You are on page 1of 44
СИМО БРАdР

•••
•••
•••
•••
••
• •••
•••

ПОС€БНА И3ААЊА

И3ДdНАЧИ:

СПОМЕН-ПОАруЧјЕ АОЊI\ ГРI\АИНI\
Г МС СРПСКЕ, БI\ЊI\ /\уМ

31\ И3ДdВI\ЧЕ:
(\\И(\ОРi\A БУКВI\

Борис АМИТРl\wиновић
РЕЦЕН3ЕНТИ:

PI\HKO РИСОјЕВИћ
PI\HKO ПРЕРi\Aовић
С(\ИКЕ И ГРl\фИКЕ:
I\МАЕМСКИ С(\ИКI\Р, ПРОф. БРI\НКО (\\ИIЪ уш
ШТI\МПI\:
'т мс СРПСКИ - ГРl\фИМ", БI\ЊI\ /\уМ

31\ WТI\МПl\рију:
Јово СI\Вl\новић

КОРЕКТОР:
БИIЪАНI\ КУРУЗ0вић
КомпјУТЕРСКА OOPI\Дd С(\ОГА:
БОЖАНА ЪурИћ

ТИРI\Ж:

1.000

примјЕРI\М

АРУГО И3ДdЊЕ, WТАМПАЊЕ 31\ВРШЕНО АПРИМ

2010.

.сито БРААР ААИНА Спомен-подручје Доња Градина Глас Српске Бања Лука 2010.

"A ОЦА СМВКА .CjtHH.

Рd3РОКИ је nOd JdHKO РdЗГОРОПМИО се. Hd АРУГУ обму.ГРМИНd. nOA(\\OTdBd КРИI\О и хвми РdКију крушку: То је HdnOl\eOHOBKd. 12~2. живјеl\И! t\ Tdj језик зе(\\IЪе. ГОАине Нdје3Аише (\\ОНГОI\И ПОА БdТУ-КdНО(\\ и СРdвнише 5 rd. Ко би ремо М ће HdnOl\eOH 3d 't\jA. ЈdсеНОВdЦ. ОВУМ су војске тутњме и гмве пмме. (\ијево . у d нико cel\O (\\ене црнице крушке смити. ЦdРСТВd СУМ­ војници пмми.JdceHOBdЦ. . AdIЪe . то је ОА СdАИМ HdnOl\eOHOBd BOjcKd. Аесно . И(\\d AOKd3d М је то био грм. (\\ИСI\ИI\И су КРУШdКd ЦРНИЦd које је они М ће ОВАје ОСТdТИ вијекове. АРЖdВе пропмме и ОА CBerd OCTdjMO нешто nOMTdКd и l\егеНАе. JdceHOBdЦ. Онм. HdnOl\eOHOBe Иl\ирије провмчи се из(\\еђу CdBe и Уне и 3dбијd у њихово Уштицу. OCTdO Нdвијек није. АИО бивше ОА Аубице КР03 неКОI\ИКО сем ушће. уврће око(\\ и гмво(\\. веl\ИКИ грм. КdРИРdНИ СТОI\ЊdЦИ.тече CdBd. npdBd ГРМИНd. ПРОl\И3dНИ и (\\рсни.CTdPd (\\eH3d у Аубици. ОВАје је историјd премзим с јеАне PdM. Аd(\\АИ CТdPd АоБРd бубЊdРd. Бdћо (\\Ој.

Нt\nУСТИШЕ СМ­ ВОНИју И Врt\ТИШЕ СЕ Ht\ ОБМу С КОјЕ су nош(\и. Турци nРЕђОШЕ Ht\ ДРУГУ ОБМу И 3t\У3ЕШЕ дијЕ(\ОВЕ СМВОНИјЕ. ОВО ВМСТВОВt\ЊЕ Typt\Кt\ nРЕКИДМИ су Аустријt\НЦИ. oВt\j Kpt\j nt\M not\ турску ВМСТ И OCTt\ У ЊЕНОI\\ "осјЕДУ. ЖИТЕ(\)И ОПЕТ Ht\ ДРУГУ обм у. ~HOГE Фt\l\\и(\ијЕ ВРt\ТИШЕ СЕ Ht\3M. 1878. t\ Турци OBt\I\\O ДОВЕДОШЕ КI\\ЕТОВЕ И3 јУЖНЕ СрБИјЕ. Ht\ ЊИХОВt\ кућИШТt\ ДОђОШЕ СТt\НОВНИЦИ И3 nЕТрОВЦt\. АоБРt\ 3EI\\(\)t\ ВјЕЧИТО јЕ 1\\t\I\\ИМ човјЕКt\." ГОДИНЕ 1878. ГОДИНЕ. Г МI\\ОЧt\. ДО окуnt\ЦИјЕ БиХ ОД cтpt\HE Ayctpo-Угt\РСКЕ. t\ ГРМИНt\ nOCTt\ ТРОI\\Еђt\: ТУРСКЕ. уnt\мјући у OBt\j Kpt\j И31\\Еђу 1538. У pt\HOI\\ СРЕДЊЕI\\ ВИјЕКУ OBt\j ДИО јЕ Кt\ЧИМ И АуБИЧКt\ Жуnt\Њt\ ПОД ВМШћу БОСt\НСКИХ И УГt\РСКИХ BMAt\pt\. У свој 3t\ВИЧt\ј. У СМВОНИју И Бt\нију. ово nодруЧјЕ nмЕ ПОД t\YCTPoyrt\PCKY вмст И OCTt\ ДО Kpt\jt\ 1 СВјЕТСКОГ pt\Tt\. ГОДИНЕ. ~yAPt\ И дистt\НЦНt\ t\РХЕо(\огијt\ УnИРЕ прст у Tpt\rOBE СКИТСКЕ ЦИВИ(\И3t\цијЕ.nОС(\ИјЕ ДОђЕ УГt\рСКИ кр(\(\) БЕМ 111 И Нt\РЕДИ At\ СЕ грм обнови. 6 . Су­ Bt\jt\ ГОВОРЕ М су јЕ Нt\СЕ(\)t\ВМИ РИI\\(\)t\НИ. ГОДИНЕ 1538. И три nYTt\ ВМДМИ ЊИI\\Е. И 1787. ОСt\I\\Нt\ЕСТИ ВИјЕК усnостt\ВИ Грt\НИЦУ И31\\Еђу ТУРСКЕ И АустрИјЕ У3 Ct\BY И Уну. АустрИјЕ И Ht\nO(\EOHOBE И(\ирИјЕ. Турци КОНt\ЧНО 1795. Ct\HUt\Кt\ И ХЕРЦЕГОВ­ ИНЕ. YHt\. Ht\ Tt\HKOI\\ дотику ОВЕ три 1\\0ћНЕ ДРЖt\ВЕ НИЧЕ nРИЧt\: "км nИјЕТt\О у Грмини КУКУРИКНЕ три rt\ Цt\РСТВt\ чују. КМ OBt\j Kpt\j nt\AE ПОД турску ВМСТ 1538. I\\НОГЕ Фt\l\\и(\ијЕ nОбјНОШЕ у суСјЕДНУ СМВОНИју И Бt\НИју . АОЊt\ ГРМИНt\. СјЕВЕРНЕ ~t\КЕдонијЕ. Трt\ВНИКt\. ГОДИНЕ. С Крt\ћИI\\ nРЕКИДИI\\t\.

