You are on page 1of 577

Fordtotta

Lukcs Andrea
J. R. Ward 1 Hallhatatlan szeret
J. R. Ward
Halhatatlan szeret
Fekete Tr Testvrisg
8.
Ulpius-hz Knyvkiad
udapest! "#1#
J. R. Ward " Hallhatatlan szeret
A $ordts alap%ul szol&l '()
*+ ,+ -ard) Lover .ine
A szerztl az Ulpius-hz Knyvkiadnl 'e&%elent )
/%st0t szeret
1ron t2li szeret
.e&se3zett szeret
/letre keltett szeret
Feloldozott szeret
.e&vltott szeret
.e&3osszult szeret
eavats
Kapzsis&
4opyri&ht 5 *essica ird! "#1#
All ri&hts reserved
6un&arian translation 5 Lukcs Andrea! "#1#
5 Ulpius-hz Knyvkiad! "#1#
718 9:; 9<= ">? =:; 9
J. R. Ward = Hallhatatlan szeret
Ajnls
8@K@A A*B8LC. @DE A KF8GH@E)
El sem hiszem, hogy mi ketten ilyen messzire jutottunk. A
knyved azonban nem bcs, hanem
egy j kezdet.
De ehhez te mr hozz vagy szokva...
J. R. Ward ? Hallhatatlan szeret
Ksznetnyilvnts
H0&telen hlval a Fekete Er Eestv0ris0& sorozat olvasinak! 0s han&os
Idvzlet az Izen$ala' $ru'ozinakJ
8a&yon kszn' nektek a t'o&atst 0s a se&ts0&et) 1teven AKelrod!
Kara -elsh! 4laire Dion 0s Leslie Lel3'an+
Ksznet a 8eM A'erican Li3rary 'inden dol&oz%nak N ezek a
knyvek t0nyle& a % csapat'unka ered'0nyei+
Kszn' nektek! Lu 0s Cpal! vala'int a 'odertorainknak 0s az
sszes se&t'nek! aki az internetes oldalai'at $i&yeli! 'indazt a sok
%s&ot! a'ely a szvetek le&'0ly0rl %ttJ
/s 'int 'indi&! hlval tartozo' a v0&reha%t 3izotts&o' ta&%ainak)
1ue Lra$tonnak! dr+ *essica Andersennek 0s etsy Hau&hannak+
/s na&y tisztelet a csodlatos 1uzanne rock'ann-nak! vala'int a
'indi& leny(&z 4hristine Feehannek O0s csald%nakP 0s az sszes
rnak! akit is'erek+ Clyan sok tancsot 0s vi&aszt kapok tletek
O4hristina! Linda! LisaPJ
Kszn' Kara 4esare-nak is! aki 'indi& a szve' csIcske 'arad+
A+ L+ +-nek) 0n va&yok az e&yik le&na&yo33 ra%on&d+ K0rlek! ne
ha&yd a33a az rstJ 1zeretlek+ Quszi) .a'i+
8+ E+ .+-nek) kszn'! ho&y 'indi& kitartasz 'ellette' az 2ton!
akr %! akr rossz trt0nik+
*acknek O0s az La3e-%0nekJP) kszn' neked a .(cicust 0s a
ro'antika 2%rade$inilst+
J. R. Ward > Hallhatatlan szeret
Le@lla 1cottnak! akit annyira szeretek! 0s ne' csak az0rt! 'ert olyan %l
&ond%t viseli az 0n i'dott unokacsik0'nek+
7vatie-nek! a 'i Kaylie-nknek 0s a 'a'%nak N akiket 'ris 3eteszek a
tele$ono' &yorshv%3a+
Lee-nek! ho&y kikvezte az utat! vala'int .ar&aretnek 0s -alkernek!
ho&y olyan sok r'et kapok tlIk+
Liz a knyv ne' %hetett volna l0tre szeret $0r%e' n0lkIl! aki a
tancsad'! a &ondvisel' 0s a %v3elt'R csodlatos 0desany'
n0lkIl! aki oly sok szeretetet adott neke'! ho&y soha ne' $o&o' tudni
viszonozniR a csaldo' n0lkIl O3ele0rtve 'ind a v0r szerinti! 'ind az
rk3e $o&adott ta&%aitPR vala'int a le&kedvese33 3artai' n0lkIl+
S! 0s 'int 'indi&! Idvzlet a -riterAo& %o33ik $el0nek+
J. R. Ward < Hallhatatlan szeret
Kifejezsek s tulajdonnevek magyarzata
gyas
Kivlasztott! akit kitantottak a szerele' '(v0szet0re+
alantas
Az Alantasok !rsasgnak ta&%a! l0lek n0lkIli e'3er! akinek az a
c0l%a! ho&y a v'prokat 'e&l%e+ 4sak akkor hal 'e&! ha szven sz2r%k+
6a ne'! korltlan idei& 0lhet+ 8incs szIks0&e ev0sre va&y ivsra! 0s
k0ptelen a szeKre+ 7dvel a ha%a! a 3re 0s a szivrvnyhrty%a elveszti
pi&'enttartal't! 0s ki$akul+ 6a%a szke! arca $akszIrke! sze'e vil&os
lesz+ a3ahintpor-illata van+ eavatsa utn! a'elyet az C'e&a v0&ez el!
'indi& 'a&nl tart e&y ker'iaurnt! a'ely3e a szv0t helyezik! 'iutn
eltvoltottk a test03l+
Alantasok Trsasga)
Lyilkosok rend%e! akiket az C'e&a hvott 0letre! azzal a c0llal! ho&y a
v'prokat kiirtsk+
lczs
@&y adott $izikai krnyezet elre%t0se! helyette e&y ill2zi 'e&tere't0se+
rtatlan
1z(z+
tvltozs
@&y v'pr 0let0nek kritikus idszaka! ekkor vlik Felntt0+ H0rt kell
innia az ellenkez ne' e&yik ta&%3l! ho&y 0let3en 'aradhasson+ A
$olya'at utn 'r ne' tud ki'enni a nap$0nyre+ @z ltal3an h2szas
0veinek kzep0n kvetkezik 3e+ Han olyan v'pr N elssor3an a $0r$iak
kztt N! aki ne' 0li t2l az tvltozst+ Az tvltozs eltt a v'prok
$izikaila& &yen&0k! szeKulisan 0retlenek 0s ne' $o&0konyak a testi
v&yakra! vala'int ne' tudnak lthatatlann vlni+
J. R. Ward : Hallhatatlan szeret
az !rnyk)
7dtlen 3irodalo'! ahol a halottak 2%ra tallkoznak szeretteikkel! 0s
tov33l0pnek az rkk0vals&3a+
bajtrs:
F0r$iak e&y's kzt hasznlt ki$e%ez0se! a'ely a klcsns tiszteletet 0s
szeretetet 'utat%a+ 1za3ad $ordts3an Tdr&a 3arto'U+
bosszlls:
6allos 'e&torls! a'it ltal3an a szeretett n $0r$itrsa ha%t v0&re+
eltkozott hasonms
A &onosz! eltkozott iker! aki 'sodikk0nt szIletett+
letr:
@&y sze'0ly sa%t testre! aki en&ed0lyt kapott arra! ho&y l%n+ @33e a
tiszts0&3e csak a kirly nevezhet ki valakit+
az elit
Az arisztokrcia trsadal'nak le&$els33 kre! hasonl a Lyr&y
r0&ensherce& uralkodsa ide%0n hatal'on l0v an&ol arisztokrcihoz+
elklnts:
Bllapot! a'elyet a kirly sza3 ki e&y arisztokrata nre! ha a n csald%a
ezt rs3an k0rel'ezi+ A nt ezzel a v"delmez# kizrla&os &y's&a al
helyezi! aki ltal3an a csald le&idse33 $0r$i ta&%a+ A v"delmez#nek
trv0nyes %o&a 'e&hatrozni a n 0let0nek 'inden pillanatt! vala'int
3eltstl $I&&en korltozhat%a a kIlvil&&al $enntartott 3r'ilyen
kapcsolatt is+
elnk)
6atalo''al 0s 3e$olyssal rendelkez sze'0ly! az els csald)
A v'prok kirlya 0s kirlyn0%a! vala'int a &yer'ekeik! ha vannak+
az els "sald
A v'prok kirlya 0s kirlyn0%a! vala'int &yer'ekeik ha vannak+
J. R. Ward ; Hallhatatlan szeret
fekete Tr Testvrisg)
.a&asan k0pzett v'pr harcosok szvets0&e! akik !a $a%ukat v0dik az
Alantasok Ersas&a ellen+ A $a%on 3elIli $a%ne'est0snek ksznheten a
testv0rek rendkvIli $izikai 0s 'entlis k0pess0&ekkel rendelkeznek!
vala'int k0pesek a &yors n&y&ytsra+ E33nyire ne' v0r szerinti
testv0rek+ A testv0ris0&3e csak az kerIlhet 3e! akit az e&yik ta& %avasol+
Eer'0szetIkn0l $o&va a&resszvak! akik szeretnek titkolzni! 0s csak sa%t
'a&uk3an 3znak+ A civil lakoss&tl elszi&etelve 0lnek! 0s 'ini'lis a
kapcsolatuk a t33i trsadal'i osztllyal! kiv0ve! ha tpllkozniuk kell+
Le&ends alakok! a v'pr trsadalo' tisztelettel vezett ta&%ai+ 4sak
na&yon s2lyos s0rIl0s okozhat%a a hallukat! 'int p0ldul lv0s va&y
k0ssz2rs a szv3e+
fl:
8i v'pr! aki e&y $0r$ihoz tartozik+ A nk ltal3an csak e&y $0r$it
$o&adnak el pr%ukk0nt! 'ivel a $0r$i v'proknl na&yon ers a
territriu' v0del'e+
flelmetes:
A ki$e%ez0s a $0r$i szeKulis potenci%ra utal+ A sz szerinti $ordts
vala'i olyas'i! ho&y T'0lt arra! ho&y e&y n3e hatol%onU+
gym:
A keresztapa va&y keresztanya 'e&$elel%e+
herceg:
A v'pr arisztokrcia le&$els szint%e! kzvetlenIl az els csald 0s az
Vrz kivlasztott%ai utn kvetkezik a ran&l0trn+ @33e a r0te&3e szIletni
kell! ne' truhzhat+
hsgesek:
A szol&k osztlya a v'pr trsadalo'3an+ ,0&i! konzervatv szoks
szerint szol&l%k uraikat! a'ihez ha&yo'nyos ruhzat 0s viselked0s
trsul+ K0pesek ki'enni a nap$0nyre! 0s viszonyla& ha'ar re&szenek+
Btla&0letkoruk krIl3elIl tszz 0v+
J. R. Ward 9 Hallhatatlan szeret
kereszt:
A dicss0&es hall szi'3lu'a az si nyelv3en+
kivlasztottak:
8i v'prok! akiket arra vlasztottak ki! ho&y az Vrzt szol&l%k+ Az
arisztokrcia ta&%ainak tekintik ket! 3r ink33 szelle'ile&! 'int id3eli
skon vannak e&yItt+ Kev0s va&y se''ilyen kapcsolatot ne' tartanak $ent
$0r$iakkal! 3r az Vrz kvns&ra hzass&ot kthetnek a harcosokkal!
ho&y a $a% $enn'arad%on+ *v3e lt k0pess0&&el rendelkeznek+ A '2lt3an
a testv0ris0& e&yedIlll ta&%ainak tpllkozsi i&0nyeit el0&tett0k ki! ezt a
&yakorlatot azon3an a testv0rek eltrlt0k+
a Kri#ta
A Fekete Er Eestv0ris0& szent sr%a+ 1zertartsi terIlet is e&y3en!
vala'int az alantasok urninak rzhelye+ Az itt 'e&tartott szertartsok
kz0 tartozik a 3eavats! a te'et0s 0s a testv0rek ellen $olytatott $e&yel'i
el%rsok+ A testv0ris0& ta&%ain! az Vrzn! 0s a 3eavatand %ellteken kvIl
senki 's ne' l0phet 3e ide+
leelan:
ec0z ki$e%ez0s! a'ely sza3ad $ordts3an annyit tesz! Tle&dr&33
kincse'U+
mama:
Anya+ @&yszerre lehet a $o&alo' 'e&%ell0s0re 0s kedvesked szk0nt
is hasznlni+
manipltor:
A v'prok $a%n 3elIli al$a%! akiket t33ek kzt az %elle'ez! ho&y
k0pesek 3e$olysolni 'sok 0rzel'eit Oazzal a c0llal! ho&y ener&it
cser0l%enekP+ A trt0nele' sorn htrnyosan 'e&kIln3ztett0k ket! 0s
volt olyan korszak is! a'ikor a v'prok vadsztak r%uk+ Kihal$0l3en
vannak+
nalla !n"# nallm !ffi":
A szeretet ki$e%ez0s0nek szava+ *elent0se Tdr&aU!
J. R. Ward 1# Hallhatatlan szeret
az $mega
Lonosz! 'isztikus alak! akinek le&$33 c0l%a a v'pr trsadalo'
'e&se''ist0se! 'ert 'e&hara&udott az Vrzre+ 7dtlen 3irodalo'3an
l0tezik! hatal'as ere%e van! ' 0letet ne' tud tere'teni+
az %rz)
.isztikus l0ny! a kirly le&$33 tancsad%a! a v'prarchvu' rz%e!
vala'int az el%o&ok sz0toszt%a+ 7dtlen 3irodalo'3an l0tezik! 0s
rendkvIli ervel rendelkezik+ K0pes 0letet tere'teni+ W&y hozta l0tre a
v'prok trsadal't is+
parancsol$
F0r$i v'pr! aki $eles0&Il vett e&y nt+ .e&en&edett! ho&y e&y $0r$i
t33 nt is $eles0&Il vlasszon+
perzsel:
Az e&y0n kritikus &yen&es0&0re utal+ A &yen&es0& lehet 3els N p0ldul
szenved0ly3ete&s0& N va&y kIls! 'ond%uk! e&y szeret+
segd
Kivlasztottak! akik kzvetlenIl az Vrzt szol&l%k! 0s kIlnsen kzel
llnak hozz+
rts:
A 3ecsIlet visszalltsnak ritulis 'd%a! a'elyet a s0rt $0l a%nl $el+
A s0rtett! ha el$o&ad%a! 'e&vlaszthat%a a $e&yverne'et! a'ellyel les2%t a
s0rtre! aki v0dekez0s n0lkIl k0nytelen elszenvedni a t'adst+
tahlly:
A &yen&0d szeretet kedvesked ki$e%ez0se+ *elent0se sza3ad $ordts3an
Tdr&aU! TkedvesU+
J. R. Ward 11 Hallhatatlan szeret
termkeny idszak)
A ni v'prok ter'0keny idszaka! ltal3an k0t napi& tart! 0s ers
szeKulis v&y ks0ri+ KrIl3elIl t 0vvel azutn kvetkezik 3e elszr!
ho&y a n t vltozott! azt kveten pedi& csak tz0vente e&yszer+ izonyos
'0rt0k3en 'inden $0r$ira hatst &yakorol! ha e&y ter'0keny idszak3an
l0v n kzel03en van+ Hesz0lyes idszak ez! 'ivel knnyen kitrhetnek
harcok va&y kon$liktusok a versen& $0r$iak kztt! $le&! ha a n ne'
$0r%ezett+
ram:
Eisztelettel%es ki$e%ez0s! a'ellyel e&y szeKulisan alrendelt 'e&szlt%a
a do'inns $elet+
vj$
Knzeszkz! a'elyet arra hasznlnak! ho&y kive&y0k vele e&y e'3er
sze'0t+
vm#r
A ho'o sapienstl elkIlnIlt $a% ta&%a+ A v'proknak v0rt kell inniuk!
ho&y 0lni tud%anak! ' az e33l nyert er ne' soki& tart+ Az tvltozst
kveten! a'ely ltal3an h2szas 0veik kzep0n kvetkezik 3e! ne'
tudnak ki'enni a nap$0nyre! 0s rendszeresen kell v0rt inniuk valaki
v0n%3l+ 8e' k0pesek e&y harapssal tvltoztatni az e'3ereket
v'prr! va&y azzal! ho&y a v0rIket isszk! ritka eset3en azon3an
hzasodhatnak velIk+ K0pesek lthatatlann vlni! a'ikor akarnak+ @hhez
azon3an 'e& kell nyu&odniuk! koncentrlniuk kell! 0s ne' vihetnek
'a&ukkal neh0z tr&yat+ Ki tud%k trlni az e'3erek e'l0keit! $elt0ve!
ho&y azok rvid tv2 e'l0kek+ @&yesek tudnak olvasni 'sok
&ondolatai3an+ Az tla& 0letkoruk n0hny ezer 0v! e&yes esetek3en '0&
enn0l is t33+
J. R. Ward 1" Hallhatatlan szeret
v%elmez:
@&y sze'0ly &ondvisel%e+ A v"delmez#knek kIln3z $okozatai
vannak! a'elyek kzIl a le&na&yo33 3e$olysa annak van! aki e&y
elk$ln%tett n &ondvisel%e+
vrra&szolga
F0r$i va&y ni v'pr! akit e&y 'sik v'pr ural'a alatt tart! ho&y
tpllkozsi i&0ny0t kiel0&tse+ A v0rra3szol&a-tarts e&yre ritk33! 3r a
trv0ny '0& ne' tilt%a+
verseny:
K0t $0r$i kon$liktusa! akik az0rt harcolnak! ho&y e&yikIk a n pr%a
lehessen+
visszatr:
Az a sze'0ly! aki 0lve visszat0rt az Brny0k3l+ 8a&y tisztelettel veszik
krIl! 0s 3ecsIlik szenved0sei0rt+
J. R. Ward 1= Hallhatatlan szeret
Vannak dolgok, amelyek elre meg vannak
rva
nha azonban csak tbbszri prblkozs
tn td!k
megvalstani ket"
J. R. Ward 1? Hallhatatlan szeret
'lsz(
A &"ront' harci tbora az 'hazban, ()**
Azt k%vnta, brcsak tbb ideje lenne.
+abr, igazb'l min vltoztatna az, Az id# csak akkor szm%tott, ha az
ember -elhasznlta valamire, # azonban mr mindent megtett, amit
megtehetett.
Darius, !ehrror v"r szerinti "s .arkion mostoha-ia, a /uszta -ldn $lt,
t"rd"n kinyitott na/l'jval, el#tte egy m"hviasz gyertya llt. A
megvilg%tst csu/n ez a kis lng biztos%totta, amely a huzatban
hajlongott. A szobja a barlang hts' sarkban volt. 0uhja durva,
harcll' b#rb#l k"sz$lt, a csizmja hasonl'k"//en.
A leveg#ben a -"r-i izzadsgszag "s a -ld that' illata keveredett az
alantasok "des, hallszag v"r"vel.
.inden egyes l"legzetv"tellel egyre er#sebben "rezte a b1zt.
.ikzben a na/l' /ergamenoldalait la/ozgatta, visszautazott az id#ben,
eg"szen odig ahol m"g nem ebben a tborban volt.
Eg"sz teste sajgott az 2otthona3 utn, tbori tart'zkodsa inkbb
am/utci'nak t1nt, mint thelyez"snek.
Egy kast"lyban n#tt -el, ahol a mindenna/okat elegancia "s kecsess"g
jellemezte. A vr massz%v -alai megv"dt"k #t "s a csaldjt az emberekt#l
"s az alantasoktl egyarnt. .inden "jszaknak olyan meleg "des illata
volt, mint a jliusi leveg#nek, az id# kellemesen telt, az "let b"k"s volt. Az
tven szoba, amelyben gyakran meg-ordult, szat"nnal "s selyemmel volt
bevonva, a btorok "rt"kes -b'l k"sz$ltek, a -ldet /edig sz#nyegek
bor%tottk, nem gy"k"ny. 4laj-estm"nyek ragyogtak aranyozott keretekben,
mrvnyszobrok lltak m"lt'sgteljesen a szekr"nyek /olcain. A
gazdagsg /om/s "letet biztos%tott nekik.
Darius abban az id#ben elk"/zelhetetlennek tartotta, hogy valaha is egy
ilyen helyre ker$l majd, ahol most van. 0"gi "let"nek ala//ill"re azonban
v"szesen ingatag volt.
J. R. Ward 1> Hallhatatlan szeret
5su/n "desanyja dobog' sz%ve biztos%totta neki a jogot, hogy abban a
vrban "lhessen, azok kztt a -alak kztt, megmelegedve a csaldi
t1zhelyn"l. Amikor /edig ez a sz%v megllt az anyja mellkasban, Darius
nemcsak a 'a'%t vesztette el, hanem az egyetlen otthont is, amelyet
"let"ben ismert.
A mostohaa/ja elzavarta, "s ebbe a tborba szm1zte. +ossz ideig
titokban tartott gy1llete %gy ker$lt na/vilgra, "s ezt tette vele.
Dariusnak nem volt ideje gyszolni az "desanyjt. 6em tudta meg-ejteni
azt a hirtelen tmadt ellenszenvet sem, amelyet /ont az a -"r-i tans%tott
irnta, aki, br nem a biol'giai a/ja volt, de -elnevelte. 6em volt ideje,
hogy visszas%rja azt a rangot sem, amelyet az elit megbecs$lt tagjak"nt
betlttt.
7de hurcoltk ebbe a barlangba, mint egy olyan valakit, akin ki$tkztek
a /estis jelei. A harc /edig m"g az el#tt elkezd#dtt, hogy egyetlen alantast
is ltott volna, vagy elkezdte volna a -elk"sz$l"st a gyilkosok elleni
hborra. Az els# "jszakn, amikor ideker$lt, n"hny harcostrsa
megtmadta, mert elegns ruhja lttn amely az egyetlen vlts ruha
volt, amit magval vihetett otthonr'l azt gondoltk, hogy nem ms, mint
/i/erk#c -iar.
Darius nemcsak #ket le/te meg, hanem sajt magt is.
Ekkor jtt r ahogy a trsai is hogy br arisztokrata nevel"st ka/ott,
a v"r"ben ott volt a harcos l"t. 7gen, nem csu/n katona volt. 6em bizony,
hanem testv"r8 An"lk$l hogy brmit is tan%tottak volna neki, a teste tudta,
mit kell tennie, "s a -izikai agresszi'ra dbbenetes reakci'val -elelt.
.ikzben az agya alig volt k"/es -el-ogni milyen brutlis dolgokat m1vel,
a keze, lba "s szem-oga /ontosan tudta, mi a dolga.
9"tezett egy msik oldala is, akit eddig nem ismert, akivel m"g nem
tallkozott... amely azonban sokkal inkbb 2# volt3, mint az a k"/, ami a
t$krb#l visszan"zett r.
7d#vel egyre ki-inomultabb lett a harci technikja... a sajt maga miatt
"rzett dbbenete /edig egyre kisebb. 7gazsg szerint nem is volt ms t,
amin jrhatott volna a g"nek, amelyeket az a/jt'l, az a/jnak a/jt'l
valamint a nagya/jnak nemz#j"t#l rklt, meghatroztk a b#r"t, a
csontjait "s az izmait, "s ez a tisztav"r1 harcos rks"g er#s ellen-"ll"
-ormlta.
:%m"letlen, hallos ellen-"ll".
J. R. Ward 1< Hallhatatlan szeret
Ez a kegyetlen "s er#szakos viselked"s ellentmondott mindannak az
"rz"kenys"gnek, amelyet korbban tan%tottak neki, m"gis ez volt az a
magasabb rend1 c"l, amelyet szolglnia kellett. Ez mentette meg jra "s
jra... azokt'l, akik rtani akartak neki a tborban, valamint att'l a
bizonyos -"r-it'l is, aki egy"rtelm1en a hallukat k%vnta. 7gen, a &"ront'
igazsg szerint a gymjuk volt, val'jban azonban sokkal inkbb gy
viselkedett, mint az ellens"g$k, m"g akkor is, amikor a harc mesters"g"re
tan%totta #ket.
De taln "//en ez volt benne a l"nyeg A hbor akr csak k"sz$ltek
r, akr mr r"szt vettek benne kegyetlen volt, mindegy, milyennek
ltszott k%v$lr#l.
A &"ront' brutlis m'dszereket alkalmazott, "s szadista term"szete
gyakran olyan dolgokra is rk"nyszer%tette #ket, amelyeket Darius nem
volt hajland' megtenni. 7gen, ha a trsakkal kellett harcra kelnie, mindig
Darius gy#ztt... a meger#szakolsban azonban, amit a vesztesre m"rtek
b$ntet"sk"nt, nem vett r"szt, # volt az egyetlen, akinek erre vonatkoz'
dnt"s"t tiszteletben tartottk. A &"ront' egy alkalommal, amikor ezt ism"t
megtagadta, szembeszllt vele, Darius azonban majdnem megverte, ez"rt a
vez"r soha tbb" nem kzeledett -el".
Darius legy#ztteit akik kz" a tbor minden tagjt oda lehetett
sorolni msok b$ntett"k meg. Ezen alkalmakkor, amikor mindenki el volt
-oglalva a ltvnnyal, Darius elvonult, "s leggyakrabban a na/l'jnl
keresett vigaszt. .ost is, m"g csak arra sem tudta rvenni magt, hogy a -#
t1zhely -el" /illantson, mivel ott ism"t az egyik ilyen esem"ny zajlott.
;y1llte, hogy megint # okozta ezt a v"gki-ejletet... de nem volt ms
vlasztsa. Edzenie kellett, harcolnia "s gy#znie. Az egyenlet
v"geredm"ny"t /edig a &"ront' trv"nyei hatroztk meg.
A t1zhely -el#l nyg"sek "s hangos gnyol'ds hangjai $ttt"k meg a
-$l"t.
A sz%ve megsajdult a hallatn, ez"rt behunyta a szem"t. Az, aki most
helyette v"gezte el a b$ntet"st, gonosz harcos volt, olyan, mint a &"ront'.
;yakran vllalta t ezt a -eladatot Dariust'l, mivel legalbb annyira
"lvezte msok megalzst "s megk%nzst, mint amennyire az ev"st vagy
az ivst.
+amarosan taln minden megvltozik. 9egalbbis Darius szmra. A
ma "jszaka lesz a /r'bat"tel a csatamez#n. Egy "v -elk"sz$l"s utn ma nem
kzns"ges katonkkal -og harcolni, hanem magukkal a testv"rekkel. Ez
J. R. Ward 1: Hallhatatlan szeret
kiv"teles megtiszteltet"snek szm%tott, valamint egyttal annak a jele is
volt, hogy az Alantasok !rsasgval -olytatott hbor m"g mindig
borzalmas volt. Darius velesz$letett tehets"g"nek h%re ment, ez"rt <rath, a
tisztess"ges kirly gy dnttt, hogy vegy"k ki a tborb'l, "s a vm/%r -aj
legjobb harcosai -ejlessz"k tovbb a tudst.
A =ekete !#r !estv"ris"g tagjai
>ersze, lehet, hogy az eg"szb#l nem lesz semmi. +a ma "jszaka azt
bizony%tja be, hogy nem k"/es msra, csak a hozz hasonl' harcosokkal
k$zdeni, visszaker$l ugyanebbe a barlangba, "s tovbbra is a &"ront'
-ogja majd 2tan%tani3.
A testv"ris"g nem ad m"g egy lehet#s"get. Akkor eg"sz "let"ben tlagos
katonak"nt -og szolglni.
Egyetlen es"lye van csak a testv"ris"gn"l ez a mai hold-"nyes "jszaka
/edig nem arr'l -og sz'lni, milyen -egyvere van vagy milyen a st%lusa a
k$zdelemben. Ez most a sz%v"t -ogja /r'bra tenni. :ider$l, k"/es?e arra,
hogy belen"zzen az ellens"g -eh"r szem"be, besz%vja "mely%t#en "des
szagt, "s hideg -ejjel cselekedjen, mikzben a teste -elveszi a harcot a
gyilkosokkal...
Darius -eln"zett a tintval %rt szavakb'l, amelyeket egy
rkk"val'sggal azel#tt %rt a /ergamenre. A barlang legbels#
bejratban n"gy hatalmas alak jelent meg. .agasak, sz"les vllak "s
llig -el-egyverzettek voltak.
A testv"ris"g tagjai.
Darius n"v szerint is ismerte #ket Aghony, +harm, .urhder "s
!ohrture.
@ecsukta a na/l'jt, azutn becssztatta a szikla egyik re/ed"s"be,
majd megnyalta a csukl'jn a sebet, ahonnan a 2tintt3 vette. Az %r'tolla,
amelyet egy -cn -arktollb'l k"sz%tett, mr el"gg" elko/ott, de Darius
nem tudta biztosan, hogy visszajn?e m"g egyszer ide.
Amikor a szjhoz emelte a gyertyt, hogy el-jja, megle/#dtt azon,
milyen srgs a -"nye. +ny 'rn kereszt$l %rt ilyen halvny -"ny mellett...
val'jban ez volt az egyetlen ka/ocs, amely a jelenlegi l"tez"s"t
sszekttte a r"gi "let"vel.
Egy -jssal eloltotta a /iciny lngot.
=elllt, maghoz vette a -egyvereit egy ac"lt#rt, amit egy halott
harcostrsa kih1l# test"b#l hztak ki, "s egy kardot, amit a tbor
J. R. Ward 1; Hallhatatlan szeret
gyakorl'-egyverei kz$l ka/ott. Egyik markolatot sem igaz%tottk az #
tenyer"hez, harcos keze azonban nem tr#dtt vele.
A testv"rek rn"ztek, de nem ksznttt"k "s nem is ri/akodtak r.
Darius arra gondolt, milyen j' lenne, ha az igazi a/ja is ott lenne kztt$k.
.ennyire ms "rz"s volna, ha itt lenne valaki, aki igazn tr#dik azzal,
milyen eredm"nyt hoz szmra ez az "jszaka. 6em knyr$letre vagy
k$lnleges bnsm'dra szm%tott, csak eg"sz "let"ben egyed$l volt,
elk$ln$lve azokt'l, akik kr$lvett"k egy olyan szakad"k msik oldaln,
amelyen tltott ugyan, de amelyet nem tudott thidalni.
5sald n"lk$l "lni k$lns, lthatatlan brtnt jelentett, amelyben az
"vek mlsval "s a ta/asztalatok szerz"s"vel a magny "s a hontalansg
rcsai egyre szorosabban -ogtk kr$l. &"g$l /edig annyira
elidegen%tett"k, hogy mr semmi sem "rintette meg "s # sem "rintett meg
semmit.
Darius nem n"zett vissza a tborra, amikor odas"tlt a n"gy testv"rhez,
akik "rte jttek. A &"ront' tudta, hogy el -og menni harcolni, "s nem
"rdekelte, hogy visszajn?e vagy sem. A harcostrsai hasonl'k"// "reztek.
.ikzben kzeledett a testv"rek -el", arra gondolt, brcsak tbb ideje
lett volna, hogy -elk"sz$ljn erre a /r'bat"telre, amelyben az
akaraterej"r#l, a -izikai erej"r#l "s a btorsgr'l kell szmot adnia. 5sak
ez az egy es"lye volt. .ost vagy soha.
Az id# akkor is haladt el#re, ha az ember legsz%vesebben lelass%totta
volna.
.egllt a testv"rek el#tt, "s k"ts"gbeesetten vgyott egy biztat' sz'ra,
egy j'k%vnsgra vagy egy h1s"gesk$re. Amikor nem ka/ott semmi
ilyesmit, az Arz#hz int"zett egy rvid imt.
Ar&a 1z(z! k0rlek! add! ho&y sikerIl%nJ
J. R. Ward 19 Hallhatatlan szeret
). fejezet
@&y 2%a33 ki3aszott pillan&+
A'ikor ,+7+Q+ 'e&ltta! ki l0p 3e a tetovlszalon%3a! tudta! ho&y
'e&int e&y nyavalys pillan&t kell 'a%d csinlnia+ Ha&y kettt+
K0t 'a&as szke vihorsz cica3a3a vona&lott oda a recepcishoz!
a'i3l 'r ltszott! ho&y ne' koponyt 0s csontokat kell 'a%d r%uk
tetovlni+
A k0t Qaris 6ilton-kln 0s a Th(-de-rossz-kislnyok-va&yunkU
viselked0sIk lttn k0ts0&3eesetten az rra pillantott+++ 0s arra &ondolt!
3rcsak 'r zrs kzel03en %rnnak! ne' pedi& ha%nali e&y ra krIl+
7stene'+++ 'i 'indent 'e& ne' tett a p0nz0rtJ Le&t33szr $elIl tudott
e'elkedni az ilyen ko'olytalan kuncsa$tokon! akik idnk0nt 3et0vedtek
hozz! ho&y vala'it 'a&ukra tetovltassanak! 'a 0%szaka azon3an
ide&estette ez a k0t viho& csa%+ 8eh0z volt lelkesednie a 6ello Kitty
stlus0rt! 'ikz3en az el'2lt hro' rt azzal tlttte! ho&y e&y 'otorosra
tetovl%a a le&%o33 3art%nak portr0%t! aki 'e&halt e&y 3aleset3en+ Az
e&yik a val 0let volt! a 'sik csak vicc+
.ar! a recepcis lny oda%tt hozz+
N Han idd e&y &yors 'unkraX N Felvonta piercin&ekkel telea&&atott
sze'ldk0t! 0s a sze'0t $or&atta+ N 8e' $o& soki& tartani+
N 6t perszeJ N $elelte ,+7+Q+! 0s a prnzott sz0k $el0 3ktt a $e%0vel+ N
KIldd ide az e&yikIketJ
N @&yItt akar%k+
.ilyen 'e&lepJ
N Ck0+ 6ozd ki a &uruls sz0ket htulrlJ
.ar elt(nt a $I&&ny '&tt! a k0t szkes0& pedi& e&y's kez0t $o&va
csicser&ett+ 7dnk0nt 'indketten t&ra nylt sze''el 3'ultak r! 'intha a
sok tetovlsval 0s piercin&%0vel e&zotikus ti&ris lenne! a'elyet az
llatkert3en 3'ulnak 'e&+++ 0s leny(&zve csodlnak+
*a perszeJ .0& 'it ne'J @l33 v&n le a sa%t tk0t! 'intho&y
sznalo'3l 'e&du&%a ket+
.iutn .ar elvette a p0nzIket! odavezette ket hozz! 0s 3e'utatta
neki+ Keri 0s 1arah+ 8ocsakJ @z 'r szinte t33 is volt! 'int a'ire
sz'tott! 'ivel lelkiek3en $elk0szIlt e&y Ei$$anyra va&y rittney-re+
J. R. Ward "# Hallhatatlan szeret
N 1zivrvnypontyot szeretn0k N 'ondta Keri! 'ikz3en e&y! re'0nyei
szerint! cs3os 'ozdulattal ereszkedett le a sz0kre+ N 7de+
Fele'elte apr $els%0t! ki&o'3olta a $ar'er0t! leh2zta a cipzr%t! 'a%d
e&y kicsit letolta rzsaszn tan&%nak tete%0t+ A kldk03en szv alak2
rzsaszn he&yi kristly $itye&ett e&y karikn! 0s ltszott! ho&y a lny a
3orotvls lelkes hve+
N Ck0 N $elelte ,+7+Q+ N .ekkortX
Keri! a 4s3t lthatan lehervadt e&y kicsit! 'intha a33an
re'0nykedett volna! ho&y ha 'e&'utat%a ezt az iz&at testr0sz0t! a
$ocistknl el0rt szz szzal0kos sikersz0ri%a itt is '(kdni $o&+
N F+++ ne' t2l na&yot+ A szIlei' 'e&ln0nek! ha 'e&tudnk+++ 8e'
ltszdhat ki a 3ikinials'3l+
6t persze+
N Ft centiX N ,+7+Q+ $ele'elte a kez0t! 0s k0t u%%a kzt 'e&'utatta!
'ilyen na&ys&2 lenne+
N Ealn+++ e&y kicsit kise33et+
,+7+Q+ e&y $ekete tollal rra%zolta a lny 3r0re a $i&urt! a'elyet
'e&n0zve! Keri azt k0rte! ho&y 'arad%on a vonalon 3elIl+ A $0r$i $elh2zott
a kez0re e&y $ekete &u'ikeszty(t! elvett e&y steril t(t! 0s 3ekapcsolta a
&0pet+
8e' telt 3ele 's$0l perc! 0s a lny sze'03l 'r ki is csordult a
knny! 'ikz3en 2&y kapaszkodott 1arah kez03e! 'intha epidurlis
0rz0stelent0s n0lkIl szIlne+ @z volt az i&azi kIln3s0&+ 6atal'as szakad0k
tton&ott a ke'0ny $ickk 0s a puhnyok kztt+ A pillan&k! halacskk!
'e& cuki szvecsk0k ne' voltak+++
A szalon a%ta%a hirtelen sz0lesre trult+++ 0s ,+7+Q+ kih2zta 'a&t a
&uruls sz0ken Ilve+
A hro' $ick! aki 3el0pett! ne' viselt katonai e&yenruht! de e&0sz
3iztos ne' volt civil+ Fekete 3rruha volt ra%tuk! dzseki! 3rnadr&! $ekete
csiz'a! 0s olyan hatal'asak voltak! ho&y a kis helyis0& $alai 'intha
hirtelen sszezsu&orodtak volna 0s a 'ennyezet is sokkal alacsonya33nak
t(nt+ A $0r$iak dzseki%e t33 helyen kidudorodott) 2&y t(nt! ho&y $e&yverek
0s taln k0sek re%tznek alatta+
,+7+Q+ e&y ali& 0szrevehet 'ozdulattal az asztala $el0 araszolt! ahol a
riaszt &o'3%a volt elre%tve+
A 3al oldali $0r$inak kIln3z szn( volt a sze'e! $0'szIrke
piercin&eket viselt! 0s &yilkos tekintettel n0zett+ A %o33 oldali %k0p(
J. R. Ward "1 Hallhatatlan szeret
arcval 0s vrs ha%val e&y kicsit %o33an hasonltott a h0tkznapi
e'3erekhez! kiv0ve! ho&y 2&y n0zett ki! 'int aki 'r 'e&%rt e&y h3or2t+
A kz0ps azon3an 3a%t %elentett+ 80'ile& 'a&asa33 volt! 'int a trsai!
rvidre nyrt st0t3arna ha%a 0s klasszikus sz0ps0&( arca volt! k0k
sze'03en azon3an Ires ki$e%ez0s tIkrzdtt+ Annyi 0let se' volt 3enne!
'int e&y dara3 $3an+
Y&y n0zett ki! 'int e&y k0t l3on %r hulla+ Akinek nincs se''i
vesztenival%a+
N 1ziasztokJ N 'ondta ,+7+Q+ nekik Idvzl0sk0ppen+ N Hala'i tetovlst
szeretn0tek! srcokX
N 4sak N 'ondta a piercin&es! 0s k0k sze'( trsra 3ktt a $e%0vel+ N
/s 'r tud%a is 'it+ A htn kereszt3en+
,+7+Q+ adott 'a&nak e&y 'sodpercet! ho&y az sztnei 'e&s2&%k! 'it
te&yen+ A $ickk ne' n0ztek tiszteletlenIl .arra+ 8e' vizslattk a
p0nztr&0pet! 0s ne' akartk elh2zni a $e&yvereiket+ Udvariasan
vrakoztak! '0&is re'0nykedve+ Y&y! 'int az! aki elhatrozta! ho&y va&y
'e&kap%a itt! a'it akar! va&y tov33ll! 0s keres valaki 'st! aki
'e&csinl%a neki+
,+7+Q+ vissza&urult kor33i hely0re! 0s arra &ondolt! ezek v0&re az
e'3erei+
N Klassz+ @&y perc 0s ezt 3e$e%eze'+
.ar szlalt 'e& a pult '&Il+
N Ali& e&y ra '2lva zrni akartunk+++
N E0&ed '0& 'e&csinllak N 'ondta ,+7+Q+ a kz0psnek+ N 8e a&&d%
az id 'iattJ
N Azt hisze'! 0n is 'aradok N $elelte .ar! 'ikz3en a piercin&est
'0re&ette $elt(nen+
A k0k sze'( $ele'elte a k0t kar%t! 0s sa%tos 'ozdulatokat rt le vele+
.iutn 3e$e%ezte! a piercin&es le$ordtotta+
N 8a&yon kszni+ /s ha ne' 3n%a! hozott sa%t tintt+
8e' ki$e%ezetten volt 3evett szoks! ,+7+Q+ azon3an ne' 3nta! ha e&y
% kuncsa$t kedv00rt kiv0telt kellett tennie+
N 1e''i &ond! haver+
,+7+Q+ $olytatta a halat! Keri pedi& 'e&int 3eharapta az a%kt! 0s halk!
el$o%tott han&on nyszr&tt+ A'ikor k0sz lett! ,+LQ+ e&yltaln ne'
lepdtt 'e&! ho&y 1arah! 'iutn v0&i&n0zte 3artn%e Tszenved0s0tU!
J. R. Ward "" Hallhatatlan szeret
ink33 2&y dnttt! visszak0ri a p0nz0t! 0s ne' csinltat 'a&nak
szivrvnyszn( tetovlst+
A'i na&yon is kapra %tt! 'ert ez azt %elentette! ho&y ,+7+Q+ azonnal
hozz tudott kezdeni a halott tekintet( $ickhoz+
Levette a kez0rl a $ekete &u'ikeszty(t! elpakolt! 0s kz3en azon
tpren&ett! va%on 'i$0le 'inta lesz az! a'it 'a%d tetovlnia kell+ Hala'int
ho&y pontosan hny perci& $o& tartani .arnak! ho&y 'e&szerezze
'a&nak a piercin&es $ickt+
Az elz %nak &0rkezett+
Az ut33i pedi&+++ nos! tz percet saccolt! 'ivel elkapta a kIln3z
sze'( pillantst! 0s tudta! ho&y .ar na&yon &yorsan dol&ozik+ 8e' csak
a pult '&tt+
A vros 'sik v0&03en! 'essze a 3roktl 0s a Erade utcai
tetovlszalontl! 'acskakves utck 0s 3arnat0&ls 0pIletek krny0k0n!
ZheK e&y ki3lsd a3lak eltt llt! 0s ki$el0 n0zett az antik Ive&en az
utcra+
.eztelen volt! a test0t s0rIl0sek nyo'ai 3ortottk+
Ae ne' volt &yen&e+
Cdalent a %rdn e&y e'3eri n s0tltatott e&y przra kttt! csahol
kutyt! 'ikz3en a $Il0re szortotta a 'o3iltele$on%t+ Az utca 'sik
oldaln ele&ns 0pIletek3en e'3erek ettek! ittak! olvastak+ Autk ha%tottak
el lassan! ho&y ne zavar%k a szo'sz0dokat! vala'int 'ert $0ltett0k a kocsi
$ut'(v0t az e&yenetlen 2ttesten+
Az e'3eri kzss0& ne' lthatta 0s ne' hallhatta ZheKet+ 8e' csak
az0rt! 'ert az e'3eri $a% k0pess0&ei annyira alacsonya33 rend(ek voltak a
v'prok0hoz k0pest+
Ha&y az eset03en a $0li& mani/ultor v'prok0hoz k0pest+
.0& ha $elkapcsolta volna is a szo33an a villanyt! ha teli torok3l
kia3l! va&y 2&y inte&et! ho&y 'a%d[ kiesik a kar%a a vll3l! a $0r$iak 0s
nk nyu&odtan $olytattk volna tov33 azt! a'ivel 0pp $o&lalkoztak! 0s
$o&al'uk se' lett volna rla! ho&y ott van 3ezrva a33a a szo33a! szinte a
sze'Ik eltt+ /s azt se' tudta volna 'e&tenni! ho&y $elkap%a a ko'dot
va&y az 0%%eliszekr0nyt! 0s kitri vele az a3lakot+ Aho&y az a%tt se' tudta
sz0tr2&ni! va&y a $Irdszo3ai szellz$olyosn keresztIl elszkni+
@zt 'r 'indet kipr3lta+
J. R. Ward "= Hallhatatlan szeret
A 3enne re%l 30r&yilkost leny(&zte lthatatlan 3rtn0nek zsenialitsa)
k0ptelens0& volt 'e&kerIlni! ki%tszani va&y thatolni ra%ta+
@l$ordult az a3laktl! odas0tlt a hatal'as $rancia&yhoz! a'elynek
selye'leped%e oly sok szrny( e'l0ket rztt+++ el'ent a 'rvny
$Irdszo3a eltt+++ tov33 az a%ti&! a'ely a $olyosra nylt+ Azok utn!
aho&y a $o&lyul e%t%e 3nt vele! ZheKnek ne' volt szIks0&e kIln
testedz0sre! '0&is k0ptelen volt nyu&ton 'aradni+ A teste viszketett 0s
z2&ott+
@&yszer 'r t0lt hasonl helyzetet! a'ikor akarata ellen0re tartottk
$o&va+ Eudta! ho&y az a&y! 'int e&y ki0hezett test! k0pes elpuszttani
n'a&t! ha ne' kap 'e&$elel tpll0kot! a'in &ondolkodhat+
.i volt az kedvenc t0'%aX A kokt0lok+ .ivel 0veki& klu3ok3an
dol&ozott! sz'talan kokt0l 0s ital elk0szt0s0t is'erte! a'elyeken 'ost
el'eren&ett+ @lk0pzelte az Ive&eket! a poharakat! aho&y kitlti az italt!
'a%d 3eleteszi a %e&et 0s a $(szereket+
@z a 'iKer-pedia &ondolat'enet se&tett neki a33an! ho&y ne vesztse el
az esz0t+
.ostani& arra vrt! ho&y vala'i hi3a cs2sszon a terv3e! kap%on e&y
es0lyt! ho&y el tud%on szkni+ .ivel ne' %tt! kezdte $eladni a re'0nyt! 0s
0rezte! ho&y e&y hatal'as $ekete lyuk lassan tel%esen 3eke3elezi+ &y ht
&ondolat3an tov33 kever&ette a kokt0lokat! 0s kz3en leste! 'ikor nylik
lehets0&e a szk0sre+
Kor33i elra3lsa kIlns 'don sokat se&tett neki+ r'i trt0nt is
itt! 3r'ilyen rossz volt is! 3r'ennyire $%t is $izikaila&! ssze se' lehetett
hasonltani azzal! a'in e&yszer 'r keresztIl'ent+
A kzel03en se' volt a 'siknak+
Ha&y+++ le&al33is ezt 'ondo&atta 'a&nak+ .ert n0ha sokkal
rossza33nak 0rezte+
.e&int %rklni kezdett+ @l'ent a k0t ki3lsd a3lak eltt! a ko'd
'ellett! 'a%d 'e&int 'e&kerIlte az &yat+ @z2ttal 3e'ent a $Irdszo33a
is+ 8e' volt 3orotv%a! ha%ke$0%e va&y $0s(%e! csak n0hny trIlkz!
a'ely kiss0 nedves volt! vala'int e&y-k0t szappan+
A'ikor Lash elra3olta! u&yanazt a varzslatot hasznlta ra%ta! a'ellyel
'ost itt tartotta $o&va a szo33an! 3ehurcolta e33e az ele&ns hz3a! aztn
az els e&yItt tlttt nappaluk 0s 0%szak%uk elrevettette! 'ilyen lesz !a
t33i+
J. R. Ward "? Hallhatatlan szeret
A k0t 'osdka&yl $eletti tIkr3en ZheK 'inden 0rdekld0s n0lkIl
v0&i&n0zett a test0n+ A 3r0t z2zdsok! v&sok 0s horzsolsok 3ortottk+
Lash 3rutlisan 3nt vele! azon3an ne' ha&yta 'a&t! 'ert ezt diktltk
az sztnei+++ &y neh0z lett volna 'e&'ondani! 'ely s0rIl0seket okozta a
$0r$i! 0s 'elyek voltak v0letlenek! va&y annak ksznhetek! a'it tett a
nyo'orulttal+
6a Lash is 'e&n0zte volna 'a&t vala'ilyen tIkr3en! az teste se'
$estett volna %o33an+
1ze'et sze'0rt+ A sa%nlatos csak az volt az e&0sz3en! ho&y Lashnek
tetszett az! ho&y ZheK ilyen harciasan sze'3eszllt vele+ .in0l hevese33en
kIzdttek! annl %o33an $eliz&ult! 0s ZheK 0rezte! ez a reakci '0& t
'a&t is 'e&lepte+ Az els n0hny napon 3Intet Ize''d3an '(kdtt!
pr3lta 'e&3osszulni a $o&lyn azt! a'it a n az elz 3artn%0vel tett+
6a azokra a lv0sekre &ondolt! a'elyeket ZheK a mani/ultor herce&n
'ellkas3a eresztett! szrny( hara&ra &er%edt+ Aztn azon3an 'e&vltoztak
a dol&ok+ Kezdett e&yre kevese33et 3esz0lni az eK0rl! viszont sokkal
t33et 3izonyos testr0szekrl 0s v0res $antzilsairl! 'e& a %vrl!
a'elynek az is r0sze volt! ho&y ZheK utdokat szIl 'a%d neki+
@&y szociopata l'odozsai+
.ostan3an pedi& 'r e&0sz 's 'iatt csillo&ott a sze'e! a'ikor
3e%tt hozz a szo33a! 0s ha ZheK akkora It0st kapott! ho&y elvesztette
tle az esz'0let0t! k0s33 arra 03redt! ho&y $0r$i a teste kr0 $ondva
$ekszik+
Az a%t $el0 $ordult! 0s 'ozdulatlann der'edt! 'ieltt e&y 2%a33 l0p0st
tett volna+
Halaki volt az als szinten+
Ki%tt a $Irdszo33l! aztn odal0pett az a%thoz! a'ely a $olyosra
nylt! 0s vett e&y hossz2! '0ly l0le&zetet+ A'ikor az orrIre&03en
sz0tter%edt az izzads&sza&2 3(z! 'r tudta! ho&y 3rki %rkl is odalent!
alantas! de ne' Lash+
8e'! ez a talpnyal%a volt! aki 'inden 0%szaka el%tt! ho&y $zzn a
$nk0nek vala'it! 'ieltt az 'e&0rkezett volna+ A'i azt %elentette! ho&y
Lash is ha'arosan vrhat volt a 3arna t0&ls hz3a+
7stene'! ilyen az szerencs0%eJ Az Alantasok Ersas&nak pont az az
e&y ta&%a ra3olta el! aki k0pes volt enni 0s ke$0lni+ A t33i 'ind olyan
i'potens volt! 'int e&y kilencven0ves v0ne'3er! 0s csak a leve&t tudta
'e&e'0szteni+ Lash azon3anX A &aze'3er sa%nos nor'lisan '(kdtt+
J. R. Ward "> Hallhatatlan szeret
ZheK vissza'ent az a3lakhoz! 0s kiny2%totta a kez0t az Ive& $el0+ A $al!
a'ely a 3rtn0t %elentette! e&y$a%ta ener&ia'ez volt! a'ely 3izser&et
'ele&nek t(nt! a'ikor hozz0rt+ Y&y viselkedett! 'int e&y lthatatlan
kert0s N a kutynl na&yo33 0ll0nyek sz'ra N! de azzal az elnnyel!
ho&y ne' kellett hozz nyakrvet viselnie+
8e' volt 'erev a $ala+++ vala'ennyit en&edett! ha neki$eszIlt! de csak
e&y 3izonyos ponti&! 'ert e&y id utn a 'olekulk! a'elyek eltvolodtak
e&y'stl! hirtelen sszeu&rottak! 0s az 0&et 0rz0s olyan erss0 vlt! ho&y
ZheKnek 'e& kellett rznia a kez0t! va&y $el-al %rklnia! ho&y el'2l%on a
$%dalo'+
.int 'indi&! 'ieltt Lash 'e&0rkezett volna! ZheK &ondolatai ahhoz a
$0r$ihoz kalandoztak! akire pr3lt soha ne' &ondolni+
KIlnsen akkor! a'ikor Lash is itt volt+ 8e' tudta 3iztosan! 'ennyire
tud 3eleltni a &aze'3er a $e%03e! de ne' 'ert kockztatni+ 6a a
nyo'orult 'e&se%tette volna! ho&y a n0'a harcos az lelk0nek a k2t%a N
aho&y az $a%a nevezte N! $elhasznlta volna az in$or'cit ellene+++ 0s
*ohn .attheM ellen is+
A'ikor r&ondolt! *ohn k0k sze'e 3ukkant $el az e'l0kezet03en! 0s
olyan tisztn ltta 'a&a eltt! ho&y szinte '0& a le&apr33 st0tk0k
$oltokat is ki tudta venni 3enne+ 7stene'! az a &ynyr( k0k sze'J
@sz03e %utott az az id! a'ikor elszr tallkozott vele+ A $i2 '0& az
tvltozsa eltt volt! 0s olyan htattal 0s csodlattal n0zett $el r! 'intha
ZheK vala'i vil&sztr lett volna va&y vals&os lto's+ Qersze ekkor
'0& csak annyit tudott a srcrl! ho&y $e&yvert re%te&et a klu33an! 0s 'int
a Dero 1u' 3iztons&i $nke! elsdle&es $eladata az volt! ho&y elve&ye
tle! aztn kite&ye az utcra+ K0s33 'e&tudta! ho&y a vak kirly a
gymja! 0s ez 'indent 'e&vltoztatott+
.iutn tudo'sra %utott! kivel lakik e&y $ed0l alatt! *ohn ne'csak
ho&y tarthatott 'a&nl $e&yvert! de a k0t 3art%val e&yItt kIlnle&es
vend0&nek is sz'tott a klu33an+ @lkezdtek rendszeresen oda%rni! 0s
*ohn 'indi& t n0zte! k0k sze'e kvette 'inden l0p0s0t! akr'erre 'ent
is+ Aztn tvltozott+ 1zents0&es isten! 'ilyen hatal'as ter'et( lett! 0s a
tekintete 'r ne'csak &yen&0d $0l0nks0&0t tIkrztt! hane' vala'i $orr
t(z is ln&ra lo33ant 3enne+
8e' volt knny( kilni 3elle a kedvess0&et! neki azon3an N 'int e&y
i&azi 30r&yilkosnak N sikerIlt kiszaktania a $0r$i lelk03l a 'ele&s0&et+
J. R. Ward "< Hallhatatlan szeret
ZheK a lenti utcra sszpontostotta a $i&yel'0t! 0s arra &ondolt! a'ikor
e&yItt voltak az ala&sori laks3an+ .iutn szeretkeztek! *ohn 'e&pr3lta
'e&cskolni+ K0k sze'03en az a %elle&zetes se3ezhets0&! &yen&0ds0& 0s
'ele&s0& tIkrzdtt! a'elyet ZheK e&y id utn 'r vele azonostott!
azon3an elh2zdott 0s eltasztotta 'a&tl+
8e' 3rta ide&ekkel+ 8e' tudta elviselni a nyo'st! a'it ez a
rzsaszn-szvecsk0s-vir&os 0rz0s kzvettett $el0+++ se' a $elelss0&et!
a'ely azzal %rt volna! ho&y e&y irnta ilyen 0rzel'eket tpll $0r$i
kzel03en le&yen+++ se' pedi& azt a lehets0&et! ho&y taln is viszonozza
az 0rz0seit+
A visszautastsa pedi& 'e&lte *ohn &yen&0d tekintet0t+
ZheKet 'ost csupn az vi&asztalta! ho&y azokhoz a $0r$iakhoz! akik
valszn(le& utnaeredtek 0s 'e&pr3ltk kisza3adtani N ,ehven&e!
iA'! Erez 0s a testv0ris0& ta&%ai N *ohn .attheM ne' csatlakozott+ 6a
'0&is keresn0! csak az0rt tenn0! 'ert katona! ne' pedi& az0rt! 'ert
sze'0lyes! n&yilkos kIldet0s0nek tekinti a dol&ot+
8e'! *ohn .attheM ne' indulna a keres0s0re a'iatt! a'it irnta 0rez+
/s 'iutn ZheK e&yszer 'r v0&i&n0zte! ho&y e&y 0rt0kes $0r$i
elpusztt%a 'a&t! 'ikz3en t akarta 'e&'enteni! le&al33 'r e'iatt
ne' kellett is'0t a&&dnia+
A leve&3en 'e&0rezte a sIl h2s illatt! ez0rt elzrta a &ondolatait! 0s
az akaratere%e se&ts0&0vel 2&y 'e&ac0lozta 'a&t! 'intha a test0t $0nyes
pnc0l 3ortan+
A Tszeret%eU ha'arosan hazat0r! ez0rt 3e kellett csuknia 'inden a%tt
az el'0%03en! 0s $elk0szIlni a 'a esti harcra+ 6irtelen l'os $radts& lett
2rr ra%ta! az akaratere%e azon3an tvestIl kit0pte a ki'erIlts0&et a
test03l+ .usz% lett volna innia! sokkal na&yo33 szIks0&e volt r! 'int
e&y kiads alvsra! azon3an ezek e&yike se' $o& 'e&valsulni e&yha'ar+
8e' volt 's vlasztsa! 'int valaho&y tv0szelni azt az idt! a'&
vala'i el ne' ro'lik+
/s kz3en 'in0l t33 h2st kit0pni a33l a &aze'3er3l! aki akarata
ellen0re $o&s&3an 'erte tartani+
J. R. Ward ": Hallhatatlan szeret
*. fejezet
7drend3en n0zve laylock! ,ocke $ia! ali& e&y 0ve is'erte *ohn
.attheM-t+
@z azon3an ne' $e%ezte ki a 3arts& tel%ess0&0t! u&yanis 'indenki
0let03en k0t$a%ta id l0tezett) az a3szol2t 0s az 0rz0kelt+ Az a3szol2t volt a
nappalok 0s 0%szakk e&yete'es kr$or&sa! a'ely az esetIk3en
hozzvetle&esen hro'szzhatvantt adott ki+ Aztn ott volt az az
idszak! a'i eltelt! az ese'0nyek! a hallesetek! a pusztts! az edz0s! a
harc+
lay 2&y sz'olta! ho&y sszess0&03en+++ le&al33 n0&yszzezer 0v
kttte ssze ket+
/s ennek '0& ne' volt v0&e! &ondolta! a'ikor rn0zett a 3art%ra+
*ohn .attheM a $alra kirakott tetovls'intkat n0ze&ette! a sze'e
v0&i&siklott a koponykon! trkn! a'erikai zszlkon 0s knai
rs%eleken+ Clyan hatal'as ter'et( volt! ho&y a k0t helyis0&3l ll
tetovlszalon 'intha sszezsu&orodott volna tle N de annyira! ho&y 'r-
'r azt lehetett hinni! ho&y e&y 'sik 3oly&rl %tt+ 8a&ydara3 '0rete 0s
$ekete 3rruh%a azt su&allta Tsenki-ne-szarakod%on-vele'U+ Btvltozs
eltti 0n%0hez k0pest olyan iz'os lett! 'int e&y pro$i 3irkz! ha3r a
'a&ass&a 'iatt a csontozata is na&y volt! ez0rt a s2ly e&yenletesen oszlott
el ra%ta! 0s sokkal $ino'a33 kIlst klcsnztt neki! 'int azoknak a
$elpu'plt iz'2! ki&y2rt sportolknak+ Y%a33an na&yon rvidre nyrta a
ha%t! a'itl az arcvonsai ne' annyira %k0p(nek! 'int ink33
'arknsnak t(ntek+ A sze'e krIli st0t karikk csak $okoztk az a'2&y
is vesz0lyes kIls 3enyo'st+
Az 0let ke'0nyen 3nt vele! viszont ahelyett! ho&y 'e&roppant volna
a csapsok s2lya alatt! '0& szvsa33 0s erse330 vlt a neh0zs0&ektl+
.ostanra pedi& olyan ke'0ny lett! 'int a k! se''i se' 'aradt 'r
3enne a r0&i kis$i23l! aki valaha volt+
Ae persze ez trt0nt 'indi&! ha valaki $elntt0 vlt! ne' i&azX 8e'csak
a teste vltozott 'e&! hane' a $e%e is+
lay rn0zett a 3art%ra! 0s szint0n sa%nlta! ho&y elvesztette az
rtatlans&t+
J. R. Ward "; Hallhatatlan szeret
7lyen &ondolatai kzepette kapta el a pult '&tt ll recepcis
pillantst+ A lny a kIln3z piercin&-kell0keket tartal'az Ive&tete%(
pultra knyklt! a 'elle nekinyo'dott $ekete 'elltart%nak 0s a test0re
$eszIl $ekete plnak+ K0t$0le u%%a volt a plnak! az e&yik $ekete 0s
$eh0r! a 'sik pedi& $ekete 0s vrs+ A lny orr3an $0'szIrke karika
dszel&ett! de volt '0& 3elle t33 is a sze'ldk03en 0s 'indk0t $Il03en+
A $alra kirakott sok tetovls'inta 'ellett 0l p0ldak0nt rekl'ozta! 'it
kaphatott az e'3er ezen a helyen+ @&y na&yon szeKis! va&ny p0ldak0nt+++
akinek 3orvrs volt az a%ka 0s 0%$ekete a ha%a+
.inden3en kikptt olyan volt! 'int \huinn+ .intha a src ni
'e&$elel%e lett volna+
/s ht! ki &ondolta volna! \huinn kIln3z szn( sze'e 'r 'e& is
akadt a lnyon! 'a%d zrt sz%%al a 'r v0d%e&y0v0 vlt, megvagy tpus2
'osolyt villantotta $el0+
lay 3eleny2lt 3rdzseki%0nek zse303e! 0s 'e&kereste a ci&aretts
do3ozt+ 7stene'! se''itl se' t'ad na&yo33 kedve e&y ci&ihez! 'int
\huinn szerele'i 0let0tlJ
@&y0rtel'(en 'a este is r&y2%t e&y-e&y koporssz&re) \huinn
odaoldal&ott a recepcishoz! 0s olyan szo'%asan itta 3e a ltvnyt! 'intha
a lny e&y na&y kors $rissen csapolt sr lenne! pedi& rk ta kint
dol&ozna a t(z napon+ A tekintete a 'ell0re sze&ezdtt! 'ikz3en
3e'utatkoztak e&y'snak! a lny pedi& se&tett neki '0& tiszt33 k0pet
alkotni a sz3an $or& testr0szrl! a'ikor '0& '0lye33en ha%olt r a
pultra+
1zerencse! ho&y v'proknak ne' lehet rk%uk+
lay htat $ordtott a p0nztr&0p 'ellett $oly porncsatornnak! 0s
ink33 oda'ent *ohn .attheM-hoz+
N @z klassz N %e&yezte 'e& e&y trre 'utatva+
=ogod tetovltatni magad egyszer, N k0rdezte 'uto&atva *ohn+
N 8e' tudo'+
7sten tud%a! tetszene-e neki a 3r0n+++
6trapillantott \huinnre+ A src hatal'as teste a lnyhoz ha%olt! sz0les
vlla! keskeny csp%e 0s hossz2! iz'os l3a i&azn % 'enetet &0rt neki+
\huinn elk0peszten % volt a szeK3en+
8e' 'intha lay ezt sze'0lyes tapasztalat3l tudta volna+ 4sak ltta!
hallotta+++ 0s elk0pzelte! 'ilyen lenne vele+ A'ikor azon3an $el'erIlt a
lehets0&! ho&y taln v0&re i&az3l is 'e&tudhat%a! \huinn e&y kis
J. R. Ward "9 Hallhatatlan szeret
l0tsz'2! specilis csoport3a sz'(zte! a'elynek az volt a neve)
'e&ta&adva+
7&azs& szerint! ezt ink33 csak kate&rinak lehetett nevezni! 'int
csoportnak+++ 'ivel volt az e&yetlen ta&%a! az e&yetlen sze'0ly! akivel
\huinn ne' volt ha%land le$ekIdni+
N A2+++ ez 'indi& &y $o& $%niX N k0rdezte e&y ni han&+
A'ikor e&y '0ly $0r$ihan& vlaszolt! a tetovlsz0k $el0 pillantott+ A
szke n! aki a tetovlst csinltatta 'a&nak! vatosan rha%totta a pl%t
az tltsz kt0sre! 0s 2&y n0zett $el a '(v0szre! 'int e&y orvosra! aki 0pp
azt k0szIl el'ondani neki! 'ik az es0lyei a veszetts0& le&yz0s0re+
A k0t szkes0& vissza'ent a recepcis pulthoz! ahol a 3artn! aki '0&
ide%03en 'e&&ondolta 'a&t a tetovlssal kapcsolat3an! visszakapta a
p0nz0t! 'a%d 'indketten v0&i&'0rt0k \huinnt+
.indi& ez trt0nt! 3rhov 'ent is a src! 0s r0&e33en lay 0ppen
e'iatt csodlta e&yre %o33an+ .ost azon3an 'r csak a visszautastsok
soha v0&et ne' 0r radatt 0rz0kelte 3elle! 'ivel 'inden e&yes
alkalo''al! a'ikor \huinn valakinek Ti&enU-t 'ondott! a lay-nek sznt
Tne'U annl han&osa33an visszhan&zott+
N /n k0sz va&yok! srcok! ha ti is N szlt oda nekik a tetovl'(v0sz+
*ohn 0s lay htra'entek a helyis0& hts r0sz03e! 'ire \huinn 2&y
ottha&yta a recepcis lnyt! 'intha ott se' lett volna! 0s kvette a trsait+
Az e&yetlen % dolo& az volt! ho&y "let#rk"nt a h0t 'inden nap%n! napi
huszonn0&y r3an *ohn 'ellett kellett lennie! 0s ezt a $eladatot '0& a
szeKn0l is $ontosa33nak tekintette+
*ohn leIlt a 'unkaterIlet kzep0n ll prnzott sz0kre! 0s elvett e&y
dara3 paprt! sz0tha%totta! aztn letette a '(v0sz rasztalra+
A $0r$i a ho'lokt rncolta! 0s tanul'nyozni kezdte *ohn ra%zt+
N 1zval ezt a n0&y %elet varr%a' a vllad $els r0sz0reX
*ohn 3lintott! 'a%d 'uto&atni kezdett+
:id%sz%theted, ahogy akarod, csak legyenek egy"rtelm1en kivehet#k a
jelek.
.iutn \huinn le$ordtotta! a $0r$i 3lintott+
N ,end3en+ N Fo&ott e&y $ekete tollat! 'a%d elkezdett e&y sz0p
kacskarin&s 'intt ra%zolni az e&yszer( %elek kr0+ N @&y03k0nt! 'it
%elentenekX
N 4sak szi'3lu'ok N vlaszolta \huinn+
A $0r$i 'e&int 3lintott 0s tov33ra%zolt+
J. R. Ward =# Hallhatatlan szeret
N 6o&y tetszikX
.indhr'an odaha%oltak az asztal $l0+
N Fre&e' N szlalt 'e& \huinn halkan N! ez 3aro'i %J
Hal3an az volt+ 1z szerint tk0letes! 0ppen az a $a%ta tetovls! a'it
*ohn 3Iszk0n viselne a htn! ne' 'intha 3rki is 'e&ltn ra%ta az
3rkat va&y krIltte a cirkal'as! dszes vonalakat+ A'it a n0&y %el
%elentett! ne' olyas'i volt! a'it 3rki orrra akart volna ktni! na de 0pp
ez volt a tetovlsok l0nye&e+ 8e' 'inde&yik tartozott a na&ykzns0&re!
0s isten a 'e&'ondhat%a! a srcnak volt el0& pl%a! a'ivel eltakarhatta+
A'ikor *ohn helyeslen 3lintott! a $0r$i $elllt+
N 6ozo' a pauszt+ @&y pillanat alatt t'solo'! aztn neki is ltok+
*ohn a pultra tette a kristlyIve&3en l0v tintt 0s elkezdte levenni a
dzseki%0t! lay pedi& leIlt e&y &uruls sz0kre! 0s kitartotta $el0 a kar%t+
Eekintve! ho&y 'ennyi $e&yver re%tztt a src ka3t%3an! ne' lett volna
3lcs dolo& csak 2&y $elakasztani e&y ka'pra+
*ohn $0l'eztelenIl leIlt! elreha%olt! iz'os kar%a e&y prnzott tartn
nyu&odott+ .iutn a tetovl'(v0sz 'e&ra%zolta a %eleket a pauszra!
rsi'totta a lapot *ohn htra! 'a%d leh'ozta+
A 'inta tk0letesen passzolt *ohn iz'os htra! 0s tel%esen el is $o&lalta
a $els r0sz0t+
.ilyen &ynyr( az si nyelv! &ondolta lay+
Aho&y a %eleket n0zte! e&y rIlt pillanatra elk0pzelte! 'ilyen lenne! ha a
sa%t nev0t \huinn htn ltn! 3elekarcolva sely'es 3r03e! aho&y az
eskIvi szertartson szoks+
1oha ne' $o& 'e&trt0nni+ Az sorsuk az volt! ho&y le&%o33 3artok
le&yenek+++ a'i ahhoz k0pes na&yszer( volt! ho&y lehettek volna akr
ide&enek is+ A szeretkhz viszonytva viszontX A 3ezrt a%t 'sik oldala+
lay odapillantott \huinnre+ A src e&yik sze'0t *ohnon! a 'sikat
pedi& a recepcison tartotta! aki idkz3en 'r 3ezrta a 3e%rati a%tt! 0s
visszas0tlva 'e&llt 'ellette+
\huinn slicce '&tt a kidudorodsnak se''i kze ne' volt ahhoz!
ho&y a ter'0szet 3kez(en 3nt vele+
lay len0zett az sszedo3lt ruhkra az l03en+ @&y's utn &ondosan
sszeha%totta *ohn atl0t%t! hossz2 u%%2 pl%t 0s v0&Il a dzseki%0t+
A'ikor $elpillantott! \huinn lassan v0&i&h2zta az e&yik u%%t a lny kar%n+
6a'arosan 3eh2zdnak a $I&&ny '&0! a'ely a 3al oldalon l&ott+ A
3e%rati a%t $ell 'r ne' leselkedett r%uk vesz0ly! a $I&&ny pedi& el0&
J. R. Ward =1 Hallhatatlan szeret
v0kony volt! 0s \huinn 'a%d 2&y $o&%a 'e&ke$0lni a csa%t! ho&y a
$e&yvereit 'a&n tart%a+ &y *ohnt v0&i& 3iztons&3an tud%a tartani+++ 0s a
v&yt is csillapt%a kz3en+
A'i azt %elentette! ho&y lay-nek csak a han&okat kellett
v0&i&szenvednie+
A'i %o33 volt! 'intha az e&0sz '(sort ltn+ KIlnsen az0rt! 'ert
\huinn &ynyr( volt szeK kz3en+ @&yszer(en+++ &ynyr(+
,0&e33en! a'ikor lay '0& ks0rletezett a hetero 0letstlussal! volt
ho&y e&y's utn u&yanazt a n0hny e'3eri nt ke$0lt0k 'e& N na ne'
'intha 3r'elyikIk arcra! test0re va&y nev0re e'l0kezett volna+
1z'ra csakis \huinn l0tezett+ .indi&+
A tetovl &0p csipked $%dal'a % 0rz0s volt+
*ohn 3ehunyta a sze'0t! '0ly l0le&zetet vett! 0s arra &ondolt! aho&y a
$0' a 3r0hez 0rt! arra! aho&y a he&yes t( 3elesz2rdott a puha 3r3e!
aho&y kiserkent a v0re+++ 0s arra! ho&y pontosan tudta! 'i kerIl a htra+
A tetovl'(v0sz 'ost 0ppen a &erince le&tete%e $l0 ha%olt+
*ohnnak na&y tapasztalata volt a sz2rs-d$0s-v&s %elle&( dol&ok3an+++
csak enn0l sokkal na&yo33 sznt0ren! 0s t33nyire azon az oldalon llt! aki
adta! ne' pedi& azon! aki kapta a csapsokat+ Eer'0szetesen 'e&se3esIlt
n0hnyszor! de az0rt is ha&yott 'a&a utn se3eket! 0s 'int ez a
tetovl'(v0sz! is 'a&val vitte a 'unkaeszkzeit) a dzseki%e
'inden$0le trket! k0seket re%tett! st '0& e&y hossz2 lncot is+ Hala'int
k0t l$e&yvert a 3iztons& kedv00rt+
8os+++ volt '0& vala'i+ K0t tIsk0s $0'lnc+
8e' 'intha azt 3r'ikor is az ellens0& ellen hasznlta volna+
8e'! ez ne' $e&yver volt+ Annak ellen0re! ho&y 'a%d[ n0&y hete ne'
volt senki co'3%ra $elerstve! az0rt '0& ne' volt $elesle&es+ *elenle&
olyan volt sz'ra! 'int e&y nyavalys ka3alatr&y+ 80lkIle 'eztelennek
0rezte 'a&t+
A helyzet 2&y llt! ho&y ez a ke&yetlen eszkz volt! az e&yetlen kapocs!
a'ely a szerel'0hez kttte+ A'i N tekintve! ho&y lltak kette%Ik kztt a
dol&ok N 'e&lehetsen koz'ikusnak volt 'ondhat+
@z '0&se' volt el0& sz'ra+ A'it ZheK 'indi& a co'3%ra erstve
hordott! ne' az a v0&le&es dolo& volt! a'ire v&yott! ez0rt dnttt v0&Il
2&y! ho&y el%n ide! e33e a tetovlszalon3a+ .iutn 'e&kap%a! a'it k0r!
ZheK 'indi& vele lesz+ A 3r0n 0s alatta is+ A htn! 0s a &ondolatai3an+
J. R. Ward =" Hallhatatlan szeret
,e'0lhetle& ez az e'3eri $0r$i % 'unkt v0&ez+
A'ikor a testv0reknek volt szIks0&Ik tetovlsra! 'indi& Hishous
csinlta 'e&+ A $ick pro$i volt! a'it a \huinn arcn l0v vrs
knnycsepp 0s a nyakra rt dtu' is 3izonytott+ A &ond csak az volt! ho&y
ha ezzel a k0r0s0vel H-hez $ordult volna! ne'csak ! hane' 'indenki
$a&&atni kezdte volna+
8e' sok titok l0tezett a testv0ris0&3en! *ohn viszont 'e& akarta tartani
'a&nak! 'ilyen 0rz0seket tpllt ZheK irnt+
7&azs& szerint+++ szerel'es volt 3el0+ Eel%esen! eszeveszetten!
visszavonhatatlanul! annyira! ho&y azon '0& a hall se' tudott volna
vltoztatni+ /s 3r az 0rz0sei viszonzatlanok 'aradtak! ne' sz'tott neki+
.r 'e&30k0lt a helyzettel! ho&y az! akit akart! ne' k0rt 3elle+
Azt viszont se''ik0pp ne' tudta el$o&adni! ho&y a szerel'0t
'e&knozzk va&y lass2! $%dal'as hallnak te&y0k ki+
Ha&y ho&y ne tud%a rendesen elte'etni+
.e&szllott tette ZheK elra3lsa+ Clyan szinten csak ezzel tudott
$o&lalkozni! ho&y 'r-'r n'a&ra is vesz0lyt %elentett+ Ke&yetlen 0s
3rutlis lett volna azzal! aki $o&va tartotta! ' ez ne' tartozott senki
'sra+
Az e&yetlen % dolo& az volt a helyzet3en! ho&y a testv0ris0& le&al33
ennyire szvI&y0nek tekintette! ho&y kidertse! 'i trt0nt vele+ &y le&al33
ne' t(nt $el senkinek az sa%t kIldet0se+ A testv0ris0& soha ne' ha&yott
htra senkit a harc'ezn! 0s a'ikor $el'entek a mani/ultorkolnira!
ho&y kisza3adtsk ,ehven&e-et! ZheK na&yon is a csapathoz tartozott+ Az!
ho&y a v0&0n nyo'a veszett! k0t esetet $elt0telezett) va&y a mani/ultorok
vitt0k el! va&y az alantasok+
A'i krIl3elIl u&yanaz volt! 'intha azt kellett volna eldnteni! ho&y az
A7A1 va&y az e3ola l%e-e 'e&+
.indenki! 3ele0rtve *ohnt! \huinnt 0s lay-t! az I&&yel $o&lalkozott+
Az ered'0ny pedi&X &y 2&y t(nhetett! ho&y *ohn csak az0rt keresi! 'ert
harci $eladata+
A t( z2&sa 'e&llt! 0s a tetovl'(v0sz 'e&trlte *ohn htt+
N *l n0z ki N 'ondta! 'a%d $olytatta a 'unkt+ N K0t r0szlet3en
csinl%a'! va&y 'ehet e&yszerre az e&0szX
*ohn lay-re pillantott 0s 'uto&atni kezdett+
N Azt 'ond%a! szeretn0! ha '0& 'a este 'e&lenne! ha van ide%e N
$ordtotta le lay+
J. R. Ward == Hallhatatlan szeret
N 8eke' van+ .arX 6vd $el ,icket! 0s 'ondd 'e& neki! ho&y k0sni
$o&ok+
N .r trcszo' is N $elelte a recepcis lny+
8e'! *ohn ne' $o&%a 'e&en&edni! ho&y 3r'elyik testv0r 'e&lssa a
htn a tetovlst! 3r'ilyen sz0pre sikerIlt is+
A'i t illeti! e&y 3uszplyaudvaron szIletett! 'a&ra ha&yva! ho&y
'e&hal%on+ Aztn rvahz3a kerIlt! 'a%d Eohr 0s a $eles0&e 'a&ukhoz
vett0k! de -ellsie-t 'e&lt0k! Eohr pedi& elt(nt+ .ost pedi& D! akit
e&y0rtel'(en azzal 3ztak 'e&! ho&y a 3izal'asa le&yen! el volt $o&lalva a
-el"vel 0s a kis3a3%val+
.0& ZheK is eltasztotta 'a&tl a tra&0dia eltt+
1zval! 0rtett a sz3l+ KIln3en is! $urcsn $elsza3adtnak 0rezte!
ho&y ne' trdtt 'sok v0le'0ny0vel+ &y le&al33 nyu&odtan
koncentrlhatott vad 'e&r&ztts0&0re) 'e&tallni ZheK elra3l%t 0s
kit0pni a nyo'orult 'inden e&yes v0&ta&%t+
N .e&tudhato'! ho&y 'i ezX N k0rdezte a tetovl F0r$i+
*ohn lay-re pillantott! 0s 2&y &ondolta! nincs 0rtel'e hazudni ennek az
e'3ernek+ ,adsul lay 0s \huinn tudtk az i&azat a %elekrl+
lay e&y kicsit 'e&lepdtt! de aztn le$ordtotta+
N Azt 'ond%a! ho&y a n%e neve+
N S! 'ind%rt &ondolta'+ Fssze $o&tok hzasodniX
.iutn *ohn vala'it 'uto&atott! lay azt 'ondta+
N @z e'l0k+
@&y kis szInet utn a tetovls $ick a &uruls asztalra tette a &0pet a
kez03l! ahol a tinta is volt+ Felh2zta $ekete pl%nak u%%t! 0s az alkar%t
*ohn el0 helyezte+ A 3r0n e&y &ynyr( n arck0pe volt lthat! akinek a
ha%t htra$el0 $2%ta a sz0l! a sze'e pedi& e&yenesen ki$el0 n0zett a k0p3l+
N V az 0n n' volt+ .r sincs kzttInk+ N @&y hatrozott
'ozdulattal visszah2zta a ruh%a u%%t+ N 1zval 'e&0rtelek+
A'ikor a $0r$i 'e&int elkezdte a htn a 'unkt! *ohn ali& kapott
leve&t+ A &ondolat! ho&y ZheK esetle& 'r ne' 0l! szinte 'e&$o%totta+++ 0s
a'ikor arra &ondolt! ho&y halt 'e&! az '0& enn0l is rossza33 volt+
*ohn tudta! ki ra3olta el+ 4sak e&yetlen lo&ikus 'a&yarzat l0tezett r)
'ikz3en a la3irintus3an volt! ho&y se&tsen kisza3adtani ,ehven&e-et!
Lash 'e&%elent! aztn a'ikor elt(nt! ZheKnek is nyo'a veszett+ 8e'
lehetett v0letlen e&y3ees0s+ Annak ellen0re! ho&y senki ne' ltott se''it!
le&al33 szz mani/ultor volt a33an a 3arlan&3an! ahol ,ehv! 0s sok
J. R. Ward =? Hallhatatlan szeret
'inden trt0nt 0ppen+++ Lasht pedi& ne' lehetett kzns0&es alantasnak
nevezni+
S ne'+++ nyilvnvalan az C'e&a $ia volt! a 'e&testesIlt &onosz
ivad0ka! a'i azt %elentette! ho&y a nyavalysnak voltak trIkk%ei+
A'ikor a kolni3an harcoltak! *ohn a sa%t sze'0vel ltta e&y-k0t
h2zst 'unka kz3en) ha a $ick k0pes volt a tenyer03en 0letre hvni e&y
ener&ia3o'3t! aztn e&y'a&a $elvenni a harcot ,ha&e srknyval! 'i0rt
ne ra3olhatott volna el valakit 'indenki orra ellX A helyzet az! ho&y ha
ZheKet aznap este 'e&lt0k volna! 'e&talltk volna a holttest0t+ 6a pedi&
'0& 0lt! de 'ond%uk! 'e&se3esIlt! telepatikus 2ton szlt volna ,ehven&e-
nek! 'int e&yik mani/ultor a 'siknak+ /s ha 0lt! csak szeretett volna e&y
kicsit kikapcsoldni! addi& ne' 'ent volna el a helysznrl! a'& 'e&
ne' 3izonyosodik rla! ho&y 'indenki 0ps0&3en haza%utott+
A testv0rek is u&yanerre a lo&ikus kvetkeztet0sre %utottak! ez0rt
'indannyian alantasokat kerestek+ A v'prok le&na&yo33 r0sze a nyri
t'adssorozat utn el'enekIltek a 3iztons&os hzaik3a! az Alantasok
Ersas&a Lash vezet0se alatt pedi& k3tszer-kereskedele'3e kezdett!
ho&y vala'i3l p0nzt csinl%on+ .ivel az Izleteket t33nyire a Erade utcai
klu3ok3an 3onyoltottk le! ez0rt a testv0rek 'e&int elkezdtek a
siktorok3an %rrzni! 0s 0lhalottakat kerestek! akiknek a sza&a e&y
kiv0rzett 3(zs 3orz 0s e&y illatost kever0k0re hasonltott+
80&y h0t alatt se''i 'st ne' talltak! csak annak a nyo't! ho&y az
alantasok k3tszert rultak az e'3ereknek az utcn+
*ohn kezdett 'e&rIlni+ Le&ink33 attl! ho&y ne' tudott 3iztosat 0s
rette&ett! r0sz3en pedi& a'iatt! 'ert el kellett $o%tania az indulatait+
@lk0peszt! ho&y az e'3er 'ire k0pes! ha nincs 's vlasztsa+ Eudta! ha
tov33ra is r0szt akar venni a keres0s3en! 'usz% hi&&adtan viselkednie!
'intha se''i 3a%a ne' lenne! &y ht el%tszotta! ho&y 'inden rend3en
van vele+
@z a tetovls pedi&X F0lre0rthetetlenIl %elezte azt a $els0&terIletet!
a'in %rt+ @zzel nyilvntotta ki! ho&y '0& ha ZheK ne' is akar%a t!
akkor is a pr%nak tekinti! 0s tisztelettel $o& 3nni vele! akr 0l '0&! akr
'e&halt+ H0&Il is! az! ho&y szeretInk valakit! '0& ne' $elt0tlenIl %elenti
azt! ho&y a 'siknak viszonoznia kell az 0rz0seinket+ Az 0rz0s csak
e&yszer(en ott volt+
J. R. Ward => Hallhatatlan szeret
7stene'! 3rcsak ne viselkedett volna olyan ride&en vele! a'ikor
'sod%ra szeretkeztek+
Ha&yis utol%ra+
6irtelen elzrta az 0rzel'ei csap%t! visszaterelte a szo'or2s&!
'e&3ns 0s visszautasts szelle'0t a palack3a+ 8e' en&edheti 'e&
'a&nak! ho&y elkesered%en+ .usz% $olytatnia! keresnie! e&yik l3t a
'sik el0 tennie! ho&y elrehalad%on+ Az id telt! '0& akkor is! ha
le&szvese33en lelasstotta volna! ho&y na&yo33 es0lye le&yen 0lve
'e&tallni+
Az rt azon3an ne' 0rdekelte a v0le'0nye+
S! istene'! &ondolta+ Add! ho&y e33en ne vall%ak kudarcotJ
J. R. Ward =< Hallhatatlan szeret
+. fejezet
N eavatsX .i ez! vala'i ki3aszott klu3X
.ikz3en a szavak a .ercedes utaster03en visszhan&zottak! Lash
erse33en 'arkolta 'e& a kor'nyt! 0s ki3'ult elre a sz0lv0dn+ Eudta!
ho&y ltnyzak%nak zse303en e&y ru&s k0s re%tzik! 0s tkozottul na&y
ks0rt0st 0rzett r! ho&y elkap%a! 0s elv&%a ennek az e'3eri $i2nak a
torkt+
Ae persze akkor el kellene tIntetnie a holttestet! 0s a 3rIl0s is csupa
v0r lenne+
.indkett el0& 'acersnak t(nt+
Cdapillantott az anysIl0sre+ Az a src! akit a t33 szz e'3er kzIl
kivlasztott! e&y tipikusan kisstl(! k3tszeres! ide&3ete& &aze'3er volt+
A klyk arcn lev kis! kerek he& N a'ely pont akkora volt! 'int e&y 0&
ci&aretta v0&e N e&y0rtel'(en tan2skodott rla! ho&y 3ntak vele
&yerekkor3an! okos! szociopata tekintete pedi& a ke'0ny utcai 0letet
tIkrzte+ Kapzsis&a elrulta! aho&y a kocsi3an krIln0zett! 'intha azon
trn0 a $e%0t! ho&y szerezze 'e& 'a&nak a %r&nyt! tall0konys&t pedi&
az 3izonytotta! ho&y el0ri! ho&y hozz %%%enek a vevk+
N E33! 'int e&y klu3 N $elelte Lash halkan+ N 1okkal t33+ Han %vd
e33en az Izlet&3an! a'it 'ost ezIsttlcn knlok $el neked+ 6olnap este
idekIld' az e&yik e'3ere'et! ho&y $elve&yen+
N /s ha ne' %vk elX
N A dnt0s a te kezed3en van+ N 8a persze! a nyo'orult ne' 0ri 'e& a
holnap re&&elt! de ez csak r0szletk0rd0s volt+
A klyk Lash sze'03e n0zett+ 8e' volt ki'ondottan harcos
test$el0pt0s(+ 1okkal ink33 olyan! 'int akinek szi&etelszala&&al
sszera&asztottk a $enek0t! 0s 3ezrtk az iskolai szekr0ny3e+ Az
Alantasok Ersas&nak azon3an k0t$a%ta e'3erre volt szIks0&e)
p0nzcsinlkra 0s katonkra+ .iutn .r+ A $elt0rk0pezte az Ztre'e Qarkot!
0s ki$i&yelte! ki az! aki a le&na&yo33 Izletet 3onyolt%a ezen a helyen! ez a
kis hIll sze'( 'itu&rsz 3izonyult a le&%o33nak+
N uzi va&yX N k0rdezte a klyk+
Lash elen&edte a kor'nyt! 0s 3etette a kez0t a zak%a zse303e+
N .i0rt k0rdezedX
J. R. Ward =: Hallhatatlan szeret
N .ert olyan a sza&od+ /s 2&y is ltzkdsz+
Lash olyan &yorsan cselekedett! ho&y a c0lpont%nak annyi ide%e se'
'aradt! ho&y htradl%n az Il0s3en+ @&y vill'&yors 'ozdulattal
elrntotta a ru&s k0st! 0s az 0les pen&0t a src $eh0r nyakn lIktet 0rhez
tette+
N Az e&yeden dolo&! a'it e&y $0r$ival teszek az! ho&y 'e&l' N
'ondta Lash+ N Akarod! ho&y 'e&du&%alakX .ert 0n k0szen llok r! ha te
is+
A src sze'e hatal'asra t&ult! 'int e&y ra%z$il'$i&urnak! a teste
pedi& re'e&ni kezdett piszkos ruh%a alatt+
N 8e'+++ 1e''i 3a%o' a 3uzikkal+
Az idita ne' 0rtette a l0nye&et! de ne' sz'tott+
N Ha&yis 'e&e&yeztInkX N k0rdezte Lash! 0s kiss0 3el%e33 nyo'ta a k0s
he&y0t+ A'ikor tsz2rta a src 3r0t! ki3u&&yant e&y v0rcsepp! a'i e&y $0l
pillanati& ne' 'ozdult! 'intha azon tanakodna! va%on a $0nyes pen&0n
va&y a si'a 3rn &rdIl%n-e le+
H0&Il a k0st vlasztotta! 0s ru3invrs csk3an v0&i& csor&ott ra%ta+
N K0rlek+++ ne l% 'e&J
N .i a vlaszodX
N 7&en! 'e&tesze'+
Lash '0& '0lye33re nyo'ta a pen&0t! 0s n0zte a v0rt+ @&y pillanatra
ra3ul e%tette a &ondolat! ho&y ha '0& e&y kicsit 3el%e33 sz2rn a he&y0t a
src nyak3a! ez az e'3er 'e&sz(nne l0tezni! akr e&y l0le&zet! a'ely
elt(nik a hide& 0%szakai leve&3en+
1zerette istennek 0rezni 'a&t+
A'ikor a klyk elkezdett nyIszteni! Lash 'e&knyrIlt ra%ta! 0s
elh2zdott tle+ Lyorsan lenyalta a pen&0t! 'a%d sszecsukta a $e&yvert+
N Eetszeni $o& neked! ahova 'a%d kerIlsz+ @zt 'e&&0re'+
7dt adott a srcnak! ho&y 'a&hoz t0r%en! 'ert tudta! ne' $o& soki&
tartani! ho&y visszanyer%e a l0lek%elenl0t0t+ Az ilyen se&&$e%eknek! 'int !
olyan volt az e&%uk! 'int e&y l0&&'3+ 8yo's hatsra N kIlnsen
attl a $a%ttl! a'it e&y torokra szortott k0s okozott N azonnal 'a&uk3a
zuhantak! ' a33an a pillanat3an! ho&y a nyo's 'e&sz(nt! $el0ledtek! 0s
visszat0rtek az eredeti llapotuk3a+
A klyk 'e&i&aztotta kopott 3rdzseki%0t+
N Eetszik az a hely is! ahol 'ost va&yok+
in&o+
J. R. Ward =; Hallhatatlan szeret
N Akkor 'i0rt strld 2&y a kocsi'at! 'intha a sa%t &arzsod3an
akarnd ltniX
N 8eke' sokkal %o33 verd' van enn0l+
N S! t0nyle&X N Lash tettl talpi& v0&i&'0rte a nyavalyst+ N .inden
este e&y .Z-szel %tt0l ide+ A $ar'erod szakadt! de ne' az0rt! 'ert 'en
'rka+ 6ny dzseki l& a szekr0nyed3enX Ha&y vr% csak! hiszen e&y
kartondo3oz3an van 'inden cuccod a hd alatt+ N Lash a sze'0t $or&atta!
a'ikor az anysIl0srl csodlkoz han&okat hallott+ N Azt hitted! ne'
n0zInk utnadX 7lyen osto3nak tartasz 'inketX
Lash az Ztre'e Qarkra 3ktt a 'utatu%%val! ahol a &rdeszksok 2&y
'ozo&tak! 'int e&y 'etron') $el! le! $el! le+
N Ee va&y itt a le&'en33 ezen a szaros %tszt0ren+ Ck0+ 1zuper+
Lratullok+ .i azon3an azt szeretn0nk! ho&y t33re vidd+ 6a 3ellsz
kz0nk! i&azi neh0z$i2k llnak 'a%d '&tted+++ p0nz! anya&! v0dele'+ 6a
velInk dol&ozol! t33 leszel! 'int e&y csr punk! aki a $arkt l3l%a ezen
a 3etonplaccon+ A %vd a 'i kezInk3en van+
A klyk sz't tekintete elszr a sa%t kis 4aldMelli 3irodal'ra
t0vedt! 'a%d $el%e33 e'elkedett a horizontra! ahol a $elhkarcolk
'a&asodtak+ Ltszott ra%ta a 'oh v&y! a'i 'iatt 0ppen r esett a
vlaszts+ @z a kis rohad0k szeretett volna $eltrni 0s kitrni innen+
Qersze az! ho&y ehhez el kell adnia a lelk0t! 'a%d csak akkor tudatosul
3enne! a'ikor t2l k0s lesz+ Az Alantasok Ersas&a azon3an &y
'(kdtt+ Lash 'e&tudta az alattvalitl! akiket irnytott! ho&y a
delikvenssel ne' kzltek 'indent a 3eavatsi szertarts eltt! a'i 0rthet
is volt+ .ert u&ye 'elyikIk hitte volna el! ho&y 'a&a a &onosz vr%a ket
az a%t 'sik oldaln! a'in 3ekopo&takX /s ki vllalkozott volna r
'ik0nt! ha elre tud%a! 'inek n0z el03eX
.e&lepet0s! se&&$e%J @z itt ne' vid'park! 0s 'iutn $elIlt0l a
hull'vas2tra! soha t330 ne' tudsz leszllni rla+
Lashnek azon3an se''i$0le lelkiis'ereti pro3l0't ne' okozott az
tver0s+
N K0sz va&yok arra! ho&y $eltr%ek N dr'&te a klyk+
N 6elyes+ .ost pedi& t(n0s a kocsi'3lJ A trsa' holnap este el%n!
ho&y $elve&yen+
N Kirly+
.ost! ho&y az Izletet 'e&kttt0k! Lash ali& vrta! ho&y a &yerek
eltakarod%on a kocsi%3l+ A nyo'orult 2&y 3(zltt! 'int e&y
J. R. Ward =9 Hallhatatlan szeret
szennyvzcsatorna! akin e&y si'a zuhanyozs ali&ha se&tett volna+ 1la&&al
kellett volna leveretni! 'int e&y piszkos %rdt+
.ihelyt 3ecsukdott a src utn az a%t! Lash kitolatott a park
parkol%3l! 0s visszat0rt arra az 2tra! a'ely prhuza'osan haladt a
6udson $olyval+ 6aza$el0 tartott! ' a keze ne' az0rt 'arkolta olyan
iz&atottan a kor'nyt! 'ert &yilkolni k0szIlt+
A szeK le&al33 akkora 'otivcit %elentett sz'ra! 'int az l0s+
A33an az utc3an! ahol lakott! 4aldMell e&yik r0&i ne&yed03en!
Hiktria-kora3eli 3arna t0&ls hzak sorakoztak e&y's 'ellett! az utckat
$k sze&0lyezt0k! 0s e&yik in&atlan se' 0rt kevese33et e&y'illi dollrnl+
A szo'sz0dok $elszedt0k a $ldrl a kuty%uk piszkt! soha ne' csaptak
na&y za%t! a sze'etet pedi& 'indi& a hts siktor3a tett0k ki! 0s csak a
'e&$elel napokon+ .ikz3en Lash elha%tott a hza eltt! 0s 3e$ordult a
sarkon! ho&y 3ell%on a &arzs3a! $urcsa 3izser&0st 0rzett a test03en! ho&y
ezeknek a tisztess0&es 'intapol&roknak ilyen szo'sz0d%uk van! 'int +
Y&y n0zett ki 0s 2&y is ltzkdtt! 'int a t33i e'3er! a v0re azon3an
$ekete volt! a lelke pedi& olyan Ires! 'int e&y viasz33unak+
.e&nyo'ta a &arzsa%t nyit&o'3%t 0s el'osolyodott+ Az anyai &rl
rklt sze'$o&a 'e&ny2lt! 'ikz3en $elk0szIlt a T6ello-0des-
haza%tte'U kezdet( le'ezre+
1oha ne' tudta 'e&unni+ ZheKhez hazat0rni soha ne' volt unal'as+
.iutn leparkolt az A.L-vel! kiszllt 0s kiny2%tzott+ ZheK alaposan
'e&dol&ozta! st '0& annl is %o33an! azon3an i'dta! ho&y 'ilyen
'erev lett tle a teste+++ 0s ne' csak a $arka+
8incs is %o33! 'int e&y % ellen$0l! ho&y $eldo3%a az e'3er han&ulatt+
Btv&ott az udvaron! 'a%d a konyhn keresztIl 3e'ent a hz3a! 0s
'e&0rezte a sIlt 'arhah2s! ha&y'a 0s $riss keny0r illatnak kever0k0t+
.ost ne' volt kedve enni+ A park3an $olytatott 3esz0l&et0s azzal a kis
pccsel na&yon $eltIzelte+ 6olnap lesz az els 3eavatsa! az els olyan
ta&ot veszik 3e 'a&uk kz0! akit szervezett 3e az ap%nak! az C'e&nak+
@zennel elkezddtt a %v+
N Elalhato' a vacsor%tX N k0rdezte .r+ A a t(zhely 'elll+ A kis
teKasi ne'csak a kezdeti ide&envezet szerep03en 3izonyult hasznosnak
Lash sz'ra! a'ikor 3evezette az Alantasok Ersas&3a+ @'ellett
hat0kony &yilkos is volt! 0s 'a%dne' el$o&adhat szakcs+
J. R. Ward ?# Hallhatatlan szeret
N 8e'! 'ost $el'e&yek+ N Letette a kulcst 0s a 'o3iltele$on%t a &rnit
'unka$elIletre+ N Ee&ye 3e a ka%t a h(t3e! aztn zr%a 3e az a%tt 'a&a
utn! a'ikor el'e&yJ
N 7&enis! ura'J
7s'0t e&y helyes vlasz+
N 6olnap $ontos dol&unk lesz+ 8yolckor $elveheti a c0lsze'0lyt+ Eud%a!
hov kell vinnie+
N 7&enis! ura'J
@z a k0t sz volt a &aze'3er kedvenc vlasza! 0s e&y3en a 'a&yarzata
is annak! ho&y '0& k0t l3on %rt! 0s Lash helyettese volt+
Lash t'ent a ko'ornyik szo3%n 0s az e30dln! 'a%d %o33ra $ordult a
na&y! $ara&ott l0pcssor $el0+ A'ikor elszr ltta 'e& a hzat! tel%esen
Ires volt+ Kor33i $0ny(z stlust csupn a selye'tap0ta! a
da'aszt$I&&nyk 0s e&y $Iles $otel %elezte+ .ostanra Lash $eltlttte a
3arna t0&ls hzat r0&is0&ekkel! szo3rocskkkal 0s a 'e&$elel
sznye&ekkel+ 6ossza33 id3e $o& telni! ho&y rendesen 3erendezze! 'int
&ondolta! deht az e'3er ne' h2zhatott el csak 2&y e&y ko'plett
3erendezett otthont a $arzse303l! ne' i&azX
Felsietett a l0pcsn+ A l0pteit knny(nek 0rezte! a teste 3izser&ett!
'ikz3en ki&o'3olta a ka3t%t! aztn a zak%t+
8a&yon %l tudta! ho&y a'it kezdet3en csak visszav&snak sznt! 'ra
'r a szenved0lye lett+ A'i a hlszo3a a%ta%a '&tt vrt r! sokkal t33
volt! 'int a'ire 3e$izetett+
@lszr olyan e&yszer(nek t(nt a k0plet) elvitte ZheKet! 'ert a n is
elvett tle vala'it+ A'ikor $ent voltak a kolni3an! ZheK $ele'elte a
$e&yver0t! 'e&h2zta a ravaszt! 0s e&y 'ar0k l'ot pu'plt a kurv%a
'ellkas3a+ Lash ezt ne' tudta el$o&adni+ ZheK 'e&$osztotta a kedvenc
%t0kszer0tl! pedi& pontosan az a $a%ta &aze'3er volt! akinek a sze'et
sze'0rt ki$e%ez0s volt a %el'ondata+
A'ikor idehozta 0s 3ezrta e33e a szo33a! csak annyi volt a terve vele!
ho&y sz0p lassan zekre szedi! $okozatosan elveszi az esz0t! az 0rz0seit 0s a
test0t! 0s olyan &ytrele'nek teszi ki! a'ely3en sszeroppan! 0s v0&Il
'e&trik+
Aztn! 'int 'inden hasznavehetetlen dol&ot! eldo3%a+
Le&al33is ez volt az eredeti terv+ K0s33 azon3an e&y0rtel'(en
kiderIlt! ho&y ZheK ne' az a $a%ta n! akit addi& lehet hasznlni! a'&
'e& ne' trik 0s aztn kido3ni+
J. R. Ward ?1 Hallhatatlan szeret
S! ne'J @z a n vas3l volt+ Ki$o&yhatatlannak t(ntek az ertartal0kai!
a'it Lash sz'talan s0rIl0se is 0kesen 3izonytott+
A'ikor $el0rt az a%t el0! 'e&llt! ho&y tel%esen levetkzzn+ 6a
szerette azt a ruht! a'it 0ppen viselt! le kellett vennie! 'ieltt 3e'ent!
'ert a33an a pillanat3an! ho&y ZheK kzel03e 0rt! a n 'iszlikekre
sza&&atott 3r'it! a'i ra%ta volt+ @z volt az e&yik oka annak! ho&y Lash
3eleszeretett+
Kih2zta az in&0t a nadr&3l! ki&o'3olta a 'andzsetta&o'3okat! letette
e&y kis asztalkra! 'a%d levette a selye'in&et+
A test0n z2zdsok nyo'ai ltszottak! a'elyeket a n kle! kr'e 0s
sze'$o&a okozott+
Lash $arka v0&e 3izsere&ni kezdett! a'ikor len0zett a csukl%ra+ Ap%a
v0r0nek ksznheten! a'ely az erei3en kerin&ett! &yorsan &y&yultak a
s0rIl0sei! n0ha azon3an a se3ek olyan s2lyosak voltak! ho&y t33 napi& is
'e&ltszott a helyIk! a'itl csak '0& %o33an t(z3e %tt+
6a az e'3er a &onosz $ia! ne' sok olyan dolo& l0tezett a vil&on! a'it
ne' tehetett! szerezhetett va&y lhetett 'e&+ ZheK haland l0nye viszont
az a $a%ta el0rhetetlen tr$ea volt! a'it 3r 'e& tudott 0rinteni! '0&se'
tehetett $el a polcra+
@'iatt lett kIlnle&es+ ,endkvIl 0rt0kes+
/s e'iatt+++ lett 3el0 szerel'es+
.e&si'totta az e&yik k0k-zld z2zdst az alkar%n 0s el'osolyodott+
.a este t kell 'ennie az ap%hoz! ho&y 'e&3esz0l%e a 'snapi 3eavatst!
eltte azon3an eltlt e&y-k0t kelle'es rt a n%0vel! 0s &yarapt%a a
s0rIl0seinek sz't+ Aztn a tvozsa eltt enni ad neki+
.int 'inden 0rt0kes llatot! t is rendszeresen 'e& kellett etetnie+
A kilincshez ny2lt! 0s sszerncolta a ho'lokt! a'ikor a tpllkozsra
&ondolt+ ZheK $0li& volt csak mani/ultor, ez0rt a v'pr oldala
nyu&talantotta+ @l33 va&y ut33! innia kell 'a%d! azt viszont! a'ire
szIks0&e volt N e&y $0r$i $riss v0r0t N ne' tudta neki 'e&adni+
A v'prok az ellenkez ne'( sze'0ly v0r0t ittk+ @z 3iol&iai
trv0nyszer(s0& volt nluk+ 6a valaki v'prnak szIletett! 0s ne' %utott
id3en 'e&$elel v0rhez! 'e&halt+ /ppen ez0rt az e'3erei N az a kev0s!
a'i '0& 'e&'aradt N alkal'as kor2 $0r$i v'prokat kerestek! de ez idi&
e&yet se' talltak+ 4ivil v'prok tekintet03en 4aldMell szinte Ires volt+
6acsak+++ ne' sz't%uk azt! akit v0sztartal0kk0nt tarto&atott+
J. R. Ward ?" Hallhatatlan szeret
A han&ok le&al33 olyan iz&atak voltak! 'int a ltvny! ez0rt lay-nek
'e& kellett i&aztania 'a&t a nadr&%3an! 'ert a teste azonnal rea&lt+ V
akart \huinn eltt t0rdelni! szerette volna! ha az sz%a van tele! 0s
okozhat neki ilyen 0lvezetet+
8e' $o& 'e&trt0nni+
7stene'! 0s akkor 'i vanX A src 3rkit 'e&ke$0lt klu3ok3an!
'osdk3an! aut3an! siktorok3an! 0s n0ha '0& az &y3an is+ E33 'int
tzezer ide&ennel volt e&yItt! e'3erekkel 0s v'prokkal! $0r$iakkal 0s
nkkel+++ e&y i&azi ke$0l&0p volt! csak sze'$o&&al+ Az ho&y 0ppen lay-t
utastotta vissza! olyan 0rz0s volt! 'intha kitiltottk volna e&y nyilvnos
park3l+
lay tett '0& e&y ks0rletet arra! ho&y 's$el0 $i&yel%en! e&y iz&at
ny&0s hallatn azon3an 'e&int visszan0zett r%uk+++
\huinn el$ordtotta a $e%0t! 0s 'ost e&yenesen ki$el0 n0zett a $I&&ny
'&Il+ A'ikor a tekintetIk tallkozott! k0tszn( sze'03en 'e&villant
vala'i+++ 'intha %o33an $eliz&ult volna attl! ho&y ki n0zi! 'int attl! akit
0ppen du&ott+
laynek 'e&llt a szvver0se+ KIlnsen akkor! a'ikor \huinn
$elh2zta a nt a t0rdel0s3l! 0s 'e&$ordtotta! 'a%d elrednttte az
rasztalra+ @&y rntssal leh2zta rla a nadr&ot! aztn 'ris+++
*0zus Krisztus+ Lehets0&es! ho&y a 3art%a 0ppen u&yanarra &ondol!
a'ire X
@kkor azon3an \huinn $elh2zta a nt a 'ellkashoz+ .iutn vala'it a
$Il03e s2&ott! a lny $elnevetett! 0s oldalra $ordtotta a $e%0t! ho&y \huinn
'e& tud%a cskolni+ A'it a src 'e& is tett+
Ee sze'0t $aszkalap! &ondolta 'a&3an lay+ Ee nyo'orultJ
\huinn pontosan tudta! ho&y kit ke$0lt! 0s kit ne'+
N *ohn! ne' 3nod! ha elszvok odakint e&y ci&itX
A'ikor *ohn 'e&rzta a $e%0t! lay $elllt! 0s az l03l letette a ruhkat
a sz0kre+ A tetovl'(v0sztl azt k0rdezte+
N 4sak el$ordto' a zrat 0s k0szX
N 7&en! 0s ha 2&yis ott va&y a 3e%ratnl! ne' kell visszazrnod+
N Ksz! haver+
N 8incs 'it+
lay el'enekIlt a tetovl&0p z2&stl 0s a $I&&ny '&Il 0rkez
ny&0sek szi'$ni%tl+ Kil0pett az Izlet3l! 'a%d nekidlt az a%t
J. R. Ward ?= Hallhatatlan szeret
'elletti $alnak+ @lvett e&y v0kony ci&arettsdo3ozt! kih2zott 3elle e&y
szlat! 0s $ekete n&y2%t%val 'e&&y2%totta+
Az els szippants 'a&a volt a 'ennyorsz&+ .indi& is ez volt a
le&%o33 az sszes utna kvetkez kzIl+
.ikz3en ki$2%ta a $Istt! dIhsen arra &ondolt! 'i0rt pr3l $olyton
3ele'a&yarzni ne' l0tez dol&okat e&y tekintet3e va&y e&y v0letlen
0rint0s3e+
.ilyen sznal'asJ
\huinn N 'ikz3en a lny eltte t0rdelt N ne'! az0rt n0zett ki r%uk!
ho&y az sze'03e n0zzen! csak *ohn .attheM-t akarta ellenrizni+ Azutn
pedi& az0rt $ordtotta 'e& a lnyt! 0s du&ta 'e& htulrl! 'ert &y szerette
csinlni+
8a i&en+++ a re'0ny csak e&y pillanatra lo33ant $el 3enne! aztn a %zan
0sz 0s az n$enntarts sztne &yorsan el$o%totta+
.0lyet szvott a ci&arett3l! 0s annyira 3ele'erIlt a &ondolatai3a!
ho&y 0szre se' vette az rny0kot! a'ely a siktor v0&0n t(nt $el az utca
torkolatnl+
8e' 0rz0kelte! ho&y $i&yelik! csak szvta tov33 a ci&it! 'ikz3en a
h(vs tavaszi 0%szaka $elszippantotta a $Ist$elhket! a'elyek elha&ytk a
sz%t+
A $elis'er0s! ho&y ez &y ne' 'ehet tov33! szinte tettl talpi&
'e&30ntotta+
J. R. Ward ?? Hallhatatlan szeret
,. fejezet
N 8a %! azt hisze'! k0sz va&yok+
*ohn 0rezte! ho&y a $0r$i '0& e&yszer letrli a htt! aztn a tetovl &0p
eln0'ult+ FelIlt a sz0k3l! a'elyen az el'2lt k0t r3an ssze&rnyedve
$ekIdt! a $e%e $l0 e'elte a kar%t! 0s kiny2%tztatta a $elstest0t+
N 4sak e&y perc! 0s 'ind%rt letiszto&atlak+
A'ikor az e'3eri $0r$i a rozsda'entes ac0l'oso&athoz l0pett! *ohn
'0& e&yszer kiny2%tzott! 0s 0rezte! ho&y a 3izser&et 0rz0s lassan
sz0tter%ed a hta $els r0sz03l az e&0sz test03e+
A'ikor aztn elcsendesedett! e&y olyan e'l0k villant az e'l0kezet03e!
a'elyre 'r 0vek ta ne' &ondolt+ A33an az idszak3an trt0nt! a'ikor
'0& az ir&al'as nv0rek rvahz3an 0lt! 0s '0& ne' tudta! ki is
val%3an+
A hely e&yik t'o&at%nak! e&y &azda& $0r$inak volt e&y na&y hza a
1aranac-t part%n+ .inden nyron 'e&hvta oda az rva &yerekeket e&y
napra! ho&y a $ociplya '0ret( kert%03en %tsszanak! a &ynyr(
$acsnak%n csnakzzanak! 0s szendvicset 'e& dinny0t e&yenek+
*ohn 'indi& le0&ett a napon+ r'ennyi truty't kentek is r! 'indi&
pirosra sIlt! ez0rt v0&Il sz'(zt0k a verandra! az rny0k3a+ Ki volt
szortva az oldalvonalra! onnan n0zte a $i2kat 0s a lnyokat! aho&y
%tszanak! hall&atta a nevet0sIket! 'ikz3en a sz0p! zld $Ivn
hentere&tek+ Az ennival%t is odavitt0k neki! 0s ott ette 'e& e&yedIl!
'ikz3en csak kvIlrl $i&yelte a t33iek szrakozst ahelyett! ho&y is
r0szt vett volna a %t0k3an+
Furcsa+++ a 3re 'ost is 2&y 0&ett! 'int akkor+ FeszIlt 0s sz2rt!
kIlnsen akkor! a'ikor a tetovl'(v0sz vissza%tt e&y nedves ruhval!
0s krkrs 'ozdulatokkal letrlte a $riss tintt+
7stene'! *ohn '0& e'l0kezett r! 'ilyen rette&ve vrta azt a tparti!
szrny( napot 'inden 0v3en+ Annyira szeretett volna a t33iekkel e&yItt
lenni+++ 3r! ha i&azn szinte akart lenni 'a&hoz! 3e kellett is'ernie! ne'
is annyira az0rt! a'it csinltak! hane' 'ert k0ts0&3eesetten pr3lt
3eilleszkedni+ Az 0& szerel'0re! ha Ive&szilnkokat ettek volna! 0s v0r
csor&ott volna ki a sz%uk3l az in&Ik ele%0re! akkor is lelkesen 3enne lett
volna a dolo&3an+
J. R. Ward ?> Hallhatatlan szeret
6napoknak t(nt az a hat ra! a'it a verandn kellett eltltenie!
e&yetlen k0pre&0ny va&y leesett 'adr$0szek trsas&3an! a'it 2%ra 0s
2%ra 'e&n0zett+ E2l sok ide%e 'aradt! ho&y &ondolkozzon 0s v&yakozzon+
.indi& a33an re'0nykedett! ho&y valaki 'a%d rk3e $o&ad%a! 0s az ilyen
'a&nyos pillanatok3an! 'int ez is! a svr&s szinte $ele'0sztette+
1zeretett volna e&yItt %tszani a $i2kkal! ' '0& enn0l is %o33an szeretett
volna e&y csaldot! e&y i&azi anyt 0s apt! ne' pedi& nevelszIlket!
akiknek $izettek az0rt! ho&y $elnevel%0k+
1zeretett volna tartozni valakihez! aki azt 'ond%a neki! ho&y Taz eny"m
vagyU+
Eer'0szetesen 'ost! ho&y 'r tudta! 'icsoda+++ 'ost ho&y v'prk0nt
v'prok kztt 0lt! sokkal %o33an 'e&0rtette ezt a Tvalakihez tartozsU
dol&ot+ Eer'0szetesen az e'3erek is is'ert0k a $o&al'at! csaldok3an
0ltek! hzass&ot ktttek! 'e& 'inden! a v'prok kzss0&e azon3an
le&ink33 e&y llat$alkhoz hasonltott+ A v0r szerinti ktel0k 0s az
sszektd0s sokkal '0lye33 0s erse33 0rz0s volt kzttIk+
A'ikor *ohn vissza&ondolt $iatala33 0s szo'or233 n'a&ra!
'e&sa%dult a szve+ 8e' az0rt! 'ert szeretett volna visszarepIlni az
id3en! 0s 'e&'ondani annak a kis&yereknek! ho&y e&yszer 'a%d el%nnek
0rte a szIlei+ 8e'+++ az0rt 0rzett $%dal'at! 'ert az a dolo&! a'ire annyira
v&yott! 'a%dne' elpuszttotta+ .e&valsult az l'a! ho&y rk3e
$o&ad%k! a Tvalakihez val tartozsU azon3an ne' tartott soki&+ -ellsie
0s Eohr 3es0tltak az 0let03e! 'e&'ondtk neki! ho&y kicsoda! e&y $ut
pillanatra 'e&'utattk neki! 'ilyen is e&y i&azi csald+++ aztn elt(ntek+
W&y *ohn 'ost kate&orikusan ki tudta %elenteni! ho&y sokkal rossza33 az!
ha valakinek vannak szIlei! de elveszti ket! 'intha nincsenek+
8os! az i&az! ho&y Eohr v0&Il visszat0rt a testv0ris0& hz3a! *ohn
sz'ra azon3an olyan volt! 'intha soha ne' %tt volna haza+ .0& 'ost
is! a'ikor a 'e&$elel dol&okat 'ondta neki! t2l sok csaldst 0lt 'r t
ahhoz! ho&y hinni tud%on neki+ E2l k0s volt+
A 'a&a r0sz0rl 3e$e%ezte ezt az e&0szet Eohrral+
N 7tt e&y tIkr! haver! n0zd 'e&J
*ohn 3lintott kszn0sk0ppen! 'a%d odal0pett e&y e&0sz alakos
tIkrhz a sarok3an+ lay visszat0rt a ci&arettaszInet3l! \huinn pedi&
kil0pett a szo'sz0dos helyis0& $I&&nye '&Il+ *ohn 'e&$ordult! 0s
'e&n0zte a htt a tIkr3en+
Qontosan ezt akarta+ A kidol&ozs 'esteri volt+
J. R. Ward ?< Hallhatatlan szeret
@&yet 3lintott! 'a%d a k0zitIkrt 2&y $ordtotta a kez03en! ho&y
'inden sz&3l %l lssa a tetovlst+ 7stene'! 'ilyen kr! ho&y a k0t
3art%n kvIl ezt senki 's ne' $o&%a ltniJ A 'inta u&yanis leny(&z
volt+
.inde&y 'i trt0nik ezek utn! ho&y 0lve va&y halva tall%k 'e& a nt!
'indi& vele lesz+
Az el'2lt n0&y h0t! a'ita ZheKet elra3oltk! 0lete le&hossza33 k0t
hete volt+ Qedi& 'r azeltt is voltak tkozottul hossz2 nap%ai+ 1zrny( volt
a &ondolat! ho&y ne' tud%a! hol van! 0s azt se'! ho&y 'i trt0nt vele+
A'ikor elvesztette! 2&y 0rezte! 'intha hallos se3et kapott volna! ha3r a
3re s0rtetlen 'aradt! a kar%a 0s a l3a ne' trt el! 0s a 'ellkast se'
lyukasztotta t &oly va&y pen&e+
ZheK a szve '0ly0n az v0 volt+ 6a kisza3adt%a! 0s aztn n0lkIle 0li
tov33 az 0let0t! az is rend3en van+ 4sak szerette volna tudni! ho&y 0l 0s
3iztons&3an van+
*ohn rn0zett a tetovl'(v0szre! a szv0re tette a kez0t! 0s '0lyen
'e&ha%olt+ A'ikor $ele&yenesedett e33l a hllkod testtarts3l! a $0r$i
kiny2%totta $el0 a kar%t+
N 8a&yon szvesen! re&+ 1okat %elent sz'o'ra! ho&y 'e& va&y
el0&edve+ 6add ksse' 3e vala'ivelJ
.iutn kezet $o&tak! *ohn 'uto&atni kezdett! a'it lay le$ordtott+
N 8e' szIks0&es+ Hill'&yorsan &y&yul+
N Ae ehhez id kell+ N A tetovl'(v0sz odaha%olt a hthoz! 'a%d
$elvonta a sze'ldk0t! a'ikor 'e&vizs&lta a '(v0t+
.ieltt '0& k0rd0seket tehetett volna $el! *ohn htral0pett! 0s elvette az
in&0t lay-tl+ Azt a tintt! a'it 'a&ukkal hoztak! H k0szlet03l e'elt0k
el! a'i azt %elentette! ho&y az sszet0tel03en volt s is+ Az a n0v 0s azok a
csodlatos vonalak rkre 3elev0sdtek a 3r03e+++ a'i ekkorra 'r 3e is
&y&yult+
@z volt az e&yik elnye annak! ha valaki 'a%dne' tiszta v0r( v'pr
volt+
N @z a tetk na&yon llat N %e&yezte 'e& \huinn+ N 8a&yon szeKulis+
/s lss csodt! a n! akit \huinn 0ppen 'ost ke$0lt 'e&! ell0pett a
$I&&ny '&Il! 0s ne' volt neh0z 0szrevenni lay $%dal'as
arcki$e%ez0s0t+ Qlne a'ikor a n e&y kis paprcetlit du&ott \huinn
$arzse303e+ @&y0rtel'(en a tele$onsz'a volt ra%ta! 0s *ohnnak kedve lett
volna 'e&'ondani neki! ho&y ne na&yon re'0nyked%en+ .iutn a src
J. R. Ward ?: Hallhatatlan szeret
'e&kapott valakit! r0sz0rl le volt zrva az I&y N kicsit 2&y! 'intha a
szeKpartnerei eldo3hat 3orotvk lettek volna! a'elyeket arra hasznlt!
ho&y 'e&sza3adtsa 'a&t a $el&yIle'lett $eszIlts0&tl+ 1a%nos a kis Kat
von A hason's tel%esen el volt varzsolva a srctl+
N .a%d hv%J N s2&ta oda \huinn-nek 'a&a3iztosan! 3r hatrozotts&a
$okozatosan cskkenni $o&! aho&y 'a%d telnek a napok+
\huinn halvnyan el'osolyodott+
N Hi&yzz 'a&adraJ
@ k0t sz hallatn lay $eszIlts0&e e&y pillanat alatt elprol&ott! a vlla
elernyedt+ \huinn sztr3an u&yanis a THi&yzz 'a&adraJU e&yenl volt
azzal! ho&y Boha tbb" nem -ogunk tallkozni, sem besz"lni, sem ke-"lni.
*ohn elvette a trc%t! a'ely tele volt 3ank%e&yekkel! '
sze'0lyazonoss&i iratokkal e&yltaln ne'! 0s kivett 3elle n0&yszz
dollrt+ A'i pont k0tszerese volt annak! a'i3e a tetovls kerIlt+ A'ikor a
'(v0sz a $e%0t rzta 'ondvn! ho&y ez t2l sok! *ohn \huinn $el0 3lintott+
.indketten $ele'elt0k a %o33 tenyerIket a $0r$i arca el0! 'a%d
3ehatoltak az a&y3a! 0s elre%tett0k az el'2lt n0hny ra e'l0k0t+ 1e' a
'(v0sz! se' a recepcis lny ne' $o& pontosan visszae'l0kezni arra! 'i
is trt0nt+ Le&rossza33 eset3en ho'lyos l'aik lesznek rla! le&%o33
eset3en pedi& e&y kis $e%$%s+
A'ikor a k0t e'3er transz3a esett! *ohn! lay 0s \huinn kis0tlt a 3olt
a%ta%n az 0%szaka st0t%03e+ .e&vrtk! ho&y a $0r$i 'a&hoz t0r%en!
oda'en%en az a%thoz 0s el$ordtsa a zr3an a kulcsot+++ aztn el0rkezett az
ide%e! ho&y visszat0r%enek a dol&ukhoz+
N 1al 0tter'03eX N k0rdezte \huinn+ A han&%a! a szeKulis kiel0&Il0s
3izonyt0kak0nt '0lye33 volt a szoksosnl+
lay r&y2%tott e&y ci&arettra+ *ohn 3lintott! 0s azt 'uto&atta! mr
vrnak minket+
@&y's utn lthatatlann vltak! 0s elt(ntek az 0%szak3an+ *ohn
'aradt utolsnak! de e&y pillanatra 'e&torpant! 'ert az sztnei %eleztek
vala'it+
*o33ra tekintett! 'a%d 3alra! l0zersze'e thatolt a st0ten+ A Erade utcn
na&yon sok neon$0ny 0&ett! 0s az elhalad autk $0nyszr%a is vil&tott!
'ivel '0& csak ha%nali k0t ra volt! t azon3an ne' a vil&os r0szek
0rdekelt0k+
1okkal ink33 a st0t siktorok+ Halaki $i&yelte ket+
J. R. Ward ?; Hallhatatlan szeret
Dse3re tette a kez0t! 0s 'e&'arkolta a 3rdzseki%e '0ly0n az e&yik trt+
8e' okozott pro3l0't sz'ra! ho&y 'e&l%e az ellens0&et! kIlnsen
'ost! ho&y tudta! ki tart%a $o&va a n%0t+ ,e'0lte! ho&y e&y olyan valaki
l0p el0! akinek a sza&a e&y e&y hete d&ltt szarvasra e'l0keztet+
Ae ne' volt ilyen szerencs0%e+ 6elyette 'e&szlalt a 'o3iltele$on%a+
8yilvn \huinn 0s va&y lay a&&dott! ho&y hol a $en03en 'arad 'r+
*ohn vrt '0& e&y percet! 'a%d 2&y dnttt! ho&y a Ereztl 0s iA'tl
kapott in$or'ci $ontosa33! 'int 3r'ilyen alantas! aki esetle& a
siktor3an leselkedik r+
ossz2v&&yal telve lthatatlann vlt! 'ikz3en ne' ha&yott 'a&3l
se''it htra a helysznen+ 1al 0tter'e eltt 3ukkant el a parkol3an+
8e' ltott kocsit a krny0ken! 0s a vrs t0&ls 0pIlet kIls $aln vil&t
l'pk se' 0&tek 'r+
A $3e%rat a%ta%a azonnal kinylt! 0s \huinn du&ta ki ra%ta a $e%0t+
N .i a $ranc tartott ilyen soki&X
1e''i! csak Ildz0si 'ni' van! &ondolta *ohn+
."g egyszer ellen#riztem a -egyvereimet! 'uto&atta! 'ikz3en odas0tlt
a $i2hoz+
N .e&k0rhett0l volna! ho&y vr%alak 'e&+ Ha&y 'e&tehetted volna itt is+
7gen, mami.
Az 0ttere' 3else%e a hatvanas 0vek stlus3an volt 3erendezve!
'indenhol a vrs szn do'inlt+ A klu33an 'inden e&yes tr&y! a
3rsz0kektl kezdve a hro' helyis0&3en ll! a3rosszal letertett
asztalokon keresztIl+ A tny0roki& 0s az ezIst eveszkzki& 'inden
tk0letes 'sa volt annak! a'ilyet a hatvanas 0vek3en lehetett ltni! a
han&ulat pedi& vissza$o&ott! &azda& 0s $ino'an ele&ns volt+
Frank 1inatra 0nekelte a 0e/%ts a +oldra c%m1 sl&er0t+
A han&szrk valszn(le& 'inden 'st 'e&ta&adtak volna+
A hro' $i2 els0tlt a hosztesz pult%a eltt! 0s 3el0ptek a 3r 0tter'03e!
ahol a 8eM Gork-i dohnyzs elleni trv0ny dacra '0& 'indi& 0rezhet
volt a ci&aretta$Ist sza&a+ laylock 3e'ent a 3rpult '&0! ho&y tltsn
'a&nak e&y klt! *ohn pedi& cspre tett k0zzel %rklt kr3e-kr3e!
sze'0t a 'rvnypadlra 0s a 3oKokra sze&ezve! a'elyek $0lkrv3en
lltak a tere'3en+
\huinn leIlt az e&yik 3rIl0ses 3oK3a+
N Azt 'ondtk! ho&y vr%unk e&y kicsit! 0s i&yunk vala'it+ @&y perc
'2lva %nnek+
J. R. Ward ?9 Hallhatatlan szeret
@33en a pillanat3an a 3r '&tti sze'0lyzeti a%t '&Il to'pa
dI3&0s 0s ny&0s hallatszott ki+ *ohn kvette \huinn p0ld%t! 0s leIlt a
3oK3a a 3art%val sze'3en+ 6a az Brny0kok vala'i &aze'3ert tantanak
0ppen 'resre! valszn(le& tov33 el $o& tartani! 'int e&y perc+
A'ikor \huinn kiny2%tztatta a l3t a $ekete asztal alatt 0s
'e&ropo&tatta a htt! '0& 'indi& ra&yo&ott+ Az arca kipirult a $izikai
'e&erltet0stl! az a%ka pedi& $elda&adt a cskolzstl+ *ohn 'a%dne'
'e&k0rdezte tle! 'i0rt ra&aszkodik hozz! ho&y $olyton lay sze'e
lttra ke$0l%en ide&enekkel! de a'ikor rpillantott az arcra tetovlt vrs
knnycseppre! ink33 'e&tartotta 'a&nak a k0rd0st+
6o&y a $en03e tudna e&y03k0nt szeKhez %utniX Lyakorlatila& ssze volt
nve *ohnnal! 0s se''i 'st ne' csinltak! csak harcolni %rtak ki+++ lay-
%el e&yItt! 'ert is a csapathoz tartozott+
lay klval a kez03en oda'ent hozz%uk 0s leIlt! de ne' szlt e&y
szt se'+
.ilyen $urcsa! &ondolta *ohn! ho&y e&yikIk se' szl e&y szt se'+
Ez perc '2lva az T7de&eneknek tilos a 3e'enetU $elirat2 a%t sz0lesre
trult! 0s Erez l0pett ki '&Ile+
N @ln0z0st a vrakozs0rt+ N Kivett e&y konyharuht a 3r als polcrl!
0s 'e&trlte vele v0res kl0t+ N iA' 'ost viszi ki a sze'etet a siktor3a+
.ind%rt %n+
*ohn 'uto&atni kezdett+ !udunk valamitX
.iutn \huinn le$ordtotta! Erez sszevonta a sze'ldk0t! 0s
el&ondolkoz ki$e%ez0s Ilt ki az arcra+
N .irlX
N ZheKrl N $elelte \huinn+
Erez &ondosan sszeha%to&atta a 'r v0res trlt+
N Le&utols in$or'cii' szerint ,ehv ott lakik veletek a testv0ris0&
hz3an+
N W&y i&az+
Erez rtenyerelt a tik$a 3rpultra 0s elreha%olt+ A vlln kidudorodtak
az iz'ok+
N Akkor 'i0rt en&e' k0rdeztek a 'e&'ent0s0rlX
!e nagyon j'l ismerted #t! 'uto&atta *ohn+
A $ordts utn Erez ra&yo& zld sze'e 'e&villant+
N 7&en+ Clyan! 'intha a testv0re' lenne! ha3r ne' va&yunk
v0rrokonok+
J. R. Ward ># Hallhatatlan szeret
Akkor meg mi a bajod, N 'uto&atta *ohn+
\huinn e&y pillanatra el3izonytalanodott! 0s a 3art%ra pillantott a
tekintet0vel n0'n azt k0rdezve! va%on t0nyle& ezt akar%a-e 'ondani e&y
Brny0knak! 'ire *ohn intett neki! ho&y csak $ordtsa le+
\huinn kicsit 'e&rzta a $e%0t+
N Azt 'ond%a! ho&y 'e&0rti! de szeretne 'e&3izonyosodni rla! ho&y
'inden nyo'ot 'e&vizs&ltak+
N .r 'e&3ocsss! de szerinte' ne' ezt 'utatta+ N Erez 'osolya
%0&hide& volt+ N Ae el'ondo'! 'i a 3a%o'+ 7de%ttk! k0rdezskdtk! a'i
azt 'utat%a! ho&y va&y ti! va&y a kirlyotok ne' 3zik 'e& ,ehv-3en!
ho&y szint0n el'ond%a nektek! ho&y ll a helyzet+ Qersze az is lehet! ho&y
ne' va&ytok 3iztosak 3enne! ho&y 'indent elkvet! ho&y 'e&tall%a
ZheKet+ /s tud%tok+++ e&yik vltozat se' tetszik+
iA' l0pett 3e! e&y aprt 3lintott! 'a%d odallt a testv0re 'ell0+ @nn0l
szv0lyese33 Idvzl0sre ne' lehetett sz'tani tle+ @&yszer(en csak ne'
szerette a $elesle&es 3esz0det+ 1e' a $elesle&es It0seket! a33l t0lve!
