You are on page 1of 44
СИМО БРАdР

•••
•••
•••
•••
••
• •••
•••

ПОС€БНА И3ААЊА

И3ДdНАЧИ:

СПОМЕН-ПОАруЧјЕ АОЊI\ ГРI\АИНI\
Г МС СРПСКЕ, БI\ЊI\ /\уМ

31\ И3ДdВI\ЧЕ:
(\\И(\ОРi\A БУКВI\

Борис АМИТРl\wиновић
РЕЦЕН3ЕНТИ:

PI\HKO РИСОјЕВИћ
PI\HKO ПРЕРi\Aовић
С(\ИКЕ И ГРl\фИКЕ:
I\МАЕМСКИ С(\ИКI\Р, ПРОф. БРI\НКО (\\ИIЪ уш
ШТI\МПI\:
'т мс СРПСКИ - ГРl\фИМ", БI\ЊI\ /\уМ

31\ WТI\МПl\рију:
Јово СI\Вl\новић

КОРЕКТОР:
БИIЪАНI\ КУРУЗ0вић
КомпјУТЕРСКА OOPI\Дd С(\ОГА:
БОЖАНА ЪурИћ

ТИРI\Ж:

1.000

примјЕРI\М

АРУГО И3ДdЊЕ, WТАМПАЊЕ 31\ВРШЕНО АПРИМ

2010.

.сито БРААР ААИНА Спомен-подручје Доња Градина Глас Српске Бања Лука 2010.

CjtHH."A ОЦА СМВКА .

ОВУМ су војске тутњме и гмве пмме. ПРОl\И3dНИ и (\\рсни.JdceHOBdЦ. nOA(\\OTdBd КРИI\О и хвми РdКију крушку: То је HdnOl\eOHOBKd. (\\ИСI\ИI\И су КРУШdКd ЦРНИЦd које је они М ће ОВАје ОСТdТИ вијекове. АРЖdВе пропмме и ОА CBerd OCTdjMO нешто nOMTdКd и l\егеНАе. АИО бивше ОА Аубице КР03 неКОI\ИКО сем ушће. 12~2. ГОАине Нdје3Аише (\\ОНГОI\И ПОА БdТУ-КdНО(\\ и СРdвнише 5 rd. ЈdсеНОВdЦ. Hd АРУГУ обму. Рd3РОКИ је nOd JdHKO РdЗГОРОПМИО се.CTdPd (\\eH3d у Аубици. AdIЪe . HdnOl\eOHOBe Иl\ирије провмчи се из(\\еђу CdBe и Уне и 3dбијd у њихово Уштицу. КdРИРdНИ СТОI\ЊdЦИ. Бdћо (\\Ој. Аd(\\АИ CТdPd АоБРd бубЊdРd. уврће око(\\ и гмво(\\. веl\ИКИ грм. OCTdO Нdвијек није. (\ијево .ГРМИНd. Аесно .тече CdBd. ОВАје је историјd премзим с јеАне PdM. . живјеl\И! t\ Tdj језик зе(\\IЪе. npdBd ГРМИНd. JdceHOBdЦ. у d нико cel\O (\\ене црнице крушке смити. ЦdРСТВd СУМ­ војници пмми. Ко би ремо М ће HdnOl\eOH 3d 't\jA. И(\\d AOKd3d М је то био грм. то је ОА СdАИМ HdnOl\eOHOBd BOjcKd. Онм.

У СМВОНИју И Бt\нију. ово nодруЧјЕ nмЕ ПОД t\YCTPoyrt\PCKY вмст И OCTt\ ДО Kpt\jt\ 1 СВјЕТСКОГ pt\Tt\. ГОДИНЕ. ГОДИНЕ. АОЊt\ ГРМИНt\. Ct\HUt\Кt\ И ХЕРЦЕГОВ­ ИНЕ. Турци КОНt\ЧНО 1795. ГОДИНЕ 1538. Ht\ ЊИХОВt\ кућИШТt\ ДОђОШЕ СТt\НОВНИЦИ И3 nЕТрОВЦt\. ~HOГE Фt\l\\и(\ијЕ ВРt\ТИШЕ СЕ Ht\3M. ДО окуnt\ЦИјЕ БиХ ОД cтpt\HE Ayctpo-Угt\РСКЕ. КМ OBt\j Kpt\j nt\AE ПОД турску ВМСТ 1538. Су­ Bt\jt\ ГОВОРЕ М су јЕ Нt\СЕ(\)t\ВМИ РИI\\(\)t\НИ. t\ Турци OBt\I\\O ДОВЕДОШЕ КI\\ЕТОВЕ И3 јУЖНЕ СрБИјЕ. I\\НОГЕ Фt\l\\и(\ијЕ nОбјНОШЕ у суСјЕДНУ СМВОНИју И Бt\НИју . ГОДИНЕ. Г МI\\ОЧt\. Ht\ Tt\HKOI\\ дотику ОВЕ три 1\\0ћНЕ ДРЖt\ВЕ НИЧЕ nРИЧt\: "км nИјЕТt\О у Грмини КУКУРИКНЕ три rt\ Цt\РСТВt\ чују. СјЕВЕРНЕ ~t\КЕдонијЕ. И 1787. У pt\HOI\\ СРЕДЊЕI\\ ВИјЕКУ OBt\j ДИО јЕ Кt\ЧИМ И АуБИЧКt\ Жуnt\Њt\ ПОД ВМШћу БОСt\НСКИХ И УГt\РСКИХ BMAt\pt\." ГОДИНЕ 1878.nОС(\ИјЕ ДОђЕ УГt\рСКИ кр(\(\) БЕМ 111 И Нt\РЕДИ At\ СЕ грм обнови. ЖИТЕ(\)И ОПЕТ Ht\ ДРУГУ обм у. С Крt\ћИI\\ nРЕКИДИI\\t\. Трt\ВНИКt\. И три nYTt\ ВМДМИ ЊИI\\Е. ~yAPt\ И дистt\НЦНt\ t\РХЕо(\огијt\ УnИРЕ прст у Tpt\rOBE СКИТСКЕ ЦИВИ(\И3t\цијЕ. Турци nРЕђОШЕ Ht\ ДРУГУ ОБМу И 3t\У3ЕШЕ дијЕ(\ОВЕ СМВОНИјЕ. ОСt\I\\Нt\ЕСТИ ВИјЕК усnостt\ВИ Грt\НИЦУ И31\\Еђу ТУРСКЕ И АустрИјЕ У3 Ct\BY И Уну. 1878. ОВО ВМСТВОВt\ЊЕ Typt\Кt\ nРЕКИДМИ су Аустријt\НЦИ. У свој 3t\ВИЧt\ј. t\ ГРМИНt\ nOCTt\ ТРОI\\Еђt\: ТУРСКЕ. oВt\j Kpt\j nt\M not\ турску ВМСТ И OCTt\ У ЊЕНОI\\ "осјЕДУ. Нt\nУСТИШЕ СМ­ ВОНИју И Врt\ТИШЕ СЕ Ht\ ОБМу С КОјЕ су nош(\и. 6 . АоБРt\ 3EI\\(\)t\ ВјЕЧИТО јЕ 1\\t\I\\ИМ човјЕКt\. YHt\. уnt\мјући у OBt\j Kpt\j И31\\Еђу 1538. АустрИјЕ И Ht\nO(\EOHOBE И(\ирИјЕ.

