Вы находитесь на странице: 1из 92

SULIT 4531/1

Fizik
Kertas 1
Ogos 2013
1 Jam

Kertas ini mengandungi 32 halaman bercetak

4531/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK [Lihat Halaman Sebelah
SULITBAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH
DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2013
PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIAFIZIK

Kertas 1

1 Jam 15 MinitJANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.
2. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam bahasa Melayu.

INFORMATION FOR CANDIDATES
MAKLUMAT UNTUK CALON

1. This question paper consist of 50 questions.
Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan.
2. Answer all questions.
Jawab semua soalan.
3. The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated.
Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.
4. You may use non-programmable scientific calculator.
Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan.
http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 2 4531/1
4531/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT

The following information may be useful. The symbols have their usual meaning.
Maklumat berikut mungkin berfaedah. Simbol-simbol menpunyai makna yang biasa.

1. a = v - u
t
2. v
2
= u
2
+ 2as

3. s = ut + at
2


4. momentum = mv
momentum = mv

5. F = ma

6. Kinetic energy = mv
2

Tenaga kinetik = mv
2


7. Potential energy = mgh
Tenaga keupayaan = mgh

8. Elastic potential energy = 1/2 Fx
Tenaga keupayaan kenyal = 1/2 Fx

9. = m
V

10. Pressure, P = hg
Tekanan, P = hg

11. Pressure, P = F
A
Tekanan, P = F
A

12. Heat, Q = mc
Haba, Q = mc

13. pV = constant
T
pV = pemalar
T

14 E = mc
215 v = f


16 Power, P = energy
time
Kuasa, P = tenaga
masa

17. 1 = 1 + 1
f u v

18. = ax
D

19. n = sin i
sin r

20. n = real depth
apparent depth

n = dalam nyata
dalam ketara

21 Q = It

22 V = IR

23 Power, P = IV
Kuasa, P = IV

24. N
s
= V
s

N
p
V
p


25. Efficiency = I
s
V
s
x 100%
I
p
V
p

Kecekapan = I
s
V
s
x 100%
I
p
V
p


26 g = 10 m s
-2http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 3 4531/1
4531/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
1. Which of the following is a derived quantity?
Yang manakah yang berikut adalah kuantiti terbitan?

A Mass
Jisim
B Temperature
Suhu
C Electric Charge
Cas elektrik
D Electric current
Arus elektrik

2. Diagram 1 shows speed limit 50 kmh
-1
?
Rajah 1 menunjukkan had kelajuan 50 kmj
-1
?
What is speed limit in ms
-1
?
Berapakah had kelajuan dalam ms
-1
?

Diagram 1
Rajah 1
A 833.33
B 13.89
C 1.389
D 0.014
http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 4 4531/1
4531/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
3 Which of the shooting marks on the target show the highest precision?
Kesan tembakan pada papan sasar yang manakah menunjukkan kepersisan
yang paling inggi ?

A

B
C

D

4. Diagram 2 shows a boy sliding down from P to Q.
Rajah 2 menunjukkan seorang budak menggelongsor turun daripada P ke Q.
Diagram 2
Rajah 2

What is the speed of the boy at Q?
Berapakah laju budak itu di Q?

A 4.47 ms
-1
B 6.32 ms
-1
C 20.00 ms
-1
D 40.00 ms
-1
http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 5 4531/1
4531/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
5. Diagram 3 shows a displacement, s - time, t graph of an object.
Rajah 3 menunjukkan suatu graf sesaran - masa, t bagi suatu objek.

Diagram 3
Rajah 3
Which of the following is true to describe the motion of the object?
Yang manakah antara berikut adalah benar untuk menerangkan gerakan objek itu?


Displacement
Sesaran

Velocity
Halaju

A

Increases uniformly
Bertambah seragam

Zero
Sifar
B Increases uniformly
Bertambah seragam
Uniform
Seragam
C Uniform
Seragam
Increases uniformly
Bertambah seragam
D Increases uniformly
Bertambah seragam
Increases uniformly
Bertambah seragam

6. Diagram 4 shows a man jumping out of a boat onto a jetty. He noticed that the boat
moves backwards as he jumped.
Rajah 4 menunjukkan seorang lelaki melompat keluar sebuah bot ke atas jeti. Dia
mendapati bot itu bergerak ke belakang semasa dia melompat.
Diagram 4
Rajah 4
Which of the following physics concepts is best to explain the situation in Diagram 4?
http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 6 4531/1
4531/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
Yang manakah antara konsep-konsep fizik berikut adalah terbaik untuk menerangkan
situasi dalam Rajah 4?

A Inertia
Inersia

B Impulsive force
Daya impuls

C Principle of conservation of energy
Prinsip keabadian tenaga

D Principle of conservation of momentum
Prinsip keabadian momentum


7. A man is standing on a weighing machine inside a lift which moves with a constant
velocity.
Seorang lelaki sedang berdiri di atas sebuah mesin penimbang di dalam sebuah lift yang
bergerak dengan halaju seragam.

The reading of the weighing machine is
Bacaan mesin penimbang adalah

A zero
sifar

B less than the weight of the man
kurang daripada berat lelaki itu

C equal to the weight of the man
sama dengan berat lelaki itu

D more than the weight of the man
lebih daripada berat lelaki itu
http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 7 4531/1
4531/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT


8. Diagram 5 shows a force 30 N is pulling an object of mass 2 kg through a smooth pulley.
Rajah 5 menunjukkan suatu daya 30 N sedang menarik sebuah objek berjisim 2 kg
melalui sebuah takal yang licin.
Diagram 5
Rajah 5

What is the net force applied to the object?
Berapakah daya bersih yang dikenakan ke atas objek itu?

A 10 N
B 28 N
C 30 N
D 50 N

9. Diagram 6 shows a hammer of mass 0.5 kg is lifted vertically at height 120 cm.
Rajah 6 menunjukkan sebuah penukul berjisim 0.5 kg diangkat tegak pada ketinggian
120 cm.Diagram 6
Rajah 6
http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 8 4531/1
4531/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT

What is the work done to lift the hammer?
Berapakah kerja yang dilakukan untuk mengangkat penukul itu?

A 0.6 J
B 6.0 J
C 60.0 J
D 600.0 J

10. Diagram 7 shows a F-x graph of two springs, K and L.
Rajah 7 menunjukkan satu graf F-x bagi dua spring, K dan L.
Diagram 7
Rajah 7

Which of the following statements is true?
Yang manakah antara pernyataan-pernyataan berikut adalah benar?


A K is stiffer than L
K lebih keras daripada L

B K is thicker than L
K adalah lebih tebal daripada L

C K has bigger elastic potential energy
K mempunyai tenaga keupayaan kenyal yang lebih besar

D K will extend more when an equal force is exerted
K akan lebih meregang apabila daya yang sama dikenakan
http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 9 4531/1
4531/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT


11. Diagram 8 shows two cyclists during a race.
Rajah 8 menunjukkan dua orang penunggang basikal semasa perlumbaan.

Diagram 8
Rajah 8
Which of following is NOT a method to reduce air resistance?
Yang manakah antara berikut adalah BUKAN satu kaedah untuk mengurangkan
rintangan udara?

A Wearing fit attire
Memakai pakaian ketat

B Using big size wheel
Menggunakan saiz tayar yang besar

C Wearing aerodynamic shape helmet
Memakai topi keledar berbentuk aerodinamik

D Cyclist bends his body
Penunggang basikal membongkokkan tubuhnya

12. Diagram 9 shows a simple mercury barometer. The barometer reading is h cm of mercury.
Rajah 9 menunjukkan sebuah barometer merkuri ringkas. Bacaan barometer ialah h cm
merkuri.

Diagram 9
http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 10 4531/1
4531/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
Rajah 9

What is the physical quantity measured by h?
Apakah kuantiti fizikal yang diukur oleh h?

A Gas pressure
Tekanan gas
B Mercury pressure
Tekanan Merkuri
C Atmospheric pressure
Tekanan atmosfera

13. Diagram 10 shows two identical containers containing liquid R and liquid S.
The horizontal distance of the spurts for both liquids is the same.
Rajah 10 menunjukkan dua bekas yang serupa mengandungi cecair R dan cecair S.
Jarak ufuk pancutan bagi kedua-dua cecair itu adalah sama.Diagram 10
Rajah 10

Which of the following is the correct comparison between the density of liquid R and
liquid S?
Antara pernyataan berikut yang manakah benar mengenai perbandingan antara
ketumpatan cecair R dan cecair S?

A Density of liquid R = density of liquid S
Ketumpatan cecair R = ketumpatan S

B Density of liquid R > density of liquid S
Ketumpatan cecair R > ketumpatan S

C Density of liquid R < density of liquid S
Ketumpatan cecair R < ketumpatan S

http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 11 4531/1
4531/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT


14. Diagram 11 shows a hydraulic compressing machine.
Rajah 11 menunjukkan sebuah mesin pemampat.


Diagram 11
Rajah 11

Which comparison is true about the forces F
1
and F
2
?
Perbandingan manakah betul mengenai daya-daya F
1
dan F
2
?

A F
1
= F
2

B F
1
> F
2

C F
1
< F
2


15. Diagram 12 shows an oil drum of volume V floating with
4
3
of its volume submerged
under water.
Rajah 12 menunjukkan sebuah tong minyak berisipadu V sedang terapung dengan
4
3

daripada isipadunya tenggelam di bawah air.
Diagram 12
Rajah 12
If the density of water is , the buoyant force acting on the oil drum is
Jika ketumpatan air ialah , daya julangan yang bertindak ke atas tong minyak ialah
A g V
4
1

B g V
4
3

C Vg
F
2
F
1
http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 12 4531/1
4531/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
D V
16. Diagram 13 shows three cuboids P, Q and R floating on water surface.
Rajah 13 menunjukkan tiga kuboid P, Q dan R yang terapung di atas permukaan air.

Diagram 13
Rajah 13

Which of the following is the descending order for the density of object P, Q and R ?
Antara yang berikut, manakah ialah ketumpatan objek P, Q dan R dalam urutan
menurun?

A Q = R = P
B P > Q > R
C R > P > Q
D P > R > Q

17. Which of the following statements is true about Pascals Principle?
Antara pernyataan berikut, yang manakah benar mengenai Prinsip Pascal?
A Force is applied to an enclosed fluid, the pressure will be transmitted
equally in all direction.
Daya dikenakan kepada sistem bendalir tertutup, tekanan akan dipindahkan
secara seragam kesemua arah.

