Вы находитесь на странице: 1из 61

LJUBAV POD LANIM IMENOM

Prolog
Vienco Valentini je sttajao ispred londonske bolnice Ni!ta nije "ideo# oseao je
sa$o bol Dok $% je lekar pri&ao o tra'i&noj nesrei# Vinenco je ste(ao pesnice
D"oje lj%di po'in%lo je % o"o$ %des%) nje'o"a "oljena sestra Ale'ra i njen pod$%kli
lj%ba"nik *or$ak Brosnan# &o"ek koji j% je +ladnokr"no i prora&%nato (a"eo a
prito$ pose'n%o (a njeno$ i$o"ino$ pok%!a"aj%i isto"re$eno da spre&i
Vinenca da se %$e!a Vinenca je opet prepla"io bes Nije i$ao poj$a o
Brosnano"i$ pre"ara$a dok nije bilo is%"i!e kasno ,ada je s"e (nao# ali %(al%d#
jer to nije $o'lo da "rati Ale'r%
- Ali bar jedna osoba pre.i"ela je nesre% Pret+odne noi nap%stila je bolnic%
sa$o sat po prije$%# i to be( ijedne o'rebotine/ Ne"ero"atno - rekao je lekar - Ali
jedino je ta $lada .ena bila pri&"r!ena si'%rnosni$ pojaso$ On joj je spasao
.i"ot 0o se (o"e srea/
- ,rea1
2e& je bila o *ari Brosnan# *or$ako"oj sestri Pred Vinenco"i$ o&i$a
(apla$sala je cr"ena boja Pre$a i("e!taj% s %"i3aja# *or$ak je sedeo (a "olano$#
ali *ara Brosnan (bo' to'a nije bila $anje od'o"orna (a ono !to s% pret+odno
(ajedno planirali Vinenco je# nai$e# od lekara sa(nao da je % Ale'rinoj kr"i
prona3ena dro'a i alko+ol Vinenco je stisn%o (%be Da je ranije sti'ao# pobrin%o
bi se (a to da ta *ara nik%d ne ode dok $% ne po'leda % o&i
Vo(a& je do"e(ao li$%(in% i Vinenco je prisilio sebe da sedne na (adnje sedi!te
*ada s% osta"ili i(a sebe odbojn% 4asad% bolnice# potisn%o je s"e ja&% .elj% da ka.e
"o(a&% da se "rati# da jo! jedno$ "idi Ale'r%
Nje'o"a sestra je $rt"a/ 0a$o# % $rt"a&nici# le.alo je njeno be.i"otno telo Pr"i
p%t (a s"e te 'odine ne!to 'a je (aista dirn%lo Oda"no je i('radio (a!titni (id oko
s"oji+ oseanja i srca# postao je jak i nedodirlji" 0o$ sna'o$ $ora sada da se
+rani *ada je otac sa(nao (a s$rt jedine kerke# do.i"eo je $o.dani %dar i (a"r!io
% bolnici a Vinenco je kren%o na o"aj p%t

*ada s% % os"it londonsko' j%tra %pali % saobraajn% '%."%# Vinenco"e $isli
"ratile s% se jo! jedno$ .eni koja je doprinela %.asnoj nesrei O'or&ilo 'aje to !to
je i( bolnice i!etala nepo"re3ena
,ka$enjeno' lica 'ledao je kro( pro(or a%to$obila lj%de kako %.%rbano i
be(bri.no (apo&inj% no"i dan *ara Brosnan si'%rno je jedna od nji+ U to$
tren%tk% s+"atio je da $ora da je prona3e i da sa(na s"e o 3a"olsko$ plan% koji
s% sko"ali ona i njen brat Ona $ora da oseti bar deo bola koji on sada trpi
U s"ako$ sl%&aj%# $ora da ostane % London% jo! neko "re$e da prik%pi s"e
potrebne papire Onda je +teo da odnese sestr% k%i# da je sa+rani % porodi&noj
'robnici A bila je tako $lada
est dana kasnije
- Ali# 2obe# radi% danas# tek s%tra %j%tro p%t%je$ % Dablin Nije to na kraj%
s"eta - rekla je *ara ne %spe"aj%i prito$ da prikrije podr+ta"anje 'lasa# kao ni
&injenic% da je jo! %"ek nesi'%rna na no'a$a
Njen prijatelj 2ob to je pri$etio i pods$e!lji"o je i("io obr"%
- Da# a ja sa$ kineski car ,edi na stolic% pre ne'o !to se sr%!i! Nee! s"oje
poslednje "e&eri raditi Dodao sa$ ti d"e nedeljne (arade# a dobie! i deo od
napojnica
*ara je +tela da se pob%ni alije pri$e-tila ne%$olji"i i(ra( na 2obo"o$ lepo$
lic% Onda je nas%o $alo brendija % &a!% koj% joj je '%rn%o preko !anka
- 5ajde# %($i# potrebno ti je Na po'reb% $i se &inilo da e! se ones"estiti
Naj(ad se predala i sela na barsk% stolic% U kl%b% je bilo toplo i pol%$ra&no
O"o $esto bilo joj je pra"i do$ protekli+
'odina I sada se oseala prijatno (ato !to je njen prijatelj bio p%n ra(%$e"anja
- 2obe# +"ala ti !to ste ti i $o$ci j%&e bili sa $no$ Da sa$ bila sa$a# $isli$
da ne bi+ pre.i"ela ,reo$# %( $ene ste bili ti# Barni i ,i$on
2ob je sp%stio r%k% na njen%
- 6lato# ni % ko$ sl%&aj% ne bis$o do("olili da to sa$a pro3e! Dobro (na! da je
bilo pitanje "re$ena kada e se tako ne!to desiti ,rea je !to ti nisi nastradala Ali
*or$aka "i!e ne$a# (a to nisi ti kri"a i o to$e ne% "i!e ni re& da &%je$
- Da# ali $o'la sa$ da pok%!a$ da i+ (adr.i$ da (a!titi$ Ale'r% - *ara nije
$o'la da se oslobodi $isli koje s% je %.asno $%&ile ,laba!no se os$e+n%la
Nara"no# 2ob je +teo da je %te!i ali s% je nje'o"e re&i pono"o podsetile na s"e Od
nesree je sebi neprestano prebaci"ala to !to one noi nije %spela da spre&i
*or$aka da "o(i U!la je % a%to sa s"oji$ brato$ i Ale'ro$ jer# (a ra(lik% od nji+#
nije pila i +tela je da pok%!a da i+ spre&i da napra"e 'l%post
Pono"o se os$e+n%la potr%di"!i se $alo "i!e# % .elji da %"eri 2oba % to da joj je
(aista dobro
- 0o je $oja *ara/ Ispij to i od$a+ e ti biti bolje
*ara $% je isp%nila .elj% i ra("%kla lice % 'ri$as% kada joj je brendi kao pla$en
opekao 'rlo Onda je osetila dejst"o Po sto$ak% joj se ra(lila toplina# a .el%dac se
s$irio ,pontano se na'n%la preko !anka# pri"%kla je 2oba i polj%bila 'a 2ob joj je
toliko $no'o (na&io Nije $o'la da (a$isli koliko bi joj .i"ot bio pra(an be( nje'a
Pre ne'o !to je sp%stio polj%bac na njeno &elo# 2ob j% je &"rsto (a'rlio (a'leda"!i
se nek%d i(a *are
- I('leda da na$ je sti'ao pr"i "e&ernji 'ost
*ada se *ara okren%la# "idela je# kro( ra($ak te!ki+ (a"esa koje s% od"ajale VIP
bar od ostalo' dela kl%ba# "elik%# ta$n% senk% I( neko' ra(lo'a ob%(eo j% je
ne$ir# ali je to (ane$arila i opet se okren%la 2ob% ,ada bi $o'la da krene I$ala
je $alo st"ari (a pako"anje da bi se preselila % Dablin A+ $orala je rano da b%de
spre$na# &i$ s%dski i("r!itelj do3e da pre%($e klj%&e"e apart$ana Po$isli"!i na
to# bilo joj je te!ko da se "rati % "eliki# pra(an stan
Posle s$rti roditelja s%d je njeno$ brat% nato"ario od'o"ornost (a nj% Onda joj
je bilo tek !esnaest 'odina ,"oj bes (bo' to'a iskalji"ao je na njoj s"e o"e 'odine
Ali %br(o je s+"atio prednosti te sit%acije i koristio j% je kao li&n% k%"aric% i
&ista&ic% *ara nije o&eki"ala da e joj brat bilo !ta osta"iti % nasledst"o# ali j% je
!okiralo sa(nanje da je (a sobo$ osta"io astrono$ske d%'o"e# a neki s% $ora+
od$a+ da se na$ire
2ob je opet skren%o njen% pa.nj% na sebe pa $% je bila (a+"alna
- Medena - pro$r$ljao je 'ledaj%i nek%d pored nje - Ne okrei se# o"aj
ta$nokosi d"o$etra!# koji je %pra"o %!ao# i('leda bo.anst"eno Ni ja ne bi+ i$ao
ni!ta proti"
I( nepo(nato' ra(lo'a *ara je opet osetila &%dn% ner"o(% Postalo joj je
neprijatno !to nosi tesn% $ini-+aljin% Ali +tela je da radi % kl%b% ,ada je
(b%njeno "%kla r%b +aljine % .elji da $alo pokrije no'e i sa$a se &%dei s"ojoj
reakciji
- 6abo'a# 2obe# to ka.e! (a s"ako'a/ ,a sanjala&ki$ i(ra(o$ na lic%# 2ob je
od$a+n%o 'la"o$
- O# ne O"aj je kao nijedan dosad# a int%icija $i ka.e da je sjajan % kre"et% -
2ob se ispra"io - E"o 'a# dola(i o"a$o Mora da je neko "a.an *ara# !eer%#
ispra"i se i nas$e!i I da ti ka.e$) $alo 4lerta i jedna no s o"ak"i$ $o$ko$ i
i!&e(n%e seanja na t"o' brata tiranina O"o je ba! ono !to ti treba pre no"o'
po&etka
Onda je 2ob %s$erio pa.nj% na tajanst"eno' stranca koji je seo pored *are
- Dobro "e&e# !ta .elite da popijete1 *ara se naje.ila po$isli"!i da je 2obo"
predlo' kri" !to je pris%st"o to' &o"eka toliko (b%nj%je Nije na$era"ala da se
poda potp%no$ stranc% Osi$ to'a# si'%rno nije +tela da s"oje pr"o isk%st"o do.i"i
na dan sa+rane s"o' brata I('leda daje 2ob po"ero"ao % to da je ona p%na .i"otne
radosti# ali to je bila sa$o 4asada Morala je da i'ra %lo'% "a$p-.ene jer joj je to
po$a'alo % posl%
*ara je (aklj%&ila da je pra"i $o$enat da krene Upra"o je +tela da skli(ne s
barske stolice kada se nes"esno okren%la pre$a &o"ek% do sebe Vladala je ti!ina
p%na napetosti *ara je podi'la po'led i na!la se o&i % o&i sa strance$ 6latno(elene
o&i ispod d%'i+ trepa"ica kao da s% s"etlele 7rne obr"e i "isoke ja'odice &inile s%
nje'o"o lice jo! $arkantniji$ Ali nje'o"e %sne bile s% sa$o tanka linija i trebalo bi
da del%j% +ladno i odbojno# $e3%ti$# pri"%kle s% *arin po'led Odjedno$ je
osetila nesa"ladi"% .elj% da polj%bi te %sne A to joj se nikada nije desilo/
Visok# !iroki+ ra$ena# stajao je le.erno i po$alo aro'antno pred njo$ Nosio je
te!ki kap%t# ali je 'ornje d%'$e ko!%lje bilo otkop&ano n%dei po'led na deli
$aslinaste ko.e
Dok s% se 'ledali % o&i# *ari nije bilo jasno (a!to se po njenoj %trobi ra(li"a
toplina# a kr" joj !%$i % %!i$a 0e!ko je disala i oseala se o$a$ljeno$ I( "elike
%daljenosti dopreo je 2obo" 'las)
- 8ospodine1
,tranac je sa&ekao tren%tak pre ne'o !to je skren%o po'led s *are 8las $% je
bio ti+ i d%bok Pre9 ne'o !to je *ara s+"atila !ta se do'a3a# 2ob je '%rn%o brendi
pre$a njoj
- Od d.entl$ena - rekao je i oti!ao dalje ("i.d%%i
- O# ne - okren%la se pre$a nepo(nato$ - ne $o'% da pri+"ati$ %pra"o sa$
+tela da krene$
- Moli$ "as# ne$ojte da idete (bo' $ene
Okren%o se ka njoj# a ona nije $o'la da se po$eri Okle"aj%i# podi'la je po'led
% stra+% da e opet osetiti "relin% O"o'a p%ta talas se pro!irio do poslednje' de-
lia njeno' tela *ada joj se os$e+n%o# potp%no se i('%bila ,a$o kraji&ko$ s"esti
s+"atila je da jo! %"ek napola sedi na barskoj stolici
,tranac je skin%o kap%t i sako Ostao je % tankoj# s"ilenoj ko!%lji ispod koje se
na(iralo sa"r!eno telo pa je *ari (astalo srce
Le.erno je seo na stolic% pored nje (at"ori"!i joj p%t (a bekst"o Potp%ni stranac
prob%dio je njeno d"adesetd"o'odi!nje telo i( sna 0rno"e 2%.ice Nije -$o'la da se
pokrene niti da sklopi s%"isl% re&enic%
- Dobro onda popi% ono !to ste $i nar%&ili - pro$%cala je 5tela je da
sr%&i brendi i da ode# ali je on %pitao)
- *ako "a$ je i$e1
Bilo joj je neprijatno# ali $orala je (a tren%tak da ra($isli pre ne'o !to je
od'o"orila)
- *ara *ara Brosnan
6a'ledao se % nj% a ona nije $o'la da prot%$a&i taj po'led
- *ara
I('o"orio je njeno i$e kao daje $il%je# a ona je pocr"enela i naje.ila se
- Pa# % st"ari# t"r3e se i('o"ara - rekla je i po$islila) ne tako $elodio(no
I('o"orio je njeno i$e tako da je oseala da po"la&i s"il% preko njene ko.e Deli
njeno' ra(%$a preispiti"ao je njeno d%!e"no stanje i o"% jo! nedo.i"ljen% reakcij%
tela Mo.da s% nesrea i po'reb i(a("ali nek% "rst% !oka1 Ili 2obo"a pri$edba1 Ili
.alost1 Dod%!e# nije (aista "olela s"o' brata jer je d%'o'odi!nji$ dro'iranje$ i
napijanje$ %ni!tio s"a njena oseanja pre$a nje$% Ali ona ne bi bila lj%dsko bie
kada ne bi prona!la i nje'o"e po(iti"ne osobine Ali (a Ale'ro$ je istinski .alila
- Odakle ste1 - podi'ao je crn% obr"%# !to $% je dalo po$alo satanski i('led
- I( Dablina Od s"oje !esnaeste 'odine .i"i$ % London%# ali s%tra se "raa$
k%i - od'o"orila je op!irnije ne'o !to je bilo potrebno :o"ek j% je prodorno 'ledao#
kao da .eli da joj pro&ita $isli Podi'ao je &a!%
- Pa# ispij$o (a "a! no"i po&etak Ne dobije s"ako prilik% da jo! jedno$ po&ne
- A "i1 *o ste "i i odakle ste1 - %pitala je *ara otpi"!i '%tljaj
;%tao je kratko pre ne'o !to je od'o"orio
- I( Italije - rekao je naj(ad - Ja sa$ Enco i dra'o $i je !to sa$ "as %po(nao
*ada je ponien%o Italij%# tr'n%la se Ale'ra je bila Italijanka sa ,ardinije Pr%.io
joj je r%k%# ne'o"an% ali sna.n%# i pri+"atio njen% sitn% !ak% topli$# sna.ni$
stisko$ 6a tren%tak je (adr.ao "r+o"e prstij% na %n%tra!njoj strani njeno' ('loba
kao da je +teo da joj opipa p%ls *ari s% se %sta os%!ila a .enice ra!irile On je
delo"ao sabrano Onda je ne!to blesn%lo % nje'o"i$ o&i$a# a i(ra( nje'o"o' lica
postao je (a tren%tak odbojan A5 od$a+ se nas$ejao
Naj(ad je i("%kla r%k% i( nje'o"e Bila je (b%njena pa je br.e-bolje skli(n%la sa
barske stolice Prito$ 'a je ne+otice dotakn%la i (adr+tala je
- I("inite $e (a tren%tak# $oli$ "as
Na nesi'%rni$ no'a$a kren%la je pre$a (a"esi koja je delila VIP deo od ostatka
kl%ba U!la je % .enski toalet (at"ori"!i "rata (a sobo$ ,tala je pred o'ledalo i
sp%stila dlano"e na +ladne plo&ice# ali nije %spela da %$iri p%ls 0ip je bio toliko
+ari($ati&an da joj se &inilo da je jo! %"ek pored nje
*ako joj se to sada desilo1 Ba! o"e "e&eri1 Ona nije lepotica "e obi&na de"oj-ka
d%'e cr"ene kose# o&ij% boje le!nika i bledo' lica pos%to' pe'ica$a 0elo joj je bilo
de&a&ko# a !$ink% nije koristila <ta je o"aj &o"ek "ideo % njoj1
Odjedno$ joj se "ratilo %.asno seanje na nesre% i kao da j% je po'odila $%nja
Pred o&i$a joj se od"ijala ista slika) %lica $okra od ki!e i a%to koji ide pra"o na
nji+ *ara je bila kao od%(eta i nije $o'la da opo$ene *or$aka A &ak i da jeste
nesre% nije $o'ao da i(be'ne
Ob%+"atila je la"abo toliko &"rsto da s% joj ('lobo"i pobeleli I(a!la je potp%no
nepo"re3ena i( s$rskano' a%ta# a bolni&ari s% rekli da je pra"o &%do !to je
pre.i"ela
Enco *ara je po'ledala % o'ledalo pok%!a"aj%i da pre"idi %(b%3enje % s"oji$
o&i$a ,i'%rno e otii dok se ona "rati
Enco je osta"ljao %tisak s"etsko'# bo'ato' &o"eka i ba! 'a je to s"rsta"alo $e3%
lj%de od koji+ je (a(irala - $ilionere Pre(irala je $o koj% s% rado poka(i"ali i
preteri"anje % .i"otno$ stil%
Da li da (a$oli neko'a od (aposleni+ da joj donese njene st"ari1 0o joj se %&inilo
s$e!ni$ Mo.e ona da i(a3e na kraj s nji$
*ada se *ara "ratila# "idela je da je on oti!ao Iako je to pretposta"ljala# bila je
toliko ra(o&arana da s% joj se ra$ena op%stila Jo! se borila s teskobni$ ose-aje$
da je nap%!tena kada joj je bar$en t%tn%o % r%k% sa"ijen% ced%lj% Bila je to
por%ka od 2oba
<eer%# $orao sa$ da ode$ - ,i$on i ja i$a$o proble$ Po("a% te %j%tr% pre
ne'o !to otp%t%je!/ Polj%bac# 2obi/
,%$orno je (atresla 'la"o$ Nadala se daje por%ka od Enca
Upra"o kada je +tela da krene# "idela je s"oj $obilni na !ank% i "ratila se da 'a
%($e Onda je &%la taj d%boki 'las s italijanski$ akcento$
- Da li biste jo! ne!to popili sa $no$1 Nije oti!ao i *ara je osetila olak!anje
Po'ledala 'a je % o&i i prepla"io j% je talas oseanja
*li$n%la je 'la"o$ i pono"o %ton%la % te 4ascinantne o&i# op&injena oporo$ le-
poto$ to' lica U s"e "eoj '%."i % kl%b% stajali s% kao da s% sa$i na s"et%
6b%njena oseanji$a# *ara je pocr"enela
- Dobro - Enco"e o&i odl%&no s% blistale a ona je osetila slabost - Nar%&io sa$
!a$panjac % separe%
*ara je bila nesposobna da $isli Po!to nije od'o"orila# on j% je %+"atio (a r%k% i
od"eo % separe ,eli s%# Enco je le.erno ispr%.io r%k% preko naslona pa se nje'o"a
ko!%lja (ate'n%la preko tor(a a *ara se ne+otice %("rtela na sedi!t%
- 0ako - rekao je ote'n%to - e"o nas Enco se na'n%o napred# a slabo s"etio
la$pe os"etlilo je nje'o"o lice Bio je to najlep!i &o"ek ko'a je *ara ikada "idela
- 2ecite $i# da li &esto dola(ite o"de1 2e&i koje je *ara &%la stotin% p%ta i(
nje'o"i+ %sta ("%&ale s% sas"i$ dr%'a&ije# a ona se bolno os$e+n%la
- O"o $i je kao dr%'a k%a - od$a+ joj je postalo jasno da bi to $o'ao po're!no
da s+"ati pa je po.%rila da se ispra"i) - Misli$# nara"no# (ato !to o"de
U to$ tren%tk% konobar je doneo !a$panjac - 5ajde da na(dra"i$o o"oj "e&eri
-rekao je
U&inila $% je po "olji :a!a je bila +ladna# a $e+%rii % njoj s"etl%cali s% pod
s"etlo!% la$pe
- 6a!to ba! o"oj "e&eri1 - %pitala je Pre ne'o !to je od'o"orio otpio je '%tljaj
- 6ato !to se nada$ reci$o pro&i!enj%
Ba! &%dno da se tako ne&e$% na(dra"lja# po$islila je *ara %.i"aj%i %
pen%!a"oj te&nosti koja je 'olicala njena nepca
- Pri&ajte $i o sebi# *ara
Opet je to %&inio) i('o"orio njeno i$e kao da s% % nje$% d"a d%'a a A dok j% je
'ledao# otkrila je ne!to % nje'o"i$ crta$a !to joj je bilo po(nato I nije $o'la da
odredi !ta je to Ukratko $% je rekla pone!to o sebi
Enco je i(nena3eno podi'ao obr"e
- Diplo$ira+ ste ekono$ij%1
*ara je kli$n%la 'la"o$# ponosna na s"oj% diplo$% koj% je dobila pre nekoliko
nedelja Iako je Enca tek %po(nala# bilo joj je lako da ra('o"ara s nji$ Boca
!a$panjca bila je pol%pra(na# a ona se oseala bo.anst"eno slobodno$# kao da je
dosada!nji .i"ot pro"ela % $a'li a sada je odjedno$ s"e postalo kristalno jasno
*ao op&injena 'ledala je Enco"e %sne pa je pocr"enela
I(nenada je (a("onio Enco" $obilni tele4on On se i("inio pro$r$lja"!i ne!to o
bolesno$ oc% *ara je pon%dila da i(a3e i( separea da bi $o'ao na $ir% da
tele4onira# ali j% je on %+"atio (a r%k% i (adr.ao 8o"orio je br(o na italijansko$ ne
isp%!taj%i *ar% i( "ida Oseala je "atr% % tel% 6na li on !ta joj &ini1 Ali kada 'a
je po'ledala# nje'o"o lice odjedno$ je postalo t"rdo# nje'o" stisak &"r!i# ali je
nasta"io (a"odlji"o $ilo"anje palce$ *ara je (nala da $o.e da i("%&e r%k%# ali ne
bi to %&inila ni (a !ta na s"et% <ta joj se to do'a3a1
Ubr(o poto$ (a"r!io je ra('o"or Na'lo je p%stio njen% r%k% a *ara je to
pripisala bri(i (a oca
- Da li je s"e % red%1 - %pitala je opre(no
,te'n%o je (%be i od"ratio po'led# o&i'ledno se s ne&i$ borio Onda se opet
(a'ledao % nj% i nije $o'la da se po$eri s $esta
- Vre$e je da po3e$o
6a tren%tak je *ara %obra(ila da on ti$e $isli da treba (ajedno da od% Ali
si'%rno je +teo da ka.e da on $ora da ide# pa je bolje da to ona %&ini
- Uj%tro $ora$ $no'o to'a da oba"i$ - po&ela je da sk%plja s"oje st"ari da ne
bi 'ledala % nje'a - 5"ala na po(i"%
