan
iz*'s8 5ilen sIl's lenne# ha rnehezedne8
Lg3a 3I)hat'k veled6 krdezte a &r&i.
5ar lehunta a sze*t# s elkpzelte# h'g t'v33*ennek a 7s!k'l!zs'n# eg 'lan helzetig#
a*el3en *indketten *eztelenek. J!val a 3etegsge eltt v'lt ut'l)ra &r&ival# s az!ta s'kat
vlt'z'tt a teste.
/zt se* rtette# Rhage *irt akar vele lenni. / 3art'k ne* sz'ktak le&ek2dni eg*ssal. 5g a
regnek3en se*# a*it 'lvas'tt.5egrzta a &e)t.
?e* is tud'*...
Rhage knnedn *eg7s!k'lta.
9sak szeretnk *elld &ek2dni. -ehet6
/ha. >z!val sz! szerint rtette. Rend3en. "r a*ik'r rnzett# ne* tudta ne* szrevenni a
k2ln3sget kett)2k kzt. K alig kap'tt levegt# Rhage egenletesen llegzett. K szd2lt# a *sik
)!zan v'lt.
K t+z3en gett# a &r&i... ne*.Rhage hirtelen nekidlt a &alnak# s eg takar!t hIz'tt az l3e# a*el a
kanapr!l l!g'tt le. 5ar eg &ut! pillanatig arra g'nd'lt# taln az erek7i!)t pr!3l)a titk'lni.
?a perszel s'kkal val!sz(n+33nek t+nt# h'g &zik# *ivel &l*eztelen v'lt.
5i a 3a)6 <irtelen eszed3e )ut'tt# *i vag'k6 krdezte Rhage.
Tessk6
.zrt *ent el 'lan hirtelen a kedved6
5ar visszae*lkezett arra# ah'g a sze*&'ga az a)k3a n'*!d'tt. / g'nd'lat# h'g v*p(r# *g
)'33an &elizgatta.
?e*.
/kk'r *irt zrk!ztl 3e6 / &r&i tekintete *ereven rszegezdtt. 5ar6 5eg*'ndand# *i
&'lik itt6
5ar *egd33ent *ilen rtetlen2l nz r. <ttnleg azt hitte# h'g ne* 3n)a# ha 7sak sznal'*3!l
&ekszik le vele6
W Rhage# nagra rtkele*# h'g ilen *esszire ha)land! vag el*enni a 3artsg nev3en# de lg
sz(ves# ne tegl neke* t33 sz(vessget# )!6
W <iszen lvezed# a*it teszek. 1rze*. 1rze* az illatt.
W /z g szerel*re# ne* v'lt *g elg a33!l# h'g *egszgen(tesz6 5ert tud'd# ne* tIl kelle*es
sz*'*ra# h'g a &r&i# aki &elt2zel# 'lan kz*3s *arad# h'g akr I)sg't is 'lvashatna kz3en.
=stene*...te 3eteg vag8
/ ne'nsz(n+ tekintet vdekezen sszesz+k2lt.
- /zt hiszed# ne* k(vnlak6
U elnzst# akk'r 3izt'san 7sak elker2lte a &igel*e*et az az r)(t szenvedl# a*el 3enned
t'*3'l. 5ert uge *a)d *eghalsz a vgt!l.
5ar ne* tudta kvetni azt a hihetetlen g'rs *'zdulat't# a*ellel Rhage *eg*'zdult. /z egik
pillanat3an *g a &alh'z dlve 2lt# s t nzte# a *sik3an *r egsz testvel ra)ta &ek2dt a &ldn.
Trdvel sztnit'tta a 7'*3)t# *a)d a 7s(p)t a l3a kz n'*ta. 5ar *egrezte vastag# ke*n
&r&iassgt.
Rhage 3eletIrt a ha)3a htul# *egragadta# s &elhIzta *agh'z# *a)d a &2l3e sutt'gta.1rzed ezt#
5ar6 lassan krkrsen *'zgattara)ta a 7s(p)t# *erev vessz)vel si*'gatta# a vgskigizgatta.
1rzed ezt6 >zerinted *it )elent6
5ar levegrt kapk'd'tt. 5r Isz'tt a nedvessg3en# teste tkletesen &elksz2lt r# h'g *ag3a
&'gad)a.5'ndd 7sak *eg *it )elent ez# 5ar8 /*ik'ra ln ne* vlasz'lt# sz(v'gatni kezdte a nakt#
s addig 7sinlta# a*(g *r szinte &)t# aztn &'ga kz vette a &2l7i*p)t. /pr!sg'kkal 32ntette. W
/zt akar'*#h'g ki*'ndd8 9sak h'g 3izt's legek 3enne# h'gtud'd# *it rzek.
>za3ad kezvel a &eneke al nIlt# kzele33 rnt'tta *agh'z# (g *erev &r&iassga pp )! helen
n'*!d'tt h'zz. / ln rezte# ah'g a nadrg)n s az pizsa*aais!)n kereszt2l pr!3lgat)a a
3ehat'lst.
5'ndd ki 5ar8
S)ra s I)ra i*itlta a lkseket# *ire 5ar a vgt!l rekedt hang'n &elngtt.
K(vnsz enge*8
=gen. 1s ne* a)nl'*# h'g ezt el&ele)tsd8 .lengedte a ha)t# s ertel)esen *eg7s!k'lta. 5ar
*inden rzkt 3etlttte. "e3'r(t'tta a testt# 3irt'k3a vette a sz)t. Fr&ias illata s duzzad!
&r&iassga elkpeszten vad er'tikus utazst (grt.
.kk'r az'n3an legurult r!la# s vissza2lt 'da# ah'l k'r33an v'lt a &alnak t*aszk'dva. 1s is*t
tkletesen uralk'd'tt *agn. -gzse egenletes v'lt# teste nug'dt.
5ar nag nehezen &eltpszk'd'tt# s az'n igekezett# h'g kpes legen *eg*'zd(tani a l3t
vag a kar)t.
?e* vag'k e*3er# 5ar# 3r a k2ls* nag'n has'nl(t az e*3erekre. /*it *'st *utatta*#
se**i ahh'z kpest# a*it *eg akar'k tenni veled. >zeretn* a &e)e*et a l3ad kz tenni# s addig
nal'gatni# a*(g ne* sik'lt'd a neve*. /ztn 3eld hat'lnk# s a sze*ed3e nznk# *ikz3en a
tested3e lvezek. 1s azutn6 >zeretnlek *inden lehetsges *!d'n a *aga*v tenni. <tulr!l# llva#
a &alh'z dlve. >zeretn*# ha a 7s(p*re 2lnl# s *egl'vag'lnl# a*(g ki ne* &'g'k a szusz3!l.
Tekintete rszegezdtt# s a ners szintesgtl durvnak t+nt. Kivve# h'g ezek kz2l se**i ne*
&'g *egval!sulni. <a ne* reznk irntad ilen s'kat# *s lenne. >'kkal knne33. Pe vala*i nag'n
&ur7st teszel a teste**el# ezrt az egetlen *!d)a annak# h'g veled legek az# ha tkletesen
ural*a* alatt tart'* a vgai*at. <a ne* (g lenne# elvesz(ten* az nk'ntr'll'*at# s se**ikppen
ne* akarlak *egi)eszteni. 5g kevs3 3ntani.
5ar kpzelet3en kpek villantak &el. J'nd'lat3an le)tsz'tta az'kat a d'lg'kat# a*it a &r&i
el*'nd'tt# s *g nedvese33 lett# *int k'r33an. Rhage *l llegzetet vett# s halkan &el*'rdult#
*intha *egrezte v'lna I)a33 vgt# s igen7sak r*re sz'lglt.
W U# 5ar8 5egengeded# h'g r*et 'k'zzak neked6 5egengeded# h'g 7sillap(tsa* des
s!vrgs'dat# s *egad)a* a testednek# a*ire vgik6
5ar szeretett v'lna igent *'ndani# de )!zan sszel tg'nd'lta *indazt# a*it hall'tt# s ettl
*agh'z trt. 5eztelen2l kellene eltte &ek2dnie a gerta&n3en. /z 'rv's'k'n s nvreken k(v2l
senki *s ne* tudta# *ilen n'*'kat hag'tt testn a 3etegsg# *ikz3en nkntelen2l is az'kra a
szeOis nkre g'nd'lt# akik &ela)nlk'ztak neki az ttere*3en.
?e* 'lan vag'k# akikhez h'zzsz'ktl *'ndta halkan. ?e* vag'k... gnr+. /*ik'r ltta a &r&i
r'sszall! ar7ki&e)ezst# h'zztette. <igg neke*8
Rhage 'dalpett h'zz. Flla Ig ring'tt# *int eg &ensges llat.
/kk'r hadd *utassa* *eg# *ennire gnr+vag8 >zpen. -assan. >e**i durvasg. Tkletes
Irie*3er leszek. (gre*8
Kiss sztnit'tta a sz)t# s 5ar *egpillant'tta a sze*&'ga hegt. /ztn a sz)a *ris az vre
tapadt. =stene*# *ilen &antasztikus rzs v'lt# ah'g nelve s a)ka 3irt'k3a vettk. .g hatal*as
s!ha))al# tkar'lta a nakt# kr*e a tark!)3a v)t.
/*ik'r Rhage !vat'san le&ektette a &ldre# 5ar &elksz2lt sIl's testre# ah'g rnehezedik#
az'n3an *ell &ek2dt# s htrasi*(t'tta a ha)t az ar73!l.
-assan sutt'gta. Jengden.
5egint *eg7s!k'lta# s eg kis id *Ilva u))ai a p!l!)a al)h'z kIsztak. /*ik'r &elhIzta# 5ar
pr!3lt arra k'n7entrlni# *it tesz a sz)val# s ne* g'nd'lni arra# *it tr &el a testn. /*ik'r
thIzta &e)n a ruhadara3't# hideg leveg rintette *eg a *ellt. Kar)val eltakarta *agt# s
3ehunta a sze*t# *ikz3en az'n i*dk'z'tt# h'g elg stt legen# s a &r&i ne lss'n s'kat
3elle.
Rhage vgigsi*(t'tta a lg7s*etszsnek helt# *a)d a kie*elked p'nt'kat# ah'l a kattereket
3evezettk. -ehIzta a pizsa*aals! derekt# a*(g *eg ne* pillant'tta a hegeket# a*eleket az
etetsz'ndk hagtak ra)ta. /ztn rtallt a 7s'ntvel-transzplant7i! n'*ra is a 7s(p)n.5ar
kptelen v'lt t'v33 elviselni. Fel2lt# s *aga el sz'r(t'tta a pizsa*a&els)t.
. ?e# krlek# ne ll(ts *eg8 5eg&'gta a kezt# s *eg7s!k'lta# aztn elvette a &elst a *ellkasa ell.
5irt ne* engeded# h'g *egnzzelek6
5ar el&'rdult# a*ik'r ne* *aradt se**i# a*ivel eltakarhatta v'lna *agt. 5eztelen *ellkasa
&ele*elkedett s les2lledt a &r&i tekintete alatt.
/ztn Rhage *inden eges heget *eg7s!k'lt. 5ar *inden igekezete ellenre *egre*egett. / testt
telepu*pltk *reggel# hegek# &'rrads'k *aradtak ra)ta# *edd lett# s akk'r itt van ez a gnr+
&r&i# aki Ig isten(tette# *intha *inden p'r7ik)t h!d'lat illetn *eg. /*ik'r Rhage &elnzett# s
r*'s'lg'tt# 5ar s(rva &akadt. / z'k'gs 'lan ervel trt ki 3elle# *int eg vulkn. >zt&esz(tette
*ellkast# t'rkt s 3'rdit. Kezvel eltakarta az ar7t# s azt k(vnta# 3r7sak elg ere)e lenne
h'zz# h'g t*en)en eg *sik sz'33a.
/*(g s(rt# Rhage *agh'z lelve tart'tta# s elre-htra ringatta. 5ar ne* tudta# *eddig tart'tt#
de vg2l le7sendesedett# s a*ik'r a33ahagta# r)tt# a &r&i 3eszl h'zz. / sz!tag'k s a
hangle)ts tel)esen idegen v'lt sz*ra# a szavak rthetetlenek# a hangsz(ne az'n3an... gnr+ v'lt.
Kedvessge pedig 'lan 7s3(t!# h'g szinte *egriadt tle.
?e* t*aszk'dhat r# h'g *egvigasztal)a# *g e33en a pillanat3an se*8 /z lete az'n *Il'tt# h'g
kpes-e *agt sszeszedni. ?ag'n knn+ v'lt engedni a knneknek. Pe ha *'st elkezd s(rni#
kptelen lesz a33ahagni nap'kig vag akr hetekig. =sten a tanI)a#h'g 7supn ers# 3els tartsa v'lt
az# a*i legut!33 tseg(tette a 3etegsgen. <a ezt a tartst is elvesz(ti# se**i)e se* *arad# a*ivel
vdekezhetne a k!r ellen.
5egtrlte a sze*t.
5g egszer ne*8 g'nd'lta. ?e* &'g t33 elgeng2lni eltte.
5egkszr2lte a t'rkt# s *'s'l'gni pr!3lt.
.nnl )'33an el se* r'nthatta* v'lna a hangulat't# ne* igaz6
Rhage *'nd'tt vala*it a sa)t nelvn# aztn *egrzta a &e)t# s tvlt'tt ang'lra.
>(r) 7sak nug'dtan# ha akarsz8
?e* akar'k s(rni. / &r&i *eztelen *ellkasra nzett.
?e*. 5'st szeretkezni akart vele. 5iutn 3e&e)ezte a s(rst# a test3en I)ra &elt*adt a vg# s
az'k utn# h'g Rhage ltta a leg7sIn33 se3heleit# s ne* und'r'd'tt *eg tle# *aga3izt'sa33nak
kezdte rezni *agt.
Fan *g r esl# h'g ezek utn *eg7s!k'lsz6
<t persze8
5ar ne* engedte *eg *agnak# h'g g'nd'lk'zz'n. 5egragadta a &r&i vllt# s *agh'z hIzta.
Rhage az els pillanat3an ne* *'zdult# *intha *eglepdtt v'lna az ere)n# aztn *len s h'sszan
*eg7s!k'lta. Taln *egrezte# *ire van *'st sz2ksge. .g rvid pillanat alatt *eztelenre
vetkztette# levette r!la a pizsa*aals!t# a z'knit# s &lred'3ta a 3ugi)t.
Tettl talpig si*'gatta# 5ar pedig vele *'zg'tt# s2rgette# h'zz&esz2lt# s vgak'zva rezte
*eztelen iz*ait a *elln# *a)d a hasn# *ikz3en drga nadrg)nak &in'* anaga Ig drzslte a
7'*3)t# *intha 3a3a'la) lett v'lna. Gn&eledten lvezte# a*ik'r a &r&i a nakt si*'gatta az 'rrval#
harapdlta a vllt# s lassan le))e33 haladt a *elle &el. Fele*elte a &e)t# s &igelte# ah'g a nelve
kr3enal)a egik *ell3i*3!)t# aztn a sz)3a veszi. 1rezte# h'g !vat'san *egsz(v)a# s kz3en a
*sik kezvel a 7'*3)a 3els 'ldalt kezdisi*'gatni.
/ztn a l3a kz rt. 5ar (v3en *eg&esz(tette a htt# s nag't s!ha)t'tt.
/*ik'r Rhage *ellkasa Gsszert az vvel# 3elere*egett. Fgak'zva &elngtt.
Prga 5ar# 'lan vag# a*ilennek elkpzelte-lk4 Quha s... nedves. <ang)a rekedt v'lt# a*i3l
se)teni lehetett# *ekk'ra nural'* kell ahh'z# h'g vissza tud)a &'gni *agt. ?isd szt a l3ad
neke*8 5g eg ki7sit =gen# ez az. U istene*... ! igen[
.lszr 7sak eg# aztn *g eg u))t *er(tette a test3e.
Rgen v'lt *r# de 5ar *g e*lkezett r# h'v vezet *indez. Hihlva vette a levegt# s kr*t a
&r&i vll3a v)va kapaszk'd'tt 3el. ?zte# ah'g a *ellt nal'gat)a# *ikz3en az u))a ki-3e )rt a
test3en. /*ik'r ki&el hIzta# pp a *eg&elel helen drzslte# s eg kis id *Ilva a vga elrte a
7sI7sp'nt't. Fak(t! &ehrsget lt'tt a sze*e eltt# s 'lan 2ressg3e zuhant# ah'l ne* ltezett
*s# 7sak a &ldntIli gnr. /*ik'r *agh'z trt# Rhage &lig le7suk'tt sze*e k'*'lan &igelte#
ar7a &esz2lt v'lt s *erev. 5intha hirtelen idegen lett v'lna# tel)esen eltv'l'd'tt tle.
5ar a takar!rt nIlt# *ert a pizsa*a&els aligha lett v'lna elg# h'g az egsz testt 3etakar)a. /
*'zdulatt!l rd33ent# h'g a &r&i u))a *g *indig 3enne van. Nlan gnr+ vag8 *'ndta
Rhage rekedt hang'n.
.ttl *g knel*etlene332l rezte *agt.
W >eg(ts &el# krlek8
W 5ar...
W .z 'lan k(n's (g. W 5'7'r'gni kezdett# de a *'zdulatt!l 7sak *g intenz(ve33en rezte *ag3an
az u))t.
W 5ar# nzz r*8
/ ln zavartan 'da&'rd(t'tta a &e)t.
Rhage lassan kihIzta 3elle kt nedves u))t# s a sz)h'z vitte. /)kt sztnit'tta# *a)d a sz)3a
vve lenalta r!la 7sill'g! nedvt. /*ik'r lenelte# 3ehunta rag'g! sze*t.
<ihetetlen2l gnr+ vag.
5ar d33enten nzte# aztn *g )'33an *eglepdtt# a*ik'r le))e33 haladva a testn# a 7'*3)a
kz tette a &e)t. 5egder*edt# a*ik'r sztnit'tta a l3t.
?e ll(ts *eg# krlek8 *'ndta Rhage# s *eg7s!k'lta a kldkt# aztn a 7s(p)t# s *g
szlese33re trta a 7'*3)ait. 5g t33et akar'k rezni a sz*3an s a t'rk'*3an# a*ik'r lenele*.
W Rhage# n... ! istene*i
?elve lgan si*'gatta a l3a kzt# puszt(t! 7sapst *rve ezzel az idegrendszerre. .g
pillanatra &ele*elte a &e)t# s rnzett# aztn I)ra leha)'lt# s &'ltatta az des k(nzst.
W .lpuszt(tasz8 ngte. -ehelete 7ir!gatta azt ahelet# ah'l az el33 a nelve v'lt. /
7'*3)h'z drzslte az ar7t# 3'r'st)a &in'*an sIr'lta 3rs'n's
3rt# *ikz3en sz)a 3sges nedv3en &2rdtt.5ar lehunta a sze*t# s Ig rezte# rep2l.Rhage
'rrval 3e7zgette a 7'*3)a 3els 'ldalt# aztn 7s!k't lehelt &'rr! 3rre# s 7sikl!)t sz(v'gatta#
*a)d a nelvvel 2tgette. /*ik'r 5ar &ele*elte htt a &ldrl# egik kezvel a dereka al nIlt# a
*sikat pedig a hasra tette. .g hel3en tart'tta# ne* engedte# *eg*'zdulni# *ikz3en sz)a eg
pillanatra se* tg(t'tt arr!l a 7s'dlat's helrl.
?zz r*# 5ar8 ?zd# *it 7sinl'k8
5ar &ele*elte a &e)t# s *egpillant'tta a &r&i r!zsasz(n+ nelvt# a*ik'r eltv'l'd'tt a n(lst!l.
9sak enni kellett neki. / gnr egsz test3en *egrzta# Rhage az'n3an *g ekk'r se* hagta
a33a. \g t+nt# se**i ne* sza3 hatrt a &igel*nek s a te7hnik)nak.
Fg2l *agh'z hIzta a testt# *ert ktsg3eesetten vg'tt r# h'g vastag vessz)e tel)esen
kitltse. Rhage knnedn ellenllt# aztn vala*i 3+ns d'lg't tett a sze*&'gval. /*ik'r a ln
ellvezett# &elnzett a l3a kz2l# Ig &igelte rag'g! kk sze*vel. / 7sI7sp'nt'n 5ar rekedten a
nevt kilt'tta.
Rhage eg pillanat alatt talpra ugr'tt# s eltv'l'd'tt tle. /*ik'r htranzett# hall'tta# h'g a ln
&elszisszen.
-en+gz# sz(nes tet'vls 3'r(t'tta 3e a htt. / *inta eg srknt 3rz'lt# eg &lel*etes
szrnet# kar*'k3an vgzd vgtag'kkal# s ki7savart# ers testtel. / htr!l Ig nzett r# *intha
kt &ehr sze*vel val!3an ltna. /h'g a &r&i )rklt# Ig t+nt# az iz*'k hull*zsval a srkn is
*'z'g# szinte &'rr'ng a htn.
5intha ki akarna trni# g'nd'lta 5ar.5agra hIzta a takar!t# *ert &z'tt. /*ik'r &elnzett# Rhage a
sz'3a *sik vg3en llt.
/ tet'vls pedig *g *indig *ereven &igelte.
2B. &e)ezet
hage &el-al )rklt a nappali3an# s pr!3lt *egsza3adulni a test3en t'*3'l! t+ztl. 5r azeltt is
nehezen tud'tt uralk'dni *agn# h'g a &e)t 5ar =3a kz tette. /*ik'r *egrezte sz)3an az
(zt# a vre lngra l'33ant# s a t+z sztter)edt teste *inden iz*3an. "re 3izsergett# s annira
viszketett# h'g legsz(vese33en drzspap(rral drzslte v'lna vgig.
5eg*assz(r'zta a kar)t# s szrevette# h'g re*eg a keze.
/z istenrt# el kell tv'l'dnia testnek illatt!l8 <'g ne is lssa. Ki kell zrnia az ag3!l a tudat't#
h'g 3r*elik pillanat3an *agv tehetn# *ert *'st *egengedn.
- 5ar# eg ideig eged2l kell lenne*. - / &(ird-sz'3aa)t!ra nzett. - "e*egek ide. <a valaki
kzeledne a hzh'z# vag &ur7sa za)t hallanl# az'nnal sz!l)8 ?e* tart s'kig# (gre*8
?e* nzett a lnra# a*ik'r 3e7sukta *aga *gtt az a)t!t.
/ stt3en 3elenzett a t2kr3e. >ze*e &ehren izz'tt.
Jzus'*8 ?e* engedheti# h'g tvlt'zz'n8 <a a vadllat kisza3adul...
R*2lten arra g'nd'lt# *i lenne 5arvel# * a g'nd'latt!l *g )'33an &elg'rsult a sz(vverse# a*i
7sak t'v33 r'nt'tta a helzetet.# / p'k'l3a8 5ihez kezd *'st6 1s *irt trtnik ez vele6 5irt...
Lll) lel <agd a33a a g'nd'lk'dst8 ?e ess pnik3a8 pr!3ld *egnugtatni a lelkedetl /ztn *a)d
agg!dhatsz# a*ennit 7sak akarsz.
-eha)t'tta a v7 &edelt# s r2lt. Kezvel a trdre t*aszk'd'tt. Knszer(tette az iz*ait# h'g
ellazul)anak# *a)d a t2de)re k'n7entrlt. /z 'rrn kereszt2l 3esz(vta a levegt# *a)d a sz)n ki&I)ta.
.rsen sszp'nt's(t'tt# h'g a lgzse lassI s egenletes legen.
"elgzs# kilgzs. "elgzs# kilgzs.
/ vilg lassan *egsz+nt kr2ltte# s vg2l kizrva *inden hang't# ltvnt s szag't# 7sak ltezett
s a lgzse.9sak a lgzse.9sak a lgzse.9sak a...
/*ik'r *egnug'd'tt# kinit'tta a sze*t# s &ele*elte a &e)t. / re*egs *egsz+nt. J'rs pillants
a t2kr3e, szeren7sre a pupill)a I)ra &ekete v'lt. / *'sd!kagl! pere*re t*aszk'd'tt# s
&radtan rnehzkedett.
/*i!ta lesI)t'tt r az t'k# a szeO kisz*(that! eszkz v'lt a kez3en. 5indig seg(tett a vadllat't
k'rd3an tartani. /*ik'r kap7s'lat3a ker2lt eg nvel# 7sak annira )tt izgal'*3a# h'g a teste
*egkap)a az enh2lst# a*ire sz2ksge v'lt. / vga s'hase* rte el azt a szintet# a*el elh(vta
v'lna a szrnet. 5g 7sak a kzel3e se* )ut'tt.
5arvel az'n3an *inden k'r33i tapasztalata rvnt vesztette. Tudta# h'g ne* lesz kpes
akk'ra nural'*ra# a*el elviseli# h'g a test3e hat'l)'n# *g kevs3 h'g el)uss'n az 'rgaz*usig.
/z az tk'z'tt zIgs# a*it a ln vlt'tt ki 3enne# nag'n veszles ter2letre s'd'rta.
?ag levegt vett. Sg t+nt# az egetlen sszer+ *eg'lds az *aradt sz*ra# h'g eltitk'l)a. <a
tv'l tart)a *agt tle# s uralk'dik az idegrendszern# kpes lesz az rzst ellenrizhet szinten
tartania. <lB istennek8
<asznlta a v7t# *eg*'sta az ar7t a 7sapnl# s *egtrlte eg trlkzvel. /*ik'r kinit'tta a
&2rdsz'3a a)ta)t# llek3en &elksz2lt r# h'g vissza &'g trni az rzs# ha *eglt)a 5art
=gaza lett.
/ ln a kanapn 2lt. Khaki sz(n+ ruht s pul!vert viselt. / gerta&n kihangsIl'zta az ar7n
t2krzd nugtalansg't.
>zia sz!lalt *eg Rhage.
J!l rzed *agad6
=gen. W 5egdrzslte az llt. W ?e haragud)8 ?ha sz2ksge* van nhn per7 *agnra.
5ar sze*e elkerekedett.
W 5i az6
W 5ind)rt hat. 5a)dne* n'l7 !rn kereszt2l v'ltl 'da3ent8
Rhage nag't kr'*k'd'tt *ag3an. .nnit a g'rs regenerl!dsr!l.
W ?e* tudta*# h'g 'lan s'kig tart'tt.
W ?ha 3enzte* rd# h'g )!l vag-e. /gg!dta*... Jut esze*3e# valaki keresett tele&'n'n. Fala*i
R'th6
W Wrath6
W =gen# ezt a nevet *'ndta. / tele&'n'd &'lt'n 7srgtt# s vg2l &elvette*. W -enzett a kezre.
W "izt's vag 3enne# h'g )!l vag6 5'st *r igen.
/ ln *l levegt vett# aztn ki&I)ta# de ez se* seg(tett neki *egnug'dni.
5ar# n... /z rdg3e# *gis *it *'ndhatna#a*i ne* nehez(ti *eg sz*ra *g )'33an a
d'lg'kat6
?in7s se**i 3a). "r*i trtnt is# ne* sz*(t.
Rhage 'da*ent a kanaph'z# s le2lt *ell.
W Figel) r*# 5ar8 /zt szeretn*# ha *a este vele* )nnl. >zeretnlek elvinni valah'v# ah'l
tud'*# h'g 3izt'nsg3an leszel. /z alantas'k# az'k a vilg's ha)I alak'k a park3an# val!sz(n+leg a
n'*'d3an vannak# s ez lesz az els hel# ah'l keresni &'gnak. 5'st *r te is 7lp'nt lettl# *ert
vele* vag.
<'v akarsz vinni6
>zeretn*# ha h'zz* kltznl. Feltve# h'g Wrath 3eengedi ket az a)t!n. - =tt tIl veszles
neked# *ert el33 vag ut!33 el)nnek rted. <a*ar'san. 5r *a este se* *aradnnk itt. Jere
vele* eg pr napra# 7sak a*(g eldnt)2k# h'g *i legen8
<irtelen ne* )ut'tt esz3e se**i kzzel&'ghat! h'sszI tvI *eg'lds# de *a)d *egtall)a.
Felelssggel tart'zik rte# a*i!ta 3elekeveredett az vilg3a# s ne* &'g)a vdtelen2l *agra
hagni.
"(zz 3enne*8 9sak nhn napr!l van sz!.
5ikz3en 5ar ssze7s'*ag'lta a tsk)t# arra g'nd'lt# 3izt'san *egr2lt. .l*eg# ki tud)a h'v.
.g v*p(rral.
/z igazsg az'n3an az v'lt# h'g 3(z'tt 3enne. TIl szinte v'lt ahh'z# h'g hazud)'n# s tIl 'k's#
h'g al3e7s2l)e a &enegetst. /z'nk(v2l az 'rv'sh'z 7sak szerda dlutn kell vissza*ennie# a
*unkaheln is kivett eg hetet# s a lelki seglnl is pihenst )avas'ltak neki. >e**it ne* *ulaszt
el# ha el*eg.
Fissza*ent a nappali3a. Rhage &el &'rdult# s &eltetette egik vllra a sp'rttsk)t. 5ar
&igel*esen nzte &ekete zak!)t# s 'lan kidud'r'ds'kat vett szre ra)ta# a*eleknek k'r33an
ne* tula)d'n(t'tt )elentsget.
W Fegver van nlad6 W krdezte.
/ &r&i 3!lint'tt.
W 5ilen6 W /*ik'r Rhage 7sak nzte# de ne* vlasz'lt# 5ar *egrzta a &e)t. W =gazad van.
-ehet#h'g )'33 is# ha ne* tud'*. 5en)2nk8
>z!tlanul vgigha)t'ttak a kietlen 22-es 'rszgIt'n 9ald0ell k2lter2lete s a kvetkez nagvr's
kztt. .rds# d'*3's vidk v'lt. /z Ittest kt 'ldaln &k hIz!dtak vgig# a*elet 7sak nha
szak(t'tt *eg eg-eg lepusztult hz. ?e* v'lt ut7ai vilg(ts# &'rgal'* is alig# szarvas visz'nt annl
t33.
Kr2l3el2l hIsz per77el az utn# h'g elindultak# Rhage r&'rdult eg s+r+ &'rgal*I egsv's Itra#
a*el &'k'zat'san e*elkedett. 5ar &igelte a krnket# a*it a &nsz!r! 3evilg(t'tt# de ne*
tud'tt r)nni# h'l )rnak. Fur7sa *!d ne* v'lt se**i )ellegzetes vag egedi az erd3en s az It'n. /
t) el*'s!d'tt# *int a*ik'r eg kpet letlennek lt az e*3er# s 5ar akrh'g pisl'g'tt# ne* tudta
a ltst kiles(teni.
<irtelen hatal*as vaskapu 3ukkant &el eltt2k a se**i3l.
5ar i)edten htrahklt# Rhage pedig *egn'*'tt eg garzsnit! g'*3't# *ire a kt kapu
kettvlva kin(lt# de 7sak annira# h'g pp t&rtek a kt szrnkztt. 5gtte I)a33 3e)rat't
pillant'ttak *eg. / &r&i lehIzta az a3lak't# s 3e2ttte a k!d't a kaputele&'n3a. .g kelle*es hang
ksznttte# pedig &elnzett 3alra# s 3!lint'tt a 3izt'nsgi ka*er3a.
. 5iutn a *s'dik kapu is kin(lt# &elg'rs(tva 3eha)t'ttak eg h'sszI# e*elked k'7si&elha)t!ra. /
kanar utn eg kt *ter *agas k&al 3ukkant el a se**i3l# 'lan re)tles *!d'n# *int az els
kapu. Lthaladtak eg 3'lt(v alatt# *a)d *g eg akadl'n# s *egrkeztek az udvarra# a*elnek
kzepn szkkIt llt.
J'33 'ldal'n a hatal*as# nge*eletes# sz2rke kp2let Ig nzett ki# *int a*ileneket a
h'rr'r&il*ek3en ltni, &eneget# k'*'r# 3al)!slatI hz# ah'l az e*3er ne* rzi *agt 3izt'nsg3an.
>ze*3e vele ki7si# egszintes p2let llt# a*el 7seppet se* v'lt 3izal'*ger)eszt33# *int a *sik.
<at eur!pai st(lusI aut! park'lt eltt2k szpen eg*s *ellett. Rhage 3ellt a JTN-val eg 5er7edes
s eg .s7alade kz.
5ar kiszllt# s vgignzett a *agas p2leten. Sg rezte# *intha valaki &igeln. ?e* tvedett. /
tetrl v(zkp sz'3r'7skk s vel2k eg2tt 3izt'nsgi ka*erk 3*ultak# le r.
Rhage 'dalpett h'zz# kez3en a ln )szakra 3epak'lt tsk)val. >z)t sz'r'san
sszeprselte# sze*e nugtalanul tekintgetett kr3e.
W Figzni &'g'k rd# uge tud'd6 W 5ar 3!lint'tt# *ire el*'s'l'd'tt. W 5inden rend3en lesz#
7sak azt szeretn*# h'g *indig *arad) *ellette*8 ?e* akar'*# h'g k2lnvl)unk. 5egrtetted6
5indig *arad) vele*# 3r*i trtn)k is8
W "t'r(ts# paran77sal kr(tve# g'nd'lta 5ar. J!l kezddik.
Felstltak a lp7sn eg szrnas 3r'nza)t!h'z. Rhage kinit'tta# s *iutn 3elptek az
a3laktalan eltr3e# *gtt2k az a)t! 'lan hang's 7sattanssal zr!d'tt 3e# h'g a re*egst a
l3uk3an is reztk. .ltt2k I)a33 hatal*as a)t! llt. .z *& &3!l ksz2lt# s k2ln3z *intk v'ltak
ki&aragva ra)ta. Rhage 3e2ttte a k!d't a 3izt'nsgi panel3e# *ire a zr hang's katta-nssal kin(lt.
.rsen *egragadta a ln kar)t# kinit'tta az a)t!t# s 3elptek eg hatal*as tere*3e. 5arnek
elllt a llegzete. 5ilen... varzslat's8 /z el7sarn'k a szivrvn *inden sz(n3en t2ndklt# a*el
legal33 annira *eglepen hat'tt# *int eg virg's kert eg 3arlang3an. Hld *ala7hit s vrs
*rvn 'szl'p'k s'rak'ztak a sz(nes *'zaikpadl!n. / &alakat lnksrgra &estettk# ra)ta
arankeretes t2krk s kristl3urs &ali l*pk. / hr'* e*elet *agassg3an lv *ennezeti
&resk!k egtl-egig *ind *ester*+vek v'ltak. / &est*nek hsket# l'vakat s angal'kat
3rz'ltak. .ltt2k# a p'*pzat's el7sarn'k kzepn# szles lp7ss'r vezetett &el az erkles
e*eletre.
/z egsz hel az 'r'sz 7r'k gnr+ pal't)ra has'nl(t'tt# a hang'k az'n3an ne* egszen
passz'ltak a len+gz elegan7ih'z. "alra az egik tere*3l hang's rapzene s *l &r&ihang'k
hallatsz'ttak ki. "ilirdg'l!k k'77antak eg*sh'z# s valaki azt kilt'tta.
Jer2nk# zsaru8
.g &ut3al(la3da gurult ki az el7sarn'k3a# rgtn utna *eg)elent eg iz*'s &r&i. Ndaszaladt a
la3dh'z# s pp a*ik'r &elvette v'lna# eg 'r'szlnsrnree*lkeztet ha)I# *g hatal*asa33
ter*et+ alak )elent *eg. Rvetette *agt# les'd'rta a &ldre# s addig 3irk!ztak# a*(g durvn neki
ne* 2tkztek a &alnak.
5egvag# zsaru8
Pe a la3da *g nin7s nlad# v*p(r8 ?gsek# nevets s 7i&ra kr'*k'ds hallatsz'tt a
kt &r&i k2zdel*3l# *ikz3en a la3drt har7'ltak. /*ik'r az egik a &ldn &ek2dt# a *sik r2lt a
*ellkasra# aztn az als! legur(t'tta *agr!l a terht# s helet 7serltek. / tere*3l utnuk )tt kt
3rruh3a ltztt# # *egter*ett &i7k!# h'g *egnzzk# *it 7sinlnak. .kk'r *eg)elent eg li3ris#
ala7s'n rege*3er# kez3en eg kristlvzval# 3enne eg 7s'k'r &riss virg. / k'*'rnik elnz
*'s'llal ker2lte ki a 3irk!z! prt.
/*ik'r szrevettk ket# *indannian elhallgattak.
Rhage a hta *g t'lta a lnt.
-^ Te gaze*3er8 sz!lalt *eg valaki.
/z egik &r&i Ig r'nt'tt neki# *int eg tank. Fekete ha)a rvidre v'lt n(rva# *int a kat'nknak# s
5arnek az a &ur7sa rzse t*adt# h'g *r ltta azeltt.
Te *eg *i a &ent *+velsz6
Rhage sztterpesztett l33al llt# leengedte a tskt a &ldre# s a kezt a *ellkasa el e*elte.
<'l van Wrath6
Krdezte* vala*it 7sattant &el a rvid ha)I &r&i. <'g *erted ideh'zni ezt a nt6
"eszlni akar'k Wrathszal.
?e* *eg*'ndta*# h'g sza3adul) *eg tle6 vag azt akar'd# h'g vala*elik2nk *egtege
heletted6Rhage 'lan kzel lpett a &r&i el# h'g ar7uk *a)dne* sszert.
Figzz# T'hr8 ?e akard# h'g 3ntsalak8
5ar a hta *g pillant'tt. /z el7sarn'k3a n(l! a)t! *g *indig nitva llt. Sg g'nd'lta# ink33
ki*eg a k'7si3a# s 'tt *egvr)a# h'g Rhage lerendezze ezt a d'lg't. J! tletnek t+nt# annak
ellenre# h'g Rhage *egkrte# *arad)'n *indig *ellette.
Tekintett le ne* vve r!la# htrlni kezdett az a)t! &el# a*(g 3ele ne* 2tkztt vala*i ke*n3e.
5eg&'rdult s &elnzett. / r*2lettl 3ele&ag'tt a sz!.
/ ki)rat't eg se3heles ar7I# &ekete sze*+ &r&i llta el# aki3l 7sak Ig sugrz'tt a )ghideg
g+llet.
5ieltt elszaladhat'tt v'lna# a &r&i *egragadta a kar)t# s elrnt'tta az a)t!3!l.
?e is g'nd'l) arra# h'g el*enek2lsz8 Kivillant'tta h'sszI sze*&'gt# *ikz3en vgignzett ra)ta.
-Fur7sa# ne* az a t(pus vag# akit ltal3an szeret Pe lsz# s *a)d ssze7sinl'd *agad a &lele*tl.
?eke* p'nt )! leszel.
5ar &elsik(t'tt.
/ tere*3en *inden tekintet &el &'rdult. Rhage 'dar'hant h'zz# elrnt'tta# s sz'r'san *agh'z
lelte. P2hsen *'nd'tt vala*it az'n a nelven# a*it 5ar ne* rtett.
/ se3heles ar7I sszehIzta a sze*t. W ?ugal'*# <'ll0''d8 itt akar'd tartani a kis )tkszeredet
a hz3an6 5eg'szt'd vele*# vag *egint nz leszel# *int *sk'r6
Rhage Ig nzett r# *int aki *ind)rt nekir'nt# a*ik'r eg ni hang *egll(t'tta.d- /z isten
szerel*re# &iIk8 <allra r*isztitek szegn lnt8
5ar 'ldalra ha)'lt Rhage *ellkasa *ellett# s eg nt pillant'tt *eg le)nni a lp7sn. Tel)esen
n'r*lisnak t+nt. <'sszI &ekete ha)a v'lt# kk &ar*ert s &ehr# *agas nakI gar3!t viselt. Gl3en
&ekete *a7ska d'r'*3'lt# 'lan hang'n# *int eg varr!gp. /h'g tstlt a &r&iak kztt#
*indannian &lrelltak az It)3!l.
W Rhage# nag'n r2lk# h'g psg3en hazartl.Wrath *ind)rt itt lesz. W /ztn arra a
sz'3ra *utat'tt# ah'nnan a &r&iak ki)ttek. W / t33iek *eg 3e&el ide8 Jer2nk# *'zgs8 <a
k2zdele*re vgt'k# intzztek el a 3ilirdasztal'n8 / va7s'ra &l !ra *Ilvaksz. "ut7h# vidd *agaddal
a la3dt is8
Sg hessegette el ket az el7sarn'k3!l# *intha ne* &lel*etes nehz&iIk lettek v'lna. 9sak a rvid
ha)I &i7k! *aradt kint vel2k.
5r vala*ivel nug'dta33nak t+nt# a*ik'r Rhage-re nzett.
.nnek *g lesz visszhang)a# testvr8
Rhage ar7a *egke*nedett# s tvlt'ttak a titk's nelv2kre.
/ &ekete ha)I n# aki eddig a *a7skt si*'gatta a kez3en# 5arhez lpett.
?e agg!d)# *inden rend3en lesz8 1n "eth vag'k# pedig itt "''.
5ar nag levegt vett# s sztnsen 3izal'**al &'rdult az egetlen ni szvetsgeshez e33en a
teszt'-szter'n dzsungel3en.
5ar. / neve* 5ar -u7e.
"eth 'danI)t'tta azt a kezt# a*ivel a *a7skt si*'gatta# s el*'s'l'd'tt. ?eki is h'sszI
sze*&'ga v'lt.
5ar Ig rezte# ki7sIszik a l3a al!l a tala).
.l &'g )ulni8 kilt'tta "eth# s 'danIlt a
lnh'z# h'g *egtartsa. Rhage8
5ar rezte# h'g eg ers kar &'n!dik a dereka kr# pp akk'r# a*ik'r a trde ssze7sukl'tt.
5ieltt elvesztette v'lna az esz*lett# Rhage hang)t hall'tta.
Felvisze* a sz'3*3a.
/*ik'r Rhage le&ektette 5art az gra# g'nd'latnak ere)vel &elkap7s'lta a villant. =stene*# *it
7sinlt# a*ik'r ideh'zta a testvrisg kzp'nt)3a6
/*ik'r a ln *eg*'zdult# s kinit'tta a sze*t# azt *'ndta.
W =tt 3izt'nsg3an vag.
W /ha# persze.
W /kk'r Ig &'gal*az'k# h'g *a)d g'nd'sk'd'* r!la# h'g 3izt'nsg3an legl# ehhez *it sz!lsz6
W 5'st *r hiszek neked W &elelte 5ar# s el*'s'l'd'tt. W ?e haragud)# h'g el)ulta*.
Lltal3an ne* vag'k eg )ul!s t(pus.
Tel)esen rthet. ?zd# *'st *enne* kell# h'g a testvrei**el tallk'zza*. -t'd azt az
a7lzrat az a)t!n6 9sak neke* van h'zz kul7s'*# sz!val itt val!3an 3izt'nsg3an vag.
/z'k a &i7k!k ne* nag'n r2ltek neke*.
/z az 3a)uk.
<trasi*(t'tta a ln ha)t# s a &2le *g tette. >zerette v'lna *eg7s!k'lni# de helette ink33
&elllt.
Nlan )!l nzett ki az g3an# ah'g a s'k prna kztt &ek2dt# a*elekhez *indig ragaszk'd'tt az
alvasnl. >zerette v'lna h'lnap s azutn is 'tt tudni *aga *ellett.
?e*# ez ne* tveds# g'nd'lta. 5ar idetart'z'tt.
- Rhage# *irt teszed *indezt rte*6 Sg rte*#ne* tart'z'l neke* se**ivel# s eg3knt is
alig is*ersz.
5ert az en* vag# &elelte *ag3an. Qersze hang'san ne* *'ndta ki# ink33 leha)'lt h'zz# s
*egsi*'gatta az ar7t.
- ?e* *arad'k s'kig.
- Rhage...
-, Krlek# engedd# h'g vigzzak rd8 ?e* kell agg!dn'd se**i *iatt.
"e7sukta *aga *gtt az a)t!t# s r&'rd(t'tta a kul7s't a zr3an# *ieltt le*ent a &ldszintre. /
testvrek a lp7s tete)n vrtk# Wrathszal az len. / kirl k'*'rnak t+nt# &ekete sze*ldkt
eltakarta a napsze*2veg.
- <'l akar)t'k elintzni6 - krdezte Rhage.
- / d'lg'z!sz'3*3an.
5iutn *indannian 3ev'nultak# Wrath az (r!asztal *g *ent# s le2lt. T'hr kvette# s *egllt
*gtte a )'33 'ldal'n. Qhur s Hsadist a sele*tapts &al *ellett *aradt# Fish'us a kandall!
*ellett &'glalt helet az egik kar'sszk3en# s *eggI)t'tt eg kzzel s'd'rt 7igarettt.
Wrath *egrzta a &e)t.
- Rhage# testvr# k'*'l pr'3l*nk van veled. 5egszegted a paran7s't. Ktszer is. /ztn ideh'ztl
eg e*3ert# pedig tud'd# h'g til's...Feszl3en van...
- Wrath kllel az asztalra 7sap'tt# *ire a 3It'rdara3 &elugr'tt a &ldrl.
?e szak(ts &l3e# a*(g 3eszlek8
Rhage sszesz'r(t'tta a sz)t# s n*n a &'gt 7sik'rgatta. /lig tudta kiprselni *ag3!l a
tisztelet szavait# a*it ltal3an knnedn kie)tett.
W ?e* akartalak *egsrteni# kirl'*.
W /h'g *r e*l(tette*# ellenszeg2ltl T'hr paran7snak# aztn azzal sIl's3(t'ttad a vtked# h'g
eg e*3errel )elentl *eg itt. 5i a &ran7't g'nd'ltl6 / &en3e# ne* vag idi!ta# *g ha *'st Ig is
viselkedsz. / n a *sik vilgh'z tart'zik# vagis veszlt )elent sz*unkra# ha &el&edi a kilt2nket.
/*ellett az e*lkei *r ne*7sak h'g h'sszI tvIak# de trau*atikusak is# ezrt ne* lehet tel)esen
kitrlni ket.
Rhage rezte# h'g lelk3en egre n az elgedetlensg# s kptelen vissza&'gni *agt. P2hsen
&el*'rdult. / hang visszhangz'tt a sz'33an.
Pe e*iatt ne* &'g *eghalni8
Tud'd# ezt *r ne* te dntd el. /zzal h'g ideh'ztad a hzunk3a# az n vlla*ra helezted a
dntst.
Rhage kivillant'tta sze*&'gt.
/kk'r el*egek. 1s *aga**al visze* t is.
Wrath &elv'nta sze*ldkt# h'g *g a napsze*2vege &ltt is kiltsz'tt.
.z *'st itt ne* a &enegetsek ide)e# testvr.
Fenegets6 Ltk'z'ttul k'*'lan 3eszlek8 ?ag nehezen lenugtatta *agt# *iutn
*egdrzslgette az ar7t# s *egpr!3lt leveghz )utni. ?zd# tegnap tste nhn alantas rnk
t*adt. / lnt kira3'ltk# n pedig legal33 eg gilk'st let3en hagta*# *ikz3en t pr!3lta*
*eg*enteni. / kavar'ds3an elvesztette a tsk)t# s ha vala*elik alantas tIllte# 3izt's# h'g
*egtallta# s *agval vitte. 5g ha ki is trlte* v'lna a *e*!ri)t# a hza akk'r se* 3izt'nsg's#
s ne* haghatta*# h'g a trsasg rtall)'n. <a itt ne* *aradhatunk# 7sak Ig vdhete* *eg# ha
elt+n2nk innen. 1s ha rknszer2lk# *eg is tesze*.
Wrath a h'*l'kt rn7'lta.
6.pr <all'd# a*it *'ndasz6 1pp *'st vlaszt'ttl eg e*3ert a testvrisggel sze*3en.
Rhage ki&I)ta a levegt a t2de)3l. Jzus'*8 ?e* sz*(t'tt r# h'g a helzet ennire
el*rgesedik. "r tudat alatt taln se)tette.
Kptelen v'lt eg hel3en *aradni# ezrt &elpattant# s 'da*ent eg *ennezetig r a3lakh'z.
Kinzett. >ze*e el trult a terasz's kert# a *eden7e s a hatal*as *ez. / t)3!l az'n3an se**it
ne* vett szre# 7sak azt a 3izt'nsg't ltta# a*elet a kzp'nt nI)t'tt sz*ukra.
"izt'nsgi &nek vilg(t'ttk *eg a ter2letet. / &kra szerelt ka*erk *inden apr! ese*nt
rgz(tettek. 5'zgsrzkelk &igeltk *g a lehull! &aleveleket is. <a valaki *egpr!3lt v'lna
t*szni a &al'n# 2D$ v'lt's &'rr! 2dvzls3en lett v'lna rsze.
5ar sz*ra ez v'lt a leg3izt'nsg'sa33 hel. .hhez ne* &rhetett ktsg.
N ne* eg akr*ilen n dr*gte Rhage #
a &ele*nek vlasztan*# ha lehetsges v'lna.Falaki kr'*k'd'tt# a t33iek &elszisszentek.
?e* is is*ered )egezte *eg T'hr. K2ln3en is e*3er8
?a s6 Wrath *l# hatr'z'tt hang'n kz3esz!lt.
Rhage# testvr# ne lp) ki a testvrisg3l e*iatt8 >z2ksg2nk van rd. / &a)nak is sz2ksge van rd.
/kk'r ez azt )elenti# h'g a ln itt *arad# uge6 - /*ik'r Wrath vala*it *'r*'lt# Rhage
'da&'rdult h'zz. W <a "eth veszl3en lenne# te hagnd# h'g 3r*i is az utad3a ll)'n# *ikz3en
pr!3l'd *egvdeni6 -egen az akr a testvrisg is6
Wrath &elllt# *egker2lte az (r!asztalt# s 'da*ent h'zz. Nlan kzel llt *eg eltte# h'g szinte
sszert a *ellkasuk.
"ethnek se**i kze ahh'z a dntshez# a*it te h'ztl# vag ahh'z a helzethez# a*el3e *inket
s'd'rtl. /z e*3erekkel val! kap7s'lat kizr!lag az ter2let2kn lehetsges# s ezt te is nag'n )!l
tud'd. .33en a hz3an pedig senki *s ne* lakhat# 7sak a testvrisg tag)ai s a &eleik# ha van nekik.
1s *i a helzet "ut7h7sal6
K az egetlen kivtel. 1s is 7sak azrt lakhat vel2nk# *ert F l*'dik r!la.
Pe 5ar ne* lesz itt s'kig.
W .zt *gis h'nnan veszed6 J'nd'l'd# h'g a trsasg &elad)a a keresst6 Fag h'g az e*3eri &a)
hirtelen el&'gad *inket6 Ugan8 Tr) *r szre8
Rhage halkan &elelt# de a tekintett ne* &'rd(t'tta 7l.W / ln 3eteg# Wrath. Rk's. >zeretn*
g'nd)tviselni# s ne*7sak az alantas'k &enegetse *iatt.<'sszI 7snd kvetkezett.
W / istenrt8 1rzel*ileg is ktdszh'zz8 Wrath
vgigsznt'tt h'sszI ha)n. /z g szerel*re... 5g7sak *'st is*erted*eg.
1s te *enni id utn )ellted *eg "etht# h'g a tid6 <usz'nng !ra6 Ja# ne*. Kt nap't vrtl
vele. 5g szeren7se# h'g 'lan s'kig &'nt'lgattad# *ieltt *egtetted.
Wrath &elnevetett.
.-- 5usz) *indig 3elekeverned e33e a &ele*et6
Y ?zd# kirl'*# 5ar... sz*'*ra *s. ?e* akar'k Ig tenni# *intha rten*# *irt# 7sak azt
tud'*# h'g 'lan hatssal van r*# a*it ne* haghat'k &igel*en k(v2l... de a &ran73a# ne* is akar'*.
>z!val azt a lehetsget# h'g kisz'lgltatva *agra hag'*# h'g a trsasg elra3'lhassa#
egszer+en ne* vag'k ha)land! sz*(ts3a venni. <a r!la van sz!# 3ekap7s'lnak a vdel*ezi
sztnei*# s ne* tud'k ne* tud'*st venni r!luk. 5g a testvrisg kedvrt se*. Rhage
elhallgat'tt. Qer7ek teltek el n*a 7send3en. Urk. Pe az is lehet# h'g 7sak nhn pillanat.
W <a *egengede*# h'g itt *arad)'n - sz!lalt*eg Wrath W# akk'r 7sak azrt tesze*# *ert a
pr'dnak tekinted# s 7sak azzal a &elttellel# h'g 7sukvatart)a a sz)t. 1s akk'r *g 'tt van az is#
h'g &igel*en k(v2l hagtad T'hr paran7sait. .zt ne* Iszhat'd
*eg. .l kell *'ndan'* az Krznek.
Rhage *egknne332lten &els!ha)t'tt#
.l&'gad'k 3r*ilen 32ntetst.
/kk'r legen (g. Wrath vissza*ent az (r!asztal *g s le2lt. Fan nhn d'l'g# a*irl
3eszln2nk kell# testvrek. T'hr# tid a sz!.
T'hr*ent elrelpett.
R'ssz h(re* van. <(rt kaptunk eg 7ivil 7saldr!l. .g &r&i# aki t(z ve vlt'z'tt t# tegnap
este elt+nt a 3elvr's3!l. >ztk2ldte* eg e-*ailt a kzssg *inden tag)nak# a*el3en
&igel*eztette* ket# h'g *g a k'r33iaknl is legenek !vat'sa33ak# a*ik'r ki*ennek az ut7ra#
vala*int# ha tud'*sukra )ut valakinek az elt+nse# az'nnal )elentsk. "ut7h7sal is 3eszlgette*.
/nnak a zsarunak van sz a &e)3en. Fan vala*eliktknek ki&'gsa az ellen# ha 3ev'n)uk t is e33e az
2g3e6 /*ik'r a testvrek egntet+en a &e)2ket rztk# T'hr Rhage-re nzett. /kk'r *'st *'ndd
el# *i trtnt tegnap este a park3an8
5iutn Rhage 'tthagta 5art a sz'33an# s a ln elg ersnek rezte *agt# le*sz'tt az gr!l#
h'g ellenrizze az a)t!t. "e v'lt zrva# *assz(vnak t+nt# ezrt ki7sit *egnug'd'tt. 5egpillant'tta a
villankap7s'l!t a )'33 'ldal'n. Felkap7s'lta# *ire a sz'3a &nr3a 3'rult. >zentsges... g8
Frs s aransz(n+ sele*&uggnk takartk az a3lak'kat. >zatn- s 3rs'ndrapria d(sz(tette a
hatal*as# antik# 3alda7hin's gat# a*elnek 'szl'pait egsz tlg&a has3'k3!l &aragtk ki. / &ldn
kzi szvs+ szneg# a &alak'n 'la)&est*nek-Jzus'*# az a 5ad'nna ger*ekvel# 7sak ne* eg
val!di Ru3ens6 / sz'33an az'n3an ne* 7sak *Izeu*3a ill trgak v'ltak. <elet kap'tt eg
plaz*atv# sz*talan hi&i 3erendezs# de anni# h'g a szuperkupa &lid3en *egrendezett *+s'rt
is kpes lett v'lna kzvet(teni# eg sz*(t!gp# a*it *g a ?/>/ is *egirigelt v'lna# a &ldn pedig
eg X3'O.
5ar 'dastlt a knvesp'l7h'z# a*elen idegen nelven (r!d'tt# 3rktses ktetek s'rak'ztak
szpen eg*s *ellett. .lis*er *'s'llal t&ut'tta a 7(*eket# aztn rtallt eg PFP-g+)te*nre
?'7sak. /z e*3eri v'ns.
/ustin Q'0ers d'3'z's kiads3an. /z sszes /lien-&il*. / 7pa. 5ind a hr'* 9supasz piszt'l.
J'dzilla. J'dzilla. J'dzilla... vr)unk 7sak# az egsz p'l7 vgig 7supa J'dzilla. .gel le))e33 nzett.
Qntek EB# <all'-0een# R*l'* az .l* ut73an. ?a de legal33 a &'ltatsai nin7senek *eg.
J'l&r2ltek# / g'n'sz hal'tt d'3'z's kiads3an.
?e* 7s'da# h'g Rhage-et ne* nag'n n+gzte le az knned kultIrg+)te*ne.
"e*ent a &2rdsz'33a# s &elkap7s'lta a l*pt. / *rvnpadl! kzepn a &ld3e s2llesztve eg
akk'ra )akuzzi llt# *int 5ar 'tth'ni hl!sz'3)a.
5i7s'da gngsze*8 - g'nd'lta.
<all'tta# h'g n(lik a sz'3aa)t!# s *egknne332lt# a*ik'r Rhage a nevt kilt'tta.
W 1pp a kdat 7s'dl'* - sz!lt ki# aztn vissza
*ent a hl!sz'33a. W 5i trtnt6
-6m4 6 W 5inden rend3en van.
"izt's vag 3enne6 W szerette v'lna *egkrdezni# *ert a &r&i *g *indig &esz2lt v'lt# s
g'nd'latai3a &eledkezve *szklt a helisg3en. /ztn 3e*ent a gardr!33a.
W ?e agg!d)# itt *aradhatsz.
W Pe...
W >e**i de.
W Rhage# *i &'lik itt6
W 5a este el kell *enne* a testvrei**el. - /*ik'r ki)tt# ne* v'lt ra)ta a ka3t)a. -e2lt az gra#
s lehIzta *aga *ell a lnt is. / h+sgesek# vagis a sz'lgink# tud)k# h'g itt vag. Rendk(v2l
diszkrtek s 3artsg'sak# ne* kell &lned tl2k. Fritz# aki vezeti a hzat# *a)d h'z &el neked eg kis
ennival!t. <a sz2ksged van vala*ire# 7sak sz!l) neki8 <a)nal3an )vk.
/ddig 3e leszek ide zrva6
Rhage *egrzta a &e)t s &elllt.
?e*. >za3ad'n *'z'ghatsz a hz3an# senki ne*&'g 3ntani. - .lvett eg dara3 pap(rt eg
3rd'3'z
k3!l# s &el(rt r vala*it. =tt van a *'3il'* sz*a.<a sz2ksged van r*# h(v) &el# s rgtn itt
leszek.
Taln eg rep2lgpet re)tegetsz valah'l6
Rhage kr2lnzett# aztn elt+nt.
?e* nag'n-g'rsan-ki*ent-a-sz'33!r st(lus3an# hane* eg sze*pillants alatt se**iv vlt.
5ar &elugr'tt az gr!l# *aga el kapta a kar)t i)edt3en# s &elkilt'tt.
Rhage *gtte )elent *eg# s htulr!l tlelte.
W -t'd6 (g rte* azt# h'g rgtn.
5ar *egragadta a 7sukl!)t# s Ig *egsz'r(t'tta# ah'g 7sak 3(rta# h'g 3izt'san ne* kpzeldik-
e.
5i7s'da tr2kk8 - *'ndta vk'n hang'n. - 5it tudsz *g6
Ki s 3e tud'k kap7s'lni d'lg'kat. - / sz'3a sttsg3e 3'rult. - 5eg tud'* gI)tani a gertkat.
-Kett &ell'33ant a &s2lkdasztal'n. - 1s rtek a zrakh'z s az a)t!kh'z.
5ar hall'tta# h'g a sz'3aa)t! zr)a 3ekattan# *a)d kin(lik# aztn kin(lt s 3e7suk!d'tt a
gardr!3sz'3a a)ta)a.
Ja# s elkpeszt d'lg't tud'k *+velni a nel
ve**el s eg 7sereszneszrral.
5eg7s!k'lta a ln ar7t# *a)d a &2rdsz'33a *ent. /z a)t! 3e7suk!d'tt *gtte# s ne*s'kra
5ar *eghall'tta a zuhan 7s'3'gst.5g *indig d33enten llt uganaz'n a helen# n)ikz3en az
aga Ig katt'g'tt# *int a (e*ez)tsz!t+ eg 3akelitle*ezen. / PFP-g+)te*nt &igelve arra
g'ndlt# vannak elnei is a lgvrp(tsnek. K2lnsen akk'r# ha az e*3er tIl s'k &ur7sasggal
sze*3es2l# tIlsg'san talakul a val!sg# s tIl s'k lesz... *inden3l.
/*ik'r ne* s'kkal ks33 Rhage ki)tt a &2rdsz'33!l# &rissen 3'r'tvlk'zva# szappant!l illat'sn#
derekn eg tr2lkzvel# 5ar *r az g'n 2lt# a tv3en pedig az /ustin Q'0ers# /ranszersz*
*ent.
<# ez eg igazi klasszikus *'s'l'd'tt el# s a
kpernre nzett.
5ar az'nnal el&ele)tkezett a &il*rl# a*ik'r *egpillant'tta szles vllt# iz*'s kar)t# a trlkzt#
ah'g a &eneke (vt kvette# s a tet'vlst. /zt a ki7savar'd'tt# dz szrnet a &ehr sze*vel.
=krek# "asil# ikrek8 idzte Rhage a *eg&elel pil
lanat3an# tkletesen utn'zva a &szereplt.Rka7sint'tt a lnra# s 3e*ent a gardr!3sz'33a.
5ar *inden igekezete ellenre utna*ent. ?ekit*aszk'd'tt az a)t!&l&nak# s pr!3lt
kz*3snek ltszani. / &r&i httal llt neki# *ikz3en als!nadrg nlk2l 3ele3I)t eg &ekete
3rnadrg3a. / tet'vls *'zg'tt a htn# a*ik'r &elhIzta a sli77et.5ar halkan &els!ha)t'tt.
5i7s'da &r&it Fagis v*p(r. /kr*i
Rhage htrapillant'tt a vlla &ltt.
W J!i vag6
/z igazsg az v'lt# h'g &'rrt a vre.5ar6
W Qersze8 Tkletesen. W -es2ttte a sze*t# s lnk rdekldst *utat'tt a &ldn
&els'rak'z'tt 7ipk irnt. .gsz este a &il*)eiddel &'g'* kezelni *aga*# a*(g kulturlis k!*3a ne*
ese*.
/*ik'r a &r&i leha)'lt# h'g &elvege a z'kni)t# 5ar is*t a testre nzett. 5eztelen# si*a#
aransz(n+...
/*i az alvst illeti *'ndta Rhage # n *a)d
a &ldn alsz'*.
Pe hiszen eg2tt akart &ek2dni vele a33an a hatal*as g3an8
?e 3utsk'd) *r8 5indketten &elnttek vagunk. K2ln3en is# az az g elg nag ahh'z# h'g
akr hatan is el&r)2nk ra)ta.
Rhage ha3'z'tt.
W Rend3en. 1s *eg(gre*# h'g ne* &'g'k h'rk'lni.
1s azt is# h'g ne* &'g'd vissza a kezedet6
"ele3I)t eg &ekete rvid u))I p!l!3a# a l3ra pedig &elhIz'tt eg pr a7l3ettes 7siz*t. /ztn
*egllt# s tt'vn a &al3a p(tett# *ennezetig r &*szekrnre nzett.
?e* *ennl vissza a sz'33a6 >z2ksge* lennenhn per7re.
5ar &2lig pirulva el&'rdult.
?e haragud)# ne* akarta* 3et'lak'dni az inti*
sz&rd3a...
Rhage *eg&'gta a kezt.
?e* errl van sz!. 9sak tart'k tle# h'g ne*tetszene# a*it ltnl.
5intha lenne *g vala*i# a*i a *ai nap utn *eg tudn lepni.
W 9sak 7sinld8 W *'ndta halkan. W "r*i... legen is az.Rhage h2velku))val *egsi*'gatta a
7sukl!)t# *a)d kinit'tta a &*szekrnt. Kivett eg 2res# &ekete &egvertart! sz()at# s &elvette a
vllra# *a)d a *elln ssze7sat'lta. .g szles v kvetkezett ezutn# 'lan# a*ilet a zsaruk
h'rdanak# de a &egvertart!h'z has'nl!an# az is 2res v'lt.
/ lnra pillant'tt.
5a)d kivette a &egvereket.
Kt &ekete peng)+ trt# a*eleket ell 7sIsztat'tt a &egvertart!3a# *ark'lattal le&el. .g
&nes kzi&egvert# s *iutn eg g'rs *'zdulattal ellenrizte# van-e 3enne tltn# az v3e dugta.
9sill'g!# har7*+vszeti d'3!7sillag'kat# *eg eg *att &ekete lszertart!t# a*elet az v3e re)tett.
Fala*int eg kis kst.
-eakaszt'tta a vll&r!l a &ekete viharka3t't# *agra vette# s *egtap'gatta a zse3eit. Kivett *g
eg &egvert a szekrn3l# s g'nd'san *egvizsglta# *ieltt a ka3t zse33e tette v'lna. / t33i
zse3t is &eltlttte nhn d'3!7sillaggal. 1s 3etett *g eg trt.
/*ik'r *eg&'rdult# a ln htrlni kezdett elle.
5ar# ne nzz Ig r*# *intha idegen lennk8 /s'k &egver ellenre *g *indig uganaz
vag'k.
5ar ne* llt *eg# 7sak a*ik'r *r neki2tkztt az gnak.
Pe# idegen vag sutt'gta.
Rhage ar7a *egke*nedett# hang)a sz(ntelen lett.
<a)nal eltt )vk.
<a3'zs nlk2l 'tthagta.
5ar ne* tudta# *enni ideig 2lt 'tt# a szneget 3*ulva. /*ik'r &elnzett# &elllt# s 'da*ent a
tele&'nh'z.2D. Fe)ezet
"ella kinit'tta a s2ta)t!t# *egnzte a va7s'rt# s &eladta a k2zdel*et.
Ksz katasztr!&a8
FelhIzta kezre az edn&'g! keszt+t# s kivette a tepsit. / szeren7stlen &as(rt
sszezsug'r'd'tt# a tete)e *eggett# s Ig kiszradt# h'g szttredezett .hetetlen v'lt. .g
p(tkezsnl nag'33 hasznt vette v'lna p(tanagknt# *int a va7s'raasztalnl. 5g nhn tu7at
ilen# n*i ha3ar7s# s &el is tudn hIzni azt a &alat a terasz kr2l# a*ire annira vg'tt.
5ikz3en 7s(p)vel 3e7sukta a s2t a)ta)t# esk2dni *ert v'lna r# h'g a k'nha3It'r
krrvenden 3*ult r. /z ellenszenv kl7sns v'lt. /*ik'r a 3t)a talak(t'tta neki a tant#
*inden3l a leg)'33at vette# *ivel Rehvenge *indent (g intzett. /z a tn# h'g "ella )'33an
kedvelte a rgi*!di st(lusI k'nht# nik'rg! a)ta)val s 3artsg's# rgies lgkrvel# egltaln ne*
sz*(t'tt. 1s az ellen se* *ert sz!t e*elni# h'g a &r&i eg s'r 3izt'nsgi 3erendezssel ltta el a
hzat. "t)a 7sak Ig engedte elkltzni# ha a hza t+z3izt's# g'l!ll! s 'lan 3evehetetlen erd#
*int eg *Izeu*.
=len az# ha eg paran7s'lgat! testvr radsul k'rlt'lt g'nd'lk'dsI is.6 "ella &'gta a tepsit# s a
hts! udvarra n(l! 2vega)t!h'z *ent# a*ik'r *egsz!lalt a tele&'n.
Felvette# *ikz3en az'n i*dk'z'tt# ne Rehvenge legen.
W <all!6
.g ideig ne* sz!lt 3ele senki.
W "ella6
W 5ar8 5r k'r33an is pr!3ltalak h(vni. Tudnd tartani eg ki7sit# *eg kell etetne* a
*'s!*edvt6 - -etette a kagl!t az asztalra# kiszaladt az udvarra# ki3'r(t'tta a &lresiker2lt
va7s'rt# aztn visszasietett. 5iutn 3etette a tepsit a *'s'gat!3a# &elvette a kagl!t az asztalr!l. W
<'g vag6
W "ella# tudn'* kell vala*it W *'ndta 5ar &esz2lt hang'n.
W Krdezz 7sak nug'dtan 3r*it. 5i a 3a)6
Te is... 'lan vag# *int k6
"ella d33enten le2lt az asztal *ellett ll! k'nhaszkre.
\g rted# h'g k2ln3z* e tled6
=gen.
/z akvriu*ra pillant'tt. "enne *indig *inden 'lan nug'dtnak t+nt# g'nd'lta.
=gen# 5ar. 5s vag'k.
/ v'nal *sik vgn nag s!ha) hallatsz'tt.
W U# hl^ istennek8
W ?e* g'nd'lta* v'lna# h'g (g *egknne332lsz# ha *egtud'd.
W Qedig (g van. ?ag... sz2ksge* van r# h'g 3eszl)ek valakivel. /nnira ssze vag'k zavar'dva.
W Gsszezavar'dva6 5irt6 W Fr)unk 7sak eg per7et8 .gltaln *irt 3eszlgetnek ilen d'lg'kr!l6
W 5ar# h'nnan tudsz te r!lunk6
W Rhage *'ndta el. /*i azt illeti# *eg is *utatta.
W Sg rted# ne* trlte ki a... 5g *indig e*lkszel r6
W ?la lak'*.
W <'g *i7s'da6
W =tt. / hzuk3an. .g 7sapat &r&ival# vagis v*p(rral... =stene*# ez a sz!8 W 5ar *egkszr2lte a
t'rkt. W Kr2l3el2l t h'zz has'nl! &r&i lakik *g itt ra)ta k(v2l.
"ella a sz)a el kapta a kezt. >enki ne* lakhat eg2tt a testvrisggel8 <iszen *g azt se* tudta
senki# h'g h'l laknak. .z a n pedig eg e*3er
W 5ar# h'g... h'g trtnt ez6
/*ik'r a ln *indent el*eslt# "ella d33enten nzett *aga el.
W <all!6 "ella6 Ntt vag *g6
W "'7snat. 1n... J!l vag6
W /zt hisze*. 5'st legal33is igen. Figel)# vala*it tudn'* kell. 5irt h'ztl ssze *inket6 Rhage-
et s enge*6
W -t'tt tged# s... *egtetszettl neki. 5eg(grte# h'g ne* &'g 3ntani. 9sak ezrt egezte*
3ele# h'g tallk'zz'n veled.
W 5ik'r lt'tt enge*6
W /z'n az estn# a*ik'r elvitt2k J'hnt a kzp'nt)uk3a. Fag erre ne* e*lkszel6
W ?e*# de Rhage azt *'ndta# h'g v'lta* 'tt. 1s J'hn is... v*p(r6
W =gen. /z tvlt'zsa ha*ar'san *egtrtnik# ezrt kellett tenne* vala*it. 5eghal# ha nin7s
*ellette valaki a *i &a)tnk3!l# a*ik'r elkezddik a &'la*at. .g v*p(r n vr3l kell innia.
>z!val# akk'r este# a*ik'r elszr tallk'ztl vele# te *r tudtad.
=gen. "ella !vat'san vl'gatta *eg a szavait. 5ar# a har7's )!l 3nik veled6 Jengd6
Figz r*. Fdel*ez. "r &'gal*a* sin7s# *irt.
"ella &els!ha)t'tt# s arra g'nd'lt# *r se)ti. Figele*3e vve# h'g a szke har7's *ennire
*egrgztten ragaszk'd'tt 5arhez# val!sz(n+leg *r rzel*ileg h'zzkttte *agt.
Pe ha*ar'san haza*egek. 9sak nhn napigleszek *g itt.
"ella e33en ne* v'lt 'lan 3izt's. / ln s'kkal )'33an 3elekeveredett a vilguk3a# *int a*ennire
g'nd'lta.
5i7s'da und'r(t! szaga van ennek a gz&2stnek# g'nd'lta 5r. N# *ikz3en a kis 3ulld!zerrel
*anverezett a stt3en.
(g )! lesz. 5'st *r elkezdhet)2k a *unkt
kilt'tt 'da neki U.
N lell(t'tta a gpet# s kr2lnzett a ter2leten# a*elet az erd3l k2ln(tettek el *aguknak. /
letiszt(t'tt# kr2l3el2l szznegven ngzet*teres s(k terepre akartk &elp(teni a va(lat!kzp'nt't#
s 'lan helisgeket# ah'l d'lg'zhattak.
U a szint3e h'z'tt tala)ra lpett# s az sszeg+lt alantas'kh'z &'rdult Kezd)2nk h'zz a &alakh'z8
/zt akar'*# h'ghr'* &al ll)'n# a negediket pedig hag)k nitva. T2rel*etlen2l intett a kezvel.
Jer2nk# *'zgs# *unkra &el8
/ &r&iak &ele*eltk a kt s &l *ter h'sszI# &l *ter vastag s *s&l *ter szles
deszkalap'kat# s az alapra 7ipeltk.
.g kzeled )r*+ hang)nak hallatn az'n3an *indannian *eglltak# 3r a lekap7s'lt &nsz!r!
azt se)tette# h'g a k'7si3an szintn eg alantas 2l. Rendk(v2l ki&in'*ult )szakai ltsuk seg(tsgvel
a trsasg tag)ai Ig tudtak t)k'z!dni a sttsg3en# *intha &nes nappal lett v'lna. "rki 2lt is a
v'lnnl# ennek a kpessgnek a 3irt'k3an ker2lgette a &kat.
/*ik'r 5r. X kiszllt a &urg'n3!l# N 'da*ent h'zz.
>zenszei ksznttte# s &e)et ha)t'tt. Tudta# *ilen s'kra rtkelte a gaze*3er a
tiszteletet# s a 3'sszantsa *'st valah'g ne* t+nt 'lan )! *!knak# *int k'r33an.
5r. N# Ig t+nik# s'kat &e)ldtt
<add *utassa* *eg# *ennit haladtunk8
Kia3lniuk kellett# h'g tIlhars'g)k a kalap7s'k
k'p7s'lst# 3r a za) *iatt ne* kellett agg!dniuk. .g har*in7hektr's &ldter2let kells kzepn
lltak# &l!rni aut!zsra 9ald0ell 3elter2lettl / telket nugati irn3!l a <uds'n &'l!
rter2leteknt eg *'7sr hatr'lta# szakr!l s keletrl pedig a "ig ?'t7h-hegsg# eg lla*i
tula)d'n3an lv heg# a*it a heg*sz!k a s'k 7srgk(g! *iatt ne* kedveltek# a turistk pedig
egszer+en ne* talltak v'nz!nak. /z egetlen hel# ah'nnan *egkzel(thet v'lt a ter2let# az dl &ell
v'lt# * az elsz!rtan elhelezked# d2ledez paraszthzak3an l vidki e*3erek ne* ltsz'ttak
vnd'rl! npnek.
?ag'n )!l nz ki *'ndta 5r. X. 1s h'va &'g)k p(teni a tr'(!helisgeket6
=de *utat'tt N eg helre a &ldn. - <'lnap reggel *egrkeznek a sz2ksges eszkzk# vagis a
nap &'la*n *r &'gadhatunk lt'gat!kat.
>zp *unka# &ia*.
5ennire g+llte N z&ia* *egsz!l(tst8
Kszn*# szenszei.
W K(sr)en el a k'7si*h'z8 W /*ik'r hall!tv'ls-g'ri k(v2lre ker2ltek a *unks'kt!l# 5r. X
*egsz!lalt. Y 5'nd)'n *eg neke* vala*it8 Kap7s'lat3an ll n a 3tkkal6
N g'nd'san 2gelt r# h'g a tekintete eg pillanatra se re33en)en *eg.
W ?e* igazn.
