Вы находитесь на странице: 1из 63

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica 1
# od 63
#

ZAGREBAKO KAZALITE MLADIH

!
!

Natjeaj za ravnatelja
Zagrebako kazalite mladih

!
Prijedlog: dr. sc. Vitomira Lonar
29. listopada 2014.

!
!

Za Natjeaj za radno mjesto ravnatelja Zagrebakog kazalita mladih koji je objavljen u Narodnim
novinama broj 121 od 15. listopada 2014. prilaem:

1.

Prijedlog programa rada koji sadri programski, nancijski i kadrovski plan za etverogodinje
razdoblje s analizama postojeeg stanja Zagrebakog kazalita mladih uz analize postojeeg
stanja

2.

ivotopis

3.

Preslika diplome Akademije za kazalite, lm i TV, preslika diplome doktorata znanosM


obranjenog na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Predlog 2014. - 2018.

4.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica 2
# od 63
#

Potvrdu o podacima evidenMranim u maMnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko


osiguranje

5.

Preslika Indeksa AKFiTV (potvrda znanja engleskog jezika)

6.

Preslika Indeksa Filozofskog fakulteta u Zagrebu (potvrda znanja engleskog jezika s

doktorskog studija)

UVOD

!
O razlozima zato se natjeem za mjesto ravnateljice Zagrebakog kazalita mladih

Kazalitem se bavim cijeli svoj radni vijek i to kao glumica i producenMca ali i kao znanstvenica
koja je doktorirala na temi Kazalina tranzicija u Hrvatskoj, kulturni, zakonodavni i
organizacijski aspek8, ime sam postala doktorica teatrologije i dramatologije.
U Zagrebakom kazalitu mladih provela sam eMri godine kao lanica Omladinskog studija
(1973. - 1977.), nakon toga sam radila u toj insMtuciji kao vanjska suradnica do 1983. godine,
kada sam primljena u angaman kao glumica. U ZKM-u sam bila zaposlena est godina (do
prosinca 1989. godine) kada sam dala otkaz i oMla u samostalne umjetnike.
Osnovala sam 1989. godine kazalite Mala scena kojem sam ravnateljica 17 godina te sam
stekla veliko iskustvo u voenju organizacije, a takoer i u produkciji. U producentskoj karijeri
producirala sam preko 70 kazalinih predstava i projekata u zemlji i inozemstvu.
Vjerujem da bih svojim znanjem i iskustvom mogla doprinijeM kvaliteM rada Zagrebakog
kazalita mladih te donijeM nove programske smjernice ali i organizacijsku strukturu.

Mjesto ravnateljice Zagrebakog kazalita mladih omoguilo bi mi kapitaliziraM iskustvo i


znanje o suvremenom kazalitu za mladu publiku i staviM ih u slubu razvoja Zagrebakog
kazalita mladih, unaprijediM umjetniki rad i menadment.
Moja je natjeajna dokumentacija zasnovana na analizi postojeeg stanja Zagrebakog
kazalita mladih, analizi ljudskih, prostornih, tehnikih i nancijskih resursa, analizi
mogunosM, slabosM i prednosM te na realnim procjenama nancijskog i organizacijskog
ostvarenja predloene vizije.

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica 3
# od 63
#

OSNOVNE VRIJEDNOSTI KAZALITA

!
Grad Zagreb u svojim dokumenMma komunicira za Zagrebako kazalite mladih sljedee
Programske funkcije:

!
Programski okvir za etverogodinje razdoblje od 2014. do 2017.
!
!

1. Istraivanje dramskih formi kroz djela klasine literature i suvremenih dramskih tekstova
2. Prezentacija novih izvedbenih praksi

3. Suradnja sa subjekMma nezavisne scene iz podruja suvremenog plesa, i novih kazalinih


formi poput novog cirkusa i mulMmedijalnih predstava
4. Razvijanje kazalinog izraza za mlade
5. PoMcanje pedagokog rada Uilita kroz suradnju s mladima i razvoj publike
6. Regionalna i meunarodna suradnja
7. Razvoj suradnje s umjetnikim akademijama kroz praksu i sudjelovanje u izvedbenim

procesima profesionalnih produkcija i produkcija Uilita

U dokumenMma navedene programske funkcije mogu se nazvaM i MISIJOM ovog kazalita


osnovanoga 1948. godine pod imenom Pionirsko kazalite.

Valja napomenuM da su se programske funkcije Zagrebakog kazalita mladih znaajno


promijenile unatrag nekoliko mjeseci, to smatram osobiMm izazovom. Najvea promjena,
dakako, je naputanje misije Zagrebakog kazalita mladih kao primarno kazalita za djecu i
uspostavljanje nove misije u kojem se kazalite za djecu idenMcira s Uilitem, a mladima se
ostavlja prostor kroz razvijanje kazalinog izraza (to god to znailo). Fokus novog
programskog okvira (misije) je na istraivanjima dramskih formi i novim izvedbenim
praksama gdje je suvremeni ples u prvom planu.

Prema navedenim programskim funkcijama razvidno je da je Zagrebako kazalite mladih


(to mu i samo ime kae) orijenMrano prema mladima kao svojoj primarnoj ciljnoj skupini to

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica 4
# od 63
#

je moja ua specijalnost. Kazalite koje sam vodila (a vodim jo i danas) bavilo se suvremenim
dramskim tekstovima, a takoer se regionalno i meunarodno umreavalo te je moje
iskustvo u svim segmenMma koji su navedeni u programskim funkcijama, iznimno veliko.
Svakako elim naglasiM da u Hrvatskoj postoje samo dva registrirana kazalita za mladu
publiku (Gradsko kazalite mladih u Splitu te Zagrebako kazalite mladih u Zagrebu) te je
njihova vanost djelovanja Mm vea.

Tijekom svog bogatog kazalinog ivota u kojem sam radila u javnom sektoru i na nezavisnoj
sceni, producirala sam i vie plesnih predstava za mlade koje su posMgle znaajan uspjeh i to
na mnogim meunarodnim fesMvalima. Suraivala sam s plesnom skupinom TALA te s
umjetnicima iz podruja suvremenog plesa iz razliiMh skupina. Takoer sam suraivala s
Triko Cirkus Teatrom te uvela u klasinu produkciju elemente cirkusa. Predstave koje sam
producirala izvodile su se na FesMvalu novog cirkusa te Cirkobalkanika fesMvalu.
U pojedinim naslovima mulMmedija je zauzimala znaajno mjesto u predstavama koje sam
radila te i s ovom stavkom imam mnogobrojna iskustva.

U kazalitu Mala scena vodila sam Dramski studio za djecu i mlade te mi i ovaj segment
Zagrebakog kazalita mladih nije nepoznanica.
Producirala sam vie velikih projekata u suradnji s umjetnikim akademijama (ADU,
Muzikom akademijom u Zagrebu), a neke od njih osvajale su i i Rektorove nagrade (Carmen,
Figarov pir, Ivan Grozni, arobna frula).
U svojoj karijeri bavila sam se razvojem kazalinog izraza za mlade, a takoer sam suraivala s
mnogim subjekMma s neovisne scene. Osnovala sam Mreu neovisnih kazalita i kazalinih
druina u RH to mi daje osobit uvid u rad neovisne scene i mogunosM suradnje to je
vlasnik Zagrebakog kazalita mladih osobito istaknuo u programskim funkcijama.
to se pak publike Me, osim svakodnevnog rada u praksi u kazalitu Mala scena, napravila
sam najvee istraivanje navika mlade publike u Hrvatskoj te objavila znanstveni rad s tom
temom u asopisu Kazalite (2008. godine). Takoer sam se i kao znanstvenica bavila
izazovima razvoja publike te sam saznanja iz ovog podruja prenijela u svakodnevnu kazalinu
praksu.

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica 5
# od 63
#

VIZIJA ZAGREBAKOG KAZALITA MLADIH

U 2017. godini Zagrebako kazalite mladih vidim kao vodee kazalite za mladu publiku u
Hrvatskoj u potpunosM integrirano u europski kazalini kontekst kako po repertoaru, tako i po
organizacijskom ustroju.

Zagrebako kazalite mladih biM e sredite kulturnog ivota mladih u Zagrebu iz kojega e
se iriM ideje i inicijaMve koje e izravno utjecaM na razvoj kazalita za mladu publiku u
cijeloj Hrvatskoj.
Zagrebako kazalite mladih svojim e repertoarom i kvalitetom, novim idejama,
unikatnou te originalnou postaM sreditem izvrsnosM i vodee kazalite za mlade, u
regiji jugoistone Europe lider, promotor novih ideja i inicijator razliiMh oblika suradnje.
Zagrebako kazalite mladih suraivat e s vodeim kazaliMma za mlade u Europi te na taj
nain omoguiM umjetnicima i mladima grada Zagreba da budu ravnopravni i integralni
dio europskog kulturnog kruga.
Zagrebako kazalite mladih nee samo slijediM europske trendove nego e ih i stvaraM
generirajui nova dramska i postdramska autorska ostvarenja za mlade kroz nove
dramske izriaje, suvremeni ples, cirkus, mulMmediju te e svojim autorskim
predstavama gostovaM na svim znaajnim svjetskim fesMvalima.
Zagrebako kazalite mladih i dalje e akMvno sudjelovaM u radu europskih i svjetskih
mrea i asocijacija, iniciraM i sudjelovaM u europskim projekMma i natjecaM se za

!
!
!
!
!
!
!
!

nanciranje u europskim fondovima.

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica 6
# od 63
#

ANALIZA POSTOJEEG STANJA

Da bi se mogao napraviM plan za sve segmente organizacije i odrediM gdje se vidi za eMri
godine, potrebno je prije svega napraviM analizu postojeeg stanja.
S obzirom na nedostatnu natjeajnu dokumentaciju, analiza e se za ovaj program napraviM
od javno dostupnih podataka.
U svrhu unutarnje analize upotrijebit e se PAEI alat koji opisuje produkcijske,
administraMvne, poduzetnike i integracijske faktore Zagrebakog kazalita mladih.

P - produkcijska funkcija. Prema dokumentaciji, a i prema uvidu u internetske stranice,


razvidno je da Zagrebako kazalite mladih ima izrazito veliku produkciju, veliko slovo P. Za
organizaciju koja se bavi kulturom (umjetnou), ova je funkcija od presudne vanosM. No, u
sluaju Zagrebakog kazalita mladih dolo je do fenomena koji teorija naziva izgorjeM u
slovu P to znai da je produkcija prevelika, a postprodukcija iznimno mala. Moe se
zakljuiM da je velika koliina projekata koji se nalaze na repertoaru, iznimno velika koliina
programa koji gostuju na pozornicama kazalita, dovela do poremeaja u misiji same
organizacije. Naime, Zagrebako kazalite mladih po organizacijskom je modelu KAZALITE,
to znai da ima prostor, administraMvno i tehniko osoblje te umjetnike. RezultaM rada
Zagrebakog kazalita mladih pokazuju da je broj naslova, gostovanja i vanjskih suradnji toliko
velik da se promijenio i temeljni organizacijski model, odnosno, da se vie pribliio
KAZALINOJ KUI. Ansambl je premalo zaposlen, igra iznimno malo repriza, jer su gostujui
programi zauzeli znaajno mjesto u radu organizacije. Poremeaj u temeljnoj postavci
organizacije doveo je i do poremeaja u slovu P te e se ovaj program u velikom dijelu baviM
upravo ovom funkcijom koja se mora vraMM u okvire osnovne djelatnosM Zagrebakog
kazalita mladih.

A - administraSvna funkcija - ve sama natjeajna dokumentacija pokazuje iznimno malo


slovo A. Podatci koji su daM na uvid napravljeni su bez loginog reda, pisani su u razliiMm

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica 7
# od 63
#

fontovima, detaljne i prave analize stanja nema, Stratekog plana kazalita takoer nema,
Biljeaka o nancijskom poslovanju nema, specikacija zaposlenika po podrujima nije
navedena, detalji o zaposlenicima koji bi mogli pomoi pri razradi etverogodinjeg
kadrovskog plana su nepostojei, internetske stranice kazalita ne sadre ni osnovne
vrijednosM organizacije, nema javno objavljenih temeljnih dokumenata (Statut, Pravilnici,
sjednice kazalinog vijea i sl.), podatci na Oevidniku kazalita su ve godinama neaurirani,
a stranica na engleskom jeziku, s obzirom na jaku meunarodnu akMvnost organizacije,
neinformaMvna je. Svi ovi, ve povrno primijeeni detalji, ukazuju na slabu do lou
administraMvnu funkciju koja se u buduem razdoblju mora snano razvijaM. Organizacija
veliine Zagrebakog kazalita mladih, a bez snanog slova A, nema mogunost razvoja
prema izvrsnosM.

E - poduzetnika funkcija - od organizacije koja spada u javni sektor ne oekuje se snana


poduzetnika funkcija, no prema kriteriju sklonosM riziku, moe se rei da Zagrebako
kazalite mladih ima umjereno veliko slovo E.

I - integracija - prema dostupnim dokumenMma i bez dostupnog Stratekog plana, nije


mogue uoiM integracijsku komponentu. Informacije iz same organizacije govore da je
dosadanji mendament vodio kazalite po principu vrste ruke, a bez Mmskog rada (osim u
ansamblu, u umjetnikom dijelu) te je mogue da e se na slovu I moraM intenzivno radiM.

PAEI analiza pokazuje:


Paei - to je iznimno slaba kombinacija. Samo kazalite ima velike mogunosM napredovanja
u svim segmenMma te je za oekivaM da e s kvalitetnim menadmentom, na kraju
etverogodinjeg razdoblja, organizacija dosei PAeI kombinaciju.

!
!
!

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica 8
# od 63
#

PROSTORNI RESURSI

ZKM ima dva prostora onaj u Teslinoj 7 od 4400 kvadratnih metara, te jedan u
Preradovievoj 16 od oko 1000 kvadratnih metara, oba u vlasnitvu Grada Zagreba.
Premda detaljna analiza prostornih resursa u dokumentaciji koja je dostupna na natjeaju
nije posebno specicirana, Zagrebako kazalite mladih ima velike prostorne mogunosM
(ak tri dvorane za izvedbe) u kojima je mogue razviM program na kvalitetan nain.
Velika dvorana, dvorana Polanec i Poly dvorana uz pokusnu dvoranu daju mogunost
snanog zamaha vlasMta programa Zagrebakog kazalita mladih koje je do sada, iz
nepoznaMh razloga, imalo premali fokus na vlasMte kadrovske potencijale, osobito u
umjetnikom podruju.

!
!

PEST ANALIZA

Analiza je okruenja u kojem Zagrebako kazalite mladih radi kroz eMri faktora na koje ne
moemo utjecaM - poliMki, ekonomski, socioloki i tehnoloki, ali oni snano utjeu na rad
organizacije te ih je nuno uvaiM.

