Вы находитесь на странице: 1из 33

nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013

11

‘˚~˚~

}}s¡Ts¡T

yy˚~ø£˚~ø£

ÄÄ<Ûä«s¡´+<Ûä«s¡´+

ddü+Á|ü~+#·e\dæqyês¡Tü+Á|ü~+#·e\dæqyês¡T

~~ 225`12`135`12`13 sê>√\T, Áo>∑DÒX¯ Äj·TTπs«<ä Wwü<Ûë\j·T+
~~ 225`12`135`12`13
sê>√\T,
Áo>∑DÒX¯ Äj·TTπs«<ä Wwü<Ûë\j·T+
ããT<Ûäyês¡+T<Ûäyês¡+
ÁÁoø±≈£îfi¯+oø±≈£îfi¯+ õõ˝≤¢˝≤¢
@\÷Ã]Äj·TTπs«<ä ≈£î≥T+ã+
ñˆˆ 9 qT+&ç kÕˆˆ 4 es¡≈£î
Áoyê´düsêEn|üŒ\sêEôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ
(yêdü$$<ë´\j·T+),
sê>√\T, Áoø±≈£îfi¯+
ôd˝Ÿ : 9848830895,
ôd˝Ÿ : 9948505848,
ôd˝Ÿ : 9290824338
: 9848830895, ôd˝Ÿ : 9948505848, ôd˝Ÿ : 9290824338 e÷ dæ<ä∆Hê>±s¡T®q Äj·TTπs«<ä
: 9848830895, ôd˝Ÿ : 9948505848, ôd˝Ÿ : 9290824338 e÷ dæ<ä∆Hê>±s¡T®q Äj·TTπs«<ä

e÷ dæ<ä∆Hê>±s¡T®q Äj·TTπs«<ä bòÕs¡àdæ Wwü<Ûë\qT, eeT÷*ø£\qT,T÷*ø£\qT, ##·÷sêí\qT,·÷sêí\qT, ÇÇ‘·s¡‘·s¡ WWwü<Ûë\j·÷˝À¢wü<Ûë\j·÷˝À¢ øø=+≥Tqïyê]øÏ=+≥Tqïyê]øÏ $$»„|æÔ!»„|æÔ!

Á|ü»\≈£î n+<äTu≤{À¢ ñ+&É≥+ø√dü+ ôV’≤<äsêu≤<é˝ÀqT,sêÁwüº+˝Àì Ç‘·s¡ õ˝≤¢˝À¢q÷ ø=+‘·eT+~ Á|ü#ês¡≈£î\e<ä› e÷ Wwü<Ûë\qT, eT÷*ø£\qT, #·÷sêí\qT ñ+#·&É+ »]–+~. á Á|ü#ês¡≈£î˝À¢ ø=+‘·eT+~ e÷ Wwü<Ûë\‘√bÕ≥T e÷≈£î dü+ã+<Ûä+˝Òì Ç‘·s¡ ø£+ô|˙\ Wwü <Ûë\qT, eT÷*ø£\qT, #·÷sêí\qT Ç$ ≈£L&Ü &Ü. @\÷Ã]>±]y˚ nì neTTà‘·THêïs¡ì ‘Ó*j·Te∫Ã+~. e÷ Wwü<Ûë\ô|’q ªªdæ<ä∆Hê>±s¡T®qdæ<ä∆Hê>±s¡T®q ÄÄj·TTπs«<äj·TTπs«<ä bbòÕs¡àdæµòÕs¡àdæµ nì, eT÷*ø£\ô|’q #·÷sêí\ô|’q ªª@\÷Ã]@\÷Ã] ôôV≤s¡“˝Ÿ‡µV≤s¡“˝Ÿ‡µ nì dü+düú ù|s¡T¢ düŒwüº+>± eTTÁ~+∫ d”˝Ÿ y˚j·Tã&çe⁄+≥jYT. n$ >∑eTì+∫ yê{Ïô|’ ìsê∆]+∫q yÓ\≈£î e÷Á‘·y˚T Wwü<Ûë\T ø=qT>√\T#˚j·÷\ì, n˝≤ |ü]o*+#·≈£î+&Ü bıs¡bÕ≥T>± ø=ìyê&ç nqedüs¡yÓTÆq nHês√>±´ìï ø=ì‘Ó#·TÃø√e<ä›ì dü÷∫düTÔHêï+. n˝≤π> e÷ Á|ü#ês¡≈£î\e<ä› Ç‘·s¡ ø£+ô|˙\ Wwü<Ûë\qT, eT÷*ø£\qT, #·÷sêí\qT MTs¡T |üdæ>∑≥º>±H˚ yÓ+≥H˚ 88790456727790456727 ≈£î bò˛Hé<ë«sê ˝Òø£ 88341934479,341934479, 88297034605297034605 HÓ+ãs¡¢≈£î mdt.myéT.mdt <ë«sê ‘Ó*j·TCÒj·Te\dæ+~>± e÷ Á|æj·TyÓTÆq Äj·TTπs«<ä n_Ûe÷qT\≈£î $»„|æÔ#˚düTÔHêï+. á Wwü<Ûë\j·÷\T πøe\+ e÷ ñ‘·Œ‘·TÔ\qT $Áø£sTT+#·&Üìπø ‘·|üŒ s√>∑T\qT |üØøÏå+∫ Wwü<Ûë\T Áyêùd ÄdüT|üÁ‘·T\T ø±e⁄. MTs¡T eTT+<äT>± e÷e<ä› ∫øÏ‘·‡ #˚sTT+#·Tø=ì Wwü<Ûë\T ÁyêsTT+#·Tø=ì yê&ÉTø=+≥÷ Ä ‘·s¡Tyê‘· MT ÁbÕ+‘ê˝À¢>∑\ e÷ Wwü<Ûë\j·÷˝À¢ eT+<äT\ N{Ï #·÷|æ+∫ Wwü<Ûë\T rdüTø=q>∑\s¡T.

ªn+<ä]øÏ Äj·TTπs«<ä+µ ª@\÷Ã]µ yê]
ªn+<ä]øÏ Äj·TTπs«<ä+µ ª@\÷Ã]µ yê]
ddæ<ä∆Hê>±s¡T®qæ<ä∆Hê>±s¡T®qÄÄj·TTπs«<äj·TTπs«<äWWwü<Ûë\j·T+wü<Ûë\j·T+
dæøÏ+Á<ëu≤<é ¬s’˝Ò«ùdºwüHée<ä›
¬sõyÓT+≥˝ŸãC≤sY, >√bÕ\|ü⁄s¡+b˛©dtùdºwüHé <ä>∑Zs¡,
dæøÏ+Á<ëu≤<é`25,ôd˝Ÿ: 9032361333
ee÷e<ä›÷e<ä› nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+j·TTπs«<ä+ee÷dü|üÁ‹ø£\T,÷dü|üÁ‹ø£\T,
ÁÁ>∑+<Ûë\T,>∑+<Ûë\T, WWwü<Ûë\T,wü<Ûë\T, eeT÷*ø£\T,T÷*ø£\T, ddæ.&ç\Tæ.&ç\T \\_Û+#·TqT
Û+#·TqT.

ÁøÏ+~ $esê\qT >∑eTì+∫ &ç.&ç \T |ü+|ü+&ç

n+<ä]øÏ Äj·TTπs«<ä+ e÷dü|üÁ‹ø£ø=s¡≈£î Andariki Ayurvedam

Äj·TTπs«<ä Wwü<Ûë\ø=s¡≈£î Äj·TTπs«<ä+ ôdŒwü˝ŸãTø˘‡ ø=s¡≈£î Äj·TTπs«<ä eT÷*ø£\ ø=s¡≈£î Äj·TTπs«<ä &ç.$.&ç \ ø=s¡≈£î >√dü+s¡ø£åDø=s¡≈£î

SiddhaNagarjunaAyurvedaPharmacy

Maharshi Bhardwaja Publications Elchuri Herbals Sri Elchuri Productions

Siddha Nagarjuna Ayurveda Peetam

<<Ûäìj·÷\bı&çÛäìj·÷\bı&ç 110Á>±,0Á>±, ##·¬øÿs¡·¬øÿs¡
<<Ûäìj·÷\bı&çÛäìj·÷\bı&ç 110Á>±,0Á>±, ##·¬øÿs¡·¬øÿs¡ 110Á>±,0Á>±, øø£|ü£|ü
j·T´|ü⁄j·T´|ü⁄
øø£&ÉT>∑T‘√£&ÉT>∑T‘√ ‘‘ê>∑T‘·T+fÒê>∑T‘·T+fÒ >>∑]“¤DÏyê+‘·T\T∑]“¤DÏyê+‘·T\T ãã+<é+<é

22

nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013

||üÁ‹ø±es¡Z+ü Á‹ ø ± e s ¡Z + ÁbÕNq uÛ≤s¡rj·T Äj·TTπs«<ä eTVü≤s¡T¸\
||üÁ‹ø±es¡Z+ü Á‹ ø ± e s ¡Z +
ÁbÕNq uÛ≤s¡rj·T Äj·TTπs«<ä eTVü≤s¡T¸\ ~e´X¯óuÛ≤odüT‡\‘√
dü+|ü⁄{Ï 17, dü+∫ø£ ` 9, &çôd+ãsY ` 2013, ù|J\T ` 36, s¡÷. 15/`
>ös¡e yÓ’<ä´ dü\Vü‰<ës¡T\T
»qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY
ÁoeT‹ @\÷Ã] s¡e÷<˚$, B.A.,
ø±sê´\j·T dæã“+~
eT*¢ø±s¡T®Hé,
m.d”‘êsêeTX¯s¡à
&܈ˆ ¬ø. qs¡dæ+Vü‰¬s&ç¶, M.B.B.S., G.C.A.M.,
&܈ˆ dü‘·´Hêsêj·TDkÕ«$T, s¡TÁ<ëø£å #·Áø£e]Ô
&܈ˆ j·T+. yêeTq¬s&ç¶, B.A.,B.A.M.S.,
&܈ˆ <Ûä÷|ü+ qs¡dæ+Vü≤kÕ«$T, yÓ’<ä´|ü+&ç‘·T\T
&܈ˆ ÁãVü≤àj·÷#ês¡T´\T, yÓ’<ä´|ü+&ç‘·T\T
&܈ˆ sê»j·T´, B.A.M.S.,
õ.X¯+ø£sY, mHé.Hê>∑sêE,uÛ≤düÿsY
>ös¡e dü\Vü‰<ës¡T\T
düVü≤dü+bÕ<ä≈£î\T
&܈ˆ ¬ø. $X¯«Hê<∏ä+, N.D.,
&܈ˆ $. Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, B.A.M.S.,
&܈ˆ j·Tdt. dü‘·´Hêsêj·TD, yÓ’<ä´s¡‘·ï
ø=‘·Ô ø±sê´\j·T+
bÕ‘· ø±sê´\j·T+
n+<ä]øÏ Äj·TTπs«<ä+,
|üÁ‘˚´ø£ dü\Vü‰<ës¡T\T
dæ<ä∆Hê>±s¡T®q |ü_¢πøwüHé‡, p;¢Væ≤˝Ÿ‡ qT+&ç e÷<ë|üPsY b˛e⁄
e÷s¡Z+˝À, ô|Á{À˝Ÿã+ø˘ m<äTs¡TM~Û˝À, 6e m&ÉeT ô|<ä›M~Û,
bÕ¢{Ÿ HÓ+. 143, ÁokÕ«$T nj·T´|üŒkıôd’{°, e÷<ë|üPsY,
ôV’≤Á<ëu≤<é ` 500081, bò˛Hé : 040`42408568
n+<ä]øÏ Äj·TTπs«<ä+,
dæ<ä∆Hê>±s¡T®q |ü_¢πøwüHé‡, bÕ¢{Ÿ HÓ+.17,
s√&é HÓ+.5,»eVü≤sYø±\ì, p;¢Væ≤˝Ÿ‡,
Áo m+. Ms¡sê|òüTe⁄\T
ôV’≤<äsêu≤<é`500033
Áo ¬ø.$. s¡eTD, I.A.S.,
Áo ns¡$+<ä¬s&ç¶, I.A.S.,
Áo øÏwüHésêe⁄, I.A.S.,
Áo j·T\eT+∫* kÕsTTu≤ãT, dü÷´ø£HéÁdüºø£åHé‡
Áo ¬ø.$. uÛ≤düÿs¡sêe⁄, düuÛ≤kÕÁe÷{Ÿ
Áo &܈ˆ {Ï. >ö]X¯+ø£sY
yÓ’<ä´ dü\Vü‰<ës¡T\T
bò˛Hé : 040`23547132
Áo •eø£èwüí., dü+|òüTùde≈£î\T
&܈ˆ uÛÑ÷eTsêE yÓ+ø£j·T´, yÓ’<ä´|ü+&ç‘·T\T
&܈ˆ |æ. nq+‘·sêe÷sêe⁄, yÓ’<ä´|ü+&ç‘·T\T
ddü+bÕ<ä≈£î\Tü+bÕ<ä≈£î\T :: ÄÄj·TTπs«<äj·TTπs«<ä eeTVü≤]¸TVü≤]¸ &&܈ˆÜˆˆ @@\÷Ã]\÷Ã] yyÓ+ø£Á{≤e⁄Ó+ø£Á{≤e⁄
Áo ÄsY.dæ. yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, I.P.S.,
Áo es¡Á|ükÕ<é¬s&ç¶, XÊ+‘êãjÓ÷f…ø˘
|ü_¢πøwüHé ø£q‡˝…º+{Ÿ
Áo #êe* sêeTø£ècÕísêe⁄, Sr. Engineer
DDoctoroctor ofof PPhilosophyhilosophy inin TeluguTelugu LiteratureLiterature -- AyurvedaAyurveda
Áo ¬ø. s¡|òüTTsêeTsêE
Áo Ábı. mHé
düT<äs¡ÙHê#ês¡´, M.A.,Phd.,
øø±s¡´ìsê«Vü≤ø£±s¡´ìsê«Vü≤ø£ ddü+bÕ<ä≈£î\Tü+bÕ<ä≈£î\T :: &&܈ˆÜˆˆ @@\÷Ã]\÷Ã] ssêC≤s¡+õ‘Y.,êC≤s¡+õ‘Y., BB.A.M.S.,M.D.,.A.M.S.,M.D.,
düs¡Tÿ´˝ÒwüHé y˚TH˚»sY
ddüVü‰j·TüVü‰j·T ddü+bÕ<ä≈£î\Tü+bÕ<ä≈£î\T :: &&܈ˆÜˆˆ @@\÷Ã]\÷Ã] CC≤„H˚X¯«].,≤„H˚X¯«]., BB.A.M.S.,.A.M.S.,
>±Á|òæø˘ &çC…’qsY : ñ<äjYT≈£îe÷sY ø=‘·Ô|ü*¢
9550819215

dü«j·T+dü+s¡ø£åD‘√H˚ `Äs√>∑´≈£î≥T+ãìsêàD+

`Äs√>∑´≈£î≥T+ãìsêàD+ ˇø£ C≤‹>±ì, ˇø£ e´edüú>±ì, ˇø£

ˇø£ C≤‹>±ì, ˇø£ e´edüú>±ì, ˇø£ ≈£î≥T+ã+>±ì dü+|üPs¡í$ø±dü+ bı+<ë\+fÒ dü«j·T+dü+s¡ø£åD≤ e÷sêZ\qT nqTdü]+∫q|ü⁄Œ&˚ n~ kÕ<Ûä´eTÚ‘·T+~. n˝≤>±≈£î+&Ü Ç‘·s¡T\ düVü‰j·TdüVü≤ø±sê\ MT<ä Ä<Ûës¡|ü&ç Áã‘·T≈£î‘·Tqï+‘· ø±\+ Ä <˚X¯+, Ä e´edüú ˝Ò<ë Ä ≈£î≥T+ã+ mìï j·TT>±\¬ø’Hê |üPs¡í$ø±kÕìï bı+<ä˝Ò<äT.

eTq uÛ≤s¡‘·<˚XÊìï, eTq ≈£î≥T+ãe´edüúH˚ ˇø£ ñ<äVü‰s¡D>± rdüT≈£î+<ë+. j·÷uÛ…’j˚T+&É¢eTT+<äT es¡≈£î eTq<˚X¯+˝Àì ≈£î≥T+u≤\˙ï ‘·q ≈£î≥T+u≤\ø£edüs¡yÓTÆq ÄVü‰s¡|ü<ësêú\qT, ms¡Te⁄\qT, ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ qT ‘êy˚T ñ‘·Œ‹Ô#˚düT≈£î+≥÷ dü«j·T+ø£èwæ‘√ düeTs¡úe+‘·+>± dü+‘√wüø£s¡+>± eTqT>∑&É kÕ–+#ês¡T.

Ä ‘·s¡Tyê‘· qT+&ç bÕXÊÑ·´ $wüJeq$<ÛëHê\T uÛ≤s¡rj·T ≈£î≥T+ãe´edüú˝ÀøÏ n‹y˚>∑+>± #=#·TÃø=∫Ã

q|üŒ{ÏqT+&ç Áø£eTÁø£eT+>± dü«j·T+ø£èwæ, dü«j·T+X¯øÏÔ, d”«j·Tñ‘êŒ<äq ‘·–Zb˛sTTqjYT. Á|ü‹∫qï nedüsêìøÏ M<ÛäT˝À¢ì n+>∑fi¯¢ô|’q Ä<Ûës¡|ü&˚ <äTdæú‹ @s¡Œ&ç+~. á ‘·|ü⁄Œ&ÉT b˛ø£&É\qT eTq ≈£î≥T+u≤\˙ï >=|üŒ$>± uÛ≤$+∫ yê{ÏøÏ kÕ<äs¡kÕ«>∑‘·+ #Ó|üŒ&É+e\¢ ≈£î≥T+ãÁ|ü»˝À¢ n\dü‘·«+, k˛eT]‘·q+, nÁX¯<ä∆, ùV≤j·TyÓTÆq |üs¡<ëdü´ãT~∆, #Ó&ÉTqT eT+∫>± ‘·\+#˚ ÁuÛÑeT, Äø£s¡¸D\≈£î ˝§+π> yê´yÓ÷Vü≤+, n<˚ Áø£eT+˝À ô|]–b˛sTTqjYT.

Ä ø£åD+qT+&˚ ‘êeTT dü«j·T+>± Je˙j·T ms¡Te⁄\ ‘·j·÷], <˚oj·T X¯øÏÔes¡úø£ e+>∑&Ü\ dü+s¡ø£åD,

ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ ñ‘êŒ<äq, d”«j·T Äs√>∑´dü+s¡ø£åD |üP]Ô>± $&ç∫ô|{Ϻ Ç+^¢wüß $wüe+>∑&Ü\ô|’q, $wüms¡Te⁄\

ô|’q, $wüedüTÔe⁄\ô|’q, $wüWwü<Ûë\ô|’q Ä<Ûës¡|ü&É≥+e˝Ò¢ H˚{Ï Á|ü‹≈£î≥T+ã+ s√>±\ qs¡ø£≈£L|ü+˝≤ e÷]+~. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ø£fi¯ófl‘Ós¡∫ Á|ü‹≈£î≥T+ã+ dü«j·T+dü+s¡ø£åD≈£î |üPqTø√yê\ì ø√s¡T‘·÷

|üPqTø√yê\ì ø√s¡T‘·÷ ôV≤#·Ã]ø£ : á|üÁ‹ø£˝Àì jÓ÷>±\T

ôV≤#·Ã]ø£ : á|üÁ‹ø£˝Àì jÓ÷>±\T nqTdü]+#˚yês¡T Áyê‘·|üPs¡«ø£ nqTeT‹ì rdüTø=ì ÄVü‰s¡ìj·Te÷\qT ‘Ó\TdüTø√yê\ì dü÷∫düTÔHêï+. n≥T¢ ø±ì jÓT&É\ MT≈£î MTπs u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#·e˝…qT. $yê<ë\T ôV’≤Á<ëu≤<é Hê´j·TkÕúq+˝À |ü]wüÿ]+#·Tø√e˝…qT ` m&ç≥sY & |ü_¢wüsY

Edited Printed, Published and owned, by ELCHURI VENKAT RAO, Printed at Kalajyothi Process Ltd. RTC ‘X’ Roads, Chikkadapalli, Hyderabad, Publication at Road No.5, Plot No.17, Jawahar colony, Jubilee Hills, Hyderabad-500033 Editor : ELCHURI VENKAT RAO, Email : elchuri ayurvedam@yahoo.com

yy˚|üy˚s¡TeTTø£ÿ˚|üy˚s¡TeTTø£ÿ qq&ÉTeTT≈£î&ÉTeTT≈£î øø£&ç‘˚£&ç‘˚
yy˚|üy˚s¡TeTTø£ÿ˚|üy˚s¡TeTTø£ÿ qq&ÉTeTT≈£î&ÉTeTT≈£î øø£&ç‘˚£&ç‘˚ ÁÁ|üdü$+#·˝Òì|üdü$+#·˝Òì
ÁÁd”Ô\≈£îd”Ô\≈£î ‘‘·«s¡>±·«s¡>± ddüTKÁ|üdüe+üTKÁ|üdüe+ »»s¡T>∑T‘·T+~s¡T>∑T‘·T+~

nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013

33

mm&ÉeT#˚‹˝À&ÉeT#˚‹˝À nnsTTkÕÿ+‘·|ü⁄sêsTTìsTTkÕÿ+‘·|ü⁄sêsTTì
mm&ÉeT#˚‹˝À&ÉeT#˚‹˝À nnsTTkÕÿ+‘·|ü⁄sêsTTìsTTkÕÿ+‘·|ü⁄sêsTTì ||ü{Ϻ+∫ü{Ϻ+∫
ee⁄+∫‘˚⁄+∫‘˚ ÁÁ|üdüe+|üdüe+ ddüTK+>±üTK+>± »»s¡T>∑T‘·T+~s¡T>∑T‘·T+~
44 nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013
44
nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013
e÷‘·èuÛ≤wüqT $düà]+#·&Éy˚T
eTqC≤‹nHês√>±´ìøÏ n<∏ä:|ü‘·HêìøÏ ø±s¡D+`6
>∑‘·dü+∫ø£ ‘·s¡Tyê‘·
‘=*‘·s¡+ kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡jÓ÷<ÛäT\T
e÷‘·èuÛ≤wü >∑T]+∫ @+ ø£\\Tø£Hêïs¡T?
Ä+π>¢j·TT\T uÛ≤s¡‘·<˚XÊìï |ü]bÕ*düTÔqï ø±\+˝À 19e X¯‘êã›+˝À 1850 ÁbÕ+‘ê˝À¢ ‘=*
uÛ≤s¡‘·kÕ«‘·+Á‘·´ b˛sê{≤\T yÓTT<ä˝…’qjYT. á b˛sê{≤˝À¢ m+<ä¬s+<äs√ <˚X¯uÛÑ≈£îÔ\T ÁbÕD≤\T
ø√˝ÀŒj·÷s¡T. n|üŒ{Ïø° Ç+ø± kÕ«‘·+Á‘·´ ñ<ä´e÷\T kÕ–düTÔqï HêHêkÕôV≤uŸ|”cÕ«, ‘ê+‹j·÷‘√ù|,
s¡a≤˙‡sêDÏ \ø°åàu≤sTT, øÏ‘·÷ÔsYsêDÏ #ÓqïeTà, sêe⁄ãVü≤<ä÷sYdæ+>¥, ≈£î+esYdæ+>¥, nJeTT˝≤¢U≤Hé˝≤+{Ï
<˚X¯uÛÑ≈£îÔ\+<ä] eTqdüT˝À¢ ˇπø ìX¯Ãj·TeTT+&˚~.
n<˚$T≥+fÒ, ªeTq<˚X¯ kÕ«‘·+Á‘·´+ eTq e÷‘·èuÛ≤wü‘√H˚ eTT&ç|ü&çe⁄+<äì m|üŒ{Ïes¡≈£î
eTq e÷‘·èuÛ≤wü≈£î Á|ü<∏äeT>ös¡ekÕúq+ Çe«yÓ÷ n|üŒ{Ïes¡≈£î uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À kÕ«‘·+Á‘·´+ dü+bÕ~+#·
˝ÒeTTµ nì Ä kÕ«‘·+Á‘·´ dü+Á>±eT düeTs¡jÓ÷<ÛäT\T <äè&ÛÉ+>± uÛ≤$+#˚yês¡T.
n˝≤ uÛ≤$+∫q düeTs¡jÓ÷<ÛäT\+‘ê <˚X¯kÕ«‘·+Á‘·´+ >∑T]+∫ ˇø£ |üÁ‘·+ ‘·j·÷s¡T#˚XÊs¡T.
Ä |üÁ‘·+˝Àì yÓTT<ä{Ïyêø£´+˝À ªeTq |ü$Á‘·uÛ≤s¡‘· uÛÑ÷uÛ≤>∑+ô|’ kÕ«‘·+Á‘·´uÛ≤qT&ÉT ñ<äsTT+#˚
düeTj·T+ m+‘√ <ä÷s¡+˝À˝Ò<äT. Ä ñ<äj·T+ ñ<䓤$+#·>±H˚ eTq+ eTq e÷‘·èuÛ≤wü˝ÀH˚ <˚X¯+jÓTTø£ÿ
nìï ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T ìs¡«Væ≤+#·T≈£î+{≤+. Á|ü»\≈£î $<ä´, yÓ’<ä´+, e´ekÕj·T+, Äs√>∑´+, Hê´j·T+,
Jeq$<Ûëq+˝Àì Á|ü‹ ø±s¡´Áø£e÷ìï e÷‘·èuÛ≤wü˝ÀH˚ »s¡T|ü⁄≈£î+{≤+µ nì Á|üø£{Ï+#·ã&çe⁄+~.
yÓ+Á≥Tø£\T >∑>∑Ts=Œ&ç#˚≥≥T¢, s¡ø£Ô+ dü\dü\dü\ eT]π>≥≥T¢ e÷‘·èuÛ≤wü Wqï‘ê´ìï m\T¬>‹Ô
#ê{Ïq Ä neTs¡Ms¡T\ ÄX¯ ìsêX‚nsTT+~.
¬s+&√‘·s¡+ jÓ÷<ÛäT˝…’q ‹\ø˘, >±+BÛ\T
e÷‘·èuÛ≤wü >∑T]+∫ @+ ø£\\Tø£Hêïs¡T?
kÕ«‘·+Á‘·´b˛sê≥+˝À ¬s+&Ée‘·s¡+ Hêj·T≈£î˝À¢ nÁ>∑>∑
DT´&Ó’q u≤\>∑+>±<Ûäs¡‹\ø˘ ªH˚qT eTsê؃ e÷‘·èuÛ≤wü>± ø£\yê&ç
HÓ’Hê, dü«sê»´+ bı+<ëø£ <˚X¯uÛ≤wü>± Væ≤+Bj˚T ñ+&Ü\ì ø√s¡T‘·T
HêïqTµ nì \ø£å˝≤~ Á|ü»\eTT+<äT m\T¬>‹Ô#ê{≤s¡T.
>∑T»sêr e÷‘·èuÛ≤wü>± »ìà+∫q eTVü‰‘êà>±+BÛ ≈£L&Ü
Á|ü‹düuÛÑ˝À ªuÛ≤s¡‘YjÓTTø£ÿ <˚X¯uÛ≤wü πøe\+ Væ≤+Bj˚T ne⁄‘·T+~.
m+<äTø£+fÒ <˚X¯ Á|ü»\+<ä]jÓTTø£ÿ @ø£‘ê«ìï ø±bÕ&˚ X¯øÏÔ Væ≤+B
˝ÀH˚e⁄+~µ nì #ÓbÕŒs¡T.
>>=&ÉT¶ø±ø£s¡<äT+|ü=&ÉT¶ø±ø£s¡<äT+|ü ˙˙{Ï‘√q÷]{Ï‘√q÷] ˝˝Ò|üq+Ò|üq+
##˚düTÔ+fÒ˚düTÔ+fÒ ÁÁd”Ô\d”Ô\ ss=eTTàs√>±\T=eTTàs√>±\T VVü≤]düÔjYTü≤]düÔjYT

nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013

55

& &çôd+ãsY,2013 çôd+ãsY,2013 5 5 eT÷&√‘·s¡+ jÓ÷<ÛäT˝…’q H˚‘êJ,
& &çôd+ãsY,2013 çôd+ãsY,2013 5 5 eT÷&√‘·s¡+ jÓ÷<ÛäT˝…’q H˚‘êJ,
& &çôd+ãsY,2013 çôd+ãsY,2013 5 5 eT÷&√‘·s¡+ jÓ÷<ÛäT˝…’q H˚‘êJ,

eT÷&√‘·s¡+ jÓ÷<ÛäT˝…’q H˚‘êJ, ns¡$+<é\T e÷‘·èuÛ≤wü >∑T]+∫ @eTì Á|üø£{Ï+#ês¡T?

kÕ«‘·+Á‘·´düeTs¡+˝À eT÷&√‘·s¡+ jÓ÷<ÛäT˝…’q H˚‘êJ düTuÛÑwt#·+Á<äuÀdt, eTVü≤]¸ ns¡$+<é\T, #·+Á<äX‚KsY ÄC≤<é, düsê›sY uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥, $Hêj·Tø˘ <ëyÓ÷<äsY kÕesêÿsY, nkÕŒ¤KT˝≤¢U≤Hé˝≤+{Ï Hêj·T≈£î\+‘ê ªeTq<˚X¯+ qT+&ç Ä+π>¢j·TT\ ‘√bÕ≥T Ä+>∑¢uÛ≤wüqT ≈£L&Ü bÕs¡<ä]$Tø={Ϻ Væ≤+BuÛ≤wüqT n~Ûø±s¡uÛ≤wü>± XÊdüq+#˚j·÷*µ nì ‘˚*Ã#ÓbÕŒs¡T.

