You are on page 1of 24

Maina za pranje vea

Uputstva za upotrebu
1
4
1
3
4
2
Zahvaljujemo Vam na poverenju, kojeg ste nam iskazali nabavkom nae maine za ve, i
estitamo Vam na dobrom izboru.
Vaa nova maina za ve odgovara svim zahtevima moderne nege vea: ekonomina je u
potronji vode, elektrine energije i sredstava za pranje.
Nai su proizvodi pakovani u materijale koji nisu tetni za okolinu i koje je mogue bez opasnosti
za okolinu preraditi (reciklovati), deponovati ili unititi.
Da vaa maina nakon odsluenog ivotnog veka ne bi optereivala okolinu, predajte je
ovlaenom sabiralitu starih kuanskih aparata.
Aparat je namenjen iskljuivo korienju u kuanstvu. U sluaju korienja aparata u komercijalne,
profesionalne svrhe, odnosno namenu koja prevazilazi uobiajenu upotrebu u kuanstvu, ili ako
aparat koristi lice koje nije potroa, garancijski rok jednak je najkraoj garancijskoj dobi, odreenoj
vaeim zakonskim propisima.
Opis maine za ve ........................................................ 3
Upozorenja ...................................................................... 4
Postavljanje i prikljuenje.............................................. 6
Delovanje......................................................................... 9
Saveti za pranje i tednju energije .............................. 16
ienje i odravanje ................................................... 18
Smetnje.......................................................................... 21
Tabele ............................................................................ 24
2
1
4
1
3
4
2
1. nadzorna ploa
2. dozirna posuda
3. vrata (ovisno o modelu)
4. poklopac ltera
5. noice
6. cev za odvod vode
7. cev za dovod vode
8. elektrini gajtan
Mere maine ( x d x v): 600 mm x 600 mm x 850 mm
Mere plitke maine ( x d x v): 600 mm x 440 mm x 850 mm
Dubina s otvorenim vratima: 106 cm / 88 cm (ovisno o modelu)
Teina maine (neto): 90 kg / 76 kg (ovisno o modelu)
Nazivni napon: 230 V, 50 Hz
Prikljuna snaga: 2300 W / 2000 W (ovisno o modelu)
Maks. punjenje: 7 kg / 6 kg / 4,5 kg (ovisno o modelu)
Prikljuak: doza (230 V, 50 Hz, 10 A)
Pritisak vode: min. 0,05 MPa, max. 0,8 MPa
Osigura: 10 A
3
Opis maine za ve
Tehniki podaci
(ovisno o modelu)
1
4
1
3
4
2
Pre prve upotrebe maine obavezno skinite transportne blokade, inae mogu prilikom upuivanja
blokirane maine nastati teka oteenja. Popravak takvih oteenja nije pokriven garancijom!
Aparat prikljuite na vodovodnu mreu samo s novim cevima i zaptivaima.
Mainu ne stavljajte u prostoriju, u kojoj temperatura moe da padne ispod 0C, inae se mogu
otetiti delovi maine zbog smrzavanja.
Maina za ve mora stajati na ravnoj, stabilnoj i tvrdoj podlozi.
Potujte uputstva za pravilno postavljanje i prikljuenje maine na vodovodnu i elektrinu mreu.
Kraj odvodne cevi ne sme biti namoen u odvodnu vodu.
Pre poetka pranja pritisnite vrata na oznaenom mestu, da se brava ujno zaglavi.
U toku rada maine nije mogue otvoriti vrata.
Upotrebljavajte samo sredstva za mainsko pranje i negu vea. Ne odgovaramo za eventualna
oteenja, te gubitak boje na zaptivaima i plastinim delovima, koji su posledica nepravilne
upotrebe sredstava za beljenje i bojanje vea.
Sredstva za skidanje naslaga kamenca obino sadre kiseline, stoga koristite samo ona, koja
imaju dodano sredstvo za zatitu pred korozijom. Prilikom upotrebe tih sredstava potujte
uputstva proizvoaa. Skidanje naslaga kamenca zakljuite viekratnim ispiranjem, da sigurno
odstranite sve ostatke kiselina.
Za pranje ne smete koristiti sredstva koja sadre topila, jer se odreeni delovi maine mogu
otetiti, a stvaraju se i otrovni gasovi. Postoji opasnost zapaljenja i eksplozije.
Nakon zavrenog pranja zatvorite vodovodnu esmu.
Pred ponovnim transportom blokirajte mainu, tako da ugurate barem jednu ipku. Pre toga
obavezno iskljuite mainu iz elektrine mree!
Tablica s osnovnim podacima privrena je iznad otvora vrata maine.
Garancija ne obuhvata potroni materijal (arulje), manja odstupanja u nijansi boje, poveanje
buke koje je posledica staranja, i ne utie na funkcionalnost aparata, i estetske greke koje ne
utiu na funkcionalnost i bezbednost aparata.
Pre prikljuenja aparata potrebno se je detaljno upoznati s uputstvima za upotrebu.
Otklanjanje kvara, odnosno reklamacije, koja je nastala zbog nepravilnog prikljuenja
ili upotrebe aparata, nije predmet garancije.
Ova je oprema oznaena u skladu s evropskom smernicom 2002/96/EG o otpadnoj
elektrinoj i elektronskoj opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Smernica opredeljuje zahteve za sabiranje i rukovanje otpadnom elektrinom i
elektronskom opremom, koji su na snazi u celokupnoj Evropskoj Uniji.
4
Upozorenja
1
4
1
3
4
2
Budite paljivi, da prilikom uklanjanja ambalae otrim
predmetima ne otetite kuite aparata.
Pred prikljuenjem neka se aparat zagreje na sobnu
temperaturu (priekajte 2 asa).
Nai su proizvodi pakovani u materijale koji nisu tetni za
okolinu i koje je mogue bez opasnosti za okolinu preraditi
(reciklovati), deponovati ili unititi.
U skladu s tim, materijali su i odgovarajue oznaeni.
Odmaknite cevi.
Odrate rafove A pozadi maine (slika 1).
Skinite ugaone prole B (slika 1) i nataknite ih u utor na
blokirnoj ipci (slika 2) - desnog prethodno okrenite na drugu
stranu.
Pomou ugaonih prola okrenite blokirne ipke za 90 i
izvucite ih.
Nastale otvore zapuite priloenim plastinim epovima.
Blokade spremite za eventualno docnije koritenje.

