Вы находитесь на странице: 1из 202

-

Jerusalem
Ilya Pushkin

2009

.
- . .
-
. ,
.

.


.
,
.()


................................................................... 13
....................................................... 15
............................................ 17
............................................. 21
............ 27
- ..................................... 55
1. ............................... 57
2.

...59
3. ........................... 61
4.
62
5.
...63
6.
....65
7. ..66
8. , ................... 68
9. ,
.................................................. 69

10.
............................................................. 72
11.

...72
12. ..... 73
13. , , ,
................................................... 74
14. , ,
, .......... 75
15. ...... 75
16.
............................................... 77
17. ,
............... 77
18. ..... 77
19.
............................ 78
20. , ...80
21.
.......................................................... 81
22. ................................. 82
23. ................................... 83
24. .... 87
25. ......................................... 88
26. -
........................ 89

27.
..92
28.
95
29.
................................................. 96
30.
...................................................... 99
31.
............................................................. 100
32.
,
......................... 101
33. ........................ 103
34. ... 103
35.
.................................................... 103
36. .................. 104
37.
........................................................................ 107
38. ....................... 108
39. .... 109
40. , ............ 110
41. ....................... 110
42. ,
............................................ 111
43. ....................... 111

44. ,
...................................... 112
45. , ,
.............................................................. 113
46.

........................................................... 115
47.
............................................................... 117
48. .................... 119
49. .......................... 119
50. ,
............................................................. 120
51. ,
....................................................... 123
52. -
, ...................................... 124
53. - ,
, ................................. 125
54. ,
........................................................ 126
55. ..................... 128
56. ,
................................................ 128
57. , ...... 130
58. .................. 130
59. , .... 131

10

60. ()
.............................................. 132
61. ()
................................................ 133
62. ,
............................................................ 133
63. ,
( ) ....................... 134
64. .................................... 135
65. ...... 137
66. ................... 138
67. .............................. 142
68.
................................ 143
- .......................... 149
A ................................................................................. 151
B ................................................................................. 152
C ................................................................................. 153
D ................................................................................. 154
E.................................................................................. 156
F.................................................................................. 157
G ................................................................................. 157
H ................................................................................. 159
I................................................................................... 161
J .................................................................................. 164
K ................................................................................. 164
M ................................................................................ 173
11

N ................................................................................. 178
O ................................................................................. 180
P.................................................................................. 184
R ................................................................................. 184
S.................................................................................. 184
T.................................................................................. 192
U ................................................................................. 196
W ................................................................................ 197
Y ................................................................................. 198
Z.................................................................................. 199
....................... 201

12

,

.
-

.
, ,
.
,
.
, ,
,

.


.

13

16

,

,
.

,


, .
,
( ,

).
1.
- --
--.
shi-sha-sho:
shi -
sha -
sho -
17

2.
-- -. chicha-cho:
chi -
cha -
cho -
3.
--
ji-ja-jo (
):
ji
ja
jo
4.
:

j
stte
dmo
to
, , ,
, ,
u ():
dzo (douzo) ( -do+-u)
18

, ,
ii:
ii-iimas, mo ii des


(

).
5.


:
()
shi (). :
shmashta ( : shmashta)
, ()
, :
shinpa shnade
shtsure shmas
() su (),
.

19


:
smimasen ( :
smimasen)
shmas ( : shmas)
6. n m, b, p .
7. kya (), kyu (),
kyo () : , , ( ,
, !).
:
gyo () ( !)
nya () ( !)
ryu () ( !)

(.
).
8. wo
, .
wo ,
-,

.

20

9. .
,
, ., kanji
( ) : ( )
().

.
,
(
).
;
. 46 ,
.


( ).
.

().

21

,
(
),
.

( )

ka

ki

ku

ke

ko

sa

shi

su

se

so

ta

chi

tsu

te

to

na

ni

nu

ne

no

ha

hi

fu

he

ho

ma

mi

mu

me

mo

ya
ra
wa

22

yu
ri

yo

ru

re

wo

ro


`` ga `` gi `` gu `` ge `` go
`` za `` ji

`` zu `` ze `` zo

`` da `` ji

`` zu `` de `` do

`` ba `` bi `` bu `` be `` bo
pa pi pu pe po


( )
kya

kyu

kyo

`` gya

`` gyu

`` gyo

sha

shu

sho

`` ja

`` ju

`` jo

cha

chu

cho

nya

nyu

nyo

hya

hyu

hyo

bya

byu

byo

pya

pyu

pyo

rya

ryu

ryo

23

( )

ka

ki

ku

ke

ko

sa

shi

su

se

so

ta

chi

tsu

te

to

na

ni

nu

ne

no

ha

hi

fu

he

ho

ma

mi

mu

me

mo

ya
ra
wa

24

yu
ri

ru
wo

yo
re

ro
n


`` ga `` gi `` gu `` ge `` go
`` za `` ji

`` zu `` ze `` zo

`` da `` ji

`` zu `` de `` do

`` ba `` bi `` bu `` be `` bo
pa pi pu pe po


( )
kya

kyu

kyo

gya

gya

gyo

sha

shu

sho

ja

ju

jo

cha

chu

cho

nya

nyu

nyo

hya

hyu

hyo

bya

byu

byo

pya

pyu

pyo

rya

ryu

ryo

25
1. , ,

, wa ga):

watashi wa gakk ni ikimas

( watashi wa)
2.

,
:

ashta watashi wa gakk ni ikimas

( ashta
)
3. .
,
- :

27


watashi wa hon wo yonde imas

, ,
(hon )
(yonde imas )
wo ().
,
,
des,
:


anata wa totemo kire des

( totemo kire des


)

watashi wa roshiajin des

( )

28

5. ,
, des
-ka:
nani wo tabeta deska?

() ?
6. .
oshii shokuji. ,
tomodachi ()
, , , .
, ,
.

:
watashi ( 1-
, ).
anata ( 2-
, ).

29

1.

wa () ga ()

watashi wa shinpa des


anata wa eigo ga
dekimaska?

?
?

ga ,
,
( , -
).
, ?
:
kare ga kimashta


( )

2. no ()
( )
anata no o-denwa bang
anata no o-denwa bang

30

3. wo ( )

sore wo kudasa

() ,

4. ni ( )

o-ksan ni yoroshku o-tsutae kudasa

, ,
5. de ( )

ego de kate kudasa

-,
-
(. ).
, ga ( ) ,
, :
1. ,
nihongo ga dekimaska? ?
?
31

2. ,
anata wa sensu ga ii des

3.
smimasen ga

shtsure des ga

1.
:
,
-i ()
subarashii

32

,
-na ()
steki na

2.