B Pressure is applied to an enclosed fluid, the force will be transmitted
equally in all direction.
Tekanan dikenakan kepada sistem bendalir tertutup, daya akan dipindahkan
secara seragam kesemua arah.

C Pressure is applied to an enclosed fluid, the pressure will be transmitted
directly proportional to an area.
Tekanan dikenakan kepada sistem bendalir tertutup, tekanan akan
dipindahkan secara berkadar terus dengan luas permukaan.

D Force is applied to an enclosed fluid, the pressure will be transmitted
inversely proportional to an area.
Daya dikenakan kepada sistem bendalir tertutup, tekanan akan dipindahkan
secara berkadar sonsang dengan luas permukaan.
http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 13 4531/1
4531/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
18. Which diagram shows the correct liquid level in the U-tube?
Rajah manakah menunjukkan aras cecair yang betul di dalam tiub-U?

A B
C D
19. Diagram 14 shows cold milk being poured into hot coffee.
Rajah 14 menunjukkan susu sejuk dituangkan ke dalam kopi panas.


Diagram 14
Rajah 14
Which statement is correct when the mixture is at the thermal equillibrium?
Pernyataan manakah yang betul apabila campuran itu berada dalam keadaan
keseimbangan terma?

A Temperature of mixture is lower than cold milk
Suhu campuran itu lebih rendah daripada suhu susu sejuk

B Temperature of mixture is higher than hot coffee
Suhu campuran itu lebih tinggi daripada suhu kopi panas


Air flow
Aliran udara
Air flow
Aliran udara
Air flow
Aliran udara
Air flow
Aliran udara
http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 14 4531/1
4531/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
C Net rate of heat transfer of the cold milk is lower than the hot coffee
Kadar pemindahan haba susu sejuk adalah lebih rendah daripada kopi panas

D Net rate of heat transfer between the cold milk and the hot coffee is zero
Kadar pemindahan haba bersih antara susu sejuk dan kopi panas adalah sifar

20. Diagrams 15 shows a lead block, an iron block and aluminium block. All the blocks has
the same mass and same initial temperature and let to be cold. All the blocks have different
specific heat capacity. After 15 minutes the temperature of the blocks are
recorded.
Rajah 15 menunjukkan satu blok plumbum, satu blok besi dan satu blok aluminium. Semua
blok itu mempunyai jisim dan suhu awal yang sama dan dibiarkan menyejuk. Ketiga-tiga
logam itu mempunyai muatan haba tentu, c yang berbeza. Selepas 15 minit suhu ketiga-
tiga logam itu di rekodkan.


Diagram 15
Rajah 15

Which comparison is correct about the temperature of lead block,
P
, iron block,
Q
, and
aluminium block,
R
is correct?
Perbandingan yang manakah betul tentang suhu bagi blok plumbum,
P
, blok besi,
Q
,
dan blok aluminium,
R
?

A
P
>
Q
>
R


B
Q
>
P
>
R

C
R
>
P
>
Q


D
R
>
Q
>

P


http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 15 4531/1
4531/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
21. 5 400 J of heat is used to increase the temperature of 0.8 kg metal block. The specific heat
capacity of the metal block is 450 J kg
-1

o
C
-1
. What is the rise in temperature of the metal
block ?
5 400 J haba digunakan untuk meningkatkan suhu sebuah blok logam berjisim 0.8
kg.Muatan haba tentu blok logam itu ialah 450 J kg
-1

o
C
-1
. Berapakah peningkatan suhu
blok logam itu?

A 9.6 C


B 12.0 C
C 15.0 C


D 360.0 C


22. Diagram 16 shows the heating curve of a substance.
Rajah 16 menunjukkan lengkung pemanasan suatu bahan.


Diagram 16
Rajah 16

Which statement is correct about the heat absorbed by the substance?
Pernyataan manakah betul tentang haba yang diserap oleh bahan itu?

Stages
Peringkat
Statement
Pernyataan
A PQ It strengthen the bonds between the substance molecules
Menguatkan ikatan antara molekul bahan
B QR It breaks the bonds between the substance molecules
Memutuskan ikatan antara molekul bahan
C RS It decreases the kinetic energy of the substance molecules
Menurunkan tenaga kinetik molekul bahan
D ST It weakens the forces between the substance molecules
Melemahkan daya antara molekul bahan

http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 16 4531/1
4531/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
23. After a long journey the air pressure in a car tyre is increased. This can be explain by
Selepas satu perjalanan yang jauh, tekanan udara di dalam kereta akan bertambah. Ini
dapat diterangkan oleh

A Boyles law.
Hukum Boyle.
B Charles law.
Hukum Charles.
C Pressures law.
Hukum Tekanan.

24. Diagram 17 shows student P and student Q standing in front of a plane mirror at a
distance of 3.0 m and 7.0 m respectively.
Rajah 17 menunjukkan pelajar P dan pelajar Q berdiri di hadapan sebuah cermin satah
pada jarak 3.0 m dan 7.0 m masing-masing.


Diagram 17
Rajah 17

What is the distance between student Q and the image student P?
Apakah jarak antara pelajar Q dengan imej pelajar P?

A 4.0 m
B 10.0 m
C 13.0 m
D 14.0 m
http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 17 4531/1
4531/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT


25. Diagram 18 shows a layer of oil floating on water. Which light ray in Diagram18 is
correct?
Rajah 18 menunjukkan satu lapisan minyak terapung di atas air. Sinar manakah dalam
Rajah 18 yang betul?


Diagram 18
Rajah 18


26. Diagram 19 shows the formation of the image of an object by a convex lens.
Rajah 19 menunjukkan pembentukan imej satu objek oleh satu kanta cembung.

Diagram 19
Rajah 19

What is focal length of the lens?
Berapakah jarak fokus bagi kanta?

A 0.2 cm
B 1.2 cm
C 5.0 cm
D 6.0 cm

http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 18 4531/1
4531/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT

27. Diagram 20 shows a ray diagram of a concave mirror.
Rajah 20 menunjukkan rajah sinar bagi satu cermin cekung.


C
F
P

Diagram 20
Rajah 20

Which of the following shows the correct relationship between the object distance, u and
the focal length, f?
Yang manakah menunjukkan hubungan yang betul di antara jarak objek, u dan panjang
fokus, f?

A u > f
B u = f
C u > 2f
D u = 2f

28. Which pair of lenses can be used to construct a telescope?
Pasangan kanta yang manakah boleh digunakan untuk membina teleskop?

A Two concave lenses with focal lengths of 6 cm and 9 cm
Dua kanta cekung dengan jarak fokus 6 cm dan 9 cm

B Two convex lenses with focal lengths of 10 cm and 80 cm
Dua kanta cembung dengan jarak fokus 10 cm dan 80 cm

C Two concave lenses with focal lengths of 10 cm and 80 cm
Dua kanta cekung dengan jarak fokus 10 cm dan 80 cm

D A convex lens with focal lengths of 6 cm and a concave with focal length 9 cm
Kanta cembung dengan jarak-jarak focus 6 cm dank anta cekung dengan jarak
fokus 9 cm
http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 19 4531/1
4531/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT


29. Diagram 21 shows the displacement- time graph of a wave.
Rajah 21 menunjukkan graf sesaran masa bagi satu gelombang.
Diagram 21
Rajah 21

What is the frequency of the wave ?
Berapakah frekuensi gelombang ?

A 8 Hz.

B Hz

C 4 Hz.

D Hz


30. Which diagram shows an example of a longitudinal wave ?
Rajah yang manakah menunjukkan contoh gelombang membujur ?

A Light traveling from a lamp to a screen.
Cahaya merambat dari sebuah lampu ke skrin
http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 20 4531/1
4531/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT


B A water ripple caused by a dipper moving up and down
Riak gelombang air dihasilkan oleh pencelup bergetar atas dan bawah.C A spring pushed backwards and forwards
Spring digerakkan ke depan dan ke belakangD A spring moves up and down
Spring digerakkan ke atas dan ke bawah


31. Diagram 22 shows water waves change direction when they move from shallow water
region to deep water region.
Rajah 22 menunjukkan arah gelombang air berubah apabila merambat dari kawasan
air cetek ke kawasan air dalam.


Diagram 22
Rajah 22

What is the name of this phenomena ?
Apakah nama fenomena ini ?


http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 21 4531/1
4531/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
A refraction
pembiasan
B reflection
pantulan
C diffraction
belauan
D interference
interferens


32. Diagram 23 shows an inteference pattern of water waves from two coherent sources P
and Q.
Rajah 23 menunjukkan corak interferens gelombang air dari dua sumber koheren P dan
Q.
Which point is the node ?
Titik yang manakah adalah nod ?

Diagram 23
Rajah 23
33. A system is oscillated at a frequency equivalent to its natural frequency by an external
force.
Suatu sistem diayunkan pada satu frekuensi yang setara dengan frekuensi aslinya oleh
satu daya luar.
This phenomenon is called
Fenomena ini dikenali sebagai

A Damping
Pelembapan
B Resonance
Resonans
C Rectification
Rektifikasi
D Pitching
Kelangsingan

http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 22 4531/1
4531/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
34. Radio waves , visible light and X- rays are all part of the electromagnetic spectrum.
What is the correct order of wavelength in ascending order ?
Gelombang radio , cahaya nampak dan sinar X adalah sebahagian dari spektrum
electromagnet.
Apakah susunan yang betul bagi panjang gelombang dalam tertib menaik ?

Shortest longest
Paling pendek paling panjang

A Radio waves
Gelombang radio
Visible light
Cahaya nampak
X-ray
Sinar X
B Radio waves
Gelombang radio
X-rays
Sinar X
Visible light
Cahaya nampak
C X- rays
Sinar X
Radio waves
Gelombang radio
Visible light
Cahaya nampak
D X- rays
Sinar X
Visible light
Cahaya nampak
Radio waves
Gelombang radio

35. Diagram 24.1 shows a connection of a simple circuit. The ammeter reading is 0.60 A and
the voltmeter reading is 6.0 V. A second identical resistor is now connected in parallel with
the first resistor, as shown in Diagram 24.2.
Rajah 24.1 menunjukkan sambungan bagi satu litar ringkas. Bacaan ammeter adalah 0.60 A
dan bacaan voltmeter adalah 6.0 V. Perintang kedua yang serupa disambung secara selari
dengan perintang pertama tadi, seperti dalam Rajah 24.2.