Napolj%# pred kl%bo$# tiskalo se $no'o lj%di kao i %"ek# a proleni "a(d%+ je bio
+ladan *ara je (adr+tala# a Enco joj je po$o'ao da ob%&e $antil U+"atio je njen%
d%'% kos% i i("%kao je preko kra'ne Prito$ je prsti$a dotakao njena 'ola le3a
Ba! % to$ tren%tk% neko je %("ikn%o njeno i$e# Enco je po"%kao r%ke# a ona se
osetila pre"areno$ *ada je podi'la po'led# "idela je po(nanic% koja joj je .%stro
$a+ala 0a .ena je bila redo"an 'ost i *ara j% je ne"oljno po(dra"ila
- Da li "a$ je to prijateljica1 *ara se okren%la pre$a Enc%
- Ne ba! - nas$e!ila se - 5"ala "a$ (a o"o "e&e Bilo je lepo ra('o"arati s
"a$a Lak% no/
8ledao je nani.e % njene o&i# r%k% d%boko (abijeni+ % d.epo"e
- 6ar (aista "e ide!1 6a%sta"ila se
- <ta ste rekli1
- Po3i sa $no$ % $oj +otel
0o nije bilo pitanje# "e naredba od koje joj je kr" j%rn%la# a srce posko&ilo Nije
bila spre$na na to
Ma# ko'a ona ob$anj%je1 6a o"ak"o' $%!karca ne bi bila spre$na ni (a $ilion
'odina A ipak# % rijoj se pono"o prob%dila .elja On je jedini $%!karac na s"et% s
koji$ bi $o'la da spa"a
6b%njena# %st%kn%la je i (atresla 'la"o$
- ao $i je - 'las j% je i(dao# a (a sebe je dodala) - Nikada tako ne!to nisa$
%&inila
Enco je stajao s lice$ napola % senci i i('ledao je 're!no lepo Onda se opet
setila 2obo"i+ re&i Da li bi o"o$ &o"e-k% po!lo (a r%ko$ da joj i(bri!e seanje na
do'a3aje i( pro!le nedelje1 6a jedn% no1 On je op%!teno sle'n%o ra$eni$a i
okren%o se da ode Nara"no# nee insistirati da po3e s nji$ Ipak je osetila %.asno
ra(o&aranje
- Onda# lak% no# *ara
*ada joj je postalo jasno da 'a nikada "i!e nee "ideti# nije $o'la da pro'o"ori U
o&ajanj% se pitala kako bi bilo nje'a polj%biti No"oprob%3ena &e.nja "ri!tala je %
njoj da $% ka.e) 9:ekaj/ Pri+"ata$ t"oj po(i"9 :ak i ako $% je s"ejedno On
si'%rno treba sa$o da p%cne prsti$a# a .ene e se polo$iti da pro"ed% no s nji$
- Lak% no# Enco - nije joj rekao s"oje pre(i$e Na'lo se okren%la i 'oto"o je
potr&ala Disala je te!ko# a srce joj je t%klo % 'r%di$a kao da e isko&iti U to$
tren%tk% oseala se %sa$ljenijo$ ne'o ikada# dok s% je % o&i$a pekle s%(e
- *aka" sjajan tip - &%la je *ara $lad% .en% i( $no!t"a - O"a je l%da !to 'a je
osta"ila/
*ara je (astala kao %kopana i polako se okren%la Enco "i!e nije 'ledao (a njo$#
trebalo je da nasta"i dalje Ali nije $o'la
da ode 2ekao je ne!to de.%rno$ pred "rati$a# a o"aj je dao (nak da do"e(%
a%to *ara je "idela sa$o nje'o"% crn% kos%# !iroka ra$ena i di"no# $%.e"no telo
Od po$isli na to da 'a nikada "i!e nee "ideti ob%(ela j% je panika D%boka#
praiskonska .elja ponela j% je na'onski na(ad# pre$a Enc% *ada 'a je# okle"a-
j%i# dodirn%la po ra$en%# srce joj je bilo % 'rl%
6a tren%tak se %ko&io# a onda se okren%o i prodorno j% je po'ledao
- Pro$enila si $i!ljenje1
*ara opet nije $o'la od$a+ da od'o"ori On je ste'n%o (%be i pri$etila je da $%
se tr(a $i!i na lic% Najradije bi se propela na "r+o"e prstij% i polj%bila to $esto
- Da - rekla je - rado bi+ po!la s tobo$ % +otel
Nikada % .i"ot% nije bila toliko spontana Nikada nije ne!to toliko .elela kao
jedn% no s o"i$ &o"eko$ Onda e se pono"o prep%stiti bol% i .alosti Ali % o"oj
jednoj noi# % ti+ nekoliko sati koji s% bili pred njo$# $o.e da b%de neko dr%'i Ne
de"ojka koja je % !esnaestoj postala siro&e# ne $ala sestra koj% je "eliki brat '%rao
od sebe# ne $lada st%dentkinja koja je danonono radila da bi se do$o'la diplo$e
I ne $lada .ena koja je jedina pre.i"ela %.asn% saobraajn% nesre%
===
*ara je %tke sedela pored Enca oseaj%i nje'o"% toplot% U to$ tren%tk%
a%to$obil se (a%sta"io ispred ekskl%(i"no' londonsko' +otela 0o !to je o"de odseo
&inilo 'a je jo! tajanst"eniji$ jer je o"aj +otel bio po(nat po to$e !to je s"oje bo'ate
i sla"ne 'oste !titio od ne.eljene pa.nje
Enco je i(a!ao i( kola pr%.i"!i *ari r%k% D%boko je %da+n%la U s$e!no$
nalet% s%je"erja (at"orila je o&i i pr%.ila r%k% kao da pro"era"a &ini li ono !to treba)
ako i$ se r%ke od$a+ sretn% a %pra"o se to desilo
Noni portir po(dra"io je Enca na italijansko$ I dalje s% oboje %tali U *arinoj
%trobi ra(b%ktao se pla$en i(a"an nje'o"i$ po'ledi$a# a toplina se !irila do s"ake
elije Osetila je da s% joj se brada"ice naje.ile
*ada s% se ot"orila "rata li4ta# i(a!+ s% % +odnik (astrt debeli$ tepi+o$ koji je
"odio do sa$o jedni+ "rata % dn% Enco i+ je ot"orio i %!ao % l%ks%(ni apart$an
*ara 'a je pratila pos$atraj%i !iro$ ot"oreni$ o&i$a bo'ato opre$ljen%
prostorij% % pri'%!eni$ boja$a
- eli! li ne!to da popije!1 8ledala je kako sipa % &a!% pie a poto$ 'a ispija %
jedno$ '%tljaj%
Onda se okren%o njoj# a ona je (adr+tala Nije i$ala isk%st"a s $%!karci$a#
jed"a da se ponekad polj%bila s neki$ Ipak# &inilo joj se da joj je Enco toliko
bli(ak# kao da je "e bila s nji$ Noas e spa"ati s o"i$ &o"eko$ O"a sl%tnja
postala je i("esnost od tren%tka kada je odl%&ila da po3e s nji$ % +otel
- Do3i
Pri!la $% je kao % sn%
- Enco# ja
- Pst - sp%stio joj je prst na %sne pre ne'o !to je !aka$a ob%+"atio njeno lice
Onda joj je pri!ao sas"i$ bli(% Mesta na *arino$ tel% koja je dodiri"ao 'orela s%#
a kolena s% joj (aklecala
*ada se na'n%o nad nj%# nes"esno je sklopila o&i Pr"i dodir nji+o"i+ %sana bio
je po"r!an *ara je osetila sa$o &"rste kont%re# disala je isprekidano i sp%stila je
r%ke na nje'o" str%k tra.ei oslonac *ada je ispra"io 'la"%# ot"orila je o&i i
po'ledala pra"o % nje'o"e
I# %(ne$irila se Ali taj oseaj br(o je %st%kn%o pred di"lji$ l%panje$ njeno'
srca Posle d%.e' "re$ena Enco je pono"o sa'n%o 'la"% ali# %$esto pra"o'
polj%pca# %sna$a je dotakao njene slepoo&nice osta"i"!i "reli tra' preko *ari-no'
obra(a i dalje# do $esta na njeno$ "rat% 'de joj je di"ljao p%ls 0o $esto dotakao je
je(iko$
6elela je da 'a polj%bi# ali je Enco tako dr.ao njen% 'la"% da to nije bilo $o'%e
O&i s% $% blistale Onda je sp%stio r%k% na njen% (adnjic% i pritisn%o je %(a se
Oseti"!i nje'o"o %(b%3enje# d%boko je %(da+n%la Prepla"ila j% je po.%da
*ada bi to bilo $o'%e# .elela bi da $% b%de jo! bli.a *li(ila je r%ko$ preko
nje'o"i+ le3a *ro( s"ilen% ko!%lj% osetila je kako $% se pokre% $i!ii Morala je
da oseti nje'o"% ko.% i nestrplji"o je po"%kla ko!%lj% 0i+o stenj%i# naj(ad je
dotakla prsti$a (a$a$no topla le3a
- 0i# $ala "e!tice/
U nje'o"i$ o&i$a ne!to je blesn%lo# ste'n%o je (%be# a ona nije (nala (a!to Malo
se po$erio pa je $o'la da oseti p%n% $er% nje'o"o' %(b%3enja U sledee$
tren%tk% podi'ao j% je na r%ke i odneo % spa"a% sob%
*ada j% je sp%stio na pod# *ara je (nala da po"ratka "i!e ne$a Nije okle"ala ni
sek%nd da $% raskop&a ko!%lj% Dok je otkop&a"ala jedno d%'$e (a dr%'i$#
r%ka$a je l%tale s"e d%blje Prsti s% joj dr+tali pa je Enco str'n%o sa sebe ko!%lj%
tako da je poslednje d%'$e odletelo *ari se %ka(ao po'led na nje'o"e !iroke#
$i!ia"e 'r%di Polako je ispr%.ila r%k% i pla!lji"o 'a dotakn%la kr%.ei ka.iprsto$
oko nje'o"e &"rste brada"ice ,na.no je %da+n%o# a $i!ii s% $% (ai'rali *ada je
*ara podi'la po'led# nje'o"e o&i bile s% (at"orene
Onda s% se %lo'e pro$enile Enco je okren%o *ar% i sk%pio je njen% kos%
tra.ei rajs4er!l%s da bi joj skin%o +aljin% Ali nije 'a bilo U+"atila je por%b i
po"%kla 'a na"i!e# najpre preko b%tina i k%ko"a# onda preko str%ka i 'r%di 6nala
je da je on pos$atra iako s% joj o&i bile (at"orene Brat joj se %"ek pods$e"ao
'o"orei da i$a de&a&k% 4i'%r% Posra$ljeno je po'ledala % pod Ali od$a+ je
osetila prst ispod brade koji j% je prisilio da podi'ne 'la"%
- *ara
Opet taj na'lasak od ko'a se topila Ot"orila je o&i Enco je nije 'ledao sa
'n%!anje$
- Mislila sa$ da ti se ne% - 'las joj se prekin%o
- ,"ideti1 - (a"r!io je njen% re&enic%# (atresao 'la"o$# otkop&ao pantalone i
p%stio i+ da padn% na pod *ara je pro'%tala knedl% Nje'o"e no'e bile s% d%'e i
$i!ia"e Naj(ad joj je po'led odl%tao pre$a del% tela koji s% jo! %"ek skri"ale
tesne bokserice "rlo tesne# a ispod nji+ se Enco"o %(b%3enje jasno ocrta"alo Dok
je .elja % njoj rasla# *ara je kao o&arana pos$atrala kako se i to' dela odee
osloba3a Upla!eno 'a je po'ledala % o&i Pri"%kao j% je sebi# a ona je na sto$ak%
oseala "eli&in% nje'o"e $%!kosti Opet je ob%+"atio njen% kos%# &inilo se da %.i"a
da %"ija te!ke pra$eno"e oko prsta *ara je oseala pokretanje nje'o"i+ $i!ia na
s"oji$ 'r%di$a i po.elela da je t% dodirne
Enco je seo na i"ic% kre"eta pri"%ka"!i *ar% sebi Ne!to je otkop&alo njen
skro$ni beli 'r%dnjak p%!taj%i 'a da skli(ne na pod
Dodirn%o je njene 'r%di) nje'o"a r%ka# preplan%la od s%nca# naspra$ njene bele
ko.e na kojoj s% se jasno "idele pe'ice Ali *ara nije i$ala "re$ena da se stidi
jer j% je Enco pri"%kao jo! bli.e sebi U+"atila se (a nje'a da ne bi posrn%la i
osetila je nje'o" da+ pre ne'o !to s% $% se %sne sklopile oko njene brada"ice *ara
je "risn%la od (ado"oljst"a 5tela je "i!e# +tela je da oseti Enca % sebi Ali na njoj s%
jo! %"ek bile 'aice
*ao da je pro&itao njene $isli# r%ko$ je pose'n%o (a nji$a Odjedno$ se osetila
(arobljeno$ i pok%!ala je da spre&i dalji dodir Ali on je i(nena3%j%e ne.no
od'%rn%o njene prste % stran% oslobodi"!i je beli+ pa$%&ni+ 'aica
Pono"o j% je pa.lji"o po'ledao O&i'ledno $% se s"idelo ono !to je "ideo
Po'ledala je % nje'a i %ronila % nje'o"e ta$ne o&i &ije s% .enice bile ra!irene od
%(b%3enja ,ada je jedno$ r%ko$ ob%+"atio njen% (adnjic%# a dr%'o$ j% je
$ilo"ao i($e3% b%tina
Bespo$ono je (astenjala i (abacila je 'la"% prep%!taj%i se to$ di"no$ osea-
j% Enco nije prestao da je $il%je# a njeni k%ko"i nes"esno s% se pokretali % isto$
rit$% :inilo se da s% se s"a njena oseanja koncentrisala na to$ jedno$>$est%#
i($e3% njeni+ no'% Pokreti s% joj postali br.i I('%bila je kontrol% nad sobo$ i
pono"o 'a je %+"atila (a ra$ena da bi odr.ala ra"note.% Pokreti$a prstij% Enco j%
je do"eo do "r+%nca 0aj oseaj bio je toliko di"an daje *ara kona&no ra(%$ela na
!ta s% $islile njene kole'inice % kl%b% kada s% pri&ale o $%!karci$a i po.%di
Enco j% je sp%stio na kre"et# a (ati$ je "esto na"%kao "e pripre$ljeni kondo$
*ara je bila (ado"oljna i iscrpljena i .elela je sa$o da %.i"a % to$ oseaj% Ali kada
se sp%stio pored nje# .elja % njoj pono"o se prob%dila
Ne.no je po$ilo"ao njene 'r%di# a *ara je t% po.elela nje'o"e %sne %$esto r%k%
*ada se na'n%o nad njo$ %&ini"!i %pra"o ono !to je po.elela# ti+o je %(da+n%la
O&i'ledno je %$eo da &ita $isli/ 6a%sta"ila je disanje i pritisn%la nje'o"% 'la"%
bli.e sebi
- ,trpljenja - pro!ap%tao je# ob%+"atio njene k%ko"e obe$a r%ka$a# a kole-
no$ joj je ra(d"ojio no'e Od$a+ poto$ osetila 'a je na s"o$ najosetlji"ije$ $est%
i opet j% je prepla"ilo %(b%3enje
- 2eci $i# koliko $e .eli!1 - (a+te"ao je# a *ara je bila i('%bljena od %(b%3enja
- eli$ te kao !to nikada niko'a nisa$ .elela - od'o"orila je iskreno# sa"ladana
oseanji$a koja nis% bila i(a("ana sa$o sekso$ ,ada je (nala da pre$a o"o$ &o-
"ek% osea $no'o "i!e od p%ke telesne pri"la&nosti
- *a.i $i da ti je to potrebno/ - pro!ap%tao je tik %( njeno %+o
- O+ - *ara je osetila da e se s"ake sek%nde desiti 0o nikada nije do.i"ela#
bilo je neobi&no# ali ipak nekako blisko Pono"o je stekla oseaj da je "e jedno$
spa"ala s nji$
- 2eci $i - (a+te"ao je 'rleni$ 'laso$# a ona je podi'la 'la"%
- Potreban si $i Moli$ te# Enco $oli$ te/
U( ti+i %(da+ (ado"oljst"a Enco je ob%+"atio njene k%ko"e i pri"%kao i+ sebi
,a'n%o je 'la"% i .eljno je ob%+"atio %sna$a njen% brada"ic% pa se od"a.io da
$alo '%rne *ara je nekontrolisano "risn%la
- Boli te1 - %pla!eno je %pitao Enco
- Ne - &%la je da pr"i p%t $o.e da b%de bolno Ali s"e !to je oseala bilo je toliko
&isto i sna.no %.i"anje da je $o'la da (apla&e - O"ako ne!to nikada nisa$
do.i"ela
*ada je potp%no prodro % nj%# *ara se %'ri(la (a %sn% da ne bi opet "risn%la
Oboje s% te!ko disali# a ko.a i$ je blistala
U( s"aki Enco" pokret *ara je s"e "i!e %.i"ala *retali s% se s"e br.e# a ona je
preklinjala)
- Moli$ te# Enco $oli$ te
A onda je (adr.ala da+ kada j% je po-neo talas strasti Bespo$ono se prilj%bila
%( nje'a Nje'o"i obra(i s% pocr"eneli# ta$ne o&i s% (ablistale# a ona nije $o'la da
prot%$a&i nji+o" i(ra( Dok je nje'o"o disanje bilo s"e br.e# *ara je .elela da %.i"a
% op%!taj%e$ oseaj% s"o' "r+%nca# ali je osetila da naila(i sledei Uskoro je
*ara pono"o krikn%la# isto"re$eno s nji$# kada je (astenjao od (ado"oljst"a
Posle to'a le.ao je na njoj di"no te.ak# a srca s% i$ l%pala % takt% *ara je
oba"ila no'e oko nje'o"o' str%ka# a r%ka$a je ob%+"atila nje'o"a le3a kao da 'a
nikada nee p%stiti Posle neko' "re$ena Enco se od"ojio# sp%stio se pored nje i
(a'rlio je *ara je od$a+ pala % d%boki san be( sno"a Pr"i p%t posle d%'o "re$ena
oseala je beskrajni %n%tra!nji $ir *ao da se "ratila k%i posle d%'o'# naporno'
p%ta
Vinenco je polako do!ao sebi Nje'o" p%ls se stabili(o"ao Oseao je (a"odlji"o
telo .ene pored sebe# oseao je da $% je posedni&ki oba"ila r%k% oko str%ka i
ska$enio se 2ealnost 'a je bolno po'odila
*ada je po$islio na ono !to se %pra"o do'odilo# kr" $% je %darila % 'la"% Biti s
njo$ bilo je bo.anst"eno# ali sra$no i !okantno Nije "ladao sobo$ od tren%tka
kada j% je sreo % bar% i po'ledao % njene "elike# (elene o&i I( neko' ra(lo'a# koji ni
sa$ nije ra(%$eo# pre%tao joj je s"oj identitet i predsta"io se kao Enco I %prkos
tr%d% da joj ne do("oli da 'a !ar$ira# op&inilo 'a je njeno lice# to ple$enito bledilo i
pe'ice (bo' koji+ se &inila ne"ero"atno $lado$ i ned%.no$ Od$a+ j% je po.eleo a
% nje$% se ra(b%ktala dotad nepo(nata strast Nije o&eki"ao da tako ne!to $o.e da
se desi Vinenco se pa.lji"o oslobodio njeno' (a'rljaja :ak je i taj pokret pono"o
prob%dio .elj% % nje$%# naro&ito kada je *ara %(da+n%la % sn%# kao da se b%ni !to
se od"ojio od nje
Prisilio je sebe da ne $isli na ono !to se %pra"o do'odilo 5teo je da b%de sa
.eno$ koja se predsta"ljala kao Ale'rina prijateljic% eleo je da "idi da li e
pok%!ati i nje'a da (a"ede
Bilo je ispra"no to !to joj je (atajio s"oj identitet 0a $isao te!ila 'a je &ak i kada
je pri(nao sebi da nije $orao da ide ba! toliko daleko
,ada se setio daje *ar% "ideo % akciji kada je do!ao % kl%b - sa bar$eno$# da bi
od$a+ poto$ %s$erila pa.nj% na nje'a Prito$ se poka(ala kao isk%sna (a"odnica
s $no'o $ali+# nai('led be(a(leni+# triko"a :ak je % jedno$ tren%tk% po$islio
daje de"ica ,$e!no/ Uostalo$# tako $% se be(%slo"no predala da je $orao da
pretposta"i da je isk%sna U prilo' to$e 'o"orila je i &injenica koliko je br(o oti!la s
nji$ % kre"et# a pret+odno je 'l%$ila okle"anje da bi 'a jo! "i!e pri"%kla
Lj%tito je %stao# oti!ao % k%patilo i $ra&no (%rio % o'ledalo Ipak e $% ona
platiti (a ono !to je %&inila nje'o"oj sestri
Pok%!a"ao je da %bedi sebe da j% je po("ao % s"oj +otel sa$o (ato da je testira
A# % st"ari# toliko j% je .eleo da se to 'rani&ilo s o&ajanje$ U pr"i $a+ 'a je odbila#
a on je ostao potp%no (brkani+ oseanja *ada se "ratila i od'l%$ila ne"inost#
(a$alo se %+"atio % njen% $re.% Ali# (a+"alj%j%i isk%st"%# %skoro $% je postalo
jasno da ona to stalno radi ,ada je i(jedna&io Njen brat Brosnan +ladno je (a"eo
Ale'r% da bi joj %(eo s"e# a onda da je isp%sti kao "r% kro$pir 6a!to ne bi i on
isto post%pio s Brosnano"o$ sestro$1
Ona jo! ne (na ko je on i si'%rno se nada da e 4inansirati njen ekstra"a'antni
na&in .i"ota
5tela je da 'a i(nenadi i %+"ati# ali sada je bila % nje'o"oj "lasti i na$era"ao je
da joj priredi naj"ei bol koji lj%dsko bie $o.e da podnese 0o je bilo $no'o bolje
ne'o prebacati joj r%.no pona!anje i o&eki"ati da pri(na kri"ic% Mo.da bi $% se
sa$o nas$ejala % lice
*ara je %.i"ala % la'ano$ b%3enj% ,eanja na pret+odn% no oba"ila s% njene
$isli kao ne.ni oblak Dod%!e# (nala je da e ispli"ati i r%.na seanja# ali je +tela
jo! sa$o $alo da i+ odlo.i
Onda je pri$etila da je Enco"o $esto pra(no
*oliko li je sati1 *ara se %spra"ila % kre"et% i os"rn%la se po sobi Enco je se-deo
% 4otelji i pos$atrao j% je
- Dobro j%tro - rekla je os$e+n%"!i se# ali joj on nije od'o"orio# sa$o j% je
'ledao Osetila je je(% ni( le3a i %'asio se os$e+ na njeni$ %sna$a
- Enco1 - nesi'%rno 'a je oslo"ila Ustao je i kr%pni$ koraci$a oti!ao do
pro(ora Bio je ko$pletno ob%&en *ada se okren%o pre$a njoj# na nje'o"o$ lic%
nije bilo ni ne.nosti ni strasti 8ledao j% je ra(jareno# kao da 'a je po"redila
- U st"ari# nije $i i$e Enco - rekao je - iako s% $oji prijatelji i porodica nekada
koristili taj nadi$ak 6o"e$ se Vinenco Valentini
Nekoliko tren%taka *ara nije rea'o"ala a onda joj je doprlo do s"esti to !to je
rekao Valentini1 Ne$o'%e/ D%boko je %da+n%la
- <ta si rekao1
- 6na! ti to "rlo dobro 6atresla je 'la"o$ i 'r&e"ito %+"atila pokri"a&
- Da nisi $o.da Ale'rin brat1 - %pitala je naj(ad
- Pa$etan (aklj%&ak - od'o"orio je ironi&no
Nije $o'la da s+"ati (a!to je odjedno$ tako neprijateljski raspolo.en :inilo joj
se da je s"e o"o sa$o r%.an san
- 6na! li $o.da ko sa$ ja1 - nara"no daje (nao# sa$a $% je to rekla A+ jo!