Transportne blokade morate skinuti da prilikom
ukljuenja maine ne bi nastala oteenja. Garancija za
popravke spomenutih oteenja ne vredi!
Slika 1 Slika 2
Izravnajte mainu uzduno i popreno okretanjem regulacionih
noica (matice s rafom).
Noice omoguuju izravnanje +/- 1 sm.
Nakon regulisanja visine noica, dobro prirate matice
(A) - prema dnu maine!
Vibracije, pomeranje aparata po prostoriji i glasno
delovanje zbog nepravilno izravnanih regulacionih
noica, nisu predmet garancije.
Patos na kojem stoji maina, mora imati betonsku
podlogu, mora biti suv i ist, inae maina moe da
klizi. Oistite i regulacione noice.
Skidanje ambalae Skidanje ambalae
Skidanje transportnih
blokada
Skidanje transportnih
blokada
Postavljanje Postavljanje
5
Postavljanje i prikljuenje
1
4
1
3
4
2
Ako imate mainu za suenje vea odgovarajuih dimenzija,
moete da je postavite na mainu za pranje vea.
Za ekasno delovanje neka dovodni pritisak vode bude
izmeu 0,05 i 0,8 MPa.
Zadovoljavajui pritisak dobijete ako u petnaest
sekundi iz potpuno otvorene esme istee 3 litre vode.
U maticu dovodne cevi umetnite gumenu podloku (zaptiva).
Privrstite cev na esmu.
Ako imate model s prikljucima za toplu i hladnu vodu,
prikljuite jednu cev na hladnu vodu i drugu na toplu, kao to
je to oznaeno na stranjoj strani maine, gde su ugravirana
slova C i H (C-cold = hladno in H-hot = toplo).
Odvodnu cev postavite u umivaonik ili preko ruba kade.
Moete je prikljuiti i direktno na odvodni sistem, iji prenik
mora da bude najmanje 4 sm.
Zidni odvodni sifon neka bude montiran tako da omoguuje
ienje.
Kroz rupicu u plastinom kolenu provucite kanap, i njime
privrstite odvodnu cev.
Kraj odvodne cevi ne sme da bude dignut vie od 100 sm, i ne
manje od 60 sm od patosa.
Mainu za ve prikljuite na elektrinu mreu pomou
prikljunog gajtana.
Propisani napon i ostali podaci navedeni su na natpisnoj tablici
iznad otvora vrata maine.

