You are on page 1of 100

0

PANDUAN MURABBI (03)


Peringkat : Muntasib Tempoh : Tahun
De!inasi Marha"ah (Syarat Kelayakan)
Seorang yang telah memenuhi syarat marhalah sebelum ini (Muaiyid) dan dianggap berada di
tangga pertama saf, melaksanakan tugasan yg digalaskan dakwah ke atas bahunya, dan
mempertahankan dakwah.
#iri$%iri (Muaso!at) Marha"ah (Nilai-nilai yang akan diterapkan)
Bermana!aat kepa&a orang "ain
Menghubungkan silatur rahim
Menghubungkan silaturrahim dgn seseorang yang memusuhinya
Berdakwah terhadap keluarganya dan bijak mentarbiyah anak-anaknya
Berdakwah ke arah mentaati Allah
Memberikan amaran tentang kemurkaan Allah
Memberi bimbingan kepada orang lain
Mengutamakan produk muslimin
Memperuntukan satu hari seminggu untuk keluarga
Membantu orang yg lemah
Men'aga (aktu
Mengkhususkan masa untuk belajar
Melabur waktunya
idak tidur selepas subuh
Meran!ang masanya
"omit dengan temujanji
Menerangkan kpd orang lain tentang kepentingan waktu
Bermu'aha&ah
Sentiasa membisik diri sendiri agar memperjuangkan #slam
Menjauhi syubuhat
Mengetahui !ara mempertahankan diri yg tidak bertentangan syarak
Memba!a $ikir harian
Merawat dirinya dari penyakit hati
Segera melakukan tugasan yg diberikan
Merendahkan suara
Berjanji dgn Allah agar thabat
Mendidik dirinya agar berlembut
Menahan kesabaran
Sabar ketika disakiti manusia lain
Mengawal reaksinya
Menyebarkan fikrah #slam
Menunai janji
Amar makruf nahi munkar sekadar termampu
1
)asa& *g kuat
Menyempurnakan komitmennya terhadap nasihat kesihatan dan syarak dlm pemakanannya
idak makan ke!uali waktu hidangan dan tidak makan ketika kenyang
%ika makan, tidak sampai kenyang
&iadhah '( ) *+ minit setiap hari
Mengamalkan sukan tertentu
,andai berenang
,andai menembak
&ehlah jalan kaki - ) ( jam setiap bulan dalam !ua!a yg sesuai
,uasa sunat - hari setiap bulan
,emakanannya seimbang
Menjaga berat badan unggul
Boleh merawat diri sendiri dgn pengetahuan doktor
Mengetahui asas pertolongan !emas
Berpengetahuan
Berusaha sedaya upaya menghafa$ ( ju$uk
Berusaha bersungguh-sungguh mengguna bahasa arab dlm pertuturan . tulisan
Menyempurnakan pemba!aan tafsir ( ju$uk
Mempelajari se!ara ringkas sejarah sunnah
Mempelajari kisah hidup / tokoh #slam
Mengetahui hukum muamalat
Menyatakan beberapa pendapat dlm perkara !abang se!ara beradab
Mengikuti perkembangan semasa dunia dan tanahair
Sedaya upaya berusaha untuk memiliki pustaka ke!il
Mahir selok belok adat tradisi tempatan
Mengetahui jalan menegakkan kembali pemerintahan #slam
eliti ketika bermuamalat (0atitan)
Boleh syarah - risalah selain taalim . muktamar ke (
Mengetahui !ara menentang serangan pemikiran
Mengetahui permasalahan tempatan dan mengemukakan penyelesaian #slam
Berusaha bersikap positif dlm tindakan dan pertuturan serta menjauhi sikap negatif
Mengetahui '+ wasiat dan mampu syarah
Mengetahui maksud 12akwah tersebar3
Mampu men%ari pen&apatan
idak berhutang ke!uali ketika dharurat
Boleh men!ari pendapatan selain pekerjaan sendiri
Men!apai tahap kepakaran dalam bidangnya
Memberi sumbangan drpd sebahagian pendapatannya
Melabur dalam projek menguntungkan
Memerangi riba
idak terlibat dalam perkara kamaliat
Bijak mendapatkan haknya
Melatih ahli keluarganya dalam projek menguntungkan
Akh"ak Mantap
2
idak kagum dgn pendapatnya
idak melakukan perkara sia-sia
idak mendedahkan kejahatan orang
Mengasihi ikhwannya
Berani
0ukup dgn apa yang ada
2apat mengawal diri ketika marah
2apat menerima kritikan dan teguran
Bersangka baik terhadap orang lain
Menunaikan janji
Menghormati suami 4 isteri serta keluarga
Menghormati rakan sebaya
Berbuat baik terhadap jiran
,andai menasihati
Berlumba melakukan kebaikan
%ika membalas, ia membalas dgn tindakan setimpal
Memaafkan mereka yang berlainan pendapat
Iba&at Betu"
Menunggu-nunggu waktu solat
Melakukan solat yg mempunyai sempena
5iamullail sekali seminggu
Bersedekah sebahagian drpd pendapatan
Berpuasa sunat - kali sebulan
"hatam al-5uran setiap bulan
Sentiasa $ikrullah
Menjaga adab berdoa
Banyak bertaubat dan istighfar
Sentiasa memperbaharui niat
Selalu berusaha melakukan perkara sunat
Berusaha menghindari dosa ke!il
A+i&ah ,e'ahtera
Berwala6 kepada Allah, &asul7ya dan mukminin
idak berwala6 kepada musuh Allah dan muslimin
&edha dengan ketentuan 5ada6 dan 5adar
idak bimbang terhadap masa depannya
Meyakini kesusahan itu 8adar Allah semata-mata
Beriman bahawa Allah shj pemberi manafaat dan mudarat
2apat membe$akan antara karamah dan kejadian luar biasa
Memerangi bid6ah dan kemungkaran terutamanya tangkal dan tilikan
"omit dengan manhaj al-5uran dan Sunnah dlm pembinaan a8idah
-b'ekti! Marha"ah (Pencapaian @ Hasil))
'. Merasai kepentingan pengorbanan masa dan harta.
3
*. Melaksanakan amal-amal yang diwakilkan kepadanya dalam ruang lingkup amal jamaie.
-. Mempersiapkan indi9idu dalam segenap aspek melalui perlaksanaan manhaj.
.ese"uruhan .an&ungan Manha' Peringkat Muntasib ( tahun)/
Per"aksanaan Da"am 0a"a+ah
Bi" ,ub'ek .an&ungan
' afsir %u$ Amma . abaarak
* :adith :adith-hadith pilihan
-
2akwah 2akwatuna, :ala tuju 2akwah, Antara :ari
#ni dan Semalam
;
%amaah #slahiah Ansar Sunnah, Ahli :adith di #ndia,
<ahabiah, #khwan Muslimin
(
2unia #slam
Semasa
Per"aksanaan 1uar 0a"a+ah
Bi" ,ub'ek Per"aksanaan
' =lum 5ur6an 2aurah
* >i8h 2aurah
- Seerah 7abawiyah Mukhayyam
; Mujtama6 Muslim 2aurah
( =lum #nsaniah 2aurah
/ Bait Muslim 2aurah
? a$kiah 5iam
2ormat Ama"i
Bi" Ama"an .ekerapan #atatan
' ilawah al 5uran :arian - :i$ib sehari
*
Memelihara Solat >ardhu berjemaah .
digalakkan berwirid selepas solat
:arian
Solat berjamaah di Masjid
terutama Subuh dan #sya6
- Memba!a Ma6thurat Sughra :arian ' kali sehari
; Beristighfar :arian
Setiap kali selepas solat
( Memelihara sembahyang sunat rawatib :arian
/ Memba!a buku sekurang-kurangnya @ jam :arian Setiap hari
/ &iadhah ('( min sehari) :arian - kali seminggu
? Menghafa$ ayat Al 5uran :arian Satu ayat sehari
A Berinteraksi dengan jiran - Minima sekali seminggu
'' &iadhah %amie Mingguan
Setiap minggu
'* 5iam >ardi Mingguan
'- Berpuasa Sunat Bulanan Setiap #snin . "hamis
'; Berinteraksi ibu-bapa Minima sekali seminggu
'( Biarah "ubur Bulanan Setiap * bulan
'/ erlibat dengan akti9iti kemasyarakatan - -
4
P3R1A.,ANAAN ,3M3,T3R P3RTAMA
(4 BU1AN)
5/ 6asai" Tarbiah &an kekerapan ( semester pertama )
:ala8ah *+ C
5iam ( C
2aurah * C
&ehlah ' C
ahsin ilawah '+ C
Mukhayyam ' C
&iadhah *+ C
/ Pembahagian masa mengikut pe%ahan bu"an
Bu"anan Usrah Ria&hah Tahsin
Ti"a(ah
7iam Daurah Reh"ah -ut&oor
,ertama ; "ali ; kali ' "ali Sekali * kali Sekali Sekali
"edua ; "ali ; kali ' "ali Sekali
"etiga ; "ali ; kali ' "ali Sekali
"eempat ; "ali ; kali ' "ali Sekali
"elima ; "ali ; kali ' "ali Sekali
"eenam
=jian . ,enilaian D $iarah E Biarah 5udama6 E &ehlah
3/ .an&ungan Manha' ,emester Pertama sesi 008
Bi" ,ub'ek .an&ungan Per"aksanaan
' afsir Surah Al-7as Al-iin 2alam :ala8ah
- >ikrah 2akwatuna, :ala tuju 2akwah,
Antara :ari #ni dan Semalam
2alam :ala8ah
; >i8h >idh ,uasa . >i8h :aji 2aurah
/ a$kiyyah 5iam
'+ Sirah Mukhayyam
5
6A,AI1 TARBIA0
0A1A7A0
:ala8ah adalah wasilah utama arbiyah #maniyah dan ha8afiyah, dan merupakan asas utama
pembinaan peribadi seseorang muslim yang akan mewarnai seluruh urusan hidupnya bertepatan
dengan al-5ur6an dan al-Sunnah.
Bi"angan anggota &an kekerapan
- "eahlian antara ( hingga '+ orang
- Seminggu sekali ( setiap pertemuan antara * ) ; %am).
- :ala8ah akhawat, sebaik-baik di waktu siang.
,anduan ,erlaksanaan :ala8ah
- Memastikan peserta mempunyai bahan perbin!angan.
- Melakukan penyampaikan bahan mengikut jadual yang ditetapkan.
- Memastikan peserta bersedia dengan memba!a bahan perbin!angan
sebelum pertemuan dan menghafa$ dalil-dalil
- Menyediakan soalan-soalan untuk peserta.
- Menentukan tugasan kepada peserta untuk pertemuan akan datang.
- Memantau perkembangan hafa$an peserta.
A&ab 0a"a+ah
- Bersedia di segi ruhi, a8li dan jasadi.
- Serius dalam semua urusan dengan tidak mengabaikan kehangatan
ukhuwah.
- Bertanggungjawab menjaga ke!eriaan hala8ah.
- Bersedia dengan bahan-bahan yang akan dibin!angkan dalam hala8ah.
- Memberi perhatian dalaam semua agenda hala8ah.
- Berfikiran terbuka dan bertukar pendapat.
- Berdisplin dalam semua agenda hala8ah.
- Menghidupkan suasana hala8ah dengan perbin!angan bahan.
- Menjauhi diri dari bersikap taasub
- Memberi teguran dengan hikmah.
- idak mensia-siakan waktu pada perkara yang tidak bermanfaat.
- Bersopan santun, memberi salam dan meminta i$in ketika ber!akap.
2ormat 0a"a+ah
ilawah . tasmi6 F *+ minit
"alimah taujihiah 4 a$kirah F '+ minit
,engisian # F ;( minit
,engisian ## F ;( minit
Berita 2unia #slam F '( minit
,erbin!angan masalah F '( minit
Mutabaah Amali4a8yim program F '( minit
"utipan abung :AGA5A: F +( minit
Agenda akan datang F '+ minit
6
TA2,IR
-b'ekti! umum
Menguatkan keterikatan dengan kitab Allah a6ala berasaskan kefahaman yang jelas, rasa !inta
kepadanya, penguasaan penuh terhadap tunjuk ajarnya dan pegangan teguh dengan saranan-
saranannya. "eterikatan dengannya juga berpaksikan amal praktik terhadap hukum hakam al-
5uran yang disertai oleh kefahaman yang baik serta penyaringan sasaran objektifnya yang
menjadi petunjuk bagi setiap $aman dan tempat. 2i samping merujuk kepada al-5uran, lebih-lebih
lagi ketika pertelingkahan. "esemua ini dilakukan dalam ruang lingkup pengajian al-5uran yang
telah sempurna dipelajari.
-b'ekti! khusus
'. Memba!a ayat-ayat al-5uran yang baru dipelajari dengan mematuhi kaedah-kaedah
tajwid yang telah dipelajari.
*. Membentangkan sempena ayat dengan ayat sebelumnya (juga sebab turun ayat jika ada).
-. Mengenali pengertian perbendaharaan kata yang digunakan dalam ayat.
;. Membentangkan pengertian umum bagi ayat.
(. Menjelaskan panduan yang diberikan oleh ayat dari perspektif dan saranan (iman - da6wah
- tarbiah - harakah - fikrah)
/. Menghuraikan peristiwa-peristiwa terkini berdasarkan apa yang dipelajari daripada ayat.
?. Membentangkan hukum hakam syara6 yang terkandung dalam ayat sekiranya ada.
H. Mengeluarkan nilai-nilai akhlak4tingkah laku daripada ayat untuk berilti$am dengannya.
A. Membentangkan hadis-hadis 7abi yang berkaitan dengan ayat.
'+. Membentangkan peristiwa daripada Sirah 7abi yang berkaitan dengan ayat.
''. Menghafal ayat-ayat yang ditetapkan sebagai sukatan pengajian.
'*. Menggunakan hafalan ayat-ayat yang ditetapkan tersebut untuk diba!a semasa
sembahyang dan 8iamullail.
'-. Menitik berat tentang penanaman dan pengukuhan A8idah yang sahih dalam hati dan jiwa.
';. Mengenali ,en!ipta s.w.t melalui nama, sifat dan makhluk7ya.
'(. Mengenali sunnah Allah IA$$a wa %alla dalam usaha-usaha da6wah dan kesudahan
golongan yang ingkar melalui surah-surah yang ditetapkan sebagai sukatan pengajian.
'/. Membentangkan gambaran kejadian hari Akhirat dan nama-namanya melalui surah-surah
yang ditetapkan sebagai sukatan pengajian.
'?. Mengenali tabiat jiwa manusia dan jalan-jalan membersihkannya melalui surah al-Ma arij6.
'H. Menjelaskan metode yang digunakan oleh Saidina 7uh a.s dalam da6wah Baginda kepada
kaumnya melalui surah 7uh.
'A. Menerangkan tentang peranan jin dan pendirian mereka terhadap risalah #slam.
*+. Membentangkan bekalan yang mesti bagi pendakwah berdasarkan surah al-Mu$$ammil.
*'. Mengenali golongan-golongan manusia pada hari 5iamat dan hal ehwal mereka
berdasarkan surah al-Muddathir.
**. Menyaring beberapa mer!u tanda da6wah daripada surah-surah yang ditetapkan sebagai
sukatan pengajian.
*-. Mengenali kelebihan sesetengah surah yang ditetapkan sebagai sukatan pengajian, iaitu
sebagaimana yang disebut oleh hadis-hadis yang sahih.
7
*;. Membentangkan kelebihan surah-surah pendek dalam mengukuhkan A8idah dan da6 wah
kepada Allah IA$$a wa %alla.
*(. Mengemukakan dalill-dalil tentang kebenaran &asul s.a.w dan risalah #slam yang dibawa
Baginda melalui surah-surah yang ditetapkan sebagai sukatan pengajian.
-b'ekti! Peningkatan Diri
'. Menjaga adab-adab tilawah dan interaksi dengan kitab Allah.
*. Mentadabburkan ayat ketika memba!anya.
-. Mengungkapkan tindakbalas dirinya terhadap ayat yang diba!a melalui khatirah (luahan
rasa spontan) yang dikawal oleh tafsir-tafsir yang diperakui.
;. Berlatih untuk menafsirkan ayat se!ara tafsiran maudhuie dan teknik menghubungkaitkan
ayat6
(. Mempelbagaikan sumber rujukan tafsir untuk men!ari pengertian satu-satu ayat ataupun
beberapa ayat yang mempunyai perkaitan makna.
/. Bertindakbalas dengan pengertian ayat dan mengungkapkan kefahaman dirinya dengan
gaya bahasanya yang tersendiri.
?. Memeriksa tingkah laku dan perlaksanaannya terhadap tunjuk ajar yang ditunjukkan oleh
ayat satu persatu.
H. Membiasakan diri untuk mengikut se!ara bulat-bulat (tau8ifi) arahan-arahan dan larangan-
larangan Allah yang terdapat dalam kitab7ya yang penuh hikmah.
A. Bersungguh-sungguh untuk menyu!ikan jiwa dan menambahkan keimanan dengan
memba!a dan mentadabburkan al-5uran.
Akti9iti susu"an
'. Menyedikan kaset 9ideo berkenaan mukji$at sains di dalam al-5uran untuk diagih dan
ditonton oleh indi9idu.
*. Bermalam bersama para pengunjung masjid semalam bagi setiap minggu.
-. Mengumpul saudara-saudaranya (rakan taulan) dalam majlis tasbih, istighfar dan taubat.
(Ayuh bersama kami, kita memperbaharui keimananan seketika).
;. Mengadakan hala8ah tajwid kepada mereka yang baru mempelajari tilawah al-5uran.
(. Menyediakan !erita yang berkisar tentang ni6mat syurga dan siksaan neraka. ("isah
Masrur dan Ma8rur oleh =sta$ Ahmad Bahjat).
/. Menyediakan slot-slot drama berkenaan kisah-kisah yang terdapat dalam surah-surah al-
5uran. ("isah uan "ebun, Ashabul =khdud (Mangsa ,arit Berapi), entera Bergajah dan
lain-lain)
?. Memba!a wirid al-5uran sekurang-kurangnya setiap hari.
H. Mendengar kaset al-5uran oleh para 5ari terkemuka ketika menaiki kereta atau ketika
melakukan kerja yang tidak menghalangnya untuk memberi perhatian kepada ba!aan al-
5uran tersebut.
A. Sekurang-kurangnya, memba!a tafsir al-5uran yang ringkas.
'+. Mendengar kaset !eramah berkaitan huraian ayat-ayat al-5uran oleh yang mulia, As-
Syeikh Mutawalli Sya6rawi dan para penafsir al-5uran yang lain.
''. Mendapatkan kaset berkenaan mukji$at perubatan. 0ontohnya kaset (Bi!ara 2r. "halis
:alabi ) yang disiarkan oleh siaran t9 1#8ra6 .
'*. Menyediakan !eramah4pembentangan tentang syarat dan kaedah tafsir.
8
'-. Menyenaraikan surah-surah yang memiliki hadis-hadis sahih men!eritakan tentang
gambaran peristiwa hari 5iamat dan kedahsyatannya. Melaluinya seolah-olah kamu
menyaksikan peristiwa tersebut dengan mata kepala sendiri.
Peni"aian &an mutaba:ah
'. 2iskusi dan dialog.
*. =jian lisan dan bertulis.
-. ,enugasan kepada indi9idu untuk menyediakan esei dan kajian berkaitan surah-surah al-
5uran.
;. ,enelitian terhadap ba!aan indi9idu dan sejauh mana mereka mematuhi kaedah-kaedah
tajwid.
(. ,enelitian sejauh mana mereka mematuhi adab-adab memba!a al-5uran.
-b'ekti! pembe"a'aran ken&iri:
'. Menerangkan fakta dan kejadian yang menunjukkan kekuasaan Allah di alam semesta
yang terdapat di dalam surah yang dipelajari.
*. Menerangkan fakta berkenaan kejadian dan penghidupan manusia dalam ayat-ayat yang
diba!a.
-. Membentangkan gambaran kejadian hari 5iamat yang disebut dalam surah an-7aba6.
;. Membe$akan keadaan orang-orang musyrik dengan orang-orang beriman pada hari
tersebut. 2i samping menyatakan sebab-sebabnya.
(. Menerangkan kenapa kisah Musa dan >ir6aun berulang-ulang di dalam al-5uran.
/. Membentangkan bagaimana siksaan Allah abarak wa a6ala di duni bagi mereka yang
mendakwa sebagai tuhan.
?. Menerangkan pengertian kalimah-kalimah iniF (An-7a$i6 at 4 an-7asyitot 4 as-Sabihat 4 as
-Sabi8at).
H. Mengemukakan sebab-sebab kenapa Allah memerintahkan Musa a.s untuk melembutkan
per!akapan dengan >ir6aun.
A. Mengenali sebab nu$ul permulaan surah IAbasa, ia diturunkan berkenaan dengan siapa
dan objektif ia diturunkan.
'+. Mengenali nera!a manusia di sisi Allah dan orang-orang beriman.
''. Memba!a riwayat hidup IAbdullah bin Maktum dan men!edok pengajaran daripadanya.
'*. Mengeluarkan pengajaran dan nasihat daripada tindakan orang ramai melarikan diri
daripada bapa, ibu dan isteri masing-masing pada hari 5iamat.
'-. Mengemukakan sebab-sebab kenapa surah-surah dalam ju$uk IAmma banyak
memperkatakan tentang gambaran kejadian hari Akhirat dan hubungkaitnya dengan
gambaran kejadian alam semesta.
';. Menerangkan realiti sejarah berkenaan pembunuhan anak-anak perempuan, bagaimana
#slam menakutkan mereka yang melakukannya serta menghalang adat yang terkutuk ini.
'(. Menerangkan tindakan orang-orang kafir melabelkan &asulullah s.a.w sebagai gila,
adakah label mereka itu sama dengan dakwaan mereka bahawa Baginda seorang ahli
sihir. Sebagaimana yang diketahui ahli sihir tergolong di kalangan manusia yang paling
!erdik.
'/. Membentangkan bentuk-bentuk perbuatan mengurang dalam sukatan dan timbangan
pada $aman kini.
9
'?. Mengemukakan sebab-sebab keberanian para mujahid yang beriman semasa di dunia
dengan menerangkan sebab-sebabnya di samping membawa dalil daripada ayat-ayat al-
5uran.
'H. Membentangkan penerangan al-5uran berkenaan kesudahan golongan yang jahat dan
golongan beriman dengan membawa bukti daripada al-5uran al-"arim.
'A. Memperkatakan tentang Ashabul =khdud (Mangsa ,arit Berapi). Membentangkan tentang
apa yang disebut di dalam surah al-Buruj tentang mereka. Adakah pada $aman kini, parit-
parit berapi yang menyamainya seperti penyembelihan Syabra-Syatila dan
penyembelihan %anin.
10
DA.6A0 (2I.RA0 I,1AM)
-b'ekti! umum
'. Mengajar dan melatih muslim untuk berdailog se!ara objektif dan rasional dengan saudara
seperjuangan dan orang lain.
*. Membentuk muslim pendakwah yang berkeahlian dan mampu bergerak sendiri bersama
da6wahnya dalam setiap lapangan, di bawah mana-mana situasi keadaan mahupun
perkembangan terkini, juga kepada mana-mana kelompok manusia. 2i samping
memperkukuhkan kemampuannya untuk menghadapi apa jua !abaran.
-. Meningkatkan peluang berinteraksi sesama indi9idu yang berbe$a kampung halamannya,
bertukar-tukar kepakaran dan meninjau pengalaman satu sama lain.
;. Melatih indi9idu seni komunikasi dengan khalayak ramai, teknik mempengaruhi dan
membentuk halatuju mereka.
(. ,enjanaan yang ideal terhadap pengalaman dan keupayaan tenaga
terpendam4terbengkalai di kalangan para akti9is 9eteran dalam lapangan #slam umumnya
dan lapangan da6wah se!ara khusus.
/. Mempastikan keimanan terhadap kewajipan amal kolektif adalah berlandaskan sumber
asal syara64nas. "hususnya kewajipan amal kolektif untuk menegakkan agama Allah di
muka bumi pada $aman ini. Begitu juga kewajipan mengembalikan ummah kepada
manhaj #slam demi mengembalikan kedudukan normal mereka di kalangan manusia, iaitu
1sebaik-baik umat yang memenuhi syarat-syaratnya dan juga sebagai saksi ke atas
manusia3.
?. Mendidik indi9idu untuk berilti$am dengan prinsip 1dengar dan patuh3 baik ketika senang
mahupun susah dengan menjaga batasan syara6.
Risa"ah ;Dak(atuna< (Dak(ah .ami)
-b'ekti! khusus
'. Mengemukakan dalil yang membuktikan da6wah ikhwan bersih, su!i dan terhindar jauh
daripada ketamakan peribadi.
*. Menyenaraikan golongan manusia menurut hubungkait mereka dengan amal da6wah
kepada Allah.
-. Menentukan pengertian iman yang lesu dan iman yang sedar se!ara spesifik.
;. Mengenali medium-medium penyebaran da6wah #slam yang sesuai dengan $aman moden.
(. Mengenali #slam yang sempurna sebagaimana yang didatangkan oleh al-5uran dan
dijelaskan oleh Sunnah.
/. Menjelaskan pendirian seorang muslim terhadap seruan-seruan yang berleluasa pada
$aman moden.
?. Menentukan pendirian para penda6wah terhadap perselisihan agama dan ma$hab se!ara
spesifik.
H. Menghuraikan rawatan yang sewajarnya diambil oleh penda6wah untuk sembuh daripada
penyakit-penyakit yang menimpa umat #slam.
11
Risa"ah ;.e mana kita men*eru manusia<
-b'ekti! .husus
'. Menjelaskan matlamat da6wah #slamiyyah pada $aman moden, metode dan mediumnya.
*. Menerangkan keadaan orang #slam dan pendirian mereka terhadap matlamat tersebut.
-. Menerangkan pendirian muslim terhadap politik. Adakah ia mempunyai hubungan
dengannyaJ Adakah di dalam #slam ada politikJ
;. Mengenali impian kelmarin merupakan realiti hari ini dengan mengemukakan dalil
kepadanya.
(. Menerangkan bagaimana kebenaran dijaga. Adakah kekuatan merupakan satu-satu
penjaganyaJ
/. Mengetahui seorang muslim berkhidmat untuk dunianya dan mengejar keuntungan
agamanya.
?. Menerangkan polisi ketenteraan orang #slam adalah untuk pengislahan dan menyebarkan
hidayah, bukan untuk menjajah dan mengambil hasil kekayaan bangsa-bangsa.
