Вы находитесь на странице: 1из 92

by voki

Din Stevens

ANEOSKI OSMEH

by voki

Dan je za Karolinu Frenklin poeo obino, kao i svi ostali dani u


nedelji. Istuirala se i obukla svog sestria, desetomesenu bebu,
zatim ga je nahranila i odnela u stan gospoe Moubrej, koja ga je
uvala dok je Keri bila na poslu. Zatim je ula u gradski autobus i
odvezla se u Simpsonovu agenciju za prodaju automobila. Stigla je,
kao i uvek, pet minuta ranije i pristavila kafu pre nego to stigne
Gledis Kinkejd, koja je bila ef prodaje.
Simpson je stigao tano u devet sati i otiao pravo u svoju
kancelariju. Dok je prolazio pored Keri i Gledis, samo je promrmljao
dobro jutro" ne pogledavi ih.
Keri nije bila sigurna tano kog trenutka je poela da se osea
nelagodno. Gledis je bila neobino utljiva, jedva da je dizala pogled
sa svojih papira i raunara. Simpson, koji je obino ekao po njihovoj
kancelariji, sada se pojavio samo jednom kada je doneo neke raune
za Gledis. Nijedan od prodavaca ovoga jutra nije doao da proaska s
njima ili da ispria neku novu alu.
Do pauze za ruak, Keri je shvatila da neto nije u redu. Osetila je
napetost u vazduhu i nije mogla da odagna neko predoseanje
predstojee nezgode. Razmiljala je o tome ta bi moglo da joj se
desi, ali, osim zdravlja malog Majka, mislila je da nita ne bi moglo biti
katastrofalno. A on je na sigurnom mestu kod gospoe Moubrej, i da
neto nije u redu, ona bi joj ve javila telefonom. Protresla je glavom
kao da hoe da odagna zle slutnje i odluila da izae i kupi
hamburger.
-

Hoe li da ti donesem neto? upitala je svoju koleginicu,

koja je jo uvek bila zadubljena u dokumenta.


-

Molim? O, ne, hvala, ponela sam sendvi.

Keri je obukla jaknu i krenula. Nije stigla ni do izlaza, kada su se


otvorila Simpsonova vrata i on je promolio glavu.

by voki
-

Keri, hoete li da doete u moju kancelariju na nekoliko

minuta?
-

Naravno, gospodine Simpsone - odgovorila je i ula u njegovu

kancelariju.
-

Molim vas sedite - zatvorio je vrata i seo za svoj sto.

Keri ga je gledala upitno. Simpson, dobro drei pedesetogodinjak,


bio je izuzetno ljubazan prema njoj. Imala je utisak da on potpuno
shvata

njenu

teku

situaciju,

jer

nije

bilo

lako

jednoj

dvadesetogodinjoj devojci da sasvim sama uzgaja bebu. Kada je


donela Majka iz bolnice, on joj je odobrio nekoliko dana odsustva da bi
sve sredila za dete. On je shvatio da je Keri jedina koja moe da se
brine o detetu, sada, kada je njegova majka umrla. Znao je da e ona
i dalje svoj posao obavljati savesno.
Nain na koji ju je sada gledao uinio je da se Keri osea jo
nelagodnije. Poeo je da sreuje neke papire na svom stolu, kao daje
zaboravio razlog njenog dolaska ili kao da mu je potrebno vreme da
se sabere.
Zatim je odgurnuo dokumenta i pogledao ju je pravo u oi, duboko
uzdahnuvi. - Keri, ovo je najgora stvar koju sam ikada u ivotu morao
da uinim. Prinuen sam da vas otpustim.
Keri ga je pogledala zapanjeno, kao da ne razume rei koje je
upravo izgovorio. Ipak, shvatila ga je i suvie dobro. Sada joj je bio
jasan i onaj oseaj zle slutnje i neobino ponaanje ostalih. Sa njenog
lica nestalo je boje. - Ja... ja ne razumem, gospodine Simpsone.
Nikada mi niste prigovorili da ne obavljam svoj posao kako treba...
-

Oh, ne, ne... - prekinuo ju je - o tome nema ni govora. Na va

rad nemam nijednu primedbu. Gledis mi je mnogo puta govorila


koliko ste joj pomagali. Ipak, trebalo bi da shvatite da poslednjih
meseci posao ne ide onako kako bi trebalo i siguran sam da se nita
nee popraviti preko zime.
-

Shvatam - promrmljala je, elei da sve ovo nije istina, da

sanja i da e se svakog trenutka probuditi. - Kada treba da odem?


-

Danas - rekao je posle due pauze. - Znam da je to trebalo da

vam kaem ranije, ali, svakog dana sam oekivao da se dogodi neko
udo i da to ne moram da uinim. Gledis i ja smo cele prole nedelje

by voki
svodili raune i na sve mogue naine pokuavali da vas zadrimo. Na
alost, za to ne postoji nijedna mogunost.
Nastala je neprijatna tiina. On je utao pognute glave. Nije mogao
da je pogleda u oi.
-

Imate nedelju dana godinjeg odmora i dve nedelje plaenog

odsustva.
Gledis e vam ispisati ek - gledao je u svoje ruke, kao da e u
njima nai reenje. - ao mi je, Keri. Slobodno koristite moje ime kao
preporuku za novi posao. A ako ne naete nita do leta, javite se. Ovo
mesto e vas ekati im posao ponovo krene.
-

Hvala vam, gospodine Simpsone - rekla je i oprostila se od

njega.
Na putu do svoje kancelarije pokua-

la je da se sabere i hrabro

podnese nesreu koja joj se dogodila. Gledis je podigla pogled sa stola


dok je Keri zakopavala svoju torbu.
-

Pretpostavljam da je najzad skupio dovoljno hrabrosti da ti

kae - kazala je.


-

Da, rekao mi je da e mi ispisati ek.

Gledis je otvorila fioku. - Ve sam to uradila. ao mi je, Keri. Ti si


najbolja od svih koje su do sada radile ovde. Ne znam kako u bez
tebe.
Keri je uzela ek i naterala sebe da se nasmei. - Bilo mi je
zadovoljstvo da radim s tobom, Gledis. Nedostajae mi. Pozdravi
prodavce u moje ime.
Napustila je zgradu i kroila u hladni novembarski dan. Pourila je
ulicama Boiza prema autobuskoj stanici. Pre nego to je stigla tamo,
ugledalaje kafe i setila se da jo nije ruala. Ulaje i sela za
najudaljeniji i najizolovaniji sto u potrazi za samoom. Poruila je topli
sendvi sa sirom i kafu, ali, kada je konobar doneo jelo osetila je da
uopte nije gladna. Sendvi se polako hladio dok je ona sedela i
posmatrala prolaznike kroz prozor, a oajnika panika ju je sve vie
obuzimala.
Ako ne naete nita do leta, javite se" - tako je rekao Simpson.
Jedva je zadrala histerian smeh. Do sada je

by voki
jpdva izlazila na kraj od plate do plate, a ta sada da radi bez
posla? Nikakvu ii'ileevinu nije imala, a u ovo vreme tnlo je malo
anse da dobije posao. Mali Majk ne moe da eka leto da bi jeo.
Zatvorila je oi u oajanju. ta da radi? Od kako su ona i njena sestra
dole u Boiz nita nije kako treba. Odrasle su u selu, a odgajala ih je
tetka, poto su nn roditelji poginuli u saobraajnoj nesrei. Tetka Liz je
inila ono to je smatrala svojom dunou, ali, proklinjala i svaki cent
koji je davala za njihovu hranu i oblaenje. Obe devojice su ivele za
taj dan kada e biti dovoljno stare da se otisnu u novi ivot i ostave
ovaj umali gradi za sobom.
im je Meg napunila osamnaest godina, a Keri devetnaest, dole su
u Boiz. Oekivale su da e se njihov san o velikom gradu napokon
ostvariti. Obe su se zaposlile u kancelariji jedne kompa- nije, koja je
bila deo ogromne organizacije Revel. Bile su zaposlene tek dve
nedelje kada je jednoga dana u njihovu kancelariju uao Deni Revel,
obavljajui svoj redovni obilazak. To je bio deo njegovog posla, kao
pomonika svog starijeg brata, Doue Revela.
Deni Revel bio je taj koji je zauvek promenio dotada miran ivot
sestrama Frenklin. Tog dana kada su se sreli, Deni ih je obe pozvao na
veeru. Prihvatile su poziv vrlo rado, jer u Boizu su poznavale malo
ljudi, a bile su mlade i eljne drutva. Jo od tog prvog izlaska, Keri je
primetila koliko je Deni razmaen i uobraen, to je veoma dobro
prikrivao svojim izuzetnim armom. Ali njena sestra to nije shvatala.
Nije prola ni nedelja dana, a onaje ve bila do uiju zaljubljena. Njih
dvoje su poeli redovno da se viaju kadgod bi Deni bio u gradu.
Nekoliko puta je Keri pokuavala da upozori svoju mlau sestru da ne
bi trebalo da ozbiljno shvati tu vezu. On je bio iz veoma bogate
porodice i sigurno da je hteo samo da se zabavi sa mladom i naivnom
Meg. Ali, Megje tada bila i suvie zaljubljena da bi mogla to da shvati.
Tada je dola ta uasna no, kada ju je Meg probudila usred noi,
drhtei kao prut. Kada je uspela da se malo smiri, priznalaje danosi
Denijevo dete, koje on nee da prihvati, jer misli da nije njegovo.
Vikao je na nju da nikada ne bi bio takav budala da se oeni sa
devojkom kao to je ona i da vie nikada nee da je vidi.

by voki
Sledeeg dana je Keri otila kod Denija, nadajui se da e moi s
njim da razgovara razumno. Taj dan nee zaboraviti dok je iva.
Zar ti oekuje da se oenim s tom seljankom?" vikao je. ,,I nemoj
misliti da u vas izdravati. To dete nije moje!"
Keri je ustuknula od mrnje koju je videla u njegovim oima. Ipak,
primetila je daje on u emocionalnoj krizi. Stisnula je pesnice. ,,Ti
sasvim dobro zna daje to dete tvoje!"
Dokai to!" procedio je kroz zube. ,,A sada me sluaj. Ako ti i tvoja
sestra budete o ovome irile prie, loe ete se provesti. Upozoravam
vas. A sada se gubi odavde i da vas vie nisam video!"
Sreom, njena sestra nije znala za ovu posetu, pa je mogla bar
malo da je potedi. Meg danima nije izlazila iz stana. Nije ak ni na
posao ila, plaei se da e ga sresti. Sledee nedelje Keri je saznala
da je Deni Revel otiao u Afriku da preuzme neki posao. Za sve je to
bilo udno i neoekivano, osim za Keri koja je znala da on bei od
optubi i odgovornosti.
Mesec dana posle toga stigla je vest da je Deni poginuo u
saobraajnoj nesrei, poto je izgubio kontrolu nad automobilom.
Meg se vratila na posao i nastavila da radi sve dok svoju trudnou
nije mogla da sakrije. Tada je postala histerina i stalno je molila Keri
da ne govori nita tetki Liz, koja je elela da one ostanu s njom i
plaaju joj stan i hranu. Govorila je da bi radije umrla od gladi nego da
se vrati u onaj odvratan gradi. Keri je morala mnogo truda da uloi
da bi je uverila da nee gladovati i da im nije potrebna tetka Liz.
Odluile su da obe daju otkaz i da Keri potrai drugi posao.
Ve idueg dana poele su da ostvaruju svoje planove. Keri se
ubrzo zaposlila u Simpsonovoj agenciji za prodaju automobila. Meg je
ostala kod kue da se brine o stanu i da kuva. Bilo im je teko, ali,
ipak nisu podlegle nesrei koja ih je zadesila, ve su se i dalje borile s
tekoama.
A onda je iskrsnuo jo jedan problem, koji je bio daleko tei od
nematine. Meg je pala u teku depresiju iz koje vie nije izlazila, a u
meuvremenu su joj oboleli bubrezi. Njeno stanje je bilo sve gore i
gore, bez obzira na terapiju i lekove koje je uzimala. Porodila se jedne
hladne januarske noi i nepunih dvadeset i etiri sata nakon toga, od

by voki
komplikacija izazvanih njenom boleu, umrlaje. Svoje dete nije ni
videla. U poslednjim svesnim trenucima molila je Keri da joj obea da
e brinuti o njenom detetu. Kasnije je Keri shvatila da je Meg bila
sigurna da e umreti, to je verovatno i elela.
Vie nije bilo mogunosti da se od tetke Liz krije istina. Keri joj je
sve ispriala i tetka je obeala da e snositi trokove sahrane, ali, da
se od nje ne oekuje da brine o detetu, jer za to ni fiziki ni finansijski
nije sposobna.
Odmah posle sahrane Keri je uzela dete i odvela ga u stan koji je
dotada delila sa sestrom. Prvih nedelju dana je mislila da nee uspeti.
Odgovornost je bila i suvie velika, a ona potpuno neiskusna. Ipak,
Majk je bio zdrava i vesela beba, to joj je vraalo volju za ivot.
Onda je jednoga dana na ulici srela svoju kolsku drugaricu, Denis
Vinton. I ona je kao i Keri dola u Boiz privuena bletavim svetlima
velegrada i uzbuenjima koja je on pruao.
Keri se jako obradovala tom susretu i pre nego to je shvatila ta
radi, ve je sedela u restoranu i jadala se svojoj prijateljici. Deni ju je
paljivo sluala i na kraju predloila neto to je Keri i Majka izvuklo iz
bezizlazne situacije. Pozvala je da se preseli kod nje i da dele stan i
sve trokove. ak bi mogla da se pobrine da jedna divna starija
udovica uva Majka dok su one na poslu.
Posle toga su stvari krenule nabolje. Trokovi su bili manji, gospoa
Moubrej se vrlo rado prihvatila da uva Majka, a Keri vie nije bila
tuna i sama. Deni ju je ak ponekad izvodila meu svoje prijatelje.
Sada su se sve njene nade u bolji ivot rasprsnule kao mehurii od
sapunice. Nesrea koja je prati otkada je dola u Boiz, ponovo se
vratila...
*
Keri je premestila Majka na levu ruku, a desnom je otkljuavala
vrata stana. Dete je bilo pospano, jer je bilo vre njegovo popodnevno
spavanje. Naslonio je glavu na njeno rame i jednu ftiku opustio niz
njena lea. Kada je ula spavau sobu privila je dete na svoje grudi i
osetila njegovu toplotu. Suze su joj krenule niz lice. U poslednjih deset
meseci najlepe trenutke je doivljavala s tim detetom. Kako je samo

by voki
volela te plave loknice i nevine plave oi. Neno ga je spustila na
krevet i poljubila u i rumeni obraz. Majk se promekoljio ali nije
otvorio oi. Keri je obrisala suze. Uspeemo Majk, uspeemo,
pomislila je.
Kada je Deni stigla, zatekla je Keri kako sedi u mraku na kauu u
dnevnoj sobi.
Zato ne upali svetlo? - upitala je, skidajui jaknu i izuvajui

se.
-

Gde je Majk?

Jo uvek spava.

Kako to da si se vratila tako rano? Ja obino dolazim pre tebe.

Danas sam otila ranije.

Deni ju je pogledala svojim krupnim zelenim oima. - Ne osea se


dobro? Nije ni udo poeo je da vlada grip.
Kerije spustila glavu na kolena, koja je obgrlila rukama.
Ne... - rekla je jedva ujno.

Deni je brzo prila kauu i sklonila kosu sa Kerinog lica. Dodirnula


joj je elo dlanovima. - jako si bleda. Idi lezi, a ja u skuvati supu. Keri nije odgovarala, i ona je sela pored nje. - Da ti donesem aspirin i
aj?
Keri je podigla glavu, a njena prijateljica se trgla kada je ugledala
bol u njenim oima. - Keri, ta se dogodilo? Zato si plakala?
Deni, ja nemam grip, nisam prehlaena. Ako izgledam kao da sam
bo lesna, to je zbog toga to sam oajna. Danas sam izgubila posao.
Deni nekoliko trenutaka nije mogla da doe do rei, ali se brzo
pribrala i zagrlila svoju prijateljicu. - Nisi se valjda posvaala sa
efom?
-

Ne, ni sluajno - govorila je Keri tunim glasom. - Naprotiv on

je bio veoma zadovoljan mojim radom. Ali, posao loe ide i neko je
morao da ode. A poto sam ja zaposlena tek pre godinu dana, izbor
je pao na mene. Celo popodne sam pozivala biroe za zapoljavanje,
ali, ovog trenutka niko ne trai sekretaricu. Svi su mi rekli da se
javim posle Nove godine.
Deni je ustala i poela da eta po sobi.

by voki
-

Keri, ao mi je to te je to tako pogodilo. Ali, nemoj da

oajava, neto e ve iskrsnuti. ak i kada bi morala da eka do


kraja godine, to ne bi bio kraj sveta.
-

U nekoliko agencija trae veernje slubenike za robne kue,

dok traju novogodinje kupovine. Radno vreme je od pet po podne do


deset uvee. To mi ne odgovara, ali, poto platim gospou Moubrej za
uvanje Majka, mislim da mi nita drugo ne preostaje.
Deni je smirenim pokretom sklonila svoju riu kosu sa ela. - Ako
bude prihvatila taj privremeni posao, ja u moi da se brinem o
Majku cele veeri.
-

Deni, ti si pravo srce, ali, ne mogu od tebe da traim da

preuzme moju odgovornost za Majka. To to sam ja izgubila posao,


nije razlog da robuje svake veeri.
-

Preiveemo nekako - rekla je Deni odluno.

Keri je uzdahnula duboko i bolno. - Vreme je da odvedem Majka na


kontrolu kod pedijatra, ali, to mogu da odloim za nekoliko nedelja.
Moram da mu kupim nove cipele, ove su mu ve i suvie tesne. Oh,
Deni, on zasluuje mnogo vie nego to ja mogu da mu pruim.
-

ta to govori? - rekla je Deni ljutito. - Niko ne bi mogao bolje

da se brine o Majku. Deci novac nije vaan, njima su potrebne panja i


ljubav. Neu vie da ujem da tako govori. - Poto Keri nije
odgovorila, Deni je nastavila. - Ovo emo zajedno da prevaziemo.
Veruj mi. Neto u ve izmisliti. - Za trenutak je zautala i oslunula. ujem da se Majk budi. Idi i uzmi ga, a ja u skuvati supu.
Nekoliko minuta kasnije Majk je sedeo u svojoj visokoj stolici za
stolom, a Keri ga je hranila. Zatim mu je dala keks u ruku da se
zabavlja dok ona veera.
-

Neto sam razmiljala - rekla je Deni - da je Deni Revel iv

morao bi da nam pomogne. A poto nije, mislim da bi trebalo da


razgovara sa njegovim bratom i zahteva finansijsku pomo.
Keri je spustila kaiku i zagledala se u svoju prijateljicu. Prebledela
je. - Doua Revel je poslednji na svetu kome bih se obratila za
pomo.
Keri je samo jednom videla Denijevog starijeg brata, kada im se
pridruio na veeri. Ali, njegov izgled joj se duboko urezao u pamenje

by voki
i pomalo izazivao strah. Kao voa Revel kompanije imao je veliku
mo, to se ocrtavalo na njegovom licu. Bio je visok i vitak, u
elegantnom odelu, imao je gustu smeu kosu i smee oi koje su
iskrile i imale zlatan odsjaj. Jednom reju, on je bio ovek od ije
pojave zastaje dah, ali, kome se ne moe otvoreno diviti zbog
nadmenosti kojom zrai njegovo telo.
Deni ju je gledala nestrpljivo. - Ali, Majkov otac je jedan iz porodice
Revel i Doua bi moda hteo da ti pomogne kada bi znao u kakvoj se
situaciji nalazi. On je zapanjujue bogat i novac sigurno ne bi bio
problem.
Meutim, Keri nije mogla da zamisli sebe kako odlazi kod njega i
govori mu o svojim problemima oko uzgajanja vanbranog sina
njegovogbrata. Kako da mu kae da je Meg umrla zbog svega to joj
je Deni uinio?
-

Ne - rekla je nervozno - moramo smisliti neto drugo. I molim

te, nemoj mi to vie nikada spominjati.


-

Izvini duo, nisam htela toliko da te uznemirim. Ali, za novac

nemoj brinuti. Prepusti to meni.


-

Naravno da ti neu to dopustiti. Samo, neu da idem kod

Doue i to je moja konana odluka.


-

Evo, vie to ne traim od tebe. U redu?

Keri je klimnula glavom i napokon nastavila da jede. Bila je zauzeta


svojim brigama i nije primetila udan izraz lica svoje prijateljice. Ona
je imala neto na umu.
*
Sledeih nekoliko dana Keri je obilazila sve firme za koje je znala da
im je potrebna sekretarica, ali, nije imala sree. Ili su ve nali nekoga
ili su ekali da proe Nova godina. Jedini svetli trenuci tih dana bili su
to je mnogo vie vremena mogla da provodi sa Majkom.
U subotu ujutru ustala je rano da bi nahranila Majka i spremila stan.
Kada se Deni probudila, prepustilajoj je uvanje deteta a ona je otila
da obavi nedeljnu kupovinu. Uz put je zastala pred jednom dejom
prodavnicom i kupila na rasprodaji Majku cipelice. Svuda je bila velika

by voki
guva i kada je napokon stigla kui ve je proao jedan sat. Deni je
stavila Majka da spava.
-

Ja u ove stvari odneti u kuhinju rekla joj je a zatim u otii

u apoteku. A ti idi u dnevnu sobu. Tu je neko ko bi hteo da te vidi.


-

Keri je okaila svoj kaput na vealicu, namestila kosu pred

ogledalom i zatim ula u dnevnu sobu.


-

Ugledala je jednu visoku figuru koja je stojala pored prozora

njoj okrenut leima. Imao je iroka ramena, koja su se ocrtala ispod


zelene sportske jakne, a ruke je drao u depovima do farmerki.
-

Hteli ste da me vidite?- upitala je ljubazno, oekujui dase ovaj

stranac okrene. Kada ga je prepoznala srce je poelo da joj lupa kao


poludelo, i morala je da se uhvati za naslon stolice, jer je odjednom
osetila slabost.
-

Hteo? Ne, gospoice Frenklin - odgovorio je Doua Revel - pre

bi se moglo rei da sam primoran.


Keri i je jedva dola do daha. - ta... ta vi radite ovde? - zamucala
je.
Podigao je obrve. -

doao sam na poziv vae prijateljice deni

Vinton. Kao to znate, ona me je pozvala u etvrtak.


Keri se iznemoglo spustila na stolicu za koju se pridravala. Osetila
je Douin hladan pogled na sebi.
-

Deni nije imala pravo da vas pozove - rekla je tiho. doli ste

ovamo i posmatrate me kao da samkao


-

Kao da ste varalica koja planira kako da se domogne novca

Revelovih - promrmljao je i pogledao je pravo u oi svojim hladnim


optuujuim pogledom.
-

Znala sam da ete to pomisliti! - Keri mu je hrabro uzvratila

pogled. - Zbog toga sam i rekla Deni da vam nita ne spominje. Da


sam znala kakve su joj namere, sigurno bih je spreila.
On je i dalje posmatrao njeno bledo lice, na kome su se sada jo
vie isticale tamne obrve i dugake trepavice. Pitala se kako to da ne
mrzi ovog oveka iji je brat unitio ivot njene sestre, a njoj osim
bola za izgubljenom sestrom doneo i jednu brigu, problem koji nije
mogla da rei sama.

by voki
Oseate se tako nadmenim, zar ne? - uzviknula je. - Hoete da

se oseam tako nisko i beznaajno. Okrutni ste i bezobzirni isto kao i


va brat!
Za trenutak je primetila kako su mu zaigrali miii na licu. Polako joj
je priao i nadneo se nad nju, tako da se ona povukla jo dublje u
stolicu i skupila ramena.
Nisam doao ovamo da sluam niije uvrede - rekao je opasno

mirno - niti da ujem uvrede za moga brata. Deni nije ovde da bi


mogao da se brani, ali, ja jesam. Tu sam, podseam vas, na zahtev
vae prijateljice. Ako je, ponavljam, ako je ovo dete koje vi odgajate,
dete moga brata, on nije sam kriv to je ono siroe. Ne bih hteo runo
da govorim o mrtvima, ali za to to se dogodilo je i vaa sestra isto
tako kriva, gospoice Frenklin.
Keri ga je gledala zapanjeno, nesposobna da progovori. On misli da
je njena sestra bila laka devojka, za zabavu, koja bi pristala da spava
sa svakim ko bi je hteo. A ako to misli o Meg, onda nema sumnje da
smatra da je i ona takva dvojka.
-

Mislim da nemamo vie ta da kaemo jedno drugom - rekla je

gorko.
Njegovo lice se malo opustilo i nonalantno je seo na kau. - O,
imamo - rekao je drsko - doao sam ovde zbog svoje savesti. Hou da
vidim koliko su opravdane vae optube, a to u i uiniti.
-

Ja nikoga ne optuujem! Rekla sam vam ve da nisam znala da

vas je moja prijateljica pozvala i neu sedeti ovde i sluati da me neko


naziva laljivicom ili neim jo gorim.
-

Potedite me histerije, molim vas - rekao je nimalo uznemiren

njenim reima. - Ja samo hou odgovor na moje pi- tanje.


-

Ko... koje pitanje?

Zato ste sigurni da je ovaj deak sin moga brata?

Vama to naravno ne pada na pamet, jer mislite da svako od

vas samo eli da izvue novac - odgovorila je sarkastino - ali, ja sam


poznavala svoju sestru. Ona je imala samo osamnaest godina kada je
srela vaeg brata. Pre toga nijedan mukarac nije postojao u njenom
ivotu i zato nema ni najmanje mogunosti da Deni nije Majkov otac.
-

Da li je Denijevo ime na Majkovoj krtenici?

by voki
-

Jeste, iako se Majk preziva po mojoj sestri, Frenklin. Va brat

joj je jasno dao do znanja da nee ni da uje za dete.