What are the ammeter and voltmeter readings in the circuit shown in Diagram 24.2?
Diagram 24.1
Rajah 24.1

Diagram 24.2
Rajah 24.2

http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 23 4531/1
4531/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
Berapakah bacaan ammeter dan voltmeter dalam Rajah 24.2?
A
B
C
D
Ammeter reading
Bacaan Ammeter
Voltmeter reading
Bacaan Voltmeter
1.20 12.0
1.20 6.0
0.30 12.0
0.30 12.0


36. Diagram 25 is a graph which shows the relationship between the potential difference with
current of four differenct conductor, J,K,L and M.

Rajah 25 ialah graf yang menunjukkan hubungan antara beza keupayaan dengan arus
bagi empat konduktor yang berlainan jenis J,K,L dan M.


Diagram 25
Rajah 25

Which conductor has the highest resistance?
Konduktor yang manakah mempunyai rintangan yang paling tinggi?

A J
B K
C L
D M
http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 24 4531/1
4531/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT

37. In the following circuits, all the resistors and lamps are similar. In which circuit is the
lamp the brightest?
Tiap perintang dan lampu dalam litar-litar berikut adalah serupa. Dalam litar manakah
lampu menyala dengan paling cerah?

38. A dry cell has e.m.f of 1.5 V. When it is connected to an external resistor, the potential
difference is 1.3 V and the current is 0.2 A.
Satu selkering mempunyai d.g.e 1.5 V. Bila disambung kepada perintang luar, beza
keupayaan ialah 1.3 V dan arus ialah 0.2 V.

What is value of the internal resistance of the dry cell?
Berapakah rintangan dalam sel kering itu ?

A 0.2
B 6.5
C 1.0
D 7.5


A
B
C
Dhttp://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 25 4531/1
4531/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT

39. Diagram 26 shows a right hand which represents the Fleming Right-Hand Rule.
Rajah 26 menunjukkan tangan kanan yang mewakili Petua Tangan Kanan Fleming.


Diagram 26
Rajah 26
X represent the
X mewakili
A Motion
Gerakan
B Current
Arus
C Magnetic field
Medan magnet
D Potential difference
Beza keupayaan

40. Table 1 shows the characteristic for transmission of electricity. Which of the following is
most suitable for transmission of electrical by National Grid Network?
Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri penghantaran elektrik. Yang manakah berikut paling sesuai
untuk penghantaran elektrik oleh Sistem Rangkaian Grid Nasional.

Type of current
J enis Arus
Magnitude of current
Magnitud arus
Magnitude of voltage
Magnitud voltan
A Direct current
Arus terus
Low
Rendah
Very high
Sangat tinggi
B Alternating current
Arus ulangalik
Very high
Sangat tinggi
Low
Rendah
C Direct current
Arus terus
Very high
Sangat tinggi
Low
Rendah
D Alternating current
Arus ulangalik
Low
Rendah
Very high
Sangat tinggi

Table 1
Jadual 1
X


http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 26 4531/1
4531/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT

41. An ideal transformer has 400 turns on the primary coil and 580 turns on the secondary
coil.
When a 240 V supply is acted on the primary coil, an 8 A current flows through it. What
is the value of the output current at the secondary coil?
Satu transformer yang ideal mempunyai 400 lilitan pada gegelung primer dan 580 lilitan
pada gegelung sekunder. Apabila satu bekalan 240 V dikenakan pada gelung primer,
arus 8 A mengalir melaluinya. Berapakah nilai arus yang mengalir pada gegelung
sekunder?

A 1.8 A
B 2.6 A
C 4.3 A
D 5.5 A

42. What is the direction of motion of the copper rod when the current flows in the circuit in
Diagram 27?
Apakah arah gerakan rod kuprum bila arus mengalir dalam litar pada Rajah 27?Diagram 27
Rajah 27

http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 27 4531/1
4531/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT

43. Diagram 30 shows a selonoid and a soft ion bar.
Rajah 30 menunjukkan solenoid dan bar besi lembut.
Diagram 28
Rajah 28

How would the magnetic field around the solenoid change if the soft iron bar is move
slowly into the solenoid?
Apakah perubahan yang berlaku kepada kekuatan medan magnet pada solenoid jika bar
besi lembut digerakkan perlahan-lahan kedalam solenoid?

A Decrease in strength
Kekuatan berkurang
B Increase the strength
Kekuatan bertambah
C No change
Tiada perubahan

44. Diagram 29 shows a circuit connected to the cathode ray oscilloscope (CRO).
Rajah 29 menunjukkan satu litar yang disambungkan kepada osiloskop sinar
katod
(OSK).


Diagram 29
Rajah 29
Soft iron bar
Insulated
wire
DC supply
switch
http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 28 4531/1
4531/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT


Which of the following traces displayed on the CRO is correct when diode P
is reversed ?
Antara surihan berikut, yang manakah surihan yang betul dipaparkan pada OSK
apabila diod P disongsangkan ?


A B

C D
http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 29 4531/1
4531/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT

45. Which of the following circuits does not lights up the bulb?
Antara litar berikut, yang manakah tidak akan menyalakan mentol?

A
C
B
D
46. Which of the following is true regarding cathode rays?
Antara berikut yang manakah benar tentang sinar katod?

A It is positively charged.
Ia bercas positive

B It has same characteristics as beta rays.
Ia mempunyai sifat yang sama seperti sinar beta.

C It travels at the same speed as gamma rays.
Ia merambat pada laju sama dengan sinar gamma.

D It deflects towards south pole of a magnetic bar.
Ia terpesong ke kutub selatan suatu bar magnet.http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 30 4531/1
4531/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT


47. Diagram 30.1 shows the combination of three logic gates.
Rajah 30.1 menunjukkan kombinasi tiga get logik.

Diagram 30.2 shows the input signals P and Q .
Rajah 30.2 menunjukkan isyarat input P dan Q

Which of the following shows the output signal X?
Antara berikut yang manakah menunjukkan isyarat output X?

Diagram 30.2
Rajah 30.2


Diagram 30.1
Rajah 30.1
Voltage [voltan]
[masa]
[masa]
Voltage [voltan]

http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 31 4531/1
4531/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT


48. A nuclide X is represented by . It emits one particle and then one particle.
Satu nukleus X dihasilkan oleh . Nukleus Z mengeluarkan satu zarah dan
kemudian satu zarah .
What is the Nuclide X?
Apakah nuklid X?

A


C

49. The diagram 31 shows the paths of three types of radioactive X, Y and Z in a uniform
magnetic field.
Gambarajah 31menunjukkan lintasan tiga jenis sinar radioaktif X, Y dan Z didalam
medan magnet yang seragam.

Diagram 31
Rajah 31

What is the name of the radioactive X, Y and Z?
Apakah nama radioaktif X, Y dan Z?

X Y Z
A

B

C

D

X
Y
Z
http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 32 4531/1

4531/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
50. Which graph shows how the count rate for radioactive decay varies with time?
Yang manakah graf yang menunjukkan bagaimana bilangan kadar bagi pereputan
radioaktif yang berubah dengan masa?

A


B


C


DEND OF QUESTION PAPER
KERTAS SOALAN TAMAT


Count Rate / Pembilang kadar
80
40
20
Time /masa
Count Rate / Pembilang kadar
80
40
20
Time /masa
Count Rate / Pembilang kadar
80
40
20
Time /masa
Count Rate / Pembilang kadar
80
40
20
Time /masa
http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 4531/2
Fizik
Kertas 1
Ogos 2013
2 Jam

Kertas ini mengandungi 27 halaman bercetak

4531/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK [Lihat Halaman Sebelah
SULITBAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH
DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2013
PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIAFIZIK

Kertas 2

2 Jam 30 Minit


JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Arahan:

Untuk Kegunaan Pemeriksa
Bahagian Soalan Markah

A
1

2

3

4

5

6

7

8


B
9

10


C
11

12

Jumlah Besar

1. Tulis nama dan tingkatan anda pada ruang yang disediakan.

2. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.

3. Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atau sebahagian
soalan sama ada dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu.

4. Jawapan kepada Bahagian A hendaklah ditulis dalam ruang
yang disediakan dalam kertas soalan.

5. Rajah tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.

6. Markah maksimum yang diperuntukkan ditunjukkan dalam
kurungan pada hujung tiap-tiap soalan atau

7. Penggunaan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan
adalah dibenarkan.
NAMA:................................................................... Tingkatan :..............
http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 2 4531/2
4531/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
The following information may be useful. The symbols have their usual meaning.
Maklumat berikut mungkin berfaedah. Simbol-simbol mempunyai makna yang biasa.


1. a = 16. Power, P =

2. v
2
= u
2
+ 2as Kuasa, P =

3. s = ut + at
2
17. V = IR

4. Momentum = mv 18. Power, P = IV
Kuasa

5. F = ma 19.

6. Kinetic energ = mv
2
20. Efficiency =
Tenaga kinetik Kecekapan

7. Gravitational potential energy = mgh 21.
Tenaga keupayaan graviti

8. Elastic potential energy = Fx 22. n =
Tenaga keupayaan kenyal

9. = 23. n =

10. Pressure, P = hg n =
Tekanan

11. Pressure, P = 24. =
Tekanan
25. Q= It
12. Heat, Q = mc
Haba 26. E = I (R + r)

13. = Constant (pemalar) 27. eV = mv
2


14. E = m c
2
28. g = 10 ms
-2


15. v = f

http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 3 4531/2
4531/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
SECTION A
Bahagian A
[60 marks]
[60 markah]
Answer all questions in this section
Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

1 Diagram 1.1 shows a vernier callipers.
Rajah 1.1 menunjukkan sebuah angkup vernier.

Diagram 1.1
Rajah 1.1

(a) Name the physical quantity measured by the vernier callipers.
Namakan kuantiti fizik yang diukur oleh angkup vernier.

...............................................................................................................................
[1 mark]
[1 markah]
(b) Name the part labelled X.
Namakan bahagian yang berlabel X.

...............................................................................................................................
[1 mark]
[1 markah]

(c) State the function of X.
Nyatakan fungsi X.

...............................................................................................................................
[1 mark]
[1 markah]


X
http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 4 4531/2
4531/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
(d) What is the reading of a vernier callipers shown in Diagram 1.2?
Berapakah bacaan yang ditunjukkan oleh angkup vernier dalam Rajah 1.2?
Diagram 1.2
Rajah 1.2

...............................................................................................................................
[1 mark]
[1 markah]

2. Diagram 2 shows a worker lifting a load of mass 10 kg using a smooth pulley system.
The worker applies a force of 110 N to pull up the load at a distance of 0.5 m.
Rajah 2 menunjukkan seorang pekerja mengangkat beban berjisim 10 kg dengan
menggunakan sistem takal yang licin. Pekerja itu menggunakan daya 110 N untuk
menarik beban keatas pada jarak 0.5 m.