'ennyi v0r cs2$totta el szIrke pl%t+ 8e' k0rdezte 'e&! 'irl
3esz0l&ettek addi&! &y is tk0letesen k0p3en volt! a'i va&y azt %elentette!
ho&y valahol htul nyo'on kvette a 3esz0l&et0st e&y 3iztons&i ka'ern!
va&y csak 0rz0kelte a $eszIlts0&et a testv0re hatal'as test03en+
6em az"rt jtt$nk ide, hogy harcoljunk! 'uto&atta *ohn+ 5sak
szeretn"nk megtallni+
@&y kis szInet utn \huinn tol'csolta a szavakat+ @zutn Erez $eltette
az e&y'illi dollros k0rd0st+
N A kirlyotok tud%a! ho&y itt va&ytokX
A'ikor *ohn 'e&rzta a $e%0t! Erez '0& %o33an sszeh2zta a sze'0t+
N /s pontosan 'it vrtok tlInkX
+ogy elmondjatok brmit, amit tudtok vagy igaznak gondoltok, arra
vonatkoz'an, hogy hol van CheD. .eg a kb%t'szer?kereskedelemr#l itt
5aldEellben. .e&vrta! ho&y \huinn utol0r%e! 'a%d $olytatta+ !"telezz$k
-el, hogy .ernek igaza volt, "s 9ash az, aki kiny%rta a d%lereket a vrosban,
mert akkor nyilvnval'nak t1nik, hogy # "s az Alantasok !rsasga -ogja
betlteni az 1rt, amit okoztak+ Y%a33 szInet \huinn 'iatt+ Bz'val a !rade
utcai klubokon k%v$l hov mennek az emberek, ha drogot akarnak venni,
&an valami eloszt'hely, Fs kik a nagykeresked#k, akikkel 0ehv
egy$ttm1kdtt, +a 9ash /r'bl meg a hely"be l"/ni, meg kell vennie
J. R. Ward >1 Hallhatatlan szeret
valakit#l az anyagot. @&y utols szInet. Grtunk a siktorokban, de
mostanig nem talltunk semmit. 5sak emberek rultak embereknek+
Erez $ele'elkedett a pultrl! 0s olyan ersen trte a le%0t! ho&y szinte
hallani lehetett a $o&askerekek katto&st az a&y3an+
N 1zeretn0k vala'it k0rdezniJ
4k"! 'utatta *ohn+
N 80&ysze'kzt+
J. R. Ward >" Hallhatatlan szeret
-. fejezet
A'ikor az Brny0k kiadta az utastst! *ohn ltta! ho&y \huinn 0s lay
is 'e&$eszIl! 0s pontosan tudta! ho&y 'i az oka+ Erez a szvets0&esIk volt!
e'ellett azon3an rendkvIl vesz0lyes is+ Az Brny0kok sa%t 0rt0krend%Ik
szerint 0ltek! senki 's0t ne' voltak ha%landk kvetni! 0s olyan dol&okra
is k0pesek voltak! a'itl '0& e&y mani/ultornak is ttva 'aradt volna a
sz%a+
6a azon3an ZheKrl volt sz! *ohn 3r'ilyen vesz0lyt vllalt volna+
+a van nlam jegyzet-$zet "s toll mehet$nk! 'uto&atta *ohn+ A'ikor se
\huinn! se lay ne' $ordtotta le a szavait! a ho'lokt rncolta! 0s
'indkett%Iket oldal3a 3kte a knyk0vel+
\huinn 'e&kszrIlte a torkt+
N .int az "let#re! 0n is oda'e&yek! ahov +
N Az 0n hza'3an u&yan ne'+ /s a testv0re'n0l se'+
\huinn $elllt! 0s ltszott ra%ta! 3r'ilyen $%dal'as is lenne sz'ra!
ha%land lenne harc3a szllni az Brny0kkal+
N @z &y '(kdik+
*ohn is ki%tt az 3oK asztala 'elll! 0s \huinn el0 llt! 'ieltt a
&aze'3er nekironthatott volna Ereznek! 'int e&y tank+ 6traintett a $e%0vel
oda! ahov $elt0telezte! ho&y 0s Erez 'a%d 'ennek! aztn 'e&vrta!
ho&y az Brny0k elindul%on+
Eer'0szetesen \huinn is 0pp kinyitotta a lep0nyles%0t+
N A $ranc3a! *ohnJ
*ohn 'e&$ordult! 0s 'uto&atni kezdett+ .ost /arancsoljam meg neked,
+tramegyek vel$k, te /edig itt maradsz8 Ennyi. >ont+
Elm"sz a -rancba8 N vlaszolta \huinn %el3esz0ddel+
6em v"letlen$l kell mindig melletted lennem.
A 3e%rati csen& $0l3eszaktotta a vitt! 'ire 'indketten az Brny0kra
n0ztek+ iA' rpillantott a 3rpult alatti 3iztons&i ka'erra! 'a%d azt
'ondta+
N .e&%tt a ha%nal kettre hvott vend0&Ink+
.e&kerIlte a pultot! aztn a 3e%rati a%t $el0 indult+ Erez e&y hossz2
pillantst vetett \huinnre! aztn azt 'ondta *ohnnak+
J. R. Ward >= Hallhatatlan szeret
N .ondd 'e& a 3artodnak! ho&y e&y halott nehezen tud 3rkit is
'e&v0deniJ
\huinn han&%a olyan 0les lett! 'int a pen&e+
N /rte '0& a hallt is vllaln'+
N 6a ezt a viselked0st tov33 $olytatod! 'r ne' csak $elt0teles lesz a
helyzet+
\huinn kivillantotta a sze'$o&t! 0s e&y szisszen0s trt $el a torka
'0ly0rl+ Clyan hallos szrnyete&&0 vltozott! a'elyrl az e'3erek
'inden$0le horrortrt0neteket szoktak kitallni+ A'ikor Erezre n0zett!
e&y0rtel'(en ltszott ra%ta! 'ire k0szIl) k0pzelet3en 'r $ell0pett a
3rpultra! 0s onnan u&rott neki az Brny0k torknak+
Erez hide&en el'osolyodott! de e&y l0p0st se' 'ozdult+
N Ke'0ny $ick va&y+ Ha&y csak va&nykodszX
8eh0z volt eldnteni! 'elyik harcos 'ell0 ll%on az e'3er+ Az
Brny0knak ne' e&y trIkk%e volt talon3an! \huinn azon3an 2&y n0zett ki!
'int e&y 3ulldzer! aki k0pes lett volna letarolni e&y e&0sz vrost+ @z itt
azon3an 4aldMell volt! ne' Las He&as! *ohn pedi& ne' 3uk'0ker! aki
$o&adsokat kttt+
A helyes dnt0s e33en a helyzet3en az volt! ho&y ne' en&edi
sszecsapni a 'e&llthatatlan ert a 'e&'ozdthatatlan tr&&yal+
*ohn kl3e szortotta ht a kez0t! 0s na&yot csapott az asztalra+ A
csattans olyan han&osra sikeredett! ho&y 'indk0t $0r$i odan0zett r! a
hatsa pedi& olyan ers volt! ho&y lay-nek el kellett kapnia a leve&3en a
kl%t! 'ert $elrepIlt+
.iutn *ohn 'e&szerezte 'indk0t kIzdeni v&y $0l osztatlan
$i&yel'0t! $ele'elte a k0t kar%t! 0s 'indkett%Iknek $el'utatta a kz0ps
u%%t+ .ivel n0'a volt! enn0l e&y0rtel'(33en ne' tudta kzlni velIk!
ho&y csillapod%anak le+
\huinn kIln3z szn( sze'e visszasiklott az Brny0kra+
N Y&y v0de' t! aho&y te is v0den0d ,ehvet+ @zt ne' rhatod $el
neke'+
@&y idei& $eszIlt csend volt+++ 'a%d az Brny0k kicsit laztott+
N *o&os+ N .iutn a to'3ol tesztoszteronszint visszacskkent
'0rs0kelt dI3r&0sre! Erez 'e&kszrIlte a torkt+ N 7&azad van+ /s
'e&&0re'! ho&y ne' $o&o' 3ntani+ 6a 2rie'3erk0nt viselkedik! 0n is az
leszek+ A szava'at ado'+
J. R. Ward >? Hallhatatlan szeret
.aradj itt @lay?jelJ N 'uto&atta *ohn! 'ieltt 'e&$ordult volna! ho&y a
3rpult $el0 indul%on+
Erez 3eks0rte az T7de&eneknek tilos a 3e'enetU $elirat2 a%tn+ A 3enti
hatal'as helyis0&3en halo'3an llnak a srsrekeszek 'e& az italos
do3ozok+ A konyha a tvoli v0&03en kezddtt! e&y csapa%tval volt
levlasztva! a'ely ne' csapott za%t! a'ikor valaki t'ent ra%ta+
A l0test'0ny szve $0nyesen ki volt vil&tva! a padlt vrs cse'pe
3ortotta! 0s a hz na&ys&2 helyis0&3en 'inden tk0letesen rend3en volt+
1z'os t(zhely! e&y h(tka'ra 0s e&y v0&telen hossz2nak t(n
rozsda'entes ac0l 'unka$elIlet llt a $al 'ellett+ Felette 0s alatta is
ed0nyek l&tak! 0s vala'i $ens0&es illat2 0tel lotyo&ott az e&yik hts
ln&on+
Erez oda'ent! $ele'elte a $ed%0t! '0lyen 3eszvta az illatt! 'a%d
'osolyo&va htrapillantott+
N A testv0re' re'ek szakcs+
Az 'r i&az! &ondolta *ohn+ 6a3r az Brny0kok eset03en az e'3er
sohase' lehetett 3iztos 3enne! honnan volt a h2s+
Azt 3esz0lt0k! ho&y szerett0k 'e&enni az ellens0&eiket+
Erez visszatette a $edt! aztn odany2lt e&y %e&yzett'3toronyhoz!
levette 3elle a le&$els lapot! 'a%d odatolta *ohn el0 a pulton+ @zutn
kivett e&y tollat e&y tolltart pohr3l+
N Eess0k! ez a tied+ N Erez kereszt3e tette a kar%t hatal'as 'ellkasn! 0s
nekidlt a t(zhelynek+ N A'ikor $elhvtl! ho&y tallkozni akarsz velInk!
'e&lepdte'+ Aho&y 'r e'ltette'! ,ehv ott lakik e&y $ed0l alatt
veletek! szval ne' arrl van sz! ho&y ne' tudttok! 'it csinl $ent a
kolni3an+ iztosan el'ondta nektek! aho&y a $nkeiteknek is! ho&y
ezen a h0ten tkutatta a la3irintus 0szaki r0sz0t! de se''i olyan nyo'ot
ne' tallt! a'ely arra en&edne kvetkeztetni! ho&y ZheKet e&y
mani/ultor ra3olta el+
*ohn ne' 'ozdult+ 8e' erstette 'e&! de ne' is c$olta azt! a'it az
Brny0k 'ondott+
N Azt is $urcsnak tallo'! ho&y en&e' k0rdezel a k3tszeres
dol&okrl! tekintve! ho&y ,ehv 'indenrl tud! a'i itt 4aldMell3en
trt0nik+
@kkor iA' l0pett 3e a konyh3a+ Cda'ent a t(zhelyen l0v l3ashoz! 0s
is 'e&kavarta az 0telt! 'a%d elhelyezkedett a testv0re 'ellett! u&yanolyan
pz3an+ *ohn ne' tudta! ho&y ikrek! de a 'indenit! ali&ha lehetett 'sk0nt+
J. R. Ward >> Hallhatatlan szeret
N 1zval! 'i a helyzet! *ohnX N dr'&te Erez+ N .i0rt ne' tud a
kirlyod arrl! ho&y 'i3en 'esterkedsz! 0s 'i0rt ne' 3esz0lt0l a
$nk''el! ,ehven&e-dzselX
*ohn r%uk n0zett! 'a%d $o&ta a tollat 'e& a paprt! 0s e&y kis idei& rt
vala'it+ Aztn $el'utatta a lapot! 'ire a k0t Brny0k odaha%olt! ho&y
elolvassa+
>ontosan tudjtok, mir#l van sz', gyhogy ne vesztegess"tek az id#metJ
Erez $elnevetett! '0& iA' is el'osolyodott+
N 7&en! le tud%uk olvasni az 0rz0seidet! de &ondolta'! szeretn0d sz3an
is 'e&'a&yarzni+ N *ohn 'e&rzta a $e%0t! 'ire Erez 3lintott+ N Ck0!
el$o&ado'+ /s na&yra 0rt0kele'! ho&y ne' 3esz0lsz 'ell0+ Ki 's tud%a
'0&! ho&y ez az I&y sz'odra sze'0lyes %elle&(X
*ohn visszat0rt az rshoz+
6agy val'sz%n1s"ggel 0ehv, tekintve, hogy 'anipultor+ 0ajta k%v$l m"g
Hhuinn "s @lay, de egyik testv"r sem.
iA' szlalt 'e&+
N 1zval annak a tetovlsnak! a'it 'ost csinltattl+++ kze van
ZheKhezX
*ohn e&y pillanatra 'e&lepdtt! aztn r%tt! ho&y va&y a $riss tintnak
0rzik a sza&t! va&y a to'pa $%dalo' visszhan&%t 0rz0kelik a test03en+
Wrni kezdett a paprra+ Ez nem tartozik rtok+
N @l$o&adva N vlaszolta Erez+ N 80zd+++ ne' akarok 3eleszlni! de 'i0rt
ne' 3esz0lsz errl a testv0reknekX Ealn az0rt! 'ert ZheK mani/ultor, 0s
a&&dsz! ho&y llnnak hozzX ,ehvet 'r el$o&adtk+
+asznld az eszedet8 +a mindent kitlaln"k nekik, mi trt"nne, ha
megtallnnk, .indenki a hzban arra szm%tana, hogy amikor CheD
hazat"r, rgtn elveszem -eles"g$l gondolod hogy # ennek r$lne, Fs mi
van, ha mr nem "l, 6em akarok gy $lni a vacsoraasztal mellett, hogy
mindenki azt lesi, mikor akasztom -el magam a -$rd#szobban+
Erez han&osan $elvakkantott+
N 8os+++ ez 0rthet+ @zt a lo&ikt ne' tudo' 'e&c$olni+
Bz'val seg%tsetek nekem, hogy seg%thessek neki8
A k0t Brny0k e&y'sra n0zett! 0s hossz2 idei& hall&attak+ A'i azt
%elentette! ho&y telepatikus 2ton 3esz0l&ettek e&y'ssal+
@&y perc '2lva visszan0ztek r+
N 8os! 'ivel 'e&tisztelt0l azzal 'inket! ho&y r&tn a l0nye&re t0rt0l!
ez0rt 'i is azt tesszIk+ Az! ho&y 'ost itt 3esz0l&etInk veled! k0nyes
J. R. Ward >< Hallhatatlan szeret
helyzet3e hoz 'inket+ Eudod! 'ilyen szoros a kapcsolatunk ,ehvel+ N *ohn
'r lo&ikus 0rceken trte a $e%0t! ho&y 'e&&yzze a k0t testrt! ' Erez
$olytatta+ N Ae azt el'ond%uk! ho&y e&yiknk se' 0rz0keli ZheKet+ 1ehol+
*ohn na&yot nyelt! 0s arra &ondolt! ez ne' %elent %t+
N 8e' 3izony+ Ha&y 'e&halt+++ va&y olyan helyen tart%k $o&va! a'ely
le van rny0kolva+ N Erez kro'kodott e&yet+ N 1zerinte' is Lash ra3olta
el! 0s tel%esen e&yet0rtek azzal is! ho&y terti k3tszerrel az utckat!
ez0rt ez az e&yetlen 'd arra! ho&y 'e&tall%uk+ 6a en&e' k0rdezel!
szerinte' az e'3eri dlerekkel $o&%a kezdeni! 'ieltt 3eszervezi ket az
Alantasok Ersas&3a+ Ae le$o&ado'! ho&y ne' sokat $o& vrni azzal!
ho&y 3eavassa ket 'a&uk kz0+ Eel%es irnytst akar az utcai csapata
$elett! ezt pedi& csak 2&y tud%a el0rni! ho&y tvltoztat%a ket alantass.
A'i pedi& az eloszthelyeket illeti! a 3evsrlkzpontok az elsdle&es
c0lpontok+ Ae '0& ott van a kz0piskola is! ha3r az neh0z lesz neked a
nappali '(kd0s 'iatt+ A vros3an za%l 0ptkez0sek is es0lyesek+++ az
rusok! akik a szendvicses kocsik3an dol&oznak! 'indi& tlInk vsroltak+
Hala'int ne $ele%tsIk el az Ztre'e Qarkot se'+ 8a&yon sok Izlet kttetik
ott is+ .e& a hd alatt! ha3r ott ink33 csak ha%l0ktalanok vannak! a
trsadalo' le&al%a! ez0rt ne' hisze'! ho&y el0& 'a&as lenne a
p0nz$or&alo' ahhoz! ho&y Lasht 0rdekel%e+
*ohn 3lintott! 0s arra &ondolt! pontosan ezt a $a%ta in$or'cit szerette
volna 'e&tudni. .i a helyzet a beszll%t'kkal, N rta+ N +a 9ash l"/ett
0ehv hely"re, nem kell ka/csolatba l"/nie vel$k,
N Ae i&en+ A vros3an a le&na&yo33 3eszllt ,iccardo enloise! t
viszont szinte lehetetlen 'e&kzelteni+ N Erez a testv0r0re n0zett! 0s
'e&int hall&attak e&y idei&+ A'ikor iA' 3lintott! Erez vissza$ordult
*ohnhoz+ N Ck0! szval 'e&lto'! tudok-e vala'i in$t szerezni neked
enloise-rl! ha 'st ne' ahhoz! ho&y a nyo'3a sze&d%! arra az esetre!
ha Lashsel tallkozna+
*ohn sztnsen a %el3esz0ddel vlaszolt+ 6agyon ksznm.
.indketten 3lintottak! 'a%d Erez azt $elelte+
N K0t $elt0tele' van+
*ohn e&y k0z'ozdulattal %elezte! ho&y $olytassa+
N Az els) a testv0re' 0s 0n se''it ne' titkolunk el ,ehv ell! va&yis
szlni $o&unk neki arrl! ho&y tallkoztl velInk+ N A'ikor *ohn a
ho'lokt rncolta! Erez 'e&rzta a $e%0t+ N 1a%nlo'! ez &y '(kdik+
iA' szlt kz3e+
J. R. Ward >: Hallhatatlan szeret
N /s rIlInk! ho&y 3elesod 'a&ad a dol&ok3a+ 8e' 'intha a testv0rek
ne' tenn0k! de e&yel t33 sze'0ly a $ed0lzeten! 'e&nveli ZheK es0lyeit+
@zt *ohn is tudta! '0&is szerette volna titok3an tartani a 'otivci%t+
.ieltt azon3an rni kezdhetett volna! Erez $olytatta+
N /s kett) 'inden in$or'cit 'e& kell osztanod velInk+ ,ehven&e! az
az irnyts'nis &aze'3er! 'e&parancsolta nekInk! ho&y 'arad%unk ki
az I&y3l+ Azzal viszont! ho&y te el%tt0l hozznkX 8os! ht ne' ez a
tk0letes IrI&y! ho&y 'i is r0szt ve&yInk a dolo&3anX
.ialatt *ohn azon tpren&ett! 'i a $en00rt kttte 'e& ,ehv a k0t
harcosa kez0t! iA' azt 'ondta+
N .ert attl $0l! ho&y 'e&halunk+
N /s sa%nos a vele val+++ N Erez 'e&llt e&y pillanatra! kereste a helyes
ki$e%ez0st N! TkapcsolatunkU 'iatt 'e& van ktve a kezInk+
N @nnyi ervel akr oda is lncolhatott volna 'inket a rohadt $alhoz+
Erez 'e&vonta a vllt+
N @z0rt is e&yeztInk 3ele! ho&y veled tallkozzunk+ A33an a
pillanat3an! ho&y elkIldted az s's-edet! 'r tudtuk+++
N +++ho&y ez az a kiskapu! a'ire+++
N +++vrtunk+
A'& a k0t Brny0k e&y's 'ondatt kie&0sztve 3esz0lt! *ohn '0ly
l0le&zetet vett+ Le&al33 k 'e&0rtett0k! 'i vez0rli+
N 7&en! tk0letesen 0rt%Ik+ N Erez kiny2%totta elre sszezrt u%%ait! 'ire
*ohn is u&yanezt tette! 0s sszeIttt0k az klIket+ N * lenne! ha ez a kis
3esz0l&et0s kztInk 'aradna+
*ohn a papr $l0 ha%olt+ &rj, nem azt mondtad, hogy el -ogtok
mondani 0ehvnek, hogy itt voltam,
Erez elolvasta az rst! aztn 'e&int $elnevetett+
N S! de i&en! el'ond%uk! ho&y 3eu&rottl hozznk lto&at3a+
iA' st0ten el'osolyodott+
N A t33irl azon3an ne' kell tudnia+
.iutn Erez 0s *ohn 3e'entek a hts helyis0&3e! iA' pedi& az 0ttere'
$3e%rathoz sietett! lay $elha%totta a 'arad0k kl%t! 0s peri$0rikus
lt'eze%03en \huinnre pillantott+ A src 2&y %rklt a 3r3an! 'intha
'e&nyir3ltk volna a szrnyt! 0s ne' rIlne a $azoni&aztsnak+
J. R. Ward >; Hallhatatlan szeret
8e' tudta elviselni! ha vala'i3l kiha&ytk+ 8e' sz'tott! ho&y a
vacsorrl! e&y 'e&3esz0l0srl! va&y a harcrl volt-e sz! azt szerette! ha
az 0let 'inden terIlet0hez tel%es kr( hozz$0r0se van+
80'a %rklsa hatrozottan rossza33 volt! 'intha kro'kodott volna+
lay $elllt! 0s Ires poharval a 3rpult '&0 s0tlt+ .ikz3en
2%ratlttte klval! 0s $i&yelte! aho&y a ha3z! 3arna $olyad0k rcsuro& a
%0&kockkra! arra &ondolt! 'i0rt vonzdik annyira a srchoz+ lay e&y
Tk0re'U! Tkszn'U tpus2 $0r$inak tartotta 'a&t! \huinnre viszont
sokkal %elle'z33 volt a Th2zz a $ranc3aU 0s a Td&l% 'e&U ki$e%ez0s+
iztos az ellent0tek vonzsa 'iatt+ Le&al33is az r0sz0rl+++
iA' e&y olyan sze'0ly trsas&3an t0rt vissza! akit ne' lehetett
'sk0nt %elle'ezni! 'int 2&y! ho&y e&y 0rt0kes $0r$i) a kIlse%e a3szol2t
'akultlan volt! kezdve st0tszIrke ka3t%nak sza3stl $0nyes cip%0i&!
0s nyakkend helyett selye' nyakslat viselt+ A2s szke ha%a htul rvidre
volt v&va! ell viszont hossza33ra ha&yva+ A sze'e olyan szn( volt! 'int
a &yn&y+
N *0zus .ria! 1zent *zse$J Ee 'e& 'i a $rancot keresel ittX N kiltott
$el \huinn! a'ikor iA' elt(nt htul+ N Ee na&y'en &aze'3erJ
laynek els sztns reakcik0nt az e&0sz teste 'e&$eszIlt+ .s se'
hinyzott 'r neki! 'int e&y 2%a33 'enet a Tkispadrl-n0ze'-aho&y-
ke$0lszU nev( hull'vas2ton+ Aztn a ho'lokt rncolta+ Lehets0&es
lenne+++X
A $0r$i! aki 'e&0rkezett! $elnevetett! a'ikor 'e&lelte \huinnt+
N .ilyen 0kesszlan tudsz te 3esz0lni! kuzinJ Azt 'ondan'+++ olyan
va&y! 'int e&y kocsis 0s e&y ten&er0sz e&y3en! akit kereszteztek e&y
tizenk0t 0vessel+
1aKton+ V volt 1aKton! Eyh' $ia+ lay halvnyan e'l0kezett r! ho&y
e&yszer-k0tszer 'r tallkoztak r0&en+
\huinn elh2zdott+
N 8e' kro'kodta'+ Ha&y ezt ne' tantottk 'e& neked a 6arvardonX
N 7nk33 a vllalati %o&ra koncentrltak+ .e& a tula%don%o&ra+ /s
'ellesle& 'a&n%o&i esetekre! a'elyek3en pereskedni lehet+ .e&lepett!
ho&y ne' voltl ott a zrvizs&n+
\huinn sze'$o&a $eh0ren 'e&villant! a'ikor sz0lesen el'osolyodott+
N Azok e'3eri trv0nyek+ ,' ne' hatnak+
N .i0rtX .i az! a'i i&enX
N 1zval! 'it keresel ittX
J. R. Ward >9 Hallhatatlan szeret
N 7n&atlanI&yeket int0zek a testv0reknek+ 4sakho&y neho&y azt
&ondold! szrakozs3l tlttte' annyi 0vet az e'3eri %o&tudo'nnyal+ N
1aKton tekintete arr033 vndorolt! 0s a'ikor 'e&tallta lay-t! e&y pillanat
alatt 'e&vltozott az arcki$e%ez0se+ N 60! hellJ
6tat $ordtott \huinn-nek! 0s olyan '0lyrehat tekintettel indult el
lay $el0! ho&y a $i2 'e&n0zte! ne' ll-e '&tte valaki+
N laylock! u&yeX N A $0r$i kiny2%totta $el0 a kez0t a 3rpult $elett+ N
/vek ta ne' lttalak+
lay 'indi& is e&y kicsit hall&ata& volt 1aKton kzel03en! 'ert a
Tna&y'en &aze'3erU-nek 'indi& 'indenre volt e&y I&yes visszav&sa+
Hala'int olyan kisu&rzsa! 'int aki ne'csak ho&y 'indenre tud%a a
helyes vlaszt! de knnyen 2&y is dnthet! ho&y ne' avat 3e a titkai3a! ha
2&y 0rzi! ne' $elelsz 'e& az elvrsainak+
N FrIlk! ho&y tallkoztunk N 'ondta lay! a'ikor a kezIk tallkozott+
1aKtonnak kelle'esen $ino' illata 0s hatrozott k0z$o&sa volt+
N 8a&yon sokat vltoztl+
lay 0rezte! ho&y elpirul! 0s visszah2zta a kez0t+
N Ee viszont se''it+
N 7&aznX N Az a &yn&yszn( sze' 'e&villant+ N /s ez rossz va&y %X
N F+++ %+ 8e' akarta'+++
N .es0l%! 'i van veledX Feles0&Il vett0l azta e&y elkel nst0nyt! akit
a szIleid n0ztek ki sz'odraX
lay 0lesen 0s han&osan $elnevetett+
N 7stene'! deho&yisJ 8incs senki'+
\huinn visszatolakodott a 3esz0l&et0s3e 2&y! ho&y kett%Ik kz0 llt+
N 1zval! ho&y va&y! 1aKX
N @l0& %l+ N 1aKton ne' n0zett \huinnre! 'ikz3en vlaszolt+ N A
szIlei' azt szeretn0k! ha el'enn0k 4aldMell3l! 0n azon3an ne' akaro'
elha&yni a vrost+
lay-nek 'usz% volt vala'i 'sra $i&yelnie! ez0rt 3elekortyolt a
kl%3a+
N /s te 'it csinlsz ittX N k0rdezte 1aKton+
6ossz2 szInet utn lay $elpillantott! 'ert csodlkozott! ho&y a 3art%a
'i0rt ne' vlaszolt+
*a persze! 1aKton ne' az unokatestv0r0t k0rdezte+
N 8os! 'ondasz vala'it! layX N sIr&ette \huinn+
J. R. Ward <# Hallhatatlan szeret
.ost elszr+++ istene'! 2&y t(nt! e&y rkk0vals& ta+++ lay
e&yenesen 3elen0zett le&%o33 3art%a sze'03e+ 8a persze! ne' 'intha
kIlnse33en $el kellett volna k0szIlnie lelkile& az 0l'0nyre! 'ivel
\huinn kIln3z szn( sze'e 'ost is valaki 'sra $kuszlt) 1aKtont
'0rte v0&i& olyan tekintettel! a'elynek lttn '0& e&y alantas is
'e&hunyszkodott volna+ \huinn unokatestv0re azon3an va&y ne' volt
tudat3an ennek! va&y na&yo33 valszn(s0& szerint ne' 0rdekelte+
N 1zeretn0'! ha vlaszolnl! laylock N dr'&te 1aKton+
lay 'e&kszrIlte a torkt+
N @&y 3artunknak se&tInk+
N Aics0retes+ N 1aKton el'osolyodott! a'itl kivillant $eh0r sze'$o&a+ N
Eudod! el'ehetn0nk e&yszer valahov e&yItt+
\huinn han&%a t2ls&osan 0lesen csen&ett+
N Ck0+ @z re'ek tletJ .e&ado' a sz'o'+
/pp a'ikor lediktlta a sz'okat! *ohn! Erez 0s iA' vissza%ttek+
e'utatkoztak e&y'snak! 0s 3esz0l&ettek e&y keveset! a'i3l lay
ki'aradt! 0s ink33 'e&itta a kl%t! 'a%d el'osta a poharat+
A'ikor ki%tt a 3rpult '&Il! 0s el'ent 1aKton 'ellett! a $0r$i
kiny2%totta $el0 a kar%t+
N FrIlk! ho&y 2%ra tallkoztunk+
lay re$leKszer(en 'e&$o&ta a $el0%e ny2%tott %o33ot+++ ' a k0z$o&s
utn 0szrevette! ho&y e&y n0v%e&ykrtya van a tenyer03en+ Qr3lta
leplezni 'e&lepet0s0t! 'ire 1aKton csak 'osoly&ott+
Lyorsan zse3re du&ta a krtyt! 1aKton pedi& el$ordult! 0s \huinnre
n0zett+
N .a%d hvlak! kuzin+
N Ck0+ ,end3en+
A 32cs2zs 0szreveheten 3arts&talana33ul han&zott \huinn r0sz0rl!
a'ivel az unokatestv0re is'0t ne' trdtt! va&y ne' vette 0szre+ 6a3r
az ut33it neh0z volt elhinni+
N 6a 'e&3ocstasz+++ N szlalt 'e& lay ne' ki$e%ezetten e&yvalakinek
c'ezve+
Kivonult az 0ttere'3l! 0s a'ikor kil0pett a 3e%rati a%tn! r&y2%tott
e&y ci&arettra! a hide& t0&la$alnak dlt! 0s az e&yik csiz's talpt a
l3azatra tette+
@lvette a n0v%e&yet! 'ikz3en dohnyzott+ Hasta& volt 0s kr0'szn(+
Eer'0szetesen &ravrozott! ne' do'3ornyo'ott! ra%ta a $elirat $ekete!
J. R. Ward <1 Hallhatatlan szeret
r0&ies 3et(kkel rott+ lay az orrhoz e'elte! 0s 0rezte ra%ta a $0r$i
par$I'%0nek illatt+
Fino'+ 8a&yon $ino'+ \huinn ne' hitt az ilyes'i3en+++ neki t33nyire
3rruha 0s szeK illata volt+
Hisszacs2sztatta a krtyt a zse303e! 'a%d szvott '0& e&yet a
ci&arett3l! aztn hosszan 0s lassan kil0le&ezte+ 8e' volt hozzszokva!
ho&y valaki t n0zze+ .0& kev0s30! ho&y kzeled%en hozz+ .indi& volt
az! aki 'ereven n0zett valakit! a tekintet0nek c0lpont%a pedi& a'ita csak
az esz0t tudta! \huinn volt+
Kinylt az 0ttere' a%ta%a! 0s a 3artai kil0ptek+
N 7stene'! ho&y utlo' a ci&i$IsttJ N dr'&te \huinn! 0s
elhesse&etett e&y $elht! a'it lay 0pp azeltt $2%t ki+
lay elnyo'ta a ci&arettt csiz's l3nak sarkn! 'a%d a $0li&
elszvott szlat eltette a zse303e+
N 6ov 'e&yInkX
Az Ctreme >arkba, 'uto&atta *ohn+ Abba, amelyik a -oly' mellett van.
Fs ka/tam egy msik nyomot is, de annak az el#k"sz%t"se na/okba is
beletelhet m"g.
N Az ne' a 3andk terIleteX N k0rdezte lay+ N 8incs arra$el0 sok
rendrX
N .i0rt a&&dsz a zsaruk 'iattX N nevetett $el 0lesen \huinn+ N 6a
'e&&y(lik a 3a%unk a 4aldMelli rendrs0&&el! 'a%d %n 1aKton 0s kivlt
'inket! ne' i&azX
lay rn0zett a srcra! 0s ez2ttal ne' rtott volna! ha $elk0szIl r
lelkile&! 'ert \huinn k0k 0s zld tekintete olyan '0lyen $2rdott az v03e!
ho&y az a r0&i! is'ers 0rz0s is'0t $ello33ant a 'ellkas3an+
7stene'+++ ez volt az a $0r$i! akit szeretett! &ondolta N /s akit 'indi& is
szeretni $o&+
@zt a ke'0ny! hatrozott llkapcsot! a st0t! e&yenes sze'ldk0t! az a
sok piercin&et a $Il03en 0s telt als a%kt+ A2s! $ekete ha%t! arany3arna
3r0t 0s iz'os test0t+ Azt! aho&y nevetett! 0s ho&y soha! de soha ne' srt+ A
lelki se3eit! a'irl senki se' tudott! 0s a 3iztos tudatot! ho&y 'indi& lesz
az els! aki 3e'e&y e&y 0& hz3a! 3eszll e&y v0res sszecsaps3a! va&y
3en0z e&y autroncs3a+
\huinn ilyen volt! 0s 'indi& is ilyen lesz+
A dol&ok azon3an soha ne' $o&nak 'e&vltozni+
J. R. Ward <" Hallhatatlan szeret
N .i ne' $o& soha 'e&vltozniX N k0rdezte \huinn a ho'lokt
rncolva+
S! a $ranc3aJ 6an&osan 3esz0lt+
N 1e''i+ .ehetInk! *ohnX
*ohn e&y idei& $elvltva n0ze&etett hol e&yikre! hol 'sikra! aztn
3lintott+ +rom 'rnk van na/kelt"ig. +zzunk bele8
J. R. Ward <= Hallhatatlan szeret
.. fejezet
N 7'do'! aho&y r' n0zel+
A hlszo3a sze'3en l0v sark3l ZheK ne' vlaszolt arra! a'it Lash
'ondott neki+ A33l t0lve! ho&y a ko'd eltt sszeroskadva $ekIdt! 2&y
ho&y az e&yik vlla 'a&asa33an volt! 'int a 'sik! ZheK na&yon
valszn(nek tartotta! ho&y kiu&rasztotta a &aze'3er e&yik kar%t a
hely03l+ /s ne' ez volt az e&yetlen s0rIl0se+ Fekete v0r csp&tt az
llrl! ahov sz0thasadt a%krl $olyt le! 0s e&y idei& 3iztosan snttani
$o&! 'ivel ZheK 'e&harapta a co'3%t+
Lash tekintete v0&i&siklott ZheK test0n! aki ne' vette a $rads&ot!
ho&y eltakar%a 'a&t+ 6a a nyo'orult k0szen llt e&y 'sodik 'enetre is!
ZheKnek szIks0&e volt 'inden ener&i%ra+ KIln3en is! az e'3er csak
akkor volt sz0&yenls! ha 0rdekelte a teste! pedi& 'r r0&es-r0&en
elvesztette ezt a kapcsolatot sa%t 'a&val+
N 6iszel a33an! ho&y l0tezik szerele' els ltsraX N k0rdezte Lash+ @&y
na&y ny&0ssel $eltolta 'a&t a $ldrl+ .e& kellett kapaszkodnia a ko'd
sark3an! ho&y $el tud%on llni! aztn a kar%val tett n0hny ks0rletez
'ozdulatot+
N 6iszel 3enneX N k0rdezte 2%ra+
N 8e'+
N 4inikus va&y+ N Cda3ice&ett a 3oltves a%thoz! a'ely a $Irdszo33a
vezetett+ .e&llt az a%t$0l$k kztt! az e&yik kez0vel a $alnak
t'aszkodott! 3alra $ordtotta a $elstest0t! 'a%d '0ly l0le&zetet vett+
Aztn a vllt ersen nekiIttte az a%t$0l$nak! a'ivel visszapattintotta
a hely0re! 0s kz3en han&osan $elkiltott 0s kro'kodott+
.e&knnye33Ilve visszaroskadt! a leve&t zihlva vette! az arcn l0v
se3ek pedi& $ekete $oltokat ha&ytak a $al $eh0r $elIlet0n+ H0&Il ZheK $el0
$ordult 0s el'osolyodott+
N Han kedved vele' e&yItt zuhanyozniX N A'ikor ZheK ne' vlaszolt!
Lash 'e&rzta a $e%0t+ N 8e'X KrJ
@&y pillanattal k0s33 'r elt(nt a 'rvny $Irdszo33an! 0s
hallatszott! ho&y 'e&nyit%a a vizet+
J. R. Ward <? Hallhatatlan szeret
ZheK csak akkor i&aztotta 'e& a l3t 0s a kar%t a padln $ekve!
a'ikor 'e&3izonyosodott rla! ho&y Lash val3an $Irdik! 0s 'e&0rezte a
dr&a $rancia szappan illatt+
8e' 'utatta ki a &yen&es0&0t+ Lash eltt soha+ 8e'csak az0rt! 'ert
2&y v0lte! ha ersnek 'utat%a 'a&t! a &aze'3er taln 'e&&ondol%a! ho&y
3elekezd%en-e e&y 2%a33 'enet3e vele+ 8e'! ZheK alapter'0szete
kvetelte 'e& tle! ho&y se Lashnek! se senki 'snak ne hdol%on 3e+ 6a
'e&hal! harc kz3en $o& 'e&halni+
@&yszer(en ilyen volt) le&yzhetetlen! 0s ezt ne' csak az e&%a
&ondolta 'a&rl+ Eapasztalat3l tudta! ho&y 3r'i is trt0nik vele! 'e&
tud 3irkzni a dolo&&al+
A'ikor e&y kis id '2lva Lash ki%tt a $Irdszo33l! tiszta volt 0s
illatos! a se3ei 'r elkezdtek 3e&y&yulni! a z2zdsok halvnyultak! a
horzsolsok kezdtek elt(nni! a csont%ai pedi& csodlatos 'don
visszarendezdtek+
@z az szerencs0%e+ @&y nyavalys Auracell nyuszival hozta ssze a
sors+
N .e&yek! 'e&lto&ato' az ap'at+ N A'ikor oda'ent ZheKhez! a n
kivillantotta a sze'$o&t! a'it Lash e&y pillanatra 3knak vett+ N 7'do'
a 'osolyod+
N @z ne' 'osoly! se&&$e%J
N .inde&y! 'inek nevezed! akkor is szerete'+ /s e&y nap 'a%d
3e'utatlak neki+ Eervei' vannak veled+
Leha%olt ZheKhez! nyilvnvalan az0rt! ho&y 'e&cskol%a! a'ikor
azon3an a n dIhsen $elszisszent! 'e&torpant! 0s 'e&&ondolta 'a&t+
N .a%d %vk N sutto&ta+ N 1zerel'e'+
Eudta! ho&y a n &y(lli ezt a Tszerele'U du't! ez0rt ZheK &ondosan
I&yelt r! ho&y ne 'utasson ki se''i$0le reakcit+ Hala'int se''ilyen
&2nyos 'e&%e&yz0st se' tett! a'ikor Lash 'e&$ordult 0s tvozott+
.in0l kev0s30 volt ha%land r0szt venni a %t0k3an! Lash annl %o33an
sszezavarodott! 0s ZheK pontosan ezt akarta el0rni+ H0&Il is mani/ultor
volt! akinek az 0rzel'ek hatal'i harca volt a l0tele'e+
6all&atta! aho&y a $0r$i a szo'sz0dos helyis0&3en %rkl! 0s elk0pzelte!
aho&y $elltzik+ Lash N attl kezdve! ho&y e&y0rtel'( lett! 'ilyen 'don
za%lanak kztIk a dol&ok N 'indi& kint ha&yta a ruhit+ Ly(llte a
rendetlens0&et! 0s na&yon k0nyes volt az ltz0k0re+
J. R. Ward <> Hallhatatlan szeret
A'ikor 'inden elcsendesedett! 0s ZheK hallotta! ho&y Lash le'e&y a
l0pcsn! '0ly l0le&zetet vett! 'a%d $eltpszkodott a $ldrl+ A $Irdszo3a
'0& 'indi& prs volt Lash zuhanyozsa utn! 0s 3r &y(llte u&yanazt a
szappant hasznlni! a'it a $0r$i is! a 3r0n l0v 'ocskot '0& %o33an utlta+
.ihelyt 3el0pett a $orr vz al! a l3nl $ekete 0s vrs lett a
'rvnypadl! 'ivel a k0t$0le v0r le'osdott a test0rl! 0s elt(nt a
le$oly3an+ Lyorsan 3eszappanozta 0s le3ltette 'a&t! 'ert Lash csak
n0hny perccel azeltt 'ent el! 0s nla sohase' lehetett tudni! 'ikor t0r
vissza+ Holt olyan! ho&y azonnal+ .skor e&y tel%es napi& is tvol 'aradt+
6nyin&ere lett a dr&a $rancia szappan illattl! a'it Lash
elszeretettel tett a $Irdszo33a! 3r tudta! ho&y a le&t33 n odi& lett
volna ettl a levendula N 0s %z'inillattl+ 7stene'! 'ennyivel szvese33en
hasznlta volna ,ehv % re&! narancssr&a! $erttlent szappantJ .0&
2&y is! ho&y e&0sz 3iztosan rIlten cspte volna a se3eit! de ne' 3nta
volna a $%dal'at+ 1ose' volt ellen0re! a &ondolat pedi&! ho&y v0resre
drzsl%e a 3r0t! na&yon is vonznak t(nt+
.inden e&yes 'ozdulat $%dal'as volt! a'ikor v0&i&h2zta a kez0t a
kar%n va&y a l3n! 0s aho&y oldalra va&y elreha%olt! 'inden kIlnse33
ok 'iatt a tIsk0s $0'lnc %utott az esz03e! a'it az0rt viselt 'indi& 'a&n!
ho&y kord3an tud%a tartani mani/ultor ter'0szet0t+ Azzal a sok
kIzdele''el azon3an! a'i e33en a hlszo33an za%lott! el0& $%dal'at
kapott ahhoz! ho&y elnyo'%a &onosz ha%la'ait+ 8e' 'intha i&az3l
sz'tott volna! hiszen ne' volt Tnor'lisU e'3erek kzel03en! radsul a
lelk0nek ez a st0te33ik oldala se&tett neki 'e&3irkzni a helyzettel!
a'ely3en volt+
.ivel t33 'int k0t 0vtizedi& viselte! 'ost $urcsnak 0rezte! ho&y nincs
ra%ta+ A k0t tIsk0s pntot a testv0ris0& hz3an ha&yta+++ a ko'don a33an
a szo33an! a'it a kolni3a val induls eltt kapott+ Azt tervezte! ho&y
az 0%szaka v0&0n visszat0r oda! lezuhanyozik! 0s visszateszi+++ 'ost viszont
'r ali&hane' 3elepte ket a por! 'ikz3en azt vrtk! ho&y a &azd%uk
visszat0r%en 0rtIk+
.r kezdte elveszteni a hit0t! ho&y valaha is 2%ra lt%a ket+
Furcsa! ho&y 'e& tud vltozni valakinek az 0lete+ Kil0pett e&y hz3l
2&y! ho&y arra sz'tott! ha'arosan visszat0r! aztn az 2t! a'elyre l0pett!
3alra vitte ahelyett! ho&y visszavezette volna %o33ra+
Arra &ondolt! va%on 'ennyi idei& rzik 'e& a sze'0lyes hol'i%t+
.ennyi id telik el! 'ieltt azt a n0hny dol&ot! a'it a testv0ris0&
J. R. Ward << Hallhatatlan szeret
hz3an! a vadszkunyh3an! va&y az ala&sori laks3an ha&yott! 2&y
t0lik 'e&! ho&y $elesle&esX A n0&y h0t valszn(le& 'r s2rolta ezt a
hatrt N ha3r! 'ivel az ala&sori laksrl senki ne' tudott! ott tov33
'aradnak 'e& a dol&ai+
80hny h0t '2lva a cuccait 3eteszik e&y szekr0ny3e+ Aztn e&y kis
do3oz3a a padlsra+
Ha&y e&yenesen a sze'0t3e do3%k+
@z trt0nt u&yanis! a'ikor valaki 'e&halt+ A'i%e addi& volt! attl $o&va
'r csak sze'0t volt! hacsak valaki 's ne' tudta hasznt venni+
/s a tIsk0s $0'lnc ne' tartozott a le&kelend33 tr&yak kz0+
ZheK elzrta a vizet! kil0pett a zuhany$Ilk03l! 'e&trlkztt! 0s
vissza'ent a hlszo33a+ /pp a'ikor leIlt az a3lak el0! nylt az a%t! 0s az
a kis alantas %tt 3e a szo33a! aki a konyh3an tev0kenykedett+ A kez03en
e&y ennivalval 'e&rakott tlct hozott+
A'ikor letette a ko'd tete%0re! 'indi& az ltszott ra%ta! ne' tud%a!
'ire v0lni! 'i0rt kell e&y halo' $orr ennivalt ha&ynia e&y Ires
szo33an+ Aztn alaposan 'e&n0zte a $alon a $riss $oltokat 0s $ekete
v0rcskokat+ A33l! a'ilyen $innysnak t(nt! ZheK 2&y v0lte!
le&szvese33en nekillt volna takartani+ A'ikor elszr idekerIlt e33e a
szo33a! a tap0ta ki$o&stalan llapot3an volt! 'ost pedi& 2&y n0zett ki!
'int e&y h3or2s vezet+
A $0r$i nyitva ha&yta az a%tt! a'ikor oda'ent az &yhoz! 0s
'e&i&aztotta ra%ta a takart 0s a prnkat! ZheK pedi& ki3'ult a
$olyosra 0s le a l0pcsn+
8e' lett volna 0rtel'e kirohannia+ Hala'int a kis alantast se' tudta
volna 'e&t'adni+ A mani/ultor 'dszer se' '(kdtt ra%ta! 'ert ZheK
'entlisan 0s $izikaila& is le volt &tolva+
8e' tehetett 'st! csak n0zte! 0s azt kvnta! 3rcsak valaho&y hatni
tudna r+ 7stene'! ez a tehetetlen &yilkos v&y u&yanolyan lehetett! 'int
a'it az llatkerti oroszlnok 0reznek! a'ikor a &ondoz%uk 3el0p a
ketrecIk3e e&y sepr(vel 0s az ennival%ukkal+ Az e'3er sza3adon
%rklhatott ki-3e! 'e&vltoztathatta a krnyezetIket! k azon3an 3e voltak
zrva+
@nn0l 'r az is %o33 volt! ha vala'ilyen dro&ot szedett az e'3er+
.iutn a $0r$i el'ent! ZheK oda'ent az ennivalhoz+ 6a ne' eszi 'e&!
azzal se''in ne' vltoztat+ KIln3en is! szIks0&e volt az ener&ira a
harchoz! ez0rt 'indent el$o&yasztott! a'i a tlcn volt+ A nyelve 2&y
J. R. Ward <: Hallhatatlan szeret
0rezte! 'intha paprt enne! 0s arra &ondolt! lesz-e '0& valaha is olyan!
ho&y azt eszi! a'it szeretne! 0s zleni is $o& neki a $(szerez0se+
@z az e&0sz Taz-0tel-ener&it-adU dolo& lo&ikus volt! de az 3iztos! ho&y
ne' olyas'i! a'it r''el vrt 'indennap+
.iutn 3e$e%ezte az ev0st! vissza'ent az a3lakhoz! 0s elhelyezkedett a
$Iles $otel3an! a t0rd0t $elh2zta a 'ellkashoz+ Ki3'ult az utcra!
'e&vizs&lta a szoksos t'e&et! 'a%d+++
8e' volt nyu&odt! csak 'ozdulatlan+
Folyton k0szen llt a szk0sre+ /3er volt 0s lecsapni k0sz+
.0& ennyi id utn is llandan a 'enekIl0s 2t%t kereste+++ 0s $o&%a is!
a'& ki ne' leheli a lelk0t+
@z a harc irnti v&y! a ha%ter ne' a krIl'0nyek hatsra alakult ki
3enne! hane' az0rt! 'ert ilyen volt+ A $el$edez0stl *ohn %utott esz03e+
Qedi& 'ennyire ersen akarta! ho&y tvol tartsa 'a&t tleJ
Arra &ondolt! a'ikor e&yItt voltak+++ ne' arra a le&utols alkalo'ra!
a'ikor *ohn 'e&$izetett neki a visszautasts0rt! hane' a 'sikra! a'ikor
az ala&sori laks3an voltak+ A szeK utn a $0r$i 'e& akarta cskolni+++
szerette volna! ho&y a dolo& t33 le&yen! 'int e&y &yors! ke'0ny 'enet+
ZheK pedi& ho&y rea&lt rX @lh2zdott 0s 3e'ent a $Irdszo33a! ho&y
le'ossa 'a&rl! 'intha a $0r$i 3e'ocskolta volna+ Aztn kis0tlt az a%tn+
W&y ZheK ne' hi3ztatta az0rt! a'i az utols 0%szak%ukon trt0nt+
KrIln0zett a st0tzld szo33an+ Halszn(le& itt $o& 'e&halni+ 8e' is
olyan sokra! 'ivel r0&ta ne' evett 'r! 0s na&yon na&y $izikai 0s
0rzel'i 'e&rzkdtatson 'ent keresztIl+
A sa%t hallnak &ondolatra esz03e %utott az a sok arc! a'ely3e
3elen0zett! 'ikz3en az 0let elszllt a test3l 0s a l0lek sza3add vlt+
0r&yilkosk0nt a hall a 'unk%a volt+
.ani/ultork"nt pedi& e&y$a%ta elhivatotts&+
A $olya'at 'indi& is leny(&zte+ .inden e&yes e'3er! akit 'e&lt!
harcolt a v0&zete ellen+ Annak ellen0re! ho&y N 'ikz3en ott llt $elettIk az
0ppen aktulis $e&yverrel a kez03en N tudtk! ho&y '0& ha sikerIlne is e&y
pillanatra $elIlkerekedniIk a sorsukon! 2&yis 2%ra les2%tana r%uk+ Ae ez
se' sz'tott nekik+ A r0'Ilet 0s a $%dalo' olyan volt sz'ukra! 'int
vala'i re%tett ener&ia$orrs! ert adott nekik a harchoz+ ZheK pontosan
tudta! 'ilyen 0rz0s+ Az! a'ikor valaki kIzd! ho&y l0le&zethez %usson!
'ikz3en k0ptelen leve&t pr0selni a tIde%03e+ A'ikor hide& vere%t0k Il ki
J. R. Ward <; Hallhatatlan szeret
a 3r0re! va&y a'ikor el&yen&Ilnek az iz'ai! de az a&ya '0&is kiad%a a
parancsot! ho&y mozdulj meg, mozogj, mozogj, az isten verjen meg8
@lz elra3li t33szr is el%uttattk a hulla'erevs0& kzel03e+
A v'prok az Vrz3en hittek! a mani/ultoroknl azon3an ne'
l0tezett a t2lvil&i 0let $o&al'a+ 1z'ukra a hall ne' e&y 'sik
autplyra val let0r0st %elentette! hane' azt a ke'0ny t0&la$alat! a'ely3e
a haldokl 3eleItkztt! 0s utna ne' volt se''i+
1ze'0ly szerint ne' hitt a33an a %t0kony isten du'3an! ' ho&y ez
a neveltet0s0nek volt-e ksznhet va&y a &ondolkodsnak! a
v0&ered'0ny sze'pont%3l e&yltaln ne' sz'tott+ A halllal
lekapcsoldott a l'pa! v0&et 0rt a trt0net+ Az 0& szerel'0re! hiszen oly
sokszor ltta testkzel3l! ho&y a na&y kIzdele' utn+++ ne' volt se''i+
Az ldozatai e&yszer(en csak 'e&sz(ntek 'ozo&ni! 0s 'e&'erevedtek
a33an a testhelyzet3en! a'i3en 0ppen voltak! a'ikor a szvIk a33aha&yta
a do3o&st+ /s lehet! ho&y vannak! akik 'osollyal az arcukon 'ennek el!
sz'ra azon3an ez ink33 vi&yor volt! ne' 'osoly+
.ert ht! ha ott lett volna az a na&y $0nyess0&! 'e& a 'ennyorsz&3eli
kirlys& 3aro's&! ne' kellett volna 2&y ra&yo&niuk! 'int aki 'e&Ittte
a $nyere'0nytX
6a3r n0ha taln ne' a'iatt v&tak olyan elknzott arcot! ahov
'entek! ink33 az0rt! ahol voltak+
A 'e&3ns+++ olyankor 'indi& a 'e&3ns kerIlt elt0r3e+
AzonkvIl! ho&y szeretett volna 's krIl'0nyek kztt szIletni! k0t
dolo& volt az 0let03en! a'it na&yon 'e&3nt+
Az e&yik! ho&y oly sok 0vvel azeltt ne' 'ondta 'e& .urhdernek!
ho&y $0li& mani/ultor+ W&y! a'ikor a kolni3a kerIlt! a $0r$i ne' indult
volna el 'e&'enteni! hisz tudta volna! ho&y a csald%a 'sik $ele
elkerIlhetetlenIl 'a&nak kveteli! 0s akkor ne' trt0nt volna vele az!
a'i v0&Il is 'e&trt0nt+
A 'sik pedi&! ho&y ha vissza tudott volna utazni az id3en!
'e&'ondta volna *ohn .attheM-nak! ho&y sa%nl%a+ 8a persze! akkor is
eltasztotta volna 'a&tl! 'ert csak &y tudta 'e&akadlyozni! ho&y *ohn
is elkvesse u&yanazt a hi3t! a'it az elz szerel'e+ Ae 'e&'ondta
volna neki! ho&y ne' a $0r$i az oka+
4sak is +
J. R. Ward <9 Hallhatatlan szeret
*ohn le&al33 ki $o&%a heverni+ Ctt voltak neki a testv0rek 0s a $a%
kirlya! ho&y &ondoskod%on rla! azok utn pedi&! ho&y ZheK &y ellkte
'a&tl! ne' is tesz se''i osto3as&ot+
W&y ht e33en a helyzet3en 'ost csak 'a&ra sz'thatott! 0s a trt0net
2&y v0&zdik 'a%d! aho&y kell+
J. R. Ward :# Hallhatatlan szeret
/. fejezet
@rszakos 0lete utn ne' volt olyan na&yon 'e&lep! ho&y erszakos
v0&et $o& 0rni+++ 0s ter'0szet0hez h(en 'a&val visz e&y-k0t na&yo33
h2sdara3ot is! 'ikz3en tvozik+
A $ranc3a! ki$utnak az id3lJ
*ohn rn0zett az r%ra! a'i tel%esen $elesle&es 'ozdulat volt! 'ivel a
sze'e '&tti sz2rs pontosan tudatta vele! 'ilyen kev0s ide%Ik 'aradt+
.r attl is s(r(33en kezdett pislo&ni! ho&y kzeledett a napkelte+
Az Ztre'e park3eli 'oz&s kezdett elIlni 0%szakra! a 3edro&ozott
$iatalok $elIltek a padokon! va&y 3e'entek az e&yik nyilvnos v0c03e!
ho&y '0& e&y utols lketet nyo'%anak 3e 'a&uknak+ 4aldMell3en ez volt
az e&yetlen park! a'ely a h0t 'inden nap%n! napi huszonn0&y rn t
nyitva tartott+ Feh0r $0ny( neonl'pk vil&tottk 'e& a hatal'as
3etonplaccot+ 8eh0z volt 'e&'ondani! 'i volt a vrosatyk terve ezzel a
nonstop Izlet'enettel! 'ert sz szerint ez $olyt ott+ 8onstop Izlet+ A park
olyan volt! 'int e&y klu3! tvol a Erade utcai 3roktl! a k3tszer '0&is
u&yanolyan s(r(n cser0lt &azdt! 'int 3r'elyik szrakozhelyen+
Alantasok ne' voltak a krny0ken+ 4sak e'3erek rultak e'3ereknek
az rny0k3an+
.0&is &0retesnek t(nt a helyszn+ 6a Lash esetle& '0& ne' $0rkztt
volna 3e e33e a kzss0&3e! ha'arosan 'e& $o&%a tenni+ .0& 2&y is
ren&ete& alkalo' 0s hely addott az Izletel0sre! ho&y e&y-e&y rendrs0&i
%rrkocsi idnk0nt kr3e'ent a terIleten+ A park 2&y n0zett ki! 'int e&y
hatal'as udvar+ 7tt-ott alacsonya33an volt a tala%! 0s $elvltva lltak 3enne
a &rdeszks r'pk 0s u&ratok+ .ellesle& &y 'indenki %l lthatta! 'ikor
%nnek a zsaruk! 0s volt el0& ide%Ik elre%tzni 'inden$0le re%tekhelyre+
/s e'3er! na&yon 0rtett0k a dol&ukatJ *ohn 0s a 3artai a szersz'os
3d0 '&tt el32%va re'ekIl lttk! ho&y za%lik ez 2%ra 0s 2%ra+ Felvetdtt
3ennIk a k0rd0s! va%on 'i0rt ne' hasznl a rendrs0& civil autkat! va&y
'i0rt ne' 0pIlnek 3e lruhs zsaruk a park3eliek kz0+
Qersze! lehet! ho&y ezt 'r r0&en 'e&tett0k+ Lehet! ho&y 'sok is
voltak 2&y! 'int *ohn 0s a $i2k! ho&y lthatatlanok voltak a t'e& sz'ra+
6a3r ne' tel%esen u&yan2&y+ A 4aldMelli rendrs0& ta&%ai ne' tudtak
tk0letesen lthatatlanok 'aradni! aho&y *ohn 0s a t33iek az el'2lt
J. R. Ward :1 Hallhatatlan szeret
hro' r3an+ .ivel k 'indenkinek! aki 'e&pillantotta ket! kitrlt0k
az e'l0kezet0t+
Furcsa 0rz0s volt ott lenni e&y helyen! u&yanakkor '0&se' r0szese
lenni annak+++ 0rz0kelt0k ket! de ne' lttk+
N Felszvdunk lassanX N k0rdezte \huinn+
*ohn htran0zett az 0&re! 0s arra &ondolt! ne' e&0szen tizenhro' ra
'2lva az az tkozott t(z&oly! a'it napnak neveznek! visszahanyatlik a
lthatr '&0! k pedi& 2%ra el%hetnek ide! 0s el$o&lalhat%k 'e&$i&yel
poszt%ukat! 0s 'e&int vrhatnak+
A pokol3aJ
N *ohnX .ennInk kelleneJ
*ohn e&y pillanati& azt $ontol&atta! ho&y %l 3eolvas a 3art%nak+
Fele'elte a kez0t! 0s 'r kezdte volna! ho&y T'en%-a-pics3aU! 'e& Tne'-
va&y-a-303iszittere'U! 0s hasonl durvas&okat+
Az a &ondolat lltotta 'e&! ho&y r%tt! 3r'enynyit vrnak is! Lash
attl '0& ne' $o& ha'ara33 $el3ukkanni! 0s azzal! ho&y elkezd veszekedni
\huinn-nel! szint0n ne' kerIlnek kzele33 a c0l%ukhoz+
@z0rt csak 3lintott! 0s '0& e&yszer utol%ra krIln0zett+ @&y
$i&yele're '0lt dlert sz2rtak ki! aki a le&t33 Izletet 3onyoltotta! 0s a
klyk kitartott szinte a le&utols perci&+ A sz0khelye a kz0ps r'pa
'ellett volt! a'i na&yon 3lcs vlasztsnak t(nt! 'ivel onnan 'indent
3eltott) a park tvoli sarkait is! vala'int azt a helyet! ahol a zsaruk
'e&%elentek 0s tvoztak+
8e' n0zett ki t33nek tizenh0t-tizennyolc 0vesn0l! a ruh%a l&ott ra%ta!
a'ely r0sz3en a &rdeszks stlusnak volt ksznhet! r0sz3en pedi&
annak! ho&y valszn(le& $o&yaszt%a is volt az anya&nak! a'it rult+ Y&y
ltszott! csak az tudn i&azn 'e&tiszttani! ha n0hnyszor alaposan
v0&i&siklnk e&y aut'os ke$0vel+ Ae 03er volt 0s okos+ Hala'int
ltszla& e&yedIl dol&ozott+ A'i na&yon 0rdekes volt+ 6a valaki a
k3tszer vil&3an e&y terIletet akart uralni! szIks0&e volt n0hny
se&tre! akik 'e&v0dt0k! 'skIln3en va&y a dro&! va&y a k0szp0nz 'iatt
'e&t'adtk volna+ @z a klyk azon3an+++ e&0sz v0&i& e&yedIl volt+
A'i azt %elentette! ho&y va&y ko'oly se&ttrsai voltak elre%tzve
valahol! va&y ha'arosan le $o&%k vadszni+
*ohn $elllt azon a helyen! ahol a 'ell0k0pIlet '&tt 3u%kltak! 0s
3lintott a $i2knak+
.ehet$nk8
J. R. Ward :" Hallhatatlan szeret
A'ikor is'0t alakot lttt! 0s a s2lya 2%ra vals&oss vlt! csiz's
l3a alatt 'e&csikordult az aprkavics+ 6(vs sz0l csapott az arc3a
sze'3l+ A testv0ris0& hznak udvara n0&ysz&let( terIlet volt! a'elynek
e&yik oldalt 'a&a az 0pIlet alkotta! a t33it pedi& az a hat '0ter 'a&as
k$al! a'ely a 3irtok krIl h2zdott+ A $eh0r 'rvny szkk2t '0& ne'
volt $eltltve tavaszra 0s nyrra! a $al 'ellett pedi& $0l tucat aut parkolt
orral 3e$el0 arra vrva! 'ikor trt0nik 'r vala'i+
@&y 'echanikus szerkezet halk! surro& han&%ra krIln0zett+
Fsszehan&olt 'oz&ssal 'inden a3lakra e&yszerre ereszkedtek le az
ac0lrednyk! a panelek kinyltak! 0s 2&y $edt0k el az lo'Ive& a3lakokat!
'intha 'e&annyi sze' csukdott volna le+
*ohn rette&ett attl! ho&y 3e kell 'ennie a hz3a+ Annak ellen0re! ho&y
t33 'int tven szo3a volt 3enne! az a tudat! ho&y napnyu&ti& ott kell
'aradnia! olyan 0rz0st keltett 3enne! 'intha az 0pIlet ne' lenne na&yo33
e&y cips do3oznl+
A'ikor \huinn 0s lay is el3ukkant 'ellette! *ohn $els0tlt a l0pcsn
a 3e%rati szrnyas a%thoz! 0s 3enyitott az elt0r3e+
ent 'e&'utatta az arct a 3iztons&i ka'ernak! 'ire a zr azonnal
kattant! 0s *ohn 3es0tlt az elcsarnok3a! a'ely 2&y n0zett ki! 'intha a cri
Croszorsz&3an 0pIlt volna+ .alachit 0s 3arackszn( 'rvnyoszlopok
tartottk a k0t e'elet 'a&as 'ennyezetet! a'elyre &ynyr( $resk volt
$estve+ Aranykeretes tIkrk 0s l'pk szrtk sz0t a sr&s $0nyt! a'ely
'0& pazara33 tette a helyis0& szneit+ A na&y l0pcs pedi&+++ a sznye&&el
3ortott $el$el0 vel l0pcssor! 'intha az 0&3e vezetett volna! aranykorlt%a
$ent kett0vlt! 0s az els e'eleti nyitott erk0ly kar$%t alkotta+
Az ap%a ne' sa%nlta a p0nzt! 0s lthatan volt zl0se a dr'ai hats
kialaktshoz+ .r csak e&y na&yzenekar hinyzott! 0s ne' volt neh0z
elk0pzelni! aho&y a kirly '0lts&tel%esen levonul &ynyr( ruh%3an+++
@kkor -rath %elent 'e& a l0pcs tete%0n! hatal'as teste $ekete
3rruh3an! hossz2! $ekete ha%a sz0les vllra hullt+ Fe%re si'ul
napsze'Ive&e is ra%ta volt! 0s 3r hossz2! vesz0lyes l0pcssor le&tete%0n
llt! ne' n0zett le+ 8e' is volt r szIks0&! 'ivel 'r tel%esen vak volt+
A'i azon3an ne' %elentette azt! ho&y ne' ltott+ .ellette llt Leor&e!
0s az $eladata volt! ho&y ezt 'e&old%a helyette+ A sze'0t helyettest
kutya irnytotta a kirlyt+ -rath a &olden retriever 'ellkasn 0s htn l0v
h'ot $o&ta! &y voltak kapcsolat3an e&y'ssal+ Clyanok voltak! 'int
1tan 0s Qan+ Az ir&al'as sza'aritnus kutya! a'ely olyan &ynyr( volt!
J. R. Ward := Hallhatatlan szeret
ho&y sz0ps0&versenyt is nyerhetett volna! 0s a 3rutlis harcos! aki
e&y0rtel'(en e&y pillanat alatt k0pes lett volna 3rkinek kit0pni a torkt+
@&yItt azon3an na&yszer( prost alkottak! 0s -rath lthatan i'dta llati
se&t%0t+ A kutyval 2&y 3ntak! aho&y e&y kirly hzi kedvenc0vel illik+++
a pokol3a a kutyaeledellel! Leor&e azt ette! a'it a &azd%a! va&yis a
le&$ino'a33 'arha N 0s 3rny$alatokat+ .0& azt is 3esz0lt0k! ho&y e&y
&y3an aludt ethszel 0s -rath-szal N ha3r ennek az in$or'cinak a
vals&tartal't ne' erstett0k 'e&! 'ivel senki ne' l0phetett 3e az els
csald hlszo3%3a+
A'ikor -rath elindult le$el0 a l0pcsn az elcsarnok3a! sntiklt! annak
uthatsak0nt! a'it a 'sik oldalon! az Vrz vil&3an csinlt+ 1enki se'
tudta! kivel tallkozik ott! va&y 'i0rt %elent 'e& rendszeresen 'onoklival a
sze'e krIl va&y $elhasadt a%akkal! de 'indenki! *ohnt is 3ele0rtve! hls
volt ezek0rt a tallkozk0rt+ A kirly &y sokkal nyu&odta33 volt! 0s 'r
ne' akart ki'enni az utcra harcolni+
.ivel -rath le$el0 tartott! n0hny 'sik testv0r pedi& 3e%tt azon az
a%tn! a'elyiken *ohn is ne' sokkal kor33an! *ohn 2&y 0rezte! 'usz%
el'enekIlnie+ 6a az Brny0kok 'e&0rezt0k ra%ta a $riss tinta sza&t! az
utols 0tkez0sre ssze&y(l trsas& is e&y3l tudni $o&%a! ha el0& kzel
'e&y hozz%uk+
1zerencs0re a knyvtr3an volt 3rsarok! ez0rt oda'ent! 0s kitlttte
'a&nak az els pohr *ack Aanielst+
A'ikor a kvetkezt is kitlttte! nekidlt a 'rvnypultnak+ Azt
kvnta! 3rcsak lenne e&y id&0pe N 3r azt ne' tudta pontosan! ho&y a
%v3e 'ent volna vele! va&y ink33 vissza a '2lt3a+
N K0rsz vala'it enniX
*ohn ne' n0zett \huinnre! csak 'e&rzta a $e%0t! 0s '0& e&y ada&ot
nttt a pohar3a+
N Ck0! akkor hozok neked e&y szendvicset+
*ohn e&y kro'kods ks0ret03en 'e&$ordult! 0s azt 'uto&atta! azt
mondtam, nem k"rek.
N .arhasIltestX ,end3en+ /s teszek 'ell0 '0& e&y szelet r0patortt is!
%X A szo3d3a visze' a tlct+ N \huinn el$ordult+ N 6a vrsz t percet!
addi&ra 'indenki leIl az asztalhoz! 0s 0szrev0tlenIl $elosonhatsz a
szo3d3a+
J. R. Ward :? Hallhatatlan szeret
@zek utn el'ent! a'i azt %elentette! ho&y *ohn N azonkvIl! ho&y $e%3e
v&%a a poharval N se''ilyen 's 'don ne' tudta volna kzlni vele a
v0le'0ny0t+
Az pedi& le&ink33 csak arra lett volna %! ho&y elpocs0kol%on e&y
$ino' italt+ \huinn olyan ke'0ny$e%( volt! ho&y ha e&y vasr2ddal $e%3e
v&%k! taln 'e& se' erezte volna+
1zerencs0re az alkohol elkezdett hatni! 0s k3t takar%a elszr *ohn
vllra terIlt! aztn 3etakarta az e&0sz test0t+ 1a%nos az el'0%0t ne' tudta
lecsendesteni! a csont%ai 0s az iz'ai azon3an ellazultak+
.iutn letelt a %avasolt t perc! *ohn $o&ta a pohart 'e& az Ive&et! 0s
kettes0vel szedve a $okokat! $elszaladt a l0pcsn+ .ikz3en $elsietett!
elks0rt0k az e30dl3l kihallatsz han&ok+ 4sak 3esz0l&et0st hallott!
nevet0st ne'+ .ost ne' olyan volt a han&ulat! 'int 'skor+
A'ikor oda0rt a szo3%hoz! kinyitotta az a%tt! 0s e&y dzsun&el3e
0rkezett) 'inden elk0pzelhet $elIleten ruhk l&tak! a ko'don! a $Iles
sz0ken! az &yon! '0& a plaz'at0v0n is+ .intha $elro33ant volna a
ruhsszekr0nye+ ]res *ack Aanielses Ive&ek sorakoztak az
0%%eliszekr0nyen az &y $e%t'l%a 'ellett 'indk0t oldalon! 0s a halott
katonk '0& tov33 is ter%eszkedtek! le a $ldre! '0& a lecs2szott!
ssze&y(rdtt lepedn 0s takarn is k pihentek+
Fritz 0s a takartsze'0lyzet k0t hete ne' %rt 'r a szo33an! 0s ha a
dol&ok e33en az Ite'3en $olytatdnak! 'arkolra lesz szIks0&Ik a
takartshoz! 'ire v0&Il *ohn 3een&edi ket+
Levetkztt+ A 3rnadr&%t 0s a pl%t oda do3ta le a $ldre! ahol
0ppen llt! a dzseki%0vel azon3an vatosan 3nt+ Le&al33is addi&! a'&
3enne voltak a $e&yverek+ .iutn kivette ket 3elle! ledo3ta a dzsekit az
&y sarkra+ A $Irdszo33an ellenrizte a k0t trt! aztn &yorsan
'e&tiszttotta a k0t pisztolyt azzal a tiszttk0szlettel! a'it a 'sodik
'osdka&yl 'ellett ha&yott el a 'rvnypulton+
8a i&en! el0&&0 elha&yta 'a&t! le%%e33 sIllyedt '0& a koll0&ista $i2k
szint%0n0l is! a $e&yvereivel azon3an rendesen 3nt+ A 'unkaeszkzeit
kar3an kellett tartani+
1ietve lezuhanyozott+ .ikz3en 3eszappanozta a 'ellkast 0s a hast!
vissza&ondolt arra az idre! a'ikor csupn a 'ele& vz 0rint0se is el0& volt
a $arknak ahhoz! ho&y $elll%on+ E330 'r ne'+ Azta ne' volt
erekci%a+++ ho&y utol%ra e&yItt volt ZheKszel+
J. R. Ward :> Hallhatatlan szeret
@&yszer(en csak ne' 0rdekelte N '0& az l'ai3an se'! a'i
2%dons&nak sz'tott+ A pokol3a! %val az tvltozsa eltt! a'ikor '0&
ne' is kellett volna se%tenie se''it a szeKualitsrl! a tudatalatti%a
'inden$0le iz&at! erotikus k0peket villantott $el eltte+ @zek az aktusok
olyan 0leth(ek voltak! 'intha az e'l0kei lettek volna! ne' pedi& csak az
a&ya alvs kz3en $a3riklt lo'k0pei+
.ost viszontX els k0perny%0n kizrla& Ildz0si %elenetek
%tszdtak! 'int az 7deglel"s c'( $il'3en+ 6allos r0'Ilet3en rohant! 0s
'0& azt se' tudta! 'i Ildzi+++ va&y ho&y valaha is 3iztons&3a %ut-e+
A'ikor ki%tt a $Irdszo33l! tallt e&y tlct a ko'don+ .arhasIltes
szendvicset! vala'int e&y akkora szelet r0patortt! 'int a $e%e+ 7nnivalt
ne' ltott! 'ivel \huinn tudta! ho&y $olyad0kk0nt csak .r+ Aanielst
vesz 'a&hoz+
A ko'd eltt llva evett anyaszIlt 'eztelenIl! 0s a'ikor az 0tel le0rt a
&yo'r3a! elszvott tle 'inden ener&it! '0& a $e%03l is kitiszttott
'indent+ .e&trlte a sz%t a teKtilszalv0tval! aztn kitette a tlct a
$olyosra! 0s visszat0rve a $Irdszo33a! 'e&'osta a $o&t+
Lekapcsolta a villanyt a $Irdszo33an+ Aztn a szo33an is+
/s *ackkel e&yItt leIlt az &yra+
r'ennyire ki'erIlt volt is! ne' rIlt neki! ho&y le$ekhet+ Az
ener&iaszint%e kIlns 'don $ordtott arnyoss&3an llt azzal a
tvols&&al! a'ely a $e%e 0s a $ld kztt volt+ 6i3a ltott 'r kettt a
$radts&tl! a33an a pillanat3an! ho&y a $e%e le0rt a prnra! a &ondolatai
rIlt ira'3an kezdtek sz&uldozni! a'inek az lett az ered'0nye! ho&y
03ren 3'ulta a 'ennyezetet! 'ikz3en sz'olta az rkat! 0s azt
vizs&l&atta 'a&n! 'i hol $%+
Felha%totta a Mhiskyt a pohar3l! 'a%d a knyk0t a t0rd0re
t'asztotta+ Qillanatokon 3elIl le3ukott a $e%e! 0s lecsukdott a sze'h0%a+
A'ikor elkezdett oldalra dlni! ha&yta 'a&t! 3r ne' tudta! 'elyik
irny3a indult el) a prnk $el0 va&y az ssze&y(rt takar irny3a+
A prnk $el0+
Feltette a l3t is az &yra! 'a%d 'a&ra h2zta a takart! 0s e&y
csodlatos pillanati& 3elesIllyedt az ntudatlans&3a+ Ealn 'a este
'e&szakad a ha&yo'ny+ Ealn ez a $elsza3adt zuhans v0&re el%uttat%a
a33a a $ekete lyuk3a! ahov oly r0&ta v&yik+ Ealn 'ost+++
Kipattant a sze'e! 0s csak 3'ult a s(r( st0ts0&3e+
J. R. Ward :< Hallhatatlan szeret
1a%nos ne'+ Annyira $radt volt! ho&y 'r szinte 'e&i%edt tle! '0&is
ne'csak ho&y $el03redt! de u&rsra k0sz volt! olyan 03er lett+ .e&drzslte
az arct! 0s arra &ondolt! ez az ellent'ondsos llapot annak a ko&nitv
'e&$elel%e! 'int a'ikor a posz'0hekrl kiderIlt! ho&y '0&is tudnak
repIlni) a $izikusok vlti& lltottk! ho&y lehetetlen! '0&is nap 'int nap
'e&trt0nt+
6anyatt $ordult! kereszt3e tette a kar%t a 'ellkasn! 0s akkort stott!
ho&y 'a%dne' kiakadt az llkapcsa+ 8eh0z volt eldnteni! $elkapcsol%a-e a
l'pt va&y se'+ A st0ts0& $elerstette azt az rv0nyl0st! a'ely a $e%03en
kavar&ott! a l'pa$0ny viszont 3ntotta a sze'0t! 0s v0&Il 2&y 0rezte!
'intha ho'ok lenne 3enne+ Bltal3an vlto&atta! hol $elkapcsolta! hol le+
A szo3ros $olyosrl 3ehallatszott! a'ikor Dsadist! ella 0s 8alla
v0&i&s0tltak a szo3%uki&+ A pr a vacsorrl 3esz0l&etett! a kis3a3a pedi&
el0&edetten &&ics0lt! 'int akinek tele van a pocak%a! 0s rIl! ho&y a szIlei
ott vannak vele+
Utnuk lay kvetkezett+ H-n kvIl volt az e&yetlen! aki a hz3an
dohnyzott! *ohn e33l tudta! ho&y az+ /s \huinn is ott volt vele+ @&0sz
3iztosan+ .skIln3en lay ne' &y2%tott volna r a sa%t szo3%a eltt+
@z volt a 3ossz2%a a tetovlszalonos lny0rt! 0s ki t0lte volna el ez0rtX
Aztn hossz2 csend kvetkezett+ .a%d '0& e&y csiz's l3 l0p0sei+
Eohr is elindult le$ekIdni+
*ohn sokkal ink33 a csend3l tudta 3eazonostani! ho&y ki az! 'int a
han&ok3l+ A l0ptek lass2ak 0s viszonyla& knny(ek voltak e&y testv0rhez
k0pest+ Eohr 'r dol&ozott ra%ta! ho&y visszanyer%e kor33i $or'%t! de
'0& ne' en&edt0k ki az utcra harcolni! a'i ne' is volt 'e&lep+
Le&al33 h2sz kil iz'ot $el kellett '0& szednie 'a&ra! 'ieltt 3r'ilyen
harc3a keveredhetett az ellens0&&el+
Eohr utn 'r ne' volt senki! aki vrhat volt! ho&y $el%n+ Lassiter!
's n0ven Eohr szke rny0ka! ne' aludt! ez0rt rendszerint lent 'aradt a
3ilirdszo33an! 0s 3rs&i tr&yalsokat n0zett a t0v03en! vala'int
Bz$letett -eles"gek is'0tl0seit+
4send+++ csend+++ csend+++
A'ikor *ohnt 'r a szvver0s0nek han&%a is ide&estette! na&yot
kro'kodott! kiny2%tzott! 0s $elkapcsolta a villanyt+ V ne' volt annyira a
t0v0 'e&szllott%a! 'int Lassiter! de 3r'i %o33 volt! 'int a csend+
Eapo&atzni kezdett az Ires Mhiskys Ive&ek kztt a tvirnytt keresve!
J. R. Ward :: Hallhatatlan szeret
0s a'ikor 'e&tallta! 'e&nyo'ta+ A t0v0 e&y idei& ne' rea&lt! 'intha
el$ele%tette volna! 'i a dol&a+++ aztn $elvillant a k0p+
Linda 6a'ilton $utott e&y $olyosn! iz'os teste $eszIlt az ertl+ A
$olyos v0&0n kinylt a li$t a%ta%a! 0s 'e&%elent+++ e&y alacsony! st0t ha%2
&yerek! 'ellette Arnold 1chMarzene&&er+
*ohn 'e&nyo'ta a &o'3ot! 0s kikapcsolta a t0v0t+
A'ikor utol%ra ltta ezt a $il'et! Eohr 0s e&yItt n0zt0k+++ '0& akkor!
a'ikor a testv0r kie'elte sznal'as kis 0let03l! 0s 'e&'utatta neki! ki is
val%3an+++ 'ieltt az 0letIk dara3okra hullott volna+
Az rvahz3an! az e'3eri vil&3an! *ohn 'indi& a tudat3an volt! ho&y
's+++ 0s aznap este a testv0r el'ondta neki! ho&y 'i0rt+ A sze'$o&a
$elvillantsa 'indent 'e&'a&yarzott+
Aznap este Eohr 'e&'utatta neki a sze'$o&t! 0s ezzel $elli33entette a
$tylat a titokrl+
Eer'0szetesen! ha az e'3er r%n! ki ne'! va&y! ho&y t0nyle& az!
a'inek 'indi& is &ondolta 'a&t! elnti a r0'Ilet+ Ae Eohr vele 'aradt! 0s
n0zte is a t0v0t! 3r szeretett volna harcolni! 0s radsul '0& a -ele is
terhes volt+
@z volt a le&sze33 dolo&! a'it valaki valaha is tett 0rte+
.iutn visszazkkent a %elen3e! *ohn letette a tvirnytt az
0%%eliszekr0nyre! de v0letlenIl nekiIttte az e&yik Ive&nek! a'i $el3orult!
0s az al%n l0v kis ital ki'ltt+ @&y pl0rt ny2lt! ho&y letrl%e! a'i
tekintve! ho&y a szo3a 'ilyen llapot3an volt! le&al33 olyan $elesle&esnek
t(nt! 'int e&y i& .ac 0s sIlt kru'pli 'ell0 di0ts klt rendelni+
Ae az0rt '0&is+
Letrlte az 0%%eliszekr0ny tete%0t! e&yes0vel $ele'elte az Ires Ive&eket!
aztn kih2zta a $ikot! ho&y v0&i&h2zza a ruht a $ik+++
Ledo3ta a $ldre a plt! 'a%d 3eleny2lt a $ik3a! 0s kivett e&y r0&i!
3rkt0ses knyvet+
A napl 'r $0l 0ve nla volt! de '0& e&yszer se' olvasta+
@z volt az e&yetlen dolo&! a'i az ap%tl r'aradt+
.ivel ne' tudott se''i 'st csinlni! 0s ne' volt hov 'ennie!
kinyitotta a knyvet+ A lap%ai v0kony szvet3l lltak! 0s don sza&ot
rasztottak! a tinta viszont '0& 'indi& olvashat ra%ta+
*ohn arra a n0hny sorra &ondolt! a'it Ereznek 0s iA'nek rt 1al
0tter'03en! 0s az %utott esz03e! va%on az ap%a k0zrsa hasonlt-e az v0re+
.ivel azon3an a naplt az si nyelven rtk! ezt ne' lehetett 'e&llaptani+
J. R. Ward :; Hallhatatlan szeret
8os! ez az 0%szaka val3an az el'0lked0srl szlt+
Fi&yelte! ho&y rdtak a %elek! a tinta ho&yan kerIlt a lapra! ho&y a
szi'3lu'okat 'e&$or'zza! vala'int 0szrevette azt is! ho&y nincsen
3enne e&yetlen hi3a se'! va&y th2zs! 0s 3r a lap ne' volt
'e&vonalazva! az ap%a rsa '0&is sz0p! vzszintes sorok3an sorakozott
e&y's alatt+ @lk0pzelte! aho&y Aarius a napl $l0 ha%olt! a &yertya$0ny
'ellett! 'a%d 3ele'rtotta az rtollat+++
KIlns 3orzon&s $utott v0&i& ra%ta! olyas'i! a'inek hatsra attl
$0lt! taln rosszul lesz+++ a hnyin&er azon3an el'2lt! a'ikor e&y k0p %elent
'e& eltte+
@&y hatal'as khz! kicsit hasonl ahhoz! a'ilyen3en 'ost lakott+ @&y
szo3a! a'ely3en &ynyr( hol'ik voltak+ @&y siets 3e%e&yz0s e33e a
napl3a az rasztalon a na&y 3l eltt+
A &yertya $0nye halvny volt 0s sr&s+
*ohn 'e&rzta 'a&t! 0s $olytatta a napl lapoz&atst+ @&y id '2lva
'r ne'csak a szi'3lu'okat n0ze&ette! hane' elkezdte olvasni is a
sorokat+++
Az ap%a rt az els nap%airl a harcosok t3or3an+ 6o&y 'ilyen hide&
volt! 'ennyire $0lt! 0s 'ennyire hinyzott neki az otthona+
/s 'ilyen e&yedIl 0rezte 'a&t+
*ohn olyan ersen han&oldott r az olvasottakra! ho&y ne'sokra 'r
ne' volt kIln3s0& apa 0s $i2 kztt+ Annak ellen0re! ho&y na&yon sok 0v
0s e&y e&0sz kontinens vlasztotta el ket e&y'stl! olyan volt! 'intha az
ap%a 0s e&y 0s u&yanaz a sze'0ly lett volna+
U&yan 'rJ 4sak 'indketten voltak 'r hasonl helyzet3en) a ride&
vals&3an! a'ely3en sok vesz0ly leselkedett r%uk+++ 0s ne' voltak
'ellettIk a szIleik! ho&y 'e&v0d%0k ket+
8e' tudta! 'ikor csukdott le a sze'h0%a! 0s 'aradt is 2&y+
@&yszer azon3an elaludt! 'ikz3en $0ltn a kez03en tartotta azt! a'i az
ap%tl 'e&'aradt neki+
J. R. Ward :9 Hallhatatlan szeret
8. fejezet
()I( tavasza, az Jhazban
Darius egy s1r1 erd#ben bukkant el# a semmib#l, kzvetlen$l egy
barlang bejrata mellett. =igyelmesen hallgat'zott az "jszakban, htha
hall valamit, amire oda kell -igyelnie... Bzarvasok to/ogtak a halkan
csrgedez# /atak mellett, sz"l -$ty$lt a -eny#-k kztt, "s a sajt l"legzet"t
is hallotta. Emberek vagy alantasok azonban nem voltak a kzelben.
."g egy /illanat, aztn... bel"/ett egy kill' szikla cscsa al, "s egy
olyan term"szetes $regben tallta magt, amely "onokkal korbban
keletkezett. @eljebb l"/ett, "s "rezte, ahogy a leveg#t megtlti egy olyan
szag, amelyet sz%vb#l gy1llt a dohos -ld "s a hideg /ra a harcosok
tborra eml"keztette, "s annak ellen"re, hogy mr huszonn"gy "ve
kiszabadult arr'l a /okoli helyr#l, a &"ront'val eltlttt id# eml"k"nek
hatsra m"g most is majdnem rosszul lett.
A barlang legbels#bb -alnl v"gighzta a kez"t a durva, nedves kvn,
am%g meg nem tallta a vaskallantyt, amely m1kd"sbe hozta a zrat.
!om/a nyikorgs hallatszott, amikor a sarokvasak el-ordultak, "s -eltrult
a barlang belseje. Darius nem vrta meg hogy a k#tmb teljesen kiny%ljon,
azonnal bel"/ett, mihelyst oldalazva be tudta /r"selni sz"les mellkast a
r"sen. A msik oldalon meghzott egy msik kallantyt, "s vrt, am%g a
k#tmb vissza nem zrult teljesen.
A hossz -olyos', amely a testv"ris"g legszentebb term"hez vezetett,
-klykkal volt megvilg%tva. A lngjuk vadul lobogott, mozg' rny"kot
vetve a durva -ldre "s a mennyezetre. :r$lbel$l -"lton jrhatott, amikor
meghallotta a testv"rei hangt.
Bokan voltak a gy1l"sen, a m"ly -"r-ihangok egymst tlharsogva
kveteltek -igyelmet maguknak.
&al'sz%n1leg # volt az utols' "rkez#.
Amikor oda"rt a kovcsoltvas ka/uhoz, el#vett egy kulcsot a
mell"nyzseb"b#l, "s beledugta a kis kulcslyukba. A ka/u kinyitsa m"g neki
is nagy er#-esz%t"s"be ker$lt, mivel a hatalmas vasajt' csak annak trult
-el, aki m"lt'nak bizonyult arra, hogy sz"lesre trja.
J. R. Ward ;# Hallhatatlan szeret
Amikor tl"/ett a -ld m"ly"be vjt, hatalmas terembe, mr jelen volt a
testv"ris"g minden tagja, "s az # "rkez"s"vel a gy1l"s el is kezd#dtt.
.egllt Ahgony mellett, mire a hangok elcsendesedtek, majd <rath, a
j' kirly $dvzlte az egybegy1lteket. A testv"rek tisztelt"k a -aj vezet#j"t,
m"g akkor is, ha kirlyi leszrmazottk"nt nem volt harcos. @lcs tancsai
"s meg-ontolt szablyai nagy seg%ts"get jelentettek nekik az Alantasok
!rsasgval -olytatott hborban.
+arcosaim8 sz'lt a kirly. 9esjt' h%rrel "s egy k"r"ssel -ordulok
ezen az est"n hozztok. Egy h(s0&es jelent meg a hzamban, a na//ali
'rkban, "s szem"lyes audiencit k"rt t#lem. .iutn nem volt hajland'
megosztani a mondanival'jt a h(s0&ese''el, s%rva -akadt.
.ikzben az uralkod' zld szeme a jelenl"v#ket -$rk"szte, Darius azon
t/rengett, mi -og kis$lni ebb#l a dologb'l. Bemmi j', gondolta.
Ekkor kzbel"/tem. A kirly egy /illanatra lehunyta a szem"t. A
h(s0&est az ura k$ldte hozzm, a lehet# legszrny1bb h%rrel. A csald
hajadon lenynak nyoma veszett. .iutn a leny korn nyugov'ra t"rt, a
szolgl'ja vitt neki egy kis ennival't, htha id#kzben meg"hezett, de
$resen tallta a szobjt.
Ahgony, a testv"ris"g vezet#je %gy sz'lt.
.ikor lttk a lenyt utoljra,
Az utols' "tkez"s el#tt. 4dament a sz$leihez, "s kzlte, hogy nincs
"tvgya, "s hogy korn nyugov'ra szeretne t"rni. A kirly megint
krben"zett. Az "desa/ja "rt"kes -"r-i, aki szmos szem"lyes sz%vess"get
tett mr nekem. Ami miatt azonban m"g komolyabb az $gy az, hogy eme
-"r-i -elajnlotta a szolglatait a -ajnak, "s elvllalta a tancs elnki
tiszts"g"t.
.ikzben halk kromkodsokat lehetett hallani a barlangban, a kirly
b'lintott.
7gen, testv"reim, Bam/sone lenyr'l van sz'. Darius keresztbe tette a
karjt a mellkasn. Ez nagyon rossz h%r volt. Az elit lenyai ritka
drgakvek voltak az a/juk szem"ben... am%g t nem adtk #ket egy msik
"rt"kes -"r-inak, aki hasonl' tisztelettel bnt vel$k. Ezekre a n#kre nagyon
vigyztak, nem ritkn kolostorba zrtk #ket... "s nem t1ntek csak $gy el a
sz$l#i hzb'l. &al'sz%n1bb volt, hogy elraboltk. .int minden ritkasg az
elit hajadonjai is nagyon "rt"kesek voltak... "s mint mindig, amikor az
elitrl volt sz'l, az egy"n kev"sb" volt -ontos, mint a csald a vltsgd%jat
nem az"rt -izett"k ki hogy megmentsenek egy "letet, hanem az"rt, hogy a
J. R. Ward ;1 Hallhatatlan szeret
csald h%rnev"n ne essen sz"gyen-olt. 6em volt /"lda n"lk$li, hogy egy?egy
sz$zet elraboltak, "s /"nz"rt -ogva tartottak, m az elrabls t"nye soha
nem ker$lt nyilvnossgra.
Az Alantasok !rsasga nem az egyed$li gonosz volt a vilgban. 6"ha
a vm/%rok is vadsztak a sajt -ajtrsaikra.
A kirly hangja m"lyen "s hatrozottan zengett a barlangban.
Bzm%tok rtok, mint a magntest#reimre, hogy helyrehozztok ezt a
dolgot. A kirly Dariusra tekintett. &an kztetek valaki, akit megk"rek,
hogy induljon el, "s tegye j'v ezt a rosszat.
Darius b'lintott "s m"lyen meghajolt, m"g miel#tt meg-ogalmaz'dott
volna a k"r"s.
:sznm, harcosom. A te nemess"gedet "s illemtudsodat "rt"kelni
-ogjk abban a megtrt otthonban. Fs miutn megtallod a gonosztev#t,
biztos vagyok benne, hogy tudod, mi a helyes... megolds. +asznld -el
azok seg%ts"g"t, akik itt llnak melletted "s mindenek-elett, talld meg a
lenyt8 Egyetlen a/nak sem lenne szabad ilyen szrny1s"get t"lnie, akr
lenyr'l, akr -ir'l van sz'.
Darius tk"letesen egyet"rtett.
@lcs dnt"s egy blcs uralkod't'l Darius nemes volt, ez igaz, m mivel
elvesztette az "desanyjt, sokkal elktelezettebb volt a n#k irnt, mint ms.
6em mintha a tbbi testv"r nem tett volna meg hasonl'k"//en mindent az
$gy "rdek"ben kiv"ve taln +harmot, akinek nem sok -ogalma volt a n#i
tisztess"gr#l. Azonban Darius volt az, aki leginkbb sz%v$gy"nek tekintette
ezt a k$ldet"st, "s a kirly /ontosan erre ala/ozta a vlasztst.
Beg%ts"gre lesz sz$ks"ge, ez"rt kr$ln"zett a testv"rek kztt, kit
vlasszon maga mell". &"gigsiklott a tekintete a mr ismert, komor
arcokon, am%g meg nem /illantott kztt$k egy j, ismeretlen i-jt.
Az oltr szemben l"v# oldaln +harm egy olyan -i mellett llt, aki az #
-iatalabb "s v"konyabb kiadsa volt. Az i-jnak is st"t haja "s k"k szeme
volt, mint a sz$l#a/jnak, "s ltszott rajta, hogy ugyanolyan sz"les vll "s
nagy termet1 lesz, mint +harm.
A hasonl'sgok azonban itt v"get is "rtek. +harm udvariatlan
hanyagsggal a barlang -alnak d#lve llt, ami nem volt megle/# t#le. A
testv"r jobban szerette a harcot, mint a besz"det, mivel ez ut'bbihoz nem
volt sem el"g ideje, sem el"g t$relme. A -ia intelligens szeme azonban
olyan that', tiszteletteljes tekintettel n"zte a kirlyt, hogy majdnem
tszrta.
J. R. Ward ;" Hallhatatlan szeret
A karjt a hta mgtt tartotta sszekulcsolva.
9tsz'lagos nyugalma ellen"re a kez"t trdelte ott, ahol senki sem
lthatta, a mozdulatok azonban megltszottak a -elkarja izmaiban, "s ez
elrulta idegess"g"t.
Darius meg"rtette a -i "rz"seit. Ez utn a besz"d utn kimennek a
harcmez#re, "s most el#szr kell szemben"znie az ellens"ggel.
A -egyverei nem voltak jobbak, mint amilyeneket Darius ka/ott annak
idej"n... a &"ront' levetett harceszkzeit. Bznalomra m"lt' volt.
Dariusnak nem volt a/ja, +harmnak azonban gondoskodnia kellett volna a
-ir'l, "s megadni neki a j'l kiegyenslyozott, j'l elk"sz%tett eszkzket a
harchoz, amelyek legalbb olyan kivl'k, mint a sajt -egyverei.
A kirly -elemelte a karjt, "s a mennyezetre tekintett.
Az Arz# vigyzzon rtok, akik most itt sszegy1ltetek "s ldjon meg
titeket, katonim, miel#tt a harc mezej"re l"/tek8
A testv"rek hangos csatakiltst hallattak. Darius is csatlakozott
hozzjuk teli t$d#b#l kiltott # is, majd a hang visszhangzott, "s tovbb
zengett, mikzben egy kntl' "nek kezd#dtt el. Ahogy az "nek egyre
hangosabb lett, a kirly kitrta a karjt. Az rny"kb'l el#l"/ett a -iatal
tr'nrks, akit az arcki-ejez"se sokkal tbbnek mutatott, mint val'di
h"t"ves kora. <rath, <rath -ia, mint !ohrment is, az a/ja kik/tt msa
volt, tbb kzs vons azonban nem volt benn$k. A -iatal herceg szent volt,
nemcsak a sz$lei, de a -aj szmra is.
A -iatal -i volt maga a jv#, a kvetkez# uralkod'... a bizony%t"k hogy
az Alantasok !rsasgnak -olyamatos tmadsai ellen"re, a vm/%r-aj
m"g mindig l"tezett.
Fs ez a gyermek nagyon btor volt. .%g sok ms i-j a sz$l#a/ja mg"
rejt#ztt, ha egy testv"rrel ker$lt szembe, a -iatal <rath btran kihzta
magt, "s -eln"zett az el#tte ll' harcosokra, mintha tudn, hogy -iatal
kora ellen"re egy na/ majd # -og ezeknek az dz katonknak /arancsolni.
7nduljatok harcosaim8 mondta a kirly. .enjetek "s -orgasstok
t#rtket hallos sznd"kkal8
&"rszomjas szavak voltak ezek egy ilyen zsenge gyermek -$l"nek a
hbor kzben azonban nem lehetett meg'vni a kvetkez# uralkod'i
nemzed"ket. <rath, <rath -ia soha nem l"/ majd a harcmez#re, mert
tlsgosan -ontos szem"lyis"ge lesz a -ajnak, ennek ellen"re az"rt
megka/ja # is a kik"/z"st, hogy tudja, mivel n"znek szembe az alattval'i.
J. R. Ward ;= Hallhatatlan szeret
Amikor a kirly len"zett a -ira, a szem"t elhomlyos%totta a b$szkes"g
az rm, a rem"ny "s a szeretet.
.ennyire ms volt ez, mint +harm "s a -ia ka/csolata8 A gyerek ott llt
v"r szerinti sz$l#a/ja mellett, de a -eln#tt tudomst sem vett r'la, akr egy
idegen mellett is llhatott volna.
Aghony odahajolt Dariushoz.
&alakinek -igyelni kellene arra a -ira.
Darius b'lintott
7gen.
.a este hoztam el a harcosok tborb'l.
Darius a testv"r"re /illantott.
&al'ban, Fs hol volt az a/ja,
Egy asszony lba kzt.
Darius magban kromkodott. +harm a szrmazsa ellen"re a
legkzns"gesebb tagja volt a testv"ris"gnek, "s ton?t-"len nagyon sok
gyermeket nemzett, amely megmagyarzta ugyan a nemtr#dms"g"t, de
semmik"//en sem igazolta. !erm"szetesen a tbbi -ia nem volt alkalmas a
testv"ris"gbe val' beker$l"sre, mivel az anyjuk nem kivlasztott volt. Km
ezek ellen"re sem tr#dtt a gyermekkel. .ikzben szeg"ny -i ott llt
elk$ln$lve mindenkit#l, Darius visszaeml"kezett az # els# "jszakjra a
harcmez#n. .ilyen egyed$l volt... mennyire -"lt, hogy szembe kell n"znie
az ellens"gei "s nem szm%thatott senkire, csak a sajt erej"re "s arra a
kev"s k"/z"sre, amit ka/ott, hogy megac"lozza a btorsgt. 6em mintha a
testv"rek nem tr#dtek volna azzal, hogy mi lesz vele, de nekik sajt
magukra kellett vigyzniuk, Dariusnak /edig bebizony%tani, hogy egyed$l
is megllja a hely"t a harcban.
A -ira is nyilvn ez a sors vrt, csakhogy neki itt volt az a/ja, aki
megknny%thette volna a helyzet"t.
&igyzz magadra, Darius8 tancsolta neki Ahgony, amikor a kirly
a testv"rek kz" l"/ett, kezet rzott vel$k, majd tvozni k"sz$lt. :ik%s"rem
a kirlyt "s a herceget.
9"gy j', testv"rem8 ;yorsan meglelt"k egymst, majd Ahgony
csatlakozott a k"t <rath?hoz, "s vel$k egy$tt kivonult a barlangb'l.
Amikor !ohrture el#rel"/ett, "s elkezdte -elosztani a ter$letet azna/
"jszakra, a harcosok /rokba rendez#dtek, Darius /edig a tbbiek -eje
-elett +harm -it kereste a tekintet"vel. A -i htral"/ett a -alhoz, mereven
J. R. Ward ;? Hallhatatlan szeret
llt, a karjt m"g mindig htul tartotta. Az a/jt ltsz'lag semmi ms nem
"rdekelte, csak az, hogy hencegjen a tbbieknek.
!ohrture k"t ujjt a szjba t"ve -$ty$lt egy nagyot. !estv"reim8
=igyeljetek rm8 A barlangban s%ri csend lett.
:sznm8 .indenkinek vilgos, milyen ter$letet ka/ott,
Az sszegy1ltek egyntet1en b'lintottak, aztn a testv"rek elindultak a
kijrat -el". +harm m"g csak htra sem n"zett a -ira, csak ment
egyenesen el#re.
A -i ezt ltva, leengedte a karjt, majd a kez"t egymshoz drzslte.
El#rel"/ett, "s sz'l%totta az a/jt egyszer... k"tszer.
A -"r-i visszan"zett, arcn azonban olyan bosszs ki-ejez"s t$krz#dtt,
mint aki nem k%vnt kteless"gnek tesz eleget.
G'l van, na, akkor gyere...
+a megengeded sz'lt kzbe Darius, "s odal"/ett +hramhoz 6agy
rmmre szolglna, ha a -iad elk%s"rhetne a k$ldet"semre. +a nem
s"rtelek meg vele.
7gazsg szerint egyltaln nem "rdekelte, hogy megs"rti?e vele a
testv"rt vagy sem. A -inak tbbre volt sz$ks"ge, mint amit az a/ja adhatott
neki, Darius /edig nem az az ember volt, aki sz' n"lk$l v"gign"zte, ha
valakivel rosszat tettek.
Lgy gondolod, nem tudok gondoskodni a sajt v"remr#l, csattant
-el +harm.
Darius odas"tlt a -"r-ihoz, "s kzvetlen$l el#tte llt meg. A
kon-liktushelyzetekben jobban szerette a b"k"s trgyalst, +harmmal
azonban nem lehetett "rtelmesen besz"lni. Darius azonban az er#szakos
megoldsra is -el volt k"sz$lve.
.ikzben a testv"ris"g mozdulatlann dermedt kr$ltt$k, Darius
lehalk%totta a hangt, habr az sszegy1ltek %gy is hallottak minden sz't.
Add ide nekem a -it, "s mellettem "/s"gben meg"ri a hajnalt.
+harm morogni kezdett. A hang olyan volt, mint egy -arkas hrg"se a
-riss v"r kzel"ben.
Ahogy mellettem is, testv"r.
Darius kzelebb hajolt hozz.
+a kiviszed harcolni "s meghal, eg"sz "letedben ezt a sz"gyent -ogod
hurcolni. >ersze, neh"z volt megmondani, vajon hatssal lett volna?e
J. R. Ward ;> Hallhatatlan szeret
egyltaln ez a dolog +harm lelkiismeret"re. Add t nekem, "s
megk%m"llek ett#l a tehert#l.
Bosem kedveltelek, Darius.
A harcosok tborban viszont nagyon is lelkes voltl, ha arra ker$lt a
sor, hogy kiszolgld azokat, akiket legy#ztem. Darius kivillantotta a
szem-ogt. !ekintve, hogy mennyire "lvezted azt a -ajta -eladatot, azt
gondolnm, jobb sz%vvel viseltetsz irntam. Fs csak hogy tudd, ha nem
adod t nekem a -it, ledntelek ide a -ldre, "s addig $tlek, am%g bele nem
egyezel.
+harm el-ord%totta a tekintet"t, majd Darius -eje -l" n"zett, "s
gondolatban visszautazott az id#ben. Darius tudta, melyik esem"nyre
eml"kezik vissza. Arra az "jszakra, amikor a testv"r le-#zte a tborban, "s
mivel nem volt hajland' megb$ntetni, ahogy a veszteseket szoks volt, a
&"ront' tette meg helyette. A 2brutlis3 enyhe ki-ejez"s volt annak az
aktusnak a le%rsra, "s habr Darius nem sz%vesen eml"keztette a -"r-it
erre, a -i biztonsga magasabb rend1 c"l volt, amely szentes%tette m"g ezt
a m"ltatlan eszkzt is.
+harm tudta, ki gy#zne, ha klharcra ker$lne a sor.
&idd ht8 mondta kzmbsen. Fs t"gy vele, amit akarsz8 Fn
mostant'l megtagadom, nem -iam tbb".
Ezzel sarkon -ordult, "s kivonult a barlangb'l..
Fs magval vitt minden leveg#t.
A harcosok n"zt"k, ahogy elmegy, a csend /edig hangosabban
d$brgtt, mint korbban a csatakilts. .egtagadni egy ut'dot,
teljess"ggel ellenkezett a -aj trv"nyeivel, legalbb olyan elk"/zelhetetlen
volt, mint egy csaldi "tkez"s -"nyes na//al.
Darius odal"/ett a -ihoz. Az a ki-ejez"s... szents"ges sz1z8 A gyerek
megdermedt, sz$rke arca azonban nem mutatott szomorsgot. 6em volt
megtrve. ."g csak nem is sz"gyenkezett.
A vonsai mintha egy igazi halotti maszkot -ormltak volna.
Darius kinyjtotta -el" a kez"t, "s azt mondta.
Mdvzllek, -iam8 Az "n nevem Darius, "s mostant'l "n leszek a
&y'od a harcban.
A -i egyet /islogott.
=iam, .ost azonnal indulnunk kell a sziklkhoz.
Az i-j -$rk"sz# tekintettel m"rte v"gig nyilvnval'an lektelezetts"get
vagy sznalmat keresett a szem"ben. 6em -og tallni Darius olyan
J. R. Ward ;< Hallhatatlan szeret
biztosan tudta, mint ahogy a kem"ny -ldet ismerte, amelyen a -i csizms
lba llt, hogy ha brmi-"le gyeng"ds"get mutatna kinyjtott tenyer"ben,
azzal m"g jobban megalzn.
.i"rt, hangzott a rekedt k"rd"s.
El kell menn$nk mihamarabb a sziklkhoz, hogy megtalljuk azt a n#t
-elelte Darius nyugodt hangon. Ez"rt.
A -i tekintete az v"be -r'dott. Aztn a kez"t a sz%v"re tette, "s
meghajolva azt mondta.
Azon leszek, hogy inkbb seg%ts"g legyek, ne /edig teher.
6eh"z dolog volt nemk%vnatosnak lenni. De m"g enn"l is nehezebb volt
ezt emelt -#vel elviselni.
.i a neved, k"rdezte Darius.
!ohrment. A nevem !ohrment, az a/m /edig... A -i megkszr$lte
a torkt. A nevem !ohrment.
Darius a -iatal -"r-i mell" llt, "s m"g nem teljesen ki-ejl#dtt vllra
tette a kez"t.
;yere velem8
A -i hatrozott l"/tekkel kvette... ki a testv"ris"g kr"b#l... ki a
szent"lyb#l... ki a barlangb'l... bele az "jszakba.
A vltozs akkor mehetett v"gbe Darius lelk"ben, amikor kil"/ett a
barlangb'l, "s lthatatlann vlt a -ival egy$tt.
.ost el#szr "rezte, hogy van csaldja... mert habr a -i nem volt v"r
szerint az v", magra vllalta, hogy gondjt viseli.
F//en ez"rt hajland' lett volna a kard el" llni, amelyet a -iatalabb
-"r-inak szntak, "s -elldozni "rte a sajt "let"t. Ez volt a testv"ris"g
trv"nye, de csakis egy msik testv"rrel szemben. !ohrment nem tartozott a
testv"rek kz", csu/n a szrmazsa r"v"n ka/hatott enged"lyt arra, hogy
bel"/jen a :ri/tba, semmi ms miatt. +a nem tudja bebizony%tani az
erej"t, rkre szm1zik, "s ahogy a trv"ny sz'l, akr le is m"szrolhatjk
a harcmez#n, egyed$l marad a hallban.
Ezt azonban Darius nem -oga megengedni.
.indig is szeretett volna egy -igyermeket.
J. R. Ward ;: Hallhatatlan szeret
0. fejezet
8e&yvent kilo'0terre 4harlestontl!
A0l-Karolina lla'3an+
N 1zents0&es+++ istenJ .icsoda $kJ
8os! i&en+ @z rviden ssze is $o&lalta a l0nye&et+ A'ikor a
>aranormlis nyomoz'k c'( '(sor '(holdas kzvettkocsi%a le$ordult
az 14 1"?-es sz'2 vid0ki 2trl! Lre&& -inn le$0kezett! 0s a kor'nyra
ha%olva kin0zett a sz0lv0dn+
Btkozottul+++ tk"letes.
Az Iltetv0nyen ll 0pIlet 3e%ratt 'indk0t oldalrl tl&y$k %elezt0k!
a'elyek akkork voltak! 'int e&y hz! az &aikrl szakll3ro'0lia
csIn&tt le! 0s hi'3lzott a sz0l3en+ A $asorral sze&0lyezett kocsi$el%r
v0&0n! krIl3elIl $0l kilo'0ternyire! az oszlopos k2ria olyan ele&nsan
trnolt! 'int e&y 2rihl&y a karossz0k3en! akinek a d0li nap sr&s $0nnyel
vonta 3e az arct+
6olly Fleet! a Q+ 8y+ T'(sorvezet%eU elreha%olt a hts Il0srl+
N iztos va&y 3enneX
N .i0rt! ez e&y szlloda! ne'X N Lre&& rl0pett a &zra+ N 8yitva ll a
na&ykzns0& eltt+
N 80&yszer tele$onltl nekik+
N /s e&yszer se' 'ondtak ne'et+
N .ert vissza se' hvtakJ
N Az 'inde&y+ N .usz% volt 'e&csinlnia+ A Q+ 8y+ $ '(sorid3en
vettett kIlnkiadsai azon a ponton tartottak! ho&y 'a%dne' tu&rottak
e&y 'a&asa33 hirdet0si kate&ri3a a csatornnl+ 8a persze! '0& ne'
voltak azon a szinten! 'int az a'erikai .egasztr! de a le&2%a33!
9ele/lezett varzslat c'( epizd%uk 'e&dnttte az addi&i rekordokat+ 6a
&y $olytat%k! ha'arosan dlni $o& hozz%uk a p0nz+
A hzi& vezet 2t ne' olyannak t(nt! 'intha a 3irtokhoz kerIln0nek
kzele33! hane' 'intha az id3en utaznnak e&yre vissz33+ Az isten
szerel'0re! a'ikor Lre&& krIln0zett a $Ives pzsiton! szinte arra
sz'tott! ho&y pol&rh3or2s katonk 0s az El-jta a sz"l3l elpattant
nk s0tl&atnak 'a%d a 3entt $k kztt+
J. R. Ward ;; Hallhatatlan szeret
A kavicsos kocsi$el%r e&yenesen az 2rihl&y el0 vezette ket! Lre&&
pedi& oldalra parkolt le! htha 's aut is 0rkezik oda idkz3en+
N Ei ketten 'arad%atok ittJ /n 3e'e&yek+
A'ikor kiszllt a $ur&on3l+ @d 6ardy in&0t $ekete sz0ldzseki al
re%tette! a ruha u%%t pedi& rh2zta arany ,oleK r%ra+ A $ur&on a Q+ 8y+
l&%val N vala'i $ekete! szelle'szer( rny $elett l0v na&ytval N 'r
n'a&3an is el0& $elt(n volt! a hz tula%donosa pedi& k0ts0&telenIl helyi
e'3er lehetett+ Lre&& ha'ar 'e&tanulta! ho&y a hollyMoodi stlus ne'
szIks0&szer(en %elent elnyt Los An&eles hatrain kvIl+
@z a tetszets hz pedi& olyan tvol llt a plasztikai se30szettl! 0s a
$est0kszrs 3arnas&tl! a'ennyire csak el lehetett k0pzelni+
A kocsi$el%r $eh0r aprkaviccsal volt leszrva! 0s a kkon$etti
csikor&ott Lre&& csiz'%a alatt! 'ikz3en a 3e%rati a%t $el0 s0tlt+ A $eh0r
hz e&yszer( k0tszintes 0pIlet volt! a $ldszinten 0s az e'eleten terasszal! a
kontytetn pedi& teta3lakokkal+ @le&ns arnyai 0s a puszta '0rete 'iatt
azon3an '0&is &ynyr( k2rinak t(nt+ A 'a&as a3lakokat 3elIlrl
po'ps $I&&nyk keretezt0k! 0s az lo'Ive& a3lakokon keresztIl
leny(&z csillrok ltszottak! a'elyek a 'a&as 'ennyezetrl l&tak
le$el0+
8e' 'indennapi szlloda volt ez+
A 3e%rati a%t akkora volt! 'int e&y terep%r! a kopo&tat oroszln$e%et
3rzolt! a'ely csakne' 0letna&ys&2nak t(nt+ Lre&& 'e&e'elte! aztn
ha&yta! ho&y visszaessen az a%tra+
.ikz3en vrt! htran0zett! 0s 'e&3izonyosodott rla! ho&y 6olly 0s
1tan '0& 'indi& ott vannak! ahol ha&yta ket+ A le&kev0s30 se' volt
szIks0&e erst0sre! 'ost ho&y ali&hane' e&y $ontos Izleti tr&yalsnak
n0zett el03e N kIlnsen! a'ikor &y is'eretlenIl k0szIlt 3e%utni valahov+
7&azs& szerint! ha ne' lettek volna itt 4harlestone-3an e&y 'unkn! ne'
3iztos! ho&y 'e&kockztatta volna a sze'0lyes tallkozt+ A $0lrs kit0r
azon3an! a'ely ne' is esett na&yon ki az 2tvonaluk3l! 'e&0rte a
$rads&ot+ 4sak n0hny nap '2lva kellett Atlant3a 0rniIk! ho&y a
kvetkez adst $elve&y0k! ez0rt volt e&y kis ide%Ik+ A'i viszont '0&
enn0l is $ontosa33 volt! az ho&y lni is k0pes lett volna e&y++++
Az a%t hirtelen kinylt! 0s Lre&& nk0ntelenIl is el'osolyodott azon!
akit 'e&pillantott+ 7stene'+++ ez e&yre %o33 leszJ A $0r$irl lertt! ho&y
an&ol ko'ornyik! $0nyes cip%e! $ekete 'ell0nye 0s zak%a e&y0rtel'(en
ezt su&allta+
J. R. Ward ;9 Hallhatatlan szeret
N * napot! ura'J N /s '0& akcentusa is volt+ 8e' e&0szen 3rit! de ne'
is $rancia+ Hala'ilyen ele&ns eurpai+ N .i3en se&thetek nnekX
N A neve' Lre&& -inn+ N Kiny2%totta elre a kez0t+ N Eele$onlta'
n0hnyszor nknek+ 8e' tudo'! 'e&kaptk-e az Izenetei'et+
A ko'ornyik k0z$o&sa &yors volt+
N 4saku&yan+
Lre&& vrta! ho&y a $0r$i '0& 'ond vala'it! ' a'ikor ne' tette!
'e&kszrIlte a torkt+
N F+++ re'0lte'! 'e&en&edik! ho&y e&y kis nyo'ozst v0&ezzInk
e33en a &ynyr( hz3an 0s a krny0k0n+ Az @liahu ,ath3oone le&enda
na&yon $i&yele're'0lt+ Y&y 0rte'+++ a vend0&ek el3esz0l0sei
elk0pesztk+ A csapato' 0s 0n+++
N 8e hara&ud%on! ho&y kz3ev&ok! de itt a helysznen ne' $or&athat!
0s ne' is r&zthet+++
N Fizetn0nk 0rte+
N +++se''it+ N A ko'ornyik zrt sz%%al el'osolyodott+ N iztos 'e&0rti+
N Vszint0n szlva! ne' i&azn+ .i kra szr'azna a33l! ha e&y kicsit
krIlsza&lsznnkX N Lre&& lehalktotta a han&%t! 0s kzele33 ha%olt az
ids $0r$ihoz+ N 6acsak persze+++ ne' 'a&a csinl%a azokat a l3nyo'okat
az 0%szaka kzep0n+ Ha&y l&at 3e e&y &yertyt a padlst0ri hlszo33a
e&y da'ilrl+
A ko'ornyik arca ne' vltozott! '0&is sIttt rla a 'e&vet0s+
N Y&y lto'! 0pp tvozni k0szIlt+ 8e' 'e&%e&yz0s volt+ .0& csak ne'
is %avaslat+ Qarancs+ Ae a $en03e is! Lre&& n0zett 'r sze'3e enn0l
ke'0nye33 tr&yalpartnerrel is! 'int ez a v0ne'3er a pin&vin
kosztI'%03en+
N iztos na&y a $or&al'uk a'iatt a sok ks0rtettrt0net 'iatt+ Y&y
0rte'+++ ne' tudo'! tiszt3an van-e azzal! 'ilyen na&y a
n0zkzss0&Ink+ N Lre&& '0& halka33an $olyatta+ N 6a azt hiszi! ho&y
'ost sok vend0&Ik van! k0pzel%e el! 'ilyen %t tenne az Izletnek! ha
3ekerIln0nek az orsz&os televzi3aJ .0& ha 'a&a &yrt%a is azokat a
3izonyt0kokat! e&yItt tudnnk dol&ozni! sokkal ink33! 'int e&y's
ellen+ 6a 0rti! 'ire &ondolok+
A ko'ornyik htral0pett! 0s 3e akarta csukni az a%tt+
N Hiszontltsra! ura'+++
Lre&& 3etette a l3t az a%t3a+ @ddi& ne' akart olyan na&yon
utna%rni ennek az I&ynek! a visszautastst azon3an na&yon ne' szerette+
J. R. Ward 9# Hallhatatlan szeret
Az pedi&! ho&y vala'i3l ki akartk zrni! szoks szerint 'indenn0l
%o33an $elkeltette az 0rdekld0s0t+
N Akkor csak szeretn0nk 'e&szllni 0%szakra+ @&y kzeli
pol&rh3or2s helysznen kell $or&atnunk! 0s szIks0&Ink van 0%szakai
szllsra+
N .inden szo3nk ki van adva+
@33en a pillanat3an! 'int e&y 0&i ado'ny! e&y pr s0tlt le a po'ps
l0pcsn! kezIk3en a cso'a&okkal+ Lre&& el'osolyodott! a'ikor a
ko'ornyik vlla $ltt 0szrevette ket+
N @&y 'r 3iztosan ne'+ N H0&i&&ondolta! 'elyik sze'0lyis0&0t ve&ye
el! 0s v0&Il a Tne'-lesz-velInk-se''i-pro3l0'aU 'ellett dnttt+ N 6a
ne'! ht ne'+ /rtek 0n a sz3l+ 8e' $o&unk r&zteni se''it+ 1e'
han&ot! se' k0pet+ A na&y'a'' 0let0re eskIsz'J N ]dvzl0sk0ppen
$ele'elte a kez0t a prnak! 0s han&osan odaszlt nekik+ N 60! %l 0rezt0k
'a&ukatX
N S! istene'! elk0peszt voltJ N vlaszolta a 3artn^$eles0&^alkal'i
szeKpartner! va&y kicsoda+ N @liahu t0nyle& vals&osJ
A 3art^$0r%^Tdu&ni-akarokU 3lintott+
N @lszr ne' hitte' neki+ Y&y 0rte'! ks0rtetekX U&yan 'rJ Ae
t0nyle&+++ 0n is hallotta'+
N /s a $0nyt is lttuk+ 6allott a $0nyrlX Lre&& d33enten a szv0re
szortotta a kez0t+
N 8e'J .ilyen $0nyX .ond%anak el 'indent+++ .ikz3en 3ele'erIltek
Ta hihetetlen 0s elk0peszt dol&ok r0szletes el'es0l0s03e! a'elyeket
hihetetlen 0s elk0peszt volt t0lni ez alatt a hihetetlen 0s+++U! a ko'ornyik
sze'e r0snyire sz(kIlt+ * 'odora nyilvnvalan $elIl3rlta &yilkos
ha%la'ait! ez0rt oldalra l0pett! 0s ha&yta! ho&y Lre&& 3el0p%en! 0s
3esz0l&essen a prral! az elt0r3en azon3an hirtelen $a&yos lett a
h'0rs0klet+
N Hr%on! csak 'a&a ne' a+++ N A $0r$i a ho'lokt rncolta! 'a%d oldalra
ha%olt+ N 1zents0&es 0&! 'a&a a33an a '(sor3an van+++
N >aranormlis nyomoz'k N se&tette ki Lre&&+ N /n va&yok a producer+
N /s a '(sorvezet+++ N A $ick a 3artn%0re pillantott+ N V is itt vanX
N 7&en+ Akar tallkozni 6ollyvalX
A $0r$i sze'e t&ra nylt! aztn letette a 3rndt a kez03l! ho&y '0&
szorosa33an 3et(r%e a pl%t a nadr&%3a+
N 7&en+ Lehets0&es lenneX
J. R. Ward 91 Hallhatatlan szeret
N /pp 'enni k0szIltInk N szlt kz3e a partnere+ N 8e' i&az! AanX
N Ae ha 0n+++ 'i+++ tallkozhatnnk+++
N 6a 'ost elindulunk! est0re otthon lehetInk+ N A n a ko'ornyikhoz
$ordult+ N KsznInk 'indent! .r+ Lri$$in+ 8a&yon %l 0reztIk 'a&unkat+
Az ids inas kecsesen 'e&ha%olt+
N K0re'! lto&assanak el 2%ra hozznkJ
N S! 'indenk0ppenJ @z tk0letes helyszn lesz az eskIvnkhz
szepte'3er3en+ 6ihetetlen+
N /s elk0peszt N kontrzott r a vle&0nye! 'intha hirtelen a % oldalt
akarta volna 'utatni+
Lre&& ne' szor&al'azta a tallkozst 6ollyval! a'ikor a pr ki'ent az
a%tn! '0& akkor se'! a'ikor a $0r$i 'e&llt! 0s visszan0zett! azt re'0lve!
ho&y Lre&& taln kveti ket+
N Akkor hozo' a cso'a&%ainkat N kzlte Lre&&+
N Addi& elk0sztheti a szo3nkat! .r+ Lri$$in+
A ko'ornyik krIl! 'intha rv0nyleni kezdett volna a leve&+
N K0t sza3ad szo3nk van+
N S! re'ekJ /s 'ert lto'! ho&y 'a&a r0&i'di e'3er! ez0rt 'a%d 0n
0s 1tan osztozunk 'e& az e&yiken+ 4sak az illends0& kedv00rt+
A ko'ornyik $elvonta a sze'ldk0t+
N Hal3an+ N Aztn %o33ra 'utatott+ N 6a n 0s a 3artai lenn0nek
szvesek a szalon3an vrakozni! a'& szlok a szo3aasszonynak! ho&y
k0sztse el a szo3kat+
N FantasztikusJ N Lre&& 'e&vere&ette az re& vllt+
N /szre se' $o&%a venni! ho&y itt va&yunk+
A ko'ornyik 0lesen htral0pett e&yet+
N @&y $i&yel'eztet0st! ha sza3ad+
N 8e k'0l%enJ
N 8e 'en%en $el a padlst0r3eJ
8os! 'i volt ez! ha ne' e&y 'e&hvs+++ 0s e&y i&azi horror$il'3e ill
'ondat+
N Aeho&y 'e&yekJ @skIsz'J
A ko'ornyik v0&i&s0tlt a $olyosn! Lre&& pedi& kiha%olt a 3e%rati
a%tn! 0s intett a trsainak+ A'ikor 6olly kiszllt! A-s '0ret( 'elle
hi'3lzott a $ekete pl alatt! a $ar'er%a pedi& olyan '0lyen l&ott a
csp%0n! ho&y kiltszott 3arna lapos hasa+ Lre&& ne' az esze 'iatt
$o&lalkoztatta! sokkal ink33 ar3ie para'0terei 'iatt! a n viszont
J. R. Ward 9" Hallhatatlan szeret
t33nek 3izonyult! 'int a'ire sz'tott+ .int a le&t33 Ires$e%( cica3a3a!
se' volt tel%esen 3uta! csak na&y r0sz3en! ahhoz viszont $0lel'etes
0rz0ke volt! ho&y 'indi& 2&y helyezked%en! ho&y az a le&%o33an else&tse
a karrier%0t+
1tan elh2zta az oldala%tt! 0s kil0pett a $ur&on3l! 'a%d vadul pislo&ni
kezdett+ Folya'atosan 3e volt lve! a'i tk0letess0 tette erre a $a%ta
'unkra+ Eechnikaila& 0rtett a dol&okhoz! a'ellett viszont annyira k3ult
volt! ho&y 'indent 'e&csinlt! a'it 'ondtak neki+
Lre&&nek a le&kev0s30 se' volt szIks0&e e&y olyan '(v0szre! aki
'indent %o33an tudott nla+
N 6ozd a cuccotJ N kiltotta oda 1tannek+ @z volt a titkos kd arra! ho&y
ne csak a 3rndt hozza 3e! hane' a kis'0ret( 'unka$elszerel0st is+
8e' ez volt az els helyszn! ahov 2&y kellett 3eknyr&nie 'a&ukat+
A'ikor visszah2zta a $e%0t a hz3a! a pr! a'ely 0pp indulni k0szIlt! a
$ur&on 'ellett ha%tottak el nyitott tete%( kocsi%uk3an+ A $0r$i a voln '&Il
'e&3(vlve n0zte! aho&y 6olly 3eha%ol a $ur&on3a+
A lny ltal3an ilyen hatssal volt a $0r$iakra+ A'ely e&y 2%a33 0rv volt
'ellette+
8os! azonkvIl persze! ho&y ne' volt ki$o&sa az alkal'i szeK ellen+
Lre&& 3es0tlt a szalon3a! 0s lassan krIln0zett+ Az ola%$est'0nyek
'2zeu'3a illettek volna! a sznye&ek perzsnak t(ntek! a $alakra pedi&
t%k0pek voltak $estve+ @zIst &yertyatartk lltak 'inden $elIleten! 0s
'inden 32toron ltszott! ho&y ne' a "1+ va&y a "#+ szzad3an k0szIlt+++ de
taln '0& csak ne' is a 19+ szzad3an+
Lre&& 2%s&r v0n%a azonnal iz&alo'3a %tt+ A szllodk! '0& akr az
els osztly2ak is! ne' &y voltak 3erendezve+ Ha&yis vala'i volt itt+
6a3r lehet! ho&y az @liahu-le&enda is el0& volt ahhoz! ho&y 'inden
0%%el 'inden szo33an lo'ra ha%tsa a $e%0t e&y vend0&+++
Lre&& oda'ent az e&yik kise33 portr0hoz+ @&y $iatale'3ert 3rzolt a
h2szas 0vei3en! 0s e&y e&y 'sik id3en! e&y 'sik helyen $estett0k+ A
$0r$i 'erev ht2 sz0ken Ilt! a l3t kereszt3e tette! 0s 'indk0t ele&ns
kez0t az e&yik oldalra helyezte+ 1t0t ha%a htra volt $0sIlve! 0s e&y
szala&&al sszektve! &y lthatv vlt d33enetesen %k0p( arca+ A
ruh%a+++ nos! Lre&& ne' volt trt0n0sz! szval! ki a $ranc tudta
'e&llaptani! de az 3iztos! ho&y 2&y n0zett ki! 'int a'it Leor&e
-ashin&ton 0s a hozz hasonl kora3eliek viseltek+
J. R. Ward 9= Hallhatatlan szeret
@z volt @liahu ,ath3oone! &ondolta Lre&&+ A titkos a3olicionista! aki
'indi& 0&ve ha&yta a villanyt! ho&y azokat! akik el akartak szkni! erre$el0
vezesse+++ az e'3er! aki 'e&halt! ho&y v0d%en e&y I&yet! a'ely '0& i&azn
el se' ter%edt 0szakon+++ a hs! aki oly sok e'3ert 'e&'entett! ho&y aztn
az 0let0t a le&sze33 kor3an tr%0k kett0+
@z volt az szelle'Ik+
Lre&& keretet $or'lt a kez03l! 0s v0&i&psztzta a szo3t! 'a%d
r$kuszlt az arcra+
N @z X N 6olly han&%a '&tte szlalt 'e&+ N @z t0nyle& X
Lre&& e&y ra&yo& pillantst vetett htra a vlla $ltt! a teste szinte
3izser&ett+
N /s 0n '0& azt hitte'! ho&y az interneten l0v k0pek %k+
N 7stene'+++ leny(&zJ
Aho&y a htt0rtrt0nete 'e& a hza! 0s az sszes olyan e'3er! aki
el'ent innen! 0s a ks0rtetrl 3esz0lt+
Qokol3a az Atlantai 2ttal a33a az el'e&y&yint0zet3eJ @z lesz a
kvetkez 0l adsuk helyszne+
N 1zeretn0'! ha 'e&puhtand a ko'ornyikot N 'ondta Lre&& l&yan+
N Eudod! 'ire &ondolok+ 1zeretn0k 'indenhov sza3ad 3e%rst kapni+
N 6em $o&ok le$ekIdni veleJ A nekro$ilinl 'e&h2zta' a hatrt! az a
ta& pedi& re&e33! 'int az isten+
N Ealn azt k0rte' tled! ho&y v&d 'a&ad hanyattX Hannak 's
'dszerek is+ Ae nincs sok idd+ A 'a este 0s a holnap+ 7tt akaro' $or&atni
a kIlnkiadsunkat+
N Ha&yis+++
N Ez nap '2lva innen $o&unk 0l3en %elentkezni+ N Cdas0tlt az
a3lakhoz! a'ely a $kkal sze&0lyezett kocsi$el%rra n0zett+ .inden l0p0se
alatt nyikor&ott a padl+
@z0rt 3iztos 'e&kap%uk az @''y-d%at! &ondolta+ Btkozottul tk0letesJ
J. R. Ward 9? Hallhatatlan szeret
)1. fejezet
*ohn .attheM 2&y 03redt $el! ho&y a keze a $arkn volt+ *o33an 'ondva
csak $0li& t0rt 'a&hoz+
A'it azon3an a kez03en 0rzett! az tel%esen 03er volt+
Kds a&ya k0peket villantott $el eltte! rla 0s ZheKrl! a'elyek
$eltIzelt0k+++ ltta 'a&ukat e&yItt az &yon a33an az ala&sori laks3an+
.indketten 'eztelenek voltak! ZheK a csp%0n Ilt! pedi& $ele'elte a
kez0t! 0s 'e&0rintette a 'ell0t+ Clyan % 0rz0s volt! aho&y ott lova&olt
ra%ta! a hIvelye $orrn 0s nedvesen $o&ta krIl a $arkt! iz'os teste
$ele'elkedett! 'a%d lesIllyedt! aho&y 'oz&ott azon a ke'0ny h'vesszn!
a'elynek 'inden v&ya az volt! ho&y 3el0hatol%on+
.usz% volt 3enne lennie+ 6o&y ottha&y%on 'a&3l vala'it+
.e& kellett %ellnie+
Az sztn olyan ers volt! ho&y 'r szinte k0nyszertette+++ a
lelkiis'erete azon3an '0& &y is visszatartotta! 'ikz3en $elIlt! 0s az
e&yik 'ell3i'3t a sz%3a vette+ A'ikor a ke'0ny 3i'3t krIl$o&ta az
a%ka! aztn 'e&szvta 0s 'e&nyalta! e&y 3izonyos szinten tudta! ho&y
helytelen+ 8e' volt tisztess0&es ezt tennie a n e'l0k0vel! a lto's
azon3an t2ls&osan is elevennek t(nt! a keze t2l ersen szortotta a $arkt+++
a pillanat pedi& v0&zetesen elra&adta! 0s t2l 0des volt ahhoz! ho&y innen
vissza$ordul%on+
8e' tudott 'e&llni+
@lk0pzelte! aho&y 'e&$ordt%a ZheKet! 0s hanyatt $ekteti az &yon! $l0
ha%ol! 'a%d len0z ac0lszIrke sze'03e+ A n k0t co'3%a a csp%e k0t
oldaln $ekIdt sz0tnyitva! l3a kze $elk0szIlt arra! a'it adni k0szIlt neki!
az illata pedi& 3etlttte az orrt! 0s v0&Il 'r se''i 'st ne' 0rzett!
csak t+ A tenyere v0&i&si'totta a 'ell0t! 'a%d le a hast! 'ikz3en azt
csodlta! 'ennyire hasonl a testIk+ A n hozz k0pest sokkal kise33nek
ltszott! a teste azon3an u&yanolyan iz'os! $eszes 0s sportos volt! 'int az
v0! a'ikor e&y's3a kapcsoldtak+ 7'dta! ho&y olyan ke'0ny a
3rsonyosan si'a 3r alatt! olyan ers 0s szvs+++
VrIlten kvnta+
Ae hirtelen ne' 3rt tov33'enni+
J. R. Ward 9> Hallhatatlan szeret
/rezte! ho&y a $antziak0p elho'lyosul! a videoszala& elszakad! a
AHA 'e&karcoldik! a di&itlis $%l 'e&hi3sodik+ 8e' 'aradt sz'ra
'r! csak a v&y 0s ez a knz! Tna&yon-kzel-va&yokU pokol! a'i az
rIlet3e $o&%a ker&etni+++
ZheK $ele'elte a kez0t! 'e&0rintette az arct! 0s a tenyer03e $o&ta a
$e%0t+ @zzel a $ino' 0rint0ssel hirtelen *ohn e&0sz teste 0s lelke $elett
tvette az irnytst+ Az v0 volt! 'inden e&yes porcik%a+ A $e%e 323%tl a
l3a u%%i& az ural'a al kerIlt+
N Lyere ideJ N 'ondta ZheK+ *ohn sze'0t knny ho'lyostotta el+
H0&re 'e&cskolhat%aJ .ost 'e&trt0nik az! a'it eddi& 'e&ta&adott
tle+++
A'ikor azon3an a sz%ra ha%olt! ZheK visszairnytotta a $e%0t a 'elle
$l0+
*ohnt e&y pillanatra szven Ittte az elutasts! u&yanakkor vala'i
$urcsa r' is eltlttte+ .ert r%tt! ho&y ez ne' lo'+ Ealn a
vals&3an is 'e&trt0nik vele+ F0lretetette a szo'or2s&t! 0s csak arra
koncentrlt! a'it a n adott neki+
N *ell% 'e&J N s2&ta ZheK '0ly han&on+
*ohn kivillantotta a sze'$o&t! a he&yes $eh0r v0&0vel 'e&si'o&atta a
3r0t! 0s krztt a 'ell3i'3%n+ .e& akarta k0rdezni tle! 3iztos-e
3enne! ZheK azon3an 'a&tl 'e&vlaszolta a $el ne' tett k0rd0st+ @&y
&yors 'ozdulattal $ele'elkedett az &yrl! k0t kez03e $o&ta *ohn $e%0t! 0s
'a&ra h2zta! ho&y $els0rtse a 3r0t+ Aztn e&y v0rcsepp 3u&&yant ki+
*ohn visszarettent! ho&y $%dal'at okozott neki+++ aztn ltta! ho&y ne'!