Pogledao ju je sumnjiavo. - Zato bi to uradio ako je bio siguran da
je dete njegovo?
-

Pa, sada da ja vama postavim jedno pitanje: Zato je Deni

tako iznenada napustio zemlju?


Slegao je ramenima. - Ja ne bih rekao daje to bilo iznenada. Bio
nam je potreban neko da nadgleda poslove u severnoj Africi. Deni se
prijavio da bi dokazao da je samostalan i odgovoran.
-

Kako ste samo sigurni! Taj posao mu je pruio ansu da

pobegne od devojke koja nosi njegovo dete. Plaio se da bi Meg


mogla da pokrene postupak za dokazivanje oinstva.
Prekinuo ju je jednim pokretom ruke.
-

Poto je Deni umro, nikada neemo saznati da li ste u pravu,

zar ne? - zatim je skrenuo temu. - Da li znate deakovu krvnu grupu?


-

Znam. A, Rh faktor pozitivan. Ali, ne vidim...

Oi su mu naglo potamnele. - Ista kao i Denijeva. Ali, to moe biti


sluajnost, tako da to ne dokazuje nita.
Keri je stisnula naslon stolice, toliko snano da su joj prsti pobeleli. Ja nita neu da dokaem vama! Kako se usuujete...
Naglo ju je prekinuo. - Voleo bih da vidim deaka.
-

Spava.

Gde? Ovde? - ustao je. - Neu ga probuditi.

Pre nego to je Keri stigla da protestuje, Doua je uao u spavau


sobu. Prolo je nekoliko minuta pre nego to se vratio. Polako je priao
kauu i seo.
-

Ima istu boju kose kao i Deni - promrmljao je sebi u bradu.


- Ipak, jo uvek nisam uveren da vi govorite istinu- rekao je posle

due pauze.
-

Naravno - konstatovala je gorko - izgleda da imate veoma loe

miljenje o mojoj sestri i meni, pa zato biste mi onda verovali? Isti


ste kao i va brat, gospodine Revele. On je rekao da nikada nee
priznati da je to dete njegovo,a ako ga neko na to bude prisiljavao,
postarae se da nas dve vie nikada ne kroimo u Boiz. Vaa porodica
je ba armantna.

by voki
Douine oi su zaiskrile upozoravajue.- moram da vam skrenem
panju da prestanete da blatite ime moga brata. I jo neto, ako
ikada saznam da ste mi bilo ta lagali..
-

Ja ne laem!- Keri je bila toliko ljuta i bespomona da je bila na

ivici suza. Njena reakcija kao da ga je uverila da ne lae.


-

Ja u i dalje istraivati, gospoice Frenklin. Ustao je i

arogantno krenuo prema izlazu. Jo u vam se javiti.- Zatvorio je


vrata za sobom, pre nego to je Keri stigla da potri za njim i kae
mu da ne eli vie nikada da ga vidi. Stajala je u predsoblju i drhtala.
Kako je Doua Revel samo usudio da doe i tako razgovara s njom?
Samo dok se Deni vrati, pokazae joj!
Nije morala dugo da eka na to. deni je iz apoteke preko puta
vedela kada je Doua otiao i odmah se vratila kui.
-

Nadam se da se ne ljuti na mene to sam ga pozvala, ali

Da, ljutim se! Rekla sam ti jasno da ne elim s tim ovekom

nita da imam.
-

Duo- rekla je Deni umiljato- tebi je potrebna njegova pomo.

Majk zaskuuje neke povlastice kada je ve jedan od Revelovih.


-

Ne reci- procedila je Keri kroz zube- to ime vie nikada preda

mnom.
*
Sledeih nekoliko dana Keri je provela u strahu da e uti
Douin glas svakog puta kada bi podigla slualicu do kraja nedelje je
ve posumnjala u to da e on ikada vie stupiti u kontakt s njom i
poela je da se oputa.
Deni je za taj vikend planirala da ode na skijanje sa prijateljima
koji su radili u istoj banci kao i ona. Rekla je Keri da e u petak doi
ranije s posla. Zbog toga je Keri, kada je ula zvono na vratima,
pomislila da je njena prijateljica zaboravila klju i potrala je da otvori,
pre nego to zvono probudi Majka. Kada je otvorila vrata, ustuknulaje
kao gromom pogoena. Bio je to Doua Revel.
-

Da li je dobro to sam doao, ili... - govorio je prolazei pored

nje i ulazei u stan. Keri je pola za njim u dnevnu sobu.

by voki
Nije dobro to ste doli. Nemam vie ta da vam kaem i hou

da odmah odete odavde.


Okrenuo se da je pogleda i kosa mu je od tog pogleda pala preko
ela. Izgledao je veoma oputeno i mladoliko u farmerkama i svetloj
jakni, bez onog strogog odela i kravate kakvog ga je viala dokje
radila.
-

Malo sam istraivao ivot vas i vae sestre, gospoice Frenklin

- rekao je mirno i pogledao ju je u oi.


-

ta? - uzviknula je Keri, oseajui da poinje da bledi. - Uzeli

ste privatnog detektiva? ta vi mislite, ko ste? S kakvim pravom ste


istraivali na ivot?
-

Morao sam - odgovorio je hladno - znati neto vie o vaem

karakteru pre nego to odluim da li da verujem u vau priu ili ne.


-

Gubite se odavde! - prosiktala je i pokazala rukom prema

vratima.
-

Ne - odgovorio je mirno i seo na kau. - Izgleda da je vaa

sestra bila pristojna devojka, kao to vi tvrdite.


Nije se viala ni sa kim drugim osim sa Denijem, otkako ste stigle
u Boiz. Od dolaska u grad, vas dve ste ivele primernim ivotom. Keri je pokuala da protestuje, ali ju je Doua kratkim potezom ruke
prekinuo. - Mnogo sam razmiljao o ovoj situaciji u proteklih nedelju
dana. Ako je Majk Denijev sin, neu dozvoliti da raste u ovakvim...
okolnostima. - Pogledom je preao preko jednostavnog nametaja u
dnevnoj sobi.
-

Neete dozvoliti! - uzviknula je Keri crvena u licu. - Vi neete

dozvoliti! Gospodine Revele, vas niko nita nije ni pitao u vezi s ovom
situacijom.
Pre nego to je i shvatila da on ustaje, ve je bio ispred nje i vrsto
ju je uhvatio za ramena.
-

Boli me - rekla je tiho, bez daha.

Ja se dobro brinem o Majku, jo od njegovog roenja. Ovaj stan

modanije onakav u kakvom ste vi odrasli, ali, Majk ima sve to mu je


potrebno. Pored svega, ja ga volim, a to ne moete porei. On ovde
osea ljubav, mnogo veu nego to bi je osetio kod vas.
-

Tako. - Njegov stisak je popustio.

by voki
-

To je vaa velika prednost.

Keri se nasmejala gorko. Zar bi to trebalo da bude uteha? Moda bi


mi vae miljenje pod drugaijim okolnostima i znailo neto, ali,
ovako mi uopte nije stalo do njega. Isto kao i do vaeg novca. Posle
svega to ste mi priredili, ne bih od vas uzela ni cent, ni da me molite.
Doua se odmakao od nje. Stavio je ruke u depove i poeo da
eta po sobi.
-

Ako sam dobro shvatio vau prijateljicu, vi ste izgubili posao, a

nemate ni uteevine da biste iveli dok ne naete drugo zaposlenje.


ta nameravate da uinite?
-

Ja... jo ne znam. Ali, neto u smisliti, sigurna sam.

Pogledao ju je zamiljeno. - Ja sam spreman da priznam Majka za


lana porodice Revel. Ma koliko nam se to oboma ba ne svia,
oseam neku odgovornost prema njemu.
-

Ve sam vam rekla, ne treba mi va novac.

Nisam ni hteo da vam ponudim novac.

Zato ste onda doli? Da se naslaujete mojim mukama?

Njegove tanke obrve opasno su se skupile i pogled mu je otvrdnuo.


- Moj brat nije iv i ne moe da preuzme svoju dunost, ali, njegovo
dete mora nositi ime Revel.
Kerino srce je lupalo. - Kako to mislite?
Slegao je ramenima, ali zategnute crte lica su pokazivale da on nije
toliko oputen kao to bi eleo da izgleda. - Hteo bih da usvojim
Majka,

gospoice

Frenklin.

Mogu

mu

ponuditi

dom,

najbolje

kolovanje...
-

Sve to se moe kupiti novcem! - dodala je gorko. - Moete se

tu zaustaviti. Nemam nameru da vam dam Majka. Ja sam mu jedina


majka za koju zna. Ja sam itav njegov svet. Shvatate li da se to
imenom ne moe zameniti? Pobogu, kako ste samo arogantni!
Njegove oi su zaiskrile kadaje sreo njen pogled. - Otrovni ste,
gospoice Frenklin, kao zvearka. Ali, neu da gubim vreme u svai
sa vama. Mislim da vam je jasno da bi svaki sud procenio da ja imam
mnogo bolje uslove za Majkov ivot nego vi.
Ne moete mi to uiniti! Ja u se odseliti odavde. Odveu Majka
tako daleko da ga nikada neete pronai.

by voki
Ne budite tako naivni. Dovoljno je unajmiti dobre detektive i oni bi
vas uskoro pronali. A ja imam dovoljno novca za to. Za trenutak je
zautao i posmatrao njeno oajno lice. - Ali, postoji i druga mogunost
izbora.
Podigla je glavu i pogledala ga oima punim suza.
-

Moete se udati za mene rekao je mirno. - U ponedeljak

moemo dobiti dozvolu i ve se u sredu moemo venati.


Keri je ostala bez rei. Bila je zapanjena. Iznenada je njeno telo
poelo da drhti i histerino se nasmejala. - Da se udam? Za vas? Zar
mislite da bih se tek tako udala za nekog potpuno nepoznatog? I to
jo za nekoga ko ima tako loe miljenje o meni? Radije bih umrla.
-

Da li ste uvek tako melodramatini? - upitao ju je hladno. -

Oprostite to sam vas razoarao, ali, niste me uopte dirnuli. Ja sam


odluio. ini mi se da je na brak najbolji izlaz iz ove situacije.
-

Ne mogu da verujem da ste ozbiljni.

Ipak jesam! Veoma sam ozbiljan!

Razbolim se svaki put kada pomislim ta je va brat uinio

mojoj sestri - rekla je ljutito - i prezirem vas, jer ste doli s takvim
optubama. Moda jesam u bezizlaznoj situaciji, ali, ostalo mi je jo
ponosa.
Doua je stavio ruku na njene usne da bi spreio ovaj histerini
ispad. - Sluajte me! Bez obzira na to ta mislite o mom bratu, njegov
sin ima pravo da nosi oevo ime i sve ostalo to ide uz to. Deak e
odrasti kao Revel na jedan ili drugi nain. Da li sam dovoljno jasan,
gospoice Frenklin? - Ruka mu je nemarno pala na njeno rame. Nju je
taj dodir pekao kroz tanku koulju od velura. Za trenutak joj se uinilo
daje ugledala traak ljudskosti u njegovim oima, ali, to je nestalo
brzo. Njegovo lice je ponovo postalo bezoseajna maska.
-

Smirite se i pokuajte da razmiljate razumno. ak i ako

preivite dok ne naete posao, ne biste dobili parnicu na sudu. I,


mislite na dete. elite li da uzgajate vanbrano dete? Razmislite kako
e to uticati na njega kada poraste dovoljno da shvati?
Keri je zadrhtala i zagnjurila glavu u ake. Pokuala je da razmilja
trezveno. Pred oima joj je igrao Douin lik. Sigurno bi se divila tom
oveku da nije ono to jeste. Ali, u njegovim vena- ma tee ista krv

by voki
kao i u oveka koji je unitio ivot njene sestre. Keri ga je mrzela zbog
toga.
-

Ne bih mogla da ivim u lanom braku, ne bih mogla da se

pretvaram - rekla je - zar ne razumete da mrzim ime Revel?


Doua joj je neno podigao glavu. - Poto budem legalno usvojio
Majka i on bude dovoljno star da me smatra svojim ocem, ako jo
uvek budete imali ista oseanja, moete dobiti razvod i materijalnu
sigurnost da do kraja ivota ivite u mnogo boljim uslovima nego
sada.
-

Ja... ja moram malo da razmislim. Ta ideja je sasvim

izopaena, ali ipak...


-

Ipak, nemate druge realne mogunosti - dovrio je on umesto

nje misao.
-

Vi ete pristati na ovo, jer je to najbolje reenje.

Hoemo li Majk i ja iveti u vaoj kui?

Naravno. Insistiram na tome. Kua je dovoljno velika da ete

moi da me izbegavate kad god je to mogue. Ali, za Majkovo dobro u


oima drugih ljudi mi moramo biti normalan brani par.
Sve u Keri se bunilo protiv ovoga, ali, iz dubine due je izbijalo
saznanje da Doua Revel nee biti tolerantan prema njoj. Nije od
njega mogla da oekuje da e popustiti. A ona nije mogla da dozvoli
da izgubi Majka.
-

Pre nego to donesete konanu odluku, moram da vas

upozorim na dve stvari. - Njegov pogled bio je prikovan za njene oi,


toliko snano da ona nije imala snage da skrene pogled. - Prvo, da
niko osim nas dvoje ne sme da sazna da je Majk Denijev sin.
-

A Deni...

Siguran sam da e ona utati. - Nasmeio se podrugljivo. - Ona

je razumna i praktina mlada ena, to vi svakako niste. Druga stvar


je ta, da ako odluite da odete, Majk ostaje sa mnom.
Keri je osetila izvesnu nelagodnost. udno je to to je imala oseaj
da Doua ve smatra Majka lanom porodice Revel. Ipak, nema
sumnje da on sve ovo ini za njegovo dobro. Ma koliko ona mrzela tu
injenicu, ali, Majk je ipak jedan od Revelovih.

by voki
Iznenada su svi njeni argumenti protiv njegovog plana postali
besmisleni. Bespomono je slegnula ramenima. - U redu. Pristajem na
vae uslove. Nadam se da e to venanje proi tiho i nezapaeno.
-

Potpuno se slaem - rekao je podrugljivo - poznajem jednog

matiara koji e nam sve srediti. Osim svedoka, niko drugi nam nije
potreban. Sa moje strane e to biti jedan veoma dobar prijatelj a vi
biste mogli da zamolite gospoicu Vinton.
Klimnula je glavom.
-

Ja u se za sve pobrinuti i pozvau vas u ponedeljak.

Dobro, gospodine Revele - sloila se bezvoljno.

Sada kada smo zarueni - rekao je suvo - bolje se navikavaj da

me zove Do. Kako tebe zovu prijatelji, Karolina?


-

Keri!

Do vienja, Keri. Do ponedeljka - rekao je i izaao.

Keri je iznenada osetila slabost i spustila se na kau.


Nekoliko minuta kasnije, Deni je ula u stan. - Moram da urim.
Mogu li da uzmem tvoju jaknu? Hej, Keri duo, ta se dogodilo?
Izgleda kao da si videla duha.
Keri je podigla pogled. Njene zelene oi bile su zagonetne.
-

Udau se za Douu Revela!


*

U hotelu u kome je Do stanovao, ekao ih je postavljen sto za


dvoje. Nalazili su se u dnevnoj sobi njegovog privatnog apartmana.
Na stolu su bili cvee, boca ampanjca i upaljene svee.
Keri

je

primetila pogled

mlade

konobarice

koja je primala

porudbinu. Nema sumnje da je Doua Revel ovde bio veoma drag


gost, ali, onaje bila i suvie ljubazna. Sigurno bi ta devojka dala sve
na svetu da se nade na Kerinom mestu. Gotovo je nemogue da ona
nije primetila da u njihovim odnosima neto nije u redu. Venali su se
pre jedan sat, ali, uopte nisu izgledali kao sreni mladenci. Nisu se
drali za ruke i gledali zaljubljeno. Leva ruka joj je bila na stolu i na
njoj je blistao prsten od platine sa etiri bletava dijamanta. okirala
ju je cena tog prstena, koji joj je Do kupio prethodnog dana. On se

by voki
ironino nasmejao kada je juvelir rekao da tako predivna devojka kao
Keri, zasluuje dijamante. Njen izbor je bio obian zlatan prsten.
,, Ipak gospoice rekao je juvelir ,, samo se jednom udaje.
,, Zar ste ba toliko sigurni? upitala je Keri i zbunila starog oveka.
,, Naravno da jesam . Po vama se odmah vidi koliko ste zaljubljeni.
,, Nemoj ga zadirkivati, draga umeao se Do. ,, On ima dovoljno
iskustva da moe da proceni ovakve situacije.
Kada su kasnije izali, Keri je upitala Doa da li je ova predstava
zaista bila potrebna. ,, Da, bila je . Sutra se udaje i mora nauiti da
svoju ulogu igra malo uverljivije rekao je sa nedokuivim izrazom
lica.
,, To nee biti lako odgovorila je sumorno. ,, Nikada nisam ni
pomiljala da u se udati bez ljubavi. Isto tako ne verujem da si ti
oekivao da e tvoj brak biti obmana, im si toliko dugo izbegavao da
se oeni.
,, Na brak nee biti obmana. Kada izaemo od matiara, mi emo
legalno biti mu i ena.
,, Nisam to zna ta sam mislila.
,, Da, Keri, mislim da znam. Pogledao je iskosa i od tog pogleda je
osetila nelagodnost.. ,, I, jo si izvela jedan pogrean zakljuak. Ovo
nije moj prvi brak.
Keri je podigla pogled, veoma iznenaena. Naravno, bila je
radoznala i htela je da sazna vie o tome. Da li se razveo, ili je
udovac? Ako ima dece iz tog braka, to je trebalo da joj kae. Ipak
kada je ugledala njegov smrknuti profil nije vie imala hrabrosti da
postavlja pitanja.
Od samog poetka je osetila daje on porodian ovek, ali na prvi
pogled se moe primetiti i njegov veoma veliki poslovni uspeh. Sa
svojih trideset i pet godina, bio je na vrhuncu karijere, ali i porodinog
ivota.
-

Jesi li razveden? - upitala ga je iznenada.

Iznenaeno je podigao pogled. Keri je sve vreme utala do tada a


ni ranije nije postavljala pitanja o njegovom privatnom ivotu. Ipak,
oni su sada mu i ena i normalno je da zna neto o njegovom
ranijem ivotu.

by voki
-

Ne, moja ena je umrla pre pet godina. Bili smo samo tri

godine u braku.
-

Izvini.

Zbog ega! To nema nikakve veze s tobom. - Pognuo je glavu i

posmatrao au ampanjca u svojoj ruci.


-

Znam, ali ne mogu da ne mislim na tebe. Znam kakve sam ja

imala predstave o braku, a tebi je sigurno ovo uasno, poto si ve


jednom bio sreno oenjen.
-

Uveravam te, Keri, da ja imam neke predstave o braku.

Keri je morala mnogo truda da uloi da bi povela prijateljski


razgovor sa Doom, ali, ova njegova primedba potpuno ju je
ohladila.
-

Pa, ja ne mogu da kaem da sam imala neke iluzije, ve snove

ali, tebi to nita ne govori. Nije te briga to je jedan Revel unitio moju
sestru, a o sebi i da ne govorim.
-

Keri, ako se ti osea unitenom, veruj mi da uopte tako ne

izgleda. - Njegov pogled bio je pomalo podrugljiv, dok je posmatrao


njene guste kovrde na kosi i njeno neno lice. - Divno izgleda.
-

Zahvaljujui tvom novcu, kojim si kupio sve to je sada na

meni. - Pre venanja on joj je dao ek na iznos koji ona ni za nekoliko


meseci ne bi zaradila, i naloio joj je da sav taj novac potroi na
garderobu. - Ali, ja naravno shvatam da treba da izgledam mnogo
bolje nego pre, jer sada sam supruga jednog Revela.
Do se pravio da nije primetio ironiju u njenom glasu. - Dobar smo
par zar ne? Okretali su se za nama svuda gde smo se pojavili. - Neki
udan sjaj u njegovim oima naterao je Keri da zamisli sebe u
njegovom naruju. Istog trenutka se uplaila svojih misli i kao da ih je
on proitao, pocrvenela je. Ipak, nije se mogla osloboditi te slike i kad
god bi joj se vratila u misli, blago bi zadrhtala.
Ovaj ovek koji sedi prekoputa nje za stolom, od danas je njen mu.
Burme koje su nosili i obeanje koje su dali pred matiarem,
obavezivali su ih na obostrana prava i dunosti. Ali, ovo je bio brak
samo na papiru, oboje su to znali. Nita drugo nisu ni spominjali. Ipak,
posmatrajui ga sada pred sobom, iznenada je postala svesna snage

by voki
njegove volje. Nije li je on prisilio na ovaj brak? Moda i jeste, ali, na
njeno telo nikada nee stei pravo.
-

Kada sam rekao da si divna, nisam mislio na tvoju odeu -

promrmljao je. - Ima aneosko lice, iako tvoj otar jezik pomalo kvari
tu sliku.
-

Jesi li onda bar zadovoljan to ena sa kojom si morao da se

oeni protiv svoje volje, a i njene, nee svojim izgledom naruiti tvoj
ugled? Bilo bi zaista uasno da j e tetka tvog bratanca runa. - Njen
ton je bio hladan, kao i njene oi, ali u mislima se seala njegovih
toplih usana i poljupca pred matiarom.
Neno se nasmeio. - Ne dozvoljavam sebi da se naem u
neprijatnim situaci- jama, ako je mogue izbei ih. Niti sam na bilo koji
nain bio prisiljen. Obino radim samo ono to elim, Keri.
Tog trenutka je stigao njihov ruak, i ona je bila poteena da
odgovori na ovu zagonetnu primedbu.
-

Nisi jo popila ampanjac - rekao je Do tiho - a danas imamo

razlog da slavimo.
Keri je podigla svoju au i prinelaje usnama.
-

Nazdravimo branom paru Revel - rekao je Do diui svoju

au. Ona je utala. - ta, zar nee da pije u to ime?


-

Ja nisam neosetljiva tako kao ti. Ili je ovo samo tvoj pokuaj da

me povredi?
-

Hajde draga, nemoj mi rei da moja supruga nema smisla za

humor.
-

ini mi se da u naoj situaciji nema nimalo humora, Doe, i

molim te, nemoj me zvati draga, sada nas niko ne moe uti.
-

Snizi ton - rekao je prijatnim glasom, ali u njegovim oima se

moglo proitati upozorenje - ne bih voleo da svi u hotelu uju da se


svaamo prvog dana naeg braka.
-

Nije me briga! I odbijam da i dalje budem ovde s tobom. Hou

da vidim Majka. Gde ga je odvela ona ena?


Do se odjednom naljutio i nestalo jr iuiog prijateljskog izraza sa
njegovog Iica. - Kvari na prvi zajedniki ruak. Avion nam polee za
sat vremena. A ta ena koja je odvela Majka je hotelska negovateljica
i sada ga hrani. Za nckoliko minuta e ga dovesti ovamo. A sada jedi!

by voki
Da, gospodaru - rekla je sarkastino. - Jesi li se tako ponaao i
prema svojoj prvoj eni? Pa, ja neu dozvoliti ila mi se nareuje na taj
nain. Iako Majk sada nosi to plemenito prezime Revel, ja ga mogu
uzeti i ostaviti te u r.vako vreme.
-

Nemoj ii tako daleko, moja prekrasna enice. Nee me

napustiti, Keri, osim ako ti ja to dozvolim. Ako ipak pokua, pronai


u te i vratiti.
-

Oh, prestani da me mui! - Skrenula je pogled sa njegovog

lica i zagledala se u pod. Kako e izdrati da ivi s ovim ovekom?


Do je utao nekoliko trenutaka i niirno dovravao svoj ruak.
-

Za nekoliko minuta moramo da krenemo - rekao je kada je

zavrio sa jelom. Dodirnuo je neno njenu ruku preko stola. - Trebalo


bi ipak malo da jede.
-

Ne jede mi se - odgovorila je i odgurnula svoj tanjir.

Keri, ovi tvoji detinjasti ispadi su sasvim besmisleni. Zar ne

misli da je vreme da pone da misli na Majka i njegovo dobro,


umesto to stalno saaljeva samu sebe? Pristala si da se uda za
mene, pa onda pokuaj da to Imde najbolje to moe.
-

Ba zato to sam mislila na Majka kada se nalazim ovde, ali,

ne moe oekivati od mene dabudem zadovoljna zbog toga. Ti se


vraa u svoj dom, a i Majka e ubrzo pridobiti. Meni e sve to biti
uasno.
-

Ne mora da bude ba tako - rekao je nestrpljivo. - Nema

razloga da ovaj brak ne bude uspean za tebe. Imae dobar dom i


poloaj u drutvu. Imae novca za sve to poeli. Ti nisi zatvorenik.
Keri je zadrhtala. - Ali, ipak jesam, Doe. I suvie volim Majka da
bih mogla da se odvojim od njega, a ti si sasvim jasno rekao da on
ostaje s tobom. Zar je tada udno to u tvoju kuu smatrati
zatvorom?
-

Preteruje, draga - rekao je zaje- dljivo - svako sam sebi od

doma pravi zatvor. Mora misliti na prednost toga to si moja ena.


-

Gospoa Revel - rekla je hladno.