-i

ku () aru
; : arimasen () na
():

-i

()
isogashii
isogashiku

arimasen
()

()
oshii
oshiku arimasen

()
()

isogashiku na

()
oshiku na

()

3.
-katta
()
-ku- ( ) -nakatta ( )
:

33


-i

isogashii

()
oshii

()

isogashikatta

( )
oshikatta

( )

isogashiku nakatta

( )
oshiku nakatta

( )

4.

-i

des.
, oshii
:
shokuji wa oshii des


totemo oshkatta des

kore wa oshikuna des-na
des
34

(.
des).
kire na

anata wa totemo kire des(totemo kire des )
5. -i

-ku ().
ii yoku

( )

ureshii ureshiku

( )

oshii oshiku
haya hayaku


( )
( )
-na

- ni ():
kire na kire ni
tasetsu na tasetsu ni

35

,
:
yukkuri

sukoshi

totsuzen


, ;
;
(- ),

;
,
;

, ;

-ka ().

36

:
1. des ( );
; ,
.

. -

-ka.
DES
-

des
deska?

de wa arimasen
de wa arimasenka?

deshta
deshtaka?

de wa arimasen
deshta
de wa arimasen
deshtaka?

:
o-genki deska?

dajbu des

37

o-sewa sama deshta


desh ()
.
tabun s desh

2. -mas (),
.
-MAS
-

-mas
-maska?

-masen
-masenka?

-mashta

-mashtaka?
:
arimas

38

-masen deshta
-masen deshtaka?

, ;

dekimaska?

? ?

dekimasen

kimashta

wakarimashtaka?

?
?

wakarimasen deshta

-mash, -mashka
( )
.
ikimashka?

(
) -masenka:
amasenka?
?
( ?)
nomimasenka?
?
( ?)
39

3.

()
,

(
).
, ,
.

4.

iru

iku

na

de wa na

shkata ga na

tonde mo na

:
, :
kashte kudasa

40

hanashte kudasa

shinpa shnade kudasa


,
tabako wo suwanade
kudasa

:
o-hari kudasa

o-swari kudasa

,
,
(
):

hatte mo ii deska?

?
?

41

kisu shte mo ii deska?

?
?

tabako wo sutte mo ii des
:
tabako wo sutte
kamamasenka?

42

?
?

, ,
:
a shte imas

kite imas

sute imas


,
:
hanasemas
taberaremasen

,
:

tabeta deska?

? ?

nomita deska? ? ?

no des ga ( ),
:
shta shta no des ga

, :
ikanakereba narimasen

, :
s kamo shiremasen

osoraku s desh


,
:

shte wa dame des

shte wa ikemasen

43

, ,
:
ocha wo nominagara hanashimasenka

5. , (
,
).

,
2- 3- .

( 1- ):

itashmashta ()

44

mshimas

()

marimashta

() ,

itadakimas

() ,

2- 3-
:
gozamas

nasatte imas

osshamaska? ? ?
irasshamas

meshiagaru

6. suru

:
o-nega shmas

bikkuri shmashta

shta shta

a shte imas

45

7. ,
( -).
kureru
kudasaru ( ), ,
2- 3-
( kudasaru
):
tetsudatte kudasamasenka

,
denwa wo kakete kuremasenka

,
, :
wo (,
)
nani wo tabete mita deska?
?
?

46

yo shkan wo o-sugoshi kudasa

! ( )
e , , , (
)
kochira e dzo

ni
1)
restoran ni ikimasenka
?
soko ni o-kake kudasa

2)
asobi ni kite kudasa

47

3)
go-shujin ni yoroshku o-tsutae kudasa

, ,
4)
ie ni imas

5)
nigatsu ni kimas

de , ,
1) ,
koko de tabako wo sutte mo ii des


2)
sono koto de shinpa shte imas

48

3)
ego de hanashte kudasa

-,
kara
rosha kara kimashta

israeru kara kimashta

to issho ni (
)
anata to issho ni iru to shiawase des

49

, .

,
, , ,
.
.

,
.

:
1. o- ()
go( )

,
2- 3- :
o-genki deska?

go-kigen y!

2.
-mas ():

50

nihongo ga dekimaska?

3.
des ():

?
?

oshii deska?
?
?
4. ,
.

2- 3-
:
roshia kara marimashta

( maru ;

.)
yoku irasshamashta

!
!
(.: )

( irassharu ;

2- 3-
.)
51

5.
-san ( ) , (
-sama ):
konnichiwa, tanaka-san! !
, !
dochira sama deska? ?
?
6. (kudasa-
nasai-
,
).
7.
(

. , ,
.
8. , ,

(
ne- ,
?, ?).
s des ne

, , ?

52

yokatta des ne

, ?

53

56

1.
!
(!)

konnichiwa!

ohay gozamas

konban wa

hajimemashte

to mshimas

(
)

to iimas

watashi wa des

(
)

watashi wa de
gozamas

watashi no namae
wa des

dzo yoroshku

57


.
(

).

dzo yoroshku
o-nega shmas

:
1. .
2.
.
3.
4.
.

1. konnichiwa!
2. hajimemashte
3 to mshimas
4. dzo yoroshku
o-nega shmas

1.

2.

3.

4.

, :

jiko shka sasete


itadakimas.

to mshimas

58

:

.

watashi no meishi
wo dzo o-moch
kudasa

o-me ni kakarete
ureshii des

,
o-ka dekite ureshii
! des

mae kara o-me ni


kakaritai to omotte
imashta

2.
:

:

go-shka
itashmas.
kochira wa
san des

59


:
(
)

go-shka
itashmas.
kochira wa watashi
no tomodachi des


:
.

go-shka
itashmas.
kochira wa tsuma
des


:
.

go-shka
itashmas.
kochira wa otto
des


:
.

go-shka
itashmas.
kochira wa msuko
des


:
.

go-shka
itashmas.
kochira wa
musume des


:
.

go-shka
itashmas.
kochira wa
kodomo-tach des

60

3. (
),
:
,

smimasen ga

osoreirimas ga

shtsure des ga

, :
?
o-namae wa nan to
(
osshamaska?

o-namae wa nan to
iimaska?

anata no o-namae
wa?

?
(
)

o-namae wa?

61

4.
:

watashi wa
roshajin des

watashi wa
yudayajin des

watashi wa
israerujin des

watashi wa rosha
kara kimashta


watashi wa rosha
.
kara
(
marimashta
)

watashi wa rosha
kara kita ryoksha
des

watashi wa israeru
kara kimashta

watashi wa israeru
kara marimashta

62

watashi wa israeru
kara kita

ryoksha des

anata wa doko
kara
irasshamashtaka?