1. PoliSko okruenje

Zakonodavni okvir

Zagrebako kazalite mladih registrirano je kao ustanova u kulturi (registrirano na Trgovakom


sudu u Zagrebu), a djeluje prema Zakonu o kazaliMma. Hrvatsko kazalino zakonodavstvo snano
podupire javne ustanove te je za sada povoljno za ovu vrstu registracije. No, mogua je promjena
zakonodavnog okvira zbog zastarjelosM i nefunkcionalnosM sustava. Ako do promjena i doe, one
mogu donijeM veu uktuaciju umjetnikog osoblja to za kazalinu djelatnost moe pokrenuM
poziMvne pomake.

!
!

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica 9
# od 63
#

!
Porezni okvir

Ne postoji poziMvna porezna poliMka prema sponzorstvima u kulturi, nego samo prema
donacijama (porezni odbitak do 2% godinjih prihoda). Za sada nema naznaka da e se mijenjaM
zakonodavstvo to se Me sponzorstva to ne omoguava vei prihod od sponzorskh sredstava. U
sluaju promjene zakonodavnog okvira, Zagrebako kazalite mladih mogla ostvariM znaajne
prihode na ovoj stvaci.

!
!
!

PoliSke promjene

Budui da na dravnoj razini iduih godinu dana ostaje ista postava u Ministarstvu kulture, teko
je vjerovaM da e doi do veih promjena. Praksa pokazuje da, ako nova Vlada ne pokrene
promjene u kazalitu u prvoj godini mandata, u treoj godini ih sigurno nee pokrenuM.
Na lokalnoj razini, nova vlast je izabrana prije godinu dana u kojih su se dogodile promjene,
osobito u zapoljavanju (zabrana zapoljavanja vanjskih suradnika), to bi moglo utjecaM na rad
ustanove. Vlasnik je, kako se ini, poeo s jaim kontrolama svojih ustanova to je poziMvno.
Takoer, zbog nedavnog pritvora gradonaelnika Milana Bandia, mogue je oekivaM
turbulencije na lokalnoj razini.
Ulazak u EU, a i cjelokupna politka EU (pa i Hrvatske) poMe interkulturni dijalog, to bi moglo
jae poMcaM i olakaM meunarodna gostovanja i suradnju. Ovom injenicom olakana je
mobilnost umjetnika te mobilnost umjetnikih djela to je dodatni faktor koji bi mogao osnaiM
razmjenu.
Postoji opasnost od odluke Ministarstva kulture da ukine Oevidnik kazalita kao razlikovnog
elementa profesionalne od amaterske kazaline djelatnosM, to bi moglo loe djelovaM na
poslovanje kazalita zbog nelojalne konkurencije amaterskih kazalita.
Mogunost donoenja novih zakona koji bi donijeli nova porezna optereenja, negaMvno bi se
odrazila na poslovanje Zagrebakog kazalita mladih.

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #10 od 63
#

Novi Zakon o radu, koji je u pripremi, mogao bi utjecaM na rad kazalita te na broj zaposlenika.
Kada bi dolo do promjena valjalo bi ponovno temeljito razmotriM stanje s ljudskim resursima u

!
!

organizaciji i vidjeM koje su mogunosM reorganizacije.

2. Ekonomsko okruenje

Recesija u dravi je i dalje jaka, a predvia se jo loija situacija. Mnogobrojne rme se gase,
svakodnevno raste broj nezaposlenih, inacija raste i sve to moe znaajno utjecaM na
poslovanje kazalita. Za nadaM se je da se publika nee odrei odlazaka u kazalite jer sve vie
mladih roditelja prepoznaje potrebu za kulturnim programima i vode djecu u kazalite.
Zbog ekonomske krize cijene ulaznica nee moi rasM u narednom razdoblju, sponzorstva i
donacije subjekMma u kulturi su gotovo ukinuta, a prijeM i opasnost smanjenja nanciranja od
strane vlasnika, to moe ugroziM rad kazalita.
U takvoj ekonomskoj situaciji, nuno je korisMM vee mogunost razliiMh natjeaja, a europsko

nanciranje ini se kao mogunost premoivanja ove situacije.

3. Socijalno okruenje

Stanovnitvo sve vie stari, sve je manje mladih, no s druge strane, jaa svijest kod roditelja da
mladi imaju potrebu za kulturnim i umjetnikim sadrajima, kao protutea TV sadrajima, video
igrama, modernim igrakama i ostalim oblicima konzumerizma.
Mediji i drutvo u cjelini postaju sve vie svjesni i upozoravaju na pojave pseudo zabavljaa
koji u mladima vide samo prot, to ide u prilog Zagrebakom kazalitu mladih kojoj bi
umjetnost, a ne zarada, trebalo zauzeM sredinje mjesto u stratekom promiljanju. S druge
strane mediji se sve vie komercijaliziraju i ljestvica vrijednosM/prioriteta ne ide u korist
kazalita.
U drutvu i dalje postoje tabu teme, gdje jednu od vanih negaMvnih uloga ima crkva.

4. Tehnoloko okruenje

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #11 od 63
#

Zagrebako kazalite mladih bi trebala praM suvremene trendove u razvoju tehnologije, kazalite
je (vjerojatno) informaMzirano (znaajno poveanje ulaganja u informaMzaciju vidljivo je iz
bilance), koriste se prednosM liberalizacije trita mobilne telefonije, sve bolje mogunosM
pristupa Internetu te se omoguuje rad s udaljenih lokacija.
Zagrebako kazalite mladih ima internetsku stranicu, koriste se prednosM on-line komunikacije
s publikom, a preko sustava ulaznice.hr ima i on line prodaju karata. Zagrebako kazalite
mladih u novom razdoblju eli biM u Mjeku s tehnolokih zbivanjima, pojaaM prisutnost na
drutvenim mreama, jer u ivotu suvremenog ovjeka iznimno vano mjesto ima tehnologija
koja utjee i na poslovanje.
Sve vea okrenutost mladih IT tehnologijama nepovoljno utjee na rad kazalita.

SWOT analiza

Da bi se to je mogue bolje vidjelo trenutano stanje organizacije, potrebno je napraviM analizu


koja pokazuje unutarnje i vanjske elemente organizacije. Premda detaljnu SWOT analizu
organizacije nije mogue napraviM bez sudjelovanja svih djelatnika kazalita, prema dostupnim
podacima napravljena je ova okvirna SWOT analiza

ELEMENTI NA KOJE ORGANIZACIJA MOE UTJECATI:

SNAGE (koje su vidljive bez dubinske analize koju nije mogue provesS bez osobnog uvida u
stanje organizacije)

dugogodinja tradicija
dobro opremljena i relaMvno obnovljena zgrada
ak tri dvorane za izvedbe
ureeni uredi
fundus kosMma i scenograje te rekvizite
vlasMte radionice za izradu kosMma i scenograje
kvalitetna infrastruktura
stabilno nanciranje
kvalitetan i mnogobrojan ansambl

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #12 od 63
#

kvalitetno i mnogobrojno tehniko osoblje


uhodana organizirana prodaja
snaan dramski i plesni studio
naklonost medija (osobito EPH)
dobra prometna povezanost lokacije (blizina tramvaja, sredite grada)
vie obrazovnih ustanova (srednjih kola i fakulteta) s mnogo mladih u blizini kojima nije
potreban prijevoz da bi doli
on line prodaja ulaznica
dostupna cijena ulaznica
veliki broj naslova na repertoaru
mogunost pretplatnikih ciklusa
mogunost uvoenja dopunskih programa za proirenje ponude

SLABOSTI (koje su vidljive bez dubinske analize koju nije mogue provesS bez osobnog uvida u
stanje organizacije)

previe razliiMh gostujuih programa


premali broj izvedaba vlasMtog repertoara
premali broj publike
premala zaposlenost umjetnika s ugovorom o radu
premala uktuacija, petriciranost
neusklaenost programa s Programskim funkcijama
nedostupnost pravnih akata (Statut, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu kazalita) to pokazuje
netransparentnost organizacije
premala prisutnost na drutvenim mreama
non user friendly radno vrijeme blagajne za publiku
prekratko trajanje sezone
nedovoljno aurirana internetska stranica
nedostatak dramaturga (ak dramaturkog Mma koji je neophodan za ovako veliko kazalite)
neusklaenost s Programskih funkcijama koje je propisao osniva
premala zastupljenost programa za mlade
nepostojanje sustavnog educiranja zaposlenika

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #13 od 63
#

gubljenje veze s tradicijom, odnosno, s povijeu organizacije


nepostojanje audicija za umjetnika radna mjesta (premda su Zakonom o kazali8ma i
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu kazalita predviene).
nepostojanje sustava evaluacije rada (osobito programa)
netransparentnost izvjetavanja javnosM o poslovanju i promiljanjima Kazalinog vijea
nerazumljivi naini zapoljavanja
dio zaposlenika premalo je angairan na poslovima za koje imaju ugovor o radu

!
!

ELEMENTI NA KOJE ORGANIZACIJA NE MOE UTJECATI, ALI ONI UTJEU NA ORGANIZACIJU

MOGUNOSTI

Pristup EU fondovima kroz program Cultura 2014-2020 i Erasmus+


Lake povezivanje sa zemljama lanicama EU
Strategija kulture RH (razdoblje do 2016.) koja poMe stvaralatvo za mlade
Potencijalna mogunost da se Grad Zagreb eli brendiraM kroz kulturu u EU kontekstu
Sve vea svijest odraslih da je mladima potrebno jae povezivanje s kulturom i umjetnosM
Sve vea potreba rmi u realnom sektoru o drutveno odgovornom poslovanju to znai
ulaganje u kulturu i umjetnost
Malo kazalita u Hrvatskoj zapoljava dramaturge, a na tritu ih je sve vie te je vea
mogunost pronalaenja kvalitetnih kadrova
uvoenje audicija u hrvatski kazalini sustav
promjena kazalinog zakonodavstva koje bi omoguilo veu uktuaciju umjetnika
sve jaa svijest o vanosM cjeloivotnog obrazovanja u svim podrujima pa tako i u kulturi i
umjetnosM
jaa svijest osnivaa o vanosM kazaline djelatnosM

!
!

PRIJETNJE:

produenje krize u cijeloj zemlji

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #14 od 63
#

smanjena kupovna mo graana


sve vie ljudi koji su na rubu egzistencije
smanjenje rejMnga Hrvatske za nova ulaganja
kultura zbog ostalih problema sve manje je u fokusu kao potencijalni razvojni element
loa demografska slika Hrvatske s jo gorom perspekMvom u budunosM
nemoMviranost nastavnika da obavljaju bilo kakvu izvan nastavnu akMvnost zbog loe situacije u
obrazovnom podruju i smanjenja radnikih prava
jaanje medija i dostupnost tehnologije koja omoguava da se svi sadraji konzumiraju unutar
kue/kole
jaanje religijskih vrijednosM i utjecaja crkve na svakodnevni ivot graana
tabu teme

Uzevi u obzir sve unutarnje i vanjske elemente razvidno je da Zagrebako kazalite mladih ima
mnogo potencijala.

MAPA INSTITUCIONALNOG POZICIONIRANJA

Trenutana Mapa insMtucionalnog povezivanja nije jasna jer nema dostupnih elemenata prema
kojima bi se mogla rekonstruiraM, pa e se u ovom dijelu postaviM MAPA kakva bi trebala biM pod
novim vodstvom kazalita.

!
!

!

Pokrovitelji, sponzori i
donatori

Mediji

Asocijacije u
kazalitu

ZKM

Osniva Grad Zagreb,


Ministarstva: kulture,
obrazovanja

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #15 od 63
#Konkurencija
Meunarodni partneri,
EU, meunarodni
festivali

Organizirana publika,
publika na slobodnoj
prodaji, pretplata,
nastavnici

!
!
!

!
!
!

!
!
!

ORGANIGRAM - ORGANIZACIJSKA SHEMA


Bez osobnog uvida i razgovora sa zaposlenicima nije mogue napraviM Organigram Zagrebakog
kazalita mladih, mogue ga je samo skiciraM:

!
!
!

Vlasnik,
Grad Zagreb
(Gradski ured
za

Kazalino vijee 5
Ravnatelj

!
UiliteAdministracija

Tehnika
Umjetniki dio

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #16 od 63
#

!Marketing i
PR -

!
!
!
!

menadment

raunovodstvo i knj. -

Zaposleni
umjetnici

Openito

Programski

!
Vanjski suradnici

nepoznat broj

MATRICA PROCESA ODLUIVANJA nije priloena u ovom Programu jer iz dokumenata koji se
nalaze u natjeajnoj dokumentaciji nije mogue zakljuiM kako u stvarnosM kazalite funkcionira.
Ista e se napraviM za potrebe Stratekog plana u najkraem moguem razdoblju, bude li ovaj
Program dobio mandat.

!
!

TEHNIKA OPREMA
Kakva je situacija s tehnikom opremom u Zagrebakom kazalitu mladih nije mogue utvrdiM
preko dokumenata koji su sastavnim dijelom natjeaja te e o ovom dijelu vie biM govora u
Stratekom planu, ako ovaj Program bude prihvaen.

!
!
!

PRIJEDLOG PROGRAMA ZAGREBAKOG KAZALITA MLADIH ZA RAZDOBLJE 2015. 2018.

Programski okvir Zagrebakog kazalita mladih vlasnik kazalita zadao je u ve spomenuMm


funkcijama.
Glavnu i osnovnu sastavnicu Programa ini

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #17 od 63
#

!
REPERTOAR ZAGREBAKOG KAZALITA MLADIH ZA RAZDOBLJE 2014. 2017.

Predloeni je repertoar razvojan i odvijat e se u nekoliko pravaca kako bi osigurao


konSnuitet
nastavkom izgradnje onog dijela repertoara koji Zagrebako kazalite mladih ini
prepoznatljivim i korisnim i kojim odgovara na trenutane potrebe publike
modernizaciju
usklaivanjem s repertoarima srodnih europskih kazalinih kua
izvoenjem stoernih djela suvremene dramaMke za mlade
predstavljanjem najznaajnijih suvremenih autora iz cijeloga svijeta
uvoenjem novih formi kao sastavnim dijelom programa (suvremeni ples, cirkus,

mulMmedija)

razvoj
sMmuliranjem domaeg dramskog pisma i autorskog kazalita za mlade otvaranjem
prema mladim hrvatskim autorima koji bi trebali donijeM nove esteMke i
promiljanja o kazalitu za mlade
jaanje svijesM o integriranju suvremenog plesa i novih izvedbenih praksi (cirkus i
mulMmedija) u umjetnost za mladu publiku
njegovanjem sMla u skladu sa suvremenim esteMkama i spoznajama o kazalitu za

mlade.