Do se nasmeio. - Naviknue se na to ime pre nego to i sama


bude svesna toga. - Uzeo je raun sa stola. - Ja sam zavrio. Moemo
uzeti Majka i krenuti.

by voki
*
Kod aerodromske kontrole su se zadrali samo nekoliko minuta.
Do je predao prtljag i drei Majka u jednoj ruci, drugom je drao
Keri za ruku i poveo ih prema ulazu.
Kada su se smestili na svoja sedita, Majk je zadovoljno neto
mrmljao na Doovom krilu. Ispitivao je njegov dep i na kraju izvukao
sveanj kljueva i ispitivao ih jedan po jedan.
Keri je pokuala da odagna neprijatno oseanje koje ju je obuzimalo
dok je posmatrala deaka u njegovom naruju. - ivi li sam? - upitala
je posle nekoliko trenutaka.
-

Ne, sa majkom. Ona je boleljiva i poluinvalid je, tako da

uglavnom provodi vreme u svom apartmanu. Nadam se da ete se


vas dve sprijateljiti. Ona voli drutvo, ali, iako je japoseujem skoro
svakog dana, to joj nije dovoljno. Veoma bih cenio kada bi ti provodila
vie vremena s njom.
Informacija da se Do stara o svojoj majci nije je iznenadila. To to
je insi- stirao da uzme Majka, govori koliko on dri do porodice. - Tvoj
otac je umro, zar ne?
Klimnuo je glavom. - Pre deset godina. Poginuo je u avionskoj
nesrei. Od tada ja vodim kompaniju. Njegova smrt je bila tako
iznenadna da nisam bio sasvim pripremljen da ga zamenim.
-

Sigurna sam da si se veoma brzo snaao - promrmljala je. - Ti

si tip oveka koji se bez tekoa suoava sa svim ivotnim


problemima.
-

Nema sumnje da veoma dobro procenjuje ljude - rekao je

kroz smeh.
-

Ne ba - odgovorila mu je hladno. Mirno je izdrala njegov

pogled. - Ali, mislim da mogu da prepoznam upornost i bezobzirnost.


-

Smatra da su to moji istaknuti kvaliteti? - podigao je jednu

obrvu. - U stvari, prve dve godine sam radio danju i nou, pre nego
to sam sve savladao. Posle oeve smrti bio sam potpuno nespreman da preuzmem posao. - Odjednom je postao veoma
zamiljen. - Znam da se nisu ostvarili tvoji mladalaki snovi, ali, zaista

by voki
nema potrebe da pati, kao to si to inila otkako se Majk rodio. Ne
mogu da shvatim zbog ega nisi ranije traila moju pomo?
-

To mi nikada nije palo na pamet - rekla je iznenaeno. - Tvoj

brat je bio okrutan, a kada je on umro, bila sam sigurna da mi nee


verovati da je Majk njegov sin. Pored toga, ja sam te videla samo
jednom u ivotu, pre dve godine, i tada je bilo oigledno da nema
visoko miljenje o meni.
-

Zato to govori? - Oprezan izraz njegovih oiju upozorio je

Keri. - To... to je zbog naina kako si me gledao, kao da ne zasluujem


tvoju panju.
Do ju je iznenada uhvatio za ruku. - Ima veoma bujnu matu,
Keri. Koliko se seam, celog tog dana sam bio na nekim sastancima,
tako da sam uvee bio izuzetno umoran. - Njegovi prsti su pritisnuli
Kerin venani prsten i ona je osetila bol. Trglaje ruku i njegov stisak je
popustio, kao daje togtrenutka postao svestan ta ini.
-

Mojoj majci nee spominjati Denija i tvoju sestru - rekao je

naglo - ona ne sme da zna da je njen sin odbio da prizna svoje dete, a
ni to da si ga ti krila od njegove porodice. Plaim se da bi te okrivila
zbog toga, tako da se nikada ne biste sprijateljile.
-

Mene da optui? Kada biste ti i tvoja majka znali bar jedan deo

onoga to je Meg preivela...


Namrtio se. - Znam da je tvoja sestra patila. Ali, ne mogu da
opravdam tvoje ponaanje posle njene smrti. Nisi nam pruila ansu
da ti pomognemo. Shvatam da si celu nau porodicu procenila po
mom bratu. Deni je bio tvrdoglav i razmaen. On je imao samo
petnaest godina kada je otac umro i od tada se samo majka brinula o
njemu, jer sam ja morao da preuzmem posao. Na alost, vrlo brzo je
nauio kako da izbegava svoje dunosti. Ipak, kad je poeo da radi u
kompaniji, mislio sam da e se smiriti i konano odrasti.
Majk je zaspao i Do ga je neno poloio u krilo. Keri je pognula
glavu i zamislila se.
- O emu razmilja? - upitao ju je Do.
- Razmiljam o tome kako si popustljiv kada je tvoj brat u pitanju
odgovorila e, podiui glavu.

by voki
-

Moja majka je oboavala Denija, nisam mogao da joj unitim

iluzije. Nikada nemoj rei nijednu runu re o njemu pred njom. Jasno?
-

Da - proaputala je.

Dobro - promrmljao je i naslonio glavu na naslon sedita i

zatvorio oi.
Keri je bila obuzeta odbojnou prema ovom oveku, koji je sada
bio njen mu. Prezirala je sebe to tako mirno podnosi njegove
grubosti. Zatvorila je oi, oseajui oajanje. Kako to da joj je ivot za
tako kratko vreme postao toliko komplikovan? Kako e ga iveti u
Doovoj kui i gledati njegovoj majci u oi, pretvarajui se da je
odana supruga? Njeni finansijski problemi su sada reeni, ali je poela
da shvata da su problemi koji nailaze jo mnogo vei.
Njih dvoje vie nisu razgovarali, sve dok avion nije sleteo. - Hoe li
nas neko ekati? - upitala je. Do je odmahnuo glavom. - Moja kola
su parkirana na aerodromu. Ne idemo daleko.
Bilo je kasno popodne, dani su bili krai i Keri je ugledala tamne
obrise planina koje su okruivale ovu dolinu. Mogla ih je ve zamisliti
pod snegom, kako e izgledati kroz nekoliko nedelja.
Uskoro je grad ostao za njima. Do ih je vozio prema planini.
Majkje leao na seditu izmeu njih dvoje i uplast- nim oima
posmatrao nepoznatu srodi nu u kojoj se naao.
-

Moja kua je desetak kilometara iz van grada. Nadam se da ti

nee smetati to nemamo susede.


-

Nije vano - promrmljala je umornim glasom.

Srediu da dobije kola, tako da e moi da izae iz kue kad

god zaeli.
Naravno, jer i ne mogu stii daleko, pomislilaje Keri gorko. Ali, nije
mu nita odgovorila. Nije htela vie da se raspravlja s njim. Sada joj je
bilo malo lake kada je saznala da e imati kola na raspolaganju i
lake e podneti ovo neprijatno mesto u kome e iveti sa strancima.
-

ta si priao majci o meni?

Samo to da se ve neko vreme poznajemo, to je i tano, na

neki nain. Rekao sam joj i to da odgaja sestrino dete koje u ja


usvojiti. Moja majka je veoma taktina i sumnjam da e te ispitivati za
Majkovog oca. Ako ipak bude radoznala, nadam se da e izmisliti

by voki
neto ubedljivo. Kada sam s njom razgovarao telefonom, bila je
veoma sre- na to e postati baka.
Tada su ba prolazili kroz divnu kapiju sa kamenim stubovima i
pribliavali se prekrasnoj kui, takoe od kamena. Park je bio ukraen
statuama, a sama kua je bila razdvojena na dva krila. Keri je bila
svesna da je Do veoma bogat, ali, ipak nije bila pripremljena na
ovako neto.
-

Divna je - proaputala je, dok je Do parkirao automobil u

garau.
-

Ovo je dobro mesto za decu - rekao je Do sa zadovoljnim

osmehom na usnama. Uzeo je Majka i uli su u kuu kroz garau.


Verovatno je osetio njenu nervozu i neno joj je prebacio ruku preko
ramena i poveo je prema dnevnoj sobi u kojoj je pucketala vatra u kaminu.
Visoka, sedokosa ena je sedela u naslonjai ispred vatre, sa
pletivom u ruci. Kada su uli u sobu, ona je podigla glavu i nasmeila
se. Do se sagnuo i poljubio njen bledi obraz, a ona ga je uhvatila za
ruku. - Doe - rekla je neno - ovo je moj najdui dan u ivo- tu.
Mislila sam da nikada neete stii! - Tada je skrenula pogled sa svoga
sina i nasmeila se Keri.
-

Majko, ovo je moja ena Keri - rekao je jo uvek je drei za

ruku - a ovaj mali lepotan je Majk.


Keri je prila i prihvatila mravu ruku koju je starica ponudila. Kako ste, gospoo Revel?
-

emu formalnosti? - upitala je Doova majka. - Moje ime je

Etel, ali bih zaista volela da me zove majko. Dobrodola u nau kuu,
Keri, u tvoj novi dom. - Zatim je pogledala Majka, koji je stidljivo
zagnjurio glavu u Doovo rame. - Ti takoe, Majk. Oh, Keri, prekrasan
je.
Keri se nasmeila toplo. - Hvala, majko.
Etel Revel je uzela pletivo i stavila ga u torbu. - Sedi, draga, znam
da si umorna posle putovanja.
Keri je zahvalno sela na divan i Do je stavio Majka pored nje.
Deak se odmah privio uz nju i ona je pomislila da je pomalo uplaen
od ove nepoznate sredine u kojoj se tako naglo naao.

by voki
-

Pretpostavljam da ste ruali pre nego to ste krenuli - rekla je

Etel - ali, ipak sam kazala Beti da napravi aj i sendvie. Doe, hoe
li molim te po- traiti Beti i rei joj da donese aj i sendvie?
Dok je Do bio odsutan, njegova majka je ispitivala Keri o njenoj
porodici. Pokazalaje veliko saaljenje prema traginoj smrti njene
sestre i istovremeno se divila Keri to je preuzela brigu oko svog
sestria. Keri se plaila ovog razgovora, ali je sve bilo mnogo bolje
nego to se nadala. Etel nije spominjala Majkovog oca. Bila bi
okirana da zna da je to Deni, i moda je ba zbog toga, nesvesno
izbegavala razgovor na tu temu.
Poto su popili aj, starica se izvini- la i otila u svoju sobu,
ostavljajui Keri i Majka da se odmore. Verovatno je htela da
mladence ostavi same.
- Doi, pokazau ti tvoju i Majkovu sobu - rekao je Do kada je
njegova majka otila. Adam Karnej je ve odneo vae stvari. - Podigao
je deaka i poao uz stepenice. Zaustavio se na drugom spratu i
otvorio prva vrata. Spavaa soba je bila velika, na zidovima su bile
tapete sa plavim cvetovima na beloj podlozi. Tepih je bio takoe plav,
a nametaj beo, sa zlatnim ivicama. Dugake zavese od belog satena
prekrivale su ceo zid, a posteljina je bila zlatne boje.
Do je proao kroz sobu i otvorio vrata kupatila, pokazujui joj da
prie i pogleda. Ovako luksuzno kupatilo Keri nikada u ivotu nije
videla. - Kako ti se dopada?
Keri je odjednom postala i suvie svesna njegove blizine i okrenula
se da izae. - Ovo je mnogo bolje nego to sam ikada sanjala da u
imati. Ovako elegantna i luksuzna okolina ini me napetom.
-

Naviknue se - rekao je Do otvarajui jo jedna vrata od

male sobe koja je bila namenjena Majku. Tu je ve bilo mnogo


igraaka.
-

Pa, Majk - rekao je Do stavljajui deaka na visoku stolicu. -

Tedi te eka. - Pruio mu je malog, upavog medveda kojeg je Majk


zgrabio s obe ruke. Srenoje gunao.
Do se nasmejao i okrenuo prema Keri. - Mislim da e se brzo
prilagoditi.

by voki
Vratili su se u spavau sobu i Do je priao vratima prekoputa
kupatila. - Ovde je moja soba - stavio je ruku na bravu, ali nije otvorio
vrata.
-

Ima... ima li tu klju? Podrugljivo ju je pogledao. - Ova vrata se

nikada nee zakljuavati, Keri. Neemo dozvoliti da posluga dobije


pogrean utisak, zar ne?
-

Hoe da kae, pravi utisak? - rekla je Keri hladno. Iz Majkove

sobe dopiralo je radosno cianje. On je sigurno otkrivao i druge


igrake. Keri se okrenula i poela da skida jaknu. Iako nije ula korake,
osetila je Doovu blizinu. Stojao je samo jedan korak od nje. Snano
ju je uhvatio za ramena.
-

Da li time hoe da kae da e na odnos biti platonski?

Srce joj je zatreperilo kada je ugledala opasan sjaj u njegovim


oima. - Ti zna... da smo se tako dogovorili.
Njegov pogled je lutao preko njenog lica i kose. - Ja se ne seam
takvog do- govora, Keri. Ne seam se da smo to uopte spominjali.
-

Ali... ne misli valjda... mi se jedva poznajemo.

Zar postoji bolji nain da se upoznamo, lepa moja enice? -

Iznenada se nala u njegovom zagrljaju i pre nego to je shvatila ta


se dogaa, njegove usne su ve bile na njenim, tople i izazovne. Bio
je to dug, strastan poljubac, od kojeg je izgubila dah.
Keri je osetila da je njegovo telo pripijeno uz njeno, da su im usne
postale jedno. Obuzela ju je udna slabost, kao da je prestala da die i
kao da je srce prestalo dajoj kuca.
Tada je Do podigao glavu i ne isputajui je iz zagrljaja
promrmljao. - Ti si moja ena, Keri i mi smo jedno bie, htela ti to ili
ne.
-

Udala sam se za tebe samo zato to si me prisilio, i ti to dobro

zna - odgovorila mu je tihim, udno slabanim glasom.


-

To nije vano. I pored toga moemo da uivamo u novonastaloj

situaciji.
Pokuala je da se izvue iz njegovog zagrljaja, ali je stisak bio i
suvie jak. - Da uivam! - uzviknula je. - Zar misli da mogu da
uivam u dodiru jednog Revela?

by voki
Zagledao se u njene oi dok su mu usne lagano podrhtavale. Obeavam ti da u te nauiti da uiva u tome.
-

Mrzim te! - rekla je kroz zube. - Prisilio si me da doem ovamo

i ako neto bude dobio od mene, to e biti samo na silu. - Tada je


naglo zastala, prekinuta opasnim iskrama u njegovim oima.
-

To emo jo videti - promrmljao je.- Zar zaista misli da e

moi da ivi kao kaluerica, dok te samo ne- zakljuana vrata dele
od mua? - Naglo ju je odgurnuo i krenuo prema svojoj sobi. Nije se
okrenuo dok je zatvarao vrata za sobom.
*
Keri je etala po svom apartmanu ispitujui svaki njegov kutak.
Doovo neoekivano ponaanje, pokvarilo je njeno divljenje. Sadaje
prstima prelazila preko nenih satenskih prekrivaa i ogromnog
starinskog ogledala.
Ovo je sigurno biia soba njegove prve ene. Da li on uvek misli na
nju kada se nae ovde? Da li je liila na nju? Ove misli su je okirale.
Prvi put sada razmilja o svojoj prethodnici, kakva je bila i kako je
izgledala. Postalo joj je jasno dabi njena slinost sa Doovom prvom
enom mogla opravdati njegov predlog da se venaju. U tom sluaju,
ne bi samo sin njegovog brata bio razlog za njegovu enidbu s njom.
Ako je tako, onda je to veliki promaaj za njega. Keri nije bila ena
koja se mogla zaljubiti u Doa Revela, iako on nije bio uvek toliko
arogantan i bezobziran.
Otvorila je vrata garderobe, oekujui da u njoj ugleda haljine
njegove prve ene. Ali, orman je bio potpuno prazan. Odahnuvi, ona
je stavila kofere na krevet i poela da rasporeuje stvari. Kada je sve
sloila, uzela je Majkove stvari i ponela ih u njegovu sobu. Deak je
drao mecu u naruju, a kada mu je prila, ispruio je ruke prema njoj.
- Mama! - progovorio je.
Kada je presvukla deaka, odnela ga je na svoj krevet, s namerom
da se i ona malo odmori. Dok je posmatrala njegovu plavu kovrdavu
kosu na jastuku pored sebe, upitala se da li je dobro uradila to ga je

by voki
dovela ovamo. Sve je tako drugaije, da njegova mala glava to ne
moe da shvati. Ipak ona je jo uvek s njim i jedini mu je oslonac u
ovoj nepo- znatoj sredini, koja ga verovatno pomalo i plai. Nikada
nee dozvoliti da se razdvoji od deteta, bez obzira na to to se
dogaa izmeu nje i Doa. S tim mislima je utonula u san.
Kada se probudila, soba je ve skoro bila mrana. Kad je sasvim
otvorila oi, skoila je iz kreveta i prigueno kriknula. Deak vie nije
bio kraj nje. Za svaki sluaj je pogledala pored kreveta mis- lei da je
deak pao, ali, tada bi plakao i ona bi se probudila. Otvorila je vrata
njegove sobe, ali, tamo su bile samo njegove igrake. Tada je odluila
da po- gleda u Doov apartman. Lagano je otvorila vrata. Ni tamo
nije bilo nikoga. Moda je on odveo Majka dole? Tog trenutka je
ugledala papiri na nonom stoiu, na kome je pisalo:
Keri, otiao sam u kancelariju da pregledam potu. Ti i
Majk ste tako mirno spavali. Neu se dugo zadrati. Do."
Znai, on je bio u njenoj sobi dok su ona i Majk spavali. Pogledala je
svoju prozirnu spavaicu i pocrvenela, pomislivi da je Do stojao
kraj njenog kreveta i posmatrao je.
Obukla je farmerke i demper i potrala niz stepenice. Sada bar zna
da Majk nije sa Doom. Pitala se ko ga je uzeo, jer, on sam nije
mogao da sie niz stepenice, a da je pao, to bi se orila cela kua.
Odahnula je im je stigla u prizemlje. Zaulaje deakov prigueni
smeh. Krenula je u tom pravcu, ali, sada vie nije urila. Bilo ko da je s
njim, Majk je oigledno zadovoljan. Deakov glas ju je doveo do
kuhinje. Otvorila je vrata i zastala. On je sedeo u visokoj stolici za
okruglim stolom, a ispred njega se nalazio plastini posluavnik sa
hranom.
S druge strane sedeo je neki sedokosi ovek i pravio grimase, koje
su tako zabavljale deaka.
Kada je Keri ula, malo drutvo se okrenulo prema njoj. Bile su tu
jedna starija ena i mlada devojka od oko osamnaest godina i svi su
bili zauzeti zabavljanjem Majka. ovek i ena su ustali. - Gospoo

by voki
Revel - rekla je ena smeei se nesigurno - verovatno ste se brinuli
za deaka.
-

Ne, zaista nisam brinula - odgovorila je Keri. - Samo sam se

pitala ko ga je uzeo? - Prila je visokoj stolici i kada je ugledala


Majkovo hranom i mlekom umazano lice, nasmejala se. - Vidim da mu
je sasvim dobro. Vi mora da ste Beti i Adam Karnej. - Okrenula se
prema njima. - Do mi je rekao za vas.
-

Jesmo, a ovo je moja neaka Gracia Hermstrom - rekla je Beti.

- Ona dolazi iz grada da nam pomae.


Gracia se stidljivo nasmeila. - Dobar dan, gospoo Revel - Njen
pogled bio je prikovan za Kerino lice otkako je ula u kuhinju.
Oigledno, bila je veoma zainteresovana za suprugu Doa Revela.
-

Sedite, molim vas. Nisam imala nameru da vas uznemiravam

za veerom.
Kada su seli, Adam je nastavio da se igra sa Majkom, pretvarajui
se da hoe da mu uzme olju iz ruke. Deak je bio oduevljen.
-

Upravo smo zavrili veeru - rekla je Beti i krenula prema

sudoperu, nosei prljavo posue. - ula sam Majka kada sam prolazila
pored vae sobe. Pokucala sam, ali, niko nije odgovorio, pa sam
odluila da uem i vidim da li je sa deakom sve u redu. Vi ste tako
vrsto spavali da mi je bilo ao da vas probudim, pa sam uzela dete.
Nadam
se da ne mislite da je to bilo drsko sa moje strane?
-

Naravno da ne mislim - uveravala ju je Keri. - Zahvalna sam

vam to ste nahranili Majka. Izgleda da je on u tome uivao.


Beti se smeila posmatrajui deaka. Oigledno da ih je sve
osvojio. - Ima veoma dobar apetit. Primetila sam da u vaoj sobi nema
flaice sa cuclom, pa sam mu dala da pije mleko iz ae. Veoma dobro
se snaao.
-

Da, sada mu to ide od ruke. Ali, trebalo je da ga vidite pre dva

meseca kada sam ga odvikavala od flaice. Uvek je bio sav mokar. Ja


nisam imala nikakvog iskustva sa bebama, tako da sam bila
nespretna.

by voki
-

Ipak, uspeli ste da ga odviknete - rekao je Adam. - Majk je va

sestri, tako kae Do. - On nije mogao da savlada radoznalost, koja


mu se oseala u glasu.
-

Da, moja sestra je umrla odmah po njegovom roenju.

Posle kratke tiine, Adam je shvatio da ona o tome nee govoriti


nita vie. Bio je pomalo razoaran. - Hoete li da veerate, gospoo
Revel?
-

Ne - odgovorila je brzo - jeli smo sendvie kada smo stigli, ali

bih vrlo rado popila olju kafe, ako je ostalo.


-

Hoete li da vam je odnesem u dnevnu sobu? Tamo je

prijatnije. Odne- u i deaka, ako hoete.


-

Ne, nije potrebno. Popiu je ovde. - Ve se smestila za sto i tek

tada je primetila da je ostalima nelagodno. - Opostite ako sam vas


omela u porodinom razgovoru.
-

Ne, niste - odgovorio je Adam naglo i Keri ga je pogledala

iznenaeno.
-

To je zbog toga - umeala se njegova ena - to nismo

navikli...
-

Ona hoe da kae - prekinula ju je Gracia - da ostali nikada ne

ulaze u ku- hinju.


Adam i Beti su je pogledali ljutito. - Ali... - zamucala je ona - sami
ste mi rekli da je Helen Revel uvek postavljala poslugu na svoje
mesto.
Adam je ustao sa stolice. - Devojko, vreme je da ide kui. Hajde, ja
u te odvesti.
Tek tada je shvatila da je rekla neto to nije smela i pocrvenelaje
od ljutnje. Krenula je za Adamom bez rei.
-

Nemojte obraati panju na Graciu - reklaje Beti. - Ona je

dobra devoj- ka, ali, kada otvori usta, nikada se ne zna ta e rei.
-

Helen Revel je bila Doova prva ena, zar ne?

Na licu ove starije ene se ogledala nelagodnost. - Pa da. Sigurna


sam da vam je gospodin Revel priao o njoj.
-U stvari nije. Nikada nismo razgovarali o njoj. Da lije onaizgledala
kao ja?

by voki
Beti ju je pogledala zapanjeno. - Kao vi? Pobogu, ne! Ona je bila
plavua i veoma visoka, kao manekenka. Nije ba bila lepotica, ali je
bila atraktivna, privlaila je panju, posebno... Oh, sigurna sam da ne
elite o tome da sluate.
Keri je bila veoma radoznala i svakako je htela da to vie sazna o
Helen, ali, nije znala na koji nain da ispita Beti, a da to ne bude
sumnjivo. Ipak, odluila je da je ispita, bez obzira na to ta e ena
misliti, ali, tada je ula neku buku iza svojih lea.
-

To je gospodin Revel - reklaje Beti - izvinite, moram da odem

da vidim da li mu jo neto treba.


Keri se ponovo posvetila Majku. Kada se Beti vratila, zatekla je
deaka kako zadovoljno gunda u njenom naruju. - Odneu aj
gospodinu Revelu - Zaustavila se i s osmehom na usnama pogledala
Majka. - Kako je samo sladak. Stara gospoa Revel je zamolila, ako vi i
deak moete da odete do nje. Plaim se daje i suvie esto sama.
-

Naravno, otii emo - rekla je Keri i ustala, drei Majka u

naruju. - Gospoo Karnej, hvala vam na kafi i to ste nahranili Majka.


-

Zovite me Beti, kao i svi ostali. A to se tie malog Majka, bilo

mi je pravo uivanje. Zovite me kadgod bude trebalo. Uvek u ga rado


priuvati.
-

Hvala, Beti - rekla je Keri toplo. - To je vrlo lepo od vas.

Dokje odlazila, ulaje Betin glas. - Drago mi je to ste ovde.


Gospodin Do je i suvie dugo bio bez ene.
Keri je prisilila sebe da se nasmei, ali, nije odgovorila. Ova
dobroudna ena ne bi mogla da shvati u kakvoj se ona situaciji
nalazila. Ni Etel Revel to ne bi razumela.
Jednom slobodnom rukom pokucala je na vrata svoje svekrve. Kada
ju je ova pozvala, nala se u maloj dnevnoj sobi, mnogo elegantnijoj
nego onoj u kojoj je upoznala Etel. Nametaj je bio u antikom stilu, a
persijski tepih je pokrivao veinu poda.
Etel je sedela ispred police sa knjigama u mekoj, barunastoj
haljini. Na- smeila se kada su Majk i Keri uli.
- Hvala ti to si dola, draga. Sedi, molim te.
Keri je namestila deaka u udobnu naslonjau, gde je izgledao
sasvim zadovoljan, iroko otvorenih oiju posmatrajui okolinu.

by voki
-

Oh, stie Beti sa mojim ajem. - Kada je domaica izala, Etel

je ponudila Keri sa ajem.


-

Ne, hvala, upravo sam popila kafu u kuhinji.