Zidna doza mora biti stalno dostupna i mora imati
kontakt za uzemljenje (bezbednosna doza), uz
potovanje vaeih propisa!
Fiksno prikljuenje mora izvesti struno lice.
Prikljuenje na dovod
vode
Prikljuenje na dovod
vode
Nametanje cevi za
odvod vode
Nametanje cevi za
odvod vode
Prikljuenje na
elektrinu mreju
Prikljuenje na
elektrinu mreju
6
1
4
1
3
4
2
Oteen prikljuni gajtan mora zameniti proizvoa ili
ovlaeni serviser.
Ne ukopavajte aparat u dozu, namenjenu aparatu za
brijanje ili za suenje kose!
7
1
4
1
3
4
2
Otvorite vrata maine za ve
Napunite bubanj veom
Zatvorite vrata
Otvorite esmu za dovod vode
Ukljuite mainu i izaberite eljeni program
Dozirajte deterdent i omekiva
Uputite program tipkom START (C)
Postupak pranja Postupak pranja
A - Dugme za izbor programa
B - Tipka pumpa stop
C - Tipka START/PAUZA
Lampice:
- ukljuenje/iskljuenje (naranasta)
- pumpa stop/greke (zelena)
8
Dugme za izbor programa Osnovni programi Delimini programi
Pamuk
Predpranje
Kratak program
Ispiranje
Sintetika
Kratak program
Omekavanje
Osetljivo Pumpanje vode
Vuna Centrifuga
Delovanje
1
4
1
3
4
2
- Otvorite vrata maine za ve.
Vrata otvorite potezanjem ruke prema sebi, na desnoj strani
vrata.
- Razvrstajte ve po vrsti tkanine.
Zakopajte dugmeta i patente, zaveite trake te
depove okrenite prema van.
Veoma osetljiv ve stavite u posebnu tekstilnu kesicu.
Preporuujemo da perete vee i manje delove vea
istovremeno.
Sledite etiketama na tekstilu s oznakama za nain
pranja (vidi tabelu na zadnjoj strani ovih uputstava).
- Stavite ve v boben u bubanj. Proverite dali je bubanj prazan!
- Zatvorite vrata maine za ve.
- Otvorite esmu za dovod vode.
- Ukljuite mainu i izaberite program pranja.
Mainu ukljuite okretanjem dugmeta (A) za izbor programa iz
poloaja 0 na eljeni program. Signalna lampica za ukljuenje/
iskljuenje zapone treperiti. Dugme za izbor programa (A)
moete okretati u oba smera, te tako izabrati pravi program
obzirom na vrstu tkanine i temperaturu pranja (vidi tabelu
programa). Moete birati osnovne i delimine programe.
Izbor programa moete proizvoljno menjati pre pritiska na tipku
START (C).
- Izbor osnovnih programa ( , , , )
Osnovni programi su celoviti programi, gde se izvode sve
faze pranja, ukljuivo s omekavanjem i ceenjem (vidi tabelu
programa). Moete ih birati okretanjem dugmeta za izbor
programa (A).

