You are on page 1of 10

K KA AR RT TA A C CH HA AR RA AK KT TE ER RY YS ST TY YK KI I

Data wystawienia: 07.11.2013 r. Wersja: 1.0/PL str. 1/10


[Sporzdzona zgodnie z rozporzdzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010]
Sekcj a 1: I dent yf i kacj a subst ancj i / mi eszani ny i i dent yf i kacj a pr zedsi bi or st wa
1.1 Identyfikator produktu
Cottien 1,0-2,4% nikotyny
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: liquid - pyn do napeniania wkadw w elektronicznych papierosach.
Zastosowania odradzane: nie okrelono.
1.3 Dane dotyczce dostawcy karty charakterystyki
Dystrybutor:
Adres:
CHIC Sp. z o.o. Sp. k.
Al. Wojska Polskiego 23C, 63-500 Ostrzeszw,
Poland, Europe
Telefon: 0048 62 738 88 88
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kart charakterystyki: biuro@theta-doradztwo.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego
112 (oglny telefon alarmowy), 998 (stra poarna), 999 (pogotowie medyczne)
Sekcj a 2: I dent yf i kacj a zagr oe
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Zagroenia dla czowieka
Produkt toksyczny. Dziaa toksycznie w kontakcie ze skr. Dziaa szkodliwie po pokniciu.
Zagroenia dla rodowiska
Dziaa szkodliwie na organizmy wodne; moe powodowa dugo utrzymujce si niekorzystne
zmiany w rodowisku wodnym.
Zagroenia wynikajce z waciwoci fizykochemicznych
Nie ma.
2.2 Elementy oznakowania
Znaki ostrzegawcze i napisy okrelajce ich znaczenie
T
Toksyczny
Nazwy niebezpiecznych skadnikw umieszczone na etykiecie
Zawiera: nikotyn, wanilin.
Okrelenia rodzaju zagroenia
R22 Dziaa szkodliwie po pokniciu.
R24 Dziaa toksycznie w kontakcie ze skr.
R52/53 Dziaa szkodliwie na organizmy wodne; moe powodowa dugo utrzymujce si
niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym.
Okrelenia dotyczce prawidowego postpowania z mieszanin
S1/2 Przechowywa pod zamkniciem i chroni przed dziemi.
S13 Nie przechowywa razem z ywnoci, napojami i paszami dla zwierzt.
S24 Unika zanieczyszczenia skry.
S27/28 W przypadku zanieczyszczenia skry natychmiast zdj ca zanieczyszczon odzie
i przemy zanieczyszczon skr du iloci wody.
S36/37 Nosi odpowiedni odzie ochronn i odpowiednie rkawice ochronne.
S45 W przypadku awarii lub jeeli le si poczujesz, niezwocznie zasignij porady lekarza -
jeeli to moliwe, poka etykiet.

K KA AR RT TA A C CH HA AR RA AK KT TE ER RY YS ST TY YK KI I

Data wystawienia: 07.11.2013 r. Wersja: 1.0/PL str. 2/10

2.3 Inne zagroenia
Brak informacji na temat spenienia kryteriw PBT lub vPvB zgodnie z zacznikiem XIII
rozporzdzenia REACH. Odpowiednie badania nie byy przeprowadzone.