,
?
(
)

shtsure des ga,


anata wa
nihon no kata
deska?

,
?

shtsure des ga,


anata wa nihonjin
deska?

, []
?

shtsure des ga,


nihonjin deska?

5.
.

.

watashi wa shigoto
de marimashta

watashi wa shucch
marimashta

63

watashi wa ryok
de marimashta

watashi wa
tomodachi no
shta de
marimashta


watashi wa nihongo
wo manabu tame ni
.
marimashta

watashi wa rygaku
de marimashta

watashi wa sptsu
no shia de

marimashta

watashi wa taka
no tame ni
marimashta

watashi wa kagi ni
marimashta

64

6.
.

.

watashi wa nihon
ga hajimete des

nihon wa totemo
kire na kuni des

nihon wa hont ni
utsukushii kuni
des


watashi wa nihon

. no utsukushisa ni

kanshin shte imas.

watashi wa nihon
ga daski des

watashi wa nihon

ga totemo ki ni itte
imas

,
watashi wa nihon
. ni korarete totemo
ureshii des

65

7. :

-?

anata wa
nihongo ga
dekimaska?

-?

nihongo ga
dekimaska?


-?

anata wa
ego ga
dekimaska?

-?

ego ga
dekimaska?


-.

watashi wa
roshago ga
dekimas

watashi wa
hebrago ga
dekimas


-.

watashi wa ego ga
dekimas

-.

ego ga dekimas


-.

watashi wa nihongo
ga dekimas

66

watashi wa
nihongo ga
wakarimas


-.

watashi wa
nihongo ga
hanasemas

watashi wa nihongo
ga dekimasen

- watashi wa
.
nihongo ga
wakarimasen


-.

nihongo ga
wakarimasen

watashi wa
nihongo ga
sukoshi dekimas

-.

watashi wa

nihongo ga sukoshi
wakarimas

watashi wa nihongo
ga sukoshi

hanasemas

67


-,
.

ego de hanashte
kudasa


-,
.

kore wo
ego de hanashte
kudasa

,
.

yaku shte kudasa


,
.

ego ni yaku shte


kudasa


,
.

kore wo ego ni
yaku shte kudasa

- kore wo ego de
,
kate kudasa
.

8. , :

yoku wakarimas

zenbu
wakarimashta

68

. (.)

wakarimashta

9. ,
:

.

yoku wakarimasen

chotto
wakarimasen

wakarimasen

chotto yoku
wakarimasen
deshta

wakarimasen
deshta

zenzen
wakarimasen

zenzen
wakarimasen
deshta

o-wakari ni
narimahtaka?

69

?
( )

wakatte
itadakimashtaka?

o-wakari deska?

,

.

smimasen ga
kikitoremasen
deshta

()
.

chotto
kikitorenakatta
des ga

yoku kikoemasen

,
,
.

yukkuri hanashte
kudasa

,
,

m sukoshi yukkuri
hanashte kudasa

,
,
,
.

smimasen ga,
michido o-nega
shmas

70

,
,
,
.

smimasen ga,
michido itte
kudasa


, .

michido
kurikaeshte
kudasa

e? nan deska?

? nan to osshattan
(
deska?
)

to iimas to?


to osshamas to?
? (
)

sore wa d iu koto
deska?

71

10.
:
!
!

konnichi wa!

ohay gozamas!

!
()

ohay!

konban wa!

o-me ni kakarete
ureshii des

11.

:
?

o-genki deska?

o-genki de
?

(
irasshaamshtaka?
)

72


?
(
?)

o-kawari
arimasenka?

go-kigen ikaga
( )? deska?

chshi wa ikaga
deska?

12. :
.
?

genki des. anata


wa?

.
?
( )

genki yo. anata wa?

.
(
)

genki

!
(
.)

o-kage sama de!

!
?

o-kage sama de!


anata wa?

73

.
?

dajbu des. anata


wa?
?

banji dajbu des

. umaku itte imas

betsu ni kawari wa
arimasen

13. , , ,
:

o-hisashiburi des
ne!

o-shibarakuburi
des ne!

shibaraku deshta
ne

,


.

go-busata
itashmashta

,


.

go-busata shte
orimas

74

:
, .

s des ne

,
.

hont ni s des ne

14. , ,
, :

?

gua wa ikaga
deska?

go-kigen ikaga
( )? deska?

go-kibun wa ikaga
deska?

kibun wa d

deska?
?
(

).

15.
:
!

o-daji ni!

75

hayaku yoku natte


!
kudasa

hayaku genki ni
!
natte kudasa

,
!

o-byki ni nararete
nantomo zannen

des

yukkuri daryoku

wo kafuku shte
kudasa
.

go-kenk wo o
inori itashmas

!
(
).

ganbatte kudasa!

o-karada wo
tasetsu ni

go-jia kudasa

76

16.
:

?

shigoto wa d
deska?

shigoto no chshi
wa d deska?

benky wa d
deska?

17. ,
:
. umaku itte imas

dajbu des

!
(
.)

o-kage sama de

mm des

18. :

?

oksan wa o-genki
deska?

go-shujin wa ogenki deska?

77

kodomo-san wa ogenki deska?

go-kazoku wa
o-genki deska?


?
(
?)

o-tomodachi wa
o-genki deska?

19.
:
!

omedet gozamas

akemashte

!
omedet gozamas

shinnen omedet
!
gozamas

o-tanjbi omedet
! gozamas

go-sek omedet
!
gozamas

78

ysh

!
omedet gozamas

go-kekkon

/
omedet gozamas
!

go-shussan

omedet gozamas
!

go-shshoku


omedet gozamas
(

)!
go-nygaku


omedet gozamas
!

79

20. , :
,
[
].

dzo o-uketori
kudasa

kinen ni kono
prezento wo ouketori kudasa


kore wo prezento
. toshte o-uketori
kudasa

,

,
,
.

chiisa mono des


ga, dzo o-uketori
kudasa

,
tsumarana mono
[ ] des ga, dzo o, uketori kudasa
,
.

80

,
sasayakana mono

des ga, dzo o
uketori kudasa
,
, .

