You are on page 1of 94

^

Die
r a n d en b n r a is c h en S t d t em n z en
a u s d er K ip p er
16211623.
Von
E. BAHRFELD T.
Mi t 6 Ta feln .
Pr eis 5 Ma rk.
RIETZ-NEUENDOBF
b ei Pfeffeiid or f, Bg?M. Pot s d a m .
Im Ver la ge d es Ver fa s s er s .
18 8 2.
Die
B r a n d e n b u r g i s c h e n S t d t e m n z e a
a n d e r K i p p e r z e i t
16211623.
Von
E. B AHR F E L D T.
Mit 6 Ta feln .
Preis 5 Mark.
.A^a*-.^.!s|S^Jv
RIETZ-N K U ENDORF
b ei Pi'.ift Vn ilovf, Bgln r . Pot s d a m .
Im Ver la ge d es Ver fa s s er s .
18 8 2.
VORWORT.
u elegen t lic h d er Au s a r b eit u n g d es III. Th eils
m ein er Beit r ge z u r Br a n d en b u r gis c lien M n z ku n d e:
Un ed ir t e gr os c lien fr m ige u n d klein e M n z en , p u b lic ir t
in d er Wien er Zeit s c h r ift 1882 Ba n d XIA
7
, fa n d ic h
b ei d er Du r c h s ic h t d es vor h a n d en en n u m is m a t is c h en
Ma t er ia ls ein e An z a h l u n ed ir t er K ip p er m n z en Br a n -
d en b u r gis c h er S t d t e, d ie m ic h in t er es s ir t en . Bei
d em n h er en Ein geh en a u f d ies e, ein er m er kw r d igen
Ep oc h e d er Br a n d en b u r gis c h en M n z ges c h ic h t e a n -
geh r igen (Tep r ge, m a c h t e s ic h d a s Feh len ein er
ein iger m a s s en geor d n et en Ueb er s ic h t d er s elb en s eh r
b em er kb a r . Alles , wa s b er d ie K ip p er m n z en
Br a n d en b u r gis c h er S t d t e b is h er ged r u c kt n ied er -
gelegt is t , b es c h r n kt s ic h a u f ein ige z er s t r eu t er -
s c h ien en e ku r z e Mit t h eilu n gen in d er Leit z m a r m s c h en
n u m is m a t is c h en Zeit u n g, im K a t a log Reic h el IV,
b ei Weid h a s , (d ie Br a n d en b u r ger Den a r e, d r os c h en
u n d klein en M n z en ), Neu m a n n , (Bes c h r eib u n g d er
IY
b eka n n t es t en K u p fer m n z en ), en d lic h n oc h im K a t a log
S a u r r a a u n d a n d er en . Ein e er s c h p fen d e, volls t n -
d ige Da r s t ellu n g m a n gelt e jed oc h b is jet z t n oc h
g n z lic h .
Un t er Ber c ks ic h t igu n g d ies er Um s t n d e er -
s c h ein t h offen t lic h m ein e S c h r ift n ic h t b er fl s s ig.
Ic h h a b e a u s d en z er s t r eu t en Beit r gen u n d
a u s d em m ir z u r Ver f gu n g ges t ellt en M n z m a t er ia l
fr em d er S a m m lu n gen , s owie a u s d en Bes t n d en
m ein er eigen en S a m m lu n g ein e Ueb er s ic h t z u geb en
ver s u c h t , d ie, wen n s ie a u c h d en Gegen s t a n d n ic h t
volls t n d ig er s c h p ft , s o h offen t lic h d oc h ein e Gr u n d -
la ge s ein wir d , a u f d er weit er geb a u t wer d en ka n n .
S oweit es m ir m glic h gewes en is t , h a b e ic h
b ei d en ein z eln en Pr gor t en jed es m a l s owoh l ein en
ku r z en Ab r is s d es u r ku n d lic h en Ma t er ia ls d er
s t d t is c h en , a ls a u c h , d er Volls t n d igkeit h a lb er ,
d er la n d es h er r lic h en M n z e geb r a c h t .
Um m glic h s t Er s c h p fen d es b iet en z u kn n en ,
h a b e ic h n ic h t u n t er la s s en , m it d en b et r effen d en
S t a d t a r c h iven m ic h in Ver b in d u n g z u s et z en u n d
Na c h for s c h u n gen n a c h a lt en , d a s M n z wes en b e-
t r effen d en , Ur ku n d en a n z u s t ellen . Leid er s in d d ie
Ees u lt a t e s eh r m a n gelh a ft a u s gefa llen ; d en n in d en
m eis t en Ar c h iven s in d s olc h e Ur ku n d en n ic h t a u f-
z u fin d en gewes en , d a z u m Th eil d ie Bib liot h eken u n d
Ar c h ive z u K r iegs z eit en od er b ei Br n d en ver n ic h t et
wor d en s in d .
V
Au c h d ie K ip p er m n z en d er .Nied er la u s it z is c h en
S t d t e Liic ka u , Gru b en , S or a u , d ie .s t r en g gen om m en ,
n ic h t h ier h er geh r en , weil s ie z u r K ip p er z eit u n t er
S c h s is c h er Ob er h oh eit s t a n d en , h a b e ic h a u fgef h r t ,
weil d ies e S t d t e h eu t e Br a n d en b u r gis c h s in d .
Um d ie h u figen Oit a t e, d ie oh n eh in s c h on
z a h lr eic h s in d , m glic h s t z u . ver m eid en , b em er ke ic h ,
d a s s ic h b ei m a n geln d en a n d er en Qu ellen m ic h a n
d ie An ga b en in Leit z m a n n s Wegweis er geh a lt en h a b e.
K lein e S t em p ela b weic h u n gen , d er en m ir m eh r -
fa c h b ei ein er An z a h l d er gegeb en en M n z en b e-
ka n n t s in d u n d d ie n u r d u r c h Ab b ild u n g s ic h ge-
n a u er fixir en la s s en , h a b e ic h a ls n eb en s c h lic h u n d
d er K os t en er s p a r n is s h a lb er , for t gela s s en .
Die Ab k r z u n gen f r d ie im Text c it ir t en
Wer ke s in d :
B. = Der B r , illu s t r ir t e Ber lin er Woc h en s c h r ift ,
er l. Bl. = Ber lin er Bl t t er f r M n z -, S iegel-
u n d Wa p p en ku n d e,
BI. f. Mz fr d e. = Bl t t er f r M n z fr eu n d e,
G. Gt z , Beit r ge z u m Gr os c h en ka b in et ,
K . B. = K n n e, n eu e Beit r ge z u m Gr os eh en -
ka b in et ,
K . M. B. = K h n e, d a s M n z wes en d er S t a d t
Ber lin ,
K . Z. = K h n e, Zeit s c h r ift f r M n z -, S iegel-
u n d Wa p p en ku n d e,
__ y i __
N. = Neu m a n n , Bes c h r eib u n g d er b eka n n t es t en
K u p fer m n z en ,
N. Z. = Nu m is m a t is c h e Zeit u n g von Lei t z -
lu a n n ,
Rl. = Die K eieh el's c h e M n z s a m m lu n g,
S . = K a t a log S a u r m a , Ver z eic h n is s ein er Br a n -
d en ! u r g-Pr eu s s is c h en M n z s a m m lu n g, Ber lin
1868,
S eil. = K a t a log S c h ellh a s s ,
W. = Weid h a s , d ie Br a n d en b u r ger Den a r e,
Gr os c h en u n d klein en M n z en .
Ein b eigegeb en es gen a u es Regis t er wir d Ge-
s u c h t es s c h n ell a u ffin d en la s s en .
Rietz -Neiien d or f, im Feb r u a r 188*2.
p . Pfa ffen d oif, K gb z . Pot s d a m .
E. Ba h r feld t ,
#>
vr r
I NHALT.
S eit e
Ein leit u n g 1
S a lz wed el 7
S t en d a l 9
Br a n d en b u r g U
Neu -K u p p in 14
Pr en z la u 15
Ber lin 18
Cln 20
Ber lin -Oln 22
F r s t eiiwa ld e 23
Boes kow 20
Fr a n kfu r t 32
C h t r in 30
Dr os s en 40
Cr os s en 42
Cot t b u s 43
Lu c ka u 45
Gu b en 51
S or a u 58
Zu s t z e 74
Regis t er 75
In d ie Zeit, a ls d ie Wogen d es ver h eer en d en d r eis s ig-
j h r igen K r ieges Deu t s c h la n d b er flu t liet en u n d in p olit i-
s c h er Bez ieh u n g gr os s a r t ige Um Wa n d elu n gen h er vor r iefen ,
f llt ein e f r d a s M n z wes en Deu t s c h la n d s s eh r t r b e
Per iod e, d ie s ogen a n n t e K ip p er - u n d Wip p er z eit .
Wen n gleic h s c h on fr h er z u ver s c h ied en en Zeit en
ein Ver fa ll d es M n z wes en s ein get r et en wa r , s o h a t t e
d er s elb e d oc h n ie d en Hh ep u n kt er r eic h t wie im XVTT.
Ja h r h u n d er t , in d en Ja h r en 16201(523.
Die gr ob en , gn t h a lt igen M n z s or t en ver s c h wa n d en
n a c h u n d n a c h a u s d em Ver keh r . Die z a h lr eic h en klein en
lleic h s s t n d e s c h m olz en s ie ein u n d p r gt en ger in gh a lt ige
La n d es m n z e d a r a u s . Meh r u n d m eh r ver s c h lec h t er t en
s ic h d ie M n z en , b is s ie n u r n oc h ein en s eh r ger in gen
Th eil S ilb er s en t h ielt en . Es ka m s oga r vor , d a s s s elb s t
d ie la n d es h er r lic h en K a s s en d es S t a a t es , von welc h em d ie
M n z en ges c h la gen wa r en , s ie n ic h t wied er a n n eh m en
wollt en .
In d er Ha u p t s a c h e wa r en es d ie klein er en M n z en ,
d er en in n er er Wer t h s o b et r c h t lic h ver r in ger t wa r d ; a m
ger in gh a lt igs t en jed oc h wu r d en d ie M n z en d er S t d t e
a u s geb r a c h t , d ie z u m Th eil d a s M n z r ec h t ga r n ic h t ein m a l
b es a s s en . In vielen F llen s c h lu g m a n d ie klein en S t a d t -
2
Pfen n ige a u s r ein em K u p fer u n d s ot t s ie d a n n weis s , u m
ih n en a u f d ies e "Weis e wen igs t en s u s s er lieli d a s Au s -
s eh en von gn t h a lt igen M n z en z u geb en .
Als Nor m f r a lle Au s p r gu n gen im Reic h e ga lt d ie
Reic h s -M n z or d n u n g d es K a is er s Fer d in a n d T. von 1559.
In d er s elb en wa r en d ie b n d igs t en Vor s c h r ift en b er
S c h r ot u n d K or n d er M n z en gegeb en . Bei d en in d en
s p t er en Ja h r en a b er s t et ig in d ie Hh e geh en d en S ilb er -
p r eis en kon n t e oh n e Ver lu s t n a c h d er Reic h s -M n z -
or d n im g n ic h t m eh r gem n z t wer d en . Da a b er d es Vor -
t h eils wegen d ie M n z h er r en u n d M n z s t d t e s ic h d es
M n z en s n ic h t h egeb en , s ie a n d er er s eit s a u c h n ic h t m it
Ver lu s t m n z en wollt en , s o wa r ein e Ver s c h lec h t er a n g in
K or n u n d S c h r ot d ie n ot h wen d ige Folge.
Bei d en klein er en Geld s t c ken wa r d ies e Ver -
s c h lec h t er u n g z u n c h s t a m wen igs t en in d ie Au gen fa llen d ,
u n d d a h er s a n k d en n a u c h b ei ih n en d er Fein geh a li in
er s c h r ec ken d s c h n eller Weis e.
Die gr s s er en S ilb er m n z en wu r d en wen iger von
d er Ver s c h lec h t er u n g b er h r t , wa s s ic h d u r c h d ie Ta r if-
ir im g d es klein en Geld es z u m Th a ler d eu t lic h a u s s p r ic h t .
In d em Ver keh r , in welc h em a u s s c h lies s lic h d ie
klein e M n z e h er r s c h t e, m a c h t e d ie Ger in glia lt igkeit d er -
s elb en im Allgem ein en n ic h t viel a u s . wen n a b er Za h l-
u n gen a u f h a r t e M n z e (Th a ler ) s t ip u lir t wa r en , t r a t en
Ver lu s t e ein , d a d ie Th a l er n u r m it en or m en u m s o
h h er em je s c h lec h t er d ie klein e M n z e gewor d en
Au fgel d e a u fgeka u ft wer d en kon n t en .
Ein Bild , wie d ie b es s er en gr u b en S or t en fr h er er
Zeit in Folge d er Ver s c h lec h t er u n g d er klein en M n z e
h h er u n d h h er s t iegen , geb en u n s folgen d e Zu s a m m en -
s t ellu n gen : *)
1
) Au s Hir s c h , Reic h s -Mim z -Ar c h iv en t n om m en .
3
Im Br a n d en b u r gis c h en wa r d in S c h eid em n z e b ez a h lt :
1
1
1
1
1
1620. 1621.
Du c a t m it 3 11. 12 K r . - 6 fl.
Golc lgu ld en 2 20 5
Ph ilip p s t h a ler 2 15 5
Reic h s t h a ler 2 4 4 ,,
Gu ld en t h a ler 1 30 3
1
/.)
In Leip z ig z a h lt e m a n in S c h eid em n z e f r
1 Reic h s t h a ler i. J. 1620 2 b is 2
1
/a fl.
1621 - ' / a 6
1622 8 9
i. J . 1623 b is S ep t em b er 9 12
In Got h a wa r d er Oou r s f r
1 Reic h s t h a ler i. J. 1619 1 fl. 13 Gr os c h en
n
1(
i20 2 8
1621 b is z u 9 fl.
im Ju n i 1622 b is z u 15 fl.
1622.
16 fl.
12
12
10
0
Ein en woh l n oc h n ic h t gen u g gew r d igt en Ein flu s s
a u f d ie Fr d er u n g d ies es Un wes en s h a t d a s Un t er b leib en
d er a llgem ein en Reic h s m n z ver h a n d lim gen , d ie 1613 z u -
let z t s t a t t gefu n d en h a t t en , a u s ge b t . Au c h b egin g m a n
d en .Feh ler , d ie ger in gh a lt igen M n z en , d ie in d en Um -
la u f geb r a c h t wa r en , n ic h t ein z u z ieh en , s on d er n s ie c ou r -
s ir en z u la s s en u n d n u r ein en n ied r iger en Wer t li f r
d ies elb en fes t z u s et z en .
Ma n c h e F r s t en m a c h t en ein en Ver s u c h d em Un -
wes en z u s t eu er n , in d em s ie eb en fa lls ger in gh a lt ige M n z en
s c h la gen lies s en , En t er im s m n z en , wie s ie K u r f r s t Joh a n n
Geor g I. von S a c h s en in s ein em Ed ic t vom 23. Ju li 1623
n a n n t e. Allein s ie m a c h t en d a d u r c h d ie Ver wir r u n g n u r
n oc h gr s s er .
Geleit et von d er Ha b s u c h t wu r d en a n vielen Or t en
s ogen a n n t e Hec ken m n z en er r ic h t et . Die Pr iva t in d u s t r ie
__ 4
b em c h t igt e s ic h d er S a c h e. Gold s c h m ied e, K a u fleu t e,
Ju d en er h ielt en s olc h e M n z en in Pa c h t u n d t r ieb en d a -
m it d en s c h m a c h volls t en Wu c h er u n d Bet r u g. S ie kip p t en
d ie M n z en , d . h . s ie b es c h n it t en d ies elb en , u n d s ie wip p t en
d ie M n z en , d . i. s ie w gt en s ie, u m d ie s c h wer er en f r
ih r e b et r ger is c h en Ma n ip u la t ion en z u r c kz u b eh a lt en . S o
en t s t a n d d er Na m e K ip p er u n d Wip p er .
Ma n is t n u n gen eigt gewes en d ie Ur s a c h e d es
M n z ver fa lls in d em M n z p r ob a t ion s a b s c h ied e d er d r ei
c or r es p on d ir en d eii K r eis e Fr a u ken , Ba ier n u n d S c h wa b en
z u fin d en , welc h er d . c l. Begen s b u r g 1621 folgen d er -
m a s s en la u t et :
2
)
3U* wirf) ins$tnuin er fjm ljr t mtb, Hfj an
$Jft r ot 0et t im * b et '0leid )en Hlet t t er It t u m tut
wer klt d jer %baan$ t t t t b Mangel, b a r b t t r d j Me
3U*m c $nH)tt$i$tt tutt) ja im ofen b er a u b t , b er
tyanfovnfosniann unb ^a glljit c r tin 3Jfen n iit 00=
wer t !) ?t t r 5t iUt t t t 0 (tint$ %un%tts ju h u fen
im p os s ib ilit ir t , u n b t t t Ijd jlte m is er ia m u n b Bt a t t p l
(jefei^et, u n b 0leid jn >0ljl b t e' (r fa l)r u n 0 bt$tii$tt,
b a fo la n 0 b tefe l ein e MUm$ kan n r ieb er jn
It u j 0eb t a d jt wer b en , b a lj fold je u er f ljr et wir b ,
fo i Hu t Jjolje Uot t u r fft er m eflen wa r b en , b a t ]
r it t e jeb e CDb rt0h c tt Vnfttyuns t lju n wolle, ju t e
it yr e Nn t er t lja n en m it m ein er Ija n b =It t u m m%cn
u flfc tt)ifti u er feljen wer b en . J u m eld jew (nb b i
a u f a n b er wer t s c m r in t Hc t d js =lier b effer u n 0 b eit
J r eit u n b S t u b en , fo ju m n jen (^r c r fjt t t jkc it
t ya b en , n t d jt a llein er la u b t , fon b er u a u d j a lle u n b
ein feb er er in n er t (ein Tolle, |t fen n t n 0, a n b er t lja l e
$Jfen n iu 0, Jja lb e Cr eu ^er , Dr eier u n b Cr et u er
2
) Nim . Zeit u n g lb l'2, S . 136.
felb lt , ob er b ei b en r$en b l)n ltd )ett 3*tftn $ = S >t(itien
in fold jer Lu m in a m m en ju Iftflen , b a n n t ein e
Uot ljb n r ft b er eit , b od j a ijn e MeberfUtC? m ge \\t
Ija b em IDodj Toll Jt t in c r frijtilb tj} fein , fold jer Mein er
IWftn t a n 13eja l)u t n jjen m eljr als 10 fl. a t u n =
n eh m en , It n b b a m t t in allen b r en en d Tra iffc it
b iet e l?ja n b =H n jc n a jet r ljee 3j}a lt0 jjem a d jt wer b en ,
foll b ie ln ir d jc 3Ma r u a m or t t t t t oem ein ein
Ija lb Cot lj fein Ija lt en n n b a u Pfen n igen 800 a u
Dr et jIjc Uer n 533 a n Jja lb en ("Tr eu em 400 a n
Dr en er t t 266 a n Cr en jc r n 200 Ija lt en ."
In d es s en d ies e An n a h m e is t n ic h t z u t r effen d . Den n
im Ja h r e 1621 s t a n d d ie K ip p er ei u n d Wip p er ei b er eit s
in voller Bl t h e, wie u n s d ies d ie b et r effen d en M n z -
d en km ler b eweis en .
Aller d in gs wu r d en Ma a s s n a h m en get r offen , d er M n z -
ver wir r u n g ein Ziel z u s et z en . S o er lies s u . A. K u r f r s t
Geor g "Wilh elm z u Br a n d en b u r g u n d Her z og Ch r is t ia n
von Br a im s c h weig 1621 ein M n z ed ic t , welc h es la u t et :
Wir er b iet en a u d j oen K a u f n n b S janbel<$=
Un t en , b a r u n t er t ot e et lt r ije t u oljl m it Ha m en u t
n en n en m t en , bei eit>= n n b Ceb eit lt r a fe, a n d )
(gt t u t eJn t n a . a ller iljr er ( t er , von a ller ver b ot en en
#ja t t b t l)t c r u n a , b (S ewer b e a lm t ft eljen , fon b en t
ein 3eb er fftljr e fold je Uln a r en , m it Ite fein em
Ber u fe n n b S ja n b lt r oa , tjetn a ft n b , nnh wljle
fold je Jjtm m eb ee eljr b a e t t n b a u fr id jt ig; n id )t a b er
f ljr e er u n t er b eu t 'd jein , fein e Watte jn ja ljien ,
Mc Dieid jt lja ier m it 25a u fm n a d j fet jn i n n b
Na u m b u r g n n b t r eib e b a felb jt fein e p a r t ir er ei
b a m it n n b n b er fft ljr e b a ljiwjegen oas Ca n b m it
b en n id )t 0t a it 0lid jc n n n b t u t m er t Jjen Por t en . Den n
eb en a n 0 fold jer (elb lja n b lm t g, m eld je an fld )
6
z$M ift als c m iijc t ' Ha t t b ob t f Jlt eb jt a ljl, en t=
r p n it gt a lles Un ljc U iiu b Ca n im c r er b en . Wet a lfo
m it frjjlc d jtfjt S ovt *. im r r ij' ^1^ {t c ljt , foll
(Xittjelja ltfit wer b en t t n b fr lim r eit , a er fte n u r
b u r c fjfiilji'e."
Allein viel n t z t en d ies e Ver or d n u n gen n ic lit . Da s
Un wes en b l liet e weit er ; d er s c h m a c h volle Ha n d el, d er
d a s Ein s c h m elz en von Million en in gu t en M n z en ver -
a n la s s t e u n d d a f r d a s La n d m it ger in gh a lt igen K ip p er -
m n z en b er s c h wem m t e, u n t er b lieb n oc h n ic lit .
