You are on page 1of 48

1

2
Cuvînt de deschidere
Republica Moldova este un stat mic. Noi nu avem pă-
mânt în plus. Nu avem teritorii care pot f cedate sau aban-
donate. Fiecare dintre regiunile şi teritoriile noastre sunt
natale şi sunt de nepreţuit.
Iată de ce, chiar dacă au existat neînţelegeri, conficte
şi rupturi între componentele statului, noi trebuie să dăm
dovadă de înţelepciune şi să păstrăm ţara integră. Şi Trans-
nistria, şi Găgăuzia sunt părţi ale Patriei noastre. Fără ele,
nu ne putem imagina Republica Moldova.
Astăzi, se mai aud voci care susţin că pe Nistru trebuie
să apară o graniţă. Dar aceasta este inadmisibil, aceasta ar
însemna să semnăm actul de deces al statalităţii noastre.
Şi nici Transnistria, izolată şi orfană, nu va supravieţui mult tmp. Divizaţi şi separaţi, noi vom f
sortţi destrămării şi dispariţiei ca stat şi popor. Numai împreună, cu Transnistria şi Găgăuzia, uniţi
şi consolidaţi, vom putea asigura trăinicie şi bunăstare Republicii Moldova.
Da, procesul apropierii este difcil. Nu este uşor să reuneşt două regiuni dezbinate, care au
cunoscut ura, durerea şi neîncrederea. Dar e şi mai greu, şi mai de neconceput să devenim def-
nitv străini şi învrăjbiţi.
Chişinău şi Tiraspol – aceste două oraşe reprezintă acelaşi teritoriu şi acelaşi popor. Pe cât de
puternici putem f împreună, pe atât de neputncioşi şi vulnerabili suntem separat.
Am încredere că voi f înţeles şi susţint de concetăţenii mei.
Readucerea politcă şi administratvă a Transnistriei în componenţa Republicii Moldova tre-
buie să fe prioritatea noastră numărul 1. De asta depinde ce viitor vom avea şi dacă, în general,
vom avea un viitor.
Personal, consider că este de datoria mea, ca cetăţean, ca politcian, ca moldovean, să fac tot
posibilul ca Republica Moldova să-şi păstreze teritoriile, graniţele şi oamenii. Acesta este scopul
căruia mă voi dedica cu toată energia. Iar proiectul cu care vin în aceste pagini, reprezintă soluţia
prin care, în opinia mea, putem întregi Republica Moldova.
Igor Dodon,
Preşedintele Partdului Socialiştlor din Republica Moldova
3
Federalizare vs destrămare
Ce avem în realitate
Au trecut peste 20 de ani de când regiunea Transnistreană a ţării s-a separat politc şi
administratv şi îşi dezvoltă propriile atribute ale statalităţii. În toată această perioadă, puţine
măsuri au fost întreprinse pentru apropierea malurilor Nistrului. Din contră, s-au adâncit
divergenţele, a fost întreţinută animozitatea reciprocă, s-au accelerat forţele centrifuge.
Politca “paşilor moderaţi” şi strategia “confictului îngheţat” s-au dovedit a f falimentare.
Amînarea unei decizii hotărîtoare în rezolvarea confictului de pe Nistru a contribuit la
pietrifcarea problemei. Pe ambele maluri ale Nistrului au crescut generaţii noi, izolate una de
alta, care privesc cu suspiciune perspectva unei convieţuiri în cadrul aceleiaşi ţări.
La Tiraspol nu mai există ura de acum două decenii, însă ea a fost înlocuită de o stare de
înstrăinare şi indiferenţă faţă de Chişinău. Iar la Chişinău a fost cultvată o stare de neîncredere
şi lehamite faţă de Tiraspol. Acestea sunt efectele adverse ale strategiei “confictului îngheţat”.
Aşteptatea că tmpul va cicatriza rănile, iar cele două regiuni separate se vor reuni de la sine,
a fost o naivitate, a fost o gravă eroare politcă. Cu trecerea tmpului, cele două regiuni s-au
cristalizat în două proiecte statale distncte – RM şi RMN. Aceasta e realitatea zilei de astăzi.
Ce scenarii există
La ziua de azi, putem identfca trei abordări de bază în soluţionarea confictului de pe Nistru.
Prima abordare – anexarea Transnistriei în calitate de raioane, cu păstrarea statutului de
autonomie extnsă. Respectva abordare a fost impusă în mod constant la masa de negocieri de
către delegaţiile de la Chişinău şi vedem că rezultatul este nul. Scenariul alipirii Transnistriei în
calitate de raioane nu este real, deoarece majoritatea populaţiei Transnistriei şi elitele politce
de acolo se împotrivesc în mod categoric unei asemenea “uniri” cu Moldova de pe malul drept al
Nistrului. Sau poate cineva doreşte să-i ameninţe pe transnistreni cu aplicarea forţei militare ca
să-i forţeze să accepte planurile Chişinălui? Noi deja de 20 de ani batem pasul pe loc în încercarea
realizării unui asemenea scenariu de alipire a Transnistriei, dar am obţinut doar o degradare a
lucrurilor. Să fm realişt, această abordare nu mai merge.
A doua abordare – abandonarea Transnistriei. Spre regret, în rîndul politcienilor de la Chişinău
există şi avocaţi ai acestei idei, care sunt gata să renunţe la integritatea noastră teritorială.
Aceasta, în opinia lor, ne va facilita integrarea în UE, iar mai apoi – şi unirea cu România. Este
un scenariu teribil pentru Moldova, de aceea, este inadmisibil şi nu poate f acceptat pentru
dezbateri serioase. Odată cu renunţarea benevolă la Transnistria, va începe o reacţie în lanţ care
va culmina cu dizolvarea statalităţii moldoveneşt. Sunt convins că marea majoritate a cetăţenilor
nu-şi doresc acest lucru.
4
A treia abordare – federalizarea Moldovei, după modelul altor state moderne, cum ar f
Belgia, Germania, Elveţia, Rusia, SUA şi multe altele. Scenariul creării unei Moldove Federale va
permite păstrarea tuturor teritoriilor noastre din perioada RSSM şi este unicul posibil la modul
real. Partenerii noştri externi (Bruxelles, Berlin, Moscova, Washington) au dat de înţeles că ideea
federalizării Republicii Moldova va fsusţinută de către marile cancelarii. În acest sens, există un
anumit consens internaţional, de care putem profta. Cu att mai mult că şi liderii de la Tiraspol
privesc ideea de federalizare mult mai calm şi cu predispunere spre dialog.
Federalizarea va asigura Moldovei posibilitatea de control deplin asupra propriilor hotare,
poporul nostru se va reunifca, va deveni un tot întreg, vor dispărea fronterele administratve
şi dubla conducere, totodată teritoriul Moldovei, amplasat pe malul stng al Nistrului, şi anume
Transnistria, îşi va păstra, ca subiect al federaţiei, un element important al autonomiei şi al
specifcului său, inclusiv o parte din propria simbolică şi reprezentare politcă.
Credem că, dacă e să privim lucrurile de o manieră neafectată de clişee, speculaţii şi
sperietori, federalizarea va apărea drept o unică alternatvă de compromis în soluţionarea
problemei transnistrene. Înseşi discuţiile pe marginea acestui scenariu vor permite restabilirea
încrederii între cele două maluri ale Nistrului şi vor contribui la iniţierea procesului de întregire
a statului nostru.
Ce presupune federalizarea
Este evident că federalizarea este o cale complicată de ieşire din criză, dar dintr-o criză
precum este cea transnistreană nu există căi de ieşire uşoare şi comode. Fiecare parte va trebui
să meargă la anumite sacrifcii în plan politc şi administratv. Şi Chişinăul, şi Tiraspolul urmează
să renunţe la orgolii şi să depăşească frustrările trecutului şi ale prezentului de dragul unui viitor
mai destoinic.
Liderii de la Chişinău şi Tiraspol, asistaţi de partenerii noştri externi, vor trebui să elaboreze
în detaliu proiectul creării Moldovei Federale. Bineînţeles, nu va exista un proiect ideal, care
să satsfacă în egală măsură toate părţile, însă viziunea unei ţări unifcate, mai puternice şi mai
bogate, în care cetăţenii vor f solidari şi vor avea standarde de viaţă mai înalte, ne vor încuraja în
identfcarea compromisurilor şi în înfăptuirea acestei misiuni cu adevărat istorice. Armonizarea
relaţiilor, la toate nivelurile, se va produce vreme îndelungată, important este să fe din start
aranjate corect mecanismele după care va funcţiona statul.
La modul concret, ce presupune federalizarea? Am venit cu un răspuns desfăşurat în acest
sens, care este prezentat în paginile acestei broşuri. Vă propun, de fapt, să luaţi cunoştnţă de un
proiect gata elaborat de federalizare a Republicii Moldova. Îl propun spre discuţie, spre analiză
atentă, spre intervenţii şi îmbunătăţire. Este un proiect cu care putem începe dezbaterile politce
la Chişinău şi negocierile la Tiraspol. Nu este un alt “plan Kozak”, nu este un produs scris în
străinătate, este un rezultat al muncii experţilor Partdului Socialiştlor din Republica Moldova,
5
care au luat în considerare tot istoricul şi toate subtlităţile relaţiilor dintre ambele maluri ale
Nistrului. Sperăm că iniţiatva noastră va servi drept impuls, iar proiectul nostru drept prototp
pentru discuţii la cel mai înalt nivel privind federalizarea Republicii Moldova.
Pe scurt, o republică federală înseamnă câţiva subiecţi ai federaţiei, înseamnă un Parlament
bicameral, format din camera senatului şi camera reprezentanţilor, înseamnă un guvern comun
şi un preşedinte ales de întreg poporul ţării.
Pe lîngă existenţa unui guvern cu împuterniciri federale, vor exista guverne şi organe
legislatve locale ale subiecţilor federaţiei (aşa cum, de exemplu, există în prezent în Găgăuzia).
Fronterele subiecţilor federaţiei vor f delimitate prin intermediul referendumurilor locale,
organizate în raioanele care fac trecerea de la un subiect la altul.
O Moldovă Federală, cu Transnistria încorporată ca subiect al federaţiei, va avea o singura
limba ofciala – limba moldoveneasca. Iar limba rusa va f limbă de comunicare interetnica.
Federaţia înseamnă libertate şi diversitate, dar înseamnă şi valori şi aspiraţii comune. Dacă
dorim să avem o temelie solidă ca stat, dacă dorim să ne consolidăm ca popor, dacă dorim să
ne creştem potenţialul economic, dacă dorim să avem un rol destoinic în regiune şi în istorie,
putem să obţinem toate acestea doar ca ţară integră, ca o ţară care-şi ţine unite toate teritoriile
şi etniile. Moldova Federală poate deveni o asemenea ţară şi acesta trebuie să fe idealul şi
totodată proiectul pragmatc pe care să-l urmăm.
Avem de ales între federalizare şi destrămare, între progres real şi declin. Socialişti aleg
federalizarea şi progresul. Voi ce alegeţi?

6
Concepţia Principiilor de bază
ale Moldovei Federale
1. Declaraţie
1.1 Republica Moldova şi Transnistria, fiind conştiente de responsabilitatea lor pentru
unificarea ţării, asigurarea păcii civice şi a unei dezvoltări democratice plenare, au convenit, că
reglementarea definitivă a problemei transnistrene urmează să fie realizată pe calea reorganizării
statale a Republicii Moldova cu scopul edificării unui stat unic independent, democratic, bazat
pe principii federative, în hotarele teritoriului RSS Moldoveneşti, stabilite la 1 ianuarie 1990.
1.2 Omul, drepturile şi libertăţile sale reprezintă valori supreme în Federaţie. Recunoaşterea,
respectarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului constituie îndatorirea
Federaţiei şi a subiecţilor ei. Fiecărei persoane îi este garantată protecţia juridică a drepturilor şi
libertăţilor. Deciziile şi acţiunile (sau inacţiunea) organelor centrale şi locale ale puterii de stat,
ale formaţiunilor obşteşti şi ale persoanelor cu funcţii de răspundere pot fi atacate în instanţele
judecătoreşti. Fiecare om are dreptul, în conformitate cu acordurile internaţionale la care
Federaţia este parte, să apeleze la instanţele internaţionale de apărare a drepturilor omului,
dacă sînt epuizate toate posibilităţile legale de apărare în interiorul statului.
1.3 Moldova Federală (Moldova) este un stat federativ democratic, de drept, suveran,
bazat pe principiul unităţii teritoriului, pe principii comune de exercitare a puterii de stat, cu un
spaţiu comun de apărare, economic, de drept şi social. Politica Federaţiei are drept scop crearea
condiţiilor care să asigure o viaţă demnă şi o dezvoltare liberă a omului.
1.4 Poporul multinaţional al Moldovei Federale este unicul purtător al suveranităţii şi al
puterii în stat. Poporul îşi exercită puterea în mod direct şi prin intermediul organelor puterii de
stat şi ale autoadministrării locale.
2. Componenţa Federaţiei
2.1. Din componenţa Moldovei Federale fac parte Republica Moldova, Transnistria şi Unitatea
Teritorială Autonomă Găgăuzia.
2.2. Republica Moldova, Transnistria şi Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia sunt subiecţi
ai Federaţiei, formaţiuni de stat în componenţa Federaţiei, care dispun de toate împuternicirile
prevăzute de Constituţie pentru subiecţi.
2.3 Republica Moldova, Transnistria şi Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia ca subiecţi
ai Federaţiei, dispun de propriile Constituţii, legislaţii, proprietaţi de stat, buget independent şi
sistem fiscal.
2.4. Prin acordul părţilor, consfinţit în Constituţia Federală, organele federale ale puterii
exercită conducerea Republicii Moldova ca subiect al Federaţiei.
2.5. Puterea executivă pe teritoriul subiectului Republica Moldova este exercitată de
Preşedintele federal şi Guvernul federal.
2.6. Deputaţii, aleşi în Parlamentul federal în cadrul cotei Republicii Moldova, îndeplinesc
funcţiile puterii legislative a Republicii Moldova.
2.7. Judecătoriile federale exercită nemijlocit autoritatea judecătorească în Republica
Moldova.
2.8. Hotarele subiecţilor Federaţiei sînt stabilite prin desfăşurarea referendumurilor locale.
Organizarea referendumurilor este efectuată de către Misiunea OSCE în Moldova şi ţările-garant.
Hotarele subiecţilor Federaţiei nu pot fi rectificate fără acordul acestora.