Sekcj a 3: Sk ad/ i nf or macj a o sk adni kach
3.1 Substancje
Nie dotyczy.
3.2 Mieszaniny
glicerol
Zakres ste: < 70%
Numer CAS: 56-81-5
Numer WE: 200-289-5
Numer rejestracji waciwej: substancja podlega przepisom okresu przejciowego
Klasyfikacja wg 67/548/EWG: substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: substancja nie jest klasyfikowana jako stwarzajca zagroenie
Substancja z okrelon na poziomie krajowym wartoci najwyszego dopuszczalnego stenia
w rodowisku pracy.
wanilina
Zakres ste: 8%
Numer CAS: 121-33-5
Numer WE: 204-465-2
Numer rejestracji waciwej: substancja podlega przepisom okresu przejciowego
Klasyfikacja wg 67/548/EWG: Xn R22
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Acute Tox. 4 H302
2,5-dwumetylopirazyna
Zakres ste: 2%
Numer CAS: 123-32-0
Numer WE: 204-618-3
Numer rejestracji waciwej: substancja podlega przepisom okresu przejciowego
Klasyfikacja wg 67/548/EWG: Xn R22, Xi R36/37/38
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE. 3 H335,
Skin Irrit. 2 H315
mentol
Zakres ste: 2%
Numer CAS: 89-78-1
Numer WE: 201-939-0
Numer rejestracji waciwej: substancja podlega przepisom okresu przejciowego
Klasyfikacja wg 67/548/EWG: Xi R38
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Skin Irrit. 2 H315
p-mentan-3-on
Zakres ste: 1,8%
Numer CAS: 10458-14-7
Numer WE: 233-944-9
Numer rejestracji waciwej: substancja podlega przepisom okresu przejciowego
Klasyfikacja wg 67/548/EWG: Xn R22
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Acute Tox. 4 H302
nikotyna
Zakres ste: 2,4%
Numer CAS: 54-11-5
Numer WE: 200-193-3
Numer indeksowy: 614-001-00-4

K KA AR RT TA A C CH HA AR RA AK KT TE ER RY YS ST TY YK KI I

Data wystawienia: 07.11.2013 r. Wersja: 1.0/PL str. 3/10

Numer rejestracji waciwej: substancja podlega przepisom okresu przejciowego
Klasyfikacja wg 67/548/EWG: T+ R27, T R25, N R51/53
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Acute Tox. 1 H310, Acute Tox. 3 H301, Aquatic Chronic 2 H411
Substancja z okrelon na poziomie krajowym wartoci najwyszego dopuszczalnego stenia
w rodowisku pracy.
undekan-4-olid
Zakres ste: 1%
Numer CAS: 104-67-6
Numer WE: 203-225-4
Numer rejestracji waciwej: substancja podlega przepisom okresu przejciowego
Klasyfikacja wg 67/548/EWG: N R51/53
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Aquatic Chronic 2 H411
2-hydroksy-3-metylo-2-cyklopenten-1-on
Zakres ste: < 1%
Numer CAS: 80-71-7
Numer WE: 201-303-2
Numer rejestracji waciwej: substancja podlega przepisom okresu przejciowego
Klasyfikacja wg 67/548/EWG: Xn R22
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Acute Tox. 4 H302
octan etylu
Zakres ste: < 1%
Numer CAS: 141-78-6
Numer WE: 205-500-4
Numer indeksowy: 607-022-00-5
Numer rejestracji waciwej: substancja podlega przepisom okresu przejciowego
Klasyfikacja wg 67/548/EWG: F R11, Xi R36, R66, R67
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066
Substancja z okrelon na poziomie krajowym wartoci najwyszego dopuszczalnego stenia
w rodowisku pracy.
4-(2-butenolideno)-3,5,5- trimetylocykloheks-2-en-1-on
Zakres ste: < 1%
Numer CAS: 13215-88-8
Numer WE: 236-187-2
Numer rejestracji waciwej: substancja podlega przepisom okresu przejciowego
Klasyfikacja wg 67/548/EWG: Xn R22
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Acute Tox. 4 H302
Peen tekst zwrotw R i H przytoczony zosta w sekcji 16 karty.