Dies e u n er t r glic h en Ver h lt n is s e r iefen s c h lies s lic h
a llgem ein e Er b it t er u n g im Volke h er vor . Es en t s t a n d en
in vielen S t d t en Un r u h en u n d Au fs t n d e, d ie z u m Th eil
m it b ewa ffn et er Ma c h t u n t er d r c kt wer d en n m s s t en .
En d lic h vom Ja h r e 1623 a n t r a t en a llm lig wied er
geor d n et e Ver h lt n is s e im M n z wes en ein , u n d wen n
a u c h d ie S c h d igu n g d ie d em Na t ion a lwoh ls t a n d d u r c h
d ie M n z z eiTt t u n g z u gef gt wor d en , n oc h l n ger e Ja h r e
h in d u r c h s ic h f h lb a r m a c h t e, s o m u s s m a n d oc h d ie
eigen t lic h e Zeit d er K ip p er u n d Wip p er m it d em Ja h r e
1623 a ls a b ges c h los s en b et r a c h t en .
Au c h d ie Br a n d en b u r gis c h en La u d e b lieb en von d er
M n z z er r t t im g n ic h t ver s c h on t . In h er vor r a gen d er Weis e
wa r en es d ie S t d t e, welc h e ger in gh a lt ige M n z en
K ip p er m n z en p r gt en , z u m Th eil vielleic h t oh n e d a z u
b er ec h t igt z u s ein .
Wir h a b en in d er Ma r k Br a n d en b u r g s olc h e S t a d t -
m n z en von S t en d a l, Br a n d en b u r g, Neu -Ru p p in , Pr en z la u ,
Ber lin , Cln , F r s t en wa ld e, Bees kow, Fr a n kfu r t , C s t r in ,
Dr os s en , Cr os s en u n d von d en Nied er la u s it z is c h en S t d t en
Cot t b u s , Lu c ka u , Gu b en , S or a u . Ma n ken n t Gr os c h en ,
Dr eikr eu z er , Dr eier , Pfen n ige u n d S c h er fe.
7
S ALZWEDEL.
Die Bed eu t u n g u n d Wic h t igkeit d er la n d es h er r -
lic h en Pr gs t t t e in S a lz wed el s c h on z u Au s ga n g d es
XII. Ja h r h u n d er t s ver d ien t b es on d er e Er w h n u n g. Hier
Hes s en u m d ies e Zeit Olt u s I. S h n e, Ot t o II. u n d vor -
z u gs weis e Hein r ic h p r gen , wie d ie n oc h vor h a n d en en
M n z en b eku n d en .
3
) Mit m eh r od er wen iger S ic h er h eit
r ec h n et m a n fer n er h ier h in Br a c t ea t en u n d Den a r e d es
XIII. u n d XIV. Ja h r h u n d er t s , d ie ein en S c h l s s el, d a s
a lt e Wa p p en S a lz wed els , im M u z b ild e t r a gen .
4
)
Die Ver leih u n g d es M n z r ec h t s a n d ie S t a d t ge-
s c h a h 1314 d u r c h Ma r kgr a f Joh a n n , d er ih r ges t a t t et
Pfen n ige z u s c h la gen . Die s t d t is c h en M n z m eis t er
s c h ein en jed oc h n ic h t s eh r gewis s en h a ft e Bea m t e ge-
wes en z u s ein ; d en n im Ja h r e 1370 f h r t Ma r kgr a f
Ot t o VI l. d a r b er K la ge, d a s s d ie Pfen n ige s eh r ger in g-
h a lt ig s eien u n d ih m gr os s er S c h a d e d a r a u s er wa c h s en
w r e. Eb en s o b es c h wer en s ic h a m Ma r ia Ma gd a len en
Ta ge 1434 d ie Gyld em eis t er d er old en S t a d t S olt wed el",
d a s s d er m it Hein r ic h Br u n ow z u s a m m en a ls M n z h er r
ver or d n et e Cla u s Gold en er im Ja h r e 1430 d ie Ma r k
S ilb er l
1
/^ Lot h ger in ger , oh n e Vor wis s en d es Ra t lies ,
~ ) K h n e Zr s c h r . I, Ta f. X1T, 2 - 4. - Weid h a s Ta f. TT, 4.
5; v. Cxva b a , Boem en z ic n er Br a c t ea t en fm id Nr . 7, a , b ;
Wien er im m is n ia t . Zt s d ir . 1881, Ta f. VIT, 12, 13 u n d a n d er e.
4
) Wien er n u m . Zt s c h r . 1881. Ta f. TUT, 4t u n d IX, 42 folg.;
K h n e Zt s c h r . V, Ta f. IX, 10 feilt ?.; Weid h a s Ta f. V.
17, VIII. 14a , IX, 17 et c .
_ s
h a b e a u s b r in gen la s s en . Fer n er h a b e er ein h a lb es Ja h r
la n g Pfen n ige oh n e Zu z ieh u n g ein es Wa r d ein a s c h la gen
la s s en , d ie ein en z u ger in gen G-eh a lt geh a b t h t t en .
Dem M n z m eis t er s ei a b er von Gold en er ver b ot en
wor d en , d a r b er z u s p r ec h en . Gold en er wir d d es h a lb
b ei d en B r ger m eis t er n u n d Ra t lim a n n en d er S t d t e
Ha m b u r g u n d L n eb u r g ver kla gt .
5
)
1437 is t Gob el Bola n d M n z m eis t er . 1488 er leid et
S a lz wed el, in d er s elb en Weis e wie wir b ei S t en d a l s eh en
wer d en , ein e Bes c h r n ku n g d es M n z r ec h t s . 1537 wir d
d er S t a d t vom K u r f r s t en Joa c h im II. fr eigegeb en f r
20 fl. S c h er fe z u s c h la gen .
G
) Da n n s c h ein t d ie M n z e
n ic h t m eh r in Bet r ieb gewes en z u s ein , b is en d lic h 1621
d er Ra t h von K u r f r s t Geor g Wilh elm d ie Er la u b n is s er -
wir kt , ku p fer n e Pfen n ige z u p r gen .
7
)
An s t d t is c h en Gep r gen s in d z u ver z eic h n en n u r
d ie Pfen n ige u n d S c h er fe a u s d er Mit t e d es XV. Ja h r -
h u n d er t s , m it h a lb em Ad ler u n d S c h l s s el.
H
) Pfen n ige
von d ies em Typ u s wer d en es gewes en s ein , a u f welc h e
s ic h d ie ob ige Bes c h wer d e von 1434 b ez ieh t . Welc h e
Pfen n ige d a gegen in d en Ur ku n d en von 1370 u n d 1537
gem ein t s in d , en t z ieh t s ic h d er n h er en K en n t n is .
Au c h a u s d er K ip p er z eit h a b en s ic li b is h er Pfen n ige
n ic h t n a c h weis en la s s en . Den n oc h h a b e ic h S a lz w
r
ed el
in d ie Reih e d er M n z s t d t e a u s d er K ip p er z eit a u fge-
n om m en , weil d ie S t a d t t h a t s c h lic h 1021 d a s Rec h t .
Pfen n ige z u s c h la gen b es es s en h a t , wen n s ie a u c h en t -
wed er d a von Geb r a u c h n ic h t gem a c h t h a t , od er a b er d ie
b et r effen d en Gep r ge u n b eka n n t geb lieb en s in d .
G
) Die b ez gl. Ur ku n d e b efin d et s ic h im S t a d t a r c h iv z u L n eb u r g.
Yer g'l. a u c h Nu r a . s p h r a g. An z eiger 1882, 2s o. 5.
d
) S p ies s , Br a n d en b g. M n z b elu s t igu n gen T. S . 4(3.
7
) S p ies s a . a . 0. S . 47.
8
) Weid h a s Ta f. XIII, 18; Reic h el IV. Nr . 1330 u n d 1338.
S TENDAL.
Zu d en lt es t en u n d -wic h t igs t en Br a n d en b u r gis eh en
Pr gs t t t en z h lt S t en d a l.
!l
) Ber eit s Au s ga n gs d es Xi l .
od er An fa n gs d es XIII. Ja h r h u n d er t s la s s en s ic h la n d es -
h er r lic h e M n z en n a c h weis en .
10
) Au s d em XIII. u n d
XIV. Ja h r h u n d er t s in d eb en fa lls , m it m eh r od er wen iger
S ic h er h eit , M n z en b eka n n t .
n
) Au c h d a s XV". u n d
XVI. Ja h r h u n d er t b r in gt u n s M n z en in Men ge: Pfen n ige,
h a lb e Gr os c h en , Gr os c h en , Vier t elt h a ler u n d Th a ler .
12
)
1543 s c h ein en in la n d es h er r lic h er Pr gs t t t e d ie let z t en
M n z en ges c h la gen z u s ein .
Ur ku n d lic h e Hin weis e a u f d ie Au s p r gu n gen (S eit en s
d er Ma r kgr a fen h a b en wir n ic h t wen ige; s o a u s d en
Ja h r en 1209.
13
) 120, 1281. 1295, 1307. 1315 et c . Im
Ja h r e 1322
14
) wir d b es t im m t , d a s s z u d en S tem la ler
M n z en UYa lt h iges u n d 1333,
13
) d a s s 15lt h iges S ilb er
gen om m en wer d en s olle. 1334 ver p a c h t et Ma r kgr a f
Lu d wig I. d ie M n z e. 13 3 ver p a c h t et er s ie a b er m a ls ,
u n d z wa r a u f 9 Ja h r e a u Geb i d er Mos s m en ger . Ad e
von Gr a b ow u n d Joh a n n Ha ken .
l
)
5>
) Ein e a u s f h r lic h e, wen n a u c h n ic h t b er a ll z u t r effen d e.
Ab h a n d lu n g b er d a s S t en d a ls c h e M n z we&en en t h a lt d er
V. Ba n d S . 32 flg. von S p ies s , Br a n d en b u r gis c h e M n z b e-
lu s t igu n gei). Clr . fer n er Hop p e, Ab h a n d lu n g b er d ie
M n z e in .S t en d a l; Ger eken , ver m is c h t e Ab h a n d lu n gen T, SM).
10
) Wien er m im . Zeit u n g 1KNO, Tn f. TTI, :Jr>; Weid h a s Ta f.
JI, IS , l .
n
) Weid h a s Ta f. IV, 4, cS; ib id . V, 2; ib id . VII, 2 et c .
12
) Ofr . d ie b et r effen d en M n z en in iK a f a lo S a u r m a , Hen ekelu . A.
n
) Ger c ken , c od ex d ip lom a t . Br a n d b g. F, p . 209.
u
) Uer c ken , ver m is c h t e Ab h a n d lu n gen 8. H . HKS, 111, 112;
ib id . Ap p en d . Doe. Nr . 2, S . 121; Mh s en , Ges c h ic h t e d er
Wis s en s c h a ft en in d er Ma r k Br a n d en b u r g S . 251.
lr
'"i Lu d ewig, r eliq. m ed . a evi, YJ I, p . 5; Moh s en a . a . O., S . 251.
lfl
j Lu d ewig a . a . ().. VII. p . 45; Moh s en a . a . 0.. S . 2:U.
3
10
Als M u z m eis t er er s c h ein en 1344 Hein e Bis m a r k,
13.")(i Elid el Hid d en ,
17
) 13(i Her m a n n Da lym , 1508 S im on
Pr oger , 150!) (ieor g F ge u n d 1538 Ha n s Tlior n ow.
Der S t a d t wu r d e s c h on 1351
1H
) d a s Rec h t d en
ewigen Pfen n ig- ein z u f h r en b er la s s en ; jed en fa lls gegen
ein e j h r lic h e En t s c h d igu n g, d oc h wir d b ez weifelt ,
d a s s d ies Rec h t d a m a ls s c h on a u s ge b t wor d en is t . Er s t
1309 er ka u ft en d ie Alt m r kis c h en La n d s t n d e u n d d ie
S t d t e, welc h e z u m M n z ys er S t en d a l geh r t en , wie
S t en d a l, a r d elegen , S eeh a u s en , Ta n ger m n d e, Os t er b u r g,
Wer b en u n d Ha velb er g,
1!)
J d a s M n z r ec h t vom Ma r k-
gr a fen Ot t o YIL u m 5700 Ma r k S ilb er .
20
;
Bis 1488 feh len d a n n , m ein es Wis s en s , d ie Na c h -
r ic h t en b er d ie s t d t is c h e M n z e. In d ies em Ja h r e
wir d d ie S t a d t wegen ein es Au fr u h r s vom K u r f r s t en
Joh a n n in d er Au s b u n g d es M n z r ec h t s wes en t lic h b e-
s c h r n kt . Es h eis s t h ier b er in d er b et r effen d en Ur ku n d e r
1
)
Wir s ollen u n d wollen a u c h for d er u n n s s
d er n i n t z n it weyt er geb r a u c h en od er
m n t z en , es m n t z e d en n d er gen a n n t u n n s er
glied igs t er h er r od er n a c h kom m en d e h er r -
s c h a fft en u n d a u f d ie weys e, for m u n d gr a d
wie ir gn a d en n p fen n in g u n d s c h er ff s h ilien n
u n d vor ir gn a d en n it ln iin t z en n wer d en n ,
1T
) (ilen ikc ii, c od ex d ip l. Br d b g. VI, p . 528.
1H
) (xer eken , d ip lom a t . vet . Ma r eh . P. I, p . 104.
10
) Au f d a s M im ves en d er z u m M n z ys er S t en d a l geh r igen
S t d t e, m it Au s n a h m e von S t en d a l s elb s t , geh e ic h in
d ies er Ab h a n d lu n g n ic h t n h er ein . weil d ie Oit e z u r
K ip p er z eit n ic h t gep r gt h a b en .
-
()
) Len z , Br a n d en b g. Ur ku n d en S . :35; Mh s en a . a . 0., S . 253.
-
l
) Bec km a n n , h is t or is c h e Bes c h r eib u n g d er Gh u r m a r k Br a n -
d en b u r g IT. S . t(S 3 u n d 220; S p ies s a . a . .. S . 45.
11
s oll a ls c len n u n n s er h a m er a u c h s t ill liegen ;
wo wir a b er clo wied er t h et eim u n d a n d er s
h ilt en n , wollen wir a ller u n s er ger ec h t igokeit ,
s o wier d er m n t z e h a lb en h a b en , ver lu s t ig
u n d ver fa llen s ein ."
Au S t a d t n i n z eii, d ie z u ver l s s ig a ls s olc h e z u b e-
t r a c h t en s in d , h a b en wir n u r Pfen n ige u n d S elier fe a u s
d er Mit t e d es XV. Ja h r h u n d er t s m it d em S t a d t wa p p en ,
h a lb er Ad ler u n d vier S t ein e, u n d S c h er t e von K u p fer
a u s d em Ja h r e 1621 m it d em s elb en Wa p p en .
2a
)
M n z en :
1. S c h er f 1621. An d en S eit en a u s geb ogen er S c h ild
m it h a lb em Ad ler u n d vier S t ein en ;
d a r b er I6Z1
Weid h a s Ta f. XV, 23. K a t a log
S a u r m a 259.
Ta f. I, 1.
2. 1621. Wie vor h er , a b er d ie S eit en d es
S c h ild es ger a d e.
Reic h el 13-15. S a u r m a 260.
Ta f. I, 2.
3. 1621. Wie vor h er m it 1621
Xeu m a n n 4740.
S m m t lic h a u s r ein em K u p fer gep r gt .
BRANDENBURG.
Un t er d em Tit el Zu r M n z ges c liic h t e d er S t a d t
Br a n d en b u r g-' is t in No. 12/13 d er Ber lin er M n z b l t t er
22
) Ofr . Bec km a n n a . a . 0., S . 171.
ein t ' r ec lil d a n ken s wer t h e Zu s a m m en s t ellu n g a ller b eka n n -
t er , d ie M n z ges c h ic lit o Br a n d en b u r gs b ei r eifen d en Ur -
ku n d en , Na c h r ic h t en -'
1
) elc . gegeb en wor d en , welc h er ein
Yer z oieh n is s d er in Br a n d en b u r g- gep r gt en M n z en
24
)
b eigef gt is t . Ic h b in h ier d u r c b f glic h ein es s p ez iellen
Ein geh en s a u f d ie M n z en a n s la n d es h er r lic h er Pr gs t t t e
h er h ob en , ver weis e vielm eh r a u f d ies en Au fs a t z u n d
er w h n e n u r b er d ie s t d t is c h e M n z s t t t e Folgen d es :
Wa n n d er S t a d t d a s M n z r ec h t ver lieh en wor d en
is t , s t eh t n oc h n ic h t fes t . S ic h er is t a b er , d a s s s ie s olc h es
s c h on fr h er a ls viele a n d er e Br a n d eiib u r gis c h e S t d t e
er wor b en u n d es , n a c h d en Au s f h r u n gen in d en Ber lin er
M n z b l t t er n , jed en fa lls s c h on im Ja h r e 1333 b es es s en
h a t . Er w h n t is t d ie s t d t is c h e M n z e in Ur ku n d en
a u s d en Ja h r en 1334,
23
) 1335,
20
) 1336.
S 7
) Im Ja h r e
1360
28
) wir d ih r er ged a c h t in ein er Ur ku n d e, a u s d er
gleic h z eit ig h er vor geh t , d a s s d ie m a r kgr flic h e M n z e in
d er S t a d t u m d ies e Zeit n ic h t in Th t igkeit s ic h b efa n d .
Hier m it h r en d ie Na c h r ic h t en b er d ie M n z e d er S t a d t
a u f. Es is t woh l m glic h , d a s s s ie n oc h b is gegen S c h lu s s
d es XLV. Ja h r h u n d er t s gep r gt h a t , d a n n a b er h a t d ie
M n z e jed en fa lls ger u h t b is z u r K ip p er z eit . Wen igs t en s
s in d b is h er f r jen e Per iod e wed er M n z en n oc h Ur -
ku n d en , d ie d a s (jc gen t h eil b eweis en kn n t en , a u fgefu n d en
wor d en .
-
;i
) Bei d er Ueb er s ic h t d er It n z m eis t er in Br a n d en b u r g d r ft e
n oc h h h iz u z u f i>en .s ein : 14:U K a s p a r Fu c h s .
-
l
) Leid er en t h lt d a s M n z ver z eic liu is N ein e Milc h e Men ge
von Dr u c kfeh ler n u n d In t h m er n . d a s s .es g n z lic h u n -
b r a u c h b a r is t .
-"') .Ried el, Cod ex d ip l. Hr a n d b ,'. A. IX, 31.
-'M .Ried el, a . a . (>., A. II, ;i(Ji> i >\
-
7
) Ried el, A. IX, :J4.
&
i Ried el, A. XV, 155 11?.
13
In d er K ip p er z eit lin d en wir (-ep r ge s owoh l vm i
d er Alt s t a d t - wie von d er Neu s t a d t -Br a n d en b u r g. Es
is t d ie Th t igkeit in d er M n z e a b er jed en fa lls n u r ein e
b es c h r n kt e gewes en ; d en n d ie b et r effen d en Pfen n ige
An d en s ic h n ic h t ger a d e h u fig.
M n z en :
a . Alt s t a d t -Br a n d en b u r g.
4. S c lier f o. J. Mit vier Tim m en b eweh r t es Th or ;
d a r b er A 8 B (Alt -S t a d t Br a n d en -
b u r g).
K l. 1253. W. XV, 17. X. 4699.
S . 242.
Ta f. I, 4.
b . Heu s t a d t -Br a n d en im r g.
5. Pfen n ig o. J. Mit f n f Th r m en b eweh r t es Th or ,
d a r in d er Rola n d m it Ad ler s c h ild ;
ob en N S B (Neu -S t a d t Br a n d en -
b u r g).
W. XV,15. N.4701. S .243.
Ta f. 1, 5.
6. 1621. Da s Wa p p en wie vor h er , d a r b er
16 _ ZI
W. XV, 1(5. S . 244.
Ta f. 1, 6.
7. 1621. Wie vor h er m it 16 21
N. 4702.
8. S c h er f 1621. Da s Wa p p en wie vor h er , d a r b er
6 - ZI
W. S eit e 22 ob en .
Ta f. I, 8.
9. 1621. Wie vor h er m it 16 ZI
Die Br a n d en b u r ger K ip p er m u z en s in d a n s r ein em
K u p fer ges c h la gen .
- 11
NEURUPPI N.
Hier s oll n a c h Mtth s on ein e m a r kgr ilic h e Pr g-
s t Ue gewes en s ein . M n z en a u s d er s elb en s in d n ic h t
a u fget a u c h t .
W h r en d d er K ip p er z eit p r gt e d ie (S t a d t ein s eit ige
Pfen n ige, ob m it od er oh n e Ber ec h t igu n g, m u s s d a h in -
ges t ellt b leib en .
M n z en :
l . Pfen n ig o. J. Der m it d em Eis en h u t b ed ec kt e
ft u p p in is eh e Ad ler , ob en N K ,
(Neu Ru p p in )
S . 254.
Ta f. I, 10.
11. 1621. Wie vor h er , a b er d er Ad ler von
a b weic h en d er For m u n d a n d en
S eit en n oc h 2 -= I
Is t n ic h t b r a c t ea t en fr m ig, s on d er n h a t s t a r kes
K u p fer p l t t c h en .
8. 250. "W. S eit e 22, Nr . 29b .
Ta f. I, 11.
12. Pfen n ig 1021. Wie Nr . 10 u n d n eb en d em Ad ler
z i
El. 1332. N. 4732. S . 255.
Ta f. I, 12.
13. 1(521. Wie vor h er m it 2 = l
N. 4731.
14. 1021. Wie vor h er m it d op p elt er Zz
15. 1621. Wie Nr . 12, a b er m it wes en t lic h
gr s s er er Vor s t ellu n g u n d d a s Ga n z e
von ein em S t r ic h elkr eis e u m geb en .
Ta f. I, 15.
