Вы находитесь на странице: 1из 175

fotomont aj

Dawn Ades

F O T O QQ

R A F Í A

L a autora , D a w n

A d e s ,

naci ó e n 1943,

se gradu ó e n la Universida d d e Oxfor d

y

- tedrátic a d e Histori a y Teorí a de l Art e e n la Universida d d e Essex . Entre las expo -

estudi ó Histori a de l Art e

e n el Courtaul d Institute , Universida d d e

Londres . Es ca

sicione s e v i e w e d

R

qu e

h a

(1978),

contribuid o a

organiza r

s e

cuenta n

D a d a

S a l v a d or

D

a l í

e n

la Tate

Gallery

d e Liverpoo l

a n d

S urr e

a l i s m

(1998) y

F r a n c i s

B

a

c o n ,

D a d a

y

S urr e a l i s mo

e n la Biena l d e

Sa o

Paul o (1998). H a publicado , en -

tr

e

otra s obras ,

F r a n c i s

B a c o n

(1985)

,

A r t

i n

L a t í n

A m e ñ c a i T h e

M o d e r n

E r a

,

1 8 2 0 - 1 9 8 0

(1993) , y

S u rr e a l i s m :

D e s i r e

U n b o u n d

(2001) .

0Z61

'ooiueodiu ¡a pigunean 'ZSOJO egjoa g

j

Po r su generosida d a l a hor a de darm e consejo , informació n y de prestarm e mate - rial, deb o da r las gracia s a Andre i Nakov, Aaro n Scharf , Joh n Golding , Andre w Lanyon , Pete r Wollen , Josep h Rykwert, Conro y Maddox , Ti m Head , Césa r Domela - Nieuwenhuis , Richar d Shcppard , Davi d King , Ro n Orders , Norber t Bunge , Pete r Kennard , Roge r Cardina l y Andre w Brighton .

Títul o original :

Photomontage

Publicad o originalment e

e n

e l añ o

1976 po r Thame s an d

Hudso n

Ltd. , Londre s

Versió n castellan a de Elen a Lloren s Pujo l Diseñ o de l a cubierta : Estud i Com a Fotografí a de la cubierta :

Joh n Heartfield , Adolf el superhombre traga oro y suelta chatarra, 17 d e juli o de

1932

Ningun a parte d e esta publicación , incluid o e l diseñ

o

de

l a

cubierta , pued e repro -

ducirse , almacenars e o transmitirs e de ningun a forma , n i po r ningú n medio , sea ést e

electrónico , químico , mecánico , óptico , d e grabació n o de fotocopia , si n la previa

autorizació n escrit a po r parte de l a Editorial . L a Editoria l n o se pronuncia , n i expre - s a n i implícitamente , respect o a la exactitu d de la informació n contenid a e n este

libro , razó n po r la cua l no pued e asumi r ningú erro r u omisión .

n

tip o de responsabilida d e n caso de

© Thame s an d Hudso n Ltd. ,

1976

par a l a edició n castellan a Editoria l Gustavo Gili , SA , Barcelona , 200 2

ISB N 84-252-1892-6

Printed

in

Spain

Fotocomposición : ORMOGRAF , SA , Barcelon a Depósit o legal : B . 11.239-200 2 Impresión : Hurope , SL , Barcelon a

Editoria l Gustav o Gili , S A

0802 9 Barcelon a

Rosselló , 87-89 . Tel . 9 3 322 81

61

México , Naucalpa n 5305 0

Vall e d e

Bravo , 21 . Tel . 55

6 0 6 0

11

7>

6* N

tí*

V

Y

1f

*

%

•s-

P r

e f a c i o

a

l a n u e v a

e d i c i ó n

Ést a es un a versió n revisad a y ampliad a de l libr o Photomontage, publicad o

e n 1976 . Desd e l a fech a hast a ahor a se h a publicad o abundant e materia l

crític o e históric o relacionad o

 

co n

e l tem a

d e

est e libro ,

concretament e

sobr e dadaísmo , constructivism o y surrealismo , u n materia l qu e

m e

h a

 

servid o e n gra n

medid a

par a

contextualiza r e l fotomontaj e

ta l y

com

o

aqu í se trata . H e incluid o materia l nuev o

all í dond e

convení a hacerlo , y

h e revisad o alguno s

apartados . Si n embargo ,

n o

es tant o

u n

nuev o

libr o

cuant o un a nuev a edición . Apena s se h a modificad o l a estructur a

temáti -

c a

de l original , y

asimism o e l énfasi s puest o e n e l fotomontaj e

d e

la s

déca

-

da s

d e

192 0 y

1930 .

E l apartad

o

documental , originalment e

a continua -

ció n

de l texto , h a sid o ampliad

o

co n nueva s ilustracione s e integrad o e n

e l cuerp o de l texto , cuy a extensió n

sigu e siend o

má s o

meno s l a

misma .

Pes e

a

qu e

incluy o obra s má s recientes ,

n o

es

m i intenció n

cubri r d e

maner a

representativ a

lo s uso s contemporáneo s

de l fotomontaje ;

ést e

serí a

e l tem a

d e

otr o libro .

CAPÍTUL O UN O

 • I n t r o d u c c i ó n

 • L a manipulació n d e fotografía s es ta n

antigu a com o l a fotografí a misma .

E l "dibuj o fotogénico" , d e Fo x Talbot , un o d e lo s primero s procedimien -

to s fotográfico s inventad o e n l a décad a d e 1830 , consistí a e n l a impresió n 2

po r

contact o

direct o d e

 

hojas , heléchos ,

flores

y

dibujos , y

fu e

redes -

 

cubiert o y utilizad o co n u n repertori o

d e

objeto s cas i infinit o

po r Ma n

184, 185

Ray, Christia n Scha d y Moholy-Nag y e n

sus "fotogramas " d e l a décad a d

e

191

1920 . E n lo s libro s d e divulgació n de l sigl o xi x sobr e "divertimento s foto -

 

gráficos "

y fotografía s retocada s se

habl a co n entusiasm o d e dobl e expo -

sición , d e "fotografía s d e

espíritus " ( a vece s com o

resultad o inesperad o

d

e

u n

ma l lavad o d e

un

a

viej a plac

a d e colodión ,

 

l

o qu e hací a aparece r

vagament e

e n l a fot o l a image n anterior) , d e dobl e impresió n

y d e

foto -

grafía s compuestas . Recorta r y pega r imágene s fotográfica s solí a forma r part e de l univers o d e lo s pasatiempo s populares : postale s cómicas , álbu - me s d e fotografías , pantalla s y recuerdo s militares. 1

 

3 , 4

L a combinació n d e fotografía s y negativo s fotográfico s tambié n se prac -

tic ó

e n

e l context o d e

las bella s arte s o "pictórico" .

Un o

d e

lo s

ejemplo s

má s

destacado s l o constituy e Los dos caminos de la vida (1857) , d e Osca r G .

6

Rejlander , un a obr a compuest a po r má s d e treint a negativo s distintos . As í

l a describi ó Walte r Woodbur y e n Photographic Amusements: "se fuero n colo -

cand o sucesivament e sobr e pape l fotosensibl e [

] y tod o salv o l a part e a

... imprimi r estab a cubiert o d e terciopel o negro" . E l alcanc e épic o d e l a obr a final (qu e medí a 78, 7 X 40, 6 cm) , s u composició n elaborad a y sus aspira

- cione s alegórica s l a vincula n clarament e co n l a pintur a académic a clásica ; Rejlande r opinab a qu e sus "cuadro s múltiples" , e n relació n co n l a pintu - ra , podía n "demostra r a l artist a cua n úti l pued e se r l a fotografí a com o ayud a par a l a creació n artística , n o sól o e n lo s detalles , sin o tambié n par a prepara r l o qu e pued e considerars e com o e l esboz o má s perfect o d e un a composición" . Joh n Morrisse y recurri ó a u n métod o má s simpl e par a ela - 5 bora r foto s compuestas : volviend o a fotografia r reproduccione s d e foto - grafías . E n est a fotografí a compuest a d e 1896 , Morrisse y recort ó repro -

duccione s d e fotografía s de l libr o American Photography, las peg ó y volvi ó a

fotografia r sobr e u n fond o preparad o par a l a

ocasión .