Sekcj a 4: r odki pi er wszej pomocy
4.1 Opis rodkw pierwszej pomocy
W kontakcie ze skr: natychmiast zdj zanieczyszczon odzie. Naraone partie skry zmy
dokadnie wod z mydem. Natychmiast skonsultowa si z lekarzem.
W kontakcie z oczami: wyj szka kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przepukiwa dokadnie wod
przez 10-15 min. Unika silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogwki. W przypadku
wystpienia niepokojcych objaww skonsultowa si z lekarzem.
W przypadku spoycia: nie wywoywa wymiotw. Wypuka usta wod. Nigdy nie podawa niczego
do ust osobie nieprzytomnej. Skontaktowa si z lekarzem. Pokaza opakowanie lub etykiet.
Po naraeniu drog oddechow: wyprowadzi poszkodowanego na wiee powietrze, zapewni
ciepo i spokj. W razie wystpienia niepokojcych dolegliwoci skonsultowa si z lekarzem.
4.2 Najwaniejsze ostre i opnione objawy oraz skutki naraenia

W kontakcie z oczami: zaczerwienienie, zawienie, chwilowe podranienie.

K KA AR RT TA A C CH HA AR RA AK KT TE ER RY YS ST TY YK KI I

Data wystawienia: 07.11.2013 r. Wersja: 1.0/PL str. 4/10

Po pokniciu: nudnoci, wymioty, w skrajnych przypadkach po wypiciu bardzo duej iloci produktu
objawy zatrucia: mdoci, problemu z oddychaniem, zawroty gowy, zaburzenia ze strony ukadu
oddechowego.
W kontakcie ze skr: produkt jest absorbowany przez skr i powoduje takie same objawy jak po
pokniciu: problemy z oddychaniem, zawroty gowy, skurcze, mdoci, wymioty, a w skrajnych
przypadkach mier. U osb wraliwych moe wystpi reakcja alergiczna.
Inhalacja: w przypadku naraenia na dawki powyej wartoci NDS objawami ostrego zatrucia
nikotyn s: pobudzenie oddechu, nudnoci, wymioty, ble i zawroty gowy, biegunka, czstoskurcz,
wzrost cinienia krwi oraz pocenie i linienie si, pieczenie w jamie ustnej, gardle i odku.
4.3 Wskazania dotyczce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeglnego
postpowania z poszkodowanym
Decyzj o sposobie postpowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokadnej ocenie stanu
poszkodowanego. Leczy objawowo.

Sekcja 5: Post powani e w pr zypadku poar u
5.1 rodki ganicze
Odpowiednie rodki ganicze: mga wodna, piana ganicza, suche rodki ganicze. Dostosowa
rodek ganiczy do materiaw zgromadzonych w otoczeniu.
Niewaciwe rodki ganicze: zwarty strumie wody niebezpieczestwo rozprzestrzenienia poaru.
5.2 Szczeglne zagroenia zwizane z substancj lub mieszanin
Podczas spalania mog tworzy si szkodliwe gazy zawierajce m.in. tlenki wgla, azotu. Unika
wdychania produktw spalania, mog stwarza zagroenie dla zdrowia.
5.3 Informacje dla stray poarnej
rodki ochrony oglnej typowe w przypadku poaru. Nie naley przebywa w zagroonej
ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania
z niezalenym obiegiem powietrza. Zagroone ogniem pojemniki chodzi rozpylonym strumieniem
powietrza z bezpiecznej odlegoci.

Sekcj a 6: Post powani e w pr zypadku ni ezami er zonego uwol ni eni a do r odowi ska
6.1 Indywidualne rodki ostronoci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ograniczy dostp osb postronnych do obszaru awarii do czasu zakoczenia odpowiednich
operacji oczyszczania. W przypadku duych wyciekw odizolowa zagroony obszar. Unika
zanieczyszczenia oczu i skry. Unika bezporedniego kontaktu z uwalniajcym si produktem. Nie
przechodzi po rozlanym materiale ryzyko polizgnicia. Stosowa rodki ochrony indywidualnej.
Nie dopuci do przedostania si produktu do ust. Usun rda zaponu.
6.2 rodki ostronoci w zakresie ochrony rodowiska
W przypadku uwolnienia wikszych iloci mieszaniny naley poczyni kroki w celu niedopuszczenia
do rozprzestrzenienia si w rodowisku naturalnym. Materia moe by szkodliwy dla rodowiska
w przypadku uwolnienia w duych ilociach. Powiadomi odpowiednie suby ratownicze.
6.3 Metody i materiay zapobiegajce rozprzestrzenianiu si skaenia i suce do usuwania
skaenia
Zebra za pomoc materiaw wchaniajcych ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne substancje
wice, krzemionka, wernikulit, itp.) i umieci w oznakowanych pojemnikach. Zebrany materia
potraktowa jak odpady. Oczyci zanieczyszczone miejsce za pomoc duej iloci wody
z agodnym detergentem.
6.4 Odniesienia do innych sekcji
Postpowanie z odpadami produktu patrz sekcja 13 karty.
rodki ochrony indywidualnej patrz sekcja 8 karty.