Diagram 2
Rajah 2
(a) What is meant by work?
Apakah yang dimaksudkan dengan kerja?
.......
[ 1 mark]
[1 markah]
(b) Calculate
Hitungkan
(i) the work done by the worker
kerja yang dilakukan oleh pekerja tersebut[ 2 marks]
[2 markah]
http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 5 4531/2
4531/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT

(ii) the acceleration of the load
pecutan beban itu.
[ 2 marks]
[2 markah]
http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 6 4531/2
4531/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
3 Diagram 3.1 shows the structure of a cathode ray oscilloscope (CRO).
Rajah 3.1 menunjukkan struktur sebuah osiloskop sinar katod (OSK).

Diagram 3.1
Rajah 3.1

(a) State the process involved in producing electrons from electrode X.
Nyatakan proses yang terlibat dalam penghasilan elektron daripada elektrod X.
....
[1 mark]
[1 markah]
(b) Describe the type of motion of the electron moving from Y to Z
Nyatakan jenis gerakan bagi elektron yang bergerak dari Y ke Z.

....
[1 mark]
[1 markah]
(c) A student uses the CRO to study the output voltage from a signal generator.
Diagram 3.2 shows the trace displaced on the screen and the settings of the CRO.
Seorang pelajar menggunakan OSK itu untuk mengkaji voltan output daripada
sebuah penjana isyarat.
Rajah 3.2 menunjukkan surih yang dihasilkan pada skrin dan pelarasan OSK itu.

Diagram 3.2
Rajah 3.2
http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 7 4531/2
4531/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT

(i) Determine the peak voltage of the signal generator.
Tentukan voltan puncak bagi penjana isyarat itu.


[1 mark]
[1 markah]

(ii) Determine the frequency of the signal generator.
Tentukan frekuensi bagi penjana isyarat itu.
[2 marks]
[2 markah]

(iii) Sketch the new trace in Diagram 3.3 if the time-base setting is now set at
0.01 s / div.
Lakarkan surih baru dalam Rajah 3.3 jika dasar-masa ditetapkan pada
0.01 s / bhg.


Diagram 3.3
Rajah 3.3
[1 mark]
[1 markah]


0.01
s / div
4
V / div
http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 8 4531/2
4531/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
4. Diagram 4.1 shows a metal block of mass 1 kg at initial temperature 30
0
C is heated by
12 V, 48 W immersion heater for 15 minutes.
Rajah 4.1 menunjukkan sebuah blok logam berjisim 1 kg pada suhu awal 30
0
C
dipanaskan oleh pemanas rendam 12 V, 48 W selama 15 minit.

Diagram 4.1
Rajah 4.1

(a) What is meant by specific heat capacity?
Apakah yang dimaksudkan dengan muatan haba tentu?

...............................................................................................................................
[1 mark]
[1 markah]

(b) If the final temperature is 90
0
C, calculate the specific heat capacity of metal
block.
Jika suhu akhir ialah 90
0
C , hitung muatan haba tentu bagi blok logam itu.

[2 marks]
[2 markah]
(c) Diagram 4.2 shows a phenomenon which occur in our daily life.
Rajah 4.2 menunjukkan satu fenomena yang berlaku dalam kehidupan
seharian kita.

Diagram 4.2
Rajah 4.2

http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 9 4531/2
4531/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
(i) Using the physics concept, explain how the phenomenon occurs.
Menggunakan konsep fizik,terangkan bagaimana fenomena ini berlaku.

...

...

...
[3 marks]
[3 markah]


(ii) Name the phenomenon that occurs
Namakan fenomena yang berlaku

...
[ 1 mark]
[1 markah]

5 Diagram 5.1, Diagram 5.2 and Diagram 5.3 show identical metal blocks of mass 40 g
which are in three different situations.
Rajah 5.1, Rajah 5.2 dan Rajah 5.3 menunjukkan blok logam yang serupa berjisim 40 g
berada dalam tiga situasi yang berbeza.Diagram 5.1 Diagram 5.2 Diagram 5.3
Rajah 5.1 Rajah 5.2 Rajah 5.3

http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 10 4531/2
4531/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
(a) Based on Diagram 5.1 and Diagram 5.2:
Berdasarkan Rajah 5.1 dan Rajah 5.2:

(i) Compare the reading of the spring balances.
Bandingkan bacaan neraca-neraca spring itu.

...
[1 mark]
[1 markah]

(ii) State the physical quantity that causes the difference in the spring balance
reading.
Nyatakan kuantiti fizik yang menyebabkan perbezaan dalam bacaan neraca
spring.

...
[1 mark]
[1 markah]
(b) Based on Diagram 5.2 and Diagram 5.3:
Berdasarkan Rajah 5.2 dan Rajah 5.3:

(i) Compare the reading of the spring balances.
Bandingkan bacaan neraca-neraca spring itu.

....
[1 mark]
[1 markah]
(ii) Compare the density of the water to the density of the cooking oil.
Bandingkan ketumpatan air dengan ketumpatan minyak masak.

....
[1 mark]
[1 markah]

(iii) State the relationship between the density of liquid and the physical quantity
stated in your answer in 5(a)(ii).
Nyatakan hubungan antara ketumpatan suatu cecair dengan kuantiti fizik
yang dinyatakan dalam jawapan anda dalam 5(a)(ii).


[1 mark]
[1 markah]


http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 11 4531/2
4531/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
(c) (i) Compare the pressure at point X and point Y in Diagram 5.2.
Explain your answer.
Bandingkan tekanan di titik X dan titik Y dalam Rajah 5.2.
Jelaskan jawapan anda.
[2 marks]
[2 markah]

(ii) Write an equation involving difference in pressure, P, surface area of the
object, A and the physical quantity stated in 5a(ii).
Tuliskan satu persamaan melibatkan perbezaan tekanan, P, luas keratan
rentas bagi objek, A dan kuantiti fizik yang dinyatakan di 5 a(ii).


[1 mark]
[1 markah]

6. Diagram 6.1 and Diagram 6.2 show two arrangements of the apparatus in the
laboratory to study the interference of sound waves.
Rajah 6.1 dan Rajah 6.2 menunjukkan dua susunan radas dalam makmal bagi
mengkaji interferens gelombang bunyi.

Diagram 6.1
Rajah 6.1http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 12 4531/2
4531/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT


Diagram 6.2
Rajah 6.2

(a) What type of wave is the sound wave?
Apakah jenis gelombang bagi gelombang bunyi?

.......
[1 mark]
[1 markah]

(b) Explain how loud sound and soft sound occurs.
Terangkan bagaimana bunyi kuat dan bunyi perlahan berlaku.

.......

...........
[2 marks]
[2 markah]

(c) Observe Diagram 6.1 and Diagram 6.2.
Perhatikan Rajah 6.1 dan Rajah 6.2.

(i) Compare the distance between the two loud speakers, a.
Bandingkan jarak antara dua pembesar suara.

...................
[1 mark]
[1 markah]


http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 13 4531/2
4531/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
(ii) Compare the distance between two consecutive loud sounds, x.
Bandingkan jarak antara dua bunyi kuat berturutan.

...................
[1 mark]
[1 markah]
(iii) Relate a and x.
Hubungkaitkan a dan x.

...................
[1 mark]
[1 markah]
(d) State two physical quantities that should be remain constant throughout the
experiment.
Nyatakan dua kuantiti fizik yang mesti kekal malar sepanjang eksperimen.

(i) .......................

(ii) .......................
[2 marks]

7. Diagram 7.1 shows an image is formed by a curved mirror.
Rajah 7.1 menunjukkan satu imej yang dibentuk oleh satu cermin melengkung.


Diagram 7.1
Rajah 7.1

(a) Name the light phenomenon occurs.
Namakan fenomena cahaya yang berlaku.

................................................................................................................................
[1 mark]
[1 markah

http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 14 4531/2
4531/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
(b) (i) Complete the ray diagram in Diagram 7.2 to show the formation of
image.
Lengkapkan gambarajah sinar dalam Rajah 7.2 untuk menunjukkan
pembentukan imej.Diagram 7.2
Rajah 7.2
[3 marks]
[3 markah]

(ii) State one characteristic of the image formed.
Nyatakan satu ciri bagi imej yang terbentuk.

...................................................................................................................
[1 mark]
[1 markah]

(c) Explain how to use a concave mirror to heat up water in a container using solar
energy.
Terangkan bagaimana menggunakan cermin cekung untuk memanaskan air di
dalam sebuah bekas menggunakan tenaga suria.

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
[2 marks]
[2 markah]http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 15 4531/2
4531/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
(d) Diagram 7.3 shows a microscope. You are given two convex lenses P and Q,
with focal lengths of 7 cm and 5 cm respectively . Both of the lenses are used
to build a microscope.
Rajah 7.3 menunjukkan satu mikroskop. Anda diberi dua kanta cembung P dan Q
dengan jarak fokus 7 cm dan 5 cm masing-masing. Kedua-dua kanta digunakan
untuk membina mikroskop.

Diagram 7.3
Rajah 7.3

(i) Based on the two lenses given, state which is suitable to be used as objective
lens.
Berdasarkan dua kanta cembung yang diberi, nyatakan yang manakah sesuai
digunakan sebagai kanta objek.

...............................................................................................................................
[1 mark]
[1 markah]
Reason:
Sebab:

..............................................................................................................................
[1 mark]
[1 markah]

(ii) Name one additional component that can be used at the microscope to get a
clearer image.
Namakan satu komponen tambahan yang boleh digunakan pada mikroskop
untuk menghasilkan imej yang lebih jelas.

...............................................................................................................................
[1 mark]
[1 markah]
http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 16 4531/2
4531/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
8. Diagram 8 shows one bulb connected to one dry cell.
Rajah 8 menunjukkan satu mentol disambungkan kepada satu sel kering.


Diagram 8
Rajah 8

(a) What is meant by the label 9V, 20W on the bulb?
Apakah yang dimaksudkan dengan label 9 V, 20W pada mentol itu?

...............................................................................................................................
[ 1 mark ]
[1 markah]
(b) Based on Diagram 8, calculate
Berdasarkan Rajah 8, hitungkan

(i) current flowing through the bulb.
arus mengalir melalui mentol.