.

.

3АnИС ПРВИ. JAC€HOBAЦ j€ У САСТАВУ BojH€ КРАјИН€ nОА yn- РАВИТ€љСТВОI\\ ЦАРСКОГ РАТНОГ ВИј€ћА У ГРАЦУ. км Турци уnмош€ ОВАI\\О. кум 3А ВОјНу I\\У3ИКУ. ВИј€Ку JAC€HOBAЦ j€ ч€шћ€ nР€М3ИО И3 руку АустрИј€ У PYK€ ТУРАКА. CTBOP€HA j€ ПРВА 3Ај€АНИЧКА АРЖАВА јУГОСI\ОВ€НСКИХ НАР­ ОМ. АО 1881. АОМ3ИI\И: МИХАјl\О СI\УЊСКИ. А 1918. 7 . А РАТОI\\ 1716-1718. JAC€HOBAЦ. j€AHO B€CI\O. СТАРА НАСТАl\\БА НА ЧАI\\ЦИI\\А. НАРОАНО "p€MЊ€. риБОI\ОВИI\И И nОН€ШТО 3€I\\ЉОРМИI\И. ОСТАЦИ МВНОГ HAC€љA. ТАКО j€ ишм исторИјА С A€CH€ НА I\иј€ву ОБМу CAB€. А T€ ГОАИН€ бим j€ СРАж€ниј€ КОА Аубиц€ И КОСТАјНИЦ€. САВУ ГА3ИI\И И НА гори НМ АуБИЦОI\\ C€ ТАБОРИI\И. своју I\ОГИКУ И ВИТ€30В€. ИI\\АМ CBOj€ nобј€АНИК€ И nОРАЖ€Н€. КI\\ПОВ€ И избј€ГI\ИЦ€. j€AHA CТ€M С ЉУАСКИI\\ I\ИКОВИI\\А. ИI\\А АИ3МР. Ч€I\€БИјА биљ€жи М У JAC€HOBЦY ИI\\А UАl\\ијА. ИI\\А јАВНО КУnАТИI\О . СВПАЧКОГ АО 1556. У 17. АРУГИ 3АnИС КАЖ€ М j€ JAC€HOBЦ€I\\ ynpABfuMA nОРОАИЦА М.КМ АУСТРО-УГАРСКА ОКУПИРА БиХ I\\НОГИ C€ И3 (\ИК€ АОС€I\ИШ€ OBAj€. М ПОСАВј€ 3АШТИТ€.3АnИС ТР€ћИ CBj€AOK АО 1685. Ником 3рИНСКИ. j€MH T€KCT НА њој . Љ УАИ I\ОВИI\И. ОА 1699. ПРОНАђ€НИ ЧАI\\ЦИ. ИШI\О j€ ТО ТАКО АО 1941. АустрИјА C€ учврсти НА I\иј€вој обми. ЧИјИХ "ОТОI\\АКА И МНАС ИI\\А. ГОАИН€. ВОјСКу ВОАИI\И. го­ АИН€ 1513.

ни И вј\.М3ИМ С(\ "иј\. УСТ(\Ш\.Г КРАјА - nриродн\. м\.ни У Кр(\љ\. Од И3"(\3(\К(\ АО 3(\"(\3(\К(\ сунц(\ И3"А3\.ђ\.н 1941. ТАНАНА "ОГИКt:\ НАШП nОЧЕТКt:\ смрти. nор(\ж\.зиком изм\.ЊА и НАШ\. И 3А"А3\. н(\ д\.сну обм У См\. . ИШI\O ј\.ЊА и ср\. р(\т(\.. имм(\ ј\.ћи СВОјА гниј\. и ТРАВА. и nобј\.љу од з\. с\.TdКO ТО би до nОЧЕТМ H(\nO"\. . историј(\ nР\. Т(\КО до 1941. И ОСТ(\ 1 СВјЕТСКОГ 1918. људи моји! У ј\.би.дињују с\.с\.НlЩ(\. Годин\.бо.чно 3АГ"\. TdКO до 1878. BOjCКt:\ nОР(\3И t\ устрију и миром У Ш\.ђу ДРУГ(\ дв(\ И СРЕТОШ\.. з\. имм(\ своју "ОГИКУ И б(\нов\.ДАНИ У н\. Хрв(\т(\ И С"ов\. и С(\в\.\.OH08(\ 19.љство "(\д\. ЉУАИ.ћ\.дну ст\. nРАв\."ИК(\: фр(\нцуско.н\. СТОЉЕТиј(\. У три ц(\рств(\ В\. ГО"ИН\. т(\ nрич(\ о nИјЕТ"У и три ц(\рств(\.вину Срб(\.нтрщиони "ОГОР Ј(\С\. "УСТРО-УГ(\РСК(\ "р\.ђу Ун\.\. јужни С"ов\. е\.НО8(\Ц.3ДА И" уЗИјА И 3Аб" уд(\. с\. И "иј\. сновиђ\."у С људским "иком н(\ с\.мљ\. дивно 3Ачуђ\. турско И (\устријско. 8 - рођ\. Фр(\нцуско уnр(\вит\. Ту ј\. Т dКO ј\.нбруну з(\вуч\.в\. У Ј(\с\.сну Об(\"у С(\в\.новцу формир(\ш\. 3"ОГМСНИ конц\.жу У своју "ост\. н(\ д\. 1813..дник\. уј\.мљ(\ним ј\.

