You are on page 1of 223

1

Index Home
‫‪2‬‬

‫…‬ ‫…‬

‫‪124‬‬ ‫ﰷ ﻃﺮﻳﻘﻪ‬ ‫ﳕﺎز ﺟﻨﺎزە ﮍ‬ ‫‪47‬‬ ‫‪04‬‬ ‫ﺧﺪا ﰽ ﻣﻌﺮﻓﺖ‬ ‫‪1‬‬


‫‪128‬‬ ‫ﺗﻠﻘﲔ ّ‬
‫ﻣﻴﺖ ﻣﺮد ﻋﻮرت‬ ‫‪48‬‬ ‫‪05‬‬ ‫ﺧﺪا ﰽ ﺻﻔﺎت ﺛﺒﻮﺗﻴﻪ‬ ‫‪2‬‬
‫‪130‬‬ ‫ﺧﻄﺒﻪ اور ﺻﻴﻐﻪ ﻧﲀح‬ ‫‪49‬‬ ‫‪05‬‬ ‫ﺧﺪا ﰽ ﺻﻔﺎت ﺳﻠﺒﻴﻪ‬ ‫‪3‬‬
‫‪133‬‬ ‫ﻋﻘﻴﻘﻪ ﺳ‪:‬ﺖ ﻣﺆﮐﺪە‬ ‫‪50‬‬ ‫‪07‬‬ ‫ﺧﺪا ﰽ ﳏﺒﺖ اور اﻃﺎﻋﺖ‬ ‫‪4‬‬
‫‪134‬‬ ‫ﺧﺘﻨﻪ ﰷ واﺟﺐ ﲻﻞ‬ ‫‪51‬‬ ‫‪08‬‬ ‫ﺧﺪا ﰽ ﻋﺪاﻟﺖ‬ ‫‪5‬‬
‫‪135‬‬ ‫ﻣﺎە ﳏﺮم ‪ I‬اﱒ ّا‪G‬م اور اﲻﺎل‬ ‫‪52‬‬ ‫‪09‬‬ ‫ﻧﱮ ؐ ﰽ ﻣﻌﺮﻓﺖ اور اﺧﻼق‬ ‫‪6‬‬
‫‪138‬‬ ‫ﻣﺎە ﺻﻔﺮ اﻟﻤﻈﻔﺮ ‪ ،‬ارﺑﻌﲔ‬ ‫‪53‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ﻧﱮ ﰽ ﳏﺒﺖ اور اﻃﺎﻋﺖ‬ ‫‪7‬‬
‫ٓ‬
‫‪139‬‬ ‫ﻣﺎە رﺑﻴﻊ اﻻول‬ ‫‪54‬‬ ‫‪12‬‬ ‫د‪ N‬اﺳﻼم ‪ ،‬ﻗﺮان ﳎﻴﺪ‬ ‫‪8‬‬
‫‪140‬‬ ‫ﻣﺎە رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﱏ ‪ ،‬ﻣﺎە ﲨﺎدی اﻻول‬ ‫‪55‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اﻣﺎم ؑ ﰽ ﻣﻌﺮﻓﺖ‬ ‫‪9‬‬
‫‪141‬‬ ‫ﲨﺎدی اﻟﺜﺎﱏ‬ ‫‪56‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪Z‬رە اﻣﺎم‬ ‫‪10‬‬
‫‪143‬‬ ‫ﻣﺎە رﺟﺐ ‪ّ I‬ا‪G‬م اور اﲻﺎل‬ ‫‪57‬‬ ‫‪17‬‬ ‫اﻣﺎم ؑ ﰽ ﳏﺒﺖ اور اﻃﺎﻋﺖ‬ ‫‪11‬‬
‫‪146‬‬ ‫ﻣﺎە ﺷﻌﺒﺎن ‪ I‬اﲻﺎل‬ ‫‪58‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ﺟﺰا اور [ا‬ ‫‪12‬‬
‫‪148‬‬ ‫ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن‬ ‫‪59‬‬ ‫‪18‬‬ ‫اﻣﺎم زﻣﺎﻧﻪ ﲺﻞ ﷲ‬ ‫‪13‬‬
‫‪152‬‬ ‫ﻣﺎە رﻣﻀﺎن ‪ I‬اﲻﺎل‬ ‫‪60‬‬ ‫‪21‬‬ ‫اﺻﻮل د‪ ، N‬ﻓﺮوع د‪N‬‬ ‫‪14‬‬
‫ٓ‬
‫‪155‬‬ ‫ﻣﺒﻄﻼت‪ ،‬ﻣﮑﺮوﻫﺎت روزە‬ ‫‪61‬‬ ‫‪23‬‬ ‫داب ﳕﺎز‬
‫ﳕﺎز ﰽ ﻓﻀﻴﻠﺖ‪ِ d ،‬‬ ‫‪15‬‬
‫‪156‬‬ ‫دﻋﺎء ﻣﺎ ِە رﻣﻀﺎن‬ ‫‪62‬‬ ‫‪25‬‬ ‫واﺟﺐ اور ﻣﺴ‪h‬ﺤﺐ ﳕﺎزﻳﮟ‬ ‫‪16‬‬
‫‪157‬‬ ‫اﲻﺎل ﺷﺐ ﻫﺎﺋﮯ ﻗﺪر‬ ‫‪63‬‬ ‫‪27‬‬ ‫واﺟﺒﺎت ‪ /‬ﻣﺴ‪h‬ﺤﺒﺎت ﳕﺎز‬ ‫‪17‬‬
‫‪159‬‬ ‫اﻋﺘﲀف‬ ‫‪64‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ﳕﺎز ﭘﻨﺠ‪o‬ﻧﻪ ‪ I‬اوﻗﺎت‬ ‫‪18‬‬
‫‪160‬‬ ‫ﻣﺎە ﺷﻮال اور ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ‪ I‬ﻣﺴﺎﺋﻞ‬ ‫‪65‬‬ ‫‪29‬‬ ‫ﻗﴫ اور ﻗﻀﺎء ﳕﺎز‬ ‫‪19‬‬
‫‪162‬‬ ‫ﻣﺎە ذﻳﻘﻌﺪ‬ ‫‪66‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ﻣﺮد اور ﻋﻮرت ﰽ ﳕﺎز ﻣ‪ t‬ﻓﺮق‬ ‫‪20‬‬
‫ٓ‬
‫‪164‬‬ ‫ﻣﺎە ذوﳊﺠﻪ‬ ‫‪67‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪d‬ﻳﺖ ِ وﺿﻮ ‪ ،‬وﺿﻮ ﰷ ﻃﺮﻳﻘﻪ‬ ‫‪21‬‬
‫‪166‬‬ ‫ﻋﻴﺪ اﻟﻀ‪ I z‬ﻣﺴﺎﺋﻞ‬ ‫‪68‬‬ ‫‪35‬‬ ‫اﺳ‪h‬ﱪا ‪ ،‬ﻏﺴﻞ ﰷ ﻃﺮﻳﻘﻪ‬ ‫‪22‬‬
‫‪168‬‬ ‫ﻋﻴﺪ ﻏﺪ|‬ ‫‪69‬‬ ‫‪37‬‬ ‫ﺗﻴﻤﻢ ﰷ ﻃﺮﻳﻘﻪ‬ ‫‪23‬‬
‫‪169‬‬ ‫ﻋﻴﺪ ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ‬ ‫‪70‬‬ ‫‪38‬‬ ‫ﳒﺎﺳﺎت‪ ،‬ﻣﻄﺎﻫﺮات‬ ‫‪24‬‬
‫‪170‬‬ ‫ﻋﻴﺪ •روز‬ ‫‪71‬‬ ‫‪39‬‬ ‫ﳇﻤﻪ ّ‬
‫ﻃﻴﺒﻪ‬ ‫‪25‬‬
‫‪172‬‬ ‫ﺷﺐ ﲨﻌﻪ اور ﲨﻌﻪ ‪ I‬دن ‪ I‬اﲻﺎل‬
‫ِ‬ ‫‪72‬‬ ‫‪40‬‬ ‫اذان و اﻗﺎﻣﺖ‬ ‫‪26‬‬
‫‪176‬‬ ‫ﺣﺮم ﻣﻌﺼﻮﻣﲔؑ‬
‫ِذن دﺧﻮل در ِ‬
‫ا ِ‬ ‫‪73‬‬ ‫‪43‬‬ ‫ﰷ ﻣﻔﺼﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ‬ ‫ﳕﺎز ﮍ‬ ‫‪27‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪3‬‬

‫‪178‬‬ ‫رﺳﻮل ﺧﺪاﷺ‬


‫ِ‬ ‫ز‪G‬رت‬ ‫‪74‬‬ ‫‪53‬‬ ‫ﲭﺪە ﺷﮑﺮ‪ ،‬ﲭﺪە ﺳﻬﻮ‬ ‫‪28‬‬
‫‪181‬‬ ‫ز‪G‬رت ﺣﴬت †ؑ‪ ،‬ز‪G‬رت اﻣﲔ ﷲ‬ ‫‪75‬‬ ‫‪55‬‬ ‫ﴐوری ﻣﺴﺎﺋﻞ‬ ‫‪29‬‬
‫‪184‬‬ ‫ﺳﻼم ﷲ ﻋﻠﳱﺎ‬
‫ز‪G‬رت ﺣﴬت ﻓﺎˆﻪ‬ ‫‪76‬‬ ‫‪57‬‬ ‫ز‪G‬رات ِ ﻣﻌﺼﻮﻣﲔ ؑ‬ ‫‪30‬‬
‫‪186‬‬ ‫ز‪G‬رت اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ؑ‬ ‫‪77‬‬ ‫‪59‬‬ ‫دﻋﺎﺋ‪ / t‬ﻣﻨﺎﺟﺎت ‪ /‬ﺗﻌﻘﻴﺒﺎت‬ ‫‪31‬‬
‫‪187‬‬ ‫ز‪G‬رت اﻣﺎم ﺣﺴﲔؑ ز‪G‬رت وارﺛﻪ‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫اﻧ‹ﻴﺎء ﰽ دﻋﺎﺋ‪ t‬دﻋﺎﺋ‪t‬‬ ‫‪32‬‬
‫ٓ‬ ‫ٓ‬
‫‪191‬‬ ‫ز‪G‬رت ‪d‬ﲚﻪ ﺑﻘﻴﻊ‬ ‫‪79‬‬ ‫‪80‬‬ ‫ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻗﺮ‪d‬ﱏ دﻋﺎﺋ‪t‬‬ ‫‪33‬‬
‫ٓ ٓ‬
‫‪194‬‬ ‫ز‪G‬رت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻐﲑە‬ ‫‪80‬‬ ‫‪85‬‬ ‫ﺟﻠﻴﻞ اﻟﻘﺪر ﻗﺮ‪d‬ﱏ ‪Gd‬ت‬ ‫‪34‬‬
‫‪196‬‬ ‫ز‪G‬رت اﻣﺎم ٰ‬
‫ﻣﻮﳻ ﰷﻇﻢ ؑ‬ ‫‪81‬‬ ‫‪87‬‬ ‫ﺧﻄﺒﺎت ﲨﻌﻪ‬
‫ِ‬ ‫ﳕﺎ ِز ﲨﻌﻪ‪،‬‬ ‫‪35‬‬
‫‪197‬‬ ‫ز‪G‬رت اﻣﺎم † رﺿﺎ ؑ‬ ‫‪82‬‬ ‫‪95‬‬ ‫ﰷ ﻃﺮﻳﻘﻪ‬ ‫ﳕﺎز ﻋﻴﺪ ﮍ‬ ‫‪36‬‬
‫‪198‬‬ ‫ز‪G‬رت اﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺗ’ ؑ‬ ‫‪83‬‬ ‫‪99‬‬ ‫ﺧﻄﺒﺎت ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ‬
‫ِ‬ ‫‪37‬‬
‫‪200‬‬ ‫ز‪G‬رت اﻣﺎم † ﻧ’ ؑ‬ ‫‪84‬‬ ‫‪103‬‬ ‫ﺧﻄﺒﺎت ﻋﻴﺪ ٰ‬
‫اﻟﻀ‪z‬‬ ‫ِ‬ ‫‪38‬‬
‫‪203‬‬ ‫ز‪G‬رت اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی ؑ‬ ‫‪85‬‬ ‫‪108‬‬ ‫ﺷﮑﻴﺎت ﳕﺎز‬
‫ِ‬ ‫‪39‬‬
‫ٓ‬
‫‪203‬‬ ‫ز‪G‬رت اﻣﺎم زﻣﺎﻧﻪ ؑ‬ ‫‪86‬‬ ‫‪112‬‬ ‫ﳕﺎز اﺣﺘﻴﺎط‪ ،‬ﳕﺎز ا‪G‬ت‬ ‫‪40‬‬
‫ٰ‬ ‫ٓ‬ ‫ٓ‬
‫‪205‬‬ ‫ز‪G‬رت ا ِل ‪G‬ﺳﲔ‬ ‫‪87‬‬ ‫‪113‬‬ ‫ﳕﺎ ِز ‪Gd‬ت‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ ‪d‬ﻳﺖ اﻟﮑﺮﳻ‬ ‫‪41‬‬
‫‪208‬‬ ‫ﺳﻼم ﷲ ﻋﻠﳱﺎ‬
‫ﺟﻨﺎب زﻳ‪:‬ﺐ‬
‫ِ‬ ‫ز‪G‬رت‬ ‫‪88‬‬ ‫‪114‬‬ ‫وﺣﺸﺖ ﻗﱪ‬
‫ِ‬ ‫ﳕﺎز‬ ‫‪42‬‬
‫ٓ‬
‫‪210‬‬ ‫اِﺳ‪h‬ﺨﺎرە —ﺴ‹ﺢ اور ﻗﺮ‪d‬ن ﳎﻴﺪ‬ ‫‪89‬‬ ‫‪116‬‬ ‫ﳕﺎز ﺷﺐ‪ /‬ﲥﺠﺪ‬ ‫‪43‬‬
‫‪213‬‬ ‫ﺗﻌﻮﻳﺬ ﺣﴬت اﻣﺎم † رﺿﺎ ﷺ‬ ‫‪90‬‬ ‫‪117‬‬ ‫ﳕﺎز ﻏﻔﻴﻠﻪ‬ ‫‪44‬‬
‫‪216‬‬ ‫ﳇﻤﺎت ﺧﲑ و ™ﮐﺖ‬
‫ِ‬ ‫‪91‬‬ ‫‪119‬‬ ‫ﳕﺎز ﺟﻌﻔﺮ ّ‬
‫ﻃﻴﺎر‬ ‫‪45‬‬
‫‪217‬‬ ‫وﻻدت ﺷﻬﺎدت ﭼﻬﺎردە ﻣﻌﺼﻮﻣﲔ‬ ‫‪92‬‬ ‫‪120‬‬ ‫ﳕﺎز ﻫﺪﻳﻪ واﻟﺪ‪N‬‬ ‫‪46‬‬
‫‪219‬‬ ‫ﺳ›ﺪ ﳏﻤﺪ ﺳ‹ﻄﲔ ﺗﻘﻮیؒ‬ ‫‪93‬‬ ‫‪121‬‬ ‫ﳕﺎز اﻣﺎم زﻣﺎﻧﻪ ؑ‬ ‫‪47‬‬

‫‪http://quranicsoftwares.blogspot.com‬‬

‫‪http://facebook.com/shianamazjafria‬‬

‫‪http://facebook.com/iqtada.askary‬‬

‫‪E-Mail: iqtada@gmail.com‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
4

……﴾ ‫……﴿ ﺧﺪا ﰽ ﻣﻌﺮﻓﺖ‬

#$
"! % &' ( )*+,-./
345 6768 9: ; <=>+, ? @ 01" ! 2
C$DEFG8 /- .:6B)*/HG8IA 6B
!"
D>7J4KE F LM@ D BF N8 ; < &M2
YZ O/PQ/ R/S /ITU,: VG8WUX M2
<[\ ]^/ _(6 `ZI a b c/ d Ie fK
7J 6ghE 8ij kMIe lm no>$ IE FG ;
n=>gu, i tv E p qr s 7Jp i t@*
@ w! s5P @ xE y @ z{ nJ+ |{ E
E } 7~i• € •E‚ { siƒ 76
rŒ •/ Ž/‰Š‹ ‡ ˆi• †…„

El6‘ ’“‹ •i• †•„

d iœ ™š› i ˜ ™š› ”Q•m–—ˆzij,


E ž 6šŸIe g•

Index Home
5

……﴾ ‫……﴿ ﺧﺪا ﰽ ﺻﻔﺎت‬


•+r VU —ˆMIe i• s¡:¢ : ‫ﺻﻔﺎت ﺛﺒﻮﺗﻴﻪ‬
ِ
E ,r 8¦$r §¨ ©pM •'i•} ˆ £¤r ¥ } 7~
E8ª « J ‚ ¬ ¬ •- : ( )
E Hm Q'- ŽZ>c • : ( )
E56r®U ¯6r Q p ° o>c •- : ! "( )
E‚ rP ¬ rP ¬ •- $ (#)
:%&
E žm q r X žm±'- r ²³r : )( (')
E p mgh>r´µ c¶c •- :+ )( (*)
Q ¼ ˆM> - Hm·¸¹ º»J>cr : -./) (,)
¼ ˆMa ½¾Mg¿ ÀÁƒi‹ HmgÃ
E ij
E ÆÄgÃo Å-‘ ³ • :1 (0)
{ 7~ •'i•r Ç ˆ'i• £r : ‫ﺻﻔﺎت ﺳﻠﺒﻴﻪ‬
8©pM • i ِ
EÈ 8
E8É›oi ˆ 7J 7 • •- :2 ( )
‹ mÐ >±r B Ê 8Ë •EÌÍ ÎÏ :34 ) ( )
•:( ÓIÔËÕ E rŒ Ö0×ØÙ I< /ÑÒ Ë x
E 8 Ú• Ëo Ûo >I ‚( 6 Ú

Index Home
6

«Ü ÝÞ ¢ ßMàá| -EÊ 8IA 8šâ • :+ /) ( )


cäc •åE æ ç èç /éU/éê F ã8
E 'ƒ ël ìí¸
E i î $B i î ï BH8T >$ •- :56-& (#)
E ò róo€ Öðî± ïñ
/ø 'ù ÷EÈ68ôŠõíö i ˆ •- :9 76& 8 ) (')
ElRù û ù ~ú*ù
r žUü'ý\E iþUB BHU8ü •- :%: ) (*)
E r Ôr B Ê ËB •¥E ž6 r Ô ž6Ë
• H6s o€ —ˆøe M•
n —ˆr ‚6 n —ˆ jM • 'ý\E Ô
E B ‘ B •¥‚6 ‚6
E8 Úo$ mMgos$ •- :; / ) (,)
E 8 i• i ˆ-E8i ˆÄô i• • :%< =) (0)
‰Š: f6 n4 E iˆ i• i• iˆ
4 •¥E ‰Šm f6 8
p i t ¸¹ / ‰Š •E si•
si• ! ïñw ‚ ¬ ¬ •ïñ
E5 ¬ ¬

Index Home
7

ُ
……﴾ ‫……﴿ ﺧﺪا ﰽ ﳏﺒﺖ اور اس ﰽ اﻃﺎﻋﺖ‬
l o / Uv =>i < f J
f X R šlv < / doX
=>gu,E Y f J > !æX / "»
$z øj% w n { •ß x&U/Io/šl/ / #~/½æ
ÑÒ/' ž n@(/)/(‚ß x •r §M E
j @ R@ x± Û nß{ xsJ d , E* +
E* ÑÒoI ß ± /M@]j-± fUgoM@ Ä

@ =. ø~ßM/ n@ oÍ/ ‚ 0ßM xïñw


4
5á| ž6gh /1 nß{ x=> b 23/1
« 6 ”Qsz 7Q78@ xïñcr = z9@*@*gu,
:‹=m; <z o :jÛ/=Z<M ¬ >ÔJ
JI F :jÛ lm@ CÔ /D» E /?Ô@oWj Ô/A r /B
Õ rŒ lOJWj Ôlm@ G/lmøÔHl Wj Ô/D»IJ‹= ]KßM¬
6IO P ›L E 78{@ x :M=mNZ :jI
E5 mRBSÉ oT Q ‚

Index Home
8

……﴾ ‫……﴿ ﺧﺪا ﰽ ﻋﺪاﻟﺖ‬


MU Vgoco ! «Š• @ ìsA IW Zij
ZlJ7 Ä y <o mgoX J YX žmZJ7[ r E \]
M mr‚U 7 Ä 7[ E=mgo ^ YM ! 7Q8 žm
^ 6_Mg` M MmgoX r : Q q J YX !
E 6 coaM ! Mm q b
E hp iˆd eZf g •

EH68j ßM • k l ^É m †…„
E8 Ú • ž6 d n i ì$m †•„
E Hmm[\ <K: F mmJ , • †o„
E @s 6« ŠX I! 7ÔH« l •'qrgu †p„

Ç < guoivo †t„


E žmc¶J@P •«g
ž ys M 6‘ ³ M :6xZ 6« ŠM‰ŠP •Õ †w„
E‚

Index Home
9

……﴾ ‫……﴿ ﻧﱮ ﷺ ﰽ ﻣﻌﺮﻓﺖ‬


r @ ìß x{Z<M ?ÔJ • z WUZ
8 < |”Q} mF ij ”Qlm <oij
K:E o mMgo~ <o mMgo~z • F•
€{¢ (•J :jI z' @ ìsl6o‚ U¢ É ƒñ w
•¦„ E …† «R /‡E(•J Ò mU ƒñ •'J
(6† *•~ /(6«R Ž•Ž Iˆ ‡ ‰ŠG‹pÉ Œ•
‘¦’ “ @ xm•Èj ” •JÛ† xE•–›v Û
+Mçžr E ,MI * Ÿ+' •—4˜™š›œiÂ
glo ¨¨ | § ¦¦ glo¥Ô` MWUE ¡¢I P“i£j ¤›r
¡¢I P“'ª ¨¨ U ¦¦glor¥Ôr` WU ,M¡¢'ª¨¨© §¦¦
E«I:“¤› +

‫ اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت‬I‫ﺣﴬت رﺳﻮل ﺧﺪا ﷺ‬


r¬ -<cWUE«} 7~Èj gu •—4˜™š›œi‡ x
• jMWU ÷E« È Šgu WU ®ÔM¯
{
َ ُ ُ ٰ َ َ َ َّ
³WUE ®ÔM° *±WUx²³«R ْ
‫ِاﻧﮏ ﻟﻌﲇ ﺧﻠ ٍﻖ ﻋ ِﻈﻴ ِﻢ‬ ÔH
; ‹¸¹! ïñ ½¾M Ò ¶m· + ´µ *

g»E j Ä *EfÔH¼{B fUR º $BE É

Index Home
10

fÔH½Z ¾ƒE «¿ Ij% *Efm ÔHƒLÀ J Á


ƒ³ƒ³ijÃE MUMU ÄI Ŭ Æ *E fm  I
MÇ < È ÉJ , l Ê Ë *E Bf Ì $Efm
Ê ~MWU CÔ E fmiÍÎ IJ/"»E¬E
ÐE È mÑ Ò ÓZÔÔ fÔHÕÖ I WU f Ï CÔ «Ô
Ef ] ‘ ×o$B/ØBÙˆJÐ$/fmi£ I / Q±J Ú
E ij@Äc fmgo[ cE fmÛ < mgÜ

‫ ﺳﺐ ¬ ﲠﱰ ﻫﻮ© ﻫﮯ‬t‫ ﻣ‬-‫ﻧﱮ ﻣﻌﺼﻮم اور ا® زﻣﺎ‬


E fKY/ f E f6‚ U‹{ xc݆ ‡
š~ Þc gß 6ûgur ‚rû ‘Hà ƒá I
l •ùB fmºB fOJ$B fmCâ «ÔM$BE f6
B ž B‡; •:ž6Þ7J I fmøÔHl •Õ ý\ fmøÔH
E Ôij I

E ž6ã €c p ° r Ò gu‡ ,‘H ,


b úäJI (ú (åJ Ò ž ‘ß ‡ ,d
:6Bã É c æ ‚(ú J Ò :6Bp ° r +r Õ K(•
i‡ xÑæçMèÈjé æm \‚ Ôij 7J
° r Ò guƒ³ š~ Þc /gß 6ûgu • —4˜™š› œ
E ã Éc 2

Index Home
11

‫ﻧﱮ ﰽ ﳏﺒﺖ اور اﻃﺎﻋﺖ‬


,E@ ê gÜ ” z •—4˜™š›œi‡ x ú s
êzmU†M •Õ E r go Äc y <oij cz”
~ <o mMgo~ • FI Bù / {ë :È B
Iì *±o •—4˜™š›œiÂZ Ò d E o mMgo
íQzß E76îi ï, iþU z ðñM8
MI 4 V6ïñ@ µ¸ w ò I E=mò I! «6
J ó! ý\=mBù ! o ó ij E=mNZ<c
Ð /@ CÔ /?Ô @oWj Ô /r / : /ô ‹ <o ƒo{X
ErŒ lm@ G/lOJ Ò /D»IJ‹ õö
F { ƒo ^ @ ÷

øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

ûIÔHog¿ À@ùúgÔ
َ ً ْ ُ ُ َ َ ٰ َ ً َ ُ ْ ّ ً َ ْ َ ّ ً َ ٓ َ َ ُ ْ َ ِ َ َ ْ َ َّ َ َ
ْ‫ﻻﻣﺮ‬
ِ ِ ‫ﻓﺎﻣﺎ ¯ ﰷن ¯ اﻟﻔﻘﻬﺎ ِء ﺻﺎﺋِﻨﺎ ِﻟﻨﻔ ِﺴ ٖﻪ ﺣﺎ ِﻓﻈﺎ ِﻟ ِﺪﻳ ِﻨ ٖﻪ ﳐﺎ ِﻟﻔﺎ † ﻫﻮاە ﻣ ِﻄﻴﻌﺎ‬
ُ ْ ُ ّ َ ُّ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ
Màƒ/üýoøþi <v /” Ç /« Š ' ‫ام ان ﻳﻘ ِﻠﺪوە‬ ِ ‫ﻣﻮﻻە ﻓ ِﻠﻠﻌﻮ‬
†w „ ”Qøm Jg 6 o<
øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

Index Home
‫‪12‬‬

‫……﴿ د‪ N‬اﺳﻼم ﴾……‬


‫ُ‬ ‫َّ ّ ْ َ ْ َ ْ ْ َ‬
‫اﻻﺳﻼم ە ¨¨‪É M| :” †Å„ x²‬‬ ‫‪ِ i ç Ç‬ان اﻟ ِﺪ‪ِ N‬ﻋﻨﺪﷲِ ِ‬
‫َ َ ُْ َ‬ ‫َ َ ْ َّ ْ َ َ ْ َ ْ َ‬
‫اﻻ ْﺳﻼ ِم ِد ْﻳ ًﻨﺎ ﻓﻠ ْﻦ ّﻳﻘ َﺒﻞ‬
‫و¯ ﻳ‹ﺘ ِـﻎ ﻏﲑ ِ‬ ‫‪ž6‬‬ ‫„‪ä@, ¦¦ {gÜ †k‬‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ ُ َ َُ ْٰ َ ِ َ ْٰ‬
‫ﴪ‪ N‬ە ¨¨ '‪r ‚6 æ <o” $ RMgÜ €‬‬ ‫ِﻣﻨﻪ ۚ وﮬﻮ ِﰲ اﻻ ِﺧﺮ ِة ¯ اﳋ ِ ِ‬
‫‪Ç „ ¦¦‚6‬‬
‫‪†I «U‬‬ ‫‪!r‬‬ ‫‪iþU€‬‬ ‫(‚‬ ‫«‪8‬‬ ‫‪c‬‬
‫‪gÜ ” Å‬‬ ‫†ˆ ;‪…” J :jgu‬‬ ‫‪•¦ •JÛÈjr‬‬
‫‪œi«R‬‬ ‫|‪x àá‬‬ ‫¦‪þU +‬‬ ‫‪ê‬‬ ‫‪@þU‬‬
‫‪NZI‬‬ ‫¾‪°ÔJ :j767• WU/ m ¢ of‬‬ ‫‪WUE‘J‬‬ ‫•‬ ‫—‬‫‪4‬‬ ‫˜‬ ‫›‪™š‬‬
‫‪³‬‬
‫‪?Ô « @ Ij JÛi ÝÞ r E … ¨¨I‬‬ ‫‪¦¦ ¨¨ ¦¦J‬‬ ‫‪m‬‬
‫َ ْ َ ُ َ ْ َّ ٰ َ َّ‬
‫‪ ,‬اﺷﻬﺪ ان ﻻ ِاﻟﻪ ِاﻻ‬ ‫… ‪E‬‬ ‫‪8 @ ì¦I c‬‬
‫ٗ‬ ‫ُ َ ْ َ ٗ َ َ ْ َ َ ٗ َ َ ْ َ ُ َ َّ ُ َ َّ ً َ ْ ُ ٗ َ َ ُ ْ ُ‬
‫ﴍﻳﮏ ﻟﻪ ط واﺷﻬﺪ ان ﳏﻤﺪا ﻋﺒﺪە و رﺳﻮﻟﻪ ط ‪r 8 7J RM| -‬‬ ‫ﷲ وﺣﺪە ﻻ ِ‬
‫‪E «R‬‬ ‫‪Y¨ •—4˜™š›œi 8É›7Jo‬‬
‫ٓ‬
‫……﴿ ﻗﺮ‪d‬ن ﳎﻴﺪ ﴾……‬
‫'‪I Èj‬‬ ‫†•‪E J‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪' gÃo • IU¢‬‬
‫‪o •‹5678@ x‬‬ ‫‪d iþU‬‬ ‫‪mNZI‬‬ ‫‪rE‬‬
‫َ َ َّ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ ً‬
‫‪Wj ÔX r‬‬ ‫‪<JIe‬‬ ‫اﻻ¾ﺴﺎن ِ½ا ِﻟﺪﻳ ِﻪ ﺣﺴ‪:‬ﺎ ‪-‬‬ ‫ووﺻﻴﻨﺎ ِ‬
‫ً‬ ‫َ ُ ْ ُ ْ َّ‬
‫‪ïñ „ mij‬‬ ‫ﺎس ُﺣ ْﺴ‪:‬ﺎ ‪Ò -‬‬‫ِﻠﻨ ِ‬ ‫‪ (UR !½¾M‬وﻗﻮﻟﻮ ¿‬
‫َّ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ّ ُ‬ ‫َّ ٰ َ َ ٰ ُ َّ ٰ َ‬ ‫َ‬
‫اﻟﺰﮐﻮۃ ‪ِ $" # : -‬ان ﷲ ‪G‬ﻣﺮﮐﻢ ان ‪Á‬ئ دو‬ ‫‪َ † #UR‬وا ِﻗ ْﻴ ُﻤﻮا اﻟﺼﻠﻮۃ وا‪Á‬ا‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪13‬‬

‫َ‬ ‫َْ‬
‫‪; 76% ~ &'Ô Û‬‬ ‫ﺎ‪ِ Ä‬ت ِا ٰﱄ ا ْﮬ ِﻠ َﻬﺎ‪y <( •-‬‬ ‫اﻻ َﻣ َ‬
‫¯ َﻗ ْﻮ ٍم َﻋ ٰ ٓﴗ اَ ْن ّﻳَ ُﮑ ْﻮ ُ•اْ‬ ‫َ‪َ ُ ّ َ G‬ﳞﺎ ّاﻟَﺬ ْ َ‬
‫‪ٰ N‬ا َﻣ ُﻨ ْﻮا َﻻ ‪ْ َ Æ‬ﺴ َﺨ ْﺮ َﻗ ْﻮ ٌم ِّ ْ‬ ‫‪Ñ :( )Ô4‬‬
‫ِ‬
‫‪+r # ]! ‘ ×o +‬‬ ‫ﳯ ْﻢ ‪H6ý\# ]! B‘ ×o , É * IW‬‬ ‫ﲑا ِّﻣ ْ ُ‬ ‫َﺧ ْ ً‬

‫‪.,J- M‬‬ ‫ﲔ ‪mIì | x²‬‬ ‫ﷲ َﻻ ﻳُ ِﻀ ْﻴ ُﻊ اَ ْﺟ َﺮ ا ْﻟ ُﻤ ْﺤ ِﺴ ِ‪َ ْ :‬‬


‫‪ِ 6ã‬ا َّن َ‬

‫‪4 Z E 0 ì12 o go/MI J‬‬ ‫‪mgo / - žm8‬‬


‫‪=mi£ IU¢678@ x iþU‬‬ ‫{‪ž=m‬‬ ‫'‪• IU¢z±‬‬
‫‪6 ZS ‘ o IU¢*KB ½æX J Ó•M 3mBô 34‬‬
‫‪4ƒ“:6æ ú IU¢4 = ‹ Zä+5$ 3‬‬ ‫‪@6:7‬‬
‫‪E8‬‬

‫‪E 4 lmr;ZiÔ> QI E4 =<••E‬‬ ‫‪;•:9 š~IU¢‬‬


‫„@† ‪4 R‬‬
‫‪•p ?r ~/oB?’Ur;Ar‬‬ ‫„•† ‪•…?r ~/…t?’Ur;r R‬‬
‫„‪oG?r ~/…F?’UEr R †Ž‬‬ ‫„‪•D?r ~/w•?’UCr R †Ž‬‬
‫‪Š ”ãH‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪r;E mr;Ò Ó:J K ’UH r;4‬‬
‫ˆ‪E2 {mˆp ::6B Š ,Õ E i‬‬
‫َ ٓ ٰ َ ّ َ ُ َ ًّ َ ًّ َ ٓ ٰ َ ّ َ ُ ْ َ ً ّ َ َ ْ ْ ً َ ٓ ٰ َ ّ َ ُ ُ ُ ْ ّ َ ً ّ َ ًّ َ َ ْ ّ ُ‬
‫ﻻ ِاﻟﻪ ِاﻻﷲ ﺣﻘﺎ ﺣﻘﺎ ە ﻻ ِاﻟﻪ ِاﻻﷲ ِاﳝﺎ‪ Ä‬و ﺗﺼ ِﺪﻳﻘﺎ ە ﻻ ِاﻟﻪ ِاﻻﷲ ﻋﺒﻮ ِدﻳﺔ و ِرﻗﺎ ە ﲭﺪت‬
‫ﺎدﺗ َﮏ َو َﻻ ُﻣ ْﺴ َ‪ْ h‬ﻨﮑ ًِﻔﺎ َو َﻻ ُﻣ َﺘ َﻌ ّﻈ ًﻤﺎ ە َﺑ ْﻞ اَ َ‪َ Ä‬ﻋ ْﺒﺪٌ‬
‫‪ Ì‬ﻋ َﺒ َ‬
‫ْ‬ ‫ﱪا َ‬
‫ً‬ ‫َ َ َ َ ّ َ َ ّ ُ ً ّ َ ًّ َ ُ ْ َ ْ‬
‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ﻟﮏ ‪ G‬ر ِب ﺗﻌﺒﺪا و ِرﻗﺎ ە ﻻ ﻣﺴ‪h‬ﮑ ِ‬
‫ٌ‬ ‫ْ‬ ‫َ ٌْ َ ٌْ َ ٌ َ ُْ َ‬
‫ذ ِﻟﻴﻞ ﺿ ِﻌﻴﻒ ﺧﺎﺋِﻒ ِﺑﮏ ﻣﺴ‪ِ h‬ﺠﲑ ە‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
14

……﴾ ‫……﴿ اﻣﺎم ﰽ ﻣﻌﺮﻓﺖ‬


ïñ {WU' @ ìl6o€¢ $ M ÔHr Z M•| «R
r NJI / m’ “J Ò mÕÖ •” ž 6 L Mío d
(•Èjr JI mBOPo QMÑUM d žR 6
v r ïñ - žm S{ •sJgÔ …gÔ J EF•8r JÛ
‡ xVWE žÔH S{ sg>TŽo‡ U‡Mm S ƒñ
o ÔH S– o WUJg¿ ³ ÇÀX¹- G Yi àá| M •
< | Zg>M\]^ M_ [ <Màá| š~ ³ ZI§
ُ ‫ﺖ ر َﺳ َﺎﻟ َﺘ ٗﻪ َو‬
َ‫ﷲ ﻳَ ْﻌ ِﺼ ُﻤﮏ‬ َ ْ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َّ ْ َ َ ّ َّ ْ ِ َ ْ َ َ ْ ُ ٓ َ ْ ّ َ ُ ْ ُ َّ َ ُ ّ َ ٓ ٰ
ِ ‫ل ِاﻟﻴﮏ ¯ ر ِﺑﮏ و ِان ﱂ ﺗﻔﻌﻞ ﳁﺎ ﺑﻠﻐ‬Îِ ‫ ﳞﺎ اﻟﺮﺳﻮل ﺑ ِﻠﻎ ﻣﺎ ا‬G
‫ّ ِ ط‬
َ َ
é « lZ+ ƒñ ‚ Z &<'«R † `„ ‫ِ¯ اﻟﻨﺎس‬
Ì+ „ 8{gb Jf¾ Ç o + † •„ : B +Õ a !
• WUhW†fg ’U rôÔ$ R„E‚c Ýd eM Ò ( • †8
l J mígu •ik W# 4¸ Mi \]^ j <
ْ ُ ُ َْ ْ ّ ْ ُ ٰ َْ ُ ْ ََ
p & *Ò ‫اﻟﺴﺖ اوﱄ ِﺑﮑﻢ ِ¯ اﻧﻔ ِﺴﮑﻢ‬En ÔH oMm
َ ْ ُ َ َ ٰ َ ُْ َ
WU
³ ِ‫ رﺳﻮل ﷲ‬G ‫ﻗﺎﻟﻮا ﺑﲇ‬E ç 'm6Ij É +EÊ 8ƒqr +Z
Yi •š~ Z M E pƒ ŽU xWU ³ ³| «R * ÔHE
ُ َ ٌّ َ َ ٰ َ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ
) ‫† َﻣ ْﻮﻻە‬
ِ ‫ * ¯ ﮐﻨﺖ ﻣﻮﻻە ﻓﻬﺬا‬ÔH rms½æog¿ À
I§ (
ُ‫ﺖ َﻋﻠَ ْﻴ ُﮑ ْﻢ ِﻧ ْﻌ َﻤ ِ ْﱴ َو َر ِﺿ ْﻴﺖ‬
ُ ‫ﺖ َﻟ ُﮑ ْﻢ ِد ْﻳ َﻨ ُﮑ ْﻢ َواَ ْﲤ َ ْﻤ‬
ُ ‫ اَ ْﻟ َﻴ ْﻮ َم اَ ْﮐ َﻤ ْﻠ‬76« l t,U, M

Index Home
15

َ ْ َ َ ْ ْ ُ ُ َ
@ m@ µuv Z+ mÐoJ” & U ‫اﻻﺳﻼم ِدﻳﻨﺎ ە‬ ِ ‫ﻟﮑﻢ‬
]^vw x yz {E†o’UrôÔ„ EÓmZJgÜ ” ß &
E ‘| Z o+ _} Z~Ç•M
U ~MWU@•I‚Gƒ í @ € É : ÔH’p I§
Ç • Z4
<WUç „¹ s WU³ „¹ <o„¹ | z WU
³ n
mI§ oij <WU ƒñ | <, m„¹ s Y
<M| ,Õ n @ € ! :E <M| , ÔH WUE
û mˆo‡ š~IU¢E6« lç …o| Z†K:
َّ َ َ ۢ ٌ ۗ َ َ َ َ
p { 6‡ ' « Roç … 2 m« RÉ ‫۝‬Ǻ ‫اب وا ِﻗ ٍﻊ‬
ۙ
ٍ ‫ﺳﺎل ﺳﺎ ِٕﯨﻞ ِﺑﻌﺬ‬

ª8sa3@ Rs E Šƒñ
ˆ! @ Rv r M‹, †•’U L„
EéŽ • 6žmŒ R ,M ! Õ•É ITU
ُ‫ﷲ َواَ ِﻃ ْﻴﻌﻮ‬ َ ْ ‫ َ ّ ُ َﳞﺎ ّاﻟَﺬ‬Gٓ ٰ ’U 4
َ ‫ ٰا َﻣ ُﻨ ْٓﻮا اَ ِﻃ ْﻴ ُﻌﻮ‬N @ Ï @• € | § G Ä
ِ
ْ ُ ْ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ُ َّ
û 2ž :76« l†tF’UÖ‘ „ ‫ول اﻻﻣ ِﺮ ِﻣﻨﮑﻢ‬ ِ ‫اﻟﺮﺳﻮل و ا‬
“í”’s ³WU „¹ “í ƒ’ | • | «R
û ÔHE < | zo„¹ ÛE IJÏp H r Ñ „¹
K •Y7– `— I E Ïp H ` Ö˜ `r *Ä
n (•glM+MmÉ É WUKEY IÇ P Hr é WU M
E@gÜ `š! : miŽ™ I! :4 ‚(~BÔ o•¢jœ: *Ä
E iˆ › ƒlM ƒÔ P Hr éMWU Mg¿ ÀYiÂ

Index Home
16

……﴾ ‫م‬Ä I ‫رە اﻣﺎﻣﻮں‬Z ﴿……


@DE!7 8 -" C
%B ) %-" A B& @ )7 >- ?
@DE!7 8 -" C
%I/J) HE& A B& @ )7 F G
@DE!7 8 -" 7 K!7 H E& A B& @ )7 FE
@DE!78 -" H N =!7H O %-" A B& @ )7 >L 6M #
@DE!7 8 -" N ) A B& @ )7 Q 6P< ? '
@DE!7 8 -" 1 =S A B& @ )7 >RLM *
@DE!7 8 -" T4 % C 6) A B& @ )7 Q6 ,
@DE!7 8 -" W %-" A B& @ )7 Q 6LUV 0
@DE!7 8 -" %Y ) A B& @ )7 Q 6< X
@DE!7 8 -" %Y< %-" A B& @ )7 Q6 Z
@DE!7 -" ] .E" HE& A B& @ )7 Q 6[ \
@DE!7 -" _ )O ^V ] ) A B& @ )7 Q 6[ N
ٓ
‫ اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت‬I ‫ﲚﻪ‬d
ÕÖ ” M • M‡ ,goo ! ž6– o‡gÔ ýG
m ƒ€ Po QMÑUM Ò m’ “ de m
M‡si Š ‘œ /•ñ žMgÔ @ ì: ê :jé J Ò
Þcgß 6ûgu/ 6 Ÿr¬ gus gÔ 6‹
6ã + p ¡ ¢r + M‡ ƒ³š~
E>Ôno =m@

Index Home
17

‫اﻣﺎم ﰽ ﳏﺒﺖ اور اس ﰽ اﻃﺎﻋﺖ‬


Ç” J Ò {gÔ ž6g>TŽo M‡ – o‡gÔ
±M •:f6BgÔ Õ E 8 £*•Èjw± gÜ
ogÔ Ý¤ f ¥ n n Bm¦Ef6§ l iÔ¨
go Äc È <ogo X cJ sgÔ E Iì *±Z Ò s
© òs gÔ ”QJ Ò kE@ êJ ‡ïñ E ª
E¨ «òÃò@ x ž>Ô<coI

……﴾ ‫……﴿ ﺟﺰا اور [ا‬


¬- /} ®Jg¨ I M‡ ˆ‡¦ •Mg¨ X •
s ¯J °ƒœMI g` J °Zg¨ I :ã SgÔ ¦ R
³Z ƒo/'Jg` E( 6‘H ±M Ä K žE @ ì²
‚6Po Ir E …ç …³Z ƒo Ä'J ¯ ç´
f g •MmrP Ie +M3þU « E …I oµ¶JI
5³T i î g` E‚6<o ¯J Ä g` J K EM* ã·
E‚ ¸¹ç … i î ¯
‰¶¢ ± @ ìsß ' oI Mµ¶
\ •E$8 ¯ ! JI! ¥ãm±Z‘ àá| º
omJ ƒ»I 6 SI 7J ,¼ ,sof g ! k «Š
E¨ @ ¯ ! J ½¶ ³12

Index Home
18

ٰ ‫ﲺﻞ ﷲ‬
……﴾ ‫ﺗﻌﺎﱄ‬ ‫……﴿ اﻣﺎم زﻣﺎﻧﻪ‬
َ َ ُ َّ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َ
†g•’U/¾ , ¿$ R„ ۚ ‫ ِﻣﺎ ِﻣ ِﻬﻢ‬Zِ ‫ ٍ ۢس‬Ä‫م ﻧﺪﻋﻮا ﰻ ا‬Ù
ْ

M= Á½¾MgÔ M ! J„}À€c †µ¶ „I !


I:“  çÃr¥Ôr`
Ç g¿ À@ùúgÔ iÂ¥ÔÇ` M WU •
•$J•Ä iÂÅ• @ m·V{ «¾•~J WUE«

WUE (~ ¢‡• ÇÈ4 É ÊËiÂïñ ÌÍ ¢gÔÇ ïñw! ÔÇÆWU
• •
WU
• Î, ij 7ÔH ÏÒR в • Z
gÔ ÔHs, ³ ÑUEM 6 p • cÒ ÓÔi iÕ ³ Z
, •WUEMÖ :×MI! •Øi ‚6 BÔ þU Ùo @Ú •
Û ÊÞ Û ÊÞ
Ü @` ÜÉÝ
Ý
É •
¦¦œ¨¨ ïñ gl `gl“ o @ÚgÔ 7ÔHÎ, s
á ïñ w! ƒ€ «g J @ ¾ : M =m Ù 4 r E5 6¦¦ßà » ¨¨ ïñ
E5676@b ' m¸ r ïñ M= m
WU
• Ç p
rϾ ¸ M ã _ä I M å æ•tt Iâ …t i ïj i
ïñ •ÁƒiÂi p WUüRMçÜ
• WU
• V àá( •E76
WUs
• Mi p E 8 èUMi p Jr¥Ôr` WU—
• i p 76
çé y ꎃáE¨aBIëJWU7J
• ž76 •ñì±í Z
ƒî çé X E mƒ îJ WU • •@ùúgÔ ` M WU{ï¾M

‚ rP ïñ ð •
• ñ , ` * ÔH g¿ À @ù ú gÔ (6 f m
Ë
ò óïñ Ç• È4 É Ê iÂWU{
• ôE‚ mµõZ ! @ ¾ïñ ö÷ ˆ

Index Home
19

E fÔHgà Ij
úgÔ wû9øGùú • «¾•~ƒás •
@ÚgÔ

@Ú gÔ i r à : WU
• E müm c •
«¾•BJ @ù
Bçýo¥ þJ m ÕJ WU
• M ¸ úE7ú
WUß
• ª rP «íc WU • @þU • WUýGE
• 6
3«¾DtŒ•' 6 Uo@4 Ç iÂ{
• è Ì6 ü
o€cg ]M Eªž6 l “É o WU
• BÔ M @4 E{ @
l— +E gÔ X ƒ ¼ ˆ M w! ª gu
MiÔ I E l I• Gœ MI MI @ G•I iÂ
Y MiÔ IÇ E(6jÔZf <MgÔ ï• G çÃ
E 6«îƒg ogÔ JœGY Q I É E(6jÔZ @ˆ È •œG
· -
Ç J !– & j &‰ŠÇP •* œGY ¨¨
Mr®U miÔ"Ç X +/62 ~iÔ g #+ 6gh(/ m
Ç Ç
ÙDM • Iˆ 6‡ @$
4 mBí% &'g> TŽ7JÊ ß
¦¦‚6 M(žiž± Ù,E‚6B)ç
ƒ›oi i @4 Ç Ò ™osr §M* +
Ç dI
JI! ì oij ¥ f6ç ƒ› i WU
• sç E “í
E ž6 Mi
!¥ 6, j' ïñ R ! «- WU
• BÔ
TŽ d d Z ' M i gu ¾ o E { Ð i • . J

Index Home
20

/•ð i ïñ /j rP @P • i • gÔ E
Ç t ïñ w s @Ú
Ë
E rP ÇÈ4 É Ê i • Ó iÂ/•0 iÂ
E ¯6@ µŒ•iÔ§‚1E2 ‚1 € @ÚgÔ Ç Ù iÔ§
Ç
†@„ {4 ç5 6 j/ 3 /IPU r?†•„ ,± iÔ§ 2
†:„ g¶øW : †=„ þoø9 g †Ž„i ƒ H¾7 #j / 8
o ?r? @ I¾ þ†f„ l > o S ¦¦`¨¨ g;Iý M< =
Iý Mg> F †E„ BoC³ ÖD DG !æMø9 AJ †g„ l6ÂUÄ
oç U †•L„ i < rJ I! KMG H †I„ BoG H
Ç
El6_ä çM
mŽ †rm„,¢É N¢M< WU:‚6N¢4¸
• o ÙM WU• Q
I M=mI§ o ÙMWU• S ¾
Ç UEM=m ÙZV Ä g> OPRS› T

W r M=mr oiX gÔ mY U, 'E5 7Z @¾ U
] WU
• “ çé
Ç o…o [H— +EM 6 ƒtMWU{\
EM*Uüïñ I '1¾pGWU¸
• M ÙEM=m
øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

ÇI X š t^:v g¿ _@` a G biÂIÔ3 þUgÔ


û ÔH<o m_' ƒñ v í
ُ َّ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َّ ُ ْ ُ َّ َ َ ْ َ َ ُ ٰ َ ْ ْ ُ ْ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ ْ َّ َ َ
‫ ﲩﺔ‬Ä‫ﻨﺎ ﻓ ِﺎﳖﻢ ﲩ ِﱴ ﻋﻠﻴﮑﻢ وا‬Ýِ ‫واﻣﺎ اﳊﻮا ِدث اﻟﻮا ِﻗﻌﻪ ﻓﺎر ِﺟﻌﻮا ِﻓﳱﺎ ِاﱄ روا ِۃ ﺣ ِﺪﻳ‬
m_' ƒñ ÖD@ Mv í @ x ƒ c ƒ 2 d6‡ «íe ‫ﷲِ ە‬
†w „ 6b ƒñ • bZ+ ƒñ@`r ý\

Index Home
21

……﴾ N‫……﴿ اﺻﻮل د‬


E=g ” fo” «î E : •~” «î
$ BE É p m n/ ‚ Zo A IW Z> : &6 a 1
E Ã $J B ÃJ
M Ò žm 8 m s ù « Š • A IW Z > : 5 "a 2
E hgo ƒ€ i™L
Û ˆÖi ‰ŠG‹pÉ ßM’ “ de • :A6I<a 3
4 ˜ ™š ›
E ‡@þU ,MÖi + • Ç œi‡ x
ÛˆgÔ ßM¡ @ JjM’ “ M³‡@þU • : ) )7a 4
E g¿ À@ÚgÔ iÂgÔ @þU g¿ ÀYiÂgÔ —
EA IW Z ¯ k µ¶ /5P M Ï : ) a5

……﴾ N‫……﴿ ﻓﺮوع د‬


El ” fo” _ HE •L ” _H
ƒL i îs$' 4 B :ZmjnŠ/i ÏPƒc :O < a1
E}68
: î o¥ 2HZi ÏmjnŠcA MIp rÔ : fOG a 2
H q rí /Hs/ 8 t / ú]» V Ð ™L r
iŽ o }64 uiŽ o i î ¡ Br Ei

Index Home
22

E‚ muHs M= r w 8t ú]»E ž v r w
<o px æ MÛ yglo pxJ«z I i | { :g&a 3
µZ| › y' 4 yZ U/mj/nŠi ÏI cE é
6Ê „} 3 æ 6žÍ
C
/~ /@PQ/lR/•/ €/'/ • I! 4 $" Z > Û : h64Oa 4
o$" o >öE s i ‚«ÔZÖ g pƒn @(„/(‚
E } @ «¾c$" E »r' öç€
g •'«Ô«‡/B ˆ 6 ‰/>oø…/†5o ‚ j oE 4 :i ^a 5
«Ô p Š Ä /}ƒ2 6 “í @ < ‹Œ /( 6ƒ
É «ÔÉ •E ž6@L‘ -• •~o «Ô•ErŒ Ž
E ž6D’ j{
ƒá BÔ Ç “E H6 ” I! i gÔ ‡ : Sa 6
I c: m•Z d gÜ – 7JÕ -E j _Ô i
E m† ! mÄ ! IA — 2H,o
E 2HZi ÏI clmNZ v <o! :lG = ! N )7a 7
E 2HZi ÏI c˜ J , J < 7 ^ : .n !7H" % <a 8
Û C
EA ò ÜÉ Ý"Êö™š ³«R / • :%!6 a 9
Û C I a10
ElmiÍ › MÜÉ Ý"Êö™š ³«R / • :]
E žoiŸ œ ' é ƒ á•o” iŠ H ” «î Z
E H _' »r hs ÖD¦MiŸ

Index Home
‫‪23‬‬

‫……﴿ ﳕﺎز ﰽ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﴾……‬


‫‪4 %4 ] nN ? %4 q7 G7‬‬
‫ْ ْ َ‬ ‫َْ َ ٓ‬ ‫َ‬ ‫َ ٰ َ َْ‬ ‫َ‬ ‫َٰ َ‬ ‫َ‬
‫‪ Ì‬اﻟﻔ ْﺤﺸﺎ ِئ َواﻟ ُﻤﻨﮑ ِﺮ ط‬
‫ِ‬ ‫ﻲ‬‫ﳯ‬‫اﻟﺼﻠﻮۃ ﺗ ٰ‬
‫اﻟﺼﻠﻮۃ ط ِا ّن ّ‬
‫َوا ِ ِﰴ ّ‬ ‫• ‪žÔH ‰Š ÇP‬‬
‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ ْ ُ ّٰ َ ْ َ ُ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ‬
‫‪7 Ä 7 ² :¡/ mTŽ :‬‬ ‫ْ‬
‫وﻟ ِﺬﮐﺮﷲِ اﮐﱪ ط وﷲ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺗﺼﻨﻌﻮن ە‬
‫‪E £ ! | 6fm±'+‬‬ ‫‪m * + àá| ì‬‬ ‫‪¢‬‬
‫اﻟﺸ ْﻤ ِﺲ ِا ٰﱄ َﻏ َﺴﻖ ّاﻟَ ْﻴﻞ َو ُﻗ ْﺮ ٰا َن ْاﻟ َﻔ ْﺠﺮ ط ِا َّن ُﻗ ْﺮ ٰا َن ْاﻟ َﻔﺠﺮْ‬
‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫َ ِ َّ ٰ َ ُ ُ‬
‫‪ ž6 K‬ا ِﰴ اﻟﺼﻠﻮة ِﻟﺪ ِ‬
‫ک‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻟ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬
‫ْ‬ ‫َ‬
‫ﰷ َن َﻣﺸ ُﻬ ْﻮ ًدا ە ‪§ Es¤ Ç : mú :3 ¥P Mi ¦ÌM R‬‬
‫‪E }6{ Ò † ¨H d i I „Z : ¤‬‬
‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َّ ٰ َ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ َّ‬
‫!‬ ‫َ‬
‫ﴩﻛِﲔ ە‬‫‪ ž6‬واﺗﻘﻮﻩ وا ِﻗﻴﻤﻮا اﻟﺼﻠﻮة وﻻ ﺗﻜﻮ•ا ِ¯ اﻟﻤ ِ‬
‫ْ‬ ‫‪ä É‬‬
‫‪:' îí< çýo‬‬ ‫‪ƒr E# 6 B‬‬ ‫‪JŸ‬‬ ‫‪mTŽ :‬‬ ‫‪Ì‬‬
‫‪: K‬‬ ‫‪@Y~ :€' ,fE f Ì‬‬ ‫•‬ ‫«‪© mª‬‬
‫‪• 56î-ýoJ€{¢‬‬ ‫«‪r‬‬ ‫‪ƒ<M •« o‬‬ ‫‪fí‬‬
‫‪E‚6í< €{¢‬‬

‫َّ َ ُ ْ َ ّ ْ َّ‬
‫اﻟﺼﻠٰﻮۃ ە ¦¦‪-E ¨¨ I o” :‬‬ ‫‪N‬‬
‫ِان ﲻﻮد اﻟ ِﺪ ِ‬ ‫‪IÔHo • •«R‬‬
‫‪I D¬ïñ‬‬ ‫‪@ ì :¦” ïñw @ ìI ¦¬ïñ‬‬
‫ﱔ اَ َّو ُل َﻣﺎ ﻳُ ْﻨ َﻈ ُﺮ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ِ¯ْ‬
‫‪َ ÔH K E‚ 8TŽM :Ds” Hr 8TŽM‬و ِ َ‬
‫َ‬ ‫َ َ ْ ٰ َ َ َ ْ َ َّ ُ ُ َ ْ َ َ َ ْ َّ ْ َ َّ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ ّ َ‬
‫ا‪ è‬ادم ﻓ ِﺎن ﲱﺖ ﻧ ِﻈﺮ ِﰲ ﲻ ِﻠ ٖﻪ و ِان ﱂ ﺗ ِﺼﺢ ﱂ ﻳﻨﻈﺮ ِﰲ ﺑ ِﻘ ِﻴ ِﺔ ﲻ ِﻠ ٖﻪ ە ¦¦ ‪-r Q‬‬ ‫ﲻ ِﻞ ِ‬
‫„ ‪:76® ,Õ E‚( ¯ †µ¶ Ç‬‬ ‫>‪«z M•g U p J 56‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
24

BüZN , s$:76B® ,Õ 5( ü Z«z ,


r +É M •E8« N7Jo 8« : - ¨¨5(
B @Y~Z¸ :/«âo¸ M :-E B :Z¸ °gor±Z
B :E2Bgo @ j6 ²o/½¾M@³:6 ¦ :@ :4 E”Q
E È ¢Ho ³¶m«R ´ šŸàá| J2 µ

ٰ َّ ًّ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ّ
§„ ‫اﻟﺼﻠﻮ ِۃ‬Zِ ‫ ِﺨﻔﺎ‬h‫ ِان ﺷﻔﺎﻋﺘﻨﺎ ﻻ ﺗﻨﺎل ﻣﺴ‬û ÔH g¿ À‘ ³·gÔ
' Pƒ g¿ À‘ ³·gÔ E†‚ ¸J :'5¹B ! „º@ x
žm :¼ :• I i I Pƒ s,É I! 7• »
Ö¾ i¾ çM/r j ¿/r j À/ Q ¤/r é ½ Ð ÛE
¼ Ér ß © mÃý\ Â d¼ MÖ¾EÁÂ d¼ •~
E f6Ä ÄM
َ َ
ْ ُ َ َ َْ ُْ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َ û ‚¨mBr;Ä Ä$Å š ž
‫ﺎق وﻳﺪﻋﻮن ِاﱃ اﻟﺴﺠﻮ ِد ﻓﻼ‬ ٍ ‫ﺳ‬ ‫م ﻳﻜﺸﻒ‬
َ ‫ﱒ ٰﺳﻠ ُﻤ ْﻮ‬
‫ن‬
ْ ُ َ ُْ َ َ َْ ُْ ُْ َ َْ َ ٌ
‫ن ِاﱃ اﻟﺴﺠﻮ ِد و‬ ‫ا ﻳﺪﻋﻮ‬.‫ذﻟﺔ ۭ وﻗﺪ ﰷ‬ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َْ ً َ َ ۙ َ ُْ ْ َ َْ
ِ ِ ‫ﻫﻘﻬﻢ‬9 ‫ﺎﺷﻌﺔ اﺑﺼﺎرﱒ‬ ِ ‫ﺧ‬ @42 ‫ﻄﻴﻌﻮن‬
ِ &‫'ﺴ‬

r :M* ßÈßM ; 5( @ «Ï † dçÇ„ HÆI @43

† „ 56767[ZI fˆE5 676ÉÊU I MËmB †r;„


†p•/po’UÍ „E ‰¾Ìr ýpí f (ÈßMr; ,
Ï:‚( Ð dçÇI «Ñ ¦¦IÎ ¨¨ g¿ À, Y gÔ
r 5( 6Î @Ó Ô †$Å š ž„Ò5 M= Õ ;
EMËmBr;

Index Home
25

ٓ
‫داب و ﴍاﺋﻂ‬d I ‫ﳕﺎز‬
E žmÈj ‰ŠÇP •: ž6 ï¾M •X 4p µ :
Ž j/ç j/Õ/ ÌE6 ½¾M@ Ö“ @kŠ ”QJ2 µ : d
× ! × Ç /2B Øo>$6 úäŒ ÙMmô :6r ÔU4ßM :E6
Ö k g • «Ôg •/6 š~ ÚE m ij $B Û
g •E6 B r m 9
Û
ÝÞ
ÏE”Ql68ZË ÚsrŒ š! «j Ç4 k7JoËMI ÜÑÒ
E FsB :mßJI g •ài M R Úoá ßM
r;:6 Bš~ ä@ âÏ jE”Ql6š~ ïtär 6{ I :ä
E ‚ pl6š~oä
‫واﺟﺐ ﳕﺎ ز ﻳﮟ‬
À/¼ : ¤E 2HZ Ò : ¸ •~ I i •
å :E¼ Q : Ö¾ ¼ çM/¼ Q : ¿/¼ Q :
B“E } 6ã¾ +:= H ¤r à :E @ä4 •gÔ
r æ/€/r w/ç/ è/i U :r §M : 4 ƒ žMå
E }64 Z *= :Öu ”` E }64 s= :

‫ﺤﺐ ﳕﺎزﻳﮟ‬h‫• اﻓﻞ و ﻣﺴ‬


¿¼ êU ¿/— À¼ êU ÀE ë op é Ç d
м É 'mà MÖ¾¼ Ö¾/ MçM¼ Q çM/—

Index Home
26

m —¼ B ìE ½¼ r éE— : ¤¼ ¤/ }
ï
3ã_äm2 i I U : ½EÍ Ç :¼ É íîð¼ KM
E »r› Û = :<w±s r §¨ E V
E 7 3 6c¶ò,H 6c¶ ‘Ÿ— _ä¸ oñl ã ø
,¾o>c4 7 3¸ ! m2 ¸ « MÀ¸ oñlMÀ ø
E( 6@Àg
o>c4 7 3¸ !ô M¸ óMÀ / ñlM¿ ø
( 6=Àg,¾
E 3 6õò,H 6c¶ çM Mç 3¸ oñl çM ø
E ž63i I Uïñ 4 s¸ oñl Ö¾ ø
E f 6ã¾Â dM”À }6ö : “ ÷ ø
 dr ãßMI ¥ F:  dr = :uøˆMÛ ø
E=m = :uv (x
ïñ : ¤Â dguM½ Bù :r §M ¼ É 'Í : ø
EM* K Mm¼
D M : ¿ ¤ ¸ Mç U« ç Uç 3/ç U_ä ø
i í(u i : ½¾Mú¥ r ûB Â dMú$
E F K rŒ

Index Home
27

O < A IS7G
_J g¶ †o„ g •p $ †•„ þ †…„ ûü iý
; †t„ _J †p„
: J ™ol6 —ˆà kE( Ij 8@ ìßMþ
Ie Õ E ßM@ < àá| “ƒá ƒá ,
} 6 j :: ]K m«Ç m »I F 7J ü iý
E”Qlm r j :E
gÜ †t„ †p„ mˆ †o„ i ¢ †•„ g¶ †…„ ûü Œiý
†lpx o :( k -„ ip ƒ †D„ Í †w„
Õ } 6 j :: ]Km »I F 7JÕ ü Œiý
MiŸE”Qlm iî }68 j ::( IKm«Ç
E=m_' ƒñ h :ß
O <A I /E)

ْ‫ ُب ِا َﻟﻴ ِﻪ‬Áْ ُ َ‫ﷲ َر ْﰉ َوا‬


َ ‫ ْﻐ ِﻔ ُﺮ‬hَ ‫„•† اَ ْﺳ‬ ٗ
‫ﷲ ِﻟ َﻤ ْﻦ َ ِﲪ َﺪە‬ ُ ‫ﲰ َﻊ‬ِ َ † …„
ِ
= gu RMg •p $ †p„ ُ‫† ﲝَ ْﻮل ﷲِ َو ُﻗ َّﻮﺗ ٖ ٓﻪ اَ ُﻗ ْﻮ ُم َواَ ْﻗ ُﻌﺪ‬o„
ِ ِ ِ
i (Š ! †w„ ”±† ½¾M gu RMg •p $ †t„
E< M 4 B ÏÉ r; _J †D„
E}68 j := ]K Ï * IKm«Ç :i

Index Home
28

‫ اوﻗﺎت‬I ‫ﻧﻪ‬o‫ﳕﺎ ز ﭘﻨﺠ‬


E3 6_äM R Ö @ :J
óoÀ3 µ :¼ Q ç U« †¿ À„ :H T
óo¿ :¸ p r /j3 ¼ Q— ç Uç 3 ¸
E ¸ o¿ À¸ øý oiŽ IE ¸
õ M ò, H 6 c¶ Z /Ÿ M ç U ç 3 †Ö¾ çM„:H N r)
¸ óoçM¸ o3 m ¼ m2 M 6
¸ óoÖ¾¸ o3 m :¼ Qƒá— i IU
M 6ç 3 RÕ ¸ oÖ¾ çM :¸ øý oiŽ I
6 •~M 6ç 3 Ri I U: 3 6_ä R
E5
O < /O <%4 E)

UMHs m q ÷ßMg •ÇlB 6BHs ‚ U7JÕ


o !Z æ æ r “ 6r † !==„ HêU Ô9o
æ o ! Õ ¥E‚K :öm¥ æ " r : r o# M I
@ µm ¥ æ ‚K :öž 8¥ æ 34: r og¶r I •L
ö : çM ¤E‚K ¼ @(x = : Ö¾ ¿/À-E‚K :
M$ “( ¥Zg>¢ 4E }6{ösu :ö }68
E5( 6_ ›ö :: B7Z U I ˆ *UBü

Index Home
29

O <t B

u I :Ö 8 d $ m«Ç m »I Ie '= :% gu
ös Âu ö E&Qøpxïñw E676uïñ :' 4
@'su :@'ïñw E56B @ µs ÷u :Â 56
E56}( su :}( 56
E © 5gŽj= : B v WUÕ ,i îÉ µ = :u
lpx Íw! 676iÓïñ = :B : } 6u : WUùù
EK @)KE m u@, KE(px« J 6u — :'E 4
E žm s= :uv ½¾½¾ïñw
—: Q* I WU u= :r ± WU ,i î@,
:4 c 3 «,Ê K = :u «¾+ WU 3ªr P É
- Ö sã É ½¾Mã MÖ :uÉ :w! ½¾M
IâOPÉÝ. tÇì i ûÂ d E r , uã — +'@`=m
m J :Öuv 5P v 7JÕ EÖ = :usä Â dM
ƒ` ! ”Q l Mm/ ¦* :Öuv J€¢ :6áŽ
81¸ 7Joµ = :u E( 0 Yo* :Öu
= :Öu WjE 4 sÖu æ è i U : E F ¸ s$
E 4 Z *

Index Home
30

t‫اﺣﲀﻣﺎت ﰽ ﻗﺴﻤ‬
8rû7JZ m3 Í ¢«‡ –›'go¢ :‫ ﺣﻼل‬2•
ç ›‹ ¯Z gb 3 E 4F –›'go¢ :‫ ﺣﺮام‬2@
r / :‹ ¯Z mB é <o mMÛgo¢ :‫ واﺟﺐ‬2Ž
8 ¯Z mB¥ <o m7go¢ r6Ï5 5 :‫ﺤﺐ‬h‫ ﻣﺴ‬2=

8 ¯Z gb ¥ r±ZlÉ M–›'go¢ :‫ ﻣﮑﺮوە‬2:


E Ä ÄlmB lmoÛgo¢ : ‫ ﻣﺒﺎح‬2f
…{‫ ﻓﺮق‬t‫…}ﻣﺮد اور ﻋﻮرت ﰽ ﳕﺎز ﻣ‬
: i : Ï
!æ d /r:ßMi m2 ƒlßM ÏI M :
I M µ : J I2 gu r § M <¥E 4 r Zo3 8
E 4 l, E6 9ƒ³ Ž j/ Ú
µ U <U r J i I E = :@' Ö¾ çM/ã
U ! 6 =•Õ ¥ q H I ; -
Ur:5( ? doMg>l ÀE 4 B UrÈ R
E FB : È Rr I = :}( ¿
E5* I <U

Index Home
31

: i : Ï
َ َْ ُ َ
… ‫ ﷲ اﮐﱪ‬- g •p $ i ½æ d M@ g •p $ Ï
( 3 #CJ !æ d X ¸ o !æ ( ïñ 3 do
MD] ¥ ¥½æ d X K •J !æ d K6ƒñ ÙŒ
Ec ZEX • EA>M d Búäƒñ
ÑU #~Mi fí g¶ M : ž6 ßMg¶4 Ï
E”Q 6(6³ l6 Ô Fj É Iý M
r ± M ]! Fj Ô„E”Q
† H6s
8J !æX I M_J i Z 8J !æX ÏI M_J
Ec Z ± cG H c
X —i ¸ f ; Iv — ϸ f ;
fí ; c ZS J 8 Jv r; IÇ Ec ZS J
Ec m™ ËJ J Ec mK ËJ
d Lïñ AMPi *j Lïñ Ï fí
M M #~E m Q J 8 @ cj #~ d 676- I
c Z 8 ½æ d 6ZS Z M M #~ *j 6 (6 N
s cj #~ i ïñ ÏE 6 8½æ 6% O #~*
E V«’ E 6Z d (6³

Index Home
‫‪32‬‬

‫……﴿ ‪……﴾ g¨ Mi R‬‬


‫ُو ُﺟ ْﻮ َﻫ ُﲂْ‬ ‫ﺎﻏ ِﺴﻠُﻮاْ‬
‫َ ْ‬ ‫ٰ‬ ‫َ ُ ْ ُ ْ َ َّ‬ ‫ٰ ٓ َ ّ ُ َ ّ َ ْ َ ٰ َ ُ ْٓ‬
‫ﻓ‬ ‫ِاذا ﳃﺘﻢ ِاﱃ اﻟﺼﻠﻮ ِة‬ ‫‪G‬ﳞﺎ اﻟ ِﺬ‪ N‬اﻣﻨﻮا‬
‫‪X‬‬ ‫‪Ì#‬‬ ‫‪:ßM :6r ÔU+4‬‬ ‫‪pIW‬‬
‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ َ‬ ‫َواَ ْر ُﺟﻠَ ُﲂْ‬ ‫َو ْاﻣ َﺴ ُﺤ ْﻮا ِ ُ™ ُء ْو ِﺳ ُﲂْ‬ ‫َ َْ َ ُ ْ َ ْ‬
‫ﲔ‬
‫ِاﱃ اﻟﻜﻌﺒ ِۭ‬ ‫ﲂ ِاﱃ اﻟ َﻤ َﺮا ِﻓ ِﻖ‬ ‫واﻳ ِﺪﻳ‬
‫‪3 T o #~X‬‬ ‫‪o ,X‬‬ ‫‪mS‬‬ ‫‪Á J½æX‬‬
‫َ َّ‬
‫ﺎﻃ َّﻬ ُﺮ ْوا ۭ‬ ‫ُ‬
‫ﻓ‬ ‫َو ِا ْن ﻛ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ُﺟ ُﻨ ًﺒﺎ‬
‫‪†m# V„# 6š~:‬‬ ‫‪6U+Õ‬‬
‫َْ َ َۗ َ َ ٌ ّ ْ ُ ْ ّ َ ْ َ ۗ‬ ‫َْ َ ٰ َ َ‬ ‫َ ْ ُ ْ ُ ْ َّ ْ ٰ ٓ‬
‫او ﺟﺎء اﺣﺪ ِﻣﻨﲂ ِ¯ اﻟﻐﺎ ِٕﯨ ِﻂ‬ ‫او † ﺳﻔ ٍﺮ‬ ‫و ِان ﻛﻨﺘﻢ ﻣﺮﴇ‬
‫‪(U X {7J‬‬ ‫‪+‬‬ ‫÷ ‪6‬‬ ‫‪6WÏ+Õ‬‬
‫َﺻ ِﻌ ْﻴ ًﺪا َﻃ ِّﻴ ًﺒﺎ‬ ‫َﻓﻠَ ْﻢ َ ِﲡ ُﺪ ْوا َﻣﺎۗ ًء َﻓ َﺘ َﻴ َّﻤ ُﻤﻮاْ‬ ‫اﻟ‪َ :‬ﺴﺎۗءَ‬
‫َْ ٰ َ ْ ُ ُ ّ‬
‫او ﻟﻤﺴ‪h‬ﻢ ِ‬
‫~‪Zš‬‬ ‫‪mY:‬‬ ‫‪#~Bø~K 6 KJ :‬‬ ‫‪+‬‬
‫ِّﻣ ْﻨ ُﻪ ۭ◌‬ ‫َواَ ْﻳ ِﺪ ْﻳ ُﲂْ‬ ‫ِ ُ½ ُﺟ ْﻮ ِﻫ ُﲂْ‬ ‫َﻓ ْ‬
‫ﺎﻣ َﺴ ُﺤﻮاْ‬
‫‪o !æ‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪mS‬‬
‫ِﻟ ُﻴ َﻄ ّﻬ َﺮ ُﰼْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬
‫ّو ٰﻟﻜ ِْﻦ ّ ِ| ْﻳ ُﺪ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ ََ ََْ ُ‬
‫ِﻟﻴﺠﻌﻞ ﻋﻠﻴﲂ ِ¯ ﺣﺮ ٍج‬ ‫َﻣﺎ ُ| ْﻳ ُﺪ ُ‬
‫ﷲ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬
‫‪mš~J+‬‬ ‫‪7Q,å‬‬ ‫‪m[7JZ+‬‬ ‫|‪7Q8,‬‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُُ‬ ‫َو ِﻟ ُﻴ ِﺘ َّﻢ ِﻧ ْﻌ َﻤ َﺘ ٗﻪ َﻋﻠَ ْﻴ ُﲂْ‬
‫ﻟﻌﻠﲂ —ﺸﻜﺮون ە‬
‫]‬ ‫‪\+ ž‬‬ ‫‪m µZ+Juv‬‬
‫ٓ‬
‫]ﺳﻮرۃ اﻟﻤﺎﺋﺪە ‪d‬ﻳﺖ ‪[6‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
33

……﴾ 6WG ﴿……


4 lmô ¦ :E :>@ ì± I! < •o :j Û
ôÔ ±Mô E56B® : ! ‚K :Mô D€'E
^ ôE }6“í7• 5_~ mô ,rôÔÉ Û
E=m«Ü ø~š`Œ ït/š~/ “ßM m
/=mb Ï /*# 3cJ !æ d m | a— ¦ mô
6† 6žmô ¨¨=mþ— º Ìø~Z :K/3 Ìø~ šl Ï
َ ً ُ َ َ
J : m2ø~ dÉ K ¦¦‫ واﺟﺐ ﻗﺮﺑﺔ ِاﱄ ﷲ‬M : 6ït Mƒw
@þUM@]hm2 † g «j “„ Z Møe 7fJ :E*#
4 l# ! ( Uä¡ #iMjk l m 7 ]G 3 ˜
*jm2ø~ dM½æ* M E2# r ¾ ]!Z žMƒn E
ïñ 3 ,M n m2 o j ! 3Ì dM½æ
n m2 o j jm2ø~ d* KE( r Bpä7J *#
m2 n o #~*jKo #~# ç /=mSo,K E 3# 3 ,M
So #~ , w! E } r @Í' ½æ M mô E3mS3 T
o #~ , E”QlmrJ>$— m SB ”QqBø~ , ”Qlm
: 6Bƒ³ #~Õ E6s> t7JZ BE6B 6u lmS “•r
! lmp & Mô E3mpm# ïñ JI — mô
r û6 6gÕ . R'lmô ø~ ! 6 Öv “lmô Zg>

Index Home
34

J : M mþ¥ F# J : Q Ï¡— mþE


M m þE g • Ï @) < Ï @, / 4 l# ÏÉ
َ ٗ َ ْ َ ُ َّ َ ٰ َّ ْ َ ُ َ ْ َ
ُ‫ﻻ َﴍ ْﻳ َﮏ َﻟ ٗﻪ ط َواَ ْﺷ َﻬﺪ‬
ِ ‫اﺷﻬﺪ ان ﻻ ِاﻟﻪ ِاﻻ ﷲ وﺣﺪە‬ ¸ " Ìø~Z :
<lmi % ‫ﺳﻮرۃ اﻟﻘﺪر‬ M mô EÖ ‫ط‬ ٗ‫اَ َّن ُﳏ َ َّﻤ ًﺪا َﻋ ْﺒ ُﺪ ٗە َو َر ُﺳ ْﻮ ُﻟﻪ‬

¬JÖ0×ØÙ ¸ fmô E r ûlmp½¾M &$ M mô E


Œ Mï¾i O o ϸ f# jE*# ƒñ • Z
E2 Ìø~
E ž lmô r j K ž Iyô Û=>r ûô i0wx" Ý›
6 BÖ z Õ l6 “o{ž | çeg> †o„ B“~ †•„ çe †…„
/46² †w„ l6 “o † 6„~ †t„ ( 6X Z« Io/&U'} †p„
† †…G„ „… †F„ ƒ †B„‚ †D„ E( 6h • € •
M{ÃÇ^ 4 lm^ M{Ä {à †……„ lK— ^J
E†8@ ìlmô ßM* :
E | ›r‡ 6ÌMô ûô Ç| ›
4 ƒn Ä ø~oô †o„ 6 “Àˆø~oô †•„ 6š~ø~oô †…„
oø~ Mô †t„ 6ït‰Ä ßMô †p„ 6ïtär æ mô mà “
š~ ô Ö0×ØÙ ¸ fmS f# 4 ƒn Ä †w„ 6Bo@PQ R Ä
Û
- Š É É {¢ †B„ †2mYB „6™o¸ ßM : ô †D„ 6
ô ßM„ $r §¨ Õ mô ßM gb JIÔHM‰ŠP •

Index Home
35

½æ jK/½æ K/r:—- mô ½¾M Í †F„ jô : m


gb ‹ ŒJô «• †…G„ o #~ M mSo,KE(#
6BŽÔÏ 7J «Ü Mø~†…•„2B Â $ ô «• - m <ô †……„
EM •36Jø~'6B 'ƒ> 7J ô (0×ØÙ †…o„
t7 I/ 7
r 8:/j{ž 7J Hl çe qm •oij foÖ z
ž6xJWU M mô 6 Öz WUÕ ž6,rôÔo E
mô r j ‚6® ô oWU: 76 “{ž 7J Hl çe
M mv WU: ž6xJWU 6 8Ö z WUÕ ¥E8i ì
EM=mô r j
gJHl çe/‘ Ï <U<U M mçe¦ mÖ z
M m ø~J®b 'R Ï Â n jk
E= mB’JI2 ÚMWUm]! “ © «â “oij *# Ï
……﴾ ‫……﴿ ﻏﺴﻞ‬
ƒ^ †o„ ‚^ †•„ {Ã^ †…„ûg” ^4
†Çr^ †w„ †Ç^ †t„ „… ^ †p„
rŒ €/æ/ è^ †D„

wu ^ †•„ •Í^ †…„E •ñ M m^


m^E 4 lm^— :: –64 ^Z‚ UÕ û•Í^

Index Home
36

E2mƒ³ ! : rŒ ®b7JZË mv ”QJ‚ U—


ً ُ
‫ َواﺟﺐ ﻗﺮﺑﺔ ِاﱄ‬M : 6ït Mƒw 6† 6žm^¨¨ mþ M
M3 è( r Bp•7J (# ïñ JI Õ , M ¦¦‫ﷲ‬
m2 KCJ—*j M J—* KE¹ø~s3 g j
±½¾½¾M—*j * ßM ˜J^E3# 3 MM #~
MM m #~ 3ÐJË ½æ Mº Ìø~E3# s•™,
@)/@, B ™o:( ™ •gu º Ìø~ ÏÉ Õ E3Ðs
• KI Õ ,—- «âo Í¥E F« Ìø~s Ïr
E• jK
þ ^ M mƒ³Ë:6lm^ . /çpžÕ ûwu Ç^
•7JoË ( ç Ì ø~Ë ¾ *ª‹Œïñ Ï{É =m
E}68i ì ô ßMµ : M m{Ã^E Bp
ٰ
ِ‫ ْﺴ ِﻢ ّﷲ‬ûِ — {Ã Ç^ †…„ ûi M^
^ †•„ lmçe—
َّ ‫اﻟﺮ ٰﲪﻦ‬
lmb Ï †p„ l# Ï 3 J½æ d †o„ @ ‫اﻟﺮ ِﺣ ْﻴﻢ‬ َّ
ِ
v œ•J ! :6rŒ š ›k >7JZË †w„ D Ìø~ šl Ï †t„
,¸ " Ìø~ZË †B„ El# Ï J—*j # /I Õ , †D„
ْ َ ْ َ ّ ُ ٰ َ َ َ ّ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ ّ َ َ ّ ُ ّٰ َ
ƒ |‫ ﻗ ِﺪ‬ü
ٌ
ٍ ‫ﰻﺷ‬ ِ † ‫ ا¿ﻠﻬﻢ ﻃ ِﻬﺮ ﻗﻠ ِﱮ و ِﺟﺴ ِﻤﻲ ە ِاﻧﮏ‬B Š

Index Home
37

……﴾ ‫……﴿ ﺗﻴﻤﻢ‬


TŽo^ ô YE UZ • rôÔr R Öer R š~IU¢mˆoY
6B 'ƒø~E6 ž m^ ô d $ ‚ UÕ E ž6«2 g>
fí :6M¸ ßM : 6Bïtø~E6HmB«Ü ø~ d @8
M^ Mô 22 6žmY =mþ—¦ mYE ž64 lmY
ً ُ َ َ
= Ô½¾É J I d Z• Zƒ³š~ M ¦¦‫اﺟﺐ ﻗﺮﺑﺔ ِاﱄ ﷲ‬ ‫¨¨و‬
šl•m‹ Zä Ÿ M jJ I d v =mïñ Soøe@ µ
* K E= Z Ô µ½¾½¾M # Ä K *p3•2 Z M
K Ï@, =mSoO ½æ* ½æ*j oO ½æ*j ½æ
:=m Œ Õ Z’UH ô E3mSr j oO !æƒám ÔZZJ !æ
<o mSM d I! Y <o # MÖ0×ØÙ Û ô ¡
mYE Ì6ã¾r Y <o mSMÖ0×ØÙ Û ô
E= ž r :676¢Õ rŒ ›k —
‫اﺷ›ﺎ ِء ﺗﻴﻤﻢ‬
“ ,ƒc „6éB Á34•o£ †=„’ †Ž„• †@„ “š“ †•„
†:„E ÌlmYZ >@, ¤ Y:¨ÐBZ “ ( YZš“
†f„ E( YZ Mm·JZm]¥J Ú íH:ËÐB=>r J×Õ
6š~ ƒ› >r J×guI /6B)lmpo ¦§Z¨
56B Öu ¥84 :¸ :¨ÐB>7J >gu

Index Home
38

ÑÒo oI Ü ! c Ie ûB“~†•„ çe †…„E iˆ i¾b £


c oIe ûI<†t„ Ö k M ! Ï †p„ -†o„E6Ê rõ©ªö «" ¬I<r 6g •
ç ›†F„ Ho†B„† š~ R r7 „ R†D„ r †w„oI Ü2 ¡ rõ©ªö «" ¬I<
¯o <®b †…•„ ¯o2 6U g • †……„ ç › '-ï® †…G„

Ç ‘žoç°‹ø~ƒp , ø~
çU “ ˆÉ ± ø~û ø~ †…„
ž 6 s ’, ŠM®b ô B V6i RB ø~ rŒ »Í
çU
Ç E Ê s²³ mš~ ž6š~s < “çU¥E
6M ´'ø~ 6 µ/†¶ çU
Ç „6r ´'ø~ 6 µ/rQçU/
Ç jçU/@
Ç
d ®bsZS '¸Mf' û6p š~' S †•„ †· çU
Ç „
>1ÑŒc S , û R †o„ E f 6š~ d °ZS * 6’
ErŒ ¹ _M a / / /i z‹ žmš~J
o>’- û«» †t„ l G ,o ç › l 6iºo>$- û1… †p„
« gÜ Ho ûgÜ †w„ l G koËM¼oI<øe ‹El 6š~m6½
Û S" ÝÛ.
‰Är 6r ‰Ä G ,Mç ›ûܾÝÉ Ç ¾ †D„ ž 6š~:2m
* 6š~m6¿žM sÀM Z m« gÜ MHo/ ž 6š~s
Ö0×ØÙ ø P $ Io/šl û l 6h o®b †F„ l 6 oI †B„ M

Index Home
39

†…G„E‚( 6š~r :( 6 ®bÕ I2@c¶o d $ l 6’oI2


@Ír - ûl6 ¥o1†……„ † g •l o ! ¥„ l Žcjƒ î —oÁˆI<
ûÖ z †…•„ ( r /j & M ]• mš~ &’' š~
çæˆ
Ç †…o„ (ÅB <®br A ®b3I Ä J d $ ÃÏ
( r /j•É * È— M í'Z UJ k rÇÕ ûÆ
Eq«’ø~\]MÉ› 6’M=ʆ…p„ ‚( 6š~r :
ّ ‫……﴿ ﳇﻤﻪ‬
……﴾ ‫ﻃﻴﺒﻪ‬
َّ ‫اﻟﺮ ْ ٰﲪﻦ‬
‫اﻟﺮ ِﺣ ْﻴ ِﻢ‬ َّ ِ‫ ْﺴﻢ ﷲ‬û
‫ط‬
ِ ِ ِ
( ) !" # $% &'
ُ ‫ﻻ ِا ٰﻟ َﻪ ِا َّﻻ‬
ِّ‫ﷲ ُﳏ َ َّﻤ ٌﺪ َّر ُﺳ ْﻮ ُل ٰﷲ‬ َٓ
-# ./ 01 2 / ! * +,$
: ! $9 678 3 4 0&5
ِّ‫ﴆ َر ُﺳﻮل ٰﷲ‬ ُ ّ َّ ٌّ َ
ُ ّ ِ ‫ﱄ ﷲِ َو‬
ِ ‫†و‬
ِ ِ
< $: ! * $; 0&5
ْ َ َ َُْٗ ََ
‫ﻞط‬
ٍ ‫وﺧ ِﻠﻴﻔﺘﻪ ِﺑﻼ ﻓﺼ‬
>8?@ 6 A 9=

……﴾ t‫رے ﻣ‬Z I ‫……﴿ اذان اور اﻗﺎﻣﺖ‬


5@oµŽ I ˆ : ž6 ¦ :$ BùÇ :Ie ¸

Index Home
‫‪40‬‬

‫‪E 76 S • , r‬‬ ‫‪I ˆ ç ´o‬‬ ‫‪Ëž µŽ‬‬


‫‪EÌgÜ‬‬ ‫ˆ ‪ZÍÏÎi þ {¢— I‬‬
‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ٰ ّ َ َ ۗ َ َ ٗ ُ ّ ُ َ َ َّ ٓ َ ُ َ َّ ْ َ ٰ ُ ّ ُ‬
‫ط‬ ‫ِا ّن ﷲ َو َﻣﻼﺋِﮑﺘﻪ ﻳ َﺼﻠ ْﻮ َن † اﻟﻨ ِ ّﱮ ٰ‪ G‬ا ّﳞﺎ اﻟ ِﺬ‪ N‬ا َﻣﻨ ْﻮا َﺻﻠ ْﻮا ﻋﻠ ْﻴ ِﻪ وﺳ ِﻠﻤ ْﻮا —ﺴ ِﻠ ْ ً‬
‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬
‫ِ‬
‫َ َّ ط‬
‫َ ّٰ ُ ّ َ َ ّ َ ٰ ُ َ ّ َ ّ َ ٰ ُ‬
‫ا¿ﻠﻬﻢ ﺻ ِﻞ † ﳏﻤ ٍﺪ وا ِل ﳏﻤ ٍﺪ‬
‫‪Z‡s+ * IW‬‬ ‫‪E Ï‬‬ ‫‪Z •gm ‡[HM ! | x²‬‬
‫!‪EZ«UI‬‬
‫•‬ ‫‪³œ:ÔH« lÑ * P •E ÆogÜ' gÜ Ð‬‬

‫ˆ‪I‬‬
‫ﱪ َ ُ‬
‫ﷲ ا َ ْﮐ َﱪُ‬ ‫َ ُ‬
‫ﷲ ا َ ْﮐ َ ُ‬ ‫ﱪ َ ُ‬
‫ﷲ ا َ ْﮐ َﱪُ‬ ‫َ ُ‬
‫ﷲ ا َ ْﮐ َ ُ‬
‫‪B C ! D! $‬‬
‫ا َ ْﺷ َﻬ ُﺪ ا َ ْن َّ ٓ ِا ٰﻟ َﻪ ِا َّﻻ ﷲُ‬ ‫ا َ ْﺷ َﻬ ُﺪ ا َ ْن َّ ٓ ِا ٰﻟ َﻪ ِا َّﻻ ﷲُ‬
‫‪-# 1 2+‬‬ ‫‪/‬‬ ‫!‬ ‫‪$‬‬ ‫‪E1‬‬ ‫‪F‬‬
‫َ ْ َ ُ َ َّ ُ َ َّ ً َّ ُ ْ ُ‬ ‫َ ْ َ ُ َ َّ ُ َ َّ ً َّ ُ ْ ُ‬
‫اﺷﻬﺪ ان ﳏﻤﺪا رﺳﻮل ﷲِ‬ ‫اﺷﻬﺪ ان ﳏﻤﺪا رﺳﻮل ﷲِ‬
‫‪9‬‬ ‫‪678 3 4 0&5‬‬ ‫‪E1‬‬ ‫‪F‬‬
‫! ‪:‬‬ ‫‪$‬‬
‫َ ْ َ ُ َ ّ َ َ ًّ ُ ّ َ ُ‬ ‫َ ْ َ ُ َ ّ َ َ ًّ ّ َ ّ ُ‬
‫اﺷﻬﺪ ان ﻋ ِﻠﻴﺎ ﲩﺔ ﷲِ‬ ‫اﺷﻬﺪ ان ﻋ ِﻠﻴﺎ و ِﱄ ﷲِ‬
‫‪HI /‬‬ ‫*‬ ‫;‪$‬‬ ‫‪E1‬‬ ‫‪F‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪41‬‬

‫ٰ‬ ‫َ َّ َ َ َّ‬ ‫ٰ‬ ‫َ َّ َ َ َّ‬


‫† اﻟﺼﻠﻮ ِۃ‬ ‫† اﻟﺼﻠﻮ ِۃ‬
‫*‪L‬‬ ‫‪K #J‬‬
‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬
‫† اﻟﻔﻼحِ‬ ‫َ َّ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬
‫† اﻟﻔﻼحِ‬ ‫َ َّ َ َ‬
‫*‪L‬‬ ‫!‪N OE‬‬ ‫‪M@? J‬‬
‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َّ َ ٰ َ ْ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َّ َ ٰ َ ْ ْ‬
‫ﲑ اﻟﻌﻤ ِﻞ‬‫†ﺧ ِ‬ ‫ﲑ اﻟﻌﻤ ِﻞ‬‫†ﺧ ِ‬
‫*‪L‬‬ ‫>‬ ‫‪) &E- J‬‬
‫َ ُ‬
‫ﷲ ا َ ْﮐ َﱪُ‬ ‫َ ُ‬
‫ﷲ ا َ ْﮐ َﱪُ‬
‫‪B C ! D! $‬‬
‫َ ٰ َ َّ‬ ‫َ ٰ َ َّ‬
‫ﻻ ِاﻟﻪ ِاﻻ ﷲِ‬ ‫ﻻ ِاﻟﻪ ِاﻻ ﷲِ‬
‫‪-# 1 2+‬‬ ‫‪/‬‬ ‫!‬ ‫‪$‬‬

‫‪Ö Š , * ! ½æ d mú*MUgtÉ‬‬ ‫ˆ ‪M@I‬‬ ‫‪5‬‬


‫َ ّٰ ُ ّ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ٓ ًّ ّ َ َ َ ْ َ ٓ ًّ ّ َ َ ْ ْ َ ًّ ٓ ّ َ ْ ْ َ ٓ ًّ ّ َ َ ْ َ ٓ ْ َ ْ َ ٓ ًّ ّ َ ْ َ ْ‬
‫ا¿ﻠﻬﻢ اﺟﻌﻞ ﻗﻠ ِﱮ ‪Z‬را وﲻ ِﲇ ﺳﺎرا وﻋ› ِﴙ ﻗﺎرا و ِرز ِﰶ دارا واوﻻ ِدی ا™ارا واﺟﻌﻞ‬
‫ّ ْ ْ َ َ ْ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ّ َ ُ َ َ ْ َ ٰ َ َ ّ َ َ ُ ْ َ َ ًّ ّ َ َ َ ًّ َ ْ َ َ َ ٓ َ ْ َ َ‬
‫ﱪ ﻧ ِ‹ ِﻴﮏ ﳏﻤ ٍﺪ ﺻﲇ ﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ وا ِﻟ ٖﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﺴ‪h‬ﻘﺮا وﻗﺮار ِ™ﲪ ِﺘﮏ ‪G‬ارﰘ‬ ‫ِﱄ ِﻋﻨﺪ ﻗ ِ‬
‫اﲪ ْ َ‬ ‫َّ‬
‫ﲔط‬ ‫اﻟﺮ ِ ِ‬
‫‪@` E p‬‬ ‫‪mí<JN ` p‬‬ ‫«‪m!J‬‬ ‫• * ‪`:‬‬ ‫‪: S‬‬
‫‪‡X g¶( ` 6Ó³ p @` 6r ±‘ ` 6Ò 4<5P‬‬
‫‪+‬‬ ‫‪Ñ vE‬‬ ‫‪¢É MÔ Õ 1U À| ÖלiÂ‬‬
‫‪E2‬‬ ‫‪m¿ r‬‬ ‫¿‪m‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪42‬‬

‫‪µŽ‬‬
‫َ ُ‬
‫ﷲ ا َ ْﮐ َﱪُ‬ ‫َ ُ‬
‫ﷲ ا َ ْﮐ َﱪُ‬
‫ا َ ْﺷ َﻬ ُﺪ ا َ ْن َّ ٓ ِا ٰﻟ َﻪ ِا َّﻻ ﷲُ‬ ‫ا َ ْﺷ َﻬ ُﺪ ا َ ْن َّ ٓ ِا ٰﻟ َﻪ ِا َّﻻ ﷲُ‬
‫َ ْ َ ُ َ َّ ُ َ َّ ً َّ ُ ْ ُ‬ ‫َ ْ َ ُ َ َّ ُ َ َّ ً َّ ُ ْ ُ‬
‫اﺷﻬﺪ ان ﳏﻤﺪا رﺳﻮل ﷲِ‬ ‫اﺷﻬﺪ ان ﳏﻤﺪا رﺳﻮل ﷲِ‬
‫َ ْ َ ُ َ ّ َ َ ًّ ُ ّ َ ُ‬ ‫َ ْ َ ُ َ ّ َ َ ًّ ّ َ ّ ُ‬
‫اﺷﻬﺪ ان ﻋ ِﻠﻴﺎ ﲩﺔ ﷲِ‬ ‫اﺷﻬﺪ ان ﻋ ِﻠﻴﺎ و ِﱄ ﷲِ‬
‫ٰ‬ ‫َ َّ َ َ َّ‬ ‫ٰ‬ ‫َ َّ َ َ َّ‬
‫† اﻟﺼﻠﻮ ِۃ‬ ‫† اﻟﺼﻠﻮ ِۃ‬
‫َ‬
‫† اﻟﻔﻼحِ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َّ َ َ‬ ‫† اﻟﻔﻼحِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َّ َ َ‬

‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َّ َ ٰ َ ْ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َّ َ ٰ َ ْ ْ‬


‫ﲑ اﻟﻌﻤ ِﻞ‬ ‫†ﺧ ِ‬ ‫ﲑ اﻟﻌﻤ ِﻞ‬ ‫†ﺧ ِ‬
‫ٰ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َْ َ‬ ‫ٰ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َْ َ‬
‫ﻗﺪ ﻗﺎ ﻣ ِﺖ اﻟﺼﻠﻮ ِۃ‬ ‫ﻗﺪ ﻗﺎ ﻣ ِﺖ اﻟﺼﻠﻮ ِۃ‬
‫‪K #‬‬ ‫‪LF‬‬ ‫‪(/‬‬
‫َ ُ‬
‫ﷲ ا َ ْﮐ َﱪُ‬ ‫َ ُ‬
‫ﷲ ا َ ْﮐ َﱪُ‬
‫َ ٰ َ َّ‬
‫ﻻ ِاﻟﻪ ِاﻻ ﷲِ‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪43‬‬

‫ﰷ ﻣﻔﺼﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﴾……‬ ‫……﴿ ﳕﺎز ﭘﻨﺠ‪o‬ﻧﻪ ﮍ‬


‫‪=m‬‬ ‫<‪$‬‬ ‫‪:E* 6‬‬ ‫‪m6Œ Ù MµŽ‬‬ ‫‪I ˆU‬‬
‫¼‪çM :‬‬ ‫¼‪Ö¾ ¿ À :¼ Q ¤ :‬‬
‫ُ ً َ‬
‫„' ‪ 6 Ù Ú † 6 Ø B :‬ادا َواﺟﺐ ﻗ ْﺮ َﺑﺔ ِاﱄ ﷲِ ‪K‬‬
‫َ‬ ‫َ َُْ‬
‫‪ - @ 7 &u7 h I.‬ﷲ اﮐﱪ‪E© r)Zä r; g¶ Çfí EÛ‬‬
‫—‪<U‬‬ ‫‪ MmÜ ± Mg •p $‬ﺳﻮرۃ اﳊﻤﺪ ‪<EÖ‬‬
‫َ‬ ‫ٰ‬ ‫ْ‬ ‫َ َّ‬ ‫َ ُْ ُ‬
‫ﺎن اﻟﺮ ِﺟﻴ ِﻢ ە „ ‪àá| 6ÞÔÀ ÝÔrÊ‬‬
‫ْ‬ ‫ّ‬
‫ِ‬ ‫ﻄ‬ ‫›‬ ‫اﻟﺸ‬ ‫¯‬‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ﷲ‬‫‪Z‬‬‫اﻋﻮ ِ‬
‫ذ‬
‫† ‪ M E( ú‬ﺳﻮرۃ اﳊﻤﺪ ‪EÖ‬‬ ‫‪Ï' Iß‬‬
‫َ‬ ‫َْ‬
‫ُﺳﻮرۃ اﳊﻤﺪ‬
‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ٰ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ْ ٰ‬
‫ِ‪û‬ﺴ ِﻢ ﷲِ اﻟﺮﲪ ِﻦ اﻟﺮ ِﺣﻴ ِﻢ ۝‬
‫اﻟﺪ ْ‪Ǽ N‬۝ۭ‬ ‫اﻟﺮﺣ ْﻴﻢ ۙ‪Ą‬۝ ٰﻣﻠﻚ َ ْ‪Ù‬م ّ‬ ‫اﻟﺮ ْ ٰﲪﻦ َّ‬ ‫ﲔ ۙ‪Ǻ‬۝ َّ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ َ ْ ُ ّٰ َ ّ ْ ٰ َ‬
‫ِ ِ ِ ِ ِ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫اﳊﻤﺪ ِ ِر ِب اﻟﻌﻠ ِﻤ‬
‫ﴏاطَ‬ ‫اﻟﴫ َاط ْاﻟ ُﻤ ْﺴ َ‪h‬ـ ِﻘ ْﻴ َﻢ ۙ‪Ĉ‬۝ ِ َ‬‫ﲔ ۭ‪Ć‬۝ ِا ْﮬ ِﺪ َ‪َ ِّ Ä‬‬ ‫ِا َّ‪َ G‬ك ﻧَ ْﻌ ُﺒ ُﺪ َو ِا َّ‪َ G‬ك ¾ َ ْﺴ َ‪ِ h‬ﻌ ْ ُ‬
‫ﲔ ‪Ċ‬۝ۧ‬ ‫َّ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ َّ‬
‫اﻟﻀﺎۗ ِّﻟ َْ‬ ‫ﳱﻢ وﻻ‬ ‫ﲑ اﻟﻤﻐﻀﻮ ِب ﻋﻠ ِ‬ ‫ﳱﻢ ‪ ۹‬ﻏ ِ‬ ‫اﻟ ِﺬ‪ N‬اﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠ ِ‬
‫(‬ ‫)‬ ‫‪!" #‬‬ ‫'& ‪$ %‬‬
‫‪P* Q‬‬ ‫‪#- " ,‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪3A‬‬ ‫!‪6 &+, D‬‬
‫*‪R‬‬ ‫‪S1‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪S &-‬‬ ‫( &‪#‬‬ ‫‪H -#‬‬
‫‪13‬‬ ‫!‬ ‫‪TI,‬‬ ‫‪,& 01 2‬‬ ‫( ‪N& ,‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪44‬‬

‫!‪F * S E! &Q E‬‬ ‫! ‪V3‬‬ ‫‪( T‬‬ ‫‪(/‬‬ ‫‪E U‬‬


‫‪S #‬‬ ‫‪/ &? :K #‬‬ ‫‪E +#‬‬ ‫) ‪PQ # , &Q‬‬
‫‪LF‬‬ ‫‪W& F‬‬ ‫‪S #‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪Y # D5Z , &Q ) W‬‬
‫‪X‬‬