Etel je nasula sebi aj, sipala eer i udobno se zavalila u


naslonjau. - ao mi je to je Do ba danas morao da izae zbog
posla. Nadam se da se nisi oseala zapostavljenom, duo. Ja zaista
mislim da on nije morao da ode, a to sam mu i rekla. Ali, verovatno si
primetila i sama da se na njegove odluke teko moe uticati.
-

Da, primetila sam to - potvrdila je Keri i toplo se nasmeila -

Ali, ne ose- am se zapostavljenom. Pre nego to sam se udala za


Doa, znala sam da on vodi veliku kompaniju i da je veoma zauzet.
-

Neobino

je

da

jedna

tako

mlada

osoba

ima

toliko

razumevanja - rekla je starica srui aj. - Majk, gledaj ta imam za


tebe - obratila se deaku vadei iz depa gumenog patka. Deak je
zgrabio igraku i odmah je poeo da je vae na ta su se obe ene
nasmejale. - To e ga zabaviti nekoliko minuta. Nameravam da uvek
ovde drim nekoliko igraaka, tako da uiva u posetama meni. Ah pogledala je Keri neno - nita nije tako lepo kao imati dete u kui. Ali,
deca tako brzo rastu.
-

To mi svi kau - sloila se Keri - a i sama kada se osvrnem tih

prolih deset meseci, ini mi se da su proleteli. Moram priznati da


sam prvih nekoliko nedelja mislila da nikada nee proi.
-

O, da, to je period kada dete zahteva potpunu panju i tada je

najtee. Ali, ipak e sve to proi, a vredi. ak ako kasnije izgubi


dete... Ja... verovatno ti je Do rekao... da je moj mlai sin poginuo
pre godinu dana.
-

Da, rekao mi je.

Jo uvek mi uasno nedostaje - nastavila je Etel - uvek je bio

tako pun ivota. Oh, bio je svojeglav, dok nije odrastao, ali, on me je
izvukao iz oajanja, kada mi je poginuo mu. Do je naravno bio
toliko zauzet poslom da sam ga retko viala.
Keri je bila veoma uznemirena ovim tokom razgovora. - Do mi je
priao o tome. Ne znam da li je vama rekao, i ja sam neko vreme
radila u vaoj kompaniji.
-

Da, rekao mi je. Tako ste se i upoznali.

by voki
Keri je neto promrmljala, nerazumljivo. Nije znala ta je Do
priao svojoj majci i sada se plaila da e rei neto pogreno.
-

Da li si moda upoznala i Denija?

Ja... ja sam ga samo jednom videla, ini mi se. Ali, nikada se

nismo upoznali - Keri je mrzela ove lai, ali, nije imala izbora. Na njeno
veliko olakanje, Etel nije imala nameru da nastavi razgovor o toj
temi. - Keri, hou da zna da sam se veoma obradovala kada mi je
Do javio da e se ponovo oeniti. Bio je tako usamljen otkako je
Helen tragino poginula u hotelskom poaru.
-

Poaru?

Da, zar ti Do nije rekao? Helen je otputovala u Toronto na

nekohko dana. Uhotelu u komje odsela, izbio je poar. Do ti sigurno


nije priao o tome, jer je sve to veoma bolno za njega. Ni meni nije
vie priao o Helen. I suvie je povuen u sebe i trebalo bi da ga
natera da malo vie pria o svojim oseanjima.
-

Hm! - promrmljala je Keri, mislei kako e se on njoj jo manje

poveravati nego svojoj majci. Etel je, oigledno mnogo oekivala od


ovoga braka. Keri se rastuila, pomislivi kako bi se ova ena, koja je
poela da joj se dopada, da zna istinu razoarala. Pre nego to je
mogla da postavi jo neko pitanje o Helen, Beti je pokucala na vrata. Ovde je gospoa Toro, dola je da vas poseti.
-

Desi? - rekla je Etel radosno. - Reci joj da ue. Desika Torp je

- dodala je okreui se prema Keri - naa draga porodina prijateljica.


Njen otac i moj mu su odrasli zajedno.
ena koja je tog trenutka ula, bila je visoka, crnokosa, klasino
lepa. Oko nje se irio miris francuskog parfema. Prila je i poljubila
Etel u oba obraza.
-

Divno izgledate, draga.

Dobro se oseam, hvala ti, Desi. Dobro je to si dola. Hou

da upozna Doovu novu suprugu i sina, Keri i Majka.


Desika je radoznalo pogledala oboje. - Zdravo, Keri. Htela sam da
budem meu prvima koji e ti poeleti dobrodolicu.
-

Hvala - odgovorila je Keri i podigla Majka, koji je postao

nemiran.

by voki
Desikin taman pogled skrenuo je na deaka. - Kako slatko dete rekla je bez imalo nenosti. Njen osmeh bio je izvetaen. - Ipak ne
mogu da zamislim Doa u ulozi oca.
Tada e se veoma izaenaditi rekla je Etel. - Do se odlino slae
sa Majkom, ak toliko dobro da se plaim da e ga razmaziti.
-Nemogue! - izjavila je Desika, skidajui kaput. Sela je u fotelju
pored Etel. - A gde je tatica sada?
Etel je pogledala Keri, dajui joj do znanja da ona treba da odgovori
na ovo pitanje. - Otiao je u kancelariju da pre- gleda potu.
Desika podie obrve. - Zaista? Kako romantian prvi brani dan Njen podrugljiv ton izazvao je Keri i ona bez razmiljanja odgovori. Sva srea, no je dovoljno duga.
Kakva sam ja laljivica, pomislilaje, ali, kada se setila Doovog
poljupca, shvatila je da to i nije potpuna la.
-

Naravno - rekla je Desika sa samouverenim osmehom.

Pogledomje odmeravala Kerinu figuru i ona poali to nije obukla


neto prikladnije od farmerki. Odahnula je kada se Desika obratila
Etel.
-

Bie dobro za vas da imate jo je- dnu enu u kui. Znam da

Do nije u mogunosti da vam posveti mnogo vre- mena. To je cena


njegovog uspeha.
-

Sasvim si u pravu - sloila se Etel - ali se nadam da e on

mnogo vie vremena provoditi u kui sada kada su tu Keri i Majk.


-

Znajui Doa - rekla je Desika suvo - ne bih previe raunala

na to.
Keri nije mogla da shvati zato je ova ena toliko zajedljiva i morala
je da uloi mnogo napora da se ne bi spustila na njen nivo i
odgovorila joj istom merom.
-

Moda emo Majk i ja praviti njemu drutvo na poslu -

promrmljala je.
-

O, da - rekla je Etel - sigurno e eleti da ti pokae ta radi, bar

onu zanimljivu stranu. Helen to nikada nije interesovalo.


-

Mislim da Do nee imati vremena da izigrava vodia -

dobacila je Desika.

by voki
-

Nadam se da svoju suprugu i sina nee tretirati kao obine

turiste - Keri se jedva uzdrala da ne bude otrija.


Desika ju je jo nekoliko miiiuta posmatrala mranim pogledom, a
zatim se okrenula prema Etel. - Vidim da je stigao onaj sat od ruinog
drveta.
-

Da, pre nekoliko dana. Divno se slae uz nametaj, zar ne? Ne

mogu da pronaem rei da ti se zahvalim to si ga pronala za nas.


-

im sam ga ugledala, shvatila sam da je stvoren za vas.

Tvoj ukus je nepogreiv, kao i uvek.

Voli li antikvitete? - okrenula se Desika prema Keri.

Da, volim. U stvari ne znam ba mnogo o njima, ali, ovaj sat je

predivan.
-

Desi je mnogo strasniji sakuplja od mene - rekla je Etel -

mora videti njenu kolekciju.


-

Bie mi drago da me poseti - brzo je rekla Desika, ali, Keri se

ipak upi- tala koliko je iskren njen poziv.


-

Imam mnogo posla oko Majka, ali ipak, hvala ti. Moda emo

za nekoliko nedelja navratiti zajedno.


Keri se iskreno nadala da e Desika za nekoliko nedelja zaboraviti na
ovaj poziv, jer nije elela da ovu uobraenu enu sretne na njenom
terenu.
Posle ovoga, Etel i Desika su poele da govore o pripremama za
godinju dobrotvornu priredbu. Majk je poeo da se dosauje i ona ga
je spustila na pod, ali mu nije dozvolila da otpuzi daleko od nje.
Iz razgovora dve ene bilo je oigledno da se veoma dobro poznaju
i da se izvrsno slau. Desika je veoma esto dolazila u posete i Keri
se nadala da e ubudue uspevati da izbegne njeno prisustvo, pod
izgovorom da neto treba da uradi za Majka.
Konano, Desika se spremila da poe i jo jednom je podsetila Keri
da je moe pozvati ili posetiti kadgod bude imala vremena.
-

Ona je tako puna razumevanja - rekla je Etel. -I pored svih

svojih oba- veza nae vremena da navrati kod mene, bar jedanput
nedeljno. - Zastala je za trenutak - moram ti rei pre nego to sazna
od nekog drugog, svi su oekivali da e se Do i Desika venati.

by voki
-

udim se da tako divna ena nije ve udata - odgovorila je Keri

naizgled hladnokrvno.
-

Oh, bilaje. Mu joj je umro pre nekoliko godina. Ostavio joj je

veliko nasledstvo, tako da je sada zbrinuta do kraja ivota. Slobodno


vreme provodi u organizovanju dobrotvornih priredbi, kao to e biti
ova o kojoj smo govorile.
-

Etel - promrmljala je Keri.

Mislila sam da e me zvati majko.

Oprostite, naviknuu se. Majko, sada bih htela da okupam

Majka i da ga stavim da spava.


-

Naravno - sloila se Etel - jadni na deak, imao je veoma

uzbudljiv dan.
Keri je podigla deaka. - Uivala sam u ovoj poseti.
-

Volela bih da vas dvoje esto dola- zite. Dobrodoli ste u svako

doba. - Toplo se nasmeila. - Mislim da e ti biti veoma dobra


supruga mome sinu.
Dok se penjala uz stepenice, Keri je pomislila da je Etel od one
vrste ena koje veruju u ono to hoe. Za nju je sve crno ili belo. Do
i Keri su se venali, znai da se vole. Svaki drugi razlog za njihov brak
za nju je neprihvatljiv. Iako se ak spremala da joj Desika bude
snaha, spremna je da prihvati Doov izbor.

*
Majk je nerado otiao u krevet. Iako je bio umoran, eleo je i dalje
da se igra. Ipak, naporan dan je vrlo brzo uinio svoje i uskoro je Majk
spavao spokojnim snom.
Keri se tiho iskrala iz sobe i otila da se istuira. Posle toga je
otvorila onnan i u njemu ugledala prozirnu svilenu spavaicu, koju je
kao poklon za venanje dobila od Deni. Dodirnula je nenu tkaninu i
kroz misli su joj prole slike otvaranja poklona pre nego to ju je Deni
odvezla na venanje.
Deni, nije trebalo to da radi!" pro- testovala je Keri, kada je
ugledala ovaj divni poklon. Znala je da kota mnogo vie nego to bi
njena prijateljica mogla da odvoji.

by voki
Svaka nevesta za prvu branu no mora imati neto izazovno"
odgovorila joj je Deni.
Keri je poelela da moe da se poveri svojoj prijateljici i da joj
prizna da e prvu branu no provesti sama u krevetu, ali, nije imala
srca da uniti iluzije koje je Deni imala. Deni je od prvog trenutka
kada je saznala za njeno venanje sa Doom, smatrala to veoma
romantinom vezom, ljubavlju na prvi pogled.
Keri je sada posmatrala tu spavaicu sa tunim osmehom na licu.
Lagano ju je navukla preko glave i stala pred ogle- dalo u uglu sobe.
Spavaica je vrlo malo skrivala i Keri je pomislila da bi isto ta- ko
izgledala i da je naga.
Ipak, iako niko nije mogao da je vidi, odluila je da ne skida tu
spavaicu. Upalila je nonu lampu i legla u krevet. Prelistavalaje
asopis koji je kupilana aerodromu.
Uspela je da proita samo dva kratka lanka, kada joj je neto
drugo privuklo panju. ula je zvuke iz Doovog apartmana. Brzo je
ugasila svetlo i odluila da se pretvara da spava, ako Do kojim
sluajem zaviri u njenu sobu. Ipak, kroz nekoliko minuta u susednoj
sobi je zavladala tiina i ona je pomislila da je on legao. Poto joj se
nije spavalo, Keri je ponovo upalila lampu i uzela asopis.
Iznenada su se otvorila vrata koja su razdvajalate dve sobe. Pojavio
se Do, drei u ruci dve ae vina. Na sebi je imao kimono, vezan u
struku i Keri je shvatila da ispod kimona nema nita.
asopis joj je iskliznuo iz ruke i ona uhvati pokriva i navue ga do
brade. - ta hoe? - upitala je prestraeno.
Prilazio joj je lagano i Keri je opazila vatru u njegovim oima. Kakvo provokativno pitanje! Zar zaista to mora da pita? - seo je na
ivicu kreveta i pogledom prelazio preko njenog lica.
-

Ve sam skoro zaspala - lagala je Keri, navlaei pokriva sve

vie.
-

Mene ne moe prevariti. Video sam svetlo ispod vrata i

asopis koji si itala.


Zadrhtala je, gledajui njegovo lepo lice i poelela da moe da ga
prisili da ne ulazi tek tako u njenu sobu, kao da su pravi brani par.

by voki
-

Voleo bih da moja ena popije sa mnom au vina pre

spavanja.
- Ne treba mi nikakvo vino - odgovorila je odbojno, nadajui se da
e on ipak odustati.
-

Molim te, Keri. Tako malo traim od tebe - rekao je tiho i

neno, kao da je osetio njenu zbunjenost.


-

Malo trai? Ve si uzeo moju slobodu i Majka, a sada hoe... -

usne su joj zadrhtale i nije mogla da dovri reenicu.


-

Prestani da se ponaa kao nevaspitana odrasla ena -

podigao je glas i stavio joj je au u ruku. - Popij ovo pre nego to me


ozbiljno naljuti.
Keri je prihvatila au i primakla je usnama. Posmatrala gaje preko
ivice ae.
Do se izgleda opustio i sam poeo da pije. - Ovo je jedno od
najboljih francuskih vina. Dopada li ti se?
-

Da... da, sasvim je u redu. Ja se tako malo razumem u vina -

promrmljala je.
-

A u druge stvari? - upitao je udnim glasom. Oi su mu

zaiskrile. - Ti slabo poznaje mukarce, zar ne?


-

Bez obzira da li ih poznajem ili ne - dobacila je - nemam

nameru o tome da razgovaram s tobom.


-

Pa dobro, i ne mora mi rei. Odabrala si belu spavaicu za

prvu branu no. Potpuno se slaem s tvojim izborom. Izazovnost i


ednost istovreineno, dobra kombinacija.
-

Ti... ti, veoma si neprijatan! - skoro je vikala. - Ako ba hoe

da zna, ova spavaica je poklon od Deni.


Slegao je ramenima. - Ipak, ti si iza- brala da je obue veeras.
-

Bila je na vrhu, nisarn htela da preturam po stvarima.

Uostalom, nisam oekivala da e je neko videti. - Odloila je au na


noni stoi pored kreve- ta. - Molim te, idi. Rekla sam ti ve da te
nikada neu prihvatiti za mua u pravom smislu.
-

Budi razumna, Keri. Ne moe oekivati od mene da se

ponaam kao da sam ti brat. Tano je da je Majk razlog, za nae


venanje, jer sam hteo da mu pruim ono na ta ima pravo, ali, i
pored toga nisam morao da se oenini s tobom. Mogao sam ga dobiti i

by voki
na drugi na in, ali, nisam toliko okrutan da bih mogao da vas
razdvojim. I suvie ga voli da bih mogao da ti uinim tako neto.
-

I, sada nas ima oboje - rekla je Keri - ali, to ti nije dovoljno.

Slegao je ramenima. - Ja sam ljudsko bie i normalno je to elim


svoju enu. Kada bi mogla da zaboravi prolost i prepusti se
sadanjosti, otkrila bi da uvek dobija onoliko koliko daje. A ljubav je
za enu blagotvorna, daje joj posebnu vrstu lepote.
-

Ljubav! -reklaje zapanjeno. - Pa, ti si neverovatan.

Ja sam mukarac - tiho je odvratio Do.

Keri se ugrizla za usnu i odvratila pogled od njegovih oiju.


-

A ti si ena - nastavio je neno i to veoma privlana ena.

Ali, ne takva kako ti misli.

Zar nisi, draga? - tiho se nasmejao zabacivi glavu. Zatim se

nagnim i utisnuo joj poljubac na usplamteli ob raz. - Kako si samo


neiskusna! Ali, bie mi zadovoljstvo da te poduavam.
Do je svukao pokriva sa njenih ramena i neno ju je zagrlio.
Keri je pokuala da se oslobodi njegovog zagrljaja. - Hladno mi je.
Ali, on se nije obazirao na njene rei. Nastavio je daje lagano miluje
po ramenimia. Keri je osetila nagli talas toplote, nervozno i zbunjeno
se naslonila na jastuk, kako bi izbegla taj neni dodir njegove ruke.
Podigao je glavu i pogledao u njene irom otvorene oi, prodorno,
kao da hoe da je hipnotie. Jednim pokretom je strgnuo pokriva sa
nje, otkrivajui njeno telo.
Keri je tek tada primetila da mu je kosa vlana, kao da je tog
trenutka izaao ispod tua, a miris losiona posle brijanja postao je
omamljujui.
Leala je mirno, oseajui ubrzane ot- kucaje svoga srca, pod
njegovim pogledom koji je odmeravao njeno otkriveno telo. Ruke su
mu bile tople i nene.
-

Ja sam tvoj mu - rekao je tiho - i imam pravo da te gledam.

Celu.
-

Ja... htela bih da se pokrijem. - Po- kuala je ponovo da navue

pokriva, ali je istog trenutka shvatila da se ne moe istrgnuti iz


njegovog snanog zagrljaja. Samo je bespomono uzda- hnula kada je
osetila njegov dah na svom vratu.

by voki
-

Ima li pojma - promrmljao je - koliko si lepa i privlana? Ti si

moja ena, i ja te elim.


-

Ne - rekla je neubedljivo.

Da - proaputao je Do, pomerajui usne sve vie i vie, dok

se kona- no nisu smirile na njenima. Zadrhtala je i osetila toplotu,


kojajuje svu preplavila. Nikada u ivotu nije osetila nita slino, toliku
bespomonost i toliku paniku. Poljubac je postajao sve snaniji i
strasniji. Oseajui daje poneta nekom udnom moi, jo jednom je
pokuala da se oslobodi. Do joj je dozvolio da odvoji usne, ali je nije
putao iz zagrljaja.
-

Usne su ti tako meke i nene. One nikada ne bi trebalo da

budu hladne i
odbojne, jer nisu stvorene za to. One su stvorene za poljupce. Ponovo je prislonio svoje usne na njene i ona je po- novo zadrhtala. Vidi, to nije tako loe, zar ne? Ne eli da me zaustavi. To ti se
dopada, im tako drhti.
-

Drhtim zbog toga to se plairn.

O, ne - mrmljao je, nastavljajui svoju igru usnama. - Opusti

se, Keri, prestani da se bori. Ja sam tvoj mu i ne moe me odbijati


uvek. Pre ili ka- snije, popustie.
Taj slatkasti miris njegovog losiona, odjednom joj se uinio poznat.
Tog trenutka se setila kada ga je osetila. Bio je to miris Desike Torp.
0, ne, pomislila je. On dolazi od nje, a onaje bila toliko slaba da bi mu
popustila! Uloila je svu svoju snagu da bi se oslobodila njegovog
zagrljaja.
-

Doe, ako me dobije, to e biti na silu - rekla je ledenim

glasom.
-

Zar tako misli, Keri? Zar nije tako malo falilo da se prepusti?

Zar nisi osetila da si ena?


Pogledala ga je ravnoduno. - Nisam osetila nita. Nita osim
odbojnosti. Da li zaista eli enu koja to osea prema tebi?
-

Ti, mala ludo!

Da sam znala ta u morati da trpim, nikada ne bih dola

ovamo. Odvela bih Majka na kraj sveta, samo da se ne udam za tebe.


-

Izgleda da sam dobio najhladniju i najuobraeniju enu.

by voki
-

Mrzim te! - uzviknula je i okrenula glavu. -I, mrzeu te do kraja

ivota.
-

Idi do avola! - procedio je kroz zube. - Gde li je nestala ta

tvoja privlanost? Kakva teta za tako divnu spavaicu! - Naglo je


ustao sa kreveta. Ostavljam ti tvoju deviansku postelju i dobro dola u nju. - Zatim
je nestao u svom apartmanu, zalupivi vrata za sobom.
Keri je jo nekoliko trenutaka ostala da lei u istom poloaju. Kada
je konano dola k sebi, pokrila se. Nikada jo nije videla toliko
gorine na neijem licu, toliko prezira u neijem glasu. Shvatila je da
je njen dolazak u ovu kuu bio nepopravljiva greka. Ipak, nee
dozvoliti da postane Doova igraka, borie se do poslednjeg daha.
Konano je zaspala, ali, bilaje srena kada su sunevi zraci prekinuli
njen komar. I Majk je poeo da se budi. Ustala je i otila po njega.
Deak je stojao u krevecu i drao se za drvene ipke. Keri je pomislila
kako e on uskoro prohodati.
Iz Doovog apartmana nije stizao nikakav zvuk. Poto je ve prolo
osam sati, pomislila je da je on otiao u kan- celariju. Opustila se, jer
ga do veeri nee ponovo sresti.
Kada je ula u kuhinju nosei Majka u naruju, zatekla je Beti kako
brie pod. Nasmeila se kada ih je ugledala. - Pitala sam se kada ete
vas dvoje sii na doruak. Sve je spremljeno, a jaja e biti gotova za
nekoliko minuta.
Keri je smestila Majka u njegovu visoku stolicu i otila do tednjaka
da uspe sebi kafu. - Da li su ostali ve dorukovali? - upitala je
sedajui za sto.
- O da! - odgovorila je veselo. - Gospodin Do uvek dorukuje u
sedam sati radnim danom, a gospoi Revel sam odnela doruak u
sobu, pre pola sata. - Razbila je jaja u tiganju i stavila ga na tednjak.
- Gospodin Do uvek dorukuje u trpezariji. Pitam se da li biste vi i
Majk moda eleli isto, ili da vam odnesem doruak u sobu?
-

Ne bih htela da vam pravim previe posla- odgovorilaje Keri.

Ja sam zbog toga ovde.

by voki
-

Ako vam je svejedno, onda emo Majk i ja dorukovati ovde, u

kuhinji. U stvari, Majk bi mogao stalno tu da jede. Jo uvek je


nespretan i ne bih htela da razbacuje hranu po tepihu.
Beti je sklonila tiganj i usula njegovu sadrinu u dva tanjiria. Kako elite - rekla je nosei tanjire prema stolu.
-

Nisam navikla da se ljudi suvie trude oko mene - rekla je Keri

iskreno.
-

A pored toga, ne bi mi se dopalo da sama dorukujem u

trpezariji.
Beti ju je posmatrala nekoliko trenutaka. - Nisam oekivala da ste
takvi.
Keri se nasmeila. - A ta ste oekivali?
-

Nekog starijeg i...

I izvetaenog - dodala je Keri. - O, Beti, nemojte se pretvarati.

Ja dobro znam ta ste oekivali. Ali, ja sam sasvim obina devojka iz


malog zabaenog grada, koja je ivela od jedne do druge plate, sve
do sada.
-

Nije greh zaraivati za ivot.

Ne, nije. Morate mi dati malo vremena da se naviknem na stil

ivota Revelovih.
Beti se nasmeila toplo. - Nadam se da se neete suvie promeniti.
Ako smem to da kaem.
-

Mogu li ostaviti Majka ovde na kratko? Htela bih da odem do

gospoe Revel.
-

Naravno, samo idite - odgovorilaje Beti spremno.

Etel je zateklaza pisaim stolom. Pi-sala je pismo. Kadaje ula,


onaje ostavila pismo i premestila se u fotelju. - Drago mi je to si
dola.
-

Ne bih htela da vas prekidam u poslu.

Etel je pokazala na stolicu. - Samo ti sedi. Pismo mogu da napiem


i kasnije. Hou i na taj nain da se zahvalim Desiki to mi je pronala
sat. - Do je danas vrlo rano izaao, zar ne?
Keri umalo nije kazala da o tome nema pojma, ali je na vreme
shvatila kako bi to zvualo. - Da, oko sedam. Nisam potpuno sigurna,
jer me je Majk tek kasnije probudio.

by voki
-

Do mnogo radi. Nadam se da e upotrebiti sav svoj arm da

ga zadri u kui to vie.


Kerini obrazi su se zaarili i ona je odvratila pogled od svoje
svekrve, kako bi prikrila nelagodnost koju je oseala.
-

Do veoma lii na svog oca, draga moja. Ima snaan karakter

i dominantan je ako mu se to dozvoli. Ali, voljena ena lako moe nai


pravi put do svog oveka - rekla je Etel, posle krae pauze.
-

Do je bio van dogaaja, dok je boravio u Boizu, ali se nadam

da e za nekoliko dana nadoknaditi sav posao koji je propustio. - Keri


je najzad uspela da pronae neke umirujue rei.
-

Nadam se da si u pravu - sloila se Etel. - Hoe li oljicu kafe?

Da, hvala - Keri je prihvatila sa zadovoljstvom, voljna da uini

bilo ta da bi promenila temu razgovora.