[2 marks]
[2 markah]
(ii) resistance of the filament of the bulb?
rintangan bagi filamen mentol tersebut?[2 marks]
[2 markah]
http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 17 4531/2
4531/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
(c) Table 8.1 shows three different types of filament to be used in bulb in
Diagram 8 above.
Jadual 8.1 menunjukkan tiga jenis filamen berbeza yang akan digunakan di
dalam mentol pada Rajah 8 diatas.

Filament
Filamen
Power supplied to the
bulb
Kuasa dibekalkan
kepada mentol
Power produced
(Light)
Kuasa dihasilkan
(Cahaya)
P 20Js
-1
15Js
-1
Q 30Js
-1
28Js
-1
R 50Js
-1
43Js
-1

Table 8.1
Jadual 8.1

(i) State the effect of thickness of wire of the filament to the rate of energy
loss in the filament.
Nyatakan kesan ketebalan dawai filamen terhadap kadar kehilangan
tenaga pada filamen.

...........
[1 mark]
[1 markah]
(ii) Calculate the efficiency of each filaments P,Q, and R.
Hitungkan kecekapan setiap filamen P,Q dan R.[4 marks]
[4 markah]
(iii) Suggest the most suitable filament to be used in the bulb.
Justify your choice.
Cadangkan filamen yang paling sesuai digunakan di dalam mentol.
Berikan alasan bagi pilihan anda itu

...................

...................
[2 marks]
[2 markah]

http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 18 4531/2
4531/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT

Section B
Bahagian B
[20 marks]
[20 markah]
Answer any one question from this section.
Jawab mana-mana satu soalan daripada bahagian ini.

9 Diagram 9.1 (a) and Diagram 9.2 (a) show two identical springs are compressed by two
identical trolleys at different compression distance.
Diagram 9.1 (b) and Diagram 9.2 (b) show the position of the trolleys after the
compression force is released due to the elasticity of the spring.
Rajah 9.1 (a) dan Rajah 9.2 (a) menunjukkan dua spring yang serupa dimampatkan
oleh dua buah troli yang serupa pada jarak mampatan yang berbeza.
Rajah 9.1 (b) dan 9.2 (b) menunjukkan kedudukan kedua-dua troli apabila daya
mampatan dilepaskan disebabkan oleh kekenyalan spring-spring itu.

(a) (i) What is the meaning of elasticity?
Apakah maksud kekenyalan?
[1 mark]
[1 markah]

(ii) Using Diagram 9.1 and Diagram 9.2, compare the compression distance of
the springs, the distance moved by the trolley and the elastic potential energy
stored in the spring.

http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 19 4531/2
4531/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
Relate the compression distance of the spring with the distance moved by the
trolley to make a deduction regarding the relationship between the
compression distance of the spring and the elastic potential energy stored in
the spring.
Menggunakan Rajah 9.1 dan Rajah 9.2, bandingkan jarak mampatan spring,
jarak troli bergerak dan tenaga keupayaan kenyal yang tersimpan dalam
spring.
Hubungkaitkan jarak mampatan spring dengan jarak troli bergerak untuk
membuat kesimpulan tentang hubungan antara jarak mampatan spring
dengan tenaga keupayaan kenyal yang tersimpan dalam spring.
[5 marks]
[5 markah]

(b) When the spring is compressed, its length decreases and returns back to its original
length after compressive force is removed due to elasticity property of a material.
Based on the forces between atoms, explain why the spring is elastic.
Apabila spring dimampatkan, panjangnya akan berkurang dan kembali semula
kepada panjang asal apabila daya mampatan dilepaskan disebabkan oleh sifat
kenyal bahan. Berdasarkan kepada daya antara atom, terangkan mengapa spring
bersifat kenyal.
[4 marks]
[4 markah]

(c) Diagram 9.3 shows a trampoline. It uses the elastic property of a material to
rebounce a person upwards.
Rajah 9.3 menunjukkan sebuah trampolin. Ia menggunakan sifat kenyal bahan
yang boleh melantun pengguna ke atas.

Diagram 9.3
Rajah 9.3
http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 20 4531/2
4531/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
You are required to give some suggestions to improve the design of the trampoline
so that it can be used by the children safely and can jump higher.
Anda dikehendaki memberi beberapa cadangan untuk memperbaiki rekabentuk
trampolin supaya ianya dapat digunakan oleh kanak-kanak dengan selamat dan
dapat melompat dengan lebih tinggi.
Explain the suggestions based on the following aspects :
Terangkan cadangan itu berdasarkan aspek-aspek berikut :

(i) the number of spring used
bilangan spring yang digunakan
(ii) spring constant
pemalar spring
(iii) the material used for frame
bahan yang digunakan untuk bingkai
(iv) the material used for fabric
bahan yang digunakan untuk fabrik
(v) extra fitting or design of the trampoline to ensure safety
pemasangan tambahan atau rekabentuk trampolin untuk memastikan
keselamatan terjamin.
[10 marks]
[10 markah]

10. Diagram 10.1 and diagram 10.2 show coils of wire connected to ammeter, switch and
d.c power supply.
Rajah 10.1 dan 10.2 menunjukkan gelungan dawai disambung kepada ammeter, suis
dan bekalan arus terus.

Diagram 10.1 Diagram 10.2
Rajah 10.1 Rajah 10.2


http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 21 4531/2
4531/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
When the switch is on the magnetic field pattern is formed as shown in the diagram above.
Apabila suis dihidupkan corak medan magnet terbentuk seperti dalam rajah di atas.

(a) What is meant by magnetic field? [ 1 mark]
Apakah maksud medan magnet? [1 markah]

(b) Using Diagram 10.1 and Diagram10.2 compare the number of turns of the coils, the
pattern of the magnetic field and the ammeter reading. [ 3 marks]
Berdasarkan Rajah 10.1 dan Rajah 10.2, bandingkan bilangan lilitan gelung,
corak medan magnet dan bacaan ammeter. [3 markah]

(c) State the relationship between the strength of magnetic field and,
Nyatakan hubungan antara kekuatan medan magnet dengan,

(i) the pattern of magnetic field. [1 mark]
corak medan magnet. [1 markah]

(ii) the number of turns of the coil. [1 mark]
bilangan lilitan gelung. [1 markah]

(d) Diagram 10.3 shows two thin copper strip KL and MN connected to circuit.
Rajah 10.3 menunjukkan dua jalur kepingan kuprum nipis KL dan MN yang
disambung kepada satu litar.


Diagram 10.3
Rajah 10.3http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 22 4531/2
4531/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
(i) What happens to the copper strip KL and MN, when the switch is on.
[ 1 mark]
Apa yang berlaku kepada jalur kuprum KL and MN apabila suis dihidupkan.
[1 markah]

(ii) Explain your answer by drawing a catapult field. [ 3 marks]
Terangkan jawapan anda dengan melukis medan lastik. [3 markah]

(e) Diagram 10.4 shows an incomplete parts of a simple electric motor.
Rajah 10.4 menunjukkan sebuah motor elektrik ringkas dengan bahagian yang
tidak lengkap.

Diagram10.4
Rajah 10.4

You are required to give some suggestions and modification of additional
components to make an efficient direct current motor.
Explain the suggestions based on the following aspects:
Anda dikehendaki memberi beberapa cadangan dan pengubahsuaian bagi
beberapa komponen untuk membuat sebuah motor arus terus yang efisien.

(i) Number of turns of the coil
Bilangan lilitan gelung
(ii) Additional components to enable the coil to rotates continously
Komponen-komponen tambahan untuk membolehkan gelung berputar
berterusan.
(iii) Shape of the permanent magnet
Bentuk magnet kekal
(iv) Type of the core for the motor.
Jenis teras untuk motor itu.
[10 marks]
[10 markah]


http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 23 4531/2
4531/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
Section C
Bahagian C
[20 marks]
[20 markah]
Answer any one question from this section.
Jawab mana-mana satu soalan daripada bahagian ini.

11. Diagram 11.1 shows a weather balloon is used to carry a radiosonde instrument for
collecting data about the atmosphere. The weather balloon rises up in the air due to
Archimedes Principle
Rajah 11.1 menunjukkan sebuah belon kaji cuaca digunakan untuk membawa
peralatan radioson untuk mengumpul data mengenai atmosfera. Belon kaji cuaca
naik ke atas disebabkan oleh Prinsip Archimedes.

Diagram 11.1
Rajah 11.1

(a) State the Archimedes principle. [1 mark]
Nyatakan Prinsip Archimedes. [1 markah]
(b) Explain why a weather balloon that is rising up in the air will stop at certain
altitude. [4 marks]
Terangkan mengapa belon udara panas yang bergerak naik ke atas akan
berhenti pada satu ketinggian tertentu. [4 markah]

(c) Diagram 11.2 shows four boats, P, Q, R and S, with different specifications.
You are required to determine the most suitable boat that can carry many
passengers, move with high speed and safe.
Study the specifications of all the four boats from the following aspects.
Rajah 11.2 menunjukkan empat buah bot P, Q, R dan S dengan spesifikasi
yang berbeza.
Anda dikehendaki menentukan bot yang paling sesuai digunakan untuk
membawa penumpang yang ramai, bergerak dengan laju yang tinggi dan
selamat.
Kaji spesifikasi keempat-empat bot itu dari aspek berikut:http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 24 4531/2
4531/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
- The material used to build the body of the boat
Bahan yang digunakan untuk membina badan bot.
- The volume of the boat
Isipadu bot
- The distance of the Plimsol line from the surface of the sea
Jarak garis Plimsol dari permukaan air laut.
- The size of the propeller
Saiz kipas.

Boat P
Bot P
Volume is 50m
3
Isipadu 50m
3
Propeller
Fibre composite
Kipas
Plimsoll line
Garisan Plimsol
Gentian kompositBoat Q
Bot Q
3
3
Propeller
Fibre composite
Kipas
Plimsoll line
Garisan Plimsol
Gentian komposit
Volumen is 100m
Isipadu 100m
Boat R
Bot R
3
3
Propeller
Steel
Kipas
Plimsoll line
Garisan Plimsol
Besi keluli
Volumen is 100m
Isipadu 100m

http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 25 4531/2
4531/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT


Boat S
Bot S
Steel
Besi keluli
3
Propeller
Kipas
Plimsoll line
Garisan Plimsol
Volumen is 100m
Isipadu 100m


Diagram 11.2
Rajah 11.2

Explain the suitability of the above aspects and hence, determine the most suitable
boat to carry heavy load and move with high speed.
Justify your choice.
Terangkan kesesuaian aspek-aspek di atas dan seterusnya tentukan bot yang paling
sesuai untuk membawa muatan yang berat dan bergerak dengan laju yang tinggi.
Berikan sebab bagi pilihan anda.
[ 10 marks]
[10 markah]

(d) The weight of a boat without load is 15000 N. The boat is then loaded with a heavy
box. The volume of the immersed portion of the boat is 5.0 m
3
.
Berat bot tanpa muatan ialah 15000 N. Bot kemudian diisi dengan sebuah kotak yang
berat. Isipadu bahagian bot yang tenggelam ialah 5.0 m
3
.