‫‪Õ Ö $ R@,‬ﺳﻮرۃ ﻗﺪر ‪ã:( I‬‬ ‫!]@ ]‪7Jmµ‬‬


‫‪E ,r‬‬ ‫\‪Ê ç ´±B o ý‬‬
‫ﺳﻮرۃ اﻟﻘﺪر‬
‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ٰ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ْ ٰ‬
‫ِ‪û‬ﺴ ِﻢ ﷲِ اﻟﺮﲪ ِﻦ اﻟﺮ ِﺣﻴ ِﻢ ۝‬
‫ْ‬ ‫َّ ٓ َ ْ َ ْ ٰ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ښ َ َ ٓ َ ْ ٰ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ۭ َ ْ َ ُ ْ َ‬
‫ِا‪ Ä‬ا‪Î‬ﻟﻨﻪ ِﰲ ﻟﻴﻠ ِﺔ اﻟﻘﺪ ِر ‪Ǻ‬۝ وﻣﺎ ادرﯨﻚ ﻣﺎ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪ ِر ‪Ą‬۝ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪ ِر ڏ‬
‫َ ْ ٌ ِّ ْ َ ْ َ ْ ڼ َ َ َّ ُ ْ َ ٰ َ ُ َ ّ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ّ ْ ۚ ِ ْ ُ ّ‬
‫ﰻ‬‫ﺧﲑ ¯ اﻟ ِﻒ ﺷﻬ ٍﺮ ‪Ǽ‬۝ ﺗﲋل اﻟﻤﻠ ۗ ِٕﯩﻜﺔ واﻟﺮوح ِﻓﳱﺎ ِ‪ِ Z‬ذ ِن ر ِ ِﲠﻢ ◌ ¯ ِ‬
‫ﱔ َ ٰ ّ َﻣ ْﻄﻠَ ِﻊ ْاﻟ َﻔ ْﺠﺮ ‪Ĉ‬۝ۧ‬ ‫ا َ ْﻣﺮ ڒ‪Ć‬۝ َﺳﻠٰ ٌﻢ ڕ ِ َ‬
‫ِ‬ ‫ٍ‬
‫(‬ ‫)‬ ‫‪!" #‬‬ ‫'& ‪$%‬‬
‫‪,‬‬ ‫'‪3 D‬‬
‫\‬ ‫) & ‪(S‬‬ ‫‪:K # # ( . [4,‬‬
‫‪:K # X‬‬ ‫‪&E- ! P - C‬‬ ‫‪3 D'X‬‬
‫\‬ ‫‪CU‬‬ ‫'‪3 D‬‬
‫\‬ ‫‪#‬‬
‫‪PQ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪(> / &2 )M‬‬ ‫?&'‪E‬‬ ‫‪,‬‬
‫^ ‪&I? %‬‬ ‫'‪D‬‬ ‫&‪X‬‬ ‫& &*‬ ‫](!‬ ‫‪F1 &Q‬‬
‫‪X‬‬ ‫!@ ‪E‬‬ ‫‪E @!R,‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
45

E … _JÄ g¶ J w m §: ]! M m õ M $ R
َْ ُ َ
m š ]! M 6õ EÛ ‫ﷲ اﮐ َﱪ‬ m 3 do J !æ d K
J !æE ÕBr :( p Ìsráoø~Õ ZO àà * v64
Z #~ü *j ƒñ ×J 8 © Z 8
EÛ(6ò
َ َ ْ ُ ، ِ‫ﺎن ﷲ‬
ِ‫ﺎن ﷲ‬ َ َ ْ ُ ، ِ‫ﺎن ﷲ‬
َ َُْ
Y Q$ Y Q$ Y Q$
ْ َ َ ْ َ ْ َّ َ َ َُْ
‫ﺎن ر ِﰉ اﻟﻌ ِﻈﻴ ِﻢ و ِﲝﻤ ِﺪ ٖە‬
H _ D
\ < ` &
,& 3
َ ّ َ ُ ٰ َ ّ َ ّ َ ُ ٰ َ ّ َ َ ّ ُ ّٰ َ
‫ﺪط‬
ٍ ‫ا¿ﻠﻬﻢ ﺻ ِﻞ † ﳏﻤ ٍﺪ و ا ِل ﳏﻤ‬
a
&Q Y Q ;: S 3 4 &? :K # H $b
ْ ّ َ َُْ َ َُْ j
@ ‫ﺎن َر ِﰉَ اﻟ َﻌ ِﻈ ْﻴ ِﻢ َو ِﲝَ ْﻤ ِﺪ ٖە‬ j É ‫ﺎن ﷲ‬ M M _J a -wE)
E 4
EÖ * 6 m ,úä _J K
ٗ َ َ ْ َ ُ َ َ
‫ﲰﻊ ﷲ ِﻟﻤﻦ ِﲪﺪ ە‬
ِ
: 2 P! 3 * #& 3 # 3A
َُْ َ
S ïñ Jøe E* â f J :6õ َ
4 Û ‫ ﷲ اﮐﱪ‬m ½æK

Index Home
46

hk M d ã d / ä !æ d r §Møe © Z
v 8 œ• J hk M #~ fí ; E* ZS ,M
EÛ :å‹ Zä r;øe4E”Q
َ َ ْ ُ ِ‫ﺎن ﷲ‬
ِ‫ﺎن ﷲ‬ َ َ ْ ُ ِ‫ﺎن ﷲ‬
َ َُْ
Y Q$ Y Q$ Y Q$
ْ َ َ ٰ ْ َ ْ َّ َ َ َُْ
‫ﺎن ر ِﰉ اﻻ † و ِﲝﻤ ِﺪ ٖە‬
,& 3 3P ` & YQ
َ ّ َ ُ ٰ َ ّ َ ّ َ ُ ٰ َ ّ َ َ ّ ُ ّٰ َ
‫ﺪط‬
ٍ ‫ا¿ﻠﻬﻢ ﺻ ِﻞ † ﳏﻤ ٍﺪ و ا ِل ﳏﻤ‬
&Q Y Q ;: S 93 4 &? :K # H $b

ْ َ ْ َّ َ َ َُْ َ َُْ æ
ْ َ َ ٰ
@ ‫ ﺎن ر ِﰉ اﻻ† و ِﲝﻤ ِﺪ ٖە‬æ É ‫ﺎن ﷲ‬ M Ms r; a -wE)
E 4
JO #~* E* Ãm ;J, M
َْ ُ َ
EÖ ,m‹‫ﷲ اﮐ َﱪ‬ - © Z MM #~*j
ْ‫ ُب ِا َﻟﻴ ِﻪ‬Áْ ُ َ ‫ﷲ َر ّ ْﰉ َوا‬
َ ‫ ْﻐ ِﻔ ُﺮ‬hَ ‫ا َ ْﺳ‬
ِ
E Ucde PF !$
,& ,
َ َُْ َ
E=mr; , * ;Û ‫ﷲ اﮐﱪ‬ M@ jÉ
َ َ ْ ُ ، ِ‫ﺎن ﷲ‬
ِ‫ﺎن ﷲ‬ َ َ ْ ُ ، ِ‫ﺎن ﷲ‬
َ َُْ

Index Home
‫‪47‬‬

‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ٰ‬ ‫ْ‬ ‫َُْ َ َ َّ ْ َ‬


‫ﺎن ر ِﰉ اﻻ † و ِﲝﻤ ِﺪ ٖە‬
‫َ ّٰ ُ ّ َ َ ّ َ ٰ ُ َ ّ َ ّ َ ٰ ُ َ ّ َ‬
‫ﺪط‬
‫ا¿ﻠﻬﻢ ﺻ ِﻞ † ﳏﻤ ٍﺪ و ا ِل ﳏﻤ ٍ‬
‫‪çm6°ïñ —m ,‬‬ ‫;‪r‬‬
‫َ َُْ‬
‫ﷲ اﮐ َﱪ ‪EÛ‬‬
‫‪EÛ¸ ¹‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪¦¼ @, ç 76õ¼ -,‬‬
‫ﺎﱄ َو ُﻗ َّﻮ ﺗ ٖ ٓﻪ ا َ ُﻗ ْﻮ ُم َواَ ْﻗ ُﻌﺪُ‬
‫ٰ‬ ‫َ‬
‫ﻌ‬
‫َ‬
‫ﺗ‬ ‫ِﲝَ ْﻮ ِل ﷲِ‬
‫ِ‬
‫‪,‬‬ ‫‪f‬‬ ‫‪!0‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪N1‬‬ ‫‪3A‬‬
‫‪Eg‬‬
‫‪ ïñ ¼ -‬ﺳﻮرۃ ﻓﺎﲢﻪ ‪EK‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪úä M‬‬
‫َ‬ ‫َْ‬
‫ُﺳﻮرۃ اﳊﻤﺪ‬
‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ٰ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ْ ٰ‬
‫ِ‪û‬ﺴ ِﻢ ﷲِ اﻟﺮﲪ ِﻦ اﻟﺮ ِﺣﻴ ِﻢ ۝‬
‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ٰ‬ ‫ۙ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ٰ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ۙ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ َ ْ ُ ّٰ َ ّ ْ ٰ َ‬
‫اﳊﻤﺪ ِ ِر ِب اﻟﻌﻠ ِﻤﲔ ‪Ǻ‬۝ اﻟﺮﲪ ِﻦ اﻟﺮ ِﺣﻴ ِﻢ ‪Ą‬۝ ﻣ ِﻠ ِﻚ ‪ِ Ù‬م‬
‫اﻟﴫاطَ‬ ‫ﲔ ۭ‪Ć‬۝ ِا ْﮬ ِﺪ َ‪َ ِّ Ä‬‬ ‫‪Ǽۭ N‬۝ ِا َّ‪َ G‬ك ﻧَ ْﻌ ُﺒ ُﺪ َو ِا َّ‪َ G‬ك ¾ َ ْﺴ َ‪ِ h‬ﻌ ْ ُ‬ ‫ِ ِ‬
‫ّ‬
‫اﻟﺪ ْ‬

‫ﺖ َﻋﻠَ ْﳱ ْﻢ ‪َ ۹‬ﻏﲑْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُْْ َ ْ َ ۙ َ َ ّ‬


‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬
‫اﻟﻤﺴ‪h‬ـ ِﻘﻴﻢ ‪Ĉ‬۝ ِﴏاط اﻟ ِﺬ‪ N‬اﻧﻌﻤ‬
‫ِ‬
‫ﲔ ‪Ċ‬۝ۧ‬ ‫اﻟﻀﺎۗ ِّﻟ ْ َ‬ ‫ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ َّ‬
‫ﳱﻢ وﻻ‬ ‫اﻟﻤﻐﻀﻮ ِب ﻋﻠ ِ‬
‫‪J‬‬ ‫ﺳﻮرۃ اﺧﻼص ‪ç U M œ $ R =m i %‬‬ ‫‪M‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪48‬‬

‫‪µ:3m_ ›4 Ö B‬‬ ‫‪è¾É Ö‬‬ ‫¾‪è‬‬ ‫‪M Mmµµ‬‬


‫‪EÖ‬‬
‫‪xD^7 h 6‬‬
‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ٰ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ْ ٰ‬
‫ِ‪û‬ﺴ ِﻢ ﷲِ اﻟﺮﲪ ِﻦ اﻟﺮ ِﺣﻴ ِﻢ ۝‬
‫اﻟﺼ َﻤ ُﺪ ۚ‪Ą‬۝ َ ْﱂ ﻳَﻠ ْﺪ ڏ َو َ ْﱂ ُ ْ‪َ Ù‬ﻟ ْﺪ ۙ‪Ǽ‬۝ َو َ ْﱂ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ّﻟَﻪٗ‬ ‫ُ ْ ُ َ ٰ ّ ُ َ َ ٌ ۚ َ ٰ ّ ُ َّ‬
‫ﻗﻞ ﻫﻮ ﷲ اﺣﺪ ‪Ǻ‬۝ ﷲ‬
‫ِ‬
‫ُﻛ ُﻔ ًﻮا ا َ َﺣ ٌﺪ ‪Ć‬۝ۧ‬

‫(‬ ‫)‬ ‫‪!" #‬‬ ‫'& ‪$ %‬‬


‫!‬ ‫‪#X‬‬ ‫‪K # $X‬‬ ‫‪R $W‬‬ ‫) ‪1 - (3 4 b‬‬
‫‪/‬‬ ‫‪#‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪3Q #‬‬ ‫‪h‬‬ ‫‪#‬‬ ‫‪3Q‬‬ ‫‪/‬‬
‫‪X‬‬ ‫‪& _#‬‬ ‫‪&h‬‬
‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ََ‬
‫‪ Û þU‬ﮐﺬا ِﻟﮏ ﷲ ر ِﰉ „ { ` ‪†ç‬‬
‫ْ‬
‫َ َُْ‬
‫‪Ä ÄM‬‬ ‫ﷲ اﮐ َﱪ ‪* J !æ d ¦i Š Û‬‬ ‫‪ÏÉ M‬‬
‫‪/ 676$ H / 6ƒñ ITU ä ïñ * 2‬‬
‫‪EÖ Š ,‬‬ ‫‪6éjk‬‬
‫ﲇُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ ٓ ٰ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ٓ ٰ َ َّ‬
‫ِاﻟﻪ ِاﻻ ﷲ اﳊ ِﻠﻴﻢ اﻟﮑ ِﺮﻳﻢ ط ِاﻟﻪ ِاﻻ ﷲ اﻟﻌ ِ ّ‬
‫اﻟﺴ ْ‹ ِﻊ َو َربّ‬ ‫َّ‬ ‫ٰ‬ ‫ٰ‬ ‫ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ِ َ ّ َّ‬
‫ِ‬ ‫اﻟﻌ ِﻈﻴﻢ ط ﺎن ﷲ ر ِب اﻟﺴﻤﻮ ِت‬
‫ﳯ َّﻦ َو َﻣﺎ َﻓ ْﻮ َﻗ ُﻬ َّﻦ َوﻣﺎَ‬ ‫ْ َ ْ ْ َ َّ‬
‫اﻟﺴ ْ‹ ِﻊ َو َﻣﺎ ِﻓ ْﳱ َّﻦ َو َﻣﺎ َﺑ ْﻴ َ ُ‬ ‫اﻻر ِﺿﲔ‬
‫ِ‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪49‬‬

‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َْْ ُ َ ّ ْٰ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ َ ُ َّ َ ُ َ َ ّ ُ ْ َ ْ ْ‬


‫ب اﻟﻌﻠ ِﻤﲔط‬‫ﲢﳤﻦ وﮬﻮ رب اﻟﻌﺮ ِش اﻟﻌ ِﻈﻴ ِﻢ ط واﳊﻤﺪ ِ ِر ِ‬
‫‪B C$‬‬ ‫‪-# ./‬‬ ‫‪01 2‬‬ ‫‪/‬‬ ‫!‬ ‫&(‬ ‫(‬ ‫‪$‬‬
‫`‬ ‫‪$‬‬ ‫‪YQ‬‬ ‫‪-# ./‬‬ ‫‪01 2‬‬ ‫‪/‬‬ ‫!‬ ‫&‪&,‬‬
‫‪j‬‬
‫‪S Ti‬‬ ‫‪P K‬‬ ‫!‪,‬‬ ‫! ‪#‬‬ ‫!‪,‬‬
‫‪i#‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪&Q‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪k‬‬
‫*‪L‬‬ ‫‪$‬‬ ‫!‬ ‫‪6 &+," ,‬‬ ‫‪X‬‬ ‫*‪R‬‬ ‫‪( _ l& W‬‬
‫‪X‬‬ ‫‪P* Q‬‬ ‫‪#- " ,‬‬
‫‪EÖ Š iˆd em‬‬ ‫›‪¤‬‬ ‫«‪þU‬‬ ‫‪M‬‬
‫َ‬ ‫ُّ ْ َ َ ْ ٰ‬ ‫َ ّٰ ُ ّ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ّ َ‬
‫ﺧﺮ ِۃ ط‬‫ا¿ﻠﻬﻢ اﻏ ِﻔﺮﻟﻨﺎ وارﲪﻨﺎ و ﻋﺎ ِﻓﻨﺎ واﻋﻒ ﻋﻨﺎ ِﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻻ ِ‬
‫ٌ‬ ‫ْ‬ ‫َّ َ َ ٰ ُ ّ َ ْ َ‬
‫ﺪ| ط‬ ‫ﰻ ﳽ ٍء ﻗ ِ‬
‫ِاﻧﮏ † ِ‬
‫?‪7 H‬‬ ‫(‬ ‫( &‬ ‫(‪&Q‬‬ ‫‪b1ce‬‬ ‫‪$b‬‬
‫&‪C U‬‬ ‫'‪, R‬‬ ‫‪0&A‬‬ ‫‪#1 & m +‬‬ ‫(‬ ‫&‬
‫‪X‬‬ ‫‪1 &Q‬‬
‫›‪¤‬‬ ‫‪ƒáE3‬‬ ‫)‪ ƒá: QB •Õ i Š a -wE‬اَ ّ¿ﻠٰ ُﻬ َّﻢ ْاﻏ ِﻔ ْﺮ َﻟﻨﺎَ‬

‫‪E ™osB‬‬
‫َ َُْ‬
‫* ‪EÛ‬‬ ‫‪_J mš ]! M 6õ‬‬ ‫ﷲ اﮐ َﱪ ‪EÛ‬‬
‫ﺎن ﷲِ‬ ‫ﺎن ﷲِ ‪َ َ ْ ُ ،‬‬ ‫ُ ْ َﺎ َن ﷲِ ‪َ َ ْ ُ ،‬‬
‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َُْ َ َ َّ ْ‬
‫ﺎن ر ِﰉ اﻟﻌ ِﻈﻴ ِﻢ و ِﲝﻤ ِﺪ ٖە‬
‫َ ّٰ ُ ّ َ َ ّ َ ٰ ُ َ ّ َ ّ َ ٰ ُ َ ّ َ‬
‫ﺪط‬
‫ا¿ﻠﻬﻢ ﺻ ِﻞ † ﳏﻤ ٍﺪ و ا ِل ﳏﻤ ٍ‬
‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪50‬‬

‫‪EÖ‬‬ ‫‪* 6‬‬ ‫‪úä _J‬‬ ‫‪M‬‬


‫ٗ‬
‫ﷲ ِﻟ َﻤ ْﻦ َ ِﲪ َﺪ ە‬
‫ﲰ َﻊ ُ‬
‫َِ‬
‫َ‬ ‫َ َُْ‬
‫*‪© Zä r;øe‬‬ ‫‪r;:( 6õ‬‬ ‫‪ m ½æK‬ﷲ اﮐﱪ ‪4Û‬‬
‫‪EÛ‬‬
‫ﺎن ﷲِ‬ ‫ﺎن ﷲِ ‪َ َ ْ ُ ،‬‬ ‫ﺎن ﷲِ ‪َ َ ْ ُ ،‬‬
‫َُْ َ‬
‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ٰ‬ ‫ْ‬ ‫َُْ َ َ َّ ْ َ‬
‫ﺎن ر ِﰉ اﻻ † و ِﲝﻤ ِﺪ ٖە‬
‫َ ّٰ ُ ّ َ َ ّ َ ٰ ُ َ ّ َ ّ َ ٰ ُ َ ّ َ‬
‫ﺪط‬
‫ا¿ﻠﻬﻢ ﺻ ِﻞ † ﳏﻤ ٍﺪ و ا ِل ﳏﻤ ٍ‬
‫َ‬ ‫َ َُْ‬
‫‪ * Ãmê‬ﷲ اﮐﱪ ‪Û‬‬ ‫‪;ç‬‬
‫ﷲ َر ّ ْﰉ َوا َ ُ ْ‪ُ Á‬ب ِا َﻟﻴ ِﻪْ‬
‫ا َ ْﺳ َ‪ْ h‬ﻐ ِﻔ ُﺮ َ‬
‫ِ‬
‫َ‬ ‫َ َُْ‬
‫‪E=mr; ,‬‬ ‫ﷲ اﮐﱪ ‪Û‬‬ ‫‪M@ ê jÉ‬‬
‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬
‫ﺎن ﷲِ ‪ ،‬ﺎن ﷲِ ‪ ،‬ﺎن ﷲِ‬‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬
‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ٰ‬ ‫ْ‬ ‫َُْ َ َ َّ ْ َ‬
‫ﺎن ر ِﰉ اﻻ † و ِﲝﻤ ِﺪ ٖە‬
‫َ ّٰ ُ ّ َ َ ّ َ ٰ ُ َ ّ َ ّ َ ٰ ُ َ ّ َ‬
‫ﺪط‬‫ا¿ﻠﻬﻢ ﺻ ِﻞ † ﳏﻤ ٍﺪ و ا ِل ﳏﻤ ٍ‬
‫َ ُ َْ‬
‫ﷲ اﮐ َﱪ ‪EÛ‬‬ ‫‪* Ãmê‬‬ ‫;‪M 6ë Ô r‬‬
‫‪K‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪© Z d v J !æ d‬‬
‫ا َ ْﺷ َﻬ ُﺪ ا َ ْن َّﻻ ِا ٰﻟ َﻪ ِا َّﻻ ُ‬
‫ﷲ َو ْﺣ َﺪ ٗە َﻻ َﴍ ْﻳ َﮏ َﻟ ٗﻪ ط َوا َ ْﺷ َﻬﺪُ‬
‫ِ‬
‫ٗ‬ ‫َ َّ ُ َ َّ ً َ ْ ُ ٗ َ َ ُ ْ ُ‬
‫ان ﳏﻤﺪا ﻋﺒﺪە و رﺳﻮﻟﻪ ط‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪51‬‬

‫‪./‬‬ ‫‪01 2‬‬ ‫‪/‬‬ ‫!‬ ‫‪$‬‬ ‫‪E1‬‬ ‫‪F‬‬


‫‪F‬‬ ‫'& ‪-# R‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪R W‬‬ ‫‪-#‬‬
‫‪X‬‬ ‫! ‪:‬‬ ‫‪n* A \32‬‬ ‫‪93 4‬‬ ‫‪E1‬‬
‫›‪EÖ ¤‬‬ ‫‪M‬‬
‫َ ّٰ ُ ّ َ َ ّ َ ٰ ُ َ ّ َ ّ َ ٰ ُ َ ّ َ‬
‫ﺪط‬
‫ا¿ﻠﻬﻢ ﺻ ِﻞ † ﳏﻤ ٍﺪ و ا ِل ﳏﻤ ٍ‬
‫‪&Q Y Q ;:‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪93 4‬‬ ‫‪&? :K # H‬‬ ‫‪$b‬‬
‫‪Ûï‬‬
‫‪í‬‬
‫›‪E}68 :D¨ E 4 B ¤‬‬ ‫)‪©õ ìÈ a -wE‬‬
‫ˆ‪EÖ @D i‬‬ ‫‪M : î‬‬ ‫‪:Õ‬‬
‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ َﻨﺎ َو َ†ٰ‬
‫َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ّ ُ َ َّ ّ ُ َ َ ْ َ ُ ِ َ َ َ َ ُ ٗ َ َّ‬
‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ا ﳞﺎ اﻟﻨ ِﱮ ورﲪﺔ ﷲ و™ﰷﺗﻪ ط ا‬
‫ٗ‬ ‫ٰ ّ ْ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ‬
‫ﺤﲔ ط اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮑﻢ ورﲪﺔ ﷲِ و™ﰷﺗﻪ ط‬ ‫ِﻋ َﺒﺎ ِد ﷲِ اﻟﺼ ِﻠ ِ‬
‫‪E‬‬ ‫‪3A‬‬ ‫‪3A‬‬ ‫= ‪2# b &Q 9‬‬ ‫!@"‬
‫‪X&Q‬‬ ‫‪3P R #‬‬ ‫‪3A‬‬ ‫(‪&Q‬‬ ‫‪"@!X‬‬ ‫& ‪E‬‬
‫‪X‬‬ ‫& ‪E‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪3A‬‬ ‫‪&Q(,‬‬ ‫!@"‬
‫‪E Ûm 23 do½æ Ï‬‬
‫ﷲ ا َ ْﮐ َﱪ َ ُ‬
‫ﷲ ا َ ْﮐﱪَ‬ ‫ﷲ ا َ ْﮐ َﱪ َ ُ‬
‫َ ُ‬
‫‪Û‬‬
‫‪E‬‬ ‫‪Ç ×"ªÉÊïSí,å8•o :@$ | Ï‬‬
‫‪:i0‬‬ ‫)‪MgÜ a -wE‬‬
‫‪— :‬ﺸﻬﺪ درود ﴍﻳﻒ‬ ‫¼‪¼ Q‬‬ ‫‪:Õ ¥E‬‬ ‫‪mgu :‬‬
‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ َ ٰ َ ُ َّ ٓ َ ُ ْ ُ َ َ ْ‬ ‫َ‬
‫‪6‬‬ ‫ِﲝ ْﻮ ِل ﷲِ ﺗﻌﺎﱄ وﻗﻮ ِﺗ ٖﻪ اﻗﻮم وا ﻗﻌﺪ …‪(6‬‬ ‫‪Mµ‬‬
‫َ‬
‫ˆ‪— i‬ﺴ‹ﻴﺤﺎت ارﺑﻌﻪ ‪EÖ‬‬ ‫‪Ï‬‬ ‫* ‪ ÏÉ‬ﺳﻮرۃ اﳊﻤﺪ‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
52

ُ‫ﷲ ا َ ْﮐ َﱪ ج‬ ُ ‫ﺎن ﷲِ َو ْاﳊَ ْﻤ ُﺪ ِ ِ َو َ ٓ ِا ٰﻟ َﻪ ِا َّﻻ‬


ُ ‫ﷲ َو‬ َ َُْ
L $ 6 &+," , WC Q Y Q$
&,& B C $ / -# ./ 01 2 ! $
َ َْ ُ َ
¼ Q :Õ E*px ð _J ïñ — Û‫ﷲ اﮐﱪ‬ ¨
*px¼ •Gïñ ¼ @) * 6 M ; d :E
m ‫ ﺳﻼم‬Ö ‫ درود ﴍﻳﻒ‬Ö ‫—ﺸﻬﺪ‬ M ; d M¼ •G
‫ﺳﻼم‬ ‫ درود‬،‫ { —ﺸﻬﺪ‬M¼ @): :î Õ B = mgu :
E mgu :m
M M¼ @, : ¼ :Õ 3m–—ˆr j
M M¼ @, : ¼ :Õ = mgu :m gÜ
m gÜ Ö / M ð _J EÖ ¼ @) * 6
* 6 M ; M¼ @): ¼ Q :Õ E = mgu :
E= mgu :m gÜK / M ð _J =m ¼ •G
Û
ÔÔŠ µ i0×"ªÉÊïSíE=m r : 6Õ Â dM : M mõ :
E ž6 ¨Hoàá | :ÝÔ 8Š M :€' ñr ±
E 6 ² i ûò : ² †, ó Ñ J :ò *¨H
Û
E=mBšÍùJ “í ϱJ c3 ÓÔÇçÃ Ç ×"ªÉÊïSí
:i0
َ َْ ُ َ
Ï ŽŽ ö M Ö ‫ ﷲ اﮐﱪ‬Ï Ž= õG — + ,ôñ
َّ َ ٰ ٓ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َْ
‫ٖاﻟﻪ ِاﻻ‬ ÏÉ M Ö ِ‫ﺎن ﷲ‬ ÏŽŽö M Ö ِ ِ ‫اﳊﻤﺪ‬

Index Home
53

ƒ‹ ø &£/ !–ùX ¦Wj ÔX ßX ÷ÔŠ ¨E‫ﷲ‬


Ö ê /*pxú àá| — Š / Ö ¤› þU « Š¦
E=m \r; þUM :E= ý o •Sßr üJàá| ¦û Š
……﴾ ‫……﴿ ﲭﺪە ﺷﮑﺮ‬
EÖ Š ,(6þ r;
َّ ‫اب‬
ُ‫اﻟﺮ ِﺣ ْﻴﻢ‬ َ ّ َ ْ َ َ َ ّ َ ّ َ َ ْ ُ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ ْ َ ّ ُ ّٰ َ
ُ ‫اﻟﺘ َّﻮ‬ ‫ا¿ﻠﻬﻢ اﻏ ِﻔﺮ ِﱄ وارﲪ ِﲎ واﺗﺐ † ِاﻧﮏ اﻧﺖ‬
#& : 2 , , . [4,&Q TI & ( I b1ce $b )
( S &-
= ª½¾MS J (6fm o@kŠ¸ fm\r; <
E© m™ Ë
َ َُْ َ
Û Ï * r;m‹ ‫ﷲ اﮐﱪ‬
ْ َ ْ َْ ُ َْ َ ّْ
ْ‫ َر ّﰉ‬Gَ ‫ﺎﻏ ِﻔ ْﺮ ِﱄ‬
ِ ‫ِا ِﱏ ﻇﻠﻤﺖ ﻧﻔ ِﴗ ﻓ‬
` b& b I b1 ce Q&Q 6# PQ (o # . [4,
Û Ï © ZS K
ُ َ ّ َ َ ُ َّ َ َ ُ َ َ
‫ ﺳ ِ›ﺪاە‬G ‫ە‬Z‫ ر‬G ‫ ﷲ‬G
j
b& b F1 &Q b& b $ b& b
Û Ï m‹ ZS jK
ً َْ
b1 ce I $ ِ ِ ‫ﻋﻔﻮا‬
EÛ Ï m‹ ZS øeK

Index Home
‫‪54‬‬

‫ً‬ ‫ُ ْ‬
‫‪jÉ‬‬ ‫‪&]' & ,$b‬‬ ‫ﺷﮑﺮا ِ ِ‬
‫! ‪* +,$ /‬‬ ‫‪-# 1 2+‬‬ ‫‪/‬‬
‫َ ٓ ِا ٰﻟ َﻪ ِا َّﻻ ﷲُ‬
‫‹‪E( Ãm , r; m‬‬
‫……﴿ ﲭﺪە ﺳﻬﻮ ﴾……‬
‫‪BF 4 - 6}6B‬‬ ‫‪j:‬‬ ‫}‪( 6‬‬ ‫‪®7JÕ Ò‬‬ ‫‪:‬‬
‫‪•G /l à l6‬‬ ‫‪²/B‬‬ ‫‪‡ƒ²gÜ /lmgÃm«Ç‬‬ ‫‪: /6‬‬
‫‪/l «Ç ko‬‬ ‫~•=‪/‬‬ ‫¼‪¼ •G, 6x M ;M‬‬
‫‪E 4 lp x r; ßM :( «Çr;É‬‬
‫‪M‬‬ ‫‪=mþ‬‬ ‫‪« Ò ÓD × ! × Ç M mõ :‬‬
‫َ‬ ‫َ َُْ‬ ‫ًَُْ َ‬
‫‪EÖ‬‬ ‫*‬ ‫;‪ 6}mÀžm r‬ﻗﺮﺑﺔ ِاﱄ ﷲ ﷲ اﮐﱪ ‪r; M‬‬
‫ﲪ ُﺔ ﷲِ َو َ َ™ َﰷ ُﺗﻪ ەٗ‬
‫ﱮ َو َر ْ َ‬ ‫َ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ّ ُ َ َّ‬
‫ﺎاﻟﻨ ّ ُ‬
‫ِ‪ْ û‬ﺴ ِﻢ ﷲِ و ِ‪ ِ Z‬اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ اﳞ ِ‬
‫َ‬ ‫َ َُْ‬ ‫َ‬ ‫َ َُْ‬
‫‪EÖ‬‬ ‫*‬ ‫‪r j‬ﷲ اﮐﱪ ‹‪r;r j m‬‬ ‫ﷲ اﮐﱪ ‹‪* Ãm‬‬
‫ﲪ ُﺔ ﷲِ َو َ َ™ َﰷ ُﺗﻪ ەٗ‬
‫ﱮ َو َر ْ َ‬ ‫َ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ّ ُ َ َّ‬
‫ﺎاﻟﻨ ّ ُ‬ ‫ْ‬
‫ِ‬ ‫ﳞ‬ ‫ا‬ ‫ﮏ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻋ‬ ‫م‬‫ﻼ‬ ‫ﻟﺴ‬ ‫ا‬ ‫ِ‬ ‫‪Z‬‬
‫ِ‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫ﷲ‬ ‫ﻢ‬
‫ِ‬ ‫ﺴ‬ ‫ِ‪û‬‬
‫َ َُْ‬
‫‪E Ö gÜ‬‬ ‫ﷲ اﮐ َﱪ ‹‪• * Ãm‬‬
‫اﻟﺮ ُﺳ ْﻮ ُل ﷲِ ا َ ّ¿ﻠٰ ُﻬ َّﻢ َﺻ ّﻞ َ†ٰ‬
‫ﷲ َوا َ ْﺷ َﻬ ُﺪ ا َ َّن ُﳏ َ َّﻤ ًﺪا َّ‬‫ﻻ ِا ٰﻟ َﻪ ِا َّﻻ ُ‬
‫َ ْ َ ُ َ ْ َّ ٓ‬
‫اﺷﻬﺪ ان‬
‫ِ‬
‫ﲪ ُﺔ ﷲِ َو َ َ™ َﰷ ُﺗﻪ ەٗ‬‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ ُﮑ ْﻢ َو َر ْ َ‬ ‫ُ َ َّ َّ ٰ ُ َ َّ َ َّ‬
‫ﳏﻤ ٍﺪ وا ِل ﳏﻤ ٍﺪ ا‬
‫— ! ‪(62Ç‬‬ ‫‪m r;:‬‬ ‫;‪r; d ºÇMr‬‬ ‫‪Õ‬‬
‫;‪E*p xsu r‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
55

……﴾ ‫……﴿ ﴐوری ﻣﺴﺎﺋﻞ‬


V6„}: 6 H : M MßMå : H @ M MßMBù :
Ž çM : 6Ú ¨¨ E56ïñ þ(6© :½¾M„}E
َ ً ُ
@ < àá| ƒá -„‫ ﻗ ْﺮﺑﺔ ِاﱄ ﷲ‬4 M :R ½¾/¼
‫@¦†¦¦ـ‬P •ç¢
Ç
þ o ™oqmr « k8@ ìlm Ij o-
َّ ً ُ َ ً ُ
E ' f ‫( ﻗﺮﺑﺔ ِاﻻ ﷲ‬x ‫ﻗﺮﺑﺔ ِاﱄ ﷲ‬
E6 IOÇfíIe @ ì¸ …g •p $
ä d †o„ øe †…„E 4 lªZS oiÔ>i¾ fí r;
Ejk d M †D„ã d †t„
E j :: BZS k 6(6K*Ä lMjk M #~
È R ' :RI Mg¶ ¼ - :c:6{ 6„}Õ
R3 Q/}( 6@' : Q‚Jƒáå‚K 8@ r ‚K
|I |I <U: 7QlmmˆÕ /6{ ¥B 6{ ¥ U :
E‚ m8@ ‚ m{ :Rƒái ¢¥ Hmmˆo
‚K s±' :R ð /_J r §Mg¶ ; -
I Mg¶@ ¼ •G @)E‚K ½¾½¾M ! s@
E‚K <U s < $R* i
×M :Rå6B— :RNs7J mˆo ! g pZ@

Index Home
56

E5( 6 j :B 6×
6X WU: 6 : U<U½¾M„} WUÕ
E}68® : * ÝÞ « EM= œ•JIj
7Jm]KJ$ R ! Õ ç E @ m_ › $ R7J WUI M:
G ‫ ﻗﻞ‬$ R ‫ ﻗﻞ ﻫﻮ ﷲ‬$ R WUÕ ¥E Fm : Qlm_ ›$ R
EFm8« gƒñ $ R $: _ › ‫اﳞﺎاﻟﮑﻔﺮون‬
* ÝÞ E=mþJ i ¢ ~M‰ŠX $ M m :
E 4 lm ýMI JÝÞ B i ¢J :E=m®
E š` :DM
—ˆs ͸ fmi ¢ 3m sJ 6 ½¾s Ío :
$r §MIj -ž : ¥ ¢Ä_ _ : ž©
EV I 8 Ij
' © ‫ ُﻫ ِﻠ ْﻴ َﻤ ْﻦ‬m™ gp ¾ Ç Jr | À ‫ﷲ ِﻟ َﻤ ْﻦ َ ِﲪ َﺪە‬
ُ ‫ﲰ َﻊ‬
َِ
® :B 2 J ! :6} Z r‚r;Õ d r;iÀ
E56B
-žßMi í iþU M¤› r;@þU n ÖD
َ ْ ‫ﲑ ْاﻟ َﻤ ْﺴ ُ ْﻮ ِﻟ‬
َ‫ َﺧ ْﲑ‬Gَ ‫ﲔ َو‬ َ ْ ‫ َﺧ‬Gَ : @ ÏŠ , •¢jœgÔ ¦‘ F ÔŠ
ْ َ ْ ْ َ ْ ُ َ َّ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ ُ ْ ُ َ ْ ْ ُ ْ
‫اﻟﻤﻌ ِﻄﲔ ارزﻗ ِﲎ وارزق ﻋﻴ ِﺎﱄ ِ¯ ﻓﻀ ِﻠﮏ ﻓ ِﺎﻧﮏ ذواﻟﻔﻀ ِﻞ اﻟﻌ ِﻈﻴ ِﻢ ە‬

Ö i m6 M 6õ :

Index Home
‫‪57‬‬

‫……﴿ ز‪G‬رت رﺳﻮل ﺧﺪا ﷺ ﴾……‬


‫َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ‬ ‫َ‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ‬
‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬ﻧ ِﱮ ﷲِ ە اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬رﺳﻮل ﷲِ ە اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪G‬ﲩﺔ ﷲِ ە‬ ‫ّ‬
‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ َﮏ َ‪•ْ ُ ٓ G‬راَ‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ٓ َ ْ َ ٰ ّ ِ َ َّ‬ ‫ٰ‬ ‫ُ‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ‬
‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ِ Z G‬ﻋﺚ اﻟﻬﺪی ە اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬ا ِﻣﲔ ﷲ ە ا‬
‫ٗ‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ٰ ّ َ َّ َ ُ َ َ‬
‫ﷲِ ە اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬ﺣ ِﺒ›ﺐ ﷲِ ە اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮑﻢ و رﲪﺔ ﷲِ و™ﰷ ﺗﻪ ط‬

‫‪E‬‬ ‫•‬ ‫‪ZWU6gÜ E| «R‬‬ ‫‡ | ‪ZWU6gÜ E‬‬ ‫‪ZWU6gÜ‬‬


‫|‬ ‫|‪ZWU6gÜES M‬‬ ‫“ ’‪ZWU6gÜ EúM‬‬ ‫‪ZWU6gÜ‬‬
‫‪E"Ä #‬‬ ‫|‪• ZWU6gÜE® M‬‬ ‫!‬
‫‪ZWU6gÜ E !M‬‬
‫……﴿ ز‪G‬رت اﻣﺎم ﺣﺴﲔ ؑ ﴾……‬
‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ َﮏ َ‪َèْ G‬‬ ‫َ َّ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ٓ َ‬
‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬ا‪Z‬ﻋﺒ ِﺪ ﷲِ ە اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ èG‬رﺳﻮ ِلﷲِ ە ا‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ ْ ُ ْٔ ْ َ َ ّ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ِ َ َ ّ َ ْ َ ٓ َ ّ َ ّ َ ٓ ْ ٰ َ‬
‫ﲑاﻟﻤﻮ ِﻣ ِﻨﲔ ە اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ èG‬ﻓﺎˆﺔ اﻟﺰﻫﺮا ِئ ﺳ ِ›ﺪ ِۃ اﻟ ِ‪:‬ﺴﺎ ِئ اﻟﻌﻠ ِﻤﲔ ە‬ ‫ا ِﻣ ِ‬
‫ﲪ ُﺔ ﷲِ وَ‬ ‫ﲨ ْﻴ ًﻌﺎ َّو َر ْ َ‬‫‪َ N‬ﻣ َﻌ َﮏ َِ‬ ‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ َﮏ َ‪َ G‬ﻣ ْﻮ َﻻ َی َو َ ٰ‬
‫† اَ ْﻧ َﺼﺎر َک ْاﻟ ُﻤ ْﺴ َ‪ْ h‬ﺸ َﻬﺪ ْ َ‬ ‫َ َّ‬
‫ا‬
‫ِ‬ ‫ِ‬
‫ََ َ ُٗ‬
‫™ﰷﺗﻪ ط‬

‫‪6gÜ EP HM •«R‬‬ ‫‪ZWU6gÜ E $ | §j ZWU6gÜ x‬‬


‫‪Û‬‬
‫‪M ×3 ÓÔçÃ‬‬ ‫‪ZWU6gÜ EP HM Ç%4 íÏY` M ¾ƒ Z WU‬‬
‫‪€ MWU 6gÜZWUŽU pƒ‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪‰Šgu‬‬ ‫‪, 'P H‬‬
‫‪E 6"Ä #‬‬ ‫‪• (6jÔZi d mн¾MWU'ZI‬‬
‫……﴿ ز‪G‬رت اﻣﺎم † رﺿﺎ ؑ ﴾……‬
‫َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ٓ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ّ ُ َ َ ٓ َ ْ ُ َ َ ٓ‬
‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪G‬ﻏ ِﺮﻳﺐ اﻟﻐﺮ‪ِ Z‬ء ە اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬ﻣ ِﻌﲔ اﻟﻀﻌﻔﺎ ِء واﻟﻔﻘﺮا ِء ە‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪58‬‬

‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ّ ْ َ َ َّ َّ ْ َ ْ ْ َ َ ٓ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ‬
‫اﻟﺸ›ﻌ ِﺔ واﻟﺰوا ِر ِﰲ ‪ِ Ù‬م اﳉﺰا ِء ە اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪G‬ا ِﻧ›ﺲ‬ ‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬ﻣ ِﻐﻴﺚ ِ‬
‫َ ّ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ٰٓ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ّ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ‬ ‫ْ‬ ‫ُّ ُ‬
‫ٍ‬ ‫ِ‬
‫اﻟﻨﻔﻮس ە اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪G‬اﳞﺎ اﻟﻤﺪﻓﻮن ِ‪Z‬رض ﻃﻮس ە اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ و†‬ ‫ِ‬
‫ٰ َ َ َّ ْ َ َ َ ْ َ ٓ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ‬
‫ﺔ ورﲪﺔﷲِ و™ﰷﺗﻪ’ط‬ ‫ا‪Z‬ﺋِﮏ اﻟﺴ‹ﻌ ِﺔ واﺑﻨﺎﺋِﮏ اﻻرﺑﻌ ِ‬
‫& ‪1M Ð‬‬ ‫‪ZWU6gÜ E gÔ g» N3‬‬ ‫‪ZWU6gÜ x‬‬
‫‪WU6gÜE2 ' H‬‬ ‫(‬ ‫‪)X µ¶ Ä‬‬ ‫‪ZWU6gÜE ‚ Â‬‬
‫‪gÜ E2‬‬ ‫‪6IÓÂ‬‬ ‫*‬ ‫‪ZWU6gÜEgõ÷ö èƒM Ò‬‬ ‫‪Z‬‬
‫‪• EZ ƒÔ Q+I P H Z ƒÔ i¾”c¹ ¥ MWU ZWU6‬‬
‫‪EZWU 6"Ä #‬‬
‫……﴿ ز‪G‬رت اﻣﺎم ﻋﴫ ؑ ﴾……‬
‫ﻟﺴ َﻼمُ‬ ‫َ َّ‬ ‫َ‬ ‫َََْ َََْ ََْ‬ ‫َ‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ‬
‫ﺎن ە ا‬
‫ﺎن ا ﻻﻣ ِ‬ ‫ﺎن ا ﻻﻣ ِ‬ ‫ﺎن ە ا ﻻﻣ ِ‬ ‫ﴫ واﻟﺰﻣ ِ‬ ‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪G‬ﺻﺎ ِﺣﺐ اﻟﻌ ِ‬
‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ َﮏ َ‪ِ G‬ا َﻣﺎمَ‬ ‫َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ ْ ٰ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ٓ َ َّ‬
‫ﴍﻳﮏ اﻟﻘﺮ‪ِ d‬ن ە ا‬ ‫ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬ﺧ ِﻠﻴﻔﺔ اﻟﺮﲪ ِﻦ ە اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ِ G‬‬
‫ْ ْ َ ْ َ ٓ ّ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ّ ُ ْ َ ٓ َ َّ‬
‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ َﮏ َ‪َ G‬دا ِﻓﻊَ‬ ‫اﻻ¾ ِﺲ واﳉﺎ ِن ە اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬ﻗﺎ ِﻣﻊ اﻟﮑﻔ ِﺮ واﻟﻄﻐﻴﺎ ِن ە ا‬ ‫ِ‬
‫ﺎﱄ َﳐْ َﺮ َﺟ َﮏ َو ُﻇ ُﻬ ْﻮ َرکَ‬ ‫ﺎﱄ َﻓ َﺮ َﺟ َﮏ َو َﺳ َّﻬﻞ ُ‬
‫ﷲ َﺗ َﻌ ٰ‬ ‫ﷲ َﺗ َﻌ ٰ‬ ‫ُّ‬
‫اﻟﻈ ْﻠﻢ َو ْاﻟ ُﻌ ْﺪ َوآن ە َﲺ َّ َﻞ ُ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬
‫َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ّ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ٗ َ ّٰ ُ ّ َ َ ّ‬
‫وﺟﻌﻠﻨﺎ ِ¯ اﻋﻮا ِﻧﮏ واﻧﺼﺎ ِرک ە اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮑﻢ ورﲪﺔ ﷲِ و™ﰷﺗﻪ ط ا¿ﻠﻬﻢ ﺻ ِﻞ‬
‫َ ٰ ُ َ َّ َّ ٰ ُ َ َّ‬
‫ﺪط‬
‫† ﳏﻤ ٍﺪ وا ِل ﳏ ٍ‬
‫ﻤ‬
‫‪Z•WU6gÜEúM-. Ö/Ç • Z•WU6gÜ EBÔ r, Z•WU6gÜ x‬‬
‫›‪Jš› 0 Z•WU6gÜ EgÔ Mè Û Z•WU6gÜ EIU¢É‬‬
‫‪WU‰ŠP • E2 mõJ ' m Z•WU6gÜ E2 m »l1‬‬
‫¶‪MWUz (ÔH I¾UJ 6c‬‬ ‫‪þMWU (ÔH2 34‬‬
‫‪E 6"Ä # • ZWU6gÜE‬‬ ‫‪¢‬‬ ‫¾‪5‬‬ ‫‪‚Â‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪59‬‬

‫ﺗﻌﻘﻴﺒﺎت ﻣﺸﱰﮐﻪ﴾……‬
‫ِ‬ ‫……﴿‬
‫†َ‬‫ﲪ ِﺘ َﮏ َو ا َ ْ ِ‪ْ Î‬ل َ َ ّ‬ ‫¯ َّر ْ َ‬ ‫† ِ ْ‬ ‫ﴩ َ َ َّ‬ ‫¯ َﻓ ْﻀ ِﻠ َﮏ َوا¾ْ ُ ْ‬ ‫†ِ ْ‬ ‫¯ ِﻋ ْﻨﺪ َک َواَ ِﻓ ْﺾ َ َ َّ‬
‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ ّٰ ُ ّ َ‬
‫ا ¿ﻠﻬﻢ ِاﮬ ِﺪ ِﱏ‬
‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ٗ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ٓ ٰ َ َّ ٓ َ ْ َ ْ ْ ُ ُ ُ َّ‬
‫ﲨ ْﻴﻌﺎ ﻓ ِﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﻐ ِﻔ ُﺮ‬ ‫¯ َ™ﰷ ِﺗﮏ ە ﺎﻧﮏ ‪ G‬ﻻ ِاﻟﻪ ِاﻻ اﻧﺖ ِاﻏ ِﻔ ْﺮ ِﱄ ذ ْ• ِ ْﰉ ﳇﻬﺎ ِ‬ ‫ِ ْۢ‬
‫ﺎط ﺑ ٖﻪ ِﻋ ْﻠ ُﻤﮏَ‬ ‫ﲑ اَ َﺣ َ‬ ‫ﰻ َﺧ ْ‬ ‫ّ ُ ُ ْ َ ُ ّ َ َ َ ْ ً ّ َ ٓ َ ْ َ َ ّ ٰ ُ ّ َ ّ ْٓ َ ْ َ ُ َ ِ ْ ُ ّ‬
‫ِ‬ ‫ﲨﻴﻌﺎ ِاﻻ اﻧﺖ ە ا¿ﻠﻬﻢ ِا ِﱏ اﺳ ﻠﮏ ¯ ِ ٍ‬ ‫اﻟﺬ•ب ﳇﻬﺎ ِ‬
‫ﲨ ْﻴ ِﻊ اُ ُﻣ ْﻮریْ‬ ‫ﺎط ﺑ ٖﻪ َﻋ ْﻠ ُﻤ َﮏ ە اَ ّ¿ﻠٰ ُﻬ َّﻢ ِا ّ ْٓﱏ اَ ْﺳ َ ﻠُ َﮏ َﻋﺎ ِﻓ َﻴ َﺘ َﮏ ِ ْٓﰲ َِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬
‫ﺣ‬
‫َ َ ُْ ُ َ ِ ْ ُ ّ َ ّ َ‬
‫ﴍا‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ﰻ ٍ‬ ‫واﻋﻮذ ِﺑﮏ ¯ ِ‬
‫اﻻ ِﺧ َﺮ ِۃ ە َواَ ُﻋ ْﻮ ُذ َ½ ْﺟﻬ َﮏ ْاﻟ َﮑﺮ ْﻳ ِﻢ َو ِﻋ َّﺰ ِﺗﮏَ‬ ‫ُ ّ َ َ َ ُ ْ ُ َ ِ ْ ْ ُّ ْ َ َ َ َ ْ ٰ‬
‫اب‬
‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ﳇ ِﻬﺎ واﻋﻮذ ِﺑﮏ ¯ ِﺧﺰ ِی اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻋﺬ ِ‬
‫¯ َﴍّ‬ ‫َ‬ ‫ٰ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ٌ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ َ ُ ُ َ ُ ْ َ َ َّ‬
‫ﴍ اﻟﺪﻧ َﻴﺎ واﻻ ِﺧ َﺮ ِۃ و ِ ْ ِ‬ ‫¯ ِ‬ ‫اﻟ ِ ْﱴ ﻻ َ ام وﻗﺪر ِﺗﮏ اﻟ ِ ْﱴ ﻻ ﳝﺘ ِﻨﻊ ِﻣﳯﺎ ﺷ ْ‪ْ ِ ü‬‬
‫ْ‬
‫ْ‬ ‫ْ َ ْ َ ِ ُ ّ َ َ ِ ْ َ ّ ُ ّ َ ۗ َّ َ ْ َ ٰ ٌ ۢ َ َ َ َّ َ ّ ْ َ ٰ َ ّ ُ ْ َ‬
‫اط ﻣﺴ‪ِ h‬ﻘﻴ ٍﻢ‬ ‫ﺎﺻﻴ ِﳤﺎ ِان ر ِﰉ † ِﴏ ٍ‬ ‫ﰻ داﺑ ٍﺔ اﻧﺖ ا ِﺧﺬ ِﺑﻨ ِ‬ ‫ﴍ ِ‬ ‫اﻻوﺟﺎع ﳇ ِﻬﺎ و¯ ِ‬
‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ ْ َ َ َ ُ َّ َ َّ ٰ ّ ْ َ ّ ْ‬
‫وﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮۃ ِاﻻ ِ‪ ِ Z‬اﻟﻌ ِ ِﲇ اﻟﻌ ِﻈﻴ ِﻢ ە‬
‫از "!۔ ا‬ ‫&‪%‬ا‪$‬‬ ‫‪: S‬اے ﷲ "‪ +,‬ا * )!('‬
‫"‪!787 +,‬ب "! ۔ "‪ +,‬ا * ر‪2345‬ں ‪!/ *0‬رش "!‬ ‫‪98‬‬
‫اور ا * ‪230 /‬ں ‪<( +," !0‬ول "!۔ !ک & ‪ 7A‬ی ذات ( ‪=7‬‬
‫‪2JK" *I20‬د ‪2‬ا‪ 7A I‬ے۔"‪ 7‬ے !رے ‪! H‬ه ‪ EF/‬دے ‪ 7A C0‬ے ‪2‬ا‬
‫& ‪!0 7L‬‬ ‫‪! *I20‬رے ‪! H‬ه "‪!K‬ف ( ‪!3M 0 =7‬۔ اے ﷲ "‪+,A =7‬‬
‫‪ 7A‬ی !ه‬ ‫ط‪!TJR‬ر &‪2‬ں ‪ 7A 2) C0‬ے ‪ & =7" QRS‬۔ اور & ‪ ُ/‬ی ‪<7O‬‬
‫‪!4A‬م ‪2"!0‬ں "‪+,A =7‬‬ ‫‪2& !3&!O‬ں )‪ & !3(!) 2A 20 V‬۔ اے ﷲ "‪ =7‬ا‬
‫‪ !0 7 !S‬ط‪!TJR‬ر &‪2‬ں۔ اور "‪ =7‬د(‪ *0 !7‬ر ‪2‬ا‪ *I‬اور آ‪ L‬ت ‪0‬‬
‫‪ 7A‬ی !ه ‪2& !3&!O‬ں۔ "‪ 7A =7‬ی ذات ‪ Q$ 0‬اور "‪!Z‬م ‪C0 % R/‬‬ ‫‪YS‬اب‬
‫!"‬ ‫)‪ *0 *\0 ]A V‬ر !‪ =7 ( *I‬اور ‪ 7A‬ی [‪%‬رت ‪0 V) C0‬‬
‫‪ ،*A +a =7 ( <7O *I20‬ان ‪ 0‬ذر‪ K$‬د(‪ !7‬و آ‪ L‬ت ‪!4A ، _ 0‬م‬
‫!ه ‪2& !3&!O‬ں )‪ 7A 2‬ے‬ ‫دردوں ‪ *0‬اذ‪ $‬اور & ‪275‬ان ‪_ 0‬‬
‫[‪%[ C8J‬رت "‪ & =7‬۔ ‪ 7" ]_ /‬ے رب ‪ !0‬را ‪ & Q7Z3\" C3‬اور‬
‫"‪ & *3R‬۔‬ ‫‪ 0 5‬و [‪2‬ت ‪%L V/‬ا‪ Q7bS I‬و ‪*& A /‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪60‬‬

‫……﴿ ﻫﺮ ﳕﺎز ‪ I‬ﺑﻌﺪ دﻋﺎﺋ‪……﴾ t‬‬

‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ َ ْ َ َْ َ ۗ َ َ ُ ْ َْ َ ۗ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ٰ َ‬


‫ِاﻟ ِﻬ ْﻲ ِ‪Z‬ﺧ ِﺺ ِﺻﻔﺎ ِﺗﮏ و ِ‪Z‬ﻋ ِﺰ ﺟﻼ ِﻟﮏ و ِ‪Z‬ﻋﻈ ِﻢ اﲰﺎﺋِﮏ و ِﺑﻨﻮ ِر او ِﻟﻴﺎﺋِﮏ و ِﺑﺪ ِم‬
‫ُ َ َ ۗ َ َ ُ َ ۗ ِ ُ َ َ َ ٰ ْ َ ّ ْ ُ َ ْ َ َ ّ َ َ ْ َ ُ ّ َ َ ْ َ ُ ّ َّ‬
‫ﲔ و ﺟ ِﺪ ٖە و ا ِﺑﻴ ِﻪ وا ِﻣ ٖﻪ و ا ِﺧﻴ ِﻪ و ذ ِرﻳ ِﺘ ٖﻪ‬
‫ﺷﻬﺪاﺋِﮏ و ِﺑﺪﻋﺎئ ﺻﻠﺤﺎﺋِﮏ ە ِاﻟ ِﻬﻲ ِﲝ ِﻖ اﳊﺴ ِ‬
‫اﳉ ْﺴ ِﻢ َو ُﻃ ْﻮ ًﻻ ِﰲ ْاﻟ ُﻌﻤﺮْ‬ ‫َ َ ْ َْ َُ َ َ ًَ ْ ْ َََ َ ً ّْ َ َ ْ َ ً ْ‬
‫ِ‬ ‫اﻟﺮز ِق و ﺻﻴﺤﺔ ِﰲ ِ‬ ‫و ﺑ ِ‪:‬ﻴ ِﻪ ە ¾ﺴ ﻠﮏ ِز‪G‬دۃ ِﰲ اﻟ ِﻌﻠ ِﻢ و™ﮐﺔ ِﰲ ِ‬
‫َ ُْ ً ْ َ ْ َ َْ َ ً َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ً ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ً َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ً‬
‫و •را ِﰲ اﻟﻘﻠ ِﺐ و‪Á‬ﺑﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮ ِت و راﺣﺔ ِﻋﻨﺪ اﻟﻤﻮ ِت و ﻣﻐ ِﻔﺮۃ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮ ِت وﳒﺎۃ‬
‫ِّ َ َّ َ ُ ُ ْ ً ْ َ َّ َ َ َ ً ِّ ْ ُ ّ َ َ ِ ّ ُ ْ َ َ ْ ٰ َ َ ْ َ َ َ ٓ َ ْ َ َ‬
‫ﰻ ﺑﻼئ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻻ ِﺧﺮ ِۃ ە ِ™ﲪ ِﺘﮏ ‪ G‬ارﰘ‬ ‫¯ اﻟﻨﺎ ِر ودﺧﻮﻻ ِﰲ اﳉﻨ ِﺔ ە وﻋﺎ ِﻓﻴﺔ ¯ ِ‬
‫ﲔە‬ ‫َّ‬
‫اﻟﺮ ِ ِﲪ ْ َ‬

‫ﺖ َﻋ ِﺎﱂٌ‬ ‫ﺎﻗ ِﻀ َﻬﺎ َواَ ْﻧ َ‬ ‫َ ّٰ ُ ّ َ َ ْ َ َ ٌ َ َ ٓ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ٌ َ َ ِ َ َ ْ‬


‫اﲗﻨﺎ ﻓ‬‫ا¿ﻠﻬﻢ اﻧﺖ ﻋ ِﺎﱂ ِ‪û‬ﴪا ِِﺮ‪ Ä‬ﻓﺎﺻ ِﻠﻬﺎ واﻧﺖ ﻋ ِﺎﱂ ِﲝﻮ ِ‬
‫ﺎﺷ ِﻔﻬﺎَ‬‫ُ ُْ َ َ ْ ْ َ َ َْ َ َ ٌ َ ْ َ ٓ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َْ َ َ ٌ َْ َ َ َ ْ‬
‫اﺿﻨﺎ ﻓ‬ ‫ِﺑﺬ• ِﺑﻨﺎ ﻓﺎﻏ ِﻔﺮﮬﺎ واﻧﺖ ﻋ ِﺎﱂ ِ‪Z‬ﻋﺪاﺋِﻨﺎ ﻓﺎﮬ ِﻠﮑﻬﻢ واﻧﺖ ﻋ ِﺎﱂ ِ‪Z‬ﻣﺮ ِ‬
‫َ ْ َ َ َ َْ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ْ َ َ ٌ ُ َّ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ َ ْ‬
‫ﺎت ِ™ﲪ ِﺘﮏ ‪G‬ارﰘ‬ ‫ﺎﴈ اﳊﺎﺟ ِ‬ ‫ﺎت ‪G‬ﻗ ِ‬ ‫واﻧﺖ ﻋ ِﺎﱂ ِﲟ ِﻬﻤﺎ ِﺗﻨﺎ ﻓﺎﮐ ِﻔﻬﺎ ‪G‬ﰷ ِﰲ اﻟﻤ ِﻬﻤ ِ‬
‫ّ َ ِ ْ َ َ ّٰ ُ ّ َ َ ُ َ ّ َ ّ َ َ ّ َ َ ِ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ‬
‫ﻻ ِد ِە ْاﻟ َﻤ ْﻌ ُﺼ ْﻮ ِﻣ ْﲔَ‬ ‫ﲔ واو‬ ‫† وﻓﺎˆﺔ واﳊﺴ ِﻦ واﳊﺴ ِ‬ ‫اﲪﲔ ط ا¿ﻠﻬﻢ ِﲜﺎ ِە ﳏﻤ ٍﺪا و ِ ٍ‬
‫اﻟﺮ ِ‬
‫َ َ ْ ُ ّ َ َ ُ َ ّٰ ُ ّ َ َ ّ َ ٰ ُ َ ّ َ ّ َ ٰ ُ َ ّ َ‬
‫ﺪط‬ ‫ﳱﻢ اﻟﺴﻼم ە ا¿ﻠﻬﻢ ﺻ ِﻞ † ﳏﻤ ٍﺪ وا ِل ﳏﻤ ٍ‬ ‫ﻋﻠ ِ‬
‫‪øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø‬‬
‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ ُّ َ ۗ ُ َ ُ ْ‬
‫„‪†•«R vw‬‬ ‫¯ ە ‪6 oPÏŠ‬‬ ‫ِ‬
‫اﻟﺪﻋﺎء ِﺳﻼح اﻟﻤﺆ ِ‬
‫َ ُّ َ ۗ ُ ُ ُّ ْ َ َ‬
‫„‪†•«R vw‬‬ ‫‪I i ûŠ‬‬ ‫اﻟﺪﻋﺎء ‪ #‬اﻟ ِﻌﺒﺎ ِۃ ە‬
‫‪øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪61‬‬

‫……﴿ دﻋﺎﺋﮯ ﺣﻔﻆ اﳝﺎن ﴾……‬


‫‪7‬‬
‫‪Ç j iþU=:# JŠ‬‬ ‫‪M :c û «Ñ g¿ À‘ ³·gÔ‬‬
‫‪Ïg ž‬‬ ‫‪ž6ÐoIW‬‬ ‫‪µ M E ib Ñ 7j Š û‬‬
‫‪Ež68h‬‬

‫ًْ َ ُْْ ٓ َ ً َ ْ ََْ ًَْ‬ ‫َ ًّ َ ُ َ ّ َ َ ًّ َ ْ ْ َ‬ ‫َر ِﺿ ْﻴ ُ‬


‫ﺖ ِ‪Z‬ﷲِ ر‪ Z‬و ِﲟﺤﻤ ٍﺪ ﻧ ِ‹ﻴﺎ و ِ‪ِ Z‬ﻻﺳﻼ ِم ِدﻳﻨﺎ و ِ‪Z‬اﻟﻘﺮ‪ِ d‬ن ﮐِﺘﺎ‪ Z‬و ِ‪Z‬اﻟﮑﻌﺒ ِﺔ ِﻗﺒﻠﺔ‬
‫ْ‬ ‫َ َ ّ َ ًّ َ َ ً َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ّ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ ّ َ ْ َ ّ َ َ ْ َ‬
‫‪è‬‬ ‫† وﺟﻌﻔ ِﺮ ا ِ‬ ‫ا‪ٍ ِ è‬‬ ‫ﲔ وﳏﻤ ِﺪ ِ‬ ‫† ا‪ è‬اﳊﺴ ِ‬ ‫ﲔو ِ ِ‬ ‫و ِﺑﻌ ِ ٍﲇ و ِﻟﻴﺎ و ِاﻣﺎم و ِ‪Z‬ﳊﺴ ِﻦ واﳊﺴ ِ‬
‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ َ َّ َ ُ ْ ٰ ْ َ ْ َ َ َ ّ ْ ُ ْ ٰ ُ َ َّ ْ َ ّ َ َ ّ ْ ُ َ َّ َ ْ‬
‫ا‪è‬‬
‫ا‪ è‬ﳏﻤ ٍﺪ واﳊﺴ ِﻦ ِ‬ ‫† ِ‬ ‫†و ِ ِ‬ ‫ا‪ٍ ِ è‬‬ ‫ا‪ è‬ﻣﻮﳻ وﳏﻤ ِﺪ ِ‬ ‫† ِ‬‫‪ è‬ﺟﻌﻔ ٍﺮ و ِ ِ‬
‫ﳏﻤ ٍﺪ وﻣﻮﳻ ِا ِ‬
‫ٰ‬ ‫َ ّ َ ْ ُ َّ ِ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ‬
‫اﻟﺴ َﻼ ُم اَ ِ ّﲚَ ًﺔ َو َﺳ َ‬
‫¯ اَ ْﻋ َﺪ ِاﲛﻢْ‬ ‫ﺎد ًۃ ِﲠ ْﻢ اَ َ َ‪ّ Á‬ﱄ َو ِ ْ‬
‫ﺎد ًۃ َّو َﻗ َ‬ ‫ا‪ è‬اﳊﺴ ِﻦ ﻋﻠﳱﻢ‬ ‫† واﳊﺠﺔ ِ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍِ‬
‫ﳽ ٍء َﻗ ِﺪ ْ|طٌ‬ ‫ﰻَْ‬ ‫َ َ َ ّ َ ُ َ ّٰ ُ ّ َ ّ ْ َ ْ ُ ْ َ ِ ّ َ ً َ َ ْ ْ َ ُ ْ ّ َ َ َ ٰ ُ ّ‬
‫اﺗﱪئ ا¿ﻠﻬﻢ ِا ِﱏ ر ِﺿﻴﺖ ِ ِﲠﻢ اﲚﺔ ﻓﺎر ِﺿ ِﲎ ﻟﻬﻢ ِاﻧﮏ † ِ‬

‫‪`gÜ‬‬ ‫‪‡ ` • ל‬‬ ‫|` ‪ç‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪: S‬‬


‫‪gÔ‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪`•YiÂ‬‬ ‫‪Ù `å‬‬ ‫‪çr †8 „ @`IU¢‬‬ ‫”‬
‫· ‪•Áƒ •œG‬‬
‫•‬ ‫• ‪•YG •œ •$ G •Y‬‬ ‫‪gÔ‬‬ ‫‪•úgÔ iÂ‬‬
‫• ‪o ••a G‬‬ ‫· ‪•YG •ú •œG •Y •YG •œ •ÁƒG •Y‬‬
‫‪• G‬‬
‫‪9‬‬ ‫‪i Â+I‬‬ ‫` ‪E ôŽ‬‬ ‫‪, `/gÔ‬‬ ‫‪`6gÜZ+I‬‬
‫‪Ñ 6‬‬ ‫‪Z 6gÔ‬‬ ‫‪+I‬‬ ‫‪* •E 6 :‬‬ ‫‪› MI‬‬ ‫‪6žm‬‬
‫‪E Ê i tZ>c:x²ÔH‬‬ ‫<‬ ‫‪†8 s:‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪62‬‬

‫……﴿ دﻋﺎﺋﮯ ﻣﻐﻔﺮت ﴾……‬


‫‪K JŠ‬‬ ‫‪M :4 7J' û ÔH Õ 1U À| Öç;Ôf¾ çÃ‬‬
‫‪E Ëž µ‬‬ ‫‪M :c Ip Š ,EM* < =rûguM‬‬

‫َ ّٰ ُ ّ َ َ ْ ْ َ ٰ ٓ َ ْ ْ ُ ُ ْ ّ ُ ُ ْ َ َ ّٰ ُ ّ َ َ ْ ُ ّ َ َ ْ َ ّٰ ُ ّ َ َ ْ ْ ُ ّ َ‬
‫ﲑ ە ا¿ﻠﻬﻢ اﺷ ِ‹ﻊ ﰻ‬ ‫& ﰻ ﻓ ِﻘ ٍ‬ ‫ا¿ﻠﻬﻢ اد ِﺧﻞ † اﮬ ِﻞ اﻟﻘﺒﻮ ِر اﻟﴪور ە ا¿ﻠﻬﻢ ا ِ‬
‫َ ۗ َ ّٰ ُ ّ َ ْ ُ ُ ّ َ ُ ْ َ َ ّٰ ُ ّ َ ْ َ ْ َ ُ ّ َ ْ َ ّٰ ُ ّ َ َ ّ ْ َ ْ ُ ّ‬
‫ﰻ‬ ‫‪ N‬ە ا¿ﻠﻬﻢ ﻓ ِﺮج ‪ِ Ì‬‬ ‫ﰻ ﻣ ِﺪ ٍ‬ ‫ﺟﺎﺋ ٍِﻊ ە ا¿ﻠﻬﻢ اﮐﺲ ﰻ ﻋﺮ‪ٍ G‬ن ە ا¿ﻠﻬﻢ اﻗ ِﺾ د‪ِ N‬‬
‫ﺎﺳ ٍﺪ ِّ¯ْ‬ ‫َ ّٰ ُ ّ َ ُ ّ َ ُ ّ َ َ ْ َ ّٰ ُ ّ َ ُ ّ َ ُ ّ َ َ ْ َ ّٰ ُ ّ َ َ ْ ْ ُ ّ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ ْ‬
‫ﲑ ە ا¿ﻠﻬﻢ اﺻ ِﻠﺢ ﰻ ﻓ ِ‬ ‫ﻣﮑﺮو ٍب ە ا¿ﻠﻬﻢ رد ﰻ ﻏ ِﺮﻳ ٍﺐ ە ا¿ﻠﻬﻢ ﻓﮏ ﰻ ا ِﺳ ٍ‬
‫َ ّٰ ُ ّ َ ُ ّ َ َ ْ َ َ َ َ َ ّٰ ُ ّ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ َّ‬ ‫ُ ُ ْ ْ ُ ْ ْ َ َ ّٰ ُ ّ َ ْ‬
‫اﻣﻮ ِر اﻟﻤﺴ ِﻠ ِﻤﲔ ە ا¿ﻠﻬﻢ اﺷ ِﻒ ﰻ ﻣ ِﺮﻳ ٍﺾ ە ا¿ﻠﻬﻢ ﺳﺪ ﻓﻘﺮ‪ِ Ä‬ﺑ ِﻐﻨﺎک ە ا¿ﻠﻬﻢ‬
‫¯ ْاﻟ َﻔ ْﻘﺮ ِا ّﻧَ َﮏ َ†ٰ‬‫‪َ N‬واَ ْﻏ ِﻨ َﻨﺎ ِ َ‬ ‫َ ّ ْ ُ ْ ۗ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ّٰ ُ ّ َ ْ َ ّ َ ّ َ‬
‫اﻟﺪ ْ َ‬ ‫ﻏ ِﲑﺳﻮء ﺣﺎ ِﻟﻨﺎ ِﲝﺴ ِﻦ ﺣﺎ ِﻟﮏ ە ا¿ﻠﻬﻢ اﻗ ِﺾ ﻋﻨﺎ‬
‫ِ‬
‫ُ ّ َْ َ‬
‫ﳽ ٍء ﻗ ِﺪ ْ ٌ| ە‬ ‫ﰻ‬‫ِ‬
‫‪E‬‬ ‫|* ‪mAJ Úc‬‬ ‫@?‪EÔH >J Ò r‬‬ ‫|* ‪Ô‬‬ ‫‪: S‬‬
‫|* ‪c‬‬ ‫| * ‪EB ÚJ Ú²c‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪mç‬‬ ‫| * ‪JMÇc‬‬
‫|* ‪c‬‬ ‫| * ‪EÔH øCZ ICZ çDc‬‬ ‫‪EÔH J2¢M2 S‬‬
‫‪FguM d‬‬ ‫|*‬ ‫‪EÔHÖ·7æ J‬‬ ‫|* ‪c‬‬ ‫‪EaÑ E JHs‬‬
‫`@‬ ‫|* ‪@H:v‬‬ ‫|* ‪EÔHÖ·ÖºJ GÏgu‬‬ ‫‪EÔHï³‬‬ ‫‪ƒ‬‬
‫|* ‪X z‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪«2‬‬ ‫|* ‪HJ<JHí2@ x‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪mõIÚ@ x‬‬
‫‪E‬‬ ‫‪ŽZ>c{:x²E2R IÚ ÔHÖ·K:‬‬ ‫‪m 2¢‬‬

‫›‪3 «,Ê B ¤‬‬ ‫‪þU — Š cßMû‬‬ ‫‪Š‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪63‬‬

‫……﴿ ﺣﻞ ﻣﺸ'ت ﴾……‬


‫‪: 6R Ï L7JMs4‬‬ ‫~‪š‬‬ ‫‪oÕ 1U À| ÖiNU‬‬
‫«‪/ RR M‬‬ ‫‪víE # Š ,‬‬ ‫~ ‪n (U‬‬ ‫‪` •¾ U‬‬
‫‪i‬‬ ‫‪oE( I j jŠ ,ßM m @ 8 øCZ/2¢‬‬
‫ّ‬ ‫َ َ ْ َ َ َ ُ َّ َ َّ ٰ‬
‫‪ _ ›M‬ﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮۃ ِاﻻ ِ‪E( ú s ِ Z‬‬
‫َ‬ ‫َ‬
‫† ْاﳊَ ّﻲ ّاﻟ ِﺬ ْی َﻻ َ ْﳝ ْﻮ ُت َو ْاﳊَ ْﻤ ُﺪ ِ ٰ ّ ِ ّاﻟ ِﺬ ْی َ ْﱂ ﻳَ َّﺘ ِﺨ ُﺬ َﺻﺎ ِﺣ َﺒ ًﺔ َّو َﻻ َو َﻟ ًﺪا َّو َﱂْ‬
‫َ َ َّ ْ ُ َ َ‬
‫‪ Á‬ﳇﺖ‬
‫ِ‬
‫ً‬ ‫ْ‬ ‫َ ُ ْ َّ ٗ َ ْ ٌ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َّ ٗ َ ٌّ ّ َ ّ ُ ّ َ َ ّ ْ ُ َ ْ‬
‫ﴍﻳﮏ ِﰲ اﻟﻤﻠ ِﮏ وﱂ ﻳﮑﻦ ﻟﻪ و ِﱄ ِ¯ اﻟﺬ ِل وﮐ ِﱪە ﺗﮑ ِﺒﲑا ە‬ ‫ﻳﮑﻦ ﻟﻪ ِ‬
‫‪7JB‬‬ ‫‪ßM • ú/8iƒ‬‬ ‫‪/ rP ' O bZ‬‬ ‫‪: S‬‬
‫‪‚ Âo 7J@ Pd»B/ Q¾o ! 7J R jB/ñ7JB 7 @S‬‬
‫‪E m †I „7 *r ±‬‬
‫……﴿ دﻋﺎء ™اﺋﮯ ﺳﻼﻣﱴ اﻣﺎم زﻣﺎن ﴾……‬

‫َّ‬
‫اﻟﺴﺎ َﻋ ِﺔ َو ِﰲْ‬ ‫ٰ‬ ‫ْ‬ ‫َ ّٰ ُ ّ َ ُ ّ َ ّ َ ْ ُ ّ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ٰ ٓ ٰ ٓ‬
‫ا‪ è‬اﳊﺴ ِﻦ ﺻﻠﻮاﺗﮏ ﻋﻠﻴ ِﻪ و† ا ِ‪Z‬ﺋ ِٖﻪ ِﰲ ﮬ ِﺬ ِە‬ ‫ا¿ﻠﻬﻢ ﮐ ْﻦ ِﻟﻮ ِﻟ ِﻴﮏ اﳊﺠ ِﺔ ِ‬
‫ﴏا َّو َد ِﻟ ْﻴ ًﻼ َّو َﻋ ْﻴ ًﻨﺎ َ ٰ ّ — ُ ْﺴﮑ َِﻨ ٗﻪ اَ ْر َﺿ َﮏ َﻃ ْﻮﻋﺎً‬
‫ﺎﻋ ٍﺔ َّو ِﻟ ًّﻴﺎ َّو َﺣﺎ ِﻓ ًﻈﺎ َّو َﻗ ٓﺎﺋ ًِﺪا َّو َ‪ً ِ Ä‬‬ ‫ُ ّ‬
‫ﰻ َﺳ َ‬
‫ِ‬
‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ّ َ ُ َ ّ َ ٗ ْ َ َ ْ ً َ ّٰ ُ ّ َ َ ّ َ ٰ ُ َ ّ َ ّ َ ٰ ُ َ ّ َ ّ َ َ ّ ْ َ‬
‫وﲤ ِﺘﻌﻪ ِﻓﳱﺎ ﻃ ِﻮﻳﻼ ە ا¿ﻠﻬﻢ ﺻ ِﻞ † ﳏﻤ ٍﺪ وا ِل ﳏﻤ ٍﺪ و ِﲺﻞ ﻓﺮﺟﻬﻢ ە‬
‫‪I‬‬ ‫‪ZI 6« lÑ @‡Eo •a G‬‬ ‫‪HX G‬‬ ‫*‬ ‫‪: S‬‬
‫‪‚í/ L/ T/ ‚ ÂoI! G‬‬ ‫‪U2‬‬ ‫‪Uc‬‬ ‫‪U‬‬ ‫‪EZ‚ Õ(jUM‬‬
‫‪Z‬‬ ‫‪:Â‬‬ ‫‪µõ S v‬‬ ‫‪RQ‬‬ ‫‪Ò : 3 èEIV 8‬‬
‫‪EÔH2‬‬ ‫‪ÙMI! Z³œ•«U ³œiÂÔH« lÑ *| Ec ¢Ä‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪64‬‬

‫……﴿ دﻋﺎئ ﻗﺒﻮﻟﻴﺖ ﳕﺎز ﴾……‬

‫ٰ ٰ َ ٰ ْ َ َّ ْ ُ َ َ َ َ ّ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ّ ْ َ ْ َ ٓ َّ َ ْ ْ ً َّ َ َ ً‬
‫ﻮﰏ ﺻﻠﻴﳤﺎ ﻻ ِﳊﺎﺟ ٍﺔ ِﻣﻨﮏ ِاﻟﳱﺎ وﻻ رﻏﺒ ٍﺔ ِﻣﻨﮏ ِﻓﳱﺎ ِاﻻ ﺗﻌ ِﻈ وﻃﺎﻋﺔ‬ ‫ِاﻟ ِﻬ ْﻲ ﮬ ِﺬ ٖە ﺻﻠ ِ‬
‫ٰ ٓ ْ َ َ ْ َ َ َ ٌ َ ْ َ ْ ٌ ّ ْ ّ َّ َ ٓ َ ْ َ ٓ َ َ ٓ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ٓ‬ ‫َ‬ ‫ٰ‬ ‫َ‬ ‫َّ َ َ ً َّ‬
‫ْ‬
‫و ِاﺟﺎﺑﺔ ﻟﮏ ِاﱄ ﻣﺎ اﻣﺮﺗ ِ ْﲎ ِﺑ ٖﻪ ە ِاﻟ ِﻬ ْﻲ ِان ﰷن ِﻓﳱﺎ ﺧﻠﻞ او ﻧﻘﺺ ِ¯ ِﻧﻴ ِﳤﺎ او ِﻗﺮاء ِﲥﺎ‬
‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ٓ َ ْ ُ ُ ْ َ ٓ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َٔ ْ ْ َ َ َ ّ َ ْ َ َ ّ َ ْ ُ‬
‫او ِﻗﻴﺎ ِﻣﻬﺎ او ﻗﻌﻮ ِدﮬﺎ او رﮐﻮ ِﻋﻬﺎ او ﲭﻮ ِدﮬﺎ ﻓﻼ ‪Á‬ا ِﺧﺬ ِﱏ وﺗﻔﻀﻞ † ِ‪Z‬ﻟﻘﺒﻮ ِل‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ َ َ َٓ َْ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ ْ‬
‫اﲪﲔ ط‬ ‫ان ە ِ™ﲪ ِﺘﮏ ‪ G‬ارﰘ اﻟﺮ ِ ِ‬ ‫واﻟﻐﻔﺮ ِ‬
‫@‪n‬‬ ‫‪W‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪:B,E ú‬‬ ‫‪X :, • : S‬‬
‫‪< ‡ @ Ä ÔH Z@‡å [ JYƒñò ZÖ‬‬ ‫‪BE‬‬
‫‪M : R/þ6® 6æ IK±‬‬ ‫` ‪Õ *®Ô‬‬ ‫‪E 6 px‬‬ ‫‪j‬‬
‫‪ElmBç]Z†ßM‬‬ ‫‪* ®Ô‬‬ ‫‪:E‬‬ ‫‪r; _J /‬‬ ‫‪\/ g¶/ µ‬‬
‫*‬ ‫‪+‬‬ ‫‪ElÔHÑ v‬‬ ‫„ ‪^Ê Z†mÔH_ mÔH« †J :‬‬
‫‪E2‬‬ ‫¿‪m‬‬
‫َ‬ ‫ۗ‬ ‫َ َّ ْ ّ ُ ْ ُ ْ ُ ْ َ َّ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ّ ُ‬
‫‪ ø ø øø‬ا¯ ِﳚﻴﺐ اﻟﻤﻀﻄﺮ ِاذا دﻋﺎە وﻳﮑ ِﺸﻒ اﻟﺴﺆئ ‪øø ø ø‬‬
‫‪6 co`+4 N¢¸ r * ÔH g¿ À‘ ³·gÔ‬‬ ‫’‬
‫‪|‚(~Bib€7J‬‬ ‫‪Ma EM6‬‬ ‫‪Õ,DM L b‬‬ ‫‪M#‬‬
‫‪EK c3(Š '€r‬‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ٰ‬ ‫َ‬ ‫َ ٓ َ ّٰ ُ َ ْ ٰ ُ َ ْ ُ َ ُ َ ّ َ ْ ُ ُ ْ َ ّ ْ َ ْ‬
‫ْ‬
‫‪ G‬ﷲ ‪ G‬رﲪﻦ ‪ G‬ر ِﺣﻴﻢ ‪ G‬ﻣﻘ ِﻠﺐ اﻟﻘﻠﻮ ِب ﺛ ِ‹ﺖ ﻗﻠ ِﱮ † ِدﻳ ِﻨﮏ ە‬
‫«‪” X J‬‬ ‫‪`2‬‬ ‫‪dJ‬‬ ‫‪/Ij%‬‬ ‫‪/2 ¿ ±‬‬ ‫*‬
‫‪E‬‬ ‫‪}Z‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪65‬‬

‫……﴿ دﻋﺎﺋﮯ وﺣﺪت ﴾……‬


‫‪e‬‬
‫‪Ç ½¾Mçé X‬‬ ‫‪Õ fU À| Ö •«R‬‬
‫‪Ç‬‬ ‫‪M=g‬‬ ‫‪i‬‬
‫‪EI Š ,MmrJ !æ M 6ë Ô‬‬ ‫‪: I : ~M R‬‬

‫ﷲ َو َﻻ ﻧَ ْﻌ ُﺒ ُﺪ ِا َّ ٓ ِا َّ‪ُ G‬ە ُﳐْ ِﻠ ِﺼ ْﲔَ‬


‫ﷲ ِا ٰﻟ َﻬ ًﺎ َّوا ِﺣ ًﺪا َّو َ ْﳓ ُﻦ َﻟ ٗﻪ ُﻣ ْﺴ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن ە َﻻ ِا ٰﻟ َﻪ ِا َّﻻ ُ‬
‫َﻻ ِا ٰﻟ َﻪ ِا َّﻻ ُ‬
‫ﲔ ە َﻻ ِا ٰﻟ َﻪ ِا َّﻻ ﷲُ‬ ‫َ ُ ّ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ ٰ َ َّ ُ َ ّ ُ َ َ َ ّ ُ ٰ َ َ ْ َ‬
‫اﻻ َّو ِﻟ ْ َ‬ ‫ﴩﮐﻮن ە ﻻ ِاﻟﻪ ِاﻻ ﷲ رﺑﻨﺎ ورب ا‪Z‬ﺋِﻨﺎ‬ ‫ﻟﻪ اﻟ ِﺪ‪ N‬وﻟﻮ ﮐ ِﺮە اﻟﻤ ِ‬
‫اب َو ْﺣ َﺪ ٗە َﻓﻠَﻪُ‬ ‫اﻻ ْﺣ َﺰ َ‬ ‫َ ْ َ ٗ َ ْ َ ٗ َ ْ َ ٗ َ ْ َ َ َ ْ َ ٗ َ َ َ َ َ ْ َ ٗ َ َ َ َّ ُ ْ َ ٗ َ َ َ َ ْ َ‬
‫وﺣﺪە وﺣﺪە وﺣﺪە اﳒﺰ وﻋﺪە وﻧﴫ ﻋﺒﺪە واﻋﺰ ﺟﻨﺪە وﮬﺰم‬
‫ْ ُ ْ ُ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ ُ ْ ُ َ ُ ْ ُ َ ُ ْ ْ َ ُ َ َ ٌّ َّ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َ َ ٰ ُ ّ‬
‫ﰻ‬ ‫اﻟﻤﻠﮏ وﻟﻪ اﳊﻤﺪ ﳛ ِﲕ وﳝِﻴﺖ وﳝِﻴﺖ وﳛ ِﲕ وﮬﻮ ﻻ ﳝﻮت ِﺑﻴ ِﺪ ِە اﳋﲑ وﮬﻮ † ِ‬
‫ٌ‬ ‫ْ‬ ‫َْ َ‬
‫ﺪ| ط‬ ‫ﳽ ٍء ﻗ ِ‬
‫‪E fm\h,MUM‬‬ ‫‪w 'M| ( R8‬‬ ‫‪7J : S‬‬
‫‪” X Efm8i û $ RM‬‬ ‫|‪8©pMi û7J RM‬‬
‫‪#jU‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪xr 8‬‬ ‫‪7J RM| E6ZlJjŸ † ,„ hÕ‬‬ ‫‪i‬‬
‫‪rg Ê‬‬ ‫‪E w / w / w r M| ( R8‬‬ ‫‪7JE ç o ¥‬‬
‫‪ÑE@ klJ 6 Õgu‬‬ ‫‪X JmX mÔHiX‬‬ ‫‪YX ÔH µ‬‬
‫‪ž Ô{r‬‬ ‫‪y iƒ žmrP {r E ¤o †+„ßMw‬‬ ‫‪wøn‬‬
‫‪pcr‬‬ ‫‪½æMw q+E8iƒJ‬‬ ‫‪rP‬‬ ‫‪r E žmrP K‬‬
‫‪E‬‬ ‫‪ŽZ‬‬
‫‪rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr‬‬
‫َ ّٰ ُ ّ َ َ ُ َ ّ َ ّ َ َ ّ َ َ ِ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ ْ ُ ّ َ َ‬
‫ﲔ و اوﻻد ِە اﻟﻤﻌﺼﻮ ِﻣﲔ ﻋﻠ ِﳱﻢ اﻟﺴﻼم‪ø‬‬
‫ُ‬
‫† و ﻓﺎˆﺔ وا ﳊﺴ ِﻦ و اﳊﺴ ِ‬ ‫‪ ø‬ا¿ﻠﻬﻢ ِﲜﺎ ِە ﳏﻤ ٍﺪ و ِ ٍ‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪66‬‬

‫……﴿ دﻋﺎئ ™اﺋﮯ اداﺋﻴﮕﻲ ﻗﺮض ﴾……‬


‫‪— µ EÖ‬‬ ‫‪Ï‬‬ ‫‪M :cE çs g¿ ÀYiŠ ,‬‬
‫‪E=m«Ü l t «‡¦§ ç»E=mBij $‬‬

‫َ‬ ‫َ ّ ٰ ُ ّ َ ّ ْٓ َ ْ َ ُ َ َ َ ٓ ٰ َ ّ َ ٓ َ ْ َ َ ّ َ ٓ ٰ َ ّ َ ٓ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ٓ ٰ َ ّ َ ٓ َ ْ‬
‫ا¿ﻠﻬﻢ ِا ِﱏ اﺳ ﻠﮏ ‪ِ G‬اﻟﻪ ِا اﻧﺖ ِﲝ ِﻖ ِاﻟﻪ ِا اﻧﺖ ان ﲪ ِﲎ ِﺑ‪ِ .‬اﻟﻪ ِا اﻧﺖ ە‬
‫َ‬ ‫َ ّ ٰ ُ ّ َ ّ ْٓ َ ْ َ ُ َ َ َ ٓ ٰ َ ّ َ ٓ َ ْ َ َ ّ َ ٓ ٰ َ ّ َ ٓ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ّ ْ َ ٓ ٰ َ ّ َ ٓ َ ْ‬
‫ا¿ﻠﻬﻢ ِاﱏ اﺳ ﻠﮏ ‪ِ G‬اﻟﻪ ِا اﻧﺖ ِﲝ ِﻖ ِاﻟﻪ ِا اﻧﺖ ان ض ﻋ ِﲎ ِﺑ‪ِ .‬اﻟﻪ ِا اﻧﺖ ە‬
‫َ‬ ‫َ ّ ٰ ُ ّ َ ّ ْٓ َ ْ َ ُ َ َ َ ٓ ٰ َ ّ َ ٓ َ ْ َ َ ّ َ ٓ ٰ َ ّ َ ٓ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ٓ ٰ َ ّ َ ٓ َ ْ‬
‫ا¿ﻠﻬﻢ ِا ِﱏ اﺳ ﻠﮏ ‪ِ G‬اﻟﻪ ِا اﻧﺖ ِﲝ ِﻖ ِاﻟﻪ ِا اﻧﺖ ان ﺗﻐ ِﻔﺮ ِﱄ ِﺑ‪ِ .‬اﻟﻪ ِا اﻧﺖ ە‬
‫‪C¾ pÇ uÇ v0 ¾ 6žmŠw‬‬ ‫‪Y 8‬‬ ‫‪7J R ‡ r‬‬ ‫|*‬ ‫‪: S‬‬
‫‪7J R ‡ r‬‬ ‫‪6‬‬ ‫<®‬ ‫‪Y * P •EÔH¿ Z†xM‬‬
‫‪Y 6žm« R‬‬ ‫‪* ‚ ZE 6‬‬ ‫¾ ‪ý MC¾ pÇ uÇ v0‬‬ ‫‪†8‬‬
‫` ‪EÔHƒLJ 6û‬‬ ‫¾‪0‬‬
‫‪MC¾ pÇ uÇ v8©pMi‬‬ ‫‪û7J Ry r‬‬
‫……﴿ دﻋﺎئ •ر ﺻﻐﲑ ﴾……‬
‫’ ‪É M || gÜ c3 ÓÔçà * fÔHE‬‬ ‫„‪{w ÔIzçÃ‬‬
‫‪«}mú g ¤r X ª 6Z‬‬ ‫‪• •«R çÃ‬‬ ‫‪ó ' •gÃ‬‬
‫‪† mú ¬Jgà :6B }sù‬‬ ‫‪( 6 Q+Õ * ÔH‬‬

‫َ‬
‫† ُ ْ• ٍر ِ‪ْ û‬ﺴ ِﻢ ٰ ّﷲِ ّاﻟ ِﺬ ْی ُﻫ َﻮ ُﻣ َﺪ ِّ™ُ‬
‫اﻟﻨ ْﻮر ‪ْ û‬ﺴﻢ ٰ ّﷲِ ُ ْ• ٌر َ ٰ‬
‫ْ ٰ ّ ُّ ْ ْ ٰ ّ ُّ ْ ُّ‬
‫ِ‪û‬ﺴ ِﻢ ﷲِ اﻟﻨﻮ ِر ِ‪û‬ﺴ ِﻢ ﷲِ اﻟﻨﻮ ِر ِ ِ ِ‬
‫ْ ُ ُ ْ ْ ٰ ّ َّ ْ َ َ َ ّ ُ ْ َ َ ّ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ٰ ّ َّ ْ َ َ َ ّ ُ ْ َ َ ّ ُ‬
‫اﻟﻨﻮ ِرْ‬ ‫اﻻﻣﻮ ِر ِ‪û‬ﺴ ِﻢ ﷲِ اﻟ ِﺬی ﺧﻠﻖ اﻟﻨﻮر ِ¯ اﻟﻨﻮ ِر اﳊﻤﺪ ِ ِ اﻟ ِﺬی ﺧﻠﻖ اﻟﻨﻮر ِ¯‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪67‬‬

‫َ َ ْ َ َ ّ ُ ْ َ َ َ ّ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ َّ ْ ْ َ ْ ُ ْ ِ ْ ٰ َّ ْ ُ ْ ْ َ ّ‬
‫وا‪Î‬ل اﻟﻨﻮر † اﻟﻄﻮ ِر واﻟﺒ› ِﺖ اﻟﻤﻌﻤﻮ ِر واﻟﺴﻘ ِﻒ اﻟﻤﺮﻓﻮع ِﰲ ﮐِﺘ ٍﺐ ﻣﺴﻄﻮ ٍر ِﰲ ر ٍق‬
‫† ﻧَ ّﱮ َﳏْ ُﺒ ْﻮ ٍر اَ ْﳊَ ْﻤ ُﺪ ِ ٰ ّ ِ ّاﻟَ ِﺬ ْی ُﻫ َﻮ ‪ْ Z‬ﻟ ِﻌ ّﺰ َﻣ ْﺬ ُﮐ ْﻮ ٌر َّو‪ْ Z‬ﻟ َﻔ ْﺨﺮ َﻣ ْﺸ ُﻬ ْﻮرٌ‬
‫َّﻣ ْ‪ُ :‬ﺸ ْﻮر ﺑ َﻘ َﺪر َّﻣ ْﻘ ُﺪ ْور َ ٰ‬
‫ٍ‬ ‫ٍِ ٍ‬
‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ٍِ‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َّ َ َ َّ َّ ۗ ِ َ َّ َّ ۗ ِ َ ْ ُ ْ ٌ َّ َ َ ٰ ّ ُ َ ٰ َ ّ َ ُ َ َّ َّ ٰ َّ ّ ْ َ َّ‬
‫ﻪ اﻟﻄ ِﻴ ِ‹ﲔ اﻟﻄﺎ ِﻫ ِﺮ‪ N‬ط‬ ‫و† اﻟﴪائ واﻟﴬائ ﻣﺸﮑﻮر وﺻﲇ ﷲ † ﺳ ِ› ِﺪ‪ Ä‬ﳏﻤ ٍﺪ وا ِﻟ ِ‬

‫•‬ ‫› _'* ‪glM dP •E p ¿ ’V Ij%‬‬ ‫‪glM • : S‬‬


‫'‪J ƒo‬‬ ‫• ‪glM‬‬ ‫'‪dZ d‬‬ ‫• ‪glM‬‬ ‫'‪do d‬‬ ‫‪glM‬‬
‫‪¦ •w úE n‬‬ ‫‪dJ d‬‬ ‫‪glM • E p‬‬ ‫~‬
‫‪‘ (6•É‬‬ ‫‪çr76€É « lZ]^ žJ d‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪dJ d‬‬
‫'‪½¾M‚é mˆ i£‬‬ ‫‪¦ •w úZ†• É \]M‬‬ ‫‪P‬‬
‫!‪«U I‬‬ ‫‪³œŽU‬‬ ‫‪x •6Ñ‬‬ ‫‪ž‬‬ ‫\‬ ‫‪ò H [o‬‬ ‫‪£‬‬
‫~‪EZš‬‬
‫……﴿ ﰶ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﰽ دﻋﺎ ﴾……‬
‫‪ƒ‬‬
‫• ‪E7ÔHêßM…í/ÍJ‬‬ ‫` „‬ ‫‪Õ 1U À| Ögm †Š ,‬‬
‫َ‬ ‫َْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ ْ َ َ َ ْ َّ َ ْ َ ْ َ ٰ ٓ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ َّ َ ْ ُ ُ َ ْ َ‬
‫ﺎن ¯ ﻻ ﻳﻌﺘ ِﺪی † اﮬ ِﻞ ﳑ ِﻠﮑ ِﺘ ٖﻪ ﺎن ¯ ﻻ ‪G‬ﺧﺬ اﮬﻞ اﻻر ِض ِ‪Z‬ﻟﻮ ِ‬
‫ان‬
‫ﴫا َّو َﻓ ْﻬ ًﻤﺎ َّو ِﻋ ْﻠﻤﺎً‬ ‫اﺟ َﻌ ْﻞ ِ ّ ْﱄ ِ ْﰲ َﻗ ْﻠ ِ ْﱮ ُ ْ• ًرا َّو َﺑ َ ً‬
‫اﻟﺮ ِﺣ ْﻴ ِﻢ اَ ّ¿ﻠٰ ُﻬ َّﻢ ْ‬
‫اﻟﺮ ُء ْوف َّ‬
‫ِ‬
‫ﺎن َّ‬
‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْاﻟ َﻌ َﺬاب ُ ْ‬
‫ِ‬
‫ٌ‬ ‫ْ‬ ‫َّ َ َ ٰ ُ ّ َ ْ َ‬
‫ﰻ ﳽ ٍء ﻗ ِﺪ| ە‬ ‫ِاﻧﮏ † ِ‬
‫‪' •r‬‬ ‫}‪š~Ežm8‬‬ ‫‪Z‬‬ ‫‪#‬‬ ‫‪†v ' •r‬‬ ‫‪š~ : S‬‬
‫‪p‬‬ ‫‪m¿ Ij%' •r‬‬ ‫‪š~Ežm8”Õ S ë‬‬
‫‪Ç‬‬ ‫‪ç …Mïñïñ‬‬
‫‪Z> c : x ² E‬‬ ‫‪ä J ¢ ‡ /iˆ / d‬‬ ‫‪‰‬‬ ‫*`‬ ‫‪E‬‬
‫‪E p ¡it‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪68‬‬

‫……﴿ دﻋﺎئ ﳎﺮب و ﲺﻴﺐ اﻟﺘﺎﺛﲑ ﴾……‬


‫„‪† rŒ è Û ‹ŒÇ› c • iè í iŠ iÔU ÕÖ( Ä‬‬

‫َ َ ْ ّ َ َ َ ُ ْ َ ْ ّ َ ُ َ ط َ َ ْ ّ َ ُ َ ّ ْ َ ْ َ ّ َ ُ َ ط َ َ ْ ّ َ َ ْ ُ ّ ُ ْٓ َ ّ َ‬
‫ﴫف اﻟﺴﻮئ ِاﻻ‬ ‫ﺐ ِاﻻ ﻫﻮ ‪ ¯ G‬ﻻ ﻳﺪ ِ ُ™ اﻻﻣﺮ ِاﻻ ﻫﻮ ‪ ¯ G‬ﻻ ﻳ ِ‬ ‫‪ ¯ G‬ﻻ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻐﻴ َ‬
‫ُ َ ط َ َ ْ َّ َ ْ ُ ّ ُ ُ ْ َ َّ ُ َ ط َ َ ْ َّ ُ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ٰ َّ ُ َ ط ُ َ ْ َ َّ ُ‬
‫ﻫﻮ ‪ ¯ G‬ﻻ ﻳﻐ ِﻔﺮ اﻟﺬ•ب ِاﻻ ﻫﻮ ‪ ¯ G‬ﻻ ﳛ ِﲕ اﻟ ِﻌﻈﺎم اﻟﻤﻮﰏ ِاﻻ ﻫﻮ ﻫﻮ اﻻول‬
‫ﲁ َﺷ ْ‪َ ü‬ﻋ ِﻠ ْﻴ ٌﻢ ط َو‪ْ Z‬ﳊَ ّﻖ اَ ْ َ‪ْ Î‬ﻟ ٰﻨ ُﻪ َو‪ْ Z‬ﳊَ ّﻖ َ َ‪َ Î‬ل ط َوﻣﺎَ‬ ‫َ ْ ٰ ُ َ َّ‬
‫اﻟﻈﺎﻫ ُﺮ َو ْاﻟ َﺒﺎ ِﻃ ُﻦ َو ُﻫ َﻮ ﺑ ُ ّ‬
‫واﻻ ِﺧﺮ و ِ‬
‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ ٍ‬
‫َ‬ ‫َْ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ َ ْ ٰ َ َّ ُ َ ّ ً َّ َ ْ ً ط َ َ ّ ٰ ٰ ٰ ٓ ٓ َ َ ّ ٰ ٓ ٓ ٓ ٓ َ َ ّ ْ‬
‫ارﺳﻠﻨﮏ ِاﻻ ﻣ‹ ِﴩا وﻧ ِﺬ|ا و ِﲝ ِﻖ ﮐﻬﻴﻌﺺ و ِﲝ ِﻖ ﲪﻌﺴﻖ و ِﲝ ِﻖ اﻟﻮا ِﺣ ِﺪ اﻻﺣ ِﺪ‬
‫َ‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫ٌ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ٗ‬ ‫َ ْ َ َّ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ َّ‬
‫ﴎا‬ ‫اﻟﺼ َﻤ ِﺪ اﻟﻔ ْﺮ ِد اﻟ ِﺬی ْﱂ ﻳ ِﻠﺪ ڏ و ْﱂ ْ‪Ù‬ﻟﺪ ﻻ و ْﱂ ﻳﮑ ْﻦ ﻟﻪ ﮐﻔﻮا اﺣﺪ ﰷ ِﻣﻼ ﻫﺎ ِد‪ً ِ G G‬‬
‫َ‬ ‫ً‬ ‫ع‬ ‫ً‬ ‫ّ‬
‫َ ً َ ً َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ّ َ ِ ْ َ ط َ ّٰ ُ ّ َ َ ّ َ ٰ ُ َ ّ َ َ ٰ ُ َ ّ َ‬
‫اﲪﲔ ا¿ﻠﻬﻢ ﺻ ِﻞ † ﳏﻤ ٍﺪ وا ِل ﳏﻤ ٍﺪ ە‬ ‫‪ِ G‬ﻣﻼ ﺻﺎ ِدﻗﺎ ِ™ﲪ ِﺘﮏ ‪ G‬ارﰘ اﻟﺮ ِ‬
‫‪Uj‬‬ ‫‪J€ o2É‬‬ ‫‪BÔ M•”2Ž ” gÔ‬‬ ‫‪«Ñ‬‬ ‫‪• ” çr‬‬
‫‪o‬‬ ‫‪•gÔ E76BÕ o 7ê‘ZI Õ Ej ÌBép Ì‬‬ ‫‪ø~K E•Bép Ì‬‬
‫¯‪E’Š , ~M :é‬‬ ‫‪“”É ~M‬‬ ‫‪* ÔH •WUEé ” ú‬‬
‫‪rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr‬‬
‫ﳇﻤﺎت ﻣﻨﺎﺟﺎت ﴾……‬
‫ِ‬ ‫……﴿ ﺣﴬت † ؑ ‪I‬‬
‫ا ٰﻟﻬ ْﻲ َﮐ ٰ‪ْ 3‬ﰉ ﻋ ًّﺰا اَ ْن اَ ُﮐ ْﻮ َن َﻟ َﮏ َﻋ ْﺒﺪاً‬
‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬
‫ّ َ َ ٰ ْ َ ْ ً َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ًّ‬
‫و ﮐ‪ِ 3‬ﰉ ﳀﺮا ان ﺗﮑﻮن ِﱄ ر‪Z‬‬
‫‪$ !%‬‬ ‫‪#‬‬ ‫"‬ ‫!‬
‫ﺎﺟ َﻌ ْﻠ ِ ْﲎ َﮐ َﻤﺎ ُ ِﲢ ّ‬
‫ﺐُ‬ ‫ﺖ َﮐ َﻤﺎ اُ ِﺣ ّ ُ‬
‫ﺐ َﻓ ْ‬ ‫اَ ْﻧ َ‬
‫)& ( '‬ ‫‪& ! *+ ,%‬‬ ‫( '‬ ‫)&‬ ‫&‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪69‬‬