0s a'ikor ZheK iz&atan 'e&$esztette a htt! az 0letet %elent! csillo&
v0rcsepp lttn el0lvezett+
N 7&yl 3elle'J N parancsolta ZheK! 'ikz3en *ohn $arka 'e&rndult!
0s $orr 'a&ot lvellt az alhasra+ N Eedd 'e&! *ohnJ .ost8
8e' kellett k0tszer k0rnie+ *ohn 'e&3(vlten n0zte azt a piciny! vrs
&'3t! a'ely 'e&%elent a 3r0n! 'a%d e&y lass2! ele&ns 'ozdulattal
le&rdIlt oldalra a 'ell0n+ Kiny2%totta a nyelv0t! 0s elkapta! 'ieltt
lehullott volna! 'a%d v0&i&nyalta az 2t%t e&0szen $el a 3i'3i&+++
A'ikor 'e&0rezte a v0r0nek z0t! az e&0sz teste 3elere'e&ett! 0s e&y
2%a33 or&az'us sprt v0&i& ra%ta! 'e&%ellve vele a n 3r0t! 0s csak
$olytatdott! 'int a'i soha ne' akar a33a'aradni+ ZheK v0re ertel%es 0s
r0sze&t volt a sz%3an! olyan szenved0ly! a'elynek 'r az els csepp%e
J. R. Ward 9< Hallhatatlan szeret
is $I&&s0&et okozott+ Clyan v0&llo's! ahov 'e&0rkezv0n! soha t330
ne' akarta elha&yni+
.ikz3en 0lvezettel zlel&ette! a'it 'a&hoz vett! 'intha hallotta volna
a n el0&edett nevet0s0t! de ne' volt 3iztos 3enne! annyira 3eleveszett
a33a az 0lvezet3e! a'it tle kapott+
A nyelve v0&i&si'tott a 'ell3i'3n 0s a se3en! aztn az a%ka
r$ondott! 0s szvni kezdte! 'a&3a $o&adva a st0t zt le a torkra 0s a
&yo'r3a+ @z a 'e&hitt sszekapcsolds volt az! a'ire 'indi& is v&yott!
0s 'ost ho&y ivott a n3l! v0&telen r' rasztotta el! a kiro33an
ener&ival e&yItt! a'it a v0r0tl kapott+
1zeretett volna vala'it visszaadni neki cser03e! ez0rt le%%e33 cs2sztatta
a kez0t! v0&i&si'tott a hasn! 'a%d a l3a kz0 ny2lt+ A $eszes iz'ok
kztt kitapintotta azt a puha pontot+++ ! istene'! 'ilyen nedves! si'a 0s
$orr volt! k0szen llt r! ho&y 'a&3a $o&ad%a t+ *ohn ne' sokat tudott a
ni testrl! de ZheK rezdIl0sei3l 0s halk ny&0sei3l tudta! 'i esik %l
neki! 'erre kell irnytania az u%%ait! 0s 'it kell velIk csinlnia+
8e' sok id3e telt! ho&y a keze u&yanolyan skos le&yen! 'int az! a'it
drzsl&etett! aztn a kz0ps u%%t '0lyen a lyuk3a du&ta+ A
hIvelyku%%val a csiklt 'asszrozta! 'ikz3en pr3lt e&y lland rit'ust
'e&tallni a keze %t0ka 0s ZheK 'ell0nek szvsa kztt+
6a'arosan a &ynyr kzel03e %utatta a nt is! 'a&val h2zta $el$el0!
azzal ho&y le&al33 annyit adott neki! a'ennyit kapott tle! de tudta!
ennyivel ne' 0ri 3e+ enne akart lenni! a'ikor ZheK el0lvez+ Akkor v0&re
e&y$a%ta koz'ikus szinten tud kitel%esedni! 0s e&0ssz0 vlik a 3r03en+
Az sszektdtt $0r$iak sztne volt ez+ @rre volt szIks0&e ahhoz!
ho&y 30k0t tall%on+
Fele'elte a $e%0t ZheK 'ell0rl! elvette a kez0t a l3a kzIl! 0s 2&y
helyezkedett! ho&y a $arka nedves v0&e a n sz0ttrt l3a kz0 kerIl%n+
ZheK kr'e 3elev%t a ht3a! 'ikz3en kzele33 h2zta $elhevIlt test0hez!
*ohn azon3an ha3ozott+
elen0zett a n ac0lszIrke sze'03e! kisi'totta rvid ha%t a
ho'lok3l! aztn lassan rha%olt a sz%ra+++
N 8e'J N 'ondta ZheK+ N @z ne' errl szl+++
*ohn .attheM $elIlt az &yon+ Az lo' szerte$oszlott! a 'ellkast
iszony2 kn szortotta ssze+
J. R. Ward 9: Hallhatatlan szeret
Undorodva elen&edte a $0r$iass&t N ne' 'intha '0& 'indi& ke'0ny
lett volna+ A $arka sza3lyosan 'e&3orzon&ott az or&az'us ellen0re! a'ely
lassan kitrni k0szIlt 3elle+
Ez nem err#l sz'l.
Az lo'tl elt0ren! a'ely csak a k0pzelet0nek szIle'0nye volt! ezek a
szavak val3an elhan&zottak+++ '0&hozz pontosan ilyen krIl'0nyek
kztt+
A'ikor len0zett 'eztelen test0re! ltta! ho&y a 'a&%a! a'elyrl csak
l'3an k0pzelte! ho&y ZheK test0re spriccelt! val3an ott volt a co'3%n
0s a lepedn+
.i a $ranc0rt tudott ez olyan vals&os lenni! 'ikz3en se''i 's
ne'X
,pillantott az rra! 0s r%tt! ho&y taludta az 03resztt+ Ha&y az is
lehet! ho&y 3e se' lltotta+ Az l'atlans& e&yik elnye az volt! ho&y
ne' kellett $olyton $eltltenie a tele$on%t! 'ert le'erIlt a sok 03reszt0stl+
A $Irdszo33an &yorsan 'e&'osakodott+ A $arkval kezdte+ Ly(llte!
ho&y ezt '(velte a33an a kIlns! $0llo'3eli llapot3an+ 8a&yon
helytelennek 0rezte! ho&y e&y ilyen helyzet3en k0pes volt 'asztur3lni!
ez0rt 'ostantl $o&va! ha kell! $ar'er3an alszik+
6a3r a kez0t is'erve! a nyavalys 3iztosan 'e&talln a 'd%t! ho&y
'0& akkor is a slicce '&0 ny2l%on+
A $ranc3a! akkor 'a%d odaktzi a csukl%t az &y sarkhoz+
.e&3orotvlkozott N ink33 csak 'e&szoks3l! 'int a kIlse%e 'iatti
i&0nyess0&3l N! aztn a 'rvny$alnak t'aszkodott! 0s a vz al tartotta a
$e%0t+ 6a&yta! ho&y a 'ele& zuhany zporozzon r+ Az alantasok
i'potensek+ Az alantasok+++ i'potensek+
@lreha%totta a $e%0t! 0s 0rezte! ho&y a vz lecsoro& a tark%n+
A szeK 'inden$0le e'l0ket kavart $el 3enne! a'elyek kzIl e&y se'
volt kelle'es+ A'ikor a 'ocskos l0pcshz k0pe visszaszippantotta a
'2lt3a! kinyitotta a sze'0t! 0s ervel visszarn&atta 'a&t a %elen3e+ 8e'
'intha ez olyan na&y $e%ld0s lett volna+
@zerszer is ink33 t0lte volna azt! a'i vele trt0nt! ha ezzel 'e& tudta
volna 'enteni ZheKet attl! ho&y e&yszer is rosszul 3n%anak vele+
S+++ istene'+++
Az alantasok i'potensek+ .indi& is azok voltak+
Y&y 'oz&ott! 'int e&y zo'3i! a'ikor kil0pett a zuhany$Ilk03l!
'e&trlkztt! 0s 3e'ent a hlszo33a! ho&y $elltzzn+ /ppen a
J. R. Ward 9; Hallhatatlan szeret
3rnadr&%t h2zta $el! a'ikor 'e&szlalt a tele$on%a! ez0rt odany2lt a
dzseki%0hez! 0s kivette 3elle+
Felnyitotta! 0s+++ e&y s's-t tallt! a'it Erez kIldtt+
4sak ennyi volt) Bzent =erenc sugrt (NO. .a t%zkor+
Fsszecsukta a tele$ont! 0s 0rezte! ho&y a szve vadul ver+ Arra vrt! ho&y
rtall%on e&y apr reped0sre az
alapzat3an+++ csak e&y pici r0sre+ Lash int0z'0ny03en! ahov
3e$0szkelheti 'a&t! ho&y aztn $elro33antsa az e&0sz nyo'orult vil&t+
ZheK lehet! ho&y halott! 0s ez az 2% vals& n0lkIle taln rkk0 tart! de
ne' %elenti azt! ho&y ne llhatna 3ossz2t 0rte+
A $Irdszo33an $elcsatolta 'a&ra a $e&yvertart h'ot 0s
$el$e&yverkezett+ .iutn 'a&ra lttte a dzseki%0t is! kil0pett a $olyosra+
Qillanatra 'e&llt! azokra az trsaira &ondolt! akik lent &yIlekeztek+++ 0s az
idre is+ A rednyk '0& 'indi& le voltak eresztve+
Ahelyett! ho&y 3alra indult volna el a $l0pcs 0s az elcsarnok $el0!
%o33ra $ordult+++ 0s csiz's l3a ellen0re N han&talanul l0pkedett+
_ _ _
laylock ne' sokkal hat eltt l0pett ki a szo3%3l! 'ert el33 '0& 3e
akart n0zni *ohnhoz+ A src ltal3an 0tkez0s eltt 3ekopo&ott hozz! 'ost
azon3an ne' tette+ A'i azt %elentette! ho&y va&y 'e&halt! va&y holtr0sze&
volt+
A hlszo3%a a%ta%nl 'e&llt e&y pillanatra 0s hall&atzott! de ne'
hallott se''it kisz(rdni oda3entrl+
6alk kopo&s utn! a'ire ne' kapott vlaszt! 'a&3an kro'kodott
e&yet! 0s 3enyitott+ 7stene'! a szo3a 2&y n0zett ki! 'intha $el$or&attk
volna) ruhk hevertek 'indenhol! az &yat pedi& valszn(le& roncs-
der3iplynak hasznlhattk+
N Ctt vanX
\huinn han&%nak hallatn lay 'e&'erevedett! 0s vissza kellett $o&nia
'a&t! neho&y htra$ordul%on+
8e' volt r szIks0&! an0lkIl is tudta! ho&y n0z ki a src+ iztosan e&y
heavy 'etl pl van ra%ta 3et(rve $ekete 3rnadr&%3a+ Ke'0ny arca
$rissen 3orotvlt 0s na&yon si'a+ EIsk0s $ekete ha%a pedi& '0&
valszn(le& vizes a zuhanyozs utn+
J. R. Ward 99 Hallhatatlan szeret
lay 3e'ent *ohn szo3%3a! aztn a $Irdszo33a is! 0s 2&y &ondolta! a
tettei 'e&ad%k a vlaszt a k0rd0sre+
N *X 7tt va&y! *X
A'ikor 3enyitott a 'rvny $Irdszo33a! a leve& '0& prs volt! 0s
olyan illat2! a'ilyen szappant *ohn szokott hasznlni+ A pulton nedves
trIlkz hevert+
lay 'e&$ordult! ho&y ki'en%en! ' e&yenesen le&%o33 3art%a
'ellkasnak Itkztt+
A hats olyan ers volt! 'intha elIttte volna e&y aut! ez0rt \huinn
kiny2lt $el0! 0s 'e&tartotta! ho&y el ne essen+
S! ne+ 1e''i 0rintkez0s+
lay &yorsan htral0pett! 0s kilesett a hlszo33a+
N ocs+ N Knos csend t'adt+ N 8incs itt+
A $ranc3aJ
\huinn is oldalra ha%olt! annyira! ho&y &ynyr( arct pontosan lay
lt'eze%03e tolta+ A'ikor aztn $ele&yenesedett! lay sze'e kvette!
'ert ne' tudott elszakadni tle+
N .r ne' szoktl r' n0zni+
8e'+
N Aeho&yne'+
A'ikor szinte k0ts0&3eesetten szerette volna elszaktani a tekintet0t
attl a k0k-zld sze'prtl! e&y kis idt adott 'a&nak! 0s oda'ent a
trIlkzhz+ Fssze&y(rte! 'a%d ledo3ta a szennyesledo3n+ 6la az
0&nek! e&y kicsit se&tett neki a 'ozdulat+
KIlnsen! ho&y azt k0pzelte! a trIlkz a sa%t $e%e! 0s azt pr3l%a
3elenyo'ni a lyuk3a+
A'ikor 'e&$ordult! 'r nyu&odta33 volt+ .0& a sze'03e is 3elen0zett+
N Le'e&yek vacsorzni+
8a&yon 3Iszke volt 'a&ra! a'ikor els0tlt 'ellette+
Ae csak a'& \huinn el ne' kapta az alkar%t! 0s 'e& ne' lltotta+
N Londunk van e&y'ssal+ 8eked 0s neke'+
N 8e 'onddJ N 1z szerint 0rtette! 'ivel ez az a $a%ta 3esz0l&et0s volt!
a'it na&yon el akart kerIlni+
N .i a $ranc 3a%od vanX
lay pislo&ott e&yet+ 6eki 'i a 3a%aX 8e' ke$0lt 'e& 'indenkit! akin
lyuk voltJ
J. R. Ward 1## Hallhatatlan szeret
8e'+++ az a sznal'as l2zer volt! aki a le&%o33 3art%0rt epekedett!
a'itl a puhnyok $ld%0re kerIlt+ 6a enn0l %o33an elpuhul! a v0&0n '0&
papr zse3kendt kell hordania a ruhau%%3a du&va! ho&y $elitassa a
knnyeit+
1a%nos a kor33i dIhe ha'ar elprol&ott! 0s csak Iress0&et ha&yott
'a&a utn+
N 1e''i+ 1e''i 3a%o'+
N aro's&+
8a %+ Ck0+ @z &y ne' volt tisztess0&es+ @rre a pontra e&yszer 'r
el%utottak! 0s annak ellen0re! ho&y \huinn e&y kurva volt! a 'e'ri%a
'0& tk0letesen '(kdtt+
N \huinn+++ N lay 3elet2rt a ha%3a+
H0&szra! az az tkozott onni0 ,aitt-sz' %utott az esz03e! aho&y az
0nekesn zen& han&%a azt 0nekelte+++ 6em tudlak rvenni, hogy szeress,
ha nem szeretsz... 6em tudok "rz"seket "breszteni benned, ha nincsenek...
lay nk0ntelenIl is $elnevetett+
N .i olyan viccesX
N Lehet 2&y kasztrlni valakit! ho&y 0szre se' vesziX
@z2ttal \huinn pislo&ott e&yet+
N 4sak ha totl r0sze&+
N 8os! 0n %zan va&yok+ Eotl %zan+ .int 'indi&+ N 6a3r ezek utn
lehet! ho&y kvetnie kellene *ohn p0ld%t! 0s elkezdeni inni+ N Azt hisze'!
itt az ide%e ezen vltoztatni+ 6a 'e&3ocstasz+++
N lay+++
N 8eJ 8e lay-%ezz itt neke'J N .utatu%%t a 3art%a arcnak sze&ezte+
N 4sak tedd a dol&odat! a'ihez 0rtesz! 0s ha&y% en&e' 30k0nJ
@zzel kis0tlt a szo33l+ A $e%e ssze volt zavarodva! a l3a azon3an!
hl[ istennek! '(kdtt+
A szo3ros $olyos a na&y l0pcshz vezetett! 0s 'ikz3en el'ent a
&r&-r'ai 'ester'(vek 'ellett! v0&i&$utatta a tekintet0t a $0r$itesteken+
Eer'0szetesen a k0pzelet3eli photoshoppal 'inde&yik szo3or tete%0re
\huinn $e%0t illesztette+++
N 8e' kell se''in vltoztatnod+ N \huinn kzvetlenIl '&tte szlalt
'e&+ A szavai halkan csen&tek+
lay oda0rt a l0pcshz 0s len0zett+ Az st! pazar elcsarnok olyan
volt lent! 'int e&y a%nd0k! a'it az e'3er a test0vel cso'a&olt ki! a'ikor
J. R. Ward 1#1 Hallhatatlan szeret
3el0pett oda! 0s 'inden e&yes l0p0ssel szorosa33ra $onta 'a&a krIl a
sznek 0s az arany lel kar%ait+
N @33en na&yon t0vedsz+ N lay htrapillantott a vlla $ltt+ \huinn
sszevonta a sze'ldk0t! a tekintete elsznts&ot tIkrztt+ r'ennyire
e&y0rtel'( volt is! ho&y a src $olytatni akar%a a 3esz0l&et0st! 'r lezrta
a t0't+ N Hi&yzz 'a&adraJ
N @z 'e& 'i a $en0t akar %elenteniX N k0rdezte \huinn han&osan 0s
0rtheten+
S! szuper! 'r csak az hinyzik! ho&y 'e&hall%k a lentiekJ \huinn-nek
ne' okozott pro3l0't! ho&y kzns0& eltt csinl%on 3izonyos dol&okat!
lay azon3an kicsit se' rIlt volna a k0retlen 3'0szkodknak+
lay visszal0pett a l0pcsn! 0s &ondosan I&yelt r! ho&y u&yanazon a
$okon ll%on 'e&! 'int \huinn! '0& v0letlenIl se' az e&&yel alatta l0vn+
N 6o&y hvtkX N k0rdezte+
\huinn htrahklt+
N Eess0kX
N A recepcist+
N .ilyen recepcistX
N Ee&nap este+ A tetovlszalon3an+
\huinn a sze'0t $or&atta+
N S! u&yan 'rJ
N A nev0tJ
N 7stene'! halvny &z' sincs+ N \huinn $eltartotta a k0t tenyer0t!
ezzel az e&yete'es 'ozdulattal %elezve! ho&y tkmindegy+ N .it sz'tX
lay kinyitotta a sz%t! 0s 'r 'a%dne' azt 'ondta! ho&y a'i \huinn-
nek ne' %elentett se''it! azt neki pokolian neh0z volt v0&i&n0znie! de
r%tt! ez na&yon 3irtoklan 0s osto3n han&zott volna+
esz0d helyett ink33 3eny2lt a zse303e! kivette a ci&aretts do3ozt! 0s
elh2zott 3elle e&y szlat+ .iutn 3etette a sz%3a! 'e&&y2%totta! 0s 2&y
n0zett 'ereven a src kIln3z szn( sze'03e+
N Utlo'! ho&y dohnyzol N dr'&te \huinn+
N Erd% 3eleJ N vlaszolta lay! 0s elindult le$el0+
J. R. Ward 1#" Hallhatatlan szeret
)). fejezet
N 6ov '0sz! *ohnX
Lent a kis elt0r3en *ohn 'ozdulatlann der'edt! keze az e&yik a%t
kilincs0n nyu&odott! a'ely a &arzs3a vezetett+ A $ranc essen 3ele+++ az
e'3er azt &ondoln! ho&y e&y ekkora hz3l 0szrev0tlenIl el lehet t(nni+
Ae ne'+++ 'indenhol $i&yel sze'ek ks0rt0k+ /s t0lkeztek+++
@33l a sze'pont3l olyan volt! 'int az rvahz+
.e&$ordult! 0s Dsadistot pillantotta 'e&+ A testv0rnek e&y
vszonszalv0ta volt az e&yik kez03en! a 'sik3an pedi& e&y cu'isIve&+
iztos az e30dlasztaltl llt $el! 0s a konyhn keresztIl %tt 3e ide+
8ocsak! nocsak! ki van itt '0&+++ a kvetkez sze'0ly! aki 'e&%elent a kis
elt0r a%ta%3an! \huinn volt! kez03en e&y $0li& lecsupasztott
pulykaco'33al! a'it olyan &yorsan r&cslt! 'intha ez lenne az utols
es0lye! ho&y az elkvetkezend tz r3an ennivalhoz %usson+
lay 0rkez0s0vel 'r e&y nyavalys &yIlekezet lettek+
Dsadist *ohn kez0re 3ktt a $e%0vel! a'ely az a%t&o'3ot 'arkolta+ A
303icuccok ellen0re is 2&y n0zett ki! 'int e&y sorozat&yilkos+ Halszn(le&
a se3helye 'iatt+ Ha&y ink33 a sze'0tl! a'i $eket0n villo&ott+
N K0rdezte' vala'it! $ia'+
:iviszem a rohadt szemetet+
N Akkor hol a kuka a kezed3lX
\huinn $elt(nen odas0tlt a sze'eteskukhoz! 0s 3eledo3ta a ler&ott
csontot+
N 7&en! *ohn+ 8e' akarsz esetle& vlaszolniX
aro'ira ne'+
9el"/ek innen! 'uto&atta+
Dsadist elreha%olt! 0s az a%tra t'asztotta az e&yik kez0t+ A szalv0ta
2&y l&ott 3enne! 'int e&y zszl+
N .inden este e&y kicsit kor33an '0sz el itthonrl! de 'ost el0rt0l a
hatrhoz+ 8e' ha&yo'! ho&y ilyen korn ki'en%+ .e& $o&sz prkldni+
/s 'ellesle&! ha '0& e&yszer a 'a&ntestrd n0lkIl akarsz tvozni!
-rath 3okszzsknak $o&%a hasznlni a $e%ed! 'e&0rtettedX
J. R. Ward 1#= Hallhatatlan szeret
N Az isten ver%e 'e&! *ohnJ N \huinn dIhsen 'or&ott! az arca olyan
ki$e%ez0st lttt! 'intha valaki a takar%val 'osta volna $el a $Irdszo3t+
N .0& sose' lltottalak 'e&+ 1ohaJ Ee pedi& &y kicseszel vele'X
*ohn e&y pontra 3'ult valahol D 3al $Ile $elett+ 8a&y volt a ks0rt0s!
ho&y e'l0keztesse a testv0rt! 'ilyen vad dol&okat '(velt 0s 'ilyen
n&yilkos h2zsai voltak! a'ikor ellt elra3oltk+ Q0ldul ho&y kiu&rott
e&y 'oz& aut3l! 0s ke&yetlen dol&okat '(velt az alantasokkal 6a
azon3an 'e&e'ltette volna a -ele elra3lst! azzal csak ola%at nttt volna
a t(zre! azt pedi& 'r el0&&0 $elsztotta en0lkIl is+
Dsadist halka33 han&on k0rdezte+
N .i $olyik itt! $ia'X
*ohn ne' $elelt+
N *ohn N D odaha%olt hozz+ N 6a kell! kivere' 3elled a vlaszt+
5sak elszm%tottam magam az id#vel+ 1znal'as hazu&s& volt! 'ert ha
ez i&az lett volna! a $3e%raton k0szIlt volna tvozni! ne' pedi& itt
titok3an! $edezve 'a&t a sze'0t-sztorival+ Vszint0n szlva azon3an ne'
0rdekelte! ho&y a vdrnek! a'ely3en a hazu&s&ait hurcolta! lyukas-e az
al%a va&y se'+
N @zt ne' vesze' 3e+ N D kie&yenesedett! 0s rn0zett az r%ra+ N Ae
'0& tz perci& ne' '0sz sehov+
*ohn kereszt3e tette a kar%t a 'ellkasn! ho&y ne szalad%on ki a sz%n
se''ilyen 'e&%e&yz0s a tilalo''al kapcsolat3an! 0s 'ikz3en
vrakozott! 2&y 0rezte! 'ind%rt $elro33an+
Dsadist ke'0ny tekintete ne' sokat se&tett+
Ez perc '2lva a rednyk surro&sa 'e&trte a 3ellt csendet! 0s v0&Il
a testv0r az a%t $el0 intett a $e%0vel+
N Ck0! 'en%! ha akarszJ Le&al33 'ost 'r ne' $o&sz 'e&0&ni+ N *ohn
el$ordult+ N 6a pedi& '0& e&yszer azon kaplak! ho&y az "let#rd n0lkIl
'0sz valahov! szlok -rath-nak+
\huinn na&yot kro'kodott+
N *a! 0s akkor kir2&nak+ A'i azt %elenti! ho&y H 2&y kipendert innen!
ho&y a l3a' se 0ri a $ldet+ Kszn' sz0penJ
*ohn 'e&ra&adta az a%t&o'3ot! 0s kinyitotta az a%tt! 'ivel a 3r0t 'r
t2l sz(knek 0rezte+ 8e' akart sszet(z0s3e keveredni D-vel! 'ert tisztelte!
%elenle& azon3an na&yon la3ilis llapot3an volt! 0s ha a dol&ok &y
$olytatdtak! a %v3en ez csak $okozdni $o&+ Le&kzele33 lehet! ho&y
ne' 'e&y 'a%d ilyen si'n a tallkozsuk+
J. R. Ward 1#? Hallhatatlan szeret
A &arzs3an 3alra $ordult! 'a%d a kIls a%t $el0 indult! a'ely a hts
$alon llt+ Ytkz3en ne' volt ha%land a koporskra pillantani! a'elyek
e&y's 'ellett sorakoztak a $ldn+ 8e' 3izonyJ *elen pillanat3an '0&
e&yet se' szvesen ltott+ 6t '0& tizenhatotJ 8a 'inde&y+
Kinyitotta az ac0la%tt! 0s kil0pett a $Ives pzsitra! a'ely hosszan terIlt
el a hts kert3en! kr3e$o&ta a leen&edett 'edenc0t! 0s el0rt e&0szen az
erd sz0l0i&! 'a%d a 'a&as k$ali&+ Eudta! ho&y \huinn ott van a
nyo'3an! 'ert 0rezte! aho&y a rosszalls 'e&'0r&ezi a $riss leve&t! akr
a pen0szsza& a pinc0t+ /s a klniillat3l t0lve! lay is velIk tartott+
/pp 'ieltt lthatatlann vlt volna! valaki ke'0nyen 'e&ra&adta a
kar%t+ 6tra$ordult! ho&y 'e&'ond%a \huinn-nek! 'en%en a $ranc3a! de
'e&llt+
lay volt az! aki a kar%t $o&ta! k0k sze'e vill'okat szrt+
A src 3esz0d helyett 'uto&atni kezdett! valszn(le& az0rt! ho&y
rk0nyszertse *ohnt! ho&y $i&yel%en+
+a meg akarod letni magad, rendben. .ostanban nekem sincs
ellenemre a gondolat. De azt nem t1rm el, hogy ezzel msokat is
vesz"lybe sodorj. 6e menj el m"g egyszer gy, hogy nem sz'lsz Hhuinn?
nek8
*ohn tn0zett lay vlla $ltt \huinnre! aki 2&y n0zett ki! 'int aki
le&szvese33en 'e&Itne valakit! olyan dIhs volt+ S! szval ez0rt
vlasztotta lay a %el3esz0det+ 8e' akarta! ho&y ennek az elcseszett
triu'virtusnak a har'adik ta&%a is tud%a! 'irl $olyik a sz+
.eg"rtetted, N 'uto&atta lay+
8a&yon ritka dolo& volt! ho&y a src han&ot adott a v0le'0ny0nek+
/ppen ez0rt! vala'int! 'ert *ohn vala'i kIlnle&es kzss0&et 0rzett vele!
elkezdett 'a&yarzkodni+
6em %g"rhetem meg, hogy nem -ogok mskor is elmenek$lni!
'utatta Egyszer1en nem tehetem. Arra viszont megesk$szm, hogy
sz'lni -ogok neki %gy legalbb # is kijuthat a hzb'l.
Gohn...
*ohn 'e&rzta a $e%0t! 0s 'e&szortotta lay kar%t+
Benkinek nem tudom ezt meg%g"rni. Lgy nem, amilyen lla/otban
mostanban vagyok. De nem -ogok lel"/ni an"lk$l hogy megmondanm
neki, hov megyek, vagy mikor jvk vissza+
lay sszeszortotta! aztn ellaztotta az llkapcst+ 8e' volt osto3a+
Eudta! 'ikor nincs 0rtel'e vala'ivel vit3a szllni+ 4k", el-ogadom+
J. R. Ward 1#> Hallhatatlan szeret
N 60! ti ketten! ne' akarntok en&e' is 3eavatniX N k0rdezte \huinn+
*ohn htral0pett! 0s 'uto&atni kezdett+
Az Ctreme >arkban kezd$nk, "s t%zig ott lesz$nk. Aztn elmegy$nk a
Bzent =erenc sugrtra. !rez $zenetet k$ldtt
Lthatatlann vlt! d0lnyu&at $el0 utazott! 'a%d a '&tt a kalyi3a
'&tt 3ukkant el! ahol elz 0%szaka is les3en lltak+ A trsai is
'e&%elentek '&tte! de *ohn ne' vett tudo'st a $eszIlts0&rl! a'ely
'e&tlttte a leve&t+
H0&i&n0zett a 3etonplaccon! 0s $i&yelte a kIln3z %t0kosokat+ A
$iatal dler a t'tt zse3eivel 'ost is ott llt kz0pen! az e&yik r'pnak
dlt! 0s az n&y2%t%t katto&tatta! ho&y csak szikrzzon! de ne &yullad%on
$el+ Le&al33 $0l tucat &rdeszks &yakorolt a 3etonon! e&y 'sik tucat
pedi& 3esz0l&etett! 0s a deszk%uk kerek0t $or&attk+ 60t! kIln3z
'rk%2 aut llt a parkol3an! 0s a'ikor 'e&%elent a rendrs0& 0s lassan
tha%tott a parkon! *ohn 2&y 0rezte! csak pocs0kol%k az ide%Iket+
Ealn ha a 3elvros3a 'entek volna! 0s a siktorok3an pr3lkoznnak!
t33 szerencs0%Ik+++
A LeKus! a'ely 'e&%elent! ne' $ordult 3e az e&yik parkolhelyre!
hane' az ott ll autkra 'erle&esen llt 'e&+++ aki pedi& kiszllt a voln
'&Il! 3 nadr&%3an 0s coM3oykalap%3an 2&y n0zett ki! 'int e&y
kz0piskols klyk+
A sz0l azon3an olyan sza&ot sodort $el0%Ik! 'int e&y h(t0s n0lkIli
hullahz0+
/s '0&+++ Cld 1pice-tX
*ohn kie&yenesedett! 0s a szve iz&atottan kalaplni kezdett+ Az els
reakci%a az volt! ho&y kirohan a $edez0k3l! 0s rveti 'a&t a
nyo'orultra! \huinn azon3an vas'arokkal 'e&szortotta a kar%t+
N Hrd kiJ N 'ondta+ N *o33! ha 'e&n0zzIk! 'it akar+
*ohn tudta! ho&y i&aza van! ez0rt 3eh2zta 'a&n a k0zi$0ket! 0s azzal
kttte le a $i&yel'0t! ho&y e'l0kezet03e v0ste a rendsz'ot a kr'ozott
%r'(vn+
@kkor kinylt a kocsi t33i a%ta%a is! 0s hro' $ick szllt ki 3elle+ 8e'
voltak olyan $akk! 'int az i&azn r0&i alantasok! de az0rt el0& vil&os
rnyalatot 'utattak &y is! a sza&ukat pedi& '0& $ent a 'ennyorsz&3an is
0rezt0k+
7stene'! ez a 3a3ahintpor-illat 3rutlis voltJ
J. R. Ward 1#< Hallhatatlan szeret
@&y alantas htra'aradt! ho&y vi&yzzon a kocsira! a 'sik kett pedi&
a kis so$r utn indult+ .ikz3en 3evonultak a 3etonplaccra! 'inden sze'
r%uk sze&ezdtt+
A klyk a kz0ps r'pnl kih2zta 'a&t! 0s zse3re tette az
n&y2%t%t+
N A $ranc3a! 3rcsak itt lenne a kocsi'J N sutto&ta \huinn+
8a i&en+ 6acsak nincsenek a kzel3en $elhkarcolk! ahonnan
'adrtvlat3l lehet a csapatot kvetni! ne' $o&nak tudni a LeKus
nyo'3an 'aradni+
A dler src ne' 'ozdult! 'ikz3en az alantasok $el0 kzeledtek! 0s
ne' is lepdtt 'e& ra%tuk! va&yis na&yon 2&y n0zett ki! ho&y elre
'e&3esz0lt0k a tallkozt+ /s 'it ad isten! n0'i trsal&s utn a &yilkosok
kr3evett0k a $i2t! 0s e&yItt indultak vissza a LeKushoz+
@&y alantason kvIl a t33iek 'ind 3eIltek a kocsi3a+
*ohn0k sz'ra el0rkezett a dnt0s ide%e+ Er%enek $el e&y autt! ho&y
aztn 3eindtva a nyo'uk3a sze&dhessenekX Ha&y lthatatlann vlva
u&or%anak a LeKus tete%0re! 0s onnan t'ad%anakX .indk0t 'e&olds
'e&lehetsen rendzavarnak t(nt! h2sz e'3ern0l t33nek pedi& ne'
tudtk kitrlni az e'l0keit+
N Y&y lto'! e&yikIk itt 'aradt N dr'&te \huinn+
7&en+ Az e&yik $ickt a parkol3an ha&ytk! 'iutn a LeKus 'e&$ordult
0s elha%tott+
*ohn 0lete le&neheze33 dnt0se volt $utni ha&yni a kocsit+ A helyzet
azon3an 2&y llt! ho&y a &aze'3erek 0pp 'ost vett0k $el a le&'en33
dlert a terIletrl! a'i azt %elentette! ho&y vissza $o&nak %nni+ /s e&y
trsukat htraha&ytk+
Ha&yis *ohnnak 0s a $i2knak addi& is volt kivel el$o&lalniuk 'a&ukat+
*ohn $i&yelte! a'ikor a &yilkos 3es0tlt a park3a+ A klyktl elt0ren!
akinek tvette a hely0t! na&yon is szeretett 'ozo&ni+ e%rta a terIletet!
0s 'indenkinek a sze'03e n0zett! aki r$i&yelt+ A deszksokat lthatan
nyu&talantotta a %elenl0te! ez0rt n0hnyan! akik az elz 0%szaka 'r
'e&vett0k az ada&%ukat! el is 'entek+ Azon3an ne' volt 'indenki ilyen
03er+++ va&y %zan ahhoz! ho&y a&&d%on 'iatta+
*ohn halk! kopo& han&ra lett $i&yel'es! ez0rt len0zett 'a&ra+ A l3a
topo&ott a poros $ldn! 2&y %rt $el-le! 'int a 'otolla+
@zt 'ost ne' $o&%a elsz2rniJ A kis $0szer '&tt vrt+++ 0s vrt+++ 0s vrt+
J. R. Ward 1#: Hallhatatlan szeret
A nyo'orultnak e&y ra kellett ahhoz! ho&y ki$akult se&&0t a kzelIk3e
vonszol%a! 0s a'ikor v0&re el0rhet tvols&3a kerIlt! a sok topo&s 0s
vrakozs 'e&hozta a &yI'lcs0t+
@&y &yors 'entlis trIkk se&ts0&0vel *ohn kioltotta a le&kzele33i
utcai l'pt! ho&y viszonyla& re%tve 'arad%anak+ A'ikor a &yilkos
$eln0zett! *ohn kil0pett a $0szer '&Il+
Az alantas odakapta a $e%0t! 0s e&y pillanat alatt r%tt! ho&y a h3or2
0pp 'ost kopo&tatott 3e az a%ta%n+ @l'osolyodott! aztn a ka3t%a zse303e
ny2lt+
*ohn ne' $0lt! ho&y $e&yvert $o& elvenni+ A h3or2 le&$ontosa33
sza3lya az volt! ho&y ne' 'ehettek a nyilvnoss& el0+++
@nnek ellen0re e&y auto'ata $e&yver kerIlt el! 0s e&y pillanat alatt el
is drdIlt+ A lv0s han&osat szlt! 'ire t33en is kro'kodni kezdtek a
park3an+
*ohn $edez0k3e rohant! a d33enet szrnyakat adott neki+ Aztn 2%a33
&olyk kezdtek rpkdni! visszapattantak a 3etonrl! az e'3erek pedi&
siktoztak 0s $e%vesztve 'enekIltek+
A $0szer '&tt *ohn a deszka0pIletnek t'asztotta a htt! 0s elh2zta
a sa%t pisztolyt+ A'ikor lay 0s \huinn is 'e&0rkeztek! e&y pillanat alatt
sz'3a vett0k! ki v0rzik! 0s u&yanekkor rvid szInet llt 3e a
&olyzpor3an+
.i a -rancot m1velX N 'uto&atta \huinn+ N 6yilvnossg el#ttX
12lyos l0ptek kzeledtek $el0%Ik! 'a%d e&y $0'es kattans %elezte! ho&y
kicser0lt0k a trat a $e&yver3en+ *ohn $elpillantott a $0szer a%ta%ra+ A
lncon l& lakat isten a%nd0ka volt+ Fele'elte a kez0t! 'e&$o&ta! 0s a
&ondolatnak ere%0vel kinyitotta! a'i aztn 'r kinyitva l&ott az a%tn+
.enjetek krbe el#re! 'ondta *ohn a $i2knak. Fs tegyetek gy, mintha
megsebes$ltetek volna.
Egy -en"t...
*ohn \huinn arc3a nyo'ta a $e&yvere csv0t+
A'ikor a src visszahklt! *ohn csak 3'ult a k0k-zld sze'pr3a+
@zt 'ost 2&y $o&%k csinlni! aho&y akar%aJ V lesz az! aki sze'3eszll a
&yilkossal+ Qont+
.enj a -rancbaJ N $or'lta \huinn a sz%val! 'ieltt 0s lay
lthatatlann vltak volna+
J. R. Ward 1#; Hallhatatlan szeret
@&y han&os ny&0ssel *ohn az oldalra dlt! a teste olyan s2lyosan
zuhant a $ldre! 'int e&y zsk ce'ent+ 6asra $ordult! 'ikz3en a 'ellkasa
alatt tartotta ki3iztostott $e&yver0t+
A l0ptek e&yre kzele33rl hallatszottak+ Aho&y a nevet0s is! 'intha a
&yilkos ki'ondottan 0lvezn0 a helyzetet+
A'ikor Lash visszat0rt az ap%tl! a ZheK0vel szo'sz0dos
hlszo33an lttt alakot+ r'ennyire szerette volna 'r ltni! nyu&ton
'aradt+ .inden alkalo''al! a'ikor vissza%tt a pokol3l! e&y % $0l rn
keresztIl hasznlhatatlannak 3izonyult! ez0rt ne' akart osto3a 'don
lehets0&et adni a nnek arra! ho&y 'e&l%e+
.ert az 'e&tette volna+ 6t ne' volt ez iz&atX
Le$ekIdt az &yra! 0s 3ehunyta a sze'0t+ A teste lass2 volt 0s hide&! 0s
'ikz3en '0ly leve&t vett! 0rezte! ho&y kezd kiolvadni! 'int e&y dara3
'arhal3szr+ 8e' 'intha hide& lett volna a 'sik oldalon+ Hal%3an az
ap%a k0&li%e zl0sesen 0s $0ny(zen volt 3erendezve N 'r ha persze valaki
szerette a Las He&as-i stlust+
Apucinak ali& volt 32tora! de a &yertyatartk he&yek3en lltak+
A hide&lel0snek ink33 a k0t vil& kztti u&rlshoz volt kze! 0s
'inden alkalo''al! a'ikor visszat0rt e33e a vals&3a! % soki& tartott!
a'& 'a&hoz t0rt+ A % hr az volt! ho&y 2&y v0lte! ne' sokszor kell
t'ennie a 'sik oldalra+ .ost! ho&y a trIkk%ei trhza tel%es volt 0s
'(kdk0pes! ne' ltta kIlnse33 szIks0&0t! 0s i&azs& szerint az
C'e&a ne' is volt az a ki'ondottan sztnz trsas&+
1okkal ink33 az a T'ost-'r-ele&et-3esz0ltInk-rla'-'ondd-el-'i-a-
v0le'0nyed-rla'U tpus2 partner+ /s ez '0& akkor is ha'ar $rasztv
vlt! ha az e&o si'o&atst a $ldkereks0& le&&onosza33 l0nye kvetelte
'e&! aki trt0netesen az e'3er sa%t szIlap%a volt+
A'ellett a szerel'i 0lete is 'e&lehetsen zavar3a e%tette Lasht+
.0& csak $el se' is'erte! 'ik voltak azok az iz0k az ap%a &y3an+
Annyit tudott! ho&y vala'i $ekete vadllatok! csakho&y a ne'Ik 0s $le& a
$a%uk e&y$or'n 'e&llapthatatlan volt+ ,adsul $olyton du&ni akartak!
'0& akkor is! ha trsas&uk volt+
Az C'e&a pedi& sose' 'ondott ne'et+
Lash hirtelen spol han&ot hallott! 'ire az ltnye zse303e ny2lt a
tele$on%0rt+ ]zenetet kapott .r+ A-tl) Lton vagyunk. 6lunk van a
klyk.
J. R. Ward 1#9 Hallhatatlan szeret
,n0zett az rra 0s r0'Ilten $elIlt! 'ert azt hitte! ne' %l lt+ K0t ra
telt el a visszat0r0se taJ
A $I&&le&es testhelyzettl $elkavarodott a &yo'ra! 0s a 'ozdulat! ho&y
$ele'el%e a kez0t 0s 'e&drzsl%e az arct! t33 er$eszt0st i&0nyelt! 'int
a'ennyit kellett volna+ A test0nek 'zss s2lya! hozzadva a $%dal'akat
is! arra az idre e'l0keztette! a'ikor 'e&$zott va&y in$luenzs lett+ Akkor
is u&yan&y 0rezte 'a&t+ Lehet! ho&y 3enyelt vala'i 3acitX
Arra &ondolt! va%on $el$edeztek-e 'r vala'ilyen hallcsillapt
&y&yszert+
Halszn(le& ne'+
Az l03e e%tette a kez0t! 0s a $Irdszo3a $el0 n0zett+ ]&y 0rezte!
kilo'0terekre van tle a zuhanyz! 0s ne' i&azn 0ri 'e& a $rads&ot+
Y%a33 tz perc3e telt! ho&y lerzza 'a&rl a letar&it! 0s a'ikor l3ra
llt! kiny2%tzott! ho&y $ekete v0re 'e&indul%on az erei3en+ A $Irdszo3a
kilo'0terek helyett 'r csak n0hny '0terrel tvola33nak t(nt! 0s 'inden
e&yes l0p0ssel e&yre erse33nek 0rezte 'a&t+ A zuhany $el0 'enet! ho&y
'e&nyissa a vizet! 'e&csodlta a test0t a tIkr3en! 'a%d sz'3a vette a
se3eit+ Az elz 0%%el szerzettek na&y r0sze 'r el'2lt! de tudta! ho&y
ha'arosan 2%a33akkal $o& &yarapodni+++
Fsszerncolta a ho'lokt! 0s $ele'elte a kar%t+ A csukl%n l0v se3
na&yo33 lett ahelyett! ho&y cskkent volna+
.e&nyo'kodta az u%%val! de ne' 0rzett $%dal'at+
8a&yon rondnak t(nt+ A nylt se3 kzepe szIrk0s volt! kr3en pedi&
e&y $ekete vonal hatrolta+
A'ikor 'e&nyitotta a 'ele& vizet! els &ondolata az volt! ho&y el kell
'ennie 6avershz+++ a'i nevets0&esen han&zott! 'ivel ez '0& az elz
0let0nek 'e&'aradt cskev0nye volt+ *a persze! 'a%d 3iztos oda'e&y! 0s
'e&k0rdezi! 'ikorra tudn 3eszortaniJ
KIln3en se' tudta! hov kltztett0k t a klinikt+ @z volt a htulIt%e
e&y sikeres t'adsnak+ A c0lpont na&yon ko'olyan vette a $enye&et0st! 0s
azt kveten '0& na&yo33 titok3an tartotta a holl0t0t+
Lash 3ellt a $orr vz al! 0s kIln I&yelt r! ho&y a csukl%n l0v
se3et alaposan 'e&'ossa szappannal+ Arra &ondolt! ha vala'i $ertz0s!
annak %t $o& tenni+ Aztn 'r ne' &ondolt r t33et+
8a&yszer( est0nek n0zett el03e+ 8yolckor lesz a klyk 3eavatsa+
Aztn tzkor tallkozik enloise-zal+
Utna pedi& vr r e&y % kis hanc2r+
J. R. Ward 11# Hallhatatlan szeret
.iutn kil0pett a zuhany all! 'e&trIlkztt! 0s 'e&n0zte a se3et+ Az
tkozottnak ne' tett %t a kezel0s! a'it kapott! 'ivel vala'i $ekete
$olyad0k %elent 'e& a tete%0n+
S! re'ek lesz &y levennie 'a%d a selye'in&0tJ
@&y teny0r na&ys&2 ra&tapaszt ra&asztott r! 0s $ontolra vette! ho&y
taln 'a 0%szaka 0s a 3artn%e $ino'a33an $o&nak %tszadozni
e&y'ssal+
A vltozatoss& kedv00rt 'a 'e&ktzi+
Qillanatok alatt 3ele32%t e&y '0re&dr&a De&na ltny3e! aztn ki'ent a
szo33l+ A'ikor a $ hlszo3a el0 0rt! 'e&llt! 0s kl3e szortotta a
kez0t+ Clyan han&osan dr'3lt 3e az a%tn! a'i '0& a halottakat is
$el03resztette volna! 0s kz3en el'osolyodott+
N 6a'arosan %vk! 0s hozok lncot is+
Hrt vala'i vlaszra+ A'ikor ne' kapott se''it! 'e&$o&ta az
a%t&o'3ot! 0s a $Il0t az a%tra tapasztotta+ ZheK e&yenletes l0le&z0se
olyan halk volt! 'int a leve& ra'lsa! de ott volt+ .0& 0lt+ /s akkor is
0let3en lesz! a'ikor vissza%n+
6atal'as akaratervel elen&edte a &o'3ot+ 6a 'ost kinyitn az a%tt!
n0hny rt 3iztos elvesztene! az ap%a pedi& ne' szerette! ha
'e&vrakoztattk+
Lent a konyh3an 'e&pr3lt enni vala'it! de v0&Il ne' ny2lt
se''ihez+ A kv0&0pet 2&y pro&ra'oztk! ho&y k0t rval azeltt
indul%on 3e! ez0rt a kancs3an l0v $olyad0k le&ink33 'otorola%hoz
hasonltott+ A h(t3en se' tallt se''i olyat! a'i tetszett volna neki!
pedi& na&yon 0hes volt+
H0&Il Ires k0zzel 0s kor& &yo'orral vlt lthatatlann a konyh3l+
8e' a le&%o33 prosts a han&ulathoz! a '(sorrl azon3an ne' akart
le'aradni N ha 's0rt ne'! ht az0rt! ho&y 'e&n0zze! 'it csinltak vele a
3eavatsakor+
A tanyahz 0szakkeleti irny3an volt a 3arna t0&ls hztl! 0s 'ihelyt
alakot lttt a $Ivn! tudta! ho&y az ap%a 3ent van) a v0re 'inden e&yes
alkalo''al vi3rlni kezdett! a'ikor az C'e&a a kzel3en volt! 'int aho&y
a visszhan& reze& e&y zrt t0r3en+++ ha3r ne' tudta! ho&y 'a&a a han&!
0s az ap%a a 3arlan&! va&y $ordtva+
A verandra vezet a%t nyitva llt+ Lash $el'ent a l0pcsn! 'a%d
3el0pett a kopott elszo33a! 0s a sa%t 3eavatsra &ondolt+
N Akkor lett0l tel%esen az eny0'+
J. R. Ward 111 Hallhatatlan szeret
Lash 'e&prdIlt+ Az C'e&a a nappali3an llt! $eh0r kpenye eltakarta
az arct 0s a kez0t! $ekete ener&i%a azon3an kiszivr&ott a padlra! 0s 2&y
vetett $ekete rny0kot! ho&y ne' volt se''i! a'i 'e&vil&totta volna+
N 6o&y va&y! $ia'X
N *l+ N Lash htrapillantott a vlla $ltt az e30dlasztalra+ .r+ A
hnapokkal azeltt 'r letakartotta az tvltoztatsa utn! a vdr 0s a
k0sek azon3an 'ost is ott voltak+ K0szen llva vrtak+
Hratlanul e&y aut kereke alatt 'e&csikordult odakint a kavics&y!
'ire Lash az a%t $el0 $ordult+
N .e&%ttek+
N Fia'! szeretn0'! ha t33et is hoznl neke'+ Y&y 0rze'! 2%akra
0heze'+
Lash a 3e%rathoz 'ent+
N ,end3en+
@33en le&al33 e&yet0rtettek+ A t33 3eavatott t33 p0nzt! t33 harcost
%elentett+
Az C'e&a odal0pett '&0! 0s Lash 0rezte! ho&y a $ekete k0z l&yan
v0&i&si't a &erinc0n+
N * $i2 va&y+
@&y 'sodpercre 'e&sa%dult Lash $ekete szve+ @zeket a szavakat
'ondta neki az a v'pr is! aki $elnevelte+
N Kszn'+
.r+ A 0s k0t 'sik alantas kiszllt a LeKus3l+++ 0s e&y e'3ert hoztak
'a&ukkal+ A klyk '0& ne' se%tette! ho&y 'r csak a $ar'ere 0s a pl%a
ll annak 2t%3an! ho&y ldozati 3rny le&yen+ A33an a 'sodperc3en
azon3an! ho&y 'e&pillant%a az C'e&t! 'inden vil&oss vlik 'a%d
sz'ra+
J. R. Ward 11" Hallhatatlan szeret
)*. fejezet
.ikz3en *ohn hason $ekIdt a $ldn! 0s az ellens0& csiz'%a e&yre
kzele33 0rt hozz! az orrn vette a leve&t! 0s 3eszvott e&y % na&y ada&
port+ *o33an 3ele&ondolva! ne' volt vala'i 3rilins tlet halottnak
tettetnie 'a&t+ B' ez a &aze'3er az epilepszis u%%val a ravaszon! ne'
t(nt olyannak! 'int aki na&yon vatos+
@&y nyilvnos park kells kzep0n tIzet nyitniX
6allott 'r ez az idita a 4aldMelli rendrs0&rlX A 5aldEell 5ourier
GournalrlX
A csiz'a 'e&llt! 0s az alantasokra %elle'z! 0'elyten 0des sza&tl!
a'ely a pasas 3r03l radt! *ohn 'a%dne' elhnyta 'a&t+ Furcsa! ho&y
az 0let 0s a hall e&yarnt az e'3er nyelcsv0hez ktdtt+
/rezte! ho&y vala'i to'pa dolo& a 3al kar%hoz nyo'dik! valszn(le&
a &yilkos 3kdste 'e& a csiz'%a orrval! ho&y 0l-e '0&+ Aztn \huinn!
'intha 'e&0rezte volna a kell pillanatot! a $0szer 'sik oldalrl halkan
0s $%dal'asan $elny&tt+
Clyan han&on! 'int akinek a '%a a 3el03e szivro&+
A csiz's l3 tvolodni kezdett! 'ivel a nyo'orult 'e& akarta kerIlni a
kis $a0pt'0nyt! ho&y 'e&n0zze! honnan %n a han&+ *ohn r0snyire
kinyitotta a sze'0t+ A &yilkos 2&y osont! 'int e&y hollyMoodi szn0sz! a
pisztolyt k0t k0zzel 'arkolva e&yenesen elretartotta! a csv0t %o33ra-
3alra kapkodta+ KrIl3elIl szznyolcvant-szzkilencven centi 'a&as
lehetett! iz'os testalkat2! 0s elsznt! ho&y 3e$e%ezze azt a 'unkt! a'it
elkezdett+ r'ennyire nevets0&es volt is ez a sznpadias .iami &ice-t
'a%'ol 'oz&s! a &olykkal ne' volt tancsos viccelni! 0s csak e&y
'ozdulat kellett hozz! ho&y a $e&yver csve le$el0 irnyul%on! 0s
kzvetlen kzelrl *ohnra sze&ezd%n+
1zerencs0re a $ickt ne' 0rdekelte+ A'ikor el'ent a $ldn hever
test 'ellett! \huinn nyszr&0se $el0 araszolva! *ohn ZheKre &ondolt! 0s
e&y pillanat alatt $elpattant a $ldrl! ho&y az alantas sz0les htra vesse
'a&t+ 1za3ad kez0vel 0s 'indk0t l3val rkulcsoldott a test0re!
'ikz3en a pisztolyt a halnt0khoz nyo'ta+
J. R. Ward 11= Hallhatatlan szeret
A &yilkos 'ozdulatlann der'edt e&y pillanatra! aztn *ohn $Ittyentett
e&yet! a'ivel %elezte \huinn-nek 0s lay-nek! ho&y kerIl%0k 'e& a
$a0pt'0nyt! 0s htulrl %nnek '&0+
N Ao3d el a $e&yvert! se&&$e%J N kiltotta \huinn! 'ikz3en kzeledett+
Aztn an0lkIl! ho&y idt adott volna a nyo'orultnak! ho&y ele&et te&yen a
$elszltsnak! kiny2%totta a kez0t! 'e&ra&adta a &yilkos csukl%t 0s
alkar%t! 0s olyan 'ozdulatot tett! 'intha kett0 akarna trni e&y 3otot+
A csont reccsen0se han&osa33 volt! 'int *ohn $Ittyent0se! az ered'0nye
pedi& e&y 30nn l& csukl lett! vala'int e&y Llock! a'ely 'r ne' az
ellens0& tula%don3an volt+
A'ikor az alantas ssze&rnyedt a $%dalo'tl! a tvol3an rendrs0&i
szir0na han&zott $el+++ 0s e&yre kzeledett+
*ohn visszarn&atta a &aze'3ert a $0szer a%ta%hoz! 0s 'iutn lay
kinyitotta! 3eh2zta a zsk'nyt a re%tekhelyre+
A szavakat 0rtheten $or'lva azt 'ondta \huinn-nek+
.enj, hozd a +ummertJ
N 6a azok a zsaruk ide%nnek! ola%ra kell l0pnInk+
6em megyek sehov. +ozd a +ummert8
\huinn kivette a kulcsot a zse303l! 0s odado3ta lay-nek+
N .en% teJ /s zrd rnk a lakatot! ok0X
lay e&y percet se' t0tovzott! ki'ent a $0szer3l! 'a%d 3ezrta az
a%ta%t+ 6alk $0'es csr&0s %elezte! a'ikor visszatette a lncot! 'a%d e&y
kattans! ho&y visszazrta a lakatot is+
Az alantas erre '0& na&yo33 ervel pr3lt kIzdeni! a'it *ohn 0s
\huinn ne' is 3nt! 'ivel azt akartk! ho&y a $ick 'a&nl le&yen+
*ohn hasra $ordtotta! 0s olyan ersen h2zta htra a nyakt! ho&y kis
h%n perecet $or'lt a teste+
\huinn tudta! 'i a dol&a+ Let0rdelt a $ick el0! 0s 3ele'szott a k0p03e+
N Eud%uk! ho&y e&y nt tartotok $o&va van+ 6ol vanX
A'ikor a szir0nk $elhan&osodtak! a &yilkos csak e&y el$o%tott ny&0st
tudott kipr0selni 'a&3l! ez0rt *ohn enyhtett e&y kicsit a szortson! ho&y
vala'i leve& %usson 3e a tIde%03e+
\huinn htrah2zta a kez0t! 0s e&y hatal'as po$ont kevert le az
alantasnak+
N K0rdezte' vala'it! se&&$e%J 6ol van a nX
*ohn '0& %o33an laztott a szortson! 3r annyit az0rt ne'! ho&y a
&aze'3er ki tud%on sza3adulni+ Az alantas 'e&re'e&ett a $0lele'tl!
J. R. Ward 11? Hallhatatlan szeret
a'i3l ltszott! ho&y 3r a lvldz0s kz3en i&azi 3eleval va&nynak
t(nt! e33en a szorult helyzet3en ne' volt t33 'int e&y 3eto%i nypic+
\huinn '0& na&yo33 po$ont adott neki+
N Hlaszol%J
N 8incs+++ $o&lyunk+
A'ikor \huinn is'0t htrah2zta a kez0t! a &yilkos visszariadt! a'i azt
3izonytotta! ho&y attl 'ert a nyavalys halott! a $%dal'at '0& rendesen
0rezte+
N A n! akit a -#alantas ra3olt el+ 6ol vanX
*ohn elreny2%totta a kar%t! 0s odaadta \huinn-nek a $e&yver0t! 'a%d a
$elsza3adult kez0vel htrany2lt a derekhoz! 0s elh2zta a vadszk0s0t+
.a&tl 0rtetdtt! ho&y csak okozhatott i&azi $%dal'at a &aze'3ernek!
ez0rt a pen&0t a &yilkos sze'e al tette+ A $ick erre elkezdett vadul
kIzdeni! a'it *ohn knny(szerrel 'e&akadlyozott! hatal'as teste al
szortva a $0r$it+
N *o33an teszed! ha elkezdesz 3esz0lni N tancsolta \huinn szrazon+ N
6i&&y neke'J
N 8e' tudok se''i$0le nrl+ N A szavakat csak szisze&ni tudta! 'ivel
*ohn kar%a sszeszortotta a l0&csv0t+
Aztn e&y durva 'ozdulattal htra is $esztette! 'ire a &yilkos azt
kiltotta+
N E0nyle& ne'J
A szir0nk 'r a parkol3an vi%%o&tak! 0s 'ellette t33 $0kcsikor&s is
hallatszott+
@l0rkezett az ide%e! ho&y vatosa33an viselked%enek+ Az alantas 'r
3e3izonytotta! 'ennyire ne' tart%a tisztelet3en a h3or2 els 0s
le&$ontosa33 sza3lyt+ r'elyik 'sik &yilkosnl 3iztosak lehettek
3enne! ho&y ne' lesz 3a%! akkor se'! ha a zsaruk csak pr '0terre vannak
tlIk! .r+ Qi$$-pu$$-dirr-durr eset03en azon3an se''i se' volt &arantlt+
*ohn tekintete tallkozott \huinn kIln3z szn( sze'0vel! a src
azon3an 'r tudta a dol&t+ Cdany2lt e&y kupac ola%os ron&yhoz!
'e&$o&ott e&yet! ssze&y(rte! 'a%d 3et'te az alantas sz%3a+ Aztn
eln0'ultak! 0s 'e& se' 'ozdultak+
Kintrl to'pn hallatszott a zsaruk han&%a+
N FedezzJ
N Ck0+
J. R. Ward 11> Hallhatatlan szeret
*ohn eltette a k0st! ho&y 'indk0t kez0vel le tud%a $o&ni a $ickt+ A
l0ptek tvol3l sz(rdtek oda hozz%uk! de k0ts0&telenIl kzele33 is
$o&nak %nni+
.ikz3en a rendrk sz0tsz0ledtek! a %rrautk rdi%a kelle'es!
csicser&s htteret 3iztostott a keres0shez+ A'i ne' tartott soki&+ 80hny
percen 3elIl a zsaruk 'r az autik krIl csoro&tak! a $0szer kzvetlen
kzel03en+
N "?#-es e&ys0& a kzpontnak+ A terIlet 3iztons&os+ 8incs ldozat!
nincs elkvet+++
Az alantas e&y &yors 'ozdulattal 3eler2&ott e&y 3enzines kann3a a
csiz'%val+ *ohn szinte hallotta! aho&y az sszes pisztoly csve
$ele'elkedik! 0s a $0szerre irnyul+
.i a -ranc,
Lash el'osolyodott! a'ikor a klyk tekintete az C'e&ra sze&ezdtt+
Az ap%a e&0sz test0t eltakarta u&yan a $eh0r ruha! de totl iditnak kellett
lenni ahhoz! ho&y valaki ne 0rezze! 'ennyire ne' sti''el vele vala'i+
Ain&-din&-din&! a klyk 'e&nyerte az el'e3a%noks&otJ
A'ikor a $i2 l3a se3esen htra$el0 kezdett pedlozni a $ar'hz
nappali%3an! .r+ A e&yik se&t%e odal0pett a klyk 'ell0! 0s 'e&$o&ta a
kar%t+
Lash az e30dlasztal $el0 3iccentett a $e%0vel+
N Az ap' ott $o&%a 'e&csinlni+
N .e&csinlniX .itX N @z2ttal 'r tel%es pnik3an volt! 0s 2&y
kaplzott! 'int e&y lesz2rt 'alac+ A'i val%3an csak 3e'ele&t0s volt
ahhoz! a'i ezutn kvetkezett+
A &yilkosok 'e&ra&adtk 0s $el$ektett0k a kopott asztal tete%0re! 'a%d
le$o&va tartottk a csukl%t 0s a 3ok%t! a'& a na&y csapkods 0s
kaplzs kzepette az C'e&a oda ne' l0pett hozz+
Aztn a &onosz levette a csuklyt a $e%0rl! 0s 'inden eln0'ult+
A kvetkez pillanat3an e&y $Ilsikett Ivlt0s hallatszott a src
tork3l! 0lesen hastott a leve&3e! 3etlttte a rozzant 0pIletet+
Lash htral0pett! 0s ha&yta! ho&y az ap%a 'unkhoz lsson+ Ltta!
a'ikor a klyk ruh%a leszakadt! 'indssze attl! ho&y az C'e&a a teste
$l0 tartotta ttetsz! $ekete kez0t+ Aztn el%tt a k0s ide%e+ A pen&0n
'e&csillant az olcs csillr $0nye! a'ely a piszkos 'ennyezetrl l&ott
le$el0+
J. R. Ward 11< Hallhatatlan szeret
.r+ A se&0dkezett a technikai r0szekn0l N ide-oda szalad&lva a kar%a 0s
l3a al helyezte a vdrket+
Lash halott volt! a'ikor az test0t lecsapoltk! csak akkor 03redt $el!
a'ikor e&y hatal'as ener&ialket! a'ely isten tud%a csak! ho&yan
keletkezett! v0&i&szaladt a test0n+ @z0rt 'ost 0rdekld0ssel $i&yelte! ho&y
'(kdtt ez az e&0sz) ho&y IrIlt ki a v0r az erek3l! ho&y v&tk $el a
'ellkast! 0s az C'e&a ho&y v&ta 'e& a sa%t csukl%t! 0s csp&tetett
$ekete v0rt a 'ellkasIre&3e+ A &onosz ho&y tere'tett el e&y
ener&ia3o'3t a se''i3l! 0s tette 3ele a holtest3e+ Az 2%%0leszt0s
ho&yan tlttte 'e& a v0nkat 0s az art0rikat+ Az utols l0p0s a szv
eltvoltsa voltR az C'e&a sszepr0selte a tenyer03en a szervet! 'a%d
elhelyezte e&y ker'iatart3an+
Lash $elid0zte! 'ilyen volt visszat0rni a hall3l! 0s e'l0kezett! ho&y az
ap%a odarntotta neki .r+ A-t! ho&y i&yon 3elle+ 1zIks0&e volt a v0rre!
'ivel e&y idei& halott volt eltte N 0s le&al33 $0li& v'pr+ @z a klyk
azon3an ne' csinlt 'st! a'ikor $el03redt! csak tto&ott! 'int e&y hal! 0s
$o&al'a se' volt rla! 'i trt0nt vele+
Lash a 'ellkasra tette a kez0t! 0s 0rezte! aho&y ver a szve+++
Hala'i csor&ott+ H0&i& a ruhau%%3an+
.ikz3en az C'e&a kIln3z zIlltt dol&okat '(velt az 2%onnan
3eavatottal! Lash $el'ent az e'eletre! a $Irdszo33a+ Levette az
ltnyzak%t! kett0ha%totta+++ aztn r%tt! ho&y ne' tud%a hov tenni+
.indent h2sz0ves por 0s piszok 3ortott+
A $ranc3a! 'i0rt ne' kIldtt elre valakit! ho&y kitakartsa a helyetX
H0&Il e&y ka'pra akasztotta a zakt! 0s+++
*a%! neJ
A'ikor $ele'elte a kar%t! e&y $ekete $oltot pillantott 'e& pontosan ott!
ahol 3ekttte a csukl%t+ A knyk0n0l pedi& e&y nedves $olt
0ktelenkedett+
N Az isten ver%e 'e&J
.0r&esen ki&o'3olta a 'andzsetta&o'3%t! aztn ell az in&0t! 0s
'e&der'edt! a'ikor v0&i&n0zett 'a&n+
elen0zett a ho'lyos tIkr3e! 'intha attl 'e&vltozna az! a'it lt+
Kzele33 ha%olt az Ive&hez+ @&y 'sik se3 is volt a 3al 'elliz'n!
u&yanolyan lapos! tzcentes na&ys&2 $olt! 'int az els+ Aztn e&y 2%a33 a
kldk0n0l+
J. R. Ward 11: Hallhatatlan szeret
A kezdeti r0'Ilet sz0dIl0ss0 $a%ult! 0s 'e& kellett kapaszkodnia a
'osdka&yl sz0l03en+ Az els reakci%a az volt! ho&y leszalad az
C'e&hoz se&ts0&0rt! de 'e&&ondolta 'a&t+ A $elhallatsz kiltsok 0s
siktsok alap%n ko'oly dol&ok trt0nhettek odalent! a'it csak e&y idita
szaktott volna $0l3e+
Az C'e&a alapveten szesz0lyes volt! 3izonyos dol&okra azon3an
'e&r&ztten tudott koncentrlni+
Lash a ka&ylra t'aszkodva lel&atta a $e%0t! 'ikz3en Ires &yo'ra
na&yot kordult+ Arra &ondolt! hny ilyen se3et tallna '0& 'a&n N de ne'
akarta tudni+
A 3eavatsa! 2%%szIlet0se! akr'i%e+++ llandnak kellett volna ho&y
le&yen+ @zt 'ondta neki az C'e&a+ A &onosz ne'zette! e&y st0t k2t3l
kelt 0letre! a'ely rk volt+
Az Izlet3en sz se' volt arrl! ho&y elrothad a sa%t 3r03en+
N *l vanX
Lash 3ehunyta a sze'0t! a'ikor a kis teKasi! .r+ A 'e&szlalt+ A
han&%a 2&y szntotta $el a htt! 'int vala'i 0les karo'+ 8e' volt el0&
ener&i%a! ho&y elkIld%e a $ranc3a+
N 6o&y llnak a dol&ok odalentX N k0rdezte+
A teKasi 'e&kszrIlte a torkt! a rosszallstl azon3an '0& &y is
elcsuklott a han&%a+
N Y&y v0le'! '0& e&y idei& el $o& tartani! ura'+
,e'ekJ
Lash k0nyszertette $radt &erinc0t! ho&y kie&yenesed%en! aztn sze'3e
$ordult a helyettes0vel+++
@&y hirtelen er hatsra 'e&ny2lt a sze'$o&a a sz%3an! 0s e&y
pillanatra ne' 0rtette! ho&y 'i0rt+ Aztn r%tt) a tekintete a kis alantas
nyaki er0re sze&ezdik+
.0lyen a &yo'r3an az 0hs0& szarvakat nvesztett! 0s esz0t vesztve
ver&dtt! csapkodott! 'int e&y rIlt+
A dolo& t2l &yorsan trt0nt ahhoz! ho&y 'e&$0kezze 'a&t! va&y
e&yltaln v0&i&&ondol%a! 'it is csinl+ Az e&yik pillanat3an '0& a
'osdka&yl eltt llt! a 'sik3an pedi& 'r rvetette 'a&t .r+ A-re!
nekinyo'ta az a%tnak! 0s ke'0nyen a tork3a harapott+
A $ekete v0r! a'ely tra'lott 3el0! pontosan az a tpll0k volt! a'ire
szIks0&e volt! ez0rt ersen szvta! 'ikz3en a kis teKasi elszr hevesen
J. R. Ward 11; Hallhatatlan szeret
tiltakozott! aztn lenyu&odott+ 8e' kellett a&&dnia+ Az ivs3an ne' volt
se''i$0le szeKulis tltet! csak 0s kizrla& a tpllkozsrl szlt+
Lash 'in0l t33et nyelt le! annl t33re volt szIks0&e+
1zorosan 'a&hoz h2zta az alantast! 0s 2&y ivott! 'int '0& 0let03en
soha+
J. R. Ward 119 Hallhatatlan szeret
)+. fejezet
A'ikor a 3enzineskanna han&%a elcsendesedett! \huinn le%%e33 siklott!
0s rIlt a &yilkos l3ra+ Az idita lehet ho&y e&yszer 3ele tudott r2&ni! de
'0& e&y lehets0&et 'r 3iztosan ne' kap+
Cdakint a zsaruk a $0szer kr0 &y(ltek+
N e van zrva N 'ondta az e&yikIk! 0s 'e&csr&ette a lncot+
N A'ott a $ldn tlt0nyhIvelyeket ltok+
N Hala'i van oda3ent+
N *a! de le&al33 e&y hete halott+ @z a sza&+++ .0& az anyso' rakott
tonhalnl is durv33+
Kollektv helyesl0s hallatszott+
A st0t3en *ohn 0s \huinn e&y'sra sze&ezett tekintettel vrt+ Az
e&yetlen 'e&olds az volt! ha 'ihelyt az a%t kinylik! lthatatlann vlnak!
0s itt ha&y%k az alantast) ekkora s2lyt ne' tudtak volna 'a&ukkal vinni a
t0r3en+ A zsaruknak 3iztos ne' volt kulcsuk a lakathoz! &y csak annyit
tudtak tenni! ho&y sz0tlvik a zrat+
* es0llyel azon3an taln 2&y dntenek! ho&y az a &yors lv0s! a'ivel
3e%uthatnak a $0szer3e! ne' 0ri 'e& a papr'unkt+
N A tan2k szerint csak e&y sze'0ly lvldztt+ /s az ott 3ent 3iztos
ne' +
N 6a '0&is! e33l a sza&3l t0lve! 'r $iK! ho&y leesett az orra+ N
E33en kh&tek 0s kro'kodtak+
N 6vd ide a park$elI&yeltJ N adta ki az utastst e&y '0ly han&+ N
Halakinek ki kell vinnie innen azt a d&ltt llatot+ Kz3en tvizs&l%uk a
krny0ket+
esz0l&et0s 0s l0ptek za%a hallatszott 3e+ Kis id '2lva az e&yik aut
elha%tott! a 'sik azon3an ott 'aradt+
N Ki kell nyrnunk N sutto&ta \huinn *ohn vlla $ltt+ N Fo&d a k0sed!
0s sz2rd 'e&! ho&y elt(nhessInk innen v0&reJ
*ohn 'e&rzta a $e%0t+ 1e''ik0ppen ne' volt ha%land elveszteni a
zsk'nyt+
N *ohn! ne' tud%uk 'a&unkkal vinni+ Fld 'e&! ho&y lel0phessInkJ
\huinn ne' ltta a src a%kt! aki azt $or'lta a sz%val+ Egy -en"t. A
az eny"m8
J. R. Ward 1"# Hallhatatlan szeret
1z se' lehetett rla! ho&y $utni ha&y%a ezt az in$or'ci$orrstJ A
rendrs0&&el 'a%d csak el3nnak 'entlisan+++ va&y $iziklisan! ha arra
kerIlne a sor+
@&y halk han& a tr elh2zst %elezte+
N .ennInk kellJ
6eJ N kiltotta *ohn han& n0lkIl+
\huinn 'e&'arkolta 3art%a dzseki%0nek htt! 0s aho&y 'e&h2zta!
ki3illentette a $i2t a helyzet03l+ *ohnnak vlasztania kellett! va&y elen&edi
a &yilkos nyakt! va&y let0pi a $e%0t a test0rl+ .ivel e&y le$e%ezett alantas
ne' tudott 3esz0lni! *ohn elen&edte! 0s a $ldre tenyerelve nyerte vissza az
e&yens2lyt+
7nnen azon3an 0pp % pozci3a kerIlt! ho&y \huinnre vesse 'a&t+ A
$o&oly ne' tudott lthatatlann vlni! 0s csapd3a esett a $0szer3en! ahov
az e'3erek ne' tudtak 3ehatolni+ *o33 lesz! ha '0& ide%03en 'e&llt%a
\huinn k0s0t! a'& van es0lye kik0rdezni a nyo'orultat+
A'ikor a src 'a&as3a e'elte a trt! 0s a pen&0%0n 'e&csillant a
halvny $0ny! *ohn $elny2%totta a kez0t! 0s 'e&ra&adta a csukl%t! aztn
na&yot rntott ra%ta! cser03e az elz lk0s0rt+
@lsza3adult a pokol+ V 0s \huinn a tr0rt harcoltak e&y'ssal! 0s
sokkal na&yo33 za%t csaptak! 'int az el33 az alantas! a'ikor 3eler2&ott a
3enzineskann3a+ @kz3en a &yilkos kisza3adtotta 'a&t! 0s az a%tra
vetdtt+ .ikz3en a zsaruk kia3lni kezdtek! az tkozott 'e&pr3lta
kinyitni az a%tt+
A kvetkez han&! a'ely t2lharso&ta a ruhasuho&s 0s az idnk0nti
zr&0sek han&%t! e&y pisztolylv0s volt+ KzvetlenIl utna pedi& e&y
$0'es csr&0s+
A rendrk sz0tltt0k a lakatot+
A $ldn $ekve *ohn htrany2lt a derekhoz! 0s 'ikz3en hanyatt
$ordult! 0s \huinn e&yszerre ha%tottk el a trIket+ A k0t k0s e&y's
'ellett sz&uldott a kis helyis0&3en+
A'ikor c0lt 0rt! olyan ervel csapdott 3e! ho&y annak ellen0re! ho&y az
alantas k0t lapock%a kztt landoltak! e&yik va&y 'indkett el0rte a
szv0t! 'ert a nyo'orult e&y vakt villanssal 0s e&y $Ilsikett pukkans
ks0ret03en visszat0rt a tere't%0hez+ 8e' ha&yott htra 'st! csak e&y
$Ist$elht+++ 0s e&y h(tszekr0ny na&ys&2 lyukat a $0szer a%ta%3an+
7lyen $el$okozott llapot3an se' *ohn! se' \huinn ne' tudott
lthatatlann vlni! ez0rt a lyukas a%t k0t oldaln a $alhoz lapultak! 0s
J. R. Ward 1"1 Hallhatatlan szeret
'ozdulatlanul vrtak+ 6a'arosan 'e&%elent az els $e&yver csve! 'a%d
r&tn utna a 'sodik is+
K0t alkar kvetkezett+
Aztn k0t $e% 0s k0t vll+ .a%d ele'l'pk+
1zerencs0re a rendrk '0& azeltt 3el0ptek a $0szer3e! ho&y az
ele'l'pk $0nye 'e&tallta volna a k0t v'prt+
N QsztJ 8yitva van a slicced+ N \huinn I&yes 'e&%e&yz0s0re a zsaru
htat $ordtott nekik! *ohn pedi& elh2zta 'indk0t $e&yver0t! 0s e&y &yors
kereszt'ozdulattal $e%3e verte a rendrket! 'ire 4aldMell k0t
le&kivl33%a csilla&okat ltott! 0s a $ldre ro&yott+
lay 0ppen e33en a pillanat3an %elent 'e& a 6u''errel+
*ohn tu&rott a k0t testen! 0s a terep%rhoz rohant! \huinn-nel szorosan
a nyo'3an+ A src 3akancsa N a'i le se' szakadt a l3rl N
sza3lyszer(en dI3r&tt a $ldn+ *ohn a cso'a&tart a%ta%t c0lozta 'e&!
a'it lay 'r elre kinyitott neki! elkapta a le&kzele33i kilincset! 0s
kz3en \huinn is 3ehuppant a hts Il0sre+
lay tvi& nyo'ta a &zpedlt! 0s sietve elindultak+ *ohn rIlt! ho&y
csak e&y prossal kellett el3nniuk! ha3r k0ts0&telenIl a 'sik kett is
ha'arosan $el3ukkant volna+
.r 0szak $el0 sz&uldottak az autplyn! 'ire sikerIlt elre'sznia a
hts Il0sre+++ 0s 2%3l \huinn torknak esett+
6arcolni kezdtek! lay pedi& a voln '&Il htralesve azt kiltotta+
N .i a $ranc 3a%otok vanX
Azon3an ne' volt ide%Ik vlaszolni+ *ohn 0pp 3szen szoron&atta
\huinn nyakt! aki erre 'e&pr3lt neki 3evinni e&y %o33 e&yenest! 0s
sikerrel is %rt+
.a%dne' szz kilo'0teres se3ess0&&el sIvtettek+ Az autplyn+ Y&y
ho&y a rendsz'ukat valszn(le& leolvastk a zsaruk! ha volt annyi eszIk!
ho&y hasznl%k a sze'Iket+ Vk pedi& itt verekedtek a kocsi3an+
K0s33 *ohn r%tt! ho&y lay csak e&yetlen helyre 'ehetett+
.ire 3e$ordultak a 1al 0ttere' parkol%3a N a hts r0szhez! ahol ne'
0&tek a l'pk N *ohn 0s \huinn 'r v0rt is ontottak+ A harc csak akkor
'aradt a33a! a'ikor Erez kirn&atta *ohnt a kocsi3l N a'i azt %elentette!
ho&y lay elzle& odatele$onlt a k0t testrnek+ iA' is hasonl
'dszerrel szedte ki \huinnt a 6u''er3l+
*ohn kptt e&yet! ho&y kitiszttsa a sz%t! 'a%d a 3art%ra n0zett+
J. R. Ward 1"" Hallhatatlan szeret
N Azt hisze'! %o33 lesz! ha kie&yezInk e&y dntetlen3en! $i2k N szlalt
'e& Erez elny2%tott han&on N .it szltok hozzX
A'ikor elen&edte *ohnt! a src re'e&ett a dIhtl+ Lehet! ho&y az
alantas volt az e&yetlen in$or'ci$orrs! a'i se&thetett nekik 'e&tallni
a helysznt+++ a 'a&yarzatot+++ az akr'it+ /s 'ivel \huinn ra&aszkodott
hozz! ho&y kinyr%k a &aze'3ert! 'ost e&y l0p0ssel se' voltak kzele33
a 'e&oldshoz! 'int eddi&+ ,adsul '0& ott volt az a t0ny is! ho&y a
&yilkos knny( hallt halt+ 4sak e&y sz2rs a 'ellkas3a! 0s 'r otthon is
volt+++ va&y le&al33is visszat0rt az C'e&hoz+
6a *ohn arra &ondolt! ZheK ho&y halt 'e&! tudta! az 'inden lehetett!
csak ne' knyrIletesen &yors+++
@&y pillanatra elllt a l0le&zete+
S+++ istene'J
@&0sz v0&i& 2&y $o&ta $el ezt a kIldet0st! 'int e&y keres0s-0s-
'e&'ent0s akcit+ .ost elszr azon3an arra a terIletre t0vedt! a'ely3e
eddi& 3ele&ondolni se' 'ert+
\huinn 'e&trlte a sz%t a keze $e%0vel+
N A $ranc3a! *ohnJ Azt hiszed! 0n ne' akaro' 'e&tallniX 1zerinted
en&e' ne' 0rdekelX Krisztuso'! hisz 'inden 0%%el kint volta' veled 0s
kerestIk! kutattuk! i'dkoztunk! ho&y 'e&tud%unk vala'it rlaJ N
@lresze&ezte az u%%t+ N @&yet ne $eled%J 6a e&y csapat e'3er rnk trt
volna 2&y! ho&y e&y v0rz alantas van 'ellettInk! az ne' se&tett volna
ra%tunk+ Ee taln szvesen 'a&yarznd 'e& -rath-nak! 'i trt0ntX .ert
0n ne'+ /s ha ./L @LG1D@, $e&yvert nyo'sz a k0pe'3e! alaposan
hely3en ha&ylak! ne' 0rdekel! ho&y 'i a 'unk'+
*ohn ne' 3zott 'a&3an! ho&y k0pes vlaszolni+ @&y dol&ot viszont
3iztosan tudott+ 6a ne' re'0ln0! ho&y enloise-nl vala'it 'e&tudnak!
'r kit0pte volna 'inden szl ha%t! Brny0k ide va&y oda+
N 6allasz en&e'X N k0rdezte \huinn+ N /rthet volta'X
.ikz3en cspre tett k0zzel 0s leha%tott $e%%el %rklt! lo&ikus oldala
tudta! ho&y \huinn-nek i&aza van+ Azt is pontosan tudta! ho&y e&y
pillanatra elvesztette a $e%0t+ A h3or2 els 0s le&$ontosa33 sza3lya az
volt! ho&y az e'3erek eltt titok3an kellett tartani 'indent+ @rrl
'e&$eledkezett! 0s enn0l '0& t33rl is+ E0nyle& a 3art%a arc3a nyo'ta a
pisztolytX
A d33enettl hirtelen $el$ordult a &yo'ra+
J. R. Ward 1"= Hallhatatlan szeret
6a ne' szedi ssze 'a&t 'in0l el33! t33et is $o& siratni! 'int e&y
elvesztett szerel'et+ 6oltan v0&zi+ Ha&y az0rt 'ert $elIletes volt a harc3an!
va&y 'ert -rath keresztre $eszti+
,n0zett \huinnre+ 7stene'! az a ki$e%ez0s! a'ely a src arcn ltszott!
na&yon kzel %rt ahhoz! ahonnan e&y 3arts&ot 'r ne' lehet
'e&'enteni+ /s a dolo&nak se''i kze se' volt ahhoz! 'ennyire ke'0ny
$ick \huinn! sokkal ink33 ahhoz! ho&y *ohn olyan se&&$e% lett! akivel
'r senki ne' akart e&yItt l&ni+
Cdas0tlt \huinn el0+ 8e' lepdtt 'e&! a'ikor a $ick ne' htrlt
'e& 'indazok ellen0re! a'i a kocsi3an trt0nt+ *ohn kiny2%totta elre a
kar%t+ 6ossz2 csend $o&adta a 'ozdulatot+
N 8e' 0n va&yok az ellens0&! *ohn+
*ohn 3lintott! 0s a src sze'e al tetovlt vrs knnycseppre n0zett+
Hisszah2zta a kez0t! 0s azt 'uto&atta+
!udom. Fn csak... meg akarom tallni. .i van, ha az az alantas volt
hozz a kulcs,
N 8e' kizrt! a helyzet azon3an kritikuss vlt! 0s n0ha sa%t 'a&adat
kell vlasztanod vele sze'3en+ .ert ha ne' teszed! soha ne' $o&od
'e&tudni! 'i trt0nt vele+ A kopors3l ne' tudsz a keres0s0re indulni+
@zzel ne' tudott vit3a szllni+
N 7de $i&yel%! te esze'ent! e&yItt va&yunk e33en N $olytatta \huinn l&y
han&on+ N /s az0rt va&yok itt! ho&y &ondoskod%a' rlad! neho&y elpatkol%+
/rte' 0n! 'i ha%t! de n0ha olyan+++
.eg -ogom lni 9asht! 'uto&atta *ohn sietve+ A k"t kezem kz" -ogom a
torkt, "s belen"zek a szem"he, mikzben meghal 6em "rdekel, mibe
ker$l... de a hamvait CheD s%rjra sz'rom. Esk$szm az..
.ire tudott volna 'e&eskIdniX Az ap%ra ne'+ Az any%ra se'+
Esk$szm az "letemre+
rki 's 'e&pr3lt volna a lelk0re 3esz0lni! 0s arrl papolni! ho&y
le&yen hite! 'e& 3zzon a sors3an+ \huinn azon3an csak 'e&vere&ette a
vllt+
N .ondta' 'r neked 'ostan3an! 'ennyire szeretlekX
.inden "jjel, amikor kijssz velem megkeresni.
N 8e' az tkozott 'unka 'iatt 'e&yek+
@z2ttal! a'ikor *ohn kiny2%totta elre a kez0t!
\huinn 'e&$o&ta! 0s 'a&hoz h2zta a test0t! ho&y szorosan 'e&lel%e+
Aztn eltolta 'a&tl! 0s rpillantott az r%ra+
J. R. Ward 1"? Hallhatatlan szeret
N 7de%e elindulnunk a 1zent Ferenc su&r2tra+
N Ez percetek van+ N Erez tkarolta *ohn vllt+ N Lyertek!
'osakod%atok 'e&J A 6u''ert itt ha&yhat%tok a sze'0lyzeti
&arzsunk3an! 0s 0n addi& lecser0le' ra%ta a rendsz'ot+
\huinn Erezre pillantott+
N @z 3aro'i kedves tled+
N *a! e&y szent va&yok+ /s ho&y '0& %o33 $e% le&yek! el'ondok nektek
'inden in$t enloise-rl+
.ikz3en *ohn kvette ket az 0pIlet3e! az a t0ny! ho&y ne' tudott
se''it kiszedni az alantas3l! '0& elsznta33! '0& ke'0nye330 tette+
Lash ne' $o&%a elha&yni 4aldMellt+ 8e' is tehetn0+ A'& az
Alantasok Ersas&nak $e%e! a testv0ris0&&el kell harcolnia! a testv0rek
pedi& ne' 'ozdulnak innen e&y tapodtat se'+ 7tt volt a Kripta+ 6a3r a
civil v'prok sz0tszrdtak! a h3or2 ne' 0rt v0&et! 'ert az ellens0&
addi& ne' nyerhetett! a'& a testv0rek 0let3en voltak+
@l33 va&y ut33 Lash hi3t kvet el! *ohn pedi& ott lesz! ho&y
sze'3eszll%on vele+
Ae a $en03e is! a vrakozs totl kicsinl%a az e'3er$it! de t0nyle&+
.inden lo'l3akon 'oz& 0%szaka! a'ely unal'asan 0s 0rdektelenIl
telik+++ 2%a33 llo's volt a pokol3an+
J. R. Ward 1"> Hallhatatlan szeret
),. fejezet
A'ikor Lash v0&Il elen&edte .r+ A-t! 2&y do3ta el! 'int e&y koszos
tny0rt ev0s utn+ K3ultan a pultra t'aszkodva 0lvezte az 0rz0st! ho&y
sikeresen csillaptotta az 0hs0&0t! 0s a teste 'ris erse33nek t(nt+ Qersze
szrnyen telinek 0rezte 'a&t! na de 'indi& ez trt0nt! 'iutn ivott+
7dnk0nt ZheK3l is ivott! ha kedve t'adt hozz! 'ost azon3an 'r
e&y0rtel'(v0 vlt! ho&y ne' az a v0r az! a'ire szIks0&e van+
Ha&yis 'ostantl+++ alantasokb'l kell innia+
8a ne'! arra ne' k0pesJ 1oha ne' is volt+ Kizrt dolo&! ho&y $0r$iak
nyakt szvo&assaJ
Fele'elte a kar%t! 0s rn0zett az r%ra+ Ez perc '2lva tz+ Y&y n0zett
ki! 'int e&y ha%l0ktalan+ /s 2&y is 0rezte 'a&t+
N Erl%e 'e& 'a&tJ N 'ondta .r+ A-nek+ N @l kell int0znie neke'
vala'it+
7stene'! 3orzal'asan &yen&e volt! '0& a szavakat is ali& 3rta kie%teniJ
N 6allottaX N k0rdezte+
N 7&en! ura'+ N A teKasi krIln0zett a $Irdszo33an! lthatan
trIlkzt keresett+
N A $ldszinten van N csattant $el Lash+ N A konyh3an+ Aztn 'en%en!
szerezzen neke' e&y vlts ruht! 0s hozza ideJ *a! 0s vi&yen ennivalt a
hlszo33aJ
.r+ A 'indssze e&yet 3lintott! 'a%d ro&yadoz l33al kis0tlt+
N Han 'r tele$on%a az 2% 3eavatottnakX 6t irataiX N kiltott a kis
alantas utn+
N Lent van 'inden a tsk3an+ A sz'ot pedi& 'r elkIldte' nnek
s's-3en+
A &aze'3er kivl sze'0lyi asszisztens volt+
Lash 3eha%olt a zuhany$Ilk03e! 0s $elk0szIlt r! ho&y ha 'e&nyit%a a
csapot! va&y ne' %n 3elle se''it! va&y ha '0&is! akkor csak v0kony
csk3an vala'i 3arna trutyi+ 8e' &y trt0nt+ Friss! tiszta vz zuho&ott
le$el0 a zuhanyrzs3l! ez0rt &yorsan levetkztt+
* 0rz0s volt 'e&$Irdni! szinte 2%%szIletett tle+
J. R. Ward 1"< Hallhatatlan szeret
.iutn 3e$e%ezte! az in&0t hasznlta trIlkznek! 'a%d 3e3otorklt a
hlszo33a+ Le$ekIdt! 3ehunyta a sze'0t! 0s a hasra tette a kez0t! ahol a
se3ek voltak+ .icsoda osto3as&J 8e' kellett ket 'e&v0denie se''itl+
A lentrl $elhallatsz han&ok alap%n 2&y v0lte! %avulnak a dol&ok! ez0rt
'e&knnye33Ilt+++ aztn 'e&lepdtt+ A han&ok 'r ne' $%dalo'rl
tan2skodtak! 0s ne' is r0'Iltek voltak! sokkal ink33 tt0rtek a porn
terIlet0re+ A ny&0sek 0s sha%tsok or&az'usokat %eleztek+
@uzi vagy, %utott esz03e! 'it k0rdezett tle kor33an a klyk+
Lehet! ho&y re'0nykedve 0rdekldttX
Ek'inde&y+ Lash ne' akart ilyen llapot3an az ap%a el0 kerIlni! ez0rt
3zott 3enne! ho&y '0& e&y idei& le$o&lal%a az 2% ta&ot+
ehunyta a sze'0t! 0s 'e&pr3lta kiIrteni a &ondolatait+ A
Ersas&&al kapcsolatos tervei! ZheK krIli &ondolatai 0s az ivs 'iatt
0rzett elkesered0se kavar&ott a $e%03en+++ az a&yhull'ai rv0nyleni
kezdtek! a teste azon3an t2l ki'erIlt volt ahhoz! ho&y 03ren 'arad%on+
H0&Il is ne' 3a%! ha+++
A'ikor 'r 'a%dne' elra&adta az lo'! lto'sa t'adt+ /les volt 0s
tiszta! ne' ott keletkezett 3enne! hane' valahonnan kvIlrl hatolt a
$e%03e! 0s 'inden 's &ondolatot $0lresprt az 2t3l+
Ltta 'a&t! a'int azon a 3irtokon s0tl! ahol $elntt+ H0&i&'e&y a
pzsiton a na&y hz $el0+ Cda3ent 0&nek a l'pk! 0s e'3erek 'ozo&nak+++
pontosan 2&y! 'int azon az 0%szakn! a'ikor vissza'ent 0s 'e&&yilkolta a
k0t v'prt! akik $elnevelt0k+ @zeket a lakkat azon3an ne' is'erte+ .0&
sose' ltta+ Azok az e'3erek voltak! akik 'e&vett0k a hzat+
*o33ra volt e&y 3orostynnal 3eIltetett kis terIlet! ahov a szIleit
te'ette+
Ltta 'a&t! a'int ott ll a srhely $elett! a'it r0&en kisott! 0s ahov
3edo3ta a holttesteket+ .0& 'indi& kiss0 e&yenetlen volt a $elszne! ha3r
e&y kert0sz 3eIltette a tete%0t 3orostynnal+
Lash let0rdelt! elreny2%totta a kar%t+++ 0s d33enten ltta! ho&y a kar%a
ne' az v0+
Y&y n0zett ki! 'int a'ilyen az ap%a volt) e&y $ekete! re'e& rny0k+
Hala'i ok 'iatt a $el$edez0s pnik3a e%tette! ez0rt 'e&pr3lta
$el03reszteni 'a&t+ .ozdulatlan test03en kaplzott+
Ae 'r t2l '0lyen 3elesIllyedt ahhoz! ho&y ki tud%on 'szni 3elle+
J. R. Ward 1": Hallhatatlan szeret
,iccardo enloise '(v0szeti &al0ri%a a 3elvros3an llt! ne' 'essze a
1zent Ferenc Krhztl+ A karcs2! hatszintes 0pIlet $elt(nen kirtt a
krIltte l0v! 19"#-as 0vek3eli T$elhkarcolktlU! 'ivel %elents
rnc$elvarrson 'ent keresztIl) csiszolt ac0l ho'lokzatot kapott! la%t
na&ys&2 a3lakokkal+
Clyan volt! 'int e&y $iatal! su&rz sztr%ellt! aki $radt re&asszonyok
kztt Ild&0l+
A'ikor *ohn 0s a k0t $i2 'e&%elent az 0pIlettel sze'3en l0v %rdn! a
&al0ri3an 0l0nk 0let $olyt+ Az Ive&$alak '&tt $eket03e ltztt
e'3ereket lttak pezs&spohrral a kezIk3en! aho&y 'e&-'e&lltak a
'(alkotsok eltt+ A'elyek N le&al33is innen az utcrl n0zve N e&y
t0ves &yerek k0zzel $estett 'zol'nyai 0s e&y szadista rozsdssz&-
$etisiszta alkotsai kever0k0nek t(ntek+
*ohnt ne' ny(&zte le az elvont avant&rd stlus! 0s 'int 'indi&! 'ost
se' tudta! 'i0rt van e&yltaln v0le'0nye a '(v0szetrl+ .intha sz'tott
volna vala'it is+
Erez azt tancsolta nekik! ho&y htulrl kzelts0k 'e& az 0pIletet!
ez0rt htras0tltak a hzt'3 '&0! 0s 3el0ptek a siktor3a! a'ely a
&al0ria '&tt h2zdott+ .& a hz ele%e sze'et &ynyrkdtet 0s
hvo&at volt! a htul%ra 0pp az ellenkez%e volt i&az+ 1ehol e&y a3lak! 0s
'inden csupa 'att $eket0re volt $estve+ K0t $aa%t 0s e&y rakoddokk volt
'indssze lthat ra%ta! ' azok 2&y le voltak lakatolva! 'int e&y er0nyv+
Erez in$or'ci%a szerint ne' csak azok a T'(v0szetnekU cs2$olt
rondas&ok cser0ltek itt &azdt! a'elyekrl 0pp 'ost cseve&tek oda3ent az
nel0&Ilt -arhol-utnzatok+ @z pedi& 'e&'a&yarzta azt a sok 3iztons&i
ka'ert is! a'ely a hts a%t krny0k0n volt $elszerelve+
1zerencs0re 3ven talltak rny0kos helyet! ahov elre%tzhettek! &y!
ahelyett! ho&y 3es0tltak volna a ka'erk lencs0%e el0! lthatatlann vlva
e&y raks $a raklap '&tt 3ukkantak el! 0s vrakoz Ize''d3a
kapcsoltak+
@33en az r3an a vros '0& %av3an 03ren volt! a tvol3l autdudk!
rendrs0&i szir0nk 0s a helyi t'e&kzleked0s 3uszainak dI3r&0se
tlttte 'e& vrosi szi'$nival a h(vs 0%szakt+++
A siktor v0&0n! ahol a Eizene&yedik utca vezetett le a $olyhoz!
3e$ordult e&y aut! lekapcsolta a $0nyszr%t! 0s a &al0ria $el0 dc&tt+
N /pp id3en N sutto&ta \huinn+ N @z az a LeKus+
J. R. Ward 1"; Hallhatatlan szeret
*ohn '0ly l0le&zetet vett! 0s 0s e&y kis in$0rt i'dkozott! 'ieltt
tel%esen elveszten0 az esz0t+
A LeKus a rakoddokkal prhuza'osan llt 'e&! 0s kinylt az a%ta%a+
A'ikor $elkapcsoldott az utast0r vil&tsa+++
Az Cld 1pice sza&2 kis alantas szllt ki e&y kIln3en Ires aut3l+
Lash ne' volt vele+
*ohn els sztns reakci%a az volt! ho&y rt'ad+++ Erez szerint
azon3an Lashnek is 'e& kellett %elennie a tallkozn+ 6a 'e&zavar%k az
elre 'e&3esz0lt $or&atknyvet! valszn(le& 0rtestik rla Lasht+
/s is'erve! 'ilyen trIkk%ei vannak a tarsoly3an! a 'e&lepet0s ere%e
kulcs$ontoss&2 volt+
*ohn e&y pillanati& azon &ondolkozott! kIld%n-e Izenetet a
testv0reknek+ /rtestse-e ket! 0s ko'oly erst0st k0r%en+++ a &ondolattal
e&yItt azon3an r&tn $ello33ant 3enne a 3ossz2 tIze+
/ppen ez0rt 3eleny2lt a zse303e! 0s kivette a tele$on%t+ Az Izenet! a'it
,ha&e-nek kIldtt! rvid volt 0s t0nyszer() Bzent =erenc sugrt (NO.
9ash ton van ide. +rman a hts' siktorban vagyunk+
A'ikor visszatette a tele$ont! 'a&n 0rezte lay 0s \huinn tekintet0t a
htn+ Az e&yikIk helyeslen 'e&szortotta a vllt+
7&azs& szerint! \huinnak i&aza volt+ 6a a kIldet0s0nek val3an az volt
az i&azi c0l%a! ho&y Lasht elint0zz0k! akkor se&ts0&re volt szIks0&e+ /s
okosan kellett csinlnia N 'ert az osto3as& e&y0rtel'(en ne' vezetett
sehova+
@&y pillanattal k0s33 ,ha&e lthatatlann vlva 'e&0rkezett a siktor
ele%0re! utna r&tn Hishous is! 0s e&yItt indultak el $el0%Ik+ ,ha&e volt
az! akihez szvesen $ordultak! 'ivel neki volt a le&%o33 $e&yvere! a'ellyel
$el lehetett venni Lashsel a versenyt) a srkny 'indi& nla volt! 3rhov
'ent is+
A testv0rek e&y pillanat alatt ott tere'tek *ohn 'ellett! 0s 'ieltt '0&
3r'elyikIk 'e& tudott volna szlalni! *ohn 'uto&atni kezdett+
Fn akarom meglni 9asht. Frtitek, 5sakis "n+
Hishous azonnal 3lintott+ 7smerem a trt"netedet azzal a gazemberrel.
+a viszont egy olyan /ontra jutunk, hogy vagy te, vagy 9ash "led tl, -"lre
kell tenned a becs$letedet, mert kzbe -ogunk avatkozni &ilgos,
*ohn na&y leve&t vett+ 7gen, majd gy csinlom, hogy emiatt ne kelljen
ad'dnotok.
0endben+
J. R. Ward 1"9 Hallhatatlan szeret
.indannyian 'ozdulatlann der'edtek! a'ikor a &yilkos! aki a LeKust
vezette! visszat0rt! 3eIlt a voln '&0! 0s+++ elindult+
N A tetrl kvess0tekJ N adta ki az utastst ,ha&e! aztn elt(nt+
*ohn ne' veszte&ette az idt! r&tn a &al0ria tete%0re teleportlta
'a&t! onnan n0zett le a pere' '&Il! 0s $i&yelte! aho&y a LeKus 'e&ll a
1zent Ferenc su&r2ton+ 1zerencs0re a kis alantas trv0nytisztel pol&r
volt! 0s kitette 3alra az indeKet! ez0rt *ohn 'olekulira 3o'lott! 'a%d k0t
0pIlettel 3alra is'0t alakot lttt+ .ikz3en a kocsi elrehaladt! 2%ra 0s
2%ra 'e&is'0telte ezt a 'utatvnyt! a'& az alantas %o33ra ne'
kanyarodott 4aldMell e&y r0&e33i ne&yede $el0+
Ahol 'r ne' voltak lapostetk! csak he&yes! viktorinus hz$edelek+
.0& szerencse! ho&y a csiz'%a talpa rec0s volt! 0s 'e& tud
kapaszkodni ra%tuk+
.int e&y vzkp! 2&y lesett ki a hztetk ki tornyocski '&Il!
'anzrda3lakok 0s a3lakprknyok tete%0rl! 0s kvette a &yilkost a
leve&3l+++ aztn a LeKus 3e$ordult e&y siktor3a! a'ely e&y sor 3arna
t0&ls hz '&tt h2zdott+
*ohn csak n0vle&esen is'erte a krny0ket N csak e&yszer %rt erre!
a'ikor ZheK ala&sori laks3a 'ent! a'ely ne' volt 'essze innen N azt
viszont tudta! ho&y ez ne' az Alantasok Ersas&nak terIlete+ Az
hzaik ltal3an sze&0nye33 krny0ken voltak+
4sak e&y 'a&yarzat volt a dolo&ra) Lash itt lakott+ Az olyan $ick!
'int ! akinek dr&a 0kszerei 0s ruhi voltak &yerekkor3an! sze'0lyis0&-
transzplantci n0lkIl ne' tudott volna 'e&el0&edni a r0&i hznl
alacsonya33 sznvonal2 hellyel+ 7lyen3en ntt $el! 0s k0ts0&telenIl 2&y
&ondolta! ho&y neki ez %r+ 1zval volt 0rtel'e+
A LeKus 'e&llt a &arzs eltt! 0s a'ikor az a%t $elnylt! 3e&urult+ @zt
kveten a kis alantas v0&i&s0tlt a kerten a hz hts 3e%rathoz+
,ha&e *ohn 'ellett ter'ett! 0s azt 'uto&atta+
!e gyere htra velem8 &ishous "s a -ik lthatatlann vlnak, "s a
-#bejraton mennek majd be. & mr a verandn van, "s azt mondja, nincs
a hzban a c"l.
A'ikor *ohn 3lintott! 'indketten a kvel 3ortott verandra
teleportltk 'a&ukat! 0pp a'ikor az alantas kinyitotta az a%ta%t e&y
konyhaszer( helyis0&nek+ Hrtak e&y pillanatot! 'e&der'edve! 'int e&y
szo3or! a'& a &yilkos kikapcsolta a riasztt+
J. R. Ward 1=# Hallhatatlan szeret
A'i persze ne' $elt0tlenIl %elentette azt! ho&y Lash nincs itt+ Az
alantasoknak is szIks0&Ik volt rendszeres $eltltd0sre! 0s csak e&y idita
ha&yta volna a hzat addi& is v0dtelenIl+
*ohn 'r csak a33an re'0nykedett! ho&y a'it keres! az itt van e33en a
3arna t0&ls 0pIlet3en+
J. R. Ward 1=1 Hallhatatlan szeret
)-. fejezet
ZheK a $Iles $otel3en Ilt az a3lak 'ellett! a'ikor vala'i za%t hallott a
tetrl+ A to'pa dI3&0sek el0& han&osan szltak ahhoz! ho&y kirn&assk
a 'entlis aero3ic3l! a'ellyel pr3lta 'e&rizni az esz0t+
Feln0zett a 'ennyezetre+++
A $ldszinten kikapcsoldott a riaszt! precz hallsa 0rz0kelte a halk
spolst! a'ikor valaki deaktivlta a szerkezetet! 'a%d 'e&hallotta a
knny( l0pteket+ Az a kis alantas volt! aki az ennivalt hozta neki 'indi&+++
Ae vala'i ne' sti''elt+ Annak ellen0re! ho&y ev0sid volt+++ vala'i
ne' volt rend%0n+
ZheK elreha%olt a $otel3en! 0s e&0sz test03en 'e&'erevedve 'entlis
0rz0kelket kIldtt sz0t a t0r3en+ .ani/ultor%elet ne' tudott ki$el0
tov33tani! 'sok 0rzel'i rcsszerkezet0t azon3an 2&y-aho&y 0rz0kelte+++
Holt '0& valaki az alantason kvIl a hz3an+
8e' is e&y+ Kett htul+ 6ro' ell+ A hzat krIlvev sze'0lyek
0rzel'ei pedi& a katonk0hoz hasonltottak) hallos nyu&alo'!
$e&yel'ezett sszpontosts+
Ae ne' alantasok voltak+
ZheK talpra u&rott+
*0zus+++ KrisztusJ .e&talltkJ A testv0rek '0&is 'e&talltkJ
A ra%taIt0st tk0letesen idztett0k+ Cdalentrl hallotta a 'e&lepett
kiltst! 'a%d a testek sszecsapst! csiz'adI3&0st! 'ikz3en puszta
k0zzel harcoltak e&y'ssal+
6a3r Lashen kvIl senki ne' hallotta! elkezdett a torkaszakadt3l
kia3lni! a'ilyen han&osan csak tudott! azt re'0lve! ho&y ez2ttal k0pes
lesz t2ll0pni a 3rtne $alain+
*ohn .attheM ne' hitte el! ho&y az alantas ne' is se%ti! ho&y ott
vannak+ 6acsak ne' trt0nt vele vala'i! 0rz0kelnie kellett volna! ho&y
v'prok veszik krIl az 0pIletet+ Ae ne'+++ csak int0zte tov33 a
dol&t! 3el0pett a hz3a! 0s nyitva ha&yta 'a&a '&tt az tkozott a%tt+
A 3ehatols els sz'2 sza3lya az irnyts volt! ez0rt 'ihelyt *ohn
tl0pte a 3arna t0&ls 0pIlet kIsz30t! rvetette 'a&t az alantasra! a hta
'&0 csavarta a kar%t! 0s arccal le$el0 a $ldre k0nyszertette! 'a%d 2&y
J. R. Ward 1=" Hallhatatlan szeret
rIlt a $enek0re! 'int e&y versenyzon&ora+ @kz3en ,ha&e 'e&lepen
knnyed l0ptekkel elsuhant 'ellettIk! H 0s a $i2k pedi& 0pp 3e0rkeztek a
konyh3a az e30dln keresztIl+
.ikz3en &yorsan tvizs&ltk a hz als szint%0t! *ohn vala'i
3izser&0st 0rzett a htn+++ 'intha e&y 3orotva0les k0s he&y0vel karcolnk
v0&i& a &erinc0t+ KrIln0zett! de ne' tallta 'e& az 0rz0s $orrst! ez0rt
ne' is $o&lalkozott vele t33et+
N A pinc03eJ N szisze&te ,ha&e+
H le'ent vele+
A $i2kat $ent ha&ytk! ho&y rizz0k *ohnt! aki &y 'inden $i&yel'0t az
alatta $ekv &yilkosra $ordthatta+ A &aze'3er na&yon csendes volt! 0s
t2ls&osan 'ozdulatlan+ /pp ho&y csak l0le&zett! ezen kvIl se''i 'st
ne' csinlt+
4sak ne' 3eIttte 'a&t vala'i3e! 'ikz3en lednttteX H0rzettX
Bltal3an v0dekezni szoktak+
Qozcit vltott ra%ta an0lkIl! ho&y lehets0&et adott volna neki! ho&y
kisza3adul%on! 0s v0rz0s va&y 's s0rIl0s %el0t kereste a test0n+
ele'arkolt a $ick ha%3a! kl3e szortotta a kez0t! 0s htrah2zta a
$e%0t+++
8a! itt 'r tallt vala'it+++ 3r az e&y0rtel'( volt! ho&y ne' az
sszecsaps3an szerezte+ Az alantas nyaknak 3al oldaln k0t t(sz2rs
nyo'a ltszott! krIltte pedi& e&y kr alak2 z2zds! a'i azt %elentette!
ho&y valaki ivott 3elle+
\huinn oda'ent hozz 0s let0rdelt+
N Ki dol&ozta 'e& a nyakadat! na&y$i2X
A &yilkos ne' vlaszolt! 'ikz3en ,ha&e 0s H 3ukkantak el a
pinc03l! 0s az e'eletre szaladtak+
.ikz3en a testv0rek han&talanul $utottak a hzon keresztIl! \huinn
durvn 'e&ra&adta a &yilkos llkapcst+
N @&y nt keresInk+ .e&knnytheted a dol&unk! ha 'e&'ondod! hol
van+
Az alantas a ho'lokt rncolta+++ aztn lassan $el$el0 e'elte a tekintet0t+
*ohn elrevetette 'a&t! 'e&$o&ta lay kez0t! 0s rh2zta a &yilkosra+
A'ikor a zsk'ny rz%e kicser0ldtt! *ohn $elu&rott! 0s tszaladt az
e30dln keresztIl a 3e%rati a%t elter03e+ A l0pcs sz0les volt! sznye&&el
3ortott! a'i azt %elentette! ho&y ne' v0tette el a l0p0st! 'ikz3en
J. R. Ward 1== Hallhatatlan szeret
hr'asval szedve a $okokat! $elrohant az e'eletre+ .in0l 'a&asa33ra
%utott! a &erince annl %o33an 3izser&ett+
ZheK itt volt a hz3anJ
A'ikor $el0rt a l0pcs tete%0re! ,ha&e 0s H %elentek 'e& eltte+
N A hz tiszta+++
*ohn 3elev&ott ,ha&e helyzet%elent0s03e+ 7tt van. 7tt van valahol
!udom.
,ha&e elkapta a kar%t+
N .en%Ink le! 0s k0rdezzIk ki a &yilkostJ Y&y t33et tudunk 'e&+++
6em8 7tt vanJ
Hishous 3ele'szott *ohn arc3a! &y0'ntszn( sze'e izzott+
N 7de $i&yel%! $ia'J *o33 lesz! ha le'0sz+
*ohn sszeh2zta a sze'0t+ 8e' csak arrl volt sz! ho&y le akartk
kIldeni+ Azt ne' akartk! ho&y itt le&yen $ent+
.it talltatok, @&yikIk se' vlaszolt+ .i a -rancot talltatok,
@&y dIhs 'ozdulattal ottha&yta ket! 'ikz3en ,ha&e kro'kodott
e&yet! H pedi& e&y a%t el0 u&rott+
N 6a&yd! HJ 6add lssa+++
H sze'e 'e&villant+++ aztn elvett e&y k0zzel csavart ci&arettt! 0s e&y
ci$ra kro'kods kzepette oldalra l0pett+
*ohn 0rezte! ho&y a nyaka olyan $eszIlt! 'int a 3eton! a &erinc0n pedi&
elektro'os ra' $ut v0&i& 0s ter%ed sz0t a 3ordihoz! de 3enyitott az a%tn+
Azonnal 'e&torpant+
A szo33an olyan ersen lehetett 0rezni a szo'or2s&ot! 'intha e&y
lthatatlan kIsz3 lett volna! a'elyen t kellett l0pnie+ A teste csak az0rt
hatolt t az elha&yatotts& ride& $aln! 'ert a l3a elre k0nyszertette+
7tt tartottk $o&va+
ZheK itt volt 3ezrva+++ 0s 3ntottk+
*ohn a sz%n t vette a leve&t! 'ikz3en kr3en0zett a $alakon l0v
kar'olsokon+ ,en&ete& volt! n0hol $ekete $oltok is+++ vala'int e&y 's
szn( rszradt v0rt+
A'i st0tlilnak ltszott+
*ohn oda'ent! 0s v0&i&h2zta az u%%t az e&yik 3arzdn! a'ely olyan
'0lyre hatolt! ho&y $els0rtette a tap0tt is! 0s alatta kiltszott a vakolt
l0cez0s+
J. R. Ward 1=? Hallhatatlan szeret
A l0le&zetv0telei e&yre han&osa33ak! a kil0&z0sei pedi& e&yre
rvide33en lettek! 'ikz3en kr3e%rta a szo3t+ Az &y tel%esen $el volt
$or&atva! a prnk szanasz0t szrdtak! a takar ssze&y(rdtt+++
/s v0res volt+
*ohn kiny2%totta a kez0t! 'e&$o&ta az e&yik prnt! 'a%d &yen&0den
'a&hoz szortotta+ Az orrhoz e'elte+++ 0s 'e&0rezte ra%ta annak az
illatnak e&y erse33 vltozatt! a'ely 'ellett 'inden este elaludt) ZheK
illatt+
A t0rde 'e&3icsaklott! 0s 2&y ro&yott le az &y sz0l0re! 'int e&y s2lyos
k! a'it 3eledo3nak a vz3e+ A prn3a te'ette az arct! a'itl olyan
0rz0se lett! 'intha a nt szortan 'a&hoz+ Az illata '0& ott 'aradt a
prnahuzat rost%ai kztt! 'int e&y e'l0k! a'ely azonnal k0zzel$o&hatv
vlt+
ZheK itt volt+ 8e' sokkal azeltt+
*ohn a v0res lepedre pillantott+ A v0res $alakra+
Elk"sett.
8edvess0&et 0rzett hirtelen az arcn! aztn ltta! ho&y vala'i lecsppen
az llrl! de ne' 0rdekelte+
Eel%esen le$o&lalta az az 0rz0s! ho&y ilyen kzel kerIlt ahhoz! ho&y
'e&'entse+++ de elk0sett+
A zoko&s! a'ely $eltrt a tork3l! valdi han&ot adott ki+
ZheK szve e&0sz addi&i 0let03en ne' 'utatott '0& csak ha%lands&ot
se' arra! ho&y sszetr%n+ Y&y v0lte! ez a mani/ultor oldalnak
kvetkez'0nye lehet! e&y$a%ta veleszIletett tula%dons&! a'elynek
ksznheten ke'0ny tudott 'aradni sok olyan helyzet3en is! a'ikor 's
nk sszeo'lottak+
Ae kiderIlt! ho&y t0vedett+
.ikz3en ott llt *ohn .attheM 'ellett! 0s n0zte! aho&y a $0r$i hatal'as
teste leroskad az &yra! az a testr0sze! a'ely a sze&ycsont%a '&tt
do3o&ott! 2&y sszetrt! 'int e&y tIkr+
.illi apr dara3ra+
ZheK tk0letesen 0s v0&0rv0nyesen sszeo'lott! 'ikz3en *ohn 2&y
szortotta 'a&hoz a prnt! 'intha e&y 2%szIltt lenne+ @33en a v0&telen
$%dalo'3an! 3r'it 'e&tett volna az0rt! ho&y enyhtse a $0r$i szenved0s0t+
.0& 2&y is! ho&y $o&al'a se' volt! 'i0rt 0rez 2&y irnta! aho&y 'inden
%el szerint 0rzett! 3r az oka ne' is volt olyan $ontos+
J. R. Ward 1=> Hallhatatlan szeret
A szenved0s lerhatatlan volt+
ZheK 'a&a is el&yen&Ilt! a'ikor let0rdelt 'ell0! sze'e v0&i&siklott
azon az arcon! a'elynek vonsai rkre a szv03e 0&tek+
Y&y t(nt! 'r e&y 0vszzada ne' ltta! 0s istene'! '0& 'indi& olyan
&ynyr( voltJ .0& annl is sze33! 'int a'ire csendes pillanatai3an
e'l0kezett+ @rs! $0r$ias pro$il%a! kiv0telesen sz0p k0k sze'e! 0s az arca
e&y harcos0 volt! a teste pedi& 'inden tekintet3e illett hozz! a vlla
hro'szor olyan sz0les! 'int ZheK0+ rruht viselt! csupn a pl%a ne'
volt 3r3l a dzseki%e alatt! a ha%t pedi& 3orotvlta! 'intha ne' 0rdekeln0!
ho&y n0z ki! csak nekiesett a ha%v& &0ppel+
Alvadt alantas v0r volt a dzseki%0nek ele%0re 0s a pl%ra szradva+
.a este &yilkolt+ /s lehet! ho&y 0pp e'iatt tallta 'e& t+
8os! 'a%dne' 'e&tallta+
N *ohnX
.indketten $elkaptk a $e%Iket 0s az a%t $el0 $ordultak! ahol \huinn
%elent 'e& a k0t testv0r kztt+
ZheK $elIletesen 0szlelte a testv0rek arcn 'e&%elen 'e&d33en0st N
0s 'e&0rezte! ho&y ne' tudtk! ho&y ko'oly kapcsolatot l0tezett volna
kzte 0s *ohn kztt+ .ost azon3an 'r resz'0ltek+ @&y0rtel'(en+
\huinn 3el0pett a szo33a! 0s elindult az &y $el0! 'a%d l&y han&on &y
szlt+
N *ohn! 'r $0l r%a itt va&yunk+ 6a ki akar%uk $a&&atni azt az alantast
odalent! arrl! ho&y Lash hova vitte a nt! el kell vinnInk innen+ 8e'
lenne %! ha itt csinlnnk! 0s tudo'! ho&y te szeretn0d levez0nyelni+
S! istene'+++ ne+++
N Hi&yetek 'a&atokkalJ N sutto&ta elkeseredetten ZheK+ N K0rlek+++ ne
ha&y%atok ittJ
*ohn hirtelen $eln0zett r! 'intha 'e&hallotta volna n0'a knyr&0s0t+
Ae ne'+ 4sak tn0zett a test0n! 0s ra%ta keresztIl a 3art%ra pillantott+
A'ikor 3lintott! ZheK tudta! ho&y ha'arosan el'e&y! ez0rt
e'l0kezet03e v0ste az arct! 'ert 3iztos volt 3enne! ho&y 'ost lt%a
utol%ra+ Lash 0rtesIlni $o& a 3ehatolsrl! 0s va&y azonnal 'e&li! va&y
elviszi valahov 'shov+++ ahol 'r % es0llyel ne' 0ri 'e&! ho&y '0&
e&yszer r3ukkan%anak+
Fele'elte a kez0t! 0s 3r tudta! ho&y nincs 0rtel'e! 'e&0rintette *ohn
arct! 'a%d a hIvelyku%%val v0&i&si'tott ra%ta ott! ahol a knnyei
J. R. Ward 1=< Hallhatatlan szeret
csoro&tak+ @lk0pzelte! 'intha val3an 0rezn0 a 3re 'ele&0t 0s nedves
arct+
r'it 'e&adott volna 0rte! ho&y a kar%ai3a vehesse! 0s szorosan
'a&hoz lel%e+ /s ho&y 'a&val vi&ye+
N .i0rt! *ohn+++ N ny&te+ N S! istene'+++ 'i0rt csinlod ezt 'a&addalX
*ohn a ho'lokt rncolta! de k0ts0&telenIl csak a'iatt! a'it \huinn
'ondott az a%t3l+ Aztn $ele'elte a kez0t! 0s odatette az arcra! ahol
ZheK az el33 'e&0rintette+
Ae csak az0rt! ho&y letrl%e a knnyeit+
A'ikor $elllt! 'a&val vitte a prnt! 0s keresztIll0pett a n test0n+
ZheK $i&yelte sz0les htt! aho&y a $0r$i ki$el0 'ent a szo33l!
'ikz3en a v0r dI3r&tt a $Il03en+ izonyos sze'pont3l ez a hall
$olya'atnak visszhan&%a! &ondolta+ Aprnk0nt! dara3onk0nt! a'i a r0&i
0let0hez kttte! el'ent! eltvozott! 'a&ra ha&yta+ *ohn 'inden e&yes
l0p0s0vel! a'ivel az a%thoz kzeledett! a l0le&zete 3ent ra&adt a tIde%03en+
.e&llt a szve+ Kih(lt a 3re+
Az e&yetlen es0lye arra! ho&y 'e&'ents0k! 0pp 'ost s0tlt ki az a%tn+
Az es0lye! ho&y+++
@kkor d33ent r arra! a'i ellen e&0sz idi& kIzdtt! 'ost elszr
azon3an 'r ne' akarta elre%teni az 0rzel'eit+
8e' volt r szIks0&+ *ohn itt volt vele! '0&is e&yedIl volt! tvol tle+
N *ohnJ N szlt utna halkan+
A $0r$i 'e&llt! 0s htrapillantott a vlla $ltt az &yra+
N 1zeretlekJ
*ohn %k0p( arct eltorztotta a $%dalo'! 'e&drzslte a 'ellkasa
kzep0t! 'intha valaki sszeszortotta 0s 'e&lltotta volna a szv0t+
Aztn el$ordult+
ZheK teste tvette az irnytst az esze $elett+ @&y k0ts0&3eesett u&rssal
a nyitott a%t $el0 vetette 'a&t! a kar%t sz0ttrta! a sz%t kittotta+
A'ikor 3eleItkztt a 3rtne lthatatlan $al3a! e&y $Ilsikett han&ot
hallott! 'int e&y szir0na+++ va&y e&y petrda 0les sivtsa! a'ikor $ellvik+
Ae ne' az volt+
V ordtott tel%es ere%03l+
J. R. Ward 1=: Hallhatatlan szeret
).. fejezet
*ohnnak 'inden ere%0re szIks0&e volt! ho&y el tud%on szakadni a
szo3tl+ 6a ne' 0rezte volna azt a 'indent $elIlr lo&ikt 0s a k0sztet0st!
ho&y sz0tt0p%e az alantast! ne' tudta volna rvenni 'a&t! ho&y
el'ozdul%on a szo33l+
@skIdni 'ert volna r! ho&y 0rz0keli ZheK %elenl0t0t+++ de tudta! ho&y
csak az a&ya %tszik csalka %t0kot vele+ A n ne' volt a szo33an+ 4sak
kor33an+ A'i k0t tel%esen kIln3z dolo& volt+++ az e&yetlen es0lye
pedi&! ho&y 'e&tud%a! hov vitt0k el! lent $ekIdt a konyha padl%n+
.ikz3en le'ent a l0pcsn! 'e&drzslte a sze'0t 0s az arct! aztn a
keze ott 'aradt az arcn+ izser&ett a 3re+++ 2&y! 'int akkor a n0hny
alkalo''al! a'ikor ZheK 'e&0rintette+
7stene'+++ a v0r a szo33anJ .ennyi v0rJ ZheK ke'0nyen harcolt Lash
ellen! 0s 3r *ohnt 3Iszkes0&&el tlttte el! ho&y sikerIlt n0hnyszor %l
eltallnia a &aze'3ert! el3orzadva &ondolt arra! 'i 'inden trt0nhetett
a33an a helyis0&3en+
alra $ordult! 'a%d 3es0tlt az e30dl3e+ .e&pr3lt 'e&int a $eladatra
koncentrlni! 'ikz3en 2&y 0rezte! 'intha elevenen 'e&ny2ztk volna!
aztn 3edo3tk volna az cen3a+ enyitott a konyh3a+++
A33an a pillanat3an! ho&y 'e&ltta az alantast! 'intha vill' csapott
volna az a&y3a 0s a test03e! kett0hastotta e&0szen $orr kz0ppont%i&+
A sz%a kinylt! 0s e&y han&talan ordts %tt ki ra%ta+
@lrevetette 'a&t! a dIhtl 3elesz2rdott a sze'$o&a az a%k3a! a teste
pedi& ro3otpilta Ize''d3a kapcsolt+ Lthatatlann vlt! 'a%d a
&aze'3er 'ellett 3ukkant el+ Lelkte rla lay-t! 0s az sszektdtt
v'prok olyan hatal'as ke&yetlens0&0vel t'adt az &yilkosra! a'irl
eddi& '0& csak hallott+++ de sohase' ltta+
/s se''ik0ppen se' tapasztalta+
A ltsa elho'lyosult! az iz'ait a 'e&r&ztts0& irnytotta! 0s csak
cselekedett! ne' &ondolkozott! 'ikz3en t'adt+ A keze 2&y hastott! 'int
a karo'! a sze'$o&a 2&y sz2rt! 'int e&y tr! 0s olyan dIh to'3olt 3enne!