Za ostvarenje ovih repertoarnih ciljeva, Zagrebako kazalite mladih angairat e redatelje,


koreografe i njihove autorske Mmove koji su trenutano najinovaMvniji na naim prostorima
kao to su Boris Bakal, Borut eparovi, Anica Tomi, Ana Proli, Snjeana Abramovi
Milkovi, Larisa Navojec, Tamara Curi, Saa Boi, Ksenija Zec, Dario Harjaek, slavne
europske autore i redatelje kao to su Ad de Bont, Klaus Schumacher, Liesbeth Coltof i Robert
Neumann te mlade redatelje iz programa Moja prva reija u kazalitu za mladu publiku, to
e osiguraM razvoj kazalitu.

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #18 od 63
#

!
!

Razvoj kazalita za mlade u zapadnoj Europi odvija se intenzivno od kraja 1960-ih godina.
Osim kratkog razdoblja poetkom 1970-ih godina kad je ZKM postavljao djela Volkera
Ludwiga (u reiji Dina Radojevia) te u zadnjih petnaestak godina sporadinih uprizorenja
znaajnih tekstova hrvatsko kazalite za mlade, ostalo je zakinuto za suvremenu europsku
dramaMku za mladu publiku.
Zagrebako kazalite mladih pokuat e u etverogodinjem razdoblju ispuniM taj zaostatak i
mladima Zagreba i Hrvatske predstaviM dio svjetske dramaMke i one autore koji su obiljeili
razvoj europskog kazalita za djecu (Suzanne Osten, vedska: Djevojka, majka i smee ili
Medejina djeca; Ad de Bont, Nizozemska: Odiseja ili Balada o Garumi, Rudolf
Herfurtner, Njemaka: Spatz Fritz, Volker Ludwig, Njemaka: Linie 1) ili trenutano
predstavljaju sami vrh dramskog pisma za mlade u svijetu (Finegan Kruckemeyer, Australija:
"Tragini ivot Sirdjeaka" ili Djevojke, Charles Way, UK: Gusari! Djeak na moru, Suzanne
Lebeau, Kanada: Prie o pravoj djeci, Dennis Kelly, UK: DNK, MarMn Baltscheit, Njemaka:
Prema visokoj zemlji).

Hrvatsko dramsko pismo za mlade relaMvno je nerazvijeno. U repertoarima hrvatskih


kazalita dominantne su adaptacije romana za mlade hrvatskih autora, a izvorne drame
pisane za mlade vrlo su rijetke. Da bi potaklo hrvatsko dramsko pismo za mlade, Zagrebako
kazalite mladih naruivat e dramske tekstove za potrebe svojega repertoara od dramskih
autora mlae i srednje generacije i tako pokuaM nadoknadiM ovu prazninu (Lana ari:
Budunost generacije ili Virtualni Petar i svijet superjunaka).

Pa ipak, najvaniji rad, od kojega Zagrebako kazalite mladih u budunosM oekuje najvee
rezultate, i na temelju kojeg e razvijaM svoj sMl i biM prepoznatljivo u Europi jest stvaranje
predstave kroz proces, jedne od dominantnih metoda i najraireniji oblik stvaranja predstava
u kazalitu za mlade u Europi. Najvei broj i neke od najveih europskih predstava nastajale
su ravnopravnom suradnjom redatelja (koreografa), dramaturga i glumaca (izvoaa).

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #19 od 63
#

!
REPERTOAR
PRIJEDLOG PROGRAMA

1. za mlade od 10 do 13 godina

1. Michael Ende: Ofelijino kazalite sjena

2. Suzanne Osten: Djevojka, majka i smee

3. C. S. Lewis: Lav, Vje7ca i Ormar mjuzikl

4. Tom Lycos i Stefo Nantsou: Dinamo Hajduk (Crvena zvezda)

5. Snjeana Banovi / Maja arkovi: Cool

6. Braa Grimm: ovjek koji je uio strahova7

7. Braa Grimm: eljezni Ivan

8. Rene Medveek autorski projekt

9. Boris Bakal autorski projekt

2. za mlade od 14 do 18 godina

Kazalite za ovu specinu dobnu skupinu donijeM e poveanje broja gledatelja,
raznolikost naslova, mogunost igranja i popodnevnih i veernjih predstava, a

funkcija kazalita proirit e se na mlade koji nemaju svoje kazalite.

1. Dennis Kelly: DNK

2. W. Shakespeare: Kako vam drago

3. W. Shakespeare: Oluja

4. Stephen Sondheim: U umu mjuzikl

5. MarMn Baltscheit: Prema visokoj zemlji

6. Ad de Bont: Odiseja

7. Lana ari: Budunost generacije mjuzikl

8. Saa Boi i/ili Ksenija Zec autorski projekt

Opis
Opis
Opis
Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #20 od 63
#

Ovaj i ovakav opsean program popis je elja i potreba, ostvarenje kojih e ovisiM o
mogunosMma nanciranja. Programski okvir ogranien je Financijskim okvirom koji u
vremenima krize ne daje previe prostora. Da bi ostvarilo eljene i predloene programske
ciljeve i ispotovalo predloeni repertoar, Zagrebako kazalite mladih moraM e poveaM
razinu nanciranja - sredstava iz vlasMta prihoda.

Poveanjem mase sredstava za program omoguit e se i poveanje broja premijernih


naslova to e pak dovesM do pune uposlenosM ansambla i poveanja ritma proizvodnje i
rada svih slubi u kazalitu.

!
!

REPERTOAR ZAGREBAKOG KAZALITA MLADIH PO GODINAMA

U dokumenMma koji su priloeni kao natjeajna dokumentacija vidi se da je u 2013. godini


Zagrebako kazalite mladih odigralo 123 premijernih predstava te samo 62 reprizne.
Sveukupno je to samo 185 izvedaba.
Smatram da je uz tako kvalitetan i velik anasambl, kakav ima Zagrebako kazalite mladih,
ovaj broj iznimno mali. Previe je ostalih programa i gostovanja u samom prostoru, a
premalo osnovne djelatnosM zbog ega je kazalite osnovano i zbog ega postoji.
Stoga smatram da je u tom dijelo potrebno napraviM znaajne promjene u promiljanju rada
ovoga kazalita kako bi se umjetnicima omoguila vea angairanost, a Mme i mogunost
napredovanja u vlasMtu poslu.
U nastavku je prijedlog rada:

Repertoar se temelji na est premijera godinje od kojih su:


tri premijerna naslova sunancirana iz sredstava Gradskog ureda za kulturu
jedan naslov iz vlasMtog prihoda i markeMnga

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #21 od 63
#

dva naslova nancirana iz vlasMtog prihoda, europskih fondova i insMtuta (Goethe InsMtut,

!
!

BriMsh Councile i sl.), koprodukcijama i markeMngom.

Ovaj natjeaj dolazi na kraju godine, a repertoar za 2015. godinu ve je apliciran na natjeaje
javnih potreba u kulturi (Grad i Ministarstvo) i budui da se nova uprava nee moi na
vrijeme pripremiM za poetak sezone 2015. godine (to budueg ravnatelja/ravnateljicu
stavlja u vrlo nezavidnu poziciju), popis repriznih naslova neu navodiM dok se ne naprave sve
potrebne kvalitaMvne i kvanMtaMvne analize postojeeg stanja repertoara. Iz pregleda
predstava objavljenih na internetu nije potpuno jasno koje su predstave ive, koje su
predstave arhivirane, a koje su skinute s repertoara. Tek nakon ove analize moi e se
donijeM i odluka o repriznim naslovima.

Jednako vrijedi i za reprizne naslove u narednim godinama. PoliMka repriznih naslova za


svaku narednu sezonu mora se napraviM i objaviM na kraju sezone koja zavrava, a nakon
temeljite evaluacije ostvarenoga. Dugorono se ne moe znaM koja e predstava biM
uspjena, a koja nee, koja e pobudiM zanimanje publike i strune javnosM, a koja e biM
neuspjena i zato u se suzdraM od improviziranja da bih zadrala formu. Tek nakon
temeljiMh kvalitaMvnih i kvanMtaMvnih evaluacija koje e ukljuivaM i internu i eksternu
evaluaciju (a u koju e biM ukljueni svi subjekM koji sudjeluju u kazalinom stvaranju), moi
e se donijeM relevantna reprizna poliMka.

Prema dostupnim informacijama smatram da Zagrebako kazalite mladih ima previe


naslova na repertoaru to gui nove predstave i one uspjenice koje zasluuju vei broj
izvedaba. Zbog toga e se poliMka repriznih naslova revidiraM kako bi repertoar premijernih
naslova vie doao do izraaja.

Premijerni naslovi u 2015.

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Premijerni naslov

Datum premijere

Prie iz Narnije klasik je

30. sijenja 2015.

Stranica #22 od 63
#

Broj izvedaba do 31. 12. 2015


50

C. S.Lewisa, a Lav,
vjetica i ormar (10+)

Michael Ende 27.


oujka 2015.
Ofelijino kazalite sjena (9+)

30

MarMn Baltscheit 17. travnja 2015.


Prema visokoj zemlji -
suradnja s GRIPS teatrom,
Berlin i Goethe InsMtutom
(14+)

20

18. rujna 2015.


Braa Grimm
ovjek koji je uio strahova8
(10+)

40

2. listopada 2015.
Nora Krstulovi - Vedran
Peternel
kola sluanja
- edukaMvni program u
suradnji s Muzikom
akademijom (12+)

10

Autorski projekt Sae Boia 13. studenog 2015


i Ksenije Zec
- suradnja s ICH InsMtutom
Amsterdam i Kopergieterij
kazalitem, Ghent, Belgija
(14+)

20

!
Obrazloenje premijernih naslova u 2015.

Repertoar premijernih naslova i programa u 2015. godini trebao bi inauguriraM novu lozoju
i temeljne programske odrednice repertoara koji e se razvijaM u etverogodinjem razdoblju.
Svi su programi i naslovi stoga postavljeni programatski i pokazuju intencije i razliite
repertoarne pravce.

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #23 od 63
#

!
C. S. Lewis: Lav, Vje7ca i Ormar (10+)

Prie iz Narnije klasik je C. S.Lewisa, a Lav, vje8ca i ormar najpoznaMja je od svih pria iz
zbirke, esto postavljana na pozornicu u mnogim dramaMzacijama. BogaM svijet fantasMnih
likova Narnije u vjenoj borbi dobra i zla otvara se pred gledateljima iza tajnih vrata ormara
kroz koja djeca ulaze u svijet mate.

Predstavom se eli ostvariM konMnuitet rada Zagrebakog kazalita mladih na predstavama


slinog estetskog odreenja i atrakMvnim naslovom zadraM zanimanje gledatelja te privui
to je mogue vei broj publike u kazalite.

Michael Ende: Ofelijino kazalite sjena (9+), premijera 7. oujka 2015.

Nakon zatvaranja kazalita, stara aptaica Ofelija prisiljena je ostaviM mjesto u kojem je
provela cijeli svoj ivot. Jedino to nosi sa sobom su sjene. Nakon to izgubi i svoj dom i zavri
na ulici, sjene se udrue i naprave kazalite sjena kako bi pomogle Ofeliji. Ofelija tako preivi i
postane slavna. Jednoga dana velika sjena pojavi se i zamoli Ofeliju da je primi k sebi. Bila je
to Smrt koju je Ofelija s mirom prihvaMla. U nebu, u najljepoj zgradi koja postoji u nebu u
kazalitu, Ofelija nastavlja sa sjenama pripremaM predstave za anele koji u kazalitu ue
kako je to biM ovjek.

To je jo jedna programska predstava koja odreuje usmjerenje kazalita prema repertoaru


koji e se baviM pitanjima ljudske egzistencije i svim problemima koji ju prate.
Reija e se ponudiM Ani Proli.

MarMn Baltscheit: Prema visokoj zemlji (12+), premijera 17. travnja 2015.

Ferdinand je vuk koji ivi s ovcama nakon to je izgubio roditelje. Njegovi ovji roditelji su ga
usvojili i odgojili da bude najbolja ovca. Budui da je obdaren jakim glasom, poMu ga na

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #24 od 63
#

pjevanje. U zatvorenom svijetu ovaca, njegov ivot ima siguran i ravnomjeran ivot, no kako
odrasta, tako sve vie posjeuje svijet izvan ograde. Na takvom jednom izletu izgubi svoju
ovju djevojku, bude optuen za ubojstvo i bude protjeran iz ovje zajednice. Lutajui uokolo
susree sebi sline koji mu otkrivaju drugi i drugaiji ivot.

U obliku parabole s gorkim humorom, MarMn Baltscheit pria priu o odrastanju, prelasku
granica, drutvenoj ulozi i potrazi za idenMtetom.

Reija e se ponudiM Robertu Neumannu, njemakom redatelju koji je tekst reirao u GRIPS-
u.

Predstava e se ostvariM u suradnji s GRIPS teatrom i uz pomo i potporu Goethe InsMtuta.


Pripremni dogovor s GRIPS teatrom ve je posMgnut. Direktor GRIPS-a Stefan Fisher-Fells
izrazio je veliku zainteresiranost za suradnju sa ZKM-om i spremnost na kooperaciju u svim
projekMma.

Braa Grimm: ovjek koji je uio strahova7 (10+), premijera 18. rujna 2015.

Bajka brae Grimm o ovjeku koji nije znao to je to strah, polazite je za istraivanje emocija
u kazalitu za djecu. U pragmaMnom vremenu u kojem ivimo, osjeaji su kategorija o kojoj
ne razgovaramo. Pa ipak, upravo su oni, osjeaji, najsnaniji izraz djeje egzistencije.
Predstavom e se istraiM taj ogromni prostor i njome e se pokuaM ohrabriM mladu publiku
da slobodno izraava svoje osjeaje, da ih se ne sMde te da slobodno razvijaju empaMju
prema svojoj okolini.
U kazalinom smislu, predstava e se razvijaM u suradnji glumaca i reisera u procesu i bit e
poetak razvoja repertoara temeljenog na autorskom promiljanju tema i moMva iz
svakodnevnog ivota djece.

Bit e to ujedno i pokuaj drugaijeg pristupa uprizorenju klasinih pria i bajki koje su samo
polazite za kazalino istraivanje.

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #25 od 63
#

!
Reija: Ivica imi Nora Krstulovi Vedran Peternel: kola sluanja (12+), premijera 2.
listopada 2015.