‫……﴿ دﻋﺎﺋﮯ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﴾……‬


‫”‪Bù : B E ç»ßM‚t{èZ‬‬ ‫‪é ”’«•( ÄŠ ,‬‬
‫‪E”QB‬‬

‫َ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬


‫ﱂ اﻋ ِﺮف ﻧ ِ‹ﻴﮏ ە‬
‫َْ َْ ْ َ‬ ‫اَ ّ¿ﻠٰ ُﻬ َّﻢ َﻋ ّﺮ ْﻓ ِ ْﲎ ﻧَ ْﻔ َﺴ َﮏ َﻓ ِﺎ ّﻧَ َﮏ ِا ْن َّ ْﱂ ُﺗ َﻌ ّﺮ ْﻓ ِ ْﲎ ﻧَ ْﻔ َﺴﮏَ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬
‫َ‬
‫ﱂ اﻋ ِﺮف ﲩﺘﮏ ە‬‫َ‬ ‫َ ْ َ ْ ْ ُ َّ‬ ‫اَ ّ¿ﻠٰ ُﻬ َّﻢ َﻋ ّﺮ ْﻓ ِ ْﲎ ﻧَ‹ َّﻴ َﮏ َﻓ ِﺎ ّﻧَ َﮏ ِا ْن َّ ْﱂ ُﺗ َﻌ ّﺮ ْﻓ ِ ْﲎ ﻧَ‹ َّﻴﮏَ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬
‫ْ‬ ‫ْ‬
‫ﺿﻠﻠﺖ ‪ِ Ì‬دﻳ ِﲎ ە‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ َْ‬ ‫ﲩَ َﺘ َﮏ َﻓ ِﺎ ّﻧَ َﮏ ِا ْن َّ ْﱂ ُﺗ َﻌ ّﺮ ْﻓ ْﲎ ُ ّ‬
‫ﲩَ َﺘﮏَ‬ ‫اَ ّ¿ﻠٰ ُﻬ َّﻢ َﻋ ّﺮ ْﻓ ْﲎ ُ ّ‬
‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬
‫| * ‪: B·”’ HX M :Õ ý\EÔH·”’ HX M‬‬
‫|* ‪”’ • ‡X M‬‬ ‫‡ ‡ • ’”‪E‚ OmB“í‬‬
‫• ’”‬ ‫‡@‬ ‫‪: B·”’ • ‡X M‬‬ ‫·‪:Õ ý\EÔH‬‬
‫•‬ ‫• ’”·‪v M :Õ ý\EÔH‬‬ ‫|* ‪v M‬‬ ‫‪E‚ OmB“í‬‬
‫‪E‚ # 6r N ” X‬‬ ‫’”·‪: B‬‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ٰ‬ ‫َ‬ ‫َ ُ َ َ ْٰ ُ َ َ ْ ُ َ ُ َ ّ َ ْ ُ ُْ َ ّ ْ َ ْ‬
‫‪ G EK Ï K‬ﷲ ‪ G‬رﲪﻦ ‪G‬ر ِﺣﻴﻢ ‪ G‬ﻣﻘ ِﻠﺐ اﻟﻘﻠﻮ ِب ﺛ ِ‹ﺖ ﻗﻠ ِﱮ † ِدﻳ ِﻨﮏ ە‬
‫ْ‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ ْ َ ُ َ َّ َّ ٰ ْ َ‬
‫ﻪ اﻻﻃﻬﺎ ِر ط‬ ‫‪ِ E– ÏÉ þU‬ﲝﺮﻣ ِﺔ ﳏﻤ ٍﺪ وا ِﻟ ِ‬
‫……﴿ ّ‬
‫ﳏﲑ اﻟﻌﻘﻮل —ﺴ‹ﻴﺢ ﴾……‬
‫»‪E I Ç • —ßM ƒ‬‬ ‫‪e˜í/i™ iÔU@d gu‬‬ ‫‪,‬‬
‫‪E=mr š‬‬ ‫‪i›œM‬‬ ‫‪Ö‬‬ ‫‪Ï•r M Mã :‬‬
‫َ‪َ G‬ﺑﺪ ْﻳ َﻊ ْاﻟ َﻌ َﺠﺎﺋِﺐ َﺳ ّﻬ ْﻞ ﺑ َﻔ ْﻀ ِﻠ َﮏ َ‪َ G‬ﻋﺰ ْ‪ 5‬ەُ‬
‫ِ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫ِ‬
‫‪2 ”Õƒž‬‬ ‫‪^X :ÔHI¾U†L„2 d Mi›œ‬‬ ‫‪S‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
70

……﴾ ‫ دﻋﺎ‬6I ‫……﴿ ﻃﻮل ﲻﺮ‬


` 6r ` *pƒ û 2ž U€É ~Mg¿ À‘ ³·gÔ
# Ïs < Ì M /0 8 gõ÷ö èƒ ` 7J z Ï ø
E ãr ß Mè! 7–PƒÓ³Ÿ ø X * ÔH •iÂE‚
E# JŠ M :c:6 Q ¡ ç Ž &£ v +Õ
ْ‫اﻟﺼﺎ ِد َق ْاﻟ ُﻤ َﺼ َّﺪ َق َﺻﻠَ َﻮ ُاﺗ َﮏ َﻋﻠَﻴ ِﻪ‬ َ ّ َ َ ْ ُ َ َ ّ َ ّ ُ ّٰ َ َ ّ َ ُ ٰ َ ّ َ ّ َ ُ ٰ َ ّ َ َ ّ ُ ّٰ َ
‫ا¿ﻠﻬﻢ ﺻ ِﻞ † ﳏﻤ ٍﺪ وا ِل ﳏﻤ ٍﺪ ا¿ﻠﻬﻢ ِان رﺳﻮﻟﮏ‬
َ‫ﱰ ّ ُد ِد ْی ِ ْﰲ َﻗ ْﺒ ِﺾ ُر ْو ِح َﻋ ْﺒﺪی‬ َ َ َ ٗ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ّ ْ َّ َ َ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ ٰ َ
ِ ‫ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﮐ‬Ä‫ ا‬ü ٍ ‫وا ِﻟ ٖﻪ ﻗﺎل ِاﻧﮏ ﻗﻠﺖ ﻣﺎ ددت ِﰲ ﺷ‬
َ‫† ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّو ٰال ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّو َﲺ ّ ْﻞ ِﻟ َﻮ ِﻟ ّﻴﮏ‬ ٰ َ ‫ْاﻟ ُﻤ ْﺆ ِ¯ ﻳَ ْﮑ َﺮ ُە ْاﻟ َﻤ ْﻮ َت َواَ ْﮐ َﺮ ُە َﻣ َﺴﺎۗ َﺋ َﺘ ٗﻪ اَ ّ¿ﻠٰ ُﻬ َّﻢ َﻓ َﺼ ّﻞ‬
ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ّ َ ْ ِ ّ َ َ ْٓ َ َ ْ ْ َ ْ ْ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ ّ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ
‫اﻟﻔﺮج واﻟﻌﺎ ِﻓﻴﺔ واﻟﻨﴫوﻻ —ﺴﺆ ِﱏ ِﰲ ﻧﻔ ِﴗ وﻻ ِﰲ اﺣ ٍﺪ ¯ ا ِﺣﺒ ِﱴ ە‬

¢Å 6 ‡x² • ³œÔH« lÑ
/Zœ «U : S
:¢ †Z«U I ZI 6# @‡„ ÔH «R (6Í
ï Pƒ¢ $ 4¸ |ž68 Í7J 6Qlm±'
žm8ZJ £ l mBZJiƒ' ¤ m¥
-ýo ‹ Ýd8 m@6 34 H @þUX Zœ«U
• ³œ o,¦
EmB Q 7 Ä$ jM X X M ÔH·
, 4 §@ E H2sglM X MŠ : QÕ
Eér! 76î5P t M: _ ›B ½¾M@Y~Š
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Index Home
‫‪71‬‬

‫……﴿ دﻋﺎﺋﮯ ﺣﺎﺟﺎت ﴾……‬


‫‪M| €r :/ MåÇ :¨©/2 «,oµ‬‬ ‫‪M :cJŠ‬‬ ‫'‪€‬‬
‫‚‪« ‘ E‬‬ ‫‪Ýd‬‬ ‫–‪›M‬‬ ‫^ ‪ƒ</ª/øCZ ïñc‬‬
‫*‪E ç»ßM2¢‬‬

‫ﲎ ‪َG‬‬ ‫َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َّ ُ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ َّ ُ َ َ َّ‬
‫ااﻟﻄ ْﻮل َ‪َ G‬ﻏ ِ ّ ُ‬
‫ِ‬ ‫‪ G‬ﷲ ‪ G‬اﺣﺪ ‪ G‬وا ِﺣﺪ ‪ G‬ﻣﻮﺟﻮد ‪ G‬ﺟﻮاد ‪ِ Z G‬ﺳﻂ ‪ G‬ﮐ ِﺮﻳﻢ ‪ G‬وﮬﺎب ‪ G‬ذ‬
‫ﺎح َ‪َ G‬ر َّز ُاق َ‪َ G‬ﻋ ِﻠ ْﻴ ُﻢ َ‪َ G‬ﺣﮑ ِْﻴ ُﻢ َ‪َ Gَ ُ ّ َ G‬ﻗ ّ ُﻴ ْﻮ ُم َ‪َ G‬ر ْ ٰﲪ ُﻦ َ‪َ G‬ر ِﺣ ْﻴ ُﻢ َ‪َ G‬ﺑﺪ ْﻳﻊَ‬ ‫ُ ْ ْ َ َ َّ ُ‬
‫ﻣﻐ ِﲎ ‪ G‬ﻓﺘ‬
‫ِ‬
‫ﺎن َ‪َ G‬ﻣ َّﻨ ُ‬
‫ﺎن ﻧَ ِّﻔ ْﺤ ِ ْﲎ ِﻣ ْﻨ َﮏ ﺑ َﻨ ْﻔﺤ ِﺔَ‬ ‫ااﳉَ َﻼل َو ْاﻻ ْﮐ َﺮ ِامط َ‪َ G‬ﺣ َّﻨ ُ‬ ‫َّ ٰ ٰ َ ْ َ ْ ط َ َ ْ‬
‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫اﻟﺴﻤﻮ ِت واﻻر ِض ‪ G‬ذ‬
‫اک ِا ْن — َ ْﺴ َ‪ْ h‬ﻔ ِﺘ ُﺤ ْﻮا َﻓ َﻘ ْﺪ َﺟﺎۗ َء ُﮐ ُﻢ ْاﻟ َﻔ ْﺘ ُﺢ ِا َّ‪َ Ä‬ﻓ َﺘ ْﺤ َﻨﺎ َﻟ َﮏ َﻓ ْﺘﺤﺎً‬ ‫ﲻ ْﻦ ِﺳ َﻮ َ‬ ‫َ ْ ُ ْ ْ َ َ َّ‬
‫ﲑ ﺗﻐ ِﻨ ِﲎ ِﲠﺎ‬ ‫ﺧ ٍ‬
‫یء َ‪ُ G‬ﻣ ِﻌ ْﻴ ُﺪ َ‪َ G‬و ُد ْو ُد ‪َG‬‬ ‫ﺐ ط اَ ّ¿ﻠٰ ُﻬ َّﻢ َ‪َ G‬ﻏ ِ ّ ُ‬
‫ﲎ َ‪ِ َ G‬ﲪ ْﻴ ُﺪ َ‪ُ G‬ﻣ ْﺒ ِﺪ ُ‬ ‫¯ ﷲِ َو َﻓ ْﺘ ٌﺢ َﻗ ِﺮ ْﻳ ٌ‬ ‫ﴫ ِّ َ‬ ‫ّ ُﻣ ِﺒ ْ› ًﻨﺎ ط ﻧَ ْ ٌ‬
‫‪َ Ì‬ﺣ َﺮا ِﻣ َﮏ َواَ ْﻏ ِﻨ ِ ْﲎ ﺑ َﻔ ْﻀ ِﻠﮏَ‬ ‫ْ‬ ‫ااﻟ َﻌ ْﺮ ِش ْاﻟ َﻤﺠ ْﻴﺪ َ‪َ G‬ﻓ َﻌ ٌﺎل ِّﻟ َﻤﺎ ُ| ْﻳ ُﺪ ط ِا ْﮐﻔ ْﲎ ﲝَ َﻼ ِﻟ َﮏ َ‬ ‫َ ْ‬
‫ذ‬
‫ِ‬ ‫ِِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬
‫اﻟﺮ ُﺳ َﻞ ِاﻧَّ َﮏ َ†ٰ‬ ‫ﴫ َت ﺑ ِﻪ ّ ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ َْ َ ْ ُْ ْ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ َّ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ‬
‫ﲻﻦ ِﺳﻮاک واﺣﻔﻈ ِﲎ ِﲟﺎ ﺣ ِﻔﻈﺖ ِﺑ ِﻪ اﻟ ِﺬﮐﺮ واﻧﴫ ِﱏ ِﲟﺎ ﻧ‬
‫ِ‬
‫|ە‬ ‫ﳽ ٍء َﻗ ِﺪ ْ ٌ‬
‫ﰻَْ‬ ‫ُ ّ‬
‫ِ‬
‫‪gm‬‬ ‫‪/2‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪/˱‬‬ ‫‪/ 'ƒ‬‬ ‫¬‪/B‬‬ ‫‪/-‬‬ ‫|‪/‬‬ ‫‪: S‬‬
‫‪mr Z²‬‬ ‫‪/r Z²‬‬ ‫‪/2‬‬ ‫_‪m‬‬ ‫‪/2‬‬ ‫‪±‬‬ ‫‪/2‬‬ ‫‪m‬‬
‫‪/2 ° J >gu‬‬ ‫‪/2‬‬ ‫‪@ ±‬‬ ‫‪/2 ºÏ±‬‬ ‫‪/2‬‬
‫‪¯²‬‬ ‫‪/2‬‬ ‫‪m¿ ±‬‬ ‫‪/i ®j TŽ‬‬ ‫‪/rP‬‬ ‫‪/2 ° JV‬‬
‫‪±‬‬ ‫‪/2 ° 5 ±‬‬ ‫‪/2‬‬ ‫‪m nBSÈJS‬‬ ‫‪ITU‬‬ ‫‪/Ij%‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
72

‡'mÖ· < ƒñv M * 2 mIì r ± /Ij%r


x²E ¯U-ýo † I ,„ :6 Q-ýo+Õ Ef mr Z² gu R
E† Å! „ g²¢  ƒñ | E ·-ýo76GJ WU
³
mrP r j /2 m n j- E¤oAŽ /r Z² /|
m Q' /®Ô M íž 2 ° /2 mòr ± /2
X mr Z²M :jg •¼ ˆM :j76 «‡v *2
gÃX : . ˆÛ mr Z² gu RMi ˆv ¼ ˆM^
7ÔH Â RX : . ˆÛ EÔHÕÖs@` w ÕÖ
E p ¡ i tZ>c:x²EÔH Âs@` . ˆ³

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
……﴾ ؑ N‫ اﻟﻌﺎﺑﺪ‬N‫……﴿ دﻋﺎﺋﮯ اﻣﺎم ز‬
Š €7JÕ ns,½¾ ’ IzG´> •iŠ ,
EˆµZ´>:6B« Š Õ mI ˜ív K ÏRJ

َ ‫َو َﮐ ْﻴ َﻒ اَ ْﻗ َﻄ ُﻊ َر َﺟ ِﺎﰄْ ِﻣ ْﻨ َﮏ َواَ ْﻧ‬


َ‫ﺖ اَ ْﻧﺖ‬ َÄَ‫ ا‬Äَ َ‫ِا ٰﻟﻬ ْﻲ َﮐ ْﻴ َﻒ اَ ْد ُﻋ ْﻮ َک َو ا‬
ِ
6 : mŠ Yç
Û Û
{!! !! ]:Å! v Y[\
ٓ‫َﳁ َ ْﻦ َذا ّاﻟَﺬ ْٓی اَ ْﺳ َ ﻠُ ٗﻪ َﻓ ُﻴ ْﻌ ِﻄ ْﻴ ِ ْﲎ‬ ُ
ْ‫ِا ٰﻟ ِﻬ ْٓﻲ ِا َذا َ ْﱂ اَ ْﺳ َ ﻠ َﮏ َﻓ ُﺘ ْﻌ ِﻄ َﻴ ِﲎ‬
ِ
m·M: kÔB Y 4 `

Index Home
‫‪73‬‬

‫‚‬ ‫‪±Mr : kÔ‬‬ ‫‪IJK:‬‬


‫ٰ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ّ َ ْٓ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ْٓ‬
‫ِاﻟ ِﻬﻲ ِاذا ﱂ ادﻋﻮک ﻓ‪h‬ﺴ‪ِ h‬ﺠﻴﺐ ِﱄ ﳁﻦ ذا اﻟ ِﺬی ادﻋﻮە ﻓ›ﺴ‪ِ h‬ﺠﻴﺐ ِﱄ‬
‫‪(ÔH« Š @`:‬‬ ‫‪mBŠ‬‬ ‫‪Y 4‬‬ ‫`‬
‫‪‚ m« Š @`r :‬‬ ‫‪mŠ‬‬ ‫‪IJK:‬‬
‫ﲪ ِ ْﲎٓ‬ ‫ﲪ ْﲎ َﳁ َ ْﻦ َذا ّاﻟَﺬ ْٓی اَ َﺗ َ َّ‬
‫ﴬ ُع ِا َﻟ ْﻴ ِﻪ َﻓ َ ْ‬
‫ﲑَُ‬ ‫ُ‬ ‫ﱰَ‬
‫ْ‬ ‫ٰ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ َ‬
‫ِ‬ ‫ِاﻟ ِﻬﻲ ِاذا ﱂ اﺗﴬع ِاﻟﻴﮏ ﻓ ِ‬
‫‪m¿ Z†:‬‬ ‫@‪mB‬‬ ‫‪Z ‡ 4‬‬ ‫`‬
‫‪‚ m¿ Z†r : m@ MUM‬‬ ‫‪IJK:‬‬
‫ٰ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ٰ َ َ ْ َّ َ ُ َ َ َّ ْ َ ٗ ٓ‬
‫ِاﻟ ِﻬ ْﻲ ﻓﮑﻤﺎ ﻓﻠﻘﺖ اﻟﺒﺤﺮ ِﻟﻤﻮﳻ ﻋﻠﻴ ِﻪ اﻟﺴﻼم و ﳒﻴﺘﻪ‬
‫‪•@ ib8 ßMg¿ ÀÁƒ ¶·J‬‬ ‫‹‪:‬‬ ‫`‬
‫† ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّو ٰا ِﻟ ٖﻪ َواَ ْن ُﺗ َﻨ ِّﺠ َﻴ ِ ْﲎ ِﳑ َّ ٓﺎ اَ َ‪ِ Ä‬ﻓﻴ ِﻪْ‬ ‫ُ‬
‫اَ ْﺳ َ ﻠ َﮏ اَ ْن ُﺗ َﺼ ِ ّ َ‬
‫ﲇ َٰ‬

‫~‪Z«Uš‬‬
‫•‬ ‫‪I ³œÔH« lÑ‬‬ ‫‪6žm« R Ys :‬‬
‫‪6 Õ‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪ibM‬‬
‫ﲑ اَﺟﻞ ﺑ َﻔ ْﻀ ِﻠ َﮏ َو َر ْ َ‬
‫ﲪ ِﺘﮏَ‬ ‫َ‬ ‫َو ُﺗ َﻔ ّﺮ َج َﻋ ِّ ْﲎ َﻓ َﺮ ًﺟﺎ َﻋﺎﺟ ًﻼ َﻏ ْ‬
‫ِ ٍۢ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬
‫‪Ñv‬‬ ‫]‪^X 6B‬‬ ‫‪Í6ÔH·5 4M‬‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َٓ َْ َ‬
‫اﲪﲔ ە‬ ‫‪ G‬ارﰘ اﻟﺮ ِ ِ‬
‫‪E2‬‬ ‫‪m¿ r‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪74‬‬

‫……﴿ دﻋﺎء ِاﻣﺎم زﻣﺎﻧﻪ ؑ ﴾……‬


‫»‪ºî‬‬
‫‪E‬‬ ‫‪g¿ À@ÚgÔ iŠ ,‬‬ ‫‪]¸ Sp ¹ Ç‬‬

‫ﺎن ْاﳊُ ْﺮﻣ ِﺔَ‬ ‫اﻟﻨ َّﻴ ِﺔ َو ِﻋ ْﺮ َﻓ َ‬‫ﺎﻋ ِﺔ َو ُﺑ ْﻌ َﺪ ْاﻟ َﻤ ْﻌ ِﺼ َﻴ ِﺔ َوﺻ ْﺪ َق ِّ‬
‫ِ‬
‫اﻟﻄ َ‬‫َ ّٰ ُ ّ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ّ َ‬
‫ا¿ﻠﻬﻢ ارزﻗﻨﺎ ‪ِ Á‬ﻓﻴﻖ‬
‫ﻼ ُﻗﻠُ ْﻮ َﺑﻨﺎَ‬ ‫َ َ ْ ْ َ ْ ُ ٰ َ ْ ْ َ َ َ َ ّ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ‬
‫اب واﳊِﮑﻤ ِﺔ واﻣ‬ ‫اﻻﺳ ِ‪h‬ﻘﺎﻣ ِﺔ وﺳ ِﺪد اﻟ ِﺴ‪:‬ﺘﻨﺎ ‪Z‬ﻟﺼﻮ ِ‬ ‫واﮐ ِﺮﻣﻨﺎ ِ‪Z‬ﻟﻬﺪی و ِ‬
‫ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ّ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُّ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُّ ْ‬
‫‪ Ì‬اﻟﻈﻠ ِﻢ‬ ‫ِ‪Z‬ﻟ ِﻌﻠ ِﻢ واﻟﻤﻌ ِﺮﻓ ِﺔ وﻃ ِﻬﺮ ﺑﻄﻮﻧﻨﺎ ِ¯ اﳊﺮ ِام واﻟﺸﳢ ِﺔ واﮐﻔﻒ اﻳ ِﺪﻳﻨﺎ ِ‬
‫َ ّ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ‬
‫‪ Ì‬ا¿ﻠﻐ ِﻮ‬ ‫‪ Ì‬اﻟﻔﺠﻮ ِر واﳋِﻴﺎﻧ ِﺔ واﺳﺪد اﲰﺎﻋﻨﺎ ِ‬ ‫اﻟﴪﻗ ِﺔ واﻏﻀﺾ اﺑﺼﺎر‪ِ Ä‬‬ ‫و ِ‬
‫اﻟﺮ ْﻏﺒ ِﺔَ‬ ‫ﲔ ‪ْ Z‬ﳉُ ْﻬﺪ َو َّ‬ ‫َ‬ ‫† ْاﻟ ُﻤ َﺘ َﻌ ِّﻠﻤ ْ‬
‫َ ْ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ ٰ ُ َ َ ۗ َ ّ ُ ْ َ َّ ْ َ َ َ َ‬
‫واﻟ ِﻐﻴﺒ ِﺔ وﺗﻔﻀﻞ † ﻋﻠﻤﺎﺋِﻨﺎ ِ‪Z‬ﻟﺰﮬ ِﺪ واﻟﻨ ِﺼﻴﺤ ِﺔ و‬
‫ِ ِ ِ‬
‫اﻟﺮاﺣ ِﺔَ‬ ‫ﻟﺸ َﻔﺎۗ ِئ َو َّ‬ ‫َ ََ ُْ ْ َ ْ َ ْ َّ ِ َ َْْ َ َ َٰ َْ َ ُْْ ْ َ ّ‬
‫و† اﻟﻤﺴ‪ِ h‬ﻤ ِﻌﲔ ِ‪ِ Z‬ﻻ ِﺗﺒﺎع واﻟﻤﻮ ِﻋﻈ ِﺔ و† ﻣﺮﴈ اﻟﻤﺴ ِﻠ ِﻤﲔ ِ‪ِ Z‬‬
‫َ‬ ‫َ َ ٰ َ ْ َ ُ ْ َّ ْ َ َ َّ ْ َ َ َ ٰ َ َ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ َّ‬
‫ﺎب‬ ‫ﺎﳜِﻨﺎ ِ‪Z‬ﻟﻮﻗﺎ ِر واﻟﺴﮑِﻴﻨ ِﺔ و† اﻟﺸ‹ ِ‬ ‫و† ﻣﻮ©ﱒ ِ‪Z‬ﻟﺮاﻓ ِﺔ واﻟﺮﲪ ِﺔ و† ﻣﺸ ِ‬
‫ْ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ ّ َ ۗ ِ ْ َ َ ۗ ِ َ ْ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ۗ ِ َ َّ َ ُ َ َّ َ َ َ َ‬
‫ِ‪ِ Z‬ﻻ‪Ä‬ﺑ ِﺔ واﻟﺘﻮﺑ ِﺔ و† اﻟ ِ‪:‬ﺴﺎئ ِ‪Z‬ﳊﻴﺎئ واﻟ ِﻌﻔ ِﺔ و† اﻻﻏ ِﻨﻴﺎئ ‪ Z‬ﻟﺘﻮاﺿ ِﻊ واﻟﺴﻌ ِﺔ و†‬
‫َّ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ۗ ْ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ ُ َ َ ۗ ِ َّ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ‬
‫ﴫ واﻟﻐﻠﺒ ِﺔ و† اﻻﴎائ ِ‪Z‬ﳋﻼ ِص‬ ‫ِ‬ ‫ﱪ واﻟﻘﻨﺎﻋ ِﺔ و† اﻟﻌﺰا ِۃ ِ‪Z‬ﻟﻨ ِ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮائ ِ‪Z‬ﻟﺼ ِ‬
‫اﻟﺴ ْﲑ ِۃَ‬ ‫ﺎف َو ُﺣ ْﺴﻦ ِّ‬ ‫َ‬ ‫َ َّ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ۗ ِ ْ َ ْ َ َّ َ َ َ َ َ َّ َّ ْ ْ‬
‫ِ‬ ‫واﻟﺮﺣ ِﺔ و† اﻻﻣﺮائ ِ‪Z‬ﻟﻌﺪ ِل واﻟﺸﻔﻘ ِﺔ و† اﻟﺮ ِﻋﻴ ِﺔ ِ‪ِ Z‬ﻻﻧﺼ ِ‬
‫¯ ْاﳊَﺞّ‬ ‫ﳱ ْﻢ ِ َ‬ ‫ﺖ َﻋﻠَ ِْ‬ ‫اﻟﻨ َﻔ َﻘ ِﺔ َو ْاﻗ ِﺾ َﻣ ٓﺎ اَ ْو َﺟ ْﺒ َ‬
‫َّ َ َّ‬ ‫َ َ ْ ْ ُ َّ َ ّ ُ َّ‬
‫ﺎج واﻟﺰوا ِر ِﰲ اﻟﺰا ِد و‬
‫ِ‬ ‫و‪ِ Z‬رک ¿ِﻠﺤﺠ ِ‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َٓ َْ َ‬
‫اﲪﲔ ە‬ ‫واﻟﻌﻤﺮ ِۃ ِﺑﻔﻀ ِﻠﮏ ورﲪ ِﺘﮏ ‪ G‬ارﰘ اﻟﺮ ِ ِ‬
‫‪¡ ƒ³þ/#‬‬ ‫‪øÔHl/ m„¹ z‬‬ ‫‪K:‬‬ ‫‪: S‬‬
‫‪-<J dj @ x EÔH H,‬‬ ‫‪‚t{è ® r z‬‬ ‫•‪°¼ J ø‬‬
‫_‪24M‬‬ ‫‪x E‬‬ ‫‪b ”’ ¢J‬‬ ‫‪xE‬‬ ‫‪K: º» 7l‬‬
‫‪E‹ (R‬‬ ‫‪m@ G ½J !æ‬‬ ‫~‪xE‹ š‬‬ ‫‪¾š` g •J‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪75‬‬

‫‪'ÈjrôÔ² ¿J do‬‬ ‫‪x E‹ j‬‬ ‫‪Câ @2J‬‬ ‫‪U@ x‬‬


‫[‬ ‫‪ÀJ ÁX¹‬‬ ‫‪x EÔHø‬‬ ‫‪Â “ Z” ÖD‬‬ ‫‪xEÔHÝd‬‬
‫‪J d‬‬ ‫‪8 E‬‬ ‫‪K:‬‬ ‫@‪m‬‬ ‫‪sÂJ‬‬ ‫· ‪' Ã Em‬‬
‫»]‪# ÄJ #‬‬ ‫‪xEÔHÑ øj%ZScÏMI E‬‬ ‫‪g U ÔHç º‬‬
‫‪- 6~ Ö J :‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪K:‬‬ ‫‪ê‬‬ ‫' ‪:J d‬‬ ‫‪x Em·Å‬‬
‫‪=„É ÊJ Ë E‬‬ ‫‪m·i Æ Ç HJ H:‬‬ ‫‪xEÔH’È‬‬
‫‪‚ ƒ€ J ÌíE‬‬ ‫‪g U 7æ J‬‬ ‫‪ÍE‬‬ ‫‪Î‬‬ ‫‪ÂJ‬‬ ‫‪E‬‬
‫‪Ïþ r‬‬ ‫( ‪M‬‬ ‫‪mí E‬‬ ‫‪m/ wÐÆJg‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪K:‬‬
‫‪X‬‬ ‫‪K:‬‬ ‫‪m ïñ‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪:r y'ZI‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪œÄ‬‬
‫‪E2 dm¿ r‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪E Ñv‬‬ ‫^‬
‫……﴿ دﻋﺎء ﺣﴬت ﲩﺖ ؑ ﴾……‬
‫‪E‬‬ ‫‪g¿ ÀTà‬‬ ‫‪iŠ ,‬‬ ‫ﻣﻬﺞ ّ‬
‫اﻟﺪﻋﻮات ‪én‬‬

‫† ُﻓ َﻘ َﺮا ۗ ِئ ْاﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْﲔَ‬ ‫ﱪ َو ْاﻟ َﺒ ْﺤﺮ َﺗ َﻔ َّﻀ ْﻞ َ ٰ‬


‫ﺎک ِﰲ ْاﻟ َ ِ ّ‬
‫¯ َد َﻋ َ‬ ‫ﺎک َو ِﲝَ ّﻖ َ ْ‬ ‫¯ َّ‪َ Ä‬ﺟ َ‬ ‫ِا ٰﻟﻬ ْﻲ ِﲝَ ّﻖ َ ْ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬
‫ﻟﺸ َﻔﺎۗ ِئ َو ِّ‬
‫اﻟﺼﺤ ِﺔَ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ َ ۗ ِ َ َّ ْ َ َ َ ٰ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ َ ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ ْ‬
‫ﺎت ِ‪ِ Z‬‬ ‫ﺎت ِ‪Z‬ﻟ ِﻐﻨﺎئ واﻟﱶو ِۃ و† ﻣﺮﴈ اﻟﻤﺆ ِﻣ ِﻨﲔ واﻟﻤﺆ ِﻣﻨ ِ‬ ‫واﻟﻤﺆ ِﻣﻨ ِ‬
‫َ ْ َ َ َ َ ٰٓ َ‬ ‫ُّ‬
‫ات ْاﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْﲔَ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬
‫ﺎت ِ‪¿Z‬ﻠﻄ ِﻒ واﻟﮑﺮ ِم و† اﻣﻮ ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ َ ٰٓ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ َ ْ‬
‫و† اﺣﻴﺎ ِئ اﻟﻤﺆ ِﻣ ِﻨﲔ واﻟﻤﺆ ِﻣﻨ ِ‬
‫ﺎﳖﻢْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َّ ّ ٰ ٓ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ َ ٰ ُ َ َ ۗ ِ ْ ُ ْ ْ َ َ ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ ْ‬
‫ﺎت ِ‪Z‬ﻟﺮ ِد ِاﱄ اوﻃ ِِ‬ ‫ﺎت ِ‪Z‬ﻟﻤﻐ ِﻔﺮ ِۃ واﻟﺮﲪﺔ و† ﻏﺮ‪Z‬ئ اﻟﻤﺆ ِﻣ ِﻨﲔ واﻟﻤﺆ ِﻣﻨ ِ‬ ‫ِ‬ ‫واﻟﻤﺆ ِﻣﻨ ِ‬
‫ﲔ ِﲟُ َﺤ َّﻤ ٍﺪ َّو ٰا ِﻟ ٖ ٓﻪ اَ ْﲨَ ِﻌ ْ َ‬
‫ﺎﳕ ْ َ‬ ‫َ َْ َ‬
‫ﲔە‬ ‫ﲔﻏ ِ ِ‬ ‫ﺳﺎ ِﻟ ِﻤ‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪76‬‬

‫‪ÑW'ý o‬‬ ‫§‬ ‫‪Y'ý o‬‬ ‫‪: S‬‬


‫‪PƒE‬‬ ‫‪mÒ < «J<Mm·i Ó «ÔJi5ƒ‬‬ ‫‪ƒÔ‬‬ ‫‪žÁ‬‬
‫‪Pƒ‬‬ ‫!‪ÏPƒrP EÔH·Õ Ö •JI‬‬ ‫'‪8‬‬ ‫‪: Pƒ‬‬ ‫‪Ï‬‬
‫‪øj% _Z : Pƒ‬‬ ‫‪ÏPƒgcÏ EÔH r gm ×Ê Z :‬‬
‫‪X ½¾M«Ô çÜ •J :‬‬ ‫‪ÏPƒHs E‬‬ ‫‪ÔH‬‬
‫‪Eoš~«U I‬‬ ‫‪•œW ý E‬‬ ‫‪a‬‬
‫……﴿ ﮔﻨﺎﻫﻮں ¬ ﻣﻌﺎﰲ ﴾……‬
‫‪M :4‬‬ ‫‪û ÔH WU‬‬
‫•‬ ‫’‬ ‫‪g¿ À¢jœgÔ‬‬ ‫‪Ç• ÝÉ Ê™Ø Ù‬‬
‫‚‬ ‫‪ÔHƒLrûM àá| :I‬‬ ‫‪Ï‬‬ ‫ˆ‪Š i‬‬ ‫‪(6Lïñw‬‬
‫‪†•6™o«î „E 6ÛÔ‬‬ ‫‪¥ Úr hÕ‬‬
‫‪ْ û‬ﺴﻢ ٰ ّﷲِ َّ‬
‫اﻟﺮ ْ ٰﲪﻦ َّ‬
‫اﻟﺮ ِﺣ ْﻴ ِﻢ ۝‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬
‫ْ‬ ‫َ ْ َ ْ ُ َ َّ ْ َ ٓ ٰ َ َّ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ّ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ ْ ُ َ‬
‫اﻻﮐﺮ ِام وا‪Á‬ب ِاﻟﻴ ِﻪ ە‬‫اﺳ‪h‬ﻐ ِﻔﺮ ﷲ اﻟ ِﺬی ﻻ ِاﻟﻪ ِاﻻ ﻫﻮ اﳊ ّﻲ اﻟﻘﻴﻮم ذواﳉﻼ ِل و ِ‬
‫……﴿ ﭘﺎک ﭘﻴﻐﻤﱪ ﷺ ﰽ دﻋﺎﺋ‪……﴾ t‬‬
‫َّ‬ ‫َ‬
‫¯ َﺟ ْﻬ ِﺪ ْاﻟ َﺒﻼ ِئ َو َد َر ِک اﻟﺸﻘﺎ ِئ وﺳﻮ ِئ اﻟﻘﻀﺎ ِئ وﴰﺎﺗ ِﺔ اﻻﻋﺪائِ‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫اَ ُﻋ ْﻮ ُذ ِ‪Z‬ﷲِ ِ ْ‬
‫–‪ÜM‬‬ ‫‪Ý“ Ä‬‬ ‫‪Þ ß2‬‬ ‫| ‪à 3Ô U 6hrÊ‬‬
‫َواَر َ‪ْ Ä‬اﻟ َﺒﺎ ِﻃ َﻞ َ‪ِ Z‬ﻃ ًﻼ َّو ْار ُز ْﻗ َﻨﺎ ِا ْﺟﺘ َﻨ َﺎﺑﻪٗ‬ ‫اَ ّ¿ﻠٰ ُﻬ َّﻢ اَر َ‪ْ Ä‬اﳊَ َّﻖ َﺣ ًّﻘﺎ َّو ْار ُز ْﻗ َﻨﺎ ِا ِّﺗ َﺒ َ‬
‫ﺎﻋﻪٗ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬
‫‪žM jJ j ÔH·K: _4‬‬ ‫|* ‪Z žMÆJÆz‬‬
‫‪ÔH·K: á‬‬ ‫‪Z‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪77‬‬

‫……﴿ وﺳﻌﺖ رزق ‪ I‬ﻟﺌﮯ دﻋﺎﺋ‪……﴾ t‬‬

‫‪‘ :Ö ’U,m‬‬ ‫›‪¤‬‬ ‫« ‪þU‬‬ ‫‪Ïr â c M :É $‬‬


‫‪†……prôã „E56ø Hçì²‬‬
‫َ ۗ َ ُْ ُ ََ ْ ً‬ ‫َ‬ ‫َ َ ٓ َْ ْ َ َْ َ َ ۗ َ ً ّ‬ ‫ْ‬ ‫ْٰ‬ ‫‪U‬‬ ‫‪ْ W‬‬
‫‪c‬ل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺎﯨ_ﺪة ِ] اﻟﺴﻤﺎ ِء ﺗﻜﻮن ﻟﻨﺎ ِﻋﻴﺪا‬ ‫ِ‬ ‫ا‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻨ‬‫ﺑ‬‫ر‬ ‫۝‬ ‫ﲓ‬ ‫ﺣ‬
‫ِ‬ ‫اﻟﺮ‬ ‫ﻦ‬
‫ِ‬ ‫ﲪ‬ ‫اﻟﺮ‬ ‫ِ‬ ‫ﷲ‬ ‫ﻢ‬
‫ِ‬ ‫ﺴ‬ ‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬ ‫َ َٰ َ ً ّ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َْ َ َ ْ ُ ‪ْ U‬‬ ‫ّ َ َ َٰ‬
‫ﺧ ِﺮ‪ l‬واﻳﺔ ِﻣﻨﻚ ۚ وارزﻗﻨﺎ واﻧﺖ ﺧﲑ اﻟﺮ ِز ِﻗﲔ ‪١١٤‬؁‬ ‫ِﻻوﻟ ِﻨﺎ وا ِ‬

‫‪rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr‬‬

‫َ َ ٰ ّ ُ َ َ ٰ ّ ُ َ َ ٰ ّ ُ َ َ ّ َ َ ّ َ َ ّ َ َ ُّ َ َ ُّ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ‬
‫اﻻ ْﮐ َﺮ ِام ە اَ ْﺳ َ ﻠُﮏَ‬
‫‪ G‬ﷲ ‪ G‬ﷲ ‪ G‬ﷲ ‪ G‬ر ِب ‪ G‬ر ِب ‪ G‬ر ِب ‪ G G‬ﻗﻴﻮم ‪ G‬ذاﳉﻼ ِل و ِ‬
‫ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ْ ً َّ ً َ َ ً َ ّ ً َ ْ َ َ َ ٓ َ ْ َ َ‬
‫اﺳﻌﺎ ﺣﻼﻻ ﻃ ِﻴﺒﺎ ِ™ﲪ ِﺘﮏ ‪ G‬ارﰘ‬ ‫ﲰﮏ اﻟﻌ ِﻈﻴ ِﻢ اﻻﻋﻈ ِﻢ ان زﻗ ِﲎ ِرزﻗﺎ و ِ‬ ‫ِ‪ِ Z‬‬
‫اﲪ ْ َ‬ ‫َّ‬
‫ﲔە‬ ‫اﻟﺮ ِ ِ‬
‫‪rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr‬‬
‫اﺟ َﻌ ْﻞ ِ ّ ْﱄ ِ ْ‬
‫¯ اَ ْﻣﺮ ْی َﻓ َﺮ ًﺟﺎ َّو َﳐْ َﺮ ًﺟﺎ َّو ْار ُز ْﻗ ِ ْﲎ ِ¯ْ‬ ‫اَ ّ¿ﻠٰ ُﻬ َّﻢ َﺻ ّﻞ َ ٰ‬
‫† ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّو ٰال ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ ە َّو ْ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬
‫ﺐە‬‫ﺚ َﻻ اَ ْﺣ َ‪ِ h‬ﺴ ُ‬ ‫¯ َﺣ ْﻴ ُ‬ ‫ﺐ َو ِ ْ‬‫ﺚ اَ ْﺣ َ‪ِ h‬ﺴ ُ‬ ‫َﺣ ْﻴ ُ‬

‫‪M/‬‬ ‫‪¢f‬‬ ‫|* ‪34 goc ` Z³œ•«U ³œÔH« lÑ‬‬


‫‪E 8‡:‬‬ ‫“‬ ‫‪‡:‬‬ ‫“‬ ‫‘‬
‫‪rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪78‬‬

‫َ‬
‫……﴿ اﻧ‹ﻴﺎء ؑ ﰽ دﻋﺎﺋ‪……﴾ t‬‬
‫‪çÉ ÝèË‬‬
‫‪Š‬‬ ‫‪ó : lm5¾o ä i™4sJ å‬‬ ‫‪Åg¿ æ Öi‬‬
‫‪EÓ Øos‬‬
‫ٓ‬
‫)ﺣﴬت ‪d‬دم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم(‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َّ َ َ َ ْ َ ٓ َ ْ ُ َ َ ۫ َ ْ َّ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َّ ِ َ ْ ٰ‬
‫ﴪ‪@23 N‬‬ ‫رﺑﻨﺎ ﻇﻠﻤﻨﺎ اﻧﻔﺴ‪:‬ﺎ ◌ و ِان ﱂ ﺗﻐ ِﻔﺮ ﻟﻨﺎ و ﲪﻨﺎ ﻟﻨﻜﻮ‪ ¯ C‬اﳋ ِ ِ‬
‫‪ó¹¢ : B¿ Z‬‬ ‫‪éBz :Õ IëÊ‬‬ ‫‪‚ Z‬‬
‫‪†ƒ žp „ M* 6‬‬
‫)ﺣﴬت •ح ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم(‬
‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ َّ ٗ ٓ َ ّ ْ َ ْ ُ ْ ٌ َ ْ‬
‫ﴫ ‪@ 10‬‬ ‫رﺑﻪ ا ِﱏ ﻣﻐﻠﻮب ﻓﺎﻧﺘ ِ‬
‫~‪†ë „ ÔH Â@`Ñ 6çê 2 º‬‬
‫)ﺣﴬت ا™اﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم(‬
‫َ ّ ْ َ ْ ْ ُ ْ َ َّ ٰ َ ْ ُ ّ َّ ْ َ َّ َ َ َ َ َّ ْ ُ َ ۗ‬
‫‪40‬؁‬ ‫ر ِب اﺟﻌﻠ ِﲎ ﻣ ِﻘﻴﻢ اﻟﺼﻠﻮ ِة و ِ¯ ذ ِرﻳ ِﱴ ڰ رﺑﻨﺎ وﺗﻘﺒﻞ دﻋﺎ ِء‬
‫‪ç‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪Es‬‬ ‫`@ ‪p‬‬ ‫‪¢‬‬ ‫‪:J† *ç‬‬ ‫`‬
‫„`@† ‪†V Ä „ ÔH« Š‬‬
‫ﻣﻮﳻ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم(‬ ‫)ﺣﴬت ٰ‬
‫ﺎﱏ ۙ‪@27‬ﻳَ ْﻔ َﻘ ـ ُـﻬ ْﻮا َﻗ ْﻮ ِ ْ‬
‫ﱄ ‪۠@28‬‬ ‫ﴪ ِ ْٓﱄ اَ ْﻣﺮ ْي ۙ‪َ @26‬و ْاﺣﻠُ ْﻞ ُﻋ ْﻘ َﺪ ًة ِّ ْ‬
‫¯ ِّﻟ َﺴ ِ ْ‬ ‫ْ‬ ‫اﴍ ْح ِ ْﱄ َﺻ ْﺪ ِر ْي ۙ‪َ @25‬و‪ِّ َ Æ‬‬
‫َر ّب ْ َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫` ‪mI¾Uß `go ` ÔHr 4JE `ß `: ‚ Z‬‬
‫`@‪†í„EË•Jij‬‬ ‫‪ž‬‬ ‫`@ ‪«ÏrÕ ì Ij‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪79‬‬

‫)ﺣﴬت ا‪Ù‬ب ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم(‬


‫ﰘ ّٰ‬
‫اﻟﺮ ِ ِﲪ ْ َ‬
‫ﲔ ‪@83‬ښ‬ ‫َ َّ ٗ ٓ َ ّ ْ َ َّ َ ّ ُ ّ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ‬
‫رﺑﻪ ا ِﱏ ﻣﺴ ِﲎ اﻟﴬ واﻧﺖ ار‬
‫‪†Öi „ p‬‬ ‫‪m¿ *:‬‬ ‫‪× `:@ 8 ‚ Z‬‬
‫)ﺣﴬت ‪¾Ù‬ﺲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم(‬
‫َّ ٓ ٰ َ َّ ٓ َ ْ َ ُ ْ ٰ َ َ ّ ْ ُ ْ ُ ِ َ ٰ ّ‬
‫اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َ‬
‫ﲔ ‪@87‬ښ‬ ‫ﻻ ِاﻟﻪ ِاﻻ اﻧﺖ ــﻨﻚ ڰ ِا ِﱏ ﻛﻨﺖ ¯‬
‫‪†Öi „ 6‬‬ ‫‪Á x² r_~ š~ Þc:8‬‬ ‫‡ ‪7J R‬‬
‫)ﺣﴬت زﮐﺮ‪ G‬ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم(‬
‫ﲑ ْاﻟ ٰﻮ ِر ِﺛ ْ َ‬
‫ﲔ ‪@89‬ښ‬ ‫َر ّب َﻻ َﺗ َﺬ ْر ِ ْﱏ َﻓ ْﺮ ًدا َّوا َ ْﻧ َ‬
‫ﺖ َﺧ ْ ُ‬
‫ِ‬
‫` ‪]KB † p ²„lM ‚ Z‬‬
‫‪†Öi „ E ã‬‬ ‫‪´ +:‬‬
‫)ﺣﴬت ‪Ù‬ﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم(‬
‫‪١٠١‬؁‬ ‫اﻟﺪ ْﻧ َﻴﺎ َوا ْ ٰﻻ ِﺧ َﺮ ِة ۚ◌ َ َ‪َّ Á‬ﻓ ِ ْﲎ ُﻣ ْﺴ ِﻠ ًﻤﺎ َّواَ ْﳊ ِْﻘ ِ ْﲎ ِ‪ّ ٰ Z‬‬
‫ﻟﺼ ِﻠ ِﺤ ْﲔَ‬ ‫َ ْ َ َ ّ ُّ‬
‫اﻧﺖ و ِ ٖﱄ ِﰲ‬
‫‪M 2 !I‬‬ ‫‪M: ®Ô ` iþU‬‬ ‫~‪{: †2 º‬‬ ‫„‬
‫‪†ï „EÔHÐ‬‬ ‫‪oî‬‬
‫ﻋ›ﴗ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم(‬ ‫)ﺣﴬت ٰ‬
‫َ ّٰ ُ ّ َ َ ّ َ َ ٓ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ۗ َ ً ّ ِ َ ّ َ َ ۗ َ ُ ْ ُ َ َ ْ ً ّ َ‬
‫ﻻ َّو ِﻟ َﻨﺎ َو ٰا ِﺧﺮ َ‪َ Ä‬و ٰاﻳَ ًﺔ ِّﻣ ْﻨﻚَ‬
‫ِ‬ ‫ا¿ﻠﻬﻢ رﺑﻨﺎ ا ِ‪Î‬ل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺎ ِٕﯨﺪة ¯ اﻟﺴﻤﺎ ِء ﺗﻜﻮن ﻟﻨﺎ ِﻋﻴﺪا ِ‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ٰ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ ُ ْ َ َ َْ‬
‫ۚ◌ وارزﻗﻨﺎ واﻧﺖ ﺧﲑ اﻟﺮ ِز ِﻗﲔ ‪١١٤‬؁‬

‫« ‪MþU‬‬ ‫‪xr ÔH« l ITUgð ZI <É Z‬‬ ‫‪‚ Z‬‬ ‫‪x‬‬


‫‪ã +: ÔHÖ·‘ J‬‬ ‫‪ø»É‬‬ ‫‪ƒñ@‡ (~ ¢ñß‬‬
‫‪†rôÔ„ p‬‬ ‫‘·‪m‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪80‬‬

‫ٓ‬
‫……﴿ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻗﺮ‪d‬ﱏ دﻋﺎﺋ‪……﴾ t‬‬

‫َ َّ َ ٓ ٰ َ ْ ّ ُ ْ َ َ َ َ ً َّ ْ ْ ٰ َ َ َ َ ً َ َ َ َ َ َّ َ َّ َ َ َ َّ ْ َّ‬
‫ط‬
‫رﺑﻨﺎ ا ِﺗﻨﺎ ِﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﺴ‪:‬ﺔ و ِﰲ اﻻ ِﺧﺮ ِۃ ﺣﺴ‪:‬ﺔ و ِﻗﻨﺎ ﻋﺬاب اﻟﻨﺎ ِر ە رﺑﻨﺎ ﺗﻘﺒﻞ ِﻣﻨﺎ‬
‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َّ َ َ ْ َ َّ ْ ُ ْ‬
‫ِاﻧﮏ اﻧﺖ اﻟﺴ ِﻤﻴﻊ اﻟﻌ ِﻠﻴﻢ ە‬
‫‪ç … m·-< qs iþU‬‬ ‫‪-< qs‬‬ ‫‪z* ‚ Z‬‬ ‫‪x‬‬
‫‪p ':òjEm« †Š ,„@ x ‚ Z‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪E2Rz Œ‬‬
‫‪E p °‬‬
‫َ َّ َ َ ُ َ ْ َ ٓ ْ َّ ْ َ ٓ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ٓ ْ ً َ َ َ َ ْ َ ٗ َ َ‬
‫رﺑﻨﺎ ﻻ ﺗﺆا ِﺧﺬ‪ِ Ä‬ان ¾ ِﺴ›ﻨﺎ او اﺧﻄﺎ‪ ◌ۚ Ä‬رﺑﻨﺎ وﻻ ﲢ ِﻤﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ِاﴏا ﻛﻤﺎ ﲪﻠﺘﻪ †‬
‫َ‬ ‫َ ْ ُ َ َّ َ ْ ْ َ‬ ‫َ‬ ‫َّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ُ َ ّ ْ َ َ َ َ َ َ َ‬
‫اﻟ ِﺬ‪ ¯ِ N‬ﻗﺒ ِﻠﻨﺎ ۚ◌ رﺑﻨﺎ وﻻ ﲢ ِﻤﻠﻨﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻃﺎﻗﺔ ﻟﻨﺎ ِﺑ ٖﻪ ۚ◌ واﻋﻒ ﻋﻨﺎ ◌ ۪واﻏ ِﻔﺮ ﻟﻨﺎ ◌ ۪‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ َ ْ َ َْ َ َ ْ ٰ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ ٰ‬
‫وارﲪﻨﺎ ◌ ۪ اﻧﺖ ﻣﻮﻟﯩﻨﺎ ﻓﺎﻧــﴫ‪ † Ä‬اﻟﻘﻮ ِم اﻟﻜ ِﻔ ِﺮ‪ N‬ە‬
‫‪« ÌB j Z‬‬ ‫‪lmBró ƒo :( 6šG«Ç‬‬ ‫‪Õ ‚ Z‬‬ ‫‪x‬‬
‫‪¸¹‬‬ ‫‪h! Bà‬‬ ‫‪‚ Z‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪E‬‬ ‫—‬ ‫÷ ‪'ªp ÌZI‬‬
‫‪HoJ Ñ ŽU x:Em¿ Z‬‬ ‫‪=J‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪ò8‬‬
‫‪E‬‬ ‫‪Â ô>M Ò‬‬
‫ُ‬ ‫َ َّ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َّ ُ ْ َ َ ْ َ ً َّ َ َ ْ َ ْ َ َّ‬
‫رﺑﻨﺎ ﻻ ِ‪H‬غ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﺑﻌﺪ ِاذ ﮬﺪﻳ‪h‬ﻨﺎ وﮬﺐ ﻟﻨﺎ ِ¯ ﻟﺪﻧﻚ رﲪﺔ ۚ◌ ِاﻧﻚ اﻧﺖ اﻟﻮﮬﺎب ە‬
‫‪XJ‬‬ ‫«‪KB Æ‬‬ ‫‪x –m’ “J : M‬‬ ‫‪‚ Z‬‬ ‫‪x‬‬
‫‪E p‬‬ ‫‪m· * +:x²EÔH’ÈÑ‬‬ ‫~‬
‫َ َّ َ ٓ َّ َ َ ْ َ ُ َ ً ّ ُ َ ْ ْ ْ َ َ ْ ٰ ُ ْ َ ّ ُ ْ َ ٰ َ َّ‬
‫ﺎن ان ا ِﻣﻨﻮا ِ™ ِﺑﲂ ﻓﺎﻣﻨﺎ ڰ‬ ‫ِﻼﳝ ِ‬ ‫ﲰﻌﻨﺎ ﻣﻨﺎ ِد‪ G‬ﻳﻨﺎ ِدي ¿ ِ‬ ‫رﺑﻨﺎ ِاﻧﻨﺎ ِ‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َّ َ َ ْ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ّ ْ َ َّ َ ّ ٰ َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ‬
‫رﺑﻨﺎ ﻓﺎﻏ ِﻔﺮ ﻟﻨﺎ ذ•ﺑﻨﺎ وﻛ ِﻔﺮ ﻋﻨﺎ ﺳ ِ›ﺎ ِﺗﻨﺎ و‪Á‬ﻓﻨﺎ ﻣﻊ اﻻ™ا ِر ە‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪81‬‬

‫‪X + ªž ÁßMIW 'y U 2‬‬ ‫‪ÁÉ‬‬ ‫‪*‚ Z‬‬ ‫‪x‬‬


‫‪=J 6û‬‬ ‫‪x: ‚ Z‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪E(pIW #pIW Z ‚ Z‬‬
‫‪EÔHçõ½¾M îJ‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪J ! Ä@ x‬‬

‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ َّ َ ْ ْ ْ َ َ َ َّ َ ْ ُ ْ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ‬
‫رﺑﻨﺎ اﻏ ِﻔﺮ ِﱄ و ِﻟﻮا ِﻟﺪي و¿ِﻠﻤﺆ ِﻣ ِﻨﲔ ‪Ù‬م ﻳﻘﻮم اﳊِﺴﺎب ە‬
‫ً‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ٰ‬ ‫َ ّ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َّ‬
‫ر ِب ارﲪﻬﻤﺎﮐﻤﺎ رﺑ› ِﲎ ﺻ ِﻐﲑا ە‬
‫‪J‬‬ ‫‪Ï Wj Ô ` MI‬‬ ‫‪! ‚( ÓçìI‬‬ ‫‪*‚ Z‬‬ ‫‪x‬‬
‫‪d I ÷ÔH¿ { Z †Wj Ô `„ d I : ‚ Z‬‬ ‫= ‪Ev‬‬
‫‪Eªp~ ôM‬‬

‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َّ َ ٓ ٰ َ َّ َ ٓ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ٰ ّ‬
‫رﺑﻨﺎ اﻣﻨﺎ ِﲟﺎ ا‪Î‬ﻟﺖ واﺗﺒﻌﻨﺎ اﻟﺮﺳﻮل ﻓﺎﻛﺘ‹ﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﺸ ِﻬ ِﺪ‪ N‬ە‬
‫@‬ ‫‪«R‬‬ ‫‪(pIW Z‬‬ ‫‪« lZ‬‬ ‫‪:±' * ‚ Z‬‬ ‫‪x‬‬
‫‪E2 sJ ½¾M‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪† Æ„:Ñ‬‬
‫ً‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َّ َ َ ْ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ َ ُ ّ ٰ ّ َ ُ َّ َ َ ْ ُ َّ ْ َ ْ َ ْ ُ َّ‬
‫ﲔ واﺟﻌﻠﻨﺎ ¿ِﻠﻤﺘ ِﻘﲔ ِاﻣﺎﻣﺎ ە‬ ‫رﺑﻨﺎ ﻫﺐ ﻟﻨﺎ ¯ ازوا ِﺟﻨﺎ وذ ِرﻳ ِ‪h‬ﻨﺎ ﻗﺮة اﻋ ٍ‬
‫‪U ƒñ p @ x‬‬ ‫‪ƒñ‬‬ ‫‪@ xJ * ‚ Z‬‬ ‫‪x‬‬
‫‪E‬‬ ‫‪Lo‬‬ ‫‪‚öZJ‬‬ ‫÷‪m’Èš‬‬

‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ً ّ َّ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ ْ َ َ َ َّ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ‬


‫رﺑﻨﺎ ﻻ ﲡﻌﻠﻨﺎ ِﻓﺘﻨﺔ ِ¿ﻠ ِﺬ‪ N‬ﻛﻔﺮوا واﻏ ِﻔﺮ ﻟﻨﺎ رﺑﻨﺎ ۚ◌ ِاﻧﻚ اﻧﺖ اﻟﻌ ِﺰ‪ 5‬اﳊﻜِﻴﻢ ە‬
‫‪J‬‬ ‫‪B3Ô U †ø ˆ„ Ì6Ho'ßM Ò I J * ‚ Z‬‬ ‫‪x‬‬
‫‪E p V † „® Ä ì: ‚ Z‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪E‬‬ ‫=‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
82

ٌ ْ َ ْ َ ّ ُ ٰ َ َ َّ ‫َ َّ َ ٓ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ ج‬
‫ﰻ ﳽ ٍء ﻗ ِﺪ| ە‬
ِ † ‫ واﻏ ِﻔﺮ ﻟﻨﺎ ِاﻧﻚ‬Ä‫رﺑﻨﺎ ا ِﲤﻢ ﻟﻨﺎ •ر‬
:§E =rû x m µß xJ d x: * ‚ Z x
E p ¡ i t †@ µ@ µ„Z>c

øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

mú iÀŠ , ÔH g¿ ÀùoÁƒgÔ
ْ ْ َ ّ َ ِ ْ ْ ْ ُ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ِ ْ ْ َ ْ َ َ َ ّ ُ ّٰ َ
@ ‫ﲑ‬
ِ ‫ وﻻ ﲣ ِﺮﺟ ِﲎ ¯ اﻟﺘﻘ ِﺼ‬N‫ا¿ﻠﻬﻢ ﻻ ﲡﻌﻠ ِﲎ ¯ اﻟﻤﻌﺎ ِر‬
m{žJM{B úIW oÛ‹ B Ò IM
«’cj
û :JÛ ¢ iü² , ŠIW oÛ‹ B Ò IM* ‚ Z -
Bcj ýJ† * â Q×¥ =Kfþ Q “ ]Kïñ ²
m{žJ Z ‡J <¬ å B ÁJ < B M-«’
E m p N l p
øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ّ َ َ ّ َ ّ َ ُ َ َ ّ ُ ّٰ َ
‫ﲔ‬
ِ ‫ﺎˆﺔ وا ﳊﺴ ِﻦ و اﳊﺴ‬ ِ ‫†وﻓ‬ٍ ِ ‫ا¿ﻠﻬﻢ ِﲜﺎ ِە ﳏﻤ ٍﺪ و‬
َّ ُ ْ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ
ُ‫اﻟﺴ َﻼم‬ ‫ﳱﻢ‬ِ ‫و اوﻻد ِە اﻟﻤﻌﺼﻮ ِﻣﲔ ﻋﻠ‬

Index Home
‫‪83‬‬

‫ٓ‬
‫ﺗﻌﻘﻴﺒﺎت ﳕﺎز ‪I‬ﺑﻌﺪ ‪d‬ﺧﺮ ﻣ‪ t‬ﻳﻪ ﺳﻼم ﮍﮬ‪t‬‬
‫ِ‬
‫اﻟﺴ َﻼ ُم ە ُ ْ َﺎنَ‬ ‫َ ّٰ ُ ّ َ َ ْ َ ّ َ َ ُ َ ْ َ ّ َ َ ُ َ َ َ ّ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ّ َ‬
‫ا¿ﻠﻬﻢ اﻧﺖ اﻟﺴﻼم و ِﻣﻨﮏ اﻟﺴﻼم وﻟﮏ اﻟﺴﻼم و ِاﻟﻴﮏ ﻳﻌﻮد‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ّ َ َ ّ ْ َّ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ َ ٌ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ٰ ّ َ ّ ْ َ َ‬
‫ر ِﺑﮏ ر ِب اﻟ ِﻌﺰ ِۃ ﲻﺎ ﻳ ِﺼﻔﻮن ە وﺳﻼم † اﻟﻤﺮﺳ ِﻠﲔ ە واﳊﻤﺪ ِ ِ ر ِب اﻟﻌﺎﻟ ِﻤﲔ ە‬
‫‪ْ N‬اﻟ َﻤ ْﻬﺪ ٖ ّ‪َN‬‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ّ ُ َ َّ ّ ُ َ َ ْ َ ُ ٰ ّ َ َ َ َ ُ ٗ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ‬
‫اﻻ ِ ّﲚَ ِﺔ ْاﻟ َﻬﺎ ِد ْ َ‬
‫ِ‬ ‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ اﳞﺎ اﻟﻨ ِﱮ ورﲪﺔ ﷲِ و™ﰷﺗﻪ ە اﻟﺴﻼم †‬
‫† ِﻋ َﺒﺎ ِد ٰﷲِّ‬ ‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ َﻨﺎ َو َ ٰ‬ ‫َ ّ َ َ ُ َ ٰ َ ْ َ ْۢ َ ۗ ِ ٰ ّ ِ َ ُ ُ ٖ َ َ َ ۗ َ ٖ َ ّ َ‬
‫ﲨﻴ ِﻊ اﻧ ِ‹ﻴﺎئ ﷲ ورﺳ ِﻠﻪ وﻣﻼﺋِﮑ ِﺘﻪ ە ا‬ ‫ە اﻟﺴﻼم † ِ‬
‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َّ ْ َ َ َّ َ ُ َ ٰ َ ّ َ ْ ْ ُ ْ ْ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ‬
‫ﲔ ﺳ ِ›ﺪی‬ ‫ﲑ اﻟﻤﺆ ِﻣ ِﻨﲔ ە اﻟﺴﻼم † اﳊﺴ ِﻦ واﳊﺴ ِ‬ ‫† ا ِﻣ ِ‬‫اﻟﺼ ِﺎﳊِﲔ ە اﻟﺴﻼم † ِ ٍ‬
‫ﻟﺴ َﻼمُ‬ ‫َ َ َ ْ ْ َ َّ ِ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ُ َ ٰ َ ّ ْ ْ ُ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ َّ‬
‫‪ N‬اﻟﻌﺎ ِﺑ ِﺪ‪ N‬ە ا‬ ‫ﲔز ِ‬ ‫ا‪ è‬اﳊﺴ ِ‬ ‫† ِ‬ ‫ﺎب اﮬ ِﻞ اﳉﻨﺔ اﲨ ِﻌﲔ ە اﻟﺴﻼم † ِ ِ‬ ‫ﺷ‹ ِ‬
‫ْ َّ ّ َ َ َّ َ ُ َ ٰ َ ْ َ ْ ُ َ َّ ِن َّ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ٰ ُ َ َّ‬
‫‪ è‬ﳏﻤ ِﺪ اﻟﺼﺎ ِد ِق ە‬ ‫† ۢ ‪ِ Z‬ﻗ ِﺮ ِﻋﻠ ِﻢ اﻟﻨ ِ‹ ٖﲔ ە اﻟﺴﻼم † ﺟﻌﻔ ِﺮ ِ‬ ‫‪ٍِ è‬‬ ‫† ﳏﻤ ِﺪ ِ‬
‫ﻟﺴ َﻼمُ‬ ‫َ َّ َ ُ َ ٰ َ ّ ْ ُ ْ َ ّ َ َ َّ‬
‫اﻟﺮﺿﺎ ە ا‬
‫َ َّ َ ُ َ ٰ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ِن ْ َ‬
‫‪ è‬ﻣ ﻮﳻ ِ‬ ‫† ِ‬‫‪ è‬ﺟﻌﻔ ِﺮ اﻟﲀ ِﻇ ِﻢ ە اﻟﺴﻼم † ِ ِ‬ ‫اﻟﺴﻼم † ﻣﻮﳻ ِ‬
‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ٰ ُ َ َّ ْ َ ّ ِن ْ َ َ َ َّ َ ُ َ ٰ َ ّ ْ ُ َ َّ ِن ْ َ ْ َ َّ َ ُ َ َ ْ‬
‫‪ è‬ﳏﻤ ِﺪ اﻟﻬﺎ ِدی ە اﻟﺴﻼم † اﳊﺴ ِﻦ‬ ‫† ِ‬ ‫† اﳉﻮا ِد ە اﻟﺴﻼم † ِ ِ‬ ‫‪ِِ è‬‬ ‫† ﳏﻤ ِﺪ ِ‬
‫† ْاﳊُ َّﺠ ِﺔ ْ‪ْ è‬اﳊَ َﺴﻦ ْاﻟ َﻘﺎۗﺋِﻢ ْاﻟ َﻤ ْﻬ ِﺪ ّی ە َﺻﻠَ ٰﻮتُ‬ ‫ْ َ ّ ِن َّ ّ ْ َ ْ َ ّ َّ َ ُ َ َ‬
‫ﰽ اﻟﻌﺴﮑ ِﺮ ِی ە اﻟﺴﻼم‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫† اﻟﺰ ِ ِ‬ ‫‪ِِ è‬‬‫ِ‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ّٰ َ َ ْ ْ َ‬
‫ﳱﻢ اﲨ ِﻌﲔ ە‬ ‫ﷲ ِ ﻋﻠ ِ‬
‫‪çÜ‬‬ ‫‪ß ‡çÜ‬‬ ‫‪ƒñ{@‡çÜ‬‬ ‫‪Ü:‬‬
‫~‪,' š‬‬ ‫‪:jI r‬‬ ‫‪i£‬‬ ‫‡@{‪³: ‚ Z &E ƒñ‬‬ ‫‪j‬‬
‫‡‪gÜZWU³‬‬ ‫‪E ço‬‬ ‫‪Š' • ú Z‬‬ ‫‪R gu6gÜ/ fm‬‬
‫‪M •6gÜ/¶ ’ “ @ æ'Z U6gÜ/ 6"Ä‬‬ ‫‪Ñ‬‬ ‫‪• 6‬‬
‫‪Z‬‬ ‫‪½ ` •Y/Z YÓ³M • Z 6gÜ/Z ¨H‬‬ ‫‪R /Z Ÿ+‬‬
‫‪•$ G•Y6gÜ/‬‬ ‫‪,‬‬ ‫•‪MTIl 'gu'Z‬‬ ‫‪•ú6gÜ/6gÜ‬‬
‫‪• jœ/ 2 ºÏJ¢MÖi 'Z•YG•œ6gÜ/‬‬
‫‪¢‬‬ ‫‪i û'Z‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
84

ùo• 4 ƒ6gÜ/Zùo 4 ƒP HM•‘ ³·6gÜ/6gÜZ‘ ³·P HM


•@ YP HM • œ6gÜ/Z• œP HM•, Y6gÜ/Z•, YP HM
@ •Tà •
P HM@ùú6gÜ/Z •
@ùúP HM•@ Y6gÜ/Z
E 6# •Z+I EZ

øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

gußM àáÆ:K Š , Ï@: c€' ’ ‘• ³·gÔ iÂ


‚ =rû{Ä ‚ Ä ÄM ¾ƒ2 Ur®U (6
E‚ mri {Ä
َ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ ُ ْ ْ ْ َ ّ ُ ّٰ َ
@ ‫ﺎت‬
ِ ‫ﺎت واﻟﻤﺴ ِﻠ ِﻤﲔ واﻟﻤﺴ ِﻠﻤ‬
ِ ‫ا¿ﻠﻬﻢ اﻏ ِﻔﺮ ¿ِﻠﻤﺆ ِﻣ ِﻨﲔ واﻟﻤﺆ ِﻣﻨ‬
Ji gu Ji5ƒ ƒgu = *|
øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

5( ’w ƒ! MÇ"Ý4 Ù M :K Ïi¾B Š ,€' ’


ْ َ ْ ْ َ ْ ُ ّ َ َ ُ َ ُ ْ َّ َ َ ْ َ َ َ ُ َّ َ ٰ ٓ َ ُ َ ْ ّ َ ُ َ ْ َ
@ ‫ﳇﺖ وﮬﻮ رب اﻟﻌﺮ ِش اﻟﻌ ِﻈﻴ ِﻢ‬Á ‫ﺣﺴ ِﱮ ﷲ ر ِﰉ ﷲ ﻻ ِاﻟﻪ ِاﻻ ﻫﻮ ﻋﻠﻴ ِﻪ‬

r 6žmO bZ /{ | 7J 8/ ç `| / ™o| M
®Ôo íž
Ç
øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

َ ۗ ُ ّ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ َّ َ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ّ ْ َّ َ
ø ø ø ‫ ا¯ ِﳚﻴﺐ اﻟﻤﻀﻄﺮ ِاذا دﻋﺎە وﻳﮑ ِﺸﻒ اﻟﺴﺆئ‬ø ø ø

Index Home
85

ٓ ٓ
……﴾ ‫ت‬Gd ‫ﱏ‬d‫……﴿ ﺟﻠﻴﻞ اﻟﻘﺪر ﻗﺮ‬

<o m« lZS Mi UI 4 àáÆ ’ g¿ À¢jœgÔ


o ûz: * ‚ Z ûnm ½¾M íž
Ç i UI :
v M/# ZS ( + 7ÔH• ƒñ I Ç ˆ
Æi E æ ¦ƒñ
‚ mi %s' w MI! ³œ•«U(
Ç *€ «• i£
‚ m@ µ í üc ‚ mÑ ü Ï 5´µ cZ
I M :c€' ’ É E 6ãsrû ± Q
! Õ E6B \ ‚rû{ r r </‚ # µ tr :K Ji U
B,Õ E‚ mÑ ü “v Z Ï cs: # µB tr
ƒLrûM ,M M Û ‚ m@ µ í cK: m
‚ Ï rÊv ›M– ! c IßÇ› Ç : mB,Õ E‚ m
r E5¨š 8 TJ >7Jr §Miƒ ‚ m·ÎZI
E ,i U
ٰ
3 ‫ ُﮬ ْﻢ ِﻓ ْﳱَﺎ ﺧ ِﻠ ُﺪ ْون‬w ’U †@„ i Ugu Ô$ R †•„
E U †=„ Ç U †Ž„
i i

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Index Home
‫‪86‬‬

‫َٓ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ ٰ ّ ُ َ َّ ٗ َ ٓ ٰ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ ۗ َ ُ َ ُ ُ ْ ْ َ ۗ ً ۢ ْ‬
‫ﺷ ِﻬﺪ ﷲ اﻧﻪ ﻻ ِاﻟﻪ ِاﻻ ﮬﻮ ۙ◌ واﻟﻤﻼ ِﺋﻜﺔ واوﻟﻮا اﻟ ِﻌﻠ ِﻢ ﻗﺎ ِٕﯨﻤﺎ ِ‪Z‬ﻟ ِﻘﺴ ِﻂ ۭ◌ ﻻ‬
‫ٰ َ َّ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ۭ َّ ّ ْ َ ْ َ ٰ ّ ْ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ‬
‫اﻻﺳﻼم ◌ ۣوﻣﺎ اﺧﺘﻠﻒ‬ ‫اﻟﺪ‪ِ N‬ﻋﻨﺪ ﷲِ ِ‬ ‫ِاﻟﻪ ِاﻻ ﮬﻮ اﻟﻌ ِﺰ‪ 5‬اﳊﻜِﻴﻢ ‪ِ @18‬ان ِ‬
‫¯ َﺑ ْﻌﺪ َﻣﺎ َﺟﺎۗ َء ُﮬ ُﻢ ْاﻟ ِﻌ ْﻠ ُﻢ َﺑ ْﻐ ًﻴۢﺎ َﺑ ْﻴ َ ُ‬
‫ﳯ ْﻢ ۭ◌ َو َ¯ْ‬ ‫ْ‬ ‫َّ ْ َ ُ ْ ُ ْ ٰ َّ‬
‫ﺐ ِاﻻ ِ ۢ ِ‬ ‫اﻟ ِﺬ‪ N‬او‪Á‬ا اﻟﻜِﺘ َ‬
‫َ‬ ‫َّ ْ ُ ْ ٰ ٰ ٰ ّ َ َّ ٰ ّ َ َ ْ ُ ْ‬
‫‪†I «U‬‬ ‫ﺎب ‪Ç „ @19‬‬ ‫ﴎﻳﻊ اﳊِﺴ ِ‬ ‫ﻳﻜﻔﺮ ِ‪Z‬ﻳ ِﺖ ﷲِ ﻓ ِﺎن ﷲ ِ‬

‫ُ ّٰ ُ َّ ٰ َ ْ ُ ْ ُ ْ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ۗ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َّ ْ َ َ ُۗ‬
‫ﻗ ِﻞ ا¿ﻠﻬﻢ ﻣ ِﻠﻚ اﻟﻤﻠ ِﻚ ﺗﺆ ِﰏ اﻟﻤﻠﻚ ¯ —ﺸﺎء وﺗ ِﲋع اﻟﻤﻠﻚ ِﳑﻦ —ﺸﺎء ۡ◌‬
‫َ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ۗ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ ُ ُّ َ ْ َ َ ۗ َ ُ ّ‬
‫ﳽ ٍء ﻗ ِﺪ ْ|ٌ‬ ‫ﰻ ْ‬ ‫ٰ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬
‫وﺗ ِﻌﺰ ¯ —ﺸﺎ ُء وﺗ ِﺬل ¯ —ﺸﺎء ۭ◌ ِﺑﻴ ِﺪك اﳋﲑ ۭ◌ ِاﻧﻚ † ِ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬
‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُِْ ُ ّ‬
‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬
‫‪Á @26‬ﰿ اﻟﻴﻞ ِﰲ اﻟﳯﺎ ِر و‪Á‬ﰿ اﻟﳯﺎر ِﰲ اﻟﻴ ِﻞ ۡ◌ وﲣ ِﺮج اﻟـ‪ ¯ِ z‬اﻟﻤ ِﻴ ِﺖ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ُْ ُ ْ َ ّ َ ِ َ ْ َ ّ ۡ َ َُْ ُ َ ْ َ َ ُۗ َ‬
‫‪†I «U‬‬ ‫ﺎب ‪Ç „ @27‬‬ ‫ﲑ ِﺣﺴ ٍ‬ ‫ـ‪ ◌ z‬و زق ¯ —ﺸﺎء ِﺑﻐ ِ‬ ‫وﲣ ِﺮج اﻟﻤ ِﻴﺖ ¯ اﻟ ِ‬

‫……﴿ ﺳﻔﺮ ﰽ دﻋﺎ ﴾……‬


‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ٰ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ٗ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ٰ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َُْ َ ّ‬
‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬
‫ﺎن اﻟ ِﺬی ﲯﺮﻟﻨﺎ ﮬﺬا وﻣﺎ ﮐﻨﺎ ﻟﻪ ﻣﻘ ِﺮ ِﻧﲔ ە و ِا‪ِ Ä‬اﱄ ر ِﺑﻨﺎ ﻟﻤﻨﻘ ِﻠﺒﻮن ە‬
‫‪#‬‬ ‫‪1& q ,b‬‬ ‫‪(N‬‬
‫‪!) \ #‬‬ ‫‪0 pW‬‬ ‫‪YQ‬‬
‫^&‪r * m‬‬ ‫( ‪F1 &Q PQ‬‬ ‫( ‪, # * # Q &Q‬‬
‫*‬ ‫& ‪#‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪87‬‬

‫‪Ç‬‬
‫‪Ç : åÇ : •BÔ gÔ‬‬ ‫‪BÔ E ¸ « oÀÇ :¸ o E ¼ å :‬‬
‫‪†7" „84 B o :@,‬‬ ‫!‪M‬‬ ‫‪MÉ $‬‬ ‫‪À‬‬
‫‪:RE @ ìl6o _ U•~M M „} V68DM„} :,‬‬
‫; ‪d:# ,ßMSƒÔE 2 M‬‬ ‫‪' Ú # —m6‬‬
‫‪EV68å :ä‬‬ ‫‪%ÔM † !•~„ HÉ E @ ì$‬‬
‫‪Iy^D ? 4 = S‬‬
‫اﻟﺮ ْ ٰﲪﻦ َّ‬
‫اﻟﺮ ِﺣ ْﻴ ِﻢ ە‬ ‫‪ْ û‬ﺴﻢ ﷲِ َّ‬
‫ِ‬ ‫ِ ِ‬
‫اﻻ ْﺷ َ›ﺎۗ ِئ َﺗ َﻔ َّﺮدَ‬ ‫َ ْ َ ْ ُ ٰ ّ َّ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ً َ ْ َ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ ۗ ِ َ َ ْ ٰ َ ْ َ َ َ ۗ ِ ْ َ‬
‫اﳊﻤﺪ ِ ِ اﻟ ِﺬی ﰷن ﻣﻮﺟﻮدا ﻗﺒﻞ ﺣﺪو ِث اﻻﺷ›ﺎئ وﻳﺒ’ ﺑﻌﺪ ﻓﻨﺎئ‬
‫ْ َ َّ َّ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َّ َ ْ َّ َ َ ُ ْ َ َ ۗ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ ُ ٗ ُ ّ ُ‬
‫‪ ü‬ﻣﺎ ﻋﺪاە ِ‪Z‬ﻟﻔﻨﺎ ِئ واﻟﻌﺪ ِم ﮐﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﺰ ﺷﺎﻧﻪ ﰻ‬ ‫ِ‪Z‬ﻻو ِﻟﻴ ِﺔ واﻟ ِﻘﺪ ِم و وﰟ ﰻ ﺷ ٍ‬
‫َ ْ َ ٌ َّ َ ْ َ ٗ َ ُ ّ ُ َ ْ َ ۗ َ ُ ْ َ ْ ط َ َ َ ُ ّ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ ْ ٰ‬
‫ﺎن وﻳﺒ’‬ ‫‪ ü‬ﻫﺎ ِﻟﮏ ِاﻻ وﺟﻬﻪ وﰻ ﻧﻔ ٍﺲ ذ اﺋِﻘﺔ اﻟﻤﻮ ِت وﻗﺎل ﰻ ¯ ﻋﻠﳱﺎ ﻓ ٍ‬ ‫ﺷ ٍ‬
‫ﺎت َو َﻻ ﻳَ ْﻌ ُﺬبُ‬ ‫¯ َّﻻ َ ْﳜ ٰ‪َ 3‬ﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ ْاﺧﺘ َﻼ ُف اﻟ ّﻨ ّﻴَ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ ُ َّ َ ُ ََْ َ ْ ْ‬
‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫اﻻﮐﺮ ِام ﺎن‬ ‫وﺟﻪ ر ِﺑﮏ ذواﳉﻼ ِل و ِ‬
‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ ْ َ َ ٰ ّ َّ‬ ‫ََْ‬ ‫ْ‬
‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬
‫ات ﺎن ﷲِ اﻟ ِﺬی ِﻣﻨﻪ ﺧﻠﻘﺔ اﻟ ِﻌﺒﺎ ِد و ِاﻟﻴ ِﻪ اﻟﻤﻌﺎد ﳁﻦْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬
‫ﺎﴆ اﻟ ِﻌﺒﺎ ِد ِﰲ اﳋﻠﻮ ِ‬‫َ‬ ‫َﻋ ْﻨ ُﻪ َﻣ َﻌ ِ‬
‫ﻻ ِا ٰﻟ َﻪ ِا َّﻻ ُﻫﻮَ‬ ‫َّ ْ َ ْ ْ َ َ َ َّ َ ْ ً َّ َ ُ ط َ َ ْ َّ ْ َ ْ ْ َ َ َ َّ َ ً َّ َ ُ ط َ ْ َ ُ َ ْ َّ ٓ‬
‫ﻳﻌﻤﻞ ِﻣﺜﻘﺎل ذر ٍۃ ﺧﲑا |ە و¯ ﻳﻌﻤﻞ ِﻣﺜﻘﺎل ذر ٍۃ ﴍا |ە ¾ﺸﻬﺪ ان‬
‫ْ َ ُ َّ ْ َ ُ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ٓ ّ ُ ْ ُ ْ ُ َ ّ ُ َ ْ َّ َ ۗ ُ َ َ َ ۗ ُ َ ْ َ‬
‫اﻟﻤ ِﻠﮏ اﻟ ِﺬی ﻻﻳﻨﺎزع ِﰲ ﻣﻠﮑ ِٖﻪ وﻻ ﻳﻀﺎد ِﰲ ﺣﮑ ِﻤ ٖﻪ ﻳﻌ ِﺬب ¯ ‪Æ‬ﺸﺎئ ِﲟﺎ ‪Æ‬ﺸﺎئ ﮐﻴﻒ‬
‫َ َ ۗ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ َّ َ ۗ ُ َ َ َ ۗ ُ َ ْ َ َ َ ۗ ُ َ ْ ْ ُ ُ ْ ُ ْ ْ َ َ ْ ٌ َّ َ ْ ُ ٗ َ َ ّ ُ ٌ َّ‬
‫‪Æ‬ﺸﺎئ و |ﰘ ¯ ‪Æ‬ﺸﺎئ ِﲟﺎ ‪Æ‬ﺸﺎئ ﮐﻴﻒ ‪Æ‬ﺸﺎئ ﺗﻌ ِﺬﻳﺒﻪ اﻟﻤ ِﺴ› ِﺌﲔ ﻋﺪل و ﻋﻔﻮە ﺗﻔﻀﻞ و‬
‫َ ْ َ ُ َ َّ ُ َ َّ ً َ ّ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ّ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َّ ٰ ّ ُ َ َ ْ َ ٰ‬
‫ﴩ‪ N‬واﻟﻤﻨ ِﺬ ِر‪ N‬ﺻﲇ ﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ وا ِﻟ ٖﻪ‬ ‫¾ﺸﻬﺪ ان ﳏﻤﺪا ﺳ ِ›ﺪ اﻟﻤﺮﺳ ِﻠﲔ وﺧﲑ اﻟﻤ‹ ِ ِ‬
‫َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ٰ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬
‫¯ ﲣﻠﻒ ﻋﳯﺎ ﺿﻞ‬ ‫ﺐ ﺳ ِﻔ ْﻴﻨﳤﻢ ﳒﺎ واﮬﺘﺪی و ْ‬ ‫¯ رﮐِ َ‬ ‫ّ‬ ‫ﲔ ْ‬ ‫َو َﺳﻠﻢ اﻟﻬﺪا ِۃ اﻟﻤﻬ ِﺪﻳ َ‬
‫َ‬ ‫َ‬
‫ِ‬
‫َّ ْ ٰ َ َّ ٗ َ ْ ٌ َّ ْ ٌ َّ ُ ْ َ ٌ ّ ُ ْ ٰ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ َ َ َ َ ٰٓ ُ ْ ْ ُ ْ َ َ ّٰ ْ‬
‫ﺎم ِ‪Z‬ﻟﺘﻘﻮی ﻓ ِﺎﻧﻪ ﺣﺒﻞ ﻣ ِﺘﲔ وﻋﺮوۃ وﺛ’‬ ‫ﻓﻐﺮق وﻫﻮی او ِﺻﻴﮑﻢ ِﻋﺒﺎد ﷲِ ِ‪ِ Z‬ﻻﻋ ِﺘﺼ ِ‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪88‬‬

‫ﺎﱀ َﻗ ْﺒ َﻞ ُ ُ‪ْ Î‬و ِﻟ ٖﻪ َﻓ ِﺎ ّﻧَ ٗﻪ َوار ٌد َّوا ِﻗﻊٌ‬‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َُ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َْ َ ُ ُْ َ ْ َ ْ‬
‫و ِﲟﺒﺎدر ِﺗﮑﻢ اﻟﻤﻮت ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮ ِﻟ ٖﻪ و ِاﻋﺪا ِد اﻟﻌﻤ ِﻞ اﻟﺼ‬
‫ِ‬
‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َّ ٌ َ ْ َ ّ ُ ْ ْ ُ َ ْ ُ ْ ُ ْ ْ ُ ُ ْ ّ ُ َ َّ َ ط َ ٰ ّ َ َ ٰ ّ َ َ َ ٰ ّ َ َّ ُ َّ‬
‫‪ِ Ä‬زل ﻓ ِﺎن ﺗ ِﻔﺮوا ِﻣﻨﻪ او ﮐﻨﺘﻢ ِﰲ ™و ٍج ﻣﺸ›ﺪ ٍۃ ﷲ ﷲ ِﻋﺒﺎد ﷲِ ﻓ ِﺎن ﰻ ٍ ِﰲ‬
‫َ‬
‫ﺎە َﮐ ْﻴ َﻒ ٰﻫ ِﺬ ِە ْاﻟ َﻐ ْﻔﻠَ ُﺔ َو ِا ّﳕَﺎ َ ْﳓﻦُ‬ ‫ّ ُ ْ َ ٰ َ َ ۗ ٍ َّ ُ َّ ُ َّ ْ َ ۗ ٰ ۗ ْ َ ٓ ٍ َ َ َ َ َ ُ‬
‫اﻟﺪﻧﻴﺎ ِاﱄ ﻓﻨﺎئ وﰻ ﻣﺪ ٍۃ ِﻓﳱﺎ ِاﱄ ِٕاﻧ ِﳤﺎئ ﻓﻮا ﲺﺒ‬
‫َ َ ْ ّ ُ ُ ْ ّ ْ َ ْ َ ۗ ِ َّ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َ ْ ْ َ ْ ُ َّ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َّ‬
‫ﳱﻢ ﻃﺒﻞ اﻟﺮ ِﺣﻴ ِﻞ ﻓﲑ ﲢِﻠﻮن ﲻﺎ‬ ‫ﮐﺮﮐ ٍﺐ وﻗﻮ ٍف ِ¯ اﺑﻨﺎئ اﻟﺴ ِ‹ﻴ ِﻞ ﺳ›ﴬب ﻋﻠ ِ‬
‫َ ْ ٌ َ ۗ َ َ َ ُ ٰ َ ٰ ْ َ َّ ْ َ ُ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ ۗ َ ْ ُ ْ َ ٌ َّ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ٌ َّ‬
‫ﻗ ِﻠﻴﻞ و ا اﺳﻔﺎە ِاﱄ ﻣﱴ ِﺗﻠﮏ اﻟﺮﻗﺪۃ وﳓ ُﻦ ِﰲ دا ٍرۢ ِ‪Z‬ﻟﺒﻼ ِئ ﳏﻔﻮﻓﺔ و ِ‪Z‬ﻟﻐﺪ ِر ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻻ‬
‫َ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َّ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ٌ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ٌ َ ْ َ‬
‫ﻳﺪوم اﺣﻮاﻟﻬﺎ وﻻ —ﺴﻠﻢ ﻧﺬاﻟﻬﺎ اﻟﻌ›ﺶ ِﻓﳱﺎ ﻣﺬﻣﻮم واﻻﻣﺎن ِﻓﳱﺎ ﻣﻌﺪوم ﮐﻴﻒ‬
‫ﺎﻣ ُﻬﻢْ‬ ‫ﱪ َز ِخ َﺳ‹ ْﻴ ًﻼ َّو ُﻓ ِﻘ َﺪ ْت اَ ْﺟ َﺴ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ﱪ ْو َن َو ِا ْﺧ َﻮاﻧُ ُﮑ ْﻢ َﻗ ْﺪ َﺳﻠَ ُﮑ ْﻮا ِ ْﰲ ُﺑ ُﻄ ْﻮن ْاﻟ َ‬ ‫ُ‬ ‫َﻻ َﺗ ْﻌ َ‬
‫ﺘ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬
‫َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ً َ ْ ً ْ َ ٌ َّ َ َ ۗ َّ ُ ْ َ َ َ َّ ۗ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ‬
‫ﲻﻴﺖ اﺧﺒﺎرﮬﻢ اﻣﺪا ﻃ ِﻮﻳﻼ ِﺟﲑان ﻻ ﻳﺘﺎ¾ﺴﻮن وا ِﺣﺒﺎء ﻻ ﻳﱱاورون وا ﻏﺮﺑﺘﺎە‬ ‫و ِ‬
‫ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َّ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ ٓ‬
‫ﲋ ِل وﺣﺸ ِ‪h‬ﻨﺎ وﳏ ِﻂ ﺣﻔﺮ ِﺗﻨﺎ وﻣﻔﺮ ِد ﻏﺮﺑ ِ‪h‬ﻨﺎ وا ﻣ ِﺼﻴ‹ﺘﺎە ﻣﺎ‬ ‫¯ ﺑ› ِﺖ وﺣﺪ ِﺗﻨﺎ وﻣ ِ‬ ‫ِ ۢ‬
‫َ ْ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ َ َ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ ُ َ ٓ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ ۗ ُ َ ْ َ َ ۗ َ‬
‫اﴎع اﻟﻄﻠﺐ واﺑﻌﺪ اﻟﺴﻔﺮ واﻗﻞ اﻟﺰاد واﻧﻔﺴﺎە ِاذا اﺳﻠﻤﻨﺎ اﻻ ِﺣﺒﺎء ِاﱄ اﻟﻤﻼﺋِﮑ ِﺔ‬
‫ْ َ َّ ۗ ِ َ ْ َ ْ َ ۗ ِ َ َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ّ َ َ َُْ ُ َ ََْ َ ْ‬ ‫ْ َ‬
‫اﻟﺸﺪا ِد واﺣﺰ‪Ä‬ە ِاذ اﻧﻘﻄﻊ ِذﮐﺮ‪ Ì Ä‬ﺧﻮا ِﻃ ِﺮ اﻻ ِﺣﺒﺎئ واﻻﻗ ِﺮ‪Z‬ئ واﳇ ِﺖ‬ ‫اﻟ ِﻐﻼ ِظ ِ‬
‫َ‬
‫اﻻ ْﻋ َﻀﺎۗ ُء َﻓ ْﻠ َﻴ ْﺒ ِﮏ ْاﻟ َﺒﺎ ُﮐ ْﻮ َن َﻗ ْﺒ َﻞ اَ ْن ّﻻ ﻳَ ْﻨ َﻔ ُﻊ ْاﻟ ُﺒ َﲀ ۗءُ‬ ‫ّ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ ْ َ‬
‫ﺎﺳ‪:‬ﻨﺎ وﺗﴫﻣ ِﺖ‬ ‫اﻟ ِﺪﻳﺪان ﳏ ِ‬
‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َّ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َّ َ َ ْ ٰ َ ۗ َّ َ ْ َ َ ْ‬ ‫َ‬ ‫ۗ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ َ ْ َ ْ ُ َّ َ ْ‬
‫ﺎت واﻻ‪ِ Z‬ئ ِان اﺣﺴﻦ اﳊ ِﺪﻳ ِﺚ‬ ‫‪ Ì‬اﳋ ِﻄﻴﺌﺎ ِت اﻟ ِﱴ ﲢﻮل ﺑﲔ اﻻﻣﻬ ِ‬ ‫ْ‬ ‫واﻟ›ﺴ‪h‬ﻐ ِﻔﺮن ِ‬
‫ّ‬ ‫َ َْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ٰ‬
‫واﺑﻠﻎ اﻟﻤﻮ ِﻋﻈ ِﺔ ﮐِﺘﺎب ﷲِ ە‬
‫َ ْ َ ْ ۙ َّ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ٰ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ْ ٰ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ٰ‬ ‫ْ‬ ‫َ ُ ْ ُ ٰ ّ َ َّ‬
‫ﴫ ‪Ǻ‬۝ ِان‬ ‫اﻋﻮذ ِ‪ Z‬ﷲِ ِ¯ اﻟﺸ›ﻄ ِﻦ اﻟﺮ ِﺟﻴ ِﻢ ۝ ِ‪û‬ﺴ ِﻢ ﷲِ اﻟﺮﲪ ِﻦ اﻟﺮ ِﺣﻴ ِﻢ ۝ واﻟﻌ ِ‬
‫اﺻﻮاْ‬ ‫اﺻ ْﻮا ِ‪ْ Z‬ﳊَ ّﻖ ڏ َو َ َ‪َ Á‬‬ ‫اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ َو َ َ‪َ Á‬‬ ‫ﲻﻠُﻮا ٰ ّ‬ ‫ْ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ۙ َّ َّ ْ َ ٰ َ ُ ْ َ َ‬
‫ِ‬ ‫ﴪ ‪Ą‬۝ ِاﻻ اﻟ ِﺬ‪ N‬اﻣﻨﻮا و ِ‬ ‫اﻻ¾ﺴﺎن ﻟ ِ‪ 3‬ﺧ ٍ‬ ‫ِ‬
‫ﻟﺼ ِْ‬‫َّ‬
‫ﱪ ۧ‪Ǽ‬۝‬ ‫ِ‪Z‬‬
‫‪ÖŒ gu' {è‬‬ ‫& ‪M{| úE‬‬ ‫''‬ ‫‪glM| _ › : S‬‬
‫‚‪¶t « r E‬‬ ‫‪/jMÖŒ gu 6ª‬‬ ‫(‪ª 'ƒ‬‬ ‫‪6ƒ íM‬‬
‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
89

÷E mI»½¾Mgg ª RM Ç 'Jpc Ç - 6
H 6ªMi ˆ ( Rpc ÔHrÍÄ ± I |
p 6ª ZS ' ÔH p )* ˆoiƒ Hc
Z |r r /j H ° 5 ±' ‚ Z ‡i ˆ
š~E5
Û
ó' 8 (6 + rû M Y 8 r´µ o ,É ƒ-
mI r ƒñ w °J Y |r r š~E 4 :.
N ^sÄ ÄM ˆ' ‚ k ‚ m!br ˆ'ÑEM* Ñ
rE 8 7J RM ! Èi E‚(~ ¯ !‚ gb
E 8p m/ <M ! 7J 8Q M Ç r j
ïñ ‚ Q > ‚ m¿ ‚ Q > ‚ QJ ‚ mç …
Èi E 0o lmƒL «go lmç … Z o2 E‚ Q
+ Ì i2 M R , • œ1
'E ¶ ’ “ 2 m’ “'6« l | Z«U I ZI Ñ E ã
éç Ì 6r Né4 3€' 7~ib ! 6 RZ3 I €
w r ý\M@ ‚öZ m”Õƒž •I‚Y
Ç J+ 6žm5 E Õ
(/ƒñ iƒ ‚tRJ+ 6žm5 ”Õ( ƒž
/H 6 r ý\M 6 (/MqN mrqˆ M 6« l¨
| Ì„E6 6ƒž+ Ò– I hÕ E H 6« l H 6‡
iÂc p 6ªr ±' rP 'ý\ • I‚Y
Ç †
Hs 7 8ýpí 89, : *E H 6õ

Index Home
90

E* mÏJr ] @]! oÏJr ;ZI 67Q< M R(6 µ


^ E ˆÇ
6= #È' ¢ ýpí U },3Î >
8µÜ è2 Í! 8¬M ipí ƒ ’½¾M
fm8“íi@+ *çE g … IÔ gƒ× ?E
I =s Ì6AMI Ë Ìâm2b P MŒ Ä &7–ýpí
® ¢ fm8è j (B¢ r EC6 D iÂ
« E@x M7l x H Efm8i , É
FGH/U ª E 7l iHs@ x « K‰@ x
±? z I H >E M r Ç ÷o H
M &£ @ x¸ r P J KE LRJ ¨HÑ
¥ xÖ0×ØÙ M* M@ xÈ îNN 5( 6 D
v BO8 l M (* 2 ”QÑ M * 6 ¥
PE } 6híMÖjU i ! Iý '* /=m ê ì #
E çr | ”Íò vw”Íí<
€E & '' glM| _ ›E r‚ rP Iß | 6ÝÔrÊ
fmN/ (pIW ' r| Q¹Ie x² ††„BÔ
E fmR Ê fm/ ÆJ , É ÑU
øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø
ْ
َ‫ﺎˆ ِﺔ‬ِ َ‫ ِئ اﳊ‬Vٓ ‫ ِﲠَﺎ َﺣ َّﺮ ْاﻟ َﻮ َﺑ‬3ْ ِ ‫ﲬ َﺴ ٌﺔ ا ُ ْﻃ‬
ْ َ ‫ِ ْﱄ‬
ِ ‫ﺎو ْاﻟ َﻔ‬
َ‫ﺎˆ ِﺔ‬ َ ‫ َو ْاﻟ ُﻤ ْﺮ َﺗ ٰﴤ َو ْاﺑ َﻨﺎ ُﮬ َﻤ‬3ٰ ‫اَ ْﻟ ُﻤ ْﺼ َﻄ‬
øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

Index Home
‫‪91‬‬

‫‪Iy^7 G 4 = S‬‬
‫اﻟﺮ ِﺣ ْﻴ ِﻢ ە‬ ‫اﻟﺮ ْ ٰﲪﻦ َّ‬ ‫‪ْ û‬ﺴﻢ ﷲِ َّ‬
‫ِ‬ ‫ِ ِ‬
‫اﻟﺘ ْﻮب َو ُﻫ َﻮ ْاﻟ َﻐ ُﻔ ْﻮرُ‬ ‫َ ْ َ ْ ُ ٰ ّ ّ َ ْ َ ٓ ٰ َ ّ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ ّ َ ْۢ َ َ ُ ّ َ‬
‫ِ‬ ‫اﳊﻤﺪ ِ ِ اﻟ ِﺬی ﻻ ِاﻟﻪ ِاﻻ ﻫﻮ اﳊ ِﻠﻴﻢ اﻟﮑ ِﺮﻳﻢ ﻏﺎ ِﻓﺮ اﻟﺬﻧ ِﺐ وﻗﺎ ِﺑﻞ‬
‫َ ْ َ َُْ َ َ َ‬
‫¯ ّﱂْ‬ ‫‪ّ Zِ N‬ﻟﺮﲪ ِﺔ ﺎن ْ‬ ‫ِ‬
‫ﲪ ُﺘ ٗﻪ َﻏ َﻀ َﺒ ٗﻪ َو‪َ َû‬ﺴ َﻂ ْاﻟ َﻴ َﺪ ْ‬ ‫¯ َﺳ َ‹ َﻘ ْﺖ َر ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫ﺎن َ‬ ‫اﻟﺮ ِﺣ ْﻴ ُﻢ ُ ْ َ َ‬‫َّ‬
‫¯ َّﻻ َ ْ‪َ 5‬دادُ‬ ‫ﺎن َ ْ‬ ‫ﳚﺎ ِز ِﲠَﺎ ُ ْ َ َ‬ ‫اﻟﺴ› َﺌﺎۗ ِت َو َ ْﱂ ُ َ‬ ‫ُ َ ّ ُ َ ْ ً َّ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َّ‬
‫‪ِ Ì‬‬ ‫ﳫﻒ ﻧﻔﺴﺎ ِاﻻ دون وﺳ ِﻌﻬﺎ وﻋﻔﺎ ِ‬ ‫ﻳ ِ‬
‫اﻟﺬ ُ ْ•ب ِا َّﻻ َﻋ ْﻔ ًﻮا َّو َﺻ ْﻔ ًﺤﺎ ¾ َّ ْﺸ َﻬ ُﺪ اَنْ‬ ‫َّ َ ً َّ ُ ً َّ َ ٰ َ ْ َ ّ ُ‬
‫ۃ‬
‫ِ‬ ‫ﱶ‬ ‫ﮐ‬ ‫†‬ ‫و‬ ‫ا‬‫د‬ ‫ﻮ‬‫ْ‬ ‫ﺟ‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻣ‬‫ﺮ‬‫َ‬ ‫ﮐ‬ ‫ﻻ‬ ‫ا‬
‫ِ‬ ‫د‬
‫ِ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺒ‬‫َ‬ ‫ﻌ‬
‫ِ‬
‫ْ‬
‫اﻟ‬ ‫ﺎﴆ‬ ‫ِ‬ ‫† َﻣ َ‬
‫ﻌ‬ ‫َٰ‬
‫ِ‬
‫َّ ٓ ٰ َ َّ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َّ ُ َ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َّ‬
‫ﻻ ِاﻟﻪ ِاﻻ ﻫﻮ اﻟﻌﻄﻮف † اﻟ ِﻌﺒﺎ ِد ِﲜﻮ ِد ٖە واﻟﻌﻮاد † اﻟﻤﺬ ِﻧ ِ‹ﲔ ِﲝِﻠ ِﻤ ٖﻪ و¾ﺸﻬﺪ ان‬
‫ُ َ َّ ً َّ َّ ٗ َ َ ْ َ ٗ َ ّ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ ْ َ َ َ َ ٗ َ ْ َ ً ّ ْ َ َ ْ َ َ َّ‬
‫ﳏﻤﺪا ﻧ ِ‹ﻴﻪ وﺣ ِﺒ›ﺒﻪ ﺳ ِ›ﺪ اﻟﻤﺮﺳ ِﻠﲔ وﺷ ِﻔﻴﻊ اﻟﻤﺬ ِﻧ ِ‹ﲔ ﺑﻌﺜﻪ رﲪﺔ ِ¿ﻠﻌﺎﻟ ِﻤﲔ ﺻﲇ‬
‫َ‬ ‫ٰ ّ ُ َ َ ْ َ ٰ َ َّ ْ َ ٰ َ ْ ٰ ّ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ‬
‫ﱈ‬ ‫ﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ وا ِﻟ ٖﻪ اﻟﺪا ِﻋﲔ ِاﱄ ﺳ ِ‹ﻴ ِﻞ ﷲِ ِ‪Z‬ﳊِﮑﻤ ِﺔ واﻟﻤﻮ ِﻋﻈ ِﺔ اﳊﺴ‪ِ :‬ﺔ ﻗﺎد ِۃ اﻻ ِ‬
‫¯ ُذ ُ ْ•ﺑ ُﮑﻢْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ْ َ ۗ ّ َ َ َ ْ َ َّ ْ َ ُ ْ ْ ُ ْ َ َ ٰ ّ َّ ْ َ َ َّ َ َ‬
‫واو ِﻟﻴﺎ ِئ اﻟ ِﻨﻌ ِﻢ وﻣﻌﺪ ِن اﻟﺮﲪ ِﺔ او ِﺻﻴﮑﻢ ِﻋﺒﺎد ﷲِ ِ‪Z‬ﻟﺘﻮﺑ ِﺔ ﲻﺎ ﺳﻠﻒ ِ‬
‫ِ‬
‫ﺎﱄ َﮐﺮ ْﻳ ٌ ۢﻢ ﺑ ُﮑ ْﻢ َر ُﺋ ْﻮ ٌف َﻋﻠَ ْﻴ ُﮑﻢْ‬ ‫ﱴ اَ ْﺛ َﻘﻠَ ْﺖ ُﻇ ُﻬ ْﻮ َر ُﮐ ْﻢ َﻓ ِﺎ ّﻧَ ٗﻪ َﺗ َﻌ ٰ‬ ‫اﻻ ْو َزار ّاﻟَ ِ ْٓ‬ ‫َ ْ ََ َ َْ‬
‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫اﻻ‪Ä‬ﺑ ِﺔ ِ‬
‫‪Ì‬‬ ‫و ِ‬
‫َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ٰ ّ ُ َ َ ٰ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ُّ ُ ْ ُ ْ ٓ َ ٰ ّ َ ْ َ ً‬
‫ﲑ ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﱄ وﻗﻮﻟﻪ اﳊﻖ ‪½Á‬ا ِاﱄ ﷲِ ‪Á‬ﺑﺔ‬ ‫‪ Ì‬اﻟﮑ ِﺜ ِ‬ ‫ﻳﻘﺒﻞ اﻟ› ِﺴﲑ وﻳﻌﻔﻮ ِ‬
‫¯ َ ْﲢ ِﳤﺎَ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ّٰٓ‬ ‫َّ ُ ْ ً ط َ ٰ َ ّ ُ ُ ْ َ ْ ّ ُ َ ّ َ َ ْ ُ‬
‫ﺎت ْﲡﺮ ْی ِ ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬
‫ﻧﺼﻮﺣﺎ ﻋﴗ رﺑﮑﻢ ان ﻳﮑ ِﻔﺮ ﻋﻨﮑﻢ ﺳ ِ›ﺎ ِﺗﮑﻢ وﻳﺪ ِﺧﻠﮑﻢ ﺟﻨ ٍ ِ‬
‫ْ َ ْ ٰ ُ ﻻ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ٰ ٓ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ِ ْ َّ ْ َ ٰ ّ َّ‬
‫اﻻﳖﺮ وﻗﺎل ﻗﻞ ‪ِ G‬ﻋﺒﺎ ِدی اﻟ ِﺬ‪ N‬اﴎﻓﻮا † اﻧﻔ ِﺴ ِﻬﻢ ﻻ ﺗﻘﻨﻄﻮا ¯ رﲪ ِﺔ ﷲِ ِان‬
‫َ‬ ‫ٰ ّ َ َ ْ ُ ّ ُ ُ ْ َ َ ْ ً َّ ٗ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ َّ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ ٰ ّ ُ ْ ُ ْ َ‬
‫ﲨﻴﻌﺎ ِاﻧﻪ ﻫﻮاﻟﻐﻔﻮر اﻟﺮ ِﺣﻴﻢ اﻻ ﻗﺪ اﻣﺮﮐﻢ ﷲ ِﰲ ﳏﮑ ِﻢ ﮐِﺘﺎ ِﺑ ٖﻪ‬ ‫ﷲ ﻳﻐ ِﻔﺮ اﻟﺬ•ب ِ‬
‫ﷲ َو َﻣ َﻼۗ ِﺋ َﮑ َﺘﻪٗ‬ ‫† ﻧَ‹ ّﻴ ٖﻪ َو َﺣﺒ ْ›ﺒ ٖﻪ َﻓ َﻘ َﺎل َﺗ ْﻌ ِﻠ ْ ً ّﻟَ ُﮑ ْﻢ َو— َ ْﴩ ْﻳ ًﻔﺎ ِّﻟ َﺼ ِﻔ ّﻴ ٖﻪ ِا َّن ٰ ّ َ‬ ‫َّ ٰ َ َ‬
‫ِ‪Z‬ﻟﺼﻠﻮ ِۃ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِِ‬
‫‪ٰ N‬ا َﻣ ُﻨ ْﻮا َﺻ ّﻠُ ْﻮا َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ ِّﻠ ُﻤ ْﻮا — َ ْﺴ ِﻠ ْ ً ە اَ ّ¿ﻠٰ ُﻬ َّﻢ َﺻ ّﻞ َ†ٰ‬ ‫اﻟﻨ ّﱮ ط ٰ ٓ‪َ ُ ّ َ G‬ﳞﺎ ّاﻟَﺬ ْ َ‬ ‫ُ َ ّ ُ ْ َ َ َ َّ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ﻳﺼﻠﻮن † ِ ِ‬
‫َ‬ ‫ٰ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ّ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ ُ ْ ْ َ َ ّ َ ُ َ َّ َ َّ ٰ ّ ُ َ َ ْ َ ٰ‬
‫ﺎم‬ ‫ﺳ ِ› ِﺪ اﻟﻤﺮﺳ ِﻠﲔ وﺷ ِﻔﻴ ِﻊ اﻟﻤﺬ ِﻧ ِ‹ﲔ ﻧ ِﺒ ِ›ﻨﺎ ﳏﻤ ٍﺪ ﺻﲇ ﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ وا ِﻟ ٖﻪ و† ِاﻣ ِ‬
‫ات ٰﷲِّ‬ ‫† ْ‪ è‬ا َ ْﰉ َﻃﺎ ِﻟﺐ َﺻﻠَ َﻮ ُ‬ ‫ّ‬ ‫ﲔ َ‬ ‫َ‬ ‫ﲑ ْاﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ‬ ‫ِ‬
‫ﲔ اَ ِﻣ ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ ُ ْ ْ َ َ َ ۗ ْ ُ ّ ْ ُ َ َّ‬
‫اﻟﻤﺴ ِﻠ ِﻤﲔ وﻗﺎ ِﺋ ِﺪ اﻟﻐ ِﺮ اﻟﻤﺤﺠ ِﻠ‬
‫ٍ‬ ‫ِِ ِ ِ‬
‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪92‬‬