,
,

.

kore wa watashi no
kannsha no shirushi
des. dzo o
uketori kudasa


, ,
,
.

hon no kimochi
bakari no mono
des ga, dzo ouketori kudasa

21.
:

!
(

)

o-kuyami
mshiagemas

81

go-shsh sama
.
des
(

)

, o-nagusame no
, kotoba mo
!
arimasen

go-dj
mshiagemas


o-ki no doku des
[
].

o-sasshi
itashmas

22.
.
(
)

82

itte kimas


.
(

).

itte rassha

, tadaima
.
(

! o-kaeri nasa
(

23. :
.
(

dmo

83

.
(

1. arigat
2. dmo arigat
3. arigat
gozamas

. dmo arigat
(
gozamas
)

hont ni dmo
arigat
gozamas

kokoro kara o-re


!
wo mshiagemas

atsuku kansha
!
itashmas

o-tetsuda wo dmo
!
arigat

gozamas

84

[]

senjitsu wa
o-tetsuda wo dmo
arigat
gozamashta


kansha ni taemasen
[].


go-enjo itadaki

[] kansha ni taemasen

.
[]

senjitsu wa arigat
gozamashta

[ osoreirimas


].

itadakimas.

!
prezento wo dmo
(
arigat gozamas
)

!
85


.
(
)

gochis sama
deshta

go-shta wo
arigat gozamas

senjitsu wa
gochis sama
deshta

o-sewa sama
deshta

tahen o-sewa ni
[]
narimashta

[]
iroiro to o-sewa ni

nari dmo arigat

gozamas
[ ,

].

86

[]

[
,
].

senjitsu wa iro-iro
to o-sewa ni nari
dmo arigat
gozamashta

[]

senjitsu wa goshinsetsu wo
dmo arigat
gozamas


go-kur sama
!
deshta
(

24.
:

d itashmashte

87

.
(
).

kochira koso

25. :
.

smimasen

( ).

dmo smimasen

,
.

gomen nasa

shtsure
shmashta

shtsure
itashmashta


shtsure shmas

(

).

88

().

senjitsu wa
shtsure
shmashta

smimasen,
shtsure
shmashta

, smimasen,

mshiwake
( , arimasen
,
).

26. -
:
,

smimasen ga

chotto, smimasen
ga

shtsure des ga

mshiwake
arimasen ga

89

,
,

o-jama shte
smimasen ga

chotto,o-jama
shmas

,
?

o-jama de wa
arimasenka?

osoreirimas ga
,

o-tes des ga

,
,

o-isogashii tokoro
wo smimasen
ga

o-yasmi no tokoro
wo smimasen

ga

90

o-hanashi ch no
tokoro wo
smimasen ga

o-shigoto ch no
tokoro wo
smimasen ga

o-shokuji ch no
tokoro wo
smimasen ga

().

go-mewaku wo
o-kake shmashta

().

go-mend wo
o-kakeshmashta

91

27.
:
,

chotto o-ukaga
shmas ga

[ ]
?

ukagatte mo
yoroshii deska?

[ ]
o- ukaga shte mo
?
yoroshii deska?
(
)

[]
?

o- kiki shte mo
yoroshii deska?

[]
?

shitsumon shte mo
yoroshii deska?

o-tazune
shmas ga

,
,

wo oshiete
kudasa

92

wo kudasa

,
.

dzo, sore wo
kudasa

wo o-nega
shmas

wo motte kite
.
kudasa

,
.

sore wo misete

sore wo mitte mo
yoroshii deska?(
).

watashi waga
hoshii des

wo kashte
kudasa

kudasa

93

wo o-kari shte
? mo ii des-ka?

wo o-kari shta
mo ii des ga

wo tsukatte mo ii
deska?

wo tsukawasete
itadakemaska?
(
).

koko de suwatte
mo yoroshii
deska?

,
.

chotto matte
kudasa

94

28.

:
.

.

smimasen,

shtsure shmashta

.

.

smimasen,
kore wa shtsure
shmashta

, smimasen,
mshiwake
.
( , arimasen deshta
,
).

,
.

gomen nasa

o-wabi itashmas


senjitsu wa
. smimasen deshta

95

29.
:

[ ?]

ii des (ne)


[ ?]

sore wa ii des (ne)


()


[ ?].

yokatta des (ne)

()

[ ?]

sore wa yokatta
des (ne)

()

[ ?].

yoroshii des (ne)

[ ?].

totemo yoroshii
des (ne)


[
?]

sore wa sak des


(ne)

()

[ ?]

subarashii des (ne)

[ migoto des (ne)


?]

96


()


()

kekk des

[ ?]

steki des (ne)


()

!
[ ?]

sugo des (ne)


[ ?]

totemo tanoshii
des (ne)

()[ ]

tanoshkatta


totemo tanoshkatta

[
]

[ ?]

totemo okashii des


(ne)
()

[
]

watashi wa totemo
ureshkatta[
?]

sore wa uresh des


(ne)
()

97

tahen ureshii des

totemo ureshii des

!
[ ?]

shiawase des (ne)

watashi tach wa un
ga yokatta

(
)

watashi wa
kimochi ga ii des

watashi wa
kore ga ski des

watashi wa
kore ga daski
des

watashi wa kore ga

ki ni irimashta

watashi wa
manzoku
shmashta

98


()

30.
:
[
?]

zannen des (ne)

[
?]

totemo zannen des


(ne)
()

hij ni zannen des

watashi wa tahen
zannen ni
omomas

, zannen des ga

, zannen nagara

nante fuk na koto


desh

sore wa ikemasen

watashi wa fuyuka
des

kanashii des


()

99

gakkari shmashta

nantomo kuyashii
des ne

kore ga ski de wa
na.


. (
)

kore ga kira des

kore wa kimochi ga
waru des

sore wa m anmari
des

watashi wa kore de
m takusan des

31.
:
.

watashi wa shinpa
des

watashi wa shinpa
shte imas

100

sono koto de

shinpa shte imas

sono koto ga
shinpa nano des

watashi wa kowa
des

[] .

kowa des

32.
,
:
,
.

shinpa shnade
kudasa

zenzen shinpa suru


koto wa arimasen

yoku aru koto des

,
.

kowagaranade
kudasa

kowakuna

101

,
.

ochitsute kudasa

,
.

ki wo ochitsukete
kudasa

genki wo dashte
kudasa


,
.

dzo o-ki wo
waruku shnade
kudasa

,
.

dzo okoranade
kudasa

,
.

dzo kibun wo
waruku shnade
kudasa

! ( haji wo shire
!)

haji wo shiranaka

anata wa
hazukashikunai no
ka

102

33. :

().

odorokimashta

bikkuri shmashta

sore wa ariena
koto des

! korya odorota
(: )

34.
:

hazukashii des

35.
:

shiy ga na des

103

shkata ga na des
shkata ga arimasen

36. :
, .
ha, s des
(
)

, .

ii des

,
(
).

ii des yo

, .

s des

, ,
?

s des ne

un

(

).