%"ek joj nije bilo jasno (a!to se sino nije predsta"io
- 6nao sa$ ko si pre ne'o !to s$o po&eli ra('o"or# *ara - (b%nio j% je jo! "i!e -
6ato sa$ do!ao % kl%b# da tebe %po(na$
Opet je (atresla 'la"o$
- Ali (a!to $i nisi rekao ko si1 Preko nje'o"o' lica preleteo je nede-
4inisan i(ra( pre ne'o !to je pono"o na"%kao $ask%
- 6ato !to sa$ +teo da te sa'leda$ % pra"o$ s"etl% Mal% sestr% *or$aka
Brosnana# &o"eka koji je +teo da se o.eni Ale'ro$ % Las Ve'as% be( predbra&no'
%'o"ora (ato da bi joj pokrao i$o"in% a onda je odbacio
*ara je pobledela 0o da s% njen brat i Ale'ra +teli da se "en&aj% sa(nala je te
"e&eri kada se desila nesrea
- Ne ra(%$e$
- Onda % ti $alo po$oi
Vi!e nije i('ledao kao Enco# &o"ek koji joj je pro!le noi postao pr"i lj%ba"nik
- :i$ je t"oj>brat sa(nao da Ale'ri pripada "eliki deo bo'atst"a Valentinije"i+#
potr%dio se da joj se pribli.i - ne obraaj%i pa.nj% na na'o"e!taj njeno'
ne'odo"anja# Vinenco je nasta"io) - Na"%kao j% je na dro'% da bi $o'ao "i!e da
%ti&e na nj%# pa je na kraj% postala sas"i$ (a"isna od nje'a Isto"re$eno je $ene
dr.ao kod k%e tako !to je pod$etn%o 4alsi4iko"ane ra&%ne % $ojoj 4ir$i 6bo' to'a
neko "re$e nisa$ $o'ao da se stara$ o s"ojoj sestri - bolno se nas$ejao - Osi$
to'a# ona je bila odrasla .ena# %"era"ala $e je da $o.e da se brine o sebi
,l%!aj%i o"o# *ari je po(lilo Nara"no# (nala je ona s"o' brata i (ato je nije
i(nenadilo o"o !to je Vinenco ispri&ao Ipak# nije (nala da je nje'o" %tkaj na Ale'r%
bio toliki 0a $lada .ena bila je "rlo 4ina i delo"ala je "eo$a sreno 0ek kada je
*or$ak po$en%o s"oj% na$er% da se +itno "en&aj% % Las Ve'as%# *ara je po&ela
da s%$nja# ali bilo je is%"i!e kasno
- Ali# ako si s"e to (nao - po&ela je
- 0o i jeste proble$ - 'las $% je pre!ao % !apat - Nisa$ (nao# sa(nao sa$ tek
kada s$o otkrili da je on pod$etn%o ra&%ne kao $a$ac 0ek tada sa$ pri$e-tio
da se i(a to'a krije ne!to $no'o "i!e i da je ba! on taj no"i Ale'rin lj%ba"nik ko'a
je toliko krila Od$a+ sa$ an'a.o"ao pri"atno' detekti"a da s"e ra(jasni$
- 6ato (na! ko sa$ ja - *ara je d%boko %(da+n%la dok je pok%!a"ala da s"ari
no"e in4or$acije
- *ada je t"oj brat %po(nao Ale'r%# bio je % "elikoj 4inansijskoj stisci Dok sa$ ja
s"e to otkrio i dop%to"ao % London# bilo je# na.alost# prekasno - nje'o" be(bojni
'las *ari je te!ko pao# ali pre ne'o !to je %spela da ka.e ne!to %te!no# (adao joj je
%darac
- A ti - ironija i od"ratnost $e!ale s% se % po'led% koji$ j% je od$erio - 0i i
t"oj brat %bili ste $oj% sestr% On (a to "i!e ne $o.e da od'o"ara# ali ti si se i(
nesree i("%kla nepo"re3ena - iskri"io je lice - 6ar s%dbina nije nepra"edna1
*ara je sa'n%la 'la"%# r%ke s% joj dr+tale
- Bila je to nesrea - pro$r$ljala je dok je % .el%c% oseala &"or 0ek j%&e
poslala je tele'ra$ sa%&e!a londonsko$ biro% lanca 9Valentini9 jer nije (nala
adres% Valentinije"i+ na ,ardiniji
- Mo.da bi $o'lo tako da se ka.e (bo' "re$ena - od'o"orio je +ladno
- Ali si'%ran sa$ da bi Ale'ra bila .i"a da "as d"oje niste odl%&ili da je
iskoristite
*ara je od %.asa pritisn%la r%ke na 'r%di# oseala je nepodno!lji" bol
- Moli$ te# "er%j $i# nisa$ radila (ajedno sa s"oji$ brato$
Na to se Vinenco 'lasno nas$ejao i %($akn%o (a korak
- 6aista1 Otkad si nap%nila !esnaest 'odina# .i"i! s nji$ % nje'o"o$ o'ro$no$
pent+a%s% 0i i t"oj brat pra"e ste $%stre# 'ospo3ice Brosnan Na nje'o"i$
(aba"a$a i'rala si %lo'% do$aice i# be( s%$nje# (aba"ljala nje'o"e prijatelje
- Prestani# $oli$ te - preklinjala 'a je Nije $o'la da po"er%je da se toliko
pre"arila % "e(i s nji$ Naj(ad je %%tao 'ledaj%i je be( tr%nke strasti# !to je bilo
'ore od %"rede
- 2a&%n na t"oje i$e# na koje$ je &esto bilo "i!e od $iliona# naj"i!e te tereti
0i$e te je brat plaao da b%de! nje'o"a sa%&esnica <teta !to taj no"ac nije bio
nje'o"
*ara 'aje pra(no 'ledala Nije bila i(nena3ena ti$e !to on (na i (a ra&%n i (a
&injenic% da je *or$ak tako oba"ljao nele'alne poslo"e *ada je po&ela 4inansijska
kri(a# s"e &e!e je 're!io pa s% d%'o"i rasli Ona je sa(nala (a taj ra&%n tek kada je
sl%&ajno "idela i("od i( banke na nje'o"o$ pisae$ stol% Mora da je ot"orio ra&%n
na njeno i$e jo! dok joj je bio staratelj 0o je bilo nes+"atlji"o) koristio je njeno i$e
da bi (a!titio sebe/ Jo! %"ek joj je bilo $%ka od po$isli na to 0aka" ra&%n $o'ao
je (a%"ek da os%jeti $o'%nost njeno' (aposlenja % 4inansijsko$ sektor%
- Nisa$ i$ala prist%p to$ ra&%n% -rekla je naj(ad iako je (nala da joj nee
po"ero"ati
- Ma# +ajde/ Ispri&aj $i jo! nek% la./ 6at"orila je o&i i po.elela da nestane
Me3%ti$# on se nadneo nad njo$ kao an3eo os"ete
- 6a!to si spa"ao sa $no$1 - %pitala je $irno i %pla!ila se kada joj je pri!ao
bli(%
Prsti$a joj je podi'ao brad% prisili"!i je da 'a po'leda Mirisi nje'o"o' losiona
(a%sta"ilo joj je da+# b%dio je di"na sea-nja koja s% sada postala bolna
- ,pa"ao sa$ s tobo$# *ara# (ato -pos$atrao j% je pre(ri"o - !to sa$ $islio da
je to (ado"olja"aj%i na&in da te s%o&i$ sa istino$ I to sledee' j%tra kada
po$isli! da je % t"oj% $re.% pao $ilioner koji e te i(dr.a"ati
*ara je bila (apanjena# a on je +ladno nasta"io)
- Nara"no# (na$ da e! posle $ene od$a+ potra.iti sledee' Naj(ad# ni pre
$ene nisi '%bila "re$e % .elji da na$iri! *or$ako"e d%'o"e# (ar ne1 6na$ s"e o
poseti &asno' ,ebastijana Morti$era pretpro!le noi ,ledee' j%tra ra&%n je# kao
&arolijo$# na$iren - %sne s% $% se pret"orile % crt%=- Vrlo si sk%pa
Ne"ero"atno kako je Vinenco po're!no prot%$a&io t% sit%acij% % kojoj je bila
'oto"o silo"ana Na &el% s% joj i(bile 'ra!ke +ladno' (noja
- Nisa$ spa"ala s nji$ - rekla je tr%dei se da i'nori!e Vinenco" stisak - A da
si se $alo bolje in4or$isao# sa(nao bi da s% d%'o"i "e bili na$ireni pre ne'o !to je
on do!ao kod $ene - &i$ je to rekla# (nala je da e on to opet i(okren%ti
Podi'ao je obr"%
- Da# "ero"atno je (nao t"oje prednosti pa je platio %napred
- ,ad je dosta/ - *ara je od'%rn%la nje'o"% r%k% i %($akn%la B%k"alno je
poletela i( kre"eta i pokrila se ('%."ani$ &ar!a"o$ Ba! dobro !to Vinenco nije
pri$etio da je bila de"ica/ I t% in4or$acij% si'%rno bi %potrebio da je poni(i
- ,"e ste sebi lepo objasnili# 'ospodine Valentini - %("ikn%la je - Ako ste
(aklj%&ili s"oje s%3enje# $o.da biste bili toliko pristojni da $e osta"ite na $ir% da
se ob%&e$ Poto$ % od$a+ otii
Vinenco"e o&i s% se"ale Da bi (a%sta"ila na"al% oseanja# *ara se %'ri(la (a
%sn% i ist%rila brad% O&i s% joj 'orele i (nala je da je sa$o pitanje "re$ena kada
e se slo$iti Ali &ak i to %(b%3enje Vinenco je po're!no prot%$a&io
- Ne bojte se# $is Brosnan# neete $e "i!e "ideti ao $i je sa$o !to# (a ra(lik%
od $oje sestre# niste i "i .rt"o"a+ s"oj% ne"inost A sada &ini$ sa$o ono !to je "a!
brat na$era"ao s $ojo$ sestro$
Posle o"o' %darca oti!ao je do "rata Okren%o se poslednji p%t# a nje'o" pre(ri"i
po'led nije osta"ljao $esta s%$nji 0o j% je po'odilo posred srca Onda je &%la kako
s% se "rata ot"orila i (at"orila Nije je nijedno$ (apra"o polj%bio Bio je to tek
po"r!ni dodir %sna$a# koji je % njoj prob%dio .elj% Posle to'a i(be'ao je s"e njene
pok%!aje da 'a polj%bi Uskratio joj je ne!to !to se s$atra inti$niji$ od seksa
Posra$ljeno je sa'n%la 'la"% i po&ela da jeca
Dva meseca kasnije u Dablinu
- Boji$ se da ne$ate do"oljno isk%st"a# 'ospo3ice Brosnan
- Ipak# +"ala !to ste $i pr%.i+ !ans%# 'ospodine O>Brajen
O"o je bio nepo"oljan tren%tak da se tra.i posao % Irskoj *ada je *ara i(a!la i(
poslo"ne ('rade na proleno s%nce# ipak je bila srena !to je okren%la le3a
London% i s"e$% !to se ta$o do'odilo
Upra"o je pre!la %lic% kada je pri$e-tila no"i lokal Valentinije"i+ Jo! jedan
ka4e-!op % %spe!no$ lanc% blistao je % boja$a Italije - cr"enoj# (elenoj i beloj U
ti$ radnja$a n%dili s% ra(ne "rste ka4e# kao i i("rsna italijanska jela# a $o'le s%
da se k%pe i na$irnice# k%+injski pribor i pred$eti (a dekoracij%
,ada je i % Dablin% ot"oren taka" !op U(da+n%la je i po.%rila dalje oseaj%i
pono"o $%&nin% U $e3%"re$en% se 'oto"o na"ikla na to U protekle &etiri nedelje
s"ako' j%tra bilo joj je lo!e Naj(ad je poseta lekar% pot"rdila ono !to je sl%tila)
o&eki"ala je dete Jo! nije sti'la da ra($isli kako i kada da oba"esti Vinenca o
to$e
Ne!to kasnije i(a!la je i( a%tob%sa# k%pila no"ine i %p%tila se % s"oj apart$an
Na pola p%ta nebo se ot"orilo i % sek%ndi je bila $okra do 'ole ko.e ,$ej%i se#
$ladi par je protr&ao pored nje *ar% je prepla"io oseaj da joj je oteto ne!to
beskrajno "redno) %"erenje da e i ona jedno'a dana pronai sre% % lj%ba"i U
kratko$ tren%# pre ne'o !to se Vinenco ra(otkrio# ok%sila je bar $alo sree A+ on
je ra(orio s"e njene sno"e i (bo' to'a 'a je sr%!io to+ko da j% je to pla!ilo
D%boko je %(da+n%la i ot"orila %la(na "rata k%e % kojoj je stano"ala Najpre je
% k%patil% skin%la $okr% ode% oseaj%i opet iscrpljenost ,p%stila je po'led na
s"oj sto$ak# a o&i s% joj se nap%nile s%(a$a Posle *or$ako"e s$rti nai"no je
po"ero"ala da $o.e (apo&eti no"i .i"ot Ali s%dbina joj je po$rsila ra&%ne Obrisala
je s%(e
Oti!la je % k%+inj% i (a'rejala $alo &orbe od j%&e - njen no"&anik nije dop%!tao
"i!e *ada je sela# po'led joj je pao na pis$o koje je j%tros preletela Prepla"ila j% je
panika %ni!ti"!i njen apetit Ne $o.e sada ti$e da se ba"i Ali# pretnja je i("irala i(
ti+ redo"a *ara je prisilila sebe da ne!to pojede Poto$ je prelistala o'lase (a
posao ,at kasnije ot"orila je jo! jedne no"ine ne "er%j%i da e pronai ne!to
(ani$lji"o Malod%!no i+ je prelista"ala Le3a s% je bolela i &e(n%la je (a kre"eto$
Odjedno$ je sko&ila sa stolice# srce joj je di"lje l%palo U'ledala je 4oto'ra4ij%
Vinenca Valentinija i nije $o'la da od"oji po'led od nje'o"i+ $arkantni+ crta Na
slici je delo"ao sreno# kao da ne$a nikak"i+ bri'a
Naredne "e&eri o&eki"ali s% 'a % Dablin%# 'de je or'ani(o"ao prije$ po"odo$
ot"aranja no"e proda"nice 6nala je da $ora ne!to da %&ini dok je on % 'rad%
Morala je da pora('o"ara s nji$ i da $% objasni da se r%.no poneo Osi$ to'a# i on
je bio od'o"oran (a no"i .i"ot A bilo je t% jo! ne!to (bo'&e'a je $orala da se na3e s
nji$
Vinenco Valentini je s%(bijao .elj% da str'ne leptir-$a!n% i otkop&a 'ornje
d%'$e na ko!%lji Najradije bi od$a+ nap%stio prep%n% balsk% sal% i odleteo na
,ardinij%
Nedelja$a je bio lo!e raspolo.en i ra(dra.lji" 0a&nije# "e d"a $eseca
Potisn%o je jo! %"ek .i"o seanje na on% no ,reo$# %'ledao je s"o' prijatelja
*aleba *a$erona# koji $% je prila(io % dr%!t"% s%pr%'e Me'i 8ledaj%i njen%
d%'%# cr"en% kos%# osetio je la'ani %bod % srce iako je bila ko"rd.a"a i dr%'a&ije
nijanse ne'o !to je *arina ,rda&no je po(dra"io prijatelja# a nje'o"% .en% polj%bio
je % obra( Bila je % pood$akloj tr%dnoi# nosila je dr%'o dete
- D%'o se nis$o "ideli U.asno na$ je .ao !to nis$o $o'li da do3e$o na Ale-
'rin% sa+ran% Mora da je to bilo stra!no tebi i t"o$ oc%
Vinenca je dirn%la ta i(ja"a sa%&e!a 2a(ne.eno je pri$etio kako je *a$eron s
lj%ba"lj% ob'rlio s"oj% tr%dn% .en% ,i'%rno s% "eo$a sreni
Nekoliko $in%ta kasnije Me'i je skren%la nji+o"% pa.nj%na (ajedni&ke
po(nanike koji s% %pra"o st'li *ada je Vinenco po'ledao pre$a "rati$a# %'ledao
je d%'%# cr"en% kos% i ot$eno bledo lice Oko nje'a s% (a$rli ("%&i Naje.io se# a
srce $% je di"lje posko&ilo 0o ne $o.e biti/ Nije "aljda *ara1 Pri&inja"a li $% se1
Mo'%e je Uostalo$# otkad je pre d"a sata i(a!ao i( a"iona# neprestano je $is+o
na nj% :ak 'a je i Me'i podsetila na nj% , $%ko$ se koncentrisao na ra('o"or s
*alebo$ i Me'i
*ara 'a je od$a+ pri$etila i srce joj se popelo % 'rlo Bio joj je okren%t le3i$a#
a+ ona bi 'a s"%da prepo(nala
Da li e %speti da spro"ede s"oj plan % delo1 Odl%&no je po&ela da se probija
kro( $no!t"o pre$a Vinenc%
Vinenco je osetio potreb% da se os"rne# ali $% se to %&inilo s$e!ni$ 0ada je
*aleb (astao %sred re&enice i po'ledao $i$o nje'a Isto"re$eno# Vinenco je osetio
po(nati $iris) s"e(i $iris r%.a s $alo $o!%sa Nije pro!lo $no'o otkad 'aje pr"i
p%t osetio Nje'o"o telo .estoko je rea'o"alo Nedelja$a nije bio toliko %(b%3en
Okren%o se Pred nji$ je stajala *ara Brosnan 'ledaj%i 'a "eliki$ (eleni$
o&i$a Dok s% (%rili jedno % dr%'o# &inilo se da je "re$e stalo
- Po(naje! li o"% .en%1 - naj(ad je &%o Me'in 'las i % to$ tren%tk% prisetio se
!ta je *ara %&inila od nje'o"o' .i"ota
- Ne# ne "er%je$ - od'o"orio je naj(ad Bio je i(nena3en i po$alo se oseao
kri"i$ pa se br.e-bolje okren%o s"oji$ prijatelji$a *ara je stajala kao od%(eta
Neob%(dani bes rastao je % njoj i po&ela je da dr+ti ,"e je lepo (a$islila) kako da
se pona!a# kako da sas"i$ $irno pora('o"ara s nji$
Morala je da pro$eni taktik% 6aobi!la je 'r%p% lj%di i (astala ispred Vinenca
9Da se nisi %s%dila/9 opo$injao je nje'o" po'led# ali je ona ipak to %&inila# $orala
je
- *ako $o.e! da t"rdi! da $e ne po(naje!1 - 'las joj je podr+ta"ao
- Brosnan/ - %("ikn%o je Vinenco# a *ara se trij%$4alno os$e+n%la
- Otk%d (na! $oje pre(i$e ako $e ne po(naje!1
U Vinenco"i$ slepoo&nica$a po&elo je da klj%ca *ara je (nala da i$a jo!
nekoliko sek%ndi prednosti (bo' i(nena3enja Okren%la se bra&no$ par% koji je t%
stajao# a s"i oko nji+ %%tali s% i po-s$atrali !ta se de!a"a Idealan $o$enat/
- Da li ste (nali da je "a! prijatelj pre d"a $eseca bio sa $no$ % London%1
-ka.iprsto$ je %prla % Vinenco"e 'r%di
- 5teo je da se - % to$ tren% Vinenco j% je ('rabio (a r%k% i po"%kao kro(
$no!t"o Pre ne'o !to se *ara sna!la# Vinenco j% je od"eo do i(d"ojeno' %'la %
lobij% i na'lo je (astao *ara je te!ko disala
- Nisi $orao da $e i("%&e! i( sale kao neposl%!no dete
Podi'ao je obr"%# a *ara je ne+otice %st%kn%la Nikada 'a nije "idela toliko
bes+o'
- <ta radi! o"de# Brosnano"a1
- <ta ti radi! o"de1 - re4leksno je %("ratila
Njena lj%tnja br(o je isparila %st%kn%"!i pred (brko$ oseanja 6ar je $o'%e
da je toliko ('odan1 Bio je lep!i ne'o !to se seala
- 0ebe se to ne ti&e - od'o"orio je - ali o"de sa$ poslo"no
Prisilila je sebe da $isli na-s"oj plan
- Lepo# po!to i$a$ ne!to da re'%li!e$ s tobo$
Vinenco joj je pri!ao sas"i$ bli(% i r%$enilo je oblilo njene obra(e
- O &e$% to treba da se do'o"ori! sa $no$1 - %pitao je naj(ad - 2eci $i to
od$a+ i+ % po("ati neko'a da te i(baci Mislio sa$ da s$o (a"r!ili
- Na.alost# ne sas"i$ Boji$ se da s% posledice t"oje os"ete dalekose.nije ne'o
!to si $islio Dobi% t"oje dete
Vinenco je %($akao korak a onda je s olak!anje$ % 'las% rekao)
- Ne$o'%e# koristio sa$ (a!tit%
Ipak je bolno !to je tako lako odbacio o&inst"o ,te'n%la je !ake# a srce joj je
presko&ilo
- Onda je kondo$ bio neispra"an Jer# s"i3alo se to tebi ili ne# ja sa$ tr%dna
Pre(ri"o se nas$ejao
- 6ar ti je trebalo d"a $eseca da o"o s$isli!1 I ni!ta ti bolje nije palo na pa$et1
<ta si $islila da e se do'oditi1 Da % te (aprositi (a dobro deteta1 6ar ne $o.e! da
na3e! dr%'o' idiota koji e te i(dr.a"ati1 ,ebastijana Morti$era# na pri$er1
,t"arno' oca1
6a tren%tak joj se (acrnilo pred o&i$a Ipak se sabrala
- Ve sa$ ti rekla da nisa$ spa"ala s nji$# a sebi ne $o'% da predsta"i$ 'or%
s%dbin% od one da b%de$ %data (a tebe ,a$o sa$ +tela da (na! !ta si %&inio Ne
bi+ .elela da se po.ali! s"ojoj sledeoj lj%ba"nici da sa$ ti (atajila dete
Po!to se Vinenco okren%o# *ara je po$islila da .eli da ode
- One noi bila sa$ de"ica - o'or&eno je pro$r$ljala - O"o dete je t"oje
Ona la.e A onda se setio kako je stajala pred nji$# ned%.na % skro$no$ belo$
"e!% Bio je t% i tren%tak kada je kraji&ko$ s"esti s+"atio da je de"icaAli
- Ne$o'%e/
- Mo.e! da $i "er%je! i ne $ora! - rekla je ne!to 'lasnije - ali &injenica je da sa$
tr%dna s tobo$
Po'ledao j% je % o&i a nje'o"o lice bilo je nalik ka$enoj $aski 6ar je na nje$%
"idela ne.nost1 Odjedno$ je prostorij% os"etlio blic *ara se tr'n%la Poto$ jo!