_ 15 ~-
10. Pfen n ig 1022. Wie Nr . 12, a b er Z - Z
Nu m . Zeit u n g l4(). H. 2i),4(i.
RI. 1333. W. XV, 20.
N". 4730, S . 257.
Tn i'. r , lo.
tS iiin m tlic h von K u p fer .
PRENZLAU.
Von d ies er eh em a ls Pom m er s c h en Ht a d t s in d u n s
s eh r a lt e M n z d en km ler b er liefer t . Wir fin d en a ls
lt es t e s ic h er e M n z en d ie z weis eit igen Den a r e Bogis -
la vs I. m it d er Au fs c h r ift Pfc lt eNNCELK Ve
a
") u n d
h n lic h e.
Zu r Zeit , d es Ma r kgr a fen Joh a n n L ka m Pr en z la u ,
(1250), a n Br a n d en b u r g. Jed en fa lls is t woh l d ie M n z e
a u c h d a m a ls s c h on weit er in Th t igkeit geb lieb en , t r ot z -
d em a u s d ies er Zeit Na c h r ic h t en b er d ies elb e n ic h t voi-
liegen . Die er s t e u r ku n d lic h e (Jewis s h eit wir d u n s d u r c h
ein en Ver t r a g vom -Ja h r e 1.109, la u t d es s en Ma r kgr a f
Wa l d em a r d ie M n z e z u Pr en z la u ver p a c h t et . Da b ei
wir d Lu d olf d er Aeit er e a ls M n z m eis t er gen a n n t . 1811
kom m t Eb el a ls M n z m eis t er vor . 1384 b er weis t Ma r k-
gr a f Lu d wig T. ein ige Ein k n ft e a u s d er M n z e d em
Her m a n n von Ar n eb u r g. 1830 wer d en d em K a p la n S ieg-
fr ied gewis s e Ein k n ft e a u s d er M n z e ver lieh en . 1343
is t Ad a m m a r kgr iiieh er M n z m eis t er . Fer n er h a b en
wir Ur ku n d en von 1345 u n d 1351; in let z t er em Ja h r e
*) K h n e, Zelt s eh r . ITT. Tf. "VTT, 9; ({r ot e, Mt in z s t iu lien I.
H. 3s) 1. Nr . 1720; Da n n en b er '. Pom m er n s M n z en im
Mit t ela lt er Ta f. J. 5.
- - IG
is t Heys e Br a n d a ls M n z m eis t er t h t ig. Von 135G
s in d z wei ein s c h l gige Ur ku n d en b eka n n t . In d em s elb en
.fa h r e b egegn en wir Mer s e Br a n d a ls M n z m eis t er . En d -
lic h Hild en wir 1447 Hen n in g Uu s elit z e in gleic h em Am t e;
ih m wir d vom K m f is t en Fr ied r 'c h II. b ef h len Tier c h en
z u p r gen .
M n z en , von d en Ma r kgr a fen h ier ges c h la gen ,
kn n en m it Gewis s h eit n ic h t n a c h gewies en wer d en . Von
d en K u r f r s t en p r gt e h ier a n geb lic h Fr ied r ic h T. d ie
Pfen n ige, d ie a u f d er Hs . ein en Ad ler , a u f d er s . ein en
Helm t r a gen
30
), u n d fer n er s in d von Fr ied r ic h II.
Vier c h en b eka n n t , d ie b ei K lm e, Zeit s c h r ift T, S . 193 f.,
z u s a m m en ges t ellt s ic h fin d en .
Wa n n S eit en s d er S t a d t z u er s t gep r gt wor d en is t .
liegt n oc h im Du n kel. Im Ja h r e 1345 b efa n d s ic h h ier
n eb en d er m a r kgr flic h en a u c h ein e s t d t is c h e M n z e,
wie a u s d em Text ein er Ur ku n d e d ies es Ja h r es
m on et a c ivit a t is n os t r a e Pr in z la ve . . . .
h er z u leit en is t .
I!1
) 1360 wa r n u r n oc h ein e s t d t is c h e
M n z e in Pr en z la u ; d ies geh t d a r a u s h er vor , d a s s Ma r k-
gr a f Lu d wig, la u t Ur ku n d e vom 23. Ju n i d es s elb en
Ja h r es , b efa h l,
nnl) i>tc Jlfc n t u r jf, b u m a u m a c h t ?tt
r a t r iien b t t r g n i ?u tytcmslow, fa ll m a n in
unftxn la n b it t b c r iMa t r lw m r ljt jid ju wit ."
3S
)
Es kn n en m it jen en Pfen n igen n u r s t d t is c h e ge-
m ein t s ein .
Von h ier a b s in d m ir IT]'k n d en b er d ie s t d t is c h e
110
) Zt s c h r . f. Nu m is m a t ik V, Ta f. IV, 55.
31
) (-r er c ken , Gor t, d ip ], II, 5(17; Mlis eii, Ges c h ic h t e d er
Wis s en s c h a ft en in d er Ma r k Br a n d en b u r g. S .
k
231, Am u . 0.
3
-; Ried el, a . a . 0.. A. XV. 155 flg.
17
Pr gs t t t e n ic h t b eka n n t , eb en s owen ig- wie m ir M n z en ,
a u s gen om m en a u s d er K ip p er z eit , vor gekom m en s in d .
M n z en :
17. Pfen n ig 1C21. Ad ler m it Helm , a u f welc h em ein
Ar t ler flu g.
Rs . + I + | PF EN | I6ZI
K a t a log S t en z el-Pis t or iu s 1R67,
Nr . 7520.
Ta f. T, 17,
18. 1622. "Wie vor h er m it
P F - EN| I6ZZ
W. XV, 34.
19. ,. 1G22. Wie vor h er m it
PF EN | I6ZZ .
N. 4733.
Ta i'. I, 19.
20. 1G22. Wie vor h er m it
PF EN | I6ZZ
S . 25S .
21. ,. 1G22. Wie vor h er m it
I | PF EN | I6ZZ
M. 1334. N. 4734.
22. ,. 1622. Wie vor h er m it
I | PF EN | 1622
Nu m . Zeit g. 1840, S . 110, 22.
N. 4735.
Vor s t eh en d e M n z en s in d von K u p fer .
23. Pfen n ig 1022. Ad ler , d en K op f v. d . r . S eit e, d a r -
b er Helm m it Ad ler flu g z wis c h en
. I . 6 = 2 2 ; r ec h t s u n d lin ks
ein Pu n kt .
Ta f. I, 23.
Is t weis s ges ot t en .
i
BERLI N.
Nic h t vom An b egin n ih r er En t s t eh u n g a n n a h m
d ie S t a d t Ber lin ein en h er vor r a gen d en Ra n g u n t er d en
Br a n d eiib u r gis c h en S t d t en ein , vielm eh r wa r s ie von
z iem lic h u n t er geor d n et er Bed eu t u n g u n d von ger in ger er
Wic h t igkeit a ls z . B. S t en d a l, S a lz wed el u n d Br a n d en -
b u r g. Nu r a llm lig en t wic kelt e s ie s ic h z u gr s s er er
Ma c h t u n d h h er em An s eh en u n d er s t u n t er d er Her r -
s c h a ft d er Hoh en z oller n wa r d s ie z u r Ha u p t s t a d t d es
La n d es er h ob en .
"Die er s t e Na c h r ic h t von ein er M n z e in Ber lin
b r in gt u n s ein e Ur ku n d e vom Ja h r e 1280.
33
j Da n n
folgt von 1322 ein Ver t r a g d er Ba i Im m u n en von Br a n -
d en b u r g u n d Ber lin -Cln m it d en Miin z m eis ler n d ies er
S t d t e.
u
) Fer n er Ur ku n d en a u s d en 20er , 30er , 40er
u n d 50er Ja h r en d es XLV. Ja h r h u n d er t s . Alle r lic >o
Ur ku n d en b ez ieh en s ic h a u f d ie m a r kgr flic h e Pr gs t t ie.
Die S t a d t Ber lin er wa r b d a s M n z r ec h t in Ge-
m ein s c h a ft m it a n d er en m r kis c h en S t d t en u n d z wa r
m it C ln , Fr a n kfu r t , S p a n d a u , Ber n a u , Eb er s wa ld e,
La n d s b er g, S t r a u s s b er g, M n c h eb er g, Dr os s en . F r s t en -
wa ld e, Mit t en wa ld e, Wr iez en u n d Fr eien wa ld e
35
) er s t
;ii
j K s t er , a lt es u n d n eu es Ber lin TV. 1,'5-i; K h n e, M r iz -
wes en <1. S t . Beilin S . . - Au l' d ies e let z t e S c h u ft ver -
weis e ic h liier n oc h h es on d er s .
:u
) Ger c ken , ven u . Ah h a n d lg. 122; Ih ifer , Au s wa h l d er a lt .
Ur ku n d en d eu t s c h . S p r a c h e 157, N. 7; Gr ot e, 3-51. t . M n z -
ku n d e II, S . (50; K h n e a . a . U., S . 10.
3r
') Der Volls t n d igkeit we^en n en n e ic h h ier s o weit
s olc h es u n t er K a p it el S t en d a l u n d Ber lin n ic h t s d ion ge-
s eh en en is t . a u c h n oc h d ie t lh r ien Br a n d en h u r gis c h en
S t u d ie, in d en en ein e ll n z e h es t a n d en h a t . Un d z wa r
wa r ein e Lin d es h en lieh e in An -en n n d c (u r ku n d lic h z u ois l
1-iMl 1, B r wa ld e (l;550). Blies en (1(512 >. K iiir io's h er o; (1:315>.
K p en ic k (n a c h 1157t . K yvit z (l:J25t . Leim s lu n i 12NI>).
19
im .Ta lir e 1369.
S fi
) Dies e S t d t e ka u ft en n m lic h von
Ma r kgr a f Ot t o VIL f r (5500 Ma r k S ilb er d a s Rec h t
d es s ogen a n n t en ewigen Pfen n igs , wa s s oviel b es a gt a ls :
d a s Rec h t Pfen n ige z u p r gen , d ie for t w h r en d G lt ig-
keit h a t t en u n d n ic h t wie d ie a n d er en Br a n d en b u r ger
Pfen n ige d er b lic h en a llj h r lic h en Un iwec h s elu n g b e-
d u r ft en .
37
)
Au s d ies er Zeit s in d n u r z wei M n z en , ein Den a r
u n d ein Ob ol b eka n n t .
38
)
Bis z u r Zeit Joa c h im s I. s c h ein t d a n n d ie Ht a d t
von ih r em M n z r ec h t kein en Geb r a u c h gem a c h t z u h a b en .
Ber lin er Pfen n ige a u s d er Regier u n gs z eit Joa c h im s I.
h a t Weyl in s ein en Ber lin er Mm r z b l t t er n N. 11, S . 179,
Nr . 1 u n d 8 b eka n n t gem a c h t .
Die n c h s t en S t a d t m n z en er s c h ein en d a n n in d en
Ja h r en 1539 b is 1542, 1545, 1546, d ie z u let z t d u r c h
Geb er t in d en Ber lin er Mim z b l t t er n N. 8, S . 151 b e-
s p r oc h en wor d en s in d .
30
)
Lyc h en (1202;. Mor in (En d e XIII. Ja h r h d t s .), S c h ief elb ein
(13L9), S c h wed t (12K 1) u n d S old in (XIV. Jh d t .). Ein e
s t d t is c h e d a gegen b es a s s S om m er feld (1410, S p r ein b er g-
(vor L397) mul S t r a s b u r g- (U33).
3G
) Bu c h liolt z , "Ver s u c h ein er Ges c h ic h t e d er Olm r m a r k Br a n -
d en b u r g-, Ur ku n d . An h . S . 125; Ger c ken , c od . d ip l. II,
644; K s t er a . a . 0. IV. 13.
37
) Von Ber n a u , Eb er s wn ld e, La n d s b er g-, S t r a u s s b er g-, M n c h e-
b or g-, Mit t en wa ld e. Wr iez en u n d Fr eien wa ld e s in d jed oc h
M n z en kein er lei Ar t er m it t elt wor d en .
38
) Den a r : Ma r kg'r a f m . S p eer u n d S c h wer t . Es . B r . Ab g-eb .
Ba u , Ta f. XI, 1013; Ivh n e a . a . O. , Tf. X, 3; Ber lin er
Bl. f. M n z - et c . K u n d e V, S . 173 u . A. Ob ol: h a t
d a s s elb e M n z b ild wie d er Den a r . Mein es Wis s en s s in d
n u r z wei s olc h e Ob ole b eka n n t , ein er in d er S a m m lu n g-
d es Tier in Ma jor s von .K u n ib er t in Iloh en kr n ig- u n d ein er
in d er S a m m lu n g- d es Ver fa s s er s .
;!0
) K h n e a . a . 0.. p . 72; Ber l. Bl. f. M n z - et c . K u n d e V,
p . 176 folgd .
4"*
20
Bis z u r K ip p er z eit h a t d a n n d ie S t a d t n ic h t gep r gt .
M n z en :
24. S c h er f 1021. B r in ein em , a n d en S eit en m it
Hen keln ver s eh en en S c h ild e, d a r u n -
t er I6ZI
K h n e, M n z wes en Ber lin s II, 14.
W. XV, 9. Ber lin er Bl t t er V,
S . IS O, 24. S . 237.
Ta f. I, 24.
25. 1621. Wie vor h er m it ein em Pu n kt a u f jed er
S eit e d es S c h ild es .
K . M. B. , S . 76. El. 1251.
Ber l. Bl. 25. S . 238.
N. 4696.
Ta f. I, 25.
26. 1621. S c h ild wie a u f Nr . 24, d a n eb en ^ ^
K . M. B., S . 76. El. 1252.
K lm e, Neu e Beit r ge z . Gr os c h .-
K a b . 246. N. 4697.
Ta f. I, 26.
S m m t lic h e M n z en von K u p fer .
C L N .
Dies e S eh wes t er S t a d t Ber lin s kom m t u r ku n d lic h z u -
er s t vor im Ja h r e 1238. Der m a r kgr f c h en M n z e
d a s elb s t wir d in ein er Ur ku n d e von 1319 Er w h n u n g
get h a n ,
40
) in welc h er Her z og Ru d olf von S a c h s en (a ls
Vor m u n d d er von Ma r kgr a f Wa ld em a r n a c h gela s s en en
Wit t we Agn es u n d d er en u n m n d igen S oh n es , Ma r kgr a fen
40
) K s t er a . a . 0. IV, 135.
21
Hein r ic h ) d en M n z m eis t er n von Ber lin u n d Cln b efieh lt
Pfen n ige z u s c h la gen , von d en en 28 S c h illin ge u n d 4
Pfen n ige a u f ein e Ma r k geh en s ollt en .
Colli er wa r b 1369 eb en fa lls d a s M n z r ec lit , d oc h
h a t d ie S t a d t von d em s elb en woh l n u r w h r en d d er
K ip p er z eit , u n d a u c h d a n u r in b es c h r n kt em Ma a s s e.
Geb r a u c h gem a c h t .
M n z en :
27. S c h er f 1620. S c h ild m it d em Oln is c h en Ad ler ,
z wis c h en z wei s ec h s s t r a h ligen S t er n en ;
d a r b er I6Z0
R. 1254. N. 4700.
Der Ja h r ga n g 1620 s c h ein t m ir z weifelh a ft .
28. S c h er f 1621. S c h ild m it d em Ad ler , d a r b er I6ZI
W. XV, 10. S . 245.
Ta t I, 28.
29. 1621. Wie vor h er m it 1621
N. Z. 1840, S . 29, 45.
30. 1621. Eb en s o, a b er d er S c h ild z wis c h en
z wei s ec h s s t r a h ligen S t er n en .
R. 1255. N. 4700. Ber l. Bl. 28.
31. 1621. Wie vor h er , a b er I 6 Z l .
Ta f. I, 31.
32. 1621. S c h ild m it d em Ad ler z wis c h en z wei
Pu n kt en , d a r b er 16* ZI
Ta i*. I, 32.
Vor s t eh en d e S c h er t e, d ie t h eils in K u p fer , t h eils
weis s ges ot t en vor kom m en , s in d b ei Eeic h el u n d Neu n ia n n
ir r t h m lic h n a c h Br a n d en b u r g-Neu s t a d t gelegt .
22
BERLI N UND CLN.
Au c h gem ein s c h a ft lic h h a b en d ies e b eid en S t d t e,
d er en M n z en ein z eln wir z u vor b et r a c h t et h a b en , ge-
p r gt . Aller d in gs is t es n u r ein e M n z e d ie wir ken n en
u n d d ie, a u s d er K ip p er z eit s t a m m en d , h ier u u t er folgt .
Ma n h a t fr eilic h a u s d er la n d es h er r lic h en Pr g-
s t t t e Ber lin -Oln d ie b eid en Den a r e Zeit s c h r ift f. Nu m is -
m a t ik VI, Ta f. II, 1 u n d Boeh m en . Gr os c h en -K a b in et
I. Fa c h , Ta f. II, 1(3 h er vor geh en la s s en u n d s ie d em vor -
h er b ei Cln er w h n t en Her z og Ru d olf von S a c h s en z u -
s c h r eib en wollen , a u c h h a t m a n im An s c h l s s e d a r a n
ver s u c h t , d ie b eid en Bu c h s t a b en a u f d er er s t en M n z e
Ber lin -Oln z u d eu t en , a llein d ies e Zu t h eilu u g r ec h t -
fer t igt s ic h n ic h t .
S om it b leib t u n s n u r d ie ein e M n z s or t e a u s d er
K ip p er z eit .
M n z en :
33. Pfen n ig 1621. Zwei ova le S c h ild e m it d em Ber lin er
B r u n d d em Cln er Ad ler ; d a r u n -
t er I6ZI
El. 1250. Ber l. Bl. 27.
S . 241.
Ta f. I, 33.
34. 1021. Wie vor h er , d oc h s in d d ie S c h ild e
ob en ver b u n d en .
"W. XV, 8. N. 4693.
Ber l. Bl. 2(j. S . 239.
Ta f. I, 34.
35. 1021. Aeh n lic h wie vor h er m it 1621
N. Z. 1840,8.28, 44. K .M.B.,
S . 76, 1.
Ta f. IL 35.
23
3(3. Pfen n ig" 1621. "Ein h n lic h es S t c k m it I6ZI. Die
S c h ild e s t os s en n ic h t a n ein a n d er .
K . M. B. 11,13.
Ta i'. H, 36.
S m m flic h von K u p fer .
FRS TENWALDE.
Dies e S t a d t is t in m n z ges c h ic h t lic h er Bez ieh u n g n ie
von Bed eu t u n g gewes en . "Wir wis s en n u r . d a s s s ie eb en -
fa lls von Ma r kgr a f Ot t o Vif. im Ja h r e 1369 d a s M n z -
r ec h t ei ka u ft e. Da s s s ie d a s s elb e a b er z u a n d er er Zeit
a ls in d er K ip p er z eit a u s ge b t h t t e, l s s l s ic h n ic h t
n a c h weis en .
Ein e m a r kgr flic h e Pr gs t t t e b efa n d s ic h h ier n ic h t .
M n z en :
37. Pfen n ig <>. J. Ba u m z wis c h en F W in ein em
ova len ver z ier t en S c h ild e.
K Z. 1846, t f. 95, 45.
N. 4715.
38. ,. o. J . Zwei ova le S c h ild e m it Ad ler u n d
Ba u m , d a r u n t er F W
t t l. 1314.
Dies e b eid en Pfen n ige o. J. s in d m ir im Or igin a l
n ic h t vor gekom m en .
30. Pfen n ig 1021. Zwei ova le S c h ild e m it Ad ler u n d
Ba u m , d a i b er 1621, d a r u n t er FW
N. Z. 1839. Tf.J, 3; ib id . 1840.
S . 29, 49; ib id . 1846, S . 95. 39.
K . B. 266. N. 4716.
_ 24
40. Pfen n ig 1621. Wie vor h er , a b er I6SI
R1.1313. N.Z.184G, S .93,40.
X. 4717.
Ta f. IT, 40.
41. 1621. Wie vor h er , a b er I6ZI
K Z . a . a . O. 41. AV.XV,23.
S . 250. N. 4718.
Ta f. II, 41.
42. 1621. Wie vor h er , u n d d ie S c h ild e ob en
d u r c h ein en klein en Bogen ver b u n d en .
El. 1311.
43. ,, 1621. AVie vor h er , a b er d ie S c h ild e d u r c h
ein en klein en Win kel ver b u n d en .
Ta f. II, 43.
44. ,, 1621. Des gl. Ad ler u n d Ba u m a b weic h en d
gefor m t .
43. ,. 1621. Mit z wei Leis t en ver z ier t er ova ler
S c h ild m it Ba u m ; d a r b er 16 = ZI
d a r u n t er F = W
X. Z. 42. W. XV, 24.
S . 251a . IST. 4711.
Ta f. 11, 45.
46. 1621. Eb en s o m it 16 = 21
El. 1308.
Ta f. II, 46.
47. ,, 1(521. Au s geb ogen er S c h ild m it Ba u m ; d a -
n eb en F = W, ob en 1621
Rl. 1309. 1310. X. Z. 44.
Ta f. 11, 47.
4b . ,, 1621. Wie vor h er m it 16ZI
W. XV, 25. S . 251b .
X. 4713.
Ta f. II, 48.
25
Pfen n ig 1021. Ba u m z wis c h en F W in a u fge-
b ogen em S c h rte; ob en 1621. n eb en
d em S c h r t e je ein Pu n kt .
X. Z. 4,1.'
Ta i'. 11, 49.
l 21. Wie vor h er m it I6ZI
W. XV, 26. S . 2:52a .
X. 4714.
Ta i'. 11, 50.