W -tta *'stan3an vala*elik2ket6
/z g szerel*re# h'v akar ezzel z&alantas kilukadni6
?e*.
1s tegnap )szaka vala*ik'r6
?e*. 5int *r *'ndta*# ne* sz'kta* tallk'zni a 3tkkal. N a h'*l'kt rn7'lta. Tudta# ha
*agarzat't kr a krdsre# Ig &'g t+nni# *intha vdekezne# de a p'k'l3a vele8 5irl van sz!6
/z'k a 3tk# akiket a park3an elvesztett2nk# nag'n (gretesnek t+ntek. ?e* sz(vesen g'nd'l'*
azt# h'g n v'lt az# aki le*szr'lta a k'nkuren7it.
/ testvrisg...
=gen# a testvrisg egik tag)a t*adta *eg ket. .z igaz. 9sak &ur7snak tall'*# h'g a testvrek
*indig 'da&igelnek r# h'g az e*3ereinket sz(ven szIr)k# (g a h'lttestek elt+nnek. Tegnap ))el
az'n3an az e*3ereinket 'tt hagtk *eghalni. /hh'z visz'nt elgg *egse3es2ltek# h'g ne tud)anak
vlasz'lni a krdsekre# a*ik'r a tartalk 'sztag *egrkezett. >enki se* tud)a teht# h'g val!)3an
*i trtnt.
W ?e* v'lta* 'tt a park3an# s ezt n is tud)a.
W Fal!3an6
W /z isten szerel*re...
W Figzz'n a sz)ra8 1s *agra is8 W 5r. X vilg's sze*e elkeskenedett. W Tiszt3an van vele#
kinek sz!l'k# ha is*t &egel*ezsre sz'rulna# uge6 5'st *en)en vissza d'lg'zni8 5a)d ha)nal3an
tallk'z'* *agval s az els sz*I 7sapat tag)aival# a*ik'r el)nnek h'zz* )elentkezni.
/zt hitte*# azt elg e-*ail3en is *egtenni *'ndta N 7sik'rg! &'ggal.
5'stant!l kezdve nnek s a 7sapatnak sze*lesen kell.
/*ik'r a &urg'n elha)t'tt# N az )szak3a *eredve nzett# s hallgatta az p(tkezs s'k&le za)t.
F'rr'nga-n(a kellene a d2htl. .helett az'n3an egszer+en 7sak... &radt v'lt.
=stene*# elt+nt 3elle a lelkeseds a *unk)h'z. 5g 5r. X 3ar'*sga se* tudta &elideges(teni.
/z izgal'* *r a *Ilt.
5ar rpillant'tt a digitlis !rra. E.C;. / ha)nal *g h'sszI !rkra v'lt# de aludni *r ne* tud'tt.
/*ik'r 3ehunta a sze*t# *indig az'kat a &egvereket ltta *aga eltt# a*eleket Rhage a testre
s a ruh)3a re)tett.`# <anatt &'rdult. <a arra g'nd'lt# s'hase* lt)a t33 a &r&it# annira
nugtalan lett# h'g ne* is v'lt ha)land! *le33en ele*ezni az rzst. .gszer+en el&'gadta#
szenvedett *iatta# s enh2lsrt &'hszk'd'tt.
"r7sak vissza tudn &'rgatni az idt 'dig# a*ik'r el*ent8 >z'r'san *agh'z leln# s alap'san a
lelkre ktn# h'g vigzz'n *agra# 3r *aga se**it se* tud'tt a har7r!l# a &r&i pedig 3iz'nra
a *estere v'lt. 9sak azt akarta# h'g ne essen se**i 3a)a...
<irtelen hall'tta# h'g kattan a zr. /*ik'r kin(lt az a)t!# Rhage szke ha)a t+nt &el a &'l's!r!l
rkez
&n3en.
5ar kiugr'tt az g3!l# 'daszaladt az a)t!h'z# s akar)3a vetette *agt.
6<+ha8 5i7s'da... Rhage tlelte# *a)d &ele*elte# *ikz3en 3elpett a sz'33a# s 3e7sukta *aga
*gtt az a)t!t. /*ik'r elengedte# a ln lassan le7sIsz'tt a *ellkasn. J!l vag6
/33an a pillanat3an# h'g a l3a lert a &ldre# 5ar visszazkkent a val!sg3a.
W Fala*i 3a) van6
W Ja# ne*... )!l vag'k. W Nldalra lpett s kr2lnzett. F2lig pirult. W 1n 7sak... sz!val# ink33 *'st
le&eksze*.
W Fr) 7sak8 W Rhage levette a vihar ka3t )t# a &egvertart!t s az vet. W Jere vissza ide8
Tetszett# ah'g &'gadtl# a*ik'r *eg)tte*.
>zlesre trta a kar)t# 5ar pedig h'zzsi*ult# s (g leltk eg*st# llegzetvissza&')tva. / &r&i
teste *eleg v'lt# s nag'n )! illatI. Friss leveg s tiszta# &r&ias izzadsg keverke.?e*
sz*(t'tta* r# h'g 3ren leszel - sutt'gta 5ar htt si*'gatva.
?e* tudta* aludni.
5'ndta*# h'g itt 3izt'nsg3an vag. U))aival *egtallta a naka tvt# s elkezdte *len
*assz(r'zni. - Jzus'*# *ilen &esz2lt vag8 "izt's# h'g nin7s se**i 3a)6
J!l vag'k. Tnleg.
Rhage a33ahagta a *assz(r'zst
F'gsz valaha is szintn vlasz'lni erre a krdsre6
1pp *'st tette*. - 5'nd)uk. / *asszzs &'ltat!d'tt.
5eg(grsz neke* vala*it6
5it6
5eg*'nd'd *a)d# ha ne* leszel )!l6 - / &r&ihang)a )tk'san in7selked lett. - Sg rte*#
tud'*#h'g ke*n vag# ezrt ne* &ltelek. ?e* kell agg!d
n'd# ne* lesznek l*atlan )szaki* e*iatt.5ar &elnevetett.
5eg(gre*.
Rhage &ele*elte az u))val a ln llt# s k'*'lan a sze*3e nzett.
W Figzz# *ert szavad'n &'glak8 - /ztn *egpuszilta az ar7t. - 1pp a k'nh3a indulta*# h'g
egek vala*it. Fele* tartasz6 / hz 7sendes# a t33iek *g ne* rtek haza.
W Qersze. Pe el33 tltz*.
?e* kell. 9sak vedd &el az egik pul!vere*et8 -Nda*ent a szekrnhez# s kivett 3elle vala*i
puht. Fekete v'lt# s akk'ra# *int eg takar!p'nva. - Tetszik a g'nd'lat# h'g a ruh*at
viseled./*ik'r seg(tett 5arnek 3ele3I)ni# az elgedettsg &r&ias hang)val nugtzta a ltvnt. 1s
ne* kevs3 a 3irt'klsval.
/z ar7n )!les *'s'l ter2lt szt.
5ire 3e&e)eztk az evst# s &el*entek a sz'33a# Rhage *r alig tud'tt k'n7entrlni. / zIgs tel)es
ere)3l t'*3'lt 3enne# r'ssza33 v'lt# *int addig 3r*ik'r. K(n'zta a vg# a teste 'lan &'rr! v'lt#
h'g azt hitte# kiszradnak az erei.
5ar az gh'z *ent# le&ek2dt# pedig 3e*ent a &2rdsz'33a# h'g g'rsan lezuhan'zz'n. /rra
g'nd'lt# ne* kellene-e 7sillap(tania a vgt# *ieltt vissza*eg a sz'33a. Fessz)e ke*n v'lt# s
vadul l2ktetett. /*ik'r a v(zsugr al llt# 'lan rzse t*adt# *intha 5ar keze si*'gatn *indenh'l
a testt. 5ar'kra &'gta a szersz*t# s arra g'nd'lt# h'g v'nagl'tt a ln a nelve alatt# a*ik'r a
l3a kzt nal'gatta. .g rvid per7nl ne* tart'tt t'v33# h'g ellvezzen.
/*ik'r vge lett# az 2res 'rgaz*us 7sak *g )'33an &elt2zelte. 5intha a teste tudta v'lna# h'g az
igazi 'tt vr r a hl!sz'33an# ezrt ne* v'lt ha)land! lenug'dni.
5ag3an tk'z!dva kilpett a zuhan al!l# s *eg-tGrlkztt# aztn a gardr!3sz'33a *ent.
5ag3an <lt ad'tt Fritz *inden rszletre kiter)ed &igel*nek# s addig kutat'tt a szekrn3en#
a*(g hlM isten-nek8 r ne* 3ukkant eg pizsa*ra# a*el *g s'ha ne* v'lt ra)ta. "ele3I)t# s
&elvett eg h'zz ill kntst is.
Utlk'z! ar7't vg'tt# *ert Ig rezte# *intha a &l ruhatrt *agra vette v'lna. Pe ppen ez v'lt a
lneg.
?in7s tIl *eleg a sz'33an6 krdezte 5artl# *a)d a g'nd'latval lekap7s'lta a villant# s
*eggI)t'tt eg gertt.
?in7s. Q'nt )!.
K visz'nt Ig rezte# tr!pusi hsg t'*3'l 'da3ent. / h*rsklet pedig egre 7sak e*elkedett#
a*ik'r 'da*ent az gh'z# s le2lt az ellenkez 'ldal'n.
5ar# 7sak sz!l'k# h'g kr2l3el2l eg !ra *Ilva# hr'*neged tk'r hallani &'g'd# ah'g a rednk
leereszkednek nappalra. /z a3lak'kra &el van szerelve eg s(n# a33an hIz!dnak le s &el. ?e* 'lan
nag'n hang's# de ne* szeretn*# ha *egi)ednl.
Kszn*.
R&ek2dt a paplan tete)re# s a 3'k)t kereszt3e tette. 5inden ideges(tette, a tIl *eleg sz'3a# a
pizsa*a# a knts. 5'st *r tudta# h'g rezheti *agt eg a)ndk# pap(r3a 3e7s'*ag'lva# szalaggal
tktve, visz-ketsen.
Y- Te *indig ezt viseled alvsh'z6 krdezte 5ar.
<t persze8
/kk'r *irt van ra)ta az r7dula a kntsn6
/zrt# h'g ha esetleg szeretnk *g eget# tud)a*# h'g p'nt'san *i ez./z 'ldalra &'rdult# httal
a lnnak. /ztn *egint hanatt &ek2dt# s a *ennezetet 3*ulta. .g per77el ks33
*egpr!3lk'z'tt a has'n &ekvssel is.
W Rhage W sz!lalt *eg 5ar halkan a &lh'*l3an.
W 5i az6
W Uge *eztelen2l sz'ktl aludni6W T33nire igen.
d ?zd# leveheted a pizsa*t. ?e* pr'3l*a.
W ?e* akar'*# h'g... zavar)'n tged.
W .nge* ink33 az zavar# h'g lland!an &'rg'l!dsz az'n az 'ldal'n. Sg rze* *aga*# *int eg
sszerz'tt salta.
Rhage nevetett v'lna a *eg)egzsen# ha a l3a kzti &'rr!sg ne* vette v'lna el *inden
hu*'rrzkt.
5ire sz*(t'tt# a*ik'r azt hitte# h'g a ruha# a*it *agra knszer(tett# tv'l tud)a tartani a
lnt!l6 /nnira k(vnta# h'g a pn7lruhn k(v2l# des *indeg v'lt# van-e ra)ta vala*i# vag se*. v
5g *indig httal 5arnek# &elllt s levetkztt. .g kis 2gessggel siker2lt Ig a takar! al 3I)nia#
h'g a ln ne vege szre# *ire vgik testnek el2ls rsze. ?e* kellett# h'g tud)'n gigantikus
erek7i!)r!l.
T'v33ra is htat &'rd(tva neki# le&ek2dt a sa)t 'l-flaln.
5egrinthete*6 krdezte 5ar.
Rhage *erev vessz)e *g ke*ne33 lett# *intha ln arra rtette v'lna.
5it6
/ tet'vls'dat. /nnira szeretnk... h'zzrni8=stene*# 'lan kzel v'lt h'zz8 1s a hang)a
azz des# gnr+ hang varzslat's hatst gak'r'lt ^a8 / test3en az'n3an 'lan hang's v'lt a
zIgs# *intha eg 3et'nkever *+kdtt v'lna 3enne. /*ik'r ne* &elelt# 5ar azt *'r*'lta.
?e* 3a). ?e* akarta*...
?e*8 9sak arr!l van sz!# h'g... / &ran73.J+llte# *ag3an ezt a tv'lsgtart! hangsz(nt.
?e* sz*(t. Tedd *eg# ha akar'd8<all'tta# ah'g a leped surr'g# a*ik'r a ln *eg*'zdult# rezte#
ah'g a *atra7 3es2pped# aztn azt is# a*ik'r az u))a vgigsi*(t'tt a vlln. Qr!3lt ne* *egrndulni
az rintsre.
<'l 7sinltattad6 krdezte 5ar sutt'gva# *ikz3en kr3era)z'lta a szrn testnek krv'nalait.
-en+gz ez a ra)z8
Rhage egsz teste *eg&esz2lt# *ert p'nt'san rezte# h'g a vadllat *el rszn )r a keze. / 3al
*ells l3nl lehetett# *ert a 3al keze 3izseregni kezdett uganaz'n a p'nt'n.
"ehunta a sze*t# s lvezte a ln u))ainak puha rintst# *ikz3en p'nt'san tudta# h'g a t+zzel
)tszik. / vi3rls s a &'rr!sg egre erse33 lett 3enne# lelke legstte33# legpuszt(t!33
*lsg3l trt &elsz(nre.
/ &'ga kzt sz(vta 3e a levegt# a*ik'r 5ar a vadllat 7'*3)t si*'gatta.
Nlan 3rs'n's a 3rd8 *'ndta a ln# s
tenervel vgigsi*(t'tta a gerin7t.
Rhage *egder*edt. -evegt se* *ert venni# 7sak *ag3an i*dk'z'tt# h'g kpes Jegen *egrizni
az nural*t.
1s..# 5ar tt'vn visszahIzta a kezt. ...sze
rinte* gnr+.
Rhage *ieltt *g &el'7sIdhat'tt v'lna# *r ra)ta &ek2dt. 1s ne* v'lt gengd. 9'*3)val a =3a
kz &urak'd'tt# a kar)t a &e)e &elett az gh'z szegezte# s vadul rtapadt a sz)ra. /*ik'r 5ar
(v3en *eg&esz(tette a htt# h'g h'zzsi*ul)'n# *egragadta a hl!ingt# s &elhIzta. Kszen llt r#
h'g a *agv tege. /33an a pillanat3an# 'tt az g'n# Ig ah'g *r 'l rg!ta vg'ttr.s tudta#
h'g tkletes lesz.
. 5ar *egadta *agt neki# szlesre trta 7'*3)ait# sii2'gatva 3iztatta# s rekedten a nevt
sutt'gta. / hang hallatn Rhage-re 'lan ers re*egs trt r# a*el egsz testt *egrzta#
elh'*l's(t'tta a ltst# s vgighull*z'tt *inden vgtag)n. / vg# h'g 3irt'k3a vege a testt#
ele*sztette# szttpett *inden k'r33i ln7't# a*el addig k'rd3an tart'tta sztneit. ?ers v'lt#
vad# s...
Nlan puszt(t! ervel t'*3'lt a 3els)e# a*el *r letre tudta h(vni az tk't.
/ r*2let ad'tt neki ert# h'g elszakad)'n a lnt!l# s &elllva el3'tlad'zz'n a sz'3a *sik vg3e.
Fala*i3e 3ele2tkztt. / &al v'lt.
Rhage8
-er'g'tt a &ldre# reszket kez3e te*ette az ar7t# *ert tudta# h'g a sze*e &ehren izzik.
/nnira re*egett a teste# h'g a szavakat 7sak kise33 *egszak(ts'kkal tudta kie)teni.
.l*ent az esze*... .zt ne*... / &en3e... ?e* tud'k... Tv'l kell *aradn'* tled.
Y 5irt6 1n ne* akar'k *egllni... Rhage a szav3a vg'tt.
.lepedek rted# 5ar8 /nnira... 'lan tk'z'ttul k(vnlak... de ne* tehete* *eg. ?e* tehetlek... a
*aga*v.
Rhage 7sattant &el a ln# *intha *egpr!3lna el)utni h'zz a szavaival # *irt ne*6
?e* akarsz enge*. <idd el# (g ne*8
Pe igen8
?e* akarta el*'ndani neki# h'g a test3l pp eg vadllat ksz2l eltrni. ?e* akarta# h'g &l)en
tle# ezrt ink33 vllalta# h'g und'r'dva tekintsen r.
?'l7 k2ln3z nvel v'lta* 7sak ezen a hten.
P33ent 7send kvetkezett.
J!sg's... isten8
?e* akar'k hazudni neked# 5ar. >'ha. .zrt *'nd'* el# h'g nag'n s'k nvel v'lta* *r.
.gik2ket se* is*erte*# s ne* is rdekeltek. Pe ne* szeretn*# ha azt g'nd'lnd# tged is Ig ki
akarlak hasznlni# *int ket.
5'st# h'g Ig rezte# taln a pupill)a *r is*t &ekete# rnzett a lnra.
5'ndd# h'g vdekeztl kz3en8 sutt'gta5ar.
/*ik'r a nk *egkrtek r# akk'r igen. / (n tekintete &ellng'lt.
1s a*ik'r ne*68
?e* kaphat'k el az e*3erektl se**it. >e**eg&zst# se* <=F-&ertzst# se* hepatitist
vag 3r*el *s ne*i 3etegsget. 1s n se* h'rd'z'* egi
ket se*. /z e*3eri v(rus'k nin7senek hatssal rnk.
5ar *aga el hIzta a takar!t.
1s h'nnan tud'd# h'g ne* e)tetted-e teher3e vala*eliket6 Fag a v*p(r'k ne* tud)k az
e*3ereket...
/ *egter*ken(ts ritka# de van# h'g *egtrtnik. >z*'*ra nilvnval!# *ik'r ter*ken eg
n. 1rze* az illatn. <a az# vag kzel )r h'zz# ne* vag'k vele# *g vdekezs *ellett se*. <a
neke* egszer ger*eke* lesz# 3izt'nsg3an &'g a vilgra )nni az n vilg'*3an. 1s szeretni &'g'*
az desan)t. 5ar el&'rd(t'tta a tekintett# s 2resen *eredt vala*ire. Rhage 'dapillant'tt# h'g
*egnzze# *i az. / k'*!d &elett l!g! kp v'lt. 5ad'nna ger*ekvel.
W Gr2lk# h'g el*'ndtad W sz!lalt *eg vg2l a ln. - Pe *irt kellett# h'g idegenek legenek6
5irt ne(n tudsz 'lannal lenni# akit... ?e8 =nk33 ne vlasz'l)8 ?e* r* tart'zik.
W =nk33 lennk veled# 5ar. /z# h'g ne* lehetek 3enned... sz*'*ra k(nzs. /nnira k(vnlak# h'g
alig 3(r'* elviselni. <ang'san ki&I)ta a levegt. Pe kpes lennl *'st szintn *eg*'ndani# h'g
akarsz-e enge*6 <a3r... a &en3e# *g ha (g is lenne# akk'r is van itt *g vala*i. Rettegek# h'g
elvesz(te* az nural*a*at. Te egszen *sh'g hatsz r*# *int az'k a nk.
=s*t h'sszI 7send kvetkezett. 5ar sz!lalt *eg elszr.
5'ndd *g egszer# h'g szenvedsz a*iatt# h'g ne* lehet2nk eg2tt8
.l*'ndhatatlanul szenvedek8 F). Llland!an erek7i!* van. >zinte 3eler2lk# s d2hs vag'k.
/kk'r )!. 5ar halkan &elnevetett. ?ag'n szrn+ vag'k# uge6
.gltaln ne*.
.g ideig egik2k se* sz!lalt *eg. Fg2l Rhage le&ek2dt a &ldre# 'ldalra &'rdult# s a &e)t a kar)ra
ha)t'tta.
5ar &els!ha)t'tt
W ?e* kell a &ldn aludn'd.
W J'33 lesz (g.
W /z g szerel*re# Rhage# kel) *r &el# s gere az gra8/ &r&i hang)a *'rgsra e*lkeztetett
W <a *elld &eksze*# nin7s az az isten# a*i *egakadl'zz'n a33an# h'g *egtall)a* azt az
des helet a l3aid kztt. 1s ezIttal *r ne* 7sak a keze*
s a nelve* rne h'zz. /kk'r pedig ugan'tt tartannk# ah'l az el33# n ra)tad &ek2dnk# s *inden
p'r7ik* ktsg3eesetten vgna r# h'g 3eld hat'l)ak.
/*ik'r *egrezte a ln szenvedlnek 3u)a illatt# teste igazi dina*itt vlt. / levegt 3etlttte
a szeO.5ar# )'33 lesz# ha *'st el*egek. 5a)d vissza
)vk# ha elaludtl.
5ieltt a ln eg sz!t is sz!lhat'tt v'lna# *r kint is v'lt a sz'33!l. /h'g a &'l's!ra lpett# s
az a)t! 3e7suk!d'tt *gtte# a &alnak dlt# s nag't s!ha)t'tt. >'kat seg(tett# h'g ne* v'lt vele
eg sz'33an. (g alig rezte az illatt.
?evetsre lett &igel*es. 5egltta Qhurt a &'l's!n stlgatni.
Ki&a7sartnak t+nsz# <'ll0''d. 1s *eglehetsen *eztelennek.
Rhage eltakarta *agt a kezvel.
?e* tud'*# te h'g 3(r'd.
Qhur *egllt# de kz3en a kez3en tart'tt &'rr! al*a3'rt kavargatta.
5i7s'dt6
/ 7li3tust.
9sak ne* azt akar'd *'ndani# h'g a n ne* akar tged6
?e* errl van sz!.
/kk'r *irt 7s'r'gsz itt a &'l's!n d*k'szt2*3en6 5ert ne* akar'* 3ntani.
Qhur *egd33ent.
-ehet# h'g nag ter*et+ vag# de *g s'hase* 3nt'ttl nt. -egal33is ne* tud'k r!la.
?e*# ne* Ig rte*... /nnira k(vn'*# h'g... t'*3'l a 3els*# haver.
Qhur srga sze*e elkeskenedett.
/ vadllatr!l 3eszlsz6 Rhage el&'rd(t'tta a tekintett.
=gen.
Qhur k'*'ran &2ttentett.
/kk'r# )'33 lesz# ha vigz'l *agadra8 >zp tled# h'g tiszteled# de vigzz# h'g nug'dt
*arad)#k2ln3en nag'n nag &)dal*at 'k'z'l neki.. 1rtesz
enge*6 Keress vala*i har7't# vag akr eg *sik nt#ha ez kell# de krlek# *arad) nug'dt8 <a pedig a
vrs &2stre lenne sz2ksged# 7sak &'rdul) h'zz*8 /d'k
neked nhnat# ha kell.
Rhage *l levegt vett.-E- 5'st az'nnal kellene a szivar. 1s kl7snvehetek eg p!l!t# eg nadrg't#
*eg eg 7ipt6 Futni akar'k# a*(g ssze ne* ese*.
Qhur *egveregette a htt.
6^- Jere vele*# testvr# r**el kiseg(telek a 3a)3an.


2C. &e)ezet
/ dlutni nap&n3en# a*el tsz+rdtt a &k l'*3)ai kztt# N vissza*ent a kis 3ulld!zerrel a
kis'tt gdr szlre# !vat'san kiker2lve a &ldkupa7't# a*elet ppen kis'tt.
Kszen ll a hel6 kilt'tta 'da neki U.
=gen. P'3)'n le eg 7svet8 ?zz2k *eg# h'g &r 3ele8
.g t33 &* tvzet3l ksz2lt# eg *ter t*r)+# kt *ter h'sszI 3'rdz'tt szennv(z7svet
eresztettek le a gdr3e &2gglegesen &elll(tva. Tkletesen passz'lt a *rete a kis'tt helre.
Teg2k le a *sik kettt is8 )avas'lta N.
<Isz per7 *Ilva *ind a hr'* 7s a gdr3en
s'r)z'tt eg*s *ellett. N visszatIrta a &ldet a 3ulld!zerrel# *ikz3enb kt alantas a 7sveket
egenesen tart'tta a heln.
W J!l nz ki W )egezte *eg U# a*ik'r kr3e)rta.
W Ltk'z'ttul )!l. Pe h'g &'g)uk 3eletenni s kivenni
a v*p(r'kat6
W .g h* seg(tsgvel. W N lell(t'tta a 3ulld!zert#
s 'da*ent a gdr szlre. "elenzett az egik 7s3e.
/ sp'rtruhzak3an lehet kapni szikla*szsh'z..lg ersek vagunk# h'g kie*el)2k vele a
v*p(r'kat# *g akk'r is# ha hal'ttak. .g3knt pedig vag el
lesznek k3(tva# vag nag &)dal*aik lesznek# az is het^ h'g ki*er2ltek# vagis ne* nag'n &'gnak
ellenkezni.
.z re*ek tlet v'lt dr*gte U # de h'g &'g)uk le&edni a 7sveket6
/ tete)n dr!thl! lesz# a*elnek a kzepre eg sIlt helez2nk.
N &elnzett a kk gre.
Gn szerint *enni id *g# h'g tet al h'z
zuk az p2letet6
6^^4 /z ut'ls! &alat pp *'st p(t)2k. /ztn *r 7sak a szaru&kat kell a helre tenni# s 3erakni a
teta3lak'kat. / zsindelezs ne* &'g s'k id3e telni# a viharl7ek pedig *r ra)ta vannak a hr'*
&al'n# a*el *r ll. =deh'z'* a szersz*'kat# szerzek eg asztalt# s h'lnap estre ksz is lesz2nk.
/kk'rra az rnk'l!k is *eglesznek a teta3lak'kra6
=gen# s &elhIzhat!ak lesznek# (g 3el2lrl lehet *a)d ket &elhIzni s leengedni.
.z rendk(v2l )!l &'g )nni *a)d. / nap&n v'lt az alantas'k leg)'33 takar(t!n)e. <a 3es2t a
helisg3e# s *egvilg(t *indent# hip-h'p# n'*a sin7s t33 a v*p(r *aradvnainak.
N a 3ulld!zer &el intett a &e)vel.
Fisszavisze* a kl7snz3e. >z2ksge van vala*ire a vr's3!l6
?e*. .lg az# a*i itt van.
N-nak vid*nak kellett v'lna lennie# *ikz3en 9ald0ell &el aut!z'tt a 3ulld!zerrel# a F'rd F-EC$-es
plat!)n. /z p(tkezs )!l haladt# a 7sapat el&'gadta vezetnek# s 5r. X se* h'zta &el I)3!l a 3ta-
2get. .helett az'n3an... hal'ttnak rezte *agt. /*i ir'nikus v'lt eg 'lan sz*ra# aki hr'* ve
*r ne* lt.
K'r33an *r v'lt ilen llap't3an.
5g >i'uO 9it3en# *ieltt alantas lett. J+llte akk'ri3an az lett. Lt3ukd7s'lt a kzpisk'ln#
s *ivel ne* v'lt pnz2k *g a leg'l7s!33 &isk'lra se*# a plavlasztsi lehetsgei *eglehetsen
3esz+k2ltek. /*ik'r k(d'3!e*3erknt kezdett d'lg'zni# )! hasznt vette ere)nek s g'n'szsgnak#
* ezt a *unkt 7sak rvid ideig tallta sz!rak'ztat!nak. / rszegek ne* 2tttek vissza# s eg
esz*letlen e*3ert *eg2tni legal33 annira hasztalan v'lt# *int eg tehnnel 3ir'kra kelni.
/z egetlen )! d'l'g akk'r trtnt vele# a*ik'r *egis*erte Jenni&ert. / ln kirngatta a kiltstalan
unal'*3!l# s ezt nag'n szerette 3enne. .ghangI# sivr let3en )elentette az izgal*at# a dr*t
s a kisz*(thatatlansg't. /*ik'r elragadtatta *agt# s rtrt eg d2hr'ha*# a ln vissza2ttt#
3r s'kkal kise33 v'lt# *int # s ha*ara33 kezdett vrezni. N s'se* tudta eldnteni# va)'n Jenni&er
azrt 2ttt-e vissza# *ert annira 'st'3a v'lt# h'g ne* ltta elre a &r&i gzel*t# vag *ert az
ap)a *iatt annira h'zz v'lt sz'kva ahh'z# h'g *egver)k. "rh'g v'lt is# 3utasg3!l vag
*egsz'ks *iatt# N elt+rte# a*it tle kap'tt# aztn a &ld3e dnglte. /*ik'r pedig el*Ilt a d2h# s
p'lni kellett a lnt# lete leggengde33 pillanatait lte t. Pe *int *inden )! d'l'g# ez is vget rt
egszer. =stene*# *ennire hinz'tt neki8 K v'lt az egetlen ln a &ldn# aki *egrtette# h'g a
sz(v3en kpes eg*s *ellett *eg&rni a szerele* s a g+llet# s 7sak v'lt kpes
*indkettvel *eg&elelen 3nni.a*ik'r h'sszI# 3arna ha)ra s vk'n testre g'nd'lt# SgMrezte#
*intha *g *indig 'tt lenne *ellette.
"ert 9ald0ell3e. .sz3e )ut'tt az a pr'stitult# akit a *Iltk'r szedett &el. Fg2l *egkapta tle#
a*ire sz2ksge v'lt# 3r a nnek az letvel kellett &izetnie rte. / var's3a rve# *'st is a )rdt
&igelte# I)a33 enh2lst re*lve. >a)n's a szeOipar3an 3arna ha)I nket s'kkal neheze33en lehetett
tallni# *int szkt. -ehet# h'g vesz eg par!kt# s *eg*'nd)a a nnek# h'g vege &el.
N visszae*lkezett# hn e*3er lett vette el. /z elst nvdele*3l lte *eg. / *s'dik hi3a v'lt#
a har*adik pedig *r hidegvr+ gilk'ssg. 5ire a trvn ell *enek2lve a keleti partra rkezett# *r
tud'tt eget s *st a hallr!l.
/kk'ri3an# *ivel Jenni&er *r ne* lt# a &)dal'* Ig *ard'sta a sz(vt# *int eg veszett kuta#
a*el ki akar trni# *ieltt vgleg elpuszt(t)a. 5egvlts v'lt sz*ra# h'g a trsasg tag)ai kz
ker2lt. 5eg*entette att!l# h'g h'ntalanul szenved)en# rtel*et s 7lt ad'tt az letnek# vgre v'lt
h'l levezetnie a &)dal*t.
5'stanra az'n3an *indezek az elnk valah'g elt+ntek# s 2resnek rezte *agt. Q'nt Ig# *int t
vvel ezeltt >i'uO 9it3en# *ieltt Jenni&errel *egis*erkedett v'lna.
Fagis# *a)dne* uganIg# g'nd'lta# a*ik'r le&kezett a kl7snz eltt.
/kk'r *g lt.
- Ki)ttl *r a kd3!l6
5ar &elnevetett# ttette a tele&'nt a *sik &2lhez# s *le33re sta *agt a prnk kz. ?e*
s'kkal *Ilt ng !ra.W=gen# Rhage.
?e* is e*lkezett# *ik'r v'lt ut'l)ra ilen p'*ps nap)a. >'kig aludt# az telt a sz'33a
szerv(r'ztk neki# *agazin'kkal s knvekkel eg2tt. /ztn )tt a Jakuzzi.
5intha eg 0ellnessszll'd3an lett v'lna# ah'l &'lt'n 7sngtt a tele&'n. 5egsz*'lni se* tudta
*r# hnsz'r h(vta &el Rhage.
W "evitte neked Fritz# a*it krte*6
W <'g tud'tt &riss epret szerezni 'kt!3er3en6
W 5egvannak a *!dszereink.
W 1s a virg'k is gnr+ek. Rpillant'tt az asztalra# ah'l eg hatal*as 7s'k'r r!zsa# g+sz+virg#
szarkal3 s tulipn llt. / tavasz s a nr sszeg+)tve eg kristlvz3an. Kszn*.
Gr2lk# h'g tetszik. "r7sak n *aga* vlaszthatta* v'lna ki ket8 ?ag'n lvezte* v'lna# h'g a
legsze33eket kivl'gassa* neked. /zt akarta*# h'g gnr+ek s illat'sak legenek.
K2ldets tel)es(tve.
/ httr3l &r&ihang'k hallatsz'ttak# Rhage- pedig lehalkult.
<# zsaru# hasznlhat'* eg ki7sit a sz'3dat6>zeretnk eg ki7sit eged2l lenni.
/ vlaszt alig lehetett rteni# de aztn a)t!7sap!ds hallatsz'tt.
W >zia8 W *'ndta elnI)tva# rekedten. W /z g3anvag6
5ar teste &elhev2lt.
W =gen.
W <inz'l./ ln vlaszra nit'tta a sz)t# de eg hang se* )tt ki a t'rkn.
W Ntt vag *g6 W /*ik'r &els!ha)t'tt# Rhage azt
*'ndta. .z ne* hangzik tIl )!l. Kezdek ideges(t
lenni6
?'l7 k2ln3z nvel v'lta* 7sak ezen a hten. UB =stene*8 ?e* akart 3eleszeretni. .zt egszer+en
ne* engedhette *eg *agnak8
5ar6
9sak... ne *'nd) neke* ileneket# krlek8
5irt6 .zt rze*.
5ar ne* &elelt. 5it is *'ndhatna6 <'g is (g rez6 <'g neki is hinzik a &r&i# annak ellenre#
h'g a nap &'la*n *inden !r3an 3eszltek6 .z v'lt az igazsg# *gse* r2lt neki. Rhage annira
gnr+ v'lt... az rdg3e is# *g Wilt 9ha*3erlaint is, *aga *g utas(tan# ha s'rrend3e akarn
ll(tani a szeretit. >z!val# *g akk'r is# ha tkletesen egszsges lenne# hallra lenne (tlve ez a
kap7s'lat. .ggel t33 pr'3l*a# a*ivel sze*3e kell nznie# *'st# h'g ilen k'*'l egszsg2gi
g'nd)ai vannak. # Tel)es kptelensg# h'g rzel*ileg is kzel ker2l)n &apzz.
/*ik'r tIl h'sszIra nIlt kzt2k a 7send# Rhage elkr'*k'dta *agt.
W 5a este nag'n s'k d'lgunk van. ?e* tud'*#*ik'r )vk# de ha sz2ksged lenne r*# tud'd#
h'ltallsz.
/*ik'r a tele&'nkap7s'lat *egszakadt# 5ar szrnen rezte *agt. J!l tudta# hi3a is *'nd'gatn
*agnak# h'g *arad)'n tv'lsgtart!. ?e* lenne se**i rtel*e.
2;. &e)ezet
rhage un'ttan a &ld3e rIg'tt a7l3ettes 7siz*)val# s kr2lnzett az erd3en. >eh'l se**i.
/lantas'knak h(re ha*va se* v'lt. >e**i )el ne* utalt r# h'g vek !ta 3rki is )rt v'lna az'n a
7sendes# erds ter2leten. Uganez v'lt a helzet a t33i helen is# a*it *r *egnztek.
5i a &ran7't keres2nk itt6 dr*gte. Qersze nag'n )!l tudta a vlaszt. T'hr az elz este lt'tt eg
alantast a 22-es It egik elhagat'tt rszn. / gilk's *'t'rral v'lt# s 3eha)t'tt az erd3e# de
kz3en elvesztett eg kis pap(rlap't. / pap(rra a 9ald0ell k2lter2letn tallhat! hatal*as# elad! telkek
v'ltak &el)egezve.
5a "ut7h s Fish'us utnanztek az ut!33i tizenkt h!nap3an elad'tt &ldter2leteknek a vr's3an
s a krnez telep2lseken. Kr2l3el2l tven vidki telek 7serlt gazdt ez alatt az id alatt. Rhage s
F eddig tt nztek *eg# az ikrek pedig uganezt tettk *sh'l. =dkz3en "ut7h a Jdr3en *aradt#
s sszeg+)ttte a telkek adatait# pr!3lt trkpet ra)z'lni# s vala*i ssze&2ggst keresni kztt2k.
.ltart nhn napig# a*(g vgez az sszessel# *ert kz3en )rrzni is kellett# vala*int 5ar hzt
sze**el tartani.
Rhage a &k kztt )rklva a33an re*nkedett# vala*elik rnr!l egszer 7sak kider2l# h'g
alantas. kezdte *egg+llni a &agakat. / szl3en Ig ha)lad'ztad *intha lnnek# a*ivel lland!an
*egtvesztettk.
W <'l vannak *r az'k az tk'z'ttak6
W ?ugal'*# <'ll0''d8 W Fish'us vgigsi*(t'tta a szakllt# s *egigaz(t'tta Red >'O
3ase3allsapk)t.
- 5a nag'n 3e vag s!zva# haver.
/ sz! ne* &e)ezte ki p'nt'san# a*it Rhage rzett. Qattansig &esz2ltek az idegei. /zt re*lte# ha
napkz3en tv'l tart)a *agt 5artl# az *a)d seg(teni &'g# s arra sz*(t'tt# este vgre lesz rsze
vala*i ssze7saps-6 3n- /33an is 3(z'tt# h'g az a(vshint!l ki*er2lt 4 lesz# s 7skken a
&esz2ltsge.
>a)n's eddig *g egik se* h'zta *eg a vrt eredve *nt .gre nag'33 szenvedllel vg'tt a
lnra# s ,f#.. *r az se* sz*(t'tt# h'g nin7s a kzel3en. ?e* ta-q4 lltak egetlen eg alantast
se*. / negvenn'l7 !rni R he* alvs pedig *g agressz(va33 tette. MM]4M6 / legr'ssza33 pedig#
h'g ha)nali hr'* !ra v'lt# ,g- a*i azt )elentette# h'g lassan ki&ut az id3l. .gre 464g, 7skkent az
esle# h'g a har77al le tud)a nugtatni a b testt. / &en3eY Rhage8 F a sapk)t l!3lta eltte a
leveg3en.
- Figelsz r*# testvr6
?e haragud)# *it *'ndtl6 5egdrzslte a sze-J *t. /ztn az ar7t. 1s a 3i7epszt. Sg
viszketett *in-,6 dene# *intha hanga3'l3a 2lt v'lna.
Te tnleg nag'n &el vag span'lva.
Peh'g. >e**i 3a)'*...
b M /kk'r *irt gIr'gat'd annira a kar'dat6 M,b[ Rhage leengedte a kezt. 1s elkezdte
*assz(r'zni a r 6 7'*3)t. .l kell vinn2nk a Flsze*+3e *'ndta lgan Fish'us. Kezded elvesz(teni az
nural*adat. >z2ksged van szeOre.
5en) a &ran73a8
Qhur el*'ndta# h'g tallt rd a &'l's!n.
Ti sr7'k# 'lan'k vagt'k# *int a pletks vnassz'n'k# de k'*'lan.
<a ne* tudsz szeretkezni a nddel# s ne* tallsz vala*i )! kis har7't# *i *s lehetsged van6
?e* lenne sza3ad (g lennie8 -eha)t'tta a &e)t )'33ra# aztn 3alra# *a)d *egpr!3lta ellaz(tani a
vllt s a nakt. .z ne* (g *+kdik. 5egvlt'zta*. ?e* sza3ad I)ra el)nnie...
/ha. /zt *'nd'd# ne* sza3ad# de 7sak nzz *agadra# testvr8 ?ag'n r'ssz 3r3en vag. 1s uge
tud'd# *it kell tenned# h'g )'33an lg6
/*ik'r 5ar *eghall'tta# h'g n(lik az a)t!# az'nnal &el3redt# 3r hirtelen azt se* tudta# h'l van.
Ja) ne# *r *egint &el*ent a lza )szaka8
Rhage6 krdezte sutt'gva.
=gen# n vag'k.
/ hang)a elgtrt v'lt# s nitva hagta a sz'3a a)ta)t# vagis val!sz(n+leg ne* szndk'z'tt
s'kig 3ent *aradni. -ehet# h'g *g *indig haragszik a legut'ls! tele&'n3eszlgets2k *iatt6
/ gardr!3sz'33!l 5ar &*ek 7srgst s ruha suh'gst hall'tta# *intha tiszta inget vett v'lna
*agra. /*ik'r el)tt# egenesen az a)t! &el indult. <'sz-szI ka3t)a le3egett *gtte. / g'nd'lat#
h'g taln 3I7sI nlk2l *eg el# sz(ven 2ttte 5art.
Rhage *eg&'gta a kilin7set# s *egllt. Kintrl a &'l's! &ne *egvilg(t'tta szke ha)t s szles
vllt. )ir7a pr'&il3an v'lt# stt3en.
<'v *sz6 krdezte a ln# s &el2lt. / &r&i s'kig ne* sz!lalt *eg.
.l *'ndta vg2l.
5irt v'lt 'lan 3+n3n! a hang)a6 g'nd'lta 5ar. ?in7s sz2ksge arra# h'g 3a3sitter vigzz'n
r. <a Rhage-nek &'nt's d'lga van...
Ja... igen. ?k. ?kkel &'g tallk'zni. # 5ar lelke hirtelen )ghideg# sivr *lsg lett# &leg a*ik'r
rnzett a virgra# a*it tle kap'tt. <a arra g'nd'lt# h'g valaki *st rint *eg# Ig ah'g t#
hningere lett.
5ar... sa)nl'*8
5egkszr2lte a t'rkt.
?e sa)nld8 ?in7s kzt2nk se**i# ezrt ne* is vr'* el# h'g *egvlt'ztasd *iatta* a sz'ksaid.
.z ne* eg sz'ks.
U# 3'7snat. /kk'r szenvedl# <'sszI 7send kvetkezett.
5ar... <a lenne 3r*i *s *!d...
5ire6 krdezte# *a)d a kezvel integetni kezdett *aga eltt. - ?e*8 ?e vlasz'l)8
5ar...
<agd# Rhage8 >e**i kz* h'zz. 5en)8
/ *'3il'* nla* lesz# ha...
#46 /ha. 5a)d 3izt's &el &'glak h(vni.
/ &r&i eg pillanatig nzte# aztn &ekete alak)a elt+nt az a)t!3!l.


2A. &e)ezet
/
a*ik'r J'hn 5atthe0 ))el hr'*k'r hazastlt 5'e tter*3l# &igelte a rendrsgi )rrt az
It'n. Rettegett ezektl a ha)nali !rkt!l. / laks3an 2lve Ig &'g)a *agt rezni# *it eg ketre73e
zrt llat# ahh'z visz'nt *r tIl ks v'lt# h'g az ut7n *szkl)'n. 5gis... /nnira ideges v'lt# h'g
Ig rezte# kssel lehetne vgni 3enne a &esz2ltsget. 1s az a tn# h'g ne* v'lt kivel 3eszlgetnie#
7sak sIl's3(t'tta a helzetet.
?ag'n nag sz2ksge v'lt tan7sra. /*i!ta T'hr-*ent el*ent# tel)esen sszezavar'd'tt.
.g&'lt3an az'n tipr!d'tt# va)'n helesen 7selekedett-e. /zt *'nd'gatta *agnak# h'g igen# a
ktsg az'n3an 7sak ne* hagta nug'dni.
"r7sak *egtalln 5art8 .lz ))el el*ent a hzh'z# de stt v'(t 3ent# s az a)t! is 3e v'lt
zrva. / lelki segl3e se* *ent d'lg'zni. Nlan v'lt# *intha elt+nt v'lna# s att!l# h'g rte is
agg!d'tt# *g idegese33 lett.
/*ik'r a hzt*3hz kzeledett# ah'l lak'tt# ltta# h'g eg &urg'n park'l a 3e)rat eltt. / )rdn
d'3'z'k lltak# *intha valaki pp 3ekltztt v'lna#
.lg &ur7sa idp'nt a kltzshez# g'nd'lta J'hn# a d'3'z'kat &igelve.
>enki ne* vigz'tt a h'l*ira# ezrt re*lte# h'g a tula)d'n's ha*ar'san visszatr# k2ln3en a
7u77nak &7a*ar l3a kl.
"e*ent az p2let3e# s elindult &el&el a lp7sn. \get se* vetett a 7igaretta7sikkekre# 2res srs
d'3'z'kra s az sszeg+rt 7hipses za7sk!kra. /*ik'r &elrt a *s'dik e*eletre# vala*i &ur7st vett
szre a &ldn. .g hatal*as t!7st. >ttvrs v'lt... Fr8
Fisszahtrlt a lp7shz# s a laksa a)ta)ra pillant'tt. / kzepn eg vilg's &'lt ltsz'tt# *intha
valaki a &e)t#.. /ztn *egltta a trtt# sttzld 2veget. Frs3'r. 9sak vrs3'r *ltt ki. /
sz'*szd3an lak!-46M rszeges hzaspr# 3izt's *egint randal(r'z'tt a lp7s-
M6R, hz3an.
. 5egknne332lten &elllegzett.
.lnzst8 sz!lt neki valaki &el2lrl.J'hn 'ldalra lpett# s &elnzett.
.M,M4R 5egh+lt az erei3en a vr.
/ &ent ll! &r&i &ekete gak'rl!ruht s 3rdzsekit viselt. / ha)a s a 3re &ehr v'lt# vilg's
sze*e ht-6 3'rz'ngat!an 7sill'g'tt.
J'n'sz. 1lhal'tt. .llensg.
.z v'lt az ellensg. -tta* a &ldn azt a &'lt't *'ndta a &r&i# st sszesz+k2lt sze**el nzett a
&iIra. 9sak nin7s vala*i 3a)6
8 6.M6 J'hn hevesen *egrzta a &e)t# s les2ttte a sze*t. [ .M.lsK g'nd'lata az v'lt# h'g
3eszalad a laks3a# de ne* akarta# h'g a &r&i *egtud)a# h'l lakik.
/ *sik *l hang'n &elnevetett.
?zzenek 'da# h'g elspadtl8
J'hn ler'hant a lp7sn# el&ut'tt a sar'kig# 3e&'rdult 3alra# s t'v33 szaladt. 9sak &ut'tt s &ut'tt#
addig a*(g a t2de)e 3(rta. "e3I)t eg sze*etesk'ntner *g# a &alh'z lapult# s ki&ulladva lihegett.
/z l*ai3an ilen ki&akult e*3erekkel har7'lt. Fehr ha)I s 3r+# &ekete ruht visel llek nlk2li
alak'kkal.
/z ellensge* g'nd'lta./nnira re*egett# h'g alig tud'tt 3elenIlni a zse33e. Kivett eg husz'nt
7entest# s sz'r'san a *ark3a &'gta. /*ik'r vgre leveghz )ut'tt# kidugta a &e)t a k'ntner
*g2l# s kr2lnzett a sikt'r3an. ?e* lt'tt senkit# s lpseket se* hall'tt a 3et'n'n. /z ellensg
ne* is*erte &el..l*erszkedett a 3Iv!helrl# s a tv'la33i sar'k &el indult. /z 2ttt-k'p'tt
tele&'n&2lke tele v'lt ra)z'lva gra&&itivel# de tudta# h'g *+kdik# *ert 5art *indig 'nnan h(vta &el.
"ed'3ta az r*t a n(ls3a# s &elh(vta a sz*'t# a*it T'hr*enttl kap'tt.
.g 7srgs utn 3e)elentkezett a hangp'sta# s eg gpi hang elis*telte a sz*'t# a*it
tr7sz'tt.
5egvrta a s(p'l! hang't# aztn &2t2lt eget aagl!3a. #

2%. &e)ezet
ne* s'kkal ha)nal eltt 5ar &r&ihang'kat hall'tt a &'l's!r!l. /*ik'r kin(lt a sz'3a a)ta)a# a sz(ve
*egllt eg pillanatra. Rhage t+nt &el az a)t!3an# s hallgatta a*it eg *sik &r&i *'nd neki.
-r <aver# )! kis 7setepatt hagtunk a 3r3an# a*ik'r el)tt2nk# ne*6 Te visz'nt eg isten v'ltl8
Tud'* dr*gte Rhage.
.lkpeszt vag# <'ll0''d# s ne*7sak har7 kz3en. /z a n.4 Ks33# Qhur.
/z a)t! 3e7suk!d'tt# a gardr!33an pedig &elgulladt a villan. F*es k'77ans'k s k'ppans'k
)eleztk# h'g levetette *agr!l a &egvereket. /*ik'r ki)tt# *eg3'rz'ng'tt# s *l levegt vett.
5ar Ig tett# *intha aludna# *ikz3en hall'tta# h'g az gh'z lp# tt'vn *egll a vgnl# *a)d a
&2rdsz'33a *eg. / v(z 7s'3'gsnl elkpzelte# *i *indent *'shat le *agr!l, szeOet# har7't.
.lss'r3an szeOet.
/ kez3e te*ette az ar7t. 5a haza &'g *enni. Gssze7s'*ag'l)a a h'l*i)t# s kistl az a)t!n. /
&r&i se**ivel ne* tud)a rvenni# h'g *arad)'n. 9sak azrt *ert Rhage azt *'ndta# *g ne* )elenti#
h'g &elelssggel tart'zik rte.
/ v(z elzr!d'tt a &2rdsz'33an./ n*a 7send kisz(v'tt *inden levegt a sz'33!l. 5ar
llegzetvissza&')tva &ek2dt az g'n# s pr!3lt *'zdulatlan *aradni. /pr! levegket vett# a*itl
*a)d *eg&ulladt... Fg2l led'3ta *agr!l a takar!t# s az a)t!h'z szaladt. 5eg&'gta az a)t!g'*3't# s
*egpr!3lta el&'rd(tani. <Izta# rngatta# ah'g 7sak 3(rta# *g a ha)a is &elli33ent a ktsg3eesett
*'zdulatt!l.
W 5ar W sz!lalt *eg Rhage kzvetlen2l *gtte.=)edt3en *egugr'tt# aztn *g elsznta33an
3irk!z'tt az a)t!val.
W .nged) ki8 Ki kell )utn'* innen... ?e* tud'ksz'33an lenni veled. ?e* vag'k kpes...
eg2ttlenni veled. - 1rezte# h'g a &r&i *egrinti a vllt. -
?e nIl) h'zz*8Kr3eszaladt a sz'33an# a*(g neki ne* 2tkztt a sze*kzti &alnak# s rd33ent#
nin7s h'v *enek2lnie# ne* tud ki)utni a helisg3l. / &r&i az a)t!nl llt# s 5arnek az v'lt az
rzse# szndk'san ne* engedi# h'g kin(l)'n a zr.
9sapd3a esett. 5ellkasn ssze&'nta a kar)t# s a &alnak t*aszk'd'tt# h'g kpes legen
egenesen llni. ?e* tudta# *it 7sinlna# ha a &r&i I)ra *egrinten.
Rhage az'n3an *eg se* pr!3lta.
-e2lt az g szlre. / derekra trlkz v'lt 7savarva# ha)a *g vizes v'lt a zuhan'zst!l.
5egdrzslte az llt. >zrnen nzett ki# a teste *gis a leggnr+33 ltvn v'lt# a*it a ln
valaha lt'tt. .lkpzelte# h'g *s nk lelik t szles vllt# Ig ah'g tette ne* s'kkal k'r33an.
-elki sze*ei eltt ltta# ah'g *s'knak gnrt 'k'z# p'nt Ig# ah'g neki is.
?e* tudta eldnteni# hls legen-e az gnek# a*i-rt vg2l is ne* &ek2dt le vele# vag d2hs# a*irt
'l s'k n utn vele ne* v'lt ha)land!.
.itt <nan v'ltak6 Y krdezte 'lan rekedt hang'n# h'g szinte alig lehetett rteni. - 1s *'ndd 7sak#
)! v'lt6 /zt *eg se* krdeze*# nekik )! v'lt-e# *ert tud'*# *ilen tehetsges vag ezen a tren.
- Prga... 5ar8 - sutt'gta Rhage. - >zeretnlek *eglelni *'st# ha *egengeded. =stene*# lni is
kpes lennk# h'g *aga*h'z sz'r(thassalak8
>'ha t33 ne* )hetsz a kzele*3e8 >z!val# hnan v'ltak6 Ketten6 ?gen6 .g egsz
7sapat6
.-, Tnleg tudni akar'd a rszleteket6 - krdezte Rhage sz'*'rI# *egtrt hang'n. / &e)e hirtelen
elre3uk'tt# s 7s2ggedten l!g'tt le&el. -that!an Ig nzett ..ki# *int eg *egtrt e*3er. ?e*
tud'k... ?e* &'g'k t33 ilet tenni. 5a)d tall'k *s *!d't. .tr- 5s *!d't# h'g knn(ts *agad'n6
- 7sattant &el 5ar. /z 3izt's# h'g h'zz* t33 ne* nIlsz8 Fagis akk'r Ig rted# h'g a kezedet
hasznl'd6
. Rhage *l llegzetet vett.
/z a ra)z a hta*'n. / rsze*.
- 5indeg. 5a el*egek. Rhage 'da&'rdult &el.
Peh'g *sz8
Pe igen.
Tid lehet ez a sz'3a# vele* ne* is kell tallk'zn'd# de ne* *sz seh'v8
1s *gis h'g akar'd *egakadl'zni6 "ezrsz ide6
- <a ez kell h'zz# akk'r igen. 5ar *egd33ent.
?e* *'ndhat'd k'*'lan8
5ik'r van a legkzele33i idp'nt'd az 'rv'snl6
- >e**i kzd h'zz8
5ik'r6
/ &r&i d2hs hang)a ki7sit leh+ttte az indulatait.
>zerdn.
/kk'r 'da el*ehetsz. / ln r*eredt.
5irt teszed ezt vele*6
Rhage kihIzta *agt# aztn *egint sszegrnedt.
5ert szeretlek.
5it *'ndtl6
>zeretlek.
5art 'lan hatal*as d2h nttte el# h'g elvesz(tette *inden nural*t# de kptelen v'lt
*egsz!lalni. 5g h'g szereti6 <iszen ne* is is*eri8 1s pp *'st v'lt eg *sik... / harag 7sak Ig
&'rrt 3enne# a*ik'r elkpzelte# ah'g valaki *ssal szeretkezik.
Rhage hirtelen &elpattant az gr!l# s 'da*ent h'zz# *intha *egrezte v'lna# *it rez# s ettl
erre kap'tt v'lna.
Tud'*# h'g d2hs vag# r*2lt s *eg3nt'tt.Tltsd ki ra)ta* a d2hdet8 Ltlelte a derekt#
h'g*egakadl'zza a *enek2ls3en# de azt hagta# h'g
*egpr!3l)a ellkni *agt!l. <asznl) enge* arra#h'g *egsza3adul) a &)dal'*t!l8 <add rezze* a
3r*n8 \ss *eg# ha akarsz8
/ p'k'l3a is# nag v'lt a k(srts. 5ar Ig rezte# ez lenne az egetlen *!d)a annak# h'g kiad)a
*ag3!l azt a &elg2le*lett d2ht# a*i a testt e*sztette.
Pe ne* v'lt llat.
?e*8 5'st pedig enged) el8
Rhage *eg&'gta a 7sukl!)t# s hi3a k2zdtt tel)es ere)3l a sz'r(ts ellen# a &r&i knnedn
leszerelte./ vgn Ig rezte# *ind)rt sztszakad a vlla. /*ik'r Rhage &ele*elte a kezt# d2hsen
kl3e sz'r(t'tt u))ait ltta *aga eltt.
<asznl) enge*# 5ar8 <add visel)e* el heletted a &)dal*at8 .g vill*g'rs *'zdulattal# a
lnkr*vel *egkar*'lta sa)t *ellkast# aztn kt kez3e&'gta az ar7t.
-n- <add 'ntsa* a vre* rted8 /z a)ka gengden az vt si*'gatta. - Tltsd ki ra)ta* a d2hdet8
5ar hirtelen 3ele*lesztette a &'gt az als! a)k3a# s ersen sszeharapta.
# /*ik'r vala*i 3+nsen des (z rt a nelvhez# a &r&i heleslen &elngtt# s h'zzn'*ta a
testt az Gvhez. Nlan rzse lett# *intha tIl s'k 7s'k'ldt evett v'lna.
Felkilt'tt.
5egr*2lt att!l# a*it tett# s h'g *ire lenne *g kpes ezutn. K2zdtt# h'g kisza3adul)'n# Rhage
az'n3an ersen tart'tta# ne* engedte *eg*'zdulni. 5eg7s!k'lta# *a)d I)ra s I)ra azt sutt'gta# h'g
szereti. Ke*n# gask'd! vessz)e a hash'z n'*!d'tt a tr2lkzn kereszt2l# *a)d h'zz is
drzsldtt. Teste hull*z'tt# a szeO (grett sugr'zta# a*i3l 5ar ne* krt# *gis 'lan nag
sz2ksge v'lt r# h'g *a)dne* 3elepusztult.
K(vnta... annak ellenre# h'g tudta# valaki *ssal v'lt eltte. /lig nhn !r)a.
U# istene*... ne... Nldalra &'rd(t'tta a &e)t# Rhage az'n3an *eg&'gta az llt# s vissza&'rd(t'tta
kzpre.
Pe igen# 5ar... - >zenvedlesen *eg7s!k'lta# a ?elvt a sz)3a dugta. >zeretlek8
/ ln3an vala*i elpattant. .llkte *agt!l# s kisza3adult a sz'r(ts3!l.
/helett az'n3an# h'g az a)t! &el r'hant v'lna# 7sak szig'rI tekintettel nzte.
Rhage *ellkasn ng u)) vres kar*'lsnak n'*a ltsz'tt. / sz)a *egdagadt a harapst!l.
Kipirulva lihegett.

5ar elrenIlt# s lernt'tta r!la a tr2lkzt.
=)eszten hatal*as &r&iassga ke*nen *eredezett ell.
/z els# d33ent pillanat3an# 5ar *egvetssel nzte si*a# tkletesen szrtelen testt# &eszes
iz*ait# angali szpsgt -eg&kppen az'n3an 32szke erek7i!)t g+llte# azt a 3u)a szersz*'t#
a*elet 'l gakran hasznlt.
1s *gis k(vnta.
<a lett v'lna esze# tv'l tart'tta v'lna *agt tle. "ezrk!z'tt v'lna a &2rdsz'33a. /z rdg3e is#
*r a puszta *reteitl is *eg kellett v'lna r*2lnie. Pe d2hs v'lt# s gtls'kt!l *entes. .gik
kezvel *egragadta az gask'd! vesszt# *sikkal pedig a g'l!kat. .gik se* &rt el a tener3en.
Rhage htraha)t'tta a &e)t# a nakiz*ai *eg&esz2ltek# s *l s!ha) hagta el az a)kt.<ang)a az
egsz sz'3t 3etlttte# a*ik'r *egsz!lalt.
Tg vele*# a*it 7sak akarsz8 U# istene*# annira szeretlek8
5ar durvn az gh'z vezette# s 7sak anni idre engedte el# h'g hanatt dntse a *atra7'n.
Rhage az sszeg+rdtt takar!ra zuhant# kar)t s l3t sztvetette# *intha &enntarts'k s
gtls'k nlk2l tel)esen tadn *agt neki. 5'st *irt6 krdezte a ln keser+en. 5'st*irt vag
ha)land! szeretkezni vele*6 Fag ez eglta
ln ne* a szeOrl sz!l# hane* 7sak azt szeretnd# h'g*g t33 vredet 'ntsa*6
Y 5a)d^ 3elehal'k# h'g szeretkezhessek veled. 1s *'st kpes vag'k r# *ert lenug'dta*...
ki*er2lte*.
5ilen kedves g'nd'lat8
5ar a &e)t rzta# Rhage az'n3an kz3esz!lt. . ..^- Tud'*# h'g k(vnsz enge*# ht vedd el a
gnrt# a*it ad'k8 ?e g'nd'lk'zz# 7sak tedd azt# a*ire vgsz8
.. >zenvedllel# d2hvel s 7sal!d'ttsggal telve# 5ar &elhIzta a hl!ingt# s l'vagl! 2ls3en r2lt a
7'*3)ra. /*ik'r ra)ta v'lt# s lenzett az ar7ra# el3iz'ntalan'd'tt. Tnleg ezt akar)a6 5ag3a
&'gadni6 Felhasznlni arra# h'g enh(tse a vgt# s visszavg)'n neki vak*irt# a*ihez *inden )'ga
*egv'lt6
-e akart szllni r!la# Rhage az'n3an hirtelen &elhIzta a trdt# s a *'zdulatt!l# a ln a *ellkasra
3'rult. .rs kar)a sz'r'san tlelte.
Tud'd# *it szeretnl# 5ar sIgta a &2l3e #
akk'r ne ll) *eg8 Fedd el tle*8 <asznld a teste*et8
5ar 3ehunta a sze*t# kikap7s'lta az agt# s elengedte *agt.
5eg&'gta a &r&i kke*n vessz)t# &elll(t'tta s r2lt.
5indketten &elngtek# a*ik'r tel)es h'ssz3an *ag3a &'gadta.
<atal*as v'lt# tel)esen kitlttte# egszen addig# a*(g Ig rezte# szt ne* szakad. 5l levegt
vett# ue* *'zdult# de 7'*3)t *eg&esz(tve tart'tta# *ikz3en 3else)e pr!3lt alkal*azk'dni nag
*rethez. Rhage 'lan kzel lpett a &r&i el# h'g ar7uk *a)dne* sszert.
R5ilen sz+k vag8 ngte Rhage. /)ka &el7sIsz'tt a &'gr!l# s kiltsz'tt a sze*&'ga. U... istene*#
rze* *inden p'r7ikdat8 5ar8
5ellkasa *ege*elkedett# hasa annira *eg&esz2lt# h'g iz*ai szinte rnk't vetettek a 3rre.
/*ik'r *egsz'r(t'tta a ln trdt# sze*e kitgult# a*(g vg2l *r alig ltsz'tt vala*i kk 3enne.
/ztn az egsz pupill)a &ehren izzani kezdett.
Rhage hall'san *egr*2lt# de *egrzta a &e)t# h'g kitisztul)'n# s ersen k'n7entrlt. -assan
is*t &eketre vlt'z'tt a kzepe.
5ar 3ehunta a sze*t# h'g ne t nzze# s ink33 a sa)t rzseivel &'glalk'z'tt.
?e* rdekelte *s# 7sak az a hel# ah'l test2k sszekap7s'l!d'tt. Tenervel Rhage vllra
t*aszk'd'tt# s eg ki7sit *ege*elte a 7s(p)t. / sIrl!ds elektr'*'s ra*knt has(t'tt
*indkett)2k3e# s a gnr# a*it rzett# seg(tett el&'gadni a hatal*as h(*tag't. -e7sIsztatta
*agt ra)ta# *a)d is*t &ele*elkedett# aztn I)ra le s I)ra &el# t33szr *egis*telve a *'zdulat't.
-assI rit*us3an *'zg'tt. /*ik'r leereszkedett# 3else)t tel)esen kitlttte# a*ik'r pedig
&ele*elkedett# ra)ta hagta testnek 3u)a# nedves vlaszt.
.gre *aga3izt'sa33an l'vag'lt vastag h(*tag)n# elvette tle# a*ire vg'tt. /z egre &'k'z!d!
&'rr!sg s gnr vad# rvnl hull*a a 7sI7s &el s'd'rta. Kinit'tta sze*t# s lenzett.
Rhage *aga v'lt a *egtestes2lt &r&ias eksztzis. Fk'n izzadtsgrteg 3'r(t'tta iz*'s *ellkast
s vllt. Fe)t htravetette# llt *agasra e*elte# a)ka kiss sztn(lt# s szke ha)a sztter2lt a
prnn. -eeresztettgze*h)a al!l &igelte a ln ar7t# *ellt# s gkt# ah'l ssze&'rrt a test2k.
Tel)esen len+gzte a ltvn.
5ar sz'r'san 3ehunta a sze*t# s elhessegette ra)'ng! ar7t a g'nd'latai3!l. ?e* akarta
elvesz(teni az 'rgaz*ust# a*elhez *r 'l kzel )rt. <a t'v33ra is Rhage ar7t &igelte v'lna# s(rva
&akad.
?e* kellett s'k ahh'z# h'g &elr)en a 7sI7sra. .g vak(t! villanssal sztradt test3en a gnr.
/ ltsa# rtllsa *egsz+nt# hirtelen levegt se* kap'tt# s 7sak annira &ut'tta az ere)3l# h'g
r3'rul)'n a &r&i *ellkasra.
/*ik'r lelassult a lgzse# szrevette# h'g Rhage gengden a htt si*'gat)a# s halk szavakat
sutt'g lgan a &2l3e.
.lszgellte *agt. Knnek gettk a sze*t.
5eglehet# h'g Rhage valaki *ssal v'lt aznap este# de akk'r se* rde*elte *eg# h'g (g
kihasznl)a. Qedig p'nt'san ezt tette vele. /*ik'r elkezdtk# d2hs v'lt r# aztn *ieltt ellvezett#
3ehunta a sze*t# h'g ne nzzen r. .gszer+en kizrta a g'nd'latai3!l. Sg 3nt vele# *int eg
szeOulis )tkszerrel.
>a)nl'*# Rhage. ?e... haragud)8
-e akart szllni a 7s(p)rl# a*ik'r r)tt# h'g a &r&i vessz)e *g *indig *erev a test3en. K
*g ne* &e)ezte 3e.
Ja) ne# ez ne* v'lt )!8 /z egsz ne* v'lt )!.
Rhage keze a 7'*3)ra kul7s'l!d'tt.
>'ha ne sa)nld# h'g eg2tt v'ltunk8 5ar a sze*3e nzett.
\g rze*# *intha *eggalztalak v'lna.
- Pe n is akarta*# 5ar# nin7s se**i 3a)8 Jere ide# hadd 7s!k'l)alak *eg8
<'g vag kpes elviselni enge*6
/z egetlen# a*it ne* tud'k elviselni# az# ha el*sz.
5eg&'gta a 7sukl!)t# s lehIzta *agh'z# h'g *eg7s!k'l)a. /*ik'r sszert az a)kuk# kar)t
sz'r'san a teste kr &'nta# s *agh'z lelte. 5ar rha)'lt a *ellkasra# s lnken rzkelte#
*ennire kzel van a &r&i a 7sI7sh'z. Fessz)e 'lan ke*n v'lt# h'g *g az nkntelen
rnduls'kat is rezte ra)ta.
Rhage lgan ringatta 7s(p)t# nag tenervel kisi*(t'tta 5ar ar73!l a ha)t.
?e* tud'* t'v33 vissza&'gni *aga*. /nnira
&elizgatsz# h'g az egek3e szkik a vga*. Pe a*(gkpes vag'k r# s a*(g *eg tud'* rizni az
nural*a*at# szeretni akar'* a testedet. "rh'g kezddik#
s 3rh'g is vgzdik.
-assan kihIzta h(*tag)t# *a)d !vat'san vissza7sIsztatta. / gnr vgtelen v'lt# s 7s'ntig hat'l!.
Flel*etes.
5eg7s!k'ltad *a este ket6 krdezte 5ar rekedten. / nket6
?e*. >'ha ne* 7s!k'l!z'* vel2k. ?e* is szerette* 7s!k'l!zni. 5'stanig. 1s ne* &'g'* I)ra
*egtenni# 5ar. /*(g az lete* rsze vag# tall'k vala*i *s *!d't arra# h'g lenugtassa* *aga*.
?e* vg'* senki *sra# 7sak rd.
Nldalra gurultak# s helet 7serltek. /*ik'r Rhage &el2lre ker2lt# &elknklt# s 'dan'*ta a
7s(p)t a ln &'rr! gkh'z# ah'l sszekap7s'l!dtak. -gan *eg7s!k'lta# *a)d a nelvvel
nal'gatva 3e7zgette aza)kt Fgtelen2l gengd v'lt# *ikz3en hatal*as &all'sza tel)esen kitlttte
a lnt 3el2lrl. Teste 'lan ert re)tett# a*el knnen ketttrhette v'lna 5ar trken testt.
?e* 7sinl'* vgig# ha ne* akar'd sutt'gta a nak3a. 5'st az'nnal kivesze*# ha azt *'nd'd.
65ar tenere &elkIsz'tt a htn. 1rezte a &r&i *eg&esz(tett iz*ait# s a t2de)t# ah'g *inden
llegzetvtelnl kitgul s sszeesik. ?ag't s!ha)t'tt. Nrrt &in'*# er'tikus illat 7sapta *eg. >tt#
&+szeres# 3u)a. 1rezte# h'g l3a kze *g nedvese33 lesz# *intha az illt rints vag 7s!k lett v'lna.
4 5i ez a 7s'dlat's illat6 1n &elelte Rhage az a)kai3a. .z trtnik#
a*ik'r eg &r&i sszektdik eg nvel. ?e* tehetek
r!la. <a engeded# h'g &'ltassa*# a 3rdn s a ha)ad'n is rezni lehet *a)d# 1s 'tt 3ent is.
6 /h'g ezt ki*'ndta# eg nag't lktt a 7s(p)vel. 5ar htra&esz(tette a htt# s
&ele*elkedett. <agta# h'g a gnr sztter)ed)en egsz test3en.
?e* tud'k *g eg ilen )szakt elviselni# *int
a *i sutt'gta ink33 *agnak# *int a &r&inak.
Rhage *'zdulatlann vlt# s egik kezt a sz(vre tve azt *'ndta.
?e* is kell. >'ha t33. "e7s2letszava*ra esk2sz* neked.
Tekintete k'*'l v'lt# &'gadal*a sz(v3l )tt. 5ar *egr*2lt *agt!l# *ennire *egknne332lt a
hallatn.
?e* szerethetek 3eld8 *'ndta. ?e* engedhete*. ?e* &'g'*8
?e* 3a). 1n szeretlek annira# a*el elg lesz*indkettnknek. S)ra lktt eget a 7s(p)vel#
gnrt 'k'zva *aguknak.
?e* is is*ersz. /)kval *eg7sipkedte a vllt# *a)d *egsz(vta a kul7s7s'nt)t. "rnek k2lnleges
illata 7s(pte a nelvt# s *r a sz)3an is sszeg+lt.
Pe igen. Rhage visszahIz!d'tt s rnzett. Tekintet3en eg llat *eggzdse s tisztasga
t2krzdtt. /zt tud'*# h'g vdel*eztl# a*ik'r &el)tt a nap s vgtelen2l kisz'lgltat'tt v'lta*
neki. Tud'*# h'g a g'nd'*at viselted# pedig &ltl. .nni adtl a33!l# a*it ksz(tettl. Tud'*# h'g
har7's vag# eg tIll# eg visszatr. 1s h'g a hang'd a vilg'n a leg7s'dlat'sa33 dalla*# a*it
valaha hall'tta*. Jengden *eg7s!k'lta. 5indent tud'k r!lad# s a*it lt'k# az gnr+. 1s
*indened az en*.
?e* vag'k a tid sutt'gta 5ar./ visszautas(ts ne* szegte kedvt.
J!l van. <a ne* lehetsz az en*# akk'r n leszek a tid. Fedd el az egsz lne*et# vag eg
rszt#vag 7sak eg dara3't# ah'g akar'd8 9sak akar) enge*85ar *egrintette az ar7t# s
*egsi*'gatta tkletes v'nsait.
?e* &lsz a &)dal'*t!l6 krdezte a &r&it!l.
?e*. Pe azt *eg*'nd'*# *i r*(t hallra. /z# h'g elvesz(telek. /z a)kt nzte. >z!val# akar'd#
h'g kihIzza*6 5ert *egtesze*# ha (g dntesz.
?e*. 5arad)8 5ar ne* hunta 3e a sze*t# vgig t nzte# a*ik'r *eg7s!k'lta s 3edugta nelvt
a sz)3a.
Rhage *egre*egett# s egenletes 2te*3en *'z'gni kezdett. "elehat'lt# aztn *a)dne* tel)esen
kihIz!d'tt#azzal &enegetve# h'g *egszakad az sszekt kap'7s kztt2k.
Nlan... tkletes... vag8 ngte. 5inden sz!nak eg-eg ers lkssel ad'tt hangsIl. /rras
sz2lette*... h'g 3enned... legek.
/ test3l rad! 3u)a illat egre ertel)ese33 lett# ah'g a lksei is# a*(g vg2l 5ar *r 7sak a
&r&it# s az illatt s (zt rezte.
/ nevt kilt'tta# a*ik'r &elrt a 7sI7sra# s rezte# h'g a &r&i is vele tart. Teste *egre*eg# s
'lan ervel ereszti ki *ag3!l a *ag)t# a*ilen ersek a lksei v'ltak. Nrgaz*usa elraszt'tta
3else)t.
/*ik'r le7sendesedtek# 'ldalra grd2ltek# s *indketten az 'ldaluk'n &ek2dtek. Rhage *agh'z
hIzta# sz'r'san tlelte# h'g *g a sz(vverst is hall'tta.
5ar 3ehunta a sze*t# s a ki*er2ltsgtl *l l'*3a zuhant.
2@. &e)ezet
aznap este# a*ik'r a nap lenug'd'tt# s a rednk &elhIz!dtak az a3lak'kr!l# 5ar arra g'nd'lt#
knnen h'zz tudna sz'kni ahh'z# h'g Rhage kneztesse# 9sak eget ne* 3(rt elviselni, *g t33
telt 5eg&'gta a 7sukl!)t# h'g *egakadl'zza# h'g eg I)a33 adag trt kru*plit a sz)3a tegen.
- ?e* krek t33et8 Tele vag'k *'ndta# s visszadlt a prnra. Kipukkad'k.
Rhage eg *'s'llal &ele*elte az ennival!val *egrak'tt tl7t# az ))eliszekrnre tette# s
vissza2lt *ell az gra. .gsz nap tv'l v'ltak eg*st!l. "izt'san d'lg'z'tt# g'nd'lta 5ar# s hls
v'lt# h'g legal33 addig aludhat'tt. Ki*er2ltsge napr!l napra &'k'z!d'tt# s rezte# h'g lassan
vissza7sIszik a 3etegsg3e. / teste *r azrt is k2zdtt# h'g a *indennapi &eladatait el tud)a ltni#
*ikz3en itt-'tt eg*s utn trt r kise33 &)dal'*. 1s *egint *eg)elentek a kk &'lt'k# a*elek
riaszt! g'rsasggal ter)edtek szt a 3re alatt. Rhage *egr*2lt# a*ik'r elszr *egltta. 5eg v'lt
gzdve r!la# h'g 'k'zta szeO kz3en# s 7sak h'sszas gz-kds utn hitte el# h'g egltaln
ne* tehet r!la.
5ar ink33 Rhage-re k'n7entrlt# ne* v'lt ha)land! a 3etegsgvel vag az egre kzelg 'rv'si
vizsglattal &'glalk'zni. =stene*# p'nt Ig rezte *agt# ah'g kinzett. Rhage az'n3an nag'n &el
v'lt prgve# kptelen v'lt lellni. .gszer+en ne* tud'tt lenug'dni. 5ikz3en 'tt 2lt *ellette az
g'n# a tenervel a 7'*3)t drzslgette# *intha 7sersz*r7s vag 3-rhhi*ls lenne. 5ar *r
*a)dne* rkrdezett# *i van vele# a*ik'r a &r&i *egsz!lalt.
5egengeded# h'g vala*it *egtegek rted6
/ szeO lett v'lna az ut'ls! d'l'g# a*ire 5ar a33an a pillanat3an vg'tt v'lna# de rpillant'tt a p!l!
alatt duzzad! iz*aira# s azt &elelte.