-

Htela sam neto drugo da se dogovorim s tobom - govorilaje

Etel, sipajui joj kafu - planirala sam malu zabavu za subotu, kako bih
te predstavila najbliim prijateljima.
-

Jeste li sigurni da moete izdrati taj napor? - upitala je

nezadovoljnim
glasom. Nimalo joj se nije svidelaideja da celo vee mora da
izigrava divnu enicu.
Etel se nasmejala. - Moj jedini posao dok ne stignu gosti, je
sastavljanje jelovnika. O svemu ostalom pobrinue se Beti.
Dalje su njih dve razgovarale o ve- eri, o jelima koja e se
pripremiti, i, naravno o gostima koje e pozvati. Bie to samo najblii
prijatelji: Loren i Kristina Meklo, Kevin Hamilton, neenja, direktor
jedne fabrike, Robert Marlou, fiziar i njegova supruga, i naravno,
Desika Torp.

*
Tog popodneva, dok je Majk spavao, Keri je razgledala kuu i vrt.
Karnejevi su stanovali u apartmanu u jednospratnom krilu zgrade, dok
je Etelin apartman zauzimao skoro celo drugo krilo. U sredini kue
nalazio se dvospratni deo gde su bile spavae sobe, dnevne sobe,

by voki
trpezarije i kuhinja. Na spratu preko puta njenog i Doovog apartmana, nalazile su se etiri nekoriene spavae sobe svaka sa svojim
kupatilom. Ovo je sigurno, pomislilaje, planirano za Doovu decu,
koju e on imati jednog dana. Sada e sve, osim jedne u koju e se
kasnije useliti Majk, ostati prazne, osim ako se Do ne urazumi i
dozvoli joj da se razvedu i da povede Majka sa sobom. Tada bi on
mogao ponovo da se oeni.
Kada je izala u vrt, setila se Doovih rei da je ovo mesto idealno
za decu. Bio je u pravu. Onato Majku nikada ne bi mogla da prui. Od
ove pomisli navrle su joj suze na oi i ona se veoma tuna vratila u
kuu.
Nahranila je Majka u kuhinji, a ona je prihvatila Etelin poziv da
veera s njom u njenom apartmanu.
Dok su njih dve veerale, zazvonio je tejefon. Bio je to Do.
-

ao mi je to nisam stigao na veeru - rekao je Keri. Glas mu

je zvuao strano i jako, jako daleko. - Imam nekih problema sa


poslom, celo popodne sam proveo pokraj telefona da pogledam
dananju potu. Plaim se da u veoma kasno doi kui.
-

Jasno.

Sumnjam da ti je jasno, ali, pokuaj da objasni situaciju mojoj

majci. Ona se sino naljutila, a danas e biti verovatno jo gore.


-

Dobro, pokuau. - Spustilaje slualicu, veoma razdraena

time to Do oekuje da se ona izvinjava umesto njega. Zar nije on


bio taj koji je predloio da se pretvaraju da su srean brani par? Za
Majkovo dobro, rekao je. Ali, sada nije bio zabrinut za Majka, nije ak
ni pitao za njega.
Keri nije mogla da ne misli na to da bi Do stigao na veeru samo
da je hteo. Moda je planirao, pomislilaje gorko, da veera sa
Desikom. Mranog lica vratila se za sto i razgovarala s Etel, to je
mogla mirnije.
Posle veere se igrala sa Majkom, dok on nije zaspao i oko devet
sati i ona je legla. Do jo nije stigao, to je potvrdilo njene sumnje
da je izaao sa Desikom Torp.

by voki
*
Sledeeg jutra probudili su je duboki smeh i Majkovo gundanje.
Vrata od Majkove sobe bila su otvorena, Do se igrao s njim. Keri je
ustala i otila u kupatilo da se istuira i oelja. Zadrala se due nego to je bilo potrebno, na- dajui se da e Do za to
vreme otii na doruak. Ali, kad se vratila u svoju sobu, njih dvojica su
sedeli na njenom krevetu.
-

Trebalo bi da presvuem Majka - promrmljala je.

Ja sam to ve uradio - Do ju je gledao s osmehom na

usnama. - to si tako iznenaena? Pa, to uopte nije teko.


-

Ne mogu da te zamislim da to radi.

Zato da ne? Ja imam veoma razvijen oseaj oinstva. Kada

smo ve kod toga, razgovarao sam sa svojim advokatom, u vezi s


usvajanjem. On e sve srediti i javiti nam kada treba da odemo da
potpiemo.
-

Mi? Zato ja treba da potpisujem?

Zato to on nigde nije pronaao ne- ki dokument da si ti

zvanino usvojila Majka.


Keri je bila zapanjena. - Oh, zaista nisam. Mislila sam da to i nije
potrebno.
Slegao je ramenima. -I ne bi bilo, da ja nisam saznao ko je njegov
otac.
-

Ne mora da me podsea na to!

Sada je veoma pametno da ispunimo sve te formalnosti oko

usvajanja, jer smo mu i ena. Tako se kasnije ne mogu javiti nikakvi


problemi.
-

Dobro - sloila se konano. Nije volela da se podsea na

probleme, koji su iskrsli, poto je Do saznao za Majka, a s druge


strane, elela je da Majk legalno bude njen sin.
-

Tvoja majka je bila veoma nezadovoljna to si sino tako

kasno stigao - promenilaje temu.


Do ju je pogledao ledeno. - Siguran sam da e mi ona sve to rei,
kada navratim do nje kasnije. Ne dopada mi se da me ena poziva na
odgovornost.

by voki
-

To mi ne pada na pamet. Uopte mi nije stalo do toga da znam

kako ti pro- vodi svoje vreme. Nadam se samo da e prisustvovati


zabavi u subotu uvee, zbog majke, ako ni zbog ega drugog.
-

Oh, ne, zar tako brzo? Zato si to prihvatila?

Zna, meni je do toga stalo mnogo manje nego tebi, ali, nisam

elela da se raspravljam sa tvojom majkom. Ona eli da me predstavi


tvojim prijateljima i nisam mogla da se protivim tome, osim da sam
joj rekla istinu o naem, nazovimo ga tako, braku.
Zatim se okrenula prema ogledalu i poela da etka svoju gustu
kosu, to je bilo sasvim nepotrebno. Nije elela da sretne njegov
cinian pogled.
-

Majci nee govoriti o tome.

Spustila je etku. - Treba da izigravam zaljubljenu enu u subotu,


zar ne?
-

Tano. Ta uloga je sasvim suprotna tvojim pravim oseanjima.

Nita manje nego tvojim - odgovorila je jetko.

Do je ustao i stao iza nje. Uhvatio je njen pogled u ogledalu.


Stavio joj je ruke na ramena i neno joj je milovao kosu. Kerino srce je
zakucalo bre i ona je poelela da odgurne njegove ruke i pobegne iz
ove sobe. Ali, znalaje dabi to bilo besmisleno.
-

Voleo bih da u subotu izgleda najlepe to moe - rekao je

tiho. - Ako ti je potrebno neto, ja imam otvoren raun u nekim


prodavnicama. Slobodno idi i kupi sve to eli.
-

Ne, hvala - odgovorila je - tvoji prijatelji e morati da me

prihvate ili ne prihvate, ovakvu kakva sam.


-

Siguran sam da e i tako izgledati divno - promrmljao je.

Nekoliko dugih trenutaka posmatrali su se u ogledalu. Njegovi prsti


su je i dalje milovali, sve dok on naglo nije povukao ruku, kao da je
tek tada shvatio ta radi.
-

Uz put, tvoj auto treba da stigne danas. Ovde ba nije veliki

izbor, ali sam pomislio da je bolje da kupim ono to ima, nego da


mesecima eka na porudbinu. Ako se ne bude sloila s mojim
izborom, vratiemo ga.
-

Nema potrebe. Sigurna sam da e mi se dopasti.

by voki
-

Dobro - sloio se Do i otiao u svoj apartman. Keri je ostala

da sedi, oseajui udnu slabost, kao posle napornog fizikog rada.


Njen auto, crvena korveta" stigla je poslepodne. Keri je morala da
prizna da ni ona ne bi odabrala bolji. Osetila je udno uzbuenje,
posmatrajui automo- bil i poelela je odmah da se provoza. Javila se
Etel i ostavila Majka kod Beti i, poto je proverila komande, polakoje
krenula prema gradu.
Zaustavila se pred jednom prodavni- com i odluila da ue. Na
vratima ju je doekala vlasnica, Julija Frimont, tridesetogodinja
plavua. - Oh, ti si Keri, zar ne? Umirala sam od elje da te upoznam.
Keri je bila veoma iznenaena ovom toplom dobrodolicom i uskoro
su njih dve askale kao stare prijateljice. Julija ju je nagovorila da
pomae u organizovanju novogodinjeg bazara. Keri je to prihvatila,
znajui da se od supruge Doa Revela to oekuje.
Posle sat vremena, dok se vraala kui, Keri je razmiljala o ovoj
prijatnoj eni. Ona je, kao i Etel, zakljuila da je njen brak srean i pun
ljubavi. Hoe li takav utisak imati i gosti na subotnjoj zabavi, upitala
se gorko, parkirajui auto u garau.
*
Keri je posmatrala svoj odraz u ogledalu. Mnogo je truda uloila da
izg- leda dobro i bila je zadovoljna. Obukla je dugaku ljubiastu
haljinu. Biserna ogrlicaje bilajedini nakit koji je stavila, osim venanog
prstena. Kosu je oeljala da u bogatim valovima pada na ramena.
Diskretno se naminkala. Nasmeila se. Izgledala je veoma mladoliko i
privlano. Jo uvek se smeila kada je Gracia ula u sobu.
-

Gospodin Do je poruio da siete, jer su ve neki gosti stigli

- rekla je devojka.
-

Kako izgledam?

Oh, izgledate divno! - odgovorila je iskreno.

Hvala, Gracia. Drago mi je da se bar nekome u kui dopadam.

0, nisam to samo ja. Primetila sam kako vas gospodin Do

gleda. Kao da bi hteo da vas zgrabi i poljubi pred svima.

by voki
Keri se nasmeila tuno. Pitala se koliko posluga zna o njihovim
odnosima? Svi su znali da spavaju odvojeno. Keri je jednom objasnila
Beti da je to zbog Majka koji se esto budi nou.
Uzela je parfem i nanela ga iznad ake i na vrat, iza uiju. - Kako je
Majk? - upitala je devojku.
-

On je jako dobar. Tetka Beti ga je ve nahranila, a sada se

Adam igra s njim.


Keri je ustala i krenula dole. Polako je silazila niz stepenice,
pridravajui suknju, da se ne saplete. Do je stojao u dnu stepenica.
Drao je au u ruci.
- Hajde, hou da te predstavim gostima - rekao je grubo,
odmeravajui je hladnim pogledom. Uhvatio ju je pod ruku i poveo
prema dnevnoj sobi, gde su gosti stojali u grupicama i razgovarali.
Namestila je osmeh i krenula da upozna Doove prijatelje.
Loren Mekoj, sredoveni ovek, srednje visine, svetle kose i svetlih
oiju, izgledao je kao uspean poslovni ovek. Govorio je tiho i lagano,
za razliku od svoje supruge Kristine.
Doktor Robert Marlou i njegova ena Dejn, bili su malo stariji od
ostalih i veoma su liili jedno na drugo. Oboje su bih visoki, imali su
plave oi i svetlu, ravnu kosu. Dejn je bila mirna i povuena osoba,
obino je njen mu govorio i u njeno ime.
Desika Torp je stajala u uglu sa a- om u ruci i razgovarala sa
visokim, privlanim ovekom koji je imao oko trideset godina.
Izgledala je divno u crnoj veernjoj haljini. Kosa joj je bila podignuta u
punu na potiljku, a u ui- ma su joj blistali dijamanti.
Prili su ovom paru i Do joj je predstavio Kevina Hamiltona, koji
joj se nasmeio toplo.
Kada je upoznavanje okonano, Do ju je grubo upitao ta bi htela
da popije.
- eri, molim - odgovorila je i okrenula se prema Kevinu da nastavi
s njim razgovor o Majku.
Bila je razoarana. Sasvim detinjasto je bilo od nje to se nadala da
e od Doa dobiti kompliment za svoj izgled. Sada, dok je stajala
pored

elegantne

jednostavno.

Desike,

shvatila

je

da

se

obukla

suvie

by voki
-

Sto je divno postavljen - rekla je kada je Do pratio njen

pogled.
-

Mojn majka je veoma sposobna domaica. Mora uiti od nje,

jer e jednoga dana ti preuzeti tu ulogu.


Keri je htela da mu odgovori kako se njena uloga svakim danom
sve vie proiruje, ali nije htela da ostali primete ironiju u njenom
glasu.
- Toliko toga ne znam - rekla je konano.
-

Istina - rekao je Do podrugljivo - ali, ti si mlada i ima mnogo

vremena pred sobom.


Desika je tog trenutka krenula prema Etel koja se nalazila u
drugom kraju sobe i Keri se okrenula prema Kevinu. Zapoela je
razgovor o njegovom poslu i na kraju mu je predloila dajoj pokae
plantae.
-

Naravno - prihvatio je - uvek u nai vremena za gazdinu

suprugu - rekao je galantno.


Do se naglo okrenuo od njih i krenuo da ostavi praznu au na
sto. Keri je osetila da je ljut, ali, nije imala pojma zbog ega. On
oigledno nije imao nameru da je upozna sa porodinim poslom i nije
bilo nieg loeg u tome to je zamolila Kevina. Odmahnula je glavom i
nas- tavila prijatan razgovor, sve dok Etel nije oglasila da je vreme za
veeru.
Kevin ju je poveo prema stolu i seo sa njene desne strane. Sa leve
je bio Mekoj. Etel je sedela na elu stola, a Do i Desika s njene
desne strane, preko puta Keri.
Primetila je kako se Do saginje da bi uo neto to je Desika
aputala i ona se setila onoga jutra kada joj je on milovao kosu dok je
sedela pred ogledalom.
Poelaje veerai Beti je donela prvo jelo. Kadgod bi Do
progovorio svi su se okretali prema njemu i sluali ga paljivo, s
mnogo potovanja. Onaje govorila malo, delovala je odsutno i
zamiljeno. Ako bi neko hteo da je upita neto, morao bi dva puta da
ponovi pitanje. Nije se uplitala u poslovni razgovor koji su vodili njeni
susedi za stolom.

by voki
Kako je veera odmicala, Keri se sve vie i vie oputala. Bilo je to
zbog do- brog jela i vina koje je pila. Uskoro je askala sa Kevinom,
kao da su bliski prijatelji koji se poznaju godinama.
Pre nego to su svi ustali od stola, doktor Merlou je zamolio za re,
ustao i podigao au.
-

Najsrdanije estitke Dou i Keri. Neka im je srean zajedniki

ivot.
-

iveli! - prihvatili su svi.

Keri je stisnula au u svojoj ruci, posmatrajui Doa kroz


sputene trepavice. I on je posmatrao nju nekoliko trenutaka, a zatim
se okrenuo prema Desiki i rekao joj je neto. Keri je otvorila oi i
prouavala. njegov izgled, iroka ramena, talasastu kosu. Odjednom
je okrenuo glavu i uhvatio njen pogled. Podigao je jednu obrvu i gorko
se nasmeio. Keri se zbunjeno okrenula i upitala neto Kevina.
Konano su poeli da ustaju od stola i da se vraaju u dnevnu sobu.
Keri je sela na sofu pored Etel i primetila da se Do izgubio.
Razgledala je i dalje po sobi i shvatila da nema ni Desike. Pocrvenela
je od ljutine i ponienja. Nije oekivala od njega da je potuje, ali,
kako samo moe da bude tako netaktian pred svojom majkom? Da bi
skrenula njenu panju poela je da razgovara s njom i Kristinom.
Nekoliko minuta kasnije, Do i Desika uli su u sobu a majka je
podigla pogled i nasmeila im se.
Nije prolo ni pola sata, iako je Keri mislila da tu sedi ve satima, a
gosti su poeli da se razilaze. Uskoro su ona i Do sa Etel ostali sami.
Etel se nasmeila sinu i snahi i uz izvinjenje da je umorna, htela je
da se povue u svoju sobu.
Keri je uhvatila staru enu za ruku.
-

I ja sam umorna, majko. Otpratiu vas do vaeg apartmana.

Do nije prokomentarisao njihov odlazak i Keri je pomislila da je


samo na to ekao, kako bi bio slobodan da otprati Desiku.
Kada je stigla u svoju sobu, prvo je proverila da li je Majk dobro. On
je spavao mirno. Zatim je otila u kupatilo i istuirala se. Obukla je
jednostavnu utu spavaicu.
Sedela je pred ogledalom i eljala se, kada su se vrata naglo
otvorila i Do je uao unutra.

by voki
-

Zar ti nikada ne pada na pamet da bi trebalo da kuca pre

nego to ulazi? - upitala je, okreui se prema njemu.


-

Na vrata svoje ene? - odgovorio je hladno.

Pa, i suvie sam umorna da bih se sada raspravljala s tobom.

Hou da legnem.
-

Ne jo. Hou da mi objasni svoje ponaanje veeras.

Moje ponaanje?

Da, tvoje ponaanje prema Kevinu Hamiltonu - rekao je ljutito

stisnuvi usne.
-

Ja sam bila ljubazna domaica - odgovorila je ravnoduno.

Flertovala si s njim. To su svi primetili. Bilo je i suvie

oigledno.
Svojim hladnim pogledom prelazio je preko njene figure.
-

S kojim pravom rne kritikuje? - upitalaje otro. - Ali, ako ve

lioe takav razgovor, onda mi objasiii ta ste ti i Desika radili kada


ste se izgubili posle veere?
Iznenaeno je podigao pogled. - Htela je da uje moj savet u vezi s
nekom njenom investicijom.
-

Zar? Nisam imala pojma da si ti i savetnik - ironino se

nasmeila. - Pobogu, Doe, kakvom me ti budalom smatra? Ja u to


ne verujem, a ni ostali.
-

Ti si ljubomorna - rekao je s u- dnim izrazom na licu.

O, ne, nisam - prisilila je sebe da to kae ravnoduno.

Jesi - odgovorio je i uhvatio ju je za ruke. Pokuala je da ih

istrgne, ali uzalud. Odjednom ju je zagrlio pripijajui njeno telo uz


svoje. Grubo ju je poljubio. Keri je osetila toplotu njegovog tela i srce
joj je zaigralo. Kada je konano podigao glavu Keri je negodovala. On
se suvo nasmejao.
-

Ne moe dobiti Kevina, Keri. Morae da se zadovolji sa

svojim muem.
Ona je nekoliko trenutaka stajala irom otvorenih oiju, bez glasa.
Bila je okirana. Tada je oiju punih suza podigla ruku i pre nego to je
shvatila ta se dogaa, oamarilaje Doa.
On ju je naglo uhvatio za ramena i prodrmao. - Keri, ti...

by voki
-

Ja... nisam to htela - pokrila je rukama lice - tako si me

naljutio.
Polako je izraz gneva nestajao s njegovog lica. Ona se pomerila
nazad dok su joj suze blistale u oima.
-

Jesam li te uvredio? - upitao je tiho? - Keri, ja...


Da prekinula ga je. Govorila je tiho, skupljenih obrva. - Od kako

sam dola ovamo, samo to i ini.


Prebledeo je, samo su tragovi od njenih prstiju na obrazu bili
jarkocrveni. Bez ijedne rei obiao je oko nje i izaao. ula ga je dok je
silazio niz stepenice, a zatim kako izlazi iz kue i ne trudei se da to
uradi tiho.

*
Sledee nedelje viala ga je veoma malo. Dva puta ujutru doao je
u njenu sobu, da bi se igrao sa Majkom. Na nju je obraao manje
panje nego da je deo nametaja. U tom periodu, dok je odnos sa
njenim muem bivao sve gori, Keri je postajala sve bliskija sa
njegovom

majkom.

Svakog

dana

bi

je

poseivala

njenom

apartmanu. Ti sati provedeni sa svekrvom i sati provedeni sa Majkom


bili su jedini kojima se radovala.
Dve ene su razgovarale otvoreno o mnogim stvarima, o raznim
temama, osim kada je Etel zapoinjala razgovor o Dou. Mora ga
prisiliti da provodi vie vremena kod kue" rekla je nekoliko puta.
Jednoga dana, Etel ju je pogledala otro i upitala: - Keri, da li se
neto loe dogodilo izmeu tebe i moga sina?
-

Ne, sve je u redu kao i prvog dana kada smo se venali -

odgovorila je.
Ali, Etel oigledno nije bila zadovoljna ovim odgovorom. Ipak, bila
je veoima taktina i nije vie postavljala pitanja. Samo je ponekad
prodorno posmatrala Keri.
Keri je pre praznika, kada e biti odran i bazar, provodila nekoliko
popodneva u kuhinji sa Beti, pravei kolae za Juliju Frimont. Tih
danaje osetila pravo praznino raspoloenje i nestrpljivo je oekivala
bazar. U petak ujutru je otila u grad i odnela kolae na dogovoreno

by voki
mesto. Julijaje razvrstavala druga jela, a kada je ugledala Keri, toplo
joj se nasmeila.
-

Jesu li ovi voni kolai po Betinom receptu? - upitala je posle

pozdrava, a Keri je potvrdila. - Kada treba da budem ovde? interesovala se.


-

U jedan sat.
Odlino! Imam jo dovoljno vremena za kupovinu.

Tokom sledeih nekoliko sati, Keri je kupovala poklone za svoje


ukuane. Plianog majmuna za Majka, keramiki dra za olovke za
Etel i niklovani ajnik za Beti. Poto joj je ostalo jo dva sata
slobodnog vremena, setila se Kevinovog obeanja da e joj pokazati
plantae. Pogledala je u svoj zeleni vuneni kostim i vunenu jaknu boje
ampanjca, koje je imala na sebi i zakljuila da izgleda dovoljno dobro
da se pojavi pred Revelovim radnicima.
Sela je u automobil i odvezla se van grada, gde se Revelov
kompeks nalazio na nekoliko jutara zemlje. Od vratara je saznala gde
se nalazi Kevinova kancelarija, a kada se nala tamo, dala je svoje
ime njegovoj sekretarici. Taman je sela da saeka, kada su se vrata
otvorila i Kevin joj je poao u susret.
-

Ovo je prijatno iznenaenje Keri.

Neu se zadravati ako si zauzet.

Nemam ba mnogo posla. Hajde, obezbediu ti obilazak kakav

zasluuju samo najbogatiji posetioci.


Keri se smejala dok su izlazili iz zgrade, a Keri ju je drao pod ruku.
-

Bila sam u gradu i poto mi je ostalo jo vremena pre mojih

obaveza u vezi sa bazarom, odluila sam da te posetim. Lepo je od


tebe to si odmah pristao da mi pokae sve to me interesuje, iako
znam kako je vama vreme dragoceno.
Njegov pogled je poivao na njenom lepom licu. - Kao to sam ti
ve rekao, za tebe u uvek nai vremena. udim se samo da ti Do
nije jo ranije pokazao nae komplekse.
-

On je zauzet - rekla je kratko - i volela bih da ne gleda na

mene sve vreme kao na gazdinu enu.


-

A kao prijatelja?

To je ve mnogo bolje.

by voki
-

Rekla si to kao da ti je zaista potreban prijatelj.

Izbegla je njegov pogled, plaei se da e iz njenih oiju proitati


mnogo vie nego to bi ona htela. - Prijatelja nikada nije previe.
Kada su zavrili obilazak bilo je ve podne.
-

Ako se ne uri, doi sa mnom u kancelariju na ruak - pozvao

ju je Kevin. - Imam tamo mali hladnjak i u svako doba mogu da


napravim dobre sendvie.
-

Hvala, to mi se dopada. Tek u jedan sat moram da se javim

Juliji.
-

Odlino! - rekao je Kevin, uhvatio ju je za ruku i poveo u

zgradu.
-

Jesu li ono Doove kancelarije? - upitala je, pokazujui zgradu

preko puta.
-

Da - rekao je Kevin iznenaeno. - Zar nisi bila tamo?

Pokajala se zbog tog nepromiljenog pitanja, ali, bilo je kasno.


-

Ne, nisam jo. Zbog Majka uglavnom provodim vreme kod

kue - odgovorila je pognute glave.


Ruali su sendvie sa unkom, a zatim popili kafu.
-

Sendvii su bili jako dobri pohvalila ga je.

Da, ali moje kulinarske vetine se zavravaju samo na

sendviima. Uglavnom jedem u restoranu.


-

Etel mi je rekla da ima nekoliko devojaka koje bi se veoma

rado prihvatile da se brinu o tome. Da li si razmiljao o takvoj


mogunosti?
-

Nisam jo spreman za enidbu, ako si mislila na to. Ovog

trenutka mi je karijera mnogo vanija.


-

Ovde ti je sasvim dobro - rekla je Keri razgledajui luksuzno

nametenu kancelariju.
On slee ramenima. - Mesto Doovog pomonika je jo uvek
slobodno - rekao je oprezno - iako je njegov brat poginuo jo pre
godinu dana.
-

Jesi li mu spomenuo da te to mesto interesuje?

Nasmejao se kratko. - Nije to problem. Naime, ja nisam jedini.


Uskoro su promenili temu i zavrili ruak, kad je signalno svetlo
najavilo posetioca, i, pojavio se Do.

by voki
-

Izvini to dolazim nenajavljen, ali, tvoja sekretarica je izala... -

naglo je uutao kada je ugledao Keri.


-

Pokazao sam tvojoj eni plantae - rekao je Kevin - i navratili

smo na kafu. Hoe li i ti da nam se pridrui?


-

Ne - odgovorio je kratko, ne skidajui pogled sa Kerinog hca.

Obrazi su joj bili zaareni dok je uzimala svoju jaknu. - Moram da


idem. Julija me eka - rekla je urno. - Hvala ti, Kevine. Doe,
videemo se kod kue.
Iznenada, Do ju je uhvatio za ruku.
-

Ja u te otpratiti. - Kada su izali,on ju je pogledao prodorno. -

ta ti radi ovde? - upitao ju je grubo.