Pamuk: beo/aren
Normalno zaprljan pamuni i laneni posteljni i donji ve, stolnjaci,
pekiri, gornja odea, i sl. Za manje uprljan ve moete da
koristite krai program. Time ete utedeti na energiji i vremenu
pranja.
Za veoma zaprljan ve postojanih boja moete upotrebiti
program s pretpranjem .
Sintetika
Normalno zaprljane koulje, bluze i druga odea iz poliestera,
poliamida ili meavine tih vlakana s pamukom.
Za manje uprljan ve moete koristiti krai program. Time ete
utedeti na energiji i vremenu pranja.
Delovanje maine za ve Delovanje maine za ve
9
1
4
1
3
4
2
Osetljivo
Program za osetljivu odeu (haljine, suknje, bluze,..) i zastore.
Vuna
Posebno nean program za pranje vune i proizvoda iz meavine
sintetikih vlakana s vunom, oznaenih za pranje u maini za
ve.
- Izbor dodatne funkcije
Pumpa stop
Funkciju ukljuite nakon izbora osnovnog programa, pritiskom
na tipku (B). Moete je ukljuiti i u toku delovanja, pred
zadnjim ispiranjem. Ukljuenje signalizuje lampica, koja se
upali nad tipkom.
Iskljuite je ponovnim pritiskom na tipku - lampica se ugasi.
Program se zaustavi na zadnjem ispiranju pred ceenjem
(centrifugom). Ve ostane namoen u vodi i zbog toga se
manje guva, ako ga niste u mogunosti izvaditi iz maine
odmah nakon zavrenog pranja. Lampica nad tipkom treperi.
Pritiskom na tipku START (C) zakljuite izabrani program
pranja. Moete koristiti dodatne programe (pumpanje ili
centrifugu), no pre toga morate postaviti programator najmanje
jedan sekund na poziciju 0, a zatim izaberete jedan od
dodatnih programa. U nastavku programa lampica nad tipkom
se ugasi.
- Izbor deliminih programa ( , , , )
To su samostalni programi, koje moete koristiti ako ne
trebate ceo program pranja. Ako elite da koristite zaredom
vie dodatnih programa, morate pred svakim novim izborom
programa iskljuiti mainu (1 sekund postavite programator na
0).
Ispiranje
Samostalan program za ispiranje osetljivog vea, bez intervalne
centrifuge, s kratkim zavrnim centrifugiranjem. Moete ga
koristiti za ispiranje runo opranog osetljivog vea, ili za dodatno
ispiranje u sluaju vee osetljivosti na deterdente.
Omekavanje
Program je namenjen za omekavanje, beljenje ili impregnaciju
opranog vea. Zakljui se centrifugom na max. 1000 okr./min.
Pumpanje
Program upotrebite ako ste prekinuli program pranja, ili ako ste
ukljuili mogunost Pumpa stop i elite vodu samo iscrpsti iz
maine, bez centrifugiranja.
10
1
4
1
3
4
2
Centrifuga
Intenzivna centrifuga za neosetljiv ve, na najviim okretajima.
- Doziranje sredstava za pranje i negu vea
(vidi poglavlje Saveti za pranje i tednju energije)
podeok za pretpranje
podeok za glavno pranje
podeok sredstava za negu
Sredstva za pranje moete posudicom dozirati direktno u bubanj.
Omekiva sipajte u podeok samo do oznaenog
nivoa.
Pazite da je prilikom otvaranja/zatvaranja vrata maine
za ve dozirna posuda zatvorena.
Pritisnite na tipku START (C). Lampica za UKLJUENJE/
ISKLJUENJE prestane treperiti, i nakon nekoliko sekundi
maina zapone delovati. Ako nakon ukljuenja vrata nisu
zatvorena, nakon nekoliko sekundi lampica za UKLJUENJE/
ISKLJUENJE pone ponovno treperiti. Kad zatvorite vrata,
maina zapoinje s izvoenjem izabranog programa.
Ako nakon upuivanja programa elite menjati program
pranja, morate dugme za izbor programa za 1 sekund postaviti
na poloaj 0, a zatim moete ponovno izabrati proizvoljni
program. Iskljuenjem se brie i dodatna funkcija, ako ste je
prethodno izabrali (PUMPA STOP) , zato je morate ponovno
ukljuiti.
- Zavretak pranja
Na zavretak programa pranja upozori vas treperenje lampice za
UKLJUENJE/ISKLJUENJE.
Izvadite ve iz maine i sa zaptivaa vrata odstranite
eventualnu neistou.
Vrata ostavite pritvorena da se maina osui.
Zatvorite vodovodnu esmu.
Iskljuite mainu, tako da dugme programatora okrenete na
poziciju nula.
Upuivanje programa
pranja
Upuivanje programa
pranja
11
1
4
1
3
4
2
Od strane korisnika
Izbor funkcije PUMPA STOP