2.9. Capitala Federaţiei este oraşul Chişinău.
7
3. Preşedintele federal
3.1. Preşedintele federal este şeful statului, ales pe un termen de 5 ani. Modul de alegere
a Preşeditelui federal se stabileşte prin lege federală organică, pe baza dreptului electoral
universal, direct,egal, prin vot secret, în cadrul unei circumscripţii electorale unice pe întreg
teritoriul Federaţiei.
4. Guvernul federal
4.1. Puterea executivă în Federaţie este exercitată de Guvernul federal.
4.2. Şeful Guvernului federal şi membrii Guvernului federal sînt propuşi de Preşedintele
federal şi confirmaţi în funcţii de către Senat.
4.3. Şeful Guvernului federal are adjuncţi, dintre care doi sînt numiţi în funcţii de către Preşe-
dintele federal, la propunerea Şefului Guvernului federal şi de comun acord cu organele puterii
ale subiecţilor Federaţiei, care au împuternicirile respectve.
4.4. Funcţiile conducătorilor şi adjuncţilor conducătorilor organelor federale ale puterii exe-
cutve se completează cu respectarea principiul reprezentării proporţionale a subiecţilor Fede-
raţiei. Modul de asigurare a reprezentării subiecţilor Federaţiei în organele federale ale puterii
executve se stabileşte prin legi federale ordinare şi (sau) federale organice.
4.5. Conducătorii şi alţi colaboratori ai subdiviziunilor teritoriale ale organelor federale ale
puterii executve, care exercită în cadrul subiecţilor Federaţiei atribuţii executve şi de conducere
în domeniile de competenţă federală, precum şi în domeniile de competenţă partajată, şi care se
numesc în funcţii şi se eliberează din funcţii de către organele federale ale puterii executve, se
numesc în funcţii şi se eliberează din funcţii cu acordul organelor puterii executve şi al persoane-
lor cu funcţii de răspundere competente ale subiecţilor Federaţiei.
5. Parlamentul federal
5.1. Organul federal legislatv al puterii de stat este Parlamentul federal, care constă din două
camere: Senatul şi Camera Reprezentanţilor.
5.2. Senatul este compus din 27 de senatori, care reprezintă subiecţii Federaţiei. Senatorii
se aleg de către organele legislatve corespunzătoare ale subiecţilor Federaţiei. Mandatul sena-
torilor durează 5 ani. Numărul senatorilor din partea fecărui subiect al Federaţiei se stabileşte
reieşind din necesitatea asigurării unei reprezentări cuvenite a acestora în ramura legislatvă a
puterii în Federaţie, indiferent de mărimea teritoriului subiectului Federaţiei.
5.3. Camera Reprezentanţilor constă din 71 de deputaţi, aleşi pentru 4 ani. Pentru fiecare
subiect, în Camera Reprezentanţilor se stabileşte o cotă proporţională numărului populaţiei
subiectului Federaţiei. Alegerile membrilor Camerei reprezentanţilor se desfăşoară în
conformitate cu acel sistem electoral, pe care fiecare subiect şi-l stabileşte pe teritoriul său prin
Constituţia şi legile proprii.
6. Atribuţiile organelor centrale ale puterii
6.1. Domeniile de competenţă ale Federaţiei sînt:
a. Proprietatea de stat federală şi gestionarea ei;
b. Reglementarea în domeniul valutar, emisiunea însemnelor monetare;
c. Transportul aerian, feroviar, acvatic;
d Politica externă, comerţul extern şi acordurile internaţionale ale Federaţiei, chestiuni
legate de război şi pace;
e. Cetăţenia Federaţiei, chestiuni de emigrare şi imigrare;
f. Stabilirea regulilor de producere, vînzare şi cumpărare a armamentului şi muniţiilor;
8
producerea substanţelor toxice, a substanţelor narcotice şi regulile de utilizare a acestora;
g. Stabilirea statutului şi apărarea frontierei de stat, a spaţiului aerian al Federaţiei, regimul
zonelor de frontieră;
h. Confictul de legi;
i. Meteorologia, geodezia, cartografia, standardele, etaloanele, sistemul metric, timpul
standard;
j. Evidenţa statistică şi contabilă la nivel federal;
k. Distincţiile de stat şi titlurile onorifice de nivel federal.
6.2 Domeniile de competenţă ale subiecţilor Federaţiei sînt:
a. Reglementarea activităţii economice externe în domeniile de competenţă ale subiecţilor
Federaţiei, exercitate de către autorităţile subiecţilor Federaţiei din contul mijloacelor proprii ale
subiecţilor Federaţiei, precum şi a activităţii economice externe a cetăţenilor şi organizaţiilor în
limitele atribuţiilor, stabilite prin legile federale organice;
b. Insttuirea sistemului organelor de stat ale subiecţilor Federaţiei;
c. Legislaţia administratvă, în partea în care reglementează actvitatea organelor puterii de
stat ale subiecţilor Federaţiei;
d. Problemele autoadministrării locale, stabilirea şi garantarea dreptului cetăţenilor la auto-
administrare locală;
e. Legislaţia familiei şi cea locatvă;
f. Problemele ocrotrii sănătăţii;
g. Organizarea şi actvitatea avocaturii;
h. Proprietatea subiecţilor Federaţiei şi gestonarea ei;
i. Aprobarea şi executarea bugetelor subiecţilor Federaţiei, exercitarea controlului asupra
executării bugetelor subiecţilor Federaţiei;
j. Cultura şi arta, protecţia monumentelor de istorie şi cultură de importanţă regională, cul-
tura fzică şi sportul;
k. Distncţiile şi ttlurile onorifce ale subiecţilor Federaţiei;
l. Chestuni legate de măsurile suplimentare de protecţie socială, oferite cetăţenilor care lo-
cuiesc pe teritoriul subiecţilor Federaţiei din contul mijloacelor bugetelor subiecţilor Federaţiei;
m. Alte probleme, neatribuite domeniilor de competenţă federală şi domeniilor de compe-
tenţă partajată.
6.3. Domeniile de competenţă partajată sînt:
a. Reglementarea drepturilor şi libertăţilor omului, drepturilor minorităţilor naţionale;
b. Reglementările vamale, actvitatea Băncii Federale Centrale;
c. Sistemele energetce, transportul prin conducte, telecomunicaţiile;
d. Organizarea judecătorească, organizarea şi actvitatea organelor de drept, legislaţia penală
şi procesual-penală, amnisterea şi graţierea, legislaţia în domeniul contravenţiilor administrat-
ve;
e. Legislaţia civilă, legislaţia muncii, legislaţia de procedură civilă şi procedură arbitrală, re-
glementarea dreptului de proprietate intelectuală, principiile generale de organizare şi actvitate
a notariatului;
f. Deţinerea, exploatarea şi gestonarea pămîntului, subsolului, resurselor acvatce şi altor
resurse naturale;
g. Delimitarea proprietăţii publice în proprietate federală şi proprietate a subiecţilor Fede-
raţiei;
h. Bugetul federal, impozitele, taxele şi alte plăţi obligatorii federale, reglementarea de stat a
preţurilor la mărfuri şi servicii, reglementările antmonopol;
i. Protecţia mediului înconjurător şi asigurarea securităţii ecologice, protecţia zonelor natura-
le cu valoare de unicat, a monumentelor de istorie şi cultură de importanţă federală;
9
j. Principiile generale în sferele educaţiei şi protecţiei sociale;
k. Problemele de prevenire a catastrofelor, calamităţilor naturale, epidemiilor, de lichidare a
consecinţelor acestora;
l. Principiile generale de actvitate economică externă a cetăţenilor şi persoanelor juridice;
m.Dreptul electoral.
7. Legile federale
7.1. Consttuţia Federaţiei, legile federale ordinare, adoptate în conformitate cu Consttuţia în
domeniile de competenţă ale Federaţiei, şi legile federale organice în domeniile de competenţă
partajată a Federaţiei şi a subiecţilor Federaţiei, precum şi alte acte ale organelor federale ale
puterii de stat, adoptate întru îndeplinirea Consttuţiei şi a legilor federale, sînt direct aplicabile
pe întreg teritoriul Federaţiei şi sînt respectate în mod obligatoriu de toate organele puterii de
stat, organele autoadministrării locale, persoanele juridice şi fzice.
7.2. Legile federale organice se adoptă de către Camera Reprezentanţilor cu majoritatea sim-
plă a voturilor membrilor aleşi ai Senatului şi urmează să fe promulgate de Preşedintele federal.
În cazul în care o lege federală organică nu este aprobată de Senat, aceasta se consideră respinsă.
7.3. Legile federale ordinare se adoptă de Camera Reprezentanţilor cu votul majorităţii sim-
ple a deputaţilor, se aprobă de Senat cu majoritatea simplă a voturilor membrilor Senatului,
urmînd să fe promulgate de Preşedintele federal.
7.4. Neconfrmarea unei legi federale ordinare de către Senat, nepromulgarea unei legi fe-
derale organice şi a unei legi federale ordinare de către Preşedinte pot f depăşite de Camera
Reprezentanţilor prin adoptarea repetată a legii respectve cu o majoritate califcată de cel puţin
2/3 de voturi ale membrilor aleşi ai Camerei Reprezentanţilor.
7.5. Consttuţia Federaţiei poate f modifcată prin legi federale consttuţionale, care se ad-
optă de Camera Reprezentanţilor cu votul a cel puţin 2/3 din numărul deputaţilor, se aprobă de
Senat cu votul a cel puţin 4/5 din voturile din numărul total al membrilor. Dacă o lege federală
consttuţională nu este aprobată de Senat, aceasta se consideră respinsă.
8. Judecătoriile
8.1. Pentru înfăptuirea justţiei civile, administratve şi penale, în Federaţie vor funcţiona Cur-
tea Federală Supremă de Justţie, curţi de apel şi judecătorii de primă instanţă, insttuite prin lege
federală organică.
8.2. Pentru înfăptuirea justţiei consttuţionale, va f formată Curtea Consttuţională Federală.
8.3. Curtea Federală Supremă de Justţie este instanţa supremă de apel şi (sau) de recurs
în cauzele civile, administratve şi penale. Curtea Federală Supremă de Justţie este formată de
Senat.
8.4. Curtea Consttuţională Federală urmează să fe creată pe bază de paritate, conform prin-
cipiului egalităţii în drepturi a subiecţilor în apărarea drepturilor lor.
8.5. Componenţa Curţii Consttuţionale Federale este aprobată de Senat.
8.6. Modul de numire a judecătorilor judecătoriilor de primă instanţă şi ai curţilor de apel
este stabilit de legislaţia subiecţilor Federaţiei.
9. Proprietatea
9.1. Toate formele de proprietate – privată, de stat şi altele sînt recunoscute şi apărate în
egală măsură pe întreg teritoriul Federaţiei.
9.2. Drepturile de proprietate de stat, municipală şi privată, apărute pe baza legislaţiei Trans-
nistriei pînă la intrarea în vigoare a Consttuţiei Federaţiei, nu pot f supuse revizuirii, sînt recu-
noscute şi apărate pe teritoriul Federaţiei.
10
9.3. Delimitarea drepturilor de proprietate asupra bunurilor afate în proprietatea de stat a
Transnistriei şi a Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia în proprietate federală şi proprietate a
subiecţilor Federaţiei se efectuează în conformitate cu o lege federală organică, pe baza delimi-
tării atribuţiilor după domeniile de competenţă a Federaţiei şi domeniile de competenţă par-
tajată, stabilite prin legile federale ordinare şi legile federale organice respectve. Transmiterea
proprietăţii afate în proprietatea de stat a subiecţilor Federaţiei în proprietate municipală, cît şi
privatzarea proprietăţii indicate se efectuează în conformitate cu legile subiecţilor Federaţiei.
10. Bugetul federal
10.1. Bugetul federal se formează din impozitele, taxele şi alte plăţi federale obligatorii, sta-
bilite prin legi federale organice, precum şi din veniturile obţinute în urma privatzării sau altor
forme de întrebuinţare a proprietăţii federale.
10.2. Bugetele subiecţilor Federaţiei se formează din impozitele şi taxele regionale, stabilite
prin legile subiecţilor Federaţiei, din veniturile obţinute în urma privatzării sau altor forme de în-
trebuinţare a proprietăţii subiecţilor Federaţiei, precum şi din mijloacele alocate din impozitele,
taxele şi alte plăţi federale.
10.3. Conţinutul şi limita cotei impozitelor şi taxelor municipale se stabilesc prin legi federale
organice.
10.4. Obligaţiile fnanciare ale Republicii Moldova, apărute pînă la intrarea în vigoare a Con-
sttuţiei Federaţiei, se îndeplinesc din contul veniturilor percepute pe teritoriul său şi pe teritoriul
UTA Găgăuzia, iar obligaţiile fnanciare ale Transnistriei – din contul bugetului Transnistriei.
11. Limba de stat
11.1. Limba de stat a Moldovei Federale este limba moldovenească.
11.2. Limba rusă este limbă de comunicare interetnică pe întreg teritoriul Federaţiei.
11.3. Lucrările de secretariat în toate organele puterii de stat şi ale autoadministrării locale
se ţin în limbile moldovenească şi rusă.
11.4. La libera alegere a cetăţeanului, organele de stat şi cele ale autoadministrării locale,
precum şi funcţionarii din cadrul acestora îi oferă informaţii ofciale în limba moldovenească sau
în limba rusă.
11.5. Prin consttuţiile subiecţilor Federaţiei, pe teritoriile subiecţilor Federaţiei, alături de
limbile moldovenească şi rusă, pot f declarate alte limbi de stat ale subiecţilor Federaţiei.
11.6. Federaţia le garantează tuturor cetăţenilor care locuiesc pe teritoriul ei dreptul la păs-
trarea limbii materne, crearea condiţiilor pentru studierea şi dezvoltarea ei.
12. Apărarea
12.1. Federaţia este un stat neutru, demilitarizat.
12.2. Condiţiile şi modul de desfinţare a forţelor armate ale părţilor, garanţiile sociale şi
de altă natură pentru militarii Republicii Moldova şi Transnistriei se stabilesc prin lege federală
organică.
12.3. Pînă la demilitarizarea completă a Federaţiei, forţele armate ale părţilor formează for-
ţele armate ale Federaţiei, sînt consttuite şi funcţionează în conformitate cu principiul teritorial
al completării unităţilor militare pe baza doctrinei de apărare comune a Moldovei Federale.
