Вы находитесь на странице: 1из 6

1

UJIAN JULAI 2014


Smk Sri Utama, PJ | Tingkatan 2
1 jam

Nama
Kelas
Matapelajaran Matematik
Markah /40
Jawab SEMUA soalan
Answer ALL questions

1. Kenalpasti hipotenus dalam rajah di bawah
Identify hypotenuse for each of the following.
[3 markah/3 marks]
a.
b.
c.


2. Lengkapkan setiap yang berikut berdasarkan teorem Pithagoras.
Complete each of the following based on Pythagoras Theorem
[3 markah/3 marks]
a.
b.


x
y
z


5 cm
h cm
3 cm
Q
R
P
Hipotenus/hypotenuse = __________
A
B
C
Hipotenus/hypotenuse = __________
r
s q
Hipotenus/hypotenuse = __________
2

c.
3. Cari nilai x bagi setiap segi tiga bersudut tegak yang berikut.
Find the value of x in each of the following right-angled triangles.
[6 markah/ 6 marks]

a.b.


17 cm
d cm 8 cm


x cm
24 cm
7 cm
6 cm
10 cm
x cm
3
4. Cari nilai y bagi setiap rajah yang berikut
Find the value of x in each of the following right-angled triangles.
[8 markah/ 8 marks]
a.


b.


12 cm
39 cm
y cm
9 cm
A

B

C

D

10 cm
y cm
9 cm
8 cm
A

B

C

D

4
Penggunaan jangka sudut dan protraktor adalah tidak benarkan bagi
soalan 5 hingga 11.
Set squares and protractors are not allowed to be used for question no.5 to 11.

5. Rajah menunjukkan titik O pada satu garis lurus. Bina sudut

60 pada titik O.
The diagram shows a point O on a straight line. Construct an angle of

60 at a point O.
[2 markah/2 marks]

O

6. Bina pembahagi dua sama serenjang bagi garis lurus AB di ruangan jawapan
di bawah.
In the answer space below, construct the perpendicular bisector of the straight line AB.
[2 markah/2 marks]


A B


7. Bina segitiga sisi sama dengan PQ sebagai salah satu sisinya.
Construct an equilateral triangle with PQ as one of its sides.
[3 markah/3 marks]

P Q

8. Bina pembahagi dua sama sudut RST dalam rajah di bawah.
Construct the angle bisector of RST on the diagram below.
[2 markah/2 marks]S T
R
5

9. Dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja, bina segitiga XYZ
dengan

90 XYZ , cm XY 4 dan cm YZ 5 . 5
Using a pair of compasses and a ruler only, construct a triangle XYZ with

90 XYZ ,
cm XY 4 and cm YZ 5 . 5 .
[3 markah/3 marks]


10. Dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja, bina segitiga KLM
dengan cm LM 5 ,

60 KLM dan

30 KML
Using a pair of compasses and a ruler only, construct a triangle KLM with cm LM 5 ,

60 KLM , and

30 KML
[3 markah/3 marks]


6

11.

Rajah di atas menunjukkan satu segitiga bersudut tegak RST.
Diagram above shows a right-angled triangle RST.
a. Dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis, bina rajah di atas
dengan ukuran yang diberi bermula dari garis ST yang disediakan di
ruangan jawapa.
Using only a ruler and a pair of compasses, construct the diagram above with the
measurement given beginning from the line ST as provided in the answer space.

b. i) Bina garis serenjang melalui titik S bertemu garisan RT di titik P.
Construct a perpendicular line through S to meet RT at P.
ii) Ukur panjang PS dalam cm
Measure the length, in cm, of PS.
[5 markah/5 marks]

S T


KERTAS SOALAN TAMAT
END OF QUESTI ON PAPER


Disediakan oleh:

_____________________
Nor Farahiyah Abd. Rahman
Guru Matematik, SMKSU
Disemak oleh:

______________________
En. S. Ramaraw
Ketua Panitia Matematik, SMKSU
Disahkan oleh:

_____________________
Pn. Ong Soon Moi
GKMP Sains dan Matematik

S
T
R

60