‫َ َ ْ َ ٰ َ َ ٰ َ ّ َ َ ۗ ِ ْ ٰ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َّ ّ ْ َ َ ّ َ َ َ ِ َ َ ْ‬
‫ﻋﻠﻴ ِﻪ وا ِﻟ ٖﻪ و† ﺳ ِ›ﺪ ِۃ ¾ِﺴﺎئ اﻟﻌﻠ ِﻤﲔ وﺑﻀﻌ ِﺔ ﺧﺎﺗ ِﻢ اﻟﻨ ِ‹ ِﻴﲔ ﺳ ِ›ﺪ ِﺗﻨﺎ ﻓﺎˆﺔ ِﺑ‪ِ :‬ﺖ‬
‫†ّ‬ ‫اﻟﺸﻬ ْﻴﺪ ﺑ َﮑ ْﺮ َﺑ َﻼۗ ِئ َو َ‬ ‫َ ُ ْ ٰ ّ َ َ َ ُ ٰ ّ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ٰ َ ْ ُ َ ْ َّ‬
‫ِِ‬ ‫ﲔ ِ ِِ‬ ‫رﺳﻮ ِل ﷲِ ﺻﻠﻮات ﷲِ ﻋﻠﳱﺎ و† اﳊﺴ ِﻦ اﻟﻤﺠﺘﱮ واﳊﺴ ِ‬
‫ْ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َّ ْ َ ّ َّ َ ْ َ ْ ُ َ َّ َّ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ ّ ْ ُ ْ ٰ َ ُ َ َّ‬
‫‪ è‬ﻣﻮﳻ وﳏﻤ ِﺪ‬ ‫† ِ‬ ‫‪ è‬ﺟﻌﻔ ٍﺮ و ِ ِ‬ ‫‪ è‬ﳏﻤ ٍﺪ وﻣﻮﳻ ِ‬ ‫† وﺟﻌﻔ ِﺮ ِ‬ ‫‪ٍِ è‬‬ ‫ﲔ وﳏﻤ ِﺪ ِ‬ ‫‪ è‬اﳊﺴ ِ‬ ‫ِ‬
‫اﻟﺴ َﻼ ُم اَ ّ¿ﻠٰ ُﻬ َّﻢ َﺻ ّﻞ َ†ٰ‬ ‫ْ َ ّ َّ َ ّ ْ ُ َ َّ َّ ْ َ َ ْ َ ّ َ َ ْ ُ َّ ٰ ُ َ َّ‬
‫ِ‬ ‫ﳱﻢ اﻟﺼﻠﻮۃ و‬ ‫† ﻋﻠ ِ‬ ‫‪ٍِ è‬‬ ‫‪ è‬ﳏﻤ ٍﺪ واﳊﺴ ِﻦ ِ‬ ‫† ِ‬ ‫†و ِ ِ‬ ‫‪ٍِ è‬‬ ‫ِ‬
‫َُْ ّْ َ َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ َ َ ْ ٰ َ ْ َ ِ َ ّ ُ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ََْ‬
‫ﺎق‬ ‫ِ ِ ِ ِ‬ ‫ﻔ‬‫ﻨ‬ ‫اﻟ‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫اﻟﴩ‬ ‫ِ‬
‫ﺔ‬ ‫ﻴ‬ ‫‪:‬‬ ‫ﺑ‬ ‫م‬ ‫د‬‫ﺎ‬
‫ِ ِِ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﺎن‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻐ‬ ‫اﻟﻄ‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺒ‬ ‫ِ ِ‬‫اﻟ‬ ‫ر‬ ‫‪Z‬‬ ‫ا‬ ‫ِ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎن‬
‫ِ‬ ‫ﻣ‬‫اﻟﺰ‬ ‫ﺐ‬‫ِ ِ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺻ‬ ‫‪Ä‬‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻣﻮ‬
‫† ٰا َ‪ِ ۗ Z‬ﺋ ِﻪ ْاﻟﮑ َِﺮ ِام ﻣﺎَ‬ ‫َ َ َ ُ ّٰ َ َ َ ُ ٗ َ َ ْ َ َ ٰٓ‬
‫ﺎق ﺻﻠﻮات ﷲِ وﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴ ِﻪ و‬
‫ُُْ ِ َْْ َ ّ َ‬
‫ﺎﺻ ِﺪ ﻓﺮوع اﻟﺒ ِ[ و ِ‬ ‫َﺣ ِ‬
‫اﻟﺸﻘ ِ‬
‫ّ َ َ َ ّ َ َ ْ َ ْ َ ّ َ َ ّٰ ُ ّ َ َ ّ ْ َ َ َ ٗ َ َ ّ ْ َ ْ َ َ ٗ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ّ ّ َ‬
‫اﺗﺼﻠ ِﺖ ا¿ﻠﻴ ِﺎﱄ واﻻ‪ِ G‬م ا¿ﻠﻬﻢ ِﲺﻞ ﻓﺮﺟﻪ وﺳ ِﻬﻞ ﳐﺮﺟﻪ واﮐﺤﻞ ‪ِ Ä‬ﻇﺮ‪ِ Ä‬ﺑﻨﻈﺮ ٍۃ ِﻣﻨﺎ‬
‫ﲔ ِﲟَﺰﻳﺪْ‬ ‫َ‬ ‫† اُ َﻣ َﺮا ۗﺋ َِﻨﺎ ْاﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ‬‫ﲔ ﻳَ َﺪ ْﻳ ِﻪ َو َﺗ َﻔ َّﻀ ْﻞ َ ٰ‬ ‫َ‬ ‫‪َ N‬ﺑ ْ‬‫¯ ْاﻟ ُﻤ ْﺴ َ‪ْ h‬ﺸ َﻬﺪ ْ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َْ َ ْ َْ‬
‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِاﻟﻴ ِﻪ واﺟﻌﻠﻨﺎ ِ‬
‫َ ْ َ ْ ْ َ َ ُ ُ ّ ّ َ َ َ َ ّٰ ُ ّ َ ْ َ ْ َ َ ٓ َ ْ َ َ ْ ُ ٗ َ َ‬ ‫َّ ْ ْ َ‬
‫ﺎت ا¿ﻠﻬﻢ اﻓﻌﻞ ِﺑﻨﺎ ﻣﺎ اﻧﺖ اﮬﻠﻪ وﻻ‬ ‫ﺎل وﻋﻠ ِﻮ اﻟﺪرﺟ ِ‬ ‫اﻻﻗﺒ ِ‬ ‫ﺎت واز ِد‪ِ G‬د ِ‬ ‫اﻟﺘﻮ ِﻓﻴﻘ ِ‬
‫ﳱ ْﻢ اَ ْﲨَ ِﻌ ْﲔَ‬ ‫ات ٰ ّﷲِ َﻋﻠَ ِْ‬ ‫ﲔ َﺻﻠَ َﻮ ُ‬ ‫َﺗ ْﻔ َﻌ ْﻞ ِﺑ َﻨﺎ َﻣﺎ َ ْﳓ ُﻦ اَ ْﻫﻠُ ٗﻪ ِ َﲜﺎ ِە ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّو ٰا ِﻟ ِﻪ ْاﻟ َﻤ ْﻌ ُﺼ ْﻮ ِﻣ ْ َ‬
‫َ ّ ٰ ُ ّ َ ْ َ ْ َ ّ َ ْ ّ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ُ ُ ّ ْ ٰ ّ َ ٰ ّ َ َ ْٔ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ ۗ‬
‫ﺎن و ِٕاﻳﺘﺎ ِئ‬ ‫اﻻﺣﺴ ِ‬ ‫ا¿ﻠﻬﻢ اﺟﻌﻠﻨﺎ ِﳑﻦ ﻳﺬﮐﺮ ﻓﺘﻨﻔﻌﻪ اﻟ ِﺬﮐﺮی ِان ﷲ ﻳ‪V‬ﻣﺮ ِ‪Z‬ﻟﻌﺪ ِل و ِ‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ ُ ٰ َ َ ْ ٰ َ ْ َ ْ َ ۗ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َ َّ‬
‫‪ Ì‬اﻟﻔﺤﺸﺎ ِئ واﻟﻤﻨﮑ ِﺮ واﻟﺒ ِ[ ﻳ ِﻌﻈﮑﻢ ﻟﻌﻠﮑﻢ ﺗﺬﮐ ُﺮون ە‬ ‫ِذی اﻟﻘﺮﰉ وﻳﳯﻲ ِ‬
‫ْ‬
‫‪•7J‬‬ ‫& ‪M| úE‬‬ ‫› _‪' ' 6žm‬‬ ‫‪glM| : S‬‬
‫‪r‬‬ ‫‪o :p‬‬ ‫«‪m‬‬ ‫‪o 6ûp S ¶m Tr E 8M‬‬ ‫‪(R‬‬
‫‪ZaM‬‬ ‫‪Ñ‬‬ ‫‪|r‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪š~E p‬‬ ‫‪m¿ /p‬‬ ‫‪miU‬‬
‫‪JH$‬‬ ‫‪|r‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪š~E Í «ÏMÑ ½æ d‬‬ ‫‪V‬‬
‫‪š~E@ 8 ¯O J ! Äé 6cj‬‬ ‫«‬ ‫‪' @ 8W‬‬
‫‪|Z 6ûiÀ‬‬ ‫}‪' gm|žm‬‬ ‫‪Z 6ûM Y '| r‬‬ ‫‪r‬‬
‫‪'| { | 8M‬‬ ‫‪( R •7J‬‬ ‫‪Èi‬‬ ‫‪E½¾M‬‬ ‫‪X‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
93

YX Z ‚rûp m_ ½¾M_v Z YX p møj%


„º/M R ,/¨ Z/M ‡ •œ Èi ½¾M
| 6« lÑ E‘m Ñ ßM ŠJI | M ‚rû2 m
 V/ƒñ " M| 2 mi 'Z «U
• I Z³I
J+ 6žm/ E Ñ Io/M [ƒ\/M ø ` E½¾M
º 6ûI / j 6zm—+' 6ûI m : • I‚Y
Ç
/Z+ p møj% Z+ p mgm| ý\E m »J ]@ &
ÔH àá| E žmƒLJ 6û ± žm« JN ]!
J 2@ & +ç & N¢/ :Ãñ | m :E Eo lÔH
ÔH E @ =.•MÛ m_ ^I J+ ,
Ñ |/ ‹ ƒ , Z pX º YI ` •œ
/# 6r‚UE & `r ý\‚ =J 6ûgu| PE 6BÅ! l
ÑEZ³ZX Z³‡X <oa bçrv |1
! |1 ÔHßM mc¶Jƒ›Mr± ÄX å &
gÜ'Z mgÜ Ð Z s+ * IW EZ³‡ Ï [HM
m„º ‚rû Z ,M R¦ * x‚ Z E Æo
M d L Z «U
• I ZI 6« lo| /Z•œ‡ x2
ƒ
ZI 6« lo| /ZX¹- GY „ ` /M2 !æ øec `
d | «R /rä@ x/³e +“fr ~/ , : Šgu Z«U
• I³
G•œ • G•Y/ Èmü• r± Ä•ú ZI 6« lo| EZ•gÔ

Index Home
94

/•YG•ú •œG•Y •YG•œ •ÁƒG•Y ·


• G•Áƒ •œG•· •Y
š›2 úÌ Mh, M d» i22 • Dz³ ,
j/IÔ
I 6« lo| gÜ / m øÔHl < 2 mk ‘ƒ M l
Im x‚ Z E 6 I i 34EZg m(jUMI Z
I U@ x mÐoJ ÙMI ÔH@6 34 I r P nM
` x E ¢ 6üï¾MI J ªÔ,o ± M
‚ Z Em^½¾M ' @ÍÄ «o } ip:} Z ¾ƒ
ý W| E ©p M ½¾ x B ¯:o mr ½¾ x
E6« lZ+I | Ñ /of 5 ± Sß «U
• I ³œ iÂ
y OJI lm fm W' ¢ Ò Iz x‚ Z
6û y <ošq½¾M { ¢ Iì «g| 1 E
Â+ žJ+r žmà E žmF dÔHl oÑ :j@Ä
Es
ً ُ
‫ﻗ ْﺮﺑﺔ‬4 6Ú å : ûþ„ } I å :¼ Zgr M s d
َ
E © år R0t1
Ò M Ô$ R ¼ - †‫ِاﱄ ﷲ‬
@, EÖ ¼ @, * 6 ßM¼ @, M ð _J
E ž ú Iu5r R0t1
Ò M Ô$ R ¼
¼ @, É — _J ¼ -É E vi :
E M_J

Index Home
‫‪95‬‬

‫……﴿ ﳕﺎز ﻋﻴﺪ ﴾……‬


‫‪Û‬‬
‫!ˆ‬
‫'‪@ 4 w‬‬ ‫¼‪}6‬‬ ‫‪ñ :E‬‬ ‫‪5B : ñ‬‬ ‫‪•BÔ gÔ Ü" ÝÉʾË‬‬
‫‪ç U« m2‬‬ ‫‪ç U_ä¸ o E V‬‬ ‫}„‪ïñ d ½¾M‬‬
‫‪E6é BíHo‬‬ ‫‪( I ZS‬‬ ‫‪ITUÇ] ñ :‬‬ ‫‪< E ž63‬‬
‫‪åEªé‬‬ ‫"‬ ‫‪(UBÑ‬‬ ‫"‬ ‫‪! @ :(6fUÑ‬‬ ‫‪M:‬‬
‫‪5( xÔŠ s'ßM !–é X X‬‬ ‫‪E(UÑ‬‬ ‫"‬ ‫‪,‬‬
‫«‪E| Ö» 56‬‬
‫{‬
‫‪”QJ@ :E ÷{É ôño µ M Çz p ñ : y ñ :‬‬
‫ُ ًَ‬ ‫‪z‬‬ ‫{‬
‫‪ 6Ù ÀÚ Ç p ñ : y ñ :¼ ¨¨ mþ— :‬ﺳ‪:‬ﺖ ﻗﺮﺑﺔ‬
‫َ َُْ‬ ‫َ‬
‫ﷲ اﮐ َﱪ‬ ‫‪E–g •p $‬‬ ‫ِاﱄ ﷲ¦¦‪( 2½æ3 do M E‬‬
‫‪ M‬ﺳﻮرۃ ٰ‬
‫ا† ‪•'K‬‬ ‫‪ M‬ﺳﻮرۃ اﳊﻤﺪ ‪E mi %‬‬
‫‪E‬‬
‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ٰ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ْ ٰ‬
‫ِ‪û‬ﺴ ِﻢ ﷲِ اﻟﺮﲪ ِﻦ اﻟﺮ ِﺣﻴ ِﻢ ۝‬
‫َ ّ ْ َ َ ّ َ ْ َ ْ َ ۙ ّ َ ْ َ َ َ َ َ ٰ ّ ۽ َ ّ َ ْ َ ّ َ َ َ َ ٰ ۽ َ ّ َ ْٓ‬
‫ﺳ ِ‹ ِﺢ اﰟ ر ِﺑﻚ اﻻ† ‪ Ǻ‬۝ اﻟ ِﺬي ﺧﻠﻖ ﻓﺴﻮى ‪Ą‬۝ واﻟ ِﺬي ﻗﺪر ﻓﻬﺪى ‪Ǽ‬۝ واﻟ ِﺬي‬
‫اَ ْﺧ َﺮ َج ْاﻟ َﻤ ْﺮ ٰ] ۽‪Ć‬۝ َﲾ َ َﻌﻠَ ٗﻪ ُﻏ َﺜﺎۗ ًء ا َ ْﺣ ٰﻮى ۭ‪Ĉ‬۝ َﺳ ُ‪ْ :‬ﻘﺮ ُﺋ َﻚ َﻓ َﻼ َﺗ ْ‪ٓ ٰ :‬ﴗ ۙ‪Č‬۝ ِا َّﻻ َﻣﺎ َﺷﺎۗ َء ٰ ّﷲُ‬
‫ِ‬
‫ٰ‬ ‫ّ ْ‬ ‫َ‬ ‫َّ ٗ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ٰ ۭ َ ُ َ ّ ُ َ ْ ُ ْ ٰ ښ َ َ ّ ْ ْ َّ َ‬
‫اﻟﺬﻛﺮى‬ ‫ۭ◌ ِاﻧﻪ ﻳﻌﻠﻢ اﳉـﻬﺮ وﻣﺎ ﳜ‪Ċ 3‬۝ وﻧ› ِﴪك ِ¿ﻠ›ﴪى ‪Ď‬۝ ﻓﺬﻛِﺮ ِان ﻧﻔﻌ ِﺖ ِ‬
‫ﱪى ‪12‬۝ۚ‬ ‫ﺎر ْاﻟ ُﻜ ْ ٰ‬ ‫ۭ َ َ َّ َّ ُ َ ْ َّ ْ ٰ ۙ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ ْ َ ۙ َّ ْ َ ْ َ َّ‬
‫اﻟﻨ َ‬ ‫‪Ḍ‬۝ ﺳ›ﺬﻛﺮ ¯ ﳜﴙ ‪10‬۝ وﻳﺘﺠﻨﳢﺎ اﻻﺷ’ ‪11‬۝ اﻟ ِﺬي ﻳﺼﲆ‬
‫ﺼ ّﲆ ‪15‬۝ۭ‬
‫ُ َّ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ ٰ ۭ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ٰ ّ ۙ َ َ َ َ ْ َ َ ّ َ َ ٰ‬
‫ﺛﻢ ﻻ ﳝﻮت ِﻓﳱﺎ وﻻ ﳛﲕ ‪13‬۝ ﻗﺪ اﻓﻠﺢ ¯ ‪H‬ﰽ ‪14‬۝ وذﻛﺮ اﰟ ر ِﺑ ٖﻪ ﻓ‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪96‬‬

‫ُ‬ ‫ُّ‬ ‫َّ ٰ َ َ‬ ‫َ ْ ٰ َ ُ َ ْ ٌ َّ َ ْ ٰ‬ ‫َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ٰ َ ُّ‬


‫اﻟﺪ ْﻧﻴﺎَ‬
‫ِان ﻫﺬا ﻟ ِ‪ 3‬اﻟﺼﺤ ِﻒ‬ ‫ۭ‪17‬۝‬ ‫واﻻ ِﺧﺮة ﺧﲑ واﺑ’‬ ‫ڮ‪16‬۝‬ ‫ﺑﻞ ﺗـﺆ ِ`ون اﳊﻴﻮة‬
‫ُْ‬
‫اﻻ ْو ٰﱃ ۙ‪18‬۝ ُﲱ ُِ‬
‫ﻒ ِا ْ ٰ™ ِﻫ ْﻴ َﻢ َو ُﻣ ْﻮ ٰﳻ ‪19‬۝ۧ‬
‫َ ّٰ ُ ّ َ َ ْ َ ْ ْ ٓ‬
‫‪EK‬‬ ‫– • @‪‘‘ i (Š 76‬ا¿ﻠﻬﻢ اﮬﻞ اﻟﮑ ِ‬
‫ِﱪ َ‪G‬ئ’’ِ‬ ‫‪m ! ½æ Ï-K‬‬
‫– • @‪EK i (Š 76‬‬ ‫‪m ! ½æ Ï@, K‬‬
‫– • @‪EK i (Š 76‬‬ ‫‪m ! ½æ Ï@)K‬‬
‫– • @‪EK i (Š 76‬‬ ‫‪m ! ½æ Ï•GK‬‬
‫– • @‪ُ َ Ï|EK i (Š 76‬‬
‫ﷲ اَ ْﮐﱪَ‬ ‫‪m ! ½æ Ï=•~K‬‬
‫‪( 6‬‬ ‫‪ßM¼ @,‬‬ ‫; ‪m‬‬ ‫‹‪M_J E( ê _J m‬‬
‫ﺳﻮرۃ واﻟﺸﻤﺲ ‪•' mi %‬‬ ‫‪ ¼ @,‬ﺳﻮرە اﳊﻤﺪ ‪M mi %‬‬
‫‪E‬‬
‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ٰ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ْ ٰ‬
‫ِ‪û‬ﺴ ِﻢ ﷲِ اﻟﺮﲪ ِﻦ اﻟﺮ ِﺣﻴ ِﻢ ۝‬
‫َ ّ َ ْ َ ُ ٰ َ ۽ َ ْ َ َ َ َ ٰ َ ۽ َ ّ َ َ َ َ ّٰ َ ۽ َ ّ َ ْ َ‬
‫واﻟﺸﻤ ِﺲ وﲵﯩﻬﺎ ‪Ǻ‬۝ واﻟﻘﻤ ِﺮ ِاذا ﺗﻠﯩﻬﺎ ‪Ą‬۝ واﻟﳯﺎ ِر ِاذا ﺟﻠﯩﻬﺎ ‪Ǽ‬۝ وا¿ﻠﻴ ِﻞ ِاذا‬
‫ﯩﻬﺎ ۽‪Č‬۝ َوﻧَ ْﻔ ٍﺲ َّو َﻣﺎ َﺳ ٰ ّﻮﯨﻬﺎَ‬ ‫اﻻ ْر ِض َو َﻣﺎ َ ٰ‪َ c‬‬ ‫َ ْ ٰ َ ۽ َ َّ َ ۗ َ َ َ ٰ َ ۽ َ ْ َ‬
‫ﻳﻐﺸـﯩﻬﺎ ‪Ć‬۝ واﻟﺴﻤﺎ ِء وﻣﺎ ﺑ‪:‬ﯩﻬﺎ ‪Ĉ‬۝ و‬
‫¯ َد ٰ ّﺳ َ‬
‫ـﯩﻬﺎ ‪10‬۝ۭ‬ ‫ﺎب َ ْ‬‫ﯩﻬﺎ ۽‪Ḍ‬۝ َو َﻗ ْﺪ َﺧ َ‬ ‫¯ َز ٰ ّﻛ َ‬ ‫۽‪Ċ‬۝ َﻓ َﺎ ْﻟ َﻬ َﻤ َﻬﺎ ُﲾ ُ ْﻮ َر َﻫﺎ َو َﺗ ْﻘ ٰﻮ َﯨﻬﺎ ۽‪Ď‬۝ َﻗ ْﺪ اَ ْﻓﻠَ َﺢ َ ْ‬
‫ﯩﻬﺎ ۽‪12‬۝ َﻓ َﻘ َﺎل َﻟ ُﻬ ْﻢ َر ُﺳ ْﻮ ُل ٰ ّﷲِ َ‪َ Ä‬ﻗ َﺔ ٰﷲِّ‬ ‫ﺚ اَ ْﺷ ٰﻘ َ‬ ‫َﻛ َّﺬ َﺑ ْﺖ َﲦ ُ ْﻮ ُد ﺑ َﻄ ْﻐ ٰﻮ َﯨﻬ ٓﺎ ۽‪11‬۝ ِا ِذ ْۢاﻧ َﺒ َﻌ َ‬
‫ِ‬
‫َ ُ ْ ٰ َ ۭ َ َ ّ َ ُ ْ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ ّ ُ ُ ْ َ ْۢ ْ َ َ ٰ ّ َ ۽ َ َ‬
‫ﳢﻢ ﻓﺴﻮﯨﻬﺎ ‪14‬۝ وﻻ‬ ‫ﳱﻢ رﲠﻢ ِﺑﺬﻧ ِ ِ‬ ‫وﺳﻘﳱﺎ ‪13‬۝ ﻓﻜﺬ½ﻩ ﻓﻌﻘﺮوﻫﺎ ‪ ۱‬ﻓﺪﻣﺪم ﻋﻠ ِ‬
‫ﳢﺎ ‪ۧ@15‬‬ ‫ﺎف ُﻋ ْﻘ ٰ َ‬ ‫ََ ُ‬
‫ﳜ‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪97‬‬

‫َ ّٰ ُ ّ َ َ ْ َ ْ ْ َ ٓ‬
‫ِﱪ‪G‬ئ’’ ‪EK‬‬
‫ِ‬ ‫– • @‪‘‘ i (Š 76‬ا¿ﻠﻬﻢ اﮬﻞ اﻟﮑ ِ‬ ‫‪m ! ½æ Ï-K‬‬
‫– • @‪EK i (Š 76‬‬ ‫‪m ! ½æ Ï@, K‬‬
‫– • @‪EK i (Š 76‬‬ ‫‪m ! ½æ Ï@)K‬‬
‫َ َُْ‬
‫ﷲ اﮐ َﱪ‬ ‫– • @‪Ï=•~EK i (Š 76‬‬ ‫‪m ! ½æ Ï•GK‬‬
‫‪:m‬‬ ‫‪gÜ‬‬ ‫; ‪M E m‬‬ ‫‹‪M_J E( ê _J m‬‬
‫‪E‬‬ ‫‪mgu‬‬
‫‪ï‬‬
‫‪È‬‬
‫‪H‬‬ ‫‪r 6‬‬ ‫~ ‪! È R'ä I : 6B‬‬ ‫‪$ R }4 $ RJ$Õ‬‬
‫‪E F‬‬ ‫‪sŠ‬‬ ‫‪7J i p ::6B J$Õ i (Š p ñïñw‬‬

‫( " ‪A6n >:‬‬


‫َ ّٰ ُ ّ َ َ ْ َ ْ ْ َ ۗ ِ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ّ َ ْ َ َ َ ْ َ‬
‫ِﱪ‪G‬ئ واﻟﻌﻈﻤ ِﺔ واﮬﻞ اﳉﻮ ِد واﳉﱪو ِت واﮬﻞ اﻟﻌﻔ ِﻮ واﻟﺮﲪ ِﺔ واﮬﻞ‬ ‫ا¿ﻠﻬﻢ اﮬﻞ اﻟﮑ ِ‬
‫َّ ْ ٰ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ّ ٰ َ ْ َ ْ َّ ْ َ َ ْ َ ٗ ْ ُ ْ ْ َ ْ ً َّ ُ َ َّ‬
‫اﻟﺘﻘﻮی و اﻟﻤﻐ ِﻔﺮ ِۃ اﺳ ﻠﮏ ِﲝ ِﻖ ﮬﺬا اﻟﻴﻮ ِم اﻟ ِﺬی ﺟﻌﻠﺘﻪ ¿ِﻠﻤﺴ ِﻠ ِﻤﲔ ِﻋﻴﺪا و ِﻟﻤﺤﻤ ٍﺪ‬
‫† ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّو ٰال ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّواَنْ‬ ‫ﲇ َٰ‬ ‫َ‬ ‫ﷲ َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ َو ٰا ِﻟ ٖﻪ ُذ ْﺧ ًﺮا َّو َ َ‬
‫ﴍ ًﻓﺎ َّو َﮐ َﺮ َاﻣ ًﺔ َّو َﻣﺰ ْﻳ ًﺪا اَ ْن ُﺗ َﺼ ّ‬ ‫َﺻ َّﲇ ُ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬
‫ﰻ ُﺳ ْ ۗﻮ ٍئ ا َ ْﺧ َﺮ ْﺟﺖَ‬ ‫ُ ْ َ ْ ْ ُ ّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ِ ُ َ َّ ً َّ ٰ َ ُ َ َّ َّ َ ْ ُ ْ ْ ْ ِ ْ ُ ّ‬
‫ﲑ ادﺧﻠﺖ ِﻓﻴﻪ ﳏﻤﺪا وال ﳏﻤ ٍﺪ وان ﲣ ِﺮﺟ ِﲎ ¯ ِ‬ ‫ﰻﺧ ٍ‬ ‫ﺗﺪ ِﺧﻠ ِﲎ ِﰲ ِ‬
‫ﲑ ﻣﺎَ‬ ‫ﲔ ط اَ ّ¿ﻠٰ ُﻬ َّﻢ ِا ِ ّ ْﱏ اَ ْﺳ َ ﻠُ َﮏ َﺧ ْ َ‬ ‫ﳱ ْﻢ اَ ْﲨَ ِﻌ ْ َ‬‫ِﻣ ْﻨ ُﻪ ُﳏ َ َّﻤ ًﺪا َّو ٰا َل ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َﺻﻠَ َﻮ ُاﺗ َﮏ َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﻋﻠَ ِْ‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ َ َ َ ٖ َ ُ َ َّ ِ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ُ َ ِ َّ ْ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ ْ ُ ْ‬
‫ﺳ ﻠﮏ ِﺑﻪ ِﻋﺒﺎدک اﻟﺼﺎﳊﻮن و اﻋﻮذ ِﺑﮏ ﳑﺎ اﺳ‪h‬ﻌﺎذ ِﻣﻨﻪ ِﻋﺒﺎدک اﻟﻤﺨ ِﻠﺼﻮن ط‬
‫‪Û‬‬
‫‪®Ô :/o²2‬‬ ‫|* !! ‪o_®Ô :/o7 * o • ±®Ô‬‬ ‫‪: S‬‬
‫» ‪MI M Uý‬‬ ‫‪Y 6žm« REo4µr Z rÊ®Ô : oøj%‬‬ ‫‪€‬‬
‫‪Û‬‬
‫‪oA,‬‬ ‫‪5 ± ” ›/,Ô,‬‬ ‫‪¢ñßM d‬‬ ‫‪!J‬‬ ‫!‬
‫‪«U‬‬
‫‪Ç‬‬ ‫‪• œ i m « l Ñ U : ß M fU À | Ö œ i I‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
98

Û
• œi !! _ ! cMm_ , Z •œ
•œi : @2 cM m , J •œ«U
Ç
* EZš~ «U
• I Z iNU
³ 6# @‡EJ •œ «U
•Ç
hrÊ Y/ ‡ Y « Ro o78 c Y 6žm« R
E Y oî ‡ {QrÊ † > ! c„@‡ 6

Mñm6 :R Mµ :: { I ½¾M„}ñ :Õ
E‚ #

øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

……﴾ ‫ﺑﺔ اﻟﻨﺼﻮح‬Á ﴿……


ً ُ َ ً ََْ َ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ ٰ َ ْ َّ َ ُ ّ َ ٓ ٰ
| * PW ْ
- ‫ﺑﺔ ﻧﺼﻮﺣﺎ‬Á ِ‫½ا ِاﱄ ﷲ‬Á ‫ اﻣﻨﻮا‬N‫ﳞﺎ اﻟ ِﺬ‬G žÔH ‰ŠÇP •
Em : « “ r‚ j
ƒ
E •›# : fÔHg¿ ÀY „ ` iÂ
| ‘‚ †Ž„ lpxr j oI! 6Ì6šÍiý ' †@„ l6g lZ 6ûø †•„
™L 6ûX ! :6„Æo$ 6 mZ$Õ †=„lm o ƒ ‘‚
„¹ i û •JHX †f„ lmr …o mBrûr j †:„ lmF
ïñ l‡ïñ o„¹ ! p~ 6û ïñ l†ïñ
E6 ‡* ˆoˆ
øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

Index Home
‫‪99‬‬

‫? ‪y !7 " Iy^D‬‬
‫اﻟﺮ ِﺣ ْﻴ ِﻢ ە‬‫اﻟﺮ ْ ٰﲪﻦ َّ‬ ‫‪ْ û‬ﺴﻢ ﷲِ َّ‬
‫ِ‬ ‫ِ ِ‬
‫† َﻣ ٓﺎ َﻫ َﺪا‪َÄ‬‬ ‫ﱪ َٰ‬ ‫ﷲ اَ ْﮐ َ ُ‬ ‫ﱪ َو ِ ٰ ّ ِ ْاﳊَ ْﻤ ُﺪ َو ٰ ّ ُ‬ ‫ﷲ اَ ْﮐ َ ُ‬
‫ﷲ َو ٰ ّ ُ‬ ‫ﻻ ِا ٰﻟ َﻪ ِا َّﻻ ٰ ّ ُ‬
‫َ ّٰ ُ َ ْ َ ُ َ ّٰ ُ َ ْ َ ُ َ ّٰ ُ َ ْ َ ُ َ ٓ‬
‫ﷲ اﮐﱪ ﷲ اﮐﱪ ﷲ اﮐﱪ‬
‫ﺎە َو َﺳ‹ ْﻴ ِﻠ ِﻪ ّاﻟَﺬیْ‬ ‫َْ َ ُ‬ ‫َ َ ُ ّ ُ ْ َ ٰ َ ۗ َ ْ ٰ َ َ ْ َ ُ ٰ ّ َّ ْ َ َ َ ْ َّ‬
‫وﻟﻪ اﻟﺸﮑ ُﺮ † ﻣﺎ اوﻟﻨﺎ اﳊ ْﻤﺪ ِ ِ اﻟ ِﺬی ﻫﺪا‪ِ Ä‬ﻟ ِﺪﻳ ِﻨ ٖﻪ اﻟ ِﺬی ارﺗﻀ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬
‫ﺎم َﺷ ْﻬﺮ َر َﻣ َﻀﺎنَ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ ُّ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َ‬
‫اﺻﻄﻔﺎە وﻧﴫ‪ِ Ä‬ﻟﻤﺎ ‪ِ Ù‬ﺟﺐ اﻟﺰﻟﻔﺔ ﻟﺪﻳ ِﻪ واﻟﻮﺻﻮل ِاﻟﻴ ِﻪ ﻓﺎﻣﺮ‪ِ Ä‬ﺑ ِﺼﻴ ِ ِ‬
‫َ‬ ‫َ‬
‫¯ اَ ْﻟ ِﻒ َﺷ ْﻬﺮ َو ُﻫ َﻮ َﺷ ْﻬﺮُ‬ ‫ﲑ ِّ ْ‬ ‫ﱔ َﺧ ْ ٌ‬ ‫ّاﻟ ِﺬ ْی اَ ْ َ‪َ Î‬ل ِﻓ ْﻴ ِﻪ ْاﻟ ُﻘ ْﺮ ٰا َن َو َﺟ َﻌ َﻞ ِﻓ ْﻴ ِﻪ َﻟ ْﻴﻠَ َﺔ ْاﻟ َﻘ ْﺪ ِر ّاﻟ ِ ْﱴ ِ َ‬
‫ٍ‬
‫† َﺗ ْﻘ ِﺼﲑْ‬ ‫ٰ‬ ‫ﺎر ٗە َو ُﳃْ َﻨﺎ َﻟ ْﻴﻠَ ٗﻪ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫اﻟﺘ ْﻮ َﺑ ِﺔ َو َﺷ ْﻬ ُﺮ ْاﻟ َﻤ ْﻐ ِﻔ َﺮ ِۃ َﻓ ُﺼ ْﻤ َﻨﺎ ﳖَ‬ ‫ٰ ّ َ َ ّ ُ ّ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ َّ‬
‫ٍ‬ ‫ﷲِ وﺳ ِ›ﺪ اﻟﺸﻬﻮ ِر وﺷﻬﺮ‬
‫َّ َ َّ ْ َ ْ ْ َ ّ َ ْ ً ّ ْ َ ْ َ ٰ ّ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ِ ُ َّ‬
‫ﺎم وﻗ ِﺘ ٖﻪ واﻧ ِﻘﻄﺎع ﻣﺪ ِﺗ ٖﻪ‬ ‫ﲑ ﻓﺎرﻗﻨﺎ ِﻋﻨﺪ ﲤ ِ‬ ‫وادﻳﻨﺎ ِﻓﻴ ِﻪ ِ¯ ﺣ ِﻘ ٖﻪ ﻗ ِﻠﻴﻼ ِ¯ ﻗ ِﺼ ٍ‬
‫ﻟﺴ َﻼمُ‬ ‫َ َ ْ ُ ُ َ ّ ُ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ َّ َ ُ ٗ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ٗ َ َّ َ ۗ ُ ْ َ َ َّ‬
‫ﻓﻨﺤﻦ ﻣﻮ ِدﻋﻮە وداع ¯ ﻋﺰ ِﻓﺮاﻗﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ واوﺣﺸ‪:‬ﺎ اﻧ ِﴫاﻓﻪ ﻋﻨﺎ ﻗﺎﺋِﻠﻮن ا‬
‫اﲻ ْﻤﻨﺎَ‬ ‫ﲪﺘ َﮏ َو ْ ُ‬ ‫ﲪ َﻨﺎ َ™ ْ َِ‬ ‫اﻻ ْﻋ َﻈ َﻢ اَ ّ¿ﻠٰ ُﻬ َّﻢ َﻓ ْﺎر َ ْ‬ ‫َ َ ْ َ َ َ ْ َ ّٰ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ۗ ْ َ‬
‫ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬ﺷﻬﺮ ﷲِ اﻻﮐﱪ و‪ِ G‬ﻋﻴﺪ او ِﻟﻴﺎ ِﺋ ِﻪ‬
‫ِ‬
‫ﺎذ ُﮐ ُﺮواْ‬ ‫َ َ َ َ َ ٓ َّ ٰ َ ْ َ ْ َ َ ْ ٌ َ َ َ ُ ٰ ّ ُ َ ُ ْ ْ ً َّ َ َ َ ُ ْ َ ٗ َ ْ ً َ ْ‬
‫ِﺑﻌﺎ ِﻓﻴ ِﺘﮏ اﻻ ِان ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ‪Ù‬م ﺟﻌﻠﻪ ﷲ ﻟﮑﻢ ِﻋﻴﺪا وﺟﻌﻠﮑﻢ ﻟﻪ اﮬﻼ ﻓ‬
‫ٰ ّ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ ّ ُ ْ ُ َ َ ّ ُ ْ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ّ ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ َّ َ ُ َّ ُ‬
‫ﷲ ﻳﺬﮐﺮﮐﻢ وﮐ ِﱪوە و ِ ﻮە وادﻋﻮە ‪Æ‬ﺴ‪ِ h‬ﺠﺐ ﻟﮑﻢ وادوا ِﻓﻄﺮﺗﮑﻢ ﻓ ِﺎﳖﺎ ﺳ‪:‬ﺔ‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ّ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ِ ْ ُ ّ َ ِّ ْ َ ُ ْ َ ً ِّ ْ ُ ّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ‬
‫ﲑ او ﲤ ٍﺮ او ِﻋﻨ ٍﺐ‬ ‫ﰻ وا ِﺣ ٍﺪ ¯ ِﻋﻴﺎ ِﻟﮑﻢ ﺻﺎﻋﺎ ¯ ٍ™ او ﺷ ِﻌ ٍ‬ ‫ﻧ ِ‹ ِﻴﮑﻢ ﻓﺎﺧ ِﺮﺟﻮا ¯ ِ‬
‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ ُ ّٰ ْ َ ْ ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َّ َ ْ َ َ ْ‬
‫ِان اﺣﺴﻦ اﳊ ِﺪﻳ ِﺚ ﮐِﺘﺎب ﷲِ اﻟﻌ ِﺰ ِ‪ 5‬اﳊﮑِﻴ ِﻢ ە‬
‫ﺼ ّﲆ ‪15‬۝ۭ‬
‫َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ّٰ ۙ َ َ َ َ ْ َ َ ّ َ َ ٰ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ٰ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ْ ٰ‬
‫ِ‪û‬ﺴ ِﻢ ﷲِ اﻟﺮﲪ ِﻦ اﻟﺮ ِﺣﻴ ِﻢ ۝ ﻗﺪ اﻓﻠﺢ ¯ ‪H‬ﰽ ‪14‬۝ وذﻛﺮ اﰟ ر ِﺑ ٖﻪ ﻓ‬
‫•‬ ‫‪Í‬‬ ‫•‪±‬‬ ‫‪Í‬‬ ‫& ‪± •E‬‬ ‫''‬ ‫‪glM| _ › : S‬‬
‫‪w‬‬ ‫‪’ “J‬‬ ‫‪Z‬‬ ‫‪Í‬‬ ‫|‪±‬‬ ‫‪M| ( R‬‬ ‫‪7J8 Í‬‬ ‫‪±‬‬
‫‪” XJ‬‬ ‫• ‪ßM‬‬ ‫‪¯úE1·9z Z \ßM‬‬
‫>‪'ßM‬‬ ‫‪Â@ x‬‬ ‫‪r± Ä‬‬ ‫‪Z‬‬ ‫‪J‬‬ ‫‪/ ’ “ƒñ‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
100

/ <o MIp rÔz ÑE 4ƒ • ~M ç¢M


Šo •r ã ‰ ‰'@ ¢ tÇì « lIU¢
IM Ñ ŠoiU Šo : ,o ‰gu
Êr 3 è M{± ÆM g¶Ji ò r
_ ïñ € J ÑE 6 ‹ Mm@ µiÂv Mmõ¸
@ E «Ì EJ 7¥ ÒlJ ‘ Ho fm
*• EñÍ ± M ŒÍ ±M • JYgÜ 2
J I r , 6r‚U/mgŠß xJ•Šv mgm Ñ v Z Ñ
mˆ &r mmˆo •+ÑE ë ßM J+ ¢ñß x •
Ê E‚ m« J † #Š „@ &r / mŠ m + ‚ m
_³É ƒñ €cM«•X ÑE 5 ³‡ &r ý\ m rŽ
E p VX ' çr | vw”ã§E ’rŽ k Ôþ ' •
7~ ib x²E & ' ’V ' gl M | _ ›
E : glo ‚ ZX H’ †rŽ„$"
E= o , m6 Ö ¤› j•~mà Mo
øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

ûK Š ,Z • ‘ 2žM ßMá @ G
َْ
ٰ ‫اﻟﺮ‬ ُ ْ َ
ّ ‫ﷲ ا ِودﻋﻮا‬ ُ ْ
َ ‫ﻗﻞ ادﻋﻮا‬ ُ
@ ‫ﲪ َﻦ‬ ِ
ÁJ' ÁJ| ‹
øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

Index Home
‫‪101‬‬

‫‪y !7 " Iy^7 G‬‬


‫اﻟﺮ ِﺣ ْﻴ ِﻢ ە‬ ‫اﻟﺮ ْ ٰﲪﻦ َّ‬ ‫‪ْ û‬ﺴﻢ ﷲِ َّ‬
‫ِ‬ ‫ِ ِ‬
‫اﻟﺼ َﻤ ُﺪ ّاﻟَﺬ ْی َ ْﱂ ﻳَ َّﺘﺨ ْﺬ َﺻﺎﺣ َﺒ ًﺔ َّو َﻻ َو َﻟﺪاً‬ ‫َ ْ َ ْ ُ ٰ ّ ِ َّ ْ َ ٓ ٰ َ َّ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َّ‬
‫اﳊﻤﺪ ِ اﻟ ِﺬی ﻻ ِاﻟﻪ ِاﻻ ﻫﻮ اﻟﻮا ِﺣﺪ اﻻﺣﺪ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬
‫ﲔ َو َﺳ ّ› ُﺪ ْاﻟ َﻮ ِﺻ ّﻴ ْﲔَ‬ ‫ﲑ ْاﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َ‬‫َّواَ ْﺷ َﻬ ُﺪ اَ َّن ُﳏ َ َّﻤ ًﺪا َﻋ ْﺒ ُﺪ ٗە َو َر ُﺳ ْﻮ ُﻟ ُﻪ ْاﻟ ُﻤ ْﺠ َﺘ ٰﱮ َواَ َّن َﻋ ِﻠ ًّﻴﺎ اَ ِﻣ ْ ُ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬
‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َّ ُ ّ َّ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َّ ُ َ ُ ْ ْ ُ ْ َ َ ٰ ّ َ ْ َ ٰ ّ َ ْ‬
‫ﺎم ﻃﺎﻋ ِﺘ ٖﻪ‬ ‫وان ذ ِرﻳﺘﻪ اﻟﻤﻌﺼﻮ ِﻣﲔ ا ِﲚﺘﻨﺎ او ِﺻﻴﮑﻢ ِﻋﺒﺎد ﷲِ ِﺑﺘﻘﻮی ﷲِ واﻏ ِﺘﻨ ِ‬
‫اﻻ َّ‪ِ G‬م ْاﻟ َﻔﺎ ِﻧ َﻴ ِﺔ ْاﳋَﺎ ِﻟ َﻴ ِﺔ َﻗ ْﺒ َﻞ ا َ ْن َّ ْﳞ ُﺠ َﻢ َﻋﻠَ ْﻴ ُﮑ ُﻢ ْاﻟ َﻤ ْﻮتُ‬ ‫َّ ِ ِ ْ ٰ ْ َ‬
‫و ِاﻋﺪا ِد اﻟﻌﻤ ِﻞ اﻟﺼﺎﱀ ِﰲ ﻫ ِﺬ ِە‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َْ ْ‬
‫† اَ ِﻣﲑْ‬ ‫ّ‬ ‫ﲔ َو َ‬ ‫َ‬ ‫† ُﳏ َ َّﻤﺪ َﺳ ّ›ﺪ ْاﻟ ُﻤ ْﺮ َﺳ ِﻠ ْ‬ ‫ٰ‬ ‫ّاﻟَﺬ ْی َﻻ َﻣ ْﻬ َﺮ َب ﻣ ْﻨ ُﻪ َو َﻻ َﻣ َﻔ َّﺮ اَ¿ ّﻠٰ ُﻬ َّﻢ َﺻ ّﻞ َ‬
‫ٍِ ِ‬ ‫ٍ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬
‫†ّ‬ ‫† ْ‪ْ è‬اﳊُ َﺴ ْﲔ َو ُﳏ َ َّﻤﺪ ْ‪َ è‬‬ ‫ّ‬ ‫ﺎˆَ َﺔ ﺑ ْ‪:‬ﺖ ُﳏ َ َّﻤﺪ َو ْاﳊَ َﺴﻦ َو ْاﳊُ َﺴ ْﲔ َو َ‬ ‫ِ‬ ‫ُْْ ْ َ ََ‬
‫اﻟﻤﺆ ِﻣ ِﻨﲔ وﻓ‬
‫ِ ِ ٍِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ ِ‬
‫َّ َ ْ َ ْ ُ َ َّ َّ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ ّ ْ ُ ْ ٰ َ ُ َ َّ ْ َ ّ َّ َ ّ ْ ُ َ‬
‫‪ è‬ﳏ َ ّﻤ ٍﺪ‬ ‫† ِ‬ ‫†و ِ ِ‬ ‫‪ٍِ è‬‬ ‫‪ è‬ﻣﻮﳻ وﳏﻤ ِﺪ ِ‬ ‫† ِ‬ ‫‪ è‬ﺟﻌﻔ ٍﺮ و ِ ِ‬ ‫‪ è‬ﳏﻤ ٍﺪ و ﻣﻮﳻ ِ‬ ‫وﺟﻌﻔ ِﺮ ِ‬
‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُّ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ ّ ْ َ ْ ّ َّ ْ َ َ ۗ‬ ‫َّ ْ َ َ ْ َ ّ َّ ْ ُ َّ ْ َ ۗ‬
‫† واﳊﺠ ِﺔ اﻟﻘﺎﺋ ِِﻢ ِ‪Z‬ﳊ ِﻖ اﻟﻤﻬ ِﺪ ِی اﻟ ِﺬی ِﺑﺒﻘﺎﺋ ِٖﻪ ﺑ ِﻘﻴ ِﺖ اﻟﺪﻧﻴﺎ و ِﺑﻴﻤ ِﻨ ٖﻪ‬ ‫‪ٍِ è‬‬ ‫واﳊﺴ ِﻦ ِ‬
‫ُ َ ْ َ ٰ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ ۗ ُ َ َ ْ َ ُٔ ٰ ّ ُ ْ َ ْ َ ْ ً َّ َ ْ ً‬
‫ر ِزق اﻟﻮری و ِ½ﺟﻮ ِد ٖە ﺛﺒ‪ِ h‬ﺖ اﻻرض واﻟﺴﻤﺎئ و ِﺑ ٖﻪ ﳝ‪ .‬ﷲ اﻻرض ِﻗﺴﻄﺎ وﻋﺪﻻ‬
‫َ َ ُ َ ْ ُ ْ ً ّ َ َ ْ ً ّ َ َ ْ َ َ َ ّٰ ُ ّ َ ُ ُ ْ َ ٗ ّ َ ُ ْ َ َ ْ َ ٗ َ ْ ً ّ َ َ َ ٗ َ ْ ً ۢ‬
‫ﮐﻤﺎ ﻣ ِﻠﺌﺖ ﻇﻠﻤﺎ وﺟﻮرا و ِﲺﻞ ﻟﻨﺎ ا¿ﻠﻬﻢ ﻇﻬﻮرە ِاﳖﻢ |وﻧﻪ ﺑ ِﻌﻴﺪا و‪e‬اە ﻗ ِﺮﻳﺒﺎ‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ ْ َ َ َ َْۗ َ َ‬
‫اﲪﲔ ە‬ ‫ِ™ﲪ ِﺘﮏ ‪ G‬ارﰘ اﻟﺮ ِ‬
‫‪B‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪²/- É r 8‬‬ ‫‪7J RM‬‬ ‫‪’ J • ú: S‬‬
‫‪«R‬‬
‫‪³‬‬ ‫‪rYo‬‬ ‫‪•œ‬‬ ‫‪6y { Ò‬‬ ‫‪P H7JB‬‬ ‫‪q @S7J‬‬
‫‪p gß gu I‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪,M „É Ý“ gu MíM ¾ƒgu•Y ,‬‬
‫‪J„¹‬‬ ‫‪Ì‬‬ ‫•‬ ‫‪6žm/ J+‬‬ ‫• ‪* YM‬‬ ‫‪E gÔ‬‬ ‫‪x‬‬
‫‪Z+r‚l M ( m@ 9 «z /‬‬ ‫‪g0”É (6‬‬ ‫‪øÔI‬‬ ‫‪d Ž‬‬
‫• ‪R guÔH« l Ñ :‬‬ ‫‪Eg>o HB‬‬ ‫‪ä Ÿ–B‬‬ ‫‪( Uiƒ‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
102

Z• •ú •gÔd ³œ Z•YMíM ¾ƒgu Z •œ ,Mœ Z •ÁƒG•Y Z•·G•Áƒ Z•œG•· Z•Y G•œ Z• G•Y
m’ “/p mTŽJÆ'Z• • Z•Y G•ú Z•œ G•Y Z•Y G
0‘ JI“gu œÄ /j • E ¶ ’“ p
má «gJ S • úM TŽITU S œÄ ' M
²Em6ß x Ùo *• E56@b ' mr ïñ ‚
¿+ / Ñ vE N¢J Ø J rx
E2 m¿ r m

øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

……﴾ ‫……﴿ ﲻﻞ دﺳﺖ ﻏﻴﺐ‬


Iý MÖ¾ çM K çM :« ¸ –Y~Zg>1É I •Q
ْ َ ّ ٰ ْ َ ّ ّ ٰ ْ
Í ¸ |5 BÍ ä M K ‫ﺴ ِﻢ ﷲِ اﻟﺮﲪ ِﻦ اﻟﺮ ِﺣﻴ ِﻢ‬ûِ ÏDBw
6@*r <E‚ BICZ| Ö» ßM : ìj ùE Ú ¬Ä Ä
Ý—¬2m S Ï¡i ˜þU « E‚ m 6™IÔ¾ š›K
E5 } œÄB mBƒá ƒ! j l g •øÂUv Ec ñ“
øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

Index Home
‫‪103‬‬

‫‪C‬‬
‫? ‪% Wu7 " Iy^D‬‬
‫اﻟﺮ ِﺣ ْﻴ ِﻢ ە‬ ‫اﻟﺮ ْ ٰﲪﻦ َّ‬ ‫‪ْ û‬ﺴﻢ ﷲِ َّ‬
‫ِ‬ ‫ِ ِ‬
‫† َﻣﺎ َﻫ َﺪا‪َÄ‬‬ ‫ﱪ َٰ‬ ‫ﷲ اَ ْﮐ َ ُ‬ ‫ﱪ َو ِ ِ ْاﳊَ ْﻤ ُﺪ َو ُ‬ ‫ﷲ اَ ْﮐ َ ُ‬
‫ﷲ َو ُ‬ ‫ﻻ ِا ٰﻟ َﻪ َّاﻻ ُ‬ ‫َ ّٰ ُ َ ْ َ ُ َ ّٰ ُ َ ْ َ ُ َ ّٰ ُ َ ْ َ ُ َ ٓ‬
‫ﷲ اﮐﱪ ﷲ اﮐﱪ ﷲ اﮐﱪ‬
‫ﺎن ﷲِ ّاﻟَﺬیْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫† َﻣ ٓﺎ اَ ْﺑ َﻼ َ‪ْ ُ Ä‬‬ ‫ﺎم َو ْاﳊَ ْﻤ ُﺪ ِ ِ َ ٰ‬ ‫َ‬ ‫َ ُ َ ْ َُ َٰ َ َ َ َ َ ِ ْ َ ْ َ ْ َْ‬
‫ﺎ¯ ِﲠﻴﻤ ِﺔ اﻻﻧﻌ ِ‬ ‫ﷲ اﮐﱪ † ﻣﺎ رزﻗﻨ ۢ‬
‫ِ‬
‫ْ َ ٰ ْ َ َ َ َ ْ َ ِ ْ َ َ َ َ َّ َ ْ ُ َ ْ َ َ ۗ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ّ ُ ُ َ‬
‫اﺑﺘﲇ اﻟﱪا‪•Zِ G‬اع اﻟﺒﻼ‪ِ G‬ﻟﺌﻼ ﻳﺒﻄﻞ اﳉﺰاء و ِﻟﻴﺤﺴﻦ اﻟﻌﻄﺎ‪ G‬ﻓﺒﻌﺚ اﻟﺮﺳﻞ‬
‫ﺎت َو َﻟ ْﻮ َﺷﺎۗ َء َﳉَ َﻌﻠَ ُﻬﻢْ‬ ‫اﻟﺴ ُ‹ﻞ َﺿﻌ ْﻴ َﻔ َﺔ ْاﳊَ َﺎﻻت َﻗﻮ ّﻳَ ًﺔ ْﰲ َﻋ َﺰا ۗﺋِﻢ اﻟ ّﻨ ّﻴَ‬ ‫َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ُّ‬
‫ﲑ‬
‫ِ ِ ِ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫وﻧﺼﺐ ﻫﺪاۃ ﺧ ِ‬
‫َْ َ ََ َ ْ َُ ْ َْ َ ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ََْْ ُ َ‬ ‫ُ َ َ ْ َ َ َ َّ‬ ‫ُ‬
‫ﺎﺿ ِﻌﲔ وﺧﻔﻀﺖ ﻟﻬﻢ اﺟ ِﻨﺤﺔ‬ ‫ْ‬
‫او ِﱄ ﻗﻮ ٍۃ ﺷ ِﺪﻳﺪ ٍۃ ﻓﻈﻠ ِﺖ اﻻﻋﻨﺎق ﻟﻬﻢ ﺧ ِ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬
‫َّ‬ ‫َّ‬
‫‪ N‬اَ ْﳊَ ْﻤ ُﺪ ِ ِ اﻟ ِﺬی وﺿﻊ اﻟ َﺒ›ﺖ ِﺑ َﺒﮑﺔ ﺑ›ﺘﺎ ﻣ َﺒﺎرﰷ وﮬﺪی ِ¿ﻠﻌﺎﻟ ِﻤﲔَ‬
‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ﱪْ َ‬ ‫ُْْ َ ْ‬
‫اﻟﻤﺴ‪h‬ﮑ ِ ِ‬
‫ْ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ۗ َّ ً َّ َ ْ َ ً ّ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ َ ََٗ َ َ ًَ ّ‬
‫ﺎس ﰷﻓﺔ وﻣﺎﻣﻨﺎ ِ¿ﻠﻌﺎﮐِ ِﻔﲔ واﻟﻌﺎ ِﺑ ِﺪ‪ِ N‬اﲻﻠﻮا ِﻋﺒﺎدا ﷲِ ِﰲ ِﻣﺜ ِﻞ‬ ‫وﺟﻌﻠﻪ ﻣﺜﺎﺑﺔ ِ¿ﻠﻨ ِ‬
‫ٰ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َّ ْ ْ َ َ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ِ َ َ ْ ٰ ْ َ َ َ ٰ‬
‫ﻫﺬا اﻟﻴﻮ ِم اﻟﻌ ِﻈﻴ ِﻢ اﻟ ِﺬی اﺑﺘﲇ ﷲ ِﻓﻴ ِﻪ ِا™ا ِﮬﻴﻢ اﳋ ِﻠﻴﻞ ِﺑ ِﺬﰆ وﻟ ِﺪ ٖە ِاﲰ ِﻌﻴﻞ ﻓﺮای‬
‫اﰆ َّو ِﻟ َﺪ ِﻣ ٖﻪ َﺳ ِﺎﰮ ٌ َﻓ ْﺎﻧ َ‪َ h‬ﺒ َﻪ ِ¯ْ‬ ‫ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ّ ُ ْ َ ْ َ َ َّ ٗ َ َ َ ِ ٌ‬
‫ﺎم ِاﻧﻪ ِﻟﻮﻟ ِﺪ ٖە ذ‬ ‫ﺎم وﻫﻮ ﺑﲔ اﻟﺮﮐ ِﻦ واﻟﻤﻘ ِ‬ ‫اﳋ ِﻠﻴﻞ ِﰲ اﻟﻤﻨ ِ‬
‫ﺎم َﻋ َﻴ ًﺎ‪ِ Ä‬ا ِ ّ ْٓﱏ اَ ْذ َﲝُﮏَ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ٰ‬ ‫ّ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ً ّ َ ِ ْ ّ َ َ َ ْ ُ ْ ً َ َ َ ْ ّ ْٓ َ‬
‫رﻗﺪ ِﺗ ٖﻪ ﻣﺮﮬﻮ‪ Z‬و¯ ﻣﻨﺎ ِﻣ ٖﻪ ﻣﺮﻋﻮ‪ Z‬ﻓﻘﺎل ِ ِﻻ ﺑ ِﻨ ٖﻪ ِا ِﱏ اری ِﰲ اﻟﻤﻨ ِ‬
‫ُ ْ َ ً َ ْ ُ ْ َ َ َ ٰ َ ۗ َ ّ َ ْ َ ٰ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ ُ ْٓ ْ َ َۗ‬
‫ﻗﺮ‪ ÄZ‬ﻓﺎﻧﻈﺮ ﻣﺎذا ی ‪G‬ﺳ ِ›ﺪ اﻟﻮری ﻓﻘﺎل ‪ G‬اﺑ ِﺖ اﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﺗﺆﻣﺮ ﺳ‪h‬ﺠﺪ ِﱏ ِان ﺷﺎء‬
‫ﱊ َوا ْﻗ َﺮ‪َ ْٔd‬ﻋﻠَ ْﳱﺎَ‬ ‫اﻟﺸ ِﻔ ْﻴ َﻘ ُﺔ اُ ِّ ْ‬ ‫ُ َ َّ ۗ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ ُ َّ‬
‫ﷲ ِ¯ اﻟﺼﺎ ِ ِ™‪ N‬ﻓﻼ ﺗﻀﻤﻢ ‪i‬ﺑﮏ ‪ Ì‬د ِﱊ ِﻟﺌﻼ اە‬
‫ﴢ ُﻣ َﺴ ِّﻠ ًﻴﺎ َّو ُﻗ ْﻞ ّﻟَ َﻬﺎ ِا َّن ْاﺑ َﻨ ِﮏ ﻧَ َﻘﻠَ ٗﻪ َﻣ ْﻮ َﻻ ُە ْاﻟ َﮑﺮ ْﻳ ُﻢ ِاﱄٰ‬ ‫ْ‬ ‫ﱊ َﻣ ِﻨ ْﻴ ًﻌﺎ َّو ْار ُد ْو ِا َﻟ ْﳱَﺎ َ ِﳃﻴ ِْ‬ ‫َﺳ َﻼ ِ ْ‬
‫ِ‬
‫َ ْ ُ ْ َ ّ َ ْ َ َ ّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ٗ َ ْ َ َ ْ َ ّ َ ُ ٗ َ ّ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ًّ ّ َ ْ ً‬
‫دا ِراﳋﻠ ِﺪ واﻟﻨ ِﻌﻴ ِﻢ ﻓﻠﻤﺎ اﻧﳤﺖ ﻣﻘﺎﻟﺘﻪ واﻧﳤﺖ و ِﺻﻴﺘﻪ ﺷﺪە اﳋ ِﻠﻴﻞ ﺷﺪا و ِﺛﻴﻘﺎ‬
‫َّ ْ ُ َ َ ْ َ َ ً َّ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ‬ ‫َّ َ ْ َ َ ٗ ْ َ ً َ ْ ً َ َ ْ َ َ‬
‫اﳉﺒﺎل‬ ‫واﲴﻌﻪ ِاﲴﺎﻋﺎ ر ِﻗﻴﻘﺎ ﻓﺎﻗﺒﻠ ِﺖ اﻟﻄﲑ ﻋﻠﻴ ِﻪ ﻋﺎﮐِﻔﺔ واﺻﺒﺤ ِﺖ اﻻرض و ِ‬
‫َ َ ً َّ ْ َ َ ٓ َ ُ ُ َ َ ّ َ ً َّ ْ ُ ُ ْ ُ ُ َ َ ّ َ ً َّ َّ َ ۗ ُ ْ َ ْ ْ َ ُ ّ ُ‬
‫ﴪﻋﺔ واﻟﺴﻤﺎء ِ¯ ﻓﻮ ِﻗ ِﻬﻢ ﺗﻀﺞ‬ ‫ﴬﻋﺔ واﻟﻮﺣﻮش ﻣ‪ِ h‬‬ ‫را ِﺟﻔﺔ واﻟﻤﻼﺋِﮑﺔ ﻣﺘ ِ‬
‫اﻟﺸ ْ›ﺦ ْاﻟ َﮑﺒﲑْ‬ ‫َّ ْ َّ َ َ ّ ُ ً ّ ْ َ ْ َّ‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ َ ُ ْ َ ْ ْ َ ُ ُّ َ ْ َ ً ّ‬
‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ﲑ وﺗﻌﺠﺒﺎ ِ¯ ﺻ ِ‬
‫ﱪ‬ ‫ﳤﻢ ﺗﻌﺞ رﲪﺔ ِ¿ﻠ ِﻄﻔ ِﻞ اﻟﺼ ِﻐ ِ‬ ‫واﻻرض ِ¯ ﲢ ِ ِ‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪104‬‬

‫َ َ ٰ َ ْ َ ُ َّ ِ ْ َ َ ۗ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َّ ْ َ ّ ُ ْ َ ج َّ َ ٰ َ َ ْ ْ ُ ْ ْ َ َّ‬
‫اﲪﲔ ‪ِ G‬ا™ا ِﮬﻴﻢ ﻗﺪ ﺻﺪﻗﺖ اﻟﺮؤ‪ِ G‬ا‪ Ä‬ﮐﺬ ِﻟﮏ ﳒ ِﺰی اﻟﻤﺤ ِﺴ ِ‪:‬ﲔ ِان‬ ‫ﻓﻨﺎدی ارﰘ اﻟﺮ ِ‬
‫ﳯ َﺾ ِﻋ ْﻨ َﺪ َذا ِﻟ َﮏ ْاﳋَ ِﻠ ْﻴ ُﻞ ‪Z‬ﻟ ِﻔ ْﺪﻳَ ِﺔ ِاﱄٰ‬ ‫ٰ َ ََُ َْ َ ُۗ ْ ُ ْ ُ ََ َ َْ ُ‬
‫ﺎە ﺑﺬ ْ ٍﰆ َﻋ ِﻈ ْﻴﻢ ە َﻓ َ َ‬
‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻫﺬا ﻟﻬﻮ اﻟﺒﻼء اﻟﻤ ِﺒﲔ وﻓﺪﻳﻨ ِ ِ‬
‫¯ ْاﻟ ِﻔ ْﺪﻳَ ِﺔ َﻓ َﺬ َﲝَ َﻬﺎ ُﻗ ْﺮ َ‪َّ Äً Z‬و َﺟ َﻬ َﺮ َﻋﻠَ ْﳱَﺎ ِ‪ْ û‬ﺴ ِﻢ ﷲِ َﻋ َﻴ ًﺎ‪َ Ä‬ﻓ َﺎ ْﺣ َﺴﻦَ‬
‫ﱪ ْﻳ ُﻞ ِ َ‬
‫َﻣﺎ اَ َ© ُە ﺑ ٖﻪ ﺟ ِْ‬
‫ِ ِ‬
‫اﻟﺮ ِﺣ ْﻴﻢ ۝ ُﻗ ْﻞ ُﻫ َﻮ ٰ ّ ُ‬
‫ﷲ ا َ َﺣ ٌﺪ ‪Ǻ‬۝ۚ‬ ‫اﻟﺮ ْ ٰﲪﻦ َّ‬ ‫ﺎب ﷲِ ْاﻟ َﻌﺰ ْ‪ْ 5‬اﳊَﮑ ِْﻴﻢ ە ‪ْ û‬ﺴﻢ ٰ ّﷲِ َّ‬ ‫ُ‬ ‫ْاﳊَﺪ ْﻳ ِﺚ ﮐِﺘَ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬
‫ٌ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ٗ‬ ‫َ ٰ ّ ُ َّ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ َّ‬
‫ﻦ ﻟﻪ ﻛﻔ ًﻮا اﺣﺪ ۧ‪Ć‬۝‬ ‫ﷲ اﻟﺼ َﻤﺪ ۚ‪Ą‬۝ ْﱂ ﻳ ِﻠﺪ ڏ و ْﱂ ْ‪Ù‬ﻟﺪ ۙ‪Ǽ‬۝ و ْﱂ ﻳﻜ ْ‬
‫‪8‬‬ ‫‪7J RM •E Í‬‬ ‫‪± •/ Í‬‬ ‫‪± •/ Í‬‬ ‫‪± •: S‬‬
‫‪JJ‬‬ ‫‪Z‬‬ ‫‪Í‬‬ ‫‪±àá| Eú‬‬ ‫• {‪óßM‬‬ ‫‪Í‬‬ ‫|‪±‬‬
‫|‬ ‫‪’ œogu (ÔH·I Ü(~GJ‬‬ ‫‪Z‬‬ ‫‪Í‬‬ ‫“ ’ ‪±| E‬‬
‫‪#È €€JiŽ‬‬ ‫‪•r‬‬ ‫‪r_~ š~E= 9J‬‬ ‫‪Z E‬‬ ‫‪M‬‬
‫‪+ ‘J‬‬ ‫†‪R‬‬ ‫‪„Ñ m‬‬ ‫‪_ 6B‬‬ ‫‪jÖ k ž Ô U‬‬
‫‪:7Q| Õ‬‬ ‫•@‬ ‫‪ƒž ž ipí' TŽJ‬‬ ‫‪æMr /‬‬
‫‪I jM ´ È ·ßMI! > ÕÑEy m@•Î’VJI ì‬‬
‫'‬ ‫{ „ ‪=†Ê‬‬ ‫• ‪ßM‬‬ ‫‪’ Ÿo+Ef 6•ßM‬‬
‫‪mƒ‬‬ ‫‪gu « ßM Ò gu‬‬ ‫‪’ “ßM ½Šgu‬‬ ‫‪št‬‬
‫‪I‬‬ ‫‪±¢ YM • mNE SP ( ßM‬‬ ‫‪mi û‬‬
‫‪| ¡ÑE Ô U‬‬ ‫‪m¢ˆM•¾T P HX J| ¡•V Ä‬‬ ‫|‬
‫¯‪æ m¢ˆJP HX ª+ÔMg> F r I‬‬ ‫‪ç < •VÄ‬‬
‫‪n‬‬ ‫‪P HX‬‬ ‫‪‚ 6£o‬‬ ‫‪}v‬‬ ‫‪6ž Ì‬‬ ‫‪ç <X r ÑE æ ÆI<o‬‬
‫‪@‡m Œ:ÑE 6æ m¤ˆZ žMøj¢JY‬‬ ‫¶‪6¥ Ò c‬‬ ‫<‪ç‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
105

JWUoÏ Wj ` ç' Ñ* ,M Ò gu E (
&X ÑEM*~ ”ijJ†: Q • Õ E=mJ é <
gÜ `Z žMøZ E2¦ B ÔIj%@`J žlmBr U I< `
¶m(pƒM J ‡ @J v J §m `ßMÅ laJ
¯6@ µ/ 6õ¨ 4ÑE ¦ƒñ =Ä
ªZ PZÑE ©J ‚Â’V úPjMmƒžç<J •¡ :
] « m_ ›l ¨H .]^ S ª
ÍZÀ¬JI ý\ _ ›lê S • *6r= U ITUZ
:•V Ä @ U ® . ¿ ÑEÌr I -m¦ JÊM ±K]» U
ɯ,§E È Ö kJ oîïñ §E mEJç <X
m2@° •¡¸ ÑE ,±½¾M ¤ˆJ 3Ô U
| aɯ ¤ˆJ žMøj¢E (p•¾ UJ œ•ƒñ ,±
| 6žm_ ›E çr 2 VX | vw”ãÑEI r ;jZ
B/ ²| / É •r † œ
³ „: ‹E & I² ' glM
E Ä Ä ³o 7JB / 6 n7J ! B 6 n7J
øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

……﴾ ‫……﴿ اﳝﺎن ﰽ ﮐﻮﻧﭙﻞ‬


ٓ ُْْ َُ َ َْ ْ ُ َ َ ْ ُْْ ُْ َ َ َ
‫ ِن ە‬d‫ﺎن ِﺗﻼوۃ اﻟﻘﺮ‬
ِ ‫اﻻﳝ‬
ِ ‫ﻗﺎل ا ِﻣﲑ اﻟﻤﺆ ِﻣ ِﻨﲔ ِﻟﻘﺎح‬
ƒ
†µ I ¶„ i % IU¢´J IW û ÔH g¿ À „ `: S
øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

Index Home
‫‪106‬‬

‫‪C‬‬
‫‪% Wu7 " Iy^7 G‬‬
‫اﻟﺮ ْ ٰﲪﻦ َّ‬
‫اﻟﺮ ِﺣ ْﻴ ِﻢ ە‬ ‫‪ْ û‬ﺴﻢ ﷲِ َّ‬
‫َِ‬ ‫ِ ِ‬
‫اﻟﺼ َﻤ ُﺪ ّاﻟﺬ ْی َ ْﱂ ﻳَ َّﺘﺨ ْﺬ ﺻﺎﺣ َﺒ ًﺔ َّو َﻻ َو َﻟ ًﺪ َّوا َ ْﺷ َﻬﺪُ‬ ‫َ ْ َ ْ ُ ِ َّ ْ َ ٓ َ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َّ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اﳊﻤﺪ ِ اﻟ ِﺬی ﻻ ِاﻟﻪ ِاﻻ ﻫﻮاﻟﻮا ِﺣﺪ‬
‫َ ّ َ ُ َ ّ َ ً َ ْ ُ ٗ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ ُ ْ َ ٰ َ َ ّ َ َ ًّ َ ْ ُ ْ ُ ْ ْ َ َ َ ّ ُ ْ َ ّ ْ َ َ َ ّ َ‬
‫ان ﳏﻤﺪا ﻋﺒﺪە ورﺳﻮﻟﻪ اﻟﻤﺠﺘﱮ وان ﻋ ِﻠﻴﺎ ا ِﻣﲑ اﻟﻤﺆ ِﻣ ِﻨﲔ وﺳ ِ›ﺪ اﻟﻮ ِﺻ ِﻴﲔ وان‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ ّ َّ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َّ ُ َ ۗ ُ ْ ْ ُ ْ َ َ ٰ ّ َ ْ َ ٰ ّ َ ْ‬
‫ﺎم ﻃﺎﻋ ِﺘ ٖﻪ و ِاﻋﺪا ِد‬ ‫ذ ِرﻳﺘﻪ اﻟﻤﻌﺼﻮ ِﻣﲔ ا ِﲚﺘﻨﺎ او ِﺻﻴﮑﻢ ِﻋﺒﺎد ﷲِ ِﺑﺘﻘﻮی ﷲِ واﻏ ِﺘﻨ ِ‬
‫اﻻ َّ‪ِ G‬م ْاﻟ َﻔﺎ ِﻧ َﻴ ِﺔ ْاﳋَﺎ ِﻟ َﻴ ِﺔ َﻗ ْﺒ َﻞ اَ ْن َّ ْﳞ ُﺠ َﻢ َﻋﻠَ ْﻴ ُﮑ ُﻢ ْاﻟ َﻤ ْﻮ ُت ّاﻟَﺬیْ‬ ‫َّ ِ ِ ْ ٰ ْ َ‬
‫اﻟﻌﻤ ِﻞ اﻟﺼﺎﱀ ِﰲ ﻫ ِﺬ ِە‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬
‫ِ‬
‫ْ ُ َ َ َ َ َ َ ۗ َ َ ٗ ُ ّ ُ َ َ َّ ٓ َ ُ َ َّ ْ ٰ ُ ٓ ّ ُ‬
‫‪ N‬ا َﻣﻨ ْﻮا َﺻﻠﻮاْ‬ ‫َﻻ َﻣ ْﻬ َﺮ َب ِﻣﻨﻪ َوﻻ َﻣﻔ ّﺮ ِا ّن ﷲ َو َﻣﻼ ِﺋﮑﺘﻪ ﻳ َﺼﻠ ْﻮ َن † اﻟﻨ ّﱮ ط ٰ‪ّ G‬ﳞﺎ اﻟﺬ َ‬
‫ِ‬ ‫ِِ‬
‫† اَ ِﻣﲑْ‬ ‫ّ‬ ‫† َو َ‬ ‫ٰ‬ ‫ﲔ َو َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ َ ْ َ َ ّ ُ ْ َ ْ ْ َ َ ّٰ ُ ّ َ َ ّ َ ٰ ُ َ ّ َ َ ّ ْ‬
‫ٍِ ِ‬ ‫ﻋﻠﻴ ِﻪ وﺳ ِﻠﻤﻮا —ﺴ ِﻠ ە ا¿ﻠﻬﻢ ﺻ ِﻞ † ﳏﻤ ٍﺪ ﺳ ِ› ِﺪ اﻟﻤﺮﺳ ِﻠ‬
‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ ُ ْ ْ َ َ َ ٰ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ّ ْ َ َ َ ْ‬
‫ﲔ‬ ‫ﺎˆ ِﺔ ِﺑ‪ِ :‬ﺖ ﳏﻤ ٍﺪ و† اﳊﺴ ِﻦ اﻟﻤﻘﺘﻮ ِل ِ‪û‬ﺴ ِﻢ اﳉﻔﺎ واﳊﺴ ِ‬ ‫اﻟﻤﺆ ِﻣ ِﻨﲔ و† ﻓ ِ‬
‫ْ َ َ ْ َ َ ۗ َ ُ َ َّ ْ َ ّ َّ َ ْ َ ْ ُ َ َّ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َّ ْ َ ْ َ َ ۗ َ َ ّ ْ ْ‬
‫‪ è‬ﳏﻤ ٍﺪ‬ ‫† وﺟﻌﻔ ِﺮ ِ‬ ‫‪ٍِ è‬‬ ‫ﲔ ِذی اﻟ ِﻤﺤ ِﻦ واﻟﻌﻨﺎ ِء وﳏﻤ ِﺪ ِ‬ ‫‪ è‬اﳊﺴ ِ‬ ‫† ِ‬ ‫اﻟﺸ ِﻬﻴ ِﺪ ِﺑﮑﺮﺑﻼ ِء و ِ ِ‬
‫َّ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ ّ ْ ُ ْ ٰ َ ُ َ َّ ْ َ ّ َّ َ ّ ْ ُ َ َّ َّ ْ َ َ ْ َ ّ َّ ْ ُ َّ‬
‫† واﳊﺠ ِﺔ‬ ‫‪ٍِ è‬‬ ‫‪ è‬ﳏﻤ ٍﺪ واﳊﺴ ِﻦ ِ‬ ‫† ِ‬ ‫†و ِ ِ‬ ‫‪ٍِ è‬‬ ‫‪ è‬ﻣﻮﳻ وﳏﻤ ِﺪ ِ‬ ‫† ِ‬ ‫‪ è‬ﺟﻌﻔ ٍﺮ و ِ ِ‬ ‫وﻣﻮﳻ ِ‬
‫ٰ‬ ‫َ‬ ‫ُّ ْ َ َ ُ ْ ُ َ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ ّ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ّ َّ ْ َ َ ۗ‬ ‫َْۗ‬
‫اﻟﻘﺎﺋ ِِﻢ ِ‪Z‬ﳊ ِﻖ اﻟﻤﻨﺘﻈ ِﺮ اﻟﻤﻬ ِﺪ ِی اﻟ ِﺬی ِﺑﺒﻘﺎﺋ ِٖﻪ ﺑ ِﻘﻴ ِﺖ اﻟﺪﻧﻴﺎ و ِﺑﻴﻤ ِﻨ ٖﻪ ر ِزق اﻟﻮری‬
‫ّ َ ْ ِ َ ْ ْ َ َ ّٰ ُ ّ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ّٰ ُ ّ َ َ َ ّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ّ َ ْ َ‬
‫ﺎن ا¿ﻠﻬﻢ‬ ‫اﻻﳝ ِ‬ ‫ﺎﱂ اﻟﴩع و ِ‬ ‫ﺎل ﻣﺸ ِ› ِﺪ ارﰷ ِن ﻣﻌ ِ ِ‬ ‫ا¿ﻠﻬﻢ ﺗﻔﻀﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ِﺑﺪو ِام ِاﻗﺒ ِ‬
‫ﺎن ْاﳊُ ْﺮ َﻣ ِﺔ َواَ ْﮐﺮ ْﻣﻨﺎَ‬ ‫ﺎﻋ ِﺔ َو ُﺑ ْﻌ َﺪ ْاﻟ َﻤ ْﻌ ِﺼ َّﻴ ِﺔ َو ِﺻ ْﺪ َق اﻟ ِّﻨ َّﻴ ِﺔ َو ِﻋ ْﺮ َﻓ َ‬ ‫ْ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َّ‬
‫اﻟﻄ َ‬ ‫ارزﻗﻨﺎ ‪ِ Á‬ﻓﻴﻖ‬
‫ِ‬
‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ ُ ٰ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْٔ ُ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ّ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ْ‬
‫اﻻﺳ ِ‪h‬ﻘﺎﻣ ِﺔ وﻣ‪ .‬ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ِ‪Z‬ﻟ ِﻌﻠ ِﻢ واﻟﻤﻌ ِﺮﻓ ِﺔ وﻃ ِﻬﺮ ﺑﻄﻮﻧﻨﺎ ِ¯ اﳊﺮ ِام‬ ‫ِ‪Z‬ﻟﻬﺪی و ِ‬
‫ﺎر َ‪ْ Ìَ Ä‬اﻟ ُﻔ ُﺠﻮ ِرْ‬ ‫اﻏ ُﻀ ْﺾ اَ ْﺑ َﺼ َ‬ ‫َ ّ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ّ ُ ْ َ َّ َ َ َ ْ‬
‫ِ‬ ‫‪ Ì‬اﻟﻈﻠ ِﻢ واﻟﴪﻗ ِﺔ و‬ ‫واﻟﺸﳢ ِﺔ واﮐﻔﻒ اﻳ ِﺪﻳﻨﺎ ِ‬
‫َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ََ‬
‫‪ Ì‬ا¿ﻠﻐ ِﻮ و اﻟ ِﻐﻴﺒ ِﺔ ِﲜﻮ ِدک وﮐﺮ ِﻣﮏ ‪ G‬ذاﳉﻮ ِد واﻟﮑﺮ ِم ە‬ ‫واﳋِﻴﺎﻧ ِﺔ واﺳﺪد اﲰﺎﻋﻨﺎ ِ‬
‫ْ ُ ْ ٰ َ َْٰ َ ْ َ ْ َ ۗ َ ْ ُ ْ َ‬ ‫َّ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ ۗ‬
‫‪ Ì‬اﻟﻔﺤﺸﺎ ِء واﻟﻤﻨﮑ ِﺮ‬ ‫ﺎن و ِاﻳﺘﺎ ِء ِذی اﻟﻘﺮﰉ وﻳﳯﻲ ِ‬ ‫اﻻﺣﺴ ِ‬ ‫ِان ﷲ ‪G‬ﻣﺮ ِ‪Z‬ﻟﻌﺪ ِل و ِ‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ َ ْ ج َ ُ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َ َّ‬
‫ُ‬
‫واﻟﺒ ِ[ ﻳ ِﻌﻈﮑﻢ ﻟﻌﻠﮑﻢ ﺗﺬﮐﺮون ە‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
107

² -É r 8 7J R M M• ú gu: S
o •œ 6y { Ò {ñ7JB q @S7JB E
, ,M „É Ý“ gu MíM ¾ƒgu•Y , «R
³ r±Z rY
• 6žm/ J+ * YM • E gÔ x p gßgu I
d ŽJ@ 9 Ó³N „¹ d2 € øÔ Ì
| §Eg>o HB ä Ÿ–B ( UiƒZ+r‚l M ·
gÜ' mgÜ Ð ZI s+ * IW E Ï Z³‡ [HM
¾ƒgu Z • œ ,M R guÔH« lÑ : • E Æo m
¸ÈmÇü• é B ¹c 'Zº•ú •gÔd ³œ Z•YMíM
·GÁƒ Z•œG•· Z•Y G•œ Zª J ³• G•Y Z
JÆ'Z• • Z•Y G•ú Z•œ G•Y Z•Y G•œ ZÁƒG•Y Z
œÄ /j • E ¶ ’ “’V » p mTŽ
2 mƒžJIo Mil»MIW –› • E 0‘ JI“gu
# øÔHlv m5Yz • Emøj%Z ¼ «o M
½J # TŽZ ’ “ EÔH·K: aÐ µ¾ 7Å -
Emš~ a g •J ¿ x E b ”’ ¢J x m
Y Câ @ o2J U@ x E š @ G mJ !æ x
_ øj% _v ER 'M /i ÀJ do x E m
 É" É
,¢ y < o m Iì ƒ€ | § E 2 m øj%
E m“íÂ+ ž žm r 7 ² 7 ÄEo

Index Home
108

ï
M€ w#E È m jJ :xM€B êUE ±•oÁ Ç Â
: i0 É
E š Ä ï³ êŽxM€Fd ÃŒx
Ex2 m jJ :
Elmx iÅ Ç :4 î 2•
Elmx iÅ Ç :î 2@
Er I É lmx iÅ Ç :î Q 2Ž
I ë lmx— 6 µr;M¼ @, :î Q 2=
Er
Elmx iÅ r •~ •~ 2:
Elmx iÅ r ## 2f
E I iÅ H lmx :iÅ 2g
Elmx iÅ r ## Q 2E
mÇà È E V @]:8 ::(UR x7J šÆiˆd e
E8 •7J ]:M ::( 6Éäv x
ExÌ
Ô mx fí _J E6– ‡ƒo lmx > 2•
E8 •I
Elmx MgÜM : 2@

Index Home
109

Elmx M :Ǹ 2Ž
ï
Elmxo‚ UÊË ¶ 2=
@ ïñw 6£ J I@ Ilmx iÅ o :R 2:
E6£ JiÅ :RIxo
Elmx :Ì/< 2f
Exš Ä ï³ êŽ
JI : I ë lmx M , ; , 2•
EK ƒn :¼ É M mõ : K ¼ •G Í
:•G ¼ @, mx M !, ; , 2@
EK ƒn :¼ M: ¢•G
•G @)/@, ¼ , mx M !, ; , 2Ž
m6 :¼ M mõ : ¢•G :
EK ƒn Ç :mL¼
¢•G : mx =•~ •G M !, ; , 2=
M ;—Õ ¥E(px r; M mguJ :
r?I ,4 ƒn mx,— ! , r; ,
EK sr j : mNs\]M
gu : ¢ Q8 : mxIý M Q Zä$ : 2:
EK :mü m6 ¼É M: m
gÜo :m ( Ã: mxIý M•~ Q fí g¶ 2f

Index Home
110

EK :mü m6 :¼ É (px
K gÜ ( Ã: mxIý M•~ fí g¶ 2g
E(px :¼ m6
K E( Ã: mxIý M•~ Q/ fí g¶ 2E
EK mü M m6 ƒn :¼ MgÜ
K gÜ /( Ã: mxIý M# •~ fí g¶ 2I
E(px ;
Œ] @]!« @ ìå 8j lmNÉÎ i î xguI
E mNZ :( 6Ï̓ñÉ $ ÐRÕ EÑR m
r Õ ¥EZr m ZMr < q :6x iÅ Ç gÕ :Ò
E mÖ {ZM:6} 6 j: m Z

øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

……﴾ ‫ء‬Z‫……﴿ ™اﺋﮯ و‬


:=m ÓZ m Ö Ï•r M Mmà M¤Ç :
EM Ýd Öj €c2
ُ َ ِ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ٰ َ ْ ُ ْ َ ٰ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ِ َ ْ ۗ َ َ ْ َّ َ َ ْ ْ ُ ٌ َ ْ َ ْ
‫ واﻟﻤﺮﺗﴤ واﺑﻨﺎﳘﺎ واﻟﻔﺎˆﺔ‬3‫ ِء اﳊﺎˆﺔ اﻟﻤﺼﻄ‬Z‫ ِﲠﺎ ﺣﺮ اﻟﻮ‬3ِ ‫ِﱄ ﲬﺴﺔ اﻃ‬
Û

•gÔ • MI! •Ç 4 íϳÇ4 ˜™š 6žÕJ U j
% d Û Ô•~ß `
øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

Index Home
111

O <A
8 . KY<
E m_ ›r j ::( 6x ¼ {-

+7

M ; d
g” iÔ>

M m_J

fí _J
ï

fí g¶
r;(Ö
mN,ßM1 Mx ÊËð

ƒn :¼ É Mmõ : ¢¼ @) ;
Ì j j j j
EK mü m6 x
ƒn Ç :¼ mõ :m ¢¼ •G @)/@,
EK mü m6 Ì j j j j ¼ •G
x
ƒn Ç :¼ mõ :m ¢¼ •G •G @,
Ì j j j j
EK m6 x ¼
ƒn Ç : ¼ É mõ :m ¢ ¼ •G
•G @)
ãr B ü ¥K mü m6 Ì Ì Ì Ì Ì
x ¼
E
E mgu : ( ÃÒ Ó i î x fí g¶
: K mü m6 ƒn :¼ É
=•~ •G
; d Õ (pxƒn ×
Ç M ; Mƒn Ì j j j Ì
x ¼
; Mmgu : c Z Q:6x M mgu
E(pxm•4 M
:¼ mgu : ¢¼ •G ( Ã •G/@)
(pxsmü K m6 ƒn j j j j Ì ¼ =•~
x
E(pxm6 ƒn :¼ Mmgu : ( Ã =•~ @)
j j j j Ì
x ¼
x 4 ƒn ×
Ç M ; Mm õ : ( Ã | =•~
j j j j Ì
E(p x ¼

Index Home
112

z /&7O <
É m- « ƒn :M ÔD{fmõ :Ò Ó 4
َ َ‫ –ﷲ ا‬K‫ ﻗﺮﺑﺔ ِا َﱄ ٰ ّﷲ‬6Ù Ú ƒn :¼
E‫ﮐﱪ‬
s¼ @, Õ K gÜ M ; :64 ¼ É Õ
Mµ gÜ K \¾7¼ @, M ; :64
E mgu :
E } 6 j: m Ij } « - ƒn :
:0t1ïñ
Ò gÜ / ; d /_J /‫ ﺳﻮرۃ اﳊﻤﺪ‬Ø ƒn :
EK •M r;7gÜ E m fm 6
EK <Us‫ﺳﻮرە اﳊﻤﺪ‬Ež68i r R, ƒn :
7J :™5:6lpxN7J r; ƒn Ç : M mõM :
ErŒ gà ƒ Ù Ù E m N
B / ]:B j j Z 6x j j : IÔH o • ¢jœgÔ iÂ
‚( –Iß: mBÇ šG«Ç6 © :‚( 6@ íZ+Iß
øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

……﴾ ‫……﴿ ﳕﺎز ﻣﻐ ِﻔ َﺮ ْت‬


(px ÌÍ :¼ €' fÔH g¿ Àœ«U
Ç ‘Ç ³
M ! ‰Š ÇP • : K ‫ﺣﻴﺪ‬Á ‫ ﺳﻮرە‬Ï ê¾ M ‫ﺳﻮرۃ اﳊﻤﺪ‬ ¼ c
E‚ ÔHƒLJ 6û
øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

Index Home
‫‪113‬‬

‫ٓ‬
‫……﴿ ﳕﺎز ‪Gd‬ت ﴾……‬
‫‪š•šª< « j/IPUHo/13 /—ÕPQ —Õ R iÔUøTU‬‬
‫ٓ‬
‫ﳕﺎز ا‪G‬ت ‪' } I‬‬
‫‪ِ ßM :( 6r Ú<Ie‬‬ ‫‪”U} t7J‬‬
‫‪_J‬‬ ‫‪, c‬‬ ‫~•~• ‪_J‬‬ ‫‪¼ c E iÅ‬‬ ‫‪iU :E 4‬‬
‫‪ ¼ - M g •p $‬ﺳﻮرۃ اﳊﻤﺪ ‪K‬‬ ‫— ‪þ E <i‬‬
‫‪ 6‬ﺳﻮرۃ اﳊﻤﺪ‬ ‫‪M_J E( ê _J‬‬ ‫‪ M‬ﺳﻮرۃ اﺧﻼص ‪K‬‬
‫‪ ïñw E m_J ,‬ﺳﻮرۃ اﳊﻤﺪ و ﺳﻮرۃ‬ ‫‪K i m‬‬ ‫و ﺳﻮرۃ اﺧﻼص‬
‫‪ 6‬ﺳﻮرۃ اﳊﻤﺪ و ﺳﻮرۃ اﺧﻼص ‪G M‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪m_J )m‬‬ ‫اﺧﻼص‬
‫‪M_J‬‬ ‫‪ Ï =•~EK i K— _J‬ﺳﻮرۃ اﳊﻤﺪ و ﺳﻮرۃ اﺧﻼص‬
‫‪6‬‬ ‫ﷲ ِﻟ َﻤ ْﻦ َ ِﲪ َﺪە ‪M m ; E( ê r;m‬‬
‫ﲰ َﻊ ُ‬
‫‪َِ 6‬‬
‫‪ EK ¼ @,‬ﺳﻮرۃ اﳊﻤﺪ ‪ K K‬ﺳﻮرۃ اﺧﻼص ‪ïñ ¼ - K‬‬
‫~•= ‪=•~E‚6i — _J‬‬ ‫~• ‪)/— ¼ @, E m_J‬‬
‫ﷲ ِﻟ َﻤ ْﻦ َ ِﲪ َﺪە ‪ê r;m‬‬
‫ﲰ َﻊ ُ‬
‫‪ِ َ m6‬‬ ‫‪/ m_J /K i — _J‬‬
‫‪E‬‬ ‫‪mgu : MgÜ/‬‬ ‫(‪m ; d E‬‬
‫‪M¼ -ƒá:‬‬ ‫— ﺳﻮرۃ اﳊﻤﺪ ‪Q B 8‬‬ ‫‪_J‬‬ ‫‪Ïc‬‬ ‫‪:‬‬
‫=‪_J +/j ™o:‬‬ ‫—‬ ‫‪_J —M¼ @,‬‬ ‫— ‪_J‬‬
‫—‪ ƒá‬ﺳﻮرۃ اﺧﻼص =‪E‬‬
‫َ‬ ‫َ َُْ‬
‫‪ m6‬ﷲ اﮐﱪ @< ‪M_J @þUM¼ c¥‬‬ ‫‪M_J c‬‬
‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َُْ‬
‫ﲰﻊ ﷲ ِﻟﻤﻦ ِﲪﺪە‪EMÛ‬‬
‫ْ‬ ‫ﷲ اﮐﱪ ‪ِ å8‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
114

@, ćE q JWU: Q l]K i < M_J , c


E ™o := i ÏÉ — _J @þUM¼
_J cMm—•~Mi U•~ Û$ R: QB B@ µs œ $ RÕ
E F J’UÉ —
ْ َ ّ ٰ ْ َ ّ ّ ٰ ْ
‫ﺴ ِﻢ ﷲِ اﻟﺮﲪ ِﻦ اﻟﺮ ِﺣﻴ ِﻢ ۝‬ûِ
َ َ َّ ْ َِ َ ََ َ َّ ْ َ َ ْ ّ َ ُ ُْ َ ُْ
‫ﺎﺳ ٍﻖ ِاذا‬ِ ‫ﴍﻏ‬ ِ ¯‫†و‬o„ ‫ﴍ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ‬ ِ ¯ِ †•„ ‫„…†ﻗﻞ اﻋﻮذ ِ™ ِب اﻟﻔﻠ ِﻖ‬
َ‫ﴍ َﺣﺎﺳﺪ ا َذا َﺣ َﺴﺪ‬ ّ َ ْ َِ َُْ ٰ ّ ٰ َّ ّ َ ْ ِ َ ََ
ِ ٍ ِ ِ ¯‫†و‬t„ ‫ﴍ اﻟﻨﻔﺜ ِﺖ ِﰲ اﻟﻌﻘ ِﺪ‬ ِ ¯‫†و‬p„ ‫وﻗﺐ‬ َ
……﴾ ‫……﴿ ﳕﺎز وﺣﺸﺖ ﻗﱪ‬
— m@ J†E }6Î šlE 7Ü i - M Ï
E :o Ï•QE ž67jo® ÔÇ Ýv Þñ\]Mß †
{I M@ M†' :¼ ,E 4ƒoø¾U i - ÔB Ô
I ßMgcÏ E V I 3ã : Ö¾ : M@ E } I
ٓ
‫ اﻳﺖ اﻟﮑﺮﳻ‬M ‫ ¼ ﺳﻮرۃ اﳊﻤﺪ‬- E”Ql6 —ˆgl o (
o Mµ :EÖ ‫ﻟﻨﻪ‬Î‫ا‬ ٰ Ä‫ ﺳﻮرۃ ا‬Ï M ‫@ ¼ اﳊﻤﺪ‬,
ٓ
sm‹ ï¾çr :6B øj ‫ اﻳﺖ اﻟﮑﺮﳻ‬Õ E= m,“m2glogcÏç ´
à RZÛ Ä ÄM >I J2 µ :àá| E F
ß x7J:M Ö ßM$ E‚(ÔHÖ· « Ô gcÏ

Index Home
‫‪115‬‬

‫ُ‬ ‫ٰ‬ ‫َّ َ ْ َ ْ‬


‫‪ِ $ R Ï‬ا‪ Ä‬ا‪Î‬اﻟﻨﻪ ‪}6á Ôç … µ‬‬ ‫‪m]‚ H ZÔE‚K‬‬
‫ٓ‬
‫……﴿ ‪d‬ﻳﺖ اﻟﮑﺮﳻ ﴾……‬
‫َ‬ ‫َ‬ ‫ٰ‬ ‫ٰ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ٗ‬ ‫َ ٰ ّ ُ َ ٓ ٰ َ َّ ُ َ ج َ ْ َ ّ ُ ْ َ ّ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ ُ ٗ َ ٌ َّ َ َ ْ ٌ ط َ‬
‫ﷲ ﻻ ِاﻟﻪ ِاﻻ ﮬﻮ اﻟـ‪ z‬اﻟﻘﻴﻮم ڬ ﻻ ©ﺧﺬﻩ ِﺳـﻨﺔ وﻻ •م ﻟﻪ ﻣﺎ ِﰲ اﻟﺴﻤﻮ ِت وﻣﺎ ِﰲ‬
‫ُ ْ ج‬
‫ْ َ ْ ِ ط َ ْ َ َّ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ٗ ٓ َّ ْ ط َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ ْ ْ َ َ َ ْ َ‬
‫اﻻرض ¯ ذا اﻟ ِﺬي ‪Æ‬ﺸﻔﻊ ِﻋﻨﺪﻩ ِاﻻ ِ‪ِ Z‬ذ ِﻧ ٖﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻳ ِﺪ ِﳞﻢ وﻣﺎ ﺧﻠﻔﻬﻢ‬
‫َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ ّ ْ ْ ٓ َّ َ َ ۗ َ ج َ َ ُ ْ ّ ُ ُ َّ ٰ ٰ َ ْ َ ْ َ ج َ َ‬
‫وﻻ ﳛِﻴﻄﻮن ِ‪û‬ﴙ ٍء ِ¯ ِﻋﻠ ِﻤ ٖﻪ ِاﻻ ِﲟﺎ ﺷﺎء و ِﺳﻊ ﻛﺮ ِﺳـﻴﻪ اﻟﺴﻤﻮ ِت واﻻرض وﻻ‬
‫َ ّ ج‬
‫َ ُٔ ْ ُ ٗ ْ ُ ُ َ ج َ ُ َ ْ َ ّ ُ ْ َ ْ ُ َ ٓ ْ َ َ ّ ْ َ ْ َّ َ َّ َ ّ ُ ْ ُ َ ْ‬
‫‪ N‬ڐ ﻗﺪ ﺗ‹ﲔ اﻟﺮﺷﺪ ِ¯ اﻟ ِ[‬ ‫ﻳـ ـ ــﻮدﻩ ِﺣﻔﻈﻬﻤﺎ وﮬﻮ اﻟﻌ ِﲇ اﻟﻌ ِﻈﻴﻢ ؁ ﻻ ِاﻛﺮاﻩ ِﰲ ِ‬
‫اﻟﺪ ِ‬
‫َ ط‬
‫َ َ ْ َّ ْ ُ ْ َّ ُ ْ َ ُ ْ ْ ٰ ّ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ ٰ ق َ ْ َ َ َ‬
‫¯ ِ‪ ِ Z‬ﻓﻘ ِﺪ اﺳ‪h‬ﻤﺴﻚ ِ‪Z‬ﻟﻌﺮو ِة اﻟﻮﺛ’ ﻻ اﻧ ِﻔﺼﺎم ﻟﻬﺎ‬ ‫ﳁﻦ ﻳﻜﻔﺮ ِ‪Z‬ﻟﻄﺎﻏﻮ ِت و‪ۢ ِ p‬‬
‫اﻟﻨ ْﻮر ڛ َو ّاﻟَﺬ ْ‪َN‬‬ ‫َ ٰ ّ ُ َ ْ ٌ َ ْ ٌ َ ٰ ّ ُ َ ّ ُ َّ ْ َ ٰ َ ُ ْ ﻻ ُ ْ ُ ُ ْ ّ َ ّ ُ ُ ٰ َ ّ ُ‬
‫ﲰﻴﻊ ﻋ ِﻠﻴﻢ ؁ ﷲ و ِﱄ اﻟ ِﺬ‪ N‬اﻣﻨﻮا ﳜ ِﺮﺟﻬﻢ ِ¯ اﻟﻈﻠﻤ ِﺖ ِاﱃ ِ ِ‬ ‫وﷲ ِ‬
‫ﲱﺐُ‬ ‫وﻟ ۗﯩ َﻚ ا َ ْ ٰ‬ ‫َ َ ُ ْٓ َ ْ ٰ ۗ ُٔ ُ ُ َّ ُ ْ ُ ﻻ ُ ْ ُ ْ َ ُ ْ ّ َ ّ ُ ْ َ ّ ُ‬
‫اﻟﻈﻠُ ٰﻤﺖط اُ ٰ‬
‫ِٕ‬ ‫ِ‬ ‫ﻛﻔﺮوا او ِﻟﻴـ ـ ــﻬﻢ اﻟﻄﺎﻏﻮت ﳜ ِﺮﺟﻮﻧـﻬﻢ ِ¯ اﻟﻨﻮ ِر ِاﱃ‬
‫َّ‬
‫اﻟﻨﺎرج ُﮬ ْﻢ ِﻓ ْﳱَﺎ ٰﺧ ِﻠ ُﺪ ْو َن ؁ۧ‬
‫ِ‬
‫{‬
‫‪% .!7‬‬ ‫‪7 n 7‬‬
‫‪M‬‬ ‫'‪àá •‚K Ji UI 7J‬‬ ‫’‬ ‫‪Õ 1U À| Ö •«R‬‬
‫‪g g çU‬‬
‫‪Ç‬‬ ‫‪jçU‬‬
‫‪Ç‬‬ ‫‚‬ ‫‪m_ J Ž‬‬ ‫« ‪9:/ ./IW /V‬‬
‫‪2 p i â « IÇ d :%m “”E6‬‬ ‫‪@ 8c‬‬ ‫‪Ë:ãm‬‬
‫‪Bç …ùZ‬‬ ‫‪•K J‬‬ ‫‚ ‪' E‚6&£« c‬‬ ‫‪Ýd‬‬ ‫•‪@8‬‬
‫‪5Ï/‬‬ ‫‪ä WE‚ m·@H:‬‬ ‫‚‬ ‫‪Ñü‬‬
‫‪Ç‬‬ ‫‪‚ m‬‬
‫‪E Ëž ñr ± µ‬‬ ‫‪M :cE‚6 å‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
116