-

Kevin ti je rekao - odgovorila je, trgnuvi ruku. - Imala sam

malo slobodnog vremena. A sada moram da idem, Doe, obeala


sam Juliji.
-

I meni si neto obeala na venanju - procedio je kroz zube. -

Ili si moda zaboravila?


-

Teko da bih mogla da zaboravim te najgore trenutke u mom

ivotu - uzvratila mu je i otvorila vrata od automobila.


-

Nismo jo zavrili - rekao je Do napeto - videemo se

veeras. - Zalupio je vrata, a zatim je brzim koracima otiao u zgradu.


Keri je otila u grad, ali je potpuno izgubila dobro raspoloenje.
Ipak, sve je proteklo u redu. Upoznala je mnogo ljudi, koji su svi bili
veoma prijatni prema njoj. S nekima je razgovarala kao da se ve
dugo poznaju.
-

Hej, ti si postala ljubimica ovde - rekla joj je Julija.

Kako to misli?

Svi te vole. Veoma si jednostavna i ljubazna, ove obine ljude

ne smatra niima od sebe.


Nasmejala se. - Zato bih to radila? Pa, i ja sam bila tako obina
kao i oni.
-

Ne znam kako te je Do pronaao, ali, to je neto najbolje to

je u ivotu uradio. Seam se kako je imao proble- ma sa Helen... Iznenada je prekinula, shvativi da to nije tema o kojoj bi trebalo da
govori Keri. Okrenula se i usula kafu. - Kada u upoznati Majka?

by voki
Keri je obeala da e ga dovesti u njenu radnju, a zatim se duboko
zamislila. Kakve je to probleme Do imao sa Helen? Julija joj to
sigurno ne bi rekla, a ni Etel. Znai, jedino Do moe da odgovori na
to pitanje, ali, izgleda da nee imati pogodnu priliku da to pitanje
postavi.
Te veeri, Do je doao izuzetno na veeru. To se dogaalo retko u
poslednje vreme. Beti je Majka hranila u kuhinji, dok su ostali jeli u
trpezariji. Do je uglavnom utao, osim kada bi ga majka neto
upitala. Bilo je oigle- dno da se zbog neega ljuti na svoju enu. im
je zavrila veeru, Etel je otila u svoju sobu.
Kada su ostali sami, Do je pogledao Keri, tvrdog izraza lica.
Znajui da je on samo ekao priliku da je ponovo napadne zbog
posete Kevinu, Keri se izvinila i brzo otila u svoju sobu. Beti je trebalo
da donese Majka svakog trenutka i ona je bila sigurna da zbog toga
Do nee krenuti za njom. Prevarila se. Tek je uspela da se presvue i
spremi za tuiranje, kada je on uao.
-

Neu vie da ujem nijednu tvoju besmislenu optubu - rekla

mu je im gaje ugledala. Ipak, osetila je slabost i morala je da sedne u


fotelju. - Uskoro e Beti doneti Majka.
-

Nee, dok joj jato ne kaem - rekao je i otiao do prozora.

Keri se oseala kao muica koja je uhvaena u paukovu mreu.


- Onda reci ta ima da mi kae.
-

Hou da se dri podalje od Kevina Hamiltona. I da se vie ne

viate nasamo. - Izgledao je ljut kao nikad do tada. - Neu da trpim


ogovaranja oko moje ene i nekog drugog mukarca.
-

Nema pravo da to trai od mene. Mislim da u ovde poludeti

ako ne budem mogla ak ni prijatelje da imam.


-

Nisam mislio da te interesuje moja kompanija, Keri.

Ja i nisam... - pretpostavljala je da je on u pravu to sumnja u

njeno prijateljstvo sa drugim mukarcem, ali, sada je bila na ivici


ivaca. - Doe, za mene nije dovoljno samo drutvo desetomesene
bebe. I neu ti dozvoliti da mi ti odreuje prijatelje.
Posmatrao ju je nekoliko dugih trenutaka, drei ruke iza lea. Kada si to ve sama pomenula, rei u ti ta- sam planirao. Naao

by voki
sam negovateljicu za Majka. To je jedna pedijatrijska sestra, koja ima
mnogo iskustva sa decom. Sledee nedelje e biti ovde.
Keri je skoila sa stolice. - Znam ta pokuava! Hoe da se Majk
emotivno vee za nekog drugog!
-

To je daleko od istine, Keri. Nekoliko puta godinje ja moram

da odlazim iz grada, a elim da ti uvek ide sa mnom.


Ona je pokrila lice rukama. - Pobogu, zato?
-

Ti si moja ena. - rekao je isto tako hladnim glasom - i hou da

bude domaica mojim poslovnim partnerima.


Podigla je glavu i pogledala ga ljutito. - Da li je to pravi razlog to si
se oenio sa mnom? Da bi dobio domaicu za svoje poslovne
partnere. Zar ne bi Desika Torp bolje odgovarala toj ulozi?
On se namrtio i u dva koraka preao rastojanje koje ih je
razdvajalo. Za nekoliko trenutaka ve je sedeo pored nje i divlje je
ljubio.
-

Da li je to tvoj odgovor na sve? - upitala je kada je konano

uspela da se oslobodi njegovog zagrljaja.


Poloio ju je na krevet i pritisnuo svojim telom. - Neemo vie
govoriti - promrmljao je, nastavljajui daje ljubi.
Keri nije ak ni pokuala da se bori, znala je da bi to bilo uzalud.
Lagano je podigla ruke i savila ih oko njegovog vrata, oseajui
njegove snane miice pod prstima i mekou njegove kose.
Iznenaeno je podigao glavu. Keri je primetila da je tog trenutka
nestalo ljutnje iz njegovih oiju. Za trenutak je zamurila i tada je
shvatila da je kasno za borbu, ako je to nameravala. Njegove usne su
ve ponovo bile na njenom licu, ali, poljupci su sada bili neni, a usne
tople. Osetila je njegove ruke na svome telu i izgubila je volju da se
protivi kada je poeo da je svlai. Potpuno se prepustila njegovim
zagrljajima, svesna da joj to uopte nije mrsko. Pripila je svoje telo uz
njegovo, oseajui zadovoljstvo koje nikada do tada nije osetila.

by voki
Kada je sve prolo, Keri je leala na krevetu potpuno zbunjena. Nije
volela Doa, nije joj se ak ni dopadao, ali, zbog ega je onda bila
toliko slaba prema njemu? Zbog ega je imao toliku mo nad njom?
Nije mogla daprikrije gorinu koju je osetila i suze su poele da joj
se skupljaju u oima. Pokrila je oi rukama, ali, suze vie nije mogla
da zadri.
-

Keri, ta nije u redu? - ula je njegov grub glas.

Nita nije u redu - promrmljala je, puna saaljenja prema sebi.

Nemoj biti luda! Prvi put od kako smo venani, sve je u redu.

Keri vie nije mogla ni re da kae, samo je okrenula glavu na


drugu stranu.
Zar je zaista toliko luda? Hoe li Do sada otii kod Desike, ili ko
zna kod koje druge? Da li on zaista misli da e ovo izgladiti
nesporazume meu njima?
-

Keri - rekao je nestrpljivo - nemoj sve shvatati tako tragino.

Prestani da se ponaa kao dete. Reci mi zato si iznenada poela da


plae?
Otvorila je oi i okrenula glavu prema njemu. Zamuenim
pogledom je posmatrala njegovo ljutito lice. - Ne bi mogao da se
smiri dok mi sve ne uzme, zar ne? Prvo sam morala da se udam za
tebe i dovedem Majka ovamo. Ne mogu ak sama ni prijatelje da
biram. Dovodi negovateljicu da bi Majka odvojio od mene, a sada si
dobio i moje telo...
-

Hej, Keri, ta ti je? - upitao je ljutito. - Ja ne bih uzeo tvoje telo

da ti to nisi htela. Zato sada govori drugaije? Ti ak i veruje u to.


Imao sam obzira prema tebi i prvo sam ekao da se venamo, pa tek
onda da spavamo zajedno.
-

O, da! - odgovorila je gorko. - Ti si toliko obziran prema meni

da mi uzima sve to mi je drago i jo oekuje da mi se to dopada.


-

Zato lae samu sebe? Brak ne bi smeo da bude bojno polje.

Ne znam kako bi trebalo da izgleda brak, nikada jo nisam bila

udata - odgovorila je. Pokuavajui da sauva bar malo ponosa,


okrenula se na drugu stranu i skupila kolena. Do je bez rei ustao iz
kreveta i obukao se. Tiho je izaao i otiao u svoju sobu.

by voki
Keri je odluila da se istuira i sie u kuhinju. ivot mora da tee
dalje, a ona e se truditi da odsada vie vremena provodi sa Majkom,
jer e uskoro doi negovateljica i za to nee imati mnogo prilike.
*
Jedan dan pre praznika, stigla je i negovateljica. Majk je spavao, a
Keri je sa Etel pila aj. Do je doveo sitnu enu u uniformi. ena je
izgledala kao ptica. - Majko, Keri, upoznajte se sa Emili Hastings. Ona
je dola da preuzme brigu oko Majka.
Posle kratkog razgovora u kome Keri nije uestvovala, Do je
poveo Emili u sobu koja je za nju odreena, a bila je spojena vratima
sa jednom istom takvom, koja e ubudue biti Majkova. Keri se
pobunila da u njenom apartmanu ima dosta mesta i za deaka i
njegove stvari, ali, Doje odgovorio daMajk mora imati sopstvenu
sobu, da se ne bi razmazio kao Deni. Na njeno veliko razoaranje,
Majk se nije bunio to su ga premestili. Cak je izgleda i uivao u
istraivanju nove sobe, a napravio je i nekoliko samostalnih koraka.
Majku je bilo dozvoljeno da za praznini ruak sedi s ostalima za
stolom u trpezariji. Kao da je osetio neko posebno raspoloenje deak
je bio veseo i nasmejan, dok je negovateljica trkarala oko njega,
pazei da neto ne baci na tepih. Vrhunac za Keri bio je to kada je
Do ponudio deaku jo krompir pirea, a ovaj je podigao svoje plave
oi i rekao: - Tata!
Keri je ustala od stola i otila u dnevnu sobu gde je gorela vatra u
kaminu. Uskoroje Etel dola zanjom. -Doje otiao u etnju - rekla je.
Keri je utala. Etel joj je prila i sela na kau pored nje. - Keri, ne bih
htela da se meam u tvoj privatni ivot, ali, molim te, reci mi da li
mogu da ti pomognem da se izmeu tebe i Doa sve sredi?
-

ta da se sredi?

Draga moja, ja nisam slepa. Neto izmeu vas dvoje nije u

redu. ta je on to uradio da te je tako naljutio?


Keri je osetila ogromnu elju da ovoj eni ispria celu istinu. Da joj
kae da je njen sin sebian i bezoseajan ovek, koji uvek sprovodi
svoju volju, bez obzira da li e nekoga zbog toga povrediti. Htela je da

by voki
joj kae da bi ve odavno otila odavde da nije Majka. Ipak, kada je
ugledala njeno ljubazno lice, puno razumevanja, nije mogla da joj
nanese bol. - Mislim da Majku nije potrebna negovateljica - rekla je.
Etel je tuno klimnula glavom. - Mislila sam daje to u pitanju. Draga
moja, ja sam ganuta tvojom brigom i panjom za deaka. Znam koliki
je to bio napor . za tebe, koliko si samo morala da se odrie zbog
njega. Oigledno, od njego-og oca nisi mogla da oekuje pomo.
-

O tome ne bih htela da govorimo - prekinulaju je naglo.

Naravno, i ne moramo - odgovorila je toplo. - Ja bih samo htela

da ti pomognem da sagleda situaciju iz Doovog ugla. I on je, isto


tako kao i ja, shvatio kako ti je bilo teko. Sada, kada si njegova ena,
dozvoli mu da te bar malo rastereti.
-

Majko, ja nikada nisam pomislila da mi je Majk teret.

Da, znam, pogreno sam se izrazila - izvinjavala se Etel. - Ja

razumem Doa, jer iz linog iskustva znam koliko majka moe


emotivno da se vee za dete. I tada, bez obzira na svu ljubav i dobre
namere, moe stvoriti situaciju koja za dete nee biti dobra. Mislim da
se Do toga plai. On se protivio mom nainu vaspitanja Denija i bio
je potpuno u pravu. Deni je postao samovoljan, neposluan, pravi
buntovnik. Mislim da inae ne bi insistirao da ga Do poalje u Afriku.
Keri je osetila veliko saaljenje prema ovoj eni. - Svako mora da
odgovara zbog svojih dela i vi ne treba da oseate krivicu. Bilo ta da
je Deni uinio, uinio je on sam, a ne vi.
-

Znam. Zaista to znam. Samo hou da objasnim Doova

oseanja. Majk mu veoma mnogo znai i mogu da ga razumem. Kada


je Helen poginula, on nije izgubio samo zenu ve i dete.
-

Dete? - ponovi Keri kao da je nije dobro ula.

Kao to sam i mislila, to ti nije rekao. On je prilino zatvoren,

ali, to su stvari koje ne bi smeo da preuti. Naime, Helen je bila u


drugom stanju kada je izgorela u poaru.
-

To nisam znala - odmahnula je Keri glavom. - Nikada mi to nije

spomenuo.
-

Ako sazna da si to ula od mene, verovatno e se naljutiti, ali,

ja zaista hou da vam pomognem. Va brak mora uspeti.

by voki
-

Hvala, majko. I ne brinite, Do nee saznati da ste mi bilo ta

govorili o tome.
-

Uvek u ti sve rei ako bude smatrala da e to popraviti vae

odnose. U dobrom braku ne bi smelo da bude nikakvih tajni.

Kasnije, kada je bila sama u sobi, Keri se setila tog razgovora. Prvi
put je shvatila zato je Majk toliko vaan Dou. Ipak, neto je jo
uvek bilo nerazjanjeno. Zato je Helen sama putovala u Toronto? Da
tamo ima rodbine, ne bi odsela u hotelu, a da je otila na odmor, zbog
ega i Do nije bio s njom? Ipak, julija Frimont je rekla da su imali
nekih problema. Moda je Helen otila sama da bi mogla o tome da
razmisli. Bez obzira ta se dogodilo izmeu nje i Doa, Keri gaje
saaljevala. Sigurno je mnogo patio kad je Helen poginula. Kada je
izgubio enu i dete, moda i vie nego to je ona patila kada je umrla
Meg. Njoj je ipak ostao Majk, dok Do nije imao nikoga. Sa takvim
mislima sila je sutradan u kuhinju da bi dorukovala sa Majkom.
-

Oh, doli ste da se pridruite gospodinu Dou, zar ne? - rekla

je Beti. - Ba lepo. Idem da postavim i za vas.


Pre nego to je stigla da se pobuni, Beti je ve izala u trpezariju.
-

Zar Beti jo nije donela Majka? - upitala je Adama.

Ne, on e dorukovati gore sa negovateljicom.

Keri je htela da i ona s njima dorukuje, ali, sada vie nije imala
izbora. Teko bi mogla objasniti zato ne eli da dorukuje sa svojim
muem.
Do ju je doekao sa irokim osmehom na licu. - Beti misli da je
veoma lepo od tebe to si ustala ranije da bi dorukovala sa mnom.
Nisam hteo da je razoaram i kaem joj pravi razlog tvog dolaska. To
je Majk, zar ne?
Keri je sela na svoje mesto. - Tano, ali, njega ve hrani
negovateljica.
-

Moe otii tamo kadgod zaeli.

Zar da mi se ta Emili mota po sobi dok se igram s njim?

by voki
-

Oh, Keri, zato joj ne prui ansu? Ona je veoma dobra prema

Majku i sigurno bi ti se dopala. Nisi mi jo oprostila to sam je doveo,


zar ne? To je oigledno, ali da li me optuuje i zbog drugih stvari?
Keri nije odgovorila. utala je nekoliko trenutaka, seajui se
njegovog zagrljaja. Zatim je odmahnula glavom kao da eli da istisne
takve misli. - Od danas poinje rasprodaja u gradu - promenila je
temu - moda bih mogla da kupim poklone za novogodinje praznike.
Nasmeio se. - Ba dirljivo to eli da utedi svaki cent, Keri, ali,
za to nema potrebe. Izgleda da si zaboravila da vie ne ivi od svoje
male plate. Nisi ak nijednu haljinu kupila otkako smo se venali.
-

Nemam potrebu da razbacujem novac ak i ako ga ima

previe. Ne zaboravi da si se oenio sa devojkom koja je uvek bila


paljiva u troenju novca i ne moe oekivati od mene da tako lako
izgubim tu naviku. Oprosti to moja garderoba nije sasvim po tvom
ukusu, ali, ja sam takva, kakva sam.
-

Ne mora da se brani - rekao je hladno. - Ja se ne alim.

Doe, ima li neku ideju ta da kupim tvojoj majci? Znam da

voli stare stvari, ali, ja se u to slabo razumem.


-

Mogao bih nju da ispitam ta bi volela, ali tako da ne

posumnja. Inae, za takve savete se uvek moe obratiti Desiki, ona


je pravi strunjak.
Keri je uutala. Od Desike sigurno nikad nee traiti savet.
Kada je kasnije Do otiao na posao, ona je poslala Emili da popije
kafu i otila da se igra sa Majkom. Posle toga je odluila da ode u
grad.
Izlozi su bili ukraeni lampionima i arenim trakama i Keri je uivala
u vieasovnoj kupovini. Za Majka je odabrala novo odelce i konjia za
ljuljanje, neki nakit za Graciu, divan al za Beti i par vunenih rukavica
za Adama. Za Doa je bilo malo tee odabrati poklon. Naposletku se
ipak odluila za novanik rune izrade i svilenu koulju. I jedno i drugo
je odnela da se utisnu njegovi inicijali. Jedino za Etel nije mogla nita
da kupi. Ipak, do praznika ima dosta vremena.
O tome je razmiljala kada je ulazila u mali kafe na ruak. Kasno je
primetila Desiku koja je sedela sama za stolom. Pre nego to je

by voki
mogla da je izbegne, Desika je podigla glavu i primetila je. - Hajde,
doi za moj sto - pozvala ju je.
Keri je bezvoljno prila i sela.
-

Do mi je kazao da imate negovateljicu za Majka.

Keri je klimnula glavom.


-

Ne dopada ti se?

Niti mi se dopada, niti ne dopada. Ne poznajem je dovoljno.

Onda ti se sama ta ideja da Majk ima negovateljicu na dopada.

Mislim da je to nepotrebno. ini mi se da ti je Do ipak

ispriao ta ja mislim o tome.


-

Samo mi je spomenuo. Videla sam ga nekoliko puta, ali, tada

smo govorili o drugim stvarima.


Keri je bila sigurna da je ovo bilo reeno namerno, da bi ona bila
ljubomorna, ali, nita nije pokazala. Kada je stigao ruak, posvetila je
toine panju i samo je kratko odgovarala na Desi- kina pitanja.
-

Vidim da si prezauzeta - konano je rekla Desika ironino. - I

ovako sam htela uskoro da odem. Imam jo mnogo posla, a oekujem


da doe Do
kada izae iz kancelarije. - Naglo je uutala kao da je rekla neto
to nije trebalo. - Zbog posla, naravno. Nadam se da mi nee
zameriti to u ga malo zadrati i nee stii na veeru kui.
-

Nikada se ne meani u njegov posao - odgovorila je Keri

kratko.
Kada je Desika konano otila, Keri je osetila da joj svaki nerv
treperi. Ne bi mogla podneti vie ni jednu njenu re.
Ostavila je nepojeden ruak i izala.

*
Uvee Do nije doao na veeru. Kasnije se pojavio u njenoj sobi i
saoptio joj je da e otputovati u Boiz na nekoliko dana.
-

Hoe li da poe sa mnom? - pitao je.

Keri je sedela u fotelji i itala neki asopis. - Ne, hvala- odgovorila


je. - Ne bih mogla da ostavim Majka.

by voki
-

Majk je u dobrim rukama. Zbog toga sam i uzeo negovateljicu

da bi ti bila slobodna da me prati na. poslovnim putovanjima.


-

Ovo je i suvie brzo. Majk se jo nije navikao na Emili.

Uostalom, ini mi se daje prehlaen.


-

On je sasvim zdrav, Keri, i ti uzalud izmilja opravdanja. Voleo

bih da poe sa mnom.


Njene oi su ljutito zaiskrile. - Ali, ja to ne elim. I ne moe me
naterati, osim ako me vee i odnese do aviona.
Do je bez rei napustio sobu. Kad je izaao, Keri je ispustila
asopis iz ruku. Oseala je da drhti. Hoe li Desika otputovati s njim,
pitala se i otkrila kako joj je ta ideja silno mrska.
Dve veeri kasnije, Keri je sedela u restoranu sa Kevinom
Hamiltonom, za stolom obasjanim sveama.
-

Ovde je lepo - rekla je. - Bilo mi je potrebno da izaem iz kue.

Mislim da se ovo nee dopasti Dou.

Ja sama sebi biram prijatelje, Kevine.

Keri je bila iznenaena kada ju je Kevin tog popodneva pozvao na


veeru. Prihvatila je poziv bez razmiljanja, a i Etel se odmah sloila s
njom.
Dok je sedela kraj njega, pomislilaje da Do nikada ne bi inorao da
sazna za ovo, ali, ako i sazna, ona nije brinula zbog toga.
Kevin se nasmeio. - Izgleda veoma lepo u plavom. Dobro ti stoji
ta boja.
Ona je pogledom prela preko njegovog savreno odabranog odela
i onda mu uzvratila osmeh. - Poto je ovo kompliment od tebe, veoma
sam polaskana.
-

Kako to misli?

Ti ima izvanredan ukus za oblaenje. Uvek izgleda kao da si

siao sa naslovne strane nekog modnog asopisa.


Kevin je zaista tako izgledao i ona nije mogla da ga ne poredi sa
Doom. Do, iako je bio elegantan, izgledao je kao danije svestan
taje obukao. Oblaenje je za njega bio nevaan, ali neophodan deo
ivota.

by voki
Tog trenutka u salu je ula Desika Torp sajo jednom enom, i od
tada Kevin vie nije mogao tako mirno i prijateljski da razgovara.
Oigledno, bio je veoma uznemiren.
-

ta nije u redu? - nije izdrala Keri da ga ne upita. - Da li te

brine to to nas je Desika videla zajedno?


-

Ne, zato bi me to brinulo?

Ne zna kako e moj mu reagovati i sigurno te to brine. Ja

imam manje razloga za zabrinutost, a on je ipak tvoj poslodavac.


Uostalom, u tome to nas dvoje veeramo zajedno nema nieg loeg! - razuveravala ga je Keri.
Ipak, vee se nije zavrilo tako prijatno kao to je poelo i Keri je
bila srena kada je napokon mogla da se vrati kui. Bila je malo
uznemirena Desikinom pojavom u restoranu, ali je mnogo jae bilo
olakanje to ona nije otila sa Doom u Boiz.

*
Nekoliko dana nakon Doovog povratka, Keri je svakog trenutka
oekivala njegove prekore, pa ak i svau, zbog izlaska sa Kevinom.
Ipak, to se nije dogodilo. udila se kako to da je Desika propustila
tako izuzetnu priliku da poljulja njegovo poverenje u svoju enu.
Decembar se bliio kraju i poeo je da veje sneg. Keri je bila skoro
izolovana u kui, jer se nije usuivala da vozi po zavejanom putu.
Do je na to navikao i redovno je odlazio na posao. Ona je dane
provodila sa Etel ili u igri sa Majkom. Emili se tom prilikom uvek
povlaila. Nikada se nije protivila nijednom planu koji je Keri napravila
za deaka. Daje bila uboljim odnosima sa muem, priznala bi mu da je
bio u pravu to je doveo negovateljicu. Ali, ona ga je tako malo viala.
I dalje je kasno do- lazio s posla, ili je bar tako govorio. Keri je bila
sigurna da neke od tih veeri provodi sa Desikom. Nekoliko dana pre
novogodinjih praznika, Do ju je obavestio da e ii na igranku u
seoski klub. Obradovala se i odluila da ode u grad i kupi
odgovarajuu garderobu.

by voki
*
Ujutru se probudila s oseanjem munine i bolovima u stomaku.
Ipak je ustala, toplo se obukla i sila. Za doruak je silom pojela pare
tosta i popila aj, a zatim je obavestila Etel da izlazi.
Kada se nala u kolima poela je da se osea bolje. aj je izgleda
uticao na njen stomak i munina je prestala, tako da se bez problema
odvezla u grad. Obilazila je prodavnice, ali u malom gradu nije mogla
da pronae nita prikladno. Ve je mislila da odustane, kada je u
poslednjoj prodavnici u koju je ula, ugledala predivnu haljinu, koja je
u bogatim naborima padala preko kolena i presijavala se. Kada joj je
prodavaica donela i cipele iste boje, sa visokim potpeticama, bez
razmiljanja je potpisala ek. Nasmeila se zadovoljno kada je jo
jednom pogledala svoj lik u ogledalu.
Do nije video haljinu sve do veeri kada je trebalo da pou na
igranku. Sedeo je u dnevnoj sobi i ekao da Keri sie. Okrenuo se
kada je zauo neno ukanje njene haljine. Ustao je i ostao da stoji
bez daha.
-

Pa? - upitala je Keri zadovoljno.

Bie najlepa ena veeras.

Hvala - rekla je neno. - Znai, do- pada ti se moja haljina?

Kada bih rekao da mi se dopada, to bi bilo i suvie blago za

ono to oseam, draga.


-

Idem po kaput - promrmljala je zbunjeno.