jedan# pa jo! jedan# a onda je po&elo da se"a sa s"i+ strana Oboje s% se (a&%3eno
po'ledali
- Bo.e/ - pro$r$ljao je Vinenco# a i *ara je s+"atila !ta se de!a"a Paparaci s%
i+ prona!li
Vinenco je opet %+"atio *ar% (a r%k%# ali ona se otr'n%la i probila se kro(
$no!t"o
- 8ospodine Valentini# da li je ta&no da ete "as d"oje dobiti dete1 *o je ta .ena1
- &%la je i(a sebe ra4al pitanja
*ara je s $%ko$ potiski"ala panik% Pred +otelski$ %la(o$ %letela je % pr"i
taksi *ada je "o(a& kren%o# okren%la se Vinenco je %pra"o istr&ao napolje i
besno je 'ledao (a taksije$
<ta je to# (abo'a# %radila1 6a!to je do("olila da poka.e Vinenc% koliko je ranji"a
i neisk%sna bila one noi1 0i$e $% je o$o'%ila da je i dalje poni.a"a i $%&i Jer#
jedno je si'%rno) Vinenco sada ne $o.e da se po"%&e
===
Naredne "e&eri *ara se "raala % s"oj stan posle jo! jedne be(%spe!ne potra'e (a
poslo$ :ita"o' dana bila je ner"o(na# kao da e Vinenco isko&iti i(a s"ako'
.b%na
Prila(ei %la(ni$ "rati$a# pri$etila je da s% sa$o prit"orena Naje.ila se 2adije
bi %+"atila lopo"a na del% ne'o se s%o&ila s &o"eko$ koji j% je# be( s%$nje# &ekao
i(a nji+
?@AA
Vinenco Valentini je stajao nasred sobe 0a$ne 4ar$erke pristajale s% $% kao
sali"ene# a % ta$noj ko!%lji i ko.noj jakni i('ledao je 3a"olski dobro *ara je stajala
na pra'% i nije $o'la ni re& da pro'o"ori# &ak ni da 'a %pita kako j% je prona!ao
Po'ledao j% je ne odaj%i prito$ !ta osea 0r(aj $i!ia na nje'o"o$ obra(%
oda"ao je da nije ba! srean
- 6a!to te %cenj%je ,ebastijan Morti
M
$er1 - %pitao je le.erni$ tono$ dr.ei neki
papir % "a(d%+%
- *ako se %s%3%je! da &ita! $oj% po!t%1 - %"re3eno je %pitala pok%!a"aj%i da
$% ot$e pis$o Ali Vinenco je %+"atio njen% r%k%# a pis$o je dr.ao tako "isoko
da nije $o'la da 'a do+"ati
- 6a!to te %cenj%je ,ebastijan Morti$er1 - pono"io je +ladno
- 6ato !to nisa$ spa"ala s nji$ - *ara je be(%spe!no pok%!a"ala da se oslobodi
nje'o"o' stiska - On je be( $o' (nanja pod$irio *or$ako"e d%'o"e a onda je
do!ao da $e sta"i pred s"r!en &in Nadao se da % poka(ati (a+"alnost tako tako
!to % postati nje'o"a lj%ba"nica - i sada se je.ila pri po$isli na to
Vinenco je i dalje dr.ao njen% r%k% a ona se na neki aps%rdan na&in oseala
(a!tieno$ 0o j% je jo! "i!e (b%nji"alo Ali kako j% je prona!ao1
- 6ar ti se nije dopala ideja da postane! nje'o"a lj%ba"nica1
6atresla je 'la"o$ pitaj%i se kak"% e niskost sada s$isliti
- Preti $i ti$e !to e tra.iti da $% "rati$ no"ac - rekla je - D%'o"i e 'lasiti na
$oje i$e %koliko ne pro$eni$ $i!ljenje
Vinenco nije bio dirn%t
- O&i'ledno je bio si'%ran % tebe# ina&e ne bi platio %napred
0o !to j% je Vinenco tako br(o os%dio# isto kao ono' j%tra pre d"a $eseca# po-
"redilo je *ar% ,ebastijan Morti$er je bio aro'antni psi+opata s potp%no
iskri"ljeno$ predsta"o$ o %tisk% koji osta"lja na .ene *ao *or$ako" po"erenik#
(nao je (a ra&%n na njeno i$e i pretposta"io je da je ona sa'lasna s brato"lje"i$
pla-no"i$a *ada 'a je odbila# postao je neprijatan
- Nije dobio od'o"or kaka" je .eleo da &%je
- Da li te je po"redio1 - %pita je Vinenco na$r!ti"!i se
Potisn%la je seanje na od"ratno' Morti$era i (atresla je 'la"o$
- Nije $e po"redio Do$ar je % pra"o$ $o$ent% pok%cao na $oja "rata i ja sa$
'a se oslobodila pre ne'o !to se bilo !ta desilo
Vinenco j% je ispiti"a&ki 'ledao Na s"oje i(nena3enje# s+"atio je da je %.as na
njeno$ lic% bio iskren# kao da je pono"o pro.i"lja"ala r%.n% sit%acij% Potisn%o je
aps%rdn% .elj% da je (a!titi Ali od$a+ poto$ s+"atio je da joj "er%je Naj(ad#
$orao je sebi da pri(na da je one noi % London% (aista bila de"ica Nije $o'ao da
porekne (nake koji s% %ka(i"ali na to
Ipak nije ra(%$eo (a!to nije pri+"atila Morti$ero"% pon%d% Mo.da je +tela da
%peca "e% rib%1 <ta je $o'la da i('%bi one "e&eri posle po'reba1 A on je %pao
pra"o % njen% $re.%
Naj(ad je %spela da se oslobodi nje'o"o' stiska i da %($akne
- Jo! ne!to# pre ne'o !to $e opet opt%.i!) nisa$ kri"a (a sinon% naje(d%
reportera Mora da i$ je neko i( sale ja"io
- <ta1 - (atresao je 'la"o$ - ao $i je# ali % to ne% po"ero"ati 0i si oba"estila
paparace pre ne'o !to si %!la/ Vero"atno si &estitala sebi !to si ne"inost poklonila
ono$e ko $o.e naj"i!e da ti pon%di Ili si spa"ala sa $no$ sa$o (ato !to ti je
Morti$er bio od"ratan Ali $orala si da .rt"%je! s"oj% ne"inost da bi bila
(brin%ta
6a tren%tak je stajala kao od%(eta# pa se %pla!io da e se ones"estiti
- 0i# od"ratni
- De# de - prekin%o j% je i pri!ao bli.e Ali *ara se nije oseala %'ro.eno$# ne kao
s Morti$ero$ O"de joj je pretilo ne!to sas"i$ dr%'o Ne!to (bo' &e'a s% je obli"ali
topli talasi jedan (a dr%'i$ dok joj je prila(io Nije +tela da be.i od nje'a "e da $%
pri3e 0o j% je %&inilo ne$ono$
Vinenco je (astao +ladno je od$eri"!i
- Pri&a o Valentinije"o$ naslednik% "e danas $o.e da se pro&ita % en'leskoj i
italijanskoj .%toj !ta$pi Bie ne$o'%e da to porekne$o a da ne podi'ne$o jo!
"e% pra!in%
- 6a!to bi to porekao1 Pa# istina je
Vinenco se okren%o od nje i ner"o(no je pro"%kao r%ko$ kro( kos% *ada j% je
opet po'ledao# nje'o" po'led bio je ne$ilosrdan
- Mo.e! li to da doka.e!1
Jed"a pri$etno kli$n%la je 'la"o$ I$ala je %ltra("%&ni sni$ak i dat%$ kada
e# naj"ero"atnije# beba biti ro3ena Okren%la se da potra.i sni$ak a Vinenco se
os"rn%o po stan% Bio je !okiran Jedan (id je dopola bio "la.an# jedini pro(or %
sobi 'ledao je na sporedn% %lic% i staklo je bilo naprslo pa se oseala pro$aja
6a"ese s% bile tanke i otrcane Nikak"o &%do !to je .elela da ode oda"de
Pr%.ila $% je sni$ak *ara je (aista bila tr%dna# a nje$% nije trebalo d%'o da
(aklj%&i da se dat%$i poklapaj% *ao da 'a je neko %dario $alje$ % 'la"%) $o.da
je (aista on otac
- Vidi!1 Ukoliko nisa$ od$a+ %sko&ila % ne&iji kre"et# !to nisa$# dete je t"oje -
d%boko je %da+n%la
Vinenco j% je ispiti"a&ki pos$atrao# kao da ne!to nije % red% s njo$ :%la je da
on ne!to ka.e# ali nije ra(%$ela# dopiralo je do nje i( "elike daljine Od$a+ poto$
sedela je (a stolo$# a Vinenco joj je doneo &a!% "ode
- Popij to - naredio je - *ako da b%de$ si'%ran da je dete $oje1
*ara je podr+ta"ala od besa
- Danas je $o'%e na osno"% sni$ka %stano"iti koliko je star 4et%s - objasnila je
potisk%j%i .elj% da 'a o!a$ari 5rabro je i(dr.ala nje'o" po'led oseaj%i da se
njena lj%tnja pret"ara % ne!to dr%'o - Ja - okle"ala je - dobi% dete (ato !to si ti
to %radio
Pri!ao joj je jedan korak
- Mora$ li da te podseti$ na to da sa$ bio (a!tien1 I ne sea$ se da je bilo !ta
kren%lo lo!e A ti1
- Jesi li si'%ran da je kondo$ i(dr.ao1 - %pitala je ti+o
,"e % Vinenc% rea'o"alo je na o"o ti+o# preklinj%e pitanje Po$alo posra$ljen#
setio se to'a da je one noi na "r+%nc% do.i"eo nek% "rst% po$ra&enja (ato !to je s
*aro$ bilo tako dobro Ipak 'a je potresla po$isao na dete Nje'o"a odl%ka da ne
(asn%je porodic% poticala je od jedne (aklet"e :ak je i nje'o" otac (nao da od nje'a
ne treba da o&ek%je %n%ke posle ono'a !to se desilo % nji+o"oj porodici Ali to je
bilo pre nesree# ra($i!ljao je Vinenco s%$orno# onda se nje'o" otac jo! nadao da
e Ale'ra pre%(eti taj (adatak
A nje'o"a sestra je $rt"a i (a to je *ara Brosnan dobri$ delo$ kri"a A sada je
ba! ta .ena tr%dna s nji$1 el%dac $% se ('r&io
- Pa - rekao je - jo! %"ek si $o'la da spa"a! s dr%'i$ posle $ene
- 0o je t"oje dete/
- Dobro# reci$o da si (aista tr%dna sa $no$ 0o# nara"no# s"e $enja Ne%
&ekati da $i ti$e preti! i da $e %cenj%je!
- Ne brini/ Upra"o sa$ se pokajala !to sa$ ti to rekla Moli$ te# odla(i/
Vinenco se pre(ri"o nas$ejao
- Ni 'o"ora :i$ ostane! sa$a# prodae! pri&% !ta$pi Ako posle ne pri(na$
dete# na s%d% e! $i %(eti $ilione# a i$e $oje porodice po"la&ie se po blat%
-$ra&no je od$a+n%o 'la"o$ - Ne!to dr%'o pada $i na pa$et
Upla!ilo j% je lo!e predoseanje pa se &"rsto %+"atila (a naslon stolice Bilo je
kao % +otelskoj sobi neposredno pre ne'o !to joj je rekao s"oje i$e
- Moj otac je %pra"o pro&itao ono !to no"ine pi!% o na$a On je staro' ko"a
po!t%je tradicij% 5oe da %po(na $ajk% $o' deteta# .en% koja je %spela da $e
pro$eni Upra"o se opora"lja od $o.dano' %dara 0i i t"oj brat %neli ste do"oljno
bola % nje'o" .i"ot Nee! $% prirediti jo! "i!e patnje tako !to e! odbiti nje'o"%
.elj% Nara"no# on ne (na da si ti deli$i&no od'o"orna (a s$rt nje'o"e kerke
*ar% s% nje'o"e re&i o!in%le kao %darci bi&a# a+ nije oborila po'led
- Ako si (aista sa $no$ (atr%dnela# postoji sa$o jedno re!enje) (a pola sata
odletee$o % 2i$ i ta$o e$o se od$a+ "en&ati 0ako e 4or$alno s"e biti
korektno kada se rodi naslednik Valentinije"i+ Osi$ to'a# brak e spasti $oj%
rep%tacij% Na!e akcije %pra"o s% pale po!to na$ preti skandal Ina&e# dr.a&% te na
ok% kada se "en&a$o
I( njeno' lica nestala je s"a kr"
- Nikada se ne% %dati (a neko'a kao !to si ti/ - %("ikn%la je# bleda od %.asa
- *ako +oe! - Vinenco je delo"ao op%!teno - Da + si % to$ sl%&aj% spre$na
da potpi!e! %'o"or koji$ se oba"e(%je! da nee! t"rditi da je dete $oje1 Osi$ to'a#
'aranto"ae! $i da nee! st%piti % kontakt sa $no$ do kraja s"o' .i"ota/ 0o je
jedina alternati"a brak% *ara je postala s"esna dalekose.ni+ posledica tak"o'
%'o"ora Nara"no da nije na$era"ala da se %da (a Vinenca# ali ti$e bi s"o$
detet% od%(ela oca ,%$orno je od$a+n%la 'la"o$ (naj%i da je (ape&atila s"oj%
s%dbin%
Vinenco je# nara"no# o&eki"ao taka" od'o"or
- Dobie! otpre$nin% ako $i 'odin% dana posle poro3aja prep%sti! potp%n%
bri'% o detet%# a ti ode! s"oji$ p%te$
- Ne $o.e tako/ - "risn%la je *ara
- 0o je $oje dete - od$a+ joj je postalo jasno !ta je %&inila ti$e !to je opet
p%stila Vinenca % s"oj .i"ot
- Videe!# dra'a *ara# da $o'% da %&ini$ s"e !to +o% - (lobno se os$e+n%o
-I pronai % od'o"araj%i podsticaj da te %bedi$ da ode! kada (a to do3e "re$e
*raji&ko$ oka "ideo je da se *ara 'r&e"ito dr.i (a naslon stolice Jedno $ora da
joj pri(na) %$e da %potrebi s"oje i(ra.ajno lice 0o $o.da pali kod dr%'i+# ali ne i
kod nje'a
- Daje$ ti pola sata da se spak%je!# a onda e$o nap%stiti k%% kao da se
rad%je$o !to e$o ostatak .i"ota pro"esti (ajedno - %sne s% $% se pret"orile %
tank% crt%# a *ara je (nala !ta on st"arno $isli
I (nala je da nikada "i!e ne s$e da $% poka.e da je ranji"a
U s"ako$ sl%&aj%# bilo joj je .ao nje'o"o' oca Mo'la je da (a$isli kolika je
patnja to' &o"eka koji je sa+ranio sopst"en% kerk% Njeno dete jo! nije ro3eno# a
"e joj je naj"a.nije na s"et% i pre"a'n%o je njen oseaj od'o"ornosti Mora da se
%da (a Vinenca $a koliko joj to te!ko bilo
- Dobro - rekla je dostojanst"eno -"en&ae$o se
I Vinenco e $r(eti s"aki (ajedno pro"eden $in%t 0o je# dod%!e# slaba %te+a#
a+ bolje ne'o nikak"a
- ,pre$i se (a trideset $in%ta
*ara je po!la % spa"a% sob% ali j% je on %+"atio (a r%k% dok je prola(ila pored
nje'a 0a$o 'de j% je dotakao oseala je "reli dodir kro( tkanin% Ipak je sk%pila
+rabrost i %s%dila se da 'a po'leda
- Potpisae$o predbra&ni %'o"or i % nje$% e biti na"edena kla%(%la kojo$ se
o$o'%%je DN* test &i$ se beba rodi# da bi+ bio si'%ran % to da li je $oja U
sl%&aj% da $e la.e!#sk%po e! to platiti
8ledala 'a je pra"o % o&i
- Ja ne la.e$# ali si ti $eni % London% pre%tao s"oj identitet
===
*ada se *ara "ratila % dne"n% sob%# s"e joj je delo"alo nerealno Vinenco je
tele4onirao# 'o"orio je italijanski# a njen .el%dac se ('r&io Ob%kla je 4ar$erke i
p%lo"er ali je osta"ila kos% stro'o (a&e!ljan% Vinenco je od$erio njen $ali ko4er i
(a"r!io ra('o"or
- 0o s$o ra(jasnili - rekao je
- <ta to1 - %pitala je *ara iako nije .elela da (na jer je opet delo"ao
sa$o(ado"oljno i o+olo
- 6a d"adeset &etiri &asa bie na$ireni t"oji d%'o"i Morti$er% Ako se on ipak ne
s$iri# i$ae$o nje'o"o pis$o kao doka( da te je %cenji"ao
- Ali 0o (na&i da sada tebi d%'%je$ t% s%$% - po'ledala 'a je - 6a!to si to
%&inio1
- 6ato !to $i je "eo$a pri$a$lji"a po$isao na to da e! $i d%'o "re$ena
d%'o"ati s"aki cent koji (aradi! Osi$ to'a# spre&i% e"ent%alni skandal % koje$ bi
se i$e $oje .ene do"elo % "e(% sa ra&%no$ koji je sl%.io (a ne(akonite radnje
Postala je s"esna dalekose.ni+ posledica ono'a !to je %&inio 8odina$a e
$orati da radi d"a posla da bi isplatila ka$ate# a tek 'la"nica d%'a 6ato je bio
toliko sa$o(ado"oljan i o+ol
- 5ajde$o/ - po("ao j% je Po!to je %bacio njen ko4er % 'epek# po$o'ao joj je da
sedne na s%"o(a&e"o $esto D%boko je %da+n%la kada je (at"orio "rata (a njo$
Dok je i(la(io na 'la"n% %lic%# jedan a%to$obil do!ao i$ je % s%sret a *ara se
tr'n%la
Vinenco je %sporio
- <ta je bilo1
Bila je ok%pana (noje$
- Ni!ta ni!ta Upla!ila sa$ se# to je s"e
- Pa# bili s$o daleko od ti+ kola
- 6na$ - rekla je br(o - sa$o o"o je pr"i p%t da sedi$ napred % a%t% od
-nije $o'la da (a"r!i re&enic% Vinenco ni!ta nije rekao 6nala je da 'a je %pra"o
podsetila na to (bo' &e'a je toliko $r(i *ara je s%$orno okren%la 'la"% (a'leda"!i
se kro( pro(or
*ada s% sti'li % nje'o" stan % 2i$%# Vinenco joj je poka(ao k%+inj% i# ironi&no
se s$e!ei# rekao joj je da se osea kao kod k%e Onda j% je od"eo % o'ro$n%
'ostinsk% sob% *ada se ist%!irala# *ara je osetila %.asan %$or pa se (a"%kla
$e3% pa$%&ne &ar!a"e i tren%tno pala % d%'i san be( sno"a
*ada se sledee' j%tra prob%dila# (apanjio j% je po'led na centar 'rada# bila je
od%!e"ljena ,i!la je s kre"eta i kren%la pre$a 4ranc%sko$ pro(or% U daljini se
na(irao *olose%$# koji je dosad "idela sa$o na slika$a
U to$ tren%tk% ne!to je &%la i na'lo se okren%la ,rce joj se popelo % 'rlo Na
pra'% je stajao Vinenco# nosio je ta$ne pantalone i si"% $ajic% *ara nije $o'la
da prot%$a&i po'led % nje'o"i$ o&i$a pa je nes"esno prekrstila r%ke na 'r%di$a
Bilo joj je neprijatno !to na sebi i$a sa$o obi&n% $ajic%
- Jesi li dobro spa"ala1 - %pitao je i'raj%i %lo'% 'ostolj%bi"o' do$aina
- Jesa$# +"ala *re"et je "rlo %doban
- *ad b%de! spre$na# do3i % trpe(arij% O ne&e$% $ora$o da se do'o"ori$o -
(at"orio je (a sobo$ "rata
Vinenco je pok%!a"ao da se koncen-tri!e na no"ine# ali stalno $% je pred o&i$a
bila *ara# d%'e kose (a$r!ene od spa"anja# sa$o % $ajici Njene "itke no'e opet
s% 'a podsetile na to kako i+ je oba"ila oko nje'o"i+ k%ko"a
Jo! %"ek nije $o'ao da oprosti sebi on% no % London% iako je (nao ko je ona
6a&%lo se k%canje i Vinenco je podi'ao po'led Op+r"an %spo$ena$a# ste'n%o
je "ilice *ara je neodl%&no (astala na pra'%# ob%&ena kao pret+odno' dana 0o 'a
je lj%tilo# kao i kosa sk%pljena % p%n3%
- U3i# posl%.i se i prestani da 'l%$i!# *ara/ ,ada si o"de i (na! !ta $o.e! da
o&ek%je! 0% se ni!ta "i!e ne $o.e pro$eniti
*ara je pri!la# nas%la je sebi ka4% i %(ela peci"o# pa je sela (a sto
- Potrebni s% $i t"oj paso! i kr!tenica 2a($i!ljala je nekoliko tren%taka
- 5o% da $i i+ "rati! - rekla je naj(ad
- B%di be( bri'e# ali ako pok%!a! da otp%t%je!# % rok% od d"adeset &etiri sata
opet e! biti Morti$ero" d%.nik a ja % oba"estiti policij% o "a!i$ akti"nosti$a
*ara je lj%tito sp%stila !oljic% na tacn% O"aj Vinenco nije &o"ek ko'a je
%po(nala % kl%b%/
Vinenco se na'n%o pre$a njoj
- Ne teraj $e na to# *ara Ne $o.e! pobediti
*asnije to' j%tra Vinenco je ra"nod%!no &ekao % jedno$ b%tik% da *ara i(abere
ne!to od 'arderobe Insistirao je na to$e
- Jeste li si'%rni da ne .elite "edrije boje1 - %pitala j% je proda"a&ica
*ara je 5i$n%la 'la"o$ Mo.da je njeno pona!anje bilo detinjasto# ali .elela je
da se os"eti Vinenc% (ato !to se ni$alo nije intereso"ao (a st"ari koje je trebalo da
joj k%pi
Otkako s% i(a!li i( Vinenco"o' stana# pratili s% i+ paparaci# $e3%ti$# nije i+
bilo kada s% i(a!li i( b%tika Vero"atno s% prik%pili do"oljno $aterijala 5tela je da
"idi da li je "e ne!to obja"ljeno o nji$a pa se %p%tila pre$a kiosk% I (aista# %(
nji+o"% 4oto'ra4ij% bio je o'ro$an naslo" Vinenco je stao i(a nje %(e"!i dr%'e
no"ine
- <ta pi!% o na$a1
- Da e nacija i('%biti najpo.eljnije' ne.enj% - od'o"orio je Vinenco
Po$isao na "en&anje "i!e joj nije bila toliko stra!na ,i'%rno e i$ati i neka
pra"a kao $ajka deteta# be( ob(ira na Vinenco"o bo'atst"o i $o 0o !to je +teo
da je se otarasi isplato$# 'o"orilo je
O nje$% i nje'o"o$ $i!ljenj% o .ena$a *ada je *ara d"a dana kasnije %!la %
trpe(arij%# Vinenco je %pra"o bio i(a!ao Oti!la je do pro(ora da %.i"a % po'led%#
ali oseala se %sa$ljeno$ Prito$ j% je pla!ilo to !to joj nedostaje ona bliskost koja
j% je na"ela na to da one noi spa"a s nji$ U jedno$ kratko$ tren%# dok j% je
dr.ao % (a'rljaj%# oseala se (a!tieno$ i si'%rno$ A+ t% no $ora da i(bri!e i(
seanja jedno$ (a s"a'da Vinenco" ra(lo' da spa"a s njo$ bila je sa$o os"eta
Enco nikada nije postojao
0ele4on je (a("onio a *ara se tr'n%la
- 5alo1 - ja"ila se
- Ve&eras s$o po("ani na pri"atn% (aba"% - oba"estio j% je Vinenco be(
po(dra"a
*ara je ste'n%la sl%!alic% oseti"!i da s% joj dlano"i "la.ni Nje'o" 'las s italijan-
ski$ akcento$ bolno j% je podsetio na Enca i na to koliko je %sa$ljena
- B%di spre$na % seda$ Bilo bi dobro da nas "ide (ajedno %o&i "en&anja
*ara je +tela jo! ne!to da ka.e# ali je on prekin%o "e(% 0resn%la je sl%!alic% U
st"ari# bila je srena !to se on tako pona!a 0o j% je podsealo na &injenic% da
i($e3% nji+ nikada nee biti pra"e bliskosti
===
0a&no % seda$ *ara je i(a!la i( k%patila Vinenco je nes"esno ja&e ste'n%o
&a!% Nosila je crn% %sk% +aljin% koja joj je dopirala do kolena i nije pokri"ala
jedno ra$e ,rebrne sandale "isoki+ potpetica pri"%kle s% $% po'led na njene lepe
no'e# a koralnocr"eni nokti prob%dili s% (a!titni&ki instinkt % nje$% *os% je
podi'la# a jedini nakit na njoj bile s% srebrne $in3%!e *arine crne trepa"ice jasno
s% se ocrta"ale na njeno$ belo$ ten%# a ne.noro(e %sne delo"ale s% ne"ero"atno
(a"odlji"o Vinenco je (a.alio !to je % London% nije st"arno polj%bio Najradije bi to
sada ispra"io
,r%&io je pie % 'rlo i %+"atio j% je (a r%k% da je i("ede i( stana pre ne'o !to
%&ini 'l%post i pop%sti s"ojoj .elji Ionako je &ita"o' dana $islio na *ar% i na to
kako bi rado opet spa"ao s njo$
Vinenco" "o(a& Dario do"e(ao i+ je do palate &iji s% "rt i "eranda bili os"et-ljeni
la$pioni$a Vinenco je po$o'ao *ari da i(a3e i( kola *ada joj je pr%.io r%k%#
setila se tren%tka % London% kada je# % nalet% s%je"erja# po"ero"ala da joj je
s%3eno da b%de s Enco$ *ak"a ironija/
Ve&era se od%.ila a brojni$ 'osti$a %ka(ala se prilika da detaljno os$otre *ar%
Na $%!karce je osta"ila dobar %tisak# ali .ene *ara se setila kako je % $o$ent%
slabosti s%r4o"ala po internet% tra.ei podatke o Vinenc% 6ajedno s nji$ na
ekran% s% se poja"ile brojne# blista"o lepe .ene i njoj je 'oto"o po(lilo I sada joj se
.el%dac bolno ('r&io I$a li Vinenco i sada lj%ba"nic%1 Da li (ato %"e&e kasno
dola(i k%i1
Iako to ne bi pri(nala# (aspala bi tek kada bi &%la da se "ratio
0oko$ "e&ere Vinenco je i'rao %lo'% pa.lji"o' "erenika# predsta"ljao je s"i$a
*ar%# pre"odio joj# &esto joj se os$e+i"ao i dodiri"ao je po r%ci ili ra$en% :ak je i
*ara t% i ta$o po"ero"ala % iskrenost nje'o"e pa.nje *ada s% se naj(ad oprostili
od do$aina# Vinenco je posedni&ki oba"io r%k% oko njeno' str%ka# a *ar% je
prepla"io talas (ado"oljst"a U koli$a je pok%!ala da i'nori!e to !to i('ara (a nji$
*ada s% sti'li % stan# +tela je od$a+ da ode % s"oj% sob%# ali Vinenco se ispre&io
pred njo$ 6astala je nadaj%i se da e je prop%stiti
- Ide$ % kre"et - rekla je +"ataj%i "a(d%+
- 5$ - pro$r$ljao je a elektricitet je (ap%cketao
*ar% je prepla"ila toliko sna.na .elja da je po.elela da pobe'ne# ali nije $o'la da
se po$eri# kao da j% je po'led nje'o"i+ ta$ni+ o&ij% priko"ao na $est% Ispr%.io je
r%k% i %+"atio njen% brad% Dr%'o$ r%ko$ j% je pri"%kao# *ara je (astenjala# a
talas "reline j%rn%o je po njeno$ tel% Uko&ila se % nje'o"o$ (a'rljaj% iako je
osetila nje'o"o %(b%3enje a bila je i spre$na (a nje'a
- Ne/ - %("ikn%la je odl%&no - Ne% do("oliti da to %&ini!