E n

e l

sigl o xi x

se acostumbrab a

a

utiliza r

un a

impresió n

combinad a

par

a

7

com o métod

o par a añadi r figuras a un a fotografí a

d e paisaje ,

o bie n

 • 2 (arriba) Willia m Henry Fox Talbot, Dibujo

  • c. 183 5

fotogénico,

 • 3 (arriba,

derecha) Postal alemana , c. 190 2

 • 4 (derecha) Menudo trío, 1914 : posta l de Poincaré , el

zar Nicolá s y Jorg e V, aliado s contr a Alemani a en la Primera Guerra Mundia l

 • 5 (arriba) Joh n P. Morrissey, fotografí a compuesta , 189 6

 • 6 (abajo) Osca r G. Rejlander,

Los dos caminos

de la

vida, 185 7

imprimi r

u n

ciel o diferente . Est e últim o

tip o

d e

impresió n

combinad a

serví a par a compensa r

lo s defecto s

d e

lo s

primero s procedimiento s

foto -

 
 

e er a cas i imposible , segú n

explicab a Henr y Peac h Robin -

gráficos , y a qu son , obtene r

e n un a sol a exposició n

u n

nítid o detall e e n prime r plan o y

celaje s

interesantes . Robinson , u n pinto r convertid o e n fotógraf o

profe -

sional , consigui ó

crea r

atmosférico s

com o

nube s

tormentosa s

e n Pascua

sensacionale s efecto s en el norte (procedent e

d e Art Photography, 1890) ,

combinand o do s exposicione s distintas . E n l a impresió n combinad a

sól o

 

se utilizab a un a oscurecida

er a

,

part e

d e cad a negativ o d e mod o

e n

qu e

l a part e segú n

mientra s qu e

l a dobl e exposición ,

descartad a l a explic

a

Woodbury , se imprime n lo s do s negativo s o bie n se hace n do s exposicio -

ne s de l mism o negativ o qu e

lueg o se imprimen .

N o

todo s

lo s

fotógrafo s

consideraba n

legítim a

est a

práctica :

a

lo s

miembro s d e l a Socieda d Fotográfic a d e Franci a le s estab a prohibid o

expone r montaje s fotográficos. 2 Robinson , po r ejemplo , sigui ó practi -

cand o l a impresió n combinad a inclus o despué s d e qu e lo s avance s e n e l

terren o d e lo s materiale s

fotográfico s l a hiciera n innecesaria , a l a ve z qu e

la s fotografía s

retocada s

siguiero n ejerciend o

gra n fascinación . E l cine ,

qu e po r entonce s dab a sus primero s pasos , er a e l espaci o natura l par a l a

mágic

a práctic a d e lo s trucaje s

ópticos . George s Mélié s fu e un o d e

lo s

pri -

mero s directore s d e cin e qu e experiment ó co n trucaje s fotográficos. 3 E n l a secuenci a aqu í ilustrada , d e l a películ a El hombre de la cabeza de goma

(1902) , parec e qu e Mélié s se hinch a s u propi a cabez a (cortada ) co n u n

fuelle ; se

hiz o volviend o a

expone r

l a películ a y reduciend o

progresiva -

ment

e

l a

distanci a entr e é l y l a cámara . E n otro s filmes, com o Viaje a la

lunay Los cuatrocientos golpes del

diablo, recurri ó a utiliza r decorado s

pintado s

y objeto s construido s e n

fotomontaj e ser á tratad o

combinació n

e n

co n fotografías .

Si n

embargo ,

e l

est e libr o

ta l y com o

nació ,

e n

u n

context o

qu e n o tien e nad a qu e ve r co n e l cin e n i co n l a fotografí a d e aficionado s

o profesional .

E l

términ o

'fotomontaje ' fu e

inventad o just o despué s

d e

l a Primer a

Guerr a Mundial , cuand o lo s dadaísta s berlinese s necesitaro n u n nombr e par a designa r l a nuev a técnic a utilizad a mediant e introducció n d e foto - grafía s e n su s obra s d e arte . E n e l context o de l collage cubist a y futurist a se

encuentra n y a ejemplo s aislado s de l us o d e fotografías . E n

l a

obr a

d e

Carra , Oficial francés observando movimientos enemigos (1915) , e l artist a

h a

pegad o part e d e un a fot o de l marisca l Joffre , pasand o revist a a la s tropa s e n e l frente , e n e l luga r qu e corresponderí a a l a cabez a d e un a figura dibujada . L a Mujer junto a un poste publicitario, d e Malévic h (1914) , inclu -

y e do s fragmento s fotográficos . Aunqu e e n esto s caso s la s fotografía s

encolada s tiene n collages cubista s y

u n carácte r much o má s ilustrativ o qu e l a mayo r part e d e futuristas , n o deja n d e habe r sid o incorporada s a l o qu e

es, ant e todo , u n dibuj o o un a pintura . Par a lo s dadaístas , la s fotografía s

o fragmento s fotográfico s se convirtiero n e n lo s principale s materiale s estructuradore s de l cuadro . E n definitiva , pues , est a palabr a se divulg ó e n

e l sen o d e est e movimient o artístic o ( o antiartístico) . Lo s dadaísta s berli -

nese s escogiero n est e nombr e co n rar a unanimidad , aunqu e año s má

s

tard e e l grup o debatirí a sobr e su s orígene s histórico s exactos . "Pres o d e

u n afá n innovador" , escribí a Raou l Hausmann , "necesitab a tambié n u n

nombr e par a est a técnica , y co n Georg e Grosz , Joh n Heartfield , Johanne s Baade r y Hanna h Hóch , decidimo s llama r a esta s obra s photomontages. Est a

palabr a traduc e nuestr a aversió n a representa r e l pape l a l considerarno s ingeniero s (d e ah í nuestr a preferenci a

d e artista , y a que , po r lo s mono s d e

trabajo) , hablábamo s d e

construir , ensambla r [montieren] nuestra s

obras". 4 E n alemán , montage signific a 'ajuste ' o 'caden a d e montaje' , y

Monteur, 'mecánico' , 'ingeniero' . Joh n Heartfield , ta l ve z e l profesiona

l

má s famos o de l fotomontaje , er a conocid o entr e lo s dadaísta s com o Mon -

teu r Heartfield , n o únicament e

po r sus fotomontajes , sin o e n reconoci -

mient o d e l a actitud , compartid a po r todos , haci a l a propi a obr a y l a rela - ció n d e ést a co n la s j e r a r q u í a s artística s vigentes .

Lo s

dadaísta s berlinese s

emplearo n l a fotografí a com o image n ready-

made, y l a pegaro n junt o a recorte s d e periódico s y revistas , tipografía s y dibujo s par a forma r un a image n explosiv a y caótica , u n provocado r des-

L2

10

Raoul Hausmann ,

Retrato doble:

Hausmann-

Baader, 192 0

membramient o d e l a realidad . D e se r u n element o

d e

uno s

cuantos , l a

fotografí a pas ó a desempeña r u n pape l dominant e e n la s obra s dadaístas ,

par a

las qu e er a un a materi a prim a mu y efectiv a y apropiada . S u utiliza -

 

ció n

formab a part e

d e

l a reacció n

d e lo s dadaísta s contr a l a pintur a a l

óleo , considerad a

esencialment e

irrepetible , privad a y exclusiva . E l foto -

montaje , e n cambio , pertenecí a

a l mund o tecnológico ,

a l mund o

d e

l a

comunicació n d e masa s y d e l a reproducció n fotomecánica." 1 Cuand o Hanna h Hóc h decía , a propósit o de l fotomontaje , "nuestr o únic o pro

-

14

pósit o er a integra r lo s objeto s de l mund o d e la s máquina s y d e l a indus -

tri a a l mund o

de l arte", 1 '

cre o

qu e

habrí a

qu e interpretarl o e n e l sentid

o

d e qu e lo s materiale s de l fotomontaje , concretament e fotografía s d

e

periódico s y revistas , estaba n hecho s co n procedimiento s mecánicos ,

per o tambié n

e n

e l sentid o

iconográfico .

 
 

U vu>.

 

M HKOM KH3

 

PoA^eBKO

 

Aci

 

MMTAMTE

 
 

H

O

8

b l

M

•!»••

 

necD^

 

-

 

n

O

f

l

f

l

H

C

b l

B

A

l

l

T

E

C

b

K . v

.,«0 .

Hrj>»i> .