- Saekaj -rekao je Do i pruio joj je jedan paket. Otvori prvo ovo.


- Stavio joj je paket u ruke i ona je sela na kau da bi ga otvorila. Kada
je slinula poklopac, ugledala je skupocenu veernju jaknu. Bila je
zapanjena. Neno je prela prstima preko divinog krzna, nesposobna
da izgovori i re.
Do joj je priao i izvadio jaknu iz kutije. - Da vidimo da li sam
pogodio tvoju veliinu.
Dopustila muje dajoj prebaci jaknu preko ramena i podigne toplu
kragnu. Kada se pogledala u ogledalo, nije mogla da veruje da je ta
elegantna dama zaista ona. - Prekrasna je! - rekla je bez daha. - Ne

by voki
mogu da pronaem odgovarajuu re, Doe. Zaista je velianstvena.
Hvala ti.
Priao joj je i za trenutak su im se pogledi sreli u ogledalu.
Oekivalaje da e je dodirnuti i bila je gotovo malo razoarana kada je
to izostalo. - Hajdemo - rekao je samo.
Kada su ulazili u klub, Keri je osetila veliko samopouzdanje, stojei
pored Doa. Stolovi su bili postavljeni za veeru, a i mnogo gostiju je
ve stiglo. Jedan od prvih parova koje je Keri ugledala bili su Desika
Torp i neki plavokosi mukarac koji ju je gledao sa divljenjem.
- Emet Trevis - rekao je Do poto je pratio njen pogled. - On je bio
veoma dobar prijatelj Desikinog mua.
Iako je bio sigurno dvadeset godina stariji od nje, jo uvek je bio
zgodan i oigledno veoma bogat.
Do ju je uhvatio pod ruku i poveo izmeu stolova. Zaustavili su se
kod branog para Mekloj i Kevina Hamiltona. Poto su se pozdravili,
Kristina se okrenula prema Keri. - Veoma si lepa, draga. Ova haljina je
pravi pogodak. Savreno ti stoji.
- Hvala - odgovorila je Keri s osmehom na usnama. Ali, njeno
raspoloenje nije dugo potrajalo. Uskoro je ugledala Desiku i njenog
prijatelja kako im se pribliavaju. Imalaje srebrnastu, pripijenu haljinu
koja je blistala pri svakom njenom koraku. Hladno se pozdravila sa
svima, samo joj je osmeh bio topliji kada se obratila Dou. - Dragi,
moram da razgovaram s tobom.
Do se nasmeio i pridrao joj je stolicu da sedne pored njega. Keri
je uhvatila Kristinin saaljiv pogled, koji kao da joj je govorio da nema
ansi pored Desike. Osetilaje veliku elju da joj pokae da nije u
pravu, ali je brzo potisnula to oseanje.
-

Razgovaraemo kasnije, Desi - rekao je Do i pogledao u

Keri. Emet Trevis je seo sa Desikine desne strane, i izgledalo je da je


ona sada prvi put zapazila daje i Keri tu. Gledalaje njenu haljinu sa
podrugljivim izrazom na licu.
-

Doe dragi, trebalo bi da poalje enu u Sietl, ili makar u

Boiz da kupuje garderobu - rekla je. - Ova haljina je stajala u Reninoj


prodavnici barem est meseci.

by voki
Keri je uputilajedan oajniki pogled prema Dou, ali, on ovoga
puta nije pomogao. Umesto toga, samo se lenjo nasmeio i podigao
obrvu.
A gde si ti pronala svoju haljinu, Desika? - upitala je Keri

izvetaeno ljubaznim glasom.


U Sietlu, u jednom butiku. Njegova vlasnica paljivo bira

muterije, ali, ako te ja preporuim, prihvatie te.


-

Nije potrebno - odvratila je Keri.

Ja ionako ne volim da izgledam provokativno.

Trevis je posmatrao as jednu, as drugu enu, a zatim je proistio


grlo.
-

Desika zna kako se moe dobro obui, najbolje u okolini.

To je lepo - rekla je Keri hladno, izdravi Desikin hladan

pogled.
Izgleda da je ovde dolo do nesporazuma - umeao se sada i

Do.
-

O, ne - prekinula ga je Keri. - Desika i ja se razumemo

odlino.
Trevis je spustio ruku na Desikino rame. - Hoe li da ti poruim
koktel, duo?
Napetost je tog trenutka popustila i Trevis je pozvao konobara a
zatim se okrenuo prema Keri.Zapoeoje razgovor o Majku, a uskoro je
poela da stie i veera. Za vreme veere, Desika se trudila da
pokae koliko joj je dosadan razgovor s ostalima. Sve vreme je neto
aputala Dou. Keri je silno elela da joj prospe bokal vode u lice i
teko se od toga uzdravala.
Posle veere, orkestar je poeo da svira i Trevis je odmali odveo
Desiku na podijum. Sledio ih je brani par Mekoj, a Keri je pogledala
svoga mua koji je lagano pio, sa nedokuivim izrazom na licu. Poto
je zakljuila da ne moe da mu proita misli, okrenula se prema
Kevinu da bi mu odgovorila na neko pitanje, i Do je naglo ustao i
pozvao ju je da igraju. Verovatno je pomislio da e to uiniti Kevin, pa
je hteo da ga preduhitri.
Keri je klimnula glavom oseajui da joj se munina vraa.
Potisnula je bol u stomaku i dozvolila svom muu da je povede ka

by voki
podijumu. Kada se nala u njegovom zagrljaju, upitala se zbog ega
joj je toliko vano kako se on i Desika ponaaju. Stisnula je usne i
odluila da ne progovori prva. Uradio je to Do ali posle duge tiine. Tvoje prvo pojavljivanje u javnosti kao moja ena, ba i nije najbolje
poelo.
Podigla je glavu i pogledala ga hladno. - Pretpostavljam da misli
da je to moja greka.
-

U svakom sluaju nisi se trudila da je izbegne.

ta je trebalo da uradim? Da mirno sedim i sluam kako mi se

Desika ruga?
-

Ti ne poznaje Desiku. Ona je samo htela da ti pomogne da

se prilagodi.
Keri je zadrhtala od besa. - Htela je da me predstavi manje
vrednom od ostalih. To neu podnositi. Ja se ne stidim svog porekla
niti bilo ega drugog. Ja imam drugog posla nego da po ceo dan jurim
po sastancima i da zbog garderobe putujem u Sietl.
-

Zaista? - promrmljao je. - Neu da se raspravljam s tobom. Kao

to sam ti ve ranije rekao, izgleda divno veeras. Nema razloga da


zavidi Desiki.
-

Da zavidim? Ne oseam nimalo zavisti prema eni koja zavodi

tue mueve! - Okrenula je glavu ljutito i gledala preko njegovog


ramena, ali je jo uvek oseala njegov pogled na sebi. Odahnula je
kada se ples zavrio tako da su mogli da se vrate na svoja mesta. U
isto vreme su se vratili i Desika i Emet i kada ju je Kevin zamolio za
ples, prihvatilaje bez razmiljanja. Dok je igrala sa Kevinom osetila je
oputenost koju nije doivela otkako je ula u ovaj klub. Vodili su
spontan i prijatan razgovor, ali, to nije potrajalo dugo, jer je ugledala
Doa koji je igrao sa Desikom. Na kraju igre, Kevin ju je odveo do
stola, ali Do i Desika se nisu vratili. Posle nekoliko minula igrala je
sa Emetom. Nervoznoje razgledala po sali, ali, njenog mua nije bilo.
A nisu bili ni za stolom kada su se posle plesa vratili. Njih dvoje su se
pojavili kada je prolo ve nekoliko plesova i Desika joj je dobacila
jedan izvetaeni osmeli pre nego to je otila da igra sa Kevinom.
Vee je potpuno propalo. Plesala je i dalje, ak i sa Doom, ali, vie
nije mogla ni sa kim prirodno da razgovara, niti se vie smeila. Kada

by voki
su najzad iza li iz kluba, oseala se kao uljez, koji nikada nee biti
prihvaen u drutvu u kojem se Do kree.
Za vreme vonje do kue, Do je naj zad odluio da progovori.
- Nadam se da si uivala u ovoj veeri provedenoj sa Kevinom
Hamiltonom.
Pogledala ga je iskosa, a njegove usne su bile razvuene u cinian
osmeh. Setila se njegovog zagrljaja dok su ple sali, kada ju je drao
kao neku potpuno stranu enu. Poelela je da je tada zagrli vrsto.
Ova njegova nepotena pri medba samo ju je jo vie povredila, ali je
odluila da mu to nikako ne pokae.
Jedino zadovoljstvo ove veeri bilo je to me nisu svi smatrali

neprikladno obuenom i dosadnom - odgovorila mu je jetko.


Meni nije vano kako se oblai, ali, u tvom ponaanju je bilo

neeg to mi je smetalo. A to je Kevin! Zatraio sani od tebe da se


vie ne vida s njim a i i me nisi posluala. Ne samo da si mnogo
plesala s njim veeras, ve si izala na veeru s njim dok sam bio u
Boizu.
Kerina ljutnja se jo vie poveala. On je sve vreme znao za tu
veeru, samo je oekao povoljan trenutak dajoj to prebaci. - Doe,
ponaa se kao general koji nareuje vojnicima. Ali, ovo nije vojska i
ako nastavi i dalje da mi nareduje, ja u i dalje to da ignoriem.
Zbog ega hoe da se ovaj lani brak nastavi? Zar ti je toliko stalo
da bude oenjen enom koja ne mari za tebe?
-

Jo uvek nisam uveren da na brak ne moe biti uspean. Tek

smo est meseci zajedno. Jednom sam se zarekao da e moj brak ako
se ponovo oenim biti dobar.
-

To je bilo tada kada si planirao da se oeni sa Desikom. Nisi

mogao znati da e biti prisiljen da uzme drugu enu i ako smo ve


napravili takvu glupost, nema smisla da se ona i dalje nastavlja. Zar
ne bi bilo pametnije da mi da razvod i da povedem Majka? Ti bi
mogao i dalje da ga izdrava ako ti je toliko stalo.
Podrugljivo se nasmeio. - Neu jo da se predam. I neemo vie da
govorimo o razvodu. Ja sam porodian ovek, Keri.
Tog trenutka su stigli kui i Do je parkirao automobil.

by voki
-

Jeste, ti si porodian ovek - rekla je ljutito dok su ulazili u

kuu - ali, onda to budi do kraja.


ta to treba da znai? - zastao je i upitao ju je.
-

Hoe da me zadri kao melem za tvoj ponos, atakoe hoe

danas tavi svoj odnos sa Desikom.


Nasmeio se jetko. - Kako ti ima bujnu matu!
- Naravno, kada je ti podstie. I ja nisam uobrazila da si na pola
sata veeras nestao s njom.
Do ju je naglo uhvatio za ruku. - Snizi glas, probudie majku.
-

Ne brini - uspela je da kontrolie svoj glas - tvoja majka je

jedina razumna osoba u ovoj kui i puna je razumevanja. Ne bih


volela da sazna kakvo je udovite njen sin. - Povukla je naglo ruku i
pojurila uz stepenice. Bila je toliko ljuta da nije mogla da pazi na svoje
korake, zapela je za haljinu i pala na kolena.
-

Keri! - zaula je njegov glas i ve sledeeg trenutka bio je kraj

nje i pomogao joj je da ustane. - Jesi li dobro?


Podigla je pogled prema njemu, zauena iznenadnom brigom u
njegovom glasu, a zatim je pokuala da ga odgurne. Uzalud, on ju je
podigao i na rukama odneo u njenu sobu i spustio je na krevet. Oi su
mu ljutito svetlucale. - Ti, mala ludo! Dokle e ratovati sa mnom?
Mogla si ozbiljno da se povredi.
-

Ostavi me na miru, Doe. Ne mogu sve ovo vie da

podnosim. Hajde, idi kod Desike, ona te verovatno eka.


-

Jesi li zavrila?

Ne jo. - Skinula je jaknu i bacila je na njega. - Ponesi i ovo, ne

elim nikakav poklon od tebe!


Lagano se sagnuo i podigao jaknu ne skidajui pogled s nje.
Duboko je uzdahnuo da bi mogao da se kontrolie. - Ti si
najtvrdoglavija ena koju sam ikada sreo. Uiva da izigrava
muenicu. Dao sam ti svoj dom, svoje ime, i jedino to ti radi to je
to sedi tu i saaljeva sebe.
Keri je uutala, jer je to bilo i suvie blizu istine. Ipak, na njoj se nije
primetilo koliko ju je to pogodilo. - Ako nema nita protiv, htela bih
da legnem.

by voki
Do je provukao ruku kroz kosu. - Ta haljina ti divno stoji. Ima
odlian ukus, i potpuno si u pravu. Haljine koje Desika nosi
naruavale bi tvoju prirodnu lepotu.
Ona je bez rei sedela i posmatrala ga, zapanjena njegovom
promenom.
-

Nikada mi nije palo na pamet da te ostavim i odem s njom -

nastavio je nesvestan koliko ju je zbunio promenom raspoloenja. Ovogtrenutka ne elim da budem nigde osim s tobom - priao je
krevetu i kleknuo, obgrlivi joj kolena. - Keri...
-

Ne! - odgurnula je njegove ruke, ali, pre nego to je postala

svesna osetila je prijatnu toplinu koja ju je ve jednom savladala.


Tiina koja je tada nastala dok su bili toliko blizu jedno drugom, bila je
puna neizgovorenih oseanja. - Hoe li se uvek tako boriti protiv
mene, Keri? - upitao je konano. - Zar je to ivot koji eli?
-Volela bih... da te nikada nisam srela.
-

Ali, ipak si me srela. I mi smo u braku. Hou s tobom da delim

postelju kao to bi i trebalo.


-

Nemoj mi samo govoriti o svojim pravima- odgovorila je

udaljavajui se od njega. - Volela bih da ode.


-

Umoran sam ve od toga, Keri. Uostalom, nisam uveren da si

toliko ravnoduna prema meni, kao to se pretvara.


-

To nije istina! - uzviknula je brzo.

Videemo! - rekao je tiho i iznena- da je zagrlio. Grubo je

pritisnuo svoje usne na njene i Keri je pomislila da je pijan. Ipak,


zadrhtala je kada su njegove usne dodirnule njen vrat. Ponovo je u
njegovom zagrljaju osetila slabost i enju. Nije se branila kada je
njegova ruka krenula da otkopa haljinu koja se za nekoliko trenutaka
nala na podu. Do je podigao glavu i pogledao ju je u oi. - Jesam li
ti dokazao da nisi ravnoduna prema meni?
-

Doe, elja nije dovoljna za dobar brak.

Oh, znai priznaje da me eli? - neno se nasmeio i dalje je

milujui. - Tano dato nije dovoljno, ali to je divno za poetak.


-Nije...
-

Jeste - Nasmejao se ponovo i poeo daje ljubi. Uskoro je njeno

telo gorelo u vatri. Jo je toliko bila svesna da je pomislila da e sebe

by voki
prezirati ujutru, ali, sada nije imala ni snage ni volje da se odupre.
Shvatila je da ovo prieljkuje od one veeri kada je prvi put postala
njegova.
*
Kasnije, kada je Keri potpuno dola k sebi, Do je mirno spavao
kraj nje. Bila je ozlojeena kao nikada do tada. Ustala je, obukla se i
uzela ebe. Odluila je da ostatak noi provede u fotelji. Dugo nije
mogla da zaspi, jednim delom zbog neudobnog poloaja, ali, vie
zbog misli koje su je opsedale. Kako je samo veto manipulisao
njenim ivotom, a ona nikada nije mogla da se odupre njegovoj volji.
Tada joj je iz podsvesti izronila jedna ideja koja ju je skoro prepala. Zar
je mogue da se zaljubila u njega? Zadrhtala je pomislivi kakve bi to
posledice imalo i odmah je odbacila tu pomisao. Nikada ne bi mogla
biti zaljubljena u oveka koji je toliko nadmoan i koji toliko
omalovaava. Tada je utonula u nemiran san, ali se vrlo brzo
probudila. Primetila je da je Do nestao i s velikim olakanjem se
premestila u krevet, gde je mirno odspavala nekoliko sati.
Ujutru je probudila bleda, zimska svetlost sunca, koja se probijala
kroz zavese. U drugaijim okolnostima, si- gumo bi uivala u lepom
danu, ali, sada je bila veoma neraspoloena. Sela je i zagnjurila glavu
u ruke.
-

Gospoo Revel, donela sam vam doruak. Mogu li da uem? -

pitala je Gracia.
-

Ui - pozvala je devojku.

Ve je prolo deset - govorila je Gracia, stavljajui posluavnik

na stoi pored kreveta. - Sigurno ste dugo ostali sino. Ali, to


gospodinu Dou uopte nije smetalo. Izaao je jo pre tri sata.
-

Ostavi to Gracia. Divno izgleda, ali se ne oseam dobro. Jeu

kada budem mogla.


-

Hoete li da vam donesem aspirin? Ili da pozovem lekara?

Keri podie glavu i otvori oi. - Ne livala. Bie mi dobro.


Kada je osetila miris hrane, uhvatila ju je silna munina. Kada je
devojka napokon izala, usula je kafu i popila gutljaj. Poto seod toga
nije oseala loije, odluila je da pokua i sa tostom. Tog trenutka se

by voki
setila kako je tost smirivao Meginu jutarnju muninu,dok je bila u
drugom stanju, Da li je mogue da je i ona u drugom stanju?
Odmahnula je glavom tako snano da se posluavnik zatresao. Ne, to
se ne sme dogoditi. Jo jedno dete. Doovo dete, samo bi je jo vie
uhvatilo u zamku iz koje tada ne bi mogla da pobegne. to je jo gore,
bila je sigurna da se to njemu ne bi nimalo dopalo. Ve je dovoljno to
to je bio primoran da se oeni s njom i usvoji Majka, a dete od ene
koju ne voli sigurno ne bi voleo, ni eleo. Polako je pojela jedan deo
doruka i tada se oseala dovoljno dobro da se obue i sie.
Do je doao na veeru. Ponaao se normalno kao da se nita nije
dogodilo, samo je bio malo vie zamiljen nego obino. Kada je posle
veere Emili donela Majka, potpuno se promenio. Seo je na pod i igrao
se sa Majkom, veseo i ozaren od sree. Keri ih je posmatrala ne
znajui ta da misli o njemu. Oigledno da je deak potpuno prihvatio
Doa kao oca i kad god bi ga video pruao je ruke prema njemu. A
to se Doa tie, neizmerno je voleo to dete i u njegovom drutvu je
bio potpuno srean. Pre nekoliko dana su potpisani svi dokumenti za
usvajanje. Nije mogla da ne pomisli hoe li Do sada hteti da se
razvede? Hoe li joj uzeti Majka? Verovatno e se oeniti sa Desikom,
pomislila je gorko. Zar da ona bude deakova majka? Ne, to nije
mogla da za- misli niti e dozvoliti da se to dogodi. Majk je deo njenog
ivota koji ona nije mogla da zamisli bez njega.

Do novogodinjih praznika Do je redovno dolazio na veeru, a


posle toga provodio sat-dva sa Majkom. Prema Keri je bio hladan i
rezervisan. Ona je ubeivala sebe da je tako najbolje, ali ipak noima
nije mogla da spava. Satima je mislila na Doa i njegove poljupce,
njegove zagrljaje i toplinu njegovog tela. Dan uoi Nove godine Do
je proveo kod kue i to u dobrom, sveanom raspoloenju. Odmah
posle doruka odveo je Majka u dnevnu sobu i otpakovao mu poklone
koji su bili ispod okiene jelke. Deak se radovao poklonima, iako nije
mogao da shvati povod za njih. Tada je doao trenutak da i ostali

by voki
razmene poklone. Keri je pored svilene koulje i novanika Dou
kupila i divnu svilenu piamu i tek sada je shvatila taje uinila.
Kadaje otvorio poklon podigao je glavu i podrugljivo juje pogledao.
Osetilaje kako su joj obrazi buknuli, iako on nije rekao ni re. Poto je
ve dobilajaknu od Doa, nije oekivala vie poklona, zato se veoma
iznenadila kada je ugledala svoje ime na paketu. Otvorila je i ugledala
skupoceni francuski parfem i kutiju za nakit od srebra i slonove kosti.
Bila je zapanjenanjenom lepotom. Cena je sigurno bila takva kakvu
ona nije mogla ni da zamisli. Bila je zbunjena i uspela je da kae samo
jedno kratko hvala i poljubila ga je u obraz. Ostali su bili zauzeti
otvaranjem svojih poklona i niko nije primetio njenu zbunjenost.
Uvee su imali sveanu veeru kojoj je i Majk prisustvovao i
uveseljavao ih. Pili su ampanjac i sluali muziku sve dok se Do nije
izvinio i otiao u svoju sobu. Uskoro su i Etel i Keri poelele jedna
drugoj laku no i svaka otila u svoj apartman. Kada je ula u sobu,
sela je na krevet i oslukivala zvuke iz Doovog apartmana. Setila se
da nije dovoljno izrazila svoju zahvalnost za poklone koje joj je kupio i
odluila je da ispravi tu greku. Duboko je udahnula vazduh i pokucala
na njegova vrata. Do je sedeo za pisaim stoiom sa hrpom papira
ispred sebe. - Oprosti. Smetam li ti u poslu?
-

Da, ali nije vano. - Ostavio je olovku koju je drao u ruci. - ta

hoe?
-

Nisam ti se dovoljno zahvalila na poklonima - zamucala je.

Slegao je ramenima, kao da se to njega ne tie. - Drago mi je to ti


se dopadaju. Jednom sam ti rekao da se mora naviknuti da bude
lan porodice Revel.
-

Ako misli da u ostati u braku sa- mo zbog materijalnih

mogunosti, onda si se jako prevario.


-

Oho, znai da ima i drugi razlog.

Ja... nemam... ovaj, mislim... - odjednom je zautala shvativi

da ne moe da nae odgovarajue rei. - Drago mi je to ti piama


odgovara - rekla je posle kratke pauze. - Zna, razmiljala sam - rekla
je hrabro izdravi njegov prodoran pogled - o tome da bih volela da
se vie upoznam sa porodinim poslom, ako bi ti hteo da me uputi.
-

Zar te je Kevin odbio?

by voki
-

Ne! - uzviknula je iznervirana njegovom mirnoom - nisam ga

ni pitala.
-

Nadam se da je to istina, Keri. Rekao sam ti ta mislim o tvom

odnosu prema njemu, i to sam i mislio.


-

Ako ti kaem da mi se Kevin uopte ne dopada, da li bi bio

zadovoljan?
-

Teko bih u to poverovao, jer sam te dovoljno upoznao. Znam

da se ispod tvoje hladne maske krije duboka senzualnost. Kada se


ona probudi, teko bi mogla da ivi bez ljubavi. Reci mi, Keri nastavio je posle krae pauze - da li je to pravi razlog tvog dolaska
ovamo?
-

Dola sam da ti zahvalim na poklonima i to je sve - rekla je

neuverljivo.
- Veoma loe lae, draga. Duboko u svojoj zbunjenoj glavi, Keri je
osetila elju daje on uzme u naruje da oseti njegovo telo uz svoje, ali
bez prezira u njemu. Kao da je proitao njene misli, Do je ustao sa
stolice i povukao ju je na krevet. - Zar si ti od onih vrsta ena koje
uivaju u ljubavi samo ako je iznuena od njih? - Zatim ju je poljubio
toliko grubo daje osetila fiziki bol. Kada se oslobodila njegovih usana,
on je podigao glavu i posmatrao je njeno telo sa neskrivenom
poudom. - Zato si tako iznenaena? - upitao je. - Pa, zbog toga si i
dola, zar ne? Ali ne brini, ovoga puta neu iskoristiti tvoju slabost. Ove njegove rei i gladan pogled uvredili su je vie nego to je mislila.
Pokrilaje lice rukama i zaplakala.
- Ti si tako sebian i okrutan. U tebi nema nimalo ljudskih oseanja.
- Cula je njegovo disanje koje je postalo dublje i sklonila je ruke sa
lica. Ugledala je njegovo ljutito lice. Obuzeo juje talas straha, kada je
naglo uhvatio njene ruke i stisnuo ih. Ipak, vrlo brzo je ponovo vladao
sobom i odgurnuo ju je od sebe.
-I ovog puta nemoj pokuavati da mi baci parfem u lice kao to si
uradila sa krznom. Neu vie trpeti tvoje ispade.
Iznenaena gorinom u njegovom glasu, nije imala snage da se
raspravlja s njim. Nestala je sva ljutnja i ponovo je osetila muninu
kao i jutros. Tog trenutka je, sa hladnom izvesnou koja je prevazila
nesigurnost i racionalnost, shvatila da nosi Doovo dete. Poela je da

by voki
drhti. - Laku no, Doe - rekla je brzo. Ve je stigla do vrata kada je
ula njegov glas iza sebe.
-

Kada bude htela poteno da prizna svoja oseanja, Keri,

onda doi ponovo.


Pre nego to je sledeeg jutra sila na doruak, obukla je stari
demper i farmerke. Nije spavala dobro i kosa joj je bila raupana.
Bilo je ve skoro osam sati kada je ula u trpezariju i bila je veoma
iznenaena kada je tamo zatekla Doa, koji je upravo poeo da
dorukuje. Nije uopte elela da se suoi s njim u ovakvom
raspoloenju, ali, bilo je kasno da se povue, jer ju je ve primetio.
-

Dobro jutro, Keri. - Rekao je to kao da se zabavlja time to joj

je neprijatno. Celo njeno bie se pobunilo zbog toga. On ne mora da


osea nikakvu toplinu prema njoj, aii, oni su u braku i ovo je njen dom
isto kao i njegov. Nee dozvoliti da se osea kao stranac u svojoj kui.
- Nadam se da si dobro spavala - rekao je dok je sedala.
-

Sasvim dobro, hvala ti.