12.4. Conducerea forţelor armate ale Federaţiei este exercitată de către organul abilitat al
puterii executve federale.
12.5. Niciuna dintre părţi nu poate ameninţa cu forţa sau cu aplicarea forţei o altă parte, şi
în nicio circumstanţă, niciun tp de forţe armate ale uneia dintre părţi nu poate să intre sau să fe
11
dislocat pe teritoriul unei alte părţi fără acordul Guvernului celei din urmă.
12.6. Forţele armate ale părţilor sînt folosite în exclusivitate pentru contracararea agresi-
unilor externe, şi nu pot f folosite pentru asigurarea ordinii de drept şi a securităţii publice pe
teritoriul Federaţiei.
13. Tratatele internaţionale
13.1. Federaţia este subiect de drept internaţional şi membru al organizaţiilor internaţionale
mondiale şi regionale, ai căror membri pot f doar subiecţii de drept internaţional.
13.2. Federaţia recunoaşte şi îndeplineşte în totalitate angajamentele internaţionale ale Re-
publicii Moldova, asumate înainte de intrarea în vigoare a Consttuţiei Federaţiei.
13.3. Federaţia stabileşte relaţii internaţionale cu alte state şi organizaţii internaţionale şi
încheie tratate şi acorduri internaţionale.
13.4. Tratatele şi acordurile internaţionale ratfcate ale Federaţiei şi principiile unanim recu-
noscute ale dreptului internaţional au prioritate asupra legislaţiei Federaţiei.
13.5. Acordurile internaţionale în domeniile de competenţă ale Federaţiei urmează să fe
ratfcate prin legi federale ordinare.
13.6. Acordurile internaţionale în domeniile de competenţă partajată ale Federaţiei şi ale su-
biecţilor Federaţiei (în contnuare – domeniile de competenţă partajată) urmează să fe ratfcate
prin legi federale organice.
În cadrul tratatvelor privind încheierea unui tratat internaţional care vizează domeniile de
competenţă partajată, Guvernul Federal ţine cont de opinia subiecţilor Federaţiei, prin consulta-
rea prealabilă cu organele puterii de stat ale subiecţilor Federaţiei şi prin asigurarea partcipării
la tratatve a reprezentanţilor organelor abilitate ale subiecţilor Federaţiei, în modul stabilit prin
lege federală organică.
13.7. Subiecţii Federaţiei pot f membri ai organizaţiilor internaţionale mondiale şi regionale
ale căror statut de membru nu presupune în mod obligatoriu calitatea de subiect de drept inter-
naţional, pot să menţină relaţii internaţionale, să încheie acorduri internaţionale în domeniile de
competenţă ale subiecţilor Federaţiei şi să insttuie în alte state reprezentanţe care nu au statut
de reprezentanţă diplomatcă sau consulară.
12
13
Вступление
Республика Молдова – маленькое государство.
У нас нет «лишней» земли. У нас нет территорий, кото-
рые могут быть отданы или брошены. Каждый клочок
нашей земли, каждый регион для нас является род-
ным, бесценным.
Именно поэтому, даже несмотря на то, что в про-
шлом мы прошли через непонимание, конфликты и
разделение страны, мы должны проявить мудрость и
сделать все возможное для сохранения целостности
государства. Как Приднестровье, так и Гагаузия являют-
ся частью нашей Родины. Без них мы не можем пред-
ставить себе Республику Молдову.
Сегодня мы слышим призывы со стороны некоторых, что по Днестру должна появиться
граница. Это недопустимо, так как тем самым мы подпишем «свидетельство о смерти» на-
шей государственности. Более того, Приднестровье в одиночестве и изоляции не выживет
в долгосрочном периоде. Разделенные и разведенные по обе стороны Днестра, мы будем
обречены на крах и исчезновение государства и народа. Только вместе, с Приднестровьем
и Гагаузией, будучи объединенными и консолидированными, мы сможем гарантировать
благосостояние и поступательность в развитии Республики Молдова.
Да, процесс сближения тяжел. Непросто воссоединить два разделенных региона, ко-
торые прошли через ненависть, боль и недоверие. Но еще сложнее и немыслимее стать
совершенно чужими и враждебными друг к другу.
Кишинев и Тирасполь – два города, представляющие единое пространство и один на-
род. Насколько бы мы не были сильны вместе, настолько же мы слабы и уязвимы по от-
дельности.
Я верю, что мои соотечественники поймут и поддержат меня.
Политический и административный возврат Приднестровья в состав Республики Мол-
дова должен стать для нас приоритетом номер 1. От этого зависит, какое будущее нас ожи-
дает, если вообще оно наступит для нас, как для страны.
Я считаю моим долгом, как гражданин, как политик, как молдаванин, сделать все воз-
можное, чтобы Республика Молдова сохранила свои земли, границы и человеческий по-
тенциал. Именно на этой цели попытаюсь сконцентрировать и направить все свои усилия.
Проект, который изложен в этой брошюре – это решение, посредством которого, по моему
мнению, мы сможем реинтегрировать Республику Молдова.
Игорь Додон,
Председатель Партии социалистов Республики Молдова
14


Федерализация против распада
Ситуация на сегодняшний день
Прошло более 20 лет с тех пор, как Приднестровский регион страны отделился
политически и административно, начав развивать атрибуты своей государственности.
За этот период, слабые усилия были приложены для сближения двух берегов
Днестра. Напротив, взаимное непонимание усилилось, а враждебность постоянно
культивировалась, что еще больше разделило левый и правый берега.
Политика «малых шагов» и стратегия «замороженного конфликта» показали свою
полную несостоятельность. Отсрочка принятия окончательных решений, которые
способствовали бы урегулированию Приднестровского конфликта, привела к еще
большему окостенению в этом вопросе. По обе стороны Днестра выросло новое
поколение, изолированное друг от друга, относящееся, как минимум, с подозрением к
перспективе сосуществования в составе единой страны.
Та ненависть, которая ощущалась в Тирасполе по отношению к Кишиневу два
десятилетия назад, сменилась чувством отчуждения и безразличия, в то время как в
Кишиневе сформировалось состояние недоверия к Тирасполю и ощущение безнадежности
попыток соединиться. Это – побочные эффекты стратегии «замороженного конфликта».
Ожидание того, что время затянет раны, а два региона сами по себе воссоединятся,
было не только наивным, но и политически ошибочным. С течением времени оба
региона постепенно выкристаллизовались в два государственных проекта – РМ и ПМР.
Это – сегодняшняя реальность.
Сценарии развития событий
На сегодняшний день можно определить три базовых подхода к решению
Приднестровского конфликта.
Первый подход – присоединение Приднестровья в качестве района с сохранением
статуса расширенной автономии. Такую схему постоянно продвигали на переговорах
делегации из Кишинева, и мы видим, что это привело к нулевому результату. Сценарий
аннексии Приднестровья в качестве района нереален, потому как большинство
населения региона, а также политическая элита Левобережья категорическим образом
не приемлет такого рода «объединение» с правобережной Молдовой. Может быть, кто-
то хочет угрозами применения военной силы заставить приднестровцев принять такой
план Кишинева? На протяжении 20 лет Правобережье пытается реализовать подобный
план аннексии Левобережья, но так и не продвинулись ни на шаг, лишь приведя общее
положение дел к деградации. Будем реалистами, такой вариант не имеет никаких шансов
на успех.
Второй подход – отказ от Приднестровья. К сожалению, среди политиков в Кишиневе
есть сторонники и этой идеи, готовые отказаться от территориальной целостности нашей
страны. Это, по их мнению, поможет нашей интеграции в ЕС, а позже – объединению с
Румынией. Этот страшный для Молдовы сценарий абсолютно неприемлем и не может быть
15
принят к серьёзному обсуждению. Сразу после добровольного отказа от Приднестровья
начнется цепная реакция, кульминацией которой станет исчезновение молдавской
государственности. Я уверен, что большинство наших граждан против этого сценария.
Третий подход – федерализация Молдовы по примеру других современных
государств, таких как Бельгия, Германия, uueuuapun, Россия, США и др. Сценарий
создания Молдавской Федерации позволит сохранить наши территории периода МССР,
являясь при этом единственным реально достижимым подходом. Наши основные
внешнеполитические партнеры (Брюссель, Берлин, Москва, Вашингтон) неоднократно
давали понять, что идея федерализации Республики Молдова будет ими поддержана. В
этой связи существует определенный международный консенсус, который мы сможем
использовать для достижения нашей общей цели. Более того, и лидеры из Тирасполя с
большей предрасположенностью к диалогу рассматривают идею федерализации страны.
Федерализация обеспечит Молдове возможность полностью контролировать свои
границы. Наш народ будет воссоединен, станет единым целым, исчезнут административные
барьеры. При этом территория Молдовы на левобережье Днестра, а именно, в
Приднестровье,как субъект федерации сохранит за собой важную часть автономии,
а также собственную специфику, включая часть своей символики и политического
представительства.
Мы считаем, что если смотреть на вещи незашоренно и непредвзято, освободившись
от клише и спекуляций, то федерализация окажется единственно компромиссной
альтернативой в решении Приднестровской проблемы. В то же время, само инициирование
дискуссий относительно данного сценария позволит восстановить доверие между двумя
берегами Днестра, а также послужит началу процесса реинтеграции нашего государства.
Что предполагает федерализация
Понятно, что федерализация является нелегким путем выхода из кризиса, но из такого
кризиса как приднестровский легких и удобных путей выхода не существует. Каждая сторо-
на должна пожертвовать чем-то в политическом и административном плане. Как Кишинев,
так и Тирасполь должны будут отставить свою гордость, перешагнуть через разочарования
и обиды прошлых лет во имя достойного общего будущего. Лидеры из Кишинева и Тира-
споля при поддержке наших внешних партнеров должны будут разработать детальный
проект молдавской федерации. Понятно, что идеального проекта, который удовлетворил
бы в равной степени обе стороны, сложно себе представить. Однако видение объединен-
ной страны, более сильной и богатой, в которой граждане будут едины, имея более вы-
сокий уровень жизни, поможет нам найти компромиссы в данной исторической миссии.
Гармонизация отношений состоится в долгосрочной перспективе, поэтому чрезвычайно
важно в самом начале правильно настроить механизмы функционирования государства.
Что конкретно предусматривает федерализация? Мы представили развернутый ответ,
изложенный на страницах данной брошюры. Предлагаю Вам ознакомиться с практически
целостным проектом федерализации Республики Молдова.
Надеемся, что он послужит базой для дискуссий, тщательнейшего анализа, поправок
и изменений, направленных на улучшение данного документа. На основе проекта мы мо-
16
жем начать политические дебаты в Кишиневе и переговоры в Тирасполе. Это не очеред-
ной «план Козака», он не написан за рубежом и не представляет собою взгляд со стороны.
Этот проект федерализации - результат работы экспертов Партии социалистов Республики
Молдова, которые хорошо знакомы с приднестровской проблематикой и учли все нюансы
отношений между двумя берегами Днестра. Надеемся, что наша инициатива послужит им-
пульсом, а сам проект основой для дискуссий относительно федерализации Республики
Молдова на самом высоком уровне.
Проект федеративной республики подразумевает несколько субъектов федерации,
один двухпалатный парламент, состоящий из сената и палаты представителей, общее пра-
вительство и единого всенародно избранного президент.
Помимо правительства с федеральными полномочиями, в каждом субъекте федера-
ции будет свое правительство и законодательный орган (как, например, сейчас в Гагау-
зии). Границы субъектов федерации будут определены посредством локальных референ-
думов, организованных в пограничных районах.
Молдавская федерация, с Приднестровьем в качестве одного из субъектов, будет
иметь один официально признанный язык - молдавский. А русский язык будет языком
межнационального общения.
Федерация предполагает свободу и культурное разнообразие, а также общие ценности
и устремления. Если мы хотим иметь прочный фундамент для построения государства и
консолидироваться как народ, увеличить свой экономический потенциал и занять важную
роль в регионе и достойное место в истории, мы можем достичь всего этого только в составе
целостной страны, как государство, которое смогло сохранить свое территориальное
и народное единство. Федеративная Молдова может и должна стать такой страной.
Это должно быть, с одной стороны, нашим общим идеалом, а с другой - прагматичным
проектом, который мы должны воплотить в жизнь.
Сегодня мы можем выбрать между объединяющей федерализацией и губительным
распадом, между прогрессом и упадком. Социалисты предлагают федерализацию и
прогресс. Что выбираете Вы?
17
Концепция Основных принципов
Молдавской федерации
1. Декларация
1.1. Республика Молдова и Приднестровье, сознавая свою ответственность за объ-
единение страны, обеспечение гражданского мира и полноценного демократического
развития, договорились, что окончательное урегулирование приднестровской проблемы
должно осуществляться путем преобразования государственного устройства Республики
Молдова с целью строительства единого независимого, демократического, основанного
на федеративных принципах государства, определяемого в границах территории Молдав-
ской ССР на 1 января 1990 года.
1.2. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью в Федерации. Призна-
ние, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является обязанностью
Федерации и ее субъектов. Каждому человеку гарантируется судебная защита его прав и
свобод. Решения и действия (или бездействие) государственных и муниципальных органов
власти в государстве, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжало-
ваны в судебные инстанции. Каждый человек вправе в соответствии с международными
договорами, одной из сторон которых является Федерация, обращаться в международные
инстанции по защите прав человека, если исчерпаны все внутригосударственные средства
правовой защиты.
1.3. Молдавская федерация ( Молдова) является демократическим, правовым суве-
ренным федеративным государством, основанным на принципе единства территории,
единых принципах построения государственной власти, единого оборонного, экономиче-
ского, правового и социального пространства. Политика Федерации направлена на созда-
ние условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
1.4. Многонациональный народ Молдавской федерации является единственным носи-
телем суверенитета и государственной власти. Народ осуществляет свою власть непосред-
ственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
2. Состав федерации
2.1. В состав Молдавской федерации входят Республика Молдова, Приднестровье и ав-
тономно-территориальное образование Гагаузия.
2.2. Республика Молдова, Приднестровье и АТО Гагаузия являются субъектами федера-
ции, государственными образованиями в составе федерации, имеющими все полномочия,
предусмотренные Конституцией для субъектов.
2.3. Республика Молдова, Приднестровье и АТО Гагаузия как субъекты федерации,
имеют свою собственную Конституцию, законодательство,государственную собствен-
ность, самостоятельный бюджет и налоговую систему.
