You are on page 1of 3

I.

Filozofia staroytna
Wiedza:
podstawowe dyscypliny filozoficzne, prazasada u joskich filozofw przyrody, koncepcja liczby jako
zasady Wszechwiata u Pitagorasa, logos i zmienno u !eraklita, niezmienny byt Parmenidesa, atomizm
"emokryta, wieczne idee Platona, hylemorfizm oraz teoria aktu i mo#noci $rystotelesa, spr %okratesa z
sofistami o obiektywno i relatywno prawdy, aprioryzm Platona i teoria anamnezy, arystotelesowskie
po&'czenie empiryzmu z racjonalistycznym idea&em wiedzy, arystotelesowskie sformu&owanie klasycznej
definicji prawdy, argumenty staro#ytnych sceptykw przeciwko mo#liwoci poznania prawdy (zw&aszcza
ze wzgl)dnoci postrze#e i regresu w dowodzeniu* i kontr argumenty ich przeciwnikw+ tezy i
argumenty w sporze mi)dzy obiektywizmem a relatywizmem etycznym (spr %okratesa z sofistami*+
intelektualizm etyczny %okratesa, etyka cnt $rystotelesa, hedonizm ,pikura, etyka stoicka*+ filozoficzne
koncepcje mi&oci, przyja-ni i rozwoju osobowego (platoska koncepcja mi&oci, arystotelesowska
koncepcja celw i typw przyja-ni*+ (.oj#esz: wskazania "ekalogu, /haga0adghita: wskazania
hinduizmu, /udda: cztery szlachetne prawdy i zasada ahinsy, 1ao23sy: wskazania taoizmu, 4ezus z
5azaretu: wskazania ewangeliczne+ platoska krytyka form ustrojowych i jego wizja idealnego pastwa+
klasyfikacja i ocena form ustrojowych $rystotelesa+ klasyczne koncepcje pi)kna: pitagorejska (harmonia
elementw*, sofistyczna (to, co wywo&uje zadowolenie zmys&w*, platoska (pi)kno jako obiektywna,
prosta jako*, klasyczne koncepcje sztuki (umiej)tno wykonywania dzie&a wed&ug regu&,
naladownictwo natury, tworzenie w natchnieniu*+ arystotelesowska klasyfikacja rodzajw i gatunkw
literackich
Lektury:
Platon, Obrona Sokratesa
Platon, Pastwo
Platon, Menon
Platon, Uczta
$rystoteles, Metafizyka (fragment*
$rystoteles, Etyka nikomachejska (fragment*
$rystoteles, Polityka (fragment*6
%ekstus ,mpiryk, Zarysy Pirroskie (fragment*6
,pikur, 1ist do .enoikeusa (fragment* 7 analiza na lekcji
,piktet, "iatryby (fragment*6
II. Filozofia redniowieczna
Wiedza:
problem stworzenia i wiecznoci wiata, rozr#nienie istoty i istnienia, idea powszechnej hierarchicznoci
bytu, poj)cie prawa naturalnego, zagadnienie wiary i rozumu, (fideistyczna postawa credo 8uia
absurdum, postawa credo*+ ut intelligam, tomistyczne rozdzielenie filozofi i i teologii*, dowody na
istnienie /oga, spr o uniwersalia,(nominalizm, realizm poj)ciowy, umiarkowany realizm poj)ciowy,
konceptualizm*
Lektury:
w6 $ugustyn, Wyznania (fragment*
w6 3omasz, Suma teologii (fragment*
w6 $nzelm, Proslogion (fragment*
III. Filozofia nowoytna
Wiedza:
koncepcja indukcji i eksperymentu u 96 /acona, metoda intuicyjno2dedukcyjna u :6 "escartesa,
koncepcja absolutnej przestrzeni i czasu u ;6 5ewtona+ sceptycyzm metodyczny :6 "escartesa, idea
filozofii more geometrico u /6 %pinozy, <6 1eibniza, zasada racji dostatecznej, (46 1ocke=a koncepcja
tabula rasa, radykalizacja empiryzmu u <6 /erkeleya, empiryzm "6 !ume=a i jego sceptyczne
konsekwencje*+epistemologia ;6 >anta jako rozwi'zanie sporu empiryzmu z racjonalizmem (zjawiska i
rzeczy samej w sobie, formy naocznoci przestrzeni i czasu, kategorie intelektu 7 przyczyny i substancji*+
dualizm r6 "escartesa, monizm /6 %pinozy, naturalizm 36 !obbesa, spirytualizm <6 /erkeleya+ dualizm
psychofizyczny :6 "escartesa, teoria podwjnego aspektu /6 %pinozy, "6 !ume=a krytyka idei ja-ni,
naturalizm 46 1a .ettrie=ego+ realizm polityczny i republikanizm 56 .achia0elliego, 36 .orusa wizja
pastwa idealnego+ umowa spo&eczna+ .onteskiusza idea trjpodzia&u w&adzy jako zabezpieczenia przed
tyrani', idee tolerancji i wolnoci obywatelskich w uj)ciu 46 1ocke=a i Woltera+ etyka "6 !ume=a,
kantowska etyka obowi'zku, utylitaryzm 46 %6 .illa+ owieceniowo2pozytywistyczna wizja post)pu+