H. Menyenaraikan sifat-sifat bangsa yang ingin bangkit. 2i samping menjelaskan perbe$aan
kekuatan material dengan kekuatan spiritual, juga kesan kedua-duanya kepada bangsa-
bangsa.
A. Mempastikan muslim kenal bagaimana kehidupan sosial menjadi baik dengan #slam dan
dia tidak terpedaya dengan serangan budaya (oleh musuhnya).
'+. Mengenali sistem pelajaran dalam umat merupakan tunjang dan nyawanya, juga kekuatan
generasi kebangkitannya.
''. Mengenali sempadan watan #slami serta menyenaraikan natijah persaudaraan sesama
muslim.
Risa"ah ;Antara ,ema"am &an 0ari Ini<
-b'ekti! .husus
'. Menerangkan risalah 7abi s.a.w yang amanah.
*. Menjelaskan manhaj al-5uran dalam mengislah masyarakat.
-. Membentangkan syiar-syiar praktikal dalam manhaj pengislahan masyarakat di dalam al-
5uran.
;. Menghuraikan keadaan 7egara #slam yang pertama ketika ia berpegang teguh dengan
manhaj pengislahan masyarakat yang terkandung di dalam al-5uran.
(. Membentangkan faktor-faktor terungkainya struktur binaan 7egara #slam.
/. Menghuraikan tabiat pertembungan politik dan sosial antara orang #slam dengan Kropah.
?. Mengemukakan gambaran keadaan orang #slam apabila dilanda gelombang materialistik
Kropah yang menggila.
H. Menjelaskan tabiat da6wah ikhwan dalam pengkajian dan proses penjanaan semula.
A. Menentukan se!ara spesifik medium umum dan khusus bagi merealisasikan objektif
da6wah ikhwan.
'+. Membentangkan halangan-halangan yang menghalang di jalan da6wah dan faktor-faktor
kejayaan.
''. Membentangkan pesanan #mam al-Banna kepada ikhwan.
'*. Membentangkan kewajipan-kewajipan yang disarankan oleh beliau kepada pengikutnya.
12
'-. Memberi !ontoh daripada sejarah dahulu dan moden berkenaan kebangkitan bangsa yang
lemah dan bagaimana mereka merealisasikan impian mereka.
-b'ekti! Peningkatan Diri
'. Meyakini amal da6wah #slam hanya layak dilaksanakan oleh seseorang yang menguasai
seluruh ruang lingkupnya dan seseorang yang memberi masa dan harta yang sepatutnya.
*. Menerangkan da6wah #slam jelas sejelas matahari di siang hari. Lleh itu, seseorang
sewajarnya memanfaatkannya untuk menyu!ikan jiwanya.
-. Menyakini terdapat perbe$aan antara muslim yang beramal dengan yang malas.
;. Menyedari da6wah hari ini mempunyai pelbagai medium yang sepatutnya diikuti. Sesuatu
yang berfaedah dalam menyampaikannya pada $aman ini juga wajar di!ari.
(. Meyakini da6wahnya mengumpulkan segala yang betul dan bermanfaat kepada manusia
dalam kehidupan termasuk semangat kebangsaan dan perkauman yang mulia dan lain-
lain.
/. Bersungguh-sungguh untuk mengenali penyakit umatnya dan simpton (tanda) penyakit
tersebut, kemudian mengemukakan ubat baginya.
?. Menyakini kehidupan mempunyai matlamat. 2ia mesti menentukan se!ara spesifik
matlamat tersebut dan bergerak di atas landasannya. #aitu dengan berdalilkan al-5uran al-
"arim.
H. Menyedari impian kelmarin merupakan realiti hari ini.
A. Meyakini menjaga kebenaran bukan dengan bermalas-malas dan menyerah kalah.
'+. Bersungguh-sungguh menolak tuduhan berkenaan pembukaan #slam dengan hujah dan
logik.
''. Mengambil berat dalam menentukan manhaj al-5uran dalam pengislahan masyarakat.
'*. Berusaha menerangkan faktor terungkainya struktur binaan 7egara #slam.
'-. Mengambil berat dalam membentangkan himpunan pertembungan yang berlaku dalam
struktur binaan umat.
';. Mengambil berat dalam menerangkan kenapa da6wah #slamiyah hari ini merupakan seruan
kebangkitan dan penyelamat. 2i samping mengambil berat tentang perbin!angan
mengenai objektif dan mediumnya.
Akti9iti susu"an
'. Mengadakan nadwah untuk berdailog dan diskusi berkenaan topik ini.
*. Menyediakan beberapa esei tentang topik-topik yang dibentangkan.
-. ugasan amali untuk menguatkan iman dengan Allah.
;. ugasan kepada para pelajar untuk memba!a topik-topik ini untuk dibin!angkan dalam
bilik pengajian.
(. Mengadakan pertandingan antara pelajar dengan menyediakan hadiah kepada
pemenang.
/. Merujuk sejarah umat #slam dan menentukan sejarah permulaan penyelewengan yang
berlaku padanya.
?. Menulis kajian yang menerangkan penyakit-penyakit masyarakat yang paling bahaya di
samping membandingkannya dengan penyakit-penyakit sebelum #slam.
H. Menulis esei mendedahkan malapetaka dan kemudharatan tamaddun Barat terhadap
dunia.
13
A. Berusaha menjadi sekolah kepada orang lain yang berperanan menasihati dan
menghilangkan kejahilan #slam dalam masyarakat.
'+. Berusaha melahirkan para pemuda yang menjadi akti9is da6wah dan intelek dengan
risalahnya.
-b'ekti! pembe"a'aran ken&iri:
'. Menjauhi rasa kagum dengan pandangan sendiri.
*. Berani dengan buah pemikirannya.
-. Menyebarkan persaudaraan #slam di kalanngan rakan taulannya.
;. Bermesra dengan rakan taulannya.
(. Menerima kritikan dan penilaian.
/. Melakukan nasihat dengan sebaik-baiknya.
?. Berlumba-lumba melakukan kebaikan.
H. Mengemukakan dalil tentang keharusan banyak pendapat dalam perkara furu6.
A. Membentuk perpustakaan peribadinya.
'+. Menjelaskan bagaimana "hilafah boleh dikembalikan.
''. Menyelidik kebenaran berita dan maklumat yang sampai kepadanya.
'*. Menghuraikan baki risalah al-Banna ke!uali risalah Muktamar al-"hamis dan risalah at-
a6alim.
'-. Berperanan menghalang serangan pemikiran dan manhajnya.
';. Menjelaskan ke!a!atan yang berlaku dalam realiti sekeliling di segenap lapangan (politik,
ekonomi, sosial dan lain-lain)
'(. Menjelaskan penyelesaian #slam untuk merawat ke!a!atan tersebut.
'/. Menjelaskan kefahaman da6wah berikutF (Ijabiah (positif) - Infitah (keterbukaan))
'?. Menjelaskan peringkat-peringkat strategi menyeluruh untuk menegakkan 7egara #slam.
'H. Menjelaskan hukum pandangan mas-ul dalam keadaan tiada imam (pemimpin).
'A. Menghuraikan isu menganut ma$hab dengan pelbagai perin!iannya.
*+. Menghuraikan se!ara panjang lebar isu bid6ah dan kaitannya dengan pengamalan
masakini.
*'. Menghuraikan pandangan #slam terhadap akhlak (sistem akhlak).
**. Menjauhi berhutang ke!uali kerana dharurat.
*-. Mahir sekurang-kurangnya dengan satu pekerjaan selain kerja asasinya.
*;. Mengambil berat usaha mengumpul pengalaman yang paling tinggi dalam
pengkhususannya.
*(. "omitmen dalam membayar peratusan pendapatannya kepada sekolah.
*/. Melaburkan harta walaupun sedikit dalam projek yang membawa pulangan keuntungan.
*?. Mengutamakan pelaburan dalam bidang yang diperlukan oleh orang #slam.
*H. Memerangi riba.
*A. Menjauhi terlibat dalam perkara kamaliyat.
-+. Membersihkan diri daripada berwala6kan golongan kafir, musyrik dan musuh agama.
-'. Memerangi setiap bid6ah dalam agama.
-*. Mengambil berat amalan sedekah hak miliknya dengan peratusan yang tetap (harta, ilmu,
waktu dan lain-lain).
--. Mengutamakan mereka yang di sekelilingnya.
-;. Bermujahadah terhadap dirinya untuk menanggung kesusahan.
-(. Sentiasa berdailog dengan diri untuk berperang.
14
-/. Berlatih untuk mempertahankan diri dan negara.
-?. Merawat penyakit-penyakit hati.
-H. Bermujahadah terhadap diri untuk segera melaksanakan tugas yang diserahkan
kepadanya.
-A. Berjanji dengan Allah untuk tetap teguh berpegang dengan bai6ah.
;+. Bermujahadah terhadap diri untuk menyebarkan fikrah #slamiyah.
;'. Menyuruh perkara ma6ruf dan men!egah munkar serta bermujahadah terhadap dirinya.
;*. Menyumbang kepada amal-amal jihad di jalan Allah.
;-. Menentang tempat-tempat ma6siat, dosa dan poya-poya.
;;. Menghuraikan >i8h %ihad, bentuk, peringkat dan keperluan dharurinya.
;(. Menyeru orang lain untuk menyumbang di jalan Allah.
;/. habat dalam berhadapan dengan unsur-unsur penyimpangan (perkahwinan - alam
pekerjaan dan lain-lain).
;?. Menafkahkan sebahagian waktu untuk belajar.
;H. Memanfaatkan waktu.
;A. Membiasakan diri meran!ang kewangan dan melaksanakannya.
(+. Memberi undi kepada yang berkelayakan.
('. Mengemukakan nasihat dan berbin!ang dengan mas-ul dengan lemah lembut.
(*. Mentaati arahan tanpa melihat kepada keperibadian mas-ul.
(-. Membe$akan antara taat membuta tuli dengan taat yang bijaksana dalam segenap aspek
(perlaksanaan, per!anggahan tugasan dan lain-lain)
(;. Memberi keu$uran kepada orang lain dalam perselisihan yang berlaku.
((. Menyeru untuk menggunakan produk #slam.
(/. Membuktikan sekolah merupakan medium untuk da6wah kepada #slam, bukannya
matlamat.
(?. Mengenali pemimpin dan hal ehwal mereka sekadar termampu.
(H. Menentukan se!ara spesifik peringkat strategi menyeluruh untuk menegakkan 7egara
#slam.
Ru'ukan pembe"a'aran ken&iri:
'. >i8h ad-2a6wah - Mustofa Masyhur.
*. Mu$akkirat ad-2a6wah wad 2a-Iiyah - :asan al-Banna.
-. 2a6watuna - :asan al-Banna.
;. "aifa 7ad6u an-7as - IAbdul Badi6 So8r.
(. Ad-2a6wah ila Allah - 2r. aufi8 al-<a-ie
/. Al-#slam wa Audho6una al-#8tisodiyah - IAbdul 5adir IAudah.
?. 2ustur al-<ihdah at-ha8afiyah - Muhammad al-Mha$ali.
H. Syarah =sul al-I#syrin - 2r. al-5ardhawi.
15
)AMAA0 I,1A0I=A0
-b'ekti! umum
'. Memperkenalkan muslim dengan gerakan dan jamaah #slam yang melakukan islah di
pelbagai negara alam #slam. Melalui pembentangan manhaj, usaha, pen!apaian dan
kesannya kepada umat. 2i samping menilai perjalanannya se!ara objektif, menerangkan
perbe$aan-perbe$aan mereka dan keistimewaan yang dimiliki ataupun kekurangan yang
berlaku kepadanya dengan penerangan setiap satu daripadanya. Begitu juga mengenal
pasti faktor-faktor kemunduran dan kekuatannya.
*. Memperkenalkan muslim dengan gerakan #slam moden yang terbesarF !iri-!iri khusus,
sejarah, perlembagaan organisasi dan undang-undangnya. Meningkatkan kesedaran
indi9idu terhadap dimensi kesejagatan da6wah dari segi manhaj dan harakah. 2i samping
mengenal pasti faktor-faktor kesinambungannya untuk dituju dan dilakukan dengan penuh
sedar.
-b'ekti! khusus
'. Menentukan se!ara spesifik kefahaman istilah tajdid (pembaharuan), taghyir (perubahan)
dan islah (pembaikian).
*. Menjelaskan !iri-!iri khusus dan tugas bagi tajdid (pembaharuan), taghyir (perubahan) dan
islah (pembaikian).
-. Menerangkan manhaj #slam dalam tajdid (pembaharuan), taghyir (perubahan) dan islah
(pembaikian) dari segi kefahaman, faktor, bidang, garis panduan, mekanisma kerja serta
hubungannya dengan amar ma6ruf nahi munkar.
;. Membe$akan taghyir (perubahan) berbentuk indi9idu dengan taghyir (perubahan)
berbentuk kolektif.
(. Menjelaskan hubungan islah (pembaikian) dengan penguasa yang memerintah.
/. Menjelaskan maksud taghyir (perubahan) dan islah (pembaikian) sebelum penguasaan
Barat ke atas Alam #slam.
?. Menjelaskan maksud para mujaddid dan para mujaddid setiap kurun.
H. Menerangkan situasi dan pen!apaian setiap mujaddid kurun.
A. Menyenaraikan aliran-aliran dan sekolah-sekolah bagi gerakan tahgyir (perubahan) dan
islah (pembaikian) merentasi kurun-kurun yang lalu.
'+. Menjelaskan pun!a kemun!ulan, pen!apaian dan unsur negatif aliran dan sekolah ini.
''. Membentangkan beberapa gerakann yang dihubungkaitkan dengan beberapa peranan
islah (pembaikian) seperti 1ikhwan as-Sofa3.
'*. Menilai peranan yang dilakukan oleh gerakan-gerakan ini.
'-. Memberi liputan ringkas tentang jamaah #slam terbesar.
';. Menjelaskan biografi pengasasnya.
'(. Menerangkan situasi 4 latar belakang kelahiran jamaah.
'/. Menyenaraikan peringkat-peringkat 4 fasa-fasa yang dilalui oleh jamaah.
'?. Menentukan se!ara spesifik peringkat 4 fasa yang ditempuhi oleh jemaah sekarang.
'H. Menjelaskan tabiat setiap peringkat 4 fasa.
'A. Menerangkan maksud tan$im (keorganisasian) dan !iri-!iri khususnya.
*+. Membuktikan kepentingan tan$im (keorganisasian) dalam sesuatu jamaah.
16
*'. Menjelaskan !iri-!iri umum jamaah tersebut.
**. Menghuraikan projek pembangunan hadhari yang dibawa oleh jamaah kepada dunia
moden.
*-. Menyenaraikan !abaran yang dihadapi jamaah.
*;. Menjelaskan mekanisma dan medium jamaah yang digunakan untuk menghadapi dan
mengatasi !abaran-!abaran ini.
*(. Menganalisa maklumat yang berkisar di sekitar jamaah di lapangan setempat, $on
mahupun antarabangsa.
*/. Menilai pen!apaian jamaah di lapangan setempat, $on mahupun antarabangsa.
*?. Menjelaskan tabiat pertembungan hadhari 4 tamaddun yang berlaku dalam dunia moden
kita.
*H. Menentukan se!ara spesifik kedudukan jamaah dalam pertembungan tersebut.
*A. Menyenaraikan petunjuk-petunjuk (indi!ator4indeC) masa depan.
-+. Menjelaskan hala tuju petunjuk tersebut.
-'. Memberi liputan umum yang ringkas tentang gerakan-gerakan dan jamaah-jamaah islah
di dunia #slam, sejak kejatuhan khilafah Lthmaniah sehingga sekarang.
-*. Menyenaraikan gerakan-gerakan dan jamaah-jamaah islah di dunia Arab sejak kejatuhan
khilafah Lthmaniah sehingga sekarang.
--. Menganalisa tabiat jamaah dan gerakan ini.
-;. Melakukan perbandingan antara jamaah ini dari segi objektif, medium, syarat
keanggotaaan dan lain-lain.
-(. Menilai pen!apaian setiap satu daripadanya.
-/. Menyenaraikan gerakan-gerakan dan jamaah-jamaah islah dan #slam di benua #ndia, Asia
engah dan Asia enggara.
-?. Menganalisa tabiat jamaah dan gerakan ini.
-H. Melakukan perbandingan antaranya.
-A. Menilai pen!apaian setiap satu daripadanya.
;+. Menyenaraikan gerakan-gerakan dan jamaah-jamaah islah dan #slam di benua AfrikaN di
bahagian timur tengah, barat dan selatan.
;'. Menganalisa tabiat jamaah dan gerakan ini.
;*. Melakukan perbandingan antaranya.
;-. Menilai pen!apaian setiap satu daripadanya.
;;. Menjelaskan dalam tempoh lima minit keadaan yang terjadi kepada dunia #slam ketika
penguasaan Barat dan kejatuhan khilafah Lthmaniah.
;(. Menyenaraikan berpuluh-puluh gerakan-gerakan dan jamaah-jamaah islah yang lahir dan
mun!ul di dunia Arab dalam tempoh tersebut.
;/. Menjelaskan situasi dan latar belakang kelahiran, !iri-!iri khusus, pen!apaian dan biografi
pengasas jamaah berikutF
- al-<ahhabiah
- as-Sanusiah
- an-7ahdiah
- at-ijaniah
- %amaah #bnu Badis
- %amaah al-"hattobi
- %amaluddin al-Afghani
- Muhammad IAbduh
17
- &asyid &edha
;?. Menyenaraikan lima daripada jamaah dan gerakan islah di benua #ndia, Asia engah dan
Asia enggara ketika tempoh tersebut.
;H. Menjelaskan biografi pengasas jamaah-jamaah berkenaan, !iri-!iri khusus jamaahnya dan
pen!apaiannya.
;A. Menyenaraikan lima daripada gerakan dan jamaah islah dan #slam yang mun!ul di benua
AfrikaN di bahagian timur, barat, tengah dan selatannya.
(+. Menjelaskan biografi pengasas jamaah-jamaah berkenaan, !iri-!iri khusus jamaahnya dan
pen!apaiannya.
('. Menganalisa segala maklumat lalu yang dimiliki olehnya.
(*. Melakukan perbandingan terhadap semua jamaah dan gerakan yang lalu.
(-. Menilai semua jamaah dan gerakan yang lalu.
>erakan a"$6ahhabiah
-b'ekti!
'. Menentukan se!ara spesifik tabiat da6wah Muhammad bin IAbdul <ahhab.
*. Menentukan se!ara spesifik tarikh pengasasan di samping mengenali tokoh-tokoh
terkemukanya.
-. Menjelaskan pemikiran da6wah dan doktrinnya dengan menerangkan akar umbi pemikiran
dan doktrinnya itu.
;. Menentukan se!ara spesifik tempat-tempat da6wah tersebar dan kawasan pengaruhnya.
(. Menerangkan kritikan terhadap da6wah ini.
)amaah Ah"i a"$0a&is &i In&ia
-b'ekti!
'. Mengenali %amaah Ahli al-:adis di #ndia.
*. Meringkaskan sejarah Ahli al-:adis di #ndia dan sebab-sebab kepada kelemahan
pengaruh mereka.
-. Menerangkan proses pembaharuan terhadap da6wah ini pada awal kurun kesebelas.
;. Menjelaskan situasi yang ditempuhi oleh jamaah ini sejak penubuhannya sehingga kini.
(. Mengenali tokoh-tokoh terpenting yang memikul da6wah ini di #ndia, ,akistan dan
"asymir.
/. Menentukan se!ara spesifik tarikh pembentukan ,ersekutuan Ahli :adis.
?. Mengenali unu9ersiti-uni9ersiti terkemuka yang ditubuhkan oleh ,ersekutuan Ahli :adis.
H. Menjelaskan pemikran dan doktrin terpenting yang didokong oleh da6wah ini.
A. Menerangkan akar umbi pemikiran dan doktrin ,ersekutuan ini.
'+. Menentukan se!ara spesifik kawasan pengaruh dan tempat-tempat da6wah ,ersekutuan
ini tersebar.
''. Menerangkan keistimewaan dan kritikan terhadap da6wah ini.
'*. Menentukan se!ara spesifik bidang-bidang kegiatan jamaah ini.
18
)amaah Ansor as$,unnah a"$Muhamma&i**ah:
-b'ekti!
'. Mengenali %amaah Ansor as-Sunnah di Mesir.
*. Menerangkan peringkat 4 fasa pengasasan yang dilalui oleh jamaah tersebut di Mesir.
-. Mengenali tokoh-tokoh terkemuka yang mengasaskan jamaah ini.
;. Menjelaskan struktur pentadbiran jamaah.
(. Menjelaskan sejarah penubuhannya di Sudan, Kritrea dan Giberia.
/. Menerangkan pemikiran dan doktrin tepenting yang didokong oleh jamaah.
?. Menerangkan akar umbi 4 asal usul pemikiran dan doktrin jamaah ini.
H. Menjelaskan keistimewaan terpenting dan juga kritikan terhadap jamaah ini .
)amaah a"$Ikh(an a"$Mus"imun
-b'ekti!
'. Mengenali al-#khwan al-Muslimun.
*. Membentangkan sepintas lalu tentang pengasas jamaah ini.
-. Menyenaraikan tokoh-tokoh terkemuka dalam jamaah al-#khwan al-Muslimun.
;. Menjelaskan pengertian #slam pada al-#khwan al-Muslimun.
(. Membuktikan kesejagatan dan kesyumulan da6wah al-#khwan al-Muslimun.
/. Menentukan se!ara spesifik beberapa !iri gerakan al-#khwan al-Muslimun.
?. Membentangkan !iri-!iri khusus da6wah al-#khwan al-Muslimun.
H. Menyenaraikan peringkat 4 fasa da6wah pada al-#khwan al-Muslimun.
A. Menjelaskan slogan al-#khwan al-Muslimun.
'+. Menerangkan kesan 4 pengaruh al-#khwan al-Muslimun dalam masyarakat (kesatuan-
kesatuan - majlis perwakilan (parlimen) dan lain-lain).
''. Menjawab kekeliruan yang di!etuskan berkenaan al-#khwan al-Muslimun.
'*. Menjelaskan hubungan al-#khwan al-Muslimun dengan da6wah Muhammad bin IAbdul
<ahhab dan Sayyid &asyid &edha.
'-. Menjelaskan hubungan al-#khwan al-Muslimun dengan tasawwuf.
';. ,eringkat 4 fasa perkembangan da6wah al-#khwan al-Muslimun sejak awal hingga hari ini.
A"$)ama:ah a"$Is"ami*ah
-b'ekti!
'. Mengenali al-%amaah al-#slamiyah di benua #ndia.
*. Membentangkan sepintas lalu tentang pengasas al-%ama6ah al-#slamiyah.
-. Menyenaraikan peringkat 4 fasa perkembangan al-%ama6ah al-#slamiyah sejak ia
ditubuhkan hingga kini.
;. Menerangkan beberapa tokoh pimpinan al-%ama6ah al-#slamiyah.
19
(. Menjelaskan doktrin al-%ama6ah al-#slamiyah.
/. Membentangkan pengertian #slam pada al-%ama6ah al-#slamiyah.
?. Menyimpulkan objektif al-%ama6ah al-#slamiyah.
H. Menentukan se!ara spesifik medium al-%ama6ah al-#slamiyah untuk merealisasikan
objektifnya.
A. Memperkatakan tentang akar umbi 4 asal usul pemikiran dan doktrin al-%ama6ah al-
#slamiyah.
'+. Menyenaraikan tempat-tempat da6wah tersebar di dunia.
''. Menimbang antara al-%ama6ah al-#slamiyah dan al-#khwan al-Muslimun.
0arakah a"$Itti'ah a"$Is"ami (an$Nah&hoh)
-b'ekti!
'. Mengenali :arakah al-#ttijah al-#slami di unisia.
*. Membandingkan gerakan ini dengan pemikiran al-#khwan al-Muslimun.
-. Menjelaskan tarikh pengasasan gerakan ini.
;. Memperkatakan tentang pengasas gerakan ini.
(. Menyenaraikan pendirian dan sikap Bour8iba yang anti #slam.
/. Menyimpulkan objektif :arakah al-#ttijah al-#slami di unisia.
?. Menjelaskan medium yang diambil oleh gerakan untuk merealisasikan objektifnya.
H. Menyimpulkan prinsip dan pemikiran terpenting gerakan ini.
A. Menerangkan akar umbi 4 asal usul pemikiran dan doktrin gerakan ini.
'+. Menerangkan hubungan Ben Ali dengan gerakan ini.
0i?b as$,a"amah
-b'ekti!
'. Mengenali :i$b as-Salamah urki.
*. Menyenaraikan nama-nama parti ini.
-. Membentangkan tentang pengenalan pengasa parti ini.
;. Menentukan se!ara spesifik peringkat 4 fasa perkembangan parti sejak penubuhan hingga hari
ini.
(. Menyimpulkan objektif parti.
/. Menjelaskan peranan parti dalam mendokong isu ,alestin.
?. Menerangkan akar umbi 4 asal usul pemikiran dan doktrin parti ini.
H. Menimbang antara parti ini dan al-#khwan al-Muslimun.
0arakah a"$Mu+a(amah a"$Is"ami*ah (0amas)
-b'ekti!
'. Mengenali :amas.
*. Menerangkan hubungan gerakan ini dengan al-#khwan al-Muslimun.
-. Menentukan se!ara spesifik penyelesaian yang didokong oleh :amas berkenaan isu ,alestin.
20
;. Membentangkan permulaan pengasasan gerakan.
(. Menjelaskan peranan :amas dalam intifadhah di ,alestin.
/. Menyenaraikan tokoh-tokoh terkemuka gerakan :amas.
?. Menyimpulkan pemikiran dan doktrin gerakan.
H. Menentukan se!ara spesifik hubungan gerakan dengan ,ertubuhan ,embebasan ,alestin
(,GL).
A. Menerangkan akar umbi 4 asal usul pemikiran dan doktrin gerakan ini.
a"$0i?b a"$Is"ami a"$.ur&istani:
'. Mengenali al-:i$b al-#slami al-"urdistani.
*. Menyenaraikan keistimewaan bangsa "urdi dan wilayah "urdistan.
-. Menentukan se!ara spesifik tarikh kemasukan #slam ke "urdistan.
;. Menentukan se!ara spesifik tarikh pengagihan "urdistan kepada #ra8, Syria, urki, #ran dan
&ussia.
(. Menyedari pengajaran peme!ahan dan konspirasi terhadap dunia #slam.
