You are on page 1of 4

20 stycznia 1661

od do stanowisko uwagi portret


Uczony od do stanowisko uwagi
Wacaw Hann (1763-1816 178! z "racu
#gnacy $o%%ak (178&-182& 181! z $ragi
'ugust (unzek zast)pca
*+ze, -auss zast)pca
-acie. /0+p zast)pca
*+ze, Ho,1ann zast)pca
-ic0a 2ana3a% 1830 z 2zec0
(ar%o1an 4ang% (1755-1866 1832 z Wo%,s6erg w (aryntii do "racu
poszed
7ernard *8%g 18&1 18&2 do (rakowa9 pote1 #nns6ruck
Wi%0e%1 (erge% 18&1 1871:2 "rac9 grecka
"ustaw ;inker 1861:2 1865:70 $raga9 aci<ska
=r *an Wro6e% 1870:1 187&:6 ordynariusz z >po%a studiowa we Wrocawiu9
wykada wcze?nie. w $eters6urgu
# (rakowie9 pote1 w
2zerniowcac0
=r /yg1unt W)c%ewski (182!-
1887
1872:3 1887:8 ordynariusz z -i)dzyrzecza
=r ;udwik @wik%i<ski (urA 18&3-
15!2
1876:7 1502 z "niezna9 odszed do Wiednia
=r 7ronisaw (ruczkiewicz
(18!5-1518
1875:80 1881:2 (z $ustkowa pod =e16icB
.AwA 1888:5
=r ;eon Ctern6ac0 (186!-15!0 1888:5 1851:2 z =ro0o6ycza9 odszed do
(rakowa
Ctanisaw Witkowski
(1866-15&0
150& 153&
4adeusz Cinko
1507 1513 nadzwycza.ny
1511 zwycza.ny
>dszed do (rakowa
*an Ca.dak
1516 1515 >dszed do $oznania
*erzy (owa%ski
1517 1535 1520 zwycza.ny 1517 adiunkt ## katedra
1520 pro,esor i kierownik ###
katedry
Dyszard "anszyniec
1520 15!1 zwycza.ny
=o 1535 kierownik # katedry
1535-15!1 kierownik
(atedryEi%o%ogii (%asyczne.
-arian (-a.er 'uer6ac0
(1882-15!1
1511 doktor9 1532 0a6i%itac.a
*erzy -anteu,,e%
1535-15!1 i 15!!-!&
Uniwersytet i1A #wana Eranki
$oBczenie katedr (owa%skiego i "anszy<ca
#nstytut >rienta%istyczny
1518 'ndrze. "awro<ski
Stefan Stasiak, prof. filologji indyjskiej ze szczeglnem uwzgldnieniem historji kultury i filozofji,
kierownik Zakadu filologji i kultury indyjskiej. (Kociuszki !, tel. "!#$"%&.
Eugenjusz Suszkiewicz, dr fil., lektor sanskrytu, asystent st. przy katedrze jzykoznawstwa indoeur.,
wsppracownik Komisji orjentalistycznej 'olskiej (kademji )miejtnoci. (*ilipwka +&.
Jerzy Kuryowicz, dr fil., ele,e diplme de l-.cole des /autes .tudes, prof. jzykoznawstwa
indoeuropejskiego, kierownik Zakadu jzykoznawstwa indoeurop., cz. koresp. 'olskiej (kademji
)miejtnoci, cz. przy0r. 1ow. 2aukowego we 3wowie, cz. 4ociete de 3inguisti5ue de 'aris i
3inguistic 4ociety of (merica. (670cza8skiej 9&.
1927 rok
Stanisaw W"rtkowski., dr. fil., prof. fi101ogji klasycznej, kierownik
seminarjum greckiego I. 1 proseminarjum aciskiego, cz. pastw,
komisji egzam. dla kandydat!w na nauczycieli szk! "rednic#, cz. cz.
$o1sk. %kademji &miej'tno"ci, cz.(cz. )ow. *aukowego we +wowie,
cz. #on. $o1sk. )ow. ,ilologicznego we +wowie cz. koresp. austr..