104

shchi shmashta

,
.

naruhodo

.
.

sono tri des

ossharu tri des

,
.

tzen des

hont ni

.
.

tashka ni

,
.

tashka ni s des

go-mottomo des

iu made mo naku

mochiron des

105

mattaku des

s nan des

dajbu des

iron wa arimasen


[ ].

wakarimashta

, .

ha, yoroshii des

, .

ha o-nega shmas


kashkomarimashta
(

).
de wa yakusoku
. shmashta

yorokonde
shmash

. yorokonde

106

, . hai, s shmash

37.
:

.

to

,
?

s deska?

s desh-ka?

hont ni?


( ).

tashka de wa na
desh

tabun

,
.

tabun s desh

osoraku

,
.

osoraku s desh

,
.

s kamo
shiremasen

masaka

107

hen des ne

,
?

go-jdan desh,
osoraku

-
.

chotto
shinjiraremasen

38. :
.

iie

.
.

iie, chigamas

. sore wa chigamas
.

s de wa arimasen

sonna koto wa
arimasen

tonde mo na

!
!

masaka

,
.

iie, sanse
dekimasen

108

dame des

!
!

ikemasen

! zetta ni dame des

watashi wa hanta
des

baka-bakash

muri des

sore wa chotto
komarimas ne

,
.

zannen nagara,
dekimasen

39. :

.
(
.)

watashi wa komatte
imas


.
(
.)

watashi wa
komarimashta

109

komatta koto ni
narimashta

40. , :
?

dshtara ii
deshka?

nani wo shtara ii
deshka?

nani ga dekiru
deshka?

komarimashta ne?

komatta na

41. :
,
!

o-nega shmas

tetsudatte
,
itadakemasenka
!
(
)

,
!

110

tetsudatte
itadakemaska

,
!

tetsudatte
kudasamasenka

,
!

tetsudatte kudasa

[],
!

taskete kudasa

42. ,
:
?

nani-ka
okorimashtaka?

nani-ka
arimashtaka?

d shmashtaka?

nani ga okitan
deska?

nani ka o-komari
deska?

43. :

?

o-tetsuda
dekimaska?

111

- nani-ka o-yaku ni

tatsu koto ga
?
arimaska?

- nani-ka o-tetsuda
?
suru koto ga
arimaska?

- nani-ka o-tetsuda
?
dekimaska?

o-tetsuda
shmashka?

o-tetsuda
itashmash

yorokonde
o-tetsuda shmas

44. ( 24),
,
:
?
( ?)

o-hima ga
arimaska?

?
(

?)

o-hima deska?

112

?
(

?)

o-jikan ga
arimaska?

o-jikan wa ate
imaska?

-
?

donata-ka wo omachi deska?

45. , ,
:
[]

?

(anata wo)
()
restoran ni o-saso
shta no des ga

ikaga deska?

[]

?
(
)

(anata wo)
restoran ni goshta shta no
des ga ikaga
deska?

()

restoran ni
ikimasenka?

113

[ ],
?

ocha de mo
nomimasenka

[ ocha wo
], nominagara
? hanashimasenka?

(anata wo) egakan


ni o-saso shta no
des ga ikaga
deska?

()

ega ni ikimasenka?

sampo ni
ikimasenka?

odori ni
ikimasenka?

karaoke ni
ikimasenka?

114

anata wo o-taku
made o-okuri shte
mo ii deska?

chotto watashi no
?
heya ni o-yori ni
narimasenka
?

issho ni ikimasenka

46.
:

.

anata wa totemo
kire des ne

anata wa steki na
.
yfku wo kite
imas ne

.

anata wa sensu ga ii
des ne

115


().

anata wa staru ga
ii des ne

anata wa hitomi ga
kire des

anata wa totemo
yasashii hto des
ne

anata wa kokoro no
()
kire na hto des

anata to issho ni
hanashte iru to
totemo tanoshii
des


(
).

watashi wa
dokushin des

? ( anata wa kekkon
?)
shte imaska

116

. watashi wa anata ni
ko shmashta

watashi wa anata
wo
a shte imas

[]
?

kisu shte mo ii
deska

[] anata to issho ni iru


.
to shiawase des

anata wo o-taku
made o-okuri shte
mo ii deska?

47.
:


?

kondo wa itsu
aemaska?

117?
(
)

kondo wa itsu
amashka?

anata no o-denwa
bang wa nan
deska?

anata ni denwa wo
kakete mo ii
deska?

watashi no denwa
bang wo o-oshie
shta no des ga

,
,
.

denwa wo shte
kudasa

,
,
.

denwa wo
kakete
kuremasenka

118

o-meshi wo
kudasamasenka

:

.

watashi no meishi
wo dzo o-moch
kudasa

48. :
,
!

yamete kudasa!

,
!

dzo
kamawanade
kudasa

,
!

htte ote kudasa!

o-kotowari shmas

49. :
,
,
.

watashi no ie ni
irasshamasenka

,
,
.

watashi no ie ni

oide ni narimasenka

119


[]
.

(anata wo) watashi


no ie ni
go shta shta no
des ga
ikaga deska

()

,
,
.

asobi ni kite
kudasa

50. ,
:

!
( ,
.)

yoku
irasshamashta

!
( ,
.)

ykoso oide
kudasamashta

,
.

dzo o-hairi
kudasa

,
.

dzo haitte kudasa

120

,
.

kochira e dzo

,
.
( .)

dzo o-saki ni

,
.

o-swari kudasa

,
.

o-kake kudasa

,
.

suwatte kudasa

,
.

kakete kudasa

,
.

dzo soko ni
o-kake kudasa

,
.

o-raku ni dzo

,
.

o-raku ni nasatte
kudasa

121

,
.

go-enryo

nasaranade kudasa

[] ?

nodo ga
kawakimasenka?

-
?

nani-ka tsumeta
mono wa ikaga
deska?

khi-ka kcha wa
ikaga deska?


-
[

]?

nani-ka arkru wa
ikaga deska?


-
[

]?

nani-ka o-sake wa
ikaga deska?

122


? (
?)

onaka ga sute
imaska?

- nani-ka wo tabeta
?
deska?

,
.

tabako wo dzo

koko de tabako wo
stte
mo ii des


?
(
)

koko de tabako wo
stte mo
kamamasenka?

,
.

koko de tabako wo
suwanade kudasa

51. ,
:
,
.

o-hiki tome
shmashta

123

,
mata asobi ni kite
, . kudasa

zehi mata asobi ni


kite kudasa

,
mata dzo
, .

izure mata o-me ni


kakarimash

go-kigen y

o-genki de

52. - ,
:
, gomen kudasa,

?
haitte mo ii deska?