K KA AR RT TA A C CH HA AR RA AK KT TE ER RY YS ST TY YK KI I

Data wystawienia: 07.11.2013 r. Wersja: 1.0/PL str. 5/10

Sekcj a 7: Post powani e z subst ancj ami i mi eszani nami or az i ch magazynowani e
7.1 rodki ostronoci dotyczce bezpiecznego postpowania
Pracowa zgodnie z zasadami bezpieczestwa i higieny. Unika zanieczyszczenia oczu i skry. Nie
wdycha par. Zapewni odpowiedni wentylacj. Przed przerw i po zakoczeniu pracy umy rce.
Nieuywane pojemniki trzyma szczelnie zamknite. Nie dopuci do przedostania si produktu do
ust. Nie korzysta ponownie z zuytych opakowa.
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, cznie z informacjami dotyczcymi wszelkich
wzajemnych niezgodnoci
Przechowywa tylko w oryginalnych, szczelnie zamknitych opakowaniach w chodnych i dobrze
wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywa razem z artykuami ywnociowymi lub
paszami dla zwierzt. Pojemnik po otwarciu uszczelni i przechowywa w pozycji pionowej w celu
uniknicia wycieku. Unika rde ciepa i ognia oraz bezporedniego nasonecznienia.
Przechowywa w temperaturze 5-35
o
C. Przechowywa z dala od silnych kwasw oraz utleniaczy.
Nie dopuci do zamarznicia produktu.
7.3 Specyficzne zastosowanie(-a) kocowe

Liquid - pyn do napeniania wkadw w elektronicznych papierosach.

Sekcj a 8: Kont r ol a nar aeni a/ r odki ochr ony i ndywi dual nej
8.1 Parametry dotyczce kontroli
Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB
nikotyna [CAS 54-11-5] 0,5 mg/m
3

octan etylu [CAS 141-78-6] 200 mg/m
3
600 mg/m
3

glicerol aerozole
[CAS 56-81-5]
10 mg/m
3


Podstawa prawna: Dz. U. 2002, Nr 217, poz. 1833 z pn. zm.

Zalecane procedury monitoringu
Naley zastosowa procedury monitorowania ste niebezpiecznych komponentw w powietrzu
oraz procedury kontroli czystoci powietrza w miejscu pracy - o ile s one dostpne i uzasadnione
na danym stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami
z uwzgldnieniem warunkw panujcych w miejscu naraenia oraz odpowiedniej metodologii
pomiaru dostosowanej do warunkw pracy. Tryb, rodzaj i czstotliwo bada i pomiarw powinny
spenia wymagania zawarte w rozporzdzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 166).
8.2. Kontrola naraenia
Przestrzega oglnych zasad bezpieczestwa i higieny. Stosowa wycznie w odpowiednio
wentylowanych pomieszczeniach. Podczas pracy nie je i nie pi. Przed przerw i po zakoczeniu
pracy dokadnie umy rce. Jeeli podczas procesw pracy wystpuje niebezpieczestwo oblania
pracownikw powinny by zainstalowane prysznice bezpieczestwa. Przy wyjciu z pomieszczenia,
w ktrym odbywa si praca przy uyciu materiaw toksycznych powinna znajdowa si co najmniej
jedna umywalka z doprowadzon do niej ciep wod na kadych dwudziestu pracownikw
jednoczenie zatrudnionych, lecz nie mniej ni jedna umywalka przy mniejszej liczbie
zatrudnionych.