.

.

9 . ПСИ I\ОКМИ љУАСКУ КРВ. OCHOBdH У jYI\Y 19~1. OMj€ j€ због ХРОНОl\огиј€.. ЖИАОВИ И 3dгр€бdЧКИ ТРd"'ВdјЦИ. 3dТОЧ€НИЦИ Срби. (\ИКВИМЦИјd У шу". "'YK€ Исусов€. OBAj€ су ПР€КМН€ ИI\узиј€. (\огор Ј . П€риф€рн€ I\ИВМ€.. УЖdСdН сист€". j€MH Н€ГВdШ и"'d j€AHY ногу. (\огор JdC€HOBdU . ПР€СКОЧИТИ СТРdВИЧНУ причу. (\огор ОС­ HOBdH ЉПИ 19~1.кРdпј€". Попмв€. Тр€бd CHdr€.R€PCdj€B". ABdHd€CT КИl\О"'ПdРd ОА JdC€HOBUd. тр€бd CHdr€ М C€ Н€ШТО КdЖ€. Kd"'d. То j€ СИСТ€"'. "'dfu.БРd ИСТ€. 3€"'fud пој€м ТИј€М."'МУ ПРОПУСНУ ".КРНАИјИ. И CB€ ПОКМI\И. Гом. d ПР€СТdО У НОВ€"'бру ист€ ГОАИН€. ГОАИН€. "'dТИ У црнини . OMj€ j€ НОћ. Попмв€.ПРОАУЖПdК I\OrOPd Јмовно КОА Госпићd. rOl\UdTd I\€АИНd. OBdj j€ И"'dО . У3 ц€cтy JdC€HOBdU .и .Ој. БОАљИКdВd ЖИЦd.АI\И.HOBCKd. НИГ Aj€ OUd MHd. В€I\ИК€ ПОПМВ€ ОАниј€I\€ ГMB€.ПР€КМНd. H€љYA€ Hd љYA€.. врисdК YCOљ€H€ PdH€. (\огор п - "Брочиц€". Т3В . У3ВОАНО У3 CdBY.оћ" Пd УСТdШ€ I\ИКВИАИРdШ€ ПОСљ€А­ Њ€ 3dТОЧ€НИК€. БdРdК€ Hd стуБОВИ"'d сој€ниц€. БРdТ€ ". Н€ГВdШИ. (\огор ЈП - "ЦИГМНd" У JdC€HOBUY. . ШУ"'d ПРОГУТМd љYA€. I\OrOpd. ШУ"'d. OMj€ j€ I\ОГИКd изгубим СВdКИ С"'ИСdО. d ПР€СТdО ПОТКРdј с€пт€". пр€ђош€ OBd"'O И НdПРdВИШ€ ПП I\OrOpd. "'YK€ Христов€. В€I\ИК€ ПОПМВ€ ОАниј€I\€ ГMB€.. И ЊУ ОКОВМИ.

ПОI\У(\\РТВИ. Живот AOH~КI\~ ПОdНОШlbИВ. CB~ ТМО АО nOTKpdj 19~~. СВИМРd. ОБРt\­ М И Ај~I\И(\\ИЧНt\ ФИНМИ3dцијd КОЖНИХ произвом. КУПdРИ. nРИШТИНd. CMBOHCKd nОЖЕГd. (\dnM. ОА ГМАИ. (\\ОМТ. У ПОАРУ(\\У HdjrOPd (\\УЧИI\ИШТd. Ht\ "*СТУ ГОјl\O. OHd ИХ H~ М. n t\Кt\o . t\ ГAj~ СУ T~K ОСТМИ. (\\YPT~P. Тмо CB~. (\оборгрм. ЧОКt\. СИСМ. У КОНЦ~НТРdЦИОНИ I\ОГОР. (\огори. АИјет~ Hd djeтeтy. ОШlbdК. БdЊИЦd. РdВНИЦ~. СТРНИШЧ~. Шdбщ. К~Р~СТИН€ц. ВОАИЦ~. ndr. Ф~РИЧdНЦИ. Бј~I\ОВdР. Јмовно. PY(\\d."Ko?Кt\pt\" У Jt\C~HOBUY. (\\ИНИСТdРСТВО УНУТРdШЊИХ nOCI\OBd НАХ np~TBdpd j~ KPdj~(\\ 19~1. T~nd И(\\. ПОI\УЖИВИ. КУСТОАиј~. НdСТd(\\б~ 3dТОЧ~НИКt\. np~BMKd. И TPdjdO АО ПОВМЧ~Њd УСТdШd. OCHOBt\H У првој ПОl\Oвини 19~2. (\\dТИ ИХ H~ М. (\\YK~. КОРЧУМ. "етровгрм. УШТИЦd. 10 . ГAj~ СУ IbУАИ КОСТИ ОСТdВИI\И. 3мрин. T~њ~. БР~СТОВdЦ. Јdстр~бdРСКО. Сdј(\\ишт~. Ж~Нd Hd Ж~НИ. БОГАdНОВ rdj. (\OBpdH. Н~КdМШЊd тврђdВd. АdНИЦt\. (\\dјЦИ у(\\иру бl\И3dнчићи. nt\Kdo. НИКШИћ. Црв~ни КРСТ. И почетКО(\\ 19~2. Комшин. CTdPd ГРМИШКt\. Аомзи УСТdШd М ИХ OAH~C~.(\огор IV . Тј~I\~ШЦd B~ћ 3dYMPdjy. КРdlb~ВИЦd. Бt\Р. (\~norMBd. I\ОГОРИ: T~3Hd. Тетоши ИХ. Ћ~l\иј~ ПУН~. БМdР И још ПОН~КИ."Кум". Ъмово. БРdТ~ (\\ој. (\огор V . Ч~Кt\ ИХ ИСТd СУМИНd. Ц~РОВlbdНИ. КРУШЧИЦd. Kd(\\nOp. ХОАНИЦИ 3dТВОР~НИ Ж~Ib~3НИ(\\ р~шетКt\(\\d. (\огоРt\ши угмвно(\\ СТРУЧНИ IbУАИ. 3dТВОРИ. Ц~Ib~.

.

.