2.4. По договоренности сторон, закрепленной в Федеральной Конституции, федераль-
ные органы власти осуществляют руководство Республикой Молдова, как субъектом фе-
дерации.
2.5. Исполнительную власть на территории субъекта Республика Молдова осуществля-
ют федеральный президент и федеральное правительство.
2.6. Депутаты, избранные в федеральный парламент по квоте Республики Молдова,
выполняют функции законодательной власти Республики Молдова.
2.7. Федеральные суды непосредственно осуществляют судебную власть в Республике
Молдова.
2.8. Границы субъектов федерации определяются путем проведения местных референ-
18
думов. Организация референдумов проводится миссией ОБСЕ в Молдове и странами-
гарантами. Границы территории субъектов федерации не могут быть изменены без их
согласия.
2.9. Столицей федерации является город Кишинев.
3. Федеральный президент
3.1. Главой государства является федеральный президент, который избирается сроком
на 5 лет в соответствии с федеральным органическим законом, на основе всеобщего, пря-
мого, равного избирательного права , при тайном голосовании по единому на всей терри-
тории федерации избирательному округу.
4. Федеральное Правительство
4.1. Исполнительную власть в федерации осуществляет федеральное правительство.
4.2. Председатель федерального правительства и состав федерального правительства
утверждается в должности Сенатом по представлению федерального президента.
4.3. Председатель федерального Правительства имеет заместителей, два из которых
назначаются на должности федеральным президентом по представлению председателя
федерального правительства и по согласованию с уполномоченными органами власти
субъектов федерации.
4.4. Должности руководителей и заместителей руководителей федеральных органов
исполнительной власти замещаются с соблюдением принципа пропорционального пред-
ставительства субъектов федерации. Порядок обеспечения представительства субъектов
федерации в федеральных органах исполнительной власти устанавливается соответствую-
щими федеральными ординарными и (или) федеральными органическими законами.
4.5. Назначаемые на должности и освобождаемые от занимаемой должности феде-
ральными органами исполнительной власти руководители и другие сотрудники террито-
риальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
в субъектах федерации исполнительно-распорядительные полномочия по предметам ве-
дения федерации, а также по предметам совместного ведения, назначаются на должности
и освобождаются от занимаемой должности с согласия компетентных органов исполни-
тельной власти и должностных лиц субъектов федерации.
5. Федеральный Парламент
5.1. Федеральным законодательным органом государственной власти является феде-
ральный Парламент, который состоит из двух палат - Сената и Палаты Представителей.
5.2. Сенат состоит из 27 сенаторов, представляющих субъекты федерации. Сенаторы
избираются сроком на 5 лет соответствующими законодательными органами субъектов
федерации. Количество сенаторов для каждого субъекта устанавливается для обеспе-
чения их должного представительства в законодательной ветви власти федерации
вне зависимости от размера территории субъекта.
5.3. Палата Представителей состоит из 71 депутата, избираемого на 4 года. Для каж-
дого субъекта в Палате Представителей устанавливается квота, пропорциональная коли-
честву населения субъекта. Выборы проходят по избирательной системе, которую каж-
дый субъект устанавливает на своей территории в соответствии со своими Конституцией
и законами.
19
6. Полномочия центральных органов власти
6.1. Предметами ведения Федерации являются:
a. Федеральная государственная собственность и управление ею;
b. Валютное регулирование, денежная эмиссия;
c. Воздушный, железнодорожный, водный транспорт;
d. Внешняя политика, внешняя торговля и международные договоры Федерации, во-
просы войны и мира;
e. Гражданство Федерации, вопросы эмиграции и иммиграции;
f. Определение порядка производства, продажи и покупки оружия и боеприпасов; про-
изводство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок их использования;
g. Определение статуса и защита государственной границы, воздушного пространства
Федерации, режим пограничных зон;
h. Коллизионное право;
i. Метеорология, геодезия, картография, стандарты, эталоны, метрическая система и
исчисление времени;
j. Федеральный статистический и бухгалтерский учет;
k. Федеральные государственные награды и почетные звания
6.2. Предметами ведения субъектов Федерации являются:
a. Регулирование внешнеэкономической деятельности по предметам ведения субъек-
тов Федерации, осуществляемой органами власти субъектов Федерации за счет собствен-
ных средств субъектов Федерации, а также внешнеэкономической деятельности граждан
и организаций в пределах полномочий, установленных федеральными органическими за-
конами;
б. Установление системы органов власти субъектов Федерации;
в. Административное законодательство в части регулирования деятельности органов
власти субъектов Федерации;
г. Вопросы местного самоуправления, установление и обеспечение гарантий права
граждан на местное самоуправление;
д. Семейное и жилищное законодательство;
е. Вопросы здравоохранения;
ё. Организация и деятельность адвокатуры;
ж. Собственность субъектов Федерации и управление ею;
з. Утверждение и исполнение бюджетов субъектов Федерации, осуществление контро-
ля за исполнением бюджетов субъектов Федерации;
и. Культура и искусство, охрана памятников истории и культуры регионального значе-
ния, физическая культура и спорт;
к. Вопросы градостроительства и архитектуры;
л. Награды и почетные звания субъектов Федерации;
м. Вопросы дополнительных мер социальной защиты, предоставляемых гражданам,
проживающим на территории субъектов Федерации, за счет средств бюджетов субъектов
Федерации;
н. Иные вопросы, не отнесенные к предметам ведения Федерации и предметам со-
вместного ведения.
6.3. Предметами совместного ведения являются:
а. Регулирование прав и свобод человека, прав национальных меньшинств;
б. Таможенное регулирование, деятельность Федерального Центрального Банка;
в. Энергетические системы, трубопроводный транспорт, связь;
г. Судоустройство, организация и деятельность правоохранительных органов, уголов-
20
ное и уголовно-процессуальное законодательство, амнистия и помилование, законода-
тельство об административных правонарушениях;
д. Гражданское, трудовое, гражданско-процессуальное и арбитражно-процессуаль-
ное законодательство, правовое регулирование интеллектуальной собственности, общие
принципы организации и деятельности нотариата;
е. Владение, пользование и распоряжение землей, недрами, водными и другими при-
родными ресурсами;
ё. Разграничение публичной собственности на федеральную собственность и собствен-
ность субъектов Федерации;
ж. Федеральный бюджет, федеральные налоги, сборы и иные обязательные платежи,
государственное регулирование цен на товары и услуги, антимонопольное регулирование;
з. Охрана окружающей природной среды и обеспечение экологической безопасности,
охрана уникальных природных территорий, памятников истории и культуры федерального
значения;
и. Общие принципы образования и социальной защиты;
к. Вопросы борьбы с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвида-
ции их последствий;
л. Общие принципы внешнеэкономической деятельности граждан и юридических лиц;
м. Избирательное право.
7. Федеральные законы
7.1. Конституция Федерации, принимаемые в соответствии с Конституцией по пред-
метам ведения Федерации федеральные ординарные законы и по предметам совмест-
ного ведения Федерации и субъектов Федерации федеральные органические законы, а
также принимаемые во исполнение Конституции и федеральных законов иные акты фе-
деральных органов государственной власти, имеют прямое действие на всей территории
Федерации и обязательны для исполнения всеми органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
7.2. Федеральные органические законы принимаются Палатой Представителей про-
стым большинством голосов от установленной численности Палаты Представителей, ут-
верждаются Сенатом простым большинством голосов от установленной численности
Сената и подлежат промульгации федеральным Президентом. В случае неутверждения
Сенатом федерального органического закона, закон считается отклоненным.
7.3. Федеральные ординарные законы принимаются Палатой Представителей про-
стым большинством голосов от установленной численности Палаты Представителей, ут-
верждаются Сенатом простым большинством от установленной численности Сената и под-
лежат промульгации федеральным Президентом.
7.4. Неутверждение Сенатом федеральных ординарных законов и неутверждение
федеральным Президентом федеральных органических законов и федеральных орди-
нарных законов преодолевается Палатой Представителей путем повторного принятия со-
ответствующего закона квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов от уста-
новленной численности Палаты Представителей.
7.5. Изменения в Конституцию Федерации вносятся федеральными конституционны-
ми законами, которые принимаются Палатой Представителей большинством не менее
чем 2/3 голосов от установленной численности Палаты Представителей, утверждаются Се-
21
натом большинством не менее чем 4/5 голосов от установленной численности Сената. В
случае неутверждения федерального конституционного закона Сенатом, закон считается
отклоненным.
8. Суды
8.1. Для осуществления гражданского, административного и уголовного правосудия в
Федерации в соответствии с федеральным органическим законом образуются федераль-
ный Верховный Суд, апелляционные суды и суды первой инстанции.
8.2. Для осуществления конституционного правосудия образуется федеральный Кон-
ституционный Суд.
8.3. Федеральный Верховный Суд является высшей апелляционной и (или) кассацион-
ной инстанцией по гражданским, административным и уголовным делам. Верховный Суд
формируется Сенатом.
8.4. Федеральный Конституционный Суд должен создаваться на паритетной основе, по
принципу равенства прав субъектов на защиту своих прав.
8.5. Состав федерального Конституционного Суда утверждается Сенатом.
8.6. Судьи судов первой и апелляционной инстанций в Субъектах Федерации назнача-
ются в порядке, установленном законами Субъектов Федерации.
9. Собственность
9.1. Все формы собственности – частная, государственная и другие одинаково призна-
ются и защищаются на всей территории федерации.
9.2. Возникшие до вступления в силу Конституции федерации на основе законодатель-
ства Приднестровья права государственной, муниципальной и частной собственности пе-
ресмотру не подлежат, признаются и защищаются на территории федерации.
9.3. Разграничение права собственности на имущество, находящееся в государствен-
ной собственности Приднестровья и Автономно-территориального образования Гагаузия,
на федеральную собственность и собственность субъектов федерации производится в со-
ответствии с федеральным органическим законом на основе разграничения полномочий
по предметам ведения федерации и по предметам совместного ведения, установленного
соответствующими федеральными ординарными законами и федеральными органиче-
скими законами. Передача имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов федерации, в муниципальную собственность, а также приватизация указанного
имущества осуществляется в соответствии с законами субъектов федерации.
10. Федеральный бюджет
10.1.Федеральный бюджет формируется за счет федеральных налогов, сборов, иных
обязательных платежей, устанавливаемых федеральными органическими законами, а так-
же за счет доходов от приватизации и иного использования федеральной собственности.
10.2. Бюджеты субъектов федерации формируются за счет устанавливаемых законами
субъектов федерации региональных налогов и сборов, доходов от приватизации и иного
22
использования собственности субъектов федерации, а также за счет устанавливаемых фе-
деральными органическими законами отчислений от федеральных налогов, сборов, по-
шлин и иных платежей.
10.3. Состав и предел ставки муниципальных налогов и сборов устанавливается феде-
ральными органическими законами.
10.4.Возникшие до вступления в силу Конституции федерации финансовые обязатель-
ства Республики Молдова исполняются за счет доходов, взымаемых на ее территории и
территории АТО Гагаузия, финансовые обязательства Приднестровья – за счет бюджета
Приднестровья.
11. Государственный язык
11.1. Государственным языком молдавской федерации является молдавский язык.
11.2. Русский язык на всей территории федерации является языком межнационального
общения.
11.3. Делопроизводство во всех органах государственной власти и органах местного
самоуправления осуществляется на молдавском и русском языках.
11.4. Каждый имеет право получать официальную информацию в органах государ-
ственной власти и местного самоуправления, а также от их должностных лиц по своему
выбору на молдавском или русском языках.
11.5. Конституциями субъектов федерации наряду с молдавским и русским языками на
территориях субъектов федерации могут быть установлены другие государственные языки
субъектов федерации.
11.6. Федерация гарантирует всем проживающим на ее территории гражданам право
на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.
12. Оборона
12.1. Федерация является нейтральным демилитаризованным государством.
12.2. Условия и порядок упразднения вооруженных сил сторон, социальные и иные га-
рантии военнослужащим Республики Молдова и Приднестровья определяются федераль-
ным органическим законом.
12.3. До полной демилитаризации федерации вооруженные силы сторон составляют
вооруженные силы федерации, формируются и действуют в соответствии с территори-
альным принципом комплектования воинских частей на основании общей оборонной
доктрины Молдавской федерации.
12.4. Командование вооруженными силами федерации осуществляется уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти.
12.5. Ни одна из сторон не должна угрожать силой или ее применением в отноше-
нии другой стороны и ни при каких обстоятельствах никакие вооруженные силы одной из
сторон не должны вступать или размещаться на территории другой стороны без согласия
Правительства последней.
12.6. Вооруженные силы сторон используются только для отражения внешней агрессии
и не могут быть использованы для обеспечения правопорядка и общественной безопас-
ности на территории Федерации.
23
13. Международные договоры
13.1. Федерация является субъектом международного права и членом международ-
ных всемирных и региональных организаций, для членства в которых условием является
международная правосубъектность.
13.2. Международные обязательства Республики Молдова, принятые до вступления в
силу Конституции Федерации, признаются и исполняются Федерацией в полном объеме.
13.3. Федерация устанавливает международные отношения с другими государствами
и международными организациями и заключает международные договоры и соглашения.
13.4. Ратифицированные международные договоры и соглашения Федерации и обще-
принятые принципы международного права имеют приоритет над законодательством Фе-
дерации.
13.5. Международные договоры по предметам ведения Федерации подлежат ратифи-
кации федеральными ординарными законами.
13.6. Международные договоры по предметам совместного ведения Федерации и
субъектов Федерации (далее - предметы совместного ведения) подлежат ратификации фе-
деральными органическими законами.
При проведении переговоров о заключении международного договора, затрагиваю-
щего предметы совместного ведения, федеральное Правительство с целью учета мнения
субъектов Федерации проводит предварительные консультации с органами государствен-
ной власти субъектов Федерации и обеспечивает участие в переговорах представителей
уполномоченных органов субъектов Федерации в соответствии с порядком, установлен-
ным федеральным органическим законом.
13.7. Субъекты Федерации могут быть членами международных всемирных и реги-
ональных организаций, для членства в которых международная правосубъектность не
является обязательным условием, поддерживать международные отношения, заключать
международные договоры по предметам ведения Субъектов Федерации и учреждать
представительства в других государствах, не обладающие статусом дипломатических
представительств и консульских учреждений.
24
25
The Republic of Moldova is a small state. We do not
have any “redundant” land. We do not have any territories
we could give away or abandon. Every patch of our land,
every region is dear and priceless to us.