Na'n%o je 'la"% lj%bei je d%. "rata do obna.eno' ra$ena Od$a+ je sp%stio
dr%'i tre'er +aljine# a *ara je proti" s"oje "olje osetila slabost
- Vinenco# $oli$ te# ne$oj - da+n%la je kada joj je obna.io 'r%di
- 2eci da $e +oe!/ - ("%&ao je isto kao one noi# a *ara je bila spre$na da
pop%sti - 5oe! to# isto kao i ja
Iako je bio % pra"%# %spela je da od$a+ne 'la"o$ *ada joj je jedni$ tr(aje$
sp%stio +aljin%# (a%sta"ila je disanje U(eo je njene r%ke % s"oje i (a'ledao se % nj%
&ekaj%i protest Ali *ara nije $o'la da se pokrene ni da pro'o"ori
, trij%$4alni$ blesko$ % o&i$a Vinenco je prilj%bio %sne %( njen% &"rst%
brada"ic% *ara je (at"orila o&i i naslonila se na (id
*ada je osetio njen $iris# % nje$% se raspalila jo! ja&a strast Ipak# %( preostal%
sa$okontrol% naj(ad je %speo da se od"oji od nje i da joj pokrije %(dr+tale 'r%di
*ara 'a je po'ledala Bila je nesi'%rna na no'a$a# !to 'aje dirn%lo Nekoliko
pra$eno"a oslobo3ene kose %ra$ilo joj je (ajap%reno lice Pod ne.no$ ko.o$ na
"rat% "ideo je kako joj bije p%ls %br(an stra!%
*ada je pr%.io r%k% da podi'ne tre'er +aljine# %st%kn%la je 0o 'a je nalj%tilo#
pa je rekao)
- ,%tra e$o se "en&ati i to e biti pra"i brak U kre"et% i "an nje'a Misli$ da
$i nee biti potrebne lj%ba"nice po!to oboje (na$o koliko je dobar seks i($e3%
nas bar dok na$ ne oslabi .elja# !to e se "ero"atno %skoro desiti
*ara se tr%dila da po"rati ra"note.% 6abolelo j% je# a onda i nalj%tilo# nje'o"o
tre("eno obja!njenje
- Do3a"ola# Vinenco/ Nikada te "i!e ne% p%stiti b+(% sebe/
- Pra(ne re&i# *ara - %("ratio je - Misli$ da s$o %pra"o (aklj%&ili da ne$aj%
nikak"% osno"%
Pre ne'o !to je $o'la da se po"%&e % s"oj% sob%# on se okren%o osta"i"!i je %
+aos% dok je i('arala od strasti
,ledee "e&eri *ara je poslo"ala po k%+inji kao % trans% ,"e je bilo tako
nest"arno# ali sada je bila %data (a Vinenca Valentinija
*ada je to' j%tra i(a!la i( s"oje sobe % jednosta"noj si"oj +aljini# Vinenco j% je
"ratio % sob% i !iro$ ot"orio or$ar Po!to je ta$o na!ao sa$o crne# si"e i ta$no-
pla"e +aljine# nalj%tio se
- 6ar ne$a! ne!to "edrije da ob%&e!1
- Ne$a$ Ukoliko si (abora"io# oboje s$o % .alosti A danas ne% 'l%$iti
ne"inost % belo$/
7ere$onija je bila kratka i be( d%!e Pred "rati$a $ati&no' %reda &ekali s%
paparaci# a Vinenco i$ je ispri&ao ono !to s% .eleli da &%j% Nje'o"a ne"esta i on
odl%&ili s% najpre da se sl%.beno "en&aj% be( 'ostij% (ato !to nis% +teli da odla.%
Or'ani(o"anje "elike s"adbe (a+te"a $no'o "re$ena ,"e&anost ti$ po"odo$ bie
naknadno %prili&ena# i to % porodi&noj "ili na ,ardiniji
2eporteri s% po"ero"ali daje potp%no nepo(nata de"ojka %pecala najpo.eljnije'
ne.enj%
Onda j% je Vinenco od"e(ao % stan i objasnio da $ora da se "rati % 4ir$% jer 'a
&ekaj% neodlo.ni poslo"i pre ne'o !to otp%t%j% na ,ardinij%
*ara je potpisala predbra&ni %'o"or % koje$ joj Vinenco (aista ni!ta ne n%di
ako posle ro3enja deteta ostane s nji$# a+ joj daje $alo bo'atst"o ako ode Po!to
nije na$era"ala da osta"i dete# potpisala je
Dok je da"ala od%!ka s"ojoj lj%tnji# nije pri$etila da se Vinenco "ratio i da je
pos$atra Ot"orila je 4ri.ider da %($e
te'lic% (eleno' sosa Upra"o se pitala kako je to k%+inja# kao &arolijo$# stalno
snabde"ena s"e.i$ na$irnica$a kada je &%la nje'o" d%boki 'las
- Ba! slatko !to na$ spre$a! ne!to (a jelo kao dobra# $ala do$aica
*ara je posko&ila# a te'lica i( njene r%ke pala je na besprekorni pod Vinenco se
$o$entalno st"orio kraj nje sak%pljaj%i naj"ee kr+otine *ada je sp%stila po'led
na nje'o"% sjajn%# crn% kos%# srce joj je di"lje t%klo 5tela je da $% po$o'ne# ali je
% sledee$ tren% ja%kn%la jer je boso$ no'o$ na'a(ila na ko$ad stakla Pre ne'o
!to je i('%bila ra"note.%# Vinenco j% je %+"atio# podi'ao i sp%stio na radni deo
k%+inje
Dr.ao je njeno stopalo "eliki$# topli$ !aka$a 'ledaj%i je % o&i
- Nije trebalo da se po$era! s $esta - rekao je +ladno# !to je od%daralo od
ne.nosti kojo$ je dr.ao njeno stopalo :inilo joj se da nje'o" dodir $o.e da otopi
led koji joj se natalo.io oko srca O&i s% joj se nap%nile s%(a$a
- ao $i je - (ajecala je Vinenco se najpre koncentrisao na kr+otin% koj% je
i("%kao i( njeno' stopala *ada je prito$ ti+o (astenjala# bilo $% je .ao iako se
borio proti" saosea-nja Onda je doneo jod da de(in4ik%je ran% Dok joj je lepio
4laster# pri$etio je da joj podr+ta"aj% ra$ena Prsto$ joj je podi'ao 'la"% 6at"orila
je o&i# a %sne je stisn%la % tank% linij% Video je tra' koji je osta"ila jedna s%(a na
njeno$ obra(% i nije $o'ao da odoli pa 'a je propratio prsto$
- I("adio sa$ staklo - rekao je %te!no Vinenco j% je po'ledao oseti"!i kako $%
je kr" j%rn%la i "i!e nije $o'ao da odoli Morao je da je polj%bi Najpre je (a"%kao
r%ke da bi oslobodio njen% kos% po ra$eni$a# a onda
Bila je toliko (b%njena da nije $o'la da rea'%je Nara"no# +tela je da se brani#
ali nije $o'la ni da di!e kada je osetila nje'o"e tople i o$a$lj%j%e %sne na
s"oji$a ,topalo j% je jo! %"ek bolelo i bila je "an sebe
Dok j% je njen (akleti neprijatelj# koji j% je d%boko po"redio# lj%bio# .elela je sa$o
jedno) da $% se potp%no preda Ot"orila je %sta# sas"i$ $alo Vinenco je %bacio
no'% i($e3% njeni+ b%tina# pa j% je oblila "relina Onda je r%ka$a ob%+"atio njeno
lice i lj%bio j% je tako da nije $o'la da $% odoli Ot"orila je %sta %.i"aj%i %
ne.nosti koj% je toliko .elela % London%
Dok je % njoj .elja s"e "i!e rasla# kraji&ko$ s"esti pri$etila je da se Vinenco
$alo po"%kao od nje
- ,ta"i no'e oko $oji+ k%ko"a - (a$olio je# a ona je to %&inila a%to$atski 0oliko
'a je .elela da je s"ako$ elijo$ s"o' tela i('arala (a nji$ lj%bei 'a po "rat%#
bradi
Na r%ka$a j% je doneo % s"oj% sob% i sp%stio na kre"et *ara "i!e nije bila
s"esna s"oji+ post%paka ,kin%o se br(o i kada se na' sp%stio pored nje# sa$o je
$islila o to$e koliko je lepa nje'o"a $a-slinasta ko.a % s%$rak%/
*ada je Vinenco pose'n%o (a i"ico$ njene $ajice# osetila je nje'o"e prste na
s"ojoj 'oloj ko.i i slatko se naje.ila Do("olila $% je da je s"%&e *ada je dlano$
pre!ao preko njeni+ 'r%di# *ara se od (ado"oljst"a %'ri(la (a %sn%# (at"orila je o&i i
i("ila se pre$a nje$% ,kin%o joj je s%knj%# a *ara se %ner"o(ila jer j% je neko
"re$e sa$o 'ledao % o&i Naj(ad se na'n%o i ne.no j% je polj%bio Nji+o"i je(ici
i'rali s% strasni tan'o a *ara je %.i"ala % dodir% nje'o"i+ 'r%di na s"oji$a
Jedno$ r%ko$ pri"%kao j% je bli.e sebi# a dr%'o$ kli(n%o ispod njeni+ le3a
0a$o 'de j% je dotakao# 'orela je Onda je ob%+"atio njen% (adnjic% i skin%o joj
'aice Instinkti"no je prebacila b%tin% preko nje'o"i+ no'%# na staje (ado"oljno
(astenjao jer $% se dobro"oljno ot"orila Nije (nao da je %pra"o to .elela % s"oji$
d%'i$# besani$ noi$a % Dablin%
Vinenco joj je podi'ao no'% "isoko# preko s"o' k%ka i opet joj se d%boko
(a'ledao % o&i A onda# ne skre%i po'led# %!ao je % nj% 6astenjala je od
(ado"oljst"a %.i"aj%i !to je pono"o isp%njena
O&i s% joj se ra!irile# a Vinenco je jo! jedno$ po$islio da je neisk%sna U
London% je odbacio taj %tisak jer nije od'o"arao nje'o"oj slici o njoj Ipak se
pre"ario Ali sada nije $o'ao o to$e da ra($i!lja
*ada je po&eo da se pokree# postojao je jo! sa$o o"aj tren%tak# o"a .ena i
"r+%nac koji je bio s"e bli.i *ara je pr"a %( ti+i jecaj %ronila % carst"o strasti# a
Vinenco od$a+ (a njo$
*ada je *ara pono"o do!la sebi i postala s"esna ono' !to se do'odilo# i("%kla se
i( nje'o"o' (a'rljaja ,pa"ao je# a % sobi je bilo $ra&no %rno se ob%kla# poto$ se
sp%stila % stolic% i pos$atrala je Vinenca pok%!a"aj%i da s+"ati !ta se to
do'odilo
Jo! j%&e se (aricala da nikada nee spa"ati s nji$ 6a tren%tak se postidela# ali
onda se setila polj%pca koji$ je s"e po&elo Oti!la je % k%+inj% da je o&isti Malo joj
je po(lilo kada je "idela s"oj% kr"# ali je &istila dalje dr+ta"i$ r%ka$a Da li $% je
pop%stila (ato !to je &e(n%la (a nji$1
;%la je !%$ i okren%la se Vinenco je stajao na' do pojasa# sa$o % pantalona-
$a# r%k% prekr!teni+ preko 'r%di *ara je pocr"enela# a %troba je pono"o po&ela da
joj podr+ta"a od .%dnje
Podi'ao je obr"e
- Nee$o da se ono od $alopre pono"i# ili1
Po"re3ena# %("ratila $% je besni$ po'ledo$ Oseala se ranji"o$
- Ne - procedila je i(be'a"!i nje'o" po'led# pa je nasta"ila da &isti - 0o s"akako
nee$o
Od$a+ se st"orio pored nje i sp%stio r%k% na njeno ra$e
- Mislio sa$ da jo! jedno$ na'a(i! staklo
- A ti ta&no (na! o &e$% ja 'o"ori$ - rekla je besno
Jo! %"ek je bio lj%t !to je nije (atekao pored sebe kada se prob%dio
- 0o sa$o doka(%je koliko sa$ te br(o od"eo % kre"et A po!to $e3% na$a
del%je +ernija# bie to'a jo! $no'o p%ta dok ne i('%bi$o .elj% jedno (a dr%'i$
Pok%!ala je da se oslobodi# ali je on poja&ao stisak kada je na or$ar% i(a nje
otkrio ne!to s"etl%ca"o) njen% b%r$%
U(eo j% je i "ratio na njen prst Podi'ao joj je brad% dok je ona i(be'a"ala da 'a
po'leda
- Ne .eli$ "i!e da te "idi$ be( o"o' prstena# *ara
- Da# 'ospodine - %'ri(la se (a %sn% Prsten je skin%la (ato !to joj je s$etao dok
je k%"ala
Vinenco je poja&ao stisak 0o !to je tako spontano (a+te"ao da nosi prsten
i(nenadilo je &ak i nje'a
- Moli$ te# *ara# ako +oe! da se poi'ra"a! sa $no$# %&ini to 0o e (a&initi
na!% s"akodne"ic% ,pre$an sa$ da te p%sti$ da ode! kada se rodi $oj
naslednik# onda $o.e! da skine! taj prsten i# $ene !to se ti&e# da 'a baci! % $ore
- 0o se nee do'oditi# ne% nap%stiti s"oje dete - od'o"orila je dr+ta"i$ 'laso$ i
naj(ad 'a je po'ledala Nje'o"e o&i bile s% toliko +ladne da se naje.ila
- Nee!1 ,opst"eni$ o&i$a "ideo sa$ koliko je .eni lako da nap%sti s"oj%
porodic% Otii e! ti ako s%$a na &ek% b%de do"oljno "isoka
Pitala se o kojoj .eni on 'o"ori O s"ojoj $ajci1 *arino srce je (adr+talo
- Ver%j % !ta +oe!# Vinenco Videe! !ta e se do'oditi kad do3e "re$e
Otr'la se od nje'a i kren%la je pre$a "rati$a
- Ide$ % kre"et# i to sa$a
- Nara"no# (na! 'de e! $e nai kada se prob%di! i oseti! &e.nj% (a $no$/
B%k"alno je pobe'la % s"oj% sob%
Vinenco se naslonio r%ka$a na radn% po"r!in% Ba! o"de s% se polj%bili Bilo
je s$e!no !to joj je rekao da do3e % nje'o" kre"et ako 'a po.eli# jer je on "e d%'o
i('arao (a njo$ Proklinjao je sebe# ali %te!io se $i!lj% da ona sada (na !ta on o
to$e $isli
===
*ara je pos$atrala senk% koj% je nji+o" a"ion bacao na ,redo(e$no $ore dok
s% leteli na ,ardinij% Vinenco joj je ispri&ao sa$o najn%.nije o s"ojoj porodi&noj
"ili) da je na (apadnoj obali ostr"a# % bli(ini r%!e"ina anti&ke l%ke 0aros
:ekao i+ je "o(a& Posle &etrdesetak $in%ta "o.nje skren%li s% % %sk% alej%
oper"a.en% d.ino"ski$ &e$presi$a Uskoro se pred nji$a %ka(ala o'ro$na kapija
od ko"ano' '"o.3a
Bila je to klasi&na $editeranska "ila s ra"ni$ kro"o$ *ro( ot"orene 4ranc%ske
pro(ore lel%jale s% d%'e#bele (a"ese *ara je bacila po'led na ne'o"ani tra"njak koji
je si'%rno "odio do $ora :%la je !%$ talasa# a od to' ("%ka postalo joj je toplo oko
srca) k%a njeni+ roditelja j%.no od Dablina bila je na obali
Na.alost# njen brat j% je prodao posle s$rti roditelja *ara je nes"esno ste'la
(%be# a to je Vinenco pri$etio Po$islio je daje o&i'ledno s+"atila da e s"aki
pok%!aj bekst"a biti %(al%dan Ba! je (a%stio to da joj ka.e# kada $% je pritr&ao
beli lo"a&ki pas *ara je &%&n%la i po$a(ila psa (a"%ka"!i prste % nje'o"o '%sto
kr(no
- *aka" si ti lepotan/ *ako se (o"e!1 - %pitala je
- 0o je Dopo# pripadao je Ale'ri Obi&no ne "o+ strance - Vinenco je bio
(a&%3en
*ara Brosnan $% je bila s"e "ea (a'onetka U(eo j% je (a r%k% a ona 'a je
nesi'%rno po'ledala 0o je % nje$% prob%dilo (a!titni&ki instinkt# ali borio se proti"
nje'a 6nao je# nara"no# da *ara .eli nji$e da $anip%li!e
- ,re!e! $o' oca (a "e&ero$ 2ekao sa$ $% da nas je Ale'ra %po(nala -
iskri"io je lice % 'ri$as% - 0o je# donekle# istina Ne .eli$ da se %(b%3%je
Po'ledao je njene 'ole r%ke i prsto$ pre"%kao preko nji+ *ara je nes"esno
(a%sta"ila da+# a &e.nja j% je prepla"ila
- 0"oja ko.a je tako s"etla - rekao je $r!tei se - kao da nikada nisi bila na j%'%
- Pa i nisa$
Od$a+ poto$ "o(a&e"a .ena L%cija od"ela j% je % o'ro$n% spa"a% sob% i *ara
je osetila olak!anje !to nije i('ledalo da je to Vinenco"a soba Bilo bi pre"i!e da
$ora da deli s nji$ kre"et jer ne bi $o'la d%'o da se %(dr.a"a
Branc%ski pro(ori njene sobe i(la(ili s% na (eleno %n%tra!nje d"ori!te s ko-
lonado$ 0% i ta$o "idela je %po"e od terakote i( koji+ je b%jalo c"ee Bilo je tako
$irno# prijalo je *arinoj napaenoj d%!i
*ada je &%la k%canje# osetila je strepnj% Pred "rati$a je stajao Vinenco
Pres"%kao se % le.erne bele pantalone i bel% ko!%lj% Bio je neodolji" Do 3a"ola#
nije $orao ni da se tr%di# po.elela je da sko&i na nje'a iako je (apra"o trebalo da 'a
$r(i
- Doi % po tebe % osa$ - rekao je U osa$ s% se *ara i Vinenco poja"ili
na pra'% trpe(arije Opet je osetila 'r& % sto$ak%# o"o'a p%ta toliko .estok da
s% joj se na &el% poja"ile 'ra!ke (noja Pripisala je to s"oji$ %(ne$ireni$ ner"i$a i
"la.ni$ r%ka$a pre"%kla je preko crne +aljine s "isoko$ kra'no$ Bila je to
najskro$nija +aljina# koj% je i(abrala (a s%sret s 'ospodino$ Valentinije$
Vinenco j% je %+"atio (a r%k% i pro"eo do s"o' oca# &o"eka preplan%lo'#
naborano' +ca# srebrnobele kose i i(nena3%j%e s"etli+ o&ij% Od pr"o' tren%tka
bio je si$pati&an *ari
- 8ospodine Valentini - po(dra"ila 'a je i &%&n%la pored in"alidske stolice dok
je na sebi oseala Vinenco" po'led - "eo$a $i je .ao (bo' "a!e kerke i
Vinenco" otac je pri+"atio njen% r%k%
- Pst# dete $oje - rekao je - bila je to %.asna nesrea % kojoj s$o i('%bili na!%
lep% i "esel% Ale'r%
,tisak r%ke staro' &o"eka bio je i(nena3%j%e &"rst Pr%.io je dr%'% r%k%
Vinenc%
- Vas d"oje ste do!li - rekao je $irno starac - da se "en&ate i da podi'nete dete
0o $e isp%nja"a rado!% - poto$ je oslobodio nji+o"e r%ke - A sada# da "e&era$o/
Dok s% ne!to kasnije sedeli %( liker i espreso# Vinenco" otac je rekao da *ara
treba da 'a oslo"lja"a i$eno$ ,il"io Ona je to rado pri+"atila
- Osta"ila si sna.an %tisak na nje'a - pods$e+n%o se Vinenco kada s% i(a!li i(
trpe(arije - 6adi"lj%j%a si % akciji A+ ja to# nara"no# (na$ i( li&no' isk%st"a
- 6a ra(lik% od tebe# t"oj otac je pra"i d.entl$en i lako 'a je "oleti
- ,ada (na! kaka" je Uprkos lo!e$ isk%st"%# ostao je senti$entalni ro$anti&ar
Ja sa$ $% %"ek jasno sta"ljao do (nanja da ne o&ek%je %n%ke od $ene 0% %lo'%
trebalo je da pre%($e Ale'ra Ali ona nije i$ala sree jer ste ti i t"oj brat
- Ve sa$ ti rekla da nisa$ i'rala nikak"% %lo'% % *or$ako"o$ .i"ot%/
-%("ikn%la je *ara
- Ali (nala si da planira tajno "en&anje s Ale'ro$/ 6ar te nije koristio da i'ra!