КУЦАВИЦУ НА ВРАТУ КМ 11 . nИМНА И АРУГИ ОбјЕКТИ nОСТМОШЕ (\ОГОРОМ. јЕСЕН. САМИ СЕБЕ 3L\3ИААТИ. У јЕСЕН 19~1. АА ТИ М03АК nРОКЉУЧА. ЈЕСЕН 3А СТОТИНЕ ХИљААА љУАИ. У СТАШЕ АОВЕАОШЕ ПРВЕ 3АТОЧЕНИКЕ ОВАМО. КМ 3АnАААШ. ЖЕ(\УААЦ nОА јАбучицом. 19~1. ВОАО. ЦИГМНА 03РЕНА БАчићА. "АААју СТАбм. ГОРЕ ГАјЕВИ АУША. еВО НАС. СМНКАСТА с(\уз npEnMBfuyjE јЕ3ИК. АА СУНЦЕ КАСНИјЕ ВИАИШ. (\УАИ(\О. 3ИА висок ПЕТ МЕТАРА. ЈАСЕН. 3ИА висок ПЕТ МЕТАРА. ВрИСАК. еВО НАС У "АК(\У. АА ГА НЕ АОХВАТИШ НА ХОРИ30НТУ. ЈАСЕНОВАЦ. 03ИАМИ (\ОГОРАШИ-КОСТУРИ. АА ТИ ВИШЕ И ААљЕ БУАЕ. 3АААХ CnAfuEHor љУАСКОГ МЕСА И костију. НЕМА ТЕ НИ КАПИ. ЕВО НАС ОНОМЕ ОА ЧЕГА СМО бјЕЖМИ. А УСТА СУ МИ ПЕПЕО. ЦРНИ ЧОВјЕЧЕ. АА БУАЕ ВРЕ(\О. (\ОГОР ЈП - "ЦИГМНА". OnAAA ЖИВОТ С nОРОАИЧНИХ СТАБАМ. БОАЉИКАВА ЖИЦА. КАМА СИјЕВА. ВОАИЦЕ МОјА. ЖЕНА. СА ИСТОКА. САМ СЕби МУКУ И3МИС(\ИТИ. НЕМА ТЕ. КМ 3МА3ИШ. ЈЕСЕН. НАјпрИјЕ. МНЧАРА. МАљ МАљАВОМ СЕљАКУ СА К03АРЕ. МАјЧИЦЕ МИМ. ЈАСЕНОВАЦ. АА БУАЕ ВИСОКО. 3М фАШИСТИЧКОГ И ЊИХОВИХ ЧИ3МО(\И3АЧА. СА 3AnAAA. У ЊЕГОВОМ ГРОТ(\У. ММО! (\ОГОРАШИ МЕШУ КАМЕН. АјЕЦЕ. nУТНИЧЕ МОј. УСТАШЕ "РМЕ свој ПОСАО".ЦРНА НИСКА 3М ЦРНОГА. М(\ИНОВИ.

до KPdjd. И(\\d зид М (\\YКd буд€ H€npOM3Hd. у (\\dКCOBO(\\ ОДСУСТВУ 3dnОВИј€Мју: 12 ИВИЦd (\\dТКОВИћ. nоnуцм€ . €YГ€H АИдО КВdТ€РНИК. Цури гној И ВОМ. СВИ КОјИ НИСУ 3d 31\0ЧИН. nd ТИШИНУ. У 1\0roPY· У (\\€. OT€KI\€. УСТdШКУ ИД€Оl\огију. И(\\dШ ВРИСdК. KOPdКd H€(\\d. t\ У I\Oгору. nd И ДјЩd.(\)уди СI\ОНОВИ. ВИСОК пп (\\ПdРd. CdM. И пут 3d ГрdДИНУ. (\\YK€. ЊИ(\\d C(\)€дyjy (\\d(\). Ц€CTO ЦРНd.ТИ сиј€ку. jdДHd н€јdЧ. Bj€KOCMB (\\dКC (\убурИћ 3dnовј€дник. Ро(\\и. Ad буд€ш (\\dЊИ. СТРdШН€ (\\YK€. Бож€. 3ид Cd Cj€B€Pd. ДРУ (\\€. ЈУЖНd CTpdHd. сј€КИРd. ТИј€I\О H€(\\OћHO. Td(\\O j€ И3М3. H€(\\d 3ИМ. ЖИДОВИ. Срби. М НИКО H€ ВИДИ. ОСНИВdЧ OB€ КМОНИЦ€. Н€(\\dШ рИј€ЧИ. Т d(\\O j€ ГРdДИНd. ИВИЦd . М ТИ j€ H€np€M3HO. d nрИј€ Tord (\\YK€. 3d НАХ. d зид ВИСОК пп (\\ПdРd. (\\d(\) И Kd(\\ у. Т d(\\O j€ И3М3. POnTdj. СИТНd. КРВdВИ ТРdГОВИ. Hoг€ (\\OдP€. Td(\\O j€ OTBOP€H ХОРИ30НТ. Кd(\\d. Њих ТР€бd истрИј€БИТИ. ПОГМВНИКd.

.

.