?
, gomen kudasa,
?
haitte mo yoroshii
deska?

124

53. - ,
, :

[ ].

dmo arigat
gozamashta


[ ].

o-tsukare sama
deshta

o-sewa sama
[
deshta
].[ ,

].

iroiro to o-sewa ni
nari
dmo arigat
gozamas


atataka o
motenashi, arigat
(). gozaimashta

125

54. ,


itadakimas

.
(

)

kore wo tabete mite


mo ii deska?


,
.

m sukoshi o-nega
shmas

,
.

kekk des ne

totemo oishi des

totemo ii kaori des


ne

kore wa nan to
iimaska?

126

kore wa nan
deska?

kore wo watashi wa
taberaremasen


,
.
(

)

o-kamanaku

(
).

jbun
itadakimashta

watashi wa onaka
ga
ippa des

m kekk des

,
.

iie kekk des

, smimasen, kekk
.
des

127

55. :

!

!

gochis sama
deshta

:

.

totemo oshkatta
des

oishii shokuji wo

dmo arigat
.
gozamashta

oishii o-ryri wo

dmo arigat
.
gozamashta

56. ,
:
!

dzo

,

(
).

dzo, meshiagatte
kudasa

128

,

(
).

dzo, meshiagare

m sukoshi ikaga
deska?

oshii deska?

o-ki ni
()?
meshimashtaka

kore wa ikaga
deska?

nani wo

meshiagarimaska? ?

?
(
?)

nani wo tabeta
deska?

nani wo tabete
mita deska?

129

).

o-somatsu sama
deshta

nanimo o-kamade
kimasen de

57. ,
:
!

kampa!

58. :


.

o-ai shta no des


ga
ikaga deska?

o-ukagai shta no
des ga
ikaga deska?

130

anata no go-tsug
?
wa ikaga deska?
(

?)

59. ,
:

?

o-yakusoku dri de
ii deska?
?

go-tsug wa ikaga
deska?

go-tsug wa ii
deska?


?
(

?)

o-yakusoku no
go-tsug wa
yoroshii deska?

131

60.

()

o-yakusoku wo
?
enki shte mo
yoroshii deska?

o-yakusoku wo
enki shta no des
ga yoroshii deska?

m sukoshi hayaku

o-ai dekimaska?

?
( )

m sukoshi osoku
ni o-a dekimaska?

m sukoshi ato de
o-a dekimaska?

132

61.
:

()

o-yakusoku wo
?
kyanseru shte mo
yoroshii deska?

o-yakusoku wo
. kyanseru shta no
des ga yoroshii
deska?

, smimasen ga

. tsug ga waru des

62. ,
:
,
.

okurete smimasen

,
.

okurete mshiwake
arimasen

,
.

osoku natte
smimasen

133

,

.

o-matase
shmashta

,

.

o-matase shte
smimasen deshta

,
[]
[]
.

smimasen,
taihen o-matase
shmashta

63. ,
( ):
,

mshiwake
arimasen ga
kore de shtsure
shmas

shtsure shmas

,

.

totsuzen de
mshiwake
arimasen ga
watashi wa
ikanakereba
narimasen

134

,

.

mshiwake
arimasen ga
watashi wa
ikanakereba
narimasen

64. :
.

saynara


[
,

].

dmo shtsure
shmashta


[
,

].

dewa shtsure
shmas


[
].

gomen nasa

135

.
(

o-tsukare sama
des

(
).

dewa mata
nochihodo

soredewa mata
o-ashmash

izure mata o-me ni


kakarimash


().

mata o-a shmash


().

dewa mata oamash

()
.

j mata ato de

136


[]!

mata!

[]!

dewa mata

[]
!

mata kondo!

mata ashta!

o-saki ni

65. :
!

dewa ne

j ne

ato de ne

[]!

mata ne

[]!

j mata ne

mata ashta ne

137

66. :
!
(

1. o-genki de
2. go-kigen y
3. o-genki de!
go-kigen y!

!
!
!

go-kfuku wo

o-inori itashmas
! (

)

go-seik wo
o-inori itashmas

go-tak wo
o-inori itashmas
! (

)


! (
!)

138

dzo go-buji de

de wa dka
go-buji de

yoi go-ryok wo

! de wa dka

go-buji de
!
yo go-ryok wo

dzo go-yukkuri

yo ichinichi wo

yo ichinichi wo osugoshi kudasa

139


yoi kyjitsu wo o sugoshi kudasa
!

yukkuri kyjitsu wo
o-sugoshi kudasa


yukkuri yasunde
. kudasai

yo shmatsu wo(weekend)!


yo shmatsu wo
o-sugoshi kudasa

(weekend)!

!
(

)
140

ganbatte kudasa

o-ki wo tsukete
kudasa

!
(

)

o-karada wo
tasetsu ni

!
(
.)

go-jia wo

muri wo shnade
! kudasa
(
,
.)

muri wo nasarana

, yni
!
(

141

67. ::

yoroshku o-tsutae
kudasa

-san ni yoroshku

o-tsutae kudasa

oksan ni
.
yoroshku o-tsutae
kudasa

go-shujin ni
.
yoroshku o-tsutae
kudasa

o-ko-san ni
.
yoroshku o-tsutae
kudasa

,
,
.

142

go-kazoku no mina
san ni yoroshku o-
tsutae kudasa

,
,

().

o-tomodachi ni
yoroshku
o-tsutae kudasa

68.
:
-!

moshi-moshi

hai, moshi-moshi

to mshimas

watashi wa des

donate deska?

shtsure des ga,


dochira sama
deshka?

,
?

o-namae wo
ukagaemaska?

-san wo o-nega
shmas

143

,
.

chotto matte
kudasa

anata ni denwa
des

,
,
.

yukkuri hanashte
kudasa


, .

michido itte
kudasa


, .

michido
kurikaeshte
kudasa

yoku kikoemasen

,
,
.

juwaki wa dzo
sono mama

,

.

smimasen ga,
bang ga
machigatte imas

144

, ,
smimasen, bang
,
wo machiemashta
.

.
(
)

-san wa imasen

.
(
)

-san wa rusu des

-san wa shigoto
ni itte imas
(
).


.
(
)

-san wa

jimushitsu ni imas

145


.
(

)

-san wa isogashii
des

sono kata wa itsu


kaerimaska

,
,
.
(

ato de denwa wo
kakete kudasa

,
,
.

nochihodo o-kake
naoshi kudasa

.
(

mata denwa wo
shmas

nochihodo
kake naoshmas

146

,
.

o-denwa wo arigat
gozaimashta

gomen kudasa

147

150

A
A
a shte imas
aku
ate imas
akeru, akemas
anata
ariena
arigat
aru, arimas
arimasen (na)

( )

;

,

arimashtaka?