This is exactly why, even though we have been through
misunderstanding, conficts, and split of the country in the
past, we must show wisdom and do our best to preserve
the integrity of the country. Both Transnistria and Gagau-
zia are a part of our Motherland. We cannot imagine the
Republic of Moldova without them.
Today we can hear some people calling for a border
along the Dniester. It is unacceptable because we will
thereby pronounce our statehood “dead.” Moreover, Transnistria will not survive in the long
run by itself and in isolaton. Separated and divorced on both sides of the Dniester, we will be
doomed to collapse and disappearance of the state and the people. We can only guarantee
prosperity and progress in the development of the Republic of Moldova only being united and
consolidated with Transnistria and Gagauzia.
Yes, the approximaton process has been hard. It is not easy to reunite two separated regions
which have been through hatred, pain, and mistrust. But it would be even more difcult and
inconceivable to become completely alien and hostle to each other.
Kishinev and Tiraspol are two cites representng a single space and one people. We are as
weak and vulnerable separately as we are strong together.
I believe that my compatriots will understand and support me.
Bringing Transnistria back to the Republic of Moldova politcally and administratvely should
become priority No. 1 for us. What the future holds, if it comes at all for us as a country, hinges
on that.
I consider it to be my duty as a citzen, as a politcian, as a Moldovan to do my best for the
Republic of Moldova to preserve its land, its borders, and its human capacity. I will try to make
sure my every efort focuses on, and aims at, exactly that end. The draf set out in this booklet
is a soluton whereby we, in our opinion, will be able to reintegrate the Republic of Moldova.
Igor Dodon,
The Chairman of Party of Socialists of the Republic of Moldova
Introduction
26
Federalization against Breakup
Situation To Date
It has been more than twenty years since the Transnistrian region of the country separated
politically and administratively and started developing the apanage of its statehood. Weak efforts
have been made to bring the two banks of the Dniester closer over the period. On the contrary,
mutual misunderstanding increased and hostility was cultivated permanently, which drew the
left and the right banks even further apart.
“Small steps” policy and “frozen conflict” strategy have proven utterly untenable. Delays in
definitive decision-making which would have facilitated settlement of the Transnistrian conflict
ossified the issue even further. A new generation grew up on both sides of the Dniester, isolated
from each other, who are at least suspicious of the prospects of co-existence within a single
country.
Hatred one could feel in Tiraspol towards Kishinev two decades ago gave place to
alienation and indifference, while Kishinev developed mistrust towards Tiraspol and a feeling of
hopelessness of the unification efforts. Those are side effects of the “frozen conflict” strategy.
It was both naïve and politically erroneous to expect that time will heal the wounds and the
two regions will get reunited by themselves. Over time both regions have gradually crystallized
into two state projects – the Republic of Moldova and the Transnistrian Moldovan Republic. It is
today’s reality.
Developments Scenarios
Today three basic approaches to resolving the Transnistrian conflict could be identified.
The first approach is to have Transnistria join as a region which will preserve its enhanced
autonomy. Delegations from Kishinev promoted such an arrangement all the time, and we can
see that the result is zero. Transnistria annexation scenario is unfeasible because most of the
region’s population and political elite on the left bank vehemently reject such “unification” with
the right-bank Moldova. Maybe someone wants to force Transnistrians accept such a plan of
Kishinev by sabre-rattling? The right bank has been trying to implement such left bank annexation
plan for twenty years, but it has not made a single step forward, except that the overall state of
play has degraded. Let us be realistic – this option does not stand a chance.
The second approach is to abandon Transnistria. Unfortunately, politicians in Kishinev
include advocates of this idea, too, willing to give up on the territorial integrity of our country. In
their view, this will facilitate our EU integration and later, unification with Romania. This scenario
horrible for Moldova is absolutely unacceptable and cannot be accepted for a serious discussion.
Immediately following voluntary abandonment of Transnistria, chain reaction will start which
will culminate in the disappearance of the Moldovan statehood. I am confident most of our
citizens are against this scenario.
The third approach is federalization of Moldova following the example of other modern
states, such as Belgium, Germany, SwlLzerland, Russia, USA, etc. The Moldovan Federation sce-
nario will make it possible to preserve our MSSR period territories, being at the same out the
only feasible approach. Our key foreign policy partners (Brussels, Berlin, Moscow, Washington)
have signaled on repeated occasions that they would support the idea of federalization of
27
the Republic of Moldova. There is certain international consensus in this regard we could use
to achieve our common goal. Moreover, leaders in Tiraspol take more favorable view of the
dialogue over the idea of federalization of the country.
Federalization will allow Moldova to control fully its borders. Our people will get reunited,
will become a whole, administrative barriers and overlapping leaderships will be gone. That said,
Moldova’s territory on the left bank of the Dniester, namely Transnistria as a constituent entity
of the federation will maintain an important part of its autonomy, as well as its specificities,
including some of its symbols and political representation.
We believe that open-minded and unbiased view of things free from clichés and posturing
will show that federalization is the only compromise alternative to resolving the Transnistrian
issue. At the same time, the very initiation of discussions over the scenario will help restore trust
between the two banks of the Dniester and will start the process of reintegration of our state.
What Federalization Implies
Clearly, federalizaton is an uneasy way out of the crisis but there are no easy or convenient
ways out of crises like the one in Transnistria. Each party must sacrifce something politcally and
administratvely. Both Kishinev and Tiraspol will have to set aside their pride, step over disap-
pointments and ofenses of the past for the sake of more decent common future.
Leaders in Kishinev and Tiraspol will have to prepare in detail with the support of our foreign
partners the Moldovan Federaton draf. Clearly, it is difcult to imagine a perfect draf which
would satsfy equally both partes. However, a vision of a united country which is stronger and
richer and where citzens will be united and have higher living standards will help us fnd com-
promises in this historic mission.
Relatons will harmonize in the long run; therefore, it is extremely important that the mecha-
nisms whereby the state operates are fne-tuned at the outset.
What specifcally does federalizaton imply? We have provided an elaborate answer set out in
this booklet. I invite you to read a practcally comprehensive Republic of Moldova federalizaton
project. Hopefully, it will support debates, most painstaking analysis, adjustments and changes
aimed to improve the document. Based on the draf, we can start politcal debates in Kishinev
and negotatons in Tiraspol. It is not yet another “Kozak plan,” it has not been writen abroad
and is not a view from outside. This federalizaton project is an outcome of work of experts from
the Socialists Party of the Republic of Moldova who are well aware of the Transnistrian issues and
took into account all the nuances of relatons between the two banks of the Dniester. We hope
our initatve will provide an impetus and the draf itself will support top-level discussions over
federalizaton of the Republic of Moldova.
In a nutshell, the Federal Republic project means there will be several consttuent enttes of
the Federaton, one two-chamber parliament composed of the Senate and House of Representa-
tves, a common government, and a single President elected by popular vote.
In additon to the government with federal powers, each consttuent entty of the Federaton
will have its government and legislature (like, e.g. in Gagauzia now). Borders of consttuent ent-
tes of the Federaton will be determined by local referenda held in border regions.
The Moldovan Federaton with Transnistria as one of its consttuent enttes will have one
ofcially recognized language – Moldovan. Russian will be a language of inter-ethnic communi-
caton.
28
Federaton presumes freedom and cultural diversity, as well as common values and aspira-
tons. If we want to have frm foundaton for state building and get consolidated as people,
enhance our economic capacity, play an important role in the region and get a decent place in
history, we can only achieve all that as part of an integral country, as a state that managed to
maintain its territorial and popular unity. Federal Moldova can and must become such a country.
On the one hand, it should be our common ideal and, on the other, a pragmatc project we must
translate into reality.
Today we can choose between unifying federalizaton and destructve breakup, between
progress and decline. Socialists propose federalizaton and progress. What do you choose?
29
Concept Paper on the Fundamental Principles
of the Moldovan Federaton
1. Declaration
1.1. The Republic of Moldova and Transnistria, being aware of their responsibility for the
unification of the country, ensuring civil peace and full-fledged democratic development, have
agreed that the Transnistrian issue should be settled definitively through transformation of
the state structure of the Republic of Moldova with a view to building a single independent,
democratic state based on federal principles of the state within the borders of the territory of
the Moldovan SSR as of 1 January 1990.
1.2. Human beings, their rights and freedoms are the supreme value in the Federation.
Recognition of, respect for, and protection of, human and civil rights and freedoms are the duty
of the Federation and its constituent entities. Judicial protection of their rights and freedoms
shall be guaranteed to each person. Decisions and actions (or omissions) of state or municipal
authorities in the state, citizens’ associations, or officials can be appealed in court. As per
international agreements the Federation is a party to, each person has a right to go to an
international instance for human rights if all the domestic remedies have been exhausted.
1.3. The Moldovan Federation (Moldova) is a sovereign, democratic, rule-of-law federal
state which builds on the principle of territorial integrity, uniform principles of state power, and
single defence, economic, legal, and social space. Policies of the Federation aim to create an
environment ensuring decent life and free human development.
1.4. The multi-ethnic people of the Moldovan Federation are the only holder of sovereignty
and state power. The people exercise their power directly and through public authorities and
local governments.
2. Composition of the Federation
2.1. The Moldovan Federaton comprises: the Republic of Moldova, the Transnistria, and the
Autonomous Territorial Entty of Gagauzia.
2.2. The Republic of Moldova, the Transnistria, and the Autonomous Territorial Entity
of Gagauzia are the constituent state entities of the Federation, vested with all the powers
envisaged by the Constitution for constituent entities.
2.3. The Republic of Moldova, the Transnistria, and the Autonomous Territorial Entity of
Gagauzia as constituent entities of the Federation shall have its own Constitution, legislation,
state property, stand-alone budget, and tax system.
2.4. As per understanding among the parties enshrined in the Federal Constitution, federal
authorities shall run the Republic of Moldova as a constituent entity of the Federation.
2.5. Executive power on the territory of the constituent entity of the Republic of Moldova
shall be exercised by the federal President and by the federal government.
2.6. Members elected to the federal parliament as per quota for the Republic of Moldova
shall perform the functions of the legislature for the Republic of Moldova.
2.7. Federal courts shall exercise directly the judicial power in the Republic of Moldova.
2.8. Borders of the constituent entities of the Federation shall be determined by holding
local referendums. The referendums shall be organized by the OSCE mission to Moldova and by
30
guarantor countries. Borders of territories of the constituent entities of the Federation cannot
be changed without their approval.
2.9. The City of Kishinev shall be the capital city of the Federation.
3. Federal President
3.1. Federal President shall be the head of the state elected for a five-year term as per federal
organic law on the basis of universal direct and equal suffrage by secret vote in a single polling
district throughout the territory of the Federation.
4. Federal Government

4.1. Executve power shall be exercised in the Federaton by the federal government.
4.2. Chairperson of the federal government and composition of the federal government shall
be approved by the Senate upon the recommendation of the federal President.
4.3. Chairperson of the federal government shall have deputies two of whom shall be
appointed by the federal president upon the recommendation of the chairperson of the federal
government and in coordination with the competent authorities of the constituent entities of
the Federation.
4.4. Posts of heads and deputy heads of the federal executive authorities shall be filled as
per principle of pro-rata representation of constituent entities of the Federation. Procedure for
ensuring the representation of constituent entities of the Federation at the federal executive
authorities shall be set in compliance with respective federal ordinary and/or federal organic
laws.
4.5. Heads and other officers of area divisions of the federal executive authorities who
exercise in the constituent entities of the Federation executive and management powers
regarding the matters of authority of the Federation and those of joint authority appointed to
their posts and relieved of their posts by federal executive authorities shall be appointed to their
posts and relieved of their posts with the consent of the competent executive authorities and
officials of constituent entities of the Federation.
5. Federal Parliament
5.1. Federal Parliament composed of two chambers, the Senate and the House of
Representatives, shall be the federal state legislature.
5.2. The Senate shall be composed of 27 senators representing constituent entities of
the Federation. Senators shall be elected for a five-year term by respective legislatures of the
constituent entities of the Federation. The number of senators for each constituent entity shall
be set to ensure their proper representation at the legislative branch of the Federation regardless
of the size of territory of a constituent entity.
5.3. The House of Representatives shall be composed of 71 members elected for a four-year
term. For each constituent entity in the House of Representatives a quota shall be set pro rata
to the population of the constituent entity. Elections shall be held consistent with the election
system each constituent entity shall establish on its territory in compliance with its Constitution
and laws.
31
6. Powers of the Central Authorities
6.1. Matters of authority of the Federation are:
a. Federal state property and its management
b. Currency exchange regulation, money creation
c. Air, railroad, and water transport
d. Foreign policy, foreign trade, and international agreements of the Federation, war and
peace matters
e. Nationality of the Federation, matters of emigration and immigration;
f. Determining the procedure for production, sale, and purchase of arms and ammunition;
production and procedure for use of poisonous substances and narcotic drugs
g. Determining the status of, and defending, the state border, air space of the Federation,
and border zones regime
h. Law of conflict
i. Meteorology, geodesy, cartography, standards, benchmarks, metric system, and
computation of time
j. Federal statistical record-keeping and accounting
k. Federal state awards and honorary titles.
6.2. Matters of authority of constituent entities of the Federation are:
a. Regulation of foreign economic activities with regard to the matters of authority of
constituent entities of the Federation carried out by authorities of the constituent entities of
the Federation at own expense of the constituent entities of the Federation and of the foreign
economic activities of individuals and organizations within the limits of powers set by federal
organic laws;
b. Establishment of a system of authorities of constituent entities of the Federation;
c. Administrative legislation regarding regulation of activities of authorities of constituent
entities of the Federation;
d. Issues of local self-governance, establishment and securing of guarantees for citizens’ right
to local self-governance;
e. Family and housing legislation;
f. Health care issues;
g. Setting up and activities of the bar;
h. Property of constituent entities of the Federation and its management;
i. Approval and execution of budgets of constituent entities of the Federation, exercise of
control over execution of budgets of constituent entities of the Federation;
j. Culture and arts, protection of historical and cultural landmarks of regional importance,
physical culture and sports;
k. Issues of urban planning and architecture;
l. Awards and honorary titles of constituent entities of the Federation;
m. Issues of additional measures for social protection provided to nationals residing on
the territory of constituent entities of the Federation funded out of the budgets of constituent
entities of the Federation;
n. Other issues which are not matters of authority of the Federation or matters of joint
authority.