'intha vala'i 'e&vadult llat lett volna+
J. R. Ward 1=; Hallhatatlan szeret
Fo&al'a se' volt rla! 'ennyi idei& tartott+++ va&y ho&y e&yltaln 'it
csinl+ Az e&yetlen dolo&! a'i tudatosult 3enne! az 0'elyten 0des sza&
volt! a'i 'e&tlttte az orrt+
Kis idvel k0s33+++ va&yis sok idvel k0s33+++ e&y rkk0vals&&al
k0s33+++ 'e&llt! ho&y leve&t ve&yen! 0s arra esz'0lt! ho&y n0&yk0zl3
ll! a $e%e ernyedten l& le$el0 a nyakrl! a tIde%e 0& a ki'erIlts0&tl+ A
tenyer0vel a konyhakvn t'aszkodott! alatta $0nyes! $ekete v0rt ltott! 0s
vala'i csp&tt a ha%rl 0s a sz%3l is+
Kptt n0hnyat! ho&y kitiszttsa a sz%t! 'ert vala'i 3orzal'as zt
0rzett 3enne+ Aztn r%tt! ho&y ne'csak a nyelv0n 0rzi! hane' a torkn 0s
a &yo'r3an is+ A sze'e sz2rt! ali& ltott+
.e&int srt volnaX 8e' 0rzett szo'or2s&ot+++ csak Iress0&et+
N *0zus+++ Krisztus+++ N lehelte valaki+
6irtelen $radts& trt r! ez0rt ha&yta! ho&y a knyke elernyed%en! 0s a
teste oldalra 3illen%en+ Le$ekIdt! letette a $e%0t e&y kih(l tcs3a! 0s
3ehunyta a sze'0t+ 8e' 'aradt se''i ere%e+ 4sak arra volt k0pes! ho&y
leve&t ve&yen+
Hala'ivel k0s33! hallotta! ho&y \huinn 3esz0l hozz+ A'ikor szInet
llt 3e a 3esz0d3en! sokkal ink33 a 3elIlrl $akad udvariass& vette r!
ho&y 3lintson! 'int az! ho&y tudta! 'i trt0nt+
@&y pillanatra 'e&lepdtt! a'ikor azt 0rezte! ho&y valaki 'e&$o&%a a
vllt 0s a l3t! aztn sikerIlt kinyitnia a sze'0t+ KIlns+ A'ikor elszr
3e%ttek ide! a 'unkapad 0s a szekr0ny $eh0r volt! 'ost pedi&+++ valaki
$0nyes $eket0re $estette le ket+
K3ultan azon csodlkozott! 'i0rt tett volna ilyet 3rki is+
A $ekete ali&ha volt 3arts&os sznnek 'ondhat+
ehunyta a sze'0t! 0s 0rezte! ho&y $ele'elik! 'a%d kiviszik! aztn
'e&int 3ee'elik valahov! 0s v0&Il a teste e&y Il0sre huppant+ Az aut
'otor%a $el3&tt! az a%tk 3ecsukdtak+
/s 'r 2ton is voltak! k0ts0&telenIl vissza a testv0ris0& kzpont%3a+
.ieltt v0&le& elvesztette volna az esz'0let0t! $ele'elte a kez0t! 0s az
archoz vitte+ @kkor rd33ent! ho&y ottha&yta a prnt+
@&y sze'pillants alatt 'a&hoz t0rt! 0s $elpattant! 'int Lzr a
halottai3l+
lay azon3an r&tn ott volt eltte! 0s odaadta neki azt! a'it keresett+
N Eess0k+ Londo' volt r! ho&y ez se''ik0pp se' 'arad%on ott+
J. R. Ward 1=9 Hallhatatlan szeret
*ohn elvette tle a prnt! a'i ZheK illatt hordozta! 'a%d kr0 $onta
hatal'as test0t+ @z volt az utols dolo&! a'ire e'l0kezett a hazavezet
2t3l+
A'ikor Lash $el03redt! pontosan u&yana33an a pz3an $ekIdt! 'int
a'ilyen3en elaludt) hanyatt! a kar%a kereszt3et0ve a 'ellkasn+++ 'int e&y
hulla a kopors3an+ A'ikor 'e& v'pr volt! nappal ren&ete&et
$or&oldott alvs kz3en! 0s ltal3an 2&y 03redt $el! ho&y az oldaln
$ekIdt! a $e%e pedi& a prna alatt pihent+
.iutn $elIlt! az els dol&a az volt! ho&y 'e&n0zze a se3eket a
'ellkasn 0s a hasn+ U&yanolyan volt+ 8e' ro'lott! de ne' is %avult+ Az
ener&iaszint%e azon3an %elentsen 'e&e'elkedett+
Annak ellen0re! ho&y csak+++ *0zus Krisztus+++ hro' rt aludt volnaX
.i a $rancX
6la istennek! volt annyi esze! ho&y '0& ide%03en elhalasztotta a
tallkozt enloise-zal+ /pesz( e'3er ne' kerIlt e&y ilyen e'3er sze'e
el0! ha 2&y n0zett ki! 0s 2&y is 0rezte 'a&t! 'int aki 's$0l h0ten
keresztIl e&y$olyt3an dor30zolt+
Lecs2sztatta a l3t az &yrl! aztn sszeszedte 'a&t! 0s $ele'elte a
$enek0t! 'a%d tel%esen $I&&le&es3e e&yenesedett $el+ Kicsit 'e&in&ott! 0s
a $ldszintrl 'r ne' hallott se''it+ Ha&y+++ vr%unk csakJ Halaki hnyt+
A'i azt %elentette! ho&y az C'e&a 3e$e%ezte a dol&t az 2% 3eavatotton! 0s
a klyk 'ost hat-tzrnyi! kelle'es hnysnak n0zett el03e+
Lash $elvette a zak%t 'e& piszkos in&0t! 0s azon &ondolkozott! hol a
$ranc3a k0sik 'r a vlts ruh%a+
.r+ A-nek ne' kellett hro' ra ahhoz! ho&y elvonszol%a a se&&0t
enloise-hoz! tte&ye a tallkozt! aztn vissza'en%en a 3arna t0&ls
hz3a! 'e&etesse ZheKet! 0s kivlasszon e&y 2% ltzet ruht neki+
A l0pcsn les0tlva trcszta az iditt! 0s a'ikor a han&posta
%elentkezett 3e! dIhsen csak annyit k0rdezett+
N 6ol a pics3an van 'r a ruh'! se&&$e%X
Aztn letette! 0s 3en0zett az elszo3n keresztIl az e30dl3e+ Az 2%onc
'r ne' az asztalon $ekIdt! hane' r0sz3en alatta! 0s az e&yik vdr $l0
ha%olva 2&y hnyt! 'intha e&y patkny lenne a has3an! a'ely e&yik
ki%ratot se' tall%a+
J. R. Ward 1?# Hallhatatlan szeret
N .ost el'e&yek N szlalt 'e& Lash han&osan+ @rre az 2%onc 'e&llt!
0s $eln0zett r+ A sze'e v0res volt! a sz%3l pedi& olyan vala'i %tt
ki$el0! 'int a koszos 'oso&atl0+
N .i+++ 'i trt0nik vele'X N @rtlen han&+ @rtlen szavak+
Lash keze a 'ellkasra t0vedt! ahol a se3ei voltak! 0s ali& kapott
leve&t! a'ikor arra &ondolt! 'ennyire ne' 'ondtk el nekik soha a tel%es
i&azs&ot+ Az 2%onnan 3eavatottak sose' tudtk! 'ire sz'tsanak! se'
azt! ho&y 'it is ldoztak $el! va&y 'it kaptak 0rte cser03e+
1a%t 'a&t soha ne' sorolta az 2%oncok kz0+ V a &onosz $ia volt! ne'
csak e&y 2%a33 $o&asker0k az C'e&a &0pezet03en+ Ae val%3an 'ennyit
tudottX
K0nyszertette a kez0t! ho&y elen&ed%e a 'ellkast+
N 8e' lesz se''i 3a%od N 'ondta durvn+ N .inden+++ rend3en lesz+
.a%d e&y id '2lva elalszol! 0s a'ikor $el03redsz+++ 2&y 0rzed 'a&ad!
'int azeltt! csak '0& %o33an+
N Az a dolo&+++
N Az ap' volt+ Ae te neke' $o&sz dol&ozni! aho&y 'r kor33an is
'ondta'+ @z ne' vltozott+ N Lash az a%t $el0 indult! 'ivel
lekIzdhetetlen v&yat 0rzett arra! ho&y elt(n%n innen+ N .a%d elkIldk
valakit 0rted+
N K0rlek+++ ne ha&y% 'a&a'raJ N A klyk knnyes sze''el
knyr&tt! 0s kiny2%totta 'ocskos kez0t+ N K0rlek+++
Lash 3ordi sszepr0seldtek! sszenyo'tk a tIde%0t! annyira! ho&y
'r ali& 3rt leve&t 3eszuszakolni a tork3a+
N Halaki 'a%d el%n 0rted+
Kil0pett az a%tn! ki'ent a hz3l! 'in0l tvola33 ettl a 'ocsoktl+ A
.ercedeshez t'oly&ott! 3eIlt a voln '&0! 0s 'a&ra zrta az a%tt+
@lindult! 0s 'iutn 'e&tett va&y t kilo'0tert! v0&re k0pes volt is'0t
sza3adon l0le&ezni+ B' csak akkor 0rezte 'e&int a r0&inek 'a&t! a'ikor
'e&pillantotta a 3elvros $elhkarcolit+
.ikz3en a 3arna t0&ls hz $el0 kzeledett! '0& k0tszer trcszta .r+
A-t! de 'indk0t alkalo''al csak a han&post%a %elentkezett 3e+
e$ordult %o33ra a siktor3a! ho&y a &arzshoz %usson! 0s 'r olyan
dIhs volt! ho&y 'a%dne' kido3ta az tkozott tele$ont az a3lakon+++
Levette a l3t a &zpedlrl! 0s ha&yta! ho&y e&y aut 'e&elzze+++ a
szo'sz0d Qorsch0%val azon3an ne' volt udvarias+
J. R. Ward 1?1 Hallhatatlan szeret
A 3arna t0&ls hz &arzsa trva-nyitva volt! .r+ A LeKusa pedi& 3enne
llt+ 8e' a 'e&szokott $ellls+
@z a t0ny! vala'int az! ho&y a teKasi ne' vlaszolt a hvsaira! 'r
'e&len&ette eltte a vrs zszlt! 'ire els &ondolata ZheK volt+ 6a azok
a nyo'orult testv0rek elvitt0k! 'inde&yiket szven $o&%a sz2rni itt a $Ivn!
aztn ha&y%a! ho&y a nap elint0zze a testIket+
Lehunyta a sze'0t! 0s kit&totta az 0rz0keit+++ e&y 'sodperc '2lva
'e&0rezte .r+ A-t! de a %el na&yon &yen&e volt+ 1zinte 'e&0rezhetetlen+
A kis tet(t nyilvnvalan elint0zt0k! de '0& ne' halt 'e& tel%esen+
A'ikor e&y kocsi 0rkezett '&0 0s dudlni kezdett! r%tt! ho&y 'e&llt
az 2ttest kzep0n+
.s eset3en azt lett volna az els reakci%a! ho&y 3eha%t a .ercedesszel
az udvarra! aztn $elszalad a hz3a+++ %elenle& azon3an $ino'an $o&al'azva
is csak $0li& volt n'a&a! $radt volt 0s lo'ha+ Felt0ve! ho&y azok a
harcosok e&0szs0&esek! ersek 0s '0& 'indi& ott vannak 3ent! ne' ez volt
a 'e&$elel alkalo' arra! ho&y sze'3en0zzen velIk+
.0& az alantasok is 'e& tudtak halni+ .0& az C'e&a $it is haza
lehetett kIldeni a tere't%0hez+
Ae 'i van a n%0velX
H0&i&ha%tott a siktoron! %o33ra $ordult! aztn '0& e&yszer %o33ra+
.ikz3en elhaladt a hz utcra n0z ho'lokzata eltt! k0ts0&3eesetten
i'dkozott! ho&y '0& 'indi& ott+++
Feln0zett az e'eleti a3lak3a! 0s 'e&ltta a nt a hlszo33an+
6atal'as k esett le a szv0rl! 0s 'e&knnye33Ilve ki$2%ta a leve&t+
8e' sz't! 'i trt0nt a hz3an! ne' sz't! ki hatolt 3e! ZheK '0&
'indi& ott volt! ahol ha&yta) az arca ra%ta kvIl 'indenki 's sz'ra
lthatatlan volt! csak pillanthatta 'e&! aho&y az a3lak3an llt! az 0& $el0
e'elt tekintettel! kez0t a torkra $onva+
.ilyen sz0p k0p! &ondolta+ A ha%a 'r kezdett kinni 0s $elkunkorodni!
az arca pedi&! aho&y a hold$0ny a 'a&as %ro'csont%ra 0s tk0letes a%kra
esett! e&yenesen ro'antikus volt+
ZheK '0& 'indi& az v0 volt+
Lash k0nyszertette 'a&t! ho&y tov33ha%tson+ A helyzet 2&y llt! ho&y
a n 3iztons&3an volt a szo33an+++ lthatatlan 3rtn0n e&yetlen v'pr
se' tudott thatolni! akr testv0r volt az illet! akr csak e&y osto3a
$a%ank $e&yverrel 0s 'e&%tszott 3tors&&al+
J. R. Ward 1?" Hallhatatlan szeret
6a 3e'enne 0s sszet(z0s3e keverednek a testv0rekkelX 6a
'e&s0rIlneX Azonnal elveszten0! 'ert az a varzslat! a'ivel 3rtn3e
zrta! ener&it vett el tle+ .r &y is el0& nehez0re esett $enntartani+
.e&vetette sa%t &yen&es0&0t! de relisan sze'l0lte a helyzetet+
elehalt! ho&y tov33 kell ha%tania+ Eel%esen ki3ortotta+
Ae ez volt a helyes dnt0s+ 6a 'e& akarta tartani 'a&nak ZheKet! ott
kellett ha&ynia! a'& a ha%nal ki ne' Irti a hzat+
@ltartott e&y idei&! a'& r%tt! ho&y c0ltalanul autzik+ Vszint0n szlva
azon3an rosszul lett a &ondolattl! ho&y vissza'en%en az e&yik lepukkant
hz3a! a'ely az Alantasok Ersas&nak tula%don3an volt+
7stene'! soha ne' %n el a ha%nalJ
@&yr0szt el se' hitte! 'ennyire puhny lett 0s 'e&$uta'odott! 'sr0szt
ahhoz is ali& volt ere%e! ho&y e&yenesen tartsa a $e%0t a kor'ny '&tt
Ilve+ Btha%tott 4aldMell nyu&at $el0 tart hd%n 0s eltpren&ett+ 8e'
0rtette a dol&ot+ A se3eket a ZheKszel val harc sorn szerezhette! a
ki'erIlts0& azon3an+++
A vlaszra akkor %tt r! a'ikor a kelet $el0 tart svra pillantott+ 6t
perszeJ Clyan e&y0rtel'( volt! 0s olyan na&y ervel tudatosult 3enne! ho&y
a l3t is levette a &zpedlrl+
Kelet 0s nyu&at+ al 0s %o33+ /%szaka 0s nappal+
6t perszeJ Attl! ho&y .r+ A-3l ivott! csak r0sz3en lett erse33+
@&y nre volt szIks0&e+ @&y ni alantasra+
.i0rt is ne' %tt r erre ha'ara33X A $0r$i v'prokat csak az ellenkez
ne'( $a%trsuk v0re 0ltette+ 6a3r az ap%a rks0&e 'e&lehetsen
do'innsan 0rv0nyesIlt 3enne! az0rt a v'proldal is el0& ers volt ahhoz!
ho&y v0rre le&yen szIks0&e+
.iutn .r+ A-3l ivott! csak r0sz3en 0rezte kiel0&tve ezt az i&0nyt+
8os! ez 'indent 'e&vltoztatott+++ ZheK sz'ra pedi& e&y e&0szen 2%
tvlatot nyitott+
J. R. Ward 1?= Hallhatatlan szeret
)/. fejezet
A $ldszinti v0res csetepat0 han&%ai $elhallatszottak ZheKhez+ A33l
t0lve! 'ilyen 3(z ter%edt a leve&3en az e'eletre! 'a%d szllt v0&i& a
$olyosn! 0s 3e a nyitott a%tn! ne' volt neh0z kitallni! 'i trt0nt a kis
alantassal! aki ennivalt szokott neki hozni+
8yilvnvalan a konyht is &yilkos'intval $estett0k 2%ra+
ZheK 'e&lepdtt azon! ho&y a testv0rek 2&y dntttek! kit0pik a
&aze'3er 'inden v0&ta&%t itt a helysznen+ A33l! a'it hallott! tudta!
ltal3an utch C`8eal szippantotta 'a&3a az alantasokat, ho&y
'e&akadlyozza a visszat0r0sIket az C'e&hoz+ .ost viszontX Ali&ha
'aradt vala'i! a'it ne $el'osron&&yal kellett volna $eltakartani a
$ldrl+
@&y idei& kIlns csend volt! 'a%d siets l0pteket hallott+ A testv0rek N
'ost ho&y 'r ne' volt 'it 'e&lniIk N k0szIltek el'enni+
Qnik lett 2rr ZheKen! 0s 'a%dne' $izikai er$eszt0st kellett tennie
ahhoz! ho&y ssze tud%a szedni 'a&t+++ de a $ranc3a! ne' $o& sz0tesniJ
4sak sa%t 'a&ra sz'that e33en a helyzet3en! 'a&a volt a $e&yver! az
esze 0s a teste! a'it Lash ne' tudott elvenni tle soha+
6a ezeket is elveszti! halott e'3er+
A $en03e! ha elveszti! ne' tud%a 'a&val vinni Lasht! a'ikor el'e&y+
A helyzet vals&3l 'ertette az ert! a'ely ahhoz kellett! ho&y
tov33 tud%a $olytatni+ 1ikerIlt 'e&tallnia azt a s2lyt! a'ellyel lezrta az
0rz0seit! ho&y ne szk%enek ki a szv03l! 'ert 'a&ukkal vitt0k volna a
%zan esz0t is+ .ikz3en *ohn .attheM 'ellett llt! 'indent elzrt! a'it
csak 0rzett+
1e''i se' sza3adult ki+ 1e''i se' szivr&ott ki+
6arci 'd3a kapcsolt! 0s r%tt! ho&y a trt0nteket a sa%t hasznra is
$ordthat%a+ 8e' hallott pukkanst! 0s ne' ltott villantst lentrl! va&yis
ne' sz2rtk szven a &yilkost+ A sza& pedi& $riss volt! ez0rt 'a%dne'
3iztos volt 3enne! ho&y itt ha&ytk a test0t+
Lash na&yon ki $o& 3orulni+ ZheK hallotta! aho&y a kis teKasival 3esz0lt!
0s 3r sose' is'erte volna 3e! de ktdtt a kis szarhzihoz+ /s neki ki
kell hasznlnia ezt a &yen&es0&0t+ .0& %o33an sz0tro'3olni! a'ikor
sszezavarodik+ Ealn Lash az alap%ai3an $o& 'e&rendIlni+++
J. R. Ward 1?? Hallhatatlan szeret
A csend 0s az 0'elyt 3(z kzepette kr3e-kr3e%rklt a szo33an! 0s
v0&Il az a3laknl kttt ki+ 8e' &ondolkodott! csak 'indk0t kez0t
$elny2%totta! 0s 'e&t'aszkodott az a3lakkeret3en+++
Aztn htrau&rott! 0s vrta a $%dalo' 0les hull't+
6elyette azon3an+++ csak e&y enyhe 3izser&0st 0rzett+
Hala'i 'e&vltozott a 3rtn03en+
A $e%0t '0& 'indi& 3eh2zva! vatosan 'e&0rintette a 3urok $alt! 'a%d
nekinyo'ta a tenyer0t+ Ek0letesen o3%ektven szerette volna 'e&t0lni a
helyzetet! ' kiderIlt! ho&y a vltozs olyan sze'3et(n! ho&y '0& akkor
is $elt(nt volna neki! ha ne' koncentrl r ennyire+ 6atrozottan laz33 lett
a varzslat ltal sztt elszi&etel0s $ala+ Lehetetlen volt ne' 0szrevenni+
A k0rd0s csak az volt! 'i0rt+ /s va%on '0& laz33 lesz-e idvel! va&y ez
csak e&y t'eneti llapot! a'it 'ost azonnal ki kell hasznlnia+
Az a3lak $el0 n0zett! 0s vala'i $ino' vi3rlst vett 0szre+ A $elIletes
sze'l0l sz'ra 'inden nor'lisnak ltszott a varzslat3an! ZheK pedi&
az a3lakra tette a kez0t! csakho&y 'e&3izonyosod%on rla+ .e&halt volna
LashX Ha&y csak 'e&se3esIltX
@33en a pillanat3an e&y $ekete .ercedes ha%tott el a hz utcra n0z
oldala eltt! 0s 'e&0rezte 3enne a nyo'orultat+ 8e' tudta! az az oka-e!
ho&y a $0r$i ivott 3elle! va&y pedi& az! ho&y a 3rtne 'e&&yen&Ilt! de
k0pes volt $elt0rk0pezni Lash 0rz0seit+ @lszi&eteltnek 0rezte 'a&t+
A&&dott+ /s+++ &yen&e volt+
8ocsak! nocsak+++
W&y 'r 0rthet! 'i0rt lazult 'e& a 3ezrts& $ala+ Y&y &ondolta! Lash
valszn(le& ez0rt ne' %tt 3e e&yenesen+ A hely03en ! ha ne' erezn0 t2l
%l 'a&t! 'e&vrn a ha%nalt! 0s csak akkor t0rne vissza+ Ha&y el'enne
ko'oly erst0st szerezni+
Aeht erre val a 'o3iltele$on! ne'X
.iutn a .ercedes elt(nt a krny0krl! 0s ne' is 'utatta %el0t annak!
ho&y vissza akarna t0rni! ZheK k0t l0p0st htrlt az a3laktl+ .e&$esztette
a co'3%t! harci lls3a ereszkedett! kl3e szortotta a kez0t! 0s a
tests2lyt a hts l3ra helyezte+ .0ly l0le&zetet vett! 'a%d
sszpontostott+++
A %o33 kl0t olyan ervel v&ta ki elre! a'ennyire csak tudta! 0s
akkort Ittt a lthatatlan $alra! a'i! ha e&y $0r$i llkapcst 0rte volna!
3iztosan dara3okra trte volna a sze'0tldt+
J. R. Ward 1?> Hallhatatlan szeret
A $al visszar2&ott! a szo33an azon3an ennek hatsra 'indenhol
$odrozdni kezdett a leve&! 'intha a 3rtne 'e&re'e&ett volna! 0s 2%ra
$el0ptette volna 'a&t a s0rIl0s utn+ .0& 'ieltt tel%esen visszat0rhetett
volna az eredeti llapot3a! ZheK 2%a33 It0st '0rt r+++
@rre a 'sik oldalon 3etrt az a3lak Ive&e+
Az els pillanat3an 0rtetlenIl n0zett+ Annak ellen0re! ho&y l&y szell
si'o&atta az arct! le kellett n0znie v0rz kl0re! ho&y 'e&3izonyosod%on
rla! ne' 's okozta az a3lak 3etr0s0t+
1zent+++ szar+
1z'3a vette a 'enekIl0s lehets0&es 2tvonalait! 'a%d htrapillantott a
vlla $ltt arra az a%tra! a'it *ohn 0s a testv0rek nyitva ha&ytak+
Az akarta le&kev0s30! ho&y v0&i& kell%en 'ennie az e&0sz hzon! 'ert
ne' is'erte az elrendez0s0t! 0s $o&al'a se' volt rla! 'ennyi idei&
tartana! ho&y ki%usson! va&y 'it tallna 2tkz3en+ Fsztnsen 0rezte! t2l
&yen&e ahhoz! ho&y lthatatlann vl%on! ez0rt ha az a3lakon t pr3lna
kitrni! ne' volt 3iztos 3enne! ho&y a leve&3en el tud t(nni+
6a pedi& ne'! akkor e&yenesen po$ra esve landolna a %rdn+
A nyitott a%t volt a le&0sszer(33 'e&olds+ A sa%t test0t hasznlhatn
az kle helyett! 0s ha neki$utna! sokkal na&yo33 ert tudna ki$e%teni+
.e&$ordult! a lapock%val nekit'aszkodott a $alnak! '0ly l0le&zetet
vett! 0s tel%es ere%03l $utni kezdett a szo3n keresztIl az a%t $el0+ A talpa
knnyed0n tov33totta a s2lyt! a kar%t ertel%esen len&ette $uts kz3en+
A'ikor nekiItkztt a 3rtne $alnak! a $%dalo' lerhatatlan volt+
1z0tter%edt az e&0sz test03en! 0s 3elIlrl &y2%totta $el 'inden e&yes
porcik%t+ A kn a33an a pillanat3an volt a le&hatal'asa33! a'ikor a $al
'e&lltotta! 'a&3an tartotta! 0s ne' en&edte el+++
Aztn vala'i elszakadt! 'ert a lendIlete le&yzte a varzslattal sztt
hatr ellenllst+++ 0s a 'indenit! kutya le&yen! ha ne'! kirepIlt a
szo33lJ
A'ikor a teste kisza3adult a ktel0k3l! nekiItkztt a $olyos
oldalnak! de olyan ervel! ho&y azt hitte! ledrzsl e&y r0te& $est0ket
3elle az arcval 0s 'ellkasval! a'ikor lecs2szott ra%ta a $ldre+
1z0dIlt a $e%e! a sze'0t 3ntotta a $0ny! ez0rt sszeszedte 'a&t+
Kisza3adult! de '0& ne' volt sza3ad+
Hisszan0zett a szo33a! 0s ltta! aho&y a varzslat 3urka vi3rl!
visszarendezi 'a&t+++ 0s az %utott esz03e! va%on a kisza3adulsa ne'
kIldtt-e vala'i %elet Lashnek+
J. R. Ward 1?< Hallhatatlan szeret
.enj... siess... menek$lj... -uss8
8a&y nehezen $eltpszkodott a $ldrl! a l3a re'e&ett! 0s 'a%dne'
lezuhant a l0pcsn+ A'ikor le0rt a $ldszintre! az alantas v0r0nek 3(ze
olyan that volt! ho&y kis h%n rosszul lett+ Az ellenkez irny3an
$olytatta az 2t%t! de ne' az orra 'iatt+ .inden 'oz&s 3e a hz3a 0s
onnan ki$el0! a hts a%tn t trt0nt+ 6a csak pr percnyi ide%e volt! e&y
olyan ki%ratot akart vlasztani! a'it ne' sokszor hasznltak+
A 3e%rati a%t 'asszv! dszes! $ara&ott kapu volt! Ive&ezett 3et0ttel!
a'elyen vasrcsok h2zdtak kereszt3en+ @zen keresztIl ne' tudna
lthatatlann vlni! plne ne' ilyen &yen&0n! aho&y 'ost 0rezte 'a&t+ A
zrak azon3an e&yszer( tolzraknak t(ntek+
Lyerek%t0k+
Cdas0tlt az a%thoz! rtette a kez0t a szerkezetre! sszpontostotta a
'arad0k ener&i%t! ho&y el'ozdtsa a zrak nyelv0t+ @&yet+++ kettt+++
hr'at+++ 0s v0&Il a ne&yediket is+
Kinyitotta az a%tt! 0s 'r $0l l33al kint volt a hz3l! a'ikor
'e&hallotta a konyhaa%t nyikor&st+
Lash vissza%ttJ Hissza%tt 0rteJ
A kvetkez pillanat3an lthatatlann vlt! a pnik 2%ul ervel tlttte
$el! a'ely a 'enekIl0shez kellett+ Eudta! ho&y ne' %ut 'esszire! ez0rt 2&y
dnttt! az lesz a le&%o33! ha az ala&sori laks3an h2zza 'e& 'a&t+ Ctt
le&al33 3iztons&3an lesz! a'& 'e& ne' ersdik+
A laksa eltti v0dett alkv3an 3ukkant el! 0s a &ondolatval kinyitotta
a zrat+ A'ikor 3enyitott az elszo33a! a $eh0rre 'eszelt $olyosn
$elkapcsoldott a villany! pedi& a sze'e el0 e'elte a kar%t! 0s le3otorklt
a l0pcsn+ .e&int a &ondolatval zrta 3e az a%tt! aztn elindult elre+
6alvnyan 0rz0kelte! ho&y kicsit sntt+
Ealn a $olyos $al3a val Itkz0s 'iattX Ha&y! ho&y 'a%dne' leesett
a l0pcsnX Ki a $ranc tudta! 0s kIln3en is! kit 0rdekeltX
etntor&ott a hlszo33a! 0s 3ecsukta az a%tt+ A 'oz&s0rz0kel
villany $elkapcsoldott! ZheK pedi& az &yra n0zett+ Eiszta volt ra%ta az
&yne'(+ e volt vetve+ A prnk sz0pen elrendezve ra%ta+
8e' %utott el odi&+ A t0rde 'e&adta 'a&t! pedi& ne' ellenkezett+
Fsszero&yott! elterIlt a $ldn! a teste ne' volt 's! 'int e&y 3rrel $edett
csonthal'az+
8e' az alvs ra&adta el! a'ikor $ldet 0rt! a'i ne' is volt 3a%+
Az ntudatlans& sokkal %o33an 'e&$elelt+
J. R. Ward 1?: Hallhatatlan szeret
laylock ,ha&e 0s Dsadist ks0ret03en ali& h2sz perccel az utn t0rt
vissza a 3arna t0&ls hzhoz! ho&y *ohnnal elindultak onnan+ .ihelyt
3iztons&3a helyezt0k a testv0ris0& kzpont%3an! vissza%ttek! ho&y
t$0sIl%0k a terepet+
Azok utn! ho&y lay v0&i&n0zte a '0szrlst! a'it *ohn '(velt! a
kvetkez'0nyeit 'r szinte 0szre se' vette! a'ikor 3es0tlt a konyh3a+
,&tn elkezdte kih2z&lni a $ikokat! kinyito&atni a szekr0nyeket! ho&y
tall-e sze'0lyazonoss&i iratot! tele$ont! sz't&0pet+ Dsadist $el'ent az
e'eletre! 'ikz3en ,ha&e a hz ele%0n0l n0zett krIl+
lay ali& lendIlt 3ele a 'unk3a! a'ikor ,ha&e azt kiltotta+
N A 3e%rati a%t trva-nyitva vanJ
1zval valaki %rt itt! 'iutn el'entek *ohnnal+ AlantasX Ha&y taln e&y
e'3eri tolva%X 8yitva ha&ytk a hts a%tt! a'ikor tvoztak! 'ert csak
*ohnra $i&yeltek+++ a zrt udvar azon3an 3iztostotta! ho&y a v0letlenIl arra
%rklk ne tud%anak 3e'enni+ Qersze sose' lehetett tudni+
6a e'3er volt! sz0p kis ltvny $o&adtaJ
lay &yorsan dol&ozott! 'ikz3en keres&0lt+ Az e&yik $ik3an a k0sek
'ellett k0t tele$ont is tallt! de e&yiknek se' volt tlt%e! ezt azon3an H
'e& tud%a oldani+ A tele$onok 'ellett hevert n0hny n0v%e&y is! a'elyek
valszn(le& a 'estere'3erek0 lehettek! akik az 0pIleten dol&oztak+
/ppen a pult alatti szekr0nyeket kutatta t! a'ikor a ho'lokt rncolva
$eln0zett+ Qontosan eltte a pulton e&y tl $riss al't ltott+
A t(zhely irny3a n0zve 'e&pillantott n0hny paradicso'ot is+ Aztn
e&y r2d $rancia 3a&ettet paprzacsk3a cso'a&olva+
lay $elllt! 0s odas0tlt a h(tszekr0nyhez! 'a%d kinyitotta az a%ta%t+
iote%+ @&yenesen a 3iopiacrl+ @&y $riss! sItnival pulyka+ FIstlt kanadai
sonka+
8e' ki$e%ezetten $o&olynak val 0telek+
lay $eln0zett a 'ennyezetre! ahol s2lyos l0ptek dI3r&tek! aho&y
Dsadist szo3rl szo3ra %rt+ Aztn a tekintete v0&i&siklott a
kas'rka3ton! a'ely az e&yik sz0k htt'l%ra t0ve hevert! vala'int a
kz0pen l0v konyhapult alatti polcon! az e&y's3a rakott r0zed0nyeken
0s a kv0$zn! a'elynek a kancs%3an kv0 $eket0llett+
.inden hol'i 'rks volt 0s olyan rendezett! 'int e&y katal&us3an
l0v k0pen+
J. R. Ward 1?; Hallhatatlan szeret
@z val3an Lash sznvonala volt+++ az alantasok azon3an ne' ettek+
1zval! hacsak ne' kirlynk0nt 3nt ZheKszel! a'i na&yon
valszn(tlennek t(nt+++ valaki rendszeresen itt 0tkezett+
A ko'ornyik 0l0ska'r%a %o33ra llt a konyha 'ellett+ lay 3enyitott!
0s &yorsan krIln0zett 3enne+ Annyi konzervet ltott! a'ennyi e&y
csaldnak e&y 0vi& is ele&end lett volna+
.r 'ent ki$el0! a'ikor 'e&akadt a sze'e vala'in a $ldn+ Fino'
karcolsok voltak az e&y03k0nt tIkrsi'a $apadln+++ $0lkrv alakot
$or'ztak+
lay-nek recse&ett a t0rde! a'ikor le&u&&olt! 0s arr033 rakott e&y
porszvt az 2t3l+ A $ali la'30ria els rn0z0sre e&y3e$I&&nek ltszott!
sehol ne' volt ra%ta v&s! olyan! a'inek ne' kellett volna ott lennie! '
e&y &yors kopo&tats a k0z$e%0vel! 0s 'r tallt is '&tte e&y Ire&et+
@lvette a tr0t! 0s a 'arkolatval! 'int vala'i szonrral! pontosan
3ehatrolta a re%tett zu& '0reteit! 'a%d 'e&$ordtotta! 0s 3elesz2rta a pen&e
he&y0t a la'30ria illeszt0sei kz0+
@rvel ki$esztette az a%tt! 'a%d elvett e&y toll alak2 zse3l'pt! 0s
3evil&tott a lyuk3a+
@&y sze'eteszsk volt 3enne+ Fekete szn(! 'int az alantasok v0re+
lay kivette! 'a%d sz0th2zta a sz%t+
N 1zents0&es+++ 0&J
,ha&e %elent 'e& '&tte+
N .it talltlX
lay 3eleny2lt a zsk3a! 0s kivett 3elle e&y 'ar0k &y(rtt 3ank%e&yet+
N Q0nzt+ 1ok p0nzt+
N 6ozd 'a&addalJ Dsadist tallt e&y laptopot! 'e& az e'eleten e&y
trtt a3lakot+ /n 3ecsukta' a 3e%rati a%tt! ho&y ne %%%enek 3e az
e'3erek+ N ,n0zett az r%ra+ N .ennInk kell! 'ieltt $el%n a napJ
N Ck0+
lay 'e&$o&ta a zskot! nyitva ha&yta a re%tekhely a%ta%t! $eltrve! 'ert
2&y &ondolta! 'in0l t33 nyo'ot tallnak! a'ely a 3etr0st t'aszt%a al!
annl %o33+ 8a persze! ne' 'intha a konyh3an hever alantast $i&yel'en
kvIl lehetett volna ha&yni+
rcsak ltn Lash arct! a'ikor haza%n! 0s ez a ltvny $o&ad%aJ
lay! ,ha&e 0s Dsadist ki'entek a hz3l a hts a%tn keresztIl a
kert3e! 'a%d lay 0s ,ha&e lthatatlann vlt! Dsadist pedi& k0t drtot
ssze0rintve 3eindtotta a LeKust a &arzs3an! ho&y azt is elvi&ye+
J. R. Ward 1?9 Hallhatatlan szeret
.a&tl 0rtetd volt! ho&y 'indannyian ink33 'aradtak volna! ho&y
'e&n0zz0k! ki %n vissza! a ha%nallal azon3an ne' lehetett alkudozni+
A testv0ris0& hz3an lay 3es0tlt az elcsarnok3a 6ollyMooddal! 0s
azt ltta! ho&y e&y e&0sz kis csapat vr%a ket+ .inden zsk'nyolt hol'it
tadtak utchnak 0s H-nek! ho&y a Ldr3en 'e&vizs&l%k ket+ .ihelyt
lay el tudott szakadni tlIk! $el'ent az e'eletre! *ohn szo3%3a+
ekopo&ott az a%tn! a'ire csak e&y ny&0s volt a vlasz+ enyitott 0s
3es0tlt+ \huinnt e&y $Iles $otel3en Ilve tallta az &y 'ellett+ A 'ellette
l0v asztalon a l'pa sr&s $0nnyel 0&ett a st0t3en! 'e&vil&totta t!
vala'int az &yon hever! hatal'as testet a paplan alatt+
*ohn ne' volt 03ren+
\huinn viszont 0ppen e&y Ive& teauilnak kezdett neki! a'ely a
knyk0n0l llt+ Kristlypohara tele volt a '0re&dr&a itallal! a'ire az
ut33i id3en kapott r+
Krisztuso'! ezt szerette! *ohn a *ack Aanielst! lay pedi& kezdte 2&y
0rezni! ide%e lenne az italvlasztst n0'ik0pp $el$e%leszteni+ A sr hirtelen
olyan sek0lyesnek t(nt+
N 6o&y vanX N k0rdezte halkan+
\huinn ivott e&y kortyot! aztn lenyelte+
N @l0& rosszul+ 6vta' Laylt! 'ert innia kell+
lay oda'ent az &yhoz+ *ohn sze'e ne' csupn le volt hunyva!
sokkal ink33 ersen sszeszortva! 0s a sze'ldk0t is sszevonta! 'intha
l'3an $izikai trv0nyszer(s0&eket pr3lna 'e&$e%teni+ Az arca
ter'0szetellenesen spadt volt! a'itl a ha%a '0& st0te33nek t(nt! a
l0&z0se pedi& na&yon $elsznesnek han&zott+
A ruh%t levett0k! 0s az alantas v0r0t is na&y%3l le'ostk rla+
N EeauiltX N k0rdezte \huinn+
lay an0lkIl tartotta oda a kez0t a $i2nak! ho&y odan0zett volna! 'ert
'0& 'indi& *ohnt $i&yelte+ Az Ive& helyett azon3an a poharat kapta a
kez03e! de ne' 0rdekelte+ 8a&yot kortyolt az ital3l+
8a! 'ost 'r le&al33 tudta! 'i0rt szerette \huinn annyira+
A'ikor visszaadta a poharat! kereszt3e $onta a kar%t a 'ellkasn! 0s
hall&atta! aho&y \huinn 2%ratlti+ Hala'i ok 'iatt 'e&nyu&tatta a dr&a
alkohol el3(vlen 3u&yo& han&%a! aho&y a 'etszett kristlypohr3a
'ltt+
N @l se' hisze'! ho&y srt N %e&yezte 'e& lay halkan+ N Y&y 0rte'+++
elhisze'! csak na&yon 'e&lepett+
J. R. Ward 1># Hallhatatlan szeret
N Ctt tartottk $o&va ZheKet a33an a szo33an+ N A teauils Ive& e&y
to'pa koppanssal vissza0rkezett az asztalra+ N /pp ho&y lek0stInk rla+
N esz0lt e&yltalnX
N 8e'+ .0& akkor se'! a'ikor 3edu&ta' a zuhany al! 0s 0n is
3ellta' 'ell0+
8a %! erre a k0pre lay-nek i&azn ne' volt szIks0&e+ .0& szerencse!
ho&y *ohn ne' ha%lott a33a az irny3a+++
@&y $0l0nk kopo&s han&zott $el! 'a%d a leve&3e 3eszivr&ott vala'i
$ah0%as! $(szeres illat+ lay odas0tlt az a%thoz! 0s 3een&edte Laylt! aki
tisztelettudan 'e&ha%olt eltte+
N 6o&yan lehetek szol&+++ N A kivlasztott a ho'lokt rncolta! 0s az
&yra n0zett+ N S! 'e&se3esIlt+++
A'ikor oda'ent *ohn .attheM-hoz! lay arra &ondolt! i&en! de
le&ink33 3elIl+
N Kszn'! ho&y el%tt0l N 'ondta \huinn! 0s $elllt a $otel3l+ *ohn
$l0 ha%olt! 'a%d vatosan 'e&rzta a src vllt+ N 60! haver! 03red% $el
e&y percreJ
*ohn 2&y rndult 'e&! 'intha e&y szkr ellen kIzdene! a $e%0t lassan
e'elte $el! 0s a sze'h0%a hol kinylt! hol 3ecsukdott! 'intha az arcn t-
'e& t- ra'lana a vz+
N 7de%e innod+ N An0lkIl! ho&y htrapillantott volna! htrany2%totta a
kez0t! ezzel %elzett Laylnak+ N 1zeretn0'! ha e&y kicsit ide$i&yeln0l! aztn
'a&adra ha&yunk+
A kivlasztott ha3ozott+++ aztn elrel0pett+ Lassan 'e&$o&ta a $el0
ny2%tott kezet! 0s olyan 3tortalan ele&ancival cs2sztatta 3ele a tenyer0t!
ho&y lay sa%nlni kezdte+
A pr alap%n! a'i elnttte a lny arct! laynek az az 0rz0se t'adt!
ho&y 'int 'indenki 's! Layla is \huinn hatsa al kerIlt+
N *ohn+++ haverX Lyere! 'usz% r' $i&yelnedJ N \huinn kzele33 h2zta
a kivlasztottat! ho&y Il%n le az &yra! 0s 'iutn a lny %o33an sze'I&yre
vette *ohnt! 'r csak vele $o&lalkozott+
N Ura'+++ N A han&%a l&y volt! 0s elk0peszten kedves! 'ikz3en
$elh2zta a ruh%a u%%t+ N Ura'! 03red%en $el! 0s $o&ad%a el! a'it $ela%nlok
nnekJ Lto'! 'ennyire na&y szIks0&e van r+
*ohn 'e&pr3lta 'e&rzni a $e%0t! \huinn azon3an ne' ha&yta 'a&t+
J. R. Ward 1>1 Hallhatatlan szeret
N .e& akarod tallni LashtX A rohadt $e%edet se' 3rod 'e&e'elni+++
eln0z0st a cs2nya sz0rt! Layla+ @rt kell &y(%tened+++ &yerInk 'r! ne l0&y
se&&$e%J
\huinn kIln3z szn( sze'e a lnyra villant! aztn n0'n azt
$or'lta a sz%val) bocsiJ Layla 3iztosan r'osoly&ott! 'ert \huinn e&y
pillanatra oldalra 3iccentette a $e%0t! 'intha vala'i kIlnle&eset ltna+
Ha&y lehet! ho&y csak n0'n 'ondott neki vala'it a lny+
@&0sz 3iztosan+
K0ts0&telenIl+
Aztn 'indketten *ohn $el0 $ordultak! 0s Layla $elszisszent+ *ohn
sze'$o&a '0lyen 3elev%t a csukl%3a! 0s inni kezdett+ \huinn lthatan
'e&el0&edve visszaIlt a $Iles karossz0k3e! 0s 2%ra teletlttte a pohart+
.iutn 'e&itta az ital $el0t! odany2%totta lay-nek+
@z volt az el'2lt 0vszzad le&%o33 tlete+ lay 2&y llt 'e& a $Iles $otel
'ellett! ho&y az e&yik kar%t a sz0k t'l%ra $ektette kereszt3en! 'a%d
ivott e&y kortyot! 0s '0& e&yet! 'ieltt visszaadta volna a poharat+
@&y idei& &y 'aradtak! kzsen iszo&attk a teauilt! 'ikz3en *ohn
Layl3l ivott+ A $olya'at kz3en lay r%tt! ho&y sznd0kosan arra a
helyre teszi az a%kt a pohr pere'0n! ahol \huinn is ivott+
Ealn az alkohol volt az oka+ Ealn a pohr+ Ha&y az a t0ny! ho&y ahol
llt! onnan 'inden l0le&zet0vel 0rezte \huinn klniviz0nek illatt+++
Eudta! ho&y el kell 'ennie+
1zerette volna a %elenl0t0vel t'o&atni *ohnt! de 'inden e&yes perccel
e&yre kzele33 0s kzele33+++ ha%olt \huinnhez+ Clyannyira! ho&y a sz0k
t'l%n $ekv keze 'r 'a%dne' 'e&si'o&atta a src d2s! $ekete ha%t+
N .enne' kell N szlalt 'e& rekedt han&on! 0s &yorsan visszaadta a
pohart! 'a%d az a%t $el0 indult+
N *l va&yX N k0rdezte \huinn+
N Qersze+ Alud% %l! te pedi& vi&yzz 'a&adra! LaylaJ
N 8eked ne' kell innodX
N .a%d holnap+
A kivlasztott 'ondott vala'i kedveset! lay azon3an ne' $ordult 'e&+
1z se' lehetett rla+ 8e' tehette+
/s k0rlek! istene'! add! ho&y senkivel ne tallkozzon ssze a $olyosnJ
8e' ellenrizte le 'a&t! an0lkIl is tudta! 'ikor van $eliz&ulva+++ 0s e&y
$0r$i lehetett akr'ennyire udvarias! ezt az e&y dol&ot ne' tudta eltitkolni
a sz(k 3rruha alatt+
J. R. Ward 1>" Hallhatatlan szeret
)8. fejezet
Cdat a 'sik oldalon! Qayne az any%a szkk2t%3an %rklt! a l3a
krkrs hull'okat vert a 'edenc03en! a'ely3e $entrl z2dult le a vz+
.ikz3en ott tocso&ott! $ele'elte a ruh%a al%t! 0s a sznpo'ps 'adarak
0nek0t hall&atta! a'elyek a $eh0r $a &ain Iltek a sarok3an+ @zek a kis
tere't'0nyek llandan csak csiripeltek! &rl &ra szlldostak! e&y'st
csipkedt0k 0s tollszkodtak+
Qayne ne' 0rtette! ho&y a pokol3a lehet el0& nekik ez a korltozott
tev0kenys0&! ho&y ettl 'indennap 2&y 0rzik! 0rde'es $elkelniIk+
@zen az oldalon ne' l0tezett az id! '0&is azt kvnta! 3rcsak lenne
e&y zse3r%a! ho&y 'e&tud%a! 'ennyit k0sik a vak kirly+ Blland
pro&ra'%uk volt! ho&y harcoltak e&y'ssal 'inden este+++
8os! va&yis a kirly sz'ra este+ Qayne azon3an itt ra&adt ezen az
oldalon! ahol 'indi& rk nappal volt+
Qayne arra &ondolt! 'ennyi id telhetett el azta! ho&y az any%a kivette
a '0lyh(ttt llapot3l! 0s korltozott sza3ads&ot adott neki+ 8e' lehetett
tudni+ -rath krIl3elIl+++ tizent alkalo''al azeltt kezdett el
rendszeresen t%rni hozz! eltte pedi&+++ nos! krIl3elIl u&yanennyi id
telt el a $el0leszt0se ta is+ A'i azt %elentette! ho&y hat hnapX
Az i&azi k0rd0s azon3an az lett volna! 'ennyi idei& volt le$a&yasztva!
de ezt ne' $o&%a 'e&k0rdezni az any%tl+ @&yltaln ne' is 3esz0ltek
e&y'ssal+ A'& az az TisteniU n! aki l0trehozta a $a%t! ne' ha%land
elen&edni t innen! Qayne-nek ne' volt 'it 'ondania neki+
@le&e volt 'r a33l! ho&y valaki uralkodni pr3l $elette+ .ivel ez a
r0'lo'-anya volt a $a% 'e&tere't%e! aki ne' tartozott elsz'olssal
senkinek! '0& a kirlynak se'+++
Addi& csapd3a esve itt ra&adt e33en az 0let3en+
Lyorsa33an kezdett l0pkedni a szkk2t3an! a'itl vizes lett a ruh%a!
ez0rt kiu&rott a 'edenc0%03l! 0s kr3e-kr3e$utkosott! 'ikz3en az kl0t
'a&a el0 e'elte! 0s a leve&3e 3okszolt+
8e' volt alkal'as a %! en&edel'es 0s kteless0&tud kivlasztott
szerep0re! ez volt 'inden pro3l0'nak a &ykere! a'ely kzte 0s az any%a
kztt $eszIlt+ S! 'icsoda pazarlsJ S! 'icsoda csaldsJ
S! tedd 'r t2l 'a&ad ra%ta! dr&a 'a'i+
J. R. Ward 1>= Hallhatatlan szeret
@z a $a%ta viselked0s 0s elktelezetts0& ne' volt neki val+ 6a az any%a
e&y 2%a33 $eh0r ruhs szelle'et akart 'a&a 'ell0! aki 2&y suhan a t0r3en!
'int a huzat a szo3n keresztIl! akkor 'sik $0r$it kellett volna a
&yer'eke ne'z%0Il vlasztania+
Qayne a H0ront A81-0t hordozta 'a&3an! 0s az apa tov33adta
rks0&0t a kvetkez ne'zed0knek+++
Qayne 'e&prdIlt! 'a%d az alkar%val 3lokkolta a kirly $el0 lendIl
kl0t! 0s szinte azonnal 3eh2zott e&yet a '%3a+ A kirly &yorsan
'e&torolta! 0s a hirtelen $el0 indul knyk az a&yrzkds lehets0&0t
hordozta 'a&3an+
Qayne &yorsan le3ukott+ A kvetkez It0s0re a kirly elu&rott N 3r vak
volt! t0vedhetetlen k0pess0&&el tudta 'e&hatrozni! ho&y a lny pontosan
hol van a t0r3en+
A'i azt %elentette! ho&y arra sz'tott! Qayne az oldal3a $o& Itni+ @z0rt
'r t is helyezte a tests2lyt! ho&y htulrl eltall%a a csiz'%a talpval+
Qayne 'e&&ondolta 'a&t! le0rkezett a $ldre! 'a%d 'indk0t l3val tett
e&y sz0les! kaszl 'ozdulatot+ A kirly 3ok%t tallta el! a'ivel
ki3illentette az e&yens2ly3l+ Azutn e&y vill'&yors %o33ra vetd0ssel
ki&urult a hatal'as! zuhan test 2t%3l+ Az 2%a33 vetd0s utn 'r a $0r$i
htn Ilt! 0s a knykha%lat3a $o&ta a nyakt+ 6o&y '0& na&yo33 ervel
tud%a szortani! a 'sik kez0vel 'e&$o&ta a sa%t csukl%t! 2&y h2zta htra
$el$el0 a $e%0t+
@rre 'it rea&lt a kirlyX 6anyatt $ordult a lnnyal e&yItt+
6ihetetlen na&y ere%e 3iztostotta! ho&y szokatlan terhel0s ellen0re is $el
tud%on e'elkedni! 'a%d e&y 'ozdulattal 'e&$ordulni a leve&3en! 0s &y
Qayne a $0r$i alatt tallta 'a&t! kilaptva! 'int e&y palacsinta+
1z0p kis &yne'(+++ szinte 0rezte! aho&y a csont%ai elha%olnak+
A kirly azon3an 'indenekeltt 0rt0kes $0r$i volt! ez0rt 3r'ennyire
$l0nyt 0lvezett is testi er sze'pont%3l! soha ne' tartotta ellen$el0t t2l
soki& le$o&va+ A'i $elett033 3osszantotta Qayne-t+ *o33an szerette volna!
ha olyan kIzdel'et vvnak! ahol e&yik $0l se' $o&%a vissza 'a&t! a ne'ek
kztt azon3an 'indi& is l0teztek kIln3s0&ek! a $0r$iak na&yo33ak 0s
ezltal erse33ek voltak+
r'ennyire ne' tetszett neki ez a 3iol&iai t0ny! ne' tudott ellene
se''it tenni+
/ppen ez0rt ha kiv0teles &yorsas&nak ksznheten sikerIlt e&y-e&y
tallatot 3evinnie! azt a &yzel'et '0& 0dese33nek 0rezte+
J. R. Ward 1>? Hallhatatlan szeret
A kirly e&y $Ir&e 'ozdulattal talpra llt! kr3e$ordult! hossz2! $ekete
ha%a le&yezszer(en $elli33ent! 'a%d lehullott $eh0r dzsi%0re+ Fe%re si'ul
napsze'Ive&e 'ost is ra%ta volt! hatal'as! iz'os teste leny(&z ltvnyt
ny2%tott! a v'pr A81-t se''i$0le e'3eri va&y 's$a%ta vons ne'
szennyezte 3e+
Azon3an 0ppen ez %elentette sz'ra a pro3l0't+ Qayne 2&y hallotta!
ho&y sze'0nek &yen&es0&0t csakis tiszta v0r0nek ksznhette+
A'ikor Qayne $elllt! 3elehastott vala'i a ht3a! de ne' vett
tudo'st az 0les $%dalo'rl! ink33 'e&int sze'3e llt a kirllyal+ @z2ttal
volt az! aki elszr t'adott 0s Ittt! -rath k0pess0&e pedi&! aho&y vak
l0t0re kiv0dte a csapst! rendkvIl elk0peszt volt+
Ealn ez0rt ne' panaszkodott soha a $o&yat0koss&a 'iatt+ 8e' 'intha
k ketten olyan sokat 3esz0l&ettek volna! a'it Qayne e&yltaln ne' 3nt+
Arra &ondolt! 'ilyen lehet a $0r$i 0lete a t2ls oldalon+
Annyira iri&yelte a sza3ads&t+
Folytattk a kIzdel'et! kr3e%rtk a szkkutat! aztn az oszlopok $el0
sodrdtak! a szent0ly3e vezet a%thoz! 'a%d 'e&int vissza 0s kr3e+
.ire el0rkezett az edz0s v0&e! 'r 'indketten tele voltak z2zdsokkal!
0s itt-ott v0reztek! ' ez e&yikIket se' zavarta+ .ihelyt leen&edt0k a
kezIket! 0s a l3uk ne' 'ozdult a $ldn! a se3eik elkezdtek 3e&y&yulni+
Az utols It0st Qayne vitte 3e! '0&hozz e&y 'e&d33ent
%o33e&yenest! a'ely akkort csattant a kirly lln! 'int e&y kz0pkori
lncos 3uzo&ny+ Az ere%e htrarntotta a $e%0t! 0s a ha%a 'e&int $elli33ent+
1zavak n0lkIl is 'indi& tudtk! 'ikor van v0&e e&y kIzdele'nek+
A szkk2t krIli s0tval h(ttt0k le 'a&ukat! kiny2%tztattk az
iz'aikat! 0s helyreroppantottk a ki'ozdult zIleteket+ @&yItt 'e&'ostk
az arcukat 0s a kezIket a szkk2t tiszta viz03en! aztn 'e&trIlkztek
azokkal a trIlkzkkel! a'elyeket Qayne 'indi& odak0szttetett
'a&uknak+
Annak ellen0re! ho&y csak It0seket cser0ltek! ne' pedi& szavakat!
Qayne e&y id utn 2&y &ondolt a kirlyra! 'int a 3art%ra+ /s 2&y is 3zott
3enne! 'int e&y 3art3an+
/let03en elszr+
Hal3an csak 3artok voltak+ Qayne 3r'ennyire csodlta is -rath
leny(&z $izikai $el0pt0s0t! ne' volt kztIk ne'i vonzds+++ 0s r0sz3en
ez0rt is '(kdtt olyan %l a kapcsolatuk+ 6a ne' &y lett volna! Qayne
k0nyel'etlenIl 0rezte volna 'a&t+
J. R. Ward 1>> Hallhatatlan szeret
8e'! se''i$0le szeKulis vonzal'at ne' 0rzett -rath irnt! aho&y
senki 's irnt se'+ A $0r$i v'prok! $le& az elkel szr'azs2ak!
ha%la'osak voltak irnytani+ 8e' tehettek rla! a A81-Ik hatrozta 'e& a
viselked0sIket 0s a %elle'Iket+ Qayne-nek viszont 'r na&yon ele&e volt
a33l! ho&y valaki 3eleszl az 0let03e! 0s a le&kev0s30 se' volt szIks0&e
e&y 2%a33 ilyen sze'0lyre+
N *l va&yX N k0rdezte -rath! a'ikor leIltek a szkk2t pere'0re+
N 7&en+ /s teX N Qayne ne' 3nta! ho&y a $0r$i 'indi& 'e&k0rdezte! %l
van-e+ Az els n0hny alkalo''al azon3an $eldIhtette+ .it k0pzel rlaX
.intha ne' tudna elviselni n0'i $%dal'atX Aztn r%tt! a k0rd0snek
se''i kze sincs a ne'0hez! -rath akrki 'stl is 'e&k0rdezte volna!
akivel e&yItt &yakorolt+
N ,e'ekIl va&yok N $elelte a kirly! 0s sz0les 'osolytl kivillant
hatal'as sze'$o&a+ N Az a hrts az ele%0n na&yon klassz volt+
Qayne arcra akkora vi&yor Ilt ki! ho&y 'e&$%dult az arca+ @z0rt is
szeretett -rath-szal lenni+ .ivel a kirly ne' ltott! ne' kellett eltitkolnia
elle az 0rzel'eit! 0s se''i 's ne' esett olyan %l! 'int az a tudat! ho&y
leny(&zte t+
N 8os! $els0&! a hanyatt $ordulsaid pedi& 'indi& 'e&se''istk+
@z2ttal -rath vi&yor&ott '0& sz0lese33en! 'int eltte! 0s Qayne e&y
pillanatra 'e&hatdott attl! ho&y a dics0rete ennyit sz't a 'siknak+
N A holts2lynak is 'e&vannak az elnyei+
-rath hirtelen $el0 $ordult+ 1t0t sze'Ive&e lttn! a'it 'indi& 'a&n
viselt! Qayne 'e&int azt &ondolta! ho&y ke&yetlennek ltszik+ Qedi& a
kirly 2%ra 0s 2%ra 3e3izonytotta! 'ennyire ne' &y van+
-rath 'e&kszrIlte a torkt+
N Kszn' a 'ai harcot+ Cdahaza ne' %l 'ennek a dol&ok+
N 6o&yho&yX
@z2ttal -rath el$ordtotta a $e%0t! 'intha a horizontot n0zn0+
Halszn(33nek t(nt ink33! ho&y ezt csak akkor csinlta! a'ikor az
0rzel'eit szerette volna elre%teni 'sok ell+
N @lvesztettInk e&y nt+ Az ellens0& elra3olta+ N .e&rzta a $e%0t+ N /s
az e&yik harcosunk szenved 'iatta+
N 6zasokX
N 8e'+++ de a $i2 2&y viselkedik! 'intha azok lenn0nek+ N A kirly
'e&int 'e&rzta a $e%0t+ N 8e' vette' 0szre ezt a kapcsolatot kzttIk+
@&yiknk se'+ Qedi&+++ ott volt! 0s 'a este v0&Il kiderIlt+
J. R. Ward 1>< Hallhatatlan szeret
Qayne hirtelen 0hezett arra! ho&y t33et hall%on a $ldi 0letrl! a'ely
&ondoktl terhes! de '0&is i&azi volt! ez0rt kzele33 ha%olt a kirlyhoz+
N .i trt0ntX
-rath htratette a ha%t! kz0pen a cs2csos v &y '0& $elt(n33en
ltszott arany3arna 3r0n+
N .a este le'0szrolt e&y alantast+ Ke&yetlenIl $elkoncolta a
&aze'3ert+
N 8e' ez a kteless0&eX
N 8e' harc kz3en trt0nt! hane' a33an a hz3an! ahol $o&va tartottk
a nt+ @z a $0r$i % harcos+++ az sszektdtt $0r$i szars&+++ sztn+++
viszont hallos is tud lenni! de ne' % 0rtele'3en+
Qayne &ondolatai3an e'l0kek trtek $elsznre a33l az idszak3l!
a'ikor '0& a t2ls oldalon 0lt! ahol a hi3kat helyrehoztk! harcoltak! 0s+++
Az Vrz 'e&%elent 'a&nlakhelye a%ta%3an+ Fekete ruh%nak redi
$ino'an hull'zottak a 'rvnypadl $elett le3e&ve+
A kirly $elllt 0s 'e&ha%olt+++ '0&se' t(nt e&y kicsit se' alzatosnak+
@&y 2%a33 ok! a'i0rt Qayne kedvelte+
N Ar&a Vrz+
N -rath! -rath $ia+
/s+++ ennyi volt+ 8e' lehetett k0rd0st $eltenni a $a% tere't%0nek! 0s
'ivel Qayne szIlany%a ne' 'ondott se''i e&ye3et! se''i 's ne'
trt0nt! csak 'indannyian na&yokat hall&attak+
7&en! 'ivel a sors vi&yzott r%uk! senki ne' akarta sznd0kosan
terhelni ezt a nt a k0rd0seivel+ @&y0rtel'( volt! 'inek ksznhett0k a
lto&atst+ Az Vrz ne' akarta! ho&y a lnynak 3r'i kze le&yen a kinti
vil&hoz+
N .ost visszavonulok N kzlte Qayne a kirllyal+ 8e' tudott
$elelss0&et vllalni az0rt! a'i ki%tt volna a sz%n! ha az any%a vette volna
a 3tors&ot! 0s $elszlt%a arra! ho&y tvozzon+
A kirly kitartotta elre az kl0t+
N 7sten veledJ 6olnapX
N Fr''el+ N Qayne hozzIttte a sa%t kl0t a kirly0hoz! aho&y
tantotta neki! 'a%d a szent0ly3e vezet a%t $el0 indult+
A $eh0r a%t 'sik oldaln a $0nyesen zld $( 'e&lep volt sz'ra+
1(r(n pislo&ott! 'ikz3en els0tlt a 8e'z te'plo'a 'ellett! le a
kivlasztottak lakhely0i&+ 1r&a! rzsaszn 0s piros vir&ok virtottak
J. R. Ward 1>: Hallhatatlan szeret
v0letlenszer(en e&y's 'ellett! vid' tulipnok keveredtek nrciszokkal
0s riszekkel+
.inde&yik tavaszi vir& volt! ha %l e'l0kezett rvid tartzkodsra a
t2ls oldalon+
7det rk tavasz volt+ Bllandan csak a T'a%dne'U-3en 0ltek! sose'
0rt0k el a nyr tel%es po'p%t 0s tikkaszt hs0&0t+ Ha&y le&al33is+++
a'ilyennek olvas'nyai3l Qayne a nyarat is'erte+
Az oszlopos 0pIlet! ahol a kivlasztottak laktak! kocka alak2
helyis0&ekre volt osztva! a'elyek csak korltozott '0rt0k( 'a&n0letet
3iztostottak a lakknak+ A helyek na&y r0sze Iresen llt 'ost! 0s ne' csak
az0rt! 'ert a kivlasztottak rend%e kihal3an volt+ A'ita a 8e'z
T$elsza3adtottaU ket! az Vrz 0teri se''irekellk3l ll
'a&n&y(%te'0nye e&yre $o&yatkozott! 'ert sokan t'entek a t2ls
oldalra+
Azon3an ne' 'inde&yikIk vlasztotta a 'sik 0letet! 0s 'ost elszr!
ha tl0ptek a 8e'z sa%t hz3a! vissza is %hettek+
Qayne e&yenesen a $Ird3e 'ent! 0s 'e&knnye33Ilten ltta! ho&y
nincs ott senki+ Eudta! ho&y a Tnv0reiU ne' 0rtik 'e& azt! a'it -rath-szal
csinl! ez0rt 'ost rIlt! ho&y trsas& n0lkIl 0lvezheti! aho&y a vz
'e&nyu&tat%a $radt ta&%ait a harc utn+
A kzs $Irdhely e&y na&y! dszes 'rvnyhelyis0&3en helyezkedett
el! a hatal'as 'rvny'edence tvola33i v0&0n vzes0s zu3o&ott+ Aho&y a
szent0ly3en 'indenhol! itt se' voltak 0rv0nyesek a $izika trv0nyei) a
$eh0r k pere'0rl alz2dul vz 'indi& tiszta volt 0s $riss! ha3r ne'
tpllta se''i! 0s ne' is volt sehov le$olysa+
Qayne levette kiss0 talaktott ruh%t! a'elyet 2&y sza3ott t! ho&y
hasonltson -rath dzsi%0hez! 'a%d alsne'(%0t 'a&n tartva 3es0tlt a
vz3e+ A vz h'0rs0klete 'indi& tk0letes volt+++ ez0rt olyanra v&yott!
a'i va&y t2l 'ele&! va&y t2l hide&+
A 'rvny'edence kzep0n a vz olyan '0ly volt! ho&y t tudta 2szni!
0s a teste 0lvezte a s2lytalan 'oz&s3an val kiny2%tzst+
@z volt az edz0s le&%o33 r0sze+ Lesz'tva persze azt! a'ikor sikerIlt
3eh2znia -rath-nak e&y na&yot+
A'ikor oda0rt a vzes0shez! $elllva l0pkedett $el0! 0s ki3ontotta 3e$ont
ha%t+ 6ossza33 volt! 'int a -rath-0+ @&y id utn 'e&tanulta! ho&y
3e$on%a! 0s '0& %l 3e is ha%tsa a nyakhoz! 'skIln3en kivl przt
3iztostott volna a kirlynak! a'ivel knnyen elrnthatta volna+
J. R. Ward 1>; Hallhatatlan szeret
A vzes0s zuho&sa alatt llva! $ino' illat2! l2&os szappant tartott a
kez03en! 0s 'indenhol 3eszappanozta 'a&t vele+ A'ikor 'e&$ordult!
ho&y le3ltse a test0t! r%tt! 'r nincs e&yedIl+
Ae le&al33 a $ekete ruhs n! aki 3esntiklt a tere'3e! ne' az any%a
volt+
N ]dvzllekJ N szlt neki Qayne+
1en[ki 'e&ha%olt! de szokshoz hven ne' vlaszolt! 0s Qayne hirtelen
elsz0&yellte 'a&t! ho&y a $ldre do3va ha&yta a ruh%t+
N .a%d $elvesze' N 'ondta neki+ A han&%a visszhan&zott a $Ird3en+
1en`ki csak 'e&rzta a $e%0t! 0s $ele'elte a ruht+ A n na&yon sz0p
volt! 'indi& csendes! a kteless0&0t zoksz n0lkIl v0&ezte! '0& 2&y is!
ho&y lthatan vala'i $o&yat0koss&a volt+
6a3r sohase' 3esz0lt! ne' volt neh0z kitallni! 'i trt0nhetett vele+
Y%a33 ok! a'i0rt 'e&vet0ssel &ondolt arra! aki a $a%t tere'tette!
t(ndtt Qayne+
A kivlasztottakat! 'int a Fekete Er Eestv0ris0& ta&%ait! e&y 3izonyos
krn 3elIl ne'zett0k! ho&y a kvnt ered'0nyt el0r%0k+ .& a $0r$iak
ne'es v0r(! ers testalkat2! a&resszv 0s % harcosok lettek! a nket
intelli&ensnek! alkal'azkodnak 0s olyannak szntk! akik k0pesek
kord3an tartani a $0r$iak alapvet sztneit! vala'int civilizlta33 tenni a
$a%t+ *in 0s %an&+ @&y e&0sz k0t r0sze! a'ely3en a v0rcsere 3iztostotta!
ho&y a ne'ek rkre e&y'shoz le&yenek kapcsolva+
Ae ne' 'inden alakult %l az isteni terv3en+ 7&azs& szerint a
3elter%ess0& pro3l0'khoz vezetett! 0s ha3r -rath eset03en a
$o&yat0koss&a ellen0re is 'e&en&edt0k a trv0nyek! ho&y a kirly $iak0nt
is trnra l0p%en! a kivlasztottak ne' voltak ilyen szerencs0sek+ A
ne'z0si trv0nyek ne' $o&adtk el a hi3kat+ 1oha+ @z0rt az olyanokat!
'int p0ldul 1en[ki! arra t0lt0k! ho&y e&y na&y lepel3e 3urkolzva!
elre%tve! ki'ondatlan sz0&yen$oltk0nt szol&l%k a nv0reiket! u&yanakkor
TszeretettelU 3ntak velIk+
*o33an 'ondva ink33 Tsa%nlattalU+
Qayne pontosan tudta! ho&y 0rezheti 'a&t a n+ 8e' is annyira a
$izikai $o&yat0koss&a 'iatt! hane' az0rt! 'ert olyan elvrst t'asztottak
$el0! a'elynek ne' tudott 'e&$elelni+
6a 'r az elvrsoknl tartott+++
J. R. Ward 1>9 Hallhatatlan szeret
Layla! e&y 'sik kivlasztott! 0rkezett 'e& ekkor a $Ird3e! levette a
ruh%t! 0s azzal a &yen&0d 'osollyal adta t 1en`kinek! a'ely 'r a
v0d%e&y0v0 vlt+
A'ikor azon3an lesIttte a sze'0t! 0s 3el0pett a vz3e! a 'osoly elt(nt
az arcrl+ Clyan '0lyen a &ondolatai3a 'erIlt! a'ely 'r nyu&talantotta
Qayne-t+
N ]dvzllek! nv0re'J N 'ondta neki+
Layla $elkapta a $e%0t! 0s $elvonta a sze'ldk0t+
N S+++ i&azn! ne' is tudta'! ho&y itt va&y+ ]dvzllek+
.0lyen 'e&ha%olt! 'a%d rIlt az e&yik vz alatti padra+ Qayne ne' volt
u&yan oda a 3esz0l&et0sek0rt! vala'i azon3an 'e&0rintette a lny '0ly
hall&ats3an+
e$e%ezte a zuhanyozst! 'a%d oda2szott Layla 'ell0 0s leIlt+ A
kivlasztott 0pp a csukl%n l0v harapsnyo'ot 'osta 'e&+
N Kit tplltlX N k0rdezte Qayne+
N *ohn .attheM-t+
N Y&y 'ent! aho&y kellX
N 7&en+ 6o&yne+
Qayne htradnttte a $e%0t a 'edence 'rvny sz0l0hez! 0s a szke
kivlasztott sz0ps0&0t $i&yelte+
N K0rdezhetek tled vala'itX
N Eer'0szetesen+
N .i0rt va&y szo'or2X .indi&+++ a'ikor visszat0rsz ide! szo'or2 va&y+
N 6a3r tudta+ Azt! ho&y a nket szeKre 0s tpllsra k0nyszertett0k! '0&
akkor is lelkiis'eretlen erszaknak tartotta! ha ezt rta el a ha&yo'nyuk+
Layla kz'3s tekintettel 'eredt a harapsnyo'ra a csukl%n! 'intha
kz3en valaki 'snak a se30re &ondolna+ Aztn 'e&rzta a $e%0t+
N 8e' azt a dicss0&et $%lalo'! a'it kapta'+
N Aicss0&etX 7&azn! nv0re'! neke' ink33 2&y t(nik! vala'i e&0sz
'st kaptl+ N Az tok sokkal ink33 tall sz lett volna+
N S! ne'! na&y dicss0& szol&lni+++
N Az 0& szerel'0re! ne re%tzz el az ilyen szavak '&0! a'ikor az arcod
elrul%a! 'i van a szved3enJ /s ha az Vrzt akarod szidni! ne $o&d vissza
'a&adJ N A'ikor a lny d33ent k0k sze'e rtekintett! Qayne 'e&vonta a
vllt+ N 8e' csinlta' titkot a33l! ho&y 0rzek irnta+ 1oha+
N 8e'+++ val3an ne'+ 4sak neke' ez olyan+++
J. R. Ward 1<# Hallhatatlan szeret
N 8e' niesX 7lletlenX N Qayne 'e&ropo&tatta az zIleteit+ N .ilyen
krJ
Layla lassan 0s hosszan ki$2%ta a leve&t+
N Eudod! en&e' 'e&$elelen kik0peztek+ B&yasnak+
N /s ez az! a'it ne' szeretsz+++
N 8e'! e&yltaln ne'J @z az! a'it ne' is'erek! de szeretn0k+
@z2ttal Qayne kapta $el a $e%0t+
N 8e' hasznltak t0&edX
N 8e'+ *ohn .attheM visszautastott azon az est0n! a'ikor tvltozott!
'iutn 3iztons&3an tse&tette' a v0re''el+ Azta is! a'ikor t'e&yek!
ho&y tpll0kot ad%ak a testv0reknek! ne' hasznl%k a teste'et+
N 6o&y 'icsoda+++ N *l hallotta va%onX N Ee szeretkezni akarszX
Hala'elyikIkkelX
Layla han&%a 0lese330 vlt+
N 8eked kellene a le&%o33an 'e&0rtened az sszes nv0re' kzIl!
'ilyen 0rz0s az! a'ikor valaki ne' t33 'int kihasznlatlan lehets0&+
8os+++ Qayne tel%esen rosszul t0lte 'e& a helyzetet+
N .r 'e&3ocsss! de el se' tudo' k0pzelni! 'i0rt akarnd+++ azt+++
vala'elyik $0r$ival+
N .i0rt ne akarn'X A testv0rek 0s az a hro' harcos! aki velIk 0l!
&ynyr(! $0lel'etes! ers $0r$i+ /s 'ivel a 8e'z ne' szol&l ki
'inket+++ N Layla 'e&rzta a $e%0t+ N .iutn 'e&tantottk neke'!
el'es0lt0k! olvasta' rla+++ szeretn0' 0n 'a&a' is 'e&tapasztalni+ .0&
ha csak e&yszer is+
N Vszint0n szlva 0n a le&halvnya33 k0sztet0st se' 0rze' ez irnt+
1oha ne' is 0rezte'! 0s ne' hisze'! ho&y valaha is $o&o'+ 7nk33
harcolok+
N Akkor iri&yellek+
N .i0rtX
Layla tekintete na&yon sinek t(nt+
N 1okkal %o33! ha ne' 0rdekel! 'intha ne' kapod 'e&+ Az els
'e&knnye33Il0s+ A 'sodik viszont 'zss s2ly2 Iress0&+
A'ikor 1en[ki t(nt $el e&y kosr &yI'lccsel 0s $riss &yI'lcsl0vel!
Qayne t&ondolta a hallottakat+
N 1en`ki! ne' csatlakoznl hozznkX
Layla is a nre 'osoly&ott+
N 7&en! &yere 3e te isJ
J. R. Ward 1<1 Hallhatatlan szeret
A $ekete ruhs kivlasztott csak 'e&rzta a $e%0t 0s 'e&ha%olt! 'a%d
ottha&yta nekik az enni- 0s innivalt! a'elyet elreltan sszek0sztett!
'a%d el'ent a dol&ra! t3ice&ett a 3oltves 3e%raton! 0s kil0pett a
$Ird3l+
Qayne tov33ra is rncolta a ho'lokt! aho&y 0s Layla n0'as&3a
3urkolztak+ Az elhan&zottak $ltt 'eren&ve neh0z volt 'e&0rteni!
ho&yan 3rhatnak ennyire kIln3z v0le'0nnyel N 0s ho&yan lehet '0&is
'indkette%Iknek i&azuk+
Layla 0rdek03en Qayne azt re'0lte! ho&y t0ved) 'ilyen csalds lehet
v&yni vala'ire! a'i olyanannyira ne' tel%esti az elvrsokat+
J. R. Ward 1<" Hallhatatlan szeret
)0. fejezet
N @&y n+++ N Az C'e&a han&%a 'essze33re ter%edt! 'int a'it a
han&ere%e indokolt volna+ @z a k0t sz hosszan visszhan&zott a si'a $al2
khelyis0&3en! a'ely a &onosz 'a&nlakhelye volt+
N 1zIks0&e' van r! ho&y a v0r03l i&yak+
N Hal3anX
Lash e&yszer 3lintott+
N iol&iai k0nyszer(s0&+
Feh0r ruh%3an az C'e&a d33enetes ltvnyt ny2%tott! aho&y
kr3e%rt a tere'3en+ A csukly%a eltakarta a $e%0t! a kar%t kereszt3e tette a
'ellkasn! a kez0t pedi& 3edu&ta a 3 ruhau%%3a+ @33en a testhelyzet3en a
sakk3an l0v $utra e'l0keztetett+
Kiv0ve! ho&y e33en a %t0k3an volt a kirly+
A &onosz $o&adter'e akkora volt! 'int e&y 3ltere'! 0s a 3erendez0se
is arra hasonltott) se''i$0le 32tor ne' volt 3enne! csak sz'talan
'ennyis0&( $ekete csillr! 0s &yertyatart! a'ely3en ren&ete& $ekete
&yertya llt+ A tere' azon3an e&yltaln ne' volt t2lz+ @&yr0szt a
&yertyk vrs ln&&al 0&tek! 'sr0szt pedi& a $alak 0s a 'ennyezet a
le&kIlnle&ese33 'rvny3l k0szIlt! a'it Lash valaha ltott+ @&yik
sz&3l n0zve $eket0nek ltszott! e&y 'sik3l azon3an $0'esen
v0rvrsnek+ .ivel pedi& a 'e&vil&tst 3iztost &yertyk $0nye
llandan 'oz&ott! ez a k0t szn $olya'atosan! e&yszerre volt lthat
krs-krIl+
8e' volt neh0z kitallni! ho&y az C'e&a 'i0rt ilyennek sznta a
krnyezetet+ .ivel a ruhatra csupn azokra a h$eh0r! lepelszer(
kpenyekre korltozdott! &y lett a tere' $kuszpont%a! az e&yetlen
dolo&! a'i 'indenn0l %o33an sze'3etltt+ A t33i csak krt0s volt+
A vil&t is u&yan&y uralta+
N /s ez a n a prod is lenne! $ia'X N k0rdezte az C'e&a a helyis0&
tvola33i r0sz03l+
N 8e' N hazudta Lash+ N 4sak a v0re kellene+
8e' volt tancsos t33et elrulni az C'e&nak! 'int a'it na&yon
'usz%+ Lash pontosan tudta! 'enynyire szesz0lyes tud lenni az ap%a! ez0rt
kulcs$ontoss&2nak tartotta! ho&y elaltassa a &yanakvst+
J. R. Ward 1<= Hallhatatlan szeret
N 8e' adta' neked el0& ertX
N A v'pr ter'0szete' tehet rla+
Az C'e&a 'e&$ordult! 0s sze'3en0zett Lashsel+ Feh0r csukly%a le-$el
'oz&ott! 'intha tettl talpi& v0&i&n0zne ra%ta+
N /rte'+ 1zval az+
Lash hirtelen azt kvnta! 3rcsak tltztt volna! 'ieltt ide%tt+ A'it
'e& is tett volna! ha .r+ A! az az idita 'e&%elent volna a ruhival+
N .a%d elvisze' neked N 'ondta Lash! 0s lesi'totta a zak%t+ N A
hz3a+ .a este+ Btvltoztatod! 0n pedi& 'e&kapo'! a'it szeretn0k+
N /s ezt 0n ne' tudo' neked 'e&adniX
N Ee $o&od 'e&adni neke'+ eavatod! 0n pedi& 'e&kapo' azt a
v0r$orrst! a'ire szIks0&e' van! ho&y ert kap%ak+
N 1zval azt 'ondod! &yen&e va&yX
A $ranc3a! 3iztosan ltszott ra%ta! ho&y azJ Az C'e&a k0pes volt
0rz0kelni a dol&okat! 0s nyilvnvalan e&y % ide%e 'r tudta+
Lash ne' vlaszolt! 'ire az C'e&a kzele33 h2zdott hozz+
N .0& soha ne' pr3lta' nt 3eavatni+
N 8e' kellene! ho&y az Alantasok Ersas&nak is ta&%a le&yen+ F csak
az eny0' lenne+
N 4sak a ti0d+
N 8e' lenne 0rtel'e 3elekeverni a harc3a+
N /s ez a n+ .r kivlasztottadX
N 7&en+ N Lash rviden $elnevetett! a'ikor arra &ondolt! 'ilyen
puszttsra volt k0pes ZheK+ N Le$o&ado'! ho&y tetszeni $o& neked+
N 8a&yon 'a&a3iztosnak t(nsz+
N * zl0se' van+
Krs-krIl a &yertyk vrs $0nye reszketett a csonkokon! 'intha e&y
szell $2%n ket+
Az C'e&a csukly%a sa%t 'a&tl $ele'elkedett! $eltrta rny0kos!
ttetsz arct! a'ely u&yanolyan volt! 'int Lash h2s-v0r 3rzata+
N E0r% vissza oda! ahonnan %tt0lJ N sutto&ta az C'e&a! 'ikz3en st0t!
$Istszer( kar%a $ele'elkedett+ .e&si'o&atta a $ia arct! 'a%d el$ordult+ N
E0r% vissza oda! ahonnan %tt0lJ
N 8apnyu&takor tallkozunk N 'ondta Lash+ N A hz3an+
N 8ap+ 8yu&ta+
N K0s33 akarodX .it szlsz ha%nali e&yhezX Akkor e&ykor lt%uk
e&y'st+
J. R. Ward 1<? Hallhatatlan szeret
N Ltni $o&sz! az 3iztos+
N Kszn'! ap'+
A'ikor az C'e&a tsuhant a 3lter'en! a csukly%a 'a&tl
$ele'elkedett! 0s visszahullott a $e%0re+ A tere' 'sik v0&03en kinylt e&y
a%t! 0s az C'e&a kili3e&ett ra%ta+
.iutn e&yedIl 'aradt! Lash 'e&drzslte az arct! 0s v0&i&n0zett a
sok vrs $0ny( &yertyn 'e& a leny(&z $alakon+ Y&y 0rezte 'a&t!
'intha az anya'0h3en lenne+
.0ly l0le&zetet vett! aztn ers akarattal kil0pett a pokol3l! 0s
visszakerIlt a ranchre! ahol t'enetile& 'e&h2zta 'a&t+ A'ikor
$el03redt! &y(llte! ho&y e&y olyan kanap0n $ekszik! a'elynek huzatt
vacak szi$alev0l-'inta dszti+ /s az isten0rt! olyan volt az anya&a! 'int
e&y 'e&nyrt kutya szre+++ st! '0& a sza&a is+
Felt0ve! ho&y a n0&yl32 nyavalys nedves ha'u3an he'per&ett eltte+
Fele'elte a $e%0t! 'a%d $elh2zta az in&0t a nyaki&+ .0& 'indi& ott
voltak+ A se3ek '0& 'indi& ne' t(ntek el rla! st e&yre na&yo33ak lettek+
/s na&yon rosszul 0rezte 'a&t+
,e'e&ett a keze! a'ikor $elllt+ Aztn 'e&n0zte a tele$on%t! de ne'
kereste senki+ .0& han&postaIzenetet se' kapott .r+ A-tl! 0s a t33i
&yilkos se' %elentkezett+ @z ut33i le&al33 ne' volt 'e&lep! 'ivel
'indenki 0s 'inden .r+ A $eladatkr03e tartozott! 0s ha v0szhelyzet volt! a
trsas& ne' tudta 'e&tallni Lasht+
Ealn a kis teKasi t2ls&osan % sze'0lyi asszisztens volt+
.e&kordult a &yo'ra! ez0rt kicsoszo&ott a konyh3a! 0s kinyitotta a
h(tt+ ]res volt+ 4sak e&y do3oz szda3ikar3nt ltott 3enne! a'elyet
ink33 a kanap0n hasznlhattak volna+
AIhsen 3ecsukta az a%ta%t! 0s 2&y 0rezte! ele&e van 'inden3l 0s
'indenki3l+
8a de a lepukkant krnyezet 'indi& ezt a hatst vlt%a ki az e'3er3l+ A
ranch $riss szerze'0ny volt! is csak e&yszer %rt itt+ A pokol3a! '0& .r+
A se' tudott rla! ho&y a trsas&nak ez is a tula%don3an van+ Lash e&y
in&atlanrver0sen vette! 'ert szIks0&Ik volt e&y helyre! ho&y a
'eta'$eta'in-la3ort $ellltsk! 0s ennek a rozzant tkol'nynak na&y
ala&sori helyis0&e volt+ A33enetes! ho&y 3rki volt is a tula%donosa! ne'
tudta $izetni r a %elzlo&ot+ @z a roncs csak e&y $okkal volt %o33! 'int e&y
3udi+
Ealn csak e&y $0llel+
J. R. Ward 1<> Hallhatatlan szeret
Ki'ent a &arzs3a! 0s tkozott na&y 'e&knnye33Il0s tlttte el! ho&y
'e&int a .ercedes3en Ilhet+++ ha3r rendkvIl 3osszantotta! ho&y 3e kell
t0rnie e&y .cAonald`s .cArive-3a ho&y e&yen e&y to%sos szendvicset
'e& e&y kv0t+ .0& sor3a is kellett llnia n0hny teheraut 0s hziasszony
ltal vezetett $ur&on '&tt+
.ikz3en a 3arna t0&ls hz $el0 tartott! a han&ulata e&yre st0te33 lett!
0s a'ikor 'e&llt eltte! szinte 'r a horrortarto'nyt s2rolta+ A &arzs
a%ta%a '0& 'indi& $el volt nyitva! a LeKus azon3an 'r ne' llt 3enne! az
a%t viszont '0& 'indi& $ent volt+
Leparkolt a .ercedesszel! a tvirnytval lezrta a &arzsa%tt! 'a%d
kiszllt+ A hts kert viszonyla& olyan volt! 'int 'skor! de r&tn
'e&0rezte az alantas v0rt! aho&y+++
Fell0pett a verandra! 0s $elpillantott az e'elet irny3a+ 7stene'+++
@lnttte a pnik+ Eel%es ere%03l $utni kezdett! e&yetlen l0p0ssel
$elu&rott a verandra vezet l0pcsn! 'a%d 3erontott a konyh3a! 0s 'ris
$el akart szaladni a hlszo33a+++
6irtelen 'e&torpant! a'ikor 'e&pillantotta a '0szrlst+ *0zus+++
Krisztus+++ a konyhja.
8e' sok 'aradt .r+ A-3l+++ az alantas $elsteste a konyha kzep0n
$ekIdt! a pult 'ellett! a kar%a 0s a l3a viszont szanasz0t szrdva hevert!
'int e&y $a &ai sz0lvihar utn+++ a 3elei 'e& 2&y l&tak a konyhaszekr0ny
$ik%airl! 'int a 'akra'0+
4sodlatos 'don! a $e%e '0& 'indi& ott volt a nyakn! a sze'e t&ra
nylt! 0s a sz%a 'ozo&ni kezdett! a'ikor 0szrevette! ho&y 'r nincs
e&yedIl+ 6r&0sszer( knyr&0s ha&yta el az a%kt! a'elyre 'r rszradt
a $0nyes! $ekete v0r+
N .a&a sznal'as 3al$aszJ N $rcs&te Lash+ N 6o&y a $asz3a n0z kiX
Az isten szerel'0reJ
Az istenit neki! 'ost $ontosa33 dol&a volt! 'intho&y azzal trd%n!
ho&y a 3eosztott%t $elaprtottk+ Btu&rotta a disznlat! tv&ott az
e30dln! 0s $elrohant a l0pcsn+
erontott a hlszo33a! ahol ZheKet tartotta! de ne' tallt ott senkit!
csak a na&y se''it+++ 0s e&y lyukat az a3lakon+
N A kurva 0let3eJ
.e&prdIlt! 0s a nyitott a%tra 'eredt! 'a%d 0szrevette a $olyos $aln a
$oltot+ Cdas0tlt! 0s odanyo'ta az orrt a selye'tap0thoz! ho&y
'e&sza&ol%a+ ZheK illata '0& 'indi& ott volt a szvet rost%ai kztt+
J. R. Ward 1<< Hallhatatlan szeret
1zval $izikaila& trt ki+
Ae '0& a szo33an kellett lennie! 'iutn .r+ A-t 'e&t'adtk+ A
testv0rek vissza%ttek! 0s se&tettek neki kitrniX
@&y &yors llapot$el'0r0s utn! 'ialatt v0&i&szaladt a hzon! Lash
han&ulata a pocs0k3l a hallos3a csapott t+ A laptop elt(nt! 0s a
'o3iltele$onoknak is nyo'a veszett+
8yo'orult+ Laze'3erek+
Lent a konyh3an e&yenesen az 0l0ska'r3a sietett! ho&y+++
N S! a pics3aJ N Let0rdelt! 0s 'e&vizs&lta azt a kis a%tt! a'it valaki
$eltrt! 0s nyitva ha&yott+ @lt(nt a p0nze isX 6o&y a pokol3a talltk 'e&X
6t perszeJ .r+ A 2&y n0zett ki! 'int e&y sze'l0ltet eszkz
anat'iarn+ Lehet! ho&y kpttX A'i azt %elentette! ho&y Lash ne'
tudhatta! 'ilyen e&y03 c'et rult '0& el nekik+
/ktelen hara&%3an elreIttt az kl0vel! '0& az se' 0rdekelte! 'it tall
el+
@&y na&y Ive& ola%3o&y volt a szerencs0s nyertes+
Fsszetrt! a l0 ki$olyt! azok a kis! sze'szer( &olycskk pedi& leestek a
$ldre! 0s a sza3ads&ot keresve 'inden irny3a sz0t&urultak+
Lash dIhsen visszav&tatott a konyh3a! 0s oda'ent .r+ A-hez+
A'ikor 'e&int 'ozo&ni kezdett a kis teKasi v0res sz%a! a sznal'as
kIszkd0s e&yenesen hnyin&erkelt volt+
Lash odany2lt a pulton l0v k0starthoz! kih2zott 3elle e&y na&y
konyhak0st! 'e&'arkolta a nyel0t 0s le&u&&olt+
N .ondott nekik vala'itX
A'ikor a $0r$i 'e&rzta a $e%0t! Lash len0zett a $ick sze'03e+ A $eh0r
r0sz kezdett szIrk0s rnyalatot $elvenni! a pupill%a pedi& olyan na&yon
kit&ult! aho&y 'r ali& ltszott a szivrvnyhrty%a+ 6a3r 2&y t(nt! 'r
csak e&y ha%szl vlaszt%a el a halltl! ha &y itt ha&yn! e&y
rkk0vals&i& &y rothadna e33en az llapot3an+ 4sak e&y 'd volt arra!
ho&y T'e&l%eU+
N iztos 3enneX N dr'&te Lash+ N .0& akkor se'! a'ikor kit0pt0k a
kar%t a vll3lX
.r+ A sz%a 'ozo&ni kezdett! &ur&ulz han&ok trtek $l a tork3l!
'int a'ikor a h2sos kutyatp kiesik a konzervdo3oz3l+
@&y ci$ra kro'kods ks0ret03en Lash az alantas Ires 'ellkas3a
d$te a k0st! 0s le&al33 a 'ocsok ezen r0sz0tl 'e&sza3adult+ A pukkan
J. R. Ward 1<: Hallhatatlan szeret
han& 0s a villans ha'ar v0&et 0rt! azutn 3ezrta a hts a%tt! 0s 'e&int
$el'ent az e'eletre+
KrIl3elIl $0l rt vett i&0ny3e! ho&y sszepakol%a a ruhit! aztn $o&ta
a hat Qrada sporttskt! 0s levitte a $ldszintre+ 8e' is e'l0kezett r! 'ikor
kellett utol%ra a sa%t cso'a&%t cipelnie+
.iutn $elsorakoztatta a tskkat a hts l0pcsn0l! 3ekapcsolta a
riasztt! 3ezrta a hzat! 0s kicsoszo&ott a .ercedeshez+
@lindult! 0s 'r 'ost &y(llte a &ondolatot! ho&y vissza kell 'ennie a
nyo'orult ranchre! ahol elkezdte a napot+ *elen helyzet3en azon3an ne'
volt 's vlasztsa! 0s a le&kise33 &ond%a is na&yo33 volt annl! ho&y
azon a&&d%on! hol kell laknia+
.e& kellett tallnia ZheKet+ 8e' %uthatott 'esszire+ E2l &yen&e volt
hozz+ 4sak a testv0ris0&n0l lehet+
*0zus Krisztus+++ 'e& kell tallnia! 'ire az ap%a 'e&%elenik 'a 0%%elJ
Ha&y t! va&y valaki 'st kell szereznie+
_ _ _
A kopo&s! a'ely $el03resztette *ohnt! olyan han&os volt! 'int e&y
pisztolylv0s+
.0& 'ieltt elhalt volna a han&! 'r $el is Ilt az &y3an+ .e&drzslte
a sze'0t! $Ittyentett e&yet! a'i azt %elentette! ho&y 3e%hetnek! 0s
i'dkozott! ho&y csak \huinn le&yen e&y tlcval! a'in a re&&eli%e van+
Az a%t ne' nylt ki+
*ohn a ho'lokt rncolta! 0s leen&edte a kez0t+
Felllt! $o&ott e&y $ar'ert! 'a&ra h2zta! aztn oda'ent! ho&y a%tt
nyisson+++ -rath llt a 3e%rat3an Leor&e-dzsal! de ne' voltak e&yedIl+
Dsadist 0s ,ehven&e is ott sorakoztak 'ellette! vala'int az sszes t33i
testv0r! Eohrral e&yItt+
S+++ istene'+++ neJ
A keze &yorsan 'uto&atni kezdett! ha3r a szve azonnal 'e&llt+
+ol talltk meg a holttest"t,
N /let3en van N $elelte ,ehven&e! 0s odatartott neki e&y tele$ont+ N /pp
'ost kapta' tle e&y Izenetet+ 8yo'd 'e& a n0&yes &o'3otJ
*ohn e&y pillanatra ne' 'ozdult! csak pr3lta 'e&e'0szteni a
hallottakat+ Aztn kivette a k0szIl0ket ,ehv kez03l! 0s 'e&nyo'ta a
3illenty(t+ 1pol han& hallatszott! 'a%d+++
J. R. Ward 1<; Hallhatatlan szeret
1zents0&es isten+++ a han&%a. Az # hanga8
N ,ehv+++ kint va&yok+ Kisza3adulta'+ N 6ossz2! '0ly sha% hallatszott+
N *l va&yok+ 10rtetlen+ Kint va&yok+ N Y%a33 hossz2 szInet kvetkezett+
Clyan hossz2! ho&y *ohn 'r ellenrizni akarta! ho&y ne' ennyi+++ N
1zIks0&e' van e&y kis idre+ iztons&3an va&yok+++ de ne' 'e&yek
vissza e&y idei&+ 1zIks0&e' van idre+ .ondd 'e& 'indenkinek+++ 'ondd
'e&+++ 'indenkinekJ .a%d '0& %elentkeze'+ N Y%a33 szInet utn A n
han&%a olyan ers lett! ho&y szinte 'r dIhsnek han&zott+ N A'int k0pes
leszek r+++ Lash az eny0'+ .e&0rtettedX 1enki ne' lheti 'e&! csak 0n+
@zzel v0&et 0rt az Izenet+
*ohn 'e&int 'e&nyo'ta a n0&yes &o'3ot! 0s 2%ra 'e&hall&atta+
A 'sodik alkalo' utn visszaadta a tele$ont ,ehvnek! 0s e&yenesen
3elen0zett a $0r$i a'etiszt szn( sze'03e+ Eudta! ho&y ,ehv hossz2 0veki&
ZheK kzel03en volt+ Eudta! ho&y ne'csak az 0l'0nyeik voltak kzsek!
hane' az is! ho&y 'indkett%Ik3en mani/ultor v0r $olyt+ @z pedi&
valaho&y 'indent 'e&vltoztatott+ Eudta! ho&y a $0r$i idse33! 3lcse33!
'e& 'inden+
Az sszektdtt $0r$i sztne azon3an *ohnt is e&yenl tala%ra helyezte
vele+ 1t+
+ov mehetettX N k0rdezte az a%kval $or'lva a szavakat+
.iutn \huinn le$ordtotta! ,ehv 3lintott+
N Han e&y vadszkunyh%a krIl3elIl h2sz kilo'0ternyire innen! 0szak
$el0+ A 6udson $oly 'ellett+ 1zerinte' oda+ Cnnan tud tele$onlni! 0s ott
3iztons&3an lehet+ 8apnyu&takor oda'e&yek! e&yedIl+ 6acsak ne'
akarsz csatlakozni hozz'+
1enki se' lepdtt 'e& az utols ki%elent0sen+++ a'i3l *ohn se%tette!
ho&y kituddott a titka+ 8os! azok utn! aho&y sz0t'arcan&olta azt az
alantast! 'indannyian kitalltk! ho&yan 0rez ZheK irnt+
@z0rt %tt 'ost ide az e&0sz csapat+ Felis'ert0k a helyzet0t! 0s &y
$e%ezt0k ki a tiszteletIket irnta+ Az sszektdtt $0r$iakat 'indi& is
tisztelettel vett0k krIl! ha a pr%ukrl volt sz+
*ohn D-re pillantott! 0s azt 'uto&atta+
.ondd meg neki, hogy megyekJ
.iutn Dsadist le$ordtotta! ,ehv 3lintott! 0s -rath-hoz $ordult+
N 4sak %het vele'! senki 's+ .0& \huinn se'+ &y is el0& na&y
pro3l0'nk lesz! ha hvatlanul 'e&%elenInk nla+
-rath a ho'lokt rncolta+
J. R. Ward 1<9 Hallhatatlan szeret
N A pokol3a! ,ehv+++
N 8a&y az es0ly r! ho&y ZheK 'e&szkik+ @zt e&yszer 'r el%tszotta'
vele+ 6a 3rki 'st 'e&lt! el $o& 'enekIlni! 0s ne' $o& 2%ra tele$onlni+
KIln3en is! *ohn+++ 'indenk0ppen kvetne! ne' i&az! $ia'X Lerzn
\huinnt! 0s utna' %nne+
*ohn e&y pillanatnyi t0tovzs n0lkIl 3lintott+
-rath 'e&rzta a $e%0t+
N .i az rd&0rt adta' 'ell0 "let#rt.++ n0zd! rend3en van! el'ehetsz
\huinn n0lkIl! de akkor ne' harcolhattok az ellens0&&el+ Cda'entek a
hzhoz! 0s azonnal vissza%ttk ide \huinn0rt! 'ieltt ki'enn0tek a
harc'ezre+ Hil&osX
*ohn 3lintott! 'a%d el$ordult! 0s 3e'ent a $Irdszo33a+
N Ez perc N kzlte ,ehv+ N Ez perced van! aztn indulunk+
*ohn n0&y perc '2lva k0szen volt! hat perc '2lva pedi& 'r az
elcsarnok3an %rklt+ Eel%es $e&yverzet3en! 3rruh3an! aho&y az elrs
'e&kvnta+ 1t 'i t33! olyan eleven volt! ho&y szinte 'r ketye&ett! a
v0r elk0peszt erss0&&el dI3r&tt az erei3en+
.ikz3en %rklt! 'a&n 0rezte a tekinteteket+ A 3ilirdszo33l+ Az
e30dl3l+ Az e'eleti erk0lyrl+ 80'n! szavak n0lkIl $i&yelt0k! '
'indent lttak+
A testv0ris0& 0s a hz t33i lak%a e&y0rtel'(en 'e&d33ent a
ZheKszel val kapcsolatn! 0s *ohn 2&y 0rezte! 'e&0rti ket+ .e&lepet0sJ
@&y mani/ultorral ktdttJ
Ae senki ne' hatrozhat%a 'e&! ki3e lesz szerel'es N 0s az annak se'
lehet az 0rz0seit 'e&vltoztatni! aki ne' viszonozza a tieidet+
,ehven&e les0tlt a na&y l0pcsn! vrs 3ot%a 'inden olyan l0p0sn0l
3elesz2rdott a vrs sznye&3e! a'ikor a %o33 l3t tette elre+ 8e' a
harchoz ltztt! hane' a hide& id%rshoz) $ldi& 0r nerc3und%a $0nyes
cip%0nek orrt s2rolta! 0s le0rt ele&ns ltny0nek 'andzsett%i&+
A'ikor oda0rt *ohnhoz! e&yet 3lintott! aztn kinyitotta az elcsarnok
a%ta%t+ @&yItt l0ptek ki ra%ta! 0s ki'entek a hide& 0%szak3a+ A leve&nek
tiszta! $elolvadt $ld sza&a volt+
A tavasz illata+ A re'0ny 0s az 2%%szIlet0s sa%tos illata+
Aho&y a entley-hez s0tltak! *ohn '0lyen 3eszvta a tIde%03e a sza&ot!
3ent tartotta! 0s arra &ondolt! ezen az 0%szakn ZheK is u&yanezt teszi+
/s ne' az0rt! 'ert a $ld alatt van+
J. R. Ward 1:# Hallhatatlan szeret
Knny szktt a sze'03e! a'ikor e&0sz test0t elnttte a hla! 0s
3oldo& szve 3oldo&an vert+
Ali& hitte el! ho&y lthat%a+++ istene'! ho&y '0& e&yszer lthat%a+ 6o&y
3elen0zhet ac0lszIrke sze'03e+ 6o&y+++
A $ranc3a! ho&y $o&%a 'e&llni! ho&y ne lel%e t! 0s ne szortsa
'a&hoz holnap re&&eli&+ Ha&y a %v h0ti&+
A'ikor 3eszlltak a kocsi3a! ,ehv elindtotta a 'otort! de ne' tette
se3ess0&3e+ 4sak 3'ult ki az a3lakon a 'acskakves $elha%tra+
6alkan azt k0rdezte+
N .ita 0rzel &y irntaX
*ohn elvett e&y kis %e&yzet$Izetet! 0s paprra vetette szve le&$0ltette33
titkt+ Ami'ta el#szr meg/illantottam+
,ehv elolvasta az rst! 0s a ho'lokt rncolta+
N V is &y 0rez irntadX
*ohn ne' sIttte le a sze'0t! 2&y rzta 'e& a $e%0t+ 8e' volt 0rtel'e
3r'it is eltitkolni+ @&y mani/ultorral sze'3en se''ik0pp+
,ehv 3lintott+
N @z na&yon is %elle'z r+ A $ranc3a+++ ok0! akkor 'en%InkJ
A kvetkez pillanat3an elindultak az 0%szak3a+
J. R. Ward 1:1 Hallhatatlan szeret
*1. fejezet
A rem"ny csal'ka "rz"k volt.
:"t "jszakval k"s#bb Darius v"gre ott llt az elrabolt n# otthonnak
bejratban. Amikor az ajt' kiny%lt el#tte "s !ohrment el#tt, a h(s0&es
szem"ben, aki -ogadta #ket, a trag"dia olyan rem"nysugara t$krz#dtt,
mintha nem is k"t embert, hanem k"t isteni megvlt't k%s"rt volna be az
ura hzba.
Fs csak az id# "s a szerencse szesz"lyei -ogjk majd eldnteni, hogy ez a
rem"ny jogos volt?e, vagy hibaval'.
At "s !ohrmentet egy hatalmas dolgoz'szobba vezett"k, "s az "rt"kes
-"r-inak, aki -elemelkedett a selyemhuzat sz"kr#l, meg kellett
ka/aszkodnia, hogy meg tudjon llni egyenesen.
7sten hozta, uraim, nagyon ksznm, hogy eljttek8 mondta
Bam/sone, "s mindk"t kez"t kinyjtotta Darius -el". Bajnlom, hogy nem
tudtam -ogadni nket az elmlt k"t na/ban, de h#n szeretett -elem...
A -"r-i hanga elcsuklott, "s a csendben Darius oldalra l"/ett.
+add mutassam be a trsamat, !ohrmentet, +harm -it
Amikor !ohrment a sz%v"re tett k"zzel meghajolt, tisztn ltszott, hogy
megvan benne mindaz a j' modor, amely az a/jb'l hinyzott.
A -"r-i viszonozta a tiszteletteljes $dvzl"st.
Bzeretn"nek esetleg valami inni? "s ennival't magukhoz venni,
Darius megrzta a -ej"t, majd helyet -oglalt. Amikor !ohrment odament
mg" "s megllt, azt mondta
:sznj$k. !aln inkbb besz"lj$nk arr'l, mi trt"nt ebben a hzban8
7gen, igen, /ersze. .ire k%vncsiak,
.indenre. .ondjon el nek$nk... mindent.
A lenyom... a szemem -"nye... A -"r-i el#vett egy zsebkend#t.
6agyon "rt"kes "s er"nyes gyermek volt. 6la gondoskod'bb teremt"st
nem hordott m"g htn a -ld...
Darius tudva azt, hogy mr %gy is elvesztegettek k"t "jszakt, adott egy
kis id#t az a/nak, hogy elmerengjen, aztn visszaterelte a sz't.
Arr'l az "jszakr'l, uram, arr'l a szrny1 "jszakr'l mes"ljen8
vgott kzbe, amikor a -"r-i egy kis sz$netet tartott .i trt"nt e -alak
kztt,
J. R. Ward 1:" Hallhatatlan szeret
A -"r-i b'lintott, aztn megtrlte a szem"t.
9enyom gy "bredt -el, hogy nem "rezte j'l magt, ez"rt azt
tancsoltuk neki, hogy t"rjen vissza a szobjba, "s gy'gyuljon meg.
&itt$nk neki "telt "j-"lkor, aztn m"g egyszer a hajnal "rkezte el#tt. Ekkor
lttuk utoljra. A lakosztlya az emeleten van, de neki is, ahogy mindenki
msnak a csaldban, van sajt szobja az alagsorban is. Lgy dnttt,
hogy nem az als' szobjba vonul vissza, mert meglehet#sen rosszul "rezte
magt, "s mivel a bels# -olyos'kon kereszt$l meg tudtuk kzel%teni a -enti
lakosztlyt, gy gondoltuk, el"g nagy biztonsgban lesz %gy is...
A -"r-inak ekkor megint elcsuklott a hangja.
7stenem, brcsak ragaszkodtam volna a msikhoz8
Darius nagyon is meg"rtette.
.eg-ogjuk tallni a lnyt. %gy vagy gy, de el#ker%tj$k. .egengedi,
hogy megtekints$k a szobjt, k"rdezte Darius.
:"rem, term"szetesen. Amikor a -"r-i b'lintott, megjelent a h(s0&es.
Bilas lesz sz%ves elk%s"rni nket Fn inkbb... itt vrakozn"k.
+t /ersze.
Amikor Darius -elllt, az a/a el#renyjtotta a kez"t, "s meg-ogta a
csukl'jt.
&lthatn"k nnel n"hny sz't, 6"gyszemkzt,
Darius b'lintott, "s miutn !ohrment "s a h(s0&es tvoztak, a hz ura
lerogyott d%szes sz"k"re.
7gazn... a lenyom nagyon "rt"kes. Fs er"nyes. 6em "rintette m"g..
A bell' csendben Darius tudta, mi miatt agg'dik a -"r-i. +a nem sz1zi
lla/otban hozzk vissza a lnyt, a becs$lete, "s vele egy$tt az eg"sz
csald", vesz"lybe ker$l.
6em mondhatok ilyet drga $ele' el#tt -olytatta a -"r-i de a
lenyunk... ha megrontottk... taln jobb lenne, ha nem...
Darius sszehzta a szem"t.
Azt akarja mondani, hogy jobb lenne, ha nem tallnnk meg,
A -"r-i szem"t elnttte a knny.
Fn... hirtelen megrzta a -ej"t 6em... nem8 &issza akarom ka/ni.
6em szm%t, mi lesz a kvetkezm"nye, vagy hogy milyen lla/otban van...
term"szetesen vissza akarom ka/ni a gyermekemet.
Darius nem k%vnta megvigasztalni groteszknek tallta, hogy a -"r-i
agyban egyltaln meg-ordult sajt, v"r szerinti gyermek"nek ilyet"n val'
megtagadsa.
J. R. Ward 1:= Hallhatatlan szeret
.ost megyek "s megn"zem a szobjt.
A hz ura csettintett egyet az ujjval, mire a h(s0&es visszat"rt a
bolt%ves dolgoz'szobba.
Erre tess"k, uram8 mondta a komornyik.
.ikzben kereszt$lvezett"k a hzon, Darius v"gign"zett a meger#s%tett
ablakokon "s ajt'kon. .indenhol ac"l volt, vagy az"rt, hogy elvlassza az
ablak$vegeket egymst'l, vagy az"rt, hogy meger#s%tse a massz%v tlgy-a
tblkat. 6em volt knny1 bejutni a hzba... "s Darius majdnem biztosra
vette, hogy az els# "s msodik emelet, valamint a szolgk lakhelye is
hasonl'an n"z ki.
Ezenk%v$l megn"zett minden -estm"nyt, sz#nyeget "s m1alkotst. Ez a
gazdag "s "rt"kes csald nagyon magasan llt az elit rangl"trjn, "s
irigyl"sre m"lt' v"rvonalb'l szrmazott. Ennek meg-elel#en a hajadon
leny elt1n"se nem csak "rzelmi vesztes"get jelentett a csald szmra.
Egy lenygyermek jelent#s "rt"ket k"/viselt a hzassgi /iacon. Egy ilyen
htt"rrel a hzasuland' korba "rkezett n# gynyr1 volt... nemk$lnben
trsadalmi "s /"nz$gyi lehet#s"g.
Fs ez m"g nem volt minden. Ezek mellett a szigor szablyok mellett, a
besz"lget"s val'ban igaz volt ha egy lnyt megrontottak, akr a
val'sgban, akr csak a sz'besz"d szerint, az olyan -oltot ejtett a csald
becs$let"n, amelyet gyakran tbb generci' utn lehetett csak lemosni. A
hz ura k"ts"gtelen$l #szint"n szerette a gyermek"t, m ennek a tehernek a
slya eltorz%totta ezt a ka/csolatot.
Darius gy ltta, hogy a -"r-i szem"ben sokkal jobb lett volna az a
megolds, hogy a lnyt ko/ors'ban hozza haza, mint "lve, de
meggyalzva. Az ut'bbi tkot hozott volna rjuk, az el#bbi azonban egy
olyan trag"dit, amellyel nagy rokonszenvet "lveztek volna.
Darius #szint"n gy1llte az elitet !eljes sz%v"b#l.
7tt van a lakosztlya kzlte a h(s0&es, amikor benyitott egy ajt'n.
!ohrment bel"/ett, Darius /edig megk"rdezte.
:itakar%tottk, 0endet raktak itt ami'ta elt1nt,
!erm"szetesen.
.agunkra hagyna, k"rem, A h(s0&es m"lyen meghajolt, majd
tvozott. !ohrment krbejrta a szobt, -igyelmesen megn"zte a
selyemkr/itokat "s a gynyr1en berendezett na//ali helyis"get Az egyik
sarokban egy zongora llt, a msikban /edig egy -"lig be-ejezett h%mz"s.
J. R. Ward 1:? Hallhatatlan szeret
Emberi szerz#k knyvei sorakoztak sz"/en egyms mellett a /olcon,
mellett$k /edig az #si nyelven %rt tekercsek hevertek.
Az els# dolog, ami egy k$ls# szeml"l#nek -elt1nt, az volt, hogy minden a
hely"n volt. Bajnos nem lehetett meglla/%tani, hogy a szem"lyzetnek
ksznhett"k?e, vagy /edig az elt1n"skor is minden %gy n"zett ki.
6e nylj semmihez, j', mondta Darius a -inak.
0endben.
Darius bel"/ett a /azar hl'szobba. A -$ggnyk olyan s1r1 anyagb'l
k"sz$ltek, amelyen nem tudott thatolni a na/-"ny, "s az gy kr$l is
hasonl' anyag -$ggtt a baldachinr'l.
A ruhsszekr"ny el#tt llva, Darius kinyitotta a -aragott ajt't. >om/s,
za-%rk"k, rubinvrs, citrinsrga "s smaragdzld ruhk l'gtak egyms
mellett, mind kiv"telesen elegnsak. 5sak egyetlen vll-a llt $resen az ajt'
mellett, mintha a lny kivlasztotta volna, "s levette volna az "jszakai
ltzet"t /rnzott vll-r'l.
A -"s$lkd#asztalon egy hajke-e -ek$dt, valamint tbb-"le ken#cs, illatos
olaj "s kr"m t"gelye llt sz"/en egyms mellett, tbb sorban.
Darius kihzott egy -i'kot... "s halkan kromkodott egyet. Fkszeres
ldikk. 9a/os, b#rb#l k"sz$lt "kszeres ldikkat tallt benne. Egyet
-elvett, kioldotta az aranycsatot, majd -elnyitotta a -edel"t.
;y"mntok csillantak meg a gyertya-"nyben.
Amikor visszatette a dobozt a trsai mell", !ohrment megllt az
ajt'ban, "s a tekintet"t a -inom szv"s1, baracksz%n, srga "s vrs
sz#nyegre szegezte.
Az arcn megjelen# enyhe /%r lttn Darius azt k"rdezte.
."g sohasem voltl n#i hl'szobban,
!ohrment m"g vrsebb lett.
P... nem, uram.
Darius krbemutatott a kez"vel.
6os, ez most itt munka. Gobb, ha -"lreteszed a -"l"nks"gedet.
!ohrment megkszr$lte a torkt.
7gen, "rtem.
Darius odament a k"t, szrnyas $vegajt'hoz. .indkett# egy teraszra
ny%lt. :il"/ett, !ohrment /edig szorosan a nyomban maradt.
A tvoli -kon is tllthatunk drmgte a -i, amikor az erk"ly
sz"l"hez "rt.
J. R. Ward 1:> Hallhatatlan szeret
&al'ban %gy volt. A lombtalan, v"kony gak kztt a szomsz"dos birtok
hza is j'l lthat' volt. !ekint"lyes m"ret1nek "s jelleg1nek ltszott, a tet#n
l"v# kis tornyocskkon sz"/en megmunklt -"md%sz%t"s csillogott, az
udvara tetszet#snek hatott... m amennyire Darius meg tudta lla/%tani
nem lakta senki.
El-ordult, "s v"gigs"tlt a teraszon, megvizsglt minden ablakot, ajt't,
kilincset, sarokvasat "s zrat.
6em tallt betr"sre utal' nyomot, "s mivel hideg volt, a lny csak gy
nem tette volna ki magt az elemek k"nye?kedv"nek.
Ami azt jelentette, hogy vagy a sajt akaratb'l tvozott... vagy
beengedte azt, aki elrabolta. +a -elt"telezik, hogy itt jutott be az elrabl'ja.
Az $vegen kereszt$l ben"zett a szobba, /r'blta elk"/zelni, mi
jrhatott bent.
A -en"be a behatolssal, sokkal -ontosabb a kijuts, nem igaz, 6agyon
val'sz%n1tlen, hogy az elrabl'ja v"gigvonszolta volna a lnyt a hzon a
st"tben kellett elt1nnie, k$lnben hamuv "gett volna, az "jszakai
'rkban /edig mindig volt mozgs a hzban "s a hz kr$l.
6em, gondolta. 7nnen, a -enti lakosztlyb'l kellett elmenni$k.
!ohrment sz'lalt meg.
Bemmi nem t1nik megrongltnak, se kint, se bent. ."g ha a
szem"lyzet ki is takar%tott, nem ltok karcolst a /adl'n, vagy -oltot a
-alon, ami azt jelenti, hogy...
!aln sajt akaratb'l tvozott.
Darius visszament a hl'szobba, "s -elemelte a hajke-"t. Belymes,
sz#ke hajszlakat /illantott meg benne a -inom t$sk"k kztt. 6em
megle/#, mivel mindk"t sz$l# sz#ke haj volt.
A k"rd"s az volt, mi vette r ezt az "rt"kes lenyt, hogy elszkjn a
sz$lei hzb'l a hajnal bellta el#tt, gy, hogy semmit nem hagyott maga
utn... "s semmit nem vitt magval.
Erre csak egy sz' lehetett a vlasz egy -"r-i.
Az a/k nem -elt"tlen$l tudtak mindenr#l, ami a lnyuk "let"ben -ontos
szere/et jtszott, nem igaz,
Darius kin"zett az "jszakba, v"gigtekintett a birtokon, a -kon... "s a
szomsz"dos hzon is. A nyomok... a nyomok, amely a rejt"ly megoldshoz
vezettek, itt voltak elrejtve valahol.
A vlasz, amit keresett, itt rejt#ztt. 5sak meg-elel#en kellett
sszeraknia a darabkkat.
J. R. Ward 1:< Hallhatatlan szeret
+ov, k"rdezte !ohrment.
@esz"l$nk a szolgkkal. 6"gyszemkzt.
!bbnyire, az ilyen hzakban, mint ez is, a szem"lyzet m"g lmodni sem
mert arr'l, hogy brmi szokatlanr'l beszmoljon. Ez viszont taln el"g
rendk%v$li kr$lm"nynek szm%tott, "s nagyon val'sz%n1nek t1nt, hogy a
szeg"ny leny irnt "rzett sajnlat "s knyr$let majd -el$l%rja a h(s0&esek
hallgatst.
Fs sok esetben a szem"lyzeti szobk lak'i sokkal tbbet tudtak, mint az
el#kel# szalonok".
Darius el-ordult, aztn az ajt' -el" indult.
.ost /edig elt"ved$nk.
Elt"ved$nk,
Egy$tt kil"/tek a lakosztlyb'l, majd Darius mindk"t irnyban
v"gign"zett a -olyos'n.
>ontosan. ;yere utnam8
A bal oldalt vlasztottk, mivel az ellenkez# irnyban szrnyas ajt'
vezetett az els# emeleti teraszra, "s nyilvnval'nak t1nt, hogy a szem"lyzet
l"/cs#je nem arra van. .ikzben l"/kedtek a sz"/en berendezett
helyis"gek mellett, Dariusnak annyira sajgott a sz%ve, hogy m"g leveg#t is
nehezen ka/ott. :"t "vtizeddel k"s#bb is m"g mindig "rezte a vesztes"get,
az a hatalmas zuhans, amikor az arisztokrata "letb#l kiszak%tottk, m"g
mindig a csontjaiban "gett. 9egjobban term"szetesen az "desanyja
hinyzott. Ez utn kzvetlen$l az a -jdalom kvetkezett, hogy civilizlt
"let"t maga mgtt kellett hagynia.
.egtette a -aj"rt a kteless"g"t, amire kik"/ezt"k, "s amire sz$letett, "s
volt r"sze n"mi... "lvezetben is, valamint ki"rdemelte a harcostrsai
tisztelet"t. Prmt azonban nem tallt az "letben. Bem csodt. Bemmi
olyat, ami rabul ejtette volna.
&ajon minden csak a sz"/ dolgokr'l sz'lt, Ennyire sek"lyes lett volna,
+a egy na/ lenne egy ilyen sz"/ hza, szmtalan szobval, teletmve
"rt"kes holmikkal akkor boldog lenne,
6em, gondolta. 6em, ha nem lenne valaki ms is az elegns -alak kztt
vele.
+inyzott neki, hogy hasonl' gondolkodsak egy$tt lakjanak, egy nagy
kzss"get alkotva a massz%v -alak kztt, egy cso/ort, amely olyan, mint
egy csald, v"r szerinti "s vlasztott tagokkal egyarnt. 7gen, a testv"ris"g
nem lakott egy -ed"l alatt, ahogy <rath, az igazsgos kirly szerette volna,
J. R. Ward 1:: Hallhatatlan szeret
mivel ez nagy vesz"lyt jelentene szmukra. +a a lak'hely$k az ellens"g
tudomsra jutna, mindannyian vesz"lybe ker$ltek volna.
Darius "rtette a logikt, de nem volt biztos benne, hogy egyet is "rtett
vele. +a az emberek tudtak meger#s%tett, biztonsgos vrakban "lni a sajt
csatamezeiken, akkor a vm/%rok is megtehett"k volna ugyanezt.
+abr, #szint"n sz'lva, az Alantasok !rsasga sokkal vesz"lyesebb
ellens"gnek szm%tott.
Elhaladtak egy sor nyitott ajt' el#tt, amelyek k$lnbz# szobkba
ny%ltak, v"g$l eljutottak oda, amit rem"nyeik szerint kerestek egy ajt'hoz,
amely a hts' l"/cs#hz vezetett "s teljess"ggel egyszer1 volt.
A -eny#-a l"/cs#n le-el" haladva egy kis konyhba jutottak. Az
"rkez"s$k hatsra abbamaradt az "tkez"s, amely a hossz, tlgy-a asztal
kr$l "//en -olyt. Az sszegy1lt h(s0&esek letett"k srskors'ikat meg a
-alatot, amelyet "//en ettek, "s azonnal tal/ra ugrottak.
:"rlek, -olytasstok az ev"st8 mondta Darius, "s intett, hogy $ljenek
vissza. Bzeretn"nk besz"lni az els# emeleti szolgval "s a leny
szolgl'jval.
:"t h(s0&esen k%v$l a tbbiek vissza$ltek az asztal mell" Egy #sz haj
n# "s egy kedves arc -iatal -"r-i maradt csak llva.
!udntok javasolni valami nyugodt helyet, k"rdezte Darius a
-"r-it'l.
&an itt mellett$nk egy na//ali. A szolga a t1z melletti ajt'ra bktt a
-ej"vel. 4tt nem -og zavarni senki.
Darius b'lintott, majd a n#hz -ordult, aki olyan s/adt volt, mintha
nagy bajban lenne.
6em tett"l semmi rosszat, kedves. ;yere, gyorsan v"gz$nk, %g"rem,
nem -og -jni.
Gobbnak ltta, ha a n#vel kezdik. 6em volt biztos benne, hogy kib%rn a
vrakozst, am%g v"geznek a -"r-ival.
!ohrment ment el#re, kinyitotta az ajt't, aztn mind a n"gyen bel"/tek
egy szobba, amely legalbb olyan jellegtelen volt, mint egy $res
/ergamentekercs.
Ez ltalban jellemz# volt a nagybirtokokra. A csald szobit sz"/en
berendezt"k, a szem"lyzet helyis"geiben azonban minden csak a
hasznossgot szolglta.
J. R. Ward 1:; Hallhatatlan szeret
*). fejezet
A'ikor ,ehv entley-%e lekanyarodott a 1?9 8-%elz0s( 2trl e&y
keskeny $ld2tra! *ohn elredlt az Il0sen! 0s kin0zett a sz0lv0dn+ A kocsi
$0nyszr%a 'e&vil&totta a kopr $atrzseket! 0s aho&y e&yre kzele33
k&yztak a $olyhoz! a t% e&yre s(r(33en 3entt 0s 3arts&talana33 lett+
A kis vadszkunyh tk0letesen %elent0ktelennek ltszott+ Kicsi! st0t 0s
szer0ny kIlse%(! kIlnll &arzzsal! a'ely rusztikusnak t(nt! de
ki$o&stalan llapot3an volt+
*ohn 'r azeltt kinyitotta az aut a%ta%t! ho&y ,ehv Ires3e tette a
se3vltt! 'a%d 'e&indult a 3e%rati a%t $el0! 'ieltt '0& ,ehv kiszllt
volna a voln '&Il+ A rette&0s 'indent el3ort 0rz0se val%3an % %el
volt+ U&yanezt 0rezte $ent a mani/ultor kolni3an is! 0s lo&ikusnak
tartotta! ho&y ZheK &y v0di a sze'0lyes lakhely0t+
A csiz'%a han&osan dI3r&tt! a'ikor v0&i&s0tlt a kocsi$el%r
ke'0ny $ld2t%n! aztn rt0rt az 0lettelen! 3arna $(re+ 8e' kopo&ott! csak
'e&$o&ta az a%t&o'3ot! 0s a &ondolatval ki akarta nyitni a zrat+
A retesz azon3an+++ ne' 'ozdult+
N @l'etrIkkkkel itt ne' '0sz se''ire+ N ,ehv oda0rt '&0! 0s e&y
kis r0zkulcsot du&ott a zr3a! 'a%d el$ordtotta! 0s kinyitotta az a%tt+
A'ikor a 'asszv 3e%rat $eltrult! *ohn sszeh2zta a sze'0t!
$0lre3iccentette a $e%0t! 0s vrta! ho&y 'e&szlal%on a riaszt+
N 8e' hisz az ilyes'ik3en N %e&yezte 'e& ,ehv halkan! 'a%d elkapta a
$i2 kar%t! neho&y 3erontson a hz3a+ Aztn han&osa33an azt kiltotta+ N
ZheKX ZheKX Eedd le a $e&yvert! csak 0n va&yok az! 'e& *ohn+
A han&%a valaho&y olyan $urcsn han&zott! &ondolta *ohn+
8e' kaptak vlaszt+
,ehv $elkapcsolta a l'pt! aztn elen&edte *ohn kar%t! ho&y is
3el0phessen+ A konyha hossz2! keskeny helyis0& volt a le&szIks0&ese33
eszkzkkel) &zt(zhely! r0&i h(t! rozsda'entes ac0l 'oso&at! a'ely
csak praktikus! de ne' divatosan ele&ns+ .inden tisztnak t(nt azon3an!
0s e&yltaln ne' zs2$oltnak+ 8e' lttak leveleket! 2%s&okat! '0&
$e&yvereket se' elha&yva+
Aohos+ A leve& dohos volt 0s 'ozdulatlan+
J. R. Ward 1:9 Hallhatatlan szeret
A helyis0& tvola33i oldaln na&y szo3a terIlt el! a3lakai a $olyra
n0ztek+ A 3erendez0s 'e&lehetsen kev0s dara33l llt) k0t vessz3l $ont
sz0k! e&y rattan kanap0 0s e&y kis asztal+
,ehv ts0tlt a szo3n e&y csukott a%thoz a %o33 oldalon+
N ZheKX
.e&int az a kIlns han&+ Aztn rt'aszkodott az a%tkeretre! kzel
ha%olt hozz! 'a%d 3ehunyta a sze'0t+
@&y id '2lva a vlla 'e&3orzon&ott 0s elernyedt+
ZheK ne' volt ott+
*ohn odal0pett 'ell0! 'e&$o&ta az a%t&o'3ot! 0s 3enyitott a szo33a+
]res volt+ A $Irdszo3a 2&yszint0n+
N A $ranc3aJ N ,ehv sarkon $ordult 0s kivonult+ A'ikor a $olyra n0z
oldalon 3ecsapdott az a%t! *ohn 2&y v0lte! a $0r$i ki'ent a verandra 0s a
vizet n0zi+
.a&3an kro'kodott e&yet! 'ikz3en krIln0zett+ .inden tiszta volt
0s rendezett+ 1e''i olyan ne' ltszott! a'i kil&ott volna a krnyezet3l+
8e' nyitottak a3lakot! ho&y $riss leve&t en&ed%enek 3e! 0s az a%tkat se'
trtk ki 'ostan3an+
@zt az a%t&o'3okon 0s a $akereten l0v $ino' porr0te& 3izonytotta+
Lehet! ho&y ZheK %rt itt! de 'r el'ent+ /s '0& ha ide %tt is! ne'
'aradt soki&! 'ert az illatt 'r sehol ne' lehetett 0rezni+
*ohn 2&y 0rezte! 'e&int elvesztette+
A $en03e is! azt hitte! ha 0let3en tall%a! az el0& lesz ahhoz! ho&y tov33
0l%e az 0let0t N de a &ondolat! ho&y itt 0l valahol ezen a 3oly&n! de ne'
vele! $urcsa 'd szinte 'e&30ntotta+ Y&y 0rezte! ne' 0rti az e&0sz
helyzetet! ne' tudta! ho&y trt0nt! 'i trt0nt 0s hol+
Eel%es kudarcot vallott+
Ki'ent a verandra ,ehvhez! elvette a %e&yzet$Izet0t! 0s sietve rt
vala'it+ 7'dkozott! ho&y a mani/ultor 'e&0rtse! honnan is %tt +
,ehv htrapillantott a vlla $ltt! 'a%d elolvasta a paprra vetett
sorokat+
N Ck0+ ,end3en+ .a%d azt 'ondo' nekik! ho&y el%tt0l vele' iA'
0tter'03e enni+ @zzel nyersz le&al33 hro'-n0&y rt+
*ohn a szv0re tette a kez0t 0s 'e&ha%olt+
N 4sak ne 'en% ki harcolniJ 8e' k0rdeze'! hov '0sz! 'ert ez a te
dol&od+ Ae ha 'e&leted 'a&ad! N na&y szar3an leszek! 0s te leszel 3enne
a le&na&yo33 kupac+ N ,ehv visszan0zett a $olyra+ N .iatta pedi& ne
J. R. Ward 1;# Hallhatatlan szeret
a&&d%J @&yszer 'r keresztIl'ent ezen+ @z a 'sodik alkalo'! ho&y+++
elra3oltk+
*ohn hirtelen elreny2lt! 0s 'e&ra&adta a $0r$i alkar%t+ ,ehv! 'e& se'
rezdIlt+++ na persze azt 3esz0lt0k! ho&y ne' 0rez se''it a'iatt a
&y&yszer 'iatt! a'it a mani/ultor oldalnak $0ken tartsra szedett+
N V 0s .urhder e&yItt %rtak+++ N A'ikor *ohn sze'$o&a 'e&ny2lt!
,ehv el'osolyodott+ N .r r0&en v0&e! ne' kell a&&dnod 'iatta+ Ae
csaldi okok 'iatt ZheKnek $el kellett 'ennie a kolni3a+ A
mani/ultorok azon3an ki%tszottk! 0s ne' en&edt0k el+ A'ikor .urhder
el'ent 0rte! ho&y kisza3adtsa! 0s a mani/ultorok t is $o&lyul e%tett0k!
Izletet kttte'! ho&y 'indkett%Iket visszakap%a'+ ZheKet azon3an a
le&utols pillanat3an eladta a csald%a az orro' ell+
*ohn na&yot nyelt! 'a%d &ondolkods n0lkIl azt 'uto&atta+ :inek,
N @'3ereknek+ Cnnan is e&yedIl szktt 'e&! 'int 'ost+ /s e&y idre
elt(nt+ N ,ehv a'etiszt sze'e e&y pillanatra 'e&villant+ N .indi& is
ke'0ny n volt! azok utn azon3an! a'it azok az e'3erek tettek vele!
olyan lett! 'int az ac0l+
.ikor! $or'lta *ohn a sz%val+
N E33 'int h2sz 0vvel ezeltt+ N ,ehv vissza$ordtotta a tekintet0t a
$oly $el0+ N /s csak ho&y tudd! ne' viccelt a33an az Izenet3en+ 8e'
d%azn! ha valaki 's pr3lna 'e& helyette hst %tszani Lashen+ V 'a&a
akar%a elint0zni+ 6a se&teni akarsz neki! vrd ki! a'& %n el hozzd!
'iutn k0szen ll r N 0s ne ll% az 2t%3a+
6t ZheK valszn(le& ne' azzal lesz el$o&lalva! ho&y versenyre kel%en
vele! &ondolta *ohn+ /s LashX *ohn ne' volt 3enne 3iztos! ho&y t tudn
en&edni 3rkinek is! ho&y 'e&l%e a sze'etet+ .0& taln a nnek se'+
6o&y v0&et vessen a &ondolatainak! $ele'elte a tenyer0t+ A k0t $0r$i e&y
pillanatra kzele33 l0pett e&y'shoz! 0s &yorsan 'e&lelt0k e&y'st+
Aztn *ohn lthatatlann vlt+
A'ikor is'0t el3ukkant! az Ztre'e Qark3an volt! a $0szer '&tt! 0s
az Ires r'pkat 0s u&ratkat n0zte+ A $ dro&dler ne' %tt vissza! 0s 2&y
t(nt! ne' is $olyik se''i$0le Izletel0s+ Aho&y &rkorcsolyzs se'+ 8e'
v0letlenIl+ Az elz 0%szaka 'e&roha'ozta a parkot e&y csapatnyi rendr!
aztn ott volt az a &olyzpor is+++
A hely e&y dara3i& ks0rtetvros lesz+
*ohn kihe&yezett 0rz0kekkel nekidlt a $0szer durva $aoldalnak+ Cnnan
tudta! ho&y telik az id! ho&y a hold el'ozdult a $e%e $ltt! 0s a &ondolatai
J. R. Ward 1;1 Hallhatatlan szeret
a 'nikus rin&lisplrl nyu&odta33 rv0nyl0sre lassultak le+ A'i '0& &y
is szvs volt+
ZheK kint volt valahol az 0%szak3an! de $o&al'a se' volt! ho&y hol!
va&y! ho&y 'ilyen llapot3an+ .e&s0rIltX 7nnia kelleneX Ealn+++
8a %+ @zt az rd&i krt %o33! ha el se' kezdi+
/s taln indulnia k0ne+ -rath el0& vil&oss tette! ho&y \huinn n0lkIl
ne' harcolhat! 0s ez a hely pedi& ellens0&es terIletnek sz'tott+
6irtelen rd33ent! hov kell 'ennie+
@llkte 'a&t a $0szer $altl! 'e&llt 0s krIln0zett+ A ho'lokt
rncolta! a'ikor az 0rz0s! ho&y valaki kveti! is'0t rtrt N 'int a
tetovlszalon3an+
.a este azon3an '0& ahhoz is $radt volt! ho&y e&y % ada& Ildz0si
'nit 0rezzen! &y csak e&yszer(en lthatatlann vlt! 'ert arra &ondolt!