,, 1021. Hen kela r t ig ver z ier t er S c h r t m it
Ba u m ; ob en 1621, u n t er d en Hen keln
F = W
,. 1621. Wie vor h er m it 16ZI
W. XV, 27. S . 2,V2b .
X. 4712.
Ta f. 11, 52.
,, 1621. Ba u m in ova lem S c h ild e, d er a n d en
S eit en m it Hen keln u n d ob en u n d
u n t en m it Ver z ier u n gen vi r s eh en is t ;
d a r b er 16 = 21. d a r u n t er F W
Ta f. 11, 53.
,, 1621. Ba u m z wis c h en z wei Pu n kt en in
-ova lem S c h ild e, d er h n lic h wie
b eim vor igen S t c k ver z ier t is t ;
d a r b er F W, d a r u n t er 16 = 21
X. Z. 46. X. 4719."
Ta f. II, 54.
,. 1621. Ver z ier t er h er z fr m iger S c h ild m it
Ba u m ; ob en I6ZI, d a n eb en F -= W
Ta f. 11, 55.
,. 1621. Der Ba u m z wis c h en z wei Ad ler n ;
5
2(3
ob en n eb en d em Ba u m 16 = 21, u n t en
F W
N. Z. 47. N. 4720.
Von K u p fer .
Ta i'. IT, 50.
57. Pfen n ig 1622. Zwei ova le S c h ild e m it Ad ler u n d
Ba u m ; d a r b er I6ZZ, d a r u n t er FW
Ta f. 11, 57.
58. ,, 1022. Die S c h ild e wie vor h er , a b er d ie
Ja h r z a h l I6ZZ u n t en u n d FW ob en .
Ta f. II, 58.
59. ,, 1622. Ova ler , a n d en S eit en m it Hen keln ,
ob en u n d u n t en m it Ver z ier u n gen
ver s eh en er S c h ild , d a r in d er Ba u m
z wis c h en F W; ob en 16 22
Ta f. II, 59.
60. 1622. Ova ler S c h ild m it Ba u m ; d a r b er
1622, u n t en FW
IST. Z. 1838. S . 190, 164.
Mit Au s n a h m e von Nr . 5(j s in d d ie F r s t en wa ld er
Pfen n ige weis s ges ot t en .
BEES K OW.
Die h is t or is c h en Na c h r ic h t en , welc h e b is h er b er
d ies e S t a d t z u r a llgem ein en K en u t n is s gela n gt s in d ,
kn n en im m er h in n u r s p r lic h e gen a n n t wer d en . Da z u
s in d s ie n ic h t ein m a l b er a ll z u t r effen d u n d b ed r fen in
m a n c h er Bez ieh u n g d er Ber ic h t igu n g, d ie ic li z u geb en
u m d es wegen in d er La ge b in , a ls ic h Gelegen h eit h a t t e,
d ie a lt en im S t a d t a r c h iv z u Bees kow b efin d lic h en Ur ku n d en
ein er n h er en Pr fu n g z u u n t er z ieh en .
27
Es is t liier n ic h t d er Or t , u m a u s f h r lic h b er d ie
vielfa c h s eh r in t er es s a n t e Ges c h ic h t e Bees kows z u b e-
r ic h t en , ic h wer d e d a h er n u r m glic h s t ku r z d a s
Wis s en s wer t h es t e a u ff h r en .
Die S t a d t is t s eh r a lt en Ur s p r u n gs u n d wa r s c h on
lls r > m it Deu t s c h em Rec h t e ver s eh en . Ber eit s im d r it t en
Vier t el d es XI . Ja h r h u n d er t s wa r h ier d a s Ges c h lec h t
d er Her r en von S t r ele a n ges es s en , d ie a u c h s p t er h in in
d en Bes it z d es La n d es S t or kow gela u gt en , d a s h eu t e
n oc h m it Bees kow z u ein em K r eis e ver ein igt is t .
Noc h b ei von Led eb u r ,
41
) d er a u s Ried el
42
) ge-
s c h p ft h a t , fin d en wir d ie Her r en von S t r ele er s t 1316
im Bes it z e von Bees kow u n d 1350 a ls Her r en von
S t or kow
43
) gen a n n t .
Dies e An ga b en wer d en h in f llig gem a c h t d u r c h
Ur ku n d en im Bees kower S t a d t a r c h iv. In ein er s olc h en
vom Ja h r e 1272
u
) er weit er n Ber n h a r d u n d Bein h a r d
von S t r ele d a s Weic h b ild d er S t a d t u n d b es t im m en d ie
Weid er evier e d er B r ger . In ein er a n d er en , u n ged r u c kt en ,
vom Ja h r e 134.9 h eis s t es :
Wi r Ha im u s von S t iel lier e z u S t or kow
u n d c z u Bes kow b eken n en et c
Dies e b eid en S c h r ift s t c ke b eku n d en a ls o kla r , d a s s
d ie Her r en von S t r ele s c h on 1272 im Bes it z von Bees kow
u n d 1349 in d em von S t or kow s ic h b efa n d en .
Ueb er d ie Bes it z ver h lt n is s e, Bees kow b et r effen d ,
41
) v. Led eb u r , Dyn a h fit -c h e Rir s c h u n gen Heft II, S . 63.
*
2
) Ried el, c od ex d ip l. Br a n d ig. IL, 1, S . 3S 0.
4
^ v. Led eb u r a . a . 0. (.Ried el a . a . I). II, 2, S . 32lO
n
) Ein s eh r feh ler h a ft er Ab d r u c k d ies er Ur ku n d e b eiin d et
s ic h in : Neu e Mit t b eilu n gen d es Th r in gis c h -S c h s is c h en
Ver ein s , Ba n d IV, 2, S . 4(3. Ver gl. a u c h W. Ziet h e,
d ie Lieb fr a u en kir c h e z u Bees kow, S . 2.
5*
28
h er r s c h t n oc h ein iges Du n kel; b es on d er s gilt d ies im
XIV. Ja h r h u n d er t .
S t a d t u n d La n d wec h s elt en m eh r fa c h ih r e Her r en .
S o geh r t en d ies elb en , m eis t in Folge von Ver p f n d u n gen ,
vor b er geh en d d em Her z og Ru d olf von S a c h s en , s p t er
eb en s o d em Ma r kgr a fen Lu d wig I. von Br a n d en b u r g,
s owie a u c h d en Her z gen S wa n t ib or u n d Bogis la v von
Pom m er n u n d n oc h a n d er en F r s t en . Dies wir d b e-
s t t igt d u r c h Ur ku n d en a u s d en Ja h r en 1321, 1326. b e-
z ieh en t lic h 1339, 1340. 1344, 1347, s owie 1394 u n d
1404 et c ., d ie im Bees kower S t a d t a r c h iv a u fb ewa h r t s in d .
Ab er a u c h in d er Fa m ilie d er Her r en von S t r ele
s elb s t b lieb d er Bes it z n ic h t im m er in d er d ir ec t en Er b -
folge. S o fin d en wir 1349 Joh a n n es von S t r ele, a b er
in d em s elb en Ja h r e a u c h s c h on Bot h o von Tu r gow
(Tor ga u ), s ein en S c h wa ger , a ls Bes it z er d er S t a d t ge-
n a n n t . Au c h 1353 u n d z weim a l 1368 er s c h ein t Bot h o
von Tu r gow a ls Her r d er S t a d t Bees kow u n d im Ja h r e
1372 u n d 1373 Eein h a r d von S t r ele gem ein s a m m it
Diet r ic h von Tu r gow.
Ma n h a t a n gen om m eu . d ie Her r s c h a ft en Bees kow
u n d S t or kow s eien er s t 13S 4, n a c h d em d er let z t e d er
Her r en von S t r ele, Rein h a r d , m it Tod e a b gega n gen wa r ,
a n d es s en S c h wieger s oh n Joh a n n von Bib er s t ein , Her r n
d er Her r s c h a ft S or a u , gekom m en .
i5
) Dies e An n a h m e
is t ir r ig. S ie wir d wid er legt d u r c h d ie n a c h folgen d e
wr t lic h a b ged r u c kt e Ur ku n d e d es Bees kower Ar c h ivs .
4,i
)
In d er s elb en b eken n en Ha n s u n d Ulr ic h von Bib er s t ein ,
d a s s ih n en Ha u s u n d S t a d t Bees kow von Rein h a r d von
4,v
) Wor b fe. Ar c h iv f. (Jet s c h ic lit e S c h les ien 8. 1(50. DP*>!>.
In ven t a r , p . 00; v. Led eb u r a . a . 0., 8. (S l. --
i6
) Gfr . Ziet h e a . a . 0., S . 8.
29
S t r ele b er la s s en s ei. Hie is t vom 19. Feb r u a r 1.377
u n d la u t et :
Wir Ha n n es im c le Ulr ic h von Bevir s t eyn
b eken n en ffen t lic h m it d yz em e b r iefe vor
a llen d en , d ie en s eyn , h r en od er les en ,
d a z u n s er m e h er Ec in h a r d von S t iel d y
b or ger e d er s t a d Bez ikow a n n n z gh ewys et
h a t , n n z t z u h u ld en d e va n d y s y
yin get a n h a b en u n d e s yn es r ec h t es , d a z h er
c z u en h a t u n d geh a t h a b e u n s c h e-
d elic h e d er h i d u n ge, d y s y u n s em e om en
h er en Dit t er ic h va n Tu r gow m i-
s c h ed elic h s ym e r ec h t e, d a z h er d or a n m a g
geh a b en . Ou c h b eken n en wir Eeyn -
h a r d von S t r el d yes elb en vor b en a n t e ves t e
Bez ikowe, h u z n n d e s t a d , m it u n s
gea n t wer d h a t . Wed er yn n e m yn wil so
s u lt en d ye h ou b t lu t e d y va n on s er
wegen ym d ies elb e vor b en a n t e ves t e Bez ikow
wed d er a n t wer t en m it wed er s p r c h e
u n d s u llen va n on s u n d va n gen c z -
lic h s yn ou t b r oc h en u n d keyn es d a r om m e
n u m m er b et ed in gen n oc h vor d en ken et c .
Gegeb en n a c h got es geb or t d r iez en -
lm n d er t ja r d a r n a c h yn d em e z u b en u n d
z u b en ez igis t en ja r e, a n d ein e eir s t en d u n r es -
t a ge yn d er ya s t en ."
Au s d ies er Ur ku n d e geh t z u r Evid en z h er vor , d a s s
d ie Bib er s t ein s s c h on 1377 in d en Bes it z d er Her r s c h a ft
30
Bees kow gela n gt en u n d n ic h t er s t 1384. Au c h a n d er e
Ur ku n d en a u s d en Ja h r en z wis c h en 1377 u n d 13N4, in
d en en Ha n s u n d Ulr ic h von Bib er s t ein s ic h Her r en z u
Bees kow n en n en , b es t t igen d ies .
In d en H n d en d er Bib er s lein s b lieb d ie Her r s c h a ft
Bees kow-S t or k w b is z u m Ja h r e 151H. m it Au s n a h m e
d er ku r z en Zeit , a ls s ie d en Her z gen S wa n t ib or u n d
Bogis la v von Pom m er n geh r t e, wie wir vor h er ges eh en
h a b en .
Am 13. Ju n i 1518 ver ka u ft e Ulr ic h von Bib er s t ein
t-ein Bes it z t h u m a n d en Bis c h of Diet r ic h von Leb u s u m
45000 Rh ein is c h e Gu ld en u n d u n t er d em Bed in g d es B c k-
ka u fr ec h t s . 1556 a m 15. Feb r u a r , ka m d ie Her r s c h a ft ,
wied er u m d u r c h K a u f, a n Joh a n n von C s t r in , Ma r k-
gr a fen d er Neu m a r k, u n d fiel n a c h d es s en Ab leb en
1573 d u r c h Er b s c h a ft a n K u r f r s t Joh a n n Geor g von
Br a n d en b u r g.
Na c h r ic h t en b er d a s Mim z wes en Bees kows h a b e
ic h n u r u s s er s t wen ig gefu n d en . In d er lt es t en Ur -
ku n d e von 1272 wir d Ar n old Nollo, ein M n z m eis t er ,
a ls Zeu ge gen a n n t .
47
) Na c h Ger c ken
48
) b efa n d s ic h
1314 ein e Pr gs t t t e in Bees kow. Wic h t ig is t d ie Ur -
ku n d e von 1321, in welc h er Her z og Ru d olf von S a c h s en
d er S t a d t ih r e Rec h t e u n d Fr eih eit en b es t t igt .
lu
) In
Bet r eff d er M n z e h eis s t es d a :
a c d ic t e c ivit a t is (Bes ekowe) m on e-
t a m c u m Ln c c ovien s i et Gu b en en s i m on ela in
d en a r ior a m va lor e c on s er va r e volu n iu s for e
u n a m .
47
) Die Ur ku n d e s a gt n ic h t ob Xollo ein Bec h kower od er ein
fr em d er M n z in eis t er gewes en .
4b
) (ier c ken , c od ex d ip l. Br a n d b g. 1, '283.
4
") Feh ler h a ft a lt ged r u c kt in d en Mit t h eilu n gc n d es Th r in gis c h -
31
Hier n a c h h a t a ls o d ie S t a d t s c h on 1321 d a s Mt in z -
r ec lit b es es s en u n d ih r e M n z en s in d in gleic h em Wer t h e
m it d en en von Gu b en u n d Lu c ka u gewes en , wob ei in
Bez u g a u f d ie let z t er en woh l n u r la n d es h er r lic h e Pfen n ige
gem ein t s ein kn n en , d a Lu c ka u d a s M n z p r ivilegiu m
er s t 1382 ver lieh en er h ielt .
Gep r ge von Bees kow s in d wed er a u s d ies er , n oc h
a u s s p t er er Zeit , m it a llein iger Au s n a h m e d er Pfen n ige
a u s d er K ip p er z eit , n a c h z u weis en .
Dies e z u s c h la gen wa r d d er S t a d t , ih r er vielen
S c h u ld en wegen . 1021 von K u r f r s t Geor g Wilh elm ge-
s t a t t et .
B0
)
Es s in d d ies ein s eit ige Pfen n ige m it d em S t a d t -
wa p p en : d r ei S en s en kliu gen (d a s S t r eles c h e) u n d ein em
Hir s c h geweih (d a s Bib er s t ein s c h e Wa p p en ).
M n z en :
61. Pfen n ig 1621. Zwei n eb en ein a n d er ges t ellt e, u n t en
s p it z e S c h ild e m it d ein Bib er s t ein -
s c h en u n d S t r eles c h en Wa p p en . Da -
r b er I6ZI. u n t en B
Ta i'. II, 61.
62. ,. 1621. Wie vor h er , a b er d ie Ec ken d er
S c h ild e s in d et wa s a b ger u n d et .
63. 1621. Wie Nr . 61 m it a b weic h en d ge-
for m t em Hir s c h geweih .
Ta f. II, 63.
64. ,. 1621. Wie vor h er , b es on d er s z ier lic h .
65. 1621. Wie vor h er , a b er Ja h r z a h l u n d
Bu c h s t a b ga n z klein .
.S c h s is c h en Ver ein s Ra n d TV, Heft II, S . 0/7 u n d Leit z -
m a n n Wegweis er S . 17.
50
) Na c h ein er a lt en h a n d s c h r ift lic h en Na c h r ic h t im Bees kower
S t a d t a r c h iv.
32
66. Pfen n ig- 1621. Aeh n lic li Nr . Ol m it -I6ZI-
Ta t IT, 66.
Vor s t eh en d e Pfen n ige m it I6Z( s in d m eh r od er we-
n iger h n lic h N. Z. 1840, S . 29. 50. K . B. 247. W.
XV, 11, N.4698, S . 236.
67. Pfen n ig 1621. Wie vor h er m it klein em Bu c h s t a b
u n d 1621
Ta f. II, 67.
68. ,, 1621. Eb en s o, a b er Ja h r z a h l u n d Bu c h -
s t a b b es on d er s gr os s .
Ta f. II, 68.
69. ,, 1621. Des gleic h en
;
m it a b weic h en d gefor m -
t em Hir s c h geweih .
Die Pfen n ige m it 1621 s in d h n lic h Rl. 13.11. 1352.
S m m t lic h e Bees kower Pfen n ige s in d weis s ges ot t en .
In Leit z m a u n s Wegweis er S . 9 wer d en Bees ku wer
Pfen n ige o. J. er w h n t , d oc h is t m ir n ir gen d s , s elb s t
n ic h t in ein em Fu n d e, d er n u r Bees kower Pfen n ige en t -
h ielt , ein d er a r t iges S t c k" vor gekom m en . Da m ir s om it
d ies e M n z e s eh r z weifelh a ft er s c h ien , s o h a b e ic h s ie
in m ein e Zu s a m m en s t ellu n g n ic h t a u fgen om m en .
FRANK FURT.
51
)
S c h on in fi b er Zeit z h lt e Fr .a n kfu .it z u d en h er -
vor r a gen d en S t d t en d er Ma r k Br a n d en b u r g. Es ge-
h r t e d em Ha n s a b u n d e a n u n d wa r ein wic h t iger Pla t z ,
d er d en Ha n d el n a c h Pom m er n u n d Polen ver m it t elt e.
bl
) Die Na c h r ic h t en b er d a s M n z wes en Fr a n kfm t s s in d z.
Th . n a c h d em m ir von Her r n Am t s ger ic h t s t h F. Ba r d t
in Fr a n kfu r t a .''0. fr eu n d lic h ^ ler la s s ei.en Ur ku n d en -
Ma t er ia l gegeb en wor d en .
33
Um s o m eh r is t es a u ffa llen d , d a s s u n s ver h lt n is s -
m s s ig n u r wen ige u n d n oc h d a z u z . Th . s eh r u n gen a u e
Na c h r ic h t en b er d a s M n z wes en Fr a n kfu r t s b er liefer t
wor d en s in d .
"Wen n a u c h a n z u n eh m en is t , d a s s s c h on im XTV.
Ja h r h u n d er t in Fr a n kfu r t ein e la n d es h er r lic h e Pr g-
s t t t e s ic h b efu n d en h a t ,
3a
) s o b es it z en wir d oc h d en
fr h es t en Hin weis a u f ein e s olc h e er s t in ein er Ur ku n d e
vom G. Au gu s t 1423.
53
) In d er s elb en en t s c h eid et K u r -
f r s t Fr ied r ic h 1. b er in n er e An gelegen h eit en d er S t a d t
u n d b es t t igt d em Ra t h e d a s Au fs ic h t s r ec h t b er d ie
la n d es h er r lic h e M n z e; d a s s d a m a ls a b er in Fr a n kfu r t
gep r gt wu r d e, b eweis t d ie Ur ku n d e a ller d in gs n ic h t .
Da n n h a b en wir n a c h la n gem Zeit r a u m er s t wied er
ein e ver l s s lic h e Na c h r ic h t d u r c h ein e Ur ku n d e d es
Ja h r es 1497,
54
) n a c h welc h er K u r f r s t Joh a n n s ein en
M n z m eis t er Hein r ic h K oc h n a c h Fr a n kfu r t s en d et u n d
in d em Geleit s c h r eib en er kl r t , d a s s er ih n a b ges c h ic kt ,
d ie M n z e in Fr a n kfu r t s c h la gen z u la s s en .
In ein em Doc u n ien t von 1509
55
) wir d , oh n e s on s t ige
n h er e An ga b en b er d ie M n z e, von d em ku r f r s t lic h en
M n z m eis t er z u Fr a n kfu r t u n d s ein en ,.Miin t z er ges ellen "
ges p r oc h en .
1519,

) 1527
7
) u n d 1531
8
) er s c h ein t Mor iz
M
) (Jt 'r . v. Led eb u r , Ar c h iv f. d . Ges c h ic h t e d . Pr eu s s is c h en
S t a a t es IX 24:5.
M
) Ried elj Cod ex d i'p l. Br a n d ig. Bd . XXIII, Nr . 226.
:A
) lob s t , K u r z e Bes c h r eib u n g von Fr a n kfu r t , 3. Au s ga b e
von Bec km a n n S . 82.
M
) Ried e] a . a . 0., Nr . 393.
"*) Woh lb r c k, Ges c h ic h t e d . Bis t im m s Leim s , Bd . III, S . 93.
r
>") Woh lb r c k a . a . 0., S . 94.
"*) S p ieker , Ges c h . von Fr a n kfu r t , S . 82/83, n en n t d . K u n eke
ir r t h m lic h ein en s t d t is c h en M n z m eis t er .
0
34
K iin eke a ls ku r f r s t lic h er M n z m eis t er . Er wir d vu n
Joa c h im I. a n gewies en in Fr a n kfu r t Gold - u n d S ilb er -
m n z en z u s c h la gen .
Dies s in d d ie s ic h er en Hin weis e a u f d ie la n d es -
h er r lic h e Pr gs t t t e, d ie b is h er b eka n n t s in d . Den n d ie
in d er n u m is m a t is c h en Zeit u n g 1843, S . 100, Nr . 1 u n d
in Leit z m a n n s Wegweis er I, S . 10 er w h n t en Ur ku n d en
von 1432 u n d 1493 er s c h ein en z weifelh a ft er Ar t , d a
s ie b ei Ried el, Woh lb r c k u n d Job s t -Bec km a n n n ic h t
z u fin d en s in d .
Na c h d ies en Au s f h r u n gen ka n n m a n a n n eh m en ,
d a s s im XIV. u n d XV. Ja h r h u n d er t d ie la n d es h er r lic h e
Pr ge n u r in s eh r b es c h r n kt em Ma a s s e in Th t igkeit
gewes en s ei u n d d a s s er s t vom En d e d es XV. Ja h r h u n -
d er t s b is et wa 1533 ein e r eger e, ja wie d ie M n z en b e-
weis en , ein e s t a r ke Au s p r gu n g s t a t t gefu n d en h a b e.