32
6.3. Matters of joint authority are:
a. Regulation of human rights and freedoms, rights of ethnic minorities;
b. Customs regulation, operation of the Federal Central Bank;
c. Energy systems, pipeline transport, communications;
d. Judiciary, setting up and activities of law enforcement authorities, criminal and criminal
procedural law, amnesty and pardon, legislation on administrative infringements;
e. Civil, labor, civil procedural, and commercial litigation procedure legislation, legal regulation
of intellectual property, general principles of setting up and of activities of the notary profession;
f. Right, title to, and interest in, land, subsoils, water, and other natural resources;
g. Delimitation of public ownership to federal property and property of constituent entities
of the Federation;
h. Federal budget, federal taxes, charges, and other mandatory fees, state regulation of
prices for goods and services, anti-monopoly regulation;
i. Environmental protection and environmental security, protection of unique natural areas
and historical and cultural landmarks of federal importance;
j. General principles of education and social protection;
k. Issues of fight against, and clean-up of, disasters, acts of God, and epidemics;
l. General principles of foreign economic actvites of individuals and legal enttes;
m. Electon law.
7. Federal Laws
7.1. Constitution of the Federation, federal ordinary laws regarding the matters of authority of
the Federation and federal organic laws regarding the matters of joint authority of the Federation
and of the constituent entities of the Federation passed in compliance with the Constitution, as
well as other acts of federal public authorities passed in pursuance of the Constitution or federal
laws shall have direct effect throughout the territory of the Federation and be binding on all the
public authorities, local governments, legal entities, and individuals.
7.2. Federal organic laws shall be passed by the House of Representatives by simple majority
of votes of the set size of the House of Representatives, approved by the Senate by simple
majority of votes of the set size of the Senate, and shall be promulgated by the federal President.
Should the Senate not approve a federal organic law, the law shall be deemed turned down.
7.3. Federal ordinary laws shall be passed by the House of Representatives by simple majority
of votes of the set size of the House of Representatives, shall be approved by the Senate by
simple majority of the set size of the Senate, and shall be promulgated by the federal President.
7.4. Failure by the Senate to approve a federal ordinary law and failure by the federal
President to approve a federal organic law or a federal ordinary law shall be overcome by the
House of Representatives by repeated passage of the law concerned by a qualified majority of at
least 2/3 of votes of the set size of the House of Representatives.
7.5. Amendments to the Constitution of the Federation shall be introduced by a federal
constitutional law passed by the House of Representatives by majority of at least 2/3 of votes of
the set size of the House of Representatives and approved by the Senate by majority of at least
4/5 of votes of the set size of the Senate. Should the Senate not approve a federal constitutional
law, the law shall be deemed turned down.
33
8. Courts
8.1. The federal Supreme Court, appeal courts, and trial courts shall be set in compliance
with a federal organic law to administer civil, administrative, or criminal justice in the Federation.
8.2. The federal Constitutional Court shall be set up to administer constitutional justice.
8.3. The Federal Supreme Court is a supreme appeal and/or cassation instance in civil,
administrative, and criminal cases. The Supreme Court shall be formed by the Senate.
8.4. The federal Constitutional Court shall be set up on a par basis based on the principle of
equality of entities’ rights to protection of their rights.
8.5. Composition of the federal Constitutional Court shall be approved by the Senate.
8.6. Judges for trial courts and appeal courts in the constituent entities of the Federation
shall be appointed in the procedure set by laws of the constituent entities of the Federation.
9. Ownership
9.1. All forms of ownership – private, state, and other – shall be equally recognized and pro-
tected throughout the territory of the Federaton.
9.2. State, municipal, and private property rights which had accrued under the legislaton of
Transnistria before the Consttuton of the Federaton took efect shall not be subject to revision
and shall be recognized and protected on the territory of the Federaton.
9.3. Ownership right to the property in state ownership by Transnistria and the Autonomous
Territorial Entty of Gagauzia shall be delimited as federal ownership and that of a consttuent
entty of the Federaton in compliance with a federal organic law on the basis of delimitaton of
powers regarding the maters of authority of the Federaton and regarding the maters of joint
authority set by a respectve federal ordinary law and a federal organic law. Transfer of property
state-owned by a consttuent entty of the Federaton into municipal ownership or privatzaton
of the above property shall be carried out in compliance with laws of a consttuent entty of the
Federaton.
10. Federal Budget
10.1.Federal budget shall be formed out of federal taxes, charges, and other mandatory fees
set by federal organic laws, as well as proceeds from privatzaton or other use of federal owner-
ship.
10.2. Budget of a consttuent entty of the Federaton shall be formed out of regional taxes
and charges set by laws of the consttuent entty of the Federaton, proceeds from privatzaton
or other use of ownership of a consttuent entty of the Federaton, as well as out of contribu-
tons from federal taxes, charges, dutes, and other fees which contributons are set by federal
organic laws.
10.3. Compositon and rate ceiling for municipal taxes and charges shall be set by federal
organic laws.
10.4.Financial obligatons of the Republic of Moldova which had accrued before the Consttu-
ton of the Federaton took efect shall be fulfled out of revenue collected on its territory and that
of ATE of Gagauzia; those of Transnistria, from the budget of the Transnistria.
34
11. State Language
11.1. Moldovan language shall be the state language in the Moldovan Federaton.
11.2. Russian language shall be the language of inter-ethnic communicaton throughout the
territory of the Federaton.
11.3. Records at all the public authorites and local governments shall be kept in Moldovan
and Russian.
11.4. Each shall have a right to get ofcial informaton from public authorites or local govern-
ments or from ofcials thereof in Moldovan or Russian at their discreton.
11.5. Consttutons of consttuent enttes of the Federaton can establish, alongside Moldo-
van and Russian languages, other state languages for consttuent enttes of the Federaton on
the territory of consttuent enttes of the Federaton.
11.6. The Federaton shall guarantee to all the natonals residing on its territory right to pres-
ervaton of their mother tongue and environment for studying it and its development.
12. Defence
12.1. The Federaton is a neutral demilitarized state.
12.2. Conditons and procedure for abolishing the armed forces of the partes, social and
other guarantees for servicemen in the Republic of Moldova and Transnistria shall be deter-
mined by a federal organic law.
12.3. Untl the Federaton will have been demilitarized in full, armed forces of the partes
shall consttute the armed forces of the Federaton and be formed and operate as per territorial
principle of setng up military units on the basis of a common defence doctrine of the Moldovan
Federaton.
12.4. Command of the armed forces of the Federaton shall be carried out by a competent
federal executve authority.
12.5. None of the partes shall threaten with force or use of force against another party and
under no circumstances none of the armed forces of any of the partes shall enter, or be based
on, the territory of another party without consent of the Government of the later.
12.6. Armed forces of the partes shall only be used to repel external aggression and may not
be used to secure law and order or public safety on the territory of the Federaton.
13. Internatonal Agreements
13.1. The Federaton shall be a subject of internatonal law and a member of global inter-
natonal and regional organizatons for membership in which internatonal legal personality is a
conditon.
13.2. Internatonal obligatons of the Republic of Moldova assumed before the Consttuton
of the Federaton took efect shall be recognized and fulflled by the Federaton in full.
13.3. The Federaton shall establish internatonal relatons with other states and interna-
tonal organizatons and enter into internatonal agreements and treates.
13.4. Ratfed internatonal agreements and treates of the Federaton and generally accept-
ed internatonal law principles shall take priority over the legislaton of the Federaton.
13.5. Internatonal agreements regarding the maters of authority of the Federaton shall be
subject to ratfcaton by a federal ordinary law.
35
13.6. Internatonal agreements regarding the maters of joint authority of the Federaton and
consttuent enttes of the Federaton (hereinafer “maters of joint authority”) shall be subject
to ratfcaton by a federal organic law.
During negotatons over an internatonal agreement afectng maters of joint authority, the
federal Government, with a view to taking into account the opinion of consttuent enttes of
the Federaton, shall conduct preliminary consultatons with government authorites of consttu-
ent enttes of the Federaton and ensure partcipaton in the negotatons by representatves
of competent authorites of the consttuent enttes of the Federaton in the procedure set by a
federal organic law.
13.7. Consttuent enttes of the Federaton can be members of internatonal global or re-
gional organizatons for membership in which internatonal legal personality is not a require-
ment; maintain internatonal relatons; enter into internatonal agreements regarding the mat-
ters of authority of consttuent enttes of the Federaton; and set up representatve ofces in
other states without them having the status of diplomatc missions or consular ofces.
36
Vorwort
Die Republik Moldau ist ein kleines Land. Wir haben
kein „überfüssiges“ Land. Wir haben keine Landfäche
zum Weggeben oder -werfen. Jedes Stück unseres Landes,
jedes Gebiet ist für uns ein Teil unserer Heimat von un-
schätzbarem Wert.
Das ist der Grund, warum wir, trotz der Tatsache, dass
unsere Vergangenheit Missverständnisse, Konfikte und
die Spaltung des Landes aufweist, Weisheit beweisen und
alles nur Mögliche tun müssen, um die Integrität des Staa-
tes zu bewahren. Sowohl Transnistrien als auch Gagausien
sind Teile unseres Landes. Ohne sie ist die Republik Mol-
dau unvorstellbar.
Heute hören wir die Aufrufe mancher, dass entlang des Dnjestr eine Grenze gezogen wer-
den solle. Dies ist inakzeptabel, weil wir damit das Todesurteil unseres Staates unterzeichnen
würden. Darüber hinaus wird Transnistrien in der Einsamkeit und Isolaton nicht lange überle-
ben können. Getrennt und geteilt, auf beiden Seiten des Dnjestr, sind wir dem Untergang und
Verschwinden des Staates und des Volkes geweiht. Nur gemeinsam, zusammen mit Transnistrien
und Gagausien, vereint und gestärkt, können wir Wohlstand und Fortschrit der Entwicklung der
Republik Moldau gewährleisten.
Gewiss, der Annäherungsprozess ist schwer. Es ist nicht leicht, die entzweiten Gebiete, die
gegenseitgen Hass, Schmerz und Misstrauen durchlebten, zu vereinen. Aber noch schlimmer ist,
einander fremd und feindselig zu werden.
Chisinau und Tiraspol, zwei Städte, die ein Land und ein Volk präsenteren. So stark wie wir
zusammen sind, so schwach und verletzlich wären wir geteilt.
Ich glaube daran, dass meine Landsleute mich verstehen und unterstützen werden.
Die politsche und administratve Wiedervereinigung von Transnistrien und Moldau muss un-
sere wichtgste Priorität werden. Davon hängt unsere Zukunf ab, vorausgesetzt, unser Land hat
eine gemeinsame Zukunf.
Ich, als Bürger, als Politker und als Moldawier, fühle mich verpfichtet, alles nur Mögliche
zu tun, damit die Republik Moldau ihren Grund und Boden, ihre Landesgrenzen und ihr Volk
bewahrt. Das ist das Ziel, welchem ich in meinem Bemühen entgegen strebe. Das Projekt, das
in dieser Broschüre präsentert wird, ist eine Lösung, mit deren Hilfe, denke ich, die Republik
Moldau wiedervereinigt werden könne.
Igor Dodon,
Vorsitzender der Partei der Sozialisten der Republik Moldau
37
Föderalisierung gegen Zusammenbruch
Die gegenwärtige Lage
Es ist mehr als 20 Jahre her, als die Region Transnistrien sich vom Rest der Republik
politisch und administrativ abspaltete und begann, seine eigenen Staatsattribute zu entwickeln.
Während dieser Zeit wurden schwache Versuche zur Vereinigung des Landes an beiden Ufer des
Dnjestr unternommen, was, wider alle Erwartung, zu gegenseitigem Unverständnis und immer
wachsender Feindseligkeit und hiermit zu weiterer Spaltung des linken und rechten Ufers führte.
Die Politik der kleinen Schritte und die Strategie des „eingefrorenen Konflikts“ bewiesen sich
als völlig insolvent. Verschiebung der endgültigen Entscheidungen, welche zur Beilegung des
Transnistrien-Konflikts beitragen könnten, brachte eine noch weitere Versteinerung des Problems
mit sich . Auf beiden Seiten des Dnjestr wuchsen neue Generationen heran, voneinander isoliert
und, zumindest, misstrauisch gegenüber der Vorstellung von Koexistenz in einem vereinten Land.
Der Hass, der vor zwei Jahrzehnten in Tiraspol gegen Chisinau empfunden wurde, wandelte
sich in Entfremdung und Gleichgültigkeit um , während Chisinau sich in den Zustand des
Misstrauens gegenüber Tiraspol versetzte und alle Hoffnung auf Wiedervereinigung verlor. So
waren die „Nebenwirkungen“ der Strategie des „eingefrorenen Konflikts“.
Das Warten darauf, dass die Zeit alle Wunden heilt und die zwei Teile des Landes von
selbst zueinander finden, war nicht nur naiv, sondern auch politisch fehlerhaft. Im Laufe der
Zeit kristallisierten sich die Beiden in zwei unterschiedliche Staatsgebilde heraus: Die Republik
Moldau und die Transnistrische Moldauische Republik. Heute ist das die Realität.
Mögliche Szenarien der weiteren Entwicklung
Heute gibt es drei grundlegende Herangehensweisen zur Beilegung des Transnistrien-
Konflikts.
Die erste sieht den Beitritt Transnistriens, in Form einer Verwaltungseinheit (Bezirk) mit dem
Status einer erweiterten Autonomie, zur Republik Moldau voraus. Dieses Schema wurde bei
den Verhandlungen der Delegierten aus Chisinau vorgeschlagen und führte, wie wir sehen, zu
keinem Ergebnis. Szenario „Annexion Transnistriens“ in Form eines Bezirkes ist irreal, weil die
Mehrheit der Bevölkerung dieses Gebiets, sowie die politische Elite am linken Ufer des Dnjestr
eine solche „Vereinigung“ mit dem rechten Ufer strickt ablehnt. Vielleicht möchte jemand durch
Androhung militärischer Gewalt diesen Plan durchsetzen? Solche Versuche werden von den
Vertretern des rechten Dnjestr-Ufers im Laufe der letzten 20 Jahre unternommen, was erfolglos
blieb und lediglich der Verschlechterung der allgemeinen Situation diente. Seien wir realistisch:
diese Vorgehensweise hat keine Chance auf Erfolg.