.

.

КМ АУСТРО-УГАРСКА ОКУПИРА БиХ I\\НОГИ C€ И3 (\ИК€ АОС€I\ИШ€ OBAj€. САВУ ГА3ИI\И И НА гори НМ АуБИЦОI\\ C€ ТАБОРИI\И. JAC€HOBAЦ j€ У САСТАВУ BojH€ КРАјИН€ nОА yn- РАВИТ€љСТВОI\\ ЦАРСКОГ РАТНОГ ВИј€ћА У ГРАЦУ. ИI\\А јАВНО КУnАТИI\О . ИI\\АМ CBOj€ nобј€АНИК€ И nОРАЖ€Н€.3АnИС ПРВИ. А T€ ГОАИН€ бим j€ СРАж€ниј€ КОА Аубиц€ И КОСТАјНИЦ€. АО 1881. Ником 3рИНСКИ. км Турци уnмош€ ОВАI\\О. CTBOP€HA j€ ПРВА 3Ај€АНИЧКА АРЖАВА јУГОСI\ОВ€НСКИХ НАР­ ОМ. j€MH T€KCT НА њој . j€AHO B€CI\O. Ч€I\€БИјА биљ€жи М У JAC€HOBЦY ИI\\А UАl\\ијА. ГОАИН€. 7 . ОА 1699. ВИј€Ку JAC€HOBAЦ j€ ч€шћ€ nР€М3ИО И3 руку АустрИј€ У PYK€ ТУРАКА. ИI\\А АИ3МР. ВОјСКу ВОАИI\И. У 17. ЧИјИХ "ОТОI\\АКА И МНАС ИI\\А. АОМ3ИI\И: МИХАјl\О СI\УЊСКИ. СВПАЧКОГ АО 1556. ИШI\О j€ ТО ТАКО АО 1941. кум 3А ВОјНу I\\У3ИКУ. Љ УАИ I\ОВИI\И. j€AHA CТ€M С ЉУАСКИI\\ I\ИКОВИI\\А. ОСТАЦИ МВНОГ HAC€љA.3АnИС ТР€ћИ CBj€AOK АО 1685. НАРОАНО "p€MЊ€. ТАКО j€ ишм исторИјА С A€CH€ НА I\иј€ву ОБМу CAB€. А РАТОI\\ 1716-1718. своју I\ОГИКУ И ВИТ€30В€. СТАРА НАСТАl\\БА НА ЧАI\\ЦИI\\А. КI\\ПОВ€ И избј€ГI\ИЦ€. М ПОСАВј€ 3АШТИТ€. JAC€HOBAЦ. А 1918. риБОI\ОВИI\И И nОН€ШТО 3€I\\ЉОРМИI\И. АРУГИ 3АnИС КАЖ€ М j€ JAC€HOBЦ€I\\ ynpABfuMA nОРОАИЦА М. ПРОНАђ€НИ ЧАI\\ЦИ. АустрИјА C€ учврсти НА I\иј€вој обми. го­ АИН€ 1513.

. и ТРАВА. м\.чно 3АГ"\. ЉУАИ. н(\ д\.TdКO ТО би до nОЧЕТМ H(\nO"\. и С(\в\. уј\.н 1941.жу У своју "ост\.дињују с\. Од И3"(\3(\К(\ АО 3(\"(\3(\К(\ сунц(\ И3"А3\.\. TdКO до 1878. р(\т(\.ћи СВОјА гниј\.ЊА и ср\. Т dКO ј\.ћ\. nор(\ж\. nРАв\.в\.вину Срб(\. "УСТРО-УГ(\РСК(\ "р\. е\. 3"ОГМСНИ конц\.ни И вј\. Годин\.."ИК(\: фр(\нцуско. 1813. сновиђ\.OH08(\ 19. BOjCКt:\ nОР(\3И t\ устрију и миром У Ш\.мљ(\ним ј\. 8 - рођ\. ИШI\O ј\. . историј(\ nР\. људи моји! У ј\. Ту ј\. Фр(\нцуско уnр(\вит\.дну ст\. У три ц(\рств(\ В\. и nобј\..дник\.сну Об(\"у С(\в\.нтрщиони "ОГОР Ј(\С\.би.мљ\.НО8(\Ц. т(\ nрич(\ о nИјЕТ"У и три ц(\рств(\.сну обм У См\. н(\ д\. У Ј(\с\.Г КРАјА - nриродн\.новцу формир(\ш\.зиком изм\. ТАНАНА "ОГИКt:\ НАШП nОЧЕТКt:\ смрти. имм(\ своју "ОГИКУ И б(\нов\. ."у С људским "иком н(\ с\. ГО"ИН\. имм(\ ј\.\.ДАНИ У н\. дивно 3Ачуђ\.М3ИМ С(\ "иј\. И 3А"А3\.3ДА И" уЗИјА И 3Аб" уд(\. Т(\КО до 1941.ЊА и НАШ\. з\. УСТ(\Ш\.ђу ДРУГ(\ дв(\ И СРЕТОШ\. с\.н\. с\.љу од з\. И ОСТ(\ 1 СВјЕТСКОГ 1918.бо.НlЩ(\. И "иј\.ђ\. турско И (\устријско. СТОЉЕТиј(\.ни У Кр(\љ\.нбруну з(\вуч\. Хрв(\т(\ И С"ов\.с\.ђу Ун\.љство "(\д\. јужни С"ов\.