……﴾ ‫ ﲥﺠﺪ‬/ ‫……﴿ ﳕﺎز ﺷﺐ‬


ƒ
ÖŒ r àá| Ç :K ì Ç :€' ’ g¿ À „ `
:‚Ncj Ô4 6y Io$B 6æ B &U$'‚(ÔH·
EM= @ç< J ! [H
E iÅ r é9 3 : ¤m2 ìè¸ oì :
ï ï
i (Š íîðÇ :E þ íîðÇ :¼ þ ìÇ := : Q ¼
‫ﺳﻮرۃ‬ ¼ É Í Ç :E } þ Í Ç : ¼ É E ž6 8
i¾ =mrJ !æ¦i ¨ E=mi %$ R@, 7J M‫اﳊﻤﺪ‬
ّ َ ُ َْ َْ َ َ ِ َ
‫ّ ط‬
َْٓ ُ ََ َ ٰ
‫ﷲ َر ِ ْﰉ‬ ‫ﻐ ِﻔﺮ‬h‫ اﺳ‬Ï M Ö ‫ ﮬﺬا ﻣﻘﺎم اﻟﻌﺎ ِﺋ ِﺬ ِﺑﮏ ¯ اﻟﻨﺎ ِر‬Ï
َ ُ َُْ َ
iU(Š ßMi5ƒ ƒr Ï rP •Q M EÖ ‫ب ِاﻟﻴ ِﻪ‬Á‫وا‬ ‫ْ ط‬

َُ َ ُ ْ ْ َ ّ ُ ّٰ َ
glo ƒ Pƒä ‫ ﻓﻼں‬è ‫ ا¿ﻠﻬﻢ اﻏ ِﻔﺮ ِﻟﻔﻼں‬Ö , =m
G
َ،‫ اَ ْﻟ َﻌ ْﻔﻮ‬،‫ اَ ْﻟ َﻌ ْﻔ َﻮ‬ÏR M E8ij7J:8 ’` Õ 3glo` M
ْ َْ
E= mgu :m gÜ *px ð _J Mi EÖ ‫اﻟ َﻌﻔ َﻮ‬
px«z ê: 8 ) Õ ¥ *pxJguI (6é«z 'Z ã
Õ EH 8i fà =mBšÍì : d E 3m{à F
ì :s( R MÖ¾Ç ::6BIA oë! ßMì Ç :Ji ù
ï
Õ E2 {ÍÇ : íîð :ƒá:6@ â 7J ® ¸ Õ E V I
½ Ðo s:2m ïñ ͕̔ÍÇ :ƒá:6Bs¸ à
E‚6

Index Home
‫‪117‬‬

‫……﴿ ﳕﺎز ﻏﻔﻴﻠﻪ ﴾……‬


‫‪oT- MçÜ i£ :,E :r±Z g¿ ÀSß U :,‬‬
‫'‪(pxO™É ªîÙ :€‬‬ ‫‪IÔHog¿ À‘ ³·gÔ iÂE } ƒ‬‬
‫‪Ö¾ çMJ :< E‚(pÄi ígu‬‬ ‫‪àá| : mFi í‬‬
‫¼‪s«ì íoçMÖÇ ñl :‬‬ ‫¼‪:‬‬ ‫‪,E‬‬ ‫‪Ëž µ Iý M‬‬
‫‪E‬‬
‫ˆ‪i Ui‬‬ ‫¼ ‪ ¼ -‬ﺳﻮرۃ اﳊﻤﺪ ‪ M‬ﺳﻮرۃاﻧ‹ﻴﺎء‬ ‫‪:,ûÌÍ‬‬
‫‪EÖ‬‬
‫َ‬ ‫َ َ ّ ُ ْ ْ َّ َ َ ُ َ‬
‫ﺎﺿ ًﺒﺎ َﻓ َﻈ َّﻦ اَ ْن ّﻟ ْﻦ ّﻧَ ْﻘ ِﺪ َر َﻋﻠَﻴ ِﻪْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ٰ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬
‫ِ‪û‬ﺴ ِﻢ ﷲِ اﻟﺮﲪ ِﻦ اﻟﺮ ِﺣﻴ ِﻢ ۝ وذا اﻟﻨﻮ ِن ِاذ ذﻫﺐ ﻣﻐ ِ‬
‫ّ‬ ‫ْ ٰ‬
‫ﺎﺳ َ‪َ h‬ﺠ ْﺒﻨﺎَ‬ ‫ﲔ ‪r‬ښ َﻓ ْ‬ ‫ّ ُ ُ ٰ َ ْ َّ ٓ ٰ َ َّ ٓ َ ْ َ ُ ْ ٰ َ َ ّ ْ ُ ْ ُ ِ َ ٰ ّ‬
‫اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َ‬ ‫ٰ‬ ‫َ‬ ‫َ‬
‫ﻓﻨﺎدي ِﰲ اﻟﻈﻠﻤ ِﺖ ان ﻻ ِاﻟﻪ ِاﻻ اﻧﺖ ــﻨﻚ ڰ ِا ِﱏ ﻛﻨﺖ ¯‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ ٗ َ َ ّ َ ْ ٰ ُ َ ْ َ ّ َ َ ٰ َ ُ ْۨ ْ‬
‫ﻟﻪ ۙ وﳒﻴﻨﻪ ِ¯ اﻟﻐ ِﻢ ۭ وﻛﺬ ِﻟﻚ ﻧ ـ ـ ِـ‪ s‬اﻟﻤﺆ ِﻣ ِﻨﲔ ‪r‬‬
‫‪ÑmU ïéêr 4J†•è „2 î‬‬ ‫'' &‬ ‫|‪glM‬‬
‫‪(R‬‬ ‫‪7J8‬‬ ‫‪¥P Á‬‬ ‫‪ÑEMËBsJ‬‬ ‫‪«â‬‬
‫‪ib Š‬‬ ‫‪Hm« Ñ‬‬ ‫‡ ‪mm 6 § š~:‬‬
‫‪EJ‬‬ ‫‪IW‬‬ ‫‪fm ib ïñw‬‬ ‫‪n‬‬ ‫@‬
‫ˆ‪EÖ ’Ui‬‬ ‫‪ ¼ @,‬ﺳﻮرۃ اﳊﻤﺪ‪ M‬ﺳﻮرۃ اﻧﻌﺎم‬
‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ ْ َ ٗ َ َ ِ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ٓ َّ ُ َ َ َ ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ٰ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ْ ٰ‬
‫ِ‪û‬ﺴ ِﻢ ﷲِ اﻟﺮﲪ ِﻦ اﻟﺮ ِﺣﻴ ِﻢ ۝ و ِﻋﻨﺪﻩ ﻣﻔﺎﰌ اﻟﻐﻴ ِﺐ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ِاﻻ ﻫﻮ ۭ وﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ِﰲ‬
‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ ّ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َّ َ َ َّ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َّ ْ ُ ُ ٰ ْ َ ْ ِ َ َ‬
‫ﱪ واﻟﺒﺤ ِﺮ ۭ وﻣﺎ —ﺴﻘﻂ ِ¯ ورﻗ ٍﺔ ِاﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ وﻻ ﺣﺒ ٍﺔ ِﰲ ﻇﻠﻤ ِﺖ اﻻرض وﻻ رﻃ ٍﺐ‬ ‫اﻟ ِ‬
‫ْ‬ ‫َّ ْ ٰ ّ ُ‬ ‫َ‬ ‫َّ َ‬
‫ﲔ‪r‬‬
‫وﻻ ‪ٍ ûِ G‬ﺲ ِاﻻ ِﰲ ﻛِﺘ ٍﺐ ﻣ ِﺒ ٍ‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
118

87J RM JÛ ð š ~Mw & '' glM|


7JB £ r |ñ7JžÕ8 @Í ò±' £ r £
E 'ƒ óçrr |Í p7JB ¥P MS B
ûÖ Š , i M¼ @,
َ ّ ٓ َ ُ َ ْ َ َ َ ّ ْ َ ْ ِ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ ّ َ ّ ُ ّٰ َ َّ ‫اﻟﺮ ْ ٰﲪﻦ‬ َّ ِ‫ ْﺴﻢ ٰ ّﷲ‬û
ِ ‫اﻟﺮ ِﺣ ْﻴ ِﻢ۝ ا¿ﻠﻬﻢ ِا ِﱏ اﺳ ﻠﮏ ِﲟﻔ‬
‫ﺎﰌ اﻟﻐﻴ ِﺐ اﻟ ِ ْﱴ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ِاﻻ‬ ِ ِ
ِ
َ ‫ﴤ َﺣ‬
‫ﺎﺟ ِ ْﱴ ە‬ َ ِ ‫† ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّو ٰا ِﻟ ٖﻪ َواَ ْن َﺗ ْﻘ‬ َ ّ ِ ‫ﺖ اَ ْن ُﺗ َﺼ‬
َٰ ‫ﲇ‬ َ ‫اَ ْﻧ‬

žm« R Mš(æô Y *| E & '' glM|


EÔH@ µ˜í@` ÔH« lÑ Z³œ•«U
Ç ³œ:£ 87J ‡( RX 6
vm Š iˆ =mõ : MgÜ Mm ð _J M
E=mFi í
ُ‫† َﻃﻠَ َﺒ ِ ْﱴ َﺗ ْﻌﻠَﻢ‬ ٰ َ ‫ﱄ ِﻧ ْﻌ َﻤ ِ ْﱴ َو ْاﻟ َﻘﺎ ِد ُر‬ُ ّ َ َ ْ َ َ ّ ُ ّٰ َ
ِ ‫و‬ ‫ﺖ‬ ‫ﻧ‬‫ا‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ‫¿ﻠ‬ ‫ا‬ ‫۝‬ ‫ﻢ‬
ِ ْ
‫ﻴ‬ ‫ﺣ‬
ِ ‫اﻟﺮ‬ َّ ِ‫ ْﺴﻢ ٰ ّﷲ‬û
َّ ‫اﻟﺮ ْ ٰﲪﻦ‬
ِ ِ
ِ
َ َ ‫اﻟﺴ َﻼ ُم َﻟ َّﻤﺎ َﻗ َﻀ ْﻴ‬
ْ‫ﳤ ِﺎﱄ ە‬ َّ ُ ْ َ َ َ ِ ْ َ َ ٖ ٰ َّ َّ َ ُ ّ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ
‫ﳱﻢ‬ِ ‫ﺣﺎﺟ ِﱴ ﻓﺎﺳ ﻠﮏ ﲝ ِﻖ ﳏﻤ ٍﺪ وا ِﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠ‬
Z˜í@` p mÖ· uM:*| E & '' glM|
@` M³œ •«U
Ç ³œ 6žm« R Ñ £ J˜í@`E Ê it
EÔH@ µ˜í
øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø
2,& !3+ K # &I? L* s 64 !B (P-
َّ َ ِ ْ َ َ َ ْ ْ َ َّ َّ َ ُ ٰ َّ َّ َ ُ ٰ َ ّ َ ّ َ َ
@ ‫ ر ِب ﺻ ِﻞ † ﳏﻤ ٍﺪ وا ِل ﳏﻤ ٍﺪ و اﻋ ِﺘﻖ رﻗﺒ ِﱴ ¯ اﻟﻨﺎ ِر‬G

m U U ¹I Õ@` ÔH« lÑ Z³œ«U


• Ç ³œ * ‚ Z
øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

Index Home
119

ّ ‫……﴿ ﳕﺎز ﺟﻌﻔﺮ‬


……﴾ ‫ﻃﻴﺎر ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم‬
•SßE •øoå ¸ ^ o px ¨ E ÷ <o õ ö :,
ù E y =J 6ûM àá| :(pxJ : €' «Ñ
E ½¾M ƒÜ ¼ Q :,E Ëž µ jÉ ŒB ÏÉ
َ‫اﻻ ْر ُض ز ْﻟ َﺰ َاﻟﻬﺎ‬
َْ َ ُْ َ
‫ ِاذا زﻟ ِﺰﻟ ِﺖ‬$ R M ‫ ﺳﻮرۃ اﳊﻤﺪ‬m ‹ M -û ¼ -
ِ
E iˆ 'Ö * i Ï•: M« 3 $ REÖ
ُ‫ﷲ ا َ ْﮐ َﱪ ج‬ ُ ‫ﺎن ﷲِ َو ْاﳊَ ْﻤ ُﺪ ِ ِ َو َ ٓ ِا ٰﻟ َﻪ ِا َّﻻ‬
ُ ‫ﷲ َو‬ َ َُْ
•L r;K Ï •L M !, _J K _J Ï •L i ,K
Ï •L K r; , Ï•L K Ï•L M !, r; K Ï
6 g: úûoi I ¼ cïñ EÖ M !, r; ,
E* 6 ¦¼ @, KE‚(
ْ
$ REÖ ‫ َواﻟ ٰﻌ ِﺪ ٰﻳ ِﺖ َﺿ ْﺒ ًﺤﺎ‬$ R M ‫ﺳﻮرۃ اﳊﻤﺪ‬ ¼ @, û ¼ @,
Z •r?mˆ ÌÍr? m * i Ï •: Mi Š
E= mõ :½¾MgÜ m i Ï
ُ ْ َ‫ ِا َذا َﺟﺎۗ َء ﻧ‬$ R
ُ‫ﴫ ٰ ّﷲِ َو ْاﻟ َﻔ ْﺘﺢ‬ M ‫ﺳﻮرۃ اﳊﻤﺪ‬m ‹ M -û ¼ @)
Z •r?mˆ ÌÍr? m * i Ï•: Mü $ REÖ
E* 6 ßM¼ •Gm i Ï
َ ُ ّٰ َ ُ ْ ُ
ý: $ REÖ ‫ﷲ ا َﺣ ٌﺪ‬ ‫ ﻗﻞ ﻫﻮ‬$ R M ‫• ¼ ﺳﻮرۃ اﳊﻤﺪ‬G û ¼ •G
Ï Z •r?mˆ ÌÍr? m * i Ï •: M

Index Home
120

E= mõ :½¾MgÜ m i
……﴾ N‫……﴿ ﳕﺎز ﻫﺪﻳﻪ واﻟﺪ‬
َ‫ﺎﻣ ِﺔ َر ُﺟ ٌﻞ َ ٌّ™ َّواﻟ َﺪ ْﻳ ِﻪ َﺑ ْﻌﺪ‬
َ َ ْ َ َْ َ َْ ْ ُ ّ َ
ِ ‫م اﻟ ِﻘﻴ‬Ù ‫ ﺳ ِ›ﺪ اﻻ™ا ِر‬: o • •«R iÂ
ßMI Miƒ ”` '‚6 ,o oî€r I Mµ¶ ‫ﲥ َﻤﺎ‬ َْ
ِ ِ ‫ﻣﻮ‬
† dp þ„ E6æ žm
2 lJI E „¹ ”ã@ < @e, I 4 @ Ä ÔH ”`
z6iÓr Õ mBøÔHl Wj ÔX Ie g pÑE r ÇrûA
=: m Š ¦@r i iU I (pxq «z
Ç ¦I : 6
‘ŠIe iî «ÇJI s M 6iÓM”` ý\EK
- K ÌÍ :¼ ¦”` åìcM ME H6”`
E mi %’U, Ï ‫ ﺳﻮرۃ اﳊﻤﺪ‬ÏÉ ¼
ُ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ ْٔ ُ ْ َ َ ّ َ َ َ ْ ْ ْ َ َ ّ َ
‫م ﻳﻘﻮم اﳊِﺴﺎب ط‬Ù ‫رﺑﻨﺎ اﻏ ِﻔﺮ ِﱄ و ِﻟﻮا ِﻟﺪی و¿ِﻠﻤﻮ ِﻣ ِﻨﲔ‬

lÔHƒLI MçìJ ƒ ”` ` M* ‚ Z `
E mi %’U, Ï ‫ ﺳﻮرۃ اﳊﻤﺪ‬jÉ ¼ @,
ٰ ٔ ْ ُ ْ َ َ ْ ْٔ ُ ْ َ ّ ً ْٔ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ّ َ َ َ ْ ْ ْ َ َ ّ َ
‫ﺖط‬
ِ ‫رﺑﻨﺎاﻏ ِﻔﺮ ِﱄ و ِﻟﻮا ِﻟﺪی و ِﻟﻤﻦ دﺧﻞ ﺑ› ِﱴ ﻣﻮ ِﻣﻨﺎ و¿ِﻠﻤﻮ ِﻣ ِﻨﲔ واﻟﻤﻮ ِﻣﻨ‬
m6Pƒ 6_ `' J”` ` M* ‚ Z `
EK Š , Ï M mõ : E =J+i5ƒ ƒ
ً ْ َ ٰ َّ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ّ َ
†”` `„ d I * ‚ Z ` ْ
‫ب ارﲪﻬﻤﺎ ﮐﻤﺎ رﺑ› ِﲎ ﺻ ِﻐﲑا ط‬ ِ ‫ر‬
E Z† ô ` ó ïñ ÔH½ ¿ †ïñw „Z

Index Home
‫‪121‬‬

‫……﴿ ﳕﺎز اﻣﺎم زﻣﺎﻧﻪ ﲺﻞ ﷲ ﴾……‬


‫‪ ¼ cE‬ﺳﻮرۃ اﳊﻤﺪ ©‪ِ ’U(6‬ا َّ‪َ G‬ک ﻧَ ْﻌ ُﺒ ُﺪ َو ِا َّ‪G‬کَ‬ ‫‪:¼ ,‬‬
‫ُْ‬
‫‪Ö‬ﺳﻮرۃ اﳊﻤﺪ‪ M 6õ‬ﺳﻮرۃ ‪Á‬ﺣﻴﺪ ﻗﻞ ُﮬ َﻮﷲ ‪EÖ‬‬ ‫¾ َ ْﺴ َ‪ِ h‬ﻌ ْ ُ‬
‫ﲔ ‪Ï•LLR‬‬
‫¼‪EÖ Š , M 6õ :‬‬
‫ٰ ْ َ ُ َ ْ َ َ ۗ ُ َ َ َ ْ َ َ ۗ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ۗ ُ َ ْ َ َ َ َّ َ ۗ ُ َ َ َ‬
‫ِاﻟ ِﻬﻲ ﻋﻈﻢ اﻟﺒﻼء و ِ™ح اﳋﻔﺎء واﻧﮑﺸﻒ اﻟ ِﻐﻄﺎء واﻧﻘﻄﻊ اﻟﺮﺟﺎء وﺿﺎﻗ ِﺖ‬
‫َّ َ ۗ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ّ ْ ُ ْ َ ٰ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َّ ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َْ ُ‬
‫اﻻرض وﻣ ِﻨﻌ ِﺖ اﻟﺴﻤﺎء واﻧﺖ اﻟﻤﺴ‪h‬ﻌﺎن و ِاﻟﻴﮏ ‪G‬ر ِب اﻟﻤﺸ‪h‬ﲃ وﻋﻠﻴﮏ اﻟﻤﻌﻮل‬ ‫ُ‬
‫ﺖ َﻋﻠَ ْﻴﻨﺎَ‬ ‫‪َ N‬ﻓ َﺮ ْﺿ َ‬ ‫اﻻ ْﻣﺮ ّاﻟَﺬ ْ َ‬ ‫ّ ّ َ َ ّ َ َ ۗ ُ َ ّٰ ُ ّ َ َ ّ َ ٰ ُ َ ّ َ ّ َ ٰ ُ َ ّ َ ُ ْ َ‬
‫وﱄ ِ ِ‬ ‫اﻟﺸﺪ ِۃ واﻟﺮﺧﺎء ا¿ﻠﻬﻢ ﺻ ِﻞ † ﳏﻤ ٍﺪ وا ِل ﳏﻤ ٍﺪ ە ا ِ‬ ‫ِﰲ ِ‬
‫ْ‬ ‫َ َ َ ُ ْ َ َ َّ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ّ ْ َ َّ َ ّ ْ َ َ ً َ ً َ ْ ً َ َ‬
‫ﲋﻟﳤﻢ ﻓﻔ ِﺮج ﻋﻨﺎ ِﲝ ِﻘ ِﻬﻢ ﻓﺮﺟﺎ ﻋﺎ ِﺟﻼ ﻗ ِﺮﻳﺒﺎ ﳇﻤ ِﺢ‬ ‫ﻃﺎﻋﳤﻢ وﻋﺮﻓﺘﻨﺎ ِﺑﺬا ِﻟﮏ ﻣ ِ‬
‫†ُ‬‫ﺎن َ‪ُ G‬ﳏ َ َّﻤ ُﺪ َ‪ّ ِ َ G‬‬ ‫َ‬ ‫ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ َّ ُ َ َ ّ ُ َ َ ّ ُ َ ُ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َّ ُ َ َ‬
‫† ‪G‬ﳏﻤﺪ ِاﮐ ِﻔﻴ ِﺎﱏ ﻓ ِﺎﻧﮑﻤﺎ ﰷ ِﻓﻴ ِ‬ ‫†‪ِ G‬‬ ‫ﴫ او ﮬﻮ اﻗﺮب ‪G‬ﳏﻤﺪ ‪ِ G‬‬ ‫اﻟﺒ ِ‬
‫ﺎﱏ َﻓ ِﺎﻧَّ ُﮑﻤﺎَ‬ ‫† َ‪ُ G‬ﳏ َ َّﻤ ُﺪ ِا ْﺣ ِﻔ َﻈ ِ ْ‬ ‫† َ‪ُ ّ َ G‬‬
‫ِ ِ‬
‫ﴏان َ‪ُ G‬ﳏ َ َّﻤ ُﺪ َ‪ُ ّ َ G‬‬ ‫َ‬ ‫اﱏ َﻓ ِﺎ ّﻧَ ُﮑ َﻤﺎ ‪َِ Ä‬‬
‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ َ ّ ُ َ ُ َ َّ ُ ْ‬
‫† ‪G‬ﳏﻤﺪ اﻧﴫ ِ‬ ‫‪ِ G‬‬
‫ِ‬
‫ﺎن َ‪َ G‬ﻣ ْﻮ َﻻ َی َ‪َ G‬ﺻﺎ ِﺣﺐَ‬ ‫َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ‬
‫اﻟﺰﻣَ‬
‫ِ‬ ‫ﺎن ‪G‬ﻣﻮﻻی ‪G‬ﺻﺎ ِﺣﺐ‬ ‫ﺎن ‪G‬ﻣﻮﻻی ‪G‬ﺻﺎ ِﺣﺐ اﻟﺰﻣ ِ‬ ‫ﺣﺎ ِﻓﻈ ِ‬
‫َّ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ ْ َ ْ ْ ْ َ ْ ْ ْ َ َّ َ َ َ َّ َ َ َ َّ َ َ‬
‫ﺎن اﻟﻐﻮث اﻟﻐﻮث اﻟﻐﻮث اد ِرﮐ ِﲎ اد ِرﮐ ِﲎ اد ِرﮐ ِﲎ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﻋﺔ‬ ‫اﻟﺰﻣ ِ‬
‫اﻟﻄﺎ ِﻫﺮ ْ‪ N‬ەَ‬ ‫َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ٓ َ ْ َ َ َّ ِ ْ َ َ ّ ُ َ َّ َّ ٰ َّ‬
‫ِ‬ ‫اﲪﲔ ە ِﲝ ِﻖ ﳏﻤ ٍﺪ وا ِﻟ ِﻪ‬ ‫اﻟﻌﺠﻞ اﻟﻌﺠﻞ اﻟﻌﺠﻞ ‪ G‬ارﰘ اﻟﺮ ِ‬
‫‪Å! E é6íÔr ZE Ì6c¶ † rû„ r´µE‬‬ ‫‪* *È * Ç Ç j : S‬‬
‫‪E p‬‬ ‫‪m Â{:E‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪M« ITU ' jS‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪Iy‬‬
‫‪E HG Ø{:ƒá‬‬ ‫[ ‪ø¾U‬‬ ‫‪V6’c‬‬ ‫~‪Y * 2 º‬‬
‫{ ‪o„¹ Û‬‬ ‫‪Ï ²³'ÔH« lroÇÑ v Z³œ•«U ³œ: * ‚ Z‬‬
‫¼‪ðñMI! ÑE7 mI‬‬ ‫‪MI! zïñ‬‬ ‫‪<z‬‬ ‫‪:‬‬
‫‪³‬‬ ‫‪œ‬‬ ‫‪EÍç s‬‬ ‫‪Ç‬‬ ‫‪&U ÒÍÉ /Í6/ÔH·5 RUz‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
122

E ™oß `’w WU¡E<ÔHÕZ,@`i ÂWU• ÏY


‚  ál `{WUý\<ÔHiX@` • ÏY ³ œ
E 1 `{WU¡ ÕÖ@`• ÏY ³ œ E
pƒ ŽU ` /BÔ r, pƒ ŽU ` /BÔ r, pƒ ŽU `
iX@`/ J H@` H / H / H BÔ r,
¿r + EÍ6/Í6/Í6E@ wÇ \w ¸ wÇ E Â @` /
Eoš~•«U I! ³œ ý W † •„2 m

øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

Š àá| I É • i û«¾ ¾ ª 2ŠÉ ¾, ¿


mU ‘øH àáÆZ @`É ‡ 67Q? ‚ Z
':n [H:76 i û@`[µ ! E8« êŽÉ M •N7J ‡ •
- r &ç :> ¾ ~W =m¤o@‡ žªž•J Ò r ªžmgoo!s
žÔHàáÆn U ~M r j øHEª 6ICZ±2Šr mY,E
n Em Þñ2 M c Ò I2X 2±þ †JWUX :ç
û mn, Ò @‡' Ïê¾R B û ÔHE 6Hmgo,ç
َّ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ ُ َّ َ ٰ ٓ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َُْ
@ ِ Zِ ‫ﺎن ﷲِ واﳊﻤﺪ ِ ِ و ِاﻟﻪ ِاﻻ ﷲ وﷲ اﮐﱪ وﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮۃ ِاﻻ‬
/ ÍÄ ±| M| ( R 7J 8/ ßM{| ú/ Íš~|
E ÍÄ ±( •'|œ• i•7J 8
øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

Index Home
123

……﴾ ‫درﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮف‬


ِ ‫……﴿ ﳕﺎز‬
øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

oƒ<ß &' (URrL 7J(4 ’ g¿ À¢jœgÔ


û M m :¼ m6Œ Ù:67j
َ ْ َ ّ َ َ ْ َ ٓ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ٓ َ َ َ ْ َّ َ َ ْ َ ٓ َ َ َ ْ َّ َ َ ْ َ َ
@ ‫اﲪﲔ‬ ِ ِ ‫ ارﰘ اﻟﺮ‬G‫ﺎﺳ ِ‹ﲔ و‬ ِ ‫ اﴎع اﳊ‬G‫ اﲰﻊ اﻟﺴﺎ ِﻣ ِﻌﲔ و‬G‫ و‬N‫ﺎﻇ ِﺮ‬ ِ ‫ اﺑﴫاﻟﻨ‬G
!çìÍG + /2 'r + /2 r +
2 m¿ r + 2
56 W| Ö» E mI i ív : ‹ Ï 4 # c Ï i ,
øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

– 6 U ×¥ J× ! m ! •r :6 •ÛÕ ’ •Z
ٰ َ ْ ُ َ ۗ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َٰ َ ُ َ ْ َ
‫ﲰﻊ ﷲ ِﻟﻤﻦ دﻋﺎ ە ﻟ›ﺲ وراء ﷲِ ﻣﻨﳤﻲ ە‬ ِ ‫ ە و‬3‫ﺣﺴ ِﱮ ﷲ وﮐ‬
8w7JÍr • Á y ! •/ ± ™o| M
øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

g É oø~ WU
• Eª6 r Z ¯ JWÏÉ M5Ï g¿ À, YgÔ
: ,M ø~, <KE g m 0 r R Ûr R/úr RZ ÔHF
EéU í6€r ïñ E( o Z
øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

Index Home
‫‪124‬‬

‫……﴿ ﳕﺎز ﺟﻨﺎزە ﴾……‬


‫‪Bs7JÕ ¥‬‬ ‫¾‪} 6ã‬‬ ‫=‪+:‬‬ ‫‪±-‬‬ ‫‪,w2Hr à :‬‬
‫‪Mô D:8‬‬ ‫‪ø~Õ E 5 lmô‬‬ ‫‪r à :E ‚rû+M+:K‬‬
‫‪r‬‬ ‫‪«¾# <r à : ÀM‬‬ ‫‪«¾#E V I r à : s‬‬
‫اﻟﺼﻠﻮۃ¦¦‹‬
‫‪ٰ ¨¨ Ï‬‬ ‫—‬ ‫‪m_ › :‬‬ ‫‪<E 4 r à : 2‬‬
‫‪: •~ 6Ú ¦¦ þE *Š Q = •~ r à :E( I§ m‬‬
‫ً‬
‫ﻗﺮﺑﺔ ِاﱄ ﷲ¨¨ ‪ُ َ ¨¨– -K‬‬
‫ﷲ اَ ْﮐ َﱪ¦¦ُ‬ ‫‪4 M :R ½¾Z† ìír Ã‬‬
‫ﷲ َو ْﺣ َﺪ ٗە َﻻ َﴍ ْﻳ َﮏ َﻟ ٗﻪ َوا َ ْﺷ َﻬ ُﺪ اَ َّن ُﳏ َ َّﻤ ًﺪا َﻋ ْﺒ ُﺪ ٗە َو َر ُﺳ ْﻮ ُﻟ ٗﻪ اَ ْر َﺳﻠَﻪٗ‬‫اَ ْﺷ َﻬ ُﺪاَ ْن َّ ٓ ِا ٰﻟ َﻪ ِا َّﻻ ُ‬
‫ِ‬
‫َ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫ْ‬ ‫ْ َ ّ َ ْ ً َّ َ‬
‫ﺔط‬ ‫ِ‪Z‬ﳊ ِﻖ ‪ِ û‬ﺸﲑا و ﻧ ِﺬ|ا ﺑﲔ ﻳﺪ ِی اﻟﺴﺎﻋ ِ‬
‫! ‪œi 8É›7Jo‬‬ ‫‪r8‬‬ ‫|‪7J RM‬‬
‫‪6y { Ò‬‬
‫‪4‬‬ ‫˜‬ ‫™‬‫‪š‬‬ ‫›‬
‫‪' ÔHƒ‬‬ ‫‪ÆÄ‬‬ ‫‪!£‬‬ ‫‪«R‬‬ ‫‪YM| Õ 1U À| ÖÇ‬‬
‫‪E 2‬‬ ‫‪Ì I Mµ¶ 2‬‬ ‫<‪@sí‬‬
‫ﱪ ‹‪EK Š ,m‬‬ ‫َ ُ‬
‫ﷲ اَ ْﮐ َ ُ‬ ‫‪@, K‬‬
‫َ ّٰ ُ ّ َ َ ّ َ ٰ ُ َ ّ َ ّ َ ٰ ُ َ ّ َ ّ َ َ ّ ْ َ ٰ ُ َ ّ َ ّ َ ٰ ُ َ ّ َ ّ َ َ ْ َ ٰ ُ َ ّ َ ّ َ ٰ‬
‫ا¿ﻠﻬﻢ ﺻ ِﻞ † ﳏﻤ ٍﺪ وا ِل ﳏﻤ ٍﺪ وﺳ ِﻠﻢ † ﳏﻤ ٍﺪ وا ِل ﳏﻤ ٍﺪ و‪ِ Z‬رک † ﳏﻤ ٍﺪ وا ِل‬
‫ُ َ َّ َّ ْ َ ْ ُ َ َّ ً َّ ٰ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ َ ٰ ٓ‬
‫ﳏﻤ ٍﺪ وارﰘ ﳏﻤﺪا وال ﳏﻤ ٍﺪ ﰷﻓﻀ ِﻞ ﻣﺎﺻﻠﻴﺖ وﺳﻠﻤﺖ و‪Z‬رﮐﺖ و ﲪﺖ †‬
‫ْ َ ْ َ َ ٰ ْ َ ْ َ َّ َ َ ْ ٌ َّ ْ ٌ َ َ ّ َ ٰ َ ْ ْ َ‬
‫اﻻ ْﻧ ِ‹ َﻴ ٓﺎ ِء َو ْاﻟ ُﻤ ْﺮ َﺳ ِﻠ ْﲔَ‬ ‫ﲨﻴ ِﻊ‬
‫ِا™ا ِﮬﻴﻢ وا ِل ِا™ا ِﮬﻴﻢ ِاﻧﮏ ِﲪﻴﺪ ِﳎﻴﺪط وﺻ ِﻞ † ِ‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ِ ٰ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َ ُّ َ َ ٓ‬
‫ﺤﲔ ط‬ ‫اﻟﺼ ِﺪﻳ ِﻘﲔ و ِﻋﺒﺎ ِد ﷲ اﻟﺼ ِﻠ ِ‬
‫واﻟﺸﻬﺪا ِء و ِ‬
‫|* ‪œÄ EZ³œ«U ³œÔH« lçÜ EZ³œ•«U •œÔH« lÑ‬‬
‫‪gÜ‬‬ ‫‪”ãÊ‬‬ ‫‪: ÷Z³œ•«U ³œ ÔH« lÑ‬‬ ‫‪EZ³œ•«U ³œÔH« l‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪125‬‬

‫‪E p I p -<:x²E7ÔH« lZ•V Ä «U •V Ä iÂÑ‬‬ ‫‪œÄE‬‬


‫‪guX Z‬‬ ‫‪Ö‬‬ ‫_ ¿‪g‬‬ ‫|† ‪Ï g¿ _Öi guX :‬‬ ‫„‬
‫‪E ÔH« lÑ Z YÓ³ /‬‬
‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ َُْ‬
‫‪ @)K‬ﷲ اﮐﱪ ‹‪EK Š ,m‬‬
‫ﳯﻢْ‬ ‫اﻻ ْﺣ َﻴ ٓﺎ ِئ ِﻣ ْ ُ‬
‫َْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ ُْْ َْ َ ْ‬ ‫َ‬ ‫ٔ‬ ‫َ ّ ٰ ُ ّ َ ْ ْ ْ ُ ْٔ ْ َ َ ْ ُ ْ‬
‫ﺎت‬
‫ﺎت واﻟﻤﺴ ِﻠ ِﻤﲔ واﻟﻤﺴ ِﻠﻤ ِ‬ ‫ا¿ﻠﻬﻢ اﻏ ِﻔﺮ¿ِﻠﻤﻮ ِﻣ ِﻨﲔ واﻟﻤﻮ ِﻣﻨ ِ‬
‫ﰻ َﳽ ٍءْ‬ ‫َّ َ َ ٰ ُ ّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ َ ُ ْ ُ َّ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ َْ َ َ ْ َْ ََ ََْ َُ ْ َْ‬
‫ات ِاﻧﮏ † ِ‬ ‫ات ِاﻧﮏ ِﳎﻴﺐ اﻟﺪﻋﻮ ِ‬ ‫ات © ِﺑﻊ ﺑﻴ‪:‬ﻨﺎ وﺑﻴﳯﻢ ِ‪Z‬ﳋﲑ ِ‬ ‫واﻻﻣﻮ ِ‬
‫|ط‬‫َﻗ ِﺪ ْ ٌ‬
‫‪IÇ EJ :‬‬ ‫‪Ï‬‬ ‫‪J : Pƒ‬‬ ‫‪ÏPƒ‬‬ ‫|* =‬
‫‪JI‬‬ ‫|* ‪z‬‬ ‫†‬ ‫„‪=J+‬‬ ‫'‪ÌÏ‬‬ ‫' ‪rP‬‬
‫‪Ê i tZ>c:¡E p‬‬ ‫‪m« *Š :x²E ™ j‬‬
‫ﱪ ‹‪EK Š ,m‬‬ ‫َ ُ‬
‫ﷲ اَ ْﮐ َ ُ‬ ‫‪•GK‬‬
‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ ّٰ ُ ّ َ ّ َ ٰ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ‬
‫ﺪک وا‪ è‬اﻣ ِﺘﮏ ‪Î‬ل ِﺑﮏ واﻧﺖ ﺧﲑﻣﲋو ٍل ِﺑ ٖﻪ ط‬ ‫ا¿ﻠﻬﻢ ِان ﮬﺬا ﻋﺒﺪک وا‪ è‬ﻋﺒ ِ‬
‫ۢ‬ ‫َ ّٰ ُ ّ َ ّ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ّ َ َ ْ ً ّ َ َ ْ َ َ ْ َ‬
‫ّ َ َ ّ ٰ ُ ّ َ ْ َ َ ُ ْ ً َ ْ ْٓ‬ ‫ُ‬
‫ا¿ﻠﻬﻢ ِا‪ Ä‬ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ِﻣﻨﻪ ِاﻻ ﺧﲑا واﻧﺖ اﻋﻠﻢ ِﺑ ٖﻪ ِﻣﻨﺎ ط ا¿ﻠﻬﻢ ِان ﰷن ﳏ ِﺴ‪:‬ﺎ ﻓ ِﺰد ِﰲ‬
‫اﺟ َﻌ ْﻠﻪُ‬
‫اﻏ ِﻔ ْﺮ َﻟ ٗﻪ ە اَ ّ¿ﻠٰ ُﻬ َّﻢ ْ‬
‫َ ْ َ َ ُ ًْ ُ ْ ً ََ َ َْ َ ْ َ َّ ٓ َ ْ‬
‫ِا ْﺣ َﺴﺎ ِﻧ ٖﻪ و ِان ﰷن ﻣ ِﺴ›ﺌﺎ ﻣﺬ ِﻧﺒﺎ ﻓﺘﺠﺎوز‪ Ì‬ﺳ ِ›ﺌﺎ ِﺗ ٖﻪ و‬
‫ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َٓ َْ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ َ َ ْٓ َ ْ ٰ ّ ّ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ٰ ٓ َ‬
‫ﺎ™‪ N‬وارﲪﻪ ِ™ﲪ ِﺘﮏ ‪ G‬ارﰘ‬ ‫ِﻋﻨﺪک ِﰲ ا† ِﻋ ِﻠ ِﻴﲔ واﺧﻠﻒ † اﮬ ِﻠ ٖﻪ ِﰲ اﻟﻐ ِ ِ‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َّ ِ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َّ ّ َ ْ َ ِ َّ َّ ّ ْ َ َّ‬
‫ﺔ اﻟﻄ ِﻴ ِ‹ﲔ اﻟﻄﺎ ِﮬ ِﺮ‪ N‬ط‬ ‫اﲪﲔ ە واﺣﴩە ﻣﻊ اﻟﻨ ِ ِﱮ واﻻﲚ ِ‬ ‫اﻟﺮ ِ‬
‫‪I‬‬ ‫|* §‪‡E ño @‡E ño Y ‡E rY ‡ †gcÏ„,‬‬
‫‪8±M!( R‬‬ ‫‪jM‬‬ ‫|*‬ ‫‪E Ij¶”ã:‬‬
‫‪ÔHA,‬‬ ‫‪:‬‬ ‫|* ‪oî,Õ‬‬ ‫‪E £ ã‬‬ ‫‪jM :‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪126‬‬

‫‪X‬‬ ‫|* ‪:‬‬ ‫‪E‬‬ ‫=‬ ‫‪ÔH‬‬ ‫‪6ûM‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪‚rû, Õ‬‬
‫‪Ñ v EÔH@ s «• ë rPÔ/jM‬‬ ‫‪¢‬‬ ‫‪É ÊªÉ èÇ Ë‬‬ ‫‪è‬‬
‫‪4ǘ™š› œiÂJ †| „ E2 m¿ r‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪E ÔH¿ Z‬‬
‫‪EÔH‬‬ ‫“ |‪½¾Mg¿ _Sß Uc¹ š~ Õ 1U À‬‬
‫‪E ÔŠ m ! ½æ‬‬ ‫<‬ ‫ﱪ ‹‪mgu :m‬‬ ‫َ ُ‬
‫ﷲ اَ ْﮐ َ ُ‬ ‫‪=•~K‬‬
‫‪Š iˆd e:‬‬ ‫‪i mj †Õ •ßM Ïmjr‬‬ ‫‪@ Š •G'Z‬‬
‫‪K‬‬
‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ ّٰ ُ ّ َ ّ َ ٰ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ‬
‫ط‬
‫ا¿ﻠﻬﻢ ِان ﮬ ِﺬ ٖە اﻣﺘﮏ واﺑﻨﺔ ﻋﺒ ِﺪ ک واﺑﻨﺔ اﻣ ِﺘﮏ ‪Î‬ﻟﺖ ِﺑﮏ واﻧﺖ ﺧﲑﻣﲋو ٍ ۢل ِﺑ ٖﻪ‬
‫َ ّ ٰ ُ ّ َ ّ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ّ َ َ ْ ً ّ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ّ َ ط َ ّ ٰ ُ ّ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ً َ ْ ْٓ‬
‫ا¿ﻠﻬﻢ ِا‪ Ä‬ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ِﻣﳯﺎ ِاﻻ ﺧﲑا واﻧﺖ اﻋﻠﻢ ِﲠﺎ ِﻣﻨﺎ ا¿ﻠﻬﻢ ِان ﰷﻧﺖ ﳏ ِﺴ‪:‬ﺔ ﻓ ِﺰد ِﰲ‬
‫اﺟ َﻌ ْﻠﻬﺎَ‬ ‫اﻏ ِﻔ ْﺮ َﻟ َﻬﺎ ە اَ ّ¿ﻠٰ ُﻬ َّﻢ ْ‬
‫ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َْ ً ُ ْ َ ً ََ َ َْ َ ْ َ َّ ۗ َ َ ْ‬
‫ﺎﳖﺎ و ِان ﰷﻧﺖ ﻣ ِﺴ›ﺌﺔ ﻣﺬ ِﻧﺒﺔ ﻓﺘﺠﺎوز‪ Ì‬ﺳ ِ›ﺌﺎ ِﲥﺎ و‬ ‫ِاﺣﺴ ِ‬
‫ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َٓ َْ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ َ َ ْٓ َ ْ ٰ ّ ّ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ٰ ٓ َ‬
‫ﺎ™‪ N‬وارﲪﻬﺎ ِ™ﲪ ِﺘﮏ ‪ G‬ارﰘ‬ ‫ِﻋﻨﺪک ِﰲ ا† ِﻋ ِﻠ ِﻴﲔ واﺧﻠﻒ † اﮬ ِﻠﻬﺎ ِﰲ اﻟﻐ ِ ِ‬
‫ْ َ ط‬
‫َّ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ِ َ َ َّ ْ َ ۗ ِ َ ّ َ ّ َ ۗ ِ ْ َ َ‬
‫اﲪﲔ ە واﺣﴩﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﺎˆﺔ اﻟﺰﮬﺮائ ﺳ ِ›ﺪ ِۃ اﻟ ِ‪:‬ﺴﺎئ اﻟﻌﺎﻟ ِﻤﲔ‬ ‫اﻟﺮ ِ ِ‬
‫‪E d‬‬ ‫‪@‡ E d‬‬ ‫‪Y ‡E‬‬ ‫| * §‪@‡ † cÏ„ ,‬‬
‫‪±M!( R‬‬ ‫‪jM‬‬ ‫|*‬ ‫‪E Ij¶”ã:‬‬ ‫‡@ ‪¿I‬‬
‫‪:‬‬ ‫| * ‪oî,Õ‬‬ ‫‪E £ ã‬‬ ‫‪jM‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪8‬‬
‫=‬ ‫‪ÔH‬‬ ‫‪6ûM‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪‚rû,Õ ÔHA,‬‬
‫‪@ s «• ë rPÔ/jM‬‬ ‫‪¢‬‬ ‫‪É ÊªÉ èÇ Ë‬‬ ‫|* ‪èX :‬‬ ‫‪E‬‬
‫|†‬ ‫‪„ E2‬‬ ‫‪m¿ r‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪EÔH¿ Z‬‬ ‫‪Ñv‬‬ ‫‪EÔH‬‬
‫‪EÔH‬‬ ‫!‪½¾MI‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪Šgu'|| gÜ c3 ÓÔiÂJ‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
127

E56iˆd eŠ •G: M mjl†Õ


‫ط‬ ً‫ﻻ َ َ½ ْﻳ ِﻪ َو َﻟ َﻨﺎ َﺳﻠَ ًﻔﺎ َّو َﻓ َﺮ ًﻃﺎ َّوا َ ْﺟﺮا‬
َ ُ ْ َ ْ َ ّ ُ ّٰ َ
ِ ‫ا¿ﻠﻬﻢ اﺟﻌﻠﻪ‬
¢7joç ´ - rqˆ« cß x ”` M JÀ *|
E56iˆd eŠ •G: mjl†Õ
‫ط‬ ً‫ﻻ َ َ½ ْﳞَﺎ َو َﻟ َﻨﺎ َﺳﻠَ ًﻔﺎ َّو َﻓ َﺮ ًﻃﺎ َّواَ ْﺟﺮا‬
َ َ ْ َ ْ َ ّ ُ ّٰ َ
ِ ‫ا¿ﻠﻬﻢ اﺟﻌﻠﻬﺎ‬
¢7joç ´ - rqˆ « cß x ”` M J! *|
Z g>X X gu r § M ! 3ë r à <
E :R¨©

øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

……﴾ ‫……﴿ ﺗﻌﲔ ﲰﺖ ﮐﻌﺒﻪ‬


ž6 ¸ ”ã , ßM Ù " E # Z M å B“ R j «¾
$%Z,¾M =m@ Ò 1ZS W# @ ÀŒ É ¸ E
E Fm"o& åWU\]M« ¥iˆd eE56& Ù,E3

./*TóÌ ,I-~ )*+Tó( d 'ž


•=û•E Iû•E 0@E
•=û@g Iû@g 7p'•f

øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

Index Home
‫‪128‬‬

‫ﺗﻠﻘﲔ ّ‬
‫ﻣﻴﺖ ﴾……‬ ‫ِ‬ ‫……﴿‬
‫!‪X m«Ï1guX #~2 ,2PƒÉ := ž‬‬ ‫‪ÔJ34‬‬
‫‪B‬‬ ‫‪o3‬‬ ‫‪½æ# X m‹ ïñ 4Z , É J !æ‬‬
‫‪iˆÇ5 Pƒ7J (6‬‬ ‫‪<U msB‬‬ ‫‪jo3‬‬ ‫‪½æ*jX‬‬
‫‪E Í! Ôg>oi‬‬ ‫‪! :6 i 3Õ EK R‬‬
‫ﲰ ْﻊ ِا ْﻓ َﻬﻢْ‬ ‫ِا ْ َ‬ ‫ﲰ ْﻊ ِا ْﻓ َﻬﻢْ‬ ‫ِا ْ َ‬ ‫ﲰ ْﻊ ِا ْﻓ َﻬﻢْ‬ ‫ِا ْ َ‬ ‫ﻣﺮد ﮐﻴﻠﺌﮯ ‪:‬‬
‫‪ِ w‬ا ْﻓ َﻬ ِﻤ ْﻲٓ‬
‫ﲰ ْٓ‬
‫ِ‬
‫‪ِ w‬ا ْﻓ َﻬﻤ ْٓﻲ ِا ْ َ‬
‫ِ‬ ‫ٓ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬
‫‪ِ w‬ا ْﻓ َﻬﻤ ْٓﻲ ِا ْﲰَ‬
‫ِ‬ ‫ﲰ ْٓ‬
‫ِ‬
‫ﻋﻮرت ﮐﻴﻠﺌﮯ‪ِ :‬ا ْ َ‬

‫"!‬
‫ﻻ ِا ٰﻟ َﻪ ِا َّﻻ ﷲُ‬ ‫َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َّ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ِ ْ َ َ َ َ ْ َّ ٓ‬
‫ﻫﻞ اﻧﺖ‪ /‬اﻧ ِﺖ † اﻟﻌﻬ ِﺪ اﻟ ِﺬی ﻓﺎرﻗﺘﻨﺎ‪/‬ﻓﺎرﻗ ِﺘﻨﺎ ﻋﻠﻴ ِﻪ ¯ ﺷﻬﺎد ِۃ ان‬
‫ﷲ َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ َو ٰاﻟ ٖﻪ َو َﺳ ّﻠَ ْﻢ َﻋ ْﺒ ُﺪ ٗە َو َر ُﺳ ْﻮ ُﻟ ٗﻪ َو َﺳ ّ›ﺪُ‬ ‫ُ‬ ‫َ ْ َ ٗ َ َ ْ َ َ ٗ َ َ َّ ُ َ َّ ً َ َّ‬
‫ﴍﻳﮏ ﻟﻪ و ان ﳏﻤﺪا ﺻﲇ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫وﺣﺪە ﻻ ِ‬
‫ّ ْ َ َ َ ُ ِن‬ ‫َ‬ ‫ّ َ ّ ْ َ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ّ َ َ ًّ َ ْ ُ ْ ُ ْ ْ َ َ َ ّ ُ ْ‬
‫اﻟﻨ ِ‹ ِﻴﲔ وﺧﺎﺗﻢ اﻟﻤﺮﺳ ِﻠﲔ وان ﻋ ِﻠﻴﺎ ا ِﻣﲑ اﻟﻤﺆ ِﻣ ِﻨﲔ و ﺳ ِ›ﺪ اﻟﻮ ِﺻ ِﻴﲔ و ِاﻣﺎم‬
‫ﲔ َو ُﳏ َ َّﻤ َﺪ ْا‪َè‬‬ ‫ا‪ْ è‬اﳊُ َﺴ ْ‬ ‫َ‬ ‫† ْ‬ ‫ﲔ َو َ َّ‬ ‫َ‬ ‫ﲔ َو اَ َّن ْاﳊَ َﺴ َﻦ َو ْاﳊُ َﺴ ْ‬ ‫َ‬ ‫† ْاﻟ ٰﻌﻠَﻤ ْ‬ ‫ْ ََ َ ُ َ ََٗ ََ‬
‫اﻓﱰض ﷲ ﻃﺎﻋﺘﻪ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬
‫‪è‬‬ ‫†ا ْ َ‬‫† َّو َ َّ‬ ‫ّ‬ ‫ا‪َ è‬‬‫َ‬ ‫ا‪ُ è‬ﻣ ْﻮ ٰﳻ َو ُﳏ َ َّﻤ َﺪ ْ‬ ‫َ‬ ‫† ْ‬ ‫ا‪َ è‬ﺟ ْﻌ َﻔﺮ َّو َ َّ‬ ‫َ‬ ‫ا‪ُ è‬ﳏ َ َّﻤﺪ َّو ُﻣ ْﻮ َﳻ ْ‬‫َ‬ ‫† َّو َﺟ ْﻌ َﻔ َﺮ ْ‬
‫ّ‬ ‫َ‬
‫ٍِ ِ‬ ‫ٍ ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍِ‬
‫ﳱ ْﻢ ٰا ِ ّﲚَ ُﺔ ْاﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْﲔَ‬ ‫† َّو ْاﻟ َﻘﺎۗﺋ َِﻢ ْاﳊُ َّﺠ َﺔ ْاﻟ َﻤ ْﻬ ِﺪ َّی َﺻﻠَ ٰﻮ ُت ﷲِ َﻋﻠَ ِْ‬ ‫ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّو ْاﳊَ َﺴ َﻦ ْ َ‬
‫ا‪ٍّ ِ َ è‬‬
‫ً‬ ‫ْ‬ ‫َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ٰ َّ ُ َ َ ٰ َّ ُ ٰ َّ ُ ُ ً َ‬
‫وﲩﺞ ﷲِ † اﳋﻠ ِﻖ اﲨ ِﻌﲔ وا ِﲚﺘﮏ‪ /‬وا ِﲚﺘ ِﮏ ا ِﲚﺔ ﻫﺪی ا™ار ‪M†glo†EE‬‬
‫َ‬
‫ﺎر َک َو َﺗ َﻌﺎﱄٰ‬ ‫¯ ِﻋ ْﻨ ِﺪ ﷲِ َﺗ َﺒ َ‬ ‫اﻟﺮ ُﺳ ْﻮ َﻻن ِ ْ‬ ‫‪ gloWj‬ا َذآ اَ َ© َک‪ /‬اَ َ©ک ْاﻟ َﻤﻠَ َﲀن ْاﻟ ُﻤ َّﻘ َّﺮ َ‪Z‬ن َّ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬
‫‪ِ Ì‬د ْﻳ ِﻨ َﮏ‪ِ /‬د ْﻳ ِﻨ ِﮏ َو َ‪ْÌ‬‬ ‫‪ Ì‬ﻧَّ ِ‹ ِّﻴ َﮏ‪ّ /‬ﻧَ ِ‹ ِّﻴ ِﮏ َو َ ْ‬ ‫‪َّ Ì‬ر ّ ِﺑ َﮏ‪َّ /‬ر ّ ِﺑ ِﮏ َو َ ْ‬ ‫َو َﺳ َ َﻼ َک‪َ /‬و َﺳ َ َﻼ ِک َ ْ‬
‫َ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ٰ َّ َ ٰ َّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ‬
‫ﺎﰲ وﻻ‬ ‫ﮐِ َﺘﺎ ِﺑ َﮏ‪/‬ﮐِ َﺘﺎ ِﺑ ِﮏ و ‪ِ Ì‬ﻗﺒﻠ ِﺘﮏ‪ِ /‬ﻗﺒﻠ ِﺘ ِﮏ و‪ Ì‬ا ِﲚ ِﺘﮏ‪/‬ا ِﲚ ِﺘ ِﮏ ﻓﻼ ﲣﻒ‪/‬ﲣ ِ‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪129‬‬

‫َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ ْ ْ َ َ َ ٓ َ ُ َ َّ َ َ ُ ٗ َ ّ ْ َ ُ َ َّ ٌ َ َّ ُ َ َ ْ َ ٰ‬
‫اﲠﻤﺎ ﷲ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ر ِﰉ وﳏﻤﺪ ﺻﲇ ﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ وا ِﻟ ٖﻪ‬ ‫ﲢﺰن‪ /‬ﲢﺰ ِﱏ وﻗﻞ‪/‬ﻗﻮ ِﱄ ِﰲ ﺟﻮ ِ ِ‬
‫†ُ‬‫ﲔ َّ‬ ‫ﲑ ْاﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ َْ‬ ‫ﺎﰉ َو ْاﻟ َﮑ ْﻌ َﺒ ُﺔ ِﻗ ْﺒﻠَ ِ ْﱴ َواَ ِﻣ ُْ‬ ‫َ‬ ‫ٰ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬
‫ْ‬ ‫ﺘ‬ ‫ِ‬ ‫ﮐ‬ ‫ن‬‫ُ‬ ‫ا‬ ‫ْ‬
‫ﺮ‬ ‫ﻘ‬ ‫اﻟ‬ ‫َ‬
‫و‬ ‫ْ‬
‫ﲎ‬ ‫ِ‬ ‫ﻳ‬ ‫د‬
‫ِ‬ ‫م‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺳ‬ ‫ْ‬ ‫اﻻ‬ ‫َ‬
‫و‬ ‫ّ‬
‫ﱮ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﻢ‬ ‫ْ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﺳ‬ ‫َ‬ ‫َ‬
‫و‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِٖ‬
‫اﻟﺸﻬ ْﻴﺪُ‬ ‫َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َ ّ ِن ْ ُ ْ َ ٰ ٓ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ ّ ِن َّ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُْ َ‬
‫ِ‬ ‫†‬ ‫ﺎﱊ واﳊﺴﲔ ‪ِ ِ è‬‬ ‫† اﻟﻤﺠﺘﱮ ِاﻣ ِ‬ ‫ﺎﱊ واﳊﺴﻦ ‪ِ ِ è‬‬ ‫ا‪ è‬ا ِﰉ ﻃﺎ ِﻟ ٍﺐ ِاﻣ ِ‬
‫ﺎﱊْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫َ ْ َ َ ۗ َ ْ َ َ ٌّ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َّ ُ ْ ُ َ ّ َ ُ ْ َّ‬
‫† ‪ِ Z‬ﻗﺮ ِﻋﻠ ِﻢ اﻟﻨ ِ‹ ِﻴﲔ ِاﻣ ِ‬ ‫ﺎﱊ وﳏﻤﺪ ‪ٍ ِ è‬‬ ‫† ز‪ N‬اﻟﻌﺎ ِﺑ ِﺪ‪ِ N‬اﻣ ِ‬ ‫ﺎﱊ و ِ‬ ‫ِﺑﮑﺮﺑﻼ ِء ِاﻣ ِ‬
‫ﺎﱊ َو ُﳏ َ َّﻤ ُﺪ ِن ْاﳉَ َﻮادُ‬ ‫اﻟﺮ َﺿ ٓﺎ ِا َﻣ ِ ْ‬ ‫† ِن ّ‬ ‫ﺎﱊ َو َ ّ ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ َ ْ َ ُ ِن َّ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ‬
‫ﺎﱊ وﻣﻮﳻ اﻟﲀ ِﻇﻢ ِاﻣ ِ ِ ِ‬ ‫وﺟﻌﻔﺮ اﻟﺼﺎ ِدق ِاﻣ ِ‬
‫َ ْ َ َ ّ ُ ِن ْ َ ْٓ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ّ ُ َ ْ َ ْ ُ َّ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ْ ٰ ُ َ ۗ‬
‫ﺎﱊ ﻫﺆﻻ ِء‬ ‫ﺎﱊ واﳊﺤﺠﺔ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ِاﻣ ِ‬ ‫ﺎﱊ واﳊﺴﻦ اﻟﻌﺴﮑ ِﺮی ِاﻣ ِ‬ ‫† اﻟﻬﺎ ِدی ِاﻣ ِ‬ ‫ﺎﱊ و ِ‬ ‫ِاﻣ ِ‬
‫¯ اَ ْﻋ َﺪا ۗ ِﲛﻢْ‬ ‫ﺎد ِﰏْ َو ُﺷ َﻔ َﻌ ٓﺎ ِﰄْ ِﲠ ْﻢ اَ َ َ‪ّ ٰ Á‬ﱄ َو ِ ْ‬ ‫ﺎدﰏْ َو َﻗ َ‬ ‫ﲔ اَ ِ ّﲚَ ْﱴ َو َﺳ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ََْ ْ َ‬ ‫ُ‬ ‫ٰ‬ ‫ََ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ﳱﻢ اﲨ ِﻌ‬ ‫ﺻﻠﻮت ﷲ ِ ﻋﻠ ِ‬
‫اﻻ ِﺧ َﺮ ِۃ ﺛُ َّﻢ ِا ْﻋﻠَ ْﻢ‪ِ /‬ا ْﻋﻠَﻤ ْﻲ ‪ِ gloWjM†glo†EE‬ا َّن ﷲَ‬ ‫َ َ َ َّ ُ ّ ُ ْ َ َ ْ ٰ‬
‫اﺗﱪاء ِﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ و‬
‫ِ‬
‫َ َ َ َ َ َ َ ٰ ْ َ َّ ّ ُ َ َ َّ ُ َ َّ ً َ َّ ُ َ َ ْ َ ٰ َ َ َّ ْ ْ َ َّ ُ ْ ُ َ َ َّ‬
‫ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﱄ ِﻧﻌﻢ اﻟﺮب وان ﳏﻤﺪا ﺻﲇ ﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ وا ِﻟ ٖﻪ وﺳﻠﻢ ِﻧﻌﻢ اﻟﺮﺳﻮل وان‬
‫اﻻ ِ ّﲚَ ُﺔ َواَ َّن ﻣﺎَ‬ ‫َّ َ ْ َ َ ُ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َّ ْ َ َ‬
‫ِ‬
‫† ا‪ è‬ا ِﰉ ﻃﺎ ِﻟ ٍﺐ واوﻻدە اﻻﲚﺔ اﻻﺣﺪ ﻋﴩ ِﻧﻌﻢ‬ ‫ا ِﻣﲑ اﻟﻤﺆ ِﻣ ِﻨﲔ ِ‬
‫ْ‬ ‫َ ۗ َ ُ َ َّ ٌ َ َّ ُ َ َ ْ َ ٰ َ َ َّ َ َ ٌّ َّ َ َّ ْ َ ْ َ َ ٌّ َّ ُ َ َ ُ ْ َ َّ َ‬
‫ِﲑ ِﰲ‬ ‫ﺟﺎء ِﺑ ٖﻪ ﳏﻤﺪ ﺻﲇ ﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ وا ِﻟ ٖﻪ وﺳﻠﻢ ﺣﻖ وان اﻟﻤﻮت ﺣﻖ وﺳﺆال ﻣﻨﮑ ٍﺮ وﻧﮑ ٍ‬
‫ُ‬ ‫ْ َ ْ َ ٌّ َّ ْ َ ْ َ َ ٌّ َّ ّ ُ ُ ْ َ َ ٌّ َّ ّ َ َ َ ٌّ َّ ْ ْ َ َ َ ٌّ َّ َ َ ۗ َ ْ ُ‬
‫اﻟﴫاط ﺣﻖ واﻟ ِﻤﲒان ﺣﻖ وﺗﻄﺎ ِﺮ اﻟﮑﺘ ِﺐ‬ ‫ﱪ ﺣﻖ واﻟﺒﻌﺚ ﺣﻖ واﻟ‪:‬ﺸﻮر ﺣﻖ و ِ‬ ‫اﻟﻘ ِ‬
‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ٌّ َّ ْ َ َّ َ َ ٌّ َّ َّ َ َ ٌّ َّ َ َّ َّ َ َ ٰ َ ٌ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ‬
‫ﺣﻖ واﳉﻨﺔ ﺣﻖ واﻟﻨﺎر ﺣﻖ وان اﻟﺴﺎﻋﺔ ا ِﺗﻴﺔ ﻻ رﻳﺐ ِﻓﳱﺎ وان ﷲ ﻳﺒﻌﺚ ¯ ِﰲ‬
‫ْ‬ ‫ُ َْ‬ ‫َ‬ ‫َ َّ َ َ َ َّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ ُ ُ ْ ََ ْ َ ََ‬
‫اﻟﻘﺒﻮ ِر اﻓ ِﻬﻤﺖ‪ /‬اﻓ ِﻬﻤ ِﺖ ‪ gloWjM†glo†EE‬ﺛ‹ﺘﮏ‪ /‬ﺛ‹ﺘ ِﮏ ﷲ ِ‪Z‬ﻟﻘﻮ ِل‬
‫ﷲ َﺑ ْ› َﻨ َﮏ‪َ /‬ﺑ ْ› َﻨ ِﮏ َو َﺑ ْﲔَ‬ ‫اط ّ ُﻣ ْﺴ َ‪ِ h‬ﻘﻢ َﻋ َّﺮ َف ُ‬ ‫َ‬ ‫ٰ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬
‫ٍ‬ ‫اک ﷲ ِاﱄ ِﴏ ٍ‬ ‫اﻟﺜﺎ ِﺑ ِﺖ ﻫﺪاک‪ /‬ﻫﺪ ِ‬
‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ ْ َ َ ْ َ ْۢ‬ ‫َ‬ ‫َ ّٰ ُ ّ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ ُ ْ َ َ ّ ِّ ْ َّ‬ ‫َْ َ ۗ َ َْ َ ۗ‬
‫ﺎف اﻻرض ‪ Ì‬ﺟﻨ‹ﻴ ِﻪ‪/‬‬ ‫او ِﻟﻴﺎﺋِﮏ‪ /‬او ِﻟﻴﺎﺋ ِِﮏ ِﰲ ﻣﺴ‪h‬ﻘ ٍﺮ ¯ رﲪ ِﺘ ٖﻪ ە ا¿ﻠﻬﻢ ﺟ ِ‬
‫اﺻ َﻌ ْﺪ ُ™ ْو ِﺣ ٖ ٓﻪ‪ْ ™ُ /‬و ِﺣ َﻬ ٓﺎ ِا َﻟ ْﻴ َﮏ َو َﻟ ِّﻘ ٖﻪ‪َ /‬و َﻟ ِّﻘ َﻬﺎ ِﻣ ْﻨ َﮏ ُ ْ™ َﮬ ًﺎ‪ Ä‬ە اَ ّ¿ﻠٰ ُﻬ َّﻢ َﻋ ْﻔ َﻮک‪َ/‬‬ ‫ْ‬ ‫َﺟ ْۢﻨ َﺒ ْﳱَﺎ وَ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬
‫َ‬ ‫َْ َ َْ َ َ َْ‬
‫‪=mŠ ßMiU i5Ï‬‬ ‫ک ە ‪ƒr Ï Ö Ôr R M‬‬ ‫ﻋﻔﻮ ِک ﻋﻔﻮک‪ /‬ﻋﻔﻮ ِ‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪130‬‬

‫^‪| .< Iy‬‬


‫اﻟﺮ ْ ٰﲪﻦ َّ‬
‫اﻟﺮ ِﺣ ْﻴ ِﻢ ە‬ ‫‪ْ û‬ﺴﻢ ﷲِ َّ‬
‫ِ‬ ‫ِ ِ‬
‫† ُﳏ َ َّﻤﺪ َﺳ›ﺪّ‬ ‫ﷲ َٰ‬ ‫ﷲ ِا ْﺧ َﻼ ًﺻﺎ ِّﻟ َﻮ ْﺣ َﺪا ِﻧ َّ› ِﺘ ٖﻪ َو َﺻ َّﲇ ٰ ّ ُ‬ ‫ﻻ ِا ٰﻟ َﻪ ِا َّﻻ ٰ ّ ُ‬
‫َ ْ َ ْ ُ ّٰ ْ َ ً ۢ ْ َ َ َ ٓ‬
‫اﳊﻤﺪ ِ ِ ِاﻗﺮارا ِﺑ ِﻨﻌﻤ ِﺘ ٖﻪ و‬
‫ٍ ِ ِ‬
‫اﻻ َ‪ِ Ä‬م اَنْ‬ ‫َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ۗ ِ ِ ْ ْ َ َ َّ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ِ ْ َ ْ ٰ ّ َ َ ْ َ‬
‫ِ™ﻳ ِﺘ ٖﻪ و† اﻻﺻ ِﻔﻴﺎئ ¯ ِﻋﱰ ِﺗ ٖﻪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻘﺪ ﰷن ¯ ﻓﻀ ِﻞ ﷲِ †‬
‫اﻻ َ‪ٰ G‬ﱊ ِﻣ ْﻨ ُﮑﻢْ‬ ‫َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َ ْ ََ َ َ َ ُ ُْ َ َ ٗ َ َ َ ٰ َ َْ ُ ْ ْ َ‬
‫‪ Ì‬اﳊﺮ ِام ﻓﻘﺎل ﷲ ﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱄ واﻧﮑِﺤﻮ‬ ‫اﻏﻨﺎﱒ ِ‪Z‬ﳊﻼ ِل ِ‬
‫¯ َﻓ ْﻀ ِﻠ ٖﻪ ط َو ٰ ّﷲُ‬ ‫ﷲِ ْ‬ ‫¯ ِﻋ َﺒﺎ ِد ُﮐ ْﻢ َو ِا َﻣﺎۗﺋ ُِﮑ ْﻢ ِا ْن ّﻳَ ُﮑ ْﻮ ُ ْ•ا ُﻓ َﻘ َﺮ ا ۗئَ ﻳُ ْﻐ ِﳯ ُﻢ ٰ ّ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬
‫ِﲔ‬
‫َ َّ‬
‫اﻟﺼ ِﺎﳊ ْ‬ ‫و‬
‫ِ‬
‫ﺎﺳﻠُﻮاْ‬ ‫َ ٌ َ ْ ٌ َ َ َ َ ُ ْ ُ ٰ ّ َ َّ ٰ ّ ُ َ َ ْ َ ٰ َ َ َّ َ َ َ َ‬
‫ﺎﮐ ُﺤ ْﻮا َو َﺗ َﻨ َ‬ ‫اﺳﻊ ﻋ ِﻠﻴﻢ ە وﻗﺎل رﺳﻮل ﷲِ ﺻﲇ ﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ وا ِﻟ ٖﻪ وﺳﻠﻢ ﺗﻨ‬ ‫و ِ‬
‫َ ْ ُ ُ ْ َ ّ ْ َُ ْ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ّ ْ َ َ َ ّ َ ُ ْ َ‬
‫¯ ُﺳ ّ‪ِ :‬ﱴْ‬ ‫ﻟﺴﻘ ِﻂ وﻗﺎل اﻟ ِﻨﲀح ِ‬ ‫ﺗﮑﱶوا ﻓ ِﺎ ِﱏ ا‪ِ Z‬ﱔ ِﺑﮑﻢ اﻻﱈ ‪Ù‬م اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ وﻟﻮ ِ‪ِ Z‬‬
‫اﻟﻄﺎ ِﻫﺮ ْ‪َN‬‬ ‫َّ ّ ْ َ َّ‬ ‫َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َّ ْ َ َ ْ َ ّ ْ َ َ َّ ٰ ّ ُ َ ٰ ُ َ َّ َّ ٰ‬
‫ِ‬ ‫ﳁﻦ ر ِﻏﺐ ‪ Ì‬ﺳ‪ِ :‬ﱴ ﻓﻠ›ﺲ ِﻣ ِﲎ ە وﺻﲇ ﷲ † ﳏﻤ ٍﺪ وا ِﻟ ِﻪ اﻟﻄ ِﻴ ِ‹ﲔ‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬
‫اﻟﻤﻌﺼﻮ ِﻣﲔ ە‬
‫‪| .< r‬‬
‫ˆ‪7i‬‬ ‫‪:68 {É‬‬ ‫‪ƒñ‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪6? mj d i‬‬ ‫‪ÏÕ‬‬
‫‪EM* K‬‬

‫‪– ƒñ Ï‬‬ ‫? — ‪Ò ÓK – ƒñ i‬‬


‫َﻗﺒ ْﻠ ُ‬
‫ﺖ اﻟ ِّﻨ َﲀ َح ِﻟ ُﻤ َﻮ ِّﳇِﻲْ‬ ‫َْ َ ْ ُ ُ َ ّ َ ْ ُ َ ّ‬
‫ِ‬ ‫„•† اﻧﮑﺤﺖ ﻣﻮ ِﳇ ِﱴ ﻣﻮ ِﳇِﻲ‬
‫ْ‬
‫ْ‬ ‫ََ َْْ َُْْ‬ ‫ْ‬ ‫ََ َْْ َُْْ‬
‫† اﻟﻤﻬ ِﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮ ِم‬ ‫† اﻟﻤﻬ ِﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮ ِم‬
‫َﻗﺒ ْﻠ ُ‬ ‫َْ َ ْ ُ ُ َ ّ ُ َ ّ َ‬
‫ﺖ اﻟ ِّﻨ َﲀ َح ِﻟ ُﻤ َﻮ ِّﳇِﻲْ‬ ‫ِ‬ ‫„@† اﻧﮑﺤﺖ ﻣﻮ ِﳇ ِ ْﻲ ﻣﻮ ِﳇ ِﱴ‬
‫ْ‬
‫ْ‬ ‫ََ َْْ َُْْ‬ ‫ْ‬ ‫ََ َْْ َُْْ‬
‫† اﻟﻤﻬ ِﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮ ِم‬ ‫† اﻟﻤﻬ ِﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮ ِم‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪131‬‬

‫َ ْ ُ َ َ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫َْ َ ْ ُ ُ َ ّ َ‬


‫ﺖ اﻟ ِّﻨﲀح ِﻟ ُﻤ َﻮ ِﳇ ِ ْﻲ‬ ‫ﻗ ِﺒﻠ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬
‫اﻧﮑﺤﺖ ﻣﻮ ِﳇ ِﱴ ِ¯ ﻣﻮ ِﳇ ِ ْﻲ‬ ‫ْ‬ ‫„‪†Ž‬‬
‫َ ْ ْ ُ‬ ‫َ ْ ْ ُ‬
‫َ† اﻟ َﻤ ْﻬ ِﺮ اﻟ َﻤ ْﻌﻠ ْﻮ ِم‬ ‫َ† اﻟ َﻤ ْﻬ ِﺮ اﻟ َﻤ ْﻌﻠ ْﻮ ِم‬
‫َﻗﺒ ْﻠ ُ‬ ‫َْ َ ْ ُ ُ َ ّ َ ْ َ َ َ ً‬
‫ﺖ اﻟ ِّﻨ َﲀ َح ِﻟ ُﻤ َﻮ ِّﳇِﻲْ‬ ‫ِ‬ ‫اﻧﮑﺤﺖ ﻣﻮ ِﳇ ِﱴ وﰷﻟﺔ‬ ‫„=†‬
‫ََ َْْ َُْْ‬ ‫ّ‬ ‫ََْ َ َ ْ َ‬
‫ْ‬
‫† اﻟﻤﻬ ِﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮ ِم‬ ‫‪ Ì‬ا ِﺑ ْﳱَﺎ ُﻣ َﻮ ِﳇ ِ ْﻲ‬ ‫ﻋﳯﺎ و‬
‫ْ‬ ‫ََ َْْ َُْْ‬
‫† اﻟﻤﻬ ِﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮ ِم‬
‫ﱕ ِﻟ ُﻤ َﻮ ِّﳇِﻲْ‬ ‫َ ْ ُ َّ ْ ْ َ‬ ‫ﺖ ُﻣ َﻮ ِّﳇ ِ ْﱴ ُﻣ َﻮ ِّﳇِﻲْ‬
‫َ‬ ‫َز َّو ْﺟ ُ‬
‫ﻗ ِﺒﻠﺖ اﻟﱱ ِو‬ ‫„‪†:‬‬
‫ْ‬ ‫ََ َْْ َُْْ‬ ‫ْ‬ ‫ََ َْْ َُْْ‬
‫† اﻟﻤﻬ ِﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮ ِم‬ ‫† اﻟﻤﻬ ِﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮ ِم‬
‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ ُ َّ ْ ْ‬ ‫َّ‬ ‫َ َّ ْ ُ ّ‬
‫َ‬ ‫ُ‬
‫ﻗ ِﺒﻠﺖ اﻟﱱ ِوﱕ ِﻟﻤﻮ ِﳇ ِ ْﻲ‬ ‫ﺖ ُﻣ َﻮ ِﳇ ِ ْﻲ ُﻣ َﻮ ِﳇ ِ ْﱴ‬ ‫زوﺟ‬ ‫„‪†f‬‬
‫ْ‬ ‫ََ َْْ َُْْ‬ ‫ْ‬ ‫ََ َْْ َُْْ‬
‫† اﻟﻤﻬ ِﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮ ِم‬ ‫† اﻟﻤﻬ ِﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮ ِم‬
‫ﱕ ِﻟ ُﻤ َﻮ ِّﳇِﻲْ‬ ‫َ ْ ُ َّ ْ ْ َ‬ ‫¯ ّ ُﻣ َﻮ ِّﳇِﻲْ‬ ‫ﳇ ِ ْﱴ ِ ْ‬ ‫َ َّ ْ ُ ُ َ ّ َ‬
‫ﻗ ِﺒﻠﺖ اﻟﱱ ِو‬ ‫زوﺟﺖ ﻣﻮ ِ‬ ‫„‪†g‬‬
‫ْ‬ ‫ََ َْْ َُْْ‬ ‫ْ‬ ‫ََ َْْ َُْْ‬
‫† اﻟﻤﻬ ِﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮ ِم‬ ‫† اﻟﻤﻬ ِﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮ ِم‬
‫ﱕ ِﻟ ُﻤ َﻮ ِّﳇِﻲْ‬ ‫َ ْ ُ َّ ْ ْ َ‬ ‫ﺖ ُﻣ َﻮ ِّﳇ ِ ْﱴ ِﲟُ َﻮ ِّﳇِﻲْ‬
‫َ‬ ‫َز َّو ْﺟ ُ‬
‫ﻗ ِﺒﻠﺖ اﻟﱱ ِو‬ ‫„‪†E‬‬
‫ْ‬ ‫ََ َْْ َُْْ‬ ‫ْ‬ ‫ََ َْْ َُْْ‬
‫† اﻟﻤﻬ ِﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮ ِم‬ ‫† اﻟﻤﻬ ِﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮ ِم‬
‫َ ْ ُ ّ َ َ َ َّ ْ ْ َ‬ ‫َ ْ َ ْ ُ َ َ َّ ْ ُ ُ َ ّ َ‬
‫ﻗ ِﺒﻠﺖ اﻟ ِﻨﲀح و اﻟﱱ ِوﱕ‬ ‫ﳇ ِﱴْ‬ ‫اﻧﮑﺤﺖ وزوﺟﺖ ﻣﻮ ِ‬ ‫„‪†I‬‬
‫ْ‬ ‫َُ ّ ََ َْْ َُْْ‬ ‫ْ‬ ‫َُ ّ ََ َْْ َُْْ‬
‫ِﻟﻤﻮ ِﳇ ِ ْﻲ † اﻟﻤﻬ ِﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮ ِم‬ ‫ﻣﻮ ِﳇ ِ ْﻲ † اﻟﻤﻬ ِﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮ ِم‬
‫ˆ‪7i‬‬ ‫‪: 68‬‬ ‫‪ƒñ‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪6? mj d i‬‬ ‫‪ÏÕ‬‬
‫‪EM* K‬‬
‫‪–8 o Ï‬‬ ‫‪Ò ÓK‬‬ ‫— ‪–8 oi‬‬ ‫?‬
‫َﻗﺒ ْﻠ ُ‬ ‫َْ َ ْ ُ ُ َ ّ َ ْ ُ َ ّ َ‬
‫ﺖ اﻟ ِّﻨ َﲀ َح ِﻟ ُﻤ َﻮ ِّﳇِﻲْ‬ ‫ِ‬
‫ﳇﮏَ‬ ‫„•† اﻧﮑﺤﺖ ﻣﻮ ِﳇ ِﱴ ﻣﻮ ِ‬
‫ْ‬ ‫ََ َْْ َُْْ‬ ‫ْ‬ ‫ََ َْْ َُْْ‬
‫† اﻟﻤﻬ ِﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮ ِم‬ ‫† اﻟﻤﻬ ِﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮ ِم‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪132‬‬

‫َ ْ ُ َ َ ّ‬ ‫َْ َ ْ ُ ُ َ ّ َ َ ُ َ ّ َ‬
‫ﺖ اﻟ ِّﻨﲀح ِﻟ ُﻤ َﻮ ِﳇ ِ ْﻲ‬ ‫ﻗ ِﺒﻠ‬ ‫ﳇ ِﱴْ‬ ‫اﻧﮑﺤﺖ ﻣﻮ ِﳇﻠﮏ ﻣﻮ ِ‬ ‫„@ †‬
‫َ ْ ْ ُ‬ ‫َ ْ ْ ُ‬
‫َ† اﻟ َﻤ ْﻬ ِﺮ اﻟ َﻤ ْﻌﻠ ْﻮ ِم‬ ‫َ† اﻟ َﻤ ْﻬ ِﺮ اﻟ َﻤ ْﻌﻠ ْﻮ ِم‬
‫َﻗﺒ ْﻠ ُ‬ ‫َ ْ َ ْ ُ ُ َ ّ َ ْ ْ ُّ َ ّ َ‬
‫ﺖ اﻟ ِّﻨ َﲀ َح ِﻟ ُﻤ َﻮ ِّﳇِﻲْ‬ ‫ِ‬
‫ﳇﮏَ‬ ‫اﻧﮑﺤﺖ ﻣﻮ ِﳇ ِﱴ ِ¯ ﻣﻮ ِ‬ ‫„‪†Ž‬‬
‫ْ‬ ‫ََ َْْ َُْْ‬ ‫ْ‬ ‫ََ َْْ َُْْ‬
‫† اﻟﻤﻬ ِﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮ ِم‬ ‫† اﻟﻤﻬ ِﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮ ِم‬
‫َﻗﺒ ْﻠ ُ‬ ‫َْ َ ْ ُ ُ َ ّ َ ْ َ َ َ ً‬
‫ﺖ اﻟ ِّﻨ َﲀ َح ِﻟ ُﻤ َﻮ ِّﳇِﻲْ‬ ‫ِ‬ ‫اﻧﮑﺤﺖ ﻣﻮ ِﳇ ِﱴ وﰷﻟﺔ‬ ‫„=†‬
‫ْ‬ ‫ََ َْْ َُْْ‬ ‫ﳇﮏَ‬ ‫ََْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ‬
‫† اﻟﻤﻬ ِﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮ ِم‬ ‫ﻋﳯﺎ و‪ Ì‬ا ِﺑﳱﺎ ﻣﻮ ِ‬
‫ْ‬ ‫ََ َْْ َُْْ‬
‫† اﻟﻤﻬ ِﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮ ِم‬
‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ ُ َّ ْ ْ‬ ‫َّ‬ ‫َ َّ ْ ُ ّ َ‬
‫َ‬ ‫ُ‬
‫ﻗ ِﺒﻠﺖ اﻟﱱ ِوﱕ ِﻟﻤﻮ ِﳇ ِ ْﻲ‬ ‫ﺖ ُﻣ َﻮ ِﳇ ِ ْﱴ ُﻣ َﻮ ِﳇ َﮏ‬ ‫زوﺟ‬ ‫„‪†:‬‬
‫ْ‬ ‫ََ َْْ َُْْ‬ ‫ْ‬ ‫ََ َْْ َُْْ‬
‫† اﻟﻤﻬ ِﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮ ِم‬ ‫† اﻟﻤﻬ ِﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮ ِم‬
‫ﱕ ِﻟ ُﻤ َﻮ ِّﳇِﻲْ‬ ‫َ ْ ُ َّ ْ ْ َ‬ ‫َ َّ ْ ُ ُ َ ّ َ َ ُ َ ّ َ‬
‫ﻗ ِﺒﻠﺖ اﻟﱱ ِو‬ ‫ﳇ ِﱴْ‬ ‫زوﺟﺖ ﻣﻮ ِﳇﮏ ﻣﻮ ِ‬ ‫„‪†f‬‬
‫ْ‬ ‫ََ َْْ َُْْ‬ ‫ْ‬ ‫ََ َْْ َُْْ‬
‫† اﻟﻤﻬ ِﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮ ِم‬ ‫† اﻟﻤﻬ ِﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮ ِم‬
‫ﱕ ِﻟ ُﻤ َﻮ ِّﳇِﻲْ‬ ‫َ ْ ُ َّ ْ ْ َ‬ ‫ﳇﮏَ‬ ‫َ َّ ْ ُ ُ َ ّ َ ْ ْ ّ ُ َ ّ َ‬
‫ﻗ ِﺒﻠﺖ اﻟﱱ ِو‬ ‫زوﺟﺖ ﻣﻮ ِﳇ ِﱴ ِ¯ ﻣﻮ ِ‬ ‫„‪†g‬‬
‫ْ‬ ‫ََ َْْ َُْْ‬ ‫ْ‬ ‫ََ َْْ َُْْ‬
‫† اﻟﻤﻬ ِﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮ ِم‬ ‫† اﻟﻤﻬ ِﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮ ِم‬
‫ﱕ ِﻟ ُﻤ َﻮ ِّﳇِﻲْ‬ ‫َ ْ ُ َّ ْ ْ َ‬ ‫َّ‬ ‫َ َّ ْ ُ ّ َ‬
‫ﻗ ِﺒﻠﺖ اﻟﱱ ِو‬ ‫ﺖ ُﻣ َﻮ ِﳇ ِ ْﱴ ِﲟُ َﻮ ِﳇ َﮏ‬ ‫زوﺟ‬ ‫„‪†E‬‬
‫ْ‬ ‫ََ َْْ َُْْ‬ ‫ْ‬ ‫ََ َْْ َُْْ‬
‫† اﻟﻤﻬ ِﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮ ِم‬ ‫† اﻟﻤﻬ ِﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮ ِم‬
‫َ ْ ُ ّ َ َ َ َّ ْ ْ َ‬ ‫َ ْ َ ْ ُ َ َ َّ ْ ُ ُ َ ّ َ‬
‫ﻗ ِﺒﻠﺖ اﻟ ِﻨﲀح و اﻟﱱ ِوﱕ‬ ‫ﳇ ِﱴْ‬ ‫اﻧﮑﺤﺖ وزوﺟﺖ ﻣﻮ ِ‬ ‫„‪†I‬‬
‫ّ َ ْ ْ ُ‬ ‫َّ َ ْ ْ ُ‬
‫ِﻟ ُﻤ َﻮ ِﳇ ِ ْﻲ َ† اﻟ َﻤ ْﻬ ِﺮ اﻟ َﻤ ْﻌﻠ ْﻮ ِم‬ ‫ُﻣ َﻮ ِﳇ َﮏ َ† اﻟ َﻤ ْﻬ ِﺮ اﻟ َﻤ ْﻌﻠ ْﻮ ِم‬

‫‪øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪133‬‬

‫‪#‬‬
‫‪v Z Wj 3 9: E ã lm I =:¾ M 3 n E r6Ï v‬‬
‫; ‪Ç‬‬
‫‪6o‬‬ ‫‪ƒ‬‬ ‫‪5E( 6B r M34 vZ <3 þU M9:‬‬
‫‪l6| ›gu‬‬ ‫‪d 2 øj¢‬‬ ‫‪d 2 ;E6Â d‬‬ ‫‪;M d‬‬
‫‪E<o‬‬ ‫‪]'-E=m ¥Y‬‬ ‫‪YJ d‬‬ ‫ˆ‪M m¤‬‬ ‫< ‪5E‬‬
‫‪J7‬‬ ‫‪ƒñ‬‬ ‫‪#~=•7ªGE*ÉJ‬‬ ‫‪ƒ‬‬ ‫‪M M * @]:B Ó‬‬
‫‪åWj ÔM>E‬‬ ‫‪mÞñ ž= J Ô‬‬ ‫‪:6 6 nDM7 >Õ‬‬ ‫=‬
‫« ‪ÞñrŒ‬‬ ‫‪,~/O™ØE* BÑÒ6 ˆMWjM ƒàl oÛ?r‬‬
‫‪ûÖ Š ,¸ fm¤ˆJ d E= m‬‬
‫َ‬ ‫َ َ ّٰ ُ ّ َ ٰ َ ْ ٌ‬
‫‪ÛK†gloWjM‬‬ ‫ِ‪ْ û‬ﺴ ِﻢ ﷲِ و ِ‪ ِ Z‬ا¿ﻠﻬﻢ ﻫ ِﺬ ٖە ﻋ ِﻘﻴﺔ ‪gloM „ G Ì‬‬
‫ْ‬
‫اﺟ َﻌ ْﻠﻬﺎَ‬‫َ ْﳊ ُﻤ َﻬﺎ ﺑﻠَ ْﺤ ِﻤ ٖﻪ َو َد ُﻣ َﻬﺎ ﺑ َﺪ ِﻣ ٖﻪ َو َﻋ ْﻈ ُﻤ َﻬﺎ ﺑ َﻌ ْﻈ ِﻤ ٖﻪ َو َﺷ ْﻌ ُﺮ َﻫﺎ ‪َ û‬ﺸ ْﻌﺮ ٖە َوﺟ ْﻠ ُﺪ َﻫﺎ ِﲜ ْﻠ ِﺪ ٖە اَ ّ¿ﻠٰ ُﻬ َّﻢ ْ‬
‫ِ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬
‫ُ‬ ‫َّ َ‬ ‫َ َ ۗ ً ٰ ُ َ ّ َ َ َٰ‬
‫‪ûÖ‬‬ ‫وﻗﺎء ِﻻ ِل ﳏﻤ ٍﺪ ﻋﻠﻴ ِﻪ وا ِﻟ ٖﻪ اﻟﺴﻼم ە ‪:6;o Õ‬‬
‫َُ‬ ‫َ ّٰ ُ ّ َ ٰ َ ْ ٌ َ ْ ُ َ َ‬
‫‪K†gloWjM‬‬ ‫‪ Ì‬ﻓﻼﻧ ِﺔ ِا ْﺑ َﻨ ِﺔ ﻓﻼ ِن„ ‪glo‬‬ ‫ِ‪ْ û‬ﺴ ِﻢ ﷲِ َو ِ‪ ِ Z‬ا¿ﻠﻬﻢ ﻫ ِﺬ ٖە ﻋ ِﻘﻴﺔ‬
‫َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ّٰ ُ ّ َ‬
‫‪ Û‬ﳊﻤﻬﺎ ِﺑﻠﺤ ِﻤﻬﺎ ودﻣﻬﺎ ِﺑﺪ ِﻣﻬﺎ وﻋﻈﻤﻬﺎ ِﺑﻌﻈ ِﻤﻬﺎ وﺷﻌﺮﻫﺎ ِ‪û‬ﺸﻌ ِﺮﻫﺎ و ِﺟﻠﺪﻫﺎ ِ ِﲜﻠ ِﺪﻫﺎ ا¿ﻠﻬﻢ‬
‫ُ‬ ‫َّ َ‬ ‫ْ َ ْ َ َ َ ۗ ً ٰ ُ َ ّ َ َ َٰ‬
‫اﺟﻌﻠﻬﺎ وﻗﺎء ِﻻ ِل ﳏﻤ ٍﺪ ﻋﻠﻴ ِﻪ وا ِﻟ ٖﻪ اﻟﺴﻼم ە‬
‫‪E=mÞñ@PQÄ ÄM‬‬ ‫‪jM‬‬ ‫‪* @,oÀ¸ w! åm;4‬‬
‫‪@ ì l6 Þ ²‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪| › M d M øj¢‬‬ ‫;‪d M‬‬
‫‪†7AABä„8‬‬
‫;‪ ¯¨¨çr ÷( ÉJ{•YICƒáÑÒo‬ﻻ ﳛﴬە اﻟﻔﻘﻴﻪ¦¦ ‪çj‬‬
‫‪Ç‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪134‬‬

‫‪E‬‬ ‫; ¨¨اﺳ‪h‬ﺒﺼﺎر¦¦ ‪$ p çj‬‬


‫‪34:Ó ±‬‬ ‫‪Ô‬‬ ‫‪ÑÒM;Õ‬‬ ‫¯ ﻻﳛﴬە اﻟﻔﻘﻴﻪ‬
‫‪g •l oÑÒ‬‬ ‫‪ßM”` ¥E(qB‬‬ ‫‪JÀ‬‬ ‫‪/jÓ oÑÒ‬‬
‫‪E 8‬‬

‫‪$‬‬
‫‪Z <3 Ï M9: ZH 39:‬‬ ‫‪I =:¾M 6 nDoÀ‬‬
‫‪E( I Š ,¸ MEE 4‬‬
‫َ ّٰ ُ ّ َ َ ُ ّ َ ُ َ َ ُ ّ َ ُ َ ّ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ٰ َ ّ َ ٌ‬
‫ﺎع ِّﻣ َّﻨﺎ َﻟ َﮏ َو َﻟ َﻨ‹ ّﻴ َﮏ ِﲟَ ِﺸ َّ› ِﺘﮏَ‬
‫ِِ‬ ‫ا¿ﻠﻬﻢ ﻫ ِﺬ ٖە ﺳ‪:‬ﺘﮏ وﺳ‪:‬ﺔ ﻧ ِ‹ ِﻴﮏ ﺻﻠﻮاﺗﮏ ﻋﻠﻴ ِﻪ وا ِﻟ ٖﻪ و ِا ِﺗﺒ‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ َ َ َ َ ۗ َ َ ْ َ َ ْ َ ٗ َ َ َ ۗ َ َ ْ َ ٗ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ٗ َ َ َ ْ َ ٗ َ َّ ْ‬
‫و ِارد ِﺗﮏ وﻗﻀﺎﺋِﮏ ِﻻﻣ ٍﺮ اردﺗﻪ وﻗﻀﺎ ٍء ﺣﺘﻤﺘﻪ واﻣ ٍﺮ اﻧﻔﺬﺗﻪ ﻓﺎذﻗﺘﻪ ﺣﺮاﳊ ِﺪﻳ ِﺪ ِﰲ ِﺧﺘﺎ ِﻧ ٖﻪ‬
‫ﺎت َ‪ْÌ‬‬ ‫ّ ْ َ ّٰ ُ ّ َ َ َ ّ ْ َ ّ ُ ُ ْ َ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ٰ َ‬ ‫َ َ َ َْ َْ َ َ ْ َ ُ‬
‫و ِﲩﺎﻣ ِﺘ ٖﻪ ِ‪Z‬ﻣ ٍﺮ اﻧﺖ اﻋﺮف ِﺑ ٖﻪ ِﻣ ِﲎ ە ا¿ﻠﻬﻢ ﻓﻄ ِﻬﺮ ِ¯ اﻟﺬ• ِب و ِزد ِﰲ ﲻ ِﺮ ٖە وادﻓ ِﻊ اﻻﻓ ِ‬
‫ُ‬ ‫َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ ٰ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ‬
‫ﺑﺪ ِﻧ ٖﻪ واﻻوﺟﺎع ‪ِ Ì‬ﺟﺴ ِﻤ ٖﻪ و ِزدە ِﰲ اﻟ ِﻐﲎ وادﻓﻊ ﻋﻨﻪ اﻟﻔﻘﺮ ﻓ ِﺎﻧﮏ ﺗﻌﻠﻢ وﻻ ﻧﻌﻠﻢ ە‬

‫'&‪() %‬‬
‫‪Ûï‬‬
‫‪X‬‬ ‫‪6é‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪|† /‬‬ ‫‪„>'ßMç ´«F MI0G€X‬‬
‫‪j‬‬ ‫‪œ$ R‬‬ ‫‪jÉ‬‬ ‫‪$ Rm‬‬ ‫‪i˜ Ï‬‬ ‫¾‪m6ô jE© ï‬‬
‫‪=mŠ‬‬ ‫‪àá| m‬‬ ‫‪i˜ j‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪þUm‬‬ ‫¡‪QB È Rs‬‬
‫‪G‬‬ ‫‪• ³œ Hç ´o † 76@ MUs„ >' gð/i %‬‬
‫‪³œ «U‬‬ ‫‪: RI‬‬
‫‪+ ”ìíM EÔH‬‬ ‫„ ‪«z lM †3glo cÏ gcÏX‬‬
‫‪E÷ÔŠ ßM‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
135

…… ……
……﴾ ‫……﴿ ﳏﺮم اﳊﺮام‬
p µ•J ‰ QÛ IU¢ àá| E Šøo«¾‚Ü g>
=R g>rÔ E I @ˆªG Jˆ )/4 , /g>ø I! ¢
çé Ö £ X g¿ À gÔ iÂÖ K ä E … 6Š J ' ž
EÌÍ mü @ ² LMÇ I ÅMÈm½¾M
‰I s w M BÔ «Ñ g¿ À, YgÔ iÂ
O«‡I< x g>rÔ u5Mµ ¥E fm çN 7
j x ó çQ «Ô xE7ª UJ RE @ÍJ P/ : @ x
g pÑE mS J U@ x ª E B’Š «R µ•
E žmTJr Iæûl
Ç Zg¿ À gÔ iÂý\E* Zª 2
6 "3
8 5 "7
«U V i ûçé r£ MI g¿ À gÔ i 6ŠÇì
øW ,soICM•WU k Òm i @ ¾E }6 9 i E
' E fÔHg¿ À‘ ³·gÔ iÂE=m@ Wìs r XH
ì½¾M@ ,ÕE(pxi g¿ À gÔ i 6Šì€
I<X ïñ Èm( µ¶ Är : «U Viû m@ W
E , 6ŠÇìÇ«z E‚6 r U
Ei :¼ g¿ À gÔ i

Index Home
136

$ R j Y tG M $R ¼ cE ½¾ M gÜ :¼ Q
E œ
M ¼ - =m Mm :¼ Q ,ôñ ,
¼ @)/| 6n$ R Ï ¼ @, /w ’U Ï
:E Z çĈ n Ï ¼ •G D çĈ n$ R Ï
EÖ | 6n ÏR…GG M 6ë Ô
َ َ َ َ ْ َ ْ َ ّ ُ ّٰ َ
‫ا¿ﻠﻬﻢ اﻟﻌﻦ ﻗﺘﻠﺔ‬E=m µ Z MŽM çé M I! g¿ À gÔ
َ ْ ََ ْ َُْ
‫ﲔ واﲱﺎ ِﺑ ٖﻪ‬ ِ ‫اﳊﺴ‬
ُ ََُْ ْ ُ َ َ ُ ُْ ْ َ َْ َ
‫ ِﲎ ﮐﻨﺖ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﺎﻓﻮز‬h‫ ﻟﻴ‬G E–:(U ª g¿ À gÔ ¸
َ ً َْ
E †ž6jÔZ d ÑEž6½¾MÈm( s ío„ ‫ﻓﻮزا ﻋ ِﻈ‬
ً ْ
6 "OG 5 "7
±M ¿I ˆU =mÞÔMþ r D ô ãI ˆU g> 6Š Ç
E=m[ÞÔ ]
E 6B«U go$M ,Õ =m^ Ö K äÖ £\]
E=m@
Û
_ _ m Z_ äG$E= - J „ É ðUv ïñ r ª
Ý Ê ª
E*px i :¼ Ö 6Ši ½¾M
=pM • YùE ICZ±• gÔ pƒ M i • Yr `
ç Ñ Äm¦ J Ô À fU¬Ñ Kf ƒñ ¬m2J
! 6 ä (6fmNZ5 i Mi E5 m
َ
ِ ِ Äّ ‫( ِا‬6f MUE=m Ïi¾Ea×K * MUgt¤

Index Home
137

ْ َ ّ ًْ َْ َ ۗ َ َ ً َ ُ َ َ ٓ َّ َ
E‫( ِرﺿﺎ ِﺑﻘﻀﺎﺋ ِٖﻪ و —ﺴ ِﻠ ِﻻﻣ ِﺮ ٖە‬6b× Ö ‫ ِاﻟﻴ ِﻪ را ِﺟﻌﻮن‬V‫و ِاﻧ‬
ْ ْ

oª iÂJ • , É =miŽ™m , É ÑU
َ‫اﻟﺴ َﻼ ُم َو َﺟ َﻌ ْﻠﻨﺎ‬َّ ِ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ ُ ُ ّ ٰ َ َ ْ َ
‫ﲔ ﻋﻠﻴﻪ‬ ِ ‫ﳊﺴ‬Zِ ‫ ِﲟﺼﺎ ِﺑﻨﺎ‬Ä‫اﻋﻈﻢ ﷲ اﺟﻮر‬E= ÝÞ I OZ
ُ َ َّ ُ ْ َ َ َّ َ ُ ٰ ْ ّ ْ َ ْ َ ْ ّ َ َ َ َ َ ْ َّ َ ْ ُ َّ َ
‫ﳱﻢ اﻟﺴﻼم ە‬ ِ ‫ﺎم اﻟﻤﻬ ِﺪ ِی ِ¯ ا ِل ﳏﻤ ٍﺪ ﻋﻠ‬ ِ ‫ﮐﻢ ِ¯ اﻟﻄﺎ ِﻟ ِﺒﲔ ِﺑﺜﺎ ِر ٖە ﻣﻊ و ِﻟ ِﻴ ِﻪ‬G‫و ِا‬
ِ ‫اﻻﻣ‬
| 6n$ R Ï ‰ 6Š «Ñ g¿ À‘ ³·gÔ iÂ
E=mi %
َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ّ ُ ّٰ َ
ٖ‫ﲔ َوا ْﲱَﺎ ِﺑﻪ‬
ِ ‫ا¿ﻠﻬﻢ اﻟﻌﻦ ﻗﺘﻠﺔ اﳊﺴ‬E=mµ Ï ‰Z MŽMiÂ
’I ,ý\( BÛ 23} ˆv €7JI Mg>=R :6)
ßMPƒ Ç :( s6Õ }68@ Ęí Pƒ
M r mBrqˆßM X I Pƒ7JcE568œÄj
E56BdßMI! é rqˆßMÛ ß

¼ Ö f i E I oi g¿ À”2Ž ” gÔ g e g>@:
E=m i Ç :

8*Š ¡ ‹ h i / 6Ši è (6ò üÂJ g :}6<


gÔ i çr E VÐ »r ‹ «z JWU,E €
h i 6Ši JWUÕ E 'ƒ …si i Xg¿ À
E F i i ä ! : 6Bçj

Index Home
138

……﴾ ‫……﴿ ﺻﻔﺮ اﻟﻤﻈﻔﺮ‬


M m ! J®kE £½¾M®kv E Š , o«¾‚Ü
•Sßr üÇl ßM# Ýd #Èøml =mi q iŽñß
À ùoÁƒgÔ Zg>MÖ » Iý M<Â=J …•B nD E=mFrÊ
E76i ïji p g¿
g¿ À@ùúgÔ E I ooMg¿ À gÔ K ä nŠ•G
/lm ñl XHB ¼ I E =>•~µ§ Pƒ «Ñ
a : A Zš“øe \r; /à›k ½æ# /B h i
D h i ] @]!M 6_ä RJPƒc kE@ Ur|
6@ µ| Ö» =mFi ív *pxi :¼ M E”Q
E5
št WUI76iÔ • •«R i ƒR Ä …… n•B
p = «¾…oE (6 ƒ ß M f¾ p «¾ pG E• «¾wo
ƒ
•Yi „ ` E7ÔHr «¾ iq< ÄtoE
E•7~iÔ WU
³ @ rew Ms ^
i • ZI kE sg¿ ÀúgÔ iÂi tGn•B
, YgÔ iÂi «u I @þUo n E=m i : Ö t i
E g¿ À