(i) Calculate the buoyant force exerted to the boat.
[ Density of sea water is 1020 kgm
-3
] [3 marks]
Hitungkan daya keapungan yang bertindak pada bot itu.
[ Ketumpatan air laut adalah 1020 kgm
-3
] [3 markah]

(ii) Calculate the maximum weight of the box so that the boat will not sink
completely. [2 marks]
Hitungkan berat maksimum kotak supaya bot itu tidak tenggelam sepenuhnya.
[2 markah]http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 26 4531/2
4531/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
12. Diagram 12 shows a Geiger Muller tube is connected to a counter that reads the
background reading.
Rajah 12 menunjukkan sebuah tiub Geiger Muller yang disambungkan kepada
pembilang yang memberikan bacaan latar belakang.

Diagram 12.1
Rajah 12.1


(a) Name one source that produced the background reading. [1 mark]
Namakan satu punca yang menghasilkan bacaan latar belakang. [1 markah]
(b) Diagram 12.2 shows a charged electroscope. When a radioactive source is
brought near the metal plate of the electroscope the gold leaf collapsed.
Rajah 12.2 menunjukkan sebuah elektroskop bercas. Apabila satu sumber
radioaktif dibawa mendekati plat logam elektroskop itu daun emas akan
menguncup.

Diagram 12.2
Rajah 12.2

(i) Name the type of radiation emitted by the source. [1 mark]
Namakan jenis pancaran yang dipancarkan oleh sumber. [1 markah]
(ii) Explain why the gold leaf collapsed. [3 marks]
Terangkan mengapa daun emas itu menguncup. [3 markah]


http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 27 4531/2
4531/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
(c) Radioisotopes is used to detect the position of blood clots (thrombosis) in the
blood vessels. You are required to investigate the characteristics of the
radioisotopes as shown in Table 12.
Radioisotop digunakan untuk mengesan kedudukan darah beku di dalam salur
darah. Anda dikehendaki untuk menyiasat ciri-ciri radioisotop seperti
ditunjukkan dalam Jadual 12.
Radioisotope
Radioisotop
State of
Matter
Keadaan
Jirim
Half life
Setengah
hayat
Type of
radiation
Jenis
Sinaran
Type of detector
Jenis Pengesan
J Liquid
Cecair
6 days
6 hari
Gamma
Gama
GM tube
Tiub GM
K Liquid
Cecair
15 hours
15 jam
Gamma
Gama
GM tube
Tiub GM
L Solid
Pepejal
140 days
140 hari
Beta Spark counter
Pembilang Bungapi
M Solid
Pepejal
28 years
28 tahun
Beta Spark counter
Pembilang Bungapi

Table 12
Jadual 12

Explain the suitability of each characteristics of the radioisotope to be used to
detect the blood clots in the blood vessels. Determine the most suitable
radioisotope that can be used to detect the position of the blood clots.Give
reasons for your choice.
[10 marks]
Terangkan kesesuaian setiap ciri radioisotop yang akan digunakan untuk
mengesan kedudukan darah beku dalam salur darah. Tentukan radioisotop
yang paling sesuai yang boleh digunakan untuk mengesan kedudukan darah
beku itu. Beri sebab-sebab untuk pilihan anda.
[10 markah]

(d) A nuclear reaction is represented by the following equation:
Satu tindak balas nuklear diwakili oleh persamaan berikut:

U
235
92
+ n
1
0
Cs
141
55
+ Rb
93
37
+ 2 n
1
0
+ energy
Mass of:
Jisim bagi:
U
235
92
= 235.04392 u
n
1
0
= 1.00867 u
http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 28 4531/2
4531/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
Cs
141
55
= 140.91963 u
Rb
93
37
= 92.92157 u
1 u = 1.66 x 10
-27
kg
Speed of light = 3.0 x 10
8
ms
-1

Based on the equation,calculate:
Berdasarkan persamaan itu, hitungkan

(i) the mass defect in kg
cacat jisim dalam kg.

(ii) the energy released.
tenaga yang dibebaskan
[5 marks]
[5 markah]


END OF QUESTION PAPER
KERTAS SOALAN TAMAT
http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 4531/3
Fizik
Kertas 3
Ogos 2013
1 Jam

Kertas ini mengandungi 21 halaman bercetak

4531/3 2013 Hak Cipta BPSBPSK [Lihat Halaman Sebelah
SULITBAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH
DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2013
PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIAFIZIK

Kertas 3

1 Jam 30 Minit


JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


Kegunaan Pemeriksa


Bahagian


Soalan

Markah
Penuh

Markah

A

1 16

2 12


B

3 12

4 12


JUMLAH1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian :
Bahagian A dan Bahagian B.
2. Jawab semua soalan dalam Bahagian A.
Tuliskan jawapan bagi Bahagian A dalam
ruang yang disediakan dalam kertas soalan.
3. Jawab satu soalan daripada Bahagian B.
Tuliskan jawapan Bahagian B pada ruangan
yang disediakan..
Jawab Bahagian B dengan lebih terperinci.
Jawapan mestilah jelas dan logik.
4. Tunjukkan kerja mengira, ini membantu anda
mendapat markah.
5 Gambarajah yang mengiringi soalan tidak
dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.
6. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan
atau ceraian soalan ditunjukkan dalam
kurungan.
7 Anda dibenarkan menggunakan kalkulator
saintifik yang tidak boleh di programkan.
8 Masa yang dicadangkan untuk menjawab
Bahagian ialah 60 minit dan Bahagian B
ialah 30 minit.


NAMA:.................................................... Tingkatan :....................
http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 4531/3
4531/3 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT

Section A
Bahagian A
[28 marks]
[28 markah]
Answer all questions in this section
Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

1 A student carries out an experiment to investigate the relationship between the image
distance, v, and the linear magnification m, of a convex lens. The apparatus is set up as
shown in Diagram 1.1
Seorang pelajar menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara jarak
imej, v dan pembesaran linear,m untuk sebuah kanta cembung. Susunan alat radas
ditunjukkan dalam Rajah 1.1.


At the beginning, the object is placed at the distance u = 6.3 cm from the lens. The screen
is adjusted until a t sharp image is formed. The image distance, v is then measured by
using the metre rule.
The above procedure is repeated by varying the values of u to be 6.5 cm, 6.7 cm, 6.9 cm,
and 7.1 cm.
Diagram 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 and 1.6 on page 3, page 4 and page 5 show reading of the
metre rule when the image distance, v, is measured.

Pada permulaan, objek diletakkan pada jarak objek u = 6.3 cm daripada kanta. Skrin
dilaraskan sehingga satuimej tajam terbentuk . Jarak imej , v kemudian diukur
mengunakan pembaris meter.
Prosedur di atas diulang dengan nilai u =6.5 cm, 6.7 cm,6.9 cm, dan 7.1 cm.
Rajah 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan 1.6 pada halaman 3, halaman 4 dan halaman 5
menunjukkan bacan pembaris meter bila jarak imej, v, diukur.


http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 4531/3
4531/3 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT

Diagram 1.2
Rajah 1.2


Diagram 1.3
Rajah 1.3
http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 4531/3
4531/3 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT

Diagram 1.4
Rajah 1.4


Diagram 1.5
Rajah 1.5

http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 4531/3
4531/3 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULITDiagram 1.6
Rajah 1.6

(a) For the experiment described on page 2, identify,
Bagi eksperimen yang diterangkan di halaman 2 , kenal pasti ;


(i) The manipulated variable,
Pembolehubah yang dimanipulasikan,

..............................................................................
[ 1 mark ]
[1 markah]
(ii) The responding variable
Pembolehubah bergerak balas,

..............................................................................
[ 1 mark ]
[1 markah]

(iii) A fixed variable,
Pembolehubah yang dimalarkan,
http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 4531/3
4531/3 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT

.............................................................................
[ 1 mark ]
[1 markah](b) (i) Based on Diagram 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 and 1.6 on page 3, page 4 and page
5 , measure the image distance, v .
Berdasarkan rajah di 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan 1.6 pada halaman 3,
halaman 4 dan halaman 5 , ukur jarak imej, v.

(ii) For each value of v, in 1 b(i), calculate the linear magnification using
the formula below:
Untuk setiap nilai v di b(i), hitung pembesaran linear dengan
mengunakan rumus di bawah:

m =

(iii) Tabulate your results for u, v and m in the space below.
Jadualkan data anda bagi semua nilai u, v dan m

dalam ruang di
bawah.
[7 marks ]
[7 markah]

(c ) On the graph paper on page 7, draw a graph of v against m.
Pada kertas graf di halaman 7, lukiskan graf v melawan m.
http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 4531/3
4531/3 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
[ 5 marks]
[5 markah](d) Based on the graph on page 7, state the relationship between v and m .
Berdasarkan graf anda di halaman 7, nyatakan hubungan antara v dan m.

..............................................................................
[ 1 mark ]
[1 markah]
http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 4531/3
4531/3 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT

Graph of v against m
Graf v melawan m

http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 4531/3
4531/3 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
2 The graph R against
I
1
in Diagram 2 shows the results of the experiment to determine
the electromotive force, E and the internal resistance, r of a battery.
Graf R melawan
I
1
di dalam Rajah 2 menunjukkan keputusan satu eksperimen untuk
menentukan daya gerak elektrik, E dan rintangan dalam, r bagi suatu bateri.

(a) Based on the graph in Diagram 2 on page 11,
Berdasarkan graf dalam Rajah 2 di halaman 11,

(i) What happen when R increases?
Apakah yang berlaku jika R meningkat?

.
[1 mark ]
[1 markah]


(ii) Determine the value of the internal resistance , r when the value 1 = 0.0 A
-1
I
Tentukan nilai rintangan dalam, r apabila nilai 1 = 0.0 A
-1
I
..
[1 mark ]
[1 markah]

(b) Determine the gradient of the graph.
Tentukan kecerunan graf.