Ochrona rk i ciaa
Stosowa rkawice ochronne oraz odzie ochronn. Zalecany materia na rkawice: guma.
Materia, z ktrego wykonane s rkawice musi by nieprzepuszczalny i odporny na dziaanie produktu. Wyboru
materiau naley dokona przy uwzgldnieniu czasw przebicia, szybkoci przenikania i degradacji. Ponadto
wybr odpowiednich rkawic nie zaley tylko od materiau, lecz take od innych cech jakociowych i zmienia si w
zalenoci od producenta. Od producenta rkawic naley uzyska informacje na temat dokadnego czasu
przebicia i go przestrzega.

Ochrona oczu
Stosowa szczelne okulary ochronne w przypadku niebezpieczestwa zanieczyszczenia oczu.

K KA AR RT TA A C CH HA AR RA AK KT TE ER RY YS ST TY YK KI I

Data wystawienia: 07.11.2013 r. Wersja: 1.0/PL str. 6/10


Ochrona drg oddechowych
W przypadku normalnego i zgodnego z przeznaczeniem uycia, nie jest potrzebna maska
ochronna. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych ste, naley stosowa na stanowisku
pracy mask ochronn z odpowiednim pochaniaczem par organicznych.

Stosowane rodki ochrony indywidualnej musz spenia wymagania zawarte w rozporzdzeniu MG z dnia
21 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z pn. zm.). Pracodawca obowizany jest
zapewni rodki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynnoci oraz speniajce wszystkie wymagania jakociowe,
w tym rwnie ich konserwacj i oczyszczanie.

Kontrola naraenia rodowiska
Nie naley dopuci do przedostania si duych iloci produktu do wd gruntowych, kanalizacji,
ciekw lub gleby.

Sekcj a 9: W aci woci f i zyczne i chemi czne
9.1 Informacje na temat podstawowych waciwoci fizycznych i chemicznych

stan skupienia: klarowna ciecz
barwa: jasnota
zapach: owocowy, sodki
prg zapachu: nie oznaczono
warto pH: nie oznaczono
temperatura topnienia/krzepnicia: -67
o
C
pocztkowa temperatura wrzenia: > 250
o
C
temperatura zaponu: 173
o
C
szybko parowania nie oznaczono
palno (ciaa staego, gazu): nie dotyczy
grna/dolna granica wybuchowoci: nie oznaczono
prno par: nie oznaczono
gsto par: nie oznaczono
gsto (20C): 1,125 g/cm
3

rozpuszczalno w wodzie: 50 mg/ml
wspczynnik podziau: n-oktanol/woda: nie oznaczono
temperatura samozaponu: 423
o
C
temperatura rozkadu: nie oznaczono
waciwoci wybuchowe: nie wykazuje
waciwoci utleniajce: nie wykazuje
lepko dynamiczna: 58 mPas
9.2 Inne informacje
Brak wynikw dodatkowych bada.

Sekcj a 10: St abi l no i r eakt ywno
10.1 Reaktywno
Produkt mao reaktywny. Patrz podsekcja 10.4-10.5. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji.
10.2 Stabilno chemiczna
Przy prawidowym uytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.
10.3 Moliwo wystpienia niebezpiecznych reakcji
Nie s znane niebezpieczne reakcje.
10.4 Warunki, ktrych naley unika
Unika bezporedniego nasonecznienia, rde ciepa i ognia. Nie dopuci do zamarznicia
produktu.
10.5 Materiay niezgodne
Silne utleniacze, kwasy.
10.6 Niebezpieczne produkty rozkadu
Nie s znane.