%lo'% Ale'rine prijateljice1 Da je oslobodi! e"ent%alni+ stra+o"a i s%$nji i o+rabri!
da se "en&a s nji$1
Ener'i&no je (atresla 'la"o$
- *%ne$ ti se da sa$ jed"a po(na"ala t"oj% sestr%
Vinenco se nas$ejao % ne"erici
- I("e!taj detekti"a pot"r3%je da je bila % *or$ako"o$ stan% A i!la je s"ake
"e&eri % taj kl%b koji si opisala kao s"oj% dr%'% k%% Dakle# ne$oj $i pri&ati da je
nisi dobro po(na"ala/
*ara je osetila stra!an %$or i da joj je lo!e
- Ne $o'% da ti objasni$ koliko $i je .ao (bo' ono'a !to se desilo t"ojoj sestri -
na to j% je Vinen8O po'ledao toliko lj%tito da je $orala da sk%pi s"% +rabrost da
bi nasta"ila) - Uprkos to$e !to $isli!# i("e!taji detekti"a poka(%j% po"r!ne aspekte
$o' .i"ota *or$aka i Ale're !to se ti&e# ta&no je ono !to pi!e % i("e!taj% Ali ja
nisa$ bila %klj%&ena % nji+o" dr%!t"eni .i"ot Moja s"akodne"ica bila je dr%'a&ija -
rekla je *ara dr+tei - A sada $ora$ % kre"et Bio je o"o d%' dan
*ada je sti'la % s"oj% sob%# srce joj je bilo % 'rl% 6aklj%&ala je "rata kao da e
ti$e (adr.ati de$one
Osetila je 'r&e"e % sto$ak% ,pre$ila se (a spa"anje (aklinj%i se % sebi da e
%&initi s"e da doka.e Vinenc% koliko je po're!no nje'o"o $i!ljenje o njoj
,+"atila je da nee $oi da .i"i s nje'o"i$ s%$nja$a i prebaci"anji$a
*ara je (apala % ne$iran san# $%&ena %.asni$ ko!$aro$ Odjedno$ se
%spra"ila % kre"et%# a nesnosni bolo"i ra(dirali s% je % sto$ak% i le3i$a 0oliko j%
je bo-lelo da je "risn%la
Od$a+ poto$ neko je po&eo da l%pa na "rata
- *ara1 <ta ti je1 - Bio je to Vinenco - Ot"ori/
- Ne $o'% ne (na$
,k%pila se na kre"et% oseti"!i ne!to "la.no i($e3% no'% Podi'la je pokri"a& i %
pol%$rak% %'ledala ta$n% lok"% kr"i O# ne/ Beba/
- *ara# ot"araj/
*ada je pok%!ala da %stane# soba je po&ela da se okree oko nje# a pred o&i$a
joj se (acrnelo Vi!e nije bilo bolo"a ni Vinenca koji "i&e
- Vero"atno "as to ne te!i# ali o"o se &esto do'a3a# naro&ito % pr"oj 4a(i tr%dnoe
Dok je lekar to 'o"orio# Vinenco je pok%!a"ao da potisne panik% Pro"alio je
"rata i %leteo % sob% *ara je nepokretno le.ala na pod% i to $% je bilo 'oto"o 'ore
od identi4ikacije Ale'rino' tela
- Jeste li si'%rni da joj je dobro1 - %pitao je
Lekar je kli$n%o 'la"o$
- Va!a .ena je telesno (dra"a ali po-trajae neko "re$e dok se ne po$iri sa
spontani$ poba&aje$
Vinenca je ob%(ela $ra&na sl%tnja
- *ako (a!to
Lekar se lj%ba(no nas$e!io
- Mislite# kako se to do'odilo1 - sle'n%o je ra$eni$a - 6a to postoji &ita" ni(
%(roka *ao !to sa$ rekao# to se de!a"a $no'o &e!e ne'o !to se $isli I (abl%da je
da seks $o.e da %(rok%je poba&aj 6bo' to'a ne treba da prebac%jete sebi
Vinenco se oseao kao 're!nik ko$e je s"e!tenik dao opro!taj
*ara je (atreptala :%la je ne!to pored s"o' kre"eta i pok%!ala je da podi'ne
kapke Nije joj bilo jasno (a!to se osea toliko slabo$
- *ako si# *ara1
0o je Vinenco A+ ne ("%&i kao ina&e# lj%ba(an je
- 6a!to si odjedno$ 4in1 <ta se do'odilo1
- 6ar se ne sea! pro!le noi1
- 6na$ da sa$ i$ala %.asne 'r&e"e Onda sa$ se prob%dila i "idela sa$ kr"
A beba1 - %pitala je !apato$
Od$a+n%o je 'la"o$
- I('%bili s$o je# *ara ao $i je
- Mi1 - lice $% je bilo be(i(ra.ajno kada je rekao 9$i9
- I(la(i# Vinenco/ - "risn%la je obli"ena s%(a$a
- *ara
I('o"orio je njeno i$e kao one noi 0o je bilo pre"i!e
- 0i si poslednji &o"ek na s"et% ko'a .eli$ pored sebe - rekla je dr+ta"i$ 'laso$
- Odla(i/
I(a!ao je i( sobe ali nije oti!ao# "e je +odao ispred njeni+ "rata Nje'o"a .ena
Nje'o"a beba Nje'o"a kri"ica
===
Nekoliko dana po otp%!tanj% i( bolnice *ara je sela na kre"et da ra($isli
0r%dnoa j% je prisilila na to da b%de s Vinenco$ 6a to "i!e nije bilo ra(lo'a# i
bolelo j% je ne sa$o (ato !to je i('%bila beb% :%la je k%canje na "rati$a U!ao je
Vinenco Delo"ao je napeto# ali i iscrpljeno
- <ta radi!1 - %pitao je "ide"!i njen $ali ko4er na kre"et%
- Pak%je$ se/ Odla(i$ Ne$a "i!e ra(lo'a (a o"% 4ars%
- *ara
Na'lo se okren%la pre$a nje$%
- Prestani/ 6na$ !ta $oje i$e (na&i na t"o$ je(ik%# ali ja nisa$ t"oja 9dra'a9
Ironi&no je to !to ta$o odakle poti&e$ to (na&i 9prijatelj9 Ali si'%rno $i nisi ni
prijatelj Nikada "i!e ne$oj tako da i('o"ori! $oje i$e/
*ada joj je pri!ao# *ara je osetila ne!to !to nije bila lj%tnja 0o je oseala s"aki
p%t kada bi joj on pri!ao da ra('o"araj% Ali ona nije +tela da ra('o"ara s nji$ i
i(be'a"ala 'a je koliko je $o'la
Vinenco joj se pri$icao o&i$a tra.ei njen po'led Onda je seo pored nje na
kre"et i osetila je nje'o" $iris i toplin% nje'o"o' tela 6a%(dane e$ocije probile s%
bran%
Pre ne'o !to je bri(n%la % pla& Vinenco j% je (a'rlio tako &"rsto kao da je nikada
nee p%stiti
- ao $i je - pro!ap%tala je
- Ne/ - %("ikn%o je .estoko - 0ebi ne treba da b%de .ao# *ara Ja treba da se
i("inja"a$ Bila je to $oja 're!ka !to si (a"r!ila % bolnici
- Ne# Vinenco# niko nije kri"
0o !to *ara nije "ikala# !to nije iskoristila prilik% da 'a okri"i# Vinenco nije
ra(%$eo Dok je le.ala % nje'o"o$ nar%&j% i plakala# ne!to $% se do'odilo iako to
nije +teo da poka.e) % nje$% se prob%dila sna.na potreba da je (a!titi# a to nije
%spelo nijednoj .eni
*ara je %stala i %(ela s"oj ko4er Vinenco se od$a+ st"orio kraj nje *ada j% je
dodirn%o# b%k"alno je odsko&ila
- <ta radi!1 - %pitao je lj%tito
0o je *ar% podsetilo na staro' Vinenca i od$a+ se osetila si'%rnije - Odla(i$
0o si od%"ek .eleo# (ar ne1 6a tren%tak je $o'la da se (ak%ne da je % nje'o"i$
o&i$a "idela ne!to nalik bol%
- Nisa$ .eleo da se to desi# *ara - rekao je Ali bilo je jo! ne&e' na nje'o"o$ lic%
i *ara je pocr"enela I ranije je ose-tila da on nije toliko be(d%!an da osea
olak!anje (bo' spontano' poba&aja Odjedno$ je potala s"esna &injenice da i on
pati
- ao $i je Nisa$ tako $islila Po$islila sa$ da bi ti bilo $ilije kada bi+ oti!la
k%i - rekla je
- Da nisi ne!to (abora"ila1 ,"oj d%'1 Nara"no# Vinenco je jo! %"ek $islio na
os"et%/ 6a!to bi ina&e ba! sada po$injao njen d%'1
U isto$ tren%tk% Vinenco je po.eleo da o!a$ari sebe 5teo je po s"ak% cen% da
je (adr.i a d%' $% je pr"i pao na pa$et Opso"ao je i pro"%kao r%ko$ kro( kos%
- 6abora"i to !to sa$ rekao Poslednji dani bili s% %.asni Nisi % stanj% da
p%t%je!# *ara
- Ali nije $i te!ko da ode$ - prisilila je sebe da od'o"ori - Mo.da je to najbolje
pre ne'o !to t"oj otac po&ne da o&ek%je od nas
- Ne% te p%stiti da ode! Jo! si bleda i nesi'%rna na no'a$a Mora! da po"rati!
sna'%
U to$ tren%tk% *ari se (a"rtelo i $alo se (anela Vinenco je pritr&ao i po$o'ao
joj da sedne na kre"et
- ,ada je s"e jasno Ne% da &%je$ ni re& Posla% L%cij% da ti donese ne!to (a
jelo i da te s$esti % kre"et
*ada je Vinenco $alo kasnije pro"irio % *arin% sob%# ona je &"rsto spa"ala ,eo
je na stolic%# naslonio 'la"% na r%k% i (a'ledao se % %sn%l% .en%
Opora"ljaj%i se# *ara je tri nedelje pro"ela kao % trans% Vinenco je bio lj%-
ba(an pre$a njoj# ali je ostao distanciran Ponekad je odla(io na p%t i %"ek se
rado"ala nje'o"o$ po"ratk%
Jedne "e&eri *ara je i(a!la na teras% i %'ledala Vinenca kako sedi i pije ka4%
6a$i!ljeno je 'ledao % s"oj% solj%# ali je podi'ao po'led kada j% je pri$etio
- I("ini/ - srce joj je posko&ilo - Nisa$ +tela da ti s$eta$ - okren%la se da ode#
ali je Vinenco %stao
- Moli$ te# ostani
Pri!la $% je i sela Pred nji$ je bio s"e.anj papira
- 2adio si1 - %pitala je naj(ad
- Mo'lo bi i tako da se ka.e Pok%!a"ao sa$ da prona3e$ !ta je to t"oj brat
%radio da $i se ne!to sli&no ne bi pono"ilo
*arin .el%dac se ('r&io
- Mo'% li da ti po$o'ne$1 - %pitala je spontano - Po(na"ala sa$ *or$aka#
$o.da % "ideti ono !to ti ne "idi! Osi$ to'a# diplo$irala sa$ ekono$ij%
- Dobro - kli$n%o je 'la"o$ - Potrebna $i je po$o oko o"i+ brojki
Od"eo j% je % s"oj% radn% sob% i (a$olio je da sedne (a sto
- 0aj +aos tek treba da se ra(jasni U $e3%"re$en% s% transakcije na ber(i
kren%le nabolje# a % %pra"i sa$ pone!to pro$enio U(ne$irio $e je taj napad na
$oj% 4ir$% i (ato +o% da (na$ kako je to t"oj brat %radio
,tao je pored stola prekr!teni+ r%k%
- Po$alo je ironi&no to !to e! ti# nje'o"a sestra# po$oi % ras"etlja"anj% o"o'
+aosa
*ara je podi'la brad%
- 2eci $i) !ta treba da %radi$1
===
Vinenco je 'ledao kako *ara %sredsre3eno radi Pret+odne "e&eri ostali s%
do kasno % no *ada je sledee' j%tra ot"orio "rata radne sobe# *ara je "e bila t%
6nao je koliko ona pati i % nje$% s% se borili oseaj kri"ice i jo! jedno# "rlo
%(ne$ir%j%e# oseanje 0r%dio se da joj da !to "i!e slobodno' prostora# ali s+"atio
je da ni po koj% cen% ne .eli da je p%sti da ode
Na sebi je i$ala crn% $ajic% be( r%ka"a i kratke pantalone *os% je podi'la
Vinenco je 'ledao njen lepi pro4il i 'racio(ni "rat 0% i ta$o ispr%.ila bi r%k% da
po$il%je Dopa koji je le.ao pored nje
Vinenco bi najradije da ona i nje'a po$il%je Ispra"io se % stolici pri$eti"!i da
s% se *arina le3a (a tren%tak %kr%tila Da li je i ona s"esna nje'a1
Da bi skren%o $isli# %stao je i %pitao)
- Da li si s"oje ste&eno (nanje i( ekono$ije koristila da po$o'ne! brat%1
*ara se na$r!tila 2adila je ono !to je njen brat (a+te"ao (ato da ne bi (a"r!ila
na %lici Nara"no da se nadala da e se on jedno$ pret"oriti % bri.no' brata kak"o'
je od%"ek .elela
- Da - od'o"orila je - Ali rekla sa$ ti "i!e p%ta da $oj .i"ot s brato$ nije bio
taka" kao !to ti $isli!
- Pa# kaka" je bio# *ara1 *oliko ste siroti+ naslednica (a"eli i iskoristili1
- Ne $ora$ to da sl%!a$ - rekla je i %stala % na$eri da i(a3e Ali Vinenco j% je
%+"atio (a r%k% i okren%o pre$a sebi *ara je "idela da je podi'ao dr%'% r%k% i
re4leksno se sa'n%la Nastala je $rt"a ti!ina % kojoj se &%lo sa$o *arino disanje
- 6ar si po$islila da % te %dariti1 - %pitao je %.asn%ti Vinenco
- Nisa$ - od'o"orila je dr+ta"i$ 'laso$ - Ne (na$ !ta
- 0ebe je neko %dario - (aklj%&io je Vinenco s$rkn%to - *o1 Morti$er1
,tidela se da $% od'o"ori na to pitanje Ali Vinenco je tada %&inio ne!to proti"
&e'a nije $o'la da se bori Pop%stio je stisak i po&eo da je $il%je *ara je (adr+tala
Oborila je 'la"% predaj%i se
- *or$ak bi se - pri(nala je jed"a &%jno - ponekad kada je bio pijan# i(d%"ao na
$eni
U to$ tren%tk% na "rati$a se poja"ila L%cija
- ,tari 'ospodin "as &eka na terasi - oba"estila je *ar%
- I'rae$o !a+ - *ara je po'ledala Vinenca# &iji i(ra( lica nije %$ela da
prot%$a&i - Obeala sa$ t"o$ oc% - po'led joj je pao na ra(bacane papire
- P%sti# ja % to srediti
*ada je i(a!la# opet je po$islio na to kako se tr'n%la kada je po$islila da e je
%dariti A on je podi'ao r%k% da je pri+"ati jer j% je is%"i!e na'lo okren%o *ara je
(a nje'a bila "elika (a'onetka 0o !to pre$a njoj osea jedno$ % .i"ot% 'oto"o
'aje %ni!tilo i nije na$era"ao da to pono"o do("oli
*ada se ,il"io po"%kao posle "e&ere# Vinenco je obi!ao sto i do!ao do *are pre
ne'o !to je %spela da ode 6a"%kao je r%ke % d.epo"e pantalona# a *ara je
pocr"enela kada je osetila kako rea'%je na to Po!to je protekli+ nedelja nije ni
dodirn%o# bila je jo! osetlji"ija na nje'o"e &ari
- I1 - %pitala je
- ,%tra ti je d"adeset trei ro3endan Mislio sa$ da treba da pro'lasi$o
pri$irje I$a$ "il% na *o!ta Es$eraldi % Porto :er"% Odletee$o ta$o s%tra po
podne# a onda ide$o na "e&er%
*ara je sle'n%la ra$eni$a jer je bila (ate&ena pon%do$
- Odletee$o oda"de % &etiri i ostae$o preko noi Ponesi ne!to ele'antno
*ada je *ara i(a!la i( prostorije# Vinenco je d%'o 'ledao (a njo$ <ta je to
%radio1 Po("ao j% je na "e&er% i pro"e!e cel% no sa$i % nje'o"oj "ili1 Naj(ad je
%$irio sebe ti$e da to treba da b%de poslednji test Od"e!e je % noni .i"ot Porto
:er"a a ona e poka(ati pra"o lice 0o e be( s%$nje otkloniti boja(an da joj je
$o.da naneo nepra"d%
,ledee' dana sleteli s% na $ali aerodro$ Porto :er"a a Vinenco joj je po$o'ao
da i(a3e i( +elikoptera Ona se (atet%rala pri i(lask% a Vinenco j% je pridr.ao#
polj%bio i tek posle nekoliko tren%taka p%stio *ara 'a je (a&%3eno po'ledala
dr+tei od .elje
- Mi s$o tek "en&ani# sea! li se1 Nas$e!i se# ka$ere s% oko nas/
Bila je ra(o&arana Polj%bac je bio predsta"a (a reportere
- Ako je to trebalo da popra"i t"oj i$id.
- Nije to# "er%j $i 6abora"io sa$ da paparaci &ekaj% % (asedi - "eo$a 'a je
(a&%dilo to !to je *ara tako lo!e podnela let +elikoptero$ Mis+o je da je na"ikla na
to i opet s% 'a ob%(ele s%$nje Da li j% je dobro procenio1
Vila % koj% je do"eo *ar% bila je sas"i$ dr%'a&ija od porodi&ne "ile Valen-
tinije"i+ I('ledala je kao diplo$ski rad st%denata ar+itekt%re) s"%da o!tri %'lo"i i
i"ice# staklo# +ro$ i beton Bio je t% i ba(en (a pli"anje# kao i po'led na 0irensko
$ore Vila je $oderna# po$islila je *ara# ali +ladna Delo"ala je kao $esto na koje
&o"ek do"odi lj%ba"nice Da + Vinenco dola(i o"a$o sa s"oji$ pratilja$a1
Mora da je pri$etio ne!to na njeno$ lic% jer je objasnio)
- O"de or'ani(%je$ prije$e i "e&ere (a poslo"ne partnere
- Vrlo je &ista - %spela je da ka.e# a Vinenco se srda&no nas$ejao Prito$ je
(abacio 'la"% i i('ledao toliko neodolji"o da 'a je *ara 'ledala kao op&injena
- Niko nije tako opisao o"% "il% -pri!ao joj je bli.e# %+"atio njen% r%k% i polj%bio
je *ada joj se (a'ledao % o&i# osetila je %(b%3enje - *ree$o (a sat Poka(a% ti
'ostinsk% sob%# t% $o.e! da se pres"%&e!
,at kasnije *ara se poja"ila % +ol% 'de je Vinenco# % crno$ odel% i beloj
ko!%lji# prelista"ao &asopis 6astala je a on joj je pri!ao i pr%.io so$otsk% k%tijic%
- Ne!to (a t"oj ro3endan# a sla.e se sa +aljino$
*ara je ot"orila k%tijic% U'ledala je dija$antske $in3%!e % oblik% kapi pa je
pocr"enela *ada 'a je opet po'ledala# $orao je da se %(dr.i da je ne (a'rli Bila je
toliko lepa# 'oto"o be( !$inke# po$alo preplan%la# a tek pe'ice
- O"e $in3%!e si'%rno ko!taj% &ita" i$etak/ - pri$etila je
- Do3i# sta"i i+
- A !ta ako i+ i('%bi$1
- Osi'%rane s%
- Dobro# ako je tako +"ala - rekla je kr%to
Vinenco je dr.ao k%tij% dok i+ je ona na$e!tala Prito$ je oseao da e "e&e biti
sas"i$ dr%'a&ije ne'o !to je planirao
Od"eo je *ar% % no"i restoran# $ondensko $esto na koje$ je bilo "a.no biti
"i3en *ara se pristojno s$e!kala ali &inilo se da se ne osea prijatno pa j% je
%pitao da li je s"e % red%
- O da# lepo je o"de# (aista - po.%rila je da ka.e
-Ali1
Oborila je po'led
- Pa# po$alo je kao "ila# besprekorno &isto ali be(li&no U"ek sa$ (a$i!ljala
restoran na ,redo(e$no$ $or% kao prijatan k%tak s po'ledo$ na $ore
-nas$e!ila se kao da se i("inja"a i to 'a je osta"ilo be( da+a 0e!ko se ob%(dao jer
je po.eleo da je ('rabi (a r%k% i s njo$ i(leti i( lokala Ni nje$% se restoran nije
$no'o dopao Ipak je nasta"io da se pridr.a"a s$i!ljeno' pro'ra$a pa je posle jela
od"eo *ar% % najpo(natiji VIP kl%b % Porto :er"%# % poslednje$# o&ajni&ko$
pok%!aj% da je natera da poka.e pra"o lice
Ako se *ara nije oseala prijatno % restoran%# sada je bila sa"i$ ti+a Ipak#
Vinenco je nar%&io !a$panjac i ja'ode# i po("ao j% je na ples *ara je odbila U
to$ tren%tk% neko se s%dario s konobarico$ i $lada .ena je isp%stila p%n
posl%.a"nik *ara je sko&ila da joj po$o'ne Vinenco je &ita"e "e&eri nije "ideo
tako .i"a+n%
I to je bilo do"oljno 6a&%3enoj konobarici dao je bo'at% napojnic% i s *aro$
nap%stio kl%b Napolj% je otp%stio "o(a&a i %pitao j% je da li bi "olela da pro!etaj%
po pla.i Od%!e"ljeno je pristala i(%"!i cipele
- *ako ("e(de i('ledaj% bli(%# kao da $o.e$o da i+ %bere$o s neba/ - rekla je
sanjala&ki kada s% kren%li d%. pla.e
Vinenco je pro$r$ljao ne!to i s"e "re$e bio je "rlo %tlji" i o(biljan *ada s% se
pribli.ili "ili sa (adnje strane# %(eo je *arin% r%k% da joj po$o'ne da pre3e "elike
ka$ene bloko"e koji s% sl%.ili kao (a!tita od talasa Da bi se lak!e popela# podi'la
je +aljin% On joj je sklonio nesta!ni pra$en kose i(a %"a# a ona je (a%sta"ila
disanje dok joj je srce t%klo % 'rl%
- Nisi je i('%bila
6atresla je 'la"o$ i osetila kako se $in3%!e po$eraj%
- Ne# sreo$ nisa$ Do"oljan $i je jedan d%'
Preko nje'o"o' lica preletela je senka# ali je *ar% pri"%kao sebi
- Vinenco - nije sti'la ni!ta "i!e da ka.e jer j% je strasno polj%bio P%stila je
sandale da padn% i spontano $% je oba"ila r%ke oko "rata Onda se propela na
prste da bi se !to "i!e pripila %( nje'a
0o !to je poslednji+ nedelja bio na odstojanj% od nje po$o'lo joj je da pono"o
prona3e d%!e"ni $ir U $e3%"re$en% je s+"atila da &e(ne (a ti$ da je jo! jedno$
(a'r+ onako kao kada je plakala (a s"oji$ deteto$ U poslednje "re$e i('arala je
od &e.nje (a Vinenco$# (a o"ak"i$ polj%pce$
*ada s% %!li % ble!ta"o os"etljeni +ol "ile# Vinenco je pri$etio ta$ne kol%to-"e
ispod *arini+ o&ij% 0o nije $o'ao da i'nori!e ,t"ari s% se pro$enile I('leda da je
ona bila ne.na d%!a kak"% dosad nije %po(nao
Jo! jedno$ j% je polj%bio % &elo i rekao)
- Idi da spa"a!# *ara/ Del%je! %$orno Okle"ala je da ne!to ka.e a onda je
poka(ala s"oje $in3%!e
- Mno'o ti +"ala (a to i (a s"e ,ledee' dana *ara je posle "e&ere sedela sa
,il"io$ na terasi 6a"r!ili s% partij% !a+a *ara se lj%tila na sebe Otkad joj je
Vinenco po po"ratk% i( Porto :er"a rekao da $ora na nekoliko dana % 2i$# stalno
je bila ra(dra.lji"a
- ,a Vinenco$ nije lako - rekao je i(nenada ,il"io - Jesi li (nala da nas je $oja
.ena osta"ila kada je nje$% bilo d"anaest# a Ale'ri &etiri 'odine1
*ara je od$a+n%la 'la"o$ Da li nje'o"o nepo"erenje pre$a .ena$a odatle
poti&e1
,il"io je te!ko %(da+n%o
- D%'o nis$o bili sreni Da b%de$ po!ten# na! brak je bio do'o"oren Moja
.ena je pre $ene poklonila srce s"ojoj $ladala&koj lj%ba"i 6nao sa$ to# ali kada
s$o se "en&ali i dobili dec%# po$islio sa$ da je to pre"a(i!la - i('ledao je "rlo
potreseno - U neko$ tren%tk% po&ela je &%dno da se pona!a U &%dno "re$e
nap%!tala je k%%# od'o"arala jednoslo.ni$ re&i$a i i(be'a"ala $e je ,"e "i!e se
distancirala od nas Pos%$njao sa$ da i$a neko' dr%'o' i %pitao je !ta se do'a3a
Pri(nala je da je pono"o srela s"oj% pr"% lj%ba" Nje'o"a .ena je %$rla i osta"ila 'a
s $ali$ deteto$ E$ilija $i je rekla da j% je on $olio da $% se "rati
- Ne/ - %("ikn%la je *ara ali je starac# i('leda nije &%o
- Preklinjao sa$ je da ostane# b%k"alno sa$ kle&ao pred njo$ Ali bilo je %(al%d
Nisa$ (nao da s% deca sa(nala (a to# ali (nala s% Ono' dana kada nas je $oja
.ena nap%!tala# oboje s% stajali dole % +ol% Ale'ra je dr.ala &"rsto Vinenca (a
r%k% *ada je E$ilija i(a!la nosei ko4er# Ale'ra se otr'n%la i potr&ala (a njo$ U
s%(a$a je $olila $ajk% da ostane E$ilija je $orala da je od'%rne U to$ tren%tk%
istr&ao je Vinenco Pratio je $ajk% celi$ p%te$ do kapije# 'de j% je &ekao njen
lj%ba"nik % a%t% 96a!to1 6a!to1 6a!to19# pona"ljao je s"e "re$e E$ilija je %!la %
kola# a nje'o"o dete sedelo je na (adnje$ sedi!t% Vinenco se %+"atio (a
s%"o(a&e"a "rata tako da E$ilija nije $o'la da i+ (at"ori Na kraj% je i(a!la i( kola i
o!a$arila 'a tako sna.no da je posrn%o 0ek onda je Vinenco p%stio "rata i
prestao da pita (a!to
Dakle# (ato je Vinenco "ero"ao da e ona nap%stiti s"oje dete Po'ledala je
,il"ija nadaj%i se da joj se na lic% ne "idi %.as koji je oseala
- Nisa$ i$ala poj$a
- I $islio sa$ da je tako Vinenco nikada "i!e nije pri&ao o to$e
Pre ne'o !to je *ara %spela ne!to da ka.e# ,il"io se i("inio
- Dra'a $oja# $ora$ % kre"et Od"e(la 'a je do bolni&ara# a onda se "ratila na
teras%# 'de je d%'o sedela % $rak% , t%'o$ je ra($i!ljala o to$e !ta s% Ale'ra i
Vinenco to' dana pre.r"eli ,ada je (nala da se on nikada nee o.eniti i( lj%ba"i#
kao !to ona nee nikada biti oslobo3ena d%'o"a s"o' brata
Nikak"o &%do !to se s njo$ "en&ao % op!tini Pre ili kasnije on e se osloboditi te
"e(e a ona e po&eti da $% otpla%je d%' I nikada 'a "i!e nee "ideti ,rce joj se
ste'n%lo
Od $r.nje1 Ne/ Oseala je .elj% da pono"o spa"a s nji$ Ali pret+odne noi %
Porto :er"% postalo joj je jasno da on nije (aintereso"an (a nj%
===
*ada je Vinenco %'ledao *ar% na i"ici ba(ena i(a "ile# srce $% je posko&ilo
Dopo se ispr%.io pored nje# a Vinenco se pono"o (apitao (a!to je .i"otinja od$a+
osetila po"erenje pre$a njoj Upra"o je bio na Ale'rino$ 'rob%# na bre.%ljk% s
po'ledo$ na $ore# i ta$o je otkrio s"e.e c"ee Mo.da je L%cija# ali
*ara je osetila nje'o"o pris%st"o *ada se okren%la da 'a po'leda# ob%(ela j% je
slatka je(a Nosio je ne!to % r%ci Bila je to karta s i(ja"o$ sa%&e!a koj% je ona
poslala pre "i!e nedelja % londonsk% 4ilijal%
- Dobio sa$ je tek sada - rekao je
- Bila je % 2i$%# (atrpana $e3% ostali$ i(ja"a$a sa%&e!a
*ara je oborila po'led
- Poslala sa$ je pre ne'o !to s$o se %po(nali
Na njeno i(nena3enje# delo"ao je poti!teno
- 6a!to $i nisi rekla da si radila % kl%b%# *ara1
- *ako si to otkrio1 - %pla!eno 'a je po'ledala
- Dok sa$ bio % 2i$%# s"ako' dana tele4ono$ je ("ao neki 2ob i raspiti"ao se
kako da st%pi % "e(% s tobo$ 2a('o"arao sa$ s nji$ Dakle# (a!to si $i to
pre%tala1
- 6ato !to bi posao % kl%b% bacio na $ene jo! 'ore s"etio
- 2ekla si da je kl%b ne!to kao t"oja dr%'a k%a - rekao je prekorno
Po'ledi s% i$ se sreli
- 0ako i jeste bilo 2ob# ,i$on i Barni s% $i bi+ kao porodica ,"ake "e&eri
"o(ila sa$ *or$aka % kl%b - pri&ala je *ara i(be'a"aj%i da 'a po'leda - Morala
sa$ da 'a &eka$ % a%t% da bi $o'ao da ode i( kl%ba kada to po.eli Pok%!a"ala
sa$ da %&i$ % koli$a Jedne "e&eri Barni se sa.alio na $ene i od"eo $e % s"oj
biro da bi+ bila % toplo$ ,k%"ao $i je &aj i posle je s"ake "e&eri bilo tako
- A kako si ta$o po&ela da radi!1
- Jedne "e&eri ,i$on je bio % !kripc% jer je .ena koja je naplai"ala %la( % po-
slednje$ $o$ent% ja"ila da je bolesna 6a$enila sa$ je a on $i je kasnije pon%dio
posao :ak se i *or$ak slo.io jer je tako $o'ao da $i napla%je stanarin% (a sob%
% nje'o"o$ stan%
- U(i$ao ti je no"ac (ato !to si stano"ala kod nje'a1 - %pitao je Vinenco
(aprepa!eno
- U"ek sa$ ti 'o"orila da st"ari nis% bile onak"e kako i('ledaj% - s"e to $% je
pre%tala (ato !to j% je jo! %"ek bolelo seanje na odnos s brato$
Polo.io je r%ke na njena ra$ena Nadala se da % njeni$ o&i$a nee pro&itati
koliko &e(ne (a nji$
- Ono s"e.e c"ee ti si odnela1 - %pitao je a *ara % pr"o$ $o$ent% nije (nala o
&e$% 'o"ori Onda se setila
- Voli$ da ode$ ta$o 0ako je $irno Ali ako ne .eli!