 

MCe

1 1 , 1 2 Amba s so n un retrat o de grup o de artista s y escritore s asociado s a publicacione s fundamentale s de la décad a de 1920 . (arriba) Págin a de Novy Lef, 1927' , siguiend o las agujas de l relo j empezando por arrib a a la izquierda :

Tretiakov, Brik, Maiakovski , Rodchenko, Aséiev , Sklovski , Lavinski , Eisenstein , Pertsov, Pasternak , Zhemchuzhni, Neznamov, Kirsanov, Vertov, Stepanova y

Kushner.

Forman un grup o abiert o

de artistas , escritore s y cineasta s de

"izquierdas" , constructivista s incluidos , (abajo) Montaj e de La Révolution Surréaliste, 1929 , con

fotografía s de vario s surrealista s

alrededo r de l cuadro de Magritt e No veo a la [mujer ] escondida en el bosque; siguiend o las agujas de l reloj, empezando por arrib a a la izquierda : Alexandre, Aragón , Bretón , Buñuel , Caupenne , Éluard , Fourrier, Magritte , Valentín , Thirion , Tanguy, Sadoul , Nougé , Goemans , Ernst y Dalí. Este montaj e e s análog o a un retrat o de grupo simila r aparecid o en el primer númer o de La Révolution Surréaliste; ambo s podrían comparars e co n el uso obsesiv o de retrato s y autorretrato s en los fotomontaje s dadaístas . Bretón , lo mism o qu e Maiakovski , est á situad o arriba en el centr o e n una posició n predominante .

Lo s constructivista s rusos , quiene s empezaro n a experimenta r co n l a

introducció n d e materia l fotográfic o po r esas misma s fechas , apreciaro

n

e l

fotomontaj e po r razone s parecidas . Tant o lo s dadaísta s berlinese s com o lo s

constructivista s ruso s sentía n l a necesida d d e alejars e d e las limitacione s d e

la abstracción volve r po r ell

e l estil o dominant e

, o a l a pintur a figurativa .

de l art e d e vanguardia ,

si n tene r

qu e

Par a ambo s grupos , l a especia l rela -

ció n qu e mantien e l a fotografí a

co n l a realida d convirti ó a l a primer

a e n

l a

solució n creativ a

qu e buscaban , aunqu e cad a

un o ib a a utilizarl a par a

fines

diferente s debid o a la s distinta s condicione s

e n

qu e

hacía n s u

trabajo .

Cab e enmarca r l a invenció n de l fotomontaj e dadaíst a e n e l context o

de l collage, s i bie n se oponí a a él . Es evident e qu e se escogi ó est e nombr e par a pone r distancia s entr e amba s actividades , y a qu e e l dadaísm o vi o u n potencia l mu y distint o e n l a nuev a técnica . Loui s Aragón , e n s u ensay o d e 192 3 sobr e lo s collages y lo s fotomontaje s d e Ma x Erns t titulad o "Ma x Ernst , peintr e de s illusions" , señal a un a diferenci a fundamenta l entr e la s

obra s d e

Erns t y e l collage cubista : "Par a lo s cubistas ,

e l sello , e l periódic o

 

136-138

o l a caj a

d e

cerilla s qu e

e l pinto

r peg a

e n

sus cuadro s

tiene n e l valo r d e

 

un a

prueba , u n instrument o d e contro l d e l a realida d mism a de l cuadro .

[

...

]

E n

Ma x Erns t es distint o

[

...

] e l

collage pas a a se r

u n

procedimient

o

poétic o cuy a finalidad se opon e po r complet o a l collage cubista , cuy a

intenció n es purament e realista". 7 E n u n ensay o posterior , "L a peintur e

a u défi " (1930) , Aragó

n distingu e do s

categoría s d e collage. l a primer a es

aquéll a

e n qu e e l valo r de l element o pegad o se mid e po r sus cualidade s

figurativas; y l a segunda , po r sus cualidade s materiales . E n est a última

, sugier e Aragón , e l collage sól o funcion a com o enriquecimient o d e l a pale -

ta , mientra s qu e l a primer a profetiz a l a direcció n a tomar , "dond e l a cos a expresad a es má s important e qu e l a maner a d e expresarla , dond e e l obje -

t o representad o desempeñ a e l pape l d e un a d a po r Ernst .

palabra": 8 l a direcció n toma -

 

E n

general , artista s e historiadore s n o se

pone n

d e acuerd o

a

l a

hor a

d e

defini r

est a palabr a

n o

figura

e n

e l

Oxford

English

Dicíionary.

e l fotomontaje ; E l Penguin English

Dictionary l o defin e com o "fotografí a

com -

puest a po r varia s fotografías ;

art e o procedimient o d e realizarla" . Últi -

 

mamente ,

se tiend e

a utiliza r

l a palabr a

má s

e n

relació n

co n

procedi -

miento s fotográficos ,

co n técnica s d e laboratori o com o positiva r un o

o

má s

negativo s

(l a "impresió n

combinada "

de l

sigl o

co n

e l

hech o d e recorta r y volve r a ensambla r

fotografías ,

xix) , qu e hací a

com o se

e n

lo s

fotomontaje s

dadaísta s

originales . Willia m

Rubin , po r

ejemplo ,

e n

e l

 

catálog o

d e l a exposició n

Dada,

Surrealism and

íheir Herilage,

celebrad a

196 8 e n e l Museu m o f Moder n Ar t d e Nuev a York , afirmaba tribució n má s significativ a de l grup o berliné s fu e l a elaboració n

e n

:

"l a con - de l 11a-

1 3

13 Pierre Boucher, fotomontaj e para

Fascinating

Fakes in Photography, de Marce l Natkin , 193 9

mad o fotomontaje , e n realida d u n íoto-collage,

puest o qu e l a image n

n o

er a

montad a

e n

e l

cuart o

oscuro". 9

Sergué i

Tretiakov , po r

s u

parte

,

adopt ó

e n

193 6

un

a

postur a distint a a propósit o d e Joh n

Heartfield

:

"cab e señala r qu

e

e

l fotomontaj e

n o deb e se r necesariament e u n

mon -

taj e

d e

fotos . No

: pued e

se r

fot o

y texto ,

fot o y color ,

fot o

y dibujo". 1 0 Y

cit a

a Heartfiel d par a corrobora r

est a afirmación

: "un a fotografí a

pued e

convertirse ,

añadiéndol e

un a

manch a

d e

colo r

insignificante ,

e n

u

n

fotomontaje ,

e n

field

se refier a

fotografía s

co

n

un a a añadi r

obr a

d e

art e

d e

u n

tip o especial" . Aunqu e

sol a fotografí a

qu e

n o

n o

Heart - a varia s

l

elemento s a un a

y l e interes a

elemento s agregados , es evident e

procedimient o

técnico , sin o l a idea , l a operació n qu e transform a

e e l sen -

tid o

d e

l a fotografí a

original . La s

definicione s

d e

Rubi

n

y Tretiako v

difiere n sustancialmente ; mientra s

qu e

par a e l primer o

e l

fotomontaj e

es un a técnic a

mu y específica ,

par a

e l segund

o deb e comunica r

alg o

mu y particular . Tretiako v continú a diciendo : "s i e l fotomontaje , baj o l a

influenci a de l texto , n

o

sól o

expres a e l hech o

qu e muestra , sin o

tam -

bié n l a tendenci a socia l expresad a po r e l hecho , entonce s y a es u n montaje" .

foto -

N o fu e hast a l a décad a d e 193 0 cuand o quiene s utilizaba n e l foto - montaj e (po r u n lado , fotógrafo s profesionale s y aficionado s qu e expe -

rimentaban

e n e l cuart o oscuro

, y, po r otro , artista s qu e recurriero n a l a

fotografía , po r motivo s diversos , com o element o figurativ o y a dado ) fue -

ro n mutu a y plenament e consciente s d e l a existenci a d e lo s demás L a edició n d e 193 1 d e Photographic Amusements, publicad a po r primer a

.

ve z

e n

1896 , incluí a u

n ensay o d e Henr y Potamki n qu e citab a e ilustra -

b a a Moholy-Nagy , Ma n Ra y y Bruguiére . Alguna s d e la s ilustracione s qu e figuraban e n Fascinating Fakes in Photography, escrit o po r Natki n y publi - cad o e n Londre s e n 1939 , com o po r ejempl o e l fotomontaj e d e Pierr e 13 Boucher , presenta n l a influenci a inequívoc a de l fotomontaj e surrealis - ta . Natki n describ e detalladament e e l fotomontaj e hech o mediant e recortes , composición , superposició n ( y superposició n enmascarada) ,

sobreimpresión , superposició n y sobreimpresió n combinadas , repeti - ció n d e u n negativo , dobl e impresió n y combinación , y tambié n sugie - re , co n u n espírit u qu e desmerec e e l títul o de l libro , qu e e l us o idea l

de l

fotomontaj e es dialéctic o y qu e sobr e tod o deb e queda r clar a l a ide a

subyacente .