/zt hisze*# ne* nehz kitallni# *i lenne az.
Rhage halkan &el*'rdult.
b ?e nzz (g r*8
5irt ne6
5ert ilenk'r legsz(vese33en rd vetn* *aga*.M
?e &'gd vissza *agad8
/ sze*e# *int eg &ell'33an! lng# hirtelen &ehren izzaini kezdett. ?ag'n k2lns ltvn v'lt. /z
egik pillanat3an *g &ekete v'lt# a *sik3an pedig &ehr &nsugr lvellt ki 3elle.
6b .z *irt trtnik6 krdezte 5ar.
Rhage vlla elreesett# a*ik'r a trdre t*aszk'd'tt# s pr!3lta sszeszedni *agt. <irtelen
&elllt# s )rklni kezdett a sz'33an. 5ar rezte a ln3l sugrz! hatal*as energit.
6- Rhage6
?e* kell e*iatt agg!dn'd.
/ hang'd3!l (tlve Ig vle*# taln *gis. / &r&i r*'s'lg'tt# s *egrzta a &e)t.
?e* kell. >z!val a sz(vessg# a*it krni szeretnktled. / &a)unknak van eg 'rv'sa# Ig
h(v)k# <avers. 5egengeded# h'g el'lvassa a leleteidet6 Taln a *i tu
d'*nunk tud ra)tad seg(teni.5ar sszev'nta a sze*ldkt. .g v*p(r 'rv's.
/lternat(v terpia.
?a igen# de *i vesztenival!)a van6
Rend3en. 9sak ne* tud'*# h'g &'g'k *s'lat't szerezni r!luk.
/ testvre*# F# sz*(t!gpes zseni. "r*ilen rendszert &el tud trni# s h'zz&r az adat'kh'z.
5ivel a leleteidnek nag rszt is sz*(t!gpen tr'l)k# 7sak nevekre s helsz(nekre van sz2ksge*.
1s persze dtu*'kra.
Qap(rt s t'llat vett el# 5ar pedig lediktlta neki# h'g *ik'r# h'l# s ki kezelte. 5iutn vgeztek#
Rhage a listra *eredt.
- 5i az6 krdezte a ln.
.z rengeteg8 Felnzett r. 5ilen sIl's v'lt
ez a 3etegsg6
5ar els g'nd'lata az v'lt# h'g *indent szintn el*'nd neki. <'g ktszer kap'tt ke*'terpis
kezelst# egszer pedig 7s'ntvel-t2ltetst# a*it pph'g 7sak tIllt. /ztn esz3e )ut'tt az elz
este# a*ik'r az rzel*ei kisza3adultak az irn(tsa al!l. \g rezte *agt# *int eg lp'r's h'rd!# a
3etegsge pedig a leg)'33 szikra v'lt# a*el nag'n knnen &elr'33anthatta v'lna. /rra vg'tt
legkevs3# h'g *egint elvesz(tse az nural*t# *ert a legut'ls! kt alkal'**al se* s2lt ki se**i )!#
a*ik'r *egtrtnt. .lszr h'sszan z'k'g'tt... 5s'dsz'r pedig... ?'s# az v'lt a legkevese33# h'g
*egharapta a &r&i sz)t.
5egv'nta ht a vllt# s *ikz3en utlta *agt rte# azt hazudta.
?e* k'*'l# de r2lte*# a*ik'r vge lett
Rhage sze*e elkeskenedett.Falaki k'p'g'tt az a)t!n.
Rhage ne* &'rd(t'tta el r!la a tekintett# *g akk'r se*# a*ik'r a k'p'gs hang'sa33an
*egis*tldtt.
.gszer taln *egtanul'd# h'g 3(zz 3enne*.
1n 3(z'* 3enned.
.g &ent. 1s 7sak h'g tudd# utl'*# ha hazudnak neke*.
/ k'p'gs I)ra *egis*tldtt.
Rhage &elllt# s kinit'tta az a)t!t. Felksz2lt r# h'g 3rki legen is az# elk2ldi a &ran73a. 5ar s
ppen eg vita ele)n tart'ttak# s szeretett v'lna p'nt't tenni a pr'3l*a vgre.
T'hr llt az a)t!3an. Sg &estett# *int akit elk3(t'ttak.b 5i az rdg trtnt veled6 krdezte
Rhage# s kilpett a &'l's!ra# *a)d a hta *gtt &lig 3eha)t'tta a sz'3aa)t!t.
T'hr 3eleszag'lt a sz'33!l kira*l! leveg3e.
Jzus'*# *eg)ellted8 ?a s6 Fala*i pr'3l*d van vele6
?e*. (g taln knne33 lesz. /z rz vlaszt ad'tt.
1s *it *'nd'tt6
/ testvreknek eg2tt kell lenni2k# a*ik'r *eghall'd.
/z rdg3e is# T'hr8 5'st akar'* tudni8/*ik'r T'hr 3e&e)ezte *'ndanival!)t az si neln#
Rhage *l levegt vett. /d) t(z per7et8
/ &r&i 3!lint'tt Wrath d'lg'z!sz'3)3an lesz2nk.
Rhage vissza*ent a sz'33a# s 3e7sukta *aga *gtt az a)t!t.
Figel)# 5ar# van eg kis d'lg'* a testvrei**el. -ehet# h'g *a este *r ne* &'g'k
vissza)nni.
/ ln *eg*erevedett# s el&'rd(t'tta a tekintett az ar7r!l.
?e* nkrl van sz!# esk2sz*8 9sak (grd *egneke*# h'g itt leszel# a*ik'r vissza)vk8
/*ik'rha3'z'tt# Rhage 'da*ent h'zz# s *egsi*'gatta az
ar7t. /zt *'ndtad# 7sak szerdn kell az 'rv'sh'z*enned. 5it sz*(t *g eg )szaka6 -egal33
t33idt tlthetsz a kd3an. /zt *'ndtad# nag'n szere
ted.
5ar halvnan el*'s'l'd'tt.
5i7s'da *anipult'r vag8
J'33an szerete* *aga*at vgered*n szerveznek tekinteni.
Pe ha *g eg nap't *arad'k# akk'r *a)d *egpr!3lsz rvenni eg I)a33ra# aztn *g egre...
Rhage leha)'lt# s szenvedlesen *eg7s!k'lta# *ikz3en azt k(vnta# 3r7sak t33 ide)e lenne.
>zeretett v'lna vele lenni# 3enne lenni# *ieltt el*eg. Pe sa)n's# ha *g !rkig rrt v'lna# akk'r se*
tehette v'lna *eg# *ivel a test3en *egint egre ersdtt a rezgs s a zIgs.
>zeretlek8 sIgta neki# aztn elhIz!d'tt tle. -evette R'leO-!r)t# s a kez3en tartva# azt
*'ndta..zt rizd *eg neke*8
"e*ent a gardr!3sz'33a# s levetkztt. / szekrn3l a pizsa*k *g2l# a*iket s'ha ne*
hasznlt# elhIzta &ekete# 2nnepi kpent. Felvette a sIl's# sele* ruhadara3't *eztelen testre#
s eg vastag# &'n'tt 3r vvel *egkttte a derekn. # Ug nzel ki# *intha k'l'st'r3a ksz2lnl
*'ndta 5ar# a*ik'r ki)tt.(grd *eg# h'g itt leszel# a*ik'r vissza)vk8.g per7ni ha3'zs utn
a ln 3!lint'tt.
# Rhage &eltette a kpen 7sukl)t a &e)re.J!. (g *r )!.
Rhage# *i &'lik itt6
9sak vr) *eg# krlek8 1s ne *en) seh'v8 -Y /z8 a)t!3!l *g egszer visszanzett az
g3an &ekv lnra..z v'lt az els k'*'la33 3I7sI)uk# s tudta# h'gq, a*ik'r I)ra tallk'znak#
rezni &'g)a a k2ln tlttt( id &)dal*t. Tudta# h'g *a este nag pr!3attel eltt ll. 9sak
a33an re*nkedett# h'g a*ik'r *a)d *indennek vge lesz# ne* tart s'kig a 32ntets ut!ha tsa.
1s h'g a ln *g akk'r is *ellette lesz.) Fiszlt# 5ar8 *'ndta 3I7sIz!ul# s 3e7sukta az a)t!t.
`q 5iutn 3elpett Wrath d'lg'z!sz'3)3a# 3ezrta Jnaga *gtt a dupla a)t!t. 5inden testvr )elen
v'lt# de senki ne* sz!lt eg sz!t se*. /z egsz sz'3t that'tta a gtrele* tiszta alk'h'lra
e*lkeztet szaga. J Wrath el)tt az (r!asztal *g2l. /r7a ugan'lan k'*'r v'lt# *int T'hr.
Rhage# 3r ne* ltta a sze *t# *gis rezte# h'g tekintete geti a napsze*2veg *g2l. Testvr.
Rhage &e)et ha)t'tt eltte.
4 Kirl'*.
-t'*# ezt a kpent viseled# a*i azt )elenti# h'g vel2nk akarsz *aradni.<t persze# h'g
veletek *arad'k.
Wrath egszer 3!lint'tt.
<alld ht az (tletet8 /z Krz Ig dnttt# h'g ktszer is *egsrtetted a testvrisg trvneit.
.lszr# a*ik'r *egtagadtad T'hr paran7st# *s'dsz'r# a*ik'r eg e*3ert h'ztl a ter2let2nkre.
Kszinte leszek h'zzd# Rhage# &el2l akar)a 3(rlni a dntse*et 5arvel kap7s'lat3an. /zt *'ndta#
h'g a nnek *ennie kell.
Pe tud'd# h'v vezet ez.
5eg*'ndta* neki# h'g ksz vag elhagni *inket
"izt's r2lt neki vig'rg'tt keser+en Rhage. 1vek !ta pr!3l *egsza3adulni tle*.
?'s# *'stant!l kezdve# ez *r a te dntsed# testvr. <a Ig hatr'z'l# h'g vel2nk *aradsz# s a
nt t'v33ra is ezen &alak kztt vdel*ezed# az Krz azt k(vn)a# h'g r(tust a)nl) &el.
/ srtsrt val! elgttel ritulis *!d)a l'gikus 32ntets v'lt. /*ik'r a r(tust &ela)nl)k s
el&'gad)k# a srt &l lehetv teszi a srtett &l sz*ra# h'g sza3ad'n *egvlassza a &egvert# s
a*ik'r lesI)t r vele# ne* vdekezhet. / srtett &l vlaszthat a kstl kezdve a 3'kszeren t a
piszt'lig 3r*it# &eltve# h'g az ltala 'k'z'tt sr2ls ne* lesz hall's.
/kk'r &ela)nl'* a r(tust *'ndta Rhage.
K2ln-k2ln kell *indegik2nknek.
/ sz'33an *inden )elenlv egszerre hrd2lt &el# s valaki hang'san kr'*k'd'tt.
/kk'r &ela)nl'* *indegiktknek.
-egen# ah'g k(vn'd# testvr8
Pe &'ltatta Rhage ke*ne33 hang'n # 7sak a33an az eset3en# h'g a*enni3en a ritult
*eg&elelen vgreha)t)t'k# 5ar addig *aradhat itt# a*eddig n akar'*.
(g llap'dta* *eg az Krzvel. 1s tudd# h'g
7sak azutn egezett 3ele# a*ik'r *eg*'ndta* neki#
h'g az e*3eri nt a &elednek szeretnd vlasztani. /zt
hisze*# Kszentsge *egd33ent az'n# h'g ez a lehetsg egltaln &el*er2lt 3enned. - Wrath
htranzett
a vlla &ltt. T'hr*ent &'g)a *egvlasztani a &egvert^ a*it *indannian hasznlni &'gunk.
6T^ <r'*gI k'r37s *'ndta T'hr halkan. / &ran73a8 .z &)ni &'g. 5gint halk *'ra) hangz'tt &el.
-egen8 *'ndta Wrath.
1s *i lesz a vadllattal6 krdezte Rhage. Knnen el&'rdulhat# h'g el)n# a*ik'r nag
&)dal*ai* vannak.
/z Krz is 'tt lesz. /zt *'ndta# *egvan r a *!dszere# a*ivel &ken tud)a tartani.
?an# h'g *egvan. 5ivel tere*tette *eg az tk'z'ttat.
5a este ker2l r s'r# uge6 Rhage kr3enzett a sz'33an. Sg rte*# nin7s *ire vrnunk.
=gen# *'st &'gunk a Kript3a *enni.
<eles. -eg2nk tIl ra)ta *inl ha*ara338
Hsadist hagta el elszr a sz'3t. / t33iek *gpph'g 7sak &ellltak# s halkan az ese*nek
*enett tervezgettk# a*ik'r *r el is t+nt. T'hrnak sz2ksge v'lt eg kpenre. 5egkrdezte*
nin7s-e valakinek eg &elesleges. Qhur vllalta# h'g h'zza a &egvert. Fish'us &ela)nl'tta# h'g
tvisz *indenkit az .s7alade-del. .z ut!33i nag'n )! tlet v'lt# *ivel sz2ksg2kv'lt vala*ire# a*ivel
visszaszll(t)k Rhage-et# *iutn vget r a r(tus.
Testvrek6 sz!lalt *eg Rhage.
5indenki *egllt# s a33ahagta a 3eszlgetst. Fgignzett k'*'r 3rzatuk'n. J+llte
ar7ki&e)ezs2ket# de tkletesen *egrtette. >z*ra is elviselhetetlen v'lt a g'nd'lat# h'g
vala*elik2ket 3nt)a. >'kkal )'33 v'lt a &)dal*at kapni tl2k# *int nekik 'k'zni.
.g krse* lenne# testvrei*. ?e h'zzat'k idevissza# )!6 /*ik'r vge lesz# vigetek valah'va
*sh'va#*ert ne* akar'*# h'g 5ar ilen llap't3an lss'n8
Fish'us sz!lalt *eg. 5aradhatsz nlunk# a Jdr3en. "ut7h s n*a)d g'nd'dat visel)2k.
Rhage el*'s'l'd'tt.
.g hten 3el2l *s'dsz'r. Ti ketten 3ellhatnt'k akr irgal*as nvreknek is.
Fish'us *egveregette a vllt# s ki*ent. T'hr kvette a pld)t. Qhur tlelte# a*ik'r el*ent
eltte.Wrath *egllt ki&el *enet.
/*ik'r a kirl ne* sz!lt se**it# Rhage *egsz'r(t'tta a kar)t.
Tud'*# ura*. 1n is (g rezn* *aga*# ha aheled3en lennk. Pe sz(v!s vag'k# ki &'g'* 3(rni.
Wrath kinI)t'tta &el a kar)t# kt kez3e &'gta Rhage ar7t# s a 7suklt htra3illentette a
&e)rl. 5eg7s!k'lta a h'*l'kt# s *g nhn pillanatig ne* hIz!d'tt el. (g &e)ezte ki kirli
tisztelett a har7'sa irnt# s *egers(tette a ktelket kette)2k kztt.
Gr2lk# h'g vel2nk *aradsz *'ndta lghang'n. J+llte* v'lna# ha el kell vesz(tselek.
Kr2l3el2l tizent per7 *Ilva sszeg+ltek az udvar'n az .s7alade *ellett. 5inden testvr *ez(tl3
v'lt# ra)tuk eg&'r*a &ekete# 2nnepi kpen. ?ehz v'lt *eg*'ndani# ki ki7s'da# *ivel a 7sukla
*indegik2k &e)re r v'lt ha)tva. .ged2l Qhurt lehetett *egis*erni# *ivel a kpen alatt ltsz'tt a
*+l3a# s vlln eg t*tt sp'rttska v'lt htravetve. 5inden 3iz'nnal ktszert# &slit s a
&egvert h'zta 3enne.
>enki ne* sz!lt eg sz!t se*# *ikz3en F elvitte ket az .s7alade-del a hz *gtti hegre#
&en&k s 32rk s+r+ erde)3e. 9sak eg vk'n &ldIt vezetett a Kripth'z# krs-kr2l rkzld
&k s nvnek 3ur)n'ztak.
5ikz3en utaztak# Rhage ne* 3(rta t'v33 a &esz2lt 7sendet.
-r- /z isten szerel*re# testvrei*8 ?e* *eglni ksz2ltk. ?e* lehetntek eg ki7sit id*a33ak6
>enki ne* nzett r.
Fish'us# tegl 3e vala*i )! kis zent# *'nd)ukFi&t 9entet8 .z a 7send ki3'r(t.
J'33ra tle Qhur &elnevetett a 7sukla alatt.9sak te vag kpes e33l is 3ulit 7sinlni.
?'s# Ig e*lksze*# *indegiktknek *egvan az 'ka# h'g lever)en ra)ta* ezt-azt# ne* igaz6 <t#
el)tt a ti nap't'k. 5egsz'r(t'tta Qhur 7'*3)t. Ugan *r# haver# *ennit hIztalak# a*irt
nin7senek nk az leted3en. 1s te# Wrath# nhn h!nappal ezeltt addig *a7erltalak# a*(g 3ele ne*
vgtad a trd a &al3a. Fish'us# a *Iltk'r *eg&enegettl# h'g kipr!3l'd ra)ta* azt a 3iz'n's
kezed# e*lkszel6 /*ik'r *eg*'ndta*# *i a vle*ne* arr!l a szrn+ ke7s-keszakllr!l az llad'n.
Fish'us &elnevetett.Tenne* kellett vala*it# h'g vgre 3e&'gd a szd. /*i!ta *egnvesztette*#
*inden ld'tt nap# a*ik'r tallk'ztunk# *egkrdezted# ne* eg kipu&'g!val 7s!k'l!zta*-e.
Radsul *g *indig *eg vag'k r!la gzdve# h'g hasznl'd a JTN-t# te gaze*3er.
.z elind(t'tta a 3eszlgetst. Rhage trtnetei *indenki3en &el3resztettk az e*lkeket# s a
vgn *r 'lan hang'san 3eszlt *indenki# h'g eg*s szavt is alig rtettk.
5ikz3en a t33iek kieresztettk &elg2le*lett &esz2ltsg2ket# Rhage htradlt az 2lsen# s
kinzett az )szak3a. ?ag'n re*lte# h'g az Krz tud)a# *it 7sinl# *ert ha a vadllat elsza3adul a
Kript3an# a testvrei nag 3a)3an lesznek. 1s a vgn taln *gis *eg kell lni2k t.
.lk'*'r'dva kr2lnzett. -tta *aga *gtt Wratht. Nnnan tudta# h'g az# *ert a kzps u))n a
kirl'k &ekete g*ntg+r+)t viselte.
<tradlt# s 'dasIgta neki.
Kirl'*# eg sz(vessget szeretnk tled krni. Wrath elreha)'lt. <ang)a *l v'lt# s nug'dt.
5i lenne az6
<a ne*... sz!val# ha ne* ln* ezt tIl# 3r*i
len 'k *iatt is# szeretn*# ha vigznl 5arre./ 7sukla 3!lint'tt. /ztn a kirl az si nelven
&'ltatta.
.sk2sz*# h'g tel)es(te* a krsedet. Sg &'g'k tekinteni r# *int a sa)t testvre*re# s
Ig &'g'k vigzni r#*int a 7sald'* t33i ntag)ra.
Rhage ki&I)ta a levegt. /kk'r )!. Kszn*.
z# .s7alade ne*s'kra lepark'lt eg kis tiszts'n. Kiszlltak# s a k'7si *ellett llva kr2lnztek#
hallgat!ztak# a leveg3e szag'ltak.
5indent sszevetve szp este v'lt# ah'v pedig *egrkeztek# 3ks hel. / szell# a*el utat trt
*agnak &el&el a sz*talan g# gall s &atrzs kztt# a &'ld s a &enk illatt vitte *agval. Fe)2k
&elett a kvr <'ld rag'g'tt a &elhs g3'lt'n#
/*ik'r Wrath *egadta a )elet# elstltak a heg 3else)3e v)t 3arlangh'z# kr2l3el2l szz *terre
a terep)r!t!l. / hel egltaln ne* t+nt )elentsnek# *g akk'r se*# a*ik'r 3elptek. <tul a &al3an
v'lt eg kis hasadk# a*elet 7sak az tallt *eg# aki tudta# *it kell keresnie. /*ik'r 3elenIltak# eg
kt3la trult ki
eltt2k.
5iutn 3e*entek a 3arlang 3else)3e# a kdara3 halk *'ra))al 3ezr!d'tt *gtt2k. / &alra
ers(tett &klk &ell'33antak# s aransz(n+ &nnel vilg(t'ttk *eg a helisget. ?ekiindultak lassan
le&el a &ld g'*ra &el# *eztelen talpuk alatt hideg v'lt a kpad-l!. /*ik'r lertek az al)ra#
levettk a kpen2ket# s &igeltk# ah'g eg szrnas vasa)t! kin(lik eltt2k. / tere*# a*el3e
3elptek# szztven *ter h'sszI s hat *ter *agas v'lt# kt 'ldaln pedig vgig p'l7'k s'rak'ztak.
/ p'l7'k'n t33 ezer# k2ln3z alakI s *ret+ ker*iaurna &'glalt helet. 5indegik3en eg-eg
alantas sz(ve v'lt# a*it a 3eavatsi szertarts'n az N*ega tv'l(t'tt el a trsasg I)'nnan
3eszervezett tag)ainak test3l. .g alantasnak egsz lete s'rn ez v'lt az egetlen sze*les
trga# a*it a testvrisg sszeg+)ttt# ha tud'tt# *iutn *eglte ket./ tere* vg3en v'lt *g
eg dupla a)t!# de ez *r nitva llt.
/ testvrisg legszente33 helt k3l v)tk ki# s &ekete *rvnnal 3'nt'ttk# *g az EA$$-as
vek3en# a*ik'r az els telepesek t)ttek .ur!p3!l az /tlanti!7en'n t. / tere* *eglehetsen
nag v'lt# s a &ehr *ennezetrl# *int heges trk# 7seppkvek l!gtak le&el. Fekete# vastart!k3an
hatal*as# vastag s h'sszI gertk l'3'gtak. -egal33 akk'ra &nt adtak# *int a &klk.
/ tere* vg3en *agas(t'tt e*elvn llt# a*elre nhn ala7s'n lp7s vezetett &el. / ra)ta lv
'ltrt eg *szkt*33l &aragtk ki# a*elet *g az !haz3!l szll(t'ttak t. F(zszintesen kt k
keresztgerenda t*aszt'tta al a sIlt. / kt3la kzepn k'p'na d(szelgett.
/z 'ltr *gtt a vk'n &al3a *inden testvr neve 3ele v'lt vsve# aki valaha lt# vissza*enleg
egszen az elsig# akinek a k'p'n)t az 'ltr kzepre heleztk. / &elirat'k a &el2let *inden
ngzet7enti*tert 3e3'r(t'ttk# kivve eg )elletlen ter2letet a kzepn. .z a si*a &el2let
kr2l3el2l szzn'l7van 7enti szles sv3an hIz!d'tt a *rvn&al tel)es *agassg3an. / kzepn#
Ig *s&l *terre a &ldtl kt vastag k'rId llt ki 3elle# h'g eg &r&i az'kat *eg*ark'lva#
egenesen tud)a *agt tartani.
/ leveg3en a nedves &ld s a viaszgertk is*ers szaga ter)engett.
\dvzl* a testvrisget8
5indannian a ni hang &el &'rdultak.
/z apr! ter*et+ Krz a helisg tv'la33i sark3an llt. Fekete ruht viselt# s a &ld &ltt
le3egett. ?e*ltsz'tt alak)3!l se**i# *g az ar7a se*# alatta vi-sz'&lt a &ekete redk3l &n
sugrz'tt a &ldre. ..-6. Ndale3egett el)2k# s *egllt Wrath eltt. #& --<ar7's.
Wrath *len *egha)'lt. #. . Krz.
/ n *indegik2ket egesvel 2dvzlte# Rhage-et
hagta ut'l)ra.
Rhage# T'hrture &ia.
6 Krz ha)t'tta *eg Rhage a &e)t.
<'g vag6
J!l. Fag legal33is lesz# ha *a)d vget r ez azegsz.
?e* ttlenkedtl# uge6 F'la*at'san I) pldtll(tasz# *int *'st ez az I) v'nzal*ad is.
5ilen kr#h'g# a vlaszt'ttad ne* ki&'gstalan8 JIn'san &elnevetett. Fa)'n *irt ne* lep *eg#
h'g itt vagunk*iattad6 Tud'd-e# h'g ez az els r(tus# a*elre a testvrisg tag)ai kzt valaha is
s'r ker2lt6
?e* egszen# g'nd'lta Rhage. T'hr egszer visszautas(t'tta azt# a*it Wrath a)nl'tt &el neki
)Ilius3an# Qersze esze g3an se* v'lt ezt az Krz tud'*sra
h'zni.<ar7's# &elksz2ltl r# h'g el&'gadd# a*i rdvr6
=gen. / kvetkez szavakat Rhage nag'n !vat'san vl'gatta *eg# neh'g krdsnek t+n)n.
?e* akarta *g )'33an &eld2h(teni az Krzt. /lzat'san
kre*# h'g ne 3nthassa* a testvrei*et./ n hang)a *egke*nedett.
Feszlesen kzel llsz ahh'z# h'g krdezz.
?e* llt szndk'*3an *egsrteni.
5egint &elhangz'tt az a halk nevets.
Rhage 3izt's v'lt 3enne# h'g a n re*ek2l sz!rak'zik ra)ta. >'hase* kedvelte# 3r ezt igazn ne*
vethette a sze*re. Rengeteg 'k't sz'lgltat'tt r# h'g ellensges rzsei legenek irnta.
?e* akartl *egsrteni# har7's6 - / ruh)nakredi Ig *'z'gtak# *intha alattuk a &e)t
rzn. 1pp ellenkezleg. >'hase* riadtl vissza a srtstl#a*ik'r *eg akartad szerezni# a*it akartl.
5indig is ezv'lt a te pr'3l*d. 5a este is e*iatt vagunk itt .l&'rdult tle. =tt van a &egver6
Qhur letette a tskt# kinit'tta# s kivette a hr'*gI k'r37s't. / &l*teres &anelet 3arna 3r
3'r(t'tta# a*el *r elsttedett a s'k izzadt tenr &'gst!l. / rId vgn hr'*# eg*teres
a7lln7 l!g'tt# *indegik vgn eg-eg szges# t2skkkel t+zdelt t'3'z.
/ hr'*gI k'r37s si# kegetlen &egver v'lt# T'hr az'n3an 3l7sen 7selekedett# a*ik'r e*ellett
dnttt. <'g a ritult sikeresnek lehessen tekinteni# ne* kedvezhettek Rhage-nek se* a
&egvervlaszts3an# se* a33an# ah'g vgreha)t)k a 32ntetst. <a *egknr2ltek v'lna ra)ta# azzal
leala7s'n(t'ttk v'lna a hag'*nt# a *eg3nst# a*it srt &l &ela)nl'tt# s az igazi
*egtisztulst
Kezdd)k ht8 *'ndta az Krz. 5en) a &al
h'z# Rhage# T'hrture &ia8
Rhage elrelpett# *a)d kettesvel szedve a lp7sket &el*ent az 'ltrra. /*ik'r el*ent a k
*ellett# rpillant'tt a szent k'p'nra. .g pillanatig &igelte# ah'g a t+z lng)a *egvilg(t)a a
sze*gdrt s a h'sz-szI sze*&'gakat. ?ekidlt a &ekete *rvnnak# *egrgadta a &al3!l kill!
krudakat# s rezte# ah'g a hideg# si*a &el2let a hth'z n'*!dik. /z Krz &elle3egett *ell# s
&ele*elte eltte a kar)t /*ik'r a ruha htrahull'tt a kar)r!l# vak(t! rag'gs t+nt el 3elle# 'lan
*int a hegesztk (v&ne# s halvnan eg kar krv'nalait lehetett 3enne &el&edezni. Rhage rezte#
h'g &in'* rezgs v'nul vgig a testn# s vala*i *eg*'zdul 3enne# *intha a 3els szervei helet
7serltek v'lna eg*ssal.
Kezddhet a ritul.
/ testvrek &els'rak'ztak# *eztelen test2k 7sak Ig duzzadt az ertl# ar7ukra az'n3an *l
rn7'kat ra)z'lt az agg'dal'*. Wrath elvette Qhurtl a k'r37s't# s elsknt lpett elre. /h'g
*eg*'zd(t'tta a &egvert# a ln7'k ssze2tdtek# s des *adr7si7sergsre e*lkeztet hang't
adtak ki.
Testvre* *'ndta halkan.
Kirl'*.
Rhage a stt napsze*2veg3e nzett# *ikz3en Wrath nag (v3en *eglengette a k'r37s't# h'g
lend2letet kap)'n. / halk zIg! hang egre ersdtt# s vg2l a &egver tszelve a levegt lesI)t'tt
Rhage *ellkasra. / ln7'k *ell3e vgtk# a t2skk pedig 3ele&Ir!dtak a hIs3a. 5inden leveg ki*ent
a t2de)3l. 5ikz3en a krudak'n t*aszk'd'tt# t'v33ra is &ele*elve tart'tta a &e)t. -tsa
elh'*l's'd'tt# aztn *egint kilesedett.T'hr kvetkezett. / 7saps ere)tl Rhage eg pillanatig
ne* kap'tt levegt# s trde *egre*egett# *ieltt el&'gadta v'lna teste sIlt. .zutn Fish'us s
Qhur v'lt s'r'n.
Rhage *inden alkal'**al 3elenzett testvrei &)dal'**al teli sze*3e# s a*ik'r visz'n'zta a
tekintet2ket# re*lte# taln 7skkentheti gtrel*2ket. /*ik'r Qhur is vgzett# ne* tudta t'v33
egenesen tartani a &e)t. <agta# h'g a vllra 3uk)'n# s (g *egltta a *ellkasr!l 7'*3)ra s
l3ra le7s'rg! vrt. 5ellette a &ldn kis t!7s3an g+lt Gssze# visszat2krzte a gertk &nt.
/*ik'r lenzett a vrs &'ladkra# elszd2lt. .lhatr'zta# h'g 3r*i r'n is# de llva *arad# ezrt
&ele*elte a knkt# s (g *r ne* az iz*ai# ink33 az (z2letei s a 7s'nt)ai tart'ttk egenesen.
.g per7ig vrt# de ne* trtnt se**i. <alvnan tudatra 3redve hall'tta# h'g a testvrek
vala*in vitatk'znak. T33szr pisl'g'tt# *ire a sze*e annira kiles(tette a kpet# h'g lthatta# *i
trtnik.
Qhur kinI)t'tt kez3en tart'tta a k'r37s't# s Hsadistnak a)nl'tta# aki egre 7sak htrlt elle.
>ze*3en r*2let t2krzdtt. H *agas3a e*elte kl3e sz'r(t'tt kezt# s zihlva vette a levegt.
/ *ell3i*3!)3a szIrt karika 7sill'g'tt a gerta&n3en. "re sz2rke v'lt# s ter*szetellenesen
7sill'g'tt.
Qhur lgan sz!lt h'zz# s *egpr!3lta *eg&'gni a kar)t# Hsadist az'n3an vadul tiltak'z'tt. Qhur
ne* tg(t'tt elle. K'*'r tn7't )rtak (g ketten. H htn a *'zdulatt!l a k'r37s2ts n'*ai eg2tt
*'z'gtak az iz*aival.
.zzel ne* *ennek se**ire# g'nd'lta Rhage. Hsadist pnik3a esett# Ig rezte *agt# *int eg
sar'k3a sz'r(t'tt llat. 5usz) v'lt valah'gan hatni r.
5l levegt vett# s kinit'tta a sz)t# h'g *'nd)'n vala*it# de eg hang se* )tt ki a t'rkn.
5egint *egpr!3lta.- Hsadist... - elhal! hang)ra *inden tekintet az
'ltr &el &'rdult. - Tedd *eg# H... ?e*... 3(r'*... *aga* s'kig... tartani.
.- ?e*8
Qhur kz3evg'tt.
5usz)8
?e*8 ?e gertek a kzele*3e8
/z a)t! &el &ut'tt# de az Krz rt 'da elszr# s a &r&inak hirtelen le kellett &keznie# ha ne*
akarta els'd'rni. 9sapd3a esve az apr! alak eltt# l3a re*egett# vlla rzk!d'tt. / nalak halkan
*'nd'tt neki vala*it# de tIl *essze v'ltak# s a szavak ne* hat'ltak t Rhage &)dal*nak &2ggnn.
/z Krz vg2l intett Qhurnek# aki 'davitte neki a &egvert. / n *eg&'gta Hsadist kezt# s a 3rrel
3ev'nt 32nteteszkzt a tener3e helezte. /z 'ltr &el *utat'tt# *ire Hsadist leh'rgaszt'tta a
&e)t. .g pillanattal ks33 3iz'ntalan lptekkel elindult.
/*ik'r Rhage rnzett# *a)dne* *egsz!lalt# h'g valaki *s vgezze el a &eladat't helette. /z a
*sk'r &lel*etes# &ekete sze* tel)esen sszetrt. Nlan tgra n(lt# h'g a &ekete pupilla kr2l a
tel)es &ehr ter2letet lehetett ltni. Hsadist nag'kat nelt# *intha pr!3ln *egakadl'zni# h'g az
'rd(ts eltr)n a t'rk3!l.- ?in7s se**i 3a)# testvr - *'r*'lta Rhage.Pe *usz) *egtenned. 5'st8
H zihlva llt# nha *eging'tt# s izzadtsg 7spgtt a sze*3e# *a)d legrd2lt se3heles ar7n.
Tedd *eg8
- Testvr sutt'gta H# s a hta *g e*elte ak'r37s't. ?e* lend(tette *eg# h'g end2letet
kap)'n#val!sz(n+leg ilen llap't3an *r ne* tudta v'lna k''rdinlni a *'zdulatait. Pe ers v'lt# s
a*ik'r *egsuhint'tta a &egvert# az siv(t! hanggal szelte t a levegt. / ln7'k s a t2skk
vgigsznt'ttak testvre g'*rn. Rhage trde &el*'ndta a sz'lglat't. 5egpr!3lta a kar)a
seg(tsgvel llva tartania *agt# de r)tt# h'g az se* ha)land! eg2tt*+kdni. Trdre 3uk'tt#
kezvel sa)t vr3e tenerelt.
Pe legal33 tIl v'lt ra)ta. J'rsan eg*s utn vette a levegt# s k2zdtt az esz*letveszts ellen.
<irtelen vala*i za) hangz'tt &el a szentl3en# *intha &* 7sattanna &*hez. ?e* tud'tt r
&igelni# tIlsg'san le&'glalta# h'g *eggzze sa)t g'*rt arr!l# h'g a szraz klendezs ne*
vala*i )! tlet.
/*ik'r 3e&e)ezte# ngkzl3 *szva elindult az 'ltr'n. 5l llegzetet vett# *ieltt a lp7sre
lpett v'lna. Fele*elte a &e)t# s azt ltta# h'g a testvrek *egint &els'rak'ztak. 5egdrzslte a
sze*t# a*ivel sz-szevrezte az ar7t.
.z ne* tart'zik a ritulh'z# g'nd'lta k3ultan. 5inden testvr eg trt tart'tt a )'33 kez3en.
Wrath kezdte a kntlst# a*i3e a t33iek is 3ekap7s'l!dtak# *(g vg2l 'lan hang's ne* lett# h'g az
egsz szentl3en visszhangz'tt a hang)uk. 9sak akk'r hagtk a33a# a*ik'r *r szinte sik(t'ttak# s
akk'r hirtelen elhallgattak.
.gszerre e*eltk &el a trt# s vgighas(t'ttak vele
kereszt3e a *ellkasuk'n.
Hsadist vgsa v'lt a leg*le33.
B$. &e)ezet
5ar a 3ilirdtere*3en v'lt a &ldszinten# s Fritz7el a hz trtnetri 3eszlgetett# a*ik'r a
h+sges &el&igelt vala*i za)ra# a*it 5ar &le ne* rzkelt. . Sg hall'*# visszatrtek az urak.
5ar 'dalpett az egik udvarra n(l! a3lakh'z# pp a*ik'r eg aut! &nsz!r!)a 3e&'rdult a hz el.
/z .s7alade le&kezett# az a)t!k kin(ltak# s a 3enne 2lk kiszlltak. 5ivel a kpen 7sukl)a
egik2k &e)n se* v'lt ra)ta# 5ar az'nnal &elis*erte ket# *ert az els nap'n# a*ik'r ide)tt a
hz3a# tallk'z'tt vel2k. / ke7skeszakllas# akinek az egik halntkn tet'vls v'lt# a len+gz ha)I#
a &lel*etes kinzet+# akinek se3heles v'lt az ar7a# s a kat'natisztre e*lkeztet. Jsak egik2ket
ne* ltta *g s'ha# a h'sszI# &ekete ha)It# aki napsze*2veget viselt.
Jzus'*# *ilen gsz's ki&e)ezs 2lt az ar7uk'n8 -ehet# h'g vala*elik2k *egsr2lt.
Tekintete Rhage-et kereste# s kz3en pr!3lt ne* pnik3a esni.
. 5indannian a k'7si htul)h'z *entek# s ekk'r valaki szlesre trta a hz 3e)rati a)ta)t. 5ar
&elis*erte 3enne azt a &r&it# aki az'n az els nap'n elkapta a &'7ila3dt az el7sarn'k3an.
?ehz v'lt kivenni# *it 7sinlnak a terep)r! htul)nl# *ivel az a s'k# nag ter*et+ &r&i sz'r'san
kr3evett vala*it. 5intha eg nehz sIlt e*eltek v'lna( = ki a k'7si3!l...
tt& >zke ha) 7sillant *eg a h'ld&n3en.p t Rhage8 .sz*letlen2l. Testt a nit'tt a)t! &el
7ipeltk.
= 5ar *g azeltt lent v'lt az udvar'n# h'g azaga kiadhatta v'lna a testnek az utas(tst a
&utsra.
8 r Rhage8 Lll)at'k *eg8 Fr)at'k8 Jeges &lele*E# sz'r(t'tta ssze a sz(vt. Rhage8
Mi / hang)nak hallatn Rhage *egrndult# s 3gadtan &ele*elte a kezt. / &r&iak *eglltak.
?hnan
[ halkan szitk'z!dtak.#i Rhage8 5ar le&kezett# a*ik'r 'dart h'zzuk. / hirtelen *'zdulat
&elverte a kavi7s't az udv'n. 5i... Sristen8
ti#
= Kedvese ar7a vres v'lt# sze*e kds a &)dal'*t!l
i&i Rhage...
/ &r&i sz!lsra nit'tta a sz)t# de 7sak n*a han-
i g'k )ttek ki a t'rkn.
/z egik testvr *egsz!lalt.
/ &en3e# *'st *r akr a sa)t sz'3)3a is vi-
8 het)2k.
<t persze# h'g 'da viszitek8 <ar7 kz3en se3e
s2lt *eg6
>enki ne* vlasz'lt# 7sak irnt vlt'ztatva 3evittk az el7sarn'k3a# vgig a &'l's!n# &el az
e*eletre# egszen a sz'3)ig. 5iutn le&ektettk az gra# a ke7skeszakllas# tet'vlt halntkI
kisi*(t'tta Rhage ar73!l a ha)t.
Testvr# h'zhatunk vala*it a &)dal'*ra6
Rhage hang)a alig v'lt &elis*erhet.?e*# se**it. (g )'33 lesz. =s*eritek a sza3l'kat. 5ar. <'l...
van 5ar6
/ ln az g *ell lpett# s *eg&'gta ertlen kezt. /)kt a kz&e)re sz'r(t'tta# s ekk'r ltta
*eg# h'g a kpen ki&'gstalan llap't3an van. >eh'l eg szakads# vr&'lt vag pisz'k. /*i azt
)elentette# h'g ne* v'lt ra)ta# a*ik'r *egsr2lt. 9sak azutn adtk &el r.
>zrn+ elrzettl a ruha derekt ssze&'g! &'n'tt# 3rvhz nIlt. 5eglaz(t'tta# s szthIzta a
kpent a *ellkasn. Rhage vllt!l a 7s(p)ig vgig 3e v'lt ktzve# s a ktsen *r itt-'tt
tszivrg'tt a vr# stt &'lt'kkal tark(tva a &ehr gzt.
5ar nag'n &lt# de Ig rezte# tudnia kell# ezrt !vat'san &ele*elte az egik kts szlt# h'g
alnzzen.
J!sg's isten8 5egszd2lt# s az egik testvrnek kellett elkapnia# h'g el ne essen. <'g trtnt
ez6
/*ik'r senki ne* &elelt# ellkte *agt!l azt# aki az el33 seg(tett neki# s r)uk nzett. .gik2k se*
*'zdult# 7sak Rhage-et 3*ultk...
-egal33 'lan &)dal'**al a sze*2k3en# *int a*it rzett. Sristen# 7sak ne* k...
/ ke7skeszakllas visz'n'zta a pillantst.
Pe igen.
Ti tetttek ezt vele8 sziszegte a ln. Ti *+velttek ezt8
=gen &elelte a h'sszI ha)I# napsze*2veges. Pe ez ne* a te d'lg'd.
Jaze*3erek8
Rhage &elngtt# aztn *egkszr2lte a t'rkt.
<ag)at'k *agunkra8
5a)d 3enz2nk# h'g h'g vag# <'ll0''d -. *'ndta a sz(nes ha)I. >z2ksged van vala*ire6
Sg rted# eg 3rt2ltetsen k(v2l6 *'s'l'd'tt el Rhage halvnan# aztn *egv'nagl'tt# a*ik'r
*'zdulni pr!3k az g'n.
5ikz3en a &r&iak ki&el *entek# 5ar a htukat &igelte. 5i7s'da... kegetlen llat'k8 g'nd'lta.
5ar6 sutt'gta Rhage. 5ar8
/ ln *egpr!3lta ki7sit sszeszedni *agt. <a &eld2hdik az'k *iatt a 3+nzk *iatt# azzal aligha
tud seg(teni Rhage-nek.
-enzett r# visszanelte a *rgt# s azt krdezte.
5egengeded# h'g ideh(v)a* azt az 'rv'st# akirl 3eszltl6 5i is v'lt a neve6
?e*.
5ar szerette v'lna *eg*'ndani# neki# h'g hag)a *r a33a azt a ke*n-vag'k-3(r'*-a-&)
dal*tR szveget# de tudta# h'g Igis 7sak ellenkezne vele# s a veszekeds *'st ne* )av(tana az
llap'tn.
-evege* r!lad a kpent# vag ink33 *arad)'n ra)tad6
Fedd le# ha el tud'd viselni a ltvn'*at
.*iatt ne agg!d)8
Ki'ld'tta a derekn a 3r vet# s *ikz3en leh*'zta a &r&i testrl a &ekete sele* 2nnepi
ltzetet# legsz(vese33en &el2vlttt v'lna. /lig 3(rta elviselni# h'g Rhage &'lt'n &elng a
&)dal'*t!l# *ikz3en ide-'da *'z'gva seg(tett neki a vetkzs3en. /*ik'r vg2l sikeresen levette
r!la a kpent# ltta# h'g vr 7s'r'g vgig az 'ldaln.
/ gnr+ paplannak vge# g'nd'lta 5ar# de ne* rdekelte.
>'k vrt vesz(tettl. Gsszeha)t'tta a nehz ruhadara3't.
Tud'*. Rhage 3ehunta a sze*t# s a &e)t a prnk3a s2llesztette. 5eztelen testn )!l
ltsz!dtak az apr! rngs'k# re*egsek# &leg a 7'*3)n# a hasn s a *elliz*n# a*itl az egsz
*atra7 rzk!d'tt.
5ar kivitte a kpent a &2rdsz'33a# aztn vissza)tt.
5egtiszt(t'ttk a se3eidet# *ieltt 3ektztek6
, ?e* tud'*#
. ^/kk'r )'33 lesz# ha ks33 ellenrz*.
Sg eg !ra *Ilva# akk'rra *a)d elll a vrzs. 6v. ?ag levegt vett# s *egint sszerndult.
5ar... *usz) v'lt nekik *egtenni.
5i7s'da6 - / ln 'daha)'lt h'zz.
b 5eg kellett tenni2k. 1n ne*... /z I)a33 levegvtelt I)a33 &)dal*as ngs kvette. ?e haragud)
r)uk e*iatt8
.g &ent ne*8
5ar &'ltatta Rhage ki7sit erse33 hang'n. Kds tekintett *egpr!3lta sszp'nt's(tani. ?e*
hagta* nekik *s vlasztst.
5it kvettl el6
5r vge. 1s ne* sza3ad haragudn'd r)uk. -Tekintete *egint el&elhsdtt.
/*i t illeti# g'nd'lta 5ar# arra haragszik# akire 7sak akar8
5ar6
?e agg!d)8 5egsi*'gatta az ar7t# s azt k(vnta# 3r7sak le*'shatn r!la a vrt. /*ik'r Rhage
*g ettl a knn+ rintstl is *egv'nagl'tt# visszahIzta a kezt. <add h'zzak neked vala*it#
krlek89sak 3eszl) h'zz*8 Nlvass neke*...
F'lt nhn k'rtrs *+ a p'l7'n a s'k hasz'ntalan PFP *ellett. 5ar a ke*nkts+eket nzte
*eg. -evett eg <arr Q'ttert# a *s'dik ktetet# 'dahIz'tt eg szket az g *ell# s le2lt. .leinte
alig tud'tt az 'lvassra k'n7entrlni# *ivel kz3en &'lt'n a &r&i lgzst &igelte# vg2l az'n3an
rtallt eg rit*usra# s Ig t+nt# Rhage is. -gzse lelassult# s a gr7sk is a33a*aradtak.
/*ik'r elaludt# 5ar 3e7sukta a knvet. /gg!dva &igelte# h'g a h'*l'ka *g *indig rn7's# a
sz)a pedig halvn s sz'r'san sszezrt. J+llte# h'g a &)dal'* *g a nehezen *egtallt pihens
kz3en se* hagta *agra.
<irtelen visszautaz'tt az id3en. -tta desan)a srga hl!sz'3)t# rezte a &erttlen(t szagt#
hall'tta ktsg3eesett# nehz lgzst.
5r *egint uganaz a helzet. 5r *egint eg 3etegg *ellett 2l# s vgignzi valakinek a
szenvedst# *ikz3en ne* tehet rte se**it.
Kr2lnzett a sz'33an# s pillantsa a k'*!d &elett l!g! &est*nre esett. 5ad'nna ger*ekvel.
.33en a krnezet3en a kp 7supn eg *+vszeti alk'ts v'lt# ne* pedig szentkp. .g *Izeu*3a ill
g+)te*n egik rtkes dara3)a# a*el 7sak dek'r7i!knt sz'lglt a sz'33an.
.zrt ne* kellene utlnia. >e* &lni tle.
/z desan)a sz'3)3an lv 5ad'nna-sz'3'r *s v'lt. /zt g+llte# s a33an a pillanat3an# h'g
9iss -u7e lelke eltv'z'tt# a gipszsz'3'r a garzs3an tallta *agt. ?e* v'lt sz(ve kid'3ni# pedig
szerette v'lna.
5snap reggel elvitte az irgal*as nvrekhez# s 'tthagta. 9sakIg# *int a &esz2letet. /*ik'r
kiha)t'tt a te*pl'* park'l!)3!l# **'r(t! rzs szllta *eg. =gazi diadal# eg *en)-a-&en3e-=stenR
g'nd'lat# a*i h'sszI id utn az els )! rzs v'lt# a*el eltlttte. >a)n's ne* tart'tt s'kig. /*ik'r
hazart# *egltta a &esz2let ki&akult helt a &al'n# s a p'r*entes krt a szekrnen# ah'l a sz'3'r
llt.
, ?apra p'nt'san kt vvel azutn# h'g *egsza3adult ezektl a trgakt!l# leuk*it diagn'sztizltak
nla.
J!zan sszel tg'nd'lva persze tudta# h'g ne* szllt r t'k# a*irt *egsza3adult tl2k# hiszen eg
v3en B;C nap van# s *int eg rulettkerk3en a g'l!# a 3etegsg 3e)elentsnek nap)a is az egikre
kellett h'g essen. 5len a sz(v3en azrt nha v'ltak ktelei. 1s ettl 7sak *g )'33an g+llte
=stent.
/ p'k'l3a8 / tere*tnek &l per7 ide)e se* v'lt# h'g 7s'dt tegen az desan)val# aki egsz
let3en h(v v'lt# arra 3ezzeg tud'tt idt szak(tani# h'g *eg32ntesse t# *ert vtkezett. ?an.
5egg!g(tasz sz!lalt *eg Rhage.
5ar &elkapta a &e)t# s rnzett. Ki+zte &e)3l a g'nd'lat'kat# s *eg&'gta a kezt.
<'g rzed *agad6
J'33an. 5egnugtat a hang'd.
/z desan)a is ezt *'ndta# g'nd'lta 5ar. K is szerette hallgatni# a*ik'r 3eszlt h'zz.
Krsz vala*it inni6 krdezte.
5ire g'nd'ltl az el336
>e**ire.
Rhage lehunta a sze*t.
>zeretnd# ha *eg*'sdatnlak6
/*ik'r a &r&i *egv'nta a vllt# 5ar 3e*ent a&2rdsz'33a# *a)d eg lang's vizes ruhval s eg
szraz tr2lkzvel trt vissza. Uvat'san letrlte az ar7t# *a)d a ktsek *elletti ter2leteket is.
.zeket levesze*# )!6
Rhage 3!lint'tt# *ire 5ar &in'*an le&e)tette testrl a ktszert. -evette a se3ekrl gzt s a
gz(ap'kat.
5eg3'rz'ng'tt# aztn rtrt a hninger.
Rhage-et *egk'r37s'ltk. .z az egetlen *agarzata lehetett 7sak a se3eknek.
=stene*... Knnek g+ltek a sze*3e) de ne* engedte# h'g ki7s'rdul)anak. =nk33 7sak
le7serle* a ktst. 5g tIl &riss# h'g *eg*'ssa*. Fan neked...
/ &2rdsz'33an. / *ennezetig r p'l7's szekrn3en a t2kr *ellett )'33ra.
/ szekrn eltt llva# 5ar *egd33ent# *ilen 3sges &elszerelst tart'tt 'tth'n. >e3szeti
eszkzk egsz s'ra# gipsz a trtt vgtag'kra# *inden&le ktszer s ragaszt!szalag. Kivette# a*ire
Ig g'nd'lta# h'g sz2ksge (ehet# *a)d vissza*ent h'zz. Ki3'nt'tt eg 7s'*ag't# a*el3en har*in7
7enti szles# steril gzlap'k v'ltak# *a)d a &r&i *ellkasra s a hasra helezte ket. \g g'nd'lta#
akr (g is haghat)a# *ivel kptelen lett v'lna *ege*elni a trzst# h'g kr3e 3eteker)e a
ktszerrel# a*i k2ln3en is tIl s'k *'zgatst ignelt v'lna.
5ikz3en a 3al 'ldalra si*(t'tta le a gzlap'kat# Rhage *egrndult. 5ar rpillant'tt.
F)dal*at 'k'zta*6
Fur7sa krds.
<'g rted ezt6
Rhage kinit'tta a sze*t# s szig'rI pillantst vetett r.
F'gal*ad sin7s r!la# uge6 ?ilvn ne*.
Rhage# *ire van sz2ksged6
/rra# h'g 3eszl) h'zz*.
J!# 7sak hadd &e)ezze* ezt 3e8 v 5iutn ksz lett# kinit'tta a knvet# Rhage az'n3an
&el*'rdult.5ar sszezavar'dva a kezrt nIlt.
?e* tud'*# *it szeretnl.
Qedig ne* nehz kitallni. <ang)a genge v'lt#de inger2lt. - /z isten szerel*re# 5ar#
legal33 egszer ha)land! lennl kzel engedni *agadh'z6
K'p'gtak az a)t!n# *ire *indketten 'da&'rd(t'ttk a &e)2ket.
5ar 'da*ent s kinit'tta. / ke7skeszakllI &r&i llt az a)t!3an. Kez3en eg telekkel *egrak'tt
ez2sttl7t egensIl'z'tt.
/ neve* Fish'us# eg3knt. 13ren van6
>zia F8 2dvzlte Rhage.
Fish'us 3e*ent a sz'33a# s a tl7t letette a k'*!d tete)re. 5ikz3en az gh'z lpett# 5ar azt
k(vnta# 3r7sak is akk'ra ter*et+ lenne# *int a &r&i# akk'r legal33 ki tudn d'3ni.
/ &r&i le2lt az g szlre.
<'g rzed *agad# <'ll0''d65egvag'k.
9skkent a &)dal'*6
=gen.
/kk'r g'rsan g!gulsz.
?eke* Ig t+nik# ne* elgg. Ki*er2lten 3ehunta a sze*t.Fish'us eg pillanatig nzte# *a)d
sszesz'r(t'tta a sz)t.
5a)d ks33 vissza)vk# testvr# rend3en6
Kszn*# haver.
/ &i7k! *eg&'rdult# s 5ar tekintetvel tallk'z'tt. ?e* lehetett knn+. /33an a pillanat3an a
ln azt k(vnta# 3r7sak is *egrezn azt a &)dal*at# a*it Rhage-nek 'k'z'tt. J!l tudta# h'g a
3'sszIsz'*) az ar7ra van (rva.
Ke*n n vag *'r*'lta Fish'us.
<a a testvred# *irt 3nt'ttad6
5ar# ne8 - vg'tt kz3e Rhage rekedten. - 5r *'ndta*# h'g...
?e* *'ndtl se**it8 >z'r'san 3ehunta a sze*t. ?e* v'lt szp d'l'g# h'g rkia3l# *ikz3en
nag k(n'k kzt &ekszik# a *ellkasa pedig Ig nz ki# *int eg r7s.
-ehet# h'g *gis *eg kellene 3eszln2nk -*'ndta Fish'us.
5ar ssze&'nta kar)t a *ellkasn.
Fan eg tlete*. 5'ndd el az egsz trtnetet#h'g )'33an *egrtse*# *irt tetttek ezt
vele.
Rhage kz3evg'tt.
5ar# ne* akar'*# h'g...
/kk'r *'ndd el te8 <a ne* akar'd# h'g *egvesse* ket# akk'r *agarzd el8
Fish'us az g &el tekintett# *ire Rhage alighane* 3!lint'tt vag *egv'nta a vllt# *ert a &r&i
3eszlni kezdett.
.lrulta a testvrisget azzal# h'g veled van. J!vkellett tennie a vtkt# ha vel2nk akart
*aradni# s tged t'v33ra is itt tartani. 5ar ne* kap'tt levegt. .zt *ind rte tette6 5iatta6
=stene*8 <agta# h'g *egk'r37s'l)k *iatta...
a&/kk'r *a)d g'nd'sk'd'* r!la# h'g 3izt'nsg3an legl ehhez *it sz!lsz6R
.zt a &a)ta ld'zat't p sszel &el se* tudta &'gni. /zt# h'g ekk'ra &)dal*at ki3(rt *iatta. 1s
h'g p'nt a testvrei tettk ezt# akik ll(t!lag szeretik s trdnek vele.
4 .lnzst... .g ki7sit r'sszul rze* *aga*. <a *eg3'7st't'k...
<trlni kezdett# s re*lte# h'g id3en elr a &2rdsz'33a. Rhage *egpr!3lt &eltpszk'dni az
g3an# h'g utna *en)en.
?e*# ne*# te itt *aradsz8 *'ndta neki 5ar#s 'da*ent h'zz. -e2lt *ell az gra# s
*egsi*'gatta a ha)t. 5arad) &ekve# ne *'zdul)8 Qsssszt... ?ug'd) *eg# nag&iI8
/*ik'r a &r&i eg ki7sit lenug'd'tt# 5ar Fish'usre nzett.
?e* rtek se**it.
?e* 7s'da.
/ v*p(r ke*nen llta a ln tekintett# sze*nek ez2sts *lsge valah'g r*isztnek t+nt.
5ar eg pillanatig a tet'vlst &igelte# a*el az ar7ra is kirt# aztn issza&'rdult Rhage-hez.
5egsi*'gatta a ha)t# s halkan 3eszlt h'zz# a*(g el ne* aludt.
F)t nektek# a*ik'r *egk'r37s'ltt'k6 krdezte lg hang'n# *ert tudta# h'g a *sik *g
ne* *ent el. 5'ndd# h'g &)t8
Ruha suh'gst hall'tta. /*ik'r a vlla &ltt htrapillant'tt# Fish'us levette az ingt. =z*'s
*ellkasn &riss vgs ltsz'tt# *intha eg penge has(t'tt v'lna *len a hIs3a.
.g ki7sit *indannian 3elehaltunk.
<eles.
/ v*p(r k'*'ran el*'s'l'd'tt.
J'33an *egrtesz *inket# *int g'nd'lnd. /ztaz telt pedig *utat'tt a k'*!d'n &ekv
tl7rane*7sak neki h'zta*. Te is egl 3elle8
?a persze. >e**it ne* akart el&'gadni tl2k.
Kszn*. J'nd'sk'dni &'g'k r!la# h'gegen.
Fish'us *egt'rpant ki&el *enet.
"eszltl neki a nevedrl6 5ar &elkapta a &e)t.
5i7s'da6
Rhage. Tud)a *r6 / ln *eg3'rz'ng'tt.<t persze# h'g tud)a a neve*.
?e* erre g'nd'lta*. /zt tud)a-e# h'g *irt6 .lkellene *'ndan'd neki. Fish'us a h'*l'kt
rn7'lta. ?e*# ne* az interneten tallta* r. 5gis h'g
lehetne az lehetsges6Jzus 5ria# ppen erre g'nd'lt8
Tudsz 'lvasni a g'nd'lat'k3an6
=gen# ha akar'k# s nha# a*ik'r nin7s *s vlaszts'* &elelte# s ki*ent a sz'33!l# aztn halkan
3e7sukta *aga *gtt az a)t!t.
Rhage *egpr!3lt az 'ldalra &'rdulni# de a &)dal'*t!l &el3redt s &elngtt.
5ar6
=tt vag'k. Kt tenere kz &'gta a &r&i kezt.
5i a 3a)6 /*ik'r lenzett r# kk sze*e 3ere33 v'lt# *int k'r33an. Krlek8 -egal33 egszer
*'ndd el# *i )r a &e)ed3en8 5ar ha3'z'tt.
5irt ne* hagtl *aga*ra6 5g az ele)n. 5indez... ne* trtnt v'lna *eg.
?in7s 'lan d'l'g# a*it ne vllalnk a 3izt'nsg'drt# az letedrt.
5ar *egrzta a &e)t.
?e* rte*# h'g erezhetsz ilen s'kat irnta*.
Tud'd *it6 *'s'lg'tt. <alaszd el ezt a *egrts-d'lg't ks33re8
J'33# *intha a hit vezrelne sutt'gta# s 3eletIrt szke ha)3a. /lud)# nag&iI8 5inden alvs utn#
a*ik'r &el3redsz# nag'n s'kat g!gulsz.
=nk33 tged nznlek &elelte Rhage# de 3ehunta a sze*t. =*d'*# a*ik'r a ha)a**al )tsz'l.
KinI)t'tta a nakt# s elha)'lt eg ki7sit a *sik 'ldalra# h'g a ln *g t33et tud)'n a kez3e
venni.
5g a &2le is gnr+# g'nd'lta 5ar.
Rhage *ellkasa *ege*elkedett# a*ik'r eg nag't s!ha)t'tt. .g kis id *Ilva 5ar htradlt a
szken# elrenI)t'tta a l3t# s &eltette az g egik vastag 'szl'pra.
/h'g teltek az !rk# a testvrek eg*s utn k'p'gtak 3e a sz'33a# h'g *egnzzk# h'g van# s
3e*utatk'ztak neki. Qhur# a gnr+ ha)I# *eleg al*a3'rt h'z'tt# a*it 5ar k'r33i elhatr'zsa
ellenre el&'gad'tt. Wrath# a napsze*2veges# s "eth# aki eltt el)ult az els nap'n# szintn
3enztek. "ut7h# a &'7i-la3ds is 3e)tt# 7sak Ig# *int T'hr*ent# a kat'ns ha)I.
Rhage s'kat aludt# de *indig &el3redt# a*ik'r *egpr!3lt a *sik 'ldalra &'rdulni. Nlank'r
rnzett a lnra# *intha a ltvn3!l *er(tene ert# pedig vizet h'z'tt neki# *egsi*'gatta#
*egetette. ?e* s'kat 3eszlgettek. /z rints eleget *'nd'tt.
5ar *aga is kezdett ell*'s'dni# &e)e elre 3uk'tt# a*ik'r I)a33 halk k'p'gsra lett &igel*es.
"izt'san Fritz h'z'tt ennival!t.
KinI)t!z'tt# s az a)t! &el indult
J))n 3e8 *'ndta# *ikz3en kinit'tta.
/ se3heles ar7I v'lt a &'l's!n. /h'g 'tt llt *'zdulatlanul# a &entrl res &n *egvilg(t'tta
*arkns ar7v'nsait# kie*elte *len 2l sze*t# nag'n rvid ha)a alatt a &e)t# a h'sszI# re7s szl+
vgst az ar7n# vala*int ke*n llkap7st. -aza gar3!t s nadrg't viselt# a*el le7sIsz'tt a
7s(p)n. 5indkett &ekete v'lt.
5ar sztnsen az gh'z sietett# h'g *egvd)e Rhage-et# a*i 'st'3asg v'lt# tekintve# h'g eg
hatal*as ter*et+ v*p(r llt az a)t!3an.
/ 7send h'sszIra nIlt. 5ar azt *'nd'gatta *ag3an# h'g 3izt'san is 7sak lt'gat!3a )tt#
ah'g a t33iek# s ne* akar)a 3ntani I)ra a testvrt. Kivve# h'g a &r&i... rendk(v2l &esz2ltnek
t+nt# s testtartsa azt sugallta# 3r*elik pillanat3an kpes lenne elre lend2lni. 1s a*i *g ink33
*egr*isztette a lnt# h'g ne* a sze*3e nzett# de ne* is Rhage-et &igelte. <ideg# &ekete sze*e
a se**i3e *eredt.
>zeretnl 3e)nni# s *egnzni6 krdezte 5arvg2l.
/ &ekete tekintet &ele*elkedett# s rnzett. N3szidin &ekete# g'nd'lta 5ar. Q'nt'san 'lan v'lt#
*int az '3szidin. Fnes# &eneketlen# llektelen.<trlt *g nhn lpst# s *eg&'gta Rhage kezt.
/z a)t!3an ll! v*p(r k'*'ran el*'s'l'd'tt.
- .g ki7sit vadnak t+nsz# te n. /zt hiszed# azrt)tte*# h'g *egint 3ntsa*6 - / hang)a *l
v'lt# srzele**entes. Ki&e)ezetten zeng# de 'lan szenvtelen
s se**it el ne* rul!# *int a tekintete.
- "ntani akar'd6
- Nst'3a krds.
- 5irt lenne 'st'3a6
- <a ne* hiszed el a vlaszt# ne* kellene *egkrdezned.
S)a33 7snd llt 3e kzt2k# *ikz3en 5ar alap'san sze*2gre vette. R)tt# h'g taln ne* is
agressz(v# ink33 7sak &lszeg.
Taln.
5eg7s!k'lta Rhage kezt# s knszer(tette *agt# h'g eltv'l'd)'n tle.
- 1pp le akarta* zuhan'zni. Nda2lnl *ell#
a*(g a &2rdsz'33an vag'k6
/ v*p(r s+r+n pisl'gni kezdett# *intha *eglepte v'lna a krs.
- "izt'nsg3an reznd *agad *eztelen2l a sz'*szd's helisg3en# *ikz3en n itt vag'k6
?e* nag'n. 5ar vllat v'nt.
- /h'g g'nd'l'd. Pe 3izt's vag'k 3enne# ha &el3red# s'kkal sz(vese33en ltna tged# *inth'g
eged2l legen.
- 1s a l*pt is lekap7s'l'd6
- /kk'r 3e)ssz vag se*6 - /*ik'r ne* kap'tt vlaszt# &'ltatta. - / *a este 3izt'san szrn+
lehetett neked.
- / v*p(r elt'rzult &els a)ka vi7s'rg! *'s'lra rndult.
Te vag az egetlen# aki azt &elttelezed r!la*# h'g ne* lveze*# ha &)dal*at 'k'z'k valakinek.
9sak ne* az a &ran7's Terz ana-t(pus vag# aki *indig *eglt)a a )!t a sr2lt lelkek3en6
J'nd'l'*# ne* te akartad azt a hatal*as vgst az ar7'dra. 1s le *ern* &'gadni# h'g a ruha alatt
van *g t33 is# sz!val# ah'g *r *'ndta*# a *a este 3izt'san szrn+ lehetett sz*'dra.
/ &r&i sze*e rsnire sz+k2lt# s hideg lgra*lat szelte t a sz'3t# *intha a v*p(r
*eglegintette v'lna a szllel.
Figzz# te n8 / *erszsg veszles lehet.
5ar 'dalpett el.
Tud'd *it6 .z az egsz zuhanzs d'l'g hazugsg. /zrt tallta* ki# h'g kettes3en tlthess
vele eg kis idt. -t'* ra)tad# *ennire r'sszul rzed *agad#
k2ln3en ne* lld'glnl 'tt az a)t!3an 'lan tk'z'ttul sszetrve. Fag &'gadd el az a)nlat'*at# s
gere 3e# vag *en) el# de nagra rtkeln*# ha ne*
pr!3lnl *egi)eszteni8
/33an a pillanat3an a lnt az se* rdekelte# h'g *eg2ti-e *iatta# *ert annira tIltengett 3enne a
&esz2ltsg# s 'lan ki*er2lt v'lt# h'g *r ne* tud'tt tisztn g'nd'lk'dni.
>z!val# *i lesz6 krdezte hatr'z'tta33an.
/ v*p(r 3elpett# s 3e7sukta az a)t!t / sz'33an az'nnal hidege33 lett# h'g is 3ent v'lt. /
ln3l sugrz! &enegets szinte tapinthat! v'lt# s 5ar Ig rezte# *intha a h+vs &uvallat
kzknt rinten *eg a testt. /*ik'r kattant a zr az a)t!n# *egr*2lt.
?e* pr!3l'* *'ndta a &r&i lassan.
5it6 krdezte 5ar el&Ilva.
5egi)eszteni tged. 5r &lsz. .l*'s'l'd'tt. >ze*&'ga h'sszI v'lt# )!val h'ssza33# *int Rhage-.
1rze* a &lel*edet. Nlan szaga van# *int a &riss &estsnek. "izsergeti az 'rr'*.
/h'g 5ar htrlt# Ig *ent elre# kvette *inden lpst.
<**... tetszik az illat'd. 5r az els pillanatt!l
kezdve tetszik# h'g elszr *eglttalak.
5ar *g g'rsa33an tv'l'd'tt tle# htra nI)t'tta a kezt# s re*lte# h'g *ind)rt elri az
gat. <elette 3eleakadt az egik vastag &2ggn3e az a3laknl.
/ se3heles v*p(r sar'k3a sz'r(t'tta. ?e* v'lt annira iz*'s# *int Rhage# de ktsg se* &rhetett
h'zz# h'g is hall's. <ideg# &ekete sze*e *indent elrult 5arnek arr!l# *ennire rt a
gilk'lsh'z.
.g nag s!ha))al leha)t'tta a &e)t# s *egadta *agt. <a 3ntani akarn# ne* tudn *egvdeni
*agt# s e33en az llap't3an Rhage se*. / &en3e is# utlt kisz'lgltat'tt lenni# de az let nha
3eles'd'r)a az e*3ert ilen helzet3e.
/ v*p(r leha)'lt h'zz# *l levegt vett# s eg nag s!ha))al ki&I)ta. 5ar sszerndult.
5en) zuhan'zni# te n8 /z el33 se* akarta* 3ntani Rhage-et# s ez ne* vlt'z'tt az!ta.
?eked se* &'g'k rtani# *ert ha trtnik veled vala*i# az
s'kkal nag'33 &)dal*at )elentene neki# *int a*it *'st rez.
5ar *egknne332lten a &ldre r'g'tt# a*ik'r a v*p(r el&'rdult# de *g szrevette# h'g
*egv'naglik az ar7a# a*ik'r Rhage-re tekint.-5i a neved6 krdezte.
/ &r&i htra&'rdult# s &elv'nta a sze*ldkt# aztn visszanzett az gra.
- 1n vag'k a g'n'sz testvr# ha *g ne* vetted v'lna szre.
- / nevedet krdezte*# ne* a tula)d'nsg'dat.
- / r'ssz&iI szerep ink33 *r knszer. .g3knt a neve* Hsadist. 1n vag'k Hsadist.
- ?'s... r2lk# h'g *egis*ertelek# Hsadist.
- 5ilen udvarias vag - gIn'l!d'tt.
- Rend3en. /kk'r ehhez *it sz!lsz6 Kszn*# h'g ne* ltl *eg *inket *'st az el33. .z elg
letszer+nek t+nik6
Hsadist htrapillant'tt a vlla &ltt. >ze*h)a 'lan v'lt# *int az a3lakra szerelt redn. 9sak eg
kis rsni hideg &eketesget engedett t. Rvidre n(rt ha)val s a se3hellel az ar7n v'ltM az
erszak *egtestes(t)e, agresszi! s &)dal'* eg sze*l3en. "r ah'g a gertk &n3en a
lnra nzett# *intha vala*i tt'va *elegsg t2krzdtt v'lna az ar7n. Nlan rpke pillanat v'lt
7supn# h'g 5ar ne* is tudta# h'gan vette szre *gis.
- .gszen... - *'ndta a &r&i lg hang'n -# rendk(v2li n vag. 5g *ieltt a ln 3r*it *'ndhat'tt
v'lna# &ele*elte a kezt. - 5'st *en)8 <ag) *aga*ra a testvre**el8
5ar egetlen sz! nlk2l 3e*ent a &2rdsz'33a. Nlan s'kig llt a zuhan alatt# h'g a vgn *r
rn7's lett a tenere# s a gztl se**it ne* lt'tt /*ik'r kilpett al!la# *egtrlkztt# s &elvette
uganazt a ruht# a*i3en eltte v'lt# *ivel ne* )ut'tt esz3e# h'g I)at vigen 3e. <alkan kinit'tta
az a)t!t# s vissza*ent a sz'33a.
Hsadist az g'n 2lt# vlla elreesett# kar)val tlelte sa)t derekt# s Rhage alv! teste &el
grnedt. Nlan kzel ha)'lt h'zz# a*ennire 7sak tud'tt# anlk2l# h'g h'zzrt v'lna.
.lre-htra ringatta *agt# *ikz3en vala*i halk dal sz!lt a leveg3en.
K nekelt# hang)a h'l &elersdtt# h'l lehalkult# 'ktv'kat szelt t# *agasra szrnalt# *l3e
zuhant. Jnr+ v'lt. -legzetelll(t!an gnr+. Rhage pedig 3ksen aludt# 'lan nugal'*3an#
ah'g *g s'ha azeltt.
5ar halkan ki's'nt a &'l's!ra# s *agra hagta ket a sz'33an.


BE. &e)ezet
frhage vala*ik'r a kvetkez nap dlutn 3redt &el. .ls *'zdulatval vak'n 5art kereste# de
ha*ar visz-szahIzta a kezt# *ert ne* akarta# h'g a zIgs I)ra &elt*ad)'n a test3en. ?e* rezte
*agt elg ersnek ahh'z# h'g *eg3irk!zz'n vele.
Kinit'tta a sze*t# s 'ldalra &'rd(t'tta a &e)t. / ln 'tt &ek2dt *ellette az g'n# hasra
&'rdulva aludt.
=stene*# *egint seg(tett ra)ta# a*ik'r sz2ksge v'lt r8 <a3'zs nlk2l. .rs tud'tt *aradni# s
*g a testvreivel is kpes v'lt sze*3eszllni.
>zerele* tlttte el a sz(vt# 'lan hevesen# h'g eg pillanatra ne* kap'tt levegt.
5egrintette a *ellkasn a ktst# a*it tett r. Uvat's *'zdulat'kkal letekerte *agr!l *indet.
/ se3ei szpen g!gultak. 5r sszezr!dtak# s ne* &)tak. <'lnapra *r 7sak r!zsasz(n hegek
&'gnak r)uk e*lkeztetni# h'lnaputnra pedig tel)esen elt+nnek.
/rra g'nd'lt# *enni *indent kellett a testnek az ut!33i id3en elviselnie. /z tvlt'zst# a*ik'r
el3I)t 3elle a vadllat# a vgat 5ar irnt# a nap&n 'k'zta gst# a k'r37s'lst. <a*ar'san innia
kell# s ne* akarta *egvrni# a*(g igazn hes lesz.
/ tpllk'zsra *indig k(n'san 2gelt. / t33i testvr 'lan s'kig t+rte az hsget# a*eddig 7sak
3(rta# *ert ne* akartak 3izal*as kap7s'lat3a ker2lni senkivel. K az'n3an elre g'nd'lk'z'tt.
-egkevs3 arra v'lt sz2ksge# h'g a vadllat vrsz'*)asn t'*3'l)'n 3enne...
Fr)unk 7sak eg per7et8
5l levegt vett. <ihetetlen v'lt az... 2ressg# a*it rzett. >eh'l a halk zIgs. ?in7s viszket
vi3rls# se gs. Qedig 5ar 'tt &ek2dt *ellette.9sak... v'lt a test3en# eged2l. / vadllatnak
se**i n'*a.
Ja igen# )ut'tt esz3e. Lt*enetileg elvette az Krz# h'g t tud)a vszelni a r(tust anlk2l# h'g a
szrn el3I)na 3elle. 1s nilvnval!an kap'tt eg kis haladk't is# h'g a g!guls ha*ara33 *en)en.
K(vn7si v'lt# *eddig tart a sza3adsg.
-assan ki&I)ta a levegt a t2de)3l az 'rrn kereszt2l. /*ik'r I)ra *ag3a *ledt# &el&edezte a
tkletes 3kt. / *ennei 7sendet. / t'*3'l! szrn hint. 1s lvezte. .g vszzada ne* rzett
*r ilet. -egsz(vese33en els(rta v'lna *agt.
.ltakarta a sze*t# htha *gse* tud)a visszatartani a knneit# s 5ar kz3en &el3red.
Tud)k va)'n a t33iek# *ilen szeren7ssek# h'g ilen pillanataik vannak6 /*ik'r 7sak a vgtelen
7sendet hall)k6 /z t'k eltt se* rtkelte# *g 7sak szre se* vette. /z rdg3e is# ha az t'k
eltt erre 3redt v'lna# val!sz(n+leg t&'rdult v'lna a *sik 'ldalra# h'g visszaalud)'n.
<'g rzed *agad6 <'zzak vala*it6
5ar hang)nak hallatra lelkiek3en &elksz2lt a hatal*as energiahull*ra a test3en. Pe ne*
trtnt se**i. 9sak a *elegsget rezte a sz(v3en. / sza3ad'n szrnal! szerel*et# a*elet ne*
*rgezett *eg az t'k.
5egdrzslte a sze*t# s a lnra nzett. Nlan ra)'ngssal &igelte a stt 7send3en# h'g szinte
*egr*2lt *agt!l.
Feled akar'k lenni. 5'st az'nnal. "enned akar'k lenni.