Die M n z en s elb s t b et r effen d , s o ken n en wir a ls
la n d es h er r lic h e Gep r ge z u n c h s t d ie b eka n n t en h u figen
Hoh lp fen n ige m it d em Helm u n d d ie s elt en er en S c h er fe
d es s elb en Gep r ges , d ie et wa u m d ie Mit t e d es XV.
Ja h r h u n d er t s en t s t a n d en s in d
59
) u n d d a n n d ie M n z en
a u s d en Ja h r en 14991533. Na c h let z t er em Ja h r e
s c h ein t d er Pr gh a m m er ger u h t z u h a b en .
In Bet r eff d er s t d t is c h en M n z e is t d ie er s t e d ies -
b ez glic h e Ur ku n d e d ie m eh r fa c h gen a n n t e vom 24. Ju n i
') Den b is h er igen An n a h m en folgen d , lege ic h d ie Helm -
p fen n ige n a c h Fr a n kft u t , ob woh l ic h n ic h t im S t a n d e b in ,
d en Beweis f r d ie T c h t igkeit d ies er Zn t h e u n g z u b r in gen
u n d wen n gleic h von m a s s geb en d er S eit e d a r a u f a u fm er k-
s a m gem a c h t wor d en is t , d a s s d ies e M n z en m glic h er
Weis e n ic h t n a c h Pr a n kfu r t geh r en , d a d er Helm a u c h
a u f a n d er en la n d es h er r lic h en Gep r gen vor kom m t , d ie u n -
z weifelh a ft n ic h t in Fr a n kfu r t ih r en Ur s p r u n g h a b en .
35
1369,
(i0
) la u t welc h er Fr a n kfu r t z u d en vier z eh n S t d t en
d e M n z ys er s Ber lin geh r t e, d ie d a s Rec h t d es s oge-
n a n n t en ewigen Pfen n igs ka u ft en .
Die n c h s t e s ic h er e Na c h r ic h t b egegn et u n s d a n n
er s t im Ja h r e 1502,
61
) in welc h em Diet r ic h von Os t r u m
a ls s t d t is c h er Mim z m eis t er ft u igir t e u n d en d lic h 1510
im Teym ler s c h en S t a d t b lic h e, a u f d a s ic h weit er h in n oc h
z u r c k kom m e.
Dies s in d d ie m it Bez u g a u f d ie s t d t is c h e Pr g-
s t t t e ges ic h er t en Ur ku n d en . Doc h s c h ein t es m ir ge-
b ot en , a u c h ein ige Ur ku n d en h ier z u b er h r en , welc h e
Fr a n kfu r t er M n z en n en n en , oh n e d a s s m a n d a r a u s m it
Gewis s h eit ein en S c h lu s s a u f d ie la n d es h er r lic h e od er
a u f d ie s t d t is c h e Pr gs t t t e z u z ieh en ver m c h t e.
Es s in d d ies
a . Ur ku n d e von 1431,
2
) welc h e a n d er b ez glic h en
S t elle la u t et :
Jfn n ft c ljn JS d jog (trofd jett an Mein en a n t en
jr t 'a r t iifit i't t fd jc t t |)fc n n t 0c n /
(
Vielleic h t s in d h ier S t a d t p fem iige gem ein t .
b . Ur ku n d e vom 1-1. Ju n i 1442:
3
)
S Ufc n 'ljit t y fdjQk t jt ofd jt n a n gu t e tkpu jJljen =
n t t jet t t u er t t n js e b n flei* la n fc e,"
u n d in d er s elb en Ur ku n d e:
fu n ft eljt n fd)O0k gr oft yc n a n t jt t t c c lt i)n e
j
ft a n d t =
for b n * jjffeiu jen ."
Hier is t d ie Gegen b er s t ellu n g von }il)c n n i0
t c t t t t t je tifTct* la n e" u n d eiep e fr a n d t for b et : yijtna.c"
0
) Bu c h h olt z , Geb c liieh t e d. Ma r k Bia n d en b u r g, V. Ur ku n d eu -
Ai u n g, . 125; Ger c ken , Cod ex c lip l. II, (344; K s t er ,
Alt es u n d Neu c h Ber lin IV, 13(5.
G1
) Woh lLi ek a . a . 0., S . 3.

2
) Bec km a n n a . a . 0., S . 82, V.
M
) Ried el a . a . 0., Nr . 275.
*
- ;j(
a u ffa llen d . Ver s t eh t m a n u n ler d en er s t er en d ie ge-
wh n lieh en La u d es n u iu z en , s o m s s en d ie a n d er en S t a d t -
p fen n ige s ein .
c . Ur ku n d e vom 23. M r z 1442:
(U
)
II s exa gc n a s gr os s or u n i in d en a r iis Fr a n c ken -
for d en s is m on et e c n r r en t is .
u
d . Ur ku n d e vom 17. Au gu s t 1457:
5
)
Oen t u m ei vigin t i s exa gc n a s gr os s or u n i in
d en a r iis Fr a n kc n for d en s it r a s c n iTe n s m on et e'
Die b eid en let z t en Ur ku n d en b eweis en d u r c h d a s
c u r r en t is m on et e'', d a s s d a m a ls in Fr a n kfu r t gem n z t
s ein m u s s ; s ie s a gen jed oc h n ic h t , ob S t a d t p fen n ige od er
la n d es h er r lic h e gem ein t s in d .
Ic h b in h ier n a c h d er An s ic h t , d a s s d ie Ur ku n d en
d es XV. Ja h r h u n d er t s , welc h e von Fr a n kfu r t er Pfen n igen
s p r ec h en , d ie s t d t is c h e M n z e m ein en , wie s ie d u ic h d en
Ver t r a g von 1369 von d er S t a d t er wor b en wa r .
Ein en An h a lt z u r Beu r t lieilu n g d es Bet r ieb es d er
s t d t is c h en M n z e b iet en u n s a u c h d ie S t a d t b eh er von
Fr a n kfu r t . Da s a lt e S t a d t b u c h vom Ja h r e 1425
,,(S
) er -
w h n t n m lic h d er Ein k n ft e a u s d er s t d t is c h en M n z e
n ic h t , w h r en d d a s vom Ma gis t er Nic ola u s Teym lc r ver -
fa s s t e S t a d t b u c h von 1510
ll7
) d ies elb en a u s d r c klic h
a u ff h r t . Hier a u s l s s t s ic h vielleic h t s c h lies s en , d a s s
u m 1425 d er s t d t is c h e M n z h a m m er ger u h t h a t .
AVas n u n d ie Gep r ge s t d t is c h en S c h la ges s elb s t
a n geh t , s o h a t m a n z u n c h s t a u s d er Zeit b a ld n a c h
13(>9 d en b eka n n t en Den a r Weid h a s Ta f. VI, 21 d er
tn
) lt iet lol a . a . ()., Nr . 274.
lir
>) Ried el a . a . 0., Nr . 2U3.
m
) Ried el a . a . 0., Nr . 2.
07
) Ried el a . a . 0., Nr . 41(5.
;57
S t a d t z u legen wollen ,
,1H
) a llein m it Un r ec h t ; d en n d ie
K s . d es s elb en z eigt n ic h t ein en Ha h n , s on d er n ein en
Ad ler , u n d s ein es gu t en (ieh a lt s wegen geh r t er in d ie
Zeit Ot t os IV. Da gegen wir d m a n d en s elt en en Don a r
m it d em IIa h n , Weid h a s Ta t '. XI, 10, s ic h er a ls Fr a n k-
fu r t er Gep r ge a u s d er Zeit b a ld n a c h Er wer b u n g d es
ewigen Pfen n igs in An s p r u c h n eh m en d r fen .
Fer n er s in d z u d en Gep r gon d er S t a d t z u r ec h n en
d ie a u s d em An fa n g d es XVI. Ja h r h u n d er t s s t a m m en d en
Pfen n ige m it Helm u n d Ha h n
<;
") u n d n oc h z wei von
m ir im XIV. Ba n d e d er Wien er n u m is m a t is c h en Zeit -
s c h r ift 1882, Ta t '. V, 3a u n d 84 ed ir t e h n lic h e S t c ke.
Die let z t en von d er S t a d t a u s gega n gen en Gep r ge
s in d d ie u n t en folgen d en Ivip p er m n z en .
Er w h n en will ic h s c h lies s lic h n oc h , d a s s b ei d en
h u t ig n a c h Fr a n kfu r t ger ec h n et en gr os s en Br a c t ea t en
m it Helm
70
) u n d eb en s o m it Ha lm ,
71
) s owie a u c h b ei
d en klein er en m it z wei H h n en
7
-) a n Fr a n kft u t n ic h t
ged a c h t wer d en d a r f.
M n z en :
70. Pfen n ig o. I. Zwei n eb en ein a n d er ges t ellt e S c h ild e,
m it Helm u n d Ha h n ; d a r b er ein e,
h en kela r t ige Ver z ier u n g, d ie jed oc h
m it d en S c h ild en n ic h t in Ver b in d -
u n g s t eh t . Un t en F Der Helm
is t oh n e Bu s c h .
Von r oh er Ar b eit .
Ta i'. III, 70.
''
s
) Reir h el I \ , l'2(i;i; K u lm e, Heit i.ie '/.. (h u s c h .-K a lt . '25r >;
K u lm e, d a s Miin z wc s en Ber lin s , 8. '21. An m . 1.
m
) Weid h a s , Tu t ". XIV, "20.
70
) v. LWi n . 8a c h s en s M n z , i. Mt t la lt r ., Ta t '. VIIT, 7,
Neu es La u s it z . Ma i>a /in , IM. 1, Ab b ild u n g -
71
) Neu es La u s it z . Ma ya z . I, Ab b . S .
7
~) J.
r
Lh . Er b s t ein , Wolken b ei<>er Fu n d Xr . 30.
38
71. Pfen n ig; o. J. Wie vor h er , jed oc h b er d en S c h il-
d en d r ei z u s a m m en h n gen d e fla c h e
Bogen u n d d er Helm m it Zier .
Cfr . W. XV, 21. S . 249a .
N. 4709, 4710.
Ta i'. III, 71.
72. o. J. Des gleic h en , d ie Bogen h h er .
Ta f. 111, 72.
73. o. J. Mit gr s s er en S c h ild en , a n d er er For m
d es Helm s u n d s c h r eit en d em Ha h n .
Au f d er Mit t e d er . d ie b eid en S c h ild e
t r en n en d en , Lin ie ein s t a r ker Pu n kt .
Ta f. 111, 73.
74 o. J. Aelin lic li wie vor h er . Mit klein em
F u n d d a s Ga n z e z ier lic h er .
Ta f. 111, 74.
75. 1622. Die b eid en S c h ild e; d a r b er 1622,
d a r u n t er F Der Ha lm s c h r eit en d .
Rl. 1305.
76. 1622. Wie vor h er , a b er s owoh l d ie Vor -
s t ellu n g a ls a u c h d ie M n z e wes en t -
lic h klein er .
Ta f. 111, 76.
77. 1622. Wie Nr . 75 m it - F-
N. 4706.
78. 1622. Die S c h ild e m it Ha lm u n d Ad ler ,
ob en I6ZZ, u n t en - F-
N. Z. 1846, S .94, 34. Rl. 1301.
W. XV, 22. S . 249b .
Ta f. 111, 78.
79. 1622. Wie vor h er , a b er Helm z ier u n d
Ha h n a b weic h en d .
Ta f. 111, 79.
39
80. Pfen n ig 1G22. Die S c h r t e klein er a ls gewh n lic h
u n d d er Ha lm er h eb t ein en Fu s s .
Ob en I6ZZ, u n t en - F-
Ta f. ITT, 80.
l. 1622. Wie vor h er , a b er d ie S c h ild e
z wis c h en z wei Pu n kt en u n d ob en
I6ZZ-
2
- > 1622. Die S c h r t e von gewh n lic h er Gr os s e,
d er Ha lm er h eb t ein en FUHR; ob en
I6ZZ. u n t en -F-
K Z. 35.
Ta f. IH, 82.
83. 1622. Aeh n lic h d em vor igen .
Ta f. III, 83.
84. ,. 1622. Eb en s o, m it -I6ZZ-
PI. 1304.
85. ,. 1622. Wie vor h er , jed oc h fein er .
Die Pfen n ige s in d m eis t en t h eils weis s ges ot t en .
CS TRI N.
Au s la n d es h er r lic h er Pr gs t t t e in Clis t r in keim en
wir m it Gewis s h eit n u r d ie von Ma r kgr a f Joh a n n , z wei-
t em S oh n d es K u r f r s t en Joa c h im T. von Br a n d en b u r g,
in d en Ja h r en 15431545 gep r gt en M n z en .
Die S t a d t , welc h e 1259 a n d en Deu t s c h en Or d en
ka m , vor d em a b er u n t er Poln is c h er Her r s c h a ft ges t a n -
d en h a t t e, s oll d a s M n z r ec h t b es es s en h a b en ,
73
) jed oc h
d ies is t n ic h t s ic h er n a c h gewies en . Wen igs t en s l s s t
s olc h es Rec h t a u s d em Vor h a n d en s ein von M n z en a u s
'') Mh s en , Ver z eic h n is d er M n z s a m m lu n g d er Ac a d em ie
d er Wis s en s c h a ft en , S . 0.
40
d er K ip p er z eit oh n e Weit er es s ic h n ic h t s c lilies s en ; d ies e
Au s p r gu n gen kn n en eb en s owoh l oh n e Ber ec h t igu n g er -
folgt s ein .
M n z en :
86. Pfen n ig 1621. Zwis c h en z wei Pu n kt en d a s Wa p -
p en s c h ild m it h a lb em Ad ler u n d
Fis c h ; d a r b er 6 -G* 21
N. Z. 1840. S . 20, 47 u n d 1840. S .
87, IC. W. XV. 14. N. 4728.
S . 247a .
Ta f. III, 86.
87. 1621. Des gleic h en m it I6C2I
K . B. 249.
88. 1621. Eb en s o m it 160 21
El. 1250. N. 4725.
Ta f. III, 88.
89. ,, 1622. Eb en s o m it 16022
H. Z. 1838, Tf. T, 5 u n d 1846, H.
87.17. EL 1257. K . B. 250.
N.4726. S . 247b .
Ta f. 111, 89.
90. 1622. Des gleic h en m it 60-ZZ
El 1258. N. 4727.
91. 1622. Wie Nr . 89 m it b es on d er s gr os s em C
S m m t lic h weis s ges ot t en .
DROS S E N.
ITeb er Dr os s en l s s t s ic h in m n z ges c h ic h t lic h er
Bez ieh u n g n ic h t viel s a gen . Ma n weis s b is jet z t n u r .
d a s s im XIII. Ja h r h u n d er t s c h on ein e m a r kgr flic h e
M n z e s ic h d or t b efa n d en h a t , oh n e d a s s m a n im S t a n d e
is t . s ic h er e M n z en a u s d er s elb en n a c h z u weis en .
41
Dr os s en geh r t e z u d en S t d t en d es M n z ys er s
Ber lin , d ie 1369 d a s Rec h t d es ewigen Pfen n igs ka u ft en .
S t a d t m n z en a u s d ies er Zeit s in d b is jet z t a b er
n oc h n ic h t er m it t elt wor d en .
Zu r K ip p er z eit er s c h ein en ein s eit ige Pfen n ige in
d r ei S or t en .
M n z en :
92. Pfen n ig o. .7". Der Dr os s en er Ad ler , u n t en D
K Z. 1841, S . 78 u n d 1846, S . 87,
20/21. Rl. 1262. K . B. 251.
"W. XV, 18. N. 4705. S . 248a .
Ta t III, 92.
Ob en d r eib ogig ver z ier t er S c h ild m it
d em Ad ler ; u n t en D, a n d en S eit en
93. 1C22.
94.
95.
96.
97.
Rl. 1261. Tv. B. 253. N. Z.
1846, S . 87, 23. W. XV, 19.
N. 4704. S . 248b .
Ta f. 111, 93.
1622. "Wie vor h er m it klein em Ad ler .
1622. An d en S eit en h en kela r t ig ver z ier -
t er Ad ler s c h ild ; d a r u n t er I6DZZ
Rl. 1259. K . B. 254. N*. Z.
1846, S .87,22. W, XV, 20.
K 4703. S . 248c .
Ta f. 111, 95.
,, 1622. Mit gr s s er em Ad ler .
Rl. 1260.
1622. Wie Nr . 95, a b er a n jed er S eit e
d es S c h ild es u n t er h a lb d er Hen kel
n oc h ein Pu n kt .
Die Dr os s en er Pfen n ige s in d ges ot t en .
7
42
CROS S EN.
Da s eh em a lige Her z ogt h u m Cr os s en m it d er Ha u p t -
s t a d t gleic h en Na m en s s t a n d b is 1339 u n t er Poln is c h er
u n d von d a a b u n t er Bh m is c h er Leh n s a b h n gigkeit .
Du r c h Ba r b a r a , d es let z t en Her z ogs Hein r ic h XL Wit t we,
Toc h t er d es K u r f r s t en Alb r ec M Ac h illes von Br a n d en -
b u r g, ka m d a s La n d 1482 a ls Bh m is c h es Pfa n d a n
Br a n d en b u r g u n d wa r d 1538 m it d er Neu m a r k f r im m er
ver ein t .
Au s la n d es h er r lic h er Pr gs t t t e
74
) ken n en wir z u -
n c h s t d en s elt en en Br a c t ea t en a u s d er Zeit von 12741277
vom Ma r kgr a fen Joh a n n IL von Br a n d en b u r g,
75
) d er
Cr os s en p fa n d weis e in n e h a t t e. Da n n folgen M n z en
a u s d em XV., XVI. u n d XVII. Ja h r h u n d er t .
7fi
) 1511
s eh en wir Her m a n n Meys en a ls M n z m eis t er in Cr os s en .
77
)
Na c h d em Ja h r e 1687 s c h ein t d ie la n d es h er r lic h e M n z e
n ic h t m eh r in Bet r ieb gekom m en VA\ s ein .
Wa n n d ie S t a d t d a s M n z r ec h t er wor b en , ver m a g
ic h n ic h t a n z u geb en . Er n eu er t wu r d e d a s "Rec h t d u r c h
Joa c h im I. im Ja h r e 1509. Bei d ies er Gelegen h eit wir d
En gelh a r d t a ls M n z m eis t er a u fgef h r t . Au s d ies er Zeit
s t a m m en a u c h d ie ein s eit igen Pfen n ige m it Ad ler u n d
' ) Ofr . v. Led eb u r , Ar c h iv IX, 339.
75
) K h n e, Zt s c lir . IV, Ta f. II, 13.
7
) An s d em XV. Ja h r h d t . er w h n e ic h d ie Vier lin ge, Gt z
8330, Reic h et 3382, 3383 u n d Ma d er , h r it . Beit r ge TIT,
Ta f. IV, 03. - Au s d em XVI. Ja h r h d t . s in d z u ver -
z eic h n en d ie Gr os c h en von 15111514 Joa c h im s " I. u n d
Alb r ec h t s (t h eils d es er s t er en a llein , t h eils gem ein s a m ^,
u . A. im v. S a u r m a 's c h en K a t a log, S . 15, b es c h r ieb en .
Da s XVII. Ja h r h d t . en d lic h b r a c h t e ein e gr s s er e An z a h l
M n z en m eis t vom gr os s en K u r f r s t en ; viele d a von s in d
im Heiiekel's c b en K a t a log b es c h r ieb e]].
77
) v. R u m er , Cod ex d ip l. Br a n d en b g. II, p . 242, Nr . XXIX.
43
Dop p ollilie,
78
) d ie d en u n t en b es c h r ieb en en K ip p er m n z en
ga n z h n lic h s in d .
Ma n legt e fr h er d ies e Pfen n ige ir r iger weis e n a c h
K yr it z (Oir it iu n i); d en n K yr it z f h r t ein e ein fa c h e Lilie
im Wa p p en , w h r en d d a s Oos s en er Wa p p en ein e Dop p el-
lilie t r gt . F. JBa r d t h a t d ies in d er Zeit s c h r ift f r
Nu m is m a t ik Ba n d IV, . 200 b er eit s n h er b egr n d et .
M n z eu :
98. Pfen n ig o. J. Zwei n eb en ein a n d er ges t ellt e S c h ild e
m it d em Br a n d en b u r gis c h en Ad ler
u n d d er Cr os s en er Dop p ellilie. Da r -
b er d r ei Bogen , d a r u n t er 0
El. 1329. K . B. 268.
W.XV,28. N.4729. S .253.
Ta f. III, 98.
99. o. J. Eb en s o m it klein em c
Ta f. 111, 99.
S in d weis s ges ot t en .
COTTBUS .
Et wa in d er Mit t e d es X. Ja h r h u n d er t s s oll d ie
S t a d t gegr n d et wor d en s ein ; u r ku n d lic h wir d s ie z u er s t
gen a n n t im Ja h r e 1150.
70
) Im XII. Ja h r h u n d er t lin d en
wir h ier d a s Ges c h lec h t d er Her r en von Cot t b u s , welc h e
d ie Her r s c h a ft von d en Ma r kgr a fen d er Os t m a r k z u m
Leh en er h a lt en h a t t en . Mit Rein h a r d , d er 1445 S t a d t
u n d La n d Cot t b u s a n d en K u r f r s t en Fr ied lic h II.
TO
) K a u XXI, 31; Weid h a b XJV, 19; K a t a log S a u r m a , Nr .
l;Vk. et c .
70
) v. Dr eyh a u p t , S a a lkr eis H, 871; K r eys ig, Beit r . z . His t .
(1. S c h s is c h en La n d e V, 398; v. Lec leb u r , d yn a s t is c h e
For s c h u n gen , S . 54.
7*
44
von Br a n d en b u r g ver ka u ft h a t t e, s t a r b 1475 d ies Ge-
s c h lec h t a u s .