,
;
? ?

arkru
ashta

arimashta

()

151

asobu, asobimas ;


;
asobi

,
asobi ni kite
,
kudasa
atataka

ato de
,

atsu

atsuku

,
au, amas

?
amashka


aemas

B
banji
banji dajbu
des
baka
baka-bakashi
bakari
bang
152

betsu ni
bikkuri suru
bikkuri
shmashta
buji ni
go-buji de
busata suru
busata
itashmashta
byki

,
,

!
!


[]

C
chigau,
chigamas

chshi

;
,

chotto
chotto matte
kudasa

153

ch

chi
chi wo shte
kudasa

1. ,
;
2. ;

D
daijbu
daski
dame des
dasu, dashimas

dashte kudasa ,
de wa (j)
,
;
dekiru, dekimas ,
dekimaska?
dekimasen

154


()

?
?
( )

denwa
denwa wo
shmas
denwa wo kakeru
denwa wo kakete
kudasa
denwa wo kakete
mo ii deska?

denwa bang
des
deska?
desh
deshka?
d (ikaga)
dochira
dj


,
( ;

)
?
? ?
,

?
?
?
, ; ;

dochira
doku
doku kara
doku

()

155

dokushin

( ,
)

dmo

; ;

donata

? (
)

dzo

dzo yoroshku

!

!
(
)

o-nega shmas

E
ega
egakan

ego

enjo

enki
enki suru
enki shte
kudasa

156

F
fuk

fuyuka
fuyuka na

G
ga

1. () ; ;

2. -,
;
3. ,

gakkari suru

gakkari


shmashta

ganbatte kudasa !

genki
, ;

157

go- (o-)

gomen
gomen nasa
gomen kudasa

gochis
gochis sama
deshta
gozamas

158

(

,
2 3- )

( )

(:
1.
;
2.

,
(
)

()

gua

H
ha
haru
hatte kudasa
o-hari kudasa
haji
hajimemashte

, ; ;

,
,

,

!

hanashi
hanasu,
hanashimas
hanashte
,
kudasa

hanashimasenka?
?
hanasemas

159

hanta

,
haya
;
hayaku
;
hazu

hazukashii
,

hazukashikunad ,
e kudasa

hebraigo

heya
,

hij ni
,
hikitomeru
;

hikitomemashta
hima
hsashiburi des
ne
hto
hitomi
hont

160

1. ; 2.
,

hont ni
hont no
hru, hrimas
htte imas
htte kudasa
hoshii

,
,
,

I
ie
ii (yoi)
ikaga (d)
iku, ikimas

,
?
, ,

ikimasenka?

?
( )
, ()

(
)

itte imas
itte rassha

ikanakereba
narimasen

()
()

161

ikemasen
inori
inoru,inorimas
iru, imas
ita
irasshamas

,
,
,

( 2- 3-
)
irasshaimashta ;

irasshaimashtak ? ?
a?
?
iroiro (na)
, ()
iron
;

iron ga arimasen

isogashii

israeru

israerujin

ippa

162

itadaku

, ;
,
(
)
itadakimas


!
(

,

)
ita

itasu, itashmas
(
)
itashmashta
[]
itsu
?
,
iu, iimas
,
to iimas

,
iimashta, itta
,
itte kudasa

izure
,

163

J
j (de wa)

,
,
jama

jama shmashta ,
jama shte imas ,

()

jama wo shnade
kudasa
jia
jibun
jikan

jiko
jimushitsu
jdan
jbun
juwaki

,
;

K
-ka

kaeru, kaerimas

164

kaette kudasa
o-kaeri nasa

kage
o-kage sama
des-

kafuku
kagi
o-kake kudasa
kakete kudasa
kaku
kate kudasa
kamamasen

!
(


(.:
;


)
,

165

kamamasenka?

[] ?

kamo shiremasen
kamau

kamawanade

kudasa
[ ]
nani mo kamade ,
kimasen de

!
kanpa
(
)
kansha

kanashii

kangeki
;

kangeki
shmashta

kansha
kansha

itashmashta
kanshin

kanshin suru

166

kaori
kara
karada
kashkomarimash
ta
kasu
wo kashte
kudasa
kawaru
kawari
kazoku
kekkon
kekkon suru
kekkon shte
imas
kekk na
kekk des
kekk des ne

,

,

,
,

)
,
(
)

167

kenk
ki
ki ni iru
ki wo tsukete
kudasa
kibun
kigen
go-kigen y

kiite kudasa
kikoemasen
kikitoremasen
kiite mo ii
deska
kimochi
kimochi ga ii
des

; ;

,

,

!
!
,

,
(
)
kimochi ga waru ;

des

168

kinen
kira
kire na
kiru
kite imas
kodomo
kodomo-tach
o-ko-san
ko
ko shmashta
komaru
komatte imas
komarimashta
komatta na?
kcha
kochira (koko)
dzo, kochira e


( )

()

()

169

kochira koso
kfuku
khii
koko ni
koko de
kokoro
kokoro kara
konban

konban wa
kondo
konnichiwa

kore
korya odorota
(: )

170

[]
[,
]
;

1.
;
2.
!
1. ;
2.
!
!
!

(
)

koto

kotoba
kotowari
kotowaru
o-kotowari
shmas
kowa
kowagaru
kowagaranaide
kudasa
kowakuna
kuni

,
,

171

1. ;
[];
2.
,
2-
3-

;
kuremasenka?
?
(
?)
1. ,
kudasaru
[]
( );
2.
,
2-
3-

kudasamasenka? ;

?
(
kudasa)

kureru

172


?
(
)

kurikaesu
kur
kuru
kimashta
kite kudasa
asobi ni kite
kudasa
kuyami
kuyamu
kuyashii
kyanseru
kyanseru suru
kyjitsu

M
machigau,
machigamas
machigaete
imas
machigamashta

173

machiga
mada
made
maru, marimas

mama
mm
masaka
mata
matsu,
machimas
matte imas
matte kudasa
matase
shmashta
mattaku
may;
michi wo

174

,
(
)
, ;

,

,

, ()

,

maytte
shmamashta
me
me ni kakaru
o-me ni
kakarimash
meshi
mewaku
mend

meshiagaru

, ( 2-
3-
)

meshiagare


(
)

meshiagatte
kudasa


nani wo
meshiagarimask ?
a?

michi

migoto na

175

migoto ni

mina

minasan


1. !
();
2. ( 3-
.
)

mo

mo ii deska?

?..