A l recopila r materia l par a est e libro , h e optad o po r inclui r

obra s "cuya s

imágene s sea n predominantement e fotográficas , y a sea n collages o mon -

taje s fotográficos , y e n ningú n cas o h e tenid

o

e n

cuent a

l a

técnica". 1 1

Tambié n h e incluid o uno s cuanto s ejemplo s d e fotograma s (rayograma s 184, 185, 191

 • v schadografías ) porque , aunqu e n o sea n estrictament e fotomontajes ,

puede n transforma r la s relacione s entr e objeto s familiares , distorsiona r

 • l a escal a y sugeri r extraño s efecto s espaciale s d e mod o mu y parecid o

a l fotomontaje , aunque , desd e luego , d e form a much o má s azarosa .

Naturalmente , existe n otra s mucha s clase s d e fotografí a manipulada ,

alguna s d e la s cuale s se utilizaro n d e form a conjunt a co n

e l fotomontaje .

N o es e l propósit o d e est e libr o incluirla s todas .

 
 

L a mal a

calida d d

e

alguna s d e

la s lámina s

d e

est e libr o

se

 

deb e

a

qu e

mucho s fotomontaje s está n hecho s co n fotografía s

recortada s d e revista s

o

periódico s y a d e

po r

s í poc o

claras , y es evident e

qu e

co

n cad a

nuev a

reproducció n

pierde n definición . E n alguno s casos , l a obr a origina l

h a

desaparecid o (lo s fotomontaje

s

era n

a menud o

efímeros )

o

bie n

n

o

se

h a podid o dispone r d e ella , as í qu e h a sid o necesari o reproducirl a a par - ti r d e libro s o revistas , l o qu e d e nuev o rest a nitide z a l a imagen .

1 7

14

Hannah Hóch , Corte con el cuchillo del pastel,

c. 191 9

La s u p r e m a c í a

del m e n s aje

Dada en

Berlín

< AI'Ul

I <) DOS

La invenció n de l fotomontaj e po r part e d e los dadaísta s berlinese s h a sid o

reivindicada , po r u n lado , po r Raou l Hausman n y Hanna h Hóch , y, po r

otro , po r Georg e

Gros z y Joh

n

Heartfield .

E n

1929 ,

poc o

ante s d

e

qu e

Fran z Ro h publicar a Photo-Eye, Georg e Gros z l e escribi ó l o siguiente : "[

...

]

e n

1915

heartfiel d y y o ya habíamo s realizad o interesante s

experimento s

d e foto-encolado-montaje , e n ese moment o fundamo s l a empres a gros z y

heartfiel d

(südend e

1915) . y o invent é e l nombr e 'monteur ' par a

heart -

field,

quie n siempr e ib a vestid o co n

u n viej o

traj e

azul ,

y cuy a

tare a

e n

nuestr a aventur a comú n er a l o má s parecid o a montar". 1 E n otr a ocasión ,

Gros z

fech ó dich a invenció n

e n 1916 y se explay ó explicand o las circuns -

tancia s qu e l a rodearon :

E n

1916

zon a su

, r

d e

ide a

cuand o

Joh n

Heartfiel d

l a

ciuda d a

la s

cinc o

y y o inventamo s e l fotomontaj e e n

m i estudi o

d e

e n

punt o d e

un a mañan a

d e

mayo , n o teníamo s

n i

l a

la meno r

d e

las inmensa s

posibilidades , o d e l a carrer a espinos a per o jalonad a

d e

éxitos , qu e aguardaba n

a l

nuev o invento . E n

u n

encolamo s

un a

mez -

colanz a

d e

anuncio s

d e

bragueros ,

cancionero s

troz o d e cartó n estudiante s

par a

y

d e

comid a

par a

perros , etiqueta s d e botella s d e vin o y licor , y fotografía s d e periódico s ilustrados ; tod o

recortad o d e maner a qu e

dijera , e n

imágenes , l o qu e lo s censore s habría n

prohibid

o

d e haberl o ní a había n

dich o e n palabras .

Co

sid o

enviada s de l frent

n

e

est e procedimient o hicimo s postale s qu e se

supo -

a

l a

familia ,

d e

l a famili a

a l frente .

Est o

hiz o

qu e

alguno s amigos , entr e ello s Tretiakov , creara n

o l a leyend a

d e

qu e

e l fotomontaj e er a

u n

invent o d e

la s

"masa s anónimas" .

 

L o

qu e

e n

realida d ocurri ó

fu e

qu e

Heartfiel d

se

propus o

converti r e n

 

un a

técnic

a

artístic a conscient e

l o

qu e

habí a

empezad o

com o

u n a

brom a polític a incendiaria. -

 
 

Hausmann , po r s u parte , sostien e qu e e l germe n d e l a ide a naci

ó

e n

e l

veran o d e 1918 . cuand o é l y Hanna

h

Hóc h se encontraba n d e vacacione s

e

n

l a cost a de l Báltico , dond e viero

n

e n casi toda s

las casas un a litografí a

e n

colo r co n

l a image n

d e

u n soldad o

sobr e

u n

fond o d e

barracones .

"Par a hace r má s persona l est e recuerd o militar , había n pegad o u n retra -

t o fotográfic o

e n

e l luga r d e l a cabeza". : í Hanna h Hóc h

l o recordab a

mayo r precisión , com o recog e Richte r e n Dada:Art

and Anti-art

co n "se trata -

b a d e un a oleografí a de l kaise r Guillerm o I I rodead o d e antepasados , des-

cendientes , roble s alemanes , medallas , etc . U n poc o má s arriba , per o aú n

e n e l centro , habí a u n jove n

granader o baj o div o casc o se habí a pegad o

l a cabez a

d e

s u casero ,

Her r

Felten .

E l jove n soldad o

estab a d e

pi e

e

n

medi o d e sus superiores , erguid o y orgulloso , envuelt o e n l a pomp a y e l

esplendo r d e ven a agresiv a

est e mundo . Esta situació n paradójic a despert ó l a etern a d e Hausmann". 1 Hausman n se percate') enseguid a d e qu e

podí a realiza r cuadro s compuesto s únicament e d e fotografía s recortadas ,

y su

entusiasm o debi ó d e nace r de l descubrimient o d e esta nuev a técnica ,

d e l a posibilida

d

d e cpie

l a image n

hablara d e un a maner a

nueva .

Si n embargo , com o apuntab a Hanna h Hóch , conocía n l a práctic a de l fotomontaj e desd e niños , sin o e l nombre , ya qu e formab a part e de l uni -

 • 15 vers o d e las postale s populares ; aunqu e tambié n

estab a relacionad a co n e l

gra n cambi o sufrid o po r l a fotografí a durant e l a Primer a Guerr a Mundial :

vistas aéreas , microscopí a y radiografía/ 1 N o se consen a ningun a d e las postale s qu e Gros z describe , per o es

 • 18 posibl e qu e guardara n algú n parecid o co n e l "tipocollage " qu e Heartfiel d diseñe') par a anuncia r lo s Kleine Grosz Mappe, d e sali ó publicad o e n l a revist a XeueJugend e n juni

o

Grosz . Est e "tipocollage " d e 1917 —definid a com o

"l a primer a revist a dada" ' e n e l catálog o d e l a Feria

brad a e n Berlí n e n 1920— , y ya contení a indicio s

Internacional Dada cele - d e l a ulterio r anarquí

a

d e l a tipografía y e l diseñ o dadaístas . E n é l se mezcla n imágene s d e imprent a (l a bander a pirat a co n l a calavera , l a bailarina , e l puro , e l globo ,

e l ataú d y e l gramófono ) co n eslógane s publicitario s hecho s co n tipo s d e

1 5 La salvaguarda de Alemania. 1913 . posta l conmemorativ a de l veinticinc o aniversario de l kaiser Guillerm o II

16

Hannah

Hoch . Dadá-Ernst.