Program se zaustavi, kad doe do pozicije PUMPA STOP
(ako ste tu funkciju prethodno izabrali); vrata maine za ve celo
su vrijeme zakljuana. Lampica nad tipkom Pumpa stop zapone
treperiti. Postupak pranja nastavljamo pritiskom na tipku START
(C).
Sopstveni (ziki) prekid
Program prekinete ako programator okrenete na poziciju 0.
Ako je voda u maini, izaberite jednog od dodatnih programa
(pumpanje, centrifuga) za pranjenje vode i zavretak programa.
Tipka PAUZA
Program moete bilo kad zaustaviti pritiskom na tipku PAUZA.
Ako u bubnju nema vode, mogue je nakon odreenog vremena
otvoriti i vrata, inae ne. Program nastavljate pritiskom na tipku
START (C).
Smetnje
Program se prekine ako doe do neke smetnje. Na to
upozorava treperenje signalnih lampica (vidi poglavlje
Smetnje).
Prekid napona (elektrine energije)
U sluaju prekida elektrine energije program se prekine, ali se
nakon ponovno uspostavljenog elektrinog napona automatski
nastavlja.
Ako je prilikom nestanka struje voda u maini, pazite
da ne otvorite vrata pre no to vodu ispumpate iz
maine.
Prekidi Prekidi
12
1
4
1
3
4
2
Pred pranjem sortirajte ve obzirom na vrstu, stupanj prljavtine i postojanost boja.
Prilikom izbora programa pranja vodite rauna o simbolima na uivenim etiketama pojedinih
komada vea (vidi tablicu odravanja na zadnjoj strani).
Nove arene tekstilne proizvode prvi put operite odvojeno od ostalog vea.
Jae zaprljan ve perite u manjoj koliini, ili dozirajte vie praka za pranje.
Tvrdokornu neistou namaite pre pranja posebnim sredstvom za otklanjanje ekova, to vam
omoguuje utedu energije.
Ako je ve manje zaprljan, preporuujemo da koristite kratak program i odaberete najniu
temperaturu pranja, jer time moete utedeti i do 50% energije.
Preporuujemo da izbegavate pranje vrlo malih koliina vea, zbog tednje energije i boljih
karakteristika delovanja maine.
Najvee dozvoljene koliine suvog vea navedene su u tabeli punjenja na zadnjoj strani.
Pre pranja ispraznite depove, zatvorite patentne zatvarae, te odstranite razne metalne
broeve, koji bi mogli zapuiti odvod ili otetiti ve, odnosno unutranjost maine za ve.
Sloen ve malo rastresite pre ubacivanja u bubanj.
Koristite samo sredstva za mainsko pranje vea.
Prake za pranje ili tena sredstva dozirajte prema uputama proizvoaa.
Kod vode s tvrdoom iznad 14dH potrebna je upotreba omekivaa vode. Oteenje grejaa
koje moe biti posledica nepravilnog korienja omekivaa vode, nije predmet garancije.
Ne preporuujemo korienje belila na osnovu hlora, jer mogu da otete greja.
Deterdent moete dozirati i neposredno u bubanj.
Ako koristite gusta tena sredstva za pranje, preporuujemo
da ih razredite vodom, da bi time spreili zapuavanje odvoda
iz dozirne posude.
Ako dozirna posuda ima priloenu pregradnu ploicu,
moete u srednji podeok naliti tekue sredstvo za pranje.
Kod upotrebe praka ploica je dignuta, a za upotrebu tenih
sredstava je spustite nadole.
Teni deterdenti namenjeni su samo pranju bez pretpranja.
Naroito osjetljiv ve (enske arape, osetljiv donji ve, i sl.)
stavite u posebnu kesicu.
13
Stepen tvrdoe Stepeni tvrdoe
dH(N) m mol/l fH(F) p.p.m.
1 - meka < 8,4 < 1,5 < 15 < 150
2 - srednja 8,4 - 14 1,5 - 2,5 15 - 25 150 - 250
3 - tvrda > 14 > 2,5 > 25 > 250
U sluaju tvrde vode dozirajte deterdent prema tabeli za stepen
tvrdoe 1 i odgovarajuu koliinu sredstva za omekavanje vode
(potujte uputstva proizvoaa).
Saveti za pranje i tednju energije
1
4
1
3
4
2
Pred ienjem iskljuite mainu za ve iz elektrine
mree!
Kuite maine za ve istite mekom krpom i blagim
sredstvom za ienje.
Ako se u unutranjosti bubnja i na zaptivau vrata pojave
masni valjuci, oistite mainu, tako da ukljuite program za
beo/aren ve 60C i uputite ga bez vea, dodatkom polovne
koliine deterdenta.
Po potrebi oistite i unutranjost kuita dozirne posude, ako u
njemu opazite ostatke deterdenta. Izvucite posudu iz maine
pritiskom na jeziak (vidi sliku).