/. Menyenaraikan beberapa pemberontakan "urdi yang dilakukan di urki, #ran dan Syria.
?. Membentangkan sepintas lalu tentang permulaan pengasasan parti ini.
H. Menyenaraikan tokoh-tokoh terkemuka parti.
A. Menjelaskan pemikiran dan doktrin parti.
'+. Menerangkan akar umbi 4 asal usul pemikiran dan doktrin parti.
''. Membandingkan parti dengan al-#khwan al-Muslimun.
-b'ekti! Peningkatan Diri
'. Mengambil berat tentang perin!ian sejarah gerakan #slah dan aghyir di dunia #slam.
*. Mengambil berat untuk mengenali manhaj jamaah-jamaah dan metodnya dalam da6wah dan
taghyir (perubahan).
-. urut serta mengarahkan hala tuju jamaah-jamaah untuk mengambil #slam se!ara syumul.
;. Gari daripada berbilang-bilang jamaah yang boleh bertindak melemahkan da6wah #slam.
(. Menilai jamaah-jamaah berlandaskan al-5uran dan Sunnah.
/. Memberi saham dalam menyebarkan asas-asas sahih yang wajib dipegang dalam usaha-usaha
berkhidmat kepada da6wah orang ramai.
?. Mengambil berat usaha mengadakan hubungan kasih sayang, persahabatan dan kerjasama
antara anggota jamaah lain.
H. Mengambil berat usaha memanfaatkan keistimewaan jamaah-jamaah yang tidak dianggotainya.
Akti9iti susu"an:
Akti9iti susu"an bagi topik gerakan a"$6ahhabi*ah:
'. Berdasarkan al-5uran, Sunnah dan Sirah, tulis sifat-sifat dan !iri-!iri da6 wah yang sahih.
Sebarkan kepada para pengunjung masjid dalam bentuk brosur4pamplet.
*. ulis esei yang memperkenalkan tabiat da6wah Muhammad bin IAbdul <ahhab, menerangkan
keistimewaan dakwah beliau dan kritikan ke atasnya berdasarkan garis panduan #slam.
21
Akti9iti susu"an bagi topik )amaah Ah"i a"$0a&is:
'. ulis esei yang menjelaskan penubuhan %amaah Ahli al-:adis serta manhaj da6 wahnya kepada
Allah.
*. ulis kajian yang menilai kegiatan jamaah ini berdasarkan al-5uran dan as-Sunnah.
-. Mendapatkan bantuan beberapa akti9is #slam yang merupakan ahli sejarah pengkhususan
sejarah #slam di benua #ndia untuk memberi !eramah tentang jamaah ini.
Akti9iti susu"an bagi topik )ama: ah Ansor as$,unnah a"$Muhamma&i*ah:
'. Membuat ringkasan sejarah %ama6 ah Ansor as-Sunnah al-Muhammadiyah dalam satu esei dan
menerbitkannya dalam akhbar atau majalah.
*. Mengkritik jamaah berdasarkan garis panduan al-5uran dan Sunnah di hadapan para
pengunjung masjid.
-. Mengendalikan nadwah berkenaan jamaah. Membin!angkan tentang akti9iti, medium da6 ah
Ansor as-Sunnah al-Muhammadiyah dalam satu esei dan wah serta anasir positif dan negatif di
dalam jamaah.
Akti9iti susu"an bagi topik 'amaah a"$Ikh(an a"$Mus"imun:
emubual dengan para pemimpin #khwan.
"ajian dan esi berkenaan da6 wah al-#khwan al-Muslimun.
Meringkaskan bukuF al-#khwan al-MuslimunN Syubhat dan %awapannya. 2r. aufi8 al-<a-ie.
Mengadakan nadwah, !eramah dan mu6 tamar.
Membuat filem dan ran!angan bersiri berkenaan peringkat 4 fasa da6 wah #khwan.
Peni"aian &an nera%a periba&i:
'. ,erkenalkan da6wah Muhammad bin IAbdul <ahhab.
*. %elaskan situasi keadaan di mana da6wah ini lahir.
-. Apakah kesulitan yang dihadapi oleh Muhammad bin IAbdul <ahhab dalam da6wah
beliauJ
;. Sebutkan syarat-syarat yang dikenakan oleh #bn Sa6ud untuk membantu Muhammad bin
IAbdul <ahhab.
(. 7egara Saudi yang tertegak di atas asa da6wah Muhammad bin IAbdul <ahhab melalui -
peringkat 4 fasa. ,erkatakan peringkat 4 fasa tersebut dan terangkan !iri-!iri khusus setiap
peringkat 4 fasa.
/. Sebutkan keistimewaan terpenting yang dimiliki oleh da6wah Muhammad bin IAbdul
<ahhab.
?. Apakah kritikan terpenting terhadap da6wah ini, khususnya di $aman modenJ
H. Apakah yang anda tahu tentang %amaah Ahli al-:adis di #ndiaJ
A. Apakah situasi yang ditempuhinya pada $aman modenJ
'+. Sebutkan tokoh-tokoh terkemuka jamaah ini di benua #ndia.
''. %elaskan bidang-bidang kegiatan da6wah ini yang paling penting.
'*. Apakah pemikiran dan doktrin yang didokong oleh da6wah iniJ Apakah akar umbi 4 asal
usulnyaJ
'-. 2i manakah da6wah ini tersebarJ Apakah pen!apaian terpentingnyaJ
';. erangkan keistimewaan dan kritikan terhadap jamaah ini.
'(. Siapakah jamaah Ansor as-Sunnah al-MuhammadiyahJ
'/. Bilakah ia diasaskanJ "enapaJ
22
'?. Apakah peringkat 4 fasa yang dilalui oleh jamaah Ansor as-Sunnah al-Muhammadiyah di
MesirJ
'H. Apakah pemikiran dan doktrin terpenting jamaah iniJ Apakah medium yang digunakan
untuk menyebar pemikiran iniJ
'A. Bagaimana da6wah ini berpindah ke Sudan dan KritreaJ Apakah akti9itinya di SudanJ
*+. Sebutkan tokoh-tokoh penting jamaah ini di Mesir dan Sudan.
*'. Apakah kritikan kepada jamaah iniJ Bagaimana kita memanfaatkan keistimewaannyaJ
**. ,erkenalkan al-#khwan al-Muslimun.
*-. ulis penerangan ringkas tentang pengasas jamaah ini.
*;. Sebutkan tokoh-tokoh terkemuka jamaah ini dan peranannya dalam #khwan.
*(. Apakah pengertian #slam pada al-#khwan al-MuslimunJ
*/. Buktikan kesejagatan dan kesyumulan #slam pada jamaah al-#khwan al-Muslimun.
*?. entukan se!ara spesifik beberapa !iri gerakan al-#khwan al-Muslimun.
*H. Apakah !iri-!iri paling khusus da6wah al-#khwan al-MuslimunJ
*A. Senaraikan peringkat 4 fasa da6wah al-#khwan al-Muslimun.
-+. %elaskan slogan al-#khwan al-Muslimun.
-'. erangkan kesan pengaruh al-#khwan al-Muslimun dalam masyarakat (kesatuan, majlis
perwakilan, majlis tempatan dan lain-lain)
-*. ,atahkan beberapa syubhat tentang al-#kwan al-Muslimun.
--. Apakah hubungan al-#khwan al-Muslimun dengan da6wah Muhammad bin IAbdul <ahhab
dan Sayyid &asyid &edhaJ
-;. Apakah hubungan al-#khwan al-Muslimun dengan tasawwufJ
-(. entukan se!ara spesifik peringkat 4 fasa perkembangan da6wah al-#khwan al-Muslimun
sejak awal hingga hari ini.
-/. Apakah peranan anda dalam mengembang dan merangsang perlaksanaan al-#khwan al-
MuslimunJ
-?. Sebutkan apa yang anda tahu tentang al-%amaah al-#slamiyah.
-H. ulis pengenalan ringkas tentang pengasas jamaah ini.
-A. Senaraikan peringkat 4 fasa perkembangan jamaah ini sejak ia ditegakkan hingga kini.
;+. %elaskan beberapa tokoh pemimpin al-%amaah al-#slamiyah.
;'. %elaskan doktrin al-%amaah al-#slamiyah.
;*. Apakah pengertian #slam pada al-%amaah al-#slamiyahJ
;-. Simpulkan objektif al-%amaah al-#slamiyah.
;;. entukan se!ara spesifik medium jamaah ini dalam merealisasikan objektifnya.
;(. Senaraikan tempat jamaah ini tersebar di dunia.
;/. ,erkatakan tentang akar umbi 4 asal usul pemikiran dan doktrin jamaah ini.
;?. Bandingkan antara al-%amaah al-#slamiyah dengan al-#khwan al-Muslimun.
;H. ,erkenalkan gerakan al-#ttijah al-#slami di unisia.
;A. Bandingkan antara gerakan ini dengan gerakan al-#khwan al-Muslimun.
(+. Bilakah gerakan ini diasaskanJ
('. Sebutkan apa yang anda tahu tentang pengasas gerakan ini.
(*. Senaraikan pendirian Bour8iba yang anti #slam.
(-. Simpulkan objektif gerakan al-#ttijah al-#slami di unisia.
(;. %elaskan medium yang diambil oleh gerakan ini untuk merealisasikan objektifnya.
((. Simpulkan prinsip dan pemikiran terpenting gerakan ini.
(/. erangkan akar umbi 4 asal usul pemikiran dan doktrin gerakan ini.
23
(?. Sebutkan pendirian Ben Ali menentang gerakan ini.
(H. ,erkenalkan :arakah al-Mu8awamah al-#slamiah.
(A. erangkan hubungan antara gerakan ini dengan al-#khwan al-Muslimun.
/+. entukan se!ara spesifik penyelesaian yang didokong oleh gerakan ini terhadap isu
,alestin.
/'. Bilakah gerakan ini mula diasaskanJ
/*. %elaskan peranan :amas dalam intifadhah.
/-. Senaraikan tokoh-tokoh terkemuka gerakan :amas.
/;. Simpulkan pemikiran dan doktrin gerakan ini.
/(. Senaraikan hubungan gerakan ini dengan ,ertubuhan ,embebasan ,alestin (,GL).
//. erangkan akar umbi 4 asal usul pemikiran dan doktrin gerakan ini.
-b'ekti! pembe"a'aran ken&iri:
'. Memperolehi idea umum tentang tajdid, taghyir dan islah dari perspektif #slam.
*. Mengenali !ubaan taghyir dan islah sebelum penguasaan Barat ke atas dunia #slam.
-. Mengenali para mujaddid.
;. Mengenali aliran-aliran pemikiran.
(. Mengenali gerakan-gerakan.
/. Mengetahui dengan teliti gerakan dan jamaah islah semasa penguasaan Barat ke atas
dunia #slam sehingga kejatuhan "hilafah Lthmaniah.
24
Pen&etai"an Bahan 0a"a+ah
Bu"anan Bahan
Minggu
Pertama
Minggu
.e&ua
Minggu
.etiga
Minggu .eempat
'
afsir An 7as Al >ala8 Al #khlas Al Masad
>ikrah
2akwatuna
*' --A
2akwatuna
;+ - ;H
"e arah mana
(' - /'
"e arah mana
/* -?-
*
afsir An 7asr Al "afirun Al "authar Al Maa6un
>ikrah
"e arah mana
?; - HH
Antara hari ini
'A; - *+-
Antara hari
iniO
*+- - *''
Antara hari iniO
*'' -***
-
afsir Al 5uraisy Al >iil Al :uma$ah Al Asr
Al %amaah al
#slahiyyah
Al <ahabiyyah
Ahli :adis di
#ndia
Ahli :adis di
#ndia
Ansar Sunnah
;
afsir At akathur Al 5aari6ah Al IAadiyat Al Bal$alah
Al %amaah al
#slahiyyah
%amaah
#slamiah
%amaah
#slamiah
#khwan
Muslimin
#khwan Muslimin
(
afsir Al Bayyinah Al 5adr Al IAla8 At in
Al %amaah a#
#slahiyyah
#khwan
Muslimin
:arakah #ttijah
al#slami
:amas
:i$b #slami al
"urdistani
/ =%#A7 Shafawi ahriri
Penilaian/
iarah
Pr!ses
pemeringkatan/"i
arah
25
Minggu Pertama
Ta!sir Pengena"an @ Ta!siran ,urah An Nas
Mat"amat Penga'ian
'. Mampu membe$akan antara pelindung dan perkara yang ingin dijauhi dalam surah ini.
*. Mampu menjelaskan tujuan sifat-sifat Allah disebutkan dan disusun sebegini dalam surah
ini, P,emulihara sekalian manusiaP, PQang Menguasai sekalian manusiaP, Puhan yang
berhak disembah oleh sekalian manusia.P
-. Mampu menjelaskan ertikata dan maksud perkataan dalam surah.
;. Mampu menjelaskan mengapa manusia disebutkan se!ara khusus, sedangkan Allah
adalah tuan, pemilik dan sembahan bagi sekalian makhluk.
(. Mampu menjelaskan susun yang wujud dalam tiga ayat terakhir serta faedah dan maksud
susunan ini.
/. Mampu menggariskan bekalan, perisai serta senjata muslim bagi menghadapi penghasut
yang timbul tenggelam.
?. Mampu menjelaskan perihal bisikan jin dan kaedah mengatasinya.
H. Mampu menyenaraikan beberapa golongan pembisik di kalangan manusia dengan
menjelaskan kaedah mengatasi bisikan mereka.
A. Mampu menjelaskan maksud di sebalik pembisik disifatkan sebagai penghasut yang
tenggelam timbul.
'+. Mampu menghuraikan sifat pertembungan antara #blis dan sekutunya dengan manusia
dari satu sudut, begitu juga dengan hamba Allah yang beriman dari sudut yang lain.
''. Mampu memberikan gambaran terbaik yang dapat menggambarkan hakikat kebaikan dan
kejahatan.
'*. Mampu menggariskan kenyataan dan nilai yang terkandung dalam surah yang mulia ini.
Teks @ Ta!siran
,urah a"$Naas (558) Mekah:
'. Ayat '-/ F :ikmah di sebalik susunan elemen keimanan yang bermula dengan rububiyah,
mulk atau pemilik dan uluhiyah. :ubungan elemen ini dalam menghindari bisikan syaitan
jin dan manusia. persoalan bisikan dan kaedah menghadapinya.
,umber Ru'ukan Tambahan
'. afsir al-ahrir wa al-anwir, #bnu Asyur.
*. afsir #bnu "athir.
26
-. afsir al-Bahr al-Muhit.
1atihan Ama"i
'. Sampaikan kepada masyarakat tentang pertembungan antara iman dan kufur.
*. eguhkan iman dan yakin kepada Allah aala.
-. Sentiasa mengingati Allah aala.
;. :anya memohon lindungan Allah daripada kejahatan pembisik yang tenggelam timbul
sama ada jin mahupun manusia.
(. Anjurkan pengajian surah ini di masjid, dari aspek ba!aan, tajwid dan tafsiran.
/. #ngatkan tentang kaedah-kaedah yang digunakan oleh pengumpat, munafik, pengampu
dan penjaja hawa nafsu sama ada melalui suara, gambar, media !etak mahupun
elektronik.
?. "erap melakukan ibadah, khususnya rukun-rukun #slam serta amalan sunat.
Peni"aian Diri
'. 2engan siapakah seorang muslim mohon lindunganJ Berdasarkan surah al-7as, siapakah
yang ingin dijauhiJ
*. Apakah sebab beberapa sifat Allah yang khusus dijadikan sebagai pelindung kejahatan
pembisik, iaituF Ppemelihara sekalian manusiaP, Pyang menguasai sekalian manusiaP dan
Ptuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusiaPJ Apakah maksud di sebalik urutan
iniJ
-. Apakah sebab manusia dinyatakan se!ara khusus bersama perkataan pemelihara,
penguasa dan embahan di sini walaupun pada hakikatnya Allah adalah pemelihara,
penguasa dan sembahan segala makhlukJ
;. 2alam tiga ayat terakhir, ada pengajaran yang ingin disampaikan melalui peristiwa yang
dinyatakan se!ara berurutan. :uraikan.
(. Apakah yang kita tahu tentang bisikan syaitanJ Bagaimana kita dapat mengelak
/. bisikan iniJ
?. Manusia yang membisikkan kejahatan boleh digolongkan kepada beberapa golongan.
Senaraikan golongan ini dan bagaimana untuk menghadapi bisikan mereka.
H. Apakah maksud di sebalik pembisik dinyatakan sebagai penghasut yang tenggelam
timbul.
A. Apakah sifat pertembungan antara #blis serta kun!unya dengan hamba-hamba Allah yang
berimanJ
'+. Apakah !ontoh paling baik dan lengkap yang dapat menggambarkan hakikat kebaikan dan
27
kejahatanJ
''. Apakah saranan yang disampaikan kepada muslim untuk berhadapan dengan kuasa
kejahatan baik yang kelihatan mahupun yang tersembunyiJ
,aranan$,aranan Tarbi*ah
'. Ajarkan kepada masyarakat akidah sebenar.
*. Mohon lindungan Allah, tuhan manusia, pemilik manusia dan sembahan manusia.
-. Sentiasa peka dengan bisikan syaitan dan mengelak bisikan ini dengan !ara memohon
lindungan Allah.
;. Sentiasa mengingati Allah.
(. %auhkan diri daripada pemfitnah, pengumpat, pengampu, hipokrit dan penjaja syahwat.
Mohonlah Allah lindungi daripada kejahatan mereka.
/. eguhkan iman terhadap Allah.
?. Ba!a al-5uran se!ara teratur dan sentiasa mengingati Allah waktu pagi dan petang.
H. :adapi kuasa jahat yang kelihatan dengan menggunakan faktor-faktor yang kelihatan
seperti latihan, persediaan bekalan, kenalpasti strategi musuh, sentiasa awasi helah
mereka dan mohon lindungan Allah dari kejahatan mereka.
A. :adapi kuasa jahat yang tidak kelihatan dengan berlindung sepenuhnya di bawah
naungan Allah dengan penuh rendah diri dan khusyuk melalui ibadah $ikir dan doa.
Dak(ah Dak(ah .ami $ ;Dak(atuna<
-b'ekti! Risa"ah
5/ Mengemukakan dalil yang membuktikan da6wah ikhwan bersih, su!i dan terhindar jauh
daripada ketamakan peribadi.
/ Menyenaraikan golongan manusia menurut hubungkait mereka dengan amal da6wah
kepada Allah.
3/ Menentukan pengertian iman yang lesu dan iman yang sedar se!ara spesifik.
8/ Mengenali medium-medium penyebaran da6wah #slam yang sesuai dengan $aman moden.
A/ Mengenali #slam yang sempurna sebagaimana yang didatangkan oleh al-5uran dan
dijelaskan oleh Sunnah.
4/ Menjelaskan pendirian seorang muslim terhadap seruan-seruan yang berleluasa pada
$aman moden.
28
Isi .an&ungan
'. Mengemukakan dalil yang membuktikan da6wah ikhwan bersih, su!i dan terhindar jauh
daripada ketamakan peribadi.
a. Berterus terang
b. kesu!ian dakwah #M
!. =mat lebih disayangi daripada diri pendakwah sendiri
d. Allah adalah segala-galanya
*. Sikap manusia terhadap dakwah kita
a. Lrang yang yakin
b. Lrang yang sangsi
!. Lrang yang berkepentingan
d. Lrang yang berprasangka
-. 2akwah memerlukan mereka yang sanggup menggorbankan segala-galanya
a. harta benda
b. masa
!. nyawa
;. ,endirian kita terhadap alira fahaman lain
a. #su patriotisme
b. #su 7asionalisme
29
Minggu .e&ua
Ta!sir Pengena"an @ Ta!siran ,urah A" 2a"a+
Mat"amat Penga'ian
'. Mampu menjelaskan maksud yang dikehendaki oleh surah muawi$atain ini.
*. Mampu menjelaskan kedudukan surah-surah ini dan kisah penurunannya.
-. Mampu menyebut - hadis mengenai kelebihan surah-surah ini.
;. Mampu menjelaskan ertikata dan maksud beberapa perkataan dalam surah.
(. Mampu menjelaskan keadaan sebenar peristiwa &asulullah s.a.w. terkena sihir.
/. Mampu menjelaskan kesan orang dengki terhadap orang yang didengki berdasarkan
kefahaman firman Allah yang bermaksudF P2an dari kejahatan orang yang dengki apabila
ia melakukan dengkinya.P
?. Mampu menjelaskan amalan &asul s.a.w. memohon perlindungan melalui muawi$atain
dan al-#khlas ketika sebelum tidur.
Teks @ Ta!siran
,urah a"$2a"a+ (553) Mekah :
'. Ayat '-( F Bernaung dengan Allah untuk menghindari segala kejahatan makhluk. "isah
sihir yang dikenakan oleh Gubaid bin al-ARsam kepada &asulullah s.a.w. ,ersoalan sihir.
Salah faham mengenai sihir. 2osa dan bahaya hasad dengki.
,umber Ru'ukan Tambahan
'. afsir &uh al-Bayan, al-Alusi.
*. afsir #bnu "athir.
-. afsir #bnu Baadis.
;. afsir al-ahrir wa al-anwir.
(. >ath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari, #bnu :ajar al-As8alani, Bab al-alab.
1atihan Ama"i
'. Memba!a dengan tajwid yang baik, memahami makna serta menghafal surah.
*. :anya memohon perlindungan Allah dalam semua perkara yang tidak baik, sama ada
yang $ahir mahupun yang batin.
-. Memba!a surah al-#khlas dan muawi$atain sebelum tidur bagi men!ontohi &asulullah
s.a.w.
30
;. Memba!a surah-surah ini sebagai $ikir ketika pagi dan petang sepertimana dalam wa$ifah.
(. ulis sebuah kajian lengkap tentang ketiga-tiga surah ini.
/. Sampaikan pengajian di masjid tentang tafsir surah al->ala8 dengan mengelak
membabitkan orang ramai dalam perselisihan ulama sambil menjelaskan fadhilat ketiga-
tiga surah.
Peni"aian Diri
'. "epada siapakah ditujukan surah muawi$atainJ Apakah kedudukan dan kelebihan kedua-
dua surah ini berdasarkan sunnah nabawiJ
*. :uraikan maksud perkataan-perkataan dalam surah iniJ
-. "epada siapakah ditujukan ayat-ayat dalam surah iniJ
;. Apakah kenyataan yang diketengahkan oleh surahJ
(. Apakah nilai yang dibawa oleh surah yang mulia iniJ
/. Apakah pandangan ulama tentang peristiwa yang menimpa &asulullah setelah terkena
sihir orang yahudi, Gubaid bin al-ARsom berdasarkan riwayat-riwayat sahihJ Apakah
pandangan yang anda pilih dan nyatakan sebab-sebab mengapa memilih pandangan
tersebut setelah anda mengkaji dalil-dalil ulama tersebutJ
?. Adakah orang yang dengki boleh memberi kesan kepada orang yang didengkiJ "enapaJ
H. Bagaimana &asulullah s.a.w. memohon perlindungan menggunakan surah al-#khlas dan
muawi$atainJ
A. Bagaimanakah !aranya kita mempraktikkan nilai-nilai dalam surah ini ke dalam tingkah
laku kita supaya kita beroleh kebahagiaan dalam hidupJ
Ni"ai$Ni"ai Tarbi*ah
'. Ajar umat #slam amalan yang boleh melindungi mereka daripada kejahatan dan dosa.
*. :anya memohon perlindungan daripada Allah, tuhan yang Maha Berkuasa, Maha
,erkasa, Maha ,engasih dan Maha ,enyayang.
-. Mohon perlindungan Allah agar dijauhi kejahatan makhluk, segala yang menakutkan, sihir
dan hasad dengki.
Dak(ah Dak(ah .ami $ ;Dak(atuna<
-b'ekti! Risa"ah
'. Menentukan pendirian para penda6wah terhadap perselisihan agama dan ma$hab se!ara
31
spesifik.
*. Menghuraikan rawatan yang sewajarnya diambil oleh penda6wah untuk sembuh daripada
penyakit-penyakit yang menimpa umat #slam.
Isi .an&unagan
'. Menjelaskan pendirian #M berhubung isu perselisihan dalam agama
a. Bersatu bukan berpe!ah
b. ,erbe$aan pendapa pasti wujud
!. Sepedapat dalam isu !abang (furuk) adalah mustahil
d. Maaf kepada yang tidak sependapat
*. Menjelaskan jalan penyelesaian #M
a. Manhaj yang sahih
b. Beramal dan beriman
!. ,impinan yang mantap dan diyakini
32
Minggu .etiga
Ta!sir Pengena"an @ Ta!siran ,urah A" Ikh"as
Mat"amat Penga'ian
5/ Mampu menjelaskan kedudukan surah ini berdasarkan hadis-hadis sahih.
/ Mampu menyatakan faktor yang mengangkat kedudukan surah ini.
3/ Mampu menjelaskan makna perkataan dan maksud yang ingin disampaikan.
8/ Mampu menjelaskan faktor surah ini diberikan nama sedemikian dengan menjelaskan
tema surah.
A/ Mampu menjelaskan maksud perkataan RahadR dan be$anya dengan perkataan RwahidR.
4/ Mampu menyenaraikan beberapa aspek keesaan Allah.
B/ Mampu menggariskan kesan dan faedah setelah memahami maksud sebenar keesaan
Allah yang menjadi dua faktor tambahan dalam kehidupan muslim.
C/ Mampu menghuraikan pedoman dan saranan yang diperolehi setelah mengakui bahawa
Allah memiliki keesaan mutlak.
D/ Mampu menjelaskan !ara yang dikehendaki oleh #slam untuk membulatkan jiwa manusia
kepada tuhan.
50/ Mampu memberi faktor mengapa dakwah di peringkat awal tertumpu hanya kepada
memantapkan hakikat tauhid serta mampu menjelaskan pun!a penyelewengan yang
dilakukan oleh ahli kitab sebelumnya.
55/ Mampu menjelaskan keistimewaan maksud ketauhidan dalam akidah #slam.
5/ Mampu menjelaskan sebab mengapa al-5uran menyebut beberapa maksud perkataan
keesaan dalam surah ini dengan menjelaskan sekali hubungkait antara keempat-empat
ayat dalam surah ini.
53/ Mampu menjelaskan maksudF
PAllah Qang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.P
P#a tiada beranak, dan #a pula tidak diperanakkan.P
P2an tidak ada sesiapapun yang serupa dengan7ya.P
'-. Mampu menghubung kaitkan antara surah al-#khlas dengan surah al-"afirun dengan
menjelaskan solat yang dilakukan oleh &asulullah s.a.w. menggunakan surah-surah ini.