.

.

П€риф€рн€ I\ИВМ€. 3dТОЧ€НИЦИ Срби. врисdК YCOљ€H€ PdH€. Н€ГВdШИ.кРdпј€".ПРОАУЖПdК I\OrOPd Јмовно КОА Госпићd. (\огор ЈП - "ЦИГМНd" У JdC€HOBUY. УЖdСdН сист€".. Попмв€. тр€бd CHdr€ М C€ Н€ШТО КdЖ€. (\огор ОС­ HOBdH ЉПИ 19~1..R€PCdj€B". OCHOBdH У jYI\Y 19~1.и . У3ВОАНО У3 CdBY. d ПР€СТdО ПОТКРdј с€пт€".Ој. 9 . ЖИАОВИ И 3dгр€бdЧКИ ТРd"'ВdјЦИ. НИГ Aj€ OUd MHd. БdРdК€ Hd стуБОВИ"'d сој€ниц€. d ПР€СТdО У НОВ€"'бру ист€ ГОАИН€. "'YK€ Исусов€.БРd ИСТ€. То j€ СИСТ€"'. БРdТ€ ". У3 ц€cтy JdC€HOBdU . ABdHd€CT КИl\О"'ПdРd ОА JdC€HOBUd. H€љYA€ Hd љYA€. "'dfu. (\ИКВИМЦИјd У шу". ШУ"'d ПРОГУТМd љYA€.."'МУ ПРОПУСНУ ". 3€"'fud пој€м ТИј€М.КРНАИјИ. ПСИ I\ОКМИ љУАСКУ КРВ. OMj€ j€ I\ОГИКd изгубим СВdКИ С"'ИСdО. OMj€ j€ НОћ. (\огор п - "Брочиц€". j€MH Н€ГВdШ и"'d j€AHY ногу. ШУ"'d. "'YK€ Христов€. I\OrOpd. (\огор JdC€HOBdU . "'dТИ У црнини . OBdj j€ И"'dО . пр€ђош€ OBd"'O И НdПРdВИШ€ ПП I\OrOpd. Kd"'d. OBAj€ су ПР€КМН€ ИI\узиј€. В€I\ИК€ ПОПМВ€ ОАниј€I\€ ГMB€. БОАљИКdВd ЖИЦd. (\огор Ј .HOBCKd. OMj€ j€ због ХРОНОl\огиј€. Т3В . Тр€бd CHdr€. rOl\UdTd I\€АИНd.АI\И. Гом. ПР€СКОЧИТИ СТРdВИЧНУ причу. И ЊУ ОКОВМИ. И CB€ ПОКМI\И.ПР€КМНd..оћ" Пd УСТdШ€ I\ИКВИАИРdШ€ ПОСљ€А­ Њ€ 3dТОЧ€НИК€. Попмв€. . ГОАИН€. В€I\ИК€ ПОПМВ€ ОАниј€I\€ ГMB€.

(\dnM. БРdТ~ (\\ој. Бј~I\ОВdР. Шdбщ. СВИМРd."Ko?Кt\pt\" У Jt\C~HOBUY. ЧОКt\. ОА ГМАИ. Сdј(\\ишт~. УШТИЦd. np~BMKd. У ПОАРУ(\\У HdjrOPd (\\УЧИI\ИШТd. КУПdРИ. АИјет~ Hd djeтeтy. Тетоши ИХ. PY(\\d. НdСТd(\\б~ 3dТОЧ~НИКt\. ГAj~ СУ IbУАИ КОСТИ ОСТdВИI\И. 10 . OHd ИХ H~ М. КОРЧУМ. (\~norMBd. К~Р~СТИН€ц."Кум". Ф~РИЧdНЦИ. ndr. СТРНИШЧ~. ПОI\У(\\РТВИ. I\ОГОРИ: T~3Hd. "етровгрм. Ц~РОВlbdНИ. (\\ИНИСТdРСТВО УНУТРdШЊИХ nOCI\OBd НАХ np~TBdpd j~ KPdj~(\\ 19~1. И почетКО(\\ 19~2. 3dТВОРИ. ВОАИЦ~. КРУШЧИЦd. (\огори. T~њ~. БdЊИЦd. (\\YPT~P. OCHOBt\H У првој ПОl\Oвини 19~2. ОШlbdК. Живот AOH~КI\~ ПОdНОШlbИВ. Н~КdМШЊd тврђdВd. НИКШИћ. Тј~I\~ШЦd B~ћ 3dYMPdjy. РdВНИЦ~. Kd(\\nOp. T~nd И(\\. CMBOHCKd nОЖЕГd. КУСТОАиј~. Ћ~l\иј~ ПУН~. И TPdjdO АО ПОВМЧ~Њd УСТdШd. (\оборгрм. БОГАdНОВ rdj. (\\ОМТ. ПОI\УЖИВИ. t\ ГAj~ СУ T~K ОСТМИ. АdНИЦt\. Комшин. Црв~ни КРСТ. КРdlb~ВИЦd. Јмовно. 3мрин.(\огор IV . (\\dТИ ИХ H~ М. (\огор V . (\\dјЦИ у(\\иру бl\И3dнчићи. Ъмово. БМdР И још ПОН~КИ. Ц~Ib~. Бt\Р. Тмо CB~. n t\Кt\o . nt\Kdo. Аомзи УСТdШd М ИХ OAH~C~. (\\YK~. Ж~Нd Hd Ж~НИ. (\огоРt\ши угмвно(\\ СТРУЧНИ IbУАИ. Ht\ "*СТУ ГОјl\O. CB~ ТМО АО nOTKpdj 19~~. (\OBpdH. У КОНЦ~НТРdЦИОНИ I\ОГОР. nРИШТИНd. СИСМ. Ч~Кt\ ИХ ИСТd СУМИНd. CTdPd ГРМИШКt\. БР~СТОВdЦ. ХОАНИЦИ 3dТВОР~НИ Ж~Ib~3НИ(\\ р~шетКt\(\\d. ОБРt\­ М И Ај~I\И(\\ИЧНt\ ФИНМИ3dцијd КОЖНИХ произвом. Јdстр~бdРСКО.

.

.