Po potrebi oistite poklopac zatvaraa pod tekuom vodom.
Visok broj okretaja centrifuge omoguuje potpuno oceen
ve, koji se u maini za suenje osui bre, to posledino
omoguuje niu potronju energije u postupku suenja.
U dozirnu posudu ne stavljajte praak u grudicama, jer
se moe zapuiti cev maine za ve.
14
ienje i odravanje
1
4
1
3
4
2
Pod tekuom vodom je oistite etkom i osuite. Istovremeno
odstranite eventualne ostatke deterdenta s dna kuita.


etkom oistite celokupno podruje ispiranja maine za ve,
naroito dizne na gornjoj strani komore za ispiranje.
Mreicu u dovodnoj cevi ee oistite pod tekuom vodom.
Nakon svakog pranja obriite gumeni zaptiva na vratima.
Time ete mu produiti ivotni vek.
Skinite poklopac ltera tako da u zarez stavite pljosnat izvija
ili neki drugi priruni predmet.
Filter je potrebno povremeno oistiti, naroito nakon pranja
jae dlakavog ili starijeg vea.
Pre ienja ispustite vodu iz maine kroz cevicu za
isputanje vode (imaju samo odreeni modeli).
15
1
4
1
3
4
2
Okretanjem u suprotnom smeru od kazaljki na asovniku,
izvucite lter i operite ga pod tekuom vodom.
Filter namestite nazad na svoje mesto kao kao to to prikazuje
slika (strelica i indikator), te ga prirate u smeru kazaljki na
asovniku. Za dobro zaptivanje, dodirna povrina zaptivanja
(A) mora da bude besprekorno ista.
Maina za ve sama kontrolie delovanje pojedinih funkcija u toku pranja. Ako ustanovi
nepravilnosti, javi greku u delovanju, tako da zaponu treperiti obe signalne lampice u odreenom
ritmu. Broj treptaja se menja obzirom na vrstu smetnje. Neke smetnje moete otkloniti sami, zato
izbrojite broj treptaja, koji se ponavljaju s pojedinim pauzama u meuvremenu. Maina javi greke
im ih ustanovi, i zaustavi delovanje programa, osim ako je dolo do greke u grejanju, kad maina
ipak zakljui program, no bez grejanja vode.
Smetnje:
U nekim sluajevima moete kvar otkloniti i sami:
2 - dva treptaja: vrata nisu pravilno zatvorena;
3 - tri treptaja: poremeen je dotok vode u mainu;
7 - sedam treptaja: poremeen je odvod vode iz maine.
U ostalim sluajevima zabeleite broj treptaja koji prikazuju greku u delovanju, iskljuite mainu i
pozovite najblii ovlaeni servis (lampice trepere dokle mainu ne iskljuite).
Smetnje iz okoline (npr. elektrine instalacije) mogu da uzrokuju javljanje razliitih greaka. U tom
sluaju:
- iskljuite aparat, i priekajte nekoliko sekundi,
- ukljuite aparat i ponovite program pranja.
Ako se greka ponovi, nazovite servisera.
Garancija ne obuhvata greke koje su posledica smetnji iz okoline (udar groma, elektrine struje,
elementarne nepogode).
16
Smetnje
1
4
1
3
4
2
17
Smetnja Uzrok ta uraditi
Maina ne radi
(lampica za ukljuenje/
iskljuenje ne svetli).
Maina nije pod naponom. Proverite dali je:
utika u utinici,
napon u utinici,
osigura besprekoran.
Maina ne upuuje
program pranja
(treperi lampica za
ukljuenje/iskljuenje).
Vrata nisu pravilno zatvorena. Gurnite ih prema maini.
Voda ne dolazi
u mainu (nakon
priblino 8 min javi
greku - lampice triput
trepnu).
Poremeen je dotok vode
u mainu.
Proverite dali je:
vodovodna esma otvorena,
mreica u dovodnoj cevi ista.
Pritisnite ponovno na START.
Voda tee iz maine. Filter nije dobro prirajen.
Dovodna cev nije dobro
prirajena na mainu ili
vodovodnu esmu.
Odvodna cev je pala na patos.
Dobro prirate lter.
Dovodnu cev vrsto prirate.
Privrstite odvodnu cev na odvod.
Maina se pomera u
toku delovanja.
Maina nije pravilno izravnana.
Transportne blokade nisu
izvaene.
Izravnajte mainu pomou
regulacionih noica.
Skinite transportne blokade.
Maina vibrira u toku
centrifugiranja.
Neravnomerno rasporeen ve,
posebno ako je vea veoma malo
(npr. samo kupai ogrta).
To je normalno, maina e sama
sniziti broj obrtaja, ako vibracije budu
prejake.
U procesu pranja se
mnogo peni.
Preveliko doziranje deterdenta. Dozirajte sredstvo za pranje po
uputstvima proizvoaa, pazei na
tvrdou vode i prljavost vea
Koristite samo deterdente za
mainsko pranje vea.
Voda slabo, ili uopte
ne odlazi iz maine.
(maina javi greku -
lampice trepnu sedam
puta).
Odvod vode iz maine
je zapuen.
Proverite dali:
je lter ist,
odvodna cev nije presavinuta,
odvod (sifon) nije zapuen,
je odvodna cev nametena vie od 1
m.
Ponovno pritisnite na START.
Ve nije isceen kao
i obino. Maina ne
javlja greku.
Maina je ukljuila delovanje
UKS*. Zbog slabog rasporeda
vea u bubnju, maina je
automatski snizila broj obrtaja
centrifuge.
Maina deluje normalno.
Preporuujemo da perete zajedno
veu i manju parad vea.
Na veu su
masne grudice.
Premalo doziranje deterdenta
(ve je bio veoma masan).
Operite ve jo jednom. Kod takve
zaprljanosti dozirajte
vie deterdenta, ili upotrebite teni
deterdent.
Na veu su ostali
ekovi.
Upotrebili ste teni deterdent,
ili praak za aren ve, koje ne
sadri belilo.
Koristite deterdent koji sadri belilo.
1
4
1
3
4
2
Ako smetnje usprkos gornjim savetima niste uspeli otkloniti,
pozovite ovlateni servis. Otklanjanje kvara, odnosno
reklamacije, koja je nastala zbog nepravilnog prikljuenja ili
upotrebe aparata, nije predmet garancije. Trokove popravka u
tom sluaju snosi korisnik sam.
* UKS: funkcija za nadzor stabilnosti, koja spreava prekomerne vibracije maine za ve u toku
centrifugiranja.
18
Smetnja Uzrok ta uraditi
Na veu su beli ostaci
praka.
To nije zbog slabog ispiranja
vae maine za ve, nego zbog
deterdenta bez fosfata, koji
sadre tvari, netopive u vodi
(zeolite) za omekavanje vode. Ti
sastojci se mogu taloiti na veu.
Ve odmah:
jo jednom isperite,
koristite teni deterdent koji ne
sadri zeolite,
Ostatke pokuajte odstraniti etkom.
U dozirnoj posudi su
ostaci deterdenta.
Premali protok vode.
Neki deterdenti se jae zalepe
na posudu ako je vlana.
Oistite mreicu u dovodnoj cevi,
Pred doziranjem deterdenta obriite
dozirnu posudu.
Omekiva nije
potpuno ispran,
voda ostane u
podeoku.
Usisni poklopac nije pravilno
postavljen, ili je zapuen.
Oistite dozirnu posudu i poklopac
ponovno postavite tako da vrsto
nasedne.
Neprijatan miris u bubnju
maine za pranje.
Ostatci tkanina, deterdenta i
omekivaa u lteru.
Proverite dali je lter ist.
Vreme pranja due je od
uobiajenog.
Niska temperatura ulazne vode.
Maina je ukljuila delovanje
UKS* zbog neravnomerno
rasporeenog vea.
Nizak napon el. mree.
Dolo je do prekida elektrine
energije.
Vreme trajanja programa moe da
se produi i do 60%, a da maina
normalno funkcionie.
Vreme se produi za period trajanja
prekida.
1
4
1
3
4
2
mogunost
* Program za testiranje po EN 60456 s izborom najveih obrtaja
centrifuge.
** ovisno o modelu
19
Osnovni programi
P
r
o
g
r
a
m