3rki va&y 3r'i kveti is! va&y &y is a nyo'ra 3ukkan! va&y elveszti az
0ter3en+ 8e' 0rdekelte! 'elyik lesz+
Eel%esen ki volt Itve+
A'ikor 2%ra alakot lttt! csak e&y pr saroknyira volt attl a helytl!
ahol az elz 0%%el olyan durvn elint0zte az alantast+ rdzseki%e 3els
zse303l elvett e&y kis r0zkulcsot! olyat! a'ivel ,ehv is kinyitotta a
vadszkunyh a%ta%t+
.r va&y 's$0l hnap%a nla volt+ ZheK adta neki! azon az 0%%elen!
a'ikor *ohn azt 'ondta! nla 3iztons&3an van a titka a szr'azsrl! 0s
'int a tIsk0s $0'lncokat! a kulcsot is 'indi& 'a&val vitte 'indenhov+
Le'ent e&y 3arna t0&ls hz l0pcs%e al! 3edu&ta a kis kulcsot a zr3a!
0s kinyitotta az a%tt+ Az elszo33an a 'oz&s0rz0kel l'pa
$elkapcsoldott! 0s 'e&vil&totta a $eh0rre 'eszelt $al2 helyis0&et+
*ohn &ondosan 3ezrta 'a&a '&tt a 3e%ratot! 'a%d odas0tlt az
e&yetlen 'sik a%thoz+
ZheK e&yszer 'r 'ened0ket ny2%tott neki a 'a&nszent0ly03en+
Kulcsot adott neki az ala&sori szo3%hoz! a'ikor a $i2nak e&yedIll0tre
volt szIks0&e+ Aztn *ohn vissza0lt a vend0&szeretettel! a'i ahhoz vezetett!
ho&y a $i2 elvesztette a szIzess0&0t+
Ae ZheK ne' cskolta 'e&+
U&yanaz a kulcs nyitotta a hlszo3t is! 'int a 3e%ratot! ez0rt
el$ordtotta! 'ire a zr $ino'an kattant e&yet+ enyitott! a villany
$elkapcsoldott! pedi& 3el0pett+++
J. R. Ward 1;" Hallhatatlan szeret
/s a ltvnytl! a'i az &yrl trult a sze'e el0! e&y kicsit 'e&halt a
lelke+ .e&llt a szve 0s a l0le&zete! az a&yhull'ai 'e&sz(ntek! a v0r
'e&$a&yott az erei3en+
ZheK 'eztelenIl ssze&'3lydve $ekIdt a 'atracon+
A'ikor $elkapcsoldott a l'pa a szo33an! $elnyitotta a sze'h0%t! 0s
'e&szortotta a kez0t a $e&yveren! a'ely az &yon $ekIdt u&yan! de az
a%tra volt irnytva+
8e' volt el0& ere%e ahhoz! ho&y 'e&e'el%e a pisztolyt va&y a $e%0t!
*ohn azon3an 3iztosra vette! ho&y a ravaszt 'e& tudta volna h2zni+
.e&adan a 'a&as3a e'elte 'indk0t kez0t teny0rrel elre! 'a%d oldalra
l0pett! 0s a l3val 3ecsapta az a%tt! ho&y 3iztons&3an le&yenek oda3ent+
ZheK han&%a ali& volt t33 halk sutto&snl+
N *ohn+++
@&y v0r knnycsepp &y(lt a sze'e sark3a! 0s *ohn $i&yelte! aho&y
lassan 'e&duzzad! 'a%d le&rdIl az orrnyer&0n! 0s leesik a prnra+
ZheK elen&edte a $e&yvert! aztn a kez0t az archoz vitte+ Lassan! apr
centi'0terenk0nt! 'intha a 'ozdulat! ho&y $ele'el%e! 'inden l0tez
ener&i%t $ele'0sztette volna+ Az e&yetlen 'don takarta el 'a&t a $i2
ell! a'ire k0pes volt) a kez0t a sze'e el0 tette! ho&y elre%tse a knnyeit+
Her0s nyo'ai 0s z2zdsok 3ortottk a test0t! a'elyek a &y&yuls
kIln3z $zis3an %rtak! 0s olyan sovny volt! ho&y a csont%ai
'a%dho&yne' tsz2rtk a 3r0t+ A teste szIrk0nek ltszott az e&0szs0&es
rzsaszn helyett! a ter'0szetes illatt pedi& e&yltaln ne' lehetett 0rezni+
6aldoklott+
orzal'as llapota lttn *ohn t0rde 'e&ro&&yant! de annyira! ho&y
'r elkezdett oldalra dlni! 0s 'e& kellett kapaszkodnia az a%t3an+
Annak ellen0re! ho&y a teste leder'edt! az a&ya se3ess0&3e kapcsolt+
*ane dokinak 'e& kell vizs&lnia! ZheKnek pedi& innia kell+
8e' sok ide%e volt htra+
6a azt akar%a! ho&y 0let3en 'arad%on! 'usz% lesz tvennie az
irnytst+
Lerntotta 'a&rl a 3rdzseki%0t! 0s 'ikz3en az &yhoz kzeledett!
$elh2zta a ruhau%%t+ @lsk0nt vatosan 3etakarta ZheK test0t e&y takarval!
'a%d a csukl%t a sz%a el0 tette+++ 0s vrta! ho&y az sztnk tve&y0k a
hatal'at+
Lehet! ho&y ZheK a&ya ne' akarta el$o&adni! a teste azon3an ne' $o&
tudni ellenllni annak! a'it $elknlt neki+
J. R. Ward 1;= Hallhatatlan szeret
A t2l0l0s 'indi& $elIl3rlt 'inden 's sztnt+ *ohn volt erre az 0l
3izonyt0k+
J. R. Ward 1;? Hallhatatlan szeret
**. fejezet
ZheK $ino' si'tst 0rzett a vlln 0s a csp%0n! a'ikor *ohn rtertette
a takart+
Az arca el0 tett keze '&tt '0ly l0le&zetet vett! 0s kelle'es! tiszta!
e&0szs0&es $0r$iillatot 0rzett+++ a'i '0lyen le&3elIl $el03resztette az
0hs0&0t+ Az 0tv&ya 0s a szIks0&letei e&y csapsra $el03redtek '0ly
l'uk3l+
/s ez '0& azeltt volt! ho&y *ohn a sz%a el0 tette volna a csukl%t+
Clyan kzel! ho&y akr 'e& is cskolhatta volna+
.ani/ultor sztnei 'a&uktl 2tra keltek! 0s leolvastk a $i2
0rzel'eit+
8yu&alo' 0s c0ltudatoss&+ ,endkvIl sszeszedett $e&yele' a $e%3en
0s a szv03en is+ @z a $0r$i 'e& $o&%a 'enteni az 0let0t! '0& akkor is! ha ez
lesz az utols dolo& az 0let03en! a'it 'e&tesz+
N *ohn+++ N sutto&ta+
A &ond az volt e33en a helyzet3en+++ nos! le&al33is az e&yik a sok
kzIl+++ ho&y ne' csak *ohn volt tiszt3an azzal! 'ilyen kzel kerIlt a
hallhoz+
A'& Lash $o&va tartotta 0s 3ntotta! a dIh adott neki ert ahhoz! ho&y
$olytassa! 0s azt hitte! ez akkor is &y lesz! 'iutn kisza3adul+ A33an a
pillanat3an azon3an! ho&y elkIldte ,ehvnek az Izenetet! 'inden csepp
ener&ia elszllt 3elle! 0s ott 'aradt Iresen! csupn a szve do3o&ott '0&+
Az se' vala'i ersen+
*ohn '0& kzele33 tette a csukl%t a sz%hoz+++ a 3re 'a%dne'
hozz0rt az a%khoz+
ZheK sze'$o&a lassan 'e&ny2lt! 0ppen akkor! a'ikor a szve re'e&ni
kezdett! 'intha ne' '(kdne rendesen+
@33en a csendes! '0&is $eszIlt pillanat3an vlasz2t el0 kerIlt+ Ha&y
el$o&ad%a a v0rt! 0s 0let3en 'arad! va&y visszautast%a! 0s itt hal 'e& *ohn
sze'e lttra e&y rn 3elIl+ .ert a $0r$i ne' $o& el'enni+
@lvette a kez0t az arca ell! 'a%d re'elte a tekintet0t+ Clyan &ynyr(
volt! 'int 'indi&! az arca lo'sz0p! a'ilyenrl 'inden lny l'odik+
ZheK $ele'elte a kar%t! 0s $el0 ny2%totta+
J. R. Ward 1;> Hallhatatlan szeret
*ohn sze'03en 'e&lepd0s villant! aztn leha%totta hozz a $e%0t! ho&y a
n keze 'ele& archoz 0r%en+ ZheK sz'ra 'r az is t2ls&osan
'e&erltetnek 3izonyult! ho&y $el$el0 tartsa a kar%t! ' a'ikor reszketni
kezdett a keze! *ohn rtette a tenyer0t a k0z$e%0re! 0s ott tartotta az archoz
szortva+
K0k sze'e 'a&a volt a 'ennyorsz&! a szne olyan ra&yo&! 'int a
hatal'as! 3rsonyos k0k 0&3olt+
ZheKnek dntenie kellett+ @l$o&ad%a a v0r0t va&y+++
A'ikor ne' tallta az ert! ho&y 3e$e%ezze a &ondolatt! 2&y 0rezte!
v0&k0pp elvesztette n'a&t) 'ivel a tudatnl volt! 2&y &ondolta! '0& 0l
N 0s '0&se' volt n'a&a+ A kIzdeni v&ys r0&en elszllt 3elle! pedi& az
hatrozta 'e& e&0sz 0let0t+ /s 'ost ne' volt sehol+ /rthet 'don+ .r
ne' akart 0lni t330! 0s ezt ne' tudta 'e&%tszani '0& *ohn kedv00rt se'!
st '0& a sa%t%0rt se'+
K0t kirnduls a ra3s& $ld%0re t2l sok volt neki+
.it te&yen! 'it is te&yen+
.e&nyalta a sz%a sz0l0t+ A'ikor erre a vil&ra %tt! ne' olyan
krIl'0nyek kztt 0rkezett! a'iket szvesen vlasztott volna 'a&nak!
va&y a'ikre nk0nt %elentkezett volna+ A l0le&z0ssel! ev0ssel! harccal 0s
szeretkez0ssel eltlttt 0lete pedi& ne' sokat %avtott azon! ahonnan
elindult+ A v0&0t azon3an le&al33 'a&a hatrozhat%a 'e&! 0s $o&%a is!
'iutn 'indent helyrehozott+
7&en! ez volt a vlasz+ .ert az el'2lt hro' 0s $0l h0tnek ksznheten
tekint0lyes 3akancslistt &y(%ttt ssze+ Lehet! ho&y csak e&y t0tel
sorakozott ra%ta! de n0ha ez is el0& a 'otivcihoz+
@ttl a &ondolattl 'e&int 'e&%elent ra%ta a kIls 3r! a $urcsa! le3e&
0rz0s pedi&! a'ely eddi& kd3e 3urkolta az a&yt! lassan elprol&ott! 0s a
nyo'3an 03er tudatoss&ot ha&yott+ 6irtelen kih2zta a kez0t *ohn0 all!
'ire a $i2 0rzel'i rcsszerkezet03en e&y pillanatra szinte! %e&es $0lele'
villant $el+ @kkor azon3an ZheK a sz%hoz h2zta a csukl%t! 0s
kivillantotta a sze'$o&t+
*ohn &yzel'i ''ora $orr hull'ok3an nttte el a test0t+
Le&al33is addi&! a'& nyilvnvalv ne' vlt! ho&y k0ptelen
tszaktani a 3rt+ A $0r$i azonnal a se&ts0&0re sietett+++ e&y vill'&yors
'ozdulattal 'e&harapta a sa%t csukl%t! 0s a v0rz se3et ZheK sz%a el0
tette+
J. R. Ward 1;< Hallhatatlan szeret
Az els korty 'a&a volt a+++ 'ennyorsz&+ *ohn v0re olyan tiszta volt!
ho&y szinte ln&olt a sz%3an 0s a tork3an+++ a t(z pedi&! a'it &y2%tott
3enne! v0&i&ter%edt az e&0sz test03en! $elolvasztotta! $el0lesztette+ /s
'e&'entette+
ZheK 'ohn ivott! 'a&3a szvta azt! a'i visszahozta az 0let3e! 'inden
e&yes korty olyan volt sz'ra! 'int e&y 'entv! va&y e&y kt0l! a'ely
visszah2zta a hall tork3l! 'inden e&yes csepp irnyt( volt! a'elynek
se&ts0&0vel hazatallt+
*ohn pedi& $enntartsok! re'0nyek 0s elvrsok n0lkIl adott neki+
A'ely '0& e33en a $el$okozott llapot3an is $%dal'at okozott
ZheKnek+ Eudta! ho&y v0&le&esen sszetrte a $i2 szv0t! 0s ne' 'aradt
se''i%e! a'ivel 3r'it is 0rezhetett va&y elvrhatott volna+ Vt azon3an
ne' trte 'e&+++ 0s ettl olyan tiszteletet 0rzett irnta! a'it se''i 's ne'
tudott volna kivltani 3enne+
.ikz3en ivott! az id 2&y ra'lott! aho&y *ohn v0re t a sz%3a! 3ele
a hatal'as v0&telen3e+
A'ikor v0&Il 3e$e%ezte! elen&edte a kar%t! 0s 'e&nyalva a se3et!
lezrta+
8e' sokkal utna elkezddtt a re'e&0s+ @lszr csak a keze 0s a l3a!
'a%d &yorsan tov33ter%edt a 'ellkasra is+ Az irnythatatlan reszket0stl
sszekoccant a $o&a! 'e&re'e&ett az a&ya 0s elho'lyosodott a ltsa!
v0&Il pedi& 2&y 0rezte 'a&t! 'intha e&y ruhadara3 lenne! a'it
3eledo3tak a szrt&0p3e+
A re'e&0s kzepett 0szrevette! ho&y *ohn kiveszi a 'o3iltele$on%t a
dzseki%e zse303l+
.e&pr3lta 'e&rnci&lni az in&0t+
N 8-n-n-n-eJ 8-n-n-n-eJ
*ohn I&yet se' vetett r! kinyitotta azt az tkozott k0szIl0ket! 0s
elkezdett Izenetet rni+
N A $-$-$-ranc3aJ N ny&te ZheK+
A'ikor ltta! ho&y sszecsuk%a a tele$ont! azt re3e&te+
N 6-h-ha e-el a-a-karsz vinni 6-6-6avershz! n-ne' --llok %t '-'-
'a&a'0rt+
A klinikktl 0s az orvosi 3eavatkozsoktl val $0lel'e el $o&
hatal'asodni ra%ta! 0s *ohnnak ksznheten 'r volt el0& ener&i%a
ahhoz! ho&y vala'it kezd%en a $0lel'0vel+ .ilyen re'ek 'ka lesz
'indkett%Ik sz'raJ
J. R. Ward 1;: Hallhatatlan szeret
*ohn elvette a %e&yzet$Izet0t! 0s rt vala'it+ .e&$ordtotta! 0s e&y
perccel k0s33 ki'ent a szo33l+ A'ikor 3ecsukdott az a%t! ZheK
lehunyta a sze'0t+
Kinyitotta a sz%t! 0s azon keresztIl vette a leve&t! 'ikz3en azon
tpren&ett! van-e el0& ere%e ahhoz! ho&y $elkel%en! $elltzzn! 0s elt(n%n
innen! 'ieltt *ohn re'ek tlete testet lt+ @&y &yors llapot$el'0r0s utn
'e&llaptotta! ho&y nincs+ .0& a $e%0t se' 3rta $ele'elni 0s 's$0l
'sodpercn0l hossza33 idei& tartani! va&yis le'ondhatott arrl! ho&y
$I&&le&es3e kerIl%n+
*ohnnak ne' telt sok id3e visszat0rni+ *ane doki! a Fekete Er
Eestv0ris0& sa%t orvosa t(nt $el 'ellette+ A szelle'szer( alaknak $ekete
tsk%a volt! 0s olyan orvosi szak0rtele' su&rzott 3elle! a'elyet ZheK
na&yra 0rt0kelt+++ de k0ts0&kvIl sokkal szvese33en vett volna! ha 3rki
'son alkal'azza! ne' ra%ta+
*ane oda'ent hozz! 0s letette a tsk%t a $ldre+ Feh0r kpenye 0s
'(tsruh%a szilrdnak t(nt! a keze 0s az arca viszont ttetsz volt+ @z
azon3an azonnal 'e&vltozott! 'ihelyt helyet $o&lalt az &y sz0l0n+ A
test0nek 'inden r0sze 'e&szilrdult! a keze s2lyos 0s 'ele& lett! a'ikor
ZheK kar%ra tette+
ZheK '0& az e&yItt0rz orvosn lttn is le&szvese33en el'enekIlt
volna+ 8e' akarta! ho&y 3rki is hozz0r%en+
A'ikor *ane elvette a kez0t! olyan 0rz0se t'adt! 'intha a doktorn
'e&0rezte volna a kvns&t+
N .0& 'ieltt elkIldesz! hadd 'ond%ak el neked n0hny dol&ot+ @lszr
is) ne' $o&o' elrulni a holl0tedet senkinek! 0s ne' 3esz0lek senkinek
se' arrl! a'it el'ondasz! 3r'i le&yen is az+ Azt viszont %elentene' kell
-rath-nak! ho&y tallkozta' veled! de 'inden orvosi vonatkozs2
in$or'ci csak 0s kizrla& kettnk kzt 'arad+
*l han&zott+ @l'0let3en+ Lyakorlat3an viszont ZheK a le&kev0s30 se'
akarta kzvetlen krnyezet03en tudni a nt azzal a $ekete tskval+
*ane $olytatta+
N .sodszor pedi&) halvny lila $o&al'a' sincs a mani/ultorok
anat'i%rl+ 1zval! ha van vala'i %elents elt0r0s va&y sa%toss& a
l0nyed ezen $el0vel kapcsolat3an+++ ne' $elt0tlenIl $o&o' tudni! ho&yan
kezel%e'+ .0& 'indi& 3elee&yezel! ho&y 'e&vizs&l%alakX
ZheK 'e&kszrIlte a torkt! 0s 'e&pr3lta valaho&y 'e&$0kezni a
vllt! ho&y ne re'e&%en annyira+
J. R. Ward 1;; Hallhatatlan szeret
N 8e' akaro'! ho&y 'e&vizs&l%+
N *ohn is ezt 'ondta+ 4sakho&y ko'oly trau'n est0l t+++
N 8-n-ne' volt o-olyan v-v0szes+ N /rezte! aho&y *ohn 0rzel'ei
$elln&olnak a sarok3an! de ne' volt ere%e hozz! ho&y r0szletese33en is
tanul'nyozza+ N /s %-%-%l va&yok+++
N Akkor tekintsd ezt csupn a hivatalos el%rsnak+
N Y-2-2&y n0zek 0n ki! 'int aki hivatalosX
*ane erdzld tekintete sszesz(kIlt+
N Y&y n0zel ki! 'int akit 'e&vertek! ne' tpllkozott! 0s ne' aludt
ele&et+ 6acsak ne' akarod azt 'ondani! ho&y az a lila $olt ott a vlladon
csak s'ink+ /s a tskk a sze'ed alatt rny0k+
ZheK na&yon %l is'erte az olyan e'3ereket! akik ne' $o&adtk el a
ne'le&es vlaszt+++ az 0& szerel'0re! hiszen 0veki& ,ehv 'ellett dol&ozottJ
A33l a ke'0ny! szi&or2 tekintet3l t0lve pedi&! na&yon 2&y t(nt! ho&y a
doktorn va&y el0ri! a'it akar! va&y ne' 'e&y el+ 1oha+
N A 3-3-3Ids $ranc3aJ
N .in0l ha'ara33 nekiltunk! annl ha'ara33 v0&zInk+
ZheK *ohnra pillantott! 0s arra &ondolt! ha 'e& kell 'utatnia 'a&t!
ne' t2l %! ho&y *ohn itt van+ 7&azn ne' kellett t33et tudnia annl! 'int
a'it 2&yis &ondolt! a'ikor elszr 'e&ltta+
Az orvosn htrapillantott a vlla $ltt+
N *ohn! lenn0l szves kint vrni az elszo33anX
A $0r$i leha%totta a $e%0t! 'a%d kicsit elreha%olva ki'ent az a%tn!
hatal'as vlla 0s hta elt(nt a 3e%rat3l+ A'ikor a zr 3ekattant! a % doki
vissza$ordult hozz! 0s kinyitotta az a nyavalys tsk%t+ @lszr e&y
sztetoszkp 0s e&y v0rnyo's'0r kerIlt el 3elle+
N 4sak 'e&hall&ato' a szvver0sedet N 'ondta a n! 0s 3etette az y
alak2 $0'eszkzt a $Il03e+
Az orvosi kell0kek ltvnya csak ola% volt ZheK rette&0s0nek tIz0re! 0s
3r'ennyire &yen&e volt is! '0& &y is 'e&vona&lott+
*ane doki 'e&llt+
N 8e' $o&lak 3ntani+ /s ne' teszek se''i olyat! a'it ne' szeretn0l!
ho&y 'e&te&yek+
ZheK 3ehunyta a sze'0t! 'a%d hanyatt $ordult+ 6irtelen 'inden e&yes
izo' 'e&$%dult a test03en+
N 4sak le&yInk t2l ra%ta 'in0l ha'ara33J
J. R. Ward 1;9 Hallhatatlan szeret
Fele'elkedett a takar! a hide& leve& 'e&csapta ZheK test0t! 'a%d a
h(vs $0'koron& hozz0rt a 'ellkashoz+ F0l volt! ho&y az a&y3an
$elvillan k0pek $elIltetik a sikoltoz-vas2tra! ez0rt $eln0zett a
'ennyezetre! 0s 'inden ere%0t sszeszedve azon i&yekezett! ho&y ne
vesztse el az nural't+
N 1-s-siess! d-dokiJ N .r ne' soki& tudta visszatartani a
pnikroha'ot+
N Henn0l e&y '0ly l0le&zetetX
ZheK 'e&tett 'inden tle telhett! 0s v0&Il $%dal'asan 'e&vona&lott+
8yilvnvalan e&y va&y t33 3ord%a is eltrt+
N Fel tudsz IlniX N k0rdezte *ane+
ZheK kro'kodva $elny&tt! a'ikor 'e&pr3lta $ele'elni a
$elstest0t az &yrl+ A dokinak kellett se&tenie! 0s a'ikor 'e&t'asztotta
a htt! ZheK halkan $elszisszent+
N 8e' is $% annyira N vakkantotta+
N 6t ezt ne' na&yon hisze' el+ N A h(vs $0'koron& is'0t
v0&i&vndorolt ra%ta+ N He&y0l olyan '0ly leve&t! a'ilyet csak tudsz
an0lkIl! ho&y $%dal'at okoznl 'a&adnakJ
ZheK 'e&ks0relte! 0s 'e&knnye33Ilt! a'ikor a doktorn kedves keze
visszaen&edte a prnra! 0s a takar is'0t 3etakarta a test0t+
N .e&n0zhete' a karodat 0s a l3adat is! ho&y van-e ra%tuk s0rIl0sX N
A'ikor ZheK 'e&vonta a vllt! *ane doki $0lretette a sztetoszkp%t! 0s
le%%e33 cs2szott az &yon+ @&y 2%a33 'ozdulat utn a takar 'e&int
$ele'elkedett+++ 0s ekkor a doktorn 'e&llt+
N Lektz0s nyo'ait lto' a 3okdon! 0s na&yon '0lyek a se3ek N
dr'&te *ane szinte 'a&nak+
8os! ez annak volt ksznhet! ho&y Lash n0ha drtkt0llel ktzte
'e&+
N 1z'talan z2zdst+++
ZheK v0&et vetett a vizs&ldsnak! a'ikor a takar $elcs2szott a
csp%0n+
N @&yezzInk ki a33an! ho&y $el$el0 is u&yanezeket tallod! rend3enX
*ane visszatertette r a leplet+
N .e&tapinthato' a hasadatX
N Felle'+
J. R. Ward 19# Hallhatatlan szeret
ZheK 'e&der'edt a &ondolatra! ho&y is'0t ki kell takarznia! *ane doki
azon3an lesi'totta a takart a hasn! 0s 2&y nyo'kodta 'e&+ ZheK ne'
tudta elre%teni a $%dal'ait! kIlnsen! a'ikor a n keze az alhasra siklott+
@zutn a doki visszaIlt az &yra! 0s e&yenesen a sze'03e n0zett+
N Han r vala'i es0ly! ho&y 'e&en&eded a 3els vizs&latot isX
N elsX Y&y 0rted+++ N A'ikor *ane 3lintott! ZheK 'e&rzta a $e%0t+ N
8e'+ 1z se' lehet rla+
N 1zeKulisan is 3ntal'aztakX
N 8e'+
*ane doki 3lintott+
N Han vala'i! a'it tudno' kell! de '0& ne' 'ondtl elX F%dalo' e&y
3izonyos pontonX
N *l va&yok+
N H0rzel+ 8e' tudo'! tudsz-e rla! de v0rzel+
ZheK a ho'lokt rncolta! 0s reszket kar%ra pillantott+
N A co'3od 3els oldaln $riss v0r van+ @z0rt k0rdezte'! ho&y
'e&vizs&lhatlak-e 3elIl is+
ZheK 0rezte! ho&y elnti a rette&0s+
N .0& e&yszer 'e&k0rdeze') zaklattak szeKulisanX
8e' csendIlt ki 0rzele' a szavak '&Il! 0s a doktorn helyesen ltta a
helyzetet+ ZheK ne' akarta! ho&y a ni hiszt0ria 3r'i$0le %el0t is
produkl%a! de '0& azt se'! ho&y sznakozzon ra%ta e'iatt a $ontos dolo&
'iatt+
A'ikor ne' vlaszolt! a doktor azt k0rdezte+
N Han r es0ly! ho&y taln terhes va&yX
A mani/ultorok ciklusa 'e&lehetsen kisz'thatatlan volt! ZheKet
pedi& annyira le$o&lalta az el$o&snak 0s a ra3s&nak dr'%a! ho&y
esz03e se' %utott! ho&y a dolo&nak kvetkez'0nyei is lehetnek+
@33en a pillanat3an &y(llte! ho&y n szint0n 'e&vetette a ne'0t+
N 8e' tudo'+
*ane doki e&yszer 3lintott+
N 6o&y tudo' 'e&llaptani! ho&y az va&y-eX
ZheK 'e&rzta a $e%0t+
N 8e' lehetek az+ A teste' t2l sok 'indenen 'ent keresztIl+
N 6add vizs&l%alak 'e& lent is! rend3enX 4sak ho&y 3iztosak le&yInk
3enne! nincs ott se''i+ Aztn szeretn0lek visszavinni a kzpont3a! 0s
csinlni e&y ultrahan&ot+ 8e' tetszett az! aho&y rea&ltl! a'ikor a hasadat
J. R. Ward 191 Hallhatatlan szeret
tapintotta'+ .r 'e&k0rte' H-t! ho&y %%%n ide kocsival+++ 3r'elyik
pillanat3an 'e&0rkezhet+
ZheK ali& hallotta 'it 3esz0l+ E2ls&osan le$o&lalta az el'2lt n0hny
h0t ese'0nyeinek visszaid0z0se+ Az elra3lsa eltti napon *ohnnal
szerel'eskedett+ Utol%ra+ Ealn+++
A'ennyi3en terhes! kate&orikusan elutastotta '0& a &ondolatt is!
ho&y a dolo&nak 3r'i kze lehet Lashhez+ Az ke&yetlen lenne+
E2ls&osan 0s tkozottul ke&yetlen+
KIln3en is! lehet! ho&y a v0rz0snek e&0szen 's az oka+
Q0ldul e&y vet0l0s! 'utatott r az a&ya e&yik r0sze+
N *l van! csinldJ N 'ondta+ N Ae i&yekezzJ ,osszul t(r' az ilyen
szars&okat! 0s ha tov33 tart n0hny percn0l! 3epnikolok+
N Lyors leszek+
ZheK 3ehunyta a sze'0t! 0s 'e&pr3lta $elv0rtezni 'a&t) a $e%03en
diavett0s kezddtt+ @ls k0p) a teste e&y rozsda'entes ac0l asztalon
$ekszik e&y cse'p0zett helyis0&3en+ Hlts+ A 3ok%a 0s a csukl%a le van
sz%azva+ Hlts+ @'3eri orvosok szi&or2! 'erev tekintettel kzelednek
$el0+ Hlts+ @&y videoka'era nyo'dik az arc3a 0s le$el0 svenkel+
Hlts+ A szik0n 'e&csillan a $0ny+
4satt 4satt+
ZheK $elnyitotta a sze'0t! 'ert ne' tudta 3iztosan! ho&y ez a han& a
$e%03en volt-e va&y a szo33an+ KiderIlt! ho&y az ut33i+ *ane doki h2zott
$el a kez0re e&y &u'ikeszty(t+
N Svatos leszek N 'ondta+
A'i ter'0szetesen relatv $o&alo' volt! ne' i&azX
ZheK 'e&'arkolta a lepedt! 0s 0rezte! ho&y 3els co'3%nak iz'ai
&rcs3e rndulnak! 'ikz3en tettl talpi& 'e&$eszIl+ A % hr az volt!
ho&y ez a hulla'erev pz 'e&szIntette a dado&st+
N *o33 szeretn0'! ha ink33 &yors lenn0l+
N ZheK+++ szeretn0'! ha r' n0zn0l+ 7de a sze'e'3e+
ZheK tekintete ide&esen repkedett ide-oda+
N .i azX
N 80zz a sze'e'3eJ 7deJ N A doktorn a sze'0re 'utatott+ N .ereven
n0zz 3eleJ ,a&aszd a tekintetedet az arco'ra! 0s tudd! ho&y ezt! a'it 'ost
ra%tad csinlok! 'r ra%ta' is elv0&ezt0k! ok0X Qontosan tudo'! ho&y 'it
teszek! 0s ne' az0rt! 'ert tanulta'+
J. R. Ward 19" Hallhatatlan szeret
ZheK k0nyszertette 'a&t! ho&y a n sze'03e n0zzen! 0s+++ *0zuso'!
val3an se&tettJ Az! ho&y azt az erdzld tekintetet 3'ulta 'ereven!
t0nyle& se&tett+
N /rezni $o&od+
N Eess0kX
.e&kszrIlte a torkt+
N 6a+++ terhes va&yok! azt 0rezni $o&od+
N 6o&yanX
N A'ikor odany2lsz+++ szval! 's lesz a $elIlete+ Ctt 3ent+ 8e' lesz+++ N
ZheK e&y apr l0le&zetet vett! 0s &ondolat3an visszaid0zett 'inden
in$or'cit! a'it az ap%a $a%trsaitl hallott+ N 8e' lesz si'a+
*ane doki '0& csak ne' is pislo&ott+
N K0szen llszX
8e'+
N 7&en+
.ire v0&et 0rt a vizs&lat! ZheK e&0sz teste hide& vere%t0k3en 2szott! a
trtt 3ord%a pedi& siktva tiltakozott a szapora leve&v0telek 'iatt+
N esz0l%J N 'ondta rekedt han&on+
J. R. Ward 19= Hallhatatlan szeret
*+. fejezet
N .ondo' neked! ho&y+++ @liahu 0let3en van+ @liahu ,ath3oone... "l8
Lre&& -inn a ,ath3oone k2ria szo3%3an llt! 0s ki$el0 n0zett az
a3lakon! A0l-Karolina %elle&zetes csIn& szakll3ro'0li%t $i&yelte!
a'ely ht3orzon&at volt a hold$0ny3en! 'int e&y rny0k! a'ely 'ellett
nincs sze''el lthat tr&y+++ va&y test+
N Lre&&! hallottad! a'it 'ondta'X
A $0r$i kidrzslte az l'ot a sze'03l! 0s htrapillantott a vlla $ltt
$iatal! zsen&e narrtorra+ 6olly Fleet e&y l0p0ssel az a%t eltt llt a
szo33an! hossz2! szke ha%t l$arok3an htra$o&ta+ Az arca ne' volt
kis'inkelve! ez0rt a sze'e a '(sze'pilla 0s a csill'por n0lkIl! a'elyet a
ka'era eltt 'indi& viselt! 'r ne' t(nt annyira i&0znek+ A rzsaszn
selye'knts azon3an e&yltaln ne' takarta el 0szvesze%t alak%t+
A'ely 'ost &yakorlatila& vi3rlt! 'ivel a 3els han&vill%t vala'i
tkozottul na&y dolo& pendtette 'e&+
N Azt u&ye tudod N k0rdezte Lre&& elny2%tott han&on N! ho&y az az pali
'a%dne' szztven 0vvel ezeltt 'e&haltX
N Akkor a szelle'e van itt+
N 1zelle'ek ne' l0teznek+ N Lre&& vissza$ordult az a3lak $el0+ N @zt
neked kellene a le&%o33an tudnod+
N @z a szelle' i&enis l0tezik+
N /s ha%nali e&ykor az0rt 03resztett0l $el! ho&y ezt kzld vele'X
8e' t2l okos h2zs a r0sz0rl+ @lz 0%szaka ali& aludtak vala'it! aztn
Lre&& tele$onon int0zkedett 0s szervezkedett Los An&elesszel+ @&y rval
ezeltt $ekIdt le! de ne' hitte! ho&y el tud aludni! a test0nek azon3an 's
volt a v0le'0nye+
Ha&y ez volt a helyzet! va&y az a&ya azt 'ondta! ho&y ad%a $el! 'ert ez
az I&y ne' llt vala'i $0nyesen+ A ko'ornyik ne' volt ha%land
'e&enyhIlni+ Lre&& 'indk0t kzeled0s0t leszerelte+ A re&&elin0l val
pr3lkozst udvariasan elhrtotta! a vacsornl pedi& e&yszer(en
$i&yel'en kvIl ha&yta+
7dkz3en $elvettek n0hny re'ek %elenetet! a'it 'r el is kIldtek Los
An&eles3e+ A titok3an r&ztett n0hny k0pkocknak ksznheten a
$nkei 'r r3lintottak a kIlnkiads helyszncser0%0re! csak sIr&ett0k
J. R. Ward 19? Hallhatatlan szeret
ket! ho&y k0sztsenek e&y 3eharan&oz anya&ot is! a'it 'in0l ha'ara33
ads3a tehetnek+
A'i addi& ne' trt0nhet 'e&! a'& a ko'ornyik 'e& ne' en&edi+
N 60J N csattant $el 6olly+ N Fi&yelsz te r' e&yltalnX
N .i van+
N @l akarok 'enni+
Lre&& a ho'lokt rncolta! 0s arra &ondolt! ennek a nnek annyi esze
sincs! ho&y vala'itl i&azn 'e&i%ed%en! hacsak ne' e&y hatal'as ka'ion
az! a'elynek h(trcsra az neve van $estve+
N 6ovX
N Hissza Los An&eles3e+
Lre&& szinte visszahklt+
N L+ A+-3eX U&ye! viccelszX 1z se' lehet rla N hacsak ne' adod $el
'a&ad postn! 0s kIldd vissza! 'int e&y cso'a&ot+ Aol&unk van itt+
A'i3e 3eletartozott e&y % ada& r3esz0l0s 0s knyr&0s is+ @z ut33i
pedi& 6olly terIlete volt+ /s kIln3en is+++ ha 'e& van r0'Ilve! az '0&
hasznukra is vlhat+ Felhasznlhat%a a $0lel'0t a ko'ornyiknl+ A $0r$iak
ltal3an %l rea&ltak erre a $a%ta &yen&es0&re+++ $le& az i&azi ko'ornyik
tpusok! akiknek 'inden v0zna porcik%uk3l csak 2&y radt a lova&iass&+
N /n t0nyle&+++ N 6olly ssz033 h2zta 'a&n a kntse ha%tk%t+++
a'itl a kpeny ele%e szorosan r$eszIlt ke'0ny 'ell3i'3%ra+ N 6allra
va&yok r0'Ilve+
6a ez e&y trIkk volt! ho&y az &y3a cs3tsa+++ nos! annyira az0rt ne'
volt $radt+
N Lyere ideJ
Kiny2%totta a lny $el0 a kar%t! pedi& oda'ent hozz! a test0hez
si'ult! 0s Lre&& el'osolyodott! a'ikor a $e%e $ltt kin0zett az a3lakon+
7stene'! 'ilyen $ino' az illataJ 8e' az a vir&os pacsuli! a'it 'indi&
'a&ra tett+ @z vala'i st0te33+ 8a&yon $ino'+
N 03i! tudod! ho&y itt kell 'aradnod+ 1zeretn0'! ha 3evetn0d a
varzserdet+
Cdakint a szakll3ro'0lia len&edezett a l&y sz0l3en! a hold$0ny
'e&vil&totta! olyan kin0zetet klcsnzve neki! 'intha ttetsz anya&
venn0 krIl! 0s a t33i $a is 'intha &y lett volna $elltztetve+
N 7tt vala'i nincs rend%0n N 'ondta 6olly a $0r$i 'ellkas3a+
Cdalent a pzsiton e&y 'a&nyos alak %elent 'e&+ iztosan 1tan indult
0%szakai s0tra+
J. R. Ward 19> Hallhatatlan szeret
Lre&& 'e&rzta a $e%0t+
N Az e&yetlen dolo&! a'i ne' sti''el itt! az a nyo'orult ko'ornyik+
8e' szeretn0l hres lenni! 6ollyX 6a itt 'e&csinl%uk a kIlnkiadst! az
'e&nyitn eltted a kapukat+ Ee lehetn0l a Bzombat esti lz kvetkez
hziasszonya+ Ha&y a @ig @rother"+
Lre&& 0rezte! ho&y $elkeltette a lny $i&yel'0t! 'ert a teste elernyedt! 0s
ho&y '0& %o33an 'e&nyu&tassa! si'o&atni kezdte a htt+
N @z az! % kislnyJ N 80zte! aho&y a lenti alak zse3re du&ott k0zzel
s0tl&at! a $e%0t el$ordtotta a hztl! hossz2 ha%3a 3elekapott a sz0l+ .0&
n0hny '0ter! 0s a hold$0ny 'e&vil&t%a az e&0sz test0t! ha kil0p a $k
all+ N 1zeretn0'! ha itt 'aradnl vele' 0s 1tannel+++ nincs itt se''i
$urcsa! csak nyikor& padldeszkk+ Aol&unk van itt! 'ert az e'3erek
szeretn0nek hinni e33en az i%eszt szar3an+
H0&szra ekkor valaki $el%tt a l0pcsn! 0s a halk l0pteket i&azi
ht3orzon&at nyikor&s ks0rte! aho&y a r0&i $adeszkk recse&ve
tiltakoztak a r%uk nehezed s2ly ellen! a'ely '0& a hlszo33a is
3ehallatszott+
N @ttl $0lszX 80hny 0%szakai nyikor&stlX N k0rdezte Lre&&! 0s
elh2zdott a lnytl! ho&y rn0zzen+ Eelt a%ka kelle'es e'l0keket
03resztett 3enne+ A hIvelyku%%val 'e&si'o&atta a sz%t! 'ikz3en arra
&ondolt! taln t2l sok szilikont pu'pltatott 3ele+ .ost valaho&y '0&
duzzadta33nak 0s sze33nek t(nt+
N 8e'+++ N sutto&ta 6olly+
N Akkor 'i3l &ondolod! ho&y ks0rtet van ittX
Kopo&s hallatszott az a%tn! 'a%d 1tan to'pa han&%a han&zott $el+
N 60! ti ketten! du&tok 0ppen! va&y 3e'ehetek le$ekIdniX
Lre&& a ho'lokt rncolta! 0s vissza$ordult az a3lakhoz+ A 'a&nyos
alak 0pp ekkor l0pett ki a $0ny3e+++ aztn e&y pillanat alatt elt(nt a
se''i3e+
N .ert le$ekIdte' vele N $elelte 6olly+ N 1zeretkezte' @liahu
,ath3oone-nal+
J. R. Ward 19< Hallhatatlan szeret
*,. fejezet
Cdakint az ala&sori laks elszo3%3an! *ohn sv0nyt %rt a kpadl3a+
Cda-vissza+ Cda-vissza+ ZheK hlszo3%nak a%ta%n se''i ne'
sz(rdtt ki+
A'i $elteheten % %el volt+++ a siktozs 0s a kro'kods hinya
re'0lhetle& azt %elentette! ho&y *ane doki vizs&lata ne' okozott neki
$%dal'at+
*ohn 'r kor33an s's-t kIldtt ,ehven&e-nek! a'ely3en el'ondta!
ho&y 'e&tallta ZheKet! 0s 'e&pr3l%a visszavitetni a kzpont3a+ Az
ala&sori lakst ter'0szetesen ne' e'ltette+ ZheK nyilvnvalan titok3an
akarta tartani a l0tez0s0t! 'ivel ha ,ehv tudott volna rla! azonnal ide%tt
volna! ho&y itt is keress0k! 'iutn a $olyparti kunyh3an ne' talltk+
.iutn ellenrizte az r%t! *ohn is'0t 3elet2rt a ha%3a! 0s arra
&ondolt! az sszektdtt v'prok! 'int p0ldul -rath! ,ha&e 0s D+++
krisztuso'! DJ .i 'indenen 'ehetett keresztIl! a'ikor v0&i&n0zte ella
szIl0s0tJ 6o&y a $en03e tud%k+++
@kkor kinylt az a%t! 0s *ohn 'e&prdIlt+ A csiz'%a talpa han&osan
'e&nyikordult a padln+
*ane doki arca ko'ornak t(nt+
N ZheK velInk %n a kzpont3a+ H 'r 3iztosan itt van a hz eltt az
@scalade-del+ .e&n0zn0d! ho&y 'e&0rkezett-eX
*ohn 'uto&atva azt k0rdezte G'l van,
N 1ok 'indenen 'ent keresztIl+ .en% 0s n0zd 'e&! ho&y itt van-e a
kocsi! ok0X Aztn pedi& ki kell vinned az led3en+ 8e' szeretn0'! ha
%rklna! hord&yat 'e& ne' hasznlok! 'ert ne' akaro' $elhvni
'a&unkra a $i&yel'et az utcn+
*ohn v0&i&rohant a $olyosn! 'a%d kirontott az ala&sor3l+ A %o33
oldalon! kzvetlenIl a %rdasze&0ly 'ellett ott llt az aut+ A $0nyszr%a le
volt kapcsolva! a 'otor azon3an '0& 'indi& %rt+ A voln '&tt csak e&y
izz narancssr&a pontot lehetett ltni! aho&y H 'e&szvta k0zzel csavart
ci&arettt+
A testv0r leen&edte az a3lakot+
N HisszavisszIk a kzpont3aX
*ohn 3lintott! aztn visszaszaladt a laks3a+
J. R. Ward 19: Hallhatatlan szeret
A'ikor oda0rt ZheK hlszo3%nak a%ta%hoz! zrva tallta! ez0rt
halkan 3ekopo&ott+
N @&y pillanatJ N szlt ki *ane! a han&%a to'pn hallatszott+ N Ck0+
*ohn 3enyitott! 0s ZheK az oldaln $ekIdt+ @&y trIlkz volt kr0
csavarva 0s e&y tiszta leped 3ortotta tettl talpi&+ 7stene'! 3rcsak
na&yo33 ellent0tet 'utatott volna a 3re azzal a $eh0r lepedvelJ
*ohn odas0tlt hozz+ KIlns 0rz0se t'adt! 'ivel azeltt soha ne'
tartotta sa%t 'a&t na&yo33nak a nn0l! 'ost viszont $l0 tornyosult!
'ivel ZheK az &yon $ekIdt elesetten+
=el -oglak emelni, mutogatta! 0s u&yanakkor a sz%val is $or'lta a
szavakat+
A n 'ereven a sze'03e n0zett! aztn 3lintott! 'a%d 'e&pr3lt
$elIlni+ KIszkd0se kzepette *ohn leha%olt! 0s a kar%3a vette+
Ali& 0rezte a s2lyt+
A'ikor $ele&yenesedett! *ane doki &yorsan 'e&i&aztotta az &yon a
takart! 0s az a%t $el0 indult+
ZheKnek na&y ener&i%3a telt! ho&y a test0t 'ereven tartsa! ez0rt *ohn
szerette volna 'e&'ondani neki! ho&y laztsa el 'a&t! de '0& ha tudott
volna is 3esz0lni! ne' 'ent volna vele se''ire+ ZheK ne' az a $a%ta n
volt! aki szvesen vette! ha valaki $ele'elte 0s l3en cipelte+ 1e''ilyen
krIl'0nyek kztt+
Le&al33is+++ nor'lis eset3en+
A $olyos h2sz kilo'0ter hossz2nak t(nt! odakint pedi& az a hro'
'0ter! ho&y ki0r%en a l0pcs all a %rdra! k0tszer olyan 'esszinek+
H kiu&rott a voln '&Il! 0s kinyitotta a cso'a&tart a%ta%t+
N 7tt kiny2%tzhat+ Eette' le pl0deket! 'ieltt elindulta'+
*ohn 3lintott! 'a%d elk0szIlt! ho&y lete&ye terh0t a puha $0szekre! a'it
H elk0sztett+
ZheK azon3an $ele'elte a kar%t! 0s 3elekapaszkodott a vll3a+
N .arad% vele'J K0rlekJ
*ohn e&y pillanatra 'e&llt+++ aztn na&y lendIlettel 3el0pett a kocsi
hts r0sz03e! 'ikz3en e&y 'sodpercre se' en&edte el a nt az l03en+
]&yetlenIl $0szkeldtt+++ v0&Il azon3an sikerIlt 2&y elhelyezkednie! ho&y
az aut 3els oldalnak dlt! a l3t t0rd3en 3eha%ltva kicsit $elh2zta!
ZheKet pedi& az l03e $ektette! 0s a 'ellkashoz lelte+
Az aut hts a%ta%t r%uk csuktk! aztn '0& k0t csapds hallatszott!
0s $el3&tt a 'otor+
J. R. Ward 19; Hallhatatlan szeret
Az elst0ttett a3lakon keresztIl $elvillantak a $0nyek! aztn elsuhantak!
'ikz3en ki$el0 ha%tottak a vros3l+
A'ikor ZheK re'e&ni kezdett! *ohn '0& szorosa33an lelte 'a&hoz!
2&y! ho&y a testIk tel%esen e&y'shoz si'ult! 0s szu&&erlta! ho&y a 'ele&
tra'ol%on a n test03e+ Ealn sikerIlt is! 'ert e&y id '2lva ZheK a
'ellkasra ha%totta a $e%0t! 0s a reszket0s a33a'aradt+
7stene'+++ 'ilyen r0&ta v&yott 'r r! ho&y a kar%3an tartsaJ 1okszor
elk0pzelte! kIln3z helyzeteket tallt ki! ho&y trt0nhetne 'e&+
A 'ostani azon3an e&yltaln ne' szerepelt kzttIk+
.0ly l0le&zetet vett! 0s 'r 0ppen ki akarta $2%ni a leve&t+++ a'ikor
'e&0rezte! 'ilyen sza&ot raszt a teste+ Az sszektd0s illatt ne'
lehetett sszet0veszteni se''ivel! aho&y 'e&lltani se'+ A'i azt %elente!
ho&y a teste kzvetti az 0rzel'eit! 0s 'r nincs vissza2t+
A $en03e is! 'r ne' volt 0rtel'e eltitkolni a ktd0st va&y 'e&lltani+
Az els pillanattl kezdve! ho&y 'e&pillantotta ZheKet! $olya'atosan
kzeledett ehhez a ponthoz! 0s a'ikor $ela%nlotta neki a v0r0t! v0&le&
'e&pecs0telte a sorst+
N *ohnX N szlalt 'e& ZheK halkan+
.e&0rintette a kar%t! ho&y tudassa vele! hallotta+
N Kszn'+
Arct si'o&atan oda0rintette a n ha%hoz! 0s 3lintott! ho&y az 0rezze
a 'ozdulatot+
A'ikor ZheK kisza3adtotta 'a&t az lel0s3l! *ohn ne' lepdtt
'e&+++ le&al33is a'& r ne' %tt! ho&y a n r akar n0zni+
S! istene'! 'ennyire &y(llte azt a ki$e%ez0st el&ytrt arcnJ ZheK
annyira $0lt! ho&y az 'r a rette&0s hatrt s2rolta! st0tszIrke sze'e olyan
$ak volt! 'int a kiszradt asz$alt+
.inden rendben lesz! $or'lta a sz%val+ 6em lesz semmi bajod+
N E0nyle&X N k0rdezte ZheK sszeszortott sze''el+ N Ko'olyan
'ondodX
6a *ohnnak 3r'i 3eleszlsa lesz a dolo&3a! akkor i&en+ 8a&yon is+
ZheK 'e&int $elnyitotta a sze'h0%t+
N 1a%nlo' N s2&ta rekedten+ .it,
N .indent+ Azt! ho&y 2&y 3nta' veled+ 6o&y ilyen va&yok+ Annyival
%o33at 0rde'elsz nla'J /n+++ na&yon sa%nlo'+
J. R. Ward 199 Hallhatatlan szeret
A han&%a elcsuklott a v0&0n! 0s s(r(n pislo&ni kezdett! 'a%d
visszaha%totta a $e%0t *ohn 'ellkasra! 0s a %o33 tenyer0t a $0r$i zakatol
szv0re tette+
*ohn e33en a pillanat3an na&yon szeretette volna! ha tud 3esz0lni! de
persze ne' akarta 'e&'ozdtani ZheKet! ho&y elve&ye a nyavalys
%e&yzet$Izetet 'e& a tollat+
@z0rt csak n0'n tlelve tartotta! vatosan! 'ert csak ennyit tudott
adni neki+
8e' olvasott 3ele t33et e33e a helyzet3e annl! a'i val%3an volt+ A
3ocsnatk0r0s '0& ne' volt szerel'i vallo's! a'ire kIln3en se' volt
szIks0&! 'ivel 'r r0&en 'e&3ocstott neki+ .0&is valaho&y se&tett+ @z a
helyzet '0& 'indi& kilo'0terekre volt attl! a'i3en re'0nykedett
kette%Ikkel kapcsolat3an! ha3r hatrozottan %o33 volt! 'int a se''i+
Fel%e33 h2zta ZheK vlln a lepedt! aztn htrae%tette a $e%0t a kocsi
oldalnak+ Ki3'ult a lest0ttett a3lakon! a tekintete a csilla&okat
$Irk0szte! a'elyek 3en0pestett0k az 0%szakai 0&3olt s(r( $ekete 3rsonyt+
ZheK 0let3en volt! a kar%3an $ekIdt! 'ikz3en haza$el0 tartottak+
.indent sszevetve sokkal rossza33ul is llhattak volna a dol&ok+
J. R. Ward "## Hallhatatlan szeret
*-. fejezet
Utla& vissza&ondolva Lash 'e&llaptotta! ho&y az e'3er sohase'
tudhat%a! kivel hozza ssze a sors! va&y ho&y e&y e&yszer( dnt0s! N ho&y
a sarkon %o33ra $ordulunk va&y 3alra N n0ha 'indent 'e&vltoztat+ Han
2&y! ho&y a vlasztsaink ne' sz'tanak+ .skor N e&0szen vratlan
helyzetek3e sodorhatnak+
@33en a pillanat3an ez a 'e&llapts azon3an '0& ne' $or'ldott
'e& 3enne+ Kint %rt a vros sz0l0n! Ilt a kocsi%3an! 0s az idre &ondolt+
8e' sokkal '2lt e&y ra+
N .ikor 0rInk 'r odaX
Cldalra pillantott a .ercedes utasIl0s0re+ A prostitult! akit e&y
3elvrosi siktor3an szedett $el! 'e&lehetsen %l n0zett ki+ Annyi szilikon
volt a test03en! ho&y akr porn$il'3en is szerepelhetett volna! .(cicus
azon3an t2ls&osan v0kony 0s ide&3ete& volt k3tszeres 0let'd%a 'iatt+
/s ne' utolssor3an k0ts0&3eesett+ Annyira! ho&y e&y szzdollros is
el0& volt ahhoz! ho&y 3eszll%on hozz a .ercedes3e! 0s elindul%on e&y
T3uli3aU+
N 8e'sokra N $elelte Lash! 0s vissza$ordtotta a tekintet0t az 2tra+
aro'i csaldott volt+ A'ikor ezt a %elenetet le%tszotta a $e%03en! ZheK
'e&ktzve 0s 3et'tt sz%%al Ilt a hts Il0sen+++ a'i szzszor
ro'antikusa33 lett volna+ @helyett 'e& volt ldva ezzel a kis 'ocskos
3a%kevervel+ Ae a vals& ellen ne' tehetett se''it) innia kellett! az ap%a
'e& azt vrta tle! ho&y int0zked%en! 0s &y ne' volt ide%e azzal
$o&lalkozni! ho&y 'e&tall%a ZheKet+
Az e&0sz3en a le&rossza33 az volt! ho&y ez a ketye& 3o'3a e'3er
volt! &y sokkal kev0s3e hasznos! 'int e&y v'pr n! 0s csak re'0lhette!
ho&y a pete$0szke kedvezen '(kdik 'a%d! ha innia kell 3elle+
@&yszer(en k0ptelen volt 'e&tallni sa%t 'a&a ni 'e&$elel%0t+
N Eudod N 'ondta a n sszeakad nyelvvel N! r0&e33en 'odellkedte'+
N 8a ne 'ondd+
N .anhattan3en+ Ae tudod! azokat a sze'eteket+++ ne' 0rdekli! 'i
trt0nik veled+ 4sak! tudod! ki akarnak hasznlni+
J. R. Ward "#1 Hallhatatlan szeret
8a %+ A nnek elszr is! el kell $ele%tenie! ho&y valaha is hallotta azt a
szt! ho&y TtudodU+ .sodszor pedi& 'intha olyan %l 3oldo&ult volna itt
e&yedIl 4aldMell3en+
N Eetszik a kocsid+
N Ksz+
A'ikor a prosti tha%olt hozz! a 'elle $elnyo'dott rzsaszn $(zs
top%3an! a'elyet viselt+ A ruhnak '( kokt0lcseresznye-! izzadts&- 0s
k3tszersza&a volt! oldalt pedi& piszkos kezek zsr$olt%ai ltszdtak!
'intha napok ta ne' 'osta volna ki+
N Eudod! kedvellek+++
A n Lash co'3%ra tette a kez0t! aztn a $e%0t az l03e ha%totta+ A'ikor
Lash 'e&0rezte! ho&y az u%%ai a slicc0n0l 'atatnak! 3ele'arkolt
platinaszke ha%3a! 0s $elh2zta a $e%0t+
A sza%ha 0szre se' vette a $%dal'at+
N @33e 'ost ne kezd%Ink 3eleJ N 'ondta neki+ N .r 'a%dne' ott
va&yunk+
A n 'e&nyalta a sz%t+
N 6t persze+ Ck0+
Az 2t k0t oldaln elterIl kopr sznt$ldeket 'e&vil&totta a
hold$0ny! a deszka$al2 hzak pedi&! a'elyek idrl idre elsuhantak
'ellettIk! $eh0ren vil&tottak+ A le&t33%Ikn0l 0&ett a veranda l'p%a!
's $0ny azon3an ne'+ Az itteni e'3ereknek az 0%$0l utni idszak 'r
%val t2l volt a le$ekv0si hatron+
,0sz3en ez0rt is volt az Alantasok Ersas&nak e&y hza itt kint a $orr
al's pite 0s az a'erikai zszl $ld%0n+
Ft perccel k0s33 le$0keztek e&y hznl! kzel a 3e%rati a%thoz+
N .0& nincs itt senki N llaptotta 'e& a n+ N .i va&yunk az elskX
N 7&en+ N Lash elreny2lt! ho&y lelltsa a 'otort+ N .en%Ink+++
6alk kattanst hallott a halnt0ka 'ellett! 0s 'ozdulatlann der'edt+
A prostitult nyelve 'r ne' akadt ssze+
N Ki$el0 a kocsi3l! te szarhziJ
Lash oda$ordtotta $el0 a $e%0t! 'ire 'a%dne' a sz%3a nyo'dott e&y
kilenc'illi'0teres pisztoly csve+ A n sze'03en olyan ravaszs& izzott!
a'ely Lash3l akarata ellen0re is n0'i tiszteletet vltott ki! a keze pedi&!
a'ely a $e&yvert sze&ezte az arc3a! tk0letesen 'ozdulatlan volt+
8ocsak! nocsak+ @zt a 'e&lepet0stJ
N Ki$el0J N csattant $el+
J. R. Ward "#" Hallhatatlan szeret
Lash lassan el'osolyodott+
N Ltt0l 'r valaha azzal az iz0velX
N E33szr is+ N .0& csak ne' is pislo&ott+ N /s 3ro' a v0rt is+
N SJ * nekedJ
N Ki$el0+++
N 1zval! 'i a tervedX Kiszlltasz a kocsi3l! $e%3e lsz! 0s itt ha&ysz
'e&halniX Aztn elviszed a .ercedest! az r'at 0s a trc'atX
N .e& azt! a'i a cso'a&tart3an van+
N A ptker0kre van szIks0&edX r'elyik Firestone va&y Loodyear
3olt3an kaphatsz+ 6a esetle& ne' tudtad+
N Azt hiszed! ne' tudo'! ki va&yX
S! Lash tkozottul 3iztos volt 3enne! ho&y $o&al'a sincs+
N .i0rt ne' rulod el neke' isX
N .r ltta' ezt a kocsit+ .e& t0&ed is+ Hette' az rud3l+
N S! e&y vsrlJ .ilyen 0desJ
N 1zll%+ Ki+ A+ Kocsi3l+ N A n n0hny centivel oldalra 'ozdtotta a
$e&yvert! 0s 'e&h2zta a ravaszt+ Lash dIh3e &urult! a'ikor a &oly kivitte
a '&tte l0v a3lakot+ @&y dolo& volt %tszadozni! e&y tel%esen 's pedi&
krt okozni valakinek a tula%don3an+
A'ikor a n visszahozta a pisztoly csv0t a sze'e kz0! Lash
lthatatlann vlt+
Az aut 'sik oldaln 3ukkant el! 0s n0zte! aho&y a prosti ide-oda
kapkod%a a $e%0t az Il0sen! %o33ra-3alra n0ze&et! a ha%a pedi& $el-$elli33en+
K0szen llt r! ho&y 'e&tantson ennek a ca$knak e&y-k0t dol&ot a
tervekrl+ Felt0pte az a%tt! 0s a kar%nl $o&va kirn&atta a kocsi3l+
4supn e&y pillanat '(ve volt! ho&y elve&ye tle a $e&yvert+ 4sak
odany2lt! kikapta a kez03l! 0s 'r du&ta is 3e az v03e htul a dereknl+
Aztn a nt httal a 'ellkashoz szortotta! 0s ersen tartotta+
N .i+++ 'i+++
N Azt 'ondtad! szll%ak ki a kocsi3l N 'ondta kzvetlen kzelrl a
$Il03e+ N 6t kiszllta'+
A n v0kony teste olyan volt! 'int e&y $alev0l a sz0l3en! csak csont 0s
3r az olcs! kurvs ruh3an+ Fsszehasonltva azzal a $izikai csatval!
a'elyet ZheK-szel vvott! ez a rin&y csak halovny l0le&zet lehetett a
hurriknhoz k0pest+ .ilyen ki3rndtJ
N .en%Ink 3eJ N dr'&te! 'a%d leha%olt a nyakhoz! 0s a sze'$o&val
v0&i&si'tott a n nyaki er0n+ N A 3uli 'sik ta&%a 'r 3iztosan vr rnk+
J. R. Ward "#= Hallhatatlan szeret
A n pr3lt elh2zdni tle! 0s 0ppen akkor $ordult $el0! a'ikor Lash
sz0lesen el'osolyodott! 0s kivillantotta ne' 'indennapi $o&sort+ A sikoly
olyan han&os volt! ho&y $elettIk e&y 3a&oly 'a%dne' le$ordult az &rl+
6o&y a33aha&y%a ezt a r0'Ilt vistozst! Lash a sz%ra tapasztotta a
tenyer0t! 0s 3etuszkolta a hz3a+
Cda3ent a helyis0&3en az elz 0%szakai 3eavatsnak! vala'int a
vdrk3en ll v0rnek ksznheten a hall that sza&a ter%en&ett+
Azon3an ennek is 'e&volt az elnye+ A'ikor a &ondolatval $elkapcsolta a
villanyt! 0s a kurva alaposan krIln0zett az e30dl3en! 'ozdulatlann
der'edt a r0'Ilettl 0s el%ult+
A'it na&yon helyesen tett+ &y le&al33 'e&knnytette Lash dol&t!
ho&y $el$ektesse az asztalra 0s lektzze+
.iutn ezzel v0&zett! $o&ta a vdrket! kivitte ket a konyh3a!
ki3ltette a 'oso&atnl! 'a%d $elsorakoztatta a k0seket+ Arra &ondolt!
3rcsak itt lenne .r+ A! ho&y elv0&ezze a piszkos 'unkt+
A konyh3an llt! kez03en a csap szr$e%0vel! a'ikor rd33ent! ho&y
az az alantas! akit elz este avattak 3e! nincs sehol+
Hisszavitte a vdrket az e30dl3e! letette ket a $ldre a prosti csukl%a
0s 3ok%a al! aztn &yorsan krIln0zett a $ldszinten+ A'ikor ne' tallt
se''it! $elszaladt az e'eletre+
A hlszo33an nyitva llt a szekr0ny a%ta%a! az &yon pedi& e&y Ires
vll$a hevert! 'intha e&y in&et vettek volna le rla+ A $Irdszo3ai
zuhanyz $aln $riss vzcseppek csuro&tak+
.i a $rancX
6o&y a $en03e tudott el'enni a klykX 8e' volt aut! ez0rt az
e&yetlen 'e&olds az lehetett! ho&y ki&yalo&olt az orsz&2tra! aztn
lestoppolt valakit+ @setle& elkttte vala'elyik helyi $ar'er teheraut%t+
Lash vissza'ent a $ldszintre! 0s ltta! ho&y idkz3en a prosti
'a&hoz t0rt! 0s kIzd a sz%3a t'tt ron&y ellen! 'ikz3en kidIlledt
sze''el vona&lik az asztalon+
N 8e' $o& soki& tartani N 'ondta neki! 0s v0&i&n0zett v0zna l3n+
.indk0t oldalon tetovlst ltott ra%ta! a'elyek azon3an e&y3e$olytak! 0s
e&yltaln ne' lehetett $el$edezni 3enne rendszert+ 4sak v0letlenszer(
$oltok voltak e&y's 'ell0 t0ve! n0'elyekrl 'e& lehetett llaptani!
'icsodk! 'sok viszont tnkre'entek a rossz 'ins0&( tinta va&y a
se3helyek 'iatt+
J. R. Ward "#? Hallhatatlan szeret
Ealn sok neonszn( pillan&! &ondolta Lash+ Ha&y le&al33is az lehetett
az eredeti terv+
*rklni kezdett a laks3an! 3e'ent a konyh3a! aztn vissza%tt az
e30dl3e! 'a%d 'e&int ki az elszo33a+ A n t(sark2%nak kopo&sa az
asztalon 0s 'eztelen 3r0nek nyikor&sa a $a $elIlet0n e&yre halka33 lett a
tvol3an! 'ikz3en azon tpren&ett! hova a pokol3a t(nhetett az 2%
3eavatott! 0s 'i0rt k0sik az ap%a+
F0l rval k0s33 '0& 'indi& ne' vltozott a helyzet! ez0rt kIldtt e&y
'entlis hvst a 'sik oldalra+ Az ap%a azon3an ne' vlaszolt+ Lash
$el'ent az e'eletre! 3ecsukta 'a&ra az a%tt! 0s arra &ondolt! taln a'iatt
ne' tud 'e&$elelen koncentrlni! 'ert dIhs 0s $rusztrlt+ FelIlt az
&yra! a t0rd0re tette a kez0t 0s lenyu&odott+ A'ikor a szvver0se lelassult
0s e&yenletess0 vlt! '0ly l0le&zetet vett! 0s '0& e&yszer tkIldtt e&y
hvst+++ de is'0t ne' kapott vlaszt+
Ealn trt0nt vala'i az C'e&val+ 6irtelen elhatrozssal 2&y dnttt!
sze'0lyesen 'e&y t a pokol3a+
A 'olekuli elrsszer(en sz0tszrdtak! a'ikor azon3an a l0tez0s
'sik sznter0n 'e&pr3lta 2%ra sszerendezni ket! $al3a Itkztt+
Kizrtk+ .e&ta&adtk a 3el0p0st+
Y&y 0rezte! 'intha e&y 3eton$allal tallta volna sze'3en 'a&t!
a'elyen ne' volt a%t! ez0rt visszapattant rla! 0s 2%ra a lepukkant
hlszo33an tallta 'a&t a hz3an+ A test0t elnttte a hnyin&er ers
hull'a+
.i+ A+ Franc+++
@33en a pillanat3an 'e&szlalt a 'o3iltele$on%a! ez0rt kikapta a
zse303l! 0s a'ikor 'e&ltta a hvazonostt! sszevonta a sze'ldk0t+
N 6allX N szlt 3ele+
A nevet0s! a'ely a vonal 'sik v0&0rl han&zott $el! &yerekesnek t(nt+
N 8e' e&0szen! se&&$e%+ 7tt az 2% $nkd 3esz0l+ Ealld ki! kit l0ptettek
elJ .ellesle& a papd azt Izeni! ho&y ne zaklasd t330+ 8e' volt okos
h2zs tled! ho&y $elhoztad ezt a n-t0't+++ %o33an kellene is'erned az
apdat+ *a! 0s az a $eladato'! ho&y 'e&l%elek+ Hiszlt ha'arosanJ
Az 2% 3eavatott 'e&int $elnevetett! a han& t%tt a tele$onvonalon! 0s
e&yenesen Lash a&y3a hatolt! 'iutn a hvs 3e$e%ezdtt+
A 'sik oldalrl+
J. R. Ward "#> Hallhatatlan szeret
ZheK ne' volt terhes+ Le&al33is *ane doki szerint+
Annak a vid' kis utazsnak ksznheten pnikszi&etre! ZheK ne'
e'l0kezett se''ire a testv0ris0& kzpont%3a vezet 2t3l+ A &ondolat!
ho&y e&yltaln $ennllt a lehets0&e annak! ho&y az lehet+++
r i&az! ho&y ne' viselte tIsk0s $0'lnct+++ a'elynek e&yik $eladata
az volt! ho&y $0ken tartsa mani/ultor sztneit! a 'sik pedi&! ho&y
'e&akadlyozza a pete0r0st+
.it tett volna! ha '0&is teher3e esikX
8a %! ennek se''it 0rtel'e ne' volt! %o33! ha azonnal a33aha&y%a ezt
a szars&ot+ 7sten lt%a lelk0t! 0ppen el0& volt a Tt0nyle& 'e&trt0ntU
csoport3a tartoz dol&ok 'iatt a&&dnia+
.0ly l0le&zetet vett! 0s 3eszvta *ohn illatt! 'a%d az ers! e&yenletes
szvver0s0re koncentrlt! a'elyet a $Ile alatt hallott+ 8e' tartott soki&!
ho&y az lo' elra&ad%a+ A ki'erIlts0& 0s az ivs utni k3ult $radts&
e&yIttesen 'a&uk al &y(rt0k+ .0ly! lo''entes llapot3a kerIlt! 'ivel
annyira v&yott arra! ho&y e&y idre kisza3adul%on az 0let3l+
Arra 03redt! ho&y valaki az l03en viszi+ Kinyitotta a sze'0t+
*ohn vitte t e&y parkoln! a'ely a 3arlan&szer( $alak3l 0s
'ennyezet3l t0lve a $ld alatt lehetett+ Hishous kinyitott elttIk e&y
vasta& ac0la%tt! 0s 2&y t(nt! k0szs0&esen se&0dkezik! de a'i az a%t
'&tt! $eltrult+++ e&y r0'lo'ra e'l0keztette+
6ossz2! is'eretlen $olyost ltott! a'elynek padl%t %rlap $edte! a
$ala 3eton3l volt! az alacsony 'ennyezeten pedi& neonl'pk sorakoztak+
A '2lt lassan 3ek2szott a tudat3a! 0s a %elen ese'0nyeit a kor33i
e'l0kek e&y r0&i r0'lo''al vltottk $el+ *ohn kar%3an $ekve a teste a
&yen&es0&3l tcsapott pnik3a! 0s elkezdett kIzdeni az iz'os karok
szortsa ellen! ho&y kisza3adul%on+ @&y pillanat alatt kialakult a
$e%etlens0&! t33en is odaszaladtak! 0s vala'i han&os za% Ittte 'e& a $Il0t!
'int a'ikor e&y szir0na+++
6alvnyan el%utott a tudati&! ho&y $% az llkapcsa! 0s ekkor r%tt!
ho&y ordt olyan han&osan+++
Aztn hirtelen 'r csak *ohn arct ltta+
A $0r$inak valaho&y sikerIlt 2&y 'e&$ordtania a kar%3an! ho&y
sze'tl sze'3e kerIl%enek e&y'ssal! 'ikz3en az u%%ai '0lyen a
csp%03e 0s az oldal3a v%dtak+ A'ikor a sze'0lytelen! int0z'0nyes
$olyos k0p0t $elvltotta az a csodlatos k0k sze'pr! a '2lt 30kly%a
hirtelen elen&edte! 0s 'r csak *ohnra $i&yelt+
J. R. Ward "#< Hallhatatlan szeret
A $0r$i ne' szlt se''it! csak 'e&llt! 0s ha&yta! ho&y t n0zze+
ZheKnek pontosan erre volt szIks0&e+ .ereven a sze'03e n0zett! 0s
ennek se&ts0&0vel kikapcsolta az a&yt+
A'ikor *ohn 3lintott! is 3lintott e&yet! 0s 2%ra elindultak elre+ A
tekintete idrl idre el'ozdult! de csak annyira! ho&y 'e&n0zze! 'erre
'ennek! 0s aztn 'indi& visszat0rt hozz+
.indi& visszat0rt+
6an&ok hallatszottak krIlttIk+++ t33 is+++ a%tk nyltak 0s csukdtak!
aztn krs-krIl zld cse'p0vel 3ortott $alakat ltott+ @&y vizs&l3a
0rkeztek! ahol a 'ennyezetrl kz0pen t33szn( csillr l&ott! zrt!
Ive&a%ta%2 szekr0nyk0k3en pedi& kIln3z orvosi eszkzk hevertek a
polcokon+
A'ikor *ohn $eltette a vizs&l&yra! ZheK 'e&int elvesztette az
ural'at 'a&a $elett+ A tIde%e ne' volt ha%land elv0&ezni a $eladatt!
'intha a leve& '0r&ez lenne! a tekintete pedi& vadul cikzott %o33ra-
3alra! 0s csupa olyan dol&ot ltott! a'ely tov33 nvelte a r0'Ilet0t)
$0'eszkzket! $o&kat! 0s az &yat+++ az &yat+
N .e&int elveszt%Ik N kzlte *ane doki k'0letlenIl nyu&odt han&on+
N *ohn! &yere ideJ
*ohn arca %elent 'e& kzvetlenIl ZheK eltt! 0s a tekintete 'a&hoz
lncolta az v0t+
N ZheKX N A doktorn han&%a valahonnan 3alrl szlalt 'e&+ N eadok
neked e&y nyu&tatt+++
N 8e' akarok dro&otJ N Ert $l a vlasz hirtelen a tork3l+ N 7nk33
$0lek+++ 'intho&y tehetetlen le&yek+++
A leve&v0telei $%dal'asan $elIletesek voltak! 0s 'inden e&yes &yen&e
l0le&zet! a'elyet 3eszvott! 'indenn0l %o33an 'e&&yzte arrl! ho&y az
0let sokkal ink33 a szenved0srl szl! 'int a 3oldo&s&rl+ E2l sok %utott
'r ki neki ezek3l a pillanatok3l! a $%dalo' 0s a $0lele' t2l sokszor
vette t az ural'at $elette! t2l sok st0t rnyat ltott! a'elyek ne' csak
kerIl&ett0k! de ki is szvtak 'inden $0nyt az 0%szak3l! a'ely3en l0tezett+
N @n&ed% el+++ en&ed% el'enni+++ N A'ikor *ohn sze'e t&ra nylt! ZheK
r%tt! ho&y a keze 'e&tallta a $0r$i e&yik tr0t! kih2zta a tart%3l! 0s
'e&pr3lta a kez03e adni+ N K0rlek! vess v0&et ennek+++ ne' akarok itt
lenni t330+++ int0zz el rkre! k"rlek8
A'ikor 'indenki 'e&der'edt krIltte! 0s senki ne' 'ozdult! k0pes
volt e&y kicsit koncentrlni+ ,ha&e 0s .ary a sarok3an lltak+ ,ehvet is
J. R. Ward "#: Hallhatatlan szeret
ltta+ Aztn Hishoust 0s Dsadistot+ 1enki ne' szlt e&y szt se'! 0s ne' is
'occant+
*ohn elvette a kez03l a trt! a'itl ZheK srva $akadt+ .ert tudta! ho&y
ne' $o&%a hasznlni+ ,a%ta ne'+ 1e' 'ost+++ se' 'skor+ 1oha+
8eki pedi& ne' volt el0& ere%e! ho&y sa%t 'a&a te&ye 'e&+
6irtelen hatal'as 0rzel'i hull' nttte el+ A'ikor a &yo'r3l
kiindulva az e&0sz test03en sz0tter%edt a nyo's! ide&esen krIln0zett! 0s
azt ltta! ho&y a polcok elkezdenek re'e&ni! a paprok 0s a sarok3an l0v
sz't&0p pedi& u&rl az rasztalon+
*ohn azon3an 'e&int ott volt! ho&y se&tsen+ @&y sze'pillants alatt+
U&yanazzal a sIr&et ide&ess0&&el kezdett el 'uto&atni! a'it ZheK is
0rzett! aztn a kvetkez pillanat3an 'indenki ki'ent a helyis0&3l+
,a%ta kvIl+
ZheK 'e&pr3lt ne' ki3orulni! ez0rt len0zett a sa%t kez0re+ Clyan
vadul reszketett! 'int e&y l0&y szrnya+++ 0s ekkor el0rte a '0lypontot+
@&y sikts trt $l 3elle+ A han& tel%esen is'eretlen volt sz'ra!
na&yon 'a&as! 0s k0ts0&3ee%ten r0'Ilt+
*ohn azon3an llta a sarat+ .0& akkor is! a'ikor 2%ra siktott+
8e' 'ent sehov+ 8e' d33entette 'e& a helyzet+ @&yszer(en csak+++
ott volt+
ZheK 'e&'arkolta a lepedt! a'ely r volt tertve! 0s 'ikz3en '0&
szorosa33ra h2zta a teste krIl! pontosan tudta! ho&y sszeo'lik! ho&y e&y
r0st v&ott 3ele a $olyosn val 'enet! 0s 'ost az e&0sz l0nye dara3okra
hullott+ Hal%3an 2&y 0rezte! 'intha kett lenne 3elle a
vizs&lszo33an+ Az e&yik! az rIlt a vizs&l&yon! aki teli tIde%03l
siktozik 0s v0rknnyeket sr+++ a 'sik pedi& e&y nyu&odt! 0rtel'es l0ny!
aki a tvola33i sarok3an Il! 'ikz3en a 'sik 0n%0t 0s *ohnt $i&yeli+
Ha%on valaha is sszeolvad '0& ez a kettX Ha&y rkk0 ilyen lesz!
kicsavarodva 0s kett0hasadvaX
Az a&ya a csendes 'e&$i&yelt vlasztotta a hiszt0rikussal sze'3en!
ez0rt visszavonult arra a han& n0lkIli helyre! ahonnan a 'sik 0n%0t
$i&yelte! a'ely 'r annyira zoko&ott! ho&y 'a%dne' 'e&$ulladt+ 8e'
undorodott a v0rknnyektl! a'elyek lecsoro&tak per&a'en$eh0r 3r0n!
se' a t03olyult! t&ra nylt sze'tl! va&y az epilepszis rn&atzstl!
aho&y a kez0vel 0s l3val hadonszott+
J. R. Ward "#; Hallhatatlan szeret
4supn sa%nlta azt a nt! akit ilyen llapot3a ker&etett vala'i+ Aki tvol
tartott 'a&tl 'inden$0le 0rzel'et! 'ert csak &y volt k0pes $olytatni az
0let0t+
@nnek a nnek a szIlet0s0t is tok ks0rte+ @z a n sok &onoszs&ot
kvetett el! 0s vele is le&al33 u&yanannyi rosszat tettek+ .e&ke'0nytette
'a&t! az el'0%e 0s az 0rz0sei ac0lke'0nny0 vltoztak+
@z a n azon3an t0vedett a33an! ho&y 3ezrkzott! 0s tvol tartott
'a&tl 'inden 0rzel'et+
.ert ez ne' az er %ele volt! aho&y 'indi& is 'ondo&atta 'a&nak+
1zi&or2an csak a t2l0l0s0+++ 0s 'r ne' 3rta tov33+
J. R. Ward "#9 Hallhatatlan szeret
*.. fejezet
N Ee+++ szeretkezt0lX @liahu ,ath3oone-nalX
Lre&& eltolta 'a&tl 6ollyt! 0s a sze'03e n0zett! 'ikz3en arra
&ondolt! ho&y a lnynak el'ent az esze+++ nos! le&al33is az a kev0s! a'i
volt neki+ 4sakho&y ne' volt e&yedIl ezzel a dolo&&al! 'ert nyilvn is
csak k0pzelte azt! a'it az el33 TltottU odakint+
6olly tekintet03en nyo'a se' volt a csalsnak+
N e%tt hozz'+ .r aludta'+++
Az 2%a33 dr'3l0s az a%tn $0l3eszaktotta a lnyt! 'a%d 1tan han&%a
szlalt 'e&+
N 6ahJ .elyik szo33an+++
N K0s33! 1tanJ N csattant $el Lre&&+ Aztn a zsrtld0s elhalkult! a
l0ptek pedi& 6olly szo3%a $el0 indultak! 'a%d 3ecsapdott az a%t+
N Lyere ideJ N Lre&& leh2zta a lnyt az &yra+ N ]l% le ide! 0s 'es0ld
el+++ ho&y szerinted 'i a $ranc trt0nt veled+
A'ikor 3esz0lni kezdett! Lre&& a duzzadt a%akra sszpontostotta
'inden $i&yel'0t+
N 6t! 0ppen ki%tte' a $Irdszo33l! 'iutn lezuhanyozta'+ Fradt
volta'! ez0rt le$ekIdte' az &yra! 0s &ondolta'! e&y kicsit pihentete' a
sze'e'! 'ieltt $elvesze' a hlin&e'et+ Halszn(le& elaludta'+++ 'ert
arra esz'0lte'! ho&y l'odo'+++
S! az 0& szerel'0reJ
N 6olly! az ho&y r0'l'od volt! korntse' %elenti azt! ho&y+++
N .0& ne' $e%ezte' 3e N v&ott kz3e a lny+ N /s kIln3en se'
r0'lo' volt+
N Azt hitte'! 'e& va&y i%edve+
N A $0lel'etes r0sz csak k0s33 %tt+ N A lny $elvonta a sze'ldk0t+ N
Akkor ha&yod! ho&y 3e$e%ezze'X
N *l van+ N Ae csak a33an a re'0ny3en! ho&y aztn hasznosa33
dol&okat is '(vel 'a%d a sz%val+ N H&% 3eleJ
elev&ni+ 8os! i&en+ Hala'i hasonlt $or&atott is a $e%03en+
N Azt l'odta'! ho&y e&y $0r$i 3e%tt a szo3'3a+ 8a&yon 'a&as volt!
hatal'as+++ a le&na&yo33 ter'et( $0r$i! akit valaha ltta'+ Fekete ruht
viselt! 0s az &ya' 'ellett llt+ 4sodlatos illatot rasztott+++ 'ikz3en csak
J. R. Ward "1# Hallhatatlan szeret
n0zett r'+ /n+++ N 6olly keze a nyaka kr0 $ondott! 0s lassan lesiklott a
'elle kz0+ N Levette' 'a&a'rl a trIlkzt! 0s leh2zta' a $0r$it
'a&a'ra+ @&yszer(en+++ el se' tudo' 'ondani+++
Lre&& ki$e%ezetten rIlt ennek! 'ivel hirtelen ne' sok kedve volt
'e&hall&atni! 'i 'inden trt0nt '0& ezek utn+
N A 'a&0v tett+ N 6olly 'e&int si'o&atni kezdte a nyakt+ N Y&y!
aho&y '0& soha senki ezeltt+ Clyan+++
N +++na&y volt neki! 'int e&y 3ilirddk! 0s tizenk0t kIln3z pz3an
ke$0ltetekX LratullokJ A tudatalattid rendezhetne porn$il'et+ Ae 'i kze
ennek @liahu ,ath3oone-hozX
6olly r3'ult+++ aztn $0lreh2zta a knts0t a nyakrl+
N .ert a'ikor $el03redte'! ezt ltta' 'a&a'on+++ N ,'utatott e&y
pontra! a'ely 'inden %el szerint ki volt szvva+ N /s t0nyle& szeKelte'+
Lre&& sze'ldke a 'a&as3a szktt+
N 6o&y+++ honnan tudodX
N 1zerinted '0&is honnanX
A $0r$i 'e&kszrIlte a torkt+
N *l va&yX N A lny kar%ra tette a kez0t+ N Y&y 0rte'+++ iz0! ne' akarod
kihvni a rendrs0&etX
6olly szeKis! '0ly han&on $elnevetett+
N S! 0n is akarta'+ r'i volt is az+ N Az arcrl elt(nt a ra&yo&s+ N Ae
0ppen ez a 3a%+++ ho&y ne' tudo'! 'i volt+ Azt hitte'! csak l'odta'+
8e' &ondolta'! ho&y val3an 'e& is trt0nt! a'&+++
A'& e&y 'e&c$olhatatlan t0ny az ellenkez%0t ne' 3izonytotta+
Lre&& a lny vlla '&0 seperte n0hny 'e&hossza33tott szke $Irt%0t+
N iztos va&y 3enne! ho&y 'inden rend3enX
N 7&en! azt hisze'+ 4sak olyan ht3orzon&at ez az e&0sz+
N Ck0! ennyi volt+ 6olnap indulunk+
N .icsodaX S! istene'! Lre&&+++ ne' 2&y 0rtette'+++ Ealn csak
l'odta' azt a r0szt! 'iutn $el03redte'+ Lehet! ho&y '0& e&yszer
lezuhanyozta'+++ taln az e&0sz 'e& se' trt0nt+
N 6a&ydJ 6olnap d0leltt $elhvo' Atlantt! 0s 'e&'ondo' nekik!
ho&y '0&iscsak ott $or&atunk+ 8e' 'aradunk olyan helyen! a'ely ne'
3iztons&os sz'odra+
N @z na&yon lova&ias dolo& tled! de tel%ess0&&el $elesle&es+ Ki tud%a!
taln holnap re&&el 'r %o33an 0rze' 'a&a'+ 4sak olyan+++ $urcsa volt+ N
J. R. Ward "11 Hallhatatlan szeret
6olly a halnt0kt 'asszrozta+ N Akarta'! ho&y 'e&trt0n%en! 'inden
e&yes pillanat3an+++
N e volt zrva a szo3aa%tX N Lre&& szeretett volna vlaszt kapni a
k0rd0sre! u&yanakkor! ksznte sz0pen! ne' akart t33et hallani a
na&y$ark2 szelle'rl+
N .indi& 3ezro' a hotelszo3' a%ta%t! 'ieltt zuhanyozni kezdek+
N /s az a3lakotX
N Azt is+ Azt hisze'! az is zrva volt+ r ne' tudo'+
N 8os! 'indenesetre 'a 0%%el itt 'aradsz vele'+ 7tt 3iztons&3an leszel+
N /s ne' csak az0rt! 'ert 'r ne' tervezett a lnnyal se''it+ 8la volt a
pisztolya+ Aho&y 'indi&+ Holt r en&ed0lye! 0s hasznlni is tudta+ .0&
r0&e33en! a'ikor Los An&eles3en az e'3ereket sorra kira3oltk a piros
l'pnl! elhatrozta! ho&y vesz 'a&nak e&y $e&yvert+
Le$ekIdtek e&y's 'ell0+
N /&ve ha&yo' a l'pt+
N 8e' szIks0&es+ 4sak zrd 3e az a%ttJ
Lre&& 3lintott! 'a%d leszllt az &yrl! 0s r$ordtotta a zrat az a%tn!
azutn 3eakasztotta a 3iztons&i lncot is+ @&y &yors pillantst vetett az
a3lakokra! 0s azokon is ellenrizte a zrat+ A'ikor vissza$ekIdt! 'a&hoz
h2zta 0s tkarolta 6ollyt! 'a%d $elsha%tott+
@&y 'ozdulattal kivette a l3uk all a takart! 0s 'a&ukra tertette+
@zutn lekapcsolta a l'pt! 0s vissza$ekIdt a prnra+
Az a $0r$i %utott esz03e! akit a pzsiton ltott s0tlni+ A $ranc+ @ssen+
el0+ Ha&y e&y helyi lakos volt! akinek volt kulcsa a hzhoz! va&y a
sze'0lyzet e&y ta&%a! aki 'e& tudta piszklni a zrat+
Felt0ve! ho&y val3an 'e&trt0nt az e&0sz+ A'ely 'ost e&yre kev0s3e
t(nt valszn(nek+++
.inde&y+ 6olnap re&&el elutaznak! 0s ennyi volt+
A st0t3en a ho'lokt rncolta+
N 6ollyX
N 7&enX
N .i3l &ondolod! ho&y ,ath3oone volt azX
A lny na&yot stott+
N .ert pontosan 2&y n0zett ki! 'int az a $est'0ny a nappali3an+
J. R. Ward "1" Hallhatatlan szeret
*/. fejezet
Cdalent a testv0ris0& $ld alatti klinik%3an *ohn ZheK eltt llt! 0s
tel%esen tehetetlennek 0rezte 'a&t+ Ctt $ekIdt siktozva a rozsda'entes
ac0l vizs&l&yon! a kar%a 'e&$eszIlt! 'ert a keze &rcssen szortotta a
lepedt! az arca 'e&ny2lt! a sz%a ttva volt! 0s vrs knnyek csoro&tak a
sze'03l! 'a%d le&rdIltek $al$eh0r arcn+++ V pedi& ne' tehetett se''it+
7s'erte azt a helyet! ahol 'ost ZheK %rt+ Eudta! 'ilyen '0ly az a k2t!
a'elynek 'ost a le&al%n van! 0s ho&y az 'ennyire lent van+ Eudta! 'ilyen
sokat sz&uldott le$el0 a leve&3en! '& v0&Il lezuhant az al%ra+ Eudta!
'ilyen $%dal'as volt a le0rkez0s+++ annak ellen0re! ho&y a teste el se'
'ozdult az &yrl+
Az e&yetlen kIln3s0& az volt kett%Ik kzt! ho&y ZheK han&osan is ki
tudta $e%ezni a $%dal't+
.ikz3en *ohn $Ile 'r csen&ett a siktozstl! 0s a szve 'e&hasadt
0rte! ke'0nyen llta a hiszt0rikus roha'ot+ 8e' v0letlen! ho&y az itt 0s a
hit csak ali& kIln3ztt e&y'stl a kie%t0s3en+ *ohn itt llt 'ellette!
tan2%a volt a szenved0s0nek! 'ert csak ennyit tehetsz! a'ikor valaki
sszeo'lik+
Ae istene'! &ytrdve n0zte v0&i& a szenved0s0t+ A $%dalo' kzepette
ki0lesedtek az 0rz0kei! 0s Lash arca! 'int e&y szelle'! szinte $izikai alakot
lttt lelki sze'ei eltt+ .ikz3en ZheK csak siktozott! *ohn 3ossz2t
eskIdtt! de olyan hevesen! ho&y a v0&0n 'r ne' v0r ra'lott az erei3en!
hane' 3ossz2v&y+
Aztn ZheK n0hny '0ly l0le&zetet vett+
N Azt hisze'! 3e$e%ezte' N 'ondta rekedten+
*ohn vrt e&y percet! ho&y 3iztos le&yen 3enne+
A'ikor ZheK 3lintott! elvette a %e&yzet$Izet0t! 0s rni kezdett+
.iutn oda$ordtotta a nnek! ZheK rn0zett a sorokra! 0s n0hnyszor
'e&pr3lkozott vele! ho&y kih'ozza a l0nye&0t+
N .e&'oshato' elszr az arco'atX
*ohn 3lintott! 'a%d oda'ent a rozsda'entes ac0l 'oso&athoz+
.e&nyitotta a vzcsapot! $o&ott e&y tiszta trIlkzt a halo'3l! 0s
'e&vizezte! 'a%d odavitte a vizs&l&yhoz+ ZheK elvette tle! a tenyer03e
$o&ta a nedves ruht! 0s az arcra tette+ F%dal'as volt ilyen elesettnek
J. R. Ward "1= Hallhatatlan szeret
ltnia! 0s arra &ondolt! 'ilyennek is'erte 'indi&) ersnek! hatal'asnak 0s
ke'0nynek+
A ha%a 'e&ntt! 0s a v0&e 'r kezdett $elkunkorodni! ltszott! ho&y ha
ha&yn 'e&nni! d2s hull'ok3an o'lana le a htn+ 7stene'! 'ennyire
szerette volna 'e&si'o&atni a sely'es tincseketJ
*ohn .attheM tekintete az &yra siklott+ A leped el'ozdult ZheK all+++
0s e&y st0t $olt ltszott a trIlkzn! a'ely a csp%e kr0 volt tekerve+
A'ikor '0ly l0le&zetet vett! azonnal 'e&0rezte a $olt sza&t! 0s
'e&lepdtt! 'i0rt is ne' 0rz0kelte ha'ara33+ 8a persze! vala'i 's
tkozottul elvonta a $i&yel'0t+
S! istene'++++ H0rzik+++
Svatosan 'e&It&ette ZheK kar%t! 0s azt $or'lta a sz%val! Gane
doki+
ZheK 3lintott+
N 7&en+ @ssInk t2l ra%taJ
*ohn odas0tlt a vizs&lszo3a a%ta%hoz+ Cdakint a $olyosn e&y
sere&nyi a&&odal'as arcot pillantott 'e&! 0lIkn *ane dokival+
N Felk0szIlt r'X N A'ikor *ohn oldalra l0pett! 0s 3e$el0 'utatott a
kar%val! a doktorn elindult+
*ohn ZheKnek htat $ordtva azt 'uto&atta) .egsebes$lt valahol.
&"rzik.
*ane a kez0t a $i2 vllra tette! 0s 2&y $ordtotta! ho&y helyet
cser0l%enek+
N Eudo'+ *o33 lenne! ha kint vrnl+ .a%d 0n &ondoskodo' rla+
@hlenaX e%nn0l! k0rlek+++ 1zIks0&e' lesz a se&ts0&edre+
,ehven&e -ele 3el0pett a szo33a! *ohn pedi& *ane doki vlla $ltt
$i&yelte! aho&y elkezdi 'e&'osni a kez0t+
.i"rt nem &ishous asszisztl,
N .ost csak 'e&n0ze' ultrahan&&al! ho&y kidertse'! 'inden rend3en
van-e+ 8e' operlok+ N *ane sze'0lytelen 'osolyt kIldtt $el0! a'ely
$urcsn r0'iszt volt+++ aztn 3ecsukdott az a%t+
*ohn v0&i&n0zett a t33ieken+ .inden $0r$it kizrtak a $olyosra+ 4sak
nk voltak oda3ent vele+
Az a&ya elkezdett ko'3inlni! 0s ne' tartott soki&! ho&y olyan
ered'0nyre %usson! a'ely e&yszer(en ne' lehetett helyes+
@&y s2lyos k0z nehezedett a vllra! 0s Hishous halkan azt dr'&te)
N 8e'! itt kint kell 'aradnodJ 6add csinl%kJ
J. R. Ward "1? Hallhatatlan szeret
*ohn ekkor %tt r! ho&y a tenyere 'r r$ondott az a%t&o'3ra+
Len0zett! 0s azt 'ondta a kar%nak! ho&y eressze el+++ aztn '0& e&yszer ki
kellett adnia a parancsot! 'ieltt a keze ha%land volt levlni a
$0'&o'3rl+
Cda3entrl ne' hallatszott siktozs+ @&y han& se'+
Hrt+ Aztn 'e&int vrt+ Hishous r&y2%tott e&y k0zzel csavart
ci&arettra! 'a%d lay is csatlakozott hozz! 0s elvett e&y do3oz Aunhillt+
\huinn a co'3%n do3olt az u%%aival+ -rath Leor&e $e%0t si'o&atta!
'ikz3en a &olden retriever *ohnt $i&yelte 'ele& 3arna sze'0vel+
8e' sokkal k0s33 *ane doki du&ta ki a $e%0t az a%tn! 0s a
/arancsol'jra n0zett+
N 1zIks0&e' lenne rd+
Hishous elnyo'ta a ci&it a csiz'%a talpn! aztn a $arzse303e
sIllyesztette a csikket+
N e'osakod%a'X
N 7&en+
N Akkor el33 tltz'+
A'ikor a testv0r elvonult az ltz3e! *ane *ohnra pillantott+
N Lond%t visele'! ne a&&d%+++
.i a baja, .i"rt v"rzik, N k0rdezte %el3esz0ddel+
N Lond%t visele'+
Aztn 2%ra 3ecsukdott az a%t+
A'ikor H vissza%tt! le&al33 olyan dz harcosnak n0zett ki a
'(tsruh3an is! 'int a 3rcucc3an! 0s *ohn na&yon 3zott 3enne! ho&y az
e&0szs0&I&yi szak0rtel'e is le&al33 akkora! 'int a harc'ezn tan2stott
hozz0rt0se+
H &y0'ntszn( sze'e rvillant! 'a%d 'e&vere&ette a htt! 0s 3el0pett
a vizs&lszo33a+++ a'ely 'ostantl '(tk0nt $unkcionlt+
A'ikor 3ezrdott az a%t! *ohn le&szvese33en $elordtott volna+
@helyett is'0t elkezdett %rklni! $el-le 'asrozott a $olyosn+ Cda-
vissza+ Cda+++ vissza+ A t33iek elvonultak a szo'sz0dos osztlytere'3e!
0s leIltek a pad 'ell0 a sz0kekre! azon3an ne' tudott csatlakozni
hozz%uk+
.inden e&yes 2ttal! a'it a 3ezrt a%t eltt tett 'e&! e&yre tvola33
'ent! a'& v0&Il a 3e%rt tvols&a a parkoli& vezetett! aztn vissza az
ltzhz+ 8a&y l3a szinte $alta a '0tereket! &y a le&al33 tven'0teres
tv lecskkent csupn n0hny centire+
J. R. Ward "1> Hallhatatlan szeret
V le&al33is &y 0rz0kelte+
A'ikor 'r le&al33 tvened%0re tette 'e& az ltz 0s a parkol kzti
tvols&ot! hirtelen 'e&prdIlt! 0s az iroda Ive&a%ta%a eltt tallta 'a&t+
Az rasztal! az iratszekr0nyek 0s a sz't&0p '0& 'indi& pontosan ott
voltak! ahol r0&en! 0s ezek az 0lettelen tr&yak 'ost kIlns 'don
'e&nyu&tattk+
A'ikor azon3an 'e&int 'e&$ordult! a nyu&odts&a szerte$oszlott+
Qeri$erikus lt'eze%03en 'e&pillantotta az iroda 3eton$al3an l0v
reped0seket! a'elyek pkhlszer(en &aztak ki e&y kz0ppont3l+
.0& 'indi& e'l0kezett arra az 0%szakra+ Arra a szrny( 0%%elre+
V 0s Eohr itt Iltek az irod3an! *ohn dol&ozott! a testv0r pedi&
'e&pr3lt koncentrlni! 'ikz3en 2%ra 0s 2%ra hazatele$onlt+ -ellsie
e&yszer se' vette $el a ka&ylt! 0s a'ikor $olyton csak az Izenetr&zt
%elentkezett 3e! a $eszIlts0& nttn ntt! a'& v0&Il 'e&%elent -rath a
testv0ris0&&el a hta '&tt+
A hr! ho&y -ellsie 'e&halt! tra&ikus volt+++ aztn
Eohr 'e&tudta a krIl'0nyeket is+ 8e' az0rt halt 'e&! 'ert terhes volt
az els &yer'ek0vel! hane' 'ert e&y alantas hide&v0rrel 'e&lte+
.e&&yilkolta+ @lvette az 0let0t! 0s vele e&yItt a kis3a30t is+
@'iatt kerIlt a $al3a az a reped0s+
*ohn odas0tlt hozz! 0s az u%%t v0&i&$uttatta a vonalakon a 3eton3an+
Eohr hara&%a olyan hatal'as volt! ho&y a testv0r szinte talakult
szupernvv! 0s az 0rzel'i ro33ans hatsra lthatatlann vlt! 'a%d e&y
'sik helyre repIlt a t0r3en+
*ohn soha ne' tudta 'e&! hov+
6irtelen olyan 0rz0se t'adt! ho&y valaki $i&yeli! ez0rt $ele'elte a $e%0t!
0s htrapillantott a vlla $ltt+ Eohr llt az Ive&a%t 'sik oldaln! 3ent az
irod3an! 0s ki$ele n0zett+
@&y'sra n0ztek! de 'r ne' 2&y! 'int idse33 a $iatala33ra! hane'
2&y! 'int e&yik $0r$i a 'sikra+
*ohn 'r 's kor3an volt+ /s aho&yan sok 's dolo& eset03en! innen
'r ne' lehetett vissza$ordulni+
N *ohnX N *ane kiltsa han&zott $el a $olyos v0&0rl! ez0rt *ohn
'e&prdIlt! 0s vissza$utott hozz+
+ol van, .i trt"nt, G'l+++
N ,end3en lesz+ .ost t0r 'a&hoz az altats3l+ .0& krIl3elIl hat
rn keresztIl &y3an szeretn0' tartani+ U&ye! %l &ondolo'! ho&y ivott
J. R. Ward "1< Hallhatatlan szeret
3elledX N *ohn oda$ordtotta a n $el0 a csukl%t! 'ire az orvosn
3lintott+ N 6elyes+ FrIln0k! ha itt 'aradnl 'ellette! htha 'e&int
szIks0&e lesz v0rre+
.intha k0pes lenne 3rhol 'shol lenni+
*ohn 3el0pett a vizs&lszo33a! 0s l3u%%he&yen 'ent! ho&y ne
zavar%on senkit! ZheK azon3an ne' volt ott+
N BtvittIk a 'sik helyis0&3e N t%0koztatta H a &zsterilizl 'ellett
llva+
*ohn v0&i&n0zett a csatat0ren! a'ely a '(t0t utn 'aradt+ ,iaszt
'ennyis0&( v0res &0zt ltott a $ldn! 0s '0& t33 v0rt a vizs&l&yon!
ahol ZheK $ekIdt+ A leped 0s a trIlkz! a'ely3e 3e volt csavarva a
teste! $0lredo3va hevert! ne' 'essze+
,en&ete& v0r+ /s 'ind $riss+
*ohn han&osan $Ittyentett e&yet! ho&y H odan0zzen r+ &alaki
elmondan mi a -ranc trt"nt itt,
N Ele k0rdezd 'e&J N @&y kattans hallatszott a &0p3l! 'a%d a testv0r
elvett e&y narancssr&a! vesz0lyes hullad0kos zskot! 0s elkezdte
sszeszedni a v0res ktszereket+ @&y pillanatra 'e&llt! de ne' n0zett *ohn
sze'03e+ N .inden rend3en lesz+
*ohn ekkor %tt r+
r'it &ondolt is! ho&y 'ennyire rosszul 3ntak ZheKszel! a vals&
'0& annl is rossza33 volt+ 1okkal rossza33+
.skor! ha valaki 'e&s0rIlt a harc'ezn va&y harc kz3en! a
s0rIl0srl 'indenki nyltan 3esz0lt! e&y pillanatnyi t0tovzs n0lkIl N
trtt co'3csont! 'e&repedt 3orda! sz2rt se3+ Aztn itt volt e&y n! akinek
a vizs&latakor kikIldtek 'inden $0r$it! 0s senki ne' volt ha%land
3esz0lni arrl! 'it operltak 'e& ra%ta+
4sak 'ert az alantasok i'potensek voltak! '0& ne' %elentette azt! ho&y
ne tudtak volna 3izonyos dol&okat '(velni+++
H $elkapta a $e%0t a %e&es $uvallatra! a'i $elt'adt a vizs&lszo33an+
N 6a el$o&adsz e&y tancsot! *ohn! 0n a helyed3en 'e&tartan'
'a&a'nak a $eltev0sei'et+ Londolo'! te akarod 'e&lni Lasht! ne' i&azX
8e' lenne helyes! ha ,ehv va&y az Brny0kok! 3r'ennyire tisztele' is
ket! elvenn0k tled azt! a'i %o& szerint t0&ed illet+
7stene'! 'ilyen % $e%! &ondolta *ohn+
J. R. Ward "1: Hallhatatlan szeret
@&yet 3lintott! aztn t'ent ZheK szo3%3a! 0s arra &ondolt! ne' csak
'iattuk kell titok3an tartania a &ondolatait+ ZheKnek se' kell tudnia arrl!
'ilyen 'esszire $o& 'enni+
ZheK 2&y 0rezte! 'intha valaki e&y tvols&i 3usszal parkolt volna le a
'0h03en+
A nyo's olyan na&y volt! ho&y '0& $el is e'elte a $e%0t! 0s v0&i&n0zett
a test0n! ho&y 'e&3izonyosod%on rla! ne' ntt-e &arzs'0ret(re+
8e'+ Lapos volt! 'int 'indi&+
Hisszae%tette a $e%0t a prnra+
.0& 'indi& ali& tudta elhinni! hol van) e&y operci v0&0n! &y3an
$ekve! 2&y! ho&y a kar%a! l3a 0s $e%e '0& 'indi& a test0hez van csatolva+++
a '0h$ala s0rIl0s0t pedi& helyrehoztk+
A'ikor a $3ia eluralkodott ra%ta! ne' ltott t2l azon! a'it az a&ya
hallosnak 0rz0kelt+ A33an a ki3orult llapot3an 2&y 0rezte! nincs
3iztons&os krnyezet3en! 0s ne' olyanok veszik krIl! akiket is'er! 0s
akik3en 'e&3zik+
.ost azon3an! ho&y t2l0lte a vesz0lyt! az a t0ny! ho&y s0rtetlen! kIlns
'don 3eindtotta az endor$in-ter'el0st a szervezet03en+
6alk kopo&st hallott! 0s a 3erad illat3l tudta! ki az+
.e&0rintette a ha%t! 0s arra &ondolt! ho&y n0zhet ki! aztn 2&y dnttt!
%o33! ha ink33 ne' tud%a+
N Lyere 3eJ
*ohn .attheM du&ta 3e a $e%0t az a%tn! 0s a sze'ldk0t $elvonva
n0'n azt k0rdezte) +ogy vagy,
N *l+ .r %o33an+ Kicsit sz0dIlk a &y&yszerektl+
*ohn 3el0pett a szo33a! nekidlt a $alnak! a kez0t zse3re du&ta! csiz's
l3t pedi& kereszt3e tette a 3ok%nl+ A pl%a csak e&yszer( $eh0r volt!
a'it valszn(le& % %elnek lehetett tekinteni! 'ivel ha alantas v0r kerIlt
r! ki kellett do3ni+
Clyan illata volt! 'int e&y i&azi $0r$inak+ 1zappan 0s tiszta izzadts&+
/s 2&y is n0zett ki! 'int e&y i&azi $0r$i+ .a&as volt! sz0les vll2 0s
hallos+
S! istene'! t0nyle& 2&y elen&edte 'a&t eltte+
N ,vide33 a ha%ad N 'ondta 'inden kIlnse33 ok n0lkIl+
J. R. Ward "1; Hallhatatlan szeret
*ohn kivette a zse303l az e&yik kez0t! 0s t0tovn v0&i&si'tott rvidre
nyrt ha%n+ A'ikor leha%totta a $e%0t! a vlltl a nyaki& $ut vasta& izo'
'e&$eszIlt arany3arna 3re alatt+
ZheKnek hirtelen az %utott esz03e! va%on $o&-e '0& valaha szeretkezni+
KIlns &ondolat volt val3an+ Fle& azok utn! ho&y 'ivel tlttte az
el'2lt+++
Fsszevonta a sze'ldk0t+
N 6ny h0ti& volta' odaX
*ohn $eltartott n0&y u%%t! aztn sszecspte a hIvelykN 0s 'utatu%%t+
N .a%dne' n0&yX N A'ikor a $0r$i 3lintott! ZheK a 'ellkasn
aprl0kos &onddal kezdte kisi'tani a lepedn l0v rncokat+ N .a%dne'+++
n0&y+
8os! a'ikor az e'3erek tartottk $o&s&3an! akkor t33 hnapi& volt
ott! 'ieltt sikerIlt 'e&szknie+ 8e' e&0szen n0&y h0t ne' okozhat
akkora &ondot! ho&y t2l%usson ra%ta+
8a i&en! csakho&y ne' akar itt 'aradni! ne' i&azX 8e' volt szIks0&
r! ho&y 3r'in is Tt2l%ussonU+ 4sak le kellett zrnia 'a&3an! 0s k0sz+
N 8e' akarsz leIlniX N k0rdezte! 0s e&y sz0kre 'utatott az &ya 'ellett+
A sz0k tel%esen h0tkznapi kincstri 32tordara3 volt! a'i azt %elentette!
ho&y le&al33 olyan k0nyel'es volt! 'int e&y se&&3e du&ott kar! ZheK
azon3an ne' akarta! ho&y a $0r$i el'en%en+
*ohn 'e&int $elvonta a sze'ldk0t! aztn 3lintott! 0s odas0tlt az
&yhoz+ Letette hatal'as test0t a sz0kre! 0s elszr a t0rd0n pr3lta
kereszt3e tenni a l3t! 'a%d a 3ok%nl+ H0&Il 'e&llapodott a kett
kztt! 2&y ho&y csiz's l3$e%e az &y al l&ott! a kar%a pedi& a sz0k
htt'l%n nyu&odott+
ZheK a nyavalys lepedt 3a3rlta+
N K0rdezhetek vala'itX
Qeri$erikus ltsz&03en ltta! aho&y *ohn 3lint! 'a%d e&y kicsit
$0szkeldik! 0s elvesz a hts zse303l e&y tollat 'e& e&y %e&yzet$Izetet+
ZheK 'e&kszrIlte a torkt! 0s azon tpren&ett! ho&y is $o&al'azza
'e& a k0rd0st+
Aztn 'e&&ondolta 'a&t! 0s vala'i sze'0lytelen 'ellett dnttt+
N 6ol lttk Lasht le&ut33X
*ohn 3lintott! aztn elvette a $Izetet! 0s rni kezdett 3ele+ .ikz3en a
szavak 'e&tlttt0k a $eh0r lapot! ZheK elt(ndve n0zte+++ 0s r%tt! ne'
akar%a! ho&y el'en%en+ Azt szerette volna! ha 'indi& ott 'arad 'ellette+
J. R. Ward "19 Hallhatatlan szeret
iztons&3an+ Hele i&azn 3iztons&3an 0rezte 'a&t+
*ohn $eln0zett! 0s 'e&$ordtotta a $Izetet+ Aztn 2&y t(nt! 'intha
d33enten 'e&'erevedne+
Hala'i ok 'iatt! ZheK ne' tudott arra koncentrlni! a'it a $i2 neki
'utatott! ez0rt '0& %o33an erltette+++
*ohn lassan leen&edte a kar%t+
N Hr%! '0& ne' olvasta' el+ .e&tenn0d! ho&y+++ 'i azX .i a 3a%X N A
$ranc3a! 'ost 'e& a sze'e ne' ha%land 0lesen ltni+
*ohn oldalra ha%olt! aztn e&y halk /--- han& utn e&y papr zse3kendt
ny2%tott $el0+
N S! az 0& szerel'0reJ N @lvette a zse3kendt! 0s 'indk0t sze'0re
rnyo'ta+ N Utlo'! ho&y n va&yok+ aro'ira ele&e' van a33l! ho&y
n va&yok+
.ikz3en hosszan ha3latyolt olyan szavakat e'ltve! ho&y sztro&0n!
szoknya! rzsaszn kr'lakk 0s istenverte t(sark2 cip! *ohn e&y's utn
ado&atta neki a papr zse3kendket! 0s elvette tle a hasznlt! v0res
knnyekkel telteket+
N Eudod! sose' szokta' srni+ N .ereven a $0r$i sze'03e n0zett+ N
1oha+
*ohn 3lintott+ Aztn tny2%tott neki '0& e&y nyIves zse3kendt+
N *0zus 7stenJ @lszr siktozo'! 'ost 'e& ez a 3&0sJ .r csak ez0rt
is 'e& tudn' lni azt a nyo'orult Lasht+
*e&es l0&ra'lat sIvtett t a szo3n! ez0rt ZheK *ohnra n0zett N 0s
'e&d33ent+ A src e&yItt0rz3l e&y sze'pillants alatt t03olyult
szociopata lett+ Clyannyira! ho&y ZheK 'a%dne' 3iztos volt 3enne! nincs
is tudat3an annak! ho&y kivillantotta a sze'$o&t+
A han&%a szinte sutto&ss halkult! 0s a'it az el33 'e& akart k0rdezni!
'a&tl ki3ukott a sz%n+
N .i0rt 'aradtlX A '(t3en! ott az ele%0nX N LesIttte a sze'0t! 0s
ink33 azokat a vrs $oltokat n0zte! a'elyek a zse3kendn voltak! a'it az
el33 hasznlt+ N Ctt 'aradtl! 0s 'intha+++ 'e&0rtetted volna+
A 3ell csend3en ZheK r%tt! pontosan is'eri a $0r$i 'ostani 0let0t)
ho&y kivel 0l! 'it csinl a harc'ezn! ho&y harcol! 0s 'i0rt olyan!
a'ilyen+ A r0szleteket azon3an ne' tudta+ A '2lt%a $eh0r $olt volt eltte+
/s vala'ilyen kIlns ok 'iatt v&yott r! ho&y 'e&is'er%e+
A $en03e is! pontosan tudta! 'i0rt) a to'3ol r0'Ilet kzepette!
a'ellyel a '(t3en n0zett sze'3e! az e&yetlen kt0l! a'ely a vals&hoz
J. R. Ward ""# Hallhatatlan szeret
kapcsolta! *ohn volt! 0s e'iatt $urcsa 'd 2&y 0rezte! ho&y vala'i si!
ele'i szinten sszeolvadt vele+ A $0r$i ltta t a le&'0lye33 pokol3an! a
le&&yen&033! le&rIlte33 pillanat3an! '0&se' $ordtott neki htat+ 8e'
'ent el! ne' t0lkezett! ne' undorodott 'e& tle+
.intha az sszeo'lsa hev03en e&y3e$orrtak volna+
E33 volt ez 0rzel'ekn0l+ @z lelki kapocs volt+
N .i a $ranc trt0nt veled! *ohnX A '2ltad3an+
*ohn sszevonta a sze'ldk0t! 0s kereszt3e tette a kar%t a 'ellkasn!
'intha 'ost ne' tudn! ho&yan $e%ezze ki 'a&t+ 1t 'i t33! az 0rzel'i
rcsszerkezet03en 'inden$0le st0t dolo& lo33ant $el hirtelen+ ZheK-nek az
volt az 0rz0se! ho&y a $i2 arra &ondol! ho&y el$ut+
N 80zd! ne' akarta' tolakod lenni+ N A $ranc3aJ A 3Ids $ranc3aJ N
/s ha azt 'ondod! ho&y az 0leted eddi& csupa 'ka 0s kaca&s volt! tel%es
'0rt0k3en el$o&ado'! 0s ne' is e'lte' t330+ 4sak tudod+++ a le&t33
e'3er le&al33 'e&rndult volna+ A pokol3a! '0& *ane doki arcn is az a
tipikus! vatos ki$e%ez0s Ilt! 'iutn ki3orulta'+ Ee viszontX 4sak lltl
rendIletlenIl+ N ZheK $elpillantott a $0r$i ke'0ny! 3ezrkzott arc3a+ N
elen0zte' a sze'ed3e! *ohn! 0s t33et ltta' 3enne! 'int $elt0telezett
'e&0rt0st+
6ossz2 szInet utn *ohn 2% oldalt $ordtott a %e&yzet$Izet3en! aztn
&yorsan rni kezdett+ A'ikor 'e&'utatta a sorokat! ZheK i&azat adott neki!
de le&szvese33en kro'kodott volna e&y na&yot+
.ondd el, mit csinltak a m1t#ben8 El#szr mondd el te, mi trt"nt
veled8
S i&en+ A klasszikus adok-kapok %t0k+
Lashnek e&y r%3a telt! ho&y sa%t 'a&t! a kurvt 0s a .ercedest
tteleptse a hz3l arra a ranchre! a'elyen 'e&h2zta 'a&t! a'ikor
t'ent a pokol3a+ E2l0l0si 'd3a kapcsolt! &yorsan 0s c0ltudatosan
cselekedett! 0s csupn e&yszer llt 'e& 2tkz3en+
.0&hozz a $ahz3an az erd3en! ahonnan kulcs$ontoss&2 dol&okat
hozott el+
A'ikor 3ellt a ranch &arzs3a! 'e&vrta! a'& a &arzsa%t
lecsukdik! csak azutn szllt ki a kocsi3l! 0s rn&atta ki a prostitultat a
hts Il0srl+ .ikz3en 3evonszolta a n ellensze&Il test0t a konyhn
keresztIl a hz3a! 'a&a kr0 vont e&y % ada&ot a33l! a'ivel ZheKet is
3rtn3e zrta+
J. R. Ward ""1 Hallhatatlan szeret
A '&ikus lepel azon3an ne' a .(cicusnak szlt+
Az C'e&a tudta! hol vannak az alantasai ezen az oldalon+ .e&0rezte
ket a sa%t test03en l0v visszhan&3l+ Lash valszn(le& u&yanilyen volt
az ap%a sz'ra+
/s hasonlk0ppen a t33i alantas is 0rz0kelte a sa%t $a%trsait+
Ha&yis az e&yetlen 'd! ho&y re%tve 'arad%on! az volt! ha 3e3rtnzi
sa%t 'a&t+ .r+ A se' tudta! ho&y ZheK ott van a szo33an+ @z
e&y0rtel'(en ltszott 0rtetlen! $ak k0p0n! 'inden alkalo''al! a'ikor
0telt kellett $elvinnie az Ires hlszo33a+
8a persze! a na&y k0rd0s ink33 az volt! va%on ez $0ken tud%a-e tartani
az C'e&t+ /s $le&! ho&y 'ennyi idei&+
Lash olyan $ino'an 0s vi&yzva 3elkte a kurvt a $Irdszo33a!
'intha e&y kosr szennyes ruhval lenne dol&a+ A'ikor a n a kd3an
landolt 0s $elny&tt a sz%ra ra&asztott szi&etelszala& '&tt! Lash
vissza'ent a kocsihoz+
A kicso'a&ols krIl3elIl h2sz percet vett i&0ny3e+ A v0&0n az
ala&sor3an a $ldn ott hevert kitertve h0t le$(r0szelt csv( vadszpuska!
e&y ne%lonszatyor tele p0nzzel! t33 'int e&y kil 4?-es ro33anszer! k0t
tvirnyts detontor! e&y k0zi&rnt! n0&y auto'ata $e&yver! 0s lszer!
lszer! lszer+
.iutn $el%tt az ala&sor3l a l0pcsn! 0s lekapcsolta odalent a villanyt!
oda'ent a hts a%thoz+ Kinyitotta! 'a%d kidu&ta a kez0t+ Az 0%szaka
h(vs leve&%e tszivr&ott a lthatatlan pa%zson! a tenyere azon3an
0rz0kelte a varzslat ltal h2zott $alat+ @rs volt+++ de '0& enn0l is
erse33nek kellett lennie+
6ellllllllllllll! lotyJ
Lash 3ecsukta az a%tt! r$ordtotta a zrat! aztn visszas0tlt a
$Irdszo33a+
8a&y szak0rtele''el elvette a k0s0t! elv&ta a n ktel0t! a'ely a
csukl%t $o&ta ssze a hta '&tt! 'a%d+++
A ri3anc hirtelen elkezdett harcolni! Lash azon3an $e%3e v&ta! 0s ettl
elvesztette az esz'0let0t+ 8yissz+ 8yissz+ 8yissz+ 6ro' '0ly v&st e%tett
a csukl%n 0s a nyakn! aztn $i&yelte! aho&y a v0r lustn elkezd ki$olyni
3elle+
N LyerInk 'r+++ v"rezz, kurva! v"rezz8
J. R. Ward """ Hallhatatlan szeret
,n0zett az r%ra! 0s azt &ondolta! %o33 lett volna! ha 'e&ha&y%a az
esz'0let0t! 'ert akkor a $0lele'tl erse33 lett volna a pulzusa 0s a
v0rnyo'sa+ A'i lervidtette volna ezt a t0tlen vrakozst+
.ikz3en n0zte! $o&al'a se' volt! 'ennyire kell ha&ynia elv0reznie! a
n teste alatt l0v vrs tcsa azon3an e&yre na&yo33 lett! a rzsaszn $(z
pedi& e&yre st0te33+
Aho&y telt az id! Lash tIrel'etlenIl topo&ott a l3val+++ aztn
0szrevette! ho&y a n 3re 'r ne' csak halvny! hane' ki'ondottan
szIrke! 0s a v0r 'r ne' i&azn &yarapszik alatta+ Y&y dnttt! ennyi el0&
lesz! ez0rt kz0pen $elhastotta a $(zs topot! $eltrva e&y i&azn
visszataszt 'elli'planttu'ot+ Felhastotta a 'ellkast! a k0s pen&0%0t
pedi& e&yenesen 3elesz2rta a sze&ycsont3a+
A kvetkez v&st sa%t 'a&n e%tette+
A csukl%t a tton& 'ellkasIre& $l0 tartotta! 0s $i&yelte! aho&y a
$ekete v0r rcsp& a 'ozdulatlan szvre+ @nn0l a $zisnl 'e&int ne' volt
3iztos 3enne! 'ennyi idei& kell csinlnia! 0s ink33 2&y dnttt! a t2l sokat
vlaszt%a a t2l kev0ssel sze'3en+ Aztn az kvetkezett! ho&y ener&it hv
0letre a kez03en+ A &ondolatval 'e&parancsolta a leve& 'olekulinak!
ho&y kezd%enek el kr3e-kr3e $oro&ni! a'& 'r szinte sz0lviharszer(en
ne' rv0nylettek! 0s v0&Il e&y sszellt! kinetikus erv0 alakultak!
a'elyet uralt+
Len0zett a kurvra+ A teste 'ocskos volt! a s'ink%e elkendtt az arcn!
kcos ha%a pedi& ink33 hasonltott r0'iszt parkra! 'int 3r'ire! a'it
az e'3er szvesen ltott az utcn+
.usz% volt! ho&y sikerIl%n+ .r 'ost is 0rezte! ho&y cskken az ere%e!
ho&y csak a 3rtn0t kellett $enntartani! 0s ez a kis t(z&oly ott volt a
tenyer03en+
Btkozottul $ontos volt! ho&y sikerIl%nJ
eledo3ta a t(z&'3t a nyitott 'ellkas3a! 'ire a n v0&ta&%ai
'e&rndultak! 'int a hal uszonyai a kd ker'ia$aln+ A'ikor a villans
$elln&olt! aztn se''iv0 lett! Lash vrt+++ 0s i'dkozott! ho&y+++
A n els leve&v0tele undort volt+ /s e&y3en csodlatos is+
Lash leny(&zve $i&yelte! aho&y a szv is'0t elkezdett verni! a $ekete
v0r pedi& 3eleszivr&ott a 'ellkas3a+ Az 2%%0leszt0s iz&al'tl '0& a
$arka is 0letre kelt+ @z az i&azi hatalo'! &ondolta+ Qokol3a azokkal a
dol&okkal! a'elyeket p0nzen vehet 'e&+
7sten volt! akrcsak az ap%aJ
J. R. Ward ""= Hallhatatlan szeret
6tradlt! 0s n0zte! aho&y a szn lassan visszat0r a n arc3a+ A prosti
u%%ai r$ondtak a kd pere'0re! a co'3%a v0kony iz'a pedi& 'e&rndult!
a'ikor visszat0rt 3el0 az 0let+
A kvetkez teend%0t Lash ne' tel%esen 0rtette! 3r ne' llt
sznd0k3an 0ppen 'ost 'e&k0rd%elezni+ A'ikor a n $eln0zett! 'intha
'r tel%esen visszat0rt volna az 0lk kz0! Lash ez0rt puszta k0zzel
3eleny2lt a 'ellkas3a! 0s kit0pte 3elle a szv0t+
A n 'e&int leve&0rt kapkodott! aztn $ulladozni kezdett+ la! 3la! 3la+
Lash 'e&3(vlten n0zte az alkotst! kIlnsen akkor! a'ikor a
tton& 'ellkasra tette a tenyer0t! 0s azt kvnta! ho&y $orr%on ssze+
4sodk csod%ra! a 3r sszezrdott! a csont pedi& kvette p0ld%t! 0s
ha'arosan a n 'e&int olyan volt! 'int azeltt+
4sak sokkal %o33+ .ert ez2ttal 'r hasznos lehetett a sz'ra+
Lash odany2lt a csaphoz! 0s 'e&nyitotta a zuhanyt! 'ire a vz a kurva
arcra 0s test0re kezdett zporozni+ A n 3ecsukta s(r(n pislo& sze'0t a
hide& vz alatt! a'it a kez0vel sznal'asan pr3lt elhesse&etni 'a&rl+
Ha%on 'ennyi idei& kell vrnia! &ondolta+ .ikor &yzdhet 'r 'e&
v0&re arrl! ho&y kzele33 kerIlt-e ahhoz! a'i 'a%d tpll0kot 3iztost
nekiX
6irtelen a ki'erIlts0& hull'a k2szott $el a &erinc0n! 0s kd3e 3ortotta
az a&yt! ez0rt nekidlt a szekr0nynek! a'ely a 'osdka&yl alatt llt+ A
l3val 3er2&ta az a%tt! 0s a t0rd0re t'aszkodva llt! 'ikz3en $i&yelte!
aho&y a kurva ssze-vissza hadonszik+
Clyan &yen&e voltJ
Clyan sznal'asan &yen&eJ
ZheKnek kellett volna itt lennie helyette+ Vt kellett volna tvltoztatnia!
ne' pedi& vala'i v0letlenszer(en kivlasztott! e'3eri ri3ancot+
Az arct a kez03e te'ette! 0s lehor&asztotta a $e%0t+ 8e' &y kellett
volna lennie+ 8e' ezt tervezte+
.i a $rancot csinl 'a%d az ap%a n0lkIlX
J. R. Ward ""? Hallhatatlan szeret
*8. fejezet
.ikz3en *ohn vrta! ho&y ZheK vlaszol%on! ho&y idt ad%on neki! a
%e&yzet$Izet0t tanul'nyozta+ A tollval 2%ra tra%zolta a 3et(ket!
a'elyeket lert! a'itl st0te33ek 0s vasta&a33ak lettek a vonalak+
Ealn ne' lett volna sza3ad k0rnie tle se''it! tekintve! ho&y 'ilyen
rossz llapot3an volt! de 'usz% volt! ho&y kap%on tle vala'it cser03e+ 6a
$el kell $ednie st0t '2lt%t! ne' akarta! ho&y le&yen az e&yetlen! aki
kiszol&ltat%a 'a&t+
@'ellett azt is tudni szerette volna! 'i trt0nt vele! 'ivel csak adhatta
'e& neki erre a vlaszt+
.ikz3en a csend e&yre hossza33ra ny2lt! *ohn csak arra tudott
&ondolni! ho&y+++ ! a $ranc3a! ZheK 'r 'e&int u&yanazt csinl%a)
3ecsap%a az a%tt az orra eltt+ izonyos sze'pont3l 'r ne' lepte 'e&!
ez0rt ne' is kellett volna! ho&y olyan sokat sz'tson+ 7sten ltta lelk0t!
el0& visszautastst kapott 'r tle eddi& is+
A vals&3an azon3an 'e&int 'e&halt e&y kicsit a lelke+++
N Lttalak+ Ee&nap+
Felkapta a $e%0t+ .icsoda, N $or'lta a sz%val+
N Ctt tartott $o&va a33an a hlszo33an+ Lttalak t0&ed+ e%tt0l! 0s
oda'ent0l az &yhoz+ Aztn elvitt0l e&y prnt+ Ctt llta'+++ 'elletted+
*ohn az archoz e'elte a kez0t! 'ire ZheK halvnyan el'osolyodott+
N 7&en+ .e&0rintette' az arcod+
*0zus Krisztus+++
+ogyan, N k0rdezte n0'n+
N 8e' i&azn tudo'! ho&y csinlta! de 'r az elra3lso'nl is
u&yanezt a trIkkt alkal'azta+ .indannyian ott voltunk a33an a
3arlan&3an! ahol ,ehvet tartottk+ A mani/ultorok 3e%ttek! aztn 'inden
olyan tkozottul &yorsan trt0nt+ 6irtelen lesodort a l3a'rl! 0s 'r
hurcolt is ki$el0+ 8e' tudta' kIzdeni ellene! 0s senki ne' hallotta a
kiltsai'at+ Clyan ez! 'int e&y '&neses ert0r+ 6a 3enne va&y 0s
'e&pr3lsz kitrni! a $%dalo' 0les 0s azonnali+++ de t33 e&yszer(
ide&enked0sn0l+ @z e&y $izikaila& is 0rz0kelhet hatr+ N ZheK $ele'elte a
kez0t! 0s kitartotta 'a&a el0 a leve&3e+ N .int e&y hl+ A kIlns az
J. R. Ward ""> Hallhatatlan szeret
3enne! ho&y u&yanakkor lehetnek 'sok is veled a szo33an+ .int a'ikor
te is 3e%tt0l+
*ohn halvnyan 0rezte! ho&y a keze na&yon $%+ Len0zett! 0s rd33ent!
ho&y szorosan kl3e van szortva! 0s a %e&yzet$Izete 3elev%t a h2s3a+
.e& a &olystoll is+
Y% lapot $ordtott! 'a%d rni kezdett+ @rcsak tudtam volna, hogy ott
vagy8 &alamit tehettem volna. Esk$szm, hogy nem tudtam8
A'ikor ZheK elolvasta a 'ondatokat! kiny2%totta $el0 a kez0t! 0s
'e&$o&ta a kar%t+
N Eudo'+ 8e' a te hi3d+
@z na&yon ne' &y 0rzdtt *ohn sze'sz&03l+ Az a &ondolat! ho&y a
n ott volt vele! 'ikz3en neki $o&al'a se' volt rla! ho&y+++
S! a $ranc3aJ
1ietve rt vala'it! 'a%d 'e&'utatta+ &isszajtt 9ash, .iutn mi ott
jrtunk,
A'ikor ltta! ho&y ZheK 'e&rzza a $e%0t! a szve 2%ra do3o&ni kezdett+
N @lha%tott a hz eltt! de tov33'ent+
+ogy szkt"l meg, N 'uto&atta! 'ieltt '0& t&ondolhatta volna! 'it
csinl+
A'& e&y tiszta lapra $ordtott! ZheK visszak0rdezte)
N 6o&y! ho&y %utotta' kiX N A'ikor a $i2 3lintott! $elnevetett+ N Eudod!
'e& kellene tantanod neke' a %el3esz0detJ
*ohn na&yot pislo&ott! aztn azt 'ondta) 4k"+
N /s ne a&&d%+ Lyorsan tanulok+ N .0ly leve&t vett+ N A $al annyira
ers volt! ho&y $o&va tartott az elra3lso' nap%tl kezdve+ Ae 'iutn r'
talltl! 0s el'ent0l+++ N Fsszevonta a sze'ldk0t+ N Ee voltl az! aki
elint0zte azt az alantast odalentX
*ohn sze'$o&a az als a%k3a $2rdott! 2&y vlaszolt han& n0lkIl+ Fn
bizony8
ZheK halvny 'osolya a szv03e sz2rt+
N 1z0p 'unkaJ 6allotta' az e&0szet+ Aztn a'ikor 'inden
elcsendesedett! tudta'! ho&y ki kell %utno' onnan! kIln3en+++
.e&hal! $e%ezte 3e a &ondolatot 'a&3an *ohn+ A'iatt! a'it azzal a
&yilkossal '(velt+
N 1zval! aztn+++
J. R. Ward ""< Hallhatatlan szeret
*ohn $ele'elte a kez0t! ho&y %elezze! ll%on 'e&! 'a%d &yorsan rt
vala'it+ ZheK a ho'lokt rncolta 0s elolvasta a sorait! 'a%d 'e&rzta a
$e%0t+
N S! persze! ho&y ne' tetted volna 'e&! ha tudod! ho&y 0n is a hz3an
va&yok+ KIln3en is na&yon 2&y han&zott! 'intha ne' tudnd vissza$o&ni
'a&ad+ zz 3enne'! 0n va&yok az utols! akitl eln0z0st kell k0rned!
ho&y le'0szroltl e&y sze'0tldt+
7&az! de *ohnt &y is kiverte a vert0k attl! ho&y akaratlanul is
vesz0ly3e keverte+
ZheK '0ly l0le&zetet vett+
N 1zval! 'iutn el'ent0l! nyilvnvalv vlt! ho&y a 3rtn' $ala
'e&&yen&Ilt! 0s a'ikor e&y klcsapssal ki tudta' trni az a3lakot!
r%tte'! ho&y van es0lye'+ N Fele'elte az e&yik kez0t! 0s 'e&n0zte a
3Itykket a k0z$e%0n+ N H0&Il az a%tn keresztIl vetdte' ki+ Eudta'!
ho&y t kell erszakolno' 'a&a' a 3urkon valaho&y! 0s i&aza' lett+
ZheK $0szkeldni kezdett az &yon! 'a%d $%dal'asan $elszisszent+
N 1zerinte' akkor repedhetett 'e& vala'i 3enne'+ elIl+ 8a&yon
'e&viselt az! a'ikor kiszakadta' a 3urok3l+++ olyan 0rz0s volt! 'intha a
teste'et e&y $0li& 'e&ke'0nyedett 3etonon pr0selte' volna t+ /s a v0&0n
ersen a $olyos $alnak v&dta'+
8a&y volt a cs3ts! ho&y *ohn azt &ondol%a! 'inden s0rIl0s! a'it
ZheK 3r0n ltott! a szk0s0nek volt a kvetkez'0nye+ Ae is'erte Lasht+
@l0&szer n0zett 'r ke&yetlen sze'03e! ho&y 'inden k0ts0&et kizran
tud%a! ZheK ren&ete& szenved0snek volt kit0ve az ellens0& $o&s&3an+
N @z0rt kellett 'e&operlni+
Eisztn 0s nyu&odt han&on 'ondta ki+ A &ond csak az volt! ho&y kz3en
ne' n0zett a $0r$i sze'03e+
*ohn 2% lapot $ordtott! 0s lert h0t nyo'tatott na&y3et(t! 'a%d e&y
vzszintes vonallal alh2zta a szt+
A'ikor 'e&$ordtotta a $Izetet! ZheK ne' na&yon olvasta el! ho&y
E/8GL@LX
Az ac0lszIrke sze'pr e&y tvoli sarok3an llapodott 'e&! azt
tanul'nyozta el'0lyIlten! 'ikz3en vlaszolt+
N Lehet! ho&y akkor szerezte' a s0rIl0st! a'ikor vele kIzdtte'+ Ae
a'& ki ne' sza3adulta'! ne' volt 3els v0rz0se'! szval+++ ennyi+
J. R. Ward "": Hallhatatlan szeret
*ohn ki$2%ta a leve&t! 0s a szo3a kar'olsokkal 0s $oltokkal
szennyezett $alra &ondolt+ A'it ezek utn rt! tall33 volt! de 3ele$%dult
a szve '0& a k0rd0s3e is+
A'ikor ZheK rn0zett a lapra 0s elolvasta! az arca 'e&$eszIlt! 'a%d
3ezrult+ Clyan lett! 'int e&y ide&en+
*ohn len0zett az rsra+ .ennyire volt rossz,
@zt ne' lett volna sza3ad 'e&k0rdeznie! &ondolta hirtelen+ Ltta!