Грм PdCT€. изоијdЊ€ 3YOd. T€ ноћи "€pO БР3ИЦd. СИСd. OnKMДd. ОТКИДdЊ€ миј€ШТИl\\d И(\И Р€3dЊ€ HOCd. Р€3dЊ€ И COIЪ€Њ€ PdHd. 3dОМdЊ€ НОЖ€Вd И ШИМ У "p€дj€(\y СРЦd. ТИРdНОСdУРИ И31\\ИШIЪdју ЧИТdВ€ dPC€HM€ CP€ACTdBd И НdЧИНd I\\УЧ€Њd: ndIЪ€Њ€ OKd. n€рв€рзиј€. CTPI\\OГMBЦ€. јмну. HOГ€. Грм I\\РТВИХ. вј€ШdЊ€ 3d PYK€. Он j€ 3d ту j€ДHY. Јосо (\\dТИ­ ј€ВИћ. уоогу ноћ 3ММО 1360 IЪУдИ. CТYД€HT npdBd. nМИ HdnYnM€ Г€НИ­ ТМИј€ дј€војчици "p€д Њ€НИI\\ ОЦ€I\\. KPBO(\OK€ И СИСТ€I\\ 3d KIЪ УВdЊ€ UИГ€РИЦ€ OKOBdHOI\\ H(\POdY. кри(мр. ГYIЪ€Њ€ КОЖ€. СnО(\ОВИМ. љуоо (\\ИМШ. УШИју. CBOj€ ордиј€. АИНКО ШМИћ. nудић! ТМI\\ИЧ€Њ€ У КМЊУ. ГРМИНd. Жи(\€ ФРИГdновић. Цивидини "СdС(\УШdВd" усијdНИI\\ Ж€IЪ€301\\. ЧИјИI\\ 3dВРТdЊ€1\\ C€ ИСТИСНУ СВИ НОКТИ Hdj€ДdHnYT. ООЦКdЊ€ ОЧИју иг­ (\01\\. Хинко nићи(\и. НdТКРИ(\ИО j€ CB€ КОIЪdЧ€ CBOjOI\\ КОIЪdЧКОI\\ вј€ШТИНОI\\. Вdђ€њ€ ОЧИју НdРОЧИТОI\\ KYKOI\\. Вdђ€њ€ НОКТИ­ ју 1\\ П М Н 01\\ n(\ОЧОI\\ Cd ШdРdфОI\\. тј€РdЊ€ ШТdКОРd У ТРОУХ. фРdЊ€ВdЧКИ УЧ€НИК Cd Широког Бриј€Гd. фРd (\\dјСТОРОВИћ . СКМnИРdЊ€. I\\УЧ€Њ€ СИНd "p€д ОЦ€I\\ И ОЦd "p€д nОРОДИЦОI\\. HOCd. ОИЧ€ВdЊ€ И I\\ОР€Њ€ ГМђу И ж€ђу. {\ гдj€ су T€K: "€pO БР3ИЦd. одсијЩdЊ€ прСТИју сј€КИРОI\\. 13 . 3dОdДdЊ€ ИГdМ под HOKT€. YCТd. ГРМИНd C€ НМИl\\d. {\ СВМИ Иl\\d.БРКIЪdчић.Фи(\иnовић. CBOj€ nоДdНИК€.

с(\\ијl. АРХТdЊI.(\\nl. Нз(\ијl. 14 . зјl. ТI.ВИ У цријI.КИ У КРdјЊИ nI. М CI. Аи(\\. ЦВОКОТdЊI.. .Х" НМОН YMPUd - "Risus mimicus traumaticus". ОТ(\Ц CI. HI. НI. НI. ПОНОВИ.ЊI.ћl.(\\dТОРИју(\\.НУ nl.).Р . Cd(\\d nО(\\ИСdО. nРОfuI. ЈdСI. nРl. ГРЧI. ХОРОР031..ћ. 3dБОРdВИ.(\\d PYKI. (\и ИХ ико ИКdМ ИКМО (\\оћи И3УЧИТИ? КМ ВО nИТdЊI.М.Х. (\\dfu У ГМВУ. БОЖI.СТИ. ЈI..". Грот(\о.. ЖИВИХ fuУДИ) бdЦdЊI. У(\\ИРdЊI.НИЦd. ННЖI.PBHI.Нd TI.ЊI. ГРОХОТ.КИ 3dТОЧI.ШКИ ДИ(\\. ШИРI.доuбl.! HI. nО(\\ИСdО.. Cd(\\O. nОВИШI.pd- Typd.3(\ОЧИН(\Ц. (\УДИl\О.(\\d nl. HI. знојl. CTpdX.3ИВИ "с(\\ијI. Хинко nићи(\и nРПВdРd дио ЦИГМНI.СИ(\\ИСТИЧКО-НИХИ(\ИСТИЧКИ KOMnC.ВИ(\\d. БО(\I.. HI. HI.НОВdЧКI. Вивико(\\бустијd (СndfuИВdЊI.(\\d Y(\\d. HI.pd.С(\\ијI.ВИ. Ad CI. Хоћl. (CTpdX од BdTpl. У круг (\OrOpd . НГНОХОРОР031. OTdU С Y(\\d СИШdО .НИЦИ nMdjy У ОnТИ(\\ИСТИЧКI. СТРdВИЧНI.(\\ У УЖdРI. "nРИСИ(\НI. У KPI. ВРИСМ. РУКУ И тијl.ЊI.

.

.

РУКАтА И ..УКОЧИО C€. СВИ ћ€тO кућИ. СТИСКАО НОГАтА. ЖИВИ КОС­ ТУРИ. КРАј ЊИХ БИј€(\€ C€ ОГI\OААНИ КОСТУРИ АојуЧ€РАШЊИХ АРУГОВА. ИтА "КРВАВА кућА. ХИIЪААА СК€(\ПА изтИј€ШАНО СА з€тIЪот АртИРА "НАСИn стрти". 3АРАС(\И У БРМ€. СВИ ћ€тO кући.3АААХ CnAIЪ€HOr IЪYACKOГ т€CA. Кроз тозАК nРОАИР€: . СТИСКА ВИ(\ИЦ€. J~AAH 3АТОЧ€НИК чучи. ИА€то кући. Пр€врнутих ОЧИју. САто б€ОЊАЧ€. (\ИЦ€ И3ААј€. У ЈП Ц IЪУАИ-ЗВИј€ри. "отор. ТРИА€СП ХИIЪААА... ж€ђ тУКА." . ИА€то кућИ! ПА ћ€тO кући. ПА ћ€тO кући. Ј€зиво "OHABIЪAЊ€ j€AH€ риј€чи. СутА СИШ(\И. КОЧИ! КОЧИО. Г МА. УnИР€ НОГАтА. AAB€ C€ у тyIЪY. ИА€то кућИ! ПА ћ€тO кући. УБИјАју ИХ И УГРАђују У НАСИn. (ћYAoj€ACTBO. j€AH€ Р€Ч€НИЦ€: . ЈАЧИ 3АТОЧ€НИЦИ ПОКУШАВАју САКРИТИ CBoj€ nСИХОТИЧН€ ситnтот€. 3АТОЧ€НИЦИ ГPM€ НАСИn. ПО(\УАј€(\и. КОЧИО.ИА€т кућИ! ИА€то кућИ! ПА ћ€тO кући. ИА€то кући .ПА ћ€тO кући. ИА€то кући. ГМА.ПА ћ€тO кући... ЖИВИ СК€(\ПИ.циј€(\у ноћ И СУТРАААН. ПА ћ€тO кућИ . утиру. . Р€Ж€... АРУГИ И3А Њ€ГA Ч€nРКА изтп И j€A€. ПМАју. ПА ћ€тO кући.. CAT€ И CAT€: .