/kk'r 7s!k'l) *eg8
5agh'z hIzta. 5ar 7sak eg p!l!t viselt. /l7sIsztatta a kezt# s tenervel a derekt
si*'gatta. Ke*n vessz)e *r kszen llt az eges2lsre# h'g Ig tege *agv# h'g kz3en ne*
kell se**ivel har7'lnia. 5inden egszer+ rints ki*'ndhatatlan r*et )elentett sz*ra.
>zeretni akarlak sIgta# s lernt'tta *agukr!l a
takar!t. -tni akarta a ln *inden p'r7ik)t# *eg
rinteni# s ne* t+rt se**i akadlt az It)3an.
LthIzta a p!l!t a &e)n kereszt2l# aztn g'nd'latnak ere)vel *eggI)t'tta a gertkat a
sz'33an. 5ar teste rag'g'tt az aransz(n+ &n3en# &e)t 'ldalra &'rd(t'tta# Ig nzett &el a
&r&ira sz2rke sze*vel. 5elle &ehren vilg(t'tt a ke*n# r!zsasz(n 3i*3!k kr2l. <asa lap's v'lt#
taln ki7sit tIl lap's is# g'nd'lta Rhage agg'dal*asan. 9s(p)e az'n3an tkletes# 7sakIg# *int h'sszI#
kar7sI l3a.
/z az des hel pedig a kldke alatt...
Prga 5ar8 sutt'gta# *ikz3en az'n )rt az
esze# *erre szeretne 3arang'lni a testn.
Kereszt3en r2lt a l3ra# *erev vessz)e pedig 32szkn# kvetelzve elre gask'd'tt. 5ieltt
rha)'lhat'tt v'lna a testre# 5ar kinI)t'tta &el a kar)t# s *eg&'gta ke*n &r&iassgt.
Rhage *eg3'rz'ng'tt#egsz testt vere)tk lepte el. 5ikz3en nzte# ah'g *egrinti# 7sak eg rvid
per7ig engedte t *agt a tiszta# zavartalan vg n&eledt lvezetnek.
/*ik'r ltta# h'g a ln &el2l# ne* tudta# *ire ksz2l.v 5ar sztnit'tta az a)kt# s a sz)3a
vette a l2ktet h(*tag't.ne* kap'tt levegt.
#.U... =stene*8 - <tra dlt# s a kezre t*aszk'd'tt.
/ t33i nnek# akikkel az t'k kezdete !ta v'lt# s'ha ne* engedte *eg# h'g 'tt h'zzr)enek. ?e*
vg'tt r# s *g azt se* szerette# ha a dereka &ltt rintettk *eg# ne*h'g alatta.
Pe 5ar v'lt. , / gengd sz(v'gats s a sz)a *elege# leg&kppen az'n3an az a tudat# h'g
5ar# elvette *inden ere)t# tel)esen kisz'lgltatta *agt neki. / ln &elnzett r# s &igelte# ah'g
Iszik a gnr3en# a*it nI)t neki. /*ik'r Rhage hanatt &ek2dt az g'n# *indkt kezvel
si*'gatni kezdte a 7'*3)t trdtl az gka &el# kz3en az'n3an ne* hagta a33a azt# a*it a
sz)val 7sinlt. Rhage kt keze kz &'gta a ln &e)t# 7s(p)t *g )'33an elre t'lta a sz)3a#
a*(g *egtalltk a rit*ust.
5ieltt az'n3an &elrt v'lna a 7sI7sra# elhIz!d'tt# *ert ne* akarta# h'g *ris vge legen.
Jere ide8 *'ndta neki# s a hasra hIzta# *a)d hanatt &'rd(t'tta# s &el ker2lt. "enned akar'k
lenni# a*ik'r el*egek.
5eg7s!k'lta# s vgigsi*(t'tta a 3rt a nakt!l le&el. / sz(ve &ltt *egllt. 1rezte# *ilen g'rsan
ver. -eha)'lt s *eg7s!k'lta a *ellkasa kzept# aztn 'ldalra sikl'tt a *ellre. >z)3a vette a
*ell3i*3!)t# s *egsz(vta# *ikz3en kar)val tkar'lta a vllt# h'g kzele33 hIzza *agh'z.
5ar &ur7sa rekedt hang't hallat'tt# eg izgat'tt ngst# a*ire Rhage &elkapta a &e)t s
rnzett. .g ideig ra)ta &ele)tette a tekintett# *ikz3en a ln 3ehunta a sze*t# s
sszesz'r(t'tta a &'gt. Rhage apr! 7s!k'kkal haladt le&el a kldkig# 'tt elidztt eg ideig#
nal'gatta a krnkt# aztn le))e33 sikl'tt a 7s(p)re. <asra &'rd(t'tta a lnt# *a)d kezvel
sztnit'tta a l3t# s tenert a l3a kz 7sIsztatta. 5egre*egett a sel*es nedvessgtl# a*i 'tt
&'gadta# de kz3en eg pillanatra se* hagta a33a a 7ir!gat! 7s!k'kat hta als! rszn.
.gik u))t 3e7sIsztatta a nedves luk3a# s uganakk'r sze*&'gval vgigsi*(t'tt &el&el a gerin7n.
5ar &elngtt# testvel *eg&esz2lt a &'g rintsre. Rhage a vllnl *egllt# 'rrval &lre t'lt
eg ha)tin7set# *a)d halkan *'rg'tt eget# a*ik'r a nakra pillant'tt/*ik'r a ln *'zdulatlann
vlt# a &2l3e sutt'gta.
?e &l)8 ?e* &'glak 3ntani.
?e* &lek &elelte 5ar# aztn *eg*'zd(t'tta a 7s(p)t# s l3a kz sz'r(t'tta a &r&i kezt.
Rhage &elszisszent# a*ik'r vgigsprt ra)ta eg vghull*. Hihlni kezdett# de ne* agg!d'tt. ?e*
v'lt vi3rls# se* az tk'z'tt zIgs. 9sak s 5ar. .g2tt. >zeretkezs kz3en.
<a3r vala*i *st is szeretett v'lna tle.
"'7sss *eg8 5irt6
5ert szeretnk... inni 3elled sIgta a &2l3e htulr!l.
/ ln *egre*egett a vgt!l# s &'rr! ra*lat has(t'tt 3el 'tt# ah'l a &r&i u))a a test3e hat'lt.
Tnleg ezt... szeretnd tenni6 krdezte.
4- =stene*# de *ennire8 /)kaival rtapadt a nakra 'ldalt# s *egsz(vta a 3rt# *ikz3en
*a)dne* 3elehalt# h'g t33et is tehessen. 5inden vga*# h'g rezze* a vredet8
5r g'nd'lta* r# *ilen lehet &elelte 5ar &t'l's# de izgat'tt hang'n. Sristen# 7sak ne* az'n
g'nd'lk'zik# h'g *egengedi neki6 F)6
- 9sak az ele)n eg ki7sit# de aztn 'lan# *int... a szeO. .reznd a gnr*et# *ikz3en tra*lik
3elled a vr 3el*. 1s nag'n !vat's lennk. ?ag'n gengd.
Tud'*# h'g az lennl.Rhage-en vgigsprt a vg. >ze*&'ga kivillant. .lkpzelte# ah'g
3ele*leszti a ln nak3a# s sz(vni kezdi a vrt /ztn leneli. 1rzi az (zt >zinte rezte
azt a 3elssges kap7s'lat't# a*ik'r 5ar is uganezt teszi vele. J! s'kat adna neki *ag3!l# h'g
)!llak)'n.8 /nnit ihatna# a*ennit akarna...<'g ' is uganezt tenn6
Rhage elhIz!d'tt. 5gis *i a &ent g'nd'lt6 5ar e*3er# az g szerel*re8 ?e* iszik vrt.
-eha)t'tta a &e)t a vllra. 1s akk'r esz3e )ut'tt# h'g ne*7sak# h'g e*3er# de 3eteg is.
5egnalta a sz)t# pr!3lta rvenni a sze*&'gt# h'g hIz!d)'n
vissza.
Rhage6 5eg &'g'd tenni... azt6 Tud'd.
/zt hisze*# 3izt'nsg'sa33# ha ne*.
?e* &lek# tle. szintn *'nd'*.
N# drga 5ar# tud'*# h'g ne* &lsz se**itl.
"t'rsga v'lt az egik 'k# a*irt (g rzett irnta.
Pe ink33 a testedet vesze* el# *int azt# a*it ne* adhatsz neke*.
.g hirtelen *'zdulattal# &el kerekedett# *ege*elte a 7s(p)t az gr!l# s htulr!l *len
3elehat'lt. F'rr!sg ter)edt szt 3else)3en# a*ik'r 5ar &ele*elte a &elstestt# s neki n'*ta a
&enekt# h'g *g )'33an rezze *ag3an. Rhage egik kar)t ell a *ellkasra 7sIsztatta# a *elle
kz# s Ig tart'tta *eg. / kezvel 'ldalra &'rd(t'tta az llt# s hevesen *eg7s!k'lta.
5ar llegzete &'rr! s ktsg3eesett v'lt# a*ik'r lassan ki))e33 hIz!d'tt 3elle. / *'zdulatt!l
*indketten &elngtek. Nlan hihetetlen2l sz+k v'lt8 Sg sz'r(t'tta vessz)t# *int a satu. Rhage *g
eg ideig kpes v'lt uralk'dni *agn# a*ik'r nhnat lktt# aztn a 7s(p)e tvette az irn(tst# s
a sa)t rit*usa szerint kezdett *'z'gni. Nlan hevesek lettek a lksek# h'g *r ne* tudta &'ltatni
a 7s!k't# ezrt keze le7sIsz'tt a ln derekra.
5ar vissza&ek2dt az gra# &e)t 'ldalra &'rd(t'tta. >z)a ki7sit sztn(lt# sze*t 7sukva tart'tta.
Rhage elengedte a testt# s *indkt kezvel a vlla *ellett t*aszk'd'tt az gra. Nlan apr! v'lt
alatta# szinte eltrp2lt vastag kar)a *ellett# &r&iassgt *gis tel)es egsz3en *ag3a &'gadta# I)ra
s I)ra# a*(g tudta# h'g ne* 3(r)a t'v33.
Fala*i 7s'dlat's szIrst rzett a kez3en. -enzett# s ltta# h'g a ln tkar'l)a az egik kar)t#
s a h2velku))a tvnl sszezr)a llkap7st.D## .rse33en# 5ar8 - ngte rekedten - U igen8
<arap)... *g erse33en8s `/z apr! &)dal'*# ah'g a &'ga a hIs3a *ledt# a vgskig &elk'r37s'lta
vgt# s az 'rgaz*us szlre s'd'rta.
Pe *g ne* akarta# h'g vge legen.KihIz!d'tt# s g'rsan hanatt &'rd(t'tta 5art./*ik'r a
htra &'rdult# a l3a kt 'ldalra dlt# *intha ne* lenne ere)e *egtartani. Rhage *a)dne*
szttrt7'*3)ra lvezett# a*ik'r *egltta# h'g kitrulk'zva#nedvesen s &elhev2ltn &ekszik eltte.
-eha)t'tta a &e)t#s *eg7s!k'lta azt a helet#ah'l az el33 vessz)e v'lt.1rezte 3enne a sa)t (zt is#
s a *eg)ells illatt#R. a*el *r 3e3'r(t'tta a ln egsz testt.4 5ar hang'san &elkilt'tt# a*ik'r
&el)ut'tt a 7sI7sra# 5g *ieltt el7situltak v'lna 3enne a gnr hull*ai# Rhage r&ek2dt# s ellrl
is 3elehat'ltr / nevt kilt'tta# kr*e a ht3a &Ir!d'tt
Rhage engedte# h'g a gnr t is &elrep(tse# kz3en a ln kds tekintet3e *ledt. 5ivel ne*
v'lt rnr *irt vissza&'gnia *agt# ; is ellvezett. S)ra s I)ra 3elepu*plta *ag)t a test3e. /z
'rgaz*us egre 7sak tart'tt# pedig 3'ld'gan l'vag'lt a hull*ain. Sg t+nt# ne* akar vget rni az
eksztzis# s ne* is lehet *egll(tani.Qersze# ne* is tudta v'lna# *g ha akarta v'lna se*.5ar
sz'r'san tlelte Rhage-et# *ikz3en a &r&i *g egszer *eg3'rz'ng'tt. Teste sszerndult# a
levegtRM hirtelen &I)ta ki. / gnrtl &elngtt# s 5ar rezM te# h'g I)ra s I)ra
*egtlti 3else)t szerel*e nedvvel. ?ag'n k2lns rzs v'lt. 5iutn az vga le7sillap'd'tt# a
&r&i &elhev2lve 'rgaz*us'k s'r'zatt lte t. 5ivel az &igel*t *r ne* terelte el a szenvedl#
*inden apr! d'lg't rzett Rhage test3en# s kz3en lkseit a sa)t)3an. Q'nt'san tudta# *ik'r )n
az I)a33 hull*# rezte a re*egst a has3an s a 7'*3)n. 5'st is ppen ez trtnt# a llegzete
elakadt# *elliz*a s a vlla *eg&esz2lt# a 7s(p)e I)ra elrelend2lt.
Rhage ezIttal &ele*elte a &e)t# a)ka visszahIz!d'tt a sze*&'gr!l# sze*t sz'r'san 3e7sukta.
Teste sszerndult# *inden iz*a *eg&esz2lt# aztn 5ar *egrezte a &'rr! radat't *ag3an.
Rhage kinit'tta a sze*t. Tekintete &t'l'ss vlt.
?e haragud)# 5ar8 - .kk'r I)a33 'rgaz*us trt
r# de *egpr!3lt 3eszlni kz3en. 5g s'ha... ne*
trtnt... vele* ilen. ?e* tud'*... a33ahagni. =stene*8/ 3'7snatkrs s az eksztzis ngse
hangz'tt &el a t'rk3!l.
5ar r*'s'lg'tt# s *egsi*'gatta si*a htt. 1rezte ke*n iz*ait# *ikz3en az als!teste is*t
nag't lktt. 9s'rdultig *egtelt a *ag)val# s a test3l sugrz! vad(t! &'rr!sggal. / *eg)ells
7s'dlat's illatt rezte a leveg3en s *indenh'l a testn.
Rhage kar)ra t*aszk'd'tt# Ig t+nt# ksz kihIz!dni 3elle.
<'v *sz6 krdezte 5ar# s a l3t sszekul7s'lta a htn.
Gsszen'*lak. Rhage llegzete is*t elakadt.
Peh'gis8
U 5ar... n... - <ta (v3en *egha)'lt# &e)t htravetette# naka *eg&esz2lt# vlla kid'*3'r'd'tt.
J! g# *ilen gnr+# g'nd'lta 5ar. <irtelen elernedt# s teste ertlen2l hanatl'tt r a lgra-
<atal*as sIla rnehezedett# 5ar alig 3(rta el#
*g levegt is alig kap'tt. >zeren7sre ha*ar legurult . r!la# s 'ldalr!l lelte *agh'z. >z(ve vadul
zakat'lt a *ellkas3an# 5ar hallgatta# ah'g lassan 7sitult.
?e* 3nt'ttalak kz3en6 krdezte 3gadtan.
.gltaln ne*.
#. 5eg7s!k'lta# s kihIz!d'tt 3elle# *a)d tnt'rg! lptekkel a &2rdsz'33a *ent. .g tr2lkzvel
trt vissza# a*it !vat'san 5ar l3ai kz tett. /kar'd# h'g *egnissa* neked a zuhant6 .f
krdezte. Sg t+nik# elgg Gsszekentelek.
=nk33 ne8 >zeretnk eg ki7sit *g itt &ek2dni.
#?e* tud'*# *eg*'ndani# *irt trtnt ez 44 *'ndta Rhage# s t+ndve a h'*l'kt rn7'lta#
*ikz3en visszahIzta az gra a takar!t# *a)d 3etakarta *agukat. <a3r... taln *gis.
"r*i v'lt is az 'ka# hihetetlen v'ltl. 5ar 484 *eg7s!k'lta az llt 'ldalr!l. .lkpeszten
7s'dlat's v'ltl.
.g ideig 7send3en &ek2dtek eg*s *ellett.
Tud'd# 5ar# a teste* az ut!33i id3en nag'n s'k *egpr!3ltats'n *ent kereszt2l.
/z 3izt's.
<a*ar'san... g'nd'sk'dn'* kell *aga*r!l.
Fala*i &ur7sa v'lt a hang)3an# a*ire 5ar &elkapta-a &e)t. Rnzett# de a &r&i a *ennezetet
3*ulta.
<ideg 3'rz'ngs &ut'tt vgig a gerin7n. <'g rted ezt6
=nn'* kell. .g n3l. /ki az n &a)'*h'z tart'zik.
U. /rra g'nd'lt# *ilen rzs v'lt# a*ik'r a sze*&'gt vgig&uttatta a htn. /ztn a vrak'zs i2.
gal*a# a*ik'r az 'rrval si*'gatta a nakt. Kezdett visszatrni annak az )szaknak az e*lke#
a*ik'r eg *sik nvel v'lt. ?e* 3(rta v'lna *g egszer elviselni. Frni r az g3an# *ikz3en tud)a#
h'g valaki *ssal van.
Rhage *eg&'gta a kezt.
5ar# *usz) inn'*# h'g ellenrzs alatt tud)a* tartani *aga*. Pe szeretn*# ha te is 'tt lennl
vele*# a*ik'r *egtrtnik. <a tIl &)dal*as# h'g vgignzd# legal33 lg eg sz'33an vel2nk8
>zeretn*# ha p'nt'san tudnd# *i za)lik kzte* s a n kztt.
1s ki3l &'gsz *egkszr2lte a t'rkt -# ki3l &'gsz inni6
5r g'nd'lk'dta* ra)ta. ?e* akar'k 'lat# akivel *r d'lg'* v'lt
Fagis rgtn lesz+k2lt a krt# *'nd)uk# t nre6 Taln hatra6
5egrzta a &e)t# s elszgellte *agt# a*irt ilen r'sszindulatI g'nd'lata t*adt.
Sg g'nd'lta*# h'g az egik kivlaszt'ttat &'g'* h(vni.
Kik k6 5'ndd# h'g &'gatlan vn 3'sz'rkk8
.lss'r3an az rzt sz'lgl)k# aki a *i isten2nk# de v'lt id# a*ik'r a testvrisg eged2lll!
tag)ainak a)nl'ttk &el a vr2ket. 5anapsg# *r ne* vessz2k ket erre ign3e# de *'st kap7s'lat3a
lpek vel2k# h'g *egnzze*# *eg lehet-e (g 'ldani.
1s *ik'r ker2l r s'r6
5inl ha*ara33. Taln *r h'lnap este.
/kk'r n *r ne* leszek itt. /*ik'r ltta h'g a &r&i ar7a elk'*'rul# g'rsan &'ltatta# h'g ne
tud)'n kz3esz!lni. =de)e el*enne*. .g &ent.
d Rhage# nzd relisan a d'lg'kat8 Fal!3an azt vr'd tle*# h'g rkre itt *arad)ak veled6
.zt szeretn*# igen.
/z eszed3e )ut'tt valaha# h'g taln hinzik az 'tth'n'*# a h'l*i*# a...
6d 5a)d ideh'zat'*. 5indet. 5ai *egrzta a &e)t.
<aza kell *enne*.
?e* 3izt'nsg's.
/kk'r 3izt'nsg'ss kell tenn2nk. 5a)d 3eszereltetek eg riaszt!t# vag *egtanul'k lni# ne*
tud'*# de vissza kell trne* a sa)t lete*3e.
/ &r&i lehunta a sze*t.
Rhage# nzz r*8 ?zz r*8 5egsz'r(t'tta a kezt. Fannak d'lg'k# a*iket *eg kell tenne*.
/zn vilg'*3an.
/ &r&i a)ka eg v'nall prseldtt.
5egengeded# h'g Fish'us szerel)e &el nlad a riaszt!rendszert6=gen.
1s *a)d nhn nap't itt is tltesz nla*. 5ar *l llegzetet vett. 5i lesz# ha ne*et *'nd'k6
/kk'r n *egek h'zzd.
?e* g'nd'l'd# h'g...
q 5r *'ndta* k'r33an is# ne g'nd'lk'zz8
/)ka *egtallta a lnt# de *ieltt a nelve a sz)3a 7sIszhat'tt v'lna# h'g elvege *inden l'gikus
g'nd'latt# 5ar elt'lta *agt!l. Rhage# tud'd# h'g ez ne* vezet seh'v. .z# a*i
kzt2nk van. "r*i legen is az. 1n ne* tud'k...
Rhage hanatt &'rdult# s a &e)e al tette az egik kar)t. >z)t sszesz'r(t'tta# az llkap7sa
*eg&esz2lt# s a nakn kidagadtak az erek.
5ar g+llte ezt a helzetet# de Ig g'nd'lta# )'33 lesz# ha vgre n(ltan tisztznak a d'lg't.
?agra rtkele* *indazt# a*it rte* tettl. /z ld'zat't# a*it vllaltl# h'g 3izt'nsg3an tarts...
5irt lettl 'lan d2hs aznap ))el# a*ik'r el*ente*6
Tessk6
5irt rdekelt az# h'g *ssal vag'k6 Fag 7sak eg kis vad szeOre vgtl# s sz2ksged v'lt
vala*i 2r2gre6 Rpillant'tt a lnra. Farkassze*et nzett vele# de *'st szinte 3nt! v'lt az les kk
ne'n&n. -Tud'd# ha legkzele33 eg ke*n *enetre vgsz# 7sak krned kell. Tud'k Ig is )tszani.
$# =stene*8 ?e* akarta# h'g haragud)'n r.
Rhage...
Tud'd# n *r egszen 3ele)tte*. Tetszett a d'*inan7ia# a*it eladtl. / szadista rsz is. 1s
a*ik'r *eg(zlelted a vre*et# *iutn *egharaptad az a)ka*6 ?ag'n izgat! v'lt.
>zrn+ v'lt hideg hang)a# izz! sze*e az'n3an *g annl is r'ssza33.
?ag'n sa)nl'* *'ndta 5ar # de...
/z igazsg az# h'g *ris *erev vag'k# 7supn att!l# h'g rg'nd'l'k. 5eglep# ne*6 Tekintve#
h'g *ivel tlttte* az el*Ilt hIsz per7et6
>zerinted# *it tart'gat sz*unkra a )v6
/zt s'hase* lehet elre tudni. Pe azrt estig *egradsz# uge6 <a *srt ne*# legal33 azrt# *ert
haza kell# h'g vigelek. /ddig pedig nzz2k *eg# kpes vag'k-e *egint &elizgulni8 >zeretn*
kihasznlni az idt - / takar! al nIlt. - /zt a *indenit8 ?ag'n)! vag. Sg ll# *int a 7vek8
- Tud'd# *ilen lesz az elkvetkez hat h!nap sz*'*ra6
- ?e*# de alighane* ne* is &'g'* *egtudni# uge6 /kk'r *it sz!lnl eg kis szeOhez6 5ivel te Igis
7sak ezt akar'd tle*# n pedig 'lan sznal*as lIzer vag'k# h'g akk'r is kellesz neke*# ha 7sak (gE
lehetsz az en*. /zt hisze*# )'33# ha *'st az'nnal neki is ltunk.
-, Rhage8 - kilt'tta 5ar# h'g vgre &igel)en r.
- 5ar8 - gIn'l!d'tt a &r&i. - .lnzst. TIl s'kat 3eszlek6 J'33an szeretnd# ha a sz*
vala*i kelle*ese33 d'lg't *+velne veled6 5'nd)uk# legen a tiden6 ?e* is. / *elleden6 ?e*# vr)8
-e))e33. =gen# le))e33 szeretnd# uge6 1n pedig nag'n rtek h'zz#E h'g neked )! legen.
5ar a kez3e te*ette az ar7t.
- ?e* akar'k (g elvlni tled. Feszekedve.
- Pe ettl *g ne* g'nd'l'd *eg *agad# uge6 ?e*# ht persze# h'g ne*. / szuperers 5ar#
egszer+en 7sak kistl a vilg3a...
- 5ert 3eteg# Rhage8 /zrt haglak el# *ert 3eteg va-
# gk. <'lnap az 'rv'sh'z *egek# ne* vala*i &ergeteges 3uli3a# a*i 'tth'n vr.
Rhage rnzett
- .zek szerint ne* tartasz *lt!nak arra# h'g a 4 g'nd'dat visel)e*.5i7s'da6?e* &'g'd
*egengedni# h'g *elletted legek a 3etegsged alatt6
5ar arra g'nd'lt# *ilen szrn+ rzs v'lt sz*ra a &r&it &)dal*ak kzt# szenvedni ltni#
*ikz3en ne* tud'tt ra)ta seg(teni.
1s *irt akarnl *ellette* lenni6 sutt'gta.Rhage 'lan d33ent ar77al *eredt r# *intha
*eg2ttte v'lna.
Kipattant az g3!l.
5en) a &en3e# 5ar8Felrn7iglt *agra eg 3rnadrg't# s kirnt'tt eg p!l!t a zekrn3l.
9s'*ag'l) ssze# szivi# s ne agg!d)# ne* kellt33 elviselned eg k!3'r kutt *agad *ellett8
P2hsen 3edugta a kar)t a p!l! u))3a# s thIzta a&e)n. 5a)d sz!l'k Fish'usnek# h'g *inl
s2rgse33en szerel)en &el eg riaszt!t a hzad3an. ?e* &'g s'kid3e telni# de addig is aludhatsz eg
*sik sz'33an itt a hz3an. 5a)d az egik h+sges *eg*utat)a az I) heledet.
/ ln &elugr'tt az gr!l# de *g *ieltt 'da*ent v'lna h'zz# Rhage )ghideg tekintete
*egll(t'tta.
Tud'd# 5ar# *eg is rde*le*. Pe k'*'lan.Rengeteg nvel tette* n is uganezt. .gszer+en
kistlta* az let2k3l# s egltaln ne* trdte* vel2k.
Kinit'tta az a)t!t. "r az'k# akiket *egke&lte*#szeren7ssek v'ltak. Kk legal33 ne* e*lkeztek
r* utna. =stene*re# lni tudnk# h'g n is el&ele)thesselek tged8 Kszintn *'nd'*.
?e* 7sapta 3e *aga *gtt az a)t!t# 7sak hatr'z'ttan 3e7sukta.


B2. &e)ezet
9f.a 7ivil v*p(r &l ha)'lt# s *g )'33an sszesz'r(t'tta a satut. / &i7k!t a 3elvr's3an ra3'lta el# a
>ik'l *elletti sikt'r3!l# s eddig az I)'nnan &elp(tett vallat!kzp'nt re*ek2l *+kdtt. 5r a
&'g'llal is s'kra haladt. Kider2lt# h'g rintleges kap7s'lat3an ll a testvrisggel.
5s kr2l*nek kzt# N kzel lett v'lna ahh'z# h'g *erevedse legen. .helett az'n3an 7sak
&igelte a v*p(r hidegrzst# 2veges# k3a tekintett# s lelki sze*ei eltt n*agt ltta az
N*egval. >Il's teste alatt. .rtlen2l. F)dal*ak kzt vergdve.
/z e*lk hatsra Ig gett a t2de)e# *intha valah'l elzr!d'tt v'lna 3enne eg r. .l kellett
&'rd(tania a &e)t. /*ik'r a v*p(r &elngtt# N puhnnak rezte *agt.
/ &ran73a# ssze kell szednie vgre *agt8
5egkszr2lte a t'rkt# s vett eg *l levegt.
- ?a sz!val... *ilen )!l is*eri a hIg'd a testvrisget6
- =dnknt... le&ekszik... vel2k.
- <'l6
- ?e* tud'*.
- .nnl 'k'sa33nak kellene lenned *'ndta neki N# s *g sz'r'sa33ra hIzta a satut.
/ v*p(r &el'rd(t'tt# vad tekintete ktsg3eesetten psztzta a helisget a &lh'*l3an. Kzel )rt
ahh'z h'g *egint el)ul)'n# ezrt N engedett eg ki7sit a sz'r(ts'n.
<'l sz'k'tt tallk'zni vel2k6
9aith *inden 3r3an *eg&'rdul *'ndta# s elhal!an &elnevetett. Her' >u*. >ik'l. / *Iltk'r a
Flsze*+3e *ent.
Flsze*+6 Fur7sa. /z a hel az isten hta *gtt v'lt.5'st *r el*ehetek6 / sz2lei*..."izt's
vag'k 3enne# h'g nag'n agg!dnak *iattad. 1s ez (g is van rend)n. 5egrzta a &e)t. Pe ne*
engedhetlek el. 5g ne*.
?'s# egltaln ne*# de ezt neki persze ne* kellett *egtudnia.
N *egint sz'r(t'tt eg ki7sit a satun.5i is v'lt a hIg'd neve6
9aith.
1s a*elik testvrrel v'(t *r6.zt 3izt'sra tud'*... / ke7skeszakllIval. Fish'us a neve. / szke
tetszik neki... t visz'nt egltaln ne* rdekli a testvre*.
/ szke# aki3en a vadllat van6
5ik'r ltta ut'l)ra a szkt6 ?hn rthetetlen hang hallatsz'tt a v*p(rt!l.
5it *'ndtl6 ?e* hall'tta*./ &r&i k2szkdtt# h'g *eg tud)'n sz!lalni# de a teste hirtelen
*egder*edt# sz)t eltt'tta# *int aki &ul-d'klik.
Ugan *r8 *'r*'lta N. .nnire 7sak ne*
&)hat8/ &en3e# ez a satus d'l'g# 7se7se*knek val!8 5g kzel3en se* F'lt se**i hall'snak. T(z
per7 *Ilva a v*p(r *gis *eghalt# N pedig# ah'g 'tt llt a <'lttest &ltt# az'n t+ndtt# *i az
rdg trtnhetett.
/ vallat! kzp'nt a)ta)a kin(lt# s 3estlt U.
<'g *eg *a este6
6- / &i7k! kini&&ant# de kuta legek# ha tud'*# *irt. 5g 7sak *'st kezdte* 3ele)nni.
G levette a satut a v*p(r kezrl# s 'dad'3ta# ah'l a t33i szersz* is v'lt. /*ik'r rnzett az
lettelen testre az asztal'n# hirtelen szrn+ hninger trt r.
<a eltrte vala*elik 7s'nt)t# lehet# h'g vrrg keletkezett valah'l a vr3en# s elzr!d'tt eg
r a test3en.
5i7s'da6 Ja6 =gen# persze. ?a de az u))n6 .g 7'*37s'ntnl el tudn* kpzelni# de n a kezt
&'gta* a satu3a.
/z tel)esen *indeg. /z a rg 3rh'nnan elindulhat'tt. <a el)ut a t2dig# s *egakad# akk'r az
illetnek anni. Ja*e 'ver.-r- -evegrt kapk'd'tt.
/kk'r val!sz(n+leg ez trtnt.
Q'7sk idz(ts. / hIgt dug)k a testvrek# de ennl t33et ne* tudta* *eg tle.
1s a 7(*t# ah'l lakik6
/zt se*. /z idi!tnak ell'ptk a tr7)t# *ieltt rtallta* v'lna a sikt'r3an. Rszeg v'lt# s
*egt*adtk. /zrt *eg tud'tt nevezni nhn helet. / sz'ks's 3elvr'si klu3'kat s eg isten
hta *gtti helet is# a Flsze*+t.
U a h'*l'kt rn7'lta# *ikz3en elvette a &egvert# s ellenrizte a trat."izt's 3enne# h'g
ne*7sak azrt *'ndta# h'g a33ahag)a6 / Flsze*+ nin7s *essze innen# az'k a gaze*3erek pedig
vr'si &i7k!k. Fagis# Ig rte*# eddig *indig 'tt lttuk ket.
Ntt engedtk# h'g lssuk ket. =sten tud)a 7sak# h'l lakhatnak# 5r. N *egrzta a &e)t# a*ik'r a
h'lttestre nzett. / &en3e# *'nd'tt vala*it *ieltt *eghalt# de ne* rtette*# *it.
>zrn+ eg nelv2k van. "r7sak lenne t'l*7sunk8
<t igen.
U kr2lnzett a helisg3en.
?a s# h'g szuperl az I) p2let6
.l*eg# g'nd'lta N.
Tkletes *'ndta hang'san. .g ideig az egik 7s3en tart'tta*# a*(g arra vrta*# h'g *agh'z
tr)en. / h* is kivl!an *+kdtt. N &eltette a hal'tt v*p(r kar)t a *ellkasra# s *eg2tgette a
r'zsda*entes le*ezt# a*in &ek2dt. .z az asztal pedig eg lds. / leereszt lukak *eg a 3ilin7sek.
?agszer+8
=gen. J'nd'lta*# h'g tetszeni &'g. .g hullahz3!l l'pta*.
>zp *unka8
U 'dastlt a t+z3izt's szekrnhez# a*el3en a lszereket tart'ttk.
?e* 3n)a# ha elveszek nhn 7s'*aggal6
?e*. /zrt vannak.
U kivett eg *ar'kni kart'nd'3'zt# a*elre a R.5=?JTN? nv v'lt rn'*tatva. 5ikz3en
*egtlttte a trat# azt *'ndta.
<al'tta*# h'g 5r. X nt nevezte ki az p2let vezet)nek.-#^-M =gen# neke* adta a kul7s'kat.
--<eles. /kk'r )! kezek3en lesz. Ter*szetesen v'lt &elttele a kinevezsnek. 5r. X azt krte# h'g
N kltzzn is 'da# 3r a lakhelvlt'ztats3an v'lt n*i l'gika. <a t33 nap'n kereszt2l akartk
&'gva tartani a v*p(r'kat# kellett valaki# aki &'la*at'san sze**el tart)a ket. u nekidlt az
asztalnak.
5r. X 3e &'g)a )elenteni az els sz*I 7sapatnak az I) irnv'nalat. 5inden 7sapat3an pr'k3a
rendezd2nk# s n vlaszthat'k elszr trsat. 5agt szeretn*. U el*'s'l'd'tt# s le7sukta a
lszerd'3'z tete)t. Y Tudta# h'g rgen pr*vadsz v'lta* &ent Kanad3an6 5g az E%2$-as
vek3en. >zerette* kint lenni a sza3ad3an# llat'kat ldsni.J` 3!lint'tt# s arra g'nd'lt# *ieltt
kiveszett v'lna 3elle a lelkeseds# U s )! pr'st alk'thattak v'lna. Fagis akk'r igaz az# a*it
*agr!l s X-rl 3e
szlnek6 krdezte U.-^ 5i7s'da6
<'g ne*rg tallk'z'tt az N*egval6 /*ik'r N sze*e *egre33ent a nv hallatn# s U
szrevette# hlC istennek# &lrertel*ezte. - >zentsges g# *agatnleg ltta8 5aga lesz X )'33
keze6 .rre *ent ki ezaz egsz6N nag't nelt# h'g lek2zd)e a hningert# a*el at'rk3an kIsz'tt
&el&el..rrl a szenszeit kell *egkrdeznie.
Ja# persze. 5a)d tnleg *eg is krdeze*. ?e* is rte*# *irt kell ezt tit'k3an tartani.
5ivel N se* tud'tt t33et a *sik alantasnl# ne* v'lt *s vlasztsa. Jzus8 ?e* s'kkal ezeltt#
*g lelkes(tette v'lna a g'nd'lat# h'g a)'alantas kzvetlen 3e'szt'tt)a lesz. U az a)t! &el indult.
>z!val *ik'r s h'l lesz r* sz2ksge6
=tt s *'st.
5it &'rgat a &e)3en6
Fissza*eg2nk a 3elvr's3a. Gssze akarta* h(vni a t33ieket eg kis eligaz(tsra# de Ig t+nik#
elvesztette* a knve*et.
U leha)t'tta a &e)t.
/kk'r *en)2nk 3e a knvtr3a# s veg2nk kieg *sikat8
Rhage i*dk'z'tt vala*i ssze7sapsrt# *ikz3en a 3r *elletti sikt'r'k3an )rklt a 3elvr's3an.
/ hideg es3en 7sak Ig &'rrt 3enne a d2h s a 7sal!d'ttsg. Fish'us *r !rkkal azeltt &elhag'tt
azzal# h'g a lelkre 3eszl)en.
/*ik'r I)ra a Trade ut7ra lukadtak ki# *eglltak a >ik'l 3e)rata *ellett. T2rel*etlen2l t'p'rg!
s diderg e*3erek s'rak'ztak az a)t! eltt# arra vrva# h'g 3e)ussanak. /z e*3erek kzt ng 7ivil
v*p(r is v'lt.
5g egszer *egkrdeze*# <'ll0''d *'ndta Fish'us# s *eggI)t'tt eg kzzel 7savart
7igarettt# aztn *egigaz(t'tta &e)n a Red >'O 3ase3allsapkt. 5irt vag ilen hallgatag6 ?e* a
tegnap este *iatt vannak *g &)dal*aid# uge6
?e*. /z *r el*Ilt# )!l vag'k.
Rhage hun'rg'tt# a*ik'r 3enzett eg stt sar'k3a az egik sikt'r3an.
.g &ent v'lt )!l. 1)szakai ltsa *eg se* kzel(tette a rgit# 3r*enniszer pisl'g'tt is# kptelen
v'lt lesen ltni- Radsul a hallsa se* v'lt 'lan )!# *int k'r33an. Lltal3an *a)dne* tb
kil'*terrl *eghall'tt hang'kat# *'st visz'nt ahh'z is k'n7entrlnia kellett. h'g a sz'*szd's
t*eg3en kivege a 3eszlgetsek &'szlnait.
Qersze nag'n &eld2h(tette az is# a*i 5arvel trtnt. .g &r&i rendszerint (g reagl arra# ha a n#
akit szeret# kizr)a az let3l. .zek a *'stani vlt'zs'k az'n3an pszi7h'l!giai eredet+ek v'ltak# ne*
lltak Gssze&2ggs3en rzel*i vlsgval.
?ag'n )!l tudta# *i a 3a)a. / vadllat ne* v'lt vele aznap este.
<lsnak kellett v'lna lennie. Rendk(v2li lds v'lt# h'g *g ha t*enetileg is# de *egsza3adult az
tk'z'tt szrntl. Kivve# h'g az idk s'rn nilvnval!an *egsz'kta# h'g ki&in'*ult sztneire
hagatk'zhat Rendk(v2l *eglepte a &el&edezs# h'g szi*3i'tikus kap7s'lat3an l az t'kkal# vala*int
az is# *ilen se3ezhet nlk2le. ?e* *intha ne* 3(z'tt v'lna *ag3an# ha puszta kzzel val! har7ra
ker2lt v'lna a s'r# vag ktsg3e v'nta v'lna te7hnikai tudst a trrel. 9sak ht tel)esen
h'zzsz'k'tt# h'g az llat in&'r*7i!t ad neki a krnezetrl. .*ellett )elentette kez3en az adu
szt is. <a *inden *s k(srlete kudar7't vall'tt# r *indig sz*(that'tt.
?'7sak# n'7sak8 *'ndta F# s )'33 &el intett a &e)vel. Kt alantas kzeledett &el)2k a Trade
ut7n. Filg's ha)uk 7sak Ig vilg(t'tt a *ellett2k elhalad! aut! &nsz!r!)3an. 5intha
*indkett)2ket dr!t'n rngatnk# egszerre &'rd(t'ttk &e)2ket Rhage s Fish'us &el. -elass(t'ttak#
*a)d *eglltak.F eld'3ta a 7igarettt# s a 7siz*)a 'rrval eln'*ta.
TIl s'k itt a sze*tanI eg har7h'z.
/ trsasg tag)ai is val!sz(n+leg (g g'nd'lhattk# *ert ne* is pr!3ltak t*adni. / vrak'zs )!l
pldzta a testvrisg s az alantas'k kzt dIl! h3'rI si sza3lait. / <'*' sapiensek eltt val!
titk'l!zs *indkt &a) leg&33 rdeke v'lt. 9sak (g tudtk 3izt's(tani a re)tettsgt *indkt &l
sz*ra. .gik2knek se* hinz'tt# h'g e*3erek3l ll! t*eg sze*e lttra kevered)enek har73a.
5ikz3en az alantas'k s a testvrek *eredten
eg*st &igeltk# a kr2ltt2k 7s'rg! e*3ereknek &'gal*uk se* v'lt r!la# *i &'lik 'tt. / s'r3an
ll! v*p(r'k az'n3an p'nt'san tiszt3an v'ltak a helzettel. =degesen t'p'r'gtak a hel2kn#
lthat!an a *enek2lst &'nt'lgattk. Rhage *ereven r)uk nzett# s *egrzta a &e)t. /
leg3izt'nsg'sa33 az v'lt# ha e*3erek kzt *aradnak# s nag'n re*lte# h'g a v*p(r'k
*egrtettk az 2zenetet.
Ter*szetesen *ind a ngen az'nnal &utsnak eredtek.
/z'k az tk'z'tt alantas'k el*'s'l'dtak# s Ig vetettk *agukat a zsk*n utn# *intha
atltikai 3a)n'k'k lettek v'lna.
Rhage s Fish'us is se3essg3e kap7s'ltak# s r2lten r'hanni kezdtek.
/ 7ivil v*p(r'k szeren7stlen *!d'n a sikt'r'k &el vettk az irnt. Taln a33an re*nkedtek#
h'g lthatatlann tudnak vlni# de az is lehet# h'g egszer+en 7sak 'st'3k v'ltak. "r*ilen 'k
vezrelte is ket# rendk(v2li *!d'n *egnveltk a halluk esleit./ stt sikt'r3an a )eges es *iatt
ne* )rt eg tere*tett llek se*# a*ellett ne* v'lt ut7ai vilg(ts# s az p2leteknek se* n(lt a3laka
'da. >e**i se* tart'tta vissza az alantas'kat att!l# h'g elvgezzk a &eladatukat.
Rhage s F *g g'rsa33an &ut'tt# a7l3ettes 7siz*)uk 3eletap's'tt a p'7s'lk3a# s szanaszt
&r7sklte a piszk's vizet. / tv'lsg egre 7skkent kzt2k s a gilk's'k kzt# s *r-*r Ig t+nt#
ha*ara33 ut'lrik ket# *inth'g az'k elkapnk a v*p(r'kat.
Rhage *r *a)dne* *eg tudta &'gni az egik alan-tast# a*ik'r eg &ekete &urg'n 3eha)t'tt a
sikt'r3a# *eg7sIsz'tt a vizes asz&alt'n# aztn i*3'l'gva visszatallt a heles irn3a. -elass(t'tt#
s ekk'r vala*elik alantas elkapta az egik v*p(rt. / kt gilk's 2getlen *'zdulattal 3etasz(t'tta a
&r&it a &urg'n plat!)ra# *a)d har7ra kszen *egprd2lt.
.n* a k'7si - kilt'tta Rhage.
Fish'us &elksz2lt az ssze7sapsra a kt gilk'ssal# *ikz3en Rhage elreszaladt. 5ivel a )r*+nek
le kellett lass(tania# a*ik'r a v*p(rt 3eletettk# kiprgtek a kerekei# a*i *g nhn *s'dper7
elnhz )uttatta Rhage-et. Pe a*ik'r *r ppen 'dart az F-= C$-eshez# az *egint elindult# s
elha)t'tt elle. <irtelen elhatr'zssal# Rhage elrevetette *agt a leveg3en# s az ut'ls! pillanat3an
siker2lt elkapnia a plat! szlt.
/ keze az'n3an 7sIsz'tt a nedves &*en. K2zdtt# h'g )'33 &'gst tall)'n# a*ik'r a hts! a3lak
lehIz!d'tt# s eg &egver 7sve *eredt r. -ehIzta a &e)t# s vrta a s2v(t hang't# ah'g a g'l!
kilvdik a 7ski. .helett a v*p(r# aki kz3en *egpr!3lt leugrani a plat!r!l# &ele*elkedett# s
*egragadta a vllt. Havartan kr2lnzett# aztn *eg*erevedett# s lass(t'tt *'zdulattal
visszahanatl'tt a padl!ra.
Rhage keze ne* tudta t'v33 tartani a &'gst# s elengedte a k'7sit. Teste *eg7savar'd'tt a
leveg3en# s hanatt &'rdulva land'lt az Ittesten. /h'g vgigsIr'lta az asz&alt't# viharka3t)a
*egvdte a sr2lstl.
Talpra ugr'tt# s ltta# a*ik'r a &urg'n 3ekanar'd'tt eg tv'li ut7asark'n. ?ag't kr'*k'd'tt#
de ne* *aradt a helsz(nen# h'g 3nk!d)'n a kudar7 *iatt# ink33 vissza&ut'tt Fish'ushz. / har7
*g tart'tt# s )!nak (grkezett# *ivel a kt alantas *aga3izt's 2gessggel k2zdtt# *essze )'33an#
*int az I)'n7'k. F llta a sarat# kiv'nt trrel 'da-'daszIrt nekik. Rhage rvetette *agt a h'zz
kzele33ire. ?ag'n *rges v'lt# h'g elvesztette a k'7si3a tuszk'lt 7ivil v*p(rt# s 5ar *iatt
haragud'tt az egsz vilgra. Gkllel ag-3a-&3e verte a gaze*3ert# 7s'nt)t trte# *g a 3re al is
3ehat'lt. Fekete vr &r77sent az ar7ra s a sze*3e. /ddig ne* llt le# a*(g F le ne* &e)tette az
alantasr!l# s htra ne* tasz(t'tta a sikt'r &alh'z.
5i a &ran7't 7sinlsz6 kilt'tt r F# Rhage
az'n3an *a)dne* r is rt*adt# *ert *egakadl'zta a k2zdele*3en.Fish'us egik kezvel
*egragadta a viharka3t gallr)t# s ad'tt neki eg nag p'&'nt# h'g *agh'z tr(tse.
/z alantas *r hal'tt8 ?e* *'zdul. ?zz r*# testvr8 Ntt &ekszik a &ldn# lt'd# s 'tt is *arad6
?e* rdekel8 K2zdtt# h'g kisza3adul)'n# de F ersen tart'tta. "r ne* s'kig 3(rta.
Rhage6 Jer2nk# 3eszl) *r8 5i &'lik itt6 5irt vag ilen d2hs6 9sak *eg akar'* lni8 5usz)...
hirtelen hiszterikuss vlt a hang)a. /*iatt a*it... azzal a 7ivillel tettek. >zeren7stlen ne* tud
vdekezni... 5eg kell ln*- Y Kezdett sztesni# s Ig t+nt# ne* tud)a *egakadl'zni az
ssze'*lst. U# =stene*# 5ar8 Kt akar)k... .l &'g)k ra3'lni# Ig *int azt a 7ivilt. F# a &ran73a#
testvr... 5it tegek# h'g *eg*entse*6
?ug'd) *eg# <'ll0''d8 ?ugal'*8
Lt&'gta Rhage t'rkt# s h2velku))val a naki vereret si*'gatta &el s le. / hipn'tikus *'zdulat
elszr 7sak le7sillap(t'tta# aztn tel)esen *eg is nugtatta # a v*p(rt.
J'33 *r6 krdezte F. =gen lt'*# *r s'kkal )'33.
Rhage *l levegt vett# s eg per7ig &el-al )rklt. - /ztn 'dalpett az alantas h'lttesthez.
Ltkutatta a zse3eit# s *egtallta a tr7)t# n*i pnzt# s eg pisz t'lt.
.z *r igen8
?zd *it tallta*8 dr*gte# s &el*utat'tteg "la7k"errt.Ndad'3ta a ksz2lket F-nek#
aki &2ttentett eget.
?e* r'ssz8
Rhage kivette az egik trt a &egvertart!3!l# s a &ekete pengt az alantas sz(v3e *rt'tta. .g
pukkans s eg villans k(sret3en a test sztp'rladt# de *g (g se* rezte# h'g eleget tett. 5g
*indig legsz(vese33en 2vlttt s s(rt v'lna egszerre.
.zutn F-vel eg2tt g'rsan tvizsgltk a krnket. - 5inden 7sendes v'lt .g kis szeren7svel a
*sik hr'* v*p(r *inden 3a) nlk2l haza)ut'tt# s *'st 'tth'n dideregve 2lnek# 7sak az adrenalin
t'*3'l 3enn2k. 5eg akar'* szerezni ezeknek az alantas'knak az urn)t - *'ndta Rhage. - Talltl
vala*it annl# a*eliket *eglted6 Fish'us *egle3egtetett eltte eg ar7t. / )'g's(tvnn az ll#
-a9r'sse ut7a E@C. 1s nlad6 Rhage tkutatta a tr7t. >e**i. 5g )'gsi)a sin7s. 5i a &ennek h'rd
akk'r... ?'7sak# ez rdekes..g htszer tizenkt 7entis nv)egkrta g'nd'san kettha)tva lapult az
egik zse33en. .g 7(* llt ra)ta# ne* *essze 'nnan# ah'l v'ltak. ?zz2k *eg ezt el33# 7sakaztn
*en)2nk aa9r'sse-ra8

BB. &e)ezet
&ritz &igel tekintete *ellett 5ar 3epak'lta *inden h'l*i)t eg tsk3a. /z reg k'*'rnik gett a
vgt!l# h'g seg(thessen# ide-'da t'p'rg'tt# lthat!an legsz(vese33en *aga 7s'*ag'lt v'lna ssze#
*ivel Ig g'nd'lta# ez az &eladata.
Kszen vag'k *'ndta vg2l 5ar# 3r ne* rezte# Ig.
Fritz el*'s'l'd'tt# s r2lt# h'g vgre neki is akadt tennival!)a. .lvezette a lnt eg *sik
sz'33a# a*elik a hts! kertre nzett. 5arnek el kellett is*ernie# a k'*'rnik nag'n diszkrten
viselkedett. 5g ha &ur7sllta is# h'g kikltzik Rhage sz'3)3!l# ne* *utatta ki# s ugan'lan
udvariasan 3nt vele# *int k'r33an.
/*ik'r 5ar *agra *aradt# elg'nd'lk'z'tt# *ilen lehetsgek llnak eltte. >zeretett v'lna
haza*enn# de ne* v'lt 'st'3a. /*i a park3an trtnt# letveszles v'lt# s 3r rettenten hinz'tt
az 'tth'na# ne* akarta *egletni *agt# 7sak *ert eg kis nll!sgra vg'tt. K2ln3en is# *enni
id3e telik &elszerelni eg riaszt!rendszert6 -ehet# h'g Fish'us *'st is pp az'n d'lg'zik.
/ h'lnap dlutni 'rv'si vizsglatra g'nd'lt. Rhage 5eg(grte neki# h'g 'da elengedi# s a ln tudta#
h'g ne* &'g)a *egakadl'zni# h'g el*en)en a k!r

hz3a. /nnak ellenre se*# a*ilen d2hsen *ent el. "izt'san Fritz &'g)a elvinni k'7sival. /*ik'r
elszr kr3evezette a hz3an# el*'ndta# h'g ki tud *enni a nap&nre is.
Rnzett a tsk)ra. 5eg&'rdult a &e)3en# h'g vgleg el*eg# de tudta# h'g ne* tudna Ig
elvlni Rhage-t(# h'g eltte 7sInn sszevesztek. Taln ez az )szaka 'dakint lenugtat)a. N *aga is
s'kkal )!zana33ul ltta *r a helzetet.
Rsnire nitva hagta a sz'3)a a)ta)t# h'g hall)a# *ik'r r haza. /ztn le2lt az gra s vrt.
?e* kellett h'zz s'k id# h'g ideges legen# ezrt &ele*elte a tele&'nt. /*ik'r a v'nal *sik
vgn *eghall'tta "ella hang)t# *egknne332lt. .g ideig 7sak se**isgekrl 7sevegtek# aztn#
a*ik'r kpesnek rezte *agt r# 5ar el*'ndta# h'g haza &'g *enni# *ihelt a riaszt! 3e lesz
szerelve a hz3a. <ls v'lt# a*ik'r "ella ne* krdezett t33et r!la.
.g id utn 7send lett a v'nal3an.5ar# krdezhetek vala*it6
Qersze.-ttad a t33i har7'st is6?*eliket igen# de ne* tud'*# tallk'zta*-e *indegikkel.
-ttad azt# a*eliknek... se3heles az ar7a6Hsadist. / neve Hsadist
U. 1s ...5irl van sz!6
?'s# hall'tta* r!la eget-*st. .lg r'ssz h(re van .l tud'* kpzelni. Pe tud'd# ne* hisze*# h'g
annira r'ssz lenne. 5irt krdezed6
9sak Ig. >e**i 'ka nin7s.

<a)nali egk'r J'hn 5atthe0 el*ent 5'e tter*3l# s haza&el indult. T'hr*ent ne* )tt el.
-ehet# h'g ne* is akart. -ehet# h'g az egetlen esle# h'g kisza3adul)'n innen# vgleg
elveszett./h'g eged2l stlt a hideg )szak3an# *g ktsg3eesette33en trt r a vg# h'g
elhag)a az p2letet# *int k'r33an 3r*ik'r. / &lele* &ele*sztette# s pr az l*ai3an is
*eg)elent. 5ieltt aznap *unk3a indult v'lna# le&ek2dt eg ki7sit aludni# de r*l*ai v'ltak. Ki&akult
ha)I &r&iak 2ldztk# el&'gtk s val*i stt helre 7ipeltk a &ld al./h'g kzeledett a laksh'z#
a*i3en lak'tt# a kul7s't a kez3en tartva g'rsan 3e*ent az a)t!n# s 3e .zrk!z'tt R&'rd(t'tta a
zrat# rt'lt kt reteszt# s 3e akaszt'tta a ln7't. /zt k(vnta# 3r7sak lenne ra)ta hvederzr is.
Tudta# h'g ennie kellene vala*it# de ne* v'lt ere)e *eg3irk!zni a van(liaitallal# ezrt 7sak le2lt az
gra# F& is rern(te# h'g az ere)e egszer 7sak# *int eg varzsai, 2tsre I)ra visszatr. ?ag
sz2ksge lesz r. <'lnap elindul# s keres *agnak eg I) helet# ah'l lakhat. .l)tt az ide)e# h'g
vgre *eg*entse *agt.
"r7sak T'hr*enttel *ent v'lna# a*ik'r *g v'lt r4.# ..
Falaki k'p'g'tt az a)t!n# *ire J'hn &elnzett. ReM*n s &elele* 3redt a sz(v3en. Fia*6 1n
vag'k az# T'hr*ent. ?isd ki az a)t!t8 4 J'hn 'darep2lt az a)t!h'z# kinit'tta a zrat# elhIz-ggfta a
reteszeket# *a)d kiakaszt'tta a ln7't# s a*ik'r az kin(lt# *a)dne* az rkez kar)ai3a vetette
*agt. / hatal*as ter*et+ &r&i *eglepetten &elv'nta a sze*ldkt.5i az# J'hn6 Fala*i 3a)
van6
/ &iI ne* v'lt 3izt's 3enne# *ennit *'nd)'n el a &ehr ha)I &r&ir!l a lp7shz3an# s vg2l Ig
dnttt# ink33 ne* sz!l r!la. ?e* &'g)a *egk'7kztatni# h'g *egg'nd'l)a *agt# *ert esetleg
paran'isnak nzi.
Fia*6
Nda*ent a )egzett*3)hez# &'g'tt eg t'llat# *ikz3en T'hr*ent 3e7sukta az a)t!t. Gr2lk# h'g
el)tt. Kszn*. T'hr*ent el'lvasta a szavakat. =gen. <a*ara33 is )tte* v'lna# de tegnap este...
&'nt's d'lg'* v'lt. >z!val# g'nd'lk'ztl az..J'hn 3!lint'tt# s sietve le(rt vala*it. 5agval akar'k
*enni. T'hr*ent el*'s'l'd'tt.
<eles. J!l dntttl.
J'hn *egknne332lten &els!ha)t'tt.
/ kvetkezt &'g)uk tenni. <'lnap este vissza)vk s &elveszlek. 5'st ne* tudlak elvinni#
*ert ha)nalig kint vag'k az ut7n.J'hnt *egint el&'gta a r*2let# s idegesen nelt
eget.Ugan *Lrt *'ndta *agnak. 5it sz*(t *g eg nap6
Kt !rval ha)nal eltt# Rhage s Fish'us el*ent a Kripta 3e)rath'z. Rhage a &k kztt vrt# a*(g F
3evitte az alantas -a9r'sse-i laksn tallt urn)t.
/ *sik 7(*en eg elhagat'tt k(nz!k'zp'ntra 3ukkantak. /z 'l7s!# ktszintes p2let d'h's alags'ri
helisg3en p'rlepte k(nz!eszkzket# eg asztalt s 3ilin7seket talltak. / hel szrn+ tanIknt
3iz'n(t'tta a trsasg stratgia vltst. .zentIl *r ne* a testvrek ellen har7'ltak# hane*
7ivileket ra3'ltak el s k(n'ztak *eg. 5indkt v*p(r3an &'rrt a 3'sszIvg# a*ik'r 'tthagtk a
helet.
ct3an haza&el *eglltak 5ar hznl# h'g Fish'us &el tud)a *rni a hzat# s kisz*(tsa# *ire van
sz2ksge a riaszt! &elszerelshez. Rhage sz*ra szrn+ l*n v'lt I)ra 'tt lenni# s *indent ltni.
Fisszae*lkezett az els )szakra# a*ik'r itt )rt. Kptelen v'lt rnzni a kanapra# *ert az'nnal
esz3e )ut'tt# *it tett *gtte a &ldn 5ar testvel. \g rezte# *intha ezer ve trtnt v'lna.
?ag't kr'*k'd'tt# s &igel*t ink33 az erd &el &'rd(t'tta. S)ra tvizsglta a 3arlang
3e)ratig. /*ik'r F ki)tt# *indketten lthatatlann vltak# s a hzuk udvarn 3ukkantak el.
<# <'ll0''d# "ut7h s n a Flsze*+3e *eg2nk *eginni vala*it /karsz vel2nk )nni6
Rhage &elnzett a hl!sz'3)a a3lakra. >tt v'lt. "r hidegen hagta a g'nd'lat# h'g a 3r3a
*en)en# tudta# ne* sza3ad eged2l lennie. /33an az lla-MR p!t3an# a*i3en v'lt# val!sz(n+leg
*egkeresn 5art# # s 3'l'nd't 7sinlna *ag3!l azzal# h'g knrg. /z pedig rendk(v2l *egalz!
lenne. / ln vilg'san a tud'*sra h'zta# h'g llnak kzt2k a d'lg'k# s ne* 'lan e*3ernek
is*erte *eg# akit knnen lehet-4 ne 3e&'ls'lni. /*ellett# *r Igis elege v'lt a szerel*es idi!ta
szerep3l. T33nire.
5irt is ne6 J!l van. 5egek n is# &iIk. Fish'us sze*e *egvillant# *intha 7sak udvariassg3!l
a)nl'tta v'lna &el# s ne* sz*(t'tt v'lna r# h'g el&'gad)a.
Rend3en. Nk. Tizent per7 *Ilva indulunk. 5g le kell zuhan'zn'*.
?eke* is. -e akarta *'sni az alantas vrt *agr!l.
/*ik'r 3elpett az eltr3e# aztn az el7sarn'k3a# Fritz pp az e3dl3l )tt ki&el. 5len
*egha)'lt eltte.
J! estt# ura*. / vendge *egrkezett.
/ vendge*6
/ kivlaszt'tt. /zt *'ndta# n krette ide.
/ &ran73a8 Tel)esen ki*ent a &e)3l# h'g ideh(vatta# de )elen kr2l*nek kzt Ig llt a helzet#
h'g *r ne* v'lt r sz2ksge. <a 5ar nin7s t33 az let3en# ne* kell se**ilen k2lnleges
intzkeds. >za3ad'n el*ehet# s a33!l ihat# aki3l 7sak akar. /ha. 5i7s'da *egknne332ls8
=stene*# a g'nd'latt!l# h'g valaki *ssal van# aki ne* 5ar# &r&iassga sszezsug'r'd'tt.
Ura*6 F'gad)a a hlget6
5r pp ksz2lt v'lna ne*et *'ndani# a*ik'r esz3e )ut'tt# ne* lenne vala*i udvarias lps tle.
?e* lenne 3l7s d'l'g *egsrteni az Krz egik kivlaszt'tt)t# &leg az'k utn# ah'g az ut!33i
id3en viselkedett.
5'ndd *eg neki# h'g az'nnal )vk8
Felszaladt a sz'3)3a# *egnit'tta a zuhant# h'g
3e*eleged)en a v(z# aztn &elh(vta F-t. / &r&it ne* lepte *eg# h'g *gse* tart vel2k a 3r3a.
Kr# h'g ne* az v'lt az 'ka# a*it val!sz(n+leg &elttelezett. 5ar &el3redt# a*ik'r 3eszlgetst
hall'tt 3esz+rdni a &'l's!r!l. Rhage v'lt az egik. .zer kz2l is *egis*erte v'lna *l# zeng
hang)t.Felkelt az g3!l# s 'da's'nt a rsnire nitva hag'tt a)t!h'z.=gen# )tt &el a lp7sn.
<a)a vizes v'lt# *intha pp *'st zuhan'z'tt v'lna. -ezser &ekete inget# s &ekete nadrg't viselt.
5ar *r *a)dne* kilpett a &'l's!ra# a*ik'r szrevette# h'g nin7s eged2l. / *ellette lv n
*agas v'lt# s a htn h'sszI# szke ha)&'nat l!g'tt le. Ft'lszer+ &ehr ruht viselt. .g*s *ellett
llva Ig &estettek# *int eg g!t esk2vi pr. / &r&i 7supa &eket3en# a n &ehr &t'l3an. /*ik'r
&el rtek a lp7s tete)re# a n *egt'rpant# *int aki ne* # tud)a# *erre &'rdul)'n. Rhage *eg&'gta a
knkt# s agg'dal*as pillantst vetett r. Taln att!l &lt# *g eltri a 7s'nt)t azzal a knn+
rintssel# 'lan trknnek t+nt.
5ar &igelte# ah'g 3e*entek Rhage hl!sz'3)3a# s az a)t! 3e7suk!d'tt *gtt2k.Fissza*ent az
gh'z# s le&ek2dt. /z'nnal kpek. villantak &el a sze*e eltt. Rhage# ah'g a nn &ekszik#- sz)a s
keze pedig a testn 3arang'l. Rhage# ah'g *egkszni neki# h'g *egetette. Rhage# a*ik'r rnz#s
azt *'nd)a# szereti.>zereti# na persze8 /nnira szereti# h'g pp eg *sik nvel szeretkezik a
&'l's! vgn.
/33an a pillanat3an# h'g ezt vgigg'nd'lta# tudta# h'g nin7s igaza. K tasz(t'tta el *agt!l# a
&r&i pedig 4 7sak *egrtette a 7lzst. ?in7s )'ga el(tlni azrt# ha *ssal van.
9sak azt kapta# a*it akart. Rhage tIllpett ra)ta.
BD. &e)ezet
fK&snap este stteds eltt Rhage le*ent az edztere*3e. 5iutn vgzett a sIlz!zssa(#
3ekap7s'lta a &u-t!gpet# s &utni kezdett. /z els ht kil'*tert *eg se* rezte. / n'l7adiknl
el&'g'tt a vize# a tizediknl pedig *r *indene &)t.
?velte a dlsszget# s lassultak a lptei. / 7'*3)a gett s gr7slt. / t2de)e s(p'lt# a l3a s a
trde *a)d leszakadt.
F'gta a p!l!)t# a*it idkz3en levetett s a k'nz'lra d'3'tt# s letrlte vele az izzadsg't az
ar7r!l. 1rezte# h'g tel)esen ki van szradva# de ne* llt le# h'g ig'n. /ddig akarta ha)tani *agt#
a*(g ssze ne* esett.
<'g kpes legen tartani a gilk's te*p!t# ink33 a zenre k'n7entrlt# a*el a hangsz!r!k3!l
d23rgtt. 5ariln 5ans'n# ?ine =n7h ?ails# ?irvna. Nlan hang'san sz!lt# h'g eln'*ta a &ut!gp
zIgst. / dal'k agressz(vek# g'n'szak s zavar'sak v'ltak# p'nt 'lan'k# *int a lelkillap'ta.
/*ik'r a zene hirtelen elhallgat'tt# ne* is vette a &radsg't# h'g kr2lnzzen. Sg g'nd'lta# vag
a *agn! kreplt 3e# vag valaki 3eszlgetni akar vele. .gik eshetsg se* h'zta lz3a.
T'hr lpett a &ut!gp el. /*ik'r Rhage *eglttab ar7ki&e)ezst# lelass(t'tt# s *egn'*ta a
>TNQ
g'*3't.
#, b 5i van6 /lig kap'tt levegt. S)ra *egtrlte izzadt ar7t a p!l!val.
.lt+nt. 5ar elt+nt.
Rhage *egder*edt. Keze *egllt az lln# a*it ppen trlt.
<'g rted azt# h'g elt+nt6
5iutn 3e*ent a vizsglatra# Fritz hr'* !rn kereszt2l vrt r a k!rhz eltt. /*ik'r vg2l
utna*ent# az a klinika# ah'v 5ar *ent# *r 3e v'lt zrva. /z reg elha)t'tt a hzh'z# de 'tt se*
tallta# aztn visszasietett a k!rhzh'z# s tkutatta az egsz egszsg2gi kzp'nt't.
Rhage halntka ne* a ki*er2ltsgtl# hane* a &lele*tl l2ktetett.6Fan erszak's 3ehat'lsra
utal! )el a hz3an6
?in7s.
/ k'7si)a a garzs3an v'lt6 =gen.
5ik'r ltta ut'l)ra Fritz6
Plutn hr'*k'r# a*ik'r 3e*ent a klinikra a *eg3eszlt idp'ntra. 1s 7sak *ellkesen )egze*
*eg# h'g az reg k'*'rnik &'la*at'san h(vta a *'3il'dat# de *indig 7sak a hangp'sta )elentkezett
3e.
Rhage az !r)ra nzett. ?e* s'kkal *Ilt hat. Feltve# h'g kr2l3el2l eg!rs lehetett a vizsglat#
azt )elenti# h'g kt !r)a t+nt el.
?e* tart'tta val!sz(n+nek# h'g az alantas'k az ut7r!l ra3'ltk el. >'kkal l'gikusa33 *agarzat
v'lt# h'g haza*ent# s 'tt talltak r. <a az'n3an a hz3an nin7senek dulak'dsra utal! n'*'k# van
r esl h'g ne* sr2lt *eg.Qersze lehet# h'g 7sak a vak ktsg3eess *'ndat)a ezt vele.-eugr'tt a
gprl.
5aga*h'z vesze* a &egvereket.
T'hr 'dad'3'tt neki eg 2veg vizet.
=dd ezt *eg8 Qhur *r leh'zta a &egvereidet. Gltz3en vr.Rhage &utva *ent ki a tere*3l.
/ testvrisg seg(t neked *egkeresni8kilt'ttutna T'hr."ella az est leszlltak'r le*ent az
als! szintre# s diadalittasan kinit'tta a k'nhaa)t!t. 5'st# h'g a nappal'k egre rvide33ek v'ltak#
s'kkal t33 idt tud'tt kint tlteni. 5g 7sak hat !ra v'lt# de *r k'r'*stt. Re*ek8
/z'n tprengett# pir(t!st egen# vag pala7sintt 7sinl)'n# a*ik'r kinzve az a3lak'n# &nt
pillant'tt *eg a &2ves *ez tIls! vgn ll! hz3an. Falaki v'lt 5ar laks3an. Taln a har7's'k# akik
a riaszt!t szerelik 3e.
/*i azt )elentette# h'g ha 'da*eg# esetleg I)ra lthat)a a se3heles ar7It.
/z!ta Hsadist )rt a &e)3en# a*i!ta elszr tallk'ztak# s annit &'glalk'z'tt vele g'nd'lat3an#
h'g a vgn tele(rta a napl!)t &elttelezsekkel. /nnira... ners v'lt. "ellt vek !ta ddelgette a
3t)a# ezrt *r nag'n vg'tt r# h'g kisza3adul)'n 3a3usgats3!l# s *egtapasztal)'n vala*i
vadsg't.Hsadist 3rutlis szeOualitsa ppen *eg&elel v'lt a 7lra.
Felvette a dzseki)t# &ut!7ipre 7serlte a papu7st# *a)d t&ut'tt a &2ves ter2leten. /*ik'r 5ar
hts! kert)hez rt# lelass(t'tt. ?ag'n ne* szeretett v'lna sszeakadni eg alantassal...
5ar8 5it keresel itt6
/ ln k3ultnak t+nt# a*ik'r &elnzett a nugg-3!l# a*i3en a terasz'n &ek2dt. / hideg id ellenre
7sak eg pul!ver s eg &ar*er v'lt ra)ta.
U... szia8 <'g vag6 "ella legugg'lt *ell.
Fish'us *r 3e&e)ezte a *unkt6
5ilen *unkt6 krdezte 5ar# s lassan &el2lt Ja# a riaszt!t8 ?e* hisze*. -egal33is neke* ne*
e*l(tette# s ah'g nze*# *inden ugan'lannak t+nik itt 3ent.
5i!ta vag itt kint6
?e* rg!ta. Gsszedrzslte a kt tenert# *a)d 3e&I)t kz)2k. 9sak nzte* a naple*entt.
"ella a hzra pillant'tt# s &lele* kIsz'tt &el a htn.
Rhage ne*s'kra rted )n# uge6
Rhage ne* &'g ide)nni.
/kk'r az egik h+sgesa
5ar ar7a *egrndult# a*ik'r &elllt.
<+# tnleg hideg van itt kint.
Sg stlt 3e a hz3a# *int eg z'*3i. "ella kvette.
5ar# szerinte*... ne* lenne sza3ad itt lenned
eged2l. Tud'*. Pe Ig g'nd'lta*# 3izt'nsg3an vag'k# a*(g vilg's van.
5'ndta neked Rhage vag vala*elik testvr# h'g az alantas'k ne* tudnak ki*enni a nap&nre6
5ert# 3r ne* vag'k 3enne 3izt's# de azt hisze*# ki tudnak.
5ar *egv'nta a vllt.
.ddig ne* zaklattak# de persze ne* vag'k 'st'3a. .legek eg szll'd3a# 7sak el33 *g
sszepak'l'k nhn h'l*it.
/helett az'n3an# h'g &el*ent v'lna az e*eleti hl!sz'33a# &ur7sn# 7ltalanul *szklt a
&ldszinten# *int aki ne* tall)a a helt.
"izt'san s'kk't kap'tt# g'nd'lta "ella. "r*i is v'lt a pr'3l*a# nag'n g'rsan el kellett t+nni2k a
hz3!l. 5indkett)2knek. 5ar# *irt ne* )ssz t h'zz* va7s'rra6 k / hts! a)t!ra pillant'tt.
- 1s tud'd *it# *aradhatnl nla*# a*(g Fish'us 3e&e)ezi itt a szerelst. /z n hza*3an nag'n )!
riaszt! van# a 3t* g'nd'sk'd'tt r!la. 5g eg &ld alatti &'l's! is van# a*in kereszt2l lehet
*enek2lni. ?ag'33 3izt'nsg3an lennl 'tt# s elg *essze is innen. <a az alantas'k esetleg ide)nnek
rted# 3izt'san ne* &eltteleznk# h'g nla* vag.
"ella &elksz2lt r# h'g a ln ellenkezni &'g# s g'nd'lat3an *r ellenrveket s'rak'ztat'tt &el. J!l
van# kszn* &elelte 5ar. - .g per7# *ehet2nk.
.zzel &el*ent az e*eletre# "ella pedig lent *aradt# s kz3en azt k(vnta# 3r7sak lenne &egvere#
s tudn# h'g kell hasznlni. /*ik'r t per7 *Ilva 5ar le)tt eg vsz'n sp'rt-
tskval a kez3en# "ella *egknne332lten &elllegzett. Ka3t't ne* veszel6 krdezte# a*ik'r
szrevette# h'g a ln anlk2l indul az a)t! &el.
- Ja igen. Ka3t. - -etette a tskt# a szekrnhez
stlt# s &elvett eg pir's dzsekit.
5ikz3en tv'nultak a &2ves *ezn# "ella pr!3lta v'lna siettetni a lpteiket.5a)dne* telih'ld van -
sz!lalt *eg 5ar# ah'g a &+3en gz'ltak.
- =gen.
- Figel)# a*ik'r tr2nk h'zzd# ne* akar'*# h'g &elh(vd Rhage-et vag iles*i. K s n... *r k2ln
utak'n )runk. >z!val# ne is e*l(tsd t33 neke*# )!6
"ella ne* *utatta ki# *ennire *eglepdtt. M b ?e* is tud)a# h'g el)ttl6
?e*. 5a)d r)n *agt!l. Rend3en6"ella 3eleegezett# 7sak h'g g'rsa33an halad)anak.
/zrt krdezhetek vala*it6
Qersze.
K szak(t'tt veled# vag te vele65ar eg per7ig ne* &elelt# 7sak n*n lpkedett. -1n.
/ha. 1s ti ketten... sz!val... kzel ker2ltetek eg
*sh'z6
- <'g le&ek2dte*-e vele6 - Ltvette a tskt a *sik kez3e. =gen./*ik'r szeretkeztetek# ne*
reztl vala*i k2lns illat't# a*i a 3r3l radt6 Nlan &+szeres...
5irt krdezel ileneket6
- ?e haragud)# ne* akarta* t'lak'd! lenni.
5r *a)dne* 'dartek a tanh'z# a*ik'r 5ar azt &elelte.
/z v'lt a leg7s'dlat'sa33 illat# a*it valaha rezte*.
"ella 7sak *ag3an kr'*k'd'tt. 5indeg *it g'nd'lt 5ar# a szke har7's el &'g )nni rte. <a eg
&r&i rzel*ileg elktelezte *agt eg n *ellett# akk'r ne* engedi el *agt!l. >'ha. 1s ezt 7sak a
7ivilek kzti kap7s'lat'k alap)n g'nd'lta.
.lkpzelni se* tudta# *it &'g tenni a testvrisg har7'sa# ha r)n# h'g a vlaszt'tt)a elhagta.
Rhage vgig)rt *inden sz'3t 5ar hz3an. / &enti &2rdsz'33an a *'sd!kagl! alatti
szekrnknek nitva v'lt az a)ta)a. / p'l7'n tartalk pipere7ikkek s'rak'ztak eg*s *ellett.
>zappan# &'gkr*# dez'd'r. / szpen elrendezett s'r'k &'gh()asak v'ltak# arr!l tanIsk'dtak# h'g a
ln elvett nhnat kz2l2k.
Falah'l *sh'l alszik# g'nd'lta# s kinzett az a3lak'n. <a szll'd3a *ent# akk'r se**i esle ne*
*aradt# h'g *egtall)a# *ert 5ar v'lt annira 'k's# h'g ne a sa)t nevn )elentkezzen 3e. Taln
*egpr!3lhatn a *unkaheln...
/ sz'*szd's tanra *eredt. /z a3lak'k3an &n pislk'lt.
-ehetsges# h'g "ellh'z *ent t6
-e*ent a &ldszintre# ki*ent a hz3!l# s 3ezrta k(v2lrl az a)t!t. -thatatlann vlt# s a
*s'dper7 trt rsze *Ilva "ella t'rn7a eltt 3ukkant el. "edr*3lt az a)t!n. /*ik'r a ln a)t!t
nit'tt neki# es *egltta# sz! nlk2l &lrellt az It3!l# *intha sz*(t'tt v'lna r# h'g *eg)elenik.
/z e*eleten van.
<'l6
/z els hl!sz'33an.