1920-192 1

: ~

Hannah

Hóch , Collage,

192 0

imprent a diversos . N o

obstante ,

n i e n

esta obr a

n i e n

lo s collages

d e Haus -

man n reproducido s e n Dcr Dada 2 d e diciembr e d e 1919 , dond

e

se

defi -

ne n com o

"'klebebild'', o cuadr o cola , se hací a us o d e l a fotografí a com o tal .

1

n el catálog o d e la exposició n dedicad a al fotomontaj e qu e se celebre') en

Ingolstad t e n 1969, se afirm a qu e (¿ros / v Heartfiel d utilizaro n po r pri -

mer a vez fotografía s e n 1919. y qu e la portad a d e Heartfiel d de l únic o

d e

l a revist a ilustrad a Jedermann

sein eigner Fussball,

de l

15

d

e

númer o febrer o d

e 1919,

fu e e l prime r fotomontaj e fechado.' 1 E n la viñet a d e arri -

ba a la izquierda , dond e aparec e llerzleld e co n u n baló n po r cuerpo , se yuxtapusiero n po r vez primer a do s fotografía s par a crea r u n tod o nuevo .

El rest o

d e la págin a contien e

un a brillant e parodia : un a fotogalerí a

d e

políticos , "lo s má s guapos " de l gabinet e d e Weimar , dispuesto s

e n

lídere s abanico ,

acompañad a

d e

la leyend a

";Ctiá l

es

e l

má s

bello?" ,

qu e

no s

recuerd a las postale s satírica s finiseculares .

19

Zlrko . Hlb«rl ! . . . . . ">" - WH< - '•»•» « .
Zlrko . Hlb«rl !
.
.
.
.
.
">" -
WH<
-
'•»•»
« .
.
S o e b e n
e r s c h i e n e n !
^ÍH^^?-^*
5 3 5 S f 5 £ » í c r «
®
18 , 1 9 "Tipocollage " de Joh n Heartfiel d que
anunciaba el álbu m de litografía s de Grosz
Kleine Grosz Mappe. procedente de Neue
Jugend (junio de 1917) . En Neue Jugend fu e
donde Heartfiel d empez ó a
crear un nuevo
p
« . ^
, *
« t
«
i
o
« *
™ i
-
,
»
.
i
n
»
.
, 0
.
.
« r ™ ^ ,
.
.
.
.
.
.
i
;
. ;
, '
. '
, , ;
S
o e b e n '
e r s c h ie n e n !
Soeb «
zoo
erschienen !
estil o de montaje a partir de experimento s con
el collage y la tipografía . Neue Jugend (en la que
tambié n colaboraba n Franz Jun g y Grosz) era
una publicació n de la Malik-Verlag de Wieland
Herzfelde. fundad a e n 191 7 y trasladad a de
Berlín a Praga e n 1933 . Publicaba obra s de
literatur a y polític a radicales , periódico s
satírico s como Jedermann sein eigner Fussball
(núm . 1 , 1 5 de febrer o de 1919 ) y obras
dadaístas .
(DrigtnaUUnograpbic
MAUK-VIRLÁO.
BERUS-SCDESDE
J e d e r m a n n
s e i n
e i g n e r
F u s s b a l l '
itluttricrt e
Halbmonat t schnft
ilvriennerdiiTilirn!
2Be r
ift
ber
Schbnfte? ?

Die Sozialisierung der Parteifontls

1

«*

..

*« UftKlKtraf

&

Di d^a 3

©

2C

.c- n

pág. siguiente,

izquierda) George Grosz y

Heartfield , Dadá-merika,

191 9

o

ce

mAI ¡K->iua: | AG BER

tBTElLj- O

2 1

(pág. siguiente,

derecha) Joh n

Heartfield , de 192 0

portad a de

Der

Dad a 3 ,

abril

Aunqu e la práctic a de l fotomontaj e es anterio r a su nombre , e l orige n

de l términ o se

remont a a la adopció n

de l vocabl o ' mon/ierl' o * monlieren'

: part e d e Gros z y Heartfield , qu e abreviaba n e n "niont." , utilizad o

l o

a

<> a sus respectivo s 14 d e septiembr e

nombre s e n luga

r

d e la firma . Dadá-merika,

lécha -

d e

1919

e n

e l dors

o

v firmad o sól o po r (iros/. , llev a

e l sell o "gros/.-heartfiel d mont

"

e n

e l

anverso. 7

L a portad a d e Der Dada

3, d e

abri l

d e

1920.

es obr a d e

Heartfield , a l qu e

a

parti r

d e

ese

moment o

se

alud e

com o

"Monteu r Dada" ,

mientra s

L'l

qu e Hausman n pasa a ser "dadasofo" , Gros z "mariscal " y Her/íeld e "Dadá - progreso". * Si n embargo , e l términ o n o estab a e n mod o algun o lijado , y

 • >- col/ages y

montaje s era n definido s d e mii v diversas maneras . L a acuare -

la-montaj e d e

Gros z Daum se casa

,

tambié n reproducid a e n Der Dada 3, es

descrit a com

o "(Meta-Me e h . constr . nac h Prof . R. Hausmann)" , (pi e pued e

traducirs e com o "Gonstruccié m metamecánic a segú n e l Prof . Hausmann" , . " nia l parec e u n comentari o irónic o qu e alud e a l a rivalida d qu e existí a

entr e ambos . Tod o apunt a pue s a qu e e l términ o 'fotomontaje ' n o er a todaví a mu y comii n e n la époc a d e l a Feria Internacional Dada (may o d e

30

1920) . N o sirvió , po r ejemplo , par a defini r l a obr a d e Heartfiel d Leiben

und

Traben in Universal-City, 12 hr. 5 mittags [Vid a

y activida d e n l a Ciuda d Uni -

versa l a las 12.05 de l mediodía] , l a obr a qu e sirvi ó com o portad a y qu e

pos -

teriorment e pas ó a llamars e calificab a d e "dadafotos " lo s

Fotomontaje dada. 9 E n e l catálog o d e l a Feri a se

retrato s d e Hausmann , Heartfiel d y Gros z rea -

lizado s po r Heartfield . Mecano (Rojo) , l a revist a neodad á qu e e l miembr o

d

e De Stijl The o va n Doesbur g edit ó e n 1922 co n e l seudónim o dadaíst a

I

.

K. Bonset , defin e

u n gnxb^áo-collage d e Erns t com o "composició n foto -

 • 27 mecánica" , y e n ese Hausmann , aunqu e

mism o númer o tambié n figura e l Tallin en su casa, d e si n ningun a leyend a descriptiva . E n Mecano (Azul) , e n

cambio , se denomin a "construcción " a u n fotomontaj e d e Hausmann .

 

E n esto s montaje s o "construcciones" , l a utilizació n d e fotografía s n o respond e a un a únic a fórmula ; e n est a époc a coexistiero n e l collage y e l

us o

exclusiv o d e fotografías . E l segund o númer o d e Der Dada, d e diciem -

br

e

d e

1919 ,

reproducí a e l collage d e Hausman n titulad o Gurk,

hech o a

bas e d e recorte s d e periódic o y fragmento s d e xilografías ; u n collage d e

Baade r e n e l qu e sobresal e un a fot o suya; y u n fotomontaj e e n tod a l a

extensió n

d e

l a palabra , qu e

contení a u n retrat o conjunt o d e Baade r y

Hausman n

 • 22 e n

e l

qu e

l a pip

a de l primer o est á "fumando " un a rosa .