"ВЕЧЕРЊИ 3ВОН". ДА СЕ СКМnИ. nЕЧЕ уСИјАНА звијЕ3дА у тозгу. ИтА ГРАА . (\\Иl\ијАРДЕ т УВА. НЕтој тЕ 3АКМТИ. ЈЕДНА тУВА 3АВМЧИ СЕ у НО3АРВУ. у НЕјАЧ. НЕОО ВИСОКО. 3АГРИ31\И КАЖИnРСТ И rl\EдAjy НАТЕГНУТУ CAjl\Y CKEI\E "СВЕТОГ (\\01\0- ХА" . ОУВА. (\ЕЖИ НЕnотично ТИјЕМ . Стрт . УШИју. (\\РКА КАПА 31\0KAnAmA. ЖЕНЕ. НОЖ у стотАЧИћ. НЕтА итЕНА НИ nРЕзитЕНА. СТРОnОШТА СЕ тјЕI\ЕШЦЕ. ТРЕОА ПРЕКО САВЕ. САто ОЧНИ KAnAК. КОРАК СКРАћЕН. ТРЕОА ПРЕКО рИјЕКЕ. СВАКИ ћЕ 3А гмву ОИТИ СКРАћЕН. НЕтА ПОКРЕТА. НЕтоћних. ЖЕfuЕ30 СЕ у КОСТ уСИјЕЦА. АА СЕ 3АТВОРИ.ГРААИНА. ОКО СУВО. ЈЕДВА СЕ тИЧЕ. У"ГАју СI\УТЊЕ" ЧЕКАју тушКАРЦИ. (\\УКЕ СТРАШНЕ ТРЕОА nРОћИ. . 16 . (\\oзrOOOI\HO 3ВОНЕ МНЦИ. "СИНU­ ири" ВЕ3АНИ 3А МКЕ."CKEI\E стрти". ЧИКО.јЕДИНИ измз. 31\0 јутро 31\0јутритА. Ао стрти. КОГА НЕтА. ПИјЕ CI\Y3. У ГРААИНУ.Њм измз. у тЕКАЧ. ДјЕЦА. ТАто јЕ из0АВfuЕЊЕ. Ао И3М3А. ХИfuААЕ НЕnотичних.I\ЕШ? ОЧНИ KAnAК ТЕЖАК ТОНЕ. У ОКО.НЕтој тЕ. УСТАШЕ "ШАfuУ У РАј". котАРАЦА. ИДУ НЕГВАШИ.

.

.

П/\ОВ€ ГMB€. 3Afu YfuA C€ мј€С€ЧИНА И PAКI\ коју СИ САМ ИСКОПАО. 3€MfuA НА MPTB€ И жив€. M€ДI\fu У "CB€Т€ сј€кир€". "CK€M" И ск€/\€Ти. 3€MfuA C€ још САТИМА врти. БРМВ€. CTj€PABAjy ЖИВ€ 3АТОЧ€НИК€ У PAК€. Умиру УСПРАВНИ. НА Н€БУ C€ сири (ћУДСКА крв.ЖИВИ ск€/\€ти. к'о H€KA Н€ВИДfuИВА АЖДl\јА. МОГИМ. ПО/\УЖИВИХ П/\ОВИ КI\ Грмини. СК€/\€ТИ. ТИШИНА. ДОЊА ТАЧКI\ судбин€. CT€Њ€.НА "CK€/\Y". ОА/\ИКОВАЊ€ "звиј€зд€ НОЖ€ВА".ено. САбиј€ни ј€дни до ДРУГИХ. И3ВИР€ крв. дј€чји ИСУШ€НИ оБРАшчићи. CB€ ниј€ми. Тј€/\€ШЦА . KYHДI\K У р€БРА И КАМА. ЈАУК C€ примич€ тишини. KP€ћy Н€ГВАШИ. MAfu. AAfu€. Покоји ПОКР€Т. ОЧН€ ДУПfu€. ПУЦА ГМВА. . MAfu. Сј€КИр€. ГМВА. д€CHA оБАМ CAB€. ТИШИНА. Р€ж€ КОјОТИ. Н€КИ СУ још живи. ЖИВИ НА MPTB€.Дроњци. НМИМА. ДОЊА ГРМИНА. "Пут€м смрти" СТОПА 3А стопом . ГРМИНА.ено. CB€ ниј€мо. "CK€M" ПУНА по/\умрт­ ВИХ. ПР€САХ/\€ груди. "Пут€м JAYКI\". И3А ћошКI\ ВукићА Kyћ€ УСТАШ€ диј€/\€: OPД€H "MAfuA". Мртви НА жив€. 17 . МАfu€ВИ. . TOfuAr€.

БОЖЕ.nOMEMHE ГРМОВЕ. И3"ИnТАВАју И С"ИnСАВАју САТИМА. КАСАПНИЦА. ФРА МАјСТОРОВИћ-фИ"ИnОВИћ ПУЦА МЕђу НОГЕ РАСЧЕРЕЧЕНИМ ЖЕНАМА. ЦУРЕТКЕ. ОЦУ ГМВУ ОДСИјЕЦАју У ЈАСЕНОВЦУ. ЦУРИ МАТЕРИНСТВО И СУКРВИЦА У САВУ.СЕСТРУ СИ"ОВМИ ПА рђАВИМ НОЖЕМ избо"и. ГРМИНА. УСТА ШЕ ОДВОДЕ НАј(ћЕnШЕ ЖЕНЕ. ТЕЧЕ САВА. ТУ СУ "КА3АНИ". СВАКИ ПО 2200 "ИТАРА. 1945. ДЕСЕТ "ИТАРА ВОДЕ.САПУН. И ААНИМА. УСТАШЕ НАСТОјЕ УНИШТИТИ СВОјЕ КРВАВЕ ТРАГОВЕ. И3МЕђу. ОБЕШЧАШћЕЊЕ. ЧЕТИРИ ГОДИНЕ. МАТИ . УСТАШЕ КОРИСТЕ ЊЕМАЧКУ рЕЦЕnТУРУ 3А nРОИ3ВОДЊУ САПУН А ОД ДИјЕ"ОВА ТИјЕМ 3АТОЧЕНИКА. ПЕТ КИ"ОГРАМА (ћУДСКОГ МЕСА. 1000 ГРАМА КАУСТИЧНЕ СОДЕ. ТАКО ТО СТРАВИЧНО ТЕЧЕ ОД Аnри" 1941. 18 .ТЕШКА ВМГА ИСnАРАВА. ХАРЕМ. АУШУ СУ ИШЧУnМИ У ЈАСЕНОВЦУ. РЩEnТУРА. Ово НЕ(ћуђЕ НИКО ОПРАТИ НЕ МОЖЕ. ОТВАРАју грОБНИЦЕ . ево. РЩЕnТУРА. АВАНАЕСТ КА3АНА. ТИјЕ"О КACAnE У ГРМИНИ. ОД КОЖЕ И КОСТИју . ДјЕВОјКЕ.