Index Home
139

ّ ‫……﴿ رﺑﻴﻊ‬
……﴾ ‫اﻻول‬
• • «R iq ì ' ž - Š E Š ) o «¾ ‚Ü
= ³WU (RZvM³WU (¾M M wg¿ ÀYiÂE
ƒ Q
i • „ ` • •«R iÂI E ÔHr or ¾<Â OPRS›
E <A r B
²³ Z 76‡ i g¿ À@ùúgÔ iÂJ « p w B
i i  d I kE(6jÔZ MµÔ À| i ˜Ïp
E”QD
Û Ê™š
gÔ ´ŽyG I w E õ R •ÜÉ Ý" ö _xñ' ž=d Š
gði JPƒ Ä/lmÏþZ«• ë /lmi q iŽñE 6¹“ •
E <lmi û •/v
• • «R i i ïj i p ¤ _ä ¸» å Ä « p w …D
Þñ r •E=m oi> /z Úr¬/ =m^ 5E
M r R ¼ c *px :¼ :( 6r ˆ R/=m  dE=
ñ@*± ¡ r I EÖ ý:r R Ï {$ R Ï
gÔ iÂI E 6ƒŸ i •ç|f¾ çÃ É E
5±° I d i ïji p s g¿ À‘ ³·
E=m i : Ö t i E } 6r s

Index Home
140

……﴾ ‫……﴿ رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﱏ‬


d ý:r R r R Ïi¾:7 PQ 4 i
:¼ I M- PQE <o }ì- Œ@~cE=mi %
Ï• ¼ @, ý:r R Ï• M rR ¼ -/=m
E| Ö» E5 çÜ P Š µ:= Þñ Ö { $ R
g¿ À@ù úgÔ i ø€ w …GE ŠªG o«¾‚Üø€ w
q«z E© r ƒ </ I œÄj± E I o i ï ji p
EÖ t i i •@ùúgÔ *px
ّ ‫……﴿ ﲨﺎدی‬
……﴾ ‫اﻻول‬
g¿ À”2Ž ” gÔ i ow « p @ }…tE Š •~o«¾‚Ü
xq«z E© r ƒ <E I š t±E76 i ïji p
gr• ½ ` i w EÖ t i ßMi WU
• *p
J ' žr â r G/r‡ Š E +5B si • k
WU
E i «u /”QD i •r çÃ
øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

ÔE {3 år : m Ï•LLB €' ÔH • •«R iÂ


M* Ð MTßM ‚( 6ƒñ Œ o@H:/‚(~IÔ
ُ ْ ُ ْ ُ ّ ْ ُ َ ْ ُ َّ َ َ ٓ َ
@ ‫ﻻ ِاﻟﻪ ِاﻻ ﷲ اﻟﻤ ِﻠﮏ اﳊﻖ اﻟﻤ ِﺒﲔ‬

r joƂ 'M| ( R 7J 8
øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

Index Home
141

……﴾ ‫……﴿ ﲨﺎدی اﻟﺜﺎﱏ‬


iÔ || gÜ c3 gÔräçà ø€ @ } oE Š ƒ o«¾‚Ü
Š ”QJ ƒE ' ž i p • ßI ' žŠ Šw
@ }•GE=mn Mmmˆo äM•WU *px’„ß ÏJ ' ž@)
,\Mu E=m o4< …5 ‡ƒMi ïji p WUJ • ø€
• ß U † ž d I E=mi q Þñ/*pxq«z E© r
E V I ¸c à •i ,EÖ i
َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ ِ ۗ َ َ َ ّ َ َ ْ َ َ ُ َ َّ َ
† ‫ وا ِﻟﺪۃ اﳊﺠ ِﺞ‬G ‫ ﺳ ِ›ﺪۃ ¾ِﺴﺎئ اﻟﻌﺎﻟ ِﻤﲔ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ ِﮏ‬G ‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ ِﮏ‬
ٰ†َ ‫ﳤﺎ ْاﻟ َﻤ ْﻈﻠُ ْﻮ َﻣ ُﺔ ْاﻟ َﻤ ْﻤ ُﻨ ْﻮ َﻋ ُﺔ َﺣ َّﻘ َﻬﺎ ە اَ ّ¿ﻠٰ ُﻬ َّﻢ َﺻ ّﻞ‬ َ ُ َ‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ ِﮏ اَ ّﻳ‬ َّ َ َ ْ َ ْ َ ِ َّ
‫اﻟﻨﺎس اﲨ ِﻌﲔ ا‬
ِ
َ‫ ِﻋ َﺒﺎ ِد َک ْاﻟ ُﻤ َﮑ َّﺮ ِﻣ ْﲔ‬3ٰ ‫ ِﻟ ُﻔ َﻬﺎ َﻓ ْﻮ َق ُز ْﻟ‬Hْ ُ ‫ﴆ ﻧَ ِ‹ ّﻴ َﮏ َﺻﻠَ ٰﻮ ًۃ‬ ِّ ِ ‫اَ َﻣ ِﺘ َﮏ َو ْاﺑ َﻨ ِﺔ ﻧَ ِ‹ ّﻴ َﮏ َو َز ْو َﺟ ِﺔ َو‬
ِ ِ
َ ْ ْ َ ْ ْ َ َ ٰ ٰ َّ ْ َ ْ ِ
‫¯ اﻫ ِﻞ اﻟﺴﻤﻮ ِت واﻫ ِﻞ اﻻر ِﺿﲔ ە‬

Ò 'r` I ZWU6gÜ/ , : d“ ZWU6gÜ


ÔH« lÑ EéÓ‡Æo »r ZWU6gÜ/ •Z
J mÉ 'Ñ Zi ˆ› ‰ M‡X Š ‡X v
E 2 ‹ZS 2 # dTU'Ÿ Y2 i£ ‡m *
ƒLrû| Ö» E=mFiU ‰ŠP • Ö i : M
|| iŒr çà ::6)Õ E‚ m_ TJWU| M 6

Index Home
142

-" ~@D t7 [O • f $ € nSO <

¼ -E•7ÔHê •¾UUiÂ'E ¼ r çà :
n$ R ÏR M $R ¼ @, { $ R ÏR M $R
¼ @, ý:r R M ¼ -:6B),Õ EÖ | 6
EÖ Š 76@ • M 6ë Ô : Ö I Hor R
ُْْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ِ َْ ََْ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ ِ َّ ّ ْ َ َُْ
‫ اﻟﻤ ِﻨﻴ ِﻒ ﺎن ِذی اﳉﻼ ِل اﻟﺒﺎ ِذخ اﻟﻌ ِﻈﻴ ِﻢ ﺎن ِذی اﻟﻤﻠ ِﮏ‬#‫ﺎ‬ ِ ‫ﺎن ِذی اﻟ ِﻌ ِﺰ اﻟﺸ‬
َ‫ ّ ُﻟﻨ ْﻮر َو ْاﻟ َﻮ َﻗﺎر ُ ْ َﺎن‬Z ‫¯ َ َ ٰ ّدی‬
ْ َ َ ْ ُ ‫ﳢ َﺠ َﺔ َو ْاﳉَ َﻤ َﺎل‬
َ ‫ﺎن‬ ْ َ ‫¯ ّﻟَ‹ َﺲ ْاﻟ‬
ْ َ َ ْ ُ ‫ْاﻟ َﻔﺎ ِﺧﺮ ْاﻟ َﻘ ِﺪ ْﻳﻢ‬
َ ‫ﺎن‬
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ٰ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ِۗ َ َ ْ ْ َّ ‫¯ َّ ٰ|ی َو ْﻗ َﻊ‬ ْ َ ‫ﺎن‬ َ َ ْ ُ ‫اﻟﺼ َﻔﺎ‬
َّ َّ َ َ َ ٰ َّ ْ َ
‫ﲑ ِﰲ اﻟﻬﻮائ ﺎن ¯ ﻫﻮ ﻫﮑﺬا ﻻ‬ ِ ‫اﻟﻄ‬ ‫اﻟﻨ َﻤ ِﻞ ِﰲ‬ ` ‫¯ |ی ا‬
َُْٗ َ َ ٰ
‫ﻫﮑﺬا ﻏﲑە ط‬

Ï op / | Ï oo / | I • ¹r çÃ
Ï oo„ c MŠ
Ç œ ÏR…GG M EÖ †$ |
EÌi ˜Z³œ«U

øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

{ U‹‚( 6š~ïñ 6ûr :–, Ï B €' Sp ¹


E‚ m *È € x / Ä/g k • 66n ÔÇ
ْ َ ْ ّ َْ َّ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َّ ٰ ْ َّ ْ
@ ‫ﲇ اﻟﻌ ِﻈﻴ ِﻢ‬ِ ِ ‫ ﷲِ اﻟﻌ‬Zِ ‫ﺴ ِﻢ ﷲِ اﻟﺮﲪ ِﻦ اﻟﺮ ِﺣﻴ ِﻢ ﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮۃ ِاﻻ‬ûِ
• ± r'r |i• œ•7J 8E p ¿ Ij% *' glM •
E
øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

Index Home
143

……﴾ ‫……﴿ رﺟﺐ اﻟﻤﺮﺟﺐ‬


ÐíM@r °@*Ip Iâ/4 rÔE Š :¾ o«¾‚Ü
Ç rÔ Š `IâE Šo •4 E fÔH •ç|f¾ çÃE
r sÉ 4 ÇrÔ€'E Šo ê _ßM•! @`Ip
•Z @Ï g¿ À‘ ³·gÔ E‚6_o@ < •r :c
p S * • miUFr r Ñ Šo ê 4 * ÔH
r ±Ñ •Zµ! @` rÔ ý\ …sŽ J4 E Ij%
E ÕÄ
g¿ À•YgÔ i 4 o/i ïji p g¿ À¢jœgÔ 4 •
…G /• Yr `i p 4 F / i ïj i p WU 4 t @4•¾ Ä i
iÂivo(pƒ 4 …o i ïji p g¿ À‘œgÔ i 4
E|| gÜ’ --iÂi Ç«u 4 …t E i ïji p g¿ ÀY
D t i † žI E g¿ ÀùoÁƒgÔ iÂi 4 •t
i q iŽñ / =m  d Z ž M \ I M i p gß $ E ”Q
Û Ê™š
E=mr žJnM•ÜÉ Ý" ö =mB“i’• 4< d Mi E=
çà J 4 •D E© r \Mu k ”gJ ' žŠG Š
•DEÌ2¤•Z ’ WUI
³ w (6f¾Äƒ • ç;Ô f¾
i q iŽñ/z Úr_~=m^ ”QE I oñI š t±i
E ñ@*± ¡ r I =m  d/Ö i • Z/=

Index Home
144

3S f ) 5 "7

M ! ‚c r I @þU – /« MrÔ €'\]M•Sß«•


êU'E‚³ç ´o M«¾É 22Mr cEM* Í =rû
±s M d •~@þUE‚( mI¾UçìZ ‚c
v ßM ! ‰Š P •:c MŒ µ M4 ' ñ
E @e, @ <
Ji I c:6B ŽZ¡ r Õ fÔH • ç;Ô f¾ çÃ
َ‫ ْﺴ‹ ْﻴ ُﺢ ِا َّﻻ َﻟ ٗﻪ ُ ْ َﺎن‬h‫اﻟ‬
َّ َ ْ َ َّ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ٰ ْ َ َ ْ ُ
ِ [ِ ‫ﺒ‬:‫اﻻﻟ ِﻪ اﳉ ِﻠﻴ ِﻞ ﺎن ¯ ﻻ ﻳ‬ ِ ‫ ﺎن‬EK Ï R …GG
ٌ ْ َ ٗ َ َ ُ َ ُ ّ ْ َ َّ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ّ َ َ ْ
‫اﻻﻋ ِﺰ اﻻﮐﺮ ِم ﺎن ¯ ﻟ ِ‹ﺲ اﻟ ِﻌﺰ وﻫﻮ ﻟﻪ اﻫﻞ ە‬
ç ´ «U i û û /lm^ì@þU =6 â/- 4 rÔ
E6 6 nrû² š~ —M Ô‹ ¢ 7jo
ƒ
4<Mûfm ÔH• „ ` i ’ g¿ À‘ ³·gÔ
ƒoguJ < : QI I M«¾ µIe }6 õ
Çì/ì 4 •/ È Qr mi û • WMmë Ô
EIj¢Çñì
Ç y ñ/IâOPÉÝ.
E ç ´oµ g¿ À gÔ i Jì=6 â « « ì
Ç
E=mi % | 6n$ R ÏRJå— Š
َ َ ْ َّ ُ ُ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ
‫ﻐ ِﻔﺮﷲ واﺳ ﻠﻪ اﻟﺘﻮﺑﺔ‬h‫اﺳ‬Û E=m ê iÀ
ُ َّ َ ٰ ٓ َ
RßM :– j ‰ Œ µM M ‫ – ﻻ ِاﻟﻪ ِاﻻ ﷲ‬j ‰Jìc

Index Home
145

E‚( M* ˜™ ‰
E=mi % | 6n$ R j ‰ rÔ µ
' * ÔH • • «R
Ç i «Ñ g¿ À ½ ` iÂ
šU/ $ R Ï Ip rÔ Iâ 4 ÇrÔ c ìc€
َ َ ُ َ ْ َ ُ َ ُ َّ َ ٰ ٓ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ – K n Q/w
‫ﺎن ﷲِ واﳊﻤﺪ ِ ِ وﻻ ِاﻟﻪ ِاﻻ ﷲ وﷲ اﮐﱪ وﻻ‬
َ ّ َ ُ ٰ َ ّ َ ّ َ ُ ٰ َ ّ َ َ ّ ُ ّٰ َ َ ْ ّ َْ َّ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ
‫ –ا¿ﻠﻬﻢ ﺻ ِﻞ † ﳏﻤ ٍﺪ وا ِل ﳏﻤ ٍﺪ‬Ï ْ
‫ ِ اﻟﻌ ِ ِﲇ اﻟﻌ ِﻈﻴ ِﻢ‬Zِ ‫ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮۃ ِاﻻ‬
َ‫ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ﷲ‬hَ ‫ – اَ ْﺳ‬ÏR Q ‫ﺎت‬ َ ْ ْ َ َ ْ ْ ُ ْ ْ ْ َ ّ ُ ّٰ َ
ِ ‫ –ا¿ﻠﻬﻢ اﻏ ِﻔﺮ ¿ِﻠﻤﺆ ِﻣ ِﻨﲔ واﻟﻤﺆ ِﻣﻨ‬Ï
ُ
َ ُ َُْ َ
M ji á ÐhÕ E‚ =rûguM ! ‰ŠP •: ‫ب ِاﻟﻴ ِﻪ‬Á‫وا‬ ْ

P •:(pxJN æ É guÕ ÔH ³iÂKE 6Ä Ä


6·9r J ! E‚(ÔH·J ! ‰ 2 Mƒ•c‰Š
E 6y Io$B 6æ &U$'5
/fKY:ËpxB«z mà ZäÉ Mm S¸ ‰I Õ
n Q w ’U/ r R/* i / ½¾MiÀ¸¹!
E fmi %
øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

5( ’w ƒ! MÇ"Ý4 Ù M :K Ïi¾B Š ,€' ’


ْ َ ْ ْ َ ْ ُ ّ َ َ ُ َ ُ ْ َّ َ َ ْ َ َ َ ُ َّ َ ٰ ٓ َ ُ َ ْ ّ َ ُ َ ْ َ
@ ‫ﳇﺖ وﮬﻮ رب اﻟﻌﺮ ِش اﻟﻌ ِﻈﻴ ِﻢ‬Á ‫ﺣﺴ ِﱮ ﷲ ر ِﰉ ﷲ ﻻ ِاﻟﻪ ِاﻻ ﻫﻮ ﻋﻠﻴ ِﻪ‬

r 6žmO bZ /{ | 7J 8/ ç `| / ™o| M
®Ôo íž
Ç
øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

Index Home
146

……﴾ ‫……﴿ ﺷﻌﺒﺎن اﻟﻤﻌﻈﻢ‬


çs • לiÂÖip äŠ,E Š hU o«¾‚Ü
iŒ ê E ç ´ - *o¡ Ä Ä3þU _› rÔ E
› Çr ‰ø€ Óz 2' žE”QB iÀ Š s
E( 6r œoI! 76f“
iÂi ïji p Iâ o /|| gÜ’ --i ïji p Iâ•
i ïji p IâD/ • • ûiÂi ïji p Iâp /g¿ À gÔ
i ïji p Iâ …t /•$ Yr `i ïji p Iâ …… /•ú gÔ Gߎr `
Eg¿ Àž ²³iÂ
Zf¾ ½¾MÆJ† € iˆ * ÔH • •«R çÃ
!r éŸ Œ žÇ¡ r : m!I MIâ•' ÔHƒ
†c!„g• r : mgoo@2 ›7JI M U' 5( 2 T
E5( 2$ƒñ ¹ ! r éŸ Œ
„º ! µ¶ Ä‚c r Š `I É ' ÔHs,
'EM* Í =rûø€M ! ‚c 'E‚ m
E‚ 8/jrû7J ˆM ! ‚c
@ < àá| IârÔ€' «Ñ g¿ À, YgÔ iÂ
¢UZË M ! ‰ŠP •:6B \{ Ôþú UhÕ Þñ±ßM
E‚(ÔHg •J¹

Index Home
147

: ™ MIp rÔ ! cr I @þUMIâ€'
E‚ m·ç ´o M ‰ ! ‰ŠP •
'E ê Š ”ã IârÔ fÔHg¿ À‘ ³·gÔ iÂ
! ‰ , r‚ mê Ï c rÔ €
َ َ ْ َّ ُ ُ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ
‫ﻐ ِﻔﺮ ﷲ واﺳ ﻠﻪ اﻟﺘﻮﺑﺔ ۔‬h‫اﺳ‬E m ê ïñ ÔHE ê Ï ‰
ُ‫ َﻻۗ ِا ٰﻟ َﻪ ِا َّﻻ ﷲ‬Ï ‰ IârÔ€' «Ñ • ç|f¾ çÃ
َ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ّ ُ َ َ ْ ْ ُ ُ َّ َّ ُ ُ ْ َ َ َ
ç ´J ! ‰ŠP •:– ‫ﴩﮐﻮن‬ ْ ِ ‫ وﻟﻮ ﮐ ِﺮە اﻟﻤ‬N‫ە ﳐ ِﻠ ِﺼﲔ ﻟﻪ اﻟ ِﺪ‬G‫وﻻ ﻧﻌﺒﺪ ِاﻻ ِا‬
E‚(ÔH·
i p g¿ À gÔ Ö K äçÃE š t± ' ž@) rÔ
i :/i g¿ À gÔ E© r B \ £E I o i ïj
E <i ^
:¼ #ì=# â :¼ Qì=# G/ :¼ ì=#‡
| 6n$ R/ $ R/¤$ R M $R ¼ cE 5B
d IE F m¦ š~IU¢: 6B È R,Õ EÖ
E <A r
© ¤› i¥ rÔ ¦ çs½K ³iNUý\Š,
E

Index Home
148

glM¨¨ i Ä즦 ì # âE š tw² d I i Iâ …t


ƒ
çà «Ñ g¿ À „ ` iÂE i š t@*E } ø
r JI mÒ i ûJi Iâr â * ÔH • ç|f¾
ê 7J U } P @ ‰ŠP •3ìþU ì« ¢EÏ
7J UE =J 6ûM ! ž mF_ 6ûX p m
E mr @ ! mF@

§ 5P / }6¨@ i r, š~ Ç o• Z
ƒ Ê©
OªèÉ ª" f6« lZ=ÇS ª™/ f églM Zy/ }6 S
E f « H ‚rû r jM ( ‰¿

ŠG‹pÉ Q€' «Ñ g¿ À”2Ž ” gÔ iÂ


g¿ À gÔ iÂJì=# â Iâr : m¬ä † ‰
gÔ i {Zg>X :¨6Bìí Èm ”QJPƒc kE mi
EK i g¿ À

Ç Z
i p g¿ ÀIÔ3 þU gÔ ,° ñ@*É ì
'( I Š ! , ì <ß Ç 76‡ J¤ ì i ïj
E Mi •iÂ1-

Index Home
‫‪149‬‬

‫ﺖ ِا ٰﱄ َﻓ ْﻀ ِﻠﻬﺎَ‬ ‫ﲩَ ِﺘ َﮏ َو َﻣ ْﻮ ُﻋ ْﻮ ِد َﻫﺎ ّاﻟَ ِ ْﱴ َﻗ َﺮ ْﻧ َ‬ ‫اَ ّ¿ﻠٰ ُﻬ َّﻢ ِﲝَ ّﻖ َﻟ ْﻴﻠَ ِﺘ َﻨﺎ ٰﻫﺬ ٖە َو َﻣ ْﻮ ُﻟ ْﻮ ِد َﻫﺎ َو ُ ّ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬
‫َ‬ ‫َ‬
‫َ ْ ً َ َ َّ ْ َ َ ُ َ ْ ً َّ َ ْ ً ّ ُ َ ّ َ‬
‫ﺐ ِ ٰﻻ َ‪ِ G‬ﺗ َﮏ ُ ْ• ُرکَ‬ ‫ﳫ َﻤﺎ ِﺗ َﮏ َو َﻻ ُﻣ َﻌ ِّﻘ َ‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻓﺘﻤﺖ ﳇِﻤﺘﮏ ِﺻﺪﻗﺎ وﻋﺪﻻ ﻻ ﻣﺒ ِﺪل ِﻟ ِ‬
‫ْ َ َٔ ّ ُ َ ۗ ُ َ ْ ْ ُ َ ْ َ َ ُ ّ ُ ُ ْ َ ْ ۗ ّ َ ْ ُ ْ َ ۗ ْ ُ ُ َ ّ َ‬
‫ِﺐ اﻟ َﻤ ْﺴ‪ْ h‬ﻮر ﺟﻞ‬ ‫ﴩق واﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨ ْﻮر ِﰲ { َﻴﺎ ِء اﻟﺪﳚ ْﻮ ِر اﻟﻐﺎﺋ ُ‬ ‫َ‬
‫اﻟﻤﺘ‪ِ V‬ﻟﻖ و ِﺿ َﻴﺎؤک اﻟﻤ ِ‬
‫ُ‬
‫َ ْ ُ ٗ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ٗ َ ْ َ َ ٓ َ ُ ُ َّ ُ ٗ َ ُ َ ُ ٗ َ ُ َ ّ ُ ٗ ٓ َ ٰ َ ْ َ ُ ٗ‬
‫ﻣﻮ ِﻟﺪە وﮐﺮم ﳏ ِﺘﺪە واﻟﻤ‪ .‬ﺋِﮑﺔ ﺷﻬﺪە وﷲ ‪ِ Ä‬ﴏە وﻣﺆ ِﻳﺪ ە ِاذا ان ِﻣﻴﻌﺎدە‬
‫َّ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ ُ ُ َّ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ ْ َّ ْ َ‬ ‫َ ْ َ َ ٓ َ ُ َْ َ ُٗ َ ْ ُ‬
‫واﻟﻤﻼﺋِﮑﺔ اﻣﺪادە ﺳ›ﻒ ﷲِ اﻟ ِﺬی ﻻ ﻳ‪:‬ﺒﻮ و•رە اﻟ ِﺬی ﻻﳜﺒﻮ وذواﳊِﻠ ِﻢ اﻟ ِﺬی ﻻ‬
‫َ ْ ُ ْ َ َ ُ َّ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َّ ُ َ َ ْ ْ َّ َ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ‬
‫ﳱﻢ ﻣﺎ ﻳ‪h‬ﲋل ِﰲ ﻟﻴﻠ ِﺔ‬ ‫ﴫ و وﻻۃ اﻻﻣ ِﺮ واﻟﻤﲋل ﻋﻠ ِ‬ ‫ﻳﺼﺒﻮﻣﺪار اﻟﺪﻫ ِﺮ و•ا ِﻣ›ﺲ اﻟﻌ ِ‬
‫اﻟ‪ْ :‬ﴩ َ َ ِاﲨَ ُﺔ َو ْﺣﻴ ٖﻪ َو ُو َﻻ ُۃ اَ ْﻣﺮ ٖە َو َ ْﳖﻴ ٖﻪ اَ ّ¿ﻠٰ ُﻬ َّﻢ َﻓ َﺼ ّﻞ َ†ٰ‬ ‫ْ َ ْ َ َ ْ ٰ ُ ْ َ ْ َ َّ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ﴩو ِ‬ ‫اﻟﻘﺪ ِر واﲱﺐ اﳊ ِ‬
‫ﺎﻣﻪٗ‬ ‫‪َ Ì‬ﻋ َﻮا ِﻟ ِﻤﻬ ْﻢ اَ ّ¿ﻠٰ ُﻬ َّﻢ َواَ ْدر ْک ﺑ َﻨ ٓﺎ اَ َّ‪َ G‬ﻣ ٗﻪ َو َﻇ ُﻬ ْﻮ َر ٗە َو ِﻗ َﻴ َ‬ ‫ْ‬ ‫ﺎﲤﻬ ْﻢ َو َﻗﺎۗ ِ ِﲚﻬ ُﻢ ْاﻟ َﻤ ْﺴ ُ‪ْ h‬ﻮر َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬
‫ﺧ‬
‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬
‫اﮐ ُﺘ ْ‹ َﻨﺎ ِ ْٓﰲ اَ ْﻋ َﻮا ِﻧ ٖﻪ َو ُﺧﻠَ َﺼﺎۗﺋ ِٖﻪ َواَ ْﺣﻴ َﻨﺎ ِﰲْ‬ ‫َ ْ َ ْ َ ْ َْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ‬
‫واﺟﻌﻠﻨﺎ ِ¯ اﻧﺼﺎ ِر ٖە واﻗ ِﺮن ‪Z‬ر‪ِ Ä‬ﺑﺜﺎ ِر ٖە و‬
‫ِ‬
‫اﲪ ْﲔَ‬ ‫اﻟﺮ ِِ‬ ‫ﰘ َّ‬ ‫َ ْ َ َ ِ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ّ َ ۗ ْ َ َ ِ َ ُّ ْۗ ِ َ ْ َ َ ٓ َ ْ َ َ‬
‫ﺎﳕﲔ و ِﲝ ِﻘ ٖﻪ ﻗﺎ ِ ِﲚﲔ و¯ اﻟﺴﻮئ ﺳﺎ ِﻟ ِﻤﲔ ‪G‬ار‬ ‫ﲻﲔ و ِﺑﺼﺤﺒ ِﺘ ٖﻪ ﻏ ِ ِ‬ ‫دوﻟ ِﺘ ٖﻪ ‪ِ Ä‬‬
‫ﲔ َو ْاﻟ ُﻤ ْﺮ َﺳ ِﻠ ْﲔَ‬ ‫َ ْ َ ْ ُ َ ّ ْ ٰ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ ٰ َ ّ َ ُ َ َّ َ َ َّ‬
‫اﻟﻨ ِ‹ ّﻴ ْ َ‬
‫ِ‬ ‫واﳊﻤﺪ ِ ِ ر ِب اﻟﻌﻠ ِﻤﲔ وﺻﲇ ﷲ † ﺳ ِ› ِﺪ‪ Ä‬ﳏﻤ ٍﺪ ﺧﺎﺗ ِﻢ‬
‫ﲔ َو ْاﺣ ُﮑ ْﻢ ْﺑﻴ َ‪:‬ﻨﺎَ‬ ‫َّ ْ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َّ‬
‫اﻟﻈﺎ ِﻟ ِﻤ ْ َ‬ ‫ﲨﻴ ِﻊ‬ ‫و† اﻫ ِﻞ ﺑ› ِﺘ ِﻪ اﻟﺼﺎ ِد ِﻗﲔ و ِﻋﱰ ِﺗ ِﻪ اﻟﻨﺎ ِﻃ ِﻘﲔ واﻟﻌﻦ ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ ٰٓ َ‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ََ ْ َُ ْ ََْٓ َ َ ْ‬
‫وﺑﻴﳯﻢ ‪ G‬اﺣﮑﻢ اﳊﺎﮐِ ِﻤﲔ ە‬

‫‪o ƒ‬‬ ‫‡@‬ ‫‪ƒM‬‬ ‫‪i‬‬ ‫* ‪U@ xý‬‬‫‪:• S‬‬


‫‪Û‬‬
‫‪‡Eé 6 µ‬‬ ‫‪ݤM«g ‘ñ‬‬ ‫‡‬ ‫‪·ñZñ !J‬‬ ‫!‬
‫‪Ç d ‡ † ƒ@Ú„ r‬‬ ‫‪p‬‬ ‫® ‪m¯o °U@‡7JB 87Jp º2J‬‬
‫‪H I E r´µ ³ ± ž i r?I o dr E . }²‬‬ ‫‪jž‬‬
‫‪‚6 ‚ Â ‚ío‬‬ ‫|‬ ‫‪r ÒM‬‬ ‫“‪[H/‬‬ ‫‪Ïri p‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
150

C' M •r EM 6I LM [H ‚(U¸ o g M 4
Ô cr ´8 w' j Ä r E‚ 8PÔ' d o 568
tÇì±' ž6« lZ8 / Ï IÓ
Ç i£ æc•Sß, Øo
³ ÏM I}ÍM• /2 ½¾ µ â{ / ž «l
‰ MI 'ZTŽMI +“MI ÔHÑ Ñ * E I HM
M z ÔHî¶ g¶ Ùo BÔ o z* E r´µ
‚ ÂM z m É g» o xE ¢ ‚Â
re ¸ m·u 5P µõ zE ·
+ E K: # Ýd 7Ä 2 mg¶ ÆM /ÔHç
6# ‚ Zo d“' ßM{| ú 2 m¿ r
E «íc'Zë MI +“M R Ÿ'Z •œ , x
Z mmgumµ I}ÍMÆ'ZI P“Çë MI 2 º»
Ž@E E2 mPm * + Iý MI xmP
$R ¼ c ½¾MgÜ Ö :¼ QJì
EÖ Š , : Ö w | 6n ÏR
ْ ْ ّ َ ُ َ ّ َ ّ ٌ ْ َ ْ ُ َ َ ّ ٌ ۗ َ َ َ َ ْ َ ّ ٌ ْ َ َ ْ َ ْٓ ّ َ ّ ُ ٰ ّ َ
‫ﲰ ْﻲ‬ ِ ‫ ِﺠﲑ ر ِب ﻻ ﺗﺒ ِﺪل ِا‬h‫ا¿ﻠﻬﻢ ِا ِﱏ ِاﻟﻴﮏ ﻓ ِﻘﲑ و ِ¯ ﻋﺬا ِﺑﮏ ﺧﺎﺋِﻒ و ِﺑﮏ ﻣﺴ‬
ْ¯ِ ‫ﲑ ِﺟ ْﺴ ِﻤ ْﻲ َر ّب َﻻ َ ْﲡ َﻬ ْﺪ َﺑ َﻼ ۗ ِﰄْ َر ّب َﻻ — ُ ْﺸ ِﻤ ْﺖ ْﰉ َواَ ْﻋ َﺪا ۗ ِﰄْ اَ ُﻋ ْﻮ ُذ ِﺑ َﻌ ْﻔﻮ َک‬ ْ ّ ِ ‫َو َﻻ ُﺗ َﻐ‬
ِ ِ ِ ِ
َّ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ‫¯ َﻋ َﺬاﺑ َﮏ َواَ ُﻋ ْﻮ ُذ ™ َﺿ‬ َ ْ ™َ ‫ِﻋ َﻘﺎﺑ َﮏ َواَ ُﻋ ْﻮ ُذ‬
َ ‫ﲪ ِﺘ‬
‫¯ ﲯ ِﻄﮏ واﻋ ْﻮذ ِﺑﮏ ِﻣﻨﮏ ﺟﻞ‬ ْ ِ ‫ﺎک‬ ِِ ِ ْ ِ ‫ﮏ‬ ِ ِ
َ ْ َ ْ ُ ۗ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َْ ٰ َ َ ْ َ َْ ٓ َ َ َ َْ َ ُۗ َ َ
‫ اﺛﻨ›ﺖ † ﻧﻔ ِﺴﮏ وﻓﻮق ﻣﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﻘﺎﺋِﻠﻮن ِﻓﻴﮏ ە‬V‫ﺛﻨﺎؤک اﻧﺖ ﮐﻤ‬

Index Home
‫‪151‬‬

‫َُْ َ‬
‫ﺎن ﷲِ ‪R‬‬ ‫‪ÏR ì €' ÔH g¿ À¢jœgÔ iÂ‬‬
‫ُ‬ ‫َ ٓ ٰ َ َّ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ َُْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َْ‬
‫ِاﻟﻪ ِاﻻ ﷲ –‪M ! ‰ŠP •:‬‬ ‫‪ Ï‬اﳊﻤﺪ ِ ِ ‪ ÏR‬ﷲ اﮐﱪ ‪ÏR‬‬
‫‪E‚(pÄ‬‬ ‫‪í iþU‬‬ ‫‚‬ ‫‪=rûø€‬‬

‫‪$ R ¼ c Ö Mm‬‬ ‫¼‪:‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪Iâ…t‬‬


‫‪EÖ Š , * r;KEÖ | 6n$ R Ï‬‬ ‫‪M‬‬
‫َ ّٰ ُ ّ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ّ َ ْ ْ ْ ْ َ ْۢ َ ْ َ ْ َ َ ّ َ ٗ َ‬
‫ﺎﴈ ‪ G‬ﻋ ِﻈﻴﻢ ِ‬
‫ﰻ ﻋ ِﻈﻴ ٍﻢ ِاﻏ ِﻔﺮ ِﱄ ذﻧ ِﱮ اﻟﻌ ِﻈﻴﻢ ﻓ ِﺎﻧﻪ ﻻ‬ ‫ا¿ﻠﻬﻢ ﻟﮏ ﲭﺪ ﺳﻮا ِدی وﺧﻴ ِﺎﱄ وﺑﻴ ِ‬
‫ﻳَ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ٗە َﻏ ْ ُ‬
‫ﲑ َک َ‪َ G‬ﻋ ِﻈ ْﻴ ُﻢ ە‬
‫^‪@ WìßM IU¢Çi % ê Š / :/lm‬‬ ‫‪tÇì‬‬
‫‪º‬‬
‫‪ñr ± µ ¹Éª (Š E 7jo 6« Š @ U ¹¢Ulm‬‬
‫‪E‬‬
‫‪lm R o i í Xž‬‬ ‫‪t »• g¿ À Ïp ²³ Z ¼ Y‬‬
‫‪ª < ˜glÊ •m i ív‬‬ ‫‪Iý MXž‬‬ ‫‪I ½ E «,‬‬
‫‪– M| ¾BÔ gÔ ¸ " ÌXžE3 Ì‬‬ ‫‪=Ê .‬‬ ‫‹‪m‬‬ ‫‪QUm‬‬
‫‪EÖ‬‬ ‫‪=Á‬‬ ‫‪UrJï ¾ G‬‬ ‫‪çÃ‬‬
‫ِ َ َ َّ َ َ ٌّ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ْ ٍ َ َ ٌ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ‬
‫‪ G‬ﺣﺴﲔ ‪ è‬روح ﺳﻼم ﻋﻠﻴﮏ اﺷﻬﺪ ان وﻓﺎﺗﮏ ِﰲ ﺳ ِ‹ﻴ ِﻞ ﷲ واﻧﮏ‬
‫ﺎﻃ ْﺒ ُﺘ َﮏ ِ ْﰲ َﺣ ٰﻴﻮ ِﺗ َﮏ ّاﻟَ ِ ْﱴ َﻟ َﮏ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﷲِ َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ َﻓ ٰﻬ ِﺬ ٖە ُر ْﻗ َﻌ ِ ْﱴ وَ‬
‫ِﻋ ْﻨ َﺪﷲِ َﻣ ْﺮ ُز ْو ٌق َّو َﻗ ْﺪ َﺧ َ‬
‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ ْٓ ٰ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ّ َ َ ُ َ َ ّ ُ َ ٓ َ ْ َ َ ْ َ ّ َ ُ ْ َ‬
‫ﺣﺎﺟ ِﱴ ِاﱄ ﻣﻮﻻ‪ Ä‬ﺻﺎ ِﺣﺐ اﻻﻣ ِﺮ ﻋﻠﻴ ِﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﺴ ِﻠﻤﻬﺎ ِاﻟﻴ ِﻪ ﻓﺎﻧﺖ اﻟ ِﺜﻘﺔ اﻻ ِﻣﲔ ە‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
152

……﴾ ‫……﴿ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرک‬


«Ñ g¿ À, YgÔ iÂE š f Ip ÇrÔŠ do«¾‚Ü
œÄŠ o • # 6r‚U *Ò ¦¦ û ÔH • ç;Ô f¾ çÃ
‰+É M • Šr ,E U ~ &m2iU Ñ
& Š E ã : guÈ d guI ¨ E ã
@& «¿N &E i û1-lR &E Ê ç ´o qè¾
Šš t r m« R ‰Š ÇP • -‘ñ+ÑE çÀ*Š
Š oPƒ$ +'*Ò E(ÔHÑÏK: µ IU¢ ¡ r
‚(ÔH·ç ´o m UgÁÉ ÍÄ ±( •J ‚( Âr
r o r möZ ¹¢U ³ ÂEM* «rûø€M
ÔH i
Z† Š ' ÔHKE ø~~ÄÉ 6 øþK UhÕ # m Ã
@ – µ¶ Ä Í «z M ! ‰Š P • ‚ ˆ i ˜ iÀ Z p @`
t J :‚ mi %’UÉ š~IU¢ Š €' E‚ (ÔH
Š *Ò E ž6oIU¢õ ‰ N‚(ÔHÑÏç ´
mBYJI! ß & mŠ • k f6(6é M
2ÏBJI! ß & m« R • k f6Y M¹ Š
B Å J Iß Z + mŠ • + Ñ E f6 Æ Iß Š E
E¨¨ m
i ïji p Ip …t E I oiÔ || gÜ@Ç
4 È•iÂJ Ip …G

Index Home
153

ƒ
Z t,
Ç M g¿ ÀYi „ ` Ip …FE g¿ ÀúgÔ iÂ
E76i J Ip •… sçì
BI2 í
Ç “«¾ ! J2 m^ 5^ « ì Ip rÔ
E56
2 ÌZ,ø~d• m^E 5^ @ ÇçU «
E5( 6@Éi R3Ip rÔr®U
ç ´4ƒ 5 É g¿ À gÔ i « ì
Ç
E
r oIp rÔ m-ìcK m- gu « ì
Ç
ً ُ
E ‫ واﺟﺐ ﻗﺮﺑﺔ ِاﱄ ﷲ‬6÷ Ê
M $ R ¼ - K ïñ Ç :¼ « « ì€'
َ َ
:K Q$ R'M‫ﺳﻮرۃ اﳊﻤﺪ‬ ¼ @, K ‫ ﻓ َﺘ ْﺤ َﻨﺎ‬Äّ ‫ ِا‬$ R
E‚c Ýd iŠ iÔUÊM«¾ ‰ŠP •
•Mïñ r E 5B š f Ip ñl¼ ‰É rÔ µ
¼ •3ìþU Ë /ñl ¼ Šìc3š f Ip Š
Eì š f Ip Á Ë /Ì ñl :¼ RR ñl
cÕ E‚(~ib øCZ @ <r :2 Ì ç°dÉ « Ç €'
Ͳ g¾,«¾ ‚ Ýd #È ! : mNZ
E‚

Index Home
154

ƒ
«Ñ g¿ À „ ` iÂE r6Ï5l o• Ip rÔ
Ïi ˜Z Ò I [H • ÔH • •«R çÃ
~ÏÉ hÕ # @•+ÑE f @• fm ê ¸ M•'
E þB É 6 ø~
ُ ْ َ َ
E 7joç ´w²B o ‫ﻟ َﻨﺎە‬Îَ ‫ ا‬Äّ ‫ ¸ﺳﻮرۃ ِا‬M Ã •
6r LšÇÕ ¥E( Ãr m çM : 5
E2m à ( çM : ã:¨6Bd:ïñ : d
ْ ُ ‫ اَ ّ¿ﻠٰ ُﻬ َّﻢ َﻟ َﮏ‬mn ,¸ M Ã
ُ‫ﲳﺖ‬ fÔHg¿ ÀùoÁƒgÔ iÂ
ُ ْ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ٰ َ َ
‫ﳇﺖ ە‬Á ‫و† ِرز ِﻗﮏ اﻓﻄﺮت وﻋﻠﻴﮏ‬
i ïji p g¿ ÀúgÔ iÂ$ ÇÎ J' ž=# â Š
EÖ t i Ç kE
ƒ
Ñ i g¿ ÀX¹- G Y „ ` p » iÂ' ž=Ï
EÖ i iÂ
َْ َ
‫ﻐ ِﻔ ُﺮ‬h‫ ا ْﺳ‬Û ÏR Ö ¤$ R Ð$ R g` $ RìþU
ْ‫ ُب ِا َﻟﻴ ِﻪ‬Áْ ُ َ‫ﷲ َوا‬
َ

* ÔH @ € | §GÄ • ç|f¾ çÃI M_ Ñ


ْ¯ِ ‫اَ ّ¿ﻠٰ ُﻬ َّﻢ َﻻ َ ْﲡ َﻌ ْﻠ ُﻪ ٰا ِﺧ َﺮ ْاﻟ َﻌ ْﻬ ِﺪ‬ m_ J å@þU,oIp ÇrÔÄ
ً ْ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ َّ ً ْ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ٗ َ ْ َ َ ْ َ ُ َّ ٓ َ َ
‫ ە ﻓ ِﺎن ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻓﺎﺟﻌﻠ ِﲎ ﻣﺮﺣﻮﻣﺎ وﻻ ﲡﻌﻠ ِﲎ ﳏﺮوﻣﺎ ە‬G‫ِﺻﻴﺎ ِﻣﻨﺎ ِا‬

Index Home
155

E ž 6 jr >êUiˆ
Û
- v gb ,l »I -Ö0ת Ý𠆎„ lm_} †@„ Òl †•„
ij›J7Jƒñ × MI gÜ Óˆ " ÔÕÉ ÝÖ. /àá • †=„ E( 6 “
fí ƒ ‚/{Ã3¤I ˆ †f„ Ela3Ùo Ø Ò ¬ †:„ lmçs
r o ! : 8^3I ˆ ¤ ! ª 64 ^Z ! Ji - E
E Ìr o ! : 2m^ 2mY: M¸ Õ È E8®
ðm »I †E„6B \{ 23 §hÕ lmÛ ÀÚ >«?$ †g„
Elm

r û=>±ßM r
7jo@ P'lmgo †@„ ¹3Ù» r o D Ì 7J šl Io/&U†•„
(6 % †:„ Ý ø~oi †=„ÜR < †Ž„ l g² v I< 6
@ÞÍ †g„ NI< d lmgor †f„ lmÍ ø~J Ú
ED Ì >«?7J ø~d È †E„ lmš ß

Index Home
‫‪156‬‬

‫"!‬
‫‪#$%&' ()* + ,‬‬
‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ َ ُ َّ‬
‫ﳽءٌ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬
‫اﻟﺮ ُب اﻟﻌ ِﻈ ْﻴﻢ اﻟ ِﺬی ﻟ› َﺲ ﮐ ِﻤﺜ ِﻠ ٖﻪ ْ‬ ‫ﺖ ّ‬ ‫† َ‪َ G‬ﻋ ِﻈ ْﻴ ُﻢ َ‪َ G‬ﻏ ُﻔ ْﻮ ُر َ‪َ G‬ر ِﺣ ْﻴ ُﻢ اَ ْﻧ َ‬‫َ‪ُ ّ َ G‬‬
‫ِ‬
‫َّ ُ َ َّ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ٰ َ َ ْ ٌ َ َّ ْ َ ٗ َ َ َّ ْ َ ٗ َ َ َّ ْ َ ٗ َ َ َّ ْ َ ٗ َ َ ّ ُ‬
‫اﻟﺸ ُﻬﻮ ِرْ‬ ‫وﮬﻮاﻟﺴ ِﻤﻴﻊ اﻟﺒ ِﺼﲑ وﮬﺬا ﺷﻬﺮ ﻋﻈﻤﺘﻪ وﮐﺮﻣﺘﻪ وﴍﻓﺘﻪ وﻓﻀﻠﺘﻪ †‬
‫ﺖ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ْاﻟ ُﻘ ْﺮ ٰانَ‬ ‫ﺎن ّاﻟَ ِﺬ ْی اَ ْ َ‪ْ Î‬ﻟ َ‬‫† َو ُﮬ َﻮ َﺷ ْﻬ ُﺮ َر َﻣ َﻀ َ‬ ‫ﺎﻣ ٗﻪ َ َ َّ‬‫ﺖ ِﺻ َﻴ َ‬‫اﻟﺸ ْﻬ ُﺮ ّاﻟَ ِﺬ ْی َﻓ َﺮ ْﺿ َ‬
‫َ ُ َ َّ‬
‫و ﮬﻮ‬
‫ﳤﺎ َﺧ ْﲑاً‬ ‫ﺖ ِﻓ ْﻴ ِﻪ َﻟ ْﻴﻠَ َﺔ ْاﻟ َﻘ ْﺪر َو َﺟ َﻌ ْﻠ َ َ‬
‫َ‬ ‫ًُ ّ َ ََ َّ ّ َ ْ ُٰ َ ُْْ َ َ َ َْ‬
‫ﮬﺪی ِ¿ﻠﻨ ِ‬
‫ِ‬ ‫ﺎن وﺟﻌﻠ‬ ‫ﺎت ِ¯ اﻟﻬﺪی واﻟﻔﺮﻗ ِ‬ ‫ﺎس وﺑ ِ›ﻨ ٍ‬
‫اﻟﻨﺎر ِﻓ ْﻴ َﻤ ْﻦ َﲤ ُ ّﻦُ‬ ‫ِّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ّ َ َ ُ َ ّ ُ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ َّ َ َ َ َ َ ْ ِ َ َّ‬
‫¯ اﻟ ِﻒ ﺷﻬ ٍﺮ ﻓﻴﺎذاﻟﻤ ِﻦ وﻻ ﳝﻦ ﻋﻠﻴﮏ ¯ † ِﺑﻔﲀ ِک رﻗﺒ ِﱴ ¯ ِ‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ َ ْ َ َ ْ ْ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ٓ َ ْ َ َ‬
‫اﲪﲔ ە‬ ‫ﻋﻠﻴ ِﻪ واد ِﺧﻠ ِﲎ اﳉﻨﺔ ِ™ﲪ ِﺘﮏ ‪ G‬ارﰘ اﻟﺮ ِ‬

‫‪2‬‬ ‫‪m¿ ±‬‬ ‫‪/2 S±‬‬ ‫‪/®ÔM°‬‬ ‫‪/i ˆr‬‬ ‫‪: S‬‬
‫‪r,‬‬ ‫‪ü²³w²p '±r E8>7J«-‬‬ ‫‪ç‬‬ ‫‪r {:‬‬
‫‪ñZ ‰gu‬‬ ‫‪{ :‬‬ ‫›‪ƒ‬‬ ‫‪/ gû‬‬ ‫‪/@ ° :X Š‬‬
‫‪'E ÔH« lIU¢ :‬‬ ‫‪Ip rÔ w Eã4‬‬ ‫‪Z† :‬‬ ‫@‪Œw E‬‬
‫‪† Œ„ w E‬‬ ‫‪à Iý M‬‬ ‫‚‪jÆ á‬‬ ‫‪’ “ ’ “¦ Ò‬‬
‫‪Iì ZY Iì ²³‬‬ ‫‪ÑE‬‬ ‫‪¢ã‬‬ ‫‪‰ ‰‬‬ ‫‪% tì :‬‬
‫„‪¢‬‬ ‫`@‪Ò I †M„Mm UI Õ‬‬ ‫‪¹/ÔHIì Z†H‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪¿r‬‬ ‫‪+‬‬ ‫_‪ÔH‬‬ ‫‪TM‬‬ ‫‪Ñv‬‬ ‫‪Iì‬‬ ‫† ‪:ZÛ‬‬
‫‪E2‬‬ ‫‪m‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
157

-./ 0
þ tì(] ± ç Uç 3 ”QE r6ƒ5lm^ tì
àá| ½¾M_ _ i guE m +M : ¨ E m^
iâ/I“ /g $ RE mi % š~IU¢/ m ÌE mi û
ó± M t(æìE m r : = :ÖuÕ E <oµ r;¿$ R
E f 4I ' «z
ُ ُْ
‫ ﺳﻮرۃ ﻗﻞ ﮬﻮﷲ‬Ïi¾ M ‫ ¼ ﺳﻮرۃ اﳊﻤﺪ‬c (px :¼
َ E•
َ ‫ ْﻐ ِﻔ ُﺮ‬hَ ‫ اَ ْﺳ‬Ï gL
‫ﷲ‬ ( Ãäw! M 6ë Ô :E mi %
َ ُ َُْ َ
E‚ =rûM”` M M àáÆE– ‫ب ِاﻟﻴ ِﻪ‬Á‫وا‬
ْ

ï¾M X m«Ï 2 IU¢ «Ñ g¿ À¢jœgÔ E@


E– c
ٰ ْ ُ ْ َ ُ ٓ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ ّ َ ّ ُ ّٰ َ
‫ا¿ﻠﻬﻢ ِا ِﱏ اﺳ ﻠﮏ ِﺑﮑِﺘﺎ ِﺑﮏ اﻟﻤﲋ ِل وﻣﺎ ِﻓﻴ ِﻪ و ِﻓﻴ ِﻪ اﲰﮏ اﻻﮐﱪ واﲰﺎﺋﮏ اﳊﺴﲎ‬
ُّ
َ‫اﻟﺪ ْﻧﻴﺎ‬ ِ ٓ َ َ َ ْ َ َ َّ َ ِ َ َ َ ُ ْ ِ ْ َ َ ْ َ ْ َ ٰ ْ ُ َ ُ َ ُ َ َ
‫وﻣﺎ ﳜﺎف و|} ان ﲡﻌﻠ ِﲎ ¯ ﻋﺘﻘﺎﺋِﮏ ¯ اﻟﻨﺎ ِر وﺗﻘ ِﴤ ﺣﻮا ِﲗﻲ‬
َ ْٰ َ
‫واﻻ ِﺧﺮ ِۃ ە‬
E ±' ã Mçr76 « l@‡ * ‚ Z x
ømÅ! ƒ< Û =>r E äÖT ‡ gl * + ‡:
JÛ ¢ Ò I ME 6žm« R Ym ý o+I E”Q
EÔH@ µi í@ þ! @ @` E m U ¹¢U :
E mF •˜ív M

Index Home
‫‪158‬‬

‫َ ّٰ ُ ّ َ َ ّ ٰ َ ْ ُ ْ ٰ‬
‫‪ ûK Š , c Z,X m2 IU¢ M‬ا¿ﻠﻬﻢ ِﲝ ِﻖ ﮬﺬاﻟﻘﺮا ِن‬
‫َ َ ّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ٗ َ َ ّ ُ ّ ُ ْٔ َ َ ْ َ ٗ ْ َ َ ّ َ َ َ ْ ْ َ َ ٓ َ َ َ َ ْ َ ُ‬
‫ﳱﻢ ﻓﻼ اﺣﺪ اﻋﺮف‬ ‫ﰻ ﻣﻮ ِ ٍ‬
‫¯ ﻣﺪﺣﺘﻪ ِﻓﻴ ِﻪ و ِﲝ ِﻘﮏ ﻋﻠ ِ‬ ‫و ِﲝ ِﻖ ¯ ارﺳﻠﺘﻪ ِﺑ ٖﻪ و ِﲝ ِﻖ ِ‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬
‫ِﲝ ِﻘﮏ ِﻣﻨﮏ ە‬
‫‪‘m‬‬ ‫‪IU¢, :Xý oå‬‬ ‫‪IU¢‬‬ ‫‪*ç‬‬ ‫‪x‬‬
‫! ‪ZI! 'ý oÆ‬‬ ‫‡‬ ‫‪¤o‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ý oPƒ c‬‬
‫‪EÊ 8”’ Æ ‡r‬‬ ‫‪Y€7J‬‬
‫َ ََِ‬ ‫َ‬ ‫ُ َ َّ‬ ‫ُ‬ ‫َ ََ‬
‫‪ِ – Ï‬ﺑﮏ ‪G‬ﷲ ‪ِ Ï‬ﲟﺤﻤ ٍﺪ ‪ِ Ï‬ﺑﻌ ِ ٍﲇ ‪ِ Ï‬ﺑﻔﺎˆﺔ‬
‫ّ‬ ‫‪M‬‬
‫†ّ‬ ‫ﲇ ْا‪ْ è‬اﳊُ َﺴ ْﲔ ‪ِ Ï‬ﲟُ َﺤ َّﻤﺪ ْا‪َ è‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ْ Z Ï‬ﳊَ َﺴﻦ ‪ْ Z Ï‬ﳊُ َﺴ ْﲔ ‪ Ï‬ﺑﻌَ‬
‫ِ ِ ٍِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬
‫َ‬
‫ا‪ُ è‬ﻣ ْﻮ ٰﳻ ‪ِ Ï‬ﲟُ َﺤ ّﻤ ِﺪ‬ ‫ﲇ ْ‬‫ّ‬ ‫‪َ ِ Ï‬ﲜ ْﻌ َﻔﺮ ْا‪ُ è‬ﳏ َ َّﻤﺪ ‪ِ Ï‬ﲟُ ْﻮ ٰﳻ ِا ْ‪َ è‬ﺟ ْﻌ َﻔﺮ ‪َ Ï‬ﺑ َ‬
‫ﻌ‬
‫ِِ ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ٍ‬
‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ ُ َّ ْ ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ّ ْ ُ َ َّ‬ ‫ا‪ٍّ ِ َ è‬‬ ‫ْ‬
‫ا‪ è‬اﳊﺴ ِﻦ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬
‫ﺔ‬ ‫ﺠ‬ ‫ﳊ‬ ‫‪Z‬‬‫ِ‬ ‫‪Ï‬‬ ‫ّ‬
‫†‬
‫ِ ِ ِ ٍِ‬‫ا‪è‬‬ ‫ﻦ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﳊ‬ ‫‪Z‬‬ ‫‪Ï‬‬ ‫ﺪ‬ ‫ا‪ è‬ﳏ ٍ‬
‫ﻤ‬ ‫† ‪ِ Ï‬ﺑﻌ ِ ِﲇ ِ‬ ‫ِ‬
‫ُ‬ ‫َ َ ْ ُ َّ َ‬
‫ﳱﻢ اﻟﺴﻼم –‪E mFr Ê ˜í'v M E‬‬ ‫ﻋﻠ ِ‬
‫‪Mµ i E Ê ñ±B g¿ À‬‬ ‫‪gÔ i‬‬ ‫‪tì EŽ‬‬
‫‪EK i‬‬ ‫¼‪:‬‬
‫¼‪Mm‬‬ ‫©¨‪ñl :¼ R ì =æ‬‬ ‫=‪t(æì ç E‬‬
‫‪ ¼ cE 5B‬ﺳﻮرۃ اﳊﻤﺪ‪ M‬ﺳﻮرۃ ‪Á‬ﺣﻴﺪ ‪E mi %‬‬
‫َ‬ ‫َْ َْ ُ َ ّ َ‬
‫ﷲ َر ِ ْﰉ َوا ُ ْ‪ُ Á‬ب ِاﻟ ْﻴﻪِ‬ ‫‪ – ÏR‬اﺳ‪h‬ﻐ ِﻔﺮ‬ ‫‪«z óMì=è E:‬‬
‫ْ‬ ‫ٔ‬ ‫َ ّٰ ُ ّ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ ُ ْ‬
‫َ‬
‫ﲑ اﻟﻤﻮ ِﻣ ِﻨﲔ ۔‬ ‫‪ ÏR‬ا¿ﻠﻬﻢ اﻟﻌﻦ ﻗﺘﻠﺔ ا ِﻣ ِ‬
‫دﻋﺎﺋﮯ ﮐﻤﻴﻞ‬ ‫دﻋﺎﺋﮯ ﺟﻮﺷﻦ ﮐﺒﲑ‬ ‫‪ Ï ‰J ì æ Ef‬ﺳﻮرۃ اﻟﻘﺪر‬
‫‪EÖ‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
159

*+
ٓ ُ ُ ّ َّ ُ ّ َ َ ْ ٰ ْ َ َ ْ ٓ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ
J `,,(۱۲۵ ‫ﻳﺖ‬d ‫ان ﻃ ِﻬﺮا ﺑ› ِﱴ ¿ِﻠﻔﺎ ِﺋ ِﻔﲔ واﻟﻌ ِﮑ ِﻔﲔ واﻟﺮﮐ ِﻊ اﻟﺴﺠﻮ ِد )اﻟﺒﻘﺮە‬
ْ
Û
Ý
¦¦Ï ˆ é ð! ƒ³M m ð _J ƒ ƒž
* ÔH •| «R ’ ¥ #jUX g¿ À‘ ³·gÔ E•
E Ä ÄM y ƒ I š f Ip
E j êf ½¾Mr ƒáƒ E@
³
„}gÔ « Š “¥sf r §Mr•ê AJê/@ëê/g e ê EŽ
E j ƒ / 6f m
Mi EH 8cj ê€p mƒ r §Mgo@ ì7¯ Ep
Ý (¾3 UÑ :( ßMgo@ ì7¯ E <Qsß
”Q8
Û
E ÜèÉ ªšì íƒ X Mi E:
6I •~Õ ¥ Hmõƒ MI QEž68M I ƒ Ef
E m ‚ pI ƒ:7
E8j a H ±þ/lm Q/îR <ßMï Eg
E8j i›tƒ I EE
M«¾ I «¾W E Bƒ Z‡ƒM 2r ð • •«R EI
Û
E ƒ Š É É uM«¾ø I ß

Index Home
160

……﴾ ‫……﴿ ﺷﻮال اﻟﻤﮑﺮم‬


H ° œÄj@* ñì/ì « 6•E Š R o«¾‚Ü
o ! mÒ i ûñì €' «Ñ • ç|f¾ çÃEi
gÔ iÂEM 6r Ï« M Ò d ƒ<MI ‚ Ï8 !«
Ò3¤ : i ûi ñ Ò±ñ ` «Ñ g¿ À¢jœ
tìi U *P H fÔH f êi gu fm
E 8M
Ç 3 E 5^o« ì
E=m^¸ Mç Uç
EÖ i :¼ g¿ À gÔ i
)Õ | 6n$ R Ï ‰ M ¼ - Ö :¼
| 6n$ R Ï É M $ R ¼ @, Ï R:6 B
َ ُ َُْ
‫ب ِاﱄ‬Á‫ ا‬Û ÏR…GG * r; M 6ë Ô :E=mi %
ْ‫ﷲ َﻋﻠَﻴ ِﻪ‬
ُ ‫ ُﳏ َ َّﻤﺪ َﺻ َّﲇ‬3 َ ْ ُ َ ْ َّ َ ّ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ّ َ ْ َ َ
ٍ َ ِ ‫ ﻣﺼﻄ‬G ‫ ذااﻟﻤ ِﻦ واﻟﻄﻮ ِل‬G ‫ ذااﻟﻤ ِﻦ واﳉﻮ ِد‬G Û ¨ ِ‫ﷲ‬
ٰ َّ َّ َ ُ ٰ َ ّ َ ٰ َ
56@ µ| Ö» =mF˜ív àá| ¨ ‫وا ِﻟ ٖﻪ ﺻ ِﻞ † ﳏﻤ ٍﺪ وا ِﻟﻪ‬ ٖ
I Mñ : ¤ :ñ Ä M Ö¾ çM : ñ ì Ç
ُ َ‫ﱪ‬
ُ‫ﷲ اَ ْﮐ َﱪ‬ ُ َ ‫ﷲ اَ ْﮐ‬ ُ ‫ﱪ َﻻ ِا ٰﻟ َﻪ ِا َّﻻ‬
ُ ‫ﷲ َو‬ ُ َ ‫ﱪ‬
ُ َ ‫ﷲ اَ ْﮐ‬ ُ َ E r6ÏÇ5 B o
ُ َ ‫ﷲ اَ ْﮐ‬
َ‫۔‬Ä‫† َﻣﺎ اَ ْو َﻻ‬ ُّ ُ َ َ َ َ َ َ ٰ َ ُ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ
ٰ َ ‫اﻟﺸ ْﮑ ُﺮ‬ ‫ وﻟﻪ‬Ä‫و ِ ِ اﳊﻤﺪ ە ﷲ اﮐﱪ † ﻣﺎ ﮬﺪا‬
< % Úr¬/ m ^•M_ — ñ: Mã_ä
E(ª

Index Home
161

: m > ò 7J m « à øþ ¸ M ¤ 5I Mñ
E( ¦µ ñ
E <soµ PŠ EK i g¿ À gÔ i <
m2 ç U _ä¸ o 5 g¿ ÀBÔ gÔ : ñ
oµ ñ :E V I s½¾M„}slE 3ç U«
E – Z ôñ
<7 y / f y
EM 68« :( B rŽm »I Õ 4 rŽ
Mb«¾-E6A 6 U/6mj nŠ' 4 Z€¢ crŽ
َ ً ُ
‫ ﻗﺮﺑﺔ ِاﱄ ﷲ‬o«• ë X Ê 6y rŽ m -E6Ê Øo
6mj7J I Q Eso«• ë X 4 srŽÊ Z€¢
E rŽsoÀ2 6 nJi PQEgÁ 6 U /mjl
_ — PQoñ' 4 Zr Ä,M srŽoI
E H : Qv <rŽÊ I Õ E6 6
rórŽ{i ãE ž 64 ¸ Mç Uç 3Ji PQrŽ
M_ “$:6ÓmrórŽÕ E m —— ñ :¤ 2m
E j qž "
Z žgŠWU>'E ô RŒ•' _³É rŽ
vm õ ! (x öErŒ € « Q/g÷/'ø fm«Ü
E ™os

Index Home
162

X M E= úÍJ
É ø X ãE Ö å rŽù
Mü | û f X BÔ E=mg Z J¢ë !B
E= m2 c
E H JärŽoäÈ EH 8JärŽoäŒ
E2’ ì rŽÉ M M:Ê s8„} Õ
E rŽ µÉ J_É M M Bm]:JrŽ

þ Tg ý g « 6 B

Mi ±E76 i g¿ À ‘ ³ · gÔ i …pB « 6 …t
E=m i :¼ Ö t i E76J« 6•ti WU\]
†I „ •X¹» iÂi ïji p « 6@I

……﴾ ‫……﴿ ﻣﺎە ذﻳﻘﻌﺪ‬


Û Ð ‰2 µ•I s,E Š é o«¾‚Ü
M : cMrÔ E }6« Š 6 Õ Š E g •lmÄ
xJ : €' IÔHo • ZE ÷ ñ±' :É I
iƒ/‚6 – I Mµ¶/M* «rû/56« : ‚(p
‘ /56“íiUJ p /M 6 ”` /56c Ô/56ZIW
ô ^I M : E ,ôño :E56¥ g Uï /56«
É Ï ‫ﺣﻴﺪ‬Á ‫ ﺳﻮرە‬M ‫ﺳﻮرە اﳊﻤﺪ‬ ¼ cEK :¼ p Mm

Index Home
163

þUE m ê Ï M : K ‫ ﺳﻮرە ﻓﻠﻖ ﺳﻮرۃ اﻟﻨﺎس‬ÏÉ


ُ ‫ َﻏ َّﻔ‬Gَ 5ُ ْ ‫ َﻋﺰ‬Gَ ÔŠ , K ‫ﲇ ْاﻟ َﻌ ِﻈ ْﻴ ِﻢ‬
ْ‫ﺎر ِا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ِ ْﱄ ُذ ُ ْ•ﰉ‬ ّ َ‫ ِ ْاﻟﻌ‬Z ‫َﻻ َﺣ ْﻮ َل َو َﻻ ُﻗ َّﻮ َۃ ِا َّﻻ‬
ِ ِ ِِ ِ
َ ُ
ْ َ َّ َ ْ ُ ّ ُ ْ َ َ ٗ َّ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ ُ ْ ْ َ َ ْ ُ ُ َ
‫ﺎت ﻓ ِﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﻐ ِﻔﺮ اﻟﺬ•ب ِاﻻ اﻧﺖ ە‬ ِ ‫ﲨﻴ ِﻊ اﻟﻤﺆ ِﻣ ِﻨﲔ واﻟﻤﺆ ِﻣﻨ‬ ِ ‫وذ•ب‬
|| gÜ ßgÔ--iÂi ïji p Jˆ•
É ' ž i ïji p g¿ À, YgÔ i …pBJˆ……
E I oi g¿ À, YgÔ •Go Jˆ•o\]M«•
E 7 S •Må -E 2 p c ' ž Jˆ •t
Jg¿ Àg Ui w 6 å w E76« lÑ ITU j-
ƒ
r €' «Ñ g¿ À „ ` iÂE 6<oZ å
d Û5( €i û «¾R¢ ßM E mi ûì c
E56 i û : M 6c M
M ¼ cE 5B :¼ K I ’
ï
َّ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ È
ِ Zِ ‫ ﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮۃ ِاﻻ‬EÖ Š , M mõ : Ö ~ $ R Ï•~
َِ Gَ ْ‫ات اَﺟ ْﺐ َد ْﻋ َﻮ ِﰏ‬
َ‫ﲰ ْﻴﻊ‬ َ ْ َّ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ّ َ ْ
ِ ِ ‫ ِﳎﻴﺐ اﻟﺪﻋﻮ‬G ‫ات ا ِﻗﻠ ِﲎ ﻋﱶ ِﰏ‬ ِ ‫ ﻣ ِﻘﻴﻞ اﻟﻌﱶ‬G ‫اﻟﻌ ِ ِﲇ اﻟﻌ ِﻈﻴ ِﻢ‬
َ ْ ْ َ ََْ َ َْ ۗ َّ َ ْ َ َْ َََ ْ َْ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َّ
‫اﻻﮐﺮ ِام ە‬ِ ‫ ذااﳉﻼ ِل و‬G ‫ ﺳ ِ›ﺌﺎ ِﰏ‬Ì ‫ات ِاﲰﻊ ﺻﻮ ِﰏ وارﲪ ِﲎ وﲡﺎوز‬
ِ ‫اﻟﺪﻋﻮ‬
c (6Í M g¿ À‘œgÔ I @þUMJˆE ••GJˆ •F
Œ± «¾•t š tYoWU:76i WU4E(6ü
• Ç
$
æ, Mg¿ À ùoÁƒ gÔ Ò ±Ç¥ X oš tÔ WUEª

E=m i : Ö i iÂI E ƒñ

Index Home
164

……﴾ ‫……﴿ ﻣﺎە ذواﳊﺠﻪ‬


hž { é:žU ü PQ oŠ 4 E ŠÍ ± É O" z ˆ
E éniÔh gÇ J d —MrÔ š~IU¢Efmg “oi û
I s$ IÔHo • •«R iÂE g0”É 2 ñ œÄ@*,
d—E( d I '8Íç iû! æM •i û !
d I E 6c M5P @ ¾ Ò { :* c MI
‫ ﺳﻮرە‬M ‫ ¼ ﺳﻮرە اﳊﻤﺪ‬c Ö : ¼ Iý M Ö¾ çM
َ‫ ُﻣ ْﻮ ٰﳻ َﺛ َﻼ ِﺛ ْﲔ‬Äَ ‫اﻋ ْﺪ‬ َ ‫ َو َو‬E( 6É› ç ´Må Ç žK ’U, ‫ﺣﻴﺪ‬Á
َ ٰ ْ ُ َ َ َّ ً َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ّ َ ُ َ ْ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ ً َ ْ َ
ْ‫ﻻ ِﺧ ْﻴ ِﻪ ٰﮬ ُﺮ ْو َن ْاﺧﻠُ ْﻔ ِ ْﲎ ِﰲ‬ ِ ‫ﴩ ﻓﺘﻢ ِﻣﻴﻘﺎت ر ِﺑ ٖﻪ ارﺑ ِﻌﲔ ﻟﻴﻠﺔ وﻗﺎل ﻣﻮﳻ‬ ٍ ‫ﻟﻴﻠﺔ واﲤﻤﻨﺎﻫﺎ ِﺑﻌ‬
َ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ ْ َ
± o : • Áƒ rg „ ‫ ە‬N‫ ِﺒﻊ ﺳ ِ‹ﻴﻞ اﻟﻤﻔ ِﺴ ِﺪ‬h‫ﻗﻮ ِﱊ واﺻ ِﻠﺢ وﻻ ﺗ‬
7–X • 4 ƒn é6o : •Qrg oç M K: A, o :
†{BZr m mï³ I G– ` µ! @` I• æ
| ¡•V Ä i 6 o || gÜ c gÔ--iÂJ I ˆ•
÷EÖ Mm ¼ Q :,E*px • c gÔi :E76i p
ƒ
rR Ï Y M r R ¼ cE } I : g¿ À „ `
g¿ À¢jœgÔ r < ……pI ˆg EÖ Ö cÒ ÓÔÇ : ý:
¨¨, Íg ¦¦g J ' ž=hU E=m i : Ö t i E76i
M Äê¾r oI E 5lm^ E I œÄj *,E …
E ž6r wo 6û

Index Home
‫‪165‬‬

‫‪i 5‬‬ ‫‪i ¤‬‬ ‫‪Ž,E i š t@*i‬‬ ‫‪I ˆ =d‬‬


‫«‬ ‫‪:‬‬ ‫‪AžÇì‬‬ ‫‪«Ñ‬‬ ‫‪1U À| Ç ç;Ô f¾ çà E i‬‬
‫‪É‬‬ ‫‪! Ò‬‬ ‫‪i ûi ,€'E }6çÀŠ‬‬
‫‪r‬‬ ‫‪}6‬‬
‫‪w² d‬‬ ‫‪ì,E …¨¨Až ¦¦ J I MO" z @ˆFE6 i û «¾ R‬‬
‫‪! :³‡ƒo 6ìí‬‬ ‫‪Èm‬‬ ‫›‪! B ¨ 6BÉ‬‬ ‫‪y€'E š t‬‬
‫‪K i‬‬ ‫‪g¿ À‬‬ ‫‪gÔ iÂäG Zg>r$‬‬ ‫‪m^ ”Q‬‬
‫‪ƒ‬‬ ‫›‪y'6É‬‬ ‫‪ç ´M Ò I! ž‬‬ ‫‪«U‬‬ ‫‪•mˆ3g‬‬
‫ﺳﻮرە اﳊﻤﺪ ‪ M‬ﺳﻮرە‬ ‫] ‪¼ - *px :¼ ITU‬‬ ‫‪M¿ Ç : E‬‬
‫‪ ¼ @,‬ﺳﻮرە اﳊﻤﺪ‪ M‬ﺳﻮرە ﰷﻓﺮوں ‪¢ o 6ûX EÖ‬‬ ‫‪Á‬ﺣﻴﺪ‬
‫‪Ö Až Ç (Š‬‬ ‫‪M : =mFiU‬‬ ‫‪àá| (6fmƒ Õ‬‬
‫‪E³ç ´o@ìí iÔž ž‬‬
‫‪E «ÑAž (Š ,‬‬ ‫‪1U À| Ç ç;Ôf¾ çÃ‬‬
‫ﺖ َو ُﮬ َﻮ َ ٌّ َّﻻ َﳝُ ْﻮتُ‬ ‫ﴍ ْﻳ َﮏ َﻟ ٗﻪ َﻟ ُﻪ ْاﻟ ُﻤ ْﻠ ُﮏ َو َﻟ ُﻪ ْاﳊَ ْﻤ ُﺪ ّ ُ ْﳛ ْﲕ َو ُﳝِ ْﻴ ُ‬ ‫َ ۗ ٰ َ َّ ُ َ ْ َ ٗ َ َ‬
‫ِ‬ ‫ﻻ ِاﻟﻪ ِاﻻ ﷲ وﺣﺪە ﻻ ِ‬
‫ﲑا ِّﳑَّﺎ ﻧَ ُﻘ ْﻮ ُل َو َﻓ ْﻮ َق ﻣﺎَ‬ ‫َ‬
‫ﳽ ٍء َﻗ ِﺪ ْ ٌ| اَ ّ¿ﻠٰ ُﻬ َّﻢ َﻟ َﮏ ْاﳊَ ْﻤ ُﺪ َﰷ ّﻟ ِﺬ ْی َﺗ ُﻘ ْﻮ ُل َو َﺧ ْ ً‬ ‫ﰻَْ‬ ‫َ َُْْ َ َُ َٰ ُ ّ‬
‫ِﺑﻴ ِﺪ ِە اﳋﲑ وﻫﻮ † ِ‬
‫ﺎی َو َﳑ َ ِﺎﰏْ َو َﻟ َﮏ َ َ™ا ۗ َء ِﰏْ َوﺑ َﮏ َﺣ ْﻮ ِ ْﱄ َو ِﻣ ْﻨﮏَ‬ ‫ﲃ َو َﳏْ َﻴ َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ ُ ْ ُ ْ َ ۗ ُ ْ َ َ ّٰ ُ ّ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ‬
‫ِ‬ ‫ﻳﻘﻮل اﻟﻘﺎﺋِﻠﻮن ا¿ﻠﻬﻢ ﻟﮏ ﺻﻠﻮ ِاﰏ و¾ﺴ ِ‬
‫ْ َْ َ ْ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ ّ َ ْ َ ّ ٰ ُ ّ َ ّ ْٓ َ ُ ْ ُ َ َ ْ‬
‫اب‬‫ﺎت اﻻﻣ ِﺮ و ِ¯ ﻋﺬ ِ‬ ‫ﻗﻮ ِﰏ ا¿ﻠﻬﻢ ِا ِﱏ اﻋﻮذ ِﺑﮏ ِ¯ اﻟﻔﻘ ِﺮ و ِ¯ وﺳﻮ ِاس اﻟﺼﺪ ِر و ِ¯ ﺷ‪ِ h‬‬
‫اﻟﺮ َ‪ُ G‬ح َواَ ْﺳ َ ﻠُ َﮏ َﺧ ْﲑَ‬ ‫ﴍ َﻣﺎ َ ِﲡ ْ ۗﻲ ُء ِﺑ ِﻪ ّ‬ ‫¯ َّ‬ ‫ْ‬
‫اﻟﺮ‪G‬ح واﻋﻮذ ِﺑﮏ ِ ِ‬
‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ ْ ّ ٰ ُ ّ َ ّ ْٓ َ ْ َ ُ‬
‫ِ‬ ‫ﱪ ا¿ﻠﻬﻢ ِا ِﱏ اﺳ ﻠﮏ ﺧﲑ ِ‬ ‫اﻟﻘ ِ‬
‫ﱊ ُ ْ•راً‬ ‫ﴫ ْی ُ ْ• ًرا َّو ِ ْﰲ َ ْﳊ ِﻤ ْﻲ ُ ْ• ًرا َّو ِ ْﰲ َد ِ ْ‬
‫‪ً •ْ ُ w‬را َّو ِ ْﰲ َﺑ َِ‬ ‫ﲰِ ْ‬ ‫اﺟ َﻌ ْﻞ ِ ْﰲ َﻗ ْﻠ ْﱮ ُ ْ• ًرا َّو ِ ْﰲ َ ْ‬
‫ِ‬
‫اﻟﳯﺎ ِر اَ ّ¿ﻠٰ ُﻬ َّﻢ ْ‬
‫َّ َ‬
‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َّ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ‬
‫} ْ• ًرا ّوا ْﻋ ِﻈ ْﻢ ِ َﱄ اﻟ ّﻨ ْﻮ َر َ‪َ G‬ر ِّب اﻟ َﻴ ْﻮ َم‬ ‫ﺎﱊ وﻣﻘﻌ ِﺪی وﻣﺪﺧ ِﲇ وﳐﺮ ِ‬ ‫ﺎﱊ وﻋﺮو ِﰶ وﻣﻘ ِ‬ ‫و ِﰲ ِﻋﻈ ِ‬
‫ﳽ ٍء َﻗ ِﺪ ْ| ەٌ‬ ‫ﰻَْ‬ ‫َ ْ َ َ َّ َ َ ٰ ُ ّ‬
‫اﻟﻘﺎک ِاﻧﮏ † ِ‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
166

R ”Q:6«U Š 4 «Ñ g¿ À‘ ³· gÔ iÂ
ُ َ َ َ َ ُ ُ َْ َْ َ
‫ ﻗﻞ‬ÏR ‫ ﻻ ِاﻟﻪ ِاﻻ ﷲ‬ÏR ‫ﺎن ﷲ‬ ÏR ِ ‫ اﳊﻤﺪ‬ÏR ‫ ﷲ اﮐﱪ‬Ï
َّ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ ٓ ُ َْ َ
ِ Zِ ‫ ﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮۃ ِاﻻ‬ÏR ‫ﻳﺔ اﻟﮑﺮﳻ‬d ÏR ‫ﻟﻨﺎە‬Î‫ ا‬Ä‫ ِا‬ÏR ‫ُﻫﻮﷲ‬
َ

” gÔ i 'ƒ ro Š ”ã 6«U Š KEK ‫ درود‬ÏR


ƒ
<soµ „ ` :I M UE Š Až g¿ À”2Ž
oi ` IÇ P H I ˆ …• G iÂi {J I ˆF
E I
C
% Wu7 "
i ,E š t±i I ,E Ij¢ñ-—4z{ p ñJ O" z @ˆ=R
ì E Ëžw² mi û Ÿ Û QI!
E r6ƒ5g¿ À gÔ i ^
M :c3 ¤ : ' ž=6 j À : MIj¢ñ <
EÖ = ,
َٰ ‫ﱪ‬
َ‫† ﻣﺎ‬ ُ َ ‫ﱪ َو ِ ِ ْاﳊَ ْﻤ ُﺪ‬
ُ َ ‫ﷲ اَ ْﮐ‬ ُ َ‫ﱪ‬
ُ َ ‫ﷲ اَ ْﮐ‬ ُ َ ‫ﷲ اَ ْﮐ‬ ُ ‫ﱪ َﻻ ِا ٰﻟ َﻪ ِا َّﻻ‬
ُ ‫ﷲ َو‬ ُ َ ‫ﱪ‬
ُ َ ‫ﷲ اَ ْﮐ‬ ُ َ
ُ َ ‫ﷲ اَ ْﮐ‬
‫َ ط‬
َ َْ َ ٰ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ٰ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ
Ä‫ﺎم واﳊﻤﺪ ِ ِ † ﻣﺎ اﺑﻼ‬ ِ ‫ ﷲ اﮐﱪ † ﻣﺎ رزﻗﻨﺎ ِ¯ ِﲠﻴﻤ ِﺔ اﻻﻧﻌ‬Ä‫ﮬﺪا‬
M oZ ! Ê i t€'å r6Ï5lmøj¢ JIj¢ñ
sJ=6‡ y V6sJ' ž=6 j =6 éøj¢E 4 É
E Fm
ƒ
µ• fU À| Ç • « çà „ g{ g iÂ

Index Home
167

m22¢ UE8õ d Møj¢ ~ ` N¢Ij¢ñ 2ž


E‚( 6 2¢r ¢E møj¢m22¢ æ * ÔH iÂ: 6Vmøj¢
—MI @ˆ ãE6Â:6@( „ r Ô:6(‚ ~ Õ 5
E r ûøj¢ d (6 E2±þ d
rÔ# „/r «¾ • (/r «¾ @ (‚/r «¾ : ~ !
”Ql6or «¾• „ r «¾@ (É MÖD±6or
/3p/ Io/óy / /lo/úP E6B Þo€$ Ö0×ØÙ M d
6B 8 ž
Ec ½æZ½æMç :¨mBÕ m¤ˆ < 5
ً ْ َ ِ ْ َ ْ َ ٰ ٰ َّ َ َ َ ْ َّ َ ْ َ ُ ْ َّ َ
‫وﺟﻬﺖ وﺟ ِﻬﻲ ¿ِﻠ ِﺬی ﻓﻄﺮ اﻟﺴﻤﻮ ِت واﻻرض ﺣ ِﻨﻴﻔﺎ‬ûŠ I ¸ M ¤ˆ
َ َ ْ َ َ ْ ّ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ْ ٰ َ َّ َ ْ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ ً ْ ُ
‫ﻮﰏ و¾ﺴ ِﲃ وﳏﻴﺎی وﳑ ِﺎﰏ ِ ِ ر ِب اﻟﻌﺎﻟ ِﻤﲔ ﻻ‬ ِ ‫ﴩﮐِﲔ ِان ﺻﻠ‬ ِ ‫ ِ¯ اﻟﻤ‬Ä‫ﻣﺴ ِﻠﻤﺎ وﻣﺎ ا‬
ُ ‫ ْﺴﻢ ﷲِ َو‬û ‫ﲔ اَ ّ¿ﻠٰ ُﻬ َّﻢ ِﻣ ْﻨ َﮏ َو َﻟ َﮏ‬
ُ‫ﷲ اَ ْﮐ َﱪ‬ َ ْ ‫¯ ْاﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠﻤ‬َ َ َ َ ُ ْ ُ َ ٰ َ َٗ َ ْ َ
ِ Ä‫ﴍﻳﮏ ﻟﻪ و ِﺑﺬ ِﻟﮏ ا ِﻣﺮت وا‬
ِ ِ ِ ِ
ّ ْ َ ّ َ َ َ ّ ُ ّٰ َ
–: 6 møj¢mЂ U Õ ‫– ا¿ﻠﻬﻢ ﺗﻘﺒﻞ ِﻣ ِﲎ‬ ْ m¤ˆÑ
َ ّ ْ َ ّ َ َ َ ّ ُ ّٰ َ
E‫ا¿ﻠﻬﻢ ﺗﻘﺒﻞ ِﻣﻨﺎ‬
E= J • $ J_$« E8® v i-! Jç «
XÉ J BX É Jjs Ö å•É E=m— MÑÒ
E¦M«•

i iÂE76J •…• ' i p g og¿ À•YgÔ I o I @ˆ …t


E=m i :

Index Home
168

‚8 "
ñI •†c ñ”Í E ]^ñ' ž I @ˆ …B
g¿ ÀV Ä iÂI w 6“íÎZ Õ J •ÁƒiÂI E75
TŽ i< çé X • | «R i I w E¿ UßM
fU À| Öç;Ô f¾ çà ÔHÐoJ” ‰ŠP •I E7ÔH
ƒ
« Š ,E ÔH S– úÊ Jg¿ ÀYi „ ` Z‡ƒM\]^
M UE I o mi û •E I oai„4 è Z³œ «U õ³
• Ç !E Io 6
MÞñ ‰ç ´oÞñ É I M UE ç ´ *±o ¡ r I
E Ä ÄMç ´
' m"m¦ r:oPƒ , PƒÉ I Ir,
'E‚(pÄ í ! E‚(ÔHü Ñ Z ! µ¶ ĉŠP •: ‚ m
َ‫ اَ ْﳊَ ْﻤ ُﺪ ِ ِ ّاﻟَﺬ ْی َﺟ َﻌﻠَﻨﺎ‬E–i ,: m¬ä #L , É Pƒ
ِ
ُ َ َّ ُ ْ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ ْ َّ َ ْ َ َ ْ ْ ُ ْ ْ َ َ َ َ ْ ّ َ َ ُ ْ َ
‫ﳱﻢ اﻟﺴﻼم ە‬ ِ ‫ِ¯ اﻟﻤﺘﻤ ِﺴﮑِﲔ ِ ِ½ﻻﻳ ِﺔ ا ِﻣ‬
ِ ‫ﲑ اﻟﻤﺆ ِﻣ ِﻨﲔ واﻻ ِﲚ ِﺔ اﻟﻤﻌﺼﻮ ِﻣﲔ ﻋﻠ‬

Ç J
gð i Ï/*ª < z Ú[ /=m^¸ «
M ‫ اﳊﻤﺪ‬ÏÉ ¼ cEÖ :¼ ($ú U « E=
ٓ َ ُ
E”QB ‫ﻳﺔ اﻟﮑﺮﳻ‬d Ï ‫ﻟﻨﺎ‬Î‫ ا‬Äّ ‫ ِا‬$ R Ï ‫ ﻗﻞ ُﻫ َﻮﷲ‬$ R Ï
r; M 6ë Ô : E‚(ÔH« ! ‰ŠP • ( xÔŠ ' M
ƒ ّ ّٰ ً ْ ُ
g¿ À „ ` çÃi J]^ Ç ]^ì E– ِ ِ ‫ ﺷﮑﺮا‬ÏR (
E Ê ñd ’VB

Index Home
169

‫ﻋﻴ ِﺪ ُﻣﺒﺎﻫﻠﻪ‬
• •«R 7&MI ' E %t ñ J' žŠG I @ˆ
d E8 M| g¿ ÀØi (UßM mrë5Zij
‹ I ³‡ 6<oàá| E(6BhŽI ' @4 €¥76( ƒñ
E)
PQ (, , g PQ ( J g PQ (, ’’
J h6# PQ (, , , PQ ( J ,
$ &Q u EO# 1 , h6# PQ (
w…’UI «4 ‘‘ HP+*
úgÔ /|| gÜÖ c gÔçÃ/g¿ ÀYi • •«R iÂ
o !&:¹ I Å4ßM%tm2½¾Jg¿ À gÔ g¿ À
]^Õ r 6æ ¦ : ¢¸ € • ¦¦ª@m¦ JI ‰Š *
I n g•v ! E¨¨‚( 4sr :=mŠ 4 g>X J
Bi - %t @4 €ÑEM# 6š6+M+B lmB%t c c
gÜ I E I o4<@*ßM³œ•«4Ç ³œ O I ,EÓm« v ,k
E ÔHc¶ï¾M ƒ›o•š~* ‰ŠP • E76“í gJ
ƒ
E7ÔHÖ·@+ J h¾_J Çfþ g¿ À „ ` i w
t i E 5A r /lm^ E76« l’p šU I •WUZ
« (]^ñ :7s : ' ž E”Qømi q ÞñE”Q D
E ¼

Index Home
170

‫ﻋﻴ ِﺪ •روز‬
o ,1 }6 çìM«¾-å8 çìM«¾@~ñ,
E … i/¸ ! ž6 _ . Äç U4 E ž6Ï ÔË I
J ƒE ž6¸ oû Š ¸ oi/E F¦ i/¸ s 0
š~Zäš~$ =m‰N r1 Úm6ƒ³š~— ¸ r S ”Q
è © rŒ _3 74ZI < /*2i </=mg oíH
ç° mbø~ 2L 5É E= g¿ À ½ ` iÂ
<¸ ‚6i/¸ '© üZ ç Ui/¸» = « Ì« Œ,o
oFw¸ E o 6çÀM #Š ¸ ,kE56 nœ• « F¾ ;
َ ْ َ ُْ ُ ْ َ ّ َ ُ َ
َG ‫اﻻ ْﺑ َﺼﺎ ِر‬ ْ ْ َ ََْ َ َ
‫ ﻣﻘ ِﻠﺐ اﻟﻘﻠﻮ ِب و‬G Ö Š , Ï ow M M ’’ ‫اﻻﮐ َﺮ ِام‬ ِ ‫ ذااﳉﻼ ِل و‬G ‘‘ Ï
َ ْ َ ْ َ ٰ َ َ َ ْ ّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ّ َ ُ َ َ َّ َ ْ َّ َ ّ َ ُ
‫ط‬
‫ﺎل‬ِ ‫ ﳏ ِﻮل اﳊﻮ ِل واﻻﺣﻮ ِال ﺣ ِﻮل ﺣﺎﻟﻨﺎ ِاﱄ اﺣﺴ ِﻦ اﳊ‬G ‫ﻣﺪ ِ™ ا¿ﻠﻴ ِﻞ واﻟﳯﺎ ِر‬
dñl :¼ Q”À : ©r I ”QJ ƒ
َ َْ
Ä‫ ﺳﻮرۃ ا‬Ï M ‫ ¼ ﺳﻮرۃ اﳊﻤﺪ‬- =m ïñ M m ¼
ٰ َ ُّ َ ُ َْ ُ َ َْ
¼ @)/ ‫ ﳞﺎ اﻟﮑﻔﺮون‬G ‫ ﻗﻞ‬Ïُ M‫@ ¼ ﺳﻮرۃ اﳊﻤﺪ‬, ‫ﻟﻨﺎە‬Î‫ا‬
َْ ُ ُ َْ
M ‫• ¼ ﺳﻮرۃ اﳊﻤﺪ‬G ‫ ﻗﻞ ﻫﻮ ﷲ‬$ R Ï M ‫ﺳﻮرۃ اﳊﻤﺪ‬
َ َ ُ َّ َ ُ
dEÖ ‫ ﺳﻮرە ﻗﻞ ا ُﻋﻮذ ِ™ َب اﻟﻔﻠﻖ‬Ï ‫اﻟﻨﺎس‬ ‫ ﺳﻮرۃ ﻗﻞ ا ُﻋﻮذ َ™ ِب‬Ï
,€'E Ëž µ iÀgÜi¾iˆd e š~IU¢ I M
# ‘žMç°m ‰ÄM6$ I ½ 7I M dgÜi¾
oc M ! :‚Qo d 8c 7JÕ ‚ n J 3«¾r®U:‚ãm

Index Home
171

E‚6BÓ
ْ َّ ّ َّ ْ ِّ ً ْ َ ٌ َ َ
‫ﺳﻼم ﻗﻮﻻ ¯ ر ِب ر ِﺣﻴ ٍﻢ‬ ( ۱)
َ‫† ُ ْ• ٍح ِﰲ ْاﻟ َﻌ َﺎﻟ ِﻤ ْﲔ‬ ٰ َ ‫َﺳ َﻼ ٌم‬ (۲)
َ‫† ِا ْ َ™ا ِﻫ ْﻴﻢ‬ ٰ َ ‫َﺳ َﻼ ٌم‬ (۳)
َ‫ﺎر ْون‬ُ ‫† ُﻣ ْﻮ ٰﳻ َو َﻫ‬ ٰ َ ‫َﺳ َﻼ ٌم‬ (۴)
َ‫ ِﺳ ْﲔ‬Gَ ‫† ٰا ِل‬ ٰ َ ‫َﺳ َﻼ ٌم‬ ( ۵)
َNْ ‫ﺎد ُﺧﻠُ ْﻮ َﻫﺎ َﺧﺎ ِﻟﺪ‬ْ ‫َﺳ َﻼ ٌم َﻋﻠَ ْﻴ ُﮑ ْﻢ ِﻃ ْﺒ ُﺘ ْﻢ َﻓ‬ (۶)
ِ
‫ْ ط‬
َ ْ َ ْ َ ّٰ َ َ ِ ٌ َ َ
‫ﺳﻼم ﱔ ﻣﻄﻠ ِﻊ اﻟﻔﺠ ِﺮ‬ (۷)
ٓ
oG s, E ž6_ ›Šo 9 M I oG M d :‫ ِب ﻧ›ﺴﺎں‬d
l Jø~M ! Õ }6í j' Š i v í E ž6oI
Û
$Œ * i / :! Q / r R/w ’U/ Ôr RZ ! ( Óm
ø;M€c J ! àáÆ:‚ãJø~ s €':E ( gm Ï
| Ö» E‚ m·•Š g U 2Ïøí
øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø
Û
ûK Š ,Z ¸ —Ýè<í «Ñ g¿ ÀSß
َّ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ ُ ٓ َ َ َ َ ُ ْ َّ َ َ َ ُ ‫ ْﺴ ِﻢ ﷲِ ٰا َﻣ ْﻨ‬û
َ
@ ِ‫ ﷲ‬Zِ ‫ﳇﺖ † ﷲِ ﻣﺎ ﺷﺎء ﷲ ﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮۃ ِاﻻ‬Á‫ ِ و‬Zِ ‫ﺖ‬ ِ
7J8/ Q| 'MU/ 6žmO bZ • 6 pIW Z • / glM •
E | '|i= ϥ
øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

Index Home
172

……﴾ ‫ ﻓﻀﺎﺋﻞ‬I ‫روز ُﲨﻌﻪ‬


ِ ‫و‬ ‫ﻌﻪ‬ ‫ﲨ‬ُ ‫……﴿ ﺷﺐ‬
ِ
Ç iÂE ^
Ö • «R d gŠå Ç ^ : gŠåÇì
„¾É c >¾ŠG å åÇì IÔHoÕ 1U À|
og¿ À‘ ³·gÔ E žm U ¹J de ‹p#‰ŠÇP •
E‚ Ýd Ô Ç Ýr 6‡ iƒ € Iý Må«Ç i ?«Ç
I / mB.,JÆ ÑE Æ g @ “o A! " IÔHo{iÂ
mšÍJiÔ>gu m“íç¢o • «z X E mB{žJ iû
!"
±s Aìïñ å y ú*ç ´o„¹ àá( •ý\
Çìc fÔHg¿ À•¢jœgÔ E : Š ! AÇ! " ì :6)Õ ñ
iþU — ã_ä'PƒrY7J žm P,íž(pjøHÉ A! "
fÔHg¿ À‘ ³·gÔ E m@ µ˜í ! ž mF˜í7J
ì ÷ ž *û ç … P 6û AÇ! " ì
Ö •«R i «Ñ g¿ À, YgÔ E ž6û sç ´o
ž 6û ç ´o E ,o d guå Ç û ÔH Õ fU À|
i í@*@* h n J /«¿*Š /ri / f 6ƒLrû
:6hŽo° iB I rI ÁJ • €' E } @ m@ µ
!"
r Z ° A€'E m·‰œ U C r Æo Z •
ƒ ƒog • (pBxrŒ å Ç : m.,JÆM mB
2m :r ¨ ( R( DE oC J€ r @ ì, ¦ •

Index Home
173

û«z MA! " Ç AÇ! " ì


gÔ E=mi % * i r ± Ö ¤› i¥åÇ ì
I fÍ! ITUª™J¿ i ? «Ñ gÜÀ‘ ³·
å þU ¿ i ?r ž6¾o7F G7H !æMI
Efm8 ± RM ̈Z³œ«U
Ç ³œ3
¶MÉ c I ”Qlmi % : RI ¶mIU¢ åÇì
I; /È R H ~J4 /Ðr R/¾ , ¿r RE ç ´ r ± ô Ó
; 4 /r;A
{N / ž /I“ /A
Eår R ; 4 /M /ƒL / ; /K /r;
Ïr â Múr R ¼ c Ö ïñ :¼ AÇ! " ì
P D6 µ¶ Ôç …p µ o : :( I « 3 r R
E‚6
É ª º
gÜ c i‹=mŠ r r ÆM ƒEÖ ¹ (Š
Mã E=mŠ iUßMi5ƒ ƒgcÏcE«}m ||
E=mi % P(Š ¸
E=mmˆïñ Ï — ¤:
َ ُ ْ ُ َ َ ُ ْ ُ ّ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َّ َ ٰ ٓ َ ْ َّ َ ّ ٰ ُ ْ َ ْ َ
E‫ب ِاﻟﻴ ِﻪ‬Á‫ﻐ ِﻔﺮ ﷲ اﻟ ِﺬی ﻻ ِاﻟﻪ ِاﻻ ﻫﻮا ﳊ ّﻲ اﻟﻘﻴﻮم وا‬h‫اﺳ‬
ْ

rR ¼ @, år R Múr R ¼- : ¤å
E <oµ ý:
Û
i0×"ªÊïÉ Sí 3ç U_ä M¤ :I M A€'
!" U ’
EM* ãri M O T: «U
Index Home
174

:‚ˆi ˜ïñ ÏRI s$ I Må MÀ ã :€'


6@ µi íê¾ ‚ m ± og¿ ÀTŽi— Ï
ْ ُ َ َ ْ ّ َ َ ّ َ ّ َ ُ ٰ َ ّ َ ّ َ ُ ٰ َ ّ َ َ ّ ُ ّٰ َ
‫ ا¿ﻠﻬﻢ ﺻ ِﻞ † ﳏﻤ ٍﺪ وا ِل ﳏﻤ ٍﺪ و ِﲺﻞ ﻓﺮﺟﻬﻢ ە‬E iþU•
َ •E5
ÏR Må€'E”Qømi % ' r R Mã : Må
6ƒLrûM ! : m ê ÏR ¤› ÏR/K ý:r R
EM*
I Hor R Ï E ¸ oû ç Uç 3 ( ç U_ä
E÷ÔŠ Mmi %
ƒ
i „ ` • •«R iÂE r6Ï5lm^I Må
“íø~smmš < hÕ m ^I Må *•Y û ÔH •Y
E oÇ lm
} 6« ‘ ñ@* Po l Qƒ Må
à Úr_~ M å Ç^ E 7 š~ 6ûIe 3år®U
E 5lª <
¼ c # :¼ Q« (å Ä û ÔH ³ •«R iÂ
ëp pxJN ( I t r R /n Q/w ’U /ú r R Ï
ER Ýd ›MIß S ITU
MÀ : © w ’U3À ¤ åg¿ À”2Ž ” gÔ
E ñ± i % w ’UI MåEfmi % { $ R
Ðû ‰ ðñ M d gŠÞñ 6 åÇ åÇì Þñ
Index Home
175

E ž6
U /5T/Š Ò o / É I ›J/ m~S I M A! "
VMhsé J < möZ ƒo l‹ 7'Þ/ø <
EÏ ƒ m 8
ñ@* * Z Ô Ï‹ ”` X J iO ¤ å
E 76I

øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

ExÔŠ ïñ ãrƒñ ITU½æX g¿ À‘ ³·gÔ «Ñ


َ َ ْ َ ٓ َ َ َ ٰ ْ َ ّ َ َ ٓ َ ّ ً َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ٰ ْٓ ْ َ َ ّ َ
@ ‫ﲔ اﺑﺪا ﻻ اﻗﻞ ِ¯ ذ ِﻟﮏ وﻻ اﮐﱶ‬ ٍ ‫ر ِب ﻻ ﺗ ِﳫ ِﲎ ِاﱄ ﻧﻔ ِﴗ ﻃﺮﻓﺔ ﻋ‬
M {B/lmB2 cMH `sßM¸ M WùM2 º~
EßM¸ r
øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

h 3 1 , ; .d
h 1 C , NK # &F
h Q&, ! ; # K"
h _E# & Q NK # &
øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

Index Home
‫‪176‬‬

‫……﴿ ‪Z‬ب ز‪G‬رات ﴾……‬


‫‪i‬‬ ‫‪: B i‬‬ ‫‪I! N”ã‬‬ ‫‪+I Mi‬‬ ‫‪ip‬‬ ‫‪•Sß‬‬
‫‪þJ #WMi‬‬ ‫‪E é‬‬ ‫‪þUM :Xoi‬‬ ‫‪i p E lm‬‬
‫*‪E*ÔH[™I\ YZ¦iŸE‬‬ ‫‪Ð Z èi‬‬ ‫• ‪›K‬‬
‫ذن َدﺧﻮل ﴾……‬
‫……﴿ ِا ِ‬
‫»‪ºî‬‬
‫‪gÔ $‬‬ ‫‪U ê • • «R‬‬
‫‪Ç iÂ4‬‬ ‫‪ÔH Ç Ù‬‬
‫‪ûK ,m6‬‬ ‫‪Z‬‬ ‫‪: m]o‬‬ ‫‪g•M‬‬
‫¯ اَ ْ َ½اب ُﺑ ُﻴ ْﻮ ِت ﻧَ ِ‹ ّﻴ َﮏ َﺻﻠَ ٰﻮ ُﺗ َﮏ َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ َو ٰا ِﻟ ٖﻪ َو َﻗ ْﺪ َﻣ َﻨ ْﻌﺖَ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫† َ‪Z‬ب ّ‬ ‫ﺖ َٰ‬ ‫اَ ّ¿ﻠٰ ُﻬ َّﻢ ِا ِ ّ ْﱏ َو َﻗ ْﻔ ُ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬
‫اﻟﻨ ّﱮ ِا َّﻻ اَنْ‬ ‫ّ َ َ َ ْ ّ َ ْ ُ ُ ْٓ ّ َ ْ َ ُ ْ َ َ ٓ َ ّ ُ َ ّ َ ْ َ ٰ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ ُ ُ ْ َ ّ َ‬
‫اﻟﻨﺎس ان ﻳﺪﺧﻠﻮا ِاﻻ ِ‪ِ Z‬ذ ِﻧ ٖﻪ ﻓﻘﻠﺖ ‪ G‬اﳞﺎ اﻟ ِﺬ‪ N‬اﻣﻨﻮا ﻻ ﺗﺪﺧﻠﻮا ﺑﻴﻮت ِ ِ‬
‫ٰ َ ْ َ ْ َ َّ ْ ْ َ ْ َ َ َ ٓ‬ ‫َ‬ ‫ّ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ّ ٰ ُ ّ َ ّ ْٓ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ‬
‫اﻟﴩﻳ ِﻒ ِﰲ ﻏﻴ‹ ِﺘ ٖﻪ ﮐﻤﺎ‬ ‫‪p‬ذن ﻟﮑﻢ ا¿ﻠﻬﻢ ِا ِﱏ اﻋﺘ ِﻘﺪ ﺣﺮﻣﺔ ﺻﺎ ِﺣ ِﺐ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﻬ ِﺪ ِ‬
‫اﻟﺴ َﻼ ُم اَ ْﺣ َﻴﺎۗ ٌء ِﻋ ْﻨ َﺪکَ‬ ‫َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ ٖ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ ۗ َ َ َ َ ْ ُ َّ‬
‫ﳱﻢ‬ ‫اﻋﺘ ِﻘﺪﻫﺎ ِﰲ ﺣﴬ ِﺗﻪ واﻋﻠﻢ ان رﺳﻮﻟﮏ وﺧﻠﻔﺎﺋﮏ ﻋﻠ ِ‬
‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ّ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ‬
‫‪w‬‬‫ﺎﱊ و ‪Æ‬ﺴﻤﻌﻮن … ِﱊ و|دون ﺳﻼ ِﱊ واﻧﮏ ﲩﺒﺖ ‪ Ì‬ﲰ ِ ْ‬ ‫|زﻗﻮن |ون ﻣﻘ ِ‬
‫ﺎﲥ ْﻢ َو ِا ِ ّ ْٓﱏ اَ ْﺳ َ‪ْ h‬ﺎ ِذﻧُ َﮏ َ‪َ G‬ر ّب اَ َّو ًﻻ َّواَ ْﺳ َ‪ْ h‬ﺎ ِذنُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ََ َ ُ ْ َََْ َ َ َ َْ َ‬
‫ِ‬ ‫…ﻣﻬﻢ وﻓﺘﺤﺖ ‪Z‬ب ﻓﻬ ِﻤ ْﻲ ِﺑﻠ ِﺬﻳ ِﺬ ﻣﻨﺎﺟ ِ ِ‬
‫ﺎﻋ ُﺘﻪٗ‬
‫† َﻃ َ‬ ‫ﺎم ْاﻟ َﻤ ْﻔ ُﺮ ْو َض َ َ َّ‬ ‫َر ُﺳ ْﻮ َﻟ َﮏ َﺻ َّﻞ ُ‬
‫ﷲ َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ َو ٰا ِﻟ ٖﻪ َ‪ِ Z‬ﻧ ًﻴﺎ َّواَ ْﺳ َ‪ْ h‬ﺎ ِذ ُن َﺧ ِﻠ ْﻴ َﻔ َﺘ َﮏ ْاﻻ َﻣ َ‬
‫ِ‬
‫ََ َ َْ ََ‬
‫)ﻓﻼن ‪ è‬ﻓﻼ ٍن( ە‬
‫‡@‬ ‫‪M‬‬ ‫‪M³‡ ‡'Z‬‬ ‫‪É 6ìí‬‬
‫|‬ ‫^‬ ‫‪IJ Ò‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪: Z «U‬‬
‫‪• I³‬‬ ‫‪Z I³ 6« lÑ‬‬
‫|‬ ‫_‪M³‡ m 6B‬‬ ‫‪IW‬‬ ‫‪û ÔH :Ñ‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪iNU‬‬
‫‪³‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪177‬‬