6atresao je 'la"o$ a % o&i$a $% se "idelo neobi&no s"etl%canje
- Neka# ba! je lepo "ideti s"e.e c"ee na njeno$ 'rob%
U sledee$ $o$ent% *ara je nes"esno %($akn%la Nje'o" po'led je bio tako
ot"oren# i(nena3en i p%n lj%ba"i
- *ada s$o bi+ % *o!ta Es$eraldi# rekla si da bi "olela da ode! % pra"i restoran
na obali I$a jedan t%# sas"i$ bli(% Pripada $o$ prijatelj%# pa "e&eras $o.e$o
da ode$o
- O# ne $ora$o da i(la(i$o - rekla je cr"enei
- A+ +oe$o 0o je sas"i$ op%!teno $esto# ne $ora! da se (a$ara! 'arderobo$
-Vinenco j% je %(eo (a r%k% i po"eo % "il%
Malo kasnije *ara je si!la % +ol p%!tene kose# % 4ar$erka$a# $ajici i baletanka-
$a Ali sebi je rekla da to nije sastanak Ona je jo! %"ek % "ili sa$o (ato !to se
nis% do'o"orili kako da $% "raa d%' Mo.da bi "e&eras $o'la da 'a %bedi da je
p%sti da ode Nai e posao i po&ee da plaa Pok%!a"ala je da i'nori!e t%pi bol %
'r%di$a koji bi je prepla"io pri po$isli na odla(ak Ali ne bi podnela ni da je 'leda
kao $alopre
Vinenco je %!ao# bio je % 4ar$erka$a i si"oj $ajici kro( koj% s% se ocrta"ali
$i!ii# a ispod r%ke je nosio d"e kaci'e Pr%.io joj je jedn%
- Da li si se "o(ila na $otor%1
*ara je od$a+n%la 'la"o$ pos$atraj%i o'ro$n%# ele'antn% $a!in% I bila je
srena !to po "r%ini ne $ora da se "o(i % a%t%
Po!to joj je Vinenco poka(ao kako da pra"ilno sta"i kaci'%# %(ja+ao je $otor
*ara je sela i(a nje'a i prislonila se %( Vinenca
- I("ini - pro$r$ljala je pok%!a"aj%i da se od"oji od nje'a
- Ostani t% 'de si - rekao je r%ko$ do-taka"!i njen% b%tin%# !to je (apalilo
pla$en % *arino$ sto$ak%
Nije $% $o'la biti bli.e Vinenco je na$estio kaci'%# a onda je %(eo njene r%ke
t oba"io i+ sebi oko str%ka *ada se na'n%o da start%je $otor# *ara je osetila s"aki
$i!i na nje'o"o$ sto$ak%
- Nasloni se na $ene i &"rsto se dr.i -rekao je pre ne'o !to je kren%o
*ara se prilj%bila %( nje'a Po'led s p%ta koji$ s% j%rili dok je s%nce na
+ori(ont% s"e d%blje ton%lo % $ore bio je toliko spektak%laran da joj je od%(eo da+
Naj(ad s% se (a%sta"ili dole# na pla.i koja je blistala belino$ % s%$rak%
Vinenco je si!ao s $otora i po$o'ao *ari da si3e ob%+"ati"!i &"rsto njen str%k
r%ka$a
*ristalno bistra "oda (aplj%ski"ala je pla.% a *ara se i(%la i preko ka$enja# jo!
toplo' od s%nca# do!la do "ode Vinenco joj se pridr%.io %+"ati"!i je (a r%k%
- Ne treba to da radi! - *ara je pok%!ala da se oslobodi ali j% je on &"rsto dr.ao
*ada j% je pri"%kao sebi i (a'rlio# %ko&ila se ali nije d%'o i(dr.ala
- ,t"ari s% se pro$enile# *ara Osea$ to# a osea! i ti - pri"%kao j% je ja&e sebi
pa je osetila nje'o"o %(b%3enje Pro.ela j% je strast - Ne $o.e! da porekne! da se
sada sa$o o"o ra&%na Ne pro!lost# ne b%d%nost O"o $e3% na$a nije ni %
kak"oj "e(i s t"oji$ brato$ niti s $ojo$ sestro$
Podi'la je po'led i i('%bila se % Vinenco"o$ ta$no$ po'led%
- Ali# na $oj ro3endan kada si nis$o
,etno se nas$e!io
- U "ili1 Nekako nije bio pra"i tren%tak - "idei je onako ranji"% one noi# bila
$% je odbojna po$isao na to da spa"a s njo$ U $e3%"re$en% je odl%&io da proda
t% k%%
Pop%stio je (a'rljaj# ali je osta"io r%k% na njeno$ ra$en% *ara je po!la s nji$#
potp%no (b%njena Uskoro s% sti'li na &istin%# $alo %daljen% od pla.e i restorana
na njoj *ro( ot"orene pro(ore i "rata dopiralo je pri'%!eno s"etio P%na&ka# starija
.ena srda&no je po(dra"ila Vinenca# a onda je (a'rlila *ar% i polj%bila je % oba
obra(a *ara se nas$ejala# oseala se dobro# kao !to oda"no nije
ena i+ je od"ela na pr"i sprat % separe i( koje' se pr%.ao di"an po'led na $ore
i pla.%
- O"de je di"no ,i'%rno je &arobno kad $esec obasja "od% - sanjarila je
Vinenco je kli$n%o 'la"o$ i po$islio da bi s"aka nje'o"a lj%ba"nica pobe'la
oda"de % '%."%
Dok je nar%&i"ao# *ara je ra($i!ljala o ono$e !to je rekao o nji$a *ada je
konobar oti!ao# Vinenco joj se os$e+n%o Oseala se tako kao da je neko "ratio
"re$e i da s% opet % kl%b% pre ne'o !to je sa(nala ko je on 2a('o"arali s% o s"e$%
iako s% se oboje tr%dili da i(be'n% osetlji"e te$e
Vinenco joj je ispri&ao da je nje'o" deda osno"ao porodi&no pred%(ee
(a+"alj%j%i po"ee$ (asad% $aslina Nje'o" otac je od to'a napra"io lanac
proda"nica italijanski+ proi("oda % (e$lji# a on 'a je pro!irio na $e3%narodno
tr.i!te ,"e "re$e bio je (aba"an i !ar$antan
Dok s% sedeli %( espreso# (a$i!ljeno j% je po'ledao
- 6a!to si toliko d%'o ostala sa s"oji$ brato$1 - %pitao je
===
*ara je neko "re$e 'ledala % $ore - *ada sa$ bila $ala# "olela sa$ 'a On je
bio $oj j%nak Ni!ta nije $o'ao po're!no da %radi - !ap%tala je - *or$ak je bio
"eo$a pa$etan i dobio je stipendij% (a jedn% pri"atn% !kol% *ada s% ostali de&aci
sa(nali da je nje'o" otac po!tar# bi+ s% ne$ilosrdni Misli$ da je % to$ tren%tk%
po&eo da se stidi s"o' skro$no' porekla A na!i roditelji bili s% tako dobri lj%di
Oboje s% %$rli % rok% od 'odin% dana Otac je podle'ao sr&ano$ %dar%# a %br(o
(ati$ $ajka se ra(bolela od raka i predala se *or$ak je tada "e bio % London% i
retko je dola(io
- A kada ti je $ajka %$rla1
- Ma$a $e je $olila da pripa(i$ na *or$aka *ada sa$ sti'la % London# nije
$i do("olio da ide$ % !kol%# trebalo je da $% "odi$ do$ainst"o Ipak sa$ %spela
da $at%rira$ a onda sa$ %pisala 4ak%ltet *ada sa$ stekla diplo$% - rekla je
'laso$ pri'%!eni$ od s%(a - +tela sa$ da ode$ U $e3%"re$en% sa$ s+"atila da
ne $o'% da po$o'ne$ *or$ak% Ale'ra je i$ala sree !to si joj ti brat Od%"ek
sa$ se nadala da e se *or$ak jedno' dana pro$eniti - nas$e!ila se setno# a
Vinenco joj je ste'n%o r%k% Prito$ je osetio %bod % src% jer je i on na kraj%
osta"io Ale'r% sa$%
I(a!li s% ne!to kasnije# a na $ese&ini je nje'o"o lice bilo $arkantnije ne'o ina&e
Polj%bio je dlan njene r%ke# od &e'a je osetila slatk% je(%
- 5"ala ti !to si $i s"e to ispri&ala# *ara - rekao je ti+o
Na po"ratk% k%i opet je sedela prilj%bljena %( nje'a *ada s% sti'li pred "il%#
toliko je bila s"esna nje'o"o' tela da bi najradije od$a+ t% spa"ala s nji$ Oseala
je da i on na to $isli Ali ne s$ej% to da %&ine Ako bi je sada od"eo % kre"et#
potp%no bi $% pripala Bilo je $no'o lak!e boriti se s to$ lj%ba"lj% dok je s%$njao
% nj%
- eli$ te# *ara - pro$r$ljao je ob%+"ati"!i njeno lice *ada j% je polj%bio#
(at"orila je o&i i predala $% se Podi'ao j% je % nar%&je i poneo kro( ti+% k%% %
s"oj% spa"a% sob% ,rce joj je toliko di"lje t%klo da se 'oto"o ones"estila U sobi#
os"etljenoj sa$o $ese&ino$# sp%stio j% je na kre"et i po&eo da je s"la&i Dok 'a je
'ledala kako nestrplji"o sa sebe skida ode%# njena ti+a# (a%(dana strast pret"orila
se % neob%(dani po.ar Pri"%kao j% je i ne.no polj%bio
Vinenco je jed"a $o'ao da se %(dr.i posle "rlo kratke predi're ,"aki p%t s% s
o"o$ .eno$ nje'o"a oseanja bila s"e silnija Naj(ad je (astenjao i od"ojio %sne od
njeni+
- *ara
- Enco - o&i s% joj blistale od strasti# te!ko je disala Na("ala 'aje Enco Br(o
j% je odneo % kre"et# a ona 'a je po"%kla na sebe
Lj%bio j% je s"%da Ako $e od$a+ ne %($e# %$re%# po$islila je
- Enco $oli$ te - pro!ap%tala je 5teo je da je %($e sas"i$ la'ano i da joj
prito$ 'leda % o&i Ali ona $% je tako neob%(dano kren%la % s%sret da se sa
(ado"oljst"o$ predao &ari$a o"e .ene dok se nis% (ajedno i('%bili na "r+%nc%
,ledee' j%tra Vinenco se prob%dio i ispr%.io r%k%# ali $esto pored nje'a bilo
je pra(no Ustao je i kren%o da je potra.i po celoj k%i# na terasi i pored ba(ena
Nije je bilo Naj(ad je ot"orio "rata s"oje radne sobe
- 6a!to si %stala1 - %pitao j% je nestrplji"o
Poka(ala je na papire ras%te po pod%
- 2adi$ na o"o$e - nije +tela da ka.e da se %.asno pla!ila da e 'a sledee'
j%tra "idetj na stolici# ska$enjeno' lica kao % London%
- Ne treba "i!e da radi! na to$e U $e3%"re$en% sa$ s"e sredio - delo"ao je
po$alo posra$ljeno - Poka(ao sa$ ti to da bi+ te testirao
- Ali# Vinenco# ostaje &injenica da sa$ i dalje od'o"orna (a ono !to je $oj brat
%radio Mo.da bi trebalo da ra(radi$o plan isplate Nara"no# $ora% da na3e$
posao Ako $i napi!e! prepor%k%# to bi $i po$o'lo
6a!to je odjedno$ opet o"ak"a1 ,ino j% je sas"i$ dr%'a&ije do.i"eo Bila je
slatka# ne"ina# (a"odlji"a i ot"orena# a sada se &inilo da pro!le noi nije bilo Nije
(nao da li da je protrese ili polj%bi Ali onda 'a je ne!to nateralo da ka.e)
- Potrajae 'odina$a dok isplati! t% s%$%
*ara je pobledela
- 6na$ - i(be'la je nje'o" po'led - 0o e nas "e(ati neko "re$e i stajae i($e3%
$ene i $oje slobode Dok $e (adr.a"a!# +tela bi+ da otkrije$ !ta je to *or$ak
%radio 0o je naj$anje !to $o'% da %&ini$
- D%'o"i nis% jedino !to nas po"e(%je# *ara - Vinenco joj je pri!ao
*ada je +teo da je polj%bi# i($akla se iako je % njeni$ o&i$a pro&itao da bi i ona
to .elela
- Ne% pono"o spa"ati s tobo$# Vinenco - rekla je
- 6aista1
*ada se na'n%o pre$a njoj# *ara je (nala da je kapit%lirala Be( nje'o"i+
predras%da koje s% 'a spre&a"ale da se prep%sti oseanji$a i njena .%dnja bila je
ot"orena Uskoro e (nati koliko ona &e(ne (a nji$ Onda e nje'o"a $o nad njo$
biti neo'rani&ena i dr.a&e je o"de koliko b%de +teo
D"e nedelje kasnije *ara je pr"i p%t oda+n%la otkako s% pono"o (ajedno spa"ali
Vinenco je $orao da ode % 2i$ na neki +itan sastanak *ada se "rati# objasni-e
$% da ona $ora da ode oda"de
===
U$or koji je Vinenco oseao na po"ratk% i( 2i$a nestao je kao &%do$ kada je
pro!ao kro( kapij% "ile Nei($erno se rado"ao !to e "ideti *ar%
Mo.da je na ba(en% ili se od$ara po o"oj "r%ini Na po$isao da ona $o.da le.i
% kre"et% postalo $% je "r%e Dok je prila(io %la(ni$ "rati$a# olaba"io je kra"at%
i po'ledao na sat Ali &i$ je %!ao % "il%# (nao je da *ara nije t%
U to$ tren%tk% poja"ila se ne'o"ateljica nje'o"o' oca
- A+# 'ospodine# ako tra.ite s"oj% .en% ona je i(a!la - $alo se naka!ljala -
Mo.da je bolje rei) i(j%rila/
Vinenca je %+"atila panika# ali je .ena podi'la r%k%
- Ne# ne# ona je dobro/ Ne!to se desilo ps% ,edele s$o % "rt%# a on se
odjedno$ pre"rn%o L%cija je bila % k%po"ini# a ja nisa$ $o'la da osta"i$ "a!e'
oca sa$o' pa je *ara od"e(la Dopa "eterinar%
Vinenco je najpre osetio olak!anje# ali onda se opet %spani&io
- Od"e(la 'a je "eterinar%1
- Da - rekla je ne'o"ateljica - Ali to je bilo pre "i!e od tri sata 0rebalo je oda"no
da se "rati
- *ako je oti!la1 - panika % nje$% rasla je s"e "i!e
- Po(aj$ila sa$ joj $oj a%to
Ali Vinenco nije sa&ekao da (a"r!i re&enic% Istr&ao je i( "ile i bacio se na
$otocikl U $isli$a je "ideo %.as na *a-rino$ lic% kada je# onda % Dablin%#
po$islila da e se s%dariti sa dr%'i$ koli$a
Vinenco se % p%noj br(ini od"e(ao do "eterinara i ta$o sa(nao da je *ara "e
oti!la
- *ada je oti!la $oja .ena1 - 'oto"o je "risn%o
- Nije oda"no Bila je po$alo bleda pa sa$ joj sa"eto"ao da po(o"e lekara ali ona
je rekla da je s"e % red%
Vinenco je prisilio sebe da ostane $iran Morao je da je na3e# s"e ostalo bilo je
ne"a.no Naj(ad j% je %'ledao Mali a%to stajao je pod &%dni$ %'lo$ na (elenoj
po"r!ini Pored ot"oreni+ s%"o(a&e"i+ "rata *ara je kle&ala % tra"i O&i'ledno joj je
po(lilo Vinenco je sko&io s $otora i (a'rlio j% je Bila je kao o$a$ljena i dr+tala
je celi$ telo$ U.asno se %pla!io (a nj% pa joj je br.e-bolje dao $alo "ode 0o j% je
os"e.ilo ali je po&ela ja&e da dr+ti
- Vinenco - (a%stila je
- Pst# %ti/ Od"e!% te k%i# s"e e biti dobro
*ada j% je podi'ao# 'r&e"ito se %+"atila (a nje'a
- A%to - pro!ap%tala je - ne'o"atelji&in je Nisa$ 'a "aljda o!tetila1
- Ne# lj%ba"i# a%to je % red%# a Dop% je bolje - popeo se s *aro$ % r%ka$a na
$otor i posta"io j% je na sedi!te ispred sebe 8la"% je naslanjala na nje'o"% r%k%#
a no'e s% joj bile na nje'o"i$ b%tina$a
*ada s% sti'li pred "il%# *ara se bolje oseala $ada joj je bilo neprijatno Nije
%spela da sa"lada ni t% kratk% "o.nj% do k%e Ali bar je Dopa osta"ila % si'%rni$
r%ka$a Me3%ti$# na po"ratk% k%i dobila je napad panike# sa"ladala s% je se-
anja na on% %.asn% nesre%
- Mislila sa$ da % %speti - 'las joj je podr+ta"ao - Ali i('leda da je jo! rano
- O&i'ledno - Vinenco je ("%&ao lj%tite - 6a!to $e nisi po("ala ili bar da si
sa&ekala da se "rati L%cija
, njeno' lica nestala je boja
- Besan si !to sa$ nap%stila "il%1 On j% je (a'rlio
- 6abo'a# ne (ato# lj%t sa$ (ato !to si ri(iko"ala .i"ot (bo' psa
*ara je osetila slabost od &e.nje i bila je srena !to je on &"rsto dr.i
- Ali# Vinenco# kolabirao je# nisa$ bila si'%rna ni da di!e Posle s"e'a !to se
desilo nisa$ +tela da dop%sti$ da Dopo %'ine (ato !to se ja boji$ "o.nje
Vinenco je pro$r$ljao ne!to nera(%$lji"o i od"eo j% je % salon# 'de j% je ne.no
sp%stio na ka%& Oti!ao je do bara i "ratio se nosei &a!% "iskija
- Ne# +"ala - na$r!tila se
- *ako +oe! - sr%&io je sadr.aj % jedno$ '%tljaj%
*ara je pri$etila daje on# %prkos preplan%lo$ ten%# bled i srce joj je posko&ilo
*ada je sp%stio &a!%# seo je pored nje
- Misli$ da je "re$e da $i ispri&a! (a!to si one "e&eri bila % koli$a sa ono d"oje
*ara je re4leksno %stala Pono"o j% je ob%(ela panika %dr%.ena sa oseaje$
kri"ice
- Ne% da pri&a$ o to$e - okren%la $% je le3a - 0o ti nee "ratiti sestr%
- Nee# ali $isli$ da pred%'o ka.nja"a! sebe (a ne!to !to nije bila t"oja 're!ka
- Neda"no si bio &"rsto %be3en da sa$ ja kri"a (a to - pre!la je *ara % napad# %
nadi da nee $orati da pri&a o to$e
- 0ako je Ali# pre"ario sa$ se 6aslepila $e je .alost i $islio sa$ da si ista kao
t"oj brat
*ara je odjedno$ pono"o osetila slabost Vinenco joj je pri!ao i do"eo je do
ka%&a
- Mora! da pri&a! o to$e !ta se te noi desilo# ina&e se nikada nee! osloboditi
panike
- Ba! tako - (ajecala je - Nikada se ne% to'a osloboditi/ Da bar nisa$ bila
ta$o/
- Ispri&aj $i# *ara 0reba da (na$ !ta se desilo $ojoj sestri
Po'ledala 'a je kro( kopren% s%(a i# (a$%ck%j%i# po&ela je da pri&a 0e "e&eri
bila je % stan% s *or$ako$ i Ale'ro$ ,pre$ila i$ je "e&er%# a onda je &%la da se
*or$ak tele4ono$ do'o"ara s neki$ i( kl%ba Po nje'o"o$ 'las% pri$etila je da je
$no'o popio 0e "e&eri nije joj do("olio da "o(i jer je i$ao no"i a%to koji$ je +teo
da i$presionira Ale'r%
*ara je to' dana sa(nala da *or$ak na$era"a da odleti s Ale'ro$ % Las Ve'as
'de e je (aprositi i od$a+ se "en&ati s njo$ 6a!to od$a+# pitala se *ara# a onda
joj je sin%lo) da ne bi bilo "re$ena (a predbra&ni %'o"or Do to' tren%tka *ara nije
sl%tila kak"e s% nje'o"e na$ere
Po'ledala je Vinenca# bio je (a$i!ljen I("%kla je r%ke i( nje'o"i+ Nije $o'la da
'a dodir%je i da o to$e pri&a
- ,"i3ala $i se Ale'ra# bila je dobra pre$a $eni Ni s jedno$ dr%'o$ *or-
$ako"o$ de"ojko$ nije tako bilo Nije (asl%.ila da padne % klopk% $o' brata
*or$ak je (nao da s$o si$pati&ne jedna dr%'oj i (ato se postarao da se ne
sree$o &esto - t%.no se os$e+n%la - Dakle# s"e je obrn%to od ono'a !to si ti
$islio Moj brat je bio pre"i!e paranoi&an da bi $e koristio kao sa%&esnika - %'ri(la
se (a %sn% - 5tela sa$ da po$o'ne$ Ale'ri ali nisa$ (nala kako 0reba li da
ra('o"ara$ s njo$ ili da se obrati$ njenoj porodici1 Ale'ra te je jedno$-d"ap%t#