heglowska filozofia dziejw jako post)pu samowiedzy "ucha, marksowski materializm historyczny 7
koncepcja zwi'zku mi)dzy baz' a nadbudow' oraz prymatu czynnikw ekonomicznych+ liberalizm 46 %6
.illa i jego zwi'zek z utylitaryzmem i indywidualizmem, komunizm >6 .arksa i jego zwi'zek z teori'
walki klas i koncepcj' alienacji pracy, konserwatyzm ,6 /urke=a i jego zwi'zek z ide' tradycji+ /6 Pascala
wizja kondycji ludzkiej, $6 %chopenhauera filozofia woli #ycia, %6 >ierkegaarda filozofia egzystencji, 96
5ietzschego filozofia woli mocy6
Lektury:
56 .achia0elli, si!"#
:6 "escartes, $oz%rawa o meto&zie6
:6 "escartes, Me&ytacje o %ierwszej filozofii (fragment*6
/6 Pascal, My'li (fragment*6
36 !obbes, (ewiatan (fragment*6
/6 %pinoza, Etyka (fragment*6
46 1ocke, $ozwa"ania &otycz!ce rozumu lu&zkiego (fragment*6
46 1ocke, )rugi traktat o rz!&zie (fragment*,
<6 /erkeley, *raktat o zasa&ach %oznania (fragment*6
"6 !ume, +a&ania &otycz!ce rozumu lu&zkiego (fragment*6
4246 :ousseau, Umowa s%o,eczna (fragment*,
;6 >ant, Uzasa&nienie metafizyki moralno'ci (fragment*
;6 >ant, Prolegomena (fragment*6
<eorg W696 !egel, Wyk,a&y z filozofii &ziej-w (fragment*6
$6 %chopenhauer, .wiat jako wola i %rze&stawienie (fragment*
$6 %chopenhauer, Erystyka6
Wolter, *raktat o tolerancji
%6 >ierkegaard, +oja/ i &r"enie0
46 %6 .ill1 Utylitaryzm (fragment*6
46 %6 .ill, O wolno'ci (fragment*6
>6 .arks, Przyczynek &o krytyki ekonomii %olitycznej (wst)p*6
96 5ietzsche, *ako rzecze Zaratustra0
96 5ietzsche, Z genealogii moralno'ci (fragment*6
IV. Filozofia wspczesna
Wiedza:
pragmatyzm W6 4amesa i jego zwi'zek z koncepcj' cz&owieka jako aktora a nie widza, intuicjonizm !6
/ergsona i przeciwstawienie go owieceniowej wizji post)pu naukowo2technicznego, metoda
fenomenologiczna ,6 !usserla i :6 ;ngardena i jej zwi'zek ze sceptycyzmem metodycznym >artezjusza,
neopozytywizm i jego zwi'zek z owieceniow' wizj' post)pu naukowo2technicznego weryfikacjonizm
>o&a Wiedeskiego, falsyfikacjonizm >6 :6 Poppera, teoria paradygmatw 36 >uhna+ koncepcje prawdy,
(koncepcja realistyczna, epistemiczna, pragmatyczna*+ metoda analityczna w filozofii (na przyk&adach
koncepcji izomorfizmu struktury j)zyka i wiata we wczesnej filozofii 16 Wittgensteina, koncepcji
filozofii jako analizy j)zyka nauki w filozofii >o&a Wiedeskiego, analizy poj)cia sprawiedliwoci u 46
:awlsa*+ koncepcja rozumienia i koncepcj) r#nicy mi)dzy naukami przyrodniczymi i naukami
humanistycznymi+ (freudowski model psychiki i funkcji kultury+ egzystencjalistyczna koncepcja
cz&owieka 7 462P6 %artre, $6 ?amus 7 zwi'zki mi)dzy wolnoci', samotnoci' i odpowiedzialnoci'+
personalistyczna koncepcja cz&owieka 7 ,6 .ounier, >6 Wojty&a 7 i jej przeciwstawienie indy
widualizmowi i kolektywizmowi+ koncepcja cz&owieka w filozofii dialogu 7 .6 /uber, ,6 1@0inas+
ponowoczesna koncepcja przygodnoci i autokreacji 7 :6 :orty+ mi&o, przyja- (,6 9romm, .6 %cheler,
>6 Wojty&a*+ liberalizm proceduralny 7 46 :awls+ konserwatyzm 7 .6 Aakeshott+ Bnowa lewicaC 7 !6
.arcuse+ narodziny spo&eczestwa masowego+ zjawiska alienacji i Bucieczki przed wolnoci'C (46 Artega
y <asset, ,6 9romm*+ poj)cia spo&eczestwa BotwartegoC i Bzamkni)tegoC (>6 :6 Popper*+ elementy
logiki
Lektury:
W6 4ames, Pragmatyzm (fragment*6
.6 %chlick, 2owa filozofia &o'wia&czenia (fragment*6
16 Wittgenstein, *raktat logiczno3filozoficzny (fragment*6
462P6 %artre, Egzystencjalizm jest humanizmem (fragment*6
$6 ?amus, Mit Syzyfa
,6 .ounier, 4o to jest %ersonalizm5
.6 /uber, 6a i *y (fragment*6
>6 Wojty&a, Mi,o'7 i o&%owie&zialno'7 (fragment*6
:6 :orty, Przygo&no'71 ironia1 soli&arno'7 (fragment*6
46 Artega y <asset, +unt mas
,6 9romm, Ucieczka o& wolno'ci
>6 :6 Popper, S%o,eczestwo otwarte i jego wrogowie (fragment*