Rhage kettesvel szedte a lp7sket# a*ik'r &elszaladt. 9sak egetlen a)t! v'lt zrva. ?e*
k'p'g'tt# hatr'z'ttan 3enit'tt. / &'l's! &ne 3esz+rdtt a stt helisg3e.
5ar *len aludt eg hatal*as srgarz g'n. <all'san ki*er2ltnek t+nt. Flig has'n# &lig az
'ldaln &ek2dt. / steppelt gtakar! a l3ra v'lt hIzva. Qul!vert s &ar*ert viselt# a*it Rhage
&elis*ert.
/ &r&i els g'nd'lata az v'lt# h'g a kar)3a veszi# de vg2l is 'tt *aradt# ah'l v'lt.
5ar8 sz!lalt *eg kz*3s hang'n. - 5ar#3red) &el8
/ ln sze*h)a *egre33ent# de 7sak s!ha)t'tt ^ K eget# s eg ki7sit *eg*'zd(t'tta a
&e)t.
5ar8
/ p'k'l3a is8
Nda*ent az gh'z# s a *atra7ra 7sap'tt. .z *r &elkeltette a ln &igel*t. Felpattant# s
r*2lten nzett# a*(g &el ne* is*erte a &r&it /ztn zavartnak t+nt.
Te *it keresel itt6 kisi*(t'tta a ha)t az ar73!l.
5i lenne# ha elszr te vlasz'lnl erre a krdsre6
?e* 'tth'n vag'k.
?e*. Pe ne* is 'tt# ah'l lenned kellene.-5ar htradlt a prnkra. Rhage r*2lten vette szre a
sze*e alatt a stt karikkat# &ak! a)kt... s azt#
& Rhg ne* veszekszik vele. ?e krdezd *eg8 *'ndta *agnak.
U a &en3e8
5i trtnt *a dlutn6
9sak sz2ksge* v'lt eg kis eged2lltre.
5'st ne* az rdekel# h'g 7selezted ki Fritzet# arr!l *a)d ks33 3eszl2nk. /zt szeretn* tudni#
*i v'lt az 'rv'snl.
Ja# h'g azt.
5ar ne* vlasz'lt# 7sak idegesen az gtakar! sarkt 3a3rlta. Rhage legsz(vese33en 'rd(t'tt
v'lna. Fag sszetrt v'lna vala*it. Fag &elgI)t'tt v'lna vala*it.
>z!val6 s2rgette.
?e* Ig rtette* h'g ne* tartalak *lt!nak.
5i a &ran7r!l 3eszl6 Ja# arr!l a 3)'s *el(ette(enni-a*ik'r-3etegR 3eszlgets2krl. =stene*# *i
*indent *egpr!3l# 7sak h'g ne kell)en a krdsre vlasz'lnia8
5ennire sIl's# 5ar6 1s ne is pr!3l) hazudni8
/ ln re*elte a tekintett.
/zt akar)k# h'g a )v hten kezd)e* el a ke*'terpit.
Rhage lassan ki&I)ta a levegt a t2de)3l. / h(r tel)esen letagl!zta.
-e2lt az g tv'la33i sarkra# s a g'nd'latval 3e7sukta az a)t!t.
1s az seg(teni &'g6
/zt hisze*. ?hn nap *Ilva tallk'z'* *egint az 'rv's'**al# addig 3eszl a k'llgival. /
legnag'33 krds az# *ennit 3(r'k elviselni a kezels3l. Fettek tle* vrt# h'g *egnzzk# *ilen
llap't3an van a *)a* s a ves*. /zt *'ndta*# h'g annit 3(r'k# a*ennit adnak.
Rhage *egdrzslte az ar7t a tenervel.- Jzus'*8
Fgignzte* az desan* hallt -&'ltatta halka33an. >zrn+ v'lt ltni# h'g lassan
elvesz(tette a teste &eletti ural*at# s h'g *ennit szenvedett. / vgn *r ne* is has'nl(t'tt
n*agra# s ne* is v'lt n*aga. Jak'rlatilag el*ent# 7supn a
teste *aradt itt# a*el ne* v'lt ha)land! a33ahagni a lt&unk7i!kat. ?e* azt *'nd'*# h'g r* is ez
vr#de ne* lesz knn+.
Rhage *ellkasa sszesz'rult.
1s ne* akar'd# h'g *elletted legek kz3en6
?e*. 5indkettnk rdek3en. J'33an szeretn*# ha (g e*lkeznl r*# a*ilen *'st vag'k. 1s n
is szeretnk arra visszag'nd'lni# a*i *'stanig kzt2nk v'lt. >z2ksge* van 3'ld'g e*lkekre# ah'v
el tud'k *enek2lni.
>zeretnk *elletted lenni.
?e* akar'*. ?e* lesz er* *indig a leg)'33 &'r**at nI)tani# s a &)dal'*... a &)dal'*
*egvlt'ztat)a az e*3ert.
/z *r 3izt's. Rhage szz vvel idse33nek rezte *agt# a*i!ta *egis*erkedtek.
U# Rhage... /*ik'r a hang)a *eg3i7sakl'tt#lesen *egkszr2lte. Rhage g+llte# h'g *'st is
ktsg3eesetten pr!3l uralk'dni *agn. - <in'zni...hin'zni &'gsz8
/ &r&i htranzett r a vlla &ltt. Tudta# ha *egpr!3ln *eglelni# kiszaladna a sz'33!l# ezrt
7sak a *atra7't *ark'lta *eg. 1s elkeseredetten sz'r(t'tta. J! g# *it 7sinl'k6 - nevetett &el
5ar esetlen2l.- ?e haragud)# h'g ezzel terhellek8 Tud'*# h'g te
*r t'v33lptl# *eg *inden.T'v33lpte*6 7sik'r'gta a &r&i. .zt *eg *i3l g'nd'l'd6
/z a n tegnap este. .g3knt...
5ilen n6
/*ik'r 5ar *egrzta a &e)t# Rhage elvesztette a t2rel*t.
/ &ran73a# lennl sz(ves vgre eg krdse*re rendesen &elelni# anlk2l# h'g veszekednnk6
Tekintsd ezt I)(tsnak8 ?hn per7 *Ilva Igis el*egek# ne* kell
agg!dn'd# h'g I)ra *eg kell tenned8
/*ik'r a ln vlla elreesett# Rhage tk'zta *agt# a*irt rkia3lt. Pe *g *ieltt 3'7snat't
krhetett v'lna# 5ar *egsz!lalt.
/rr!l a nrl 3eszlek# akit tegnap este az gad3a vittl. Tud'd... vrtalak. 5eg akarta*
neked *'ndani# h'g sa)nl'*... 1s ltta*# h'g 3evitted a sz'3d3a azt a nt. ?zd# ne* azrt
e*l(tette*# h'g lelkiis*eret-&urdals'd legen# vag iles*i.
?e*# persze# h'g ne*. <iszen a ln ne* akart tle se**it. >e* a szerel*t# se* a t*'gatst#
se* a 3+ntudatt# *g a testt se*.
Rhage *egrzta a &e)t# hang)a sz(ntelenn vlt. 5r 3ele&radt# h'g &'la*at'san *agarzk'd)'n
neki# *gis re&leOszer+en is*t *egtette.
/z a n az egik kivlaszt'tt v'lt. "eszlgett2nk r!la# h'g ha*ar'san inn'* kell. ?e*
&ek2dte* levele.
-enzett a &ldre# aztn elengedte a *atra7't# s a kez3e te*ette az ar7t.
9snd lett# egik2k se* sz!lalt *eg.
>a)nl'*# Rhage8
=gen. 1n is. 9suklad'z! hangra lett &igel*es. /z u))ait ki7sit szlese33re tra a sze*e eltt# h'g
lssa a ln ar7t. ?e* s(rt. ?e*# 5ar ne* s(r. /hh'z tIlsg'san ers# visz'nt ne* v'lt az. /z
sze*3e knnek g+ltek.
5egkszr2lte a t'rkt# s s+r+n pisl'g'tt. /*ik'r I)ra a lnra nzett# ltta# h'g gengdsggel s
sz'*'rIsggal telten nz vissza r# a*itl nag'n d2hs lett.
?a# re*ek8 5ar *'st *r szn)a is# a*irt 'lan q# rzelgs. <a ne* szeretn annira# a*ennire
szereti# ezrt a pillantsrt *'st g+lln.
Felllt# s g'nd'san 2gelt r# h'g a hang)a ke*en legen# a*ik'r *egsz!lalt.
/ hzad3a 3eszerelt riaszt! h'zznk lesz 3ektve.if.M <a *egsz!lal# n g'rsan ki)av(t'tta
*agt vala *elik2nk az'nnal ider'han. Fish'us *a)d itt elr# s *eg*'nd)a# *ik'r lesz ksz.
/*ik'r a 7send tIl h'sszIra nIlt# *egv'nta a vllt.
/kk'r... szia.
Kistlt az a)t!n# s ne* engedte *eg *agnak# h'g visszanzzen.
-e*ent az als! szintre. "ellt a nappali3an tallta. /*ik'r a ln *egltta# sze*e tgra n(lt. .zek
szerint . 'lan r'sszul nz ki# ah'g rzi *agt# g'nd'lta.
Kszn* *'ndta neki# 3r ne* igazn tudta# *it kszn *eg. 1s 7sak h'g tudd# a testvrisg
nha el)n erre# h'g ellenrizze# )!l vag-e. 5g azutn is h'g 5ar el*ent.
?ag'n kedves tled.
Rhage 3!lint'tt# s ne* idztt t'v33. .zen ap'nt'n annira v'lt kpes 7supn# h'g kilp)en az a)t!n
anlk2l# h'g ketthas(tan# vag s(rva &akadna# *int eg ger*ek.
-estlt a lp7sn a t'rn7r!l# *a)d elindult a &2vn a hz eltt. F'gal*a se* v'lt r!la# *it tegen#
vag *erre *en)en. Taln &el kellene h(vnia T'hrt# h'g *egtud)a# h'l vannak a t33iek# s
7satlak'zhatna h'zz)uk.
.helett *egllt 'tt# ah'l v'lt. Fent a telih'ld pp a &k &l e*elkedett. / kvr gitest &nl
k'r'ngknt vilg(t'tt a hideg# &elhtlen )szak3an. Rhage &elnI)t'tta az egik kar)t# s 3ehunta
egik sze*t. .l&'rd(t'tta lt!szgt# s Ig helezte# h'g a rag'g! h'ld a tener3e illeszked)en#
aztn !vat'san *egtart'tta.
<alvnan vala*i d'3'g! hang't hall'tt a hz3!l. 5int vala*i rit*ikus d'3'ls.
/*ik'r a hang &elersdtt# htra&'rdult
/ 3e)rati a)t! kivg!d'tt# s 5ar szaladt ki a hz3!l. -eugr'tt a teraszr!l# ne* is vesztegette az
idt a lp7skkel. 5ez(tl3 vgig&ut'tt a hideg# prs &2vn# *a)d a*ik'r 'dart a &r&ih'z# a kar)ai3a
vetette *agt# s sz'r'san tkar'lta a nakt. Nlan ersen sz'r(t'tta# h'g *a)dne* eltrte a
gerin7t.
H'k'g'tt. <isztrikusan s(rt# egsz teste 3elere*egett.
Rhage ne* krdezett se**it# 7sak *agh'z sz'r(t'tta.
?e* vag'k )!l z'k'gta 5ar# kt levegvtel kztt. Rhage... ne* vag'k )!l.
/ &r&i 3ehunta a sze*t# s sz'r'san tlelte.
BC. &e)ezet
N &ele*elte a r7s's tett a szennv(z7srl# s eg ele*l*pval 3evilg(t'tt a luk3a. /z a &iatal
&r&i v'lt 3enne# akit az elz este &'gtak el az aut!val. 5g lt. >ikeresen tIllte a nappalt. /
tr'l!helisg tkletesen *+kdtt.
/ kzp'nt a)ta)a hirtelen kivg!d'tt 5r. X stlt 3e# 7siz*)a hang'san k'p'g'tt# tekintete les
v'lt.
1l *g6
N 3!lint'tt# s visszatette a tett a helre. -6 =gen.
<eles.
5'st akarta* kivenni.
5g ne8 /zt akar'*# h'g el33 lt'gassa *eg ezeket a tag'kat *'ndta 5r. X# s tnI)t'tt neki
eg pap(rt# a*elre ht 7(* v'lt &el(rva. /z e-*ailen trtn 3e)elentkezsek hatk'nak# 3r kiss
*eg3(zhatatlannak 3iz'nultak. .zek a 3tk *'st is *indig 3e)elentkeznek# de a*ik'r a 7sapatukkal
3eszlte*# 'lan )elentseket kapta*# h'g nap'k !ta ne* lttk ket# nha *g annl h'ssza33 ide)e.
N sztne azt sIgta# h'g !vat'san kzel(tsen a d'l'gh'z. ?e*rg 5r. X *a)dh'gne* azzal vd'lta
*eg# h'g *eglte az'kat a 3tkat a park3an# *'st pedig ppen t 3(zza *eg a Jalantas# h'g
utna)r)'n az elt+ns2knek6
Fala*i g'nd van# 5r. N6
?e*. >e**i.
1s *g vala*i. Fan hr'* I)'n7# akiket t'3'r'zta*. / 3eavatsuk *s&l ht *Ilva lesz. Fan kedve
el)nni a szertartsra6 /z 'ldalv'nalr!l nzve rendk(v2l sz!rak'ztat! ese*n.
N *egrzta a &e)t.
=nk33 az itteni &eladatai*ra k'n7entrlnk.
5r. X el*'s'l'd'tt.
/gg!dik# h'g esetleg elv'n)a az N*ega &igel*t6
/z N*ega &igel*t se**ivel ne* lehet elv'nni.
.33en tved. Llland!an *agr!l 3eszl.
N se)tette# h'g 5r. X val!sz(n+leg 7sak 7seszegeti# a teste az'n3an ne* v'lt 3enne 'lan 3izt's.
Trde *egr'ggant# testt hideg vere)tk lepte el.
/kk'r elszr utnanzek ezeknek a 7(*eknek
*'ndta# *a)d &'gta a ka3t)t s a kul7sait.
5r. X sze*e *egvillant.Rend3en van# &ia*. 5aga 7sak *en)en# n addig el)tsz'gat'k itt eg ki7sit a
vendg2nkkel.
/h'g paran7s'l)a# szenszei.
>z!val# ez itt az 'tth'n'* *'ndta 5ar halkan# a*ik'r Rhage 3e7sukta *gtt2k a hl!sz'3a a)ta)t.
1rezte# h'g a &r&i tkar'l)a a derekt# s *agh'z hIzza. Rpillant'tt az !rra. 5indssze *s&l
!rval azeltt hagtk el "ella hzt# az lete az!ta az'n3an tel)esen *egvlt'z'tt.
=gen# ez az 'tth'n'd. / kzs 'tth'nunk.#
/ &al *ellett hr'* d'3'z llt# tele a h'l*i)val. Ruhkkal# knvekkel# nhn PFP-vel s
&nkppel.Fish'us# "ut7h s Fritz el*ent a hz3a. /z seg(tsg2kkel ne* tart'tt s'kig# h'g
sszepak'l)anak# 3etegnek a d'3'z'kat Fish'us .s7alade-)3e# s aztn ide&uvar'zzk a kzp'nt3a.
Ks33 *a)d vissza*eg Rhage-dzsel# s 3e&e)ezi a 7s'*ag'lst. Reggel pedig &elh(v)a az \gvdi
ir'dt# s &el*'nd. /ztn &'gad eg ingatlan2gnkt# s elad)a a hzat.
, =stene*# tnleg *egtette8 "ekltztt Rhage-hez# s vgleg &eladta a k'r33i lett.
Ki kellene 7s'*ag'ln'*.
Rhage *eg&'gta a kezt# s az g &el hIzta.
>zeretn*# ha pihennl8 /hh'z is &radt vag#h'g ll).
5ikz3en a ln kinI)t!z'tt az g'n# Rhage levette a viharka3t't# a &egvertart!t# s az vet.
-e&ek2dt *ell. >Il's teste len'*ta a *atra7 egik 'ldalt# a*itl 5ar 'dagurult sz'r'san a
testhez. <irtelen *inden l*pa elaludt# s a sz'3a tel)es sttsg3e 3'rult.
"izt's vag 3enne# h'g &elksz2ltl6 krdezte5ar# *ikz3en sze*e lassan h'zzsz'k'tt az
a3lak &ell rkez halvn &nhez. R*... s az sszes h'l*i*ra6
?e akard# h'g *egint kr'*k'd)a*8 5ar &elnevetett.
?e* is. 9sak...
5ar# szeretlek 5indenre &el vag'k ksz2lve# s
3'ld'gg tesz.
/ ln *egsi*'gatta az ar7t# aztn eg ideig 7sak 7send3en &ek2dtek eg*s *ellett.
5ar *a)dne* elaludt# a*ik'r Rhage *egsz!lalt.
.*lkszel arra# h'g elksz2leteket tette* az ivs'*h'z6 /*(g nlad v'ltunk#
&elh(vta* a nt. 5'st# h'g *egint itt vag vele*# sz2ksge* lesz r.
5ar *eg*erevedett Pe a &en3e is# ha eg v*p(rral l eg2tt# aki ne* tud az vr3l inni#
valah'g 7sak *eg kell 'ldaniuk a pr'3l*t.
5ik'r ker2l r s'r6
/ nnek *a este kell ide)nnie# s ah'g *r k'r33an is *'ndta*# szeretn*# ha te is )elen lennl.
\g )'33an el tud'd taln &'gadni.
5ilen lesz va)'n6 g'nd'lta. Fa)'n a kar)ai3an &'g)a tartani a nt# s a nak3!l &'g inni6 5g ha
ne* is szeretkezik vele# akk'r se* v'lt 3izt's 3enne# h'g kpes lesz vgignzni.
Rhage *eg7s!k'lta a kezt.
"(zz 3enne*8 (g )'33 lesz.
1s ha ne* 3(r'*...
?e* &'glak knszer(teni# h'g nzd. 9sak... elker2lhetetlen 3iz'n's &'kI inti*its# s szerinte*
*indkettnknek s'kkal knel*ese33 lenne# ha te is 'tt lennl. Sg tudni &'g'd# h'g p'nt'san *i
trtnik. ?e* lesznek tallgats'k# h'*l's rszletek ezzel kap7s'lat3an.
5ar 3!lint'tt.
Rend3en.
Rhage *l levegt vett.
.z az lete* rsze# ezen ne* tud'k vlt'ztatni.
5ar *egsi*'gatta a *ellkast.
Tud'd# *g akk'r is# ha eg ki7sit &lel*etes# )'33an szeretn*# ha n lehetnk az a n.
U# 5ar# hidd el# n is8
J'hn rnzett az !r)ra. T'hr*ent t per7 *Ilva itt lesz rte# ide)e le*enni. Kt kzzel *ege*elte
a 3rnd)t# s az a)t! &el indult. 5ag3an i*dk'z'tt# neh'g sszetallk'zz'n a ki&akult ha)I
&r&ivel a lp7shz3an vag az ut7n# de kint akarta vrni T'hr-*entet. Fala*irt Ig rezte# (g
heles.
/*ik'r lert a )rdaszeglhez# &elnzett a kt a3lak-tae& ah'nnan 'l s'kat nzeldtt ki&el.
.llensIl'zsknt azrt# *ert &el*'ndta a 3rletet# a laks3an hagta a *atra7't s a sIlz!kszletet
7sakIg# *int a kau7i!t s a *Ilt havi lak3rt. 5iutn T'hr*ent *egrkezik# *a)d vissza*eg a
3i7ikli)rt# az'n k(v2l *inden vag'na 'tt v'lt nla a 3rnd3en. 5r se**i ne* kti a laksh'z.
Fgignzett az ut7n. /z'n g'nd'lk'z'tt# *elik irn3!l &'g )nni. 1s *ilen aut!val6 <'l lakik6
5ilen a &elesge6
5eg3'rz'ng'tt a hideg3en. c)ra *egnzte az !r)t.
Q'nt'san kilen7et *utat'tt.
J'33ra egetlen &nsz!r! t+nt &el. /33an 3izt's v'lt# h'g ne* *'t'rral )n rte# 3r )! rzs v'lt
el)tszani a g'nd'lattal# h'g &elpattan *g# s elszguld vele az )szak3a.
5iutn a <arle els2v(tett *ellette# &elnzett a lelki seglsz'lglat ir'd)nak a3lakaira. 5ar
kihagta a pntek s a sz'*3at esti *+szak)t is. 5iutn 3ekltzik T'hr*enthez# vissza)n# s
*egint el*eg h'zz# h'g *egnzze# )!l van-e.
9sak ht... tnleg... &'gal*a sin7s# h'v &'g kltzni. Felttelezte# h'g ne* *essze ettl a
krnktl# de ki tud)a6 -ehet# h'g nag'n *esszire. /kr *g 9ald0elltl is tv'l. =stene*# *ilen )!
lesz I) letetkezdeni8 1s 3rh'v ker2l is# *eg tud)a tallni a *!d)t# h'g vissza)))n 5arhez# *g
akk'r is# ha 3uszra kell szllnia.
.l*ent *g kt k'7si s eg teheraut!.
?ag'n knn+ v'lt kiszllnia sznal*as let3l. 5'e tter*3en senkit ne* rdekelt# h'g
elzetes 3e)elents nlk2l kilpett# *ivel pin7rsegdet erre&el *inden 3'k'r3an tallni. /z pedig
*agt!l rtetdtt# h'g a hz3an se* &'g senkinek hin'zni. / 7(*)egzke is tel)esen 2res v'lt. >e
3art'k# se 7sald# akit &elh(vhatna.
=gazsg szerint# 7(*)egzke se* v'lt. 5ilen 3na ez is8
Fgignzett *agn# s arra g'nd'lt# sznal*asan nzhet ki. >p'rt7ip)e piszk's v'lt# a &ehr rsz
7supa sz2rke. / ruh)a tiszta v'lt ugan# de a &ar*er *r ktves# s az ing is# a leg)'33 inge# Ig
&estett# *int a*it *g a szeretetsz'lglat is visszautas(t'tt. Ka3t)a ne* v'lt# *ert a dzseki)t *Ilt
hten ell'ptk 5'e tter*3en# s sp!r'lnia kellett# ha I)at akart venni. /zt k(vnta# 3r7sak )'33an
nzne ki. Felt+nt eg &nsz!r! az Ittesten. / Trade ut7r!l &'rdult ki a sark'n# aztn a l*p)a
&el&el vilg(t'tt# *int a*ik'r a s'&r rtap's a gzra. ?e* )! )el. .zen a krnken# ha valaki
szguld'zik# vag a zsaruk vag vala*i annl is r'ssza33 ell *enek2l.
J'hn eg h'rpadt p'stalda *g 3I)t# s pr!3lt szrevtlennek t+nni. / &ekete -and R'ver az'n3an
p'nt eltte &kezett le. -estt(tett a3lak'k# elegns kr!*&elnik. "el2l J-Unit rap zen)e d23rgtt a
hangsz!r!k3!l# de 'lan hang'san# h'g *g a sz'*szd's hzt*3nl is lehetett hallani.Jphn &elkapta
a 3rnd)t# s r*2lten a hz &el indult^ b&g ha ssze&ut is a ki&akult ha)I &r&ival# az
el7sarn'k3an akk'r is 3izt'nsg'sa33 lesz# *int annak a dr'gd(lernek a kzel3en# aki a R'ver3en 2l.
>ietve szedte a l3t# de a zene hirtelen eln*ult.
Kszen vag# &ia*6
T'hr*ent hang)ra *eg&'rdult. / &r&i *egker2lve v k'7si ele)t# &el kzeledett. /z rnk3an
&lel*etesen &enegetnek t+nt hatal*as alak)a# 'lannak# aki ell *inden pesz+ e*3er *enek2lne.
Fia*6 Ksz vag6 =ndulhatunk6
/*ik'r az ut7ai l*pa al rt# J'hn a genge &n3en &elnzett az ar7ra. J!sg's g# *r el is
&ele)tette# *ilen r*iszten nz ki kat'nai &rizur)val s szig'rI llval8
-ehet# h'g *gse* v'lt )! tlet ez a kltzs# g'nd'lta. 5egh'z'tt eg dntst# *ert &lt vala*itl#
de ezzel 7sak *g nag'33 3a)3a s'd'rta *agt. /zt se* tudta# h'v viszi. 1s ha eg 'lan &iI# *int
3eszll eg 'lan aut!3a# *int az# knnen a &'l!3an tall)a *agt a v(zen le3egve. Fleg# ha a s'&r
Ig nz ki# ah'g ez a &r&i.
T'hr*ent# *intha 7sak *egrezte v'lna J'hn ha3'zst# httal nekit*aszk'd'tt a k'7sinak# s
kereszt3e tette a l3t a 3'k)nl.
?e* akar'*# h'g knszernek rezd# &ia*# de
azt el*'nd'*# h'g a &ele* &in'* va7s'rt &ztt# n
pedig hes vag'k. <a akarsz# gere el vele*# va7s'rzz
vel2nk# nzz kr2l a hzunk3an# s nzd *eg# *ile
nek vagunk8 / 7s'*ag'dat akr itt is haghat'd. .h
hez *it sz!lsz6
/ &r&i hang)a nug'dt v'lt s halk. 9seppet se* &e-
neget. Qersze l'gikus# h'g ne* a r'ssza33ik 'ldalt *utat)a# a*ik'r 3e akar 7s3(tani valakit a
k'7si)3a.
5egsz!lalt a *'3iltele&'n)a. "enIlt a 3rdzseki zse33e# elvette a ksz2lket# s &elnit'tta.
<all!6 >zia. ?e*# *g itt vag'k vele. >z)a halvn *'s'lra hIz!d'tt. S)ra tg'nd'l)uk a d'lg't.
=gen# *eg*'ndta* neki. /ha. Rend3en. 5eg*'nd'*. =gen# azt is. Wells(e... tud'*. ?zd# ne* akarta*
kihagni. ?e* tesze* t33. (gre*. ?e*... igen. Tnleg... /ha. >a)nl'*# drg*.
.z lehet a &elesge# g'nd'lta J'hn. 1s ppen leszidta vala*irt# pedig el&'gadta a szidst.
Rend3en van. >zeretlek. >zia. T'hr*ent ssze7sukta a tele&'nt# s visszatette a zse33e. /*ik'r
I)ra a &iIra nzett# ltsz'tt# h'g tiszteli a &elesgt# *ert ne* vg'tt gri*aszt# s ne* tett
se**i&le *a7s! *eg)egzst arra# *ilen 3'sszant!ak tudnak lenni nha a nk. Wellsie azt *'nd)a#
nag'n vr)a# h'g *egis*er)en tged. Re*li# h'g nlunk &'gsz lakni. ?'s... ht legen.
J'hn az sztneire hallgat'tt# a*elek azt sIgtk# h'g T'hr*ent 3izt'nsg't )elent# annak ellenre#
ah'g kinz. F'gta a 7s'*ag)t s kzele33 tette az aut!h'z.
.z *inden 7u77'd6
.lpirult# s 3!lint'tt.
?in7s *irt szgenkezned# &ia*8 *'ndta
T'hr*ent lg hang'n. <a vele* vag# nin7s.
5eg&'gta a 3rndt# s Ig e*elte &el# *intha ne* is lenne sIla# aztn laza *'zdulattal a hts!
2lsre l!d(t'tta.
5ikz3en t*ent a vezet 'ldalra# J'hnnak esz3e
b h'g el&ele)tette a 3i7ikli)t. 5eg2tgette a k'7si .*'t'rhztete)t# h'g &elh(v)a *agra
T'hr*ent &igel*t# &lbid a kz &el *utat'tt# s &ele*elte a *utat!u))t.
>z2ksged van *g eg kis idre6
J'hn 3!lint'tt# aztn &elszaladt a laks3a. 5agh'z vette a 3i7iklit# a kul7s't a k'nhaasztalra tette#
s *r indulni akart# de hirtelen *egllt# s kr2lnzett. 5'st# h'g val!sgg vlt a g'nd'lat# h'g itt
hag)a ezt a helet# *egltta# *ilen n'*'rIsg's 'dI3an lak'tt addig. 5gis# eg ideig az Gv v'lt#
s kevske pnz3l ne* &ut'tta )'33ra. <irtelen tlettl vezrelve# kinit'tta az egik k'p'tt
szekrna)t!t# s 3el2l a &alra &el(rta r nevt s az aznapi dtu*'t.
/ztn kivezette a 3i7iklit a &'l's!ra# 3e7sukta az a)t!t# s g'rsan lesietett az ut7ra.$@
B;. &e)ezet
5ar6 5ar# 3red)8 5egrkezett a n.
/ ln rezte# h'g valaki rz'gat)a a vllt. /*ik'r kinit'tta a sze*t Rhage-et ltta *aga eltt#
ah'g r3*ul. Fehr ruh3a ltztt t# h'sszI u))I &elst s 3 nadrg't viselt.
Fel2lt# s *egpr!3lta Gsszeszedni *agt.
Kaphatnk eg per7et6
<t persze.
"e*ent a &2rdsz'33a# *eg*'sta az ar7t# aztn 3elenzett a t2kr3e. / hideg v(z le7spgtt az
llr!l. / szerel*e arra ksz2lt# h'g eg *sik n3l ig'n. 1s neki vgig kell nznie.
5gse* ez v'lt a leg&ur7s33 a d'l'g3an. -egink33 azrt rezte *agt knel*etlen2l# *ert a*i3l
iv'tt# az ne* az vre v'lt.
?e* akart 3eleveszni e33e az el*leti rvn3e# ezrt ink33 )! ersen *egdrzslte az ar7t a
tr2lkzvel. 5r ne* v'lt id# h'g tvege a &ar*ert s a kardignt# a*i ppen ra)ta v'lt# 3r ne* is
akart v'lna *st viselni ehhez az alkal'*h'z.
/*ik'r ki)tt a &2rdsz'33!l# Rhage levette 7sukl!)r!l az !r)t.
/zt szeretnd# ha *egrizn* neked6 krdezte# *ert esz3e )ut'tt a *Iltk'ri alkal'*# a*ik'r a
&r&i r3(zta a R'leOt.
Rhage 'dalpett h'zz# s a tener3e tette a sIl's
!rt
d 9s!k'l) *eg8 ,8w45ar l3u))hegre e*elkedett# Rhage pedig leha)'lt h'zz. /)kuk 7sak eg
pillanatra tallk'z'tt.
5en)2nk8 5eg&'gta a ln kezt# s kivezette a
&'l's!ra. /*ik'r ltta# h'g 5ar zavartan nz r#
azt *'ndta. ?e* akar'*# h'g a hl!sz'3nk3an
legen. /z a hel 7sak a *ink.
.lvezette eg vendgsz'33a. Kinit'tta az a)t!t# s eg2tt 3elptek ra)ta.
# 5ar elszr r!zsaillat't rzett# 7sak ks33 pillant'tta *eg a nt a sar'k3an. "u)a testt vk'n#
&ehr ruha takarta el# lnkvrs ha)t &e)e tete)re 7savarta &el. / ruha *l dek'ltzsnak s a
&elt+ztt ha)nak ksznheten a naka &elt+nen ki v'lt e*elve.
/ n el*'s'l'd'tt s *egha)'lt# *a)d eg is*eretlen nelven sz!lalt *eg.
?e* *'ndta neki Rhage. /ng'lul. /ng'lul
3eszl)2nk8
Ter*szetesen# har7's. / nnek *agas hang)a
v'lt# s 'lan tiszta# *int eg nekes*adr neke. >ze
*e gnr+ halvnzld# s Rhage-re szegezdtt.
?ag *egtiszteltets sz*'*ra# h'g kisz'lglhatlak.
5ar d33enten *egrndult# s pr!3lta el&')tani *ag3an a ksztetst# h'g *egvd)e a
tula)d'nt. Kisz'lglni6
5i a neved# kivlaszt'tt6 krdezte Rhage.
-ala &elelte a n# s *egint *egha)'lt. /*ik'r kiegenesedett# tekintete vgigsikl'tt a &r&i
testn.
K itt 5ar *'ndta Rhage# s tlelte a vllt. K az n...
/ 3artn)e vag'k *'ndta 5ar lesen. Rhage a)ka *egrndult.
K az n pr'*.
Ter*szetesen# har7's. 5egint *egha)'lt# ezIt
tal 5ar &el. /*ik'r &ele*elte az ar7t# *elegen el*'
s'l'd'tt. Srn*# nag r**re sz'lgl# h'g nt
is kisz'lglhat'*.
Tnleg6 - g'nd'lta 5ar. /kk'r *it sz!lnl ahh'z# ha elhIznd innen a 7s'nt's &eneked# s
idek2ldenl *agad helett eg kt&'gI r'ndasg't p'ng'l3an6
<'l legen6 krdezte -ala.
Rhage elszr kr3epillant'tt a sz'33an# 7sak aztn nzett a len+gzen gnr+ 3alda7hin's
gra.
Ntt.
5ar elre)tette 7sal!d'ttsgt. K egltaln ne* azt vlaszt'tta v'lna.
-ala 'da*ent# ah'v utas(t'ttk# sele*&t'lszer+ ruh)a lgan li3egett *gtte. -e2lt a
szatnpaplanra# de a*ik'r &elhIzta a l3t is# h'g le&ek2d)n# Rhage *egrzta a &e)t.
?e*8 5arad) 2lve8
-ala a h'*l'kt rn7'lta# de ne* ellenkezett. /*ik'r a &r&i eg lpst tett &el# I)ra
el*'s'l'd'tt.
Jere ide8 sz!lt Rhage 5arnek# s *eghIzta a kezt#
?e*. .z *r elg kzel van.
/ &r&i *eg7s!k'lta# *a)d 'da*ent a nhz# s letrdelt el a &ldre. /*ik'r -ala elkezdte v'lna
kig'*3'lni a ruh)t# Rhage *egll(t'tta.
/ 7sukl!d3!l &'g'k inni. 1s kz3en ne* rhetsz
h'zz*.
/ n ar7ra d33enet 2lt ki# sze*e tgra n(lt. .z-
Ittal# a*ik'r leha)t'tta a &e)t# ne* az alkal*azk'ds ltsz'tt ra)ta# hane* a szgen.
J'nd'san tisztlk'dta* a kisz'lgls'dra. .llen
rizheted# ha akar'd.
5ar a sz)a el kapta a kezt. Felh3'r(t!nak tallta# h'g ez a n 7supn trgnak tekinti *agt#
a*it *s'k &elhasznlnak.
Rhage *egrzta a &e)t# s lthat!an t is knel*etlen2l rintette a vlasz.
>zeretnl esetleg valaki *st vlasztani kz2l2nk6 krdezte -ala lgan.
.gltaln ne* akar'* ezt *'r*'lta Rhage.
/kk'r *irt krted *eg a kivlaszt'ttakat# ha ne* akar'd ket hasznlni6
?e* g'nd'lta* v'lna# h'g ennire nehz lesz.
4 ?ehz6 -ala hang)a *le33re vlt'z'tt. .lnzst# de ne* rte*# *ilen *!d'n 'k'zta* neked
kelle*etlensget6
?e* errl van sz!# s ne* akartalak *egsrteni. 5ar... e*3er# s ne* ihat'k az vr3l.
Fagis akk'r 7sak a testi r*k3en 7satlak'zik h'zznk6 5egtiszteltets lesz sz*'*ra# ha a33an
a kedvre tehetek.
U igen... vagis ne*... ?e* azrt van itt# h'g... 5i hr*an ne* &'gunk... =stene*# 7sak ne* elpirult6
5ar azrt van itt# *ert valah'g inn'* kell# de t33 ne* leszek eg2tt senki *ssal. 1rted6 -
kr'*k'd'tt eget# s &elllt. ?e* &'g *enni. \g rze*# ne* )! (g.
-ala sze*e *egvillant.
/zt *'nd'd# *usz) inn'd# de 3elle ne*
tudsz. 1n itt vag'k. 1s &ela)nl'* neked a vre*et.
Gr*et 'k'zna neke*# ha *egadhatn*# a*ire sz2ksged van. 5irt rzed ht *agad knel*etlen2l6
Fag szeretnl *g vrni vele6 Frni addig# a*(g az hsg elhatal*as'dik ra)tad# s veszl3e s'dr'd
vele a
pr'dat6
Rhage 3eletIrt a ha)3a. 5eg&'g'tt eg tin7set# s
*eghIzta.
-ala kereszt3e tette a l3t. / *'zdulatt!l a ruha sztn(lt# s ltni engedte 7'*3)t. Jnr+
v'lt# ah'g 'tt 2lt az'n az elkel g'n. Fgtelen2l illend# *gis hihetetlen2l 3u)a.
Taln el&ele)tetted a hag'*nainkat# har7's6 Tud'*# h'g rgen v'lt *r# de ne* rte*# *irt
rzed *agad knel*etlen2l att!l# h'g itt vag'k6 .z az egik ktelessg2nk# s sz*'*ra nag
*egtiszteltets is eg3en. 5egrzta a &e)t. Fagis rge33en az v'lt. ?ek2nk# kivlaszt'ttaknak. 5a
*r a testvrisg ne* veszi ign3e a seg(tsg2nket# *r ne* kell2nk# ne* hasznlnak 3enn2nket.
/*ik'r *'st *gis h(vtl# nag'n *egr2lt2nk.
?ag'n sa)nl'*. Rhage 5arre nzett. Pe ne* vag'k r kpes...
5iatta agg!dsz# uge6 krdezte -ala halkan. /tt!l &lsz# *it &'g g'nd'lni# ha *eglt)a# h'g a
7sukl!*3a harapsz6
?in7s h'zzsz'kva a *i let*!dunkh'z. M
/ n kinI)t'tta a kezt.
Srn*# )))n# 2l)n ide *ell*# h'g *ikz3en
; iszik# rezhesse az n testt s az illatt# (g n is
rszt &'g 3enne venni8 5ert# ha a har7's *egtagad en
ge*# *ihez kezdenek akk'r6 /*ik'r 5ar ne* &e
lelt# s ne* is *'zdult# -ala t2rel*etlen2l intett neki.
"izt'san r)tt *r# h'g *sk2ln3en ne* &'g inni. .zt *eg kell tennie rte8

<t ez lenne az *'ndta T'hr*ent# a*ik'r lepark'lt a R'verrel eg *'dern# elegns hz eltt
Nlan krnkre rkeztek# a*it a &iI ne* is*ert. =tt a hzak tv'l v'ltak az ut7t!l s eg*st!l is.
J'hn s'k&el lt'tt &ekete vaskapukat# hatal*as pzsit't a kertek3en# s itt *r ne*7sak egszer+
)uhar- vag tlg&k lltak# hane* *s&a)tk is# a*eleknek a nevt ne* is tudta.
"ehunta a sze*t# s szerette v'lna# ha ne* 'lan inget visel# a*elrl hinzik eg g'*3. Taln# ha
*indig a hasa eltt tart)a a kezt# T'hr*ent &elesge ne* &'g)a szrevenni.
=stene*... *i van# ha gerekeik is vannak6 /kik kigIn'l)k...
Fannak gerekeitek6 *ut'gatta# *ieltt *egg'nd'lhatta v'lna *agt.
5it akarsz *'ndani# &ia*6
, J'hn a zse33l elk't'rt eg dara3 sszeha)t'gat'tt pap(rt# *eg eg g'l!st'llat# s &el(rt vala*it#
aztn *eg&'rd(t'tta a lap't.
T'hr*ent *eg*erevedett# s &elnzett a hzra. >zig'rI ar7a *eg&esz2lt# *intha &lne att!l# *it
tall 'da3ent.
-ehet# h'g lesz gerek2nk. /lig t33 *int eg
v *Ilva. Wel(sie terhes# 7sak tud'd# a nk nag'n ne
hz idszak't lnek t# a*ik'r gereket vrnak. 5eg
rzta a &e)t# a)ka eg v'nall prseldtt. <a *a)d
idse33 leszel# *eg &'g'd tanulni# h'g &l) a terhessgtl. /z assz'naink nag'n gakran 3elehalnak
a sz2ls3e. Kszintn sz!lva# ink33 vllaln*# h'g s'ha ne
legen gereke*# *inth'g e*iatt elvesz(tse* Wellsie-t. 5egkszr2lte a t'rkt# ?a# de *en)2nk
ink33 3e. .lszr *egva7s'rzunk# aztn kr3evezetlek a kzp'ntunk3an.
T'hr*ent *egn'*'tt eg g'*3't# *ire kin(lt a garzsa)t!. Kiszlltak a k'7si3!l. 5ikz3en J'hn a
hts! 2lsrl nag nehezen ki7ipelte a 3rnd)t# a &r&i kie*elte a t(zse3essges 3i7iklit a
7s'*agtart!3!l. "estltak a garzs3a# s T'hr*ent &elkap7s'lta a villant.
/ 3i7iklidet itt hag'* a &al *ellett# )!6
J'hn 3!lint'tt s kr2lnzett. / helisg3en llt *g eg F'lv' k'*3i s eg lenithat! tete)+# E@;$-
as vek3eli 9'rvette >ting Ra.
J'hn eltt'tta a sz)t a 7s'dlk'zst!l.
T'hr*ent halkan elnevette *agt.
?ug'dtan *en) 'da# s kszn) neki8
J'hn letette a &ldre a 3rndt# s szerel*es ra)'ngssal 'da*ent a sp'rtk'7sih'z. Fele*elte a
kezt# h'g *egsi*'gassa a &nes &* kar'sszrit# de hirtelen visszahIzta.
>i*'gasd 7sak *eg# ha akar'd8 >zereti# ha trdnek vele.
U# *ilen gnr+ v'lt az az aut!8 Fnes# *etl-kk# s a tete)e le v'lt engedve# ezrt ltsz'tt a
3else)e is. / &ehr 2lsek len+gzen &estettek# a k'r*nkerk 7sill'g'tt# a *+szer&al'n rengeteg
*r!ra kap'tt helet. J'hn 3izt's v'lt 3enne# h'g a*ik'r a *'t'r 3eindul# *enndrgsszer+ hang't
ad. Taln *g a &riss 'la)szag't is rezni lehet# ha rad)k a &+tst.
Rnzett T'hr*entre# s azt hitte# kiesik a sze*e. >zerette v'lna# ha tud 3eszlni# 7sak h'g
el*'ndhassa neki# *ennire 7s'dlat's aut!)a van.
=gen# ez eg igazi gngsze*# uge6 1n *aga*
I)(t'tta* &el. -assan el kell tenne* tlire# de *it sz!lnl# ha ezzel *ennnk t a kzp'nt3a *a este6
Ki7sit
h+vs van ugan# de *a)d &elvesz2nk vala*i *eleg ka3t't.
J'hn val!sggal rag'g'tt. /kk'r se* hervadt le a *'s'l az ar7r!l# a*ik'r a &r&i ers kar)a
tlelte vk'n# 7s'nt's vllt.
5en)2nk# eg2nk vala*it# &ia*8
T'hr*ent &elvette a 3rndt# s kinit'tta azt az a)t!t# a*el *ell a 3i7iklit let*aszt'tta.
/*ik'r 3elptek a hz3a# *egreztk a leveg3en ter)eng *eOik!i tel &in'*# &+szeres illatt.
J'hn 'rrnak tetszett# a*it rzett# a g'*ra visz'nt &el&'rdult. Jzus'*# ne* lesz kpes se**it
*egenni8 5i lesz# ha T'hr*ent &elesge *egharagszik r...6
.g len+gz szpsg+# vrs ha)I n )elent *eg eltt2k. -egal33 szzn'l7van 7enti *agas v'lt#
ar7a pedig 'lan szp# *int a &ehr p'r7eln. "# srga ruht viselt. / ha)a is egszen elkpeszt v'lt
-aza hull*'k3an '*l'tt al a &e)e tete)rl a derekig.
J'hn a hasa el e*elte a kar)t# h'g eltakar)a a hinz! g'*3't.
<'g van az n drga paran7s'l!*6 krdezte a n# s &ele*elte az ar7t# h'g &'gad)a T'hr*ent
2dvzl 7s!k)t.
J!l vag'k# leelan. Wellsie# 3e*utat'* J'hn 5atthe0-t. J'hn# ez itt az n &ele*.
\dvzllek# J'hn *'ndta Wellsie# s a kezt nI)t'tta &el. ?ag'n r2lk# h'g nlunk &'gsz
lakni.
J'hn *egrzta a kezt# aztn g'rsan visszatette a hasa el.
Jertek# &iIk8 / va7s'ra kszen ll.
/ k'nh3an *indenh'l 7seresznesz(n+ 3It'r v'lt# grnit *unka&el2let s &nes# &ekete k'nhai
3erendezsek. .g kis alk!v3an# a*elnek egik &aln a3lak is v'lt# kerek vas s 2veg asztal llt hr'*
sze*lre *egter(tve. 5inden vad'natI)nak t+nt.
Ti ketten 2l)etek le8 *'ndta Wellsie 1n
*a)d tlal'* a va7s'rt.
J'hn a *'s'gat! &el pillant'tt. Fehr p'r7eln3!l ksz2lt# s eg ke7ses# srgarz 7sap llt *agasan
&elette.
>zeretnl kezet *'sni6 krdezte a n. 5en)
nug'dtan8
/ *'s'gat! szln eg kis tart!3an v'lt a szappan. J'hn *inden2tt alap'san *eg*'sta a kezt# *g
a kr*e alatt is. /*ik'r vissza2lt az asztalh'z# Wellsie &elsz'lglta a va7s'rt. .g nag tl en7hiladt
s ouesa-dillt tett az asztalra# aztn *g vissza*ent a k'nh3a# h'g I)a33akat h'zz'n.
<t errl 3eszlte* *'ndta T'hr*ent# s )!l
*egpak'lta a tnr)t. Wellsie# ez &antasztikusan
nz ki.
J'hn &igelte a s'k telt# de se**it se* lt'tt# a*it kpes lett v'lna *egenni. 5a)d ink33 azt
*'nd)a# h'g *r evett...
Wellsie ekk'r letett el eg tlat. Rizs v'lt 3enne# vala*ilen vilg's sz(n+ sz!sszal. /z illata genge
v'lt# de &in'*.
.z *a)d seg(t a g'*r'd'n. Fan 3enne g*3r
is *'ndta. - / sz!sz pedig )! zs(r's# a*itl eg kis
sIlt is *agadra tudsz szedni. Pesszertnek pedig 3annpuding't ksz(tette*. Knnen *eg tud'd
e*szteni# s nag az energiatartal*a.
J'hn az telre 3*ult. / n tudta8 Q'nt'san tudta# *i az# a*it ne* tud *egenni# s *i az# a*it igen.
-tsa elh'*l's'd'tt. .lszr 7sak s+r+n pisl'g'tt# aztn *g annl is g'rsa33an.
Gsszeprselte a sz)t# s 'lan ersen sz'r(t'tta sz-sze a kezt az l3en# h'g az (z2letei
*egr'ppantak. ?e* &'g s(rva &akadni# *int eg gerek8 .nnire ne* alzhat)a *eg *agt8
Wellsie halkan *egsz!lalt.
T'hr6 5agunkra hagnl *inket eg per7re6
J'hn hall'tta# h'g eg szk htrat'l!dik# aztn
rezte# h'g eg ers kz nehezedik a vllra. 5iutn *egsz+nt ra)ta a teher# a sIl's lptek
kid23rgtek a k'nh3!l
5'st *r ne* kell tartan'd *agad# ki*ent.
J'hn 3ehunta a sze*t# vlla elreesett# s knnek
7s'r'gtak vgig az ar7n#
Wellsie 'dahIzta *ell a szkt# s lassI *'zdulat'kkal si*'gatni kezdte a htt.
J'hn vgtelen2l hls v'lt# h'g T'hr*ent rtallt. .z a hz# ah'l lakni &'g# szp v'lt s tiszta.
Wellsie g'nd'lt r# s 'lan telt &ztt neki# a*it a g'*ra 3e tud &'gadni.
1s *indketten hagtk# h'g *egrizze a 32szkesgt.
J'hn rezte# h'g a n *agh'z hIzza# aztn tleli# s a kar)a kzt ringat)a.
>zeretetre hes lelke *ag3a sz(vta ezt a s'k &igel*essget.
/*ik'r eg kis idvel ks33 &ele*elte a &e)t# Wellsie a kez3e n'*'tt eg szalvtt. 5egtrlte
vele az ar7t# kihIzta *agt# s rnzett.
/ n *'s'l'gva visz'n'zta a pillantst.
5'st *r )'336 J'hn 3!lint'tt
/kk'r 3eh(v'* T'hrt# rend3en6
J'hn is*t 3!lint'tt# s &elvette a villt. 5egk!st'lta a rizst# s &els!ha)t'tt. ?e* v'lt s'k (ze# de
*iutn lenelte# gr7sk helett azt rezte# h'g a g'*ra 7s'dlat's *!d'n *egnugszik. 5intha
p'nt arra lett v'lna tervezve# a*ire az e*sztrendszernek sz2ksge v'lt.
?e* 3(rt r)uk nzni# a*ik'r T'hr*ent s Wellsie vissza2lt az asztalh'z. 5egknne332lt# h'g
htkznapi d'lg'kr!l kezdtek eg*ssal 3eszlgetni. Tennival!kr!l. "art'kr!l. Tervekrl.
J'hn *egette az sszes rizst# aztn 'danzett a t+zhelre# nin7s-e *g 3elle. 5ieltt
*egkrdezhette v'lna# Wellsie elvitte a tlat# s teletltve visszatette el. <r'*sz'r szedett. /ztn
*g 3annpuding't is evett. /*ik'r letette a kanalat# rd33ent# h'g let3en elszr ette tele
*agt.
5l llegzetet vett# s htradlt a szken. "ehunta a sze*t# Ig hallgatta T'hr*ent *l
zengs+ hang)t s Wellsie kelle*es vlaszait.
Nlan# *int eg altat!dal# g'nd'lta. K2lnsen akk'r# a*ik'r 'lan nelven kezdtek el 3eszlgetni#
a*it ne* rtett.
J'hn6 *'ndta neki T'hr*ent.
5egpr!3lt &el2lni# de annira l*'s v'lt# h'g
7sak arra v'lt ere)e# h'g kinissa a sze*t.
5eg*utat'* a sz'3dat# s 'tt le&ek2dhetsz.
5a)d *sk'r *eg2nk t a kzp'nt3a# rend3en6 ?
hn nap *Ilva. <agunk neked eg kis idt# h'g
*egsz'k) nlunk.

J'hn 3!lint'tt# s arra g'nd'lt# ne* is lenne kpes *'st se**i *sra# 7sak eg )! nag't aludni.
/ tnr)t azrt *g 'davitte a *'s'gat!h'z# le3l(tette# s 3eletette a *'s'gat!gp3e. /*ik'r
vissza*ent az asztalh'z# h'g seg(tsen leszedni# Wellsie *egrzta a &e)t.
- ?e# hagd8 .zt *a)d n elintze*. Te 7sak *en)
T'hrral8
J'hn elvette a pap(rt s a t'llat. /*ik'r 3e&e)ezte az (rst# 'da&'rd(t'tta &el. Wellsie &elnevetett.
- =gazn nin7s *it8 1s igen# *a)d *eg*utat'*#
h'g kell elksz(teni.
J'hn 3!lint'tt# *a)d krdn &elv'nta a sze*ldkt.
Wellsie 'lan szlesen *'s'lg'tt# h'g kiltsz'ttak a &'gai. .ll kett nag'n h'sszI v'lt.
/ztn hirtelen ssze7sukta a sz)t# *intha sz3ekap'tt v'lna.
- 9sak nug'dtan *en) aludni# J'hn8 ?e agg!d)
se**i *iatt8 <'lnap 3ven lesz idd *egkrdezni
*indent.
J'hn T'hr*entre pillant'tt# akinek az ar7a nag'n tv'linak t+nt.
.kk'r d33ent r. R)tt# anlk2l# h'g 3rki is el*'ndta v'lna neki. /zt *indig is tudta# h'g *s#
de vgre *eg&e)tette# h'g *irt. .z a kt 7s'dlat's e*3er ha*ar'san el &'g)a *'ndani neki# h'g
ki7s'da.
/z l*aira g'nd'lt. / haraps'kra s a vrre.
1s 'lan rzse t*adt# h'g az l*ait ne* a kpzelet h(vta letre.
?e* l*'k v'ltak. <ane* az e*lkei.
BA. &e)ezet
5ar rnzett a kivlaszt'tt kinI)t'tt kezre# aztn Rhage-re pillant'tt. / &r&i ar7a k'*'r v'lt#
teste idegesen &esz2lt.
?e* seg(t neki6 krdezte -ala.
?ag llegzetet vett# s 'da*ent h'zz)uk# *a)d a n kinI)t'tt kez3e tette a tenert.
-ala lehIzta *aga *ell az gra# s &lszegen el*'s'l'd'tt. Tud'*# h'g ideges# de ne agg!d)'n#
ha*ar vge lesz. /ztn n el*egek# s itt *aradnak ketten. Ltlelhetik eg*st# enge* pedig
sz*+zhetnek a g'nd'lataik3!l.
<'g kpes elviselni# h'g (g... kihasznl)k6 krdezte 5ar.
.nge* ne* hasznlnak ki# 7sak *egad'* azt# a*ire eg har7'snak sz2ksge van. <'gan is
tagadhatn* *eg a testvrisg krst6 Kk vdel*eznek *inket# h'g 3izt'nsg3an lhess2nk. Kk
adnak neknk lenger*ekeket# h'g a hag'*naink &enn*aradhassanak... vag legal33is rgen (g
v'lt. /z ut!33i id3en a sz*unk le7skkent# *ert a testvrek ne* &'rdulnak h'zznk.
Ktsg3eesetten vgunk ger*ekekre# de trvn szerint 7sak a testvrisg tag)ait!l eshet2nk
teher3e. Rhage-re nzett. .zrt vlaszt'ttak ki enge* *a este. Kzeleg a ter*ken idszak'*# s
re*lt2k# h'g a har7's taln *egter*ken(t enge*.
?e* &'g'k neked hazudni - *'ndta Rhage.
Tud'*. .nnek ellenre is kisz'lgllak.
5ar 3ehunta a sze*t# s elkpzelte# *ilen lenne Rhage ger*eke. / hasra tette a kezt# s
*egpr!3lta trezni# *ilen az# a*ik'r *egn# s egre neheze33 sIlt kell 7ipelnie. <atrtalan
r*t )elentene neki# e33en tel)esen 3izt's v'lt# hiszen a g'nd'lat# h'g s'hase* lheti t#
elviselhetetlen2l &)t.
>z!val# har7's# *it teszel6 .l&'gad'd azt# *it &el
a)nl'k neked6 Fag vllal'd a k'7kzat't# h'g 3nta
ni &'g'd a pr'dat6
5ikz3en Rhage *g ha3'z'tt# 5ar rd33ent# nin7s *s esl2k# 7sak a*it itt lt *aga eltt.
5usz) v'lt *egtenni2k.
=gl8 paran7s'lta Rhage-nek. / &r&i rnzett.
5ar6
6s /zt szeretn*# ha innl e33l a n3l. 5'st8 -^ "izt's vag 3enne6
=gen.
.g pillanatig der*edt 7send lett a sz'33an. /ztn Rhage I)ra letrdelt a n el# s a*ik'r
'daha)'lt h'zz# -ala &elhIzta a ruh)a u))t# s a 7'*3)ra &ektette a kar)t. 9sukl!)a 3els 'ldaln
halvnkken ltsz'ttak az erek a &ehr 3r alatt.
Rhage 5ar kezrt nIlt# s kinit'tta a sz)t. >ze*&'ga *egnIlt. <r'*sz'r 'lan h'sszI lett#
*int *sk'r. .g halk szisszenssel leha)'lt# s a sz)t a n kar)ra sz'r(t'tta. -ala *egrndult# eg
rvid pillanat *Ilva az'n3an ellazult a teste.
Rhage ekz3en 5ar 7sukl!)t si*'gatta a h2velku))val. Keze *eleg v'lt a tener3en. 5ar ne*
lttap'nt'san# *i trtnik# de a &e)e apr! *'zdulatai3!l arra kvetkeztetett# h'g sz(v)a a vrt.
/*ik'r a &r&i *egsz'r(t'tta a kezt# gengn visz'n'zta. /z egsz tIlsg'san idegen v'lt sz*ra# s
3e kellett ltnia# a helzet val!3an *egd33enten inti*.
>i*'gassa *eg8 sIgta neki -aia. /33a akar
)a hagni# de *g tIl k'rn van. 5g ne* iv'tt eleget.
5ar tt'vn kinI)t'tta a sza3ad kezt# s *egsi*'gatta Rhage &e)t.
?in7s se**i 3a)# )!l vag'k.
/*ik'r Rhage vissza akart hIz!dni# *intha *egrezte v'lna# h'g hazudik# 5ar arra g'nd'lt# a &r&i
*i *indenen *ent kereszt2l rte# *i *indent v'lt ha)land! vllalni.
>i*'gat! keze len'*ta a &e)t# s 'tt tart'tta# ne* engedte# h'g a33ahag)a.
5arad) *g8 Tnleg *inden rend3en van.
/*ik'r *egsz'r(t'tta a kezt# Rhage vlla ellazult#
s kzele33 hIz!d'tt h'zz. .gsz testvel &el *'zdult# 5ar pedig sztnit'tta a l3t# h'g Rhage
3ehelezkedhessen kz. 5ellkast a 7'*3)ra t*aszt'tta. <atal*as hta *ellett a ln szinte
eltrp2lt.
5ar 3eletIrt szke ha)3a# s a dIs tin7sek tszivr'gtak u))ai kzt.
.gszeri3en az egsz *r ne* is t+nt 'lan idegennek. 5g *indig rezte# ah'g -ala vrt issza#
de testnek rintse is*ers v'lt# s a33!l# ah'g a 7sukl!)t si*'gatta# tudta# h'g kz3en rg'nd'l.
/ nre pillant'tt# aki Rhage-et nzte# s ltta# h'g az ar7a kz*3s.
.sz3e )ut'tt# *it *'nd'tt neki Rhage az ivsr!l. <a *egharapn t# az'nnal rezn a gnrt.
Rhage s a kivlaszt'tt kztt az'n3an lthat!an se**i ne*
trtnt. 5indkett)2k teste nug'dt s *'zdulatlan *aradt. Jnrnek n'*a se* ltsz'tt.
Kis id *Ilva -ala &elnzett s el*'s'l'd'tt.
- ?ag'n )!l halad. 5g eg-kt per7 s ksz.
/ztn vge lett. Rhage &ele*elte a &e)t# s 5arhez
si*ult. /z l3e ha)'lt# kar)t pedig a dereka kr &'nta. / &e)t a l3ra ha)t'tta# s 3r a ln ne*
ltta az ar7t# annit rzett# h'g iz*ai ellazultak# lgzse *l lett s egenletes.
, / kivlaszt'tt 7sukl!)ra pillant'tt. Kt apr! szIrs n'*a ltsz'tt ra)ta# kr2ltt2k eg kis pir's
&'lt# s eg apr! vr7s(k.
b>z2ksge lesz n*i idre# h'g sszeszed)e *agt e^ *'ndta a n# s lenalta a se3et a 7sukl!)n#
*a)d leha)t'tta a ruha u))t# s &elllt.
5ar Rhage htt si*'gatta# *ikz3en t &igelte.
- Kszn*.
#,- b =gazn nin7s *it.
- .l)n *a)d I)ra# ha sz2ksg2nk lesz *agra6
- >zeretnnek *sk'r is6 .nge*6 Ki&e)ezetten enge*6
5ar pr!3lt ne* tud'*st venni arr!l# -*ennire &elvillan'zta a nt a g'nd'lat.
- =gen. /zt hisze*# igen.
-ala ar7a &elrag'g'tt# sze*e 3'ld'gan 7sill'g'tt.
- Srn*# *egtisztelnek8 - 5egha)'lt. - / har7's
tud)a# h'gan sz!l)'n# ha kellek. <(v)anak 3r*ik'r8
>zinte rep2lt# a*ik'r elhagta a sz'3t.
5iutn 3e7suk!d'tt az a)t!# 5ar leha)'lt s *eg7s!k'lta kedvese vllt. Rhage &elriadt# s eg
ki7sit &ele*elte a &e)t. 5egtrlte a sz)t a tenervel# *ert ne* akarta# h'g 5ar *eglssa ra)ta
a vrt./*ik'r re*elte a tekintett# sze*h)a &lig v'lt 7sak nitva# lnk kk sze*e pedig kdsen
7sill'g'tt.
>zia ksznttte 5ar# s htrasi*(t'tta a ha)t.
Rhage ar7n &elrag'g'tt az a k2lnleges *'s'l#
a*itl Ig nzett ki# *int eg angal.
>zia.
5ar *egrintette az als! a)kt a h2velku))val. Y 5ilen (ze v'lt6 /*ik'r a &r&i ne* &elelt#
h'zztette. Krlek# lg szinte8
J! v'lt# de )'33an r2lte* v'lna# ha te vag az.
Fgig rd g'nd'lta* kz3en. /zt kpzelte*# h'g 3e
lled isz'*.
5ar elreha)'lt# s *egnalta a &r&i a)kt. /*ik'r Rhage *eglepetten *eredt r# nelvt 3edugta
a sz)3a# s *eg(zlelte az 'tt *aradt vrt# *int eg des vrs3'rt
Fin'* *'r*'lta az a)k3a. /)nl'* is#
h'g r* g'nd'l)# a*ik'r ezt 7sinl'd8
Rhage kt kezvel t&'gta a nakt# h2velku))a p'nt az 2terre esett.
5indig8
>z)a *egtallta a lnt# 5ar pedig tlelte szles vllt# s *agh'z lelte. /*ik'r Rhage
&elhIzta a pul!vert# *agas3a e*elte a kezt# h'g tvehesse a nakn. 5iutn leker2lt r!la a
ruhadara3# htradlt az gra. Rhage lassan levette r!la a nadrg't# *a)d a 3ugi)t is# aztn *aga is
levetkztt.
Fel ha)'lt# s egik kar)t a hta al 7sIsztatva &el)e33 t'lta az g'n. 9'*3)t a ln l3a kz
7sIsztatta# aztn testvel a *atra7ra szegezte a testt. Ke*n vessz)e a has3a n'*!d'tt. 5ar
*egsi*'gatta# aztn *agt# *a)d *egint t.
Rhage szenvedlesen *eg7s!k'lta# * a*ik'r 3ele-
hat'lt# gengd v'lt. Uvat'san szt&esz(tette a 3e)rat't# s.vg2l lassan ssze&'rrt a test2k. Fastag
v'lt s ke*n# a*ik'r pedig *eg*'zdult# lassI# *lre hat'l! lksei 7s'dlat's rzst sza3ad(t'ttak
&el. /z a &in'*# &+szeres illat is*t kipr'lg'tt a 3r3l# s titatta a ln testt.
>'ha se* lesz senki *s sutt'gta a nak3a. >'ha ne* &'g'k *st szeretni# 7sak tged8
5ar sszekul7s'lta a htn a l3t# s *len *ag3a vezette# azt re*lve# rkre vele *arad.
J'hn kvette T'hr*entet vgig a hz'n. ?ag'n s'k sz'3)uk v'lt# a 3It'r'k s a 3erendezsi trgak
pedig *indenh'l szpek s rgiek v'ltak. .g pillanatra *egllt az egik &est*n eltt# a*el hegi
t)at 3rz'lt. /z aran'z'tt keretre ers(tett# kis srgarz t3l7skra az v'lt r(rva, Frederi7
9hur7h. J'hnnak &'gal*a se* v'lt arr!l# ki lehetett a &i7k!# de azt elis*erte *ag3an# h'g tk'z'ttul
)!l rtett# ahh'z# a*it 7sinlt
/ &'l's! vgn T'hr*ent kinit'tta az egik sz'3a a)ta)t# s &elkap7s'lta a villant.
5r ideh'zta* a 3rnddet.
/ &iI 3elpett. / &al s a *ennezet sttkkre v'lt &estve# a sz'3a egik &alnl pedig eg hatal*as
g llt# vk'n &e)t*lval s s'k kvr prnval. F'lt 3enne *g (r!asztal s eg &i!k's szekrn is.
/ teraszra elt'lhat! 2vega)t! vezetett.
.z pedig itt a &2rdsz'3a *'ndta T'hr*ent#
s &elkap7s'lt eg I)a33 l*pt.
J'hn 3edugta a &e)t az a)t!n# s sttkk *rvn &2rdsz'3t pillant'tt *eg. / zuhanz!
2vegezett v'lt# s atag... ng 7sap't lt'tt a &al'n a v(znek.
<a vala*ire sz2ksged van# Wells(e itt lesz# n pedig Ig ha)nali ng kr2l )vk vissza. 5iutn
*eg)tte*# *inden ))el le*eg2nk a &ldszintre. <a napkz3en lenne rnk sz2ksged# n'*d *eg a
tele&'n'n a ketts keresztet s az eges g'*3't. Gr**el llunk a rendelkezsedre 3r*ik'r. Ja# s
van kt h+sges2nk# *s sz!val sz'lgnk# >al s Reg(n# akik seg(tenek# ha kell. 5indketten tud)k#
h'g *'stant!l itt laksz vel2nk. Kr2l3el2l t !rak'r kezdenek. <a el akarsz *enni valah'v# sz!l)
nekik# *a)d elvisznek8
J'hn 'dalpett az gh'z# s *egsi*'gatta az egik prna huzatt. Nlan puha v'lt# h'g szinte alig
rezte az anagt.
J!l &'g'd *agad nlunk rezni. -ehet# h'g kell
eg kis id# a*(g *egsz'k'd# de )!l &'g'd *agad rez
ni.
/ &iI kr2lnzett a sz'33an# aztn sszeszedte *inden 3t'rsgt# s 'da*ent T'hr*enthez.
Kitt'tta a sz)t# *a)d a &r&ire *utat'tt.
"izt's vag 3enne# h'g *'st akar'd6 krdezte
T'hr*ent halkan.
/*ik'r J'hn 3!lint'tt# lassan kinit'tta a sz)t. 1s elt+nt h'sszI sze*&'ga. U... at*. U... J'hn
nag't nelt# s az u))t a sa)t sz)3a tette.
=gen# neked is lesz *a)d. ?hn v *Ilva. -
T'hr*ent 'da*ent az gh'z# le2lt# s a trdre t
*aszt'tta a knkt. Sg husz'nt ves k'runk3an
es2nk t az tvlt'zs'n. /kk'r *a)d inn'd kell# h'g
let3en *arad). ?e* te)rl 3eszlek# &ia*.
J'hn krdn &elv'nta a sze*ldkt# s arra g'nd'lt# ki3l &'g inni.
5a)d tallunk neked eg nt# aki tseg(t a &'la*at'n# s el*'nd'*# *ire sz*(thatsz. ?e*
lesz &kls*enet# de *iutn tIlestl ra)ta# ers leszel# s Ig
&'g'd g'nd'lni# h'g *egrte.
J'hn sze*e &elvillant# a*ik'r vgignzett a &r&in. <(rtelen sztter)esztette a kezt v(zszintesen#
*a)d &2gglegesen# aztn sa)t *agra *utat'tt.
=gen# te is akk'ra leszel# *int n.
J'hn a)kaival eg sz!t &'r*lt, hatal*as.
<t igen. .zrt ne* lesz knn+ az tvlt'zs. /
tested nhn !ra alatt rendk(v2l nag talakuls'n
*eg vg3e# a*i utn I)ra kell tanuln'd nhn d'l
g't# *int pldul# h'g kell )rni s *'zgatni a vgtag
)aidat Fgignzett *agn. /z ilen *ret+ testet
eleinte nehz uralni.
J'hn elg'nd'lk'dva *egdrzslte a *ellkast# 'tt ah'l a kr alakI heg v'lt. / &r&i ne* tvesztette
sze* ell a *'zdulat't.
Kszinte leszek h'zzd# &ia*. >'k *indent ne*
tudunk *g r!lad. .lszr is# ne* lehet *eg*'ndani#
*enni van 3enned a vr2nk3l. 1s azt se* tud)uk#
*ilen gr!l szr*az'l. /*i a heget illeti# ne* tud'*
*eg*agarzni. /zt *'nd'd# sz2letsed !ta *egvan#
a*it ne* is v'n'k ktsg3e# de ezt a )elet kap)uk# ne*
Ig sz2let2nk# h'g ra)tunk van.
J'hn elvette a pap(rt s a t'llat. 5indenkinek van6
?e*. 9sak neke* s a testvrei*nek. .zrt h'z'tt "ella ide h'zznk.
Kik vagt'k ti6 (rta.
/ Fekete Tr Testvrisg. <ar7's'k vagunk# &ia*. /zrt har7'lunk# h'g let3en tartsuk a
&a)unkat#
s tged is erre &'gunk kikpezni. /z 'sztl'd3!l a &iIk kat'nk lesznek# te visz'nt azzal a )ellel a
*ellkas'd'n# taln a testvrisg tag)a. ?e* tud'*. 5egdrzslte a tark!)t. <a*ar'san elviszlek#
h'g 3e*utassalak Wrathnak. itt a &nk# a kirlunk. >zeretn*# ha az 'rv'sunk# <avers is
*egvizsglna. Taln *eg tud)a llap(tani a szr*azs'dat ?in7s ellene ki&'gs'd6
J'hn *egrzta a &e)t.
Gr2lk# h'g rd talltunk# J'hn. <a ne* (g
lenne# *eghalnl# *ert ne* lenne *elletted senki#
h'g *egad)a neked# a*ire sz2ksged van.
J'hn 'da*ent az gh'z# s le2lt T'hr*ent *ell.
>zeretnl vala*it krdezni6
J'hn 3!lint'tt# de ne* tudta 7sap'ng! g'nd'latait rtel*es *'ndatt ssze&+zni.
>zerinte*# g'nd'lk'zz *g ra)ta eg ki7sit *a
este# aztn h'lnap *a)d 3eszl2nk.
J'hn halvnan rzkelte# h'g a &e)e 3!lint'tt vlaszul. T'hr*ent &elllt# s az a)t!h'z *ent.
J'hn sz(v3e hirtelen pnik kltztt. / g'nd'lat# h'g eged2l *arad# hallra r*isztette. 5g
akk'r is# ha szp hz3an# kedves e*3erekkel# s 3izt'nsg3an van. Nlan... ki7sinek rezte *agt.
/ &ldre les2ttt tekintete *egpillant'tta T'hr*ent 7siz*)nak 'rrt.
<# &ia*# *i lenne# ha *g eg ki7sit itt *arad
nk veled6 ?e* 3n'd6 ?zhet)2k a tvt is.
Kszn*# *ut'gatta J'hn g'nd'lk'ds nlk2l. .g ki7sit &ur7sn rze* *aga*.
.z g'nd'l'*# az igent )elenti. Fel2lt az gra#
*agh'z ragadta a tvirn(t!t# *a)d 3ekap7s'lta a tvt.
e Fish'us# az egik testvre*# 7sinlta ennek a hznak az elektr'*'s *unkit. /zt hisze* legal33
htszz 7sat'rna van ezen a tvn. 5it szeretnl nzni6
J'hn *egv'nta a vllt# s &el2lt az g vg3e# *a)d nekidlt a t*lnak.
T'hr*ent eg*s utn vlt'gatta az ad!kat# a*(g az egiken *eg ne* ltta a Ter*int'r 2-t. 6dv^-
>zereted6
-#, / &iI &2ttentett eget a &'ga kzt s 3!lint'tt. .. J!# *ert n is. .z eg igazi klasszikus# -inda
<a*ilt'n pedig nag'n dgs 3enne.
B%. &e)ezet
fvhage s'kig aludt# s a*ik'r &el3redt# ne* r2lt annak# a*it tapasztalt. S)ra visszatrt test3e a
nugtalansg s a szrn+ zIgs. /z rz haladka le)rt# a vadllat is*t 3enne v'lt
Kinit'tta a sze*t# s *egpillant'tta 5ar ha)t a prnn. ?aka v'nalt. 5eztelen htt.
Fere)tk lepte el a testt# &r&iassga eg sze*pillants alatt *erev lett.
.sz3e )ut'tt# h'g talltak eg*sra# *iutn iv'tt. /ztn akk'r is# a*ik'r vissza*entek a
sz'3)uk3a. / nap s'rn *g ktszer k(vnta *eg# s a vgn *r lelkiis*eret-&urdalsa v'lt# a*irt
'lan s'ksz'r szeretkezett vele. / ln az'n3an *inden alkal'**al r*'s'lg'tt# kszsgesen *ag3a
&'gadta# pedig 3izt'san ki*er2lt a nag ign3evteltl# s taln *r &)t is neki eg ki7sit.
5'st is *egk(vnta# de ez a vg valah'g *s v'lt# *int a*it tegnap rzett. .z az hsg *'st vad
v'lt# *intha h!nap'k !ta ne* kapta v'lna *eg# a*it szeretett v'lna. Qr!3lt har7'lni ellene# keze
kl3e sz'rult# u))a 3izsergett# 3re *eg&esz2lt. Tel)esen ki&'rdult n*ag3!l# rezte# h'g a
re*egs a 7s'nt)ig hat'l.
Felkelt az g3!l# s 3e*ent a &2rdsz'33a# h'g lezuhan'zz'n. /*ik'r vissza)tt# ki7sit )'33an
tud'tt
*agn uralk'dni# de ekk'r szrevette# h'g 5ar lerIgta *agr!l a takar!t. Jnr+ v'lt# ah'g 'tt
&ek2dt has'n *eztelen2l# kerek &eneke 'lan 7s3(t!an h(v'gatta# h'g *a)dne* elvesztette *aradk
nural*t is. , -p- <'zzak neked vala*it a k'nh3!l6 krdezte rekedt hang'n.
/lsz'* &elelte a ln l*'san# s hanatt &'rdult. R!zsasz(n *ell3i*3!)a *egke*nedett#
a*ik'r
a h+vs leveg *egrintette.
1des istene*8.#. Fr)unk 7sak# vala*i ne* sti**elt. / ln ar7a 'lan pir's v'lt# *intha ki&I)ta v'lna
a szl# l3a pedig nugtalanul *'7'rg'tt.
Rhage 'da*ent h'zz# s *egtapint'tta a h'*l'kt. F'rr! v'lt s szraz.
5ar# szerinte* lzas vag.
?e* vszes# el&'rdult *r *sk'r is.
Rhage agg'dal*3an *eg&eledkezett arr!l# h'g az el33 *g k(vnta.
<'zzak eg aszpirint6
?e*# 7sak aludn'* kell# s *a)d el*Ilik.
/kar'd# h'g itt *arad)ak *elletted6
/ ln kinit'tta a sze*t. Rhage g+llte kds tekintett.
?ug'd) *eg8 T33szr is trtnt *r ilen.
Kszintn *'nd'*# h'g )!l vag'k. 9sak ki kell aludn'* *aga*.
Rhage *g eg )! ideig vele *aradt# aztn &elvett eg *eleg(tals!t s eg p!l!t. 5ieltt ki*ent a
sz'33!l# visszanzett r. 5g ezt a kis lzat is alig 3(rta elviselni. 5i a &ent &'g 7sinlni# ha
sIl'sa33ra &'rdul az llap'ta6
<avers. / d'kt'r *g ne* )elentkezett# pedig *r
elg ide)e v'lt# h'g utnanzzen 5ar leleteinek. .lvette a tele&'n)t# s ki*ent a &'l's!ra.