p
u
n
j
e
n
j
e

m
a
x
.

(
k
g
)
T
e
m
p
.

(

C
)
C
e
n
t
r
i
f
u
g
a

m
a
x
.

(
o
k
r
.
/
m
i
n
.
)
T
r
a
j
a
n
j
e

(
m
i
n
.
)
Potronja vode
L
Potronja
energije
kWh
D
o
d
a
t
n
a

f
u
n
k
c
i
j
a
p
u
m
p
a

s
t
o
p

okr./min. okr./min.
4
0
0

-

7
0
0

8
0
0

-

9
0
0

1
0
0
0

-

1
3
0
0

4
0
0

-

1
3
0
0
Pamuk - beo 7 95
1300
156 72 67 62 2,31/2,19**
Pamuk - aren * 7 60 147 66 61 56
1,33/1,19**

Pamuk + predpranje 7 60 172 76 71 66 1,45/1,32**
Pamuk 7 40 121 66 61 56 0,67
Pamuk - kratak 7 40 77 66 61 56 0,58
Sintetika 3,5 60
1000
116 51 51 51 0,97
Sintetika 3,5 40 105 48 48 48 0,56
Sintetika - kratak 3,5 40 55 48 48 48 0,50
Osetljivo 3 40
700
59 62 62 62 0,48
Osetljivo 3 30 53 62 62 62 0,39
Vuna 2 30 600 46 42 42 42 0,20
Delimini programi
Ispiranje 3,5 700 25 40 0,02
Omekavanje 7 1000 15 18 0,02
Pumpanje vode 7 - 2
Centrifuga 7 1300 12 0,03
Tabele
Tabela programa - 7 kg
1
4
1
3
4
2
mogunost
* Program za testiranje po EN 60456 s izborom najveih obrtaja
centrifuge.
** ovisno o modelu
20
Osnovni programi
P
r
o
g
r
a
m

p
u
n
j
e
n
j
e

m
a
x
.