';. Mampu merumuskan kenyataan dan nilai yang terkandung dalam surah yang mulia ini.
Teks @ Ta!siran
,urah a"$Ikh"as (55) Mekah :
'. Ayat '-; F ,engesaan mutlak untuk Allah dan menolak segala bentuk sekutu kepada Allah.
33
Maksud kedudukan surah ini menyamai satu pertiga al-5uran.
,umber Ru'ukan Tambahan
5/ afsir surah al-#khlas #bnu aimiyah.
/ afsir surah al-#khlas, afsir #bnu "athir.
1atihan Ama"i
'. Memba!a dan menghafal surah dengan baik.
*. Menyuruh anak-anak menghafal surah ini sebaik mereka boleh ber!akap.
-. Memba!a surah ini dalam sembahyang sepertimana &asulullah s.a.w.
;. Memba!a sebanyak - kali sebagai $ikir di waktu pagi dan petang.
(. ulis surah ini dengan tulisan yang menarik dan gantungkan untuk tatapan orang ramai.
/. Mengulangkaji surah ini di masjid bersama golongan muda melalui pemba!aan,
pemahaman, pelaksanaan dan hafalan.
?. Sampaikan pengajian di masjid tentang keesaan Allah dan tauhid.
H. Bulatkan akidah dan ibadah hanya untuk Allah.
A. Sentiasa menghayati pengajaran surah ini dalam diri sama ada ketika diam atau berjalan,
ketika sedar atau tidur.
'+. :apuskan bidRah yang timbul membabitkan surah yang mulia ini dengan menjelaskan
riwayat-riwayat yang menyatakan tentang kelebihan dan waktu surah ini diba!a
sebagaimana yang dilakukan oleh &asulullah s.a.w.
''. ulis sebuah artikel berdasarkan kefahaman surah ini dan kesannya kepada kehidupan
muslim.
Peni"aian Diri
'. Apakah kedudukan surah al-#khlas dalam al-5uranJ Mengapa surah ini mendapat
kedudukan iniJ
*. ,ada pandangan anda berdasarkan tema surah mengapa surah ini dinamakan
sedemikianJ
-. Apakah maksud firman AllahF P"atakanlah (wahai Muhammad)F P(uhanku) ialah Allah
Qang Maha Ksa.PJ Apakah maksud keesaan Allah aalaJ
;. Senaraikan beberapa aspek keesaan Allah aalaJ
(. Apakah implikasi dan faedah setelah memahami hakikat sebenar keesaan AllahJ
34
/. Apakah pedoman dan saranan yang lahir setelah menerima bahawa Allah memiliki sifat
keesaan mutlakJ
?. Apakah !ara yang diterima oleh #slam bagi membebaskan jiwa manusiaJ
H. Sebutkan faktor bagi perkara berikutF
i. 2akwah peringkat awal di Mekah hanya tertumpu kepada memantapkan
akidah tauhid.
ii. ,enyelewengan akidah, keper!ayaan dan akhlak ahli "itab dahulu.
iii. ,er!ambahan ertikata keesaan dalam ayat-ayat dalam surah ini.
A. Apakah maksud ayat pertama, kedua dan ketigaJ
'+. Apakah hubung kait antara surah al-#khlas dan surah al-"afirunJ
''. Apakah nilai akidah dan tarbiyah yang terkandung dalam surah yang mulia iniJ
'*. Apakah kaedah atau akti9iti yang sesuai untuk melaksanakan pengajaran dan nilai yang
terkandung dalam surah iniJ
'-. Apakah akti9iti yang anda boleh laksanakanJ
,aranan$,aranan Tarbi*ah
'. #khlas kepada Allah ketika sendirian dan ketika di khalayak.
*. auhidkan Allah berdasarkan seluruh aspek tauhid.
-. 7afikan segala yang tidak layak bagi $at Allah aala.
;. :apuskan bidRah akidah dan ibadah.
(. Qakin bahawa tiada sesuatu yang menyamai Allah.
/. Qakin bahawa Allah tidak menyamai makhluk !iptaan7ya dan tidak mungkin menyerupai
mana-mana makhluk !iptaan7ya.
?. Memelihara kesu!ian akidah yang mentauhidkan Allah aala
Dak(ah .e Mana .ita Men*eru Manusia $ EI"a A**i ,*a:in Na&:u An Nas<
-b'ekti! Risa"ah
'. Menjelaskan matlamat da6wah #slamiyyah pada $aman moden, metode dan mediumnya.
*. Menerangkan keadaan orang #slam dan pendirian mereka terhadap matlamat tersebut.
-. Menerangkan pendirian muslim terhadap politik. Adakah ia mempunyai hubungan
dengannyaJ Adakah di dalam #slam ada politikJ
35
;. Mengenali impian kelmarin merupakan realiti hari ini dengan mengemukakan dalil
kepadanya.
Isi kan&ungan
'. Manusia kadangkala tidak faham kerana nera!a tidak sama ..E.. #slam tidak jelas
*. 7era!a kita al 5uran. Apakah masyarakat kita jelas penjelasan al 8uran
-. Matlamat hidup manusia dalam al 5uran
;. Matlamat kita membimbing manusia dengan sistem #slam
(. "ebangsaan kita
a. Bersandarkan kepada al 5uran
b. #tu sebaik-baik dan setinggi
!. Sumber keagungan dan kekuatan
d. "ebangsaan kita adalah global seluruh dunia
/. Menjelaskan tugas mukmin
?. 5uran dan hadis penuh dengan ayat dan hadis berkaitan jihad dan dakwah )kenapa umat
#slam tinggalkan seolah-olah ianya tidak wujug
H. 2ari mana hendak dimulai J
,embentukan umat perlukan satu kumpulan
a. ada kehendak dan kemahuan
b. "esetiaan
!. "ejelasan dan keimanan
d. ,engorbanan
idak mungkin di!apai jika tiada kesemua !irri-!iri tersebut.
36
Minggu .eempat
Ta!sir Pengena"an @ Ta!siran ,urah A" Masa&
-b'ekti! Pnga'ian
'. Mampu menghuraikan sebab penurunan surah dengan menjelaskan objektif
penurunannya.
*. Mengenali Abu %ahal dan isterinya.
-. Mampu menghuraikan ertikata beberapa perkataan dalam surah serta maksud ayat-
ayatnya.
;. Mampu menghuraikan mukji$at gaya bahasa dan kesusasteraan surah.
(. Mampu menjelaskan gabung jalin antara perkataan dan ertikata serta senario yang
dipaparkan dalam firman Allah yang bermaksudF
Binasalah kedua-dua tangan Abu lahab, dan binasalah ia bersamaSP
2an juga isterinya, seorang perempuan pemunggah kayu api.P
?. Mampu menghuraikan kesan keindahan bahasa dalam surah ini kepada ummu %amil,
isteri Abu Gahab.
H. Mampu menjelaskan berdasarkan riwayat hadis, !ara Allah memelihara 7abi s.a.w.
daripada angkara =mmu %amil, isteri Abu Gahab.
A. Mampu menyenaraikan kenyataan dan nilai yang terkandung dalam surah ini.
Teks @ Ta!siran
,urah a"$Masa& (555) Mekah:
'. Ayat '-( F "ebinasaan adalah nasib musuh-musuh Allah dan rasul7ya walau siapapun
mereka. ,erkhabaran Allah tentang kematian Abu Gahab dan isteri dalam kekufuran.
,umber Ru'ukan Tambahan
'. afsir #bnu "athir.
*. Sirah #bnu :isham (>ath Mekah)
-. >i8h al-Sirah, Muhammad al-Mha$ali.
1atihan Ama"i
'. Memba!a dan menghafal surah mengikut kaedah tajwid.
*. Mengkaji surah ini bersama kumpulan pemuda di masjid.
37
-. Adakan pengajian tafsir surah ini pada umum.
;. ulis artikel mengenai mukji$at kesusasteraan surah ini.
(. Bernaunglah di bawah lindungan Allah ketika berhadapan dengan angkara musuh.
/. Sampaikan amaran Allah kepada golongan pemerintah yang $alim.
?. Merasa yakin dengan kebersamaan dan lindungan Allah selama mana manusia jujur
dengan Allah.
H. ulis sebuah kisah yang berasaskan tema dan !ara penyelesaian yang digunakan oleh
surah ini dalam menghadapi sikap ekstrem musuh seruan #slam.
A. 0ipta sebuah sajak dengan asas seperti di atas.
Peni"aian Diri
'. Apakah sebab surah yang mulia ini diturunkanJ Apakah tema surah iniJ
*. Siapakah Abu GahabJ Siapakah isterinyaJ
-. Apakah maksudF PBinasalah kedua-dua tangan Abu Gahab, dan binasalah ia bersamaSPJ
Sebutkan nilai kesusasteraan dalam ayat iniJ Apakah hubungan ayat ini dengan ayat-ayat
selepasnyaJ
;. :uraikan aspek mukji$at dalam surah iniJ
(. Apakah tindakbalas isteri Abu Gahab setelah menerima surah yang menyentuh diri dan
suaminyaJ
/. Apakah pengajaran dan nilai yang boleh diambil daripada surah iniJ
?. Menurut pandangan anda, apakah !ara yang sesuai untuk mempraktikkan pengajaran dan
nilai iniJ
H. Apakah yang anda boleh lakukan dan apakah yang telah anda lakukan berdasarkan
pengajaran dan nilai tersebutJ
,aranan$,aranan Tarbi*ah
'. Berkeyakinan penuh bahawa Allah sentiasa bersama para pendakwah.
*. Qakin dengan pertolongan, perlindungan dan naungan Allah.
-. Berlindung di bawah naungan dan peliharaan Allah.
;. Qakin dengan kehebatan mukji$at al-5uran al-"arim.
(. Sampaikan amaran kepada semua pemerintah yang $alim sepertimana amaran Allah
kepada Abu Gahab dan isterinya.
/. Bersiap sedia menerima hakikat bahawa musuh dakwah terdiri daripada lelaki dan
38
perempuan, dan mereka sentiasa berusaha menghalangnya.
?. Berusaha keras membina rumahtangga muslim bagi menghalang serangan daripada
rumahtangga kafir yang ganas.
Dak(ah .e Mana .ita Men*eru Manusia (EI"a A**i ,*a:in Na&:u An Nas)
-b'ekti! Risa"ah
'. Menerangkan bagaimana kebenaran dijaga. Adakah kekuatan merupakan satu-satu
penjaganyaJ
*. Mengetahui seorang muslim berkhidmat untuk dunianya dan mengejar keuntungan
agamanya.
-. Menerangkan polisi ketenteraan orang #slam adalah untuk pengislahan dan menyebarkan
hidayah, bukan untuk menjajah dan mengambil hasil kekayaan bangsa-bangsa.
;. Menyenaraikan sifat-sifat bangsa yang ingin bangkit. 2i samping menjelaskan perbe$aan
kekuatan material dengan kekuatan spiritual, juga kesan kedua-duanya kepada bangsa-
bangsa.
Isi .an&ungan
'. #ni adalah sunnah Allah
a. Allah tidak mengubah nasib sesuatu kaum
b. :adis al wahn
!. "esimpulan kelemahan sesuatu umat ialah kelemahan hati mereka.
*. imur (kita) lemah dari segi materialJ
a. etapi kekuatan rohani sebenarnya ia lebih kuat
b. "erana itu #khwan Muslimin menitik beratkan kekuatan dalaman (iman dan akhlak)
-. Allah telah jelaskan dalam al 5uran
a. Segala sumber kekuatan- #slam lebih kukuh dari apa yang ada dalam system
barat
b. Qakin bahawa jika tidak mengikut #slam, maka ia adalah jalan yang merosakkan
bukan
!. kebangkitan
(. Seruan ini untuk siapaJ
a. Semua bangsa yang per!aya kepada #slam
b. bukan tempat tertentu
!. %ika mereka mengikut !ara lain....... mereka pasti gagal.
39
Minggu .e"ima
Ta!sir Pengena"an @ Ta!siran ,urah A"$Nasr
Mat"amat Penga'ian
5/ Mampu menjelaskan tema surah al-7asr.
/ Mampu menjelaskan tindakbalas &asulullah s.a.w. kepada perintah tuhannya.
3/ Mampu menjelaskan maksud al-fath.
8/ Mampu menjelaskan apakah yang ingin dimaksudkan oleh riwayat-riwayat yang ada
tentang penurunan surah yang mulia ini.
A/ Mampu menghuraikan maksud firman Allah yang bermaksudF PApabila datang pertolongan
Allah.P
4/ Mampu memberikan objektif tahmid dan tasbih selepas pertolongan dan kemenangan.
B/ Mampu menggariskan perkara yang perlu dipohon keampunan selepas pertolongan dan
kemenangan.
C/ Mampu menjelaskan sikap beberapa orang nabi selepas men!apai kemenangan dan
tindakan &asulullah s.a.w. ketika men!apai kemenangan membuka Mekah.
D/ Mampu menjelaskan persoalan dan nilai yang terkandung dalam surah ini.
Teks @ Ta!siran
,urah a"$Nasr (550) Mekah:
'. Ayat '-- F ,erkhabaran daripada Allah tentang penaklukan Mekah dan kesannya kepada
kemenangan dan ketuanan #slam. :amba wajib menonjolkan pengabdiannya kepada
Allah, sentiasa merasakan kelemahannya dan sentiasa mengharapkan pengampunan
Allah terutama setelah beroleh kemenangan. Sikap &asulullah s.a.w. ketika dalam situasi
ini dan peringatan surah ini kepada baginda. "epentingan sentiasa memohon ampun serta
maksud perintah Allah kepada nabi7ya.
,umber Ru'ukan Tambahan
5/ Sirah #bnu :isyam, >ath Makkah.
/ >i8h Sirah Muhammad al-Mha$ali.
3/ afsir #bnu "athir.
1atihan Ama"i
5/ "aji surah ini dari segi tajwid, tafsir, fikah dan amalan.
40
/ Adakan pengajian surah ini di masjid se!ara berkumpulan.
3/ Sampaikan khutbah dengan tema surah ini.
8/ #ngatkan kewajipan muslim apabila Allah memberikan kenikmatan terutama apabila
beroleh kemenangan mengatasi musuh.
A/ uliskan artikel berkenaan akhlak ketika beroleh kemenangan dalam #slam.
4/ Memuja, memuji dan memohon keampunan terutama apabila Allah membuka pintu re$eki
dan kemenangan.
B/ 0ontohi sikap &asulullah s.a.w. ketika baginda beroleh kemenangan.
C/ "etepikan segala kuasa dan kekuatan diri dengan berserah kepada kuasa dan kekuatan
Allah ketika beroleh kemenangan dengan mengingati bahawa kemenangan itu adalah
kurniaan yang Allah berikan.
D/ %auhi sikap takbur, bangga, angkuh dan membalas dendam ketika berjaya mengatasi
lawan.
Peni"aian Diri
'. Apakah tema surah iniJ Bilakah surah ini diturunkanJ
*. Bagaimanakah sikap &asulullah s.a.w. terhadap perintah tuhannya dalam surah iniJ
%elaskan tindakan baginda ketika masuk membuka kota Mekah.
-. Apakah maksud kemenangan yang dinyatakan dalam surah iniJ
;. Apakah yang dinyatakan oleh riwayat-riwayat yang ada berkenaan penurunan surah iniJ
(. Apakah tujuan tasbih dan tahmid yang dinyatakan dalam surah iniJ
/. Mengapa perlunya istighfar ketika beroleh pertolongan dan kemenanganJ
?. Apakah persoalan dan nilai-nilai yang diketengahkan oleh surah iniJ
H. 2i sana ada akhlak-akhlak tertentu dalam berhadapan dengan kemenangan dan juga
ketika berhadapan dengan ujian dan !abaran. %elaskan.
A. Bagaimana kita didik diri kita untuk memiliki akhlak ketika menang sebagaimana kita
mendidik diri kita untuk memiliki akhlak ketika ujian dan !abaranJ
'+. ,ada pandangan anda, apakah !ara yang sesuai untuk mempraktikkan kandungan surah
yang mulia iniJ
,aranan$,aranan Tarbi*ah
5/ Bulatkan diri untuk Allah.
/ Berjuang dan berjihad dalam tempoh yang lama dan berterusan untuk memartabatkan
agama Allah.
41
3/ %auhi sikap takbur, perasan dan angkuh. Miliki akhlak yang Allah nyatakan ketika beroleh
kemenangan iaitu bertasbih, bertahmid dan beristighfar.
8/ 0ontohi sikap &asulullah s.a.w. ketika baginda memasuki Mekah sebagai penakluk.
A/ Bersiap sedia untuk menemui Allah dengan bekalan iman dan takwa.
4/ %auhi pesona dan kepalsuan hidup dunia.
Dak(ah .e Mana .ita Men*eru Manusia F ;I"a A**i ,*a:in Na&:u An Nas<
-b'ekti! Risa"ah
'. Mempastikan muslim kenal bagaimana kehidupan sosial menjadi baik dengan #slam dan
dia tidak terpedaya dengan serangan budaya (oleh musuhnya).
*. Mengenali sistem pelajaran dalam umat merupakan tunjang dan nyawanya, juga kekuatan
generasi kebangkitannya.
-. Mengenali sempadan watan #slami serta menyenaraikan natijah persaudaraan sesama
muslim.
Isi .an&ungan
'. ,erbaiki undang-undang agar bertepatan dengan #slam.... akan lahir kesan yang terbaik
*. ,enyakit soial ) perlu dibenteras dari negara umat #slam
-. :apuskan segala fenomena lu!ah dan hiburan tidak bersendikan agama
4. Susun sistem pelajaran agar melahirkan satu generasi yang kuat pegangan agama
(. Membina kekuatan ukhuwah antara umat seperti Muhajirin dan Ansar
/. "esan dari a8idah #slam
a. ,erluasan kuasa #slam adalah kerana kebaikan dan dalam bentuk yang baik
b. "esemua umat #slam dianggap sebagai saudara dan tanah air mereka adalah
tanah air #slam
?. "ita mesti berusaha dan kita akan berjaya kenapaJ
a. >alsafah ilmu sosial F mimpi semalam adalah hakikat hakikat hari ini dan mimpi
hari ini adalah hakikat hari esok.
b. Sejarah F Semua umat bermula dengan keadaan lemah pada awalnya.....akhirnya
berjaya
!. dan kuat
d. Gojik F iada jalan lain selain dari berusaha- kita dituntut hanya laksanakan
kewajipan
e. 7atijah tidak dipersoalka tetapi bila kita tidak melakukan apa-apa maka kita akan
dipersoalkan
H. 7as Syarak
42
a. "isah 7abi Musa as dengan >iraun
"esemua ini menjadikan kita optimis dan yakin sepenuhnya bahawa kejayaan
akhirnya adalah milik kebenaran walau bagaimana besar sekalipun taghut.
43
Minggu .eenam
Ta!sir Pengena"an @ Ta!siran ,urah A" .a!irun
Mat"amat Penga'ian
5/ Mampu menjelaskan sebab surah ini diturunkan serta penjelasan ringkas berdasarkan
tafsir surah ini mengenai kefahaman bangsa arab tentang rububiyah dan uluhiyah serta
sikap mereka terhadap perutusan Muhammad s.a.w.
/ Mampu memberikan makna perkataan dalam surah serta mesej yang ingin disampaikan.
3/ Mampu menjelaskan maksud firman Allah, PkatakanlahP dan apakah maksud ayat seruan
yang memanggil dengan katanama hakiki dan katanama sifat dalam firman Allah yang
bermaknaF P<ahai orang-orang kafirP.
8/ Mampu menghubung kaitkan ayat-ayat dalam surah.
A/ Mampu memberikan sebab perlunya pemisahan antara iman dan kufur.
4/ Mampu menggunakan surah ini sebagai hujah untuk menyokong akidah al-walaR wa al-
barraR.
Teks @ Ta!siran
,urah a"$.a!irun (50D) Mekah :
'. Ayat-ayat '-/F ,engesaan mutlak. Memisahkan diri daripada orang kafir tanpa sebarang
kompromi atau tolak ansur dalam soal asas agama.
,umber Ru'ukan Tambahan
'. afsir #bnu "athir.
*. 2uRat Ga 5udhat, Mursyid Am ## al-#khwan al-Muslimin, :asan al-:udhaibi.
-. Al-:ukm wa 5adhiat akfir al-Muslim, Salim al-Bahansawi.
;. AdwaR Ala "itab MaRalim Ala al-ori8, Salim al-Bahansawi.
1atihan Ama"i
'. Ba!a, fahami, hafal dan amalkan surah ini dengan baik.
*. Bimbing ( orang termasuk anak-anak untuk menghafal surah ini.
-. Adakan pengajian surah ini se!ara berkumpulan di masjid.
;. Getakkan Allah, rasul dan orang beriman sebagai pemimpin.
(. Bebaskan diri daripada kekufuran dalam apa jua bentuk, termasuk penampilan dan orang
kafir.
44
/. Sampaikan !eramah tentang akidah al-walaR wa al-barraR dengan berpandukan surah ini.
?. &ingkaskan buku al-walaR wa al-barraR karangan Muhammad bin Said bin Salim al-5ahtoni.
H. %auhi perbuatan mengkafirkan orang #slam.
Peni"aian Diri
'. Apakah sebab surah al-"aafirun diturunkanJ
*. Apakah persepsi arab $aman dahulu tentang rububiyah dan uluhiyah AllahJ
-. Berikan makna perkataan dan ayat serta mesej yang ingin disampaikan.
;. Apakah maksud frasa, PkatakanlahP dan Phai orang-orang kafirP.
(. Bagaimanakah surah ini boleh menjadi hujah bagi akidah al-walaR wa al-barraRJ
/. Apakah persoalan akidah dan nilai moral yang terkandung dalam surah iniJ
?. Bagaimanakah pelaksanaan persoalan dan nilai ini dalam kehidupan indi9idu dan
masyarakatJ
H. Apakah program dan akti9iti yang anda rasakan sesuai untuk pelaksanaan iniJ
,aranan$,aranan Tarbi*ah
5/ unduk di bawah pimpinan Allah, rasul dan orang beriman.
/ Bebaskan diri daripada kekufuran dan orang kafir.
3/ %angan membuat sebarang persefahaman atau tolak-ansur membabitkan apa sahaja
aspek akidah, syariah atau akhlak dalam #slam.
Dak(ah Antara ,ema"am &an 0ari Ini $ ;Baina a"$Amsi (a" =aum<
-b'ekti! Risa"ah
'. Menerangkan risalah 7abi s.a.w yang amanah.
*. Menjelaskan manhaj al-5uran dalam mengislah masyarakat.
-. Membentangkan syiar-syiar praktikal dalam manhaj pengislahan masyarakat di dalam al-
5uran.
;. Menghuraikan keadaan 7egara #slam yang pertama ketika ia berpegang teguh dengan
manhaj pengislahan masyarakat yang terkandung di dalam al-5uran.
(. Membentangkan faktor-faktor terungkainya struktur binaan 7egara #slam.
Isi .an&ungan
45
'. &isalah 7abi S.A.<
a. ,emisah alam gelap dan !ahaya
b. ,engisytiharan bagi satu sistem baru untuk manusia
*. =sul pemulihan sosial mengikut al 5uran. baik
a. Solidaritas so!ial
-. egak negara #slam
a. Gahir kesatuan masyarakat
b. Gahir kesatuan politik dan lain-lain
!. Berjaya han!urkan berhala, syirik, Qahudi dan "ristian dari bumi Arab
d. Mara ke Kropah dari timur dan barat
e. Semua laut dikuasasi oleh #slam
f. =mat #slam mengambil semua tamadun dunia dengan tapisan #slam
/. >aktor kelemah mula menyerap...F
a. ,erselisihan politik . perebutan kuasa
b. Agama menjadi perbualan dan perdebatan
!. enggelam dalam kemewahan
d. ,erpindah kuasa kepada bukan Arab
e. Galai ilmu Sains
f. Mhurur dengan kekuatan sendiri
g. erpedaya dengan kufar ) jadi pak turut
46
Minggu .etu'uh
Ta!sir Pengena"an Dan Ta!siran ,urah A" .authar
Mat"amat Penga'ian
'. Mampu merumuskan tema surah ini dalam tempoh satu minit.
*. Mampu menjelaskan makna perkataan dan ayat surah ini.
-. Mampu memberikan sebab turun surah yang mulia ini dengan menjelaskan salah satu
!ontoh angkara jahat yang dialami oleh &asulullah s.a.w. ketika peringkat awal dakwah di
Mekah.
;. Mampu mengaitkan janji Allah kepada &asulullah s.a.w. dan kepada musuh-musuh
baginda dengan realiti semasa.
(. Mampu membentangkan persoalan dan nilai yang dikemukakan oleh surah ini.
/. Mampu menghubungkan surah ini dengan surah-surah al-2huha dan al-Syarh.
Teks @ Ta!siran
,urah a"$.authar (50C) Mekah:
'. Ayat '-- F "urniaan Allah kepada &asulullah s.a.w. di dunia dan akhirat. Baginda wajib
bersyukur dengan !ara sentiasa melakukan ibadat dan berkorban bagi men!ari keredaan
tuhan. Musuh-musuh baginda akan mendapat kehinaan dan putus asa di dunia dan
akhirat.
,umber Ru'ukan Tambahan
'. afsir surah al-Ah$ab, Muhammad, al-2huha dan al-Syarh, Bilal.
*. afsir #bnu "athir.
1atihan Ama"i
'. Ba!a surah ini dengan kaedah tajwid seperti makhraj dan sebagainya dengan betul.
*. Adakan pengajian surah ini se!ara berkumpulan di masjid.
-. Sabar menghadapi tindakan musuh #slam dan serahkan segala urusan kepada Allah.
;. =tamakan anugerah Allah lebih daripada milik manusia.
(. Syukuri nikmat Allah pada $ahir dan batin.
/. uluskan ibadat hanya kepada Allah.
?. ,ertahankan dengan lisan dan kalam semua nabi Allah dan pendakwah.
47
H. =kur segala-galanya menurut ukuran Allah bukan ukuran manusia.
A. Sampaikan !eramah berdasarkan tema surah ini.
'+. Berusaha sebarkan kisah hidup &asulullah s.a.w. yang su!i.
Peni"aian Diri
'. Apakah sebab surah yang mulia ini diturunkanJ
*. Bagaimana surah yang mulia ini mengetengahkan temanyaJ
-. Berikan makna perkataan surah iniJ
;. Bentangkan persoalan dan nilai yang diutarakan oleh surah ini.