[3 marks ]
[1 markah]
http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 4531/3
4531/3 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT

(c) The equation to find the electromotive force , E of the battery is given by the equation ,
Persamaan untuk menentukan nilai daya gerak elektrik, E bagi suatu bateri diberikan oleh
persamaan berikut,

E = IR + Ir

Based on your answer in (b) , determine the electromotive force , E of the battery.
Berdasarkan pada jawapan kamu di (b), tentukan daya gerak elektrik, E bagi bateri itu.
[3 marks ]
[3 markah]


(d) By using graph on page 11, what is the current flow, when R = 10.5 .
Dengan mengunakkan graf pada halaman 11, berapakah nilai arus yang mengalir, apabila
R= 10.5 .

[3 marks ]
[3 markah]

(e) State one precaution that should be taken during this experiment.
Nyatakan satu langkah berjaga-jaga yang patut diambil ketika eksperimen ini.
[1 mark ]
[1 markah]
http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 4531/3
4531/3 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
Graph R against
I
1

R melawan
I
1

R/

Diagram 2
Rajah 2
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
0.5 1.0 1. 5 2. 0
1
/
1

A
I

http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 4531/3
4531/3 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
Section B
Bahagian B

[12 marks]
[12 markah]

Answer any one question from this section
Jawab mana-mana satu soalan daripada bahagian ini.


3 Diagram 3.1 and Diagram 3.2 show that a foot feels more painful when it is step on
by a high heel shoe compare to a flat one.
Rajah 3.1 dan Rajah 3.2 menunjukkan kaki merasa lebih sakit apabila dipijak oleh
kasut bertumit tinggi berbanding kasut tapak rata.


Diagram 3.1 Diagram 3.2
Rajah 3.2 Rajah 3.2


Diagram 3.1/Rajah
3.1
http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 4531/3
4531/3 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT

Based on the observation:
Berdasarkan pemerhatian anda:

(a) State one suitable inference. [1 mark]
Nyatakan satu inferens yang sesuai. [1 markah]


(b) State one suitable hypothesis. [1 mark]
Nyatakan satu hipotesis yang sesuai. [1 markah]

(c) With the use of apparatus such as load, ruler and others apparatus, describe
an experiment to investigate the hypothesis stated in 3 (b).
Dengan mengunakan radas seperti beban, pembaris dan lain-lain, terangkan
satu eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang dinyatakan pada 3(b).
In your description, state clearly the following:
Dalam penerangan anda, nyatakan dengan jelas perkara berikut:
(i) Aim of the experiment.
Tujuan eksperimen.
(ii) Variables in the experiment.
Pembolehubah dalam eksperimen.
(iii) List of apparatus and materials.
Senarai radas dan bahan
(iv) Arrangement of the apparatus.
Susunan radas.
(v) The procedure of the experiment which include one method of
controlling the manipulated variable and one method of measuring the
responding variable.
Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah
dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak
balas.
(vi) The way you would tabulate the data.
Cara untuk menjadualkan data.
(vii) The way you would analyse the data.
Cara menganalisis data.
[10 marks ]
[10 markah]


http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 4531/3
4531/3 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT

4. The lamp of the bicycle lights up when the magnet in the dynamo is rotated by
turning the wheel.
Diagram 4.1 shows a lady cycles her bicycle with moderate velocity .
Diagram 4.2 shows a bicycle cyclist cycles his bicycle with high velocity. It is found
that his bicycles lamp lights up brighter.

Lampu sebuah basikal menyala apabila magnet di dalam dinamo itu berputar oleh
putaran tayar.
Rajah 4.1 menunjukkan seorang wanita mengayuh basikalnya dengan kelajuan
sederhana.
Rajah 4.2 pula menunjukkan seorang pelumba basikal mengayuh basikalnya dengan
halaju yang tinggi. . Didapati nyalaan lampunya lebih terang.


Diagram 4.1 Diagram 4.2
Rajah 4.1 Rajah 4.2

Based on the observation above and your knowledge of electromagnet;
Berdasarkan pemerhatian diatas dan pengetahuan berkaitan elektromagnet:

(a) State one suitable inference. [1 mark]
Nyatakan satu inferens yang sesuai. [ 1 markah]

(b) State one suitable hypothesis. [1 mark]
Nyatakan satu hipotesis yang sesuai. [ 1 markah]

(c) With the use of apparatus such as a bar magnet, a coil of a copper wire and
others describe one experiment framework to investigate the hypothesis stated
in 4(b).
Dynamo
Dinamo
Magnet
http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 4531/3
4531/3 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
Dengan menggunakan alatan seperti magnet bar, gegelung dawai kuprum dan
lain-lain, terangkan satu eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang nyatakan
di 4(b).

In your description state clearly the following :
Dalam penerangan anda jelaskan perkara berikut :

(i) Aim of the experiment.
Tujuan eksperimen.

(ii) Variables in the experiment.
Pembolehubah dalam eksperimen.

(iii) List of apparatus and materials.
Senarai radas dan bahan

(iv) Arrangement of the apparatus.
Susunan radas.

(v) The procedure of the experiment which include one method of
controlling the manipulated variable and one method of measuring the
responding variable.
Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah
dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak
balas.

(vi) The way you would tabulate the data.
Cara untuk menjadualkan data..

(vii) The way you would analyse the data.
Cara anda menganalisis data.
[10 marks]
[10 markah]
END OF QUESTION PAPER
KERTAS SOALAN TAMAT

http://www.chngtuition.blogspot.com
SULIT 4531/1
4531/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
1
PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013
MATAPELAJARAN FIZIK

SKEMA JAWAPAN KERTAS 1NO. SOALAN JAWAPAN NO. SOALAN JAWAPAN
1 C 26 C
2 B 27 D
3 D 28 B
4 B 29 D
5 B 30 C
6 D 31 A
7 C 32 D
8 A 33 B
9 B 34 D
10 D 35 B
11 B 36 A
12 C 37 D
13 C 38 C
14 C 39 B
15 B 40 D
16 C 41 D
17 A 42 A
18 A 43 A
19 D 44 B
20 A 45 C
21 C 46 C
22 B 47 D
23 C 48 C
24 B 49 B
25 B 50 A
http://www.chngtuition.blogspot.com
1

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013
MATAPELAJARAN: FIZIK

SKEMA JAWAPAN KERTAS 2

No Answer Marks Total
1 (a) length 1
(b) Tail 1
(c) to measure depth 1
(d) 0.42 cm 1
Total 4


No Answer Marks Total
2 (a) Product of an applied force and displacement / distance
//Force X distance
1 1
(b) W = F X S
M1 = 110 x0.5
M2 = 55 J / Nm
1
1
2
(c) F = ma
M1 110 100 = 10 (a)
M2 10 = 10 a
a = 1 ms
-2
1
1
2
Total 5


No
Answer Marks

Total
3 (a) Thermionic emission

1
(b) Uniform acceleration

1
(c) (i) V
P
= 4 V 1
(ii)

T = 3 x 0.02 = 0.06 s
f = 16.7 Hz

1
(iii) Sinusoidal with one complete cycle 1
http://www.chngtuition.blogspot.com
2


Total 6


No Answer Marks Total
4 (a) The amount of heat energy required to increase the the
temperature of 1kg mass by 1
0
C.
1 1
(b) Pt = mc
c = 48(900)
60
= 720 J kg
-1 0
C
-1

2 2
(c) M1 Land has a smaller specific heat capacity than sea
// Land faster increase in temperature // Land is
warmer than the sea
M2 Air above the land is heated up and rises
M3 Cooler air from the sea moves towards the land

Or diagram

M1 Label Sea(cold), Land (Hot)
M2 Show Hot air on land rises up
M3 Show Cold air moves towards the sea
1


1
1

3

(d) Sea breeze 1 1
7

No Answer Marks Total
5 (a)(i) Spring balance reading: diagram 5.1 > 5.2 1
(ii) Buoyant force / Upthrust 1 2
http://www.chngtuition.blogspot.com
3

(b)(i) Spring balance reading: diagram 5.3 > 5.2 1
(ii) Density of water > density of oil 1
(iii) As density of liquid increases, buoyant force increases 1 3
(c)(i) pressure at Y > pressure at X // vice versa // Y is at
greater depth than X // pressure is directly proportional to
depth.
1
1

(ii) Buoyant force = (Difference in pressure) x A 1 3
Total 8

No Answer Marks Total
6 (a) Longitudinal waves // Mechanical wave 1 1
(b) 1. Loud sound - when antinodes/crest/trough
overlapped/meet/encounter another
antinodes/crest/trough, a constructive interference
occur
2. Soft sound when nodes/crest/trough
overlapped/meet/encounter another nodes/ trough,
a destructive interference occur

11
2
(c) (i) Diagram 6.1 > Diagram 6.2 // vice-versa 1
(ii) Diagram 6.1 < Diagram 6.2 // vice-versa 1
(iii)
a
1 3
(d) M1 frequency// wavelength
M2 amplitude
M3 Distance between loud speaker and observer
(Any two)
1
1
2
8

No Answer Marks Total
7 (a) Reflection 1 1
(b) (i) 1

1

1
3
http://www.chngtuition.blogspot.com
4


(ii) Virtual // Upright // Diminished 1 1
(c) 1. Aim the concave mirror to the sun
2. parallel ray from sun reflected and focus to F
3. amount of heat increases as all rays focus at F
Max : 2 points
1
1
2
(d) (i) 1. lens Q
2. f is smaller
1
1
1
(ii) Use concave mirror 1

1
Total 10

No. Answers Marks
8 (a) When a potential difference of 9V is connected across the
bulb, it will produce power of 20J per second.
1 1
(b) (i) P = V/I
20W = 9V/I
I = 20W/9V
= 2.22A

1

12
(ii) R = V/I
= 9V/2.22A
= 4.05

1
1


2
(c) (i) The more the thickness of the wire, the lower the loss of
energy from the filament.