1946˝À >±+BÛJ @eTì Á|üø£{Ï+#ês¡T?

eTq<˚XÊìøÏ kÕ«‘·+Á‘·´+ Á|üø£{Ï+#·ã&˚ ø=~›s√E\eTT+<äT 1946˝À eTVü‰‘êà>±+BÛJ á $<Ûä+>± Á|üø£{Ï+#ês¡T. ªkÕ«‘·+Á‘·´+ kÕ~Û+∫q Äs¡Te÷kÕ˝À¢H˚ eTq<˚X¯eT+‘ê Væ≤+BuÛ≤ùw neT\T˝ÀøÏ edüTÔ+~. ˝Àø˘düuÛÑ˝À¢, $<ÛëqdüuÛÑ˝À¢, nìï Á|üuÛÑT‘·«XÊK˝À¢ ≈£L&Ü Væ≤+B˝ÀH˚ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T »s¡T>∑T‘·jYT. ˇø£y˚fi¯ n˝≤ »s¡>∑ø£b˛‘˚ Ä+>∑¢+˝À e÷{≤¢&˚yê]ì C…’˝À¢y˚j·÷\ì eT+Á‘·T\≈£î, Hêj·T≈£î\≈£î e´‹πsø£+>± H˚H˚ yÓTT≥ºyÓTT<ä≥>± Ä+<√fi¯q#˚kÕÔqTµ ªyês¡T Ä+>±¢ìï $&ç∫ e÷‘·èuÛ≤wü˝À e÷{≤¢&˚es¡≈£î yê]ì e~*ô|≥ºqT. Ä+>∑¢uÛ≤cÕ yê´yÓ÷Vü≤+˝À <˚X¯e÷‘·èuÛ≤wüqT >∑T]Ô+#·ì Á|üuÛÑT‘·«+ >∑+>∑˝À|ü&ç >∑‹+#·&É+ eT+∫~. Hê≈£î @ n~Ûø±s¡+, @ dæ+Vü‰düq+ nedüs¡+˝Ò<äT. πøe\+ eTq e÷‘·èuÛ≤wü≈£î <˚X¯uÛ≤wü>± >∑T]Ô+|ü⁄, >ös¡ e+ ø±yê*. n~ »s¡>∑ìHê&ÉT uÛ≤s¡‘·Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± dü‘ê´Á>∑Vü≤+#˚dæ Hê ÁbÕD≤˝…’Hê ã*e«&ÜìøÏ dæ<ä∆+>±e⁄HêïqT. Ç~ Hê yÓTT<ä{Ï ø£s¡Ôe´+µ nHêïs¡T >±+BÛJ. ¬s+&Ée ø£s¡Ôe´+>± ªeT<ä´+ <äTø±D≤\qT eT÷dæy˚sTT+∫ eT<ä´bÕq ìùw<Ûä+ »]π>es¡≈£î ≈£L&Ü $ÁX¯$T+#·qTµnì, eT÷&Éeø£s¡Ôe´+>± ª<˚X¯e÷‘· qT~{Ïô|’ >√Vü≤‘·´nH˚ @ ø£fi¯+ø£+ n+{Ï+<√ n≥Te+{Ï >√Vü≤‘·´qT ìùw~Û+#˚ #·{≤ºìï ˝Àø˘düuÛÑ˝À ÄyÓ÷~+|üCÒsTTkÕÔqTµ nì |üÁ‹ø£˝À¢qT, Á|ü»\eTT+<äT m+‘√ ñ<˚«>∑+‘√ Á|üø£{Ï+#ês¡T. >±+BÛJ eTqdüT˝À Ç+‘· rÁeyÓTÆq Á|üC≤Á|üjÓ÷»Hê‘·àø£ ø£s¡Ôyê´\Tqï|üŒ{Ïø° yê] |üs¡eT•wüß´˝…’q Hêj·T≈£î\ #˚‘·T˝À¢øÏ n~Ûø±s¡yÓTT∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· >±+BÛJ dü+ø£˝≤Œ\≈£î e´‹πsø£+>± @+ e÷{≤¢&Üs√ ‘Ó\TdüT≈£î+<ë+.

(>±+BÛJ dü+ø£˝≤Œ\T m+<äT≈£î HÓs¡y˚s¡˝Ò<√ e#˚à dü+∫ø£˝À )

HÓs¡y˚s¡˝Ò<√ e#˚à dü+∫ø£˝À ) bbò˛Hé<ë«sêò ˛Hé <ë«sê
bbò˛Hé<ë«sêò ˛Hé <ë«sê ss√p√p5500eeT+~øÏT+~øÏ nnbÕsTT+{ŸyÓT+{ŸbÕsTT+{Ÿ yÓ T+{Ÿ ññ
bbò˛Hé<ë«sêò ˛Hé <ë«sê ss√p√p5500eeT+~øÏT+~øÏ nnbÕsTT+{ŸyÓT+{ŸbÕsTT+{Ÿ yÓ T+{Ÿ
ññ 88 >>∑+.\+∑ .\ ˝˝À|ü⁄À|⁄ü ee∫Ãqyês¡+‘ê∫Ãqyês+¡ ‘ê >>∑Ts¡Te⁄T∑ sT¡ e⁄ >>±]ì±]ì øø£\ee#·TÃ.‘·s¡Tyê‘·\£ ee#T· Ã.‘s· T¡ yê‘· ee∫Ãqyês¡T∫ÃqyêsT¡ MM\TqTã{Ϻ\TqTã{ºÏ
>>∑Ts¡Te⁄>±]ìT∑ sT¡ e⁄>±]ì ˝˝Ò<ë<Ò ë nn+<äTu≤{À¢ñqï+<Tä u≤{Àñ¢ qï yyÓ’<äT´\qT<’Ó Tä ´\qT ddü+Á|ü~+#·e#·TÃ.+ü Á|~ü +#e· #T· Ã. ÇÇ‘·s¡‘s· ¡ ÁÁbÕ+‘ê\qT+&çbÕ+‘ê\qT+&ç ∫∫øÏ‘·‡ø√dü+ø‘Ï ‡· ø√d+ü
ÄÄs√>∑´dü\Vü‰\ø√dü+s√>´∑ d\ü V‰ü \ø√d+ü e÷e÷ e<ä›≈£îe<≈›ä î£ e#˚Ãyê]e#Ã˚ yê] kÂø£sê´s¡ú+kÂøs£ ê´s+ú¡ bò˛Hé<ë«sêb˛ò H<é ë«sê s√EøÏs√EøÏ 5050 eT+~øÏeT+~øÏ nbÕsTT+{ŸyÓT+{ŸnbÕsTT+{yŸ TÓ +{Ÿ
ÇÇyê«\ìyê«\ì ììs¡ísTT+#ê+.s¡ísTT+#ê+. ssê<ä\#·Tø=qïyês¡Tê<ä\#·Tø=qïyês¡T 040`23547132,040`23547132, 040`42408568,040`42408568, 88010052268801005226
qq+ãs¡¢≈£î+ãs¡¢≈£î ññ 99 >>∑+.∑+. qqT+&çT+&ç kkÕ.Õ. 44 >>∑+.∑+. ˝˝À|ü⁄>±À|ü⁄>± ee÷Á‘·y˚T÷Á‘·y˚T bbò˛Hé#˚dæò˛Hé#˚dæ nnbÕsTT+{ŸyÓT+{ŸbÕsTT+{ŸyÓT+{Ÿ rrdüTø√>∑\s¡T.düTø√>∑\s¡T.
ddü+Á|ü~+#·+&ç:ü+Á|ü~+#·+&ç: ôd˝Ÿ: 88801005226,801005226 Ç`yÓTsTT˝Ÿ: aandarikiandarikiayyururvvedamedam@@ggmail.commail.com
qq\T¢yÓTà‘·Ôy˚s¡T,\T¢yÓTà‘·Ôy˚s¡T, ||üdüT|ü⁄üdüT|ü⁄ qq÷]÷] ññ&çøÏ+∫&çøÏ+∫
||üPdüTÔ+fÒüPdüTÔ+fÒ ÁÁd”Ô\d”Ô\ ss=eTTàyê|ü⁄,|ü⁄+&ÉT¢=eTTàyê|ü⁄,|ü⁄+&ÉT¢ VVü≤]düÔjYTü≤]düÔjYT
66 nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013
66
nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013
eT+∫dü+‘êq+ bı+<ä&ÜìøÏ
Ä\TeT>∑\T m|ü&ÉT dü+jÓ÷>∑+˝À bÕ˝§Zqe#·TÃ-12
ãVæ≤wüߺ˝À dü+uÛÀ>∑+ ìwæ<ä∆+
eT+∫ Äs√>±´ìï, eT+∫ dü+‘êHêìï ø√s¡T≈£îH˚ Ád”Ô|ü⁄s¡Twüß\T ãVæ≤wüߺ yÓTT<ä˝…’q s√EqT+&ç s¡ø£ÔÁkÕee÷–b˛j˚T
Hê\T>∑es√Ees¡≈£î dü+jÓ÷>∑+˝À bÕ˝§Zq≈£L&É<äì Äj·TTπs«<äeTVü≤s¡T¸\T ìùw<Ûä+ $~Û+#ês¡T.
X¯Øs¡+qT+&ç eT*qs¡ø£Ô+ ãVæ≤wüÿ]+|üã&˚ ãVæ≤wüߺ~Hê˝À¢ |ü⁄s¡Twüß&ÉT bıs¡
bÕ≥Tq>±ì Á>∑Vü≤bÕ≥Tq>±ì Ád”Ôì ø£*ùdÔ, Ä eT*qs¡ø£Ô+ |ü⁄s¡TcÕ+>∑ ô|’#·s¡à+qT+&ç
˝ÀìøÏ |”\Ãã&ç Áø£eT+>± |ü⁄s¡Twüßì eT>∑‘·q+ ø°åDÏdüTÔ+<äì ô|<ä›\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.
ãVæ≤wüߺ˝Àñqï Ád”Ô\ X¯Øs¡+ n‹ñwüí+‘√ eT+&ÉT‘·÷ ñ+≥T+~. Ä düeTj·T+˝À
yês¡T ‘·T\dæ˝≤+{Ï yÓTTø£ÿ\qT eTT≥Tº≈£î+fÒ n$ e÷&çm+&çb˛e&É+, C≤&ç|ü#·Ãfi¯fl˝À
#˚sTTô|&ç‘˚ n$ ã÷E|ü{Ϻ bÕ&ÉTø±e&É+ eTq+<äs¡≈£L ‘Ó*dæ+<˚. ø±ã{Ϻ Ä düeT
j·T+˝À |ü⁄s¡Twüß&ÉT Ád”Ôì eTT≥Tºø√qT≈£L&Ü eTT≥Tºø√≈£L&É<äì n~ Çs¡Te⁄] Äs√>±´
ìøÏ uÛÑ+>∑ø£s¡eTì #Ó|üŒ&É+ »]–+~.
n+‘˚>±ø£ Ád”ÔøÏ s¡ø£ÔÁkÕe+ »]π>≥|ü&ÉT |ü⁄s¡Twüß&ÉT dü+jÓ÷>∑+<ë«sê Ms¡´düÿ\
q+ »]|æ‘˚ Ä Ms¡´+ ô|’qT+&ç Á|üeVæ≤+#˚ s¡ø£ÔÁkÕe+˝À øÏ+~øÏ ‘√dæy˚j·Tã&ç eè<Ûë
ne⁄‘·T+<˚>±ì |òü\Bø£s¡D+ #Ó+<ä˝Ò<äT. n+<äTe\¢ ≈£L&Ü Ä düeTj·T+ dü+uÛÀ>∑ìwæ<ä∆eTì ô|<ä›\T#Ó|æŒq e÷≥qT
#·ø£ÿì Äs√>±´\eT÷≥>± uÛ≤$+∫ e÷ Á|æj·TbÕsƒ¡≈£î\T bÕ{Ï+#ê\ì ø√s¡T‘·THêï+.
ãTT‘·Tø±\dü+jÓ÷>∑+ ` Ä#·s¡D°j·T+
Äs√>∑´e+‘·yÓTÆq n+<äyÓTÆq dü+‘êHêìï ø√s¡T≈£îH˚ Ád”Ô|ü⁄s¡Twüß\T ãTT‘·Tø±\+˝À dü+jÓ÷>∑+ »s¡|üe#·Ãì ô|<ä›\T
dæ<ë∆+rø£]+#ês¡T. Ád”Ô\≈£î ãVæ≤wüߺ yÓTT<ä˝…’q s√EqT+&ç 16e s√Ees¡≈£î ãTT‘·Tø±\eTì, >∑s¡“¤<Ûës¡Dø±\eTì #Ó|üŒã&ÉT
‘·T+~. Ç+<äT˝À yÓTT<ä{Ï Hê\T>∑Ts√E\T njÓ÷>∑´yÓTÆqeì #Ó|üŒ&É+e\¢ nsTT<äes√EqT+&ç |ü<äVü‰s¡es√Ees¡≈£î
dü+jÓ÷>±ìøÏ ns¡ΩyÓTÆq ø±\+>± ìs¡ísTT+#ês¡T.
dü«uÛ≤eØ‘ê´ düèwæº<Ûäs¡à+ Á|üø±s¡+ Ád”ÔøÏ ãVæ≤wüߺkÕïq+ #˚dæq ‘·s¡Tyê‘· düVü≤»dæ<ä∆yÓTÆq s¡‹yê+#Û· ø£\T>∑T‘·T+~.
|ü⁄s¡Twüß&ÉT Ä dæú‹ì ‘Ó\TdüTø=ì #·T+ãq Ä*+>∑q düs¡düdü+uÛ≤wüD\<ë«sê ÄyÓT˝Àì nqTsê>±ìï n‹X¯sTT+|üCÒdæ
dü+jÓ÷>∑+˝À bÕ˝§Zq&É+ düTKÁ|ü<äeTì Äs√>∑´Á|ü<äeTì dü‘Ydü+‘êq|òü\Á|ü<äeTì eTVü≤s¡T¸\T $e]+∫ #ÓbÕŒs¡T.
Ád”ÔøÏ ãTT‘·Tø±\y˚T ` X¯óø£¢|üø£å+
#·+Á<äTìjÓTTø£ÿ n+X¯‘√H˚ düèwæº˝À Ád”Ô ñ<䓤$+∫+~. n+<äTe\¢ #·+Á<äT&çøÏ X¯óø£¢|üø£åeTTqïfÒ¢ Ád”ÔøÏ ≈£L&Ü |ü<ä
Vü‰s¡Ts√E\ X¯óø£¢|üø£åeTT+≥T+~. n<˚ ãTT‘·Tø±\+. ãTT‘·Te⁄ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq s√EqT+&ç ˇø=ÿø£ÿs√E≈£î ˇø=ÿø£ÿ
ø£fi¯ ô|s¡T>∑T‘·÷ |ü<äVü‰s¡es√E≈£î |ü<äVü‰s¡Tø£fi¯\T ì+&ÉT≈£î+≥jYT. s√Es√E≈£î ø£fi¯ ô|s¡T>∑T‘·TqïfÒ¢ ás√E˝À¢
ˇø£s√Eø£Hêï eTs√s√E X¯øÏÔe+‘·yÓTÆqeì bÕsƒ¡≈£î\T ne>±Vü≤q #˚düTø√yê*. nsTT‘˚ ãTT‘·Te⁄ ÁbÕs¡+uÛÑ+qT+&ç yÓTT<ä{Ï
3 ˝Òø£ 4 s√E\T dü+>∑eTìwæ<ä∆+ ø±ã{Ϻ $T–*q 13 ˝Òø£ 12 sêÁ‘·T\T e÷Á‘·y˚T dü+jÓ÷>±ìøÏ nqT≈£L\yÓTÆq$.
ddüs¡dü«‹y˚s¡TqTüs¡dü«‹y˚s¡TqT ##˚‹‘√˚‹‘√ ||ü{Ϻe⁄+∫‘˚ü{Ϻe⁄+∫‘˚
ÄÄ–q–q >>∑s¡“¤+∑s¡“¤+ CC≤]edüTÔ+~≤]edüTÔ+~

nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013

77

& &çôd+ãsY,2013 çôd+ãsY,2013 7 7 uÛ≤e$TÁX¯ó&ÉT #Ó|æŒq ` Á|üX¯düÔ

uÛ≤e$TÁX¯ó&ÉT #Ó|æŒq ` Á|üX¯düÔ dü+>∑eTsêÁ‘·T\T

ô|’q ‘Ó*|æq≥T¢ Ád”Ô|ü⁄s¡Twüdü+jÓ÷>±ìøÏ |ü<äeT÷&ÉTsêÁ‘·T\T ns¡ΩyÓTÆ qy˚ nsTTHê yê{Ï˝À ø=ìï eTVü‰X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq dü+‘êHêìï n+~e«>∑\ Á|üX¯düÔyÓTÆq sêÁ‘·T\ì ªuÛ≤eÁ|üø±•ø£µ nqã&˚ Äj·TTπs«<äÁ>∑+<Ûäø±s¡T&Ó’q uÛ≤e$TÁX¯ |ü+&ç‘·T\yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. yê] e÷≥˝À¢ 4, 6, 8, 10, 12 sêÁ‘·T\T ãVüQÁ|üX¯düÔyÓTÆqeì Ä ø±\+˝À »]π> Ád”Ô|ü⁄s¡Twüdü+uÛÀ>∑+e\¢ ñ‘·ÔeTdü+‘êq+ ø£\>∑&Éy˚Tø±ø£ Ád”Ô |ü⁄s¡Twüß\≈£î Äj·TTsês√>±´\T eè~∆ #Ó+<äT‘êj·Tì n+<äs¡÷ ‘Ó\TdüTø√yê*.

|ü>∑{Ï dü+jÓ÷>∑+‘√ ` ã\V”≤qdü+‘êq+

Ád”Ô|ü⁄s¡Twüß\T düèwæº<Ûäs¡àyÓTÆq |ü$Á‘· s¡‹ø±s¡´+˝À bÕ˝§Zq&ÜìøÏ nqT≈£L\yÓTÆq ø±\+ |ü>∑˝≤? sêÁ‘ê? nH˚ Á|üX¯ï≈£î eTVü≤s¡T¸\T dü÷{Ï>± düe÷<Ûëq+ #Ó|æŒe⁄Hêïs¡T. dü÷s¡T´&ÉT yÓ\T>∑T‘·T+&˚ |ü>∑{Ï|üP≥ e÷qe⁄\T Äj·÷ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ ìeT>∑ïyÓTÆ dü÷s¡´X¯øÏÔì ô|+#·T≈£î+≥÷ Äj·TTsês√>±´\qT ø±bÕ&ÉTø√yê˝Ò>±ì Ä düeTj·T+˝À s¡‹˝À bÕ˝§Zì ñqïX¯øÏÔì ø°åDÏ+|üCÒdüTø=ì nHês√>±´ìï ø=ì‘Ó#·TÃø√≈£L&É<äì eTVü≤s¡T¸\T K+&ç‘·+>± ìsê›]+∫#ÓbÕŒs¡T. |ü>∑{Ïdü+uÛÀ>∑+e\¢ >∑s¡“¤+ ì\ã&ç |ü⁄fÒºdü+‘êq+ n˝≤Œj·TTe⁄>∑\ ã\V”≤qT\T>±>±ì ˝Òø£ <äTwüºdü«uÛ≤e+>∑\ sêø£ådüVü≤è<äj·TT\T>±>±ì |ü⁄&É‘ês¡ì eTVü≤]¸ XÊ+&ç\T´&ÉT, eTVü≤]¸ >ö‘·eTT&ÉT yÓTT<ä˝…’qyês¡T dü÷∫+#ês¡T. ø±ã{Ϻ |ü>∑{Ïdü+uÛÀ>±ìï ìùw~Û+∫ sêÁ‹ dü+uÛÀ>±H˚ï nqTdü]+∫ rsê*. (e#˚Ãdü+∫ø£˝À ãTT‘·Tø±\dü+uÛÀ>∑ìj·Te÷\T ‘Ó\TdüT≈£î+<ë+ )

Ä Äj·TTπs«<ä j·TTπs«<ä b bÕ≥\|ü⁄düÔø£+ Õ≥\|ü⁄düÔø£+y yÓ\Te&ç+~ Ó\Te&ç+~

ÄÄj·TTπs«<äj·TTπs«<ä bbÕ≥\|ü⁄düÔø£+Õ≥\|ü⁄düÔø£+yyÓ\Te&ç+~Ó\Te&ç+~

Á|æj·TbÕsƒ¡≈£î˝≤sê! Ç+‘·es¡≈£î eTq |üÁ‹ø£˝À¢ nH˚ø£ Äj·TTπs«<ä^‘ê\T Á|üø£{Ï+#·&É+ »]–+~. Äj·TTπs«<ä eTVü≤]¸ |ü+&ç‘· @\÷Ã] >±]#˚ s¡∫+|üã&çq Äj·TTπs«<ä $C≤„q^‘ê\T, yÓTTø£ÿ\ô|’ Áyêdæq bÕ≥\T, eTVæ≤fi¯\bÕ≥\T, |æ\¢\ bÕ≥\T, <˚X¯uÛÑøÏÔ ^‘ê\T, |ü+#·uÛÑ÷‘· ∫øÏ‘ê‡^‘ê\T, ÁbÕD≤j·÷eT ^‘ê\T n˙ï ø£*|æ ªª@\÷Ã]@\÷Ã] ÄÄj·TTπs«<äj·TTπs«<ä ^^‘ê\Tµ‘ê\Tµ nH˚ ù|s¡T‘√ eTTÁ~+#·&É+ »]–+~. á bÕ≥˝À¢ mH√ï düT\uÛÑyÓTÆq ∫øÏ‘ê‡ $<ÛëHê\T, mH√ï #Ó≥¢ Wwü<Ûäs¡Vü≤kÕ´\T ≈£Ls¡Ãã&çe⁄qïjYT. á ^‘ê\T H˚s¡TÃø=ì MTMT ÁbÕ+‘ê˝À¢ n+<ä]ø° H˚s¡TŒ‘·÷ Äj·TTπs«<ä Jeq$C≤„Hêìï, <˚X¯uÛÑøÏÔì Á|ü»˝À¢ ô|+bı+~+#·e\dæ+~>± Äj·TTπs«<ä n_Ûe÷qT\≈£î

dü÷∫düTÔHêï+.

yÓ\ : s¡÷. 50/`

ddüVü≤»+>±üVü≤»+>± eeTs¡DÏ+∫qTs¡DÏ+∫q øø£|üŒmeTTø£qT£|üŒmeTTø£qT
ddüVü≤»+>±üVü≤»+>± eeTs¡DÏ+∫qTs¡DÏ+∫q øø£|üŒmeTTø£qT£|üŒmeTTø£qT
ddü+uÛÀ>∑+˝Àü+uÛÀ>∑+˝À <<ä>∑Zs¡T+#·T≈£î+fÒä>∑Zs¡T+#·T≈£î+fÒ ÁÁd”ÔøÏd”ÔøÏ >>∑s¡“¤+sê<äT∑s¡“¤+sê<äT

88

nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013

Äe⁄\≈£îk˛πø<=eTàs√>±ìøÏ `Äj·TTπs«<ä∫øÏ‘·‡

<=eTàs√>∑+ ` dü«uÛ≤e+, yê´|üø£+

Äe⁄\qT, m<äT›\qT ô|+#˚ ¬s’‘·T˝À¢ #ê˝≤eT+~øÏ á yê´~Û>∑T]+∫q ne>±Vü≤q˝Ò<äT. |üX¯óe⁄\≈£î ø£*π> nìï s√>±˝À¢ <=eTàs√>∑+ #ê˝≤ Á|üe÷<äø£s¡yÓTÆ+~. Ç~ ˇø£ »+‘·Te⁄qT+&ç eTs=ø£ »+‘·Te⁄≈£î k˛πø n+≥Ts√>∑+. á yê´~Ûì ø£*–+#˚ dü÷ø£åàJe⁄\T |ü\¢|ü⁄H˚\˝À¢ ô|]π> >∑&ç¶y˚fi¯flqT ÄÁX¯sTT+∫ ñ+≥÷ |ü<˚fi¯fles¡≈£î J$+∫e⁄+&ç >∑&ç¶<ë«sê Äe⁄\ X¯Øsê˝À¢øÏ Á|üy˚•+∫ á <=eTàs√>±ìï ø£*–düTÔ+≥jYT.

á <=eTàs√>±ìï ø£*–düTÔ+≥jYT. <=eTàs√>∑+ ` \ø£åD≤\T á yê´~Ûk˛øÏq

<=eTàs√>∑+ ` \ø£åD≤\T

á yê´~Ûk˛øÏq Äe⁄\T ˝Òø£ m<äT›\T #·÷&É{≤ìøÏ Äs√ >∑´+>± ñqïfÒ¢ ø£ì|ædü÷Ô nø£kÕà‘·TÔ>± #·ìb˛e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. Ä düeTj·T+˝À 106 ˝Òø£ 107 &çÁ^\ rÁeñwüí+‘√ »«s¡eTT+ ≥T+~. <ëìe\¢ Ä Je⁄\T >∑»>∑» eDT≈£î‘·÷ ø£˙ïs¡T ø±s¡Tdü÷Ô Bq+>± #·÷düTÔ+≥jYT. ø£qTï, eTT≈£îÿ, H√s¡T M{Ï˝À|ü* #·s¡à |ü⁄bıs¡\T mÁs¡>± ø£+~e⁄+≥jYT. bÕ<ë\T, ø=eTTà\T, ø£fi¯ófl, eTT≈£îÿ #·\¢>±e⁄+&ç q\¢ ø£|ü y˚dæe⁄+≥jYT. ø±fi¯ófl ã\V”≤qyÓTÆ ì\e˝Òø£ ‘·÷\T‘·T+≥jYT. eTT≈£îÿ\qT+&ç #ÓeT≥ø±s¡T‘·÷ #Óe⁄\T y˚\ã&ç e⁄+≥jYT. m≈£îÿe>± Äj·÷düyÓTTdüTÔ+≥T+~. H√{ÏqT+&ç #=\T¢ø±s¡T‘·÷e⁄+≥T+~. ø£&ÉT|ü⁄_“ ø=~›ø=~›>± HÓ‘·TÔ{Ï $πs#·Hê\T ne⁄‘·T+≥jYT. á \ø£åD≤\‘√ 24 qT+&ç 48 >∑+≥\ e´e~Û˝ÀH˚ Ä Je⁄\T ‘·÷*b˛‘·÷ øÏ+<ä|ü&ç eTs¡DÏ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~.

<=eTàs√>±ìøÏ ` m+&ÉT$Ts¡|üø±j·T\∫øÏ‘·‡

ˇø£©≥sY eT+∫˙fi¯fl˝À¢ ¬s+&ÉT >∑Tô|Œfi¯ófl m+&ÉT $Ts¡|üø±j·T\Ty˚dæ bÕÁ‘·qT bısTT´MT<äô|{Ϻ ˙fi¯ófl dü\dü\ dü\ eT]π>≥≥T¢ y˚&ç#˚j·÷*. ‘·s¡Tyê‘· bÕÁ‘·qT~+∫ e&Éb˛dæ Ä ø£cÕj·T+ >√s¡TyÓ#·Ã>± nj·÷´ø£ Äe⁄ ˝Ò<ë m<äT›#˚‘· ‘ê–+#ê*. ¬s+&ÉT|üP≥˝≤ Ç˝≤ ‘ê–düTÔ+fÒ <=eTàs√>∑+ ‘·>∑TZ‘·T+~.

<=eTàs√>±ìøÏ ` |üdüT|ü⁄∫øÏ‘·‡

Ç+{À¢ ø={Ϻq |üdüT|ü⁄ 10Á>±, bÕ‘·u…\¢+ 100Á>±, eTT<ä›ø£s¡÷Œs¡+ 5Á>±, rdüTø=ì yÓT‘·Ô>±<ä+∫ eTT<ä›#˚j·÷*. ‘·s¡Tyê‘· eTTq>∑#Ó≥TºqT+&ç ô|’u…s¡&ÉTrdæ ∫qïeTTø£ÿ\T ø={Ϻ <ä+∫ ã≥º˝Ày˚dæ |æ+&çq <ëìs¡dü+ ô|’eTT<ä›˝À |ü<äT qT>± ø£*|æ ¬s+&ÉT|üP≥˝≤ Ä Je⁄\#˚‘· ‹ì|æ+#ê*. Bì e\¢≈£L&Ü <=eTàs√>∑+ ‘·–Zb˛‘·T+~.

<=eTàs√>±ìøÏ ` Á‹ø£≥Tø£∫øÏ‘·‡

kı+]ƒ 30Á>±, |æ|üŒfi¯ófl 30Á>±, $T]j·÷\T 30Á>±, ø£s¡ø±ÿj·Tu…s¡&ÉT 30Á>±, ñdæ]ø±j·Tu…s¡&ÉT 20Á>±, ø={Ϻq |üdüT|ü⁄ 30Á>±, ø£*|æ yÓT‘·Ô>±<ä+∫ dæ<ä∆+#˚düTø√yê*. ‘·s¡Tyê‘· ˇø£{Ïqïs¡ πøJ\ _j·÷´ìøÏ ‘·–qìï ˙fi¯ófl ø£*|æ ø±∫q >∑+õ e&Éb˛dæ n+<äT˝À ô|’ eTT<ä›qT ø£*|æ >√s¡TyÓ#·Ã>± ˇø£ÿ yÓ÷‘ê<äTe÷Á‘·y˚T ‘ê–ùdÔ Äe⁄\T, m<äT›\T, π><Ó\e+{Ï Je⁄\≈£î e∫Ãq <=eTàs√>∑+ Áø£eT+>± ‘·–Zb˛‘·T+~.

<=eTàs√>±ìøÏ ` |ü<∏ä´+

yê´~Û ‘·π>Zes¡≈£î Ä Je⁄\≈£î ÄVü‰s¡+ ô|≥º≈£L&É<äT. ‘·–Zq ‘·s¡Tyê‘· Hê\T>∑Ts√E\<ëø± ø±∫q >√s¡TyÓ#·Ãì ˙s¡T, ø=Ás¡C≤e, ‘·>∑T yÓ÷‘ê<äT>± ñ\eC≤e yÓTT<ä˝…’q$ ô|&ÉT‘·÷ ‘·s¡Tyê‘· e÷eT÷\T ÄVü‰s¡+ Çe«e#·TÃ.

>>∑T+≥>∑\>∑sê≈£î∑T+≥>∑\>∑sê≈£î »»&É˝À&É˝À
>>∑T+≥>∑\>∑sê≈£î∑T+≥>∑\>∑sê≈£î »»&É˝À&É˝À ôô|≥Tºø=ì|≥Tºø=ì
ddü+uÛÀ–ùdÔü+uÛÀ–ùdÔ ÄÄ ÁÁd”ÔøÏd”ÔøÏ ddü+‘êqÁbÕ|æÔü+‘êqÁbÕ|æÔ øø£\T>∑TqT£\T>∑TqT

nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013

99

Äe⁄\≈£îk˛πø$T&ç<=eTàs√>±ìøÏ`Äj·TTπs«<ä∫øÏ‘·‡

$T&ç<=eTàs√>∑+ ` \ø£åD≤\T m˝≤e⁄+≥jYT?