 

Tant

o

l a

versió n d e Gros z sobr e e l "descubrimiento " de l fotomontaj e

com o l a d e Hausman n insiste n e n qu e ha y qu e busca r sus fuente s e n las

fotografía s populare s d e índol e cómica , y e n qu e ambo s sacaro n partid o

d

e las posibilidade s d e significació n de l medi o y d e s u potencia l subversi -

vo . As í l o relatab a Hausman n

qu e

ofreci ó co n

Berlí n

motiv o d e

l a

much o desptiés , durant e un a conferenci a primer a gra n exposició n de l fotomontaj e

celebrad a e n

e n

1931 :

L

a

gent e

suel e

pensa r

qu e

e l

fotomontaj e

sól o

pued e

practicars e

d e

do s

maneras :

com o propagand a polític a y com o

publicida d comercial . Lo s primero s Jblomoriteurs, lo s

dadaístas , partía n

d e

l a

idea , par a

ello s indiscutible , d e qu e l a pintur

a

d e

l a époc a

d e

l

a guerra , e l expresionism o posfuturista , habí a fracasad o debid o a s u no-objetivida d y

a s u ausenci a d e convicciones , y d e qu e n o sól o l a pintura , sin o toda s la s arte s y técni -

ca s necesitaba n u n cambi o fundamenta l y radica l s i quería n segui r e n contact o co n l a

vid a

d e

s u

época . A lo s miembro s

de l

clu b

Dada n o

le s

interesaba ,

desd e luego ,

ela -

bora r nueva s regla s estética s

[

]

.

Per o

l a ide a de l fotomontaj e

er a

ta n revolucionari a

com o s u contenido , s u form a ta n subversiv a

com o l a conjugació n d e fotografí a y text o

impres

o

que , juntos ,

se

transforma n e n

u

n filme estático . Habiend o inventad o e l

poem a

estático , simultáne o

y estrictament e

fonético ,

lo s dadaísta s aplicaro n lo s mis -

mo s

principio s a l a representació n

pictórica . Fuero n

lo s primero s e n

utiliza r l a

foto -

grafí a com o materia l par

a

crear , co n

ayud a

d e

estructura s

mu y diversas ,

a

menud

o

anómala s y d e significado s antagónicos , un a nuev a entida d qu e arranc ó de l cao s d e l a guerr a y d e l a revolució n un a image n completament e nueva ; y fuero n consciente s d e

q u e

s u

métod o poseí a un a fuerz a propagandístic a qu e sus contemporáneo s

n o

tenía n

e l

valo r d e

explotar

...

1 0

 • 24 2 2

Johanne s Baader, Dada Milchstrasse,

1918-192 0

Haci a e l final d e l a Primer a Guerr a Mundial , Berlí n er a un a ciuda d d e pesadilla , medi o muert a d e hambr e y co n u n crecient e cao s socia l y polí -

tic o qu e durarí a hast a 193.3; e n 1918

se fundaro n república s soviética s e n

varia s d e las principale s ciudade s d e Alemania , incluid a Berlín . De l Clu b

Dad a d e Berlín , de l qu e formaba n part e Huelsenbeck , Hausmann , Grosz ,

Wielan d Herzíéld e y su herman o Joh n nes Baadei" v Fran z Jung . aunqu e ést e

Heartfield , Hanna h Hóch , Johan - po r poc o tiempo , sól o Herzfelde ,

Heartfiel d y Gros z se afiliaro n a l Partid o Comunist a (KPD ) e n diciembr e

d e 1918 . Per o eso sí , tod o e l grup o e n plen o se aline ó co n la extrem a izquierd a par a combati r la repúblic a burgues a d e Eber t y Shiedemann , y

tra s l a derrot a d e l a Revolució n d e Noviembre , e n lo s primero

s mese s d e

1919, siguiero n haciend o públicament e notori a su oposición . Editaro n

numerosa s revistas, folleto s v resultab a poc o apropiad o u n

panfletos , n o todo s dadaístas , par a los qu e diseñ o convencional ; d e ah í qu e se instau -

rar a la anarquí a tipográfica . E n término s artísticos , e l etern o enemig o d e dad a

er a e l expresionismo ;

e n e l prime r Manifiesto dadaíst a de l grup o d e Berlí n (1918) , Huelsenbec k resalt ó e l carácte r retrógad o y utópic o d e dich o movimiento , as í com o su

retóric a vacía , y exigié) u n cambio , la necesida d d e u n art e "qu e present e n su contenid o conscient e los múltiple s problema s de l presente , u n art e

e

qu e h a sid o visiblement e destruid o po r las explosione s d e l a seman a pasa-

d a y qu e

n

o cej a e n su empeñ o d e recoge r sus miembro s tras e l accident e

d e ayer. Los artista s mejore s v má s extraordinario s será n aquello s qu e en

tod o moment o arranque n los jirone

s d e s u cuerp o d e la desenfrenad a

catarat a d e la vida , aquello s qu e co n e l corazó n y las mano s sangrand o se

20, 30

.llene n a la inteligenci a d e su época". 1 1 Ta l vez

fuer a e l fotomontaj e l o

qu e

mejo r satisfacier a e l idea l d e trozad a d e Dadá-merika. o la

Huelsenbeck .

L a

superfici e visiblement e des-

Ciudad Universal, d e Heartfield , ofrece n un a

image n d e un a socieda d caótic a y violent a much o má s creíbl e que , po r

ejemplo . El funeral del anarquista Galli, obr a pictóric a

de l futurist a Carra .

 

Y a l utiliza r e l verdader o contenid o d e las noticia s d

e

aye r y d

e

hoy , dad

a

24

empez ó a subverti r la voz. mism a

d e

la sociedad .

El

montaj

e d e Gros z

 • Mi Alemania, incluid o e n la antologí a inédit a Dadaeo. pose e alg o d e la fuer -

za d e la obr a posterio r de- Heartfield : soldado s prusiano s entronizado s e n

el corazó n d e u n capitalist a orond o d e cuya cabez a alopécic a brota n frag -

mento s

e n

qu e

d e noticia s económicas . Se trat a d e un o d e lo s primero s montaje s

se

present a

l a ignominios a asociació n entr e diner o y guerra ,

u n

tem a qu e má s adelant e serí a recurrent e e n Heartfield .

Gros z explor ó e n diversa s litografía s y dibujo s la conexió n entr e milita -

rism o y capitalismo , ide a d e

l a

qu e

parti ó par a carga r e n reiterada s

oca -

sione s contr a la Repúblic a d e VVeimar. L a leyend a qu e acompañ a a la obr a

2 3

Prueb a de imprenta de la antologí a

24

George Grosz . Mi

Alemania,

Dadaco, 192 0

procedent e

de Dadaco, 192 0

*Lo s comunista s se está n muriend o y l a tasa d e cambi o extranjer a est á sabiendo" , procedent e d e la seri e d e litografía s Cotí mil uns (1920) . uve -

l a qu e exist e un a relació n direct a entr e esta s do s impares : se trat a d e u n principi o d e construcció n fotomontaje s posteriores .

avece s e n sus

escena s aparentement e qu e Heartfiel d utilizar á

L a primer a obra s

:

co n

Feria Internacional

d e

Arp , Pie abi a

Dada, celebrad a

e n Berlí n

e n

1920.

con

y

Ernst .

as í com o

de l grup o

berlinés

-

.

L

o má s destacad o

d e

l a Feria ,

qu e

fu e objet o d e demand a judicia l po r

difama r a l Reichsiuehr [Ejércit o alemán] , fu e u n maniqu í vestid o co n uni -

forme d e oficia l alemá n y cabez a d e cerdo. 1 2

El lem a d e l a exposició n er a "¡E l art e h a muerto ! ¡Viva e l art e d e l a máquin a d e Tatlin! " E l motiv o recurrent e d e lo s fotomontaje s presénta -

los po r Hausman n v Hanna h

Hck h

er a

la máquina , aunqu e su actitu d

respect o a ell a er a ambigua . Junt o a Dada vence, cpie proclamab a la victo - ri a mundia l d e dada , colgab a Tatlin en su casa, qu e expresaba , aparente - mente , la admiració n y simpatí a d e los dadaísta s berlinese s po r e l nuev o d e producció n ruso . Si n embargo , e n 1967 Hausman n afirm ó qu e su intenció n habí a sid o un a acumulació n d e imágene s accidenta l y azaros a má s qu e un a afirmació n planead a de l "art e d e l a máquina" , d e cuyas manifestaciones , de- haberla s e n Rusia , sól o tenía n un a vaga idea .