Autorski projekM koji e se snano poMcaM u Zagrebakom kazalitu mladih najavit e se ve u


prvoj godini autorskim projektom Nore Krstulovi i Vedrana Peternela. Projekt bi se realizirao
u suradnji s Muzikom akademijom u Zagrebu, odnosno njezinim studentskim orkestrom, te
mladim muzikolozima i dramaMarima (Akademija dramske umjetnosM). S njima bi se kreirale
prie o glazbi koje bi onda s orkestrom izvodio ansambl Zagrebakog kazalita mladih.
Orkestar bi se mijenjao s vremenom i to bi mladim glazbenicima bio sastavni dio studija.
Mladi glazbenici bi u projektu sudjelovali besplatno.
Osnovni cilj projekta jest educiranje mlade publike o glazbi i sluanju iste, a pratei su ciljevi prije
svega uspostava suradnje s akademijama i umjetnikim kolama, to bi repertoaru donijelo
znaajno obogaenje. Predstava/edukacijski program kola sluanja odvijao bi se najmanje
jednom mjeseno, a prema zanimanju i ee, i donio bi Zagrebakom kazalitu mladih veliku
dodanu vrijednost u PR-u, uspostavi suradnje s akademijama, armaciji i popularizaciji kazalita
meu mladima kao mjesto okupljanja i kreaMvnog stvaralakog rada te nemalu nancijsku dobit.

Koncept i reija: Nora Krstulovi i Vedran Peternel


Sudjeluje ansambl Zagrebakog kazalita mladih, orkestar Muzike akademije i studenM
dramaturgije KADU u Zagrebu.

!
!

Autorski projekM Sae Boia i/ili Ksenije Zec (14+), premijera 13. studenog 2015.

Autorski projekM Ksenije Zec i Sae Boia pokazuju mogunost pozicioniranja Zagrebakog
kazalita mladih u europskom kontekstu, ali i osobne meunarodne armacije ovo dvoje iznimnih
umjetnika. Razgovori s umjetnicima nisu obavljeni, ali se nadam da e do ove suradnje doi bilo u
predloenu obliku, bilo u obliku do kojeg e se doi u razgovoru s autorima.

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #26 od 63
#

Projekt e se ostvariM u suradnji s ICH InsStutom u Amsterdamu, Nizozemska, i kazalitem


Kopergieterij, Ghent, Belgija, kako bi se otpoetka osigurao europski ivot predstave,
meunarodno nanciranje i uspostava europske suradnje ve u prvoj godini stratekog razdoblja.
Suradnja s ICH InsMtutom u Amsterdamu vana je i zbog razvoja plesnog studija Zagrebakog
kazalita mladih pa e se ova suradnja iskorisMM i za razvoj Uilita.

Napominjem da su pripremni razgovori o suradnji s direktorom kazalita Kopergieterij Jochanom


de Smetom ve obavljeni i u sluaju da ovaj program bude prihvaen, suradnja e se ostvariM u
predloenu obliku.

!
!

PROGRAM ZA 2016. GODINU

Premijerni naslov

Datum premijere

Plesna prestava po narudbi

30. sijenja 2016.

10

Tom Lycos i Stefo Nantsou


Dinamo - Hajduk (Crvena
Zvezda) - trojna koprodukcija
sa kazaliMma iz Splita i
Beograda (10+)

4. oujka 2016.

50

Dennis Kelly 1. travnja 2016.


DNA (14+)

20

Cirkuska predstava po
narudbi 12+

30

15. svibnja 2015.

Broj izvedaba do 31. 12. 2016.

Ad de Bont 14.
listopada 2016.
Odiseja (14+)

20

11. studenog 2016.


Autorski projekt Renea
Medveeka - suradnja sa Velo
Teatrom, Francuska (10+)

20

!
!

Obrazloenje premijernih naslova za 2016.

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #27 od 63
#

!
Tom Lycos i Stefo Nantsou: Dinamo Hajduk (ili Crvena zvezda) (10+), premijera 4. oujka 2016.
!
!
Nogomet je glavna preokupacija djeaka i sve se u njihovim ivoMma mjeri nogometnim
zbivanjima. Nogometne navijake skupine izraavaju stanje svijesM mlade generacije, ali su i
odraz drutvenih odnosa pogotovo naspram antagonisMkih skupina (plemena). Nije stoga
udno da je nogometna temaMka snano prisutna u dramskom stvaralatvu za mlade kako
u Europi, tako i svijetu.

Tom Lycos i Stefo Nantsou, australski dvojac Zeal Theatrea iz Sydneyja, koji je proizveo jednu
od najslavnijih predstava u povijesM kazalita za mlade Kamenje (Stones), u suradnji s
kolegama iz Republike June Afrike, praizveli su 2008. godine predstavu Australia vs. South
Africa u kojoj se dvije suprotstavljene nogometne skupine susreu na utakmici svojih idola i
prolaze kroz razne peripeMje.

Ovaj predloak idealan je za postavljanje predstave u hrvatsku situaciju gdje suprotstavljena


navijaka plemena jasno odraavaju i stanje svijesM u drutvu. Prigoda je to i za
uspostavljanje suradnje s kazaliMma u Hrvatskoj (Gradsko kazalite mladih u Splitu) i u regiji
(Malo pozorite Duko Radovi u Beogradu).

Autorski Mm odredit e naknadno, a reija e se ponudiM Borutu eparoviu.

Dennis Kelly: DNK (14+), premijera 1. travnja 2016.

DNK jedan je od najsnanijih tekstova britanske dramaMke zadnjih desetak godina o


meugeneracijskom nasilju.
Skupina mladih nehatom uzrokuje ubojstvo te, da bi ga prikrili, policiji podmee lane dokaze
(DNK) nepoznata ovjeka i na taj ga nain optue.

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #28 od 63
#

Predstava je to o odgovornosM i krivnji, o nasilnikom ponaanju i okrutnosM mlade


generacije.

DNK je jedan od najboljih primjera angairanog kazalita za mlade i slavan tekst jo slavnijeg
britanskog autora.

Predstava e se ostvariM u suradnji s BriMsh Councilom i kazalitem Unicorn u Londonu, UK.


Reija e se ponudiM Anici Tomi.

Ad de Bont: Odiseja (14+), premijera 14. listopada 2016.

Ad de Bont ikona je kazalita za djecu i mlade. Jo od sedamdeseMh godina prolog stoljea


ovaj nizozemski dramaMar i redatelj odreuje smijer kazalita za mlade u svijetu. Njegova
Odiseja praizvedena je u Hamburgu (u reiji Klausa Schumachera) prije desetak godina.
Predstavila se na svim vanijim fesMvalima i pozornicama svijeta.

Problem oca i njegova odsustva u odgoju djeteta (Telemah) jedan je od kljunih problema
civilizacije u kojoj ivimo. Civilizacija bez oca veliki je problem odrastanja mladih u
dananjem vremenu i kroz tu prizmu Ad de Bont iitava i Homerovu Odiseju. Telemahov je
otac negdje na putu i tko zna hoe li se vraMM. Telemah ima pravo na oca i pravo na
odrastanje u okruenju obitelji, ali problemi odraslih esto su u suprotnosM s potrebama
djece i mladih.

Predstava e se pokuaM ostvariM u suradnji s kazalitem De Toneelmakerij iz Amsterdama i


Adom de Bontom osobno. U sluaju da ova suradnja nee biM mogua, reija e se ponudiM
Klausu Schumacheru, a ako ni ta suradnja ne uspije, predstavu e reiraM Ivica imi.

Autorski projekt Renea Medveeka (10+), premijera 11. studenog 2016.

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #29 od 63
#

Svoja najbolja ostvarenja Rene Medveek ostvario je u autorskim projekMma gdje je njegova
kreaMvnost i imaginacija dolazila do punog izraaja. Osloboen zadatosM dramskog teksta,
Medveek je znao materijaliziraM na pozornici sve bogatstvo ideja i slika koje u sebi nosi
(Zimska bajka, Hamper, Brat magarac). Zagrebako kazalite mladih ima prigodu i obvezu
omoguiM Reneu Medveeku nastavak svojeg istraivanja u kazalitu za mlade.

Velo Teatar, Francuska, po svojem je izriaju i senzibilitetu blizak Medveekovu i suradnja


Zagrebakog kazalita mladih i ovog francuskog kazalita ini mi se prirodnim spojem te daje
mogunost da Reneova umjetnost prijee granice Hrvatske.
Plesna i cirkuska predstava predviene za ovu godinu napravit e se u suradnji s Triko cirkus
teatrom i Zagrebakim plesnim ansamblom, a nakon dogovora s voditeljima ovih dvaju
subjekata s neovisne scene Grada Zagreba

!
!

PROGRAM ZA 2017. GODINU

Premijerni naslov

Datum premijere

Broj izvedaba do 31. 12.


2017.

2017.
Suzanne Lebeau 27.
sijenja

Prie o pravoj djeci (8+)

50

Lana ari 10.


oujka
2017.

Budunost Generacije
(musical) (14+)

30

W. Shakespeare
Kako vam drago (14+)

30

21. travnja 2017.

na Schxpir festivalu
S. Banovi/M. arkovi praizvedba

u
Linzu
1.
srpnja
2017.
Cool
europski projekt suradnje s
Hrvatska premijera 15. rujna
kazaliMma Dschungelwien, 2017.
Be i Kopergieterij, Ghent o
nasilju u kolama (10+)

30

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #30 od 63
#

Premijerni naslov

Datum premijere

Broj izvedaba do 31. 12.


2017.

Plesna predstava (14+)

13. listopada 2017.

10

Autorski projekt Borisa


Bakala - suradnja s
kazalitem "Bacai sjenki" i
BRONX kazalitem i
fesMvalom, Belgija (14+)

Praizvedba na BRONX festivalu,


Brussels, Belgija u studenom
2017.

20

!
!
Obrazloenje premijernih naslova za 2017.

Suzanne Lebeau: Prie o pravoj djeci (8+), premijera 27. sijenja 2017.

Suzanne Lebeau slavna je kanadska dramaMarka za mlade i njezine drame izvode se na svim
pozornicama svijeta. Posebnim senzibilitetom ona treMra probleme mladih i donosi na scenu
poetske tekstove koji prelaze dobne granice i komuniciraju sa svim generacijama publike.
Prie o pravoj djeci tekst je o odnosu prema djeMnjstvu i o tome kako ga sauvaM i kad
postanemo odrasli. Djeca i odrasli, suoeni licem u lice, jedni nasuprot drugima, u
situacijama koji se ljuljaju izmeu zaigranog i traginog, neobinog i svakodnevnog, snova i
realnosM, poezije i kazalita. est pria istrauje razliitost osjeaja koji odreuju odnos djece,
mladih i odraslih prema djeMnjstvu.

SMl Suzanne Lebeau neobuzdan je, osloboen, i treMra tekst kao glazbenu parMturu. Stoga se
reija ove delikatne predstave mora povjeriM redatelju s razvijenim senzibilitetom za poeziju i
glazbu. Predlaem za redateljicu Anu Proli.

Lana ari: Budunost generacije (mjuzikl) (14+), premijera 10. oujka 2017.
Lana ari, jedna je od vodeih hrvatskih dramaMarki mlae generacije (Neboder, Igenija).
Tekst Budunost generacije naruen je za potrebe repertoara Zagrebakog kazalita mladih, a

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #31 od 63
#

bavit e se projekcijama mladih, Mnejdera, o tome kako e izgledaM njihov ivot kad odrastu.
Snovi se naravno nikad nee poklapaM s onim to e im se u realnom ivotu dogodiM, a
simulacije razliiMh ivotnih izbora koji e likove, prijatelje iz razreda jedne generacije, odvesM
u moguim razliiMm ivotnim smjerovima, pokazat e im da budunost nikada ne moe biM
do kraja predvidljiva i da budunost nikada ne izgleda upravo onako kako smo je zamislili kad
smo bili kolarci.

Budunost generacije stvarat e se kao rock-mjuzikl u suradnji s rock-skupinom Jinx, a reija


e se ponudiM Frani Mariji Vrankovi.

W. Shakespeare: Kako vam drago (14+), premijera 21. travnja 2017.

Shakespeareovi komadi esto se uprizoruju za mladu publiku, no ni jedan ne odgovara


senzibilitetu mladih kao Kako vam drago. Bez obzira na to to se ova komedija smatra manje
vrijednom od ostalih Shakespeareovih komedija, ona je i danas popularna i esto se izvodi.
U njoj mladi mijenjaju svoje idenMtete poigravajui se izgledom i spolom ne bi li posMgli svoj
cilj u ljubavi. Idealna je to pria za poigravanje sa stereoMpima muko/ensko koje tako
snano mladima nameu mediji i popularna kultura danas. Cijeli svijet je pozornica, kae
Shakespeare upravo u Kako vam drago, kao da nas iz davnih vremena upozorava na nae
vrijeme u kojemu mladi oblae kosMme i maske koji e prikriM njihovu osobnost i predstaviM
ih u socijalno prihvatljivu obliku.

ProvokaMvno iitavanje Shakespearea moralo bi pobudiM zanimanje mladih koji e dolaziM u


kazalite ne zato to moraju, ve zato to ele sudjelovaM u toj provokaciji u kojoj e se
prepoznaM.

Reija e se ponudiM Dariju Harjaeku.

S. Banovi / M. arkovi: Cool (10+), praizvedba 1.srpnja 2017.

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #32 od 63
#

Nasilje meu mladima akutan je problem ne samo hrvatske stvarnosM. Svakodnevno smo
svjedoci sluajeva koji vie nego eklatantno upozoravaju na problemaMno stanje odnosa
meu mladima. Drutvo se nedovoljno odluno bavi problemom nasilja, a kazalite, ako eli
biM drutveno odgovorno i angairano, mora o tome progovoriM.

Predstava e se stvaraM na temelju istraivanja nasilja u kolama i nastat e u suradnji s


udrugama koje se bave Mm drutvenim problemom. Proces rada na predstavi zapoet e ve
u prvoj godini programskog razdoblja i svoj e zavretak imaM u ljeto 2017. Budui da je
problem nasilja meu mladima i europski problem, cjelokupan projekt postavit e se kao
europski i ostvarit e se u suradnji s kazaliMma Dschungelwien, Austrija, i Kopergieterij,
Belgija. Praizvedba e se odraM u sklopu Schxpir fesMvala u Linzu u srpnju 2017.

Ansambl predstave init e glumci iz ansambla Zagrebakog kazalita mladih, dvoje do troje
mladih pjevaa MA u Zagrebu za Hndlove i druge barokne arije te mladi plesai iz Plesnog
studija Zagrebakog kazalita mladih.

Reija i dramaturgija: Snjeana Banovi


Izbor glazbe i suradnica redateljice: Maja arkovi

Plesna predstava napravit e se u suradnji s plesnim centrom Tala u koreograji Larise


Navojec, a reija e se povjeriM mladom redatelju u sklopu projekta Moja prva reija u
kazalitu.

Boris Bakal: Autorski projekt (10+), praizvedba u studenom 2017.

Boris Bakal armirao se svojim alternaMvnim pristupom kazalinom stvaranju i ostvario


neke od najzanimljivijih kazalinih projekata u Hrvatskoj unatrag desetak godina. Pa iako su
njegove predstave uglavnom namijenjene odraslima i njihovim problemima, sMl Bacaa
sjenki moda je nablii onome to se u zapadnoj Europi ini u kazalitu za mlade, pogotovo u
amanskom dijelu Belgije.