<=eTàyê´<ÛäT˝À¢ \ø£åD≤\qTã{Ϻ ÁbÕNq >√∫øÏ‘ê‡yÓ’<äT´\T y˚s¡Ty˚s¡T ù|s¡¢‘√ ∫øÏ‘·‡\T#˚ùdyês¡T. á $T&ç<=eTà nH˚ yê´~Ûì >∑T+&Ó<=eTàyê´~Û nì, ‹s¡T>∑T&ÉT<=eTàyê´~Û nì ≈£L&Ü |æ\TkÕÔs¡T. á yê´~Ûk˛øÏq Äe⁄\≈£î ˝Ò<ë m<äT›\e+{Ï Ç‘·s¡ |üX¯óe⁄\≈£î Äs¡+uÛÑ+˝À eT+<äeT‹ @s¡Œ&ç #·÷|ü⁄˝À q&Éø£˝À ‘˚&Ü ø£ì|ædüTÔ+~. m+‘·eT+∫ y˚T‘· m<äTs¡T>± ñHêï≈£L&Ü ø=~›ø=~›>±H˚ nsTTwüº+>± y˚TdüTÔ+≥jYT. eTTK´+>± X¯Øs¡ eT+‘ê q\¢ø£|ü ø£ì|ædüTÔ+~. rÁeyÓTÆq »«s¡+‘√ >∑T+&Ó y˚>∑+>± ø=≥Tº≈£î+≥÷ eTT≈£îÿs¡+Á<Ûë\ô|’ uÛ≤>±q yê|ü⁄|ü⁄{Ϻ Áø£eT+>± ô|s¡T>∑T‘·T+~. á yê|ü⁄ ô|]π>ø=~› Ä Je⁄\≈£î }|æ]|”\TÃø√e&É+ ø£wüºeTÚ‘·T+~. H√{ÏqT+&ç eTT≈£îÿ\qT+&ç #=\T¢ø±s¡T‘·÷ >∑Ts¡ø£ |ü⁄≥Tºø=düTÔ+~. Ä Je⁄\T á \ø£åD≤\‘√ Bq+>± yÓÁ]#·÷|ü⁄ #·÷dü÷Ô ø£˙ïs¡T ø±s¡Tdü÷Ô eTs¡DÏdüÔjYT.

#·÷dü÷Ô ø£˙ïs¡T ø±s¡Tdü÷Ô eTs¡DÏdüÔjYT. @<√ˇø£ Wwü<Ûäy˚T ` yê&ÉTø√yê*

@<√ˇø£ Wwü<Ûäy˚T ` yê&ÉTø√yê*

ô|’q ‘Ó*|æq ¬s+&ÉTs¡ø±\ <=eTàs√>±\≈£î ‘·s¡Tyê‘· #Ó|üŒuÀj˚T Ç‘·s¡ yê´<ÛäT\≈£î nH˚ø£s¡ø±\ Wwü<Ûä∫øÏ‘·‡\T #ÓãT‘·THêï+. yê{Ï˝À me]øÏ @~ n+<äTu≤{À¢ ñ+fÒ Ä ∫øÏ‘·‡qT nqTdü]+#ê\H˚ dü÷#·qqT >∑eTq˝À ô|≥Tºø√+&ç. (&܈ˆ j˚TC…fi¯fl ÁosêeTT\T >±] nqTuÛÑe |üX¯óyÓ’<ä´∫+‘êeTDÏ Á>∑+<Ûä k»q´+‘√)

$T&ç<=eTàyê´~ÛøÏ ` kÕsêsTT∫øÏ‘·‡

$T&ç<=eTàs√>∑+ k˛øÏq Äe⁄\≈£î ø√&Ó<ä÷&É\≈£î ˝Ò<ë Ç‘·s¡ |üX¯óe⁄\≈£î Hê\T>∑T Á&ÜeTT\ kÕsêsTT˝À eTT<ä› ø£s¡÷Œs¡+ 10Á>±, |æ|üŒfi¯flbı&ç 25Á>±, ø£*|æ ˇø£ÿyÓ÷‘ê<äT>± e÷Á‘·y˚T ‘ê–ùdÔ $T&ç<=eTàs√>∑+ ‘·–Zb˛‘·T+~.

$T&ç<=eTàyê´~ÛøÏ ` e»ø=eTTà\∫øÏ‘·‡

$T&ç<=eTàyê´~Ûk˛øÏq Äe⁄\T, yÓTT<ä˝…’q Je⁄\≈£î >√eT÷Á‘·+ ˇø£©≥sY yÓ÷‘ê<äT>± rdüTø=ì n+<äT˝À edü ø=eTTà\bı&ç 20Á>±, ø£*|æ ¬s+&ÉT|üP≥˝≤ ‘ê–+#ê*. n|üŒ{ÏøÏ Ä Je⁄\T >∑T≥ø£ y˚j·T>∑*–‘˚H˚ yê´~Û ‘·>∑TZ‘·T+ <äì ˝Ò≈£î+fÒ Á|üjÓ÷»q+˝Ò<äì ‘Ó\TdüTø√yê*.

$T&ç<=eTàyê´~ÛøÏ ` yÓ\T¢*¢∫øÏ‘·‡

yÓ\T¢*¢s¡dü+ 30Á>±, kı+]ƒbı&ç 20Á>±, $T]j·÷\ bı&ç 10Á>±, |æ|üŒfi¯flbı&ç 10Á>±, Äyê\bı&ç 10Á>±, |üdüT|ü⁄ 20Á>±, m+&ÉT$Ts¡|üø±j·T\bı&ç 20Á>±, |ü∫ÃeTTq>∑#Óø£ÿqT <ä+∫ rdæqs¡dü+ 200Á>±, rdüTø=ì á yÓTT‘êÔìï ˇø£{Ï qïs¡ ©≥s¡¢ >√s¡TyÓ#·Ãì ˙{Ï˝À ø£*|æ ˇø£yÓ÷‘ê<äT>± e÷Á‘· y˚T |üX¯óJe⁄\#˚‘· ‘ê–ùdÔ $T&ç<=eTàs√>∑+ ‘·–Zb˛‘·T+~.

yyêeTTø£cÕj·T+êeTTø£cÕj·T+ bbÕe⁄ø£|üÕe⁄ø£|ü ˙˙{Ï‘√{Ï‘√
yyêeTTø£cÕj·T+êeTTø£cÕj·T+ bbÕe⁄ø£|üÕe⁄ø£|ü ˙˙{Ï‘√{Ï‘√
‘‘ê>∑T‘·T+fÒê>∑T‘·T+fÒ ÁÁd”Ô\≈£îd”Ô\≈£î ##·qTu≤\T·qTu≤\T ôô|s¡T>∑T‘·jYT|s¡T>∑T‘·jYT

1100

nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013

yÓTT+&ç s√>±\T `eTT#·Ã¤f…ÆqjÓ÷>±\T

yÓTT+&ç s√>±\T `eTT#·Ã¤f…ÆqjÓ÷>±\T ns¡ÙyÓTT\\≈£î `

ns¡ÙyÓTT\\≈£î ` ≈£LcÕà+&ÉK+&É˝ÒVü≤´+

ã÷&ç<ä>∑TeTà&çø±j·TqT ô|’‘√\T rdæy˚dæ ∫qï eTTø£ÿ\T#˚j·÷*. á eT÷ø£ÿ\ ‘·÷ø£+‘√ düeT+>± ≈£Ls¡ e+&ÉT≈£îH˚ ø£+<äqT ≈£L&Ü ∫qïeTTø£ÿ\T#˚j·÷*. á ¬s+&ÉTs¡ø±\ eTTø£ÿ\qT ø£fi≤sTT˝Ày˚dæ ø=+#Ó+ H˚‹‘√ <√s¡>±y˚sTT+∫ Äs¡u…{Ϻ<ä+∫ #·÷]í+∫ ì\eCÒdüTø√yê*. s√p ¬s+&ÉT|üP≥˝≤ |üP≥≈£î 10Á>±, eT+∫˙{Ï ‘√ ˝Ò<ë eTõ®>∑‘√ ùd$düTÔ+fÒ ns¡ÙyÓTT\\T Vü≤]düÔjYT.

yê+‘·T\≈£î møÏÿfi¯fl≈£î ` e÷πs&ÉT˝ÒVü≤´+

e÷πs&ÉT|ü+&ÉT>∑TE®bı&ç 30Á>±, <√s¡>±y˚sTT+∫ <ä+∫q |æ|üŒfi¯flbı&ç 30Á>±, ø±*à »*¢+∫q HÓeT*áø£\ uÛÑdüà+ 30Á>±, |ü{Ïø£u…\¢+bı&ç 30Á>±, rdüTø=ì Hê*–+ {Ïì ø£*|æ eÁdüÔ|òü÷[‘·+|ü{Ϻ Ä yÓT‘·Ôì#·÷s¡í+˝À ‘·–q+‘· ‘˚HÓ ø£*|æ <ä+∫ eTT<ä›#˚dæ ì\eCÒdüTø√yê*. á ˝ÒVü‰´ìï ¬s+&ÉT˝Ò<ë eT÷&ÉT|üP≥˝≤ nedüsêìï ã{Ϻ |üP≥≈£î 10Á>±, yÓ÷‘ê<äT>± ø=~›ø=~›>± ì<ëq+>± #·|üŒ]+∫ ‹+≥T+fÒ, @ Ç‘·s¡eT+<äT\≈£î ˝§+>∑ì yÓTT+&ç yê+‘·T\T, yÓTT+&çmøÏÿfi¯ófl Ä–b˛‘·jYT.

ø£åj·Ts√>±ìøÏ ` ø£D≤~|òüTè‘·+

<√s¡>± y˚sTT+∫ <ä+∫q |æ|üŒfi¯flbı&ç 250Á>±, ø£fi≤ sTT˝Ày˚dæ n+<äT˝À u…\¢|ü⁄bÕqø£+ 250Á>±, <˚X¯yê[ HÓsTT´ 250Á>±, y˚dæ nìï+{Ï˙ ø£\>∑*|æ ∫qïeT+≥MT<ä H˚‹bÕø£+ e#˚Ães¡≈£î eT]–+∫ ~+∫ #·˝≤¢]à ì\eCÒdüTø√yê*.

á |òüTè‘êìï |üP≥≈£î 10Á>±, yÓ÷‘ê<äT>± ¬s+&ÉT

|üP≥˝≤ ùd$düTÔ+fÒ Bs¡Èø±\+>± y˚~Û+#˚ sê»j·Tø£åà nq ã&˚ ø£åj·Ts√>∑+ Áø£eT+>± q•+∫b˛‘·T+~.

#·s¡às√>±\≈£î ` ø£s¡Ms¡‘Ó’\+

‘Ó\¢>∑H˚ïs¡TÄ≈£î\s¡dü+ ˇø£πøõ,>√eT÷Á‘·+ Hê\T>∑T πøJ\T, yêj·TT$&É+>±\bı&ç 100Á>±, ∫Á‘·eT÷\+bı&ç 100Á>±, qTe⁄«\q÷HÓ ˇø£πøõ nìï+{Ï˙ ø£fi≤sTTbÕÁ‘·˝À ø£*|æ q÷HÓe÷Á‘·y˚T $T–˝Òes¡≈£î eT]–+∫ ~+∫ e&Éb˛dæ #·˝≤¢]à ì\eCÒdüTø√yê*.

á ‘Ó’˝≤ìï ¬s+&ÉT|üP≥˝≤ >√s¡TyÓ#·Ã>± #·s¡à+

ô|’q sêdüTÔ+fÒ Áø£eT+>± #·s¡àyê´<ÛäT\T Vü≤]düÔjYT.

H˚Á‘·yê´<ÛäT\≈£î ` ø£ècÕí~‘Ó’\+

|æ|üŒfi¯ófl, yêj·TT$&É+>±\T, n‹eT<ÛäTs¡+, ôd’+<Ûä e\eD+, kı+]ƒ Á|ü‹~ 100Á>±, rdüTø=ì nìï+{Ï˙ eTTø£ÿ\T#˚dæ ˙{Ï˝À Hêqu…{Ϻ yÓT‘·Ô>± >∑TE®˝≤>± q÷] ø£fi≤sTTbÕÁ‘·˝À y˚j·÷*. n+<äT˝À y˚Tø£bÕ\T 500Á>±, qTe⁄«\q÷HÓ 500Á>±, ø£*|æ ∫qïeT+≥ô|’q |ü<ësêú\˙ï eT]π>es¡≈£î e+&ç ~+∫ #·˝≤¢]à e&Éb˛dæ #·Tø£ÿ\ d”kÕ˝À ì+|ü⁄ø=ì ì\eCÒdüTø√yê*.

á ‘Ó’˝≤ìï ¬s+&ÉT|üP≥˝≤ Hê\T>∑T#·Tø£ÿ\ yÓ÷‘ê

<äT>± eTT≈£îÿ˝À¢ y˚düTø=ì qdü´+˝≤>± ˝ÀìøÏ |”\TdüTÔ+fÒ ø£+{À¢|ü⁄{Ϻq ÁeD≤\T, |ü⁄+&ÉT¢, ø£+{Ϭø’q >±j·÷\T, ø£+{Ï X¯óø±¢\T Áø£eT+>± ‘·–Zb˛‘·jYT.

eeTj·T÷s¡•œy˚s¡¢bı&çTj·T÷s¡•œy˚s¡¢bı&ç 22Á>±,Á>±, nns¡ø£|üs¡ø£|ü
eeTj·T÷s¡•œy˚s¡¢bı&çTj·T÷s¡•œy˚s¡¢bı&ç 22Á>±,Á>±, nns¡ø£|üs¡ø£|ü ÄÄe⁄bÕ\‘√e⁄bÕ\‘√
‘‘ê>∑T‘·T+fÒê>∑T‘·T+fÒ ee+<Ûë´Ád”Ô\≈£î+<Ûë´Ád”Ô\≈£î ddü+‘êqÁbÕ|æÔü+‘êqÁbÕ|æÔ
nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013 1111
nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013
1111
≈£î[flq ÁeD≤\≈£î ` ø£D≤~‘Ó’\+
|æ|üŒfi¯ófl, n‹eT<ÛäTs¡+, |ü⁄wüÿs¡eT÷\+, ∫qï @\
≈£î\T, πsDTø£\T, |üdüT|ü⁄, e÷qT|üdüT|ü⁄, eT+õwüº, düT>∑+<Ûä
bÕ\y˚fi¯ófl, ˝§<äT›>∑#Óø£ÿ, Ĭs|üPe⁄, ˇø=ÿø£ÿ{Ï 100Á>±,
Á|üe÷D+>± yÓTT‘·Ô+ 1100Á>±, rdüTø=ì yê{Ïì yÓT‘·Ô>±
q\>=Z{Ϻ ø£fi≤sTTbÕÁ‘·˝Àb˛dæ n+<äT˝À Hê\T>∑TπøJ\
400Á>±, eT+∫˙fi¯ófl ø£*|æ 1100Á>±, ø£cÕj·T+ $T–˝Òes¡≈£î
eT] –+∫ e&Éb˛j·÷*.
‘·s¡Tyê‘· Ä ø£cÕj·÷ìï eTs¡˝≤ ø£fi≤sTTbÕÁ‘·˝À
b˛dæ qTe⁄«\q÷HÓ 275Á>±, ø£*|æ ∫qïeT+≥ô|’q ø£cÕj·T
eT+‘ê Ç–]b˛sTT q÷HÓe÷Á‘·y˚T $T–˝Òes¡≈£î eT]–+∫
e&Éb˛dæ ì\eCÒdüTø√yê*.
<Óã“\e\¢>±ì eTπsø±s¡D+e\¢>±ì ÁeD≤\T|ü⁄{Ϻ
m+‘√ø±\+qT+&ç e÷ìb˛≈£î+&Ü y˚~Ûdü÷Ô NeTT HÓ‘·TÔs¡T
‘√ bÕ≥T |ü⁄s¡T>∑T\T ≈£L&Ü |ü⁄{Ϻ ø£åD+ø£åD+ qs¡ø£j·÷‘·q
nqTuÛÑ$düTÔqï ÁeD|”&ç‘·T\T á ‘Ó’˝≤ìï ø±e\dæq+‘·
$&ç>± –HÓï˝ÀøÏ rdüTø=ì >√s¡TyÓ#·Ã>± y˚&ç#˚dæ n+<äT˝À
<ä÷~eTT+∫ ÁeD≤\qT ‘·&ÉT|ü⁄‘·T+&Ü*. Bìe\¢ ˝À|ü*
≈£îfi¯ófl|ü<ës¡ú+, |ü⁄s¡T>∑T\T, <äTs¡Z+<Ûä+ Vü≤]+∫b˛sTT ‹]–
ø£+&É|ü⁄{Ϻ Áø£eT+>± ÁeD≤\Tã÷&ç e÷&çb˛‘·jYT.
<˚X¯yê[ Äe⁄HÓsTT´ 400Á>±, ø£*|æ ø£fi≤sTTbÕÁ‘·˝À b˛dæ
∫qïeT+≥ô|’q HÓsTT´e÷Á‘·y˚T $T–˝Òes¡≈£î eT]–+∫
~+∫ e&Éb˛dæ #·˝≤¢]Ã ì\eCÒdüTø√yê*.
á
H˚‹ì ¬s+&ÉT|üP≥˝≤ 10qT+&ç 20Á>±, yÓ÷‘ê
<äT>± ÄVü‰sêìøÏ >∑+≥eTT+<äT ùd$düTÔ+fÒ eT÷s¡Ã¤, n|ükÕà
s¡+ Áø£eT+>± Vü≤]+∫b˛‘·jYT.
ìs¡à\yÓTÆq #·÷|ü⁄≈£î ` ìs¡à˝≤+»q+
ìs¡à* nq>± Ç+&ÉT|ü–+»\T nìns¡ú+. Ä –+»
\qT Hêqu…{Ϻ ô|’‘√\T rdæy˚dæ Äs¡u…{Ϻ ì\eCÒdüTø√yê*.
kÕqsêsTTô|’q ø=+#Ó+ ˙s¡Tb˛dæ Ç+&ÉT|ü–+»‘√ ns¡>∑Bdæ
>∑+<Ûä+rj·÷*. Ä >∑+<Ûä+˝À ∫qïeTTø£ÿ |ü#·Ãø£s¡÷Œs¡+,
ˇø£ #·Tø£ÿ dü«#·ÃyÓTÆq‘˚HÓ ø£*|æ‘˚ ø±≥Tø£˝≤>± ne⁄‘·T+~.
ìÁ~+#˚eTT+<äT á ø±≥Tø£qT ø£+~–+»+‘· ø£fi¯fl˝À¢ ô|≥Tº
≈£î+≥T+fÒ Áø£eT+>± ø£+{À¢ì eT*Hê\T |ü⁄dæ<ë«sê ãVæ≤
wüÿ]+|üã&ç ìs¡à\yÓTÆq <äèwæº ÁbÕ|æÔdüTÔ+~.
eT÷s¡Ã¤≈£î ` ≈£LcÕà+&É|òüTè‘·+
n|ükÕàsêìøÏ ` ø±X¯|òüTè‘·+
eT+∫˙{Ï‘√ kÕ~rdæq n‹eT<ÛäTs¡ø£\ÿ+ (>∑+<Ûä+)
100Á>±, ã÷&ç<ä>∑TeTà&çø±j·T>∑TE®s¡dü+ 1000 Á>±, Äe⁄
HÓsTT´ 250Á>±, ø£*|æ ø£fi≤sTTbÕÁ‘·˝Àb˛dæ ∫qïeT+≥ô|’q
HÓsTT´e÷Á‘·y˚T $T–˝Òes¡≈£î ì<ëq+>± eT]–+∫~+∫
e&Éb˛dæ #·˝≤¢]Ã ì\eCÒdüTø√yê*.
ø±X¯>∑&ç¶y˚fi¯fls¡dü+ 100Á>±, H˚\>∑TeTà&ç<äT+|übı&ç
100Á>±, #Ós¡≈£îy˚fi¯flbı&ç 100Á>±, ≈£îX¯<äs¡“¤y˚fi¯flbı&ç 100Á>±,
á
H˚‹ì ¬s+&ÉT|üP≥˝≤ 20Á>±, yÓ÷‘ê<äT>± ˝ÀìøÏ
ùd$düTÔ+fÒ eT÷s¡Ã¤, n|ükÕàs¡+ Áø£eT+>± Vü≤]düÔjYT.
ÄÄj·TTπs«<äj·TTπs«<ä nn_Ûe÷q_Ûe÷q
eeTVæ≤fi¯\≈£îTVæ≤fi¯\≈£î nn|üPs¡«|üPs¡« nneø±X¯+eø±X¯+
Á|ü‹ X¯ìyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+ˆˆ qT+&ç 5 >∑+ˆˆ es¡≈£î p;¢Væ≤˝Ÿ‡˝Àì
eTq ø±sê´\j·T+˝À ñ∫‘·+>± ªªÄj·TTπs«<äÄjT· Tsπ «<ä JJeqeq $$C≤„q+µC≤q„ +µ H˚s¡Œã&ÉT‘·T+~.
‘êeTT H˚s¡TÃ≈£îqï Äs√>∑´ $C≤„Hêìï n+<ä]ø° H˚s¡TŒ‘·÷ Äj·TTπs«<ä C≤„q+‘√
<˚XÊìï s¡øÏå+#·Tø√yê\H˚ <˚X¯uÛÑøÏÔ <äè&ÛÉdü+ø£\Œ+ ùdyê<äèø£Œ<Ûä+>∑\ eTVæ≤fi¯\+‘ê
á ñ∫‘·•ø£åD˝À bÕ˝§Zqe#·TÃ.
ñ‘ê‡Vü≤eTTqïyês¡T 040`23547132 q+ãs¡T≈£î ñˆˆ 9 >∑+ˆˆ qT+&ç kÕˆˆ 5 >∑+ˆˆ ˝À|ü⁄
bò˛Hé#˚dæ ‘·eT $esê\T qyÓ÷<äT #˚düTø√+&ç ` &&܈ˆÜˆˆ @@\÷Ã]\÷Ã]
yy˚|üq÷HÓ˚|üq÷HÓ ss¡T<äT›‘·T+fÒ¡T<äT›‘·T+fÒ ÁÁd”Ô\d”Ô\ ddüÔHê\yê|ü⁄\TüÔHê\yê|ü⁄\T
bb˛≥T¢,˛≥T¢, eeT+≥\TT+≥\T ooÁ|òüT+>±Á|òüT+>± ‘‘·–Zb˛‘·jYT·–Zb˛‘·jYT
1122 nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013
1122
nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013
ø£+&Ésê\düeTdü´\≈£î`ø£eT˙j·TeTTÁ<ä\T
ø£+&Ésê\ _–+|ü⁄≈£î ` C≤„qeTTÁ<ä
yê‘·|æ‘·Ôø£|òü<√cÕ\e\¢ ø=+<ä]øÏ X¯Øs¡+˝Àì ø£+&Ésê\T ã\V”≤q|ü&É≥+,
eT]ø=+<ä]øÏ ø£+&Ésê˝À¢ dü+ø√#·yê´ø√#ê\T ‘·–Zb˛sTT _>∑TdüT≈£îb˛j˚T düeT-
dü´ ø£\T>∑T‘·T+≥jYT. á ¬s+&ÉTdüeTdü´\qT C≤„qeTTÁ<ä <ë«sê |ü]wüÿ]+#·Tø√
e\dæ+~>± Äj·TTπs«<äeTVü≤s¡T¸\T dü÷∫+#ês¡T.
Á|üø£ÿ∫Á‘·+˝À #·÷|æq$<Ûä+>± |ü]X¯óÁuÛÑyÓTÆq >∑~˝À nqTyÓ’q Ädüq+ ˝Ò<ë
<äT|üŒ{Ï|üs¡∫q H˚\ô|’q düTU≤düq+˝À ì{≤s¡T>± ≈£Ls=Ãì ¬s+&ÉT#˚‘·T\qT e+ø£s¡
˝Ò≈£î+&Ü eTT+<äT≈£î#ê∫ yÓ÷ø±fi¯¢MT<ä ñ+#ê*. ¬s+&ÉT#˚‘·T˝À¢ì u§≥qy˚*ø=qqT #·÷|ü⁄&ÉTy˚*ø=q‘√ ø£*|æ $T–*q
eT÷&ÉTy˚fi¯flqT ì{≤s¡T>± #ê|æe⁄+#ê*. BìH˚ C≤„qeTTÁ<ä, ‘·b˛eTTÁ<ä n+{≤s¡T.
eT÷&ÉT|üP≥˝≤ |üP≥≈£î 15 숈\ #=|üq á eTTÁ<äqT bı≥º U≤∞>±e⁄qï düeTj·T+˝À $&Ée≈£î+&Ü Ä#·]
düTÔ+fÒ ø£+&Ésê\ _–+|ü⁄≈£î ã\V”≤q‘·≈£î ø±s¡DyÓTÆq #Ó&ÉTyêj·TTÁ|üø√|ü+ Vü≤]+∫b˛sTT ø£+&Ésê˝À¢ s¡ø£ÔÁ|üdüs¡D
dü+ø√#·yê´ø√#ê\T düÁø£eTyÓTÆ Ä düeTdü´\T ‘=\–b˛‘·jYT.
ø£+&Ésê\ H=|ü\≈£î ` yê‘·HêX¯ø£eTTÁ<ä
yê‘·|æ‘·Ôø£|òü<√wü Á|üø√bÕ\e\¢ ø£+&Ésê˝À¢ ø£*π> rÁeyÓTÆq H=|ü\qT
yê‘·HêX¯ø£eTTÁ<ä <ë«sê |ü]wüÿ]+#·Tø√e#·TÃ.
Á|üø£ÿ∫Á‘·+˝À #·÷|æq$<Ûä+>± ì{≤s¡T>± ≈£Ls=Ãì e+ø£s¡˝Ò≈£î+&Ü #˚‘·T\
qT#ê∫ yÓ÷ø±fi¯flô|’e⁄+∫ ¬s+&ÉT#˚‘·T˝À¢ì #·÷|ü⁄&ÉTy˚\TqT eT<Ûä´y˚\TqT
ÁøÏ+~øÏe+∫ ns¡#˚‹ø±ì+∫ Ä ¬s+&ÉTy˚fi¯flô|’q u§≥qy˚\TqTô|{Ϻ $T–*q y˚fi¯flqT ì{≤s¡T>± ì*|æe⁄+#ê*. BìH˚
yê‘·HêX¯ø£eTTÁ<ä n+{≤s¡T. Ä eTTÁ<äqT Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü eT÷&ÉT|üP≥˝≤ ÄVü‰sêìøÏeTT+<äT |üP≥≈£î 15 숈\
#=|üq kÕ<Ûäq#˚düTÔ+fÒ ø£+&Ésê\H=|ü\T ‘·–Zb˛sTT ø£+&Ésê\≈£î X¯øÏÔ ø£\T>∑T‘·T+~.
ø£+&Ésê\ ã\V”≤q‘·≈£î ` |üèBÛ«eTTÁ<ä
ø£+&Ésê˝À¢ s¡ø£ÔÁ|üdüs¡D düÁø£eT+>± »s¡>∑ø£b˛e&É+e\¢ <Ûë‘·TìsêàD+˝À »]
π> ˝ÀbÕ\e\¢ ø£+&Ésê\≈£î X¯øÏÔn+<äø£ s√Es√E≈£î n$ ã\V”≤q|ü&çb˛‘·T+≥jYT.
n˝≤+{Ï düeTdü´qT |üèBÛ«eTTÁ<ä‘√ |ü]wüÿ]+#·Tø√e#·TÃ.
Á|üø£ÿ∫Á‘·+˝À #·÷|æq$<Ûä+>± ì{≤s¡T>± ≈£Ls=Ãì #˚‘·T\qT#ê∫ ¬s+&ÉT
#˚‘·T˝À¢ì ñ+>∑s¡+y˚fi¯flø=q\qT u§≥qy˚fi¯flø=q\‘√ ø£*|æ $T–*q y˚fi¯flqT ì{≤s¡T>±
ì*|æe⁄+#ê*. BìH˚ |üèBÛ«eTTÁ<ä n+{≤s¡T.
ìj·TeT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü eT÷&ÉT|üP≥˝≤ |üP≥≈£î 15 숈\ #=|üq á eTTÁ<äqT kÕ<Ûäq#˚düTÔ+fÒ ø£+&Ésê˝À¢
s¡ø£ÔÁ|üdüs¡D Áø£eTã<ä›yÓTÆ <Ûë‘·TìsêàD+ düÁø£eT+>± »s¡T>∑T‘·÷ ø£+&Ésê\ ã\V”≤q‘· Vü≤]+∫b˛‘·T+~.
˙˙{Ï‘√{Ï‘√ ≈≈£îs¡kÕìyêeTT£îs¡kÕìyêeTT qq÷]|üPdüTÔ+fÒ÷]|üPdüTÔ+fÒ
ÁÁd”Ô\d”Ô\ ddüÔHê\yê|ü⁄üÔHê\yê|ü⁄ ‘‘·–Zb˛‘·T+~·–Zb˛‘·T+~
nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013 1133
nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013
1133
ø£+&Ésê\ á&ÉTŒ≈£î, _s¡TdüT≈£î ` yêj·TTeTTÁ<ä
ø£+&Ésê˝À¢ ˝≤>∑T‘·Tqï≥T¢ |”≈£î‘·Tqï≥T¢ nì|ædü÷Ô uÛÑ]+#·˝Òì
u≤<Ûä\T ø£\T >∑T‘·T+≥jYT. Ç˝≤+{Ï nìïs¡ø±\ ø£+&Ésê\düeTdü´\≈£î
eT÷\yÓTÆq yêj·TT <√cÕ\qT yêj·TTeTTÁ<ä<ë«sê b˛>=≥Tºø√e#·TÃ.
Á|üø£ÿ∫Á‘·+˝À #·÷|æq$<Ûä+>± ì{≤s¡T>± ≈£Ls=Ãì #˚‘·T\T#ê∫
yÓ÷ø±fi¯flô|’ ô|{Ϻ ¬s+&ÉT#˚‘·T˝À¢ì #·÷|ü⁄&ÉTy˚fi¯flqT e÷Á‘·y˚T ÁøÏ+~øÏ
e+∫ ns¡#˚‹ø±ì+∫ <ëìô|’q u§≥qy˚\TqTô|{Ϻ n~$Te⁄+#ê*.
$T–*q eT÷&ÉTy˚fi¯flqT ô|’øÏ ì{≤s¡T>± ì*|æe⁄+#ê*. BìH˚ yêj·TT
eTTÁ<ä n+{≤s¡T.
s√p eT÷&ÉT|üP≥˝≤ |üP≥≈£î 15 숈\ #=|üq á eTTÁ<äqT kÕ<Ûäq#˚düTÔ+fÒ ø£+&Ésê˝À¢ ˝≤>∑&É+, ø£+&Ésê\T
sêfi¯fle˝… >∑{Ϻ|ü&É≥+e+{Ï yêj·TT<√wü»ì‘· ø£+&És¡yê´<ÛäT\T Vü≤]+∫b˛sTT Äs√>∑´+ ø£\T>∑T‘·T+~.
ø£+&És¡|üø£åyê‘êìøÏ ` X¯+KeTTÁ<ä
yêj·TT<√wüÁ|üø√|ü+e\¢ s¡ø£ÔÁ|üdüs¡D |üP]Ô>± ø£+&Ésê˝À¢ ì*∫b˛sTT
ø£<ä*ø£\T düÔ+_Û+∫ ì\ã&É{≤ìøÏ ≈£L&Ü X¯øÏÔ˝Òø£ ≈£î|üŒ≈£L*|ü&ç b˛j˚T$<Ûä+>±
ø£+&És¡|üø£åyê‘·+ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. á düeTdü´qT X¯+KeTTÁ<ä‘√ $»j·Te+‘·+>±
n~Û>∑$T+#·eTì eTVü≤ s¡T¸\T dü÷∫+#ês¡T.
Á|üø£ÿ∫Á‘·+˝À #·÷|æq$<Ûä+>± m&ÉeT#˚‹ì eTT+<äT≈£î#ê∫ ≈£î&ç#˚‹˝Àì
u§≥qy˚\T $TqVü‰ $T–*q Hê\T>∑Ty˚fi¯fl‘√ m&ÉeT#˚‹ u§≥qy˚\TqT |ü≥Tºø=ì
$T–*q m&ÉeT#˚‹ Hê\T>∑Ty˚fi¯flqT ≈£î&ç#˚‹ u§≥qy˚\T≈£î Äì+∫e⁄+#ê*.
BìH˚ X¯+KeTTÁ<ä n+{≤s¡T.
á eTTÁ<äqT $&Ée≈£î+&Ü eT÷&ÉT|üP≥˝≤ |üP≥≈£î 15 숈\ #=|üq
kÕ<Ûäq#˚düTÔ+fÒ Áø£eT+>± ø£+&És¡|üø£åyê‘·+ Vü≤]+∫ ø£+&Ésê\T ‹]– |üP]Ô
Äs√>∑´e+‘·+>± e÷s¡‘·jYT.
yÓTT\\T ‘·–Zq ` nqTuÛÑe+
>ös¡e˙j·TT˝…’q Äj·TTπs«<äeTVü≤]¸ @\÷Ã] >∑Ts¡Te⁄>±]øÏ e+<äHê\T. nj·÷´! Hê ù|s¡T
>ödtyÓTTVæ≤qTB›Hé, Hê≈£î >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ qT+&ç Ädüq+ <ä>∑Zs¡ |æ\ø£\T e∫à u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïqT.
m+<äs√ yÓ’<äT´\≈£î #·÷|æ+∫Hê |òü*‘·+ X¯Sq´+. Ä|üπswüHé ‘·|üŒìdü] nì dü÷∫+#ês¡T.
‘·eTs¡T {Ï.M˝À dü÷∫+∫q $<ÛäeTT>± Äe⁄HÓsTT´ 200Á>±, e÷qT|üdüT|ü⁄ 100Á>±, ¬s+≥˙
ø£*|æ s√p sêÁ‹|üP≥ 30Á>±, ù|düTºì Ädüq+e<ä› ô|≥Tºø=ì >√N ô|≥Tºø=ì |ü&ÉTø=ì ñ<äj·÷H˚ï
X¯óÁuÛÑ+ #˚düT≈£îH˚yêìï. Ç˝≤ 10 s√E\T #˚dæqyÓ+≥H˚ Ä |æ\≈£î\T yÓTT‘·Ô+ ˝Ò≈£î+&Üb˛sTTq$.
Ç+‘·eT+∫ düT\TyÓ’q ø±qTø£qT n+~+∫q MT≈£î e÷ <Ûäq´yê<ë\T. Hê≈£î HÓsTT´ì n+~+∫q >√e÷‘·\qT
<˚X¯+˝À $#·Ã\$&ç>± e~ÛdüTÔHêïs¡T. Ç≥Te+{Ï >√e<ÛäqT H˚qT K+&çdüTÔHêïqT. C…’ Äj·TTπs«<ä+.
mm+.&ç.+.&ç. >>ödtödt yyÓTTVæ≤qTB›Hé,ÓTTVæ≤qTB›Hé, øø=‘·Ô>∑÷&Ó+,=‘·Ô>∑÷&Ó+, KKeTà+õ˝≤¢,eTà+õ˝≤¢,
ddü+uÛÀ>∑+ü+uÛÀ>∑+ ‘‘·s¡Tyê‘··s¡Tyê‘· ÁÁd”Ô\Td”Ô\T ôôd’+<Ûäe\eD+d’+<Ûäe\eD+ øø£*|æq£*|æq
˙˙{Ï‘√{Ï‘√ »»qHê+>±ìïqHê+>±ìï øø£&ÉT>∑T‘·T+fÒ£&ÉT>∑T‘·T+fÒ >>∑s¡“¤+sê<äT∑s¡“¤+sê<äT