'ilyen llapot3an volt ZheK+ 6allotta a siktsait a '(t3en! 0s ott volt
'ellette! a'ikor ide&sszeroppanst kapott+ .i e&ye3et akart '0& tudniX
.r 0ppen rni kezdett volna! ho&y 3ocsnatot k0r%en! a'ikor a n
halkan 'e&szlalt+
N 8e'+++ v0szes+ Y&y 0rte'+++
*ohn oldalra $ordtott arcra n0zett! 0s &ondolat3an sIr&ette! ho&y
$olytassa+
ZheK 'e&kszrIlte a torkt+
N 8e' szerete' ltatni 'a&a'+ 8incs se''i 0rtel'e+ Qontosan tudta'!
ho&y ha ne' szk' 'e&! ha'arosan 'e& $o&ok halni+ N Lassan %o33ra-
3alra kezdte in&atni a $e%0t a $eh0r prnn+ N @&yre &yen&033 lette' a'iatt!
ho&y ne' itta' v0rt! 0s harcolno' kellett+ Vszint0n szlva! ne' okozott
pro3l0't az a &ondolat! ho&y 'e&halok+ .0& 'ost se' okoz+ A hall ne'
's! 'int e&y $olya'at! ha3r t33nyire 'e&lehetsen $%dal'as+ 6a
viszont t2l van ra%ta az e'3er! 'inden rend3en van! 'ert ne' l0tezik
t330! 0s ennek az e&0sz szarnak v0&e szakad+
Hala'i ok3l az! ho&y ZheK ilyen $sultan 3esz0lt! a&&odalo''al
tlttte el *ohnt! ez0rt helyzetet vltoztatott a kis sz0ken+
N 6o&y rossz volt-eX N 'or'olta ZheK+ N Eer'0szete'n0l $o&va harcos
va&yok+ Ha&yis e&y 3izonyos sze'pont3l ne' volt se''i kIlns+
1e''i olyan! a'it ne tudta' volna kezelni+ Y&y 0rte'! ke'0ny va&yok+ A
klinikn se' Lash 'iatt 3orulta' ki! hane' az0rt! 'ert utlo' az orvosi
szars&okat+
A '2lt%a 'iatt! &ondolta *ohn 'a&3an+
N @&yet viszont el'ondok+ N A tekintete visszasiklott a $0r$ira! aki szinte
'e&riadt a 3enne ln&ol t(z lttn+ N Eudod! 'i lenne rosszX .i tenn0 az
el'2lt hro' hetet elviselhetetlenn0X 6a ne' 0n lhetn0' 'e&+ Az
el$o&adhatatlan lenne sz'o'ra+
*ohn lelk03en az sszektdtt $0r$i talpra u&rott 0s Ivlttt! olyannyira!
ho&y arra &ondolt! va%on k0pes lesz-e ten&edni a nnek a &aze'3er
J. R. Ward ""; Hallhatatlan szeret
'e&l0s0t+ @&y $0r$i 'e&v0dte azt a nt! akit szeretett+ @z volt az
e&yete'es trv0ny azok sz'ra! akiknek $arka 0s &oly%a volt+
,adsul attl a &ondolattl! ho&y ZheKet Lash kzel03e en&ed%e!
sza3lyos rosszull0t $o&ta el+ @&yszer 'r elra3olta+ .i van! ha 'e&int
elre%ti azzal a varzslattalX
.sod%ra 'r ne' $o&%k tudni kisza3adtani+ @&0sz 3iztosan ne'+
N 1zval N szlalt ZheK+ N /n el'ondta' neked az eny0'et+ .ost te
%ssz+
,end3en+ Ck0+
@z2ttal *ohn volt az! aki a tvola33i sarkot 3'ulta+ *0zus KrisztusJ 6ol
kezd%eX
Eiszta lapot $ordtott a %e&yzet$Izet03en! aztn rtette a toll he&y0t! 0s+++
8e' tudta! hol kezd%e+ Az volt a 3a%! ho&y t2l sok 'indent kellett volna
lernia! 0s t2l sokat el'ondania! a'i 'r n'a&3an is el0& elszo'ort
volt+
@kkor hatrozott kopo&s han&zott $el! 'ire 'indketten odakaptk a
$e%Iket+
N A $ranc3aJ N dr'&te ZheK $0lhan&osan+ N Hr% e&y percetJ
Az! ho&y valaki az a%t 'sik oldaln 3e3ocstsra vrt! ne' i&azn
se&tett *ohnnak! ho&y kzl0keny han&ulat3a kerIl%n+ @z a t0ny! a
ko''unikcis korltok! vala'int az sztns titkolzsi k0nyszere 'iatt
sz0dIlni kezdett+
N A'i en&e' illet! az se' 0rdekel! ha e&0sz 0%%el 0s e&0sz nap odakint
vrnak+ N ZheK lesi'totta a takart a hasn+ N 1zeretn0' hallani! a'it el
kell 'ondanod+
KIlns 'don! ez $eloldozta *ohnt! 0s sietve lert vala'it+
:nnyebb lenne megmutatnom.
ZheK a ho'lokt rncolta! aztn 3lintott+
N ,end3en+ .ikorX
+olna/ este. +a -elkelhetsz "s kimehetsz+
N .e&3esz0ltIk+ N Fele'elte a kez0t+++ aztn $ino'an *ohn alkar%ra
helyezte+ N 1zeretn0'! ha tudnd+++
Az 2%a33 kopo&s $0l3eszaktotta! 0s 'indketten kro'kodni kezdtek+
N Hr% 'r e&y percetJ N csattant $el ZheK! 'ieltt 2%ra *ohnhoz $ordult
volna+ N 1zeretn0'! ha tudnd+++ ho&y 3enne' 'e&3zhatsz+
*ohn 3elen0zett a n sze'03e! 0s 'intha trepIlt volna a l0tez0s e&y
'sik di'enzi%3a+ Ealn a 'ennyorsz&3a+ Ki a $ranc tudta! de kit
J. R. Ward ""9 Hallhatatlan szeret
0rdekeltX 4sak annyit tudott! ho&y k ketten voltak ott csak! a kIlvil& s(r(
kd3e 3urkolzott+
Lehet valaki3e k0tszer 3eleszeretni! &ondolta k3ultan+
N .i a $rancot '(veltek ott 3entX
,ehv han&%a 'e&trte a pillanatot! de ne' trlte ki+
@rre se''i ne' lenne k0pes! &ondolta *ohn! a'ikor a n el$ordult!
pedi& $elllt+
N 8a &yere 3e! se&&$e%J N szlt ki ZheK+
A33an a pillanat3an! ho&y a kakastar0%os $0r$i 3el0pett a szo33a! *ohn
0rezte! ho&y 'e&vltozik a leve&! 0s tudta! ho&y a'ikor e&y'sra n0ztek
0s ne' szltak e&y szt se'! a mani/ultorok sa%tos 'd%n
ko''unikltak e&y'ssal+
6o&y kettes3en ha&y%a ket! az a%t $el0 indult! 0s a'ikor 'r 'a%dne'
ki'ent! ZheK azt k0rdezte+
N Hissza $o&sz %nniX
*ohn azt hitte! ,ehvnek szl a k0rd0s! a $0r$i azon3an 'e&$o&ta a kar%t+
N 6averX Hissza%sszX
*ohn htrapillantott a vlla $ltt az &yra+ 8a&y I&yesen sikerIlt
ottha&ynia a %e&yzet$Izet0t 0s a tollt a kis 0%%eliszekr0nyen! ez0rt csak
3lintott+
N 6a'arosanX N k0rdezte ZheK+ N .ert ne' va&yok $radt! 0s
szeretn0' 'e&tanulni a %el3esz0det+
*ohn 'e&int 3lintott! aztn sszeIttte az kl0t ,ehven&e-dzsel!
'ieltt kil0pett volna a '(t3e+
Aho&y els0tlt az Ires hord&y 'ellett! rIlt! ho&y H 'r 3e$e%ezte a
takartst! 0s ne' volt a kzel3en+ .ert a vil& 'inden kincs00rt se' tudta
volna letrlni azt a sz0les vi&yort az arcrl+
lay \huinn 'ellett l0pkedett az ala&2t3an! a'ely a kik0pzkzpont
irod%t 0s a $0pIlet elcsarnokt kttte ssze+
A k0t csiz's l3 dI3&0se sszekeveredett! enn0l t33 han& azon3an
ne' hallatszott+ 1e' ! se' \huinn ne' szlt e&y szt se'+ /s ne' 0rtek
e&y'shoz+
@&yltaln ne' 0rtek e&y'shoz+
,0&e33en! '0& 'ieltt a na&y vallo'st tette a 3art%nak! 0s a dol&ok
elro'lottak volna kzttIk! lay e&yszer(en rk0rdezett volna! ho&y a
J. R. Ward "=# Hallhatatlan szeret
'sik 'ire &ondol+ A'i r0&en csupn rtatlan k0rd0snek han&zott volna!
'ost tolakod zaklatsnak t(nt+
A'ikor kil0ptek a re%tett a%tn keresztIl a na&y l0pcs alatt! lay
rd33ent! ho&y rette& az 0%szaka htralev r0sz0tl+
8a persze! ne' volt 'r sok htra 3elle! k0t ra azon3an a 'e&$elel
krIl'0nyek kztt akr rkk0vals&nak is t(nhetett+ Ha&y 0ppen a ne'
'e&$elelek kztt! aho&y a helyzet %elenle& llt+
N Layla 'r 3iztos vr rnk N %e&yezte 'e& \huinn! 0s 3e$ordult a
l0pcs el0+
S+++ re'ekJ /pp ilyen $i&yele'elterel0sre volt szIks0&e+
&agy nem+ .iutn ltta! ho&y n0z a lny \huinnre! ne' volt vala'i sok
kedve e&y 2%a33 ada&ot kapni 3elle+ Fle& 'a este ne'+ ZheKnek ez a
ha%szlon val 'e&'enekIl0se $urcsa 'd '0& 0rz0kenye330 tette+
N *sszX N k0rdezte \huinn! 0s a'ikor a ho'lokt rncolta! a 3al
sze'ldk03en l0v piercin& leh2zdott+
lay tekintete lesiklott arra a karikra! a'ely a src telt als a%k3an
volt+
N layX *l va&yX 7nnod kell! pa%ti+ 1ok 'inden trt0nt az ut33i
id3en+
Qa%ti+++ 7stene'! ho&y utlta ezt a szt+
Ae a $ranc3a! ssze kell szednie 'a&tJ
N 7&en+ Qersze+
\huinn $urcsn n0zett r+
N Az 0n szo3'3an va&y a ti0d3enX
lay harsnyan $elnevetett! 0s $elpillantott a l0pcs tete%0re+
N 1z't e&yltalnX
N 8e'+
N 8a ltod+
A'ikor $el0rtek az e'eletre! els0tltak -rath dol&ozszo3%a 'ellett!
a'elynek zrva volt az a%ta%a! 0s v0&i&'entek a szo3ros $olyosn+
\huinn szo3%a volt az els! ahov 'e&0rkeztek! lay azon3an
tov33'ent! 'ert arra &ondolt! e&yszer v0&re trt0nhetne 'r vala'i az
$els0&terIlet0n is! az sza3lyai szerint+
1z0lesre trta az a%tt! aztn 2&y ha&yta! 0s ne' 0rdekelte! a'ikor
\huinn halk kattanssal 3ecsukta+
J. R. Ward "=1 Hallhatatlan szeret
A $Irdszo33an oda'ent a 'osdka&yl el0! 'e&nyitotta a csapot! 0s
3eleha%olt! ho&y vizet locsol%on az arc3a+ .r trIlkztt! a'ikor az orrt
$ah0%illat csapta 'e&! 0s tudta! ho&y Layla 'e&0rkezett+
,tenyerelt a ka&yl 'elletti 'rvnypultra! 0s lehor&asztotta a $e%0t+
\huinn 0s Layla han&%a sszekeveredett! az alacsonya33 0s a 'a&asa33
$elvltva szlalt 'e&+
lay ledo3ta a trIlkzt! 'e&$ordult! 0s 3e'ent a szo33a+ \huinn az
&yon $ekIdt! a htval az &y t'l%nak t'aszkodott! csiz's l3t
kereszt3e tette a 3ok%nl! kez0t pedi& sszekulcsolta sz0les 'ellkasn!
2&y 'osoly&ott a kivlasztottra+ Layla elpirult! a'ikor odallt 'ell0! a
sze'0t lesIttte! apr! $ino' u%%ait sszekulcsolva 'a&a eltt tartotta+
A'ikor lay 3el0pett! 'indketten rn0ztek+ Layla arcki$e%ez0se ne'
vltozott! \huinn0 viszont i&en) szorosan 3ezrdott+
N Ki le&yen az elsX N k0rdezte lay $el0%Ik kzeledve+
N Ee N dr'&te \huinn+ N Kezdd teJ
lay-nek esze &3an se' volt le$ekIdni az &yra! ez0rt oda'ent az
a3laknl ll kerevethez! 0s leIlt a v0&0re+ Layla odal0pett hozz! 'a%d
let0rdelt el0+
N Ura'J N 'ondta a csukl%t ny2%tva+
ekapcsoldott a t0v0! a csatornk pedi& &yors e&y'sutn3an
vltakoztak! aho&y \huinn nyo'o&atta a tvirnyt &o'3%t+ H0&Il a
1pike csatornn llapodott 'e&! ahol e&y harc'(v0szeti kIzdele'
is'0tl0se 'ent+
N Ura'X N k0rdezte Layla+
N ocsss 'e&J N lay leha%olt! na&y tenyer03e $o&ta a karcs2 csuklt!
0s szorosan tartotta! '0&se' okozott vele $%dal'at+ N Kszn' az
a%nd0kodat+
Clyan $ino'an harapott 3ele! a'ennyire csak tudott! ' a'ikor a lny
ali& 0szreveheten 'e&vona&lott! 'e&rndult az arca+ Le&szvese33en
elen&edte volna! ho&y 3ocsnatot k0r%en! de akkor 2%ra 'e& kellett volna
harapnia! ho&y $olytassa+
.ikz3en ivott! a tekintete az &yhoz vndorolt+ \huinn tel%esen
3ele$eledkezett a kIzdele'3e! a'ely a k0pernyn za%lott! a %o33 kez0t
kl3e szortva $ele'elte! 0s azt harso&ta+
N 7&en! ez azJ 8a errl 3esz0lte'J
lay ezutn arra koncentrlt! a'it csinlt! 0s &yorsan 3e$e%ezte+ A'ikor
elen&edte a lny kar%t! Layla sz0p arc3a n0zett+
J. R. Ward "=" Hallhatatlan szeret
N 8a&yon ke&yes voltl! 'int 'indi&+
A lny 'osolya ra&yo&ott+
N Ura'+++ 3oldo&an szol&lo' nt+
lay $el0 ny2%totta a kez0t! 0s $else&tette a $ldrl! 'ikz3en 'a&3an
elis'eren 'e&%e&yezte! 'ilyen kecses+ Az er pedi&! a'it neki adott!
e&yenesen csodlatos volt+ .r 'ost 0rezte! aho&y sz0tter%ed 3enne! a $e%e
elnehezIlt! a teste pedi& arra koncentrlt! a'ilyen duzzad ener&it kapott+
Layltl+
\huinn '0& 'indi& a harc lz3an 0&ett! 0s kivillantotta a sze'$o&t!
ne' Laylnak! hane' annak a harcosnak! aki veszt0sre llt+ Ha&y nyer0sre+
Ha&y tk'inde&y+
A kivlasztott arcn csaldotts& tIkrzdtt! a'it lay 'r
naaaaaaaaaaaaa&yon %l is'ert+
lay a ho'lokt rncolta+
N \huinnX Akarsz inniX
\huinn kIln3z szn( sze'e e&0szen addi& a k0pernyre
sze&ezdtt! a'& a 3r le ne' $2%ta a 'eccset! aztn a k0k-zld sze'pr
Laylra siklott+ @&y 0rz0ki 'ozdulattal arr033 cs2szott az &yon! ho&y
helyet csinl%on a lnynak+
N Lyere ide! kivlasztottJ
@z a hro' sz a $0li& lehunyt sze' ks0ret03en olyan hatst &yakorolt
lay-re! 'intha &yo'orsz%on v&tk volna+++ pedi& '0& csak ne' is
csinlt se''i kIlnset Layla $el0+ \huinn e&yszer(en csak ilyen volt+
1zeK itatta t 'inden l0le&zetv0tel0t! 'inden szvver0s0t! 'inden
'ozdulatt+
Layla valszn(le& u&yanezt 0rezte! 'ert zavar3an a ruh%t 3a3rlta+
@lszr a selye' der0kvet! 'a%d a ha%tkt+
Hala'i ok3l lay 'ost d33ent r! ho&y a lny tel%esen 'eztelen a
$eh0r ruha alatt+
\huinn kiny2%totta $el0 a kez0t! 'ire Layla re'e& tenyere lassan
3elecs2szott+
N FzolX N k0rdezte \huinn 0s $elIlt+ 1z(k pl%a alatt kira%zoldott
kocks hasa+
A'ikor a lny 'e&rzta a $e%0t! lay 3e'ent a $Irdszo33a! 0s
'e&nyitotta a zuhanyt+ ecsukta az a%tt! levetkztt! 0s a vz al llt+
.e&pr3lt el$eledkezni rla! 'i trt0nik az &yn+
A'i csak annyira sikerIlt! ho&y Layla elt(nt a k0p3l+
J. R. Ward "== Hallhatatlan szeret
A&y3an 'e&%elent e&y $antziak0p! a'int 0s \huinn elny2lva
$ekszenek e&y's 'ellett! a sz%uk e&y's nyakra tapad! sze'$o&uk
3ehatol a 3rsonyos 3r3e! testek3e+++
7vs utn 'e&szokott dolo& volt! ho&y a $0r$iaknak $elll%on a $arka+
KIlnsen! ha 'eztelen dol&okra &ondoltak+ /s a szappan se' se&tett+
1e' az a k0p! ho&y 'i trt0nne azutn! ho&y ha k ketten
3eleharapnnak e&y's tork3a+
lay az e&yik kez0vel a vizes 'rvny$alra t'aszkodott! a 'sikkal
pedi& 'e&$o&ta a $arkt+
A '(velet &yors volt! 0s le&al33 olyan kiel0&t! 'int e&y szelet hide&
pizza) %! de 'e& se' kzeltette az i&azit+
A 'sodik alkalo' se' %avtott a helyzeten! har'adikat viszont 'r
ne' en&ed0lyezett 'a&nak+ .ert ht '0&is! ho&y n0z ki! ho&y odakint
\huinn 0s e&y kivlasztott a dol&ukat int0zik! 'e& itt 3ent a
zuhanyz3an pu'plst %tszikX Fu%+
Kil0pett a $Ilk03l! 'e&trIlkztt! 0s r%tt! ho&y ne' vitt 3e 'a&val
se''it! a'i3e $elltzhetne+ @l$ordtotta az a%tn a &o'3ot! 0s kz3en
i'dkozott! ho&y azok ott ketten! u&yanott le&yenek! 'int ahol ottha&yta
ket+
6l[ istennek! ott voltakJ \huinn sz%a Layla 'sik csukl%ra tapadt! 0s
elvette tle azt! a'ire szIks0&e volt! '& a kivlasztott 'ellette t0rdelt+
1e''i nyltan szeKulis+
A lay 'ell03en $eltr 'e&knnye33Il0s r03resztette! 'ilyen dIhs
is lett N ne' csak e'iatt! hane' 'inden! \huinnal kapcsolatos dolo&
'iatt+
@z 'r ne' volt nor'lis+ 1enki sz'ra+
/s 'inda'ellett! ha 'indent lecsupasztunk! 'i0rt volt az rossz! ho&y
\huinn &y 0rzettX 8e' vlaszthatod 'e&! kihez vonzdsz N 0s kihez ne'+
A szekr0ny3l kivett e&y in&et 0s e&y $ekete nadr&ot+ A'ikor 0pp
'e&$ordult! ho&y vissza'en%en a $Irdszo33a! \huinn $ele'elte a sz%t
Layla csukl%rl+
@l0&edetten $elny&tt! 'a%d kiny2%totta a nyelv0t! 0s 'e&nyalta a se3et!
a'elyet a sze'$o&val e%tett+ A'ikor a nyelv03en 'e&csillant a $0ny
vala'i ezIsts tr&yon! lay $elvonta a sze'ldk0t+ A nyelvpiercin& 2%
szerze'0ny volt! 0s lay arra &ondolt! ki csinlhatta neki+
Halszn(le& Hishous+ Vk ketten na&yon sok idt tltttek e&yItt+ W&y
szerezt0k a tintt is *ohn tetovlshoz+++ \huinn elcsente+
J. R. Ward "=? Hallhatatlan szeret
\huinn '0& e&yszer 'e&nyalta a kivlasztott 3r0t! 0s az
ezIst&olycska 'e&int 'e&csillant+
N Kszn'! Layla+ 8a&yon % va&y hozznk+
,'osoly&ott a lnyra! 'a%d leszllt az &yrl+++ a 'sik oldalon+ Layla
azon3an ahelyett! ho&y kvette volna a p0ld%t 0s tvozott volna! aho&y
'indi& szokta! lehor&asztotta a $e%0t! 0s a tekintete az l03e sIllyedt+
8e'! ne' az l0t n0zte+ A csukl%t $i&yelte! a'ely kiltszott a ruh%a
3 u%%a all+
N LaylaX N $ordult hozz lay+ N *l va&yX
\huinn azonnal 'e&kerIlte az &yat+
N LaylaX .i a 3a%X
.ost k ketten t0rdeltek a lny eltt+
lay hatrozotta33an 'e&k0rdezte+
N E2l sokat ittunk 3elledX
\huinn azonnal odany2%totta $el0 a kar%t+
N He&y0l tle'J
A $ranc3aJ A lny az elz este *ohnnak adott+ Lehet! ho&y t2l ha'ar
%ttek utna k kettenX
Layla vil&oszld sze'e \huinn arcra e'elkedett+ A tekintet03en
azon3an ne' ltszott kds k3ulat! csak vala'i si! szo'or2 v&yakozs+
\huinn htrahklt+
N .it tette'X
N 1e''it N $elelte Layla t2l '0ly han&on+ N 6a 'e&3ocstanak! 'ost
tvozo'! visszat0rek a szent0ly3e+
Fel akart llni! \huinn azon3an 'e&$o&ta a kez0t! 0s visszah2zta az
&yra+
N Layla! 'i a 3a%X
7stene'! ez a han&J Clyan l&y 0s kedvesJ A'ilyen a keze! a'ely
$ele'elkedett! 0s 'e&$o&ta a lny llt! ho&y a sze'03e n0zzen+
N 8e' 'ondhato' el+
N Aeho&yisne'J N \huinn lay $el0 3lintott+ N V is 0s 0n is 3izal'asan
$o&%uk kezelni+
A kivlasztott vett e&y '0ly l0le&zetet! aztn 'e&adan ki$2%ta a
leve&t! 'intha el$o&yott volna a hatrozotts&a! a lehets0&e 0s az ere%e+
N Vszint0n &0rik! ho&y hall&atnak rlaX
N 8anJ layX
J. R. Ward "=> Hallhatatlan szeret
N Qersze! a3szol2tJ N A szv0re tette a kez0t+ N @skIsz'+ r'it
'e&teszInk! ho&y se&tsInk neked+ r'it+
A lny \huinnre n0zett! 'a%d a tekintete hosszan ott 'aradt ra%ta+
N Ura'! kelle'etlen ltvnyt ny2%tok! ha r' n0zX N A'ikor \huinn
$elvonta a sze'ldk0t! Layla 'e&0rintette a sa%t arccsont%t 0s ho'lokt+
N Clyan na&yon kIln3z' a divatideltl! ho&y 'r ne' is+++
N 7stene'! deho&yJ .irl 3esz0lszX Lynyr( va&y+
N Akkor+++ 'i0rt ne' hasznlnak en&e'X
N /n ne'+++ de hiszen hasznlunk t0&edJ ,endszeresen+ /n is! lay is! 0s
*ohn+ ,ha&e 0s H+ Ee va&y az! akit 'indi& hvunk! 'ert te+++
N @&yik%Ik se' hasznl 'sra! csak ivsra+
lay addi& htrlt! a'& a l3a 3ele ne' Itkztt az a3lak eltti
kerevet3e! 0s leIlt r+ Ha&y ink33 a t0rde dnttt 2&y! ho&y idt k0r+
A'ikor a hts%a lehuppant az Il0sre! 'a%dne' $elnevetett \huinn
arcki$e%ez0se lttn+ A srcot soha se''i ne' lepte 'e&+ @&yr0szt az0rt!
'ert 'r olyan sok 'indenen 'ent keresztIl rvid 0lete sorn N 'ind sa%t
akarat3l! 'ind eltkozott sorsa 'iatt N! ho&y na&yon sok kellett ahhoz!
ho&y 3r'i kizkkentse a nyu&al'3l+ .sr0szt pedi& a sze'0lyis0&e
'iatt! u&yanis 'inden helyzet3en ura volt sa%t 'a&nak+ Qont+
8os! nyilvnvalan ezt az e&yet kiv0ve+ .ost u&yanis 2&y n0zett ki!
'int akit htulrl $e%3e vertek e&y 3ilirddkval+
N /n+++ N \huinn 'e&kszrIlte a torkt+ N /n+++ 0n+++
S! i&en! e&y 2%a33 dolo&! a'it 'ost csinlt elszr+ Aado&s+
Layla kitlttte a csendet+
N Iszkes0&et okoz sz'o'ra! ho&y kiszol&lhato' a $0r$iakat 0s a
testv0reket e33en a hz3an+ Adok! de ne' vrok 0rte cser03e se''it! 'ert
erre tantottak! 0s 'ert r''el tesze'+ Az0rt 'ondo' ezt 'ost el! 'ert
'inden alkalo''al! a'ikor visszat0rek a szent0ly3e! e&yre na&yo33
Iress0&et 0rzek a lelke'3en+ Clyan na&yot! ho&y taln $0lrellok+ 7&azn+++
N .e&rzta a $e%0t+ N 8e' tudo' ezt tov33 csinlni! ha3r ez 'inden!
a'it az 0lete'3en tehetek+ /n csak+++ 8e' tudo' % szvvel $olytatni+
\huinn leen&edte a kez0t! 0s 'e&drzslte a co'3%t+
N 1zeretn0d+++ szeretn0d $olytatniX
N 6t perszeJ N Layla han&%a ersen 0s hatrozottan csen&ett+ N Iszke
va&yok r! ho&y nket szol&lhato'+
@z2ttal \huinn t2rt 3ele d2s! st0t ha%3a+
N .i kellene ahhoz! ho&y+++ kitltse ezt az Iress0&et 3ennedX
J. R. Ward "=< Hallhatatlan szeret
Az ezt kvet ese'0nysor olyan volt! 'intha lay e&y
vonatszerencs0tlens0&nek lett volna sze'tan2%a+ Eudta! ho&y el kellene
'ennie! '0&se' tudott 'e&'ozdulni! 'usz% volt ltnia az Itkz0st+
Layla '0lyen elpirult! 0s '0& sze33 lett+ 1z0ps0&es! telt a%ka sz0tnylt+
Aztn sszezrdott+ 1z0tnylt+++ 'e&int sszezrdott+
N *l van N sutto&ta \huinn+ N 8e' kell han&osan is ki'ondanod+
Eudo'! 'it akarsz+
lay 0rezte! ho&y hide& vert0k nti el a 'ellkast! a keze pedi&
&rcssen 'arkol%a a ruht! a'it kivlasztott 'a&nak+
N KitX N k0rdezte \huinn rekedt han&on+ N Kit akarszX
@&y 2%a33 hossz2 szInet utn a lny csak e&y szt 'ondott+
N Fnt+
lay $elllt+
N .a&atokra ha&ylak 3enneteket+
A'ikor az a%t $el0 indult! se''it se' ltott! 'intha 'e&vakult volna!
de 2tkz3en sztnsen $el'arkolta a 3rdzseki%0t+
A'ikor 3ecsukta 'a&a utn az a%tt! hallotta! ho&y \huinn azt 'ond%a+
N 8a&yon lassan $o&%uk csinlni+ 6a t0nyle& ezt akarod! akkor na&yon
lassan $o&unk haladni+
Cdakint a $olyosn! lay &ondosan I&yelt r! ho&y % 'esszire 'en%en
az a%ttl! 'ert a le&kev0s30 se' volt szIks0&e r! ho&y hall%a! a'i ott 3ent
trt0nik+
A'ikor oda0rt a szrnyas a%thoz! a'ely a sze'0lyzet szrny3a
vezetett! r%tt! ho&y e&y szl $Irdkpeny3en 'szkl+ H0&Il $els0tlt e&y
l0pcsn! a'ely a 'ozitere'3e vezetett $el a 'sodik e'eletre! 0s a
szunnyad kukoricapatto&tat &0p eltt $elltztt a ruh%3a+
A &yo'r3an $orron& dIh olyan volt! 'int a rk! a'ely lassan
$ele'0sztette+ Clyan alaptalan volt+ Clyan haszontalan+
.e&llt a AHA-k polca eltt! a le'ez3ortk k0r&0n l0v $eliratok
azon3an csak sz0p 'intnak t(ntek a sze'e eltt+
H0&Il ne' az e&yik $il'et vette ki! hane' e&y paprcetlit a 3rdzseki%e
zse303l+
J. R. Ward "=: Hallhatatlan szeret
*0. fejezet
A'ikor a szo3a a%ta%a 3ecsukdott! ZheK 2&y 0rezte! 'ondania kellene
vala'it+ 6an&osan+ ,ehven&e-nek+
N 1zval+ F+ N htrasi'totta a ha%t+ N 6o&y va&y+++
A $0r$i 3el0$o%totta a szt azzal! ho&y elindult $el0! vrs 3ot%t a
klapokra helyezte! a cip%e pedi& kopo&ott! el33 a sarka! aztn az orra+
1arka! orra+ Az arcki$e%ez0se dznak t(nt! a'etiszt sze'e izzott+
@nnyi is el0& volt ahhoz! ho&y ZheKnek ko'pleKusai le&yenek+
Fel%e33 h2zta 'a&n a lepedt! 0s azt sutto&ta)
N .i a $ene 3a%od va+++
,ehv hossz2 kar%val a n $elsteste al ny2lt! 'a&hoz h2zta! 'a%d
hevesen 'e&lelte+ A $e%0t a n0hez ha%totta! a han&%a '0ly volt 0s ko'oly+
N Azt hitte'! soha t330 ne' ltlak viszont+
A'ikor 'e&3orzon&ott! ZheK $ele'elte a kar%t ,ehv hta '&tt+ @&y
pillanatra vissza$o&ta 'a&t+++ aztn is le&al33 olyan lelkesed0ssel lelte
t! aho&y a $0r$i t+
N U&yanolyan az illatod N %e&yezte 'e& $o%tott han&on! 0s az orrt ,ehv
ele&ns selye'in&0nek nyakhoz du&ta+ N S+++ istene'! se''it se'
vltozottJ
A dr&a par$I' illata visszareptette a Dero 1u'-3eli idk3e! a'ikor k
n0&yen e&yItt dol&oztak+ ,ehv vezette a klu3ot! iA' int0zte a knyvel0st!
Erez az eladsokat! pedi& a 3iztons&ra $elI&yelt+
@z az illat ra3ul e%tette! th2zta az elra3lsnak kulcslyukn! 0s
sszekttte a '2lt%val! tvel az el'2lt hro' h0t szrny(s0&es ve
$ltt+
Ae ne' akarta! ho&y 3r'i is $o&va tartsa+ Az csak 'e&nehezten0 az
el'enetel0t+ *o33! ha csak a %elen ese'0nyeire 0s a kzeli c0lokra
koncentrl+
Aztn 'e& csak e&yszer(en elle3e& innen+
,ehv elh2zdott tle+
N 8e' akarlak el$rasztani! ez0rt ne' is 'aradok! csak 'usz% volt+++
i&en+
N 7&en+
J. R. Ward "=; Hallhatatlan szeret
Aho&y $o&tk e&y's kar%t! ZheK 0rezte azt a 'indi& is 'e&l0v
kzss0&et vele+ Kzs v0rIk sszekapcsolta ket 2&y! aho&y a
mani/ultorok szoktk+
N K0rsz vala'itX @nnivaltX
N *ane doki azt 'ondta! n0hny ri& '0& ne' ehetek szilrd
tpll0kot+
N Ck0+ Fi&yel%! 3esz0lnInk kell a %vrl+++
N A %v3en+ N .ikz3en ezt 'ondta! ZheK e&y k0pet vettett ,ehv
a&y3a arrl! aho&y k ketten el'0lyIlten 3esz0l&etnek e&y'ssal+ A'it
kizrla& az0rt tett! neho&y a $0r$i olvasni tud%on a &ondolatai3an+
N @&y03k0nt 0n 'r itt lako' N 'ondta ,ehv+
N Qontosan hol is va&yokX
N A testv0ris0& kik0pzkzpont%3an+ N ,ehv a ho'lokt rncolta+ N Azt
hitte'! 'r %rtl itt kor33an+
N 4sak ne' ezen a r0szen+ Ae i&en! &ondolta'! ho&y ide hoztak+
@&y03k0nt @hlena na&yon % volt hozz'+ Cda3ent+ N A $e%0vel a '(t $el0
3iccentett+ N /s i&en+ .ieltt 'e&k0rdezn0d! 'inden rend3en lesz+ *ane
doki 'ondta+
N 6elyes+ N ,ehv 'e&szortotta a kez0t+ N .e&yek! szlok *ohnnak+
N Ksz+
,ehv 'e&llt e&y pillanatra az a%t3an+
N Fi&yel% ideJ N Azt ne' tette hozz! ho&y Tse&&$e%U! de 'indketten
oda&ondoltk+ N Fontos va&y+ 8e'csak neke'! hane' '0& sok 's
sze'0lynek is+ 1zval! tedd 'e&! a'it 'e& kell tenned! 0s helyesen
cseleked%J /s ne hidd! ho&y ne' tudo'! 'it tervezel+
N Btkozott b1n-al'J
N Aho&y te is+ N ,ehv $elvonta az e&yik sze'ldk0t+ N E2l %l is'erlek+
8e l0&y osto3a! ZheKJ .indenki 'elletted ll! 0s t2l $o&sz %utni ezen+
A'ikor a $0r$i kil0pett az a%tn! ZheK leny(&znek tallta ,ehv 3el0
vetett hit0t! ho&y 'e& $o& &y&yulni+ Ae e&y percre se' hitte el+
Hal%3an! a'ikor arra &ondolt! ho&y 3r'i %v%e lehet Lash
te'et0s0nek nap%a utn! a $radts& hull'a sprt v0&i& a test0n+
Felny&tt! 3ehunyta a sze'0t! 0s i'dkozott 'indenre! a'i szent! ho&y
,ehven&e ne' avatkozik 3ele a dol&ai3a+++
ZheK leve& utn kapkodva 03redt $el+ Fo&al'a se' volt rla! 'ennyi
idei& ne' volt 'a&nl+ Ha&y! ho&y *ohn hol+++
J. R. Ward "=9 Hallhatatlan szeret
8os! erre a k0rd0sre 'r 'e& is kapta a vlaszt+ A $0r$i a $ldn $ekIdt
az &yval sze'3en+ Az oldalra $ordulva! a $e%0t 3eha%ltott kar%nak 3els
oldalra $ektette! a'elyet prnak0nt hasznlt+ .0& &y l'3an is
$radtnak ltszott! a sze'ldk0t sszevonta! a sz%a ko'or &ri'aszra
h2zdott+
ZheK d33enten tapasztalta! 'ennyire 'e&nyu&tat%a! ho&y itt van! de
ez2ttal ne' harcolt az 0rz0s ellen+ 8e' volt hozz el0& ere%e+++ kIln3en
se' ltta senki+
N *ohnX
A33an a pillanat3an! ho&y ki'ondta a nev0t! a $0r$i $elpattant a $ldrl!
harci lls3a helyezkedett! 2&y ho&y az a%t 0s a n kztt llt+ @&y0rtel'(
volt! ho&y k0pes lenne 3r'it dara3okra sza&&atni! a'i vesz0lyt %elentene
ZheKre+
A'i i&azn+++ 0des volt+
/s ezerszer %o33! 'int e&y csokor vir& az 0%%eliszekr0nyen! a'itl
a'2&y is csak tIssz&ne+
N *ohn+++ &yere ideJ
*ohn vrt e&y pillanatot! aztn $0lre3iccentette a $e%0t! 'intha vala'i
za%t hallana+ Aztn leen&edte az kl0t! 0s oda'ent hozz+ A33an a
'sodperc3en! ho&y ZheKre n0zett! 3rutlis tekintete 0s kivillantott
sze'$o&a &yo'orszort &yen&0ds0&&0 vltozott+
A %e&yzet$Izet00rt ny2lt! 0s rt vala'it! aztn 'e&'utatta+
N 8e'! kszn'! '0& ne' va&yok 0hes+ N .indi& &y volt nla+
.iutn ivott! rki& ne' evett! n0ha e&y e&0sz napi& se'+ N Hiszont
na&yon szeretn0k+++
A sarok3an l0v $Irdszo3a $el0 pillantott+
9ezuhanyozni, rta *ohn 0s 'e&'utatta neki+
N 7&en+ *0zuso'+++ 3r'it 'e&adn0k e&y kis $orr vz0rtJ
A $0r$i azonnal poln Ize''d3a kapcsolt! 'e&nyitotta a vizet a
zuhanyz3an! 'a%d a pultra kik0sztette a trIlkzket! a szappant 0s e&y
$o&ke$0t+
A'ikor 'e&pr3lt $elIlni! ZheK 2&y 0rezte 'a&t! 'int e&y szz0ves
a&&astyn+++ 0s r&tn r%tt! ho&y valaki e&y hzat ktztt a $elstest0re+
Eel%esen olyan 0rz0se volt! 'intha e&y k0te'eletes &yar'ati k2rit akart
volna $ele'elni a vllval+ Azt! ho&y a l3t na&y nehezen k0pes volt
lecs2sztatni a 'atracrl! ne' kis er$eszt0snek! vala'int annak a
'e&&yzd0snek ksznhette! ho&y ha le&al33 r0sz3en ne' tud 'a&tl
J. R. Ward "?# Hallhatatlan szeret
$I&&le&es helyzet3e kerIlni! *ohn szlni $o& a dokinak! pedi&
le'ondhat a $orr vzrl+
*ohn akkor %tt vissza a szo33a! a'ikor ZheK 'eztelen talpa le0rt a
$ldre! de 'r pattant is! ho&y se&tsen neki+ A leped lecs2szott a test0rl!
'ire a 'eztelens0& 'iatt 'indketten 'e&d33entek e&y pillanatra+++ '
'ost korntse' volt helye a sz0&yells0&nek+
N .it csinl%ak a kt0sselX N k0rdezte halkan! 0s a $eh0r &0zre pillantott!
a'ely a 'edenc0%0t $o&ta kr3e+
*ohn a %e&yzet$Izetre n0zett! 'intha azt sz'ol&atn! ho&y el0ri-e 2&y!
ho&y kz3en ne' en&edi el a nt! ' ZheK 'e&szlalt+
N 8e'! ne' akaro'! ho&y *ane doki 3e%%%n+ Levesze' 0s k0sz+
.e&$o&ta a kt0s e&yik sarkt! 0s a'ikor 'e&in&ott a l3n! arra
&ondolt! okosa33 lett volna ezt '0& $ekv0s kz3en 'e&csinlnia! 0s taln
orvosi $elI&yelet alatt+ Ae a pokol3a veleJ
N S+++ N lehelte! a'ikor lassan $eltrult a kt0s alatt a sok varrat+ N
Azta+++ H -ele re'ekIl 3nik a t(vel 0s c0rnval! 'iX
*ohn elvette tle a v0res &0zlapot! 0s 'inden &ondolkods n0lkIl
kido3ta a sarok3an ll sze'etes3e+ Aztn vrt e&y kicsit! 'intha
'e&0rezte volna! ho&y ZheK azt $ontol&at%a! taln '0&is vissza$ekszik az
&y3a+
A nt vala'i0rt sz0dIl0s $o&ta el a &ondolattl! ho&y $elv&tk a hast+
N 8a! harcra $elJ N 'ondta 'o&orvn+
*ohn en&edte! ho&y hatrozza 'e& a halads Ite'0t! a'elyrl
kiderIlt! ho&y csak e&y ha%szllal volt &yorsa33! 'int a htra'enet+
N Lekapcsolnd a villanyt oda3entX N k0rdezte ZheK csoszo&s kz3en+
Apr l0ptei ne' 0rt0k el '0& a nyolc centit se'+ N 8e' akaro' ltni a
tIkr3en! ho&y n0zek ki+
A'ikor el0& kzel 0rtek a kapcsolhoz! *ohn kiny2%totta oldalra a
kar%t! 0s lekapcsolta a l'pt+
N Kszn'+
A prs leve& 0s a vzcso3o&s 'e&nyu&tatta ZheK a&yt 0s test0t+ A
$eszIlts0& volt azon3an az! a'i eddi& llva tartotta! 0s 'ost elszllt 3elle+
N *ohn+++ N @z az han&%a lett volnaX Clyan &yen&e volt 0s v0kony+ N
*ohn! 3e%nn0l vele' te isX K0rlekJ
6ossz2 szInet kvette a k0r0st+ Aztn a szo33l 3esz(rd $0ny3en
ltta! ho&y a $0r$i 3lint+
J. R. Ward "?1 Hallhatatlan szeret
N A'& kint levetkzl N 'ondta ZheK N! csukd 3e l0&y szves az a%tt!
'ert hasznln' a v0c0t+
@zzel 'e&'arkolta a rudat! a'ely a $alra volt $elerstve! 0s a
v0c0ka&yl $el0 kor'nyozta 'a&t+ .e&int e&y kis szInet kvetkezett!
aztn *ohn kil0pett a $Irdszo33l! 0s 'e&sz(nt a $0ny$orrs+
.iutn ZheK elv0&ezte a dol&t! $eltpszkodott! 0s kinyitotta az a%tt+
/s r&tn a %e&yzet$Izet kerIlt a sze'e el0+
.agamon hagytam volna a bokszerals'mat, de a b#rnadrg al nem
szoktam -elvenni+
N 1e''i 3a%+ 8e' va&yok sz0&yells $a%ta+
6a3r a'ikor e&yItt 3el0ptek a zuhany$Ilk03e! ez a ki%elent0s ne'
3izonyult tel%esen i&aznak+ Az e'3er azt &ondoln! ho&y azok utn! a'in
ZheK keresztIl'ent! n0'i 'eztelens0& e&y st0t helyis0&3en azzal a
$0r$ival! aki3en 'e&3zott! 0s akivel 'r le is $ekIdt! ne' na&y dolo&+
.0&is az volt+
KIlnsen! a'ikor *ohn teste az v0hez s2rldott! 'ikz3en a $0r$i
3ecsukta az a%tt+
TKoncentrl% a vzreJU N $i&yel'eztette 'a&t ZheK! 0s arra &ondolt!
va%on ne' vesztette-e el az esz0t+
Fele'elte a $e%0t! ' ekkor elkezdett dlni az e&yik oldal $el0+ *ohn
sz0les tenyere azonnal a hna al ny2lt! ho&y 'e&tartsa+
N Kszn' N 'ondta 0rdes han&on+
r'ennyire knos volt is a helyzet! a $orr vz csodlatos 0l'0nyt
%elentett! aho&y rz2dult a ha%ra! le a $e%0n! 0s a &ondolat! ho&y
'e&'oshat%a 'a&t! hirtelen sokkal $ontosa33 lett! 'int az! ho&y 'it ne'
visel *ohn .attheM+
N A $ranc3a! el$ele%tette' a szappant+
*ohn 'e&int kiha%olt a $Ilk03l! 0s kz3en a csp%e odanyo'dott
ZheK $enek0hez+ ZheK 'e&$eszIlt! a $0r$i h'vessz%e azon3an ne' volt
'erev+
6la istennekJ .indazok utn! a'it Lash tett vele+++
A'ikor a szappan a kez03e nyo'dott! ZheK 'inden &ondolatot elzrt
arrl! a'i a33an a hlszo33an trt0nt! ahol $o&va tartottk+ 7nk33
3evizezte a szappant+ .osakods+ ErIlkz0s+ Hissza az &y3a+ 4sak erre
kellett &ondolnia+
A narancssr&a! %elle&zetes szappan illatt 'e&0rezve s(r(n pislo&ni
kezdett+
J. R. Ward "?" Hallhatatlan szeret
V is pontosan ezt vlasztotta volnaJ
@lk0peszt! &ondolta *ohn .attheM! 'ikz3en ZheK '&tt llt+
6a az e'3er len0z a $arkra 'e& a &olyira! 0s azt 'ond%a nekik! ha
rosszul viselkednek! lenyisszant%a ket 0s elte'eti a hts kert3en! az
tkozottak t0nyle& hall&atnak rdJ
@zt '0& %l %het 'skor is+
A zuhany$Ilke tekint0lyes '0ret( volt e&y $0r$i sz'ra! kett%Iknek
azon3an 'e&lehetsen sz(k+ *ohn ez0rt szorosan az Ive&a%thoz pr0selte a
$enek0t! 'ert szz szzal0ki& 3iztos akart lenni 3enne! ho&y .r+ 6i'3i-
li'3i 0s a k0t szrnyse&0d%e! Au'3 0s Au'3er tvol 'aradnak ZheKtl+
A sz3eli 'e&&yz0s u&yan csodkat '(velt! de ne' akarta t2l$eszteni
a h2rt+
,adsul! '0& 'indi& d33enten ltta! ho&y ZheK olyan &yen&e! ho&y
neki kell tartania! az ivs ellen0re+ 8a persze n0&yheti poklot ne' lehetett
k0trs alvssal 'e& ne' trt0nt0 tenni+ .ert az r%a szerint ennyit aludt+
A'ikor ZheK 3esa'ponozta a ha%t! v3en htra$esztette a htt! 0s
'ieltt 'e&$ordult volna! ho&y le3ltse a sa'pont! a vizes ha% *ohn
'ellkashoz s2rldott+ *ohn 2&y vltoztatta ZheK test0n a $o&st! ho&y ne
akadlyozza! ez0rt elszr a %o33 $els kar%t tartotta! aztn a 3alt! 'a%d
'e&int a %o33at+
A 3a%ok akkor kezddtek! a'ikor a n leha%olt! ho&y 'e&'ossa a l3t+
N A $ranc3a+++ N ZheK olyan hirtelen vesztette el az e&yens2lyt! ho&y
*ohn kez03l kics2szott vizes! szappanos $elkar%a! 0s az e&0sz test0vel
nekidlt a $0r$inak+
*ohn e&y $ut pillanati& ne' 0rz0kelt se''i 'st! csak a cs2szs!
nedves! 'ele& ni testet! 'a%d &yorsan visszahtrlt a $alhoz! 'ikz3en
'e&tartotta ZheKet+
N rcsak lenne itt e&y sz0k a $Irdszo33an+ N 'ondta ZheK+ N 8e'
tudo' 'e&tartani az e&yens2lyo'at+
Kis szInet utn+++ *ohn elvette tle a szappant+ Let0rdelt a $ldre! t
pedi& a sarok3a navi&lta! ahol az el33 'a&a volt! 'a%d a sa%t vllra
tette $el a kez0t+
.ikz3en k0t tenyere kztt $or&atta a szappant! 0s % sok ha3ot
varzsolt el 3elle! a vz a tark%ra zporozott! 0s le$olyt a htn+ A
cse'pe ke'0ny volt a t0rde alatt! az e&yik l3u%%a pedi& 2&y nyo'dott a
le$olyhoz! 'intha a $0'tr&ynak $o&a lett volna! 0s azzal akarta volna
leharapni a l3u%%t+++ de ne' 0rdekelte+
J. R. Ward "?= Hallhatatlan szeret
/ppen arra k0szIlt! ho&y 'e&0rintse ZheKet+ /s 'ost se''i 's ne'
sz'tott+
Az u%%ait a 3ok%a kr0 $onta! 0s e&y kicsit 'e&h2zta $el$el0! 'ire a n a
kvetkez pillanat3an thelyezte a tests2lyt a 'sik l3ra! 0s $ele'elte a
talpt+ *ohn letette a szappant az a%t 'ell0 a $ldre! 0s a kez0vel
v0&i&si'totta ZheK talpt! 'a%d $el a sarkn a vdli%t+ .asszrozta!
si'o&atta! 'e&'osta+++
Bhtatosan i'dta an0lkIl! ho&y 3r'it vrt volna 0rte cser03e+
Lassan dol&ozott! kIlnsen akkor! a'ikor $el%e33 siklott a l3n! 2%ra
0s 2%ra 'e&llt! ho&y ne 0r%en e&yik se3hez se'+ ZheK vdliiz'a
kke'0ny volt! 0s a csont%ai! a'elyek a t0rd03en voltak! olyan ersnek
t(ntek! 'int e&y $0r$i0! a 'a&a 'd%n '0&is kecses volt+ Le&al33is
*ohnhoz k0pest+
Aho&y *ohn keze e&yre $el%e33 haladt a co'3%n! csak a kIls oldalon
0rt hozz+ 1e''ik0ppen se' akarta! ho&y ZheK a'iatt a&&d%on! ho&y ki
akar kezdeni vele! ez0rt a'ikor a csp%0hez 0rt! leha%olt! 0s 2%ra $elvette a
szappant+
.iutn le3ltette a l3t! 'e&It&ette a 'sik 3ok%t is! 0s 3oldo&
el0&edetts0& tlttte el! a'ikor ZheK kteless0&tudan lehetv0 tette! ho&y
u&yanazt 'e&is'0tel%e! a'it a 'sik l3n csinlt+
Lass2 'asszrozs! lass2 k0z'ozdulatok! lass2 araszols $el$el0+++ de
$elIl 'r csak a kIls r0szen+
A'ikor elk0szIlt! $elllt! a t0rde ropo&ott! a'ikor tel%es 'a&ass&i&
$ele&yenesedett! 0s ZheKet a zuhany al terelte+ .e&int 'e&$o&ta a kar%t!
0s odaadta neki a szappant! ho&y 'ossa 'e& azt! a'i eddi& ki'aradt+
N *ohnX N szlalt 'e& ZheK+
.ivel st0t volt! $Ittyentett e&yet! ho&y %elezze! hallotta+
N 8a&yon 0rt0kes $0r$i va&y! tudodX Vszint0n 'ondo'+
Fele'elte a kez0t! 0s k0t tenyer03e $o&ta a $0r$i arct+
Clyan &yorsan trt0nt! ho&y *ohn ali& tudta $el$o&ni+ .a%d k0s33 2%ra
0s 2%ra le%tssza &ondolat3an azt! a'i a zuhanyz3an trt0nt! v0&telen
hosszan elny2%tva a pillanatot! 2%ra t0li 0s kIlns 'don a33l
tpllkozik 'a%d+
A'ikor azon3an a vals&3an 'e&trt0nt! csupn e&y pillanati& tartott+
4sak e&y hirtelen tlet volt a n r0sz0rl+ @&y a%nd0k! a'it az0rt adott!
'ert is a%nd0kot kapott+
ZheK l3u%%he&yre e'elkedett! 0s az a%kt a $0r$i0ra szortotta+
J. R. Ward "?? Hallhatatlan szeret
S! 'ilyen puha volt az a%kaJ @lk0peszten puha+ /s nedves+ /s na&yon
'ele&+
Az 0rint0s pedi& t2ls&osan is rpke! na persze ha hossz2 rki&
csinltk volna! *ohn '0& akkor se' tartotta volna ele&endnek+
N Lyere! $ekId% 'ell0' az &yraJ N 'ondta ZheK! 0s kinyitotta a
zuhany$Ilke a%ta%t! 'a%d kil0pett+ N 8e' szerete'! ho&y a $ldn alszol+
1okkal %o33at 0rde'elsz annl+
*ohn k3ultan kil0pett! 0s el$o&adta a trIlkzt! a'it ZheK $el0
ny2%tott+ @&yItt 'e&trIlkztek! 'a%d a n az e&0sz $elsteste kr0! *ohn
pedi& csak a csp%e kr0 tekerte a trIlkzt+
*ohn $ekIdt le elszr a krhzi &yra! 0s a vil& le&ter'0szetese33
dol&nak tartotta! ho&y sz0lesre tr%a a kar%t ZheK $el0+ 6a t&ondolta
volna! ne' tette volna 'e& ezt a &esztust! de ne' &ondolkozott+
A'i ne' is volt 3a%+
.ert ZheK olyan volt sz'ra! 'int a vz a zuhanyz3an) olyan
$orrs&&al tlttte 'e&! a'ely 3eszivr&ott a 3re al! '0& a
csontvele%03e is+
Ae persze ZheK '0& enn0l is t33et tett+ .int 'indi&+
Y&y t(nt! ho&y a'ikor *ohn elszr 'e&pillantotta! 'e&hdtotta a
lelk0t+
A'ikor *ohn lekapcsolta a villanyt! 0s a n '0& kzele33 h2zdott
hozz! 2&y 0rezte! ho&y 3ehatolt hide& szv03e! 'e&telepedett ott! 0s
vissza$o%tott tIze $elolvasztotta a lelk0t+ *ohn hnapok ta 'ost elszr
tudott i&azn $elsza3adultan $ell0le&ezni+
*ohn lehunyta a sze'0t! ne' &ondolta! ho&y el $o& aludni+
Qedi& aludt+ /s na&yon! na&yon %l+
J. R. Ward "?> Hallhatatlan szeret
+1. fejezet
:sznm mondta Darius, "s -elllt, majd b'lintott a szolgl' -el".
6agyra "rt"kelem az #szintes"gedet.
A n# m"lyen meghajolt.
:"rem, uram, talljk meg8 Fs hozzk haza "/s"gben8
Ez a mi legh#bb vgyunk is. Darius !ohrmentre n"zett. 9enn"l
olyan kedves, "s bek%s"rn"d a szolgt is,
A -i kinyitotta az ajt't a kistermet1 n# el#tt, majd mindketten kimentek
a szobb'l.
Darius jrklni kezdett a csu/asz /adl'n, a szoba kze/"n ll' asztal
kr$l r'tta a krket. A n#i h(s0&es semmi l"nyegeset nem tudott. !eljesen
#szinte volt "s seg%t#k"sz, azonban semmivel sem jrult hozz a rejt"ly
megoldshoz.
!ohrment visszat"rt a -"r-ival majd ism"t el-oglalta a hely"t az ajt'
mellett. 6em sz'lt egy sz't sem, ami j' volt, mivel a civilek kihallgatsakor
ltalban egy k"rdez#n"l tbbre nem volt sz$ks"g. &alami msban azonban
nagy seg%ts"get jelentett. Fles szem"t semmi nem ker$lte el, ez"rt
lehets"ges volt, hogy olyan r"szletet is "szrevett, amely -ltt Darius
elsiklott a besz"lget"s -olyamn.
:sznm, hogy hajland' vagy besz"lni vel$nk mondta Darius a
szolgnak.
A h(s0&es m"lyen meghajolt.
Prmmel llok rendelkez"s"re, uram.
&al'ban drmgte Darius, mikzben le$lt a kem"ny sz"kre, amelyen
a n#vel val' besz"lget"s alatt $lt. A h(s0&esek term"szet$kn"l -ogva
nagyon -ontosnak tartottk a /rotokollt, ez"rt jobban "rezt"k magukat, ha
egy t#l$k magasabb rang szem"ly $lt, mikzben #k lltak. .i a neved,
A szolga ism"t m"lyen meghajolt.
=ritzgelder >erimutter, uram.
Fs mi'ta szolglsz mr enn"l a csaldnl,
7tt sz$lettem hetvenh"t "vvel ezel#tt. A h(s0&es sszekulcsolta a
kez"t a hta mgtt, "s kihzta magt. Bz$let"sem tdik "v-ordul'ja 'ta
b$szk"n llok a csald szolglatban.
Ez el"g hossz id# Ezek szerint j'l ismered a lenyt.
J. R. Ward "?< Hallhatatlan szeret
7gen. Frt"kes hlgy. &"r szerinti sz$lei "s v"rvonala b$szkes"ge.
Darius behat'an tanulmnyozta a -"r-i arct.
Fs nem vett"l "szre semmit, amely... egy ilyen elt1n"s lehet#s"g"t
vet%tette volna el#re,
A szolga egyik szemldke megrndult.
Aztn hossz csend kvetkezett.
Darius a suttogsig lehalk%totta a hangjt.
+a ez megnyugtatja a lelkiismeretedet, testv"ri becs$letszavamat
adom, hogy sem "n, sem a trsam nem -ogjuk -el-edni senkinek, amit
elmondasz. ."g magnak a kirlynak sem.
=ritzgelder kinyitotta a szjt, aztn m"ly l"legzetet vett.
+a Darius s$rgette volna, azzal csak meghosszabb%totta volna a
t"tovzs -olyamatt. A -"r-i vagy akart besz"lni, vagy nem. A
t$relmetlenked"s csak elodzta volna a dnt"s"t.
A h(s0&es benylt az egyenruhja bels# zseb"be, "s kivett egy h'-eh"r
zsebkend#t, amely tk"letes n"gyzetalakra volt hajtogatva "s vasalva.
=elitatta a verejt"ket a szja -ltt, majd idegesen visszatuszkolta a
zsebkend#t a zseb"be.
Bemmi sem jut ki ezek kz$l a -alak kz$l mondta Darius a -"r-inak.
Egyetlen sz' sem.
A szolgnak k"tszer kellett megkszr$lnie a torkt, mire c"rnav"kony
hangja hallhat'v vlt.
7gazn... a kisasszony minden gyan -ltt llt. Ebben biztos vagyok.
6em volt... ka/csolata semmilyen -"r-ival, amir#l a sz$lei ne tudtak volna.
De... drmgte Darius.
Ebben a /illanatban kivg'dott az ajt', "s a komornyik jelent meg a
bejratban, aki beengedte #ket a hzba. 9tszott rajta, hogy egyltaln
nem le/i meg az, amit itt tall. 6yilvnval'an mr tj"koztatta valamelyik
beosztottja a helyzetr#l.
7gazn kivl' szem"lyzet$k van jegyezte meg Darius a -"r-inak. A
trsam "s "n le vagyunk ny1gzve.
A komornyik m"ly meghajlsa egyltaln nem enyh%tett bizalmatlan
arcki-ejez"s"n.
:sznm az elismer"st, uram.
.r "// menni k"sz$lt$nk. 7tt van a gazdja valahol,
A h(s0&es kiegyenesedett, "s az arcra volt %rva a megknnyebb$l"s.
J. R. Ward "?: Hallhatatlan szeret
.r visszavonult, ez"rt kerestem -el nket. Bzeretett volna
elksznni, de drga $el0rl kell gondoskodnia.
Darius -elllt.
Ez a szolga itt meg akarta mutatni nek$nk a birtokot. .ivel esik az
es#, gondolom, nem bnja, ha a szem"lyzet egyik tagja vezet krbe minket
a nedves -$vn. 6a/nyugta utn visszat"r$nk. +lsak vagyunk, hogy
k"r"s$nkre szllst ad nek$nk.
Erre semmi mst nem lehetett -elelni, mint amit a -"r-i v"g$l mondott.
!erm"szetesen.
=ritzgelder meghajolt a -elettese el#tt, aztn kinyjtotta a karjt, "s egy
ajt'ra mutatott a tvoli sarokban.
Erre tess"k8
4dakint a leveg#ben m"g nem lehetett "rezni a meleg tavasz %g"ret"t.
Bokkal inkbb t"li hideg volt, mikzben tvgtak a kdn.
=ritzgelder /ontosan tudta, hov viszi #ket, hatrozott l"/tekkel ker$lte
meg a krit, "s arra a r"szre vezette a ltogat'kat, amely a n# ablaka
alatt volt a kertben.
.ilyen j'l alakulnak a dolgok, gondolta magban Darius.
A szolga megllt kzvetlen$l a n# ablaka alatt, de nem a hz massz%v
k#-ala -el" -ordult. :i-el" n"zett... a virggysokon "s a
sv"nylabirintuson tlra... a szomsz"dos birtok -el", aztn hirtelen
meg-ordult, "s szembe-ordult Dariusszal "s !ohrmenttel.
Emelj"k a tekintet$ket a -kra8 mondta an"lk$l hogy maga mg"
mutatott volna... taln mert tudta, hogy az "/$let 'lom$veg ablakai mg$l
"beren -igyel# tekintetek k%s"rik a mozdulatait. G'l n"zz"k meg a tisztst8
&al'ban, a ko/r -k gai kztt volt egy r"s, #k is emiatt tudtak tltni
a hz emelet"r#l a msik birtokra.
Azt nem a mi hzunk szem"lyzete csinlta, uram jelentette ki a
szolga halkan. Egy h"ttel azel#tt vettem "szre, hogy... a kisasszony elt1nt.
4da-ent voltam, "s takar%tottam a szobkat. A csald mr visszavonult az
alagsori helyis"gekbe, mivel na//al volt. +allottam a -a recseg"s"t, ez"rt a
szememet az ablakra emeltem, "s %gy vettem "szre, hogy az gakat
levagdossk.
Darius sszehzta a szem"t.
Bznd"kos ritk%tsnak t1nik, nem gondolod,
J. R. Ward "?; Hallhatatlan szeret
6agyon sznd"kos. De nem tulajdon%tottam k$lnsebb -igyelmet
neki, mivel senki ms nem lakik a szomsz"dban, csak emberek. .ost
azonban...
.ost mr arra gondolsz, taln valakinek tervei voltak ezzel, "s nem
csak gy c"l n"lk$l nyesegette a -kat. .ondd, kinek eml%tetted ezt meg,
A komornyiknak, aki knyrgtt, hogy tartsam titokban. G' ember, "s
j'l szolglja a csaldot, # sem akar semmi mst, csak azt, hogy
megtalljk a kisasszonyt.
De el akarja ker$lni azt a -elt"telez"st, hogy a leny esetleg emberek
keze kz" ker$lt.
Az elit majdhogynem k"t lbon jr' /atknyoknak tekintette az
embereket.
:sznm, hogy ezt elmondtad mondta Darius. 6agyon sokat
seg%tett"l.
5sak talljk meg8 :"rem. 6em szm%t, ki vitte elQ csak hozzk haza8
Darius arra koncentrlt, amit a szomsz"dos hzb'l ltott.
Azt -ogjuk tenni %gy... vagy gy.
A szomsz"dos birtokon lak' emberi csald "rdek"ben abban
rem"nykedett, hogy nem vetemedtek arra, hogy elraboljk a msik -aj egy
tagjt. A kirly rendelete szerint ker$lni$k kellett az embereket, ha
azonban egy vm/%r ellen -ordultak, ."ghozz egy arisztokrata csald
n#tagja ellen,
Darius minden egyes gaztev#t a sajt gyban -og lem"szrolni, aztn
ott hagyja #ket, hogy megrohadjanak a sajt b1z$kben.
J. R. Ward "?9 Hallhatatlan szeret
+). fejezet
Lre&& -inn 2&y 03redt $el! ho&y 6olly szorosan hozz32%va $ekIdt!
3u%a szilikon'elle 'int k0t prna az oldalhoz pr0seldtt+
Lre&& &yors pillantst vetett az rra! 0s ltta! ho&y re&&el hetet 'utat+
7de%e lenne cso'a&olniuk 0s elindulni Atlant3a+
N 6ollyJ N rzta 'e& a lnyt+ N Kel% $elJ
6olly doro'3olshoz hasonlt han&ot adott ki! a teste pedi& '0&
%o33an hozznyo'dott! a'itl Lre&& re&&eli 'ereved0se olyan llapot3a
kerIlt! a'it 'r ne' akart $i&yel'en kvIl ha&yni+ A'ikor azon3an
esz03e %utott! 'ilyen krIl'0nyek kztt kttt ki a lny az &y3an! e&y
pillanat alatt 'e&$eledkezett a tervrl+
A'ivel 3e3izonytotta! ho&y n0ha 2rie'3erk0nt is tudott viselkedni+
N 6olly! &yerInkJ /3resztJ N 6trasprte a lny ha%t! 'a%d
lesi'totta a vlln+ N 6a 'ost elindulunk! k0s d0lutnra Atlant3a
0rhetInk+
Fi&yele'3e v0ve! ho&y 'r &y is elveszte&ettek e&y napot ezzel a
,ath3oone-I&&yel! ez ne' is %nne rosszul+
N *! %! kelek 'r+
7&azs& szerint Lre&& volt az! aki elszr kiszllt az &y3l+ 6olly
ink33 ssze&'3lydtt azon a 'ele& helyen! ahol a $0r$i addi& $ekIdt!
0s azonnal visszaaludt+
Lre&& lezuhanyozott! aztn olyan han&osan pakolta 3e a 3rnd%0t!
aho&y csak tudta! 6olly azon3an 2&y aludt! 'int a 3unda+ Clyan '0lyen!
'intha k'3an lenne+
A $0r$i 'r 0pp azon volt! ho&y elindul! 'e&keresi 1tant! aki '0&
neheze33 eset volt a re&&eli $elkel0s3en! a'ikor valaki kopo&ott az a%ta%n+
8ocsak! 1tan 'r $el is kelt volnaX
@lkezdett az operatr0hez 3esz0lni! '0& 'ieltt kinyitotta volna neki az
a%tt+
N Fi&yel%! pakol%unk 3e a $ur&on3a+++
Az a%t3an azon3an a kart nyelt ko'ornyik llt! 0s olyan arcot v&ott!
'intha valaki 'e&en&edte volna e&y kutynak! ho&y a konyh3a
piszktson+
Lre&& 'e&adan $ele'elte 'indk0t tenyer0t+
J. R. Ward "># Hallhatatlan szeret
N .r 'e&yInk is! ok0X @lh2zzuk a cskot+ 4sak hadd+++
N A tula%donos 2&y dnttt! ho&y en&ed0lyezi nknek a $or&atst+ A
kIlnkiadshoz+
Lre&& 2&y pislo&ott! 'int e&y idita+
N Eess0kX
A ko'ornyik han&%a '0& na&yo33 ellenszenvet su&rzott! ha ez
e&yltaln lehets0&es volt+
N A tula%donos 'a re&&el 3esz0lt vele'+ Azt 'ond%a! 'e&en&edi! ho&y
itt ve&y0k $el a '(sort+
@&y nappal elk0sett! &ondolta Lre&& 'a&3an tkozdva+
N 1a%nlo'+ A csapato' 0s 0n+++
N 8a&yon hlsak va&yunk 0rte N $e%ezte 3e helyette 6olly+
A'ikor Lre&& htrapillantott a vlla $ltt! a lny sszeh2zta 'a&n a
knts0t! 0s kiszllt az &y3l+
N @z na&yszer( hr N $olytatta $elt(nen Lre&&nek c'ezve! 'ikz3en
r'osoly&ott a ko'ornyikra+
Az ids alkal'azott arcn a rosszalls 0s az elra&adtatotts& ele&ye
tIkrzdtt! a'ikor 'e&pillantotta a kcos! lo'ittas lnyt ter'0szetes!
re&&eli sz0ps0&03en+
N 8os! akkor rend3en van N zrta le a 3esz0l&et0st! 'iutn
'e&kszrIlte a torkt+ N 1zl%anak! ha szIks0&Ik van vala'ireJ
@&y 'e&ha%ls utn elvonult a $olyosn+
Lre&& 3ecsukta az a%tt+
N Azt hitte'! el akarsz 'enni innen+
N 8os+++ veled 3iztons&3an volta'! ne' i&azX N Cdal0pett a $0r$i 'ell0!
0s 'e&si'o&atta a 'ellkast+ N .a%d 'indi& 'elletted 'aradok+
A han&%3l kicsendIl el0&edetts0& hallatn Lre&& &yanakodni
kezdett+
N 4sak kitalltadX @zt az e&0sz szeKdol&ot azzal az+++ akrkivelX
6olly ha3ozs n0lkIl 'e&rzta a $e%0t+
N 8e'+++ de valszn(le& csak l'odta'+
N /s 'i a helyzet a 3izonyt0kkal! ho&y t0nyle& szeKelt0lX
A lny sszevonta kiszedett sze'ldk0t! 'intha oplIve&en pr3lna
keresztIln0zni+
N Az e&0sz t2l zavaros ahhoz! ho&y i&az le&yen+ Ee&nap 0%%el tel%esen
ssze volta' zavarodva! de 'ost! nappal+++ az e&0sz 3utas&nak t(nik+
N Ee&nap este '0& na&yon is 3iztos voltl 3enne+
J. R. Ward ">1 Hallhatatlan szeret
A lny lassan 'e&rzta a $e%0t+
N Azt hisze'! csak na&yon vals&os! hihetetlen lo' volt az e&0sz+++ de
i&az3l ne' trt0nt 'e&+
Lre&& a lny arct $Irk0szte! de se''i 'st ne' tallt ra%ta! csak
3izonyoss&ot+
6olly hirtelen a halnt0kra szortotta a kez0t+
N Han e&y aszpirinedX
N F% a $e%edX
N 7&en+ /pp 'ost hastott 3ele+
Lre&& kivette a &y&yszeres do3ozt a 3rnd%03l+
N 80zd! 'e&pr3lhat%uk! de ha e&yszer 2&y dntInk! ho&y 'aradunk!
akkor nincs vissza2t+ .0& 'indi& ll a dolo&! ho&y e&y 3eharan&oz
riportot k0sztsInk! ez0rt ne' l0phetInk le Atlant3a az utols pillanat3an+
6a3r 'r 'ost is az utols pillanat3an voltak+
Lre&& odavitte neki az aszpirint! aztn 3e'ent a $Irdszo33a! 0s
en&edett e&y pohr vizet+
N 1zerinte' $ekId% visszaJ Korn van! 0s 'inden 3izonnyal 1tan is
alszik '0&+
N Ee 'it $o&sz csinlniX N 6olly stott e&yet! a'ikor visszaadta a
'(anya& &y&yszeres do3ozt 'e& az Ires poharat+
Lre&& a laptop%a $el0 3ktt a $e%0vel+
N Le'e&yek a nappali3a! 0s tn0ze' a $elv0teleket! a'elyeket az
0%szaka $olya'n r&ztettInk+ .r a tvoli ka'erkrl is le kellett
tltdniIk+
N .arad% a szo33anJ N 'ondta a lny! 0s visszahuppant az &y3a! 'a%d
pedik(rztt l3t a takar al cs2sztatta+
N iztos va&y 3enneX
A lny! 'ikz3en letette a $e%0t a prnra! el'osolyodott! 0s
$elvillantotta tk0letes $o&sort+++ vala'int a sze'0lyis0&e kedves oldalt+
N Qersze+ Y&y %o33an alszo'! radsul zuhanyozs utn $ino' illatod
van+
8ocsak! e33en a lny3an hatrozottan volt vala'i+ Annak lttn! aho&y
$eln0zett r az &y3l! Lre&&et hat lval se' lehetett volna kivonszolni a
szo33l+
N Ck0+ Akkor alud%! 'kuskaJ
J. R. Ward ">" Hallhatatlan szeret
6olly el'osolyodott a 3ecenev0n! a'it a $0r$i akkor adott neki! a'ikor
elszr le$ekIdtek! aztn 3ehunyta a sze'0t+ Lre&& leIlt az a3lak 'ellett
ll $Iles $otel3e! 0s 3ekapcsolta a laptopot+
Az anya&! a'it a $olyosn! a lenti nappali3an 0s a kinti veranda 'ellett
ll tl&y$n elre%tett apr ka'erk r&ztettek! 'r val3an letltdtt+
A trt0ntek utn na&yon szerette volna! ha 6olly szo3%3a is 3etettek
volna e&yet! de persze ez 3utas& volt+ 1zelle'ek ne' l0teztek! akkor 'e&
'i0rt &ondoltak volna rX A $elv0teleket az0rt k0sztett0k! ho&y zeltt
ad%anak a hely han&ulat3l+++ 0s ho&y le&yen v&k0pIk! a'ikor Tel kell
hvniuk a hz szelle'eitU+
.ikz3en elkezdte visszan0zni az elz 0%szakai $elv0teleket!
el&ondolkozott ra%ta! 'ita is csinl%a ezt a 'unkt+ K0t 0veX /s 'e&
e&yszer se' ltott va&y hallott olyas'it! a'ire ne lett volna lo&ikus
'a&yarzat+
A'it ne' is 3nt+ 8e' az volt a dol&a! ho&y 3e3izonytsa a szelle'ek
l0tez0s0t! hane' az! ho&y elad%a a '(sort+
Az e&yetlen dolo&! a'ire az el'2lt huszonn0&y hnap alatt r%tt! az
volt! ho&y 'ilyen szerencse! ho&y ne' okoz &ondot neki a hazudozs+
7&azs& szerint 0ppen a'iatt volt tk0letes televziproducer! 'ert
lelkiis'eret-$urdals n0lkIl tudott hazudni) kizrla& a c0lt tartotta
$ontosnak! az apr r0szletek pedi& N le&yen az helyszn! hres e'3er!
I&ynk! hztula%donos va&y az! a'it $il're va&y szala&ra r&ztettek N
u&yanolyan %elent0ktelen volt sz'ra! 'int az! ho&y 'i van a
konyhaszekr0ny03en+ .inden kizrla& arrl szlt! ho&y szervezze ssze a
dol&okat 2&y! ho&y a c0l%ainak le&%o33an 'e&$elel%enek+ 6azudott a
szerzd0sekrl! a dtu'okrl! az idpontokrl! a k0pekrl 0s a han&okrl+
.ell03esz0lt! $0lrevezetett! 0s t0vesz'0kkel $enye&etztt+
.e&ha'istott! 'e&vltoztatott 0s+++
6irtelen sszerncolta a ho'lokt! 0s kzele33 ha%olt a k0pernyhz+
A kurzort a visszacs0v0l0s &o'3ra vitte a -indoMs Qlayer3en! aztn
vissza%tszott e&y $olyos3eli %elenetet+
Ltta! ho&y e&y st0t rny elindul a $olyos v0&e $el0! 'e&ll a
hlszo3%uk a%ta%a eltt! aztn+++ 6olly0 eltt kdd0 vlik+ A %o33 als
sarok3an l0v kis ra 0%%el 1")11-et 'utatott+
Qont ne&yvent perccel az eltt! ho&y a lny t%tt hozz+
Lre&& 'e&int vissza%tszotta ezt a r0szt+ Az volt a le&ink33 zavar3a
e%t az e&0sz3en! ho&y az rny! a'ikor v0&i&s0tlt a $olyos kz0ps
J. R. Ward ">= Hallhatatlan szeret
r0sz0n! kitakarta a $0nyt a test0vel! a'ely a $olyos tvola33i v0&03en l0v
a3lak3l 0rkezett+
Lre&& visszae'l0kezett! 'it 'ondott neki a lny+ .ert szeretkeztem
vele.
.ikz3en a $e%03en dIh 0s $0lele' &o'oly&ott! ha&yta! ho&y a $elv0tel
tov33pr&%n! 0s a %o33 als sarok3an tel%enek a percek+ Aztn 'e&int
'e&trt0nt+
Halaki har'inc perc '2lva ki%tt 6olly szo3%3l! kil0pett az a%tn! 0s
kitakarta a $0nyt+
Az alak a 'sik irny3a indult el! 'int ahonnan 0rkezett! 'intha tudta
volna! hol van a ka'era! 0s ne' akarta volna 'e&'utatni az arct+
Lre&& 0ppen trcszni akarta a helyi rendrs0& sz't+++ a'ikor az az
tkozott iz0 kdd0 vlt+
.i+ A+ Franc+
J. R. Ward ">? Hallhatatlan szeret
+*. fejezet
A'ikor *ohn .attheM $el03redt! 0s 'e&0rezte! ho&y ZheK ott van
'ellette! pnik3a esett+
Blo'+++ csak lo' voltX
Lassan $elIlt! 0s a'ikor 0rezte! ho&y a n kar%a lecs2szik a 'ellkasn a
hasra! elkapta! 'ieltt '0& a csp%0hez 0rt volna+ ZheK kar%a 'ele& volt
0s s2lyos+++
N *ohnX N 'ondta a n a prn%3a+
Londolkods n0lkIl 'e&$ordult! 0s 'e&si'o&atta rvid ha%t+ A33an a
pillanat3an! ho&y ezt tette! ZheK sze'e lecsukdott! 0s 2&y t(nt! azonnal
vissza is aludt+
*ohn r%a d0lutn n0&yet 'utatott+ Srki& aludtak! 0s ha kor&
&yo'r3l t0lt! ZheK is $arkas0hes volt 'r+
A'ikor ltta! ho&y ZheK 3iztosan visszaaludt! kisiklott lel kar%a all!
0s csend3en $elkelt+ Wrt neki e&y &yors Izenetet! 'a%d $elvette a
3rnadr&%t 0s a pl%t+
.eztl3 kiosont a '(t3e! 'a%d ki a $olyosra+ .inden csendes volt+ A
kik0pzkzpont 'r ne' '(kdtt! a'i na&y vesztes0& volt+ KIzdele'
kiltsait kellett volna hallania a tornatere'3l! eladsok $oszlnyait a
tanter'ek3l! az ltzk3l pedi& a szekr0nya%tk csapdst+
@helyett sri csend $o&adta+
V 0s ZheK azon3an ne' voltak e&yedIl! aho&y k0s33 kiderIlt+
A'ikor oda0rt az iroda Ive&a%ta%hoz! 0s a kez0t a kilincsre tette!
'e&der'edt+
Eohr aludt az rasztalnl+++ va&yis ink33 ra%ta+ A $e%0t az alkar%ra
ha%totta! a vlla elredlt+
*ohn annyira hozz volt szokva! ho&y hara&ud%on a testv0rre! ho&y 'ost
d33enten tapasztalta! 'ennyire ne' ln&ol $el 3enne se''i hasonl
0rz0s+++ helyette v0&telen szo'or2s& tlttte el+
V 'a re&&el ZheK 'ellett 03redt $el+
Eohr soha t330 ne' teheti ezt 'e&+ 1oha ne' tud 'r oda$ordulni a
szerel'0hez 0s 'e&si'o&atni a ha%t+ 8e' 'ehet $el a konyh3a! ho&y
hozzon neki vala'it enni+ 8e' lelheti! 0s ne' cskolhat%a 'e&+
/s vele e&yItt e&y kis3a3t is elvesztett+
J. R. Ward ">> Hallhatatlan szeret
*ohn 3enyitott az irod3a! 0s arra sz'tott! ho&y a $0r$i $el03red! Eohr
azon3an ne' 'ozdult+ .0lyen aludt tov33+ 8e' is csoda+ 8a&yon
'e&terhel volt sz'ra! ho&y visszanyer%e a $or'%t! 'indennap napi
huszonn0&y rn keresztIl evett! edzett! 0s az er$eszt0s0nek lassan
kezdett 'e&ltszani az ered'0nye+ A nadr&%a 'r ne' l&ott ra%ta! a
pl%a 'r ne' volt olyan 3+ Ae a $olya'at na&yon ki'ertette+
Ha%on hol van Lassiter! &ondolta *ohn! a'ikor el'ent az rasztal
'ellett 0s 3el0pett a szekr0ny3e+ Az an&yal rendszerint 'indi& a sark3an
volt+
*ohn t32%t a re%tett a%tn az irodaszerek polcainl! 0s elindult az
ala&2t3an a hz $el0+ A 'ennyezet3e 0ptett neon$0nyek hosszan k&yztak
eltte! 0s 'in0l na&yo33 utat tett 'e& a $olyosn! annl t33 sorakozott
'&tte is+ A'ikor 'e&0rkezett e&y rvid l0pcshz! $el'ent ra%ta!
3eIttte a kdot! 0s e&y 2%a33 l0pcs trult $el eltte+ A'ikor kil0pett az
elcsarnok3a! hallotta! ho&y a 3ilirdszo33an 'e&y a t0v0! 0s 'r tudta!
hol van az an&yal+
A hz3an senki 's ne' n0zett Cprah-t+ An0lkIl! ho&y e&y pisztolyt
nyo'tak volna a halnt0khoz+
A konyha Ires volt! a h1s"gesek valszn(le& a sa%t szrnyuk3an ettek!
'ieltt elkezdt0k volna elk0szteni az els 0tkez0st a hz laki sz'ra+
A'i rend3en is volt+ *ohn ne' i&azn akart se&ts0&et+
Lyors 'ozdulatokkal kivett e&y kosarat az 0l0ska'r3l! aztn sznIlti&
telepakolta+ 80hny 3a&elt+ @&y ter'osz kv0+ @&y kancs narancsl0+
LyI'lcs+ Lekvros tska+ Lekvros tska+ Lekvros tska+ &re+ &re+
Qohr+
8a&y kalriatartal'2 0teleket vlasztott! 0s re'0lte! ho&y ZheK szereti
az 0dess0&et+
A 3iztons& kedv00rt! csinlt e&y pulyks szendvicset is+
@&y 'sik ok 'iatt pedi& sszedo3ott e&y sonkssa%tosat+
Ki'ent a konyh3l az e30dln keresztIl! 0s a na&y l0pcs alatti titkos
a%t $el0 vette az irnyt! a'ikor+++
N * sok ka%a ez k0t sze'0lynek N szlalt 'e& Lassiter a szoksos
csipkeld han&%t n0lkIlzve+
*ohn 'e&$ordult+ Az an&yal a 3ilirdszo3a a%ta%3an llt! 0s a dszes
3e%rat oldalnak dlt+ Az e&yik csiz's l3t a 'sik el0 tette kereszt3e! a
kar%t pedi& ssze$onta a 'ellkasn+ Aranypiercin&%ei csillo&tak! 0s olyan
hatst keltettek! 'intha 'indenhol sze'e lenne! a'i 'indent 0szrevesz+
J. R. Ward ">< Hallhatatlan szeret
Lassiter kicsit el'osolyodott+
N 1zval! 'r 's sz&3l ltod a dol&okat+
*ohn '0& akr elz este is azt v&ta volna a $e%0hez! ho&y menj a
/okolba8! 'ost azon3an ha%lands&ot 0rzett arra! ho&y 3lintson+
KIlnsen! a'ikor esz03e %utottak a $olyosn l0v reped0sek a
3eton$al3an! a'elyeket Eohr hatrtalan $%dal'a okozott+
N 6elyes N $elelte Lassiter+ N .r 0pp ide%e volt+ *a! 0s az0rt ne' va&yok
'ellette! 'ert 'indenkinek szIks0&e van n0ha e&y kis e&yedIll0tre+
.ellesle& neke' is kell a napi Cprah-ada&o'+
Az an&yal ezzel el$ordult! szke-$ekete ha%a 'e&le33ent+
N /s nyu&odtan 'e&tarthatod 'a&adnak a 'e&%e&yz0sedet+ Cprah
leny(&z+
*ohn 'e&rzta a $e%0t! 0s is el'osolyodott+ Lassiter lehet! ho&y e&y
'etroszeKulis 3al$0k! de hozta vissza Eohrt a testv0ris0&3e! 0s ez
na&yon klassz dolo& volt+
e'ent az ala&2t3a! aztn a v0&0n kil0pett a szekr0nyen keresztIl az
irod3a+ Eohr '0& 'indi& aludt+
A'ikor odal0pett az rasztalhoz! Eohr na&y rndulssal $elriadt! 0s
$elkapta a $e%0t az asztalrl+ A $0l arca ssze volt &y(rdve! 'intha valaki
3e$2%ta volna ke'0nytvel! de rosszul vasalta volna ki+
N *ohn+++ N szlalt 'e& 0rdes han&on+ N 1zia+ 1zIks0&ed van vala'ireX
*ohn 3eleny2lt a kosr3a! 0s kivette a sonks-sa%tos szendvicset! 'a%d az
asztalra tette! 0s odatolta Eohr el0+
A $0r$i na&yot pislo&ott! 'intha '0& sose' ltott volna k0t rozskenyeret
ssze3ortva! kztte e&y h2sszelettel+
*ohn az 0tel $el0 3iccentett+ Edd meg8 N $or'lta a sz%val+
Eohr odany2lt 0rte! 0s rtette a kez0t+
N Kszn'+
*ohn 3lintott! de az u%%ait '0& az rasztal lap%n ha&yta+ 2cs2zsk0nt
a k0z$e%0vel kopo&ott e&yet+ 8e' sok 'ondanival%a volt! ide%e pedi& '0&
kevese33! 'ert ne' akarta! ho&y ZheK e&yedIl 03red%en $el+
A'ikor az a%thoz 0rt! Eohr 'e&szlalt+
N 8a&yon rIlk! ho&y visszahoztad+ Vszint0n rIlk+
A $olyosn *ohn 2%ra 'e&n0zte a reped0seket+ V is ezt tette volna!
d33ent r+ 6a -rath 0s a testv0ris0& rossz hrt hozott volna neki! a'ikor
az a%ta%3an 'e&%elentek! is u&yan&y rea&lt volna! aho&y Eohr+
Ki3orult volna! rIlten+
J. R. Ward ">: Hallhatatlan szeret
6trapillantott a vlla $ltt! 0s rn0zett a $0r$i spadt arcra! aki a
'e&'ent%e volt! a 'entora+++ az e&yetlen apaszer( sze'0ly! akit valaha
is'ert+ Eohr 'r $elszedett n0'i s2lyt! az arca azon3an '0& 'indi& 3eesett
volt! 0s ez taln rkre &y 'arad! 3r'ennyit eszik is+
A'ikor a tekintetIk tallkozott! *ohnnak olyan 0rz0se t'adt! 'intha
k ketten t33et 'e&0ltek volna e&yItt! 'int a'ennyit az e&yItt tlttt id
lehetv0 tett+
Letette a kosarat a l3hoz+ .a este kiviszem CheDet+
N 7&enX
.egmutatom neki, hol n#ttem -el+
Eohr na&yot nyelt+
N K0red a kulcsot a hza'hozX
*ohn visszahklt+ Y&y &ondolta! ho&y az 0lete csak e&y kis r0sz03e
avat%a 3e a $0r$it! csak 0pp 3elekstolnak a kzs dol&ok3a! ho&y
'e&%avtsk a viszonyt kette%Ik kztt+
6em terveztem, hogy oda is elmegy$nk+++
N 4sak 'en%etekJ * lenne! ha valaki krIln0zne+ A h1s"gesek havonta
e&yszer va&y k0tszer oda'ennek+ N Eohr oldalra ha%olt! 0s kih2zta az
rasztal e&yik $ik%t+ Kivett 3elle e&y karikt! a'elyre hro' kulcs volt
$el$(zve! 'a%d 'e&kszrIlte a torkt+ N 7tt van+
*ohn elvette tle a kulcsot! 0s a 'ark3a szortotta+ 1z0&yen tlttte el a
szv0t+ Az ut33i id3en 'a&asrl tett Eohr $e%0re! a testv0r '0&is
sszeszedte 'a&t! 0s $ela%nlott neki vala'it! a'i k0ts0&kvIl rendkvIl
$%dal'as volt a sz'ra+
N FrIlk! ho&y te 0s ZheK 'e&tallttok e&y'st+ Koz'ikus
%elents0&e van+ E0nyle&+
*ohn 3ele tette a kulcsot a zse303e! ho&y $elsza3adul%on a keze+ 6em
vagyunk egy$tt.
N Aeho&yne'+ Ei ketten e&y'snak lettetek tere'tve+
*0zuso'! &ondolta! a ktd0s illata ennyire nyilvnvalX .inde&y! ne'
volt 0rtel'e elkezdeni 'e&'a&yarzni azt a sok okot! a'i0rt ez ne' volt
lehets0&es+
N 1zval! el'0sz az ir&al'as nv0rek rvahz3aX N A'ikor *ohn
3lintott! Eohr leha%olt a $ldre! 0s $elvett e&y $ekete ne%lonszatyrot+ N @zt
vidd el nekik+ K3tszeres p0nz! a'it a 3arna t0&ls hz3l
zsk'nyoltunk+ lay hozta el+ Vk 3iztos rIlnek 'a%d neki+
J. R. Ward ">; Hallhatatlan szeret
Eohr $elllt! a t0rde recse&ett-ropo&ott! a'ikor a tests2lya rnehezedett+
.e&$o&ta a szendvicset! visszaha%totta rla a $lit 0s 3eleharapott+
N Qont eltalltad a 'a%on0zt N dr'&te+ N 8e' t2l sok! de ne' is t2l
kev0s+ Kszn'+
@zzel 'e&$ordult! 0s a szekr0nyhez l0pett+
*ohn halkan $Ittyentett e&yet! 'ire a testv0r 'e&llt! de ne' n0zett
htra+
N 1e''i 3a%! *ohn+ 8e' kell 'ondanod se''it+ Hi&yzz 'a&adra 'a
este! ok0X
@zutn kil0pett az irod3l! 0s ottha&yta a kedvess0& 0s '0lts& olyan
l0&kr03en! a'elyhez *ohn csak re'0lni tudta! ho&y e&y nap 'a%d k0pes
lesz $elnni+
A'ikor 3ecsukdott a szekr0nya%t! arra &ondolt+++ olyan akar lenni!
'int Eohr+
@lindult ki a $olyosra! 0s $urcsllta! ho&y ilyen &ondolatok $utnak t a
$e%0n! ' ettl valaho&y hely0re 3illent a vil&) azta! ho&y elszr
tallkozott a $0r$ival! taln a '0retei 'iatt! va&y az intelli&enci%a! va&y az!
aho&y a -el"vel 3nt! aho&y harcolt! va&y esetle& a '0ly han&%a lehetett az
oka+++ de *ohn tudta! ho&y olyan akart lenni! 'int Eohr+
/s ez % volt+
@z+++ volt a helyes+ .ert n0ha %o33! ha a '2ltat ha&y%uk elte'etve+++
kIlnsen az v0t! 'ivel 3(zltt+
A helyzet azon3an 2&y llt! ho&y &y t33 es0lye volt 'e&akadlyozni
ZheKet a33an! ho&y Lash utn ered%en+ .0& e&y va&y k0t 0%szakra
szIks0&e lesz! ho&y tel%esen visszanyer%e az ere%0t+ Aztn valszn(le&
'e&int innia kell+ Le&al33 e&yszer+
W&y pedi& *ohn tudni $o&%a! hol van! 0s 'a&a 'ellett tarthat%a az este
$olya'n+
8e' sz'tott! ho&y Eohr 'it 'ondott! *ohn ne' ltatta 'a&t+ @l33
va&y ut33 ZheK el $o& 'enekIlni! pedi& ne' tehet ellene se''it! ho&y
'e&lltsa+
A 'sik oldalon Qayne a szent0ly3en s0tl&atott+ .eztelen talpt
csiklandozta a ru&al'as! zld $(! az orrt 'e&tlttte a %eriki lonc 0s a
%cint illata+
J. R. Ward ">9 Hallhatatlan szeret
A'ita az any%a $el0lesztette hi3ernlt llapot3l! '0& e&yetlen rt
se' aludt! a'it kezdet3en $urcsnak tallt! aztn 'r ne' $o&lalkozott
vele+ &y volt 0s k0sz+
Halszn(le& a teste e&y 0letre ele&et pihent+
@lhaladt a 8e'z te'plo'a eltt! de ne' 'ent 3e+ U&yan2&y az any%a
udvarra se' N '0& t2l korn volt! ho&y -rath 'e&0rkezzen 0s
&yakorol%k a kIzdel'et! ezen az e&y alkal'on kvIl pedi& soha ne' 'ent
3e oda+
A'ikor azon3an el0rkezett az elkIlntett kivlasztottak te'plo'hoz!
3enyitott az a%ta%n 0s 3el0pett+ 8e' tudta 'e&'ondani! 'i vette r! ho&y
el$ordtsa az a%t&o'3ot! 0s tl0p%e a kIsz3t+
A vzzel teli tlak! a'elyeket a nv0rek &yakran hasznltak! ho&y
3elen0zzenek! 0s azon keresztIl lssk! 'i trt0nik a t2ls oldalon! '0&
'indi& tk0letes rend3en lltak e&y's 'ellett a padokon! a
per&a'entekercsek 0s az rtollak is hasonlk0ppen vrakoztak! htha
e&yszer valaki 'a%d is'0t hasznl%a ket+
@&y $0nyes csillans tltt a sze'03e! 0s odas0tlt hozz+ A
kristlytl3an l0v vz lassan $or&ott kr3e! 'intha ne'r0& hasznltk
volna+
Qayne krIln0zett+
N 6ahX
8e' kapott vlaszt! csak a citro' $ino' illatt 0rezte! a'i3l tudta!
ho&y 1en[ki %rt itt eltte a trlron&yval+ A'it i&azn idpocs0kols volt+
@zen az oldalon u&yanis ne' volt se' por! se' piszok! se' sr! a'it le
kellett volna takartani! 1en[ki azon3an ra&aszkodott a kivlasztottak si
ha&yo'nyaihoz+
6a nincs se''i tennival! keresni kell $eladatot! a'ely ne' szol&l
na&y c0lokat+
A'ikor Qayne 'e&$ordult! ho&y el'en%en! 0s v0&i&n0zett a sok Ires
sz0ken! az any%a kudarca olyan e&y0rtel'(v0 vlt sz'ra! 'int a csend!
a'ely krIlvette+
8e' szerette az Vrzt! t0nyle& ne'+ Azon3an volt vala'i szo'or2
a33an a sok terv3en! a'ely3l v0&Il ne' lett se''i+ Az any%a elk0pzelt
e&y ne'z0si 'dszert! a'ely kikIsz3lte a hi3kat! ho&y a $a% ers
le&yen+ W&y a $ldn! a harc'ezn 3tran n0zhettek sze'3e az ellens0&&el!
'ert nyerhettek+ 1ok &yer'eket tartott 'a&a 'ellett! akik szeretettel!
kteless0&tudattal 0s r''el szol&ltk+
J. R. Ward "<# Hallhatatlan szeret
Ae 'ost hol volt az VrzX @&yedIl+ 8e' istentett0k+ 8e' szerett0k+
Halszn(le& a %v ne'zed0kei se' $o&%k kvetni! ltva a sok szIlt!
aki elt0rt a ha&yo'nyos 2ttl+
Qayne kil0pett az rks nappali $0ny3e! 0s+++
Lent a 'edenc0n0l ra&yo& sr&a alakot pillantott 'e&! aki 2&y tncolt!
'int vir&szl a sz0l3en+
Qayne odas0tlt hozz! 0s a'ikor kzele33 0rt! 3iztos volt 3enne! ho&y
Laylnak el'ent az esze+
A kivlasztott e&y dalt 0nekelt! a'elynek ne' volt szve&e! a teste
olyan rit'usra 'oz&ott! a'elynek ne' volt Ite'e! a ha%a pedi& 2&y
len&edezett a leve&3en! 'int e&y zszl+
.ost elszr $ordult el! ho&y ne' konty3an viselte a ha%t! aho&y a
t33i kivlasztott! le&al33is azta! ho&y Qayne 'e&is'erte+
N 8v0re'J N szlalt 'e& Layla 0s 'e&llt+ N ocsss 'e&J
,a&yo& 'osolya szikrz33 volt! 'int tIndkl sr&a ruh%a! az illata
pedi& erse33! 'int 3r'ikor 'skor! a $ah0% le&al33 annyira 'e&tlttte
a leve&t! 'int varzslatos han&%a+
Qayne 'e&rzta a $e%0t+
N 8incs 'it 'e&3ocstano'+ 7&az3l! na&yon tetszik a dalod a
$Ile'nek+
Layla kar%a a33aha&yta a kecses 'ozdulatokat+
N @z csodlatos nap! ne' i&azX
N Ae i&en+ N Qayne szv03e hirtelen $0lele' hastott+ N A han&ulatod
sokat %avult+
N Y&y van! i&en+ N A lny kecsesen piruettezett kr3e-kr3e! a l3t
ele&ns sz&3en $ele'elte! 'a%d $elu&rott a leve&3e+ N 6t ne'
csodlatos ez a napX
N .i okozott ekkora r't nekedX
Qayne 'r tudta a vlaszt+ Az ilyen $elt(n vltozsok ritkn trt0ntek
ok n0lkIl N vala'ilyen kivlt oknak lennie kellett+
Layla tnca lelassult! a kar%a 0s a ha%a lenyu&odott! 'e&pihent a teste
'ellett+ Fele'elte v0kony u%%ait a sz%hoz! 0s 2&y t(nt! ne' tall%a a
szavakat+
7&0ny3e vett0k a szol&latait! &ondolta Qayne+ .r ne' csak el'0leti
volt a tudsa+
N /n+++ N Arct elnttte a pr+
J. R. Ward "<1 Hallhatatlan szeret
N FrIlk neked N 'or'olta Qayne! a'i t33nyire i&az is volt+ @&y r0sze
azon3an 0rdekes 'don elszo'orodott! 'ert elvesztett vala'it+
.r csak 0s 1en[ki 'aradt! akik ne' voltak valaki hasznraX 8a&yon
2&y t(nt+
N .e&cskoltJ N 'ondta Layla! 0s len0zett a 'edence viz0re+ N Az+++ az
a%kt az eny0're tette+
Kecsesen leIlt a 'edence 'rvnypere'0re! 3eleny2lt a vz3e! 0s a
kez0vel v0&i&szntotta+ Qayne is csatlakozott hozz! 'ert n0ha %o33 volt!
ha az e'3er 0rzett vala'it! akr'it+ .0& akkor is! ha az a vala'i $%dalo'
volt+
N /s 0lveztedX
Layla a tIkrk0p0t n0zte a vz3en! szke ha%a a vlla '&tt o'lott le! a
v0&e 3ele0rt a vz3e+
N EIzet+++ &y2%tott 3enne'+ @&y hatal'as! ln&ol tIzet! a'ely3en+++
elha'vadta'+
N 1zval 'r ne' va&y sz(z+
N Ae i&en+ A csk utn 'e&lltott 'indkettnket+ Azt 'ondta! szeretn0!
ha 3iztos lenn0k 3enne+ N Az 0rz0ki 'osoly! a'ely $elt(nt a lny arcn!
szavak n0lkIl is elrulta szenved0ly0t+ N iztos volta' 3enne! 0s '0& 'ost
is az va&yok+ Aho&y is+ 7&en+++ hatal'as! harcos teste $elk0szIlt r'+
/hezett r'+ S+++ '0rhetetlenIl na&y a%nd0k! ha valakit &y kvnnakJ
@ddi& azt hitte'+++ az a le&$ontosa33 sz'o'ra! ho&y t0l%e' 'indazt!
a'it 'e&tantottak neke'! de 'r tudo'! ho&y enn0l sokkal t33 vr a
t2ls oldalon+
N VX N sutto&ta Qayne+ N Ha&y a kteless0&ed tel%est0se+
Layla erre a ho'lokt rncolta+
Qayne 'e&rzta a $e%0t+
N *l &ondolo'! ho&y a dolo& ink33 rla szl! 'int a te helyzetedrlX
6ossz2 szInet utn 0rkezett 'e& a vlasz+
N Az! ho&y kzttInk ilyen szenved0ly ln&ol! e&0sz 3iztosan
vala'i$0le sorsszer(s0&et %elez! ne' &ondolodX
N @rrl nincs v0le'0nye'+ N Qayne eddi&i tapasztalata a sorssal csupn
e&yetlen rpke! cselekv pillanat volt+++ a'elyet e&y v0&telenIl hossz2!
'ozdulatlan idszak kvetett+ 8e' ki$e%ezetten az a $a%ta szenved0ly!
a'irl Layla 3esz0lt+
Ha&y a'irl radozott+
N @lt0lsz en&e'X N sutto&ta a kivlasztott+
J. R. Ward "<" Hallhatatlan szeret
Qayne re'elte a tekintet0t! az Ires szo3ra &ondolt! a sok Ires
rasztallal 'e& a vzzel teli kristlytllal! a'elyet ne' $o&tak kzre %l
k0pzett kezek+ Layla r'e! a'ely a kivlasztott 0let$or'a hatrain kvIl
&ykerezett! e&y 2%a33 elkerIlhetetlen hi3%a volt az Vrz rendszer0nek+ /s
ez ne' volt rossz dolo&+
@lreny2%totta a kez0t! 0s 'e&0rintette a lny vllt+
N @&yltaln ne'+ Vszint0n rIlk neked+
A'ikor Layla $0l0nk r'e kiIlt az arcra! a &ynyr(3l e&yenesen
l0le&zetellltv vltozott+
N /n is rIlk! ho&y 'e&oszthato' ezt veled+ Y&y elrasztanak az
0rzel'ek! ho&y azt 0rze'! 'ind%rt sz0tvet a 3oldo&s&! 0s nincs senki+++
akivel errl 3esz0lhetn0k+
N /n 'indi& itt leszek neked+ N H0&Il is! Layla sose' t0lte el t 0s
$0r$ias ha%la'ait! ez0rt szerette volna viszonozni neki a na&ylelk(
el$o&adst+ N 6a'arosan vissza'0sz hozzX
Layla 3lintott+
N Azt 'ondta! t0r%ek vissza a+++ ho&y is $o&al'azottX A kvetkez
sza3ad est0%0n+ @z0rt i&en! vissza'e&yek+
N .a%d 'es0l% el 'indentJ 7&azn+++ na&yon 0rdekel! 'i trt0nt! 0s
kvnok 'inden %t neked+
N Kszn'! nv0re'+ N Layla rtette a kez0t Qayne k0z$e%0re!
'ikz3en knnyek &y(ltek a kivlasztott sze'03e+ N Clyan r0&ta ne'
hasznltak! 0s ez 'ost+++ ez az! a'it 'indi& is akarta'+ Y&y 0rze'! v0&re+++
0lek+
N /n is rIlk! nv0re'+ @z+++ na&yon % dolo&+
Qayne iztat 'osollyal az arcn $elllt! 'a%d 'a&ra ha&yta a lnyt+
.ikz3en visszas0tlt a lakhely0re! 0szrevette! ho&y a 'ellkasa kzep0n
eltr $%dal'at drzsl&eti++
A'i t illette! ali& vrta 'r! ho&y -rath 'e&0rkezzen+
J. R. Ward "<= Hallhatatlan szeret
++. fejezet
ZheK *ohn .attheM illatra 03redt+
/s a $riss kv00ra+
Felnyitotta a sze'0t! 'a%d 'e&pillantotta a $0r$it a $0lho'ly3an+
.e&int azon a sz0ken Ilt! ahol le&elszr! kicsavarodott $elstesttel!
'ikz3en e&y st0tzld ter'osz3l kv0t tlttt e&y 3&r03e+ ,a%ta volt a
3rnadr&%a! 'e& e&y pl! a l3a azon3an 'eztelen volt+
A'ikor vissza$ordult $el0! 'e&der'edt! 0s $elvonta az e&yik
sze'ldk0t+ 6a3r a 3&r0t a sa%t sz%hoz k0szIlt e'elni! azonnal
kiny2%totta ZheK $el0! ho&y neki ad%a! ho&y 'e&i&ya+
/s ez rviden ssze is $o&lalta a sze'0lyis0&0t+
N 8e! k0rlekJ N 'ondta a n+ N @z a ti0d+
*ohn 'e&llt! 'intha azt '0rle&eln0! vit3a szll%on-e vele! aztn a
sz%hoz e'elte a porceln3&r0t 0s 3elekortyolt+
ZheK $elha%totta a takart! 'a%d lecs2sztatta az &yrl a l3t+ A'ikor
$elllt! leesett rla a trIlkz! 0s hallotta! ho&y *ohn $elszisszen+
N S! ne hara&ud%J N 'otyo&ta! 'a%d leha%olt! 0s $elh2zta 'a&ra a
$rottranya&ot+
8e' t0lte el a $0r$it az0rt! 'ert ne' akarta ltni a se30t! a'ely '0&
'indi& ne' &y&yult 3e az alhasn+ 8e' ki$e%ezetten az a ltvny volt!
a'it az e'3er szvesen n0ze&etett! 'ieltt re&&elizni k0szIlt+
@ltakarta 'a&t! aztn kitipe&ett a v0c03e! elv0&ezte a dol&t! 0s
'e&'osta az arct+ A teste sokat %avult! a z2zdsai kezdtek elt(nni! a l3a
knnye33en el3rta a tests2lyt! a $%dalo' pedi& 'r ne' volt
elviselhetetlen! csupn kelle'etlen+
A'ikor ki%tt a $Irdszo33l! azt 'ondta+
N 1zerinted tud valaki adni neke' e&y-k0t ruht klcsnX
*ohn 3lintott! de az &yra 'utatott+ 8yilvn azt akarta! ho&y e&yen! 0s
ezzel a tervvel ZheK is e&yet0rtett+
N Kszn' N 'ondta! 'a%d szorosa33ra $o&ta a trIlkzt a 'elle
$elett+ N .it hoztlX
A'ikor leIlt! *ohn sok$0le ennivalt knlt neki! a'i3l ZheK a pulyks
szendvicset vlasztotta! 'ert a teste $eh0r%0re v&yott! 0s ezt a k0r0st ne'
J. R. Ward "<? Hallhatatlan szeret
tudta 'e&ta&adni 'a&tl+ *ohn n0zte! aho&y eszik! 'ikz3en csak a
kv0%t iszo&atta! 'a%d a'ikor a n 3e$e%ezte! kivett e&y lekvros tskt!
a'i t2l cs3tnak 3izonyult+
ZheK csereszny0set evett! 0s r&tn 'e&kvnta hozz a kv0t+ *ohn
azonnal ny2%totta is a 3&r0t! 'intha kitallta volna a &ondolatt+
ZheK 3e$alta a 'sodik sIte'0nyt is! aztn a 3a&elt+ @&y pohr
narancsl0 kvetkezett! 'a%d '0& k0t 3&re kv0+
Furcsa volt ez a csend kett%Ik kztt+ Bltal3an a n volt az! aki ne'
sokat 3esz0lt! ink33 hall&atott! 0s ne' osztotta 'e& senkivel a
&ondolatait+ Y&y azon3an! ho&y *ohn n0'a volt! kIlns 'don k0nyszert
0rzett r! ho&y 3esz0l%en+
N Eele va&yok N kzlte! aztn htradlt a prnra+ *ohn $elvonta a
sze'ldk0t! 'a%d $ele'elte a har'adik lekvros tskt is! ZheK azon3an
'e&rzta a $e%0t+
N 7stene'+++ ne'J Azt 'r ne' 3ro'+
A $0r$i csak ekkor kezdett hozz az ev0shez+
N ,' vrtlX N k0rdezte ZheK a ho'lokt rncolva+ A'ikor *ohn
lesIttte a sze'0t! 0s 'e&vonta a vllt! halkan kro'kodott e&yet+ N 8e'
kellett volna+
*ohn is'0t vllat vont+
ZheK $i&yelte! aho&y eszik! 'a%d 'e&%e&yezte+
N .ilyen ele&nsan eszel+ N A $0r$i olyan '0lyen elpirult! 'int a'ilyen
vrs volt a lekvr a sIte'0ny3en+ ZheK csendre intette 3olond szv0t!
'ert hirtelen t2l &yorsan kezdett el verni+
Aztn azt 'ondta 'a&nak! ho&y 3iztos az0rt van ilyen heves
szvdo3o&sa! 'ert 0pp 'ost kIldtt le kzel k0tezer kalrit Ires
&yo'r3a+
Ha&y ne'+ A'ikor *ohn elkezdte lenyalni a porcukrot az u%%rl! 0s
ZheK e&y pillanatra 'e&ltta a nyelv0t! hirtelen vala'i 'e&'ozdult
3enne+++
Aztn Lash e'l0ke trt $elsznre! 0s tnkretette a l3a kztt 0ppho&y
csak $el0led 0rz0st+ @&y's utn villantak 3e a k0pek arrl! aho&y a
'a&0v tette a33an a hlszo33an! aho&y ra%ta $ekIdt! 0s a kez0vel
sz0t$esztette a l3t+++
N S a $ranc3a+++ N Felpattant az &yrl! a $Irdszo33a szaladt! 0s '0&
0ppen id3en %utott el a v0c0i&+
J. R. Ward "<> Hallhatatlan szeret
.indent kihnyt+ A lekvros tskt+ A kv0t+ A pulyks szendvicset+
.indent! a'it csak 'e&evett+
.ikz3en klendezett! ne' a hnyst 0rezte! hane' Lash kez0t a
3r0n+++ a test0t az v03en! aho&y pu'plta+++
/00000000s 'e&%tt a narancsl0 is+
S! istene'+++ ho&y volt k0pes ezt elviselniX A harcot! a kIzdel'et! a
harapst+++ aztn a 3rutlis szeKet+ Y%ra 0s 2%ra+++ 'a%d az uthatst! a'ikor
le'osta 'a&rl a nyo'orultat+ Ki'osta 'a&3l is+
A pokol3a+++
Az 2%a33 hnysroha' elterelte a &ondolatait! 0s 3r utlt klendezni!
%t0te'0ny volt! ho&y az a&ya kikapcsolt+ .intha a teste $izikaila& is
pr3lt volna 'e&sza3adulni a 3orzalo'tl! kiIrteni 'indent! 'ieltt 2%
lapot kezdett volna+
.s szval! 2%raindtotta 'a&t! 'int e&y sz't&0p+
A'ikor a hnys 3e$e%ezdtt! visszahanyatlott a sarkra! 0s izzadt
ho'lokt a kar%ra $ektette+ .ikz3en a leve& zihlva %rt ki 0s 3e a
sz%n! &aratre$leKe '0& 'indi& re'e&ett! 'intha azt tervezn0! ho&y 2%ra
'unkhoz lt+
.r nincs ott se''i! e'l0keztette a nyavalyst+ 1e''i! hacsak ne'
akarta '0& a tIde%0t is $elkh&ni+
A $ranc3a! utlta ezt a r0szt+ KzvetlenIl azutn! ho&y 'e&%rta a
poklot! az a&ya 0s a krnyezete 0letvesz0lyes akna'ezv0 vlt! 0s soha
ne' tudhatta! 'i id0zett el e&y 2%a33 ro33anst+ 7dvel persze ez 'a%d
cskkenni $o&! de a Tnor'lis 0let3eU val visszat0r0s enyh0n 'e&erltet
volt+
Fele'elte a $e%0t! 0s 'e&nyo'ta az 3lt0st+
A'ikor e&y vizes ruha 0rt a ho'lokhoz! 'e&u&rott i%edt03en! de csak
*ohn volt az! se''i olyan! a'itl $0lnie kellett volna+
7stene'! pont azt adta 'e& neki! a'ire %elen pillanat3an a le&%o33an
v&yott a vil&onJ @&y tiszta! nedves! hide& 3oro&atst+
elete'ette az arct! 0s 'e&3orzon&ott a 'e&knnye33Il0stl+
N 8a&yon sa%nlo' az 0telt+ E0nyle& % volt 'e&enni+
@l%tt az ide%e! ho&y *ohn szl%on *ane dokinak+
.ikz3en ZheK 'eztelenIl $ekIdt a v0c0 eltt elterIlve a $ldn! *ohn
e&yik sze'0t ra%ta tartotta! a 'sikat pedi& a tele$on%n! a'in 0ppen s's-t
rt+
J. R. Ward "<< Hallhatatlan szeret
.iutn elkIldte az Izenetet! $eltette a tele$ont a pultra! 0s kivett e&y
tiszta trIlkzt a ka&yl 'elletti halo'3l+
1zerette volna eltakarni ZheK test0t! ho&y a n ne 0rezze 'a&t
k0nyel'etlenIl! a'ellett azon3an ne' tudta eln0zni! aho&y a &erince
'a%dne' tsz2rta a 3r0t a htn+ A teste kr0 csavarta a trIlkzt! 0s a
kez0t '0& e&y kicsit ott ha&yta a vlln+
1zerette volna 'a&hoz h2zni! de ne' tudta! ne' nyltak-e sz0t a
varratai hnys kz3en+ A'i viszont '0& $ontosa33 volt! ne' tudta! va%on
szvesen $o&adn-e! ha olyan kzel+++
ZheK ekkor htradlt! 0s hozzsi'ult a 'ellkashoz+ @li&aztotta 'a&n
a trIlkzt! 0s a k0t sz0l0t ell e&y'sra ha%totta+
N 6add tall%a' kiJ A % dokinak rtl+
*ohn kisza3adtotta a l3t! 'a%d az e&yik tenyer0vel let'aszkodott a
$ldre! 0s $elh2zta a t0rd0t! &y a nt a k0t l3a kztt $o&ta kzre+ 8e'
rossz pozci! &ondolta+ A v0c0cs0sze 'r ne' volt kzvetlenIl az arc3an!
ha viszont szIks0&e lett volna r! csak annyit kellett tennie! ho&y $elIl
$I&&le&es3e+
N 8e' va&yok 3ete& N szlalt 'e& ZheK rekedt han&on+ N A '(t0t
'iatt! va&y ilyes'i+ 4sak t2l &yorsan ette'+
Lehet! &ondolta *ohn+ Az0rt ne' rtott! ha *ane doki is 'e&n0zi+
KIln3en is en&ed0lyt kellett k0rnie arra! ho&y kivi&ye 0%szaka+
N ZheKX *ohnX
*ohn $Ittyentett e&yet! a'ikor 'e&hallotta az orvosn han&%t! a
kvetkez pillanat3an pedi& Hishous -ele du&ta 3e a $e%0t az a%tn+
N uli vanX /s en&e' 'e& se' hvtatokX N k0rdezte! a'ikor 3el0pett a
$Irdszo33a+
N 8os! val%3an azt hisze'! 'e& va&y hvva N dado&ta ZheK+ N 8incs
se''i 3a%o'+
*ane let0rdelt! 0s kedves 'osolya ellen0re a sze'e 03eren 0s
$i&yel'esen vizs&lta ZheK arct+
N .i trt0ntX
N @v0s utn rosszul lette'+
N .e&'0rhete' a lzadatX
N *o33an szeretn0'! ha 'ost se''ivel ne' ny2lnl a torko' kzel03e!
ha ne' &ond+
*ane elvett e&y $eh0r eszkzt a tsk%3l+
N A $Iled3en is 'e& tudo' n0zni+
J. R. Ward "<: Hallhatatlan szeret
*ohn 'e&lepdtt! a'ikor ZheK keze 'e&tallta az v0t! 0s ersen
'e&szortotta+ 6o&y tudassa! ott van vele! viszonozta a szortst! 0s a'ikor
'e&tette! a n vlla ellazult! 'a%d elernyedve dlt htra tel%esen a test0hez+
N *l van! csinld! dokiJ
ZheK oldalra 3illentette a $e%0t! a'i &y N 'it ad isten N *ohn %o33
vllra ha%lott+ A $0r$i erre k0ptelen volt 'e&llni! ho&y le ne te&ye az arct
a n sely'es ha%ra! 0s '0lyen 3eszv%a az illatt+
A'i t illette! *ane t2l ha'ar v0&zett a lz'0r0ssel+ 4sak 3etette a
$Il03e! e&y spols hallatszott! 0s 'r ki is vette! a'i azt %elentette! ho&y
ZheKnek 'r ne' volt oka tov33 ott tartania a vlln a $e%0t+
N 8incs lzad+ .e&n0zhete' a '(t0ti se3et isX
ZheK sz0tnyitotta ell a trIlkzt! 0s 'e&'utatta a
hast 'e& a v&st! a'ely az altest0n $utott kereszt3e+
N 1z0pen n0z ki+ .it ett0lX
N E2l sokat+
N /rte'+ Han vala'i $%dal'ad! a'irl tudno' kellX
ZheK 'e&rzta a $e%0t+
N .r %o33an 0rze' 'a&a'+ Ko'olyan+ 4sak ruhra 0s cipre lenne
szIks0&e'! 'e& 2%ra 'e&pr3ln' az ev0st+
N 8eke' van n0hny '(tsruh'! a'it $elvehetsz! aztn 'a%d $ent a
hz3an n0zInk neked vala'it+
N Ck0+ Kszn'+ N ZheK 'e&'ozdult! ho&y $elll%on! 0s *ohn
$else&tette! 'ikz3en a trIlkzt is ott tartotta ra%ta! a'ikor le akart
cs2szni rla+ N .ert ma este kimegy$nk+
N Ae u&ye ne' harcolni+
*ohn 'e&rzta a $e%0t! 0s 'uto&atni kezdett+ 5sak laz%tunk egy kicsit.
Esk$szm8
*ane sszeh2zta a sze'0t+
N .indssze orvosila& 'ondhatok v0le'0nyt! a'i pedi& az! ho&y
szerinte' N 0s itt ZheKre 3lintott N! pihenned kellene 0s enned vala'it!
ho&y 'e&n0zzIk 3enned 'arad-e+ Hiszont 'ivel $elntt va&y! sza3adon
dnthetsz+ @&y dol&ot azon3an %o33! ha tudsz+ 6a ti ketten \huinn n0lkIl
'entek ki! -rath na&yon dIhs lesz+
Bemmi gond! 'uto&atta *ohn+ 8e' lelkesedett a &ondolat0rt! ho&y
303iszittert kapnak! de ne' akart kockzatot vllalni ZheKszel+
8e' rin&atta 'a&t 3rndok3a azzal a nvel kapcsolat3an! aki3e
szerel'es volt+ Eudta! ho&y 3r'elyik pillanat3an 2&y dnthet! ho&y
J. R. Ward "<; Hallhatatlan szeret
el'e&y! 0s ha a helyzet ko'olyra $ordul! hasznt $o&%a venni az
erst0snek+
J. R. Ward "<9 Hallhatatlan szeret
+,. fejezet
Lash u&yana33an a pz3an 03redt $el! a'ely3en elaludt) a
$Irdszo33an Ilt a $ldn! a kar%val t$o&ta $elh2zott l3t! a $e%0t a
t0rd0re ha%totta+ A'ikor kinyitotta a sze'0t! e&y3l 'erev $0r$iass&t
pillantotta 'e&+
ZheKrl l'odott! 0s a k0pek olyan tisztk voltak! az 0rz0sek pedi&
olyan vals&osak! ho&y az a csoda! ho&y ne' 0lvezett a nadr&%3a+
Bl'3an ott voltak 'e&int a33an a hlszo33an e&yItt! harcoltak! aztn
'e&harapta! 'a%d a 'a&0v tette! leszortotta az &yra! 0s rerszakolta
'a&t! ha3r a n &y(llte ezt+
Lash rIlten szerel'es volt 3el0+
@&y nedves &ur&ulz han& Ittte 'e& a $Il0t! ez0rt $ele'elte a $e%0t+
.(cicus kezdett 'a&hoz t0rni! az u%%ai 'e&rndultak! a sze'h0%a
'e&re'e&ett! 'int e&y trtt reluKa+
A'ikor Lash 'e&ltta kcos ha%t 0s v0r$oltos $els%0t! $%dalo'
hastott a halnt0k3a! 'intha 'snapos lenne! de e&0sz 3iztosan ne'
attl! ho&y eltte %l 0rezte 'a&t+ A kurva! aki kiterIlve $ekIdt a sa%t
'ocsk3an! undorral tlttte el+
8yilvnvalan soki& hnyt! de hl[ istennek Lash azt a $zist
v0&i&aludta+
Kisi'totta a ha%t a sze'03l! 'a%d 0rezte! ho&y a sze'$o&a
'e&ny2lik! 0s tudta! ho&y ide%e lenne v0&re hasznt vennie a nnek! de a
$ranc3a+++ le&al33 annyira volt 0tv&y&er%eszt! 'int e&y dara3 ro'lott
h2s+
.0& t33 vzJ @rre van szIks0&e ennek a r0'lo'nak+ .0& t33 vzre!
0s+++
A'ikor elreha%olt! ho&y 'e&nyissa a zuhanyt! a n tekintete
rvetdtt+
A sikts! a'ely $eltrt v0res sz%3l! 0s visszhan&zott a cse'p0zett
$alak kztt! olyan han&os volt! ho&y Lash $Ile csen&ett! 'int e&y
te'plo'i haran&+
Az az istenverte sze'$o&a 'e&r0'tette a szukt+ A'ikor a ha%a 'e&int
a sze'03e l&ott! htraseperte! 0s azt $ontol&atta! ho&y kit0pi a kurva
J. R. Ward ":# Hallhatatlan szeret
torkt! csak ho&y elhall&attassa+ 1z se' lehetett rla! ho&y 3eleharap%on
a33a a+++
A n ne' a sz%t 3'ulta+ E&ra nylt! t03olyult tekintete a ho'lokra
sze&ezdtt+
A'ikor 'e&int a sze'03e l&ott a ha%a! Lash 'e&int htrasprte+++
vala'i azon3an a kez03en 'aradt+
Lasstott 'ozdulattal len0zett r+ 8e' a ha%a volt+
A 3re+
.e&$ordult! 0s ez2ttal a sa%t kiltst hallotta+ A tIkr3e n0zve ali& hitt
a sze'0nek+ Az alatt a 3rdara3 alatt! a'ely le%tt rla! vala'i $ekete
nylks r0te& ltszott $eh0r kopony%n+ Az u%%a he&y0vel 'e&tapo&atta a
3r$elIletet! a'ely '0& 'indi& ra%ta volt! de r%tt! ho&y 'r az is laza! 0s
az arca 'inden n0&yzetcenti'0tere! 'int vala'i leped! csak lazn $edi a
csont%ait+
N 8eeeee'J N kiltotta! 0s 'e&pr3lta visszara&asztani a leesett kis
dara3ot+++
A keze+++ ! istene'! 'r az isX F0li& levlt 3rcskok l&tak a
k0z$e%0rl! 0s a'ikor $elh2zta az in&e u%%t! azt kvnta! 3rcsak vatosa33
lett volna! 'ert a 'ozdulattal leny2zta 'a&rl a 3rt+
.i a $ranc trt0nik veleX
.&tte a tIkr3en ltta! aho&y a kurva ki'enekIl! 0s 2&y n0z ki! 'int
vala'i horror$il' $szerepl%e+
6irtelen t'adt lendIlettel utna eredt! a teste azon3an e&yltaln ne'
e'l0kezett a r0&i ere%0re 0s ele&anci%ra+ .ikz3en a zsk'ny utn
vetette 'a&t! 0rezte! aho&y a ruh%a a test0hez drzsldik! 0s tudta! 'i
trt0nik alatta a 3r0vel+
Akkor kapta el a prostit! a'ikor 'r a hts a%tnl volt! 0s a zrat
kezdte rn&atni+ 6tulrl rvetette 'a&t! 'e&'arkolta a ha%t! 0s durvn
htrarntotta a $e%0t+ .a%d 3eleharapott! 0s 'a&3a szvta $ekete v0r0t+
,vid id alatt el$o&yasztotta 'inden csepp v0r0t! addi& csapolta! a'&
'r hi3a szvta! ne' %tt se''i a sz%3a+ @kkor elen&edte! a n pedi&!
'int e&y ron&y3a3a! sszecsuklott a sznye&en+
Lash a r0sze&ek k3ulatval visszatntor&ott a $Irdszo33a! 0s
$elkapcsolta a l'pt! a'ely a tIkr k0t oldaln $utott v0&i&+
.inden e&yes ruhadara33al! a'elyet leh'ozott 'a&rl! 2%a33
r0szlet0t trta $el a horrornak! a'elyet 'r az arcn is ltott) a csont%ai 0s
az iz'ai $0nyes $ekete ra&yo&ssal csillo&tak a l'pa$0ny3en+
J. R. Ward ":1 Hallhatatlan szeret
,othad hulla volt+ @&y k0t l3on %r! l0le&z! rothad hulla! a'elynek
a sze'e sze'h0% 0s sze'pilla n0lkIl csak $or&ott a sze'&dr03en! a
sz%3an pedi& ne' ltszott 's! csak a sze'$o&a 0s a t33i $o&+
Az utols dara3 3r! a'i '0& 'e&'aradt ra%ta! az volt! a'ely
&ynyr(! hossz2 szke ha%t tartotta a $e%0n! de 'r ez is kezdett
htracs2szni! 'int e&y parka! a'elyet elen&edett a ra&aszt+
Lash ezt a dara3ot is levette a $e%0rl! 'a%d csontvzszer( kez0vel
'e&si'o&atta! a'i eddi& a 3Iszkes0&e volt+ 8a persze! ezzel alaposan
sszepiszkolta! 'ert a $ekete $olyad0k rkendtt a tincseire!
3e'ocskolta+++ 0s &y 'r ne' volt %o33! 'int a'i az a%t 'ellett hever
prosti $e%0n volt+
Lee%tette a kez03l a skalp%t! aztn v0&i&n0zett 'a&n+
A 3ordi 3rtn03en n0zte! aho&y ver a szve! 0s d33ent r0'Ilettel arra
&ondolt! 'i 'inden $o& '0& lerohadni rla+++ 0s 'iv0 alakul! 'iutn ez a
vltozs 3e$e%ezdik ra%ta+
N S! te % isten+++ N ny&tt $el! de a han&%a 'r ne' 2&y han&zott! 'int
r0&en+ 6elyette e&y kon&! torz han& e%tette ki a szavakat! a'ely
ht3orzon&atan is'ersnek t(nt sz'ra+
lay a nyitott szekr0nya%t eltt llt! a ruhi vll$kon l&tak+ Az az
a3szurd tlet %utott az esz03e! ho&y $elhv%a az any%t! 0s tancsot k0r tle+
.indi& ezt tette! a'ikor valahov ki kellett ltznie+
@zt a 3esz0l&et0st azon3an ne' akarta '0& le%tszani+ Az any%a u&yanis
azt $elt0telezn0! ho&y e&y nvel tallkozik! 0s iz&atott lenne attl! ho&y
randev2zni $o&+ Akkor pedi& 'usz% lenne hazudnia neki+++va&y sznt
vallani+
A szIlei sose' t0lkeztek+++ a pokol3a! '0& \huinnt is ha%landk lettek
volna 3e$o&adni! a'ikor a sa%t csald%a kita&adta! 0s 'a%dne'
a&yonverette a 3ecsIlet&rdval+++ '0& 2&y is! ho&y ezzel vesz0ly3e
kerIltek volna az elit3en+ lay azon3an az e&yetlen $iuk volt! 0s az ho&y
ne' n 'ellett llapodik 'e&! ne' csak azt %elentette! ho&y ne' lesznek
unokik! hane' azt is! ho&y az arisztokrcia t'adni $o&%a ket+
8e' 'e&lep 'don az elit el$o&adta a ho'oszeKualitst! $elt0ve! ho&y
az illet $eles0&Il vett e&y nt! 0s soha! de soha ne' 3esz0lt va&y tett
se''it nyltan! a'ivel 'e&erstette volna azt a t0nyt! a'i val%3an volt+
Ltszat+ A ltszat 'indenek$elett llt+ 6a pedi& valaki 3eis'erte a
'ss&tX Azonnal kizrtk 'a&uk kzIl+
J. R. Ward ":" Hallhatatlan szeret
A csald%val e&yItt+
izonyos sze'pont3l lay ali& tudta elhinni! ho&y t0nyle& randev2zni
$o& valakivel+ @l'e&y e&y 0ttere'3e! aztn e&y 0%szakai 3r3a+
/s a partnere leny(&zen $o& kin0zni+ Aho&y 'indi& is+
Kivett e&y szIrke! halvnyrzsaszn cskos De&na ltnyt! aztn e&y
ele&ns halvnyrzsaszn! h$eh0r visszaha%tott 'andzsett%2 in&et+ 4ip+++
cip+++ cip+++
Az a%tn valaki dr'3lni kezdett+
N 60! layJ
A $ranc3aJ .r kitette az ltnyt az &yra! az el33 zuhanyozott le!
$Irdkpeny3en volt! 0s 3ezsel0zte a ha%t+
Dsel0J @z volt a le&e&y0rtel'(33! istenverte! rulkod %el+
Cda'ent az a%thoz! 0s csak r0snyire nyitotta ki+ Cdakint a $olyosn
\huinn llt harcra ltzve! a $e&yvertart h'! a'ely3l kil&tak a trei! a
kez03en volt! 3rruht viselt! katonai 3akancst tel%esen 3e$(zte+
Furcsa 'd! harcos kIlse%e 'ost ne' &yakorolt lay-re kIlnse33
hatst+ .0& t2l %l e'l0kezett arra! ho&y n0zett ki elz 0%%el az &yon
$ekve! 'ikz3en Layla a%kt n0zte+
,ossz tlet volt ha&yni! ho&y az ivst az szo3%3an int0zz0k!