In m n z ges c h ic h t lic h er Hin s ic h t h a b en wir n u r
wen ige Na c h r ic h t en . Ic h h a b e b er eit s b ei Gelegen h eit
d er Ed ir u n g ein es Cot t b u s er Br a c t ea t en a u s d er Zeit
u m d a s Ja h r 1300 in d er Wien er n u m is m a t is c h en Zeit -
s c h r ift Ba n d XIII, S . 206 f. ein ige d ies b ez glic h e a u s -
f h r lic h e Mit t h eilim gen geb r a c h t .
Da n a c h ken n en wir n u r d en gr os s en Br a c t ea t en
m it d em Oc h s en kop f u n d d en d r ei G a u f d em Ra n d e,
80
)
d er fr eilic h n oc h n ic h t ga n z ges ic h er t is t , s owie d en vou
m ir p u b lic ir t en m it d em K r eb s .
81
)
An S t a d t m n z en exis t ir en n u r d ie b eka n n t en klein en
K ip p er p fen n ige m it d em K r eb s u n d d en Bu c h s t a b en S =C,
od er oh n e d ies elb en .
M n z en :
100. Pfen n ig o. J. Ein u n fr m lic h er , a c h t f s s iger K r eb s .
EL 1353. W. XY, 12.
S . 246b . N. 4723.
Ta f. 111, 100.
Es exis t ir t ein e An z a h l S t em p el, ver s c h ied en d u r c h
d ie Eor m d es Ru m p fes , d es S c h wa n z es , Ha lt u n g d er
S c h eer en u n d d er E s s e.
101. Pfen n ig o. J. Im Rin ge ein s ec h s f s s iger K r eb s ,
u n t en S = C
Ofr . EL 1354. K . B. 278.
jST. 4724.
Ta f. 111, 101.
fe0
) v. Pos er n -K let t , S a c h s en s M n z en im Mit t ela lt er , Ta f.
XVI11, 3; S c h lu m b er ger , d es b r a c t ea t es c VAllem a gu e,
p l. I, 12.
81
) Wien er n u m . Zt s c h r . 1881, Ta f. VIII, 26.
- 45
102. Pfen n ig o. J. Wie vor h er m it b es on d er gr os s en
Bu c h s t a b en .
103. o. J. Wie Nr . 101, d ie S c lieer en a u f
d em Rin ge.
W. XV, 13. S . 24(>a .
Ta f. 111, 103.
104. o. J. Wie vor h er , d ie Bu c h s t a b en gr os s .
105. o. J. Im Rin ge ein a c h t f s s iger K r eb s ,
u n t en S 0
10G. o. J. Wie vor h er , a b er d ie S c lieer en a u f
d em Rin ge.
107. o. J. Wie vor h er , b es on d er s z ier lic h .
S eh r fein es K u p fer p l t t c h on .
Ta f. 111, 107.
108. o. J. Wie Nr . 105, d ie Bu c h s t a b en m eh r
n a c h d em Ra n d e z u ges t ellt .
Ta f. III, 108.
109. o. J. Wie Nr . 105 m it gr os s en Bu c h -
s t a b en .
Die Cot t b u s er Pfen n ige s in d t h eils a u s K u p fer ,
t h eils weis s ges ot t en .
LUCK AU.
Dies e S t a d t , d er en Ger m a n is ir u n g m a n b is in d ie
Mit t e d es X. Ja h r h u n d er t s h in a u t 'r c kt u n d welc h e, m ein es
Wis s en s , u r ku n d lic h z u er s t im Ja h r e 1227 gen a n n t wir d ,
z eic h n et e s ic h u n t er d en Nied er la u s it z is c h en S t d t en s c h on
fr h z eit ig d u r c h ih r en Ha n d el u n d ih r en b ed eu t en d en
Gewer b eb et r ieb a u s . Es b er r a s c h t d a h er a u c h n ic h t ,
wen n wir h ier s c h on im X1JI. Ja h r h u n d er t ein e M n z -
s t t t e, u n d z wa r ein e la n d es h er r lic h e, a n t r effen . Die h e-
46
z glic h e Ur ku n d e d a t ir t vom Ja h r e 1286
82
) u n d la u t et
a n d er b et r effen d en S t elle:
. . . . p r o vigin t i m a r c is Lu c kowien s is a r -
gen t i
Ein e a n d er e m it gleic h em Hin weis is t vom Ja h r e
1296. In d er s c h on b ei Bees kow gen a n n t en von 1321
les en wir
. . . . c u m Lu c c ovien s i et Gu b in en s i m o-
n c t a in d en a r ior u m va lor e . . . .
Im Ja h r e 1365
83
) fin d en wir
. . . . XI m a r c a s lu c kowen s z p a ga o . . . .
fer n er 1368
84
)
. . . Lxxxx m a r c a s lu c kowen s z p a ga n a s . . .
u n d en d lic h 1371
85
) ein e Ur ku n d e in d eu t s c h er S p r a c h e m it
. . . jt ooc u t t b t it jc t jt matk lu d t m t r ifd j wt=
U1t 0C . . .
Die s t d t is c h e Pr gs t t t e wir d b a ld n a c h 1382 ih r e
Th t igkeit b egon n en h a b en . Den n in d ies em Ja h r e wa r d
d er S t a d t vom K n ig "Wen z el von Bh m en d a s M n z -
r ec lit ver lieh en . Es h eis s t in d er Yer leih u n gs u r ku n d e:
* * . * Wh IDet t t jlon i . . . c t r la u b fit t m b
t jt t u c n ijn (d en Lu c ka u er B r ger n ) m it r r a fft
Mi} btitwcs t xd jt t n im ffc n , u it b Im t t it jlid jn * t n t id jt ,
i^tt HBclicm , ein t r c d jt c m ft t t ^c Jt leijn t jc lb c ,
u n b b on t ff t n n 0c b r a d jt e (&cytfyt it n b i$tid)m
von d u m Ijt t lb en Itvtn, im i> u ff b r t 0 kozn, b o
8
*
2
) Wilkii Tic em a m r a s , Cod ex d ip l., p . 52.
m
) Im lt es t en S t a d t b u c h von Lu c ka n . Im Au s z u g a b ge-
d r u c kt b ei Gr a llu s -Nen m a im , Beit r ge z u r Ges c h ic h t e u n d
Alt c r t lr a m s ku n d e d er Nied er la u s it z , II, S . 197.
**) Ga llu s -Neu m a n n a . a . 0., S , 197.
83
) Ga llu s -Nem n a im a . a . 0., S . 198.
47
Hf> jjelt , HQ tr ieb en on$tn Ijctflft, ijffd jia ijeit wir f,
fr ljm t jiu m t t n t i flu t en f llen , tu ti t ojgc it , m it n oin e,
a d jt jc ljt t fiit ' et jt t m b t ljt fa t ifd jet t tfofleit, b a m ir
fit ftelaubtn un in t t wu t r c u c t t fr ijc it , . . .
8
)
Wir er s eh en a u s d em Wor t la u t e d er Ur ku n d e, d a s s
d er S t a d t er la u b t wir d : klein e M n z e, d a s s in d Pfen n ige
u n d Heller ,
8r
) yon d em Geh a lt d er Vin ken a u gen u n d
m it d em h a lb en (wa c h s en d en ) Lwen z u s c h la gen , d er en
18 S t c k ein en Pr a ger Gr os c h en gelt en s ollen .
Im Ja h r e 1397 b es t t igt Ma r kgr a f Job s t von M h r en
d ies es Rec h t .
88
) An fa n gs d es XV. Ja h r h u n d er t s fin d en
wir Ha n s Pr eid in ger u r ku n d lic h a ls s t d t is c h en M n z -
m eis t er .
89
)
In Bez u g a u f d ie in d en ob igen Ur ku n d en gen a n n t en
M n z en a u s d en b eid er s eit igen Pr gs t t t en is t z u b e-
m er ken , d a s s s olc h e leid er n oc h n ir gen d s z u m Vor s c h ein
gekom m en s in d . Es b leib en d a h er led iglic h d ie in d er K ip p er -
z eit von d er S t a d t gep r gt en M n z en z u ver z eic h n en ,
90
)
von d en en d ie Pfen n ige d a s s elb e M n z b ild t r a gen ,
ein en wa c h s en d en Lwen , n ic h t ein en h a lb en B r en , wie
let z t er es in Leit z m a im s Wegweis er S . 20 ir r t h m lic h a n -
gegeb en is t , welc h es in d er vor h er a b ged r u c kt en Ver -
leih u n gs -Ur ku n d e vom Ja h r e 1382 vor ges c h r ieb en is t ,
w h r en d d ie Dr eikr eu z er u n d Gr os c h en d en S t ier , d a s
a lt e "Wa p p en Lu c ka u s , f h r en .
8
) v. Pos er n , a . a . 0., S . 347; Ga llu s -Neu m a n n , a . a . 0, LT,
8. 118.
87
) Lu c ka u er Heller kom m en n eb en Lu c ka u is c h en Pfen n igen
vor im S eh p p en b u c h e von Lu eka n v. .la h r e l-t t T.
8n
) Wor b s , In ven t . d ip l. Lu s a t . in fer ior ., p . 2U.
l
'
y
) (Ta lln s -Neu n ia n n a . a . 0., S . 117.
(J()
) Da s s d ie, La u s . Ma ga z in , Bd . VT, S . 20, er w h n t en Br a c -
t ea t en . d ie ein en S t ier im M n z b ild e t r u gen , m it Lu c ka u
n ic h t s z u t h u n h a b en , h a t s c h on v. Pos er n a . a . 0, S . U
d a r get lia n .
48
M n z en :
110. Pfen n ig 1G22. In ova lem , a n jed er S eit e m it
ein em Hen kel ver s eh en en , S c h ild e
d er wa c h s en d e Lwe; d a r b er I6ZZ
Da s Ga n z e von ein em Per len kr eis e
u n igelb en .
Ta f. IV, 110.
111. 1622. Aelm lic h wie vor h er ; d er Lwe von
a n d er er For m .
112. 1622. Der Lwe in a u fgeb ogen em S c h ild e;
d a n eb en + = +, ob en l 6 2 2
Oh n e Per len r a n d .
Ta f. IT, 112.
113. 1622. Wie vor h er , a b er I6ZZ-
114. 1622. Wie vor h er m it -I6ZZ-
113. 1622. Wie vor h er u n d u n t er d em Lwen
n oc h ein s eeh s s t r a liges S t er n c h en .
Ta f. IT, 115.
116. ,, 1622. Lwen s c h ild z wis c h en x ><,
ob en I6ZZ
117. 1622. Wie vor h er , m it i 6 2 2
HS . 1622. Neb en d em S c h ild e je ein Pu n kt ,
b er d em s elb en I6ZZ
119. 1622. Wie vor h er u n d u n t er d em Lwen
eb en fa lls ein Pu n kt .
Ta f. IT, 119.
120. 1622. Lwen s c h ild , d a r b er I6ZZ
Ofr . N". Z. 1840, S . 117, 33.
Ta f. IT, 120.
121. 1622. Wie vor h er , a b er I6Z2
Ta f. IT, 121.
122. 1622. Wie vor h er , m it -I6Z2-
Vor s t ellen d e Pfen n ige s in d von K u p fer .
49
123. Pfen n ig 1022. Lwen s c h ild , d a n eb en -=, ob en
I6ZZ
124. 1022. Wie vor h er , a b er u n t er d em Lwen
n oc h ein Pu n kt u n d ob en I6ZZ
125. 1622. Wie vor h er , jed oc h oh n e d ie Pu n kt e,
120. 1022. Lwen s c h ild m it Pu n kt u n t en , d a -
n eb en x x ; ob en I6ZZ
Ta f. TV, 126.
Dies e vier Pfen n ige s in d weis s ges ot t en .
127. Dr eikr eu z er o. J. MONETA NOVA LVCOA-
NA S t ier von d er lin ken
S eit e.
Rs . PERD II D G R I - S A
. . . . EX Dop p ela d ler m it
Reic h s a p fel, d a r in 5
128. ,. o. J. MONETA NOVA LVCOA-
NA Wie vor h er .
Rs . PERD II DGR I S A
Wie vor h er .
Vet t er , Ch r on ik von Ln c ka u ,
Ab b . 1.
129. o. J. MONETA NOVA LVCCA-
NA=> Wie vor h er .
Rs . PERD I I D- GR- I - S - AG-
H- B- REX- Wie vor h er .
Ta f. IV, 129.
130. Gr os c h en 1022. MONETA NOVA LVOOA-
NA'I622 Wie vor h er .
Rs . FERD- I - LD- G- RO- I M- . .
G- H- B- REX- Wie vor h er .
Die Ja h r z a h l is t u n d eu t lic h , d oc h s c h ein t s ie
1622 z u s ein .
Ta f. VI, 130.
8
50
131. Gr os c h en 1622. MONETA NOVA LVCGA-
NA-I6ZZ Wie vor h er .
Rs . EERD I I - D G RO IM
S A- . . B REX Wie vor h er .
Wa gn er s Na c h les e 94.
132. ,. 1622. MONETA NOVA LVCCANA
1622
Rs . EERD II -D G RO IM
S A H E B REX Wie
vor h er .
Gt z 7704.
Gt z c it ir t h ei Bes c h r eib u n g d ies es Gr os c h en s
d en in Wa gn er s Na c h les e Nr . 94 a b geb ild et en .
Mir will es jed oc h s c h ein en , a ls ob z wei ver s c h ie-
d en e S t em p el vor l gen u n d Gt z n u r d es Ver gleic h s
wegen a u f d en Gr os c h en h in gewies en h a b e; d en n
jed en fa lls w r d e er s on s t d a s Wa gn er s c h e S t c k
gen a u er wied er gegeb en h a b en . Teil f h r t e d a h er
d a s let z t er e h ier n oc h b es on d er s a u f.
Die Lu c ka u er M n z en s in d r ec h t s elt en . Den n
von d en h ier ver z eic h n et en 23 ver s c h ied en en S t c ken
ka n n t e m a n b is h er n u r d en Pfen n ig Nr . 120, d en Dr ei-
kr eu z er Nr . 128 u n d d ie Gr os c h en Nr . 131 u n d 132.
Die Ber eic h er u n g, welc h e d a s M n z wes en Lu c ka u s
d u r c h d a s Beka n n t wer d en d er vor s t eh en d b es c h r ieb en en
Gep r ge er f h r t , is t m ir u m s o er fr eu lic h er , a ls ic h d a s
Ma t er ia l d a z u m it wen igen Au s n a h m en a u s m ein er S a m m -
lu n g h a b e s c h p fen kn n en .
91
)
[
) Na c h d em Ob iges ges c h r ieb en wor d en , h a b en d ie Her r en
DDr n . Er b s t ein in d en Bl t t er n f r M n z fr eu n d e Nr . 95)
n n d 100 ein en Au fs a t z t in t er d em Tit el: Die Ton d er
S t a d t Lu c ka u in d er Nied er la u s it z im Ja h r e 1622 a u s ge-
ga n gen en M n z en ", ver ffen t lic h t , d er b ei t h eilweis er Au f-
51
GUBE N.
Die S t a d t Gu b en geh r t e von Alt er s h er z u r Nied er -
la u s it z u n d t h eilt e m it d ies em La n d e d ie m a n n igfa c h en
S c h ic ks a le, welc h e d a s s elb e get r offen h a b en .
f lm m g d es von m ir ob en b er d a s M n z wos en Lu c ka u s
Ges a gt en , in d er Ha u p t s a c h e d en In h a lt d er a u f d ie Au s -
p r gu n g von K ip p er m n z en S eit en s d er S t a d t vor h a n d en en
Ac t en s t c ke d es K n igl. S c h s is c h en Ha u p t -S t a a t s a r c h ivs ,
wied er gieb t .
Du r c h d en Ab d r u c k d er , b ei ih r en S t u d ien in d em
b et r effen d en Ar c h iv, z u ih r er K en n t n is gela n gt en Doeu -
m en t e c om p let ir en d ie Ver fa s s er d a s von m ir geb r a c h t e
Ur ku n d en m a t er ia l z u ein ein volls t n d igen Ga n z en . Da -
gegen is t d a s von ih n en geliefer t e M n z m a t er ia l s eh r
m a n gelh a ft , in d em n u r d r ei Pfen n ige u n d ein Gr os c h en
b es c h r ieb en wer d en .
In ein em Pu n kt e a b er ir r en s ie, n m lic h in d er
Am ia h m e, d a s s s ie z u er s t d ie Lu c ka u er K ip p er p fen n ige
p u b lic ir t , u n d d a s s m a n vor d em d ies elb en n ic h t u n t er z u -
b r in gen gewu s s t h a b e. Ic h weis e b ez glic h d ies er ir r igen
An s ic h t d a r a u f h in , d a s s u n t er d em Tit el: Na c h t r ge z u
Rein h a r d s K a ip fer -Oa b in et " b er eit s in d er n u m is m a t is c h en
Zeit u n g 1840, S . 117, Nr . 33 ein s olc h er Pfen n ig b e-
s c h r ieb en u n d ga n z r ic h t ig n a c h Lu c ka u gelegt wor d en is t .
Ic h b em er ke n oc h , d a s s d ie Pfen n ige El. f. Mz fr d e.
S . 872, .1, 2, 3 ver z eic h n et s in d ob en u n t er Nr . 125, 123, 12(j
u n d d a s s d er Gr os c h en a . a . 0., Tf. LXV11J, 10 d er s elb e
is t wie ob en Nr . 130. (Exem p la r d es K n igl. S c h s is c h en
K a b in et s z u Dr es d en .)
S c h lies s lic h s ei n oc h er w h n t , d a s s d ie im S t a d t -
a r c h iv z u Lu c ka u a u f m ein e Ver a n la s s u n g a n ges t ellt en
Na c h for s c h u n gen n a c h u r ku n d lic h en Na c h r ic h t en b er d ie
Au s b u n g d es M n z r ec h t s S eit en s d er S t a d t kein er lei
Res u lt a t geh a b t h a b en . Den n von s olc h en Ur ku n d en
b efin d et s ic h d or t ein z ig u n d a llein d ie b er eit s S eit e 47
gen a n n t e Bes t t igu n gs u r ku n d e Job s t s von M h r en vom
Ja h r e 1397.
Vielleic h t s in d d ie b ez glic h en Doc u m en t e 1044
d u r c h d en gr os s en Br a n d , d er a u c h d a s Ra t h lia u s ein -
s c h er t e, ver n ic h t et wor d en .
8*
K glUn h 'BiM,
Ber lin
52
Ueb er d ie Gu b en er M n z en h a t Dr . Jen t s c h
92
) in
d er illu s t r ir t en Zeit s c h r ift Der B r " 1881, Nr . 18 ein en
b ea c h t en s wer t en Au fs a t z ver ffen t lic h t , d er et wa s ver -
n d er t a b ged r u c kt is t in d en Ber lin er M n z b l t t er n
Nr . 18/19.
3
) Ic h ver weis e h ier m it a u f d ies en u n d b e-
s c h r n ke m ic h d a r a u f b ez glic h d es Zeit r a u m s b is 1622
wied er h olen d u n d er g n z en d Folgen d es z u b em er ken .
Der er s t e Hin weis a u f ein e M n z e in Gu b en is t
u n s er h a lt en in ein er Ur ku n d e a u s d em Ja h r e 1295,
u
)
iii welc h er Pilgr im u n d Ulr ic h a ls S h n e ein es M n z -
m eis t er s in Gu b en a u fgef h r t wer d en . Ob m a n h ier a n
ein e la n d es h er r lic h e od er s c h on a n d ie s t d t is c h e M n z e
z u d en ken h a t , l s s t s ic h a u s d er Ur ku n d e s elb s t in kein er
Weis e er gr n d en . Ic h ver m u t h e a b er , d a s s d ie b et r effen d e
S t elle a u f d ie s t d t is c h e M n z e h in z ielt ; d en n a u s d er
n c h s t en , a u f d ie M n z e d er S t a d t Bez u g h a b en d en Ur -
ku n d e von 1311,
03
) in welc h er Ma r kgr a f "Wa ld em a r von
Br a n d en b u r g, a ls Vor m u n d d es Ma r kgr a fen Joh a n n , d en
B r ger n ges t a t t et : w h r en d ein es gewis s en Zeit r a u m es
d ie Pfen n ige a llj h r lic h n u r ein m a l z u er n eu er n , geh t
h er vor , d a s s d ie S t a d t fr h er s c h on d a s Rec h t z u m n z en
b es es s en h a t . Un d d a fer n er in d er folgen d en Ur ku n d e
2
) Mit b es on d er em Da n ke a n er ken n e ic h d ie fr eu n d lic h e Be-
r eit willigkeit , m it welc h er Her r Dr . Jen t s c h d a ein s c h l gige
Ur ku n d en -Ma t er ia l m ir z u g n glic h gem a c h t h a t .
93
) Da s elb s t is t b ei d em Pfen n ig Nr . IL id a s Oit a t n a c h
Weid h a s n ic h t z u t r effen d , d a s s elb e m u s s z u Nr . 10 ges et z t
wer d en . Nr . 1*4 is t n a c h Ba r Nr . 7 u n gen a u wied er ge-
geb en ; d er Gr os c h en is t wie ob en Nr . 157. Der Gr os c h en
B r Nr . ob en Nr . 159 feh lt g n z lic h .
u
) Wilkii Tic em a n u u s , c od . d ip l. p . 21, Nr .V; La u s it z . Ma ga z in
Bd . 36, S . 38.
95
) Wilkii Tic em a m m s a . a . ., p . 212, Nr . GLXXIH; Wor b s
In ven t a r , d ip l. Lu s a t . in fer . Nr . 345; La u s it z . Ma ga z in
Bd . 36, S . U.