Die zweite Vorgehensweise besteht im Aufgeben des Gebiets Transnistrien. Leider gibt es
unter den Politikern in Chisinau Anhänger dieser Idee, die bereit sind, die territoriale Integrität
unseres Landes zu opfern. Das solle, ihrer Meinung nach, unserer Integration in die EU und
später der Vereinigung mit Rumänien beitragen. Dieses für Moldau beängstigende Szenario ist
völlig inakzeptabel, es kann darüber nicht ernsthaft diskutiert werden. Das freiwillige Aufgeben
38
Transnistriens löst unmittelbar eine Kettenreaktion, mit dem Höhepunkt in Form der Auflösung
des moldauischen Staates, aus. Ich bin mir sicher, dass die meisten unserer Bürger dieses Szenario
ablehnen würden.
Die dritte Vorgehensweise ist die Föderalisierung der Republik Moldau, nach dem Vorbild
moderner Staaten wie Belgien, Deutschland, Schweiz, Russland, den Vereinigten Staaten und
anderer. Die Erschaffung der moldauischen Föderation erlaubt die, dem Hoheitsgebiets der Sow-
jetrepublik Moldau entsprechenden, Grenzen zu bewahren und ist daher die einzige mögliche
erfolgversprechende Lösung. Unsere wichtigsten internationalen Partner (Brüssel, Berlin , Moskau,
Washington) verdeutlichten mehrmals, dass die Idee der Föderalisierung der Republik Moldau
von ihnen unterstützt würde. In dieser Hinsicht gibt es einen bestimmten internationalen Kon-
sens, nach welchem wir handeln können, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen. Darüber
hinaus signalisieren auch die politische Kräfte in Tiraspol ihr Interesse am Dialog über die Idee
der Föderalisierung.
Die Föderalisierung der Republik Moldau bietet die Möglichkeit, die Landesgrenzen
zu kontrollieren. Unser Volk wird wieder zur Einheit, administrative Hindernisse und
Doppelverwaltung verschwinden. Gleichzeitig bewahrt das Gebiet der Republik Moldau am linken
Ufer des Dnjestr, nämlich in Transnistrien, als Subjekt der Föderation, den wesentlichen Teil der
Autonomie sowie seine eigene Einzigartigkeit, darunter teilweise seine eigenen Staatssymbole
und politische Repräsentation.
Wir denken, wenn die Situation objektiv, frei von Schubladendenken, Klischees und
Spekulationen betrachtet wird, sei die Föderalisierung die einzig mögliche Alternativlösung des
Transnistrien-Problems. Zugleich wird allein die Initiierung der Debatteder Wiederherstellung des
Vertrauens zwischen den beiden Dnjestr-Ufern dienen und den Prozesses der Wiedervereinigung
unseres Staats in Gang setzen.
Was sieht die Föderalisierung vor?
Gewiss ist die Föderalisierung kein einfacher Ausweg aus der Krise, aber aus einer solchen
Krise wie diese gibt es keine einfachen und bequemen Wege. Jede Partei muss bereit sein in
politischen und administrativen Bereichen zu opfern. Sowohl Chisinau als auch Tiraspol müssen
ihren Stolz in die Ecke stellen und über die Enttäuschungen und Verbitterungen der vergangenen
Jahre, im Namen eines gemeinsamen würdevollen Zukunft, hinüberschreiten.
Führende Kräfte in Chisinau und Tiraspol, unterstützt von unseren internationalen Partnern,
erstellen einen detaillierten Entwurf für den Staatsaufbau der moldauischen Föderation. Es ist
klar, dass ein vollkommener Entwurf, welcher beide Parteien gleichermaßen zufrieden stellt,
nur mit Mühe vorstellbar ist, allerdings wird uns die Vision eines wiedervereinten starken
und wohlhabenden Staates, dessen Bürger eine hohe Lebensqualität genießen, helfen, einen
Kompromiss in dieser historischen Mission zu finden.
Die Beziehungen zwischen den beiden Parteien müssen auf Dauer harmonisch bleiben,
deswegen ist es äußerst wichtig, dass alle Staatsmechanismen von Anfang an richtig und
störungsfrei funktionieren.
39
Was genau sieht die Föderalisierung vor? Auf diesen Seiten bieten wir Ihnen eine ausführliche
Antwort an und bitten Sie sich diesen kompletten Plan der Föderalisierung der Republik Moldau
anzuschauen. Wir hoffen, dass dieser als Anregung zu Diskussionen, gründlichen Analysen,
Änderungen und Ergänzungen, um dieses Dokument zu verbessern, dienen wird. Auf der
Grundlage dieses Entwurfs, können wir politische Debatten in Chisinau und Verhandlungen
in Tiraspol beginnen. Das ist kein weiterer „Kosak-Plan“, er wurde nicht im Ausland und von
keinem Außenstehenden erarbeitet. Dieser Entwurf ist das Ergebnis der Arbeit von Experten
der Partei der Sozialisten der Republik Moldau, denen das Transnistrien-Problem in allen seinen
Einzelheiten und Sonderheiten, welche die Beziehungen zwischen den Gebieten an beiden
Dnjestr-Ufern auszeichnen, gut bekannt ist. Wir hoffen, dass unsere Initiative zur Anregung und
der Entwurf als Grundlage für Diskussionen über die Föderalisierung der Republik Moldau auf
höchster Ebene dienen.
Laut der Kurzfassung besteht die föderale Republik aus mehreren föderalen Subjekten, bildet
ein Zweikammerparlament , bestehend aus dem Senat und dem Repräsentantenhaus, hat eine
gemeinsame Regierung und einen vom ganzen Volk gewählten Präsidenten.
Neben der, mit den gemeinsamen föderalen Kompetenzen ausgestatteten, Regierung, wird
jedes Subjekt der Föderation über seine eigenen Regierung und gesetzgebendes Organ (wie, zum
Beispiel, jetzt in Gagausien) verfügen. Die Grenzen der föderalen Subjekte werden von, in den
Grenzgebieten veranstalteten, lokalen Referenden bestimmt.
Die Moldauische Föderation, mit Transnistrien als einem der Subjekte der Föderation, wird
eine Amtssprache haben: Das Moldauische. Die russische Sprache wird als die internationale
Verkehrssprache dienen.
Die Föderation setzt Freiheit und kulturelle Vielfalt sowie gemeinsame Werte und
Bestrebungen voraus. Wenn wir ein solides Fundament für den Staatsaufbau haben, ein vereintes
Volk bilden, das wirtschaftliche Potenzial steigern, eine wichtige Rolle in der Region und einen
bedeutenden Platz in der Geschichte einnehmen möchten, dann müssen wir erkennen, dass
das ausschließlich in einem vereinten, seine Integrität bewahrenden Staat möglich ist. Die
Moldauische Föderation kann und muss ein solcher Staat werden. Das muss einerseits unser
gemeinsames Hochziel, anderseits ein pragmatischer Arbeitsplan werden.
Heute können wir zwischen der vereinigenden Föderalisierung und der katastrophalen
Spaltung, zwischen Fortschritt und Zerfall wählen. Die Sozialisten schlagen Föderalisierung und
Fortschritt vor. Was wählen Sie?
40
Konzept der Grundprinzipien
der Moldauischen Föderation
1. Deklaration
1.1. Die Republik Moldau und Transnistrien, bewusst ihrer Verantwortung für die Vereinigung
des Landes und Sicherung des bürgerlichen Friedens und einer vollwertigen demokratischen
Entwicklung, haben vereinbart, dass die endgültige Belegung des Transnistrien-Problems durch
die Umwandlung der Staatsordnung der Republik Moldau, mit dem Ziel des Aufbaus eines
geeinten, unabhängigen, demokratischen, auf den Grundsätzen des Föderalismus basierenden
und sich in den Grenzen des Staatsgebiets der Sowjetrepublik Moldau vom 1. Januar 1990
befindenden, Staates, erreicht werden soll.
1.2. Der Mensch, seine Rechte und Freiheiten sind das höchste Gut der Moldauischen
Föderation. Die Anerkennung, Wahrnehmung und Schutz der Rechte und Freiheiten des
Menschen und des Bürgers liegt in der Verpflichtung der Föderation und derer Subjekte. Jedem
Menschen wird der gerichtliche Schutz seiner Rechte und Freiheiten gewährleistet. Beschlüsse
und Tätigkeit (oder Untätigkeit) föderaler und kommunaler Machtorgane, sozialer Einrichtungen
und Beamten können vor Gericht angefochten werden. Jeder Mensch, gemäß der internationalen
Vereinbarungen, denen die Föderation beigetreten ist, hat das Recht an die Institutionen des int
ernationalen Menschenrechtsschutzes zu appellieren, wenn alle innerstaatlichen Rechtsbehelfe
ausgeschöpft werden.
1.3. Die Moldauische Föderation (Moldau) ist ein demokratischer souveräner föderaler
Rechtsstaat, basierend auf dem Prinzip der territorialen Einheit und Integrität und den
gemeinsamen Grundsätzen des Staatsaufbaus sowie des gemeinsamen Verteidigungs-,
Wirtschafts-, Rechts- und Sozialraumes. Die Politik der Föderation dient der Schaffung von
Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Leben und freie Entfaltung des Individuums.
1.4. Das multinationale Volk der Moldauischen Föderation ist der alleinige Träger der
Souveränität und Staatsgewalt. Das Volk übt seine Macht sowohl direkt als auch durch Organe
der Staatlichen Macht und der kommunalen Selbstverwaltung aus.
2. Föderale Struktur
2.1. Die Zusammensetzung der Moldauischen Föderation umfasst die Republik Moldau, die
Transnistrien und die Autonome territoriale Einheit Gagausien.
2.2. Die Republik Moldau, die Transnistrien und die Autonome territoriale Einheit Gagausien
ist ein Subjekt der Föderation, ein föderaler Gliedstaat, der alle, für die föderalen Subjekte in der
Verfassung vorgesehenen, Rechte genießt.
2.3. Die Republik Moldau, die Transnistrien und die Autonome territoriale Einheit Gagausien
als Subjekt der Föderation, besitzt ihre eigenen Verfassung, Gesetzgebung, Staatseigentum,
unabhängigen Staatshaushalt und Steuersystem.
2.4. Gemäß der, in der Föderalen Verfassung verankerten, Vereinbarung der Parteien wird
die Republik Moldau, als Subjekt der Föderation, von den Organen der föderalen Staatsmacht
regiert.
41
2.5. Die vollziehende Gewalt (Exekutive) wird im Staatsgebiet der Moldauischen Föderation
durch den Präsidenten und die föderale Regierung ausgeübt.
2.6. Die, nach der Quote gewählten, Abgeordneten des Parlaments üben in der Republik
Moldau die gesetzgebende Gewalt (Legislative) aus.
2.7. Die Föderalen Gerichte üben die rechtsprechende Gewalt (Judikative) aus.
2.8. Die Grenzen der föderalen Subjekte werden von lokalen Referenden bestimmt. Die
Organisierung der Referenden wird von der OSZE-Mission in Moldau und der Bürgschaftsstaaten
durchgeführt. Territoriale Grenzen der Subjekte der Föderation können nicht ohne ihre
Zustimmung geändert werden.
2.9. Die Hauptstadt der Moldauischen Föderation ist die Stadt Chisinau.
3. Der Präsident der Moldauischen Föderation
3.1. Das Staatsoberhaupt ist der Präsident der Föderation, welcher, gemäß des föderalen
Organgesetzes, für eine Legislaturperiode von 5 Jahren auf der Grundlage des allgemeinen,
gleichen und direkten Wahlrechts in geheimer Abstimmung in einem, für das ganze Staatsgebiet,
einheitlichen Wahlkreis gewählt wird.
4. Die föderale Regierung
4.1. Die föderale Regierung übt die vollziehende Gewalt (die Exekutive) aus.
4.2. Der Vorsitzende und die Zusammensetzung der Regierung wird vom Senat auf Vorschlag
des Bundespräsidenten bestätigt.
4.3. Der Vorsitzende der föderalen Regierung hat mehrere Stellvertreter, von welchen zwei
vom Bundespräsidenten auf Vorschlag des Regierungsvorsitzenden und in Abstimmung mit den
zuständigen Machtorganen der föderalen Subjekte ernannt werden.
4.4. Die Inhaber leitender Dienstposten in den föderalen Organen der vollziehenden Gewalt
und deren Stellvertreter werden unter Beachtung des Prinzips der Proportionalvertretung der
Subjekte der Föderation ernannt. Die Ordnung zur Sicherung der Vertretung der Subjekte der
Föderation in den föderalen Organen der Exekutive wird durch entsprechende einfache föderale
Gesetze und (oder) föderale Organgesetze geregelt.
4.5. Das Bekleiden und Entheben durch föderale exekutive Organe leitender und anderer
Dienstposten in lokalen Organen der vollziehenden Gewalt, welche auf der territorialen Ebene
der föderalen Subjekte die vollziehende und verfügende Gewalt im Bereich der gemeinsamen
sowie der geteilten föderalen Kompetenzen ausüben, werden unter der Zustimmung der
zuständigen Amtsträger und Organe der Staatsgewalt der Subjekte der Föderation durchgeführt
5. Das föderale Parlament
5.1. Das gesetzgebende Organ der Föderation ist das Parlament, das aus zwei Kammern
besteht: Dem Senat und dem Repräsentantenhaus.
42
5.2. Der Senat besteht aus 27 Senatoren, welche die Subjekte der Föderation vertreten und
durch die zuständigen Legislativorgane der Subjekte der Föderation für die Amtszeit von 5 Jahren
gewählt werden. Die Zahl der, von den Subjekten der Föderation gesandten, Senatoren wird so
festgelegt, damit eine angemessene Vertretung des jeweiligen föderalen Subjekts, unabhängig
von der Größe dessen Hoheitsgebiets, in der Legislative der Föderation gewährt ist.
5.3. Das Repräsentantenhaus besteht aus 71 Abgeordneten, welche für die Amtszeit von 4
Jahren gewählt werden. Für jedes Subjekt der Föderation wird eine, der Bevölkerungszahl des
jeweiligen Gliedstaates proportionale, Abgeordnetenquote festgelegt. Das Wahlsystem wird
vom jeweiligen Subjekt der Föderation bestimmt und in Übereinstimmung mit der Verfassung
und den Gesetzen des jeweiligen Subjektes der Föderation geregelt.