Instytutu arc#eologicznego w Wiedniu, redaktor "Studia +eopolitana",
w 1-0- dziekan, w 1-10 prodziekan. .&l. /ielona 012.
3dmund 4uIanda., dr. fil., prof. arc#eo1ogji klasycznej, kierownik
Instytutu i seminarjum arc#eo1ogji klasycznej, 5. doc. &niwersytetu
6agiell., cz. pastw, komisji egzam. dla kandydat!w na nauczycieli
szk! "rednic#, cz. cz. )ow. * aukowego we +wowie, cz. komisji
#istorji sztuki i komisji filologicznej $o1sk. %kademji & miej 'tno"ci,
cz.
koresp. austr. Instytutu arc#eologicznego w Wiedniu, cz. okr'gowej
komisji konserwatorskiej, prezes ) ow. $rzyj aci! Sztuk $i'knyc# we
+wowie, w 1-00(1-07 delegat do Senatu %k., w 1-00, 1-08 1 1-09
zast'pca prorektora, w 1-0: dziekan, w 1-09 prodziekan. .&l. 8 ;aja
1. 01, tel. <9(192.
6erzy =owalski., dr. fil., prof. fi101ogji klasycznej, kierownik seml(
narjum f1101ogji klasycznej II., cz. Wydziau $o1sk. ) ow. ,ilologicznego
cz. przy5r. )ow. *aukowego we +wowie, skar5nik Syndykatu autor!w
i kompozytor!w. .&niwersytet2.
,ranciszek Smolka., dr. fil., doc. papiro1ogji, cz. przy5r. )ow.
*aukowego we +wowie, prof. gimnazjalny, w 1-09 delegat do >ady
Wydziaowej. .&l. ?wernickiego 112.
>yszard @anszyniec., dr. fil., prof. f11o1ogji klasycznej, kierownik
seminarjum f11o1ogji klasycznej III. .&l. $otockiego 002.
6an Szczepaski, lektorj'zykaaciskiego, prof. gim. .&l. Aw. /ofji80a2.
Wadysaw B#odaczek., dr. fil., lektor j'zyka greckiego, prof, gimn.,
cz. przy5r. )ow. *aukowego we +wowie, sekretarz $o1sk. )ow. ,ilo(
logicznego. .&l. )eatyska 8:2.
1935 rok
Stanisaw Witkowski, dr fil., em. prof. z. filologji klasycznej, rektor w r. :!;%<;:, kawaler krzy=a
komandorskiego orderu >%drodzenia 'olski>, cz. cz. 'olskiej .(kademji )miejtnoci i wicedyrektor
?ydziau filologicznego, cz. cz. i przewodnicz7cy ?ydziau filologicznego 1ow. 2aukowego we
3wowie, cz. hon. 'olsk. 1ow. filologicznego we 3wowie, cz. koresp. austr. @nstytutu archeologicznego
w ?iedniu. (Zielona "A, tel. "A9$+#&.
Edund !u"anda, dr fil., prof. archeologji klasycznej, kierownik Zakadu archeologji klasycznej,
wykadaj7cy ponadto epigrafik aci8sk7, a na ?ydziale 1eologicznym historj sztuki kocielnej,
dziekan w r. :!"+<"9, kawaler krzy=a komandorskiego orderu BCorona d-@talia>, cz. cz. 1ow.
2aukowego we 3wowie, cz. austr. @nstytutu archeologicznego w ?iedniu. cz. zagran. BComitato
permanente per 'etruria> we *lorencji, cz. cz. 'a8stw. 2iemieckiego @nstytutu archeologicznego w
Derlinie. (Dadenich :", tel. "E#$:#&.
#yszard $anszyniec, dr fil., prof. filologji klasycznej, kierownik Zakadu kultury staro=ytnej (filologji
klasycznej @@@&. (F7ckiego #, tel. ::!$"#&.
Jerzy Kowa"ski, dr fil., prof. filologji klasycznej, kierownik Zakadu filologji klasycznej @@. (aci8skiej&,
cz. cz. 1ow. 2aukowego we 3wowie, dziekan w r. :!;"<;;. (4upi8skiego ::&.