(. Bagaimana kita dapat praktikkan persoalan dan nilai ini dalam kehidupan sebenarJ
/. Apakah program dan akti9iti yang boleh membantu bagi men!apai tujuan tersebutJ
,aranan$,aranan Tarbi*ah
'. Qakin bahawa Allah telah menganugerahkan Muhammad s.a.w. kekasih dan utusan
terakhirnya kurniaan yang melimpah ruah dan tidak terhingga antaranya termasuklah
sungai al-"authar.
*. Syukur kepada Allah kerana nikmat yang $ahir dan batin terutama nikmat iman yang tulen
dan #slam yang sejati.
-. %auhi segala elemen syirik antaranya termasuk menyembelih dengan nama selain Allah.
;. 7ilai setiap perkara menurut ukuran Allah bukan ukuran manusia. #ngatan yang berterusan
bukan hanya melalui anak lelaki. #a sebenarnya melalui kerja-kerja hebat yang dilakukan
dan sifat-sifat menarik yang dimiliki, semuanya dilakukan tulus kerana Allah dan memimpin
manusia ke arah mentaati Allah.
Dak(ah Antara ,ema"am &an 0ari Ini $ ;Baina a"$Amsi (a" =aum<
-b'ekti! Risa"ah
'. Menghuraikan tabiat pertembungan politik dan sosial antara orang #slam dengan Kropah.
*. Mengemukakan gambaran keadaan orang #slam apabila dilanda gelombang materialistik
Kropah yang menggila.
-. Menjelaskan tabiat da6wah ikhwan dalam pengkajian dan proses penjanaan semula.
;. Menentukan se!ara spesifik medium umum dan khusus bagi merealisasikan objektif
da6wah ikhwan.
48
(. Membentangkan halangan-halangan yang menghalang di jalan da6wah dan faktor-faktor
kejayaan.
/. Membentangkan pesanan #mam al-Banna kepada ikhwan.
?. Membentangkan kewajipan-kewajipan yang disarankan oleh beliau kepada pengikutnya.
H. Memberi !ontoh daripada sejarah dahulu dan moden berkenaan kebangkitan bangsa yang
lemah dan bagaimana mereka merealisasikan impian mereka.
Isi .an&ungan
'. ,ertarungan politik
a. Monggol menyerang
b. 7egara #slam pe!ah
!. "ristian ambil peluang
*. =mat mula sedar
a. Solahuddin Ayubi . Bahir Baybars menangkis
b. #slam tegak kem dan menawan #stanbul melalui Lthmaniah
-. "ebangkitan Kropah
a. Menggunakan ilmu dari tamaddun #slam
b. Menawan Sepanyol
!. Maju dengan !epat, meneroka dan men!ipta
;. Serangan baru
a. Menjajah negara #slam
b. Menghan!urkan Lthmaniah selepas perang dunia pertama
!. ,usaka Lthmaniah dibahagikan sesama kristian
(. =mat bangkit kembali ) menuntut kebebasan dan kemerdekaan
/. ,ertarungan "emasyarakatan
a. amadun #slam membuka mata Kropah
b. Sains ditentang oleh gereja
!. ,enyiksaan saintis
d. Mereja kalah dan di!ampakkan ke ruang yang sempit
e. "emajuan berterusan dan agama diketepikan
?. "ehan!uran Kropah mula terserlah kerana
49
a. erlalu kebendaan
b. Menolak tuhan
!. "ebebasan tanpa sekatan
d. "ebebasan indi9idu
e. &iba dan lain-lain lagi
f. Kropah gagal membahagiakan manusia
50
Minggu .e"apan
Ta!sir Pengena"an @ Ta!siran ,uran A" Maa:un
Mat"amat Penga'ian
5/ Mampu memberikan pendapat yang betul tentang kedudukan surah ini, Mekah atau
Madinah.
/ Mampu menggariskan tema surah ini.
3/ Mampu merumuskan maksud se!ara umum persoalan yang ingin disampaikan oleh surah
ini.
8/ Mampu menghuraikan !iri dan hakikat agama #slam berdasarkan kenyataan surah ini.
A/ Mampu menjelaskan soalan dan jawapan yang terkandung di awal surah dengan
menjelaskan apakah yang dimaksudkan oleh jawapan tersebut tentang hakikat iman.
4/ Mampu menjelaskan hubungan ayat ; dan ( dengan ayat-ayat sebelumnya.
B/ Mampu menjelaskan apa yang ingin disampaikan oleh ayat-ayat ini tentang hakikat
menyempurnakan sembahyang.
C/ Mampu membe$akan antara melaksanakan sembahyang dengan menyempurnakan
sembahyang.
D/ Mampu menjelaskan tanda-tanda nifa8 dan riak yang dinyatakan oleh ayat.
50/ Mampu menggariskan persoalan dan nilai yang terkandung dalam surah ini.
Teks @ Ta!siran
,urah a"$MaaGun (50B) Mekah:
5/ Ayat '-- F Meyakini sepenuhnya hari akhirat akan memberi kesan kepada amalan manusia
dan begitu juga sebaliknya. Malakan kepada manusia lain agar berusaha walaupun ketika
tidak berupaya. ,enjagaan anak-anak yatim.
/ Ayat ;-? F akjub dengan diri sendiri tidak akan memberi faedah kepada pelaku dan juga
orang lain.
,umber Ru'ukan Tambahan
'. afsir #bnu "athir.
*. afsir ayat /; surah al-Ba8arah, Bilal.
-. afsir ayat ';* dan ';- surah al-7isaR, Bilal dan #bnu "athir.
1atihan Ama"i
51
'. Ba!a surah ini dengan baik serta hafal dan fahami maksudnya.
*. "asihani anak yatim dan usaplah kepalanya.
-. Beri makanan kepada orang miskin dan galakkan amalan ini.
;. "husyuk dalam sembahyang dengan menghayati keagungan Allah serta maksud apa yang
diu!apkannya.
(. Betulkan niat untuk menghalang rasa riak dan ujub.
/. :ulurkan bantuan kepada sesiapa yang dilihat memerlukannya.
?. Ajarkan surah ini kepada golongan muda di masjid dalam bentuk kumpulan.
H. Sampaikan !eramah berdasarkan tema surah ini.
A. Sampaikan pengajian tentang ikatan iman dengan akhlak dan ibadat termasuk
sembahyang dengan memberikan teguran terhadap sifat nifa8 dan munafik.
'+. ulis artikel yang boleh memperbetulkan fahaman tentang agama dan beragama.
Peni"aian Diri
'. <ujud perbe$aan pendapat tentang kedudukan surah ini, Mekah atau Madinah. Apakah
pendapat yang anda pilih dan kenapaJ
*. :uraikan makna perkataan dalam surah.
-. Apakah tema surah yang mulia iniJ
;. &ingkaskan maksud se!ara am tema ini.
(. Apakah hakikat dan sifat agama #slam berdasarkan kenyataan surah yang mulia iniJ
/. Apakah hubungkait antara mendustakan agama dengan leka tentang hakikat
sembahyangJ
?. Apakah perbe$aan antara menyempurnakan sembahyang dengan melakukan
sembahyangJ
H. :uraikan tanda-tanda riak dan nifa8 yang dinyatakan oleh surah ini.
A. Sebutkan persoalan dan nilai yang diketengahkan oleh surah ini.
,aranan$,aranan Tarbi*ah
'. >ahami agama #slam menurut fahaman yang menyeluruh.
*. Sembahyang dengan khusyuk.
-. Gaksanakan sembahyang dengan memiliki sifat-sifat kasih sayang, merendah diri,
menyeru ke arah kebaikan dan men!egah yang mungkar.
52
;. Setiap u!apan dan perbuatan mestilah ikhlas untuk Allah.
(. Menyayangi, mengusap kepala, menghulurkan bantuan dan kasihani anak yatim.
/. Beri makanan kepada orang miskin dan galakkan amalan ini.
?. :ulurkan bantuan kepada sesiapa sahaja yang memerlukan.
Dak(ah Antara ,ema"am &an 0ari Ini $ ;Baina a"$Amsi (a" =aum<
-b'ekti! Risa"ah
'. Menjelaskan tabiat da6wah ikhwan dalam pengkajian dan proses penjanaan semula.
*. Menentukan se!ara spesifik medium umum dan khusus bagi merealisasikan objektif
da6wah ikhwan.
-. Membentangkan halangan-halangan yang menghalang di jalan da6wah dan faktor-faktor
kejayaan.
;. Membentangkan pesanan #mam al-Banna kepada ikhwan.
(. Membentangkan kewajipan-kewajipan yang disarankan oleh beliau kepada pengikutnya.
/. Memberi !ontoh daripada sejarah dahulu dan moden berkenaan kebangkitan bangsa yang
lemah dan bagaimana mereka merealisasikan impian mereka.
Isi .an&ungan
'. ,engaruh arat ke dunia #slam
a. 0engkaman kebendaan menular ke dalam umat #slam
b. Barat eksport materialisme
!. Barat menghalang unsure kekuatan pada umat #slam
d. Kropah menguasai ekonomi umat
e. Kksport !ara hidup mereka
f. Membina sekolah untuk serangan pemikiran
*. "esan kepada umat #slam
a. =mat #slam mula kagum dengan barat
b. 0uba buang #slam(urki)
53
!. #slam digambarkan se!ara silap
d. Kropah menang dalam perang so!ial selepas menang perang politik
-. 2akwah kita adalah penyelamatF Beban adalah beratN kita mahu
a. Bebaskan tanahair #slam
b. Mendirikan daulah #slam
!. Membaiki keilmuan masyarakat #slam
d. Membaiki mutu kehidupan umat
e. Menghapuskan penyakit dan jenayah
;. 0ara kita
a. #man yang mendalam
b. ,embentukan yang rapi
!. "erja yang berterusan
(. <asilah kita
a. Semua !ara yang syari6e
g. .....terpaksa berdepan dengan masyarakat untuk melakukan perubahan
h. .....akan ada orang yang memandang remeh kerja ini dan ada mengangap kita
mampu merubah
?. 2akwah ini belum dikenali
a. Lrang ramai, kerajaan dan 7egara akan menentang bila mereka tahu
b. ohmahan, fitnah akan terjadi
!. ,enjara,siksaan dan pengusiran pasti berlaku
d. .......Bersedialah.......
H. "ita akan menang kenapaJ
a. Sebaik-baik dakwah
b. "eperluan manusia
!. "esu!ian niat kita
d. ,ertolongan Allah
A. "ita...SSSSSSSSSS
a. Bukan parti politik
b. Bukan badan kebajikan
!. Bukan persatuan terhad
54
d. ....."ita adalah roh baru untuk umat manusia. 2akwah kita ialah #slam dan politik
adalah sebahagian dari #slam
e. ......"ita bukan golongan penentang tetapi akan menentang sesiapa yang
menghalang kebenaran.
55
Minggu .esembi"an
Ta!sir Pengena"an @ Ta!siran ,urah A" 7urais*
Mat"amat Penga'ian
5/ Mampu menjelaskan hubungan antara surah al->iil dan surah 5uraisy.
/ Mampu menjelaskan makna perkataan dan ayat-ayat surah ini.
3/ Mampu menyenaraikan nikmat-nikmat yang dinyatakan oleh surah yang mulia ini.
8/ Mampu menjelaskan tanggungjawab manusia terhadap tuhan yang memberikan nikmat.
A/ Mampu mengaitkan sikap masyarakat 5uraisy dengan masyarakat lain yang turut
menge!api nikmat keamanan dan kekenyangan.
4/ Mampu menggariskan persoalan dan nilai yang terkandung dalam surah ini.
Teks @ Ta!siran
,urah 7urais* (504) Mekah:
'. Ayat '-; F "urniaan yang Allah berikan kepada 5uraisy apabila membenarkan mereka
berkhidmat untuk Baitul :aram. Betapa besarnya nikmat keamanan jiwa dan nikmat
makanan. <ajib mensyukuri tuhan yang memberi nikmat apatah lagi hanya 2ia yang
memberikan segala-galanya.
,umber Ru'ukan Tambahan
'. afsir #bnu "athir.
*. afsir akhir surah al-Ankabut, Bilal.
-. afsir ayat ''* surah al-7ahl, Bilal.
1atihan Ama"i
'. Ba!a surah ini dengan ba!aan yang baik.
*. :afal surah ini bersama anak-anak.
-. Adakan pengajian surah ini di masjid dari segi ba!aan, hafalan dan kefahaman.
;. Berdasarkan kenyataan dan nilai surah ini selesaikan masalah sikap manusia yang
menafikan nikmat Allah dan enggan menyembah7ya.
(. Munakan segala tenaga dan upaya untuk menyembah Allah menurut kefahaman yang
lengkap tentang ibadah.
/. Berjanji kepada Allah untuk mentaati7ya setiap kali beroleh nikmat.
56
Peni"aian Diri
'. Apakah hubungan surah 5uraisy dengan surah al->iilJ
*. Apakah makna tradisi di siniJ Apakah tradisi 5uraisyJ Apakah pula nikmat yang terdapat
dalam tradisi iniJ
-. Apakah tanggungjawab yang patut dilakukan terhadap nikmat iniJ
;. Apakah tanggungjawab seorang muslim terhadap segala nikmat Allah aalaJ
(. Senaraikan nikmat-nikmat yang terdapat di dalam nikmat keamanan dan kekenyanganJ
/. Apakah persoalan dan nilai yang terkandung dalam surah yang mulia iniJ
?. Apakah !ara untuk menjadikan persoalan dan nilai ini sebagai suatu yang boleh
dilaksanakan dalam kehidupanJ
,aranan$saranan tarbi*ah
'. Klakkan diri daripada merasa selesa dengan kebiasaan dan keseronokan hidup.
*. Sentiasa ingati firman Allah aala yang bermaksudF P2an apa-apa nikmat yang ada pada
kamu maka adalah ia dari Allah.P Al-7ahlF (-.
-. Syukuri nikmat Allah melalui ibadat dan ketaatan.
;. Berwaspada dengan kekufuran dan keengkaran.
(. #ngatkan setiap manusia yang beroleh kenikmatan akan hak Allah yang perlu
ditunaikannya.
)amaah Is"ahi*ah
-b'ekti! >erakan a"$6ahhabiah:
'. Menentukan se!ara spesifik tabiat da6wah Muhammad bin IAbdul <ahhab.
*. Menentukan se!ara spesifik tarikh pengasasan di samping mengenali tokoh-tokoh
terkemukanya.
-. Menjelaskan pemikiran da6wah dan doktrinnya dengan menerangkan akar umbi pemikiran
dan doktrinnya itu.
;. Menentukan se!ara spesifik tempat-tempat da6wah tersebar dan kawasan pengaruhnya.
(. Menerangkan kritikan terhadap da6wah ini.
-b'ekti! Berkaitan Tingkah 1aku Dan Perasaan 3mosi:
'. Mengambil berat tentang perin!ian sejarah gerakan #slah dan aghyir di dunia #slam.
*. Mengambil berat untuk mengenali manhaj jamaah-jamaah dan metodnya dalam da6wah
dan taghyir (perubahan).
-. urut serta mengarahkan hala tuju jamaah-jamaah untuk mengambil #slam se!ara syumul.
57
;. Gari daripada berbilang-bilang jamaah yang boleh bertindak melemahkan da6wah #slam.
(. Menilai jamaah-jamaah berlandaskan al-5uran dan Sunnah.
/. Memberi saham dalam menyebarkan asas-asas sahih yang wajib dipegang dalam usaha-
usaha berkhidmat kepada da6wah orang ramai.
?. Mengambil berat usaha mengadakan hubungan kasih sayang, persahabatan dan
kerjasama antara anggota jamaah lain.
H. Mengambil berat usaha memanfaatkan keistimewaan jamaah-jamaah yang tidak
dianggotainya.
58
Minggu .esepu"uh
Ta!sir Pengena"an @ Ta!siran ,urah A" 2i""
Mat"amat Penga'ian
'. Mampu menjelaskan makna dan maksud perkataan dan ayat-ayat dalam surah ini.
*. Mampu menghuraikan maksud yang ingin disampaikan oleh surah ini dan hubungannya
dengan nama surah ini.
-. Mampu men!eritakan se!ara ringkas kisah tentera bergajah berdasarkan riwayat-riwayat
yang ada.
;. Mampu menjelaskan se!ara ringkas per!anggahan yang wujud dalam riwayat-riwayat
yang ada mengenai jenis burung-burung yang dimaksudkan.
(. Mampu menjelaskan se!ara ringkas tafsiran #mam al-Syeikh Muhammad Abduh mengenai
ayat-ayat dalam surah yang mulia ini.
/. Mampu menjelaskan pandangan terbaik mengenai tafsir ayat-ayat tersebut dengan
menolak fahaman #mam al-syeikh Muhammad Abduh serta jelaskan bahaya fahaman
sedemikian.
?. Mampu menghuraikan kaedah yang terbaik dalam memahami teks al-5uran.
H. Mampu menjelaskan dua persoalan yang wujud dalam firman AllahF
A. Pidakkah engkau mengetahui bagaimana uhanmu telah melakukan kepada angkatan
tentera (yang dipimpin oleh pembawa) Majah, (yang hendak meruntuhkan "aabah)JP
'+. PBukankah uhanmu telah menjadikan ran!angan jahat mereka dalam keadaan yang rugi
dan memusnahkan merekaJP
H. Mampu menjelaskan hubungan ayat ketiga dengan ayat sebelumnya.
A. Mampu menghuraikan petunjuk serta pengajaran tarbiyah yang dapat diambil daripada
peristiwa ini.
'+. Mampu merumuskan nilai dan persoalan yang terkandung dalam surah yang mulia ini.
Teks @ Ta!siran
,urah a"$2ii" (50A) Mekah:
'. Ayat '-( F Serangan Abrahah ke atas "aabah serta kehan!uran Abrahah dan tenteranya
oleh Allah merupakan suatu pengajaran buat manusia. #a juga menjadi petunjuk bahawa
Allah memelihara rumah, agama dan kitab7ya. Piada yang mengetahui tentera tuhanMu
melainkan 2ia lah sahajaP. P2an 2ia pula tidaklah jauh daripada orang-orang yang $alim
itu.P "isah dan petunjuk kisah ini bertepatan dengan hari kelahiran 7abi Muhammad s.a.w.
,umber Ru'ukan Tambahan
59
'. afsir surah ini oleh Syeikh Muhammad Abduh.
*. afsir #bnu "athir.
-. Al-Bidayah <a al-7ihayah, #bnu "athir.
1atihan Ama"i
'. Ba!a surah yang mulia ini dengan ba!aan yang baik dengan memelihara makhraj dan
hukum tajwid yang lain.
*. :afal surah ini dan bantu tujuh orang yang lain menghafal surah ini.
-. Adakan pengajian surah ini di masjid dengan tumpuan kepada persoalan surah yang
dikaitkan dengan realiti semasa.
;. Bulatkan segala urusan kepada Allah ketika buntu.
(. Qakin bahawa Allah tidak akan sekali-kali membiarkan agama dan pendokong agama yang
jujur.
/. ,eringatkan manusia akan nikmat Allah berdasarkan surah ini.
?. Sentiasa bersikap sederhana terhadap perkara-perkara luarbiasa dengan berpandukan
tafsir Bilal.
H. Ambil pengajaran daripada peristiwa manusia yang ditimpa kemurkaan Allah kerana
ke!uaian mereka dengan berpandukan surah ini.
A. Sebarkan kisah ini kepada umum dengan membangkitkan nilai tawakal kepada Allah
ketika merasa lemah dan serahkan segala urusan kepada7ya kerana Allah tidak akan
membiarkan manusia yang memohon lindungan7ya.
Peni"aian Diri
'. Berikan maksud dan mesej yang ingin disampaikan oleh perkataan-perkataan dalam surah
ini.
*. Apakah tema surah iniJ
-. &ingkaskan kisah tentera bergajah ini berdasarkan beberapa riwayat yang ada.
;. Selain wujudnya pelbagai tafsiran, terdapat per!anggahan antara riwayat dalam
menentukan jenis kawanan burung dan apakah yang berlaku pada tentera bergajah.
&umuskan perkara tersebut dan berikan pendapat yang anda pilih berserta dalil dan hujah.
(. Apakah kaedah yang selamat untuk memahami nas-nas al-5uranJ
/. Apakah bentuk soalan yang terdapat dalam firman Allah aalaF Pidakkah engkau
mengetahui bagaimana uhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera (yang
dipimpin oleh pembawa) Majah, (yang hendak meruntuhkan "aabah)J Bukankah
uhanmu telah menjadikan ran!angan jahat mereka dalam keadaan yang rugi dan
60
memusnahkan merekaJP
?. Apakah hubungkait antara ayat ketiga dengan ayat sebelumnyaJ
H. :uraikan maksud kisah ringkas ini dengan menggariskan pengajaran yang dapat diambil.
A. ,eristiwa ini memberikan khabar gembira untuk pendokong #slam. :uraikan.
'+. &umuskan persoalan dan nilai yang terkandung dalam surah yang mulia ini.
''. Apakah tindakan atau akti9iti yang anda rasakan sesuai bagi melaksanakan persoalan dan
nilai tadi dalam kehidupan indi9idu dan umumJ Bagaimanakah pelaksanaan ini boleh
dijayakanJ
,aranan$,aranan Tarbi*ah
'. Sentiasa mengambil pengajaran daripada peristiwa yang berlaku pada golongan yang
angkuh di muka bumi.
*. Merasa yakin bahawa apa yang berlaku pada golongan yang angkuh di $aman silam akan
juga berlaku pada golongan yang sama di $aman ini.
-. awakal dengan Allah, menaruh harapan dan serahkan segala urusan kepada Allah sambil
melakukan segala yang termampu.
;. idak mentafsirkan nas al-5uran berdasarkan keupayaan akal atau keterlaluan ketika
mentafsir perkara ghaib dan perkara luar biasa hanya berdasarkan kebiasaan manusia.
(. >ahami nas al-5uran seperti yang dinyatakan dengan menghayati keagungan Allah,
keunggulan kuasa dan kehendak7ya pada makhluk.
)amaah Is"ahi*ah
-b'ekti! )amaah Ah"i a"$0a&is &i In&ia:
'. Mengenali %amaah Ahli al-:adis di #ndia.
*. Meringkaskan sejarah Ahli al-:adis di #ndia dan sebab-sebab kepada kelemahan
pengaruh mereka.
-. Menerangkan proses pembaharuan terhadap da6wah ini pada awal kurun kesebelas.
;. Menjelaskan situasi yang ditempuhi oleh jamaah ini sejak penubuhannya sehingga kini.
(. Mengenali tokoh-tokoh terpenting yang memikul da6wah ini di #ndia, ,akistan dan "asymir.
/. Menentukan se!ara spesifik tarikh pembentukan ,ersekutuan Ahli :adis.
?. Mengenali unu9ersiti-uni9ersiti terkemuka yang ditubuhkan oleh ,ersekutuan Ahli :adis.
H. Menjelaskan pemikran dan doktrin terpenting yang didokong oleh da6wah ini.
A. Menerangkan akar umbi pemikiran dan doktrin ,ersekutuan ini.
'+. Menentukan se!ara spesifik kawasan pengaruh dan tempat-tempat da6wah ,ersekutuan
ini tersebar.
''. Menerangkan keistimewaan dan kritikan terhadap da6wah ini.
'*. Menentukan se!ara spesifik bidang-bidang kegiatan jamaah ini.
61
-b'ekti! Berkaitan Tingkah 1aku Dan Perasaan 3mosi:
'. Mengambil berat tentang perin!ian sejarah gerakan #slah dan aghyir di dunia #slam.
*. Mengambil berat untuk mengenali manhaj jamaah-jamaah dan metodnya dalam da6wah
dan taghyir (perubahan).
-. urut serta mengarahkan hala tuju jamaah-jamaah untuk mengambil #slam se!ara syumul.
;. Gari daripada berbilang-bilang jamaah yang boleh bertindak melemahkan da6wah #slam.
(. Menilai jamaah-jamaah berlandaskan al-5uran dan Sunnah.
/. Memberi saham dalam menyebarkan asas-asas sahih yang wajib dipegang dalam usaha-
usaha berkhidmat kepada da6wah orang ramai.
?. Mengambil berat usaha mengadakan hubungan kasih sayang, persahabatan dan
kerjasama antara anggota jamaah lain.
H. Mengambil berat usaha memanfaatkan keistimewaan jamaah-jamaah yang tidak
dianggotainya.
62
Minggu .esebe"as
Ta!sir Pengena"an @ Ta!siran ,urah A" 0uma?ah
Mat"amat Penga'ian
'. Mampu menjelaskan makna beberapa perkataan seperti al-huma$ah, al-luma$ah dan al-
hutomah.
*. Mampu menjelaskan gambaran yang dipaparkan oleh surah ini tentang suasana
kehidupan dakwah di peringkat awal kemun!ulannya dan bagaimana suasana ini berulang
dalam kehidupan masyarakat manusia pada generasi seterusnya.
-. Mampu menggariskan dengan jelas tema yang ingin diketengahkan oleh surah.
;. Mampu menjelaskan hubungan antara mengumpul harta dengan sikap men!a!i dan
mengeji.
(. Mampu menjelaskan amaran yang diberikan terhadap pen!a!i dan pengeji.
/. Mampu menjelaskan maksud plot surah dengan menjelaskan maksud di sebaliknya.
?. Mampu menyenaraikan unsur-unsur amaran dalam surah.
H. Mampu merumuskan objektif yang ingin di!apai oleh surah.
A. Mampu merumuskan persoalan dan nilai yang dikemukakan oleh surah.
Teks &an ta!siran
,urah a"$0uma?ah (508) Mekah:
'. Ayat '-A F "eburukan mengumpul dan menimbun harta kerana ia boleh menggugat
sesuatu nilai kebenaran yang dipegang oleh hamba harta. Malah mereka terdedah kepada
seksaan yang berat di akhirat.
,umber Ru'ukan Tambahan
'. afsir surah al-:ujurat, >i Bilal Al-5uran
*. afsir #bnu "athir.
-. afsir surah al-"ahfi, ayatF -*.
1atihan Ama"i
'. %auhkan diri daripada mengeji, mengutuk dan men!a!i.
*. Belanjakan harta mengikut perintah Allah.
-. 7ilai kedudukan seseorang atau sesekumpulan berdasarkan hubungan mereka dengan
kebenaran dan pendokong atau pen!inta kebenaran.
63
;. Sentiasa berwaspada dengan kesudahan yang tidak baik.