&ondolta+ .ert 'ost csak tall&atni tudott! 'eddi& %utottak k ketten+
\huinnt is'erve v0&i&+ 1zuper+
N *ohn kIldtt e&y Izenetet N 'a&yarzta \huinn+ N V 0s ZheK tesznek
e&y krs0tt 4aldie-3an! 0s 'ost az e&yszer a &aze'3er+++
A src kIln3z szn( sze'e v0&i&'0rte a 3art%t! 'a%d oldalra
ha%olt! 0s 3en0zett a szo33a lay vlla $ltt+
N .it csinlszX
lay ssz033 h2zta a $Irdkpeny ele%0t+
N 1e''it+
N .s a par$I'd! 0s+++ 'it '(velt0l a ha%addalX
N 1e''it+ .it 'ondtl *ohnrlX
\huinn kis szInet utn $olytatta+
N *a+++ i&en+ 1zval! ki'ennek a vros3a! 0s 'i is 'e&yInk velIk+ A
htt0r3e kell h2zdnunk! 'ert szeretn0nek kettes3en lenni+ Ae attl '0&+++
N .a ne' va&yok 3eosztva+
\huinn $elvonta piercin&es sze'ldk0t+
N /sX
N Ha&yis+++ ne' kell ki'enne'+
J. R. Ward ":= Hallhatatlan szeret
N @ddi& ez ne' okozott pro3l0't+
N 6t 'ost okoz+
\huinn 'e&int oldalra ha%olt lay 'ellett! 0s 3elesett a szo33a+
N Azt az ltnyt csak az0rt veszed $el! ho&y leny(&zd az itthoniakatX
N 8e'+
@z2ttal hossza33 szInet kvetkezett! 'a%d \huinn $a&yosan azt
k0rdezte+
N Ki azX
lay sz0lese33re trta az a%tt! 0s ell0pett a 3e%rat3l+ 6a 'e& kell
3esz0lniIk ezt a dol&ot! ne' volt 0rtel'e a $olyosn elint0zni! ahol 'sok
is hallhat%k va&y lthat%k ket+
N 1z't e&yltalnX N k0rdezte hirtelen t'adt in&erIlts0&&el+
Az a%t 3ecsapdott+ 6an&osan+
N 7&en+ 8a&yon is+
lay $elt(nen tudo'st se' vett \huinnrl! a'ikor kioldotta a
$Irdkpenye kt%0t! 0s leen&edte a ruht 'eztelen test0rl+ .a%d $elvette
az ltnynadr&%t+++ alsnadr& n0lkIl+
N 4sak e&y 3art+
N F0r$i va&y nX
N 1z'tX
Az 2%a33 hossz2 csend3en lay 3ele32%t az in&3e! 0s v0&i& 3e&o'3olta+
N Az unokatestv0re' azJ N 'oro&ta \huinn+ N 1aKtonnal $o&sz
tallkozni! u&yeX
N Ealn+ N lay oda'ent a ko'dhoz! 0s kinyitotta az 0kszeresdo3ozt+
1ok$0le 'andzsetta&o'3 ra&yo&ott 3enne+ @&y olyat vlasztott! a'ely3en
ru3in volt+
N @z az0rt csinlod! ho&y visszav&% Layla 'iattX
lay 'ozdulatlann der'edt! 'ikz3en a keze 0ppen a 'andzsett%t
$o&ta+
N *0zus KrisztusJ
N 1zval i&en+ .ind%rt &on+++
lay 'e&$ordult+
N Az eszed3e %utott valaha is! ho&y ennek se''i kze hozzdX 6o&y
e&yszer(en csak elhvott e&y $0r$i! 0s el akarok 'enni veleX 6o&y ez
ter'0szetesX Ha&y annyira ntelt va&y! ho&y azt hiszed! 'indennek 0s
'indenkinek hozzd van kzeX
\huinn ali& 0szreveheten htrahklt+
J. R. Ward ":? Hallhatatlan szeret
N 1aKton e&y kurva+
N 8os! te 'r csak tudod! 'itl lesz valaki az! ne' i&azX
N @&y i&azi kurva+ 8a&yon ele&ns! na&yon ki$ino'ult! de akkor is
kurva+
N Lehet! ho&y csak szeKre v&yo'+ N lay $elvonta az e&yik
sze'ldk0t+ N @l0& r0&en volt 3enne r0sze'! 0s a nkkel! akiket a
3rok3an ke$0lte' 'e&! csak ho&y ne 'arad%ak le '&tted! ne' volt
vala'i % 0l'0ny+ Azt hisze'! itt az ide%e! ho&y v0&re vala'i i&azit is
kap%ak+
A &aze'3ernek volt k0pe elspadni+ 6allosan+ ,adsul '0& htra is
tntorodott! 0s nekidlt az a%tnak+
N 6ov 'entekX N k0rdezte v0&Il+
N @lszr elvisz 1al 0tter'03e! aztn t'e&yInk a33a a szivarklu33a+ N
lay 3e&o'3olta a 'sik 'andzsett%t is! aztn oda'ent a ko'dhoz!
ho&y kive&yen 3elle e&y pr zoknit+ N Utna pedi&+++ ki tud%a+
Hratlanul $ino' $(szeres illat ter%edt sz0t a hlszo3a leve&%03en! 0s
3eszivr&ott lay orr3a is! a'itl azonnal led33ent+ A sz'talan
lehets0& kzIl! aho&y a 3esz0l&et0s alakulhatott volna+++ az 'e& se'
$ordult a $e%03en! ho&y a vita \huinn sszektd illatt $o&%a kivltani+
lay 'e&$ordult+
@&y hossz2! $eszIlt pillanat utn elindult le&%o33 3art%a $el0! 'ert olyan
ersen vonzotta 'a&hoz az illat+ \huinn 0& tekintete kvette 'inden
e&yes l0p0s0t+ A kette%Ik kzti vonzalo'! a'elyet 'indketten elte'ettek
'a&uk3an! 'ost ro33ansszer(en a $elsznre trt+
A'ikor szorosan e&y's eltt voltak! lay 'e&llt! hevesen e'elked
0s sIllyed 'ellkasa \huinn0hez 0rt+
N .ondd ki a sztJ N sutto&ta lay zihlva+ N .ondd ki! 0s ne' 'e&yek
elJ
\huinn lay nyaka kr0 $onta k0t 0rdes tenyer0t! 0s htra3iccentette a
$e%0t! lay pedi& kinyitotta a sz%t! ho&y leve&hz %usson+ \huinn ers
hIvelyku%%a 3elenyo'dott az llkapcsa al 'indk0t oldalon+
@lektro'os pillanat volt+
A'ely3en ott re%tztt a t(zv0sz &0rete+
.ind%rt az &yon $o&unk kiktni! &ondolta lay! 'ikz3en 'e&$o&ta
\huinn csukl%t+
J. R. Ward ":> Hallhatatlan szeret
N .ondd ki azt a szt! \huinnJ .ondd ki! 0s veled 'aradok 0%szaka+
@l'e&yInk ZheKszel 0s *ohnnal! aztn a'ikor v0&eztek! vissza%vInk ide+
.ondd ki8
A k0k-zld sze'pr! a'elyet lay e&y 0leten t n0zett! a sz%ra
sze&ezdtt! \huinn 'ellkasa pedi& olyan hevesen %rt le-$el! 'intha $utott
volna+
N Ha&y '0& %o33 N $olytatta lay elny2%tott han&on+ N 7nk33 cskol%
'e&+++
\huinn hirtelen 'e&$ordtotta a 3art%t! 0s olyan ke'0nyen tasztotta a
ko'dnak! ho&y a 32tordara3 han&osan a $alhoz koppant+ A tete%0n
sszekoccantak a klnis Ive&ek! e&y ha%ke$e leesett a $ldre+ \huinn
durvn rtapasztotta a sz%t lay-0re! 'ikz3en az u%%a 3ele'art a
nyak3a+
Ae ne' sz'tott+ lay ne' is vrt 'st tle! csak durvas&ot 0s
k0ts0&3ees0st+ /s \huinn lthatan 3enne volt a dolo&3an! a nyelve kiltt!
0s elvette azt! a'i az v0+
lay I&yetlenIl 'atatva kih2zta az in&0t a nadr&%3l! 'a%d a cipzrral
3irkzott+ Clyan r0&ta vrt 'r erre a+++
Ae 'r azeltt v0&e lett! ho&y elkezddtt volna+
/pp a'ikor a nadr& lecs2szott a 3ok%ra! \huinn hirtelen elen&edte!
0s az a%t $el0 vetdtt+ A kez0t rtette az a%t&o'3ra! a $e%0t pedi&
3eleIttte az a%t deszk%3a+ @&yszer+ K0tszer+
Aztn hallra vlt han&on azt 'ondta)
N .en%! 0s 0rezd %l 'a&adJ 4sak l0&y vatos! k0rlek! 0s pr3l% 'e&
ne' 3eleszeretni! 'ert ssze $o&%a trni a szved+
A kvetkez pillanat3an elha&yta a szo3t! az a%t han& n0lkIl
csukdott 3e '&tte+
Evozsa utn lay '0& u&yanott llt! ahol addi&! a nadr&%a a 3ok%n!
lekonyul $0r$iass&t pedi& szrnyen knosnak 0rezte! ha3r tel%esen
e&yedIl volt a szo33an+ A vil& lassan elho'lyosodott eltte! a 'ellkasa
sszeszorult! de na&yokat pislo&ott! ho&y visszatartsa a knnyeit+
.int e&y re&e'3er! lassan leha%olt! $ele'elte a nadr&%t! 0s I&yetlen
'ozdulatokkal $elh2zta a cipzrt! 'a%d 3e&o'3olta a derekt+ 8e' du&ta
3ele az in&et! 2&y 'ent oda az &yhoz! 0s lero&yott r+
A'ikor a tele$on%a 'e&szlalt az 0%%eliszekr0nyen! oda$ordult! 0s
rpillantott a ki%elz%0re+ Hala'i0rt arra sz'tott! ho&y \huinn az! ha3r
J. R. Ward ":< Hallhatatlan szeret
volt az utols sze'0ly a $ldn! akivel 'ost 3esz0lni akart+ 6a&yta! ho&y a
han&posta ve&ye t az Izenetet! 3rki kereste is+
Arra az idre &ondolt! a'it a $Irdszo33an tlttt 3orotvlkozssal!
kr'v&ssal! 0s az tkozott ha%nak 3ezsel0z0s0vel+ Aztn a'ikor a
ruhsszekr0ny eltt csor&ott+ .inden hi3aval volt+
Y&y 0rezte! 3eszennyezt0k+ H0&le&esen 3e'ocskoltk+
.a este 'r ne' 'e&y el 1aKtonnal! se' senki 'ssal+ @33en a
han&ulat3an ne'+ 8e' lenne tisztess0&es e&y rtatlant 3Intetni azzal a sok
keser(s0&&el! a'i 3enne $orron&ott+
A % 3Ids+++ Franc3aJ
A'ikor 2&y 0rezte! 'r k0pes 'e&szlalni! oldalra ha%olt! 0s elvette az
0%%eliszekr0nyrl a tele$ont+ Felnyitotta! 0s ltta! ho&y 1aKton hvta+
Ealn az0rt! ho&y le'ond%aX 6t ne' lenne 'e&knnye33Il0sX K0t
visszautasts e&y est0re ali&ha volt kelle'es 0l'0ny! &y azon3an
'e&'enekIlhet a 'a&yarzkodstl+
el0pett a han&posta$ik%3a! 0s 'ikz3en lehall&atta az Izenetet! a
ho'lokt a tenyer03e t'asztotta 0s 'eztelen l3t 3'ulta+
N +++* est0t! laylockJ Londolo'! %elen pillanat3an a ruhsszekr0nyed
eltt llsz! 0s azon tanakodsz! 'it ve&y0l $el+ N 1aKton kelle'es! '0ly
han&%a olyan volt neki! 'int e&y %t0kony 3alzsa') 'e&nyu&tat 0s halk+ N
8os! 0n is u&yanezt csinlo'+++ Azt hisze'! e&y aprkocks ltnyt veszek
$el! hozzill 'ell0nnyel+ Y&y v0le'! a ha%szlcskos %l kie&0szten0 a
r0szedrl+ N @&y kis szInet kvetkezett! 'a%d 1aKton $elnevetett+ N 8e'
'intha 'e& akarn' 'ondani! ho&y 'it ve&y0l $el+ Ae hv%! ha '0&
3izonytalan va&yJ .r'int az ltzetedet illeten persze+ N @&y 2%a33
szInet utn ko'olya33 han&on $olytatta+ N 8a&yon vro' a tallkozst+
1ziaJ
lay elvette a $Il0tl a tele$ont! 0s e&y idei& a trl0s &o'3 $ltt tartotta
az u%%t+ .a%d e&y hirtelen tlettl vez0relve el'entette az Izenetet+
6osszan ki$2%ta a leve&t! aztn k0nyszertette 'a&t! ho&y $elll%on+ A
keze re'e&ett! de sikerIlt 3et(rnie ele&ns in&0t a nadr&%3a! aztn
vissza'ent a rendetlen ko'dhoz+
Fo&ta a klnis Ive&eket! $ellltotta ket! $elvette a ha%ke$0t is a $ldrl+
Kih2zta a zoknis $ikot+++ 0s kivette! a'ire szIks0&e volt+
6o&y 3e$e%ezze az ltzkd0st+
J. R. Ward ":: Hallhatatlan szeret
+-. fejezet
Dariusnak csak j'val na/nyugta utn kellett -iatal /rt-ogoltjval
tallkoznia. .iel#tt azonban elindult volna az emberek birtokra, amit a
-k kz$l k"mleltek ki, lthatatlann vlva az erd#be utazott, "s megllt a
testv"ris"g barlangja el#tt.
.ivel a testv"rek szanasz"t sz'r'dva "ltek, a kommunikci' neh"zkes
volt kztt$k, m kidolgoztak egy rendszert az $zenetek tadsra.
.iutn Darius meggy#z#dtt r'la, hogy az erd#beli llatokon k%v$l nem
ltja senki, lehajolt, "s bel"/ett a barlangba, majd tment n"hny ka/un. A
2rendszer3 nem volt ms, mint egy k#-alba v"sett alk'v, kzvetlen$l a
testv"ris"g legszentebb terme el#tt, ahov belehelyezt"k az $zeneteiket.
Darius nem ment annyira be, hogy megn"zze, hagytak?e szmra a
testv"rek valamit.
Az utols' ka/unl meg/illantott egy ku/acot a -ldn, amely els#
rn"z"sre egy halom ruhnak t1nt sszehajtogatva egy vszonzsk mellett.
El#vette a t#r"t, m ekkor -eln"zett egy -ej a ruhk kz$l.
!ohr, Darius leengedte a -egyver"t.
7gen, "n vagyok. A -i meg-ordult szedett?vedett -ekhely"n. G'
est"t, uram8
.it keresel ezen a helyen,
Aludtam.
6os, ez nyilvnval'. Darius let"rdelt. De mi okb'l nem t"rt"l
vissza a sz$l#hzadba,
A -i lassan -elllt, "s a -alhoz tmaszkodva tartotta meg magt
egyenesen.
.ennyi az id#, 9ek"stem a...
Darius megragadta !ohr karjt.
Ett"l valamit,
Elk"stem,
Darius nem k"rdezett tbbet. A vlaszok, amelyeket tudni akart, ott
voltak a szeme el#tt a -i v"gig les$tve tartotta a tekintet"t. Az a/ja
meg/arancsolta neki, hogy ne keressen mened"ket a hzban.
!ohrment, hny "jszakt tlttt"l el itt, Azon a hideg kvn.
:eresek msik helyet magamnak. 6em t"rek ide vissza tbb".
J. R. Ward ":; Hallhatatlan szeret
Bzents"ges sz1z, de mennyire hogy nem8
&rj meg itt, k"rlek8
Darius tment az utols' ka/un is, "s megn"zte, nincs?e $zenete. Amikor
ltta, hogy .urhdernek "s Ahgonynak hagyott valaki levelet, arra gondolt,
# is %r n"hny sort +harmnak. .ondjuk valami olyasmit, hogy voltl k"/es
ilyen kegyetlen$l htat -ord%tani v"r szerinti gyermekednek, hogy
szeg"nynek a hideg kvn kellett aludnia, "s csak a ruhival tudott
betakar'zni,
!e segg-ej.
&isszat"rt !ohrmenthez, "s ltta, hogy a -i mr ssze/akolta a holmijt
a htizskjba, "s -elcsatolta magra a -egyvereit.
Darius el-ojtott egy kromkodst.
El#szr a leny hzba megy$nk. &an valami, amit meg kell
besz"lnem a szolgval. +ozd a zskodat, -iam8
!ohrment, ahhoz k"/est, hogy ki tudja, mennyi ideje nem evett mr, "s
nem /ihente ki magt rendesen, nagyon -$rg"n kvette Dariust.
9thatatlann vlva a csald krija el#tt bukkantak el#, majd Darius
jobbra intett, jelezve, hogy ker$lj"k meg az "/$letet, "s htul
ko/ogtassanak. Amikor oda"rtek a hz hta mg", Darius ahhoz az
ajt'hoz ment, amelyen kereszt$l az el#z# este tvoztak. @eko/ogott.
A komornyik kinyitotta az ajt't, majd m"lyen meghajolt.
Rraim, miben seg%thetek nknek,
Darius bel"/ett.
Bzeretn"k ism"t besz"lni a szolgval.
!erm"szetesen. Ljabb m"ly meghajls. !aln ha lenn"nek olyan
kedvesek, "s kvetn"nek a -ogad'szobba,
7tt -ogunk vrakozni Darius helyet -oglalt a szem"lyzet durvn
megmunklt asztala mellett.
A h(s0&es els/adt.
Rram... ez...
Az a hely, ahol a =ritzgelder nev1 szolgval szeretn"k besz"lni. 6em
ltom "rtelm"t, hogy az ura vagy az rn#je gondjait tovbb slyosb%tsam
azzal, hogy h%vatlanul megjelenek az otthonukban. .i most itt nem
vend"gek vagyunk, hanem a trag"dijuk megoldsban seg"dkez$nk.
A komornyik m"lyen el#rehajolt, csoda, hogy orra nem esett.
7gaza van, uram. .ris h%vom =ritzgeldert. &an esetleg valami,
amiben seg%thet$nk, am%g vrakoznak,
J. R. Ward ":9 Hallhatatlan szeret
7gen. 6agyra "rt"keln"nk, ha valami t/ll"kot "s srt ka/hatnnk.
J, uram8 term"szetesen8 A h(s0&es buzg' hajlongsok kze/ette
kihtrlt a szobb'l .agamt'l is meg kellett volna mr k%nlnom nket,
k"rem, bocsssanak meg.
Amikor kettesben maradtak, !ohrment azt mondta
6em kellett volna ezt tennie.
.it, k"rdezte Darius, "s v"gighzta a kez"t az asztal egyenetlen
-el$let"n.
Ennival't k"rnie nekem.
Darius htra/illantott a vlla -ltt.
Drga -iam, ezt a k"r"st az"rt int"ztem a komornyik -el", hogy
megknny%tsem a helyzet"t. A jelenl"t$nk ebben a helyis"gben meglehet#s
k"nyelmetlens"get okoz neki az a k"r"sem viszont, hogy hozzon nek$nk
ennival't, igazi megknnyebb$l"st jelentett szmra. .ost /edig k"rlek,
-oglalj helyet, "s amikor az enni "s innival' meg"rkezik, -ogyaszd el
sz"/en8 Fn mr korbban "tkeztem.
+angos, srl'd' hang jelezte, hogy kihztak egy sz"ket, majd a recseg"s
azt, hogy el-ogadta !ohrment slyt.
A szolga ekkor "rkezett meg.
Ami el"g kellemetlen volt, mert Darius nem tudott t#le mit k"rdezni +ol
marad mr az ennival'...
Rraim8 mondta a komornyik b$szk"n, amikor vidman kinyitotta az
ajt't. A szem"lyzet tagjai tlckkal "s -"mburkkal letakart ennival'val
jelentek meg.
Amikor letett"k el"b$k a sok "telt, Darius -elvonta az egyik szemldk"t,
!ohrmentre n"zett, majd -elt1n#en az ennival'ra bktt a -ej"vel.
!ohrment, udvarias -"r-i l"v"n kiszolglta magt.
Darius odabiccentett a komornyiknak.
Ez az "tek m"lt' ehhez a hzhoz. Az ura joggal lehet b$szke.
Ezutn a komornyik "s a szem"lyzet tagjai kivonultak a helyis"gb#l
A szolga "s Darius t$relmesen vrakoztak, am%g !ohrment evett. Aztn
Darius -elllt.
:"rhetek egy sz%vess"get t#led, =ritzgelder,
!erm"szetesen.
9enn"l olyan sz%ves meg#rizni a trsam holmijt a na//al -olyamn,
&isszat"r$nk majd, mihelyt megvizsgltuk, amit kell.
J. R. Ward ";# Hallhatatlan szeret
J, igen, uram8 =ritzgelder m"lyen meghajolt. 6agyon -ogok
vigyzni a dolgaira.
:sznm. ;yere, !ohrment, indulunk8
Amikor kil"/tek, Darius "rezte a -i haragjt, "s egyltaln nem
le/#dtt meg amikor az megragadta a karjt.
!udok gondoskodni magamr'l.
Darius htra/illantott a vlla -ltt.
E-el#l egy szemernyi k"ts"gem sincs. 6ekem azonban nincs sz$ks"gem
olyan trsra, akit meggyeng%t $res gyomra, "s...
De...
...ha azt hiszed, hogy ez a gazdag csald neheztel amiatt, hogy a
lenyukat -elkutat' szem"lyeket megvend"gelje, nagyon t"vedsz.
!ohrment elengedte a -"r-i karjt.
!allok majd szllst magamnak. Fs ennival't is.
+t /ersze. Darius a birtokot kr$lvev# -kra bktt a -ej"vel.
.ost /edig tovbbl"/hetn"k v"gre,
Amikor a -i b'lintott, mindketten lthatatlann vltak az erd#ben, "s
odas"tltak a szomsz"dos birtok bejrathoz.
Darius retteg"se minden egyes l"/"ssel egyre n#tt, am%g olyan hatalmas
nem lett, hogy mr leveg#t is alig tudott venni t#le az id# ellen$k
dolgozott.
.inden "jszaka, amely an"lk$l telt el, hogy megtalltk volna a lnyt,
egyre kzelebb sodorta #ket a hallhoz.
Fs olyan kev"s nyomuk volt.
J. R. Ward ";1 Hallhatatlan szeret
+.. fejezet
A 4aldMelli aut3usz-plyaudvar a 3elvros t2ls v0&0n volt! az ipari
park sz0l0n! a'ely a vrostl d0lre terIlt el+ Az e&yszintes! lapos tets
0pIletet drtkert0s zrta krIl! 'intha attl tartottak volna! ho&y a 3uszok
3r'elyik pillanat3an elszkhetnek+ A kzponti 3e%ratnl kz0pen
3esIppedt a drt+
A'ikor *ohn e&y parkol 3usz rny0k3an el3ukkant a se''i3l!
'e&vrta ZheKet 0s \huinnt+ ZheK 0rkezett elszr! 0s *ohnnak na&y
nuralo'ra volt szIks0&e! ho&y ne ny2l%on a keze utn! ho&y 'e&$o&%a+
ZheK '0& 'indi& azt a '(tsnadr&ot viselte! a'elyet *ane doki adott
neki! $elIl viszont *ohn e&yik $ekete! kapucnis pulver0t 0s sz0ldzseki%0t+#!
7'dta az ltz0k0t+ 7'dta! ho&y az ruh%t viseli! 0s azt! ho&y t2l
na&y r+
7'dta! ho&y 2&y n0z ki! 'int e&y n+
8e' 'intha ne' indult volna 3e a 3rnadr&os! izo'pls!
'e&szoron&ato'-a-tkeidet-ha-ne'-viselkedsz-%l stlustl+ Az is
$eliz&atta! ez azon3an+++ vala'i ok 'iatt sze'0lyes volt+ Halszn(le& 'ert
ne' sokszor en&edte 'e&! ho&y 'sok &y lssk+
N .i0rt va&yunk ittX N k0rdezte ZheK 0s krIln0zett+ A han&%3an! hla
az istennek! ne' volt csaldotts& va&y 3ossz2s&+ 4sak kvncsis&+
\huinn krIl3elIl tz '0terre 3ukkant el 'ellettIk+ Kereszt3e tette a
kar%t a 'ellkasn! 'intha ne' 3zna 3enne! ho&y vissza tud%a $o&ni 'a&t
attl! ho&y sz0tver%en vala'it+ Lyilkos volt a han&ulata+ Eotlisan hallos+
@&yetlen civilizlt szt se' 3rt kiny&ni az elcsarnok3an! a'ikor *ohn
elsorolta neki! hov $o&nak 'enni! az ok azon3an is'eretlen volt+
Ae csak a'& lay el ne' vonult a csapat 'ellett+ 6a%szlcskos ltnyt
viselt! 0s na&yon %l $estett+ .0& csak r se' n0zett *ohnra! 'ent
e&yenesen elre! ki az elt0r3e! aztn az 0%szak3a+
E'0ny par$I'illat ks0rte+
8yilvnvalan randev2ra k0szIlt+ Ae kivelX
@&y 3usz han&os z2&ssal 3eindult! 'a%d ki&urult a parkol3l! 0s a
dzel$Isttl *ohn 'a%dne' tIsszentett e&yet+
;yere8 N 'ondta n0'n ZheKnek! 'a%d tvette a htizsk%t a 'sik
vllra! 0s elindult elre+
J. R. Ward ";" Hallhatatlan szeret
.indketten ts0tltak a nedves 3etonon a plyaudvar neonvil&ts2
vr%hoz+ 6(vs volt az id! *ohn '0&is ki&o'3olva ha&yta a
3rdzseki%0t! ha esetle& el kellene kapnia a $e&yver0t va&y vala'elyik
trt+ ZheK-n0l is volt $e&yver+
Alantasok 3rhol lehettek! 0s sokszor az e'3erek is iditn viselkedtek+
*ohn 'e&tartotta az a%tt ZheKnek! 'ikz3en 'e&knnye33Ilten ltta!
ho&y a tere'3en e&y %e&yruson kvIl N aki &olyll pleKi '&tt Ilt N
csak e&y ids $0r$i aludt Ilve az e&yik '(anya& padon! vala'int e&y n
vrakozott a 3rnd%0vel+
ZheK halkan szlalt 'e&+
N @z a hely+++ elszo'ort t0&ed+
A $ranc3a! val3an &y volt+ 8e' is annyira attl! ho&y 'it 0lt t itt+++
ink33 a'iatt! ho&y az any%a 'it 0rezhetett! a'ikor e&yedIl! $%dal'ak
kzepette 'e&szIlte+
*ohn han&osan $Ittyentett e&yet! aztn $eltartotta a tenyer0t! a'ikor a
hro' e'3er odan0zett r+ Leto'ptotta az 0rz0keiket! 0s enyhe transz3a
e%tette ket! 'a%d odas0tlt e&y $0'a%thoz! a'elyen a T8VKU $elirat volt
olvashat e&y t3ln+
,tette a kez0t a rozsda'entes ac0lle'ezre 0s 'e&nyo'ta! ho&y
3enyisson! 'a%d hall&atzott+ 8e' hallott se''it+ A hely Ires volt+
ZheK 3es0tlt 'ellette! a tekintete a salak3eton $alakat! a rozsda'entes
ac0l 'osdka&ylkat 0s a hro' $Ilk0t $Irk0szte+ A helynek $erttlent 0s
nedves k sza&a volt! a tIkrk pedi& ne' Ive&t3lk voltak! hane'
ki$0nyestett $0'le'ezek+ .inden le volt r&ztve a csp&
szappanada&olktl kezdve a TEilos a dohnyzsU t3ln keresztIl a
sze'eteskuki&+
ZheK 'e&llt a 'oz&ss0rIlt v0c0$Ilke eltt! 0s 03er tekintettel n0zett
krIl+ A'ikor 3enyitott a csapa%tn! htrahklt! 0s zavarodotts& ltszott
az arcn+
N @z+++ N A $ldre 'utatott a sarok3an+ N @z az a hely! ahol+++ a vil&ra
%tt0l+
A'ikor visszan0zett *ohnra! a $0r$i 'e&vonta a vllt+ 8e' tudta
pontosan! 'elyik $Ilke volt az! 3r lo&ikusnak t(nt! ho&y ha valaki 0pp
szIlni k0szIlt! a le&na&yo33at vlasztotta+
ZheK 2&y n0zett r! 'intha a ves0%03e ltna! ez0rt *ohn 'e&$ordult!
ho&y 'e&n0zze! ne' %tt-e 3e valaki hozz%uk+ 8e'+ 4sak k ketten voltak
itt e&yItt! a ni 'osd3an+
J. R. Ward ";= Hallhatatlan szeret
.i az, N $or'lta a sz%a! a'ikor ZheK ha&yta 3ecsukdni a $Ilke
a%ta%t+
N Ki tallt 'e&X N *ohn olyan 'ozdulatot csinlt! 'intha $el'osn a
padlt! 'ire ZheK azt 'or'olta) N A takart+
*ohn 3lintott! 0s hirtelen sz0&yenkezni kezdett a hely 'iatt+ .e& az
0lete 'iatt+
N 8e teddJ N ZheK oda'ent hozz+ N 6idd el! 0n ne' t0llek el+ Az 0n
krIl'0nyei' se' voltak %o33ak+ A pokol3a! valszn(le& '0& rossza33ak
is+
F0li& mani/ultork"nt, *ohn el tudta k0pzelni+ 6iszen a k0t $a% a le&t33
eset3en ne' nk0nt keveredik+
N 6ov kerIlt0l innenX
*ohn kivezette a nt a 'osd3l 0s krIln0zett+ .e&pillantotta \huinnt!
aho&y e&y tvoli sarok3an a plyaudvar 3e%rati a%ta%t n0zi 'ereven!
'intha a33an re'0nykedne! ho&y vala'i 3a3ahintpor-illat2 $ick l0p 3e
ra%ta+ A'ikor a src odan0zett r! *ohn 3lintott! kivette a transz3l az
e'3ereket! kitrlte az e'l0kezetIket! 'a%d 'indhr'an lthatatlann
vltak+
Az 7r&al'as 8v0rek Brvahz hta '&tt 3ukkantak el! a hinta 0s a
ho'okoz 'ellett+ A ne' kvnt &yerekek otthonnak udvarn csps!
prilisi sz0l $2%t! a hinta lncsze'ei nyikoro&tak! a $k kopr &ai ne'
ny2%tottak se''ilyen v0del'et+ @ll a n0&y r0szre osztott a3lakIve&ek!
a'elyek a hlter'et %elezt0k! st0tek voltak! aho&y az 0tkez3en 0s a
kpoln3an l0vk is+
N @'3erekX N lehelte ZheK! 'ikz3en \huinn kzele33 s0tlt hozz%uk!
0s 3eleIlt az e&yik hint3a+ N @'3erek neveltek $elX Ee %+++ istenJ
*ohn oda'ent az 0pIlethez! 0s arra &ondolt! taln '0&se' volt ez olyan
re'ek tlet+ ZheK 'e&r0'Ilt+++
N E33 kzs van 3ennInk! 'int &ondolta'+
*ohn 'e&torpant! 0s a n 3izonyra ltta az arct+++va&y leolvasta az
0rz0seit+
N @n&e' is olyanok neveltek $el! akik ne' az 0n $a%t'hoz tartoztak+
6a3r tekintve! ho&y 'i a sze'0lyis0&e' 'sik $ele! lehet! ho&y ez ink33
lds volt+
4satlakozott a $0r$ihoz! 0s $eln0zett az arc3a+
N tra33 voltl! 'int &ondolnd+ N Az rvahz $el0 3ktt a $e%0vel+ N
A'ikor itt 0lt0l! 3tra33 voltl! 'int aho&y &ondoltad 'a&adrl+
J. R. Ward ";? Hallhatatlan szeret
*ohn ne' 0rtett vele e&yet! de ne' akart vit3a szllni+ Kiny2%totta $el0
a kez0t! ZheK pedi& 'e&$o&ta! 'a%d e&yItt odas0tltak a hts 3e%rathoz+
@&y pillanat alatt lthatatlann vltak! 0s 'r 3ent is voltak+
S! a $ranc3a! '0& 'indi& u&yanazt a tiszttszert hasznltkJ
4itro'osat+
/s a hely 3els elrendez0se se' vltozott! a'i azt %elentette! ho&y az
i&az&at irod%a '0& 'indi& a $olyos v0&0n volt az 0pIlet ele%0n+
*ohn elre 'ent! 'e&llt a r0&i $aa%t eltt! levette a htrl a
htizskot! 0s $elakasztotta a sr&ar0z a%t&o'3ra+
N .i van 3enneX
*ohn $ele'elte a kez0t! 0s az u%%ait a hIvelyku%%hoz drzslte+
N Q0nz+ Az! a'it a ra%taIt0skor talltatok a+++
*ohn 3lintott+
N * helyre kerIlt+
*ohn 'e&$ordult! 0s v0&i&n0zett a $olyosn a33an az irny3an! ahol a
hltere' volt+ A l3a 'a&tl indult 'e& arra$el0! '0& 'ieltt tudatosult
volna 3enne! 'it is csinl+ 8a&yon kIlns 0rz0s volt 2%ra itt lenni!
e'l0kezni a 'a&nyoss&ra! a $0lele're 0s a nyu&talant 0rz0sre! ho&y
tel%esen 's! 'int a t33iek+++ kIlnsen akkor! a'ikor a hasonl
kor2akkal volt e&yItt+
@ttl szinte '0& rossza33 volt+ Az ide&entette el tlIk 'indenn0l
%o33an! ho&y olyanok trsas&3an volt! akikkel tel%esen e&y$or'nak
kellett volna lennie+
ZheK kvette *ohnt a $olyosn! kicsit le'aradva '&tte+
*ohn n0'n l0pkedett! sarok-l3u%% 'onoton stlus3an! 0s ZheK is
kvette a p0ld%t+ Clyanok voltak! 'int k0t szelle' a csendes $olyosn!
'ikz3en 'entek+ ZheK 0szrevette! ho&y annak ellen0re! ho&y az 0pIlet 0s
a 3else%e na&yon r0&i! 'inden tisztn ra&yo&! a $0nyes linleu'tl kezdve
a sokszor t$estett! 30zs $alakon t a drthls a3lakoki&+ 1ehol ne' volt
por! pkhl! tr0s va&y reped0s a vakolat3an+
* 0rz0ssel tlttte el! ho&y az apck 0s az irodai dol&ozk 'inden
r0szletre $i&yelve trdtek a &yerekekkel+
Aho&y e&y szrnyas a%t $el0 kzeledtek! ZheK mani/ultor sztneivel
0rezte a t2loldalon alv $i2k l'ait! az 0rzel'eik alakulst! a'ely alvs
kz3en vltozott 3ennIk+
*ohn r0snyire 3enyitott az a%tn! 0s a'ikor 3elesett azokra! akik ott
voltak! ZheK 'e&int sszerncolta a ho'lokt+
J. R. Ward ";> Hallhatatlan szeret
A $0r$i 0rzel'i rcsszerkezet03en $elt(nt vala'i+++ rny0k+ @&y
prhuza'os! de kIlnll vala'i! a'elyet 'r kor33an is 0rz0kelt 3enne!
csak '0& soha ne' volt ennyire nyilvnvalan elkIlnIlve tle+
@ddi& '0& ne' tapasztalt ilyes'it! ez0rt ne' is tudott r 'a&yarzatot
tallni+++ 0s 2&y &ondolta! *ohn nincs is tudat3an ennek+ Hala'i ok 'iatt
azon3an ez a '2lt3a tett s0ta! $elsznre hozta 3enne a hi3s r0szt+
Aho&y sok 'st is+ A $0r$i olyan volt! 'int ) elveszett! 'a&nyos! 0s
csak kteless0&3l trdtt 'sokkal! ne' az0rt! 'ert a v0r szerinti
rokonai voltak+
Arra &ondolt! 'e&k0ri! ho&y ha&y%a a33a ezt a krutat! 'ert 0rezte!
'ilyen sokat kivesz 3elle+++ 0s '0& 'ilyen sok 'inden llt elttIk+
Azon3an tel%esen ra3ul e%tette 'indaz! a'it *ohn 'e&'utatott neki+
/s ne' csak a'iatt! 'ert a mani/ultoroknak l0tele'Ik volt 'sok
0rzel'einek hirtelen vltozsa+
8e'! szeretett volna t33et tudni errl a $0r$irl+
.ikz3en *ohn az alv kis$i2kat n0zte! 0s &ondolat3an visszautazott a
'2lt3a! ZheK a $0r$i 'arkns pro$il%ra sszpontostott! a'elyet
'e&vil&tott az a%t $ltti 3iztons&i $0ny+
Fele'elte a kar%t! 0s 'e&$o&ta a vllt! 'ire *ohn 'e&u&rott e&y kicsit+
ZheK szeretett volna 'ondani neki vala'it! vala'i okosat 0s kedveset!
ho&y a szavak e&y's 'ell0 tett lncolata u&yan2&y 'e&0rintse a szv0t!
aho&y ez az 2t 'e&0rintette az v0t+ Ae e33en a vallo's3an t33 3tors&
volt! 'int a'it valaha is 'utatott 'soknak! 0s e&y olyan vil&3an!
a'ely tele volt nz0ssel 0s ke&yetlens0&&el! *ohn totlisan sszetrte a
szv0t 'indazzal! a'it adott neki+
*ohn v0&telenIl 'a&nyos volt itt! 0s a r0&i $%dal'ak e'l0ke 'ost is
'a%dne' elpuszttotta+ .0&is $olytat%a ezt az utazst! 'ert 'e&&0rte neki+
elen0zett *ohn &ynyr( k0k sze'03e! 0s a'ikor az k0rdn 3iccentett
e&yet a $e%0vel! ZheK r%tt! ho&y e&y ilyen helyzet3en ne' 0rnek se''it a
szavak+
Cdal0pett ke'0ny teste el0! 0s az e&yik kar%t a derekra $onta! a
'sikkal pedi& $elny2lt 0s 'e&$o&ta a tark%t! ho&y leh2zza 'a&hoz a
$e%0t+
*ohn e&y pillanati& t0tovzott! aztn k0szs0&esen rea&lt! a kar%val is
tkarolta a n derekt! a $e%0t pedi&! a nyak3a te'ette+
ZheK tlelte! ert adott neki! 'ened0ket ny2%tott! a'it k0pes volt neki
adni+ Aho&y ott lltak e&y'ssal sze'3en! sszelelkezve! ZheK tn0zett a
J. R. Ward ";< Hallhatatlan szeret
vlla $ltt a szo33a! 0s v0&i&siklott a tekintete a prnn nyu&v sok kis
st0t $e%en+
A csend3en 0rezte! ho&y '2lt 0s %elen sszekeveredik! de ez csak
0rz0kcsalds volt+ Ctt r0&en azt az elveszett $i2t 'r ne' tudta
'e&vi&asztalni+
Ae itt volt neki a $elntt $0r$i+
7tt tartotta a kar%3an! 0s e&y rIlt pillanatra elk0pzelte! ho&y soha t330
ne' $o&%a elen&edni+
J. R. Ward ";: Hallhatatlan szeret
+/. fejezet
Lre&& -inn-nek %o33an kellett volna 0reznie 'a&t annl! aho&y
val%3an 0rezte+ K0sztettek n0hny $elv0telt a $ick leny(&z
arck0p0rl! vala'int e&y pr llk0pet alkonyati $0ny3en a kertrl! 0s
ennek ksznheten a Los An&eles-i $nks0& 'r el is $o&adta a
kIlnkiads helyszn0t+ A ko'ornyik is e&yItt'(kdtt! alrta a %o&i
paprokat! a'ely 'indenhov en&ed0lyezte sz'ukra a 3el0p0st+
@zek utn 1tan! az operatr alapos v0&30ltIkrz0st k0szthetett a hz
'inden pont%rl! ahov csak 3e tudta du&ni a ka'er%t+
Lre&& 'indezek ellen0re ne' 0rezte a &yzele' z0t a sz%3an+ 8e'
ha&yta nyu&odni a &ondolat! ho&y itt vala'i nincs rend3en+ ,adsul
szrny( $e%$%s is knozta! a'ely a kopony%a al%tl indult ki! 0s e&0szen
a ho'lokle3eny0i& ter%edt+ A &ondot az a re%tett ka'era okozta! a'elyet az
elz 0%szaka helyeztek el a $olyosn+
8e' volt lo&ikus 'a&yarzat a $elv0telre! a'it r&ztett+
.ilyen ironikus! ho&y e&y Tszelle'vadsznakU N 'iutn
sze'3etallkozott e&y alakkal! aki csak 2&y elt(nt a se''i3en N r&tn
'e&$%dult a $e%e 0s rosszul lett+ Az e'3er azt hihette! ho&y odi& van az
r'tl! 'ert ez e&yszer ne' kell 'e&k0rnie 1tant! ho&y ha'istsa 'e& a
$elv0teleket+
A'i pedi& az operatrt illette! kz'3sen $o&adta az e&0szet+ S!
na&yon is %l tudta! ho&y e&y szelle''el van dol&uk! ' ez a t0ny a
le&kev0s30 se' zaklatta $el+
8a persze! akr a vas2ti snekhez is odaktzhett0k volna! akkor is csak
azt &ondolta volna! 'ilyen %! ho&y '0& szundthat e&yet! 'ieltt
kilaptank+
A $Ivez0snek is 'e&voltak a 'a&a elnyei+
A'ikor odalent tzet Ittt az ra! Lre&& $elllt a laptop%a 'elll! 0s
oda'ent az a3lakhoz+ 7stene'! 'ennyivel %o33an 0rezn0 'a&t e33en az
e&0sz helyzet3en! ha ne' ltta volna azt a hossz2 ha%2 alakot elz 0%%el az
udvaron 'szklniJ
A $ranc essen 3el0J 6a ne' lett volna sze'tan2%a annak! ho&y a hossz2
ha%2 &aze'3er a $olyosn elad%a azt a T'ost-itt-va&yok-'ost-pedi&-ne'U
trIkkt+
J. R. Ward ";; Hallhatatlan szeret
A hta '&tt 6olly szlalt 'e& az &yon+
N A33an re'0nykedsz! ho&y 'e&ltod a h2sv0ti nyuszitX
Lre&& htrapillantott a vlla $ltt! 0s arra &ondolt! 'ilyen %l n0z ki a
lny &y az &y deszk%hoz $elt'aszkodva! 'ikz3en e&y knyv '&0
re%ti az arct+ A'ikor elvette a knyvet! Lre&& 'e&lepetten ltta! ho&y
e&y! a Fitz&eraldokrl 0s Kennedykrl szl '( az+ Y&y v0lte! a lny
ink33 az a $a%ta! akit a sztrok 0letra%za 0rdekel+
N *a! i&en! a nyulat vadszo' N dr'&te+ N Azt hisze'! le'e&yek 0s
'e&n0ze'! 'e&tallo'-e a nyavalys kosart+
N 4sak 'lyvacukor kiscsirk0ket ne hozz $elJ A h2sv0ti to%sokat!
csokinyuszikat 0s '(anya& $Ivet ne' 3no'! de a 'lyvacukor
kiscsirk0ktl kirz a hide&+
N .e&k0re' 1tant! ho&y %%%n 3e hozzd! ok0X
6olly $elpillantott A'erika elnkeinek trt0net03l+
N 8incs szIks0&e' 303iszitterre+ Fle& ne' olyanra! aki k0pes lenne
r&y2%tani e&y $Ives ci&ire a $Irdszo33an+
N 8e' akarlak e&yedIl ha&yni+
N 8e' leszek e&yedIl+ N A lny a ka'erra 'utatott! a'ely a szo3a
tvoli sark3an llt+ N 4sak kapcsold 3e aztJ
Lre&& az a3lakkeretnek dlt+ .ilyen sz0p volt a lny! aho&y a ha%n
'e&csillant a $0nyJ K0ts0&telenIl kivl lehetett a $odrsza! aki a ha%t
$estette+++ a szne tk0letesen passzolt az archoz+
N 8e' is $0lsz! u&yeX N k0rdezte a $0r$i! 0s arra &ondolt! 'ikor $ordultak
&y 'e& a szerepek kette%Ik kztt+
N Y&y 0reted! a te&nap este 'iattX N 6olly el'osolyodott+ N 8e'+ Azt
&ondolo'! ho&y az az Trny0kb 1tan volt! aki az0rt szrakozott velInk!
ho&y 3ossz2t ll%on ra%tunk! ho&y ide-oda cser0l&ettIk a szo3kat+ Eudod!
ho&y utl cipekedni+ KIln3en is! &y le&al33 'e&int itt va&yok az
&yad3an+ 8a ne' 'intha kihasznltad volna az alkal'at+
Lre&& $el'arkolta a sz0ldzseki%0t! 0s oda'ent az &yhoz+ K0t u%%a kz0
$o&ta a lny llt! 2&y n0zett a sze'03e+
N .0& 'indi& akarszX
N .indi& is akartalak+ N 6olly halka33an $olytatta+ N .e& va&yok
tkozva veled+
N .e&tkozvaX
N U&yan 'r! Lre&&J Lssuk 3e! ne' va&y t2l % vlaszts+ A 'unkdat
vetted $eles0&Il! 0s a lelkedet is k0pes lenn0l eladni! csak ho&y elr033
J. R. Ward ";9 Hallhatatlan szeret
%uss+ A krnyezeted3en 'indent 0s 'indenkit e&y kalap al veszel! a'i
$el%o&ost arra! ho&y kihasznld ket+ A'ikor pedi& 'r ne' 3izonyulnak
hasznosnak! a nevIkre se' e'l0kszel+
*0zuso'+++ ez a lny okosa33 volt! 'int azt $elt0telezte volna+
N 1zval! akkor 'i0rt akarsz vele' kezdeniX
N 80ha+++ 0n 'a&a' se' tudo'+ N A lny vissza$ordtotta a tekintet0t a
knyvre! a sze'e azon3an ne' u&rlt %o33ra-3alra! csak e&y pontra
sze&ezdtt a lapon+ N Londolo'! az0rt! 'ert '0& na&yon $iatal volta'!
a'ikor 'e&is'ertelek+ Lehets0&et adtl neke'! a'ikor senki 's ne'
akart! 0s na&yon sok 'indenre 'e&tantottl+ @z a kezdeti vonzalo' pedi&
'0& azta is tart+
N Y&y 3esz0lsz! 'intha rossz lenne+
N 80ha az+ ,e'0lte'! ho&y 'r kintte' 3elle+++ aztn csinlsz e&y
ilyet! ho&y &ondoskodsz rla'! 0s 'e&int kezddik 'inden ellrl+
Lre&& el&ondolkozva n0zte a lnyt! tanul'nyozta tk0letes
arcvonsait! 3rsonyos 3r0t 0s elk0peszt test0t! a'ely '0& a kntsn
keresztIl is leny(&z ltvnyt ny2%tott+
Furcsa! zavar3a e%t 0rz0s kertette hatal'3a! 'intha 3ocsnatk0r0ssel
tartozna neki+ @z0rt ink33 oda'ent a hro'l32 llvnyon ll
ka'erhoz! 0s 3ekapcsolta $elv0telre+
N 8lad van a 'o3ilod! u&yeX
6olly 3eny2lt a kntse zse303e! 0s elh2zta a lackerry%0t+
N 7&en+
N 6v%! ha 3r'i szokatlan trt0nik! ok0X
6olly a ho'lokt rncolta+
N *l va&yX
N .i0rt k0rdezedX
A lny 'e&vonta a vllt+
N 4sak 'ert '0& sohase' lttalak ilyen+++
N 8yu&talannakX 7&en! azt hisze'! vala'i ne' sti''el ezzel a hzzal+
N /n azt akarta' 'ondani! 03ernek+ .intha t0nyle& ltnl en&e'+
N .skor is 'indi& ltlak+
N Ae ne' &y+
Lre&& oda'ent az a%thoz! 0s e&y pillanatra 'e&llt+
N 1zoktad+++ $estetni a ha%adX
6olly 3elet2rt szke tincsei3e+
N 8e'+ 1oha ne' $estette' '0& 3e+
J. R. Ward "9# Hallhatatlan szeret
N Eer'0szetesen ilyen szkeX
N 8eked 'r csak tudnod kell+
A'ikor a lny $elvonta a sze'ldk0t! Lre&& elpirult+
N 8os! a nk szoktk $estetni+++ tudod! ott lent is+
N 6t 0n ne'+
Lre&& sszeh2zta a sze'0t! aztn elt(ndtt! ki is vez0rli az a&yt)
'inden$0le $urcsa &ondolat sz&uldozott a $e%03en! 'intha valaki el$o&lalta
volna az ad%t+ Cdaintett 6ollynak! 'a%d kil0pett a $olyosra+ *o33ra-3alra
n0zett! 'a%d hall&atzott+ 8e' hallott l0pteket+ 1e' a padl nyikor&st+
/s ne' ltott senkit se' a $e%0n lepedvel! a'ely a sze'0n0l ki volt v&va+
Felvette a sz0ldzseki%0t! les0tlt a l0pcsn! 0s kz3en &y(llte a sa%t
l0pteit! 'ert a han&tl 2&y 0rezte! 'intha valaki kvetn0+
6trapillantott a vlla $ltt+ 1e''i se' volt '&tte! csak az Ires
$olyos+
Lent! a $ldszinten! rn0zett a l'pkra! a'elyek 0&ve 'aradtak+ Az
e&yik a knyvtr3an! a 'sik a 3e%rati $olyosn! 0s e&y az els szalon3an+
e'ent a nappali3a! 0s 'e&n0zte azt a 3izonyos ,ath3oone-portr0t+
Hala'i ok 'iatt 'r ne' 2&y &ondolt a $est'0nyre! ho&y olyan 3aro'ira
ro'antikus 0s eladhat+
THala'i ok 'iattUX U&yan 'rJ Azt kvnta! 3rcsak sohase' 'utatta
volna 'e& 6ollynak a k0pet+ Lehet! ho&y olyan na&y hatssal volt a lny
tudatalatti%ra! ho&y elkezdett $antzilni a $ickrl! ho&y el%n hozz! 0s
szeretkezik vele+ 7stene'+++ 0s 'ilyen arccal 'es0lt arrl az lo'rlJ 8e'
a $0lele're e'l0kezett! hane' a szeKre+ Az e&etren&eten % szeKre+ Ha%on
n0zett-e &y valaha! 'iutn vele voltX
/s taln $ordtott $i&yel'et arra! ho&y &y kiel0&tseX
Ha&y! ho&y e&yltaln kiel0&tseX
Kinyitotta a 3e%rati a%tt! aztn kil0pett a kert3e+ Clyan hatrozottan!
'intha konkr0t c0l%a lenne! 'ikz3en $o&al'a se' volt! 'erre indul%on+
4sak annyit tudott! ho&y % 'esszire a sz't&0ptl 0s a k0pektl+++ a
csendes szo3tl! 3enne azzal a nvel! aki3en sokkal t33 volt! 'int
a'ennyit $elt0telezett rla+
.intha is e&y$a%ta szelle' lett volna! akirl kiderIlt! ho&y i&azi+
S+++ 'ilyen tiszta itt a leve&J
@ls0tlt a hztl! 0s a'ikor 'r va&y szz '0terre %rt tle! 'e&llt a
v0&telen pzsiton! 0s visszan0zett az 0pIletre+ Ltta az els e'eleten a
J. R. Ward "91 Hallhatatlan szeret
$0nyt a szo3%3an! 0s elk0pzelte 6ollyt! aho&y a prnnak dlve $ekszik!
0s hossz2! keskeny kez03en a knyvet tart%a+
Eov33indult a $k 0s a patak $el0+
Ha%on a szelle'eknek is van lelkeX N tpren&ett+ N Ha&y k 'a&uk a
lelkekX
/s a televzis producereknekX
8a! ez volt aztn az i&azi $iloz$iai k0rd0s+
,0rsen kr3es0tlt a kert3en! 'e&-'e&llt! ho&y 'e&h2zo&assa a
lecsIn& szakll3ro'0lit! 0s 'e&tapintsa a tl&y$k trzs0t! 3eszv%a a
$ld 0s a kd illatt+
.r elindult vissza a hz $el0! a'ikor a 'sodik e'eleten $el&yulladt a
villany+++ 0s e&y 'a&as! st0t rny suhant el az e&yik a3lak eltt+
Lre&& 'e&szaporzta a l0pteit! aztn $utsnak eredt+
.r szinte repIlt! a'ikor $elu&rott a 3e%rati torncra! 0s 3enyitott az
a%tn+ .ikz3en $elrohant a l0pcsn! ne' trdtt a tiltssal! ho&y ne'
sza3ad a 'sodik e'eletre 'ennie! 0s az se' 0rdekelte! ha ezzel
$el03reszti a vend0&eket+
A'ikor $el0rt az els szintre! r%tt! ho&y $o&al'a sincs! 'elyik a%t
vezet $el a padlst0r3e+ 1ietve v0&i&csrtetett a $olyosn! 0s az a%tkat
$i&yelte+ A'elyiken sz'ot ltott! az 3iztosan szo3a volt a vend0&eknek+
,aktr+ Eakart eszkzk+
7stennek hla) Ki%rat+
Felt0pte az a%tt! 0s kettes0vel szaladt $el a l0pcsn+ A'ikor $el0rt a
tete%0re! e&y kulcsra zrt a%tval tallta sze'3en 'a&t! a'elynek al%n
$0ny sz(rdtt ki a szo33l+
6an&osan 3ekopo&ott+ Ae ne' trt0nt se''i+
N Ki van oda3entX N kiltotta! 'a%d 'e&pr3lta el$ordtani az
a%t&o'3ot+ N 6ahJ
N Ura'X .it keres ittX
Lre&& 'e&prdIlt! 0s len0zett a l0pcs al%n ll ko'ornyikra! aki '0&
'indi& sz'okin&3an volt! ha3r 'r r0&en le%rt a 'unkaide%e+
Lehet! ho&y ne' is &y3an aludt! hane' $elakasztotta 'a&t e&y
ka'pra a ruhsszekr0ny3en! ho&y ne &y(rd%n ssze 0%szaka+
N Ki van ott 3entX N k0rdezte Lre&& kvetelzve+
N 1a%nlo'! ura'! de a 'sodik e'elet 'a&nterIlet+
N .i0rtX
J. R. Ward "9" Hallhatatlan szeret
N @z ne' tartozik nre+ .ost pedi&! ha nincs ellen0re! 'e&k0rn0'!
ho&y t0r%en vissza a szo3%3a+
Lre&& szlsra nyitotta a sz%t! ho&y vit3a szll%on! aztn v0&Il
'0&se' 'ondott se''it+ Eudott %o33 'dszert is ennek az elint0z0s0re+
N *l van! rend3en+ .e&yek+
Felt(nen han&osan vonult le a l0pcsn! 0s a'ikor el'ent a ko'ornyik
'ellett! hozzs2rldott a vllnak+
H0&i&s0tlt a $olyosn a szo3%i&! 'a%d 3enyitott az a%tn+
N .ilyen volt a s0taX N k0rdezte 6olly stva+
N *+ Ert0nt vala'i! a'& odavolta'X N .int p0ldul! ho&y e&y halott
$ick 3e%tt! ho&y 'e&dn&essenX
N 8e'+ 4sak valaki han&osan v0&i&dI3r&tt a $olyosn+ Ki volt azX
N 8e' tudo' N dr'&te Lre&&! 'a%d oda'ent a ka'erhoz 0s
kikapcsolta+ N Fo&al'a' sincs+++
J. R. Ward "9= Hallhatatlan szeret
+8. fejezet
*ohn e&y olyan utcai l'pa 'ellett 3ukkant el a se''i3l! a'ely
valszn(le& ne' sok r't tallt a 'unk%3an+ A hossz2 zsir$ nyak
alatt elterIl $0nykr e&y e'eletes 30rhz ele%0t vil&totta 'e&! a'ely
sokkal %o33an n0zett volna ki tel%es st0t3en) a t0&lk 0s a ha3arcs ne'
vrs volt ra%ta 0s $eh0r! hane' 3arna 0s '0& 3arn33! az a3lakokon l0v
reped0seket pedi& cikkcakk3an $elvitt ra&asztszala&&al 0s olcs
takarkkal $edt0k el+ .0& a l0pcshz3a vezet n0hny l0pcs is 2&y
ltszott! 'intha t'entek volna ra%ta e&y l0&kalapccsal+
Qontosan olyan volt! 'int a'ikor az utols est0%0t tlttte itt+ @&y
dol&ot kiv0ve) e&y sr&a t3la volt az a%tra ra&asztva TLe3ontandU
$elirattal+
A'i le&ink33 a T8a 0s! kit 0rdekelXb kate&ri3a tartozott+
A'ikor ZheK el3ukkant 'ellette! 0s csatlakozott hozz! *ohn
&ondosan I&yelt r! ho&y a n se''i 'st ne tud%on kiolvasni a
&ondolatai3l! csak nyu&odt tvols&tartst+++ 3r tudta! ho&y ne' sikerIlt+
@z a r0'lo'-krutazs a '2lt%3a neheze33nek 3izonyult! 'int a'ire
sz'tott! radsul a vid'park3eli 'enetekhez hasonltott+ 6a az e'3er
'r e&yszer $elszllt a kocsira! 0s az elindult! ne' volt 'e&llt &o'3!
ho&y kiszllhasson+
Ki &ondolta volna! ho&y az 0lete llo'saihoz elzetes $i&yel'eztet0sre
van szIks0& terhes anyk 0s epilepszisok sz'raX
7&en! 'r ne' volt 'e&lls+ ZheK 3iztosan 'e&csavarn az orrt! ha
ne' $e%ezn0 3e+ Y&y t(nt! 'indenrl tudott! a'it *ohn 0rzett N 0s e33e
3eletartozott volna a kudarc 0rzete is! a'ely elnten0! ha ne' csinln
v0&i& a dol&ot+
N 7tt kttt0l kiX N sutto&ta ZheK+
*ohn 3lintott! 'a%d els0tlt az 0pIlet 3e%rata eltt! 0s 3e$ordult a
sarknl e&y siktor3a+ A'ikor oda0rt a v0szki%rathoz! arra &ondolt! va%on
a zr '0& 'indi& el van-e trve+++
A r2d e&y kis er hatsra 'e&adta 'a&t 0s 3el0ptek+
Az elt0r3en l0v sznye& az erdei kunyhk ke'0ny $ldes tala%ra
e'l0keztetett! 'ert annyira le volt kopva! radsul $oltok tarktottk!
a'elyek 3eszivro&tak a rostok kz0! 0s 3el0%Ik szradtak+ ]res italos
J. R. Ward "9? Hallhatatlan szeret
Ive&ek! ssze&y(rt cukorkapaprok 0s elnyo'ott ci&arettacsikkek hevertek
sz0tszrdva a $olyosn! a leve&3en pedi& olyan sza& ter%en&ett! 'int e&y
csavar& hnal%3an+
7stene'+++ e&y e&0sz tonna l0&$risst se' tudott volna hatssal lenni
erre az orr$acsar sza&-r0'lo'raJ
A'ikor \huinn is 3el0pett a v0szki%raton! *ohn 3alra $ordult a l0pcs
$el0! 0s elindult az e'eletre! ha3r 'inden porcik%a tiltakozott ellene+
.ikz3en $el$el0 haladtak! cinco& patknyok inaltak el az 2t%uk3l! az
@au de L0pcshz pedi& e&yre that33 0s erse33 lett! 'intha a 'a&asa33
l0&r0te&ek3en 'r er%ed0snek indult volna+
A har'adik e'eleten *ohn elindult a $olyosn! 0s 'e&llt e&y csilla&
alak2 $olt eltt! a'ely a $alon ltszott+ *0zus isten+++ az a 3or$olt '0&
'indi& ott voltJ 6a3r! 'i a $en00rt lepdtt 'e& ennyireX 8e' volt
valszn(! ho&y e&y takart3ri&d kivonult volna ide! ho&y ki$eh0rtse a
$alat+
.0& e&y '0terrel arr033 s0tlt! aztn 3enyitott e&y helyis0&3e! a'ely
valaha az e&yszo3s! 30relt laksa volt+ A'ikor 3el0pett! d33enten ltta!
ho&y+++
7stene'! 'inden u&yan2&y volt! aho&y ha&yta+
1enki ne' lakott itt! a'ita el'ent! a'i ne' volt t2lzottan 'e&lep+ Az
e'3erek 'r akkor is $okozatosan elha&ytk ezt az 0pIletet! a'ikor itt
lakott+++ az i&0nyese33ek! akik 'e&en&edhett0k 'a&uknak! ho&y %o33
helyen 0l%enek! elkltztek+ 4sak a dro&osok 'aradtak 'e& a
ha%l0ktalanok! akik 2&y szivro&tak 3e! 'int cstnyok a trtt a3lakon
keresztIl! 0s 3etrt0k a $ldszinti a%tkat+ Aztn vala'ikor az el'2lt k0t 0v
sorn a hzat hivatalosan is le3ontandnak nyilvntottk! 0s ne' ha&ytak
htra 3elle se''it! csak e&y pusztul h0%at! a'elyet 'a%d pori&
ro'3olnak+
A'ikor odapillantott a test0pt 'a&azinra! a'elyet az a3lak 'elletti
dupla 'atracon ha&yott! a vals& rv0nyleni kezdett krIltte! 0s
visszah2zta a '2lt3a! ha3r csiz's l3a a %elen tala%n 'aradt! 0s el se'
'ozdult onnan+
/s i&en! a'ikor kinyitotta a 'ele& h(tszekr0nyt+++ ott tallta a vanlis
italt+
6t i&en! erre '0& az 0hes! nincstelen csavar&k se' $anyalodtak r+
ZheK kr3es0tlt a laks3an! aztn 'e&llt az a3laknl! ahonnan *ohn
oly sok 0%szakn t n0zett ki$el0+
J. R. Ward "9> Hallhatatlan szeret
N .s akartl lenni! 'int a'i voltl+
A $0r$i 3lintott+
N 6ny 0ves voltl akkorX N A'ikor *ohn k0tszer $el'utatta a kettes
sz'ot! a n t&ra nyitotta a sze'0t+ N 6uszonkettX /s $o&al'ad se'
volt! ho&y+++
*ohn 'e&rzta a $e%0t! 'a%d leha%olt! 0s $elvette a 'a&azint+ Btlapozta!
0s r%tt! ho&y pontosan olyann vlt! a'ilyen 'indi& is szeretett volna
lenni) hatal'as ter'et(! $0lel'etes &aze'3err0+ Ki &ondolta volnaX Clyan
v0zna volt az tvltozsa eltt! kit0ve oly sok 'indenki k0nye-kedv0nek+++
Hisszado3ta a 'atracra a 'a&azint! 0s ezt a &ondolatot e&y
sze'pillants alatt sz'(zte az a&y3l+ .a%dne' 'indent ha%land volt
'e&'utatni ZheKnek+ 4sak azt az e&yet ne'+ Azt a dol&ot+++ soha+
8e' $o&nak vissza'enni az els 30rhz3a! ahol e&yedIl lakott! 0s ZheK
ne' $o&%a 'e&tudni! 'i0rt 'ent el onnan+
N Ki hozott t a 'i vil&unk3aX
!ohrment! vlaszolta *ohn n0'n+
N 6ny 0vesen ha&ytad el az rvahzatX N Fel'utatta az e&yik u%%t!
aztn hatot e&yszerre+ N EizenhatX /s ide %tt0lX KzvetlenIl az
rvahz3lX
*ohn 3lintott! 'a%d oda'ent a 'oso&at $ltt l0v szekr0nyhez+
Kinyitotta az a%ta%t! 0s 'e&pillantotta azt! a'ire sz'tott! a'it 'a&a utn
itt ha&yott+ A nev0t+ /s a dtu'ot+
Cldalra l0pett! ho&y ZheK is lthassa! a'it odart+ @'l0kezett r! 'ikor
trt0nt+ 8a&yon &yorsan csinlta+ Eohr odalent parkolt a %rdasze&0ly
'ellett 0s r vrt! pedi& '0& $elszaladt! ho&y 'a&val vi&ye a 3icikli%0t
is+ Az0rt karcolta 3ele a szavakat 0s a sz'okat! ho&y tan2s&ul
szol&l%anak+++ i&az3l ne' is tudta! 'inek+
N 8e' volt senkid N 'or'olta ZheK! 'ikz3en krIln0zett+ N /n is &y
volta' vele+ Az any' 3elehalt a szIl0s3e! 0s e&y na&yon kedves csald
nevelt $el+++ de tudta'! ho&y nincs se''i kzs vons 3ennInk+ Korn
elha&yta' ket! 0s soha ne' t0rte' vissza! 'ert ne' tartozta' oda! ahol
volta'+++ kIln3en is! vala'i han&osan kia3lt 3enne'! ho&y nekik is %o33
lesz! ha el'e&yek+ Fo&al'a' se' volt rla! ho&y $0li& mani/ultor
va&yok! 0s se''i ne' vrt r' a vil&3an+++ aztn tallkozta' ,ehven&e-
dzsel! 0s 'e&'utatta neke'! ki va&yok+
6trapillantott a vlla $ltt+
J. R. Ward "9< Hallhatatlan szeret
N @zek az apr v0letlenek az 0let3en+++ istene'! &yilkos dol&ok! ne'
i&azX 6a Eohr ne' tall rd+++
@lkezddtt volna nla az tvltozs! 0s 'e&halt volna! 'ert ne' lett
volna 'ellette senki! akinek a v0re tse&tette volna+
Hala'i 'iatt! *ohn ne' akart erre &ondolni+ 1e' arra! ho&y neki 0s
ZheKnek e&yarnt volt e&y 'a&nyos! e&yedIl tlttt idszak az 0let03en!
a'ely hasonlv tette ket e&y'shoz+
;yere N $or'lta a sz%val+ N .enj$nk a kvetkez# llomshozJJ
A vros kIlterIlet0n Lash e&y $ld2ton ha%tott a$el0 a $ahz $el0+ A teste
krIl tartotta a varzsleplet! ho&y az C'e&a 0s a kis %t0kszere ne tud%k!
'erre %r! e'ellett '0& e&y 3ase3allsapkt is 'a&ra lttt! vala'int
keszty(t 'e& eska3tot! a'elynek $elha%totta a &all0r%t+
Y&y 0rezte 'a&t! 'int a lthatatlan e'3er+
A pokol3aJ Le&szvese33en lthatatlan lett volna+ Ly(llt sa%t 'a&ra
n0zni+ 6atrnyi vrakozs utn! &y 2t3an az 0lhalotts& $el0 vezet
le%tn! azt $i&yelte! 'i e&y03 h'lik '0& le rla! 0s a'ikor a $olya'at
'e&llni ltszott! ne' tudta eldnteni! ho&y 'e&knnye33Ilt-e+
@zen a ponton '0& csak $0li& olvadt sz0t) az iz'ai '0& 'indi& a
csont%ain l&tak+
A $ar'hztl krIl3elIl n0&yszz '0terre parkolt le a .ercedesszel e&y
kis $enyerd3en! 'a%d kiszllt+ Az ere%0t kizrla& arra $ordtotta! ho&y
lczza 'a&t! ez0rt ne' 'aradt t33! a'ivel lthatatlann tudott volna
vlni+
W&y aztn 3aro'i hossz2 s0ta volt az istenverte patkny$0szeki&! 0s
tkozottul ne' tetszett neki! ho&y ilyen na&y er$eszt0st i&0nyel '0& az is!
ho&y 'oz&atni tud%a a test0t+
A'ikor azon3an oda0rt a $ahzhoz! hatal'as ener&iahull' csapta 'e&+
6ro' tra&acs parkolt a kocsi$el%rn! N 0s 'inde&yiket $elis'erte+ A
sze&0nyes $ur&onok az Alantasok Ersas&nak tula%donai voltak+
/s 'it ad isten! a hz3an 3ulit tartottakJ Le&al33 h2sz $0r$i lehetett
3ent! 0s %av3an 'ulatoztak+ Lash az a3lakon keresztIl ltta a kancskat 0s
az italos Ive&eket! vala'int azt! ho&y a nyavalysok vzipipt szvnak! 0s
ki tud%a! 'it szippantanak+
Ae hol van a kis se&&$e%X
J. R. Ward "9: Hallhatatlan szeret
S+++ tk0letes idzt0s+ A hz el0 0ppen ekkor &rdIlt 3e e&y ne&yedik
aut is! a'ely ne' hasonltott a 'sik hro'hoz+ @zen a versenyaut
kin0zet( %r&nyon a $est0s valszn(le& le&al33 annyira dr&a volt! 'int
a $eltunin&olt varr&0p! a'it a 'otorhztet al szereltek 3e+ A kasztni alatt
vil&t neon$0nytl pedi& 2&y n0zett ki! 'intha 0pp 'ost ereszkedett
volna le a $ldre+ A klyk kiszllt a voln '&Il! 0s nocsak! nocsak! is
$el volt tunin&olva) vadonat2% 'rks $ar'ert 0s 'en 3rdzsekit viselt! a
ci&i%0t pedi& arany n&y2%tval &y2%totta 'e&+
.ost kvetkezett az i&azi teszt+
6a a klyk csak 3ulizni 'e&y 3e! akkor Lash t0vesen t0lte 'e&! 0s a
kis kcs& ne' is volt olyan na&y sz+++ az C'e&a pedi& ne' kapott tle
'st! 'int e&y % du&st+ 6a azon3an Lash ne' t0vedett vele
kapcsolat3an! 0s a &aze'3er3en t33 volt enn0l! a 3uli 0rdekesen $o&
alakulni+
Lash sszeh2zta a &all0r%t a nyers h2son! a'i r0&e33en a nyaka volt!
'ikz3en pr3lt ne' tudo'st venni arrl! 'ilyen kocsonys a teste! is
volt a33an a kie'elt helyzet3en! ahol 'ost a klyk+ 7'dta azt a
TkIlnle&es va&yokU 0rz0st! 0s azt hitte! rkk0 $o& tartani+ 8a 'inde&y+
6a az C'e&a ha%land volt kir2&ni a sa%t h2s-v0r utd%t! ez az e&ykor
e'3er volt szarzsk se' $o&%a soki& h2zni+
A'ikor az e&yik r0sze& kin0zett az a3lakon oda3entrl az irny3a!
Lash 2&y v0lte! t2l na&y kockzatot vllal azzal! ho&y ilyen kzel
'er0szkedik a hzhoz! de ne' 0rdekelte+ 8e' volt vesztenival%a! 0s ne'
t2lzottan rIlt a &ondolatnak! ho&y az elkvetkezend 0let0t 2&y kell
eltltenie! ho&y ne' 's! 'int e&y 'oz& 'arhah2sdara3+
A ronda! &yen&e 0s nedvedz kIls ne' volt vala'i vonz+
.ikz3en a hide& sz0ltl sszekoccant a $o&a! ZheK-re &ondolt! 0s az
e'l0kek se&ts0&0vel 'ele&tette $el 'a&t+ Ali& tudta elhinni! ho&y csupn
pr nappal ezeltt volt vele! 'ert 2&y 0rezte! 'intha ezer 0ve trt0nt volna!
ho&y utol%ra 'a&a al &y(rte+ A v0& akkor kezddtt el! a'ikor $el$edezte
a 3r0n az els se3et+++ csak akkor ezt '0& ne' tudta+
.indssze e&y horzsolsnak &ondolta+
*a persze+
Fele'elte a kar%t! ho&y kisi'tsa a ha%t a sze'03l! ' a keze
3eleItkztt a 3ase3allsapka ellenz%03e! 0s esz03e %utott! ho&y 'r nincs
ha%a+ 4sak 'eztelen kopony%a 'aradt+
J. R. Ward "9; Hallhatatlan szeret
6a t33 ener&i%a lett volna! $elh3orodva 0s dIhsen kikelt volna
'a&3l rothad v0&zete 'iatt+ Az 0let0nek ne' ilyennek kellett volna
lennie+ 8e' az volt a kIldet0se! ho&y csak kvIlrl n0zzen 3e$el0!
'indi& a kz0ppont volt! a vezet! a kIlnle&es kivlasztott+
Hala'i osto3a ok 'iatt *ohn .attheM %utott esz03e+ A'ikor az a
nyo'orult elkezdte a testv0ris0& kik0pzpro&ra'%t! ki'ondottan v0zna
$i2 volt! akinek ne' volt se''i%e! csak e&y testv0ris0&3eli neve 0s e&y
csilla& alak2 he& a 'ellkasn+ Ek0letes c0lpont volt! ho&y $olyton
szekl%a! 0s Lash kIlnle&es r'0t lelte 3enne! ha 'in0l durv33an
piszklhatta+
7stene'! akkor '0& $o&al'a se' volt! 'ilyen 0rz0s kikzstettnek
lenniJ .ennyire 'e&alz 0s lealacsonyt+ Az e'3er iri&yen n0zi azokat!
akiknek sikerIlt! 0s 3r'it 'e&adna az0rt! ho&y kz0%Ik tartozzon+
.0& szerencse! ho&y akkori3an ezt ne' tudta! kIln3en k0tszer is
'e&&ondolta volna! ho&y kereszt3e te&yen a $i2nak+
7tt 0s 'ost! e&y tl&y$a durva! hide& trzs0nek dlve! a $ar'hz a3lakn
n0zett 3e$el0! 0s azt $i&yelte! aho&y e&y 'sik aranyi$%2 0lvezi az 0letet+
6irtelen elhatrozta! ho&y taktikt vltoztat+
6a ez lesz az utols dolo& is az 0let03en! akkor is elint0zi azt a
szar%ankt+
@z '0& ZheKn0l is $ontosa33 volt sz'ra+
8e' az inspirlta! ho&y hallra volt t0lve+ 1okkal ink33 az! ho&y
Izenetet kIld%n az ap%nak+ 6iszen ne' volt 's! 'int e&y rothadt al'a!
a'ely ne' esett 'essze a $%tl! 0s a 3ossz2 'indi& 0des+
J. R. Ward "99 Hallhatatlan szeret
+0. fejezet
N @z ella r0&i hza N 'ondta ZheK! 'iutn el3ukkant e&y 'ezn
*ohn .attheM 'ellett+
A'ikor a $0r$i 3lintott! ZheK krIln0zett a 30k0s t%on+ ella $eh0r
hza az 0pIlet krIl $ut verandval 0s vrs k0'0ny0vel tk0letesen
$estett az 0%szakai hold$0ny3en! 0ppen ez0rt na&y kr volt! ho&y tel%esen
Iresen llt+ 4supn a kinti l'pa 0&ett+
A %o33ra es 'ell0k0pIlet eltt azon3an le&al33 e&y Ford F-1>#-es
parkolt a kavicsos kocsi$el%rn! a $els e'eleti a3lakok3an pedi& 0&ett a
villany+
N ella volt az! aki 'e&talltX
*ohn a kez0vel e&y 3izonytalan %elet 'utatott! 'a%d e&y 'sik hz $el0
3ktt! a'ely az 2t 'ellett llt+ @lkezdett 'uto&atni a %el3esz0ddel! 'a%d
a33aha&yta! 0s e&y0rtel'(en ltszott ra%ta! 'ennyire zavar%a a
ko''unikcis korlt+
N Halaki a33l a hz3l+++ is'erted ket! k pedi& sszehoztak ellvalX
*ohn 3lintott! 'a%d 3eny2lt a zse303e! 0s elvett e&y tr&yat! a'ely
2&y n0zett ki! 'int e&y k0zzel k0sztett karkt+ ZheK elvette tle! aztn
0szrevette a 3elekarcolt %eleket az si nyelven+
N Eehrror+ N A'ikor a $0r$i 'e&0rintette a 'ellkast! ZheK azt k0rdezte+
N @z a nevedX 6onnan tudtadX
*ohn a $e%0re 'utatott! aztn 'e&vonta a vllt+
N 4sak 'e&%elent az a&yad3an+ N Kin0zett a kise33 hzra+ Az 0pIlet
'&tt volt e&y 'edence! 0s ZheK 0rezte! ho&y a $0r$i e'l0kei ott a
le&0lese33ek! 'ert 'inden alkalo''al! a'ikor odat0vedt a tekintete! az
0rzel'i rcsszerkezete $ello33ant! 'int e&y kapcsolt3la! a'elyen 'inden
ra'kr e&yszerre villan $el+
Az0rt %tt ide elszr! ho&y 'e&v0d%en valakit+ Ae ne' ellt+
.aryt! %utott hirtelen esz03e+ ,ha&e -el"t! .aryt+ Ae ho&y tallkoztakX
Furcsa+++ ezzel kapcsolat3an $al3a Itkztt+ *ohn ezt a r0szt elzrta elle+
N ella hozott ssze a testv0ris0&&el! 0s Eohr'ent el%tt 0rted+
*ohn is'0t 3lintott! aztn ZheK visszaadta neki a karktt! 0s
'ikz3en a $0r$i tra%zolta az u%%val az si %eleket! ZheK elcsodlkozott
azon! 'ilyen relatv dolo& az id+ 4supn e&y ra telt el azta! ho&y
J. R. Ward =## Hallhatatlan szeret
elha&ytk a testv0ris0& hzt! azon3an 2&y 0rezte! 'intha 'r e&y 0vet
e&yItt tltttek volna+
7stene'! *ohn t33et adott neki! 'int a'ire valaha sz'tott+++ 0s 'ost
'r pontosan tudta! 'i0rt volt olyan 'e&0rt a '(t3en! a'ikor ki3orult+
Qokoli sokat kellett elviselnie! 0s sze&0ny ne' t0lte az 0let0nek els
szakaszt! hane' ink33 tvonszolta ra%ta 'a&t+
A k0rd0s az volt! ho&y veszhetett el e&yltaln az e'3erek vil&3an+
6ol voltak a szIleiX A kirly volt a gymja! a'ikor '0& ne' vltozott t!
ezt tan2stottk a papr%ai! a'ikor elszr tallkoztak a Dero 1u'3an+ ZheK
akkor azt $elt0telezte! ho&y az 0desany%a 'e&halt! 0s a 3uszplyaudvari
lto&ats ezt ne' is c$olta 'e&+++ azon3an voltak $eh0r $oltok a
trt0net3en+ 80hnyrl 0rezte! ho&y a $i2 sznd0kosan titkol%a el elle!
n0hnyrl azon3an '0& 'a&a se' tudott se''it+
A ho'lokt rncolva azt 0rz0kelte! ho&y az ap%a '0& na&yon is vele
van! ha3r *ohn valszn(le& ne' is is'erte+
N .0& elviszel e&y utols helyreX N k0rdezte halkan+
Y&y t(nt! *ohn '0& e&yszer utol%ra krIln0z! aztn lthatatlann vlt!
ZheK pedi& kvette+ A $0r$inak az test03en l0v v0re 'utatta 'e& az utat
sz'ra+
A'ikor e&y 'odern hz eltt 2%ra alakot ltttek! *ohnt v0&telen
szo'or2s& nttte el! de olyan hatal'as! ho&y az 0rzel'i rcsszerkezete
lassan kezdett sszeo'lani+ 1zerencs0re '0& ide%03en 'e&lltotta a
$olya'atot! 'ieltt helyrehozhatatlan krt szenvedett volna+
6a e&yszer valakinek az 0rzel'i rcsa sszedlt! annak v0&e volt! 0s a
k0pzelet0nek d0'onai vett0k t $elette az ural'at+
@rrl .urhder %utott esz03e+ Azon a napon! a'ikor 'e&tudta az i&azat!
ZheK pontosan e'l0kezett r! 'ilyen volt az 0rzel'i rcs$el0pt0se) az ac0l
tart&erendk! a'elyek a 'entlis e&0szs0& tartpill0rei voltak! ro'ok3an
hevertek+
ZheK volt az e&yetlen! aki ne' lepdtt 'e& azon! a'ikor .urhder
'e&rIlt! 0s el'enekIlt+
*ohn odas0tlt a 3e%rati a%thoz! 3etette a kulcsot a zr3a 0s 3enyitott+
@&y l0&ra'lat radt ki az Idvzl0sIkre! 0s ZheK 0rezte a por 0s a
nyirkoss& sza&t! a'ely azt %elezte! ho&y ez a sz0p hz is lakatlanul ll+ 7tt
azon3an ne' volt se''i$0le 3(z! ne' 2&y! 'int a33an a lepusztult
30rhz3an+
Ae 'i0rt voltak ittX Kinek a hza volt ez+++
J. R. Ward =#1 Hallhatatlan szeret
A'ikor *ohn $elkapcsolta a villanyt az elszo33an! ZheKnek 'a%dne'
elllt a l0le&zete+ Az a%ttl 3alra a $alon! e&y tekercsen az llt az si
nyelven! ho&y ez itt a Eohr'ent nev( testv0r! vala'int trv0nyes -ele!
-ellesandra otthona+
@z 'e&'a&yarzta! 'i0rt 0rezte *ohn azt a v0&telen $%dal'at+ 8e'
-ellesandra trsa volt az e&yetlen! aki ki'entette a '0& tvltozs eltt
ll $i2t a nyo'or3l+
Az asszony na&yon sokat %elentett *ohnnak+ 8a&yon-na&yon sokat+
*ohn v0&i&s0tlt a $olyosn+ .0& t33 villanyt kapcsolt $el 'enet
kz3en! az 0rzel'ei pedi& a keser0des szeretet 0s a to'3ol $%dalo'
kztt hull'zottak+ A'ikor oda0rtek a leny(&z konyhhoz! ZheK
odal0pett az alkv3an ll asztalhoz+
*ohn itt Ilt! &ondolta! a'ikor az e&yik sz0k t'l%ra tette a kez0t+++ az
els est0%0n e33en a hz3an! pontosan ezen a helyen Ilt+
N .eKiki 0tel N dr'&te+ N Annyira $0lt0l! ho&y 'e&s0rted ket! de
aztn+++ -ellesandra+++
.int e&y kop! a'ely sza&ot $o&ott! ZheK a hat0&s t(zhelyn0l llva
'indent tvett! a'elyet *ohn e'l0kei3l ki tudott olvasni+
N -ellesandra &y'30res rizst szol&lt $el neked+ /s+++ pudin&ot+
/leted3en elszr etted tele 'a&ad! 0s ne' $%t a &yo'rod+++ 0s olyan hls
voltl! ho&y ne' tudtad! ho&yan kezeld a dol&ot+
Cdan0zett r+ Ltta! ho&y a $0r$i elspad! a sze'e pedi& t2ls&osan
csillo&! 0s tudta! ho&y visszautazott a '2lt3a+ 7s'0t a r0&i! v0kony test03en
volt! aho&y ott Ilt az asztalnl sszeh2zva 'a&t! 'ikz3en 'e&hatdott
az els kedves &esztustl! a'elyet valaki na&yon hossz2 id utn 'utatott
$el0+
L0pteket hallott a $olyosrl! 'ire oda$ordtotta a $e%0t! 0s r%tt! ho&y
\huinn '0& 'indi& ott van velIk+ Kiss0 le'aradva '&ttIk! c0ltalanul
l0zen&ett! rossz han&ulata k0zzel$o&hatan ott le3e&ett krIltte! 'int e&y
rny0k+
8os! 'ostantl 'r ne' kellett 'ellettIk 'aradnia+ @z volt az 2t v0&e!
az utols $e%ezet *ohn knyv03en! a'ellyel el is 0rkeztek a %eleni&+ 1a%nos
ez azt %elentette! ho&y na&yon helyesen 'inden 3izonnyal innen
vissza'ennek a testv0ris0& kzpont%3a+++ ahol *ohn 'e&int r $o&%a 'a%d
venni! ho&y e&yen! 0s 'e&pr3l%a azt is! ho&y i&yon 3elle+
ZheK ne' akart vissza'enni! le&al33is 'ost '0& ne'+ Londolat3an
2&y dnttt! kivesz e&y 0%szakt! va&yis ezek voltak az utols rk! 'ieltt
J. R. Ward =#" Hallhatatlan szeret
visszazkkent volna a 3ossz2had%rat3a+++ aztn elveszti ezt a $ino'
kapcsolatot! e&y's '0ly 'e&0rt0s0t! a'ely kzte 0s *ohn kztt alakult
ki+
Ae ne' $o&%a 3ecsapni 'a&t) a szo'or2 vals& az volt! ho&y az ers
ktel0k u&yanakkor rendkvIl tr0keny is volt! 0s ZheKnek ne' volt
k0ts0&e a$ell! ho&y 'ihelyt a vals& visszat0r! 0s a %elen tveszi a '2lt
hely0t! azonnal sz0t is trik+
N \huinn! 'a&unkra ha&ynl 'inket! k0rlekX
A src kIln3z szn( sze'e *ohnra siklott! aki 'e&vonta a vllt 0s
3lintott+ \huinn ne' volt elra&adtatva attl! ho&y lerztk! ez0rt heves
'uto&ats3a kezdett a 3art%val+
N Kurva %J N csattant $el dIhsen v0&Il! 'ieltt sarkon $ordult volna! 0s
kivonult a 3e%rati a%tn+
.iutn az a%tcsaps visszhan&%a is elhalt a hz3an! ZheK *ohnra n0zett+
N 6ol aludtlX
*ohn a $olyosra 'utatott! 0s ZheK elindult vele+ @lhaladtak sok szo3a
eltt! a'elyeknek 'odern 3erendez0sIk volt! de antik '(alkotsok
dsztett0k+ Az sszhatstl a hely olyannak t(nt! 'int e&y '2zeu'!
a'ely3en lakni lehetett+ ZheK kvncsian 3e-3epillantott a nappali 0s
hlszo3k nyitott a%ta%n! ho&y '0& t33et lsson 3ellIk+
*ohn hlszo3%a a hz 'sik szrny3an volt! 0s a'ikor ZheK 3el0pett!
el tudta k0pzelni a $i2 kulturlis d33enet0t+ A nyo'or3l a po'p3a
0rkezett! pedi& csak n0hny kilo'0terrel utazott arr033+ A lepusztult
30rlakstl elt0ren! ez a szo3a ten&er0szk0k 'ened0khely volt! ele&ns
32torokkal! 'rvny $Irdszo3val 0s e&y olyan sznye&&el! a'ely
le&al33 annyira vasta& 0s d2s volt! 'int e&y ten&er0sz rvidre v&ott ha%a+
,adsul az eltolhat Ive&a%t sa%t teraszra vezetett+
*ohn oda'ent! 0s kinyitotta a ruhsszekr0nyt! 'a%d ZheK a $0r$i ers!
iz'os kar%a $ltt 3en0zett arra! a'i a $a vll$kon l&ott 3enne+
.ikz3en *ohn a ruhkat n0zte! a vlla 'e&$eszIlt! az e&yik keze pedi&
kl3e szorult+ 1a%nlatot 0rzett vala'i 'iatt! a'it 'e&tett! va&y aho&y
viselkedett! ' ez ne' ZheKszel volt kapcsolatos+++
Eohr+ Eohrral $I&&tt ssze+
1a%nlatot 0rzett a'iatt! aho&y a dol&ok 'ostan3an alakultak kzttIk+
N esz0l% vele N 'ondta ZheK halkan+ N .ondd el! 'i trt0nik+
.indketten %o33an $o&%tok 0rezni 'a&atokat+
*ohn 3lintott! 0s 0rezte! ho&y az elhatrozs 'e&ersdik 3enne+
J. R. Ward =#= Hallhatatlan szeret
ZheK ne' tudta! ho&y is trt0nt N va&yis a 'ozdulat persze el0&
e&yszer( volt N! ' a'i '0&is 'e&lepte! az az volt! ho&y 'r 'e&int
tlelte+ A kar%a htulrl a $0r$i dereka kr0 $ondott! az arct a lapocki
kz0 $ektette! 0s r''el 0rezte! ho&y *ohn rteszi a kez0t a k0z$e%0re+
.ilyen sok$0lek0ppen ko''uniklt a kez0velJ /s n0ha az 0rint0s
sokkal %o33 volt a ki'ondott szavaknl+
A 3ellt csnd3en ZheK visszah2zta az &yhoz! aztn 'indketten
leIltek+
Aho&y a n csak 3'ult r! *ohn n0'n azt k0rdezte) .i azX
N iztos va&y 3enne! ho&y szeretn0d! ha ki'ondan'X N A'ikor a $0r$i
3lintott! ZheK e&yenesen a sze'03e n0zett+ N Eudo'! ho&y vala'it
kiha&ytl+ /rze'+ Han e&y (r az rvahz 0s a lepusztult 30rhz kztt+
*ohn arcn e&yetlen izo' se' 'ozdult! '0& csak ne' is rndult 'e&!
0s e&yszer se' pislo&ott kz3en+ Az azon3an! ho&y eltitkolta a reakci%t!
ne' %elentett se''it+ ZheK tudta! a'it tudott rla+
N ,end3en van! ne' $o&o' 'e&k0rdezni+ /s ne' $o&o' erltetni se'+
Azt az enyhe prt! a'ely ekkor sz0tradt *ohn arcn! ZheK sohase'
$o&%a el$ele%teni! '0& azutn se'! ho&y el'ent+++ a &ondolat pedi&! ho&y
elha&y%a! arra k0sztette! ho&y $ele'el%e az u%%t a $0r$i a%khoz+ A'ikor
*ohn 'e&rndult 'e&lepet0s03en! ZheK csak a sz%t n0zte+
N 1zeretn0k adni neked vala'it 'a&a'3l N 'ondta '0ly! halk han&on+
N 8e' az0rt! ho&y kie&yenltse' a sz'lt! hane' az0rt! 'ert &y akaro'+
8a i&en! % lett volna! ha is &y krIl tud%a vezetni a sa%t 0let0nek
llo'sain! ha azon3an a $0r$i t33et tudott volna a '2lt%rl! attl csak
'0& neheze33en viselte volna el az n&yilkos kIldet0st! a'ire k0szIlt+
.ert 3r'it 0rzett is *ohn irnt! el $o&%a kapni az elra3l%t! 0s ne' voltak
ill2zii azzal kapcsolat3an! ho&y t2l0li-e az sszecsapst+
Lashnek sok trIkk%e volt+
1ok &onosz trIkk%e! a'elyek se&ts0&0vel sok &onoszs&ot kvetett el+
A &aze'3er tetteinek e'l0ke 2%ra 3eszivr&ott az a&y3a! szrny(s0&ek!
a'elyektl re'e&ni kezdett! undort dol&ok! a'elyek vala'i olyan dolo&
$el0 lkt0k! a'elyre '0& ne' llt taln k0szen+ Ae ne' szllhat 2&y sr3a!
ho&y Lashsel volt utol%ra+
N 1zeretkezni akarok veled N 'ondta rekedt han&on+
*ohn r0'Ilt k0k sze'e olyan intenzven $Irk0szte az arct! 'intha
annak a %el0t keresn0 ra%ta! ho&y taln ne' %l 0rtette a szavait+ Aztn a
J. R. Ward =#? Hallhatatlan szeret
v&y $orr! sIr&et hull'a nttte el! elsprve 'inden 0rzel'et! 0s ne'
ha&yott 'a&a utn 'st! csak e&y i&azi $0r$i perzsel szenved0ly0t+
*avra le&yen 'ondva! 'e&tett 'inden tle telhett! ho&y el$o%tsa!
ha3r a test03en dz harc d2lt+ Ae ZheK eldnttte az 0rzele' 0s az
0rtele' kIzdel'0t azzal! ho&y a sz%t a $0r$i0ra szortotta+
S+++ istene'! 'ilyen puha volt az a%kaJ
A viharos szenved0ly ellen0re! a'it ZheK e&y0rtel'(en 0rz0kelt a
v0r03en! *ohn visszatartotta 'a&t! '0& akkor is! a'ikor a n a sz%3a
du&ta a nyelv0t+ *ohn nural'a 'e&knnytette a dol&ot! aho&y a
&ondolatai ide-oda cikztak akztt! a'it 'ost csinlt+++
/s a'it csupn n0hny nappal azeltt tettek vele+
6o&y k0pes le&yen koncentrlni! a kez0t a $0r$i 'ellkasra tette! 0s
v0&i&si'tott a 'elliz'n a szve $ltt+ 6tradnttte az &yra! 0s kz3en
'0lyen 3el0le&ezte az illatt+ .e&0rezte a ktd0s %el0t! a'elyet *ohn
'iatta 3ocstott ki 'a&3l+ A st0t! $(szeres illat sa%tosan r %elle'z
volt! 0s annyira 's! 'int e&y alantas 0'elyt 3(ze+
W&y ZheKnek sikerIlt elvlasztania ezt az 0l'0nyt a ne'r0&en
trt0ntektl+
A csk csupn $el$edez0snek indult! de ne' 'aradt az soki&+ *ohn
kzele33 'ozdult hozz! hatal'as test0t hozzszortotta! s2lyos l3a
$elh2zdott! 0s v0&Il lenyo'ta ZheK l3t az &yra+ U&yanakkor a kar%a a
teste kr0 $ondott! 0s '0& %o33an 'a&hoz h2zta+
U&yanolyan lassan haladt! 'int ZheK! akinek e&0szen addi& ne' is volt
se''i &ond%a! a'& *ohn tenyere a 'ell0re ne' siklott+
Az 0rint0s 'e&zavarta! kiszaktotta e33l a szo33l! e33l az &y3l!
0s elra&adta *ohntl! ki e33l a pillanat3l! 'a%d visszareptette a pokol3a+
Qr3lt kIzdeni a 'entlis idutazs ellen! 0s a %elen3en 'aradni! itt
*ohnnal+ A'ikor azon3an a $0r$i u%%a 'e&si'o&atta a 'ell3i'3%t!
k0nyszertenie kellett a test0t! ho&y 'ozdulatlan 'arad%on+ Lash szerette
leszortani az &yra! 0s 'in0l %o33an elodzni az elkerIlhetetlent! 'ert
3r'ennyire szeretett is el0lvezni! az el%t0kot '0& %o33an kedvelte!
a'ikor elssor3an a n a&yval %tszott+
ete&esen I&yes h2zs volt a r0sz0rl! 'ivel ZheK 'indenn0l %o33an
v&yott r! ho&y 'in0l el33 t2lessenek ra%ta+++
*ohn a csp%0hez nyo'ta &askod $0r$iass&t+
@um.
J. R. Ward =#> Hallhatatlan szeret
Az nural'a lasszk0nt visszacsapott r! el0rte v0&s hatrt! 0s
$0l3etrt) e&y 'ozdulattal nk0ntelenIl is elrndult! 0s 'e&szaktotta a
kapcsolatot a testIk kztt! a'ivel tnkretette a pillanatot+
A'ikor $elu&rott az &yrl! 0rezte a $0r$i r0'Ilet0t! de t2ls&osan
le$o&lalta a sa%t $0lel'0nek rv0nye! ho&y 'e&'a&yarzza neki a
helyzetet+ *rklni kezdett a szo33an! '0ly leve&ket vett! de ne' a
szenved0ly hev0tl! hane' a pnik 'iatt+
.ilyen al%as dolo& a $0lele'J
8yo'orult Lash+++ ez0rt 'e& $o&%a lni+ 8e' az0rt! a'it 0rzett! hane'
a'ilyen helyzet3e *ohnt hozta+
N 1a%nlo' N ny&te ZheK+ N 8e' lett volna sza3ad elkezdene'+
8a&yon sa%nlo'+
A'ikor k0pesnek 0rezte 'a&t! 'e&llt a ko'd eltt! 0s 3elen0zett a
$alra $elakasztott tIkr3e+ *ohn az eltolhat Ive&a%t eltt llt! kar%t
kereszt3e $onta a 'ellkasn! az llkapcsa 'e&$eszIlt! 'ikz3en ki$el0
3'ult az 0%szak3a+
N *ohn+++ ne' te va&y az oka+ @skIsz'J
A $0r$i ne' n0zett r! 0s 'e&rzta a $e%0t+
ZheK 'e&drzslte az arct! 0s r%tt! ho&y a knos csend csak $okozza
3enne a k0sztet0st! ho&y el'enekIl%n+ 8e' tudott 'e&3irkzni
'indezzel) azzal! a'it 0rzett! a'it *ohnnal tett! 0s a'it Lash '(velt vele+
Az a%t $el0 pillantott! 0s 'inden iz'a 'e&$eszIlt! ho&y kil0p%en ra%ta+
A'i na&yon is %elle'z volt r+ @&0sz 0let03en arra a k0pess0&0re
t'aszkodott! ho&y ki tudott htrlni a dol&ok3l! 0s ne' ha&yott 'a&a
utn se''ilyen 'a&yarzatot! se''i nyo'ot! csak a puszta leve&t+
0r&yilkosk0nt ez na&yon %l %tt sz'ra+
N *ohn+++
A $0r$i oda$ordtotta $el0 a $e%0t! 0s a'ikor a tekintetIk tallkozott a
tIkr3en! *ohn sze'03en 'e&3ns 0&ett+
ZheKnek azt kellett volna 'ondania! ho&y az lesz a le&%o33! ha 'ost
el'e&y+ Ki kellett volna tallnia vala'i ertlen 'ente&etz0st! aztn
lthatatlann vlni a szo33l+++ 0s a $0r$i 0let03l+
.0&se' tudott se''i 'st kiny&ni! csak a nev0t+
*ohn 'e&$ordult! 0s azt $or'lta a sz%a) Bajnlom. .enj8 6incs semmi
baj. .enj csak8
J. R. Ward =#< Hallhatatlan szeret
ZheK azon3an ne' tudott 'ozdulni+ Aztn kinyitotta a sz%t+ A'ikor
r%tt! 'i k0szIl ki%nni a tork3l! el se' hitte! ho&y val3an szavak3a
nti+ @z 'indennek ellent'ondott! a'it eddi& 'a&rl 'e&is'ert+
Az isten szerel'0re! val3an ezt $o&%a tenniX
N *ohn+++ 0n+++ en&e'+++
A tIkr3en a tekintete visszat0rt sa%t 'a&ra+ eesett arcra! a sze'e
alatti karikkra! a'i '&tt sokkal t33 volt! 'int az! ho&y ne' aludt 0s
ne' ivott v0rt+
@&y hirtelen %tt! dIhs i'pulzussal ki3kte+
N Lash ne' volt i'potens! ok0X 8e' volt+++ i'potens+++
A h'0rs0klet olyan hirtelen 0s olyan &yorsan cskkent le a szo33an!
ho&y ZheK l0le&zete kis $eh0r $elhk3en ha&yta el a sz%t+
A ltvnyra! a'i a tIkr3en trult el0! 'e&$ordult! 0s e&y l0p0st htrlt
*ohntl) a $0r$i k0k sze'e rd&i t(zzel izzott! $els a%ka $elh2zdott! 0s
'e&'utatta 'e&ny2lt sze'$o&t! a'ely olyan hossz2 0s 0les volt! 'int e&y
tr+
A szo33an 'inden tr&y vi3rlni kezdett! a l'pk az 0%%eliszekr0nyen!
a ruhk a vll$kon! a tIkr a $alon+ A sok kis re'e&0s $elersdtt! 0s
z2&ss vltozott! olyannyira! ho&y ZheKnek 'e& kellett kapaszkodni a
ko'd3an! neho&y hanyatt essen+
A leve& 0letre kelt+ Feltltdtt $eszIlts0&&el+ 1zikrzan elektro'oss
vlt+
Hesz0lyess0+
/s *ohn teste volt az r%n& ener&ia'ez kzpont%a! a keze kl3e
szorult! iz'os kar%a re'e&ett! a co'3%a pedi& 'e&$eszIlt! a'ikor harci
alaplls3a ereszkedett+
A sz%a na&yra nylt! a $e%0t elresze&ezte+++ 0s e&y csatakilts trt $l a
tork3l+++
A han& kiro33ant a szo33an! 0s olyan han&os volt! ho&y ZheKnek 3e
kellett $o&nia a $Il0t! az ere%0t pedi& az arcn 0rezte! 'int e&y sz0llk0st+
@&y pillanatra azt hitte! ho&y a $0r$inak 'e&%tt a han&%a+++ csakho&y a
han& ne' e'3eri volt! sokkal ink33 'ennydr&0s+
*ohn hta '&tt $elro33ant az eltolhat a%t! az Ive&t3la ezer apr
dara3ra trt! 0s kisIvtett a szo33l! az Ive&cserepek patto&tak a terasz
kv0n! 'ikz3en 'e&csillant ra%tuk a $0ny! 'int az es csepp%ei+++
Ha&y 'int a knnycseppek+
J. R. Ward =#: Hallhatatlan szeret
,1. fejezet
lay-nek $o&al'a se' volt arrl! ho&y 1aKton 'it adott a kez03e+
8os! szivar volt! annyit tudott! 0s i&en! na&yon dr&a is! a nev0t azon3an
ne' tudta 'e&%e&yezni+
N 1zerinte' tetszeni $o& N 'ondta 1aKton! 0s htradlt a 3r
karossz0k3en! 'a%d 'e&&y2%totta a sa%t szivar%t+ N Fino' az aro'%a+
1t0t! de na&yon $ino'+
lay 'e&&y2%totta az n&y2%t%t! 0s elreha%olt! ho&y 'e&szv%a+
A'ikor a sz%3a tette! 'a&n 0rezte a 'sik $0r$i tekintet0t+
Y%ra+
.0& 'indi& ne' szokott hozz! ho&y valaki ennyire $i&yel%en r! ez0rt
ink33 kr3e%rtatta a tekintet0t a helyen) 3oltozatos! st0tzld 'ennyezet!
$0nyes $ekete $al! st0t3ord 3rsz0kek 0s 3oKok+ 8a&yon sok e'3eri $0r$i!
ha'utartval a knykIk 'ellett+
,viden) e&yik se' tudta annyira lektni a $i&yel'0t! 'int 1aKton
sze'e! han&%a! klni%e va&y+++
N 1zval! ruld el neke' N 'ondta a $0r$i! 0s ki$2%t e&y tk0letes! k0k
$Ist$elht! a'ely e&y pillanatra eltakarta az arct N! a ha%szlcskos ltnyt
a hvso' eltt va&y utn vetted $elX
N @ltte+
N Eudta'! ho&y van stlusod+
N Hal3anX
N 7&en+ N A $0r$i rn0zett a keskeny 'aha&niasztal 'sik oldalrl!
a'ely elvlasztotta ket+ N KIln3en ne' hvtalak volna el vacsorzni+
A vacsora! a'elyet 1al 0tter'03en $o&yasztottak el+++ csodlatos volt! de
t0nyle&+ A konyh3an ettek! e&y 'a&nasztalnl! iA' pedi& specilis
'enIt lltott ssze nekik! olasz el0telt! t0szta $0telt! 0s desszertnek
te%eskv0t 0s tira'isut+ Az els $o&shoz $eh0r 3ort ittak! a 'sodikhoz
pedi& vrset+
A 3esz0l&et0s se'le&es! de 0rdekes t0'kat 0rintett! 0s v0&Il is ne'
volt l0nye&es+ 1okkal $ontosa33 volt az a k0rd0s! ho&y 'e&teszik-e va&y
se'! ez re%tztt 'inden 'ozdulatuk! 'inden sz 0s pillants '&tt+
J. R. Ward =#; Hallhatatlan szeret
1zval+++ ez e&y i&azi randi! &ondolta lay+ @&y $elszn alatti tr&yals!
a'ely a knyvekrl 0s zen0rl $olytatott 3esz0l&et0s selye'knts03e volt
cso'a&olva+
8e' csoda! ho&y \huinn a puszta szeKre ha%tott+ A srcnak ne' lett
volna el0& tIrel'e ehhez a $ino's&hoz+ Hala'int ne' szeretett olvasni
se'! 0s a zene! a'it hall&atott! ke'0ny rock volt! a'elyet csak az
el'e3a%osok 0s a sIketek tudtak elviselni+
@&y $ekete ruhs pinc0r %tt oda hozz%uk+
N 6ozhatok nknek vala'it! $i2kX
1aKton ki$2%ta a $Istt! 'a%d a 'utat- 0s a hIvelyku%%a kztt kezdte
$or&atni a szivart+
N K0t pohr portit+ 19?>-s szIretel0s( 4ro$tot+
N Kit(n vlaszts+
1aKton tekintete visszat0rt lay-re+
N Eudo'+
lay kin0zett az a3lakon! a'ely eltt Iltek! 0s arra &ondolt! lesz-e
valaha olyan alkalo'! ho&y ne' pirul el a $0r$i trsas&3an+
N @sik az es+
N 7&en+
7stene'! ez a han&J 1aKton szavai olyan 3rsonyosak 0s kelle'esek
voltak! 'int a szivar+
lay 'e&cser0lte a l3t! 0s a t0rd0n0l kereszt3e tette+
.ikz3en azon &ondolkodott! 'ivel tr%e 'e& a csendet! 2&y t(nt! ne'
k0pes 0rtel'ese33et kiny&ni ezeken a hihetetlenIl 3lcs 'e&%e&yz0seken
kvIl az id%rsrl+ 7&azs& szerint a randi v0&e ha'arosan elkvetkezett!
0s 3r 'e&tudta! ho&y 1aKton 0s e&yarnt &yszol%k a ne'r0& elhunyt
hres rt! Ao'inic Aunne-t! 0s 'indketten ra%on&anak .iles Aavis0rt!
$o&al'a se' volt arrl! 'it $o& csinlni! ha odakerIl a sor! ho&y
el32cs2zzanak+
.elyik 'e&oldst $o&%a vlasztaniX A .a%d hvlak 0s 'e&is'0tel%IkX
va&y a sokkal 3onyolulta33! zavarosa33! ' 0lvezetese33+ 7&en! a'i azt
illeti! na&yon szeretn0k $el'enni hozzd! 0s 'e&n0zni a
30lye&&y(%te'0nyedet tpus2tX
@z ut33ihoz a lelkiis'erete azon3an '0& &ondolat3an hozztette)
6a3r '0& sohase' csinlta' ezt $0r$ival! annak ellen0re! ho&y \huinnen
kvIl 3rki csak olcs utnzata lehet az i&aznak+
N .ikor randev2ztl utol%ra! laylockX
J. R. Ward =#9 Hallhatatlan szeret
N /n+++ N lay na&yot szvott a szivar3l+ N @l0& r0&en+
N Akkor 'it csinltlX 4sak a 'unka! se''i szrakozsX
N Hala'i ilyes'i+ N 8a %! a viszonzatlan szerele' ne' i&azn illett
e33e a kate&ri3a! ha3r a Tse''i szrakozsU $o&al't a3szol2t
ki'ertette+
1aKton kicsit el'osolyodott+
N FrIlk! ho&y $elhvtl+ /s e&y kicsit 'e& is lepdte'+
N .i0rtX
N Az unokatestv0re'nek van e&y 3izonyos+++ terIlet-$0lt0si reakci%a
veled kapcsolat3an+
lay 'e&$ordtotta a szivart! 'a%d izz v0&0t kezdte 'ereven 3'ulni+
N Y&y &ondolo'! 'e&lehetsen t2l0rt0keled az 0rdekld0s0t+
N /n pedi& 2&y! ho&y udvariasan 0ppen azt kzld vele'! ho&y
trd%e' a sa%t dol&o''al! nincs i&aza'X
N 8incs itt se''i olyan! a'ivel trdni kellene+ N lay r'osoly&ott a
pinc0rre! a'ikor a $0r$i letett a kerek asztalra k0t pohr porti 3ort! aztn
el'ent+ N @lhiheted+
N Eudod! \huinn 0rdekes sze'0lyis0& N 'ondta 1aKton! 0s $ele'elte a
pohart+ N 7&azs& szerint! a kedvenc unokatestv0re'+ 4sodlo' lzad
ter'0szet0t! 0s sok olyan dol&ot t2l0lt 'r! a'i3e e&y &yen&033 $0r$i
3elerokkant volna+ Azt azon3an ne' tudo'! knny( lenne-e szerel'esnek
lenni 3el0+
lay-nek esz03en se' volt ezt a t0't $olytatni+
N 1zval! &yakran %rsz ideX
1aKton $elnevetett! vil&os sze'e 'e&csillant+
N 8e' akarsz 3esz0lni rla! u&yeX N A ho'lokt rncolva krIln0zett+ N
Az ut33i id3en ne' sokszor volta' itt+ E2l sok a 'unk'+
N Azt 'ondtad! az si trv0nyek I&yv0d%e va&y+ iztosan 0rdekes
$o&lalkozs+
N A r0szv0nyek 0s in&atlanok terIlet0re szakosodta'+ E2l sok rtatlan
v'pr kerIlt az Brny0k3a tavaly nyron+++
A szo'sz0dos 3oK3an e&y csapat na&yhan&2! selye'ltnys $ick!
aranyrval a kez0n han&osan 0s kzns0&esen $elrh&tt! aho&y a
r0sze&ek szoktak! olyannyira! ho&y a le&han&osa33%uk htratolta a sz0k0t!
0s 3eleItkztt 1aKton3a+
A'i ne' volt t2l szerencs0s dolo&! 'ivel lehet! ho&y 1aKton 2rie'3er
volt! de ne' volt &yva+
J. R. Ward =1# Hallhatatlan szeret
N 8e hara&ud%atok! lenn0tek szvesek e&y kicsit halka33anX
A $ick 'e&$ordult! kv0r hasa r$olyt a der0kv0re! 0s 2&y n0zett ki!
'intha 0pp hnyni k0szIlne! 'int Kar3olsav 2r a rian 0lete c'( $il'3en+
N Ae! i&enis hara&szunk+ N Hizenys sze'e sszesz(kIlt+ N A te $a%td
kIln3en se' val e&y ilyen helyre+
/s ezzel ne' arra c0lzott! ho&y 1aKton0k v'prok voltak+
A'ikor lay ivott e&y kortyot a porti3l! a dr&a italt olyan
savany2nak 0rezte a nyelv0n! 'int az ecetet! de ne' az0rt! 'intha ro'lott
lett volna+
@&y perccel k0s33 a $ick olyan durvn tolta neki a sz0k0t! ho&y
1aKton 'a%dne' kinttte az italt+
N A pokol3a N 'or'olta! 'ikz3en a szalv0t%0rt ny2lt+
A kv0r idita tha%olt hozz%uk! 'ikz3en lay azt $i&yelte! ne' $o&-e
elpattanni a der0kve! 'ert akkor 3iztosan kiveri valakinek a sze'0t+
N F0l3eszaktottunk vala'it! sz0p$i2k! 'ikz3en azt a ke'0ny italt
szopo&at%tokX
1aKton csukott sz%%al el'osolyodott+
N 7&en! hatrozottan $0l3eszaktottatok+
N S! eeeeeeeeelllllln0z0stJ N A $0r$i hirtelen sznpadias 'ozdulattal
$ele'elte a kisu%%t a szivar%rl+ N 8e' akartunk alkal'atlankodni+
N Lyere! 'en%InkJ N 'ondta lay! 0s elreha%olt! 'a%d elnyo'ta a
szivar%t+
N 1zerzek e&y 'sik asztalt+
N .r 'entek is! $i2kkX N k0rdezte az e&yikIk elny2%tva+ N @&y 3uli3a
i&yekeztek! ahol 'inden$0le szivar vanX Ealn elks0rInk 3enneteket! ho&y
'e&&yzd%Ink rla! ne' trt0nik veletek se''i 3a% az 2ton! ok0X
lay 'ereven 1aKtonon tartotta a tekintet0t+
N .r 2&yis k0sre %r+
N A'i azt %elenti! ho&y 'i '0& csak a nap $el0n0l %runk+
lay $elllt! 3eny2lt a zse303e! 1aKton azon3an le$o&ta a kar%t! 0s ne'
en&edte! ho&y elve&ye a p0nztrc%t+
N 8eJ @n&edd 'e&! ho&y 0n $izessekJ
A'ikor a na&y'en 'acsk 2%a33 'e&%e&yz0st tettek! a leve& '0&
$o%t33 lett! 0s lay ke'0nyen sszeharapta az llt+ 1zerencs0re ne'
tartott soki& 1aKtonnak! ho&y ki$izesse a pinc0rt! aztn elindultak az a%t
$el0+
J. R. Ward =11 Hallhatatlan szeret
Cdakint a h(vs 0%szakai leve& 3alzsa'k0nt si'o&atta 0rz0keiket! 0s
lay '0ly l0le&zetet vett+
N @z a hely ne' 'indi& ilyen N dr'&te 1aKton+ N .sk0pp soha ne'
hoztalak volna ide+
N 8incs se''i 3a%+ N lay elindult az utcn! 0s hallotta! ho&y 1aKton
kveti+
A'ikor oda0rtek az utca v0&0hez! 'e&lltak! ho&y elen&ed%enek e&y
autt! a'ely 3alra kanyarodott a 4o''erce utcra+
N 1zval! 'it &ondolsz errl a dolo&rlX
lay sze'3e$ordult a partner0vel! 0s 2&y v0lte! az 0let t2l rvid ahhoz!
ho&y 2&y te&yen! 'intha $o&al'a se lenne! 'it 0rt 1aKton Tezen a dol&onU+
N Vszint0n szlva! $urcsn 0rze' 'a&a'+
N Ae ne' azok 'iatt az iditk 'iattX
N 8e' volta' e&0szen szinte hozzd+ .0& soha ne' randizta'
ezeltt+ N 1aKton $elvonta a sze'ldk0t! 'ire lay elnevette 'a&t+ N
8os! i&en+ 7&azi %t0kos va&yok+
1aKton udvarias 'odora hirtelen elt(nt! 0s a sze'03en i&azi 'ele&s0&
ra&yo&ott $el+
N 8os! rIlk! ho&y 0n lehette' neked az els+
lay a sze'03e n0zett+
N 6onnan tudtad! ho&y 'ele& va&yokX
N 8e' tudta'+ 4sak re'0nykedte'+
lay 'e&int $elnevetett+
N ,hi3ztl+ N A kvetkez pillanat3an kiny2%totta elre a kar%t+ N
Kszn' ezt az est0t+
A'ikor 1aKton 3elecs2sztatta a tenyer0t a kez03e! hirtelen
elektro'oss& szikrzott $el kzttIk+
N Azt tudod! u&ye! ho&y a randev2k ne' &y szoktak v0&et 0rniX
Felt0ve! ho&y 'indk0t $0l 0rdekldik a 'sik irnt+
lay azon vette 0szre 'a&t! ho&y ne' k0pes elen&edni a $0r$i kez0t+
N S+++ val3anX
1aKton 3lintott+
N Az a szoks! ho&y 'e&cskol%k e&y'st+
lay 1aKton a%kra pillantott! 0s arra &ondolt! va%on 'ilyen lehet az ze+
N LyereJ N s2&ta 1aKton! 0s sszekapcsoldott kezIkn0l $o&va 3eh2zta a
$i2t e&y kzeli siktor3a+
J. R. Ward =1" Hallhatatlan szeret
lay kvette a st0t3e! 'ert e&y olyan 0rz0ki varzslat tartotta $o&va!
a'elyet ne' akart 'e&trni+ A'ikor az 0pIletek takars3an voltak!
0rezte! ho&y 1aKton 'ellkasa az v0hez 0r! 0s a csp%Ik e&y'shoz
nyo'dik+
/s 'r pontosan tudta! ho&y 1aKton $el van iz&ulva+
Ae 1aKton is! ho&y is+
N Brul% el vala'itJ N sutto&ta 1aKton+ N 4skolztl 'r $0r$ivalX
lay ne' akart 0ppen 'ost \huinn kIln3z szn( sze'0re &ondolni!
ez0rt 'e&rzta a $e%0t! ho&y ki(zze a k0pet az a&y3l+ A'ikor ne'
sikerIlt! 0s a zldk0k tekintet tov33ra is ks0rtette! 'e&tette az e&yetlen
dol&ot! a'ivel &arantltan elterelte a &ondolatait a /erzsel#j"r#l.
Cdaha%olt 1aKtonhoz! 0s az a%kt a $0r$i sz%ra tapasztotta+

\huinn tudta! ho&y e&yenesen haza kellett volna 'ennie+ .iutn *ohn
0s ZheK rvid 2ton elkIldt0k Eohr hz3l N k0ts0&telenIl az0rt! ho&y
vzszintes testhelyzet3en $olytathassk tov33 a 3esz0l&et0st N! vissza
kellett volna 'ennie a testv0ris0& hz3a! k0nyele'3e helyezni 'a&t e&y
Ive& teauilval! 0s a sa%t nyo'orult dol&val trdni+
Ae neeeeeee'J Lthatatlann vlva el3ukkant az e&yetlen 4aldMelli
szivarklu3 eltt az utca 'sik oldaln! 0s az es3en llva N 'int e&y l2zer
N $i&yelte! aho&y lay 0s 1aKton helyet $o&lal e&y asztalnl! kzvetlenIl az
a3lak 'ellett+ Evolrl ltta! ho&y az unokatestv0re 'ilyen elkel
szenved0llyel n0zi a le&%o33 3art%t! aztn n0hny $a$e% 3el0%Ik kt! 'a%d
kil0pnek a 3r3l+
8e' sokat dohnyoztak! a 3orukat viszont 'a%dne' 'ind 'e&ittk+
\huinn ne' akarta! ho&y 'e&lssk az rny0k3an! ez0rt lthatatlann
vlva a szo'sz0dos siktor3a teleportlta 'a&t+++ 0s 'e&hallotta a
3esz0l&et0sIket+
1aKton han&%a szlalt 'e& a h(vs 0%szak3an+
N Azt tudod! u&ye! ho&y a randev2k ne' &y szoktak v0&et 0rniX
Felt0ve! ho&y 'indk0t $0l 0rdekldik a 'sik irnt+
N S+++ val3anX
N Az a szoks! ho&y 'e&cskol%k e&y'st+
\huinn 0rezte! ho&y kl3e szorul a keze! 0s e&y pillanati& ko'olyan
$ontol&atta! ho&y kil0p a sze'eteskont0ner '&Il! ahol llt+ /s '0&is 'it
csinlX Cda'e&y hozz%uk! 0s kveteli! ho&y azonnal ha&y%k a33aX
8os! i&en+ Qontosan+
J. R. Ward =1= Hallhatatlan szeret
N LyereJ N s2&ta 1aKton+
A pokol3a! a &aze'3ernek olyan volt a han&%a! 'intha
tele$onszeKvonal3an lenne) rekedt! $tyolos 0s v&ytl titatott+ /s+++
istene'! lay-nek ne' volt ellen0re! kvette a $0r$it a st0t3e+
Holt olyan helyzet! ho&y e&y v'pr hihetetlenIl % hallsa 0s ltsa
i&azi toknak 3izonyult+ 8a persze+++ az se' se&tett a dol&on! ha az a
3izonyos v'pr kidu&ta a $e%0t a sze'eteskont0ner '&Il! a'i '&tt
kucor&ott! ho&y tisztn lssa! 'i trt0nik+
A'ikor lay 0s 1aKton teste e&y'shoz si'ult! \huinn elttotta a
sz%t+ 8e' az0rt! 'ert 'e&d33ent! va&y 'ert t33et szeretett volna ltni
az akci3l+
@&yszer(en ne' kapott leve&t+ .intha a 3ordi %0&&0 $a&ytak volna a
szv0vel e&yItt+
8e+++ ne! istene'! a $ranc3a! ne+++
N Brul% el vala'itJ N sutto&ta 1aKton+ N 4skolztl 'r $0r$ivalX
7genJ N szerette volna kia3lni \huinn+
lay azon3an 'e&rzta a $e%0t+ K0pes volt 'e&rzni a $e%0tJ
\huinn szorosan 3ehuny%a a sze'0t! 0s k0nyszertette 'a&t! ho&y
'e&nyu&od%on! 0s lthatatlann tud%on vlni+ A'ikor 'e&%elent a
testv0ris0& hza eltt! e&0sz test03en re'e&ett+++ e&y pillanatra $ontolra
vette a &ondolatot! ho&y elreha%ol! 0s 'e&tr&yzza a 3okrokat a
vacsorval! a'it el$o&yasztott! '0& 'ieltt ki'ent volna ZheKszel 0s
*ohnnal+
80hny '0ly leve&v0tel utn azon3an 2&y dnttt! ink33 'arad az A
tervn0l! 0s alaposan leissza 'a&t+ @zzel az elhatrozssal 3es0tlt az
elt0r3e! 'e&vrta! ho&y Fritz 3een&ed%e az elcsarnok3a! 'a%d e&yenesen
a konyha $el0 vette az irnyt+
A pokol3a! lehet! ho&y '0& tov33'e&y! 0s ne' csak 3er2&+ 7sten lt%a
lelk0t! 1aKton se' $o&%a 3e0rni e&y-k0t cskkal e&y h(vs! nyirkos
siktor3an! radsul lay is 2&y n0zett ki! 'int aki $elk0szIlt r! ho&y
v0&re 'e&kap%a azt! a'ire 'indi& is v&yott+
Ha&yis 3ven lesz ide%e addi& pu'plni 'a&3a a pit! a'& ki ne' dl+
*0zus+++ Krisztus! &ondolta! 0s 'ikz3en 'e&drzslte a 'ellkasa
kzep0t! az unokatestv0re han&%a visszhan&zott 2%ra 0s 2%ra a $e%03en) Brul%
el vala'itJ 4skolztl 'r $0r$ivalX
J. R. Ward =1? Hallhatatlan szeret
Az a k0p! aho&y lay 'e&rzza a $e%0t! 'intha rkre 3ele0&ett volna
\huinn a&y3a+ .ire $elocs2dott! 'r ott is volt a konyha hts r0sz0n a
raktrnl! ahol az alkoholos rekeszeket tartottk+
.icsoda elcs0pelt klis0J er2&! 'ert ne' akar 'e&3irkzni e&y
pro3l0'val+
8os! e&y dolo&3an le&al33 tarthat%a 'a&t a ha&yo'nyokhoz! ne'
i&azX
Hissza'ent a konyh3a! 0s r%tt! ho&y e&y % oldala '0&is van a
dol&oknak+ A'ikor a pros 'e&teszi a kvetkez l0p0st! csakis 1aKton
hz3an lehetnek! 'ert a kirly otthon3a ne' tehette 3e alkal'i lto&at a
l3t+ 1oha+
A'ikor kil0pett az elcsarnok3a! d33enten torpant 'e&+
lay 0pp akkor l0pett 3e az elt0r3l+
N .r 'e& is %tt0lX N 'ordult $el ko'oran+ N Azt ne 'ondd! ho&y az
unokatestv0re' ilyen &yors voltJ
lay '0& csak ne' is lasstott! 'ent $el e&yenesen a l0pcsn+
N Az unokatestv0red 2rie'3er+
\huinn a le&%o33 3art%a nyo'3a sze&dtt! kzvetlenIl '&tte
loholt+
N Y&y &ondolodX /n viszont 2&y tapasztalta'! ho&y csak annak ltszik+
@rre 'r lay is 'e&$ordult+
N ,0&e33en 'indi& szeretted+ V volt a kedvenced+ .0& e'l0ksze'!
ho&y 2&y 3esz0lt0l rla! 'intha lenne az isten+
N Kintte' 3elle+
N 8os! 0n viszont kedvele'+ 8a&yon is+
\huinn le&szvese33en $el'ordult volna! de el$o%totta a k0sztet0st azzal!
ho&y kinyitotta a teauils Ive&et! a'it lekapott a ka'ra polcrl! 0s
alaposan 'e&h2zta+
N @z i&azn re'ekJ Annyira rIlk nektekJ
N E0nyle&X Akkor 'i0rt e&yenesen az Ive&3l iszolX
\huinn elindult elre a 3art%a 'ellett! 0s 'e& se' llt! a'ikor lay azt
k0rdezte)
N 6ol van *ohn 0s ZheKX
N Cdakint a vil&3an+ @&yedIl+
N Azt hitte'! az a $eladatod! ho&y velIk 'arad%+
N Bt'enetile& elkIldtek+ N \huinn 'e&llt a le&$els l0pcs$okon! 0s a
sze'e al tetovlt knnycseppre 'utatott+ N ZheK 30r&yilkos! az 0&
J. R. Ward =1> Hallhatatlan szeret
szerel'0reJ 8a&yon %l tud vi&yzni r+ KIln3en is Eohr r0&i hz3an
vannak+
A'ikor oda0rt a szo3%hoz! 3er2&ta az a%tt 0s levetkztt+ .iutn '0&
e&yet h2zott a teauil3l! 3ehunyta a sze'0t! 0s hvst int0zett t a 'sik
oldalra+
Layla 'ost tk0letes trsas& lesz a sz'ra+
Qont az! a'ire szIks0&e van+
H0&Il is! kik0pezt0k a szeKre! 0s t akarta &yakorlsk0nt hasznlni+
\huinn-nek ne' kellett a'iatt a&&dnia! ho&y 'e&3nt%a! va&y ho&y a
lny 0rzel'ile& ktdni $o& hozz+ .ivel 2&yszlvn pro$i volt+
Ha&y le&al33is az lesz! 'iutn v0&ez vele+
/s a'i lay-t illetteX \huinn-nek $o&al'a se' volt! 'i0rt %tt vissza!
ahelyett! ho&y 1aKton &y3a $ekIdt volna+ @&y dolo& azon3an vil&os
volt+ k ketten vonzdtak e&y'shoz! 0s 1aKtont ne' olyan $a%tnak
is'erte! aki k0pes sokat vrni arra! akit 'e& akart kapni+
\huinn 0s az unokatestv0re v0&Il is rokonok voltak+
Ae '0& ez a t0ny se' $o&%a 'e&'enteni a &aze'3ert! ha sszetri lay
szv0t+
J. R. Ward =1< Hallhatatlan szeret
,). fejezet
A $ar'hz3an l0v 3uli csak $olyt es $olyt! e&yre t33 e'3er 0rkezett! a
kocsi%ukkal a $Ivn parkoltak le! 0s 3ezs2$oldtak a $ldszinti szo3k3a+ A
'e&%elentek le&na&yo33 r0sz0t Lash 'r ltta az Ztre'e Qark3an! de ne'
'inde&yikIket+ /s 'indenki csak hozta az 2%a33 ada& italt+ 6atos
cso'a&ols2 srket! Ive&eket! hordkat+ 7sten tud%a csak! 'i$0le ille&lis
szerek voltak a zse3Ik3en+
.i a $ranc! &ondolta Lash+ Lehet! ho&y '0&is t0vedett! 0s az C'e&t
elvaktotta a perverzi%a+++
A'ikor 0szak $ell $elt'adt a sz0l! tk0letesen 'ozdulatlann
der'edt! 0s tov33ra is $enntartotta az lczst 'a&a krIl! az a&yt pedi&
lezrta+
Brny0k+++ azt vettette ki$el0! ho&y 'a&a 0s krIltte 'inden! csupn
csak rny0k+
.ieltt az C'e&a 'e&0rkezett volna! e&y pillanatra hold$o&yatkozs
volt! azok az iditk ott 3ent azon3an '0& csak ne' is se%tett0k! 'i
trt0nik+++ a kis szarzsk viszont i&en+ A klyk kil0pett a 3e%rati a%tn!
krIltte kiradt a $0ny 3entrl+
Lash v0r szerinti ap%a 'e&0rkezett 0szak $ell a satnya $Ives terIletre!
$eh0r kpenye hull'zott a sz0l3en a teste krIl! a h'0rs0klet pedi& '0&
%o33an lecskkent+ .ihelyt alakot lttt! a 1zarzsk odas0tlt hozz! 0s
'e&lelt0k e&y'st+
Lash ks0rt0st 0rzett arra! ho&y oda'en%en hozz%uk! 0s 'e&'ond%a az
ap%nak! ho&y ez a nyo'orult ne' 's! 'int e&y 'e&3zhatatlan
$aszszop! a kis kcs&t pedi& $i&yel'eztetn0! ho&y 'e& vannak
sz'llva a nap%ai+++
Az C'e&a csuklys arca Lash irny3a $ordult+
Lash tk0letesen 'ozdulatlanul llt! az a&y3l pedi& Iress0&et
su&rzott! 'intha kvIl 0s 3elIl lthatatlan lenne+ Brny0k+++ rny0k+++
rny0k+++
A $eszIlt vrakozs e&y rkk0vals&i& tartott! 'ert ha az C'e&a
'e&0rezte volna Lash %elenl0t0t! ott La'e Cver lett volna neki! de azonnal+
Aztn az C'e&a 'e&int a kis %t0kszer0re $kuszlt! 0s a'ikor rn0zett!
0ppen e&y r0sze& 3uliz tntor&ott ki az a%tn+ 6adonsz keze 0s
J. R. Ward =1: Hallhatatlan szeret
3izonytalan l3a sszeakadt! 'ikz3en pr3lta $I&&le&es3en tartani
'a&t+ .iutn le0rt a $(re! tncol 'ozdulatokhoz hasonl 'oz&st adott
el! 3r ne' 0ppen sza3lyosan! aztn t0rdre ro&yott! 0s lehnyta a hz
alapzatt+ A 3ent l0vk han&osan rh&ni kezdtek ra%ta! 0s 'ikz3en a 3uli
han&%ai ki$el0 szlltak az 0%szak3an! az C'e&a $elsuhant a 3e%rathoz+
A 3uli ne' szakadt $0l3e! a'ikor 3e'ent a hz3a! k0ts0&telenIl az0rt!
'ert a nyo'orultak 'r olyan r0sze&ek voltak! ho&y 0szre se' vett0k! 'i
van a $eh0r kpeny alatt! 0s ho&y 'a&a a &onosz l0pett 3e kz0%Ik+
8e' soki& 'aradtak azon3an tudatlanok+
@&y hatal'as $0ny3o'3a ro33ant $el a hz3an! a hirtelen %tt $0nyess0&
pedi& v0&i&sprt 'inden helyis0&en! 0s kisIvtett az a3lakokon e&0szen a
$k vonali&+ .iutn a to'3ol $0ny halvny izzsra '0rs0kldtt! 'r
ne' 'aradt e&yetlen t2l0l se' llva+ Az sszes r0sze& lero&yott a $ldre!