%ranciszek So"ka, dr fil., doc. .papirologji, prof. tytularny, cz. przy0r. 1ow. 2aukowego we 3wowie,
wsppracownik Komisji filologicznej 'olskiej (kademji )miejtnoci, prof. gimn. (4tryjska "E&.
&arjan 'uer(ac), dr fil., doc. filologji klasycznej, cz. przy0r. 1ow. 2aukowego we 3wowie
wsppracownik Komisji filol. 'olskiej (kademji )miejtnoci, prof. gimn. @@. (/owki 9&.
'do"f !ednarowski, dr fil., lektor dydaktyki i metodyki filologji klasycznej, odznaczony BZotym
Krzy=em Zasugi>, wsppracownik Komisji filolog. 'olskiej (kademji )miejtnoci, czF przy0r. 1ow.
2aukowego we 3wowie, dyrektor @@@. pa8stw, gimn. im. 4tefana Datorego we 3wowie. ('oni8skiego !&.
Wadysaw *)odaczek +1,,-.19--/, dr fil., lektor jzyka greckiego, cz. przy0r. 1ow. 2aukowego we
3wowie, wsppracownik Komisji filolog. 'olskiej (kademji )miejtnoci, prof. gimn. (1eaty8ska ;9&.
&arjan $o"ias, lektor jzyka greckiego, prof. @@@. pa8stw. gimn. im. 4tefana Datorego we 3wowie.
(G0ozowa E&.
&ikoaj Szczer(a0ski, lektor jzyka aci8skiego, profesor @H. pa8stw, gimn. we 3wowie. ("! 3istopada
9E&.
Ei" 1ric), dr fil., lektor jzyka aci8skiego dla filologw klasycznych, dyrektor @H. pa8stw, gimn. we
3wowie (4tryjska :#, tel. ""9$!+&.
Ian Gko do :!"% we 3wowie nauczyciel
(rtur Japaport (:##!$:!;9&
Zygmunt 4amolewicz (:#E"$:#!#&
4tanisaw 4chneider (:#A#$:!:9&
@gnacy ?ieniewski
$iotr "ruszka asystent "anszy<ca z 7iki Cz%ac0eckie.
*an =raus - Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1946
"enii %oci 0ttpF::deAwikipediaAorg:wiki:;isteGderG(%assisc0enG$0i%o%ogenGanGderGUni3ersit
H23H'!tG7res%au
Irster ;e0rstu0%F
*o0ann "ott%o6 40eaenus Cc0neider (1811J181&
Franz Passow (181&J1833
Eriedric0 Wi%0e%1 Ditsc0% (1833J1835
Eriedric0 Haase (18!0J1867
'ugust Dei,,ersc0eid (1868J188&
Wi%0e%1 Ctude1und (188&J1885
Dic0ard Eoerster (1885J1858
Iduard Korden (1858J1506
$au% Wend%and (1506J1505
'%,red "ercke (1505J1522
;udo%, -a%ten (1522J15!&
/weiter ;e0rstu0%F
;udwig Eriedric0 Heindor, (1811J1816
(ar% Irnst 20ristop0 Cc0neider (1816J18&6
*o0annes La0%en (18&6J18&8
=ritter ;e0rstu0%F
*osep0 *u%ius 't0anasius '16rosc0 (183!J18&6
'ugust Doss6ac0 (18&6J1858
Dic0ard Eoerster (1858J1520
(onrat /ieg%er (1520J1523
Lierter ;e0rstu0% (6is 1862 IMtraordinariatF
Wi%0e%1 Wagner (18!&J18&7
Dudo%, Westp0a% (18&7J1862
-artin Hertz (1862J1853
Eriedric0 -arM (1853J1856
Eranz Ckutsc0 (1856J1512
Wi%0e%1 (ro%% (1513J153&
Hans =reM%er (153&J15!0
Wi%0e%1 C8N (15!0J15!&
E8n,ter ;e0rstu0% (etat1ONiges IMtraordinariatF
Dic0ard Eoerster (1873J187&
'rt0ur ;udwic0 (1876J1878
"eorg (ai6e% (1875J1881
(onrad /ac0er (1881J1507
(onrat /ieg%er (1505J1520