‫•‪oåIÓ ¤›g‬‬ ‫|* ‪x²‬‬ ‫¸‪E( Ði (4‬‬


‫‪«R‬‬
‫‪³‬‬ ‫‡‬ ‫‪6£‬‬ ‫‪ª_oI‬‬ ‫‪ÙMI‬‬ ‫_‪‹ 6‬‬ ‫‪I‬‬
‫‪¦ Mr‬‬ ‫‘~‪f‬‬ ‫‡ ‪æ‬‬ ‫‡ ˜•‪rP r /6gÜZ+I Ö‬‬
‫‪:x²‬‬ ‫` ‪ç 'ogÜ‬‬ ‫‪Yi, ’@`/‬‬
‫` ‡‪«ÏJ‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪o‬‬ ‫` ‪'gÃoI J do‬‬
‫‪6ÝÔi‬‬ ‫‪«R‬‬
‫‪³‬‬ ‫‪‡K 6ÝÔi‬‬ ‫‪Y —ç‬‬ ‫`‬
‫‪„¹ Û‬‬ ‫‪gÔ ú ‡ 6ÝÔi‬‬ ‫‪Z «U‬‬
‫‪• I³ ZI³‬‬ ‫• ‪mÑ‬‬
‫†‬ ‫‪G‬‬ ‫†‪„ 4 Z‬‬
‫‪ZIj M‚ ÕÇß M Ò ±` MI fglog¿ ÀgÔ I (x‬‬ ‫‪G‬‬
‫‪E æ mi‬‬ ‫‪Û (p‬‬
‫َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ّ َ َ ْ ِ َّ‬
‫اﻟﺴ َﻼمُ‬
‫‪g¿ ÀYG‬‬ ‫† ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫‪ G‬ﺣﺴﲔ ا‪ٍ ِ è‬‬
‫َ َ َّ ْ َ ُ ْ َ ّ َ َ َ ْ ِ َّ‬
‫اﻟﺴ َﻼمُ‬
‫‪g¿ À, 4 ƒGY‬‬ ‫اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫† ‪ è‬ﻣ ﻮﳻ ِ‬ ‫‪ِ G‬‬
‫َ َ ْ ُ ُ َ ُ َّ َ‬ ‫َ ْ َ َ ۗ َ َ ْ ُ َ َّ ْ َ ٰ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ً َ ْ ُ ُ َ َ ُ ْ َ‬
‫واﻟﻤﻼﺋِﮑﺔ اﻟﻤﻮﳇ ِﲔ ِﲠ ِﺬ ِە اﻟﺒﻘﻌ ِﺔ اﻟﻤﺒﺎرﮐ ِﺔ ‪ِ Z‬ﻟﺜﺎ َءادﺧﻞ ‪ G‬رﺳﻮل ﷲِ ءادﺧﻞ ‪ G‬ﲩﺔ ﷲِ‬
‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ُّ‬ ‫َ‬ ‫ْ ُ َ َّ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ ٰ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ّ ْ َ َ ْ َ‬ ‫ََْ ُ ُ َ َ َ ۗ َ َ‬
‫ءادﺧﻞ ‪ G‬ﻣﻼﺋِﮑﺔ ﷲِ اﻟﻤﻘﺮ ِﺑﲔ اﻟﻤ ِﻘﻴ ِﻤﲔ ِﰲ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﻬ ِﺪ ﻓﺎذن ِﱄ ‪G‬ﻣﻮﻻی ِﰲ اﻟﺪﺧﻮ ِل‬
‫َ‬ ‫َ ْ َ َ َ ٓ َ ْ َ َ َ ّ ْ َ ْ َ ۗ َ َ ْ َّ ْ َ ُ ْ َ ْ ً ّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ٌ ّ َ‬
‫اﻓﻀﻞ ﻣﺎ ا ِذﻧﺖ ِﻻﺣ ٍﺪ ِ¯ او ِﻟﻴﺎﺋِﮏ ﻓ ِﺎن ﱂ اﮐﻦ اﻫﻼ ِﻟﺬا ِﻟﮏ ﻓﺎﻧﺖ اﻫﻞ ِﻟﺬا ِﻟﮏ ە‬

‫‪ûK ( P m O»J` H œÄ‬‬


‫† ِﻣ ّﻠَ ِﺔ َر ُﺳ ْﻮل ﷲِ َﺻ َّﲇ ُ‬
‫ﷲ َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ َو ٰا ِﻟ ٖﻪ اَ ّ¿ﻠٰ ُﻬ َّﻢ ْاﻏ ِﻔ ْﺮ ِﱄْ‬ ‫‪ْ û‬ﺴﻢ ﷲِ َو‪َ ِ Z‬و ِ ْﰲ َﺳ‹ ْﻴﻞ ﷲِ َو َ ٰ‬
‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬
‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َ َّ َّ َ َ ْ َ َّ‬
‫وارﲪ ِﲎ وﺗﺐ † ِاﻧﮏ اﻧﺖ اﻟﺘﻮاب اﻟﺮ ِﺣﻴﻢ ە‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪178‬‬

‫……﴿ ز‪G‬رت ﺟﻨﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ﷺ ﴾……‬


‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ َﮏ َ‪ُ G‬ﳏ َ َّﻤ َﺪ ا ْ‪َè‬‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ِ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ ِ َ َّ‬
‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬رﺳﻮل ﷲ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬ﻧ ِﱮ ﷲ ا‬
‫َ‬
‫اﻟﺮ َﺳ َﺎﻟ َﺔ َواَ َﳃْﺖَ‬ ‫ﺖ ّ‬ ‫ﲔ اَ ْﺷ َﻬ ُﺪ اَ ّﻧَ َﮏ َﻗ ْﺪ َﺑ ّﻠ ْﻐ َ‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ‬
‫اﻟﻨ ِ‹ ّﻴ ْ َ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﺎﺗ‬ ‫ﺧ‬ ‫‪G‬‬ ‫ﮏ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻋ‬ ‫م‬‫ﻼ‬ ‫ﻟﺴ‬ ‫ا‬ ‫ِ‬ ‫ﷲ‬ ‫ﺪ‬‫ِ‬ ‫َﻋ ْ‬
‫ﺒ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬
‫ﷲ ُﳐْ ِﻠﺼﺎً‬ ‫ﺖ َ‪ْ Ì‬اﻟ ُﻤ ْﻨ َﮑﺮ َو َﻋ َﺒ ْﺪ َت َ‬ ‫ﻮۃ َواَ َﻣ ْﺮ َت ِ‪ْ Z‬ﻟ َﻤ ْﻌ ُﺮ ْو ِف َو َﳖَ ْﻴ َ‬‫َّ ٰ َ َ َ َ ْ َ َّ ٰ َ‬
‫اﻟﺼﻠﻮۃ واﺗ›ﺖ اﻟﺰﮐ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ٗ َ َ ٰ ٓ َ ْ َ ْ َ َّ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ ّٰ َ ٰ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ‬
‫اﺗﻴﮏ اﻟﻴ ِﻘﲔ ﻓﺼﻠﻮات ﷲِ ﻋﻠﻴﮏ ورﲪﺘﻪ و† اﻫ ِﻞ ﺑ› ِﺘﮏ اﻟﻄﺎ ِﻫ ِﺮ‪ N‬ە‬
‫‪G³œ‬‬ ‫|‪ZWU6gÜ/³‡ M‬‬ ‫‪ZWU6gÜ/ «R‬‬
‫|‪³ M‬‬ ‫‪ZWU6gÜ‬‬
‫‪J :/ aÆ gÇ‬‬ ‫‪WU‬‬ ‫‪6y { Ò‬‬ ‫‪/+“M Ÿ‬‬ ‫§ |‪ZWU6gÜ/‬‬
‫• ‪/ i û@a‬‬ ‫‪ª‬‬ ‫‪! Ä/ <o ƒo//‬‬ ‫‪io / ÔHTŽ‬‬
‫‪r_~ š~MWU ZWU6Ñ‬‬ ‫‪o •Ñ/é6«³ oWU 3 è‬‬
‫‪EZ{Çë‬‬
‫ﷲ َو ْﺣ َﺪ ٗە َﻻ َﴍ ْﻳ َﮏ َﻟ ٗﻪ َواَ ْﺷ َﻬ ُﺪ اَ َّن ُﳏ َ َّﻤ ًﺪا َﻋ ْﺒ ُﺪ ٗە َو َر ُﺳ ْﻮ ُﻟ ٗﻪ َواَ ْﺷ َﻬﺪُ‬ ‫ﻻ ِا ٰﻟ َﻪ ِا َّﻻ ُ‬
‫َ ْ َ ُ َ ْ َّ ٓ‬
‫اﺷﻬﺪ ان‬
‫ِ‬
‫ﺖ ر َﺳ َﺎﻻ ِت َر ّﺑﮏَ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ َّ ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َّ َ ُ‬ ‫َ َّ َ َ ُ ْ ُ‬
‫ِ‬ ‫اﻧﮏ رﺳﻮل ﷲِ واﻧﮏ ﳏﻤﺪ ‪ è‬ﻋﺒ ِﺪ ﷲِ واﺷﻬﺪ اﻧﮏ ﻗﺪ ﺑﻠﻐ ِ‬
‫ﲔ ِ‪ْ Z‬ﳊ ِْﮑﻤ ِﺔَ‬ ‫ﻴﮏ ْاﻟ َﻴ ِﻘ ْ ُ‬ ‫ﷲ َ ٰ ّ اَ ٰﺗ َ‬ ‫ﺎﻫ ْﺪ َّت ِ ْﰲ َﺳ‹ ْﻴﻞ ﷲِ َو َﻋ َﺒ ْﺪ َّت َ‬ ‫ﻻ َّﻣﺘ َﮏ َو َﺟ َ‬ ‫ََ َ ْ َ ُ‬
‫وﻧﺼﺤﺖ ِ ِ‬
‫ِ ِ‬
‫َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ َ‬
‫ﺖ ِ‪ْ Z‬ﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْﲔَ‬ ‫¯ ْاﳊَ ّﻖ َواَ ّﻧَ َﮏ َﻗ ْﺪ َر ُؤ ْﻓ َ‬ ‫ﺖ ّاﻟ ِﺬ ْی َﻋﻠَ ْﻴ َﮏ ِ َ‬ ‫ﻳ‬‫د‬ ‫ا‬‫و‬ ‫ِ‬
‫ﺔ‬ ‫‪:‬‬ ‫ﺴ‬ ‫واﻟ َﻤ ْﻮ ِﻋﻈ ِﺔ اﳊ َ‬
‫ِ‬
‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ّ ْ ُ َ َّ ْ َ َ ْ‬
‫وﻏﻠﻈﺖ † اﻟﲀ ِﻓ ِﺮ‪ N‬ﻓﺒﻠﻎ ﷲ ِﺑﮏ اﻓﻀﻞ ﴍ ِف ﳏ ِﻞ اﻟﻤﮑﺮ ِﻣﲔ اﳊﻤﺪ ِ ِ اﻟ ِﺬی‬
‫ْ َ ْ َ َ َ َ َ ّ ْ َ َّ َ َ‬
‫اﻟﴩ ِک واﻟﻀﻼﻟ ِﺔ ە‬ ‫اﺳ‪h‬ﻨﻘﺬ‪ِ Ä‬ﺑﮏ ِ¯ ِ‬
‫‪y { Ò/8Q¾o 7J -r /M| ( R‬‬ ‫‪7J8‬‬ ‫‪6y { Ò‬‬
‫‪g¨ Mç X‬‬ ‫‪WU‬‬ ‫‪6y { Ò / «R‬‬ ‫‪YM‬‬ ‫‪•œ‬‬ ‫‪6‬‬
‫|‬ ‫‪/ “ïñ‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪• WU/7ÔHÂJµ! v /(a3 Ò‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪179‬‬

‫‪/é6Ib Z â”ã pVZv JWU 3 è i û àá‬‬


‫@‪ßM Ho <g½¾M ¾ƒWUx ²/7c‬‬ ‫‪ˆcv‬‬ ‫‪Æ‬‬
‫•‬ ‫‪ú/ aZg>rM¶d i£JWU‬‬ ‫‪•Ñ/‬‬ ‫‪±? Î‬‬
‫‪E‬‬ ‫‪R { N š› e MWUJ Ò‬‬
‫ِﮏ ْاﻟ ُﻤ ْﺮ َﺳ ِﻠ ْﲔَ‬ ‫ﲔ َواَ ْۢﻧ‹ َﻴﺎۗﺋ َ‬
‫َ‬ ‫ات َﻣ َﻼ ۗﺋ َِﮑ ِﺘ َﮏ ْاﻟ ُﻤ َﻘ َّﺮﺑ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ ّٰ ُ ّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ‬
‫ا¿ﻠﻬﻢ ﻓﺎﺟﻌﻞ ﺻﻠﻮا ِﺗﮏ وﺻﻠﻮ ِ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬
‫ﲔ ِ¯َ‬ ‫¯ َﺳ َّ‹ َﺢ َﻟ َﮏ َ‪َ G‬ر َّب ْاﻟ َﻌ َﺎﻟ ِﻤ ْ َ‬ ‫ﲔ َو َ ْ‬ ‫َ َ َ َّ ْ َ َ َ ْ َّ ٰ َ َ ْ َ‬
‫اﻻ ْر ِﺿ ْ َ‬ ‫و ِﻋﺒﺎ ِدک اﻟﺼ ِﺎﳊِﲔ واﮬ ِﻞ اﻟﺴﻤﻮ ِ‬
‫ات و‬
‫† ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َﻋ ْﺒ ِﺪ َک َو َر ُﺳ ْﻮ ِﻟ َﮏ َوﻧَ‹ ّﻴ َﮏ َواَ ِﻣ ْﻴ ِﻨ َﮏ َو َﳒ ّﻴ َﮏ َو َﺣﺒ ْ›ﺒﮏَ‬ ‫ْ َ َّ ْ َ َ ْ ٰ‬
‫اﻻ ِﺧﺮ ْ َ‬
‫‪َٰ N‬‬
‫ِ ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِِ‬ ‫اﻻو ِﻟﲔ و ِ‬
‫َ‬ ‫َ َ ّ َ َ َ ۗ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ‬
‫وﺻ ِﻔ ِﻴﮏ وﺧﺎﺻ ِﺘﮏ وﺻﻔﻮ ِﺗﮏ وﺧﲑ ِﺗﮏ ِ¯ ﺧﻠ ِﻘﮏ ە‬
‫‪/ Ÿ‬‬ ‫‪¾(6ˆX / ¨HçSguX‬‬ ‫‪#v‬‬ ‫*‪¢‬‬
‫‪/ fm‬‬ ‫'‡@‬ ‫‪S‬‬ ‫'‪ITU‬‬ ‫‪Y/‬‬ ‫‪¾X‬‬
‫‪'Z• œ‬‬ ‫‪¢‬‬ ‫‪ƒñ +‬‬ ‫‪f‬‬ ‫“‪g/ç M d‬‬
‫®‪Ð ‡/‬‬ ‫‪‡/‬‬ ‫‪‡/ CÔ‬‬ ‫‪‡/³‡ ‡/«R‬‬
‫‪³‬‬ ‫‡ ‪Y‬‬
‫‪E r±Z ‡ ‘ @‡ h ‡/r m “ ‡/(6‬‬
‫ﺎﻣﺎ َّﳏْ ُﻤ ْﻮداً‬
‫¯ ْاﳉَ َّﻨ ِﺔ َو ْاﻟ َﺒ ْﻌ ُﺜ ُﻪ َﻣ َﻘ ً‬
‫اﻟﺮ ِﻓ ْﻴ َﻌ َﺔ َو ٰا ِﺗ ِﻪ ْاﻟ َﻮ ِﺳ ْ›ﻠَ َﺔ ِ َ‬ ‫َّ‬
‫اﻟﺪ َر َﺟ َﺔ َّ‬ ‫ْ‬ ‫َ ّٰ ُ ّ َ َ‬
‫ا¿ﻠﻬﻢ اﻋ ِﻄ ِﻪ‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َّ ْ ُ ٗ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ْ ٰ‬
‫ﻳﻐ ِﺒﻄﻪ ِﺑ ِﻪ اﻻوﻟﻮن واﻻ ِﺧﺮون ە‬
‫‪jÔZ ig>8‬‬ ‫‪ã ƒñ jJI /ÔH·d Q J iNU‬‬
‫‪³‬‬ ‫*‬
‫‪E=mx = —kZ‬‬ ‫‪ÔH‬‬
‫ﷲ َو ْاﺳ َ‪ْ h‬ﻐ َﻔﺮَ‬ ‫ﺖ َو َﻟ ْﻮ اَ َّﳖُ ْﻢ ِا ْذ َّﻇﻠَ ُﻤ ْٓﻮا اَ ْﻧ ُﻔ َﺴ ُﻬ ْﻢ َﺟﺎۗ ُء ْو َک َﻓ ْ‬
‫ﺎﺳ َ‪ْ h‬ﻐ َﻔ ُﺮوا َ‬ ‫اَ ّ¿ﻠٰ ُﻬ َّﻢ ِا ّﻧَ َﮏ ُﻗ ْﻠ َ‬
‫¯ ُذ ُ ْ• ْﰉ َوا ّ ْﱏٓ‬‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫َ َ ّ َ ً ّ َ ْ ً َ ّ ْٓ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ ً َ ۗ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ُ ُ َّ ُ ْ ُ َ‬
‫ِ ِِ‬ ‫ﻟﻬﻢ اﻟﺮﺳﻮل ﻟﻮﺟﺪوا ﷲ ‪Á‬ا‪ Z‬ر ِﺣ و ِا ِﱏ اﺗ›ﺘﮏ ﻣﺴ‪h‬ﻐ ِﻔﺮا ©ﺋِﺒﺎ ِ‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪180‬‬

‫اَ َ َ‪َّ Á‬ﺟ ُﻪ ِﺑ َﮏ ِا َﱄ ﷲِ َر ّ ْﰉ َو َر ّ ِﺑ َﮏ ِﻟ َﻴ ْﻐ ِﻔ َﺮ ِ ْﱄ ُذ ُ ْ•ﰉ ەْ‬


‫ِ‬ ‫ِ‬
‫‪àá| r K/fU ~ ‡:‬‬ ‫‪Lm½Z <r Õ‬‬ ‫* ‪/ n :¢‬‬
‫«‪m‬‬ ‫‪:J| r ì:žmF_ßMI s³«R‬‬ ‫_‪fmF‬‬
‫‪x²/ 6žm :‬‬ ‫‪6û/ 6 Um6H Ro_ ³ ZMWU /f~Ij%p‬‬
‫‪E‬‬ ‫‪=rû `r ž 6 Uï¾M ‚ ZMWU‬‬
‫‪³‬‬ ‫‪X ¼ ˆMWU‬‬
‫َ‬ ‫َ َ ْ ُّ َ ّ َ َ‬ ‫ٰ‬‫‪َ ³‬‬
‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ََْ َ َ ْ‬ ‫َْ َُ َ ّ‬
‫ْ‬ ‫َ‬
‫اﺳﻌﻞ ﷲ اﻟ ِﺬی اﺟﺘﺒﺎک واﺧﺘﺎرک وﻫﺪاک وﮬﺪی ِﺑﮏ ان ﻳﺼ ِﲇ ﻋﻠﻴﮏ ە‬
‫‪¼ ˆMWU‬‬ ‫‪• WJ WU‬‬
‫‪@ æJWU/ ZJ WU/‬‬ ‫‪³‬‬ ‫‪| 6žm« R‬‬
‫“ ’ @‪E m« lÑ ZWUr ,/‬‬
‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ ۗ َ َ ٗ ُ ّ ُ َ َ َّ ٓ َ ُ َ َّ ْ َ ٰ ُ ّ ُ‬
‫ِا ّن ﷲ َو َﻣﻼﺋِﮑﺘﻪ ﻳ َﺼﻠ ْﻮ َن † اﻟﻨ ِ ِّﱮ َ‪ G‬ا ّﳞﺎ اﻟ ِﺬ‪ N‬ا َﻣﻨ ْﻮا َﺻﻠ ْﻮا ﻋﻠ ْﻴ ِﻪ وﺳ ِﻠ ُﻤ ْﻮا — ْﺴ ِﻠ ْ ً ە‬
‫َ‬ ‫َ‬

‫‪I s+6(pIW ' *Ò r‬‬ ‫‪³ ‡ Ï‬‬


‫‪/Zgm‬‬ ‫‪[HM‬‬ ‫‪| x²‬‬
‫‪E ÆogÜ'/gÜ Ð‬‬ ‫‪Z‬‬
‫‪=mFi ív Ö i‬‬ ‫¼‪:¼ QMm‬‬ ‫‪Mµ i‬‬
‫َ َ َّ ُ َ َّ َّ ٰ ُ َ َّ َ ّ َ ٰ ُ َ َّ َّ ٰ ُ َ َّ َّ َ ّ ْ َ َ َ ٰ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ‬
‫‪ G‬رب ﳏﻤ ٍﺪ وا ِل ﳏﻤ ٍﺪ ﺻ ِﻞ † ﳏﻤ ٍﺪ وا ِل ﳏﻤ ٍﺪ و ِﲺﻞ ﻓﺮج ا ِل ﳏﻤ ٍﺪ ە ‪ G‬ذا اﳉﻼ ِل‬
‫َ ْ ْ َ َ ّ َ ٰ ُ َ َّ َّ ٰ ُ َ ّ َّ ْ َ ْ ْ َ َ ْ ْ ِ َ َّ‬
‫اﻻﮐﺮ ِام ﺻ ِﻞ † ﳏﻤ ٍﺪ وا ِل ﳏﻤ ٍﺪ وارﲪ ِﲎ وا ِﺟﺮ ِﱏ ¯ اﻟﻨﺎ ِر ە‬‫و ِ‬
‫‪· 34 6 J ³œ «U‬‬
‫‪•Ç‬‬ ‫‪• Ç ³œ * ç M ³œ «U‬‬
‫‪ÔH « l Ñ v Z³œ «U‬‬ ‫‪• Ç ³œ‬‬
‫‪¹¢U m¿ Z†/ÔH« lÑ v Z³œ «U‬‬
‫‪• Ç ³œ * •2 «• i£‬‬ ‫‪EÔH‬‬
‫‹‪E‬‬ ‫‪rÊ‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪181‬‬

‫……﴿ ز‪G‬رت ﺣﴬت † ؑ ﴾……‬


‫‪g¿ À‘ ³·gÔ i «Ñ‬‬
‫اﻟﻨ َﺒ ُﺎ ْاﻟ َﻌ ِﻈ ْﻴﻢُ‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ّ ُ َ ْ َ ّ ُ ْ َ ّ ُ َّ ّ ُ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ّ ُ َ َّ‬
‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ اﳞﺎ اﻟﻮ ِﴆ اﻟﱪ اﻟﺘ ِ’ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ اﳞﺎ‬
‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴﮏَ‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ّ ُ َ ّ ّ ْ ُ َّ ْ ُ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ّ ُ َ ْ َ ّ ُ َّ ّ ُ َ َّ‬
‫اﻟﺼ ِﺪﻳﻖ اﻟﺮ ِﺷ›ﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ اﳞﺎ اﻟﱪ اﻟﺰ ِﰽ ا‬ ‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ اﳞﺎ ِ‬
‫ﲔ اَ ْﺷ َﻬﺪُ‬ ‫† ْاﳋَ ْﻠﻖ اَ ْﲨَ ِﻌ ْ َ‬ ‫َ َ ّ ُ َ ُ ْ َ ّ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ ٰ ّ َ َ‬
‫‪ G‬و ِﴆ رﺳﻮ ِل ر ِب اﻟﻌﺎﻟ ِﻤﲔ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ِ G‬ﺧﲑۃ ﷲِ‬
‫ِ‬
‫ﴎ ٖەّ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ َّ َ َ ْ ُ ٰ ّ َ َ ۗ َّ ُ ٰ ّ َ َ َ ُ ٗ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ ٰ‬
‫اﻧﮏ ﺣ ِﺒ›ﺐ ﷲِ وﺧﺎﺻﺔ ﷲِ وﺧﺎ ِﻟﺼﺘﻪ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬و ِﱄ ﷲِ وﻣﻮ ِﺿﻊ ِ ِ‬
‫َ ْٓ َ ْ َ َ ُ ّ ْ َ ٓ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ َ ْٓ َ ْ َ َ ُ ّ ْ َ ُ ّ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َََْ ْ‬
‫وﻋﻴﺒﺔ ِﻋﻠ ِﻤ ٖﻪ وﺧﺎ ِزن وﺣ ِﻴ ٖﻪ ە ِ‪ِ Z‬ﰉ اﻧﺖ وا ِﱊ ‪ G‬ا ِﻣﲑ اﻟﻤﺆ ِﻣ ِﻨﲔ ِ‪ِ Z‬ﰉ اﻧﺖ وا ِﱊ ‪ G‬ﲩﺔ‬
‫ﺎم اَ ْﺷ َﻬ ُﺪ اَﻧَّ َﮏ َﻗﺪْ‬ ‫ْ َ َ ْٓ َ ْ َ َ ُ ّ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْٓ َ ْ َ َ ُ ّ ْ َ ُ ْ َ ٰ ّ ّ َ ّ َ‬
‫ﺎم ِ‪ِ Z‬ﰉ اﻧﺖ وا ِﱊ ‪• G‬ر ﷲِ اﻟﺘ‬ ‫ﺎم ِ‪ِ Z‬ﰉ اﻧﺖ وا ِﱊ ‪Z G‬ب اﻟﻤﻘ ِ‬ ‫اﳋِﺼ ِ‬
‫َ‬
‫ﺖ ﻣﺎَ‬ ‫ﺖ َو َر َﻋ ْﻴ َ‬ ‫ﲪ ْﻠ َ‬ ‫ﷲ َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ َو ٰا ِﻟ ٖﻪ َﻣﺎ ُ ِ ّ‬ ‫‪َّ Ì‬ر ُﺳ ْﻮل ٰ ّﷲِ َﺻ َّﲇ ٰ ّ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ﺖ َ‪ّ ٰ Ì‬ﷲِ َو َ‬ ‫َﺑ ّﻠ ْﻐ َ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬
‫َ‬
‫ﺖ َﺣ َﺮ َام ٰ ّﷲِ َو اَ َﳃْﺖَ‬ ‫ﺖ َﺣ َﻼ َل ٰ ّﷲِ َو َﺣ َّﺮ ْﻣ َ‬ ‫ﺖ َو َﺣ ّﻠ ْﻠ َ‬‫ﺖ َﻣﺎ ْاﺳ ُ‪ْ h‬ﻮ ِد ْﻋ َ‬ ‫ﺖ َو َﺣ ِﻔ ْﻈ َ‬ ‫اﻟﺴ ُ‪ْ h‬ﺤ ِﻔ ْﻈ َ‬
‫ْ‬
‫ﲔ َﺻ َّﲇ ٰ ّﷲُ‬ ‫ﷲ ُﳐْ ِﻠ ًﺼﺎ َ ٰ ّ اَ ٰﺗ َﮏ ْاﻟ َﻴ ِﻘ ْ ُ‬ ‫اَ ْﺣ َﲀ َم ٰ ّﷲِ َو َ ْﱂ َﺗ َﺘ َﻌ َّﺪ ُﺣ ُﺪ ْو َد ٰ ّﷲِ َو َﻋ َﺒ ْﺪ َّت ٰ ّ َ‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ِ َّ‬
‫¯ ﺑﻌ ِﺪک ە‬ ‫ﻋﻠﻴﮏ و † اﻻﲚ ِﺔ ۢ‬
‫‪ƒ‬‬
‫‪WU6gÜ/s@*±‬‬
‫•‬ ‫‪• gÜ/ ‚öZ oîl‬‬
‫‪ZWU6‬‬ ‫‪ZWU6gÜ‬‬
‫•‬
‫‪Z WU6gÜ/‬‬
‫•‬ ‫‪jš~ oî‬‬ ‫¶‪Z WU6gÜ/‬‬
‫•‬ ‫‪’ “ ‘ñ‬‬ ‫‪³‬‬ ‫‪Z‬‬
‫¾ @ ‘‪ƒñ •Z‬‬ ‫–‪ZWU6gÜ/‬‬
‫•‬ ‫‪‰ M«R‬‬
‫“‪³ Mç M d‬‬
‫‪WU6gÜ/‬‬
‫•‬ ‫‪i‬‬ ‫‪“rYM ® M • WU‬‬ ‫•‬ ‫‪6y { Ò / q j‬‬
‫•‪6Ij¢/ <ˆM‬‬ ‫‪m¢M S MÇö4n , H M • Z‬‬
‫‪ƒ‬‬
‫› ‪Z‬‬ ‫‪Wj Ô `Z WU‬‬
‫•‬ ‫•‪6Ij¢/‬‬ ‫‪„ ` Wj Ô `Z WU‬‬‫•‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪182‬‬

‫‪Wj Ô `Z WU‬‬
‫•‬ ‫‪6Ij¢/„cr‬‬ ‫‪Wj Ô `Z WU‬‬
‫•‬ ‫‪6Ij¢/‬‬
‫‪Õ 1UÀ| Ö«R M‬‬ ‫‪• WU‬‬
‫•‬ ‫• ‪6y { Ò / dÐoM‬‬
‫‪• ƒ! ' / øV I ³go' /4“í WU'(a3‬‬
‫‪WU‬‬ ‫•‬ ‫‪Ò g¨ r M‬‬
‫‡« • ‪/ µg •J • gÇ • «‡J‬‬
‫‪Ç‬‬ ‫‪WU‬‬
‫•‬ ‫‪8íƒ H8 (6 —M‬‬
‫• “ ‪fm5Y‬‬ ‫‚ ‪8‬‬ ‫‪w •/ plJÇö4n g¨ WU‬‬ ‫•‬
‫‪fE=EZ U– MWU‬‬‫•‬ ‫‪WU‬‬
‫•‬ ‫‪mÑ •/Ì~i WU‬‬ ‫•‬ ‫‪3 è‬‬
‫‪E÷ÔŠ‬‬ ‫‪Ö i‬‬ ‫¼‪:‬‬ ‫‪M‬‬
‫……﴿ ز‪G‬رت اﻣﲔ ﷲ ﴾……‬
‫¯‪»rgu i ' i Ã7‬‬ ‫’‪ƒ‬‬ ‫‪glM| S i ,‬‬
‫‪(æ„ gu‬‬ ‫‪i ”ã,ÒÝq‬‬ ‫‪fÔH •r §E «Ñ‬‬
‫‪g¿ À¢jœgÔ‬‬ ‫‪Ä ½¾M Z Ã‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪E”QB‬‬ ‫‪O‬‬
‫‪ƒ‬‬
‫‪À „ `Ô‬‬ ‫‪çsU‬‬
‫•‬ ‫’‬ ‫‪g¿ À”2Ž ” gÔ ¼ ˆM‬‬
‫‪û i‬‬ ‫‪•WU½¾Mi I (6f m6‬‬ ‫¿‪N¢Mg‬‬
‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ َﮏ َ‪ ٓ G‬اَ ِﻣ ْﲑَ‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ٓ َ ْ َ ِ ْ َ ْ ٖ َ ُ َّ َ ٗ َ ٰ َ َ َّ‬
‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬ا ِﻣﲔ ﷲ ِﰲ ار ِﺿﻪ وﲩﺘﻪ † ِﻋﺒﺎ ِد ٖە ا‬
‫ﺖ ُﺳ َﲍَ‬ ‫ﺖ ِﺑﮑ َِﺘﺎ ِﺑ ٖﻪ َو َّاﺗ َﺒ ْﻌ َ‬ ‫ﲻ ْﻠ َ‬‫َ َّ َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ ُ ْ ْ َ َ ْ َ ُ َ َّ‬
‫اﻟﻤﺆ ِﻣ ِﻨﲔ اﺷﻬﺪ اﻧﮏ ﺟﺎﻫﺪت ِﰲ ﷲِ ﺣﻖ ِﺟﻬﺎ ِد ٖە و ِ‬
‫ﷲ ِا ٰﱄ َﺟ َﻮار ٖە َﻓ َﻘ َﺒ َﻀ َﮏ ِا َﻟ ْﻴ ِﻪ ‪ِْ Z‬ﺧ ِﺘ َﻴﺎر ٖە َواَ ْﻟ َﺰمَ‬ ‫ﺎک ُ‬ ‫ﷲ َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ َو ٰا ِﻟ ٖﻪ َ ٰ ّ َد َﻋ َ‬
‫ﻧَ‹ ّﻴ ٖﻪ َﺻ َّﲇ ُ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬
‫ﺎﺟ َﻌ ْﻞ ﻧَ ْﻔ ِﴗْ‬ ‫ﲨ ْﻴ ِﻊ َﺧ ْﻠ ِﻘ ٖﻪ ە اَ ّ¿ﻠٰ ُﻬ َّﻢ َﻓ ْ‬
‫† َِ‬ ‫¯ ْاﳊُ َﺠﺞ ْاﻟ َﺒﺎ ِﻟ َﻐ ِﺔ َ ٰ‬ ‫اَ ْﻋ َﺪا ۗ َﺋ َﮏ ْاﳊُ َّﺠ َﺔ َﻣ َﻊ َﻣ َﺎﻟ َﮏ ِ َ‬
‫ۢ‬ ‫ِ‬
‫ۗ‬ ‫ّ‬ ‫ً‬
‫ِﮏ ُﳏ َِّﺒﺔ ِﻟ َﺼ ْﻔ َﻮ ِۃ اَ ْو ِﻟ َﻴﺎﺋِﮏَ‬ ‫ۗ‬ ‫ْ‬ ‫ً‬
‫ِﮏ ُﻣ ْﻮﻟ َﻌﺔ ﺑ ِﺬﮐﺮ َک َو ُد َﻋﺎﺋ َ‬‫َ‬ ‫اﺿ َﻴ ً ۢﺔ ﺑ َﻘ َﻀﺎۗﺋ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ ْ َ َّ ً ۢ َ‬
‫ِ ِ‬ ‫ﻣﻄﻤ ِﺌﻨﺔ ِﺑﻘﺪ ِرک ر ِ ِ‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
183

ًَ َ َ ۗ َ َْ َ َ ّ ً َ َ َ ۗ َ َ ْ ُ ُ ٰ َ ً َ َ َ ۗ َ َ َ َ َْ ْ ً َ ْ ُ َْ
‫اﺿ ِﻞ ﻧﻌﻤﺎﺋِﮏ ذاﮐِﺮۃ‬ ِ ‫و ِل ﺑﻼﺋِﮏ ﺷﺎﮐِﺮۃ ِﻟﻔﻮ‬Î † ‫ﳏﺒﻮﺑﺔ ِﰲ ار ِﺿﮏ وﲰﺎﺋِﮏ ﺻ ِﺎ™ۃ‬
ۢ ً َّ َ ْ ُ َ ۗ َ َ ْ َ ٰ ْ َّ ً َ ّ َ َ ُ َ ۗ َ َ ْ َ ٰ ً َ َ ْ ُ َ ۗ َ ٰ َ َ ّ
‫ﻨﺔ‬h‫ﺎﻗﺔ ِاﱄ ﻓﺮﺣ ِﺔ ِﻟﻘﺎﺋِﮏ ﻣﱱ ِودۃ ِناﻟﺘﻘﻮی ِﻟﻴﻮ ِم ﺟﺰاﺋِﮏ ﻣﺴ‬h‫ِﻟﺴﻮا ِﺑ ِﻎ اﻻﺋِﮏ ﻣﺸ‬
َ ۗ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُّ َ ً َ ْ ُ ْ َ َ ۗ َ ْ َ َ ْ َ ّ ً َ َ ُ َ ۗ َ ْ َ َ ُ
‫ اﻟﺪﻧﻴﺎ ِﲝﻤ ِﺪک وﺛﻨﺎﺋِﮏ ە‬Ì ِ ‫ﲍ او ِﻟﻴﺎﺋِﮏ ﻣﻔﺎ ِرﻗﺔ ِﻻﺧﻼ ِق اﻋﺪاﺋِﮏ ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ‬ ِ ‫ﺴ‬ûِ

Z WU6gÜ
• Z YM SM S • Z WU
• 6gÜ
Zçr E Æo “ r • WU
• 6y { Ò E ,M ¾ƒ
•KEZ«U
• I! ZI! mÑ •E @ t ³‡M N
TŽ Z › M WU
• Hm¥I WU
• q X EÓÈ ~X J WU

JH ` *| E uÐow± ' M WUßM‘
• guI
‘vomˆ ‡E í< Zw ‡( 6xZ]y@‡
ç ITU S @‡ p mò r± Ä ‡E6z• Š
m\Z [”ã@‡E6p mÊZÂU ä ƒñ@‡E6 {
J@|ßM
4 kgÇ / æ <o4< iŽ™@‡E6p m J dj%¶@‡p
}ñ žM › ‡p °ZgtXM ‡E6p r Ç
E6p # «U ÖÖ ú@‡mR~ ! •
E÷ÔŠ Ö i :¼ M

Index Home
‫‪184‬‬

‫……﴿ ز‪G‬رت ﺟﻨﺎب ﺳ›ﺪە ﻓﺎˆﻪﺳﻼم ﷲ ﻋﻠﳱﺎ ﴾……‬


‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ٰ ّ ُ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َّ ْ ُ َ َ‬
‫‪ G‬ﳑﺘﺤﻨﺔ اﻣﺘﺤﻨ ِﮏ ﷲ اﻟ ِﺬی ﺧﻠﻘ ِﮏ ﻗﺒﻞ ان ﳜﻠﻘ ِﮏ ﻓﻮﺟﺪ ِک ِﻟﻤﺎ اﻣﺘﺤﻨ ِﮏ‬
‫ﲁ َﻣ ٓﺎ اَ َ© َ‪ Ä‬ﺑ ٖ ٓﻪ اَ ُ ْ½ ِک َﺻ َّﲇ ٰ ّﷲُ‬ ‫ﺎ™ ْو َن ِﻟ ُ ّ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ ً َّ َ َ ْ َ ٓ َ َّ َ َ ْ َ ۗ ُ َ ُ َ ّ ُ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ﺻ ِﺎ™ۃ و زﲻﻨﺎ ا‪ Ä‬ﻟ ِﮏ او ِﻟﻴﺎء وﻣﺼ ِﺪﻗﻮن وﺻ ِ‬
‫ﻻ اَ ْﳊَ ْﻘ ِﺘ َﻨﺎ ِﺑ َﺘ ْﺼ ِﺪ ْﻳ ِﻘ َﻨﺎ َﻟ ُﻬﻤﺎَ‬ ‫َّ ٓ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ْ َ ٰ َ َ ٰ َ ّ ُ ٗ َ َّ َ ْ َ ُ ْ ُ َّ َ َّ ْ‬
‫ﺎک ِا‬ ‫ﻋﻠﻴ ِﻪ وا ِﻟ ٖﻪ واﰏ ِﺑ ٖﻪ و ِﺻﻴﻪ ﻓ ِﺎ‪¾ Ä‬ﺴ ﻠ ِﮏ ِان ﮐﻨﺎ ﺻﺪﻗﻨ ِ‬
‫ﻟﺴ َﻼمُ‬ ‫ُ َ ّ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ْ َّ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ٰ ّ ِ َ َّ‬
‫ِﻟﻨ‹ ِﴩ اﻧﻔﺴ‪:‬ﺎ ِ‪ ÄZ‬ﻗﺪ ﻃﻬﺮ‪½ِ ِ Ä‬ﻻﻳ ِﺘ ِﮏ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ ِﮏ ‪ِ G‬ﺑ‪:‬ﺖ رﺳﻮ ِل ﷲ ا‬
‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ ِﮏ َ‪ِ G‬ﺑ ْ‪:‬ﺖَ‬ ‫َ َ ْ َ ْ َ َ ّ ٰ ّ ِ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ٰ ّ ِ َ َّ‬
‫ﻋﻠﻴ ِﮏ ‪ِ G‬ﺑ‪:‬ﺖ ﻧ ِ ِﱮ ﷲ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ ِﮏ ‪ِ G‬ﺑ‪:‬ﺖ ﺣ ِﺒ› ِﺐ ﷲ ا‬
‫ﻟﺴ َﻼمُ‬ ‫َ ْ ٰ ّ ِ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ّ ٰ ّ ِ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ٰ ّ ِ َ َّ‬
‫ﲔﷲا‬ ‫‪ 3‬ﷲ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ ِﮏ ‪ِ G‬ﺑ‪:‬ﺖ ا ِﻣ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ﺧ ِﻠﻴ ِﻞ ﷲ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ ِﮏ ‪ِ G‬ﺑ‪:‬ﺖ ﺻ ِ‬
‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ٰ ّ َ ّ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْۢ َ ۗ ٰ‬
‫ﲑ اﳋﻠ ِﻖ ﷲِ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ ِﮏ ‪ِ G‬ﺑ‪:‬ﺖ اﻓﻀ ِﻞ اﻧ ِ‹ﻴﺎ ِء ﷲِ ورﺳ ِﻠ ٖﻪ‬ ‫ﻋﻠﻴ ِﮏ ‪ِ G‬ﺑ‪:‬ﺖ ﺧ ِ‬
‫َ َ َ ۗ َ ٓ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ َّ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ۗ‬
‫ﱪﻳ ِﺔ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ ِﮏ ‪ G‬ﺳ›ﺪۃ ¾ِﺴﺎ ِء‬ ‫ﲑ اﻟ ِ‬‫وﻣﻼﺋِﮑ ِﺘ ٖﻪ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ ِﮏ ‪ِ G‬ﺑ‪:‬ﺖ ﺧ ِ‬
‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴﮏ َ‪َ G‬ز ْو َﺟ َﺔ َو ّﱄ ٰ ّﷲِ َو َﺧ ْﲑ ْاﳋَ ْﻠﻖ َﺑ ْﻌﺪَ‬ ‫ْ َ َ ْ َ ِ َ ْ َ َّ ْ َ َ ْ ٰ ْ َ َ َّ‬
‫اﻟﻌﺎﻟ ِﻤﲔ ¯ اﻻو ِﻟﲔ واﻻ ِﺧ ِﺮ‪ N‬ا‬
‫ِ ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬
‫ﻟﺴ َﻼمُ‬ ‫َ ُ ْ ٰ ّ ِ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ّ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َّ ِ َ َّ‬
‫ﺎب اﮬ ِﻞ اﳉﻨﺔ ا‬ ‫ﲔ ﺳ ِ›ﺪی ﺷ‹ ِ‬ ‫رﺳﻮ ِل ﷲ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ ِﮏ ‪ G‬ام اﳊﺴ ِﻦ واﳊﺴ ِ‬
‫ﻟﺴ َﻼمُ‬ ‫َ َ ْ َ َّ ُ َ ّ ْ َ ُ َّ ْ َ ُ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َّ ُ َ َّ َّ ُ ْ َ ْ َّ ُ َ َّ‬
‫اﻟﺼ ِﺪﻳﻘﺔ اﻟﺸ ِﻬﻴﺪۃ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ ِﮏ اﻳﳤﺎ اﻟﺮ ِﺿﻴﺔ اﻟﻤﺮ ِﺿﻴﺔ ا‬ ‫ﻋﻠﻴ ِﮏ اﻳﳤﺎ ِ‬
‫ْ‬ ‫َ َ ْ َ َّ ُ َ ْ َ َ ُ َّ َّ ُ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َّ ُ َ ْ َ ْ َ ۗ ُ ْ ْ َّ ُ َ َّ َ ُ َ َ‬
‫اﻻ¾ ِﺴ›ﺔ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ ِﮏ‬ ‫ﺎﺿﻠﺔ اﻟﺰﮐِﻴﺔ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ ِﮏ اﻳﳤﺎ اﳊﻮراء ِ‬ ‫ﻋﻠﻴ ِﮏ اﻳﳤﺎ اﻟﻔ ِ‬
‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ ِﮏ اَ ّﻳَ ُﳤﺎَ‬ ‫َ َّ ُ َ َّ َّ ُ َّ َّ ُ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َّ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َّ‬
‫اﻳﳤﺎ اﻟﺘ ِﻘﻴﺔ اﻟﻨ ِﻘﻴﺔ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ ِﮏ اﻳﳤﺎ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ اﻟﻌ ِﻠﻴﻤﺔ ا‬
‫ْ‬ ‫ْ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َّ َ ُ َ َ‬
‫اﻟﻤﻈﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ ِﮏ اﻳﳤﺎ اﻟﻤﻀﳤﺪۃ اﻟﻤﻘﻬﻮرۃ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ ِﮏ‬
‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ٰ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ ِ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ٰ ّ َ َ ْ َ ُ ٰ ّ َ َ َ ُ ٗ َ َّ ٰ ّ ُ َ َ‬
‫‪G‬ﻓﺎˆﺔ ِﺑ‪:‬ﺖ رﺳﻮ ِل ﷲِ ورﲪﺔ ﷲِ و™ﰷﺗﻪ ﺻﲇ ﷲ ﻋﻠﻴ ِﮏ و† رو ِﺣ ِﮏ وﺑﺪ ِﻧ ِﮏ ە‬

‫— ‪/žmc¶JWU‬‬ ‫‪/ nJWU‬‬ ‫|‬ ‫‪Ô UJWUC7Ô U‬‬


‫‪2 °Ô€MWU‬‬ ‫‪Ø‬‬ ‫‪~H‬‬ ‫‪mÊ 3Ô UJWU‬‬ ‫‪Ñ‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
185

I 6Ñ •/$z ‰ MI I jjMWU' ê c _
w x: iMWU Õ WU fm« R Ñ/Z«U I Z
¼ ˆM’p WU 6í< ž*a3 d I z½¾M •
gÜ/d ³‡M| ZWUgÜ /Š «R
³ M• ZWUgÜ/Ì6š~
• ZWUgÜ/Š ® M • ZWUgÜ/d ZM| ZWU
‘ ZWUgÜ/Š S M• | ZWUgÜ/Š r± ÄM
ZWUgÜ/Š åÍÄ ¨H R Ÿ ZWUgÜ/Š ”ã
/ , r : k‚- I“ ZWUgÜ/Š ”ã °
ZWUgÜ/ ”ã ‘ @ ¾ M³«R 'd H M• ZWUgÜ
rü ôñWU ZWUgÜ/ ,M d 'MT'r` • •ú
ñWU ZWUgÜ/ WU • •WU ZWUgÜ/
‚öZ ZWUgÜ/ ƒ c øe _dWU ZWUgÜ/ r_~H
o 6mZ -- ZWUgÜ/H „ ¢ • ZWUgÜ/ …~
«R M| ZWUgÜ/¯ †o Ìí7~[ WU ZWUgÜ/é„Æ
ï WU ZWU(ÔHÑ •/ 6ioÄ Ñ | ZWU/ c •gÔŠ
f•g EZËMWU
i ív ‘‡M•gÔçà ‰ŠP • Ö i :¼ M
E=mF

Index Home
‫‪186‬‬

‫……﴿ ز‪G‬رت اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ؑ ﴾……‬


‫‪ è‬اَ ِﻣﲑْ‬ ‫َ‬ ‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ َﮏ َ‪ْ G‬‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ّ ْ َ َ ْ َ َ َّ‬
‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ è G‬رﺳﻮ ِل ر ِب اﻟﻌﺎﻟ ِﻤﲔ ا‬
‫ِ‬
‫ﻟﺴ َﻼمُ‬ ‫ْ ُ ْ ْ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ِ َ َ َّ ْ َ ۗ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ِ َ َّ‬
‫اﻟﻤﺆ ِﻣ ِﻨﲔ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ è G‬ﻓﺎˆﺔ اﻟﺰﮬﺮا ِء اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬ﺣ ِﺒ›ﺐ ﷲ ا‬
‫ﻟﺴ َﻼمُ‬ ‫َ َ ْ َ َ ْ َ َ ٰ ّ ِ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ٓ َ ْ َ ٰ ّ ِ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ ٰ ّ ِ َ َّ‬
‫ﻋﻠﻴﮏ ‪ِ G‬ﺻﻔﻮۃ ﷲ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬ا ِﻣﲔ ﷲ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬ﲩﺔ ﷲ ا‬
‫ﺎن ُﺣ ْﮑﻢ ٰﷲِّ‬ ‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ َﮏ َ‪َ G‬ﺑ َﻴ َ‬ ‫َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ٰ ّ ِ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ٰ ّ ِ َ َّ‬
‫ﻋﻠﻴﮏ ‪• G‬ر ﷲ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ِ G‬ﴏاط ﷲ ا‬
‫ِ‬
‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ َﮏ اَ ّ ُﳞﺎَ‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ٰ ّ ِ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ّ ُ َ َّ ّ ُ َّ ّ ُ َ َّ‬
‫‪ N‬ﷲ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ اﳞﺎ اﻟﺴ ِ›ﺪ اﻟﺰ ِﰽ ا‬ ‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ِ Ä G‬ﴏ ِد ِ‬
‫ْ‬ ‫ْ َ ّ ُ ْ َ ّ ُ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ّ ُ َ ْ َ ۗ ُ ْ َ ْ ُ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ّ ُ َ ْ َ ُ َّ‬
‫اﻟﱪ اﻟﻮ ِﰲ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ اﳞﺎ اﻟﻘﺎﺋِﻢ اﻻ ِﻣﲔ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ اﳞﺎ اﻟﻌ ِﺎﱂ ِ‪Z‬ﻟﺘﺎ ِوﻳ ِﻞ‬
‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴﮏَ‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ّ ُ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ّ ُ َ َّ ُ َّ ّ ُ َ َّ‬
‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ اﻟﻬﺎ ِدی اﻟﻤﻬ ِﺪی اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ اﳞﺎ اﻟﻄﺎ ِﻫﺮ اﻟﺰ ِﰽ ا‬
‫اﻟﺸﻬ ْﻴﺪُ‬ ‫َ ّ ُ َ َّ ُ َّ ُ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ّ ُ َ ْ َ ّ ُ ْ َ ْ ُ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ّ ُ َ َّ‬
‫’ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ اﳞﺎ اﳊﻖ اﳊ ِﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ اﳞﺎ ِ‬ ‫’ اﻟﻨ ِ ّ‬
‫اﳞﺎ اﻟﺘ ِ ّ‬
‫ٗ‬ ‫ّ ْ ُ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ٓ َ َ ُ َ َّ ِن ْ َ َ َ ْ َ َ ّ َّ َ ْ َ ُ ٰ ّ َ َ َ َ ُ‬
‫† ورﲪﺔ ﷲِ و™ﰷﺗﻪ ە ‪ZWU6gÜ‬‬ ‫اﻟﺼ ِﺪﻳﻖ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬ا‪ Z‬ﳏﻤ ِﺪ اﳊﺴﻦ ‪ٍ ِ è‬‬ ‫ِ‬
‫‪ƒ‬‬
‫•‪6gÜ/P HM‬‬ ‫` „‬ ‫‪ZWU6gÜ/P HM «R‬‬
‫‪³ Mç M‬‬ ‫‪Š‬‬
‫•‪M‬‬ ‫• ‪ZWU6gÜ/® M‬‬ ‫‪ZWU6gÜ/P HM• c gÔ‬‬ ‫‪ZWU‬‬
‫‪Z WU6gÜ/‬‬ ‫•‬ ‫• ‪ZWU6gÜ/ CÔ M‬‬ ‫‪ZWU6gÜ/r± Ä‬‬
‫<• ‪6gÜ /ˆM‬‬ ‫‪ZWU6gÜ/r‬‬ ‫•‬ ‫• ‪ZWU6gÜ/ dM‬‬
‫‪oî‬‬ ‫~‪ZWU6gÜ/ ,š‬‬ ‫”‪ZWU6gÜ/ ‚ ÂM •Ç‬‬ ‫‪ZWU‬‬
‫‪ZWU6gÜ/‰ŠMIU¢i ž‬‬ ‫‪ZWU6gÜ/S TŽ‬‬ ‫‪ZWU6gÜ/ Ô‬‬
‫~‪Z WU 6 gÜ /r_~ š‬‬ ‫‪Z WU 6 gÜ / ¶ ’ “ 2‬‬ ‫“’‬
‫‪gÜ/cñ ü‬‬ ‫‪ZWU6gÜ/©pMÆ‬‬ ‫‪ZWU6gÜ/P š~ ‚öZ‬‬
‫‪Ei‬‬ ‫¼‪:‬‬ ‫‪E 6"Ä #‬‬ ‫»‪•ZWU/•YG•ú•œ‬‬ ‫‪ZWU6‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪187‬‬

‫……﴿ ز‪G‬رت اﻣﺎم ﺣﺴﲔ ؑ ﴾……‬


‫‪µ i‬‬ ‫‪— µ i E‬‬ ‫‪£s‬‬ ‫• ‪gl Mi i‬‬ ‫‪gÔ i‬‬
‫‪@r / iU g¿ À g> HŠ gÔ i‬‬ ‫‪E”Q D i‬‬ ‫¼‪:‬‬ ‫‪M‬‬
‫‪oib‬‬ ‫‪nJ‬‬ ‫‪úoi í(u ‘ 34/ÕÖ «Ô I /i‬‬
‫‪ƒLrûM‬‬ ‫‪,r‬‬ ‫‪0J( Mg¿ À‬‬ ‫‪gÔ 'ç ´M‬‬ ‫ˆ ‪ME ø‬‬
‫‪iÂE }R‬‬ ‫• ‪D6 Ô ‰ üI‬‬ ‫‪gÔ i E f Í m‬‬
‫‪EH‬‬ ‫‪8I 8‬‬ ‫‪r Ä hŠMi‬‬
‫……﴿ ز‪G‬رت وارﺛﻪ ﴾……‬
‫َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ٓ َ‬
‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ﻳ‪ V‬ا‪Z‬ﻋﺒ ِﺪ ﷲِ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ èG‬رﺳﻮ ِل ﷲِ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ورﲪﺔ‬
‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ َﮏ َ‪َ G‬وا ِر َث ُ ْ•حٍ‬ ‫ِ َ َ َ َ ُ ٗ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ٰ َ َ ْ َ ِ َ َّ‬
‫ﷲ و™ﰷﺗﻪ ە اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬وا ِرث ادم ِﺻﻔﻮ ِۃ ﷲ ا‬
‫ٰ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ‬ ‫َ‬
‫ﻧ ِ ِّﱮ ﷲِ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪G‬وا ِرث ِا™ا ِﮬﻴﻢ ﺧ ِﻠﻴ ِﻞ ﷲِ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬وا ِرث ﻣﻮﳻ‬
‫ِ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ٰ ُ ْ ِ ِ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َّ‬ ‫َ‬
‫ﳇ ِ ْﻴ ِﻢ ﷲ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬وا ِرث ِﻋ›ﴗ روح ﷲ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬وا ِرث ﳏﻤ ٍﺪ‬
‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ َﮏ َ‪ْ G‬ا‪َè‬‬ ‫َ َّ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬
‫ﲑ اﻟﻤﻮ ِﻣ ِﻨﲔ و ِ ِﱄ ﷲ ِ ا‬ ‫ٔ‬ ‫ِ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ ُ ْ‬
‫ِ‬ ‫ﻣ‬
‫ِ‬ ‫ا‬ ‫ث‬ ‫ر‬ ‫ِ‬ ‫ا‬‫و‬ ‫‪G‬‬ ‫ﮏ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻋ‬ ‫م‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻟﺴ‬ ‫ا‬ ‫ﷲ‬ ‫ﺐ‬ ‫›‬‫َﺣﺒ ْ‬
‫ِ ِ‬
‫ُ َ َّ ْ ُ ْ َ ٰ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ّ ْ ُ ْ َ ٰ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ِ َ َ‬
‫† ِن اﻟﻤﺮﺗﴤ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ èG‬ﻓﺎˆﺔ‬ ‫ﳏﻤ ِﺪ ِن اﻟﻤﺼﻄ‪ 3‬اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬ا‪ِ ِ è‬‬
‫َ َْ َ‬ ‫َ‬ ‫َّ ْ َ ٓ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ٰ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ‬
‫اﻟﺰﻫﺮا ِء اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬ا‪ è‬ﺧ ِﺪﳚﺔ اﻟﮑﱪی اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪Z G‬ر ﷲِ وا‪ِ Z è‬ر ِە‬
‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ ٰ َ َ ٰ َ ْ َ َّ ٰ َ َ َ َ ْ َ ْ‬
‫واﻟ ِﻮ اﻟﻤﻮ‪Á‬ر اﺷﻬﺪ اﻧﮏ ﻗﺪ اﳃﺖ اﻟﺼﻠﻮۃ واﺗ›ﺖ اﻟﺰﮐﻮۃ واﻣﺮت ِ‪Z‬ﻟﻤﻌﺮو ِف‬
‫ﷲ اُ َّﻣ ًﺔ َﻗ َﺘﻠَ ْﺘﮏَ‬ ‫ﲔ َﻓﻠَ َﻌ َﻦ ُ‬ ‫ﷲ َو َر ُﺳ ْﻮ َﻟ ٗﻪ َ ٰ ّ اَ َ© َک ْاﻟ َﻴ ِﻘ ْ ُ‬ ‫ﺖ َ‬ ‫ﺖ َ‪ْ Ì‬اﻟ ُﻤ ْﻨ َﮑﺮ َواَ َﻃ ْﻌ َ‬ ‫َو َﳖَ ْﻴ َ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬
‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ َ ُ ُ َّ ً َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ ً َ َ ْ ٰ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ‬
‫ﲰﻌﺖ ِﺑﺬ ِﻟﮏ ﻓﺮ ِﺿﻴﺖ ِﺑ ٖﻪ ‪ G‬ﻣﻮﻻی ‪ G‬ا‪ Z‬ﻋﺒ ِﺪ‬ ‫وﻟﻌﻦ ﷲ اﻣﺔ ﻇﻠﻤﺘﮏ وﻟﻌﻦ ﷲ اﻣﺔ ِ‬
‫ﺎم ْاﻟ ُﻤ َﻄ َّﻬ َﺮ ِۃ َ ْﱂ ُﺗ َﻨ ّﺠ ْﺴﮏَ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َّ َ َ ْ َ‬ ‫َ ْ َ ُ َ َّ َ ُ ْ َ ُ ْ ً ْ َ ْ َ‬
‫ِ‬ ‫ﺎﳐ ِﺔ واﻻرﺣ ِ‬ ‫ﷲِ اﺷﻬﺪ اﻧﮏ ﮐﻨﺖ •را ِﰲ اﻻﺻﻼ ِب اﻟﺸ ِ‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪188‬‬

‫َ َ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ ْ َ َ ٓ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ْ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ ّ ُ ْ َ‬
‫ﺎت ِﺛﻴ ِﺎﲠﺎ واﺷﻬﺪ اﻧﮏ ِ¯ دﻋ‪V‬ﺋ ِِﻢ‬ ‫ﺎﺳﻬﺎ وﱂ ﺗﻠ ِ‹ﺴﮏ ِ¯ ﻣﺪﻟ ِﻬﻤ ِ‬ ‫اﳉﺎ ِﮬ ِﻠﻴﺔ ِ‪Z‬ﳒ ِ‬
‫َ‬ ‫ّ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْٔ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ّ َ َ ْ َ ُ ْ َ ّ ُ ّ َ ّ ُ ّ َ ّ ُ ّ َ ّ ُ ْ‬
‫اﻻﻣﺎم اﻟﱪ اﻟﺘ ِ’ اﻟﺮ ِﴈ اﻟﺰ ِﰽ اﻟﻬﺎ ِدی‬ ‫‪ N‬وارﰷ ِن اﻟﻤﻮ ِﻣ ِﻨﲔ واﺷﻬﺪ اﻧﮏ ِ‬ ‫اﻟ ِﺪ ِ‬
‫ْ َ ْ ّ ُ َ َ ْ َ ُ َ َّ ْ َ ِ َّ َ ِ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َّ ْ ٰ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ٰ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ ٰ‬
‫اﻟﻤﻬ ِﺪی واﺷﻬﺪ ان اﻻﲚﺔ ¯ وﻟ ِﺪک ﳇِﻤﺔ اﻟﺘﻘﻮی واﻋﻼم اﻟﻬﺪی واﻟﻌﺮوۃ اﻟﻮﺛ’‬
‫ﷲ َو َﻣﻠٰ ٓ ِﺌ َﮑ َﺘ ٗﻪ َواَ ْﻧ ِ‹ َﻴ ٓ‪َ V‬ﺋ ٗﻪ َو ُر ُﺳﻠَ ٗﻪ اَ ِ ّ ْﱏ ِﺑ ُﮑ ْﻢ ّ ُﻣ ْٔﻮ ِ¯ٌ‬ ‫ُّ‬
‫اﻟﺪ ْﻧ َﻴﺎ َوا ُ ْﺷﻬ ُﺪ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ ُ َّ ُ َ ٰ َ‬
‫ِ‬ ‫واﳊﺠﺔ † اﮬ ِﻞ‬
‫ﲇ َو َﻗ ْﻠ ْﱮ ِﻟ َﻘ ْﻠﺒ ُﮑ ْﻢ ِﺳ ْﻠ ٌﻢ َّواَ ْﻣﺮیْ‬ ‫ْ‬ ‫ﴩاﻳ ِﻊ د ْﻳ ْﲎ َو َﺧ َﻮا ِﺗ ْﻴﻢ َﲻَ‬
‫ِ ِ ِ ِ ِ‬‫َ‬ ‫َو‪Gَِ Z‬ﺑ ُﮑ ْﻢ ّ ُﻣ ْﻮﻗ ٌﻦ ‪َ û‬‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬
‫† اَ ْﺟ َﺴﺎ ِد ُﮐ ْﻢ َو َ†ٰ‬ ‫† اَ ْر َوا ِﺣ ُﮑ ْﻢ َو َ ٰ‬ ‫ات ﷲِ َﻋﻠَ ْﻴ ُﮑ ْﻢ َو َ ٰ‬ ‫ﻻ ْﻣﺮ ُﮐ ْﻢ ُﻣ َّﺘﺒ ٌﻊ َﺻﻠَ َﻮ ُ‬ ‫َ‬
‫ِ‬ ‫ِ ِ‬
‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ٰ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ ْ َ َٰ َ ُ ْ َ َٰ َ ُ‬ ‫َْ َ ُ ْ َ َٰ َ‬
‫اﺟﺴﺎ ِﻣﮑﻢ و† ﺷﺎ ِﮬ ِﺪﮐﻢ و† ﻏﺎ ِﺋ ِﺒﮑﻢ و† ﻇﺎ ِﻫ ِﺮﮐﻢ و† ِ‪ِ Z‬ﻃ ِﻨﮑﻢ ە‬
‫‪6gÜ/ M • | «R‬‬ ‫»§ |‪Z•WU6gÜ/‬‬ ‫‪Z•WU6gÜ : S‬‬
‫‪Àg Ui •r± Ä‬‬ ‫‪Z•WU6gÜE 6"Ä #‬‬ ‫|‪àá‬‬ ‫‪Z•WU‬‬
‫‡ |‪Z•WU6gÜEƒ Mg¿ ÀïdiÂ‬‬ ‫¿‪Z•WU6gÜEƒ Mg‬‬
‫‪À| ‹ÁƒiÂ‬‬ ‫¡ |‪Z•WU6gÜEƒ Mg¿ ÀV Ä iÂ‬‬
‫‪Ë‬‬
‫¿‪•WU6gÜEƒ Mg¿ À| ï ÇÈ4 É Ê i Z•WU6gÜEƒ Mg‬‬
‫‪|H‬‬ ‫‪Z•WU6gÜEƒ MÕ fU À| Ö‬‬ ‫‪œiÂ| Z‬‬ ‫‪Z‬‬
‫‪fU À| Ö‬‬ ‫‪œ‬‬ ‫‪Z•WU6gÜEƒ Mg¿ ÀY‬‬ ‫‪½ ` iÂ‬‬
‫‪gÔ‬‬ ‫‪Z•WU6gÜEP H Mg¿ À‬‬ ‫‪ÏY‬‬ ‫‪Z• WU6gÜEP HMÕ‬‬
‫‪6gÜEP HM|| gÜ@Ç‬‬
‫‪4‬‬ ‫•‪Œ‬‬ ‫‪Z•WU6gÜEP HM|| gÜ c3‬‬
‫‪•„I<Ì(ÆÆl‬‬ ‫„ |‪/P HMr?Ij¢ r?Ij¢†ZglM‬‬ ‫‪Z•WU‬‬
‫‪/ 7ÔH $4J / ÔHTŽJ :‬‬ ‫‪•WU‬‬ ‫‪6y { Ò‬‬ ‫‪E†éÓ8g» s‬‬
‫‪è „¹ • «R M‬‬ ‫‪| E ÔHF‬‬ ‫‪ƒo Ä‬‬ ‫‪<o ƒo‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
189

6µ | / üJWU Zg• mµ| ÑEÌ6 ü•WU 3


Z±+, Zg• 6µ | mZWU Zg•
Ïr(æO do•WU 6y { Ò | §» /pƒ ` E76
E(6Br U b M BÔ €$•WUEæ ÕrŽ rc¹gí
d M” •WU 6y { Ò E(6B • RÚš~lM Ô
/r±Z/•/ m /gÔ •WU 6y { Ò E ØM ƒ
@ ‚öZgÔ +M †rc¹„ p •WU 6y { Ò E ¶ ’ “/r_~
rÒ E ò | ßM ë ƒž àá| /’ “‘Z /ˆM
WjM•WU Z•WU J R M /JÖi M Jª™M J| 6žm
M« M•WU« `Zgb MNX g¨ M” X E 6Ê IW Z
•WU/Zï š~ •WUZ•WU6 o| E _4Ç oIÔHM•WUgo ` E ½¾
Ñ „Z •WU/Zìí M•WU/Z ' š~M•WU /Z ’ š~M
EŽL EZEjM•WU Zc¶M•WU †6
َè‫ﺎس ْا‬ َ َّ َ ْ ْ َ ْ َ َ ٓ َ َ ْ َ َ ُ َ َّ َ
‫ اﻟﻔﻀ ِﻞ اﻟﻌﺒ‬Z‫ ا‬G ‫ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ‬ûg¿ À ƒ “ » iÂi
ُ‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ َﮏ اَ ّ ُﳞَﺎ ْاﻟ َﻌ ْﺒﺪ‬
َّ َ َ ْ ّ َ ْ ّ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َّ َ َ ْ ْ ُ ْ ْ َ
‫ ﺳ ِ› ِﺪ اﻟﻮ ِﺻ ِﻴﲔ ا‬è G ‫ﲑ اﻟﻤﺆ ِﻣ ِﻨﲔ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ‬ ِ ‫ا ِﻣ‬
ْ‫ﷲ َﻋﻠَ ْﳱﻢ‬ ُ ‫ﲔ َو ْاﳊَ َﺴﻦ َو ْاﳊُ َﺴ ْﲔ َﺻ َّﲇ‬ َ ْ ‫ﲑ ْاﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ‬ َ َ ْ ُ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ ِ َّ
ْ ‫ﻻ ِﻣ‬
ِ ِ ‫اﻟﺼﺎﱀ اﻟﻤ ِﻄﻴﻊ ِ ِ و ِﻟﺮﺳﻮ ِﻟ ٖﻪ و‬
ِ ِ ِ
ٗ ُ َ َََ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َّ َ َ َّ َ َ
‫وﺳﻠﻢ ە اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ورﲪﺔ ﷲِ و™ﰷﺗﻪ ە‬
ƒ
Ö” , ZWU6gÜ/ • „ ` P H • û“ j ZWU6gÜ
M /M • „¹ WU/ Y¾ ~M •WU ZWU6gÜ/P HM

Index Home
‫‪190‬‬

‫‪ƒ‬‬
‫ˆ‪/‬‬ ‫‪ZI‬‬ ‫•‪mÑ •/M‬‬ ‫•‪•ú M‬‬ ‫‪„ ` /M •«R‬‬
‫‪ï‬‬ ‫@‪WU6“í‬‬ ‫_ <‬ ‫‪"Ä‬‬ ‫‪6Ñ‬‬ ‫‪•ZWU gÜ‬‬
‫‪E6Ñ ZI2‬‬
‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ َﮏ َ‪َèْ G‬‬ ‫ِ َ َّ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ‬
‫‪ ûg¿ À$ Yr `i‬اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ èG‬رﺳﻮ ِل ﷲ ا‬
‫ْ‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ ُ ْ ْ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َّ‬ ‫َ‬
‫ﲔ اﻟﺸ ِﻬﻴ ِﺪ‬ ‫ﲑ اﻟﻤﺆ ِﻣ ِﻨﲔ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ èG‬اﳊﺴ ِ‬ ‫ﻧ ِ ِﱮ ﷲ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ èG‬ا ِﻣ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ّ‬
‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ َﮏ اَ ّ ُﳞَﺎ ْاﻟ َﻤ ْﻈﻠُ ْﻮ ُم َو ْا‪َè‬‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ّ ُ َ َّ ْ ُ َ ْ َ َّ ْ َ َّ‬
‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ اﳞﺎ اﻟﺸ ِﻬﻴﺪ وا‪ è‬اﻟﺸ ِﻬﻴ ِﺪ ا‬
‫ﲰ َﻌ ْﺖ ﺑ َﺬا ِﻟﮏَ‬‫ﷲ اُ َّﻣ ًﺔ َِ‬ ‫ﷲ اُ َّﻣ ًﺔ َﻇﻠَ َﻤ ْﺘ َﮏ َو َﻟ َﻌ َﻦ ُ‬ ‫ْاﻟ َﻤ ْﻈﻠُ ْﻮ ِمط َﻟ َﻌ َﻦ ُ‬
‫ﷲ ا ُ َّﻣ ًﺔ َﻗ َﺘﻠَ ْﺘ َﮏ َو َﻟ َﻌ َﻦ ُ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ﻓ َﺮ ِﺿ َﻴ ْﺖ ِﺑ ٖﻪ ە‬
‫‪ƒ‬‬
‫• • ‪6gÜ/P HM‬‬ ‫"‬ ‫‪ZWU6gÜ/P HM • «R‬‬
‫‪³‬‬ ‫‪ZWU6gÜ‬‬
‫‪ƒ‬‬
‫•‪ZWU6gÜ/P HMü‬‬ ‫‪ZWU6gÜ/P HM• „ ` ZWU‬‬
‫»‪/ P HMg‬‬ ‫‪g»WU ZWU6gÜ/ P HMü‬‬ ‫‪üWU‬‬
‫‪•/ mZWU‬‬ ‫‪ºZI! µ •/ BJWU‬‬ ‫• ‪ºZI! µ‬‬
‫‪E(6í<Z ! ZM ,‬‬ ‫‪ºZI! 6µ‬‬
‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ ُﮑ ْﻢ َ‪ٓ G‬اَ ْﺻ ِﻔ َﻴﺎۗءَ‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ٓ َ ْ َ ۗ َ ِ َ َ َّ ۗ َ ٗ َ َّ‬
‫‪ ûÈm( i‬اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮑﻢ ‪ G‬او ِﻟﻴﺎء ﷲ وا ِﺣﺒﺎءە ا‬
‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ٓ َ ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َّ ۗ َ ٗ َ َّ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ٓ َ ْ‬
‫‪ N‬ﷲِ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮑﻢ ‪ G‬اﻧﺼﺎر رﺳﻮ ِل ﷲِ‬ ‫ﷲِ وا ِوداءە اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮑﻢ ‪ G‬اﻧﺼﺎر ِد ِ‬
‫َ َّ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ٓ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ٓ َ ْ َ َ َ ِ َ َ َّ ْ َ ۗ‬
‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮑﻢ ‪ G‬اﻧﺼﺎر ا ِﻣﲑ اﻟﻤﺆ ِﻣ ِﻨﲔ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮑﻢ ‪ G‬اﻧﺼﺎر ﻓﺎˆﺔ اﻟﺰﮬﺮا ِء‬
‫ﰽّ‬ ‫َ ّ َ َ ۗ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ٓ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َّ ِن ْ َ َ ْ َ ّ ِن َّ‬
‫† اﻟﺰ ِ ِ‬ ‫ا‪ِ ِ è‬‬ ‫ﺳ ِ›ﺪ ِۃ ¾ِﺴﺎ ِء اﻟﻌﺎﻟ ِﻤﲔ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮑﻢ ‪ G‬اﻧﺼﺎر ا ِﰉ ﳏﻤ ٍﺪ اﳊﺴ ِﻦ ِ‬
‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ ْٓ َ ْ ُ ْ َ ُ ّ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َّ ِ ِ َ َّ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ٓ َ ْ َ َ َ‬
‫اﻟﻨﺎﰠ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮑﻢ ‪ G‬اﻧﺼﺎر ا ِﰉ ﻋﺒ ِﺪ ﷲِ ِ‪ِ Z‬ﰉ اﻧﺘﻢ وا ِﱊ ِﻃﺒﺘﻢ وﻃﺎﺑ ِﺖ‬
‫ْ‬ ‫ْ َ ْ ُ َّ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ ً َ ْ ً َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ‬
‫اﻻرض اﻟ ِ ْﱴ ِﻓﳱﺎ د ِﻓﻨﺘﻢ وﻓﺰﺗﻢ ﻓﻮزا ﻋ ِﻈ ﻓﻴﺎﻟﻴ‪ْ ِ h‬ﲎ ﮐﻨﺖ ﻣﻌﮑﻢ ﻓﺎﻓﻮز ﻣﻌﮑﻢ ە‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪191‬‬

‫• ‪I‚±ZM‬‬ ‫‪Z+6gÜ/ LM‬‬ ‫‪•IO‬‬


‫‪Ç‬‬ ‫‪ZWU6gÜ‬‬
‫‪• «R‬‬
‫‪³‬‬ ‫‪Z+6gÜ/‬‬ ‫”• ‪m Â‬‬ ‫‪Z+6gÜ/ w M‬‬
‫‪ƒ‬‬
‫‪•gÔ‬‬ ‫‪Z+6gÜ /‬‬ ‫‪m Â‬‬ ‫` „‬ ‫‪Z+6gÜ/‬‬ ‫‪miX‬‬
‫»‪ÂM•úgÔ œ‬‬ ‫‪Z+6gÜ/‬‬ ‫‪,‬‬ ‫'‪: gu‬‬ ‫‪m’² Ö c3‬‬
‫•‬ ‫»§ |‬ ‫‪Z+6gÜ/ P HM•Y2‬‬ ‫'• ‪m H M‬‬ ‫‚‬
‫‪/6IÓÂ+‬‬ ‫‪š~sS r‬‬ ‫‪6r_~+Ij¢Z+Wj Ô `/I álM‬‬
‫¾½‪Ežm“í-ýo,:ž6‬‬ ‫‪&s ío‬‬ ‫‪/ “í-ýo@*± +‬‬
‫ٓ‬
‫……﴿ ز‪G‬رت اﲚﻪ ؑ ﺟﻮ ﺑﻘﻴﻊ ﻣ‪ t‬ﻫ‪……﴾ t‬‬
‫”‪g¿ _‘ ³·gÔ •¢jœgÔ /‬‬
‫‪• 2Ž ” YgÔ /•ºúgÔ‬‬
‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ ُﮑﻢْ‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ِ َّ َ ْ ُ ٰ َ َّ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َّ ْ ٰ َ َّ‬
‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮑﻢ اﲚﺔ اﻟﻬﺪی اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮑﻢ اﮬﻞ اﻟﺘﻘﻮی ا‬
‫ﻟﺴ َﻼمُ‬ ‫َ ّ ُ َ ْ ُ َ ُ َ ٰ ٓ َ ْ ّ ُ ْ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ّ ُ َ ْ ُ َّ ُ ْ َ َّ ِ ْ ْ َ َّ‬
‫ﱪﻳﺔ ِ‪Z‬ﻟ ِﻘﺴ ِﻂ ا‬ ‫اﳞﺎ اﳊﺠﺞ † اﮬ ِﻞ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮑﻢ اﳞﺎ اﻟﻘﻮام ِﰲ اﻟ ِ‬
‫َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َّ ْ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ ُ ْ ٰ َ َ ُ ْ ٰ ّ ِ َ َّ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َّ ْ ٰ ٓ‬
‫ﻋﻠﻴﮑﻢ اﮬﻞ اﻟﺼﻔﻮ ِۃ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮑﻢ ال رﺳﻮ ِل ﷲ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮑﻢ اﮬﻞ اﻟﻨﺠﻮی‬
‫َ ْ َ ُ َ َّ ُ َ ْ َ َّ‬
‫‪ِ ü‬ا َﻟ ْﻴ ُﮑﻢْ‬ ‫ﱪ ُﺗ ْﻢ ْﰲ َذات ٰ ّﷲِ َو ُﮐ ّﺬ ْﺑ ُﺘ ْﻢ َواُﺳ ْ َۗ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬
‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬
‫اﺷﻬﺪ اﻧﮑ ْﻢ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺘﻢ وﻧ َﺼﺤﺘﻢ و َﺻ ْ ِ ِ‬
‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬
‫َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ َّ ُ ُ ْ َ ِ َّ ُ َّ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ َّ ْ ُ ْ َ ٌ َّ َ َّ‬
‫ﻓﻐﻔﺮﺗﻢ واﺷﻬﺪ اﻧﮑﻢ اﻻﲚﺔ اﻟﺮ ِاﺷﺪون اﻟﻤﻬﺘﺪون وان ﻃﺎﻋﺘﮑﻢ ﻣﻔﺮوﺿﺔ وان‬
‫ﺎﻋ ْﻮ َاواَ ّﻧَ ُﮑ ْﻢ َد َﻋﺎۗﺋِﻢُ‬ ‫ﺎ½ا َواَ َﻣ ْﺮ ُﺗ ْﻢ َﻓﻠَ ْﻢ ُﺗ َﻄ ُ‬ ‫اﻟﺼ ْﺪ ُق َواَﻧَّ ُﮑ ْﻢ َد َﻋ ْﻮ ُﺗ ْﻢ َﻓﻠَ ْﻢ ُ َﲡ ُ ْ‬ ‫َﻗ ْﻮ َﻟ ُﮑ ُﻢ ِّ‬
‫ُ ّ ُ َ َّ‬ ‫َ ْ َ َ ُ َ ْ ّٰ َ ْ َ ُ ُ ْ ّ ْ َ ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫ّ ْ َ َْ َ ُ ْ َ‬
‫ﰻ ﻣﻄﻬ ٍﺮ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ب‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺻ‬ ‫ا‬ ‫¯‬ ‫ِ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﮑ‬ ‫ﺨ‬ ‫ﺴ‬ ‫‪:‬‬ ‫ﻳ‬ ‫ِ‬ ‫ﷲ‬ ‫ﲔ‬
‫ِ ِ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﻮ‬ ‫اﻟ‬ ‫‪H‬‬ ‫ﱂ‬ ‫ض‬ ‫ِ‬ ‫ر‬ ‫اﻻ‬ ‫‪ N‬وارﰷن‬ ‫اﻟ ِﺪ ِ‬
‫ﴩ ْک ِﻓ ْﻴ ُﮑﻢْ‬ ‫ات َ ْﱂ ُﺗ َﺪ¾ِّ ُﺴ ُﮑ ُﻢ ْاﳉَﺎ ِﻫ ِﻠ َّﻴ ُﺔ ْاﳉَ ْﻬ َﻼ ۗ ُء َو َ ْﱂ — َ ْ َ‬ ‫َ‬ ‫َّ َ ْ ُ ُ ُ ْ ِّ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َّ‬
‫ﺎم اﻟﻤﻄﻬﺮ ِ‬ ‫وﻳﻨﻘﻠﮑﻢ ¯ ارﺣ ِ‬
‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ ُ ْ َ ْ َ ۗ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْۢ َ ُ ُ ْ ّ َ ّ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ّ َ ُ ّ ْ َ َ َ َ ُ‬
‫‪ N‬ﲾﻌﻠﮑﻢ ِﰲ ﺑﻴﻮ ٍت‬ ‫ِﻓﱳ اﻻﮬﻮا ِئ ِﻃﺒﺘﻢ وﻃﺎب ﻣﻨ‹ﺘﮑﻢ ¯ ِﺑﮑﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ د‪G‬ن اﻟ ِﺪ ِ‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪192‬‬

‫َ َ ٰ ّ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ٗ َ َ َ َ َ ٰ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ً َّ َ َ َ َّ َ ً‬
‫ا ِذن ﷲ ان ﻓﻊ وﻳﺬﮐﺮ ِﻓﳱﺎ اﲰﻪ وﺟﻌﻞ ﺻﻠﻮﺗﻨﺎ ﻋﻠﻴﮑﻢ رﲪﺔ ﻟﻨﺎ وﮐﻔﺎرۃ‬
‫ّ ُ ُ ْ َ ٓ ْ َ َ ُ ُ ٰ ّ ُ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ِ ْ ّ َ َ ُ ْ َ ُ َّ ْ َ ٗ‬
‫ِﻟﺬ• ِﺑﻨﺎ ِا ِذ اﺧﺘﺎرﮐﻢ ﷲ ﻟﻨﺎ وﻃﻴﺐ ﺧﻠﻘﻨﺎ ِﲟﺎ ¯ ﻋﻠﻴﻨﺎ ¯ ِوﻻﻳ ِﺘﮑﻢ وﮐﻨﺎ ِﻋﻨﺪە‬
‫ُ َ ّ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ ٓ َّ ُ ْ َ ٰ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ‬
‫ﻣﺴ ِﻤﲔ ِﺑ ِﻌﻠ ِﻤﮑﻢ ﻣﻌ ِﱰ ِﻓﲔ ِﺑﺘﺼ ِﺪﻳ ِﻘﻨﺎ ِا‪G‬ﮐﻢ وﻫﺬا ﻣﻘﺎم ¯ اﴎف واﺧﻄﺎ‬
‫ْ َ َ َ َ َ ْ َّ ْ َ ْ َ ٗ ُ ْ ّ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ٰ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ََ‬
‫َو ْاﺳ‪h‬ﲀ َن َواﻗ َّﺮ ِﲟَﺎ َﺟ ٰﲎ َو َر ٰ} ِﲟَﻘﺎ ِﻣ ِﻪ اﳋﻼص وان ‪Æ‬ﺴ‪h‬ﻨ ِﻘﺬە ِﺑﮑﻢ ﻣﺴ‪h‬ﻨ ِﻘﺬ اﻟﻬﻠﲃ‬
‫اﻟﺪ ْﻧﻴﺎَ‬ ‫َ َّ ٰ َ ُ ْ ُ ْ ْ َ ُ َ ۗ َ َ َ ْ َ َ ْ ّ ُ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ّ ُ‬
‫ِ¯ اﻟﺮدی ﻓﮑﻮ•ا ِﱄ ﺷﻔﻌﺎء ﻓﻘﺪ وﻓﺪت ِاﻟﻴﮑﻢ ِاذ ر ِﻏﺐ ﻋﻨﮑﻢ اﮬﻞ‬
‫¯ ُﻫ َﻮ َﻗ ٓﺎﺋ ٌِﻢ َّﻻ ‪ْ َ Æ‬ﺴ ُﻬ ْﻮ َو َداۗﺋ ٌِﻢ َّﻻ ﻳَ ْﻠ ُﻬﻮْ‬ ‫ﳯﺎ َ‪ْ َ G‬‬ ‫ﱪ ْوا َﻋ ْ َ‬ ‫اﲣ ُﺬ ْٓوا ٰا َ‪ِ G‬ت ٰ ّﷲِ ُﻫ ُﺰ ًوا َّو ْاﺳ َ‪ْ h‬ﮑ َ ُ‬‫َ َّ َ‬
‫و‬
‫ﲁ َﺷ ْ‪ّ ü‬ﻟَ َﮏ ْاﻟ َﻤ ّ ُﻦ ِﲟَﺎ َو َّﻓ ْﻘ َﺘ ْﲎ َو َﻋ َّﺮ ْﻓ َﺘ ْﲎ ِﲟَ ٓﺎ ا َ َﳃْ َﺘ ْﲎ َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ ِا ْذ َﺻ َّﺪ َﻋ ْﻨﻪُ‬ ‫ّ‬ ‫َ ُ ْ ٌۢ ُ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫وﳏِﻴﻂ ِﺑ ِ‬
‫ُ‬
‫†َ‬ ‫ﺎد َک َو َﺟ ِﻬﻠُ ْﻮا َﻣ ْﻌ ِﺮ َﻓ َﺘ ٗﻪ َو ْاﺳ َ‪َ h‬ﺨ ّﻔ ْﻮا ِﲝَ ِّﻘ ٖﻪ َو َﻣﺎ ُﻟ ْٓﻮا ِا ٰﱄ ِﺳ َﻮ ُاە َﻓ َﲀﻧَ ِﺖ ْاﻟ ِﻤ َّﻨ ُﺔ ِﻣ ْﻨ َﮏ َ َ ّ‬
‫ﻋ َﺒ ُ‬
‫ِ‬
‫َ َ َْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ ٰ َ‬
‫ﺎﱊ ﮬﺬا‬ ‫ﻣﻊ اﻗﻮ ٍام ﺧﺼﺼﳤﻢ ِﲟﺎ ﺧﺼﺼﺘ ِﲎ ِﺑ ٖﻪ ﻓﻠﮏ اﳊﻤﺪ ِاذ ﮐﻨﺖ ِﻋﻨﺪک ِﰲ ﻣﻘ ِ‬
‫َ ْ ُ ْ ً َّ ْ ُ ْ ً َ َ َ ْ ْ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ َ ّ ْ ْ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ َ َّ َّ ٰ‬
‫ﻣﺬﮐﻮرا ﻣﮑﺘﻮ‪ Z‬ﻓﻼ ﲢ ِﺮﻣ ِﲎ ﻣﺎ رﺟﻮت وﻻ ﲣ ِﻴ‹ ِﲎ ِﻓ دﻋﻮت ِﲝﺮﻣ ِﺔ ﳏﻤ ٍﺪ وا ِﻟ ِﻪ‬
‫َّ ْ َ َ َ َّ ٰ ّ ُ َ ٰ ُ َ َّ َّ ٰ ُ َ َّ‬
‫اﻟﻄﺎ ِﻫ ِﺮ‪ N‬وﺻﲇ ﷲ † ﳏﻤ ٍﺪ وا ِل ﳏﻤ ٍﺪ ە‬
‫‪6gÜ/@|I–³‬‬
‫‪4‬‬ ‫‪Z WU6gÜ/‬‬
‫•‬ ‫‪U2‬‬ ‫“’‬ ‫‪Z•WU6gÜ‬‬
‫‪«g‬‬‫‪iŽ 'Z WU6gÜ/6á‬‬
‫•‬ ‫‪u •ßM‬‬ ‫‪'Z WU‬‬‫•‬
‫•‪• | «R 'Z WU6gÜ/‬‬
‫•‬ ‫‪I–³‬‬
‫‪Ç‬‬ ‫‪Z WU‬‬
‫‪• 6gÜ/62 mTŽƒ€‬‬
‫‪”ã + WU‬‬‫•‬ ‫‪6y { Ò /6‬‬ ‫~‪M •'Z WU6gÜ/6š‬‬
‫•‬ ‫‪«U‬‬
‫•‬
‫‪€‬‬ ‫‪WU‬‬
‫•‬ ‫‪é —JWU4‬‬
‫•‬ ‫‪Ê r • WU/7ÔHÂ‬‬
‫•‬ ‫‪p‬‬
‫‪gÔ 2‬‬ ‫‪’ “ ¶ ’ “+ WU‬‬
‫•‬ ‫‪6y { Ò‬‬ ‫‪˜: WU4‬‬
‫•‬
‫‪Ò / Á WUx²/‬‬
‫•‬ ‫‪ÆÄ™«•o WU‬‬
‫•‬ ‫‪• ×ªÒ ÉÊïÉ í /6‬‬
‫‪4 „¹ WU0‬‬
‫‪S‬‬ ‫‪I M” + WU1‬‬
‫•‬ ‫‪/ BN‬‬ ‫‪ó < WU‬‬
‫•‬ ‫‪B„¹‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
193

Û RM š r_~ š~ ›c¹ š~+ WU


• @ T •/6(~ M
• œM • < (68r U M
8Ó ZWU ž WU• (68½
Ñ Iì Z ¼ ˆM WU
• 2 k /š~“ WUš~
• WU¨«
• Ì
MWU
• x ž6mˆo I r •JÛ‘ I JWU

ß xJWU
• • r wo 6û x Ñß x' ¢ß
ƒ Õ o¢M WU/
• Iì Z š~J3 n @ x ’p WUW

o / Ÿ'€r g• ç Ì6mˆAŽ æM mc‡
WU • 7Q Å oibv ä @ ¢ o 6ûX
WU• * G¡ `+ WUÑ(
• R @ jÄ œ6J • „º
]! ‘ ×o i U ó Ì]ƒ WU2
• 4 6 U¸ r‚ j
8Â 'T r }68«Ç / TŽ'i ˆr Ì• ÌUMI
Û
£”’/ i @ K:M !! Iì ‡ (6 ¢J>c ž6
M (~mBI¼ Ì6ƒ¤ Y ‡4 èM
I J† : 6gm ^ ‡Z†KÌ6hÔƒñ Œ Ó•¥JÆ
4 /ß ‡ úÑ ¢ “X :JÛ ™½¾M 6 Õ
'ÔHBg > U@`MÑ é¦gl ` é æ ‡M 6 g•
³œ| mÑ oš~«U
• I! ³œiÂW ý mBgol 6ÝÔ
QE=mF˜ív ã Mi ÂI àá| M EZ³œ «U

EÖ i :¼ êUMm -i :¼ ßMgÔ c U

Index Home
‫‪194‬‬

‫……﴿ ز‪G‬رت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻐﲑە ﴾……‬


‫‪ïñ~i‬‬ ‫” ‪g¿ Àùo 4 ƒgÔ é‬‬ ‫‪g¿ À, YgÔ‬‬
‫‪:# Ji‬‬ ‫‪gÔ ‰‬‬ ‫‪‡s‬‬ ‫‪+ ‚6™oß‬‬ ‫&‬ ‫(‪ÔH •WU:‬‬
‫‪û# i , æ‬‬
‫ﻟﺴ َﻼمُ‬ ‫َ َّ َ ُ َ ٰ ٓ َ ْ َ ۗ ِ ِ َ َ ْ َ ۗ ٖ َ َّ َ ُ َ ٰ ٓ ُ َ َ ۗ ِ ِ َ َ َّ ۗ ٖ َ َّ‬
‫اﻟﺴﻼم † او ِﻟﻴﺎئ ﷲ واﺻ ِﻔﻴﺎﺋِﻪ اﻟﺴﻼم † اﻣﻨﺎئ ﷲ وا ِﺣﺒﺎﺋِﻪ ا‬
‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ٰ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ َّ َ‬ ‫َ ُ َ َ ۗ َ َّ َ ُ َ ٰ َ َ ۗ َ ْ َ‬ ‫َ‬ ‫َ ٰٓ َ ْ‬
‫† اﻧﺼﺎ ِر ﷲِ وﺧﻠﻔﺎﺋ ِٖﻪ اﻟﺴﻼم † ﳏﺎ ِل ﻣﻌ ِﺮﻓ ِﺔ ﷲِ اﻟﺴﻼم † ﻣﺴﺎﮐِ ِﻦ ِذﮐ ِﺮ ﷲِ‬
‫َ َّ َ ُ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ْ َ َّ َ ُ َ َ ّ ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ َّ َ ُ َ ٰ ُ ْ َ‬
‫اﻟﺴﻼم † ﻣﻈ ِﻬ ِﺮ اﻣ ِﺮ ﷲِ وﳖ ِﻴ ٖﻪ اﻟﺴﻼم † اﻟﺪﻋﺎ ِۃ ِاﱄ ﷲِ اﻟﺴﻼم †‬
‫َ َّ َ ُ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ُْْ َ‬
‫ِ‬
‫ﺎت ﷲ اﻟﺴﻼم † اﻟﻤﺨ ِﻠ ِﺼﲔ ِﰲ ﻃﺎﻋﺔ ﷲ اﻟﺴﻼم †‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اﻟﻤﺴ‪ِ h‬ﻘ ِﺮ‪ِ N‬ﰲ ﻣﺮﺿ ِ‬
‫اﱒ َﻓ َﻘﺪْ‬ ‫ﺎد ُ ْ‬ ‫¯ َﻋ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ َ ُ َ َ َّ‬ ‫ْ َ َّ ۗ ِ َ َ‬
‫¯ واﻻﱒ ﻓﻘﺪ واﱄ ﷲ و ْ‬ ‫ﻟﺴﻼم † اﻟ ِﺬ‪ْ N‬‬ ‫† ﷲِ ا ّ‬ ‫اﻻ ِدﻻئ‬
‫اﻋ َﺘ َﺼﻢَ‬ ‫ﷲ َو َ¯ ْ‬ ‫¯ َﺟﻬﻠَ ُﻬ ْﻢ َﻓ َﻘ ْﺪ َﺟﻬ َﻞ َ‬ ‫ﷲ َو َ ْ‬ ‫¯ َﻋ َﺮ َﻓ ُﻬ ْﻢ َﻓ َﻘ ْﺪ َﻋ َﺮ َف َ‬ ‫ﷲ َو َ ْ‬ ‫ﺎدی َ‬ ‫َﻋ َ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬
‫َ‬
‫ﷲ اَ ِ ّﱏْ‬ ‫¯ ﷲِ َﻋ َّﺰ َو َﺟ ّﻞ َواُ ْﺷﻬ ُﺪ َ‬ ‫ﲣ ٰ ّﲇ ِ َ‬ ‫ِ َ َ ْ َ َ ّٰ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ‬
‫ِ ِﲠﻢ ﻓﻘ ِﺪ اﻋﺘﺼﻢ ِ‪ Z‬و ¯ ﲣﲇ ِﻣﳯﻢ ﻓﻘﺪ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ ََ‬
‫ِ‬
‫ﴪ ُﮐ ْﻢ َو َﻋ َﻼ ِﻧ َّ› ِﺘ ُﮑ ْﻢ ّ ُﻣ َﻔ ّﻮ ٌض ِﰲْ‬ ‫ّ‬ ‫ٌ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ ٌ َّ ْ َ َْ ُ ْ َ َْ ٌ ّ‬
‫ِ‬ ‫ِﺳﻠﻢ ِﻟﻤﻦ ﺳﺎﻟﻤﺘﻢ وﺣﺮب ِﻟﻤﻦ ﺣﺎرﺑﺘﻢ ﻣﺆ ِ¯ ِ‪ِ ِ û‬‬
‫ﳯﻢْ‬ ‫¯ ْاﳉ ّﻦ َو ْاﻻ¾ ْ ِﺲ َو اَ ْ َ™ ُء ِا َﱄ ﷲِ ِﻣ ْ ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ﷲ َﻋ ُﺪ َّو ٰال ُﳏ َ َّﻤﺪ ّ‬ ‫ﳇ ِ ٖ ٓﻪ ِا َﻟ ْﻴ ُﮑ ْﻢ َﻟ َﻌ َﻦ ُ‬ ‫ٰ َ ُّ‬
‫ذ ِﻟﮏ‬
‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬
‫َ َ َّ ُ َ ٰ ُ َ َّ َّ ٰ‬
‫وﺻﲇ ﷲ † ﳏﻤ ٍﺪ و ا ِﻟ ٖﻪ ە‬
‫‪/Z‬‬ ‫‪LM‬‬ ‫‪CÔ M •6gÜ/Z ± ÄM‬‬ ‫‪•IO 6gÜ‬‬
‫‪mˆ6gÜ/Z d»M”’ •6gÜ/Z §lM‬‬ ‫‪álM •6gÜ‬‬
‫‪ȃñ •6gÜ/Z d}ÍM³ Ï M •6gÜ/Z‬‬ ‫‪¨ MÇö4n‬‬
‫‪gÜ/Z‬‬ ‫‪„¹ 6M •6gÜ /Z2 #‬‬ ‫‪#,‬‬ ‫‪•6gÜ/Z‬‬
‫‪ò‬‬ ‫‪! •: mò I ' ZI 6gÜ/Z‬‬ ‫‪m78 ƒñ •6‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
195

I¼JIÇ ' Z IÇ 6gÜ/ Ê m ! •: c m I' žm


© IÇ '/ ž6§ l •r 6§ l IÇ ' hI¼J •r 2
r ÒJ • / ž r •r IÇ ' Ê© •r c
! Ä@` 6ª WU ª@` 6žm
—MWUJ < j 6Ê IW ZEj c¶MWU /6Ä WU
I ï¾M • / è Û'Z › M³œ«U
Ç mµ •/ 6žm
•L:L • I ³œ mÑ •
EZ«U 6@Ä
EÖ i :¼ M
ّ َ ََ
……﴾ ‫ات ﺧﺎﺻﻪ‬
ِ ‫……﴿ ﺻﻠﻮ‬
‫ط‬

ٌ‫ﳽء‬ ْ َ ‫¯ َﺻﻠَ ٰﻮ ِﺗ َﮏ‬ ْ ِ ’ٰ ‫َﻻ ﻳَ ْﺒ‬ ّٰ َ َ ّ َ ُ ٰ َ ّ َ ّ َ ُ ٰ َ ّ َ َ ّ ُ ّٰ َ


‫ا¿ﻠﻬﻢ ﺻ ِﻞ † ﳏﻤ ٍﺪ وا ِل ﳏﻤ ٍﺪ‬
ْ َ ‫¯ َّر ْﲪَ ِﺘ َﮏ‬ْ ِ ’ٰ ‫َﻻ ﻳَ ْﺒ‬ ّٰ َ َّ َ ُ َ ٰ َّ ً َّ َ ُ ْ َ ْ َ
‫ﳽ ٌء‬ ‫وارﰘ ﳏﻤﺪ وال ﳏﻤ ٍﺪ‬
ْ َ ‫ﱪ َﰷ ِت‬ َ َ ‫¯ ْاﻟ‬
َ ِ ’ٰ ‫َﻻ ﻳَ ْﺒ‬ ّٰ َ َ ُ َٰ َ ُ ٰ َ ْ َ َ
ٌ‫ﳽء‬ ‫† ﳏ َ ّﻤ ٍﺪ ّوا ِل ﳏ َ ّﻤ ٍﺪ‬ ‫ ِرک‬Z‫و‬
ٌ‫ﳽء‬ ْ َ ‫اﻟﺴ َﻼ ِم‬ َّ َ ِ ٰ ْ َ َ ّٰ َ َّ َ ُ ٰ َّ َّ َ ُ ٰ َ ْ ّ َ َ
¯ ’‫ﻻ ﻳﺒ‬ ‫وﺳ ِﻠﻢ † ﳏﻤ ٍﺪ وا ِل ﳏﻤ ٍﺪ‬
gÜ ‡ 3 èZ«U
• I! •œ¦ *| : S
7JoÑ @‡ 3 èZ«U
• I! •œÔH« lÑ E B/js±
7Jo «Ä 3 è dJ ³œ «U
• •œ œÄv E B/js k
B/js•7JoçÜ 3 èZ³œ«U
• ³œÔH« lçÜ E( r BR•
E

Index Home
‫‪196‬‬

‫……﴿ ز‪G‬رت اﻣﺎم ٰ‬


‫ﻣﻮﳻ ﰷﻇﻢ ؑ ﴾……‬
‫ﲪ ُﺔ ٰ ّﷲِ َو َ َ™ َﰷ ُﺗ ٗﻪ ە ا َ ْﺷ َﻬ ُﺪ اَ ّﻧَﮏَ‬
‫ا‪َ è‬ﺟ ْﻌ َﻔﺮ َّو َر ْ َ‬‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ َﮏ َ‪َ G‬ﻣ ْﻮ َﻻ َی َ‪ُ G‬ﻣ ْﻮ َﳻ ْ َ‬ ‫َ َّ‬
‫ا‬
‫ٍ‬
‫ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ّ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ َّ َ َ ْ ُ َّ ْ ْ َ َ ُ َّ ْ ْ َ َ ُ‬
‫ﲋﻳ ِﻞ وﺻﺎ ِﺣﺐ اﻟﺘﺎ ِوﻳ ِﻞ وﺣﺎ ِﻣﻞ‬ ‫اﻻﻣﺎم اﻟﻬﺎ ِدی واﻟﻮ ِﱄ اﻟﻤﺮ ِﺷﺪ واﻧﮏ ﻣﻌ ِﺪن اﻟﺘ ِ‬ ‫ِ‬
‫اﻟﺼﺎ ِد ُق ْاﻟ َﻌﺎ ِﻣ ُﻞ َ‪َ G‬ﻣ ْﻮ َﻻ َی اَ َ‪ ٓ Ä‬اَ ْ َ™ ُء ِا َﱄ ٰ ّﷲِ ِ¯ْ‬ ‫َّ ْ ٰ َ ْ ْ ْ َ ْ َ ِ ُ ْ َ ُ َ َّ‬
‫اﻻ ِﳒﻴ ِﻞ واﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺎ ِدل و‬ ‫اﻟﺘﻮرﻳ ِﺔ و ِ‬
‫ِﮏ َواَ ْﺟ َﺪا ِدکَ‬ ‫† ٰا َ‪ۗZ‬ﺋ َ‬ ‫َ ْ َ ۗ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ٰ ّ َ َ َ َ َ َ َّ ٰ ّ ُ َ َ ْ َ َ َ ٰ ٓ‬
‫اﻋﺪاﺋِﮏ واﺗﻘﺮب ِاﱄ ﷲِ ِﲟﻮاﻻ ِﺗﮏ ﻓﺼﲇ ﷲ ﻋﻠﻴﮏ و‬
‫ﲪ ُﺔ ٰ ّﷲِ َو َ َ™ َﰷ ُﺗﻪ ەٗ‬
‫ِﮏ َو ِﺷ ْ› َﻌ ِﺘ َﮏ َو ُﳏِ ّﺒ ْﻴ َﮏ َو َر ْ َ‬ ‫َواَ ْﺑ َﻨﺎۗﺋ َ‬
‫ِ‬
‫‪/ioÄ‬‬ ‫‪6Ñ‬‬ ‫‪•/•· G •Áƒ‬‬ ‫` ‪pƒ‬‬ ‫‪ZWU6gÜ‬‬
‫‪WUx²/‬‬ ‫‪‚ Â2‬‬ ‫‪•r‬‬ ‫‪gÔ 2‬‬ ‫‪’ “WU‬‬ ‫‪6y { Ò‬‬
‫§ ‪WU / ‰Š M ¬ i :‬‬ ‫‪Ï i ž i U /Ðí M ¶m IU¢‬‬
‫` ‪WUï¾M • ŽU‬‬ ‫‪/ 2‬‬ ‫‪Ö Á e„ ƒ€ ²³‬‬
‫‪mN0-‬‬
‫• ‪Ñ/ 67Qç¢o‬‬ ‫‪e Mò‬‬ ‫‪WU‬‬ ‫‪6žmc¶@ :‬‬ ‫‪›M‬‬
‫• ‪WU Z P HMWU/Z Ò ±MWU/Z WjMWU/ZWU m Ñ‬‬
‫‪I@ŽEioÄ‬‬ ‫® ‪Ñ •/Z‬‬‫!‪" Ç‬‬ ‫‪o M‬‬
‫‪E÷ÔŠ‬‬ ‫‪• Ö i‬‬ ‫¼‪:‬‬ ‫‪M‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪197‬‬