.

.

C€AAI\\ СТОТИНА ХИfuААА КМНИХ. У JAC€HOBЦY. ГОДИНА 19~5. 1000 3АТОЧ€НИКА. Гори КОСТ И КОЖА. И3РАЊАју Дј€Чј€ ГМВИЦ€. ДOjK€. ЦИГМ. ЈУРИШАју СК€I\ПИ НА I\OГOPCK€ КАnИј€. nОДI\\ИНАТ€. ТАКО СУ У овој СТРАВичној исторИјИ Н€ВИНИ nЈˆĈНИ С I\иј€в€ НА Д€CHY ООМУ CAB€ И . АИI\\. Т€ШКИ ДИI\\. I\\УШК€ PYK€. (\ОI\\АЧ€. Ж€НСКА ОАРАКА И 3АТОЧ€НИЦ€ У ЊОј. МАСОВНА ГРООНИЦА. КРВ. C€AAI\\ СТОТИНА ХИfuААА СТРАВИЧНИХ судОИНА. Свијпу ИСnРИЧАТИ ИСТИНУ О JAC€HOBЦY.НИСУ C€ ВРАТИI\И. Густи. nOfuAH€ nокрив€н€ I\€Ш€ВИI\\А. ОЧИ. CnAfu Ују I\€Ш€В€. n€n€O Н€ВИНИХ ПОКРИВА ГРdAИНУ.ХИfudA€ nР€КМНИХ ВРАТОВА. C€AAI\\ СТОТИНА ХИfuААА I\\УЧ€НИХ. у I\ОГОРУ још ОКО t\nРИI\ 22.о€зорОјА ТРИСТА Ш€3Д€СП И Ш€СТ ХИfuААА У ГРdAИНИ. Гори ГРdAИНА. цриј€n. СвјПI\УЦАВ€ Ч€СТИЦ€ ОЧИју ГАСНУ У САВИ. ГMB€. 19 . C€AAI\\ СТОТИНА ХИfuААА уОиј€них. ОД ТОГ ОРОјА . Kp~ nАКI\АјАС€НОВАЧКОГ. НА ХОРИ30НТУ КРВ И I\\l\иј€ко C€ I\\Иј€ШАју. nРОШI\О ИХ j€ Ш€3Д€СПАК. KPBOI\OK 3Aj€ДHO С KOЊ€I\\ TOH€ У 3€l\\fu у. H€OOI\\ ВРИСАК.

ЖИВОТНI\ Аоб C€ тогм прибl\ИЖНО ОАР€АИТИ. којој j€ ПРИПММI\ ПРПl\€­ MBI\HI\ I\уБI\ЊI\. НИ HI\ j€AHOт тj€cтy HI\ костиml\ нису Нl\ђ€н€ 03(\)€A€ KOj€ би ПР€АСТt\В(\)м€ ПОС(\)€АИЦУ стриј€I\НИХ PI\HI\. 28 СI\УЧl\ј€Вd ЖИВОТНI\ Аоб 12 особl\ У C€ НИј€ тогм ОАР€АИТИ. (\\HOГ€ j€ стигм HI\POAHI\ M3HI\. ГРМИНI\.А звиј€ри. 1\ МО ПОС(\)€АИЦI\ пос€бног постmортмног ПРОЦ€СI\ (СI\ПОНИ­ ФИКl\цијl\) био j€ у I\убl\ЊИ И коmПl\ПНО СI\ЧУВI\Н т031\К. 03(\)€A€ су HI\CTM€ умрциml\ ТУПОТВРАОГ ПР€АmПI\. У ПРПl\€мниm костиml\ YTBpђ€HO М ПР€АСТI\В(\)l\ју OCTI\TK€ 152 особ€. Нмм: 1. ~. 3I\гр€б. 2. 11 15 АјЩ€. пр€ml\ КОl\ИЧИНИ 20 . (\\€ђy I\убl\Њl\ml\ HI\ђ€HI\ j€ j€AHI\ Kojl\ j€ бим ГОТОВО У циј€I\ОСТИ СI\ЧУВI\НI\. Нl\иm€. 11 АјЩ€. 1986. HI\ 58 I\убl\ЊI\ утврђ€ни ТРI\ГОВИ виш€струког ИI\И j€AHOCTPYKOГ приј€I\оml\. ОА 152 особ€ 37 су БИl\И mУШКI\РЦИ. 6. Нмм I\уБI\Њ€ и moзrl\ CI\ сигурношћу умзуј€ М j€ особl\. 5. н€човј€КОl\ичј€ CBOj€ М СI\ЧУВl\ју. У 53 СI\УЧl\јl\ СПОl\ C€ ниј€ morl\O ОАР€АИТИ. Особl\ којој j€ I\убl\ЊI\ ПРИПММI\ CI\ сигурношћу C€ mож€ ТВРАИТИ М НИј€ утрм Н€ПОСР€АНО Н/\КОН оз(\)€ђИВdЊI\. И3 ОТКРИВ€Н€ гробниц€ ПОСМНО А€СП I\иm€них CI\HAYKI\ испуњ€них костиml\ и Аиј€I\овиml\ костију У 31\ВОА 3t\ СУАСКУ m€АИЦИНУ и криmи­ нмистику. 03(\)€AY АОБИМ YMPц€т у Tj€т€HO 3I\ТИ(\)НИ АИО ТУ­ ПОТВРАиm ПР€Аmпоm. ОА укупног бројl\ БИI\О би 86 mМђИХ особl\. позниm ГОАИНl\ml\. у особl\ CP€AЊ€ ЖИВОТН€ Аоби. звиј€ри побјПl\€. 3. 51 Ж€НI\. 1\ Н€КИ У биј€I\И свијп побјпош€ М Н€I\ИК И H€(\)yђ€ CBOj€ с/\Крију.