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #33 od 63
#

!
Pripremni dogovor s Borisom Bakalom o eventualnoj suradnji s Zagrebakim kazalitem
mladih ve je posMgnut. Budui da projekt potencijalno ima veliku mogunost europskog
povezivanja, pokuat e se napraviM suradnja s kazalitem BRONKS iz Bruxellesa, Belgija, i
istoimenim fesMvalom, jednim od najznaajnijih fesMvala za mladu publiku u Europi.

Zagrebako kazalite mladih ovim e projektom ne samo ostvariM jedan od ciljeva zadanih
Programskim okvirom (suradnja s neovisnom scenom) nego e napraviM velik iskorak u
razvoju sMla kazalita. S druge pak strane, trojnom suradnjom Zagrebakog kazalita mladih,
"Bacaa sjenki" i BRONKS kazalitem i fesMvalom, ZKM e uvrsMM svoju poziciju u Europi kao
partnera i pokretaa novih ideja u kazalitu za mlade.

Premda je okvir koji je naveden u dokumentaciji naveden za razdoblje 2014. - 2017., a


2014. je prakSki ve gotova, uvodim 2018. godinu kako bi se zaokruio etverogodinji
plan i program.

!
!

PROGRAM ZA 2018. GODINU

Premijerni naslov

Datum premijere

Broj izvedaba do 31. 12.


2018.

Braa Grimm
eljezni Ivan (10+)

26. sijenja 2018.

50

Plesni autorski projekt (14+)

16. oujka 2018.

20

Suzanne Osten 6. travnja 2018.


Djevojka, majka i smee
(10+)

20

Stephen Sondheim
U umu - musical (16+)

30

15. rujna 2018.

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #34 od 63
#

Premijerni naslov

Datum premijere

Broj izvedaba do 31. 12.


2018.

Autorski projekt cirksuke


umjetnos8 (15+)

12. listopada 2018.

20

William Shakespeare
Oluja (14+)

16. studenog 2018.

20

!
Obrazloenje premijernih naslova u 2018.

!
!

Braa Grimm: eljezni Ivan (10+), premijera 26. sijenja 2018.

U kraljevstvu postoji uma, a u umi jezero u kojemu nestaje sve to u njega padne. Nakon
to djeaku, kraljeviu, u jezeru nestane lopta kojom se igrao, kralj isui jezero i na dnu
pronae Divljeg ovjeka. Kralj ga zatvori u kavez i odnese u Dvorac. Jednoga dana djeaku
lopta zavri u kavezu. Dat u M loptu ako me oslobodi, ree Divlji ovjek. Bih, ree djeak,
ali ne znam gdje je klju od kaveza. Ja znam, ree Divlji ovjek, nalazi se ispod jastuka u
krevetu tvoje majke.

eljezni Ivan jedna je od najsnanijih pria o odrastanju djeaka i prelasku iz djeatva u


mladenako doba. Pria je to o tome kako se postaje mukarcem, prepuna arheMpova i
simbola. Nije stoga udo da je upravo ta pria posluila Robertu Blyu, slavnom amerikom
pjesniku, autoru, akMvistu i voi Mukog mitopoeMkog pokreta za analizu arheMpova u
bajkama u knjizi Iron John: A Book About Men koja je postala svjetskom uspjenicom u
devedeseMma prolog stoljea i dala jasan putokaz za iitavanje ne samo ove, nego i drugih
bajki, ali i za razumijevanje arheMpa mukarca danas.

Reiju e preuzeM mladi reiser u sklopu programa Moja prva reija u kazalitu za djecu, a
pod mentorstvom Ivice imia.

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #35 od 63
#

Suzanne Osten: Djevojka, majka i smee (10+), premijera 6. travnja 2018.

Djevojica ivi s psihiki oboljelom majkom koja opsesivno skuplja smee i donosi ga u kuu.
U kui ive i duhovi Polter i Gheist, koji zbijaju ale s njom i ine ivot djevojice
nepodnoljivim. Djevojici pomae njezin kolski prijatelj koji joj savjetuje da nazove bolnicu.
Djevojica to i uini, majku odvezu iz tamne, umale kue pune duhova, a kroz vrata zasja
bijelo svjetlo i osvijetli mrak.
Djevojka, majka i smee, autobiografska je pria Suzanne Osten, najvee europske redateljice
i dramaMarke, osnivaice slavnog kazalita Unga Klara u Stockholmu i zaetnice
suvremenoga kazalita za mlade (Medejina djeca, 1968.)

Predstava je to koja na najsnaniji nain pokazuje to bi kazalite za mlade trebalo biM:


odgovorno prema mladima, skrbei o njihovim problemima i pokazujui im put kako da svoje
probleme rijee. Predstava daje nadu mladim ljudima koji su suoeni s isMm ili slinim
problemima, to kazalite za djecu mora iniM slaM poruke nade i ohrabrenja mladoj publici,
bez obzira na to kako teka i mrana ta stvarnost bila.
Reija e se ponudiM Anici Tomi.

!
!

Stephen Sondheim: U umu! (mjuzikl) (16+), premijera 5. rujna 2018.

Stephen Sondheim najvei je i najslavniji autor mjuzikla dananjice. U Hrvatskoj nikad nije
izvedeno ni jedno njegovo djelo i malo tko uope zna za njegov opus, iako se radi o autoru
koji je neprijeporan i ija se djela izvode na svim pozornicama svijeta. Zvui nevjerojatno, ali
je isMnito i porazno za hrvatsku kazalinu stvarnost.

U umu (Into the Woods) kapitalno je Sondheimovo djelo koje je na pozornicu dovelo gotovo
sva lica iz bajki brae Grimm: Pepeljugu, Jacka (arobni grah) i njegovu majku, Trnoruicu,
Crvenkapicu i Vuka, VjeMcu, Pekaricu, Prineve i svi oni moraju proi kroz umu da bi
ostvarili svoje ciljeve. U umi dolazi do nevjerojatnih susreta i gradi se pria koja neizbjeno

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #36 od 63
#

vodi sretnom kraju i ostvarenju svih elja. No, kad se sve elje ispune, s neba sie ena Div i
postavi to zlokobno pitanje odgovornosM: Tko je ubio moga mua?!

Mjuzikl je to o ostvarenju elja, ali i o vremenu nakon ostvarenja isMh, predstava o


odgovornosM, krivnji i kazni, o ljubavi i o vremenu nakon nje.

Mjuzikl e reiraM Ivica imi, a ostvarit e se u suradnji s Muzikom akademijom u Zagrebu.

William Shakespeare: Oluja (14+), premijera 16. studenog 2018.

Posljednje Shakespeareovo djelo ujedno je i posljednji naslov u etverogodinjem repertoaru


Zagrebakog kazalita mladih, kojim bi se zavrilo strateko razdoblje i ostvarili svi strateki
ciljevi postavljeni ovim prijedlogom repertoara.

Oluja se vrlo esto izvodi u kazalitu za mlade zbog bogatsva tema i moMva te razliiMh
diskursa iz kojih se moe iitavaM. Oluja je postavljena na kraj programskog razdoblja jer u
svojoj krajnjoj konzekvenci ovo djelo i jest pria o zavretku, o pomirbi, o dovrenju djela i
preputanja palice mladoj generaciji (Miranda i Ferdinand) o kojima ovisi daljnja sudbina
otoka-kazalita.
Ako ovaj program bude usvojen, Oluju e reiraM Liesbeth Coltof, najvea redateljica
europskog kazalita za mlade, osnivaica kazalita Huis aan de Amstel u Amsterdamu,
Nizozemska (sadanji De Tuneelmekerij koji vodi zajedno s Adom de Bontom) i zadnja
dobitnica najvee ASSITEJ-eve nagrade (ASSITEJ Award for ArMsMc Excelency, 2014.). Dogovor
s Liesbeth Coltof ve je posMgnut i ako do ove suradnje doe, bit e to ogromna dobit ne
samo za Zagrebako kazalite mladih, nego za cijelo hrvatsko kazalite za mlade.

U ovom programu nisu detaljno specicirani naslovi plesnih i cirkuskih predstava jer taj dio
programa zahtjeva detaljnu analizu postojeih resursa na domaoj neovisnoj sceni te bi svako
nabrajanje moguih naslova bilo neozbiljno. Zbog nedostatka stratekog planiranja niM jedna

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #37 od 63
#

plesna organizacija u Zagrebu i Hrvatskoj nema jasan i implemenMran plan to je prepreka u


speciciranju projekata za ovaj program.

!
!
!

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #38 od 63
#

OSTALI ELEMENTI PROGRAMA PREMA PROGRAMSKOM OKVIRU

Uilite

4. Zagrebako kazalite mladih poSe pedagoki rad dramskim, plesnim i lutkarskim

radionicama

Rad studija zasnivat e se na suvremenim spoznajama o radu s djecom i mladima koji se s


velikim uspjehom prakMciraju u Zapadnoj Europi, a u Zagrebakom kazalitu mladih gotovo
od njegova osnutka.

Dramski studio

Premda cilj rada s djecom i mladima nije krajnji rezultat nego je fokus na procesu, zadatak
voditelja Dramskog studija je i stvaranje autorskih projekata/predstava kojima e se djeca i
mladi ne samo pokazivaM na svojim godinjim produkcijama, nego ostvarivaM esteMki
relevantne produkte kojima e kazalitu donijeM dodanu vrijednost.

Kazalite s djecom, a osobito ono s mladima, doivjelo je u zadnjih dvadesetak godina u


Europi svoju renesansu i postalo jednim od trendova europskoga kazalita za mladu publiku.
Zagrebako kazalite mladih mora uklapa se u trendove svojim radom, a vidljivost Uilita
trebala bi postaM jo prepoznatljivijom.

Inkluzivnost
Dramski studio mora biM i mjesto za sve mlade ljude, ne samo one koji graviMraju
Zagrebakom kazalitu mladih, a koji su u bilo kojem smislu hendikepirani ili drutveno
marginalizirani. KriMne skupine mladih moraju moi u Kazalitu pronai mjesto za svoju
integraciju u drutvo, za mogunost uspostave i osvjeivanja vlasMMh vrijednosM pa e
Kazalite pronai mogunost dodatnog sunanciranja (vlasMMm prihodom, markeMngom,
europskim nanciranjem) za posebne programe i dodatne skupine, posebice adolescenata.

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #39 od 63
#

Inkluzivnost kao zahtjev modernog promiljanja kazalita za mladu publiku (vidi IIAN,
InternaSonal Inclusive Arts Network) init e jednu od osnovnih Stratekih ciljeva
Zagrebakog kazalita mladih u etverogodinjem razdoblju.

Plesni studio
Sve reeno za Dramski studio Uilita vrijedi i mora se moi primijeniM i za plesni studio.
Plesno kazalite za mlade i s mladima nerazvijeno je u Hrvatskoj i gotovo da ne postoji iako je
u Europi ve dugo godina jedan od glavnih trendova. Samo se sporadino pojave neke
predstave koje dokazuju da je kvalitetno plesno kazalite za djecu i mlade i u Hrvatskoj
mogue. I Zagrebako kazalite mladih u prolosM je produciralo nekoliko izvrsnih neverbalnih
i plesnih predstava i taj rad e se nastaviM i u sljedeem razdoblju. No, injenica da postoji
plesni studio prigoda je da Zagrebako kazalite mladih razvija autenSno plesno kazalite za
mlade.

Uloga i cilj plesnog studija mladih plesaa u Zagrebakom kazalitu mladih ne smije se
iscrpljivaM u povremenom nastupanju djece u profesionalnim predstavama, nego u
kreaMvnom procesu stvaranja autorskih plesnih predstava s mladima koje e na najbolji i
izravan nain uspostavljaM komunikaciju s mladom publikom. Suvremeni ples prirodan je,
imanentan izraz mladog ovjeka. Mladi odrastaju u globalnom, interkulturnom svijetu punom
tehnolokih genijalnosM, a popularna kultura u kojoj je ples jedan od najvitalnijih dijelova
dijelom je njihova svakodnevnog ivota. Pa ipak, na plesnoj sceni za mlade prevladavaju
tradicionalne vrijednosM ili plesnog kazalita za mlade uope nema. Plesni studio
Zagrebakog kazalita mladih mora ponudiM mladima sadraj oko kojeg e se okupljaM u
kazalitu bilo kao izvoai bilo kao gledatelji. Zbog toga e se dizajniraM novi program za
plesni studio u kojem e se primjenjivaM najsuvremenija naela rada s djecom i mladima, u
suradnji s mladim koreograma, redateljima i dramaturzima.

Ovako koncipiran program Dramskih i plesnih studija i novokreirani programi omoguit e


povezivanje s kazaliMma u Europi koja njeguju plesno kazalite za mlade (vidi Kopergieterij,
Ghent, Belgija, ili Fresh Tracks Europe europsku mreu kazalita koja njeguju suvremeni ples

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #40 od 63
#

i plesno kazalite za mlade), a prije svega s ISH InsStutom iz Amsterdama. Ovakav e pristup i
redizajn plesnog studija otvoriM i mogunost europskog nanciranja za specine programe i
projekte ukljuivanja mladih, posebno marginaliziranih, u procese integracije i
resocijalizacije.

5. Zagrebako kazalite mladih poSe razvijanje inovaSvnih kulturnih praksa

U skladu s Misijom, Zagrebako kazalite mladih dizajnirat e umjetnike inovaMvne


programe da bi, s jedne strane, educirali i senzibilizirali mladu publiku za kazalite i uveli ih u
svijet umjetnosM, a s druge, da bi armirali sam prostor i zgradu Zagrebakog kazalita mladih
kao Kulturni centar za mlade.

Za ove projekte bit e nuno ostvariM suradnju s umjetnikim akademijama, a program e se


nanciraM vlasMMm sredstvima, sredstvima partnera i markeMngom.

Suradnja s Kazalinom akademijom Projekt Moja prva reija u kazalitu za mlade i


Moja prva produkcija u kazalitu za mlade

Problem reije u kazalitu za mlade kronian je ne samo u hrvatskim okvirima. Akademija u


svojem kurikulumu nema kazalite za mlade kao poseban predmet, iako se ono ui na
mnogim kazalinim kolama u svijetu. Zbog toga mladi reiseri lutaju u svojim reijama traei
naine kako napraviM predstavu koja e biM prihvatljiva mladoj publici, esto se sluei
stereoMpima i prepoznatljivim obrascima bez rizika. Po uzoru na praksu kazalita Het Lab iz
Utrechta, Nizozemska, Zagrebako kazalite mladih jednu e predstavu godinje povjeravaM
mladim reiserima koji se jo nisu okuali u radu u kazalitu za mlade. Rad na predstavama
odvijat e se pod mentorstvom i ovaj e program biM ponuen Akademiji dramske umjetnosM
s ciljem uspostave suradnje i uvoenja kazalita za mladu publiku u kurikulum.
U sklopu projekta Moja prva produkcija u kazlaitu za mlade omoguit e se studenMma
Odsjeka produkcije ADU ulazak u profesionalni svijet kazalita za mladu publiku.