1144

nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013

eT+<ës¡|üP\‘√`eTVü‰πøX¯kÂ+<äs¡´+

kı+ô|’q yÓ+Á≥Tø£\≈£î ` eT+<ës¡|üP\T

nH˚ø£ dü+e‘·‡sê\T>± ≈£î+≈£î&ÉTø±j·T, oø±ø±j·T e+{Ï <˚oj·T|ü<ësêú\qT ‘·\kÕïHêìøÏ yê&É≥+e÷ì nH˚ø£ s¡ø±\ $ø£è‘·s¡kÕj·Tq düy˚Tàfi¯qyÓTÆq cÕ+b˛\qT yê&É≥+ e\¢ yÓ+Á≥Tø£\ ≈£î<äTfi¯ófl ã\V”≤q|ü&ç n$ sê*b˛e&É+ yÓTT<ä˝…’ ‘·\ |ü\T#·q>± ‘·j·÷sö‘·T+~. n˝≤+{Ï düeTdü´ ‘√ u≤<Ûä|ü&˚yês¡T ‘·eT Ç+{À¢ ô|]π> eT+<ës¡|üP\‘√ Á|üjÓ÷>∑+#˚j·T+&ç. ˇ+{Ϭsø£ÿeT+<ës¡|üP\T ‘·–qìï rdüTø=ì <˚X¯yê[

q\¢ìÄe⁄bÕ\‘√ >∑TE®˝≤>± yÓT‘·Ô>±q÷] Ä >∑TE®qT yÓ+Á≥Tø£\≈£î<äTfi¯fl˝ÀøÏ Ç+πø≥≥T¢ eTè<äTe⁄>± eTs¡›q#˚dæ ns¡>∑+≥Ä– ≈£î+≈£î&ÉT˝Ò<ë oø±ø±j·T‘√ ‘·\kÕïq+ #˚j·÷ *. á $<Ûä+>± yêsêìøÏ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ $&Ée≈£î+&Ü #˚düTÔ+fÒ ñqï yÓ+Á≥Tø£\T >∑{Ϻ|ü&É≥y˚Tø±ø£ b˛sTTq yÓ+Á≥Tø£\T yÓTT\¬ø‹Ô πøX¯kÂ+<äs¡´yÓTTdüTÔ+~.

ã≥º‘·\≈£î ` eT+<ës¡|üP\T

‘·s¡‘·sê\ <˚oj·T ‘·\kÕïq $<ÛëHê\qT $&ç∫ô|{Ϻ $ø£è‘·yÓTÆq bÕXÊÑ·´ cÕ+b˛\qT, ôV≤sTTsYÁø°eTT\qT yê&É ≥+e\¢, #ê˝≤ø±\+bÕ≥T ‘·\≈£î q÷HÓ sêj·T≈£î+&Ü m+&É u…≥º&É+e\¢, ÄVü‰s¡+˝À $s¡T<ä›|ü<ësêú\qT $]$>± yê&É≥+ e\¢ X¯Øs¡+˝À yê‘· |æ‘·Ô ø£bòÕ\T Á|üø√|æ+∫ •s¡düT‡jÓTTø£ÿ ñ|ü]‘·˝≤ìøÏ#˚] yÓ+Á≥Tø£\ ≈£î<äTfi¯flqT ã\V”≤q|üs¡#·&É+e\¢ Áø£eTÁø£eT+>± ‘·\yÓ+Á≥Tø£\˙ï sê*b˛sTT, πøX¯s¡+Á<Ûë\T ã÷&çb˛sTT ã≥º‘·\ ÁbÕ|æÔdüTÔ+~. eTq Çfi¯fl˝À¢ ô|]π> ˇ+{Ϭsø£ÿ eT+<ës¡|üP\qT ø±e\dæqìï rdüTø=ì <˚X¯yê[ q˝≤¢e⁄eT÷Á‘·+‘√ ø£*|æ yÓT‘·Ô>±q÷sê*. Ä >∑TE®qT Á|ü‹s√E ìÁ~+#˚eTT+<äT ã≥º ‘·\ô|’q ì<ëq+>± ns¡>∑+≥bÕ≥T s¡T~› |ü\T#·ì q÷\T ã≥º‘·\≈£î ø£≥Tºø√yê*. ñ<äj·T+|üP≥ ≈£î+≈£î&ÉT ˝Ò<ë oø±j·T‘√ ‘·\ ø£&É>±*. Ç˝≤ Áø£eT+>±#˚düTÔ+fÒ eT÷düT≈£îqï πøX¯s¡+Á<Ûë\T ‘Ós¡#·Tø=ì ‹]– yÓ+Á≥Tø£\T |ü⁄≥Tºø=düÔjYT.

‹]– yÓ+Á≥Tø£\T |ü⁄≥Tºø=düÔjYT. ‘Ó\¢yÓ+Á≥Tø£\≈£î ` eT+<ës¡|üP\T

‘Ó\¢yÓ+Á≥Tø£\≈£î ` eT+<ës¡|üP\T

ÄVü‰s¡+˝À qTe⁄«\T, $TqTeTT\T, ø=ã“], sê>∑T \T, ø=Ás¡\e+{Ï X¯øÏÔes¡∆ø£yÓTÆq |ü<ësêú\qT yê&É≥+e÷ì $wüs¡kÕj·THê\‘√ |ü+&˚ ‘Ó\¢_j·T´+, X¯øÏÔV”≤qyÓTÆq e+≥ q÷HÓ\e+{Ï$ n‹>± yê&É≥+e\¢ Áø£eT+>± j·TÚeqÁbÕj·T+ ˝ÀH˚ q\¢E≥Tº ‘Ó\¢>± e÷]b˛‘·T+~. Ä düeTdü´‘√ u≤<Ûä|ü&˚yês¡T eTT+<äT>± ÄVü‰s¡+˝À ô|’q ‘Ó*|æq e÷s¡TŒ\qT#˚dæ 40s√E\bÕ≥T Ä |ü<ësêú\ qT ùd$+∫q ‘·s¡Tyê‘· á Á|üjÓ÷>∑+ yÓTT<ä\Tô|{≤º*. eTì+{À¢ ô|s¡T>∑T‘·Tqï ˇ+{Ϭsø£ÿeT+<ës¡|üP\qT <ä+∫rdæ ã≥º˝À e&Éø£{Ϻq s¡dü+ 5Á>±, ø£©Ô˝Òì Á|üX¯düÔyÓTÆq ‘˚HÓ 5Á>±, ø£*|æ á 10Á>±, Á<äe|ü<ësêúìï ˇø√ÿ eTT≈£îÿ s¡+Á<Ûä+qT+&ç 5Á>±, yÓ÷‘ê<äT>± ¬s+&ÉT eTT≈£îÿs¡+Á<Ûë\ <ë«sê ˝ÀìøÏ|”˝≤Ã*. á Á|üjÓ÷>∑+ »]π> düeTj·T+˝À ø±s¡+, ñ|ü, |ü⁄\T|ü⁄, e>∑s¡T, #˚<äT s¡T#·T\T>∑\ |ü<ësêú\qT $&ç∫ô|{Ϻ <˚X¯yê[ Äe⁄bÕ\‘√ ø£*|æq nqï+>±ì, bÕj·Tdü+>±ì uÛÑTõdüTÔ+&Ü*. á $<Ûä+>± ˇø£yês¡+ ~Hê\T #˚ùd≥|üŒ{ÏøÏ ø=+‘·e÷s¡TŒedüTÔ+~. ¬s+&ÉT˝Òø£ eT÷&ÉTyêsê\T á Á|üjÓ÷>±ìï Ä#·]ùdÔ ‘Ó\¢yÓ+Á≥Tø£\T q\¢>± e÷s¡‘·jYT. (á jÓ÷>∑+ eTeTTà*ï dü+Á|ü~+#êπø bÕ{Ï+#·+&ç)

||ü$T&ç|ü‹ÔÄ≈£îs¡dü+ü$T&ç|ü‹ÔÄ≈£îs¡dü+ 1100Á>±,00Á>±,
||ü$T&ç|ü‹ÔÄ≈£îs¡dü+ü$T&ç|ü‹ÔÄ≈£îs¡dü+ 1100Á>±,00Á>±, ùùd$+|üCÒùdÔd$+|üCÒùdÔ
ÁÁd”Ô\≈£îd”Ô\≈£î ‘‘·ø£åDy˚T·ø£åDy˚T ddüTKÁ|üdüe+üTKÁ|üdüe+ øø£\T>∑T‘·T+~£\T>∑T‘·T+~

nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013

1155

q\¢yÓ+Á≥Tø£\≈£î ` eT+<ës¡˝Ò|üq+

eT+<ës¡|üP\T, >∑T+≥>∑\>∑s¡|üP\T düeTuÛ≤>∑+>± rdüTø=ì yê{ÏøÏ dü]|ü&˚ yÓ÷‘ê<äT>± >=Á¬sbÕ\T ø£*|æ q÷] ÇqT|üø£fi≤sTTbÕÁ‘·˝À Ä |ü<ësêúìïe⁄+∫ ô|’q eTs√ eT÷‘· ô|{Ϻ >±*˝ÀìøÏ b˛≈£î+&Ü ã+ø£eT{Ϻ‘√ dü+~Ûã+<Ûäq+#˚dæ ˙&É˝À Äs¡u…{≤º*. ‘·s¡Tyê‘· Ä bÕÁ‘·qT uÛÑ÷$T˝À Hê\T>∑T n&ÉT>∑T\T ˝À‘·T˝À rdæq >∑T+≥˝À ô|{Ϻ ô|’q eT{Ϻø£|æŒ ã÷&çÃe⁄+#ê*. yês¡+s√E\ ‘·s¡Tyê‘· >∑T+≥ ‘·$« bÕÁ‘·qT ãj·T≥≈£îrdæ Ä |ü<ës¡ú+˝À dü>∑uÛ≤>∑+>± >∑T+≥>∑\>∑sê≈£î dü«(ì»)s¡kÕìï ø£*|æe⁄+#ê*. eTT+<äT>± ≈£î+≈£î&ÉTø±j·Ts¡dü+‘√ ‘·\qT s¡T~› X¯óÁuÛÑ+>± kÕïq+#˚dæ yÓ+Á≥Tø£\T Äs¡u…{Ϻq ‘·s¡Tyê‘· ô|’ ˝Ò|üHêìï ≈£î<äTfi¯fl˝ÀøÏ+πø≥≥T¢ yÓ+Á≥Tø£\≈£î u≤>± eTs¡›q #˚dæ ‘·\≈£î ã≥ºø£≥Tºø=ì sêÁ‘·+‘ê e⁄+#ê*. ñ<äj·T+ ã≥ºqT$|æŒ Á‹|òü\ø£cÕj·T+‘√ e÷Á‘·y˚T ‘·\kÕïq+#˚j·÷*. á $<Ûä+>± Á|ü‹s√E Ä ˝Ò|üq|ü<ësêúìï sêÁ‹ ‘·\≈£îsêdæ ñ<äj·T+ Á‹|òü\ø£cÕj·T+‘√ ø£&ÉT>∑T‘·T+fÒ Áø£eT+>± ‘Ó\¢yÓ+Á≥Tø£\˙ï |üP]Ô>± XÊX¯«‘·+>± q\¢ã&É‘·jYT.

πøX¯kÂ+<äsê´ìøÏ - eT+<ës¡˝ÒVü≤´+

n|ü&˚ ‘êC≤>± ‘Ó∫Ãq eT+<ës¡|üP\qT X¯óÁuÛÑ+#˚dæ $&ç$&ç>± rdæq |üP\¬sø£ÿ\T ˇø£πøõ yÓ÷‘ê<äT>± rdüTø=ì yÓ&É\TŒ eT÷‹>∑\ |æ+>±DÏbÕÁ‘·˝À Ä ¬sø£ÿ\qT ns¡+>∑Tfi¯+ m‘·TÔ>± |üs¡#ê*. <ëìô|’q ˇø£πøõ #·¬øÿs¡qT ns¡+>∑Tfi¯+ eT+<ä+>± #·˝≤¢*. á $<Ûä+ >± πøõ |üP\¬sø£ÿ \T, πøõ #·¬øÿs¡ n sTTb˛j˚Tes¡≈£î ˇø£<ëìô|’ ˇø£{Ï |üs¡∫ ô|’q eT÷‘· ô|{Ϻ yês¡+s√E\ bÕ≥T eT+∫m+&É ˝À ñ+#ê*. n|üŒ {ÏøÏ n<ä+‘ê bÕ ø£+˝≤ e÷s¡T‘·T+ ~. n+<äT˝À ∫qï á>∑\ ‘˚HÓ 200 Á>±, ø£*|æ ì\eCÒdüTø√yê*. |üP≥≈£î 3 qT+&ç 5 Á>±, es¡≈£î Äe⁄bÕ\‘√ ùd$düTÔ+fÒ s¡ø£ÔX¯ó~› »]– πøX¯kÂ+<äs¡´+, <˚Vü≤ kÂ+<äs¡´+ dæ~›düÔjYT.

<˚Vü≤ kÂ+<äs¡´+ dæ~›düÔjYT. ªªn+<ä]øÏn+<ä]øÏ
ªªn+<ä]øÏn+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+µj·TTπs«<ä+µee÷dü|üÁ‹ø£÷dü|üÁ‹ø£
ªªn+<ä]øÏn+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+µj·TTπs«<ä+µee÷dü|üÁ‹ø£÷dü|üÁ‹ø£ ddüuÛÑ´‘·«üuÛÑ´‘·«$$esê\Tesê\T
>>ös¡e˙j·Tös¡e˙j·T bbÕsƒ¡≈£î˝≤sê!Õsƒ¡≈£î˝≤sê! 11997997 qqT+&çT+&ç 1155 ddü+e‘·‡sê\T>±ü+e‘·‡sê\T>± ªªn+<ä]øÏn+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+µj·TTπs«<ä+µ ee÷dü|üÁ‹ø£÷dü|üÁ‹ø£ \\ø£å˝≤~ø£å˝≤~
eeT+~øÏT+~øÏ Äj·TTπs«<äÄj·TTπs«<ä Jeq$C≤„HêìïJeq$C≤„Hêìï n+~dü÷Ôn+~dü÷Ô yê]ìyê]ì dü+|üPs¡ídü+|üPs¡í Äs√>∑´e+‘·T\T>±Äs√>∑´e+‘·T\T>± r]Ã~~›qr]Ã~~›q ì»+ì»+ MTMT n+<ä]n+<ä]
øø°° ‘‘Ó\TdüT.Ó\TdüT. MMTs¡TTs¡T #·<äTe⁄≈£îqï#·<äTe⁄≈£îqï bÕsƒ¡XÊ\≈£î>±ì,bÕsƒ¡XÊ\≈£î>±ì, MTs¡TMTs¡T ÁbÕs¡úq#˚ùdÁbÕs¡úq#˚ùd <˚yê\j·÷ìøÏ>±ì<˚yê\j·÷ìøÏ>±ì MTMT ù|s¡T‘√ù|s¡T‘√ ˝Ò<ë˝Ò<ë MTMT ‘·*¢‘·*¢
<<ä+Á&ÉT\+ä Á&TÉ \ ùù|s¡¢‘√|s‘¢¡ √ ##·+<ë+· <ë ##Ó*¢+∫*Ó +¢ ∫ nnX‚wüÁ|üC≤ìø±ìøÏXw‚ Áü |Cü ≤ìø±ìøÏ ÄÄs√>∑´$C≤„Hêìïs√>´∑ $C≤H„ êìï nn+~dü÷Ô+~d÷ü Ô nn+‘·T˝Òì+‘T· ˝ìÒ ||ü⁄D≤´ìï⁄ü D≤´ìï ddü+bÕ~+#·T+ü bÕ~+#T·
øø√+&ç.√+&ç. ˝˝Ò<ëÒ<ë MMTT ÇÇ+{Ïø√düyÓTÆHê+{Ïø√düyÓTÆHê |üÁ‹ø£˝À|üÁ‹ø£˝À düuÛÑT´\T>±düuÛÑT´\T>± #˚s¡+&ç.#˚s¡+&ç.
22 ddü+ˆˆü+ˆˆ ddüuÛÑ´‘·«+üuÛÑ´‘·«+ ss¡÷ˆˆ¡÷ˆˆ 3350/`50/`
55 ddü+ˆˆü+ˆˆ ddüuÛÑ´‘·«+üuÛÑ´‘·«+ ss¡÷ˆˆ¡÷ˆˆ 9900/`00/`
JJ$‘·$‘· ddüuÛÑ´‘·«+üuÛÑ´‘·«+ ss¡÷ˆˆ¡÷ˆˆ 3000/`3000/`
ddüuÛÑ´‘·«+üuÛÑ´‘·«+ øø±e\dæqyês¡T±e\dæqyês¡T ªªn+<ä]øÏn+<ä]øÏ
ÄÄj·TTπs«<ä+µ,j·TTπs«<ä+µ, ôôV’≤<äsêu≤<éV’≤<äsêu≤<é nnH˚H˚ ùù|s¡T‘√|s¡T‘√
&&ç.&ç.ç.&ç. ˝˝Ò<ëÒ<ë eeTìj·÷s¡¶sYTìj·÷s¡¶sY rrdædæ <<ë+‘√bÕ≥Të+‘√bÕ≥T
$$&çø±–‘·+ô|’&çø±–‘·+ô|’ MMTT ||üP]ÔüP]Ô ∫∫s¡THêe÷qTs¡THêe÷qT
||æHéø√&éæHéø√&é HHÓ+ãsY,Ó+ãsY, bbò˛HéHÓ+ãsY‘√düVü‰ò˛HéHÓ+ãsY‘√düVü‰ ÁÁyêdæyêdæ
ee÷÷ ∫∫s¡THêe÷≈£îs¡THêe÷≈£î ||ü+|ü+&ç.ü+|ü+&ç.
HHÓsTT´ÓsTT´ 110Á>±,0Á>±, uu…\¢+…\¢+ 110Á>±,0Á>±, øø£|ü£|ü
HHÓsTT´ÓsTT´ 110Á>±,0Á>±, uu…\¢+…\¢+ 110Á>±,0Á>±, øø£|ü£|ü bbÕ\‘√Õ\‘√
ùùd$düTÔ+fÒd$düTÔ+fÒ >>∑]“¤DÏ$ø±sê\T∑]“¤DÏ$ø±sê\T ‘‘=\–b˛‘·jYT=\–b˛‘·jYT

1166

nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013

ÄÄe⁄\e⁄\ ddü+s¡ø£åD≈£î-Äj·TTπs«<äü+s¡ø£åD≈£î-Äj·TTπs«<ä
ÄÄe⁄\e⁄\ ddü+s¡ø£åD≈£î-Äj·TTπs«<äü+s¡ø£åD≈£î-Äj·TTπs«<ä ddü÷Á‘ê\Tü÷Á‘ê\T
ÁÁoo jj˚TC…fi¯fl˚TC…fi¯fl ÁÁosêeTT\T#Í<ä]osêeTT\T#Í<ä]

nqTuÛÑe |üX¯óyÓ’<ä´∫+‘êeTDÏ - n+~+∫q Äe⁄\ Äs√>∑´dü÷Á‘ê\T

Äe⁄, m<äT›, π><Ó, <äTqïb˛‘·T yÓTT<ä˝…’q Je⁄\T H√s¡T˝Òì$ ø±ã{Ϻ yê{Ï nHês√>±´ìï dü«j·T+>± #Ó|üø√˝Òe⁄. yê{Ïì ô|+#·T‘·Tqï b˛wü≈£î\T Ä Je⁄\qT u≤>± |üØøÏå+∫ ‘·–q yÓ’<ä´+ #˚düTÔ+&Ü*.

Äe⁄˝≤+{Ï |üX¯óJe⁄\≈£î Äø£* u≤>± |ü⁄≥º&É+, n$ düÁø£eT+>± düTHêj·÷dü+>± }|æ]|”\TÃø√e&É+, düTK+ >± eT\eT÷Á‘ê\qT $dü]®+#·&É+, Çe˙ï u≤>± »s¡T>∑T‘·T+fÒ Ä Je⁄\T Äs√>∑´+>± ñqï≥T¢ ‘Ó\TdüTø√yê*.

Äe⁄˝≤+{Ï Je⁄\T Äs√>∑´+>± ñqï|ü&ÉT |üX¯óe⁄\>∑T+|ü⁄˝À ø£\dæ yÓT\dæe⁄+&É≥+, ‘·è|æÔ>± y˚T‘·y˚Tj·T&É+, Vü‰sTT>± ˙s¡TÁ‘ê>∑&É+, #·ø£ÿ>± HÓeTs¡Ty˚j·T&É+, eT÷Á‘·+b˛j·T&É+, ù|&Éy˚j·T&É+ #˚düTÔ+≥jYT.

Äe⁄ yÓTT<ä˝…’q Je⁄\T eT+<äqT $&É∫ <ä÷s¡+>± yÓ[fl $#ês¡+>± ø£fi¯ófl eT÷düTø=ì Bq+>± ñqï|ü&ÉT n$ nHês√>∑´+>± ñHêïj·Tì ‘Ó\TdüTø=ì ‘·ø£åDy˚T ‘·–q ∫øÏ‘·‡\‘√ yê{ÏøÏ Äs√>±´ìï n+~yê«*.

Äe⁄\ø=eTTà\T yÓ#·Ã>±qT, eTT≈£îÿ m+&çb˛sTT yÓ#·Ã>±qT, eT÷Á‘·+ |üdüT|ü⁄s¡+>∑T‘√ ø=~›ø=~›>± $dü]®dü÷Ô, >∑{Ϻ ù|&Éy˚dü÷Ô y˚T‘· y˚Tj·T˝Òø£ n‹<ëVü≤+‘√ ñqï|ü&ÉT Ä J$øÏ »«s¡+ k˛øÏ+<äì ‘Ó\TdüTø√yê*.

 

>∑T+≥˝À¢ ì\Tee⁄qï ˙fi¯flqT>±ì, eTTs¡T>∑T, bÕ∫|ü{Ϻq nX¯óÁuÛÑyÓTÆq ˙{Ïì>±ì Äe⁄\‘√ ‘ê–ùdÔ nH˚ø£

s√>∑dü+ø£{≤\T ÁbÕs¡+uÛÑeTÚ‘·jYT. ø±ã{Ϻ m\¢y˚fi¯˝≤ |ü]X¯óÁuÛÑyÓTÆq ˙{Ïì e÷Á‘·y˚T ‘ê>±düTÔ+&Ü*.

 

Äe⁄, m<äT›e+{Ï Je⁄\T #ê˝≤<ä÷s¡+ q&ç∫e∫ÃqyÓ+≥H˚>±ì ˝Òø£ m≈£îÿe ÁX¯eT#˚dæqyÓ+≥H˚>±ì yê{Ï‘√

˙s¡T‘ê–ùdÔ s√>∑ø±s¡DeTÚ‘·T+~. ø±ã{Ϻ ø=+#·+ $sêeT$T∫Ãq ‘·s¡Tyê‘˚ yê{Ï‘√ ˙s¡T ‘ê–+#ê*.

Äe⁄\qT m+&É˝À¢ m+&çb˛≈£î+&Ü, yêq˝À¢ n‹>± ‘·&Ée≈£î+&Ü, n~Ûø£yÓTÆq #·*>±\T\≈£î >∑T]ø±≈£î+&Ü ‘·–q ÁX¯<ä∆‘√ ø±bÕ&ÉT‘·T+&Ü*. |ü]X¯óÁuÛÑyÓTÆq >±*M#˚≥≥T¢ øÏ{Ïø°\qT $XÊ\+>± @sêŒ≥T#˚j·÷*.

>√XÊ\jÓTTø£ÿ uÛÑ÷$TeT≥º+ es¡<ä˙{ÏeTT+|ü⁄≈£î >∑T]ø±≈£î+&Ü, #·T≥TºÁ|üø£ÿ\ uÛÑ÷eT≥º+ø£+fÒ m‘·TÔ>± ñ+&ÉTq≥T¢>±qT, Äe⁄\ eT\eT÷Á‘ê\T @≥yê\T>± C≤s¡Tq≥T¢>±qT ì]à+#ê*.

>√XÊ\˝À ù|&É, ‘=≈£îÿ&ÉT>∑&ç¶ ì\Tee⁄+#·≈£L&É<äT. Ä ms¡Te⁄qT m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT >√XÊ\≈£î <ä÷s¡+>±e⁄+&˚ ˝À‘Ó’q >√‘·T˝À¢ y˚düTÔ+&Ü*. Ç˝≤#˚j·T&É+e\¢ >√XÊ\˝À <√eT\T, á>∑\T #˚s¡≈£î+&Üe⁄+≥jYT.