53
von 1319,
o
) in welc h er Her z og Ru d olf von S a c h s en d er
S t a d t ih r e a lt en Hec h t e, u . A. d ie M n z e, b es t t igt ,
d a s M n z r ec h t a ls ein b er eit s vor h a n d en es Hec h t er -
w h n t wir d u n d von a ll d em Nu t z u n d Fr om m en , d en
d ie M n z e b r in gt , d ie Red e is t , s o kn n t e m a n f r 1295
a u c h woh l s c h on a n s t d t is c h e M n z m eis t er d en ken . In -
d es s en ein e Gewis s h eit is t d ies n ic h t .
JDa im folgt d ie b er eit s b ei Bees kow u n d Lu c ka u
c it ir t e Ur ku n d e von 1321, welc h e d ie Eees kower M n z en
m it d en en von Lu c ka u u n d Gu b en a ls gleic h wer t ig
a n gieb t .
Fa s t h u n d er t Ja h r e s p t er wir d d a n n er s t Avied er
d er Gu b en er s t d t is c h en M n z e ged a c h t b ei d er Ver leih -
u n g d es M n z r ec h t s a n d ie S t a d t S om m er feld
07
) S eit en s
d es K n igs Wen z el von Bh m en . Die Ur ku n d e d a t ir t
von 1411
8
) u n d la u t et a n d er b ez glic h en S t elle:
b a s fU t u t Jja Uft t it t t it r je in iljr et* ftot fla lm t
m u ijc it , b t c 0c it0f t t iib tjcb fei f ft t ld jt h on t
it t fjr t l m t b ju fa r j, a l b t c fit n or m a l* m it b c iu n
butQtxmtifin n u o u t t n j'n b c r (t a t ju (jm b t it JJC=
fla kc n l)(ibtn.
iC
Bis z u r K ip p er z eit feh len d a n n Na c h r ic h t en b er
d ies e Pr gs t t t e; eb en s owen ig s in d M n z en , wed er la n d es -
h er r lic h e n oc h s t d t is c h e, a u fgefu n d en wor d en .
Am 25. Au gu s t 1621 er t h eilt e K u r f r s t Joh a n n
Geor g von S a c h s en d er S t a d t d ie Er la u b n is s z u r Au s -
p r gu n g von M n z en , wie s ie h ier u n t er folgen .
0,i
) La u s it z . Ma ga z in Bd . 30, S . 50. -- Bei Wor b s a . a . ().,
Nr . 337a , in d en Ues t in a t is lit t er a r . Lu s a t . Nr . 11, p . LOW),
im B r u n d in d en Ber lin er M n z b l t t er n is t b er a ll ir r ig
1309 a n gegeb en s t a t t 1319.

7
) S on n n er feld er h ielt 1454 von K n ig La d is la u s von Bh m en
d a s M n z r ec h t b es t t igt (Wor b s a . a . 0., Nr . 800), d oc h
s c h ein t d ie S t a d t d a von n iem a ls Geb r a u c h gem a c h t z u h a b en .
98
) Wor b s a . a . 0., Nr . G35.
54
M n z en :
133. Pfen n ig 1621. Im Per len kr eis e Gr, d a r b er gr os s e
K r on e; d a n eb en im Bogen d ie Ja h r -
Za h l 16 -G- ZI .
B r S . 221, An m . ***), 1.
Ber l. M n z b l t t er 5.
134. 1621. Eb en s o m it 16 : Gr : ZI .
K a t a log S c h ellh a s s 1682.
Ta f. IV, 134.
135. 1621. Des gl. m it . : I 6. G- Zl : .
El. 3431 B r 2. Ber l.Mz b l.6.
136. 1621. Des gl. m it 16 : G: 21 .
B. 3. Ber l. Mz b l. 7.
137. 3 621. Des gl. m it . 16 -G 21 .
N. Z. 1840, S . 29, 51.
138. 1621. Des gl. m it I6:G-2I
B. 4. Ber l. Mz b l. 8.
139. 1621. Des gl. m it . : I 6- G- 2I : .
N. Z,1846, S . 95, 49.
140. 1621. Des gl. m it : 16 : G-: 21:-
B. 5. Ber l. Mz b l. 9.
Ta f. IV, 140.
Dies e S or t e Pfen n ige wir d b ei Reic h el u n d
im B r ir r iger Weis e n a c h Gr lit z gelegt .
141. Pfen n ig 1621. Im Rin ge u n t er ein er K r on e G,
d a r in Pu n kt , d a n eb en 16 = 21
El. 1358. K . B. 280.
W. XV, 32. N. 4722.
B., S . 221, IL Ber l. Mz b l. 10.
142. ,, 1621. Wie vor h er , a b er S t r ic h elkeis .
Ta f. IV, 142.
143. 1621. Wie vor h er m it 16 = ZI
55
145.
146.
147.
148.
149.

H


)'
1621.
1621.
1621.
1621.
1622.
144. Pfen n ig 1621. Wie Nr . 141, d oc h s t a t t d es Pu n kt es
ein Pfen n igz eic h en .
N. Z. 1840,8.29, 52. Rl. 1357.
K . B. 281. Ber l.Mz b l.ll.
Ta i'. IV, 144.
Wie vor h er m it 16 ZI
Wie vor h er , a b er -I6- 21
N. 4721.
Wie Nr . 144, a b er S t r ieh elkr eis .
Eb en s o m it 16-== ZI
Wie Nr . 147 m it 16 = 22
Br l. Mz b l. 20.
150. 1622. Eb en s o m it I6 = ZZ
Ta t . IV, 150.
Die Pfen n ige s in d weis s ges ot t en .
151. Dr eikr eu z er 1621. MO NOVA REIT GV-
BENENS IS 1621 Th or m it
d r ei Th r m en , b er d em m it t -
ler en ein e K r on e.
Rs . FERD II D : G : RO :
IM : S A G H B
REX * Dop p ela d ler m it Reic h s -
a p fel, wor in 3, ob en K r on e.
Ein a c h t ec kiges S t c k d es s el-
b en S t em p els b ei
R. 1356. B. 222, 3.
Ber l. Mz b l. 4.
Ta t IV, 151.
152. 1621. . . . NOVA REIP GV-
BENENS IS - 1621 Wie vor h er .
Rs . FERD : II D G . . I M
8 A G H B REX
Wie vor h er .
56
Mit t lieil. d es h is t or . Ver ein s
z u Fr a n kfu r t a ./O. Nr . IS O, wo
ir r t h iim lic li GVBENS IS s t ellt .
Ber l. Mz b l. 3, u n gen a u .
3. Dr eikr eu z er 1G22. * MONETA NO GVBE-
NENS 1S 1622 Wie vor h er .
Es . FERD I I D G RO IM S A
G H B REX "Wie
vor h er .
B. 11. Ber l. Mz b l. 18.
4. 1622. MONE NOVA GVBEN
622 Gekr n t es , ges p a lt en es
Wa p p en m it d en d r ei Th r m en
u n d G, d a r u n t er im Rin ge 3,
d a n eb en Z L
Rs . @ F ERD- I I - D- G R*IM-
S EM AVG Br u s t b ild d es
K a is er s von r ec h t s .
Looc ke, Ch r on ik von Gu b en
S . 146. Weid h a s S . 22, B.
B. 12. Ber l. Mz b l. 19.
Von d ies em , gewis s s elt en s t en Gu b en er Dr ei-
kr eu z er ver m a g ic h ein e Ab b ild u n g n ic h t z u geb en ;
ic h h a b e n ic h t er fa h r en kn n en , wo ein s olc h es S t c k
s ic h b efin d et .
5. Gr os c h en 1622. MO NO GVBENENS Im
Rin ge G, ob en K r on e z wis c h en
16 = 22
Rs . PER I I D G R I S
A G H B R Im Rin ge
Reic h s a p fel m it 24, ob en d ie
Um s c h r ift u n t er b r ec h en d .
B. 5. Ber l. Mz b l. 12.
57
15G. Gr os c h en 1622. MO NO : GVBENENS
Wie vor h er .
Rs . FERD : II RO 1 M S A G
H E R - Wie vor h er .
B. 6. Eil. Mz b l. 13.
157. ,. 1G22. MO NO : GVBENENS S
Wie vor h er .
Rs . FER- 1 I - D- G- R - T- S - A
G Wie vor h er .
B. 7. Ber l. Mz b l. 14.
158. 1G22. MO : NO : GVBENENS
Wie vor h er .
Es . PER II D : G R I S A
G H B R Wie vor h er .
B. 8. Ber l. Mz l . 15.
Ta f. IV, 158.
159. 1022. MO NO: GVBEN . . .
Wie vor h er .
Es . FER- T1- I 3: G- E- I - S - A- G
H- B- R- Wie vor h er .
B. 9.
160. 1622. MO - NO GVBENENS
Wie vor h er .
Rs . feh lt .
B. 10. Ber l.Mz b l. 17.
101. 1622. MO-NO:GVBENEN-
Wie vor h er .
Es . FEE- l I - Dr O- R- I - S - A- G
H- B- R- Wie vor h er .
Ber l. Mz b l. 16.
162. 1622. MO-NO-GVBENEN
Wie vor h er .
o
58
Es . FER- I I - Dr G- R- I - S - A- G
H- B Wie vor h er .
W. XV, 30. Beil. Mz b l. 2.
Wen n gleic h b ei Weid lia s d ie Ja h r z a h l a u f
d ies em Gr os c h en feh lt , s o is t d oc h a n z u n eh m en .
d a s s er von 1622 s ei, wie d ies a u c h Jen t s c h im
B r S . 221, I a n gieb t , w h r en d er in d en Ber lin er
M n z b l t t er n oh n e Ja h r z a h l a u fgef h r t is t .
Dr eigr os c h en - u n d Zweip feim igs t iic ke, d ie Leit z m a im
in s ein em Wegweis er 8. 17 er w h n t , exis t ir en n ic h t .
Dies e, s owie d ie b ei Weid h a s Ta f. XV, 31 a b geb ild et e
M n z e geh r en n a c h Gt t in gen .
S ORAU.
Die S t a d t S or a n , Ha u p t s t a d t d er Her r s c h a ft S or a n ,
geh r t z u d en lt es t en S t d t en d er Nied er la u s it z . S ie
b efa n d s ic h et wa von 11541280 im Bes it z e d er Her r en
von Db en (von Dewin ) u n d von 128013o u n t er d er
Her r s c h a ft d er Her r en von Pa c k. Als im Ja h r e 1355
Ulr ic h 1IJ. von Pa c k ges t or b en wa r , gela n gt e s ie a n
r ein en S c h wieger s oh n Fr ied r ic h von Bib er s t ein , d es s en
Na c h kom m en s ie b is 1550 b ela s s en .
Fr ied r ic h s S oh n , Joh a n n HL, 13001424, er wa r b
gegen 1414 vom K a is er d a s M n z iec h t , b t e es a b er
n ic h t s elb s t a u s , s on d er n b er t r u g es d er S t a d t , d ie d en n
a u c h von d ies er Er la n b n is s Geb r a u c h m a c h t e. ")
M u z n ieis t er wa r u m d ies e Zeit Hein r ic h , d er in
ein er Ur ku n d e vom Ja h r e 1419 er w h n t wir d , wie er
00
j ALu iliu s , lib . I. c om m en t . r er . Lu s a t . a p u d Hofm a im , s c r ip t .
r er . Lu s a t . 1, p . 121; Ma gn u s , h is t or . Bes c h r eib u n g von
S or a u , S . 7; Wor b s Cles c h ieh t e d er Her r s c h a ft S or a u u n d
Tr ieb el, S . 19.
59
d em Nied er h os p it a l in S or a u ein S elger et h o (S t ift u n g)
ver m a c lit .
10
)
Im Ja h r e 1551 s t a r b Ch r is t op h von Bib or s t ein a ls
d er Let z t e d er Lin ie z u Fr ied la n d u n d S u r a u , u n d K a is er
Fer d in a n d b et r a c h t et e, d a d ie Bib er s t ein s eh e Lin ie z u
For s t von d er Er b folge a u s ges c h los s en wa r , S or a u a ls
h eim gefa llen es Leh en , welc h es z u n c h s t a n d en Ma r k-
gr a fen Geor g Fr ied r ic h von Br a n d en b u r g ver p f n d et ,
u n d d a n n , n a c h er folgt er Wied er ein ls u n g 1558, a n Fr ei-
h er r Ba lt h a s a r von Pr om n it z , Bis c h of von Br es la u , f r
124 000 Reic h s gu ld en ver ka u ft wu r d e.
101
)
Ba lt h a s a r s Na c h folger wa r im Ja h r e 1561 s ein
Vet t er S iegfr ied von Pr om n it z , u n d a u f d ies en folgt e 1597
d es s en S oh n Hein r ic h An s elm .
Im Ja h r e 1465, 1477 od er 1490 d ies s t eh t n ic h t
fes t ver lor d ie S t a d t d a s M n z r ec h t . Doc h er h ielt
s ie es s p t er vom K u r f r s t en Joh a n n Geor g I. von
S a c h s en a u f d ie d r ei Ja h r e von 16211623 z u r c k u n d
n u n p r gt e s ie in Gem ein s c h a ft m it Hein r ic h An s elm d ie
K ip p er m n z en , a u f welc h e wir weit er h in z u s p r ec h en
kom m en . S ein S oh n u n d Na c h folger S igis m u n d S ieg-
fr ied jed oc h ver p a c h t et e von 1622 a b d ie M n z e, u n d so
fin d en wir a ls M n z p c h t er , u n d z u gleic h a u c h a ls M n z -
m eis t er , Fr ied r ic h von S t ier b it z , S eb a lc l Lin d elb a c h , Joh a n n
Ja c ob Hu s er u n d Joh a n n Mer kel.
Dies s in d in K r z e d ie Na c h r ic h t en , welc h e b er
d ie Pr gs t t t e S or a u b eka n n t s in d .
102
)
10fl
) S a a lb or n s Mit t h eilu n g a n d en Ver fa s s er .
in i
) Wor b s , a . a . 0, S . 99; Dewer d ec k, S ilc s ia n u n iis m a t ika ,
p . 205.
102
) Au fs t z e z u r S or a u er M n z ges c h ic h t e h a b en wir von K lm e
(Zt s c lir . II, S . 13 f.), Pos er n (S a c h s en s JVIz. im Mt t la lt .,
S . 202), Fr h b u s s (Nu m . Zt g. 1818, S . 25 f.), Leit z m iu m
(Wegweis er , S . 24) u n d S a a lb or n (Bl. f. Mz fr d e. 1870,
9*
M n z en :
103
)
163. Pfen n ig 1621.
164. 1621.
165. 1621.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
J5

H
J?

J?
5J

1621.
1621.
1621.
1621.
1622.
1622.
1622.
1622.
60
16S2I
' W Ta f.1V, 163.
I6S 2I
W N. Z. 1S 46, S . 103, 61.
N. 4737.
I6S 2I
= f = Gt z 7714. K lm eZls c kr .
n , S . 22, 1.
I6S ZI
W Ta f. IV, 166.
I6S ZI
-W=> W.XV,35. Ta f. IV, 167.
I6S ZI
oWo Ta f. IV, 168.
ies z i
I6S 22
W G-.7715. K Z. 62. K Z. 12.
Ta f. V, 170.
I6S 22
w-
I6S 22
W Bl. f. Mz fr d e. S . 423, 2.
I6S 22
W- N. Z. 63. K Z. U, Tf . I , 8.
El. f. Mz fr d e. 3.
Ta f. V, 173.
Nr . 54/55). Wa s d ie Min z en s p ez iell a n la n gt , s o ver -
weis e ic h n a m en t lic h a u f d en let z t en Au fs a t z a l.s d en voll-
s t n d igs t en ; d oc h s in d d or t ein ige In t h i n er u n t er la u fen ,
d ie m a u , s oweit s ie s ieh a u f d ie Ejp p en u n z en b ez ieh en ,
h ier b es eit igt fin d en wir d . Au c h h a b e ic h ein e An z a h l
n eu er S t em p el, z . Th . a u s m ein er S a m m lu n g, h in z u f gen
kn n en .
103
) Die Ab b ild u n gen d er S or a u er M n z en s in d z u m gr os s es t en
Th eil n a c h S a a lb or n s Ha u d z eic h n u n geu a n gefer t igt wor d en .
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184
185.
Pfennig
)5

)5
H
)5
n

n
n
n
j
1022.
1622.
1622.
1622.
1622.
1622.
1622.
1622.
1622.
1622.
1622.
1622.
186. 1622.
61
16022
W- N. Z. 64.
I6S 22
W Ta f. V, 175.
I6S 22
*W G.771. K .Z.15. 111.1361.
N. Z. 65.
I622
l ^ l K Z . 16. El. f. Mz fr d e. 8.
I6:S :22
IWi K Z . 66.
I6S 22
W
:
' Bl. f. Mz fr d e. 5.
Ta f. V, 179.
I6S 22
y[ (Da s Wis t ga n z ges c h los s en .)
I6SZZ
w
I6SZZ
W- K Z . 13. Bl.f. Mz fr d e. 3.
16SZZ
-VV* K Z . 14.
S z z K Z. 67. K Z . 17.
W Bl. f. Mz fr d e. 9.
|6S Zz
+ W + (Die Ja lir z a l b ogig.)
Ta f. V, 185.
l6S z z
*W R1.1360. W. XV, 38.
N.4736. Ta f. V, 186.
187
-
1622
* l ^ l (
Di e
Ja lir z a l b ogig.)
188. 1622.
IBS ZZ
62
189. Pfen n ig 1622. ^
z
190. 1622. |6J*
Z
I6S ZZ
,6S ZZ
101. 1622. jj^r
Ta f> y ? 1 9 l
192. ,. 1622. J ^ *
Ta f
_
Vj J92>
193. 1622. In ver z ier t em S c h ild e d er Pfeil
z wis c h en z wei f n fs t r a h ligen S t er -
n en ; b er d em S c h ild e I6S 22
N. Z. 68.
Is t m ir led iglic h n a c h d er Bes c h r eib u n g in
d er n u m is m a t is c h en Zeit u n g b eka n n t .
194. Dr eier 1622. In ver z ier t em S c h ild e d er gega b elt e
Pfeil z wis c h en z w
r
ei Pu n kt en u n d
z wei f n f s t r a h li gen S t er n en .
Es . W, d a n eb en a u f jed er S eit e f n f
Pu n kt e, d a r b er d r ei Pu n kt e, ob en
I6S ZZ
Hier feh lt a ls o d ie Wer t h z iffer .
Ta f. V, 194.
195. 1622. "Wie vor h er .
Es . W z wis c h en z wei K r eu z en u n d
z wei Pu n kt en ; d a r b er I6S ZZ, d a r -
u n t er d ie Wer t h z a h l | | |
Ta f. V, 195.
196. 1622. Wie vor h er .
Es . W z wis c h en je z wei Pu n kt en ,
K r eu z en u n d Rin geln ; d a r b er
lS z z , d a r u n t er d ie "Wer t h z a h l
wie vor h er .
K . Z. 1,7. Bl.f.Mz fr d e. 11.
Ta f. V, 196.
63
197. Dr eier 1622. Wie vor h er .
Es . Au f jed er S eit e d es W z wei K r eu z e,
s on s t wie vor h er .
Eu r op a i. K lein en 3204. K.Z. 9.
Bl.f. Mz fr c le. 13.
198. 1622. In ver z ier t em S c h ild e d er gefied er t e
Pfeil z wis c h en z wei f n fs t r a h ligen
S t er n en .
Rs . W z wis c h en z wei Rin geln ; d a r b er
I6S 22, d a r u n t er d ie Wer t liz a h l | | |
199. 1022. Wie vor h er .
Rs . Lin ks vom "W z wei K r eu z e, r ec h t s
d a von ein K r eu z ; d a r b er I6S ZZ
u n d d ie "Wer t liz a h l u n t en z wis c h en
z wei Pu n kt en .
Ta f. V, 199.
200. 1622. Wie vor h er .
Rs . Au f jed er S eit e d es W ein K r eu z
z wis c h en z wei Pu n kt en ; d a r b er
I6S ZZ, u n t en Wer t liz a h l IM
W. XV, 36. N. 473S .
Ta f. V, 200.
201. 1622. Wie vor h er u n d a u s s er h a lb d es
S c h ild es n oc h s ec h s Pu n kt e.
Rs . Wie Nr . 197, a b er s t a t t d er Pu n kt e
b er d er Ja h r z a h l z wei klein e Dr ei-
b l t t er .
Ta f. V, 201.
202. 1622. Ver z ier t er S c h ild m it d em gega b el-
t en u n d gefied er t en Pfeil z wis c h en
z wei f n f s t r a h ligen S t er n en .
Rs . Wie Nr . 200 u n d b er d er Ja h r -
z a h l n oc h z wei Pu n kt e.
64
203. Dr eier 1622. Wie vor h er u n d n eb en d em Pfeil
n oc h je ein Pu n kt .
Es . Wie vor h er .
G. 7718. K . Z. 8. Bl.f.
Mz fr d e. 12.
204. 1022. Wie vor h er , a b er d ie Ziffer n d er
Ja h r z a h l klein er u n d n ic h t in ge-
r a d er Lin ie.
Gr. 7719.
205. 1622. Wie Nr . 203.
Es . W, a u f jed er S eit e ein K r eu z
z wis c h en z wei Pu n kt en ; d a r b er
S z z , d a r u n t er d ie Wer t b z a h l 111
Ta f. V, 205.
206. 1622. In ver z ier t em S c h ild e d er gega b elt e
Pfeil z wis c h en z wei f n fs t r a h ligen
S t er n en .
Es . W, d a r b er ein Pu n kt , d a n eb en
r ec h t s Pu n kt u n d Ein gel; ob en
I6S ZZ, u n t en d ie Wer t h z a h l, d er en
Ziffer n in gr s s er em Ab s t a n d von
ein a n d er s t eh en .
Ta f. V, 206.
207. 1622. In ein em m it Ar a b es ken ver z ier t en
K r eis e d er gega b elt e Pfeil z wis c h en
z wei f n fs t r a h ligen S t er n en .