1

2
(ii) Efficiency = Energy Output / Energy Input x 100%
E
Filament P
= 15 x 100 %
20
= 75.00%
E
Filament Q


= 28 x 100 %
30
= 93.33%
E
Filament R
= 43 x 100 %
50
= 86.00%

1
11


1

5
(iii) Filament Q has highest efficiency 1
1

2
Total 12


No Answer Marks Total
http://www.chngtuition.blogspot.com
5

9 (a) (i) Property of material that enable it to return to its original
shape and size after an external force that acting on it is
removed
1
(ii) Compression of the spring in Diagram 9.2(a) is higher
than 9.1 (a)
Distance moved by the trolley in Diagram 9.2 (b) is
further than 9.1 (a)
Elastic potential energy of the spring Diagram 9.2(a) is
higher than 9.1 (a)
The higher the compression, the further the distance
moved by the trolley
The bhigher the compression, the higher the elastic
potential energy
1
1

1

1

1

(b) The forces between atom are attractive force and
repulsive force
When the force is applied , the distance between atoms
decreases
The repulsive force is acted on the atoms
When applied force is removed, repulsive force pushes
the atoms back to original
1

1
1
1

(c)

Design Reasons
Many springs
(arranged in parallel)
High elasticity
Strong material for
frame // steel
Not break easily //
Not rust easily
Low spring constant To get more extension
Nylon// polyethene//
strong fabric
Does not tear easily
Has net around / /
bigger diameter of
trampoline

Prevent children from
slipping to the floor2
2

2
2
2
2

http://www.chngtuition.blogspot.com
6

Total 20No Answer Mark Total
10 (a) A magnetic field is a region in which a magnetic material
will experience a magnetic force
1 1
(b) The number of turns of the coils shown in diagram 10.2
is greater than 10.1

The pattern of magnetic field in diagram 10.2 is denser
than 10.1

The deflection of ammeter in diagram 10.2 is bigger than
10.1
1
1
1
3
(c) The closer the pattern of magnetic field // the denser of
magnetic field, the greater the strength of the magnetic
field.

The strength of the magnetic field increase when the
number of turns of coils increase
1
1


2
(d) (i) 1. Repel each other

1 1
(ii) 1. When current flows, magnetic field is form //
Diagram
2. Direction of magnetic field at the centre is the same
// Magnitude of magnetic field is stronger at the
centre // Diagram
3. Two forces produced is in opposite direction //
Diagram
1
1

1

3
(e) Modification Explanation
More number of
turn for the coil/
Increase the strength of
magnetic field // increase the speed of
motor
Has commutator To reverse the current flow
in the coil // ensure core


1,1Force
Force
http://www.chngtuition.blogspot.com
7

rotate in one direction
Brush Enable current flow through the coil
Semicircular
magnet // curved
magnet
To produce radial magnetic field
Soft iron core Concentrate the magnetic field.

1,1


1,1

10
Total 20

11 (a) Archimedes Principle states that the buoyant force is
equal to the weight of fluid displaced.
1 1
(b) 1.Density of air decreases as altitude increases
2.Bouyant force become smaller
3.At certain height, weight of displaced air equal to
weight of the balloon.
4.Net force zero
1

1
1
1
4
(c) Characteristics Explanation
Fiber composite Light and strong
Bigger volume High buoyant force
The distance between
plimsoll line from the
surface of the sea is high
Can carry more load
Bigger size of the
propeller
To produce greater
forward thrust
Q is chosen the body is made from
fibre composite, volume
is bigger, the distance
between plimsoll line
from the surface of the
sea is higher and bigger
size of the propeller
2

22


2


2

10
(d) (i) F = gv
= 1020 10 5
= 51000 N
1
1
2
(ii) Total weight
15000 + W = 51000 N
W = 36000 N
1
1
1
3
http://www.chngtuition.blogspot.com
8

Total 20No Answer Marks Total
12 (a)

Cosmic ray// radiation from surrounding
//radioactive materials from earth// leakage of
radioactive from nuclear power plant

1

1

(b)(i) Alpha 1 1
(ii) 1. The ray ionises the air molecule
2. Negative ions attracted to the plate
3. Neutralised the electroscope
1
1
1
3
(c) Characteristics Reasoning
Liquid Easy to flow with blood

Short half life Not long in the body //
less harmful
Gamma Ray Cannot ionised the
living cell // high
penetrating power
GM tube detector Can detect ray
effectively// portable
K is chosen Because it is in liquid
state , has short half
life, emits gamma ray
and can be detected
easily detected by GM
tube detector.

2
2
2

2

2
10
http://www.chngtuition.blogspot.com
9

(d)(i) (i) m = [235.04392 + 1.00867] [140.91963 +
92.92157 + 2(1.00867)]
= [236.05259] [ 235.85854]
= 0.19405u
m = 0.19405 x 1.66 x 10
-27

= 0.0322 x 10
-27

= 3.22123 x 10
-28
kg

1
1

1

3
(ii)


E = mc
2
= (3.22123 x 10
-29
) (3.0 x 10
8)
2

= 28.99107 x 10
-12

= 2.899107 x 10
-11
J

1
1


2
Total 20


http://www.chngtuition.blogspot.com
1

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013
MATAPELAJARAN: FIZIK

SKEMA JAWAPAN KERTAS 3

SECTION A

No. 1 Answer Mark
(a) (i) Manipulated variable = Object distance, u // Image distance, v 1
(ii) Responding variable = Image distance, v // M 1
(iii) Constant variable = Thickness//focal length//power 1
(b) Tabulate u, v and m correctly in the table.
A Shows a table u,v and m.
B State the correct unit of u, v and m.
C At least 3 values of v are correct
D All values of v are correct
E At least 3 value of m are correct
F All values of m are correct
G State a consistent decimal place for u, v and m.
u/cm v/cm
m
6.3 8.8 1.40
6.5 7.7 1.18
6.7 6.7 1.00
6.9 5.5 0.80
7.1 4.3 0.61
7
(c) Draw the graph of v against m .
A - Label y-axis and x-axis correctly
B - States the unit at the axis correctly
C - Both axes with the even and uniform scale:
D - 5 points correctly plotted:
E - a smooth best straight line
F - minimum size of the graph is 5 x 4 squares of 2 x 2 cm.
Draw the graph of v against m .
A - Label y-axis and x-axis correctly
B - States the unit at the axis correctly
C - Both axes with the even and uniform scale:
D - 5 points correctly plotted:
E - a smooth best straight line
F - minimum size of the graph is 5 x 4 squares of 2 x 2 cm.
No of ticks Score
6 5
5 4


http://www.chngtuition.blogspot.com
2

3-4 3
2 2
1 1


5
(d) State the correct relationship based on the candidates graph
v is increasing linearly to m
1
TOTAL 16
No 2 Answer Mark
(a)(i) 1 increases // I decreases

I
1
(ii) 1.0 1
(b)
Show a big on the graph to determine the gradient(5 x 4 blocks)
The correct
1 2
1 2
x x
y y

from the drawn


m = 5.14A (Ans + unit)
1
1
1
(c)
R = E ( 1 ) - r
I
E = gradient of the graph
= 5.14 V // 5.14 A

1
1
1
(d) Show line on graph to get 1/I
1/I =2.25
I = 0.44
1
1
1
(e) 1. The connection of the wires must be tight.
2. The circuit is switched off whenever the readings were not taken
from the meters. This is to reduce energy loss from the cell.
3. The eye is perpendicular to the scale of ammeter // Pointers image
is not seen on the mirror strip of ammeter.
Max 1 mark
1
Total 12


http://www.chngtuition.blogspot.com
3

SECTION B

No Answer Mark
3 (a) State the suitable inference
The foot feels more painful when it is stepped on by an object that has
smaller surface area // Pressure depend on surface area


(b) State a relevant hypothesis
The smaller the surface area the greater the pressure

1
(c)

State the aim of experiment
To investigate the relationship between surface area and pressure.

1
State the suitable manipulated variables and responding variable
(Quantity that can be measured)
MV - surface area
RV - pressure/depth of depression


1
State the constant variable
CV Weight/force/mass

1
State the complete list of apparatus and materials
Plasticine, slotted weight , wooden rod and meter rule

1
Draw the functional arrangement of the apparatus

1
State the method to control the manipulated variable
The apparatus is set up as shown in the diagram.

Start the experiment with a wooden rod has surface area 1 cm
2
.
Placed the load of mass 200 g on the top of wooden rod as shown on
diagram1
State the method to measure the responding variable
Measure the depth of depression made on the plasticine


1

Repeat the experiment at least 4 times with the values
Repeat the experiment 4 times with surface area of rod 2 cm
2
, 3 cm
2
, 4
cm
2
and 5cm
2

(Note : Based on SPM standard , at least five manipulated values
required.)
1
http://www.chngtuition.blogspot.com
4

State how the data tabulated with the title MV and RV
Surface area Depth

1
2
3
4
5

1
State how the data is analysed, plot a graph RV against MV

1

TOTAL MARK 12
4(a) State the suitable inference
The brightness of the lamp increases when the speed of the magnet in the
coils(solenoid) increases// Induced current depend on the speed of
magnet


1
(b) State a relevant hypothesis
The magnitude of the induced current increases when the speed of the
magnet increases.


1
(c) State the aim of experiment
To study the relationship between the speed of a magnet in a coil and the
magnitude of the induced current.


1
State the suitable manipulated variables and responding variable
(Quantity that can be measured)
Manipulated variables : the height of the magnet fall
Responding variables : Deflection/ reading of the galvanometer


1
State the constant variable
strenght of the magnet / number of the turns in the coils.


1
State the complete list of apparatus and materials
Bar magnet, cardboard tube, galvanometer, insulated copper wire, retort
stand and metre rule.


1
http://www.chngtuition.blogspot.com
5

Draw the functional arrangement of the apparatus
1
State the method to control the manipulated variable
1. Make a solenoid of 50 turns by winding an insulated copper wire
round a cardboard tube. Connect the ends of the wire to a galvanometer.
2. Hold a small bar magnet at a height of h = 5 cm above the top end of
the solenoid.


1
State the method to measure the responding variable
3. Drop the magnet into the solenoid into the solenoid and record the
deflection of the galvanometer as the induced current.


1
Repeat the experiment at least 4 times with the values
4. Repeat the eksperiment by changing the height h to 10 cm, 15 cm, 20
cm , 25 cm and 30 cm.

1
State how the data tabulated with the title MV and RV
Height of the magnet,h Induced current I
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
1
State how the data is analysed, plot a graph RV against MV1
TOTAL MARK 12
http://www.chngtuition.blogspot.com
6


http://www.chngtuition.blogspot.com
7

4c(viii) Tabulation of data:
Number of turns of
wire in secondary
coil, N
Output voltage, V
/ V

1
4c(ix) Analyse the data .
Voltage
No. of turns


1
TOTAL MARKS
12

http://www.chngtuition.blogspot.com