>√XÊ\ >√&É\≈£î s¡kÕj·Tìø£s¡+>∑T\T |üPj·T≈£î+&Ü @&Ü~ø=ø£kÕ] <ä≥º+>± düTqï+ ø={Ϻdü÷Ôe⁄+&Ü*. Ä düTqï+ Á|üuÛ≤e+e\¢ Vü‰ìø±s¡ø£s√>∑ÁøÏeTT\T #˚s¡≈£î+&Ü Äe⁄\≈£î s¡ø£åD ø£\T>∑T‘·T+~.

yyÓ<äTs¡TÄ≈£îqTÓ<äTs¡TÄ≈£îqT ‹‹ì|æùdÔì|æùdÔ ááq˝Òø£q˝Òø£
yyÓ<äTs¡TÄ≈£îqTÓ<äTs¡TÄ≈£îqT ‹‹ì|æùdÔì|æùdÔ ááq˝Òø£q˝Òø£
uu≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï ÄÄe⁄\Te⁄\T yyÓ+≥H˚Ó+≥H˚ ááq‘·jYTq‘·jYT

nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013

1177

øø£|òüs√>±\T£|òüs√>±\T``øø£eT˙j·T£eT˙j·TjjÓ÷>±\TÓ÷>±\T >=+‘·T˝À
øø£|òüs√>±\T£|òüs√>±\T``øø£eT˙j·T£eT˙j·TjjÓ÷>±\TÓ÷>±\T
>=+‘·T˝À ø£|òü+ ` n&ÉT¶|ü&ç‘˚
·

ˇø£ >±¢düT y˚&ç˙{Ï˝À ˇø£#Ó+#ê düeTTÁ<ä\eD+ n+fÒ ø£\T¢|üy˚dæ #Ó+#ê‘√ ø£\u…{Ϻ ø£]–+#ê*. Ä ˙s¡T uÛÑ]+#·>∑*–q+‘· y˚&ç>± ø=~›ø=~›>± H√{Ï˝À b˛düTø=ì ‘·\ ô|’¬ø‹Ô >∑T\>∑]+∫ }dæy˚j·÷*. á $<Ûä+>± s√p eT÷&ÉT|üP≥˝≤ y˚&ç ñ|ü˙{Ï ‘√ >∑T\>∑]düTÔ+fÒ >=+‘·T˝À ù|s¡T≈£îqï ø£|òü+ ø£]–b˛sTT >=+‘·T˝À <äTs¡<ä, >=+‘·TH=|æŒ, >=+‘·T˝À @<√ n&ÉT¶|ü&ç q≥T¢>± ñ+&É≥+e+{Ï düeTdü´\T ‘=\–b˛‘·jYT. B+‘√bÕ≥T ˇø£ø£|ü bÕ\T rdüTø=ì n+<äT˝À bÕe⁄{°#Ó+#ê Ç+{À¢ ø=≥Tº≈£îqï |üdüT|ü⁄y˚dæ ∫qïeT+≥ ô|’q eT÷&ÉTkÕs¡T¢ bı+–+∫ ~+∫ e&Éb˛dæ ˇø£#Ó+#ê |ü{Ïø£u…\¢+bı&ç ø£*|æ sêÁ‹ ìÁ~+#˚eTT+<äT ‘ê>∑T‘·T+fÒ >=+‘·TdüeTdü´\‘√bÕ≥T »\TãT, <ä>∑TZ, |ü&çX¯+ ≈£L&Ü ¬s+&ÉTeT÷&ÉTs√E˝À¢H˚ ‘·–Zb˛‘·jYT.

>=+‘·Tyê|ü⁄≈£î ` |ü{Ïø£»\+

bı+–+∫q |ü{Ïø£bı&ç 2Á>±, nq>± bÕe⁄{° #Ó+#ê rdüTø=ì ˇø£ ô|<ä›ø£|ü y˚&ç˙{Ï˝Ày˚dæ ø£]π>es¡≈£î ø£\u… {≤º*. Ä |ü{Ïø£˙{Ïì ø=~›ø=~›>± H√{À¢ b˛düTø=ì ‘·\ô|’¬ø‹Ô >∑T\>∑]+∫ }dæy˚j·÷*. á$<Ûä+>± s√EøÏ ¬s+&ÉTeT÷&ÉT kÕs¡T¢ #˚düTÔ+fÒ >=+‘·Tyê|ü⁄, >=+‘·T<äTs¡<ä ‘·>∑TZ‘·jYT

>=+‘·T eT÷düTø=ì ` X¯ã›+sê≈£î+fÒ

>±j·T≈£î\≈£î>±ì Ç‘·s¡T\≈£î>±ì ø£|òüÁ|üø√|ü+e\¢ >=+‘·T |üP&ÉT≈£îb˛sTT H√{ÏqT+&ç X¯ã›+sêì dæú‹˝À X¯óÁuÛÑ |üs¡∫q |ü∫Ã|üdüT|ü⁄ø=eTTàeTTø£ÿ ns¡Á>±eTT rdüTø=ì H√{À¢y˚dæ ãT>∑Zqô|≥Tºø=ì #·|üŒ]+#ê*. ì<ëq+>± |üdüT|ü⁄ø=eTTàs¡kÕìï #·|üŒ]düTÔ+#˚ ¬s+&ÉT eT÷&ÉT>∑+≥˝À¢H˚ eT÷düT≈£îb˛sTTq >=+‘·T ‹]– ‘Ós¡#·T ø=ì #·ø£ÿ>± e÷{≤¢&É>∑\T>∑T‘ês¡T.

>=+‘·T˝À ` n~Ûø£ø£|òü+ #˚]‘˚

ns¡©≥sY eT+∫˙{Ïì ø£fi≤sTTbÕÁ‘·˝Àb˛dæ bısTT´ MT<äô|{Ϻ eT+≥ yÓ*–+#ê*. Ä ˙{Ï˝À yêeTT 2 {°#Ó+#ê \ yÓ÷‘ê<äT>±y˚dæ ∫qïeT+≥MT<ä 15 ì$TcÕ\bÕ≥T eT] –+#ê*. ‘·s¡Tyê‘· bÕÁ‘·qT~+∫ e&Éb˛dæ Ä yêeTT ˙{Ï˝À düeTTÁ<ä\eD+ ˇø£#Ó+#ê y˚dæ ø£*|æ Ä ˙{Ïì s√p ñ<ä j·T+ ˇø£kÕ], sêÁ‹ ìÁ~+#˚eTT+<äT ˇø£kÕ] >√s¡TyÓ#·Ã>± H√{À¢b˛düTø=ì >=+‘·Tô|’¬ø‹Ô >∑T\>∑]+∫ }dæy˚j·÷*. ˇø£ÿs√E˝ÀH˚ ÄX¯Ãs¡´ø£s¡yÓTÆq e÷s¡TŒ ø£ì|ædüTÔ+~. Ç˝≤ ≈£î<äs¡≈£î+fÒ yêeTTqT H√{À¢ y˚düTø=ì ø=~› ø=~›>± #·|üŒ]+∫ ‹ì y˚&ç˙fi¯ófl ‘ê>∑T‘·THêï ≈£L&Ü n‹ ø£|òü+ Vü≤]+∫b˛‘·T+~.

>=+‘·T˝À ` {≤ì‡˝Ÿ‡≈£î

|üdüT|ü⁄ 100Á>±, ôd’+<Ûäe\eD+bı&ç 100Á>±, <√s¡>± y˚sTT+∫q yêj·TT$&É+>±\bı&ç 100Á>±, ø£*|æ ì\eCÒdüT ø√yê*. ns¡©≥sY eT+∫˙{Ï˝À ô|’ #·÷sêíìï ˇø£{°#Ó+#ê yÓ÷‘ê<äT>±y˚dæ 5 ì$TcÕ\bÕ≥T eT]–+∫ e&Éb˛dæ >√s¡T yÓ#·Ã>± H√{À¢ b˛düTø=ì >∑T\>∑]+∫ }dæy˚düTÔ+fÒ @&ÉT s√E˝À¢ {≤ì‡˝Ÿ‡ ‘·>∑TZ‘·jYT.

||ü∫Ãe÷πs&ÉTø±j·Tbı&çü∫Ãe÷πs&ÉTø±j·Tbı&ç 33Á>±,Á>±, ‘˚HÓ‘˚HÓ
||ü∫Ãe÷πs&ÉTø±j·Tbı&çü∫Ãe÷πs&ÉTø±j·Tbı&ç 33Á>±,Á>±, ‘˚HÓ‘˚HÓ 110Á>±,0Á>±,
¬¬s+&ÉT|üP≥˝≤s+&ÉT|üP≥˝≤ ‹‹+≥T+fÒ+≥T+fÒ mmøÏÿfi¯ófløÏÿfi¯ófl ÄÄ>∑T‘·jYT>∑T‘·jYT

1188

nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013

& &çôd+ãsY,2013 çôd+ãsY,2013 rÁe nJs¡ídüeTdü´≈£î ` e+{Ï+{ÏjÓ÷>∑+

rÁe nJs¡ídüeTdü´≈£î ` e+{Ï+{ÏjÓ÷>∑+

ÁoeT‹ m+. ø£fi≤e‹, ø£&É|ü : Ä#êsê´ ! Hê ej·TdüT‡ 45 dü+.\T, ø=+‘·ø±\+>± Äø£* |üP]Ô>± ‘·–Zb˛sTT+~. @ ø=+#Ó+ ‹Hêï≈£L&Ü Js¡í+ø±e&É+˝Ò<äT. ‹]– |ü⁄\¢>± >=+‘·T˝ÀøÏ edüTÔ+~. á düeTdü´‘√ ˙s¡dæ+∫ ãø£ÿ∫øÏÿb˛j·÷qT. mìïeT+<äT\Tyê&çHê |òü*‘·+˝Ò<äT. <äj·T‘√ eT+∫ |ü]cÕÿs¡e÷s¡Z+ #Ó|üŒ+&ç. @\÷Ã] : Á|æj·TuÛ≤s¡‘·|ü⁄Ár! ˙~ #ê˝≤ ∫qïdüeTdü´. á düeTdü´≈£î eTq e+{Ï{À¢H˚ uÀ˝…&Éìï e÷sêZ\T >∑‘·+˝À #Ó|üŒ&É+ »]–+~. Ç|üŒ{Ϭø’Hê qeTàø£+‘√ #Ó|üŒuÀj˚T ø±qTø£qT n+<äTø=ì Äs√>∑´+bı+<ä+&ç. yêeTT 50Á>±, kı+]ƒ 50Á>±, õ\ø£s¡ 50Á>±, |æ|üŒfi¯ófl 50Á>±, u…\¢+ 200Á>±, rdüTø√+&ç. eTT+<äT>± yÓTT<ä{Ï Hê\ T>∑T|ü<ësêú\qT $&ç$&ç>± ∫qïeT+≥ô|’q ø=+#Ó+ <√s¡>±y˚sTT+∫ <ä+∫ »*¢+∫ ø£*|æ eÁdüÔ|òü÷[‘·+ |ü≥º+&ç. Ä yÓTT‘·Ô+ #·÷s¡í+˝À u…\¢+ ø£*|æ <ä+∫ ì\eCÒdüTø√+&ç. s√p ¬s+&ÉT|üP≥˝≤ uÛÀ»HêìøÏ >∑+≥eTT+<äT>± á eTT<ä› 10Á>±, yÓ÷‘ê<äT>± ãT>∑Zqô|≥Tºø=ì ì<ëq+>± #·|üŒ]+∫ s¡dü+ $T+>∑T‘·T+fÒ n–ïe÷+<ä´+, nJs¡í+, |ü⁄*Á‘˚qTŒ\T yÓTT<ä˝…’q ñ<äs¡düeTdü´\T Vü≤]+∫b˛sTT u≤>± Äø£*|ü⁄{Ϻ ‹qï~ Js¡íyÓTÆ Äs√>∑´+ ø£\T>∑T‘·T+~. X¯óuÛÑ+.

Äs√>∑´+ ø£\T>∑T‘·T+~. X¯óuÛÑ+. >=Á&Ü*‘·q+ düeTdü´≈£î `

>=Á&Ü*‘·q+ düeTdü´≈£î ` ÄVü‰s¡jÓ÷>∑+

ÁoeT‹ $. düTeT‹, HÓ\÷¢s¡T : Ä#êsê´ ! Hê ej·TdüT‡ 34 dü+.\T, Ç+‘·es¡≈£î dü+‘êq+ø√dü+ ‹s¡>∑ì ÄdüT|üÁ‹>±ì, yê&Éì eT+<äT>±ì˝Ò<äT, $dæ–b˛j·÷qT. <äj·T‘√ eT+∫ |ü]cÕÿs¡e÷s¡Z+ #Ó|üŒ+&ç. @\÷Ã] : Á|æj·TuÛ≤s¡‘·|ü⁄Ár! n\¢+bı&ç 50Á>±, $T]j·÷\bı&ç 50Á>±, yê≈£î&ÉTø±j·T\bı&ç 50Á>±, düqï |æ|üŒfi¯flbı&ç 50Á>±, ‘êeTs¡|üP\ πødüsê\bı&ç 50Á>±, ø£*|æ ãVæ≤wüߺkÕïq+ #˚dæqs√EqT+&ç yês¡+s√E\T |üP≥≈£î 5Á>±, yÓ÷‘ê<äT>± ¬s+&ÉT|üP≥˝≤ ‹+≥÷ ø±|ü⁄s¡+#˚düTÔ+fÒ >=Á&Ü*‘·q+ Vü≤]+∫ dü+‘êqÁbÕ|æÔ ø£\T>∑T‘·T+~. X¯óuÛÑ+.

n‹eT<ÛäTs¡+ 5Á>±, ø£|ü Äe⁄bÕ\‘√ ‘‘ê>∑T‘·T+fÒê>∑T‘·T+fÒ
n‹eT<ÛäTs¡+ 5Á>±, ø£|ü Äe⁄bÕ\‘√
‘‘ê>∑T‘·T+fÒê>∑T‘·T+fÒ øø£q´£q´ ss¡»dü«\¡»dü«\ nne⁄‘·T+~e⁄‘·T+~
nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013 1199
nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013
1199
|æ|æŒ|ü+{Ï düeTdü´≈£î ` eTTq>∑y˚s¡TjÓ÷>∑+
Áo
düT<Ûëø£sY, ˇ+>√\T : Ä#êsê´ ! Hê ej·TdüT‡ 25 dü+.\T, Hê≈£î H√{À¢
e÷{Ïe÷{ÏøÏ |æ|æŒ|ü+{Ï düeTdü´ @s¡Œ&ç uÛÑ]+#·˝Òq+‘· b˛≥TedüTÔ+~. á düeTdü´‘√
dü]>± uÛÀ»q+#˚j·T˝Òø£, ìÁ<äb˛˝Òø£ Çã“+~|ü&ÉT‘·THêïqT. <äj·T‘√ eT+∫ |ü]cÕÿs¡
e÷s¡Z+ #Ó|üŒ+&ç.
@\÷Ã] : Á|æj·TuÛ≤s¡‘·|ü⁄Á‘ê! eTT+<äT>± |ü+&ÉT¢ ‘√eT&ÜìøÏ ù|düTº\qT
yê&É≥+ e÷qTø√. y˚|ü|ü⁄\¢>±ì, ñ‘·ÔπsDÏy˚s¡T>±ì ñ|üjÓ÷–+#·&É+ n\yê≥T#˚düTø√.
MT ÁbÕ+‘·+˝À ñ+&˚ eTTq>∑#Ó≥Tº≈£î n&ÉT>∑Tq ø=+#Ó+ ‘·$« <ëìy˚s¡Tô|’ e⁄+&˚ ô|’
‘√\T ø=+#Ó+ rdüTø=ì ø£&ç– eT+∫˙{Ï‘√ yÓT‘·Ô>±q÷] ø£+~–+»+‘· |æ|æŒ|ü+{À¢
ô|{Ϻ $ÁXÊ+‹rdüTø√. n|üŒ{Ïø£|ü&˚ ø£åD≤˝À¢ H=|æŒ e÷j·TyÓTÆb˛‘·T+~. X¯óuÛÑ+.
nø±\ yês¡úø±´ìøÏ ` neTè‘·˝ÒVü≤´jÓ÷>∑+
Áo $. düTuÛ≤wt, ìC≤e÷u≤<é : Ä#êsê´ ! Hê ej·TdüT‡ 30 dü+.\T, Ç+ø± $yêVü≤+ø±˝Ò<äT. j·TTø£Ôej·TdüT qT+&ç
#Ó&ÉTùdïVæ≤‘·T\‘√ nìï <äTs¡\yê≥T¢ H˚s¡TÃø=ì XÊØs¡ø£+>±, e÷qdæø£+>± 30j˚T+&É¢ ej·TdüTπø 60j˚T+&É¢ ˝≤>±
‘·j·÷s¡j·÷´qT. eTTK+ô|’q, X¯Øs¡+ô|’q eTT&É‘·\T e∫ÃqjYT. >∑T+&Ó<ä&É, uÛÑj·T+, Ä+<√fi¯q s√Es√E≈£î ô|s¡T>∑T‘·÷
@
ø£åD+˝À ÁbÕD+b˛‘·T+<√qì Ä+<√fi¯q>± e⁄+~. á dæú‹˝À Äj·TTsêà‘· ÄodüT‡\‘√ Áã‘·ø£>∑\qH˚ qeTàø£+
ø£*– ÁyêdüTÔHêïqT. Hê ‘·|ü\T eTìï+∫ <äj·T‘√ eT+∫ |ü]cÕÿs¡e÷s¡Z+ #Ó|üŒ+&ç.
@\÷Ã] : Á|æj·TuÛ≤s¡‘·|ü⁄Á‘ê! »]–q<ëì>∑T]+∫ Ä˝À∫+#·&É+ e÷ì y˚TeTT dü÷∫+#·uÀj˚T e÷sêZ\|ü≥¢
|üP]Ô $XÊ«kÕìï ô|+#·Tø=ì Ä#·]+#·T.
Á|üX¯düÔyÓTÆq ‹|üŒdü‘·TÔ, @qT>∑T|ü˝Ò¢s¡Tø±j·T\#·÷s¡í+, X¯‘êe]<äT+|ü\T, n$dæ #Ó≥Tº|üP\T, H˚\‘ê&ç<äT+|ü\T Ç$
ˇø=ÿø£ÿ{Ï 100Á>±, #=|üq rdüTø=ì $&ç$&ç>± Äs¡u…{Ϻ <ä+∫»*¢+∫ |ü\T#·ì q÷\Tã≥º˝À eÁdüÔ|òü÷[‘·+|ü{Ϻ Ä
yÓTT‘·Ô+ #·÷s¡í+˝À ‘˚HÓ 500Á>±, Äe⁄HÓsTT´ 120Á>±, ø£*|æ<ä+∫ Vü≤˝≤«˝≤>±#˚dæ ì\eCÒdüTø√. á neTè‘·˝ÒVü‰´ìï
|üP≥≈£î 10Á>±, yÓ÷‘ê<äT>± ¬s+&ÉT|üP≥˝≤ ‹ì nqTbÕq+>± ˇø£ø£|ü bÕ\T ‘ê>∑T‘·T+≥T+fÒ ˙ nø±\yês¡úø£´+, nø±\
eTs¡DuÛÑj·T+, e÷qdæø±+<√fi¯q Ç˝≤+{Ï ø√{ÏdüeTdü´\T Vü≤]+∫b˛sTT ‹]– ˙e⁄ q÷‘·qj·TÚeq+‘√ bÕ‹πøfi¯fl
|ü&ÉT#·T ≈£îÁsê&ç˝≤ ‘·j·÷sö‘êe⁄. Á|üjÓ÷>∑+#˚dæ e∫à ø£ì|æ+#·T. X¯óuÛÑ+.
Bs¡Èø±\ yÓTT\\ düeTdü´≈£î ` ñ*¢>∑&ɶjÓ÷>∑+
Áo ¬ø. y˚DTe÷<Ûäyé, KeTà+ : Ä#êsê´ ! Hê ej·TdüT‡ 22 dü+.\T, >∑‘· ¬s+&˚fi¯ófl>± ns¡ÙyÓTT\\ düeTdü´‘√
n˝≤¢&çb˛‘·THêïqT. Çø£ÿ&É mìïs¡ø±\ Ç+^¢wt eT+<äT\T yê&ÉT‘·THêï |üP]Ô |ü]cÕÿs¡+ ø£\>∑&É+˝Ò<äT. á düeTdü´‘√
|ü˙ dæús¡+>± #˚j·T˝Òø£ e÷qdæø£+>± q*–b˛‘·THêïqT. <äj·T‘√ eT+∫e÷s¡Z+ #Ó|üŒ+&ç.
@\÷Ã] : Á|æj·TuÛ≤s¡‘·|ü⁄Á‘ê! mH√ïkÕs¡T¢ á düeTdü´≈£î mHÓïH√ï düT\TyÓ’q e÷sêZ\T e+<ä\kÕs¡T¢ #Ó|üŒ&É+
»]–+~. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ndü˝…’q Wwü<Ûë\T ÄVü‰s¡s¡÷|ü+˝ÀH˚ ñHêïj·Tì ‘Ó\TdüTø√. ñ*¢>∑&ɶ\T <ä+∫ ã≥º˝Ày˚dæ |æ+&çrdæq
s¡dü+ 20Á>±, |ü+#·<ës¡ 10Á>±, ø£*|æ ñ<äj·T+ |üs¡>∑&É|ü⁄q ˇø£kÕ], sêÁ‹ ÄVü‰sêìøÏ >∑+≥eTT+<äT ˇø£kÕ] ¬s+&ÉT|üP≥˝≤
ùd$+#·T. ÄVü‰s¡+˝À |ü\T#·ì rj·Tì eTõ®>∑qT u≤>± yê&ÉTø√. <äT+|ü\T, e÷+kÕVü‰sê\T, Ç+ø± ˙ ‘·‘ê«ìøÏ |ü&Éì
ns¡>∑ì |ü<ësêú\T e÷qTø√. n‹ düTHêj·÷dü+>± eT÷&ÉTHê\T>∑Tyêsê˝À¢H˚ m+‘√ø±\+qT+&ç ìqTïy˚~Û+#˚ yÓTT\\
düeTdü´ ìs¡÷à\qeTÚ‘·T+~. X¯óuÛÑ+.
@
˝˝Ò‘·Ò‘· HH˚πs&Ü≈£îbı&ç˚πs&Ü≈£îbı&ç 110Á>±,0Á>±, ˙˙{Ï‘√{Ï‘√
ùùd$düTÔ+fÒd$düTÔ+fÒ mmÁs¡ã≥ºs√>∑+Ás¡ã≥ºs√>∑+ mm{ÀyÓ[flb˛‘·T+~{ÀyÓ[flb˛‘·T+~

2200

nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013

eT÷Á‘·+ ø£wüº+>± edüTÔqï düeTdü´≈£î ` e]>∑&ç¶jÓ÷>∑+

Áo |æ. »Hês¡úHésêe⁄, Ä~˝≤u≤<é : Ä#êsê´ ! Hê ej·TdüT‡ 65 dü+.\T, >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± eT÷Á‘·+ <Ûësêfi¯+>± sêe&É+˝Ò<äT. ì<ëq+>± Ä–Ä– m+‘√ùd|ü⁄ Á|üj·T‹ïùdÔ>±ì ãj·T≥≈£î sêe&É+˝Ò<äT. á ej·TdüT˝À m≈£îÿeùd|ü⁄ ≈£Ls√Ã˝Òø£b˛‘·THêïqT. kÕúìø£+>± eT+<äT\T yê&ÉT‘·T+fÒ n|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT eT÷Á‘·+ u≤>±H˚edüTÔ+~. Ä eT+<äT\T Ä|ü>±H˚ ‹]– düeTdü´ yÓTT<ä˝Ö‘·T+~. <äj·T‘√ eT+∫ |ü]cÕÿs¡e÷s¡Z+ #Ó|üŒ+&ç. @\÷Ã] : Á|æj·TuÛ≤s¡‘·|ü⁄Á‘ê! á düeTdü´≈£î MT ÁbÕ+‘·+˝ÀH˚ ø√{Ï |ü]cÕÿs¡e÷sêZ\T MT≈£î Äs√>∑´eT+~+ #·&ÜìøÏ dæ<ä∆+>±e⁄qïjYT. |ü]düsê\ $C≤„q+ eTs¡∫b˛e&É+e˝Ò¢ eTqC≤‹øÏ Ç+‘·{Ï nHês√>∑´+ ø£\T>∑T‘·T+~. MTs¡T MT <ä>∑Zs√¢ì ÁbÕ+‘·+˝À ø±e\dæq+‘· ªe]>∑&綵 ‘Ó∫à ∫qïeTTø£ÿ\T>± ø£‹Ô]+∫ ø£fi≤sTTbÕÁ‘·˝Ày˚dæ bısTT´MT<äô|{Ϻ eT+≥ô|{Ϻ ø£\u…&ÉT‘·÷ y˚&ç#˚j·T+&ç. Áø£eT+>± Ä >∑&ç¶eTTø£ÿ\˙ï ø±* uÛÑdüà+˝≤>± ‘·j·÷sö‘·jYT. bÕÁ‘·qT~+∫ »*¢+∫ yÓT‘·Ôì e]>∑&ç¶uÛÑkÕàìï d”kÕ˝À ì\eCÒdüTø√+&ç. á uÛÑkÕàìï 10Á>±, yÓ÷‘ê<äT>± ˇø£>±¢düT eT+∫˙{Ï˝À ˝Ò<ë |ü\T#·ì eTõ®>∑˝À ø£*|æ ¬s+&ÉT|üP≥˝≤ ‘ê>∑T‘·T+fÒ Ä–Ä–e#˚à eT÷Á‘·+ n<äT“¤‘·+>± düTK+>± <Ûësêfi¯+>± ˇπøkÕ]>± yÓ\Te&ÉT‘·T+~. y˚&ç#˚ùd |ü<ësêú\T ‹qe<äT›. X¯óuÛÑ+.