Hojeand o un a

revist a norteamericana , Hausman n habí a dad o co n un a

hombr e que , si n motiv o aparente ,

le habí a

recordad

o

fotograb a d e u n

"automáticamente " a Tatlin . N o obstante

mostra r l a image n d e u n hombr

e

l o

"má s l e interesab a

, qu e sól o tuvier a máquina s e n la cabeza" .

qu e

er a

Partiend o d e ahí , fu e añadiend o

imágene s qu e equilibrara n y ampliara n

esta primer a idea : e l maniqu í co n entraña s blanda s y orgánicas , e l hombr e

 • 26 co n los bolsillo s vacío s vuelto s ("Tatli

n n o

podí a ser

rico" ) y

e l timó n co n

hélice-tornill o par a da r e l toqu e final . Com o e n

Dada vence,

e l

fond o est á

pintado : u n suel o inclinad o a mod o d e plataform a que , junt o co n otro s

detalle s y ciert o carácte r onírico , recuerd a las pintura s d e D e Chirico .

 • 25 E n la fotografí a qu e se hiciero n Raou l Hausman n y Hanna h Hóc h e n

l a Feri a Dada , ambo s aparece n d e pi e delant e d e sus fotomontajes , entr e

ello s Festival Dada, d e Hausman n (1920) . e n e l las vece s d e cabeza . Existe n claro s paralelismo s

qu e u n manómetr o hac e entr e lo s fotomontaje s y

lo s

objeto s construido s co n materiale s preexistentes , qu e se convirtiero n

e n u n rasg o destacad o d e dad a y e n precursore s de l objet o surrealista . E n l a Feri a Dad a d e Berlín , ademá s de l maniqu í co n uniform e d e oficia l alemá n ante s citado , habí a otr o co n un a bombill a po r cabeza , a l qu e se había n añadid o u n cuchill o v u n tenedo r oxidado s v condecoracione s militares . Est a clas e d e objeto s recuerd a lo s comentario s d e Huelsen -

 • 25 Raoul Hausman n y Hannah Hóc h en

Feria Internacional

Dada. Berlín . 192 0

la

2 6

Raoul Hausmann . Dada vence, 192 0

bec k a propósit o d e lo s collages dadaísta s de l grup o d e Zúric h ("e l nuev o

medio" , e n palabra s

suyas) , a l qu e criticab a po r n o lleva r e l medi o a s u

conclusió n lógic a y po r emplea r cosa s "reales " com o si se tratar a d e

impreso s d e correos. 1 ' Huelsenbec k

todaví a

pensab a e n

l a

superfici e

plan a de l collage, per o e l pas o haci a l o tridimensiona l er

a

inevitabl e

y contab a co n precedente s tant o e n las construccione s y lo s assembla-

gro-relieve s cubista s d e Picasso , com o e n lo s ready-mades d e Duchamp .

Lo s número s neoyorquino s d e 391, realizado s po r Picabi a e n 1917 , pre

-

sentaba n fotografía s d e objeto s fabricado s e

n

seri e

a los qu e

se habí a

aña -

did o u n títul o elocuente ; ta l es e l cas o d e l a bombill a titulad a Américaine [Americana] . Se podrí a deci r qu e l a relació n qti e objeto s com o e l maniqu í "adornado " o l a cabez a mecánic a d e Hausman n Espíritu de nuestro tiempo

 • 28 mantenía n co n lo s fotomontaje s d e Hóch , Gros z o Hausmann , er a pareci - d a a l a mantenid a po r las primera s obra s dadaísta s com o po r ejempl o Cons- trucción 3, d e Jane o (1917 ) —e n l a qu e se explora n d e form a abstract a las propiedade s de l alambre , etc.— , co n lo s collages dadaísta s abstractos . E n "Dad a caus a disturbios , se mud a y muer e e n Berlín " (Studio Interna- tional, abri l d e 1971) , Hausman n alud e a l a influenci a de l artist a rus o

Jefi m Golischev , qu e

collages. El Espíritu de

realizab a assemblages d e materiale s insólitos , as í com o nuestra época, d e Hausmann , un a cabez a d e mader a a

la qu e se h a añadido , entr e otros , un a cartera , un a cint a métrica , un a cop a telescópic a y un a tarjet a co n u n número , tení a po r objetiv o expresa r e l mezquin o espírit u burgué s d e l a época , maquinal , si n personalidad , redu - cid o a un a cifr a y progresivament e deshumanizado . Tant o e l ensamblad o d e objeto s dispare s par a representa r rasgo s o atributo s y para , e n cier -

t o sentido , "narrar" , as í com o l a sustitució n d e un a part e de l cuerp

o

human o po r otra , a

menud o u n objet o mecánico , so n práctica s qu e tiene n

sus paralelismo s e n e l fotomontaje . A l parecer , El Espíritu de

nuestra

época

fu e construid o despué s d e l a Feri a Dad a y fu e un

o

d e

lo s

objeto s qu e

9

(

)

14, 16-17, 31

mayo r interé s

despert ó e n dich a Feria . Reproducid o e n l a portad a de l Alma-

naque dada, d e Huelsenbec k (1920) , dond e se asemej a a u n fotomontaje , fu e u n réplic a e n yeso, alterad a y parcialment e pintada , d e l a mascarill a d e Beethoven , obr a d e Ott o Schmalhausen , Dadá-Oz , cuñad o d e Grosz . Lo s fotomontaje s d e Hanna h Hóch , com o serí a e l cas o d e Corte con el

cuchillo del pastel (c. 1919) , suele n se r much o má s grande s qu e lo s d Hausmann , Gros z o Heartfield , y su composición , radicalment e distinta .

e

 • 14 A diferenci a d e Hausman n y Grosz , n o intent a crea r u n espaci o ilusori o

n i reproduci r l a

fragmentació n explosiv a y l a superfici e desintegrad a qu e

 • 30 y actividad

vemo s e n Vida

en la Ciudad

Universal

a

las

12.05

del mediodía,

d e

Heartfield . E n Corte con el cuchillo del pastel, se encuentra n elemento s dis - pares , fotografía s y fragmento s d e texto , densament e desparramado s po r

30

2

8

Raoul Hausmann , El espíritu de

 

-¿estra

época.

Cabeza mecánica. 191 9

 

D A D A

A

L

M

A

 

N

A

C

H

A U F T R A Q

 

Z E N T R A L A M T S

D E R

I M S C H

E N

D A D A -

D E S B E W

E

G

U

N

G

D E U T - V O N

H E R A U S C E O E B E N

R I C H A R D

H U E L S E N B E C K

 

M

IT BILOER N

 

2 9

Portad a de l Almanaque Dada. 192 0

E R IC H

R E I S S

V E R L A G

/

B E R L I N

W 62

l a superficie , per o l a mayorí a sigue n siend o legible s dispuesta s en un a página . Si n embargo , alrededo r

com o si fuera n palabra s d e las pequeña s figura s

suspendidas , all í dond e qued a u n hueco , se cre a u n espaci o inquietant e y

vertiginoso . Rueda s dentadas , rueda s comune s y otro s fragmento s d e maquinari a domina n las cabeza s v los cuerpos , qu e a menud o so n re-ensam - blado s d e form a grotesca . A la derecha , po r ejemplo , se encuentr a e l cuer -

 

p o d e u n

voluminos o beb é coronad o co n la diminut a cabez a d e u n hom -

br e co

n barba . Ha y mucho s retíalo s d e amigos , alguno s d e los cuale s son

colega s dadaístas , y Lenin , qu e aparec e a l lad o d e Baade r sobr e la inscrij >

ció n "Di e grosse dada " [E l gra n dada] , mientra s qu e Hausman n cuelg a

just o debajo , co n

e l cuerp o

d e

u n muñec o

mecánico .

E

n

l a zon a

inferio r

izquierda , se

ha n

pegad o varias fotografía s d e escena s d e multitu d co n la

intenció n

d e

construi r u n espaci o aparentement e má s ordenado , aunqu e

e n realida d siga siend o discontinuo ; esta multitu d está siend o arengad a po r

I I .

21 , 22, 39

u n demagog o co n aspect o d e marioneta : "Trete t E n los fotomontaje s dadaísta s acostumbra n a

dad a bei " [Unio s figura r retrato s v

a dada] . autorre -

tratos . Hausmann , Grosz , Baade r y

Hóc h

incluyero n

e n ello s fotografía s

suyas o ele amigo s sinos ,

e

inclus o a

voces e l retrat o es ficticio , com o

e n

e

l

cas o d e Tallin

 • 35 en su rasa,

d e

1 Iausmann , o d e

El autor en su casa, d e

Baader .