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #41 od 63
#

Suradnja s likovnim umjetnicima i Likovnom akademijom u Zagrebu

Prostor Zagrebakog kazalita mladih, kao kulturni centar za mlade, mora biM prostor gdje e
mladi umjetnici moi izlagaM svoje radove, postavljaM instalacije i radiM projekte u suradnji s
glumcima i na taj nain senzibiliziraM mlade za suvremenu likovnu umjetnost i mulMmediju
koja se takoer studira na ALU. Likovni e umjetnici biM pozvani da predlau svoje projekte,
izlobe i instalacije, a Zagrebako kazalite mladih omoguit e im postavljanje svojih
projekata kojima e obogaMM i oplemeniM prostore samog kazalita.

Glumci i umjetnici Zagrebakog kazalita mladih bit e poMcani da kreiraju svoje vlasMte
inovaMvne projekte/predstave u suradnji s likovnim i glazbenim umjetnicima (vidi kazalite
Carte Blanche, Danska, i predstavu Kaleidoscop) u kojima bi se omoguilo umjetnicima u
ansamblu kreaMvan umjetniki razvoj i mogunost umjetnikog izraavanja, a kazalite bi se
armiralo kao kulturni centar za mlade te bi se i u promidbenom i markeMnkom smislu
ostvarila nesumnjiva korist.

Suradnja s Muzikom akademijom

Suradnja s Muzikom akademijom trebala bi biM strateka suradnja i mladi glazbenici te


komorni orkestri mogli bi se korisMM u svim glazbenim predstavama kazalita.

Jedan od primjera programa, u suradnji s Muzikom akademijom u Zagrebu, kojim bismo


djecu educirali u glazbi i sluanju iste jest kola sluanja Nore Krstulovi i Vedrana Peternela
koju sam podrobnije opisala u prijedlogu repertoara.

Jednako tako, projekt Snjeane Banovi Cool (opisan u prijedlogu programa za 2017. godinu)
oslanjat e se na ovu suradnju.

Drutvena odgovornost Zagrebakog kazalita mladih

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #42 od 63
#

Zagrebako kazalite mladih eli biM i drutveno odgovorno i angairano, sudjelovaM u


rjeavanju problema mladih te utjecaM na njihov ivot. Ovo e se, naravno, iniM i putem
redovitog repertoara, ali e se dizajniraM i posebni programi za posebne skupine mladih
(projekt Snjeane Banovi o nasilju meu djecom i mladima Cool).

U Dramskim i plesnim studijima posebna e se pozornost posveMM projekMma s mladima koji


pripadaju u tzv. kriMne skupine s ciljem njihove resocijalizacije i rehabilitacije.

Umjetnike radionice i seminari

Seminarima i radionicama posebno dizajniranima uz pojedine predstave (ili repertoarne


pravce) polaznici e se sustavno upoznavaM sa suvremenim tendencijama u kazalitu za
mlade, o njegovu razvoju i lozoji, o ulozi kazaline umjetnosM u procesu odgoja i
obrazovanja, o sMlovima, anrovima i oblicima, o holisMkom uenju kroz umjetnost itd. i na
taj e se nain poveaM kapacitet publike za bolje razumijevanje repertoara. U seminarima e
kao voditelji sudjelovaM umjetnici Zagrebakog kazalita mladih, umjetnici iz Hrvatske i
Europe, a cjelokupan program organizirat e se u suradnji s europskim sveuiliMma
(Unversitet u Hildesheimu), kazalinim centrima (Kinder und Jugendtheaterzentrum in
Bundes Republick Deutchland, Frankfurt, Njemaka; Teatar Zentrum, Kopenhagen, Danska),
najveim kazaliMma za djecu u Europi (DschungelWien, Austrija; Bronx, Belgija; De
Toneelmakerij, Amsterdam, Nizozemska) znaajnim umjetnicima i znanstvenicima (prof. dr.
Wolfgang Schneider; ITYARN InternaMonal TYA Reserch Network). Vanu ulogu u
ostvarivanju ovog programa igrat e i poseban program Meunarodne kazaline akademije
ASSITEJ-a.

!
!
!

6. Zagrebako kazalite mladih omoguava suradnju s projekSma nezavisne scene

Suradnja e se ostvarivaM:

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #43 od 63
#

- putem zajednikih projekata kao to e to biM autorski projekt Borisa Bakala i Bacaa
sjenki
- omoguavanjem igranja predstavama s neovisne scene u dvoranama Zagrebakog
kazalita mladih
- koprodukcijama s kazalinim skupinama neovisne scene

7. Zagrebako kazalite mladih omoguava suradnju s kazaliSma slinog prola

Suradnja i umreavanje s kazaliMma u Hrvatskoj, regiji srednje i jugoistone Europe, zapadne


Europe i u cijelome svijetu bit e i dalje jedna od glavnih strategija budueg stratekog plana
Zagrebakog kazalita mladih. Ova suradnja ostvarivat e se preko ASSITEJ-a i kroz druge
meunarodne mree (npr. Fresh Track Europe), europske projekte u kojima e Zagrebako
kazalite mladih biM lider ili sudionik projekta i bilateralne suradnje s najvanijim europskim
kazaliMma za mlade. Europski fondovi i europsko nanciranje bit e strateki zadatak.
Primjer suradnje jest projekt Australia vs. South Africa (u naoj inaici Dinamo Hajduk
ili Dinamo Crvena zvezda), australskog autora makedonskog podrijetla Stefe Nantsoua,
idealan je materijal za uspostavu suradnje s kazaliMma u Hrvatskoj, ali i u regiji. Predstave se
mogu koproduciraM sa svim kazaliMma u regiji Pozorite mladih, Sarajevo; Malo pozorite
Duko Radovi, Beograd, Babec, Bitola, Makedonija, samo su neka kazalita, potencijalni
partneri u regiji.

Fokus Zagrebakog kazalita mladih bit e na suradnji s kazaliMma iz Europske unije, kojoj
pripadamo i kulturoloki, povijesno, ali i formalno. Ovdje u nabrojiM samo nekoliko
znaajnih kazalita u Zapadnoj Europi s kojima Zagrebako kazalite mladih eli suraivaM:
DschungelWien, Be, Austriaj; GRIPS, Berlin; Mumpitz, Nrnberg; Yes, Stutgart; Junges
Schauspielhouse, Hamburg, i druga kazalita za mlade u Njemakoj; Velo Theatre, Francuska;
Testoni Ragazzi, Bologna, Italija; Unga Klara, vedska; De Toneelmekerij i ISH InsMtute,
Amsterdam; Artemis, Den Bosh; Speeltheater Holland, svi Nizozemska; BRONX, Bruxelles;
Kopergieterij i LAIKA, Ghent, i ostala kazalita u Belgiji, Imaginate, Edinburgh, kotska itd.

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #44 od 63
#

Suradnja e se odvijaM na vie razina od razmjene predstava i uzajamnih gostovanja, preko


koprodukcija, do umreavanja u europske mree i zajednike projekte.

Zagrebako kazalite mladih uspostavit e suradnju i s kazaliMma izvan Europe. Kazalita kao
to su Le Carrousel, Kanada; ATINA iz Buenos Airesa, Childrens Theatre Seale, Minneapolis
Childrens Theatre, Kennedy Centre, SAD; Zeal Theatre, Australija; Song Song Song Theatre,
Taipei, Tajvan, Mingri, Hong Kong, Vietnam Youth Theatre, kazalita su s kojima e
Zagrebako kazalite mladih suraivaM i ostvarivaM razmjenu.

Strateki cilj Zagrebakog kazalita mladih je trajna prisutnost na svjetskim fesMvalima gdje e
se predstavljaM svojim autorskim projekMma. Zagrebako kazalite mladih uinit e sve kako
bi se hrvatski umjetnici armirali u europskom kontekstu pa e svoje autorske predstave i
izvoziM na druge pozornice Europe i svijeta te omoguiM istaknuMm umjetnicima rad u
europskim kazaliMma.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

ETVEROGODINJI FINANCIJSKI OKVIR

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #45 od 63
#

FinancijskI okvir za rad Zagrebakog kazalita ladih koje je Grad Zagreb dao za
etverogodinje razdoblje:

Godina

Iznos u kunama
2014

20.096.100,00

2015

20.551.000,00

2016

21.065.000,00

2017

na temelju 2016

!
U dokumenMma koji su dostupni u natjeajnoj dokumentaciji spominje se 2014. godina
premda je ve pred zavretkom te ova tablica ne sadri dovoljno podataka da bi se mogla
napraviM temeljita razrada. Naime, nedostaju podatci za ak dvije godine rada Zagrebakog
kazalita mladih (2017. i 2018.)

U izraune nisu uvrtena dodatna oekivana subvencijska sredstva Ministarstva kulture RH


(meunarodna razmjena) kao ni sredstva iz europskih i drugih fondova te sredstva iz
markeMnga i eventualnih pokrovitelja. Ova e sredstva omoguiM bolje rezultate poslovanja,
vei broj izvedaba i veu produkciju nunu za vitalnost kazalita.

!
!

Struktura nanciranja

U dokumentaciji nema Biljeaka koje su bitne za kvalitetno razumijevanje prihoda i rashoda


organizacije to smatram velikim propustom. Biljeke su trebale biM dostupne kandidaMma.
Iz Bilance mnoge elemente nije mogue detekMraM.
Analiza poslovanje Zagrebakog kazalita mladih za 2013. godinu prema podatcima iz
Natjeajne dokumentacije pokazuje da je Zagrebako kazalite mladih poslovalo s minusom.

Predlog 2014. - 2018.

Prihodi

dr. sc. Vitomira Lonar

2012.

Bilanca
Vlastiti prihod (prodaja
ulaznica)

2013.

Stranica #46 od 63
#

2014. (9 mjeseci)

27.694.531,00

26.341.641,00

19.894.853,00

4.189.158,00

660.759,00

492.406,00

!
!

Iz Bilance je razvidno da je u Zagrebakom kazalitu mladih drasSno smanjen vlasSS


prihod to je zabrinjavajue.

Zagrebako kazalite mladih u proloj je godini imalo sveukupno 22.374 gledatelja vlasSSh
programa za koje je kazalite nancirano.
Za osnovnu djelatnost kazalite je nancirano u iznosu od 26.341.641,00 kunu to znai da
je ovo kazalite za svaku ulaznicu (i graSs i prodanu!) sunancirano s 1.177,00 kuna po
ulaznici. Odgovorno tvrdim da Zagrebako kazalite mladih ima najskuplju ulaznicu u
Hrvatskoj.
ak je 4.160 ulaznica podijeljeno besplatno.

Ovaj nevjerojatan podatak ostavlja nedoumice koje trae odgovor. A kome su dijeljene te
ulaznice? Za koje programe?
Ne mogu se oteM dojmu da su ovi podatci, prezenMrani u natjeajnoj dokumentaciji,
nevjerodostojni i da prikrivaju stanje koje zahMjeva dublje istraivanje.

Ako su pak podatci isMniM onda ih treba prihvaMM kriMki i budua uprava mora poduzeS sve
da se broj besplatnih programa smanji na razumnu mjeru te razmotriS kako poveaS
vlasSS prihod od prodaje, koji bi trebao biS osnovni prihod kazalita i koji bi se trebao
usmjeravaS u proizvodnju.

Osobito je zabrinjavajue to je i prologodinja i ovogodinja bilanca - negaMvna.

MarkeSng

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #47 od 63
#

U natjeajnoj dokumentaciji nema podataka o prihodima iz markeMnga niM o eventualnom


sunanciranju Ministarstva kulture. Pretpostavljam da se radi o zanemarivim sredstvima koja
stoga nisu ni prikazana.

U markeSngu vidim mogunost znaajnog poveanja nanciranja u budunosS


projektnim menadmentom, sponzorstvima i donacijama te suradnjama sa zaintersiranim
treim pravnim i zikim osobama.

MARKETINKI PLAN I PLAN PR AKTIVNOSTIMarkeMnke akMvnosM Zagrebakog kazalita mladih bit e usmjerene na dvije vrste
markeMnga: programsko-projektni te organizacijski markeSng.

Programsko-projektni markeMng bavit e se iskljuivo programskim pitanjima te e praMM


pojedine projekte, dok e organizacijski markeMng trajno radiM na novom brendiranju
Zagrebakog kazalita mladih, a u skladu sa Stratekim planom koji e biM donesen do 1.
oujka 2015. godine.

Da bi se kvalitetno ostvarile markeMnke akMvnosM potrebno je oformiM Mm koji e imaM


posebna zaduenja, a sukladno mogunosMma ve zaposlenih djelatnika Zagrebakog
kazalita mladih.

Velika e se pozornost obraaM na drutvene mree s obzirom da se radi o kazalitu za mlade.


Osim Facebooka, osobito e se razvijaM microbloging (Twiber), a u suradnji s organizacijama
koje razvijaju sovere, Zagrebako kazalite mladih realizirat e poseban sover za mlade.
Dvosmjerna komunikacija bit e temeljem nove markeMnke strategije i nove komunikacije s
ciljanim publikama. Internetska stranica Zagrebakog kazalita mladih doivjet e promjene
te postaM interakMvnija i u suglasju s vremenom u kojem ivimo.

OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #48 od 63
#

!
Znaajan prihod mora se ostvariM i sudjelovanjem Ministarstva kulture u nanciranju
programa, europskim nanciranjem, te suradnjama s drugim subjekMma.

Struktura rashoda sredstava stvorenih vlasSSm prihodom

U natjeajnoj dokumentaciji nema detaljnih podataka o troenju vlasMMh ostvarenih prihoda


te nije mogue napraviM detaljnu analizu nancijskog stanja organizacije.

Zagrebako kazalite mladih mora poveaS udio vlasSta prihoda od programa.