K KA AR RT TA A C CH HA AR RA AK KT TE ER RY YS ST TY YK KI I

Data wystawienia: 07.11.2013 r. Wersja: 1.0/PL str. 7/10

Sekcj a 11: I nf or macj e t oksykol ogi czne
11.1 Informacje dotyczce skutkw toksykologicznych
Toksyczno komponentw
nikotyna
LD
50
(doustnie, szczur) 50 mg/kg
LD
50
(skra, szczur) 50 mg/kg
LD
50
(skra, krlik) 140 mg/kg
W przypadku naraenia na dawki powyej wartoci NDS objawami ostrego zatrucia maymi dawkami
nikotyny s: pobudzenie oddechu, nudnoci, wymioty, ble i zawroty gowy, biegunka, czstoskurcz,
wzrost cinienia krwi oraz pocenie i linienie si. Po duych dawkach nikotyny stwierdzono ponadto
pieczenie w jamie ustnej, gardle i odku. Pniej nastpowao wyczerpanie, drgawki, osabienie
czynnoci oddechowej, zaburzenie rytmu serca oraz zaburzenia koordynacji ruchowej i piczka.
mier moe wtedy nastpi w czasie od 5 min do 4 h. Zatrucia przewleke nikotyn prowadz do
zaburze ukadu krenia. Zmiany naczyniowe sprzyjaj powstawaniu dusznicy bolesnej oraz
zawaom serca, a take powoduj: osabienie pamici, zwolnienie procesw psychicznych
i koordynacji myli, brak energii oraz oglne wyczerpanie.
Obserwuje si rwnie zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego.
wanilina
LD
50
(skra, szczur) 1 580 mg/kg
gliceryna
LD
50
(doustnie, szczur) 12 600mg/kg
LD
50
(doustnie, mysz) 4 090mg/kg
LD
50
(skra, krlik) 10 000mg/kg
LD
50
(inhalacyjnie, szczur) 570 mg/m
3
/1h
mentol
LD
50
(skra, szczur) 3 180 mg/kg
Toksyczno mieszaniny
Produkt dziaa toksycznie w kontakcie ze skr oraz dziaa szkodliwie po pokniciu.
dziaanie dranice
W oparciu o dostpne dane, kryteria klasyfikacji nie s spenione.
dziaanie rce
W oparciu o dostpne dane, kryteria klasyfikacji nie s spenione.
dziaanie uczulajce
W oparciu o dostpne dane, kryteria klasyfikacji nie s spenione.
toksyczno dla dawki powtarzalnej
W oparciu o dostpne dane, kryteria klasyfikacji nie s spenione.
rakotwrczo
W oparciu o dostpne dane, kryteria klasyfikacji nie s spenione.
mutagenno
W oparciu o dostpne dane, kryteria klasyfikacji nie s spenione.
szkodliwe dziaanie na rozrodczo
W oparciu o dostpne dane, kryteria klasyfikacji nie s spenione

Sekcj a 12: I nf or macj e ekol ogi czne
12.1 Toksyczno

Toksyczno komponentw
nikotyna
Toksyczno dla ryb LC
50
3-29 ppm
Toksyczno dla ryb LC
50
4 mg/l/96h Onchorhynchus mykiss
Toksyczno dla rozwielitki LC
50
0,24 mg/l/48h Daphnia magna

K KA AR RT TA A C CH HA AR RA AK KT TE ER RY YS ST TY YK KI I

Data wystawienia: 07.11.2013 r. Wersja: 1.0/PL str. 8/10

Toksyczno mieszaniny
Dziaa szkodliwie na organizmy wodne; moe powodowa dugo utrzymujce si niekorzystne
zmiany w rodowisku wodnym.
12.2 Trwao i zdolno do rozkadu
Brak danych.
12.3 Zdolno do bioakumulacji
Nie naley spodziewa si znacznej bioakumulacji.
12.4 Mobilno w glebie
Produkt mobilny w glebie i w rodowisku wodnym.
12.5 Wyniki oceny waciwoci PBT i vPvB
Nie dotyczy.
12.6 Inne szkodliwe skutki dziaania
Produkt nie wpywa na ocieplenie globalne i niszczenie warstwy ozonowej. Produkt, nawet w maych
ilociach, moe by niebezpieczny dla wody pitnej.