Kada je Beti donela doruak i izala, Do je pogledom preao


preko cele njene figure. - Ne izgleda mi kao neko ko je mirno proveo
no.
-

Nisam se jo naminkala - branila se Keri.

Izgleda da se zavrio medeni mesec - rekao je ironino.

Medeni mesec? Zar ti tako naziva ovih poslednjih nekoliko

nedelja? udno, ja bih to nazvala malomanje romantino.


Lice mu se smrailo, dokje uzimao salvetu i brisao usta. Izgledao je
veoma privlano i Keri je poalila zbog svojih rei. Htela je da mu se
izvini i naini prvi korak kaprijateljstvu. Ali, tvrdoa njegovih usana
spreila ju je u tome.
-

Da li se ti to ali na nedostatak romantike? Ako je to ono to

eli, Keri, znaj da to ne moe doiveti sa svojim muem kojeg


smatra dostojnim prezira, jer posle nekoliko trenutaka ljubavi vie
voli da spava u fotelji nego da s njim podeli postelju.
-

To nije... ja nisam... - zastalaje, ljuta zbog toga to mu je

uspelo da je zbuni. - Sva srea, ti se zbog toga nisi uvredio. Sigurna


sam da je Desika mnogo spremnija da udovolji tvojim eljama,
tvojim... potrebama.

by voki
-

Ta tvoja ljubomorna sumnjienja poinju da me nerviraju. Ali,

kada si ve pomenula Desiku...


-

Samo bih volela da je vie nikada ne vidimo - prekinula ga je.

Nemam nameru da izigravam budalu i izbegavam staru

prijateljicu, jer to moja ena zahteva. Zar zaista misli da je to


mogue?
-

Ne - odgovorila je ledeno - ima suvie pogodnosti od tog

starog prijateljstva" da bi mogao da izbegava Desiku, zar ne?


Naglo je odgurnuo stolicu i ustao. - Ako hoe da se svaa sa
mnom, Keri, onda to uradi na nekom drugom mestu gde nas niko ne
moe uti. A o Desiki vie neemo govoriti. - Okrenuo se i izaao iz
kue.
*
Poetkom januara Do je proveo nekoliko dana u Vaingtonu na
slubenom putovanju. Nije pozvao Keri da ga prati i ona je
istovremeno bila zadovoljna i nesrena zbog toga. Bilo joj je krivo to
je on i dalje ravnOduan. Dan nakon njegovog povratka slavili su
Majkov prvi roendan. Do je bio izvanredno raspoloen. ak je
doneo fotografski aparat i fotografisao porodicu za vreme ruka, a
posebno Majka sa svim poklonima, igrakama i tortom. Bio je veoma
nean prema njemu, ali i strog. On je veoma dobar otac, pomislila je
Keri, a istovremeno i vrlo lo mu.
Jednoga jutra Do ju je iznenadio kada je uao u njenu sobu pre
nego to je krenuo na posao. - Ovaj dan e biti odlian da ti pokaem
neto od naeg posla, ako te to jo uvek interesuje. - Prvi put je sada
pokazao zanimanje da je upozna sa poslom, otkako mu je ona to
pomenula. Ve je pomislila da je na to zaboravio.
-

Hoe li ti odgovarati da doem u deset sati?

U redu, videemo se - rekao je i izaao. Onaje ostala da sedi u

krevetu, pitajui se po stoti put ta se to deava sanjenim muem?


Kadaje dolo vreme da krene, toplo se obukla i shvatila da se raduje
ovoj poseti. Odvezla se u grad. Bez problema je pronala Doove
kancelarije, jer ju je vratar uputio. Oigledno, Do je ve najavio
njenu posetu, poto ju je vratar prepoznao. Ula je u prostranu,

by voki
luksuzno nametenu prijemnu kancelariju gde ju je doekala izuzetno
lepa devojka koja joj se nasmeila.
-

Ja sam gospoa Revel, moj mu me oekuje - predstavila se.

Devojka je ustala i obiavi sto, prila joj. - Tako mi je drago


gospoo Revel to sam vas upoznala. Ja sam sekretarica vaeg mua,
arlota Minson. Rekao mi je da mu javim kad stignete, hoete li da
sednete za trenutak, a ja u ui da mu javim da ste tu. Sekretarica
se vratila za nekoliko trenutaka, a za njom je iao Do. - Hajde sa
mnom u kancelariju, Keri, na jedan minut.
Keri je na sebi osetila devojin pogled dok su ulazili u kancelariju
koja je veoma liila na Kevinovu, samo to je bila. vea. U uglu se
nalazio bar. - Obino ovde ruam - objasnio joj je Do.
-

Da li ti arlota kuva?

Nasmejao se. - O, ne, ne bih reskirao da izgubim dobru sekretaricu.


Radim to sam.
Keri je bila iznenaena. - A ta ima za danas?
-

Salatu od piletine, francuske kifle i kolae sa sirom iz oblinje

poslastiarnice. Nadao sam se da e mi se pridruiti.


Dakle, on namerava da provede nekoliko sati s njom i Keri se
prijatno iznenadila njegovoj volji da je upozna sa poslom. - Zvui
veoma dobro.
-

Moemo krenuti - rekao je. - Jesi li raspoloena? - Trebalo im je

vie od tri sata da obiu sve plantae i pogone, ali, Keri je uivala u
pravom smislu. Do je bio izvanredan vodi i sa mnogo strpljenja joj
je objanjavao stvari koje ona nije razumela. Ovako odvojen od svog
privatnog ivota, on je bio drugi ovek. Keri od poetka njihovog
braka nije osetila toliku bliskost prema njemu. Kada su se vratili u
kancelariju, Do je insistirao da sam pripremi ruak. Za to nije bilo
potrebno neko posebno umee, ali, ipak je Keri uivala posmatrajui
svoga mua u toj ulozi. Do sada ga je znala samo kao oveka koji
izdaje nareenja. Hrana je bila izvrsna i Keri je sada prvi put u
njegovom drutvu bila potpuno oputena.
-

Doe, lepo je od tebe to si odvojio toliko vremena za mene

samo da bi udovoljio mojoj radoznalosti - rekla mu je za vreme ruka.

by voki
-

Uivao sam u tome. Veoma sam zadovoljan to se moja ena

interesuje za posao. Moram ti priznati da sam oekivao da e samo


odglumiti zainteresovanost, ali, sada sam siguran da je to bilo
iskreno.
-

Zbog ega si tako teko u to poverovao?

Obino su ene zainteresovane samo za svoju udobnost -

odgovorio je gorko.
-

Jednom mi je Etel kazala da je i tvoja prva ena bila takva.

Iznenada su mu zaigrali miii na licu. - ta ti je jo rekla?


-

Samo to da je Helen bila u drugom stanju kada je poginula u

Torontu - odgovorila je zbunjena njegovom naglom promenom


raspoloenja.
-

Ona nema prava da se mea u moj privatni ivot - procedio je i

ustao sa stolice. Pokupio je papirne tanjire i bacio ih u korpu za


otpatke, a zatim se okrenuo prema Keri drei ruke u depovima.
-

Sigurna sam da Etel nije mislila nita loe - rekla je, kajui se

to je to uopte i spominjala. - Ona te veoma voli i ponosna je na


tebe. Samo je htela... da mi pomogne da te bar malo razumem.
-

Nisam znao da si to htela. Oprosti, u pravu si. Eteline namere

su uvek dobre. No, ne bih hteo da s tobom govorim o Helen, u redu?


-

Naravno. Hvala ti mnogo na svemu. Moram sada da idem.

Majk voli da ga ja smestim na spavanje.


Dugo je gledao u njene oi i Keri je pomislila da e je zamoliti da
ostane jo malo. Ali, pre nego to je uspeo neto da kae, ulo se
kucanje na vratima i Kevin Hamilton je uao u kancelariju. - Doe,
oprosti to ovako upadam, ali, tvoja sekretarica je otila na ruak.
-

Ui Kevine, upravo smo zavrili ruak - pozvao ga je. Tek tada

je Kevin primetio da je Keri tu. - Oh, zdravo! Nisam znao da si ti tu,


inae vam ne bih smetao.
-

Nije vano, i ovako sam ve krenula.

Doe, moram da odem do grada po neka dokumenta - obratio

se Kevin - a svoj automobil sam ostavio kod mehaniara.


-

Ja sam upravo krenula u grad - rekla je Keri ne razmiljajui -

mogu te odvesti i kasnije vratiti ovamo. - Tada je osetila Doov

by voki
pogled na sebi. Kevin ih je posmatrao u nedoumici. - Ne bih hteo da te
gnjavim, mislio sam da e mi Do pozajmiti svoj auto.
-

Siguran sam da e Keri uivati u tvom drutvu - rekao je Do

ledenim glasom. Ona je htela da nae neko objanjenje i otkae


Kevinu, ali se predomislila. Njen mu je bio i suvie nerazuman,
ocenjujui njeno prijateljstvo sa Kevinom i zato nije rekla nita.
-

*
Kada se vratila kui Majk je ve spavao. Nije imala nikakva posla i
otila je kod Etel. Pile su aj i razgovarale o njenoj poseti fabrici. - Bilo
je veoma zanimljivo - rekla je Keri - volela bih o svemu da saznam ak
i da odem u junu Afriku - zastala je primetivi bol u Etelinim oima oprostite, majko. Nije trebalo da vas podseam na Denija.
- Sve je u redu razuverila ju je Etel. -Normalno je to si toliko
zainteresovana. Trebalo bi da zamoli Doa da te povede kada bude
iao sledei put. Sigurna sam da e on biti veoma srean zbogtoga. Kao i uvek, Etel je o njihovom braku govorila sa puno optimizma, a
Keri nije htela da je razoara. - Helen nije bila zainteresovana, zar ne?
- upitala je posle krae pauze, jer nije mogla da savlada radoznalost.
- Pa da, mislim dajoj je to bila jedina mana ako je to uopte mana
odgovorila je Etel. - Dou je to smetalo. Inae su oni bili divan par,
ona je bila tako ivahna. Ipak, ini mi se da nisam upoznala i njenu
drugu stranu, koja nije bila tako dobra.
Keri je odjednom osetila muninu i prebledela. - Hej, Keri, ta je s
tobom? - primetila je Etel. - Jesam li te uznemirila to govorim o
Helen?
- O ne, samo sam umorna. Moram da odem da malo legnem i bie
mi bolje. Kada se nala u svojoj sobi nije mogla da lei. etala je po
sobi oseajui muninu kao nikada do sada. Na veeru nije sila, a
kasnije je Do doao daje poseti. Nije kucao kao ni do tada. - Majka
kae da se ne osea dobro.
-

Tvoja preterana briga me zamara - rekla je svadljivo,

primetivi hladnou u njegovom glasu.

by voki
Sama si kriva. Pred svojim muem vozi drugog oveka.

Dvostruki ivot je izgleda preteak za tebe.


Trebalo bi ti da mi daje asove kako da ga olakam.

Do se okrenuo i otiao u svoju sobu, a Keri je legla pokuavajui


da zaspi. Ali, san joj nikako nije dolazio na oi. Pokuala je da ita, ali
misli su joj lutale. Na kraju je ipak uvidela da nema drugog izlaza, ve
da ode i izvini se Dou. Tiho je otvorila vrata. Gorelo je prigueno
svetlo. On je leao na leima drei jednu ruku ispod glave. Prila mu
je blie i videla da su mu oi otvorene. - Dola sam da te zamolim za
oprotaj. Kada se naljutim ne biram rei i kaem esto i ono to ne
mislim.
-

Zaista? - upitao je ravnoduno.

Oh, veruj mi, Doe, znam da sam pogreila, nije trebalo da

ponudim Kevinu da ga odvezem. ao mi je.


-

U redu! Onda emo to zaboraviti - odgovorio je hladno.

Tako sam usamljena - rekla je Keri posle krae pauze. - Hladno

mi je. - Podigla je pokriva i legla u krevet pored njega. On se


nasmeio, stavio joj je ruku pod glavu i privukao je na svoje rame.
Nekoliko trenutaka je leala oputeno, bez rei, a zatim je on poeo
da je svlai. Nije se bunila nijednom reju, nijednim pokretom. Lagano
je zadrhtala od zadovoljstva i sklopila oi.
Ima divno telo - proaputao je neno, ljubei je. Zatim su se

prepustili zadovoljstvu. Kada je zanos proao, Keri je leala na


njegovom ramenu, srena kao nikada do tada. - Doe - apnula je.
On nije odgovorio ve je zaspao. Oseajui vehko razoaranje Keri je
ustala iz kreveta. Htela je sve da mu kae, za dete koje e imati, za
njenu ljubav koju je upravo otkrila. A, on je zaspao.

*
Sledeeg jutra Do je doao u njenu sobu pre nego to je otiao na
posao. - Nedostajala si mi sino. - Rekao je to tonom kakvim je obino
vodio poslovne razgovore. Keri se veoma uvredila.
-

Zaspao si i nisam imala razloga da ostanem.

by voki
-

Nemoj mi rei da je to povredilo tvoja oseanja?

Naravno da jeste, ja nisam samo telo. Htela sam da

razgovaramo.
-

Da razgovaramo? - nasmejao se podrugljivo. - ene samo

priaju.
Okrenula je glavu od njega. - Nikada me nee razumeti.
Uhvatio ju je za ruku i prisilio je da se okrene prema njemu. - ta
jo hoe od mene, Keri? Pruio sam ti stvari koje nikad nisi...
-

Stvari! - prekinula ga je.

Ista si kao i sve ostale ene. Hoe da sazna sve tajne moga

srca, da bi posle mogla da me ucenjuje! Ne inim istu greku dva


puta.
-

U redu, Doe - rekla je ledeno - vidim da sam bila i suvie

naivna to sam oekivala malo toplih oseanja od jednog... jedne


maine. Ja sam ponovila istu greku, ali je neu ponavljati do kraja
ivota.
-

Je li to sve? - upitao je sevajui oima.

Da - odgovorila je. Okrenuo se i izaao. Keri je prebledela.

Osetilaje glavobolju i muninu. Pritisnula je ruku na stomak u kojem


raste njegovo dete. Ono e je nainiti jo veim zatvorenikom.
Sledeih dana je svaki put kada bi videla svoga mua doivela
ponovno razoarenje. Bio je toliko ravnoduan prema njoj kao da i ne
postoji. Ako su se i nali u istoj prostoriji, imala je oseaj da je on
kilometrima udaljen od nje.
*
U februaru je zima dostigla svoj vrhunac. Sneg je padao bez
prestanka, a temperatura je retko kada bila iznad nule. Tih dana je
veoma retko viala Doa. Ostajao je u gradu do kasno u no. Ujutru
je odlazio mnogo pre nego to je ona ustajala. Jednog popodneva dok
je sedela sa Etel u njenoj sobi, ula je Desika. Pahuljice snega su
blistale na njenoj crnoj kosi. - Dugo vas nisam videla - poljubila je Etel
u obraz - ovo vreme je grozno. Do mi stalno govori da ste dobro, ali,
ipak sam morala sama da se uverim u to - brbljala je Desika.

by voki
Za tako neto je bio dovoljan i telefonski poziv, pomislila je Keri.
Etel je bila veoma radosna zbog ove posete i njih dve su veselo
askale. Keri nije uestvovala u razgovoru, nije ak ni paljivo sluala.
Njenu panju privuklo je Doovo ime. - Do je veoma zabrinut. Bio
je jue kod mene. Veina radnika je na bolovanju, a dve maine su se
pokvarile - govorilaje Desika, gledajui u Keri.
A njoj je Do rekao da je te veeri bio u kancelariji. Buno je
spustila oljicu, promrmljala nekoliko rei izvinjenja i izala. Kada je
stigla u sobu, prila je prozoru i zamislila se. Jedna odluka je sazrela u
njoj. Ona mora to pre da ode odavde i odvede Majka. Samo, to mora
dobro da isplanira da je niko ne bi spreio.

Prilika joj se pruila pre nego to je i mogla da zamisli. Tri dan posle
toga, Adam se spremao da ode u grad po namirnice. Objanjenje je
nala u tome to ju je Julija Frimont pozvala kod nje da bi videla
Majka. Niko nije nita sumnjao. Otila je u svoju sobu, spakovala
najpotrebnije stvari u runu torbu, rezervisala kartu za Boiz i pozvala
Deni. Njena prijateljica je bila prij.it no iznc naena i obradovana to
e oni don u posetu. Dalje je sve ilo glatko i za nekoliko sati se nala
u stanu svoje prijateljice. Tada je tek shvatila da jr prekrila obeanje
koje je dala Dou, da ako nekada odlui da ode, deak e ostati s
njim. No, ona to nije mogla da uini. Poto je bila Doova ena, znala
je da posle razvoda nee imati finansijskih problema, ali sada je to
ostavila po strani. Pitala se da li e i kada moi njega da preboli.
Svojoj prijateljici je morala da prizna da je napustila mua i Deni joj
je ponudila gostoprimstvo, dok se malc ne snae. Tako su dani poeli
da teku monotono, ni blizu tako kao to su tekli pre nego to je srela
Doa. Pre podne je spremala stan i kuvala za njih troje, a popodneva
je provodila u igri sa Majkom i razgovoru sa Deni. Ipak, nije bila
spokojna. Znala je da treba da potrai advokata da bi pokrenula
brakorazvodnu parnicu, ali, ipak nije imala snage za to. Oajniki je

by voki
elela da se pojavi Do i vrati ih kui. Oslukivala je korake na
stepenitu i sa puno nade podizala slualicu kad god bi telefon
zazvonio. Ali, od Doa nije bilo ni glasa.

Prolo je desetak dana i Keri se ve pomirila sa sudbinom. Nije se


vie nadala da e je ovek koji je ne voli, moliti da se vrati nazad.
Jednoga dana, rano popodne, dok je Majk spavao, zaula je dobro
poznate korake. Zaustavila je dah, elei da se ipak prevarila. No, za
nekoliko trenutaka neko je snano pokucao na vrata. Zaustavila je
dah. Sada vie nije sumnjala, bio je to Do. Pomislila je da ne otvori,
da uti kao da nije kod kue, ali, znala je da se on ne bi smirio dok ih
ne pronae. Nije imala izbora, lagano je krenula i otkljuala vrata.
-Kako... kako si nas pronaao? - zamucala je.
-

To uopte nije bilo teko. Od prvog dana sam znao da ste

ovde. Znam da nema gde da ode - govorio je mirno, drei ruke u


depovima.
-

Zato si doao?

Nije odgovorio odmah. Umesto toga je uao unutra i poao pravo u


Majkovu sobu. Zatim se vratio do nje. - Doao sam da povedem tebe i
Majka kui. - Zastao je za trenutak. - Sada tek shvatam kako to zvui
pompezno. Ne mogu te naterati da ivi tamo gde ne eli, zar ne?
-

Znam koliko voli Majka - rekla je tiho - ali, jednostavno ga

nisam mogla ostaviti. I ja ga i suvie volim.


-

Da, volim Majka i elim ga nazad, ali to moe priekati. Sada

hou da razgovaramo o tebi i meni, Keri. Trebalo je to odavno da


uradimo. Pre nego to si otila, odluio sam da neke stvari raistimo,
ali, tada si ti ve nestala. Bez ikakve poruke.
-

ao mi je zbog toga, Doe. Trebalo je da se javim, ali, nisam

znala ta bih rekla. Mislila sam da je jednostavnije da samo odem i da


zatraim razvod. Znam da ti to eli i...
-

ekaj malo - prekinuo ju je - ti misli da ja hou razvod?

by voki
-

Da. - promrmljala je, posmatrajui svoje ruke - bilo je tako

oigledno da si nesrean.
-

Uostalom, to je tano - rekao je tiho.

Keri je uzdahnula duboko. - Kada sam videla da sve vie vremena


provodi sa Desikom, shvatila sam dati samo smetam.
-

Hej, odakle ti ideja da vreme provodim sa Desikom?

Podigla je glavu i srela njegov iznenaeni pogled. - Desika mi je


rekla. Jednom je dola da poseti tvoju majku. Rekla je da si bio kod nje
jedne veeri i uopte moglo se zakljuiti da se esto viate.
-

Tako znai. Dobro, priznajem da sam pogreno ocenio Desiku.

Otiao sam tada kod nje, jer me je ona pozvala telefonom i dugo mi je
trebalo da shvatim da su ti saveti u stvari samo izgovor da bi me
videla. Jednostavno, nisam mogao daverujem daje takva. Poznajem
je godinama. Kada si ti otila, njeni pozivi su postali svakodnevni, ak
je dolazila i kod mene u kancelariju da bi me zvala na veeru, i tako
sam napokon shvatio njeno pravo interesovanje.
-

Ali, to je bilo tako oigledno.

Da, ti si mi skrenula panju ali nisam verovao da si to ozbiljno

mislila. - Napravio je kratku pauzu. - Keri, ne znam koliko e ti sada


znaiti, ali, ja nikada nisam voleo Desiku, niti bih mogao. Znam da te
je ona navodila da misli suprotno, ali...
-

O, jo kako jeste - prekinula ga je ozlojeeno. - Onoga dana je

dola samo zbog toga da mi kae da si bio kod nje. Zbog toga sam
morala da odem, nisam znala ta da radim.
-

Zar si zbog toga otila? - upitao je ne verujui. Klimnula je

glavom. - Zato nisi dola kod mene i pitala me za istinu?


- Nisam se usudila. Uvek si tako dugo ostajao u kancelariji, tako da
uopte nisam sumnjala da si s njom. Ja sam ti te svoje sumnje i rekla,
a zato mi ti nisi rekao istinu?
-

Oh, Keri, sve je od samog poetka bilo pogreno!

Samo da si hteo iskreno da razgovaramo, bilo bi sve drugaije.

Ja sam se trudila da te shvatim, znam koliko voli Majka, jer mi je Etel


rekla da si sa Helen izgubio dete.
-

Helen nije nosila moje dete.

by voki
-

Ali... tvoja majkaje rekla da je ona bila u drugom stanju - bila

je zbunjena Keri. Gledao ju je nekoliko trenutaka, a zatim je otiao do


kaua i seo.
-

Keri, ovo je trenutak za iskren razgovor. Sada tek shvatam da

je trebalo sve dati ispriam ranije. Helen je bila u drugom stanju kada
je umrla, ali, to nije bilo moje dete. Ona je nekoliko meseci pre svoje
smrti odravala vezu sajednim mladim lekarom. Kada je saznala da je
u drugom stanju, njih dvoje su otili u Toronto i da nisu poginuli
sigurno bi ostali zajedno.
Sada je tek Keri shvatila sve. - Znai, tvoja majka nije znala da dete
nije tvoje?
Nasmeio se ironino. - Mislim da je ona jedina u gradu koja ne zna
istinu. Mislila je da je Helen otila na odmor i da e se vratiti.
-

Doe, znam koliko ti je teko to mi ovo govori. Sigurno si je

mnogo voleo.
-

Nisam vie ni sam siguran. U poetku jesam, ali, poslednjih

godinu dana naeg braka bili su pravi pakao.


Kada je ona umrla, zakleo sam se da nikada vie neu biti tako
lakoveran.
-

Shvatam. Zato si odluio da se oeni sa mnom, jer nisi morao

da se pretvara da me voli.
-

Majk je bio jedan od razloga, ali, s tobom sam se oenio zbog

toga to sam te eleo, od prvog trenutka kada sam te video.


Keri je zatvorila oi, oseajui kako srce poinje divlje dajoj udara.
-

Ti si najpoeljnija ena koju sam ikada video. Keri, ne mogu ti

dozvoliti da ode.
-

Kako to misli? - upitala je iznenaeno. Lagano je ustao i

priao joj. - Zna li ta sam hteo da ti kaem?


-

Ne, ne znam - proaputala je. - Reci mi.

Neno ju je uhvatio za ramena. Ona je podigla glavu i pogledala ga


u oi. Osetila je nesvesticu od onoga to je proitala u njima. Zagrlila
ga je i naslonila glavu na njegova ramena. Posle nekoliko trenutaka on
ju je uhvatio za bradu. - Keri, pogledaj me. Volim te! Hteo sam to
ranije da ti kaem, ali, nisam se usudio.
-

Oh, Doe...

by voki
-

Od samog poetka sam pokuavao da ubedim sebe da sam se

oenio s tobom samo zbog Majka. Posle sam se ubeivao da je to


zbog tvoje fizike privlanosti, ali ne, ja sam se zaljubio u tebe od
prvog trenutka.
Kerije obrisala suze koje su joj od sree krenule niz obraze.
- Doe, i ja tebe volim i srena sam to je nae dete zaeto iz
ljubavi.
-

Nae dete? - uzviknuo je zapanjeno, odvojivi je malo od sebe

da bi mogao da joj vidi lice. - Da dragi, ja sam u drugom stanju. Nije ti


krivo, zar ne?
-

Krivo? Pa, to se desilo tako brzo... - njegove usne su je

prekinule. - Odveemo Majka kui - rekao je kasnije - a zatim emo


nas dvoje otputovati u planinu sami.
-

Zar ne misli da ne bi bilo u redu da se skijam u ovakvom

stanju? - upitala je osinehujui se.


-

Nee se ni skijati - odgovorio je smejui se. - Imaemo

vanijih stvari da radimo.


jo uvek su se smejali kada ju je Do podigao i odneo u spavau
sobu. - ta misli, hoe li se Deni ljutiti ako pozajmimo njenu
spavau sobu? - apnuo joj je na uvo.
-

Ne, uopte! - promrmljala je, podigla glavu da bi primila jo

jedan poljubac.

KRAJ

scan i obrada voki

by voki

Naslov originala Jeane Stephens WONDER AND WILD DESIRE