/ 3eszlgets ne* tart'tt s'kig# *ert <avers se**it ne* tud'tt tenni rte. 5ivel a v*p(r'k ne*
kaphattk *eg a rk't# se* # se* a k'llgi ne* v'ltak t)k'z'ttak e33en a 3etegsg3en.
Rhage *r pp letette v'lna# a*ik'r a d'kt'r azt *'ndta.
"'7sss *eg# ura*# ne* akar'k t'lak'd! lenni#
de tud'd# h'g... Ig rte*... tiszt3an vag vele#
*ennire elrehalad'tt nla a rk6
/zt tud'*# h'g nag'n s'k kezelst kap'tt.
=gen# s a*ellett rendk(v2l erst. <a a leuk*ia visszatrt# ne* s'k lehetsge *arad...
Kszn*# h'g utna nztl a leleteinek# nagra rtkele* a seg(tsgedet. 5intha sz2ksge lenne
r# h'g hall)a# *ennire sIl's az llap'ta.
Fr)... Krlek# h(dd el# h'g szeretnk seg(teni8 "r a ke*'terpival ne* tud'k *it kezdeni# a
legt33 &)dal'*7sillap(t! g!gszernek visz'nt# a*it k'r33an szedett# *egvan nek2nk is az
sszettele. /n-nit tehetek# h'g *egknn(teni a *indennap)ait# vigz'k r# *ikz3en az e*3eri
k!rhz3an *egkap)a a sz2ksges kezelseit. 9sak h(v)8
Rend3en# *eg(gre*. 1s... kszn*# <avers.
5iutn letette a tele&'nt# 3e*ent Wrath d'lg'z!sz'3)3a# de *ivel ne* tallt 'tt senkit# lestlt a
&ldszintre. -ehet# h'g Wrath s "eth a k'nh3an vannak# s esznek vala*it.
/ se**i3l hirtelen eg hatal*as# 3rruhs# h'sszI ha)I alak )elent *eg eltte. Wrath *a
ez2stsz(n+# &e)re si*ul! napsze*2veget viselt.
-##66.nge* keresel6 krdezte.
>zia. =gen. 5ar 3ekltztt h'zz*. Fgleg.
4#, .-^-M <all'tta*. Fritz *'ndta# h'g h'zta *agval a h'l*i)t is.
=gen. Figel)# *it sz!lnl ahh'z# ha *a este rendeznk eg 3ulit6 >zeretn*# ha 5ar tallk'zhatna
a 3artn)vel# "ellval# s g'nd'lta* a testvreknek se* rt# ha nha 7ivilizlt trsasg3an vannak.
Tud'd# kiltznnk# *eg *inden. .setleg *g Wellsie is el)hetne. 5arnek itt vag'k ugan n# de
nha sz2ksge van r# h'g e*3erek kztt legen. ?e* szeretn*# ha kirekesztettnek rezn *agt.
.z re*ek tlet# <'ll0''d. "eth szeretne *a este 3e*enni a vr's3a# de...
?e*# ne vlt'ztasd *eg a tervedet8 .z ne* hivatal's ssze)vetel.
Tud'd# a &ele* *r alig vr)a# h'g kettes3en leg2nk eg ki7sit. >zereti# ha 7sak *i ketten vagunk#
s 7sak r &igelek. 1s n is nag'n szerete*# ha ne* kell *ssal &'glalk'zn'*# rtesz uge6
Rhage el*'s'l'd'tt# a*ik'r *egrezte a Wrath test3l sugrz! vgat.
-r <t persze.
.g ideig egik2k se* sz!lalt *eg# aztn a kirl *egkrdezte.
Testvre*# van *g vala*i *s is6
=gen. 5ar ha*ar'san nag'n 3eteg lesz. Ki*egek a testvrekkel )szaknknt# a*(g tud'k# de ha a
d'lg'k sIl'sa33ra &'rdulnak...
.z ter*szetes. Tedd# a*it tenned kell8
Kszn*.
Wrath *egrzta a &e)t.
Tud'd# Rhage# te igazn )! e*3er vag. K'*'lan *'nd'*.
?a )a# de ezt ink33 ne ter)eszd8 Fenn kell tartan'* a r!la* kialakult nz segg&e)R i*idzset
T'hrr!l el tud'* kpzelni# h'g ilet *egtenne#
Qhurrl *indenkppen. Taln *g F-rl is.
Rhage a h'*l'kt rn7'lta.
Sg 3eszlsz# *intha ld'zat lenne# h'g ezt tesze*. /z g szerel*re# hiszen szerete*8
=gen# p'nt'san ez 3enne az ld'zat. /nnak ellenre szereted# h'g tud'd# ha*ar'san az Lrnk3a
*eg.
5ar ne* *eg seh'v8 &elelte Rhage sszesz'r(t'tt sz))al. 5eg &'g g!gulni. ?e* lesz knn+
az It# de *eg &'g g!gulni8
"'7sss *eg8 Wrath *egha)t'tta a &e)t. <t persze# h'g *eg &'g.
Rhage zavartan les2ttte a sze*t. ?e* tud'tt *it kezdeni a 3'7snatkrssel# *ert 7sak a33an
v'lt gak'rlata# h'g a)nl)a *snak. .g3knt is# a*ik'r arra g'nd'lt# h'g 5ar *eghalhat# Ig
rezte# *intha vala*i kisz(vn 3elle az letet.
5g tallk'zunk# kirl'* *'ndta 3I7sIz!ul#
s indulni ksz2lt# *ieltt p'rig alzta v'lna *agt azzal# h'g elrzken2l.
/*ik'r &elpillant'tt# let3en elszr nzett Wrath sze*3e. / kirl s'ha ne* vette le a
napsze*2vegt. >'ha.
Rhage leveghz se* )ut'tt# a*ik'r 3elenzett a szivrvnsz(nek3en )tsz!# ez2stsen zld
sze*3e# a*i r szegezdtt. Qupill)a szinte ne* is v'lt# 7sak kt# g'*3'st+&e) nagsgI &ekete p'nt.
5egd33ent *elegsg t2krzdtt vak tekintet3en.
## "2szke vag'k arra# h'g a testvre*nek nevezhetlek *'ndta Wrath# s ers kar)val *agh'z
lelte. Rhage *eg&esz2lt# aztn hagta# h'g a teste 'dasi*ul)'n a kirl iz*'s *ellkash'z.
Wrath6
-b =gen6
5'ndani akart vala*it# de ne* )tt ki hang a t'rkn.
Wrath trte *eg a 7sendet.
5indannian *elletted llunk# ezrt 7sak krned
kell a seg(tsg2nket# ha sz2ksged lesz r. 1s ha el)n
az id# h'g 5ar az Lrnk3a tr)en# Ig &'g)uk elte*etni# ah'g eg har7's igazi &il)t *egilleti.
Rhage sszesz'r(t'tta a sze*t.
Kszn*... kirl'*.
5ar *eg*'sta# aztn *egszr(t'tta a ha)t a &2rdsz'33an. /*ik'r 3e&e)ezte# *egnzte *agt a
t2kr3en# s vgigsi*(t'tt a 3arna tin7seken. >el*es rzs v'lt# s e33en a &n3en Ig t+nt# *intha
eg kis aran s vrs rnalat is lenne 3enne.
?e* v'lt ha)land! arra g'nd'lni# h'g I)ra k'pasz lesz. 5g a g'nd'lat't is sz*+zte a &e)3l. .lg
lesz ezen akk'r keseregnie# a*ik'r *egtrtnik.
5a is 'lan gnr+ vag# *int tegnap
*'ndta Rhage# a*ik'r kilpett a zuhan al!l. 5iutn
*gtr2lkztt# 'da*ent *g# s d'3'tt eg 7s!k't a
t2krkpnek.
5ar el*'s'l'd'tt.
Kszn*# h'g *egh(vtad "ellt s J'hnt. "ella nag'n )! 3artn*# J'hnrt pedig *r agg!dta*.
?e* szeretn*# ha elszakadnl a 3artaidt!l#
7sak *ert itt laksz vele*. /*ellett# a testvrisgnek is sz2ksge van nha-nha arra# h'g 7ivilizltan
viselked)en. J!t tesz *indanniunknak.
T'hr*ent s Wellsie nag'n rendesek# h'g 3e&'gadtk a &iIt.
/*ik'r Rhage ki*ent a &2rdsz'33!l# a htra tet'vlt srkn visszanzett a lnra. / hats# a*it
kivlt'tt 3enne# k2lns v'lt# de ne* ki&e)ezetten kelle*etlen. Nlas*i# *int a*ik'r a hzrz kuta
rnz a gazd)ra# s kz3en arra vgik# h'g kneztesse.
5ar az gh'z stlt# s le2lt a szlre.
>a)nl'*# h'g *iatta* ne* tudtl *a reggel
aludni. /*ik'r r* tr a lz# s'kat &'rg'l!d'*.
Rhage kilpett a gardr!3sz'33!l# s &elhIzta 7ipzrt &ekete nadrg)n.
.gltaln ne* zavartl. Pe ne* lehetne vala*it tenni ellene6
?e* igazn. Pe ha nag'n zavar# t*ehetek eg *sik sz'33a. /*ik'r *egltta a &r&i
ar7ki&e)ezst# &elnevetett J!# ne* *egek seh'v.
<aversrl )ut esze*3e# re*lte* h'g van vala*i# a*it tehet2nk# h'g seg(ts2nk neked.
>e**i 3a)# ne agg!d)8 1rtkele*# h'g seg(teni pr!3lsz.
5ik'r tallk'z'l legkzele33 az 'nk'l!gus'ddal6
<a*ar'san# de ne 3eszl)2nk errl t33et# )!6 5a 7sak az lettel akar'k &'glalk'zni. J!l rze*
*aga*# s egetlen per7et se* akar'k elvesztegetni.
Rhage sz)a sarka *'s'lra gr32lt# sze*3en 7s'dlat s tisztelet t2krzdtt.
1s n *g ki akarta* rekeszteni az lete*3l8 g'nd'lta 5ar. 5i7s'da idi!ta v'lta*8
&,4,i Fissza*'s'lg'tt r# s *r elre vrta az est vgt# a*ik'r kettes3en *aradhatnak. / stt3en.
5eztelen2l. # /*ik'r Rhage 3e*ent a gardr!3sz'33a# utna*ent^ *ert arra g'nd'lt# van *g eg kis
id a parti kezdetig# taln kaphatna eg kis (zel(tt az esti & &'gs3!l. 5ikz3en a &r&i a vll&ra
akaszt'tt# eg*s *ellett s'rak'z! ingeket nzte# 5ar *egrintette a htt# p'nt 'tt# ah'l a vadllat
vlla v'lt. Rhage *egrndult# s 'ldalra lpett.
F)t6 krdezte.
/ &r&i ne* &elelt# 7sak arr33 *ent nhn lpst. 5ar kvette# visz'nt *indig kitrt az It)3!l.
(g tettek *eg nhn krt a kis helisg3en.
.Rhage...
>ietn2nk kell# k2ln3en elks2nk. <ang)a rekedt v'lt# *elliz*a rngat!z'tt.
5i van a htaddal6
-evette az egik inget a vll&r!l# 3ele3I)t s g'rsan
3eg'*3'lta.
>e**i.
Kedveskedve *eg7s(pte a ln ar7t# s g'rsan el's'nt *ellette. / sz'33a rve# rgtn a &'l's!ra
n(l! a)t!h'z sietett# s kinit'tta. Fissza*ent az ))eliszekrnhez# &elvette az !r)t# s a
7sukl!)ra 7sIsztatta. /z u))a re*egett# a*ik'r 3ekap7s'lta a 7sat't.
5ar *r *a)dne* *egkrdezte# *i a 3a)a# a*ik'r Qhur )elent *eg a nit'tt a)t!3an.
>zia testvr# szia# 5ar8 *'ndta *'s'l'gva.
9satlak'zhat'* h'zzt'k# a*ik'r le*entek6
5ar elre)tette 7sal!d'ttsgt# aztn arra g'nd'lt# ha &l3e kellett valakinek szak(tania a
3eszlgets2ket# keresve se* tallhat'tt v'lna )'33at Qhurnl. -en+gz# s'ksz(n+ ha)t ki3'ntva
engedte szles vlla *g# ltzke gilk'san dgs v'lt. Qersze 7sak tvitt rtele*3en. <a)szlvk'n
7s(k's# kkes&ekete ltnt viselt# halvnr!zsasz(n inge kie*elte vastag nakt s elkpeszten )!
sz(nt. 9ip)e elegns v'lt# ingnek visszaha)t'tt kzel)t nehz aran *andzsettag'*3 &'gta ssze#
egik u))n pedig g*ntg+r+t viselt.
Sg nzett ki# *intha eg *agazin 7(*lap)r!l lpett v'lna le. "ella s re*ek2l *utatnnak eg2tt#
g'nd'lta 5ar.
>zia# Qhur# *'ndd 7sak# tallk'ztl *r "ellval6
/ &r&i a *ellnzse33e t+ztt zse3kendt igazgat
ta# 3r azeltt is tkletesen llt.
=gen# *r ltta*. /znap este# a*ik'r elh'ztt'k a &iIt a kzp'nt3a.
5a este is itt lesz.
Ja# igen# tud'*.
1s )elenleg ne* )r senkivel.
Qhur a &2le hegig elpirult. 5ilen i*dnival!# g'nd'lta 5ar.
?e* rdekli a ln sz!lalt *eg Rhage# *ikz
3en 3edug'tt eg kis kzi&egvert az v3e htul.
5ar sze*rehn! pillantst vetett r# a*it a &r&i ne* vett szre# *ert ppen a zak!)t igazgatta.
Pe uge te is eged2lll! vag *'ndta Qhur-nek # ne* igaz6
?an# h'g eged2lll!8 &elelte *egint Rhage.
Rhage# lennl sz(ves hagni# h'g vlasz'l)'n6 >z!val# Qhur# ha *indketten sza3ad'k vagt'k#
*irt ne* h(v'd el egszer va7s'rzni6
/ &r&i lesi*(t'tta zak!)a ha)t!k)t# s *g )'33an elpirult.
b /ha# ht ne* is tud'*. ..,f--.--"ella 7s'dlat's...
# Rhage *egrzta a &e)t# s kitesskelte 5art a &'l's!ra.
<agd *r 3kn8 =nk33 *en)2nk8
FlIt'n le&el a lp7sn# 5ar *eghIzta a zak!)nak u))t# h'g ll)'n *eg. Qhur eltt2k *ent# ezrt
sutt'gva azt krdezte.
5irt ne* hag'd r* a d'lg't6 -ehet# h'g nag'n )!l ki)nnnek "ellval.
/z egetlen# a*it Qhur "ellnak nI)that# az a
trsalgs.
<'g rted...
?e* rdeklik a nk.
/ &r&iakh'z v'nz!dik6
?e*# de ink33 ne erltesd ezt a d'lg't "ellval#
'k6 ?e* tisztessges egik2kkel sze*3en se*.
5ar Qhurre pillant'tt# aki pp akk'r lpett az el7sarn'k *'zaik padl!)ra. 5g (g azzal az alig
szrevehet snt(tssal is# 'lan &esztelen2l )rt# *int akinek *indene tkletesen *+kdik. Qersze
lehet# h'g *indez 7sak illIzi! v'lt. Taln har7 kz3en sr2lt
*eg.
Taln... tud'd... i*p'tens6
?e*# a*ennire n tud'*# ne*. 9li3tust &'gad'tt.
=stene*# *i7s'da pazarls8 g'nd'lta 5ar# *ikz3en Qhur *'zgst &igelte.
Fala*i&le szektnak a tag)a6
?e*.
/kk'r *irt6
<a Qhurrl van sz!# *inden szl az ikertestvr-
hez# Hsadisth'z vezet. =gen# tud'*# h'g ne* has'nl(tanak eg*sra. Rhage 'ldal3a 3kte# ezrt
5ar I)ra *egindult a lp7sn.
1s *irt snt(t6
5+l3a van. .lvesztette a 3al l3a egik &elt.
Jzus isten# h'gan6
"eleltt. 5ar *egllt.
5i7s'da6 Fletlen2l6
?e*. >zndk'san. Pe gere *r# 5ar# ezt
*a)d ks33 *eg3eszl)2k8
5eg&'gta a kezt# s elre hIzta.
"ella annak a h+sgesnek a trsasg3an lpett a hz elter3e# aki elh'zta aut!val. P33enten nzett
kr2l. /z 7sald)nak is nag hza v'lt# de ezzel ssze se* lehetett has'nl(tani. .z itt... eg igazi
kirli reziden7ia v'lt. /*i ne* is v'lt *eglep# hiszen itt lak'tt a Fak Kirl s a kirln)a.
\dvzllek# "ella ksznttte eg *l &r&i
hang.
5eg&'rdult# s a sz(nes ha)I &r&it pillant'tta *eg. K v'lt az# aki kz3eavatk'z'tt# a*ik'r Hsadist
s elszr tallk'ztak a kzp'nt edzter*3en.
Qhur vag'k. 5r tallk'ztunk. / k'nditere*3en.
<ar7's *'ndta "ella# s *len *egha)'lt. ?ehz v'lt ne* h(tattal nzni ezekre a har7's'kra#
k2lnsen erre az egre. Nlan nag v'lt. 1s 'lan-Fa)'n val!di ez a ha)6
Gr2lk# h'g el tudtl )nni *'s'lg'tt r. >rga sze*e *elegsget sugrz'tt. <add seg(tse* le a
ka3t'dat8
.)/iriik'r levette# "ella a kar)ra ter(tette.
<'g szinte legek# el se* hisze*# h'g itt va
g'k 5ar8 >zia8
/ kt n *eglelte eg*st# aztn elkezdtek 3eszlgetni Qhurvel. "ella ha*ar'san tel)esen
&elsza3adult a har7's trsasg3an. F'lt a &r&i3an vala*i *egnugtat! s 3izal'*ger)eszt# a sze*e
pedig tel)esen len+gzte. <ihetetlen# de val!3an srga v'lt8
"r*ennire v'nz! is v'lt Qhur# "ella tekintete *gis a se3heles ar7I har7'st kereste. "eszlgets
kz3en &elt+ns nlk2l vgigpsztzta a hatal*as# sz(nes el7sarn'k't# Hsadist't az'n3an seh'l se*
ltta. -ehet# h'g .el se* )n a partira. ?e* t+nt eg ki*'nd'ttan trsasgi lnnek# az *r 3izt's.
/*ik'r 5ar *agukra hagta ket# h'g Rhage-dzsel legen# "ella elhatr'zta# ne* engedi# h'g ez a
kedvt szeg)e. /z isten szerel*re# *irt &'glalk'zik egltaln azzal-# h'g Hsadist *it szeret# vag
*it ne*6
>z!val# Qhur *'ndta # tud'*# h'g udvariatlansg ilet krni# de *usz) *egrintene* a
ha)ad.
Fel nI)t'tta a kezt# s *ieltt a &r&i ne*et
*'ndhat'tt v'lna# *eg&'g'tt eg dIs# aranvrs tin
7set# s *'rzs'lgatni kezdte az u))a kzt. 5ilen
p'*ps8 .z a sz(n pedig elkpeszt8 <**# s... *ilen
)! az illata8 5ilen sa*p'nt hasznlsz6
/ &r&i sze*3e nzett# s azt vrta# h'g vala*i knned vlaszt kap &eleletknt# Qhur az'n3an
der*edten llt 5g 7sak ne* is pisl'g'tt# *ikz3en t 3*ulta.
"ella hirtelen szrevette# h'g Rhage eg tv'la33i a)t!3!l d33ent tekintettel *ered r. 9sakIg#
*int a
ke7skeszakllI har7's. 1s eg hatal*as ter*et+ e*3er is. 1s...
?'s# a parti igen7sak *eg&ag'tt# g'nd'lta zavartan. J'rsan leengedte a kezt# s azt sutt'gta.
>a)nl'*. >zrn+ illetlensget *+velte*# uge6
Qhur *int eg varzs2tsre# *agh'z trt# a transz
3!l# a*i3e esett.
?e*# se**i 3a) ne* trtnt.
/kk'r *irt nz *indenki (g6
9sak ne* sz'ktak h'zz# h'g enge*... sz!val...
nvel *g s'hase*... lttak eg2tt. 5eg&'gta a ln
kezt s *egsz'r(t'tta. "ella# te ne* tettl se**i
r'sszat. K'*'lan. 1s a testvrek *iatt se agg!d)8 .g
szer+en &ltkenek# *ert azt szeretnk# h'g az ha)u
kat is *egrintsd.
Fala*i *gse* sti**elt vele# s "ella ne* is lepdtt *eg# a*ik'r nhn per7 *Ilva ki*entette
*agt# s el*ent.
.g h+sges lpett el.
"'7sss'n *eg# hlge*# *r k'r33an el kellett v'lna venne* ntl a ka3t)t.
U# kszn*.
5iutn tadta a sz'lgnak a ka3t't# szrevette# h'g a parti valah'g tvnd'r'lt eg
3ilirdsz'3nak t+n helisg3e. 5r ppen elindult v'lna# a*ik'r hirtelen hideg lgra*lat't rzett a
hta *g2l. 9sak ne* a 3e)rati a)t! n(lt ki6
5eg&'rdult.
Hsadist llt az eltr egik &lh'*l's sark3an# s az rnk3!l t nzte. Ugan'lan &ekete gar3!
s 3# &ekete nadrg v'lt ra)ta# *int az'n az )szakn# a*ik'r
elszr tallk'ztak. 1s a tekintete is ugan'lan vad v'lt. 1s izgat!.
Fgre# g'nd'lta *ag3an "ella# s elpirult. <iszen ezrt )tt el a partira. 5usz) v'lt I)ra ltnia a
har7'st.
5l llegzetet vett# s 'da*ent h'zz.
>zia8 /*ik'r a &r&i ne* &elelt# &lszeg *'s'lt
knszer(tett az ar7ra. >zp estnk van# uge6
J! v'lt *egrinteni az ikertestvre* ha)t6
Qhur az ikertestvrt <'g lehet az6 "r..# val!3an
v'lt kzt2k n*i has'nl!sg. <a elkpzeli az ar7t a se3hel nlk2l# s a &e)n vala*i ha))al...
Krdezte* vala*it. J! rzs v'lt *egrinteni a ha)t6 Fekete sze*e vgigkvette testnek
v'nalt# a sele*3lIzt s sz+k sz'knt# a*it viselt. /*ik'r visszatrt az ar7ra# *egllt a sz)nl.
<a)land! lennl vgre vlasz'lni# te n6
"ella *'r*'lta a ln aut'*atikusan. Krlek# sz!l(ts a neve*en8
Hsadist tekintete elh'*l'sult.
Jnr+nek tart'd a testvre*et6
?'s... igen# nag'n )!kp+.
J!kp+. =gen# ez a *eg&elel sz!. 5'nd) *eg neke* vala*it8 K(vn'd-e annira# h'g le&ek2d) vele*6
"ella teste &ellng'lt a szavak hallatn# s a sze*3l sugrz! szeO (grettl. 9sak nhn
pillanattal ks33 tudat'sult 3enne# *it is *'nd'tt a har7's val!)3an.
>a)nl'*# ne* rte*...
/ testvre* 7li3tusi &'gadal*at tett. >z!val# att!l tart'k# 7sak ltala* )uthatsz h'zz a
legkzele33. JIn'san el*'s'l'd'tt. "r elg genge utnzat vag'k# ne* igaz6
"ella *egrintette a nakt# s pr!3lta kiverni a &e)3l a g'nd'lat't# h'g Hsadist alatt &ekszik#
*ikz3en a &r&i 3enne *'z'g. Fa)'n *ilen rzs lenne# a*ik'r *agv teszi6 -elke vak*er rsze
ktsg3eesetten szerette v'lna *egtudni.
UB istene*8 5r a g'nd'lat3a is 3elere*egett. Hsadist h+vsen &elnevetett.
5egd33entettelek6 >a)nl'*# 7sak *egpr!3ltalak ki*enek(teni e33l a lehetetlen helzet3l.
.lg sz(vs# ha ne* kaphat'd *eg azt# a*it akarsz. Tekintete a ln t'rkn idztt. ?eke* persze
nin7s ilen pr'3l**.
?e* tvesztette sze* ell# h'g a *sik nag't nelt.
Qr'3l*d6 sutt'gta "ella.
/*it akar'k# azt egszer+en elvesze*.
=gen# g'nd'lta a ln. .zt knnen el tud'* hinni.
<irtelen# &elt*ad! vggal elkpzelte# ah'g rnz# *ikz3en a test2k ssze&'rr# s az ar7a nhn
7entire van 7sak az vtl. / g'nd'latt!l nkntelen2l &ele*elkedett a kar)a. >zerette v'lna
vgigsi*(tani a se3helet az ar7n# a*(g a sz)h'z ne* r. 9sak h'g tud)a# *ilen rzs.
Hsadist az'n3an eg h(rtelen *'zdulattal ellpett elle# s *egakadl'zta# h'g h'zzr)en. >ze*e
&ellng'lt# *intha eg pillanatra *egr*2lt v'lna# de a ki&e)ezs szinte az'nnal el is t+nt az ar7r!l.
Kzns# hideg hang'n azt *'ndta.
9sak !vat'san# te n8 <arap'k.
?e* sz!l(tanl a neve*en6
5it sz!lnl eg italh'z# "ella6 lpett 'da h'zz)uk Qhur# s *eg&'gta a knkt. / 3r 'dat van
a 3ilirdsz'33an.
=gen# persze# vidd 7sak el8 *'r'gta Hsadist.
gg igazi hs vag# testvr. 5indig tud'd# kit kell *eg
*enteni. Ja# s 7sak h'g tudd# )!kp+nek tart.
Qhur ar7a *eg&esz2lt# de ne* sz!lt se**it# *ikz3en tvezette a lnt az el7sarn'k'n.
/*ik'r "ella visszanzett# Hsadist *r ne* v'lt
'tt.
.Qhur eg ki7sit *egsz'r(t'tta a kar)t# h'g *agra
v'n)a a &igel*t.
,p^ Tartsd *agad tv'l tle8 /*ik'r "ella ne* vlasz'lt# 3ehIzta eg sar'k3a# s *egragadta a
vllt. /z ikertestvre* ne* *egtrt. Tnkretett8 1rted a k2ln3sget6 <a *egtrt lenne# taln *eg
lehetne g!g(tani. Kt visz'nt tnkretettk. /nnit tehetsz 7sak# h'g *egvr'd# h'g elte*ethesd.
.z 'lan... ksz(v+n hangzik *'ndta d33en
ten "ella.
RR-R ?e*. .z a val!sg. <a k'r33an hal *eg# *int n# azt ne* ln* tIl. Pe ettl *g ne* lesz *s#
*int a*ilen.
"ella eg hatr'z'tt *'zdulattal kisza3ad(t'tta *agt a sz'r(ts3!l.
5a)d sz3en tart'*. Kszn*.
"ella...
?e* eg p'hr italrt indultl6
B@. &e)ezet
[J lepark'lt a *agas t'r'nhz eltt. / *assz(v p2let 9ald0ell egik luOus 3rhza v'lt# s eg3en a
vr's&e)lesztk k(srlete arra# h'g a &'l!parti rszt ki7sit *egszp(tsk. 9 laksa a husz'nhat'dik
e*eleten a &'l!ra nzett.
<ivalk'd!. TIlsg'san (s hivalk'd!. /z alantas'k t33sge n'*'rIsg's 'dI3an lak'tt# *ert a
trsasg Ig g'nd'lta# ink33 'da7s'p'rt's(t)a a pnzt# ah'l a h3'rI van. 9 valah'g kihar7'lta
*agnak a &n+z let*!d't# *ert *egengedhette *agnak. 5ieltt a hetvenes vek3en 3elpett
v'lna a trsasg tag)ainak s'r3a# gazdag v'lt# s valah'g siker2lt *egtartania a vag'nt. / &i7k!
sz'katlan k'*3in7i!)a v'lt a dilettnsnak s a s'r'zatgilk'snak.
5ivel este t(z *Ilt# a p'rts *r ne* d'lg'z'tt az p2let3en# az el7sarn'k elektr'*'s zr)t pedig
7sak eg pillanat *+ve v'lt *egpiszklni. N 3eszllt az 2vegl(&t3e# s &el*ent a husz'nhetedik
e*eletre# *a)d lestlt eg e*eletet. =nk33 *egsz'ks3!l tette# *int !vat'ssg3!l. ?e* v'lt
val!sz(n+# h'g 3rkit is rdekelt# ki s h'v igekszik. /z'nk(v2l# az p2let tel)esen elnptelenedett
az )szaknak e33en az !r)3an# *ivel az eur!pai 3evnd'rl!k ilenk'r vala*elik 3r3an n'*tk az
e7stast vag a k'kaint. N 3ek'p'g'tt 9 a)ta)n.

# .z v'lt az tdik 7(* 5r. X elt+nt tag'kr!l sszell(t'tt list)n# a*it *eglt'gat'tt# *a este pedig
az els# .lz nap sikerrel )rt. /z egik gilk's ne* v'lt az lla*3an# *ert nhatal*Ilag Ig dnttt#
h'g seg(t a &vr's3an l 7i*3'r)nak. / *sik kett# akik sz'3atrsak v'ltak# *egsr2ltek# a*ik'r
sszeverekedtek eg*ssal. ?hn nap *Ilva *a)d &elg!gulnak# s I)ra 3e)elentkeznek. /z
ut'ls!knt *eglt'gat'tt alantas gaze*3er pedig tel)esen egszsges v'lt# 7sak 'tth'n heverszve
egsz nap a tvt 3*ulta.
Tel)esen egszsges6 ?'s# 7sak addig# a*(g N *eg ne* lt'gatta# s eg kise33 3alesetet ne*
'k'z'tt neki# *ikz3en tv'z'tt a laksr!l. .g )! ht3e is 3ele &'g telni# a*(g I)ra &elp2l# de ezek
utn legal33 *r tiszt3an lesz a &'nt'ssgi s'rrenddel.
Fi77es# *ire r ne* tud)a venni az e*3ert eg trtt trdkal7s.
N *egint 3ek'p'g'tt 9 a)ta)n# aztn a*ik'r ne* kap'tt vlaszt# kinit'tta a zrat. "elpett a
laks3a s htrahklt. / &ran73al 5i7s'da 3+z van itt# g'nd'lta. 5int a r'thad! kp'szta.
.ls It)a a k'nh3a vezetett.
?e*# ne* a sze*t v'lt 'lan 32ds. <ane* 9.
/z alantas has'n &ek2dt a &ldn# *ellette eg *egszradt# &ekete vrt!7sa. Keze 2g3en a &ldn
nhn 7s'*ag ktszer# vala*int eg t+ s 7rna v'lt# *intha *egpr!3lta v'lna ssze&r7elni *agt.
/z elssegl7s'*ag *ellett eg "la7k"err hevert. / 3illent+k vresek v'ltak. / *sik 'ldal'n pedig
ni kzitska# szintn &ekete vrrel 3'r(tva.
N *eg&'rd(t'tta 9 testt. /z alantas t'rkt elvgtk# a se3 *l v'lt s h'sszI. 1s *ivel a szlei
*egperzse-
ldtek# N arra kvetkeztetett# h'g val!sz(n+leg a testvrisg egik tag)a t*adta *eg azzal az
tk'z'tt &ekete trrel. "r*i v'lt is a33an a &*3en# 'lan v'lt# *intha sav *arta v'lna szt az
alantas 3rt.
9 *g lt# t'rk3!l *l hang'k trtek el. 1l 3iz'n(tka v'lt annak# h'g lehet valaki ki7sit hal'tt
is. Fele*elte a kezt# a*el3en eg kst tart'tt. / nhn &elsz(nes kar7'ls azt )elezte# h'g
t33szr is *egpr!3lta sz(ven szIrni *agt# de ne* v'lt elg ere)e# h'g *egtege.
R'ssz 3r3en van# 9 *'ndta neki N s elvette
tle a kst. Figelte# ah'g a &i7k! lassI *'zdulat'kkal
had'nszik. /h'g 'tt &ek2dt a htn# s vgtag)ait hi
3aval! erlkdssel *'zgatta# 'lan v'lt# *int eg ha
natt &'rdult 3'gr# a*el ppen ksz2l kilehelni a lelkt.
N a tskra nzett.
5i az# 7sak ne* st(lust vlt'tt# 96 Felvette a
&ldrl# s 3elenzett. J!gszeres &i'lkat# zse3kendt#
ta*p'nt s eg *'3iltele&'nt tallt 3enne.
?'7sak# eg tr7a8
Kivette a )'g's(tvnt. "arna ha)# sz2rke sze*. / kp alap)n ne* lehetett tudni# h'g a n v*p(r-e
vag e*3er. / laksa valah'l a 22-es It'n v'lt# kint az isten hta *gtt.
Jav(ts'n ki# ha tvedek *'ndta N # de Ig
tud'*# *aga s a trsai ssze7saps3a keveredtek a test
vrisg egik tag)val. / har7'ssal v'lt eg n is. 5ie
ltt *aga el*enek2lt# a har7's *egse3es(tette# de *aga
elh'zta a n tsk)t# h'g ks33 ra)ta ll)'n 3'sszIt.
/ g'nd 7sak az v'lt# h'g a sr2lse tIl sIl'snak 3i
z'nult# s a*i!ta hazart# itt hever a &ldn. ?a# elta
llta*6
N visszatette a tr7t a tsk3a# s a &r&ire nzett. 9 sze*e Ig &'rg'tt &eldagadt &e)3en# *int
eg elgurult 2vegg'l!.
Tud)a# 9# ha ra)ta* *Ilna# (g hagn*# ah'g
*'st van. ?e* tud'*# tud)a-e# de a*ik'r sz(ven szIr
nak eg alantast# s *egsz+nik ltezni# az N*egh'z
tr vissza. <igge el# a*it *'st rez# naralsnak &'g
t+nni ahh'z kpest# a*i 'dat vr *agra8 - Kr2ln
zett. Pe sa)n's szrnen 3+zlik. <a 3e)nne ide vala
*i e*3er# *ris *egnzhetnnk *agunkat.
.zzel &elvette a kst# s ersen *eg*ark'lta a nelt. 5ikz3en a &e)e &l e*elte# 9 vgtag)ai
lenug'dtak a *egknne332lstl.
K'*'lan *'nd'*# ne* kellene ennire r2l
nie8 *'ndta N lgan.
"eled&te a kst az alantas sz(v3e. .g villans s eg pukkan! hang k(sret3en 9 teste se**iv
lett. N &'gta a retik2lt# s ki*ent a laks3!l.
5ar 'dastlt Rhage-hez# s htratett kzzel vrta az alkal*as pillanat't. / &r&i pp eg 3ilird
)tsz*a kzepn tart'tt. "ut7h7sal eg2tt alap'san elvertk Qhurt s Fish'ust.
/h'g 5ar &igelte ket )tk kz3en# arra g'nd'lt# *ennire kedveli a testvreket. 5g Hsadist't
is 7sendes *erengsvel. ?ag'n )!k v'ltak h'zz# de ne* tudta igazn# *ivel rde*elte ki azt a
hatal*as tiszteletet# a*ellel kr2lvettk.
Rhage rka7sint'tt# *a)d az asztalra ha)'lt# s 3eigaz(t'tta a dk't eg g'l! *g.
/zrt# ah'g g'nd'sk'dsz r!la *'ndta valaki
a &2l3e.
5egriadt. Fish'us llt kzvetlen2l *gtte.
5irl 3eszlsz6
.zrt 7s'dlunk tged. 1s *ieltt azt *'ndand# h'g ne 'lvassak a g'nd'lataid3an# kzl*# ne*
szndk'san hallgat!zta*# 7sak annira hang's v'lt# h'g ne* tudta* ne* *eghallani. / v*p(r iv'tt
eg k'rt v'dkt a szgletes p'hr3!l# a*it a kez3en tart'tt. .zrt &'gadunk el. /*ik'r )!l 3nsz
vele# 'lan *intha *indegiknket *egtisztelnd.
Rhage &elnzett# s a h'*l'kt rn7'lta. Rgtn az utn# h'g lktt eget a dk!val# *egker2lte az
asztalt# 'da*ent 5arhez# s testvel &lrerthetetlen2l arr33 tesskelte F-t *ellle.
Fish'us &elnevetett.
?ug'd) *eg# <'ll0''d8 K 7sak tged lt.
Rhage *'rg'tt eget# s *agh'z sz'r(t'tta 5art.
/)nl'* is# h'g ezt sz3en tartsd# s akk'r *indkt kezed s l3ad a heln *arad8
Rge33en ne* v'ltl ilen 3irt'kl! t(pus.
5ert ne* v'lt se**i*# a*it *eg akarta* v'lna tartani. Te )ssz a )tsz*3an# haver.
/*ik'r F letette a p'hart# s a )tkra k'n7entrlt# 5ar elvette a kezt a hta *g2l. .g
7sereszneszrat tart'tt az u))ai kzt.
>zeretn* ltni a *sik tr2kkdet *'ndta.
/zt *'ndtad# elkpeszt d'lg't tudsz *+velni eg 7se
reszneszrral s a nelveddel.
Rhage &elnevetett.
?e *r8
5i7s'da6 ?in7s tr2kk6
/ &r&i lassan el*'s'l'd'tt.
?a akk'r 7sak &igeld a sz*at8
Flig lehunt sze*h)a al!l 5arre nzett# s leha)'lt a kezre. Kidugta a nelvt# *eg&'gta a szrat#
s az a)ka kz vette. .g ideig rg7slta# aztn *egrzta a &e)t# s nelt eget.
-r- ?e* siker2lt tIl )!l.
-U.
/ te titk'd s'kkal dese33.
5ar elpirult# s eltakarta a sze*t a kezvel.
/ha# >z!val *'st *eg &el akar izgatni# g'nd'lta.
/*ik'r 3esz(vta a levegt# *egrezte azt a 7s'dlat's# &+szeres illat't# a*el a &r&i test3l radt#
*inden alkal'**al# a*ik'r *egk(vnta. .l*'zd(t'tta a kezt a sze*n# s kikuku7sklt az u))a kztt.
Rhage *'zdulatlanul llt# s 7sak *ereven 3*ulta. >ze*e kzepe &ehren izz'tt# Ig rag'g'tt#
*int a &riss h!.
5arnek elllt a llegzete.
Fala*i *s is van 'tt 3ent# g'nd'lta. Fala*i... a*i a sze*n kereszt2l nzett ki r.
Qhur )tt 'da h'zz)uk *'s'l'gva.
F'nul)at'k el eg 2res sz'33a# <'ll0''d# ha
'las*ire ksz2lsz8 ?e* sz2ksges e*lkeztetned *in
ket arra# *i *inden *egadat'tt neked.
Tenervel *egveregette Rhage vllt# aki erre *egprd2lt# s sz)3a kapta testvre kezt. / hang#
a*ik'r az llkap7sa Gssze7sattant Qhur kezn# elg hang's v'lt ahh'z# h'g a tere*3en *eg&ag)'n a
leveg. 5indenki eln*ult.
Qhur htraugr'tt# s kirnt'tta a kezt a &'ga kz2l.
Jzus 5ria# Rhage8 5i a &ene 2ttt... Ja) ne# ha
ver# a sze*ed. Ltvlt'z'tt.
Rhage elspadt# s s+r+n pisl'gva arr33 3'tlad'z'tt.
?ag'n sa)nl'*# Qhur. 1szre se* vette*#
h'g...
/ tere*3en *inden &r&i g'rsan letette# a*i a kez3en v'lt# s 'daszaladt Rhage-hez.
5ilen kzel vag az tvlt'zsh'z6 krdezte Qhur.
Figtek ki a nket8 paran7s'lta valaki. K(sr)tek ket az e*eletre8
/*ik'r *'zg'l!ds t*adt a tere*3en# Fish'us 'da*ent 5arhez# s *eg&'gta a kar)t.
Jere vele*8
?e*8 kzlte hatr'z'ttan a ln. <ag)# itt akar'k *aradni vele8
Rhage rpillant'tt# s a33an a per73en visszatrt az a *erev 3*ul! tekintet. /ztn &ehren izz!
sze*e Fish'usre sikl'tt. Fi7s'rg'tt s 'lan hang'san *'rg'tt# *int eg 'r'szln.
F# haver# engedd el a lnt8 5'st az'nnal8
*'ndta neki Qhur.
Fish'us leengedte a kezt# de 'dasIgta 5arnek.
.l kellene t+nnd innen8 .g &ent8
Rhage6 krdezte lgan. Rhage# *i &'lik itt6 / &r&i *egrzta a &e)t# s el&'rd(t'tta a tekintett.
<trlni kezdett# a*(g neki ne* 2tkztt a *rvnkandall!nak. Fere)tk gngztt az ar7n#
a*ik'r *egkapaszk'd'tt a kandall!prkn3an. Sg *egsz'r(t'tta a kvet# *intha az egszet ki
akarn tpni a &al3!l.
/z id *intha lelassult v'lna. Rhage k2zdtt sa)t
*agval# *ellkasa &el-le )rt# kar)a s l3a re*egett. >'k id telt el# *ire *egnug'd'tt# s a
&esz2ltsg elhagta a testt. "r*ilen har7 dIlt is 3enne# nert. Pe 7sak
eg ha)szllal.
/*ik'r &elnzett# a sze*e I)ra a rgi v'lt# de vgtelen2l elgtrt.
>a)nl'*# &iIk dr*gte# aztn 5arre pillan
t'tt# s kinit'tta a sz)t. "eszd helett az'n3an le-
hp.gaszt'tta a &e)t# *intha szgelln *agt.
,.... 5ar t&urak'd'tt a &r&iak kztt# s *egrintette
az ar7(tt.
/*ik'r *eglepetten &elkapta a &e)t# a ln sz)'n
7s!k'lta.
-ssuk azt a 7sereszns tr2kkt8 Jer2nk8
/ har7's'k d33enten lltak kr2ltt2k. 5ar rezte *egrknds2ket a tekintet2k3l# s ltta#
h'g Rhage-et is *egviselte az in7idens. /*ik'r az'n3an n'*atk'san kedvesre rnzett# az rgni
kezdett# s ala*it 2geskedett a sz)3an a 7sereszneszrral.
5ar a har7's'kra pillant'tt.
5r )!l van. J!l vagunk. ?ug'dtan visszatr
hettek ahh'z# a*it 7sinltat'k8 >z2ksge van eg kis
idre# s ne* s'kat seg(t# ha *ind itt llt'k# s t nzi
tek.
=)hur &elnevetett# aztn vissza*ent a 3ilirdasztalh'z.
1n *'nd'*# ez a n elkpeszt. Fish'us &elvette a krtt s a p'hart.
/z *r igaz.
/ parti lassan I)ra 3eindult. "ella s Wellsie vissza)tt# 5ar pedig *egsi*'gatta Rhage ar7t s
nakt. G visz'nt ne* tud'tt a sze*3e nzni.
5inden rend3en van6 krdezte a ln gengden.
/nnira sa)nl'*...
.g sz!t se8 "r*i trtnt is# ne* tehetsz r!la. =gaz6
Rhage 3!lint'tt.
/kk'r nin7s *irt elnzst krned.
>zerette v'lna *egtudni# *i trtnt# de ne* itt s ne* *'st. ?ha az a leg)'33 'rv'ssg a
&ur7sasgra# ha azt sz(nlel)2k# h'g *inden rend3en van. Fannak helzetek# a*ik'r a )tsszuk-*eg-
*agunkat-a*(g-ne*-tisztzunk-*indentR az egetlen 7lravezet *!dszer.
5ar# ne* szeretn*# ha &lnl tle*.
/ ln eg ideig 7sak &igelte# ah'g a sz)3an &'rgat)a a 7sereszneszrat.
?e* &lek. Qhurnek s F-nek lehet# h'g v'lt
'ka az agg'dal'*ra# de n 3izt'sra vette*# h'g en
ge* ne* 3ntanl. >e**ikppen se*. /zt ne* tu
d'*# *irt vag'k e33en 'lan 3izt's# egszer+en 7sak
tud'*.
Rhage *l levegt vett.
=stene*# annira szeretlek8 ?ag'n# nag'n sze
retlek.
/ztn el*'s'l'd'tt.
5ar &elnevetett# de 'lan hang'san# h'g a tere*3en *inden tekintet &el &'rdult.
/ 7sereszneszr gnr+en r v'lt ktzve Rhage egik sze*&'gra.
D$# &e)ezet
"ella eg&'lt3an nzte# *ikz3en tudta# h'g a33a kellene hagnia.
Pe ne* v'lt r kpes. Hsadist v'lt az egetlen a tere*3en# aki ltezett sz*ra.
/ &r&i ne* igazn vett rszt a parti3an. /zt a kz)tk't lesz*(tva Rhage-dzsel# *indenkitl tv'l
tart'tta *agt. >enkivel ne* 3eszlt# ne* iv'tt s ne* is evett se**it. Sg llt 'tt az egik a3lak
*ellett# *int eg sz'3'r. / *'zdulatlansga len+gzen hat'tt "ell*. /z se* ltsz'tt# h'g
egltaln llegzik-e. 9supn a sze*e *'zdult *eg nha.
1s az is 7sak azrt# h'g el&'rdul)'n "ellr!l.
/ ln kis sz2netet hag'tt *indkett)2knek# a*ik'r 'da*ent a 3rh'z# h'g tltsn *agnak *g
eg kis- 3'rt. / 3ilirdsz'3a stt# luOus *!d'n 3erendezett helisg v'lt. / &alakat zld
sele*tapta 3'nt'tta# s a *agas3an# *int *eganni virg&2zr# &ekete-aran draprik d(sz(tettk.
/ 3r *elletti sar'k *g stte33nek t+nt# *int a t33i# ezrt "ella 'da hIz!d'tt 3e# h'g
*enedket tall)'n.
Taln# ha innen &igeln Hsadist't# ne* lenne an-
nira &elt+n.
/z el*Ilt nhn nap3an krdezskdtt r!la# s hall'tt *inden trtnetet# a*i vele kap7s'lat3an
keringett. ?hn sz!3eszd egenesen ht3'rz'ngat! v'lt#
&leg az'k# a*elek a nkkel val! kap7s'latr!l sz!ltak. /zt 3eszltk# h'g sz!rak'zs3!l li *eg a
szeOpartnereit# de persze nehz v'lt *eg(tlni# va)'n *enni igaz 3elle. .g 'lan &r&ir!l# akinek a
k2lse)e an-nira &lel*etes v'lt# *int az v# elker2lhetetlen2l is ter)engtek a pletkk. / 3t)val
uganez v'lt a helzet. 1veken kereszt2l sutt'gtak Rehvenge-r(# s annak a nag rsze is 7sak kitallt
trtnet v'lt.
Kptelensg# h'g *inden sz!3eszd igaz legen Hsadistr!l. /z isten szerel*re# azt ter)esztettk
r!la# h'g a ni pr'stitultak vrn l8 .z *g el*letileg se* lehetett igaz# ha7sak ne* iv'tt *inden
*snap. 1s *g akk'r is# h'g lehetett 'lan ers ilen genge tpllkkal6
"ella htat &'rd(t'tt a 3rnak# s kr2lnzett a sz'33an. Hsadist elt+nt.
Kipillant'tt az el7sarn'k3a. ?e* is ltta# a*ik'r el*ent8 -ehet# h'g lthatatlann vlt6
.nge* keresel6
/ ln riadtan a hang irn3a &'rd(t'tta a &e)t. Hsadist kzvetlen2l *gtte llt# s eg rett zld
al*t trlgetett az ing3e. /*ik'r a sz)h'z e*elte# "ella t'rkra nzett.
Hsadist...
Tud'd# ahh'z kpest# h'g elkel szr*azsI vag# *eglehetsen udvariatlanul viselkedsz.
Kivillant'tta a &'gt# s 3eleharap'tt az al*a gnr+ zld h)3a. ?e* tan(t'tta *eg neked az
and# h'g illetlensg (g 3*ulni valakit6
"ella nzte# ah'g az llkap7sa krkrs *'zdulat'kkal *'z'g rgs kz3en. =stene*# *r att!l is
elllt a llegzete# ah'g az a)kt &igelte8
?e* akarta* udvariatlan lenni.
4 <t# pedig az v'ltl. 1s Ig vle*# ezzel a nzssel &el3'sszant'ttad a drga ikertestvre*et is. #
6-^ 5i7s'da6
Hsadist tekintete eg ideig az ar7n idztt# *a)d a ha)ra sikl'tt. <arap'tt *g eget az al*3!l.
Qhurnek tetszel. 5g azt is *'ndan*# h'g
v'nz!dik h'zzd# a*i *'st elszr trtnik *eg vele#
legal33is a*i!ta is*ere*. Lltal3an hidegen hag)k
a nk.
Fur7sa# "ella egltaln ne* rzkelte# h'g ennire rdekldne irnta. "r az is igaz# h'g *inden
&igel*t Hsadist kttte le.
?e* hisze*# h'g Qhur...
F'lt'n tged nz. 5ikz3en enge* &igelsz# tged nz. 1s ne* azrt# *ert agg!dik *iattad. /
testedet 3*ul)a# te n8 Nldalra 3i77entette a &e)t. - Tud'd# lehet# h'g tvedte*. Taln ppen te
leszel az# aki vget vet a 7li3tusnak. / &ran73a# elg gnr+ vag h'zz# pedig *g ne* hal'tt.
"ella elpirult.
Hsadist# tudn'd kell# h'g szerinte*# te...
Fisszatasz(t! vag'k6 =gen. -egal33 annira# *int eg aut!3aleset. .zt akartad *'ndani6 5egint
harap'tt eget az al*3!l. 5egrte*# h'g 3*ulsz# de *'stant!l vedd le r!la* a sze*ed# )!6 ?zd
ink33 Qhurt8 5egrtetted6
1n tged akarlak nzni. >zeretlek nzni. / &r&i sze*e elkeskenedett.
?e* igaz.
Pe igen.
>enki se* szeret r* nzni. 5g n *aga* se.
?e* vag 7sIna# Hsadist.
/ v*p(r &elnevetett# s n'*atk'san vgighIzta az u))t a se3heln.
.z eg sze*3et+n helesls. 1s eg g3ekilt!# tk'z'tt hazugsg.
5eg3a3'nztl. ?e* tudlak kiverni a &e)e*3l. Feled akar'k lenni.
Hsadist &elv'nta a sze*ldkt# s *eg*erevedett.
Q'nt'san *it rtesz az alatt# h'g vele* akarsz lenni6
Tud'd. Feled lenni. "ella &2lig pirult# de Ig g'nd'lta# ezek utn *r nin7s se**i vesztenival!)a.
>zeretnk... le&ek2dni veled.
Hsadist 'lan g'rsan htrlt el tle# h'g neki*ent a 3rnak. /*ik'r az ital's 2vegek
sszek'77antak# a ln az'nnal tudta# h'g a r!la ter)eng pletkk ne* igazak. .z a &r&i 3izt's# h'g
ne* l nket. .genesen hallra r*2lt a g'nd'latt!l# h'g valaki szeOulisan v'nz!nak tall)a.
>z!lsra nit'tta a sz)t# a &r&i az'n3an kz3evg'tt.
Tartsd *agad tv'l tle*# te n8 / &lig rg'tt al*t a sze*t3e d'3ta. <a ne*# isten a
*eg*'ndhat!)a 7sak# *it teszek# h'g *egvd)e* *aga*.
T5egvdeni6 5itl6 1n ne* )elentek &enegetst sz*'dra.
T-ehet# de azt garantlhat'*# h'g rendk(v2l rtal*as vag'k az egszsgedre. /z e*3erek ne*
vletlen2l ker2lnek el )! *esszire.
.zzel kistlt a tere*3l.
"ella rnzett a t33iekre. 5indenki a )tkra &i-
geit# a*inek nag'n r2lt# *ert ne* akarta# h'g 3rki is le3eszl)e arr!l# a*ire ksz2lt.
-etette a p'harat# s ki's'nt a sz'33!l. /*ik'r kirt az el7sarn'k3a# ltta# h'g Hsadist &el*eg a
lp7sn. /d'tt neki eg kis elnt# aztn g'rsan utna 's'nt# s 7send3en &elszaladt a lp7sn az
e*eletre. /*ik'r &elrt# *r 7sak a 7siz*)nak sarkt pillant'tta *eg 3e&'rdulni a sark'n.
?esztelen2l lpkedett utna a sznegen# g'nd'san 2gelve arra# h'g kell tv'lsg't tarts'n
kett)2k kztt# *ikz3en vgig*entek a &'l's!n.
Hsadist hirtelen *egt'rpant# "ella pedig eg *rvnsz'3'r *g re)tztt.
/*ik'r kilesett# a &r&i *r ne* v'lt seh'l. /33a az irn3a *ent# ah'l az el33 ltta# s eg &lig
nitva hag'tt a)t!t tallt. "edugta a &e)t a rsen. / sz'3a k'r'*&ekete v'lt# a &'l's!r!l 3esz+rd
&n alig nI)t'tt vala*i vilg'ssg't. ?ag'n hideg v'lt 3ent# *intha a &+tst ne* kap7s'ltk v'lna
3e. Pe ne*7sak aznap# hane* az!ta ne*# h'g el*Ilt a nri nag *eleg.
"ella sze*e lassan h'zzsz'k'tt a stthez. / sz'33an llt eg &n+z g# a*elet drga
3(3'rsz(n+ 3rs'ndrapria 3'r(t'tt kr3en vgig. / 3erendezs t33i rsze is has'nl!an elkel v'lt#
kivve eg helet a sar'k3an a &ldn. .g hal'* takar! hevert eg*sra &ektetve. 1s eg k'p'na.
Fratlanul eg kz rnt'tta 3e a lnt a sz'33a.
/z a)t! hang's 7sattanssal 3e7sap!d'tt# s a sz'3a tel)es sttsg3e 3'rult. Falaki g'rs
*'zdulattal ar77al a &alh'z sz'r(t'tta. ?hn gerta *eggulladt.
T5i a &ran7't keresel itt6
ella *egpr!3lt llegzethez )utni# de *ivel Hsadist kar)a a ht3a n'*!d'tt# ne* s'k levegt tud'tt
a t2de)3e prselni.
T1n... n 7sak... g'nd'lta*# 3eszlgethetnnk.
TTnleg6 ?a ne *'ndd8 Fal!3an ezrt )ttl ide &el6 "eszlgetni6
T=gen# g'nd'lta*...
/ &r&i keze a nakra kul7s'l!d'tt.
T ?e* 3eszlgetek 'lan nkkel# akik annira 'st'
3k# h'g utna* )))enek. Pe azt *eg*utathat'*#
*it teszek vel2k.
Fastag kar)t a ln hasa el 7sIsztatta# elrnt'tta a 7s(p)t a &alt!l# s len'*ta elre a &e)t#
"ella elvesztette az egensIlt# s 7sak Ig tud'tt ilva *aradni# h'g *egkapaszk'd'tt a &al'n eg
prkn3an.
Hsadist ke*n vessz)e a &enekhez n'*!d'tt# a*itl &elngtt.
F'rr!sg nttte el a testt# *ikz3en rezte# h'g a &r&i *ellkasa a hth'z sIrl!dik. Hsadist
kihIzta a 3lIzt a sz'kn3!l# al7sIsztatta a kezt# s szles tenert a hasra tette.
T .g ilen nnek# *int te# eg elkel &i7sIrral
kellene lennie. Fag a se3hele* s a h(re* rsze a
v'nzer*nek6 - /*ik'r a ln ne* vlasz'lt# *ert
ne* kap'tt levegt# azt *'r*'lta. T=gen# ht persze#
h'g errl van sz!.
.g hirtelen *'zdulattal &elt'lta a *elltart!)t# s tener3e &'gta a *ellt. "ella testt heves vg
ker(tette hatal*3a. Felszisszent s sszerndult# *ire Hsadist &elnevetett.
T TIl g'rs a te*p!6 TU))ai kz &'gta a *ell
3i*3!)t# s *'rzs'lgatni kezdte. K)t s &)dal*at eg-
szerre 'k'z'tt vele. "ella &elkilt'tt. - TIl durva vag'k6 Qr!3l'k *aga*'n uralk'dni# de tud'd#
vade*3er vag'k. <iszen p'nt ezrt akarsz enge*# ne* igaz6
"ellnak ne* v'lt tIl g'rs vag tIl durva. =sten ltta lelkt# lvezte. /zt akarta# h'g *egtrtn)en.
Ke*nen# itt s *'st. Fele. 5eg akarta szegni a sza3l'kat# kereste a veszlt s az izgal*at#
vg'tt a vad &'rr!sgra s a &r&i ere)re. Tel)esen &elksz2lt r# a*ik'r Hsadist &elhIzta a
sz'kn)t a 7s(p)n. 9sak a tang)t kellett v'lna &lret'lni# s *ris *len 3elehat'lhat'tt v'lna.
Pe szerette v'lna ltni az ar7t kz3en# a*ik'r *egteszi. 1s *eg akarta rinteni a testt.
5egpr!3lt &legenesedni# a &r&i az'n3an a naknl &'gva lent tart'tta.
T >a)nl'*. 1n (g szerete*. 1s 7sakis (g sz'kta*.
/ ln pr!3lt har7'lni a sz'r(ts ellen# *ikz3en
*a)d^ 3elehalt# h'g *eg7s!k'lhassa.
T Hsadist...
T TIl ks ahh'z# h'g *egg'nd'ld *agad. T
<ang)a rzki *'rgs v'lt a &2l3en. - Fala*i re)tles
'knl &'gva szeretnlek *egdugni. ?ag'n. .zrt
*indkettnk rdek3en tg *eg eg sz(vessget, sz'
r(tsd ssze a &'gad8 ?e* tart s'kig.
"al keze elengedte a *ellt. / l3a kz nIlt# s *egtallta a 3e)rat't.
Fratlanul *'zdulatlann der*edt.
"ella sztnsen *eg*'zd(t'tta a 7s(p)t# h'g h'zzdrzsl)e *agt az u))h'z# s rezze azt a
7s'dlat's k)t...
Hsadist az'n3an htralpett.
T T+n) el innen8
"ella *egszd2lt# a*ik'r vgakkal telve# k3ultan &elegenesedett.
T 5i7s'da6
/ &r&i 'da*ent az a)t!h'z# &eltpte# s a &ldre szegezte a tekintett. /*ik'r a ln ne* *'zdult#
azt 2vlttte.
TKi&el8
T5irt...
T/z g szerel*re# hningere* van tled8
"ella ar73!l ki&ut'tt a vr. -ehIzta a sz'kn)t# 2getlen2l *egigaz(t'tta a 3lIzt s a
*elltart!)t# aztn kiszaladt a sz'33!l.
Hsadist 3e7sapta az a)t!t# s a &2rdsz'33a r'hant. Felnit'tta a v72lkt# 3eleha)'lt# s kihnta
az al*t# a*it *egevett.
5iutn le3l(tette# re*egve a padl!ra r'g'tt. Qr!3lt *l levegt venni# de &'lt'n 7sak "ella
illatt rezte. 9s'dlat's# de rthetetlen vgnak illata *g *indig 'tt v'lt az u))n. -evette a
gar3!)t# s 3ele7savarta a kezt# h'g ne rezze.
=stene*# *ilen tkletes v'lt8 >zenvedlnek rszeg(t illata. 1s az az rzki nedvessg.
>zz v alatt s'ha ne* lett nedves *iatta egetlen n se*. /z!ta ne*# h'g vrra3sz'lga v'lt.
/kk'r 'tt... ne* r2lt neki. 5egtanulta# h'g &l)en a nk vgt!l.
Qr!3lt a )elenre k'n7entrlni# h'g a &2rdsz'33an *arad)'n# s ne s2lled)en vissza a *Ilt3a...
?e* siker2lt. S)ra a 7ell)3an ltta *agt# *eg3kl!zva# a33an az id3en# a*ik'r teste &elett ne*
rendelkezett. 5agn rezte az Irn kezt s a 3alzsa* illatt# a*it *indig r kellett kennie# h'g
kiknszer(tse
az`erek7i!)t. /ztn r2lt# s addig l'vag'lt ra)ta# a*(g el ne* lvezett. .zutn rvetette *agt a
vn)ra# 3eleharap'tt# s iv'tt.
. /z e*lkek I)ra visszatrtek. /z erszak# a *egalz'ttsg# az vtizedeken t tart! *eggalzs#
*(g vg2l elvesztette az idrzkt# s *eghalt 3el2l. 9sak &'lt'n d'3'g! sz(ve# s gpiesen llegz
t2de)e )elezte# h'g
rrtg l.
, Fur7sa hang't hall'tt. R)tt# h'g nszrg.
U... "ella.
5egtrlte a h'*l'kt a kar)val. "ella8 <a rg'nd'lt# szgellte a hegeket a testn# a 7sInasgt#
elt'rzult k2lse)t s stt lelkt.
/ partin a ln knnedn 3eszlgetett a t33i har7'ssal# s a nkkel# *'s'lg'tt# nevetglt. ")a s
&eszte-iensge egrtel*+ 3iz'n(tka v'lt n'r*lis letnek. Fal!sz(n+leg s'ha ne* *'ndtak r *g
se**i 7sInt# s ne* tettek vele se**i r'sszat. 1s egsz 3izt'san# se* v'lt *g s'ha kegetlen
vag durva *s'kkal sze*3en. 1rtkes n v'lt# egltaln ne* 'lan# *int az'k a d2hs# erkl7stelen
e*3eri pr'stitultak#
akik3l iv'tt.
?e* hitt neki# a*ik'r azt *'ndta# h'g le akar vele &ek2dni# pedig igaz v'lt. .zt )elentette az a
sel*es nedvessg a l3a kztt. / nk s'k *indenrl hazudhatnak# de errl ne*. .zt ne* tud)k
*eg)tszani. >'ha.
Hsadist *eg3'rz'ng'tt. /*ik'r elreha)t'tta a ln &elstestt# s *eg&'gta a *ellt# Ig tervezte#
h'g *egll# annak ellenre# a*it neki *'nd'tt. Sg g'nd'lta# 7sak annira r*(ti *eg# h'g i)edt3en
el*enek2l)n. 9sak *eg*utat)a neki az ere)t# aztn elzavar)a.
9sak h'g "ella val!3an k(vnta.
J'nd'lat3an I)ra tlte# *ilen rzs v'lt a l3a kz nIlni. Nlan... puha. <ihetetlen2l &'rr!#
sel*es s s(k's. .lszr rintett *eg 'lan nt# aki *egk(vnta. F'gal*a se* v'lt# h'g *it kezd)en a
helzettel# aztn hirtelen a zavar'd'ttsga helt tvette az Irn e*lke. 5egint *aga eltt ltta az
ar7t# ah'g ra)ta 2l.
/z Irn *indig k(vnta# a*ik'r 3e*ent h'zz. 5indig g'nd'san 2gelt r# h'g Hsadist tud)'n a
vgr!l# 3r s'ha ne* engedte *eg neki# h'g h'zzr)en. ?ag'n 'k's v'lt 5indaz'k utn# a*iket
vele *+velt# ha a &r&inak lehetsge n(lt v'lna r# h'g *egrintse# szttpte v'lna# *int eg veszett
llat. .zt *indketten tudtk. 1s ppen ez az el&')t'tt veszl v'lt az# a*i az Irnt &elt2zelte.
Hsadist *egint "ellra g'nd'lt. Kt is uganez v'nz'tta6 / leigz! szeO. / 3kl!3a zrt vade*3er#
akit 7sak gnrszerzsre hasznlnak.
Fagis# "ella eset3en a veszles &r&i# akivel eg kis kaland't lhet t.
/ g'*ra I)ra &el&'rdult# s a v7 &l ha)'lt.
T/zt hitte*# 7sak *eg akarsz 3ntani T*'ndta "ella az a)t!3!l. T?e* g'nd'lta*# h'g tnleg
hningered van tle*.
/ &ran73a8 .l&ele)tette kul7sra zrni az a)t!t.
Qersze *eg se* &'rdult a &e)3en# h'g a ln esetleg vissza)n.
"ella *aga kr &'nta a kar)t. >'k *indenre sz*(t'tt# h'g *it &'g ltni# a*ik'r visszatr Hsadist
sz'3)3a# de erre egltaln ne*. / &r&i &l*eztelen2l 2lt a &ldn# gar3!)a a keze kr 7savarva# s
a v77ssze &el ha)'lt# *ikz3en klendezett.
Hsadist nag't kr'*k'd'tt# "ella pedig a testt &igelte. >zentsges isten# a hta8 / szles
test&el2letet *indenh'l hegek 3'r(t'ttk# a*elek a *Ilt3an elszenvedett k'r37s2tsekrl
tanIsk'dtak# s az ar7h'z has'nl!an# ezek a se3ek se* g!gultak 3e. "r rthetetlen v'lt# h'g
*irt.
T5it keresel *egint a sz'3*3an6 Tkrdezte Hsadist. <ang)a visszhangz'tt a p'r7eln v77ssz3(.
T1n... kia3lni akarta* veled.
T?e* 3n'd# ha elszr 3e&e)eze* a hnst6 T/ v(z zu3'gva indult *eg# a*ik'r le3l(tette.
6TJ!l vag6
T Qersze# re*ek2l sz!rak'z'*.
"ella 3elpett a &2rdsz'33a# s *egllap(t'tta *ag3an# h'g nag'n tiszta# nag'n &ehr s
nag'n sze*ltelen.
Hsadist eg sze*pillants alatt talpra ugr'tt# s elllt.
"ella i)edten nelt eget.
/ &r&i lthat!an ers v'lt# iz*ai ke*nen lltak# *inden iz'*r'st )!l ltsz'tt a 3i7epszn# de eg
&r&ih'z s &leg eg har7'sh'z kpest vk'n v'lt. TIlsg'san is. =gazsg szerint Ig t+nt# *intha
hezne. .ll is v'ltak ra)ta se3ek# de 7sak kt helen. / 3al *elliz-* &elett s a )'33 vlln. 5indkt
*ell3i*3!)3a eg kis karika v'lt szIrva# a*elen eg g'l! l!g'tt# s *agra v'nta a &nt# *ikz3en
t2de)e &el-le )rt *inden levegvtelk'r.
Pe ne* ezek d33entettk *eg leg)'33an a lnt# hane* a naka s a 7sukl!)a kr tet'vlt vastag
&ekete szalag'k.
T 5irt viseled *agad'n a vrra3sz'lgk )elt6 T
krdezte sutt'gva.
T>zerinted6
TPe hisz ez...
T?e* trtnhet *eg 'lasvalakivel# *int n6
T=gen. <ar7's vag. .lkel.
T/ s'rs nha kegetlen.
"ella sz(ve kitrult &el# s *inden# a*it eddig r!la g'nd'lt# *egvlt'z'tt. 5r ne* a kaland't ltta
3enne# hane* a &r&it# akit *eg akar vigasztalni. .nh(teni a szenvedst. Ltlelni. <irtelen tlettl
vezrelve# eg lpst tett &el.
Hsadist &ekete sze*e sszesz+k2lt.
T ?e* a)nl'*# h'g kzele33 gere8 Fleg ne*
*'st.
"ella ne* hallgat'tt r. T'v33 kzeledett# pedig htrlni kezdett# *(g vg2l a zuhan&2lke s a &al
kztti sar'k3a sz'rult.
T 5i a &ent *+velsz6
"ella ne* &elelt# *ert *g se* tudta.
T Lll) *eg8 T7sattant &el. Kinit'tta a sz)t# s ki
villant'tta sze*&'gt# a*el 'lan h'sszIra nIlt4 *int
eg tigris.
/ ln erre *egt'rpant.
TTaln n...
T5eg*enthetsz# vag vala*i has'nl! szarsg6 Ja persze. -ehet# h'g az l*aid3an itt az kvetkezik#
h'g *egigz a pillants'd# s llatias vad lelke*et el&eledve eg sz+z kar)ai3a vete* *aga*.
T?e* vag'k sz+z.
TGr2l) neki8
"ella kinI)t'tta a kezt# h'g a *ellkasra tege. / sz(ve &l.
Hsadist htrahIz!d'tt a*ennire 7sak 3(rt# szinte
3eleprseldtt a *rvn&al3a. Fere)tk nttte el a testt# &e)t 'ldalra &'rd(t'tta# ar7t &lve
sszehIzta. 5ellkasa vadul )rt &el s le# a pier7ing ez2stsen 7sill'g'tt a *ell3i*3!)3an.
<ang)a elvk'n'd'tt# szinte alig v'lt hallhat!.
T ?e r) h'zz*8 ?e*... ne* 3(r'* elviselni az
rintst F)8
"ella *egllt.
-r- 5irt6 - krdezte lgan. T5irt &)6
-^ 9sak t+n) a &ran73a innen# krkkl T/lig 3(rta kie)teni a szavakat. T?ag'n kzel ll'k h'zz# h'g
vala*it sszetr)ek# s ne* szeretn*# ha te lennl az.
T .nge* ne* 3ntanl.
bHsadist 3ehunta a sze*t.
T /z istenit8 5i van veletek# ki&in'*ult npekkel6
/rra sz2lettetek# h'g k(n'zzt'k az e*3ereket6
-b Jzus'*# deh'g8 9sak seg(teni szeretnk.
b <azudsz8 T*'ndta Hsadist d2hsen# s kinit'tta a sze*t T5i7s'da hazugsg8 ?e* seg(teni akarsz
te M( neke*# 7sak *egpiszklni a 7srgk(g!t eg 3'ttal# h'g *egnzd# *i trtnik.
T .z ne* igaz. -egal33is... *r ne*.
/ v*p(r tekintete )ghideg lett# hang)3!l elt+nt *inden rzele*.
T /karsz enge*6 J!l van# akk'r *'st *egkapsz.
Rvetette *agt a lnra# leteperte a &ldre# hasra
&'rd(t'tta# s a kar)t a htra 7savarta. "ella a hideg *rvnpadl!ra &ektette az ar7t. / &r&i
trde sztnit'tta a l3t# aztn eg re77senst lehetett hallani. .lszakadt a tang)a.
"ella elzsi33adt. / g'nd'latai s az rzel*ei ne* tudtk kvetni Hsadist tetteit / teste az'n3an
tudta#
*ire vgik. ?e* sz*(t'tt# h'g a &r&i d2hs r# (g is r**el *ag3a akarta &'gadni.
.g pillanatra *egsz+nt a rnehezed test sIla# s a ln hall'tta# h'g lehIzza a 7ipzr)t. /ztn
*egint r&ek2dt# s ezIttal *r se**i ne* llt hatal*as erek-7i!)a s a nedves 3e)rat kz. 5gse*
hat'lt 3el. 9sak lihegett# s ne* *'zdult. -gzse hang's v'lt a &2l3en. Nlan hang's... 9sak ne*
z'k'g6
/ztn leha)t'tta a &e)t a ln tark!)ra# s legrd2lt r!la. 5ikz3en leszllt# 3etakarta. <anatt
&ek2dt# s kar)val eltakarta az ar7t
TU# istene*8 Tngte. T..."ella. / ln szerette v'lna *egrinteni# de a &r&i 'lan &esz2lt v'lt# h'g ne*
*erte. .setlen2l 'ldalra &'rdult s *iutn &elllt# lenzett r. ?adrg)a a 7'*3)ig le v'lt engedve#
&r&iassga *r ne* v'lt *erev.
Jzus'*# *ilen r'ssz 3r3en van# g'nd'lta. <asa 3e&el h'rpadt# 7s(p7s'nt)a killt. Tnleg
e*3erek3l iszik. 1s enni se* s'kat eszik.
/ nakra s 7sukl!)ra tet'vlt &ekete szalag't nzte. /ztn a se3eket a testn. Tnkretett. ?e*
sszetrt.
"ella szgellte 3evallani# de legink33 ez a sttsg v'nz'tta 3enne. /nnira ne* v'lt sz'kvn's#
s p'nt'san az ellentte annak# a*it eddig az let3en tapasztalt. .z tette veszless. =zgal*ass.
>zeOiv. Pe *indez 7sak a &antzi)a. .z itt eltte pedig a val!sg.
Hsadist szenvedett. 1s e33en ne* v'lt se**i szeOi vag izgal*as.
Felvett eg tr2lkzt# 'da*ent h'zz# s gengden *eztelen gkra ter(tette. / &r&i
*egrndult# *a)d gr7ssen *agh'z sz'r(t'tta a tr2lkzt. /*(-
k'r &elnzett r# "ella ltta# h'g a sze*e &ehr)e 7supa vres# de ne* s(r. Taln az el33 tvedett#
a*ik'r azt
hitte# z'k'g.
TKrlek... hag) *aga*ra8 T*'ndta.
T"r7sak...
T5en)8 ?e akar)# ne re*l)# ne is 7sinl) se**it8 9sak hag) *aga*ra8 1s s'ha t33 ne gere a
kzele*3e8 .sk2d) *eg r8 .sk2d)x
-b .s... esk2sz*.
"ella kiszaladt a &2rdsz'33!l# kereszt2l a sz'3n# ki a &'l's!ra. /*ik'r *r elg *esszire rt#
u))aival *eg&s2lte a ha)t. 1rezte# h'g a tang)a a derekn van# de Ig hagta. <a levenn# ne*
tudn h'va tenni.
-ent a parti *g )av3an &'lt. "ella idegen2l rezte *agt# s tel)esen ki*er2lt. 5egkereste 5art#
elksznt# s kr2lnzett# *erre tall eg h+sgest# aki hazaviszi.
.kk'r Hsadist )elent *eg a tere*3en. Ltltztt. Fehr# *+szlas trningruha v'lt ra)ta# kez3en
pedig &ekete tskt tart'tt. .g pillantst se* vetett a lnra# egenesen Qhur *g *ent# aki
nhn *terrel tv'la33 llt.
/*ik'r ikertestvre *eg&'rdult# s *egltta a tskt# i)edten htrahklt.
T ?e# H# ne* akar'*...
- Fag te teszed *eg# testvr# vag tall'k valakit#
aki ha)land! r.
Fele*elte a tskt
Qhur eg ideig 7sak nzte# aztn re*eg kzzel elvette tle.
.g2tt stltak ki a tere*3l.
DE. &e)ezet
VK&ar letette az 2res tlat a *'s'gat! *ell# aztn 'danI)t'tt eg tl7t Rhage-nek# h'g eg2tt
szed)k le az 2res tnr'kat s p'harakat. 5'st# h'g a parti vget rt# *indenki seg(tett elpak'lni.
/*ik'r ki*entek az el7sarn'k3a# azt *'ndta Rhage-nek.
- /nnira r2lk# h'g Weilsie s T'hr 3e&'gadtk J'hnt. J! lett v'lna# ha is el tud )nni# de
r2lk# h'g )! kezek3en van.
- T'hr azt *'ndta# szegn &iI annira ki*er2lt# h'g ki se* kel az g3!l. /z ut!33i pr nap3an
se**i *st ne* 7sinl# 7sak eszik s alszik. .g3knt# igazad v'lt. Qhurnek tnleg tetszik "ella.
F'lt'n t nzte. 5g s'hase* ltta* tle ilet ezeltt.
- Qedig az'k utn# a*it r!la *'ndtl...
/*ik'r a nag lp7shz rtek# a lp7ss'r alatti rszen kin(lt eg re)tett a)t!.
Hsadist lpett ki. /r7a *eggtrt v'lt# trningruh)a pedig szthas'gat'tt s vres.
- / &ran73a8 - dr*gte Rhage.