Sekcj a 13: Post powani e z odpadami
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadw
Zalecenia dotyczce mieszaniny: utylizowa zgodnie z obowizujcymi przepisami. Mieszanin
skadowa w oryginalnym opakowaniu. Nie wylewa do kanalizacji. Klasyfikacja tego odpadu spenia
wymagania dla odpadw niebezpiecznych.
Zalecenia dotyczce zuytych opakowa: odzysk / recykling / likwidacj odpadw opakowaniowych
przeprowadza zgodnie z obowizujcymi przepisami. Klasyfikacja tego odpadu spenia wymagania
dla odpadw niebezpiecznych. Opakowanie przekaza dostawcy produktu lub uprawionej firmie. Nie
miesza z innymi odpadami.
Wsplnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE
Krajowe akty prawne: Dz. U. 2013, poz. 21, Dz. U. 2001, Nr 63, poz. 638 z pn. zm.

Sekcj a 14: I nf or macj e dot yczce t r anspor t u
14.1 Numer UN (numer ONZ)

Nie dotyczy, produkt nieklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.
14.2 Prawidowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy, produkt nieklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.
14.3 Klasa(-y) zagroenia w transporcie
Nie dotyczy, produkt nieklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.
14.4 Grupa pakowania
Nie dotyczy, produkt nieklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.
14.5 Zagroenia dla rodowiska
Nie stanowi zagroenia dla rodowiska.
14.6 Szczeglne rodki ostronoci dla uytkownika
Nie s wymagane.
14.7 Transport luzem zgodnie z zacznikiem II do MARPOL 73/78 i kodem IBC
Nie dotyczy.


K KA AR RT TA A C CH HA AR RA AK KT TE ER RY YS ST TY YK KI I

Data wystawienia: 07.11.2013 r. Wersja: 1.0/PL str. 9/10

Sekcj a 15: I nf or macj e dot yczce pr zepi sw pr awnych
15.1 Przepisy prawne dotyczce bezpieczestwa, zdrowia i ochrony rodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz
z pn. zm.).
Rozporzdzenie MZ z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektrych mieszanin (Dz.U.2012.445).
Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriw i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012 r. poz. 1018).
Rozporzdzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyszych dopuszczalnych ste i nate
czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz z pn. zm.).
Owiadczenie Rzdowe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wejcia w ycie zmian do zacznikw A i B Umowy
europejskiej dotyczcej midzynarodowego przewozu drogowego towarw niebezpiecznych (ADR),
sporzdzonej w Genewie dnia 30 wrzenia 1957 r. (Dz.U. 2013 poz. 815).
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21).
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 wraz
z pn. zm.).
Rozporzdzenie MO z 27 wrzenia 2001 r. w sprawie katalogu odpadw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga dla rodkw
ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).
Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie bada i pomiarw czynnikw szkodliwych dla
zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).
1907/2006/WE Rozporzdzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosowania ogranicze
w zakresie chemikaliw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliw, zmieniajce dyrektyw
1999/45/WE oraz uchylajce Rozporzdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak rwnie dyrektyw Rady
76/769/EWG i dyrektyw Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.
1272/2008/WE Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajce i uchylajce dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajce rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006.
1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zblienia przepisw
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Pastw Czonkowskich odnoszcych si do klasyfikacji,
pakowania i etykietowania preparatw niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozporzdzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujce do postpu naukowo-
technicznego rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
453/2010/WE Rozporzdzenie Komisji z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajce Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosowanych ogranicze
w zakresie chemikaliw (REACH).
2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadw oraz
uchylajca niektre dyrektywy.
94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowa
i odpadw opakowaniowych.
15.2 Ocena bezpieczestwa chemicznego

Nie ma obowizku dokonywania oceny bezpieczestwa dla mieszaniny.