0s a partinak e&y csapsra v0&e szakadt+
1zents0&es istenJ 6a e33l az lesz! a'inek ltszik+++ Lash odaosont a
hz $alhoz! 'ikz3en na&yon vi&yzott r! ho&y ne ha&y%on 'a&a utn
se''i$0le nyo'ot! se sz szerintit! se k0pleteset+ A'ikor kzele33 0rt!
$urcsa! s2rld han&ot hallott+
Cda'ent a nappali e&yik a3lakhoz! 0s 3en0zett ra%ta+
A 1zarzsk a holttesteket vonszolta e&y helyre! $elsorakoztatta ket a
$ldn! krIl3elIl har'inc centire e&y'stl! 2&y ho&y a $e%e
'inde&yiknek 0szak $el0 n0zett+ *0zuso'+++ olyan sok hulla'erev ta& volt
ott! ho&y a kicsi-halott-katona sorozat el0rt e&0szen az e30dli&+
Az C'e&a a htt0r3l $i&yelte a kis %t0kszer0t! de olyan tekintettel!
'intha na&yon is tetszene neki! aho&y cipel&eti a hullkat+
.ilyen+ /des+
Le&al33 $0lrt vett i&0ny3e! ho&y a klyk 'inden $0r$it sor3a
rendezzen+ Az e'eletrl is levonszolta a halottakat a l0pcsn+ A l3uknl
$o&ta 'e& ket! &y a $e%Ik 'inden e&yes l0pcs$okon patto&ott! 0s
0l0nkvrs v0rcskot h2zott 'a&a utn+
Lo&ikus volt+ @&y s2lyos t'e&et sokkal knnye33 volt a l3nl $o&va
'oz&atni+
A'ikor 'indent e&y helyre cipelt! a 1zarzsk elvette a k0s0t! 0s a 3uli
tcsapott t'e&es 3eavats3a+ Az e30dln0l kezdte! 0s sor3an e&y's utn
'inden halottnak elv&ta a torkt! a csukl%t 0s a 3ok%t! 'a%d
$elhastotta a 'ellkast! az C'e&a pedi& a nyo'3an haladva $ekete v0rt
J. R. Ward =1; Hallhatatlan szeret
csp&tetett a $elnyitott 3ordk kz0! v0&Il elektro'oss&ot vezetett t
ra%tuk! 'ieltt nekiltott volna a szveltvoltsnak+
@hhez az alkalo'hoz ne' hasznlt urnkat+ A'ikor kit0pte a szveket!
e&yszer(en csak 3eha%totta ket az e&yik sarok3a+
.int e&y '0szrsz0kenX
.ire 'indenkivel v0&zett! a nappali kzep0n hatal'as tcs3an llt a
v0r ott! ahol a padldeszkk e&y kicsit 3esIppedtek! vala'int e&y 'sik a
l0pcs al%nl+ Lash ne' ltott el e&0szen az e30dli&! de 3iztosra vette!
ho&y ott is van le&al33 e&y+
6a'arosan $elhan&zottak az 2%onnan 3eavatott ta&ok ny&0sei! 0s a
&ytrel'Ik! a'elyen testek! e&yre han&osa33 0s 'ocskosa33 lesz 'a%d!
aho&y az tvltozs elrehalad! 0s az e'3eri 'ivoltuk utols 'arad0kt is
kihny%k 'a&uk3l+
A $%dal'as 0s zavarodott kiltsok kzepette az C'e&a kr3e$ordult!
tl0pett a vona&l e'3erek t'e&0n! ide-oda tncolt! $eh0r kpeny0t
v0&i&h2zta a 'e&alvadt v0rtcskon! '0&se' lett v0res e&yltaln+
A sarok3an a 1zarzsk r&y2%tott e&y ci&arettra! 0s 2&y p$0kelt! 'int
aki %l v0&ezte dol&t! 0s 'ost pihen+
Lash ell0pett az a3laktl! 'a%d vissza'ent a $k kz0! de kz3en ne'
vette le a sze'0t a hzrl+
A $ranc3a! neki is vala'i ilyes'it kellett volna csinlniaJ 4sakho&y
neki ne' volt annyi is'erse az e'3eri vil&3an! ho&y 'e& tudta volna
ezt valstani+ ezze& a 1zarzsknak volt+
7stene'! ez 'indent 'e& $o& vltoztatni a v'prok sz'raJ Azok a
nyo'orultak e&y e&0sz hadsere&nyi ellens0&&el tall%k 'a%d sze'3e
'a&ukat+
Lash vissza'ent a .ercedeshez! 3eindtotta a 'otort! 0s a hossza33
2ton ha%tott el errl a helyrl! ho&y '0& v0letlenIl se 'en%en a hz
kzel03e+ A voln '&tt Ilve N 'ikz3en a kitrt a3lakok 'iatt h(vs
leve& csapott az arc3a N elko'orodott+ A pics3a a nkkel 0s azzal a
3aro's&&al! de t0nyle&J Az e&yetlen c0l%a az lett az 0let3en! ho&y kinyr%a
a 1zarzskot! elve&ye az C'e&a kis kedvenc0t! 0s 'e&se''istse az
Alantasok Ersas&t+
8os+++ a nket ne' ha&yhatta ki tel%esen a dolo&3l+ H0&telenIl
&yen&0nek 0rezte 'a&t! 'ert v0rre volt szIks0&e+ r'i trt0nt is a
test0nek kIls r0te&0vel! 3elIl '0& 'indi& u&yan2&y v&yott a v0rre! 0s
J. R. Ward =19 Hallhatatlan szeret
ezt a pro3l0't 'indenk0ppen 'e& kell oldania! 'ieltt sze'3en0zett
apucival+
KIln3en ne' 0li t2l+
.ikz3en a 3elvros $el0 autzott! elvette a tele$on%t! 0s
el&ondolkozott azon! 'it te&yen+ A kzs ellens0& kIlns szvets0&eket
tudott tere'teni+
A testv0ris0& kzpont%3an lay levetkztt a $Irdszo3%3an! 0s
3el0pett a zuhany al+ A'ikor a kez03e $o&ta a szappant 0s 'e&$or&atta!
arra a cskra &ondolt! a'i a siktor3an trt0nt+
Arra a $0r$ira+
/s a+++ cskra+
A tenyer0vel v0&i&si'tott a 'ellkasn! aztn htraha%totta a $e%0t! 0s
ha&yta! ho&y a 'ele& vz le$oly%on a ha%n! a htn 0s a $enek0n+ A teste
szeretett volna '0& %o33an htraha%olni! ez0rt htra$esztette 'a&t!
kiny2%tzott! 0s szappanos kez0vel 'indenhol v0&i&si'tott a 3r0t+
/s kz3en 'e&int a cskra &ondolt+
7stene'! olyan volt! 'intha az a%kuk tallkozsnak e'l0ke e&y '&nes
lett volna! a'i 2%ra 0s 2%ra 'a&hoz vonzotta+ E2l ers volt ahhoz! ho&y
ellenll%on a vonzsnak! a kapcsolat pedi& t2l cs3t! ho&y kihtrl%on
3elle+
H0&i&h2zta a kez0t a $elstest0n! 0s arra &ondolt! 'ikor lt%a 2%ra
1aKtont+
6o&y 'ikor lesznek 2%ra kettes3en+
Le%%e33 siklott a keze! aztn+++
N Ura'X
lay olyan hirtelen prdIlt 'e&! ho&y a sarka 'e&nyikordult a
'rvnypadln+ K0t k0zzel takarta el &askod h'vessz%0t! 0s az
Ive&a%t '&0 32%t+
N LaylaX
A kivlasztott $0l0nken r'osoly&ott! 0s v0&i&n0zett a test0n+
N 6vtak en&e'X 6o&y a szol&latukra le&yekX
N /n ne'+ N Lehet! ho&y elt0vedtX 6acsak+++
N \huinn kIldte a hvst+ Azt &ondolta'! a szo3%3a k0retett+
J. R. Ward ="# Hallhatatlan szeret
lay e&y pillanatra 3ehunyta a sze'0t! 0s 0rezte! ho&y az erekci%a
se''iv0 lesz+ Aztn sszeszedte 'a&t! 0s elzrta a vizet+ Kiny2lt a
zuhany$Ilk03l! $o&ott e&y trIlkzt! 0s 'a&a kr0 csavarta+
N 8e'! kivlasztott N $elelte &yen&0d han&on+ N 8e' ide+ A sa%t%3a+
N SJ ocssson 'e&! ura'J N Layla htrlni kezdett! az arcn 0l0nk pr
%elent 'e&+
N 1e''i 3a%+++ vi&yzzJ N lay elrevetette 'a&t! 0s pont akkor kapta
el a lnyt! a'ikor az 3eleItkztt a $Irdkd3a! 0s elvesztette az
e&yens2lyt+ N *l va&yX
N 7&azn+++ a l3a' al kellene n0zne'+ N Layla $elpillantott a $i2
sze'03e! 0s a kez0t 'eztelen kar%ra tette+ N Kszn'+
lay len0zett a lny tk0letesen &ynyr( arcra! 0s 'r pontosan tudta!
'i0rt 0rdekldtt irnta \huinn+ Az e&y0rtel'( volt! 'ilyen 0teri
sz0ps0&(! enn0l azon3an t33rl is sz volt N kIlnsen! aho&y Layla
tekintete le%%e33 siklott! 0s zld sze'e 'e&villant+
Brtatlan volt! '0&is 0rz0ki+ @z volt 3enne a l0nye&+ A tisztas& 0s a vad
szeK olyan ra3ul e%ten keveredett 3enne! a'inek e&y h0tkznapi $0r$i ne'
tudott ellenllni N \huinn pedi& na&yon 'essze volt a h0tkznapitl+ V
3rkit 'e&dnttt+
lay arra &ondolt! va%on a kivlasztott tud%a-e+ Ha&y sz'tana-e
e&yltaln neki! ha tudn+
A ho'lokt rncolva $ellltotta a lnyt+
N Layla+++
N 7&en! ura'X
8os! a $ranc3a+++ '0&is 'it $o& 'ondani nekiX A napnl is vil&osa33
volt! ho&y \huinn ne' az0rt hvta ide! 'ert inni akart! 'ivel azt 0pp elz
este int0zt0k el+++
Krisztuso'! lehet! ho&y 0ppen ez volt a l0nye&J @&yszer 'r
szeretkeztek! 0s Layla 'ost visszat0rt! ho&y kap%on '0&+
N Ura'X
N 1e''i+ *o33 lesz! ha indulsz+ .r 3iztosan vr rd+
N 7&en+ N Layla illata $elersdtt! a $ah0%as $(szerek 'e&tlttt0k lay
orrt+ N /s ez0rt na&yon hls va&yok+
.e&$ordult! lay pedi& $i&yelte rin& csp%0t! 0s le&szvese33en
$elordtott volna+ 8e' akart arra &ondolni ho&y \huinn a szo'sz0d3an
szeretkezik N a $ranc3a! eddi& ez a hz volt az e&yetlen hely! a'it ne'
$ertztt 'e& a src kedvenc sza3adids tev0kenys0&e+
J. R. Ward ="1 Hallhatatlan szeret
.ost viszont csak azt ltta lelki sze'ei eltt! ho&y Layla 3es0tl a
szo'sz0d szo33a! 0s a'ikor lehullik a vllrl a $eh0r ruha! \huinn
kIln3z szn( sze'e 'e&pillant%a a 'ell0t! a hast 0s a co'3%t+ Aztn
e&y sze'pillants alatt az &y3an lesz! a teste alatt+
\huinn pedi& 'e&ad%a neki! a'it kell+ V 'r csak ilyen volt! le&al33is
a szeK ter0n+ kez(en 3nt az idvel 0s a tehets0&0vel+ 6a'arosan a lny
e&0sz test0t 3e%r%a 'a%d a keze! a sz%a+++
8a %+ @zt a33a kell ha&ynia+
.ikz3en 'e&trIlkztt! az %utott esz03e! ho&y taln Layla a tk0letes
partner \huinn sz'ra+ Az k0pzetts0&0vel ne'csak ho&y 'inden
szinten kiel0&ti! hane' soha ne' is vr%a el tle! ho&y h(s0&es le&yen!
ne' neheztel r! ha 'shol is krIln0z! 0s ne' nya&&at%a az0rt! ho&y olyat
0rezzen irnta! a'it ne' 0rez+ .0& taln osztozni is $o& vele az
0lvezetek3en! 'ert a33l! aho&y %rt! e&y0rtel'( volt! ho&y ne' sz0&yellte
a test0t+
V volt a tk0letes n a sz'ra+ lay-n0l 'indenesetre %o33! az 3iztos+
KIln3en is! \huinn konkr0tan ki%elentette! ho&y e&y n 'ellett $o&
'e&llapodni+++ e&y ha&yo'nyos n 'ellett! akinek ha&yo'nyos 0rt0kei
vannak+ Lehets0& szerint az arisztokrci3l! ha tall valakit! aki a
kIln3z szn( sze'e ellen0re is el$o&ad%a+
Layla pontosan 3eleillett e33e a kate&ri3a N e&y kivlasztottnl ne'
volt ha&yo'nyosa33 va&y elkel33! az pedi& e&y0rtel'( volt! ho&y a
lny is akar%a t+
lay 2&y 0rezte! 'e& van tkozva+ e'ent a &ardr3szo33a! $elvett
e&y '(szlas rvidnadr&ot 0s e&y plt+ K0ptelen volt itt 'aradni 0s
elhelyezkedni e&y % knyvvel! 'ikz3en a szo'sz0d szo33an+++
8e'J @zekre a k0pekre '0& a $elt0telez0s szint%0n se' volt szIks0&e+
Kil0pett a szo3ros $olyosra! 0s siets l0ptekkel elvonult a 'rvny
'(alkotsok eltt! 'ikz3en iri&yelte nyu&odt testtartsukat 0s 30k0s
arcukat+ Az 'r 3iztos! ho&y ennek a T'inden-rend3en-vanb stlusnak a
lttn! kedvet kapott ahhoz! ho&y is 0lettelen tr&y le&yen+ 7&az! ho&y
ne' 0reztek r'et! ' ezt az 0&et $%dal'at se' kellett elviselniIk+
A'ikor le0rt az elcsarnok3a! 'e&kerIlte a korlt kacskarin&s v0&0t!
0s 3el0pett a l0pcs alatti re%tett a%tn+ A kik0pzkzpont $el0 'enet az
ala&2t3an 3e'ele&t0sk0nt koco&ni kezdett! 0s '0& akkor se' lasstott le!
a'ikor kil0pett a szekr0ny3l az irod3an+ A konditere' volt az e&yeden
hely! ahol %elenle& 'e& tudott 'aradni+ @&y % ra a l0pcsz&0pen! 0s 'r
J. R. Ward ="" Hallhatatlan szeret
ne' $o&%a 2&y 0rezni! ho&y le&szvese33en e&y rozsds kanllal ny2zn le
'a&rl a 3rt+
Kil0pett a $olyosra! de azonnal 'e& is torpant! 'ert 0szrevette! ho&y
e&y 'a&nyos alak ll a 3eton$alnak dlve+
N ZheKX Ee 'it csinlsz ittX N 8os! azonkvIl! ho&y lyukat 0&et a
tekintet0vel a $ld3e+
A n odan0zett r! st0tszIrke sze'e ne' volt 's! csak k0t $eneketlen
&dr+
N 1ziaJ
lay a ho'lokt rncolta! a'ikor odas0tlt hozz+
N 6ol van *ohnX
N Ctt 3ent+ N A konditere' a%ta%a $el0 3ktt a $e%0vel+
A'i 'e&'a&yarzta a to'pa dI3&0st! a'it hallani lehetett+ Halaki
nyilvn %ulsi& ha%szolta az e&yik $ut&0pet+
N .i trt0ntX N k0rdezte lay! 'iutn &ondolat3an sszerakta a %eleket+++
a n arcki$e%ez0s0t! *ohn $utst+++ 0s na&yon rossz el0rzete t'adt+
ZheK htrae%tette a $e%0t a $alhoz! a'i $I&&le&es3en tartotta a test0t
N Ali& tudta' rvenni! ho&y vissza%%%Ink ide+
N .i0rtX
ZheK tekintete odare33ent+
N .arad%unk annyi3an! ho&y Lash utn akart 'enni+
N 8os! ez 0rthet+
N 7&en+
A'ikor ZheK ki'ondta ezt a szt! lay-nek olyan 0rz0se t'adt!
'intha a trt0netnek a $el0t se' is'ern0! annyi azon3an e&y0rtel'( volt!
ho&y ZheK enn0l t33et ne' $o& 'ondani rla+
6irtelen kitisztult a kds tekintet! a'ikor 'e&llapodott lay arcn+
N 1zval te va&y az oka annak! ho&y \huinn olyan rossz han&ulat3an
volt 'a este+
lay htrahklt a szavak hallatn! 'a%d 'e&rzta a $e%0t+
N @nnek se''i kze hozz'+ \huinn szinte 'indi& rossz han&ulat3an
van+
N Az! aki rossz irny3a halad! ltal3an &y 0rzi 'a&t+ 8e' azt csinl%a!
a'it kellene+
lay 'e&kszrIlte a torkt! 0s arra &ondolt! ho&y e&y mani/ultor N
'0& akkor is! ha k0ts0&telenIl ne' volt ellene N ne' az a $a%ta trsas&!
akivel az e'3er szvesen tartzkodott e&y helyen! a'ikor ilyen se3ezhet
J. R. Ward ="= Hallhatatlan szeret
lelkillapot3an volt+ .int p0ldul ho&y a $0r$i! aki irnt szerel'et 0rzett!
0ppen e&y an&yalarc2 kivlasztottal ke$0lt! akinek a teste 3(nre tere'tetett+
7sten tud%a csak! 'it olvasna ki ZheK a $e%03l+
N 8os+++ 'e&yek edzeni+ N .intha az ltz0ke ne' rulkodta volna el
e&y0rtel'(en a sznd0kt+
N *+ Ealn 3esz0lhetn0l vele+
N ,end3en+ N lay ha3ozott! 0s arra &ondolt! ZheK t2ls&osan is 2&y n0z
ki! aho&y 0rezte 'a&t+ N 80zd! ne' s0rt0snek szno'! de lthatan
rossz 3r3en va&y+ 8e' akarsz $el'enni az e&yik vend0&szo33a 0s
le$ekIdniX
ZheK 'e&rzta a $e%0t+
N 8e' ha&yo' itt *ohnt+ Az0rt va&yok itt 0s vrok r! 'ert 'iatta'
3orult ki+ *elenle& ne' tesz %t a 'entlis llapotnak+++ ha lt en&e'+
A33an re'0nykedek! ho&y 'ire tnkreteszi a 'sodik $ut&0pet is! ez 'r
ne' lesz &y+
N A 'sodikatX
N 1zinte 3iztos va&yok 3enne! ho&y krIl3elIl tizent perccel ezeltt az
a csattans 0s a $Istsza& azt %elentette! ho&y az e&yik &0pet lea'ortizlta+
N A $en03e+
N 7&en+
lay $elk0sztette 'a&t lelkile&! 0s 3el0pett a konditere'3e+++
N *0zus+++ Krisztus+ *ohnJ
A han&%a e&yltaln ne' hallatszott+ 8a persze! a $ut&0p z2&sa 0s
*ohn dI3r& l0ptei '0& e&y aut ut&y2%tsnak ro33anst is elnyo'tk
volna+
A hatal'as test tel%es er3l $utott a &0pen! a pl%a 0s a $elsteste
vere%t0k3en 2szott! kl3e szortott kez0rl izzadts&cseppek csp&tek! 0s
a $ldn k0t prhuza'os cskot h2ztak+ .indk0t $eh0r zokni%n vrs
$oltok ltszottak! a'elyek 2&y n0ztek ki! 'intha itt-ott leny2zta volna
'a&rl a 3rt! a $ekete '(szlas sort pedi& a l3hoz csapdott 'inden
l0p0sn0l! 'int e&y vizes trIlkz+
N *ohnX N kiltotta lay! 0s sze'I&yre vette a ki0&ett &0pet! a'ely a
'0& '(kd 'ellett llt+ N *ohnX
A'ikor a kiltsra se' $ordult $el0 a src $e%e! lay odal0pett el0! 0s
inte&etni kezdett a lt'eze%03en+ Aztn azt kvnta! 3rcsak ne tette volna+
*ohn rsze&ezd sze'03en olyan &yilkos t(z 0&ett! ho&y lay d33enten
htral0pett e&yet+
J. R. Ward ="? Hallhatatlan szeret
A'ikor *ohn 'e&int 'a&a el0 n0zett a se''i3e! nyilvnval volt! ho&y
ezt addi& &y $o&%a $olytatni! a'& el ne' kopik a l3a a sok $utstl+
N *ohn! 'i lenne! ha a33aha&yndX N kiltotta lay+ N .ieltt leesel
rlaX
8e' kapott vlaszt+ 4sak a $ut&0p han&os z2&st hallotta! vala'int a
sznye&&el 3ortott $ut$elIleten do3o& l0pteket+
N *ohnJ 6averJ .e&ld 'a&adJ
A pokol3aJ
lay 'e&kerIlte a &0pet! 0s kih2zta a zsinrt a $al3l+ A hirtelen
lellstl *ohn 'e&3otlott 0s elre3ukott! de '0& id3en 'e& tudott
kapaszkodni a konzol3an+ r az is lehet! ho&y csak lero&yott r+
Dihl l0le&zete ki-3e ra'lott a tIde%03l 0s elernyedt sz%3l!
'ikz3en a $e%e a kar%ra ha%tva pihent+
lay odah2zott 'ell0 e&y padot! 'a%d leIlt! ho&y a sze'03e tud%on
n0zni+
N *ohn+++ 'i a $ranc $olyik ittX
*ohn elen&edte a konzolt! 0s htraIlt a $enek0re! 'ivel a l3a
sszecsuklott alatta+ 80hny $2%tat l0le&zet utn! 3elet2rt izzadt ha%3a+
N esz0l% 'rJ Kettnk kzt 'arad+ Any' 0let0re eskIsz'J
@ltelt e&y kis id! 'ire *ohn $ele'elte a $e%0t! 0s a'ikor 'e&tette! a
sze'e &yan2san csillo&ott+ 8e' az izzadts&tl va&y a ki'erIlts0&tl+
N .ondd el! 0s &0re'! ne' tud%a 'e& senki N sutto&ta lay+ N .i
trt0ntX esz0l%J
A'ikor *ohn v0&Il elkezdett 'uto&atni! a %elek na&yon zavarosnak
t(ntek! lay '0&is &ond n0lkIl le tudta olvasni ket+
@ntotta #t, @lay. 9ash... bntotta #t+
N 8os! i&en! tudo'+ 6allotta'! 'ilyen llapot3an volt! a'ikor+++
*ohn sszeszortotta a sze'0t! 0s 'e&rzta a $e%0t+
A $eszIlt csend3en! a'i ezek utn kvetkezett! lay tark%n 'e&$eszIlt
a 3r+ *a%+++ neJ
@nn0l t33rl volt sz+ @&0sz 3iztosan+
N .ennyireX N 'oro&ta lay+
Amit csak el tudsz k"/zelni! $or'lta *ohn a%ka+
N A &an0%J A ki3aszott &aze'3erJ Faszszop! rohadt! sze'0t llatJ
lay ne' s(r(n kro'kodott! n0ha azon3an ez volt 'inden! a'it a
'siknak adni tudott valaki) ZheK ne' az n%e volt! de senki ne'
J. R. Ward ="> Hallhatatlan szeret
3nthatta a &yen&033 ne'et! 'r a'i t illette+ 1e''ilyen ok3l+++ 2&y
azon3an soha+ 1oha az 0let3en+
7stene'! a n $%dal'as arcki$e%ez0s0nek csak e&y r0sze volt az! ho&y
*ohn0rt a&&dott+ .ellette az e'l0kek is ott voltak+ 1zrny(! visszataszt
e'l0kek+++
N *ohn+++ 8a&yon sa%nlo'J
Y%a33 cseppek hullottak le a src llrl a $ut&0p $ekete lap%ra! 0s
*ohn n0hnyszor 'e&trlte a sze'0t! 'ieltt $eln0zett+ Az arcn a
&ytrele' harcot vvott e&y olyan hatal'as dIhvel! a'itl 'indenki
'e&r0'Ilt+
A'i ne' is volt csoda+ Az '2lt%val ez t33 szinten is hallos volt+
.eg kell lnm! 'uto&atta+ 8e' tudn0k tIkr3e n0zni ezek utn! ha
ne' nyrn' ki a sze'etet+
A'ikor lay 3lintott! a 3ossz2 'i0rt%e e&y0rtel'( volt+ @&y
sszektdtt $0r$i! aki '&tt $%dal'as '2lt llX
Lash hallos t0let0re 0ppen 'ost kerIlt r a 6AEBLGA L/Q@EE
pecs0t+
lay kl3e szortotta a kez0t! 0s $ele'elte! ho&y sszeIsse a *ohn0val+
N r'ire le&yen is szIks0&ed! 3r'it akarsz is! 0n 'elletted leszek+ /s
ne' szlok e&y szt se'+
*ohn vrt e&y pillanatot! aztn sszeIttte vele az kl0t+
!udtam, hogy szm%thatok rd! 'ondta han& n0lkIl+
N .indi& N &0rte lay+ N .indi&+
J. R. Ward ="< Hallhatatlan szeret
,*. fejezet
@&y rval Lre&& sikertelen ks0rlete utn! ho&y $el%usson a 'sodik
e'eletre! @liahu ,ath3oone hza tel%esen elcsendesedett! Lre&& az0rt '0&
%val azutn is vrt! ho&y a ko'ornyik vissza%tt a $ldszintre+ 4sak ekkor
pr3lkozott az 2%a33 kiruccanssal+
V 0s 6olly ne' szeKszel Ittt0k el az idt! 'int aho&y kor33an
'indi&! hane' 3esz0l&ettek+ /s 'in0l t33et 3esz0ltek! Lre&& annl
3iztosa33an 0rezte! ho&y ali& tud vala'it a lnyrl+ Fo&al'a se' volt!
ho&y olyan nies ho33i%a van! 'int a kt0s+ Ha&y! ho&y a le&vada33 l'a
az! ho&y televzis hrolvas le&yen N! a'i els rn0z0sre ne' volt t2l
'e&lep+ A vals&shoM-k vil&3an sok Ires$e%( nnek sokkal
na&yrav&y33 tervei voltak annl! 'intho&y a'atr hress0&eket
'utasson 3e! va&y azt ecsetel%e! ho&y eszi 'e& valaki a cstnyokat+
,adsul Lre&& tudta! ho&y a lny e&yszer 'r kapott lehets0&et
hrolvassra Qitts3ur&h-3en! de aztn kir2&tk e33l a kezd pozci3l+
Az i&azi okot viszont! ho&y 'i0rt ha&yta ott azt a 'unkt! csak 'ost
tudta 'e&+ A csatorna ns i&az&at%a elvrta volna tle! ho&y e&y 'sik!
sokkal inti'e33 ka'era eltt is alaktson! 0s a'ikor 6olly erre ne'et
'ondott! a $0r$i 'e&szervezte! ho&y 0l ads3an leszerepel%en! aztn
kir2&ta+
Lre&& ltta a $elv0telt! ahol elrontotta a szve&0t+
.ert persze le is ellenrizte annak ellen0re! ho&y %l sikerIlt az
llsinter%2%a! 'ivel 'indi& utnan0zett az alkal'azottainak+
iztosan akkor kezddtt az elt0lete vele kapcsolat3an) csinos arc!
na&y cici! de ezen kvIl se''i t33+
8e' ez volt azon3an a le&na&yo33 t0ved0se+ Arrl se' volt $o&al'a!
ho&y van e&y testv0re+ @&y $o&yat0kos $i2+ Akit anya&ila& t'o&atott+
6olly 'utatott is neki e&y k0pet! ahol 0s a testv0re e&yItt voltak+
A'ikor pedi& Lre&& han&osan is 'e&k0rdezte! ho&y $ordulhatott el!
ho&y '0& csak ne' is tudott a $i2rl! 6olly3an volt annyi 3tors&! ho&y
'e&'ond%a) .ert az elej"n kijellted a hatrokat, "s ez a hatron k%v$l
esett.
@&y tla&os $0r$i els ter'0szetes reakci%a az lett volna! ho&y tiltakozik
0s 'e&v0di 'a&t! a helyzet azon3an 2&y llt! ho&y a lnynak i&aza volt+
J. R. Ward =": Hallhatatlan szeret
Lre&& 'r a kezdet kezdet0n e&y0rtel'(en kzlte a $elllst) nincs
$0lt0kenyked0s! nincs 'a&yarzkods! se''i ne' szl rkre! 0s se''i
sze'0lyes dolo&rl ne' akar tudni+
8e' ki$e%ezetten az a krnyezet! a'ely3en az e'3er szvesen vlt volna
se3ezhetv0+
A'ikor erre r%tt! Lre&& 'a&hoz h2zta a lnyt! az llt a $e%0re
t'asztotta! 0s si'o&atni kezdte a htt+ .ieltt 6olly az l'ok 'eze%0re
l0pett volna! '0& 'or'olt halkan vala'it+ Ealn olyas'it! ho&y ez volt a
le&%o33 0%szaka! a'it vele tlttt+
/s 'indezt az utn a sok $er&ete&es or&az'us utn! a'ely3en Lre&&
r0szestetteJ
8os! r0szestette! a'ikor kedve tartotta+ 1z'talan randev2t 'ondott le
az utols pillanat3an! ne' vlaszolt az s's-eire! 0s sz3an 0s $izikaila& is
t33szr lerzta+
7stene'+++ 'icsoda 3unk voltJ
A'ikor v0&Il $elkelt! ho&y elindul%on! 3etakarta 6ollyt! 3ekapcsolta a
'oz&s0rz0kels ka'ert! 0s kisurrant a $olyosra+ .indenhol sri csend
honolt+
H0&i&s0tlt a $olyosn! kil0pett a :ijrat $elirat2 a%tn! 'a%d $el'ent a
l0pcsn+ Fel0rt az els sor v0&0re! 3e$ordult! $el'ent a 'sodikon is! 0s
'r ott is volt az a%t eltt+
@z2ttal ne' dr'3lt+ 7nk33 elvett e&y kis csavarh2zt! a'elyet a
ka'erkhoz szokott hasznlni! 0s 'e&piszklta vele a zrat+ Knnye33en
'ent! 'int &ondolta volna+ 7&azs& szerint csak e&y sz2rs kellett elre!
e&y 'ozdulat! 0s a zr 'ris kinylt+
Az a%t ne' nyikor&ott! a'in 'e&lepdtt+
A'it azon3an a szo33an tallt+++ attl e&yenesen hallra r0'Ilt+
A 'sodik e'eleti szo3a 3arlan&szer( helyis0& volt! r0&i'di! durvn
'e&'unklt padldeszkkkal! 0s olyan 'ennyezettel! a'ely 'indk0t
oldalon 'eredeken le%tett+ A szo3a t2ls v0&03en e&y asztal llt! ra%ta
ola%l'pa! a'elynek $0nye aranyszn3e vonta a si'a $alakat+++ 0s
'e&vil&totta annak az alaknak a csiz'%t! aki a $0nykrn kvIl Ilt+
A na&y csiz'%t+
6irtelen! Lre&& 'r pontosan tudta! kivel ll sze'3en! 0s ho&y a $ick
'it csinlt+
N Felvettelek a ka'erval N 'ondta neki+
J. R. Ward ="; Hallhatatlan szeret
A halk nevet0s hallatn! a'i $elhan&zott! Lre&& adrenalin szint%e az
e&ek3e szktt+ 6t3orzon&at volt 0s %0&hide&! olyan! aho&y e&y &yilkos
nevet! 'ieltt lesz2r valakit+
N 4saku&yanX N Az az akcentusJ .ilyen lehetettX 8e' $rancia+++ ne'
'a&yar+++
Ek'inde&y+ Az a &ondolat! ho&y 6ollyt kihasznltk! Lre&&nek olyan
ert 0s 3tors&ot klcsnztt! a'it val%3an ne' volt %elle'z r+
N Eudo'! 'it csinltl+ Ee&napeltt 0%szaka+
N .ondan'! ho&y Il% le! de aho&y te is ltod! csak e&y sz0ke' van+
N Ko'olyan 3esz0lek+ N Lre&& e&y l0p0st tett elre+ N Eudo'! 'i trt0nt
a lnnyal+ 8e' akart t0&ed+
N A szeKet viszont akarta+
.ocskos &aze'3er+
N AludtJ
N 4saku&yanX N A csiz'a orra le-$el 'oz&ott+ N A ltszat! aho&y az el'e
is! sokszor csal+
N .it &ondolsz! ki a $ene va&y teX
N @ny0' ez a sz0p hz+ @z va&yok 0n+ /n adta' neked en&ed0lyt! ho&y
hasznlhasd a ka'eridat+
N 8a! azt 'r leshetedJ 8e' $o&o' rekl'ozni ezt a helyet+
N S! deho&yne'J @z a v0red3en van+
N Faszt se' tudsz rla'+
N 1zerinte' ez pont $ordtva i&az+ Ee va&y az! aki ne' tudsz+++ ho&y is
$o&al'aztl+++ $aszt se' sa%t 'a&adrl+ .ellesle& a te nevedet 'ondta+
A'ikor el0lvezett+
Lre&& ettl olyan dIhs lett! ho&y '0& e&yet elrel0pett+
N /n a helyed3en vatosa33 lenn0k N $i&yel'eztette a han&+ N 8e'
hisze'! ho&y 'e& akarsz s0rIlni+
@&y03k0nt en&e' rIltnek tartanak+
N 6vo' a rendrs0&et+
N .ilyen indokkalX Klcsns 3elee&yez0s! 'e& 'inden+
N Ae hiszen aludtJ
A csiz's l3 'e&'ozdult! 0s a talpa a $ldre l0pett+
N Hi&yzz a szdra! csiJ
.ieltt Lre&& $elh3orodhatott volna a s0rt0s hallatn! a $0r$i elredlt
a sz0ken+++ 0s Lre&&nek torkn akadt a sz+
J. R. Ward ="9 Hallhatatlan szeret
Annak! a'it a $0ny3en 'e&pillantott! ne' volt se''i 0rtel'e+
Btkozottul sok sze'pont3l+
A portr0t ltta 'a&a eltt+ A $ldszinti nappali3l+ 4sakho&y annak az
0l! l0le&z vltozatt+ Az e&yetlen kIln3s0& annyi volt! ho&y a $0r$i ha%a
ne' volt htra$o&va! hane' leo'lott a vlln! 0s le&al33 k0tszer olyan
hossz2 volt! 'int Lre&&0! a szne pedi& $ekete 0s vrs+
S! istene'+++ az a sze'J Clyan szne volt! 'int a napkelt0nek! ra&yo&
0s 3arackszn(+
@lk0peszten i&0z+
/s i&en! e&y kicsit rIlt+
N Azt %avaslo' N han&zott $el az a kIlns akcentus N! ho&y s0tl% ki
e33l a szo33l! 'en% le ahhoz a 3%os hl&yhz+++
N ,ath3oone leszr'azott%a va&yX
A $0r$i el'osolyodott+ 8a %+++ vala'i na&yon ne' sti''elt a
$o&sorval+
N Kettnk3en val3an na&yon sok kzs vons van+
N *0zuso'+++
N 7de%e! ho&y tvozz! 0s 3e$e%ezd a 'unkdatJ N A 'osoly elt(nt az
arcrl! a'i 3izonyos $a%ta 'e&knnye33Il0st %elentett+ N A ver0s helyett!
a'i pedi& ellenllhatatlanul cs3t! ho&y 'e&te&ye'! e&y tancsot adok
neked+ 8e' rtana! ha %o33an oda$i&yeln0l a ndre! 'int eddi&+ Vszinte
0rz0seket tpll irntad! a'i ne' az hi3%a! 0s a'it k0ts0&telenIl ne'
0rde'elsz 'e&+++ kIln3en ne' 0rezn0' a 3(ntudatod sza&t e33en a
pillanat3an+ 1zerencs0s va&y! ho&y az a n! akit akarsz! ott van 'elletted!
ez0rt ne l0&y t330 vak! 0s vedd 0szre! a'id vanJ
Lre&& ne' t2l &yakran d33ent 'e&! 'ost azon3an ha 'e&$eszIlt! se'
tudott volna 'it 'ondani+
6onnan tud rla ennyit ez az ide&enX
/s! Krisztuso'! &y(llte a &ondolatot! ho&y 6olly valaki 'ssal volt+++
de t0nyle& az nev0t 'ondtaX
N 7nte&ess sz0penJ N ,ath3oone $ele'elte a kez0t! 0s inte&etni kezdett!
'int a kis&yerekek+ N W&0re'! ho&y 30k0n ha&yo' a ndet! $elt0ve! ha
v0&re oda$i&yelsz r+ .ost pedi& 'en%J Q-p+
Hala'i tle tel%esen ide&en re$leK hatsra Lre&& is $ele'elte a kez0t! 0s
32cs2t intett! 'ieltt sarkon $ordult! 0s elindult az a%t $el0+
7stene'! annyira lIktetett a halnt0kaJ Az istenit+++ a $ranc3a+++ 'i0rt
volt+++ hol+++
J. R. Ward ==# Hallhatatlan szeret
Az a&ya hirtelen 'e&llt! 'intha a &ondolati se3ess0&vlt%a 3era&adt
volna+
Le az els e'eletre+ Hissza a szo3%3a+
A'ikor levetkztt! 0s e&y szl 3okszerals3an 3e32%t az &y3a! letette
haso&at $e%0t a prnra 6olly0 'ell0! aztn 'a&hoz vonta a lny test0t!
0s 'e&pr3lt visszae'l0kezni+++
Hala'it csinlnia kellett+ .i is volt az+++
A 'sodik e'elet+ Fel kell 'ennie a 'sodik e'eletre+ Ki kell
dertenie! 'i van ott+++
Y%a33 $%dalo' hastott a $e%03e! 0s ne'csak a &ondolatot (zte ki 3elle!
ho&y 3rhov is 'en%en! de a v&yat is! ho&y tov33 kvncsiskod%on arrl!
'i van a padlst0r3en+
ehunyta a sze'0t! 0s e&y na&yon kIlns alak %elent 'e& lelki sze'ei
eltt! akinek is'ers volt az arca+++ aztn lo'3a zuhant! 0s 'r se''i
's ne' sz'tott+
J. R. Ward ==1 Hallhatatlan szeret
,+. fejezet
A szomsz"dos kriba nem jelentett /robl"mt bejutniuk.
.iutn meg-igyelt"k a hzat, "s nem talltak semmi arra utal' jelet,
hogy brmi mozgs is lenne a -alakon bel$l, Darius kijelentette, hogy # "s
!ohrment be -ognak menni... "s meg is tett"k. A k"t birtokot elvlaszt'
erd#sv mell#l lthatatlann vltak, majd a konyha krny"k"n bukkantak
el#, ahol egyszer1en bes"tltak a -b'l k"sz$lt, vastag bejrati ajt'n.
7gen, a legnagyobb akadlyt az jelentette, hogy legy#zz"k a retteg"s
mindent els/r# "rz"s"t.
.inden egyes l"/"sn"l "s minden leveg#v"teln"l Dariusnak
k"nyszer%tenie kellett magt, hogy tovbbmenjen, mikzben az sztnei
sik%tva kiabltk, hogy rossz helyen jr. ."gsem -ordult vissza. .r
minden egy"b lehet#s"gb#l ki-ogyott, amelyen el#rehaladhatott volna, "s
br megvolt r az es"ly, hogy Bam/sone lnya nincs itt, ms nyom h%jn
muszj volt valamit tennie, k$lnben bele#r$lt volna.
Lgy "rzem, ez a hz k%s"rtetjrta drmgte !ohrment, mikzben
mindketten tvizsgltk a szolgk trsalg'jt.
Darius b'lintott.
Azt azonban ne -eledd, hogy minden szellem, kizr'lag a -ejedben
l"tezik, "s nem tartozik azok kz", akik ebben a hzban laknak, brkik
legyenek is azok. ;yere, meg kell tallnunk a -ld alatti termeket is. +a
emberek raboltk el a lnyt, az alagsorban kell -ogva tartaniuk.
Amikor n"mn els"tltak a hatalmas konyhai t1zhely "s a szrad' hsok
el#tt, amelyek kis kam/'kr'l l'gtak -elakasztva, teljesen egy"rtelm1nek
t1nt, hogy itt emberek laknak. .inden csendes volt az emeleten is, "s itt
kr$ltt$k is, holott egy vm/%r hzban, ebben az id#ben mr
szorgalmasan k"sz$ln"nek az utols' "tkez"shez.
Bajnos az a t"ny, hogy ez a hz a msik -aj tulajdona volt, m"g nem
jelentett bizony%t"kot arra, hogy a lnyt itt tartottk -ogva taln csak
sugallhatta ezt a kvetkeztet"st. .%g a vm/%rok biztosak voltak benne,
hogy az emberek l"teznek, az emberek vilgban csak legendk "s m%toszok
"ltek a vm/%rokr'l "s %gy a hossz, szem-og lakossg knnyebben
tudott l"tezni mellett$k. ."gis, id#r#l id#re elker$lhetetlen volt, hogy azok,
akik titokban tartottk l"tez"s$ket, sszetallkozzanak azokkal, akik
J. R. Ward ==" Hallhatatlan szeret
k%vncsi szemmel jrtak. Ezek a ritka alkalmak szolgltattak ala/ot az
emberek ltal kitallt, -"lelmetes trt"neteknek "s -antasztikus l"nyeknek a
2hegyek asszonyt'lS kezdve a 2boszorknyokonS "s 2szellemekenS
kereszt$l a 2v"rsz%v'kigS. 7gen, az emberi elme gy t1nt, ellenllhatatlan
vgyat "rzett arra, hogy konkr"t bizony%t"k hinyban valamit kitalljon.
Ami "rthet# is volt, tekintve a -aj sajt magra vonatkoz' "rtelmez"s"t a
vilgr'l "s benne az # hely"r#l. @rmi, ami nem -"rt ebbe a kateg'riba,
szm1zne lett a m%toszok vilgba, m"g akkor is, ha ez azt jelentette, hogy
l"tre kellett hozni a /aranormlis elemeket.
.icsoda mer"sz hzs egy gazdag csaldt'l, hogy -izikai bizony%t"kot
talljanak eme r/ke "let1 babonra8
:$lnsen egy ilyen bjos, v"dtelen bizony%t"kot.
6em lehetett tudni, mit -igyelhetett ki ez a hz az id#k -olyamn. .ilyen
-urcsasgokat -edezett -el a szomsz"dban. .ilyen -ajbeli k$lnbs"gek
ker$ltek -elsz%nre "s der$ltek ki vratlanul annak ksznhet#en, hogy a k"t
birtok kztt r"s keletkezett a -k s1r1j"ben.
Darius magban kromkodott, "s arra gondolt, "//en ez"rt nem lenne
szabad a vm/%roknak ilyen kzel lakniuk az emberekhez Az elk$ln$l"s
volt a legjobb. Az sszetarts "s az elk$ln$l"s.
!ohrmenttel egy$tt tvizsgltk a hz -ldszintj"t lthatatlann vlva
szobr'l szobra vndoroltak, gy suhantak, mint az rny"kok a
hold-"nyben, hang "s test n"lk$l a -aragott btorok "s a -ali kr/itok
kztt.
.it#l tartottak a legjobban, "s mi"rt nem a k#/adl'n mentek emberi
alakban, Az alv' kutyk miatt. Bok hz tartott #rz#ket, erre a
kellemetlens"gre /edig egyltaln nem volt sz$ks"g$k. 0em"lhet#leg ha
voltak is a hzban, mr sszegmblydve -ek$dtek a gazdjuk gynak
lbnl.
Fs legyen igaz ez brmilyen ms-ajta szem"lyi test#rre is.
Azonban a szerencse az # oldalukon llt. 6em voltak kutyk, sem #rk.
9egalbbis olyan, amit lttak, hallottak vagy kiszagoltak volna "s
knnyen megtalltk az alagsorba vezet# l"/cs#t is.
.indketten el#vettek egy?egy gyertyt "s meggyjtottk. A lngjuk
reszketett a sietve "s durvn megmunklt -el$let1 l"/cs#-okokon, az
egyenetlen -alon, amely mind annak a jele, hogy a csald soha nem jrt
erre, csak a szolgk.
J. R. Ward === Hallhatatlan szeret
Ljabb bizony%t"k, hogy ez nem vm/%rotthon volt. A vm/%rok ugyanis a
-ld alatti szobikat d%sz%tett"k -el a legjobban.
9ent az alagsorban megsz1nt a k#/adl'zat, "s kem"nyre ta/osott -ld
vette t a hely"t, a leveg# /edig a nyirkos hidegt#l volt neh"z Ahogy egyre
m"lyebbre hatoltak a hatalmas hz -ld alatti r"sz"ben, talltak egy /r
raktrhelyis"get, amelyet tbb rekesz bor "s m"zsr tlttt meg valamint
volt m"g s'zott hs d"zskban, burgonya "s hagyma kosarakban.
A helyis"g tls' v"g"n Darius arra szm%tott, hogy msik l"/cs#t tall,
amin majd -el tudnak menni a hz -ldszintj"re. Ehelyett azonban csak az
alagsor v"g"hez "rkeztek. =alat lttak csu/n. Ajt't sehol.
Darius kr$ln"zett, hogy ellen#rizze, nincs?e valami nyom a -ldn,
vagy valami r"s, hasad"k a -alban, amely arra utal, hogy valahol egy
rejtett ajt' vagy szoba tallhat'. De semmi ilyesmi nem volt.
+ogy teljesen bizonyosak legyenek benne, mindketten v"gigta/ogattk a
-al -el$let"t eg"szen a -ldig.
!l sok ablak volt a -els# szinten jegyezte meg halkan !ohrment.
De taln, ha -ent tartottk -ogva, akkor behztk a -$ggnyket. &agy taln
van egy ablaktalan bels# szobjuk,
Amikor a /ros szembe-ordult az alagsor hts' -alval, amibe
bele$tkztek, a retteg"s "rz"se -eler#sdtt, mintha olyan helyen lenn"nek,
ahol nem lenne szabad lenni$k. Darius hamarosan mr alig ka/ott leveg#t,
"s verejt"k gy1lt ssze a h'na alatt, valamint a gerince ment"n. &olt egy
olyan "rz"se, hogy !ohrment is ugyanezt a nyugtalan izgalmat "rzi, mivel a
-i el#re?htra helyezte a testslyt. El#re?htra billegett a lbn.
Darius megrzta a -ej"t.
Azt hiszem, valahol mshol tartjk -ogva...
Lgy van, vm/%r.
Darius "s !ohrment meg/rd$lt a sarkn, "s egyszerre hztk el# -ekete
t#r$ket.
0n"ztek arra az alakra, aki megle/te #ket, "s Darius azt gondolta...
6os, ez legalbb megmagyarzza a retteg"s "rz"s"t.
A -eh"r ruhs alak, aki elllta az utat, nem ember volt, de nem is
vm/%r.
.anipultor.
J. R. Ward ==? Hallhatatlan szeret
,,. fejezet
.ikz3en ZheK a konditere' eltt llt 0s vrt! kz'3s 0rdekld0ssel
sze'l0lte sa%t 0rz0seit+ Y&y v0lte! csak 2&y vizs&l%a 'a&t! 'intha e&y
ide&en arct n0zn0! a'elyen csak az0rt veszi 0szre a hi3kat! a
sznrnyalatot 0s a vonsokat! 'ert e&yszer(en ott vannak eltte! 0s nincs
's dol&a! 'int azokat $i&yelni+
.0& a 3ossz2v&yt is elho'lyostotta a *ohn 'iatt 0rzett a&&odal'a+
.icsoda 'e&lepet0sJ
8a persze! soha ne' &ondolta volna! ho&y e&yszer ilyen hatal'as
dIhnek lesz 'a%d sze'tan2%a kzvetlen kzelrl! plne ne' azt! ho&y
olyasvalakin0l! 'int *ohn+ Clyan volt! 'intha a 3enne 0l vadllat kitrt
volna a ketrec03l+
7stene'! e&y sszektdtt $0r$ival ne' volt tancsos %tszadozniJ
ZheK ne' ltatta 'a&t+ @z volt az oka annak! ho&y a $0r$i &y rea&lt N
vala'int azt a $(szeres illatot is 'e&'a&yarzta! a'it azta 0rzett ra%ta!
ho&y kisza3adult Lash $o&s&3l+ rutlis vakci%a alatt *ohn vonzal'a
0s tisztelete visszavonhatatlan 0rz0ss0 alakult+
A $ranc3aJ .icsoda 3onyodalo'+
A'ikor a $ut&0p hirtelen eln0'ult! ZheK 'a%dne' 3iztosra vette! ho&y
laylock kih2zta a &0pet a konnektor3l! a'i na&yon okos dnt0s volt a
r0sz0rl+ ZheK 'r 'e&pr3lta rvenni *ohnt! ho&y ha&y%a az n&yilkos
$utversenyt! 0s a'ikor sz0p szval ne' 'ent se''ire! ki%tt ide! 0s itt llt
rt+
K0ptelen volt v0&i&n0zni! aho&y a&yonha%szol%a 'a&t a $utssal+ @l0&
volt hall&atni ezt a 3Intet0st+
A $olyos v0&0n kinylt az iroda Ive&a%ta%a! 0s a Eohr'ent nev( testv0r
%elent 'e&+ A '&tte l0v $0ny3l t0lve! Lassiter is le%tt a
kik0pzkzpont3a! de a 3ukott an&yal ne' kvette ki a $olyosra+
N 6o&y van *ohnX N A'ikor a testv0r odas0tlt hozz! a nyu&talans&
e&y0rtel'(en ltszott az arcn! $radt sze'0n! vala'int az 0rzel'i
rcsszerkezet03en! a'elynek a 'e&3ns szektorai vil&tottak+
A'i sok sze'pont3l 0rthet volt+
ZheK a konditere' a%ta%ra n0zett+
J. R. Ward ==> Hallhatatlan szeret
N Y&y n0z ki! azt $ontol&at%a! ho&y 'araton$utk0nt csinl karriert+
Ha&y ez! va&y 0pp 'ost tett tnkre e&y 2%a33 $ut&0pet+
Eohr tekint0lyes 'a&ass&a 'iatt ZheKnek $el kellett e'elnie a $e%0t! 0s
'e&lepetten ltta! 'i 3u%kl a $0r$i k0k sze'03en) tuds! '0ly! sokat'ond
tuds! a'elytl ZheK 0rzel'i ra'krei &yanakvssal teltek 'e&+
Eapasztalata szerint az! aki &y n0zett! vesz0lyes volt+
N 6o&y va&yX N k0rdezte Eohr'ent kedves han&on+
KIlns+ ZheKnek ne' sok kapcsolata volt a testv0rrel! '0&is 3r'ikor
keresztezt0k e&y'st 2t%aik! a $0r$i 'indi& ki'ondottan+++ nos+++ kedves
volt vele+ ZheK 0ppen ez0rt kerIlte 'indi&+ A ke'0nys0&&el 'indi& sokkal
%o33an 'e&3irkzott! 'int a &yen&0ds0& 3r'ilyen $or'%val+
7&azs& szerint ide&es lett a kzel03en+
A'ikor ne' vlaszolt neki! Eohr'ent arca 'e&$eszIlt! 'intha a n
csaldst okozott volna neki! de ne' hi3ztatta az0rt! ho&y ne' 'ondott
se''it+
N ,end3en van N 'ondta N! ne' kvncsiskodo'+
*0zuso'! 'icsoda szvtelen d& va&yokJ N &ondolta 'a&3an ZheK+
N 8e'! nincs se''i 3a%+ 4sak szerinte' ne' rIln0l a vlasznak! a'it
adn0k+
N @l$o&ado'+ N Eohr sszeh2zta a sze'0t! a'ikor a konditere' a%ta%ra
n0zett! 0s ZheKnek az a hatrozott 0rz0se t'adt! ho&y a testv0r is le&al33
annyira csapd3an van! 'int ! 'ivel t se' en&edi kzel 'a&hoz az a
$0r$i! aki az a%t 'sik oldaln szenved+
N 1zval $elszltl a konyh3a! ho&y el0r%X
ZheK elvette a kulcsot! a'ellyel *ohn kinyitotta Eohr'ent r0&i hznak
a%ta%t+
N 4sak szerette' volna ezt visszaadni! 0s 'e&'ondani! ho&y van e&y
kis pro3l0'a+
Eohr'ent 0rzel'i rcsszerkezete e&y pillanat alatt kiIrIlt! 0s $eket0re
vltozott! 'intha 'inden $0ny kihunyt volna 3enne+
N .ilyen pro3l0'aX
N Az e&yik eltolhat Ive&a%t kitrt+ * n0hny t3la $urn0rle'ezre lesz
szIks0&! ho&y 3etakar%a+ A riasztt sikerIlt 2%ra 3ekapcsolnunk! &y a 3els
'oz&s0rz0kelk is '(kdnek! de 'e&lehetsen na&y a huzat oda3ent+
8a&yon szvesen 'e&%avto' 'a+
Felt0ve! ho&y *ohn kiv0&zi a t33i $ut&0pet is! ki$o&y a $utcipk3l!
va&y holtan esik ssze+
J. R. Ward ==< Hallhatatlan szeret
N .elyik+++ N Eohr 'e&kszrIlte a torkt+ N .elyik a%tX
N A *ohn .attheM szo3%3an l0v+
A testv0r a ho'lokt rncolta+
N .r trtt volt! a'ikor oda'entetekX
N 8e'+++ utna trt ki+
N @&y Ive&&el ne' szokott ilyes'i trt0nni alapos ok n0lkIl+
8os! 'e&lehetsen alapos okot adott *ohn .attheM-nak! ne'deX
N 7&az+
Eohr ZheKre n0zett! aki viszonozta a pillantst+ @&y id '2lva azon3an
a csend 'r kezdett knoss vlni+ A helyzet viszont 2&y llt! ho&y a testv0r
3r'ilyen % l0lek 0s 3r'ennyire % katona is volt! ez a dolo& ne'
tartozott r+
N Kivel 3esz0l%ek a $urn0rle'ez I&y03enX N k0rdezte v0&Il ZheK+
N 8e a&&d% 'iattaJ /s kszn'! ho&y szltl+
A'ikor Eohr'ent 'e&$ordult! 0s visszaindult az irod3a! ZheK
pocs0kul 0rezte 'a&t N a'i $elteheten e&y 2%a33 dolo& volt! a'i3en
hasonltott *ohn .attheM-ra+ Ahelyett azon3an! ho&y 2% $utvil&cs2csot
akart volna $ellltani! csak arra v&yott! ho&y e&y k0ssel $elhastsa a
kar%t! 0s kien&ed%e 'a&3l a $eszIlts0&et+
7stene'! 'icsoda nyavalys 3&'asina lett 3elle az ut33i id3enJ
Az a tIsk0s $0'lnc ne'csak arra volt %! ho&y $0ken tartsa mani/ultor
oldalt! hane' arra is! ho&y elnyo'%a 3enne azokat a dol&okat! a'elyeket
ne' akart 0rezni+
A'i krIl3elIl az 0rzel'ek kilencvenkilenc szzal0kt %elentett0k+
Ez perc '2lva laylock du&ta ki a $e%0t a $olyosra+ A tekintet0t
lesIttte! az 0rzel'ei pedi& vadul kavaro&tak! a'i 0rthet is volt+ 1enki
se' szvesen n0zte v0&i&! aho&y e&y 3art%a tnkreteszi 'a&t! 0s az se'
volt a le&vid'a33 $eladat! ho&y azzal a sze'0llyel 3esz0l%en! aki a
sze&0ny srcot ilyen rossz llapot3a %uttatta+
N Fi&yel%! *ohn 3e'ent az ltz3e! ho&y lezuhanyozzon+ ,vette'!
ho&y ha&y%a a33a a 'enekIl e'3er stlust! de+++ 1zIks0&e van e&y kis
idre! azt hisze'+
N Ck0+ .a%d itt 'e&vro' a $olyosn+
laylock 3lintott! 0s hirtelen knos csend t'adt+
N F! akkor 'e&yek edzeni+
.iutn 3ecsukdott az a%t! ZheK $o&ta a dzseki%0t 'e& a $e&yvereit!
'a%d v0&i&s0tlt a $olyosn az ltzi&+ Az iroda Ires volt! a'i azt
J. R. Ward ==: Hallhatatlan szeret
%elentette! ho&y Eohr vissza'ent a hz3a! k0ts0&telenIl az0rt! ho&y 'unkt
ad%on az e&yik h1s"gesnek.
A visszhan&z csend pedi& arrl tan2skodott! ho&y senki nincs a
kik0pzkzpont3an+ 1e' az osztlyter'ek3en! se' a tornatere'3en! se' a
klinikn+
ZheK lecs2szott a $al 'ellett! ha&yta! ho&y a $eneke le0r%en a $ldre!
'a%d t$o&ta a t0rd0t a kar%val+ 6trae%tette a $e%0t a $alhoz! 0s 3ehunyta a
sze'0t+
7stene'! annyira ki volt 'erIlve+++
N *ohn '0& 'indi& 3ent vanX
ZheK $elriadt! 0s a $e&yver0nek csv0t laylock 'ellkasra irnytotta+
A'ikor a src htrahklt! ZheK azonnal rtette a reteszt! 0s leen&edte a
pisztolyt+
N 8e hara&ud%! a r0&i szoksokat neh0z levetkzni+
N *a! i&en+ N lay e&y $eh0r trIlkzvel az ltz $el0 'utatott+ N *ohn
'0& 'indi& 3ent vanX .r e&y ra is eltelt+
ZheK $ele'elte a csukl%t! 0s 'e&n0zte az rt! a'it kor33an elcsrt+
N Krisztuso'J
Felllt! 0s r0snyire kinyitotta az a%tt+ 8e' nyu&tatta 'e&! ho&y hallotta
a vzcso3o&st+
N Han innen 's ki%rat isX
N 4sak a konditer'en keresztIl! a'i erre a $olyosra nylik+
N Ck0! akkor 'ost 3esz0lek vele N 'ondta a n! 'ikz3en azon
i'dkozott! ho&y ez le&yen a helyes dnt0s+
N *l van+ /n addi& 3e$e%eze' az edz0st+ 6v%! ha szIks0&ed van r'J
ZheK sz0lese33re trta az a%tt 0s 3elesett+ Az ltz 2&y n0zett ki! 'int
3r'elyik 'sik ltz! kr0'szn( $0'szekr0nyek sorakoztak a $al
'ellett! kz0pen pedi& $apadok h2zdtak+ A zu3o& vz han&%t kvetve
%o33ra $ordult! el'ent e&y sor piszor! zuhany$Ilke 0s 'osdka&yl
'ellett! a'elyek 'a&nyosnak t(ntek a sok izzadt! 'eztelen! trIlkzt
suho&tat $0r$i n0lkIl+
*ohnt e&y nyitott r0szen tallta! ahol t33 zuhany$e% llt ki a $al3l! 0s
ahol a $alak! a $ld! vala'int a 'ennyezetnek 'inden n0&yzetcenti'0ter0t
cse'pe 3ortotta+ Ql3an 0s rvidnadr&3an volt! a $al 'ellett Ilt a $ldn!
a kar%a elre l&ott a t0rd0rl! a vz sz0les vllra 0s $elstest0re zporozott+
ZheK els &ondolata az volt! ho&y u&yanolyan pz3an Il! 'int
odakint a $olyosn+
J. R. Ward ==; Hallhatatlan szeret
A 'sodik pedi& az! ho&y 'e&lep! ho&y k0pes 'ozdulatlanul 'aradni+
8e'csak az 0rzel'i rcsszerkezete izzott! hane' '&tte az az rny0k is
u&yan2&y &ytrele'3en 0&ett+ Clyan volt! 'intha 'indk0t r0sze
e&y$or'n &yszolt volna! k0ts0&telenIl az0rt! 'ert olyan sokat
szenvedtek! va&y 'ert olyan sok ke&yetlen vesztes0& trt0nt az 0let03en+++
va&y valaki 's03an+ Az viszont! a'ilyen 0rzel'i llapot3a ez %uttatta!
na&yon 'e&r0'tette ZheKet+ Az a s(r(! $ekete (r! a'ely *ohn lelk03en
keletkezett! olyan ers volt! ho&y k0pes lett volna 3eszippantani az
el'0%0t+++ 0s oda%uttatni! ahol ZheK is volt! a'ikor a '(t3e kerIlt+
Az rIlet kapu%3a+
ZheK tl0pett a zuhanyterIlet kis kIsz30n! 0s 'e&3orzon&ott! a'ikor
'e&0rezte azt a $a&yos leve&t! a'it *ohn 0rz0sei okoztak+++ 'a%d
rd33ent! ho&y 'e&int u&yanazt csinlta+ *ohn 2&y v0&ezte! 'int
.urhder! csak '0& annl is rossza33ul+
*0zus Krisztus! e&y ki3aszott $ekete zve&y volt! ha az 0rt0kes $0r$iakrl
volt szJ
N *ohnX
A $0r$i ne' n0zett $el! ha3r ZheK ne' is volt 3enne 3iztos! ho&y
e&yltaln tud%a-e! ho&y ott van eltte+ Londolat3an a '2lt3an %rt!
3eszippantottk az e'l0kei! 0s olyan szorosan tartottk! 'intha satu3a lett
volna $o&va+++
ZheK a ho'lokt rncolta! a tekintete kvette a vz 2t%t! aho&y *ohn
teste all k&yzva el%utott a+++ a le$olyi&+
A le$oly+
Hala'i volt azzal a le$olyval+ A'ihez kze volt '0&+++ Lashnek isX
Az Ires zuhanyz 'a&ny3an! a zu3o& vz halk han&%t hall&atva!
ZheK e&y % I&y 0rdek03en sza3adon en&edte a st0t oldalt) hirtelen
$el3uzdulva mani/ultor sztnei '0lyen *ohn $e%03e hatoltak! t%utottak a
$e%0nek $izikai korltain! 0s '0lyen 3ele$2rdtak az a&y3a 0s az
e'l0kei3e+
A'ikor *ohn $ele'elte a $e%0t! 0s d33enten $eln0zett a nre! ZheK
lt'eze%e vrs3e vltott+ K0tdi'enzis lett! a cse'p0t 'r halvny
rzsasznnek ltta! *ohn st0t! vizes ha%t v0rvrsnek! a cso3o& vizet
pedi& piros pezs&sznnek+
Az e'l0kk0peket! a'elyeket 'e&pillantott! r0'Ilet 0s sz0&yen zrta
krIl) st0t l0pcshz e&y 30rhz3an! de ne' a33an! ahov t is elvitte!
J. R. Ward ==9 Hallhatatlan szeret
*ohn '0& csak v0kony $i2cska volt az tvltozsa eltt! akit e&y 'ocskos
e'3eri $0r$i arra k0nyszertett! ho&y+++
S! 7stene'J
8eJ
ZheK t0rde 'e&ro&&yant! 'a%d 'e&tntorodott+++ aztn ha&yta! ho&y is
leroskad%on a $ldre+ Clyan durvn 0rkezett le a nedves cse'p0re! ho&y a
csont%ai 'e&zrrentek! a $o&ai pedi& sszekoccant+
8e+++ csak *ohnt ne! &ondolta+ Qont akkor! a'ikor v0dtelen 0s rtatlan
volt! 0s ne' volt senki%e a vil&3an+ A'ikor elveszetten 0lt az e'3erek
kztt! 0s ke'0nyen kIzdtt az0rt! ho&y e&yltaln 0let3en tud%on 'aradni+
4sak t neJ 4sak &y neJ
Ctt Iltek e&y'ssal sze'3en a zuhanyz tala%n! e&y's sze'03e
n0ztek! 'ikz3en ZheK 'anipultor oldala sza3adon volt! 0s valszn(le&
vrs3en %tszott a sze'e+ *ohn tudta! ho&y a n 3eleolvasott a
&ondolatai3a! 0s ez0rt olyan hevesen &y(llte! ho&y ZheK 3lcsen
'e&tartotta 'a&nak a 3nat 0s a r0szv0t 0rz0s0t+ 6a3r a $0r$i ne'
neheztelt r az0rt! 'ert a $e%03e n0zett! csak azt kvnta! de na&yon!
3rcsak ne lenne olyan 0l'0nye! a'it 3rkivel is 'e&oszthatna+
N .i kze ennek LashhezX N k0rdezte ZheK $o%tott han&on+ N .ert csak
%r az eszed3en+
*ohn tekintete a le$olyra siklott a cse'p0s $ld kzep0n! 0s ZheKnek az
a 3enyo'sa t'adt! ho&y a $0r$i a vz helyett azt lt%a! aho&y ssze&y(lik
a v0r e&y tcs3an a rozsda'entes ac0l rcs krIl+ Lash v0re+
ZheK sszeh2zta a sze'0t! 'ert a kerettrt0net tkozottul knnyen
kitallhatv vlt) Lash r%tt *ohn titkra+ Halaho&y+ ZheKnek ne' volt
szIks0&e mani/ultor k0pess0&0re! ho&y 'e&$e%tse! 'it kezdett volna a
&aze'3er e&y ilyen in$or'cival+
@&y 3ase3all'eccsen kevese33en hallottk volna! ha 3e'ond%k a
han&os3e'ond3an+
A'ikor *ohn tekintete visszat0rt r! ZheK 'indent elspr kzss0&et
0rzett vele+ .r ne' voltak hatrok kzttIk! 0s ne' kellett attl tartaniuk!
ho&y se3ezhetv0 vlnak e&y's sz'ra+ Annak ellen0re! ho&y
'indketten $el voltak ltzve! 'eztelenIl lltak a 'sik eltt+
ZheK pontosan tudta! ho&y e&y $0r$ival se' $o&%a u&yanezt 0rezni+ /s
's sze'0llyel se'+ *ohn szavak n0lkIl is tudta! 'in 'ent keresztIl! 0s azt
is! 'ilyen 0rz0seket keltett ez e&y 0letre a lelk03en! a'ikor vala'i elhvta
azokat+ Aho&y ZheK is tudta 'indezt a $0r$irl+
J. R. Ward =?# Hallhatatlan szeret
/s taln az el'0%e alkotta 'e& azt az rny0kot az 0rzel'i
rcsszerkezet03en! a'ikor t0lte a trau't+ Ealn az a&ya 0s a lelke
sszedu&tk a $e%Iket 0s eldnttt0k! ho&y kiv&%k a '2ltat 'a&uk3l! 0s
$elteszik a 'entlis 0s 0rzel'i padlsra+ @z lehetett az oka annak! ho&y ez a
k0t r0sze 'indi& olyan 0lettel teli volt+
/rthet+ Aho&y a 3ossz2 is! a'it 0rzett+ H0&Il is! Lash 'indkett%Ik
szenved0s0nek aktv r0szese volt+
/s ha e&y *ohn titka %elle&( in$or'ci a ne' 'e&$elel kezek3e kerIl!
az le&al33 olyan rossz volt! 'int az! a'i val%3an trt0nt vele! 'ert
'inden alkalo''al! a'ikor valaki 'e&tudta! *ohn 2%ra t0lte a 3orzal'at+
ZheK 0ppen ez0rt ne' 3esz0lt arrl az idszakrl! a'it a kolni3an tlttt
$ent 0szakon az ap%val! va&y arrl! a'i az e'3eri klinikn trt0nt+++ va&y+++
na i&en+++
*ohn $ele'elte a 'utatu%%t! 0s a sa%t sze'0re 'utatott+
N Az eny0' vrsX N k0rdezte ZheK halkan+ A'ikor a $0r$i 3lintott!
ZheK 'e&drzslte az arct+ N ocs+ Halszn(le& szIks0&e' lesz e&y 2%
pr tIsk0s lncra+
A'ikor *ohn elzrta a vizet! a n leen&edte a kar%t+
N Ki tud '0& rlaX
*ohn a ho'lokt rncolta+ Aztn n0'n $or'lva a szavakat azt 'ondta+
@lay. Hhuinn. Tsadist. +avers. Egy tera/euta+ Aztn 'e&rzta a $e%0t!
a'it ZheK annak vett! ho&y a lista ezzel 3e$e%ezdtt+
N 8e' $o&o' el'ondani senkinek+
A tekintete v0&i&siklott a $0r$i hatal'as test0n! sz0les vlltl kezdve
duzzad 3icepsz0n t iz'os co'3%i&! 0s azon kapta 'a&t! ho&y azt
kvn%a! 3rcsak *ohn a33an a 'ocskos l0pcshz3an is ilyen ter'et( lett
volna+ Ae le&al33 'ost 'r ne' volt olyan kicsi! 'int akkor! a'ikor
3ntottk N ha3r ez csupn a kIlse%0rl volt el'ondhat+ elIl 'inden$0le
kor 0lt '0& 3enne! a'elyen valaha tesett) a csecse'! akit elha&ytak! a
kis&yer'ek! akit ne' akartak! az tvltozs eltti i$%2! aki e&yes e&yedIl
volt odakint a na&yvil&3an+++ 0s 'ost a $elntt $0r$i+
Aki e&y i&azi $ene&yerek volt a harc'ezn! h(s0&es 3art! 0s N a33l
t0lve! a'it azzal az alantassal '(velt a 3arna t0&ls hz3an! 0s a'it
k0ts0&kvIl Lashsel akart tenni N na&yon ke'0ny ellens0& is+
A'i csak $okozta a pro3l0'ikat) u&yanis a'i ZheKet illette! az C'e&a
$ia az v0 volt! akarta 'e&lni+
@zt persze ne' 'ost kellett 'e&vitatniuk+
J. R. Ward =?1 Hallhatatlan szeret
.ikz3en a '(tsnadr&%nak al%a $elszvta a vizet a nedves krl! 0s
*ohn test0rl is csp&tt a vz! ZheK 'e&lepetten d33ent r! 'it akar
tenni+
8a&yon sok sze'pont3l ne' volt 0rtel'e! 0s hatrozottan ne' a
le&ra&yo&33 tlet volt+ A lo&ika azon3an ne' kapott szerepet e33en a
helyzet3en kett%Ik kztt+
ZheK elreha%olt! letette a tenyer0t a zuhanyz nedves kv0re! aztn
lassan haladva n0&yk0zl3 *ohn $el0 kzeltett+
Eudta! ho&y a $0r$i 'ikor 0rezte 'e& az illatt+
.ert a csuro'vizes rvidnadr& alatt a $0r$iass&a 0letre kelt 0s
'e&ke'0nyedett+
A'ikor 'r sze'tl sze'3en volt vele! a tekintet0t a $0r$i sz%ra
sze&ezte+
N Az el'0nk 'r e&yesIlt+ 1zeretn0'! ha a testInk is u&yanezt tenn0+
@zzel odaha%olt *ohnhoz! 0s oldalra 3iccentette a $e%0t+ @&y
'sodperccel azeltt! ho&y 'e&cskolta volna! 'e&llt! de ne' az0rt! 'ert
attl tartott! ho&y a $0r$i el $o& h2zdni+ A st0t! $(szeres illat3l! a'it a
teste ki3ocstott! tudta! ho&y *ohn e&yltaln ne' $ontol&at%a a
visszautastst+
N 8e'! na&yon rosszul ltod! *ohn+ N Leolvasta a $0r$i 0rzel'eit! 'a%d
'e&rzta a $e%0t+ N 8e' i&az! ho&y $eleannyira va&y $0r$i a'iatt! a'i veled
trt0nt+ 8e'+ K0tszeresen is az va&y! kIln3! 'int 3rki 's! 'ert t2l0lted+
Az 0let n0ha olyan helyekre sodor! a'elyekre soha ne' sz'tottl+
*ohn se''ilyen krIl'0nyek kztt! '0& a le&vada33 r0'l'ai3an
se' &ondolta volna! ho&y k0pes elviselni azt! ho&y ZheK tud%on arrl!
ho&y 3ntottk! a'ikor '0& &yerek volt+
A helyzet 2&y llt! ho&y 3r'ennyire na&y 0s ers lett a teste! soha ne'
tudta el$ele%teni! 'ilyen &yen&e volt e&ykor+ Az a &ondolat pedi&! ho&y az
ltala tisztelt sze'0lyek tudo'st szerezhetnek a titkrl! 2%ra 0s 2%ra
elhozta 3elle ezt a &yen&es0&et+ .0&hozz ne'csak e&yszer+ Blland
%elle&&el+
@nnek ellen0re itt volt a zuhanyz3an! 0s ne'csak ho&y kikerIlt a
szekr0ny03l a titkt %elk0pez csontvz! de r&tn vakt re$lektorok is
irnyultak r+
A'i pedi& a k0trs zuhanyzst illetteX .0& 'indi& 3elehalt a lelke!
ho&y ZheKet &y 3ntottk+++ E2l $%dal'as volt r&ondolnia! 0s t2l
3orzal'as ahhoz! ho&y kiver%e a $e%03l+ @hhez pedi& hozzaddott az
J. R. Ward =?" Hallhatatlan szeret
sszektdtt $0r$i ter'0szetes sztne! ho&y 'e&v0d%e 0s 3iztons&3an
tartsa a szeretett nt+ Hala'int a t0ny! ho&y pontosan tudta! 'ilyen szrny(
ily 'don ldozatt vlni+
rcsak ha'ara33 'e&tallta volna+++ ha e&y kicsit ke'0nye33en
pr3lkozott volna+++
8a i&en! csakho&y ZheK kisza3adtotta 'a&t! ne' i&azX 8e' volt az!
aki 'e&'entette N a % 3Ids $ranc3a! hiszen ott volt a33an a nyo'orult
szo33an! ahol 'e&erszakoltk! ZheK ott llt 'ellette! pedi& '0& csak
ne' is se%tetteJ
@z 'r n'a&3an is 'a%dne' t2l sok volt ahhoz! ho&y 0p 0sszel
elvisel%e+ @ttl a sok &ondolattl 0s a ko'3inlstl annyira z2&ott 'r a
$e%e! ho&y 2&y 0rezte! az a&ya e&y helikopterr0 vltozott! a'ely azon a
ponton van! ho&y 'ind%rt $ele'elkedik a leve&3e! 0s elszll! rkre itt
ha&y%a t! 0s soha ne' t0r vissza+
Az e&yeden dolo&! a'i se&tett neki a33an! ho&y ne rIl%n 3ele! az a
lehets0& volt! ho&y 'e&lheti Lasht+
A'eddi& az a &aze'3er ott van kint a vil&3an valahol! *ohnnak volt
oka 0lni! 0s 'e&rizni az el'0%e 0ps0&0t+
Lash 'e&l0se volt az e&yetlen kapocs! a'ely az 0pel'0%(s0&hez 0s a
racionalitshoz kttte! 0s 0rtel'et adott az 0let0nek+
@&y 2%a33 3els &yen&es0& azon3an! 'int p0ldul az! ho&y ne' tud%a
'e&3osszulni a szerel'0t! sz'ra a v0&et %elenten0+
N *ohn N szlalt 'e& ZheK! nyilvnvalan azzal a c0llal! ho&y kiszaktsa
e33l a &ondolati rv0ny3l+
*ohn rn0zett! e&yenesen 3ele vrs! izz sze'03e! 0s 'e&int esz03e
%utott! ho&y a n mani/ultor+ A'i azt %elentette! ho&y k0pes 3ehatolni az
el'0%03e! 0s 'e&nyitni 'inden$0le kiskaput! a'ellyel kisza3adt%a a
d0'onait! csak az0rt! ho&y 0lvezettel $i&yel%e! aho&y knozzk+ 4sakho&y
ZheK ne' ezt tette+ ehatolt a $e%03e! ez i&az! de csak az0rt! ho&y
'e&0rtse! hol %r &ondolat3an+ /s a'ikor 'e&ltta a le&st0te33 titkt! ne'
undorodott 'e&! ne' 'uto&atott r u%%al! 0s ne' hklt htra el3orzadva+
6elyette oda'szott hozz n0&yk0zl3! 'int e&y 'acska! 0s 2&y n0zett
ki! 'int aki 'e& akar%a cskolni+
*ohn az a%kra sze&ezte a tekintet0t+
8ocsak! ki &ondolta volna! ezt a $a%ta kapcsolatot el tudta viselni+ A
szavak ne' voltak ele&endek! ho&y csillaptsk az nutlatot! a'it 3elIl
J. R. Ward =?= Hallhatatlan szeret
0rzett! ZheK keze a 3r0n! a%ka az v0n! teste az v0hez si'ulva azon3an+++
erre volt 'ost szIks0&e! ne' a szavakra+
N @z azJ N 'ondta a n! 0s a sze'e ln&olt! de ne' csupn a
mani/ultor oldala 'iatt+ N 8eked 0s neke' szIks0&Ink van erre+
*ohn $ele'elte a kez0t! 0s hide&! vizes tenyer0t a n arcra tette+ Aztn
krIln0zett+ .ost van itt az ide%e! ez a hely azon3an ne' alkal'as r+
8e' $o& szeretkezni vele a zuhanyz ke'0ny kv0n+
;yere velemJ N $or'lta a sz%val! 'a%d $elllt! 0s talpra h2zta t is+
@rekci%a strat lltott rvidnadr&%a ele%0re! 'ikz3en elha&ytk az
ltzt+ A v&y! ho&y szeretkezzen! vadul dI3r&tt a v0r03en! '0&is
ellenrz0s alatt tartotta annak a &ondolatnak a se&ts0&0vel! ho&y ez2ttal %l
akar%a csinlni! 0s &yen&0ds0&et adni neki az erszak helyett! a'it el kellett
szenvednie+
8e' az ala&2t $el0 vett0k az irnyt! ho&y vissza%ussanak a $0pIlet3e!
ink33 %o33ra $ordultak+ 1z se' lehetett rla! ho&y $el'en%en a szo3%3a
2&y! ho&y ZheKet k0zen $o&va vezeti 'a&a '&tt! 'ikz3en 2&y ll a
$arka! 'int a cvek+ @&y03k0nt is csuro'vizes volt+
E2l sok 'a&yarzkodst i&0nyelt volna a hz lland
kvncsiskodinak+
Az ltz 'ellett N de ne' kzvetlenIl sszektve vele N volt e&y
helyis0&! a'ely3en 'asszzsasztalok lltak! vala'int a sarok3an e&y
%akuzzi+ @zenkvIl sok vil&osk0k tornasznye& a $ldn! a'it azta ne'
hasznltak! ho&y letett0k oda! 'ivel a testv0reknek '0& edzeni is ali& volt
ide%Ik! ne'ho&y 3alerint %tszani testIk 0rt0kes han&szer0vel+
*ohn eltorlaszolta az a%tt e&y '(anya& sz0kkel! 'a%d sze'3e$ordult
ZheKszel+ A n kr3es0tlt! ru&anyos teste 0s kecses l0ptei kvnatosa33
tett0k! 'int e&y i&azi sztriptz! 'r a'i *ohnt illette+
Cldalra ny2lva lekapcsolta a villanyt+
A Tv0szki%ratb $elirat2 t3la piros-$eh0r $0nye az a%t $elett vil&tva
$0lho'lyos $0nykrt ra%zolt 'a&a kr0! a'elyet azon3an kett0v&ott *ohn
hatal'as teste+ 6ossz2! st0t rny0ka elny2lt a sznye&&el 3ortott k0k
tala%on e&0szen ZheK l3i&+
N 7stene'! 'ennyire kvnlakJ N 'ondta a n+
8e' kellett k0tszer 'ondania+ *ohn ler2&ta 8ike cip%0t! a $e%0n
keresztIl levette a pl%t! 'a%d hanya&ul ledo3ta az e&yik sznye&re+
Aztn 3eleakasztotta a hIvelyku%%t a rvidnadr&%a derek3a! 0s letolta a
co'3%ra+ A $arka kisza3adulva $elpattant! 0s e&yenesen elre'eredt+ 8e'
J. R. Ward =?? Hallhatatlan szeret
volt 'e&lep! ho&y 'int vala'i varzsplca! ZheKre 'utatott! hiszen
'inden e&yes porcik%a az a&ytl kezdve a v0r0n t! do3o& szv0i&
'inden arra a nre sszpontostott! aki ali& hro' '0terre llt tle+
Ae ne' $o&%a rvetni 'a&t! 0s durvn 3el0hatolni+ 8e'+ Akkor se'! ha
ettl hupik0k lesz a her0%e! 'int a trpk+
A lo&ikus &ondolatok azon3an a33an a pillanat3an cser3enha&ytk!
a'ikor ZheK 'e&$o&ta a 'ele&t$els%e al%t! 0s e&y ele&ns 'ozdulattal
$elh2zta a $elstest0n! 'a%d a $e%0n t levette 'a&rl+ 8e' volt alatta
se''i! csak &ynyr(! si'a 3re! vala'int $eszes! ke'0ny 'elle+
A'ikor az illata el%utott *ohni&! 0s a $0r$i zihlni kezdett! ZheK $Ir&e
u%%ai 'e&talltk a '(tsals%a kt%0t! kioldottk! aztn a v0kony zld
pa'utnadr& lehullott a 3ok%ra+
S+++ szents0&es istenJ 4sodlatos 'eztelens0&e $eltrult *ohn eltt! a
teste karcs2 vonalai leny(&zek voltak+ 6a3r 'r k0tszer szeretkeztek!
'indk0t alkalo' &yors volt 0s heves! &y *ohnnak ne' volt alkal'a
rendesen 'e&n0zni+++
8a&yot pislo&ott+
@&y pillanatra hirtelen csak a z2zdsokat ltta ra%ta! a'elyek akkor
voltak a 3r0n! a'ikor 'e&talltk! kIlnsen azokat! a'elyek a 3els
co'3%n 0ktelenkedtek+ Az a tudat! ho&y ne' harc kz3en szerezte ket+++
N 8e &ondol% r! *ohnJ N szlalt 'e& ZheK rekedten+ N /n se' tesze'!
ez0rt neked se' kellene+ @&yszer(en csak+++ ne &ondol% rJ Lash 'r &y is
t2l sokat elvett tlInk+
*ohn torkt sszeszortotta a 3ossz2v&y! a'elyet csak az0rt sikerIlt
elnyo'nia 'a&3an! 'ert a nnek i&aza volt+ Kke'0ny akaratervel 2&y
dnttt! ho&y az az a%t! a'elyet e&y sz0kkel eltorlaszolt 'a&a '&tt!
ne'csak az arra %r! 0l sze'0lyeket tart%a tvol! hane' az rt
szelle'eket is+
Lesz '0& el0& alkalo' arra! ho&y a 'a&nkuck%uk a%ta%n kil0pve
kie&yenltse a sz'lt+
4lyan gynyr1 vagyJ N $or'lta n0'n a sz%a+
Ae persze ZheK ne' lthatta! 'it 'ond+
@zek szerint ne' volt 's vlasztsa! 'e& kellett 'utatnia neki+
@&y l0p0st tett elre! aztn '0& e&yet 0s '0& e&yet+ Azon3an ne'csak
'ent a n $el0+ ZheK is elindult elre! 0s $0l2ton tallkoztak+ A n test0t
tel%esen 3etakarta *ohn rny0ka! '0&se' ltott 'st ra%ta kvIl+
J. R. Ward =?> Hallhatatlan szeret
A'ikor ssze0rtek! *ohn 'ellkasa hevesen e'elkedni 0s sIllyedni
kezdett! a szve vadul vert+ Bzeretlek! 'ondta n0'n a st0t rny0k3an!
a'it a teste takart ki a $0ny3l+
.indketten e&yszerre ny2ltak a 'sik $el0) *ohn ZheK archoz! ZheK
pedi& a 'ellkasra tette a kez0t+ A sz%uk 3e$e%ezte az utazst e&y's $el0 a
'ozdulatlan! elektro'oss&&al $eltltdtt leve&3en! 0s e&y3e$orrt! puha!
'ele& a%kuk sszekapcsoldott+ *ohn a 'eztelen 'ellkashoz szortotta!
aztn iz'os kar%val t$o&ta a vllt! 0s szorosan 'a&hoz lelte!
'ikz3en el'0lytette a cskot+++ a'it ZheK r''el $o&adott+ A $0r$i
oldalra cs2sztatta a tenyer0t! 'a%d htra a derekra+
*ohn 'erev $0r$iass&a kzttIk llt! a sa%t 0s ZheK hashoz
drzsldtt! 0s $orr v&yat &y2%tott $el 3enne! a'ely v0&i&$utott a
&erince 'ent0n+ Ae ne' sietett+ Lass2 'ozdulatokkal d$kdte a csp%0t
le-$el! ho&y a $arkt hozzdrzsl%e+ 7dkz3en a kez0t a kar%ra cs2sztatta!
aztn a derekra+
A nyelv0vel '0lyre hatolt! az e&yik kez0t $ele'elte ZheK tark%hoz!
'& a 'sikat leen&edte a co'3%a hts r0sz0hez+ Svatosan 'e&$o&ta a
l3t! a'it ZheK k0szs0&esen $elh2zott! aztn az iz'ai 'e&$eszIltek+++
/s a dol&ok el03e v&va! e&y kecses u&rssal a $0r$i l03e u&rott! 'a%d a
'sik l3t is a dereka kr0 kulcsolta! azt! a'elyik addi& a s2lyt tartotta+
*ohn $elny&tt! a'ikor a $arka vala'i nedves 0s $orr helyhez 0rt! 'a%d
'a&hoz szortotta ZheKet! 'ikz3en vatosan le$ektette 'indkett%Iket a
tornasznye&ekre! 0s kiny2%tztatta a n test0t a sa%t%a alatt+
@&y perccel k0s33 'e&szaktotta a cskot! de csak annyira h2zdott
vissza! ho&y a nyelv0vel v0&i& tud%on si'tani a nyakn+ ,tapadt a
sz%val! 0s szvta a torkn l0v iz'os r0szt! kvette le$el0 e&0szen a
tv0i&! 0s v0&Il a sze'$o&a! a'ely 'r a szvver0s0nek rit'usval
lIktetett! v0&i&si'tott a kulcscsont%n+ 7nnen le$el0 indult! ZheK pedi&
3elet2rt a ha%3a! 0s 'a&hoz szortotta a $e%0t! 'ikz3en a 'elle $el0
irnytotta+
*ohn elh2zdva $l0 'a&asodott! 'a%d v0&i&n0zett ra%ta! ho&y lssa!
ho&yan $est a teste a TH0szki%ratb t3la halvny $0ny03en+ A 'ell3i'3%a
ke'0nyen &askodott! a 'ellkasa s(r(n le-$el e'elkedett! a hasiz'a pedi&
'e&$eszIlt! aho&y a csp%0t rin&atta+ A co'3%a kztt szrtelen punci%a
han&talanul hvo&atta *ohnt+++
ZheK ekkor hirtelen! 'inden elzetes $i&yel'eztet0s n0lkIl odany2lt! 0s
'e&$o&ta *ohn 'erev $0r$iass&t+
J. R. Ward =?< Hallhatatlan szeret
Az 0rint0stl *ohn htrahklt! de annyira! ho&y 'e& kellett
t'aszkodnia a $ldn! neho&y elessen+
N 7stene'! olyan &ynyr( va&yJ N 'oro&ta ZheK+
6an&%nak hallatn *ohn 'a&hoz t0rt! 0s elrelendIlt! kisza3adtotta a
$arkt a n kez03l! 0s 2&y helyezkedett! ho&y a co'3%a kztt t0rdel%en+
Leha%totta a $e%0t! a sz%3a vette az e&yik 'ell3i'3t! 'a%d a nyelv0vel
'e&pcklte+
A ny&0stl! a'ely ZheK tork3l trt $l! 'a%dne' el0lvezett! ez0rt
e&y pillanatra 'ozdulatlann der'edt! ho&y visszanyer%e az nural't+
A'int a 3izser&et hull' visszavonult! tov33 szvo&atta a 'ell0t+++ 0s
kz3en ha&yta! ho&y a tenyere lassan $el$edez2tra indul%on a 'ellkasn!
derekn 0s csp%0n+
ZheK ne' hazudtolta 'e& n'a&t) volt az! aki *ohnt a 3e%rathoz
vezette+
,tette a tenyer0t *ohn k0z$e%0re! 0s odavitte a kez0t! ahov 'indketten
szerett0k volna+
Forr volt+ 1ely'es+ /s nedves+
A *ohn $ark3an k0szIld or&az'us a33an a pillanat3an elsza3adult!
ho&y az u%%ai 'e&0rintett0k 0s 'e&si'tottk a nedves 3e%ratot! a'i0rt
'r 'a%dne' 'e&halt! ho&y tszaktsa+ 1e''it se' tehetett! ho&y
visszatartsa! ZheK pedi& han&osan $elnevetett! 'ikz3en rspriccelte a
'a&%t a l3ra+
N @zek szerint tetsze' neked N sutto&ta+
*ohn ZheK sze'03e n0zett! 0s ahelyett! ho&y 3lintott volna! a sz%hoz
e'elte azt a kez0t! a'elyiket a n a sa%t l3a kz0 vezetett! kiny2%totta a
nyelv0t! 'a%d lenyalta az u%%airl a nedvet! a'ely ra%ta volt+ @rre ZheK is
'e&3orzon&ott! a $elsteste $ele'elkedett a sznye&rl! a 'ellkasa zihlt! a
l3t pedi& '0& sz0%%ele33 nyitotta+
*ohn $0li& leeresztett sze'h0%a all $olya'atosan $i&yelte! 'ikz3en a
kez0t a csp%e k0t oldalra helyezte! 0s a l3a kz0 ha%olt+
Lehet! ho&y %o33 lett volna! ha lehelet$ino' cskokkal kezdi+ Ealn t33
hozz0rt0st is 'utathatott volna! ha elszr csak a nyelve he&y0vel 0s az
u%%aival iz&at%a+
Ae a pokol3a veleJ
8yers! ki0hezett szenved0llyel tapadt a l3a kz0re! 0s ersen
'e&szvta! szinte $el$alta+ Az or&az'usa utn '0& 'aradt ZheK l3n e&y
J. R. Ward =?: Hallhatatlan szeret
kicsi a 'a&%3l! ez0rt azt is 'e&kstolta a n '0z0des nedv0vel e&yItt N
az sszektdtt $0r$i pedi& 0lvezte a k0t z ele&y0t+
A'i na&y szerencse volt sz'ra+ .ire v0&ez ezzel a %t0kkal! st0t!
$(szeres illata ott lesz 'indenhol ra%ta+ KvIl-3elIl+
.ikz3en vadul nyalta! in&erelte 0s d$kdte! halvnyan 0rz0kelte!
ho&y ZheK az e&yik l3t a vllra tette! 0s hozzdrzsli 'a&t az llhoz!
az a%khoz 0s a nyelv0hez! a'ellyel csak $okozta a v&yt! 0s %elezte! ho&y
csinl%a '0& erse33en+
A'ikor el0lvezett! ki'ondta *ohn nev0t+ K0tszer+
*ohn pedi& azt &ondolta 'a&3an! 'icsoda r'! ho&y 3r 3esz0lni
ne' tud! a $Ile '0& tk0letesen '(kdik+
J. R. Ward =?; Hallhatatlan szeret
,-. fejezet
*0zus Krisztus! *ohn aztn tud%a! 'it csinlJ
@z volt az e&yetlen &ondolat! a'ely tsuhant ZheK a&yn! 'iutn
leszllt a $ldre az elk0peszt or&az'us utn! ahov a $0r$i a sz%val
%utatta el+ Aztn r&tn is'0t elnttte a v&y+ A ktd0s illata t'0nyen
0rzdtt az orr3an! *ohn sz%a perzselen heves volt a co'3%a kztt!
'erev $0r$iass&a pedi& in&erlen nyo'dott a l3hoz+++
A'ikor '0lyre du&ta 3enne a nyelv0t! ZheK 2%ra $el%utott a cs2csra+ A
nedves 0lvezet! a'elyet tle kapott! a si'o&atsok! a'elyek puhk voltak!
ha a nyelv0t 0rezte! 0s 0rdes! ha az llt! a csikl%n krz orra! 'ind
e&yIttesen is'0t elvett0k az esz0t+++ ' ezt a $a%ta rIletet r''el
vllalta+
A szenved0ly hev03en ne' l0tezett sz'ra senki 's! csak *ohn+++ ne'
sz'tott se' a '2lt! se' a %v! csak a testIk+ Az id elvesztette
%elents0&0t! a hely ne' volt $ontos! 'sok ne' l0teztek+
ZheK azt kvnta! 3rcsak rkre &y 'aradna+
N 6atol% 3el0'J N ny&te! 'ikz3en 'e&szortotta a vllt+
*ohn $ele'elte a $e%0t! 0s $el%e33 cs2szott a test0n! a $arka a 3els
co'3%n siklott $el$el0! e&yre kzele33 araszolva a c0l $el0+
ZheK ke'0nyen 'e&cskolta! durvn rtapadt az a%kval! 'ikz3en
kett%Ik kz0 ny2lt! 0s odaillesztette *ohn $0r$iass&t! ahov szerette
volna! ha+++
*ohn hatal'as teste 'e&re'e&ett az 0rint0stl! aztn ZheK $elny&tt+
N S! istene'+++
A h'vessz v0&e sz0tnyitotta a redket! 'a%d sz0p lassan 3ecs2szott+
Eel%esen kitlttte 0s sz0t$esztette a nedves ala&utat+ ZheK v3en
'e&$esztette a htt! ho&y a $0r$i tel%es hossz3an 3ele tud%on hatolni!
'a%d a tenyer0vel v0&i&si'tott si'a htn a &erince 'elletti k0t kis
3e'0lyed0si&+++ aztn '0& le%%e33! ho&y a $enek03e '0lyeszthesse a
kr'0t+
*ohn iz'ai 'e&$eszIltek! 'a%d elernyedtek ZheK keze alatt! a'ikor
elkezdett ki-3e 'ozo&ni 3enne+ ZheK olyan s2lyosnak 0rezte 'a&n! 'int
e&y autt! a test0t pedi& t2l ke'0nynek N de ki &ondolta volna! ho&y ezzel
se''i pro3l0'%a ne' lesz+ Holt az test0n el0& puha do'3orulat! ho&y a
J. R. Ward =?9 Hallhatatlan szeret
$0r$i el$0r%en ott! ahol helyre volt szIks0&e! A tIde%e pedi& 'r &y is
leve&0rt kia3lt! 'ert olyan kzel kerIlt is'0t az or&az'ushoz+
Fsszekulcsolta a 3ok%t *ohn co'3%a '&tt! 0s e&yItt 'oz&ott vele!
0s &y a testIk e&y'shoz csattant! a l0le&zetIk kiro33ant! 'a%d a $0r$i
$ele'elte a $elstest0t! 0s kl3e szortott kez0vel 'e&t'aszkodott a
sznye&en ZheK teste 'ellett k0t oldalon! ho&y a s2lyt kidol&ozott iz'ai
ve&y0k t+++ 0s '0& ke'0nye33en tud%on d$kdni+
Az arcnak %l is'ert vonsait erotikus larc takarta el) az a%kt
htrah2zta! hossz2! $eh0r sze'$o&a kiltszott! a sze'ldk0t sszevonta! a
sze'e ln&olt! az llkapcst pedi& olyan ersen harapta ssze! ho&y az arca
3e$el0 horpadt+ .inden e&yes lk0sn0l 'e&$eszIlt a 'elliz'a 0s a
hasiz'a! vere%t0k lepte el a 3r0t! 0s csillo&ott a halvny $0ny3en+
U&yanolyan ltvnyt ny2%tott! 'int a'ilyennek ZheK '0lyen a test03en
0rezte! a d$kd0stl! 'a%d az! aho&y sszecsapdott a testIk! tel%esen
elvesztette tle az esz0t+
N 7&yl 3elle'J N 'oro&ta neki+ N 7&yl+++ 'ostJ
A'ikor tsprt ra%ta e&y 2%a33 $er&ete&es or&az'us! *ohn sietve
odaha%olt a torkhoz! 0s 3eleharapott! 'ikz3en a test03e lvellte $orr
'a&%t+
A'ikor elkezdett 0lvezni! ne' tudott 'e&llni! ZheK azon3an ne' is
kvnta volna tle+ *ohn tov33ra is 'oz&ott 0s ivott! 0lvezett 3el0+
1orozatosan e&y's utn 0rkez or&az'usok rztk 'e&! a'ellyel
teletlttte ZheK test0t! 'ikz3en ivott! 0s ke'0nyen pu'plt a csp%0vel+
ZheK azon3an pontosan erre v&yott+
A'ikor v0&Il lecsillapodott! ne' is annyira 'e&llt! 'int ink33
rro&yott+ ZheK v0&i&si'tott a kar%n $el a vlli&! 0s szorosan 'a&hoz
lelve tartotta! 'ikz3en *ohn lustn 'e&nyalta a haraps nyo't+
80ha elspr vihar kell ahhoz! ho&y vala'it rendesen 'e&tiszttsunk+ A
$ino' kis krkrs pepecsel0s e&y szivaccsal va&y e&y ron&&yal ne' tud%a
'e&$elelen eltvoltani a koszt 0s a 'ocskot+ A'it 'ost k csinltak! az
valdi vihar volt N 0s a33l t0lve! ho&y *ohn '0& 'indi& 'erev volt! ezzel
'0& ne' 0rt v0&et a dolo&+
Korntse'+
Fele'elte a $e%0t! 0s ZheK sze'03e n0zett+ A tekintet03en a&&odalo'
tIkrzdtt! aho&y a 'ozdulat3an is! a'ikor 'e&si'o&atta a ha%t+
ZheK azon3an el'osolyodott+
N 8e'! %l va&yok+ E33! 'int %l+
J. R. Ward =># Hallhatatlan szeret
,avaszks 'osoly terIlt el *ohn %k0p( arcn! 'ikz3en azt 'ondta
n0'n+ 6ocsak, val'banX
N Fo&d vissza 'a&ad! na&y$i2J Azt hiszed! ha ilyeneket 'ondasz!
elpirulok! 'int e&y sz(zlnyX N A'ikor *ohn 3lintott! ZheK a sze'0t
$or&atta+ N *o33! ha tle' tudod! ho&y 0n ne' az a $a%ta n va&yok! aki
knnyen 'e&sz0dIl 0s elveszti a $e%0t! csak 'ert e&y $0r$i szenved0lyesen
'e&cskol%a+
*ohn az ntudatos $0r$i arcki$e%ez0s0vel vonta $el az e&yik sze'ldk0t!
'ire ZheK N a pokol3a is N csak ne' 2&y 0rezte! ho&y 3izsere&ni kezd az
arcaX
N 7de $i&yel%! *ohn .attheMJ N .e&$o&ta a $0r$i llt+ N elle' ne'
$o&sz olyan nt $ara&ni! aki esz0t veszti a szeret%e kar%ai3an+ 8e' $o&
'e&trt0nni+ @&yszer(en ne' va&yok az a tpus+
A han&%a szi&or2 volt! 0s 'inden szt ko'olyan &ondolt N a'ikor
azon3an *ohn elrelendtette a csp%0t! 0s kke'0ny dk%val 'e&int
3el0hatolt! ZheK doro'3ol han&ot hallatott+
Dorombolt8
A han& tel%ess0&&el ide&en volt sz'ra! 0s vissza is szvta volna! ha
k0pes lett volna r+ @helyett e&y 2%a33! ne'-ke'0ny-$ickra-%elle'z
nyszr&0s ha&yta el a torkt+
*ohn leha%totta a $e%0t a 'ell0re! 0s szvo&atni kezdte a 'ell3i'3%t!
'ikz3en valaho&y sikerIlt tov33 $olytatnia lass2! e&yenletes lk0seit is+
ZheKet tel%esen elnttte a v&y! 'e&$o&ta a $0r$i $e%0t! 0s u%%aival
3elet2rt d2s! sely'es ha%3a+
N S! *ohn+++
*ohn ekkor hirtelen 'e&llt! $ele'elte a $e%0t a 'ell0rl! 0s olyan
sz0lesen elvi&yorodott! ho&y csoda! ho&y az els $o&ai ki ne' estek a
helyIk3l+
Az arcrl pedi& $0lre0rthetetlenIl az su&rzott+ 6a ugye,
N Ee &aze'3erJ N $elelte ZheK nevetve+
*ohn 3lintott+ .a%d is'0t tvi& nyo'ult a test03e+
Ek0letes volt! ho&y 'ennyire ne' vette $i&yele'3e! 0s 'e&'utatta! ki
a $nk kett%Ik kzIl+ 7&azn tk0letes+ ZheK ettl valaho&y '0& %o33an
tisztelte N na persze 'indi& is szerette az er 'inden$0le 'e&nyilvnulst+
.0& a %t0kos $a%tt is+
N 8e' ado' 'e& 'a&a'+
J. R. Ward =>1 Hallhatatlan szeret
*ohn le3i&&yesztette az a%kt! 'a%d 'e&rzta a $e%0t! 'intha azt
'ondan+ 6em, ht /ersze, hogy nem+
Aztn elkezdett kih2zdni a test03l+ ZheK halkan $el'ordult! 0s
3elev%ta a kr'eit a $enek03e+
N 60! h0! 'ost 'e& hov '0szX
*ohn n0'n $elnevetett! 'a%d '0& sz0lese33re trta a n co'3%t! 0s
le%%e33 cs2szott a test0n! odi&! ahol elkezdte+++ a sz%val a l3a kztt+
.e&adta neki azt! a'ire v&yott! 0s a'ire szIks0&e volt! 0s ha'arosan
*ohn neve han&osan visszhan&zott a helyis0&3en! visszaverdtt a
cse'p0zett $alakrl+
lay t222222l na&y &yakorlatot szerzett 'r a33an! ho&y kizr%a a
tudat3l a szeK han&%ait+
A'ikor kil0pett a konditere' a%ta%n! hallotta *ohn nev0t visszhan&ozni
a reha3ilitcis szo3a zrt a%ta%a '&Il+ A han& 'a&ass&3l 0s
sznezet03l t0lve e&y0rtel'(nek t(nt! ho&y ne' 3esz0l&et0s kz3en
han&zott el+
6acsak ZheK ne' volt titok3an 'eteorol&us! 0s *ohn 0ppen 0lete
le&$antasztikusa33 id%rs-%elent0s0t 'ondta neki+
Ae ne' is 3a%+ Fi&yele'3e v0ve! ho&y *ohn 'ilyen llapot3an volt az
el33! na 'e& azok a $ut&0pek is! ezt ink33 ldsnak kellett tekinteni+
lay e&y pillanati& azt $ontol&atta! ho&y vissza'e&y a $0pIlet3e! aztn
esz03e %utott! 'ilyen soki& el tudta ny2%tani \huinn a dol&okat! ez0rt 2&y
dnttt! korai '0& a szo3%3a 'ennie+ el0pett az ltz3e! &yorsan
lezuhanyozott! 'a%d 3ele32%t e&y Hishous &y(%te'0ny03l val
'(tsruh3a+ A'ikor 'e&int kil0pett a $olyosra! sietsre $o&ta a l0pteit!
0s 3enyitott az irod3a! aztn szorosan 3ecsukta 'a&a '&tt az a%tt+
Lyors hall&atzs utn 'e&llaptotta! ho&y 'inden csendes! a'i
na&yszer( hr volt! hiszen 0ppen erre v&yott+ 1a%nos! a'ikor az r%ra
pillantott! szo'or2an ltta! ho&y ali& t33 'int 's$0l rt tlttt el
sszesen+ /s '0& azt hitte! ho&y e&y hat0kony zuhany csodkat '(velJ
1orra vette a lehets0&eket! aztn 2&y dnttt! leIl az rasztalhoz+
H0&Il is! az illends0& 'e&kvnta! ho&y tudatosan ne hall&assa v0&i&
ZheK 0s *ohn szeretkez0s0t+ \huinn0t 0s Layl0t pedi& a t2l0l0s+
1okkal %o33 volt az el33i! 'int az ut33i+
Letelepedett a $or&sz0k3e! 0s a tele$onra 3'ult+
1aKton re'ekIl cskolt+
J. R. Ward =>" Hallhatatlan szeret
7&azn+++ re'ekIl+++ cskolt+
lay sze'e $0li& lecsukdott! a'ikor v&yhull' sprt v0&i& ra%ta!
'intha valaki sza3ad%ra en&edte volna a has3an el$o%tott tIzet+
Kiny2%totta a kar%t a tele$on $el0+++ de ne' tudta elsznni 'a&t! a keze
csak llt a leve&3en a k0szIl0k $ltt! ne' e'elte $el a ka&ylt+
Aztn esz03e %utott Layla! aho&y kis0tlt a $Irdszo3%3l! 0s
\huinnhez i&yekezett+
6irtelen $elkapta a tele$ont! 0s 1aKton 'o3ilsz't trcszta! 'a%d
'ikz3en hall&atta! ho&y kicsn& a hvs! arra &ondolt! 'i a $en0t '(vel+
N +++6all+++
lay sszevonta a sze'ldk0t! 0s kie&yenesedett a $or&sz0k3en+
N .i a 3a%X N 6ossz2 idei& ne' 0rkezett vlasz+ N 1aKtonX
Aztn kh&0st 0s zihlst lehetett hallani+
N 7&en! 0n+++
N 1aKton! 'i a $ene $olyik ottX
12lyos csend $o&adta a k0rd0st+
N Eudod! na&yon 0lvezte' a cskot+ N A vissza$o%tott han& v&yakozv
vlt+ N /s 0lvezte' N 2%a33 kh&0s N a trsas&odat is+ @&y
rkk0vals&i& tudn' n0zni az arcodat+
N 6ol va&y 'ostX
N 7tthon+
lay 'e&int az r%ra n0zett+
N /s az hol vanX
N 6st akarsz %tszaniX
N 1zIks0& lenne rX
@z2ttal a kh&0s ne' 'aradt a33a e&y utn+
N Attl tartok+++ 'ost+++ 'enne' kell+
Aztn e&y kattans hallatszott! 0s eln0'ult a vonal+
lay na&yon rosszat se%tett! ez0rt $elt0pte a szekr0nya%tt! kil0pett a $ld
alatti ala&2t3a! 0s lthatatlann vlva a hzhoz $elvezet l0pcsk eltt
3ukkant el+
.a%d is'0t elt(nt! 0s n0hny szz '0terrel arr033! e&y a%t eltt %elent
'e&+
A Ldr 3e%rata eltt 'e&'utatta az arct a ka'er3a! 0s 'e&nyo'ta a
kaputele$on &o'3%t+
N HX 1zIks0&e' lenne a se&ts0&edre+
.ikz3en vrt! az Vrzhz i'dkozott! ho&y Hishous otthon+++
J. R. Ward =>= Hallhatatlan szeret
A vasta& a%t kinylt! 0s H llt a 'sik oldaln+ A ha%a vizes volt! a
derekra pedi& csak e&y $ekete trIlkz volt csavarva+ A htt0r3en *ay-D
Em/ire Btate o- .ind-%a dI3r&tt a han&szr3l! a leve&3en pedi& trk
dohnyillat ter%en&ett+
N .izuX
N 1zeretn0'! ha 'e&szerezn0l neke' e&y c'et+
A testv0r %0&$eh0r sze'e elkeskenyedett! a'itl a halnt0kra tetovlt
'inta sszeh2zdott+
N .i$0le c'etX
N @&y civil0t a 'o3ilsz'a alap%n+ N lay sietve elsorolta a sz'ot!
a'it az el33 trcszott+
H a sze'0t $or&atta! 'a%d htral0pett+
N Lyerek%t0k+
Hal3an az volt+ .indssze n0hny &o'3nyo's a N n0&y %t0kszeren!
0s H 'r $el is n0zett a sz't&0pek kzIl+
N 1ienna 4ourt "1#>+ .ost 'e& hov a $ranc3a '0szX
lay a vlla $ltt htrapillantva vlaszolt! 'ikz3en el'ent a
3rkanap0 0s a plaz'at0v0 'ellett+
N Ki a laksod3l+
H lthatatlann vlva eltte ter'ett! 0s a test0vel elzrta a ki%ratot+
N A nap huszont perc '2lva $el%n! u&ye tudodX
N Akkor ne tarts itt e&y perccel se' tov33J N lay a testv0rre e'elte a
tekintet0t+ N @n&ed% el'enniJ
izonyra ltszott a sze'03en! 'ennyire elsznt! 'ert H halkan
kro'kodott e&yet+
N Ae akkor siess! kIln3en ne' tudsz vissza%nniJ
A'ikor a testv0r kinyitotta az a%tt! lay azon nyo'3an kdd0 vlt+++ 0s
a 1ienna 4ourton 3ukkant el! a'ely e&y $asorral sze&0lyezett utca volt!
kIln3z! sznes! viktorinus hzzal+ lay a "1#>-s sz' eltt ter'ett!
e&y tk0letes llapot3an l0v! $a3orts2 hznl! a'ely st0tzldre volt
$estve! szIrke-$ekete sze&0llyel+ A 3e%rat oszlopos! kert0ses tornct
vala'int az oldals a%tt l'psok vil&tottk 'e&! 3ent azon3an
koro'st0t volt+
8e' is csoda+ A33l t0lve! aho&y az a%t Ive&t3l%a vissza$0nylett!
3ent le voltak en&edve a rednyk+
Azon keresztIl pedi& ne' lehetett 3e%utni+
J. R. Ward =>? Hallhatatlan szeret
8e' 'aradt 's lehets0& a 3ehatolsra N 'ivel az a3lakokon l0v
rednyk is k0ts0&telenIl ac0l3l k0szIltek N! ez0rt lay oda'ent a
3e%rati a%thoz 0s 3ecsn&etett+
A kelet $ell 0rkez &yen&e nap$0ny 'r $el'ele&tette a htt! pedi&
'0& ahhoz se' volt el0& ers! ho&y rny0kot vessen+ A pokol3a! hol van a
ka'eraX 6a H ne' t0vedett a c'et illeten N 'rpedi& sohase' t0vedett
N kellett lennie itt valahol e&y 'e&$i&yel rendszernek+++
S! i&en! az oroszln$e%es kopo&tat sze'03en voltJ
@lreha%olt a r0z $e%hez! aztn 3edr'3lt az kl0vel+
N @n&ed% 3e! 1aKtonJ N A'ikor a vlln 0s a &erinc0n '0& erse33en
0rezte a 'ele&et! a hthoz e'elte a kar%t! 0s $elha%totta a '(tsruha
&all0r%t a nyakra+
A kvetkez pillanat3an kattant a zr! 0s az a%t&o'3 el$ordult! lay
pedi& &yorsan lesi'totta nedves ha%t+
Az a%t csak r0snyire nylt ki! a hz 3els r0sze st0t rny0k3an 'aradt+
N .it keresel N kh&0s N te ittX
lay 'e&der'edt! a'ikor v0rsza&ot 0rzett+
8ekinyo'ta a vllt a vasta& a%tnak 0s 3el0pett+
N .i a $ranc+++
1aKton halka33an szlalt 'e&+
N .en% haza! laylockJ r'ennyire kedvellek t0&ed! %elenle& ne'
va&yok $o&adk0pes llapot3an+
*a! 0s ez kit 0rdekeltX lay e&y &yors 'ozdulattal 3ecsukta 'a&ukra az
a%tt! ho&y kizr%a a nap$0nyt+
N .i trt0ntX N 6a3r 'r tudta a vlaszt+ Fsztnsen 'e&0rezte+ N Ki
vert 'e&X
N /pp zuhanyozni k0szIlte'+ Han kedved csatlakozniX N A'ikor lay
na&yot nyelt! 1aKton halkan $elnevetett+ N ,end3en+ Akkor 'a%d e&yedIl
'e&yek! te pedi& i&yl addi& e&y kv0tJ .ert! 2&y t(nik! nappalra a
vend0&e' leszel+
A zr kattansa hallatszott! 'a%d a $0r$i elcsoszo&ott az a%t3l N a'i azt
%elentette! ho&y taln snttott is+
A koro'$ekete st0t3en ne' lehetett ltni! a l0ptei azon3an 2&y
han&zottak! 'intha %o33ra 'ent volna+ lay ha3ozott+ 8e' volt 0rtel'e
'e&int 'e&n0zni az r%t! 'ivel a tvozs ide%e ali&hane' 'r el'2lt+
Hal3an itt kell 'aradnia nappalra+
J. R. Ward =>> Hallhatatlan szeret
1aKton kinyitotta az ala&sor3a vezet a%tt! a'ely '&tt $eltrult e&y
halvnyan 'e&vil&tott! le$el0 tart l0pcssor+ A $0lho'ly3an &ynyr(
szke ha%3an st0t $oltok ltszottak+
lay elrel0pett! 0s 'e&ra&adta a kar%t+
N Ki tette ezt veledX
1aKton ne' volt ha%land rn0zni! 3orzon&sa azon3an sok 'indenrl
rulkodott! a'it 'r szavak3an is el'ondott) $radt volt! 0s $%dal'ai
voltak+
N .arad%unk annyi3an! ho&y a kzel%v3en ne' $o&ok t33 szivart
szvni+
Az a siktor a szivarklu3 'ellett+++ a $ranc3a! lay tvozott onnan
elszr! 0s azt $elt0telezte! ho&y 1aKton is u&yanezt tette+
N .i trt0nt! 'iutn el'ente'X
N 8e' sz't+
N @&y $en0t ne'J
N 6a lenn0l szves 'e&en&edni! ho&y N 'e&int az az tkozott kh&0s N
le$ekId%ekX KIlnsen! ha ilyen in&erIlt va&y+ 8e' 0rze' 'a&a' t2l %l+
@kkor htrapillantott a vlla $ltt+
/s lay-nek elakadt a l0le&zete+
N S+++ te %istenJ N sutto&ta d33enten+
J. R. Ward =>< Hallhatatlan szeret
,.. fejezet
A na/ mr "//en k"sz$lt thatolni az erd# s1r1j"n, amikor Darius "s
!ohrment egy kis nd-edeles kunyh' el#tt el#bukkantak a semmib#l sok?
sok kilom"terre a lenyrabls helysz%n"t#l "s a szomsz"dos krit'l...
valamint a h$ll#szer1 alakt'l, aki a nyirkos alagsori helyis"gben le/te meg
#ket.
@iztos benne, k"rdezte !ohrment, "s tvette a zskjt a msik
vllra.
Gelen /illanatban Darius semmiben sem volt biztos. 7gazsg szerint mr
azt is alig tudta -el-ogni, hogy neki "s a -inak siker$lt harc n"lk$l
megmenek$lnie annak a mani/ultornak a hzb'l !ulajdonk"//en gy
k%s"rt"k ki #ket, mintha megh%vott vend"gek lettek volna.
6a /ersze, a b1n-al'k mindig is a legjobb "rdek$ket tartottk szem el#tt,
"s azt el kellett ismerni, hogy a hz ura sokkal nagyobb hasznt vette
Dariusnak "s !ohrmentnek, ha "letben hagyta #ket, mintha meghaltak
volna.
@iztos benne, k"rdezte jra !ohrment.
+abozik, hogy bemenjen?e.
Bajnos, a t"tovzsomnak semmi kze hozzd. Darius el#reindult, "s
rl"/ett arra a kita/osott sv"nyre, amely a bejrati ajt'hoz vezetett. Az
sv"nyt az # csizms l"/tei ta/ostk ki. 6em engedem, hogy m"g egyszer
a :ri/ta hideg kv"n aludj. Az otthonom szeg"nyes, de van rajta tet# "s
van -ala, amely elegend# ahhoz, hogy ne csak egy, de k"t szem"ly szmra
is mened"ket nyjtson.
Egy -ut' /illanatra Darius megint elk"/zelte, hogy egyszer majd egy
nagy hzban -og "lni, amelyben rengeteg szoba van, sz"/ berendez"s "s
szem"lyzet, egy igazi luDusotthon, amelynek ka/ujt megnyitn a bartok
"s a csald el#tt, hogy biztonsgban "s j'l"tben tudhassa azokat, akiket
szeret.
!aln egyszer majd megtallja a m'djt, hogy megval's%tsa ezt az
lmt.
+abr tekintve, hogy nem volt csaldja, sem bartai, annyira nem volt
s$rg#s ez a k"sztet"s.
J. R. Ward =>: Hallhatatlan szeret
:inyitotta a vasreteszt, majd neki-esz$lt a mellkasval a tlgy-a ajt'nak,
amely a m"ret"t "s a slyt tekintve leginkbb egy elmozd%that' k#-alhoz
hasonl%tott. .iutn !ohrment "s # bementek, Darius meggyjtotta az egyik
olajlm/t a bejratnl, "s becsukta az ajt't, "s egy olyan sz"les gerendt
-ektetett keresztbe az ajt'n, mint egy -atrzs.
A hz nagyon egyszer1 volt. 5su/n egy sz"k llt a t1zhely el#tt,
valamint a msik sarokban egy -ekhely. 6em volt sok minden a -ld alatt
sem, csak n"hny "rt"kes holmi, "s egy rejtett alagt, amely m"lyen az erd#
s1r1j"ben "rt v"get.
Ftkezz$nk, k"rdezte Darius, mikzben elkezdte levenni magr'l a
-egyvereit.
7gen, uram.
A -i is levette a sajt -egyvereit, majd odament a t1zhelyhez, leguggolt,
"s meggyjtotta azt a t#zegt"glt, amely mindig ott volt, amikor nem "gett
benne a t1z. .ire a -$stlg# moha illata betlttte a helyis"get, Darius
-elemelte a kem"ny -ld/adl'ba vgott rejtett csa/'ajt't, "s lement a -ld
alatti r"szbe ennival'"rt, sr"rt "s a /ergamenjei"rt. Bajttal, keny"rrel "s
-$stlt szarvashssal t"rt vissza.
A t1z megvilg%totta !ohrment arct, mikzben a kez"t melengette, majd
a -i azt k"rdezte
.ire v"li a helyzetet,
Darius csatlakozott hozz, aztn megosztotta azt a kev"s gondolatt,
ami volt neki, az egyetlen vend"ggel, akit valaha is ebben a hzban
-ogadott.
.indig is hittem benne, hogy a sors k$lns trsat jell ki mell"nk. Az
a gondolat azonban, hogy az "rdekeink kzsek lehetnek annak... az iz"nek
az "rdekeivel... v"gtelen$l -elhbor%t. +abr # is el"gg" meg volt dbbenve
"s r"m$lve. 7gazsg szerint azok a b1n-al'k nem n"znek tbbe minket sem,
mint ahogy mi tekint$nk rjuk. Bzmukra olyan alval'k vagyunk, mint a
/atknyok.
!ohrment elvette az asztalr'l a srskors't.
Boha nem szeretn"m, hogy a v"rem keveredjen az v"k"vel.
Rndorodom t#l$k. .indegyikt#l.
A is /ontosan ugyanezt "rzi. .r a gondolatt'l is rosszul lett, hogy a
v"r szerinti -ia elrabolta, "s akr egy na/ig is -ogva tartotta a lenyt a
hza -alai kzt. 6eki is ugyanaz az "rdeke, mint nek$nk, hogy megtalljuk
mindkett#j$ket, "s mindenki visszat"rjen a sajt csaldjhoz.
J. R. Ward =>; Hallhatatlan szeret
De mi"rt minket hasznl -el erre,
Darius hidegen elmosolyodott.
+ogy megb$ntesse a -it. Az a tk"letes b$ntet"s szmra, hogy a
leny -ajtrsai ragadjk ki a 2szerelm"tS a karja kz$l, aztn magra
hagyjk a vesztes"g"vel, valamint azzal a tudattal, hogy egy nla
alacsonyabb rend1 gy#zte le. +a /edig hazavissz$k a lenyt "/s"gben, A
csaldja el -og kltzni, es soha de soha nem -ogja megengedni, hogy
ism"t valami baj "rje. +ossz "lete lesz a -ldn, a b1n-al' ivad"ka /edig
minden egyes na/ ezzel a tudattal -og "lni ilyen a term"szet$k... "s ez
/ontosan az a -ajta lelki rombols, amit n"lk$l$nk nem tudna megtenni.
Ez"rt mondta el, hov menj$nk, "s hogy ott mit -ogunk tallni.
!ohrment megrzta a -ej"t, mintha nem "rten" a msik -aj
gondolkodsm'djt.
A leny a v"rvonala szem"ben megrontott lesz. 7gen, az elit ki -oga
kzs%teni mindannyiukat..
6em, nem -ogja. Darius -eltartotta a kez"t, hogy elej"t vegye a -i
mondand'jnak. .ivel nem -ogjk megtudni. Benki sem tudja meg. Ez a
titok kizr'lag kett#nk szmra lesz ismert. A b1n-al'nak nem "rdeke, hogy
a sajt -ajtrsai el#tt el#hozakodjon egy ilyen esettel mivel #t is kizrnk
maguk kz$l... "s %gy a leny megmenek$l a sz"gyent#l.
De hogy -ogjuk v"ghezvinni ezt a csalst Bam/sone?nl,
Darius a szjhoz emelte a srskors't, "s kortyolt egyet.
+olna/ na/nyugtakor elindulunk "szak -el", ahov a b1n-al' mondta.
.egtalljuk, amit keres$nk, "s hazavissz$k v"r szerinti csaldjhoz, majd
azt mondjuk nekik, hogy egy ember rabolta el.
Fs mi van, ha a leny besz"lni -og,
Darius elgondolkozott ezen.
Az a gyanm, hogy mint az arisztokrcia tagja, /ontosan tisztban
lesz azzal, mit vesz%thet. A hallgatssal nemcsak sajt magt, de a
csaldjt is meg -oga v"deni.
+abr ez a logikus gondolatmenet azt -elt"telezte, hogy a leny "/esz1
lesz, amikor megtalljk. Amit /edig nem lehetett biztosra venni, hogy az
Arz# enyh%tse szeg"ny meggytrt lelke k%njait8
9ehet, hogy harcra is sor ker$l drmgte !ohrment.
!aln, br nem hiszem. B#t, tovbbmegyek, m"g att'l sem tartok, hogy
brmi-"le kon-liktus lenne. Darius rn"zett a /rt-ogoltjra. A
legrosszabb, ami trt"nhet, hogy meghalok, mikzben egy rtatlant
J. R. Ward =>9 Hallhatatlan szeret
/r'blunk megmenteni... "s ez lesz a legjobb m'd. +a /edig ez az eg"sz
egy csa/da, gondoskodom r'la, hogy egy sereg ellens"get vigyek
magammal, miel#tt az Krny"kba ker$lk.
!ohrment arca val'sggal ragyogott a tisztelett#l "s a csodlatt'l,
Darius /edig elszomorodott, amikor megltta ezt a m"ly hitet a -iban. +a
szeg"nynek lett volna igazi a/ja, nem /edig csak egy sz%vtelen, r"szeges
csa/odr, nem t/llt volna ilyen "rz"seket egy majdnem idegen irnt.
Fs nem is lett volna ebben a szer"ny kunyh'ban sem. Azonban nem volt
sz%ve erre rmutatnia a vend"g"nek.
:"rsz m"g sajtot,
7gen, ksznm.
Amikor be-ejezt"k az "tkez"st, Darius tekintete -ekete t#reire esett,
amelyek a -egyvertart' hmban /ihentek a mellkasn. Az a -urcsa
meggy#z#d"s vert gykeret a sz%v"ben, hogy !ohrmentnek is hamarosan
lesz sajtja... mivel okos volt, tall"kony "s j'l m1kdtek az sztnei.
>ersze Darius m"g nem ltta harcolni, de annak is eljn majd az ideje.
Ebben a hborban biztosan.
!ohrment sszevonta a szemldk"t a t1z -"ny"ben.
.it mondtak, milyen id#s a leny,
Darius megtrlte a szjt egy ruhval "s "rezte, hogy bizseregni kezd a
tark'ja.
6em tudom.
Ezutn mindketten elhallgattak, "s Darius gy v"lte, hogy az, ami
hirtelen meg-ogalmaz'dott a -ej"ben, !ohrmentnek is esz"be jutott.
Ebben a helyzetben egyetlen dolog nem hinyzott nagyon egy jabb,
borzalmas bonyodalom.
Bajnos, akr lesz er#szak, akr nem, elindulnak "szakra a tenger/art
-el", ahov a mani/ultor irny%totta #ket. +a /edig v"gre ott vannak,
ms-"l kilom"tert mennek ki-el" egy kis -alub'l "s egy szikln megtalljk
azt a magnyos helyet, amit a b1n-al' le%rt... "s megtudjk, rszedt"k?e
#ket vagy sem.
&agy egy olyan c"lra hasznltk -el, amely nekik "s annak a
c"rnav"kony h$ll#nek is egybeesett az "rdekeivel.
Darius igazb'l nem agg'dott. A b1n-al'k megb%zhatatlanok voltak
ugyan, de kiv"tel n"lk$l mindig a sajt "rdek$ket helyezt"k minden el"... "s
hajlottak a hosszra, m"g a sajt ut'djaikkal szemben is.
J. R. Ward =<# Hallhatatlan szeret
Ez az a helyzet volt, amikor a term"szet -el$lkerekedett a jellemen az
ut'bbi miatt nem volt tancsos vel$k kezdeni, az el#bbi azonban
teljess"ggel kiszm%that'v tette #ket.
Darius "s !ohrment meg -ogjk tallni ott "szakon a tenger mellett azt,
amit keresnek. Darius "rezte, hogy %gy lesz.
A k"rd"s mr csak az volt, milyen lla/otban lesz szeg"ny lny...
J. R. Ward =<1 Hallhatatlan szeret
,/. fejezet
A'ikor *ohn 0s ZheK v0&Il el32%tak kis kuck%uk3l! az els 2t%uk az
ltz3en l0v zuhanyzhoz vezetett+ /s 'ivel az ev0s kulcs$ontoss&2
volt e&y ilyen testedz0s utn! $elvltva zuhanyoztak+ ZheK 'ent 3e elszr+
.ikz3en *ohn a $olyosn vrt a sorra! $urcsa 0rz0se t'adt+
Ki'erIltnek kellett volna lennie! '0&is tele volt 0lettel 0s ener&ival+ 8e'
0rezte 'a&t ilyen ersnek '0&+++ soha+
ZheK kil0pett az ltz3l+
N Ee %ssz+
7stene'! 'ilyen d&sen n0zett kiJ ,vid ha%a $el&ndrdtt!
'ikz3en szradt! a test0t '(tsruha takarta! az a%ka vrs volt+ *ohn
$elhevIlt! a'ikor vissza&ondolt arra! 'it csinltak! 0s v0&Il ne' $ordult
'e&! hane' httal l0pkedve 'ent 3e az a%tn! ho&y 'in0l tov33 ra%ta
tud%a tartani a sze'0t+
@kkor N 'it ad isten N ZheK r'osoly&ott! 0s *ohn szve 'e&hasadt) a
n3l su&rz 'ele&s0& 0s kedvess0& elk0peszten &ynyr(v0 vltoztatta+
ZheK volt 0lete pr%a+ Frkre+
Az a%t 3ecsukdott kette%Ik kztt! 0s a'ikor a zr a hely0re kattant!
*ohnt e&y pillanatra k0ts0&3eesett r0'Ilet $o&ta el! 'intha az! ho&y ne'
lt%a 'a&a eltt! azt %elenten0! ho&y rkre elvesztette+ A'i persze 3utas&
volt+ Le&yzte 'a&3an a paranoit! 0s ink33 &yorsan lezuhanyozott!
'a%d is 3ele32%t e&y '(tsruh3a! 'ikz3en tudatosan ne' vett rla
tudo'st! 'ilyen sietve teszi 'indezt+
ZheK '0& 'indi& ott volt! a'ikor vissza'ent a $olyosra! 0s 3r *ohn
csak azt tervezte! ho&y k0zen $o&%a! 0s $elvezeti a hz3a! ehelyett szorosan
'a&hoz lelte+
Arra &ondolt! ho&y 'inden haland elveszti e&yszer azt! akit szeret+ @z
az 0let rend%e+ @z azon3an t33nyire olyan tvoli dolo&nak t(nik! ho&y ali&
na&yo33 s2lya! 'int e&y $elt0telez0snek+ Hannak azon3an e'l0keztet
%elek! 0s az a sok T'a%dne'b! a szerencs0s 'e&'enekIl0s! az TS-istene'-
k0rlek-neb! hatsra az e'3er 'e&retten! 0s e&y pillanatra 'e&ll! ho&y
'e&vizs&l%a! 'i is lakozik a szv03en+ .int p0ldul! a'ikor e&y szrny(
$e%$%srl kiderIl! ho&y csak 'i&r0nR va&y a'ikor e&y aut3aleset3en
totlkrosra trik az aut! de a &yerekIl0s 0s a l0&zsk 'e&'enti a 3ent
J. R. Ward =<" Hallhatatlan szeret
IlketR va&y a'ikor valaki! akit elra3oltak! visszat0r a szeretteihez+++ az
uthatsok annyira 'e&rzzk az e'3ert! ho&y 'usz% tlelnie a
kedves0t! ho&y helyre3illen%en a lelke+
7stene'! ezt '0& sose' &ondolta t ilyen alaposan! de attl a pillanattl
kezdve! ho&y e&y e&0szs0&es test3en 'e&trt0nik az els szvdo33ans!
'e&kondul e&y haran& 0s az id elkezd pere&ni+ /let3e l0p e&y Izlet!
a'irl '0& azt se' tudtuk! ho&y 'e&ktttIk! a krtyalapokat azon3an a
sors tart%a a kez03en+ Aho&y telnek a percek! az rk! a napok a hnapok 0s
az 0vek! a trt0nele' rdik! 'i pedi& $olya'atosan $utunk ki az id3l!
a'& az utols szvdo33ansunk azt ne' %elzi! ho&y az utazs v0&et 0rt! 0s
itt az ide%e sszesz'olni a nyeres0&einket 0s a vesztes0&einket+
.ilyen kIlns! ho&y a halands& 'iatt v0&telennek t(nnek az ilyen
pillanatok a szeretteinkkelJ
.ikz3en *ohn 'a&hoz lelte ZheKet! 0rezte! ho&y test0nek 'ele&e
$el'ele&ti az v0t is! tel%esen 'e&$iatalt%a! helyre3illenti az e&yens2lyt!
0s az 0let0nek '0rle&e e&y0rtel'(en a T'inden-perc-'e&0rteb
tarto'ny3an kerIlt+
4