Budui da se struktura nanciranja prema nancijskom okviru za naredno razdoblje nee


znaajno mijenjaM, Zagrebako kazalite mladih mora poveaM kapacitet proizvodnje. Da bi
ostvarilo eljene i predloene programske ciljeve i ispotovalo predloeni repertoar,
Zagrebako kazalite mladih morat e

poveaM vlasMM prihod od osnovne djelatnosM poveanjem broja predstava, poveanjem


broja publike po jednoj izvedbi i produljenjem sezone
poveanjem prihoda od dramskih i plesnih studija
poveanjem prihoda od ostalih djelatnosM kazalita, pogotovo markeMnga
oslanjanjem na unutarnje kreaMvne potencijale koji e smanjiM trokove angairanja

!
!
!
!
!
!
!

vanjskih suradnika

KADROVSKI ETVEROGODINJI PLAN

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #49 od 63
#

!
Analiza postojeeg stanja:

!
Zaposlenici
uprava

16

umjetniko osoblje

35

scenska tehnika + tehnika openito

32+27

uilite

12

!
Na popisu zaposlenika nema datuma isteka ugovora zaposlenicima na odreeno vrijeme, nema
podataka kada koji od zaposlenika odlazi u mirovinu u sljedeem etverogodinjem razdoblju.
Ovaj segment nije poznat ni za umjetnike ni za ostale zaposlenike. Bez Sh podataka nemogue je
planiraS kadrovsku poliSku u duljem razdoblju.
Na popisu takoer nije mogue vidjeM koje su kvalikacije zaposlenika.

!
PRIJEDLOG KADROVSKOG EKIPIRANJA

!
Umjetniki ansambl
Ansambl Zagrebakog kazalita mladih dobro je popunjen, ali je jasno da je, s obzirom na svoje
mogunosM premalo zaposlen. No, kvaliteta ansambla neosporna je i ona osigurava ostvarenje
svih programskih ciljeva predloenog programa bez veih intervencija.
Ono to je najvei nedostatak umjetnikog ansambla jest nedostatak dramaturga to ovakvo
kazalite svakako treba imaM.
U sljedeem etverogodinjem razdoblju zadatak je nove uprave da se fokusira na vlasMM
ansambl, da mu se omogui napredovanje kroz vie igranja predstava.
Kazalite e smanjiM broj gostovanja vanjskih programa, a vie se orijenMraM na vlasMtu
proizvodnju i prezentaciju u javnosM.

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #50 od 63
#

!
Administracija
U administraciji je zaposlen dovoljan broj djelatnika, meuMm, nije jasno koje su kvalikacije,
kakve su im sposobnosM i struna sprema. Ova e se analiza napraviM odmah po dolasku u
organizaciju i kadrove kojima je potrebna dodatna edukacija, educirat e se.
Orijentacija prema europskim fondovima i meunarodnom nanciranju zahMjeva od organizacije
kapaciMranje i u tom smislu, ali je li dovoljno spremna na nove izazove, vidjet e se tek ulaskom u
samu kuu.
Tehnika
Tehniki dio dobro je zastupljen i u tom segmentu nee biM potrebne vee promjene. ZahMjevat
e se od zaposlenog osoblja praenje tehnolokih dosMgnua suvremenog kazalita i akMvno
sudjelovanje u tehnolokom ekipiranju kazalita.

!
OSTALI CILJEVI KOJI NISU VEZANI ZA PROGRAM

Ako ovaj prijedlog programa bude prihvaen, posMi e se popratni efekM koji e u potpunosM
promijeniM sliku kazalita:

1. U hrvatsku kazalinu praksu uvodi se viegodinje planiranje repertoara i programa.


2. Raspored predstava odreivat e se est mjeseci unaprijed. Na taj e nain sluba prodaje
i PR-a na vrijeme obaviM svoj posao, a korisnicima programa bit e olakano planiranje
posjeta kazalitu.
3. Plan premijera i ostalih dogaanja, s ksnim terminima, bit e poznat najkasnije u svibnju
tekue godine za sljedeu godinu.
4. Poveanjem broja izvedaba vlasMMh naslova i uvoenjem novih programa osnait e se
radna atmosfera u cijelom kolekMvu.
5. Organizacijom poslovanja omoguit e se kvalitetna suradnju izmeu triju segmenata:
umjetnikog, administraMvnog i tehnikog.

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #51 od 63
#

6. Zagrebako kazalite mladih brendirat e se kao vodee kazalite za mlade u Hrvatskoj i


regiji.
7. Internetske stranice aurirat e se svakodnevno i postat e akMvni portal za komunikaciju
s mladom publikom.
8. Zajedno sa svim zainteresiranim zaposlenicima zapoet e rad na Stratekom planu za
etverogodinje razdoblje koji e se dovriM do 1. oujka 2015. godine.
9. Utvrdit e se stanje povijesnog pamenja organizacije (arhiv) te digitaliziraM svi podatci.
10. Zapoet e se s redizajnom i brendiranjem kazalita koji bi morao moi komuniciraM novu

!
!

misiju i viziju kazalita kao europskoga kazalinog sredita.

ZAKLJUAK

Punim ispunjenjem predloenog Programskog okvira ostvarit e se svi strateki ciljevi


postavljeni u prijedlogu Vizije Zagrebakog kazalita mladih. Ako se ovaj prijedlog programa
prihvaM, Zagrebako kazalite mladih e na temelju prijedloga pristupiM izradi Stratekog
plana koji e se dosljedno provodiM. Zavretkom stratekog razdoblja, dovrit e se i razlozi
moje kandidature za mjesto ravnatelja.

!
!

dr. sc. Vitomira Lonar

Napomena
Ovaj Program autorski je rad te nije doputeno njegovo koritenje ni u dijelovima ni u
cjelini bez doputenja autorice.

!
!
!
!

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #52 od 63
#

PROFESIONALNA BIOGRAFIJA

dr. sc. Vitomira Lonar, doc. art

RADNO I NASTAVNO ISKUSTVO:

OBRAZOVANJE:
1981. - Akademija za kazalite, lm i TV u Zagrebu, Odsjek glume,
2011. - Filozofski fakultet u Zagrebu, doktorat, teza; Kazalina tranzicija u Hrvatskoj:
kulturni, zakonodavni i organizacijski aspekM, polje: humanisMko, podruje: znanost o
umjetnosM, grana: teatrologija i dramatologija,

POSLIJEDIPLOMSKE SPECIJALIZACIJE:
2014. cerMkat course designer, E-learning akademija, Carnet
2014. Zavrila edukaciju Priprema webinara, Srce
2013. Zapoela dvogodinju edukaciju na DeVos insMtutu, Washington, D.C. SAD
2013. cerMkat e-learning tutor, E-learning akademija, Carnet
2011. cerMkat professional TQ trainer
2011. Zavrila edukaciju Mentalne mape
2009. Stuno usavravanje kao Research Associate na iCOM Centru for research in
informaMon, compuMng and communicaMon at Royal Holloway, London, Velika Britanija
2007. Zavrila edukaciju Power reading u koli InopMmum
2006. Zavrila dvogodinju edukaciju Strateko planiranje pod vodstvom doc. dr. sc.
Sanjina Dragojevia
2006. Zavrila edukaciju Upravljanje projekMma u koli Infokatedra
2006. Zavrila edukaciju Time management u koli InopMmum.
2006. Zavrila edukaciju Access u koli Infokatedra.

Radno iskustvo:
Od 1981.-1983. Samostalna umjetnica

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #53 od 63
#

Od 1983.-1989. Zaposlena na radnom mjestu glumice u Zagrebakom kazalitu mladih u


Zagrebu
Od 1989. - 2014.samostalna umjetnica
Od 2014. zaposlena na Visokoj koli za mulMmediju i komunikacijske tehnologije kao
docenMca (predaje pet kolegija)

1989. - osnovala umjetniku organizaciju kazalite Mala scena, ravnateljica od 1997.


Od 1989.-1991. - vodi emisiju Limaijada na prvoj neovisnoj TV Z3
Od 1991.-1996. - vodi emisiju Malavizija na HTV-u
Od 1998.-2004. - producira Meunarodni fesSval profesionalnih kazalita za djecu i mlade
Mlijeni zub
2004. producira Meunarodni forum mladih pisaca u OpaMji
Od 2000.- 2002. godine radi na SANE projektu (Sustainable accomoda8on for the new
economy), Program EU Framework 5, IST-2000-25257, kao Senior Research Fellow unutar
InformaMon and CommunicaMons Management Group, kole za Management Universiteta
Royal Holloway u London, Velika Britanija
2008. - producira meunarodni forum pisaca u Mostaru, BIH.
2009. - sudjeluje u SWAN InnovaMon projektu Videoconferencing Usability for the Virtual
Classrom kao Senior Research Advisor u Londonu, Velika Britanija.

Nastavna djelatnost na ADU, Zagreb


Ak. godina 2004./2005. zimski semestar, gost predava na odsjeku produkcije kod doc.
Snjeane Banovi
Ak. godina 2006./2007., zimski semestar, suradnica u nastavi na odsjeku produkcije kod
doc. Snjeane Banovi i kod doc.dr. Darka Lukia
Ak. godina 2006./2007. ljetni semestar, suradnica u nastavi na Odsjeku produkcije kod
doc. Snjeane Banovi i kod doc.dr. Darka Lukia
Ak. godina 2007./2008. zimski semestar, suradnica u nastavi na Odsjeku produkcije kod
izvanrednog profesora Darka Lukia

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #54 od 63
#

Ak. godina 2007./2008. ljetni semestar, suradnica u nastavi na Odsjeku produkcije kod
doc. Snjeane Banovi
seminar Pravila struke oujak, 2007.
seminar Glumaki posao u suvremenim profesionalnim okolnosMma oujak, 2008.
Ak. godina 2008./2009. zimski semestar, 1. listopada 2008. izabrana u zvanje docenta u
umjetnikom podruju.
Ak. godina 2008./2009. zimski semestar, docenMca na Odsjeku produkcije, ADU u Zagrebu
Ak. godina 2008./2009. ljetni semestar, docenMca na Odsjeku produkcije, ADU u Zagrebu
Ak. godina 2009./2010. zimski semestar, docenMca na Odsjeku produkcije, ADU u Zagrebu
Ak. godina 2009./2010. ljetni semestar, docenMca na Odsjeku produkcije, ADU u Zagrebu
Ak. godina 2010./2011. zimski semestar, docenMca na Odsjeku produkcije, ADU u Zagrebu
Ak. godina 2011./2012. zimski semestar, docenMca na Odsjeku produkcije, ADU u Zagrebu
Ak. godina 2011./2012. ljetni semestar, docenMca na Odsjeku produkcije, ADU u Zagrebu
Ak. godina 2012./2013. zimski semestar, docenMca na Odsjeku produkcije, ADU u Zagrebu
Ak. godina 2013./2014. zimski semestar, docenMca na Muzikoj akademiji u Zagrebu
Ak. godina 2013./2014. ljetni semestar, docenMca na Muzikoj akademiji u Zagrebu

Tijekom predavala sljedee kolegije:


Dodiplomski studij:
Osnove kazaline produkcije
Producent u hrvatskoj kazalinoj praksi XX i XXI stoljea
Strateko planiranje u kazalitu
PrakMni rad na Odsjeku glume
Osnovna pravila struke
Samozapoljavanje u kulturi
Diplomski studij:
Javno kulturno djelovanje
Kulturne poliMke i organizacijski modeli hrvatskog kazalita

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #55 od 63
#

Za ADU producirala projekte i mentorirala studente Odsjeka produkcije:


arobna frula, suradnja ADU, ALU, MUZA i TTF (2009., Rektorova nagrada
projektu),
Ivan Grozni, suradnja ADU, ALU, MUZA i TTF (2010.),
Judita, suradnja ADU, ZKM i TTF (2010.) i
Carmen, suradnja ALU, ADU, MUZA i TTF (2011., Rektorova nagrada projektu)

!
U akademskoj godini 2013./2014. na Muzikoj akademiji u Zagrebu predavala kolegije
Osnovna pravila struke i Poduzetniki projekt u kulturi.

!
!
ZNANSTVENO-ISTRAIVAKA DJELATNOST
(POPIS RADOVA, LANAKA, KNJIGA):

Kazalite u Hrvatskoj i mladi (1950.-2007.). 2008. Kazalite 33/34, Zagreb.


Zakon o kazalitu 2006., Organizacijski razvoj i strateko planiranje u kulturi: Grad
Zagreb. 2008. ,Zagreb.
Pretvorba kazalinih kua u kazalita - zakonodavni i prak8ni aspek8. 2009. Zbornik
radova Kazalite kao akcija. Istarsko narodno kazalite, Pula
Publika u kazalitu za djecu. 2010. Kazalite 39/40, Zagreb.
Samostalni umjetnici. 2010. Rad u znanstveno-istraivakom projektu Hrvatski kazalini
asopisi 1941.-2005. Voditelj projekta dr. Boris Senker. Filozofski fakultet u
Zagrebu. ifra projekta: 130-2641300-1036. Vrsta projekta: Ministarstvo znanosM,
obrazovanja i porta.
Mul8culturalism in Theatre: Case Study of the Bores project, applica8on of the Human
Environment model. Croa8an Theatre. 5. 2011. Croa8an centre ITI, Zagreb
Slamka spasa - Prva knjiga. 2012. Biblioteka Mala scena, Zagreb.
Kazalina tranzicija u Hrvatskoj. 2013. Meandarmedia, Zagreb.

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #56 od 63
#

Slobodnjaci. 2013. Knjievna republika. XI. 1-3. 97-115.


Slamka spasa - Druga knjiga, 2013. Biblioteka Mala scena, Zagreb

Meunarodni radovi
Kazalina tranzicija u Hrvatskoj - zakonski aspekM. 2008. Scena, Novi Sad.

Izazovi prakse u nastavi kazaline produkcije u Hrvatskoj - utjecaj prakse na ishode uenja.
2012. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnos8 21: Meunarodna konferencija
Menadment kulture i medija u drutvu znanja, Beograd. 201-209.

to e bi8 s nama, dal' to netko zna..?. 2013. Mediatrop, Beograd. (27. svibnja 2013.).

Lonar, V. i dr. (2013) Mul8kulturalizam i interkulturalizam u kazalitu - izazovi i


mogunos8, Zbornik radova sa estog meunarodnog interdisciplinarnog simpozijuma
Susret kultura odranog 1. decembra 2011. godine na Filozofskom fakultetu u Novom
Sadu (str. 111. - 121.) Knjiga 1. (2013)

Dragojevi, S. and Lonar, V. (2013) Leadership in Arts and Culture: A paradigm ship, Bilgi
University yearbook, Turky
Lonar, V. (2014) Povijest hrvatske kazaline gerile, Mediatrop, Beograd, Srbija

!
Konferencije i simpoziji (predava):
Mo uvjeravanja, Zagreb, 2010.
Social Dialogue in the Preforming arts, Dubrovnik, 2010.
Djeca u marke8ngu, Zagreb, 2010.
The poten8al of theatre for children and young people in order to build peace, Okinawa,
Japan, 2011.
Odnos javnih i neovisnih kazalita (za djecu), Rijeka, 5. studenoga 2011.

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #57 od 63
#

Menadment kulture medija u drutvu znanja, Beograd, Srbija, 2011.