(kamamasenk
a?)
m
michido
mochiron
mono
msu

to mshimas

176

(
)

;
(
)

(
)

mshiagemas

(
)

mshiwake

[]
(

)

, ,

,
,

mshiwake
arimasen

motenashi
motsu
motte imas
motte kite
kudasa
mottomo na

;
muri

muri wo suru
,

1. muri wo
;
shnade kudasa !
(
2. muri wo
nasaranade
)
kudasa

177

msuko
musume
o-musume-san

()
()

N
nagusame
na (arimasen)
namae
nan, nani
nanimo
nanika
nantomo
naru
narimashta
narimasenka?
nasaru

nasatte kudasa

178

(
)

-, -

(
)

( 2- 3-

)
,

naruhodo

o-nega shmas

negau

ne

?
?

Nihon (Nippon)

nihongo

nihonjin

nochi (ato de)

()

nochihodo

, ,

nodo ga
kawakimashta


(.:
)

nomu
nomimasenka?

nominagara

nomita deska?


?
179

nusumu
nusumareru

nygaku

O
o- (go-)


,
2 3- )
ocha

ochiru
,
otoshmashta
,
ochitsuku

ochitsute
,
kudasa

,
odoroku,

odorokimas
odorokimashta ,
odoru,odorimas

180

odori
,
ohay

ohay gozamas ! (
)
ode
,
( 2- 3-
)

oshii
oshikuna desoshkatta
okashii

;
oku, okimas


,
ote kudasa
;
,

okoru,okorimas ,

okorimashta


okoru,okorimas ,

okorimashta
,

181

,
,

()
okurete iru

okuremashta
okuru
,
oksan; oksama 1. ;
2.


omedet
!
gozamas

omoshiro

onaka

onaka ga ippa
des


( )

onaka ga sute
imas


()

oru; orimas

;
( )

okotte imas
okoranade
kudasa
okureru

182

ossharu;
osshaimas

( 2- 3-

oshieru

oshiete kudasa

o-oshie shta
des

osoi

osoku

osoraku

osoreirimas


,
;

otto

()

ochitsuki

ochitsuku

183

P
prezento

R
raku
raku na
restoran
rosha
roshago
roshajin
rusu
ryok
ryoksha
ryri
rygaku

()
,

S
sak

184

1. (
);
2.

saki (ni)

()

dzo, o-saki ni


( )

o-saki ni!

! (
)

sama-san ,

sanpo

sanpo suru

-san

,
(
)

sanse

sake

sanse dekimasen

185

sasayaka na

sas, sasomas

saso

saso suru, saso


shmas

saso shta

saso shmashta

sasshi itashmas ,

saynara

(
)
sek

sewa
,
senjitsu
,
sensu
;
(-)
shiawase

shia

sasshi

186

shibarakuburi
des ne
shigoto
shigoto ch
shkata ga na!

shkata ga
! (
arimasen
)

suru, shmas
shta, shmashta ,
shmashka?

shmasenka?
shte imas
shta des
shtara
shnade kudasa

?
,


,

shinjiru
shinjirareru
shinnen
shinpa

187

shinpa des
shinpa shte
imas
shinpa shnade
kudasa
shinsetsu
shiru,shirimas
shirana,
shirimasen
shitte imas
shirushi
shtsure
shi
shi ga na
shchi
shmashta
shka
shka suru
shka sasete
itadakimas
188

, []

shokuji
shokuji ch
shta
shta suru
shta shta
shta shmashta
shucch
shujin
go-shujin
shmatsu
shsh
go-shsh sama
des
shshoku
shussan
s
somatsu na(weekend)
,

189

sono

sono koto
sonna koto

sore

sotsugy

subarashii

sugoshte imas
sugosu,
sugoshimasu
sugo

190

,
(

-
, (

)

[
]
,
,


[]

!
!

ski
ski de wa
arimasen
(ski ja na)
daski
sptsu
smimasen
star
steki na

steki ni
suu, sumas

,
;
,
,

tabako wo sutte
mo ii des

tabako wo
suwanade
kudasa

sute imas
sukoshi
suwaru

()

191

suwatte kudasa

o-swari kudasa ,

taberu
tabemashta
tabete kudasa

,
,

tabeta des
taberaremasen

tabete mite
kudasa

tabun

tadaima

1. ;

2. ,
!
(
)

taeru

tahen

taka

192

tak

taryoku

tasetsu na

taku
o-taku

tanjbi

(
)

tanoshimu


( )

tanoshii
tanoshkatta
tashka ni
taskeru
taskete kudasa
tazuneru
tes
tetsudau,
tetsudamas
tetsudatte

,

193

kudasa
tetsuda
to
to issho ni
tokoro

toru
toshte
totemo
totsuzen

()

1.
2.
,

,
;
;
!
(
)

,
;

totsuzen no

tokubetsu ni
tomodachi
1. tonde mo na
2. tonde mo
arimasen

tri (dri)
tru, trimas

194

totsuzen ni

tzen

tsug

tsug ga ii des

tsug ga waru
des
go-tsug ga
ikaga deska?

[
]?

tsukareru,
tsukaremas

tsukaremashta

o-tsukare sama
deshta


1.


;
2.

tsuma

()

195

tsumeta

tsutaeru

U
ukagau

ukaga
;
ukaga suru
;

uketoru
,

uma
; ,

umaku itte imas ()

un
( )
un

un ga yokatta

ureshii
,
;
ureshikatta

;

utsukushii

196

utsukushisa

W
wa

-,

wakaru,
wakarimas

wakarimashta

wakarimashtaka ?
?

warui

waruku

warukunai des

watashi

wo

(

)

197

Y
yaku

(
)

yaku shte
kudasai

yakusoku

yakusoku suru

yakusoku
shmashta

yameru


, ;

yamete kudasa
yasmu,
yasmimas
yasmi
o-yasmi ch
o-yasmi nasa
yasashii
yo (ii)
198

()

yoku
yokatta
yfku
ykoso
yorokonde
yorokonde
shmash
yoroshii des

yoroshku
yoru
yudayajin
yukkuri
ysh


(
)

[ ]

1. ,
;
2. ,

( )

Z
zannen
zannen nagara
zannen des ga
zannen des ne
zehi, ?

199

zenzen
zenbu
zetta no

200

, ;


. ., . . . .: , 2001.
. . . -
. .: , 2002.
. .
. .: , 2003.
. . - . .:
, 2002.
. . -- . .:
, 2003.
Koh Masuda. Kenkyushas New Japanese-English
Dictionary. Tokyo: Kenkyusha, 1974.
.., , ..
- . , , 2005

201

202

Вам также может понравиться