Hsadist elstlt *ellett2k# &nes &ekete sze*e ki&e)ezstelen2l *eredt elre. /z elgedett
&l*'s'l# a*i az ar7n 2lt# egltaln ne* illett a helzethez. Sg t+nt# *intha vala*i )!t evett vag
szeretkezett v'lna# ne* pedig Ig# *int akit ppen *'st vertek &lh'ltra. 5i-
kz3en lassan &elstlt a lp7sn# ltsz'tt# h'g az egik trde ne* ha)lik Ig# ah'g kellene.
T5egek# sszeszede* Qhurt T*'ndta Rhage# s 'daadta a tl7t 5arnek. - .ltarthat eg ideig.
T5irt6 5i kze Qhurnek... U# istene*8
TPe 7sak azrt# *ert knszer(tette. .z az egetlen
'ka# 5ar.
T /kk'r... *arad)# a*eddig sz2ksges8
5ieltt Rhage 3elphetett v'lna az a)t!n# Qhur )elent *eg edzruh3an. Ugan'lan elgtrnek
t+nt# *int Hsadist# 7sak ra)ta ne* ltsz'ttak n'*'k. -egal33is# ne* 'lan'k. /z kle &el v'lt
h'rzs'lva# a *ellkast vr&'lt'k szenneztk.
6-^ >zia Tksznt neki Rhage.
Qhur kr2lnzett s *egriadt# *intha *eglepdtt v'lna az'n# h'g 'tt tall)a *agt az
el7sarn'k3an.
Rhage 'dalpett el.
T Testvr6
\res tekintet *eredt vissza r.
-- >zia.
MTM Fel akarsz *enni az e*eletre6 Fag stl)unk eg
ki7sit6
T Ja# igen. ?e*. J!l vag'k. T5arre nzett# *a)d
el&'rdult. Tigen# )!l vag'k. Tnleg. J'nd'l'*# a
partinak *r vge.
Rhage elvette tle a tskt. Qhur halvnr!zsasz(n inge kil!g'tt az egik sarknl# *ert 3eakadt a
7ipzr3a.
TJere# *en)2nk &el eg2tt8
T5arve( kellene *aradn'd#
T?e agg!d)# *egrti. Jere# testvr8 Qhur vlla elreesett.
TJ!l van. 5en)2nk. ?e*... szeretnk *'st eged2l lenni.
/*ik'r Rhage visszatrt a hl!sz'33a# tudta# h'g 5ar *r aludni &'g# ezrt halkan 7sukta 3e az
a)t!t.
.g gerta gett 7supn az ))eliszekrnen. / halvn &n3en ltta# h'g az g ssze-vissza van
tIrva. 5ar lerIgta a takar!t# s szanaszt sz!rta a prnkat. <anatt &ek2dt# eg elragad!#
kr*sz(n+ hl!ing3en# a*el a derekra 7savar'd'tt# s eg ki7sit &el7sIsz'tt a 7'*3)n.
5g s'se* ltta ra)ta# s se)tette# h'g azrt vette &el# *ert k2lnleges estt tervezett kett)2k
sz*ra. / ltvnt!l izgal'*3a )tt# s 3r a zIgst!l az egsz teste gni kezdett# letrdelt a &ldre
az g *ell. 5usz) v'lt a kzel3en lennie.
?e* tudta# Qhur h'gan &'g)a tvszelni az )szakt# &leg az utn# a*i trtnt. /z egetlen
sze*l# akit igazn szeretett# &)dal*at akart# vrt s 32ntetst# ezrt *egtette# a*ire krte.
Fllalta# h'g a szenvedst kzvet(ti neki. Hsadist egetlen )szaka alatt kialussza# Qhur visz'nt
nap'kig Ig &'g *szklni# *int eg z'*3i.
?ag'n )! szndkI v'lt# 'daad!# ers s a vgskig h+ az ikertestvrhez. /z visz'nt
&ele*sztette# a*ik'r az seg(tsgvel pr!3lt *egsza3adulni a 3+ntudatt!l.
/z g szerel*re# h'g lehet elviselni# h'g *eg kell vern2nk azt# akit a leg)'33an szeret2nk# 7sak
*ert ezt k(vn)a tl2nk6
TJ! illat'd van TsIgta 5ar *'s'l'gva# s 'ldalra &'rdulva sszeg*3ldtt. TKv6d ?e*. / vrs
&2st. Qhur gI)t'tt r vala*i 2ts
szivarra# de ne* is hi3ztat'* rte. TRhage *eg&'gta
ln kezt# s a h'*l'kt rn7'lta. T5egint lzad
van.
T 5r le*ent. >'kkal )'33an vag'k. T5eg7s!k'l
ta a &r&i 7sukl!)t. T<'g van Qhur6
rr Tel)esen sszetrt.
T>'ksz'r kri erre Hsadist6
T?e*. ?e* is tud'*# *a *i vlthatta ki nla.
T/nnira sa)nl'* *indkett)2ket8 Pe legink33
Qhurt.
Rhage r*'s'lg'tt. =*dta 3enne# h'g ennire
trdik a testvreivel.
5ar lassan &el2lt# l3t =el!gatta az g szln. / hl!ing 7sipke3ett)n tltsz'tt *ellnek
krv'nala. Rhage 7'*3)a *eg&esz2lt# ezrt 3ehunta a sze*t.
.z *aga v'lt a p'k'l. Fele akart lenni# s kz3en att!l rettegett# *it tenne a teste. 1s ne*7sak
akk'r# a*ik'r a szeOrl v'lt sz!. >zerette v'lna tlelni.
5ar *egsi*'gatta az ar7t. /*ik'r h2velku))t vgighIzta az a)kn# Rhage sz)a n*agt!l
sztn(lt. Feszles *egh(vs v'lt ez# a*it a ln el&'gad'tt. -eha)'lt h'zz# *eg7s!k'lta# s nelvt a
sz)3a 7sIsztatta. Rhage tudta# ne* sza3adna t'v33 *ennie.
T <**. 5ilen &in'* (zed van8
N is elsz(v'tt nhnat Qhurve(# *ert tudta# h'g vissza)n 5arhez# s re*lte# a &2st nugtat!
hatsa nla is *+kdni &'g. ?e* tudta v'lna elviselni# h'g *g egszer *egtrtn)en az# a*i a partin
a 3ilirdsz'33an.
T K(vnlak# Rhage8 T>ztnit'tta a l3t# s *ag
h'z hIzta a &r&i testt.
Grvnl energia g+lt ssze Rhage gerin7nl# s kisugrz'tt a vgtag)ai3a. Keze# l3a re*egett#
kr*ei &)dal*asan *eg&esz2ltek# 3re 3izsergett.
.lhIz!d'tt.
T Figel)# 5ar...
/ ln el*'s'l'd'tt# *a)d a &e)n kereszt2l levette *agr!l a hl!inget# s elengedte. / sele*
ruhadara3 lgan hull'tt a &ldre. /*ik'r Rhage *egltta *eztelen testt# *r tudta# h'g elveszett.
Kptelen v'lt *eg*'zdulni.
T>zeress enge*# krlek8 Tsutt'gta 5ar# s *eg&'gta a &r&i kezt# *a)d a *ellre tette. Rhage
hi3a *'nd'gatta *agnak# h'g ne rintse *eg# tenere *eg*ark'lta a hal*'t# h2velku))a pedig
si*'gatni kezdte a 3i*3!t. 5ar htraha)'lt.
T=gen8 (g.
Fel)e33 sikl'tt a nakra# s *egnalta a vn)t. ?ag'n szeretett v'lna inni 3elle# k2lnsen# h'g
a ln 'lan *ereven tart'tta a &e)t# szinte k(nlta neki a nakt# *intha is erre g'nd'lt v'lna. ?e*.
v'lt sz2ksge r# h'g ig'n# 7sak szerette v'lna a test3en s a vr3en tudni. /zt akarta# h'g tle
kap)a az letert# az vre ltesse. 1s vg'tt r# h'g is *eg tud)a adni ezt neki.
5ar tlelte a vllt# s visszahIzta *agh'z# aztn az gra &ektette. Rhage hagta# h'g a ln
&l ker2l)n# s *egrezte vgnak illatt.
"ehunta a sze*t. Kptelen v'lt ne*et *'ndani neki# de a 3els zIgst se* tudta lell(tani. / kett
kztt 7sapd3a esve vissza7s!k'lta# s i*dk'z'tt.
Fala*i ne* sti**el# g'nd'lta 5ar.
Rhage szndk'san tv'l tart'tta *agt tle. /*ik'r *egpr!3lta levenni r!la az inget# ne* engedte#
h'g a g'*3'kh'z r)en. /*ik'r pedig a &r&iassgt akarta *egsi*'gatni# elhIzta a 7s(p)t. 5g
akk'r is az v'lt az rzse# h'g tv'l3!l szeretkezik vele# a*ik'r a sz)3a vette a *ell3i*3!)t# s a
kezt a l3a kz 7sIsztatta.
T Rhage... T<ang)a elakadt# a*ik'r *egrezte a
nelvt a kldkn. TRhage# *i a 3a)6
/ &r&i szles tenervel sztnit'tta a l3t# sz)a a 7'*3)a 3els 'ldalt 7s!k'lgatta. /pr!kat
7sipkedett 3eii sze*&'gval kar7'lgatta# de vigzva# h'g &)dal*at ne 'k'zz'n.
T Rhage# ll) *eg eg ki7sit...
.kk'r a sz)3a vette a 7sikl!)t# sz(v'gatta# (zlelgette# nal'gatta. 5ar (v3en *eg&esz(tette a
htt# &ele*elkedett a *atra7r!l# s nzte# ah'g szke &e)e *len a l3a kz ha)'l# *ikz3en &ehr
trde a &r&i szles htn pihen.
.g *s'dper7 *Ilva el &'g)a vesz(teni az eszt.
5eg*ark'lt eg szke tin7set# s elt'lta *agt!l a &e)t4
Rhage kk sze*3en gett a vg# a*ik'r rnzett. ?edvtl 7sill'g! sz)n 3esz(vta a levegt.
Jelentsgtel)esen 3eharapta az als! a)kt s *egsz(vta# aztn a nelvvel szp lassan lenalta a
&elst.
5ar 3ehunta a sze*t# s I)3!l &'rr!sg nttte el.
T5i a 3a) veled6 Tkrdezte.
T?e* tudta* r!la# h'g 3a) van. TRhage kz&e)2l si*'gatta a l3a kzt a legrzkene33 p'nt)n. T
Taln ne* )!6
T Tud'd# h'g igen.
<2velku))val krztt ra)ta.
T /kk'r hadd &'ltassa*# a*it a33ahagta*8
5ieltt visszaha)'lt v'lna a l3a kz# s nelve is*t nal'gatni kezdte v'lna# 5ar *inden ere)t
sszeszedve sszesz'r(t'tta a kezt a l3val.
T5irt ne* rhetek h'zzd6 Tkrdezte a ln.
T<iszen eg*sh'z r2nk. T5eg*'zd(t'tta az u))t. T(g. 1rzed6
=stene*# lehetsges# h'g *g ennl is )'33an k(vn)a6
T ?e* (g rtette*.
5egpr!3lt elhIz!dni tle s &el2lni# Rhage sza3ad keze az'n3an elrenIlt# s tenert a hasra
tve visz-szan'*ta az gra.
T 5g ne* vgezte* Tdr*gte *l hang'n.
T6 >zeretn* *egrinteni a tested.
/ &r&i tekintete eg pillanatra &ellng'lt# aztn az izzs hirtelen elt+nt# s eg &ut! rzele* suhant
t az ar7n. Taln &lele*6 5ar ne* tudta 3izt'san# *ert leha)t'tta a &e)t# s *eg7s!k'lta a 7'*3)a
tvt. /ztn az ar7val# az llval s a sz)val 7ir!gatta.
T >e**i se* has'nl(that! a te szenvedledhez#
(zedhez s puhasg'dh'z. <add 'k'zzak neked r
*et8
5ar a szavak hallatn *eg3'rz'ng'tt. .zt *r egszer hall'tta. 5g az ele)n.
Rhage sz)a a 7'*3)a 3els rszre sikl'tt# egre kzeledett a legrzkene33 p'nt &el.
T ?e*8 <agd a33a8 T.rre vgre *egllt. T/z
eg'ldalI szeretkezst ne* szerete*. ?e* akar'*#
h'g kisz'lgl)8 1n veled akar'k lenni.
/ &r&i sszesz'r(t'tta a sz)t# s hirtelen &elllt az gr!l 9sak ne* akar)a itthagni6
?e*. -etrdelt a &ldre# s a *atra7ra t*aszk'd'tt# &e)t leh'rgaszt'tta. Qr!3lta sszeszedni
*agt. . 5ar kinI)t'tta a l3t# s l3&e)vel *egrintette az alkar)t.
T Uge# ne* akarsz ne*et *'ndani neke*6 Tsut
t'gta#
Rhage &elnzett r. .33l az ala7s'n szg3l Ig t+nt# *intha a sze*e 7sak eg vk'n rs lenne#
a*el3l rag'g!# ne'nkk &n sugrzik ki&el.
5ar *ege*elte a testt# sztnit'tta a l3t# s kivillant'tt eg ki7sit a33!l# a*ire a &r&i annira
vg'tt.
Fisszatart'tt llegzettel vrta a hatst.
Rhage eg vill*g'rs *'zdulattal &elpattant a &ldrl# rvetette *agt# s a l3a kz &ek2dt.
Kig'*3'lta a nadrg)t# s...
Kszn*# istene*8
/z'nnal ellvezett. <ull*'k3an sz'r(t'tta ssze teste a hatal*as szersz*'t. /*ik'r a gnr
el*Ilt# rezte# h'g a &r&i *egre*eg &elette s 3enne. 5r ppen *'ndani akarta# h'g nug'dtan
enged)e el *agt# a*ik'r szrevette# h'g ne* errl van sz!. 5intha kise33&a)ta r'ha*a lett v'lna#
teste *inden iz*a gr7ssen sszerndult.
T Rhage6 T/gg!dva nzett r.
/ &r&i sze*e &ehren izz'tt
5ar *egsi*'gatta a htt# h'g *egnugtassa# * a keze vala*i &ur7st rzett. 5intha
kie*elkedett v'lna 3elle a tet'vls.
T Rhage# vala*i van a.#..
/ &r&i hirtelen leugr'tt r!la# s az a)t! &el indult.
T Rhage6 T5ar &elvette a &ldrl a hl!inget# s
sietve 3ele3I)t# *ikz3en utna szaladt.
Kirve a &'l's!ra ltta# h'g *egll s 3eg'*3'l)a a nadrg)t. /*ik'r a htra pillant'tt# *a)dne*
&elsik'lt'tt. / tet'vls letre kelt8 Kie*elkedett a 3r3l# s rnk't vetett a &ldre.
5'zg'tt# 3r Rhage *'zdulatlanul llt. / hatal*as srkn egenesen a sze*3e nzett# s *ereven
3*ulta# *ikz3en hull*z'tt a htn.
Kereste a sza3aduls It)t.
- Rhage8
Rhage Ig nekiira*'d'tt# *intha pusk3!l lttk v'lna ki. Fgigszaladt a &'l's!n# le az als! szintre
az el7sarn'k3a# s elt+nt a lp7s alatti titk's a)t! *gtt.
/ddig *eg se* llt# a*(g az edztere*hez ne* rt. /*ik'r *egpillant'tta az ltzt# &eltpte az
a)ta)t# s a zuhanz!3a *ent. 5egnit'tta az egik zuhant# s a &al *ellett le7sIszva a &ldre
r'g'tt# aztn 7sak 2lt a hideg v(z alatt.
Nlan &lel*etesen egrtel*+ v'lt8 / vi3rls# a zIgs. 1s *indig 7sak 5ar kzel3en# s &leg
akk'r# a*ik'r &el3redt a ln3an a vg.
?e* tudta# *irt ne* )tt r *r ha*ara33. Taln 7sak ne* akart tud'*st venni az igazsgr!l.
/zrt v'lt *s 5arvel... *ert ne*7sak akart szeretkezni vele.
/ vadllat is.
Ki akart )nni# h'g is *egkaphassa.
D2. &e)ezet
)i*ik'r "ella hazart# ne* tud'tt lenug'dni. .g !rn kereszt2l (rt a napl!)3a# aztn tltztt.
Far*er3e s pul!ver3e 3I)t# *a)d &elvette a dzseki)t is. Ndakint nag pelhek3en hullt a h!# s hideg
szl &I)t.
GsszehIzta *agn a ka3t't# s kistlt a *ezre 'da# ah'l a &+ *agasa33 v'lt.
Hsadist# <a 3ehunta a sze*t# &'lt'n t ltta# ah'g 'tt &ekszik hanatt &'rdulva a &2rdsz'33an.
Tnkretett. ?e* sszetrt.
5egllt# s nzte a h!esst.
/ szavt adta neki# h'g ne* &'g)a keresni# de ne* llt szndk3an 3etartani az (grett. Fg'tt
r# h'g I)ra *egpr!3l)a...
/ tv'l3an szrevette# h'g valaki van 5ar hznl. R*2lten *egt'rpant# aztn a*ik'r *egltta a
&r&i 3arna ha)t# tudta# h'g ne* lehet alantas.
"izt'san Fish'us d'lg'zik a riaszt!n. "ella integetett neki# s arra&el vette az irnt.
?ag'n *egkedvelte a har7'st# *iutn a partin 3eszlgettek. Nk's v'lt s szelle*es# a*i a t33i
v*p(r eset3en# akit is*ert# az'nnal kizrta annak a lehetsgt# h'g uganakk'r kelle*es trsasgi
ln is legen# 3enne az'n3an ez a kett egszerre *egv'lt. >zeOis v'lt# ers s *indenhez rtett. /z
a &a)ta &r&i# akitl az
e*3er *r 7sak azrt is gereket akar# h'g a gnll'*na t'v33rkldhessen.
"ella ne* rtette# *irt viseli lland!an azt a &ekete 3rkeszt+t# s *it )elent a halntkn a
tet'vls. .gszer taln# ha 'lan lesz a helzet# *a)d *egkrdezi tle.
T /zt hitte*# *a este ne* kell d'lg'zn'd Tsz!l
'da neki# a*ik'r &elrt a teraszra. T<iszen 5ar *r
ne*...
/ stt ha)I &r&i# aki el lpett# ne* Fish'us v'lt. 1s ne* is lt.
T Jenni&er6 Tngte az alantas d33enten.
"ella eg pillanatig kptelen v'lt *eg*'zdulni# aztn *eg&'rdult# s &utsnak eredt# a*ilen g'rsan
7sak tud'tt. <allra v'lt r*2lve# *gse* tt'vz'tt# ne* vesztegette az idt# 7sak tel)es ere)3l
&ut'tt kereszt2l a *ezn# 3izt's lptekkel. <a siker2l hazig elrnie# ki tudn zrni az alantast. 5ire
3etrn az a)t!t# *r lent lenne az alags'r3an# ah'v senki ne* tud 3e*enni. Felh(vn Rehvenge-et#
s a &ld alatti alagIt'n kereszt2l ki)utna a 3irt'k tIls! vgre.
/z alantas *gtte l'h'lt# hall'tta sIl's lpteit s ruh)nak surr'gst# a tv'lsg az'n3an ne*
7skkent kztt2k# *ikz3en a &ag'tt# hideg &2vn &ut'ttak. "ella sze*t a hz vid* &neire
szegezte# s *egpr!3lta iz*ai3!l kisa)t'lni a *aradk ert is# h'g *g g'rsa33an tud)'n szaladni.
/z els szIrst a 7'*3)3an rezte. / *s'dikat a ht3an a dzsekin kereszt2l.
-ptei lelassultak# elnehez2ltek. / hzig htralv tv'lsg egre 7sak ntt# a vgtelensgig nIlt# de
*g ekk'r se* hagta a33a a &utst. 5ire a hts! a)t!h'z rt# *r d2lnglt s 3'tlad'z'tt. Falah'g
*gis sike-
rtiit 3e*ennie# s az'n k2szkdtt# h'g kul7sra zr)a az a)t!t# * az u))3!l elszllt *inden er.
/*ik'r *eg&'rdult# h'g az alags'r &el siessen# hall'tta# h'g 3etrik az erkl szrnas 2vega)ta)a.
/ hang &ur7sn tv'linak t+nt# *intha valah'nnan nag'n *esszirl hallatsz'tt v'lna. .g kz *ark'lta
*eg a vllt. /z'nnal &elt*adt 3enne a vdekez re&leO# s lerzta *agr!l az alantas kar)t# *a)d
kllel ll'n vgta. / &r&i eg pillanatra *eghkkent# aztn vissza2ttt# *ire a ln *egprd2lve a
&ldre esett. /z alantas *eg&'rd(t'tta a testt# s I)ra *eg2ttte. ?it'tt tenere az ar7n 7sattant#
a*itl "ella &e)e a *sik 'ldal'n hang'san a padl!h'z k'ppant#
?e* rzett se**it. >e a p'&'nt# se azt# a*ik'r a k'p'n)a a &ldhz 7sap!d'tt. /*i nag'n haszn's
v'lt# hiszen a &igel*e t'v33ra is 3er *aradt# s (g 3ele tud'tt harapni a &r&i kar)3a.
.g*s3a kapaszk'dva# vadul had'nszva# el3'tlad'ztak a k'nhig# ah'l dulak'ds kz3en
szt3'r'gattk a szkeket. "ella eg pillanatra kisza3adult a sz'r(ts3!l# *egragadta az egik szket#
s *ell3e vgta vele a t*ad!)t# aki erre egensIlt vesztve htratnt'r'd'tt. "ella zihlva arr33
*sz'tt.
/z alags'ri le)rat eltt az'n3an a teste &el*'ndta a
sz'lglat't.
.lter2lt a &ldn# s 3r ne* vesztette el az esz*lett# kptelen v'lt *eg*'zdulni. <alvnan Ig
rezte# *intha vala*i a sze*3e 7spgne. Fal!sz(n+leg a sa)t vre# de az is lehet# h'g az alantas.
-t!*eze)e hirtelen *egvlt'z'tt# a*ik'r a &r&i *eg&'rd(t'tta.
Felnzett az ar73a. >tt ha)a s vilg's3arna sze*e v'lt.
=stene*8
>(rt# *ikz3en &ele*elte a &ldrl# s a kar)ai3a vette. "ella ut'ls! e*lke az v'lt# h'g a &r&i
knnei az ar73a hullanak.
/ztn *inden elstt2lt eltte.
N !vat'san 3etette a nt a k'7si)3a. Ltk'zta *agt# a*irt 3elegezett# h'g &elad)a a sa)t lakst#
s 3ekltzik a vallat!kzp'nt3a. >zerette v'lna a nt tv'l tartani a t33i alantast!l# 3r akk'r ne*
lehetett v'lna 3izt's 3enne# h'g idkz3en ne* szkik *eg. <a vala*elik alantas a kzel3e
*erszkedik... ha*ar *egtud)a# *ire talltk ki a kst8
5ikz3en 3evitte a nt a kzp'nt3a# rnzett az ar7ra. /nnira has'nl(t'tt az Jenni&er)re8 /
sze*e *s*ilen sz(n+ v'lt# sz(v alakI ar7a az'n3an p'nt'san ugan'lan. 9sakIg# *int dIs# 3arna ha)a
s a teste, vk'n# tkletes.
=gazsg szerint sze33 v'lt# *int Jenni&er# s erse33et is 2ttt.
-e&ektette az asztalra# aztn !vat'san *egrintette a h'rzs'ls'kat az ar7n# a nakn a kk
&'lt'kat# s &elhasadt a)kt. / har7 elkpeszt v'lt, *ind a ketten *indent 3eleadtak# egik2k se*
&'gta vissza az ere)t# s addig *eg se* lltak# a*(g N ne* gztt# s ne* vette a kar)ai3a a v*p(r
elgtrt testt.
5ikz3en a nt nzte# visszautaz'tt a *Ilt3a. 5indig is att!l &lt# h'g lesz az# aki egszer *egli
Jenni&ert. <'g egik nap *a)d tIl nag't 2t# a*i *r tIl*eg a hatr'n. .helett vg2l azt a rszeg
s'&rt
lte *eg# aki &r'ntlisan neki2tkztt a k'7si)nak. /z a gaze*3er *r dlutn tk'r *erev rszeg
v'lt# a*ikr Jenni&er hazaindult a *unk3!l.
?e* v'lt nehz elvennie a gilk's lett. Kin'*'zta# h'l lakik# aztn *egvrta# h'g rszegen haza
t*'l'g)'n# s a*ik'r *eg)tt# &e)3e verte eg 7s-kul77sal# s lelkte a lp7sn. .zutn 7ltalanul
aut!z'tt az 'rszg3an. 1szakra# keletre. 4 ..kk'r lpett 3e a trsasg3a.
Ndakint eg aut! llt *eg a kzp'nt eltt. N &ele*elte a testet# s 'davitte az egik lukh'z. Rtette
a h*'t# levette a 7s &edelt# *a)d leengedte a nt a
luk3a.
^e-6 Fan eg I)a336 Tkrdezte U# a*ik'r 3elpett.
T=gen. - N arr33 lpett# s Ig tett# *intha a *ellette lv3en akarn *egnzni a v*p(rt# akit elz
nap 5r. X *egd'lg'z'tt. / &r&i ki7sit i)edten *'7'rg'tt lent# s nszrg hang'kat hallat'tt.
T/kk'r lssunk is neki az I) szerze*nnek8 T)avas'lta U.
N rtette 7siz*s l3t a &edlre.
T.z a n az en*. <a 3rki h'zzr# a &'ga**al tpe* szt8
T.g n6 Kivl!8 / szenszei el lesz ragadtatva.
T.g sz!t se *er)en neki *'ndani r!la8 5egrtette6
U a h'*l'kt rn7'lta# aztn vllat v'nt.
T Rend3en. /h'g g'nd'l)a# de el33-ut!33 Igis
r &'g )nni# de akk'r *a)d ne higge# h'g tle* tud
ta *eg8
N 3izt's v'lt 3enne# h'g U *egtart)a a titkt# s hirtelen tlettl vezrelve *egadta az talak(t'tt
pa)ta
7(*t# ah'v 3etrt. .g kis )utal'* az alantas h+sgrt 7ser3e.
T / nt# aki 'tt lakik# Ig h(v)k# 5ar -u7e. /z
egik testvrrel lttk. 5en)en 'da# s &'g)a el8
U 3!lint'tt.
T.l &'g'k *enni# 7sakh'g *ind)rt ha)nal'dik# s aludn'* kell. Kt nap)a &ent vag'k# *r nag'n
ki*er2lte*.
TRend3en# akk'r *a)d h'lnap. 5'st pedig hag)'n *inket *agunkra8
U &elkapta a &e)t# s lenzett a 7s3e.
T5inket6
TT+n)n *r a &en3e8
U el*ent# N pedig hallgatta# ah'g a *'t'rzIgs lassan elhalkul.
.zutn elgedetten levette a hl!s &edelet a 7srl# s eg&'lt3an vig'rg'tt.
DB. &e)ezet
fvhage dlutn tig ne* trt vissza a hz3a. <angtalanullpkedett az alagIt3an# *ert ne* v'lt ra)ta a
7ip)e4 -evette# *iutn a zuhan alatt elz'tt# aztn pedig el&ele)tette# h'g h'l hagta.
Sg rezte *agt# *int eg idz(tett 3'*3a. "r*ilen ki*er2lt v'lt is# 3r*ennit edzett# 3r*ilen
s'kat &ut'tt# kptelen v'lt *egsza3adulni a test3en t'*3'l! t+ztl s a zIgst!l. \g vlte# e33en az
llap't3n *g az se* nugtatn le# ha szz k2ln3z nvel &ek2dne le. ?e* *intha ez a *eg'lds
&el*er2lt v'lna a lehetsgek kztt.
.- ?e* v'lt sz*ra *enekvs# *usz) v'lt 3eszlnie 5rvel. Rettegett el*'ndani neki# h'g szz
vvel azeltt t'kkal sI)t'ttk# azt pedig elkpzelni se* tudta# h'g ad)a el# h'g a vadllat is *eg
akar)a t kapni. Qedig *eg kell *agarznia neki# *irt t+nt el 'lan
hirtelen.
Gsszeszedte *agt# s 3enit'tt a hl!sz'33a. 5ar
nerti v'lt 'tt.
-e*ent a &ldszintre# s Fritzet tallta a k'nh3an.
T ?e* lttad 5art6 Tkrdezte a k'*'rnikt!l#
*ikz3en *inden ere)vel az'n igekezett# h'g nu
g'dt *arad)'n.
T Pe# ura*. .l*ent.
Rhage erei3en *egh+lt a vr.
T<'v6
T/zt ne* *'ndta.
TFitt *agval vala*it6 / retik2l)t6 Fala*i nag'33 tskt6
T.g knvet# eg &nk't s a ka3t)t.
Rhage kir'hant a k'nh3!l# vissza a &ldalatti &'l's!ra# s eg per7 *Ilva *r a Jdr3en v'lt.
"edr*3lt az a)t!n.
Fish'us tk'z'ttul rrsen nit'tta ki. /*ik'r vgre *eg)elent# 3'Oerals!t viselt# s a ha)a
sszevissza
llt
T5i a...
T5ar nin7s a hz3an. .ged2l van valah'l. 5eg
kell talln'*.
F# aki az el33 *g l*'san a sze*t drzslte s &lig aludt# eg 7sapsra *agh'z trt. Nda*ent a
sz*(t!gphez# s *iutn 3ekap7s'lt *inden k2(s *'nit'rt# az egiken *egpillant'tta a lnt. / hz
&3e)rata *ellett ku7'rg'tt a naps2ts3en. Nk's v'lt tle# *ert ha vala*i esetleg rt*ad# az'nnal
3e tud'tt v'lna *enek2lni a hz3a.
Rhage *l levegt vett.
T <'g kell ezzel az izvel rkzel(teni6
T Kattints az egrrel a z''* g'*3ra a )'33 &els
sar'k3an8
Rhage rkzel(tett. 5ar vere3eket etetett. / &nk *'rzsit d'3lta nekik. ?ha-nha &ele*elte a
&e)t# s kr2lnzett. /r7n halvn *'s'l ltsz'tt# 7supn a sz)a sarka gr32lt &el&el.
Rhage *egrintette a kpernn kereszt2l# s *egsi*'gatta az ar7t.
T Tud'd# ne* v'lt igazad# testvr.
T<'gh'g6
T<'g az n vgzete*.
T5irt6 5'ndta* vala*ik'r# h'g ne* 6 Rhage a sz*(t!gp *'nit'r)a &elett rnzett Fish-
'usre# s a tet'vlt sze*et &igelte ra)ta.
T?e* n vag'k az els szeret)e. /zt *'ndtad# h'g eg szrz lesz a vgzete*. >z!val tvedtl.
T1n s'hase* tvedek.
Rhage a h'*l'kt rn7'lta# s ne* v'lt ha)land! arra g'nd'lni# egszer *a)d eg *sik n t33et &'g
)elenteni neki# vag h'g valaki tveszi 5ar helt a sz(v3en.
/ vgzet el*ehet a &en3e# ha azt akar)a# h'g valaki nis3a szeressen 3ele. 1s Fish'us is
*egtarthat)a *agnak a )vendlseit.
T )! lehet# h'g *indig tud'd elre a )vt Tdr
*gte,TFag legal33is# h'g azt hiszed# tud'd.
5eg&'rdult# h'g vissza*en)en az alagIt3a# de ekk'r eg ers kz *egsz'r(t'tta a kar)t.
Fish'us g*ntszer+ sze*e# a*el ltal3an nug'dt v'lt# *'st d2hsen sszesz+k2lt.
T <a azt *'nd'*# h'g s'hase* tvedek# ne* 3e-
kpzeltsg3l tesze*. /z# h'g elre lt'* a )vt#
szrn+ teher# testvr. /zt hiszed# )! rzs tudni# h'
gan &'gt'k *indannian *eghalni6
Rhag htrahklt# *ire F hidegen el*'s'l'd'tt.
T <t igen. J'nd'lk'zz 7sak el ra)ta8 /ztn )uss'n
eszed3e# h'g az egetlen apr! rszlet# a*it ne* tud'k
a6` h'g p'nt'san *ik'r &'g 3ekvetkezni# ezrt ne*
tadlak *eg*enteni titeket. >z!val *eg*'ndand# *i-
^^^ kellene r2ln* ennek az t'knak6
RY Jzus 5ria... testvr# ne haragud)...
Fish'us hang'san ki&I)ta a levegt.
TJ!l van. 5i lenne# ha *'st ink33 ki*ennl a lnh'z6 .gsz dlutn rd g'nd'lt. ?e* akarlak
*egsrteni# de *r un'* hallgatni a g'nd'latait.
5ar nekidlt a *assz(v srgarz a)t!nak# s &elnzett. /z g hihetetlen2l kken rag'g'tt# a leveg
az elz napi tIl k'rai havazs utn szraz v'lt s 7s(ps. >zeretett v'lna *g eget stlni# *ieltt
le*eg a nap# de a*ik'r *egrezte a *elegt# el&'gta a sz'*'rIsg. Fag 7sak a ki*er2ltsg v'lt az
'ka6 ?e* tud'tt elaludni az'k utn# h'g Rhage Ig elr'hant a sz'33!l# s egsz nap azt vrta# *ik'r
)n vissza.
F'gal*a se* v'lt# *i trtnhetett vele. 5g a33an se* v'lt 3izt's# h'g azt ltta# a*it lt'tt. /z g
szerel*re# hiszen a tet'vls'k ne* sz'ktak le)nni az e*3er 3rrl8 1s ne* *'z'gnak. -egal33is
a33an a vilg3an ne*# a*it is*ert.
=gazsg szerint ne* Rhage v'lt az egetlen 'k# a*i *iatt ne* tud'tt aludni. .lrkezett az ide)e#
h'g *egtud)a# *it )avas'lnak az 'rv's'k a 3etegsgre. <'lnap kell el*ennie dr. Pella 9r'7e
rendel)3e# s a*ik'r vgez# *eg &'g)a tudni# *ilen kezelst (rtak el neki.
=stene*... >zeretett v'lna 3eszlni Rhage-dzsel r!la. <'g &elksz(tse.
/ nap elt+nt a &k *gtt# 5art pedig kirzta a hideg.
Felllt# kinI)t!z'tt# s 3e*ent az eltr3e az els a)t!n t. /*ik'r 3ezr!d'tt *gtte#
*eg*utatta ar7t a ka*ernak# *ire kin(lt a 3els a)t! is.
Rhage a 3e)rat *ellett 2lt a lp7sn. /*ik'r *egpillant'tta 5art# lassan &elllt.
T >zia. 5r vrtalak.
/ ln &lszegen el*'s'l'd'tt# s zavar3an a knvet egik kez3l a *sik3a tette.
T.l akarta* *'ndani neked# h'l vag'k# de a sz'33an hagtad a tele&'n'dat# a*ik'r...
T5ar# nzd# tegnap )szaka...
TFr)# *g *ieltt 3elekezdesz8 TFeltart'tta a kezt# s *l levegt vett. T<'lnap *egek a
k!rhz3a. 5'st &'g'* *egtudni# *ilen kezelst )avas'lnak.
Rhage 'lan *len rn7'lta a h'*l'kt# h'g a sze*ldke sszert kzpen.
T 5elik k!rhz3a *sz6
T/ >zent Feren73e. 6T<nk'r6
TPlutn.
T>zeretn*# ha valaki elk(srne.
T.g h+sgesa
Rhage *egrzta a &e)t.
.T?e*. "ut7h. / zsaru )!l 3nik a &egverrel. ?e* szeretn*# ha vdtelen lennl. Fel*ehetnnk a
sz'33a6
5ar 3!lint'tt# a &r&i pedig kzen &'gta# s &elstltak a lp7sn. /*ik'r 3elptek a hl!sz'33a# a
ln az gra 2lt^ Rhage pedig idegesen )rklt &el-al.
5ar elkezdett 3eszlni a k!rhzr!l# s kz3en r)tt# legink33 sa)t *agt kell &elksz(tenie# ne*
pedig a &r&it# /ztn eg ideig egik2k se* sz!lalt *eg.
T Rhage# *'ndd el# *i trtnt tegnap este8 - /*i
k'r ltta# h'g ha3'zik# h'zztette. T"r*i is az#
eg2tt tvszel)2k. ?eke* 3r*it el*'ndhatsz.
Rhage *egllt# s sze*3e &'rdult vele.
T Feszles vag'k.
5ar sszev'nta a sze*ldkt.
TPeh'g vag8
TTud'd# *i van a hta*'n6
5ar *eg3'rz'ng'tt# a*ik'r esz3e )ut'tt# h'g a tet'vls *eg*'zdult...
Lll) lel T&igel*eztette *agt. ?e* is *'zg'tt# 7sak Rhage llegzett hevese33en# ezrt t+nt Ig#
*intha az a vala*i *eg*'zdult v'(na a htn.
T 5ar# ez a rsze*. / vadllat. "enne* van. T
5egdrzslte a *ellkast# aztn a kar)t. 5eg a 7'*3
)t. T5inden er**el pr!3l'k ra)ta uralk'dni# de...
?e* akarlak 3ntani. ?e* tud'*# *it tegek. 5g
*'st is# h'g itt vag'k a kzeled3en... Krisztus'*#
alig 3(r'*8
/h'g kinI)t'tta a ln &el re*eg kezt# le(rhatatlanul elgtrtnek ltsz'tt.
T.z az egik 'k# a*irt &'lt'n kerese* a har7't. 5ert az lenugtat. / nk is erre kellettek. /zrt
hasznlta* ket# *ert az enh2ls# a*it a szeO ad'tt# seg(tett k'rd3an tartani a vadllat't. 5'st
visz'nt *r# h'g ne* tehete*# ne* vag'k sta3il. .zrt trtnt *eg tegnap is# h'g *a)dne*
elvesztette* az irn(tst *aga* &elett. Ktszer is.
TFr)... 5irl 3eszlsz6 =tt vag'k neked ri. Fele* szeretkezhetsz.
T?e* engedhete*# h'g ez *g egszer *egtrtn)en T*'ndta 7sik'rg! &'gakkal. T?e*... &ekhetek le
veled t33szr.
5ar d33enten nzett r.
T Sg rted# egltaln ne* leszel vele*6 >'ha t3
36
Rhage *egrzta a &e)t.
T >'ha.
T Pe *irt6 <iszen k(vnsz8 TTekintete a &r&i
nadrg)ra tvedt# s *egltta ell a kidud'r'dst. T
-t'*# h'g *'st is ke*n. 1s rze* a vgad illa
tt.
Rhage sze*e hirtelen *'zdulatlann vlt# ne* pisl'g'tt# aztn &ehren *egvillant. , T5irt van ez a
sze*eddel6 Tsutt'gta 5ar. 6 .. T5ert ilenk'r... letre kel.
/*ik'r a ln ne* sz!lt# Rhage &ur7sa rit*us3an kezdett llegezni. Kt rvid 3elgzs# eg ki. Kt
rvid zihls# eg h'sszI &I)s.
5ar ersen k'n7entrlt# h'g *egrtse# a*it hall'tt. ?e* siker2lt. -egnag'33 rszt kptelen v'lt
&el&'gni. /kk'r ez azt )elenti# h'g van eg veszles *sik n)e is6
T 5ar# ne*... &ek2dhetek le veled t33# *ert-
a*ik'r veled vag'k# a vadllat ki akar )nni. T5g
kt rvid 3elgzs. T/zt akar)a# h'g...
-5it6
TTged. - .lhtrlt a ln ell. - 5ar# 3enned akar lenni. 1rted# a*it *'nd'k6 / *sik ne* *agv#
akar tenni. 5'st... *'st *enne* kell.
TFr)8 Tkilt'tt utna# *ire Rhage *egllt az a)t!3an# s visszanzett r. T/kk'r enged)2k *eg neki#
h'g *egkap)'n.
/ &r&i eltt'tta a sz)t a d33entettl.
T 5eg vag r2lve6
?e*# ne* v'lt. F'lt *r# h'g 'lan ktsg3eesetten szeretkeztek# a*i ne* llt *essze az
erszakt!l. .rezte *r k'r33an is durva lkseit. <a Rhage *sik sze*lisge veszles# Ig
rezte# azzal is kpes lesz el3nni.
T9sak engedd el *agad# s ne* lesz se**i 3a)8 Kt rvid zihls. .g h'sszI &I)s.
T5ar# te ne* tud'd... *irl 3eszlsz. Qr!3lta &el&'gni.
T 5irt6 <'g tudnl rtani neke*6 Taln *eg
eszel6
/*ik'r a &r&i ne* vlasz'lt# 7sak *ereven nzett r azzal a &ehren izz! sze*vel# 5ar
*egr*2lt. Sristen# 7sak ne* errl van sz!6
.gszen 3izt'san el*ent az esze.
T 5a)d lektz2nk T*'ndta.
Rhage *egrzta a &e)t# s *egkapaszk'd'tt az a)t!g'*33an# *ert el3'tl'tt a sa)t l33an.
T?e* *ere* *egk'7kztatni.
TFr)8 Tud'd 3izt'san# h'g *i &'g trtnni6
T?e*. T.g hirtelen rngassl *egvakarta a nakt s a vllt.
T Fan r vala*i esl# h'g ezzel *egkap'd az
enh2lst# a*ire sz2ksged van6
TTaln.
T/kk'r *egpr!3l)uk. 5a)d elszalad'k# ha... sz!val# ha vala*i sz'katlan trtnik. Rhage# hagd# h'g
*egtege* ezt kettnkrt8 Pe k2ln3en is# *i *s lehetsg *aradt6 /z# h'g elkltz*6 Fag s'ha
t33 ne* lt)uk eg*st6 >'ha ne* szeretkez2nk6 ?zz sze*3e a tnekkel# *r *'st is alig 3(rsz
*agaddal# s legsz(vese33en r* vetnd *agad8
Flele* t2krzdtt a &r&i ar7n# sszesz'r(t'tta a sz)t# tgra nit'tta a sze*t. /ztn tvette
a helt a szgen# eg 'lan t'r'ksz'r(t! gtrele*# a*it *egltva# 5ar 'daszaladt h'zz a sz'3a
*sik vg3l. 5eg&'gta a kezt# s rezte# h'g re*eg.
T >zrn+ ilen llap't3an ltn'* tged# Rhage. T
/ &r&i kz3esz!lt v'lna# de ne* hagta. T?zd# te tu
d'd# *ivel ke(l sze*3enzn2nk# n ne*. Tedd *eg a
sz2ksges !vintzkedseket# h'g 3izt'nsg3an lg# az
tn... *a)d *eglt)uk# *i trtnik8
Rhage ne* sz!lt# 7sak nzte t. 5ar s2rgetni akarta# de se)tette# h'g azzal 7sak az ellenkez
hatst rn el.
T "eszlne* kell F-vel - &elelte a &r&i vg2l.
T=gen# ln7 Tis*telte Rhage a Jdr nappali)3an llva.
Fish'us rnzett a *'nit'r &elett.
T 5gis *ilen ln76
T Nlan# a*ellel eg k'7sit is el lehet hIzni.
"ut7h )tt 3e a k'nh3!l. .gik kez3en eg d'
3'z sr# a *sik3an szendvi7s.
T>zia# nag&iI8 5i a helzet6
T>zeretn*# ha ti ketten 'daln7'lnt'k az ga*h'z#
TTe kis perverz8
T >z!val# van 'lan# ln7# a*it hasznlhatunk# F6
/ v*p(r *egigaz(t'tta Red >'O 3ase3allsapk)t
T/ garzs3an. /zt hisze*# a garzs3an van. Pe *gis *it tervezel6
T5arvel... szeretnk lenni. 1s ne* akar'*# h'g at... T.lharapta a sz! vgt# *a)d hang'san ki&I)ta a
levegt. TFlek# h'g tvlt'z'*. TIlsg'san &el vag'k prgve.
Fish'us halvn sze*e sszesz+k2lt.
T 1s *r ne* akarsz *s nkkel le&ek2dni# uge6
Rhage *egrzta a &e)t.
9sak 5art akar'*. Jelenleg *s &el se* tudna
izgatni.
-Ua &ran73a# haver8 T*'r*'lta F ink33 7sak *agnak.
T 5irt# *i a 3a) a *'n'g*ival6 Tkap7s'l!d'tt
3e a 3eszlgets3e "ut7h# *ikz3en le2lt# s &el3'nt'tta
a srt. TSg rte*# 5ar nag'n rendes n# igazn )!
e*3er.
Fish'us *egrzta a &e)t.
T .*lkszel *g arra# a*it a tiszts'n lttl# zsaru6
5it sz!lnl ahh'z# ha az a szrn a szerel*ed kzel
3en lenne6
"ut7h letette a srt anlk2l# h'g 3eleiv'tt v'lna. Tekintete Rhage testre vnd'r'lt.
T J! s'k ln7ra lesz sz2ksg Tdr*gte.
DD. &e)ezet
[J egre idegese33 lett. / n *g *indig ne* trt tel)esen *agh'z# pedig *r tizenn'l7 !ra is
eltelt. =gz^ h'g a k3(t! lvedket &r&ira tervezte# de *r akk'r is &el kellett v'lna 3rednie.
/gg!d'tt# h'g taln agrzk!dst kap'tt a k2zdele* s'rn.
=stene*# p'nt 'lan v'lt# *int rgen Jenni&errel. Gsszeverekedtek# utna pedig *indig idegeskedett#
*ert ne* v'lt 3enne 3izt's# ne* 'k'z'tt-e tIl nag sr2lst neki. / har7 utn g'nd'san tvizsglta a
testt# elltta a se3eit# s *egnzte# ne* trt-e el vala*elik 7s'nt)a# vag nin7s-e valah'l *l vgs
ra)ta. 5iutn *eggzdtt r!la# h'g )!l van# szeretkezett vele# annak ellenreb h'g a ln *g ne*
trt *agh'z. / legtkletese33 lvezet az v'lt# a*ik'r 'tt &ek2dt ra)ta# s a33an a tudat3an trt r
a gnr# h'g tudta# ne* 'k'z'tt se**i vgzetes sr2lst.
"r7sak ezzel a nvel is szeretkezhetne# akit *'st elra3'lt8
N 'da*ent a 7shz# a*i3en a ln v'lt. -evette a r7s's &edelet# s eg ele*l*pval 3evilg(t'tt a
luk3a. / n a 7s al)n hevert sszer'gva.
>zerette v'lna kivenni# *agh'z lelni# *eg7s!k'lni# s rezni a 3rt. "el akart hat'lni. Pe *inden
alantas i*p'tens v'lt. /z N*ega# az a gaze*3er# &ltken eg knIr v'lt.
Fisszatette a &edelet# s a helisg3en )rklva esz3e )ut'tt az a nappal s )szaka# a*it az
N*egval tlttt# aztn a depresszi!# a*el az!ta is uralta. Fur7sa# a*i!ta itt ez a n# az aga
kitisztult# s az I) lehetsg energival tlttte &el.
Tudta# h'g ne* Jenni&er van 'tt lent a 7s3en# de a v*p(rn annira has'nl(t'tt egk'ri
szerel*re# akit elragadtak tle# h'g Ig g'nd'lta# ne* lesz vl'gat!s. .l&'gad)a az a)ndk't# a*it
kap'tt# s nag'n &'g r vigzni.
.zIttal senki se* veheti el tle. >enki.
/*ik'r a rednk &elhIz!dtak )szakra# Hsadist &elkelt a takar!k3!l kialak(t'tt &ekhelrl a &ldn#
s *eztelen2l )rklni kezdett a sz'33an.
?ag'n r'sszul rezte *agt a*iatt# a*i elz este "ellval trtnt. 5eg akarta keresni# h'g
h'7snat't kr)en# de *gis *it *'ndhatna6
?e haragud)# h'g rd t*adta*# *int eg llat8 Ja# s nin7s tled hningere*# szintn *'nd'*#
=stene*# *i7s'da eg segg&e)8
-ehunta a sze*t# s visszaidzte a pillanat't# a*ik'r 'tt llt a &2rdsz'33an a &alh'z lapulva#
*ikz3en a ln kinI)t'tta kezt *eztelen *ellkasa &el. <'sszI# ke7ses u))ai v'ltak# s szp#
&estetlen kr*e. "izt'san knned lett v'lna az rintse. Jengd s *eleg.
Gssze kellett v'lna szednie *agt. <a kpes lett v'lna r# *'st legal33 tudn# *ilen rzs# a*ik'r
sza3ad e*3erknt *egrinti a *eztelen 3rt eg &in'*
ni kz. Ra3sz'lgaknt gakran h'zzrtek# s *indig akarata ellenre# de az!ta# h'g sza3ad lett...
1s ne*7sak akr*ilen kz lett v'lna# a*i h'zzr. <ane* "ell.
/ tenere a *ellkasa kzepn rt v'lna a testhez# s taln eg ki7sit *eg is si*'gatta v'lna. -ehet#
h'g )! rzs lett v'lna# ha lassan 7sinl)a. =gen# *inl t33szr g'nd'lt r# annl 3izt'sa33 v'lt 3enne#
h'g taln )!l esett v'lna neki.
, 5i a &ran7't 3rnd'zik6 1vekkel ezeltt kitptk 3elle a kpessget# h'g 3r*i&le gengdsget
elvisel)en. 1s k2ln3en sin7s )'ga h'zz# h'g eg 'lan n g'nd'latai3a &rkzzn# *int "ella. 5g
az'kh'z az e*3erkurvkh'z se* v'lt *lt!# akik3l innia kellett.
Kinit'tta a sze*t# s vget vetett a kptelen l*'d'zsnak. / leg)'33 d'l'g# a*it *egtehet rte#
s a*ivel kiengesztelheti az# ha )! *esszire tv'l tart)a *agt tle# s g'nd'sk'dik r!la# h'g s'ha
t33 ne tallk'zzanak. 5g vletlen2l se*.
Qersze att!l *g lthat)a. 5inden ))el el &'g *enni a hzh'z# s *eg3iz'n's'dik r!la# h'g )!l
van. Feszles idk )rtak a 7ivil v*p(r'k sz*ra# ezrt vigznia kell r. 5a)d *eghIz!dik valah'l az
rnk3an a hz *ellett.
/ g'nd'lat# h'g *egvdheti# *egnugtatta.
?e* 3(z'tt *ag3an# h'g kpes lenne vele lenni# arr!l az'n3an tkletesen *eg v'lt gzdve# h'g
a 3izt'nsgt garantlni tud)a# 3r*enni alantast kell is ezrt legilk'lnia.

DC. &e)ezet
a &'l's!n stlgat'tt a hl!sz'3a eltt. Kptelen v'lt nzni# ah'g "ut7h s Fish'us 'daln7'l)k
Rhage-et az gh'z. 1s azt se* tudta eldnteni# h'g ez a *egktzs a szeOhez izgat! v'lt vag
egenesen i)eszt.
Kin(lt az a)t!.
"ut7h kr2lnzett# de r *g 7sak ne* is pillant'tt.
T Kszen ll.
Fish'us is ki)tt# s rgI)t'tt eg kzzel 7savart 7igarettra# *a)d *len *egsz(vta.
T =tt lesz2nk valah'l a &'l's!n# ha sz2ksged len
ne rnk.
5ar els g'nd'lata az v'lt# h'g *eg*'nd)a nekik# nug'dtan *en)enek el. 5ilen ht3'rz'ngat!#
h'g k ketten itt gelegnek a sz'3a eltt# *ikz3en 3ent szeretkezik Rhage-dzsel. /z eged2llt
vg2l is ne*7sak eg *s'k ell elzrt helet )elent# hane* eg lelkillap't't is.
/ztn esz3e )ut'tt# *enni ln7't vittek 3e. .kk'ra hatal*as *ennisgre ne* sz*(t'tt. .g
ktlre taln. 1s 3ilin7sre. Pe ne* arra a rengeteg vasra# a*ivel eg egsz aut!t &el lehetne e*elni a
&ldrl8
T "izt'sak vagt'k 3enne# h'g ez sz2ksges6 T
krdezte tl2k.
5indketten hatr'z'ttan 3!lint'ttak.
4 b- .lhiheted neke* T*'r*'lta "ut7h.
5ar 3e*ent a sz'33a# s 3e7sukta *aga *gtt az a)t!t. /z g *indkt 'ldaln gertk gtek#
Rhage pedig *eztelen2l &ek2dt a *atra7'n. Kt kar)a a &e)e &l v'lt e*elve# l3a sztnitva s
annira ki&esz(tve# h'g *a)dne* sztszakadt. 9sukl!)ra s 3'k)ra 3ilin7sek v'ltak kap7s'lva# *sik
vg2k pedig az g ng sIl's tlg&a rId)h'z v'lt ers(tve.
Rhage &ele*elte a &e)t# kk sze*e vilg(t'tt a &lh'*l3an.
RT"izt's vag 3enne6 - krdezte a lnt!l.
=gazsg szerint *r ne* v'lt az.
6b Knel*etlennek t+nik ez a p!z.
T ?e* vszes. T<trahanatl'tt a &e)e. T"r r2-
lk) h'g ez a ng rId ne* ng l!# s ne* szalad el
ng k2ln3z irn3an.
5ar nzte hatal*as testt# a*el Ig &ek2dt eltte kiter(tve# *int eg szeOulis ld'zat.
>zent... isten8 .z tnleg *egtrtnik6 5'st val!3an...
<agd a33a8 - k'rh'lta *agt. - ?e tartsd szegnt 'tt t'v33# *int a*eddig sz2ksges8 <a *a)d tIl
lesz2nk ra)ta# tudni &'g)a# h'g *inden rend3en van# s ne* kell I)ra *egtenned.
-erIgta a 7ip)t# ki3I)t a pul!ver3l# thIzta &e)n a gar3!t# s levette a &ar*ert.
Rhage *egint *ege*elte a &e)t# s a*ik'r a ln levette a *elltart!)t s a 3ugi)t# &r&iassga
*egke*nedett. <'ssza33 lett. 5ar &igelte# ah'g egre *ereve33 s vastaga33 lesz# *ikz3en
*eztelen testt nzi. .lpirult# &in'* vere)tk lepte el 3rt.
T 5ar... TRhage sze*e &ehrre vlt'z'tt# s izzani
kezdett. P'r'*3'l! hang't hallat'tt# 7s(p)t pedig
krkrsen *'zgatta. <atal*asra duzzadt vessz)e a hasra 7sap!d'tt# a vge a kldke &el rt.
<irtelen *eg akarta e*elni a kar)t# *ire a ln7 *eg&esz2lt# s nag't 7srrent
TJ!l vag6 Tkrdezte a ln.
TU# istene*# 5ar8 1n... *i... annira k(vnunk8 .leped2nk rted.
5ar sszeszedte *inden 3t'rsgt# s 'da*ent az gh'z. -eha)'lt# sz)'n 7s!k'lta# aztn
&el*sz'tt a *atra7ra# s &l ker2lt.
/*ik'r Rhage ltta# h'g a 7s(p)re helezkedik# krzve v'naglani kezdett alatta. 5ar *eg&'gta
a vesz-sz)t# s *egpr!3lta *ag3a vezetni. .lsre ne* siker2lt. TIl nag v'lt# pedig *g szraz#
s &)dal*at rzett. 5g egszer *egpr!3lta# de ezIttal se* siker2lt.
T5g ne* ksz2ltl &el r* T*'ndta Rhage# *ikz3en is*t a 3e)rath'z n'*!d'tt a vastag hi*tag.
Fala*i &ur7sa# vad *'rgs trt &el a t'rk3!l.
T5ind)rt )! lesz# 7sak hagd# h'g...
TJere ide# 5ar8 - /*ik'r ezt *'ndta# a hang)a *egvlt'z'tt. 5le33 lett. T9s!k'l) *eg8
/ ln elreha)'lt a *ellkasra# s 3irt'k3a vette a sz)t# kz3en pedig azt szuggerlta *agnak#
h'g 3red)en &el 3enne a vg. ?e* siker2lt.
Rhage el&'rd(t'tta a &e)t# *intha rezte v'lna# h'g ne* k(vnta *eg.
T Jere &el)e338 T*'ndta# s a ln7ai 7srgni
kezdtek. / &*es hang 7silingelshez has'nl(t'tt. T
<add vege* a sz*3a a *elledet8
5ar &el)e33 7sIsz'tt# s a *ell3i*3!)t a sz)h'z e*elte. /33an a pillanat3an# ah'g *egrezte a
gengd sz(vst# a teste reaglt. 5egknne332lten lehunta
a sze*t# s r2lt# h'g vgre &elt*adt test3en a szenvedl.
Sg t+nt# Rhage is szrevette a vlt'zst# *ert a d'r'*3'l! hang &elersdtt# s 7s'dlat's
3ugss vlt'z'tt. 5ikz3en az a)ka a *ellt 3e7zgette# teste hevesen *'zg'tt alatta. 5ellkasa
&ele*elkedett# nakt htraszegte# &e)t *ege*elte. "rt I)ra ellepte a vere)tk# vgnak
)ellegzetes# &+szeres illata 3etlttte a levegt.
- 5ar# hadd rezze* az (zedet8 T<ang)a *r an-
nira *l v'lt# h'g szinte elt'rzult. - /z des nedvet
a#l3aid kztt. <add rezze* az (zt8
5ar lenzett r. .g &ehren izz! sze*pr visz'n'zta a tekintett. F'lt 3enne vala*i hipn'tikus
v'nzer# vala*i izgat! knszer(ts# a*inek ne* tud'tt ellenllni# *g akk'r se*# ha tudta# h'g
ne*7sak Rhage az# akivel *'st szeretkezik.
Fel)e33 kIsz'tt a testn# s 7sak akk'r llt *eg# a*ik'r *r a *ellkasn 2lt. Havar3a )tt ettl az
inti*itst!l &leg Ig# h'g a &r&i lektzve &ek2dt alatta.
- 5g eg ki7sit &el)e33# 5ar8 - 5g az se* v'lt
ugan'lan# ah'g a nevt kie)tette. - Kzele33 a
sz*h'z.
.setlen2l &el)e33 7sIsz'tt# aztn# a*ik'r *r )! helen v'lt# pr!3lt knel*ese33 testhelzetet
&elvenni. Fg2l az egik l3val a *ellkasra trdelt# a *sikkal a *sik vlla &elett az gra
t*aszk'd'tt. Rhage &elnI)t'tta a nakt# 'da&'rd(t'tta a &e)t# s nelvvel *egrintette a
7sikl!)t.
&elngtt# a*ik'r *egrezte az (zt# 5ar pedig el-alltan egik kezvel a &alnak t*aszk'd'tt. /
k) legzte *inden gtlst# ra3sz'lgv tette# tel)esen kisz'lgltatva *agt az urnak# aki
gengden nal'gatta
s sz(v'gatta legrzkene33 p'nt)t. /*ik'r a teste heves nedvessggel )utal*azta az izgatst#
Rhage les hang't hallat'tt# *a)d ngtt eget# s *eg&esz(tette a ln7'kat# a*elek az gh'z
3ilin7seltk. /z g ng rId)a szeren7sre ellenllt az ere)nek. Fastag kar)a *eg&esz2lt# iz*ai
*eg*erevedtek# u))ai szttrultak# s kar'*szer+ p'z(7i!3a gr32ltek.
- =gen# ez az8 Tsutt'gta a l3a kztt. T1rze*#
h'g *ind)rt... ellvezel.
<ang)a elhalkult# s *'rgss vlt'z'tt.
5ar testt elraszt'tta a gnr# s 'ldalra dlve az gra zuhant / l3t elhIzta Rhage &e)e
&elett# de a 3'k)a *egpihent a nakn. /*ik'r az ut'ls! hull* is vget rt# rnzett. / &r&i &ehren
izz!# *erev tekintete 7s'dlattal s ra)'ngssal telve &igelte. <atrtalanul len+gzve &ek2dt# s
&ur7sa rit*us3an vette a levegt. Kt rvid 3elgzs# eg h'sszI &I)s ki&el.
T F'gad) *agad3a# 5ar8 T<ang)ra r se* lehe
tett is*erni# 'lan *len sz!lt. .z *r ne* Rhage
v'lt.
5ar az'n3an ne* &lt# s ne* rezte Ig# h'g elrul)a szerel*t.
"r*i )tt is el 3elle# ne* v'lt r'sszindulatI# se* tel)esen is*eretlen. 5r rezte... a )elenltt
3enne k'r33an is# s tudta# ne* kell tle &lnie. /h'g *'st a sze*3e nzett# 'lan v'lt *egint# *int
a 3ilirdsz'33an. .g egszen *s valaki &igelte t# de akk'r is valah'g *gis Rhage.
R&ek2dt a &r&ire# s *ag3a vezette *erev vessz)t. Tel)es h'ssz3an 3e&'gadta. Rhage 7s(p)e
elrelend2lt# s a*ik'r elkezdte a lkseket# I)a33 kilts hagta el a t'rkt. Ki-3ehIz'gatta a
szersz*t# a*ivel a
gnrt egre )'33an &'k'zta *indkett)2k test3en. 5ar ngkzl3ra llva# *eg&esz(tette a
testt# neh'g eldl)n a heves r'ha*t!l.
/h'g Rhage 3evadult# az les hang egre hang'-sa33 lett. 9s(p)t durvn 7sapk'dta a lnh'z#
*ikz3en egsz teste re*egett. / szenvedl egre *agasa33ra rep(tette# *r az'n a p'nt'n v'lt#
h'g kitr)n. <irtelen &ele*elte &elstestt a *atra7r!l# s az g *egnik'rdult# a*ik'r a kar)a s
l3a sszerndult. Fele*elkedett a sze*h)a# sze*3l pedig rag'g! &ehr &n radt ki# *intha
lzer&n vilg(tana a sz'33an. 5ar rezte *ag3an az sszehIz!ds'kat# a*itl is &el)ut'tt I)ra
a 7sI7sra.
/*ik'r vge lett# r3'rult Rhage *ellkasra. Tel)es 7send v'lt a sz'33an# 7sak a llegzs2k hang)t
lehetett hallani. 5ar n'r*lis# a &r&i az a &ur7sa rit*usI.
/*ik'r &ele*elte a &e)t s rpillant'tt# &ehren izz! sze* nzett vissza r# s 3enne vgtelen
ra)'ngs t2krzdtt.
T 1n drga 5ar* T*'ndta az a &ur7sa hang.
.kk'r kise33&a)ta ra*2tshez has'nl! rzs &ut'tt
t a ln testn# s a leveg &elszikrz'tt. 5inden l*pa &elkap7s'l!d'tt# s &nr3a 3'r(t'ttk a
sz'3t. 5ar d33enten nzett kr2l# * a )elensg 'lan ha*ar vget rt# a*ilen hirtelen
elkezddtt. .g pillanat elteltvel a hatal*as energinak *r n'*a se* v'lt.
/*ik'r rnzett# ltta# h'g Rhage sze*e I)3!l a rgi# kken rag'g.
T 5ar6 Tsz!lalt *eg k3ult# tv'li hang'n.
/ ln 7sak nhn *l levegvtel utn tud'tt *egsz!lalni.
TFisszatrtl.
TTe pedig )!l vag. TFele*elte a kar)t# s 3egr3(tette az u))ait. T?e* vlt'zta* t.
T<'g rted# azt# h'g ne* vlt'ztl t6
T?e* lette*... -ttalak kz3en. <'*l'san ugan# de tudta*# h'g ne* 3nt tged. .z az els
alkal'*# h'g e*lksze* vala*ire utna.
5ar ne* tudta *ire vlni a szavait# de kz3en szrevette# h'g a 3ilin7sek vresre drzsltk a
7sukl!)t s a 3'k)t.
T5'st *r levehete* a ln7'kat6
T=gen. Krlek8
.ltart'tt eg kis ideig# a*(g siker2lt leszedni r!la *inden vasat. /*ik'r vgre sza3ad v'lt# Rhage
*egdrzslte a 3ilin7sek helt# s g'nd'san *egvizsglta a lnt# h'g *eggzd)n r!la# 3izt'san
nin7sen se**i 3a)a.
5ar kr2lnzett. Kntst keresett.
TKi*egek s *eg*'nd'* "ut7hnak s F-nek# h'g el*ehetnek.
T5a)d n T*'ndta Rhage# s a a)t!h'z lpett. Kinit'tta# *a)d kidugta a &e)t a rsen.
5ikz3en a &r&i vel2k 3eszlt# 5ar a tet'vlst nzte a htn. .sk2dni *ert v'lna# h'g a vadllat
r*'s'lg'tt.
=stene*# egsz 3izt'san *egr2lt. Tel)esen el*ent az esze.
Felszkkent az gra# s *agra hIzta a takar!t.
Rhage 3e7sukta az a)t!t# aztn 3el2lrl nekidlt. 5g *indig &esz2ltnek t+nt# annak ellenre# h'g az
el33 a teste *egkapta a vrt enh2lst.
T1s ezek utn... &lsz tle*6
6F f -`6 ?e*.
T ?e* &lsz... tle se*6
# 5ar kinI)t'tta &el a kar)t.
T Jere ide8 >zeretnlek *aga*h'z lelni. Sg l
t'*# *g *indig ideges vag.
Rhage lassan kzeledett az gh'z# *ert ne* akarta# h'g a ln Ig rezze# le akar)a t*adni. N
az'n3an s2rgeten intett neki a kezvel# h'g siessen. 4 Rhage !vat'san le&ek2dt *ell# de ne* rt
h'zz.
.g d33ent pillanattal ks33 5ar &el &'rdult# s testvel sz'r'san h'zzsi*ult# *a)d si*'gatni
kezdte. /*ik'r az 'ldalh'z rt a keze# a srkn &arkh'z# Rhage *egrndult# s eg ki7sit arr33
hIz!d'tt.
?e* akar)a# h'g a tet'vlsh'z r)ek# g'nd'lta a ln.
T F'rdul) *eg8 T*'ndta neki. T<asra.
/*ik'r Rhage *egrzta a &e)t# 5ar a vallanak &esz2lt# s *egpr!3lta len'*ni. Nlan rzs v'lt#
*intha eg versenz'ng'rt akart v'lna *eg*'zd(tani.
T / &en3e is# Rhage# &'rdul) *r *eg8
/ &r&i vg2l *egadta *agt# s kelletlen2l# halk kr'*k'ds'k kzepette hasra &'rdult.
5ar *egsi*'gatta a vadllat testt a htn.
Rhage iz*ai vletlenszer+ s'rrend3en rndultak *eg. ?e*# ne* v'lt vletlenszer+. Q'nt'san az'k az
iz*'k hIz!dtak ssze# a*eliket a vadllat testn *egrintett.
5ilen k2lns8
T'v33 si*'gatta a htt# s Ig rezte# *intha a tinta ele*elkedne a 3rrl# *int eg *a7ska#
a*el a si*'gat! tenrhez 3I)ik.
T /karsz *g ezutn is vele* lenni6 Tkrdezte
Rhage *ereven. Nldalra &'rd(t'tta a &e)t# h'g lthassa a ln ar7t# de ne* e*elte &el#
5ar u))a az llat sz)n idztt# tra)z'lta az a)ka v'nalt. Rhage sz)a kiss sztn(lt# *intha
rezn az rintst.
T5r *irt ne akarnk6
TKi7sit &ur7sa v'lt# ne*6 5ar &elnevetett.
T Fur7sa6 .g 'lan hz3an lak'*# a*el tele van
v*p(r'kkal# radsul 3eleszerette* az egik-
<irtelen elhallgat'tt. =stene*. 5i 7sIsz'tt ki az
el33 a sz)n6
Rhage &elknklt s htra&'rdult# h'g sze*3enzzen vele.
T 5it *'ndtl az el336
5ar ne* akarta# h'g (g trtn)en. >e* azt# h'g 3eleszeressen# se* azt# h'g elrul)a.
Pe *r egiket se* tudta vissza7sinlni.
T ?e* vag'k 3enne 3izt's Tdr*gte# s kz3en
a &r&i hatal*as kar)t s vllt &igelte. TPe azt hi
sze*# vala*i 'las*i v'lt# h'g ZszeretlekR. =gen# ez
v'lt az. >zeretlek8
5i7s'da 3na vall'*s8 .nnl s'kkal )'33an is el tudn *'ndani.
Kt kez3e &'gta a &r&i ar7t# szenvedlesen *eg7s!k'lta# s egenesen a sze*3e nzett.
T >zeretlek# Rhage. .l*'ndhatatlanul szeretlek8
/ &r&i iz*'s kar)a tlelte# s a &e)t a ln nak3a te*ette.
T?e* hitte*# h'g ezt valaha is hallani &'g'* tled.
T.nnire nehz ter*szet+ lennk6
T ?e*. .nnire ne* rde*le* *eg.
5ar elhIz!d'tt tle# s rnzett
T?e* akar'* ezt *g egszer hallani. Te vag a leg)'33 d'l'g# a*i valaha trtnt vele*.
T5g a vadllattal eg2tt is6
Fadllat6 =gen# rezte# h'g van 3enne *g vala*i. ?a de eg vadllat6 / &r&i az'n3an 'lan &esz2lt
v'lt# h'g Ig g'nd'lta# ink33 ne* ellenkezik.
T=gen# *g azzal eg2tt is. 9sak *a)d legkzele33 lektzs nlk2l 7sinl)uk# )!6 "izt's vag'k
3enne# h'g enge* ne* 3ntanl.
T=gen# szerinte* is elhaghat)uk a ln7'kat.
# 5ar visszat'lta a &r&i &e)t a nakh'z# s a sz'3a tIls! &aln l!g! &est*nre pillant'tt. 5ad'nna
ger*ekvel
TTe vag a leg&ur7s33 7s'da az lete*3en Tsutt'gta neki# *ikz3en a &est*nt &igelte.
TTessk6 Tkrdezte Rhage.
T>e**i. T5eg7s!k'lta szke &e)e 3I3)t# s *egint a kpre nzett.
D;. &e)ezet
al*ik'r "ella *l levegt vett# &ldszag't rzett.
J! g# *ennire &)t a &e)e8 / trde pedig sa)g'tt. Fala*i hideg# ke*n &el2letnek &esz2lt.
Kinit'tta a sze*t. >ttsg. Feketesg. Faksg.
5egpr!3lta &ele*elni a kar)t# * a knke 3ele2tkztt vala*i rdes &al3a. <ta *gtt is
ugan'lat lt'tt# *aga eltt is# s krs-kr2l *inden&el. >za3adulni pr!3k a sz+k helrl# s a*ik'r
ne* siker2lt# pnik3a esett. Kinit'tta a sz)t# h'g levegt vegen# de r)tt# h'g kptelen. / sz+k
luk3an ne* v'lt leveg# 7sak a nedves &ld szaga# a*el elzrta az 'rrt.
Felsik'lt'tt.
Fala*i *eg*'zdult a &e)e &ltt# s &n vak(t'tta el# a*ik'r &elnzett.
TKszen llsz r# h'g kivegelek6 Tkrdezte eg &r&ihang lgan.
.kk'r hirtelen visszae*lkezett *indenre. / r'hansra a *ezn kereszt2l vissza a hzh'z# a har7ra
az alantassal# s a vgn az elstt2l vilgra.
/ &r&i eg rntssal kie*elte. "ella ltta# h'g eg h* van a *ellkasra ers(tve# s a*i3l
kie*elkedett# val!sz(n+leg eg &ld3e ll(t'tt# vastag 7s. R*2lten kr2lnzett# de &'gal*a se* v'lt#
h'g h'l van. / helisg ne* v'lt tIl nag# a &alak pedig 3e&e)ezetlen2l lltak. ?e* lt'tt ra)ta
a3lak't# 7supn az ala7s'n
*ennezeten kt teta3lak't# az'k is &ekete lepellel v'ltak eltakarva. <r'* 7supasz villankrte
l!g'tt a *ennezetrl eg dr!t'n. / helisg3en a deszkk &riss &enillata keveredett az alantas
3a3ahintp'r-illatval.
/*ik'r "ella *egpillant'tta a r'zsda*entes a7lasztalt# s *ellette a tu7atni kst s kalap7s't#
'lan ersen kezdett re*egni# h'g khgnie kellett.
T U# az'k *iatt ne agg!d)8 T*'ndta az alantas. T
?e* neked vannak kiksz(tve# &eltve persze# ha )!l vi
selkedsz.
"eletIrt a ln ha)3a# s sztter(tette a vlln.
T 5'st zuhan'zz le# s *'sd ki ezeket neke*8
.zeket ki &'g'd *'sni neke*.
Felvett eg hal'* ruht# s a ln kez3e adta ket. /*ik'r "ella *egnzte# r)tt# h'g a sa)t
ruhi.
. T<a )! leszel# &elveheted ket. Pe 7sak azutn# h'g *eg&urdtl. T.g nit'tt a)t! &el tuszk'lta#
* kk'r *egsz!lalt a *'3iltele&'n)a. T5en) 3e a zuhanz!3a8 5'zgs8
"ella tIlsg'san szd2lt s rettegett ahh'z# h'g ellenkezzen# ezrt 3e*ent a 3e&e)ezetlen2l
hag'tt &2rdsz'33a# a*el3en ne* v'lt v7. Jpiesen 3e7sukta az a)t!t# s re*eg kzzel
*egnit'tta a vizet. /*ik'r *eg&'rdult# az alantast ltta *eg *aga eltt. / &r&i t &igelte a nit'tt
a)t!3!l.
.gik kezvel eltakarta a tele&'n *ikr'&'n)t.
T Fedd le a ruhidat8 5'st8
"ella a ksekre pillant'tt# s rezte# h'g &el&'rdul a g'*ra# de nekilt'tt a vetkzsnek. /*ik'r
*eztelen lett# kezvel eltakarta reszket testt.
/z alantas 3e&e)ezte a h(vst# s eltette a tele&'nt.
T ?e re)tegesd *agad elle*8 .ngedd le a kezedet8
"ella htralpett eget# s zsi33adtan *egrzta a &e)t.
TTedd le a kezed8
TKre*# ne...
/ &r&i kettt lpett &el# s durvn p'&'n 2ttte# *ire a ln a &alh'z vg!d'tt. /ztn *egragadta.
T ?zz r*8 /zt *'ndta*# nzz r*8 T/ sze*
3en izgat'ttsg t2krzdtt. T=stene*# 'lan )!# h'g
visszakaptalak8
5agh'z lelte# s sz'r'san tart'tta. /z des illat elraszt'tta "ella *inden rzkt.
"ut7h nag'n )!l &estett a k(sr)eknt# g'nd'lta 5ar# a*ik'r elhagtk a >zent Feren7 K!rhz
'nk'l!giai 'sztlt. Fekete gap)Ika3t't# E@D$-es vek3eli kalap't# vala*int pil!ta-napsze*2veget
viselt. Sg nzett ki# *int eg 3rgilk's.
?e* is s'kat tvedett# aki ezt g'nd'lta r!la# *ivel 5ar tudta# h'g llig &el van &egverkezve.
Rhage sze*lesen ellenrizte a &egvereit# *ieltt elengedte v'lna ket eg2tt a k!rhz3a.
T>z2ksged van *g vala*ire# *ieltt haza*eg2nk6 Tkrdezte "ut7h# a*ik'r kirtek az ut7ra.
T?e*# kszn*. 5ehet2nk haza8
/ dlutn rendk(v2l ki*er(t v'lt. Pr. Pella 9r'7e *g *indig ne* )ut'tt dntsre a k'llgival# de
elrendelte# h'g vgezzenek el 5arn eg 5R=-vizsglat't# s *s eg3 teszteket is. 5egint vrt
vettek tle# *ert ellenrizni akartk a *)&unk7i!it.