Sekcj a 16: I nne i nf or macj e

Peen tekst zwrotw R i H z sekcji 3 karty
R11 Produkt wysoce atwopalny.
R22 Dziaa szkodliwie po pokniciu.
R25 Dziaa toksycznie po pokniciu.
R27 Dziaa bardzo toksycznie w kontakcie ze skr.
R36/37/38 Dziaa dranico na oczy, drogi oddechowe i skr.
R36 Dziaa dranico na oczy.
R38 Dziaa dranico na skr.
R51/53 Dziaa toksycznie na organizmy wodne; moe powodowa dugo utrzymujce si
niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym.
R66 Powtarzajce si naraenie moe powodowa wysuszanie lub pkanie skry.
R67 Pary mog wywoywa uczucie sennoci i zawroty gowy.
H225 Wysoce atwopalna ciecz i pary.
H301 Dziaa toksycznie po pokniciu.

K KA AR RT TA A C CH HA AR RA AK KT TE ER RY YS ST TY YK KI I

Data wystawienia: 07.11.2013 r. Wersja: 1.0/PL str. 10/10

H302 Dziaa szkodliwie po pokniciu.
H310 Grozi mierci w kontakcie ze skr.
H315 Dziaa dranico na skr.
H319 Dziaa dranico na oczy.
H335 Moe powodowa podranienie drg oddechowych.
H336 Moe wywoywa uczucie sennoci lub zawroty gowy.
H411 Dziaa toksycznie na organizmy wodne, powodujc dugotrwae skutki.

Wyjanienie skrtw i akronimw
NDS Najwysze Dopuszczalne Stenie
NDSCh Najwysze Dopuszczalne Stenie Chwilowe
NDSP Najwysze Dopuszczalne Stenie Puapowe
DSB Dopuszczalne Stenie w materiale Biologicznym
Acute Tox. 1,3,4 Toksyczno ostra kat. 1,3,4
Aquatic Chronic 2 Stwarzajce zagroenie dla rodowiska wodnego kat. 2
Eye Irrit. 2 Dziaanie dranice na oczy kat. 2
Flam. Liq. 2 Substancja cieka atwopalna kat. 2
STOT SE. 3 Dziaanie toksyczne na narzdy docelowe naraenie jednorazowe kat. 3
Skin Irrit. 2 Dziaanie dranice na skr kat. 2
LC
50
rednie stenie miertelne)
LD
50
rednia dawka miertelna
PBT Substancje trwae, wykazujce zdolno do bioakumulacji i toksyczne
vPvB Substancje bardzo trwae i wykazujce bardzo du zdolnoci do bioakumulacji
Szkolenia
Przed przystpieniem do pracy z produktem uytkownik powinien zapozna si z zasadami BHP
odnonie obchodzenia si z chemikaliami, a w szczeglnoci odby odpowiednie szkolenie
stanowiskowe.
Dodatkowe informacje
Data wystawienia: 07.11.2013 r.
Osoba sporzdzajca kart: mgr Anna Michalska-Maciejczyk (na podstawie danych producenta).
Karta wystawiona przez: THETA Doradztwo Techniczne


Powysze informacje powstay w oparciu o aktualnie dostpne dane charakteryzujce produkt oraz dowiadczenie i wiedz
posiadan w tym zakresie przez producenta. Nie stanowi one opisu jakociowego produktu ani przyrzeczenie okrelonych
waciwoci. Naley je traktowa jako pomoc dla bezpiecznego postpowania w transporcie, skadowaniu i stosowaniu
produktu. Nie zwalnia to uytkownika od odpowiedzialnoci za niewaciwe wykorzystanie powyszych informacji oraz
z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowizujcych w tej dziedzinie.
Niniejsza karta charakterystyki podlega ochronie wynikajcej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Kopiowanie, adaptowanie, przeksztacanie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej fragmentw bez uprzedniej
zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.