6. Kompetenzen der zentralen Machtorgane
6.1. Kompetenzgegenstände der Föderation sind:
a. Eigentum der Föderation und dessen Verwaltung;
b. Währungsregulierung und Geldemission;
c. Luft-, Eisenbahn- und Schiffsverkehr;
d. Außenpolitik, Außenhandel und internationale Verträge der Föderation, die Entscheidung
über Krieg und Frieden;
e. föderale Staatsbürgerschaft, Aus- und Zuwanderungswesen;
f. Bestimmung der Ordnung über Herstellung, Verkauf und Erwerb von Waffen und Munition,
Herstellung und Verwendung von Giftstoffen und Betäubungsmitteln;
g. Bestimmung der Staatsgrenze und des Luftraums der Föderation und derer Schutz,
Ordnung in den Grenzgebieten;
h. Kollisionsrecht;
i. Meteorologie, Geodäsie, Kartographie, Normen und Maßverkörperungen, metrisches
Einheitssystem und Zeitrechnung;
j. statistische Erfassung und Rechnungswesen auf föderaler Ebene;
k. staatliche Auszeichnungen und Ehrentitel der Föderation.
6.2. Kompetenzgegenstände der Subjekte der Föderation sind:
a. Regelung der, im Kompetenzbereich der Subjekte der Föderation liegenden, von den
Machtorganen der Subjekte der Föderation und auf Kosten der Subjekte der Föderation
ausgeübten, außenwirtschaftlichen Tätigkeit, sowie der außenwirtschaftlichen Tätigkeit, welche
von Bürgern, Institutionen und Einrichtungen im Rahmen der föderalen Organgesetze ausgeübt
wird.
b. Aufbau des Systems der Machtorgane der föderalen Subjekte;
c. administrative Gesetzgebung zur Regulierung der Tätigkeit der Machtorgane der föderalen
Subjekte;
d. Angelegenheiten der kommunalen Selbstverwaltung, Inkraftsetzung und Sicherung der
Wahrnehmung des bürgerlichen Rechts auf kommunale Selbstverwaltung;
e. Familien- und Wohnrecht;
43
f. Gesundheitswesen;
g. Regelung der Rechtsanwaltschaft;
h. Eigentum der Subjekte der Föderation und dessen Verwaltung;
i. Festlegung des Haushaltsplans des jeweiligen Subjekts der Föderation und
Kontrolle über dessen Umsetzung;
j. Kultur und Kunst, Schutz der historischen und Kulturdenkmälern von regionaler Bedeutung,
Fitness und Sport;
k. Bauplanung und Stadtbauwesen;
l. Auszeichnungen und Ehrentitel auf der Ebene der Subjekte der Föderation;
m. aus den Etatmitteln der Subjekte der Föderation finanzierte Zuschüsse zur Sicherung
der sozialen Sicherheit im Hoheitsgebiet der föderalen Subjekte wohnhafter Bürger;
n. andere Angelegenheiten außer dem Kompetenzbereich der Föderation und dem
gemeinsamen Kompetenzbereich.
6.3. Gegenstände der gemeinsamen Kompetenz sind:
a. Regelung der Rechte und Freiheiten des Menschen und der Rechte der nationalen
Minderheiten;
b. Zollwesen, die Tätigkeit der föderalen Zentralbank;
c. Energiesysteme, Rohrleitungstransport, Kommunikationssysteme;
d. Gerichtswesen, der Aufbau und die Tätigkeit der Institutionen der Rechtspflege, Straf- und
Strafverfahrensrechts, Amnestie und Begnadigung, Ordnungswidrigkeitsrecht;
e. Zivil-, Arbeits-, Zivilverfahrens- und Schiedsverfahrensrecht, rechtlicher Schutz des
geistigen Eigentums, Grundsätze des Notariatswesens;
f. Besitz, Nutzung und Bewirtschaftung von Land, Bodenschätzen, Wasser- und anderen
natürlichen Ressourcen;
g. Einteilung des öffentlichen Eigentums ins föderale Eigentum und das Eigentum der
Subjekte der Föderation;
h. föderaler Haushalt, föderale Steuer, Gebühren und andere obligatorische Zahlungen,
staatliche Regulierung der Preise für Waren und Dienstleistungen, Kartellrecht;
i. Umweltschutz und Gewährung der ökologischen Sicherheit, Schutz der einmaligen
Naturräume und der historischen und Kulturdenkmäler von gesamtstaatlicher Bedeutung;
j. allgemeine Grundsätze in Bildung und Sozialschutz;
k. Bewältigung der Elementargewalten, Katastrophen- und Epidemiebekämpfung, sowie
Beseitigung derer Folgen;
l. allgemeine Grundsätze der außenwirtschaftlichen Tätigkeit der Bürger und juristischer
Personen;
m. Wahlrecht.
7. Föderale Organgesetze
7.1. Die föderalen Organgesetze werden im Repräsentantenhaus durch die einfache Mehrheit
der Stimmen aller Abgeordneten verabschiedet, danach werden sie im Senat wiederum durch
die einfache Mehrheit der Stimmen aller Senatoren bestätigt und vom Präsidenten promulgiert.
Wird das föderale Organgesetz vom Senat nicht bestätigt, gilt es als abgelehnt.
44
7.2. Die einfachen föderalen Gesetze werden im Repräsentantenhaus durch die einfache
Mehrheit der Stimmen aller Abgeordneten verabschiedet, danach werden sie im Senat wiederum
durch die einfache Mehrheit der Stimmen aller Senatoren bestätigt und vom Präsidenten
promulgiert.
7.3. Werden die einfachen föderalen Gesetze vom Senat und vom Präsidenten nicht
unterstützt, kann das Repräsentantenhaus diese erneut durch qualifizierte Mehrheit der
Stimmen aller Abgeordneten verabschieden.
7.4. Die Änderung der Verfassung erfolgt durch die föderalen Verfassungsgesetze, welche
im Repräsentantenhaus durch Mehrheit von mindestens zwei Drittel der Stimmen aller
Abgeordneten verabschiedet und vom Senat durch Mehrheit von drei Viertel der Stimmen aller
Senatoren bestätigt werden müssen. Wird ein föderales Verfassungsgesetz vom Senat nicht
bestätigt, gilt es als abgelehnt.

8. Gerichtsbarkeit
8.1. Zur Ausübung in der Föderation der Zivil-, Verwaltungs- und Strafrechtspflege werden,
gemäß der föderalen Organgesetze, das Föderale Oberste Gerichtshof, Berufungsgerichte und
Gerichte erster Instanz errichtet.
8.2. Zur Ausübung der Verfassungsrechtspflege wird das Föderale Verfassungsgericht
errichtet.
8.3. Der Föderale Oberste Gerichtshof ist die oberste Berufungs- und (oder) Kassationsinstanz
in Zivil- Verwaltungs- und Strafsachen. Der Oberste Gerichtshof wird vom Senat gebildet.
8.4. Das Föderale Verfassungsgericht muss paritätisch, nach dem Prinzip der
Gleichberechtigung der Subjekte der Föderation in Sachen Schutz Ihrer Rechte, gebildet werden.
8.5. Die Zusammensetzung des Föderalen Verfassungsgerichtes wird vom Senat bestätigt
8.6. Richter der Gerichte erster Instanz und der Berufungsgerichte werden nach dem, von
den Gesetzen der föderalen Subjekte festgelegten, verfahren ernannt.
9. Eigentum
9.1 Alle Formen des Eigentums: Private, staatliche und sonstige Formen werden im gesamten
Hoheitsgebiet der Föderation gleichermaßen anerkannt und geschützt.
9.2. Die, vor dem Inkrafttreten der föderalen Verfassung, in der Transnistrischen
Moldauischen Republik entstandenen Rechte auf staatliches, kommunales und Privateigentum
bleiben unangetastet und werden im Hoheitsgebiet der Föderation anerkannt und geschützt.
9.3. Die Einteilung des staatlichen Eigentums der Transnistrischen Moldauischen Republik
und der Autonomen territorialen Einheit Gagausien in das Eigentum der Föderation und das
Eigentum der föderalen Subjekte erfolgt in Übereinstimmung mit dem föderalen Organgesetz
und auf Grundlage der, von den entsprechenden föderalen einfachen und Organgesetzen
geregelten, Aufteilung der Kompetenzen zwischen der Föderation und den föderalen Subjekten.
Übergabe des öffentlichen Eigentums der Subjekte der Föderation ins kommunale Eigentum
oder dessen Privatisierung wird in Übereinstimmung mit den Gesetzen des jeweiligen föderalen
Subjekts durchgeführt.
45
10. Föderaler Haushalt
10.1. Der föderale Haushalt setzt sich aus den föderalen Steuern, Gebühren und sonstigen,
von den föderalen Organgesetzen bestimmten, obligatorischen Abgaben, sowie aus den
Einnahmen aus der Privatisierung und anderer Verwendung des föderalen Eigentums zusammen.
10.2. Der Haushalt der Objekte der Föderation setzt sich aus den, vom Gesetzgeber des
jeweiligen föderalen Subjekts, festgelegten Steuern (regionale Steuer) und Abgaben, Einnahmen
aus der Privatisierung und anderer Verwendung des Eigentums des jeweiligen Gliedstaates
sowie aus den, von den föderalen Organgesetzen festgelegten, Zuweisungen aus den föderalen
Steuern, Gebühren, Abgaben und anderen Einnahmequellen zusammen.
10.3. Der Steuerinhalt und die Höhe der Steuersätze werden von den föderalen Organgesetzen
bestimmt.
10.4. Die, vor dem Inkrafttreten der föderalen Verfassung, entstehenden finanziellen
Verpflichtungen der Republik Moldau werden aus den Einnahmen beglichen, welche im
gemeinsamen Hoheitsgebiet der Republik Moldau und der Autonomen territorialen Einheit
Gagausien entstehen. Die finanziellen Verpflichtungen der Transnistrischen Moldauischen
Republik werden wiederum aus den, im Hoheitsgebiet dieses Gliedstaates, entstandenen
Einnahmequellen beglichen.
11. Die Amtssprache
11.1. Die Amtssprache der Moldauischen Föderation ist die moldauische Sprache.
11.2. Die russische Sprache ist auf dem gesamten Hoheitsgebiet der Moldauischen Föderation
die internationale Verkehrssprache.
11.3. Die offiziellen Sprachen (Verwaltungssprachen) in allen Bereichen der Staatsmacht und
der kommunalen Selbstverwaltung sind die moldauische und die russische Sprache.
11.4. Jeder Mensch hat das Recht die Auskunft in den Organen der Staatsmacht und der
kommunalen Selbstverwaltung sowie von deren Angestellten und Beamten in der Sprache seiner
Wahl – moldauisch oder russisch – zu erhalten.
11.5. Die Verfassungen der Subjekte der Föderation können, für die Verwendung im
Hoheitsgebiet des jeweiligen föderalen Subjekts, eine andere Sprache des Gliedstaates als
Amtssprachen festlegen.
11.6. Die Föderation garantiert allen Bewohnern des föderalen Hoheitsgebiets das Recht
auf Erhalt ihrer Muttersprache und die Schaffung der Voraussetzungen für das Erlernen und
Entwicklung dieser.
12. Verteidigung
12.1. Die Föderation ist ein neutraler entmilitarisierter Staat.
12.2. Die Voraussetzungen und das Verfahren für die Auflösung der Streitkräfte der Parteien,
die Gewährleistung der sozialen und anderen Sicherheiten für die Angehörigen der Streitkräfte
46
der Republik Moldau und Transnistriens werden von den föderalen Organgesetzen festgelegt.
12.3. Vor der Vollendung der vollständigen Demilitarisierung der Föderation bilden die
Streitkräfte der Parteien die gemeinsamen Streitkräfte der Föderation. Sie werden aufgestellt
und handeln nach dem Territorialitätsprinzip aufgrund der gemeinsamen Militärdoktrin der
Moldauischen Föderation.
12.4. Der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Föderation ist das dafür ermächtigte föderale
Organ der vollziehenden Gewalt.
12.5. Die Parteien enthalten sich in ihren gegenseitigen Beziehungen der Androhung oder
Anwendung von Gewalt und werden ihre Streitkräfte unter keinen Umständen, ohne Bewilligung
der betroffenen Partei, ins Hoheitsgebiet der letzteren einrücken oder sich in diesem stationieren.
12.6. Die Streitkräfte werden ausschließlich zur Verteidigung gegen eine Invasion und nicht
zur Gewährleistung der öffentlichen und Rechtssicherheit eingesetzt.
13. Internationale Verträge
13.1. Die Föderation ist ein Völkerrechtssubjekt und Mitglied der International-, Welt- und
Regionalorganisationen, deren Mitgliedschaftsvoraussetzung Völkerrechts-subjektivität ist.
13.2. Die, vom Inkrafttreten der föderalen Verfassung entstandenen, internationalen
Verpflichtungen der Republik Moldau werden in vollem Umfang erfüllt.
13.3. Die Föderation stellt internationale Beziehungen mit anderen Staaten und
internationalen Organisationen her und schließt internationale Verträge und Abkommen.
13.4. Die Ratifizierten internationalen Verträge und Abkommen und die allgemeingültigen
Grundsätze des Völkerrechts haben Priorität vor den Gesetzen der Föderation.
13.5. Internationale Verträge betreffend die Kompetenzgegenstände der Föderation
unterliegen der Ratifizierung durch die einfachen föderalen Gesetze.
13.6. Internationale Verträge betreffend die Gegenstände gemeinsamer Kompetenz
der Föderation und der föderalen Subjekte (weiter – gemeinsame Kompetenzgegenstände)
unterliegen der Ratifizierung durch die föderalen Organgesetze.
Vor den Verhandlungen der, die gemeinsamen Kompetenzgegenstände betreffenden,
internationalen Verträge führt die föderale Regierung, um die Meinungen der föderalen
Subjekte zu berücksichtigen, die Beratung mit den Staatsmachtorganen der föderalen Subjekte
und gewährleistet, gemäß des, von den föderalen Organgesetzen bestimmten, Verfahren, die
Beteiligung der Vertreter der ermächtigten Organe der Gliedstaaten.
13.7. Die Subjekte der Föderation können Mitglieder der Welt- und regionalen
Organisationen, derer Mitgliedschaft keine Völkerrechtssubjektivität obligatorisch voraussetzt,
werden; Internationale Beziehungen pflegen; internationale Verträge bezüglich der
Kompetenzgegenstände des jeweiligen Gliedstaates abschließen und Auslandsvertretungen
ohne Rechtsstatus der diplomatischen oder konsularischen Vertretung einrichten.
47

tel. +373 022 817 881
e-mail: igor@dodon.md
Tipar: «Arva Color» SRL, comanda nr. 0103, tiraj: 1000 ex
48