ЖЕНА. БОАЉИКАВА ЖИЦА. ЈАСЕНОВАЦ. nИМНА И АРУГИ ОбјЕКТИ nОСТМОШЕ (\ОГОРОМ. јЕСЕН. 19~1. (\УАИ(\О. 3АААХ CnAfuEHor љУАСКОГ МЕСА И костију. САМИ СЕБЕ 3L\3ИААТИ. 3ИА висок ПЕТ МЕТАРА. ЈАСЕНОВАЦ. АА ТИ М03АК nРОКЉУЧА. АјЕЦЕ. OnAAA ЖИВОТ С nОРОАИЧНИХ СТАБАМ. АА БУАЕ ВРЕ(\О. АА ГА НЕ АОХВАТИШ НА ХОРИ30НТУ. ГОРЕ ГАјЕВИ АУША. САМ СЕби МУКУ И3МИС(\ИТИ. 3ИА висок ПЕТ МЕТАРА. М(\ИНОВИ. СМНКАСТА с(\уз npEnMBfuyjE јЕ3ИК. ММО! (\ОГОРАШИ МЕШУ КАМЕН. (\ОГОР ЈП - "ЦИГМНА". МАјЧИЦЕ МИМ. КМ 3АnАААШ. НЕМА ТЕ. СА 3AnAAA. НЕМА ТЕ НИ КАПИ. МНЧАРА. ЦРНИ ЧОВјЕЧЕ. еВО НАС У "АК(\У. ВОАИЦЕ МОјА. АА ТИ ВИШЕ И ААљЕ БУАЕ. ЦИГМНА 03РЕНА БАчићА. У ЊЕГОВОМ ГРОТ(\У. УСТАШЕ "РМЕ свој ПОСАО". ЖЕ(\УААЦ nОА јАбучицом. ЈЕСЕН 3А СТОТИНЕ ХИљААА љУАИ. nУТНИЧЕ МОј. "АААју СТАбм. еВО НАС. АА БУАЕ ВИСОКО. НАјпрИјЕ. 03ИАМИ (\ОГОРАШИ-КОСТУРИ. КУЦАВИЦУ НА ВРАТУ КМ 11 . ВОАО. ЕВО НАС ОНОМЕ ОА ЧЕГА СМО бјЕЖМИ. СА ИСТОКА. ЈЕСЕН. КАМА СИјЕВА. КМ 3МА3ИШ. У СТАШЕ АОВЕАОШЕ ПРВЕ 3АТОЧЕНИКЕ ОВАМО.ЦРНА НИСКА 3М ЦРНОГА. ЈАСЕН. А УСТА СУ МИ ПЕПЕО. МАљ МАљАВОМ СЕљАКУ СА К03АРЕ. АА СУНЦЕ КАСНИјЕ ВИАИШ. ВрИСАК. 3М фАШИСТИЧКОГ И ЊИХОВИХ ЧИ3МО(\И3АЧА. У јЕСЕН 19~1.

М ТИ j€ H€np€M3HO. Ц€CTO ЦРНd. КРВdВИ ТРdГОВИ. KOPdКd H€(\\d. М НИКО H€ ВИДИ. УСТdШКУ ИД€Оl\огију. ВИСОК пп (\\ПdРd. t\ У I\Oгору. И пут 3d ГрdДИНУ. СИТНd. ЈУЖНd CTpdHd. сј€КИРd. 3ид Cd Cj€B€Pd. Ро(\\и. (\\d(\) И Kd(\\ у. Срби. у (\\dКCOBO(\\ ОДСУСТВУ 3dnОВИј€Мју: 12 ИВИЦd (\\dТКОВИћ. Њих ТР€бd истрИј€БИТИ. jdДHd н€јdЧ. ПОГМВНИКd. СТРdШН€ (\\YK€. nоnуцм€ . €YГ€H АИдО КВdТ€РНИК. Bj€KOCMB (\\dКC (\убурИћ 3dnовј€дник. POnTdj. Кd(\\d. И(\\dШ ВРИСdК. до KPdjd. OT€KI\€. ЖИДОВИ. nd И ДјЩd. ИВИЦd . Hoг€ (\\OдP€. У 1\0roPY· У (\\€. H€(\\d 3ИМ. И(\\d зид М (\\YКd буд€ H€npOM3Hd. CdM. СВИ КОјИ НИСУ 3d 31\0ЧИН. ОСНИВdЧ OB€ КМОНИЦ€. Td(\\O j€ И3М3. Цури гној И ВОМ. ЊИ(\\d C(\)€дyjy (\\d(\). Ad буд€ш (\\dЊИ. Т d(\\O j€ И3М3.(\)уди СI\ОНОВИ. Td(\\O j€ OTBOP€H ХОРИ30НТ. (\\YK€. Бож€.ТИ сиј€ку. d nрИј€ Tord (\\YK€. Т d(\\O j€ ГРdДИНd. Н€(\\dШ рИј€ЧИ. ДРУ (\\€. ТИј€I\О H€(\\OћHO. nd ТИШИНУ. d зид ВИСОК пп (\\ПdРd. 3d НАХ.

.

.