Es , W z wis c h en z wei Pu n kt en ; d a r -
b er I6S 22, d a r u n t er d ie Wer t h -
z a h l wie vor h er .
Ta f. VI, 207.
208. 1622. Wie Nr . 207, a b er m it gefied er -
t em Pfeil.
Es . Wie Nr . 207.
05
209. Dr eier 1022. Wk vor h er m it a b weic h en d en
Ar a b es ken .
RH. Wie vor h er .
(1.7717. TC.Z.10. W.XY,37.
N. 4789.
Ta f. VI, 209.
210. 1022. Wie (la s vor ige S t c k, n u r s t a ll
d es K r eis es ein Ova l.
211. 1022. Wie Nr . 208.
Ifc s. Wie vor h er , d oc li d ie Wer t h z a h l
a b weic h en cL
Ta f. VI, 211.
Die Pfen n ige u n d Dr eier s in d m eis t weis s
ges ot t en .
212. (d lr s c h en 1621. MONTCT A Ol VIT S ORAV 1621 -
Da s d r eifeld ige Pr om n it z is c h e
Wa p p en .
Rs . FEEDTNANDVS TT S EM .
AV(4- Reic h s a d ler .
PL f.Mz fr d e. 14.
Is t m ir led iglieh n a c h d en Bl t t er n f r M n z -
fr en n d e b eka n n t . S a a lb or n h a t d ie Bes c h r eib u n g
d es Gr os c h en s ein er h a n d s c lir ift lieh en Na eh iic h t a u s
d em XV1T. Ja h r h u n d er t en t n om m en .
213. Gr os c h en 1022. MO : NO : CIV1 S ORA L 6- 22
Reic h s a p fel m it 24
Rs . * DO PROT * NOS T : Der
Pr om n it z is c h e Lwe.
lu 4
)
PL f. Mz fr d e. 13.
Ta f. VI, 213.
101
1 N.ii'li S a a lb ovn -^ Mit t h eilr u i ,CTi is i d er Lwe wer t er d er
Bolm iis d ie n oc h d er MeK s u is ilie, s on d er n d er Pr om n it z is c h e,
wie er d ies a u s d ei Uel)eic h is t h m n Tu n > d es s elb en m it d em
Pr om n it z is c h en Wa p p en d e 1052 s c h lic ks t .
10
00
211. Or os r h c n 1022. MO- NO- Ol VI - S OR- i . 6- *22-
Wie vor h er .
Rs . * DO PROT * K OS T
Wie vor h er .
215. Or os eh en klip p e 1022. MO : NO (UVl S ORA
1.6 22 Wie vor h er .
Rs . f DO PROT NOS T-
Wie vor h er .
N. Z. 1848, Ta i'. 1,45.
210. Dr eikr eu z er 1G22. MO NOVA -= S ORAVI
Da s Pr oin n it z is c lie Wa p p en s c h ild
z wis c h en 8
r
I ; d a r b er Reic h s -
a p fel z wis c h en 16 -=- 22, u n t en (5)
Rs . FERO 11-D G R IM WEM
. AVO Dop p ela d ler , z wis c h en
d en K op t en ein K r eu z , d a r b er
K r on e m it K r eu z .
Bl. f. Mz fr d e., S . 429, 10.
Ta t VI, 216.
217. 1022. MO NOVA- --S O RA VI
Wie vor h er .
Rs . EERU n - I J (I R- TM- S EM
AVU Wie vor h er .
K . Z., Ta f. L, 4.
218. 1022. MO NOVA S ORAVI
Wie vor h er .
Rs . EERD 1J D U R IM S EIM
AVU Wie vor h er , d oc h feh lt
z wis c h en d en Ad ler kp fen u n d
a u f d er K r on e d a s K r eu z .
219. ,, 1022. MO NOVA - S ORAVI Da s
ob en ver z ier t e Pr om n it z is c h e
Wa p p en s c h ild , u n t en et wa s
07
s c h m a ler wer d en d ; d a r b er 2 2
Un ier d em Wa p p en in ein em
Zir kel d r ei S t er n c h en (Zeic h en
d es M n z m eis t er s S t ier b it z ).
Rs . FERD : II I) : G : R : IM
S EM A VG Reic h s a p fel m it
24 z wis c h en F - S
Bl.f.Mz fr d e. 1H.
Ta f. VI, 219.
220. Dr eikr eu z er 1022. Gen a u wie d er Gr os eh en vor -
h er , d oc h oh n e Per len a u f d em
Eeic h s a p fel.
221. 1022. MO NOVA = S ORAV1
Wie vor h er .
Rs . PBRD II D G R- IM-
S EM-AVG- Wie vor h er .
Weid h . S . 23, B.
Von Weid h a s , in Folge m a t t er Au s p r gu n g,
a ls Gr os c h en o, .1. a u fgef h r t .
222. Dr eikr eu z er 1022. MO NOVA - NOR AVI
Wie vor h er .
Rs . FERD : II 1) : G : R IM
S EM AVG Wie vor h er .
K . Z. 5.
223. 1022. MO NOV ~ S O RA VI
Wie vor h er .
Rs . . FERDII-J): G. R. IM: S EM
AVG Wie vor h er .
Bl. f. Mz fr d e., S . 130,19.
Ta f. VI, 223.
224. 1022. MO NOV S ORAVI
Wie vor h er .
10*
Ott
RN. * \?h)M) II I) :({ H IM :
S IOM AVO Wie vor h er .
225. Ih vikr eu z er 1022. MO NOV\ S ORAV1
Wie vor h er .
Rs . K K 1RI) II I) : 0 R IM :
K M AVO Wie vor h er .
220. 1022. is t von Nr . 223 n u r d u r c h d ie
An z a h l d er Per len a u f d ein
Reic h s a p fel ver s c h ied en .
227. 1022. MO NOVA S O.RAVL Da s
Pr on m it z is c h e Wa p p en s c h ild
z wis c h en E- -fc , d a r b er .Reic h s -
a p fel z wis c h en 16 22, d a r u n -
t er (5)
Rs . FERD i l I) a R IM
S EM AVO Belor b eer t es
Br u s t b ild d es K a is er s von r ec h t s .
Hl. f.Mz fr d e., S . 12, 17.
Ta i'. VI, 227.
22S . 1022. MO NOVA - S ORAVI
Wie vor h er .
Rs . * K ERI) 11 J) (j R
IM S EM AVO -
Wie vor h er .
Weid h a s , S . 23, A.
229. ., 1022. MO NOVA S ORAVi
Wie vor h er .
Rs . * FERD: II ! ) Li :R IM
S K M- AVO Wie vor h er .
K.
r
A. fl.
230. ,. 1022. MO NOVA S ORAVIE
1622- Da s d ie Um s c h r ift ob en
- - (ii)
u n t er b r ec h en d e Br u s t b ild d es
K a is er s von r eeh ls .
Rs . imU) LI -I) (i R IM-
S t t M-AVG: Dop p ela d ler m it
Biu s ls eh ild , d a r b er K r on e m it
K r u u z ; u n t en (3)
Bl i\ Mz fr d e., S . 430, 20.
231. Dr eikr eu z er K S 22. MO : NOVA -HR . . . . 1622
Wie vor h er .
K s . VE R JM S EM
A Wie vor h er .
232. ., 11)22. -MO NOVA WO RA VI K
1622 Wie vor h er .
11s . K ERL) - I l - D G R - IM-
S EM AV: Wie vor h er .
K .Z.Tf.I,5. Bl.f.Mz fd e.20.
Ta f. VI, 232.
233. K i22. MO : NOVA S ORAVIE
1622 "Wie vor h er .
Rs . + K RRI) II -I) 0 K
IJM S EM AV : Wie vor h er .
Rl. 1359.
234. HS 22. MO-NOVA-S ORAVI-1622.
Wie vor h er ,
lis . EERI) II I) G R IM-
S EM -AVG : Wie vor h er .
Bl.i'. Mz l'r d e. 21.
235. 1022. * MO : NOVA : S ( )RA VI K
1622 Br u s t b ild d es K a is er s
von r eeh t s , ob en d en K r eis n u r
wen ig d u r c h b r ec h en d .
Rs . -EERI) : IE :D G R IM
70
S EM AVG : Dop p ela d ler
oh n e Br u s t s c h ilc l; ob en K r on e
m it K r eu z .
K . Z. 3.
236. Dr eikr eu z er 1622. * MO : NOVA : S ORAVIE
1622 Wie vor h er .
Rs . FEK D - I I : D G R IM
S EM AVG Wie vor h er .
Bl. f. Mz fr d e. 23.
Ta f. VI, 236.
237. 1622. * MO NOVA S ORAVIE
1622 Wie vor h er .
Rs . FERD : I I : D G R I S EM
AVG : Wie vor h er .
G. 7720.
238. 1622. FERDINAND I I = D
G - R - I - S - A Br u s t b ild d es
K a is er s von r ec h t s , d en K r eis
n u r wen ig d u r c h b r ec h en d , u n t er
d em s elb en (5)
Rs . G H BO REX = AR
AV * 1622 Dop p ela d ler m it
Br u s t s c h ild , d a r b er K r on e;
u n t en ( * )
Bl. f. Mz fr d e. 22.
Ta f. VI, 238.
Hier z u s in d m ir n oc h d r ei S t em p el m it d er -
s elb en Um s c h r ift , a b er m it et wa s a b weic h en d er
Zeic h n u n g b eka n n t gewor d en .
239. Dr eikr eu z er 1623. FERDINAND II =- D G R
I S A Wie vor h er .
71
Es . G H BO REX - AR
AV 1623 Wie vor h er .
Bl. f. Mz fr d e. 24.
240. Dr eikr en z er 1023. FERDINAND U - I) G
R I A Wie vor h er .
Rs . ( ! H- BO- REX- - AR-
AV 1623
RI. 13(52.
241. 1623. FERDINAND n - D G
R 1 S A Wie vor h er .
Rs . G H BO REX AR
AV 1623 : Wie vor h er .
Bl. f. Mz fr d e. 25.
Ta t VI, 241.
242. 1623. FERDINAND II - D G
R I MS A Wie vor h er .
Rs . G H BO REX AR AV
1623 Wie vor h er .
243. 1023. FERDINAND II = -D G
R I S A Wie vor h er .
Rs . G H BO REX -= AR
AV 1623 Wie vor h er .
244. 1023. FERDINAND IT =. D G
R T 8 A Wie vor h er .
Rs . G H BO REX = AR
AV * 1623 Wie vor h er .
K . Z. Tf. I, 0.
243. 1023. MO NOVA S ORAVIE
1623 Dc is d ie Um s c h r ift ob en
u n t er b r ec h en d e Br u s t b ild d es
K a is er s von r ec h t s .
Es . FEED I I D : G E = IM
S EM AV : Dop p ela d ler m it
Br u s t s c h ild , d a r u n t er K von e;
u n t en (5)
Ofr . d a s Dr eikr eu z er s t c k Nr . 232 vom
.Ta lir e 1622.
240. Dr eikr eu z er 1623. MO NOVA = S OEAVI Da s
Pr om n it z is c h e Wa p p en s c h ild wie
b ei Nr . 216. a b er 16-23
Es . FEED II D G- E IM
S EM AVG- * Dop p ela d ler ,
d a r b er K r on e wie b ei Nr . 216.
Die im Ja h r e 1623 m it d em Zeic h en d es M n z -
m eis t er s Hu s er () a u s gep r gt en Dr ei kr eu z er s t c ke h a t
m a n b ei K lm e, Zeit s c h r ift IT, S . 19, n u m is m a t is c h e
Zeit u n g 1848, S . 27/28, Eeic h el Nr . 1362 et c . ih r er Ge-
r in gh a lt ig'keit wegen f r Fa ls ifika t e d es Hu s er a u s gegeb en .
Doc h ir r t m a n h ier in , u n d d ie S t c ke s in d n ic h t a ls
fa ls c h gem n z t e a n z u s eilen , d a s ie m it Vor wis s en d es
S or a u er Ma gis t r a t s ges c h la gen wor d en s in d . Dies er -
h ellt a u s d en S eit en s d es M n z wa r d ein s K r ger d em
M n z m eis t er Hu s er a u s ges t ellt en M n z a b n a h m es c h ein en ,
z u r Zeit n oc h s ec h s z elm a n d er Za h l, d ie m it d en ih n en
en t s p r ec h en d en Pr ob en n a c h S c h les is c h em S c h r ot u n d
K or n im Ar c h iv z u S or a u vor h a n d en s in d .
10,T
)
Aller d in gs h a t Hu s er Fa ls c h m n z er ei get r ieb en ,
vielleic h t d a z u ver a n la s s t , weil er a u s w r t s viele S c h u l-
d en h a t t e u n d in S or a u s c h lec h t b es old et wu r d e. Die
von ih m a n gefer t igt en Fa ls ifika t e wa r en a b er n ic h t
S or a u er M n z en , s on d er n Bh m is c h e Gr os c h en , wie d ies
)r>
) S a a lb or n s An ga b e.
73
a u s d em Ver s u c h e ein e Un t er s u c h u n g gegen ih n ein z u -
leit en h er vor geh t u n d b es on d er s d u r c h d a s Pr ot okoll vom
12. Feb r u a r 1023 n a c h gewies en s ein d r ft e. Ein Pr oz es s
is t n ic h t a n ges t r en gt wor d en . Der Ver keh r z wis c h en
Hu s er u n d d em Ra t h e, b ez ieh en t lic h d em Ha u p t m a n n e in
S or a u , wa r , n a c h d em ein e b eid er s eit s b efr ied igen d e Au s -
ein a n d er s et z u n g er folgt wa r , u n get r b t .
l <1
)
10(!
) Au f d ies e Pu n kt e h a t S a a lb or n z u t r effen d a u fm er ks a m
gem a c h t .
11
74
ZUS TZE.
S eit e 19, An m . 35 is t vor S c h ievelb ein ein z u s c h a lt en :
Per leb er g (XIII. JMt .)
42, Zeile 14 v. o. lies s : a u s d em XIII./XIV.,
XV., XVI. u n d XVII. Ja h r h u n d er t .
42, An m . 76 is t ein z u s c h a lt en : Au s d em XIII./XIV.
Ja h r h u n d er t ken n en wir d ie M n z en
Ber l. Bl. I, Ta f. III, 19 folgd .
-^Da--
75
K E fcr I b 1 JPJ K.
S eit e
Ad a m , M n z m eis t er z u Pr en z la u . . . . 15.
An ger m n d e 18.
B r wa l d e 18.
Bees kow 20.
Ber l i n 18.
Beiiin -Oln 22.
Ber n a u 18. 19.
Bi b er s t ei n , Fr eih er r en von , 28. 29. 30. 58. 59.
Bi s m a r k, Hein e, M n z m eis t er z u S t en d a l . 10.
Bola n d , Gob el, M n z m eis t er z u S a lz wed el . 8.
Br a n d , Heys e, M n z m eis t er z u Pr en z la u . . 10.
Br a n d , Mer s e, d es gl 1(3.
Br a n d en b u r g 11.
Br a n d en b u r g- Al t s t a d t 13.
Br a n d en b u r g- Neu s t a d t 13.
Br u n ow, Hein r ic h , M n z h er r z u S a lz wed ol . 7.
Oln 18. 20.
Gold en er , Cla u s , M n z h er r z u S a lz wed el . 7. 8.
Cot t b u s , S t a d t 43.
Cot t b u s , Her r en von 43.
Cr os s en 42.
C s t r i n 39.
Da l ym , Her m a n n , M n z m eis t er z u S t en d a l . 10.
Db en (Dewin ), Her r en von 58.
Dr i es c n 18.
Dr os s eu . . 18. 40.
Ta fel
II, 01-68.
I, 2-1-2(3.
I, 33-34.
II, 35. 30.
I, 4, 5.
I, 0- 8.
1, 28-32.
111, 100108.
III, 98. 99.
III, 80-89.
III, 92-95.
11*
76
S eit e
Eb el , M n z m eis t er z u Pr en z la u 15.
Eb er s wa l d c *l. 19.
En gel h a r d t , M n z m c is t er z u Cr os s en . . 42.
Ewi ger Pfen n ig' 19. 35.
Fl os s m en ger , M n z p c h t er z u S t en d a l . . 9.
Fr a n kf u r t 18. 32.
Fr ei d i n ger , Ha n s , M n z m eis t er z u Lu c ka u 47.
Fr ei en wa l d e 18. 19.
Fu c h s , K a s p a r , M n z m eis t er z u Br a n d en b u r g 12.
F ge, Geor g M n z m eis t er z u S t en d a l . . 10
F r s t en wa l d e . 18. 23.
Ga r d el egen 10.
Gr a b ow, Ad e von , M n z p c h t er z u S t en d a l 9.
Gr ob e M n z s or t en 1. 2.
Gr u b en 31.
Ha ken , Joh a n n , M n z p c h t er z u S t en d a l . 9.
Ha vel b er g 10.
Hec ken n i n z en 3.
Hei n r i c h , M n z m eis t er z u S or a u . . . . 58.
Hi d d en , En gel, M n z m eis t er z u S t en d a l . 10.
Hu s el i t z e, Hen n in g, M n z m eis t er z u Pr en z la u 16.
Hu s er , Joh a n n Ja kob , M n z in eis t er z u S or a u 59.
I n t er i m s m n z en 3.
K i p p er (s ieh e a u c h Wip p er ) . . . . 1. 4. 6.
K l ei n e M n z s or t en 1.2.
K oc h , Hein r ic h , M n z m eis t er z u Fr a n kfu r t . 33.
K n i gs b er g IN.
K p en i c k 18.
K u n eke, Mor iz , M n z m eis t er z u Fr a n kflu t . 34.
K yr i t z 18. 43.
La n d s b er g 18. 19.
Leb u s 18.
Li n d el h a c h , S eb a ld , M n z m eis t er z u S or a u 59.
Lu c ka u 31. 45.
Lt u lolf d er Aelt er e, M n z m eis t er z u Pr en z la u 15.
Lyc h en 19.
Mer kel , Joh a n n , M n z m eis t er z u S or a u . . 59.
Meys en , Her m a n n , M n z m eis t er z u Cr os s en 42.
Mi t t en wa l d e 18. 19.
Ta fel
III, 70- 83.
II, 40- 59.
I"V, 134158.
IV, 110-130.
77
S eit e
Mor in 19.
M n c h eb er g 18. 19.
M n z ed ic t Ch r is t ia n s von Br a u n s c h weig' . 5.
M n z ed ic t Geor g Wilh elm s von Br a n d en b u r g 5.
M n z ed i c t Joh a n n n Geor gs I. von S a c h s en 3.
M n z en ,Wer t h d er s elb en w h r en d d er K ip p er -
z eit in Br a n d en b u r g, Leip z ig u n d Got h a 3.
51 n z p r o b a t i o n s a b s c h i c d d er K r eis e t r a n -
ken , Ba ier n u n d S c h wa b en -i.
M n z wes en , Ver fa ll d es s elb en 1.
Neu -Ru p p i n . . . , 11.
Nollo, M n z m eis t er in Bees kow (/O . . . 30.
Os t er b u r g 10.
Os t r u m , Diet r ic h , M n z m eis t er z u Fr a n kfu r t 35,
Pa c k, Her r en von 58.
Per l eb er g 19.
Pi l gr i m , ein es Gu b en er M n z in eis t er s S oh n 52.
Pr a ger Gr os c h en 47.
Pr eger , S im on , M n z m eis t er z u S t en d a l . . 10.
Pr en z l a u 15.
Pr om n i t z , Fr eih er r en von 59.
Rei c h s m n z or d n u n g K a is er Fer d in a n d s I. 2.
ei c h s m n z ver h a n d l u n g 3.
S a l z wed el 7.
S c h eid em n z e 3.
S c h ievelb ein 19.
S c h wed t 19.
S eeh a u s en 10.
S old in 19.
S om m er feld 19. 53.
S or a u 58.
S p a n d a u 18.
S p r em b er g 19.
S t en d a l 0.
S t i er b i t z , Fr ied r ic h von , M n z m eis t er z u
S or a u 59.
S t or kow 27. 28. 30.
S t r a s b u r g 1
(
J-
S t r a u s s b er g 1& l
(
->-
Ta fel
I, 10- IG.
I, 17-23.
IV, 1631038.
V, VI.
I 1 2.
J . , L . _ i .
78
S eit e
S t r el e, Her r en von , 27. 28. 29.
Ta n gem n i u c l e 10.
Th or n ow, Ha n s , Mt iu z m eis t er z u S t en d a l . 10.
Th u r gow (Tor ga u ) Her r en von . ' . . . 28.
Ul r i c h , ein es (Ju b en er M n z m eis t er s S oh n . 52.
Vi n ken a u gen '. 47.
Wer b en 16.
Wip p er (s ieh e a u c h K ip p er ) . . . 1. 4. 6.
Wr i ez en 18. 19.
Ta fel
Dr u c k vou C. F. L e i c h , Bees kow.
Taf. 1.
tm
10.

11.
23.
26.
28.
34.
Lith.A-n.st r> CFLeiche.es'kavp
Taf. IL
35.
43.
53.
57.
63,
36.
45.
49.
54.
I
^
58.
66.
46.
50.
55.
59.
67.
47.
52.
56.
61.
68.
Liih 4risi vC r
,
Lpich.,BaeskoK>
Taf.M.
Lith.Anst zi CFLpLch,Beeskow.
Taf n:
HO 112
s^^S
115
A*& Im
119.
120
iao.
/ ;
l f e !
121.
131.
IM.
VW \
150
151.
ZiiA A^ist v CrLezchtBee^kovo
Tuf v
W/T
s
170
n .J.
175. 179.
& &
185.
W
186. 191.
ilwf!f
192.
201.
205
206.
litk 4ji't v( Fhcich. B&'Jiu
Tu f. VI.
207.
Liib Anst o CFLeich,Be.eskovo