(
k
g
)
T
e
m
p
.

(

C
)
C
e
n
t
r
i
f
u
g
a

m
a
x
.

(
o
k
r
.
/
m
i
n
.
)
T
r
a
j
a
n
j
e

(
m
i
n
.
)
Potronja
vode
L
Potronja energije
kWh
D
o
d
a
t
n
a

f
u
n
k
c
i
j
a
p
u
m
p
a

s
t
o
p

okr./min. okr./min.
4
0
0

-

7
0
0

8
0
0

-

9
0
0

1
0
0
0

-

1
3
0
0

4
0
0

-

7
0
0
8
0
0

-

1
3
0
0
Pamuk - beo 6 95
1300
139 68 63 58 2,30/2,10** 2,10/2,05**
Pamuk - aren * 6 60 140/150 62 57 52
1,30/1,14** 1,14/1,02**

Pamuk + predpranje 6 60 165 70 65 60 1,50/1,34** 1,34/1,22**
Pamuk 6 40 116 62 57 52 0,70/0,66** 0,66
Pamuk - kratak 6 40 72 62 57 52 0,55 0,55
Sintetika 3 60
1000
111 43 43 43 0,93 0,93
Sintetika 3 40 100 40 40 40 0,52 0,52
Sintetika - kratak 3 40 49 40 40 40 0,47 0,47
Osetljivo 2,5 40
700
59 58 58 58 0,45 0,45
Osetljivo 2,5 30 53 58 58 58 0,36 0,36
Vuna 2 30 600 46 42 42 42 0,20 0,20
Delimini programi
Ispiranje 3 700 25 40 0,02
Omekavanje 6 1000 15 16 0,02
Pumpanje vode 6 - 2
Centrifuga 6 1300 12 0,03
Tabela programa - 6 kg
1
4
1
3
4
2
mogunost
* Program za testiranje po EN 60456 s izborom najveih obrtaja
centrifuge.
21
Osnovni programi
P
r
o
g
r
a
m

p
u
n
j
e
n
j
e

m
a
x
.

(
k
g
)
T
e
m
p
.

(

C
)
C
e
n
t
r
i
f
u
g
a

m
a
x
.

(
o
k
r
.
/
m
i
n
.
)
T
r
a
j
a
n
j
e

(
m
i
n
.
)
P
o
t
r
o

n
j
a

v
o
d
e


LP
o
t
r
o

n
j
a

e
n
e
r
g
i
j
e

k
W
h
D
o
d
a
t
n
a

f
u
n
k
c
i
j
a
p
u
m
p
a

s
t
o
p

Pamuk - beo 4,5 95
1400
140 47 1,80
Pamuk - aren * 4,5 60 145 44 0,85
Pamuk + predpranje 4,5 60 172 49 0,99
Pamuk 4,5 40 116 44 0,51
Pamuk - kratak 4,5 40 70 44 0,46
Sintetika 2 60
1000
112 31 0,61
Sintetika 2 40 100 29 0,34
Sintetika - kratak 2 40 50 29 0,20
Osetljivo 1,5 40
700
52 45 0,20
Osetljivo 1,5 30 48 45 0,15
Vuna 1 30 600 45 38 0,15
Delimini programi
Ispiranje 1,5 700 25 30 0,02
Omekavanje 4,5 1000 15 10 0,02
Pumpanje vode 4,5 - 2 -
Centrifuga 4,5 1400 12 - 0,03
Tabela programa - 4,5 kg
1
4
1
3
4
2
22
Normalno pranje
Osetljivo pranje
Max.
tempe-
ratura
pranja
95C
Max.
tempe-
ratura
pranja
60C
Max.
tempe-
ratura
pranja
40C
Max.
tempe-
ratura
pranja
30C
Runo
pranje
Pranje nije
dozvoljeno
Beljenje Beljenje u hladnoj vodi
Beljenje nije dozvoljeno
Peglanje Vrua pegla max.
200C
Vrua pegla max.
150C
Vrua pegla max.
110C
Peglanje nije
dozvoljeno
Hemijsko
ienje
Hemijsko ienje
u svim otopinama
Perkloretilen R11,
R113, Petrolej
Hemijsko
ienje u
petroleju, u
istom alkoholu i
u R 113
Hemijsko
ienje nije
dozvoljeno
Suenje Poloiti
na ravnu
podlogu
Mokro
obesiti
Obesiti
Visoka
temperatura
Niska
temperatura
Mainsko suenje
nije dozvoljeno
Tabela odravanja
PS PG1 141342/sr (03-08)