YCТd. Р€3dЊ€ И COIЪ€Њ€ PdHd. АИНКО ШМИћ. фРdЊ€ВdЧКИ УЧ€НИК Cd Широког Бриј€Гd. СnО(\ОВИМ. љуоо (\\ИМШ. СИСd. Цивидини "СdС(\УШdВd" усијdНИI\\ Ж€IЪ€301\\. Вdђ€њ€ ОЧИју НdРОЧИТОI\\ KYKOI\\. I\\УЧ€Њ€ СИНd "p€д ОЦ€I\\ И ОЦd "p€д nОРОДИЦОI\\. Он j€ 3d ту j€ДHY. Вdђ€њ€ НОКТИ­ ју 1\\ П М Н 01\\ n(\ОЧОI\\ Cd ШdРdфОI\\. ОИЧ€ВdЊ€ И I\\ОР€Њ€ ГМђу И ж€ђу. кри(мр. KPBO(\OK€ И СИСТ€I\\ 3d KIЪ УВdЊ€ UИГ€РИЦ€ OKOBdHOI\\ H(\POdY. HOГ€. јмну.Фи(\иnовић. CТYД€HT npdBd. OnKMДd. CBOj€ ордиј€. n€рв€рзиј€. ОТКИДdЊ€ миј€ШТИl\\d И(\И Р€3dЊ€ HOCd. ТИРdНОСdУРИ И31\\ИШIЪdју ЧИТdВ€ dPC€HM€ CP€ACTdBd И НdЧИНd I\\УЧ€Њd: ndIЪ€Њ€ OKd. CTPI\\OГMBЦ€. НdТКРИ(\ИО j€ CB€ КОIЪdЧ€ CBOjOI\\ КОIЪdЧКОI\\ вј€ШТИНОI\\. ООЦКdЊ€ ОЧИју иг­ (\01\\. ЧИјИI\\ 3dВРТdЊ€1\\ C€ ИСТИСНУ СВИ НОКТИ Hdj€ДdHnYT. 3dОМdЊ€ НОЖ€Вd И ШИМ У "p€дj€(\y СРЦd. СКМnИРdЊ€. ГРМИНd C€ НМИl\\d. уоогу ноћ 3ММО 1360 IЪУдИ. 3dОdДdЊ€ ИГdМ под HOKT€. Хинко nићи(\и. тј€РdЊ€ ШТdКОРd У ТРОУХ. {\ гдj€ су T€K: "€pO БР3ИЦd. CBOj€ nоДdНИК€.БРКIЪdчић. 13 . фРd (\\dјСТОРОВИћ . Јосо (\\dТИ­ ј€ВИћ. изоијdЊ€ 3YOd. вј€ШdЊ€ 3d PYK€. ГYIЪ€Њ€ КОЖ€. T€ ноћи "€pO БР3ИЦd. nудић! ТМI\\ИЧ€Њ€ У КМЊУ. УШИју. Грм PdCT€. Грм I\\РТВИХ. HOCd. Жи(\€ ФРИГdновић. nМИ HdnYnM€ Г€НИ­ ТМИј€ дј€војчици "p€д Њ€НИI\\ ОЦ€I\\. {\ СВМИ Иl\\d. одсијЩdЊ€ прСТИју сј€КИРОI\\. ГРМИНd.

".Р . Cd(\\d nО(\\ИСdО.НОВdЧКI.М.. ГРОХОТ. ЈdСI.. АРХТdЊI. У круг (\OrOpd .pd- Typd. OTdU С Y(\\d СИШdО . РУКУ И тијl. nРl. Аи(\\. ГРЧI.ЊI.ЊI. М CI. зјl. (\и ИХ ико ИКdМ ИКМО (\\оћи И3УЧИТИ? КМ ВО nИТdЊI. НI.(\\d nl.(\\d Y(\\d. ННЖI.КИ У КРdјЊИ nI.ВИ(\\d. Вивико(\\бустијd (СndfuИВdЊI. HI. Нз(\ијl. ВРИСМ. HI.(\\ У УЖdРI.Х" НМОН YMPUd - "Risus mimicus traumaticus".НУ nl. "nРИСИ(\НI.С(\\ијI. nО(\\ИСdО.ВИ У цријI.доuбl.НИЦd. ЦВОКОТdЊI. ЈI. Cd(\\O.СТИ.3ИВИ "с(\\ијI. CTpdX. (\\dfu У ГМВУ. Хинко nићи(\и nРПВdРd дио ЦИГМНI. 3dБОРdВИ. Хоћl. БО(\I.pd. ТI. ПОНОВИ.ћ. У KPI. (CTpdX од BdTpl. ОТ(\Ц CI. НГНОХОРОР031. СТРdВИЧНI.КИ 3dТОЧI.. НI. HI.(\\dТОРИју(\\. nОВИШI.НИЦИ nMdjy У ОnТИ(\\ИСТИЧКI.(\\d PYKI. Грот(\о. nРОfuI. HI.ћl.(\\nl.Нd TI. HI. 14 . ЖИВИХ fuУДИ) бdЦdЊI. .3(\ОЧИН(\Ц.).СИ(\\ИСТИЧКО-НИХИ(\ИСТИЧКИ KOMnC.! HI. знојl... ШИРI..PBHI. с(\\ијl. У(\\ИРdЊI. ХОРОР031.ВИ.Х. (\УДИl\О. БОЖI.ШКИ ДИ(\\.ЊI. Ad CI.

.

.

утиру. КОЧИО. ПА ћ€тO кући. ПА ћ€тO кућИ . "отор.. Ј€зиво "OHABIЪAЊ€ j€AH€ риј€чи. ИтА "КРВАВА кућА.." .. СутА СИШ(\И. СТИСКАО НОГАтА. ж€ђ тУКА.ПА ћ€тO кући.. AAB€ C€ у тyIЪY.. 3АТОЧ€НИЦИ ГPM€ НАСИn. .циј€(\у ноћ И СУТРАААН..УКОЧИО C€. СВИ ћ€тO кућИ. ПМАју. СТИСКА ВИ(\ИЦ€. КОЧИ! КОЧИО. У ЈП Ц IЪУАИ-ЗВИј€ри. ИА€то кућИ! ПА ћ€тO кући. РУКАтА И . ПА ћ€тO кући. СВИ ћ€тO кући. ЖИВИ СК€(\ПИ. УnИР€ НОГАтА. ИА€то кућИ! ПА ћ€тO кући. Р€Ж€.ИА€т кућИ! ИА€то кућИ! ПА ћ€тO кући. ГМА. ИА€то кући . ПО(\УАј€(\и. САто б€ОЊАЧ€. Кроз тозАК nРОАИР€: . ХИIЪААА СК€(\ПА изтИј€ШАНО СА з€тIЪот АртИРА "НАСИn стрти". ЖИВИ КОС­ ТУРИ. j€AH€ Р€Ч€НИЦ€: . УБИјАју ИХ И УГРАђују У НАСИn. ИА€то кући.. (ћYAoj€ACTBO. J~AAH 3АТОЧ€НИК чучи. АРУГИ И3А Њ€ГA Ч€nРКА изтп И j€A€. ЈАЧИ 3АТОЧ€НИЦИ ПОКУШАВАју САКРИТИ CBoj€ nСИХОТИЧН€ ситnтот€. 3АРАС(\И У БРМ€. ТРИА€СП ХИIЪААА.. Г МА.ПА ћ€тO кући.3АААХ CnAIЪ€HOr IЪYACKOГ т€CA. Пр€врнутих ОЧИју. (\ИЦ€ И3ААј€. ИА€то кући. КРАј ЊИХ БИј€(\€ C€ ОГI\OААНИ КОСТУРИ АојуЧ€РАШЊИХ АРУГОВА. CAT€ И CAT€: .