‫……﴿ ز‪G‬رت اﻣﺎم † رﺿﺎ ◌ؑ ﴾……‬


‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ َﮏ َ‪َ •ْ ُ G‬ر ٰﷲِّ‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ ٰ ّ ِ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ ٰ ّ ِ َ َّ‬
‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬و ِﱄ ﷲ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬ﲩﺔ ﷲ ا‬
‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ َﮏ َ‪َ G‬وا ِر َث ٰا َد َم ِﺻ ْﻔﻮ ِۃَ‬ ‫ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ِ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ّ ْ َ َّ‬
‫‪N‬ا‬ ‫ﺎت اﻻرض اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬ﲻﻮد اﻟ ِﺪ ِ‬ ‫ِﰲ ﻇﻠﻤ ِ‬
‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ َﮏ َ‪َ G‬وار َث ِا ْ َ™ا ِﻫ ْﻴ َﻢ َﺧ ِﻠ ْﻴﻞ ٰﷲِّ‬ ‫ٰ ّ ِ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ٍ َ ّ ٰ ّ ِ َ َّ‬
‫ﷲ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬وا ِرث •ح ﻧ ِ ِﱮ ﷲ ا‬
‫ِ‬ ‫ِ‬
‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ َﮏ َ‪َ G‬وار َث ُﻣ ْﻮ ٰﳻ َﳇ ِ ْﻴﻢ ٰﷲِّ‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ٰ ْ َ َ ْ ٰ ّ ِ َ َّ‬
‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬وا ِرث ِاﲰ ِﻌﻴﻞ ذ ِﺑﻴ ِﺢ ﷲ ا‬
‫ِ‬ ‫ِ‬
‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ َﮏ َ‪َ G‬وار َث ُﳏ َ َّﻤ ًﺪ َّر ُﺳ ْﻮل ٰﷲِّ‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ٰ ُ ْ ِ ٰ ّ ِ َ َّ‬
‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬وا ِرث ِﻋ›ﴗ روح ﷲ ا‬
‫ِ‬ ‫ِ‬
‫ﴆ َر ُﺳ ْﻮ ِل َر ِّب ْاﻟ َﻌﻠَ ِﻤ ْﲔَ‬ ‫† َّو ِ ِ ّﱄ ٰ ّﷲِ َو َو ِ ِّ‬ ‫ﲔ َ ِ ٍّ‬ ‫ﲑ ْاﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َ‬ ‫ِ‬
‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ َﮏ َ‪َ G‬وار َث اَ ِﻣ ْ‬
‫ِ‬
‫َ َّ‬
‫ا‬
‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َّ ْ َ ۗ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ‬
‫ﲔ‬ ‫ﺎˆﺔ اﻟﺰﮬﺮا ِئ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬وا ِرث اﳊﺴ ِﻦ واﳊﺴ ِ‬ ‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬وا ِرث ﻓ ِ‬
‫† ْ‪ْ è‬اﳊُ َﺴ ْﲔ َز ْ‪ْ N‬اﻟ َﻌﺎﺑﺪ ْ‪َN‬‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ َﮏ َ‪َ G‬وار َث َ‬ ‫َ ّ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َّ ِ َ َّ‬
‫ﺎب اﮬ ِﻞ اﳉﻨﺔ ا‬
‫ِِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِِ ِ‬ ‫ﺳ ِ›ﺪی ﺷ‹ ِ‬
‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ َﮏ ‪َG‬‬ ‫ْ ْ َ َّ ْ َ َ ْ ٰ ْ َ َ َّ‬
‫† ‪ِ Z‬ﻗ ِﺮ ِﻋﻠ ِﻢ اﻻو ِﻟﲔ واﻻ ِﺧ ِﺮ‪ N‬ا‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َّ‬
‫‪ٍِ è‬‬ ‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬وا ِرث ﳏﻤ ِﺪ ِ‬
‫ْ َ ۗ ّ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ‬ ‫َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َّ ِن َّ‬
‫‪ è‬ﺟﻌﻔ ٍﺮ‬ ‫ا‪ è‬ﳏﻤ ِﺪ اﻟﺼﺎ ِد ِق اﻟﺒﺎ ِر اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬وا ِرث ﻣﻮﳻ ِ‬ ‫وا ِرث ﺟﻌﻔ ِﺮ ِ‬
‫’ اَ ْﺷ َﻬﺪُ‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ّ ُ َ ّ ّ ْ ُ َّ ْ ُ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ّ ُ َ ْ َ ّ ُ ْ َ ۗ ّ ُ َّ‬
‫اﻟﺘ ِ ّ ُ‬ ‫اﻟﺼ ِﺪﻳﻖ اﻟﺸ ِﻬﻴﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ اﳞﺎ اﻟﻮ ِﴆ اﻟﺒﺎر‬ ‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ اﳞﺎ ِ‬
‫ﺖ َ‪ْ Ì‬اﻟ ُﻤ ْﻨ َﮑﺮ وَ‬ ‫ﻮۃ َواَ َﻣ ْﺮ َت ِ‪ْ Z‬ﻟ َﻤ ْﻌ ُﺮ ْو ِف َو َﳖَ ْﻴ َ‬ ‫َ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ ٰ َ َ ٰ َ ْ َ َّ ٰ َ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اﻧﮏ ﻗﺪ اﳃﺖ اﻟﺼﻠﻮۃ واﺗ›ﺖ اﻟﺰﮐ‬
‫ٗ‬ ‫َ َ ْ َّ ٰ ّ َ َ ٰ ّٓ َ ٰ َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ٓ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ٰ ّ َ َ َ َ ُ‬
‫ﻋﺒﺪت ﷲ اﺗﻴﮏ اﻟﻴ ِﻘﲔ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬ا‪ Z‬اﳊﺴ ِﻦ ورﲪﺔ ﷲِ و™ﰷﺗﻪ ە‬
‫‪ZWU6gÜ/ •Ç‬‬ ‫• ‪ZWU6gÜ/ w M‬‬ ‫‪ZWU6gÜ‬‬
‫” ‪WU 6 gÜ /I M‬‬ ‫‪Z WU 6 gÜ /‬‬ ‫‪•Ç d‬‬ ‫‪¯ ž S 'r‬‬
‫‪ƒ‬‬
‫‪/ • •'ƒ‬‬‫"‬ ‫•‬
‫‪M ïd‬‬ ‫‪ZWU6gÜ/ r± ÄM •'ƒ M g• U‬‬ ‫‪Z‬‬
‫‪ƒ M•¾T‬‬ ‫‪ZWU6gÜ/ ¡M •'ƒ M•V Ä‬‬ ‫‪ZWU6gÜ‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
198

Ë
M•ÇÈ4 É Ê ZWU6gÜ/ | ‹'ƒ M •Áƒ ZWU6gÜ/ •°ˆ'
³ M •'ƒ M •œ
WU6gÜ/ «R ZWU6gÜ/ | ï 'ƒ
ƒ
/ – M«R Mivo ç
Ç ® M •'ƒ M•Y „ ` Z
Il
Ç ''• •úƒ • gÔ
ZWU6gÜ/ƒ M Ö c ZWU6gÜ
i û'ƒ M•$ G•Y ZWU6gÜ/ , äMT
M f g 2 mc¶'ƒ M•YG•œ ZWU6gÜ/
WU6gÜ / oî ‘ñ²³'ƒ M•œ G ·
• ZWU6gÜ/J¢
ZWU6gÜ/ü‘ñ ³ ZWU6gÜ /M•· G•Áƒƒ Z
ƒ
WU/ È $" % TŽ : WU 6y { Ò / ‚öZ oîl
/Ì6üWUýUž/ fm5Y •WU/ F !Ä <o
IfŽEioÄ Ñ ••a » ZWU6gÜ
E÷ÔŠ ßM«• ë X X /*pxi :¼ M

……﴾ ؑ ’‫رت اﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺗ‬G‫……﴿ ز‬


ِّ‫ ُ ْ• َر ٰﷲ‬Gَ ‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ َﮏ‬ َّ َ ِ ّ ٰ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ َّ َ ِ ّ ٰ َّ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َّ َ
‫ ﲩﺔ ﷲ ا‬G ‫ و ِﱄ ﷲ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ‬G ‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ‬
َ‫ۗﺋِﮏ‬Zَ ‫† ٰا‬ ٓ ٰ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َّ َ ّ ٰ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َّ َ ِ ْ َ ْ
‫ رﺳﻮ ِل ﷲِ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ و‬èG ‫ﺎت اﻻرض اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ‬ َ ُ ُ ْ
ِ ‫ِﰲ ﻇﻠﻤ‬
َ‫ِﮏ اَ ْﺷ َﻬ ُﺪ اَ ّﻧَ َﮏ َﻗ ْﺪ اَ َﳃْﺖ‬ ٓ ٰ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َّ َ َ ۗ َ ْ َ ٓ ٰ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َّ َ
َ ‫† اَ ْو ِﻟ َﻴﺎۗﺋ‬ ‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ و† اﺑﻨﺎﺋِﮏ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ و‬
َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ٰ َّ َ ْ َ ٰ َ َ ٰ َّ
‫ اﻟﻤﻨﮑ ِﺮ وﺗﻠﻮت اﻟﮑِﺘﺎب ﺣﻖ‬Ì ِ ‫ﻟﻤﻌﺮو ِف وﳖﻴﺖ‬Zِ ‫اﻟﺼﻠﻮۃ واﺗ›ﺖ اﻟﺰﮐﻮۃ واﻣﺮت‬

Index Home
‫‪199‬‬

‫ﻴﮏ ْاﻟ َﻴ ِﻘ ْﲔُ‬‫اﻻ ٰذی ِ ْﰲ َﺟ ْۢﻨﺒﻪ َ ٰ ّ اَ ٰﺗ َ‬


‫َ َ َ َ َ ْ َّ ٰ ّ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ‬
‫ِﺗﻼو ِﺗ ٖﻪ وﺟﺎﻫﺪت ِﰲ ﷲِ ﺣﻖ ِﺟﻬﺎ ِد ٖە وﺻﱪت †‬
‫ِ‬
‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ََ ْ ُ َ َ ۗ ً َ ًۢ َّ َ ُ َ ً ّ َْ َ ۗ َ ُ َ ً ّ َ ْ َ ۗ َ َ ْ َ‬
‫اﺗ›ﺘﮏ زا ِﺮا ﻋﺎ ِرﻓﺎ ِﲝ ِﻘﮏ ﻣﻮا ِﻟﻴﺎ ِﻻو ِﻟﻴﺎﺋِﮏ ﻣﻌﺎ ِد‪ِ G‬ﻻﻋﺪاﺋِﮏ ﻓﺎﺷﻔﻊ ِﱄ ِﻋﻨﺪ ر ِﺑﮏ ە‬
‫‪WU ZWU6gÜ/ •Ç‬‬ ‫®‪ZWU6gÜ/ •Ç‬‬ ‫‪ZWU6gÜ‬‬
‫‪ZWU6gÜ/P HM •³«R‬‬ ‫• ‪ZWU6gÜ/ do‬‬ ‫‪¯ž S‬‬
‫‪/‬‬ ‫"‪È $‬‬ ‫‪% TŽ :‬‬ ‫‪WU0×ªÒ ÉÊïÉ í 6y { Ò /Z‬‬ ‫‪w MWU‬‬
‫‪Ç % WU/o‬‬
‫‪WU/ m Æoš~IU¢i‬‬ ‫^ ‪ƒo‬‬ ‫‪<o‬‬ ‫‪WU‬‬
‫‪üWUýUž‬‬ ‫• “‪fmÊZ ±ñ‬‬ ‫• ‪“Æ' “ßM‬‬
‫‪WU Õ‬‬ ‫‪MWU/ 6£¼ÆoWU/ 6 UJi‬‬ ‫‪WU Ì6‬‬
‫‪I@E‬‬ ‫‪E=m„º@` æMç X Ñ/ 6Ê m‬‬ ‫‪›M‬‬
‫‪û÷ÔŠ , *pxi‬‬ ‫¼‪:‬‬ ‫‪M‬‬
‫ﺖ ِﻧ ْﻌﻢَ‬ ‫ﺖ ِﺑ ْ َﺲ ْاﻟ َﻌ ْﺒ ُﺪ َﻓ َﺎ ْﻧ َ‬
‫ﱰ َف ِا ْن ُﮐ ْﻨ ُ‬
‫اﻋ َ َ‬ ‫¯ اَ َﺳﺎۗ َء َو ْاﻗ َ َ‬
‫ﱰ َف َو ْاﺳ َ‪َ h‬ﲀ َن َو ْ‬ ‫َ َ ّ َْْ‬
‫ﰘ َ ْ‬ ‫‪ G‬ر ِب ار‬
‫َّ ّ ُ َ ُ َ َّ ْۢ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ ً ُ ًْ‬
‫اﻟﺮب ﻋﻈﻢ اﻟﺬﻧﺐ ِ¯ ﻋﺒ ِﺪک ﻓﻠﻴﺤﺴ ِﻦ اﻟﻌﻔﻮ ِ¯ ِﻋﻨ ِﺪ ک ‪ G‬ﮐ ِﺮﻳﻢ ﺷﮑﺮا ﺷﮑﺮا ە‬
‫‪žmƒ Õ o‬‬ ‫‪5 Q ²ç‬‬ ‫‪g- rû‬‬ ‫‪Z‬‬ ‫‪ÔH¿ * ‚ Z‬‬
‫‪rû±‬‬ ‫{ [ ‪Y ‡Õ E ç‬‬ ‫‪:s: 6rY”Í2É‬‬ ‫‪ÕE‬‬
‫‪E \ ‡ \ ‡/ 2 S‬‬ ‫{‪E +5‬‬ ‫‪ƒñ@‡s: 4‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪200‬‬

‫……﴿ ز‪G‬رت اﻣﺎم † ﻧ’ ؑ ﴾……‬


‫َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ٓ َ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ ُ َ َّ ِن َّ َّ َّ َ ّ ُ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ‬
‫† ‪ è‬ﳏﻤ ِﺪ اﻟﺰ ِﰽ اﻟﺮ ِاﺷﺪ اﻟﻨﻮر اﻟﺜﺎ ِﻗﺐ و رﲪﺔ‬ ‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬ا‪ Z‬اﳊﺴ ِﻦ ِ‬
‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ َﮏ ‪َG‬‬ ‫ٰ ّ ِ َ َ َ َ ُ ٗ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ ٰ ّ ِ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َّ ٰ ّ ِ َ َّ‬
‫ﷲ و™ﰷﺗﻪ ە اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬ﺻ ِ‪ 3‬ﷲ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ِ G‬ﴎ ﷲ ا‬
‫َ ْ َ ٰ ّ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ٓ ٰ َ ٰ ّ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ ٰ ّ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ‬
‫ﺣﺒﻞ ﷲِ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬ال ﷲِ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ِ G‬ﺧﲑۃ ﷲِ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬ﺻﻔﻮۃ‬
‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ َﮏ َ‪َ G‬ﺣ ِﺒ ْ›ﺐَ‬ ‫ٰ ّ ِ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ٓ َ ْ َ ٰ ّ ِ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ ٰ ّ ِ َ َّ‬
‫ﷲ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬ا ِﻣﲔ ﷲ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬ﺣﻖ ﷲ ا‬
‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ َﮏ ‪َG‬‬ ‫ٰ ّ ِ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ‬
‫ﷲ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪• G‬ر اﻻ•ا ِر اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬ز‪ N‬اﻻ™ا ِر ا‬
‫ٰ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ‬
‫ﺳ ِﻠﻴﻞ اﻻﺧﻴﺎ ِر اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬ﻋﻨﴫ اﻻﻃﻬﺎ ِر اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬ﲩﺔ اﻟﺮﲪ ِﻦ‬
‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ َﮏ ‪َG‬‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ْ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َّ‬
‫ﺎن اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬ﻣﻮﱄ اﻟﻤﺆ ِﻣ ِﻨﲔ ا‬ ‫اﻻﳝ ِ‬ ‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬رﮐﻦ ِ‬
‫ﻟﺴ َﻼمُ‬ ‫َ َّ َّ ِ ْ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ٰ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ّ ُ ٰ َ َّ‬
‫و ِﱄ اﻟﺼﺎﳊِﲔ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬ﻋﻠﻢ اﻟﻬﺪی اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬ﺣ ِﻠﻴﻒ اﻟﺘ’ ا‬
‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ َﮏ َ‪َ G‬ﺳ›ﺪّ‬ ‫َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ّ ْ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ ّ ْ َ َ َّ‬
‫ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬ﲻﻮدا اﻟ ِﺪ‪ N‬اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ è G‬ﺧﺎﺗ ِﻢ اﻟﻨ ِ‹ ِﻴﲔ ا‬
‫ِ ِ‬
‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴﮏَ‬ ‫ْ َ ّ ْ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ِ َ َ َّ ْ َ ۗ ِ َ ّ َ َ ۗ ِ ْ َ ۗ َ ْ َ َ َّ‬
‫اﻟﻮ ِﺻ ِﻴﲔ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ è G‬ﻓﺎˆﺔ اﻟﺰﻫﺮائ ﺳ ِ›ﺪ ِۃ ¾ِﺴﺎئ اﻟﻌﺎﻟ ِﻤﲔ ا‬
‫اﻟﺰاﻫﺪُ‬ ‫َ ّ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ّ ُ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ّ ُ َ ْ َ َ ُ َّ ّ ُ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ّ ُ َ َّ‬
‫اﳞﺎ اﻻ ِﻣﲔ اﻟﻮ ِﰲ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ اﳞﺎ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺮ ِﴈ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ اﳞﺎ ِ‬
‫اﻟﺘ ِﺎﱄْ‬ ‫َّ ّ ُ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ّ ُ َ ْ ُ َّ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ّ ُ َ َّ‬
‫اﻟﺘ ِ’ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ اﳞﺎ اﳊﺠﺔ † اﳋﻠ ِﻖ اﲨ ِﻌﲔ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ اﳞﺎ‬
‫ْ ُ ْ ٰ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ّ ُ َ ْ ُ َ ّ ُ ْ َ َ ِ َ ْ َ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ّ ُ َ ْ َ ّ ُ‬
‫¿ِﻠﻘﺮا ِن اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ اﳞﺎ اﻟﻤﺒ ِﲔ ¿ِﻠﺤﻼ ِل ¯ اﳊﺮ ِام اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ اﳞﺎ اﻟﻮ ِﱄ‬
‫َّ ِ ُ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ّ ُ َ َّ ْ ُ ْ َ ِ ُ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ّ ُ َ َّ ْ ُ َّ ۗ ِ ُ‬
‫اﻟﻨﺎﰠ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ اﳞﺎ اﻟﻄ ِﺮﻳﻖ اﻟﻮاﰣ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ اﳞﺎ اﻟﻨﺠﻢ ا¿ﻼ ﰁ‬
‫† َﺧ ْﻠ ِﻘ ٖﻪ َو َﺧ ِﻠ ْﻴ َﻔ ُﺘ ٗﻪ ِ ْﰲ َ™ ّﻳَ ِﺘ ٖﻪ َواَ ِﻣ ْﻴ ُﻨ ٗﻪ ِﰲْ‬ ‫اَ ْﺷ َﻬ ُﺪ َ‪َ G‬ﻣ ْﻮ َﻻ َی َ‪ ٓ G‬ا َ َ‪ْ Z‬اﳊَ َﺴﻦ اَ ّﻧَ َﮏ ُ ّ‬
‫ﲩَ ُﺔ ٰ ّﷲِ َ ٰ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬
‫َ َ َ َ ُ ٗ َ ٰ َ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ ُ َّ ْ ٰ َ َ ُ ْ ُ ٰ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ ٰ‬
‫ﺑﻼ ِد ٖە وﺷﺎ ِﻫﺪە † ِﻋﺒﺎ ِد ٖە واﺷﻬﺪ اﻧﮏ ﳇِﻤﺔ اﻟﺘﻘﻮی و‪Z‬ب اﻟﻬﺪی واﻟﻌﺮوۃ اﻟﻮﺛ’‬
‫ْ‬ ‫َ ْ ُ َّ ُ َ ٰ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ِ َ َ ْ َ ْ َ َّ ٰ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ ْ ُ َ َّ ُ ِ َ ّ ُ ُ‬
‫واﳊﺠﺔ † ¯ ﻓﻮق اﻻرض و¯ ﲢﺖ اﻟﱶی واﺷﻬﺪ اﻧﮏ اﻟﻤﻄﻬﺮ ¯ اﻟﺬ• ِب‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
201

ُ َ َ ٗ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ّ ٰ َّ ُ ُ ّ ُ ْ َ ْ َ ّ ٰ َ َ َ ُ ّ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ َّ َ ُ ْ
‫اﻟﻤﱪء ِ¯ اﻟﻌﻴﻮ ِب واﻟﻤﺨﺘﺺ ِﺑﮑﺮاﻣ ِﺔ ﷲِ واﻟﻤﺤﺒﻮ ِﲝﺠ ِﺔ ﷲِ واﻟﻤﻮﮬﻮب ﻟﻪ ﳇِﻤﺔ‬
َ‫ۗﺋِﮏ‬Zَ Zٰ ‫ َﻣ ْﻮ َﻻ َی اَ ِ ّ ْﱏ ﺑ َﮏ َو‬Gَ ‫ﺎد َو ُ ْﲢ ْﲕ ﺑ ِﻪ ْاﻟﺒ َﻼ ُد َواَ ْﺷ َﻬ ُﺪ‬ُ ‫اﻟﺮ ْﮐ ُﻦ ّاﻟَﺬ ْی ﻳَ ْﻠ َﺠ ُﺎ ِا َﻟ ْﻴ ِﻪ ْاﻟﻌ َﺒ‬
ُ ّ ‫ٰ ّﷲِ َو‬
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ْ َ ُ َ َّ ٌ ُ ّ ٌ ْ ُ َ ۗ َ ْ َ َ
ْ‫ﲇ َو ُﻣ ْﻨ َﻘﻠ ِﱮ‬ َ َ َ َ ْ ْ
ْ ِ ‫ات ﻧﻔ ِﴗ وﴍ ِاﻳ ِﻊ ِدﻳ ِﲎ وﺧ ِﺎﲤ ِﺔ ﲻ‬ َ َ َ ْ َ ْ ٌ َ ْ
ِ ‫واﺑﻨﺎﺋِﮏ ﻣﻮ ِﻗﻦ ﻣ ِﻘﺮ وﻟﮑﻢ © ِﺑﻊ ِﰲ ذ‬
ْ‫ﴪ ُﮐ ْﻢ َو َﻋ َﻼ ِﻧ َ› ِﺘ ُﮑﻢ‬ ِّ ِ ûِ ¯ۢ ٌ ِ ‫اﮐ ْﻢ ّ ُﻣ ْﺆ‬ُ َ َ ْ َ ّ ٌّ ُ َ َ ْ ُ َ َّ ْ َ ّ ٌّ َ ْ ّ َ َ َ َ ْ َ َ
‫وﻣﺜﻮای وا ِﱏ و ِﱄ ِﻟﻤﻦ واﻻﮐﻢ وﻋﺪو ِﻟﻤﻦ ﻋﺪ‬
ٗ ُ َ َ َ َ ّ ٰ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َّ َ ْ ّ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ٰ َ ْ ُ َّ َ َ
‫ ِﰉ اﻧﺖ وا ِﱊ واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ورﲪﺔ ﷲِ و™ﰷﺗﻪ ە‬Zِ ‫واو ِﻟﮑﻢ وا ِﺧ ِﺮﮐﻢ‬
ZWU/ d 6à ¶ ’ “š~WU/•œ G•Y•a » ZWU6gÜ
• ZWU6gÜ/r mZM • ZWU6gÜ/ioÄ 6Ñ •
6gÜ/ LM • ZWU6gÜ/² Ýž • ZWU6gÜ/I M
M• ZWU6gÜ/r± ÄM • ZWU6gÜ/(6ÐM • ZWU
gÜ/® M • ZWU6gÜ/Æ(6ˆM • ZWU6gÜ/ CÔ
ZWU6gÜ/ oî ZWU6gÜ/. ³ ZWU6
6gÜ/ I² ( • ZWU6gÜ/ o~Ç k ZWU6gÜ/I oî Ç p
M oî ZWU6gÜ/pƒM ¾ƒ ZWU6gÜ/IW Ç k ZWU
ZWU6gÜ/•¾M @|
4 ZWU6gÜ/’ “ I»
Ç ZWU6gÜ/ ‚ Â
,M” ZWU6gÜ/P HMÖi +
Ç “ ZWU6gÜ/I M”
WU ZWU6gÜ/ , ‰ŠIl 'P HM c •gÔ ZWU6gÜ/P H
Ç´ WU ZWU 6gÜ/ I»r±ZWU ZWU6gÜ/ CÔ Ôj
WU ZWU6gÜ/ •ZiŽ @ ¾WU ZWU6gÜ/ ‚öZ
WU6gÜ/ 2 mI Mg • «‡WU ZWU6gÜ/ I <IU¢

Index Home
202

àWU ZWU6gÜ/ b ‚ WU ZWU6gÜ/ ‚ Âr <qWU Z


‘ Z •Ç°WU •a » ŽU ` 6y { Ò / r O
c/ r ÒM Z YM r®:M $M úM Z
S 'Z>c 㠔̓ž/r o’ “/@ ‚öZï WU 6r Ò
Þ /š~ ¯ rûWU Z 6r Ò / PM ' Z M
/ ƒŸ gÃM • ¶ ƒñ •/ “ 5 ±76@ •/@Ä
6y { Ò / jU $ µrÊ I r WU
oWU 6¿ž / 6Ê • Z P H Ò ±MWUZWU ŽU `
® ä mI gb MNX / g¨ é / i ˆv
c¶ EjMWU 6Ê IW /o › MWU 6– o MWU 6
6Ñ •ZWU6gÜ Ij¢ZWUWj Ô `/ZþU « MWU Z
E÷ÔŠ *pxi :¼ M IE= EioÄ

øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

= úM ® I J}è É àáÆ @ Ï g¿ À¢jœgÔ iÂ


ªžm Š r ¼ ˆMÛ
َ َْ َ َ ّ ٌ ْ َ َ ْ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ّ ٌ ْ َ َ ْ ْ ّ َ ُ ْ َ ّ ُ ّٰ َ
‫و ِان ﺗﻐ ِﻔﺮ ِﱄ ﻓﺎﻫﻞ ِﻟﺬا ِﻟﮏ اﻧﺖ ە‬ ‫ ە‬Ä‫ا¿ﻠﻬﻢ ِان ﺗﻌ ِﺬ ﺑ ِﲎ ﻓﺎﻫﻞ ِﻟﺬا ِﻟﮏ ا‬
‡,: =M:Õ 6©pw : ç …M:Õ
øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

Index Home
‫‪203‬‬

‫……﴿ ز‪G‬رت اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی ؑ ﴾……‬


‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴﮏَ‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ ٰ ّ ِ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ ٰ ّ ِ َ َ َ َ ٗ َ َّ‬
‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬و ِﱄ ﷲ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬ﲩﺔ ﷲ وﺧﺎ ِﻟﺼﺘﻪ ا‬
‫َ ٓ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ُ َّ َ َ ّ ْ َ َ ْ َ َ َّ ٰ ّ ُ َ َ ْ َ َ َ ٰ ٓ ٰ‬
‫‪ِ G‬اﻣﺎم اﻟﻤﺆ ِﻣ ِﻨﲔ و وا ِرث اﻟﻤﺮﺳ ِﻠﲔ وﲩﺔ ر ِب اﻟﻌﺎﻟ ِﻤﲔ ﺻﲇ ﷲ ﻋﻠﻴﮏ و† ا ِل‬
‫َ ْ َ َّ ّ ْ َ َّ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ٓ َ َ ُ َ َّ ِن ْ َ َ َ ْ َ َ ّ َ َ َ ْ ً َّ َ َ ٰ‬
‫† ا‪ Ä‬ﻣﻮﱄ ﻟﮏ و ِﻻ ِل‬ ‫ﺑ› ِﺘﮏ اﻟﻄ ِﻴ ِ‹ﲔ اﻟﻄﺎ ِﻫ ِﺮ‪ G N‬ﻣﻮﻻی ‪ G‬ا‪ Z‬ﳏﻤ ِﺪ اﳊﺴﻦ ‪ٍ ِ è‬‬
‫َ ْ َ َ ٰ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ٌۢ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ‬
‫ﺎﻓ ِ ْﱴ َو ِا َﺟ َ‬
‫ﺎر ِﰏْ‬ ‫ﺑ› ِﺘﮏ وﮬﺬا ‪Ù‬ﻣﮏ وا‪ Ä‬ﺿﻴﻔﮏ ِﻓﻴ ِﻪ وﻣﺴ‪ِ h‬ﺠﲑ ِﺑﮏ ِﻓﻴ ِﻪ ﻓﺎﺣ ِﺴﻦ ِﺿﻴ‬
‫َ ّ ٰ ْ َ َّ ّ ْ َ َّ‬
‫اﻟﻄﺎ ِﻫﺮ ْ َ‬
‫‪N‬ە‬ ‫ِ‬ ‫ِﲝ ِﻖ ا ِل ِﺑ› ِﺘﮏ اﻟﻄ ِﻴ ِ‹ﲔ‬

‫¶ ‪/‬‬ ‫‪“M‬‬ ‫‪•Ç‬‬ ‫• ‪ZWU6gÜ/® M‬‬ ‫‪ZWU6gÜ‬‬


‫‪Ñ‬‬ ‫‪•/‬‬ ‫‪çM‬‬ ‫‪Š ƒ MÖi‬‬ ‫‪gÔ M ¾ƒ‬‬ ‫‪ZWU6gÜ‬‬
‫»‪úœ‬‬ ‫‪,‬‬ ‫`‬ ‫‪/ r_~ š~ 'ZI P“ë MWU ZWU6‬‬
‫‪E oWUI ,‬‬ ‫‪6gÁoI P“ë MWU oWU‬‬ ‫•‬
‫‪•• YG @ù‬‬
‫‪M ¸ rÊM ·ø ”ã@`: 6 rÊ WU‬‬ ‫‪6I oWU‬‬
‫‪E 6y ý oI P“ë r_~ š~MWUJWU ß‬‬

‫‪E÷ÔŠ ßM«• ë X X m‬‬ ‫‪i‬‬ ‫¼‪:‬‬


‫……﴿ ز‪G‬رت ﺣﴬت ﺻﺎﺣﺐ ّ‬
‫اﻟﺰﻣﺎن ؑ ﴾……‬
‫ﻟﺴ َﻼمُ‬‫َ ّ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ ّ َ َ ٰ ّ ِ ْٓ َ ْ ٖ َ ّ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ٰ ّ ِ ْ َ ْ ٖ َ ّ َ‬
‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬ﲩﺔ ﷲ ِﰲ ار ِﺿﻪ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬ﻋﲔ ﷲ ِﰲ ﺧﻠ ِﻘﻪ ا‬
‫ﻟﺴ َﻼمُ‬ ‫َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ٰ ّ ِ َّ ْ َ ْ َ ْ ِ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َ َّ ُ ٖ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َّ‬
‫‪ Ì‬اﻟﻤﺆ ِﻣ ِﻨﲔ ا‬ ‫ﻋﻠﻴﮏ ‪• G‬ر ﷲ اﻟ ِﺬی ﳞﺘ ِﺪی ِﺑﻪ اﻟﻤﻬﺘﺪون وﻳﻔﺮح ِﺑﻪ ِ‬
‫َ َ ْ َ َ ّ ُ َ ْ ُ َ َّ ُ ْ َ ۗ ُ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ّ ُ َ ْ َ ّ ُ َّ ِ ُ َ َّ‬
‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ َﮏ ‪َG‬‬ ‫ﻋﻠﻴﮏ اﳞﺎ اﻟﻤﻬﺬب اﳋﺎﺋِﻒ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ اﳞﺎاﻟﻮ ِﱄ اﻟﻨﺎﰠ ا‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪204‬‬

‫َ ْ َ َ َّ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ٰ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َّ ٰ ّ ُ َ َ ْ َ َ َ ٰ ٓ ٰ‬
‫ﺳ ِﻔﻴﻨﺔ اﻟﻨﺠﺎ ِۃ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬ﻋﲔ اﳊﻴﻮ ِۃ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ﺻﲇ ﷲ ﻋﻠﻴﮏ و† ا ِل‬
‫ﴫ َو ُﻇ ُﻬﻮ ِرْ‬ ‫اﻟﻨ ِْ‬ ‫َ ْ َ َّ ّ ْ َ َّ ْ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ ٰ ّ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ‬
‫ﺑ› ِﺘﮏ اﻟﻄ ِﻴ ِ‹ﲔ اﻟﻄﺎ ِﻫ ِﺮ‪ N‬اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ﲺﻞ ﷲ ﻟﮏ ﻣﺎ وﻋﺪک ِ¯‬
‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ َﮏ َ‪َ G‬ﻣ ْﻮ َﻻ َی اَ َ‪َ Ä‬ﻣ ْﻮ َﻻ َک َﻋﺎر ٌ ۢف ‪ْ ُZ‬و ٰﻟ ۗ ِﺌ َﮏ َواُ ْﺧ ٰﺮ َک اَ َﺗ َﻘ َّﺮ ُب ِا َﱄ ٰﷲِّ‬ ‫ْ َ ْ َ َّ‬
‫اﻻﻣ ِﺮ ا‬
‫ِ ِ‬
‫† ﻳَ َﺪ ْﻳ َﮏ َواَ ْﺳ َ ُﻞ ٰ ّ َ‬
‫ﷲ اَ ْن ّﻳُ َﺼ ِ ّﲇَ‬ ‫ﺎﱄ ﺑ َﮏ َو ٰ‪Z‬ل َﺑ ْ› ِﺘ َﮏ َواَ ْﻧ َﺘ ِﻈ ُﺮ ُﻇ ُﻬ ْﻮ َر َک َو ُﻇ ُﻬ ْﻮ َر ْاﳊَ ّﻖ َ ٰ‬ ‫َﺗ َﻌ ٰ‬
‫ِ‬ ‫ِ ِ ِ‬
‫ﲨﻠَ ِﺔ اَ ْو ِﻟ َﻴﺎۗﺋ َِﮏ َ‪َ G‬ﻣ ْﻮ َﻻ َی َ‪ G‬ﺻﺎ ِﺣﺐَ‬ ‫ﲔ ﻳَ َﺪ ْﻳ َﮏ ِ ْﰲ ُ ْ‬ ‫‪َ N‬ﺑ ْ َ‬ ‫ِﮏ َو ْاﻟ ُﻤ ْﺴ َ‪ْ h‬ﺸ َﻬﺪ ْ َ‬
‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ﺋ‬
‫َٰ ََْ ۗ‬
‫† اﻋﺪا‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َّ َ َ َ َ ُ ٰ ّ َ َ ْ َ َ َ ٰ ٓ ٰ‬
‫ﺎن ﺻﻠﻮات ﷲِ ﻋﻠﻴﮏ و† ا ِل ﺑ› ِﺘﮏ ە‬ ‫اﻟﺰﻣ ِ‬
‫‪&U‬‬ ‫‘‬ ‫‪•'ZWU6gÜ/‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪• ' ZWU6gÜ‬‬
‫“ ’‪f~’ “2 #Q‬‬ ‫‪dr M •'ZWU6gÜ/‬‬
‫‪q‬‬ ‫‪ZWU6gÜ/ 2‬‬ ‫‪̹/'ZWU6gÜ/ º34J ¾ƒ‬‬
‫‪ƒ ï ÈÖ Þ‬‬
‫‪ZWU6gÜ/i Oª‬‬ ‫< ‪ZWU6gÜ/ib3 ZWU6gÜ/®Z, r‬‬
‫‪m@6 •ZWU6gÜ/ZI P“ë r_~ š~MWU ZWU6Ñ‬‬ ‫•‬
‫`‬ ‫‪ZWU6gÜE‬‬ ‫‪WU‬‬ ‫‪rg o‬‬ ‫‪iX‬‬ ‫‪ÙMÏ‬‬
‫• ‪WU 67Qç»o‬‬ ‫§‪/ 6‬‬ ‫‪gb‬‬ ‫‪UMWU/ 6gÁoWU‬‬ ‫‪,‬‬
‫" ‪MÆ !æMWU ÙMWU 6žm‬‬ ‫‪ã MI P“MWU M‬‬
‫‪" oWUMr‬‬ ‫‪Z³œ «U‬‬
‫‪• Ç ³œ (ÔH« lÑ r‬‬ ‫‪6žm« R‬‬ ‫‪• oÙ‬‬
‫‪ÂM WUA>M › M c‬‬ ‫@‪m‬‬ ‫‪WU‬‬ ‫‪m‬‬
‫‪Ð‬‬ ‫‪MWUM/‬‬ ‫‪¢‬‬ ‫‪6üï¾MWU‬‬ ‫‚‬
‫‪ZI P“Çë MWU ZWU 6#‬‬ ‫‪•IÔÒ ¾²³‬‬ ‫` ‪ŽU‬‬ ‫‪/ m‬‬
‫‪E=mFi ív‬‬ ‫‪ã M•BÔ gÔ m‬‬ ‫‪i‬‬ ‫¼‪:‬‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪205‬‬

‫ٰ‬
‫……﴿ ز‪G‬رت ا ِل ‪G‬ﺳﲔ ﴾……‬
‫‪•m ã z‬‬ ‫‪+4‬‬ ‫‪ÔH‬‬ ‫‪Ç‬‬
‫‪WU/g¿ À ÔÒ þUgÔ i‬‬
‫‪û ïñ :6Ql6døƒñ@ x ƒñ‬‬
‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ ٌ َ ٰ ٓ ٰ ٰ ۗ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َّ َ ٰ َ َ َّ َ ُ َ َ‬
‫ﺳﻼم † ا ِل ‪Æ‬ﺲ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬د ِا] ﷲِ و ر‪ِ Z‬ﱏ ا‪ِ G‬ﺗ ٖﻪ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪Z G‬ب ﷲِ‬
‫ﲩَ َﺔ ﷲِ وَ‬ ‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ َﮏ َ‪ّ ُ G‬‬ ‫َ َ َّ َ ْ ٖ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ِ َ َ َ َ ّ ٖ َ َّ‬
‫ود‪G‬ن ِدﻳ ِﻨﻪ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬ﺧ ِﻠﻴﻔﺔ ﷲ و ‪ِ Ä‬ﴏ ﺣ ِﻘﻪ ا‬
‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ َﮏ ِ ْٓﰲ اَ َ‪ِ ۗ Ä‬ء َﻟ ْﻴ ِﻠﮏَ‬ ‫ِ َ َ ْ ُ َ َ ٗ َ َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ َ َ َ َ َّ َ ُ َ َ‬
‫ﺎب ﷲ و ﲨﺎﻧﻪ ا‬ ‫د ِﻟﻴﻞ ِارد ِﺗ ٖﻪ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ِ © G‬ﱄ ﮐِﺘ ِ‬
‫ْٓ َ ْ َ ّ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ‬ ‫َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ َ‬
‫اف ﳖﺎ ِرک اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬ﺑ ِﻘﻴﺔ ﷲِ ِﰲ ار ِﺿ ٖﻪ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ِ G‬ﻣﻴﺜﺎق ﷲِ‬ ‫واﻃﺮ ِ‬
‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ َﮏ اَ ّ ُﳞﺎَ‬ ‫ّ َ ْٓ َ َ َ ٗ َ َ ّ َ َ ٗ َ ّ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ِ ّ َ ْ َ َ ٗ َ ّ َ‬
‫ﲷﻨﻪ ا‬ ‫اﻟ ِﺬی اﺧﺬە و وﮐﺪە اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ‪ G‬وﻋﺪ ﷲ اﻟ ِﺬی ِ‬
‫ْ‬ ‫ْ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َّ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َ ْ ً َ ْ َ َ ْ ُ‬
‫اﺳﻌﺔ وﻋﺪا ﻏﲑ ﻣﮑﺬو ٍب‬ ‫اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮب واﻟ ِﻌﻠﻢ اﻟﻤﺼﺒﻮب واﻟﻐﻮث واﻟﺮﲪﺔ اﻟﻮ ِ‬
‫ﲔ َﺗ ْﻘ َﺮءُ‬ ‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ َﮏ ِﺣ ْ َ‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َّ‬
‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ِﺣﲔ ﺗﻘﻮم اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ِﺣﲔ ﺗﻘﻌﺪ ا‬
‫ﲔ َ ْ َﮐ ُﻊ َو — َ ْﺴ ُﺠﺪُ‬ ‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ َﮏ ِﺣ ْ َ‬ ‫َ ُ َ ّ ُ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ّ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َّ‬
‫وﺗ‹ ِﲔ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ِﺣﲔ ﺗﺼ ِﲇ و ﺗﻘﻨﺖ ا‬
‫ﻟﺴ َﻼمُ‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ّ ُ َ ُ َ ّ ُ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َ َّ‬
‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ِﺣﲔ ﲥ ِﻠﻞ وﺗﮑ ِﱪ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ِﺣﲔ ﲢﻤﺪ و—ﺴ‪h‬ﻐ ِﻔﺮ ا‬
‫ﲡ ٰﲇّ‬ ‫اﻟﳯﺎر ِا َذا َ َ‬ ‫ا¿ﻠَ ْﻴﻞ ِا َذا ﻳَ ْﻐ ٰﴙ َو َّ َ‬ ‫َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ّ‬
‫ﴗ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ﰲ‬ ‫ﻋﻠﻴﮏ ِﺣﲔ ﺗﺼ ِﺒﺢ وﲤ ِ ْ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬
‫ﻟﺴ َﻼمُ‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ّ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ّ ُ َ ْ ُ َ َّ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ َّ‬
‫اﻻﻣﺎم اﻟﻤﺎﻣﻮن اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ اﳞﺎ اﻟﻤﻘﺪم اﻟﻤﺎﻣﻮل ا‬ ‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ اﳞﺎ ِ‬
‫ﷲ َو ْﺣ َﺪ ٗە َﻻ َﴍ ْﻳﮏَ‬ ‫ﻻ ِا ٰﻟ َﻪ ِا َّﻻ ُ‬ ‫ّ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ّ ْٓ َ ْ َ ُ َ ْ ّ َ ٓ‬
‫ﻋﻠﻴﮏ ِﲜﻮا ِﻣ ِﻊ اﻟﺴﻼ ِم اﺷ ِﻬﺪک ‪ G‬ﻣﻮﻻی ا ِﱏ اﺷﻬﺪ ان‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ََ‬
‫ِ‬
‫ﺐ ِا َّﻻ ُﻫ َﻮ َواَ ْﻫﻠُ ٗﻪ َواُ ْﺷﻬ ُﺪ َک َ‪َ G‬ﻣ ْﻮ َﻻ َی اَ َّن َﻋﻠ ّﻴﺎً‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ ٗ َ َ َّ ُ َ َّ ً َ ْ ُ ٗ َ َ ُ ْ ُ ٗ َ‬
‫ﻟﻪ وان ﳏﻤﺪا ﻋﺒﺪە ورﺳﻮﻟﻪ ﻻ ﺣ ِﺒ›‬
‫ِ‬ ‫ِ‬
‫ﲩَ ُﺘ ٗﻪ َو ُﳏ َ َّﻤ َﺪ ْ‪َè‬‬ ‫‪ْ è‬اﳊُ َﺴ ْﲔ ُ ّ‬ ‫َ‬ ‫†ْ‬ ‫ﲩَ ُﺘ ٗﻪ َو َ َّ‬
‫ﲔ ُّ‬ ‫َ‬ ‫ﲩَ ُﺘ ٗﻪ َو ْاﳊُ َﺴ ْ‬
‫ﲩَ ُﺘ ٗﻪ َو ْاﳊَ َﺴ َﻦ ُ ّ‬ ‫ﲔ ُّ‬ ‫َ‬ ‫ﲑ ْاﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ‬‫َ‬ ‫اَ ِﻣ ْ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬
‫ﲩَ ُﺘ ٗﻪ َو ُﳏ َ َّﻤﺪَ‬ ‫‪ُ è‬ﻣ ْﻮ ٰﳻ ُ ّ‬ ‫†َْ‬ ‫ﲩَ ُﺘ ٗﻪ َو َ َّ‬ ‫‪َ è‬ﺟ ْﻌ َﻔﺮ ُ ّ‬ ‫َ‬ ‫ﲩَ ُﺘ ٗﻪ َو ُﻣ ْﻮ َﳻ ْ‬ ‫‪ُ è‬ﳏ َ َّﻤﺪ ُ ّ‬ ‫َ‬ ‫ﲩَ ُﺘ ٗﻪ َو َﺟ ْﻌ َﻔ َﺮ ْ‬ ‫† ُّ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬
‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍِ‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪206‬‬

‫ﲩَ ُﺔ ﷲِ ا َ ْﻧ ُﺘﻢُ‬ ‫ﲩَ ُﺘ ٗﻪ َوا َ ْﺷ َﻬ ُﺪ اَ ّﻧَ َﮏ ُ ّ‬‫† ُّ‬ ‫‪ٍّ ِ َ è‬‬‫ﲩَ ُﺘ ٗﻪ َو ْاﳊَ َﺴ َﻦ ْ َ‬ ‫‪ُ è‬ﳏ َ َّﻤﺪ ُ ّ‬‫َ‬ ‫†ْ‬ ‫ﲩَ ُﺘ ٗﻪ َو َ َّ‬
‫† ُّ‬ ‫ّ‬ ‫‪َ è‬‬ ‫َ‬ ‫ْ‬
‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ٍِ‬
‫َ‬ ‫ْ َ َّ ُ َ ْ ٰ‬
‫ﺎﳖَﺎ َ ْﱂ َﺗ ُﮑﻦْ‬ ‫ﺐ ِﻓ ْﳱَﺎ َ ْ‪َ Ù‬م َﻻ ﻳَ ْﻨ َﻔ ُﻊ ﻧَ ْﻔ ًﺴﺎ ِا ْﳝَ ُ‬ ‫اﻻ ِﺧ ُﺮ َواَ َّن َر ْﺟ َﻌ َﺘ ُﮑ ْﻢ َﺣ ٌّﻖ ّﻻ َر ْﻳ َ‬ ‫اﻻول و‬
‫ٰ َ َ ْ ِ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ ْٓ ْ َ َ َ ْ ً ّ َ َ ّ َ ْ َ ْ َ َ ّ ٌ ّ َ َ ّ َ َ ً ّ َ َ ْ ً َ ّ ٌ ّ َ‬
‫ﺎﳖﺎ ﺧﲑا و ان اﻟﻤﻮت ﺣﻖ وان ‪Ä‬ﮐِﺮا و ﻧﮑِﲑا ﺣﻖ و‬ ‫اﻣﻨﺖ ¯ ﻗﺒﻞ اوﮐﺴ‹ﺖ ِﰲ ِاﳝ ِ‬
‫َ ْ َ ُ َ َّ َّ ْ َ َ ٌّ َّ ْ َ ْ َ َ ٌّ َّ َ َّ ّ َ َ َ ٌّ َّ ْ ْ َ َ َ ٌّ َّ ْ ْ َ َ َ ٌّ‬
‫اﻟﴫاط ﺣﻖ واﻟ ِﻤﺮﺻﺎد ﺣﻖ و اﻟ ِﻤﲒان ﺣﻖ‬ ‫اﺷﻬﺪ ان اﻟ‪:‬ﴩ ﺣﻖ واﻟﺒﻌﺚ ﺣﻖ و ان ِ‬
‫ﺎر َﺣ ٌّﻖ َّو ْاﻟ َﻮ ْﻋ َﺪ َو ْاﻟ َﻮ ِﻋ ْﻴ َﺪ ِﲠ َﻤﺎ َﺣ ٌّﻖ َّ‪َ G‬ﻣ ْﻮ َﻻیَ‬ ‫َ ْ َ َ َ َ ٌّ َّ ْ َ َ َ ٌّ َّ ْ َ َّ َ َ َّ‬
‫اﻟﻨ َ‬
‫ِ‬ ‫واﳊﴩ ﺣﻖ و اﳊِﺴﺎب ﺣﻖ و اﳉﻨﺔ و‬
‫† َﻣ ٓﺎ ا َ ْﺷ َﻬ ْﺪ ّﺗُ َﮏ َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ َواَ َ‪َ Ä‬و ِ ٌّﱄ ّﻟَﮏَ‬ ‫ﺎﺷ َﻬ ْﺪ َ ٰ‬‫َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ ََ َ ُ ْ َ ْ‬
‫ﺷ ِ’ ¯ ﺧﺎﻟﻔﮑﻢ وﺳ ِﻌﺪ ¯ اﻃﺎﻋﮑﻢ ﻓ‬
‫¯ َﻋ ُﺪ ّو َک َﻓ ْﺎﳊَ ّ ُﻖ َﻣﺎ َر ِﺿ ْﻴ ُﺘ ُﻤ ْﻮ ُە َو ْاﻟ َﺒﺎ ِﻃ ُﻞ َﻣ ٓﺎ اَ ْﲯَ ْﻄ ّ ُﺘ ُﻤ ْﻮ ُە َو ْاﻟ َﻤ ْﻌ ُﺮ ْو ُف َﻣ ٓﺎ اَ َﻣ ْﺮ ُﺗﻢْ‬ ‫ْ‬ ‫َ™ ْ ۗ‪ِّ ٌŒ‬‬
‫ِ‬ ‫ِ‬
‫ﴗ ُﻣ ْﺆ ِﻣ َﻨ ٌ ۢﺔ ‪ Z‬ﷲِ َو ْﺣ َﺪ ٗە َﻻ َﴍ ْﻳ َﮏ َﻟ ٗﻪ َو َ™ ُﺳ ْﻮ ِﻟ ٖﻪ َو‪ِ َZ‬ﻣﲑْ‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ ُْ َُ َ ََْ ُ ْ َْ ُ ََْ‬
‫ِﺑ ٖﻪ واﻟﻤﻨﮑﺮ ﻣﺎ ﳖﻴﺘﻢ ﻋﻨﻪ ﻓﻨﻔ ِ‬
‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬
‫ْ ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ ْ َ ٰ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َّ ٌ َّ ُ ْ َ ُ َ َّ ْ َ َ ٌ‬
‫اﻟﻤﺆ ِﻣ ِﻨﲔ و ِﺑﮑﻢ ‪ G‬ﻣﻮﻻی او ِﻟﮑﻢ وا ِﺧ ِﺮﮐﻢ وﻧﴫ ِﰏ ﻣﻌﺪۃ ﻟﮑﻢ وﻣﻮد ِﰏ ﺧﺎ ِﻟﺼﺔ‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َّ ُ ْ ٰ ْ َ ٰ‬
‫ﻟﮑﻢ ا ِﻣﲔ ا ِﻣﲔ ە‬
‫‪ZWU6gÜ/IVMgÃM‬‬
‫•‬ ‫•‪É M‬‬ ‫‪ZWU6gÜ/Z³‬‬
‫•‬ ‫‪† Ç p 6gÜ‬‬
‫• ‪lM‬‬ ‫‪Z WU6gÜ/2‬‬
‫•‬ ‫‪mÕÖ ” M‬‬ ‫• ‪çjM‬‬
‫‪Z WU6gÜ/ˆMr‬‬
‫•‬ ‫‪M‬‬ ‫•‬ ‫‪Z WU6gÜ/‬‬
‫•‬ ‫‪‚ ÂMÆ‬‬
‫‪@ c I‬‬ ‫‪¸ Mi Z WU6gÜ/2‬‬
‫•‬ ‫•~‪m‬‬ ‫‪@ ŽMIU¢‬‬
‫‪'ær M • Z WU6gÜ/r®:M‬‬
‫•‬ ‫‪S‬‬ ‫•‬ ‫‪Z WU6gÜ/‬‬
‫•‬
‫‪Z WU6‬‬
‫•‬ ‫‪gÜ/ P,r o‬‬ ‫• ‪rg M‬‬ ‫‪Z WU6gÜ/‬‬
‫•‬ ‫‪Á úPj‬‬
‫‪WU6gÜ/8óJ'rg‬‬
‫•‬ ‫‪r Ñ Ír 4/‬‬ ‫‪/„ r? —/¢ 6 ]‚ WU‬‬
‫•‬
‫‪Ö IU¢4Z WU6gÜ/‬‬
‫•‬ ‫‪L»4Z WU6gÜ/M=mg¶WU4Z‬‬
‫•‬
‫‪_J 4Z WU6gÜ/Ö‬‬
‫•‬ ‫‪i‬‬ ‫=‬ ‫¼‪:4Z WU6gÜ/=m‬‬
‫•‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
207

WU6gÜ/=m
• ê ú4ZWU6gÜ/=m
• mˆ4ZWU6gÜ/=mr;

c r 4 I ( [r 4 i Z WU6gÜ/=mg
• ¤ WU4Z

c/ U UM Z WU6gÜ/g
• Ô¶ P Z WU6gÜ/(
• 6
7J8 6y { Ò /ŽU ` JWU
• 6žmr Ò /gÜ ƒñ
«R
³ rYM •œi , 8Q¾7Jo B¬r M| ( R
Û Ê™š
ŽU ` 6ž r ÒJ WUM
• • Ý" ö MI M I ( R³Z 7J8/
ÜÉ
ƒ
Y
• / • / •ú / „ ` •Y Z
G • 4 ƒ/ •œ G•· / •Y G•œ / •$ G
•œG•Y / •YG•œ/ • 4 ƒG•Y/ ·

þU « {WU/
• •WU • 6r Ò •YG•ú/
'‚6BO±J pIW I 8x7J / ƽ WU •
¾ ¿x²/ Æiƒ0×ªÒ ÉÊïÉ í 64BgoM!À IW 6 pBIW —
" /Æl ƒ áx²/ ÆÁ! I ÆlUcj Ô 6r Ò / Æ
jMI / ƹ j/ Æçì/ Æ â/ Æl p:o«z Ælm
/o o WU
• Ã2üýo WU
• * , ` / ÆÂ rg
M WU
• Äo WU
• /@ { Ò WU
• 6y { Ò Ñ/ Ã
/ 6í<lWU
• r j =mZWUX
• r ÆÑ/ 6 : –
Ê IW « `Ñ/=mF WU
• r ¿ = < WUo
• rƒ’
ƒ
ZWU
• Z• „ ` Z«R
³ M 8Q¾7Jo B¬'Z •
Õ @`/ ìíßM WUiX
• Z=—M WU
• 6Ê IW ŽU `

Index Home
‫‪208‬‬

‫‪/6{ /6{ E‬‬ ‫‪“ßMWU‬‬


‫•‬
‫……﴿ ز‪G‬رت ﺟﻨﺎب زﻳ‪:‬ﺐ ﺳﻼم ﷲ ﻋﻠﳱﺎ ﴾……‬
‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ ِﮏ ‪َG‬‬ ‫ِ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ّ ِ َ َّ‬
‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ ِﮏ ‪ِ G‬ﺑ‪:‬ﺖ رﺳﻮ ِل ﷲ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ ِﮏ ‪ِ G‬ﺑ‪:‬ﺖ ﻧ ِ ِﱮ ﷲ ا‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ ْ َ ْ‬
‫ْ َ ُ َ َّ ِن ْ ُ ْ َ ٰ َ َ ّ ْ ْۢ َ ۗ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ‬
‫ِﺑ‪:‬ﺖ ﳏﻤ ِﺪ اﻟﻤﺼﻄ‪ 3‬وﺳ ِ› ِﺪ اﻻﻧ ِ‹ﻴﺎ ِء واﻟﻤﺮﺳ ِﻠﲔ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ ِﮏ ‪ِ G‬ﺑ‪:‬ﺖ و ِﱄ ﷲِ‬
‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ ِﮏ ‪َG‬‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ّ ِن ْ ُ ْ َ ٰ َ ّ ْ َ ْ َ ۗ ِ َ ّ ّ ْ ْ َ َ َّ‬
‫اﻟﺼ ِﺪﻳ ِﻘﲔ ا‬ ‫† اﻟﻤﺮﺗﴤ ﺳ ِ› ِﺪ اﻻو ِﺻﻴﺎئ و ِ‬ ‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ ِﮏ ‪ِ G‬ﺑ‪:‬ﺖ ِ ِ‬
‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ َ َ َ َّ ْ َ ۗ َ ّ َ ّ َ ۗ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ ٓ ُ ْ َ ْ‬
‫ﺎˆﺔ اﻟﺰﻫﺮا ِئ ﺳ ِ›ﺪ ِۃ اﻟ ِ‪:‬ﺴﺎ ِئ اﻟﻌﺎﻟ ِﻤﲔ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ ِﮏ ‪ G‬اﺧﺖ اﳊﺴ ِﻦ‬ ‫ِﺑ‪:‬ﺖ ﻓ ِ‬
‫َ ْ ُ َ ْ َ ّ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َّ ُ َ َّ ّ َ ُ َّ َّ ُ‬
‫ﺎب اﻫ ِﻞ اﳉﻨ ِﺔ اﲨ ِﻌﲔ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ ِﮏ اﻳﳤﺎ اﻟﺴ ِ›ﺪۃ اﻟﺰﮐِﻴﺔ‬ ‫ﲔ ﺳ ِ›ﺪی ﺷ‹ ِ‬ ‫واﳊﺴ ِ‬
‫ﻟﺴ َﻼمُ‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َّ ُ َ َّ َ ُ ْ َ َّ ُ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َّ ُ َ َّ َّ ُ َّ َّ ُ َ َّ‬
‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ ِﮏ اﻳﳤﺎ اﻟﺪا ِﻋﻴﺔ اﳋ ِﻔﻴﺔ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ ِﮏ اﻳﳤﺎ اﻟﺘ ِﻘﻴﺔ اﻟﻨ ِﻘﻴﺔ ا‬
‫َ َ ْ َ َّ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ َّ َ ُ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َّ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َّ َ ُ َ َْ‬
‫ﻋﻠﻴ ِﮏ اﻳﳤﺎ اﻟﻌﺎ ِﻟﻤﺔ اﻟﻐﲑ اﻟﻤﻌﻠﻤﺔ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ ِﮏ اﻳﳤﺎ اﻟﻤﻈﻠﻮﻣﺔ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ ِﮏ‬
‫َ َّ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َّ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َّ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ‬
‫اﻳﳤﺎ اﻟﻤﻬﻤﻮﻣﺔ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ ِﮏ اﻳﳤﺎ اﻟﻤﻐﻤﻮﻣﺔ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ ِﮏ اﻳﳤﺎ اﻟﻤﴬوﺑﺔ‬
‫ﻟﺴ َﻼمُ‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َّ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َّ ُ َ ّ ّ ْ َ ُ ّ ُ ْ ٰ َ َّ‬
‫اﻟﺼ ِﺪﻳﻘﺔ اﻟﺼﻐﺮی ا‬ ‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ ِﮏ اﻳﳤﺎ اﻟﻤﺎﺳﻮرۃ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ ِﮏ اﻳﳤﺎ ِ‬
‫ﺐ ْاﻟ ُﮑ ْ ٰﱪی َو ْاﻟ ِﻌ ْﺼﻤ ِﺔَ‬ ‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ ِﮏ َ‪َ G‬ز ْﻳ َ‪َ :‬‬ ‫َ َ ْ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ ٰ َ َّ‬
‫ﻋﻠﻴ ِﮏ ‪ G‬ﺻﺎ ِﺣﺒﺔ اﻟﻤ ِﺼﻴﺒﺔ اﻟﻌﻈﻤﻲ ا‬
‫ﲨﻴ ِﻊْ‬ ‫ﺎ™ ٌۃ ّ ُﳎَ ّﻠَﻠَ ٌﺔ ّ ُﻣ َﻌ َّﻈ َﻤ ٌﺔ ّ ُﻣ َﮑ َّﺮ َﻣ ٌﺔ ّ ُﳏ َ َّﺪﺛَ ٌﺔ ّ ُﳐ َ َّﺪ َر ٌۃ ّ ُﻣ َﻮ َّﻗ َﺮ ٌۃ ِ ْﰲ َِ‬
‫اﻟﺼ ْﻐ ٰ ٓﺮی اَ ْﺷ َﻬ ُﺪ اَ ّﻧَ ِﮏ ُﮐ ْﻨ ِﺖ َﺻ ِ َ‬
‫ُّ‬
‫ﱔ َوﷲُ‬ ‫َﺣ َﺎﻻ ِﺗ ِﮏ َو ُﻣ ْﻨ َﻘ ِﻠ َﺒﺎ ِﺗ ِﮏ َو ُﻣ ِﺼ ْﻴ َﺒﺎ ِﺗ ِﮏ َو ْاﻣ ِﺘ َﺤ َﺎ‪ِ Ä‬ﺗ ِﮏ َ ٰ ّ ِ ْٓﰲ ا َ َﺷ ّ ِﺪ َﻫﺎ َواَ َﻣ َّﺮ َﻫﺎ َو ِ َ‬
‫َ‬ ‫ْ َْ‬ ‫َ ُْ ُ ْ ٰ َ ْ َ َ ََُ ْ ْ َْ َ َ ْ ُ ْ ٌ ْ ُُ َْۗ‬
‫ِ‬
‫ﺎن ﻣﴫوع ِﰲ ﲻ ِﻖ اﳊﺎ ِِﺮ ¯ ﮐﱶ ِت‬ ‫وﻗﻮﻓ ِﮏ ِﰲ ﻫﺬا اﻟﻤﲀ ِن واﺧﻮ ِک اﻟﻌﻄﺸ ِ‬
‫† َﺻ ْﺪ ِر ٖە َو ُﺣ ْﺰ َ‪ُ Ä‬ە َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﻋﻠَ ْﻴ ِﮏ َ‪ِ G‬ﺑ ْ‪:‬ﺖَ‬ ‫اﻟﺸ ْﻤ ُﺮ َﺟﺎ ِﻟ ٌﺲ َ ٰ‬ ‫َّ ْ َ ّ َ َ ّ‬
‫ﺎن و ِ‬ ‫َﺟ َﺮ َ‬
‫اﻟﺴ‪ِ :‬‬ ‫ﺎت اﻟﺴ› ِﻒ و ِ‬ ‫اﺣ ِ‬
‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َّ ْ َ ۗ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ ٰ ٓ َ ْ َ ُ َ َّ َ ْ َ‬
‫اﻟﺰﮬﺮا ِء و ‪ِ G‬ﺑ‪:‬ﺖ ﺧﺪﳚﺔ اﻟﮑﱪی اﺷﻬﺪ اﻧ ِﮏ ﻗﺪ ﻧﺼﺤ ِﺖ ِ ِ و ِﻟﺮﺳﻮ ِﻟ ٖﻪ‬
‫ﺎﮬ ْﺪ ِتّ‬ ‫ﴫ ِﲥ ْﻢ ﺑ َﻘ ْﻠﺒ ِﮏ َو ِﻟ َﺴﺎ ِﻧ ِﮏ َو َﺟ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ْ ُْْ ْ َ َ َ ََِ َ ََْ َ َُْ ْ ََ‬
‫ﲔ وﻧ ِ ِ ِ‬ ‫ﲑاﻟﻤﺆ ِﻣ ِﻨﲔ و ِﻟﻔﺎˆﺔ واﳊﺴ ِﻦ واﳊﺴ ِ‬ ‫و ِﻻ ِﻣ ِ‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪209‬‬

‫َ ََ ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ َّ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ‬


‫ﲔ و ِﻧﻌﻢ اﻻخ ﻟ ِﮏ ا½ ﻋﺒ ِﺪ ﷲِ ﺻﻠﻮاۃ‬ ‫ِﰲ ﷲِ ﺣﻖ ِﺟﻬﺎ ِد ٖە ﻓ ِﻨﻌﻢ اﻻﺧﺖ اﻧ ِﺖ ¿ِﻠﺤﺴ ِ‬
‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ ُ ٗ َ َ ْ ُ َ َ َ ٰ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ َّ ً َ َ‬
‫ﷲِ وﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﮑﻤﺎ و† ¯ اﺣﺒﮑﻤﺎ وﻧﴫﮐﻤﺎ ﻟﻌﻦ ﷲ اﻣﺔ ﺳﻠﺒﺖ ِﻗﻨﺎﻋ ِﮏ‬
‫ﴪ ْت َﻋ َﻴ ُﺎﻟ ِﮏ َو َﻟ َﻌ َﻦ ﷲُ‬ ‫† اَ ْﻋ َﻀﺎۗﺋ ِِﮏ َو َﺣ َﺮ َﻗ ْﺖ ِﺧ َﻴ ُ‬
‫ﺎﻣ ِﮏ َو َﻋ َ َ‬ ‫ﺎح َ ٰ ٓ‬ ‫ﴐ َﺑ ْﺖ ِﺑ َﮑ ْﻌ ِﺐ ّ‬
‫اﻟﺮ َﻣ ِ‬ ‫َ‬ ‫َو َ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ُ َّ ً َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ّ َ ْ َ َ ْ َ ٓ ْ َ َ َ ٓ ٌ ّ َ َ‬
‫ْ‬
‫ﲰﻌﺖ ِﺑﺬا ِﻟﮏ ﻓﺮ ِﺿﻴﺖ ِﺑ ٖﻪ وﱂ ﳛﺰن ‪ G‬ﺳ ِ›ﺪ ِﰏ وﻣﻮﻻ ِﰄ ا‪ Ä‬زا ِﺮ ﻟ ِﮏ و ِﻻ ِﺧﻴ ِﮏ‬ ‫اﻣﺔ ِ‬
‫اﱄ َو ِ ٰﻻ َ‪ِ ۗ Z‬ﰄْ َواُ َّﻣ َﻬ ِﺎﰏْ َواَ ْﺟ َﺪا ِد ْی َواَ ْﺳ َ ُﻞ ﷲَ‬ ‫ْ ُ َ ْ َ ُ ُّ ُ َ َ ُ ْ ُ ُ َ َ ْ‬
‫ﺎﺷ َﻔ ُﻌ ْﻮ ِ ْ‬ ‫ﲔ وﳏِﺒﮑﻤﺎ وﻣ ِﻌﻴﻨﮑﻤﺎ ﻓ‬ ‫اﳊﺴ ِ‬
‫َ َّ َ َ َّ َ ّ َ َ ّ َ ّ َ َ ْ َ ْ ْ ُ ْ ْ َ َ ُ ّ ُ َ ِ َ َ َّ ْ َ ۗ ِ َ َ َ‬
‫ﺎک‬‫ﲑ اﻟﻤﺆ ِﻣ ِﻨﲔ واﻣ ِﮏ ﻓﺎˆﺔ اﻟﺰﮬﺮائ واﺧ ِ‬ ‫ﻋﺰوﺟﻞ ِﲝ ِﻘ ِﮏ و ِﲝ ِﻖ ﺟ ِﺪ ِک وا ِﺑﻴ ِﮏ ا ِﻣ ِ‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ ُ َّ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ۗ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َّ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ٓ َ ْ َ‬
‫ﲔ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮑﻢ ‪ G‬اﻫﻞ ﺑ› ِﺖ اﻟﻨﺒﻮ ِۃ وﳐﺘﻠ ِﻒ اﻟﻤﻼﺋِﮑ ِﺔ وﻣﻬﺒ ِﻂ‬ ‫اﳊﺴ ِﻦ واﳊﺴ ِ‬
‫ٗ‬ ‫ْ َ ْ َّ ْ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ‬
‫ﲋﻳ ِﻞ ورﲪﺔ ﷲِ و™ﰷﺗﻪ ە‬ ‫اﻟﻮ ِ اﻟﺘ ِ‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
210

- !.
ƒñ Ùm6ô j ,ôño çs • ²³iÂr Å ,
ž
—(6ò —ˆJ -ßM go E32 ½æ Mm
ً ََ َ ْ َ َ ُْ َ َْ
‫ﲑۃ ِ ْﰲ َﻋﺎ ِﻓ َﻴ ٍﺔ‬ ‫ ِﺨﲑ ﷲ ِ™ﲪ ِﺘ ٖﻪ ِﺧ‬h‫ اﺳ‬ûÖ Š , M Ö ¤›
3 ̽æZ d M MmYÊU Ö ¤› Ï K M
Bgor E 2: BB 7JÕ ç<: /jB É Õ E=m ÐMm
E=m

!. /0
3Ç Q r jK]¾/3Ç ¤ Æ
3çM ¿/3À ¤ :
3Ö¾ ÑQ/3ç U_ä ‘ ³¤
3Ö¾ ¿/3À Ç ¤ È
3Ö¾ ¿/3« ¤ 2
3Ö¾ À/3ç U_ä ‘ ³¤ i ?
3ç U_ä ‘ ³¤ å

Index Home
211

ٓ
……﴾ ‫ن ﳎﻴﺪ‬d‫ﺨﺎرە ﻗﺮ‬h‫……﴿ ِاﺳ‬
mw± jX Ie 4 fUs‡ ƒ¢ ± 5P øe
ƒœM ! ÆM> ! Ie ž6s² gb M ! r ý\ ž É
Ie E ž6  o5P H U Ie Zw ! E ž6ᎠmP
å 7J }6Ê < ! :E ž ê w Ô øCZË
Ì rÅ –›ÍÉ iî E m78 &® ! '6
2 UBüMÎMmr Ï i ˆ àá| for Å E
m–—ˆJ :jiˆd e— mr Å ElmÐÄ á w Ô Ië
E3
–›B 6BÑ6‚ Òjr mr Å WU jM>
6ƒœMrc]
ø6 WU½¾Mç ’V f탳š~— mr Å
E 6ìíï¾Màá| WU‹ Q
ÓÄM Ï WUr Å Õ ”Q 9ßMij Z žÔˆJWU
r Å WU ã:6B) ßMWUÕ EM=mNZ WU: Us
E=mN\]M Ïv =mB
E } {Õ É MWU 3 B«,ïñ Jr Å
Ï K œ$ R Ï / r Rm6ô j ”QJ2 mr Å
‫ ْﺴ ِﻢ‬ûِ K Š ,M E2m :¼ þ {¢ ãEK ¤›

Index Home
212

َ َ َ َ َ ْ َ ّ َ َ ْ َ ّ َ َ ّ َ ّٰ َ َّ ‫اﻟﺮ ْ ٰﲪﻦ‬
َ ّ ِ‫ﷲ‬
‫¯ ﮐِﺘﺎ ِﺑ َﮏ‬
ْ ِ ‫ﺖ ﻋﻠ ْﻴ َﮏ ﻓﺎ ِر ِ ْﱏ‬ُ ‫ﳇ‬Áَ ‫ﺖ ِﺑﮑِﺘﺎ ِﺑ َﮏ َو‬ ُ ‫اﻟﺮ ِﺣ ْﻴ ِﻢط ا¿ﻠ ُﻬ ّﻢ ِا ِ ْﱏ ﺗﻔﺎ ﻟ‬
ِ
َ ْ ْ
َ ْ ُْ َْ َ ّ ْ ِ ُ ُْ َْ َُ َ ْ
‫ﴎک اﻟﻤﮑﻨﻮ ِن ِﰲ ﻏﻴ ِﺒﮏ ە‬ ِ ِ ¯ ‫ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻤﮑﺘﻮم‬
6ƒñ Ô IÖ'3Ï äs$m2 IU¢p ×Í M
E‚( Ðç 'o« RX JWU ! =m_ ›B Z J !
(•iÔ¨ ' i UI 7 K:6æ 6B‚ IÖÕ
NZI! Õ E æ F mNZI! æ nßM mNZI!
E jB FmNZ X WU: æ nßM m
: qϾ Ñ ,U’U- Ø 7 :6B‚ sïñ Õ
® lmgo,: é Ì ç… ašU,Õ ãgor
E8

øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

š 6 RJÙ ó :(6 RZ34g¿ Àïdi ’


û‚ RÌ8 ! ‚K gÜ,€' 6žmrg n Ù E
َ ْ َ َ ْ ٍ ْ ُ ٰ َ َّ َّ َ ُ ٰ َّ َّ َ ُ ٰ َ ٌ َ َ
@ ‫ﺳﻼم † ﳏﻤ ٍﺪ وا ِل ﳏﻤ ٍﺪ و† •ح ِﰲ اﻟﻌﺎﻟ ِﻤﲔ‬

d“ •
# guZïdi • I Z³œiÂ6gÜ
Z«U
øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

Index Home
‫‪213‬‬

‫……﴿ ﺣﴬت اﻣﺎم † رﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﰷ ﺟﻴﱮ ﺗﻌﻮ‪……﴾ 5‬‬


‫‪†Û‬‬ ‫‪ûÙ §„ I\ YZ E@ü2 i0Ú‬‬ ‫‪É Ç " dž ( Ä‬‬
‫َ‬ ‫ۙ َِ ْ َّ َ‬ ‫ﴍ َﻣﺎ َﺧﻠَﻖَ‬ ‫¯َّ‬ ‫ْ‬ ‫ۙ‬ ‫ُْ َ ُْ ُ َ ّ ْ َ َ‬ ‫اﻟﺮ ْ ٰﲪﻦ َّ‬ ‫‪ْ û‬ﺴﻢ ﷲِ َّ‬
‫ﺎﺳ ٍﻖ ِاذا‬ ‫ﴍ ِ‬‫ﻏ‬ ‫۝ و¯ ِ‬ ‫اﻟﺮ ِﺣ ْﻴ ِﻢ ۝ ﻗﻞ اﻋﻮذ ِ™ ِب اﻟﻔﻠ ِﻖ ۝ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬
‫ۧ ۝ ‪ْ û‬ﺴﻢ ﷲِ َّ‬ ‫ﴍ َﺣﺎﺳﺪ ا َذا َﺣ َﺴﺪَ‬ ‫َُْ ۙ َِ ْ َ‬ ‫َ َ َ ۙ َ ِ ْ َ ّ َّ ٰ ّ ٰ‬
‫اﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ّ‬
‫ﴍ اﻟﻨﻔﺜ ِﺖ ِﰲ اﻟﻌﻘ ِﺪ ۝ و¯ ِ ِ ٍ ِ‬ ‫وﻗﺐ ۝ و¯ ِ‬
‫ۙ ْ َّ ْ‬ ‫َّ ِ ۙ ٰ َّ‬ ‫ُ ْ َ ُ ْ ُ َ ّ َّ‬ ‫َّ‬
‫َ‬
‫ﴍ اﻟﻮﺳﻮاس ڏ‬
‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫۝ ِ¯ ِ‬ ‫ﺎس‬ ‫اﻟﻨ ِ‬ ‫ﺎس ۙ ۝ َﻣ ِﻠ ِﻚ اﻟﻨﺎس ۝ ِاﻟ ِﻪ‬ ‫اﻟﻨ ِ‬ ‫اﻟﺮ ِﺣ ْﻴ ِﻢ ۝ ﻗﻞ اﻋﻮذ ِ™ ِب‬
‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ۙ َ ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫ْ َ َّ‬
‫ٰ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬
‫اﳉﻨ ِﺔ واﻟﻨﺎس ۝ ِ‪û‬ﺴ ِﻢ ﷲِ اﻟﺮﲪ ِﻦ‬ ‫ْ‬ ‫ۧ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫۽‬
‫ِ‬ ‫اﳋﻨﺎس ۝ اﻟ ِﺬي ‪Ù‬ﺳ ِﻮس ِﰲ ﺻﺪو ِر اﻟﻨﺎس ۝ ِ¯ ِ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬
‫ِ َ ُ ْ ُ ّ َ ْ ٰ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ًّ َ ْ َ ْ َ َ ّ َ َ ْ ُ ِ ّ َ‬ ‫َّ‬
‫اﻟﺴ ِﻤﻴ ِﻊْ‬ ‫’ اﺧﺬت ِ‪Z‬‬ ‫اﻟﺮ ِﺣ ْﻴ ِﻢ ۝ ِ‪ْ û‬ﺴ ِﻢ ﷲ اﻋﻮذ ِ‪Z‬ﻟﺮﲪ ِﻦ ِﻣﻨﮏ ِان ﮐﻨﺖ ﺗ ِﻘﻴﺎ او ﻏﲑ ﺗ ٍِ‬
‫† َﺷ ْﻌﺮيْ‬ ‫† َﺑ َﴫ ْي َو َﻻ َ ٰ‬ ‫‪َ w‬و َﻻ َ ٰ‬ ‫ْ‬ ‫† َﲰْ‬ ‫† َو َﻻ َ ٰ‬ ‫ﺎن َﻟ َﮏ َ َ َّ‬ ‫ﲰ ِﻌ َﮏ َو َﺑ َﴫ َک َﻻ ُﺳ ْﻠ َﻄ َ‬ ‫† َْ‬ ‫ﲑ َٰ‬‫ِ‬
‫ْاﻟ َﺒ ِﺼ ْ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬
‫ﺎﱊ َو َﻻ َ†ٰ‬ ‫† ِﻋ َﻈ ِ ْ‬ ‫† َﻋ َﺼ ْﱮ َو َﻻ َ ٰ‬ ‫† ُ ِﳐّ ْﻲ َو َﻻ َ ٰ‬ ‫ﱊ َو َﻻ َ ٰ‬ ‫ْ‬ ‫† د َِ‬ ‫† َ ْﳊﻤ ْﻲ َو َﻻ َ ٰ‬ ‫† ‪َ َû‬ﴩ ْي َو َﻻ َ ٰ‬ ‫َو َﻻ َ ٰ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬
‫َ‬
‫ﱰ اَ ْﻧ ِ‹ َﻴ ٓﺎئُ ﷲِ ِﺑ ٖﻪ ِ¯ْ‬ ‫اﻟﻨ ُﺒ َّﻮ ِة ّاﻟ ِﺬي ْاﺳ َ‪َ َ h‬‬ ‫َ ْ َ َ َ ٰ َ َ َ َ ْ َ ّ ْ َ َ ْ ُ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ َّ‬
‫ﻣ ِﺎﱄ وﻻ † ﻣﺎ رزﻗ ِﲎ ر ِﰉ ﺳﱰت ﺑ› ِﲎ وﺑ›ﻨﮏ ِ‪ِ û‬ﺴ ِﱰ‬
‫ﴎا ٓ ِﻓ ْﻴ ُﻞ َ‪ْÌ‬‬ ‫‪َ َ Æ Ì‬ﺴﺎ ِر ْي َو ِا ْ َ‬ ‫‪َ Ì‬ﳝِ ْﻴ ِ ْﲎ َو ِﻣ ْﻴ َﲀﺋ ِْﻴ ُﻞ َ ْ‬ ‫ﱪآﺋ ِْﻴ ُﻞ َ ْ‬ ‫ﺎ™ ِة َو ْاﻟ َﻔ َﺮا ِﻋ َﻨ ِﺔ ﺟ ْ َ‬ ‫ْ‬
‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬
‫ات اﳉﺒ ِ‬ ‫َﺳ َﻄ َﻮ ِ‬
‫َ َ ٓ ْ َ ُ َ َّ ٌ َ َّ ُ َ َ ْ َ ٰ َ َ ْ َ ُ ُ َّ ٌ َ َ َّ َ ْ َ ُ َ ّ َ َ ْ َ ُ َّ‬
‫ﺎن ِﻣ ِّﲎْ‬ ‫اﻟﺸ ْ› َﻄ َ‬ ‫ﺎﱊ وﷲ ﻣﻄ ِﻠﻊ † ﳝﻨﻌﮏ ِﻣ ِ ْﲎ و ﳝﻨﻊ‬ ‫ورا ِﰄ وﳏﻤﺪ ﺻﲇ ﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ وا ِﻟ ٖﻪ اﻣ ِ‬
‫ﺐ َﺟ ْﻬﻠُ ٗﻪ اَ َ‪َ Ä‬ﺗ َﮏ اَ ْن ‪ْ َّÆ‬ﺴ َ‪ِ h‬ﻔ َّﺰ ِ ْﱏ َو ‪ْ َ Æ‬ﺴ َ‪ِ h‬ﺨ َّﻔ ِ ْﲎ اَ ّ¿ﻠٰ ُﻬ َّﻢ ِا َﻟ ْﻴ َﮏ ْاﻟ َﺘ َﺠ ْﺎ ُت اَ ّ¿ﻠٰ ُﻬ َّﻢ ِا َﻟ ْﻴﮏَ‬ ‫اَ ّ¿ﻠٰ ُﻬ َّﻢ َﻻ ﻳَ ْﻐﻠَ ُ‬
‫‪َ N‬ﻛ َﻔ ُﺮواْ‬ ‫اﻟﺮ ِﺣ ْﻴﻢ ۝ َو ِا ْن ّﻳَ َﲀ ُد َّاﻟﺬ ْ َ‬ ‫اﻟﺮ ْ ٰﲪﻦ َّ‬ ‫ْاﻟ َﺘ َﺠ ْﺎ ُت اَ ّ¿ﻠٰ ُﻬ َّﻢ ا َﻟ ْﻴ َﮏ ْاﻟ َﺘ َﺠ ْﺎ ُت ۝ ‪ْ û‬ﺴﻢ ﷲِ َّ‬
‫ِ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬
‫اﻟﺬ ْﻛ َﺮ َوﻳَ ُﻘ ْﻮ ُﻟ ْﻮ َن ِا ّﻧَ ٗﻪ َﻟ َﻤ ْﺠ ُﻨ ْﻮ ٌن ۘ ۝ َو َﻣﺎ ُﻫ َﻮ ِا َّﻻ ِذ ْﻛ ٌﺮ ِّ¿ ْﻠ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْﲔَ‬ ‫َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ ُ ّ‬
‫ﲰﻌﻮا ِ‬ ‫ﻟﲒ ِﻟﻘﻮﻧﻚ ِ‪Z‬ﺑﺼﺎ ِر ِﱒ ﻟﻤﺎ ِ‬
‫ُ َ َّ َ ّ َ ِ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ّ ُ َ َّ َ ْ َ ُ ْ ٰ َ ّ ُ َ َّ َ ّ َ َ ُ َّ ْ َ‬
‫† ﺣﺴ ِﻦ ﲩ ِﺔ اﻟﻘﺎﺋ ِِﻢ‬
‫† ﳏﻤ ٍﺪ ِ ٍ‬
‫† ﳏﻤ ٍﺪ ﺟﻌﻔ ٍﺮ ﻣﻮﳻ ِ ٍ‬‫ﲔ ٍِ‬‫† ﻓﺎˆﺔ ﺣﺴ ِﻦ ﺣﺴ ِ‬ ‫@ ﳏﻤ ٍﺪ ِ ٍ‬
‫ُ‬ ‫َ َ ْ ُ َّ َ‬
‫ﳱﻢ اﻟﺴﻼم @‬ ‫ﻋﻠ ِ‬

‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
‫‪214‬‬

‫……﴿ ﺑ ر‪Ù‬ں ¬ ِﺷﻔﺎء ﴾……‬


‫‪JŠ‬‬ ‫'‪Ïi¾çM : €‬‬ ‫‪og¿ À‘ ³·gÔ iÂ‬‬
‫‚‪†•6™o«î „E‬‬ ‫‪Ýd‬‬ ‫‪8 €‬‬ ‫‪jc /g Ü/I€r :‚K‬‬
‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َْ ّ ْ‬ ‫َ َ ْ َ َ َ ُ َّ َ َّ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ٰ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ْ ٰ‬
‫ِ‪û‬ﺴ ِﻢ ﷲِ اﻟﺮﲪ ِﻦ اﻟﺮ ِﺣﻴ ِﻢ ۝ ﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮۃ ِاﻻ ِ‪ ِ Z‬اﻟﻌ ِ ِﲇ اﻟﻌ ِﻈﻴ ِﻢ ە‬
‫‪øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø‬‬

‫‪E=mg m‬‬ ‫‪Ï‬‬ ‫ˆ‪J’Ui‬‬ ‫‪m‹ ½æZ g>E‬‬ ‫‪M M€c‬‬


‫اﻟﺮ ِﺣ ْﻴ ِﻢ ۝ َو ِ‪ْ Z‬ﳊَ ّﻖ اَ ْ َ‪ْ Î‬ﻟ ٰﻨ ُﻪ َو ِ‪ْ Z‬ﳊَ ّﻖ َ َ‪َ Î‬ل ط َو َﻣ ٓﺎ اَ ْر َﺳ ْﻠ ٰﻨ َﮏ ِا َّﻻ ُﻣ َ‹ ِّﴩاً‬ ‫‪ْ û‬ﺴﻢ ٰ ّﷲِ َّ‬
‫اﻟﺮ ْ ٰﲪﻦ َّ‬
‫ِ ِ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬
‫ََ‬
‫ّوﻧ ِﺬ ْ ً|ا ە‬
‫‪øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø‬‬

‫……﴿ ﺟﺴﻢ ‪ G‬ﺟﻮڑوں ﻣ‪ t‬درد ﮐﻴﻠﺌﮯ ﴾……‬


‫= ‪g‬‬ ‫‪½æZËMmi % ±Í$ R‬‬ ‫‪«Ñ g¿ À‘ ³·gÔ iÂ‬‬
‫‚‪E‬‬ ‫‪ž‬‬ ‫‪| Ö» E=m‬‬
‫اﻟﺮ ْ ٰﲪﻦ َّ‬
‫اﻟﺮ ِﺣ ْﻴ ِﻢ‬
‫۝‬
‫‪ْ û‬ﺴﻢ ﷲِ َّ‬
‫ِ‬ ‫ِ ِ‬
‫َ‬ ‫َ َّ ْ َ َ ٓ َ ْ َ َ َّ َ َّ ۭ َ ٓ َ ْ ٰ َ ْ ُ َ ُ ٗ َ َ َ َ َ ۭ َ َ ْ ٰ َ ً َ َ َ‬
‫ﺗ‹ﺖ ﻳﺪا ا ِﰉ ﻟﻬ ٍﺐ وﺗﺐ ۝ ﻣﺎ اﻏﲎ ﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ وﻣﺎ ﻛﺴﺐ ۝ ﺳ›ﺼﲆ ‪Ä‬را ذات ﻟﻬ ٍﺐ‬
‫¯ ّ َﻣ َﺴﺪ ۝ۧ‬
‫ْ‬ ‫ﲪَ َﺎﻟ َﺔ ْاﳊَ َﻄﺐ ۚ ۝ ْﰲ ﺟ ْﻴﺪ َﻫﺎ َﺣ ْﺒ ٌﻞ ِّ‬
‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ۭ‬
‫◌‬
‫ښ ۝ َّو ْاﻣ َﺮاَ ُﺗ ٗ‬
‫ﻪ‬
‫ٍ‬ ‫ِ ِ ِ ِ‬
‫‪øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø‬‬

‫……﴿ ﴎدرد ﮐﻴﻠﺌﮯ ﴾……‬


‫‪/@Q‬‬ ‫‪& "1&Q‬‬ ‫‪# Q 210 > p‬‬ ‫‪3P‬‬
‫اﻟﺮ ْ ٰﲪﻦ َّ‬
‫اﻟﺮ ِﺣ ْﻴ ِﻢ‬
‫۝‬
‫‪ْ û‬ﺴﻢ ﷲِ َّ‬
‫ِ‬ ‫ِ ِ‬
‫ﲋ ُﻓ ْﻮنَ‬‫َ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ ٍ ِّ ْ َّ ْ ۙ َّ ُ َ َّ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ‬
‫ۙ۝‬ ‫ﲔ ۝ ﻻ ﻳﺼﺪﻋﻮن ﻋﳯﺎ وﻻ ﻳ ِ‬ ‫اب وا‪ِ Z‬رﻳﻖ ڏ وﰷس ¯ ﻣ ِﻌ ٍ‬
‫ِ‪Z‬ﻛﻮ ٍ‬
‫‪Index‬‬ ‫‪Home‬‬
215

……﴾ ‫……﴿ ﻧﻈﺮ ﺑﺪ ﰷ ﺗﻌﻮﻳﺬ‬


1& "1& yfQ O*&_# h &Q PQ
ّ ُ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ ْ َّ ُ َ َّ ْ َ
ٗ‫اﻟﺬ ْﻛ َﺮ َوﻳَ ُﻘ ْﻮ ُﻟ ْﻮ َن ِا ّﻧَﻪ‬
ِ ‫ﲰﻌﻮا‬ ِ ‫ﺑﺼﺎ ِر ِﱒ ﻟﻤﺎ‬Zِ ‫ ﻛﻔﺮوا ﻟﲒ ِﻟﻘﻮﻧﻚ‬N‫و ِان ﻳﲀد اﻟ ِﺬ‬
َ ْ َ ٰ ْ ّ ٌ ْ َّ َ ُ َ َ ٌ ْ ُ ْ َ َ
@ ‫ﻟﻤﺠﻨﻮن @ وﻣﺎ ﻫﻮ ِاﻻ ِذﻛﺮ ِ¿ﻠﻌﻠ ِﻤﲔ‬

JWUr ‹ ž6gh¢ † i gi?„: IU¢4Ho,


ÖÝ
E IÞ³WU …r † d i gw „ EM= w0 Ëé! üv
E ¦ Šgu †IU¢„,ýpí
øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

½æZ U— µ w ’UÕ EÖ w ’UßMßà &U ’


ã:Ö Š ,m‹
َّ
َ ُ َ َِ ‫اُ ِﻋ ْﻴ ُﺬ ُ ْ• َر َﺑ‬
ُ ‫ﴫ ْی ِﺑ ُﻨ ْﻮ ِر ﷲِ اﻟ ِﺬی ﻻ ﻳﻄﻔ‬
@ ‫ﺎء‬ ْ ْ

8á' 6y rÊ dM •J dM Uv
øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

ZC 2 m ½æZä ; @ Ï g¿ ÀYpƒivo` iÂ
K (ª
َ ْ ّ َْ َّ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َّ َ
ْ
@ ‫ﲇ اﻟﻌ ِﻈﻴ ِﻢ‬ِِ ‫ ﷲِ اﻟﻌ‬Zِ ‫ﺎﰲ ﷲ وﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮۃ ِاﻻ‬ ِ ‫ ْﺴ ِﻢ ﷲِ واﻟﺸ‬ûِ
•ÍÄ r'|i= œ•7J8 p Öº| ½¾MglM •

øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø
øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

Index Home
216

øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø
َ َْ ُْ َ َْ
‫ﺎت ﺧﲑ و™ﮐﺖ‬
ِ ‫ﳇﻤ‬
øøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

glM| _ › ‫ ْﺴ ِﻢ ﷲ‬ûِ : m_ ›go


ُ ْ َ َْ
¦| Ÿo+ ‫اﳊ ﻤﺪ ﷲ‬ : (Uâ
َ ۗ َْ
æQ | ‫ِا¾ﺸﺎئ ﷲ‬ : mrg
š~| ‫ﺎن ﷲ‬ َ َُْ : ~s
َ ۗ َ َ
Q| ' ‫ﻣﺎﺷﺎ ئ ﷲ‬ : 6lm¤o
12(| ‫اک ﷲ‬َ ‫َﺟ َﺰ‬ : m ,\
ÕÖ | ‫ﺎن ﷲ‬َ ‫ِ ْﰲ َاﻣ‬ : mã
4 َ َ َ َ
p œÄ5á| ‫ﻓﺘﺒﺎرک ﷲ‬ َ : 6í<
ُ َ
o rÊ | ‫ ﷲ‬Zَ ‫ﻧ ُﻌ ْﻮ ذ‬ : 6@ Òl
َْ َْ
67Q™L | ‫ﻐ ِﻔﺮ ﷲ‬h‫اﺳ‬ ُ : mgo
َ‫ ِا َﻟ ْﻴ ِﻪ َرﺟ ُﻌ ْﻮن‬Vٓ َ‫ ِ ٰ ّ ِ َو ِا ّﻧ‬Äَّ ‫ِا‬ : ~s iƒ
ِ

øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø
øøøøøøøøøøøøøøøøø

Index Home
217

‫ﺟﺪول وﻻدت و ﺷﻬﺎدت ﭼﻬﺎردە ﻣﻌﺼﻮﻣﲔ ﻋﻠﳱﻢ اﻟﺴﻼم‬

>: S A ) 5 „ A uG5 „ f !7G !7G n4 >: 7 I <


H ) " A A A uG f S) 76\ ƒN %)7 \
r ¾< «¾wo @q…… n•B æ gŠÉ « p w …D ä å U |§ » • œ …
ßà
é «¾wo @qpG Ip •… æ gŠoG 4 …o ç ågÔ I X¹» a » • ÏY •
ƒ› šf 4è
<Âì «¾…B @q…… ø€ @ }o («¾B @ }•G @Ç
4 È• gÜ † ;p g • c3 ÓÔ o
r¾ ët iq ø€ ê<å
<Âì pwí @qtG n•B @qo Ip …t • c3 ÓÔ •` çà œ» •ºúgÔ p
r¾ «¾ šf
Ç Õ›Èm tw í @qw… g e g>…G @qp Iâo • c3 ÓÔ •` çà » ä• gÔ t
«¾ |§ ÖK
<Âì «¾tB @qFt g>•t @qow @ }…t dj$ l r gÔ Ö K ä œ» •”2Ž ” Y w
r¾ ge «p •

Index Home
218

<Âì tD í @q……p I @ˆD @qtD 4• a ågÔ • îYgÔ ·» •¢jœ D


r¾ «¾ 4è
<Âì wt í @q…pB « 6…t @qBo « p w …D r Hg •¢jœgÔ » •‘ ³· B
r¾ «¾ |§
o tt í @q…Bo 4 •t @q…•B nD ,ÄÄrï ‘ ³•·gÔ » •ùoÁƒ F
‘ž «¾ VÄ
* «¾tt @q•Go Jˆ•o @q …pB Jˆ…… I:“ð ùo•ÁƒgÔ a» •, Y …G
I]
o «¾•t @q••G Jˆ•F @q…Ft 4 …G I:“Oñɪ"Êò •, YgÔ ·» •‘œ ……
‘ž
P, p… í @q•tp 4o @q•…• I @ˆ…t I:“BT •‘œgÔ a» ••Y …•
( «¾
P, «¾•B @q•wG «pw B @q•o• ø€ w …G I:“ów ••YgÔ œ» •@ùú …o
(
| ôõ @q•tt Iâ…t I:“  úgÔ » •@Úœ …p
•@ù ßà IÔ3 ²³

Index Home
219

'/ø ¾æÉ E@|öœä÷ Ì


E Ì]K= v ƒá ç ×X
ë þr M¢ Ï å8 mù Ï
M c ë þ , 3 4Eã c WU'
rP M Ò ¬ WU 3
ª I og e g>•: Æ Ä @L•L@ €@E5
B Z÷MÖú øÔ ²³r 4
Mä×ý\E 6žmglMgü Ç O 8 X çû oçr E (6
E d 8r »•±@]!' >l j
llMWUHÏ&U × - /þÉ ó Ö•IŽI ýd
MllX WUE ú I Z % l µM ð§ r Yä
m qÌ a ,¾ É µ,| Ö Ô U @ U p J
¨ ²³r ŠäK ²³r {ä` MWUE –

r E Ôõ É O { Ä, 6 ' jMÎM # —
«OEf6MU + _Õ,-€Œ -€ V6 {_ › ²³
Z žM S Eª mÐU ²³` JI @M]• ]¸{ M
0¤ @ZEÖ \] ã M $öMI-~ WU
- Ö•IfL E 6B o •- þd»¥ªr oC÷ ÌE w
E “í@ÕÌ w0

Index Home
220

EHmµ ™ Ï M M m ê
‡ƒo J •§ MI-~ f6s2 4Z •ö
µ ™E s Jo _#TóI ~Z “• J µ@þUE™
±¦I lm M{ JWUX ý\ Bí<r ±
E  º 6I¼I ²³É { JEªL
É8 M rÔ É EÌ6B Ö•IfE@ €
ƒ‰
s ' jM «¾ E Ð@md ÊÉ ªîÉ Ýʪ.¾Z l ê
çrÉ v E{ ¢Ä6² ! ¨B «úÌ «cÔM æ JWUX
E fmïñ ± o v ¨¨5P X¦¦
«cÔ ! JWUX Z ž} t¥é6«#³“sr c" (žM«¾¨¨
3wødŽZ@ U} ˆ × ƒñ r›LM æ ÒE mB s
7jsi? @ ,{½¾Ež~mB 5gŽj* : ž•B@Y~7J
± RM!m·M %¤:&R jMÎù4 $ ¿W
ƒ @'(Eª)çmúßX J5P „² VWEªBト
}s ëÔ « Ê <,VWEª « Üo°µ• ‘6o@ Ux
E ã *+M Ïpr :¨6 5P µ•7J , ä×ç
EªB ‚ ¾ßX «cÔßMiÔ• × d i™ ø Ij
/ 0mr #‚ .{, E g Õ Zo- E M RÏR™oß
«¾ «íeªB‘| gÕ Z `J”` E‚ 6 y gb iÔ•é
¦¦n_ J Z 6 µ

Index Home
221

E¿ l 5P 1¾•QH Ur®U WUÏRQ


f6 1 --/2æ/3/è Hi ø 4 Ö•IgL @ €
o ZyÌ 7j ‘ žE1i ‘ žK g ÍE¹ Í(6
Mi I ] EÌ â I ] ú M5 6 B g" +5 ¥ ª g Õ Z
EI-~Ñ E X I67 K I67
or‚ jgÔ ê‚>E _ ›8o0 Ä ê@ é mUÑ E
J9X @ æ8: WU¥@ 8d: Ò : _ ›EÓ« g"
m_ ›; ~MWUJ PX Ò M(ž±E ©*MUm2
é «¾•QËE(=ÌB M ùB 5P K: <4 jÉ E
é PE r • é µbÉ i ˆv E >oµ•$
Ã/ï’/\] bð§/g" or‚ñ r‚ jgÔ /µÔ ê/ê@
O @0Bp¾E . 8 K ßž ? »r @Eg Õ ZMn
A ~ U IB ÆCE fm. s’ “ë þ 1¾ {Ô
_' WUßMÍM E ž6R D7JJi ÂzsÛ “
G WU } @ _H ƒáJWUž6g Õ ZoE } 6FÓ $Ež
é I v Ef ¥m2@]‚:ž6r ÔÕ «n :è MN¢E
:y mµ• 4<7JÕ E fm8F„ L7J $sùoiÔ•
Ò H Efm“ ìg Õ Zoi i p gßcEµm«
1¾I MEEª8 o ,7J8 r }6M
Eªž6 :r g o ï³ ¬ \] WUEf6 ² I

Index Home
222

J XE cÔM2 Ï M Õ …/2 Ï }KE ÷Ì _#


r ¾É Efm µJ5P i ì Ò v w fm §o GÏ
#jUX JWU'•S É w@]!r @]K L '¸ fÏE@ 5P Ž j
WUm±þäZ- 'ªIA ¾óK É •$ ¥

/ @ M /5 ¾ E S M t w ± Õ 1U À | Ö gm Z
E õö
ŒJij NýX WUEi•@, w± @ ‚öZ/½/@ ÷
Ežm õN¢±X JI €cE Õ {MIr )r 0s'
É +N3 ` / */QKE 8ï »J Hi£ $ ù Ir
EfmšqoÄ Ä÷
E f68ÓO øs $E Ie ƒž±Z žPWU
fm 8þJs mÅZ M$Jøv s,½¾M ¥
QmªOïö «R f m Ô=]ú ù8 E ®ÔMøI øÉ I r E
R øerS 2 UcEª P óÉ o TMI E¯ 8
sr ÏUJ ~MI Ež6R Ds7JJ Hs$Mð§EfU
EsV :ñ“ } sCŠ K:5/0
Ír j J MiÔ I KE WZ@M8 j- :,
æ &R¥E• “íi ï mR µ• WU½¾MX, ± m
«z Mg0”É óhWE H ãç±×ßMr š M ƒJ
ø¾U •Z è þJ E Ð ½¾MYJi

Index Home
223

Bg > i û g0”É óPƒ7J žE* ãR«z 2 r


J #Š ¡ ¡ -ž › E¨mNZ I m ½¾Mø¾U
Û î[ÛÝ
E F m¦ I\ YZ g Z Oª WU8 E 8Ð
í € WUE þJÉ s¦ç ´«F MI , 3•,WU
ƒ\ Ir 3ÏJ : s4 =mr š r r
mi % œ$R Ï Ô $ R Ï É ß M ScÏ i5ƒ
7J JWU ' j M ¥E ƒn ± W : E=m
® J ! ž= mr‚UZ0 @ `Møj%( Ä:(Uü
]™ m~ZßMç ´ «F
Ç MScÏX çr,J ƒguE¨
é rš »rö ¦ m W çr , :E i m¨|
ý joi ÂÛ Û @ 9 : 6ÒŠ (6fm ,\o+I
œ•«U œHàá| EM=mNZ MÖ J ' •ý È
ScÏMI E«i ï iþU (ÔHA, qip: +I •
E Ž ç S4 E(ÔH·@r i MI (ÔHiU
^@ùÖ _
0346-5202992 :hjƒ
iaskary@yahoo.com :97" ‫ای‬

Index Home