ø±fi¯fl|ü>∑Tfi¯fl düeTdü´≈£î ` Js¡ø£uÛÑdüà+

ÁoeT‹ ¬ø.|üPs¡íeTà, ˇ+>√\T : Ä#êsê´ ! Hê ej·T düT‡ 35 dü+.\T, Hê≈£î nìï ãTT‘·Te⁄˝À¢ ≈£L&Ü n]bÕ<ë\T rÁe+>± |ü>∑T\T‘·T+≥jYT. ˇø√ÿkÕ] eTT~]b˛sTT NeTT HÓ‘·TÔs¡T ≈£L&Ü ø±s¡T‘·T+≥jYT. ˙fi¯fl˝À¢ ø±fi¯óflô|{Ϻ |üì#˚j·T ˝ÒqT. esê¸ø±\+, #·*ø±\yÓTÆ‘˚ Hê u≤<Ûä <˚e⁄&çπø ‘Ó\TdüTÔ+~. mH√ïs¡ø±\ Áø°eTT\T, nsTT+{ŸyÓT+≥T¢ yê&çyê&ç $düT¬>‹Ô b˛j·÷qT. <äj·T‘√ eT+∫e÷s¡Z+ #Ó|üŒ+&ç. @\÷Ã] : Á|æj·TuÛ≤s¡‘·|ü⁄Ár ! MT Bs¡Èø±\düeT dü´ |ü]cÕÿs¡eTj˚T´ dü]jÓÆTq ø±\+ Ç|ü&=∫Ã+~. ~>∑T\T |ü&É≈£î+&Ü ÁX¯<ä∆‘√ $XÊ«dü+‘√ #Ó|üŒuÀj˚T e÷sêZìï Ä#· ]+∫ Äq+<ëìï, Äs√>±´ìï bı+<ä+&ç. 1) <√s¡>±y˚sTT+∫ <ä+∫q õ\ø£s¡bı&ç 100Á>±, <√s¡>±y˚sTT+∫ <ä+∫q <Ûäìj·÷\bı&ç 100Á>±, ñdæ]ø£ø±j·T ô|’ u…s¡&ÉTbı&ç 100Á>±, |ü{Ïø£u…\¢+ bı&ç 100Á>±, rdüTø=ì Hê*Z+{Ï˙ ø£*|æ >±E bÕÁ‘·˝À ì\eCÒdüTø√+&ç. á ø£eTàì ÄVü‰söwü<Ûëìï Á|”‹>± eT÷&ÉT|üP≥˝≤ ÄVü‰sêìøÏ >∑+≥eTT+<äT ˇø£{°#Ó+#êbı&ç yÓ÷‘ê<äT>± ns¡#˚‹˝Ày˚düTø=ì ø=~›ø=~›>± Hê\Tø£‘√ n<äT›ø=ì #·|üŒ]+∫ s√p ‹+≥T+&É+&ç. 2) <ë+‘√bÕ≥T õ\ø£s¡ 200Á>±, rdüTø=ì X¯óÁuÛÑ+#˚dæ ˇø£eT{Ϻ eT÷≈£î&ÉT˝Ày˚dæ bısTT´MT<äô|{Ϻ ∫qïeT+≥ ô|≥º+&ç. n≥¢ø±&É‘√ ‹|ü‘·T+fÒ Áø£eT+>± õ\ø£s¡+‘ê e÷&ç uÛÑdüà+>± ‘·j·÷sö‘·T+~. bÕÁ‘·qT~+∫ |ü<ësêúìï »*¢+∫ õ\ø£s¡uÛÑkÕàìï y˚πs bÕÁ‘·˝À ì\eCÒdüTø√+&ç. á uÛÑkÕàìï ÄVü‰s¡+ ‘·s¡Tyê‘· ˇø£>∑+{≤– bÕe⁄{°#Ó+#ê yÓ÷‘ê<äT>± eT+∫˙{Ï‘√ ùd$+#·+&ç. 3) á ¬s+&ÉT jÓ÷>±\‘√bÕ≥T eT+∫>∑T–Z\+ ‘Ó∫à <ä+∫ »*¢+∫ bı&ç#˚dæ ì\eCÒdüTø√. s√p ìÁ~+#˚eTT+<äT ‘·–q+‘· >∑T–Z\+bı&çì HÓsTT´ø£*|æ >∑TE®˝≤>±q÷] bÕ<ë\|ü>∑Tfi¯fl≈£î |ü{ϺdüTÔ+&ÉT. á$<Ûä+>± s√p $&Ée≈£î+&Ü #˚düTÔ+fÒ X¯Øs¡+˝Àì n‹ñ&ÉT≈£î ‘·–Zb˛sTT bÕ<ë\|ü>∑Tfi¯ófl, |ü⁄+&ÉT¢ |üP]Ô>± Vü≤]+∫b˛‘·jYT. X¯óuÛÑ+.

ss√p√p 55 ˇ+{Ϭsø£ÿeT+<ës¡|üP\Tˇ+{Ϭsø£ÿeT+<ës¡|üP\T #·¬øÿs¡‘√#·¬øÿs¡‘√
ss√p√p 55 ˇ+{Ϭsø£ÿeT+<ës¡|üP\Tˇ+{Ϭsø£ÿeT+<ës¡|üP\T #·¬øÿs¡‘√#·¬øÿs¡‘√
‹‹+≥T+fÒ+≥T+fÒ ÄÄ–q–q ããVæ≤wüߺVæ≤wüߺ yyÓTT<ä˝Ö‘·T+~ÓTT<ä˝Ö‘·T+~
‹‹+≥T+fÒ+≥T+fÒ ÄÄ–q–q ããVæ≤wüߺVæ≤wüߺ yyÓTT<ä˝Ö‘·T+~ÓTT<ä˝Ö‘·T+~
nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013 2211
nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013
2211
yê‘·H=|ü⁄Œ\T eT∞fleT∞fl edüTÔqï düeTdü´≈£î ` nX¯«>∑+<ÛäjÓ÷>∑+
ÁoeT‹ ¬ø. s¡TøÏàDeTà, yÓT<äø˘ : Ä#êsê´ ! Hê ej·TdüT‡ 54 dü+.\T, >∑‘· nsTT<˚+&ÉT¢>± Hê≈£î yÓ÷ø±fi¯fl˝À¢,
q&ÉTeTT˝À yê‘·H=|ü\T yÓTT<ä˝…’qjYT. n|üŒ{ÏqT+&ç Ç+^¢wteT+<äT\T yê&ÉT‘·THêïqT. ø=+‘·ø±\+ ‘·–Z eTs¡˝≤
H=|ü\T yÓTT<ä˝Ö‘·TqïjYT. Ç|ü&ÉT H=|ü\‘√ ‹$Tàs¡¢‘√ q&Ée˝Òì dæú‹ e∫Ã+~. <äj·T‘√ eT+∫e÷s¡Z+ #Ó|üŒ+&ç.
@\÷Ã] : Á|æj·TuÛ≤s¡‘·|ü⁄Ár! nX¯«>∑+<Ûä<äT+|ü\T 500Á>±, ‘Ó#·TÃø=ì X¯óÁuÛÑyÓTÆq eT{Ϻ≈£î+&É˝Ày˚dæ n$
eTTìπ>es¡≈£î Äe⁄bÕ\Tb˛dæ ∫qïeT+≥MT<ä bÕ\T Ç–πses¡≈£î eT]–+∫ ~+∫ Ä eTTø£ÿ*ï m+&Éu…≥Tº. u≤>± m+&çq
‘·s¡Tyê‘· ¬s+&√s√E≈£L&Ü yÓTT<ä{Ïs√E˝≤π> Äe⁄bÕ\Tb˛dæ Ç>∑s¡u…{Ϻ m+&Éu…≥Tº. Ç˝≤ eT÷&ÉTs√E\T #˚dæq ‘·s¡Tyê‘·
u≤>± m+&Éu…{Ϻ <ä+∫»*¢+∫ <ë+‘√ düe÷q+>± ø£+&É#·¬øÿs¡bı&ç ø£*|æ ˇø£>±Ed”kÕ˝À ì\eCÒdüTø√.
ñ<äj·T+ |üs¡>∑&É|ü⁄q ˇø£kÕ], kÕj·T+Á‘·+|üP≥ ˇø£kÕ] ns¡>±¢düT y˚&çbÕ\˝À¢ ˇø£{Ï˝Òø£ ¬s+&ÉT#Ó+#ê\ nX¯«
>∑+<Ûäbı&ç ø£*|æ ‘ê>∑T‘·T+&ÉT. Bìï m+‘·ø±\+ e<ä\≈£î+&Ü ‘ê>∑T‘·T+{≤y√ n+‘·ø±\+bÕ≥T ˙≈£î ˙s¡dü+>±ì, H=|ü
\T>±ì ‹$Tàs¡T¢>±ì, eTπs Ç‘·s¡düeTdü´\T ≈£L&Ü ˙ <ä]<ë|ü⁄˝À¢øÏsêe⁄. ÁX¯<ä∆‘√ Ä#·]+#·T. X¯óuÛÑ+.
q|ü⁄+düø£‘ê«ìøÏ ` u≤<ä+|ü|ü⁄ŒjÓ÷>∑+
Áo m+. øÏc˛sY, nq+‘·|ü⁄s¡+ : Ä#êsê´ ! Hê ej·TdüT‡ 28 dü+.\T,
ø±˝ÒJ˝À #·~y˚≥|üŒ&çqT+&ç Vü≤düÔÁ|üjÓ÷>∑ <äTs¡\yê≥T‘√ X¯øÏÔq+‘ê
eè<Ûë#˚düT≈£îHêïqT. MT |üÁ‹ø£˝À #·~$q ‘·s¡Tyê‘· n~ eT+∫~ø±<äì ‘Ó\T
düTø=ì e÷ìy˚XÊqT. ø±˙ n|üŒ{Ïπø X¯Øs¡eT+‘ê •~Û\yÓTÆ+~. Ms¡´+ |üP]Ô>±
ø°åDÏ+∫+~. ø£fi¯, ø±+‹ nH˚~ Hê X¯Øs¡+˝À ˝ÒH˚˝Ò<äT. J$‘·+˝À <˚ìø° |üìøÏ
sêqì|ædüTÔ+~. <äj·T‘√ eT+∫ |ü]cÕÿs¡e÷s¡Z+ #Ó|üŒ+&ç.
@\÷Ã] : Á|æj·TuÛ≤s¡‘·|ü⁄Á‘ê! á bıs¡bÕ≥T ˙ ˇø£ÿ&ç<˚ø±<äT. \ø£å
˝≤~eT+~ j·TTe≈£î\T á <äTs¡\yê≥T‘√H˚ uÛÑ$wü´‘·TÔqT bÕ&ÉT#˚düT≈£î+
≥THêïs¡T. ~>∑T\T|ü&É≥+e÷ì <ÛÓ’s¡´+‘√ #Ó|æŒ+~#˚dæ b˛>=≥Tº≈£îqï ã\Ms¡´
j·TÚeHê\qT ‹]– dü+bÕ~+#·T.
d”eTu≤<ä+|ü|ü 10Á>±, |ækÕÔ|ü|ü 10Á>±, øÏdt$Tdt|ü+&ÉT¢ 10Á>±, kÕs¡|ü|ü
10Á>±, rdüTø=ì ‘·–qìï <˚X¯yê[ Äe⁄bÕ\‘√ yÓT‘·Ô>±q÷s¡T. Ä eTT<ä›qT
u≤+&û˝Ày˚dæ ‘·–q+‘· HÓsTT´y˚dæ ∫qïeT+≥MT<ä <√s¡>± y˚sTT+∫~+∫ Ä eTT<ä›qT s√{À¢y˚dæ n+<äT˝À nX¯«>∑+<Ûäbı&ç
5Á>±, C≤õø±j·Tbı&ç 5Á>±, kı+]ƒbı&ç 3Á>±, kÕ+Áu≤DÏ|ü⁄e⁄« 2Á>±, yêeTT|ü⁄e⁄« 2Á>±, |ü{Ïø£u…\¢+bı&ç 20Á>±, dü«#·Ã¤yÓTÆq
|ü≥Tº‘˚HÓ 100Á>±, ø£*|æ yÓT‘·Ô>±<ä+∫ >±EC≤&û˝À uÛÑÁ<ä|üs¡#·Tø√. á Vü≤˝≤«qT ñ<äj·T+ |üs¡>∑&É|ü⁄q 10Á>±, yÓ÷‘ê<äT>±
ø£eTà>± ‹ì nqTbÕq+>± bÕ\T ‘ê>∑T‘·T+fÒ Áø£eT+>± X¯øÏÔ |ü⁄qs¡TJ®eqeTÚ‘·T+~. X¯óuÛÑ+.
Ç+^¢wteT+<äT\ $cÕìøÏ ` n‹eT<ÛäTs¡+ $s¡T>∑T&ÉT
ÁoeT‹ m+. sêeT\øÏåà, ìC≤e÷u≤<é : Ä#êsê´ ! Hê ej·TdüT‡ 62 dü+.\T, ‘Ó*k˛‘Ó*j·Tø√ #ê˝≤ø±\+qT+&ç
Ç+^¢wteT+<äT\T n‹>± yê&É≥+e\¢ efi¯fl+‘ê <ä<äT›s¡T¢ |ü⁄{ϺqjYT. <äj·T‘√ eT+∫e÷s¡Z+ #Ó|üŒ+&ç.
@\÷Ã] : Á|æj·TuÛ≤s¡‘·|ü⁄Ár ! n‹eT<ÛäTs¡+bı&ç bÕe⁄{°#Ó+#ê, ‘˚HÓ ns¡#Ó+#ê ø£*|æ ¬s+&ÉT|üP≥˝≤ ‹+≥T+fÒ
Ç+^¢wteT+<äT\$wü+ $]–b˛sTT <äTs¡<ä\T, <ä<äT›s¡T¢ ‘·–Z Äs√>∑´+ ø£\T>∑T‘·T+~. X¯óuÛÑ+.
ãã÷&ç<ä>∑TeTà&çs¡dü+÷&ç<ä>∑TeTà&çs¡dü+ 1100Á>±,00Á>±, ||ü∫ÃbÕ\Tü∫ÃbÕ\T 1100Á>±,00Á>±,
øø£*|æ£*|æ ‘‘ê>∑T‘·T+fÒê>∑T‘·T+fÒ ÁÁd”Ô\s¡ø£ÔÁkÕe+d”Ô\s¡ø£ÔÁkÕe+ ÄÄ–b˛‘·T+~–b˛‘·T+~

2222

nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013

|æ\¢\eT<ÛäTy˚TVü‰ìïm˝≤ìyê]+#ê*?`3

|æ\¢\eT<ÛäTy˚TVü‰ìïm˝≤ìyê]+#ê*?`3 |æ\¢˝À¢ eT<ÛäTy˚TVü≤ ` \ø£åD≤\T |æ\¢\

|æ\¢˝À¢ eT<ÛäTy˚TVü≤ ` \ø£åD≤\T

|æ\¢\ X¯Øs¡+˝À, q&Ée&çø£˝À, Á|ües¡Ôq˝À ø£ì|æ+#˚ á ÁøÏ+~ e÷s¡TŒ\qTã{Ϻ yê]˝Àì eT<ÛäTy˚TVü‰ìï ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T >∑T]Ô+#·e#·TÃ.

eT<ÛäTy˚TVü≤+ |æ\¢˝À¢ ãj·T≥|ü&ÉuÀj˚TeTT+<äT yês¡T ìÁ<ä˝À

‘Ó*j·T≈£î+&ÜH˚ |üø£ÿ˝À eT÷Á‘·+b˛j·T&É+ ˝Ò<ë |ü>∑{Ï|üP≥ e÷{Ï e÷{ÏøÏ eT÷Á‘êìøÏ b˛‘·T+&É≥+, n˝≤π> sêÁ‹ düeTj·÷˝À¢ ≈£L&Ü eT÷&ÉTHê\T>∑TkÕs¡T¢ eT÷Á‘êìøÏ˝Òe&É+ »s¡T>∑T‘·T+~.

|æ\¢˝À¢ n+‘·Ø¢q+>± ˝À˝À|ü˝Ò eT<ÛäTy˚TVü≤+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ q|üŒ{ÏqT+&ç yê]øÏ n~Ûø£<ëVü≤+ ø£\T>∑T‘·÷ ô|<äe⁄\T, Hê\Tø£ Ä] b˛‘·÷ |ü<˚|ü<˚ ˙fi¯ófl ‘ê>∑T‘·T+{≤s¡T. á dæú‹ esê¸ø±\, #·*ø±˝≤\˝À ø£Hêï m+&Üø±\+˝À eT]+‘· m≈£îÿe>± ñ+≥T+~.

á n‹<ëVü≤+e\¢ Äø£* ≈£L&Ü n‹>± ô|]–b˛sTT m+‘·‹Hêï

≈£L&Ü ÄVü‰s¡+ e+≥ã≥ºø£ X¯Øs¡+˝À X¯øÏÔ, ãs¡Te⁄ ‘·–Zb˛‘·÷ n\dü≥, nÁX¯<ä∆, ìs¡T‘ê‡Vü≤+ ô|s¡T>∑T‘·÷ yê´~Û ãj·T≥|ü&ÉT‘·T+~. #·<äTe⁄≈£îH˚ |æ\¢˝À¢ düVü≤»+>± Ä≥\|ü≥¢ ñ+&Ée\dæq ñ‘ê‡Vü≤+ Áø£y˚T|æ u≤>± ‘·–Zb˛‘·T+~. @ ø±s¡D+ e\¢HÓ’Hê <Óã“\T ‘·–*‘˚ Ä |ü⁄+&ÉT¢, >±j·÷\T ‘·«s¡>± e÷q≈£î+&Ü Çã“+~ô|&ÉT‘·T+≥jYT. mìïeT+<äT\T yê&ÉT‘·THêï n$ ‘·>∑Zø£b˛>± Ç+ø±Ç+ø± >±j·÷\T ô|s¡T>∑T‘·T+≥jYT.

dü+|üqï ≈£î≥T+u≤\ |æ\¢˝À¢ ` kÂú\´+, eT<ÛäTy˚TVü≤+

Çø£ dü+|üqï ≈£î≥T+u≤˝À¢ |ü⁄{Ϻq |æ\¢\T ∫qï‘·q+qT+&˚ $wüs¡kÕj·Tìø£ |ü<ësêú\‘√ ‘·j·÷¬s’q #ê¬ø¢≥T¢, ◊dtÁø°yéT\T, o‘·\bÕ˙j·÷\T, M~Û n+>∑fi¯fl˝À ny˚Tà r|æ|ü<ësêú\T, Á|òæCŸ˝À¢ ì\e⁄+∫q ÄVü‰s¡+, e÷+kÕVü‰s¡+e+{Ï$ ‹q&ÜìøÏ n\yê≥T|ü&çe⁄+&É≥+e\¢ yê]˝À ø=e⁄« n~Ûø£+>± ô|]–b˛‘·÷ Vü‰s√àq¢ Jes¡kÕj·TqÁøÏj·T\T düÁø£eT+>± »s¡>∑ø£ Áø£eT+>± u≤\eT<ÛäTy˚TVü≤+ ãj·T≥|ü&ÉT‘·T+~. á $<ÛäyÓTÆq $cÕ\‘√ ≈£L&çq n~Ûø±Vü‰sêìï n‹>± ‹H˚ |æ\¢˝À¢ »sƒ¡s¡Á>∑+<ÛäT\T Ä |ü<ësêú˝À¢ì #·ø£ÿs¡qT Js¡í+#˚j·T˝Òø£ eT÷Á‘·+<ë«sê ãVæ≤wüÿ]düTÔ+≥jYT. <ëìe\¢ _&ɶ\T eT]+‘· ã\V”≤qeTÚ‘·T+{≤s¡T.

‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT+&ç ` kÕ+Áø£$Tø£ u≤\eT<ÛäTy˚TVü≤+

ˇø£y˚fi¯ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T eT<ÛäTy˚TVü≤yê´~ÛÁ>∑düTÔ˝…’‘˚ |æ\¢\T ≈£L&Ü eT<ÛäTy˚TVü≤s√>∑T\T ø±e&ÜìøÏ neø±X¯eTT+≥T+~. n+<äT#˚‘· eT<ÛäTy˚TVü≤yê´~Û‘√ u≤<Ûä|ü&˚ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ‘·eT _&ɶ\≈£î ¬s+&ÉTeT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\ ej·TdüTqT+&˚ eT<ÛäT y˚TVü≤|üØø£å\T #˚sTTdüTÔ+&Ü*. eT<ÛäTy˚TVü≤+ n|üŒ{Ïes¡≈£î ˝Ò<äì ‘Ó*ùdÔ á yê´kÕ˝À¢ #Ó|æŒq$<Ûä+>± Ä yê´~Û ‘·eT _&ɶ\≈£î k˛ø£≈£î+&Ü ‘·–q eTT+<äTC≤Á>∑‘·Ô#·s¡´\qT ÁbÕs¡+_Û+#ê*.

||ü∫Ãe+ø±j·Tü∫Ãe+ø±j·T qq÷]|üPdüTÔ+fÒ÷]|üPdüTÔ+fÒ ÁÁd”Ô\jÓ÷ìd”Ô\jÓ÷ì
||ü∫Ãe+ø±j·Tü∫Ãe+ø±j·T qq÷]|üPdüTÔ+fÒ÷]|üPdüTÔ+fÒ
ÁÁd”Ô\jÓ÷ìd”Ô\jÓ÷ì <<äè&ÛÉ+>±äè&ÛÉ+>± ee÷s¡T‘·T+~÷s¡T‘·T+~
nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013 2233
nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013
2233
eT<ÛäTy˚TVü≤ u≤\\≈£î ` @ yê´<ÛäT˝§düÔjYT?
ˇø£y˚fi¯ n|üŒ{Ïπø eT<ÛäTy˚TVü≤+ k˛øÏ+<äì |üØø£å˝À¢ ‘˚*‘˚ Ä\dü´+#˚j·T≈£î+&Ü yÓ+≥H˚ ‘·–q ∫øÏ‘·‡ ÁbÕs¡+_Û+
#ê*. Ä\dü´+#˚ùdÔ _&ɶ\≈£î H˚Á‘·<äèwæº ‘·>∑Z&É+, uÀs¡T¶ô|’ sêdæq nø£åsê\qT #·<äe˝Òø£b˛e&É+, |ü<˚|ü<˚ ‘·\H=|æŒøÏ >∑T]
ø±e&É+, eT\ã+<Ûä+ @s¡Œ&É≥+, X¯Øs¡+˝À s¡ø£ÔV”≤q‘· ô|s¡T>∑T‘·÷ ø±fi¯ófl #˚‘·T\yê|ü⁄\T sêe&É+, eT÷Á‘·|æ+&Ü\T
#Ó&çb˛e&É+, <äTs¡<ä\T ô|s¡>∑&É+, »qH˚+Á~j·÷\ n_Ûeè~∆ Ä–b˛e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~.
u≤\\ eT<ÛäTy˚TVü‰ìøÏ ` ∫øÏ‘·‡\T
#·ø£ÿ{Ï ~q#·s¡´ á ∫øÏ‘·‡≈£î #ê˝≤ nedüs¡+. ñ<äj·T+ dü÷s√´<äj·÷ìøÏ
eTT+<˚ ìÁ<ä˝Òe&É+, ìÁ<ä˝Òdü÷ÔH˚ uÛÑ÷e÷‘·≈£î, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î qeTdüÿ]+∫
~q#·s¡´ ÁbÕs¡+_Û+#·&É+ »s¡>±*.
ñwü:bÕq+ : 3 ‘·T\XÊ≈£î\T, 3 ñdæ]eTTø£ÿ\T, >±¢düT˙s¡T, sê–bÕÁ‘·˝À ˝Ò<ë
eT{ϺeTT+‘·˝À n+‘·≈£îeTT+<äT sêÁ‹ b˛dæe⁄+#ê*. ìÁ<ä˝Òdü÷ÔH˚ y˚πs ˙{Ï‘√
|ü⁄øÏÿ*+∫ }dæy˚j·÷*. n|ü&ÉT sêÁ‹e⁄+∫q ˙{Ïì 3 qT+&ç 7 >∑Tø£ÿ\T
‘ê>±*. Ä ˙s¡T eT+∫s¡T∫ø£s¡+>± e⁄+≥T+~. bı≥ºqT X¯ó~∆#˚düTÔ+~.
düTK$πs#·q+ >±$düTÔ+~. ñ<äs¡ÁøÏ$Tdü+Vü‰]DÏ>± |üì#˚düTÔ+~.
eT\$düs¡®q : ñwü:bÕq+ ‘·s¡Tyê‘· eTs¡T>∑T<=&√¢øÏ yÓ[fl eT\$düs¡®q
#˚j·÷*. ˇø£y˚fi¯ eT\ã+<ÛäeTTqï≥¢sTT‘˚ ˙fi¯ófl‘ê–q ‘·s¡Tyê‘· 10 ì$TcÕ\
bÕ≥T q&Éø£>±ì yê´j·÷eT+>±ì#˚dæq≥¢sTT‘˚ Ä ø£<ä*ø£\≈£î düTK$πs#·qeTÚ‘·T+~.
‘·*¢<ä+Á&ÉT\T |æ\¢\ eT˝≤ìï >∑eTìdüTÔ+&Ü*. Äs√>∑´e+‘·Tì eT\+ ˇø£ ns¡{Ï|ü+&ÉT e*∫q ‘·s¡Tyê‘·
˝À|ü*|ü+&ÉT ˇø£ø±&Ée˝… m˝≤e⁄+≥T+<√ n˝≤e⁄+&Ü*. õ>∑≥>±ì, s¡ø£Ô+>±ì n+≥ø£e⁄+&ç ø£åD≤˝À¢ $dü]®+|üã&Ü*.
eT\+˝À õ>∑≥e⁄+fÒ m+‘·˙s¡T b˛dæHê eTs¡T>∑T<=&ç¶øÏ n‘·Tø=ÿìe⁄+≥T+~. Ç~ ø£]ƒqyÓTÆq eT\ã+<ÛäeTì >∑eTì+∫
|æ\¢\≈£î ˙s¡T‘ê|ü&É+ ô|+#ê*. ÄVü‰s¡+˝À |”#·T|ü<ës¡ú+ Çyê«*. Á|ü‹s√E yê´j·÷eT+#˚sTT+#ê*. (düX‚wü+)
eT\ã<ä›ø£+, >±´dt ‘·–Zq ` nqTuÛÑe+
>ös¡e˙j·TT˝…’q Äj·TTπs«<äeTVü≤]¸ @\÷Ã] >∑Ts¡Te⁄>±]øÏ qeTkÕÿsê\T. Hê
ej·TdüT‡ 56 dü+.\T. nj·÷´! H˚qT eT\ã<ä›ø£ düeTdü´ eT]j·TT >±´dtÁ≥ãT˝Ÿe\¢ Hê X¯Øs¡+
X¯ówæÿ+∫b˛sTT rÁeyÓTÆq H=|ü⁄Œ\T eT]j·TT ˙s¡dü+˝≤+{Ï yê´<ÛäT\‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïqT.
m+‘√eT+~ &Üø£ºs¡¢e<ä›≈£î yÓ[flHê |ü]cÕÿs¡+ø±˝Ò<äT. MT jÓTTø£ÿ ø±s¡´Áø£e÷ìï {Ï.$˝À #·÷∫
Á‹|òü\#·÷s¡í+, >√eT÷Á‘êìï s√p yê&É≥+ yÓTT<ä\Tô|{Ϻq 45s√E˝À¢H˚ <ë<ë|ü⁄>± 10
dü+.\ qT+&ç qqTï |”&çdüTÔqï Hê düeTdü´ |üP]Ô>± |ü]wüÿ]+#·ã&ç+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT eT∞fl H˚qT
eTq Jeq$<Ûëq+ eT]j·TT >∑èVü≤yÓ’<ä´+ MT<ä eT]+‘· ne>±Vü≤q ô|+#·Tø=ì n+<ä]ø° Wwü<Ûë\T ‘·j·÷s¡TCÒdæ
ñ∫‘·+>± |ü+|æD°#˚düTÔHêïqT. C…’ Äj·TTπs«<ä+.
@@–¬s&綖¬s&ç¶ bbÕs¡«‘·eTà,Õs¡«‘·eTà, ãã+>±s¡eTàø±\˙,+>±s¡eTàø±\˙, bbÕs¡«r|ü⁄s¡+,Õs¡«r|ü⁄s¡+, $$»j·Tq>∑s¡+õ˝≤¢.»j·Tq>∑s¡+õ˝≤¢.
||ü∫Ãe+ø±j·Tü∫Ãe+ø±j·T qq÷]|üPdüTÔ+fÒ÷]|üPdüTÔ+fÒ
ÁÁd”Ô\jÓ÷ìd”Ô\jÓ÷ì <<äè&ÛÉ+>±äè&ÛÉ+>± ee÷s¡T‘·T+~÷s¡T‘·T+~

2244

nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013

uÛ≤s¡‘·$C≤„q+>∑T]+∫`$<˚oXÊÁdüÔy˚‘·Ô\T@eT+≥THêïs¡T?

u uÛÖ‹ø£ ÛÖ‹ø£ X XÊÁdüÔy˚‘·Ô

uuÛÖ‹ø£ÛÖ‹ø£ XXÊÁdüÔy˚‘·ÔÊÁdüÔy˚‘·Ô pp*j·Tdt*j·Tdt ÄÄsY.ˇô|HéV”≤eTsYsY.ˇô|HéV”≤eTsY `` @@eTHêïs¡T?eTHêïs¡T?

ªªÄ<ÛäTìø£Ä<ÛäTìø£ uuÛÖ‹ø£XÊÁdüÔ+˝ÀÛÖ‹ø£XÊÁdüÔ+˝À >>=|üŒ=|üŒ ||ü]XÀ<Ûäq\T>±ü]XÀ<Ûäq\T>± ùù|s¡Tbı+~q$,|s¡Tbı+~q$, XÊÁd”Ôj·TXÊÁd”Ôj·T $$»j·÷\T>±»j·÷\T>± bı+–b˛‘·Tqïe˙ïbı+–b˛‘·Tqïe˙ï |ü⁄sê‘·q|ü⁄sê‘·q uÛ≤s¡rj·TuÛ≤s¡rj·T ôV’≤+<äeôV’≤+<äe C≤„q+C≤„q+ qT+&çqT+&ç dü÷Œ¤]Ôdü÷Œ¤]Ô bbı+~ı+~ ||ü⁄q]ï]à+∫qy˚>±ìü⁄q]ï]à+∫qy˚>±ì øø=‘·Ô$ø±e⁄µ=‘·Ô$ø±e⁄µ

Áø°.X¯. 1904˝À »ìà+∫ 1967 es¡≈£î J$+∫ ‘·q J$‘·ø±\+˝À $X¯«$U≤´‘· uÛÖ‹ø£XÊÁdüÔy˚‘·Ô>±, nDTu≤+ãT ‘=* düèwæºø£s¡Ô>±, nDTXÊÁdüÔ |ü]XÀ<Ûä≈£î&ç>± j·÷e‘Y Á|ü|ü+#·+#˚‘· ˙sê»Hê\+<äT≈£îqï Áo p*j·Tdt ÄsY. ˇô|HéV”≤eTsY ‘êqT |ü]XÀ~Û+∫q uÛÖ‹ø£XÊÁdüÔ+˝Àì nDT$C≤„qy˚Tø±ø£ ‘·q düeTø±©q uÛÖ‹ø£XÊÁdüÔy˚‘·Ô\+‘ê Á|üø£{Ï+#·T≈£î+≥Tqï uÛÖ‹ø£XÊÁdüÔ |òüTq$»j·÷\T ≈£L&Ü ÁbÕNq uÛ≤s¡rj·TXÊÁkÕÔ˝À¢ì uÛÖ‹ø£$C≤„qdü÷Á‘ê\qT+&ç dü÷Œ¤]Ôbı+~ |ü⁄q]ï]à+∫q y˚>±ì d”«j·T|ü]XÀ<Ûäq\‘√ ø=‘·Ô>± ø£qT>=qï$ ø±eì ÁbÕNq uÛ≤s¡rj·T$C≤„q+ j·÷e‘YÁ|ü|ü+#êìøÏ ‘·\e÷ìø£yÓTÆq<äì Á|ü|ü+#êìøÏ #ê{Ï#ÓbÕŒs¡T. n+‘˚>±ø£ ‘êqT ‘·j·÷s¡T#˚dæq ‘=* Ä≥+u≤+ãT |üØø£åqT E˝…’ 16, 1945˝À »]|æq ‘·s¡Tyê‘· Ä $»j·÷ìï #·÷dæ m+‘√ ñ<˚«>∑+‘√ uÛÑ>∑eBZ‘·˝Àì ¬s+&ÉT XÀ¢ø£uÛ≤>±\qT ñ<äVü≤]+#ês¡T.

1) ~$ dü÷s¡´ düVü≤Ádüdü´ ñy˚<äT´>∑|ü<äT‹∆‘ê

Ä eTVü‰‘·Tàì ø±+‹ yÓsTT´dü÷s¡T´\ø±+‹ ˇπøkÕ] Äø±X¯+˝À Á|üdü]ùdÔ m˝≤ñ+≥T+<√ n˝≤e⁄+~.