po$en%la ali ja sa$ tek na dan nesree sa(nala (a *or$ako"e plano"e i $islila
sa$ da i$a$ "re$ena - kada je (a%tala# oboje s% po$islili na to koliko se
pre"arila - Nisa$ +tela da *or$ak "o(i jer je bio pijan kao i Ale'ra - nasta"ila je
iako je (nala da e 'a to po'oditi - Nekako sa$ %bedila *or$aka da p%sti $ene da
"o(i$ Mislila sa$ da % i+ tako (a!tititi
Vinenco j% je opet %+"atio (a r%k%
- *ara# jednosta"no $i ispri&aj !ta se do'odilo
- U poslednje$ tren%tk% *or$ak je odl%&io da sa$ "o(i Ipak sa$ %!la % kola
jer sa$ $islila da $o'% bar da se pobrine$ (a to da ne j%ri - s$eteno je po'ledala
Vinenca - Ni on ni ona nis% +teli da "e.% pojas Onda je po&ela ki!a
pa se st%!tila nepo'oda Odjedno$ s% 4aro"i kren%li pra"o na nas*or$ak je
%!ao na a%to-p%t % po're!no$ s$er% Ni&e'a se "i!e ne sea$ do tren%tka kada
$i je neko po$o'ao da i(a3e$ i( ol%pine Od-"e(li s% $e % bolnic%
*ara je bila 4i(i&ki nepo"re3ena i (ato s% je otp%stili A onda# nekoliko dana
kasnije# oni s% se sreli
Na *arino i(nena3enje# Vinenco je %stao i po"%kao je (a sobo$ Jo! %"ek je bila
po$alo nesi'%rna na no'a$a i oseala se slabo$ Na nje'o"o$ lic% nije $o'la da
pro&ita reakcij%
- Iscrpljena si - rekao je
Be( re&i j% je od"eo % k%+inj% 'de je spre$io o$let i naterao je da jede Onda j%
je od"eo % spa"a% sob%
- Od$ori se# *ara# pri&ae$o s%tra - ne.no j% je polj%bio % &elo
*ada se *ara sledee' j%tra prob%dila# najpre nije (nala 'de je ,pa"ala je
&etrnaest sati i oseala se %$rt"ljeno$ Ist%!irala se i i(abrala jednosta"n% crn%
+aljin% Ali# odjedno$ joj je crno postalo odbojno Bilo je "re$e da krene dalje 6a
to je $orala da (a+"ali Vinenc%# on j% je na"eo na tak"% pro$en% pri toj po$is+
postalo joj je toplo oko srca
6a"irila je % trpe(arij%# ali ta$o nije bilo niko' i (ato je po!la % Vinenco"%
radn% sob% 6astala je pred "rati$a# a ona s% se ba! % to$ tren%tk% ot"orila *ara
se tr'n%la
- Dobro j%tro# +tela sa$ da "idi$ 'de si - pocr"enela je
Vinenco je delo"ao kao o(biljan# poslo"ni &o"ek % beloj ko!%lji s kra"ato$ i
si"i$ pantalona$a
- Upra"o sa$ po!ao po tebe - %("ratio je - Mora$o da pora('o"ara$o
Bio je toliko o(biljan da je *ar% %+"atio stra+ Poka(ao joj je stolic% ispred
nje'o"o' "eliko' stola od $a+a'onija pa je i sa$ seo *ada se os"rn%la oko sebe#
"idela je da s% s"i papiri sklonjeni
- <ta si %radio s $aterijalo$ o $o$ brat%1
- Uni!tio sa$ 'a - kratko je od'o"orio
- Ali nisa$ ti napisala kona&ni i("e!taj/
- U $e3%"re$en% sa$ sa(nao !ta je *or$ak %radio# a po!to "i!e ne predsta"lja
s$etnj%# %ni!tio sa$ doka(e
- Ali 0o si $o'ao da %radi! pre nekoliko nedelja/
- Da# ali sa$ % po&etk% tebe do.i"lja"ao kao pretnj%
- Otk%d (na! da jo! %"ek ne bi+ $o'la da b%de$ opasna po tebe1
- 0i to $o.e!# *ara# i %pra"o je to proble$ - pri(nao je
Nje'o"e re&i s% je i po"redile i nalj%tile Ali pre ne'o !to je %spela ne!to da ka.e#
on je podi'ao r%k%
- Ne tako kako ti $isli! Opasnost koja $i sada preti od tebe sas"i$ je dr%'e
"rste - 'ledao j% je netre$ice# a njeno srce po&elo je di"lje da k%ca Onda je %stao#
oti!ao do pro(ora i po'ledao napolje Posle neko' "re$ena okren%o se opet njoj
- One noi obratila si $i se na("ala si $e Enco$
Isto' trena (abora"ila je o &e$% s% ra('o"arali ,ada je bilo "a.no da se ne
ra(otkrije
- ao $i je ali to ne (na&i da C
,etno se os$e+n%o
- Ne treba da se i("inja"a!# dopada $i se to Oda"no $e tako ne (o"%
- Ali one noi % London% Nje'o" os$e+ se %'asio
- Da# predsta"io sa$ se kao Enco Pre ne'o !to sa$ te sreo# nisa$ na$era"ao
da s tobo$ ode$ % kre"et eleo sa$ da te na3e$ i da ti saspe$ kri"ic% % lice
-delo"ao je s$rkn%to - Prito$ sa$ br(opleto i("%kao (aklj%&ke proklinj%i i tebe i
t"o' brata Prebaci"ao sa$ sebi !to nisa$ (a!titio Ale'r%# to $e je i(jedalo U
st"ari# pred%'o sa$ !titio s"oj% sestr% pa s$o se nekoliko nedelja pre nesree
pos"a3a+ 2ekla $i je da ode$ i( njeno' .i"ota i da je osta"i$ na $ir%
- Nisi ti kri" !to je srela *or$aka -rekla je *ara ti+o
- 6na$ ipak - Vinenco je pro"%kao r%ko$ kro( kos% - *ada sa$ do!ao %
kl%b# sedela si ta$o % kratkoj +aljini i okren%la si se (a $no$ Od tren%tka kada
si $e po'ledala Post%pio sa$ instinkti"no i predsta"io sa$ se kao Enco Bilo je
to kao da $i je potreban dr%'i identitet da bi+ poklekn%o pred tobo$ Ne'de %
$o('% (a$ra&eno$ stra!% (a$i!ljao sa$ da sa$ ti pre%tao pra"i identitet da bi+
"ideo koliko si po+lepna i isk"arena - bilo $% je "eo$a neprijatno - *ada sa$ te
(a$olio da po3e! sa $no$ % +otel# rekla si ne 0ada sa$ sa$o $islio na to koliko
te .eli$ (abora"i"!i prito$ (a!to sa$ +teo da te %po(na$ -pro$%klo se nas$ejao
- Ali bio $i je po"re3en ponos# +teo sa$ da te p%sti$ i da se ne os"rne$
- A onda sa$ se "ratila - nasta"ila je *ara
On joj je pri!ao
- Da# jesi - klekn%o je pored nje# a njeno srce je presko&ilo kad $% se (a'ledala %
o&i - 6a!to si se "ratila# *ara1 ,i'%rno ti to nije bilo lako po!to pre to'a ni sa ki$
nisi spa"ala
elela je da pobe'ne i( sobe Nije $o'la da $% ka.e da s% je one noi d%boka
oseanja '%rn%la % nje'o" (a'rljaj i (ato je sle'n%la ra$eni$a
- I ja sa$ isto oseala - po.%rila je da ka.e - ,eks%alna pri"la&nost Nikada
nisa$ srela neko'a ko $e je tako pri"%kao kao ti Odjedno$ si se st"orio t% i
odjedno$ je bilo tako kao da ni&e' ne$a osi$ tebe 5tela sa$ da se i('%bi$ %
to$ oseaj%# da (a tren%tak (abora"i$ bol i .alost
Preko Vinenco"o' lica preletela je senka Opet je oti!ao do pro(ora r%k%
(a"%&eni+ % d.epo"e Naj(ad se okren%o pre$a njoj# a lice $% je bilo be(i(ra.ajno
- Mora$ da ti se i("ini$# *ara# (a ono kako sa$ se pona!ao %j%tro posle one
noi i naro&ito onda kada si $i rekla da si tr%dna Ono' j%tra bio sa$ besan na
sebe !to sa$ i('%bio kontrol% i to sa$ istresao na tebe *ada si se posle poja"ila %
Dablin% da $i ka.e! (a beb%# $islio sa$ da (apra"o +oe! $oj no"ac
- 0"oj otac $i je ispri&ao o t"ojoj $ajci - rekla je *ara $irno
- Da - %(da+n%o je - $oja $ajka se r%.no ponela# rast%rila je na!% porodic%
Otac to nikada nije sas"i$ preboleo Nas d"ojica s$o se tr%dili da ra($a(i$o
Ale'r% kao da s$o ti$e $o'li da joj nadoknadi$o '%bitak $ajke
- Jesi li (ato $islio da % nap%stiti dete ako $i pon%di! do"oljno no"ca1 -
'ledala 'a je % o&i
La'ano je kli$n%o 'la"o$
- Nikada to ne bi+ %&inila# Vinenco Ni!ta na o"o$ s"et% ne bi $e na"elo na to
da osta"i$ s"oje dete 6ato $i nije bio proble$ da potpi!e$ predbra&ni %'o"or
No"ac $i nije "a.an# ostala bi+ %( s"oje dete
I %( tebe# dodala je % sebi elela je da joj "er%je
U i(ra(% nje'o"o' lica i % o&i$a ne!to se pro$enilo i njeno srce br.e je (ak%calo
- 6na$ i "er%je$ ti *ona&no neko$e "er%je$ *ada je $oja $ajka oti!la#
odl%&io sa$ da se ne% .eniti niti % osno"ati porodic%
- Ali (a!to si insistirao da se "en&a-$o1 --%pitala je *ara (adr.a"aj%i disanje
- 6ato !to si nosila $oje dete - d%boko je %(da+n%o - Po&eo sa$ da se $enja$
od $o$enta kada sa$ te sreo 0i si $e pro$enila J%&era!nje popodne po$o'lo $i
je da naj(ad s+"ati$ istin% Ipak - nasta"io je 'orko - sada $ora$ da te p%sti$
da ode! Ne $o'% da te (adr.i$ ao $i je !to sa$ ti pro%(roko"ao toliko bola
*ara nije $o'la da di!e 2a(%$ joj je 'o"orio da treba da b%de srena# ali je
oseala da e %$reti
- Ali d%' Jo! %"ek ti d%'%je$
- D%' "i!e ne postoji# plaen je *ara nije $o'la da po"er%je % to da on .eli da
ona ode
- Mo.e! da ode! k%i *%pi% ti stan % Dablin% da ti b%de lak!e Mo'% i posao
da ti obe(bedi$
- Ne/ - %("ikn%la je %pla!eno O&i s% joj se nap%nile s%(a$a a ona i+ je lj%tito
obrisala - Ipak# $ora$ - odjedno$ je bilo neobi&no ti+o % sobi
- 0o je naj$anje !to $o'% da %&ini$ (a .en% kojoj sa$ naneo bol - Vinenco j%
je $irno 'ledao % o&i - 6a .en% koj% "oli$
*ara je (a%sta"ila disanje
- <ta si rekao1
- 2ekao sa$ daje to naj$anje !to $o'% da %&ini$ (a .en% koj% "oli$ - pono"io
je Vinenco# ali se nije po$erio s $esta
- Ali ti $ene ne "oli!
- O# "ara! se J%&e sa$ skoro pol%deo dok sa$ te tra.io Od ono' tren%tka kada
sa$ % London% nap%stio sob%# nisi $i i(la(ila i( 'la"e - os$e+ $% se %'asio - Ali
ne$a$ pra"o da te dr.i$ (arobljen% jer si %"ek .elela slobod% Ne% to da ti
%skrati$ Ali ako ti srce ka.e da .eli! da ostane! i da na$ da! !ans%# %&inie! $e
najsreniji$ &o"eko$ na s"et% Bilo bi &%do ako bi $o'la da $e "oli! posle s"e'a
!to sa$ ti %&inio
Pred *arini$ o&i$a proletelo je s"e !to se do'odilo Potra.ila je na Vinenco"o$
lic% neki (nak# ali on je sa$o stajao Da je %(eo % (a'rljaj# $o.da bi $o'la da $%
po"er%je O"ako
- Bio si % pra"% Od%"ek sa$ .elela sa$o da b%de$ slobodna i sada % otii -
srce joj se bolno ste'n%lo# ali ako sada ostane# bie jo! 'ore
- Nara"no# ako je to t"oja .elja - rekao je Vinenco kr%to - Vo(a& e te (a sat
"re$ena od"esti na aerodro$ 2ei % da ti spak%j% st"ari i po!alj% i+ % no"i stan
Prep%sti% tebi odl%k% da li e$o ostati % brak%
*ara je +tela ne!to da ka.e ali je on podi'ao r%k%
- Poni!tio sa$ na! predbra&ni %'o"or Dakle# ako +oe! da se ra("ede!# dobro %
se pobrin%ti (a tebe eli$ sa$o da te (a$oli$ da o s"ojoj odl%ci dobro ra($isli!
Ako joj je bila potrebna pot"rda# dobila j% je Okren%la se i i(a!la i( radne sobe
pre ne'o !to bri.ne % pla&
,at kasnije *ara je &ekala ispred %la(ni+ stepenica da "o(a& do"e(e a%to ,rce
joj je bilo (ale3eno *ada je &%la ne!to i(a sebe# ponadala se da je to Vinenco i
na'lo se okren%la Ali bio je to ,il"io
- ao $i je - rekla je dok s% joj se o&i p%nile s%(a$a
Lj%ba(no j% je po'ledao
- 6a!to se i("inja"a!1 Mora! da %&ini! ono !to $ora!
- 5"ala ti
A%to se (a%sta"io pred %la(o$ % "il% i *ara je polj%bila ,il"ija % oba obra(a
Upra"o kada je +tela da se okrene# on j% je %+"atio (a r%k%
- Ne "er%je$ da (na!# *ara# da Vinenco nikada nije do"eo nek% .en% o"a$o -
rekao je pro$%kli$ 'laso$ - A tebe je do"eo Misli$ da je to %radio (ato !to je
d%boko % src% (nao da je pr"i p%t spre$an da "oli
Isk%!enje da pop%sti# okrene se i %pita Vinenca bilo je 'oto"o neodolji"o Ali
$orala je da b%de jaka Ako se "rati# na'o"orie je da ostane Ali na kraj% bi
$orala da ode# ali potp%no slo$ljeno' srca
Usne s% joj dr+tale
- ao $i je# ,il"io
*ara je %!la % a%to *ada s% kren%li# okren%la je 'la"% da ,il"io ne bi "ideo
njene s%(e
*ada s% sti'li na aerodro$# "o(a& joj je pr%.io $ara$ice# a *ara je naj(ad
$orala da pri(na sebi da e joj se srce ra(biti % +iljade ko$adia &i$ %3e % a"ion
,"e dr%'o bolje je od o"o'a I("ini"!i se# (a$olila je "o(a&a 0o$a(a da je od"e(e
na(ad# a on nije delo"ao i(nena3eno Nije rekao ni re& kada 'a je % 0aros% (a$olila
da stane ispred jedno' b%tika
*ada s% se "ratili# % "ili je bilo ti+o *ara je (nala na !ta je ,il"io $islio kada je
jedno$ rekao da o"de d%'o nije bilo radosti 6aklela se da e to pro$eniti A+
najpre
Ispred Vinenco"i+ "rata d%boko je %da+n%la a poto$ i+ je ot"orila ,tajao je
pored pro(ora# r%k% (abijeni+ % d.epo"e Na stol% je bila na&eta boca "iskija i
pra(na &a!a Okren%o se# a ona se %pla!ila nje'o"o' i(ra(a lica O&i s% $% bile
cr"ene i % to$ tren%tk% *ara je (nala da je $e3% nji$a bilo $no'o "i!e od
sl%&ajnosti koja i+ je spojila
Vinenco j% je 'ledao - bos%# % skro$noj beloj +aljini# s p%!teno$ koso$ - i
po$islio je da $% se pri"i3a I('ledala je kao an3eo# nije $o'la biti st"arna Onda
$% je poletela % (a'rljaj
- ao $i je !to sa$ oti!la ali %.asno sa$ se pla!ila da pre$a $eni osea! sa$o
oba"e(% 0oliko sa$ se nadala da e! $e (a'rliti# da e! $i rei da ostane$ A nisi
to %&inio - (atresla je 'la"o$# % o&i$a s% joj blistale s%(e
- Be( tebe nisa$ slobodna# Vinenco 0i si $oja sloboda i $oj .i"ot
*ada je Vinenco %da+n%o njen slatki $iris# (nao je da se "ratila Bela +aljina
trebalo je da $% poka.e da je i ona spre$na (a no"i po&etak
- *ara - pri"io j% je#&"rsto %(a se i (aronio lice % njen% kos% - Nisa$ te (a'rlio
sa$o (ato !to sa$ (nao da te onda si'%rno ne bi+ p%stio da ode! Ali da ti nisa$
dao t% $o'%nost# $o.da bi $e kasnije $r(ela Ne (na! koliko $i je bilo te!ko da
(a$i!lja$ kako %la(i! % a"ion Pok%!ao sa$ da se napije$ da ne bi+ s$eo da
krene$ (a tobo$ - pri(nao je i($e3% polj%baca
- Nisa$ $o'la da te nap%sti$ Usne s% i$ se srele# lj%bili s% se kao
da s% 'odina$a bili ra(d"ojeni
- Vinenco Enco i ja tebe "oli$/ - pri(nala $% je
Oseao se di"no Ob%+"atio je njeno lice dlano"i$a i (a'ledao joj se d%boko %
o&i
- 5oe! li jo! jedno$ da se %da! (a $ene# *ara1 O"de# na tra"njak% i(a "ile#
pred s"i$ lj%di$a koje "oli$o1
- Nara"no da +o%/
Bilo je "e "e&e kada se *ara prob%dila Jo! % pol%sn% osetila je panik% i na'lo
ot"orila o&i Ali Vinenco je bio pored nje# naslonio se na lakat 'ledaj%i je
- *ara - rekao je o(biljno - nikada te "i!e ne% nap%stiti onako kao ono' j%tra %
London% - Vinenco se na'n%o nad nj% i ne.no j% je polj%bio
- Mno'o $i je .ao !to sa$ te toliko po"redio
- Nije "a.no - nas$e!ila se - O"o je na!a dr%'a !ansa
Poto$ je ne.no dodirn%o njen sto$ak *ara je "e oseala %(b%3enje i
pro$e!koljila se %.i"aj%i
- Misli! li da bis$o $o'li pono"o da pok%!a$o da dobije$o beb%1
Ispiti"a&ki je po'ledala Vinenca
- Ne $ora! to da ka.e! sa$o (ato !to
Od$a+n%o je 'la"o$
- Nije sa$o (ato Ali bi% srean i spre$an &i$ i ti b%de!
Prilj%bila se %( nje'a
- Po $ojoj proceni# $isli$ da sa$ opet tr%dna Ali ne !kodi da pok%!a$o# +$1
<est nedelja kasnije odr.ano je crk"eno "en&anje % $alo$ kr%'% prijatelja# %
"rt% "ile s predi"ni$ po'ledo$ na ,redo(e$no $ore koje je blistalo na sUnc% 2ob#
Barni i ,i$on dop%to"ali s% i( En'leske kao *arini 'osti# a do!li s% i Vinenco"i
najbli.i ro3aci i prijatelji
2ob je po"eo bos% *ar% preko tra"njaka do Vinenca ,"e "re$e 'ledali s% se %
o&i Dirn%t# Vinenco je po$islio da nikada % .i"ot% nije "ideo lep!% .en% ,"ilena
+aljina kre$ boje padala joj je % $eki$ nabori$a do stopala P%!ten% kos%
%krasila je "en&ie$ od c"ea# a osi$ dija$antski+ $in3%!a# koje joj je j%&e
poklonio# nije nosila nikaka" nakit
I on je bio bos i le.erno ob%&en % ta$ne pantalone i bel% ko!%lj% otkop&ane
kra'ne
*ada s% se jedno dr%'o$ (a"eto"ali na lj%ba" i "ernost# Vinenco je dlano"i$a
ob%+"atio njeno lice
-I jo! se (aklinje$ da % te &esto lj%biti# *ara Valentini
0repn%la je % .elji da (adr.i s%(e radosnice
- Dobro# onda po.%ri i polj%bi $e# Enco
Epilog
Osa$ $eseci kasnije *ara se sanji"o os$e+n%la kada je osetila kako sna.ne
r%ke %(i$aj% njen%# nedelj% dana star% beb%
Vre$e je da se dr%.e ,o4ija Ale'ra i njen tata da bi se $a$a $alo od$orila
*ara je ot"orila o&i kada j% je Vinenco polj%bio# a onda je oti!ao kro( "rt do
$ora sa kerko$ na r%ka$a
*ara se oslonila na lakat 'ledaj%i (a s"oji$ $%.e$ Nosio je sa$o ko$otan
!orts# a 'ola le3a bila s% $% preplan%la od s%nca Nije +tela da ostane sa$a pa je
"e(ala $ara$% oko k%ko"a i potr&ala (a s"ojo$ porodico$
Vinenco j% je ob'rlio r%ko$ oko ra$ena Dok s% se 'ledali# i( nji+o"i+ po'leda
i(bijala je beskrajna lj%ba" ,tajali s% na pla.i i pos$atrali kako s%nce tone %
$ore
*2AJ
By Voki