.

.

Јемн шеСНdеСТОГОАИШЊdК рdњен. Убијен је VICENTE PEREZ GARCIA CdHTd dHd 33. ОВАје се нерв ИСПОА ВИl\ице. ГОАине. 3dгреб.12. У ОАБРdНИ KOH3YMTd јемн Сl\ужбеник ПУЦdО. У ГРL\Aићу (mdКC (\убурић) у УI\ИЦИ Carcageteu. 22А.с. Убио rd је извјесни и. 1.1986. Жеlbезнот шипкот ПО гмви. 20А. У конкретнот СI\УЧdју РL\AИI\О се о жени тмђе животне Аоби.2М5. Вменсијd. 13. ГОАине. АОЊd ГРdАИНd.КРВdР~. ГОАине. пет УМРdЦd ножет. d потот Cd још потот HeCTdO. nРОУСТdШКИ еl\етенти покушми ПРОАријети У Конзумт СФРЈ У СИАнеју. ГОАине. 21 . KdO црв 3dбијd ПОА НИ3 BPdT. dYCTpdl\~CKe Вl\dСТИ 3dТВОРИl\е Сl\ужбенике KOH3YMTd KOH3Yl\dT и про~еРdl\е KOH3Yl\d и СФР Ј. уво и црвеНd ПОАВе3ИЦd Кl\И3И ОА УЖdСd АОГdђdјd тИСdО се КОНАензује и к'о крв КL\Пlbе у TPdBY.1988.11. Нdјтdње Td CTpdHe I\убdње и moзrd Cd сигурношћу особd HdКOH 03lbеђИВdЊd живјем још неко ври­ 2-5 СdТИ. који је СИАнеј. mузеј ПОА веАрит небот.Њd изтеђу кости Аесне ПРОИ3ИМ3И М је јете. Hd јdбучицу.1969.

РdВНИЧdРСК~ шум~ И (\ИВМ~. Кроз C~OЦ~ . "Тишин~". Гори ГРМИНd. Md т~ринског м(\иј~Кd И тишин~. моги(\~. d ПР~Ав~ч~рјd СВИТdЦd Y3HOC~ BdTP~ Н~Аогорј~(\их АУШd и (\иј~жу ИХ у крошњ~ Арв~ћd. "JdC~H". Ad сј~АН~Ш M~ђy ЊИХ. у PdHO јутро смвуји Аопј~ВdВdју Н~dопј~ВdН~ пј~см~. ШТd ИМ то ОА АјЩ~ УРМИШ~. AB~H иј~ !ћ YACK~ крви. KdA T~ (\~A~H зној об(\иј~. . ГроБНd ПО!ћd. И 3d т~б~ КМ Аођ~ш. - КВdртови МРТВИХ. У ГРМИНУ. Ad ти мзују.. Имt\ АР во М C~ 250 К(\УПd. "Бриј~стови". Биј~(\~ птиц~ С црним ф(\ором Hd КРИ(\ИМd. 3d ТРИСТd ш~здеС€Т И ш~ст ХИ!ћdМ СТdНОВНИМ. пропмнци и Hd ЊИМd YCdMtb~Hd СТdбм. H~K~ 8. H~K~ 9. "ХРdСТОВИ". ГроБНd ПО!ћd . ГОАИН~. d вј€Трови И TPdB~ њишу Ај~чј~ ГMB~ МdСМЧКd. ИМd к(\упt\ Ad сј~АН~Ш. "ОР(\ОВdЧ~"."Топо(\~". го­ АИН~. Нt\С(\ОНИШ.(\\~г мопо(\ис МРТВИХ.кошут~". УМ3 У rPdA. "Врбе. POA~ !ћ€ТИ C(\€Т~ OBAj~. . (\\ОЖАd 2008. Гop~ Гdј~ви !ћУАСКИХ АУШd. (\\оги(\~. ГроБНd тишинd. "БdР~". моги(\~.ГРМИНУ. У ЧУАУ и (\П~НАИ C~ ПИТdју KOM~ то АјЩУ АОН~СОШ~. КМ ти C~ M03dK осп~ И зуби ОА ј~з~ СdСПУ. KdA проб(\иј~АИШ и 03Hoj~ ти C~ И АМНОВИ И ТdбdНИ.

3t\б(\у М Н Н(\ У3- Hjt\. з~бњн. у ОНО(\\ ШТО C~ 30B~ АРУШТВО. у Tt\HKoj ЦPB~Hoj (\НННјН нз(\\~ђу чојСТВt\ Н H~fu уђt\. с(\утњн Н n~pCn~KTHBt\. И3М3 Н3 rpt\AHH~. и BPHj~(\\~ ЧНnОВt\ T~ Tj~pt\ М н~човј~ко(\нко(\\ H~ МШ "рн(\нку. ИСТОКt\. сновнђ~њt\. (\\t\Кt\p бн(\~ Н "HCTOPHjCK~". H~ npt\BMj C~ OKO(\HOCTH(\\t\. 3t\nt\M. 23 . Cj~B~pt\ Н Jyrt\. CTBt\PHOCTH Н cp~ћ~.И3М3 М nОТРЮКНШ у уско(\\ Н Аубоко(\\ кмнцу fuYACK~ Н COnCTB~H~ nCHX~.

BH-lD 1422360 На основу мишљења Министарства образовања. став 1.. Бања Лука 821. науке н културе Републике Српске .23 етр.Графика). ОД 16. 34 цм. [слике и графике Бранко Миљуш] . Закона о порезу на промет ослобођена пореза на промет.1994. . .2.000. па је. број: 02-349.3. .(Библиотека Посебна издања) ГрадинаД Тираж 1. ISBN 978-99938-799-6-1 (Глас Српске) COBISS. 2010 (Бања Лука: Глас српски . године . Симо I Симо Брдар . члана 17. . Баља Лука: Глас Српске.163.41-13 БРДАР. ова књигаје из области образоваља и културе. . [8] лиетва са таблама: репродукције у бојама.СIР - Каталогизација у публикацији Народна и универзитетска библиотека Републике Српске.[Козарска Дубица] : Спомен-подручје Доња Градина . изд. примјеном тачке 9.

.

[SBN 978-99938-799-6.[ 11 11 79961 .