2) ø±˝Àdæà ˝Àø£ø£åj·Tø£è‘Y Á|üeè<√∆

(^‘· 11`12)

(^‘· 11`32)

H˚qT ˝Àø±\qT dü+Vü≤]+#·&ÜìøÏ ñ<ä´$TdüTÔqï ø±\T&ÉqT. ˝Àø£ø£åj·T+ #˚j·T&ÜìøÏ $»è+_ÛdüTÔHêïqT. ÁbÕNq uÛ≤s¡‘·<˚X¯eT+‘ê nC≤„qeTì nXÊÁd”Ôj·TeTì ‘·eT ø£qïuÛÑ÷$TH˚ øÏ+#·|üs¡Tdü÷Ô, nìï XÊÁkÕÔ\qT $<˚oj·TT˝Ò ø£qT>=Hêïs¡ì |üs¡<˚XÊ\qT ø°]ÔdüTÔqï H˚{Ï Ä<ÛäTìø£ uÛ≤s¡‘·y˚T<Ûëe⁄\≈£î p*j·Tdt ÄsY. ˇô|HéV”≤eTsY Á|üø£≥q‘√HÓ’Hê

ø£qT$|ü ø£\>±\ì eTqkÕsê øs¡T·THêï+. (e#˚Ãdü+∫ø£˝À uÛ≤s¡‘·Wqï‘ê´ìï ‘Ó*ù| eTs√ #ê]Á‘·ø£ dü‘ê´ìï ‘Ó\TdüT≈£î+<ë+)

#ê]Á‘·ø£ dü‘ê´ìï ‘Ó\TdüT≈£î+<ë+) u uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À Û≤s¡‘·<˚X¯+˝À

uuÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝ÀÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À @@eTT+~eTT+~ nn+≥THêïs¡T?+≥THêïs¡T? øø=+‘·eT+~=+‘·eT+~ >>∑‘·eT+‘ê∑‘·eT+‘ê nnXÊÁd”Ôj·Ty˚TXÊÁd”Ôj·Ty˚T n+≥THêïs¡Tn+≥THêïs¡T #ê˝≤eT+~#ê˝≤eT+~ ||ü]XÀ~Û+#·≈£î+&ÜH˚ü]XÀ~Û+#·≈£î+&ÜH˚ $$eT]ÙdüTÔHêïs¡TeT]ÙdüTÔHêïs¡T mm+‘√eT+~+‘√eT+~ ìì»+»+ ‘‘Ó\TdüTø√yê\qT≈£î+fÒÓ\TdüTø√yê\qT≈£î+fÒ ááÁÁ>∑+<Ûä+>∑+<Ûä+ ##·<äe+&ç·<äe+&ç

>∑+<Ûä+ # #·<äe+&ç ·<äe+&ç Á|æj·TuÛ≤s¡rj·TT˝≤sê! uÛ≤s¡rj·T $C≤„q

Á|æj·TuÛ≤s¡rj·TT˝≤sê! uÛ≤s¡rj·T $C≤„q |ü‘êø±ìï uÛÑ÷>√fi¯+ô|’q m>∑Ts¡y˚j·T&É+ø√dü+ ªdü©˝Ÿπ>yê*µ nH˚ <˚X¯uÛÑ≈£îÔ&ÉT mH√ïj˚T+&ÉT¢ ÁX¯$T+∫ m+<ä¬s+<äs√ $<˚oXÊÁdüÔy˚‘·Ô\T s¡∫+∫q Á>∑+<Ûë\qT |ü]XÀ~Û+∫, yês¡+‘ê eTq uÛ≤s¡‘·uÛÑ÷$T >∑T]+∫ yÓ*ãT∫Ãq dü‘·´yê≈£îÿ\qT Áø√&ûø£]+∫ ªuÛ≤s¡rj·T Wqï‘·´+µ nH˚ ù|s¡T‘√ ˇø£ n<äT“¤‘·Á>∑+<Ûëìï n+~+#ês¡T. Ä Á>∑+<Ûä+˝Àì ì»yê≈£îÿ\qT #·~$q ‘·s¡Tyê‘Ó’Hê eTq<˚X¯+|ü≥¢ >ös¡e+ ô|+#·T≈£î+{≤s¡ì Ä•düTÔHêï+.

(e#˚Ãdü+∫ø£˝À uÛ≤s¡‘·Wqï‘ê´ìï ‘Ó*ù| eTs√ #ê]Á‘·ø£ dü‘ê´ìï ‘Ó\TdüT≈£î+<ë+)

(á Á>∑+<Ûä+ ø=s¡≈£î kÕVæ≤‘·´ìπø‘·Hé, ãs¡ÿ‘Y|ü⁄sê˝À dü+Á|ü~+#·+&ç)

ññ‘·ÔπsDÏÄ≈£îs¡dü+‘·ÔπsDÏÄ≈£îs¡dü+ ‘‘·q·q nn+>±ìøÏ+>±ìøÏ
ññ‘·ÔπsDÏÄ≈£îs¡dü+‘·ÔπsDÏÄ≈£îs¡dü+ ‘‘·q·q nn+>±ìøÏ+>±ìøÏ ssêdüTø=ìêdüTø=ì
||ü⁄s¡Twüß&ÉTü⁄s¡Twüß&ÉT ddü+uÛÀ–ùdÔü+uÛÀ–ùdÔ nnH√´q´‘·H√´q´‘· ôô|s¡T>∑T‘·T+~|s¡T>∑T‘·T+~
nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013 2255
nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013
2255
>√e÷‘˚
Äs√>∑´eT+~+#˚
Äj·TTsêà‘·
|ü<ësêú\≈£î ` NeT\T |ü≥º≈£î+&Ü
e+&ÉT≈£îqï ÄVü‰s¡|ü<ësêú\≈£î NeT\T|ü≥º&É+, Ä
|ü<ësêú\T ñ|üjÓ÷–+#·Tø√˝Òø£ bÕs¡y˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+
≥T+~. Ä düeTdü´≈£î Äe⁄|æ&Éø£\qT eTTø£ÿ\T#˚dæ ø±*Ã
»*¢+∫q ã÷&ç<äqT ˇø£#√≥ nedüs¡yÓTÆq+‘·y˚Ts¡ #·*¢
<ëìô|’q e+&çq |ü<ësêú\qT ñ+#ê*. Ç˝≤#˚j·T&É+e\¢
NeT\T, u§~›+ø£\e+{Ï @ ø°≥ø±\T |ü<ësêú\e<ä›≈£îsê˝Òe⁄.
<ä+‘·s¡ø£åD≈£î ` Äe⁄ù|&É |üfi¯flbı&ç
ø£&ÉT|ü⁄˝Àì ÁøÏeTT\≈£î ` Äe⁄ù|&É
<˚X¯yê[ Äe⁄ù|&É‘√ |æ&Éø£\qT#˚dæ m+&Éu…{≤º*.
Ä |æ&Éø£\qT eTTø£ÿ\T #˚j·T≈£î+&Ü n˝≤π> sê‹MT<ä ô|{Ϻ
eT+≥ô|{Ϻø±*à ø±*q |æ&Éø£\qT ˙{Ï˝À y˚ùdÔ n$ q\¢>±
u§>∑TZ˝≤>± e÷s¡‘·jYT. yê{Ïìrdæ m+&Éu…{Ϻ <ä+∫»*¢+∫
uÛÑÁ<ä|üs¡#·Tø√yê*.
á #·÷s¡í+‘√ s√p |üfi¯ófl ‘√eTT‘·T+≥T+fÒ |üfi¯fl
˝À¢ì ÁøÏeTT\T, |ü+{ÏH=|ü\T, ∫>∑Tfi¯óflyê∫ s¡ø£Ô+ø±s¡&É+
e+{Ï nH˚ø£ <ä+‘·yê´<ÛäT\T Vü≤]+∫b˛‘·jYT.
<˚X¯yê[ Äe⁄ù|&É‘√ #˚dæq |æ&Éø£\qT ø±*à »*¢+∫
eÁdüÔ|òü÷[‘·+|ü{Ϻ ì\eCÒdüTø√yê*. s√pñ<äj·T+ kÕj·T+
Á‘·+ ns¡>±¢düT eT+∫˙{Ï˝À á ã÷&ç<ä 10Á>±, ø£*|æ ùd$
düTÔ+fÒ ø£&ÉT|ü⁄˝ÀqT, Áù|e⁄˝À¢qT #˚]q Vü‰ìø±s¡ø£ÁøÏeTT\T,
qT*|ü⁄s¡T>∑T\T Vü≤]düÔjYT.
Ç≥©yÓ’<äT´\`Äe⁄ù|&É Á|üjÓ÷>∑+
ø£åj·Tyê´~ÛøÏ ` Äe⁄ù|&É, eT÷Á‘·+
ø£åj·Tyê´~ÛÁ>∑düTÔ\T |ü&ÉT≈£îH˚ eT+#·+ô|’q #·T≥÷º
>∑~ì+&Ü Äe⁄eT÷Á‘·+, Äe⁄ù|&É ø£*|æq neTè‘·Á<äyêìï
eT÷&ÉT|üP≥˝≤ #·\T¢‘·T+fÒ n‹‘·«s¡>± ø£åj·Ts√>∑+ ø£åsTT+
∫b˛‘·T+<äì &Üø£ºsY øÏ+>¥ ìs¡÷|æ+#ês¡T.
eTX¯S∫ø£+ bı≈£îÿ\≈£î ` Äe⁄ù|&É
Äe⁄ù|&Éô|’ mH√ï Á|üjÓ÷>±\T ìs¡«Væ≤+∫q Ç≥©
<˚X¯yÓ’<äT´\T <ëì˝Àì Wwü<ÛäX¯≈£îÔ\qT #·÷∫ ÄX¯Ãs¡´b˛
j·÷s¡T. Äe⁄ù|&É˝À ø£åj·Tyê´~Ûø±s¡ø£yÓTÆq ÁøÏeTT\qT,
eT˝Ò]j·÷ÁøÏeTT\qT HêX¯q+#˚ùd Wwü<ÛäX¯øÏÔ ñ+<äì Á|üjÓ÷
>±‘·àø£+>± ìs¡÷|æ+#ês¡T.
ˇø£ø£|ü eT+∫˙{Ï˝À e&Éø£{Ϻq ‘êC≤ Äe⁄ù|&É
s¡dü+ 10Á>±, ø£*|æ s√>∑rÁe‘·qTã{Ϻ ¬s+&ÉT˝Ò<ë eT÷&ÉT
|üP≥˝≤ ùd$düTÔ+fÒ Áø£eT+>± ø£åj·Ts√>∑+, eT˝Ò]j·÷ »«
s¡+, ø£\sêyê´~Û ‘·–Zb˛‘êj·Tì Á|üø£{Ï+#ês¡T.
<˚X¯yê[ Äe⁄ù|&ÉqT |æ&Éø£\T>±#˚dæ m+&Éu…{Ϻ <ä+∫
»*¢+∫ |ü\T#·ì q÷\Tã≥º˝À eÁdüÔ|òü÷[‘·+|ü{Ϻ yÓT‘·Ôì
bı&çì ‘·j·÷s¡T#˚düTø√yê*. á bı&çì eTX¯S∫ø£+, Ä≥\
eTà yÓTT<ä˝…’q yê´<ÛäT\e\¢ |ü⁄{Ϻq |ü⁄+&É¢ô|’q, bı≈£îÿ\ô|’q
ø=~›ø=~›>± #·\T¢‘·T+fÒ n$ n‹‘·«s¡>± Vü≤]+∫b˛‘·jYT.
>∑&ɶ\T, >∑õ®, ∫&ÉTeTT≈£î ` Äe⁄ù|&É
@|üP≥ø±|üP≥ ‘êC≤ Äe⁄ù|&É‘Ó∫à ô|’qy˚dæ ø£≥Tº
ø£&ÉT‘·T+fÒ ôd>∑>∑&ɶ\T, >∑õ®, ∫&ÉTeTTe+{Ï #·s¡às√>±\T
ø=~›s√E˝À¢H˚ Vü≤]+∫b˛‘·jYT.
ssê$|ü+&ÉT–+»\bı&çê$|ü+&ÉT–+»\bı&ç 110Á>±,0Á>±, øø£+&É#·¬øÿs¡£+&É#·¬øÿs¡ 110Á>±,0Á>±,
øø£|übÕ\‘√£|übÕ\‘√ ‘‘ê>∑T‘·T+fÒê>∑T‘·T+fÒ ||ü⁄s¡Twüß\≈£îü⁄s¡Twüß\≈£î MMs¡´düÔ+uÛÑqs¡´düÔ+uÛÑq
2266 nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013
2266
nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013
uÛ≤s¡rj·T Ád”Ô|ü⁄s¡Twüß\+‘ê
@ ì‘·´ÁbÕs¡úq\‘√ Äs√>∑´+ bı+<äe#·TÃ?
&Ü. nqï<ëq+ düTÁãVü≤àD´+
|üs¡e÷‘·àqT ÁbÕ]ú+#·TfÒ ` |üs¡eT<Ûäs¡à+
Á|ü‹eTìwæ ‘·q |ü⁄≥Tºø£≈£î, ô|s¡T>∑T<ä\≈£î JeqkÕs¡úø£‘·≈£î eT÷\ø±s¡≈£î&Ó’q |üs¡e÷‘·àqT ø£è‘·»„‘ê|üPs¡«ø£
uÛÑøÏÔÁ|ü|ü‘·TÔ\‘√ Ä dü«s¡÷bÕìï ‘·q eTH√|òü\ø£+ô|’q ø£fi¯ófl eT÷düTø=ì #·÷dü÷Ô á ÁøÏ+~ ÁbÕs¡úq#˚j·÷*.
z+ qeT: dü∫Ã<ëq+<ä s¡÷bÕj·T |üs¡e÷‘·àH˚
CÀ´‹s¡àj·T dü«s¡÷bÕj·T $X¯«e÷+>∑\´ eT÷s¡Ôj˚T!
XÀ¢ø£uÛ≤eeTT : z+ø±s¡s¡÷|ü⁄&ÉTqT, dü∫Ã<ëq+<ädü«s¡÷|ü⁄&ÉTqT,
CÀ´‹dü«s¡÷|ü⁄&ÉTqT, düeTdüÔ $X¯«eTTq≈£î X¯óuÛÑeTT\qT ø£*–+#·Tyê&ÉTqT n>∑T
|üs¡e÷‘·à≈£î Hê Vü≤è<äj·T|üPs¡«ø£ qeTkÕÿs¡eTT.
á XÀ¢ø±ìï |ü]ƒ+#·&É+<ë«sê düèwæºøÏ ø±s¡DuÛÑ÷‘·T&Ó’q |üs¡y˚TX¯«s¡Tì
düà]+#·T≈£î+≥THêï+. |üs¡y˚TX¯«s¡T&ÉT z+ø±s¡dü«s¡÷|ü⁄&ÉT ªz+ Ç‘˚´ø±ø£ås¡+
ÁãVü≤ൠnì y˚<ë\T Á|üø£{Ï+#êsTT. n+<äTπø ;C≤ø£åsê\˝À ªz+ø±s¡+µ
Á|ü<ÛëqyÓTÆq~. nGñGyéT\ dü+j·TTø£Ôy˚T zyéT. á eT÷&ÉTnø£åsê\T
Á‹eT÷s¡TÔ\≈£î Á|ürø£j·Tì eTVü≤s¡T¸\T ìsê∆]+#ês¡T.
nø±s¡ Á|ü<ÛëqyÓTÆq z+ø±s√bÕdüqe\q düs¡«ø±eT´ÁbÕ|æÔ ø£\T>∑T ‘·T+~.
ñø±s√bÕdüqe\q C≤„qdü+|ü‹Ô ø£\T>∑T‘·T+~. eTø±s√bÕdüqe\q JeeTT
<Ó’eeTT˝À \j·TeTÚ‘·T+~. ì‘·´+ á ÁbÕs¡úqqT #·<äTe⁄‘·T+fÒ Áø£eT+>± »>∑‘·TÔjÓTTø£ÿ j·T<ës¡údæú‹ ‘Ó*dæ |üs¡e÷
‘·à‘·‘·«+ ne>∑‘·eTÚ‘·T+~. Áø£eT+>± á ñbÕdüq#˚ùdyês¡T düø£\»qT\#˚‘· ø=ìj·÷&Éã&É‘ês¡T.
z+ø±s¡+ |üs¡ÁãVü≤àyê#·ø£eTT. z+ø±s¡+ düèwæº˝À Ä~Hê<ä+>± uÛ≤$+|üã&ÉT‘·T+~. á X¯ã›ÁãVü≤àeTT dü+|üPsêí
ø±X¯+˝À ne´ø£Ôs¡÷|ü+˝À yê´|æÔ #Ó+~e⁄+≥T+~. ÁãVü≤àeTTKeTTqT+&ç yÓ\Te&çq yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï X¯ã›+ ≈£L&Ü z+ø±s¡y˚T
n>∑T≥e\q n~ eT+>∑fi¯Á|ü<äeTT. n+<äTπø nìï X¯óuÛÑø±sê´\ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝ÀqT, ∫es¡˝À ≈£L&Ü z+ø±s¡X¯ã›y˚T Á|üjÓ÷–
+|üã&ÉT‘·T+≥T+~.
y˚<äeT+Á‘ê\T ≈£L&Ü z+ø±s¡+‘√H˚ ÁbÕs¡+uÛÑeTÚ‘êsTT. Ç+<äT˝Àì nø±s¡+ düèwæºø£s¡ÔjÓÆTq ÁãVü≤àqT, ñø±s¡+
dæú‹ø£s¡ÔjÓÆTq $wüßíe⁄qT, eTø±s¡+ \j·Tø±s¡≈£î&Ó’q •e⁄ì dü÷∫düÔjYT.
á nø±s¡ ñø±s¡ eTø±s¡eTT\T z+ø±s¡eTTq \j·TeT>∑T≥#˚ n{Ϻ z+ø±s¡y˚T XÊ+‘·eTT, •eeTT, n<Ó’›‘·yÓTÆe⁄qï~.
n≥Te+{Ï z+ø±s¡ dü∫Ã<ëq+<ä CÀ´‹s¡àj·T $X¯«eT+>∑fi¯dü«s¡÷|ü⁄&Ó’q |üs¡e÷‘·à≈£î qeTkÕÿs¡eTT.
VVü≤˝Àü≤˝ÀnnH˚H˚ ||ü<ëìøÏü<ëìøÏ ãã<äT\T<äT\TzzyéTyéTnnqe\dæ+~>±qe\dæ+~>±nn+<ä]ø°+<ä]ø° $$»„|æÔ!»„|æÔ!
ss√p√p <<√dü–+»\|ü|ü√dü–+»\|ü|ü 110Á>±,0Á>±, ‹‹+≥T+fÒ+≥T+fÒ
||ü⁄s¡Twüß\≈£îü⁄s¡Twüß\≈£î eT>∑‘·q+eT>∑‘·q+ ôô|s¡T>∑T‘·T+~|s¡T>∑T‘·T+~

nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013

2277

\ø£å˝≤~eT+~ì |”&çdüTÔqï ‘·\H=|æŒ

m+<äTø=düTÔ+<√ m˝≤ ‘·>∑TZ‘·T+<√ ‘Ó\TdüTø√+&ç?

‘·\H=|æŒøÏ ` ø±s¡D≤\T

á Ä<ÛäTìø£j·TT>∑+˝À e÷qe⁄\ J$‘·+ ìs¡+‘·s¡ |üs¡T>∑T|ü+<Ó+˝≤ ‘·j·÷¬s’+~. ñ<äj·T+ ˝Ò∫q|üŒ{ÏqT+&ç

sêÁ‹ ìÁ~+#˚es¡≈£î ñs¡T≈£î\T |üs¡T>∑T\‘√ s√»+‘ê >∑&ç∫b˛‘·T+~. á nqedüs¡ n‹y˚>∑+ ø±s¡D+>± Á|ü‹eTìwæ düø±\+˝À ìÁ~+#·&É+, ˝Òe&É+, uÛÑTõ+#·&É+e+{Ï düVü≤C≤s√>∑´<Ûäsêà\qT ñ\¢+|òæTdü÷Ô nø±\+˝À ìÁ~+#·&É+, ˝Òe&É+, uÛÑTõ+#·&É+#˚dü÷Ô X¯Øs¡+˝À düeT+>±e⁄+&˚ yê‘·|æ‘·Ôø£bòÕ\qT ndüe÷q+#˚düTø=ì Ä <√cÕ\ ø±s¡D+>± ìs¡+‘·s¡ ‘·\ H=|æŒ düeTdü´qT ø=ì‘Ó#·TÃø=ì HêHêbÕ≥T¢ |ü&ÉT‘·THêï&ÉT.

á XÊØs¡ø£yÓTÆq ‘·|æŒ<ä+‘√bÕ≥T e÷qdæø£+>± ≈£L&Ü

n+‘·T˝Òì ÄX¯\‘√ Äsê{≤\‘√ Ä+<√fi¯q\‘√ dü<ë ≈£î$T* b˛‘·÷ Á|ü‹ø£åD+ e÷qdæø£$cÕ\qT ‘êH˚ ñ‘·Œ‹Ô#˚düT≈£î+≥÷ nH˚ø£ •s√yê´<ÛäT\‘√ n>∑#ê≥T¢|ü&ÉT‘·THêï&ÉT.

á ‘·\H=|æŒ düeTdü´qT ‘ê‘êÿ*ø£+>± nD∫y˚ùd Ç+^¢

wüß>√©\≈£î n\yê≥T|ü&ç eT]ìï s√>±\‘√ ‘·q Äj·TTe⁄qT ‘êH˚ n+‘·+ #˚düT≈£î+≥THêï&ÉT. á düeTdü´qT m+‘· düT\Te⁄ >± ìyê]+#·Tø√e#√à $es¡+>± #Ó|ü≈£î+<ë+.

$es¡+>± #Ó|ü≈£î+<ë+. ‘·\H=|æŒøÏ ` <Ûäìj·÷\jÓ÷>∑+

‘·\H=|æŒøÏ ` <Ûäìj·÷\jÓ÷>∑+

<√s¡>± y˚sTT+∫ ô|’ô|’q <ä+∫ ô|’ bı≥Tº #Ó]– »*¢+∫q <Ûäìj·÷\|ü|übı&ç 100Á>±, <√s¡>±y˚sTT+∫ <ä+∫q k˛+|ü⁄–+»\bı&ç 100Á>±, |ü{Ïø£u…\¢+bı&ç 200Á>±, ø£*|æ ì\e CÒdüTø√yê*. á #·÷sêíìï ¬s+&ÉT|üP≥˝≤ ÄVü‰sêìøÏ >∑+≥eTT+<äT ˇø£ {°#Ó+#ê yÓ÷‘ê<äT>± ns¡#˚‹˝À y˚düTø=ì Äq+<ä+>± #·|üŒ]+∫ ‹+≥T+fÒ q\uÛ…’ qT+&ç ns¡yÓ’s√E˝À¢ ‘·\H=|æŒ, ø£&ÉT|ü⁄H=|æŒ, »\TãT düeTdü´\T <ä÷s¡eTÚ‘·jYT.

‘·\H=|æŒøÏ ` ‘·T\dæe÷‘·jÓ÷>∑+

‘·T\dæ<äfi≤\T 10, $T]j·÷\T 5, n\¢+eTTø£ÿ 2 Á>±, rdüTø=ì q\>=Z{Ϻ ˇø£>±¢düT eT+∫˙{Ï˝Ày˚dæ ˇø£ø£|ü ø£cÕj·T+ $T–˝Òes¡≈£î eT]–+∫ ~+∫ e&Éb˛dæ ‘·–qìï bÕ\T ‘·–q+‘· |ü{Ïø£u…\¢+bı&ç ø£*|æ y˚&çy˚&ç>± |üs¡>∑&É|ü⁄q ‘ê>±*. ‘ê–qyÓ+≥H˚ <äT|üŒ{Ï ø£|üø=ì 15 ì$TcÕ\ùd|ü⁄ Vü‰sTT>± $ÁXÊ+‹ rdüTø√yê*. Ç˝≤#˚düTÔ+fÒ Áø£eT+>± ‘·\ H=|æŒ, »\TãT, <ä>∑TZ, >=+‘·TdüeTdü´\T ‘·–Zb˛‘·jYT.

‘·\H=|æŒøÏ ` u…\¢+, qTe⁄«\|ü≥Tº

yÓT‘·Ô>±e⁄qï u…\¢+ 10Á>±, q\¢qTe⁄«\bı&ç 5Á>±, rdüTø=ì á ¬s+{Ïì ‘·–qìï bÕ\‘√ yÓT‘·Ô>± >∑TE®˝≤>± q÷sê*. á |ü<ësêúìï ‘·\H=|挑√ u≤<Ûä|ü&˚yês¡T ø£D‘·\≈£î, qT<äTs¡T≈£î |ü{Ϻ+∫ $ÁXÊ+‹ rdüTø√yê*. n~ Ä]q ‘·s¡Tyê‘· >√s¡TyÓ#·Ãì ˙{Ï‘√ ø£&ç–y˚düTÔ+fÒ ‘·\H=|æŒ ‘·–Zb˛‘·T+~.

||ü˝Ò¢sê≈£îs¡dü+ü˝Ò¢sê≈£îs¡dü+ 110Á>±,0Á>±, ##·¬øÿs¡·¬øÿs¡
||ü˝Ò¢sê≈£îs¡dü+ü˝Ò¢sê≈£îs¡dü+ 110Á>±,0Á>±, ##·¬øÿs¡·¬øÿs¡ 110Á>±,0Á>±,
‹‹+≥T+fÒ+≥T+fÒ qq|ü⁄+düø£‘·«+|ü⁄+düø£‘·«+ qq•düTÔ+~•düTÔ+~
2288 nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013
2288
nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013
neTà˝≤s¡! nj·T´˝≤s¡! n+<äTø√+&ç
Äj·TTπs«<ä n+<ë\ düTeT>∑+<Ûë\T
MT #·s¡à+ ø±+‹‘√ ` ø£fi¯ø£fi¯˝≤&Ü\+fÒ!
Á|æj·÷‹Á|æj·TyÓTÆq ≈£îe÷¬sÔ˝≤sê! y˚Tqø√&Éfi≤flsê! MT˝À ø=+<ä]
øÏ <˚Vü≤#·s¡à+ m+&çb˛sTTq≥T¢>±H√, eT]ø=+<ä]øÏ õ&ÉT¶ø±s¡T‘·Tqï≥T¢>±H√
ñ+&Ée#·TÃ. eT]ø=+<ä]øÏ ìØ®e+>± eTTdü*#·s¡à+˝≤>± @ ø£fi≤ø±+‹
˝Ò≈£î+&Ü ndüVü≤´+>± ñ+&çñ+&Ée#·TÃ. n˝≤+{Ïyê]ø√dü+ á ø±qTø£.
∫s¡TX¯q>∑\T ˇø£πøõ rdüTø=ì ø=~›ø=~›>± ø£fi≤sTT˝À y˚dü÷Ô
n+<äT˝À nsTT<äT#·Tø£ÿ\ HÓsTT´y˚dæ #ê˝≤ ∫qïeT+≥MT<ä <√s¡>±
y˚sTT+∫ rdæ |æ+&ç˝≤>± $düTs¡Tø=ì ì\eCÒdüTø√yê*.
á ∫s¡TX¯q>∑|æ+&çì 50Á>±, yÓ÷‘ê<äT>± ˇø£–HÓï˝Ày˚dæ n+<äT˝À
ø£dü÷Ô]|üdüT|ü⁄ 5Á>±, |ü∫ÃbÕ\T ns¡ø£|ü ø£*|æ u≤>± $TÁX¯eT+#˚j·÷*.
‘·s¡Tyê‘· n+<äT˝À ‘Ó\¢qTe⁄«\q÷HÓ ˝Ò<ë Äeq÷HÓ 10 #·Tø£ÿ\T ø£*|æ
eTs¡˝≤ |ædæøÏ Ä >∑TE®qT eTTU≤ìøÏ, yÓT&É≈£î, >=+‘·T≈£î, #Ûê‹øÏ, M|ü⁄≈£î,
#˚‘·T\≈£î, ø±fi¯fl≈£î Ç˝≤ X¯Øs¡eT+‘ê sêdæ yÓT\¢yÓT\¢>± ˝À|ü*øÏ+πø≥≥T¢
eTè<äTe⁄>± eTs¡›q#˚j·÷*.
10 ˝Òø£ 15 ì$TcÕ\≈£î á ˝Ò|üq+ Ä]b˛>±H˚ #˚‘·T\‘√ efi¯fl+‘ê s¡T~›‘˚ |æ+&çyÓTT‘·Ô+ sê*b˛‘·T+~. Ä
‘·s¡Tyê‘· >√s¡TyÓ#·Ãì ˙{Ï‘√ yÓT\¢>± X¯Øs¡eT+‘ê s¡T<äT›‘·÷ kÕïq+#˚j·÷*.
Ç˝≤ kÕïq+#˚j·T&É+e\¢ #·s¡às¡+Á<Ûë\T |ü]X¯ó<ä∆yÓTÆ #·s¡à|ü⁄ b+&ÉT<äq+, õ&ÉT¶<äq+, ìØ®e‘·«+, q\¢<äq+,
eT#·Ã\T ‘·–Zb˛‘·÷ ì>∑ì>∑˝≤&˚ qTqT|ü⁄, ø±+‹, ‘˚»düT‡ Áø£eT+>± ô|s¡T>∑T‘·jYT. #˚‘·T\ô|’, ø±fi¯flô|’, #Ûêrô|’ Ä&É|æ\¢\≈£î
ô|]–q nqedüs¡s√e÷\T ≈£L&Ü Áø£eT+>± sê*b˛‘·jYT.
á ˝Ò|üq$<Ûëq+˝À ` bÕ{Ï+#·e\dæq ìj·Te÷\T
☞ á kÂ+<äs¡´˝Ò|üqÁ|üjÓ÷>∑+ s√p kÕïHêìøÏ eTT+<äT>±ì ˝Òø£ sêÁ‹ ÄVü‰sêìøÏ
eTT+<äT>±ì Ä#·]+#ê*.
☞ á Á|üjÓ÷>∑+ ÁbÕs¡+_Û+∫q yÓTT<ä{À¢ ˇø£s√E ≈£L&Ü $&Ée≈£î+&Ü
¬s+&ÉTeT÷&ÉTyêsê˝…’Hê Á|ü‹s√E #˚j·÷*. Çã“+<äT\‘√ ≈£î<äs¡ìyês¡T ø£˙dü+ yêsêìøÏ
¬s+&ÉTkÕs¡T¢ á q\T>∑T|æ+&ç‘√ $&Ée≈£î+&Ü e÷dü+bÕ≥T kÕïq+ #˚düTÔ+&Ü*.
☞ ÄVü‰s¡+˝À ‘êC≤ Ä≈£î≈£Ls¡\T, ø±j·T>∑÷s¡\T, Äj·÷ ãTT‘·Te⁄˝À¢ \_Û+#˚
|ü+&ÉT¢, m+&ÉTÁ<ëø£å, m+&ÉTøÏdt$Tdt, n+JsY u≤>± ‹+≥T+&Ü*.
ô|’ ìj·Te÷\qT bÕ{ÏùdÔH˚ Ä•+∫q kÂ+<äs¡´+ MT kı+‘·eTÚ‘·T+~.
øø£\ã+<äy˚s¡Tbı&ç£\ã+<äy˚s¡Tbı&ç 220Á>±,0Á>±, ÄÄe⁄bÕ\‘√e⁄bÕ\‘√
qq÷]÷] ùùd$düTÔ+fÒd$düTÔ+fÒ ||ü⁄s¡Twüß\≈£îü⁄s¡Twüß\≈£î eeTVü‰eT>∑‘·q+TVü‰eT>∑‘·q+

nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013

2299

Á|æj·TbÕsƒ¡≈£î˝≤sê! u≤>± |ü+&ç eTT~]q >∑TeTà&çø±j·T eT<ÛäTs¡yÓTÆq s¡T∫ ø£*–e⁄+≥T+~. Bìï ÄVü‰s¡+˝À $$<Ûäs¡ø±\≈£Ls¡\T >±, bÕj·TkÕ\T>± e+&ç‹+≥T+fÒ <˚Vü≤|ü⁄wæº, XÊØs¡ø£ã\+, Ms¡´eè~∆, y˚TVü≤s√>∑T\≈£î y˚TVü≤XÊ+‹ ø£\T>∑T ‘·jYT. n+‘˚>±ø£ X¯Øs¡+˝Àì n‹ y˚&ç, ø£&ÉT|ü⁄ã“s¡+, ns¡ÙyÓTT\\T, ô|’‘·´s√>±\qT b˛>={Ϻ eT\eT÷Á‘ê \qT kÕ|ò”>± $&ÉT<ä\#˚düTÔ+~.