(. Adakan pengajian surah ini di masjid dari segi ba!aan, hafalan, kefahaman dan tindakan.
/. Sampaikan !eramah dengan membandingkan antara nilai kebendaan dan nilai ketuhanan.
?. Sampaikan nasihat atau teguran kepada sesiapa yang bersikap mengeji, mengutuk dan
men!a!i.
H. Sampaikan !eramah berdasarkan tema surah yang mulia ini.
Peni"aian Diri
'. Berikan makna dan maksud perkataan dan ayat dalam surah ini.
*. Apakah gambaran yang ingin disampaikan oleh surah yang mulia iniJ
-. Bagaimanakah surah ini menyelesaikan masalah penghinaan dan !a!ian yang
dilemparkan kepada pendokong dakwah kebenaranJ
;. Apakah persoalan yang dipaparkan oleh surah yang mulia iniJ
(. Apakah nilai-nilai yang ingin disemai oleh surah iniJ
/. Bilakah nilai kebendaan berleluasaJ
?. Berdasarkan surah ini gariskan langkah praktikal untuk mengatasi masalah tekanan
kebendaan kepada manusia.
,aranan$,aranan Tarbi*ah
'. %auhi sifat-sifat jahiliyah.
*. "umpulkan harta untuk menyokong gerakan dakwah #slam.
-. =kur nilai seseorang berdasarkan ukuran tuhan.
;. Semak dan didik diri supaya takut dengan api Allah yang dinyalakan.
(. ,ertahankan orang-orang beriman yang lemah.
/. Betulkan fahaman silap yang berleluasa dalam masyarakat.
?. Bangkitkan rasa bangga dalam diri dan dakwah kepada mereka yang terdedah kepada
serangan musuh #slam.
64
)amaah Is"ahi*ah
-b'ekti! )amaah Ah"i a"$0a&is &i In&ia:
'. Mengenali %amaah Ahli al-:adis di #ndia.
*. Meringkaskan sejarah Ahli al-:adis di #ndia dan sebab-sebab kepada kelemahan
pengaruh mereka.
-. Menerangkan proses pembaharuan terhadap da6wah ini pada awal kurun kesebelas.
;. Menjelaskan situasi yang ditempuhi oleh jamaah ini sejak penubuhannya sehingga kini.
(. Mengenali tokoh-tokoh terpenting yang memikul da6wah ini di #ndia, ,akistan dan "asymir.
/. Menentukan se!ara spesifik tarikh pembentukan ,ersekutuan Ahli :adis.
?. Mengenali unu9ersiti-uni9ersiti terkemuka yang ditubuhkan oleh ,ersekutuan Ahli :adis.
H. Menjelaskan pemikran dan doktrin terpenting yang didokong oleh da6wah ini.
A. Menerangkan akar umbi pemikiran dan doktrin ,ersekutuan ini.
'+. Menentukan se!ara spesifik kawasan pengaruh dan tempat-tempat da6wah ,ersekutuan
ini tersebar.
''. Menerangkan keistimewaan dan kritikan terhadap da6wah ini.
'*. Menentukan se!ara spesifik bidang-bidang kegiatan jamaah ini.
-b'ekti! Berkaitan Tingkah 1aku Dan Perasaan 3mosi:
'. Mengambil berat tentang perin!ian sejarah gerakan #slah dan aghyir di dunia #slam.
*. Mengambil berat untuk mengenali manhaj jamaah-jamaah dan metodnya dalam da6wah
dan taghyir (perubahan).
-. urut serta mengarahkan hala tuju jamaah-jamaah untuk mengambil #slam se!ara syumul.
;. Gari daripada berbilang-bilang jamaah yang boleh bertindak melemahkan da6wah #slam.
(. Menilai jamaah-jamaah berlandaskan al-5uran dan Sunnah.
/. Memberi saham dalam menyebarkan asas-asas sahih yang wajib dipegang dalam usaha-
usaha berkhidmat kepada da6wah orang ramai.
?. Mengambil berat usaha mengadakan hubungan kasih sayang, persahabatan dan
kerjasama antara anggota jamaah lain.
H. Mengambil berat usaha memanfaatkan keistimewaan jamaah-jamaah yang tidak
dianggotainya.
65
Minggu .e&ua Be"as
Ta!sir Pengena"an @ Ta!siran ,urah A" Asr
Mat"amat Penga'ian
'. Mampu menjelaskan kelebihan surah ini dan sumbangannya kepada kehidupan manusia.
*. Mampu menjelaskan aspek keajaiban surah ini berdasarkan ayat - yang ringkas dan
padat.
-. Mampu menghuraikan erti keimanan dari aspek kesan dan nilainya dalam kehidupan.
;. Mampu menggabung jalinkan antara iman dan akhlak berdasarkan surah yang mulia ini.
(. Mampu menjelaskan aspek tanggungjawab sosial berdasarkan surah yang mulia ini.
/. Mampu menjelaskan sejauhmana nilai dan kedudukan iman dalam kehidupan di dunia dan
akhirat.
?. Mampu menjelaskan sebab mengapa iman dikaitkan dengan amal soleh.
H. Mampu menjelaskan sejauhmana peranan amalan saling berpesan supaya berpegang
dengan kebenaran dan bersabar dalam memperlihatkan keistimewaan umat #slam.
A. Mampu menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan saling berpesan dalam surah yang
mulia ini.
'+. Mampu menjelaskan kelebihan dan peranan amalan saling berpesan supaya berpegang
kepada kebenaran.
''. Mampu menggabung jalinkan hubungan antara saling berpesan supaya berpegang
dengan kebenaran dan saling berpesan supaya bersabar.
'*. Mampu menyenaraikan ( persoalan dan nilai yang terkandung dalam surah yang mulia ini.
Teks &an ta!siran
,urah a"$Asr (503) Mekah:
'. Ayat '--F Asas penting dalam ajaran #slam untuk memakmurkan bumi dan memelihara
manusia daripada kerugianN keimanan, amalan soleh, bekerjasama untuk kebaikan,
kesabaran dan teguh menghadapi !abaran. "ata-kata #mam al-SyafieF 1Sekiranya hanya
surah ini sahaja yang Allah turunkan nes!aya ia sudah memadai bagi manusia.3 ,ara
sahabat menutup pertemuan mereka dengan surah ini.
,umber Ru'ukan Tambahan
'. afsir #bnu "athir.
*. afsir Surah Abasa, Bilal.
-. Al-Salam al-Alami <a al-#slam, Sayyid 5utb.
66
;. Al-#nsan Baina al-Maadiyah <a al-#slam, Muhammad 5utb.
1atihan Ama"i
'. %auhi segala yang membawa kerugian dan kesengsaraan di dunia dan akhirat.
*. ,erkuatkan iman dengan dalil-dalil na8li dan a8li.
-. Sentiasa melakukan amal kebajikan dan jangan memandang rendah amalan tersebut.
;. Sentiasa memberi dan menerima nasihat demi kebenaran walaupun ia pahit.
(. Sentiasa memberi dan menerima nasihat agar bersabar.
/. Anjurkan !eramah yang menjelaskan perkara-perkara asas dalam perlembagaan #slam
yang menjamin kebebasan menyuarakan kebenaran dengan berpandukan surah yang
mulia ini.
?. Sampaikan khutbah berdasarkan tema surah yang mulia ini.
H. Berikan nasihat kepada orang ramai berdasarkan surah yang mulia ini.
A. ulis surah ini dalam sai$ yang besar dan pamerkan di tempat umum.
'+. Berikan hadiah bingkai yang mengandungi tulisan surah ini.
''. Ajarkan surah ini kepada para pemuda dalam bentuk kumpulan di masjid dari aspek
ba!aan, tajwid, hafalan, fikah. Amali dan adab.
Peni"aian Diri
'. Apakah maksud al-Asr dalam surah ini. Apakah tujuan di sebalik sumpah iniJ Apakah
kaitan kebenaran dengan al-asrJ
*. Surah ini mengemukakan dengan jelas maksud keuntungan dan kerugian dalam
kehidupan manusia. :uraikan kenyataan tersebut.
-. Sejauhmanakah kepentingan surah iniJ Apakah yang dikatakan oleh #mam al-Syafie
tentang surah iniJ
;. Apakah nilai yang digunakan oleh surah ini untuk menentukan sejauhmana untung atau
rugi seseorang manusia di sisi AllahJ
(. erdapat perbin!angan yang amat luas tentang pengertian iman. Apakah iman yang ingin
dimaksudkan oleh surah yang mulia iniJ
/. Apakah hubungan antara iman dan amal solehJ
?. Apakah nilai-nilai yang dapat diambil daripada firman Allah yang bermaksudF 12an mereka
pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar.3
H. Surah yang mulia ini telah merumuskan perlembagaan #slam dalam gayabahasa al-5uran
yang penuh mukji$at. :uraikan.
67
A. Mariskan pelan tindakan bagi merealisasikan surah ini dalam kehidupan indi9idu dan
masyarakat untuk tempoh - bulan.
'+. Menurut pandangan anda, apakah kaedah yang sesuai untuk melaksanakan persoalan
dan nilai yang terkandung dalam surah ini berdasarkan pelan tindakan tadiJ
''. 7ilai diri anda berdasarkan nilaian surah ini tentang untung dan rugi.
'*. Surah ini mengajak manusia supaya mengisi masa lapang dengan kerja-kerja yang
berguna. :uraikan.
,aranan$,aranan Tarbi*ah
'. %aga masa dan isikan masa dengan kerja-kerja yang berguna. Masa adalah kehidupan.
*. %auhi kerugian yang besar kerana memba$ir masa.
-. #mani Allah aala dengan amal yang membuahkan hasil dalam kehidupan.
;. Sentiasa melakukan amal soleh yang bermanfaat dan menepati syarak.
(. Sentiasa memberi dan menerima nasihat supaya berpegang dengan kebenaran.
/. Sentiasa memberi dan menerima nasihat supaya bersabar.
)amaah Is"ahi*ah
5/ Mengenali %amaah Ansor as-Sunnah di Mesir.
/ Menerangkan peringkat 4 fasa pengasasan yang dilalui oleh jamaah tersebut di Mesir.
3/ Mengenali tokoh-tokoh terkemuka yang mengasaskan jamaah ini.
8/ Menjelaskan struktur pentadbiran jamaah.
A/ Menjelaskan sejarah penubuhannya di Sudan, Kritrea dan Giberia.
4/ Menerangkan pemikiran dan doktrin tepenting yang didokong oleh jamaah.
B/ Menerangkan akar umbi 4 asal usul pemikiran dan doktrin jamaah ini.
C/ Menjelaskan keistimewaan terpenting dan juga kritikan terhadap jamaah ini .
-b'ekti! Berkaitan Tingkah 1aku Dan Perasaan 3mosi:
'. Mengambil berat tentang perin!ian sejarah gerakan #slah dan aghyir di dunia #slam.
*. Mengambil berat untuk mengenali manhaj jamaah-jamaah dan metodnya dalam da6wah
dan taghyir (perubahan).
-. urut serta mengarahkan hala tuju jamaah-jamaah untuk mengambil #slam se!ara syumul.
;. Gari daripada berbilang-bilang jamaah yang boleh bertindak melemahkan da6wah #slam.
(. Menilai jamaah-jamaah berlandaskan al-5uran dan Sunnah.
/. Memberi saham dalam menyebarkan asas-asas sahih yang wajib dipegang dalam usaha-
usaha berkhidmat kepada da6wah orang ramai.
?. Mengambil berat usaha mengadakan hubungan kasih sayang, persahabatan dan
kerjasama antara anggota jamaah lain.
H. Mengambil berat usaha memanfaatkan keistimewaan jamaah-jamaah yang tidak
dianggotainya.
68
Minggu .etiga Be"as
Ta!sir Pengena"an @ Ta!siran ,urah At Takathuur
Mat"amat Penga'ian
'. Mampu menjelaskan kesan yang diperolehi daripada nada surah ini.
*. Mampu menghuraikan maksud di sebalik ayat ' dan *.
-. Mampu menjelaskan kesan pengulangan frasaF 1%angan sekali-kali3 kepada pendengar
dan pemba!a.
;. Mampu menjelaskan kandungan soalan dalam ayat ke-H.
(. Mampu merumuskan kandungan surah ini dalam tempoh * minit.
/. Mampu menjelaskan nilai-nilai akhlak yang disemai oleh surah ini.
Teks &an Ta!siran
,urah a"$Takaathur (50) Mekah:
'. Ayat '-HF Bahaya terlalu tamak mengumpul kesenangan dunia. "esannya manusia lupa
akibat yang buruk menanti mereka. &ahsia ayat 1sehingga kamu masuk kubur3
diungkapkan di sini. Gatih jiwa untuk bersifat $uhud yang dibenarkan. "esusahan hidup.
Merasai betapa agungnya sesuatu nikmat dan tanggungjawab nikmat ini walaupun sedikit.
0ontoh kehidupan 7abi s.a.w. dan para sahabat baginda.
,umber Ru'ukan Tambahan
'. afsir #bnu "athir
*. :uraian hadisF 1idak akan bergerak kaki seorang hamba melainkan setelah ia ditanya
tentang empat perkaraO3
-. afsir Bilal berhubung firman Allah dalam surah Saaffaat yang bermaksudF 12an
hentikanlah mereka (menunggu), kerana sesungguhnya mereka akan disoal.3
1atihan Ama"i
5/ Sentiasa mengingati perkara yang melenyapkan keseronokan iaitu mati.
/ Sampaikan nasihat sebaik sahaja mengiringi jena$ah dengan berpandukan surah ini.
3/ Biarah kubur untuk memperolehi kesedaran dan pengajaran.
8/ etapkan matlamat hidup dengan menjauhi sikap bongkak dan mengejar harta.
A/ Semak diri sekiranya ada melakukan dosa ke!il atau besar.
4/ "urangkan amalan berseronok dan bermewah di dunia agar dapat berseronok bersama
69
Allah di akhirat.
B/ "erahkan segala potensi untuk Allah aala.
Peni"aian Diri
'. Apakah yang diperolehi daripada sentuhan surah iniJ
*. :uraikan maksud ayat ' dan *.
-. Apakah tujuan frasa 1jangan sekali-kali3 diulang dalam surah iniJ
;. Apakah soalan yang akan ditanya ketika di akhiratJ
(. &umuskan kandungan surah ini dalam tempoh * minit.
/. Apakah persoalan dan nilai yang ingin disampaikan oleh surah iniJ
?. Menurut pandangan anda, apakah !ara yang sesuai untuk melaksanakan segala
persoalan dan nilai iniJ
H. ,ada pandangan anda adakah ayat ' dan * ini sesuai di tulis dengan huruf bersai$ besar
dan direntangkan di pintu masuk pasarayaJ "enapaJ
,aranan$,aranan Trbi*ah
'. %angan leka dengan dunia hingga melupakan akhirat.
*. Sentiasalah mengingati mati.
-. Sentiasa men$iarahi kubur.
;. Sentiasa semak diri sendiri terlebih dahulu.
(. Sentiasa berhati-hati dalam soal pendapatan dan perbelanjaan serta pastikan ia sentiasa
bertepatan dengan ajaran Allah.
/. Sentiasa mengenepikan atau mengurangkan keseronokan di dunia kerana mengutamakan
keseronokan di akhirat.
)amaah Is"ahi*ah
'. Mengenali al-%amaah al-#slamiyah di benua #ndia.
*. Membentangkan sepintas lalu tentang pengasas al-%ama6ah al-#slamiyah.
-. Menyenaraikan peringkat 4 fasa perkembangan al-%ama6ah al-#slamiyah sejak ia
ditubuhkan hingga kini.
;. Menerangkan beberapa tokoh pimpinan al-%ama6ah al-#slamiyah.
(. Menjelaskan doktrin al-%ama6ah al-#slamiyah.
70
/. Membentangkan pengertian #slam pada al-%ama6ah al-#slamiyah.
?. Menyimpulkan objektif al-%ama6ah al-#slamiyah.
H. Menentukan se!ara spesifik medium al-%ama6ah al-#slamiyah untuk merealisasikan
objektifnya.
A. Memperkatakan tentang akar umbi 4 asal usul pemikiran dan doktrin al-%ama6ah al-
#slamiyah.
'+. Menyenaraikan tempat-tempat da6wah tersebar di dunia.
''. Menimbang antara al-%ama6ah al-#slamiyah dan al-#khwan al-Muslimun.
-b'ekti! Berkaitan Tingkah 1aku Dan Perasaan 3mosi:
'. Mengambil berat tentang perin!ian sejarah gerakan #slah dan aghyir di dunia #slam.
*. Mengambil berat untuk mengenali manhaj jamaah-jamaah dan metodnya dalam da6wah
dan taghyir (perubahan).
-. urut serta mengarahkan hala tuju jamaah-jamaah untuk mengambil #slam se!ara syumul.
;. Gari daripada berbilang-bilang jamaah yang boleh bertindak melemahkan da6wah #slam.
(. Menilai jamaah-jamaah berlandaskan al-5uran dan Sunnah.
/. Memberi saham dalam menyebarkan asas-asas sahih yang wajib dipegang dalam usaha-
usaha berkhidmat kepada da6wah orang ramai.
?. Mengambil berat usaha mengadakan hubungan kasih sayang, persahabatan dan
kerjasama antara anggota jamaah lain.
H. Mengambil berat usaha memanfaatkan keistimewaan jamaah-jamaah yang tidak
dianggotainya.
71
Minggu .eempat Be"as
Ta!sir Pengena"an @ Ta!siran ,urah A" 7aari:ah
Mat"amat Penga'ian
'. Mampu menjelaskan maksud al-5aari6ah serta nama-namanya yang lain serta mampu
menjelaskan kesesuaian nama ini dan keserasiannya dengan tema surah.
*. Mampu menjelaskan tema surah serta senario yang dipaparkan.
-. Mampu menjelaskan maksud yang ingin disampaikan berdasarkan gaya bahasa yang
digunakan di awal surah dan soalan demi soalan yang dikemukakan berikutnya.
;. Mampu menjelaskan sebab mengapa jawapan tidak menjurus kepada apa tetapi
bagaimana ia berlaku.
(. Mampu memberikan makna perkataanF
/. Al-mabsuus ) al-ihn ) ummuhu haawiyah.
?. Mampu menghuraikan maksud di sebalik berat atau ringan timbangan.
H. Mampu menjelaskan maksud di sebalik ayat '+ dan ''.
A. Mampu merumuskan persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh surah ini.
Teks &an Ta!siran
,urah a"$7aari:ah (505) MekahF
'. Ayat '-( F Senario kedahsyatan hari kiamat. 7ama-nama hari kiamat dalam al-5uran.
*. Ayat /-'' F Sesuatu balasan adalah berdasarkan amalan. =kuran hari kiamat.
,umber Ru'ukan Tambahan
'. afsir Bilal surah al-A6raaf dan al-Saaffaat.
*. Masyahid al-5iyamah, Sayyid 5utb.
-. Al-5iyamah, 2r. =mar Sulaiman al-Asy8ar.
1atihan Ama"i
'. Ba!a surah ini dengan baik dan fahami kandungannya.
*. Bantu lima orang #slam yang lain menghafal surah ini.
-. Sampaikan pengajian surah ini di masjid dengan merapatkan kandungan surah ini dengan
fahaman dan hati masyarakat.
;. Mulakan muhasabah dengan diri sendiri.
72
(. Sentiasa melakukan kebaikan dan jauhi kejahatan serta bertaubat dan memohon
keampunan.
/. 7ilai setiap perkara sama ada halal atau haram, mulia atau hina menurut nilaian Allah.
?. 0ipta sebuah skrip drama yang men!eritakan tentang pertembungan nilai dalam $aman ini
dengan berpandukan kandungan surah.
Peni"aian Diri
'. Apakah maksud al-5aariahJ Senaraikan tujuh nama lain surah ini.
*. Apakah tema surah iniJ Senaraikan senario yang dipaparkan dalam surah ini.
-. Apakah tujuan surah ini bermula dengan nama ini dan kaitannya dengan dua soalan di
awal surah tersebutJ
;. "enapa surah ini tidak menjawab se!ara langsung soalan tersebut sebaliknya ia
men!eritakan peristiwa yang berlaku pada hari tersebutJ
(. Berikan makna perkataan dalam surah ini.
/. Apakah kesan berat atau ringan timbangan manusiaJ
?. Apakah maksud al-umm di sini dalam frasa 1ummuhu3J Apakah pula maksud yang ingin
disampaikan oleh ayat ke-A yang diikuti oleh satu soalan dan satu jawapan yang ringkasJ
H. Apakah persoalan dan nilai yang ingin disampaikan oleh surah iniJ
A. Bagaimanakah kita dapat praktikkan persoalan dan nilai ini dalam kehidupan harian kitaJ
,aranan$,aranan Tarbi*ah
'. :ayati kedahsyatan hari yang menggemparkan ini dan peristiwa yang berlaku pada hari
tersebut serta persiapkan diri dengan melakukan kebajikan.
*. Semai nilai-nilai ketuhanan dan hindari nilai-nilai keduniaan.
-. Mohon keampunan serta sentiasa bertaubat kerana dosa-dosa dan kejahatan yang
dilakukan.
;. 7ilai sesuatu perkara atau seseorang manusia berdasarkan nilai Allah aala.
)amaah Is"ahi*ah
'. Mengenali al-%amaah al-#slamiyah di benua #ndia.
*. Membentangkan sepintas lalu tentang pengasas al-%ama6ah al-#slamiyah.
-. Menyenaraikan peringkat 4 fasa perkembangan al-%ama6ah al-#slamiyah sejak ia
73
ditubuhkan hingga kini.
;. Menerangkan beberapa tokoh pimpinan al-%ama6ah al-#slamiyah.
(. Menjelaskan doktrin al-%ama6ah al-#slamiyah.
/. Membentangkan pengertian #slam pada al-%ama6ah al-#slamiyah.
?. Menyimpulkan objektif al-%ama6ah al-#slamiyah.
H. Menentukan se!ara spesifik medium al-%ama6ah al-#slamiyah untuk merealisasikan
objektifnya.
A. Memperkatakan tentang akar umbi 4 asal usul pemikiran dan doktrin al-%ama6ah al-
#slamiyah.
'+. Menyenaraikan tempat-tempat da6wah tersebar di dunia.
''. Menimbang antara al-%ama6ah al-#slamiyah dan al-#khwan al-Muslimun.
-b'ekti! Berkaitan Tingkah 1aku Dan Perasaan 3mosi:
'. Mengambil berat tentang perin!ian sejarah gerakan #slah dan aghyir di dunia #slam.
*. Mengambil berat untuk mengenali manhaj jamaah-jamaah dan metodnya dalam da6wah
dan taghyir (perubahan).
-. urut serta mengarahkan hala tuju jamaah-jamaah untuk mengambil #slam se!ara syumul.
;. Gari daripada berbilang-bilang jamaah yang boleh bertindak melemahkan da6wah #slam.
(. Menilai jamaah-jamaah berlandaskan al-5uran dan Sunnah.
/. Memberi saham dalam menyebarkan asas-asas sahih yang wajib dipegang dalam usaha-
usaha berkhidmat kepada da6wah orang ramai.
?. Mengambil berat usaha mengadakan hubungan kasih sayang, persahabatan dan
kerjasama antara anggota jamaah lain.
H. Mengambil berat usaha memanfaatkan keistimewaan jamaah-jamaah yang tidak
dianggotainya.
74
Minggu .e"ima Be"as
Ta!sir Pengena"an @ Ta!siran ,urah A" Aa&i*at
Mat"amat Penga'ian
'. Mampu menggambarkan fokus surah ini berdasarkan pembukaan, senario awal dan
intonasi surah ini.
*. Mampu memberikan makna perkataan.
-. Mampu menghuraikan maksud yang terkandung dalam ayat.
;. Mampu menyenaraikan senario yang dikemukakan dalam surah ini.
(. Mampu menjelaskan sumpah yang dinyatakan dan tujuan sumpah tersebut atau sumpah
serta maksudnya.
/. Mampu menghuraikan faedah sumpah menggunakan kuda di sini dan kesannya dalam
memberikan berita baik dan saranan.
?. Mampu menjelaskan kedudukan manusia apabila hatinya tidak memiliki iman berdasarkan
apa yang difahami daripada surah yang mulia ini.
H. Mampu mengemukakan penyelesaian yang diberikan oleh ayat-ayat ini terhadap sikap
manusia yang tidak mahu bersyukur.
A. Mampu menggabung jalinkan tema surah dengan keseluruhan surah apabila menghubung
kaitkan antara pembongkaran kubur dan kepantasan kuda perang.
'+. Mampu menjelaskan sejauhmana kesan bahagian akhir surah ini kepada hati dan
perasaan manusia.
Teks &an Ta!siran
,urah a"$Aa&i*at (500) Mekah:
'. Ayat '-/ F "elebihan menyediakan kuda untuk jihad. ,eranan kuda mengalahkan musuh.
Alternatif kepada kuda di $aman moden.
*. Ayat *-H F 0ontoh-!ontoh tingkah laku manusia yang silapN engkar dan terlalu sukakan
harta. (Men!ari harta itu sebenarnya dituntut tetapi mestilah mematuhi peraturan syarak.
0ontoh para sahabat yang kaya. 0ontoh sebaliknya, ha6labah yang munafik).
-. Ayat A-'' F Setiap manusia yang engkar pasti akan dihadapkan di hadapan Allah supaya
segala perbuatan mereka dihitung.
;. Ayat ;'-;/ F Masa berlakunya kiamat, hanya Allah sahaja yang tahu mengenainya. Lrang-
orang kafir kehilangan nilai pada hari berlakunya kiamat.
,umber Ru'ukan Tambahan
75
'. Al-"hail <a al->urusiyah >i Al-#slam, 2r. Muhammad #brahim 7asr, 2ar al-"utub al-Su6udi.
*. afsir #bnu "athir.
1atihan Ama"i
'. eliti surah ini dalam bentuk ba!aan, hafalan dan kefahaman.
*. Sampaikan !eramah di masjid bertemakan kandungan dan saranan surah al-Aadiyat.
-. &akamkan 9isual kuda yang sedang berlari dengan berlatar belakangkan ayat-ayat dalam
surah ini.
;. ulis !erpen tentang hakikat manusia berlandaskan surah ini.
(. Bersyukur kepada Allah kerana nikmat yang $ahir mahupun batin.
/. 2idik diri agar menyayangi apa sahaja yang disayangi dan diredai Allah seterusnya
mengajak manusia melaksanakannya.