Poduzetnitvo u kulturi, Hrvatska gospodarska komora, 2012.
Freelance arMsts/actors in social dialog in CroaMa, Poli8cal and social changes and
obstacles
Leipzig, November 8, 2012.
TEDx govornica, Kazalite za djecu? O, da!, TEDx Maksimir Women
7. prosinca 2013.
Meunarodna konferencija o kulturnim poliMkama, Berlin, lipanj 2014.
Meunarodna konferencija o meunarodnoj suradnji, Berlin, listopad 2014.


UMJETNIKA DJELATNOST:
Kazaline predstave glumica
1979. - Ivana Brli Maurani: REGO, Malo kazalite Trenjevka
1980. - Oscar Wilde: SLAVUJ I RUA, SRETNI KRALJEVI, Malo kazalite Trenjevka
1981. - Ira Levin: KLOPKA, Teatar u gosMma
1981. - Ludwig Volker: ZABOGA, DJEVOJICE, ZKM
1982. - Pirandello-Brean LULIN: Kazalite Komedija
1983. - Fadil Hadi: PUNJENA PTICA, Jazavac
1984. - Peter Shaer: CRNA KOMEDIJA, Teatar u gosMma
1984. - Hansjrg Schneider: IGRAJMO SE CRVENKAPICE, ZKM
1985. - Dubravko Jelai Buimski: OSVAJANJE KAZALITA, ZKM
1986. - Molier: UMILJENI BOLESNIK, Teatar ITD
1986. - Jan Solovi: SOS, ZKM
1986. - Zvjezdana Ladika: TAJNE ZAARANE UME, Mala scena
1986. - Zvjezdana Ladika: PRIALO I MALENA, Mala scena
1987. - Goran Massot: PROVALNIK, ZKM
1987. - Zvjezdana Ladika: TRI VARLJIVE PRIE, Mala scena
1987. - Shakespeare/Ladika: ROMEO I JULIJA, Mala scena
1987. - Zvjezdana Ladika: STVARAMO BAJKU, Mala scena

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

1988. - Goldoni: ZALJUBLJENICI, ZKM


1988. - Zvjezdana Ladika: VAGON PRVOG RAZREDA, Mala scena
1988. - Zvjezdana Ladika: U MU PRIA, Mala scena
1989. - Carl Sternheim: Radni naslov NACIJA, ZKM
1989. - Tom Stoppard: PRAVA STVAR, Mala scena
1990. - Marivaux: DVOSTRUKA NEVJERA, Mala scena
1990. - Ezop/Ladika: DVA MIA, Mala scena
1991. - Norma erment: NEVIDLJIVI LEONARD, Mala scena
1992. - Peter Shaer: LETICE I LJUBLIST, Mala scena
1992. - Tony Kushner: ILUZIJA, Mala scena
1996. - Imme Dros: CVILIDRETA S GAVRANOVE STIJENE, Mala scena
1996. - Zvjezdana ladika: KRALJEVNA NA ZRNU GRAKA, Mala scena
1997. - Michael Tournier: PIERROT ILI TAJNE NOI, Mala scena
1997. - Daniel Harms: BAJKA, Mala scena
1998. - Rudolf Herfurtner: UMSKA DJECA, Mala scena
1998. - Zvjezdana Ladika: VARLJIVE PRIE, Mala scena
1999. - Zvjezdana Ladika: RODA I LISAC, Mala scena
2002. - Alan Ayckbourn: TO SVE INIMO ZBOG LJUBAVI, Komedija
2003. - Nola-imi: PRIA O KOTAU, Mala scena
2004. - Yasmina Reza, IVOTX3, Mala scena
2006. - Norma erment, NEVIDLJIVI LEONARD, Mala scena
2008. - Silvija esto SMpanii, BUM TOMICA, Mala scena
TV drame - glumica
1984. - TIINA, SNIMA SE, HTV, Danijel Marui
1984. - POD STARIM KROVOVIMA, HTV, Danijel Marui
1987. - PTICE NEBESKE, HTV, Danijel Marui
1988. - EKSPERIMENT PROFESORA HINKA HINIA, HTV, Vana Kljakovi
1989. - POSLIJEPODNE JEDNOG ALABAHTERA, HTV, Ladislav Vindakijevi
Film - glumica
1981. - SVINJSKI UGRIZ, Mire Mikuljana

Stranica #58 od 63
#

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

1983. - TEFICA CVEK U RALJAMA IVOTA, Rajka Grlia


1985. - SAMO JEDNOM SE LJUBI, Rajka Grlia
1989. - KRVOPIJCI, Dejana orka
Radio drame - glumica
2001. - Tom Stoppard, U MATINOJ ZEMLJI, HRT
2006. - MarMn Crimmp, OKRUTNO I NJENO, HRT
ProducenSca
1997. - Daniel Harms, BAJKA, Mala scena
1997. - autorski projekt, ZAGRLJAJ, Mala scena
1997. - Tini Czermak, POZOR, GRANICA, Mala scena
1997. - Ruul Adam, O SUTRA, Mala scena
1998. - Rudolf Herfurtner, UMSKA DJECA, Mala scena
1998. - 1. Meunarodni fesMval za djecu i mlade MLIJENI ZUB
1998. - autorski projekt, DUET ZAGREB, koprodukcija s Danstheater Arena, NL
1998. - Zvjezdana Ladika, VARLJIVE PRIE, Mala scena
1999. - Zvjezdana Ladika, RODA I LISAC, Mala scena
1999. - Mira Lobe, JA SAM JA, Mala scena
1999. - Pauline Mol, BOK, UDOVITE, Mala scena
2000. - Zvjezdana Ladika, TAJNE ZAARANE UME, Mala scena
2000. - Michael Ende, OFELIJINO KAZALITE SJENA, Mala scena
2000. - 2. Meunarodni fesMval Mlijeni zub
2001. - MarMn McDonagh, LJEPOTICA IZ LEENANEA, Mala scena
2001. - Eric-Emmanuel Schmi, ENIGMATSKE VARIJACIJE, Mala scena
2001. - Tena Mvii, PARSIFAL, Mala scena
2002. - Jasen Boko, GRINJE, Mala scena
2002. - Zvjezdana Ladika, BAJKA O ZLATOROGOM JELENU, Mala scena
2002. - Ivica imi, PRIA O OBLAKU, Mala scena
2002. - 3. Meunarodni fesMval Mlijeni zub
2003. - David Hare, THE BLUE ROOM, Mala scena
2003. - Nola - imi, PRIA O KOTAU, Mala scena

Stranica #59 od 63
#

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

2003. - Ignace Cornellisen, HENRIK V. , Mala scena


2003. - Pauline Mol, BIZON I SINOVI, Mala scena
2004. - Jo Roetz, CYRANO, Mala scena
2004. - David Auburn, DOKAZ, Mala scena
2004. - 4. Meunarodni fesMval Mlijeni zub
2004. - 1. Forum mladih pisaca, OpaMja
2004. - Yasmina Reza, IVOTX3, Mala scena
2004. - Lutz Hbner, BRIJAICE, Mala scena
2004. - Jasen Boko, KAKO JE TONKICA KUPOVALA KRUH, Mala scena
2005. - Pauline Mol, BIO JEDNOM JEDAN ZMAJ, Mala scena
2005. - Luka Vidovi, LUKA, GOSPODAR AROLIJE, Mala scena
2005. - T. Stephenson, ODTETA, Mala scena
2005. - Charoloe Iones, HUMBLE BOY, Mala scena
2005. - Lana ari, IFIGENIJA, Mala scena
2006. - Norma erment, NEVIDLJIVI LEONARD, Mala scena
2006. - autorski projekt, PADOBRANCI, Mala scena
2006. - Grigor Vitez, ANTUNTUN, Mala scena
2006. - autorski projekt, BORGES PROJECT, ITI Unesco, Manila, Filipini
2006. - Gordana Ostovi, SLIJEPE ULICE, Mala scena
2007. - Silvija esto-SMpanii, BUM TOMICA, Mala scena
2007. - Kristo agor, ZABRANJENO ZA MLAE OD 16, Mala scena
2007. - Inez Derksen, KRALJ A, Mala scena
2007. - autorski projekt, A TKO SI TI?, Mala scena
2008. - Silvija esto SMpanii, DEBELA, Mala scena
2008. - Ivor MarMni, BAUKA, Mala scena
2008. - 2. Forum mladih pisaca, Mostar, BIH
2008. - IfDenMMy project , ITI - Unesco, Madrid, panjolska
2008. - Ivor MarMni, ROCK AND ROLL ZA DVA MIA, Mala scena
2009. - Pascal Platel, SUPERSPASITELJICE, Mala scena
2009. - Andy Beyeler: KRAVA RUICA, Mala scena

Stranica #60 od 63
#

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #61 od 63
#

2009. - W.A.Mozart: AROBNA FRULA, MUZA, ADU, ALU, TTF


2010. - Anica Tomi i Jelena Kovai: ANA I MIA, Mala scena
2010. - Ivica imi: PRIA O SVJETLU, Mala scena
2010. - Prokoev: Ivan Grozni, MUZA, ALU, ADU
2010. - Ladika/imi: VAGON PRVOG RAZREDA, Mala scena
2011. - Maritgen Maen: OVCA ZA CIJELI IVOT, Mala scena
2011. - T.Lycos/S.Nantsou: KAMENJE, Mala scena
2011. - D.Virant/N.ojlev: ZAGRLJAJ, Mala scena
2011. - J. Vukimirca Makovii: PRIA O VODI, Mala scena
2011. Bizet: CARMEN, opera, produkcija ALU, ADU, MA, TTF, Dvorana Lisinski
2011. K. Arbanas/H.C. Andersen: MALA SIRENA, Mala scena
2012. - Z. Ladika: TAJNE ZAARANE UME, Mala scena
2012. N. Horvat: RUIASTA SANJARICA, Mala scena
2012. - Mikhail Bartenev: SUPERHEROJ, Nacionalno kazalite Seoul, Koreja, meunarodni
projekt sedam zemalja Azije i Europe
2012. - D. Luki: IVOT JE SAN, Mala scena
2013. - L. ari: IGLICA, Mala scena i Triko cirkus teatar
2013. - W. A. Mozart: FIGAROV PIR, Mala scena u suradnji s Muzikom akademijom u
Zagrebu, opera
2013. - J. Vukmirica Makovii: JATIONOMI Mala scena i kazalite ActLab
2014. - I. imi: GODINJA DOBA, Mala scena
2014. - N. Krstulovi: PRIA O ZVUKU, Mala scena i KolekMv SKROZ
2014. - D. Cimarosa: TAJNI BRAK, Mala scena u suradnji s Muzikom akademijom u
Zagrebu, opera
2014. - J. Mahiessen: ZATO BA JA?, Mala scena, PTP iz Kopenhagena, Danska i
Landskrona teatret iz vedske
2014. - T. Stoppard: PRAVA STVAR, Mala scena

Od 2000. izvrna producenMca Biblioteke Mala scena u kojoj je izdano preko 20 naslova

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #62 od 63
#

LANSTVA:
HC-ASSITEJ, HC-ITI, HDDU, HZSU, HGU, Kazalini Epicentar
2001. potpredsjednica Hrvatskog drutva dramskih umjetnika
2002. lanica Koordinacije umjetnika u akciji Bijeli kvadrat hrvatske kulture
2004. lanica Radne grupe za izradu Pravilnika o samostalnim umjetnicima pri
Ministarstvu kulture.
Od 2001.-2006. lanica Radne grupe za izradu novog Zakona o kazaliMma u HDDU i
Ministarstvu kulture.
Od 2004. 2008. lanica NPG (New Project Group) pri ITI UNESCO-InternaMonal
Od 2006. do 2012. lanica povjerenstva za priznavanje prava na uplatu doprinosa novim
lanovima HZSU-a dramsko stvaralatvo.
Od 2004. osnivaica i lanica Kazalinog Epicentra, kazalinog centra za mladu publiku u
Srednjoj i Jugoistonoj Europi
2010. osnivaica Mree neovisnih kazalita i kazalinih druina u RH
2011. - 2014. producirala eMri BURZE Mree neovisnih kazalita i kazalinih druina u RH
Od 2013. lanica regionalne mree evaluatora
Od 2013. lanica European Expert Network on Culture (EENC) (hp://www.eenc.info/

NAGRADE I PRIZNANJA:

Gluma:
1984. - Debitantska nagrada za ulogu tece Cvek u istoimenom lmu na lmskom
FesMvalu u Niu, Jugoslavija
1986. Prvomajska nagrada UDUH-a, uloga utog u predstavi OSVAJANJE KAZALITA,
redatelj Joko Juvani (danas Nagrada hrvatskog glumita)
1990. - Special Showcase Award, Kraljevna na zrnu graka, Des Moines, Iowa, USA
1998. Nominacija za Nagradu hrvatskog glumita za uloge u predstavi UMSKA DJECA
redatelja Jrgena Flggea.
1999. Nagrada hrvatskog glumita za ulogu Lisice u predstavi VARLJIVE PRIE, redateljica
Zvjezdana Ladika

Predlog 2014. - 2018.

dr. sc. Vitomira Lonar

Stranica #63 od 63
#

2000. - Nagrada Zlata Paliica na meunarodnom fesMvalu u Ljubljani, Slovenija, za ulogu


Lisca u predstavi RODA I LISAC, redatelj Ivica imi
2005. Nagrada hrvatskog glumita za ulogu Ines u predstavi IVOTX3, redatelj Ivica imi,
2005. Nagrada Zlatni smijeh na Danima saMre za ulogu Ines u predstavi IVOTX3, redatelja
Ivice imia

Produkcija:
1999. - Nominacija za nagradu hrvatskog glumita predstavi u cjelini Roda i lisca
2000. - Nagrada hrvatskog glumita predstavi u cjelini Tajne zaarane ume
2000. - Nominacija za nagradu hrvatskog glumita predstavi u cjelini Ofelijino kazalite
sijena
2004. - Grand prix za najbolju predstavu u cjelini Henrik V., TIBA meunarodni fesMval u
Beogradu, Srbija
2004. - Nominacija za nagradu hrvatskog glumita predstavi u cjelini Henrik V.
2010. - Nominacija za nagradu hrvatskog glumita predstavi u cjelini Ana i Mia
2011. - Grand Prix za najbolju predstavu u cjelini, Meunarodni fesMval Pozorite
Zvezdarite, Beograd, Srbija
2012. - Priznanje "Karlovaki salon-Novi svijet -Urbani" za Naj insMtuciju/osobu potpore
radu Novi svijet - Urbani (van Karlovca)
2012. - Nagrada Teatra.hr za OSOBU GODINE u hrvatskom kazalitu
2013. - Nominacija za OSOBU GODINE u hrvatskom kazalitu (2013.)
2013. - Nagrada Maslaak znanja Agencije za obrazovanje odraslih za cjeloivotno uenje

1995. Za izuzetne zasluge u kulturi predsjednik dr. Franjo Tuman odlikovao je Vitomiru
Lonar Redom Danice sa likom Marka Marulia.
1995. Spomenica domovinskog rata