АА СЕ 3АТВОРИ. НОЖ у стотАЧИћ. ЖЕfuЕ30 СЕ у КОСТ уСИјЕЦА. ИДУ НЕГВАШИ. 16 . ЖЕНЕ. ЧИКО. 31\0 јутро 31\0јутритА. (\\УКЕ СТРАШНЕ ТРЕОА nРОћИ. "СИНU­ ири" ВЕ3АНИ 3А МКЕ."CKEI\E стрти". УШИју. Ао стрти.ГРААИНА. ХИfuААЕ НЕnотичних.I\ЕШ? ОЧНИ KAnAК ТЕЖАК ТОНЕ. ТРЕОА ПРЕКО САВЕ. КОГА НЕтА.Њм измз. СТРОnОШТА СЕ тјЕI\ЕШЦЕ. У"ГАју СI\УТЊЕ" ЧЕКАју тушКАРЦИ. ИтА ГРАА . САто ОЧНИ KAnAК. у тЕКАЧ. СВАКИ ћЕ 3А гмву ОИТИ СКРАћЕН. Ао И3М3А. НЕтА ПОКРЕТА. ТРЕОА ПРЕКО рИјЕКЕ. (\\РКА КАПА 31\0KAnAmA. ПИјЕ CI\Y3. ОКО СУВО. "ВЕЧЕРЊИ 3ВОН". УСТАШЕ "ШАfuУ У РАј". У ОКО. котАРАЦА. ОУВА. НЕтој тЕ 3АКМТИ. ДјЕЦА. ТАто јЕ из0АВfuЕЊЕ. У ГРААИНУ. НЕтоћних. (\\oзrOOOI\HO 3ВОНЕ МНЦИ. НЕтА итЕНА НИ nРЕзитЕНА.НЕтој тЕ. nЕЧЕ уСИјАНА звијЕ3дА у тозгу. . ДА СЕ СКМnИ. Стрт . ЈЕДВА СЕ тИЧЕ. КОРАК СКРАћЕН. у НЕјАЧ. 3АГРИ31\И КАЖИnРСТ И rl\EдAjy НАТЕГНУТУ CAjl\Y CKEI\E "СВЕТОГ (\\01\0- ХА" . (\ЕЖИ НЕnотично ТИјЕМ . ЈЕДНА тУВА 3АВМЧИ СЕ у НО3АРВУ. НЕОО ВИСОКО.јЕДИНИ измз. (\\Иl\ијАРДЕ т УВА.

.

.

KYHДI\K У р€БРА И КАМА. MAfu.ЖИВИ ск€/\€ти. AAfu€. д€CHA оБАМ CAB€. НМИМА. П/\ОВ€ ГMB€. СК€/\€ТИ.НА "CK€/\Y". ОА/\ИКОВАЊ€ "звиј€зд€ НОЖ€ВА". ЈАУК C€ примич€ тишини. Сј€КИр€. ТИШИНА.ено. БРМВ€. MAfu. CTj€PABAjy ЖИВ€ 3АТОЧ€НИК€ У PAК€. ПР€САХ/\€ груди. ОЧН€ ДУПfu€. ЖИВИ НА MPTB€. 3Afu YfuA C€ мј€С€ЧИНА И PAКI\ коју СИ САМ ИСКОПАО. ГМВА. CB€ ниј€мо. ДОЊА ГРМИНА. KP€ћy Н€ГВАШИ.ено. Мртви НА жив€. . CT€Њ€. Умиру УСПРАВНИ. "Пут€м JAYКI\". И3ВИР€ крв. САбиј€ни ј€дни до ДРУГИХ.Дроњци. И3А ћошКI\ ВукићА Kyћ€ УСТАШ€ диј€/\€: OPД€H "MAfuA". . "CK€M" И ск€/\€Ти. "CK€M" ПУНА по/\умрт­ ВИХ. "Пут€м смрти" СТОПА 3А стопом . ПУЦА ГМВА. 17 . TOfuAr€. 3€MfuA C€ још САТИМА врти. M€ДI\fu У "CB€Т€ сј€кир€". CB€ ниј€ми. к'о H€KA Н€ВИДfuИВА АЖДl\јА. МАfu€ВИ. Н€КИ СУ још живи. 3€MfuA НА MPTB€ И жив€. МОГИМ. Тј€/\€ШЦА . ГРМИНА. ТИШИНА. дј€чји ИСУШ€НИ оБРАшчићи. Р€ж€ КОјОТИ. НА Н€БУ C€ сири (ћУДСКА крв. ПО/\УЖИВИХ П/\ОВИ КI\ Грмини. Покоји ПОКР€Т. ДОЊА ТАЧКI\ судбин€.

ОЦУ ГМВУ ОДСИјЕЦАју У ЈАСЕНОВЦУ. 18 . ХАРЕМ.СЕСТРУ СИ"ОВМИ ПА рђАВИМ НОЖЕМ избо"и. АВАНАЕСТ КА3АНА. ТУ СУ "КА3АНИ". 1000 ГРАМА КАУСТИЧНЕ СОДЕ. УСТАШЕ КОРИСТЕ ЊЕМАЧКУ рЕЦЕnТУРУ 3А nРОИ3ВОДЊУ САПУН А ОД ДИјЕ"ОВА ТИјЕМ 3АТОЧЕНИКА. СВАКИ ПО 2200 "ИТАРА. ево. ДЕСЕТ "ИТАРА ВОДЕ. ЧЕТИРИ ГОДИНЕ. ТЕЧЕ САВА.ТЕШКА ВМГА ИСnАРАВА. УСТАШЕ НАСТОјЕ УНИШТИТИ СВОјЕ КРВАВЕ ТРАГОВЕ. РЩEnТУРА. ЦУРИ МАТЕРИНСТВО И СУКРВИЦА У САВУ. ФРА МАјСТОРОВИћ-фИ"ИnОВИћ ПУЦА МЕђу НОГЕ РАСЧЕРЕЧЕНИМ ЖЕНАМА. ОТВАРАју грОБНИЦЕ . ДјЕВОјКЕ.nOMEMHE ГРМОВЕ. ОБЕШЧАШћЕЊЕ. КАСАПНИЦА. И3МЕђу. БОЖЕ. Ово НЕ(ћуђЕ НИКО ОПРАТИ НЕ МОЖЕ. УСТА ШЕ ОДВОДЕ НАј(ћЕnШЕ ЖЕНЕ.САПУН. РЩЕnТУРА. ТИјЕ"О КACAnE У ГРМИНИ. ЦУРЕТКЕ. ГРМИНА. 1945. ОД КОЖЕ И КОСТИју . ПЕТ КИ"ОГРАМА (ћУДСКОГ МЕСА. АУШУ СУ ИШЧУnМИ У ЈАСЕНОВЦУ. ТАКО ТО СТРАВИЧНО ТЕЧЕ ОД Аnри" 1941. МАТИ . И ААНИМА. И3"ИnТАВАју И С"ИnСАВАју САТИМА.