 • 34 corregido de Rousseau,

E n Autorretrato

realizad o po r Gros z v Heartfiel d e n

 • 1920. se h a sustituid o l a cabez a d e Roussea u po r la d e Hausmann .

32

3 0 George Grosz y Joh n Heartfield , Vida y

actividad

en la Ciudad

Universal

a las

12.05

del mediodía,

191 9

. anterior) Erwin Blumenfel d

?ld), Bloomfield iplinista, 192 1

presidente

1

4

 • 33 Kurt Schwitters . F/7me. 192 6

 • 34 (arriba, derecha) George Grosz y

John Heartfield . Autorretrato

de Rousseau,

192 0

corregido

 • 35 (derecha) Johanne s Baader.

El autor

en su casa,

192 0

14,

17, 27

L a yuxtaposició n

d e

l o human o y l o mecánic o

fu e

u n tem a

e n lo s montaje s

d e lo s dadaísta s berlineses , as í com o e n

lo s d e

recurrent e Ernst , resi -

 • 141 dent e e n Colonia , y

e n lo s d e Schwitters , alinead o e n Hannover . Pese a

qu e est e últim o pus o a l principi o d e reliev e u n us o n o figurativ o d e lo s

 • 33 materiale s d e collage, varía s d e sus obra s d e 1919-192 0 ya incorporaba n

 • 135 fotografías , y a l o larg o d e su vid a mezcl ó d e form a esporádic a fotografía s y grabado s e n sus collages. 11 Exist e tambié n la poesí a

un a estrech a conexió n entr e e l fotomontaj e dadaíst a y

dad a de , po r ejemplo , Han s Arp , Trista n Tzar a y Kur t Schwitters ,

un a poesí a caracterizad a po r e l emple o aleatori o d e frase s d e periódicos , fragmento s d e conversació n y tópico s descontextualizados , as í com o d e palabra s vaciada s de- sus asociacione s normales .

E n los collages y fotomontaje s dadaístas , la text o (normalment e d e fuente s preexistente s

utilizació n d e fragmento s d e com o foto s v grabado s d e sus

compañeros ) es much o má s agresiva qu e e n e l cubismo , generand o un a

mezcl a qu e a menud o trat a d e

nega r la innegabl e distinció n entr e palabr a

 • c imagen

. Interesa n pue s las propiedade s visuale s de l texto , y po r eso

Hausman n recurri ó e n algun a ocasió n a sus propio s "cartele s poem a foné -

 • 36 ticos " par a realiza r u n fotomontaje , com o e n El critico de arle.

39

E l

fotomontaj

e

ABCD

(1923-1924 )

es

com o

e l

cant o

cisn e

d e

dada ,

el álbu

m

d e

re d

lerdo s d e

las actividade s d e dada . E l propi o Hausman n

aparec e e n un a fotografía , qu e utiliz a má s d e un a vez e n sus fotomontajes ,

dond e declam a un o d e sus poema s fonético s ("ABCD" , las primera s letra s de l alfabet o representa n e l poem a sonoro ) y llev a e n e l oj o un a rued a po

r

monóculo . Ademá s una s entrada s numerada s par a e l aniversari o de l kaise r recuerda n las provocadora s interrupcione s d e alguna s ceremonia s oficia -

les; e l billet e Mer z conmemor a l a amista d d e mientra s qu e el diminut o fragment o d e map a

Hausman n co n Schwitters , situad o arrib a a la derech a

muestr a Harar , la ciuda d etíop e dond e Rimbaud , poet a favorit o d e Haus -

man n y valorad o po r dadaísta s y surrealista s e n general , vivió tras habe r

renunciad o a la poesía . Es más , ; a qu é nacimient o alud e I lausman n co n e l

n ginecológic o recortad o d e las página s d e u n libr o d e medicina ? ;A1 de l propi o dada ?

exame

Hausman n se mantuv o fie l «il anarquism o po r posicione s política s má s comprometida s

d e dada , per o otro s optaro n

tía s

la

desaparició n d e dada .

E n 1925, rememorand o la époc a dadaísta , Gros z y Herzféld e escribiero n

e n Die Kunst isl in Cejaln: "Nuestr o erro r fu e comprometerno s

co n e l arte .

[

...

]

Observábamo s entonce s los insensato s producto s finale s de l orde n

socia l dominant e v estallábamo s e n risas . [

...

]

Per o n o veíamo s qu e e n esta

locur a subyací a u n sistema". 1 • Fu e precisament e est e sistem a e l qu e Haus -

man n revel ó e hiz o comprensible , par a pode r as í combatirl o

mejor .

36

36

Raoul Hausmann , El crítico de arte,

191 9

George Grosz , portad a de Ma, juni o

1921

. Las pequeña s

revista s nacida s

-=~.e

y despué s de la

Primera

Guerra

re

al pronto se

'r .

hiciero n eco de dada ,

de vanguardia Ma,

s:a húngar a

sadad a a Vien a en 1920 , abri ó su s

 • i a

- as a dada

parti r de 1921 .

Fue

'- z~ las varias publicacione s que se e*"on al constructivism o internaciona l

dadaísmo , cuya

 • i mutu a influenci a en

caso concret o del fotomontaj e e s de

recia l interés .

.".7

3 8

Heinz Hajek-Halke,

El Intérprete

de banjo,

c. 193 0

4 0

John Heartfield , El espíritu de Ginebra,

2 7 de

noviembre de 193 2

Heartfield

E n lo s decenio s qu e precediero n a l estallid o d e la Segund a Guerr a M u n -

'

..

e l fotomontaj e fu e cad a vez má s utilizad o po r toda s las fuerza s poll -

 

as

d e Europ a y Rusia . Durant e la Guerr a Civi l española , tant o e l band o

41,42 , tt f

franquista com o e l republican o realizaro n cartele s co n montaje s fotográ -

55

ícos ,

y e n

l a Itali a fascista

d e Mussolin i

tambié n se recurri

ó d e maner a

generalizad a a l fotomontaje . Si n embargo , n o es d e extraña r qu e e l foto -

 

montaj e est é especialment e

vinculad o co n

la izquierd a política , ya qu e es

medi o idea l par a expresa r l a dialéctic a

marxista . Heartfiel d l o utilizó ,

sin luga r a dudas , d e maner a brillante , primer o contr a la Repúblic a d e

Weima r

i

d e

y lueg o par a registra r e l terribl e ascens o de l fascism o y l a dicta -

Hitler . E n Metamorfosis: Ebert, Hindenburg,

Hitler, Heartfiel d sostie -

60

n e qu e la Repúblic a d e Weima r fu e la orug a d e la qu e sali ó l a calavera /

Hider .

Tras abandonar , decepcionado , l a escuel a d e art e d e Munich , Heartfiel d

habí a trabajad o desd e

191 6

e n un a empres a

cinematográfic a d e

Berlín .

Cernen (TSsfttau andn / VSOMU mknutaut

l£ ( \srill\ OH \) SON HLS. -OLÍ» \ U MAROC. Wl.lN-JCl P D ANGOISSE LA PLACE DE SON VILLA- B ( 0N\E l\I K MAROCAOi

DÉBbw 1- Ssíade 1-la lljuihLj

<'-¡ij/iJj

-

1 .

4 2

Cartele s republicanos

españole s distribuido s en Francia durant e la Guerra Civil

11

Despué s d e dada , se dedic o casi exclusivament e a l fotomontaje : trabaj ó

 • 43 pat a la prens a comunist a aleman a y diseñ ó portada s e ilustracione s d e lo s libro s publicado s po r Malik-Yerlag , editoria l fundad a po r é l y su herman o durant e l a Primer a Guerr a Mundial . Obligad o a abandona r Alemani a e n 1933 , sigui ó trabajand o desd e Prag a v e n 1938 se refugi

ó e n Londres .

Muri ó e n 1968 e n e l Berlí n Este .

l. n su ensay o "Joh n Heartfiel d et l a beaut é révolutionnaire " (de l libr o

Les

Collages, 1935) , Aragó n d a cuent a de l proces o qu e llev ó a Heartfiel d

desd e las caótica s imágene s dadaísta s hast a s u art e único : "Mientra s juga -

b a

co n

e l fueg o d e las apariencias ,

la realida d ardi ó a su alrededo r

[

...

]

Joh n

Heartfiel

d

dej ó

d e jugar . Lo s fragmento s d e fotografía s qu e

ante -