\qT kÕ|ò”>± $&ÉT<ä\#˚düTÔ+~. <˚Vü≤|ü⁄wæºøÏ, Ms¡´eè~∆øÏ,

<˚Vü≤|ü⁄wæºøÏ, Ms¡´eè~∆øÏ, y˚TVü≤XÊ+‹øÏ`>∑TeTà&çø±j·T

$»j·T\øÏåà>±] Á|üø£è‹ bÕø£XÊÁdüÔeTT nH˚ Á>∑+<Ûäk»q´+‘√

>∑TeTà&çø±j·T≈£Ls¡

ø±e\dæq |ü<ësêú\T : ñ|ü, |üdüT|ü⁄, ø=~›>± u…\¢+, ø=~›ø=~›>± Äyê\T, õ\ø£s¡, $Tq|ü|ü, dü«#·Ã¤yÓTÆq qTe⁄«\q÷HÓ. ≈£Ls¡e+&˚≥|ü&ÉT ø±j·TMT~ #Ó≈£îÿqT rj·Tqedüs¡+˝Ò<äT. n~ ‘·«s¡>±H˚ ñ&çøÏb˛‘·T+~. ‘·j·÷Ø$<Ûëq+ : eTT+<äT>± >∑TeTà&çø±j·TqT X¯óÁuÛÑ+>± ø£&ç– düqï{Ï eTTø£ÿ\T>± ‘·s¡>±*. ≈£îø£ÿsY˝À Ä$]MT<ä e+&˚yês¡T eTTø£ÿ˝À¢ ‘·–q+‘· ñ|ü y˚dæ ≈£îø£ÿsY˝À ô|{≤º*. eTTø£ÿ\qT u≤>±yÓT‘·Ô>± ñ&Éø£˙j·T≈£L&É<äT. ‘·s¡Tyê‘· ˇø£–HÓï bısTT´MT<äô|{Ϻ y˚&ÓøÏÿq ‘·s¡Tyê‘· n+<äT˝À ¬s+&ÉT #Ó+#ê\T q÷HÓ>±ì HÓsTT´>±ìy˚dæ b˛|ü⁄~qTdüT˝…’q Äyê\T, õ\ø£s¡, $Tq|ü|ü ‘·–qìï y˚dæ <√s¡>± y˚>∑ìyê«*. Ä ‘·s¡Tyê‘· ô|’q #Ó|æŒq≥T¢ ñ&çøÏ+∫q >∑TeTà&çø±j·TeTTø£ÿ\qT n+<äT˝À y˚dæ ø£]y˚bÕ≈£î, u…\¢+ y˚j·÷*. ≈£îø£ÿsY˝À e+&˚yês¡T eTTø£ÿ˝À¢ ˙fi¯ófl b˛j·Te\ dæq nedüs¡eTT+&É<äT. $&ç>± e+&ÉT≈£îH˚yês¡T ø=+#Ó+ ˙s¡T b˛j·Te\dæe⁄+≥T+~. ø±s¡+ y˚j·T≈£î+&Ü ≈£Ls¡e+&ÉTø=ì ‹Hê\qT≈£îH˚yê]øÏ á ≈£Ls¡ eT+∫ Äs√ >±´ìï ø£*–düTÔ+~. ø±s¡+˝Ò≈£î+&Ü ‹q˝Òìyês¡T >∑TeTà&çø±j·T≈£Ls¡˝À¢ ‘·>∑T e÷Á‘·+>± ø±s¡+y˚düTø√e#·TÃ. á ≈£Ls¡˝À ≥e÷{À\T, qTe⁄«\bı&ç y˚j·÷\qT≈£î+fÒ eTT+<äT>± ≥e÷ {À\qT eTTø£ÿ\Tø√dæ ô|≥Tºø√yê*. n˝≤π> qTe⁄«\qT y˚sTT+∫ bı&çø={Ϻ ñ+#·T ø=ì á ¬s+{Ïìô|’q ‘Ó*|æq |ü<䛋˝À ≈£Ls¡ ñ&çøÏq ‘·s¡Tyê‘· n+<äT˝À ø£\T|ü⁄ ø=ì Vü‰sTT>± ‹qe#·TÃ.

ã÷&ç<ä>∑TeTà&çø±j·T‘√ ` ô|s¡T>∑T|ü#·Ã&ç

ã÷&ç<ä>∑TeTà&çø±j·TqT eTTø£ÿ\T#˚dæ ô|’ #Ó≈£îÿ rdæy˚dæ düqïì ø=ã“] ‘·Ts¡TeTT˝≤>± ‘·T]$T dæ<ä∆+#˚düTø√yê*. Ä >∑TeTà&çeTTø£ÿ\ ‘·Ts¡TeTT˝À ø=~›>± ñ|üy˚dæ ñ&Éø£u…{Ϻ |üfiËfl+˝Ày˚dæ Äs¡ìyê«*. bıs¡bÕ≥T>± y˚&çy˚&çeTTø£ÿ\T ô|s¡T>∑T˝À y˚ùdÔ ô|s¡T>∑+‘ê ˙fi¯ófl˙fi¯ófl>± >∑&ɶ\T>± $&çb˛‘·T+~ ø±ã{Ϻ n˝≤#˚j·T≈£î+&Ü eTTø£ÿ\T Ä]q ‘·s¡Tyê‘˚ ô|s¡T>∑T˝À ø£\bÕ*. ‘·s¡Tyê‘· n+<äT˝À ∫qï n\¢+eTTø£ÿ, ‘·–q+‘· |ü∫Ãø=ã“] ø£*|æq÷]y˚j·÷*. Ä ‘·s¡Tyê‘· Äyê\T, õ\ ø£s¡, $Tq|ü|ü, M{Ï‘√ b˛|ü⁄ô|{Ϻ Ä ‘·s¡Tyê‘˚ ø£]y˚bÕ≈£î ø£\bÕ*. á ô|s¡T>∑T|ü#·Ã&çì nqï+˝À ø£\T|ü⁄ø=ì ‹+fÒ s¡T∫øÏ s¡T∫, Äs√>±´ìøÏ Äs√>∑´+.

ππs\∫>∑Tfi¯ófls\∫>∑Tfi¯ófl >>∑+õ‘√q÷]∑+õ‘√q÷]
ππs\∫>∑Tfi¯ófls\∫>∑Tfi¯ófl >>∑+õ‘√q÷]∑+õ‘√q÷] ||üPdüTÔ+fÒüPdüTÔ+fÒ
##·s¡às√>∑+·s¡às√>∑+ VVü≤]+∫b˛‘·T+~ü≤]+∫b˛‘·T+~
3300 nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013
3300
nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013
|ü‹Ô#Ó≥Tº‘√`|üdü+<Ó’qjÓ÷>±\T`2
ø£fi¯fl H=|ü\≈£î ` |ü$T&ç|ü‹ÔÄ≈£î
‘·–qìï |ü$T&ç|ü‹ÔÄ≈£î\qT rdüTø=ì dü]|ü&˚
eTõ®>∑˝À ø£*|æ ∫qïeT+≥ô|’q ñ&Éø£u…{Ϻrdæ |ü\T#·ì
ã≥º˝Ày˚dæ ø£fi¯flô|’q y˚düTø=ì ø£≥Tºø£≥Tºø=ì $ÁXÊ+‹
rdüT≈£î+≥T+fÒ 2,3 ø£≥¢πø ø£fi¯flH=|ü\T ‘·>∑TZ‘·jYT.
(˝Òø£) mÁs¡|ü$T&ç|ü‹Ô#Ó≥TºqT+&ç ø±j·T\qT rdæ
yÓT‘·Ô>± <ä+∫ |ü\T#·ìã≥º˝Ày˚dæ eT÷dæq ø£qT¬s|üŒ\ô|’q
y˚dæ ã≥º‘√ ø£≥Tºø£&ç‘˚ nsTT<äTì$TcÕ˝À¢ ø£fi¯flb˛≥T¢
ÄX¯Ãs¡´ø£s¡+>± ‘·–Zb˛‘·jYT.
#Ó$˝À NeTT≈£î ` |ü$T&ç|ü‹Ôø±j·T
|ü$T&ç|ü‹Ôø±j·T\qT <ä+∫ ã≥º˝Ày˚dæ |æ+&ç s¡dü+
rj·÷*. Ä s¡dü+˝À ∫{Ϭø&ÉT X¯ó~∆#˚dæq >∑T–Z\+bı&ç ‘˚HÓ
bÕe⁄#Ó+#ê ø£*|æ #Óe⁄˝À¢ Hê\T>∑T#·Tø£ÿ\T |æ+&ÉT‘·T+fÒ
#Ó$˝ÀNeTT ‘·–Zb˛‘·T+~.
ø±fi¯flyê|ü⁄\≈£î ` |ü$T&ç|ü‹ÔÄ≈£î
¯
ü
£
ü
ç
ü
£
eèwüD≤\yê|ü⁄≈£î,b˛≥¢≈£î ` |ü$T&ç|ü‹Ô
|ü$T&ç|ü‹Ô–+»\bı&ç 3Á>±, <√s¡>±y˚sTT+∫ <ä+∫q
kı+]ƒbı&ç 3Á>±, q\¢qTe⁄«\bı&ç 3Á>±, ø£*|æ <˚X¯yê[
>√eT÷Á‘·+‘√ yÓT‘·Ô>± >∑TE®˝≤>±q÷] yê∫q eèwüD≤\
ô|’q |ü≥Tº˝≤>±y˚dæ ã≥º‘√ ø£≥Tºø£≥Tºø=ì |ü&ÉTø√yê*. Ç˝≤
Hê\T¬>’<äT |ü≥T¢y˚ùdÔ eèwüD≤\yê|ü⁄, b˛≥T¢ Vü≤]düÔjYT.
s√p ‘·–q+‘· |ü∫à |ü$T&ç|ü‹ÔÄ≈£îqT rdüTø=ì
s√{À¢ y˚dæ <ä+∫ ã≥º˝Ày˚dæ |æ+&çrdæq |ü‹ÔÄ≈£î\ì»s¡dü+
sêÁ‹ ìÁ~+#˚eTT+<äT yê∫q ø±fi¯fl≈£î |ü{ϺdüTÔ+fÒ Hê\T¬>’<äT
s√E˝À¢H˚ ø±fi¯flyê|ü⁄\T ‘·–Zb˛‘·jYT.
>∑e<ä_fi¯fl\≈£î ` |ü$T&ç|ü‹ÔÄ≈£î
ôd>∑s√>±\≈£î ` |ü$T&ç|ü‹Ô–+»\T
ôd>∑ nqã&˚ >∑H˚]j·÷yê´~Û k˛ø£&É+e\¢ eT÷Á‘·+
eT+≥‘√ ≈£L&ç mÁs¡>±>±ì, ‘Ó\¢>±>±ì, |üdüT|ü⁄|ü#·Ã>±>±ì
yÓ\Te&ÉT‘·T+≥T+~. Ä düeTdü´≈£î |ü$T&ç|ü‹Ô–+»\|ü|ü
bı&ç 50Á>±, ~]ôdq–+»\bı&ç 50Á>±, ô|<ä›y˚|ü–+»\bı&ç
50Á>±, ø£*|æ n+<äT˝À eTÁ]bÕ\Tb˛dæ yÓT‘·Ô>± eT]›+∫
ãsƒêì–+»\+‘· >√©\Tø£{Ϻ ˙&É˝À >±*øÏ u≤>± m+&Éu…
{Ϻ ì\eCÒdüTø√yê*. s√p ¬s+&ÉT|üP≥˝≤ ˇø£>√©ì ø£|ü
>√s¡TyÓ#·Ãì bÕ\‘√ ùd$düTÔ+fÒ ôd>∑s√>±\T Vü≤]düÔjYT.
#Ó+|ü˝À¢ #Ó&ÉT˙s¡T#˚] eTTU≤ìøÏ ¬s+&ÉTyÓ’|ü⁄˝≤
>∑e<ä\Tyê∫ _fi¯fl\T>± ‘·j·÷sö‘·jYT. |ü$T&ç|ü‹ÔÄ≈£î
<ä+∫ rdæq s¡dü+ yê|ü⁄\ô|’q, #Óe⁄\yÓqTø£ ñ_“q#√≥
∫ø£ÿ>±sêdæ ô|’q <ä÷~ n+{Ï+∫ ñ+#·T‘·T+fÒ >∑e<ä_
fi¯fl\T ‘·–Zb˛‘·jYT.
ô|≥TºeT+<äT\≈£î ` |ü$T&ç|ü‹Ô
|ü$T&ç|ü‹ÔÄ≈£îs¡dü+ ˇø£ø£|ü, $T]j·÷\#·÷s¡í+
5Á>±, ø£*|æ ñ<äj·T+ |üs¡>∑&É|ü⁄q ‘ê–+#ê*. á $<Ûä+>±
eT÷&ÉTs√E\T bÕ{ÏùdÔ ô|≥TºeT+<äT Vü≤]düTÔ+~.
eeT÷&ÉTT÷&ÉT øø£s¡ø±ÿj·T\u…s¡&ÉTqT£s¡ø±ÿj·T\u…s¡&ÉTqT qq$T*$T*
‹‹+≥T+fÒ+≥T+fÒ 112020 ss√E˝À¢√E˝À¢ ≈≈£îwüߺs√>∑+£îwüߺs√>∑+ KK‘·yéT‘·yéT
nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013 3311
nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013
3311
m\Tø£ø±≥T≈£î ` |ü$T&ç|ü‹ÔÄ≈£î
‘Ó\¢ã≥º≈£î
m\Tø£$wü+ eTVü‰Á|üe÷<äø£s¡yÓTÆ+~. Ç~ s¡ø£Ô+˝À
#˚] X¯Øs¡eT+‘ê yê´|æ+∫ uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq #·s¡àyê´~Û˝≤>±
|ü]D$TdüTÔ+~. á düeTdü´≈£î |ü$T&ç|ü‹ÔÄ≈£î\qT <ä+∫
rdæq s¡dü+ 50Á>±, _j·T´+ ø£&ç–q ˙fi¯ófl 100Á>±, ø£*|æ
s√p ñ<äj·T+|üP≥ ‘ê–+#ê*.
<ë+‘√bÕ≥T Ç<˚ |ü$T&ç|ü‹ÔÄ≈£î\s¡dü+, ñ‘·ÔπsDÏ
Ä≈£îs¡dü+ düeT+>± ø£*|æ #·s¡à+ô|’q ˝Ò|üq+#˚düTÔ+&Ü*.
eT÷&ÉTyêsê˝À¢ m\Tø£$wü+ Ç]–b˛‘·T+~.
‘Ó\¢|ü$T&ç|ü‹ÔÄ≈£î
XÀ_ÛeT#·Ã\≈£î ` |ü$T&ç|ü‹Ô–+»\T
‘Ó\¢|ü$T&ç|ü‹ÔÄ≈£î\
qT <ä+∫ e&Éø£{Ϻq s¡dü+ 40
Á>±, bı>∑&É#Ó≥Tºs¡dü+ 40Á>±,
_j·T´|ü⁄|æ+&ç 120Á>±, ø£*|æ
|ædæøÏ ø=+#Ó+ H˚‹‘√ s=f…º
\T ø±\TÃø=ì ‹+≥T+fÒ
rÁeyÓTÆq ‘Ó\¢ã≥ºs√>∑+ ‘·–Z
b˛‘·T+~.
|ü$T&ç|ü‹Ô–+»*ï eT+∫˙{Ï˝À Hêqu…{Ϻ yÓT‘·Ô>±
q÷] Ä >∑TE®qT XÀ_Û ˝Òø£ dæu…“+ nqã&˚ ‘Ó\¢eT#·Ã\ô|’q
sêdæ s¡T~› ‘Ó\¢yê] düTìï|æ+&ç‘√ kÕïq+#˚düTÔ+fÒ eT÷&ÉTyê
sê˝À¢ XÀ_ÛeT#·Ã\T #·s¡à|ü⁄s¡+>∑T˝À ø£*dæb˛‘·jYT.
mÁs¡ã≥º≈£î ` mÁs¡ |ü$T&ç|ü‹Ô|üP\T
_fi¯fl\≈£î, >∑&ɶ\≈£î ` |ü$T&ç|ü‹Ô
mÁs¡|ü$T&ç|ü‹Ô#Ó≥TºqT+&ç |ü⁄e⁄«\qT ùdø£]+∫
ø=+#Ó+ ˙{Ï‘√ ø£*|æ q÷]qeTT<ä› 10Á>±, yÓ÷‘ê<äT>±
eT÷&ÉT |üP≥˝≤ ø£|ü eT+∫˙{Ï‘√ ø£*|æ ùd$dü÷Ô #·|æŒ&ç
|ü<∏ä´+ bÕ{ÏdüTÔ+fÒ mÁs¡ã≥ºs√>∑+ m–]b˛‘·T+~.
‘˚\Tø±≥T≈£î ` |ü$T&ç|ü‹Ô
X¯Øs¡+ô|’ mø£ÿ&Ó’Hê |ü⁄{Ϻq _fi¯fl\≈£î ˝Ò<ë >∑&ɶ\≈£î
|ü‹Ô–+»\ Á|üjÓ÷>∑+ n<äT“¤‘·+. |ü‹Ô–+»*ï ˙{Ï˝À Hêqu…
{Ϻ yÓT‘·Ô>±q÷] ìÁ~+#˚eTT+<äT >∑&ɶ\ô|’q <ä≥º+>± |ü{Ϻ
düTÔ+fÒ n$ ø£]–b˛‘·jYT.
‘˚\T ≈£î{ϺqyÓ+≥H˚ |ü$T&ç|ü‹ÔÄ≈£î\T, Äyê\T
ø£*|æ >∑TE®˝≤>±q÷] ≈£î{Ϻq#√≥ |ü{Ϻ+#ê*. ø£åD≤˝À¢H˚
$wü+ øÏ+<ä≈£î~– u≤<Ûä eT≥Te÷j·TyÓTÆb˛‘·T+~.
s¡ø£Ôõ>∑≥ $πs#·Hê\≈£î ` |ü$T&ç|ü‹Ô
Ä–q ãVæ≤wüߺ≈£î ` |ü$T&ç|ü‹Ô
|ü$T&ç|ü‹ÔÄ≈£î*ï ø£&ç– s√{À¢y˚dæ <ä+∫ e&Éb˛dæ
rdæq s¡dü+ 30Á>±, |ü{Ïø£u…\¢+bı&ç 30Á>±, ø£*|æ ˇø£ |üP≥
yÓ÷‘ê<äT>± yê´~ÛrÁe‘·qTã{Ϻ ¬s+&ÉT˝Ò<ë eT÷&ÉT|üP≥˝≤
ùd$düTÔ+fÒ s¡ø£Ô$πs#·Hê\T, õ>∑≥ã+ø£ $πs#·Hê\T düTHêj·÷
dü+>± Vü≤]+∫b˛‘·jYT.
ˇø£>±¢düT eT+∫˙{Ï˝À ¬s+&ÉT |ü$T&ç|ü‹Ôø±j·T\qT
q\>=Z{Ϻy˚dæ ø£|ü ø£cÕj·÷ìøÏ eT]–+∫ ~+∫ e&Éb˛dæ
n+<äT˝À bÕ‘·u…\¢+ 20Á>±, ø£*|æ ñ<äj·T+ |üs¡>∑&É|ü⁄q
‘ê>∑T‘·T+fÒ ø=~›s√E˝À¢H˚ Ä–b˛sTTq ãVæ≤wüߺ ‹]–
yÓTT<ä˝Ö‘·T+~. yÓTT<ä\Tø±>±H˚ ‘ê>∑&É+ Ä|æy˚j·÷*.
>>√e÷‘·\≈£î√e÷‘·\≈£î ÄVü‰s¡<ëq+ÄVü‰s¡<ëq+ ##˚j·T+&ç˚j·T+&ç
MT neø±XÊìïã{Ϻ mìï πøJ˝…’Hê qe<ÛëHê´\T, >√<ÛäTeTbı≥Tº, ø£+~bı≥Tº, ‘Í&ÉT, $Tq|übı≥Tº,
‘Ó\>∑|æ+&ç,u…\¢+,ñ\e\TyÓTT<ä˝…’qyê{ÏìÁøÏ+~Á{≤Hé‡b˛s¡Tº\∫s¡THêe÷≈£î|ü+|ü>∑\s¡T.
|ü+|üe\dæq ∫s¡THêe÷:
Á{≤Hé‡b˛sYº ∫s¡THêe÷ :
s¡$≈£îe÷sY, uuÛ≤s¡‘·e÷‘·Û≤s¡‘·e÷‘· >>√XÊ\√XÊ\
qe‘ê Á{≤Hé‡b˛sYº ˝Òø£ Áø±+‹ Á{≤Hé‡b˛sYº, ,
dü+>±¬s&ç¶, ôd˝Ÿ : 9502334078
bÕ‘·ãkÕº+&é Á|üø£ÿq, sê+q>∑sY, dü+>±¬s&ç¶
¬¬ss&&ç¶
$$TqTeTT\qTTqTeTT\qT ˙˙{Ï‘√q÷]{Ï‘√q÷] ||ü{ϺdüTÔ+fÒü{ϺdüTÔ+fÒ
ÁÁø£eT+>±ø£eT+>± ‘‘Ó\¢u§*¢eT#·Ã\TÓ\¢u§*¢eT#·Ã\T VVü≤]düÔjYTü≤]düÔjYT

3322

nn+<ä]øÏ+<ä]øÏ ÄÄj·TTπs«<ä+,j·TTπs«<ä+, &&çôd+ãsY,2013çôd+ãsY,2013

 

düs¡«#·s¡àyê´<ÛäT\≈£î`~e´yÓTÆqy˚|üø£\Œ+

q÷πs+&É¢ y˚|ü#Ó≥TºqT $~ÛÁ|üø±s¡+ |üPõ+∫ HÓ’y˚<ä´+ô|{Ϻ <ëìqT+&ç

q÷πs+&É¢ y˚|ü#Ó≥TºqT $~ÛÁ|üø±s¡+ |üPõ+∫ HÓ’y˚<ä´+ô|{Ϻ <ëìqT+&ç y˚|ü|üP\T, y˚|ü–+»\T, y˚bÕ≈£î\T, #Ó≥Tºe÷qTô|’u…s¡&ÉT, y˚fi¯flô|’ u…s¡&ÉT, ∫Á‘· eT÷\+, yêj·TT$&É+>±\T, ø=&çXËbÕ\–+»\T, πs˝≤≈£î, ø£s¡ø±ÿj·Tu…s¡&ÉT, kı+]ƒ, ñdæ]ø±j·Tu…s¡&ÉT, @qT>∑T|ü˝Ò¢s¡T ø±j·T\T M{Ïì ˇø=ÿø£ÿ{Ï 50Á>±, #=|ü⁄Œq rdüTø=ì $&ç$&ç>± <ä+∫»*¢+∫ ø£*|æ |ü\T#·ì q÷\Tã≥º˝À eÁdüÔ|òü÷[‘·+ |ü{≤º*. |ü]|üPs¡í+>± X¯ó~∆#˚dæq ˝ÀVü≤uÛÑdüà+ 650Á>±, rdüTø=ì eT{ϺeT÷≈£î&ÉT˝Àb˛dæ ì+&Ü >∑T+≥>∑\>∑sê≈£î ì»s¡dü+ ø£*|æ sêÁ‹ Hêqu…{Ϻ |ü>∑\T m+&ç+#ê*. á $<Ûä+>± eT÷&ÉT s√E\T uÛ≤eq#˚dæ ô|’ |ü<ës¡ú+˝À ø£\bÕ*. á yÓTT‘·Ô+ |ü<ësêúìï yÓ&É˝≤Œ{ÏbÕÁ‘·˝À b˛dæ <ëìì+&Ü y˚|ü#Óø£ÿø£cÕj·T+ ø£*|æ sêÁ‹ Hêqu…{Ϻ |ü>∑\T m+&ç+#ê*. Ç˝≤ eT÷&ÉTs√E\T uÛ≤eq#˚j·÷*. ‘·s¡Tyê‘· #·+Á&É#Óø£ÿ‘√ ø±∫q ø£cÕj·÷ìï Ä |ü<ës¡ú+˝Àb˛dæ ô|’˝≤π> eT÷&ÉTs√E\T uÛ≤eq#˚dæ u≤>± m+&Éu…{Ϻ <ä+∫ ì\eCÒdüTø√yê*. á #·÷sêíìï |üP≥≈£î 5Á>±, yÓ÷‘ê<äT>± ˇø£#Ó+#ê ‘˚HÓ‘√ ø£*|æ ¬s+&ÉT|üP≥˝≤ ùd$+∫ nqTbÕq+>± ø±∫ #·˝≤¢]Ãq ˙{Ïì ‘ê>∑T‘·T+fÒ nìïs¡ø±\ n‹uÛÑj·T+ø£s¡ #·s¡às√>±\T Vü≤]+∫b˛‘·jYT.

 

áá ee÷dü+÷dü+ >>√|ü]s¡ø£åD≈£î√|ü]s¡ø£åD≈£î $$sêfi¯$T∫Ãqsêfi¯$T∫Ãq <<ë‘·\Të‘·\T

Áo Hê>∑eT*¢ >√$+<äyÓ÷Vü≤Hé(˝Ò≥T), u…+>∑fi¯SsY s¡÷. 15,000/`

ÁoeT‹ <ëøå±sTTDÏ, #ÓHÓ’ï ÁoeT‹ eT<äT›\ düTã“eTà, HÓ\÷¢sY

s¡÷. 1000/`

Áo |æ.$.düTÁãeTDÒ´X¯«sYsêe⁄,dü+‘√wtq>∑sY, ôV’≤Á<ëu≤<és¡÷. 10,000/`

s¡÷. 500/`

ÁoeT‹ ‘·T+>±\ s¡a≤˙‡sêDÏ, HÓ\÷¢sY

s¡÷. 6500/`

Áo $.$.j·Tdt. düTÁãeTD´+, yÓ÷rq>∑sY, ôV’≤Á<ëu≤<é s¡÷. 500/`

Áo ùd|üP] u≤\ø√≥j·T´, m˝Ÿ

q>∑sY,

ôV’≤Á<ëu≤<é s¡÷. 4500/`

Áo dæ<ä›|üŒ, u…+>∑fi¯SsY

s¡÷. 500/`

Áo ¬ø. $»j·TyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, ôV’≤Á<ëu≤<é

s¡÷. 2516/`

ÁoeT‹ mdt. s¡+>∑Hêj·Tø£eTà, eq|ü]Ô

s¡÷. 500/`

ÁoeT‹ dæ. ø£s¡TD, >∑∫ÃuÖ*, ôV’≤Á<ëu≤<é

ÁoeT‹ sêeTø√≥eTà, ∫{≤´\, ø£ècÕíõ˝≤¢ s¡÷. 1116/`

s¡÷. 1116/`

s¡÷. 1116/`

s¡÷. 2240/`

Áo mdt

ÁoeT‹ &ÉãT¢´. dü÷s¡´≈£îe÷], w”˝≤q>∑sY, yÓ’C≤>¥ s¡÷. 300/`

Áo õ. d”‘êsê$T¬s&ç¶, Hê\¢bÕ&ÉT, >∑T+≥÷sY s¡÷. 300/`

Áo ¬ø.dæ.q]‡+VüQ\T, n&É«πø{Ÿ, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY s¡÷. 200/`

Á|üø±X¯sêe⁄, ôV’≤Á<ëu≤<é

s¡÷. 325/`

ÁoeT‹ ¬ø. Áo<˚$, dæøÏ+Á<ëu≤<é ÁoeT‹ m+. nqï|üPs¡í, yÓ’C≤>¥ Áo »j·Tsê+, u…+>∑fi¯SsY Áo yÓ’.$.j·Tdt.ÄsY. eT÷]Ô, yÓ’C≤>¥ ÁoeT‹ e÷qdü, es¡+>∑˝Ÿ

 

Áo mHé.¬ø. ø£+&ÛÉ, u…+>∑fi¯SsY

s¡÷. 200/`

s¡÷. 1116/`

Áo &ç. yÓ+ø£≥qs¡‡j·T´, <Ûäs√às¡, ìC≤e÷u≤<é s¡÷. 116/`

s¡÷. 1116/`

Áo õ.j·Tdt. sê+©˝≤, Äs¡÷àsY Áo |æ. s¡y˚Twt, ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ ÁoeT‹ mdt. sêeTs¡øÏå‘·, eq|ü]Ô Áo õ. dü+Jesêj·TT&ÉT, ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢

s¡÷. 116/`

s¡÷. 1000/`

s¡÷. 108/`

ÁoeT‹ düT<ÛëeTsTT, Á|ü>∑‹q>∑sY, ôV’≤Á<ëu≤<é

s¡÷. 1000/`

s¡÷. 105/`

ÁoeT‹ >±j·TÁ‹wæ+&˚, eqdüú*|ü⁄s¡+, ôV’≤Á<ëu≤<é s¡÷. 1000/`

s¡÷. 100/`

kkı+]ƒı+]ƒ 22Á>±,Á>±, yy˚bÕ≈£îbı&ç˚bÕ≈£îbı&ç 22Á>±,Á>±,
kkı+]ƒı+]ƒ 22Á>±,Á>±, yy˚bÕ≈£îbı&ç˚bÕ≈£îbı&ç 22Á>±,Á>±, ññdæ]ø£bı&çdæ]ø£bı&ç
44Á>±,Á>±, 33|üP≥˝≤|üP≥˝≤ ‹‹+≥T+fÒ+≥T+fÒ ##·s¡às√>±\T·s¡às√>±\T VVü≤‘·+ü≤‘·+