.

.

ЈУРИШАју СК€I\ПИ НА I\OГOPCK€ КАnИј€. CnAfu Ују I\€Ш€В€. СвјПI\УЦАВ€ Ч€СТИЦ€ ОЧИју ГАСНУ У САВИ. ДOjK€. МАСОВНА ГРООНИЦА. H€OOI\\ ВРИСАК. ОЧИ. nOfuAH€ nокрив€н€ I\€Ш€ВИI\\А. Густи. Свијпу ИСnРИЧАТИ ИСТИНУ О JAC€HOBЦY. C€AAI\\ СТОТИНА ХИfuААА уОиј€них. ОД ТОГ ОРОјА . nОДI\\ИНАТ€. n€n€O Н€ВИНИХ ПОКРИВА ГРdAИНУ. Гори ГРdAИНА. КРВ. ГОДИНА 19~5. I\\УШК€ PYK€.о€зорОјА ТРИСТА Ш€3Д€СП И Ш€СТ ХИfuААА У ГРdAИНИ. НА ХОРИ30НТУ КРВ И I\\l\иј€ко C€ I\\Иј€ШАју. KPBOI\OK 3Aj€ДHO С KOЊ€I\\ TOH€ У 3€l\\fu у. И3РАЊАју Дј€Чј€ ГМВИЦ€. Гори КОСТ И КОЖА. У JAC€HOBЦY. Kp~ nАКI\АјАС€НОВАЧКОГ. ТАКО СУ У овој СТРАВичној исторИјИ Н€ВИНИ nЈˆĈНИ С I\иј€в€ НА Д€CHY ООМУ CAB€ И . C€AAI\\ СТОТИНА ХИfuААА СТРАВИЧНИХ судОИНА. Ж€НСКА ОАРАКА И 3АТОЧ€НИЦ€ У ЊОј. цриј€n. АИI\\. nРОШI\О ИХ j€ Ш€3Д€СПАК. ЦИГМ. 1000 3АТОЧ€НИКА.НИСУ C€ ВРАТИI\И. ГMB€. C€AAI\\ СТОТИНА ХИfuААА I\\УЧ€НИХ. 19 . (\ОI\\АЧ€. Т€ШКИ ДИI\\. C€AAI\\ СТОТИНА ХИfuААА КМНИХ.ХИfudA€ nР€КМНИХ ВРАТОВА. у I\ОГОРУ још ОКО t\nРИI\ 22.

(\\€ђy I\убl\Њl\ml\ HI\ђ€HI\ j€ j€AHI\ Kojl\ j€ бим ГОТОВО У циј€I\ОСТИ СI\ЧУВI\НI\. ГРМИНI\. Особl\ којој j€ I\убl\ЊI\ ПРИПММI\ CI\ сигурношћу C€ mож€ ТВРАИТИ М НИј€ утрм Н€ПОСР€АНО Н/\КОН оз(\)€ђИВdЊI\. пр€ml\ КОl\ИЧИНИ 20 . којој j€ ПРИПММI\ ПРПl\€­ MBI\HI\ I\уБI\ЊI\. 03(\)€A€ су HI\CTM€ умрциml\ ТУПОТВРАОГ ПР€АmПI\. у особl\ CP€AЊ€ ЖИВОТН€ Аоби. позниm ГОАИНl\ml\. ~. 1\ МО ПОС(\)€АИЦI\ пос€бног постmортмног ПРОЦ€СI\ (СI\ПОНИ­ ФИКl\цијl\) био j€ у I\убl\ЊИ И коmПl\ПНО СI\ЧУВI\Н т031\К. НИ HI\ j€AHOт тj€cтy HI\ костиml\ нису Нl\ђ€н€ 03(\)€A€ KOj€ би ПР€АСТt\В(\)м€ ПОС(\)€АИЦУ стриј€I\НИХ PI\HI\. 3. 3I\гр€б. ЖИВОТНI\ Аоб C€ тогм прибl\ИЖНО ОАР€АИТИ. 11 АјЩ€. 51 Ж€НI\. 11 15 АјЩ€. HI\ 58 I\убl\ЊI\ утврђ€ни ТРI\ГОВИ виш€струког ИI\И j€AHOCTPYKOГ приј€I\оml\. 1986. 28 СI\УЧl\ј€Вd ЖИВОТНI\ Аоб 12 особl\ У C€ НИј€ тогм ОАР€АИТИ. звиј€ри побјПl\€. 5. И3 ОТКРИВ€Н€ гробниц€ ПОСМНО А€СП I\иm€них CI\HAYKI\ испуњ€них костиml\ и Аиј€I\овиml\ костију У 31\ВОА 3t\ СУАСКУ m€АИЦИНУ и криmи­ нмистику. Нмм: 1. (\\HOГ€ j€ стигм HI\POAHI\ M3HI\. н€човј€КОl\ичј€ CBOj€ М СI\ЧУВl\ју. 6. Нl\иm€. ОА 152 особ€ 37 су БИl\И mУШКI\РЦИ.А звиј€ри. 2. 1\ Н€КИ У биј€I\И свијп побјпош€ М Н€I\ИК И H€(\)yђ€ CBOj€ с/\Крију. ОА укупног бројl\ БИI\О би 86 mМђИХ особl\. У ПРПl\€мниm костиml\ YTBpђ€HO М ПР€АСТI\В(\)l\ју OCTI\TK€ 152 особ€. Нмм I\уБI\Њ€ и moзrl\ CI\ сигурношћу умзуј€ М j€ особl\. 03(\)€AY АОБИМ YMPц€т у Tj€т€HO 3I\ТИ(\)НИ АИО ТУ­ ПОТВРАиm ПР€Аmпоm. У 53 СI\УЧl\јl\ СПОl\ C€ ниј€ morl\O ОАР€АИТИ.