?. Biarah kubur untuk mengambil pengajaran dan memugar iman.
H. Sampaikan !eramah tentang jiwa manusia yang tiada keimanan.
A. ,ergunakan kenderaan yang dikurniakan oleh Allah untuk jalan Allah.
Peni"aian Diri
'. Apakah yang ingin dimaksudkan dengan sumpah menggunakan nama kuda dan apakah
yang berlaku ketika kuda ini berlariJ
*. Apakah yang ingin disampaikan oleh sumpah iniJ
-. Apakah tema surah iniJ Apakah gaya bahasa yang digunakanJ
;. Senaraikan senario yang dipaparkan dalam surah.
(. Berikan makna perkataan-perkataan berikutF
/. Al-aadiyat ) dhamha ) 7a8Ta ) "unuud ) al-"hair
?. Surah ini memaparkan beberapa sifat manusia, nyatakan sifat tersebut dan ayat yang
berkenaan. Bagaimanakah sifat ini boleh diubah ke arah yang lebih baikJ
H. Apakah persoalan dan nilai yang dibentangkan oleh surah iniJ
A. Apakah !ara yang sesuai menurut pandangan anda untuk melaksanakan nilai ini se!ara
praktikalJ
,aranan$,aranan Tarbi*ah
'. Ambil berat tentang kuda dan persediaan kuda untuk jihad demi Allah.
76
*. Munakan kenderaan darat, laut dan udara yang dikurniakan oleh Allah untuk mentaati
Allah, jihad dan men!ari re$eki yang halal.
-. %auhi sifat angkuh dan kedekut.
;. Biarahi kubur untuk men!ari kesedaran dan pengajaran.
(. Bersiap sedia dengan bekalan iman dan takwa untuk mengubah sifat-sifat yang buruk
kepada sifat-sifat yang baik.
)amaah Is"ahi*ah
-b'ekti! )amaah a"$Ikh(an a"$Mus"imun:
'. Mengenali al-#khwan al-Muslimun.
*. Membentangkan sepintas lalu tentang pengasas jamaah ini.
-. Menyenaraikan tokoh-tokoh terkemuka dalam jamaah al-#khwan al-Muslimun.
;. Menjelaskan pengertian #slam pada al-#khwan al-Muslimun.
(. Membuktikan kesejagatan dan kesyumulan da6wah al-#khwan al-Muslimun.
/. Menentukan se!ara spesifik beberapa !iri gerakan al-#khwan al-Muslimun.
?. Membentangkan !iri-!iri khusus da6wah al-#khwan al-Muslimun.
H. Menyenaraikan peringkat 4 fasa da6wah pada al-#khwan al-Muslimun.
A. Menjelaskan slogan al-#khwan al-Muslimun.
'+. Menerangkan kesan 4 pengaruh al-#khwan al-Muslimun dalam masyarakat (kesatuan-
kesatuan - majlis perwakilan (parlimen) dan lain-lain).
''. Menjawab kekeliruan yang di!etuskan berkenaan al-#khwan al-Muslimun.
'*. Menjelaskan hubungan al-#khwan al-Muslimun dengan da6wah Muhammad bin IAbdul
<ahhab dan Sayyid &asyid &edha.
'-. Menjelaskan hubungan al-#khwan al-Muslimun dengan tasawwuf.
';. ,eringkat 4 fasa perkembangan da6wah al-#khwan al-Muslimun sejak awal hingga hari ini.
-b'ekti! Berkaitan Tingkah 1aku Dan Perasaan 3mosi:
'. Mengambil berat tentang perin!ian sejarah gerakan #slah dan aghyir di dunia #slam.
*. Mengambil berat untuk mengenali manhaj jamaah-jamaah dan metodnya dalam da6wah
dan taghyir (perubahan).
-. urut serta mengarahkan hala tuju jamaah-jamaah untuk mengambil #slam se!ara syumul.
;. Gari daripada berbilang-bilang jamaah yang boleh bertindak melemahkan da6wah #slam.
(. Menilai jamaah-jamaah berlandaskan al-5uran dan Sunnah.
/. Memberi saham dalam menyebarkan asas-asas sahih yang wajib dipegang dalam usaha-
usaha berkhidmat kepada da6wah orang ramai.
?. Mengambil berat usaha mengadakan hubungan kasih sayang, persahabatan dan
kerjasama antara anggota jamaah lain.
H. Mengambil berat usaha memanfaatkan keistimewaan jamaah-jamaah yang tidak
dianggotainya.
77
Minggu .eenam Be"as
Ta!sir Pengena"an @ Ta!siran ,urah A" Ha"?a"ah
Mat"amat Penga'ian
'. Mampu memberikan makna perkataan surah ini.
*. Mampu menggabung jalinkan surah ini dengan konteks umum surah-surah dalam ju$ ini.
-. Mampu menjelaskan !iri, kelebihan dan objektif surah.
;. Mampu memberikan pendapat yang jelas tentang kedudukan surah ini, Mekah atau
Madinah berserta dalil.
(. Mampu menghuraikan ayat '-( dengan menggambarkan senario gegaran bumi dan sikap
manusia ketika itu.
/. Mampu menjelaskan apakah maksud hari dalam ayat ke-;.
?. Mampu menggabung jalinkan ayat / dengan ayat-ayat sebelumnya.
H. Mampu menghuraikan ayat / hingga akhir dengan menggambarkan keadilan mutlak Allah
ketika hari pembalasan.
A. Mampu menjelaskan dari segi ketinggian dan ketelitian ilmu apabila surah ini
menggunakan istilah Iseberat $arah6.
'+. Mampu merumuskan persoalan iman dan nilai tarbiyah yang ingin di!apai oleh surah ini.
Teks &an Ta!siran
,urah a"$Ha"?a"ah (DD) Ma&inah:
'. Ayat '-H F Senario kedahsyatan hari kiamat. "eadilan Allah yang seadil-adilnya ketika
melakukan perhitungan dan pembalasan.
,umber Ru'ukan Tambahan
'. Masyahid al-5iamah, Sayyid 5utb.
*. Artikel-artikel tentang atom.
-. afsir #bnu "athir.
1atihan Ama"i
'. Ba!a surah ini mengikut kaedah tajwid yang betul.
*. Ajar surah ini kepada pemuda se!ara berkumpulan di masjid dari aspek tajwid, hafalan,
78
tafsiran dan fikah.
-. Adakah !eramah umum di masjid.
;. Sampaikan khutbah yang bertemakan surah al-Bal$alah.
(. Sampaikan pembentangan tentang keajaiban sains dalam al-5uran melalui surah yang
mulia ini.
/. %auhi dosa-dosa ke!il lebih-lebih lagi dosa-dosa besar.
?. Sentiasa melakukan kerja-kerja kebajikan dan jangan memandang rendah kerja-kerja ini
walaupun ia kelihatan remeh dan ke!il, walaupun sekadar niat dan gerak di hati.
H. Qakin dengan keadilan Allah.
A. Sentiasa melakukan sesuatu dengan teliti dan adil.
'+. Berusaha gigih mengkaji ilmu sains terutama yang disentuh oleh al-5uran.
Peni"aian Diri
'. Berikan makna perkataan berikutF
*. Al-Bal$alah ) Ath8aalaha ) Asytaata ) Mith8ala $arrah
-. Apakah hubungan surah ini dengan tema keseluruhan ju$J
;. Surah ini sebagaimana di mashaf di!atatkan sebagai surah Madinah di mana ada
beberapa riwayat yang mengesahkannya. <alau bagaimanapun terdapat beberapa
riwayat yang men!atatkan surah ini sebagai surah Mekah. Apakah pendapat yang anda
pilih dan kenapaJ
(. Apakah tema surah iniJ Apakah kaedah yang digunakan untuk mengemukakan tema iniJ
/. 0uba gambarkan suasana gegaran ini dan sikap manusia terhadapnya.
?. Bilakah berlakunya gegaran ini dan apakah kesudahannyaJ
H. Surah ini mengandungi keajaiban sains dan kesusasteraan al-5uran. :uraikan.
A. Berdasarkan surah ini, buktikan keadilan Allah ketika hari pembalasan.
'+. Surah ini mengemukakan beberapa saranan tarbiyah kepada orang #slam. 0uba
senaraikan saranan-saranan ini.
''. Sarankan beberapa langkah untuk melaksanakan persoalan dan nilai yang terkandung
dalam surah ini pada diri sendiri dan masyarakat.
'*. Bumi men!eritakan perihalnya. Bagaimanakah perkara ini berlakuJ
'-. Apakah yang dapat difahami berdasarkan kisah bumi menerima wahyu dan bagaimana
bumi men!eritakan perihalnyaJ
';. Apakah nilai yang dapat diambil daripada surah iniJ
79
,aranan$,aranan Tarbi*ah
'. inggalkan kesan yang baik walau di mana sahaja berada atau berusaha untuk
memakmurkannya di samping menyebut nama Allah dan lakukanlah kebajikan.
*. Gakukan sesuatu dengan teliti dan adil.
-. Munakan al-5uran sebagai landasan dalam mengkaji sains.
;. Sentiasa lakukan amalan kebajikan walaupun sedikit dan jauhi kejahatan walaupun ke!il.
)amaah Is"ahi*ah
'. Mengenali al-#khwan al-Muslimun.
*. Membentangkan sepintas lalu tentang pengasas jamaah ini.
-. Menyenaraikan tokoh-tokoh terkemuka dalam jamaah al-#khwan al-Muslimun.
;. Menjelaskan pengertian #slam pada al-#khwan al-Muslimun.
(. Membuktikan kesejagatan dan kesyumulan da6wah al-#khwan al-Muslimun.
/. Menentukan se!ara spesifik beberapa !iri gerakan al-#khwan al-Muslimun.
?. Membentangkan !iri-!iri khusus da6wah al-#khwan al-Muslimun.
H. Menyenaraikan peringkat 4 fasa da6wah pada al-#khwan al-Muslimun.
A. Menjelaskan slogan al-#khwan al-Muslimun.
'+. Menerangkan kesan 4 pengaruh al-#khwan al-Muslimun dalam masyarakat (kesatuan-
kesatuan - majlis perwakilan (parlimen) dan lain-lain).
''. Menjawab kekeliruan yang di!etuskan berkenaan al-#khwan al-Muslimun.
'*. Menjelaskan hubungan al-#khwan al-Muslimun dengan da6wah Muhammad bin IAbdul
<ahhab dan Sayyid &asyid &edha.
'-. Menjelaskan hubungan al-#khwan al-Muslimun dengan tasawwuf.
';. ,eringkat 4 fasa perkembangan da6wah al-#khwan al-Muslimun sejak awal hingga hari ini.
-b'ekti! Berkaitan Tingkah 1aku Dan Perasaan 3mosi:
'. Mengambil berat tentang perin!ian sejarah gerakan #slah dan aghyir di dunia #slam.
*. Mengambil berat untuk mengenali manhaj jamaah-jamaah dan metodnya dalam da6wah
dan taghyir (perubahan).
-. urut serta mengarahkan hala tuju jamaah-jamaah untuk mengambil #slam se!ara syumul.
;. Gari daripada berbilang-bilang jamaah yang boleh bertindak melemahkan da6wah #slam.
(. Menilai jamaah-jamaah berlandaskan al-5uran dan Sunnah.
/. Memberi saham dalam menyebarkan asas-asas sahih yang wajib dipegang dalam usaha-
usaha berkhidmat kepada da6wah orang ramai.
?. Mengambil berat usaha mengadakan hubungan kasih sayang, persahabatan dan
kerjasama antara anggota jamaah lain.
H. Mengambil berat usaha memanfaatkan keistimewaan jamaah-jamaah yang tidak
dianggotainya.
80
Minggu .etu'uh Be"as
Ta!sir Pengena"an @ Ta!siran ,urah A" Bai*inah
Mat"amat Penga'ian
'. Mampu menjelaskan per!anggahan pendapat yang timbul tentang kedudukan surah ini,
sama ada Mekah atau Madinah dengan menjelaskan pendapat yang terkuat serta dalilnya.
*. Mampu membentangkan persoalan sejarah dan iman yang dibentangkan oleh surah ini.
-. Mampu menjelaskan sejauhmana nilai empat persoalan yang dibentangkan oleh surah ini
dalam membin!angkan peranan akidah #slam dan risalah terakhir.
;. Mampu memberikan makna perkataan dan tema surah.
(. Mampu menjelaskan keadaan sebenar perpe!ahan yang berlaku di kalangan ahli kitab
dan musyrikin berdasarkan ayat ' hingga -.
/. Mampu menghuraikan perselisihan dan perpe!ahan ahli kitab tentang agama mereka
berdasarkan ayat ke-;.
?. Mampu menghuraikan persamaan agama langit dari segi dasar dan skopnya berdasarkan
ayat ke-(.
H. Mampu membandingkan antara keadaan manusia yang jahat dan manusia yang baik
berdasarkan ayat-ayat / hingga H.
A. Mampu merumuskan persoalan dan nilai yang terkandung dalam surah.
Teks &an Ta!siran
,urah a"$Bai*inah (DC) Ma&inah:
'. Ayat '-; F Sikap ahli kitab yang menafikan Muhammad s.a.w. sebagai utusan Allah.
*. Ayat ( F #ntipati agama Allah ialah ketulusan penyembahan kepada Allah aala.
-. Ayat /-H F 0ontoh kesengsaraan orang-orang kafir dan !ontoh kebahagiaan orang-orang
beriman di akhirat.
,umber Ru'ukan Tambahan
'. Apakah "erugian 2unia Akibat "emunduran =mat #slam, Sayyid Abu al-:asan al-7adawi.
*. Knsaiklopedia Sejarah 2an ,erbandingan Agama, 2r. Ahmad al-Syalabi.
1atihan Ama"i
'. Adakan pengajian surah ini bersama golongan muda se!ara berkumpulan di masjid.
81
*. &akamkan ba!aan surah ini dengan suara yang baik dan diselitkan dengan tafsir.
-. Buat salinan rakaman tadi dan hadiahkan kepada sesiapa yang berpotensi.
;. Bimbing tiga orang yang terdekat untuk menghafal surah ini.
(. Sampaikan !eramah berdasarkan tema surah ini dan kaitkan dengan sejarah.
/. Adakan pengajian di masjid tentang tema surah ini dengan penekanan diberikan kepada
nilai-nilai dan saranan surah.
?. onjolkan rasa bangga kerana menganut #slam.
H. %auhi perdebatan kerana ia boleh menimbulkan dendam dan niat jahat yang akan
menimbulkan pertelagahan dan permusuhan.
A. ampilkan nilai-nilai al-5uran al-"arim melalui artikel di akhbar yang mengupas se!ara
mendalam isu-isu agama dan sejarah.
'+. #khlaskan ibadah untuk Allah dengan !ara menyempurnakan sembahyang dan kewajipan
agama yang lain.
''. ,andang rendah pada mereka yang dipandang rendah oleh Allah walaupun mereka orang
yang kaya dan berkedudukan.
'*. ,andang tinggi pada mereka yang dipandang tinggi oleh Allah walaupun mereka orang
lemah dan miskin.
'-. akuti Allah agar beroleh anugerah dan keredaan7ya.
';. Qakin dengan janji yang Allah berikan kepada orang beriman yang melakukan amalan
soleh.
'(. Seru ahli kitab supaya bersatu menghentikan kepin!angan akhlak dan ke$aliman sebagai
menyahut seruan risalah langit yang sama.
Peni"aian Diri
'. Ada dua pendapat tentang kedudukan surah ini, Mekah atau Madinah. Apakah pendapat
pilihan andaJ "enapaJ
2. Apakah persoalan yang ingin dikemukakan oleh surah iniJ Apakah nilai yang ingin
ditonjolkan di siniJ
-. Beri makna perkataan surah yang mulia ini.
;. ,ada pandangan anda, apakah akti9iti yang sesuai untuk mempraktikkan persoalan dan
nilai surah ini dalam kehidupan anda dan masyarakat andaJ
,aranan$,aranan Tarbi*ah
'. Berpegang teguh dengan kitab Allah melalui ba!aan, hafalan dan amalan.
82
*. %auhi segala tindakan yang boleh menimbulkan perpe!ahan terutama yang membabitkan
soal agama.
-. #khlas mengabdikan diri untuk Allah, sempurnakan sembahyang dan tunaikan $akat.
;. Berbangga kerana menganut #slam, agama yang benar ini.
(. ,andang rendah apa yang dipandang rendah oleh Allah dan pandang tinggi apa yang
dipandang tinggi oleh Allah.
/. Qakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah di akhirat kelak.
?. akuti Allah serta laksanakan apa yang disukai dan apa yang diredai oleh Allah dalam soal
per!akapan, perbuatan, niat dan tujuan.
)amaah Is"ahi*ah
'. Mengenali al-#khwan al-Muslimun.
*. Membentangkan sepintas lalu tentang pengasas jamaah ini.
-. Menyenaraikan tokoh-tokoh terkemuka dalam jamaah al-#khwan al-Muslimun.
;. Menjelaskan pengertian #slam pada al-#khwan al-Muslimun.
(. Membuktikan kesejagatan dan kesyumulan da6wah al-#khwan al-Muslimun.
/. Menentukan se!ara spesifik beberapa !iri gerakan al-#khwan al-Muslimun.
?. Membentangkan !iri-!iri khusus da6wah al-#khwan al-Muslimun.
H. Menyenaraikan peringkat 4 fasa da6wah pada al-#khwan al-Muslimun.
A. Menjelaskan slogan al-#khwan al-Muslimun.
'+. Menerangkan kesan 4 pengaruh al-#khwan al-Muslimun dalam masyarakat (kesatuan-
kesatuan - majlis perwakilan (parlimen) dan lain-lain).
''. Menjawab kekeliruan yang di!etuskan berkenaan al-#khwan al-Muslimun.
'*. Menjelaskan hubungan al-#khwan al-Muslimun dengan da6wah Muhammad bin IAbdul
<ahhab dan Sayyid &asyid &edha.
'-. Menjelaskan hubungan al-#khwan al-Muslimun dengan tasawwuf.
';. ,eringkat 4 fasa perkembangan da6wah al-#khwan al-Muslimun sejak awal hingga hari ini.
-b'ekti! Berkaitan Tingkah 1aku Dan Perasaan 3mosi:
'. Mengambil berat tentang perin!ian sejarah gerakan #slah dan aghyir di dunia #slam.
*. Mengambil berat untuk mengenali manhaj jamaah-jamaah dan metodnya dalam da6wah
dan taghyir (perubahan).
-. urut serta mengarahkan hala tuju jamaah-jamaah untuk mengambil #slam se!ara syumul.
;. Gari daripada berbilang-bilang jamaah yang boleh bertindak melemahkan da6wah #slam.
(. Menilai jamaah-jamaah berlandaskan al-5uran dan Sunnah.
/. Memberi saham dalam menyebarkan asas-asas sahih yang wajib dipegang dalam usaha-
usaha berkhidmat kepada da6wah orang ramai.
?. Mengambil berat usaha mengadakan hubungan kasih sayang, persahabatan dan
kerjasama antara anggota jamaah lain.
H. Mengambil berat usaha memanfaatkan keistimewaan jamaah-jamaah yang tidak
dianggotainya.
83
Minggu .e"apan Be"as
Ta!sir Pengena"an @ Ta!siran ,urah A" 7a&r
Mat"amat Penga'ian
'. Mampu menjelaskan tema surah ini.
*. Mampu memberikan sebab pengulangan perkataan Gailatul 5adr.
-. Mampu menjelaskan anugerah yang Allah berikan melalui Gailatul 5adr.
;. Mampu menjelaskan waktu malaikat turun pada Gailatul 5adr berdasarkan pendapat yang
dipilih oleh ulama.
(. Mampu menghubung kaitkan antara !ahaya fajar, !ahaya wahyu dan !ahaya malaikat.
/. Mampu merumuskan persoalan dan nilai-nilai yang diutarakan oleh surah ini.
Teks @ Ta!siran
,urah a"$7a&r (DB) Mekah:
'. Ayat '-( F "elebihan lailatul 8adr adalah kerana kelebihan al-5uran.
,umber Ru'ukan Tambahan
'. afsir #bnu "athir dan al->akhr al-&a$i, jilid terakhir, surah al-5adr.
*. 7ahwu al-afsir al-Maudhuie Gi Surah al-5uran al-"arim, Syeikh Muhammad al-Mha$ali.
-. >ath al-Bari, hadis Gailatul 5adar dan pendapat ulama mengenainya.
1atihan Ama"i
'. Sampaikan !eramah bertajuk lailatul 5adar dan kelebihannya.
*. Sampaikan pengajian tentang amalan iktikaf sebagai amalan muslim pada malam Gailatul
5adar.
-. Sila rujuk buku-buku tafsir dan hadis yang menyebut tentang sebab malam yang berkat ini
tidak dinyatakan se!ara jelas.
;. :ayati nilai-nilai yang disemai oleh surah ini dalam hati dan kehidupan orang yang
beriman.
(. ulis sebuah kajian tentang malam tersebut dan bentangkannya kepada sahabat-sahabat.
Peni"aian Diri
'. Apakah makna Gailatul 5adarJ Berikan pandangan anda berdasarkan buku >ath al-Bari.
84
*. Sebutkan beberapa kelebihan dan tanda-tandanya.
-. Sebutkan tanda-tanda mendapat petunjuk pada malam Gailatul 5adar dan sebaliknya.
;. Sebutkan faktor pengulangan frasa Gailatul 5adar.
(. Apakah pengajaran yang dapat anda ambil daripada surah ini dari aspek amalan dan
dakwah dalam kehidupan andaJ
,aranan$,aranan Tarbi*ah
'. :ayati keagungan Gailatul 5adar sebagai suatu hadiah daripada Allah untuk hamba7ya.
*. Semai rasa takut sekiranya terlepas peluang tersebut, rasai keseronokan untuk
menemuinya dan hidupkan malam tersebut.
-. Sentiasa ingatkan diri sendiri, sahabat-sahabat dan umum tentang malam tersebut.
;. ,endakwah hendaklah menilai diri sendiri berdasarkan nilai-nilai surah yang mulia ini.
)amaah Is"ahi*ah
-b'ekti! 0arakah a"$Itti'ah a"$Is"ami (an$Nah&hoh):
'. Mengenali :arakah al-#ttijah al-#slami di unisia.
*. Membandingkan gerakan ini dengan pemikiran al-#khwan al-Muslimun.
-. Menjelaskan tarikh pengasasan gerakan ini.
;. Memperkatakan tentang pengasas gerakan ini.
(. Menyenaraikan pendirian dan sikap Bour8iba yang anti #slam.
/. Menyimpulkan objektif :arakah al-#ttijah al-#slami di unisia.
?. Menjelaskan medium yang diambil oleh gerakan untuk merealisasikan objektifnya.
H. Menyimpulkan prinsip dan pemikiran terpenting gerakan ini.
A. Menerangkan akar umbi 4 asal usul pemikiran dan doktrin gerakan ini.
'+. Menerangkan hubungan Ben Ali dengan gerakan ini.
-b'ekti! Berkaitan Tingkah 1aku Dan Perasaan 3mosi:
'. Mengambil berat tentang perin!ian sejarah gerakan #slah dan aghyir di dunia #slam.
*. Mengambil berat untuk mengenali manhaj jamaah-jamaah dan metodnya dalam da6wah
dan taghyir (perubahan).
-. urut serta mengarahkan hala tuju jamaah-jamaah untuk mengambil #slam se!ara syumul.
;. Gari daripada berbilang-bilang jamaah yang boleh bertindak melemahkan da6wah #slam.
(. Menilai jamaah-jamaah berlandaskan al-5uran dan Sunnah.
/. Memberi saham dalam menyebarkan asas-asas sahih yang wajib dipegang dalam usaha-
usaha berkhidmat kepada da6wah orang ramai.
?. Mengambil berat usaha mengadakan hubungan kasih sayang, persahabatan dan
kerjasama antara anggota jamaah lain.
H. Mengambil berat usaha memanfaatkan keistimewaan jamaah-jamaah yang tidak
dianggotainya.
85
Minggu .esembi"an Be"as
Ta!sir Pengena"an @ Ta!siran ,urah A" A"a+
Mat"amat penga'ian
5/ Mampu membuat rumusan untuk surah ini dengan memberi tumpuan kepada kelebihan
sifat &asulullah s.a.w. yang tidak tahu memba!a serta kaitannya dengan mukji$at al-
5uran.
/ Mampu memberikan makna perkataan surah ini serta saranan yang ingin disampaikan.
3/ Mampu menghuraikan apa yang dimaksudkan dengan manusia dalam ayat /.
8/ Mampu menjelaskan kelebihan ilmu dalam membina tamadun dan memartabatkan
dakwah.
A/ Mampu menggabung jalinkan ayat '-( surah ini dengan ayat-ayat seterusnya.
4/ Mampu menjelaskan perintah yang ditujukan kepada &asulullah s.a.w. seperti yang
disebut di awal surah.
B/ Mampu menjelaskan tindak balas pendakwah terhadap kekejaman pemerintah yang $alim
berdasarkan surah yang mulia ini.
C/ Mampu merumuskan persoalan, maklumat dan nilai yang ingin disampaikan oleh surah ini.
Teks &an Ta!siran
,urah a"$A"a+ (D4) Mekah:
'. "urniaan Allah kepada rasul dan manusia seluruhnya ketika Allah men!ipta dan mendidik.
"elebihan ilmu dan !ara memperolehi ilmu sama ada melalui bahasa, menulis dan berfikir.
*. Ayat-ayat /-'HF Manusia sering lupa hakikat diri dan kurniaan Allah kepada mereka.
erpedaya dengan kesenangan dunia. Kngkar mengakui kebenaran. Lleh kerana itu
mereka layak dikenakan seksaan.
-. Ayat 'AF "ewajipan pendakwah berdiri teguh walau apapun rintangan. ,erlu berbekalkan
ibadat supaya dekat dengan Allah agar mereka beroleh kemenangan. Sujud tilawah.
,umber Ru'ukan Tambahan
'. afsir #bnu "athir.
*. 7ahwu afsir al-Maudhuie Gi Suwar al-5uran al-"arim, Syeikh Muhammad al-Mha$ali.
-. Sila rujuk buku-buku sirah untuk mengkaji tentang permulaan wahyu.
86
1atihan Ama"i
'. "aji surah ini dalam bentuk kumpulan pemuda di masjid dari aspek ba!aan, tajwid, tafsir
dan fikah.
*. Sampaikan !eramah berkisar tema surah dengan menggunakan ayat-ayat surah.