/ ln g+llte# h'g h'lnap is vissza kell )nnie# s *g eg )szakt &'g eltlteni Ig# h'g ne* tud
k'nkrt ered*nt. 5ikz3en a 5er7edeshez stltak#
egszerre v'lt ideges s elgtrt. -egink33 arra lett v'lna sz2ksges# h'g lepihen)en# de tIl ideges
v'lt ahh'z# h'g az alvs *g 7sak g'nd'lat3an is a lehetsgek kzt szerepel)en.
TJut esze*3e# "ut7h# elvinnl a hza*h'z haza&el *enet6 >zeretnk elh'zni 'nnan eg g!gszert#
a*it 'tthagta*. T/ genge altat!k )!l &'gnak )nni ks33.
T?e* r2lk neki. J'33 lenne# ha ink33 elker2lnnk azt a helet. ?e* tud'd *egvenni eg patik3an
vag valah'l *sh'l6
T9sak re7eptre lehet kapni. / &r&i a h'*l'kt rn7'lta.
TRend3en# de igekezz# s n is 3e*egek veled. Tizent per77el ks33 lepark'ltak 5ar hza eltt.
/ lenugv! nap aransz(n+ &n3en elhagat'ttnak t+nt a krnk. / 3e)rati a)t! el &aleveleket
sprt a szl# a krizant*'k &lig elszradtak# az udvar'n pedig letrt &ag hevert.
4 5ar re*lte# 3rki is veszi *eg a hzat# legal33 annira &'g)a szeretni# *int .
/*ik'r 3elpett az a)t!n# hideg &uvallat sprt t a sz'3n. Kider2lt# h'g a k'nhai *'s'gat! &elett
lv a3lak kr2l3el2l ht 7enti h'sszan *egrepedt. 5ar 3e7sukta# s arra g'nd'lt# 3izt'san Fish'us
hagta nitva# a*ik'r el)tt# h'g 3eszerel)e a riaszt!rendszert. 5iutn 3ezrta# &el*ent az e*eletre
az altat!rt.
5ieltt elhagtk v'lna a hzat# *egllt az elt'lhat! 2vega)t!nl# s kinzett a hts! kertre. /
*eden7e vizt elszradt &alevelek 3'r(t'ttk# a *ez pedig eg vgtelen h'sszI# &ag's &ldd
vlt'z'tt...
Fala*i &nlett "ella hz3an.
5ar sztne rgtn )elzett.
T"ut7h# ne* 3a)# ha tnz2nk 'da is6
T>z! se* lehet r!la8 <aza kell vinne* tged. / ln elt'lta az 2vega)t!t.
T5ar# ne* 3izt'nsg's8
T/z pedig 'tt "ella hza. .33en a napszak3an ne* lenne sza3ad se**i *'zgsnak lenni 'dat ?zz2k
*eg8
TFelh(vhat'd a k'7si3!l.
T?e*. =nk33 innen. T.g pillanattal ks33 letette a tele&'nt# s a hts! a)t!h'z szaladt. T?e* veszi
&el. Lt*egek.
T.g &ent *sz8 5ar# ll) *eg8 /z isten szerel*re# ne akard# h'g a vlla*ra vetve vigelek innen
el8
T<a *egteszed# *eg*'nd'* Rhage-nek# h'g Gssze-vissza &'gd'stad a teste*et.
"ut7h tekintete *egvillant.
T Jzus'*# te is 'lan ra&inlt *anipult'r vag#
*int .
T 5g ne*# de s'kat tanul'k. >z!val akk'r vele*
)ssz# vag eged2l *en)ek6
"ut7h 7i&rt kr'*k'd'tt# aztn kez3e &'gta a &egvert.
T?e* tetszik ez neke*.
TTud'*. ?zd# 7sak t*eg2nk# s *eg3iz'n's'dunk r!la# h'g )!l van. T(z per7nl ne* &'g t'v33
tartani.
Ltstltak a *ezn# s kz3en "ut7h &igel*esen nzte a krnket. /h'g kzeledtek a tanh'z#
5ar szrevette# h'g az udvarra nz szrnas erkla)t! nitva van# s *ikz3en a szl 7sapk'd)a#
*eg-*eg7sil-lan ra)ta a nap&n.
T 5arad) sz'r'san *gtte*8 T*'ndta "ut7h#
a*ik'r a hz kzel3e rtek.
/z a)t! kivg!d'tt.
T / &ran73a8 T*'rg'tt.
/ srgarz zrat *egr'ngltk# s t33 a3lak2veg is kitrt.
Uvat'san 3elptek a sz'33a.
T =stene*8 Tlehelte 5ar.
/ k'nh3an a szkek &el3'r'gatva hevertek a &ldn# *ellett2k sszetrt tnr'k# 3grk# s eg
l*pa. 1gsn'*'k s vala*i &ur7sa# &ekete# tintra e*lkeztet &'ladk 7sI&(t'tta el a padl!t.
/*ik'r legugg'lt# h'g kzele33rl is *egvizsgl)a az 'la)'s &'lt't# "ut7h rsz!lt.
T ?e nIl) h'zz8 /z eg alantas vre.
5ar 3ehunta a sze*t. /z'k az alak'k# akik a park3an r)uk t*adtak# elra3'ltk "ellt.
T/ hl!sz'3)a az alags'r3an van6 Tkrdezte "ut7h.
T?eke* azt *'ndta.
Nda*entek a pin7ele)rath'z# s a dupla a)t!t trva-rtitva talltk. / szekrn3l ki v'ltak
hIzglva a &i!k'k# s Ig t+nt# *intha nhn dara3't elvittek v'lna a ruhi kz2l. /*inek ne* s'k
rtel*e v'lt.
"ut7h &elnit'tta a *'3il)t# s vissza*ent a k'nh3a.
T F6 "etrtek "ella hz3a. T/z egik trtt szk
re rszradt &ekete &'lt't nzte. T/ ln hsiesen k2z
dtt# de Ig lt'*# elvittk az alantas'k.
5ikz3en Rhage 3ele3I)t a 3rnadrg3a# a tele&'nt a vlla s a naka kz sz'r(tva tart'tta a &2le
*ellett.
T Hsaru6 <add 3eszl)ek 5arvel8
Fala*i *'t'szkl! hang't lehetett hallani# aztn 5ar sz!lt a tele&'n3a.
T<all!6 Rhage6
T>zia# szerel*e*8 J!l vag6
T=gen. T.rtlen v'lt a hang)a# de *i7s'da tk'z'tt *egknne332ls v'lt I)ra hallani8
TNda*egek rted. T5eg&'gta a &egvertart!t a *ellkasn# a*ik'r leha)'lt# h'g &elhIzza a
7siz*)t. T/ nap *'st *eg le# vagis az'nnal 'tt vag'k.
"izt'nsg3an akarta tudni 'tth'n# a*(g s a testvrek a gilk's'k utn *ennek.
TRhage... =stene*# Rhage# *it &'gnak vele 7sinlni6
T?e* tud'*. T?e* v'lt igaz# *ivel p'nt'san tudta# *i &'g trtnni a lnnal. =sten seg(tsen neki8 T
Figel)# tud'*# h'g agg!dsz rte# de *'st ink33 *agaddal trd)8 >zeretn*# ha Ig rtapadnl
"ut7hra# *int eg pi!7a. 1rted6
J'rsa33 v'lt# ha lthatatlann vlva 'da*eg# *intha *egvr)a# h'g a zsaru hazavige k'7sival.
J+llte# h'g veszlnek van kitve 'dakint.
5ikz3en a trket a &egvertart!3a 7sIsztatta# r)tt# h'g eg ide)e 7send van a v'nal *sik
vgn.
T5ar6 <all'ttad# a*it *'ndta*6 J'nd'l) *agadra# s *arad) sz'r'san "ut7h kzel3en8
T=tt vag'k *ellette.
T/kk'r )!. Pe *arad) is 'tt8 ?e agg!d)# (g vag Ig# de *eg &'g)uk tallni "ellt. >zeretlek8 T
-etette# s *agra vette a sIl's viharka3t't.
/*ik'r kilpett a &'l's!ra# sszetallk'z'tt Qhur-vel. / &r&i 3rszerels3en# llig
&el&egverkezve llt eltte.
T 5i a &ran7 &'lik itt6 Tkrdezte Hsadist a &'l'
s!n kzeledve. TKapta* eg s2rgs 2zenetet F-tl#
h'g eg nt...
T "ellt elra3'ltk az alantas'k T*'ndta Rhage#
*ikz3en ellenrizte a piszt'lt.
H-3l )ghideg leveg ra*l'tt ki.
T 5it *'ndtl6
Rhage a h'*l'kt rn7'lta a &r&i intenz(v reak7i!)a
lttn. , - "ellt# 5ar 3artn)t elvittk.
^^ 5ik'ri
T ?e* tud'*. "ut7h s 5ar a hz3an vannak...
Hsadist eg pillanat alatt elt+nt.
Rhage s Qhur nhn *s'dper77el utna 3ukkant el a ln hza eltt. <r*an egszerre *entek
&el a lp7sn a 3e)rati a)t!h'z.
5ar a k'nh3an v'lt "ut7h7sal# aki vala*it nzett a &ldn. Rhage 'dar'nt'tt h'zz# *egragadta#
s 'lan sz'r'san lelte *agh'z# h'g *a)dne* ssze-r'ppant'tta.
T<azaviszlek Tsutt'gta a ha)3a.
T/ 5er7edes az hza eltt park'l T*'ndta a rendr# a*ik'r &elllt a &ekete &'lt *elll# s 'daadta a
slusszkul7s't Rhage-nek.
Qhur kr'*k'd'tt eget# a*ik'r &elll(t'tta az
egik szket.
T 5i trtnt itt6
/ zsaru *egrzta a &e)t.
T >zerinte* lve vittk el. -t)t'k ezeket a *egper
zseldtt n'*'kat6 / nap *eggette a vrt# a*ik'r
rs2ttt.
Rhage az'nnal az a)t! &el indult 5arvel# *g *i-
eltt "ut7h 3ele*er2lhetett v'lna a trtntek ele*zs3e. .gltaln ne* akarta# h'g 5ar hall)a a
szrn+ rszleteket.
/ zsaru az'n3an &'ltatta.
T/*ellett# h'ltan ne* lenne hasznukra... Hsadist# )!l vag# haver6
Tv'z!3an# Rhage htranzett H-re a vlla &ltt.
/ &r&i re*egett a d2htl# a 3al sze*e alatt ar7iz*a rngat!z'tt a se3hel *entn. Sg t+nt#
*ind)rt &elr'33an# ha3r nehz v'lt elkpzelni# h'g eg n elra3lsa egltaln kivlt'tt 3enne
vala*ilen rzel*i reak7i!t.
Rhage *egllt.
T Hsadist# *i &'lik itt6
/ &r&i el&'rdult# *intha ne* akarn# h'g lssk# s az a3lakh'z ha)'lt# a*i *ellett llt. <alk
*'rgs k(sret3en lthatatlann vlt.
Rhage kinzett# de 7sak 5ar hzt ltta a *ez tIlvgn.
T 5en)2nk8 T*'ndta neki. T5inl el33 t+n
)2nk el inneni
5ar 3!lint'tt# *ire Rhage 3elekar'lt# s kivezette a hz3!l. .gik2k se* 3eszlt# a*(g tstltak a
*ezn.
/*ik'r a hza kzel3e rtek# 2veg7sr*plsre lettek &igel*esek.
Fala*it vag valakit kid'3tak az p2let3l. / 7suk'tt 2vega)t!n kereszt2l.
/*ik'r a test a terasz'n land'lt# Hsadist ugr'tt t a kitrt n(ls'n. / sze*&'ga kiltsz'tt# ah'g
vi7s'rg'tt# ar7t d2h t'rz(t'tta el. Rvetette *agt az alantasra# ha)nl &'gva ragadta *eg# s
&ele*elte a &ldrl.
# T<'l van a n6 Tvi7s'r'gta. /*ik'r az alantas ne* vlasz'lt# &'gst vlt'tt# s 3eleharap'tt a &r&i
vll3a a 3rka3t'n kereszt2l. / &i7k! &elkilt'tt a &)dal'*t!l.
# Rhage ne* *aradt a kzel3en# h'g vgignzze a *+s'rt / hz *ell terelte 5art# * 'tt kt *sik
alantas3a 2tkztek. / lnt a hta *g t'lta# h'g a testvel vdel*ezze# *ikz3en a &egvert
kereste. /*ik'r ppen lni ksz2lt v'lna# )'33ra tle durran! hang't hall'tt. J'l!k s2v(tettek el a
&2le *ellett. ?hn 3ele&Ir!d'tt a hz &al3a# a t33i eltallta a kar)t# a 7'*3)t# s...
5g s'ha ne* r2lt ennire annak# h'g a vadllat kitrni ksz2lt 3elle. .g 2vltssel tadta *agt
az rvnlsnek. <ls v'lt az tvlt'zsrt# 3'ld'gan &'gadta a villanst# s a r'33ansszer+ za)t#
a*ellel az iz*ai s a 7s'nt)ai talakultak.
/ Rhage test3l kir'33an! irt!zat's energia a hz &alh'z 7sapta 5art. / &e)e htra3i7sakl'tt# s
neki2tdtt a deszkkh'z. -e7sIsz'tt a &ldre# s 7sak halvnan rzkelte a hatal*as alak't# aki
tvette Rhage helt#
T'v33ra is hallani lehetett a piszt'llvseket# a sik'l'kat s a &2lsiket(t 2vltst. / &ldn
*szva eg 3'r!ka3'k'r *g re)tztt# s ekk'r valaki &elkap7s'lta a kinti l*pt.
>zentsges... isten8
/ tet'vls llt eltte *egelevenedve, eg srknszer+ szrneteg ne* *essze tle#
szivrvnsz(nek3en )tsz! lila s srgszld pikkelekkel a htn. / lnnek les &arka v'lt# ra)ta
t2skkkel# h'sszI# srga kar*a s
vad# &ekete srne. 5ar ne* ltta az ar7t# a hang az'n3an# a*it kiad'tt *ag3!l# &lel*etes v'lt.
/z llat hall'san hatk'nan d'lg'z'tt. Qillanat'k alatt elintzte az alantas'kat.
5ar vdekezen eltakarta a &e)t a kar)val# *ert kptelen v'lt 'danzni. /z'n i*dk'z'tt# h'g a
szrn ne vege szre# ha pedig *gis# akk'r e*lkezzen r# h'g ki7s'da.
S)a33 2vlts# s I)a33 sik'lts hangz'tt &el# *a)d eg szrn+ re77sens.
/ hz3!l lvsek drd2ltek.
Falaki azt kilt'tta.
T ?e# Hsadist8 Lll)8 1lve van r)uk sz2ksg2nk.
/ k2zdele* &'ltat!d'tt# s *g t vag t(z per7ig tart'tt. /*ik'r vget rt# 7sak ru)tatst
lehetett hallani. Kt leveg 3e# eg lassI ki.
5ar &elnzett. / vadllat 'tt t'rn'sult a 3'k'r &elett# a*i *gtt elre)tztt# &ehren izz! sze*e
t nzte *ereven. <atal*as v'lt az ar7a# sz)3an pedig anni les &'g# *int eg 7p3an# srne a
h'*l'kra hull'tt# *ellkasn &ekete vr &'lt vgig.
T <'l van a ln6 ?e* lttt'k 5art6 TF hang)a a
hz sarka *g2l hallatsz'tt. T5ar6 Ja) ne8 / &ran73a8
/z llat htrakapta a &e)t# a*ik'r Fish'us s Hsadist hirtelen le&keztek *gtte.
T 5a)d n elv'n'* a &igel*t T*'ndta H T# te
addig *enek(tsd ki a lnt8
/ ln *eg&'rdult# s t*ad!lls3a helezkedett. Kar*t ki*eresztette# &e)t elre ha)t'tta#
&arkt lassan 7s!vlta. / hts! &ertln re*egtek az iz*ai.
Hsadist egre kzeledett &el# *ikz3en Fish'us lassan 5arhez l'p!z'tt.
# / szrn &el*'rdult# s 'lan hirtelen 7sukta 3e a sz)t# h'g az llkap7sa ssze7sattant. .
Hsadist nag't kr'*k'd'tt.
-r- Jere 7sak8 5it &'gsz tenni vele*# a*it *g ne* tettek *eg6
5ar talpra ugr'tt.
T ?e8 Hsadist8 ?e 7sinld8
/ hang)a hallatn *indenki *'zdulatlann der*edt. Hsadist *ikz3en a szrnhz kzel(tett# az llat
t*adsra kszen# F l'pak'ds kz3en. 5indhr*an rnztek eg pillanatra# aztn I)ra eg*sra# s
&'ltattk# a*it addig 7sinltak# &elksz2ltek az ssze7sapsra.
TT+n)etek el a kzel3l8 Tkilt'tta 5ar. TFalakinek *g 3a)a esik. 9sak &el3sz(titek.
T5ar# ki kell tged h'znunk 'nnan. TFish'us hang)a p'nt 'lan ideges(ten hangz'tt# *int a*ik'r eg
vszhelzet3en valaki azt kilt)a Z5indenki nug'd)'n *eg8R.
T.nge* ne* &'g 3ntani# de titeket *ind)rt szttp8 5arad)at'k tv'l tle8
.gik)2k se* hallgat'tt r.
T /z isten *entsen *eg a hsktl8 T*'r*'lta
halkan a ln. - / &en3e# *en)etek *r htr338
.z vgre hat'tt. / kt testvr *egllt# a szrn pedig htranzett a vlla &ltt.
T >zia T*'ndta a ln# s kilpett a 3'k'r takar
s3!l. T1n vag'k az# 5ar.
/ hatal*as srkn&e)# *int eg l! 3!l'gatni kezdett# srne le3egett a htn. ?ag teste eg
lpssel kzele33 *ent &el.
5ilen gnr+8 Tg'nd'lta 5ar. Sg ah'g eg k'3ra is szp tud lenni# ha 7sInasgt
elh'*l's(t)a
ke7ses *'zgsa s ragad'z! intelligen7i)a# a*it tisztelni kell.
T<atal*as vag# uge# tud'd6 T?e* 3eszlt hang'san# *ikz3en lassan kzeledett &el# s arra
g'nd'lt *ennire szereti Rhage# ha 3eszl h'zz. TKivl! *unkt vgeztl, *egvdtl enge* az
alantas'kt!l. Kszn*8
/*ik'r kzvetlen2l *ellette v'lt# az llat sz)a kin(lt# s az g &el v'n(t'tt eget# de kz3en ne*
vette le a lnr!l a sze*t. <irtelen leha)t'tta a &e)t# *intha arra vrt v'lna# h'g *egrintse. 5ar
kinI)t'tta a kezt# s *egsi*'gatta hatal*as pikkelekkel t+zdelt htt. 1rezte vgtelen ere)t
vastag nak3an s vll3an.
T Kzelrl *g i)eszt33 vag# *gis )! h'zzd r
ni. ?e* g'nd'lta* v'lna# h'g ilen puha s *eleg a
3rd.
/z llat &ehr sze*e *egre33ent s sszesz+k2lt# *a)d sz)a &ur7sa vi7s'rra hIz!d'tt.
T>enki ne* )n kzel h'zzd T*'ndta a ln anlk2l# h'g *egvlt'z'tt v'lna a hang)a# vag
el&'rd(t'tta v'lna a tekintett. T'v33ra is az llat hatal*as ar7t &igelte.
T"ut7h# haver# *arad) itt8 Tsutt'gta F. T5ar 3eszl h'zz# s lenugtat)a.
/ vadllat &el*'rdult.
T Ugan *r# ne is trd) vel2k8 T&'ltatta 5ar.
T?e* akarnak rtani nek2nk. K2ln3en is# ne* v'lt
*g elg *ra6
/ ln *l levegt vett.
T Peh'gne*8 Tvlasz'lt sa)t krdsre# *ikz
3en a srnt si*'gatta. "re alatt az iz*'k# *int
vastag ktelek hIz!dtak vgig. ?e* v'lt test3en h)# 7sak ners er.
/z llat *egint a v*p(r'kra nzett.
T ?e agg!d)# ne* kell tartan'd tl2k8 9sak *arad)
)tt vele*# s...
/ szrn ekk'r hirtelen *eg&'rdult# s &arkval a &ldre 2ttte 5art. Felugr'tt# s !risi t*egvel
a hz &el vetette *agt. Kitrt eg a3lak't# a*ik'r &elstestvel 3eha)'lt ra)ta.
/z alantast kihIzta a hz3!l# s d2hsen &el2vlttt# de a*ik'r a sz)3a vette a testt# elhallgat'tt.
5ar sszeg*3ldtt a &ldn# pr!3lta *egvdeni *agt a &ar'k t2skitl. "e&'gta a &2lt#
3ehunta a sze*t# h'g ne is lssa s ne is hall)a a kegetlen gilk'lst.
?hn pillanattal ks33# rezte# h'g vala*i *eg3ki a testt. / vadllat n'sz'gatta az 'rrval.
Fel2lt s 3elenzett &ehr sze*3e.
T J!l vag'k# neked az'n3an ne* rtana nhn il
le*tan!ra.
/z llat d'r'*3'l! hang't hallat'tt# aztn kinI)t!z'tt a &ldn *ellette# s &e)t a *ells l3ra
&ektette. .g vak(t! villans utn Rhage )elent *eg a szrn heln# ugan'lan p!z3an. Reszketett a
hidegtl# testt &ekete vr 3'r(t'tta.
5ar levette a ka3t)t# *ikz3en a testvrek 'daszaladtak h'zz)uk. 5indegik2k levette az vt#
s r-ter(tettk Rhage-re.
T5ar6 Tsz!lalt *eg rekedten Rhage.
T=tt vag'k. 5indenki )!l van. Ti ketten *eg*entettetek.
DA. &e)ezet
)ut7h ne* hitte v'lna el# ha ne* a sa)t sze*vel lt)a. 5ar a d2hng vadllat't kezes 3rnn
szel(d(tette.
.z a n ne* se**i. 1s *ilen 3t'r8 5iutn ltta# h'g az a &rtel*es kinzet+ ln a sze*e lttra
&al)a &el az alantas'kat# ne* &lt &elllni# s *g *eg is rinteni a szrnet. K 3izt's ne* *erte v'lna.
5ar &elnzett Rhage *elll T>eg(tene valaki 3etenni a k'7si3a6 "ut7h 'dalpett# s *eg&'gta a a
&r&i l3t# *(g F s Hsadist a kar)t e*eltk *g. Nda7ipeltk a 5er7e-deshez# aztn 3etuszk'ltk a
hts! 2lsre.
-1n ne* tud'* hazavinni T*'ndta 5ar. T?e* tud'* az utat.
Fish'us 'dalpett a vezet 'ldali a)t!h'z.
T5a)d n elviszlek 3enneteket. Hsaru# hIsz per7 *Ilva itt vag'k.
TFigzz r)uk8 Tdr*gte "ut7h. /*ik'r *eg&'rdult# Qhurt s T'hrt pillant'tta *eg. 5indketten
vrak'zva nztek r. .hhez az ar7ki&e)ezshez *r h'zzsz'k'tt.
/nlk2l h'g szrevette v'lna# visszavedlett gilk'ssgi n'*'z!v# s tvette az irn(tst.
T?a# akk'r el*'nd'*# *it tudta* *eg idig. T/ hz *g vezette a kt v*p(rt# s r*utat'tt n-
C2D
]n &ekete &'ltra a &ldn. - -t)t'k az'kat az gs-g'*'kat a &2vn6 "ellt el&'gta az alantas# s
th'zta ide az hz3!l. Frzett# s a*ik'r &el)tt a nap# a r7s(k't *egperzselte# annak *aradt
ilen a hele. 1s h'g *irt kellett t7ipelnie a *ezn idig6 >zerinte* a gilk's 5art kereste# de
val!sz(n+leg sszetallk'z'tt "ellval a 3irt'k'n. / ln a sa)t hza &el kezdett r'hanni# ezrt
kellett visszah'znia# *ivel alighane* itt park'lt le a k'7si)val. Jertek utna*# &iIk8
5egker2lte a hzat# ki*ent az ut7ra# ah'l eg F'rd .Opl'rer llt a )rdaszegl *ellett.
T "ella 7sak eg szeren7ss vletlen v'lt sz*ukra#
aztn este vissza)ttek# h'g 5art is elvigk. Fish'us
*a)d leellenrzi a rendsz*t. TFelnzett az gre#
ah'nnan kvr pelhek3en hull'tt a h!. T.*iatt az
tk'z'tt id *iatt a k2ls helsz(nek ha*ar'san hasz
nlhatatlann vlnak# de azt hisze*# szeren7sre *r
*inden &'nt's in&'r*7i!t *egszerezte* az'kr!l a te
r2letekrl. /*(g n tnze* a k'7sit# ti takar(tst'k el
az alantas'k testt# 'k6 Uge *'ndan'* se* kell#
h'g eltte vegetek el tl2k *indent# a*it 7sak tall
t'k8 Tr7t# "la7k"errket# *'3iltele&'nt. /d)t'k 'da
F-nek# ha vissza)n# h'g elvihesse az sszes h'l*it a
Jdr3e. 1s ne *en)etek 3e egik hz3a se*# a*(g
ne* vgze* el a helsz(nelst8
/*ik'r a testvrek *unkh'z lttak# "ut7h elkezdte alap'san t&s2lni a terep)r!t. 5ire vgzett# a
v*p(r'k is 3e&e)eztk az alantas'k testnek elt2ntetst.
T /z .Opl'rer tiszta# *int a h!. .g Ustead nev+
&i7k! nevn van. TNdaadta Qhurnek a &'rgal*it. T
Fal!sz(n+leg ha*is a sze*laz'n'ssg# de azrt ellen-
rizztek le8 1n vissza*egek "ella hz3a# h'g 'tt is kr2lnzzek.
T'hr rnzett az !r)ra.
T 5egnzz2k ezt az Usteadet# aztn *eg2nk a
sz'ks's krItunkra. <a7sak nin7s sz2ksged seg(tsgre.
T ?in7s. J'33# ha eged2l *egek t.
T'hr *egllt
T?e* kellene valaki *elld# h'g &edezzen# zsaru6 -ehet# h'g az alantas'k vissza)nnek. /z itt lvk
kz2l ugan egik se* lte tIl# de ha ezek a &iIk ne* )elentkeznek 3e# lehet# h'g nhn trsuk el)n
*a)d ellenrizni a terepet.
T.l tud'k 3nni vel2k. T.lvette a &egvert s *egvizsglta. T/ tra* visz'nt ki&'g'tt. Krhetnk
eg *sikat6
Qhur 'danI)t'tt neki eg "erettt.
T F'gd ezt# ez *g tele van8
T'hr se* *ent el# a*(g a rendr el ne* &'gad'tt tle is eg &egvert.
/z egik piszt'lt 3edugta a &egvertart!3a# a *sikat a kez3en tartva k'7'gva elindult a *ez
&el. Teste kelle*es lz3an gett# &riss v'lt# s szinte eg 7sepp izzadsg nlk2l tette *eg a
tv'lsg't "ella hzig. Futs kz3en &'la*at'san d'lg'z'tt az aga. J'nd'lat3an vgigvette# *i
*indent kell tvizsglnia# s el*leteket grt'tt arr!l# h'v hur7'lhattk el a lnt.
/*ik'r 'dart a tana hts! 3e)rath'z# eg vill*g'rs *'zdulat't pillant'tt *eg 'da3ent.
Ndalapult a &alh'z a trtt 2vega)t! *ellett# s ki3izt's(t'tta a "erettt. / k'nh3!l
p'hr7sr*pls hallatsz'tt. Falaki v'lt 3ent. Fala*i nagter*et+ alak.
"ut7h *egvrta# *(g a &i7k! kzele33 )n az a)t!-
R \NH# aztn 3e&'rdult a helisg3e# s a &r&i *ellnek s szegezte a &egvert.
T 9sak n vag'k# zsaru Tdr*gte H egkedv+en.
"ut7h g'rsan a *ennezet &el &'rd(t'tta a &egver
7svt.
T / &ran73a# le is lhettelek v'lna8
Hsadist't az'n3an ki7sit se* hat'tta *eg# h'g *a)dne* telepu*pltk !l'**al. -eha)'lt# s !vat's
*'zdulat'kkal az sszetrt 7serepek kztt turklt.
"ut7h levette a ka3t)t# s &elt+rte az ingu))t. ?e* &'g)a *egkrni a v*p(rt# h'g tv'zz'n. ?e*
lenne rtel*e vit3a szllni vele# k2ln3en is nag'n &ur7sn viselkedett# *intha vala*i&le transz3an
lenne. <all's nugal*a ki*'nd'ttan ht3'rz'ngat! v'lt.
Hsadist &elvett vala*it a &ldrl.
T5i az6 Tkrdezte "ut7h.
T>e**i.
T J! lenne# ha ne* nIlnl se**ihez a helsz(nen#
'k6
/*ik'r "ut7h kr2lnzett# nag't kr'*k'd'tt *ag3an. >zerette v'lna *aga *ellett tudni egk'ri
trst# J!st# vala*int a gilk'ssgi 7s'p'rt't# s az sszes helsz(nelt a la3'rat!riu*3an.
L* 7sak eg per7ig engedte *eg *agnak# h'g a rgi k'llgk hina *iatt kesereg)en# aztn
*unkh'z lt'tt. / trtt 2vega)t!val kezdte# s &elksz2lt r# h'g alap'san tvizsgl)a a hz *inden
eges ngzet7enti*tert# *g akk'r is# ha ha)nalig itt kell lennie.
5ar kih'z'tt *g eg pezsgta3lettt a &2rdsz'33!l. Rhage az g'n &ek2dt# lassan llegzett# s
nag'n r'sszul nzett ki.
5iutn &elha)t'tta a g!gszert# &elnzett r. /r7a *eg&esz2lt# sze*3en nugtalansg
t2krzdtt.
T5ar... "r7sak ne lttad v'lna ezt az egszet8
TQszt8 5'st 7sak pihen)# rend3en6 -esz *g idnk 3eszlgetni ks33.
-evetkztt# s 3e3I)t *ell az g3a. /*ik'r Rhage *egrezte a testt# h'zz3I)t# s sa)t
*agval *eleg(tette &el.
/h'g 'tt &ek2dt 3izt'nsg3an a szerel*e *ellett# 5ar "ellra g'nd'lt.
5ellkasa sszesz'rult# sze*t sz'r'san 3ehunta. <a hitt v'lna =sten3en# *'st i*dk'z'tt v'lna.
.helett 7sak nag'n ersen re*nkedett.
Fg2l eln'*ta az l'*. Urkkal ks33 Rhage hang'san &elkilt'tt *ellette.
T 5at& 5ar# r'han)8
Fadul had'nsz'tt a kar)val. / ln eg *'zdulattal a *ellkasra gurult# s testvel len'*ta az
gra# *ikz3en &'la*at'san 3eszlt h'zz. /*ik'r a &r&i kar)a *g *indig ne* llt *eg# *eg&'gta#
s *indkt tenert a sa)t ar7ra helezte.
T?in7s se**i 3a)'*. -t'd6 =tt vag'k *elletted.
TU# hla az gnek8 =stene*... 5ar8 T5egsi*'gatta az ar7t. T?e* lt'k tIl )!l.
/ gertk halvn &n3en a ln lenzett *a)dne* vak sze*3e.
T5eddig tart a g!guls6 Tkrdezte.
T.g-kt napig. T/*ik'r kinI)t'tta a l3t# sz-szev'nta a sze*ldkt. T=gazsg szerint ne* vag'k
'lan r'ssz llap't3an# a*int *sk'r. / g'*r'* *g *indig nin7s rend3en# a t33i &)dal'* az'n3an
*r egltaln ne* vszes. 5iutn tvlt'z'*...
<irtelen elhallgat'tt# s sszeharapta az llkap7st. /ztn elengedte a sz'r(tst 5ar kar)n# *ert
ne* akarta# h'g a ln Ig rezze# sar'k3a sz'r(t)a.
T?e agg!d)8 - sutt'gta 5ar. - ?e* &lek tled. 5g (g se*# h'g tud'*# *i van 3enned.
T/ &en3e... ?e* akarta*# h'g valaha is lsd. T5egrzta a &e)t. TNlan szrn+. .z az egsz 'lan
3'rzaszt!.
T1n e33en ne* vag'k 'lan 3izt's. Nda*ente* h'zz. / vadllath'z. Nlan kzel v'lta* h'zz# *int
*'st h'zzd.
Rhage 3ehunta a sze*t.
TJ! isten# 5ar# ne* lett v'lna sza3ad ezt tenned8
T?a igen# de a33an a helzet3en# ha ne* tesze*# a ln &el&alta v'lna F-t s Hsadist't. >z! szerint.
Pe ne agg!d)# )!l ki)vk vele.
T?e tedd ezt *g egszer8
T>a)n's ne* (grhete* *eg. Te ne* tud'd 3e&'ls'lni# a testvrek ne* tudnak hatni r# nr*
visz'nt hallgat. Tetszik vag se*# *indketttknek sz2ksge van r*.
TPe ne*... 7sIna6
T?e*. ?eke* ne*. T.g 7s!k't n'*'tt a &r&i *ellkasra. TFlel*etes# r*iszt# ers s len+gz.
<a valaki *egpr!3lt v'lna rtani neke*# az egsz krnket letar'lta v'lna. <'gne lennk el3+vlve6
/*ellett# *iutn ltta* az'kat az alantas'kat har7 kz3en# hls is vag'k rte. "izt'nsg3an rze*
*aga*. <a te s a srkn *ellette* vagt'k# nin7s *itl tartan'*.
/*ik'r &elnzett Rhage sze*3e# ltta# h'g a &r&i s+r+n pisl'g.
TU# Rhage... nin7s se**i 3a). ?e...
T/zt hitte*# ha *eglt'd# h'g nz ki T*'ndta rekedten T# ne* leszel kpes t33 r* nzni. 9sak azt
a 3'rzal*as szrnet ltnd 3enne*.
5ar *eg7s!k'lta# s letrlte a knn7seppet az ar7r!l.
T .z 7sak eg rszed# ne* az egsz# a*i te vag.
>zeretlek. Fele vag nlk2le.
Rhage *agh'z sz'r(t'tta# a &e)t a nak3a te*ette. /*ik'r nag't s!ha)t'tt# 5ar *egsz!lalt.
T>z2letsed !ta 3enned van6
T?e*. "2ntetsknt kapta*.
T5irt6
T5ert *eglte* eg *adarat.
/ ln rnzett# s arra g'nd'lt# ez azrt eg ki7sit tIlzs.
Rhage htrasi*(t'tta a ha)t az ar73!l.
TQersze ne*7sak ez v'lt az egetlen 'ka# de az ut'ls! 7sepp az v'lt a p'hr3an# a*ik'r *eglte* azt
a *adarat.
T.l*'nd'd6
/ &r&i h'sszI ideig hallgat'tt# aztn *eslni kezdett.
T Fiatalk'r'*3an# ne* s'kkal az tvlt'zs'*
utn... nag'n vad v'lta*. TIltengett 3enne* az ener
gia s az er# s ne* a leg)'33 *!d'n haszn's(t'tta*.
?e* *'nd'*# h'g g'n'sz v'lta*# 7sak... 'st'3a.
Felvgta*# kereste* a har7't# s... ht... s'k nvel le&e
k2dte*. Nlan'kkal is# akikkel ne* lett v'lna sza3ad#
*ert *snak v'ltak a &elei. >'hase* az v'lt a 7l'*#
h'g *aga*ra harag(tsa* a paran7s'l!ikat# n 7sak el&'
gadta*# a*it &elk(nltak neke*. 1n el&'gadta*... *in-
dent# a*it adtak. =tta*# !piu*'t sz(vta*# k3ulat3a este*... Gr2lk# h'g akk'r *g ne* is*ertl.
T .z *ent *g Ig hIsz-har*in7 vig. -zad! v'l
ta*# akire *r vrt a vgzet. .kk'r *egis*erkedte*
eg nvel. Fgta* r# *ert sze*r*es v'lt# s *inl
)'33an ingerelt# annl elsznta33an akarta* *egszerez
ni. 9sak azutn adta *eg *agt# a*ik'r 3evettek a
testvrisg3e. / &egverek s a har7's'k izgattk &el.
9sak a testvrisg tag)aival akart eg2tt lenni. .gik es
te elvitte* az erd3e# s *eg*utatta* neki a trket
s a piszt'l'kat# a*iket *aga*nl h'rdta*. .lkezdett
)tszani az egik &egverrel. Tud'd# 'lan k'vakves
gI)t!szerkezet+ v'lt# a*ilet *g az E%$$-as vek ele
)n grt'ttak.
E%$$-as vek6 Jesszus'*# hn ves lehet6 T7s'dlk'z'tt 5ar.
T .ls2lt a kez3en# s hall'tta*# h'g vala*i a
&ldre zuhan. .g gng3ag'l v'lt. .g gnr+# &e
hr gng3ag'l. 5g *indig lt'*# ah'g a vre v
gig7s'r'g a t'llain. /*ik'r &elvette*# s rezte* pihe
knn+ sIlt a keze*3en# r)tte*# h'g a g'ndatlan
sg is a kegetlensg eg &'r*)a. Tud'd# *indig azt
*'nd'gatta* *aga*nak# h'g *ivel s'ha se**i
r'sszat ne* akarta*# 3r*i# a*i trtnt# ne* az n
hi3* v'lt. /33an a pillanat3an az'n3an# tudta*#
h'g nin7s igaza*. <a ne* adta* v'lna 'da annak a
nnek a &egvere*# ne* ltte v'lna le a *adarat. 1n
v'lta* a &elels rte# 3r ne* n hIzta* *eg a ra
vaszt.
5egkszr2lte a t'rkt.
T /z a szegn 3ag'l ne* tehetett se**irl. <'z
z* kpest 'lan apr! s trken v'lt# ah'g 'tt vr-
zett# s aztn *eghalt. ?'*'rultul rezte* *aga*# s *ikz3en az'n g'nd'lk'zta*# h'v te*esse*
el# *eg)elent az Krz. <a*usz2rke v'lt. <a*usz2rke8 5indennl )'33an szereti a *adarakat# a
gng3ag'l pedig a szent )elkpe. Pe a halla persze 7sak eg rsze v'lt a d'l'gnak. .lvette a
*adarat a keze*3l# letet lehelt 3el# s hagta# h'g elrep2l)n az )szak3an. <atal*as
*egknne332lst rezte*# a*ik'r a 3ag'l I)ra letre kelt. Sg rezte*# *intha a 3+n*et
eltrltk v'lna# *intha &elsza3adulta* s *egtisztulta* v'lna. .kk'r az'n3an az Krz h'zz*
&'rdult. 5egtk'z'tt# s az!ta akrhnsz'r elvesz(te* az ural*a*at az rzsei* &elett# eltr
3elle* a vadllat. "iz'n's rtele*3en ez v'lt a legtkletese33 32ntets sz*'*ra# *ert
*egtan(t'tta# h'gan ural)a* az energi*at s a hangulatai*at. 5egtanulta*# h'g sz*'ln'* kell a
tettei* kvetkez*nvel. >eg(tett# h'g *egrtse* a teste*3en re)l ert# a*it *skpp s'se*
is*erte* v'lna *eg.
Flszegen &elnevetett.
T /z Krz g+ll# de !risi sz(vessget tett neke*.
"r... 'tt van a szrn+ krds# h'g *irt. 5eglte*
eg *adarat# s 7ser3e *egkapta* a vadllat't. .g
szerre egszer+ s 3'n'lult# ne* igaz6
Rhage *ellkasa *ege*elkedett# a*ik'r *l levegt vett 5ar 'lan tisztn rezte a *eg3nst#
*intha a sa)t)a lett v'lna.
TPe igen T*'r*'lta# *ikz3en a &r&i vllt si*'gatta.
T/ )! h(r az# h'g kilen7veneg v *Ilva vget r. TGsszev'nta a sze*ldkt# a*ik'r 3eleg'nd'lt. T/
vadllat ne* lesz t33 a teste*3en.
b K2lns# *intha eg ki7sit aggasztan ez a lehet-
E sg.
Y <in'zni &'g# uge6 - krdezte 5ar.
- ?e*. Peh'g... ?ag *egknne332ls lesz.
Tnleg. ..
/ sze*ldkt az'n3an *g *indig sszev'nva
tart'tta.
D%. &e)ezet
VK&snap reggel kilen7 !ra kr2l Rhage kinI)t!z'tt az g3an# s *eglepdve tapasztalta# h'g I)ra a
rgi. 5g s'ha ne* p2lt &el ilen ha*ar# s Ig g'nd'lta# taln azrt# *ert ne* k2zdtt az tvlt'zs
ellen. -ehet# h'g ez v'lt a kul7s. .gszer+en el kell &'gadnia.
5ar eg hal'* tr2lkzvel a kar)n )tt-ki a &2rdsz'33!l# s 3e*ent a gardr!33a# h'g a
szennesle-d'3!3a d'3)a ket. Fradt v'lt s k'*'r. ?e* 7s'da# *ivel a dlelttt azzal tltttk#
h'g "ellr!l 3eszlgettek. "r*ennire pr!3lta is Rhage *egnugtatni# *indketten tudtk# h'g
nag'n r'sszul llnak a d'lg'k.
/z'n3an v'lt *s 'ka is a nugtalansgnak.
T .l akar'k *enni veled az 'rv'sh'z *a T*'nd
ta a &r&i.
5ar ki)tt a gardr!33!l.
TTe 3ren vag6
T=gen# s el akar'k *enni veled.
5ikz3en a ln 'da*ent h'zz# az ar7n az az is*ers &esz2ltsg t2krzdtt# a*el *indig akk'r
2lt ki r# ha vitatk'zni ksz2lt. M Rhage el3e *ent a legnilvnval!33 ellenrvnek.
TTedd t az idp'nt't ks33re8 / nap *a *r &l hatk'r le*eg.
TRhage...
/z agg'dal'*t!l ke*ne33en 7sengett a hang)a.
T Tedd t8
5ar 7s(pre tette a kezt.
T?e* szerete*# ha n'*st gak'r'lnak r*.
T/kk'r hadd &'gal*azza* *eg *skpp, lg sz(ves vlt'ztasd *eg az idp'nt't# krlek8
/ hangsz(ne az'n3an egltaln ne* vlt'z'tt. /*ik'r 5ar *egtud)a a h(rt# 3r*i legen is az#
*ellette akar lenni.
/ ln a tele&'nrt nIlt# s kz3en halkan kr'*k'd'tt. /*ik'r letette a kagl!t# *eglepettnek t+nt.
TPr. Pella 9r'7e *a este hatk'r vr enge*... vagis *inket.
TJ!l van. >a)nl'*# h'g 'lan erszak's v'lta*# de *elletted kell lenne*# a*ik'r *eghall'd. Rszt
akar'k venni 3enne# a*ennire 7sak lehet.
5ar *egrzta a &e)t# s leha)'lt# h'g &elvegen eg inget a &ldrl.
T Te vag a legdrg33 g'n'sztev# akit valaha is
*erte*.
Rhage &igelte a *'zgst# s rezte# h'g &r&iassga *eg*erevedik.
Test3en a vadllat is *eg*'zdult# de &ur7sa *!d s'kkal nug'dta33 v'lt# *int *sk'r. >e**i
t'*3'l! energia# 7sak vala*i ala7s'n h&'kI gs# *intha a ln *egelgedne azzal# h'g 'szt'zik a
testn# s ne* pr!3ln *eg tvenni az irn(tst. .g2ttls# ne* pedig uralk'ds.
Fal!sz(n+leg az llat tudta, az egetlen *!d# h'g 5arvel legen# Rhage testn kereszt2l
lehetsges.
/ ln t'v33 *szklt a sz'33an# rendet rak'tt.
T 5it nzel6
TTged. 5ar htrasi*(t'tta a ha)t s elnevette *agt.
T>z!val visszatrt a Jts'd.
T =gen# s ne*7sak az. Jere ide# szeretnlek *eg
7s!k'lni8
T/ha. >z!val azzal akar'd )!vtenni az erszak'ssg'dat# h'g 3eveted a tested6
T5inden eszkzt &elhasznl'k# a*i* 7sak van.
-ed'3ta *agr!l a takar!t# s vgigsi*(t'tt a *ellkasn. / hasn. -e))e33. 5ar elkerekedett
sze**el &igelte# a*ik'r kez3e &'gta *erev &r&iassgt. 5ikz3en si*'gatta *agt# vgnak illata
3etlttte a sz'3t.
TJere ide# 5ar8 T5eg*'zd(t'tta a 7s(p)t. T/zt hisze*# ne* )!l 7sinl'*. >'kkal )'33 rzs#
a*ik'r te rintesz *eg.
TJav(thatatlan vag.
TPeh'g8 9sak seg(tsgre van sz2ksge*.
T?a persze# *intha rsz'rulnl8 T*'r*'lta a ln# s levette a kardign)t.
-assan s gengden szeretkeztek. /*ik'r az'n3an vge v'lt# s eg*s tlelve tart'ttk# ne* )tt
l'* egik2k sze*re se*.
/znap este 5ar pr!3lt nug'dt *aradni# *ikz3en 3eszlltak a li&t3e# s &el*entek a hat'dik
e*eletre. / >zent Feren7 K!rhz 7sendese33 v'lt ilenk'r# de *g *indig tele v'lt e*3erekkel.
/ re7ep7i!s 3eengedte ket# *a)d *ikz3en *agra hIzta 7seresznepir's ka3t)t# 3ezrta
*gtt2k az a)t!t# s el*ent. Gt per7 *Ilva dr. Pella 9r'7e lpett a vr!tere*3e.
i- #/z 'rv'sn alig tudta leplezni *eglepetst# a*ik'r *egpillant'tta Rhage-et. /nnak ellenre# h'g a
&r&i tel)esen tlag'san v'lt &elltzve Tnadrg't s &ekete )dttt gar3!t viselt T# a 3r viharka3t
val!3an ne* v'lt htkznapi ltvn# ah'g szles vllr!l lert egszen a 3'k)ig.
1s ht# Rhage az Rhage v'lt... -legzetelll(t!an gnr+.
/z 'rv'sn el*'s'l'd'tt
TJ! estt# 5ar# 3e&radna az ir'd*3a6 Fagis 3e&radnnak6
T=gen. 5indketten. K itt Rhage# az n...
T/ vlegne T*'ndta a &r&i tisztn s rtheten.
Pr. Pella 9r'7e &elv'nta sze*ldkt# *ire 5ar *inden &esz2ltsge ellenre el*'s'l'd'tt.
.g2tt indultak az 'rv'sn ir'd)a &el a &'l's!n. .lhaladtak a vizsgl!sz'3k# a kis alk!v'k3an ll!
*rlegek# vala*int a sz*(t!gpes ll'*s *ellett. ?e* 3eszlgettek. >e* az id)rsr!l# se* arr!l#
h'g *ind)rt itt van a kar7s'n. / d'kt'rn tudta# *ennire utl)a 5ar az ilen se**it*'nd!
&e7segst.
.zt Rhage is *egtanulta *g az els nap'n a TJ= Frida-3e(i randevI)uk'n.
=stene*# *intha vekkel ezeltt trtnt v'lna8 Tg'nd'lta 5ar. Ki hitte v'lna# h'g idig )utnak6
Pr. Plla 9r'7e ir'd)3an szpen elrendezett hal*'k3an lltak a k2ln3z pap(r'k# d'sszik s
knvek. / &al'n harvardi dipl'*a l!g'tt 3ekeretezve# 5ar az'n3an az a3lakprkn'n virgz!#
gnr+ &'k&ldi i3'lt tallta a leg*egnugtat!33nak.
Rhage s le2ltek# a d'kt'rn pedig az (r!asztala
*g *ent# de *g *ieltt helet &'glalhat'tt v'lna# 5ar *egsz!lalt.
T >z!val# *ilen h(re van sz*'*ra6
Pr. Pella 9r'7e &elnzett az 'rv'si pap(r'kkal# t'llakkal s irat7sipeszekkel telerak'tt (r!asztalr!l.
T"eszlte* a k'llgi**al s kt *sik spe7ialistval is. 5egkaptuk a leleteit# vala*int a tegnapi
vizsglat'k ered*neit...
T=gen# e33en 3izt's vag'k. -enne sz(ves vgre *eg*'ndani# *i a helzet6
/z 'rv'sn levette a sze*2vegt# s *l levegt vett.
T Sg g'nd'l'*# ne* rtana rend3e tennie a d'l
gait# 5ar. 5r ne* tehet2nk nrt se**it.
<a)nali &l tk'r Rhage tel)es k3ulat3an hagta el a k!rhzat. ?e* sz*(t'tt r# h'g 5ar nlk2l
tr haza.
/ lnt 3enntart'ttk# *ert vrt*lesztst kap'tt# s kider(tettk# h'g az )szakai lzas
llap't'k# vala*int a ki*er2ltsg egrtel*+en a hasnl*irig-gullads kezdett )elzik. <a )avul az
llap'ta# *snap reggel ki &'g)k engedni# de ezt senki ne* *erte (g hatr'z'ttan ki)elenteni.
/ rk nag'n ers v'lt. 5r a nhn httel azeltt elvgzett sz'ks's negedvi k'ntr'llvizsglat
!ta is )elentsen t'v33ter)edt. >t *g a tegnapi vrvtel !ta is. Pr. Pella 9r'7e s a spe7ialistk is
egetrtettek a33an# h'g a s'k kezels *iatt# a*it 5ar k'r33an kap'tt# ne* kezdhetik I)ra a
ke*'terpit. / *)a tnkre*ent# s ne* 3(rna el t33 vegi anag't.
=stene*8 Rhage &elksz2lt a h'sszI k2zdele*re# a s'k
szenvedsre# a*in a lnnak kereszt2l kell *ennie# de a hallra ne*. Qlne ne* ilen g'rsan.
5r 7sak nhn h!nap)a v'lt htra. Tavaszig. Taln nrig.
Rhage a hz udvarn 3ukkant el a se**i3l# s egenesen a Jdrhz *ent. ?e* 3(rt vissza*enni a
kzs hl!sz'3)uk3a eged2l# 5ar nlk2l. 5g ne*.
5egllt "ut7h s Fish'us a)ta)a eltt# de ne* k'p'g'tt. <tranzett a &p2let 3e)ratra# s
esz3e )ut'tt a kp# ah'g 5ar 'tt 2l# s eteti a *adarakat. >zinte *aga eltt ltta# ah'g a lp7sn
gu33aszt# sz)n &lszeg *'s'l# *ikz3en ha)n ts2t a nap.
1des istene*8 5ihez kezd *a)d nlk2le6
/rra g'nd'lt# *i7s'da er s elszntsg t2krzdtt a sze*3en# a*ik'r eltte iv'tt eg *sik n3l.
Fag h'g *ennire szerette# az'k utn is# h'g ltta a vadllat't. .sz3e )ut'tt szpsge# nevetse#
&*sz2rke sze*e.
Fisszag'nd'lt arra a napra# a*ik'r *ez(tl3 kir'hant utna a hideg3e "ella hz3!l# a kar)3a vetette
rnagt# s azt *'ndta# nin7s )!l... 1s vg2l seg(tsgrt &'rdult h'zz.
Fala*it rzett az ar7n.
U a &ran73a8 9sak ne* s(r6
Pe igen.
?e* rdekelte# h'g elgeng2lt.
-enzett a k'7si&elha)t!ra# s d33enten ltta# *ilen &ehr *inden kavi7s az udvart *egvilg(t!
l*pk &n3en. ?e*7sak a kavi7s. / stukk!val d(sz(tett t*&al is# a*el vgig&ut'tt az udvar'n.
Fala*int kzpen a szkkIt# a*el3l a vizet leeresztettk tlire...
5eg*erevedett. /ztn hirtelen &elkapta a &e)t.
-assan *eg&'rdult# s &elnzett a &p2letre# a hl!sz'3)uk a3lakra.
/z I)'nnan *egtallt 7l ert ad'tt neki# s szaladni kezdett a hz &el# 3e az el7sarn'k3a# &el az
e*eletre# egenesen a sz'3)uk3a.
5ar a k!rhzi g'n &ek2dt# s *egpr!3lt r*'s'l'gni "ut7hra# aki a sar'k3an 2lt eg szken#
kalap3an s napsze*2veg3en. /kk'r rkezett# a*ik'r Rhage el*ent# h'g nappal *ellette legen#
vigzz'n r# s 3izt'nsg3an tartsa az est leszlltig#
T?e* kell udvariask'dn'd T*'ndta "ut7h lgan# *intha tudta v'lna# h'g a ln az'n k2szkdik# h'g
)! trsasg legen. T9sak viselked) Ig# *intha itt se* lennk8
5ar 3!lint'tt# s kinzett az a3lak'n. / kar)3a szIrt in&Izi! ne* v'lt r'ssz. ?e* &)t# ne*
'k'z'tt panaszt. Qersze az is igaz# h'g 'lan zsi33adt v'lt# h'g ha eg kalap77sal szgeket vertek
v'lna 3el# taln azt se* rezte v'lna *eg.
>zent g8 .l)tt ht a vg. / hall elker2lhetetlen2l itt llt eltte. .zIttal nin7s *enekvs. >e**it
ne* lehetett tenni# ne* v'lt *irt har7'lni. / hall *r ne*7sak eg elv'nt &'gal'* v'lt# hane* nag'n
is val!sg's# kzeli ese*n...
5ar ne* rzett 3kt. Fag azt# h'g el&'gadn. 9supn egetlen rzele* dIlt 3enne... harag.
?e* akart el*enni. ?e* akarta *agra hagni azt a &r&it# akit szeret. ?e* akarta itt hagni ezt a
&el&'rdult# k'sszal teli letet.
Lll(tsk *eg8 Tg'nd'lta. TFalaki... ll(tsa *eg ezt8 "ehunta a sze*t.
4 /*ik'r *inden elstt2lt a sze*e eltt# Rhage ar7t pillant'tta *eg. J'nd'lat3an *egrintette# s
rezte 3re *elegt a kezn# s alatta ers 7s'nt)ait. >zavak &ut'ttak t az agn. Falah'nnan
indultak# de ne* tudta h'nnan# s vala*erre tart'ttak... az is lehet# h'g seh'v.
Krlek# ne kell)en *g *enne*8 ?e kell)en *g itt hagn'* t8 Krlek...
=stene*# hadd *arad)ak *g vele# hadd szeresse* *g eg ki7sit8 (gre*# ne* &'g'k elpazar'lni
egetlen pillanat't se*8 Glelni &'g'*# ne* engede* el.. =stene*# krlek8 Lll(tsd *eg ezt...
>(rva &akadt# a*ik'r r)tt# h'g i*dk'zik. .lkeseredve &'hszk'd'tt# kitrta a sz(vt# Ig
knrgtt. Nlasvalakihez sz!lt# aki3en ne* hitt# eg k2lns )elensghez# aki a ktsg3eess
kzepette tallt r.
>z!val ezrt hitt az desan)a is. 9iss ne* akart leszllni a hull*vasItr!l# ne* akarta# h'g a
krhinta lell)'n# ne* akarta eged2l hagni... t. / szeretteitl val! kzelg elszakads# s ne* az
let vge v'lt az# a*i a hitt let3en tart'tta. / re*n# h'g *g eg kis idt tlthet azzal# akit
szeret# arra ksztette# h'g a keresztet sz'r'ngassa# szent sz'3r'k ar7t nzze# s halkan i*kat
*'r*'l)'n.
1s *irt irnult ez a re*n &el&el6 F'lt 3enne l'gika. <a a test sz*ra *r nin7s *enekvs# a
sz(v szeretne sza3ad lenni# ezrt szeretettel s *elegsggel *egtelve &el&el szrnal. /*ellett# a
rep2ls vga *indig is 'tt lt a lelkek3en# ezrt valah'l &ent kell lennie a llek 'tth'nnak. 5inden
a)ndk az g3l rkezik, a tavaszi es# a nri szell# a lenugv! nap s a tli h!-
ess.
5ar kinit'tta a sze*t. ?hn pisl'gs utn kitisztult a ltsa# s a ha)nali &nt &igelte a vr's
p2letei &elett.
Krlek... =stene*8
<add *arad)ak *g vele8
?e akard# h'g el*en)ek8
D@. &e)ezet
fvhage 3er'nt'tt a hz3a# s *ikz3en a lp7sn szaladt &el&el# led'3ta *agr!l a viharka3t't. /
sz'33a rve# levette az !r)t a 7sukl!)r!l# s tltztt tiszta &ehr3e. Fehr sele*nadrg't s
inget vett *agra. -ee*elt eg lakk'z'tt d'3'zt a gardr!3sz'3a leg&els p'l7r!l# vissza*ent a sz'3a
kzepre# s letrdelt. Felnit'tta# kivett 3elle eg 2vegg'l! nagsgI &ekete gngk3l ll!
gngs'rt# s a nak3a tette.
-e2lt a sarkra# kezt tenrrel &el&el a 7'*3)ra &ektette# s 3ehunta a sze*t.
-gzst lelass(tva sszegrnedt e33en a testhelzet3en# a*(g vg2l iz*ai helett *r 7sak a
7s'nt)ai tart'ttk *eg 2ls3en. Ki2r(tette az el*)t# a*ennire 7sak tudta# s vrt. 5ag3an
i*dk'z'tt# h'g el)uss'n ahh'z# aki *eg tud)a *enteni 5art.
/ gngs'r &el*elegedett a nak3an.
/*ik'r I)ra kinit'tta a sze*t# eg rag'g! &ehr *rvnudvar3an tallta *agt. / szkkIt3an
7s'3'g'tt a v(z# s *eg7sillant a &n3en# a*ik'r &elszktt# *a)d alhullt. .g &ehr l'*3I# &ehr
trzs+ &a llt a sar'k3an# gain nekes*adarak nekeltek. Kk )elentettk az egetlen sz(nt e33en a
7supa &ehr krnezet3en.
b 5inek ksznhete* a lt'gats'dat6 Tkrdezte az Krz a hta *g2l. TRe*le*# ne* a vadllat *i-
att )ttl. 5g elg s'k id van htra# ha )!l e*lksze*.
Rhage ne* llt &el# trdelve *aradt# leha)t'tt &e))el# sz!tlanul. Rd33ent# ne* is tud)a# h'l kezd)e.
T.z a hallgats T*'r*'lta az Krz Tsz'katlan tled.
T>zeretn* g'nd'san *egvl'gatni a szavai*at.
T"l7s dnts# har7's. ?ag'n 3l7s. Tekintve# h'g *irt )ttl.
T>z!val tud'd6
T?e* krdezhetsz tle*8 T7sattant &el a n. T5r nag'n 3ele&radta*# h'g &'lt'n e*lkeztetne*
kell erre a testvrisg har7'sait. .setleg# a*ik'r visszatrsz# &elh(vnd a t33iek &igel*t is erre a
sza3lra6
T.lnzst.
/ n &ekete ruh)nak szle *eg)elent Rhage lt!ter3en.
T .*eld &el a &e)ed# har7's8 ?zz r*8
Rhage *l levegt vett# s engedel*eskedett.
T>Il's &)dal'* e*szti a lelked T*'ndta lgan. T>zinte rze* a terhet a vllad'n.
TFrzik a sz(ve*.
T /zrt az e*3eri nrt.
Rhage 3!lint'tt.
T /rra krnlek# h'g *entsd *eg t# ha ne* sr
telek *eg vele.
/z Krz el&'rdult# aztn arr33 le3egett a *rvnpadl! &elett# s tett eg lassI krt az udvar'n.
Rhage-nek &'gal*a se* v'lt# *ire g'nd'lhat. Fag h'g &'nt'l!ra veszi-e egltaln a krst.
/33!l# a*it lt'tt# arra kvetkeztetett# taln 7sak stlgat. Fag itt akar)a hagni eged2l.
T?e* tesze* *eg# har7's Tsz!lalt *eg vg2l# *intha 'lvas'tt v'lna a g'nd'latai3an. T.llentteink
da7ra az'n3an# ne* haglak 7ser3en. Lrul) el neke* vala*it, *it sz!lnl ahh'z# ha a kedvesed
*eg*entse azt )elenten# h'g s'hase* sza3adulhatsz *eg a vadllatt!l6 <a az letrt 7ser3e
leted vgig ra)tad *aradna az t'k6
T"'ld'gan el&'gadn*.
T<iszen g+lld.
T5art visz'nt szerete*.
Y ?' l*. -t'*# igazat *'ndasz.
Re*n lng'lt &el Rhage sz(v3en. 5r pp a nelve hegn v'lt# h'g *egkrdezze# *egegeztek-e#
s 5ar lni &'g-e# de ne* akarta az I)a33 krdssel &el3'sszantani az Krzt# s ezzel r'ntani a
trgalsi esleit.
/ n 'dale3egett el.
T ?ag'n *egvlt'ztl# a*i!ta ut'l)ra kettes3en
3eszlgett2nk a33an az erd3en. Sg g'nd'l'*# ez az
els nzetlen d'l'g# a*it valaha tettl.
Rhage *egknne332lten &els!ha)t'tt.
T?in7s 'lan# a*it ne tennk *eg# vag ne ld'znk &el rte.
T/kk'r ne* &'g *eglepni a krse* T*'ndta az Krz halkan. T5ert a*ellett# h'g a vadllat Grkre
3enned *arad# azt k(vn'* tled# h'g *'nd) le 5arrl8
Rhage *egrndult# s *eg v'lt gzdve r!la# h'g
ne* )!l rtette.
T =gen# har7's# )!l hall'ttad.
Jeges r*2let &ut'tt vgig a htn# s hirtelen ne* kap'tt levegt.
T /z a)nlat'* a kvetkez. Kie*elhete* az let
&'lt'n'ssg3!l# s *egtehete*# h'g egszsges le
gen. ?e* &'g *egregedni# s'hase* lesz t33 3eteg#
s *aga dntheti el# *ik'r tv'zik az Lrnk3a. Pe
vlasztsi lehetsget k(nl'k *a)d neki# (g sza3ad'n
dnthet arr!l# el&'gad)a-e. /z'n3an# a*ik'r ezt *egte
sze*# ne* &'g e*lkezni rd. /kr el&'gad)a az a)nla
t'*at# akr ne*# te s a te vilg'd att!l kezdve tel)esen
is*eretlen lesz sz*ra. <as'nl!kppen az'k is el&ele)
tik *ind# akikkel tallk'z'tt# 3elertve az alantas'kat is.
Te leszel az egetlen# aki e*lkezni &'g r# de ha eg
szer is a kzel3e *sz# *eghal. /33an a szent pilla
nat3an.
Rhage *egszd2lt# s elre3uk'tt. 9sak a keze tart'tta *eg a testt# h'g ne zuhan)'n a &ldre.
<'sszI id *Ilva v'lt kpes 3r*it is kiprselni *ag3!l.
T .nnire g+llsz enge*6
.nhe ra*2tst rzett# s r)tt# az Krz rintette *eg a vllt.
T ?e*# ger*eke*8 >zeretlek. / vadllat't azrt
vlaszt'tta* 32ntetsed2l# h'g *egtanul) uralk'dni
*agad'n# *egis*erd a k'rltaidat# s kpes legl a
3elsdre k'n7entrlni.
Rhage &ele*elte a &e)t# s rnzett. ?e* rdekelte# *eglt)a-e 3enne val!di rzseit, a g+lletet#
a &)dal*at# az elkeseredst.
<ang)a re*egett# a*ik'r *egsz!lalt.
T/z letet veszed el tle*.
T.z 3enne a lneg T*'ndta a n hihetetlen2l gengd hang'n. T.z a )in s a )ang# har7's. / te leted#
persze 7sak kpletesen rtve# az vrt 7ser3e. /z egensIlt *eg kell tartani# s ld'zat't kell
h'zni# ha
a)ndk't kapsz. <a a krsednek eleget tve *eg*ente* a nt# tled sIl's ld'zat't kell krne*. .z
a )in s a )ang egensIla.
Rhage leha)t'tta a &e)t.
1s &el2vlttt. /ddig 2vlttt# a*(g a vr az ar73a ne* szllt# s *eg&)dult tle a &e)e. / sze*e
*egtelt knnel# s *a)dM kiugr'tt a hel3l. <ang)a rekedt vlt# aztn n*a kiltss halkult.
/*ik'r 3e&e)ezte# *aga el nzett. /z Krz eltte trdelt# &ekete ruh)a sztter2lt a &ehr
*rvnpadl!n.
T <ar7's# *egk(*lnlek ettl# ha *egtehetn*.
=stene*# *a)dne* hitt neki# annira szintn 7sen
gett a hang)a.
TRend3en Tsutt'gta Rhage elk(nz'ttan. T/)nld &el neki a vlasztst8 =nk33 legen egszsges# s
l)en s'kig 3'ld'gan# Ig h'g ne* is*er enge*# *inth'g *'st *eghal)'n.
T<t legen8
TPe knrg*... hadd 3I7sIzzak el tle8 9sak *g egszer hadd lssa*# ut'l)ra8
/z Krz *egrzta a &e)t.
Rhage sz(v3e 'lan &)dal'* has(t'tt# a*it *g s'hase* rzett azeltt. /z'n se* lepdtt v'lna
*eg# ha 'tt hel3en *eghasadt v'lna.
TKnrg*...
TFag *'st# vag s'ha.
5egre*egett s 3ehunta a sze*t. Sg rezte# *egll a sz(ve# s *enten elragad)a a hall. , T/kk'r
legen *'st8 Tlehelte.
C$. &e)ezet
Vr)&iutn "ut7h el*ent a k!rhz3!l# els It)a a &p2let e*eleti hl!sz'3)3a vezetett. F'gal*a se*
v'lt# *irt h(vta &el Rhage s *'ndta neki azt# h'g hag)a el 5ar sz'3)t. .ls g'nd'lata az v'lt#
h'g vit3a szll vele# de a*ik'r *eghall'tta# *ilen &ur7sa a hang)a# ink33 ne* sz!lt eg sz!t se*.
/ testvrisg tag)ai Wrath d'lg'z!sz'3)3an g+ltek Gssze. K'*'rak s g'ndterheltek v'ltak. 1s
r vrtak. /*ik'r vgignzett ra)tuk# 'lan rzse t*adt# *intha az rsn kellene )elentst tennie a
&nksgnek. /z'k utn# h'g h!nap'kig ne* 7sinlt se**it# )! rzs v'lt I)ra visszazkkenni eg
ki7sit a *unk3a.
/zt visz'nt nag'n sa)nlta# h'g sz2ksg van n'*'z!i tapasztalatra.
T <'l van Rhage6 Tkrdezte Wrath. TFalaki
*en)en# s ker(tse el8
Qhur elt+nt. /*ik'r visszatrt# nitva hagta az a)t!t.
T Huhan'zik. 5ind)rt itt lesz.
Wrath az (r!asztala &elett a rendrre nzett
T >z!val# "ut7h# *it tudunk idig6
T ?e* s'kat# 3r eg vala*i 3izak'dsra adhat
'k't. "ella nhn ruh)a elt+nt ?ag'n rendszeret
t(pus# ezrt *eg tudta* llap(tani# h'g 7sak nhn
&ar*errl s vala*i hl!ruhr!l van sz!. Fagis ne*
'lan# a*it a tiszt(t!3a ad'tt v'lna 3e. .zrt szerinte* re*nkedhet2nk# h'g lve kell nekik.
<all'tta# a*ik'r 3e7suk!d'tt az a)t!# s g'nd'lta# h'g Rhage lpett a sz'33a.
T .g3knt *indkt helsz(n# 5ar s "ella hza
is nag'n tiszta v'lt. Qersze att!l t &'g'* *g eg-
szer-
-tta# h'g senki ne* &igel r. 5eg&'rdult.
.g szelle* stlt 3e a sz'33a. .g szelle*# aki Ig nzett ki# *int Rhage.
Fehr3e v'lt ltzve# s eg &ehr slat viselt a naka kr2l. / 7sukl!)a is &ehr kendvel v'lt
tktve. / hr'* hel# ah'nnan inni lehet# g'nd'lta "ut7h.
T 5ik'r tv'z'tt el 5ar az Lrnk3a6 Tkrdezte
Wrath.
Rhage *egrzta a &e)t# s 'dalpett az a3lakh'z. Kinzett ra)ta# 3r a redn le v'lt hIzva# s ne*
lt'tt se**it.
"ut7h't nag'n *egrzta a ln il k'rai halla# s *'st ne* tudta# &'ltassa-e a 3esz*'l!)t vag
se*. Wrathra nzett# aki *egrzta a &e)t s &elllt.
T Rhage6 Testvr6 5it tehet2nk rted6
Rhage htranzett a vlla &ltt. .gesvel rpillant'tt *indegik2kre# Wratht hagta ut'l)ra.
T?e* tud'k el*enni *a este veletek.
T.z ter*szetes. 5i is itth'n *aradunk# s veled gsz'lunk.
T?e8 Tkilt'tt &el Rhage lesen. T"ella *g 'dakint van. Tall)t'k *eg8 ?e hag)t'k# h'g... el*en)en8
T?in7s vala*i# a*it tehetnnk rted6
T?e* tud'k... kptelen vag'k k'n7entrlni. >e*-
*ire. .gszer+en ne* tud'k... TRhage tekintete Hsadistra sikl'tt. T<'g tudsz (g lni6 .z a hatal*as
d2h. / &)dal'*. /...
Hsadist &eszlezetten *eg*'zdult# s az a)t!ra nzett#
Rhage htat &'rd(t'tt nekik.
/ sz'3ra sIl's 7send telepedett.
.g kis id *Ilva lassI# nehzkes lptekkel Hsadist 'da*ent Rhage-hez. 5egllt *ellette. ?e* sz!lt
eg sz!t se*# ne* e*elte &el a kezt# *eg se* *ukkant. 9sak Gssze&'nta a kar)t *ellkasn# s
vllval h'zzdlt.
Rhage *egrndult# *intha *eglepdtt v'lna. .g*sra nztek# aztn *indketten ki3*ultak a
lestt(tett a3lak'n.
TF'ltasst'k8 Tsz!lalt *eg Rhage s(ri hang'n. Wrath vissza2lt az (r!asztalh'z# aztn "ut7h I)ra
3eszlni kezdett.
/znap este n'l7ra# Hsadist vgzett "ella hz3an.
"elenttte az ut'ls! adag piszk's vizet a v73e# aztn a vdrt s a &el*'s! rudat visszatette a
garzsa)t! *elletti szekrn3e.
/ hz vgre 'lan tiszta v'lt# a*ilennek lennie kellett <a *a)d "ella haza)n# *indent rend3en &'g
tallni.
Kezvel vgigsi*(t'tta a g*nt'kkal d(sz(tett apr! ln7't a nak3an. .lz este tallta *eg a
&ldn# *eg)av(t'tta az eltrt ln7sze*et# aztn &eltette a nak3a. /lig rte t.
5g egszer vgignzett a k'nhn# *a)d le*ent a lp7sn az alags'ri hl!sz'33a. J'nd'san
sszeha)t'-CC$
gatta a ln ruhit# visszadugta a &i!k'kat a szekrnek3e s szp rend3en &elll(tgatta a par&u*s
2vegeket az ltzszekrnre. .zutn kip'rsz(v!zta a szneget.
/*ik'r vgzett# kinit'tta a ruhsszekrnt# s *egrintette a 3lIz'kat# pul!vereket s ruhkat.
Kzel ha)'lt# *a)d *len 3esz(vta a levegt. 1rezte ra)tuk "ella illatt# a*itl ssze&a7sar'd'tt a
sz(ve.
/z'k az tk'z'tt gaze*3erek *indenrt *eg &'gnak &izetni8 Quszta kzzel &'g)a szttpni ket# s
addig *g se* ll# a*(g &ekete vr2k Ig ne* *lik# *int g v(zess.
"'sszIsz'*))al telve 'da*ent az gh'z# s le2lt. -assI *'zdulattal# *intha att!l &lne# h'g
leszakad alatta# hanatt dlt# s a prnkra ha)t'tta a &e)t. .g spirl&2zet hevert a paplan tete)n.
NdanIlt s &elvette. / lap'k "ella kz(rsval v'ltak tele(rva.
Hsadist anal&a3ta v'lt# ezrt ne* rtette a szavakat# azt visz'nt ltta# *ilen szpen (velt
v'nalakkal (r. J! v'lt rnzni az egenletes s'r'kra.
T33 'ldal'n is *egakadt a sze*e eg sz!n# a*it el tud'tt 'lvasni.
Hsadist.
/ ln le(rta a nevt. Fgiglap'zta a napl!t# s alap'san *egnzte a s'r'kat. /z ut!33i id3en nag'n
gakran (rta le a nevt. .lg'nd'lk'z'tt# *ikz3en elkpzelte a tartal*t.
/ztn 3e7sukta a &2zetet# s visszatette p'nt'san 'da# ah'nnan elvette. J'33ra pillant'tt. /z
))eliszekrnen eg ha)szalag &ek2dt# *intha le&ekvs eltt "ella kivette v'lna a ha)3!l. Hsadist
&elvette# s vgighIzta a &ekete szatnanag't az u))ai kzt.
"ut7h )elent *eg az a)t!3an.
Hsadist Ig pattant &el az gr!l# *intha vala*i r'sszasg'n kaptk v'lna. /*i persze igaz is v'lt.
?e* lett v'lna sza3ad "ella inti* sz&r)3a 3elpnie.
Pe Ig t+nt# "ut7h is ugan'lan knel*etlen2l rzi *agt a tallk'zs *iatt# *int .
T5i a &ran7't keresel itt# zsaru6
TS)ra *eg akarta* vizsglni a helsz(nt. -t'*# ne* idegen sz*'dra a hzi*unka.
Hsadist kr2lnzett a sz'33an.
T5irt trdsz ezzel az esettel egltaln6 5irt &'nt's neked a &a)unk eg tag)nak az elra3lsa6
T5ert sz*(t
T .z a *i vilgunk# ne* a tid.
/ rendr a h'*l'kt rn7'lta.
T5r *eg3'7sss# H# de is*erve tged s a h(redet# neked# *irt &'nt's6
T9sak tesze* a d'lg'*.
TJa persze. /kk'r *it keresel az gn6 5irt tltesz !rkat azzal# h'g &eltakar(ts *indent6 1s
*irt sz'r(t'd Ig azt a szalag't# h'g *r tiszta &ehr a kezed6
Hsadist lenzett az klre# s lassan elengedte a sz'r(tst. /ztn &enegeten "ut7hra szegezte a
tekintett.
T ?e kezd) ki vele*# zsaru8 ?e* &'g tetszeni# a*it
visszakapsz.
/ rendr kr'*k'd'tt eget.
T ?zd# n 7sak szeretnk seg(teni# *egtallni# H.
?eke* ez... >z!val &'nt's# 'k6 ?e* szerete*# ha eg
nt 3ntal*aznak. Trtnt vala*i 7sIna a *Ilta*
3an# ezrt sze*les 'k'* is van r.
Hsadist zse3re dugta a szatn ha)szalag't# aztn "ut7h &el indult. .gre kise33 krt (rt le
kr2ltte. /
rendr vdekez lls3a helezkedett# s vrta a t*adst.
/*ik'r Hsadist sze*tl sze*3e rt vele# hirtelen *egllt.
T-ehet# h'g az alantas'k *r *egltk# uge6
T=gen.
TFal!sz(n+leg.
Hsadist elreha)'lt# s *len 3esz(vta a