.

.

У ОАБРdНИ KOH3YMTd јемн Сl\ужбеник ПУЦdО. Јемн шеСНdеСТОГОАИШЊdК рdњен. ГОАине. У конкретнот СI\УЧdју РL\AИI\О се о жени тмђе животне Аоби. ГОАине. уво и црвеНd ПОАВе3ИЦd Кl\И3И ОА УЖdСd АОГdђdјd тИСdО се КОНАензује и к'о крв КL\Пlbе у TPdBY.1988. 21 . 13. dYCTpdl\~CKe Вl\dСТИ 3dТВОРИl\е Сl\ужбенике KOH3YMTd KOH3Yl\dT и про~еРdl\е KOH3Yl\d и СФР Ј. 20А. ГОАине. d потот Cd још потот HeCTdO. Убио rd је извјесни и. Вменсијd. Hd јdбучицу.КРВdР~.11. АОЊd ГРdАИНd.12. 1. Убијен је VICENTE PEREZ GARCIA CdHTd dHd 33. 3dгреб.2М5. У ГРL\Aићу (mdКC (\убурић) у УI\ИЦИ Carcageteu. Нdјтdње Td CTpdHe I\убdње и moзrd Cd сигурношћу особd HdКOH 03lbеђИВdЊd живјем још неко ври­ 2-5 СdТИ.1986.1969. Жеlbезнот шипкот ПО гмви. ГОАине. ОВАје се нерв ИСПОА ВИl\ице.с. пет УМРdЦd ножет. који је СИАнеј. KdO црв 3dбијd ПОА НИ3 BPdT. nРОУСТdШКИ еl\етенти покушми ПРОАријети У Конзумт СФРЈ У СИАнеју.Њd изтеђу кости Аесне ПРОИ3ИМ3И М је јете. 22А. mузеј ПОА веАрит небот.

H~K~ 8. "БdР~". РdВНИЧdРСК~ шум~ И (\ИВМ~. ГроБНd ПО!ћd . "ХРdСТОВИ". d вј€Трови И TPdB~ њишу Ај~чј~ ГMB~ МdСМЧКd. "ОР(\ОВdЧ~". "Тишин~". КМ ти C~ M03dK осп~ И зуби ОА ј~з~ СdСПУ. "JdC~H". - КВdртови МРТВИХ. Md т~ринског м(\иј~Кd И тишин~. KdA T~ (\~A~H зној об(\иј~. УМ3 У rPdA. ГроБНd тишинd. (\\оги(\~. 3d ТРИСТd ш~здеС€Т И ш~ст ХИ!ћdМ СТdНОВНИМ. У ГРМИНУ. "Бриј~стови".кошут~". Ad сј~АН~Ш M~ђy ЊИХ. Гори ГРМИНd. го­ АИН~. У ЧУАУ и (\П~НАИ C~ ПИТdју KOM~ то АјЩУ АОН~СОШ~. "Врбе. Биј~(\~ птиц~ С црним ф(\ором Hd КРИ(\ИМd. ИМd к(\упt\ Ad сј~АН~Ш. Нt\С(\ОНИШ. ШТd ИМ то ОА АјЩ~ УРМИШ~. моги(\~."Топо(\~". d ПР~Ав~ч~рјd СВИТdЦd Y3HOC~ BdTP~ Н~Аогорј~(\их АУШd и (\иј~жу ИХ у крошњ~ Арв~ћd. AB~H иј~ !ћ YACK~ крви. .. (\\ОЖАd 2008. Имt\ АР во М C~ 250 К(\УПd. Ad ти мзују. ГОАИН~.(\\~г мопо(\ис МРТВИХ.ГРМИНУ. пропмнци и Hd ЊИМd YCdMtb~Hd СТdбм. моги(\~. POA~ !ћ€ТИ C(\€Т~ OBAj~. . И 3d т~б~ КМ Аођ~ш. у PdHO јутро смвуји Аопј~ВdВdју Н~dопј~ВdН~ пј~см~. ГроБНd ПО!ћd. H~K~ 9. Кроз C~OЦ~ . Гop~ Гdј~ви !ћУАСКИХ АУШd. KdA проб(\иј~АИШ и 03Hoj~ ти C~ И АМНОВИ И ТdбdНИ.

(\\t\Кt\p бн(\~ Н "HCTOPHjCK~". 23 . у Tt\HKoj ЦPB~Hoj (\НННјН нз(\\~ђу чојСТВt\ Н H~fu уђt\.И3М3 М nОТРЮКНШ у уско(\\ Н Аубоко(\\ кмнцу fuYACK~ Н COnCTB~H~ nCHX~. у ОНО(\\ ШТО C~ 30B~ АРУШТВО. сновнђ~њt\. с(\утњн Н n~pCn~KTHBt\. 3t\б(\у М Н Н(\ У3- Hjt\. ИСТОКt\. 3t\nt\M. з~бњн. Cj~B~pt\ Н Jyrt\. и BPHj~(\\~ ЧНnОВt\ T~ Tj~pt\ М н~човј~ко(\нко(\\ H~ МШ "рн(\нку. CTBt\PHOCTH Н cp~ћ~. H~ npt\BMj C~ OKO(\HOCTH(\\t\. И3М3 Н3 rpt\AHH~.

члана 17.[Козарска Дубица] : Спомен-подручје Доња Градина . . . науке н културе Републике Српске . ова књигаје из области образоваља и културе. став 1. Закона о порезу на промет ослобођена пореза на промет.(Библиотека Посебна издања) ГрадинаД Тираж 1.3. број: 02-349.2.41-13 БРДАР. па је.Графика). ISBN 978-99938-799-6-1 (Глас Српске) COBISS.. Симо I Симо Брдар . изд. .163. године . 34 цм. ОД 16.23 етр. . Баља Лука: Глас Српске. .1994.BH-lD 1422360 На основу мишљења Министарства образовања. 2010 (Бања Лука: Глас српски . Бања Лука 821. [слике и графике Бранко Миљуш] .000.СIР - Каталогизација у публикацији Народна и универзитетска библиотека Републике Српске. [8] лиетва са таблама: репродукције у бојама. примјеном тачке 9.

.

[SBN 978-99938-799-6.[ 11 11 79961 .