-. &ujuk buku-buku sirah untuk mengetahui peristiwa sebenar yang menakjubkan dalam
sejarah manusia iaitu penurunan wahyu.
;. Gatih diri dan sahabat tentang isu amar makruf nahi mungkar.
(. "emukakan suatu pelan tindakan untuk membasmi fahaman-fahaman yang ber!anggah
dengan ajaran #slam yang syumul.
/. Bersabar dengan kejahatan manusia yang $alim dengan berdoa kepada Allah aala.
?. Sentiasa mengingati janji-janji Allah untuk membantu pendokong7ya dan memusnahkan
musuh-musuh7ya.
,enilaian 2iri
'. &umuskan tema surah ini atau tulis satu kajian tentang tema surah ini.
*. Bagaimanakah sifat buta huruf dianggap sebagai suatu penghormatan kepada &asulullah
s.a.w. dalam masa yang sama ia dianggap sebagai suatu kelemahan pada kitaJ
-. Sebutkan beberapa jenis wahyu dan jelaskan jenis wahyu yang wujud dalam surah yang
mulia ini.
;. Bagaimanakah anda kaitkan ayay / hingga 'A dengan realiti hari iniJ
(. Sebutkan kelebihan sujud ba!aan (sajadah).
/. Apakah pengajaran yang dapat diambil daripada surah ini untuk manfaat kehidupan
dakwah andaJ
,aranan$,aranan Tarbi*ah
'. Sentiasa menghayati anugerah Allah untuk manusia melalui perutusan Muhammad s.a.w.
*. &enung kejadian manusia yang bermula dengan seketul darah dan fikirkan tentang
keajaibannya dari segi sains.
-. Berusaha untuk mengajak manusia kepada Allah walaupun pengorbanannya besar.
;. Sentiasa merasakan Allah melihat hamba7ya di mana jua.
(. ,endakwah hendaklah menilai masyarakat sekelilingnya berdasarkan surah yang mulia
ini.
/. ,endakwah hendaklah menilai diri dan sahabat-sahabatnya berdasarkan nilai-nilai yang
diutarakan oleh surah yang mulia ini.
87
)amaah Is"ahi*ah
-b'ekti! 0arakah a"$Mu+a(amah a"$Is"ami*ah (0amas)
'. Mengenali :amas.
*. Menerangkan hubungan gerakan ini dengan al-#khwan al-Muslimun.
-. Menentukan se!ara spesifik penyelesaian yang didokong oleh :amas berkenaan isu
,alestin.
;. Membentangkan permulaan pengasasan gerakan.
(. Menjelaskan peranan :amas dalam intifadhah di ,alestin.
/. Menyenaraikan tokoh-tokoh terkemuka gerakan :amas.
?. Menyimpulkan pemikiran dan doktrin gerakan.
H. Menentukan se!ara spesifik hubungan gerakan dengan ,ertubuhan ,embebasan ,alestin
(,GL).
A. Menerangkan akar umbi 4 asal usul pemikiran dan doktrin gerakan ini.
-b'ekti! Berkaitan Tingkah 1aku Dan Perasaan 3mosi:
'. Mengambil berat tentang perin!ian sejarah gerakan #slah dan aghyir di dunia #slam.
*. Mengambil berat untuk mengenali manhaj jamaah-jamaah dan metodnya dalam da6wah
dan taghyir (perubahan).
-. urut serta mengarahkan hala tuju jamaah-jamaah untuk mengambil #slam se!ara syumul.
;. Gari daripada berbilang-bilang jamaah yang boleh bertindak melemahkan da6wah #slam.
(. Menilai jamaah-jamaah berlandaskan al-5uran dan Sunnah.
/. Memberi saham dalam menyebarkan asas-asas sahih yang wajib dipegang dalam usaha-
usaha berkhidmat kepada da6wah orang ramai.
?. Mengambil berat usaha mengadakan hubungan kasih sayang, persahabatan dan
kerjasama antara anggota jamaah lain.
H. Mengambil berat usaha memanfaatkan keistimewaan jamaah-jamaah yang tidak
dianggotainya.
88
Minggu .e&ua Pu"uh
Ta!sir Pengena"an @ Ta!siran ,urah At Tiin
Matlamat pengajian
'. Mampu memberikan makna perkataan surah ini.
*. Mampu membe$akan antara sumpah dan objektif sumpah dalam surah ini.
-. Mampu memberikan faktor mengapa Allah memilih sumpah menggunakan buah tiin,
$aitun, ursina dan negeri yang aman (Mekah).
;. Mampu menjelaskan sifat inayah Allah melalui pen!iptaan manusia.
(. Senaraikan kelebihan dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia dari
segi fi$ikal dan rohaninya.
/. :uraikan maksud yang ingin disampaikan oleh ayat (.
?. %elaskan apakah faktor yang menyebabkan darjat manusia direndahkan.
H. :uraikan maksud kata penge!ualian dalam ayat /.
A. %elaskan nilai iman dan amal soleh dalam kehidupan manusia.
'+. :uraikan maksud ayat ? dan H.
Ta!siran &an Teks
,urah a"$Tiin (D4) Mekah:
'. Ayat-ayat '--F "elebihan tempat-tempat yang dinyatakan dalam sumpah.
*. Ayat-ayat ;-/F ,enghormatan Allah kepada manusia. "esalahan orang kafir terhadap diri
sendiri. "elebihan mukmin yang taat serta ganjaran yang bakal diperolehi.
-. Ayat-ayat ?-HF ,olisi pengadilan #lahi ketika hari perhitungan dan pembalasan.
,umber Ru'ukan Tambahan
'. afsir #bnu "athir.
*. afsir al-Bahr al-Muhit, #bnu :iban.
-. afsir al-ahrir wa al-anwir, #bnu Asyur.
1atihan Ama"i
'. Mahiri ba!aan surah beserta tajwid, tafsiran dan hafalan.
*. Ajar surah ini kepada para pemuda di masjid dari aspek tajwid, tafsir dan hafalan.
-. Buat kajian mendalam tentang rahsia buah tin dan $aitun sehingga Allah menyebutkan
89
buah-buah ini se!ara khusus sebagai sumpah7ya.
;. Sanjung perkara yang disanjung oleh Allah.
(. ,erbaiki diri daripada segala kelemahan dan kekurangan.
/. Bersyukur kepada Allah dengan !ara mentaati7ya kerana nikmat7ya men!ipta manusia
sebagai makhluk terbaik.
?. ,elihara fitrah supaya selari sebagaimana yang di!ipta Allah melalui iman dan amalan
soleh.
H. "ukuhkan iman dengan Allah aala dan sentiasa melakukan amalan soleh.
A. Sentiasa menurut hukum Allah, seadil-adil tuhan serta pasrah dengan ketentuan7ya.
'+. ulis kisah tentang manusia yang runtuh nilai fitrahnya dan manusia yang beriman dan
beramal soleh yang kekal dengan fitrahnya.
''. erbitkan kisah ini dalam bentuk filem.
'*. Sampaikan !eramah tentang nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai materialisme serta
pengaruhnya dalam kemajuan dan keruntuhan tamadun manusia.
'-. ulis sebuah kajian tentang gejala, penolakan agama dan kesudahan golongan yang
menolak agama.
Peni"aian Diri
'. Berikan makna perkataan surah al-in setelah memba!a surah ini dengan tajwid yang
betul dan penuh khusyuk.
*. Sebutkan kata sumpah dan objektif sumpah dalam surah yang mulia ini.
-. Apakah sebab Allah memilih kata sumpah menggunakan perkara-perkara tersebutJ
;. Sebutkan bentuk-bentuk keperhatinan Allah apabila men!ipta manusia.
(. Apakah kelebihan dan keistimewaan yang Allah berikan pada manusia sehingga Allah
memberikan manusia kelebihan fi$ikal dan rohaniJ
/. :uraikan maksud di sebalik ayat (.
?. Apakah sebab darjat manusia jatuh dan rendahJ
H. Apakah yang ingin dimaksudkan oleh kata penge!ualian yang wujud dalam ayat /.
A. Apakah nilai iman dan amal soleh dalam kehidupan manusiaJ
'+. Apakah maksud di sebalik ayat ? dan HJ
''. Apakah yang sepatutnya diu!apkan oleh seorang muslim apabila mendengar soalan
dalam ayat terakhir iniJ
'*. Apakah persoalan dan nilai yang terkandung dalam surah yang mulia iniJ
90
'-. Mariskan pelan tindakan untuk melaksanakan persoalan dan nilai surah ini dengan
dinyatakan bersama objektif, !ara pelaksanaan, keupayaan dan tempoh yang ditetapkan.
';. Adakah anda telah menilai diri anda sama ada menurun atau meningkat menurut nera!a
yang Allah sebutkan dalam surah yang mulia iniJ
Akti9iti berkaitan
'. :asilkan kaset-kaset 9ideo tentang mukji$at sains dalam al-5uran untuk diedar dan
ditonton oleh masyarakat.
*. Anjurkan 8iyamullail bersama ahli masjid sekali seminggu.
-. 2uduk bersama saudara-saudara untuk bertasbih, istighfar dan taubat (Marilah kita
beriman seketika).
;. ubuhkan satu kumpulan untuk pelajari tajwid peringkat asas.
(. "arang atau ba!a sebuah kisah yang men!eritakan tentang nikmat syurga atau seksa
neraka (!ontohnya buku 5issah Masrur <a Ma8rur, karangan =sta$ Ahmad Bahjat).
/. :asilkan beberapa siri pementasan berlatar belakangkan kisah-kisah yang di!eritakan
dalam al-5uran seperti kisah pemilik kebun, Mangsa parit, kisah tentera bergajah dan
sebagainya).
?. Ba!a sekurang-kurangnya sebahagian al-5uran setiap hari.
H. 2engar kaset ba!aan al-5uran yang disampaikan oleh 8ari yang masyhur sama ada
ketika memandu atau ketika melakukan sesuatu tanpa mengganggu tumpuan.
A. Ba!a sekurang-kurang tafsiran ringkas al-5uran.
'+. 2engar kaset-kaset perbin!angan tentang al-5uran yang disampaikan oleh Syeikh
Mutawalli SyaRrawi atau ahli tafsir yang lain.
''. Kdarkan kaset-kaset tentang mukji$at perubatan seperti kaset Bersama 2r "halis
:alabi yang disiarkan oleh saluran #8ra.
'*. Anjurkan !eramah tentang syarat dan kaedah pentafsiran.
'-. Senaraikan beberapa surah yang turut merangkumi beberapa hadis sahih tentang
senario hari kiamat yang dapat memaparkan peristiwa hari tersebut seolah-olah jelas
di hadapan mata.
.ae&ah Peni"aian &an Pemantauan
'. ,erbin!angan dan dialog.
*. =jian lisan dan karangan.
-. Berikan tanggungjawab untuk menyediakan artikel dan kajian tentang beberapa surah al-
5uran.
91
;. ,antau ba!aan dan sejauhmana ba!aan mereka menepati kaedah tajwid.
(. ,antau sejauhmana mereka berilti$am dengan adab-adab ketika memba!a al-5uran.
Mat"amat Pembe"a'aran ,en&iri
'. Mampu menjelaskan kenyataan dan senario yang menunjukkan kuasa Allah di alam
semesta dengan berdasarkan surah ini.
*. Mampu menjelaskan kenyataan yang berkaitan dengan pen!iptaan dan proses kehidupan
manusia berdasarkan ayat-ayat yang anda ba!a.
-. Mampu menyatakan senario hari kiamat seperti yang dipaparkan oleh surah al-7abaR.
;. Mampu membe$akan nasib musyrikin dan orang beriman pada hari tersebut serta
faktornya.
(. Mampu menjelaskan sebab kisah Musa dan >iraun kerap diulang dalam al-5uran al-
"arim.
/. Mampu menyatakan seksaan Allah aala di dunia bagi manusia yang mendakwa sebagai
tuhan.
?. Mampu menjelaskan maksud perkata-perkataan berikutF al-naa$iaat, al-naasyitaat, al-
saabihaat, al-saabi8aat.
H. Mampu menjelaskan maksud firman AllahF al-mudabbirat al-amr.
A. Mampu menyatakan sebab mengapa Allah memerintah Musa a.s. supaya berlemah-
lembut ketika ber!akap dengan >iraun.
'+. Mampu memahami sebab awal surah Abasa diturunkan, kepada siapa ditujukan dan
tujuan penurunannya.
''. Mampu menjelaskan kedudukan manusia pada Allah dan orang yang beriman.
'*. Memba!a kisah Abdullah bin Maktum dan mampu merumus pengajaran daripada kisah
tersebut.
'-. Mampu merumuskan pengajaran daripada peristiwa manusia menjauhkan diri daripada
bapa, ibu dan isteri mereka ketika hari kiamat.
';. Mampu memberikan sebab mengapa surah-surah ju$ Amma banyak memaparkan senario
hari akhirat dan dikaitkan dengan panorama alam.
'(. Mampu menjelaskan berdasarkan sejarah, amalan menanam anak perempuan hidup-
hidup, bagaimana #slam menegur amalan ini dan melarangnya sama sekali.
'/. Mampu menjelaskan berdasarkan dakwaan yang dilempar oleh orang kafir bahawa
&asulullah s.a.w. gila, adakah dakwaan mereka itu sama sepertimana dakwaan mereka
bahawa baginda ahli sihir. <alaupun diketahui bahawa ahli sihir adalah di kalangan
mereka yang paling pintar.
92
'?. Mampu memberikan !ontoh penipuan timbangan dan sukatan di $aman moden ini.
'H. Mampu memberikan sebab mengapa orang beriman berani berjihad di dunia dengan
memberikan ayat-ayat sebagai dalil.
'A. Mampu menyebut kenyataan al-5uran mengenai nasib orang yang jahat dan nasib orang
yang beriman dengan berdasarkan ayat-ayat al-5uran.
*+. Mampu menghuraikan maksud al-raan yang boleh menimpa hati dengan menyebutkan
ayat-ayat dan hadis-hadis mengenainya.
*'. Mampu menghuraikan kisah mangsa parit berdasarkan surah al-Buruj. Adakah di $aman
moden ini masih ada penyeksaan sedemikian !ontohnya seperti yang berlaku dalam
peristiwa pembunuhan beramai-ramai Shabra Shatilla dan %enin.
)amaah Is"ahi*ah
'. Mengenali al-:i$b al-#slami al-"urdistani.
*. Menyenaraikan keistimewaan bangsa "urdi dan wilayah "urdistan.
-. Menentukan se!ara spesifik tarikh kemasukan #slam ke "urdistan.
;. Menentukan se!ara spesifik tarikh pengagihan "urdistan kepada #ra8, Syria, urki, #ran
dan &ussia.
(. Menyedari pengajaran peme!ahan dan konspirasi terhadap dunia #slam.
/. Menyenaraikan beberapa pemberontakan "urdi yang dilakukan di urki, #ran dan Syria.
?. Membentangkan sepintas lalu tentang permulaan pengasasan parti ini.
H. Menyenaraikan tokoh-tokoh terkemuka parti.
A. Menjelaskan pemikiran dan doktrin parti.
'+. Menerangkan akar umbi 4 asal usul pemikiran dan doktrin parti.
''. Membandingkan parti dengan al-#khwan al-Muslimun.
-b'ekti! Berkaitan Tingkah 1aku Dan Perasaan 3mosi:
'. Mengambil berat tentang perin!ian sejarah gerakan #slah dan aghyir di dunia #slam.
*. Mengambil berat untuk mengenali manhaj jamaah-jamaah dan metodnya dalam da6wah
dan taghyir (perubahan).
-. urut serta mengarahkan hala tuju jamaah-jamaah untuk mengambil #slam se!ara syumul.
;. Gari daripada berbilang-bilang jamaah yang boleh bertindak melemahkan da6wah #slam.
(. Menilai jamaah-jamaah berlandaskan al-5uran dan Sunnah.
/. Memberi saham dalam menyebarkan asas-asas sahih yang wajib dipegang dalam usaha-
usaha berkhidmat kepada da6wah orang ramai.
?. Mengambil berat usaha mengadakan hubungan kasih sayang, persahabatan dan
kerjasama antara anggota jamaah lain.
H. Mengambil berat usaha memanfaatkan keistimewaan jamaah-jamaah yang tidak
dianggotainya.
93
94
DAURA0
2aurah adalah wasilah intensif untuk membekal peserta dengan bahan tha8afah dan pengalaman
penting untuk mengembangkan keahlian, menambah pengetahuan yang tidak dapat dilaksanakan
oleh murabbi .
-b'ekti! Daurah
'. Meningkatkan pengetahuan dan keahlian untuk melengkapi fokus tarbiyah dan !iri-!iri yang
dikehendaki.
*. Meningkatkan produkti9iti peserta dalam amal dan dakwah.
-. Meningkatkan efektif dan ke!emerlangan dalam pen!apaian fokus tarbiyah dan !iri-!iri
peserta yang dikendaki.

Pan&uan Per"aksanaan Masu" Daurah
'. Memastikan pen!eramah menyedia . mengedarkan nota untuk peserta.
*. Membudayakan penggunaan perisian (,ower ,oint) untuk penyampaian.
-. Menentukan aspek-aspek logistik 2aurah (!th F tempat,masa,makanan dll)
;. Memastikan pen!eramah menyediakan soalan ujian untuk peserta
(. Memastikan persediaan pihak Sekretariat
/. Memastikan kesejahteraan program.
?. Memastikan budaya kebersihan dijaga.
H. Memastikan disiplin sentiasa dipatuhi.
7IAMU11AI1 I MABIT
5iam 4 Mabit adalah wasilah tarbiyah ruhiyah, dengan tidur bersama dan menghidupkan malam
dengan beribadah.
-b'ekti! 7iam
'. Mengukuhkan hubungan yang intim kepada Allah dan men!intai &asulullah saw, samada
ruhi,fikri dan amali.
*. Men!ontohi kehidupan &asulullah saw dan Salbafus solih.
-. Mengeratkan ukhuwah #slamiyah.
>ormat 5iam
5/ Memba!a wirid rabitah.
/ Solat maghrib berjamaah dan wirid selepas sembahyang
3/ Memba!a ma6thurat sughra
8/ Makan Malam
A/ Solat #sya berjamaah dan wirid selepas sembahyang
95
Pengisian
#$ %adar&s 'embaca (l )&ran setiap k&mp&lan sej&"&k$
*$ Hirashah
+$ )iam&llail dan %a"kirah S!lat S&b&h berjamaah
,$ 'embaca 'ath&rat s&ghra
-$ .iadhah .ingan
6. /erkemas.
Tugas Masu" 7iam
'. Memastikan kehadiran Murabbi.
*. Memastikan kehadiran peserta . pen!eramah jemputan.
-. Menentukan aspek-aspek logistik 8iam (!th F tempat,masa,makanan dll)
;. Menentukan tugasan kepada peserta untuk pertemuan 8iam.
(. Memastikan kesejahteraan program.
A&ab 7iam
'. idak makan semasa ta$kirah.
*. Merasai Allah sentiasa memerhati.
-. idak banyak ketawa dan bergurau.
;. Segera berwudhuk sekiranya rasa mengantuk ketika mendengar ta$kirah dan ber$ikir.
(. Berwudhuk sebelum tidur dan memelihara adab tidur.
/. #ngat mengingati ketika lalai dalam melaksanakan agenda 8iam terutama dari murabbi.
Ta'uk pen*ampaian .atibah
Bu"an Ta'uk Ru'ukan
Pengarang
' :immah Qang inggi
* Mujahdah 2iri
- #nfa8
; <aspada 2an Berhati-hati
( Memerhati 2an Berfikir
R301A0
&ehlah adalah wasilah tarbiyah yang dilaksanakan se!ara jamaie.
Lbjektif &ehlah
'. Mempraktik nilai-nilai #slam.
*. Mengukuhkan taaruf dan ukhuwah antara peserta.
-. Melatih untuk bekerjasama dan kesediaan untuk menanggung beban.
;. Menanam nilai-nilai amal jamaie seperti disiplin, bersungguh-sungguh, jaga rahsia, kasih
sayang, ruh jihad.
96
Adab &ehlah
'. 7iat ibadah kepada Allah.
*. Sentiasa rasa di perhatikan oleh Allah.
-. erikat sepenuh dengan waktu dan tempat rehlah.
;. Menjaga batasan-batasan syarak.
(. idak bermewah-mewah.
,rogram &ehlah hendaklah dilakukan dengan mengambilkira komponen-komponen berikut
'. aklimat ,enganjur
*. a$kirah
-. aaruf
;. 7asyid
(. "ui$
/. ,ermainan
?. ,embersihan kawasan sebelum pulang.
,anduan ,erlaksanaan Masul &ehlah dan A%"nya.
'. Memastikan kehadiran Murabbi, peserta dan tetamu jemputan (jika perlu).
*. Menentukan aspek-aspek logistik rehlah (!th F tempat,masa,makanan dll)
-. Menentukan tugasan kepada peserta.
;. Memastikan kesejahteraan program.
(. Memastikan budaya kebersihan dijaga.
MU.0A==AM
Pengena"an
Mukhayyam adalah wasilah tarbiyah jasadiyah melalui latihan fi$ikal dan simulasi disiplin dan
ketaatan agar peserta bersedia menjadi jundi dakwah dan bersiap menerapkan nilai #slam dalam
masyarakat.
-b'ekti!
a) ajmik F
a. mengukuh ikatan persaudaraan #slam dan taat pada arahan.
b. melatih supaya bersabar dan berdisplin.
!. mengukuhkan rasa thi8ah sesama peserta.
b) arbiah F
a. menghidupkan kehidupan #slami sepanjang program ini.
b. melatih ikhwah hidup susah dalam amal jamaie dengan menanamkan aspek persediaan
jasmani, jiwa, akal dan agama.
!. memperlihatkan !ontoh perlaksanaan se!ara praktikal perlaksanaan amal jamaie.
d. melatih adab taamul jundi dengan 8iadah dan sebaliknya.
97
!) adrib F
Melatih ikhwah beberapa perkara asasi di dalam amal #slami diantaranyaF
a. berni$am 4 sistem
b. berlatih sabar dalam kesusahan dalam tempoh yang panjang
!. berilti$am dengan semua perkara yang dikehendaki oleh penganjur
d. tolong menolong di dalam semua akti9iti.
2ormat Mukha**am
'. empoh -hari *malam
*. Bersifat ukhuwah dan berdisplin
-. ,enyampaian Bahan
;. a$kirah
(. Berkawat
/. :irashah dan 5iam
?. adarrus al 5uran
H. ,embahagian tugas yang jelas
9. ,enilaian (,engurusan, ,rogram,,eserta, ,en!eramah dll)
Pan&uan Per"aksanaan untuk Masu" Mukha**am &an A).n*a .
'. Memastikan kehadiran Murabbi dan peserta.
*. Menentukan aspek-aspek logistik Mukhayyam (!th F tempat,masa,makanan dll)
-. Menentukan tugasan kepada peserta untuk pertemuan Mukhayyam.
;. Memastikan kesejahteraan program.
(. Memastikan budaya kebersihan dijaga.
/. Memastikan suasana #slam dihayati sepanjang program
?. Memastikan disiplin sentiasa dipatuhi.
H. Memastikan program bersifat F-
A. ha8afiah dan ruhi (2akhili), =khuwah dan berdisplin ("hariji), ha8afiah dan ruhi
(2akhili), Askariah dan ruhi ( "hariji)
A&ab Mukha**am
'. Sentiasa menghadir niat di jalan Allah.
*. aat dan thi8ah kepada masul dan mudarrib.
-. a6athuf(saling bersimpati) tawadud(saling men!intai) tarahum(saling menyayangi)
ta6aruf(saling berkenalan) tafahum(saling memahami) takaful (saling memikul beban) dan
ta6awun(saling tolong menolong) sesama peserta.
;. Berdisplin dan berakhlak #slami dalam semua hal.
(. Memelihara adab safar.
98
Ta+*im (Peni"aian)
Pen&ahu"uan
a8yim adalah proses untuk mengetahui kelayakan dan peningkatanan seseorang.a8yim adalah
amanah dan penyaksian. ,roses penilaian amat perlu dilakukan se!ara serius, jujur, dan
berobjektif, tidak terlalu memudahkan dan terlalu menyukarkan atau terlalu ideal dalam penilaian.
Lleh itu laporan murabbi amatlah penting kerana beliau adalah orang yang paling tahu dan kenal
dengan peserta yang hendak dinilai dan di tingkatkan. a8yim juga merupakan sebahagian dari
proses tarbiyah, samada tarbiyah terhadap peserta atau kepada murabbi. %usteru itu ta8yim
hendaklah dilaksanakan se!ara jamaie, melalui mekanisma syura.
De!inasi Ta+*im
a8yim adalah proses penilaian serta prosedur peningkatan ahli melalui proses bagi tujuan
pemeringkatan kepada marhalah seterusnya..
-b'ekti! Ta+*im
Mempertingkatkan ahli ke peringkat seterusnya berdasarkan fokus, kriteria dan tempoh masa
tarbiyah yang ditetapkan serta men!apai tahap kelayakan yang ditetapkan.
a8yim Asasi
2ibuat berdasarkan prestasi ahli dari sudut "ehadiran, "etepatan masa, Adab majlis,
anggungjawab, Si8ah kepada murabbi dan dakwah, Akti9iti Amali dan 2aawi.
Murabbi adalah bertanggungjawab untuk menyediakan laporan bertulis perkembangan peserta
setiap bulan dan diserah kepada =nit ,enilaian G" dan dibin!angkan dalam li8a6 murabbi setiap
-bulan sekali.
Prose&ur Peningkatan
Murabbi menyedia dan menyampai laporan penilaian asasi kepada =nit ,enilaian G" dan
dibin!angkan - bulan sekali dalam li8a6 murabbi.
a8yim peningkatan
2ilakukan / bulan sekali
,eserta telah melalui * Semester ( setahun) proses tarbiyah.
,eserta yang men!ukupi kriteria untuk ditingkatkan
"eputusan Akhir
Mas6ul =nit ,enilaian G" membentangkan peserta-peserta tarbiyah yang di!adangkan
untuk peningkatan oleh li8aR murabbi kepada G".
MasRul G" membentangkan keputusan peserta yang lulus kepada :#4M#
Syarat-Syarat umum ditingkatkan Marhalah
elah menyempurnakan sekurang-kurangnya H+U manhaj :ala8ah Muntasib
elah menyempurnakan tempoh * Semester (setahun) marhalah Muntasib
Menguasai tha8afah umum dengan baik
Berilti$am dengan semua manhaj amali yang khusus bagi marhalah ini.
99